Zpravodaj. Československé biologické společnosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj. Československé biologické společnosti"

Transkript

1 Zpravodaj Československé biologické společnosti číslo 2 BRNO 1998

2 Hlavní výbor Čs. biologické společnosti Prof. MUDr. Oldřich Nečas, DrSc., předseda, Biologický ústav LF MU, Joštova 10, Brno Prof. RNDr. Milan Hejtmánek, DrSc., I. místopředseda, Biologický ústav LF UP, Hněvotínská 3, Olomouc Doc. MUDr. Fedor Čiampor, DrSc., II. místopředseda, Virologický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava Prof. MUDr. Roman Janisch, DrSc., vědecký tajemník, Biologický ústav LF MU, Joštova 10, Brno Doc. MUDr. Miroslav Červinka, CSc., Biologický ústav LF UK, Šimkova 870, Hradec Králové Prof. MUDr. Augustin Svoboda, CSc., člen HV a předseda sekce buněčné biologie, Biologický ústav LF MU, Joštova 10, Brno Prof. RNDr. Karel Beneš, DrSc., člen HV, Biologická fakulta Jihočeské univerzity, Branišovská 31, České Budějovice Prof. MUDr.RNDr. Svatopluk Čech, DrSc., člen HV a předseda brněnské pobočky Ústav histologie a embryologie LF MU, Joštova 10, Brno Doc. RNDr. Josef Reischig, CSc., člen HV, Biologický ústav LF UK, Karlovarská 48, Plzeň Prof. RNDr. Vladimír Srb,DrSc., člen HV, Ústav hygieny LF UK, Šimkova 870, Hradec Králové Prof. RNDr. Ivan Kalina, DrSc., člen HV a předseda košické pobočky Biologický ústav LF UPJŠ, SNP 1, Košice Doc. RNDr. Josef Berger, CSc., náhradník HV, Biologická fakulta JčU, Branišovská 31, České Budějovice Prof. MUDr. Vladimír Půža, DrSc., náhradník HV a předseda hradecké pobočky, Biologický ústav LF UK, Šimkova 870, Hradec Králové RNDr. Petr Folk, CSc., revizor účtů HV, Fyziologický ústav PF UK, Viničná 7, Praha Ing. Josef Fulka, CSc., předseda sekce reprodukční biologie, VÚŽV, Praha MUDr. Blahoslav Hejda, předseda ostravské pobočky, K myslivně 2078, Ostrava MUDr. Jiří Hochmann, CSc., předseda pardubické pobočky, Lonkova 465, Pardubice - Polabiny Doc. MUDr. Zdeněk Malý, CSc., předseda Společnosti pro ultrazvuk v medicíně a biologii, Porodnická a gynekologická klinika LF MU, FNsP Bohunice, Jihlavská 20, Brno Doc. RNDr. Vladimír Kleinwächter, CSc., předseda biofyzikální sekce, BFÚ AV ČR, Královopolská 135, Brno RNDr. Antonín Konětopský, CSc. předseda pedagogické sekce, Gymnázium, Táborská 185, Brno Prof. RNDr. Karel Lenhart, DrSc., předseda olomoucké pobočky, Biologický ústav LF UP, Hněvotínská 3, Olomouc Ing. Kyra Michalová, CSc., předsedkyně cytogenetické sekce, III. interní klinika, I. LF UK, U nemocnice 1, Praha RNDr. Jiří Mlíkovský, CSc., předseda sekce evoluční biologie, Zborovská 10, Praha Ing. Vladimír Skládal, CSc., předseda sekce pro biologii nízkých teplot, VÚRV, Drnovská 507, Praha Doc. MUDr. Karel Smetana, CSc., předseda pražské pobočky, Anatomický ústav 1. LF UK, U nemocnice 3, Praha MUDr. Radim Šrám, DrSc., předseda Společnosti pro mutagenezi zevním prostředí, Laboratoř genetické ekotoxikologie PIAS, U michelského lesa 360, Praha

3 ZPRAVODAJ Československé biologické společnosti 2/1998 BRNO Obsah: ÚVODNÍ SLOVO Korespondence týkající se rozpočtové podpory vědy...2 ZPRÁVY Zápis ze schůze hlavního výboru ČsBS...5 Informace členům Sekce buněčné biologie - A. Svoboda...9 XV. Biologické dny...9 Společná cena společnosti B.M. - COMP. a ČsBS v oboru patologie buňky a molekulární biologie - J. Továrek,.O.Nečas...10 Cytoskeletální klub - A. Svoboda...11 INFORMACE Biologická fakulta JU - vznik a současný stav...12 Katedry BF JU a studijní obory...13 Informace o magisterském studijním programu Klinické biologie...17 VÝROČÍ Prof. RNDr. Pavel Blažka, CSc let - J. Berger...19 RECENZE J. Berger: Ekologie. - T. Soldán...20 KALENDÁŘ AKCÍ Přehled akcí ČsBS v r POZNÁMKY Kýho výra! aneb Parazité a média - O. Ditrich...21 Utopený Archimedés - některá další hesla - V. Mornstein...23

