Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti"

Transkript

1 UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval: Bc. Martin Maák Praha 2009

2 Prohlášení Prohlašuji, že diplomovou práci na téma Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti jsem zpracoval samostatn a použil jen literaturu uvedenou v seznamu literatury a zapsal zkušenosti nabyté v prbhu své dosavadní praxe. Praha Bc. Martin Maák

3 Podkování Dkuji panu JUDr. Janu Hubákovi, který mi poskytl neocenitelnou pomoc v mojí praxi personalisty a stejn tak metodicky ídil moje kroky pi zpracování této diplomové práce. Dále mu chci také podkovat za pedávání neocenitelných odborných zkušeností z jeho dlouholeté úspšné praxe. Také bych chtl podkovat svým rodim za jejich morální pomoc a podporu, kterou mi poskytli a které si nesmírn vážím. Praha Martin Maák

4 OBSAH ÚVOD VSTUP DO PROBLEMATIKY VZDLÁVÁNÍ VE SPOLENOSTI Stedn velký podnik Podnikové vzdlávání Vzdlávání manažer SPOLENOST Charakteristika a organizaní struktura Spolenosti Vize a vzdlávání ve Spolenosti REALIZACE MANAŽERSKÉ AKADEMIE Analýza souasného stavu vzdlávání Identifikace a vyhodnocení poteb vzdlávání manažer Prbh Manažerské akademie ZÁVR RESUMÉ ANOTACE POUŽITÁ LITERATURA PÍLOHY PÍLOHY

5 Úvod Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti jsem si jako téma své diplomové práce vybral z nkolika dvod. Pedevším proto, že v oblasti lidských zdroj pracuji na rzných pozicích již sedmým rokem. Dalším dvodem je fakt, že vzdlávání, a obzvlášt vzdlávání manažer, se intenzivn vnuji již tetím rokem. Tato práce voln navazuje na moji bakaláskou práci, kde jsem se vnoval personálnímu ízení po fúzi regionálních spoleností v jednu silnou spolenost s celorepublikovou psobností. Na realizaci strategie vzdlávání jsem se osobn podílel a podílím. Cíle této diplomové práce se dají rozdlit do dvou kategorií: 1) teoretické cíle 2) praktické cíle 1) V teoretické ásti za pomoci odborné literatury, se pokusím tenái piblížit oblast ízení lidských zdroj v obecné rovin. S ohledem na vybrané téma se podrobnji budu zabývat podnikovým vzdláváním. V kapitole nazvané podnikové vzdlávání vysvtlím, jakým zpsobem se identifikují a analyzují poteby vzdlávání, jak probíhá jeho plánování. Strun shrnu to, jak by mla probíhat samotná realizace a zakoním ji vyhodnocováním vzdlávání. Posledním teoretickým cílem je shrnutí prbhu vyhodnocení realizovaného vzdlávání. 2) V praktické ásti jsou cíle dány hypotézami, které jsem si stanovil ped realizací projektu nazvaného manažerská akademie : Vzhledem ke skutenosti, že vtšina manažer se v prbhu let do vedoucích pozic propracovala tím, že byli nejlepšími pracovníky ve svých týmech, tak mnozí z nich nemají bu žádné, nebo jen minimální zkušenosti s vedením lidí. Z tohoto dvodu pedpokládám, že Manažerská akademie napomže manažerm k osvojení mkkých dovedností a jejich následné využívání v praxi. Existuje mnoho dvod, pro ve spolenostech nastává fluktuace. Naopak jedním z dvod pro ve spolenosti zstat je dvra mezi manažerem a jeho podízeným, spojená s kvalitami manažera. Vím, že vdomosti, které jednotliví manažei získají úastí v Manažerské akademii, napomžou ke stabilizaci pracovních tým. Spolenost vznikla po fúzi z malých regionálních spoleností. Zamstnanci obecn cítí nedvru k nov vzniklé Spolenosti a jeden z nástroj, jak lidem ukázat, že - 5 -

6 si je spolenost váží, je nabídnout jim vzdlávání. Vím, že Manažerská akademie bude nástrojem k posílení loajality a vztahu ke Spolenosti. Zpsob komunikace v nov vzniklé Spolenosti fungoval vtšinou prostednictvím u nebo telefonu. Osobní kontakt je minimální. Mnozí manažei osobn neznají své kolegy z jiných region. Myslím si, že Manažerská akademie napomže ke sblížení a tím i ke zlepšení komunikace jak napí regiony v rámci jedné profese, tak napí profesním spektrem. V první kapitole se strun vnuji svému pohledu na problematiku, kterou jsem si vybral pro svoji diplomovou práci. Ten vychází z mé dosavadní profesionální praxe nabyté ve spolenostech, ve kterých jsem až doposud pracoval, a z nesetných školení s personální tématikou Ve druhé kapitole se vnuji teorii, která se pedevším zabývá podnikovým vzdláváním a vzdláváním manažer ve spolenosti. Strun zde uvádím charakteristiky stedn velké spolenosti a definici manažera. Vzhledem k rozsáhlosti pedmtu nejsou v kapitole zmiovány rzné možnosti pístup k ešení problematiky. Kapitola je zamena smrem k reálné praxi v rámci projektu Manažerské akademie, který byl dle této teorie realizován ve Spolenosti. Pro vznik této kapitoly jsem použil metodu komparace teoretických pístup personalistiky ke vzdlávání. Tetí kapitola je zamena na popis Spolenosti. Je zde uvedena krátká charakteristika Spolenosti a graficky je znázornna organizaní struktura. V kapitole se dále vnuji potebám vzdlávání Spolenosti a zvláštnostmi, které systém vzdlávání determinují. K této ásti práce náleží popisy vybraných pracovních míst, které podmiují vzdlávání ve spolenosti (píloha. 3). Ve tvrté kapitole se vnuji popisu realizace naplánovaného vzdlávání nazvaného Manažerská akademie. V úvodu kapitoly se vracím ke shrnutí hypotéz a objasnní pojmu manažerská akademie. Dále popisuji všechny kroky, které vedly až k realizaci samotného projektu. Nejvíce prostoru vnuji interpretaci výsledk jednotlivých vzdlávacích seminá. Na závr kapitoly krátce shrnuji celý projekt. V kapitole jsou použity metody dotazníku a rozhovoru. Souvislost mé diplomové práce s tématem sociální pedagogiky spatuji pedevším v oblasti komunikace. Ze zkušeností vím, že se zamstnanec nestane kvalitním manažerem tak, že absolvuje školení v mkkých dovednostech, ale musí mít také osobnostní pedpoklady. Nezbytnou podmínkou pro to, aby se manažer stal kvalitním manažerem je tedy umní správn komunikovat. Je evidentní, že dnešní - 6 -

7 svt a jeho požadavky nutí zamstnavatele, a to obzvláš v soukromé sfée, jít do stále vtšího rizika a objevovat nové cesty k dosažení cíle. Týká se to jak nákupu nových technologií, tak pedevším nutností zmn chování ve spolenosti. Podporu v realizaci zmn, jejich objasnní a vysvtlení rzným skupinám zamstnanc, a to vetn dopad a vlivu jak na jejich profesní život tak také na osobní dopady by mli poskytnout práv manažei. Lidé nemají rádi zmny samy o sob, natož, když se jedná o ty pracovní. Ty mnohdy vyvolávají pocit ohrožení ze ztráty zamstnání násobený dsledky této skutenosti pro jejich další život. A to je pro generaci vyššího stedního vku velký problém. Správn a pedevším dobe komunikované zmny tak pro zamstnance nemusí být strašákem v pípad konkrétní podpory a pomoci ze strany zamstnavatele. Tato diplomová práce si neklade za cíl vytvoení obecné šablony vzdlávání manažer, která by sloužila jako píruka pro ostatní spolenosti. Vzdlávání manažer je v každé ze spoleností natolik specifické, že vždy záleží na konkrétních podmínkách. Stejn tak zde nebudou vyjmenována školicí stediska, která byla vybrána. Jednak by byl jejich výet pomrn veliký, a to z dvodu toho, že jsme školicí stediska vybírali tak, aby manažei z nkterých region zaazení v jedné skupin nebyli znevýhodnni dojíždním do místa konání tím, že by vždy dojíždli dál než ostatní v pípad výbru jednoho stediska. Na druhé stran jejich taxativní vyjmenování nemá vliv na výsledky projektu. Dle výslovného pání majitel, není v diplomové práci použitý název spolenosti. Ten je v textu nahrazen slovem Spolenost za použití velkého S. Dále potom v diplomové práci nejsou názvy vzdlávacích institucí, které jsme vybrali pro realizaci Manažerské akademie

