variability mám k dispozici ohrožený druh k tomu, aby se přizpp m?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "variability mám k dispozici ohrožený druh k tomu, aby se přizpp m?"

Transkript

1 Jakou jednotku máme m me chránit? (populaci, druh, poddruh) Jak genetické faktory ovlivňuj ují životaschopnost a přežívání populací?? Kolik jedinců je potřeba k záchraně druhu? Kolik genetické variability mám k dispozici ohrožený druh k tomu, aby se přizpp izpůsobil budoucím m změnám? m?

2 Ochranářsk ská genetika (Conservation Genetics) Význam a využití genetických informací v praxi

3 Ochranářsk ská genetika ochranářská genetika = použití molekulárně-genetických metod k ochraně druhů, jakožto dynamických jednotek schopných evoluce a adaptace v měnícím se ŽP (R. Frankham et al. 2002) hnacím motorem je tzv. šesté hromadné vymírání Velmi mladá věda: Prvníčasopis 2000 První učebnice 2002

4 Proč je genetická variabilita důled ležitá? Jedinci téhož druhu se liší fenotypová variabilita to co vidíme je fenotyp! P = G + E + G E fenotyp = genotyp + env. prostředí + interakce

5 Proč je genetická variabilita důled ležitá? Část této variability je dědičná genotypová variabilita Přežití a reprodukce nejsou náhodné přírodní výběr, selekce Jedinci, kteří přežijí a vyprodukují nejvíce potomků jsou ti, jejichž genetická výbava je nejvýhodnější v daném prostředí Ale občas náhodné jsou neutrální teorie evoluce (60/70. léta) Diverzita je výsledkem hromadění selektivně neutrálních mutací, které neovlivňují fitness (genetický drift působící na neutrální alely) (silent mutations, TTC a TTT obě fenylalanin) Genetická variabilita je zásadnz sadní pro evoluci a adaptaci!

6 Genetická a druhová diverzita se vzájemn jemně udržuj ují (Lankau & Strauss,, Science 2007) glukosinolát sinigrin allelopatický a fungicidní různá koncentrace druhově chudé Brassica nigra imigrant genetická diverzita (genotypy hořčice) druhově bohaté druhová diverzita společenstva vysoká konc. nízká konc.

7 Fenotypová plasticita organismus mění fenotyp v závislosti na svém prostředí rozdíly dané geneticky, ale nedědí se výhodné v měnícím se prostředí (adaptace) transplantační experimenty př. sociální hmyz a kasty komplikuje taxonomii dva fenotypy, ale jeden druh morfologická vs. molekulární fylogeneze Dělnice nebo voják: To je vše co můžete nabídnout? To je tedy výběr! komplikuje? co chránit geneticky jedinečný organismus a/nebo unikátní prostředí, kde exprese různých fenotypů může vést ke vzniku nového druhu

8 Vznik genetické diverzity rekombinace mutace rychlost za normálních okolností lidé : 0.5 až 4 / 100 tisíc gamet baktérie : až 0.41 / 100 tisíc gamet ale bakterie krátké generace, rychlá adaptace obvykle recesivní, projev u homozygotů polyploidie zmnožení chromozomové sádky 47-70% všech rostlin mnoho zemědělských plodin sympatrická speciace reprodukční izolace v rámci 1 generace

9 Genetický drift náhodný posun v četnosti alel mezi generacemi alely se mohou snadno ztratit nebo zafixovat přírodní výběr výhodné alely x genetický drift výhodné, neutrální, nevýhodné alely

10 Hlavní typy genetické variability neutráln lní variabilita neovlivňuje fitness nekorelované! adaptivní variabilita zvyšující fitness detrimentáln lní - variabilita snižující fitness (mutace, genetický drift) genetická zátěž (genetic load load) snížení průměrného fitness populace např. vlivem inbreedingu oproti populacím bez zátěže genetická obnova (genetic( restoration restoration) eliminace a snížení škodlivých genotypů a návrat k normálu introdukcí jedinců z geneticky zdravých populací

