Požadavky ke studiu z předmětu: Anglický jazyk

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Požadavky ke studiu z předmětu: Anglický jazyk"

Transkript

1 Požadavky ke studiu z předmětu: Anglický jazyk 3. hodiny hodiny Výstup: Zápočet klasifikovaný - učebnice Matrix Intermediate - modal verbs/past tenses/future tenses/ phrasal verbs - témata : South Bohemia The Natural World Docházka: min. 75% Aktivní účast na seminářích k zápočtu Znalost tématických okruhů 1. ročníku Průběžné testy z probíraného učiva Mc Carthy, Michael, English Vocabulary in Use, Cambridge University Press 2005 Gude, Kathy, Matrix intermediate, Oxford University Press Oxford Wordpower Dicitonary, oxford University Press 2006

2 Požadavky ke studiu z předmětu: Německý jazyk 3 hodiny cvičení Výstup: Klasifikovaný zápočet - učebnice Německy s úsměvem lekce - Präteritum, Perfekt - Ausbildung Unsere Schule - Kultur, Kunst Neue Medien - Reisen, Urlaub - Im Garten Schulsysteme in Deutschland in Österreich in der Tchechischen Republik Docházka: min. 75% - 3 testy v průběhu semestru - klasifikace ústní zkoušení probraných témat v daném semestru - aktivní účast na seminářích - plnění domácích úkolů - esej na zadané téma - Drmlová, Homolková, Kettnerová, Tesařová Německy s úsměvem nově, Fraus, Plzeň 2003, ISBN Božena Homolková Reálie německy mluvících zemí, Fraus, Plzeň, ISBN Drinková, Hafnerová Schau mal 2, Goethe-Institut, Bratislava ISBN

3 Požadavky ke studiu z předmětu: VYBRANÉ KAPITOLY Z PSYCHOLOGIE přednášky 1 hodina cvičení 1 hodina Výstup: zkouška Přednášky 1. Psychologie jako vědní obor - předmět psychologie - historický vývoj oboru - moderní směry světové psychologie - soustava psychologických disciplín - metody psychologického výzkumu 2. Základy obecné psychologie - determinace lidské psychiky - třídění psychických jevů - poznávací procesy čití a vnímání, představy, paměť, učení, myšlení a řeč - emoční a volní procesy - psychické stavy pozornost, emoční stavy 3. Základy psychologie osobnosti - osobnost a její struktura - psychické vlastnosti schopnosti, temperament, charakter - normalita osobnosti - poruchy osobnosti 4. Základy psychologie práce - význam psychologie práce - pracovní činnost z psychologického hlediska - profese a její rozbor - pracovní výkon, výkonnost pracovníků - únava a pracovní zátěž, režim práce a odpočinku - pracovní podmínky a jejich úprava - řízení práce a vedení lidí - osobnost vedoucího pracovníka - interpersonální percepce - komunikační dovednosti manažera - operativní komunikační styl - konflikty a jejich zvládání - pasivní, agresivní a asertivní jednání - kooperace a kompetice, skupinové řešení problémů - duševní hygiena náročné životní situace, efektivní strategie zvládání stresu Docházka: min. 75% - aktivní zapojení do programu seminářů a samostatné řešení problémových úkolů složení písemné i ústní části zkoušky Čírtková, L.: Policejní psychologie. Portál, Praha ISBN Gillernová, I.: Psychologie. SPN, Praha ISBN Jarošová, E., Komárková, R., Pauknerová, D., Pavlica, K.: Trénink sociálních a manažerských dovedností. Management Press, Praha ISBN Paulinová, L.: Psychologie pro tebe. Informatorium, Praha ISBN Provazník, V.: Psychologie pro ekonomy. Grada Publishing, Praha ISBN

4 Požadavky ke studiu z předmětu: Výpočetní technika Ročník: 1 Výstup: klasifikovaný zápočet období: letní přednášky cvičení: 3 hod. Textové editory - styly - šablony - formuláře - export a import dat mezi textovými procesory různých tvůrců - obchodní korespondence Tabulkové procesory - vkládání a analýza data různých typů - formát tabulky - absolutní, relativní adresování - vzorce - základní funkce Docházka: min. 75 % splnění průběžných testů z probraného učiva, splnění závěrečného testu materiály v elektronické podobě

