Možnosti spojení invalidního pojištění s nemocenským

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Možnosti spojení invalidního pojištění s nemocenským"

Transkript

1 APLIKOVANÉ PRÁVO 2/2008 DANIELA BRUTHANSOVÁ ANNA ČERVENKOVÁ Možnosti spojení invalidního pojištění s nemocenským V souvislosti s připravovanou reformou důchodového pojištění vláda uvažuje, zda by bylo možné vydělit invalidní pojištění ze systému důchodového pojištění a spojit je s pojištěním nemocenským. V roce 2007 zadalo MPSV Výzkumnému ústavu práce a sociálních věcí úkol přezkoumat možnosti takové změny ve struktuře sociálního pojištění a zjistit důsledky pro výši placeného pojistného. Uvedený článek podává stručný nástin problematiky a přehled výhod takového uspořádání. Pohled na naše sociální pojištění z teoretického hlediska ukazuje, že tento systém v pravém slova smyslu pojištěním není. Poskytuje sice ochranu před možnou či předpokládanou újmou (nemoc, stáří, ztráta živitele, ztráta zaměstnání), avšak k standardnímu komerčnímu pojištění majetku nebo odpovědnosti za škodu má velmi daleko. Nejde o to, že sociální pojištění je u nás povinné (to se týká také např. pojištění odpovědnosti za provoz motorového vozidla, nebo nejnověji pojištění odpovědnosti při poskytování sociálních služeb), ale jak uvádí Mojmír Hampl o nemocenském pojištění, 1) nevychází z pojistně-matematických principů a postrádá například jakoukoli vazbu mezi rizikovostí daného pojištěnce a výší jím placené pojistné sazby na straně jedné a plněním v případě pojistné události na straně druhé. Tento finanční odborník nechápe např. nemocenskou jako pojistné plnění, ale jako specifickou sociální dávku postavenou na daňově-rozpočtovém principu. Totéž lze říci i o důchodovém pojištění. Výplaty důchodů a nemocenské jsou jakožto mandatorní výdaje nezpochybnitelné a představují významnou část výdajové strany státního rozpočtu. Při porovnání subsystémů našeho sociálního zabezpečení je společným ry- 1) Viz Hampl, M.: Ještě jednou k nemocenské, Laissez Faire 2008 č. 5, str. 3. APLIKOVANÉ PRÁVO 2/

2 sem všech jeho typů náhrada výdělku, jehož ztráta vyplývá buď z krátkodobé či dlouhodobé nebo dokonce trvalé neschopnosti pracovat (být výdělečně činným). Podstatný rozdíl je však v příčinách této neschopnosti: u starobních důchodů je tato neschopnost presumována jako důsledek vyššího věku, u invalidních důchodů a nemocenské musí být prokazována, neboť souvisí se zdravotním stavem. 2) Přiznání starobního důchodu závisí kromě potřebných let pojištění především na dosažení určitého věku, což je veličina objektivní, na rozhodujícím orgánu i na eventuálním příjemci důchodu nezávislá. Uznání pracovní neschopnosti, případně invalidity naproti tomu závisí na posouzení lepšího či horšího zdravotního stavu. To je do značné míry věc subjektivního hodnocení, a to nejen ze strany rozhodujícího orgánu, ale svým způsobem i ze strany pacienta. V důsledku toho jak pracovní neschopnost, tak invalidita podléhá vlivu řady socioekonomických faktorů. Výzkumná zpráva Socioklubu 3) odlišuje pojetí invalidity v západoevropské (belgicko-francouzské) koncepci a v koncepci středoevropské (německé a rakouskouherské, ze které se odvozuje i naše pojetí). Invalidita v západoevropské koncepci je zde vnímána jako stabilizovaná fáze dlouhodobé nemoci či pracovní neschopnosti po úrazu. Invalidita ve středoevropské koncepci je vnímána jako předčasné zestárnutí. Je to logické, protože samo pojištění či zabezpečení ve stáří středoevropské pojetí vnímá jako dlouhodobou presumovanou pracovní neschopnost. Z výše uvedeného vyplývá, že invalidní důchody jsou v našem důchodovém systému do jisté míry cizorodým prvkem. Jediné, co je s ostatními důchody spojuje, je náhrada příjmu. Nicméně však vznik titulu nároku není spjat ani s věkem jako u důchodů starobních, ani se ztrátou živitele jako u pozůstalostních důchodů. Rozhodujícím kritériem je zdravotní stav. Hlavním důvodem pro přiznání invalidního důchodu je pokles schopnosti soustavné výdělečné činnosti v důsledku zhoršení zdravotního stavu, případně nevyhovující zdravotní stav dané osoby. Tím jsou invalidní důchody spíše spjaty s nemocenským pojištěním, a to s jeho dávkou nemocenské. Většinou přiznání invalidního důchodu předchází dlouhodobá pracovní neschopnost, ať již z důvodu nemoci či úrazu. 4) Na rozdíl od starobních důchodů, kde je základní příčinou nároku dosažený věk (nikdo nemládne), dá se jak u nemoci, tak do jisté míry i u invalidity počítat s možným zlepšením zdraví a tudíž s návratem k původnímu stavu před přiznáním příslušné dávky. Vzhledem k tomu, že nejčastější příčinou jak dlouhodobé nemoci, tak invalidity jsou nemoci pohybového aparátu (viz tabulku č. 6 a graf č. 2), nezanedbatelnou roli zde hraje léčebná a další rehabilitace. Ze všech těchto důvodů by proto bylo možné uvažovat o vyčlenění invalidního pojištění ze systému důchodového pojištění a o jeho případné inkorporaci do pojištění nemocenského. 2) Třetí složkou sociálního pojištění je příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, kde pojistný princip není uveden ani v názvu a jenž není předmětem tohoto článku. 3) Systémy zabezpečení občanů dávkami podmíněnými existencí dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu - ve vybraných zemích. Grantová studie MPSV ZVZ 64, říjen 2002, Praha: Socioklub, ) Pouze malá část příjemců invalidních důchodů nebyla nikdy sociálně pojištěna - hovoříme tak o invalidech z mládí. 84 APLIKOVANÉ PRÁVO 2/2008

3 1. Vztah mezi starobními a invalidními důchody v ČR Jestliže invalidní důchodce dospěje do věku, kdy má nárok na důchod starobní, dochází ve většině evropských zemí k tzv. konverzi invalidního důchodu v důchod starobní. Je tomu tak ve Velké Británii, Švýcarsku, Německu (zde se doba pobírání invalidního důchodu započítává jako doba pojištění pro starobní důchod), v Belgii a ve Švédsku. Ke konverzi automaticky dochází ve Švýcarsku, Německu, Belgii a Švédsku; v Británii, ve Francii, na Slovensku a v Polsku je možná za určitých podmínek. Naproti tomu v ČR (podobně jako v Rakousku) konverze plného invalidního důchodu ve starobní neexistuje (viz tabulka č. 1), v důsledku čehož je v ČR relativně více invalidních důchodců než např. v Německu. 5) Problém konverze se v ČR netýká částečných invalidních důchodů přiznáním starobního důchodu nárok na částečný invalidní důchod z důvodu nemožnosti současného pobírání dvou přímých důchodů zaniká. Neexistence konverze plného invalidního důchodu v důchod starobní a zánik částečných invalidních důchodů přiznáním starobního důchodu znamená, že rozložení příjemců plných a částečných invalidních důchodů podle věku se zásadně liší. Nezanedbatelné procento (cca třetina) příjemců plných invalidních důchodů dosahuje důchodového věku (tabulka č. 2). V důsledku toho je průměrný věk příjemců plných invalidních důchodů podstatně vyšší než příjemců důchodů částečných (tabulka č. 3). Tabulka č. 1: Konverze invalidního důchodu do důchodu starobního Země Velká Británie Švýcarsko Rakousko Německo Francie Belgie Švédsko Polsko Slovensko Slovinsko Česká republika Ano konverze existuje Ne invalidní důchod se vyplácí doživotně Pramen: Grantová studie MPSV ZVZ 64, říjen Praha: Socioklub, Částečně konverze je možná za určitých podmínek 5) V SRN se v letech podíl invalidních důchodců v obyvatelstvu pohyboval od 2,3 do 2,4 %, zatímco v ČR tento podíl v letech činil od 4,6 do 4,7 %, tj. dosahoval hodnot APLIKOVANÉ PRÁVO 2/