11 Genetická diverzita obsažen ená v druzích existuje na 3 základnz kladních úrovních:

12 Jak měřm ěříme geneticg enetickou variabilitu variabilita mezi geny alely (AA Aa aa) & haplotypy (kombinace alel různých lokusů, AbCD) variabilita v rámci r jedince individuální heterozygozita podíl heterozygotních lokusů variabilita uvnitř populací Míra polymorfizmu: Heterozygozit ita (H): Diverzita alel (A): podíl polymorfních lokusů v populaci podíl jedinců v populaci, kteří jsou heterozygotní (polymorfní) v určitém lokusu průměrný počet alel na lokus (závislé na Ne) variabilita mezi populacemi genetická rozrůzněnost (divergence) (sub) populací Wrightovy F-statistiky, fixační index F ST : diferenciace populací dle heterozygotnosti, vliv rozdělení populace na subpopulace (0 panmiktická, 1 izolovaná), alozymy Nei koeficient genetické rozrůzn zněnosti nosti G ST (Nei 1973): srovnává gen. variabilitu mezi populacemi vůči sloučené diverzitě všech populací, pracuje s frekvencí alel, někdy se označuje F ST, mtdna, mikrosatelity

13 rychlá výměna generací rychlá akumulace gen. diverzity

14 Allelic richness (A) Molekulárn rní markery a jejich využit ití: Výběr markeru záleží na otázce, kterou chceme zodpovědět! Proteinové markery alozymy (isozymy) - levné a rychlé, živá tkáň - genetická struktura populací - způsob rozmnožování Gentiana pneumonanthe Polymorphism Cross-fertilization rate (Raijmann et al )

15 Molekulárn rní markery a jejich využit ití: DNA markery - jaderný, chloroplastový a mitochondriální genom pořad adí nukleotidů sekvence, např. ITS rdna analýza celého genomu délkový polymorfismus fragmentů RAPD (Random Amplified Polymorphic DNA) AFLP (Amplified Fragment Length Polymorphism) informace z konkrétn tníchčástí genomu PCR-RFLP (Polymerase Chain Reaction-RFLP) mikrosatelity (Simple Sequence Repeats - SSRs)

16 Molekulárn rní markery a jejich využit ití: DNA markery nekódující repetitivní DNA ITS rrna geny pro rdna nejrozšířenější marker v systematice mikrosatelity opakování krátkých motivů na určitém lokusu vysoce variabilní, vysoká rychlost mutací design mikrosatelitu trvá až půl roku, drahé ATGACACACACAGTA mikrosatelity lze identifikovat - jedince, blízce příbuzné druhy - způsob rozmnožování, paternita - genetická struktura populací - zdroj invaze, cesty kolonizace - introgrese a hybridizace - tok genů, fragmentace - populační fylogeneze

17 mikrosatelity ne vždy junk DNA (odpadní DNA s žádnou nebo neznámou funkcí) př. náhodné mutace mikrosatelitu ovlivňují sociální chování hrabošů

18 Molekulárn rní markery a jejich využit ití: organelová DNA mtdna (mitochondriální) u živočichů vysoká mutační rychlost u rostlin nízká m. r. děděna maternálně cpdna (chloroplastová) u krytosemenných děděna přes matku u nahosemenných přes otce rychlost mutací cpdna je 2x menší než u ndna, ale 4x větší než u mtdna využití - fylogenetické rekonstrukce - delimitace druhů a poddruhů - demografické změny - migrace mezi populacemi míra filopatrie (věrnosti místu narození) rozdíly v podobnosti jaderné a mitochondriální DNA

19 Genetika jako demografický nástrojn Pohled do minulosti plejtvákovce šedého IUCN conservation dependent least concern (2008) předpokládaná obnova při 22 tis. jedincích ale 10% velryb podvyživených, málo mláďat, změna potravního chování diverzita mtdna 42 jedinců historická populace mezi jedinci velrybí populace nedosáhla své nosné kapacity, ale je omezovaná nízkou produktivitou prostředí (oteplování oceánů) Alter et al., PNAS 2007

20 Studium populační struktury Netopýr velkouchý (Myotis bechsteinii) (Kerth et al. 2002) letní kolonie samic (15-40 jedinců) vzorky - jen nukleární i mitochondriální DNA filopatrie disperze

21 různé markery detekují různě velkou genetickou variabilitu!! př. gepard východoafrický nízká variabilita v alozymech a ndna mnohem vyšší variabilita v mtdna a mikrosatelitech Proč?? ZávisZ visí různě na Ne, historii druhu (bottleneck( bottleneck), různr zná rychlost mutací různých markerů

