Možnosti spojení invalidního pojištění s nemocenským

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Možnosti spojení invalidního pojištění s nemocenským"

Transkript

1 APLIKOVANÉ PRÁVO 2/2008 DANIELA BRUTHANSOVÁ ANNA ČERVENKOVÁ Možnosti spojení invalidního pojištění s nemocenským V souvislosti s připravovanou reformou důchodového pojištění vláda uvažuje, zda by bylo možné vydělit invalidní pojištění ze systému důchodového pojištění a spojit je s pojištěním nemocenským. V roce 2007 zadalo MPSV Výzkumnému ústavu práce a sociálních věcí úkol přezkoumat možnosti takové změny ve struktuře sociálního pojištění a zjistit důsledky pro výši placeného pojistného. Uvedený článek podává stručný nástin problematiky a přehled výhod takového uspořádání. Pohled na naše sociální pojištění z teoretického hlediska ukazuje, že tento systém v pravém slova smyslu pojištěním není. Poskytuje sice ochranu před možnou či předpokládanou újmou (nemoc, stáří, ztráta živitele, ztráta zaměstnání), avšak k standardnímu komerčnímu pojištění majetku nebo odpovědnosti za škodu má velmi daleko. Nejde o to, že sociální pojištění je u nás povinné (to se týká také např. pojištění odpovědnosti za provoz motorového vozidla, nebo nejnověji pojištění odpovědnosti při poskytování sociálních služeb), ale jak uvádí Mojmír Hampl o nemocenském pojištění, 1) nevychází z pojistně-matematických principů a postrádá například jakoukoli vazbu mezi rizikovostí daného pojištěnce a výší jím placené pojistné sazby na straně jedné a plněním v případě pojistné události na straně druhé. Tento finanční odborník nechápe např. nemocenskou jako pojistné plnění, ale jako specifickou sociální dávku postavenou na daňově-rozpočtovém principu. Totéž lze říci i o důchodovém pojištění. Výplaty důchodů a nemocenské jsou jakožto mandatorní výdaje nezpochybnitelné a představují významnou část výdajové strany státního rozpočtu. Při porovnání subsystémů našeho sociálního zabezpečení je společným ry- 1) Viz Hampl, M.: Ještě jednou k nemocenské, Laissez Faire 2008 č. 5, str. 3. APLIKOVANÉ PRÁVO 2/

2 sem všech jeho typů náhrada výdělku, jehož ztráta vyplývá buď z krátkodobé či dlouhodobé nebo dokonce trvalé neschopnosti pracovat (být výdělečně činným). Podstatný rozdíl je však v příčinách této neschopnosti: u starobních důchodů je tato neschopnost presumována jako důsledek vyššího věku, u invalidních důchodů a nemocenské musí být prokazována, neboť souvisí se zdravotním stavem. 2) Přiznání starobního důchodu závisí kromě potřebných let pojištění především na dosažení určitého věku, což je veličina objektivní, na rozhodujícím orgánu i na eventuálním příjemci důchodu nezávislá. Uznání pracovní neschopnosti, případně invalidity naproti tomu závisí na posouzení lepšího či horšího zdravotního stavu. To je do značné míry věc subjektivního hodnocení, a to nejen ze strany rozhodujícího orgánu, ale svým způsobem i ze strany pacienta. V důsledku toho jak pracovní neschopnost, tak invalidita podléhá vlivu řady socioekonomických faktorů. Výzkumná zpráva Socioklubu 3) odlišuje pojetí invalidity v západoevropské (belgicko-francouzské) koncepci a v koncepci středoevropské (německé a rakouskouherské, ze které se odvozuje i naše pojetí). Invalidita v západoevropské koncepci je zde vnímána jako stabilizovaná fáze dlouhodobé nemoci či pracovní neschopnosti po úrazu. Invalidita ve středoevropské koncepci je vnímána jako předčasné zestárnutí. Je to logické, protože samo pojištění či zabezpečení ve stáří středoevropské pojetí vnímá jako dlouhodobou presumovanou pracovní neschopnost. Z výše uvedeného vyplývá, že invalidní důchody jsou v našem důchodovém systému do jisté míry cizorodým prvkem. Jediné, co je s ostatními důchody spojuje, je náhrada příjmu. Nicméně však vznik titulu nároku není spjat ani s věkem jako u důchodů starobních, ani se ztrátou živitele jako u pozůstalostních důchodů. Rozhodujícím kritériem je zdravotní stav. Hlavním důvodem pro přiznání invalidního důchodu je pokles schopnosti soustavné výdělečné činnosti v důsledku zhoršení zdravotního stavu, případně nevyhovující zdravotní stav dané osoby. Tím jsou invalidní důchody spíše spjaty s nemocenským pojištěním, a to s jeho dávkou nemocenské. Většinou přiznání invalidního důchodu předchází dlouhodobá pracovní neschopnost, ať již z důvodu nemoci či úrazu. 4) Na rozdíl od starobních důchodů, kde je základní příčinou nároku dosažený věk (nikdo nemládne), dá se jak u nemoci, tak do jisté míry i u invalidity počítat s možným zlepšením zdraví a tudíž s návratem k původnímu stavu před přiznáním příslušné dávky. Vzhledem k tomu, že nejčastější příčinou jak dlouhodobé nemoci, tak invalidity jsou nemoci pohybového aparátu (viz tabulku č. 6 a graf č. 2), nezanedbatelnou roli zde hraje léčebná a další rehabilitace. Ze všech těchto důvodů by proto bylo možné uvažovat o vyčlenění invalidního pojištění ze systému důchodového pojištění a o jeho případné inkorporaci do pojištění nemocenského. 2) Třetí složkou sociálního pojištění je příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, kde pojistný princip není uveden ani v názvu a jenž není předmětem tohoto článku. 3) Systémy zabezpečení občanů dávkami podmíněnými existencí dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu - ve vybraných zemích. Grantová studie MPSV ZVZ 64, říjen 2002, Praha: Socioklub, ) Pouze malá část příjemců invalidních důchodů nebyla nikdy sociálně pojištěna - hovoříme tak o invalidech z mládí. 84 APLIKOVANÉ PRÁVO 2/2008