4 ÚVODNÍ SLOVO Vážení členové Československé biologické společnosti! Slušně jsme se ozvali (viz dále dopis zaslaný Parlamentu ČR) a také slušnou odpověď dostali. Zde je. Parlament České republiky Poslanecká sněmovna předseda rozpočtového výboru Ing. Vlastimil Tlustý č.j.: RV/485/98 V Praze dne 11. listopadu 1998 Vážený pane předsedo, obdržel jsem Váš dopis spojený s peticí k problematice prostředků vynakládaným státním rozpočtem na vědu a výzkum. Dopisů s podobným námětem přišlo na můj stůl z řad Akademie věd a resortu školství, mládeže a tělovýchovy, několik desítek. Jako bývalý vědecký pracovník vím, co obnáší vědecká činnost, jaké jsou její podmínky a odměna za ni. Nechci ve své krátké odpovědi rozebírat negativní jevy jako financování české vědy, kterými jsou zejména celkový nedostatek rozpočtových prostředků, nízká úroveň institucionálního financování režijních nákladů a tím krácení grantů, nízká výše kapitálových výdajů, která neumožňuje plošnou reprodukci vybavení a dokonce i legislativní problémy v oblasti odměňování a transformace výzkumných pracovišť. Přesto při pohledu zpět v posledních pěti letech došlo k pravidelnému růstu rozpočtových výdajů kapitoly a i jakési stabilizaci počtu pracovišť Akademie a počtu jejich pracovníků. Vědecké projekty jsou ve stále větší míře financovány účelově t.j. grantovým systémem. K 1.8. tohoto roku byla pracoviště Akademie převedena na příspěvkové organizace, čímž se posiluje jejich samosprávná a samofinancovatelná pravomoc. Co se týká letošního rozpočtu, sám jistě sledujete situaci kolem jeho sestavování a víte, že prvním a důležitějším orgánem je vláda - ta navrhuje proporce. Zatím nemáme čísla pro nové 1. čtení, takže oficiálně nemůžeme posoudit čísla uvedená ve Vašem dopisu. K plánovanému rozpočtu na vědu je třeba přistupovat i v jeho struktuře. V předchozím návrhu vlády byl ve dvou rozhodujících kapitolách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy nárůst o 17% a Akademie o 12%. Stagnace celkových výdajů na vědu, nebo tzv. minimální růst o 1,7% byly v tomto návrh ovlivněny podstatným snížením kapitálových výdajů na výzkum v resortu obrany. Parlament bude výdaje na vědu detailněji zkoumat až v rámci 2. čtení. Proto Váš podnět zařadíme do souboru podnětů k tomuto projednávání. Dosavadní informace o přípravě nového vládního návrhu hovoří ještě o dalším možném navyšování. Pravděpodobně nebudeme mít prostředky na přidávání. Škrtat v těchto výdajích však také nehodláme. O mé odpovědi, prosím, informujte vědeckého tajemníka. S pozdravem V. Tlustý 2

5 Pan předseda nás dobře chápe, my zase dobře chápeme jeho. Nevadí, že se i nadále talenty do vědy nepohrnou. Zcela určitě to, co bychom vybádali my, vybádají někde jinde na světě. Takže je vše v pořádku. O. Nečas Čs. biologická společnost sekretariát hlavního výboru Joštova Brno V Brně Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky Sněmovní Praha 1 Paní poslankyně, páni poslanci, Obracíme se na vás s naléhavou žádostí v souvislosti s návrhem státního rozpočtu pro rok Minulé vlády se opakovaně zavázaly systematicky zvyšovat podíl hrubého domácího produktu (HDP) věnovaného na výzkum a vývoj na 0,7% HDP v době vstupu do EU. Nynější vláda ve svém programovém prohlášení proklamovala snahu docílit toho, aby se česká společnost stala společností vzdělání. Předkládaný návrh státního rozpočtu však přes určitý nominální růst ve skutečnosti znamená reálný pokles výdajů na výzkum a vývoj z letošních 0,477% HDP na 0,437% HDP. Vzhledem k již započtenému zvýšení mzdových tarifů dojde zejména k poklesu nemzdových výdajů na vědu a výzkum. Obáváme se navíc, že při projednávání rozpočtu v parlamentu dojde vzhledem k předpokládanému deficitu k pokusům o další krácení výdajů v této oblasti, které by mělo pro naši vědu již skutečně fatální důsledky. Paní poslankyně, páni poslanci, nedopusťte další devastaci vzdělanostní úrovně a tvůrčího potenciálu naší země. Prameny inovačních schopností naší ekonomiky vysychají, protože situace technických a přírodních věd, výzkumu včetně vysokého školství v naší zemi je vážná a aplikovaný výzkum téměř zanikl. Zadlužené podniky na výzkum nemají prostředky a státní výzkumná pracoviště bojují o přežití. Z existenčních důvodů je opouštějí špičkoví vědci, často po návratu z mnohaletých stáží v zahraničí. Únik mozků v řadě oborů výzkumu a vývoje dosáhl takového stupně, že zanedlouho nebude mít co unikat. Přitom částky, které by bylo potřeba na výzkum a vývoj vynakládat, jsou ve srovnání s jinými kapitolami státního rozpočtu relativně velmi malé a ušetřit na nich se tak jako tak příliš nedá. Bylo by naivní zavírat oči před skutečností, že skomírání vědy a výzkumu přispívá k našemu dalšímu technologickému zaostávání. Osobní kontakt s vědou a výzkumem je naprosto nezbytnou a integrální součástí nejvyšší odborné výchovy. Bez mezinárodně srovnatelného základního výzkumu nemůžeme mít mezinárodně srovnatelné vysoké školství a mezinárodně srovnatelnou ekonomiku. Vyspělý svět na nás nepočká. 3

