Zpravodaj. Československé biologické společnosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj. Československé biologické společnosti"

Transkript

1 Zpravodaj Československé biologické společnosti číslo 2 BRNO 1998

2 Hlavní výbor Čs. biologické společnosti Prof. MUDr. Oldřich Nečas, DrSc., předseda, Biologický ústav LF MU, Joštova 10, Brno Prof. RNDr. Milan Hejtmánek, DrSc., I. místopředseda, Biologický ústav LF UP, Hněvotínská 3, Olomouc Doc. MUDr. Fedor Čiampor, DrSc., II. místopředseda, Virologický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava Prof. MUDr. Roman Janisch, DrSc., vědecký tajemník, Biologický ústav LF MU, Joštova 10, Brno Doc. MUDr. Miroslav Červinka, CSc., Biologický ústav LF UK, Šimkova 870, Hradec Králové Prof. MUDr. Augustin Svoboda, CSc., člen HV a předseda sekce buněčné biologie, Biologický ústav LF MU, Joštova 10, Brno Prof. RNDr. Karel Beneš, DrSc., člen HV, Biologická fakulta Jihočeské univerzity, Branišovská 31, České Budějovice Prof. MUDr.RNDr. Svatopluk Čech, DrSc., člen HV a předseda brněnské pobočky Ústav histologie a embryologie LF MU, Joštova 10, Brno Doc. RNDr. Josef Reischig, CSc., člen HV, Biologický ústav LF UK, Karlovarská 48, Plzeň Prof. RNDr. Vladimír Srb,DrSc., člen HV, Ústav hygieny LF UK, Šimkova 870, Hradec Králové Prof. RNDr. Ivan Kalina, DrSc., člen HV a předseda košické pobočky Biologický ústav LF UPJŠ, SNP 1, Košice Doc. RNDr. Josef Berger, CSc., náhradník HV, Biologická fakulta JčU, Branišovská 31, České Budějovice Prof. MUDr. Vladimír Půža, DrSc., náhradník HV a předseda hradecké pobočky, Biologický ústav LF UK, Šimkova 870, Hradec Králové RNDr. Petr Folk, CSc., revizor účtů HV, Fyziologický ústav PF UK, Viničná 7, Praha Ing. Josef Fulka, CSc., předseda sekce reprodukční biologie, VÚŽV, Praha MUDr. Blahoslav Hejda, předseda ostravské pobočky, K myslivně 2078, Ostrava MUDr. Jiří Hochmann, CSc., předseda pardubické pobočky, Lonkova 465, Pardubice - Polabiny Doc. MUDr. Zdeněk Malý, CSc., předseda Společnosti pro ultrazvuk v medicíně a biologii, Porodnická a gynekologická klinika LF MU, FNsP Bohunice, Jihlavská 20, Brno Doc. RNDr. Vladimír Kleinwächter, CSc., předseda biofyzikální sekce, BFÚ AV ČR, Královopolská 135, Brno RNDr. Antonín Konětopský, CSc. předseda pedagogické sekce, Gymnázium, Táborská 185, Brno Prof. RNDr. Karel Lenhart, DrSc., předseda olomoucké pobočky, Biologický ústav LF UP, Hněvotínská 3, Olomouc Ing. Kyra Michalová, CSc., předsedkyně cytogenetické sekce, III. interní klinika, I. LF UK, U nemocnice 1, Praha RNDr. Jiří Mlíkovský, CSc., předseda sekce evoluční biologie, Zborovská 10, Praha Ing. Vladimír Skládal, CSc., předseda sekce pro biologii nízkých teplot, VÚRV, Drnovská 507, Praha Doc. MUDr. Karel Smetana, CSc., předseda pražské pobočky, Anatomický ústav 1. LF UK, U nemocnice 3, Praha MUDr. Radim Šrám, DrSc., předseda Společnosti pro mutagenezi zevním prostředí, Laboratoř genetické ekotoxikologie PIAS, U michelského lesa 360, Praha

3 ZPRAVODAJ Československé biologické společnosti 2/1998 BRNO Obsah: ÚVODNÍ SLOVO Korespondence týkající se rozpočtové podpory vědy...2 ZPRÁVY Zápis ze schůze hlavního výboru ČsBS...5 Informace členům Sekce buněčné biologie - A. Svoboda...9 XV. Biologické dny...9 Společná cena společnosti B.M. - COMP. a ČsBS v oboru patologie buňky a molekulární biologie - J. Továrek,.O.Nečas...10 Cytoskeletální klub - A. Svoboda...11 INFORMACE Biologická fakulta JU - vznik a současný stav...12 Katedry BF JU a studijní obory...13 Informace o magisterském studijním programu Klinické biologie...17 VÝROČÍ Prof. RNDr. Pavel Blažka, CSc let - J. Berger...19 RECENZE J. Berger: Ekologie. - T. Soldán...20 KALENDÁŘ AKCÍ Přehled akcí ČsBS v r POZNÁMKY Kýho výra! aneb Parazité a média - O. Ditrich...21 Utopený Archimedés - některá další hesla - V. Mornstein...23

4 ÚVODNÍ SLOVO Vážení členové Československé biologické společnosti! Slušně jsme se ozvali (viz dále dopis zaslaný Parlamentu ČR) a také slušnou odpověď dostali. Zde je. Parlament České republiky Poslanecká sněmovna předseda rozpočtového výboru Ing. Vlastimil Tlustý č.j.: RV/485/98 V Praze dne 11. listopadu 1998 Vážený pane předsedo, obdržel jsem Váš dopis spojený s peticí k problematice prostředků vynakládaným státním rozpočtem na vědu a výzkum. Dopisů s podobným námětem přišlo na můj stůl z řad Akademie věd a resortu školství, mládeže a tělovýchovy, několik desítek. Jako bývalý vědecký pracovník vím, co obnáší vědecká činnost, jaké jsou její podmínky a odměna za ni. Nechci ve své krátké odpovědi rozebírat negativní jevy jako financování české vědy, kterými jsou zejména celkový nedostatek rozpočtových prostředků, nízká úroveň institucionálního financování režijních nákladů a tím krácení grantů, nízká výše kapitálových výdajů, která neumožňuje plošnou reprodukci vybavení a dokonce i legislativní problémy v oblasti odměňování a transformace výzkumných pracovišť. Přesto při pohledu zpět v posledních pěti letech došlo k pravidelnému růstu rozpočtových výdajů kapitoly a i jakési stabilizaci počtu pracovišť Akademie a počtu jejich pracovníků. Vědecké projekty jsou ve stále větší míře financovány účelově t.j. grantovým systémem. K 1.8. tohoto roku byla pracoviště Akademie převedena na příspěvkové organizace, čímž se posiluje jejich samosprávná a samofinancovatelná pravomoc. Co se týká letošního rozpočtu, sám jistě sledujete situaci kolem jeho sestavování a víte, že prvním a důležitějším orgánem je vláda - ta navrhuje proporce. Zatím nemáme čísla pro nové 1. čtení, takže oficiálně nemůžeme posoudit čísla uvedená ve Vašem dopisu. K plánovanému rozpočtu na vědu je třeba přistupovat i v jeho struktuře. V předchozím návrhu vlády byl ve dvou rozhodujících kapitolách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy nárůst o 17% a Akademie o 12%. Stagnace celkových výdajů na vědu, nebo tzv. minimální růst o 1,7% byly v tomto návrh ovlivněny podstatným snížením kapitálových výdajů na výzkum v resortu obrany. Parlament bude výdaje na vědu detailněji zkoumat až v rámci 2. čtení. Proto Váš podnět zařadíme do souboru podnětů k tomuto projednávání. Dosavadní informace o přípravě nového vládního návrhu hovoří ještě o dalším možném navyšování. Pravděpodobně nebudeme mít prostředky na přidávání. Škrtat v těchto výdajích však také nehodláme. O mé odpovědi, prosím, informujte vědeckého tajemníka. S pozdravem V. Tlustý 2