4 Tabulka č. 2: Podíl příjemců v důchodovém věku na celkovém počtu vyplácených invalidních důchodů (rok 2006) Druh důchodu Muži nad 61 let Ženy nad 58 let Plný invalidní 30,3 % 36,8 % Částečný invalidní 1,0 % 1,3 % Zdroj: ČSSZ Statistická ročenka 2006 z oblasti důchodového pojištění. Tabulka č. 3: Průměrný věk příjemců invalidních důchodů k Muži Ženy Celkem Plný invalidní Částečný invalidní Zdroj: Výpočet VÚPSV podle údajů Statistické ročenky z oblasti důchodového pojištění. Tabulka č. 4: Rozložení plných invalidních důchodů podle věku 6) příjemců (rok 2006) Věk Celkem Podíl příjemců 2 % 7 % 10 % 22 % 38 % 21 % 100 % Zdroj: ČSSZ Statistická ročenka 2006 z oblasti důchodového pojištění. Z uvedených skutečností je jasně vidět, že relativně vysoké výdaje na plné invalidní důchody (ve srovnání s jinými evropskými zeměmi) jsou v ČR víceméně problémem definičním, resp. legislativním. Úpravou podmínek pro přiznání starobního důchodu, které by v okamžiku dosažení věku pro odchod do starobního důchodu zakotvovaly povinnou konverzi invalidního důchodu ve starobní, jak je tomu v jiných zemích EU, by došlo ke zjednodušení a zpřehlednění důchodového systému i bez ohledu na eventuální spojení invalidního a nemocenského pojištění. 7) Pro případný převod invalidních důchodů z důchodového do nemocenského pojištění je nutno na základě výše uvedených údajů vzít v úvahu, že v Česku cca jedna třetina osob pobírajících plný invalidní důchod dosáhla již důchodového věku (podle současných předpisů) a mohla by pobírat důchod starobní. Pokud by k převodu invalidních důchodů z důchodového do nemocenského pojištění došlo později (po stanovení věku pro odchod do důchodu na 65 let), je nutno počítat s tím, že cca 20% příjemců plných invalidních důchodů překračuje věkovou hranici 65 let. zhruba dvojnásobných. Pramen: Bruthansová, D. Červenková, A. Kolářová, M. Vývoj invalidity v České republice a ve vybraných zemích EU. Praha: VÚPSV, ) Rozložení podle věku lze zjistit u počtu vyplácených důchodů, nikoli u jejich výše, takže předpokládáme, že výše vypláceného důchodu je ve všech věkových kategoriích stejná, i když tomu tak zřejmě není. Dostupná statistická data nám však neumožňují tuto nepřesnost korigovat. 7) Vládou schválený návrh důchodové reformy již počítá s tímto opatřením. 86 APLIKOVANÉ PRÁVO 2/2008

5 Graf č. 1: Rozložení vyplácených plných (I) a částečných (IČ) invalidních důchodů podle věku příjemců (v %) k Zdroj: Výpočet VÚPSV podle údajů Statistické ročenky z oblasti důchodového pojištění. 2. Pracovní neschopnost a invalidita 2.1 Zdravotní příčiny nemocnosti a invalidity Dalším argumentem pro sloučení invalidního pojištění s pojištěním nemocenským je obdobná struktura zdravotních příčin nemocnosti a invalidity. Tabulka č. 5 porovnává strukturu pracovní neschopnosti jednak podle počtu případů, jednak podle trvání ve dnech, a to u nejdůležitějších skupin diagnóz podle kapitol Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů ve znění desáté decenální revize (MKN-10). U invalidity je podle stejného kritéria porovnávána struktura nově přiznaných plných i částečných invalidních důchodů. Rozbor příčin pracovní neschopnosti (tabulka č. 5) ukazuje, že existuje značný rozdíl ve struktuře příčin pracovní neschopnosti podle počtu případů a podle trvání ve dnech. Podle počtu případů jsou nejčastější příčinou uznání pracovní neschopnosti nemoci dýchací soustavy, ale největší podíl na jejím trvání mají nemoci pohybového aparátu. Nemoci dýchací soustavy jsou sice časté, ale netrvají dlouho, kdežto léčba nemocí pohybového aparátu trvá podstatně déle. Podobně kardiovaskulární choroby (nemoci oběhové soustavy) se podílejí pouhými třemi procenty na počtu případů, ale šesti procenty na délce pracovní neschopnosti ve dnech. APLIKOVANÉ PRÁVO 2/

6 Tabulka č. 5: Struktura ukončené pracovní neschopnosti v roce 2006 podle skupin diagnóz (kapitol MKN-10) Podíl podle počtu případů Podíl podle trvání ve dnech. Dýchací soustava 38,6 % III. Svaly, kostra, pohyb 28,6 % III. Svaly, kostra, pohyb 19,7 %. Dýchací soustava 18,8 % I. Úrazy 12,0 % I. Úrazy 15,1 % I. Trávící soustava 6,8 % I. Oběhová soust. 5,9 % IV. Močová a pohlavní soustava 4,1 % I Trávící soustava 5,1 % I. Oběhová soust. 3,1 % I. Faktory 3,7 % VIII. Příznaky 2,9 % IV. Moč.a pohlavní soustava 3,6 % I. Infekční a parazit nemoci 2,7 % V. Poruchy duševní 3,3% II. Kůže a podkoží 1,8 % II. Novotvary 3,1 % Ostatní 8,4 % Ostatní 12,8 % 100,0 % 100,0 % Zdroj: ÚZIS, zdravotnická statistika Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz Graf č. 2: Podíl vybraných skupin diagnóz na trvání pracovní neschopnosti a na počtu nově přiznaných invalidních důchodů 2006 Zdroj: Tamtéž. Z údajů grafu č. 2, který porovnává podíl vybraných skupin diagnóz na trvání pracovní neschopnosti a na počtu nově přiznaných invalidních důchodů, je patrno, že bezvýhradně nejčetnější příčinu jak trvání pracovní neschopnosti, tak invalidity tvoří skupina III nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně. 88 APLIKOVANÉ PRÁVO 2/2008