3 1. Vztah mezi starobními a invalidními důchody v ČR Jestliže invalidní důchodce dospěje do věku, kdy má nárok na důchod starobní, dochází ve většině evropských zemí k tzv. konverzi invalidního důchodu v důchod starobní. Je tomu tak ve Velké Británii, Švýcarsku, Německu (zde se doba pobírání invalidního důchodu započítává jako doba pojištění pro starobní důchod), v Belgii a ve Švédsku. Ke konverzi automaticky dochází ve Švýcarsku, Německu, Belgii a Švédsku; v Británii, ve Francii, na Slovensku a v Polsku je možná za určitých podmínek. Naproti tomu v ČR (podobně jako v Rakousku) konverze plného invalidního důchodu ve starobní neexistuje (viz tabulka č. 1), v důsledku čehož je v ČR relativně více invalidních důchodců než např. v Německu. 5) Problém konverze se v ČR netýká částečných invalidních důchodů přiznáním starobního důchodu nárok na částečný invalidní důchod z důvodu nemožnosti současného pobírání dvou přímých důchodů zaniká. Neexistence konverze plného invalidního důchodu v důchod starobní a zánik částečných invalidních důchodů přiznáním starobního důchodu znamená, že rozložení příjemců plných a částečných invalidních důchodů podle věku se zásadně liší. Nezanedbatelné procento (cca třetina) příjemců plných invalidních důchodů dosahuje důchodového věku (tabulka č. 2). V důsledku toho je průměrný věk příjemců plných invalidních důchodů podstatně vyšší než příjemců důchodů částečných (tabulka č. 3). Tabulka č. 1: Konverze invalidního důchodu do důchodu starobního Země Velká Británie Švýcarsko Rakousko Německo Francie Belgie Švédsko Polsko Slovensko Slovinsko Česká republika Ano konverze existuje Ne invalidní důchod se vyplácí doživotně Pramen: Grantová studie MPSV ZVZ 64, říjen Praha: Socioklub, Částečně konverze je možná za určitých podmínek 5) V SRN se v letech podíl invalidních důchodců v obyvatelstvu pohyboval od 2,3 do 2,4 %, zatímco v ČR tento podíl v letech činil od 4,6 do 4,7 %, tj. dosahoval hodnot APLIKOVANÉ PRÁVO 2/

4 Tabulka č. 2: Podíl příjemců v důchodovém věku na celkovém počtu vyplácených invalidních důchodů (rok 2006) Druh důchodu Muži nad 61 let Ženy nad 58 let Plný invalidní 30,3 % 36,8 % Částečný invalidní 1,0 % 1,3 % Zdroj: ČSSZ Statistická ročenka 2006 z oblasti důchodového pojištění. Tabulka č. 3: Průměrný věk příjemců invalidních důchodů k Muži Ženy Celkem Plný invalidní Částečný invalidní Zdroj: Výpočet VÚPSV podle údajů Statistické ročenky z oblasti důchodového pojištění. Tabulka č. 4: Rozložení plných invalidních důchodů podle věku 6) příjemců (rok 2006) Věk Celkem Podíl příjemců 2 % 7 % 10 % 22 % 38 % 21 % 100 % Zdroj: ČSSZ Statistická ročenka 2006 z oblasti důchodového pojištění. Z uvedených skutečností je jasně vidět, že relativně vysoké výdaje na plné invalidní důchody (ve srovnání s jinými evropskými zeměmi) jsou v ČR víceméně problémem definičním, resp. legislativním. Úpravou podmínek pro přiznání starobního důchodu, které by v okamžiku dosažení věku pro odchod do starobního důchodu zakotvovaly povinnou konverzi invalidního důchodu ve starobní, jak je tomu v jiných zemích EU, by došlo ke zjednodušení a zpřehlednění důchodového systému i bez ohledu na eventuální spojení invalidního a nemocenského pojištění. 7) Pro případný převod invalidních důchodů z důchodového do nemocenského pojištění je nutno na základě výše uvedených údajů vzít v úvahu, že v Česku cca jedna třetina osob pobírajících plný invalidní důchod dosáhla již důchodového věku (podle současných předpisů) a mohla by pobírat důchod starobní. Pokud by k převodu invalidních důchodů z důchodového do nemocenského pojištění došlo později (po stanovení věku pro odchod do důchodu na 65 let), je nutno počítat s tím, že cca 20% příjemců plných invalidních důchodů překračuje věkovou hranici 65 let. zhruba dvojnásobných. Pramen: Bruthansová, D. Červenková, A. Kolářová, M. Vývoj invalidity v České republice a ve vybraných zemích EU. Praha: VÚPSV, ) Rozložení podle věku lze zjistit u počtu vyplácených důchodů, nikoli u jejich výše, takže předpokládáme, že výše vypláceného důchodu je ve všech věkových kategoriích stejná, i když tomu tak zřejmě není. Dostupná statistická data nám však neumožňují tuto nepřesnost korigovat. 7) Vládou schválený návrh důchodové reformy již počítá s tímto opatřením. 86 APLIKOVANÉ PRÁVO 2/2008