5 Pan předseda nás dobře chápe, my zase dobře chápeme jeho. Nevadí, že se i nadále talenty do vědy nepohrnou. Zcela určitě to, co bychom vybádali my, vybádají někde jinde na světě. Takže je vše v pořádku. O. Nečas Čs. biologická společnost sekretariát hlavního výboru Joštova Brno V Brně Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky Sněmovní Praha 1 Paní poslankyně, páni poslanci, Obracíme se na vás s naléhavou žádostí v souvislosti s návrhem státního rozpočtu pro rok Minulé vlády se opakovaně zavázaly systematicky zvyšovat podíl hrubého domácího produktu (HDP) věnovaného na výzkum a vývoj na 0,7% HDP v době vstupu do EU. Nynější vláda ve svém programovém prohlášení proklamovala snahu docílit toho, aby se česká společnost stala společností vzdělání. Předkládaný návrh státního rozpočtu však přes určitý nominální růst ve skutečnosti znamená reálný pokles výdajů na výzkum a vývoj z letošních 0,477% HDP na 0,437% HDP. Vzhledem k již započtenému zvýšení mzdových tarifů dojde zejména k poklesu nemzdových výdajů na vědu a výzkum. Obáváme se navíc, že při projednávání rozpočtu v parlamentu dojde vzhledem k předpokládanému deficitu k pokusům o další krácení výdajů v této oblasti, které by mělo pro naši vědu již skutečně fatální důsledky. Paní poslankyně, páni poslanci, nedopusťte další devastaci vzdělanostní úrovně a tvůrčího potenciálu naší země. Prameny inovačních schopností naší ekonomiky vysychají, protože situace technických a přírodních věd, výzkumu včetně vysokého školství v naší zemi je vážná a aplikovaný výzkum téměř zanikl. Zadlužené podniky na výzkum nemají prostředky a státní výzkumná pracoviště bojují o přežití. Z existenčních důvodů je opouštějí špičkoví vědci, často po návratu z mnohaletých stáží v zahraničí. Únik mozků v řadě oborů výzkumu a vývoje dosáhl takového stupně, že zanedlouho nebude mít co unikat. Přitom částky, které by bylo potřeba na výzkum a vývoj vynakládat, jsou ve srovnání s jinými kapitolami státního rozpočtu relativně velmi malé a ušetřit na nich se tak jako tak příliš nedá. Bylo by naivní zavírat oči před skutečností, že skomírání vědy a výzkumu přispívá k našemu dalšímu technologickému zaostávání. Osobní kontakt s vědou a výzkumem je naprosto nezbytnou a integrální součástí nejvyšší odborné výchovy. Bez mezinárodně srovnatelného základního výzkumu nemůžeme mít mezinárodně srovnatelné vysoké školství a mezinárodně srovnatelnou ekonomiku. Vyspělý svět na nás nepočká. 3

6 Naše schopnost dosahovat vysoké úrovně vzdělání lidí, schopnost vytvářet nebo aktivně přejímat nové technologie a rozvíjet podniky produkující chytré výrobky, bude dlouhodobě určovat životní i kulturní úroveň naší země v integrované Evropě. Vývozem laciné pracovní síly a surovin nemůžeme v dnešní globální ekonomice konkurovat. Když už se rozvoj vědy a výzkumu v naší zemi zatím nestal celospolečenskou prioritou, sledovanou veřejností a prosazovanou politickými elitami, jako je tomu ve všech vyspělých zemích, nedopusťte alespoň likvidaci zbytků kvalitní vědy a výzkumu v Čechách. Prof. MUDr. Roman Janisch, DrSc. Prof. MUDr. Oldřich Nečas DrSc. vědecký tajemník HV předseda HV Čs. biologické společnosti Čs. biologické společnosti Vážené kolegyně a kolegové, v těchto dnech jsme obdrželi dopis 1. náměstka ministra financí ČR JUDr.Ing. Miloslava Fiedlera ze dne , jímž reaguje na náš dopis ohledně financování vědy a výzkumu z t.r. Podstatnou část jeho dopisu uvádíme v příloze této zprávy. Chtěli bychom Vám proto poděkovat, že jste naši iniciativu rychle a důrazně podpořili. Jiří Grygar Jiří Zlatuška... z pověření pana ministra sděluji následující: V rámci prací na přípravě nového návrhu státního rozpočtu, po vrácení jeho první verze PS k přepracování, se vládě podařilo mimo jiné odstranit vámi kritizovaný nedostatek, neboť v nově schváleném návrhu byly výdaje na výzkum a vývoj zvýšeny tak, že jejich celkový objem činí 9,7 mld Kč Tato částka představuje téměř 0,5% (0,497%) z předpokládaného objemu HDP (1952 mld Kč) a je plně v souladu s usnesením vlády č. 396/1998 o státní podpoře výzkumu a vývoje v roce 1999 a v dalších letech a proti očekávané skutečnosti 1998 se zvyšuje celkem o 1 mld Kč, tj. o 11,5%, což je více než růst celkových výdajů státního rozpočtu, které se zvyšují pouze o 10,2%. Z celkových institucionálních výdajů (4,9 mld Kč) je podstatná část (69,4%) určena na financování úkolů řešených v ústavech Akademie věd (1,9 mld Kč) a na vysokých školách (1,5 mld Kč). Více než jedna čtvrtina z celkových účelových prostředků (1,2 mld Kč) bude použita na zabezpečení programu stanovených Ministerstvem průmyslu a obchodu s cílem podpory výzkumu v průmyslové praxi a exportní výkonnosti a konkurenceschopnosti domácího průmyslu na zahraničním a domácím trhu. O tom, že vláda si je vědoma důležitosti a významu činnosti všech organizací v oblasti výzkumu a vývoje a současně i dalšího zvyšování její podpory ze státního rozpočtu podle reálných možností, svědčí kromě výše uvedených údajů i fakt, že zatímco v přepracovaném návrhu státního rozpočtu byly tzv. ostatní běžné věcné 4

7 výdaje (tj. běžné výdaje bez mzdových prostředků a pojistného) u většiny rozpočtových kapitol proti prvnímu návrhu sníženy o 3%, běžné věcné výdaje na výzkum a vývoj byly ponechány v původní navrhované výši a navíc ještě posíleny. ( podepsán JUDr.Ing. Miroslav Fiedler, I. náměstek ministra financí ČR) ZPRÁVY Zápis ze schůze hlavního výboru Čs. biologické společnosti konané v Brně Členové hlavního výboru Přítomni: prof. M. Hejtmánek, prof. R. Janisch, doc. M. Červinka, prof. V. Srb, prof. S. Čech, doc. J. Reischig, prof. A. Svoboda, doc. J. Berger Omluveni: prof. O. Nečas, prof. K. Beneš, dr. P. Folk Nepřítomni: doc. F. Čiampor, prof. I. Kalina Předsedové poboček a sekcí Přítomni: doc. K. Smetana, doc. J. Kunert, dr. B. Hejda, dr. E. Oltová, dr. Konětopský, doc. V. Kleinwächter, prof. V. Půža Úkoly ze schůze hlavního výboru Čs. biologické společnosti 1. Upřesnit termín konání Biologických dnů - odpovídá doc. Berger. 2. Odborné a organizační zajištění - odpovídají prof. Nečas, doc. Berger, doc. Smetana, doc. Červinka.. 3. Rozeslání I. oznámení nejpozději v lednu odpovídají prof. Nečas, prof. Janisch. 4. Prověřit možnosti ustavení pobočky v Českých Budějovicích - odpovídá doc. Berger. 5. Zajištění semináře o cytoskeletu - odpovídají prof. Svoboda, prof. Janisch. 6. Dodat návrhy akcí pro příští rok - odpovídají předsedové poboček a sekcí. 7. Do podat zprávy o činnosti - odpovídají předsedové poboček a sekcí. 8. Podpora protestu proti vládnímu návrhu snížit rozpočet pro a vědu a výzkum - odpovídá prof. Janisch. 9. Redakci Biologických listů dodávat pouze výtah výroční zprávy - odpovídá prof. Janisch. 10. Požádat všechny členy Čs. biologické společnosti o ovou adresu - odpovídá prof. Janisch. Zasedání hlavního výboru Čs. biologické společnosti zahájil I. místopředseda prof. Hejtmánek. Přivítal přítomné a omluvil nepřítomnost předsedy prof. Nečase, který se účastnil důležitého jednání na Ministerstvu školství ČR. 5