6 Naše schopnost dosahovat vysoké úrovně vzdělání lidí, schopnost vytvářet nebo aktivně přejímat nové technologie a rozvíjet podniky produkující chytré výrobky, bude dlouhodobě určovat životní i kulturní úroveň naší země v integrované Evropě. Vývozem laciné pracovní síly a surovin nemůžeme v dnešní globální ekonomice konkurovat. Když už se rozvoj vědy a výzkumu v naší zemi zatím nestal celospolečenskou prioritou, sledovanou veřejností a prosazovanou politickými elitami, jako je tomu ve všech vyspělých zemích, nedopusťte alespoň likvidaci zbytků kvalitní vědy a výzkumu v Čechách. Prof. MUDr. Roman Janisch, DrSc. Prof. MUDr. Oldřich Nečas DrSc. vědecký tajemník HV předseda HV Čs. biologické společnosti Čs. biologické společnosti Vážené kolegyně a kolegové, v těchto dnech jsme obdrželi dopis 1. náměstka ministra financí ČR JUDr.Ing. Miloslava Fiedlera ze dne , jímž reaguje na náš dopis ohledně financování vědy a výzkumu z t.r. Podstatnou část jeho dopisu uvádíme v příloze této zprávy. Chtěli bychom Vám proto poděkovat, že jste naši iniciativu rychle a důrazně podpořili. Jiří Grygar Jiří Zlatuška... z pověření pana ministra sděluji následující: V rámci prací na přípravě nového návrhu státního rozpočtu, po vrácení jeho první verze PS k přepracování, se vládě podařilo mimo jiné odstranit vámi kritizovaný nedostatek, neboť v nově schváleném návrhu byly výdaje na výzkum a vývoj zvýšeny tak, že jejich celkový objem činí 9,7 mld Kč Tato částka představuje téměř 0,5% (0,497%) z předpokládaného objemu HDP (1952 mld Kč) a je plně v souladu s usnesením vlády č. 396/1998 o státní podpoře výzkumu a vývoje v roce 1999 a v dalších letech a proti očekávané skutečnosti 1998 se zvyšuje celkem o 1 mld Kč, tj. o 11,5%, což je více než růst celkových výdajů státního rozpočtu, které se zvyšují pouze o 10,2%. Z celkových institucionálních výdajů (4,9 mld Kč) je podstatná část (69,4%) určena na financování úkolů řešených v ústavech Akademie věd (1,9 mld Kč) a na vysokých školách (1,5 mld Kč). Více než jedna čtvrtina z celkových účelových prostředků (1,2 mld Kč) bude použita na zabezpečení programu stanovených Ministerstvem průmyslu a obchodu s cílem podpory výzkumu v průmyslové praxi a exportní výkonnosti a konkurenceschopnosti domácího průmyslu na zahraničním a domácím trhu. O tom, že vláda si je vědoma důležitosti a významu činnosti všech organizací v oblasti výzkumu a vývoje a současně i dalšího zvyšování její podpory ze státního rozpočtu podle reálných možností, svědčí kromě výše uvedených údajů i fakt, že zatímco v přepracovaném návrhu státního rozpočtu byly tzv. ostatní běžné věcné 4

7 výdaje (tj. běžné výdaje bez mzdových prostředků a pojistného) u většiny rozpočtových kapitol proti prvnímu návrhu sníženy o 3%, běžné věcné výdaje na výzkum a vývoj byly ponechány v původní navrhované výši a navíc ještě posíleny. ( podepsán JUDr.Ing. Miroslav Fiedler, I. náměstek ministra financí ČR) ZPRÁVY Zápis ze schůze hlavního výboru Čs. biologické společnosti konané v Brně Členové hlavního výboru Přítomni: prof. M. Hejtmánek, prof. R. Janisch, doc. M. Červinka, prof. V. Srb, prof. S. Čech, doc. J. Reischig, prof. A. Svoboda, doc. J. Berger Omluveni: prof. O. Nečas, prof. K. Beneš, dr. P. Folk Nepřítomni: doc. F. Čiampor, prof. I. Kalina Předsedové poboček a sekcí Přítomni: doc. K. Smetana, doc. J. Kunert, dr. B. Hejda, dr. E. Oltová, dr. Konětopský, doc. V. Kleinwächter, prof. V. Půža Úkoly ze schůze hlavního výboru Čs. biologické společnosti 1. Upřesnit termín konání Biologických dnů - odpovídá doc. Berger. 2. Odborné a organizační zajištění - odpovídají prof. Nečas, doc. Berger, doc. Smetana, doc. Červinka.. 3. Rozeslání I. oznámení nejpozději v lednu odpovídají prof. Nečas, prof. Janisch. 4. Prověřit možnosti ustavení pobočky v Českých Budějovicích - odpovídá doc. Berger. 5. Zajištění semináře o cytoskeletu - odpovídají prof. Svoboda, prof. Janisch. 6. Dodat návrhy akcí pro příští rok - odpovídají předsedové poboček a sekcí. 7. Do podat zprávy o činnosti - odpovídají předsedové poboček a sekcí. 8. Podpora protestu proti vládnímu návrhu snížit rozpočet pro a vědu a výzkum - odpovídá prof. Janisch. 9. Redakci Biologických listů dodávat pouze výtah výroční zprávy - odpovídá prof. Janisch. 10. Požádat všechny členy Čs. biologické společnosti o ovou adresu - odpovídá prof. Janisch. Zasedání hlavního výboru Čs. biologické společnosti zahájil I. místopředseda prof. Hejtmánek. Přivítal přítomné a omluvil nepřítomnost předsedy prof. Nečase, který se účastnil důležitého jednání na Ministerstvu školství ČR. 5