8 1. Vstup do problematiky Velká vtšina spoleností se v souasnosti pokouší získat stabilní postavení na konkurenním trhu. Mnohé z nich si dnes uvdomují, že dosažení tohoto cíle není možné bez kvalifikovaných zamstnanc. Lidské zdroje se tedy stávají vysoce cennou složkou každé spolenosti. Ty si zaínají uvdomovat, že nestaí lidi pouze zamstnávat, ale že je nutné zvyšovat jejich hodnotu prostednictvím dalšího vzdlávání. Protože kvalifikovaný personál je nepostradatelný k dosažení strategických cíl podnik a udržení jeho konkurenceschopnosti. V souasnosti, kdy doba pináší neustálé zmny, pro nž je charakteristická rychlost a rozsáhlost, mají spolenosti nkolik cest jak se udržet v popedí zájmu zákazník. Každá z nich se pímo nebo nepímo týká zamstnanc. ím kvalifikovanjší zamstnanec, tím vtší šance na naplnní vizí spolenosti pomoci pedem stanovené strategie. Spolenosti mohou kvalifikované zamstnance bu zamstnat z trhu práce, nebo si kvalifikaci zajistit pomocí vzdlávání uvnit spolenosti. V každém ohledu si doba žádá investice do lidského kapitálu. Proto by každý pracovník ve spolenosti ml být veden k uení a vzdlávání. Spolenost by mu proto mla poskytovat píležitosti k rozvoji jeho znalostí a dovedností do té míry, do jaké mu to jeho schopnosti dovolí. I pesto, že spolenosti znají potebu investice do dalšího vzdlávání a rozvoje svých zamstnanc, velká ást odpovdnosti leží na konkrétních jedincích. Ti ovlivují svým postojem a vnímáním potebnosti dalšího vzdlávání. Podniková praxe se proto neobejde bez motivace svých zamstnanc k dalšímu vzdlávání, protože pouze zamstnanec, který cítí, že nov získané znalosti a dovednosti budou pro nj mít njaký pínos, je naklonný dalšímu vzdlávání. Jen ty podniky, které chtjí být úspšné, vnují pozornost rozvoji lidských zdroj, a vzdlávání považují vedle jiných za prioritní oblast. Proto sestavují systémy vzdlávání a také se zamují na jednotlivé zamstnance, kterým vytváejí vzdlávací plány. Tyto musí v pípad poteby flexibiln reagovat jak na nové poteby pracovník, tak také musí reflektovat poteby spolenosti na rozvíjejícím se konkurenním trhu

9 2. Vzdlávání ve spolenosti 2.1 Stedn velký podnik Malé a stední podniky (anglicky SME Small and Medium Entrepreneurs) vytváejí zdravé podnikatelské prostedí, zvyšují dynamiku trhu, mají schopnost absorbovat podstatnou ást pracovních sil uvolovaných z velkých podnik a jsou stabilizujícím prvkem ekonomického systému. Pro jejich rozvoj jsou rozhodující podmínky, za kterých mohou rozvíjet hospodáskou innost. Definice malých a stedních podnik V praxi se definování malých a stedních podnik (MSP) asto zjednodušuje a vyjaduje pouze potem zamstnanc. Definice MSP podle EU je komplexnjší. Od 1. ledna 2005 platí nová definice Evropské unie pro MSP, která vstupuje v platnost pro lenské zem EU ke stejnému datu. Tato definice je obsažena nejen v Doporuení Evropské komise (REC 2003/361/EC), ale je také souástí Naízení Komise (ES). 364/2004 kterým je novelizováno Naízení Komise (ES). 70/2001. Novelu zákona,. 47/2002 Sb., o podpoe MSP, kterou se ruší dosavadní definice MSP a zavádí se pímý odkaz na novou definici MSP podle Naízení Komise (ES). 70/ Stední podnik má mén než 250 zamstnanc (v pepotu na plný pracovní úvazek) s vlastním roním obratem do 50 milion euro nebo konenou roní rozvahu do 43 milión euro (díve obrat do 40 mil. EUR, bilance do 27 mil. EUR). Musí splovat kritérium nezávislosti, to znamená, že není vlastnn z 25 % a více subjektem, který definici MSP nespluje; nebo je vlastnn více subjekty, které toto kritérium nesplují a spolen mají nad 25 % hlasovacích práv. Tato hranice mže být pekroena v pípad, že vlastníkem z více než 25 % je instituce, která nekontroluje podnikání MSP (nap. veejná investiní spolenost). 2. Malý podnik má mén než 50 zamstnanc, roní obrat do 10 milion euro nebo konená roní rozvaha nepekroí 10 milion euro. Musí rovnž splovat kritéria nezávislosti (díve obrat do 7 mil EUR a celková bilance do 5 mil. EUR)

10 3. Mikropodnik je podnik s mén než 10 zamstnanci, s roním obratem do 2 milion euro nebo s konenou roní rozvahou do 2 milion euro. Mikropodnik musí také splovat kritéria nezávislosti (díve nebyl definován). 2.2 Podnikové vzdlávání Lidské zdroje Lidské zdroje mžeme jednoduše charakterizovat jako všechny lidi, kteí jsou zapojeni do pracovního procesu. Tito zamstnanci jsou tedy nositelem lidského kapitálu a potenciálu. O lidském potenciálu hovoíme tehdy, pokud zamstnanci vdom a s cílem rozvoje firmy aktivizují svoje schopnosti. Lidský kapitál v tomto ohledu mžeme brát za jakousi pomyslnou základnu lidského potenciálu. Lidský kapitál vlastní každý jedinec, bez ohledu na své pracovní zaazení Lidský kapitál Pojem lidský kapitál se používá pouze nkolik desetiletí. I z tohoto dvodu není zcela ustálený. Prozatím ho rzní autoi interpretují rzn. Obecn se soudí a pijímá vymezení, že lidský kapitál jsou znalosti a dovednosti, kterými jedinec disponuje. Lidským kapitálem mžeme rozumt i produktivní schopnosti lovka, tedy to, co se investuje do produkce. Takto chápaný lidský kapitál je oznaován jako základní lidský kapitál. Jeho rozšíením je pak tak zvaný širší lidský kapitál, kterým se rozumí potenciál rozvíjet a uplatovat své schopnosti. Výše uvedené vymezení lidského kapitálu se postupn upesovalo a ke znalostem a dovednostem byly pidány ješt schopnosti a vlastnosti. Naopak vyloueny byly neužitené znalosti a dovednosti. Tak se dosplo k vymezení, které vypracovala OECD: Lidský kapitál jsou znalosti, dovednosti, schopnosti a vlastnosti jedince, které usnadují vytváení osobního, sociálního a ekonomického blaha. 1 Autoi Vodák a Kucharíková charakterizují lidský kapitál jako souhrn vrozených a získaných schopností, vdomostí, zkušeností, návyk, motivace a energie, jimiž lidé disponují a které v prbhu uritého období mohou být využívány k výrob produkt. Lidský kapitál pedstavuje faktor dodávající podniku specifický charakter. Práv lidé tvoí ten prvek podniku, který je schopen se uit, inovovat, podncovat 1 OECD. Analýza vzdlávací politiky (Peloženo z anglického originálu Education Policy Analysis 2001.) Praha : Ústav pro informace ve vzdlávání,