8 Po schválení zápisu z , k němuž nebyly žádné připomínky, přistoupil prof. Hejtmánek k projednávání jednotlivých bodů zasedání. Před vlastním pracovním programem schůze předal vědecký tajemník prof. Janisch diplom čestného uznání hlavního výboru tajemníkovi olomoucké pobočky doc. Kunertovi při příležitosti jeho 60. narozenin za dlouholetou a náročnou práci v této funkci. 1. Příprava XV. Biologických dnů Na poslední schůzi hlavního výboru Čs. biologické společnosti konané při příležitosti XIV. Biologických dnů v Praze bylo předběžně navrženo uspořádat XV. Biologické dny na téma Nádorová buňka v roce Doc. Berger nabídl možnost konat tuto konferenci v září 1999 v Českých Budějovicích. Po široké rozpravě byla schválena mírná modifikace tématiky pro XV. Biologické dny na znění: Nádorová buňka versus nenádorová buňka a to z toho důvodu, že tato tématika má obecnější charakter, bude přitažlivá pro nejrůznější vědecké i klinické obory, zaručí mnohem větší účast a vhodná bude rovněž z hlediska sponzorů. Dále hlavní výbor schválil předběžný termín konání XV. Biologických dnů v Českých Budějovicích. Se souhlasem hlavního výboru byla ustavena pracovní skupina ve složení prof. Nečas, doc. Berger, doc. Smetana, doc. Červinka, koordinace odborného programu a záštita XV. Biologických dnů byla svěřena předsedovi prof. Nečasovi. V souvislosti s projednáváním přípravy Biologických dnů doporučil hlavní výbor zvážit možnost ustavení pobočky Čs. biologické společnosti v Českých Budějovicích. Na příští schůzi hlavního výboru bude doc. Berger referovat o výsledku prověření této možnosti. Závěrem bylo rozhodnuto rozeslat I. oznámení o konání konference do konce letošního roku, nejpozději však v lednu příštího roku společně se Zpravodajem, kde bude informace o Biologických dnech publikována. Zpráva o jejich konání bude zveřejněna již v příštím čísle Biologických listů. 2. Seminář o cytoskeletu Předseda sekce buněčné biologie prof. Svoboda pohovořil o plánovaném semináři o cytoskeletu ve Vranovské Nové Vsi. Semináře jsou pořádány již několik let, vždy se setkaly s velkým ohlasem vědecké veřejnosti. Příští seminář bude zaměřen na patologické aspekty cytoskeletu, úvodní referát přednese prof. Zdeněk Lukáš. Po odborné i organizační stráce bude seminář zajištěn sekcí buněčné biologie a Biologickým ústavem LF MU. Informace prof. Svobody vzal hlavní výbor na vědomí. 3. Plán akcí pro rok 1999 a příprava výroční zprávy za rok 1998 Prof. Janisch vyzval zástupce poboček a sekcí v případě plánované větší vědecké akce v příštím roce i jednotlivých přednášek, aby poslali návrhy co nejdříve hlavnímu výboru. Na základě plánu akcí je přidělována dotace Radou vědeckých společností pro příští rok. Dále požádal prof. Janisch zástupce poboček a sekcí o dodání zpráv o činnosti za letošní rok do , zprávy poboček a sekcí jsou podkladem pro výroční zprávu o činnosti Čs. biologické společnosti, která bude odeslána do Radě vědeckých společností. 6

9 4. Informace o www stránce Čs. biologické společnosti Prof. Janisch sdělil přítomným, že byla dohotovena samostatná stránka Čs. biologické společnosti na Internetu a od dnešního dne začala fungovat na adrese: zatím jen jako pracovní verze, která bude v budoucnu graficky vylepšena. V této souvislosti požádal prof. Janisch předsedy poboček a sekcí o případné doplňující údaje odborné a pracovní náplně poboček a sekcí. Hlavní výbor schválil zavedení stránky na Internetu a doporučil doplnit www stránku ještě o ové adresy předsedů i vědeckých tajemníků poboček a sekcí. 5. Zpráva hospodáře Protože účetní společnosti se nemohla schůze účastnit, informovala hlavní výbor o finanční situaci Čs. biologické společnosti I. Tačová: Příjmy: Počáteční zůstatek k Dotace RVS AV ČR... Členské příspěvky... Výdaje: Vrácení dotace RVS AV ČR z r (nebyla uskutečněna plánovaná ročenka) Na poštovném vydáno... Faktury, PC, spotř. zboží, materiál, Zpravodaj 2x... Mzdy, dohody, odvody z mezd... Odvody sociál. a zdrav. pojištění... V současné době zůstatek na účtu Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč 6. Přihlášky nových členů Do Čs. biologické společnosti byli se souhlasem hlavního výboru přijati tito noví členové: RNDr. Marie Korabečná, Plzeň, MUDr. Julia Marečková, Brno, Mgr. Denisa Lednická, Ostrava, Mgr. Eva Wlosoková, Brno, RNDr. Jiří Král, Dr., Praha, Mgr. Kateřina Jedličková, Olomouc, Ivona Prekopová, Olomouc, RNDr. Milena Holzerová, Olomouc, Mgr. Stanislav Palša, Brno, Mgr. Věra Cenklová, Olomouc. 7. Různé Dr. Konětopský oznámil, že pedagogická sekce uspořádá letos pouze jeden celostátní seminář , hlavní referát o problémech genetiky člověka přednese prof. Šmarda, dále se budou účastníci semináře zabývat problematikou celostátní maturit. Prof. Hejtmánek podal návrh připojit se k protestu rektora Masarykovy univerzity doc. Zlatušky a dr. Grygara proti vládnímu návrhu snížit podstatně dotace na výzkum a vědu v příštím roce. Hlavní výbor návrh prof. Hejtmánka a schválil a doporučil jeho 7

10 urychlenou realizaci s tím, že se Čs. biologická společnost k protestu připojí a své stanovisko poskytne příslušným mediím (tisk, televizní regionální a rozhlasové zpravodajství). Prof. Srb sdělil, že se uskuteční konference pro pedagogické pracovníky v Uherském Hradišti. Dále upozornil prof. Srb hlavní výbor, že rada Biologických listů nebude v budoucnu paušálně publikovat výroční zprávu Čs. biologické společnosti, požaduje jen podstatná fakta (kompletní zpráva je vždy zveřejněna ve Zpravodaji). Hlavní výbor schválil předávat výroční zprávu Biologickým listům v požadované úpravě. Doc. Smetana navrhl v rámci šetření poštovného publikovat Zpravodaj pouze na Internetu, což by znamenalo cestou dotazníkové akce zjistit ové adresy členské základny. Protože všichni členové Čs. biologické společnosti nejsou napojeni na , rozhodl hlavní výbor přecházet postupně na tento systém a od písemné formy sdělování informací zatím neodstupovat. Prof. Janisch otevřel stále nedořešenou otázku vztahů se Slovenskou biologickou společností. Ze schůzky pořádané při příležitosti konání Biologických dnů v září v Nitře, kterých se prof. Janisch účastnil, vyplynul záměr organizátorů těchto slovenských Biologických dnů zaktivovat znovu činnost Slovenské biologické společnosti. Proto byly zaslány prof. Uhrínovi adresy slovenských pracovníků registrovaných v Čs. biologické společnosti a adresy všech členů sekce buněčné biologie (prof. Čiamporovi byly předány adresy slovenských členů Čs. biologické společnosti již před rokem). Protože se na schůzi hlavního výboru ze slovenských zástupců nikdo nedostavil, byla diskuse z rozhodnutí hlavního odložena na příští schůzi. Prof. Janisch upozornil všechny potencionální pořadatele akcí společnosti, aby od počátku počítali při plánování konferenčního poplatku se zřetelnou slevou pro členy společnosti ve srovnání s nečleny. Prof. Konětopský informoval HV o dopise předsedy ECBA (European Countries Biologists Association) z Říma, ve kterém projevil zájem o kontakt s podobně zaměřenou institucí v našem státě. Z dopisu vyplývá, že ECBA reprezentuje profesní zájmy biologů v rámci EU a zavádí profesionální titul European Biologist. Z textu dopisu vyplývá, že jde především o aktivity v rámci výuky biologie a o ECBO bude potřeba získat přesnější informace. Jako každoročně byl sestaven seznam jubilantů, kteří podle svých zásluh budou při příležitosti životních jubileí oceněni blahopřejným dopisem, diplomem čestného uznání, pamětní medailí, nebo čestným členstvím. Čestné členství bylo navrženo: Dr. Vojtěch Závada, DrSc. (70), Doc.RNDr. Miroslav Hroch, CSc. (70), Prof. RNDr. JiříHomola, DrSc. (65) Diplom byl navžen: Prof. MUDr. Drahomír Horký, DrSc. Dopis byl navržen: RNDr. Dimitrij Škrobal, CSc., MVDr. Milan Šnoflák, Prof.MUDr. Jiří Malínský, DrSc., Prof.MUDr. Milan Sámel, DrSc., Prof.MVDr. Vladimír Uhrín, DrSc., Ing. Vladimír Skládal, CSc., MUDr. Richard Jelínek, CSc., Prof.RNDr. Katarína Horáková, DrSc., Prof.MUDr. Jindřich Lokaj, DrSc., MUDr. Radim Šrám, DrSc., Prof. RNDr. Ivan Kalina, DrSc. 8