8 Po schválení zápisu z , k němuž nebyly žádné připomínky, přistoupil prof. Hejtmánek k projednávání jednotlivých bodů zasedání. Před vlastním pracovním programem schůze předal vědecký tajemník prof. Janisch diplom čestného uznání hlavního výboru tajemníkovi olomoucké pobočky doc. Kunertovi při příležitosti jeho 60. narozenin za dlouholetou a náročnou práci v této funkci. 1. Příprava XV. Biologických dnů Na poslední schůzi hlavního výboru Čs. biologické společnosti konané při příležitosti XIV. Biologických dnů v Praze bylo předběžně navrženo uspořádat XV. Biologické dny na téma Nádorová buňka v roce Doc. Berger nabídl možnost konat tuto konferenci v září 1999 v Českých Budějovicích. Po široké rozpravě byla schválena mírná modifikace tématiky pro XV. Biologické dny na znění: Nádorová buňka versus nenádorová buňka a to z toho důvodu, že tato tématika má obecnější charakter, bude přitažlivá pro nejrůznější vědecké i klinické obory, zaručí mnohem větší účast a vhodná bude rovněž z hlediska sponzorů. Dále hlavní výbor schválil předběžný termín konání XV. Biologických dnů v Českých Budějovicích. Se souhlasem hlavního výboru byla ustavena pracovní skupina ve složení prof. Nečas, doc. Berger, doc. Smetana, doc. Červinka, koordinace odborného programu a záštita XV. Biologických dnů byla svěřena předsedovi prof. Nečasovi. V souvislosti s projednáváním přípravy Biologických dnů doporučil hlavní výbor zvážit možnost ustavení pobočky Čs. biologické společnosti v Českých Budějovicích. Na příští schůzi hlavního výboru bude doc. Berger referovat o výsledku prověření této možnosti. Závěrem bylo rozhodnuto rozeslat I. oznámení o konání konference do konce letošního roku, nejpozději však v lednu příštího roku společně se Zpravodajem, kde bude informace o Biologických dnech publikována. Zpráva o jejich konání bude zveřejněna již v příštím čísle Biologických listů. 2. Seminář o cytoskeletu Předseda sekce buněčné biologie prof. Svoboda pohovořil o plánovaném semináři o cytoskeletu ve Vranovské Nové Vsi. Semináře jsou pořádány již několik let, vždy se setkaly s velkým ohlasem vědecké veřejnosti. Příští seminář bude zaměřen na patologické aspekty cytoskeletu, úvodní referát přednese prof. Zdeněk Lukáš. Po odborné i organizační stráce bude seminář zajištěn sekcí buněčné biologie a Biologickým ústavem LF MU. Informace prof. Svobody vzal hlavní výbor na vědomí. 3. Plán akcí pro rok 1999 a příprava výroční zprávy za rok 1998 Prof. Janisch vyzval zástupce poboček a sekcí v případě plánované větší vědecké akce v příštím roce i jednotlivých přednášek, aby poslali návrhy co nejdříve hlavnímu výboru. Na základě plánu akcí je přidělována dotace Radou vědeckých společností pro příští rok. Dále požádal prof. Janisch zástupce poboček a sekcí o dodání zpráv o činnosti za letošní rok do , zprávy poboček a sekcí jsou podkladem pro výroční zprávu o činnosti Čs. biologické společnosti, která bude odeslána do Radě vědeckých společností. 6

9 4. Informace o www stránce Čs. biologické společnosti Prof. Janisch sdělil přítomným, že byla dohotovena samostatná stránka Čs. biologické společnosti na Internetu a od dnešního dne začala fungovat na adrese: zatím jen jako pracovní verze, která bude v budoucnu graficky vylepšena. V této souvislosti požádal prof. Janisch předsedy poboček a sekcí o případné doplňující údaje odborné a pracovní náplně poboček a sekcí. Hlavní výbor schválil zavedení stránky na Internetu a doporučil doplnit www stránku ještě o ové adresy předsedů i vědeckých tajemníků poboček a sekcí. 5. Zpráva hospodáře Protože účetní společnosti se nemohla schůze účastnit, informovala hlavní výbor o finanční situaci Čs. biologické společnosti I. Tačová: Příjmy: Počáteční zůstatek k Dotace RVS AV ČR... Členské příspěvky... Výdaje: Vrácení dotace RVS AV ČR z r (nebyla uskutečněna plánovaná ročenka) Na poštovném vydáno... Faktury, PC, spotř. zboží, materiál, Zpravodaj 2x... Mzdy, dohody, odvody z mezd... Odvody sociál. a zdrav. pojištění... V současné době zůstatek na účtu Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč 6. Přihlášky nových členů Do Čs. biologické společnosti byli se souhlasem hlavního výboru přijati tito noví členové: RNDr. Marie Korabečná, Plzeň, MUDr. Julia Marečková, Brno, Mgr. Denisa Lednická, Ostrava, Mgr. Eva Wlosoková, Brno, RNDr. Jiří Král, Dr., Praha, Mgr. Kateřina Jedličková, Olomouc, Ivona Prekopová, Olomouc, RNDr. Milena Holzerová, Olomouc, Mgr. Stanislav Palša, Brno, Mgr. Věra Cenklová, Olomouc. 7. Různé Dr. Konětopský oznámil, že pedagogická sekce uspořádá letos pouze jeden celostátní seminář , hlavní referát o problémech genetiky člověka přednese prof. Šmarda, dále se budou účastníci semináře zabývat problematikou celostátní maturit. Prof. Hejtmánek podal návrh připojit se k protestu rektora Masarykovy univerzity doc. Zlatušky a dr. Grygara proti vládnímu návrhu snížit podstatně dotace na výzkum a vědu v příštím roce. Hlavní výbor návrh prof. Hejtmánka a schválil a doporučil jeho 7

10 urychlenou realizaci s tím, že se Čs. biologická společnost k protestu připojí a své stanovisko poskytne příslušným mediím (tisk, televizní regionální a rozhlasové zpravodajství). Prof. Srb sdělil, že se uskuteční konference pro pedagogické pracovníky v Uherském Hradišti. Dále upozornil prof. Srb hlavní výbor, že rada Biologických listů nebude v budoucnu paušálně publikovat výroční zprávu Čs. biologické společnosti, požaduje jen podstatná fakta (kompletní zpráva je vždy zveřejněna ve Zpravodaji). Hlavní výbor schválil předávat výroční zprávu Biologickým listům v požadované úpravě. Doc. Smetana navrhl v rámci šetření poštovného publikovat Zpravodaj pouze na Internetu, což by znamenalo cestou dotazníkové akce zjistit ové adresy členské základny. Protože všichni členové Čs. biologické společnosti nejsou napojeni na , rozhodl hlavní výbor přecházet postupně na tento systém a od písemné formy sdělování informací zatím neodstupovat. Prof. Janisch otevřel stále nedořešenou otázku vztahů se Slovenskou biologickou společností. Ze schůzky pořádané při příležitosti konání Biologických dnů v září v Nitře, kterých se prof. Janisch účastnil, vyplynul záměr organizátorů těchto slovenských Biologických dnů zaktivovat znovu činnost Slovenské biologické společnosti. Proto byly zaslány prof. Uhrínovi adresy slovenských pracovníků registrovaných v Čs. biologické společnosti a adresy všech členů sekce buněčné biologie (prof. Čiamporovi byly předány adresy slovenských členů Čs. biologické společnosti již před rokem). Protože se na schůzi hlavního výboru ze slovenských zástupců nikdo nedostavil, byla diskuse z rozhodnutí hlavního odložena na příští schůzi. Prof. Janisch upozornil všechny potencionální pořadatele akcí společnosti, aby od počátku počítali při plánování konferenčního poplatku se zřetelnou slevou pro členy společnosti ve srovnání s nečleny. Prof. Konětopský informoval HV o dopise předsedy ECBA (European Countries Biologists Association) z Říma, ve kterém projevil zájem o kontakt s podobně zaměřenou institucí v našem státě. Z dopisu vyplývá, že ECBA reprezentuje profesní zájmy biologů v rámci EU a zavádí profesionální titul European Biologist. Z textu dopisu vyplývá, že jde především o aktivity v rámci výuky biologie a o ECBO bude potřeba získat přesnější informace. Jako každoročně byl sestaven seznam jubilantů, kteří podle svých zásluh budou při příležitosti životních jubileí oceněni blahopřejným dopisem, diplomem čestného uznání, pamětní medailí, nebo čestným členstvím. Čestné členství bylo navrženo: Dr. Vojtěch Závada, DrSc. (70), Doc.RNDr. Miroslav Hroch, CSc. (70), Prof. RNDr. JiříHomola, DrSc. (65) Diplom byl navžen: Prof. MUDr. Drahomír Horký, DrSc. Dopis byl navržen: RNDr. Dimitrij Škrobal, CSc., MVDr. Milan Šnoflák, Prof.MUDr. Jiří Malínský, DrSc., Prof.MUDr. Milan Sámel, DrSc., Prof.MVDr. Vladimír Uhrín, DrSc., Ing. Vladimír Skládal, CSc., MUDr. Richard Jelínek, CSc., Prof.RNDr. Katarína Horáková, DrSc., Prof.MUDr. Jindřich Lokaj, DrSc., MUDr. Radim Šrám, DrSc., Prof. RNDr. Ivan Kalina, DrSc. 8