5 Požadavky ke studiu z předmětu: Obecná ekologie přednášky 2 hod cvičení 1 hod Výstup: zkouška - rozlišuje pojmy populace, struktura populace, početnost populace a ukazatele početnosti populace - vysvětlí dynamiku populace - objasní množivost, úmrtnost, věkovou skladbu, rychlost přirozeného růstu, formy růstu, únosnost kolísání populační hustoty, šíření populace, vnitřní rozmístění - charakterizuje typy interakcí konkurence, predace, parazitismus, komenzálismus, kooperace, mutualismus - vysvětlí pojmy jedinec, druh, ekologická nika, stanoviště, ekologické ekvivalenty, sympatrie, alopatrie - umí vysvětlit rozdíl mezi přirozeným a umělým výběrem - objasní mezidruhové vztahy - rozebere chování organismů v ekosystému, regulační, kompenzační a sociální - vysvětlí pojem biologické hodiny - rozlišuje pojmy sukcece, sukcesní řada, klimax - specifikuje průběh a typy sukcese - vlastními slovy umí vysvětlit evoluci ekosystému - orientuje se v problematice ekologie sladkých vod, v typech sladkovodního prostředí, v mezních faktorech ovlivňujících sladkovodní ekosystémy - analyzuje ekosystémy stojatých a tekoucích vod a podélnou zonaci - charakterizuje ekologii moří a brakických vod v ekosystémech moří a umí vysvětlit produktivitu brakických vod - orientuje se v ekologii souše, charakterizuje suchozemské prostředí - objasní strukturu suchozemských společenstev,společenstva půdy, suchozemské flóry a fauny, roztřídí a charakterizuje hlavní suchozemské ekosystémy - analyzuje vývoj a podstatu vztahu člověka k prostředí - vysvětlí podstatu vlivů prostředí na zdraví, nemoci člověka a lidské populace - objasní pojem přírodní zdroje, zdůvodní význam přírodních zdrojů a analyzuje využívání přírodních zdrojů - ocení význam neobnovitelných a obnovitelných zdrojů - vysvětlí pojem mořské prostředí, objasní rozvrstvení moře, orientuje se Docházka: 75 % - úspěšné zvládnutí dvou průběžných testů - doporučená docházka - zvládnutí zápočtového test Braniš M., Pivnička K.: Úvod do studia životního prostředí. UK, Karolinum, Praha 1994 Braniš M.: Základy ekologie a ochrany životního prostředí. Nakladatelství Informatorium, s.r.o., Praha 1997 Buzek L.: Životní prostředí. Atelier Milata, Ostrava 1994 Jeník, J.: Ekosystémy. UK, Karolinum, Praha 1995 Kovář P.: Ekologie krajiny. UK, Karolinum, Praha 1993 Kvasničková D., Mikulová V., Plachejdová E.: Životní prostředí doplňkový text k Základům ekologie. Fragment, Havlíčkův Brod 1998 Moravec J. a kol.: Fytocenologie. Academia, Brno 1994 Odum E.P.: Základy ekologie. Academia, Praha 1977 Příslušné zákony na ochranu ŽP

6 Požadavky ke studiu z předmětu: SPECIÁLNÍ DENDROLOGIE 2 hodiny přednášky 1 hodina cvičení Výstup: zkouška - Charakteristika rodů a druhů jehličnanů - Charakteristika rodů a druhů listnatých stromů - Charakteristika rodů a druhů listnatých keřů opadavých - Charakteristika rodů a druhů listnatých keřů stálezelených - Charakteristika rodů a druhů popínavých dřevin - Použití dřevin v různých podmínkách stanoviště Docházka: min. 75 % Požadavky pro udělení zápočtu: - úspěšné absolvování zápočtových testů (nejhůře známka 3) - odevzdání herbáře - rozsah minimálně 100 dřevin Podmínky pro úspěšné absolvování zkoušky: - 1. otázka okruhy z obecné dendrologie - 2. otázka okruhy z speciální dendrologie - termín odevzdání do za letní semestr Pikula J. a kol., Stromové a keřové dřeviny lesů a volné krajiny ČR. Brno, ISBN Pasečný P., Jehličnany pro zahrady a skalky. Praha, ISBN Pasečný P., Listnaté dřeviny pro zahrady a skalky. Praha, ISBN Pasečný P., Listnaté dřeviny pro zahrady a skalky II. Praha, ISBN X Kremer B.,P., Stromy. Praha, ISBN Hecker U., Stromy a keře. Praha, ISBN