11 Prof. Hejtmánek poděkoval všem za účast a aktivitu v jednání a schůzi hlavního výboru Čs. biologické společnosti ukončil. Zapsala: Iva Tačová Přečetl: Prof. MUDr. R. Janisch, DrSc. vědecký tajemník Informace členům Sekce buněčné biologie 1. Sekce buněčné biologie uspořádá v r konferenci: VII. Cytoskeletální klub, Vranovská Ves, března. Podrobnější informace najdete na dalších stránkách tohoto čísla Zpravodaje ČSBS a na WWW adrese: 2. ECBO European Congress of Cell Biology se koná května 1999 v Boloni, Itálie. Podrobné informace najdete na WWW adrese: 3. V červnu 1998 jsme rozeslali ve Zpravodaji ČSBS odpovědní lístky, na kterých jste měli upřesnit své adresy a navrhnout členy výboru Sekce pro korespondenční volby. Z 230 členů Sekce jsme dostali odpověď pouze od 25, což nás moc nepovzbudilo. Informace byla podána přes Zpravodaj - zkusíme oslovit členy přímo dopisem, neboť k evidenci nás zavazují Stanovy ČSBS. Takže prosíme, neignorujte dopis, ve kterém Vás žádáme o upřesnění Vaší adresy a o vyjádření k navrhovaným členům výboru. A. Svoboda XV. BIOLOGICKÉ DNY s tématikou NORMÁLNÍ versus NÁDOROVÁ BUŇKA České Budějovice Pořádá: ČsBS ve spolupráci s Biologickou fakultou JU Tematika XV. Biologických dnů zahrnuje: molekulární úroveň regulace buněčného cyklu (obecně a u buněk všech tří říší), specifika regulace cyklu nádorové buňky, chování buněk nádorů maligních i benigních, molekulární a buněčná diagnostika nádorové transformace, mechanismy terapie nádorů na buněčné a molekulární úrovni, nádory u rostlin, genové manipulace (u buněk všech tří říší), modely kancerogeneze, sociální a asociální chování buněk (mezibuněčné signalizace), modely kancerogeneze, karcinogeny v životním prostředí. Je možné přihlásit i jinak zaměřené příspěvky, které souvisejí s hlavním tématem Biologických dnů. Každý tematický okruh bude uveden přehledným referátem (pozvaný přednášející, 45 min), následovat budou přihlášené přednášky (15 minut), možné bude vystavit i přihlášené postery. Edukační přednášky (každá asi 30 minut) budou zaměřeny na buněčnou a molekulární biologii, budou soustředěny do jedné ze sekcí a budou určeny středoškolským profesorům a ostatním biologicky erudovaným zájemcům. Vítány 9

12 jsou přihlášky příspěvků (10 minut) týkajících se zkušeností s výukou buněčné a molekulární biologie na středních školách. Nově bude na Biologických dnech sekce posterů mladých biologů určená studentům bakalářského a magisterského studia různých fakult. Přihlásit je možné příspěvky bez omezení tématu, ale pouze příspěvky založené na vlastních experimentálních výsledcích (kompilační práce nikoliv). Organizační výbor: Doc. RNDr. J. Berger, CSc. (předseda), Prof. MUDr. O. Nečas, DrSc., Doc. RNDr. et MUDr. M. Červinka, CSc., Doc. MUDr. Karel Smetana Jr., DrSc. Vědecký výbor: Prof. MUDr. O. Nečas (předseda), Prof. M. Hejtmánek, Prof. R. Janisch, Doc. M. Červinka, Prof. V. Srb, Prof. S. Čech, Doc. J. Reischig, Prof. A. Svoboda, Doc. J. Berger. Konferenční poplatek: členové ČSBS a studenti 150 Kč,-, ostatní 300,- Kč. Poplatek je nutné uhradit na účet /0800, var. symbol 199, Česká spořitelna a.s., pobočka Brno město do 30. května Včas zaslaný konferenční příspěvek opravňuje k obdržení všech konferenčních materiálů. Později je možné konferenční příspěvek složit pouze na místě, a to ve výši 400,- Kč. Souhrny (1x v češtině a 1x v angličtině) jsou přijímány do 15. června 1999, a to na disketě, psané ve Wordu 6, nebo ve WordPerfectu 6/7/8, velikost písma 10, jedna strana A5, okraje 2 cm. Ubytování: na kolejích Jihočeské univerzity (v areálu konference), cena za jednu noc Kč za dvoulůžkový pokoj. 2. cirkulář s dalšími informacemi bude zaslán přihlášeným účastníkům během března Srdečně jsou zváni k účasti kolegové různých odborných zájmů, neboť cílem XV. Biologických dnů bude zdůraznění integrujících aspektů mezi různými biologickými obory. Společná cena společnosti B.M. - COMP. a Čs. biologické společnosti v oboru patologie buňky a molekulární biologie. Cena je periodickou veřejnou soutěží, jejímž cílem je motivovat vědecké pracovníky a tím přispět k rozvoji výše uvedených oborů v České a Slovenské republice. Vítězi bude umožněn bezplatný odběr spotřebního materiálu v hodnotě ,- na základě vlastního výběru z katalogu společnosti Boehringer Mannheim - Biochemicals, a dále obdrží ,- Kč pro soukromou spotřebu. Státní občanství a místo vzniku navržené studie Kandidát musí být občanem České (či Slovenské) republiky (kooperace se zahraničním pracovištěm je možná). Přihlásit se mohou i cizí státní příslušníci s legálním dlouhodobým pobytem na území jednoho z obou států, pokud navržená práce vznikla na některém z pracovišť (Akademie věd, vysoké školy, resortní i soukromá pracoviště) v ČR či SR. 10