7 Tato skupina je příčinou více než dvou pětin (43 %) nově přiznaných částečných invalidních důchodů a čtvrtiny (25 %) nově přiznaných invalidních důchodů plných. Ve snížení nemocnosti a invalidity zejména u skupiny diagnóz III (Nemoci svalové a kosterní soustavy) a I (Nemoci oběhové soustavy) může znamenat zásadní přínos léčebná a další rehabilitace. Důsledně uplatňovaná léčebná rehabilitace může zabránit vzniku takového stupně zdravotního postižení, které zakládá nárok na přiznání invalidity, a tak rehabilitace snižuje počty nově přiznaných invalidních důchodů (rehabilitace poúrazových stavů, rehabilitace stavů po proběhlé cévní mozkové příhodě, rehabilitace po kardiochirurgických výkonech apod.). Jako součást dlouhodobé kurativy řady onemocnění rehabilitace zlepšuje průběh onemocnění, zmírňuje komplikace a stupeň závislosti pacienta na ošetřovatelské a další péči a sociálních službách. Pacient se rychleji a v lepší kondici vrací do aktivního života a zlepšují se možnosti jeho návratu do ekonomicky aktivní činnosti, popřípadě se zmírňuje stupeň jeho finálního zdravotního postižení a stupeň závislosti na zdravotních a sociálních službách. V současné době není u nás rehabilitační péče v dostatečné míře využívána. Lékař nemá povinnost pacientům léčebnou rehabilitaci doporučit. Pokud pacient nabídnutou rehabilitační péči odmítne (a nespolupracuje tak na zlepšení svého zdravotního stavu), nejsou z toho vyvozovány žádné důsledky. Ani při hodnocení jeho zdravotního stavu lékaři posudkové služby, ani při eventuálním přiznání invalidního důchodu není na toto odmítnutí brán zřetel. V České republice je zřetelný nedostatek lékařů a dalších odborných pracovníků působících v oboru rehabilitace. Proto často není ani reálné očekávat, že indikujícím lékařem požadovanou rehabilitační péči bude možno v požadované kvantitě a kvalitě zajistit. Flagrantním příkladem může být rozsah personálního zabezpečení rehabilitační péče v některých LDN. To zpětně vede k tomu, že indikující lékaři často slevují ze svých požadavků a akceptují i nedostatečný rozsah a intenzitu rehabilitace a případnou invalidizaci pacienta. 2.2 Socioekonomické příčiny pracovní neschopnosti a invalidity Výše pracovní neschopnosti a invalidity není však dána pouze příčinami čistě medicínskými, ale je silně ovlivněna i socioekonomicky. Jak známo, v důsledku přijetí novelizace zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, v platném znění, zákonem č. 421/2003 Sb., došlo ke snížení denního vyměřovacího základu za 1. až 14. den pracovní neschopnosti o 10 % a k poměrně razantnímu snížení na pouhou čtvrtinu denního vyměřovacího základu v 1. až 3. dni pracovní neschopnosti. V důsledku toho v roce 2004 počet nově hlášených případů pracovní neschopnosti silně poklesl a průměrný počet kalendářních dnů na 1 případ vzrostl. Tento vývoj lze vysvětlit tak, že podle nových pravidel se přestalo finančně vyplácet stonat krátce. Lehčí nemoci se všeobecně řešily náhradním volnem nebo dovolenou a o neschopenku se žádalo jen u vážnějších případů pracovní neschopnosti, které trvají déle. Názorně je vztah mezi počtem případů a trváním pracovní neschopnosti ilustrován na grafu č. 3. APLIKOVANÉ PRÁVO 2/

8 Graf č. 3: Vývoj počtu nově zjištěných případů pracovní neschopnosti a jejího trvání (index 1997 = 100) Socioekonomický vliv na výši pracovní neschopnosti ilustruje dále vztah mezi výší pracovní neschopnosti a průměrnou mzdou (graf č. 4). Z jeho průběhu je vidět silně negativní korelační závislost: v krajích s vysokými měsíčními výdělky je počet případů pracovní neschopnosti na 100 nemocensky pojištěných výrazně nižší než v krajích s nízkou mzdou. 8) 8) Zvláštní postavení zde však zaujímá hlavní město Praha se svou vysoce nadprůměrnou mzdovou hladinou a nízkou nemocností; za ostatní kraje (bez Prahy) by závislost nebyla tak průkazná. 90 APLIKOVANÉ PRÁVO 2/2008

9 Graf č. 4: Pracovní neschopnost (PN) a průměrná mzda 2006 Při sledování obdobné závislosti mezi výší výdělků (průměrnou hrubou mzdou) a počtem nově přiznaných invalidit na obyvatel v jednotlivých krajích byla zjištěna poměrně významná závislost u invalidity částečné a slabší u invalidity plné. Tabulka č. 6: Korelace mezi průměrnými výdělky a PN a částečnou a plnou invaliditou Korelační koeficient Pracovní neschopnost 0,83041 Částečná invalidita 0,73204 Plná invalidita 0,44319 Z jakého důvodu závislost mezi výší průměrných výdělků a invaliditou je silnější u důchodů částečných než plných, by bylo možné pouze spekulovat. Není vyloučeno, že pacienti v chudších regionech s nižší průměrnou mzdou, kde je nedostatek lukrativnějších pracovních příležitostí a tudíž menší možnost zvýšit si příjem vlastní prací, vidí jedinou perspektivu v doplnění pracovního příjmu částečným invalidním důchodem. Bez důkladnějšího rozboru lze však na uvedený rozdíl pouze poukázat, nikoli ho vysvětlit. APLIKOVANÉ PRÁVO 2/

10 3. Návrh přerozdělení stávajících prostředků 3.1 Východiska Pro přerozdělení prostředků pojistného na sociální pojištění vycházíme ze stávajících výdajů i příjmů důchodového i nemocenského systému, a to na úrovni roku Při oddělení invalidního pojištění od pojištění důchodového přecházejí do nemocenského pojištění: 1. všechny částečné invalidní důchody, 2. plné invalidní důchody ve třech variantách: 2.1 stávající stav bez konverze, 2.2. stávající stav s konverzí při současné hranici odchodu do důchodu třetina současných příjemců plných invalidních důchodů (tj. ti, kteří jsou v důchodovém věku podle současných pravidel) se stává důchodci starobními, 2.3. stav s konverzí nad 65 let pětina současných příjemců plných invalidních důchodů (tj. ti, kteří jsou ve věku 65+) se stává důchodci starobními. Cílem navrhovaných opatření je návrh přerozdělení vybraného pojistného a dávek uvnitř systému sociálního pojištění. Jde o vyjmutí odpovídajícího objemu prostředků ze systému důchodového pojištění a jeho převedení do systému pojištění nemocenského. Důsledkem toho by došlo ke změně percentuálních sazeb pojistného, a to jak pro organizace, tak pro zaměstnance a osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ). Tabulka č. 7: Výdaje na důchody v roce 2006 Výdaje na důchody tis. Kč % Starobní důchod Invalidní důchod plný Invalidní důchod částečný Vdovské důchody Vdovecké důchody Sirotčí důchody Zdroj: ČSSZ Statistická ročenka 2006 z oblasti důchodového pojištění. 3.2 Východiska navrhovaných změn U plných invalidních důchodů (14 % celkového objemu důchodů) jsou zvažovány tři varianty. Varianta 1 bez konverze. Plné invalidní důchody by byly vypláceny jako nemocenské bez ohledu na věk příjemce. 92 APLIKOVANÉ PRÁVO 2/2008

11 Varianta 2 automatická konverze plného invalidního důchodu ve starobní podle současného důchodového věku k Jak již bylo uvedeno, v roce 2006 byla zhruba třetina příjemců plných invalidních důchodů v důchodovém věku. Vycházíme z počtu sólo vyplácených plných invalidních důchodů v roce 2006 (Statistická ročenka z oblasti důchodového pojištění 2006, tab. 8-02, str. 64). Za předpokladu konverze plného invalidního důchodu ve starobní by výplata důchodů osob, jejichž invalidní důchody byly konvertovány ve starobní, zůstala v systému důchodového pojištění, resp. byla by tam převedena ze systému nemocenského pojištění po dosažení důchodového věku. Varianta 3 automatická konverze plného invalidního důchodu ve starobní v 65 letech pro muže i ženy. Podobně jako u varianty 2 by výplata důchodů osob ve věku nad 65 let byla převedena z nemocenského do důchodového pojištění. Ve srovnání s variantou 2 by převedených důchodů bylo méně. Tabulka č. 8: Porovnání tří variant se současným stavem (tis. Kč) Výdaje na důchody a nemocenské 2006 Současný stav Varianta 1 (bez konverze) Varianta 2 (konverze 1/3) Varianta 3 (konverze 1/5) Starobní důchody Invalidní (příp. invalidní konvertované) Pozůstalostní důchody Celkem důchody Nemocenské včetně invalidit Celkem důchody + nemocenské Zdroj: výpočet VÚPSV podle údajů MPSV oddělení statistické metodiky a rozbor. Výpočet tabulky č. 8 vychází ze součtu výdajů na důchody a na nemocenské. Z tabulky č. 9 je patrno, že zatímco v současném uspořádání výdaje na důchody tvoří 91 % této sumy a nemocenské 9 %, po navrhovaném přesunu prostředků dojde ke značnému snížení podílu výdajů na důchody a nárůstu nemocenského, a to u všech tří variant. APLIKOVANÉ PRÁVO 2/