22 hlavní genetická témata v BOP 1. Taxonomické nejasnosti maskující skutečnou biodiverzitu (Identifikace druhů, Taxonomická jedinečnost, Genealogie druhů, Stanovení evolučně významných jednotek, Hybridizace a introgrese) 2. Bionomie druhů (Složení stravy, Rozmnožování) 3. Forenzní analýzy (CITES) 4. Rekonstrukce vyhynulých druhů 5. Genetická struktura populací (Nežádoucí vliv inbrední a outbrední deprese na rozmnožování a přežívání, Fragmentace populací a ztráta toků genů, Ztráta genetické diverzity a schopnosti adaptace, Odhad efektivní velikosti populace, MVP) 6. Genetické změny v chovech (Důsledky pro záchranné programy a reintrodukce)

23 Taxonomické nejasnosti 1. diverzita neviditelných a neznámých organismů DNA barcoding identifikace biologických druhů ideálně jeden primer s vysokou diskriminační schopností matk a rbcl cpdna u rostlin, CO1 mtdna u živočichů př. rbcl + matk - 72% z 397 druhů rostlin Hollingsworth et al., PNAS 2009 př. rbcl, matk + trnh-psba 98% z 296 dřevin trop. lesa v Panamě databáze Barcode of Life Data Systems (BOLD) formálně popsané druhy 65 tis. (2009), 87 tis. (2010) počet záznamů 718 tis. (GenBank, Canadian Centre), 1 mil. Kress et al., PNAS 2009

24 Taxonomické nejasnosti 2. definice jednotek (conservation units) druh, poddruh, varieta Jak velká musí být genetická vzdálenost pro dobrý druh? Ideální jednotkou ochrany je druh, ale v praxi populace. Kterým populacím dáme prioritu? morfologická def. druhu: skupina jedinců, která je svou některou vlastností morfologicky, anatomicky, fyziologicky nebo biochemicky odlišná od jiných skupin a co kryptické druhy? biologická def.: skupina přírodních populací, které se mezi sebou skutečně nebo potenciálně kříží a které jsou reprodukčně izolovány od populací jiných druhů a co hybridizace? evoluční (fylogenetická) def.: nejmenší evolučně izolovaná linie, která si udržuje v čase i prostoru svou identitu a která má svůj vlastní nezávislý evoluční vývoj

25 Kryptické druhy morfologicky identické, reprodukčně oddělené slon africký slon pralesní rozlišení v 2001 více geneticky nepodobné než sloni Afriky a Asie

26 Taxonomické nejasnosti fylogenetický přístup o 48% více druhů než biologický koncept Split or lump? Limitace molekulární genetiky v ochraně přírody př. někteří hnědí medvědi jsou si více geneticky bližší (mtdna) s ledními medvědy než s ostatními hnědými medvědy lední medvěd geneticky není druh evolutionary significant unit (ESU) evolučně významná jednotka - koncept jednotka ochrany pod úrovní druhu - představuje novou evoluční linii - má genetické vlastnosti významné pro současné a budoucí generace významná adaptivní variabilita kritéria : 1. současná geografická izolace (reprodukční izolace) 2. genetická rozrůzněnost v neutrálních markerech (F ST ) 3. unikátní lokální adaptace (functionally significant unit) distinct population segments - koncept 1991, pro USA Endangered Species Act (1973), často ryby

27 Taxonomické nejasnosti Dát přednost genetické rozrůzněnosti nebo adaptivní variabilitě? př. martináč Hemileuca maia subsp. žere pouze na vachtě (kritérium 3), ale neliší se morfologicky ani geneticky od ostatních martináčů (kritérium 2) integrovaný přístupp : - molekulární (variabilita v neutrálních markerech) - evoluční (adaptivní variabilita, kvantitativní genetika lokusy ovlivňující kvantitativní znaky, polygeny) - morfologický

28 Taxonomické nejasnosti 3. studium příbuznosti na různých úrovních - identita (př. vydry na Třeboňsku) - paternita - příbuznost jedinců, populací - druhů 4. studium hybridizace a introgrese Proč plýtvat omezenými prostředky na záchranu hybridních populací? př. vlk rudohnědý 1980 nákladný záchranný program 1989 hybrid vlka obecného a kojota př. puma americká floridská zachráněna zkřížením s p. a. texaskou

29 narušen ení stanovišť může e vést v k hybridizaci a introgresi př. borovice blatka (Pinus uncinata subsp. uliginosa ) poddruh borovice pyrenejské subendemitčr přechodová rašeliniště Třeboňsko, Šumava, Krušné Hory, Rejvíz kříží se s borovicí lesní, vysoušení kříží se s klečí ve vyšších polohách téměř neexistujíčisté populace