11 Prof. Hejtmánek poděkoval všem za účast a aktivitu v jednání a schůzi hlavního výboru Čs. biologické společnosti ukončil. Zapsala: Iva Tačová Přečetl: Prof. MUDr. R. Janisch, DrSc. vědecký tajemník Informace členům Sekce buněčné biologie 1. Sekce buněčné biologie uspořádá v r konferenci: VII. Cytoskeletální klub, Vranovská Ves, března. Podrobnější informace najdete na dalších stránkách tohoto čísla Zpravodaje ČSBS a na WWW adrese: 2. ECBO European Congress of Cell Biology se koná května 1999 v Boloni, Itálie. Podrobné informace najdete na WWW adrese: 3. V červnu 1998 jsme rozeslali ve Zpravodaji ČSBS odpovědní lístky, na kterých jste měli upřesnit své adresy a navrhnout členy výboru Sekce pro korespondenční volby. Z 230 členů Sekce jsme dostali odpověď pouze od 25, což nás moc nepovzbudilo. Informace byla podána přes Zpravodaj - zkusíme oslovit členy přímo dopisem, neboť k evidenci nás zavazují Stanovy ČSBS. Takže prosíme, neignorujte dopis, ve kterém Vás žádáme o upřesnění Vaší adresy a o vyjádření k navrhovaným členům výboru. A. Svoboda XV. BIOLOGICKÉ DNY s tématikou NORMÁLNÍ versus NÁDOROVÁ BUŇKA České Budějovice Pořádá: ČsBS ve spolupráci s Biologickou fakultou JU Tematika XV. Biologických dnů zahrnuje: molekulární úroveň regulace buněčného cyklu (obecně a u buněk všech tří říší), specifika regulace cyklu nádorové buňky, chování buněk nádorů maligních i benigních, molekulární a buněčná diagnostika nádorové transformace, mechanismy terapie nádorů na buněčné a molekulární úrovni, nádory u rostlin, genové manipulace (u buněk všech tří říší), modely kancerogeneze, sociální a asociální chování buněk (mezibuněčné signalizace), modely kancerogeneze, karcinogeny v životním prostředí. Je možné přihlásit i jinak zaměřené příspěvky, které souvisejí s hlavním tématem Biologických dnů. Každý tematický okruh bude uveden přehledným referátem (pozvaný přednášející, 45 min), následovat budou přihlášené přednášky (15 minut), možné bude vystavit i přihlášené postery. Edukační přednášky (každá asi 30 minut) budou zaměřeny na buněčnou a molekulární biologii, budou soustředěny do jedné ze sekcí a budou určeny středoškolským profesorům a ostatním biologicky erudovaným zájemcům. Vítány 9

12 jsou přihlášky příspěvků (10 minut) týkajících se zkušeností s výukou buněčné a molekulární biologie na středních školách. Nově bude na Biologických dnech sekce posterů mladých biologů určená studentům bakalářského a magisterského studia různých fakult. Přihlásit je možné příspěvky bez omezení tématu, ale pouze příspěvky založené na vlastních experimentálních výsledcích (kompilační práce nikoliv). Organizační výbor: Doc. RNDr. J. Berger, CSc. (předseda), Prof. MUDr. O. Nečas, DrSc., Doc. RNDr. et MUDr. M. Červinka, CSc., Doc. MUDr. Karel Smetana Jr., DrSc. Vědecký výbor: Prof. MUDr. O. Nečas (předseda), Prof. M. Hejtmánek, Prof. R. Janisch, Doc. M. Červinka, Prof. V. Srb, Prof. S. Čech, Doc. J. Reischig, Prof. A. Svoboda, Doc. J. Berger. Konferenční poplatek: členové ČSBS a studenti 150 Kč,-, ostatní 300,- Kč. Poplatek je nutné uhradit na účet /0800, var. symbol 199, Česká spořitelna a.s., pobočka Brno město do 30. května Včas zaslaný konferenční příspěvek opravňuje k obdržení všech konferenčních materiálů. Později je možné konferenční příspěvek složit pouze na místě, a to ve výši 400,- Kč. Souhrny (1x v češtině a 1x v angličtině) jsou přijímány do 15. června 1999, a to na disketě, psané ve Wordu 6, nebo ve WordPerfectu 6/7/8, velikost písma 10, jedna strana A5, okraje 2 cm. Ubytování: na kolejích Jihočeské univerzity (v areálu konference), cena za jednu noc Kč za dvoulůžkový pokoj. 2. cirkulář s dalšími informacemi bude zaslán přihlášeným účastníkům během března Srdečně jsou zváni k účasti kolegové různých odborných zájmů, neboť cílem XV. Biologických dnů bude zdůraznění integrujících aspektů mezi různými biologickými obory. Společná cena společnosti B.M. - COMP. a Čs. biologické společnosti v oboru patologie buňky a molekulární biologie. Cena je periodickou veřejnou soutěží, jejímž cílem je motivovat vědecké pracovníky a tím přispět k rozvoji výše uvedených oborů v České a Slovenské republice. Vítězi bude umožněn bezplatný odběr spotřebního materiálu v hodnotě ,- na základě vlastního výběru z katalogu společnosti Boehringer Mannheim - Biochemicals, a dále obdrží ,- Kč pro soukromou spotřebu. Státní občanství a místo vzniku navržené studie Kandidát musí být občanem České (či Slovenské) republiky (kooperace se zahraničním pracovištěm je možná). Přihlásit se mohou i cizí státní příslušníci s legálním dlouhodobým pobytem na území jednoho z obou států, pokud navržená práce vznikla na některém z pracovišť (Akademie věd, vysoké školy, resortní i soukromá pracoviště) v ČR či SR. 10