11 a realizovat zmny i kreativn myslet. Toto vše je zárove nevyhnutelným pedpokladem dlouhodobého úspšného psobení podniku na trhu. 2 Teorie lidského kapitálu je úzce svázána se vzdláním a vzdláváním. Z toho vyplívá, že spolu se zvládnutím problém spojených s investováním do lidského kapitálu se podaí efektivnji a hospodárnji dosahovat cíl a naplovat tak firemní strategii, což je ve svém koneném dsledku cílem každého podniku. Ze zkušeností vím, že investování jak penžních tak nepenžních prostedk do lidského kapitálu, a tím zvyšování jeho hodnoty, je investicí do budoucnosti. Takovouto investicí se firmy snaží získat výhodu ped konkurencí a to tím, že zamstnanci jsou trénováni, školeni a zauováni v dovednostech, které jim umožní lépe zvládat situace spojené s prosazováním firemních cíl na trhu. Tyto investice do lidského kapitálu mohou firmy realizovat rznými formami: 1. Péí o zdravotní stav ze zákona jsou firmám dány podmínky, za kterých musí každý zamstnanec absolvovat lékaskou prohlídku. Mnohé firmy ale pochopily, že vynaložená extra pée o zdravotní stav svých zamstnanc se jim v budoucnosti bohat vrátí v podob zdravých a spokojených zamstnanc. Toto firmy realizují pes tzv. sociální program, v jehož rámci mohou zamstnanci navštvovat fitnesscentra, absolvovat programy rehabilitace a masáží. Firmy zajišují komplexní zdravotní prohlídky, písun tekutin na pracovištích, stravování a jiné. 2. Zlepšováním pracovních podmínek což zahrnuje napíklad poskytování osobních ochranných pomcek, školení z bezpenosti práce, ale také zkulturnní pracoviš. 3. Zvyšováním a zkvalitováním pracovních dovedností, schopností a vdomostí které se realizuje v rámci systému podnikového vzdlávání, které mže zahrnovat napíklad kurzy pro jednotlivce, skupiny, e-learning, a podobn Podnikové vzdlávání Podle J. Koubka se vzdlávání zamstnanc v organizaci zamuje na formování pracovních schopností v širším slova smyslu (tedy vetn formování charakteristik osobnosti a hodnot potebných pro vytváení zdravých mezilidských vztah na 2 VODÁK J., KUCHARÍKOVÁ A. Efektivní vzdlávání zamstnanc. Grada Publishing, Praha 2007, s

12 pracovišti, formování pracovních tým aj.) u osob, které v organizaci pracují, a už v pracovním pomru i na jiném základ (lenství, jmenování, dohoda o pracovní innosti apod.). 3 Tímto krokem dává organizace zamstnancm najevo, že si hluboce váží jejich práce a že jsou pro ni dležití. Pro zamstnance má toto vzdlávání pidanou hodnotu v podpoe rstu lidského kapitálu což zvyšuje jejich pípadnou konkurenceschopnost na trhu práce. V pípad, že organizace poskytuje vzdlávání svým zamstnancm systematicky a propojuje ho pes cíle na svoji strategii, zkvalituje svoje vnitní procesy a tím pispívá k rozvoji podniku jako celku. Pozitivní vlivy se projeví v pípad, že je vzdlávání navázáno na strategii a je li poskytováno na profesionální úrovni. Všechny aktivity podniku by mly smovat k naplnní poslání majitel. Z toho lze odvodit cíle od útvar až k jednotlivým zamstnancm. Implementace podnikové strategie ovlivnna mnoha vnitními i vnjšími vlivy. Pokud vzdlávací aktivity ovlivují organizaní promnné, je nutné nahlížet na toto vzdlávání jako na jeden z aspekt podnikové strategie. (pekresleno, upraveno obrázek. 1 4 ) Obrázek. 1 Organizaní promnné a strategie a okolí podniku 3 KOUBEK, J.: ízení lidských zdroj, Management Press, Praha 2001, s BUCKLEY, R. CAPLE, J.: Trénink a školení. Computer Press, Brno 2004, s

13 Ve své praxi, i když pomrn krátké, co se personalistiky týe, jsem vypozoroval nkolik rzných pístup ke vzdlávání. Každý podnik se o lidský kapitál svých zamstnanc stará rznými zpsoby. Zcela bžnou praxí v eském prostedí je, že se o vzdlávání zajímá pouze pracovník, který dané školení potebuje a jeho nadízený, který je tím, jenž dané školení buto schválí a nebo zamítne. Takovéto vzdlávání ale není investicí, spíše je to náklad. Podniku pináší vzdlané jednotlivce, ale toto není napojeno na firemní strategii. Jednotlivec si tak zvyšuje nebo prohlubuje svoji kvalifikaci a potenciáln i svoji cenu na trhu práce. O nco lépe jsou na tom podniky, kde se o vzdlávání lidských zdroj stará personální útvar, který informuje jak vedení spolenosti, tak ostatní útvary v podniku o nabídce vzdlávání, kterou pipravuje na základ reálných problém a aktivit, které se v život podniku vyskytnou. Je zde zdraznna poteba neustálého vzdlávání zamstnanc. Mimo výhod pedcházejícího typu vzdlávání pináší tento typ vzdlávání do podniku jistý druh systémové práce a pehledu o vzdlávacích aktivitách na trhu. Dá se íci, že se jedná o kvalitní pístup ke vzdlávání, který je podložený znalostmi podnikových proces. Na pomysln nejvyšší úrovni pak stojí ten systém vzdlávání, který je propojen s firemní strategií. Nejsou zde tedy jen plnny aktuální požadavky, které jsou nezbytn nutné pro to, aby zamstnanci mohli vykonávat svoji práci. Takovýto systém vzdlávání pináší všem zúastnným adu výhod. Hlavním cílem tohoto systému je pipravit zamstnance tak, aby mohli lépe splnit nastavené úkoly a cíle. Cíle jsou stanoveny tak, aby byla naplována vize a strategie podniku. To vede pedevším ke zvyšování konkurenceschopnosti na podnikatelském trhu. J. Koubek shrnul pednosti, které systematické vzdlávání pináší jak podnikm tak zamstnancm. Jsou to pedevším: a) soustavn organizaci dodává náležit odborn pipravené pracovníky bez mnohdy obtížného vyhledávání na trhu práce b) umožuje prbžné formování pracovních schopností pracovník podle specifických poteb podniku c) soustavn zlepšuje kvalifikaci, znalosti, dovednosti i odbornost pracovník d) pispívá ke zlepšování pracovního výkonu, produktivity práce i kvality výrobk a služeb výraznji než jiné zpsoby vzdlávání

14 e) je jedním z nejefektivnjších zpsob nalézání vnitních zdroj pokrytí dodatené poteby pracovník f) prmrné náklady na jednoho vzdlávaného pracovníka bývají nižší než pi jiném zpsobu vzdlávání g) lépe umožuje pedvídat dsledky ztrát pracovní doby související se vzdláváním, a umožuje tedy i lépe eliminovat dsledky tchto ztrát pomocí organizaních opatení h) umožuje neustálé zdokonalování vzdlávacích proces tím, že zkušenosti z pedchozího cyklu se berou v úvahu v cyklu následujícím i) usnaduje hledání cest vedoucích k zlepšení pracovního výkonu jednotlivých pracovník v závrené fázi hodnocení pracovník j) umožuje realizovat moderní koncepci ízení pracovního výkonu k) zlepšuje vztah pracovník k organizaci a zvyšuje jejich motivaci l) zvyšuje atraktivitu organizace na trhu práce a usnaduje získávání a stabilizaci pracovník m) zvyšuje sociální jistoty pracovník organizace n) zvyšuje kvalitu, a tím i tržní cenu individuálního pracovníka i jeho potenciální šance na trhu práce v organizaci i mimo ni o) pispívá k urychlení personálního a sociálního rozvoje pracovník, zvyšuje jejich šance na funkní a platový postup p) pispívá k zlepšení mezilidských vztah 5 Podnikové vzdlávání mže být realizováno rznými formami. Vtšina podnik volí cestu vzdlávání externími vzdlávacími institucemi. Tato cesta je velmi spolehlivá v pípad, že podnik provede dkladný výbr takovéto instituce na základ analýzy jeho poteb. Vzhledem k tomu, že efektivní podnikové vzdlávání je dlouhodobý a neustále se opakující proces, je tento zpsob velmi nákladný. Podstatn menší investicí je vyškolování vlastními zamstnanci, nejlépe pak ve vlastních školicích centrech. Dalším stupnm je tzv. uící se spolenost, jejíž podstata spoívá v pedávání zkušeností mezi pracovníky a to prostednictvím sofistikovaného informaního systému. V eské republice však není mnoho spoleností, kde by tento systém fungoval. Je to pedevším proto, že lidé, zamstnanci, jen neradi pedávají svoje zkušenosti, aby neztratili své 5 KOUBEK, J.: ízení lidských zdroj, Management Press, Praha 2001, s. 244,