13 Charakteristika uchazeče a věkový limit Cena je určena pro pregraduální a postgraduální studenty, mladé vědecké pracovníky a vysokoškolské učitele. V roce přihlášení do soutěže nesmí věk uchazeče překročit 30 let. Práce navržené k ocenění K ocenění mohou být navrženy diplomové práce, disertační práce a práce veřejně publikované. V případě publikace s více autory musí být uchazeč prvním z autorů a musí předložit písemný souhlas ostatních spoluautorů včetně cizinců. Přihláška do soutěže h Krátký pracovní životopis obsahující datum narození, dosažené vzdělání, pracoviště (včetně adresy, telefonu, faxu a případně elektronické pošty) a vědecké zaměření. h Jeden výtisk navržené studie se všemi výše uvedenými náležitostmi. Do soutěže lze přihlásit diplomovou či disertační práci obhájenou, u tištěných publikací vročenou v roce přihlášení do soutěže, nebo v roce předcházejícím. h Životopis spolu s příslušnou studií musí být zaslán na adresu Hlavního výboru Čs. biologické společnosti, Joštova 10, Brno, a to do příslušného kalendářního roku. Výběrové řízení a porota Výběrové řízení proběhne do následujícího kalendářního roku. Každá práce bude hodnocena nezávislým oponentem, určeným výborem ČsBS. Přihlášení účastníci budou o výsledku soutěže písemně informováni. Cenu vítěz převezme na některé konferenci konané pod záštitou ČsBS. Cena musí být osobně převzata v roce jejího vyhlášení. RNDr.Jan Továrek za B.M.-COMP.s.r.o. Prof.MUDr.Oldřich Nečas, DrSc. za Čs.biologickou společnost Cytoskeletální klub Sekce buněčné biologie Československé biologické společnosti pořádá seminář VII. CYTOSKELETÁLNÍ KLUB Vranovská Ves, Zveme Vás na toto již tradiční setkání pracovníků z ČR a SR, zabývajících se výzkumem cytoskeletu z různých aspektů. Tématika nebude opět omezena jinak než názvem semináře a předpokládáme, že zahrne všechny tradičně v našich zemích řešené problematiky. Zdůrazněny by měly být především metodické aspekty studia cytoskeletu (včetně využití v lékařské diagnostice). Aktuální experimentální výsledky bude možno prezentovat formou posterů, přehlednější informace budou náplní přednášek. Seminář se bude konat ve dnech v Hotelu Club, Vranovská Ves u Znojma. Zahájení bude v a ukončení v hodin. Úvodní přednášku prosloví prof. MUDr. Zdeněk Lukáš na téma: Cytoskelet a patologie buňky. Semináře zúčastní rovněž firmy, které představí novinky v mikroskopické a separační technice a firmy zaměřené na biochemické a imunologické preparáty. 11

14 Konferenční poplatek je 200 Kč. Ubytování je zajištěno ve dvou až třílůžkových pokojích. Cena za jednu noc je cca 280 Kč. Stravné cca 300 Kč na osobu. Veškeré poplatky budou vybírány na místě. Přihlášky zašlete písemně nebo přímo z WWW adresy: Organizací semináře byl pověřen Biologický ústav lékařské fakulty MU V Brně V Brně dne Prof. MUDr. A. Svoboda, CSc. Členům sekce buněčné biologie přihláška volně přiložena INFORMACE BIOLOGICKÁ FAKULTA JU - VZNIK A SOUČASNÝ STAV Zřízení Biologické fakulty na připravované Jihočeské univerzitě bylo doporučeno Akreditační komisí vlády ČR na jejím druhém zasedání v dubnu 1991 ve Lnářích. Fakultu ustavil senát JU dne 8. listopadu Akreditační komise schválila v červnu 1992 žádost fakulty o akreditaci magisterského a doktorandského studia. Prvé z nich bylo zahájeno na podzim 1994, druhé běží již od studijního roku 1992/1993. V lednu 1995 fakulta získala právo habilitací a řízení ke jmenování profesorů a chce být s ohledem na své personální a technické možnosti fakultou náročnou. V akademickém roce předpokládáme zápis asi 400 studentů všech semestrů. ZAMĚŘENÍ Charakteristické zaměření fakulty vyplývá z toho, že většina přednášejících na Biologické fakultě pochází a dále pracuje na ústavech AV ČR v Českých Budějovicích a Třeboni, vybavení těchto ústavů využívají také jejich studenti. Biologická fakulta rozvíjí ekologické a bionomické obory a etologii obratlovců i práce na úrovni celulární a molekulární. Specifické jsou pro nás zejména buněčná a vývojová biologie, genetika a genové inženýrství rostlin a fyziologie rostlin i živočichů. Fakulta pokrývá prakticky celý rozsah biologie. TYPY STUDIA Biologická fakulta nabízí tři úrovně studia: bakalářské, magisterské a doktorandské. Bakalářské studium je zpravidla tříleté a posluchači v něm získají znalosti potřebné pro praktické činnosti nebo základy k dalšímu vzdělání. Součástí studia je vyhotovení krátké práce, ve které studenti řeší zadaný problém na podkladě dat, z nichž některá získávají sami. V průběhu druhého semestru se posluchač rozhodne pro některou ze šesti specializací: Příprava na magisterské studium biologických 12

15 oborů, Životní prostředí malých území a provozů, Mikrobiologická a chemická analytika životního prostředí, Rostlinné biotechnologie, Příprava pro studium učitelství biologických oborů a Biomedicínská laboratorní technika. Připravujeme otevření studia fyziky společně s PF. Magisterské studium trvá zpravidla další dva roky a vstupují do něj absolventi bakalářského stupně studia. Posluchači se naučí odborné práci založené na teoretických základech. Součástí studia je vypracování diplomové práce, ve které studenti vycházejí z prací publikovaných v mezinárodních časopisech, sami získají množství dat a zpracovávají je. Výsledky práce (její podstatná část) jsou předloženy jako publikovatelný rukopis. V magisterském studiu je možno studovat tyto obory: Aplikovaná ekologie, Bionomie rostlin, Buněčná a vývojová biologie, Ekologie, Evoluční biologie, Fyziologie rostlin, Fyziologie živočichů, Genetika a genové inženýrství, Geobotanika, Klinická biologie, Limnologie, Parazitologie, Půdní biologie a Zoologie (se specializacemi Ekologie a etologie obratlovců a Entomologie). Smyslem doktorandského studia je uvést studenty do vědecké práce. Během studia po dobu nejméně dalších tří let si doplní potřebné znalosti ve zvoleném oboru doktorandského studia, pokud do něj přišli z jiného oboru, absolvují některé specifické přednášky a kurzy, vedou praktika v bakalářském či magisterském studiu a tím osvědčí své pedagogické schopnosti. Zejména pak vypracují doktorskou disertaci, která přináší nová zjištění pro daný vědní obor a má být před obhajobou přijata k tisku v renomovaném mezinárodním časopisu. Obory doktorandského studia jsou: Anatomie a fyziologie rostlin, Aplikovaná a krajinná ekologie, Botanika, Ekologie, Fyziologie a vývojová biologie živočichů, Genetika, Hydrobiologie, Molekulární a buněčná biologie, Parazitologie, Zoologie. Pro příbuzné obory jsou zřizovány společné oborové rady k podpoře mezioborové problematiky. Fakulta bude velmi podporovat pobyty úspěšných studentů magisterského a doktorandského studia na některé dobré západní univerzitě. Děkan: Doc. RNDr. Zdeněk Brandl, CSc. Proděkan pro rozvoj fakulty: Doc. RNDr. Pavel Kindlmann, DrSc. Studijní proděkan: RNDr. Šárka Klementová, CSc. Proděkan pro vědu a doktorandské studium: RNDr. Věra Straškrabová, DrSc. KATEDRY BF JU A STUDIJNÍ OBORY KATEDRA BOTANIKY vedoucí: Prof. RNDr. Jiří Komárek, DrSc., Na Sádkách 7, přízemí, č. dv. 007 Katedra garantuje studijní programy magisterských oborů Bionomie rostlin, Geobotanika a doktorandského oboru Botanika. Koordinuje bakalářské studijní programy a diplomové práce studentů zaměřených na botanické disciplíny. Pracovníci katedry zajišťují výuku nebo se podílejí na výuce kursů garantovaných 13