13 Charakteristika uchazeče a věkový limit Cena je určena pro pregraduální a postgraduální studenty, mladé vědecké pracovníky a vysokoškolské učitele. V roce přihlášení do soutěže nesmí věk uchazeče překročit 30 let. Práce navržené k ocenění K ocenění mohou být navrženy diplomové práce, disertační práce a práce veřejně publikované. V případě publikace s více autory musí být uchazeč prvním z autorů a musí předložit písemný souhlas ostatních spoluautorů včetně cizinců. Přihláška do soutěže h Krátký pracovní životopis obsahující datum narození, dosažené vzdělání, pracoviště (včetně adresy, telefonu, faxu a případně elektronické pošty) a vědecké zaměření. h Jeden výtisk navržené studie se všemi výše uvedenými náležitostmi. Do soutěže lze přihlásit diplomovou či disertační práci obhájenou, u tištěných publikací vročenou v roce přihlášení do soutěže, nebo v roce předcházejícím. h Životopis spolu s příslušnou studií musí být zaslán na adresu Hlavního výboru Čs. biologické společnosti, Joštova 10, Brno, a to do příslušného kalendářního roku. Výběrové řízení a porota Výběrové řízení proběhne do následujícího kalendářního roku. Každá práce bude hodnocena nezávislým oponentem, určeným výborem ČsBS. Přihlášení účastníci budou o výsledku soutěže písemně informováni. Cenu vítěz převezme na některé konferenci konané pod záštitou ČsBS. Cena musí být osobně převzata v roce jejího vyhlášení. RNDr.Jan Továrek za B.M.-COMP.s.r.o. Prof.MUDr.Oldřich Nečas, DrSc. za Čs.biologickou společnost Cytoskeletální klub Sekce buněčné biologie Československé biologické společnosti pořádá seminář VII. CYTOSKELETÁLNÍ KLUB Vranovská Ves, Zveme Vás na toto již tradiční setkání pracovníků z ČR a SR, zabývajících se výzkumem cytoskeletu z různých aspektů. Tématika nebude opět omezena jinak než názvem semináře a předpokládáme, že zahrne všechny tradičně v našich zemích řešené problematiky. Zdůrazněny by měly být především metodické aspekty studia cytoskeletu (včetně využití v lékařské diagnostice). Aktuální experimentální výsledky bude možno prezentovat formou posterů, přehlednější informace budou náplní přednášek. Seminář se bude konat ve dnech v Hotelu Club, Vranovská Ves u Znojma. Zahájení bude v a ukončení v hodin. Úvodní přednášku prosloví prof. MUDr. Zdeněk Lukáš na téma: Cytoskelet a patologie buňky. Semináře zúčastní rovněž firmy, které představí novinky v mikroskopické a separační technice a firmy zaměřené na biochemické a imunologické preparáty. 11

14 Konferenční poplatek je 200 Kč. Ubytování je zajištěno ve dvou až třílůžkových pokojích. Cena za jednu noc je cca 280 Kč. Stravné cca 300 Kč na osobu. Veškeré poplatky budou vybírány na místě. Přihlášky zašlete písemně nebo přímo z WWW adresy: Organizací semináře byl pověřen Biologický ústav lékařské fakulty MU V Brně V Brně dne Prof. MUDr. A. Svoboda, CSc. Členům sekce buněčné biologie přihláška volně přiložena INFORMACE BIOLOGICKÁ FAKULTA JU - VZNIK A SOUČASNÝ STAV Zřízení Biologické fakulty na připravované Jihočeské univerzitě bylo doporučeno Akreditační komisí vlády ČR na jejím druhém zasedání v dubnu 1991 ve Lnářích. Fakultu ustavil senát JU dne 8. listopadu Akreditační komise schválila v červnu 1992 žádost fakulty o akreditaci magisterského a doktorandského studia. Prvé z nich bylo zahájeno na podzim 1994, druhé běží již od studijního roku 1992/1993. V lednu 1995 fakulta získala právo habilitací a řízení ke jmenování profesorů a chce být s ohledem na své personální a technické možnosti fakultou náročnou. V akademickém roce předpokládáme zápis asi 400 studentů všech semestrů. ZAMĚŘENÍ Charakteristické zaměření fakulty vyplývá z toho, že většina přednášejících na Biologické fakultě pochází a dále pracuje na ústavech AV ČR v Českých Budějovicích a Třeboni, vybavení těchto ústavů využívají také jejich studenti. Biologická fakulta rozvíjí ekologické a bionomické obory a etologii obratlovců i práce na úrovni celulární a molekulární. Specifické jsou pro nás zejména buněčná a vývojová biologie, genetika a genové inženýrství rostlin a fyziologie rostlin i živočichů. Fakulta pokrývá prakticky celý rozsah biologie. TYPY STUDIA Biologická fakulta nabízí tři úrovně studia: bakalářské, magisterské a doktorandské. Bakalářské studium je zpravidla tříleté a posluchači v něm získají znalosti potřebné pro praktické činnosti nebo základy k dalšímu vzdělání. Součástí studia je vyhotovení krátké práce, ve které studenti řeší zadaný problém na podkladě dat, z nichž některá získávají sami. V průběhu druhého semestru se posluchač rozhodne pro některou ze šesti specializací: Příprava na magisterské studium biologických 12