15 postavení v podniku. Podle mého názoru je to spojeno pedevším s vysokou mírou nezamstnanosti. Jak jsem již díve poznamenal, efektivní podnikové vzdlávání je dlouhodobý proces. Tento proces mžeme rozdlit do ty samostatných krok, které na sebe navazují viz obrázek. 2: 6 1) Identifikace poteb a definování cíl vzdlávání 2) Plánování vzdlávání 3) Realizace vzdlávacího procesu 4) Vyhodnocení výsledk vzdlávání Obrázek. 2 Cyklus systematického podnikového vzdlávání zamstnanc Investice do systematického vzdlávání dle poteb strategie podniku je s dlouhodobou návratností. Je to pímá úmra asu vynaloženému v tomto procesu. Dalo by se namítnout, že tato investice nemá návratnost, protože vyškolení zamstnanci mohou odejít z podniku za lepší nabídkou. Ze zkušeností ale vím, že systematické školení je jedním z bonus, který si zamstnanci považují více než zvýšení mzdy, a kvli které zstávají v podniku. Podnik tímto dává najevo svj zájem o zamstnance a vyjaduje tak, že si jejich práce a loajality váží. V dlouhodobém mítku se tak 6 VODÁK J., KUCHARÍKOVÁ A. Efektivní vzdlávání zamstnanc. Grada Publishing, Praha 2007, s

16 podnikové vzdlávání stává jedním z nástroj, pomocí kterých se pibližuje cílm svojí podnikatelské vize Identifikace poteb a definování cíl vzdlávání V rámci identifikace vzdlávacích poteb v podniku je teba vycházet z reálného základu, který každý podnik má. Tmito aspekty jsou vize a mise podniku, jeho cíle a strategie, která je zvolena k jejich dosažení a také firemní kultura a politika ízení lidského kapitálu. Analýzou poteb vzdlávání je myšlen strategický a promyšlený sbr údaj o stavu dovedností a vdomostí zamstnanc. íká nám, jakou výkonnost mají jak jednotlivci, tak také týmy. Pi analýze dostáváme odpovdi na otázky typu: Je vzdlávání podporováno vrcholovým managementem? Potebují zamstnanci být školeni v rzných aktivitách a dovednostech? Je souasná výkonnost zamstnanc dostatená? Co brání lepší výkonnosti zamstnancm? Požadovaným výsledkem analýzy je zjištní výkonnostních mezer, které se v rámci podnikového vzdlávání dají studiem napravit. Nejdíve je nutné stanovit úrove, tedy jakýsi standard a to jak výkonu tak vzdlávání. K tmto standardm se pozdji pomují výsledky analýzy. Výkonnostní standard pitom chápeme jako zdroj informací o výkonu zamstnance, který podává v bžných podmínkách. Vzdlávacím standardem pak jsou schopnosti, které zamstnanci dosáhnou v prbhu vzdlávání. Standardy pitom mžeme získat srovnáním s jinými vysplými podniky nebo pevzetím celostátních standard pro dané profese. Souasnou výkonnost zamstnanc zjistíme sbrem informací, u kterých poté provedeme analýzu. Zkušený personalista z výsledk analýzy poté vytváí návrh programu vzdlávání. Takto sestavený návrh programu vzdlávání diskutuje personální editel podniku spolu s majiteli, se kterými diskutuje všechny podrobnosti. Cílem návrhu vzdlávacího programu musí být zvýšení výkonnosti všech vzdlávaných, to znamená jak jednotlivc tak celých tým

17 Po této analýze následuje proces, ve kterém identifikujeme vzdlávací poteby. Tento proces probíhá ve tech etapách: 1) Identifikace podnikových cíl 2) Analýza úkol znalostí schopností a dovedností zamstnanc 3) Analýza osob V první etap je nejdležitjší získání dvry majitel a top managementu. Toho dosáhneme propojením strategie vzdlávání na podnikovou strategii. Jedna z dležitých skuteností této etapy je zajištní znalosti podnikové strategie u všech zamstnanc, a aby se s ní ztotožnili. Druhá etapa znamená provedení dkladné analýzy popis pracovních míst a personálních údaj u osob, které se budou úastnit podnikového vzdlávání. Z tchto popis získáme informace týkající se specifikací pracovního místa, zvláštnosti, které mohou vzdlávání ovlivnit a také požadované kvalifikace na dané pracovní místo. Tyto nashromáždné údaje potom porovnáváme se skuteností. Výsledkem by ml být souhrn informací o chybjících dovednostech jednotlivých zamstnanc (tedy jakási vzdlanostní mezera rozdíl oproti standardu), ze kterých mžeme specifikovat poteby vzdlávání. Ve tetí etap zjišujeme skutený stav lidského kapitálu u jednotlivých zamstnanc. Tyto údaje získáme nap. z údaj o dosaženém vzdlání, o absolvovaných semináích, kurzech nebo z pravidelného hodnocení pracovníka. Tato etapa nám po srovnání celkové analýzy zamstnanc s požadavky podniku dokreslí plán vzdlávání. Sbr informací je zaátkem procesu identifikace. Pro to, aby nebyl sbr informací náhodný, mžeme požadované informace získat za použití nkteré z následujících metod: 1) Pozorování 2) Strukturovaný rozhovor 3) Dotazník 4) Participace 5) Skupinová diskuze nebo jejich kombinací

18 Jako zdroje pro sbr údaj nám mohou posloužit již díve zmiované vize a mise podniku. Dále pak mžeme využít strategie podniku, cíle, organizaní uspoádání, popisy pracovních míst, interní legislativu a další interní dokumenty jako jsou napíklad finanní zprávy, marketingové ukazatele, reporty fluktuace a stavu zamstnanosti a jiné Plánování vzdlávání Na konci první fáze vzdlávacího procesu, tedy ve fázi identifikace poteb a definice cíl vzdlávání, zkušení personalisté vypracují návrh programu vzdlávání, který vychází z výsledk provedené analýzy. Další fází procesu vzdlávání je potom fáze plánování vzdlávání. Mžeme íct, že proces plánování vzdlávání, ve kterém je již vytvoen skutený plán vzdlávání daného podniku, sestává ze tí fází: 1) Pípravná fáze 2) Realizaní fáze 3) Fáze zdokonalování 7 V rámci pípravné fáze, je nezbytn nutné stanovit cíle vzdlávacího projektu. Tam kde jsou vzdlávací projekty dlouhodobjšího charakteru, je teba také naplánovat dílí cíle. Dále bychom se v této fázi mli zamit na výbr pracovník, kteí školení absolvují a dále potom provést analýzu toho, co bude nutné pipravit pro realizaci projektu. To napíklad znamená udlat pedvýbr školicích stedisek apod. Realizaní fáze nám slouží k tomu, abychom správn vytvoili vzdlávací plán se všemi návaznostmi. To znamená stanovení zpsobu, kterým bude vzdlávání probíhat. V této ásti bychom mli stanovit techniky vzdlávání. Tyto volíme s ohledem na poet úastník v jednotlivých vzdlávacích skupinách a také s ohledem na schopnosti jednotlivých úastník. Fáze zdokonalování pichází v období po vyhodnocení jednotlivých etap vzdlávání, kdy hledáme možnosti vylepšení stávajícího stavu. Pro tuto fázi je rozhodující to jakým zpsobem jsme v pedcházející fázi zvolili cíle a jaké ukazatele výkonnosti tedy budeme sledovat. 7 VODÁK J., KUCHARÍKOVÁ A. Efektivní vzdlávání zamstnanc. Grada Publishing, Praha 2007, s. 80 a