16 katedrami Ekologie a Matematiky. Vědeckou aktivitu rozvíjí ve spolupráci s Botanickým ústavem AV ČR v oborech taxonomie, bionomie a ekologie řas, ekologie hub, ekologie vyšších rostlin a dále v oboru matematické ekologie. BIONOMIE ROSTLIN, garant: Prof. RNDr. Jiří Komárek, DrSc. Na rozdíl od klasických botanických oborů je kladen velký důraz na všestrannost poznání rostlin včetně biochemie a genetiky. Řada témat diplomových prací jsou projekty v oboru algologie. GEOBOTANIKA, garant: Doc. RNDr. Karel Prach, CSc. Náplní je ekologie rostlin, více prakticky zaměřená k posuzování stavu a vývoje porostů v produkčních i chráněných územích. KATEDRA EKOLOGIE vedoucí: Ing. Hana Šantrůčková, CSc., Na Sádkách 7, 2. patro, č. dv. 238 Katedra garantuje studijní programy bakalářských specializací Životní prostředí malých území a provozů, Mikrobiologická a chemická analytika životního prostředí, magisterských oborů Aplikovaná ekologie, Ekologie, Limnologie, Půdní biologie a doktorandských oborů Aplikovaná a krajinná ekologie, Ekologie, Hydrobiologie. Koordinuje bakalářské studijní programy a diplomové práce studentů zaměřených na ekologické disciplíny. Pracovníci katedry zajišťují výuku nebo se podílejí na výuce kursů garantovaných katedrami Botaniky a Zoologie. Vědeckou aktivitu rozvíjí ve spolupráci s Hydrobiologickým ústavem, Ústavem půdní biologie AV ČR a třeboňským pracovištěm Botanického ústavu AV ČR v oborech ekologie vodních a půdních organismů, mikrobiální ekologie, studium procesů v půdních, vodních a mokřadních ekosystémech narušených lidskou činností. K odvození vhodných opatření pro jejich optimální management je rovněž využíváno ekosystémových modelů. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ MALÝCH ÚZEMÍ A PROVOZŮ, garant: Prof. RNDr. Pavel Blažka, CSc. Poskytuje znalosti a dovednosti, které umožňují odkrývat ekologické problémy v průmyslových nebo zemědělských provozech i v menších sídlech a současně navrhovat prostředky k jejich nápravě. Absolventi budou dále schopni zpracovávat studie pro EIA. MIKROBIOLOGICKÁ A CHEMICKÁ ANALYTIKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, garant: RNDr. Věra Straškrabová, DrSc. Poskytuje znalosti a dovednosti, které umožňují prakticky provádět standardní mikrobiologické a chemické analýzy jednotlivých složek životního prostředí i zhodnotit jejich výsledky. Absolventi budou dále schopni vést jednoduší monitorovací projekty. APLIKOVANÁ EKOLOGIE, garant: RNDr. Jan Květ, CSc.; Ing. Richard Tichý, CSc. Na rozdíl od ostatních specializací připravuje absolventy cíleně pro práci v úřadech státní správy a samosprávy, v poradenských a expertizních firmách. Prioritními směry jsou: revitalizace narušených ekosystémů, ochrana přírody, optimalizace hospodaření v krajině, ochrana kvality vod, radioekologie a ekotoxikologie. EKOLOGIE, garant: Doc. RNDr. Zdeněk Brandl, CSc.; Doc. RNDr. Jan Lepš, CSc. Akcentuje teoretické základy oboru jako základ aplikací a zejména vzájemné interakce organismů a jejich prostředí. 14

17 LIMNOLOGIE, garant: Doc. RNDr. Karel Šimek, CSc; RNDr. Věra Straškrabová, DrSc. Analyzuje stav ve sladkovodním ekosystému a jeho interakce s okolím, navrhuje způsoby jeho úpravy žádoucím směrem a tento vývoj kontroluje. PŮDNÍ BIOLOGIE, garant: Ing. Hana Šantrůčková, CSc., Ing. Miloslav Šimek, CSc. Sleduje interakce mezi půdní zvířenou, mikrobiálním společenstvem, půdní strukturou a chemickými parametry, obor je základem studia úrodnosti půd. KATEDRA GENETIKY řízením pověřen: Doc. RNDr. Miloš Ondřej, DrSc., Branišovská 31, ÚMBR, 1. patro, č. dv. 102 Katedra garantuje studijní programy bakalářské specializace Rostlinné biotechnologie, magisterského oboru Genetika a genové inženýrství a doktorandského oboru Genetika. Koordinuje bakalářské studijní programy a diplomové práce studentů zaměřených na genetiku a genové inženýrství. Vědeckou aktivitu rozvíjí ve spolupráci s Ústavem Molekulární biologie rostlin a Entomologickým ústavem AVČR v oborech genetika a genové inženýrství rostlin (tkáňové kultury, mutageneze, transgenóze, molekulární sondy, genetika virů a viroidů). Dalším zastoupeným směrem je genetika a cytogenetika hmyzu. ROSTLINNÁ BIOTECHNOLOGIE, garant: Doc. RNDr. Miloš Ondřej, DrSc. Poskytuje znalosti a dovednosti, které umožňují pracovat ve výzkumných i komerčních laboratořích zaměřených na využití tkáňových kultur, virologických a molekulárně genetických technik pro šlechtění a produkci rostlin. GENETIKA A GENOVÉ INŽENÝRSTVÍ, garant: Doc. RNDr. Miloš Ondřej,DrSc. Je soustředěna na přenos genů do rostlin, strukturu rostlinného genomu, genetiku rostlinných virů a viroidů, fixaci dusíku a genetiku tkáňových kultur rostlin. KATEDRA OBECNÉ BIOLOGIE řízením pověřen: Doc. RNDr. Josef Berger, CSc., Branišovská 31, EntÚ, přízemí, č. dv. 005 Katedra garantuje studijní programy bakalářské specializace Biomedicínská laboratorní technika, magisterských oborů Buněčná a vývojová biologie, Fyziologie rostlin, Fyziologie živočichů, Klinická biologie a doktorandských oborů Molekulární a buněčná biologie, Anatomie a fyziologie rostlin, Fyziologie a vývojová biologie živočichů. Koordinuje bakalářské studijní programy a diplomové práce studentů zaměřených na většinu obecně biologických specializací. Pracovníci katedry zajišťují výuku nebo se podílejí na výuce kursů garantovaných katedrami Ekologie, Genetiky, Parazitologie a Zoologie. Vědeckou aktivitu rozvíjí ve spolupráci s Ústavem molekulární biologie rostlin, Entomologickým ústavem AV ČR a třeboňským oddělením Mikrobiologického ústavu AV ČR v oborech molekulární a buněčná biologie, imunologie, mikrobiologie, vývojová biologie, klinická biologie, fyziologie rostlin a fyziologie živočichů. Akcentuje se interdisciplinární přístup k řešení jednotlivých problémů. Respektována jsou specifika biologických systémů různé úrovně. BUNĚČNÁ A VÝVOJOVÁ BIOLOGIE, garant: Prof. RNDr. Karel Beneš, CSc. Propojuje funkční a strukturální studium buněk rostlin a živočichů, zabývá se 15