5 Graf č. 1: Rozložení vyplácených plných (I) a částečných (IČ) invalidních důchodů podle věku příjemců (v %) k Zdroj: Výpočet VÚPSV podle údajů Statistické ročenky z oblasti důchodového pojištění. 2. Pracovní neschopnost a invalidita 2.1 Zdravotní příčiny nemocnosti a invalidity Dalším argumentem pro sloučení invalidního pojištění s pojištěním nemocenským je obdobná struktura zdravotních příčin nemocnosti a invalidity. Tabulka č. 5 porovnává strukturu pracovní neschopnosti jednak podle počtu případů, jednak podle trvání ve dnech, a to u nejdůležitějších skupin diagnóz podle kapitol Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů ve znění desáté decenální revize (MKN-10). U invalidity je podle stejného kritéria porovnávána struktura nově přiznaných plných i částečných invalidních důchodů. Rozbor příčin pracovní neschopnosti (tabulka č. 5) ukazuje, že existuje značný rozdíl ve struktuře příčin pracovní neschopnosti podle počtu případů a podle trvání ve dnech. Podle počtu případů jsou nejčastější příčinou uznání pracovní neschopnosti nemoci dýchací soustavy, ale největší podíl na jejím trvání mají nemoci pohybového aparátu. Nemoci dýchací soustavy jsou sice časté, ale netrvají dlouho, kdežto léčba nemocí pohybového aparátu trvá podstatně déle. Podobně kardiovaskulární choroby (nemoci oběhové soustavy) se podílejí pouhými třemi procenty na počtu případů, ale šesti procenty na délce pracovní neschopnosti ve dnech. APLIKOVANÉ PRÁVO 2/

6 Tabulka č. 5: Struktura ukončené pracovní neschopnosti v roce 2006 podle skupin diagnóz (kapitol MKN-10) Podíl podle počtu případů Podíl podle trvání ve dnech. Dýchací soustava 38,6 % III. Svaly, kostra, pohyb 28,6 % III. Svaly, kostra, pohyb 19,7 %. Dýchací soustava 18,8 % I. Úrazy 12,0 % I. Úrazy 15,1 % I. Trávící soustava 6,8 % I. Oběhová soust. 5,9 % IV. Močová a pohlavní soustava 4,1 % I Trávící soustava 5,1 % I. Oběhová soust. 3,1 % I. Faktory 3,7 % VIII. Příznaky 2,9 % IV. Moč.a pohlavní soustava 3,6 % I. Infekční a parazit nemoci 2,7 % V. Poruchy duševní 3,3% II. Kůže a podkoží 1,8 % II. Novotvary 3,1 % Ostatní 8,4 % Ostatní 12,8 % 100,0 % 100,0 % Zdroj: ÚZIS, zdravotnická statistika Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz Graf č. 2: Podíl vybraných skupin diagnóz na trvání pracovní neschopnosti a na počtu nově přiznaných invalidních důchodů 2006 Zdroj: Tamtéž. Z údajů grafu č. 2, který porovnává podíl vybraných skupin diagnóz na trvání pracovní neschopnosti a na počtu nově přiznaných invalidních důchodů, je patrno, že bezvýhradně nejčetnější příčinu jak trvání pracovní neschopnosti, tak invalidity tvoří skupina III nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně. 88 APLIKOVANÉ PRÁVO 2/2008

7 Tato skupina je příčinou více než dvou pětin (43 %) nově přiznaných částečných invalidních důchodů a čtvrtiny (25 %) nově přiznaných invalidních důchodů plných. Ve snížení nemocnosti a invalidity zejména u skupiny diagnóz III (Nemoci svalové a kosterní soustavy) a I (Nemoci oběhové soustavy) může znamenat zásadní přínos léčebná a další rehabilitace. Důsledně uplatňovaná léčebná rehabilitace může zabránit vzniku takového stupně zdravotního postižení, které zakládá nárok na přiznání invalidity, a tak rehabilitace snižuje počty nově přiznaných invalidních důchodů (rehabilitace poúrazových stavů, rehabilitace stavů po proběhlé cévní mozkové příhodě, rehabilitace po kardiochirurgických výkonech apod.). Jako součást dlouhodobé kurativy řady onemocnění rehabilitace zlepšuje průběh onemocnění, zmírňuje komplikace a stupeň závislosti pacienta na ošetřovatelské a další péči a sociálních službách. Pacient se rychleji a v lepší kondici vrací do aktivního života a zlepšují se možnosti jeho návratu do ekonomicky aktivní činnosti, popřípadě se zmírňuje stupeň jeho finálního zdravotního postižení a stupeň závislosti na zdravotních a sociálních službách. V současné době není u nás rehabilitační péče v dostatečné míře využívána. Lékař nemá povinnost pacientům léčebnou rehabilitaci doporučit. Pokud pacient nabídnutou rehabilitační péči odmítne (a nespolupracuje tak na zlepšení svého zdravotního stavu), nejsou z toho vyvozovány žádné důsledky. Ani při hodnocení jeho zdravotního stavu lékaři posudkové služby, ani při eventuálním přiznání invalidního důchodu není na toto odmítnutí brán zřetel. V České republice je zřetelný nedostatek lékařů a dalších odborných pracovníků působících v oboru rehabilitace. Proto často není ani reálné očekávat, že indikujícím lékařem požadovanou rehabilitační péči bude možno v požadované kvantitě a kvalitě zajistit. Flagrantním příkladem může být rozsah personálního zabezpečení rehabilitační péče v některých LDN. To zpětně vede k tomu, že indikující lékaři často slevují ze svých požadavků a akceptují i nedostatečný rozsah a intenzitu rehabilitace a případnou invalidizaci pacienta. 2.2 Socioekonomické příčiny pracovní neschopnosti a invalidity Výše pracovní neschopnosti a invalidity není však dána pouze příčinami čistě medicínskými, ale je silně ovlivněna i socioekonomicky. Jak známo, v důsledku přijetí novelizace zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, v platném znění, zákonem č. 421/2003 Sb., došlo ke snížení denního vyměřovacího základu za 1. až 14. den pracovní neschopnosti o 10 % a k poměrně razantnímu snížení na pouhou čtvrtinu denního vyměřovacího základu v 1. až 3. dni pracovní neschopnosti. V důsledku toho v roce 2004 počet nově hlášených případů pracovní neschopnosti silně poklesl a průměrný počet kalendářních dnů na 1 případ vzrostl. Tento vývoj lze vysvětlit tak, že podle nových pravidel se přestalo finančně vyplácet stonat krátce. Lehčí nemoci se všeobecně řešily náhradním volnem nebo dovolenou a o neschopenku se žádalo jen u vážnějších případů pracovní neschopnosti, které trvají déle. Názorně je vztah mezi počtem případů a trváním pracovní neschopnosti ilustrován na grafu č. 3. APLIKOVANÉ PRÁVO 2/