19 Správn vytvoený plán vzdlávání by ml majitelm poskytnout relevantní informace, z hlediska podnikatelského zámru. Ml by pedevším obsahovat: 1) seznam úastník kompletn vytvoený seznam všech zamstnanc, kteí se budou úastnit jednotlivých vzdlávacích témat a jejich rozdlení do skupin. 2) asový harmonogram tedy kdy budou probíhat jednotlivé kurzy. Informace o tom kdy a po jak dlouhou dobu bude vzdlávání uskutenno. asový harmonogram by ml také obsahovat informaci o tom, jestli se jedná o kontinuální vzdlávání, jednodenní i vícedenní školení. Tyto údaje jsou velmi dležité a pracovníci by je mli dostat s pedstihem, aby si vas vytvoili prostor ve svých pracovních kalendáích. 3) místo školení spolu s termínem školení dležitý údaj pro plánování. Podle tohoto údaje volíme zpsob dopravy do místa školení. Nejlépe se osvdují místa vybraná mimo budovy zamstnavatele. V cizím prostedí nejsou zamstnanci rušeni pracovními úkoly a mohou se tak pln soustedit na vzdlávání. Zárove bychom mli pamatovat na ubytování pi vícedenních kurzech pro dojíždjící úastníky. 4) témata vzdlávání úastníci vzdlávání by mli být informováni o tom, ve kterých dovednostech budou trénováni. Nejúinnjší v tomto ohledu jsou kurzy, které jsou pipravovány se vzdlávacími institucemi, které v programu zohlední konkrétní specifika dané spolenosti. 5) Vzdlávací instituce kompletní seznam vzdlávacích institucí, které byly vybrány pro vzdlávací program. Popípad jednotlivci z vlastních ad. V tomto bod by mly být uvedeny informace o dvodech, pro byly vybrány práv tyto konkrétní vzdlávací instituce. Mohou to být napíklad: reference z uskutenných vzdlávání pro jiné podniky, ochota pizpsobit témata vzdlávání na konkrétní podmínky podniku, reference na lektory, styl výuky, používané metody apod. 6) Náklady na vzdlávání tato ást plánu by mla obsahovat dv ásti. Jednou z nich jsou pímé náklady. Druhá ást by mla obsahovat vyíslení nepímých náklad. Do pímých náklad se poítají všechny výdaje spojené pímo se vzdláváním, tj.: náklady na školné, lektory, studijní materiály, pracovní materiály, dopravu, stravování, ubytování. Do nepímých náklad je teba zapoítat vynaložený pracovní as zamstnanc, který byl strávený na školení

20 Realizace vzdlávání Realizace vzdlávání nastává v okamžiku, kdy je po ukonení fází identifikace a plánování, majiteli schválen komplexní návrh plánu vzdlávání. Komplexnost spatuji pedevším v zajištní uritých prvk, které spolu nezbytn souvisejí. Takovými prvky jsou: 1) zajištní financování 2) zabezpeení školicích prostor 3) sestavení skupin vzdlávaných a jejich motivace 4) výbr lektor (vnitní, externí vzdlávací instituce) 5) sestavení programu vzdlávání 6) sestavení cíl vzdlávání Realizaci projektu se blíže vnuji v praktické ásti této diplomové práce, kapitola Vyhodnocení vzdlávání Vyhodnocování je posledním krokem v procesu vzdlávání. Zjednodušen lze íci, že je to snaha o získání zptné vazby o úincích vzdlávání. Abychom mohli urit, zda jsme vzdláváním dosáhli stanovených cíl je nutné vzdlávání vyhodnocovat. Jen tak zjistíme, kde je poteba zmny a také proto, aby bylo vzdlávání ješt více úinnjší. Kritéria, které budeme vyhodnocovat, musí být vytvoeny již pi plánování vzdlávání. Dále bychom mli mít stanoveny modely vyhodnocování, které budeme používat. Definice vyhodnocování vzdlávání Proces vyhodnocování vzdlávání definoval Humblin (1974) jako každý pokus získat informace (zptnou vazbu) o úincích uritého vzdlávacího programu a ocenit hodnotu tohoto vzdlávání ve svtle informace. Vyhodnocování vyúsuje do ízení, tj. rozhodování, zda mlo dané vzdlávání smysl (pedevším z hlediska pomru náklad a pínos) i nikoliv, a co zlepšit, aby bylo nákladov efektivnjší. 8 8 ARMSTRONG, M.A.: ízení lidských zdroj. Grada Publishing, Praha 2007, s

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

! " " # ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0, " &

!   # ( '&! )'& #!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0,  & ! " " # $!%& '& ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - $!%& &./,,*% 0, *+& 1"% " & Úvod... 3 Metodologie sbru dat k vyhodnocení tezí a ke zpracování analýzy... 5 Analýza dokumentu... 5 Dotazník... 6 ízené

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském Projekt APVS Cílem projektu APVS - Akademie peshraniního vzdlávání zamstnanc samosprávy je vytvoení nové a prohloubení stávající spolupráce slovenských a eských samosprávných celk v oblasti vzdlávání,

Více

Marta Jeklová. SUPERVIZE kontrola, nebo pomoc?

Marta Jeklová. SUPERVIZE kontrola, nebo pomoc? Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Marta Jeklová Vyšší odborná

Více

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Jaroslav Šmarda, smarda@vema.cz Vema, a. s., www.vema.cz Abstrakt Spolenost Vema patí mezi pední dodavatele informaních systém v eské a Slovenské republice.

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

$* +,! -./! - & 0&1&23,&! "* 4& -!! 5, -67&-!!0 & 87 --7,--! 0& $ % " =&???

$* +,! -./! - & 0&1&23,&! * 4& -!! 5, -67&-!!0 & 87 --7,--! 0& $ %  =&??? Projektu "Nastavení rovných píležitostí na MÚ Slaný, reg..: CZ.1.04/3.4.04/88.00208!"!"#$%! &! "#$' "#$'( ) $* +,! -./! - & 0&1&23,&! "* 4& -!! 5, -67&-!!0 & 87 --7,--! 0& 9! 0!!,! $: -7 ;'-

Více

Pístupy k informaním systémm

Pístupy k informaním systémm Pístupy k informaním systémm Edita Šilerová Úvod Vedení firem a organizací jsou si jasn vdoma, že bez podpory informatiky nemohou jejich firmy pežít. Ekonomický a konkurenní tlak je nutí asto k razantním

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity sponzorována a uznána Evropskou komisí v rámci programu Sokrates Vzdlávací a sociální integrace osob s postižením prostednictvím pohybových aktivit Pes podporu

Více

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace CHARAKTERISTIKA VYUOVACÍHO PEDMTU Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace 1. Obsahové, asové a organizaní vymezení Obsahové vymezení rozvíjení kultivovaného písemného a ústního projevu

Více

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazníková akce je velmi dležitým krokem v projektu pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí. Slouží k poznání názor, získání

Více

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.18 Studie. 18 Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství o.p.s. SI, BOZP Ing. Hotový Jaroslav 1 Studie. 18 1. Úvod do problematiky BOZP, 2. souasný stav a specifika odvtví zemdlství v návaznosti

Více

2. Žadatel 2.1. Identifikace žadatele Název pozemkového úadu (nap. Ministerstvo Zemdlství R Pozemkový úad Jihlava)