7 Požadavky ke studiu z předmětu: ÚČETNICTVÍ Výstup: 1 hod. přednášek 2 hod. cvičení zápočet bez klasifikace - Evidence hospodaření podnikatelských subjektů charakteristika evidence a její druhy, zásady vedení evidence, podnikatelské subjektu ve vztahu k evidenci hospodaření, zásady vedení evidence, právní úprava vedení evidence - Firemní majetek soupis majetku, oceňování, odpisy dlouhodobého majetku - Účetní doklady význam, členění - Daňová evidence význam, subjekty vedoucí daňovou evidenci, peněžní deník, knihy pomocné evidence - Daň z přidané hodnoty evidence DPH, výpočet a vyúčtování DPH - Sociální a zdravotní pojištění význam a složení pojištění, evidence, výpočet pojištění - Účetnictví význam, subjekty vedoucí účetnictví, rozvaha, výsledovka, účet, podvojný účetní zápisy základních hospodářských operací Docházka: min. 75 % Splnění průběžných testů z probraného učiva na minimálně 50 % jejich celkového bodového ohodnocení. Pro jednotlivé testy není hranice úspěšnosti stanovena. Štohl, P., Maturitní okruhy z účetnictví. Znojmo, ISBN Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví Zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění

8 Požadavky ke studiu z předmětu: Analytická chemie 3 přednášky 1 Cvičení 2 Výstup: zkouška - zná teoretickou problematiku uvedených klasických analytických metod - rozumí postupům odběru vzorků z jednotlivých typů matric i při následující úpravě vzorků - má přehled o základních typech konkrétních rozborů využívaných v chemických laboratořích - orientuje se ve výpočtech nezbytných pro přípravu jednotlivých roztoků i pro vyhodnocování dat získaných při jednotlivých analýzách - získané teoretické znalosti z oblasti úpravy vzorku k analýze, kvalitativní analýzy, vážkové i odměrné analýzy, volumetrie, spalovacích metod je schopen použít v praxi při řešení jednotlivých praktických úkolů při seminárních cvičeních - jednotlivé analytické metody je schopen správně vybrat, použít a vyhodnotit pro rozbory základních matric (mléko, voda pitná i odpadní, masné výrobky, hnojiva atd.) - pro řešení a provedení praktických úkolů získává správné návyky a postoje s důrazem na dodržení postupu, vedení vlastní práce, čistotu, spolehlivost a pracovitost - pro výše uvedené oblasti studia chemie je schopen vyhledat podkladové materiály v odborné literatuře a získané informace pak umí analyzovat, třídit i aplikovat Docházka: 75 % Splnění docházky, úspěch v průběžných testech 50 %, absolvování kompletních laboratorních cvičení s příslušnými protokoly Holtzbecher Záviš a kol.: Analytická chemie, SNTL Praha 1983 Snitka Petr a kol. : Analytická chemie pro 2. ročník SPŠCH, SPN Praha 1989 Další učebnice analytické chemie po dohodě s vyučujícím Pracovní postupy a návody pro chemické laboratoře materiál VOŠ a SZeŠ Tábor

9 Požadavky ke studiu z předmětu: Pěstování lesa Výstup: zápočet přednášky 2 hod cvičení 1 hod - pochopí soubor účinků lesa na krajinu, na životní prostředí a na člověka, - dokáže rozlišit jednotlivé mimoprodukční funkce lesa a uvědomí si jejich soulad s funkcí produkční - charakterizuje znaky lesa vysokokmenného, nízkokmenného a sdruženého, - orientuje se v souborech lesních typů, zná vliv půdy a klimatu na pásmovitost lesů, - specifikuje skladbu lesních porostů - druhovou, věkovou, prostorovou a hospodářskou - pochopí soulad hospodářských úkolů se zájmy společnosti - orientuje se v rozlišovacích znacích a vlastnostech lesních dřevin a jejich využití - zdůvodní význam lesního semenářství a školkařství pro obnovu lesa - uvědomí si důležitost získávání osiva ze stromů a porostů mimořádných kvalit - specifikuje sled prací v lesních školkách Docházka: 75 % - - úspěšné zvládnutí dvou průběžných testů - doporučená docházka Bezecný P. a kol.: Pěstování lesů. Zemědělské nakladateltví Brázda 1992 Chmelař J., Úradníček L.: Dendrologie lesnická I.- III. MZLU Brno 1992 Kohout V. Simanov V.: Těžba a doprava dříví. Matice lesnická spol s r.o. Písek 2002 Kolektiv: Příručka pro majitele lesa. Agrospoj Těšnov 1994 Křístek J.: Ochrana lesů a přírodního prostředí. Matice lesnická spol.s r.o. Písek 2002 Neruda J. : Technika pěstební výroby. Lesnická fakulta MZLU Brno 1995 Zákon o lesích 289/1995 Sb. a prováděcí vyhlášky