12 Tabulka č. 9: Porovnání tří variant se současným stavem ( v %) Výdaje na důchody a nemocenské 2006 Současný stav Varianta 1 (bez konverze) Varianta 2 (konverze 1/3) Varianta 3 (konverze 1/5) Starobní důchody 66,1 % 66,1 % 66,1% 66,1% Invalidní (příp. konvertované) 16,7 % 0,0 % 4,2% 2,5% Pozůstalostní důchody 8,0 % 8,0 % 8,0% 8,0% Celkem důchody 90,8 % 74,1 % 78,3% 76,7% Nemocenské včetně invalidit 9,2 % 25,9 % 21,7% 23,3% Celkem důchody + nemocenské 100,0 % 100,0 % 100,0% 100,0% Zdroj: výpočet VÚPSV podle údajů MPSV oddělení statistické metodiky a rozborů. 3.3 Nové sazby pojistného na důchodové pojištění Tabulka č. 10: Placené pojistné na důchody v jednotlivých variantách v % a v mil. Kč sazby Současný stav podíly podle subjektů částky mil. Kč Varianta 1 (bez konverze) Varianta 2 (konverze 1/3) Varianta 3 (konverze 1/5) Příjmy od 21,5 % 72,3 % zaměstnavatelů Příjmy od 6,5 % 21,8 % zaměstnanců Příjmy od OSVČ 28,0 % 5,9 % PŘÍJMY CELKEM 100,0 % Výdaje na důchody celkem Rozdíl mezi příjmy a výdaji Zdroj: výpočet VÚPSV podle údajů MPSV oddělení statistické metodiky a rozborů. Uvedené přesuny si vyžádají změny sazeb pojistného u jednotlivých variant. Příslušné sazby jsou vypočteny podle vzorce: SP : SS = NP : NS, kde SP = staré pojistné v Kč SS = staré sazby v procentech NP = nové pojistné v Kč NS = nové sazby v procentech Vycházíme z předpokladu, že příjmy důchodového systému musí krýt jeho výdaje + malá rezerva 2 miliardy Kč. 94 APLIKOVANÉ PRÁVO 2/2008

13 Sazby na nemocenské pojištění jsou vypočteny ze sazeb na důchodové pojištění rozdílem tak, aby s výjimkou OSVČ bez účasti na nemocenském pojištění celková výše sazeb pojistného na sociální pojištění zůstala zachována. Tabulka č.11: Dosavadní a navrhované sazby pojistného na sociální pojištění Dosavadní Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3 Zaměstnavatelé 26,0 % 26,0 % 26,0 % 26,0 % Na nemocenské pojištění 3,3 % 7,2 % 6,2 % 6,6 % Na důchodové pojištění 21,5 % 17,6 % 18,6 % 18,2 % Na státní politiku zaměstnanosti 1,2 % 1,2 % 1,2 % 1,2 % Zaměstnanci 8 % 8 % 8 % 8 % Na nemocenské pojištění 1,1 % 2,3 % 2,0 % 2,1 % Na důchodové pojištění 6,5 % 5,3 % 5,6 % 5,5 % Na státní politiku zaměstnanosti 0,4 % 0,4 % 0,4 % 0,4 % OSVČ s účastí na nemocenském pojištění 34,0 % 34,0 % 34,0 % 34,0 % Na důchodové pojištění 28,0 % 22,9 % 24,2 % 23,7 % Na státní politiku zaměstnanosti 1,6 % 1,6 % 1,6 % 1,6 % Dobrovolná účast na nemocenském pojištění 4,4 % 9,5 % 8,2 % 8,7 % OSVČ bez účasti na nemocenském pojištění 29,6 % 24,5 % 25,8 % 25,3 % Zdroj: výpočet VÚPSV podle údajů MPSV oddělení statistické metodiky a rozborů. Problematickou skupinu představují OSVČ s fakultativní platbou nemocenského pojištění. V úvahu připadají tři možné varianty řešení: a) zavést povinné nemocenské pojištění i pro OSVČ, b) zavést povinné pouze invalidní pojištění a nemocenské pojištění ponechat fakultativním, c) ponechat nemocenské pojištění včetně invalidního pojištění fakultativním s tím, že v případě invalidity by nepojištěné osoby neměly nárok na invalidní důchod. 4. Závěry a doporučení Z uvedených skutečností vyplývá, že sloučení nemocenského pojištění a pojištění invalidního je v zásadě možné a má svou logiku. Výhodu lze spatřit především ve větší efektivnosti a operativnosti zdravotní péče. Její nepřerušená kontinuita by mohla napomoci úspěšnosti léčby a v neposlední řadě i poklesu nově přiznávaných invalidit. APLIKOVANÉ PRÁVO 2/

14 Rovněž by bylo nanejvýš žádoucí klást zvýšený důraz na léčebnou rehabilitaci, neboť důsledně uplatňovaná léčebná rehabilitace by mohla mimo jiné zefektivnit kurativu a popřípadě i snížit nárůst nově přiznaných invalidních důchodů. V současné době není dostatečně využívána. V tomto oboru není dostatek lékařů a dalších odborníků. Lékař dnes nemá povinnost (a de facto ani možnost) nabídnout pacientům léčebnou rehabilitaci. Rovněž tak případné odmítnutí nabízené rehabilitace pacientem nemá pro něj žádné finanční důsledky. Právní předpis upravující rehabilitaci nebyl dosud přijat. Z ekonomického hlediska by případné sloučení nemocenského pojištění a pojištění invalidního nemělo přinést větší obtíže, neboť jak nemocenské pojištění, tak důchodové pojištění, jehož součást tvoří invalidní pojištění, hospodaří v podstatě vyrovnaně. Z právního hlediska by si ovšem takováto změna vyžádala legislativní změny příslušných právních předpisů (viz níže doporučení). Za zcela kruciální lze považovat zavedení automatické konverze invalidního důchodu ve starobní. Česká republika je jednou z mála evropských zemí, která tuto automatickou konverzi nemá. To má ovšem za následek i zbytečně zvýšený počet poživatelů invalidních důchodů. Po technické stránce by sloučení obou systémů znamenalo provést přesun části pojistného ze systému důchodového pojištění do nemocenského pojištění a stanovit odpovídající sazbu, jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance i pro OSVČ. Při případné konverzi je nutno přijmout taková opatření, aby pro příjemce důchodu nedošlo ke změně k horšímu. V případě OSVČ bylo by na základě výše uvedených skutečností vhodné zavést povinné pouze invalidní pojištění a nemocenské pojištění ponechat fakultativním. Pokud jde o financování, pak vzhledem k aktuální reformě veřejných financí se jako nejvhodnější jeví varianta III (automatická konverze invalidního důchodu ve starobní při dosažení věku 65 let pro muže i ženy). Vzhledem k výše uvedenému by tak oddělení invalidního pojištění od starobního do jisté míry mohlo usnadnit reformu důchodového systému. Seznam použité literatury / References Aktuální informace 33/01, 29/02, 38/03, 29/05, 23/06, 32/07, ÚZIS. Bruthansová D. Červenková A. Pechanová M. Vávra A. Míková V.: Vypracování metody pro zjišťování pracovního potenciálu osob se zdravotním postižením vzniklým po pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. Praha: VÚPSV, Bruthansová D. Červenková A. Kolářová, M.: Vývoj invalidity v České republice a ve vybraných zemích E. Praha: VÚPSV, Bruthansová D. Červenková A.: Analýza možnosti oddělení invalidního pojištění od starobního pojištění včetně sociálně zdravotních aspektů vývoje invalidity, Praha, VÚPSV CESIFO DICE Wage Replacement in Case of Sickness (II): Sickness Benefits, APLIKOVANÉ PRÁVO 2/2008