2. Žadatel 2.1. Identifikace žadatele Název pozemkového úadu (nap. Ministerstvo Zemdlství R Pozemkový úad Jihlava) 1. Název projektu 1.1. Struný a výstižný název projektu - uvete, struný a výstižný název projektu, návaznost projektu k priorit, opatení, podopatení a investinímu zámru; 1.2. Cíle projektu 1.2.1. Specifické

Více

ESKÝ JAZYK A LITERATURA

ESKÝ JAZYK A LITERATURA ESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PEDMTU 1. Obsahové vymezení Realizuje obsah vzdlávacího oboru eský jazyk a literatura RVP GV. Zaujímá dležité postavení ve výchovn vzdlávacím procesu. Je to povinný

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Efektivní uení. Žádná zpráva dobrá zpráva. (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold

Efektivní uení. Žádná zpráva dobrá zpráva. (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold Efektivní uení (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold Žádná zpráva dobrá zpráva 1 ásti efektivního uení Stanovení cíle (+ kritéria) Analýza úkolu Použití pimené podpory Volba

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

VOLEBNÍ ÁD. pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R

VOLEBNÍ ÁD. pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R VOLEBNÍ ÁD pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R razítko Spolenosti radiologických asistent R podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R (1) Voliem je každý ádný len SRLA

Více

E. Niklíková, J.Tille, P. Stránský Státní ústav pro kontrolu léiv Seminá SLP

E. Niklíková, J.Tille, P. Stránský Státní ústav pro kontrolu léiv Seminá SLP 1 2 Význam použitých zkratek Správná laboratorní praxe SLP Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj OECD Testovací zaízení TZ Vedoucí testovacího zaízení VTZ Zabezpeování jakosti QA Vedoucí studie

Více

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi Podílový fond PLUS komplexní zabezpeení na penzi Aleš Poklop, generálníeditel Penzijního fondu eské spoitelny Martin Burda, generálníeditel Investiní spolenosti eské spoitelny Praha 29. ervna 2010 R potebuje

Více

Úvodník. Globalizace: výzva a ešení

Úvodník. Globalizace: výzva a ešení OECD Employment Outlook 2005 Edition Summary in Czech Výhled zamstnanosti v zemích OECD vydání 2005 Pehled v eském jazyce Úvodník Globalizace: výzva a ešení John P. Martin editel zamstnanosti, práce a

Více

Zápis z prbžného oponentního ízení

Zápis z prbžného oponentního ízení Zápis z prbžného oponentního ízení Identifikaní kód projektu: 1PO5ME816 1. Název projektu: Píprava odborník pro oblast inovaního podnikání 2. Píjemce úelové podpory: Vysoká škola manažerské informatiky

Více

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU. R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Zpracovatel: Ing. Jan Kvasnika, povený vedením odboru kancelá starosty Rozsah psobnosti: uvolnní lenové zastupitelstva, pedsedové výbor ZM a komisí RM

Více

Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení

Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení PROJEKT CZ.1.07/1.3.10/01.0039 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOTEM ESKÉ REPUBLIKY Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení kurz DVPP Obsah - podrobný

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdlávání zamstnanc ve spolenosti CN Resources International (CZ) a.s. soft skills 1. Identifikaní údaje zadavatele Název zadavatele

Více

Role a integrace HR systém

Role a integrace HR systém Role a integrace HR systém Ing. Michal Máel, CSc., Ing. Bc. Jaroslav Šmarda Vema, a. s. Okružní 3a 638 00 Brno macel@vema.cz, smarda@vema.cz Abstrakt Postavení systému ízení lidských zdroj (HR systému)

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

ÍZENÍ PODNIKOVÉ ÚDRŽBY

ÍZENÍ PODNIKOVÉ ÚDRŽBY ORACLE ENTERPRISE ASSET MANAGEMENT ÍZENÍ PODNIKOVÉ ÚDRŽBY KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE ENTERPRISE ASSET MANAGEMENT Definice hierarchického a liniového majetku/zaízení Kusovníky majetku/zaízení Pracovní postupy

Více

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Ing. Jaroslav Heinich, HBH Projekt spol. s r.o. pednáška na konferenci Bezpenos dopravy na pozemných komunikáciách 2008 ve Vyhne (SK) ÚVOD Bezpenostní

Více

seminá pro školský management jaro 2010

seminá pro školský management jaro 2010 Manažerské dovednosti v práci editele školy seminá pro školský management jaro 2010 1. Stanovení osobní vize koncepce je jasná, konkrétní, psobivá a aktivující pedstava budoucího asu, dosažených výsledk,

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Výbr dodavatele dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek Operaního programu Lidské zdroje a zamstnanost Název zakázky: Vzdlávání zamstnanc spoleností KASKO a KASKO - Formy Identifikace:

Více

O em bude prezentace. Co to je SMJ, prvky SMJ Zásady (principy) SMJ Postup pi zavádní SMJ Možnosti zavádní SMJ Pínos SMJ.

O em bude prezentace. Co to je SMJ, prvky SMJ Zásady (principy) SMJ Postup pi zavádní SMJ Možnosti zavádní SMJ Pínos SMJ. Systém managementu jakosti (SMJ) ást 1 Blok 2 Ing. Antonín Zatloukal únor 2007 O em bude prezentace Co to je SMJ, prvky SMJ Zásady (principy) SMJ Postup pi zavádní SMJ Možnosti zavádní SMJ Pínos SMJ Základní

Více

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod Studijní opora Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Téma 10: Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO Obsah: Úvod 1. Řízení vzdělávání a rozvoje pracovníků v organizaci 2. Koncepce přípravy

Více

Aktuální otázky pracovnprávních vztah ve zdravotnictví, pracovnprávní odpovdnost zdravotnických pracovník

Aktuální otázky pracovnprávních vztah ve zdravotnictví, pracovnprávní odpovdnost zdravotnických pracovník Aktuální otázky pracovnprávních vztah ve zdravotnictví, pracovnprávní odpovdnost zdravotnických pracovník Specializaní kurz Veejné zdravotnictví, IPVZ Praha, 11. 3. 2008 JUDr. Dominik Brha, advokát Nová

Více

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Studie. 5 : Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích

Více

EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE. Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005

EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE. Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005 EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005 eská energetická agentura Píspvková organizace MPO (1.9.1995) Hlavní nápl innosti iniciace aktivit vedoucích

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

Pedání smny. Popis systémového protokolování. Autor: Ing. Jaroslav Halva V Plzni 24.01.2012. Strana 1/6

Pedání smny. Popis systémového protokolování. Autor: Ing. Jaroslav Halva V Plzni 24.01.2012. Strana 1/6 Autor: Ing. Jaroslav Halva V Plzni 24.01.2012 Strana 1/6 Obsah 1 OBSAH... 2 2 NKOLIK SLOV NA ÚVOD... 3 3 MODEL... 3 4 DEFINICE... 3 5 DENNÍ VÝKAZ... 4 6 ZÁVR... 6 Strana 2/6 1 Nkolik slov na úvod Zamení

Více

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : ne_10zadprispchpm.pdf Registraní íslo ÚP: CHPM Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na vytvoení hránného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením 75 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve

Více

Podklady pro ICT plán

Podklady pro ICT plán Podklady pro ICT plán Škola: SEPSSTUD2011 - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 1.9.2011 Plánovaný stav 1. ízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina

Více

MATEMATIKA MATEMATIKA

MATEMATIKA MATEMATIKA PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY MATEMATIKA MATEMATIKA Struktura vyuovací hodiny Metodický Struktura vyuovací list aplikace hodiny Ukázková Metodický hodina list aplikace materiál Záznamový Ukázková

Více

Výroní zpráva spolenosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2006. [ ádná úetní závrka nebyla ovena auditorem ]

Výroní zpráva spolenosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2006. [ ádná úetní závrka nebyla ovena auditorem ] Výroní zpráva spolenosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2006 [ ádná úetní závrka nebyla ovena auditorem ] Ve Zlín dne 30. dubna 2007 Obsah 1. Profil spolenosti 2. Vrcholové orgány spolenosti a údaje o akcionáích

Více

ZEM PIS ZEM PIS PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY. Struktura vyu ovací hodiny. Záznamový Záznamový arch

ZEM PIS ZEM PIS PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY. Struktura vyu ovací hodiny. Záznamový Záznamový arch PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ZEMPIS ZEMPIS Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list arch aplikace

Více

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 1. Úvodní ustanovení (1) V návaznosti na Programy státní podpory práce s dtmi a mládeží pro NNO

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství Píloha. 2 Strategická ást akního rozvoje sociálních služeb na rok 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství ze Cíl D.1 Zajistit sí krizových poradenských

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

D3 Doba obratu pohledávek A3 Rentabilita provozní.