8 Graf č. 3: Vývoj počtu nově zjištěných případů pracovní neschopnosti a jejího trvání (index 1997 = 100) Socioekonomický vliv na výši pracovní neschopnosti ilustruje dále vztah mezi výší pracovní neschopnosti a průměrnou mzdou (graf č. 4). Z jeho průběhu je vidět silně negativní korelační závislost: v krajích s vysokými měsíčními výdělky je počet případů pracovní neschopnosti na 100 nemocensky pojištěných výrazně nižší než v krajích s nízkou mzdou. 8) 8) Zvláštní postavení zde však zaujímá hlavní město Praha se svou vysoce nadprůměrnou mzdovou hladinou a nízkou nemocností; za ostatní kraje (bez Prahy) by závislost nebyla tak průkazná. 90 APLIKOVANÉ PRÁVO 2/2008

9 Graf č. 4: Pracovní neschopnost (PN) a průměrná mzda 2006 Při sledování obdobné závislosti mezi výší výdělků (průměrnou hrubou mzdou) a počtem nově přiznaných invalidit na obyvatel v jednotlivých krajích byla zjištěna poměrně významná závislost u invalidity částečné a slabší u invalidity plné. Tabulka č. 6: Korelace mezi průměrnými výdělky a PN a částečnou a plnou invaliditou Korelační koeficient Pracovní neschopnost 0,83041 Částečná invalidita 0,73204 Plná invalidita 0,44319 Z jakého důvodu závislost mezi výší průměrných výdělků a invaliditou je silnější u důchodů částečných než plných, by bylo možné pouze spekulovat. Není vyloučeno, že pacienti v chudších regionech s nižší průměrnou mzdou, kde je nedostatek lukrativnějších pracovních příležitostí a tudíž menší možnost zvýšit si příjem vlastní prací, vidí jedinou perspektivu v doplnění pracovního příjmu částečným invalidním důchodem. Bez důkladnějšího rozboru lze však na uvedený rozdíl pouze poukázat, nikoli ho vysvětlit. APLIKOVANÉ PRÁVO 2/

10 3. Návrh přerozdělení stávajících prostředků 3.1 Východiska Pro přerozdělení prostředků pojistného na sociální pojištění vycházíme ze stávajících výdajů i příjmů důchodového i nemocenského systému, a to na úrovni roku Při oddělení invalidního pojištění od pojištění důchodového přecházejí do nemocenského pojištění: 1. všechny částečné invalidní důchody, 2. plné invalidní důchody ve třech variantách: 2.1 stávající stav bez konverze, 2.2. stávající stav s konverzí při současné hranici odchodu do důchodu třetina současných příjemců plných invalidních důchodů (tj. ti, kteří jsou v důchodovém věku podle současných pravidel) se stává důchodci starobními, 2.3. stav s konverzí nad 65 let pětina současných příjemců plných invalidních důchodů (tj. ti, kteří jsou ve věku 65+) se stává důchodci starobními. Cílem navrhovaných opatření je návrh přerozdělení vybraného pojistného a dávek uvnitř systému sociálního pojištění. Jde o vyjmutí odpovídajícího objemu prostředků ze systému důchodového pojištění a jeho převedení do systému pojištění nemocenského. Důsledkem toho by došlo ke změně percentuálních sazeb pojistného, a to jak pro organizace, tak pro zaměstnance a osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ). Tabulka č. 7: Výdaje na důchody v roce 2006 Výdaje na důchody tis. Kč % Starobní důchod Invalidní důchod plný Invalidní důchod částečný Vdovské důchody Vdovecké důchody Sirotčí důchody Zdroj: ČSSZ Statistická ročenka 2006 z oblasti důchodového pojištění. 3.2 Východiska navrhovaných změn U plných invalidních důchodů (14 % celkového objemu důchodů) jsou zvažovány tři varianty. Varianta 1 bez konverze. Plné invalidní důchody by byly vypláceny jako nemocenské bez ohledu na věk příjemce. 92 APLIKOVANÉ PRÁVO 2/2008

11 Varianta 2 automatická konverze plného invalidního důchodu ve starobní podle současného důchodového věku k Jak již bylo uvedeno, v roce 2006 byla zhruba třetina příjemců plných invalidních důchodů v důchodovém věku. Vycházíme z počtu sólo vyplácených plných invalidních důchodů v roce 2006 (Statistická ročenka z oblasti důchodového pojištění 2006, tab. 8-02, str. 64). Za předpokladu konverze plného invalidního důchodu ve starobní by výplata důchodů osob, jejichž invalidní důchody byly konvertovány ve starobní, zůstala v systému důchodového pojištění, resp. byla by tam převedena ze systému nemocenského pojištění po dosažení důchodového věku. Varianta 3 automatická konverze plného invalidního důchodu ve starobní v 65 letech pro muže i ženy. Podobně jako u varianty 2 by výplata důchodů osob ve věku nad 65 let byla převedena z nemocenského do důchodového pojištění. Ve srovnání s variantou 2 by převedených důchodů bylo méně. Tabulka č. 8: Porovnání tří variant se současným stavem (tis. Kč) Výdaje na důchody a nemocenské 2006 Současný stav Varianta 1 (bez konverze) Varianta 2 (konverze 1/3) Varianta 3 (konverze 1/5) Starobní důchody Invalidní (příp. invalidní konvertované) Pozůstalostní důchody Celkem důchody Nemocenské včetně invalidit Celkem důchody + nemocenské Zdroj: výpočet VÚPSV podle údajů MPSV oddělení statistické metodiky a rozbor. Výpočet tabulky č. 8 vychází ze součtu výdajů na důchody a na nemocenské. Z tabulky č. 9 je patrno, že zatímco v současném uspořádání výdaje na důchody tvoří 91 % této sumy a nemocenské 9 %, po navrhovaném přesunu prostředků dojde ke značnému snížení podílu výdajů na důchody a nárůstu nemocenského, a to u všech tří variant. APLIKOVANÉ PRÁVO 2/