30 Bionomie druhů - složení stravy (př. tygři v Nepálu), informace o způsobu rozmnožování: př. 1. míra závislosti obligátně cizosprašných rostlin na svém opylovači př. 2. stupeň polygamie v živočišných populacích ovlivňuje efektivní velikost populace př. 3. využití mtdna RFLP k získání info o migraci a hnízdění karet výsledek karety se vždy vrací klást do míst, kde se narodily aplikace rekolonizace obtížná zakládání nových populací transplantací vajíček

31 Forenzní analýzy identifikace komerčních produktů z ohrožených druhů slonovina, rohovina, maso, peří, sušené rostliny př. velrybí trh - je povoleno odlovit určité množství velryb pro vědecké účely - maso je možné prodat - lze identifikovat druhy a geografický zdroj - legální a nelegální prodej př. holící štětky - původně z chlupů jezevce lesního, Bernská konvence - nahrazeno asijským jezevcem bělohrdlým př. sushi

32 Rekonstrukce vyhynulých druhů př. zebra Quagga 1870s vyhynula v JAR 1990s mtdna (5%), pouze varieta zpětné křížení klonování zmrazená ZOO

33 Literatura Arif et al. (2010): A brief review of molecular techniques to assess plant diversity. Int. J. Mol. Sci. 11: Alacs et al. (2010): DNA detective: a review of molecular approaches to wildlife. Forensic Sci. Med. Pathol. 6: Hollingsworth et al. (2010): A DNA barcode for land plants PNAS 106 (31): Bowen (1999): Preserving genes, species or ecosystems? Healing the fractured foundations of conservation policy. Mol. Ecol. 8: S5-S10 Marris (2007): The species and the specious. Nature 446: Lowe A., Harris S., Ashton P. (2004): Ecological Genetics: Design, Analysis, and Application. Wiley-Blackwell. ISBN:

Druh jako základní článek evoluce rostlin, speciace

Druh jako základní článek evoluce rostlin, speciace Druh jako základní článek evoluce rostlin, speciace Ivana Doležalová Osnova přednášky: Nominalistické a realistické pojetí druhu Definice druhu RIM Inkompatibilita a její typy Speciace pozvolná a saltační

Více

Typologická koncepce druhu

Typologická koncepce druhu Speciace Co je to druh? Nebudu zde ani probírat různé definice pojmu druh. Žádná z nich až dosud neuspokojila všechny přírodovědce, ale každý přírodovědec zhruba ví, co míní tím, když mluví o druhu. (Charles

Více

Láska, sex a něžnosti

Láska, sex a něžnosti ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ÚSTŘEDNÍ KOMISE BIOLOGICKÉ OLYMPIÁDY Vojtech Baláž, Alena Balážová, Jan Fíla, Filip Kolář, Michael Mikát Láska, sex a něžnosti v říši živočichů a rostlin Biologická

Více

Vznik živé přírody - stvoření nebo evoluce?

Vznik živé přírody - stvoření nebo evoluce? UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Katolická teologická fakulta Jaroslav Jirásek Vznik živé přírody - stvoření nebo evoluce? Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Prof. ThDr. Václav Wolf PRAHA 2002 Obsah: 1

Více

2/ Biodiverzita a priority ochrany přírody

2/ Biodiverzita a priority ochrany přírody 2/ Biodiverzita a priority ochrany přírody 13 Když přijde řeč na přírodní hodnoty zasluhující ochranu, v moderněji zaměřených publikacích se většinou dozvídáme, že naším hlavním cílem je chránit biodiverzitu

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra ekologie Bakalářská práce Vztah druhové rozmanitosti různých taxonomických skupin v nelesních biotopech Cross-taxa congruence in species diversity

Více

Záchranné programy ohrožených druhů v České republice

Záchranné programy ohrožených druhů v České republice TEREZA MINÁRIKOVÁ, JANA ZMEŠKALOVÁ, JITKA VĚTROVCOVÁ, PAVEL BÍNA, ANNA ŠLECHTOVÁ Záchranné programy ohrožených druhů v České republice Mináriková, T., Zmeškalová, J., Větrovcová, J., Bína, P., Šlechtová,

Více

- 1 - Zemědělské systémy I. zkouška

- 1 - Zemědělské systémy I. zkouška Zemědělské systémy I. zkouška Živočišná výroba 1. Druh a plemeno zvířat 2. Genové rezervy zvířat 3. Šlechtění zvířat 4. Plodnost 5. Domestikace a fylogenie 6. Etologie a welfare 7. Plemena 8. Současný