18 regulačními mechanismy v ontogenetickém vývoji v návaznosti na molekulární biologii. FYZIOLOGIE ROSTLIN, garant: RNDr. Ivan Šetlík, CSc. Soustřeďuje se na ekofyziologii fotosyntézy a její mechanismy, na buněčnou biologii a biotechnologii řas. FYZIOLOGIE ŽIVOČICHU, garant: Prof. RNDr. František Sehnal, CSc., Prof. RNDr. Pavel Blažka, CSc. Klade důraz na ekologickou a vývojovou fyziologii bezobratlých a vodních obratlovců. KLINICKÁ BIOLOGIE, garanti: Doc. RNDr. Josef Berger, CSc., Prof. RNDr. Richard Petrásek, CSc. Studium umožňuje získat znalosti a dovednosti potřebné při provádění běžných i náročných postupů v klinických laboratořích, pro interpretaci výsledků laboratorních nálezů a pro řízení kontroly kvality těchto laboratoří při rutinní diagnostice i ve výzkumu. KATEDRA PARAZITOLOGIE vedoucí: RNDr. Václav Hypša, CSc., Branišovská 31, PAÚ, 3. patro, za hyg. smyčkou Katedra garantuje studijní program magisterského oboru Parazitologie a doktorandského oboru Parazitologie. Koordinuje studijní programy a diplomové práce studentů bakalářských oborů se zaměřením na Parazitologii. Pracovníci katedry zajišťují výuku nebo se podílejí na výuce kursů garantovaných katedrami Zoologie a Obecné biologie. Vědeckou aktivitu rozvíjí v rámci Společného pracoviště parazitologického výzkumu BF JU a Parazitologického ústavu AV ČR v oborech biologie a ekologie parazitických prvoků, červů a členovců a v oborech biochemie a molekulární biologie parazitů. PARAZITOLOGIE, garant: Doc. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc. Studuje parazity (prvoky, červy, členovce) a parazitární infekce moderními i klasickými metodami z biochemických, molekulárně biologických a imunologických hledisek. KATEDRA ZOOLOGIE vedoucí: Doc. RNDr. Jan Zrzavý, CSc., Branišovská 31, ENTÚ, 2. patro, č. dv. 211 Katedra garantuje studijní program magisterských oborů Entomologie, Ekologie a etologie obratlovců, Evoluční biologie a doktorandského oboru Zoologie. Koordinuje studijní programy a diplomové práce studentů bakalářských oborů se zaměřením na zoologii. Pracovníci katedry zajišťují výuku nebo se podílejí na výuce kursů garantovaných katedrou Ekologie. Vědeckou aktivitu rozvíjí ve spolupráci s Entomologickým ústavem AV ČR v oborech ekologie a vývojová biologie hmyzu, evoluční biologie bezobratlých. Mimo to se zabývá ekologií, etologií a ekotoxikologií obratlovců. ZOOLOGIE, garant: Prof. RNDr. Zdeněk Veselovský, DrSc.; Doc. RNDr. Jan Zrzavý, CSc. Obor se skládá ze dvou specializací, Ekologie a etologie obratlovců a Entomologie. Pro studenty, kteří zahájili studium v těchto specializacích jako samostatných oborech pokračuje studium v původním uspořádání. 16

19 EKOLOGIE A ETOLOGIE OBRATLOVCU, garant: Prof. RNDr. Zdeněk Veselovský, DrSc. Je zaměřena na studium populací, chování a bionomie obratlovců. ENTOMOLOGIE, garant: Doc.RNDr. Jan Zrzavý, CSc.; RNDr. Oldřich Nedvěd, CSc. Je zaměřena především na morfologii, fyziologii a ekologii hmyzu. EVOLUČNÍ BIOLOGIE, garant: Doc. RNDr. Jan Zrzavý, CSc.; Doc. RNDr. Pavel Kindlmann, DrSc. Je zaměřena na fylogenezi organismů, evoluční ekologii a evoluční morfologii. KATEDRA MATEMATIKY, FYZIKY a CHEMIE vedoucí: Doc. RNDr. Pavel Kindlmann, DrSc., Branišovská 31, budova BF+knihovna, 2. patro, č. dv zástupce vedoucího: RNDr. Šárka Klementová, CSc. Koordinuje studijní programy a diplomové práce studentů bakalářských oborů s chemickým, fyzikálním a matematickým zaměřením. Vědeckou aktivitu rozvíjí v oborech teoretická a evoluční ekologie, modelování životních strategií, fotochemické odbourávání pesticidů v přírodních vodách, fotochemická oxygenace biopolymerů (vztah k fotodynamické terapii nádorů), biokompatibilní materiály, plazmové procesy, diagnostika plazmatu, biofyzika. KATEDRA JAZYKŮ Katedra nemá vlastní vědecký program. Zajišťuje výuku cizích jazyků a kurzů humanitního zaměření. Magisterský studijní program KLINICKÁ BIOLOGIE je nový studijní obor na Biologické fakultě JU a je otevřen od akademického roku 1998/1999. Klinická biologie: připravuje vysokoškolské odborníky do klinických laboratoří, kde jsou schopni používat moderní metody klinické biochemie, laboratorní hematologie, imunologie, molekulární biologie, genetiky, histochemie, radiobiologie a klinické informatiky. Studenti bakalářského stupně studia jsou připravováni jako vedoucí laborantů, a to se znalostmi řízení vnitřní kontroly kvality. Absolventi magisterského studia získávají jak dovednosti používat vysoce náročné laboratorní diagnostické postupy, tak znalosti, se kterými jsou schopni interpretovat laboratorní výsledky. Na Biologické fakultě JU lze studovat řadu studijních oborů ve všech třech stupních studia. Jedním z magisterských studijních oborů je KLINICKÁ BIOLOGIE. Přijetí k jejímu studiu je možné za principiálně stejných podmínek jako k přijetí do jiných magisterských studijních oborů na BF JU. Podobně jako u jiných magisterských oborů na BF JU je pro studium Klinické biologie stanoveno vstupní minimum kursů, které musí zájemci absolvovat již během svého bakalářského studia. Dodatečné plnění vstupního minima během magisterského studia je možné pouze výjimečně v odůvodněných případech a jen v omezeném rozsahu. 17

20 Vstupním minimem magisterského studijního oboru je kromě získaného titulu Bc. absolvování následujících kursů: 1) Patofyziologie 2) Imunologie 3) Laboratorní hematologie 4) Klinická biochemie 5) Lékařská mikrobiologie 6) Klinická informatika 7) Praxe v klinické laboratoři I 8) Bakalářská práce v preklinické či klinické problematice Během magisterského studia student vypracovává diplomovou práci a zapisuje si z těch kursů, které na Biologické fakultě probíhají. V každém semestru musí získat studijním řádem předepsaný minimální počet kreditních bodů za zkoušky a zápočty. Kursy si student volí v každém semestru sám. Musí přitom postupně splnit následující výstupní minimum, aby se mohl přihlásit ke státní závěrečné zkoušce: 1) Klinická biochemie II 2) Molekulární biologie živočichů 3) Hematologie II 4) Lékařská parazitologie a diagnostické metody I 5) Histologie 6) Biorytmy člověka 7) Výživa člověka 8) Imunologie II 9) Klinická somatometrie 10) Klinická endokrinologie 11) Farmakologie 12) Praxe v klinické laboratoři II 13) Diplomová práce z preklinické či klinické problematiky Státní závěrečná zkouška pro získání titulu Mgr. v oboru klinická biologie se skládá ze tří částí (pater): 1. patro tvoří obecná biologie, 2. patro zahrnuje předměty výstupního minima, 3. patro obsahuje některý z následujících okruhů, které si student vybere před zkouškou sám: a) klinická biochemie b) hematologie c) imunologie d) mikrobiologie a parazitologie e) metabolismus a výživa f) molekulární diagnostika Třetí patro představuje určitou specializaci ve studijním oboru, předpokládá se, že zvolený okruh zná student do větší hloubky (nejvýhodnější bývá volba té specializace, která souvisí s tématem jeho diplomové práce). 18

Zpravodaj. Československé biologické společnosti

Zpravodaj. Československé biologické společnosti Zpravodaj Československé biologické společnosti číslo 1 BRNO 1997 Hlavní výbor Čs. biologické společnosti Prof. MUDr. Oldřich Nečas, DrSc., předseda, Biologický ústav LF MU, Joštova 10, 662 43 Brno Prof.

Více

27 Ročník 10 Vychází 18. května 2001

27 Ročník 10 Vychází 18. května 2001 Kandidáti na funkci děkana PF UP Druhý ročník sympozia Radiologie hrudníku Molekulární patologie Z galerie olomoucké univerzity 27 Ročník 10 Vychází 18. května 2001 Akademické obci se představili kandidáti

Více

Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc

Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc U n i v e r z i t y P a l a c k é h o v O l o m o u c i 30 Placeno převodem 706008 r o č n í k 2 0 1. července 2011 V čísle: Univerzita má

Více

Zpravodaj 1922-2002. Československébiologické společnosti. Rozšířené číslo k80.výročívznikuspolečnosti

Zpravodaj 1922-2002. Československébiologické společnosti. Rozšířené číslo k80.výročívznikuspolečnosti Zpravodaj Československébiologické společnosti Rozšířené číslo k80.výročívznikuspolečnosti 1922-2002 číslo2 BRNO 2002 Z P R AVO D A J Československé biologické společnosti Mimořádné číslo k 80. výročí

Více

POSTAVENÍ SOUKROMÝCH VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE

POSTAVENÍ SOUKROMÝCH VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb POSTAVENÍ SOUKROMÝCH VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ

Více

Výzkumný ústav Veterinárního lékařství, V. V. i.