D3 Doba obratu pohledávek A3 Rentabilita provozní. VII. VYBRANÉ METODY MENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU SPIDER ANALÝZA (grafická analýza) Ke zvýšení názornosti ve finanní analýze používáme rzných graf, nejbžnjší jsou sloupkové, spojnicové a výseové grafy. V poslední

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 V Brn 2010 Schváleno Akademickou radou Rašínovy vysoké školy s.r.o., dne 29. ervna 2010 1 Veškerá práva vyhrazena Brno 2010 Vydalo nakladatelství

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE DISCRETE MANUFACTURING Definice výrobních píkaz Definice výrobních rozvrh ízení zakázkové výroby ízení sériové výroby ízení hromadné

Více

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu HN.IHNED.CZ 17. 1. 2011 Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu Fokus Top 10 profesí roku 2011. Firmy si mnohem pelivji vybírají a žádají hotové specialisty. Na zauování není as Ekonomika ožívá a s

Více

ORGANIZANÍ ÁD SPRÁVY KOLEJÍ A MENZ MENDELOVY UNIVERZITY V BRN

ORGANIZANÍ ÁD SPRÁVY KOLEJÍ A MENZ MENDELOVY UNIVERZITY V BRN ORGANIZANÍ ÁD SPRÁVY KOLEJÍ A MENZ MENDELOVY UNIVERZITY V BRN j. 25953/2011-43810 ze dne 19. prosince 2011 Organizaní ád Správy kolejí a menz Mendelovy univerzity v Brn ást I Zízení, právní postavení a

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ. Diplomová práce. Správa daní. se zaměřením na vymáhací řízení. Jindřich Lorenc

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ. Diplomová práce. Správa daní. se zaměřením na vymáhací řízení. Jindřich Lorenc ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ Diplomová práce Správa daní se zaměřením na vymáhací řízení Plzeň 2013 Jindřich Lorenc Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Katedra národního

Více

ORACLE ÍZENÍ VÝROBY ORACLE WORK IN PROCESS KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE WORK IN PROCESS

ORACLE ÍZENÍ VÝROBY ORACLE WORK IN PROCESS KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE WORK IN PROCESS ORACLE WORK IN PROCESS ORACLE ÍZENÍ VÝROBY KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE WORK IN PROCESS Definice standardních výrobních píkaz Definice výrobních rozvrh pro libovolný zvolený interval Definice výrobních píkaz koncové

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje VÝZVA k výbrovému ízení pro zájemce o pracovní pozici Asistent prevence kriminality II Asistent prevence kriminality bude zamstnancem Mstské policie Vimperk. Výbrové ízení je souástí realizace individuálního

Více

Etický kodex firem skupiny HOSPIMED

Etický kodex firem skupiny HOSPIMED Etický kodex firem skupiny HOSPIMED 1. Úvod Firmy skupiny HOSPIMED (tj. FSH HOSPIMED, spol. s r.o., medisap,s.r.o., Hoyer Praha s.r.o., Stargen EU s.r.o. a HOSPIMED Slovakia, spol. s r. o.) nabízejí a

Více

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Výuka fotogrammetrie v eské republice GEOS 2007 VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Ing. Jindich Hoda, Ph.D. Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague 166 29 Thákurova 7, Praha 6, Czech Republic e-mail:

Více

DOPORUENÍ RADY. ze dne 22. ervence 2003 O HLAVNÍCH SMRECH POLITIK ZAMSTNANOSTI LENSKÝCH STÁT (2003/578/ES)

DOPORUENÍ RADY. ze dne 22. ervence 2003 O HLAVNÍCH SMRECH POLITIK ZAMSTNANOSTI LENSKÝCH STÁT (2003/578/ES) DOPORUENÍ RADY ze dne 22. ervence 2003 O HLAVNÍCH SMRECH POLITIK ZAMSTNANOSTI LENSKÝCH STÁT (2003/578/ES) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského spoleenství, a zejména na lánek

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 z 6. 1. Základní informace. 2. Základní pojmy. 1.1. Základní údaje:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 z 6. 1. Základní informace. 2. Základní pojmy. 1.1. Základní údaje: OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Základní informace 1.1. Základní údaje: J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTINÍ SPOLENOST, a.s. Pobežní 14/297 186 00 Praha 8 eská republika I: 476 72 684 Zápis v obchodním rejstíku vedeném

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS. Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy

EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS. Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS ENVIRONMENTAL LAW SERVICE Financováno ze zdroj EU - program Transition Facility Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy

Více

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Projekt finanního vzdlávání bankovních klient 13. bezna 2006 Obsah 11 2 3 Co ukázal przkum finanní vzdlanosti problémy eských rodinných financí Jak pomoci eským rodinným financím?

Více

Praktici a ízená pée. Aktuální problémy zdravotnictví 2008. MUDr.Jana Uhrová

Praktici a ízená pée. Aktuální problémy zdravotnictví 2008. MUDr.Jana Uhrová Praktici a ízená pée Aktuální problémy zdravotnictví 2008 MUDr.Jana Uhrová Pojem a možnosti ízení zdravotní pée Kdo stát, zdravotní pojišovny, poskytovatelé, obané/pojištnci Co rozsah a podmínky poskytování

Více

ORGÁNY SPOLENOSTI. - Pedstavenstvo. - Dozorí rada. - Management

ORGÁNY SPOLENOSTI. - Pedstavenstvo. - Dozorí rada. - Management VÝRONÍ ZPRÁVA SPOLENOSTI KM-PRONA, A.S. ZA ROK 2005 PROFIL SPOLENOSTI Akciová spolenost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáe pana Vladimíra Minaíka

Více

TÉMATA BAKALÁSKÝCH PRACÍ OBORU 6208R123 EKONOMIKA A MANAGEMENT V PRMYSLU PRO AKADEMICKÝ ROK 2009/2010

TÉMATA BAKALÁSKÝCH PRACÍ OBORU 6208R123 EKONOMIKA A MANAGEMENT V PRMYSLU PRO AKADEMICKÝ ROK 2009/2010 TÉMATA BAKALÁSKÝCH PRACÍ OBORU 6208R123 EKONOMIKA A MANAGEMENT V PRMYSLU PRO AKADEMICKÝ ROK 2009/2010 Rámcové téma 1. Analýza podmínek založení nového podnikatelského subjektu 2. Píprava podnikatelského

Více

1/9 PRACTICE DICTATION. 1) For section C (speech 154 syll/min)

1/9 PRACTICE DICTATION. 1) For section C (speech 154 syll/min) 1/9 PRACTICE DICTATION 1) For section C (speech 154 syll/min) Celkový rst evropské produktivity se výrazn zpomalil, a výkonnost jednotlivých lenských stát byla déle než de/kádu rozmanitá. Pehled klíových

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

Aktuální problémy v ošetovatelství. Mgr. Dana Jurásková, PhD., MBA

Aktuální problémy v ošetovatelství. Mgr. Dana Jurásková, PhD., MBA Aktuální problémy v ošetovatelství Mgr. Dana Jurásková, PhD., MBA Historie Zákon.96/2004 Sb., vzdlávání neléka Ukonení vzdlávání sester na 4-letých SZŠ Vzniká nový obor zdravotnický asistent Zahájení kvalifikaních

Více

Zákon. 65/1965 Sb., zákoník práce. Datum pijetí: 16. ervna 1965 Datum úinnosti: 1. ledna 1966. Ve znní:

Zákon. 65/1965 Sb., zákoník práce. Datum pijetí: 16. ervna 1965 Datum úinnosti: 1. ledna 1966. Ve znní: Zákon. 65/1965 Sb., zákoník práce Datum pijetí: 16. ervna 1965 Datum úinnosti: 1. ledna 1966 Ve znní: zákona. 88/1968 Sb., zákona. 153/1969 Sb., zákona. 100/1970 Sb., zákona. 20/1975 Sb., zákona. 72/1982

Více

INOVACE SYSTÉMU VZDLÁVÁNÍ VE SPOLENOSTI ELKO EP, S.R.O. INNOVATION OF THE SYSTEM OF EDUCATION IN COMPANY ELKO EP, S.R.O.