Více

Doporučení pro předmět: přírodopis (biologie), zeměpis, ekologický seminář

Doporučení pro předmět: přírodopis (biologie), zeměpis, ekologický seminář Vysvětlivky: červeně černě modře zeleně Náměty pro VH Téma: motivační a výkladová část učební úlohy, otázky odpovědi, internetové odkazy doporučená vyučovací metoda OCHRANA PŘÍRODY V ČR Doporučení pro

Více

Speciace neboli vznik druhů. KBI/GENE Mgr. Zbyněk Houdek

Speciace neboli vznik druhů. KBI/GENE Mgr. Zbyněk Houdek Speciace neboli vznik druhů KBI/GENE Mgr. Zbyněk Houdek Co je to druh? Druh skupina org., které mají společné určité znaky. V klasické taxonomii se jedná pouze o fenotypové znaky. V evoluční g. je druh

Více

ÚVOD VEDENÍ VÚŽV, V.V.I. 4 UDÁLOSTI 2014 5 VÝZKUM 2014 13 ODBORNÉ ČINNOSTI 39 EXPERIMENTÁLNÍ ZÁKLADNA - ÚČELOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 42

ÚVOD VEDENÍ VÚŽV, V.V.I. 4 UDÁLOSTI 2014 5 VÝZKUM 2014 13 ODBORNÉ ČINNOSTI 39 EXPERIMENTÁLNÍ ZÁKLADNA - ÚČELOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 42 1 ÚVOD VEDENÍ VÚŽV, V.V.I. 4 UDÁLOSTI 2014 5 VÝZKUM 2014 13 ODBORNÉ ČINNOSTI 39 EXPERIMENTÁLNÍ ZÁKLADNA - ÚČELOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 42 SMLUVNÍ VÝZKUM A EXPERIMENTÁLNÍ SPOLUPRÁCE 47 ÚSPĚŠNĚ DOKONČENÁ DOKTORSKÁ

Více

Klimatické změny a jejich dopady na život lidí

Klimatické změny a jejich dopady na život lidí Klimatické změny a jejich dopady na život lidí Studijní opora k akci v rámci projektu CZ.1.07/1.3.05/03.0030 Název projektu: Zeměpis v nové perspektivě aneb tudy cesta vede Celkový počet stran: 40 Autor:

Více

Program. na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu. a vývoje. na léta 2015 2022

Program. na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu. a vývoje. na léta 2015 2022 Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2015 2022 Obsah 1. Název Programu... 3 2. Právní rámec Programu... 3 3. Poskytovatel... 3 4. Identifikační kód Programu... 4 5. Doba

Více

Management změn. Richard Machan

Management změn. Richard Machan Management změn Richard Machan Obsah přednášek 1. blok 12.30-15.30 Případová studie 1 Fáze pozitivně vnímané změny (D. Conner) Teoret.-metod. základy Systémy a změny 2. blok 9.00-16.00 Manag. změn v ek.

Více

HODNOCENÍ A OCEŇOVÁNÍ BIOTOPŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Josef Seják, Ivan Dejmal a kol.

HODNOCENÍ A OCEŇOVÁNÍ BIOTOPŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Josef Seják, Ivan Dejmal a kol. HODNOCENÍ A OCEŇOVÁNÍ BIOTOPŮ ČESKÉ REPUBLIKY Josef Seják, Ivan Dejmal a kol. Praha 2003 OBSAH : SHRNUTÍ... 3 1. ZÁKLADNÍ CÍLE PROJEKTU A JEHO VÝZNAM... 6 1.1. ZADÁNÍ PROJEKTU A JEHO HLAVNÍ CÍLE... 6 1.2.

Více

Národní strategický plán

Národní strategický plán Národní strategický plán pro oblast rybářství na období 2007 2013 ČESKÁ REPUBLIKA červenec 2007 Materiál pro jednání vlády ČR Obsah O B S A H str. 2 1. Obecný popis odvětví 3 2. SWOT analýza odvětví a

Více

ANALÝZA STAVU OBORU VČELAŘSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE

ANALÝZA STAVU OBORU VČELAŘSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE ANALÝZA STAVU OBORU VČELAŘSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE Autorský kolektiv tvořili odborníci Českého svazu včelařů, o. s., a Výzkumného ústavu včelařského, s. r. o., pod vedením RNDr. Václava Švamberka. 1. Úvod