12 Tabulka č. 9: Porovnání tří variant se současným stavem ( v %) Výdaje na důchody a nemocenské 2006 Současný stav Varianta 1 (bez konverze) Varianta 2 (konverze 1/3) Varianta 3 (konverze 1/5) Starobní důchody 66,1 % 66,1 % 66,1% 66,1% Invalidní (příp. konvertované) 16,7 % 0,0 % 4,2% 2,5% Pozůstalostní důchody 8,0 % 8,0 % 8,0% 8,0% Celkem důchody 90,8 % 74,1 % 78,3% 76,7% Nemocenské včetně invalidit 9,2 % 25,9 % 21,7% 23,3% Celkem důchody + nemocenské 100,0 % 100,0 % 100,0% 100,0% Zdroj: výpočet VÚPSV podle údajů MPSV oddělení statistické metodiky a rozborů. 3.3 Nové sazby pojistného na důchodové pojištění Tabulka č. 10: Placené pojistné na důchody v jednotlivých variantách v % a v mil. Kč sazby Současný stav podíly podle subjektů částky mil. Kč Varianta 1 (bez konverze) Varianta 2 (konverze 1/3) Varianta 3 (konverze 1/5) Příjmy od 21,5 % 72,3 % zaměstnavatelů Příjmy od 6,5 % 21,8 % zaměstnanců Příjmy od OSVČ 28,0 % 5,9 % PŘÍJMY CELKEM 100,0 % Výdaje na důchody celkem Rozdíl mezi příjmy a výdaji Zdroj: výpočet VÚPSV podle údajů MPSV oddělení statistické metodiky a rozborů. Uvedené přesuny si vyžádají změny sazeb pojistného u jednotlivých variant. Příslušné sazby jsou vypočteny podle vzorce: SP : SS = NP : NS, kde SP = staré pojistné v Kč SS = staré sazby v procentech NP = nové pojistné v Kč NS = nové sazby v procentech Vycházíme z předpokladu, že příjmy důchodového systému musí krýt jeho výdaje + malá rezerva 2 miliardy Kč. 94 APLIKOVANÉ PRÁVO 2/2008

13 Sazby na nemocenské pojištění jsou vypočteny ze sazeb na důchodové pojištění rozdílem tak, aby s výjimkou OSVČ bez účasti na nemocenském pojištění celková výše sazeb pojistného na sociální pojištění zůstala zachována. Tabulka č.11: Dosavadní a navrhované sazby pojistného na sociální pojištění Dosavadní Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3 Zaměstnavatelé 26,0 % 26,0 % 26,0 % 26,0 % Na nemocenské pojištění 3,3 % 7,2 % 6,2 % 6,6 % Na důchodové pojištění 21,5 % 17,6 % 18,6 % 18,2 % Na státní politiku zaměstnanosti 1,2 % 1,2 % 1,2 % 1,2 % Zaměstnanci 8 % 8 % 8 % 8 % Na nemocenské pojištění 1,1 % 2,3 % 2,0 % 2,1 % Na důchodové pojištění 6,5 % 5,3 % 5,6 % 5,5 % Na státní politiku zaměstnanosti 0,4 % 0,4 % 0,4 % 0,4 % OSVČ s účastí na nemocenském pojištění 34,0 % 34,0 % 34,0 % 34,0 % Na důchodové pojištění 28,0 % 22,9 % 24,2 % 23,7 % Na státní politiku zaměstnanosti 1,6 % 1,6 % 1,6 % 1,6 % Dobrovolná účast na nemocenském pojištění 4,4 % 9,5 % 8,2 % 8,7 % OSVČ bez účasti na nemocenském pojištění 29,6 % 24,5 % 25,8 % 25,3 % Zdroj: výpočet VÚPSV podle údajů MPSV oddělení statistické metodiky a rozborů. Problematickou skupinu představují OSVČ s fakultativní platbou nemocenského pojištění. V úvahu připadají tři možné varianty řešení: a) zavést povinné nemocenské pojištění i pro OSVČ, b) zavést povinné pouze invalidní pojištění a nemocenské pojištění ponechat fakultativním, c) ponechat nemocenské pojištění včetně invalidního pojištění fakultativním s tím, že v případě invalidity by nepojištěné osoby neměly nárok na invalidní důchod. 4. Závěry a doporučení Z uvedených skutečností vyplývá, že sloučení nemocenského pojištění a pojištění invalidního je v zásadě možné a má svou logiku. Výhodu lze spatřit především ve větší efektivnosti a operativnosti zdravotní péče. Její nepřerušená kontinuita by mohla napomoci úspěšnosti léčby a v neposlední řadě i poklesu nově přiznávaných invalidit. APLIKOVANÉ PRÁVO 2/