15 oborů, Životní prostředí malých území a provozů, Mikrobiologická a chemická analytika životního prostředí, Rostlinné biotechnologie, Příprava pro studium učitelství biologických oborů a Biomedicínská laboratorní technika. Připravujeme otevření studia fyziky společně s PF. Magisterské studium trvá zpravidla další dva roky a vstupují do něj absolventi bakalářského stupně studia. Posluchači se naučí odborné práci založené na teoretických základech. Součástí studia je vypracování diplomové práce, ve které studenti vycházejí z prací publikovaných v mezinárodních časopisech, sami získají množství dat a zpracovávají je. Výsledky práce (její podstatná část) jsou předloženy jako publikovatelný rukopis. V magisterském studiu je možno studovat tyto obory: Aplikovaná ekologie, Bionomie rostlin, Buněčná a vývojová biologie, Ekologie, Evoluční biologie, Fyziologie rostlin, Fyziologie živočichů, Genetika a genové inženýrství, Geobotanika, Klinická biologie, Limnologie, Parazitologie, Půdní biologie a Zoologie (se specializacemi Ekologie a etologie obratlovců a Entomologie). Smyslem doktorandského studia je uvést studenty do vědecké práce. Během studia po dobu nejméně dalších tří let si doplní potřebné znalosti ve zvoleném oboru doktorandského studia, pokud do něj přišli z jiného oboru, absolvují některé specifické přednášky a kurzy, vedou praktika v bakalářském či magisterském studiu a tím osvědčí své pedagogické schopnosti. Zejména pak vypracují doktorskou disertaci, která přináší nová zjištění pro daný vědní obor a má být před obhajobou přijata k tisku v renomovaném mezinárodním časopisu. Obory doktorandského studia jsou: Anatomie a fyziologie rostlin, Aplikovaná a krajinná ekologie, Botanika, Ekologie, Fyziologie a vývojová biologie živočichů, Genetika, Hydrobiologie, Molekulární a buněčná biologie, Parazitologie, Zoologie. Pro příbuzné obory jsou zřizovány společné oborové rady k podpoře mezioborové problematiky. Fakulta bude velmi podporovat pobyty úspěšných studentů magisterského a doktorandského studia na některé dobré západní univerzitě. Děkan: Doc. RNDr. Zdeněk Brandl, CSc. Proděkan pro rozvoj fakulty: Doc. RNDr. Pavel Kindlmann, DrSc. Studijní proděkan: RNDr. Šárka Klementová, CSc. Proděkan pro vědu a doktorandské studium: RNDr. Věra Straškrabová, DrSc. KATEDRY BF JU A STUDIJNÍ OBORY KATEDRA BOTANIKY vedoucí: Prof. RNDr. Jiří Komárek, DrSc., Na Sádkách 7, přízemí, č. dv. 007 Katedra garantuje studijní programy magisterských oborů Bionomie rostlin, Geobotanika a doktorandského oboru Botanika. Koordinuje bakalářské studijní programy a diplomové práce studentů zaměřených na botanické disciplíny. Pracovníci katedry zajišťují výuku nebo se podílejí na výuce kursů garantovaných 13

16 katedrami Ekologie a Matematiky. Vědeckou aktivitu rozvíjí ve spolupráci s Botanickým ústavem AV ČR v oborech taxonomie, bionomie a ekologie řas, ekologie hub, ekologie vyšších rostlin a dále v oboru matematické ekologie. BIONOMIE ROSTLIN, garant: Prof. RNDr. Jiří Komárek, DrSc. Na rozdíl od klasických botanických oborů je kladen velký důraz na všestrannost poznání rostlin včetně biochemie a genetiky. Řada témat diplomových prací jsou projekty v oboru algologie. GEOBOTANIKA, garant: Doc. RNDr. Karel Prach, CSc. Náplní je ekologie rostlin, více prakticky zaměřená k posuzování stavu a vývoje porostů v produkčních i chráněných územích. KATEDRA EKOLOGIE vedoucí: Ing. Hana Šantrůčková, CSc., Na Sádkách 7, 2. patro, č. dv. 238 Katedra garantuje studijní programy bakalářských specializací Životní prostředí malých území a provozů, Mikrobiologická a chemická analytika životního prostředí, magisterských oborů Aplikovaná ekologie, Ekologie, Limnologie, Půdní biologie a doktorandských oborů Aplikovaná a krajinná ekologie, Ekologie, Hydrobiologie. Koordinuje bakalářské studijní programy a diplomové práce studentů zaměřených na ekologické disciplíny. Pracovníci katedry zajišťují výuku nebo se podílejí na výuce kursů garantovaných katedrami Botaniky a Zoologie. Vědeckou aktivitu rozvíjí ve spolupráci s Hydrobiologickým ústavem, Ústavem půdní biologie AV ČR a třeboňským pracovištěm Botanického ústavu AV ČR v oborech ekologie vodních a půdních organismů, mikrobiální ekologie, studium procesů v půdních, vodních a mokřadních ekosystémech narušených lidskou činností. K odvození vhodných opatření pro jejich optimální management je rovněž využíváno ekosystémových modelů. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ MALÝCH ÚZEMÍ A PROVOZŮ, garant: Prof. RNDr. Pavel Blažka, CSc. Poskytuje znalosti a dovednosti, které umožňují odkrývat ekologické problémy v průmyslových nebo zemědělských provozech i v menších sídlech a současně navrhovat prostředky k jejich nápravě. Absolventi budou dále schopni zpracovávat studie pro EIA. MIKROBIOLOGICKÁ A CHEMICKÁ ANALYTIKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, garant: RNDr. Věra Straškrabová, DrSc. Poskytuje znalosti a dovednosti, které umožňují prakticky provádět standardní mikrobiologické a chemické analýzy jednotlivých složek životního prostředí i zhodnotit jejich výsledky. Absolventi budou dále schopni vést jednoduší monitorovací projekty. APLIKOVANÁ EKOLOGIE, garant: RNDr. Jan Květ, CSc.; Ing. Richard Tichý, CSc. Na rozdíl od ostatních specializací připravuje absolventy cíleně pro práci v úřadech státní správy a samosprávy, v poradenských a expertizních firmách. Prioritními směry jsou: revitalizace narušených ekosystémů, ochrana přírody, optimalizace hospodaření v krajině, ochrana kvality vod, radioekologie a ekotoxikologie. EKOLOGIE, garant: Doc. RNDr. Zdeněk Brandl, CSc.; Doc. RNDr. Jan Lepš, CSc. Akcentuje teoretické základy oboru jako základ aplikací a zejména vzájemné interakce organismů a jejich prostředí. 14