10 Požadavky ke studiu z předmětu: Geodézie 3 hod přednášky 1 hod cvičení Výstup: zápočet 1.Základy geodézie -historie zeměměřičství -rozdělení geodézie -polohopisné geodetické základny -souřadnicové systémy -druhy map -délkové a plošné míry 2.Měřičské pomůcky a přístroje -jednoduché měřické pomůcky -měřické přístroje -pomůcky pro odečítání úhlů -pomůcky pro měření vzdálenosti -totální státnice Docházka: 75 % Absolvování zápočtových testů s 60 % úspěšností Geodézie P. Koza Geodézie praktická výuka Ing. Brychta a kol.

11 Požadavky ke studiu z předmětu: ODBORNÁ PRAXE EKOLOGICKÁ 1 hod. cvičení Výstup: zápočet bez klasifikace - ovládá odbornou terminologii, základní definice související s výukou ekologických předmětů - umí posoudit stav životního prostředí s využitím jednotlivých metod, analyzovat je a vyvodit příslušné závěry - se seznámí s hlavními zařízeními na monitorování stavu životního prostředí a chápe principy jejich činnosti - se seznámí s některými malo- i velkoplošnými zvláště chráněnými územími a systémem jejich ochrany - umí připravovat a zpracovávat administrativní podklady a provádět speciální výpočty spojené s realizací ochrany životního prostředí a platnou legislativou - ovládá běžné administrativní úkony a činnosti typické pro jednotlivá odborná pracoviště - se účastní jednání s klienty a procesu správního řízení - zajišťuje shromažďování podkladů, monitorování, případně jednání v terénu - provádí analýzy podkladů a podílí se na jejich zpracování - využívá a je schopen pracovat se základními legislativními podklady, pracuje s geodetickými, katastrálními a jinými mapami a dokumenty - zajišťuje drobné práce související s údržbou zeleně a ochrany přírody a životního prostředí - umí dokonale využívat informační technologie, rozvíjet stále při styku s odborníky a odbornými pracovišti své komunikativní schopnosti - chápe nutnost a význam dalšího celoživotního vzdělávání v oboru a uvědomuje si nutnost průběžného doplňování znalostí a odborných poznatků - respektuje předpisy ochrany zdraví a bezpečnosti práce Docházka: min. 75 % Předpokladem udělení zápočtu z odborné ekologické praxe je zpracování určených písemných zpráv z exkurzí podle požadavků vyučujícího na rozsah práce, její odbornou úroveň, grafické zpracování apod. - rešerše dle pokynů vyučujícího v souvislosti s konkrétní problematikou - firemní materiály z exkurzí