14 Rovněž by bylo nanejvýš žádoucí klást zvýšený důraz na léčebnou rehabilitaci, neboť důsledně uplatňovaná léčebná rehabilitace by mohla mimo jiné zefektivnit kurativu a popřípadě i snížit nárůst nově přiznaných invalidních důchodů. V současné době není dostatečně využívána. V tomto oboru není dostatek lékařů a dalších odborníků. Lékař dnes nemá povinnost (a de facto ani možnost) nabídnout pacientům léčebnou rehabilitaci. Rovněž tak případné odmítnutí nabízené rehabilitace pacientem nemá pro něj žádné finanční důsledky. Právní předpis upravující rehabilitaci nebyl dosud přijat. Z ekonomického hlediska by případné sloučení nemocenského pojištění a pojištění invalidního nemělo přinést větší obtíže, neboť jak nemocenské pojištění, tak důchodové pojištění, jehož součást tvoří invalidní pojištění, hospodaří v podstatě vyrovnaně. Z právního hlediska by si ovšem takováto změna vyžádala legislativní změny příslušných právních předpisů (viz níže doporučení). Za zcela kruciální lze považovat zavedení automatické konverze invalidního důchodu ve starobní. Česká republika je jednou z mála evropských zemí, která tuto automatickou konverzi nemá. To má ovšem za následek i zbytečně zvýšený počet poživatelů invalidních důchodů. Po technické stránce by sloučení obou systémů znamenalo provést přesun části pojistného ze systému důchodového pojištění do nemocenského pojištění a stanovit odpovídající sazbu, jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance i pro OSVČ. Při případné konverzi je nutno přijmout taková opatření, aby pro příjemce důchodu nedošlo ke změně k horšímu. V případě OSVČ bylo by na základě výše uvedených skutečností vhodné zavést povinné pouze invalidní pojištění a nemocenské pojištění ponechat fakultativním. Pokud jde o financování, pak vzhledem k aktuální reformě veřejných financí se jako nejvhodnější jeví varianta III (automatická konverze invalidního důchodu ve starobní při dosažení věku 65 let pro muže i ženy). Vzhledem k výše uvedenému by tak oddělení invalidního pojištění od starobního do jisté míry mohlo usnadnit reformu důchodového systému. Seznam použité literatury / References Aktuální informace 33/01, 29/02, 38/03, 29/05, 23/06, 32/07, ÚZIS. Bruthansová D. Červenková A. Pechanová M. Vávra A. Míková V.: Vypracování metody pro zjišťování pracovního potenciálu osob se zdravotním postižením vzniklým po pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. Praha: VÚPSV, Bruthansová D. Červenková A. Kolářová, M.: Vývoj invalidity v České republice a ve vybraných zemích E. Praha: VÚPSV, Bruthansová D. Červenková A.: Analýza možnosti oddělení invalidního pojištění od starobního pojištění včetně sociálně zdravotních aspektů vývoje invalidity, Praha, VÚPSV CESIFO DICE Wage Replacement in Case of Sickness (II): Sickness Benefits, APLIKOVANÉ PRÁVO 2/2008

15 Dostupné z: Hampl, M.: Ještě jednou k nemocenské, Laissez Faire 2008 č. 5 MISSOC ( The Mutual Information System on Social Protection = společný informační systém sociální ochrany). Pojistně matematická zpráva o sociálním pojištění, Praha 2006, MPSV ČR Statistická ročenka Práce a sociální statistika Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v ČR ; ČSÚ Statistická ročenka z oblasti důchodového pojištění (roky ). Praha: ČSSZ Statistická ročenka z oblasti práce a sociálních věcí Praha: MPSV Systémy zabezpečení občanů dávkami podmíněnými existencí dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu ve vybraných zemích. Grantová studie MPSV ZVZ 64 říjen Praha:Socioklub, 2002 Základní ukazatele z oblasti práce a sociálního zabezpečení v České republice ve vývojových řadách a grafech Praha: MPSV Zdravotnická ročenka, zdravotnická statistika: Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz (roky ). Praha: ÚZIS Klíčová slova Invalidní pojištění důchodové pojištění systém starobních důchodů nemocenské pojištění morbidita = nemocnost invalidita pojistné osoby samostatně výdělečně činné konverze invalidních důchodů ve starobní příjmy a výdaje důchodového systému. Key-words Disability insurance Pension insurance The old-age pension scheme Sickness insurance Sickness, Disability Contributions to social security insurance, insurance contributions Self-employed persons, Conversion of disability pensions in (into) old-age pensions Pension system incomes Pension system outcomes. Daniela Bruthansová Anna Červenková Possibilities to merge disability and health insurance The goal of presented study is to find out whether it would be possible to remove disability insurance from the system of old-age pension insurance and include it within the system of health insurance. We begin by describing the existing system from both economical and health point of view. Based on the description of existing system in the Czech Republic and its detailed statistical analysis the possibility of separating the disability insurance from other type of pensions is described. The study presents three possible options of how to do this without changing the current level of social insurance contributions and which would also take into account the insurance of the self-employed. We describe some benefits of such solution, including continuous protection of people APLIKOVANÉ PRÁVO 2/

16 with poor health and increased emphasis on rehabilitation of such people. In concluding parts some legislative changes are recommended, (including automatic conversion of disability pension into old-age pension). 98 APLIKOVANÉ PRÁVO 2/2008

Vývoj invalidity v České republice a ve vybraných zemích v letech 2003-2008 Část I.

Vývoj invalidity v České republice a ve vybraných zemích v letech 2003-2008 Část I. Vývoj invalidity v České republice a ve vybraných zemích v letech 2003-2008 Část I. Daniela Bruthansová Věra Jeřábková VÚPSV, v.v.i, Praha 2010 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou ve složení:

Více

Pojistněmatematická zpráva o sociálním pojištění. MPSV odbor sociálního pojištění

Pojistněmatematická zpráva o sociálním pojištění. MPSV odbor sociálního pojištění Pojistněmatematická zpráva o sociálním pojištění 2008 MPSV odbor sociálního pojištění OBSAH ÚVOD... 1 ČÁST A... 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍM POJIŠTĚNÍ... 2 A.1. Stručná charakteristika... 2 A.1.1.