15 Dostupné z: Hampl, M.: Ještě jednou k nemocenské, Laissez Faire 2008 č. 5 MISSOC ( The Mutual Information System on Social Protection = společný informační systém sociální ochrany). Pojistně matematická zpráva o sociálním pojištění, Praha 2006, MPSV ČR Statistická ročenka Práce a sociální statistika Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v ČR ; ČSÚ Statistická ročenka z oblasti důchodového pojištění (roky ). Praha: ČSSZ Statistická ročenka z oblasti práce a sociálních věcí Praha: MPSV Systémy zabezpečení občanů dávkami podmíněnými existencí dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu ve vybraných zemích. Grantová studie MPSV ZVZ 64 říjen Praha:Socioklub, 2002 Základní ukazatele z oblasti práce a sociálního zabezpečení v České republice ve vývojových řadách a grafech Praha: MPSV Zdravotnická ročenka, zdravotnická statistika: Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz (roky ). Praha: ÚZIS Klíčová slova Invalidní pojištění důchodové pojištění systém starobních důchodů nemocenské pojištění morbidita = nemocnost invalidita pojistné osoby samostatně výdělečně činné konverze invalidních důchodů ve starobní příjmy a výdaje důchodového systému. Key-words Disability insurance Pension insurance The old-age pension scheme Sickness insurance Sickness, Disability Contributions to social security insurance, insurance contributions Self-employed persons, Conversion of disability pensions in (into) old-age pensions Pension system incomes Pension system outcomes. Daniela Bruthansová Anna Červenková Possibilities to merge disability and health insurance The goal of presented study is to find out whether it would be possible to remove disability insurance from the system of old-age pension insurance and include it within the system of health insurance. We begin by describing the existing system from both economical and health point of view. Based on the description of existing system in the Czech Republic and its detailed statistical analysis the possibility of separating the disability insurance from other type of pensions is described. The study presents three possible options of how to do this without changing the current level of social insurance contributions and which would also take into account the insurance of the self-employed. We describe some benefits of such solution, including continuous protection of people APLIKOVANÉ PRÁVO 2/

16 with poor health and increased emphasis on rehabilitation of such people. In concluding parts some legislative changes are recommended, (including automatic conversion of disability pension into old-age pension). 98 APLIKOVANÉ PRÁVO 2/2008

Vývoj pracovní neschopnosti

Vývoj pracovní neschopnosti VÝVOJ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI A STRUKTURY PRÁCE NESCHOPNÝCH Statistické podklady pro sledování pracovní neschopnosti Statistika pracovní neschopnosti využívá 3 základní zdroje: Český statistický úřad (ČSÚ),

Více

VÝVOJ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI A STRUKTURY PRÁCE NESCHOPNÝCH

VÝVOJ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI A STRUKTURY PRÁCE NESCHOPNÝCH VÝVOJ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI A STRUKTURY PRÁCE NESCHOPNÝCH Statistické podklady pro sledování pracovní neschopnosti Statistika pracovní neschopnosti využívá 3 základní zdroje: Český statistický úřad (ČSÚ),

Více

VÝVOJ INVALIDITY V ČESKÉ REPUBLICE V ZÁVISLOSTI NA VĚKU SE ZAMĚŘENÍM NA GENERACI 50 PLUS

VÝVOJ INVALIDITY V ČESKÉ REPUBLICE V ZÁVISLOSTI NA VĚKU SE ZAMĚŘENÍM NA GENERACI 50 PLUS VÝVOJ INVALIDITY V ČESKÉ REPUBLICE V ZÁVISLOSTI NA VĚKU SE ZAMĚŘENÍM NA GENERACI 50 PLUS Rostislav Čevela, Libuše Čeledová MPSV Praha, Odbor posudkové služby X: 1 107, 2008 ISSN 1212-4117 Souhrn Počet

Více

Analýza možnosti oddělení invalidního pojištění od starobního pojištění včetně sociálně zdravotních aspektů vývoje invalidity

Analýza možnosti oddělení invalidního pojištění od starobního pojištění včetně sociálně zdravotních aspektů vývoje invalidity Analýza možnosti oddělení invalidního pojištění od starobního pojištění včetně sociálně zdravotních aspektů vývoje invalidity Daniela Bruthansová Anna Červenková technická spolupráce Marie Pechanová VÚPSV,

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014 Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi,

Více

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Český důchodový systém se skládá ze tří částí Prvním pilířem je povinné základní důchodové pojištění, dávkově definované a průběžně financované.

Více

Muskuloskeletární onemocnění z pohledu ČSSZ. Bc. Jitka Pirochová Úsek lékařské posudkové služby ČSSZ

Muskuloskeletární onemocnění z pohledu ČSSZ. Bc. Jitka Pirochová Úsek lékařské posudkové služby ČSSZ Muskuloskeletární onemocnění z pohledu ČSSZ Bc. Jitka Pirochová Úsek lékařské posudkové služby ČSSZ 1) Co to je muskuloskeletární onemocnění V 10. revizi MKN WHO je soubor těchto onemocnění v XIII. kap.

Více

Důsledky nálezu Ústavního soudu. v nemocenském pojištění

Důsledky nálezu Ústavního soudu. v nemocenském pojištění Změny v nemocenském pojištění v souvislosti s Nálezem Důsledky nálezu Ústavního soudu (č. 166/2008 Sb.) Ústavního soudu v nemocenském pojištění Petr Nečas místopředseda vlády ministr Květen práce 2008

Více

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Důchodové pojištění. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Důchodové pojištění. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz Právní úprava: zákon č. 155/1995 Sb., zákon o důchodovém pojištění prováděcí předpisy (zvláštní úprava např. pro horníky,

Více

I. pilíř důchodové reformy

I. pilíř důchodové reformy I. pilíř důchodové reformy KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Důchody Základním

Více

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ)

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) I. pilíř SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) Dávky vyplácené z I. pilíře a) dávky nemocenského pojištění b) dávky důchodového pojištění c) státní politika zaměstnanosti (podpora v nezaměstnanosti

Více

Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn * * * * *

Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn * * * * * V. Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění některých ustanovení zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn

Více

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v České republice v roce 2013 (data: Česká správa sociálního zabezpečení)

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v České republice v roce 2013 (data: Česká správa sociálního zabezpečení) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 8. 2014 20 Souhrn Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v České republice v roce 2013 (data: Česká

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo sociálního zabezpečení

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo sociálního zabezpečení Metodické listy pro kombinované studium předmětu Právo sociálního zabezpečení Základním cílem kurzu je získání celkového přehledu o právní úpravě soustavy sociálního zabezpečení v České republice a jednotlivých

Více

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Důchodová reforma Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Zvyšování věkové hranice pro nárok na starobní důchod Omezení možnosti předčasného odchodu do důchodu Omezení zápočtu

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v lednu 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v lednu 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v lednu 2014 Obsah: strana 1) Vývoj počtu důchodců a výdajů důchodového pojištění 2 2) Vývoj výdajů na dávky nemocenského pojištění a vývoj dočasné pracovní

Více

Analýza vývoje nemocenského pojištění. MPSV odbor sociálního pojištění

Analýza vývoje nemocenského pojištění. MPSV odbor sociálního pojištění Analýza vývoje nemocenského pojištění 2015 MPSV odbor sociálního pojištění 1 Úvod MPSV již od roku 2002 pravidelně, v zásadě ve dvouletých intervalech, informuje odbornou i laickou veřejnost prostřednictvím

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

PROBLEMATIKA PODPOJIŠTĚNÍ V ŽIVOTNÍM POJIŠTĚNÍ

PROBLEMATIKA PODPOJIŠTĚNÍ V ŽIVOTNÍM POJIŠTĚNÍ PROBLEMATIKA PODPOJIŠTĚNÍ V ŽIVOTNÍM POJIŠTĚNÍ zpracováno pro: NO FOOT NO STRESS, o.s. zpracoval: Ing. Lucie Menšíková datum: 28.1.2013 1 Představení společnosti Jsme specialistou na řešení sporů v oblasti

Více

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v České republice v roce 2012 (data: Česká správa sociálního zabezpečení)

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v České republice v roce 2012 (data: Česká správa sociálního zabezpečení) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 24. 7. 2013 29 Souhrn Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v České republice v roce 2012 (data:

Více

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová Sociální pojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění - upravuje nárok na důchod a stanovení

Více

Vývoj dávek nemocenského pojištění v ČR v letech 1993 2010 v kontextu hospodářského cyklu. Ing. Yvona Legierská

Vývoj dávek nemocenského pojištění v ČR v letech 1993 2010 v kontextu hospodářského cyklu. Ing. Yvona Legierská Vývoj dávek nemocenského pojištění v ČR v letech 1993 2010 v kontextu hospodářského cyklu 1. Ing. Yvona Legierská Vědecký seminář doktorandů VŠFS Praha 30.1.2013 2. Nemocenské pojištění v českých zemích

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v září 2013

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v září 2013 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v 2013 Obsah: strana 1) Vývoj počtu důchodců a výdajů důchodového pojištění 2 2) Vývoj výdajů na dávky nemocenského pojištění a vývoj dočasné pracovní

Více

Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma III.2.7 Daně z příjmů 20 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob Ing. Alena Mojžíšová Základní pojmy Sociální tvoří tyto části:

Více

Penzijní systém ČR. Pátek 30. března 2007 S 34 13:45 17:00 hod.