12 Požadavky ke studiu z předmětu: EKOSYSTÉMY V KRAJINĚ 2 hod. přednášek v letním období Výstup: klasifikovaný zápočet - ovládá odbornou terminologii související s vývojem a strukturou ekosystémů a systematickým tříděním organismů, - orientuje se v metodách sledování biotických i biotických složek ekosystémů krajiny, - je schopen aplikovat obecné poznatky, vztahy a zákonitosti při řešení konkrétních situací souvisejících se vztahy biotické a biotické složky ekosystémů, - analyzuje stav biotického prostředí a požadavků organismů a výsledky je schopen využít pro určení dominantních druhů i předpokládaných změn ve složení biocenóz sledovaných stanovišť, - identifikuje druhy rostlin a živočichů typické pro hlavní druhy (skupiny) ekosystémů ČR, - využívá informační technologie pro zjištění charakteru reliéfu, půdy, klimatu a stavu složek životního prostředí ve sledované lokalitě, - má přehled o hlavních druzích ekosystémů naší krajiny, je schopen charakterizovat jejich základní znaky a nejdůležitější zástupce flóry a fauny, - uvědomuje si zodpovědnost za udržení genofondu krajiny i vlastní možnosti podpory jeho posilování, - je schopen doporučit vhodné druhy rostlin a živočichů pro zlepšení stability konkrétního území, - chápe význam samostudia a průběžného doplňování vědomostí pro postupné poznávání složitostí vztahů v přírodě a cílenou údržbu krajiny. Docházka: min. 75 % zpracování seminární práce zaměřené na rozbor konkrétního ekosystému krajiny a její stručné prezentace před třídou formou PowerPointu. Čeřovský J. a kol.: Červená kniha ohrožených a vzácných druhů rostlin a živočichů ČR. Príroda, Bratislava Hartman P. a kol.: Hydrobiologie. Informatorium, Praha Kos J., Maršáková M.: Chráněná území ČR. AOPK ČR, Praha Reichholf K.: Pevninské vody a mokřady. Ekologie evropských sladkých vod, luhů a bažin.ikar, Praha Reichholf K.: Les. Ekologie středoevropských lesů. Ikar, Praha Reichholf K.: Pole a louky. Ekologie středoevropské kulturní krajiny. Ikar, Praha Reichholf K.: Životní prostředí. Ekologie lidských sídel. Ikar, Praha Štursa J., Procházka J.: Život v přírodě. Svět hor. Aventinum, Praha 1999.

Požadavky ke studiu z předmětu: Anglický jazyk

Požadavky ke studiu z předmětu: Anglický jazyk Požadavky ke studiu z předmětu: Anglický jazyk Týdenní dotace: 3 hodiny cvičení Výstup: Klasifikovaný zápočet Anotace předmětu: - učebnice New Matrix Intermediate : Unit 4 - English speaking countries:

Více

Požadavky ke studiu z předmětu: Anglický jazyk

Požadavky ke studiu z předmětu: Anglický jazyk Požadavky ke studiu z předmětu: Anglický jazyk Týdenní dotace: 3 hodiny cvičení Výstup: Klasifikovaný zápočet Anotace předmětu: - učebnice New Matrix- Intermediate: Unit 1 - My school - Agriculuture in

Více

Management malých a středních firem

Management malých a středních firem Management malých a středních firem Návrh vzdělávacího programu VOŠ Kód oboru: 63-41-N/.. Obor vzdělávání: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ CZECH SALES ACADEMY Hradec Králové - vyšší odborná škola a střední odborná

Více

Požární bezpečnost staveb a technologií

Požární bezpečnost staveb a technologií Identifikační údaje Vyšší odborné školy Název školy: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Plzeň Adresa: Koterovská 85, 326 00 Plzeň Právní forma: Příspěvková organizace Zřizovatel

Více

Střední odborné učiliště, Sedlčany, Petra Bezruče 364

Střední odborné učiliště, Sedlčany, Petra Bezruče 364 Střední odborné učiliště, Sedlčany, Petra Bezruče 364 ŠVP - Podnikání Obsah: 1.2 Profil absolventa.. 3 1.3 Klíčové kompetence... 5 1.4 Odborné kompetence. 8 1.5 Učební plány 17 Tabulka souladu RVP a ŠVP

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDNÍ ŠKOLA HOTELNICTVÍ A GASTRONOMIE HOTELU INTERNACIONAL, S.R.O. PRAHA 6, Koulova 15 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Název: Podnikání KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 64 41 L/51 PODNIKÁNÍ Délka a forma studia:

Více

Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky Kostelec nad Orlicí, Komenského 873

Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky Kostelec nad Orlicí, Komenského 873 Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky Kostelec nad Orlicí, Komenského 873 Školní vzdělávací program Podnikání 64-41-L/51 Platný od 1. 9. 2012

Více

Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP

Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP 1. Studium pedagogiky a) podle 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. a 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. b)

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006 Akreditace vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělávání : Název vzdělávacího

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006 Návrh k akreditaci vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělávání : Název

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ, TÁBOR, Jiráskova 1615 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie platný od 1. září 2009 počínaje 1. ročníkem Zpracoval: kolektiv pedagogických