Více

Otázky financování ošetřovatelské a rehabilitační péče v rezidenčních zařízeních sociálních služeb. 1. Zdroje informací

Otázky financování ošetřovatelské a rehabilitační péče v rezidenčních zařízeních sociálních služeb. 1. Zdroje informací JUDr. Daniela Bruthansová, Ing. Anna Červenková, Ing. Věra Jeřábková Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, Praha Otázky financování ošetřovatelské a rehabilitační péče v rezidenčních zařízeních sociálních

Více

Problematika invalidity v České republice a ve vybraných státech Evropské unie

Problematika invalidity v České republice a ve vybraných státech Evropské unie APLIKOVANÉ PRÁVO 2/2003 DANIELA BRUTHANSOVÁ ANNA ČERVENKOVÁ Problematika invalidity v České republice a ve vybraných státech Evropské unie V ČR došlo v posledních 10 letech (od roku 1990 do roku 2000)

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Invalidita a invalidní důchod

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Invalidita a invalidní důchod MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PRÁVNICKÁ FAKULTA Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Invalidita a invalidní důchod Bakalářská práce Brno 2007 Autor práce: Eva Šindlerová Vedoucí práce: doc.

Více

JE ČESKÝ DŮCHODOVÝ SYSTÉM V KRIZI?

JE ČESKÝ DŮCHODOVÝ SYSTÉM V KRIZI? SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku JE ČESKÝ DŮCHODOVÝ SYSTÉM V KRIZI? BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Více

Možnosti řešení sociálních důsledků zdravotního postižení - synergické efekty a bílá místa současné právní úpravy. Daniela Bruthansová Věra Jeřábková

Možnosti řešení sociálních důsledků zdravotního postižení - synergické efekty a bílá místa současné právní úpravy. Daniela Bruthansová Věra Jeřábková Možnosti řešení sociálních důsledků zdravotního postižení - synergické efekty a bílá místa současné právní úpravy Daniela Bruthansová Věra Jeřábková VÚPSV, v.v.i. Praha 2012 Publikace byla schválena ediční

Více

Reforma státních sociálních dávek

Reforma státních sociálních dávek APLIKOVANÉ PRÁVO 1/2005 ROSTISLAV ČEVELA Reforma státních sociálních dávek 1. Úvod Potřebu poskytování státních sociálních dávek stručně vystihuje Národní akční plán sociálního začleňování na léta 2004

Více

Informovanost obyvatel Zlínského kraje o problematice důchodového systému a zajištění na stáří. Jana Minaříková

Informovanost obyvatel Zlínského kraje o problematice důchodového systému a zajištění na stáří. Jana Minaříková Informovanost obyvatel Zlínského kraje o problematice důchodového systému a zajištění na stáří Jana Minaříková Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Cílem bakalářské práce je v teoretické části vysvětlit

Více

III. Podkladový materiál pro rozhodnutí o zavedení možnosti opt out ze základního důchodového pojištění

III. Podkladový materiál pro rozhodnutí o zavedení možnosti opt out ze základního důchodového pojištění III. Podkladový materiál pro rozhodnutí o zavedení možnosti opt out ze základního důchodového pojištění Obsah Úvod 4 1. Dosavadní vývoj důchodového pojištění (systému) 6 2. Základní důchodové pojištění

Více

Výsledky šetření o zdravotně postižených osobách v České republice za rok 2007

Výsledky šetření o zdravotně postižených osobách v České republice za rok 2007 PRÁCE, SOCIÁLNÍ STATISTIKY Ročník 2008 Školství, kultura, zdravotnictví V Praze dne 30. dubna 2008 Kód publikace: 3309-08 Č.j.: 341/2008-63 Výsledky šetření o zdravotně postižených osobách v České republice

Více

GENERALI TOP TALENT 2007

GENERALI TOP TALENT 2007 Návrh koncepce penzijní reformy v ČR Jan Krejsa ÚVOD... 3 NUTNOST REFORMY... 4 Demografický vývoj... 4 Dlouhodobá udržitelnost veřejných financí... 5 Mezinárodní závazky... 6 IDEÁLNÍ DŮCHODOVÝ SYSTÉM?...

Více

Stanovení rozhodného období, z něhož se zjišťují příjmy pro výpočet důchodu

Stanovení rozhodného období, z něhož se zjišťují příjmy pro výpočet důchodu Stanovení rozhodného období, z něhož se zjišťují příjmy pro výpočet důchodu Identifikační kód předmětu veřejné zakázky: ZVZ 184 označení projektu HR 165/07 Martin Holub, Milan Šlapák, Tomáš Kozelský, Robert

Více

Životní situace zadlužených příjemců nemocenských a důchodových dávek. Pavla Krajčovičová

Životní situace zadlužených příjemců nemocenských a důchodových dávek. Pavla Krajčovičová Životní situace zadlužených příjemců nemocenských a důchodových dávek Pavla Krajčovičová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Cílem bakalářské práce na téma Životní situace zadlužených příjemců nemocenských

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v České republice

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v České republice Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v České republice Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního

Více

SYSTÉMY ZABEZPEČENÍ OBČANŮ DÁVKAMI PODMÍNĚNÝMI EXISTENCÍ DLOUHODOBĚ NEPŘÍZNIVÉHO ZDRAVOTNÍHO STAVU VE VYBRANÝCH ZEMÍCH. Grantová studie MPSV ZVZ 64

SYSTÉMY ZABEZPEČENÍ OBČANŮ DÁVKAMI PODMÍNĚNÝMI EXISTENCÍ DLOUHODOBĚ NEPŘÍZNIVÉHO ZDRAVOTNÍHO STAVU VE VYBRANÝCH ZEMÍCH. Grantová studie MPSV ZVZ 64 SOCIOKLUB SDRUŽENÍ PRO PODPORU ROZVOJE TEORIE A PRAXE SOCIÁLNÍ POLITIKY Plzeňská 175, 150 06, Praha 56, BOX 19 Tel. 602 365 612, 257 214 325, FAX. 257 215 328, e-mail:office@socioklub.cz SYSTÉMY ZABEZPEČENÍ