Výzkumný ústav Veterinárního lékařství, V. V. i. Výzkumný ústav Veterinárního lékařství, V. V. i. Výroční zpráva 2010 22 Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i. Výroční zpráva 2010 23 Obsah I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...10 II. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA...12

Více

Miroslav Engliš vědeckým pracovníkem roku

Miroslav Engliš vědeckým pracovníkem roku Červen 2007 Ročník 12/5 QUIDQUID DISCIS, TIBI DISCIS (PETRONIUS) Miroslav Engliš vědeckým pracovníkem roku Prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc., ředitel Matematického ústavu Slezské univerzity (SU), převzal

Více

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, Vážené čtenářky, vážení čtenáři, období, které uplynulo od vydání předchozí Jihočeské univerzity se vyznačuje několika klíčovými událostmi, které významně ovlivňují historii Jihočeské univerzity. Prof.

Více

Výroční zpráva o činnosti. Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti. Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2011 VŠMIE květen 2012 Obsah 1. Úvod 3 2. Základní údaje 5 3. Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost

Více

Univerzita Palackého v Olomouci V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ

Univerzita Palackého v Olomouci V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ Univerzita Palackého v Olomouci PROJEKTY ESF NA UNIVERZITĚ PALACKÉHO V OLOMOUCI V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ 2004 2006 VYDÁNÍ TOHOTO SBORNÍKU JE SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

Hodnocení. Akreditační komisí. Václav Vinš. Zpracováno v rámci řešení výzkumného projektu Hodnocení kvality vysokých škol identifikační kód LS 0316

Hodnocení. Akreditační komisí. Václav Vinš. Zpracováno v rámci řešení výzkumného projektu Hodnocení kvality vysokých škol identifikační kód LS 0316 Hodnocení Akreditační komisí Zpracováno v rámci řešení výzkumného projektu Hodnocení kvality vysokých škol identifikační kód LS 0316 Václav Vinš Praha, 2004 Obsah 1. Úvodem, z historie 2. Statut Akreditační

Více

číslo 4 ročník 14 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz

číslo 4 ročník 14 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz v ě s t n í k asociace muzeí a galerií české republiky číslo 4 ročník 14 Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz Adresář muzeí a galerií ČR Navštivte muzea a galerie! Adresář

Více

BINOLUPA 2014 OBSAH BINOLUPY. Veselé čtení a mnoho úspěchů vám přejí autoři tohoto vydání.

BINOLUPA 2014 OBSAH BINOLUPY. Veselé čtení a mnoho úspěchů vám přejí autoři tohoto vydání. BINOLUPA 2014 OBSAH BINOLUPY 2014 Něco málo oficiálna o fakultě 2 o Historie PřF v bodech 2 o Vedení 2 o Letem světem o naší alma mater 4 o Co všechno najdete na facebooku 5 o PřF katedry a ústavy 6 o

Více

12. 12. 2013 XLIII. AKADEMICKÝ SNĚM

12. 12. 2013 XLIII. AKADEMICKÝ SNĚM bulletin 1 akademický AKADEMIE VĚD ČR a b 201 FOTO: JAN CERHA, ARCHIV ÚFA AV ČR Snímek pořízený na věži meteorologické stanice observatoře Milešovka, kterou provozuje Ústav fyziky atmosféry AV ČR, zachycuje

Více

GENERÁLNÍ PARTNER SOČ

GENERÁLNÍ PARTNER SOČ časopis pro soutěžící, konzultanty a organizátory SOČ 2/2010 Postoupili jste do Chrudimi? 2 Kde se bude obhajovat 3 Jak proběhla krajská kola 4 Reprezentace v USA 5 Letní škola mladých vědců 6 Konference

Více

(z projevu rektora školy doc. Lubomíra Pány)

(z projevu rektora školy doc. Lubomíra Pány) K otázkám veřejné správy jihočeského regionu VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE PROMOCE A IMATRIKULACE (z projevu rektora školy doc. Lubomíra Pány) Život dnešního

Více

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva Národní ústav odborného vzdělávání výroční zpráva 2006 Obsah Základní údaje...................................................................4 Úvodní slovo ředitele...............................................................5

Více

Výroční zpráva Akreditační komise za rok 2014

Výroční zpráva Akreditační komise za rok 2014 Výroční zpráva Akreditační komise za rok 2014 březen 2015 zpracovali Jiří Smrčka Jan Dvořák Martina Vidláková I. Úvodní část Zákonné vymezení Akreditační komise (dále také AK ) je zřízena v souladu se

Více

Úvod. do studia a života na vysoké škole

Úvod. do studia a života na vysoké škole Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta Úvod do studia a života na vysoké škole Zdeněk Brandl Materiál pro úvodní kurz FBI 003 na Přírodovědecké fakultě JU České Budějovice,

Více

2014 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE

2014 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE ČTVRTLETNÍK VYSOKÉ ŠKOLY 1 2014 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE PROMOCE A IMATRIKULACE Promoce v Českých Budějovicích Z projevu rektora Vysoké školy evropských

Více

Sborník referátů k semináři Příklady úspěšné spolupráce podniků a škol

Sborník referátů k semináři Příklady úspěšné spolupráce podniků a škol Sborník referátů k semináři Příklady úspěšné spolupráce podniků a škol (konaného dne 3. listopadu 2005) RADA PRO ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ RADA VLÁDY PRO ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ Sborník referátů

Více

Koncepční záměr rozvoje školy 2014

Koncepční záměr rozvoje školy 2014 Česká zahradnická akademie Mělník střední škola a vyšší odborná škola příspěvková organizace Koncepční záměr rozvoje školy 2014 Ing. Martin Braunšveig pověřený řízením školy Mělník, září 2014 Obsah 1.

Více

Závěrečná zpráva o výsledcích řešení rozvojového projektu MŠMT 598/1/2006

Závěrečná zpráva o výsledcích řešení rozvojového projektu MŠMT 598/1/2006 JIHOČ ESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Závěrečná zpráva o výsledcích řešení rozvojového projektu MŠMT 598/1/2006 Zvýšení atraktivnosti studia nových studijních oborů na vybraných fakultách Jihočeské

Více

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE K otázkám veřejné správy jihočeského regionu 22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE Projektový management pro vedoucí pracovníky základních a středních škol registrační

Více

Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě. Vydání 2003. Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu

Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě. Vydání 2003. Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě Vydání 2003 Evropská komise STRUKTURY SYSTÉMŮ VZDĚLÁVÁNÍ, ODBORNÉ PŘÍPRAVY

Více

3. PROČ SE ZÚČASTNIT SOČ

3. PROČ SE ZÚČASTNIT SOČ 1. ÚVODEM Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou brožura, kterou Vás chceme informovat o Středoškolské odborné činnosti, o jejím poslání a o tom, co je zapotřebí udělat, abyste se stali úspěšnými účastníky

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc. rektor Schváleno Akademickým senátem VŠCHT

Více

3. PROČ SE ZÚČASTNIT SOČ

3. PROČ SE ZÚČASTNIT SOČ 1. ÚVODEM Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou brožura, kterou Vás chceme informovat o Středoškolské odborné činnosti, o jejím poslání a o tom, co je zapotřebí udělat, abyste se stali úspěšnými účastníky

Více

ROČNÍK VI ČÍSLO 2/2002 ZDARMA

ROČNÍK VI ČÍSLO 2/2002 ZDARMA Sponzorem čísla je společnost ROČNÍK VI ČÍSLO 2/2002 ZDARMA Doc. Ing. Petr Horyl, CSc. děkanem Fakulty strojní str. 5 O výzkumu a Výzkumném energetickém centru str. 7-9 Prevence především str. 10 Akademická

Více

VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY NA ROZCESTÍ

VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY NA ROZCESTÍ S T U D I E B Y L A S P O L U F I N A N C O V Á N A E V R O P S K Ý M S O C I Á L N Í M F O N D E M A S T Á T N Í M R O Z P O Č T E M Č E S K É R E P U B L I K Y VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY NA ROZCESTÍ Analýza

Více