Více

design kód: 82-41-M/05

design kód: 82-41-M/05 Grafický design kód: 82-41-M/05 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola o.p.s., Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Kosmetické služby kód: 69-41-L/01 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01 Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program Kosmetické služby 69-41-L/01-3.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, KLATOVY, NÁBŘEŽÍ KPT. NÁLEPKY 362, 339 01 KLATOVY 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Název školního vzdělávacího programu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie zaměření: Mezinárodní obchod a podnikání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie zaměření: Mezinárodní obchod a podnikání OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ, TÁBOR, Jiráskova 1615 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie zaměření: Mezinárodní obchod a podnikání platný od 1. září 2013 počínaje

Více

Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ

Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Identifikační údaje : Název a adresa školy: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Pražská 702, 430 01 Chomutov Zřizovatel

Více

Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou Vzdělávací program Ekonomika a management podniku Obor vzdělávání 63-41-N/.. Ekonomika a podnikání Identifikační údaje Název školy

Více

PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Národní ústav odborného vzdělávání Praha, 2011 Firemní ekonom Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Kroměříž Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa 28.října 2707, Česká Lípa Školní vzdělávací program Technologie potravin 29-41-L/51 RVP: 29-41-L/51 Technologie potravin Platnost od 1.9.2013 Ředitel školy: PeadDr Milan Kubát Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4

Více

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni. 1 Podnikání Kód: 64-41-L/51 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program Podnikání 64-41-L/51 ŠVP zpracován

Více

Školní vzdělávací program. Obchodní akademie generála Fr. Fajtla Louny

Školní vzdělávací program. Obchodní akademie generála Fr. Fajtla Louny Školní vzdělávací program Obchodní akademie generála Fr. Fajtla Louny Obchodní akademie 63-41-M/02Obchodní akademie Verze z 05. 06. 2009 Platnost Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika vzdělávacího

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM - 1 - ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47 Zřizovatel: Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Stupeň poskytovaného vzdělání:

Více

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Dodatek č. 6 Platnost: od 1. 9. 2014 Název školy: Adresa: Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět Ekonomika je zařazen mezi odborné předměty a spolu s předměty účetnictví a základy práva tvoří ekonomicko-právní základ odborného

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání. Ekonomika a podnikání se zaměřením na metrologii a řízení jakosti

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání. Ekonomika a podnikání se zaměřením na metrologii a řízení jakosti Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 63-41-M/1 Ekonomika a podnikání Ekonomika a podnikání se zaměřením na metrologii a řízení jakosti Vsetín 13 Střední průmyslová škola strojnická Vsetín Pod Strání

Více

Geodézie a katastr nemovitostí

Geodézie a katastr nemovitostí školní vzdělávací program Geodézie a katastr nemovitostí Geodézie a katastr nemovitostí PLACE HERE Geodézie a katastr nemovitostí Identifikační údaje 1 Identifikační údaje Název ŠVP Geodézie a katastr

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program IČ: 61100412 Č. obj: 11103 Obchodní akademie 63-41-M/02 Obchodní akademie Příbram. příspěvková organizace Středočeského kraje Na Příkopech 104, 261 01 Příbram tel: 318 621 144

Více

68-43-N/.. Veřejnosprávní činnost

68-43-N/.. Veřejnosprávní činnost A Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Husova 1414, Hořice 508 22 Vzdělávací program Obnova a rozvoj venkova Obor vzdělávání 68-43-N/.. Veřejnosprávní

Více

Školní vzdělávací program. Zahradník. Obor vzdělání. 41-52-H/01 Zahradník

Školní vzdělávací program. Zahradník. Obor vzdělání. 41-52-H/01 Zahradník Školní vzdělávací program Zahradník Obor vzdělání 4-5-H/0 Zahradník Identifikační údaje: Název instituce: Střední odborné učiliště Toužim, Plzeňská 330, 364 Zřizovatel : Název ŠVP: Kód a název oboru: Stupeň

Více

MANAGEMENT OBCHODU A SLUŽEB

MANAGEMENT OBCHODU A SLUŽEB Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MANAGEMENT OBCHODU A SLUŽEB ZPRACOVÁNO PODLE RVP 63 41 M/01 EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ PLATNOST OD 1. 9. 2009 Střední škola obchodu,

Více