INOVACE SYSTÉMU VZDLÁVÁNÍ VE SPOLENOSTI ELKO EP, S.R.O. INNOVATION OF THE SYSTEM OF EDUCATION IN COMPANY ELKO EP, S.R.O. VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF ECONOMICS INOVACE SYSTÉMU VZDLÁVÁNÍ VE SPOLENOSTI ELKO EP,

Více

ÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDLÁVÁNÍ

ÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), dne 30. ervna 2008 pod j.

Více

ÚAST VEEJNOSTI V INTEGROVANÉM POVOLOVÁNÍ

ÚAST VEEJNOSTI V INTEGROVANÉM POVOLOVÁNÍ Zpracování této analýzy podpoila nadace Trust for Civil Society in Central & Eastern Europe Výhradní odpovdnost za obsah analýzy nese Ekologický právní servis. ÚAST VEEJNOSTI V INTEGROVANÉM POVOLOVÁNÍ

Více

E U. Evropská unie (EU) a její instituce fakta. 1 Jsou tyto výroky pravdivé, nebo nepravdivé? 3 Kolik zemí je lenskými státy Evropské unie?

E U. Evropská unie (EU) a její instituce fakta. 1 Jsou tyto výroky pravdivé, nebo nepravdivé? 3 Kolik zemí je lenskými státy Evropské unie? íloha. 1: Evropský modul výzkumu ICCS 2009 (evropský vdomostní test a evropský dotazník) vybrané položky Evropská unie (EU) a její instituce fakta 1 Jsou tyto výroky pravdivé, nebo nepravdivé? a) eská

Více

je o 27,8 %. Nárst náklad vynaložených na prodané zboží byl nižší a vzrostl o 947,3 mil K to je o 26,98 %.

je o 27,8 %. Nárst náklad vynaložených na prodané zboží byl nižší a vzrostl o 947,3 mil K to je o 26,98 %. VÝRONÍ ZPRÁVA SPOLENOSTI KM-PRONA, A.S. ZA ROK 2006 PROFIL SPOLENOSTI Akciová spolenost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáe pana Vladimíra Minaíka

Více

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e 160 17 Praha 6, Atletická 100/2, P.O. BOX 40 tel./fax 257 210 811 e-mail: cgf@cstv.cz tel. 233 017 434 http://gymnastika.cstv.cz KVALIFIKANÍ ÁD Praha, prosinec

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

Informaní systém katastru nemovitostí eské republiky

Informaní systém katastru nemovitostí eské republiky Informaní systém katastru nemovitostí eské republiky Vít Suchánek, ÚZK Konference ITAPA 2003 Bratislava, 28.10.2003 Resort ÚZK Obdoba SÚGKK v eské republice, kompetence v oblasti zemmictví a katastru nemovitostí

Více

Skupina Sodexo oznámila rst výnos i provozního zisku za úetní rok 2009

Skupina Sodexo oznámila rst výnos i provozního zisku za úetní rok 2009 Tisková zpráva Skupina Sodexo oznámila rst výnos i provozního zisku za úetní rok 2009 Výnosy vzrostly o 7,9 %, vetn 2,5 % organického rstu Provozní zisk ve výši 746 milion euro, nárst o 8,1 % Nárst istého

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Desatero pro praxi. aneb jak využít povinnost. Pavel Humpolíek, Alena Uhrová

Desatero pro praxi. aneb jak využít povinnost. Pavel Humpolíek, Alena Uhrová Desatero pro praxi aneb jak využít povinnost Pavel Humpolíek, Alena Uhrová Brno, 2006 OBSAH OBSAH... 1 Úvod... 3 Koncepce desatera... 3 Klíová slova... 3 Prolog... 4 Pravidlo 5 R... 4 Motto... 4 Desatero

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

Sbírka zahrnuje základní autory, výbr nejdležitjších prací a spektrum názor Dsledn udržována

Sbírka zahrnuje základní autory, výbr nejdležitjších prací a spektrum názor Dsledn udržována METODA KONSPEKTU Základní informace Kódy úrovn fond Kódy jazyk Indikátory ochrany fondu Základní informace Umožuje souborný popis (charakteristiku) fondu urité knihovny (skupiny knihoven) bez podrobných

Více

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví 2. ze tí opakovaných odborných posudk Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013

Více

Koncept návrhové ásti RPSS

Koncept návrhové ásti RPSS Koncept návrhové ásti RPSS Priorita 1 Zvyšování informovanosti v sociální oblasti Opatení 1.1 Zvyšování informovanosti o nabídce sociálních služeb na území SO ORP (s drazem na území mimo statutární msto.b.)

Více

INVESTINÍ DOTAZNÍK. 1. Identifikace zákazníka. 2. Investiní cíle zákazníka. Investiní dotazník

INVESTINÍ DOTAZNÍK. 1. Identifikace zákazníka. 2. Investiní cíle zákazníka. Investiní dotazník Investiní dotazník INVESTINÍ DOTAZNÍK Dotazník je pedkládán v souladu s 15h a 15i zákona. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znní pozdjších pedpis zákazníkovi spolenosti ATLANTIK finanní

Více

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 1N2004.rtf Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 A Struný pehled dílích cíl projektu splnných v uplynulém období v souladu s cíli, stanovenými v návrhu projektu pro rok 2004 Cílem projektu je

Více

SYSTÉM VZDLÁVÁNÍ A ROZVOJE PRACOVNÍK

SYSTÉM VZDLÁVÁNÍ A ROZVOJE PRACOVNÍK Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky SYSTÉM VZDLÁVÁNÍ A ROZVOJE PRACOVNÍK SYSTEM OF STAFF TRAINING AND DEVELOPMENT Magisterská diplomová práce Michaela Kabelíková

Více

Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007

Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007 Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007 1.Doplnní plánu práce v souladu s celoroním plánem školy/tídní schzky/. 2.Seznámení se s dokumentací výchovného poradce. 3.Zaazení integrovaných

Více

Inovace studijních program strojních obor jako odezva na kvalitativní požadavky prmyslu

Inovace studijních program strojních obor jako odezva na kvalitativní požadavky prmyslu Koncepce projektu Inovace studijních program strojních obor jako odezva na kvalitativní požadavky prmyslu Identifikaní íslo projektu. 414 Zkrácený název projektu : "Absolvent pro poteby prmyslu" 1. Úvod

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Stední odborná škola a Stední odborné uilišt technických obor, eská Tebová, Skalka 1692. Skalka 1692, 560 18 eská Tebová

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Stední odborná škola a Stední odborné uilišt technických obor, eská Tebová, Skalka 1692. Skalka 1692, 560 18 eská Tebová eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Stední odborná škola a Stední odborné uilišt technických obor, eská Tebová, Skalka 1692 Skalka 1692, 560 18 eská Tebová Identifikátor školy:

Více

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj Liberecký kraj DOLMEN, o.p.s., Agentura pro chránné bydlení Podpora samostatného života projekt podpoený z prostedk ESF, státního rozpotu a Libereckého kraje Eva Brožová Alexandra Beváová Pechod 11 klientek

Více