Penzijní systém ČR. Pátek 30. března 2007 S 34 13:45 17:00 hod. Penzijní systém ČR Pátek 30. března 2007 S 34 13:45 17:00 hod. Rozložení tématického okruhu do dílčích témat Podstata systému tradičního veřejného sociálního pojištění a jeho stručná historie v ČR Hlavní

Více

Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 20. Sociální pojištění v ČR. Mgr. Zuzana Válková

Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 20. Sociální pojištění v ČR. Mgr. Zuzana Válková Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 20. Sociální pojištění v ČR Mgr. Zuzana Válková CO JE SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ (SP) A K ČEMU SLOUŽÍ? Sociální pojištění (na rozdíl od zdravotního pojištění) není pro

Více

ŘÍZENÁ PÉČE ZAMĚŘENÁ NA PŘÍJEMCE PÉČE: OSOBNÍ NEMOCENSKÉ ÚČTY. MUDr. Jan Šťastný

ŘÍZENÁ PÉČE ZAMĚŘENÁ NA PŘÍJEMCE PÉČE: OSOBNÍ NEMOCENSKÉ ÚČTY. MUDr. Jan Šťastný ŘÍZENÁ PÉČE ZAMĚŘENÁ NA PŘÍJEMCE PÉČE: OSOBNÍ NEMOCENSKÉ ÚČTY MUDr. Jan Šťastný srpen 2005 Úvodní informace - tabulky (zdroje: ČSÚ, ČSSZ, MPSV) Tabulka: průměrný počet nemocensky pojištěných: ROK Muži

Více

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Ing. Pavlína Novotná Placení pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Více

1- Základní informace o důchodovém systému

1- Základní informace o důchodovém systému 1- Základní informace o důchodovém systému Počet všech důchodů (březen 2014) 3 569 000 důchodců 2 859 000 starobních důchodců 2 332 000 z toho krácených pro předčasnost 549 000 z toho před věkovou hranicí

Více

Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců

Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců Zpracoval tým Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR ve spolupráci se serverem Podnikatel.cz 27.5.2015, Praha Obsah: Porovnání odvodů daní z příjmů Porovnání

Více

Posuzování invalidity osob s postižením nervového systému

Posuzování invalidity osob s postižením nervového systému 18.11.2010 Posuzování invalidity osob s postižením nervového systému MUDr.Rostislav Čevela Ředitel Odbor posudkové služby MPSV Cíl přednášky 1. Právní úprava posuzování invalidity 2. Vyhláška č. 359/2009

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 10 22. 10. 2012 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Olomouckém kraji v

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 21. 10. 2014 10 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Olomouckém kraji v

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského e Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 21. 10. 2014 10 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Moravskoslezském

Více

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám

Více

Posuzování invalidity od 1.1.2010 a ostatní systémy sociálního zabezpečení

Posuzování invalidity od 1.1.2010 a ostatní systémy sociálního zabezpečení Posuzování invalidity od 1.1.2010 a ostatní systémy sociálního zabezpečení 1.4.2010 MUDr. Dušan Gajdoštík Obsah 1. Zákon o důchodovém pojištění od 1.1.2010 2. Posuzování invalidity 3. Osoba zdravotně znevýhodněná

Více

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hlavní město Praha 5 11.6.2004 Rehabilitace a fyzikální medicína - činnost v oboru v Hlavním

Více

Poskytování rodinných přídavků a sirotčích důchodů studentům v obecném kontextu

Poskytování rodinných přídavků a sirotčích důchodů studentům v obecném kontextu Poskytování rodinných přídavků a sirotčích důchodů studentům v obecném kontextu Doplněk k informaci Finanční pomoc studentům ve vybraných zemích Zpracoval: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, oddělení

Více

Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče. Health Insurance Corporations - Costs spent on Health Care by Types of Health Care

Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče. Health Insurance Corporations - Costs spent on Health Care by Types of Health Care Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2. 10. 2014 24 Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče Health Insurance Corporations - Costs spent

Více

Definice zdraví podle WHO

Definice zdraví podle WHO Zdravotní politika ZDRAVOTNÍ POLITIKA Zdraví a nemoc jsou předmětem sociální politiky. Zdraví je však pojímáno buď úzce (biologický stav člověka) nebo široce (biologicky přijatelné podmínky a prostředí).

Více

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v České republice v roce 2008 (data: Česká správa sociálního zabezpečení)

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v České republice v roce 2008 (data: Česká správa sociálního zabezpečení) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 19. 1. 29 59 Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v České republice v roce 28 (data: Česká správa

Více

Vize propojení zdravotního pojištění a sociálního systému. RNDr. Jiří Schlanger 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze

Vize propojení zdravotního pojištění a sociálního systému. RNDr. Jiří Schlanger 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze Vize propojení zdravotního pojištění a sociálního systému RNDr. Jiří Schlanger 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze Proč je nezbytné propojení zdravotního pojištění a sociálního systému Zdravotní

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 12. září 2014 6 Souhrn Činnost oboru rehabilitace a fyzikální medicína v Jihomoravském

Více

Sociální zabezpečení v ČR 4 12.3.2014 1

Sociální zabezpečení v ČR 4 12.3.2014 1 Sociální zabezpečení v ČR 4 12.3.2014 1 Cíl předmětu SZ 12.3.2014 2 Literatura 12.3.2014 3 Literatura 12.3.2014 4 1. Vznik a vývoj sociálního zabezpečení ve světě a na území Česka. Obecná teorie konstrukce

Více

I. Vývoj čistých mezd zaměstnanců

I. Vývoj čistých mezd zaměstnanců Tisková zpráva ze dne 11. září 2008 I. Vývoj čistých mezd zaměstnanců Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovalo očekávaný vývoj čistých mezd zaměstnanců v podnikatelském a nepodnikatelském sektoru

Více

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu:

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: ZDROJE FINANCOVÁNÍ Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: 1. na činnost tzn. na redistribuci dávek a pokrytí sociálních služeb, které směřují k uživateli, 2. na správu potřebnou k činnosti, která

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 8. 2012 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v České republice v roce 2010 (data: Česká správa sociálního zabezpečení)

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v České republice v roce 2010 (data: Česká správa sociálního zabezpečení) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 9. 8. 2011 43 Souhrn Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v České republice v roce 2010 (data: Česká

Více

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou.