Více

Aktuální stav invazních druhů v ČR

Aktuální stav invazních druhů v ČR Aktuální stav invazních druhů v ČR Informační materiál o invazních druzích Rok: 2014 Místo: 4 NP, několik CHKO a další území v ČR Zhotovitel: ZO ČSOP Veronica, Brno Tato studie obsahuje 25 článků uveřejněných

Více

NÁRODNÍ PROGRAM KONZERVACE A VYUŽÍVÁNÍ GENETICKÝCH ZDROJŮ ROSTLIN, ZVÍŘAT A MIKROORGANISMŮ VÝZNAMNÝCH PRO VÝŽIVU A ZEMĚDĚLSTVÍ

NÁRODNÍ PROGRAM KONZERVACE A VYUŽÍVÁNÍ GENETICKÝCH ZDROJŮ ROSTLIN, ZVÍŘAT A MIKROORGANISMŮ VÝZNAMNÝCH PRO VÝŽIVU A ZEMĚDĚLSTVÍ NÁRODNÍ PROGRAM KONZERVACE A VYUŽÍVÁNÍ GENETICKÝCH ZDROJŮ ROSTLIN, ZVÍŘAT A MIKROORGANISMŮ VÝZNAMNÝCH PRO VÝŽIVU A ZEMĚDĚLSTVÍ Ministerstvo zemědělství, Praha 1, Těšnov 17 Č.j.: 20139/2006-13020 Ministerstvo

Více

Srovnatelnost skupin pacientů v observačních a klinických studiích Bakalářská práce

Srovnatelnost skupin pacientů v observačních a klinických studiích Bakalářská práce MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA STUDIJNÍ PROGRAM: EXPERIMENTÁLNÍ BIOLOGIE Srovnatelnost skupin pacientů v observačních a klinických studiích Bakalářská práce Adéla Šenková VEDOUCÍ PRÁCE: RND

Více

Klimatické změny: fakta bez mýtů. Ladislav Metelka Radim Tolasz

Klimatické změny: fakta bez mýtů. Ladislav Metelka Radim Tolasz Klimatické změny: fakta bez mýtů Ladislav Metelka Radim Tolasz Klimatické změny: fakta bez mýtů Ladislav Metelka Radim Tolasz Klimatické změny: fakta bez mýtů Tato kniha byla vydána díky laskavé podpoře

Více

HARMONIZACE VZTAHU POPULACE BOBRA

HARMONIZACE VZTAHU POPULACE BOBRA Lesy České republiky, s. p., Hradec Králové V Ý Z K U M N É P R O J E K T Y GRANTOVÉ SLUŽBY LČR Souhrn projektu HARMONIZACE VZTAHU POPULACE BOBRA EVROPSKÉHO A STAVU PROSTŘEDÍ Řešitel Institut ekologie

Více

Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti

Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti pracovní verze 1 srpen 2014 Nositel: Magistrát hlavního města Prahy Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy Úvod... 4 1

Více

Materiál od ing. Pinkasové

Materiál od ing. Pinkasové Obchodní logistika a provoz Materiál od ing. Pinkasové I. Pojetí logistiky a jeho vývoj Definice logistiky podle Evropské logistické asociace: " Organizace, plánování, řízení a výkon toků zboží vývojem

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra geografie. Bc. Terezie JIŘÍČKOVÁ FAKTICKÉ OBYVATELSTVO MĚSTA OLOMOUCE

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra geografie. Bc. Terezie JIŘÍČKOVÁ FAKTICKÉ OBYVATELSTVO MĚSTA OLOMOUCE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra geografie Bc. Terezie JIŘÍČKOVÁ FAKTICKÉ OBYVATELSTVO MĚSTA OLOMOUCE Factual population of city of Olomouc Diplomová práce Vedoucí práce:

Více

PROGRAM 2020 ZAJIŠTĚNÍ CÍLŮ VEŘEJNÉHO ZÁJMU U LČR

PROGRAM 2020 ZAJIŠTĚNÍ CÍLŮ VEŘEJNÉHO ZÁJMU U LČR PROGRAM 2020 ZAJIŠTĚNÍ CÍLŮ VEŘEJNÉHO ZÁJMU U LČR Obsah 1 Úvod 4 2 Funkce lesů 8 3 Vodohospodářské funkce 12 4 Půdoochranné funkce 18 5 Léčebné a lázeňské funkce 20 6 Rekreační funkce lesů 22 7 Ochrana

Více