Více

Zdravotně sociální služby v kontextu. Daniela Bruthansová Anna Červenková

Zdravotně sociální služby v kontextu. Daniela Bruthansová Anna Červenková Zdravotně sociální služby v kontextu nového územního uspořádání Daniela Bruthansová Anna Červenková VÚPSV Praha 2004 Obsah 1. Úvod 3 1.1 Cíl zadání 3 1.2 Použitá metodika 4 1.3 Očekávané výstupy 4 2. Rostoucí

Více

Problematika odchodu do předčasného starobního důchodu. Jana Šamánková

Problematika odchodu do předčasného starobního důchodu. Jana Šamánková Problematika odchodu do předčasného starobního důchodu Jana Šamánková Bakalářská práce 2010 (1) Vysoká škola nevýdělečně zveřejňuje disertační, diplomové, bakalářské a rigorózní práce, u kterých proběhla

Více

Bakalářská práce. Invalidita a invalidní důchod

Bakalářská práce. Invalidita a invalidní důchod Právnická fakulta Masarykovy univerzity Právo sociálního zabezpečení Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Bakalářská práce Invalidita a invalidní důchod (The Invalidity and the Ivalidity Pension)

Více

Poskytování služeb sociální péče pro seniory v České republice a ve Švýcarsku: mezinárodní komparace

Poskytování služeb sociální péče pro seniory v České republice a ve Švýcarsku: mezinárodní komparace Poskytování služeb sociální péče pro seniory v České republice a ve Švýcarsku: mezinárodní komparace doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. Ing. Jiří Horecký, MBA Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce

Více

Jan Vlach a kolektiv. projekt výzkumu č.hr 151/06 (smlouva č. GK MPSV 01 142/06)

Jan Vlach a kolektiv. projekt výzkumu č.hr 151/06 (smlouva č. GK MPSV 01 142/06) Možnosti sloučení výběru a vymáhání pojistného na sociální zabezpečení s výběrem a vymáháním daně z příjmu fyzických osob a s výběrem a vymáháním pojistného na všeobecné zdravotní pojištění projekt výzkumu

Více

Výzkumný ústav bezpečnosti práce Jeruzalémská 9, 116 52 Praha 1

Výzkumný ústav bezpečnosti práce Jeruzalémská 9, 116 52 Praha 1 Výzkumný ústav bezpečnosti práce Jeruzalémská 9, 116 52 Praha 1 Projekt č. HS 120/04 Odborné podklady pro legislativní zajištění úrazového pojištění Návrh důvodové zprávy k zákonu o úrazovém pojištění

Více

FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ

FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Martina Malá Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomie Důchodová reforma v České republice Martina Malá Bakalářská

Více

Vývoj právní úpravy nároku na invalidní důchod od roku 1996 do roku 2012

Vývoj právní úpravy nároku na invalidní důchod od roku 1996 do roku 2012 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Katedra právních oborů Bakalářská práce Vývoj právní úpravy nároku na invalidní důchod od roku 1996 do roku 2012 Vypracovala: Šárka

Více

-------------------------------------------------------- VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Katedra ekonomických studií SOCIÁLNÍ POLITIKA

-------------------------------------------------------- VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Katedra ekonomických studií SOCIÁLNÍ POLITIKA -------------------------------------------------------- VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ekonomických studií SOCIÁLNÍ POLITIKA Systém sociálního zabezpečení Studijní opora Ing. Věra Nečadová

Více

ACTA VŠFS 2/2007. Ekonomické studie a analýzy Economic Studies and Analyses. Vysoká škola finanční a správní. ročník 1 STATĚ

ACTA VŠFS 2/2007. Ekonomické studie a analýzy Economic Studies and Analyses. Vysoká škola finanční a správní. ročník 1 STATĚ 2/2007 ročník 1 ACTA VŠFS Ekonomické studie a analýzy Economic Studies and Analyses STATĚ n Květa KUBÁTOVÁ: Možnosti a meze české daňové politiky v období po vstupu do EU a před vstupem do Eurozóny n Vojtěch

Více

ČESKÝ DŮCHODOVÝ SYSTÉM A DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ

ČESKÝ DŮCHODOVÝ SYSTÉM A DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Studijní obor: Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku ČESKÝ DŮCHODOVÝ SYSTÉM A DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ BAKALÁŘSKÁ

Více

DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE PENSION INSURANCE IN THE CZECH REPUBLIC RENTENVERSICHERUNG IN TSCHECHIEN

DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE PENSION INSURANCE IN THE CZECH REPUBLIC RENTENVERSICHERUNG IN TSCHECHIEN Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Sociálních studií a speciální pedagogiky Studijní program: Sociální práce Studijní obor (kombinace): Sociální pracovník

Více

Podpora osob 50+ na trhu práce v praxi vybraných zemích EU. Jaromíra Kotíková a kol.

Podpora osob 50+ na trhu práce v praxi vybraných zemích EU. Jaromíra Kotíková a kol. Podpora osob 50+ na trhu práce v praxi vybraných zemích EU Jaromíra Kotíková a kol. VÚPSV, v. v. i. Praha 2013 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou ve složení: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.

Více

Sdružení subjektů ANALÝZA VÝVOJE HMOTNÉ PODPORY RODIN FORMOU NEPOJISTNÝCH SOCIÁLNÍCH DÁVEK

Sdružení subjektů ANALÝZA VÝVOJE HMOTNÉ PODPORY RODIN FORMOU NEPOJISTNÝCH SOCIÁLNÍCH DÁVEK Sdružení subjektů Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. se sídlem Palackého 375/4, 128 01 Praha 2 a Národní centrum sociálních studií, o.p.s. se sídlem Na Moráni 4, 120 00 Praha 2 ANALÝZA VÝVOJE

Více