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou. Daňová kvóta Daňová kvóta (Tax Quota) patří mezi významné ukazatele uplatňované při mezinárodní komparaci. Je poměrovým ukazatelem vyjadřujícím úroveň daňových výnosů ve vztahu k hrubému domácímu produktu

Více

Sociální zabezpečení v ČR

Sociální zabezpečení v ČR Sociální zabezpečení v ČR Vyučující: Ing. Jan Mertl, Ph.D. Typ studijního předmětu: volitelný Doporučený roč./sem.: 3/6 Rozsah studijního předmětu: PS: 2/- KS: 6 Způsob zakončení: zápočet Počet kreditů:

Více

Analýza vývoje nemocenského pojištění. MPSV odbor sociálního pojištění

Analýza vývoje nemocenského pojištění. MPSV odbor sociálního pojištění Analýza vývoje nemocenského pojištění 2013 MPSV odbor sociálního pojištění 1 Úvod MPSV již od roku 2002 pravidelně, v zásadě ve dvouletých intervalech, informuje odbornou i laickou veřejnost prostřednictvím

Více

Právo sociálního zabezpečení otázky

Právo sociálního zabezpečení otázky Právo sociálního zabezpečení otázky Tyto otázky představují pouze příklady otázek, které se mohou objevit v testu. Je celkem pravděpodobné, že se některé z nich v testu reálně objeví. Kromě nich se však

Více

90 let sociálního pojištění v České republice

90 let sociálního pojištění v České republice 90 let sociálního pojištění v České republice 25 let existence České správy sociálního zabezpečení JUDr. Simona Urbánková, Brno, 12. 5. 2015 Obsah 1. Historický úvod 2. Zákon č. 221/1924 Sb. 3. Vývoj sociálního

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 23. 9. 2013 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Zpracoval: Magion Praha s.r.o., květen 2012 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

Zpracoval: Magion Praha s.r.o., květen 2012 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI PODNIKÁNÍ V INVALIDNÍM DŮCHODU Studijní materiál pro účastníky kurzu Začínající podnikatel pořádaného o. s. Okamžik. Tento kurz je financován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Praha-Adaptabilita.

Více

Změny v nemocenském pojištění v souvislosti s Nálezem Ústavního soudu

Změny v nemocenském pojištění v souvislosti s Nálezem Ústavního soudu Tisková zpráva ze dne 2. června 2008 Změny v nemocenském pojištění v souvislosti s Nálezem Ústavního soudu Dne 23. dubna 2008 Ústavní soud (dále jen ÚS ) v rámci posuzování ústavnosti změn provedených

Více

Idea propojení zdravotního a sociálního pojištění. MUDr. Pavel Vepřek poradce ministra zdravotnictví

Idea propojení zdravotního a sociálního pojištění. MUDr. Pavel Vepřek poradce ministra zdravotnictví Idea propojení zdravotního a sociálního pojištění MUDr. Pavel Vepřek poradce ministra zdravotnictví Důvody k propojení Každodenní problémy na rozhraní obou systémů, deformované vazby, poruchy v kontinuitě

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ (SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ, SOCIÁLNÍ PÉČE) Obor vzdělání: Výchovná a humanitární činnost -

Více

Platná znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn

Platná znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn Příloha IV Platná znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění některých ustanovení zákona č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, s vyznačením navrhovaných změn 91 Obecné

Více

Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v 1. pololetí 2014

Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v 1. pololetí 2014 Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v 1. pololetí 2014 I. Hlavní tendence ve vývoji zaměstnanosti a nezaměstnanosti... 2 II. Zaměstnanost... 7 1. STAV A VÝVOJ ZAMĚSTNANOSTI... 7 2. STRUKTURA

Více

Co dělat při dlouhodobé nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením

Co dělat při dlouhodobé nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením Co dělat při dlouhodobé nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením 1. Co je dlouhodobá nezaměstnanost Dlouhodobá nezaměstnanost je nezaměstnanost je taková, která trvá déle než jeden rok. Tak je statisticky

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI PO ÚRAZU

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI PO ÚRAZU ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI PO ÚRAZU ZPPSNP PNU 1.1 účinnost od 1. dubna 2015 Kód: Group 910 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (ČÍM SE POJIŠTĚNÍ ŘÍDÍ) 1.1 Účinnost

Více

Úřad práce v Pardubicích

Úřad práce v Pardubicích Úřad práce v Pardubicích Seminář v rámci mikroprojektu EUROPRACA SUDETY Pardubice, 17. 12. 2009 Pravidla pro poskytování podpory v nezaměstnanosti Ing. Eva Šopíková Oddělení evidence a podpory Podpora

Více

Vývoj invalidity v České republice a ve vybraných zemích v letech 2003-2008 Část I.

Vývoj invalidity v České republice a ve vybraných zemích v letech 2003-2008 Část I. Vývoj invalidity v České republice a ve vybraných zemích v letech 2003-2008 Část I. Daniela Bruthansová Věra Jeřábková VÚPSV, v.v.i, Praha 2010 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou ve složení:

Více

Pojistné sociálního pojišt ní

Pojistné sociálního pojišt ní Pojistné sociálního pojišt ní Daňový mixčr (2008) MAJ 2% SD 10% DzPFO 13% DPH 20% DzPPO 12% POJ 43% ásti systému sociálního pojišt ní v eské republice sociální pojištění veřejné zdravotní pojištění sociální

Více

Sociální pojištění. Způsob zakončení: ZK Počet kreditů: 5 Forma výuky: PS, KS. Cíl předmětu:

Sociální pojištění. Způsob zakončení: ZK Počet kreditů: 5 Forma výuky: PS, KS. Cíl předmětu: Sociální pojištění Vyučující: prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc. Typ studijního předmětu: povinný Doporučený roč./sem.: 1/2 Rozsah studijního předmětu: PS: 2/-/- KS: 8 Způsob zakončení: ZK Počet kreditů:

Více

Pojistněmatematická zpráva o sociálním pojištění. MPSV odbor sociálního pojištění

Pojistněmatematická zpráva o sociálním pojištění. MPSV odbor sociálního pojištění Pojistněmatematická zpráva o sociálním pojištění 2008 MPSV odbor sociálního pojištění OBSAH ÚVOD... 1 ČÁST A... 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍM POJIŠTĚNÍ... 2 A.1. Stručná charakteristika... 2 A.1.1.

Více

Pojistné na sociální pojištění v ČR

Pojistné na sociální pojištění v ČR Pojistné na sociální pojištění v ČR Systémy sociálního pojištění a jejich správci Sociální pojištění 1. systém: 2. systém: Veřejné zdravotní Sociální zabezpečení (SZ) pojištění (VZP) a jeho tři subsystémy

Více

Evropské dny práce 2009 v Pardubicích

Evropské dny práce 2009 v Pardubicích Evropské dny práce 2009 v Pardubicích Bc. Ilona Knížková Vedoucí oddělení důchodového pojištění OSSZ Pardubice ČSSZ Praha http://www.cssz.cz/cz/o-cssz/ Nová právní úprava rozlišuje vedle nároku na starobní

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ SOCIÁLNÍ PÉČE Obor vzdělání: Výchovná a humanitární činnost - Sociálně administrativní činnost Kód

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

Oznámení vzniku dočasné pracovní neschopnosti

Oznámení vzniku dočasné pracovní neschopnosti Oznámení vzniku dočasné pracovní neschopnosti - POKYNY K VYPLNĚNÍ - Vytiskněte všechny strany formuláře. Tento formulář vyplní pojištěná osoba. Vyplněný formulář a kopii lékařem vystaveného dokladu o dočasné

Více

Téma 3: Náhrady výdajů a zdravotní pojištění

Téma 3: Náhrady výdajů a zdravotní pojištění Téma 3: Náhrady výdajů a zdravotní pojištění 3.1 Náhrady výdajů poskytovaných zaměstnancům Zákoník práce 151 až 190 2 typy náhrad: - cestovní náhrady, - náhrady za opotřebení 3.1.1 Cestovní náhrady V praxi

Více

Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s.

Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s. Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s.) SOCIÁLNÍ POSTAVENÍ A ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ ČESKÝCH SENIORŮ

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Souvislosti důchodového systému. Seminář Odborné komise pro důchodovou reformu Praha, 7.května 2015 RNDr. Jiří Schlanger

Souvislosti důchodového systému. Seminář Odborné komise pro důchodovou reformu Praha, 7.května 2015 RNDr. Jiří Schlanger Souvislosti důchodového systému Seminář Odborné komise pro důchodovou reformu Praha, 7.května 2015 RNDr. Jiří Schlanger Mandát odborné komise Základní cíle: změny důchodového systému v širším sociálně

Více

Sociální reformy. Zhoršení stavu předvolebním zvýšením mandatorních výdajů o 68 miliard Kč

Sociální reformy. Zhoršení stavu předvolebním zvýšením mandatorních výdajů o 68 miliard Kč Sociální reformy Petr Nečas Hlavní cíl zastavení tempa zadlužování země Hlavní problém prudké tempo zadlužování státu růstem mandatorních výdajů především v posledních dvou letech vlády Jiřího Paroubka

Více

II. Nemoci a zdravotní omezení související s výkonem povolání

II. Nemoci a zdravotní omezení související s výkonem povolání II. Nemoci a zdravotní omezení související s výkonem povolání Otázky o nemocech a zdravotních omezeních souvisejících s výkonem stávajícího nebo předcházejícího zaměstnání byly pokládány všem zaměstnaným

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 3., 4. Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Peníze, mzdy daně, pojistné

Více

PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY

PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY Marie Kučerová TÉMATA: Platy od 1. 11. 2014 Příplatek za vedení Odměny dle 224 ZP Minimální

Více

DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ A DÁVKY Z NĚJ PLYNOUCÍ

DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ A DÁVKY Z NĚJ PLYNOUCÍ DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ A DÁVKY Z NĚJ PLYNOUCÍ PRÁVNÍ ÚPRAVA Základním právním předpisem, který upravuje nároky na důchody ze základního důchodového pojištění, způsob stanovení výše důchodů a podmínky pro

Více

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002. (zdroj dat: Český statistický úřad)

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002. (zdroj dat: Český statistický úřad) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 25.6.2003 39 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002 (zdroj dat: Český statistický úřad)

Více

Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče I. Health Insurance Corporations - costs of health care segments I.

Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče I. Health Insurance Corporations - costs of health care segments I. Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 20.7.2005 31 Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče I. Health Insurance Corporations - costs of

Více

5/2.5 Náhrada mzdy, platu nebo odměny při dočasné pracovní neschopnosti

5/2.5 Náhrada mzdy, platu nebo odměny při dočasné pracovní neschopnosti Účetnictví, daně & mzdy v příspěvkové organizaci str. 1 PO Náhrada mzdy, platu nebo odměny při dočasné pracovní neschopnosti Od 1. 1. 2009 se změnily podmínky pro vyplácení dávek v nemoci a při karanténě.

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní

Více

ROZHODNUTÍ O DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti

ROZHODNUTÍ O DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti Evidenční štítek ROZHODNUTÍ O DOČSNÉ PRCOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti Toto hlášení je ošetřující lékař povinen odeslat příslušné okresní správě sociálního zabezpečení

Více

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část Zhodnocení platného právního stavu Důchody z důchodového pojištění se zvyšují na základě ustanovení 67 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění

Více

NÁVRH NA ÚPRAVU MINIMÁLNÍ MZDY od 1. ledna 2012

NÁVRH NA ÚPRAVU MINIMÁLNÍ MZDY od 1. ledna 2012 NÁVRH NA ÚPRAVU MINIMÁLNÍ MZDY od 1. ledna 2012 Vláda má podle zákoníku práce možnost stanovit nařízením vlády výši základní sazby minimální mzdya dalších jejích sazeb odstupňovaných podle míry vlivů omezujících

Více

PŘÍLOHA X ZVLÁŠTNÍ NEPŘÍSPĚVKOVÉ PENĚŽITÉ DÁVKY (Čl. 70 odst. 2 písm. c) BELGIE a) Příspěvek k náhradě příjmů (zákon ze dne 27.

PŘÍLOHA X ZVLÁŠTNÍ NEPŘÍSPĚVKOVÉ PENĚŽITÉ DÁVKY (Čl. 70 odst. 2 písm. c) BELGIE a) Příspěvek k náhradě příjmů (zákon ze dne 27. PŘÍLOHA X ZVLÁŠTNÍ NEPŘÍSPĚVKOVÉ PENĚŽITÉ DÁVKY (Čl. 70 odst. 2 písm. c) BELGIE a) Příspěvek k náhradě příjmů (zákon ze dne 27. února 1987) b) Zaručený příjem pro starší osoby (zákon ze dne 22. března

Více

NÁVRH DŮCHODOVÉ REFORMY V ČR

NÁVRH DŮCHODOVÉ REFORMY V ČR Jaroslav Pilný Ústav ekonomie FES UPa Analýza současného stavu NÁVRH DŮCHODOVÉ REFORMY V ČR Současný základní důchodový systém je při splnění stanovených předpokladů povinný pro všechny ekonomicky aktivní

Více

Nárok na podporu v nezaměstnanosti

Nárok na podporu v nezaměstnanosti Nárok na podporu v nezaměstnanosti Dnes se v rámci rubriky personalistický rádce podíváme na zoubek podpoře v nezaměstnanosti. Jedná se o téma poměrně ožehavé, nicméně věříme, že se Vám s našimi informacemi

Více

Elektronizace agendy a ČSSZ, eportál pomocník klientů ČSSZ. Ing. Karel Chod Náměstek ústředního ředitele ČSSZ

Elektronizace agendy a ČSSZ, eportál pomocník klientů ČSSZ. Ing. Karel Chod Náměstek ústředního ředitele ČSSZ Elektronizace agendy a ČSSZ, eportál pomocník klientů ČSSZ Ing. Karel Chod Náměstek ústředního ředitele ČSSZ 1 Základní ukazatele ČSSZ 2010 2011 2012 2013 2014 Počet obyvatel ČR 10 532 770 10 505 445 10

Více

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory Rodinný rozpočet Doporučený postup: 1. Sepsat všechny čisté příjmy domácnosti (rodiny) 2. Sepsat seznam všech měsíčních výdajů 3. Porovnat rozdíl mezi příjmy a výdaji Příjmy: - plat,mzda (na základě pracovního

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 8. 2014 19 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 16. 7. 2009 35 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Demografický vývoj, indikátory stárnutí

Demografický vývoj, indikátory stárnutí Demografický vývoj, indikátory stárnutí Ing.M.Chudobová, Mgr.V.Mazánková Lékařský dům Praha 19.listopad 2008 Hlavní rysy demografického vývoje (1) Počet obyvatel roste Podle prognózy ČSÚ do roku 2015 poroste,

Více

Způsoby realizace (na příkladu starobních důchodů) PRŮBĚŽNÉ FINANCOVÁNÍ (pay as you go PAYG systém)

Způsoby realizace (na příkladu starobních důchodů) PRŮBĚŽNÉ FINANCOVÁNÍ (pay as you go PAYG systém) Způsoby realizace (na příkladu starobních důchodů) PRŮBĚŽNÉ FINANCOVÁNÍ (pay as you go PAYG systém) zdroj financování pojistné, daně vlastnosti: plátci a příjemci rozdílné osoby běžné výdaje roku financovány

Více

MPSV poř. č. 5. Název legislativního úkolu

MPSV poř. č. 5. Název legislativního úkolu MPSV poř. č. 5 I. Název legislativního úkolu návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, o úpravě náhrady

Více

Pojištění. www.pracespenezi.cz. Rozeznáváme několik druhů POJIŠTĚNÍ :

Pojištění. www.pracespenezi.cz. Rozeznáváme několik druhů POJIŠTĚNÍ : Pojištění Rozeznáváme několik druhů POJIŠTĚNÍ : 1. rizikové pojištění jeho obsahem je pojištění určitého rizika ( úrazu, smrti) pokud nedojde k pojistné události, pojistitel pojištěnému na konci pojištění

Více

Vliv věku a příjmu na výhodnost vstupu do důchodového spoření (II. pilíře)

Vliv věku a příjmu na výhodnost vstupu do důchodového spoření (II. pilíře) Vliv věku a příjmu na výhodnost vstupu do důchodového spoření (II. pilíře) Následující analýza výhodnosti vstupu do II. pilíři vychází ze stejné metodologie, která je popsána v Pojistněmatematické zprávě

Více