17 LIMNOLOGIE, garant: Doc. RNDr. Karel Šimek, CSc; RNDr. Věra Straškrabová, DrSc. Analyzuje stav ve sladkovodním ekosystému a jeho interakce s okolím, navrhuje způsoby jeho úpravy žádoucím směrem a tento vývoj kontroluje. PŮDNÍ BIOLOGIE, garant: Ing. Hana Šantrůčková, CSc., Ing. Miloslav Šimek, CSc. Sleduje interakce mezi půdní zvířenou, mikrobiálním společenstvem, půdní strukturou a chemickými parametry, obor je základem studia úrodnosti půd. KATEDRA GENETIKY řízením pověřen: Doc. RNDr. Miloš Ondřej, DrSc., Branišovská 31, ÚMBR, 1. patro, č. dv. 102 Katedra garantuje studijní programy bakalářské specializace Rostlinné biotechnologie, magisterského oboru Genetika a genové inženýrství a doktorandského oboru Genetika. Koordinuje bakalářské studijní programy a diplomové práce studentů zaměřených na genetiku a genové inženýrství. Vědeckou aktivitu rozvíjí ve spolupráci s Ústavem Molekulární biologie rostlin a Entomologickým ústavem AVČR v oborech genetika a genové inženýrství rostlin (tkáňové kultury, mutageneze, transgenóze, molekulární sondy, genetika virů a viroidů). Dalším zastoupeným směrem je genetika a cytogenetika hmyzu. ROSTLINNÁ BIOTECHNOLOGIE, garant: Doc. RNDr. Miloš Ondřej, DrSc. Poskytuje znalosti a dovednosti, které umožňují pracovat ve výzkumných i komerčních laboratořích zaměřených na využití tkáňových kultur, virologických a molekulárně genetických technik pro šlechtění a produkci rostlin. GENETIKA A GENOVÉ INŽENÝRSTVÍ, garant: Doc. RNDr. Miloš Ondřej,DrSc. Je soustředěna na přenos genů do rostlin, strukturu rostlinného genomu, genetiku rostlinných virů a viroidů, fixaci dusíku a genetiku tkáňových kultur rostlin. KATEDRA OBECNÉ BIOLOGIE řízením pověřen: Doc. RNDr. Josef Berger, CSc., Branišovská 31, EntÚ, přízemí, č. dv. 005 Katedra garantuje studijní programy bakalářské specializace Biomedicínská laboratorní technika, magisterských oborů Buněčná a vývojová biologie, Fyziologie rostlin, Fyziologie živočichů, Klinická biologie a doktorandských oborů Molekulární a buněčná biologie, Anatomie a fyziologie rostlin, Fyziologie a vývojová biologie živočichů. Koordinuje bakalářské studijní programy a diplomové práce studentů zaměřených na většinu obecně biologických specializací. Pracovníci katedry zajišťují výuku nebo se podílejí na výuce kursů garantovaných katedrami Ekologie, Genetiky, Parazitologie a Zoologie. Vědeckou aktivitu rozvíjí ve spolupráci s Ústavem molekulární biologie rostlin, Entomologickým ústavem AV ČR a třeboňským oddělením Mikrobiologického ústavu AV ČR v oborech molekulární a buněčná biologie, imunologie, mikrobiologie, vývojová biologie, klinická biologie, fyziologie rostlin a fyziologie živočichů. Akcentuje se interdisciplinární přístup k řešení jednotlivých problémů. Respektována jsou specifika biologických systémů různé úrovně. BUNĚČNÁ A VÝVOJOVÁ BIOLOGIE, garant: Prof. RNDr. Karel Beneš, CSc. Propojuje funkční a strukturální studium buněk rostlin a živočichů, zabývá se 15

18 regulačními mechanismy v ontogenetickém vývoji v návaznosti na molekulární biologii. FYZIOLOGIE ROSTLIN, garant: RNDr. Ivan Šetlík, CSc. Soustřeďuje se na ekofyziologii fotosyntézy a její mechanismy, na buněčnou biologii a biotechnologii řas. FYZIOLOGIE ŽIVOČICHU, garant: Prof. RNDr. František Sehnal, CSc., Prof. RNDr. Pavel Blažka, CSc. Klade důraz na ekologickou a vývojovou fyziologii bezobratlých a vodních obratlovců. KLINICKÁ BIOLOGIE, garanti: Doc. RNDr. Josef Berger, CSc., Prof. RNDr. Richard Petrásek, CSc. Studium umožňuje získat znalosti a dovednosti potřebné při provádění běžných i náročných postupů v klinických laboratořích, pro interpretaci výsledků laboratorních nálezů a pro řízení kontroly kvality těchto laboratoří při rutinní diagnostice i ve výzkumu. KATEDRA PARAZITOLOGIE vedoucí: RNDr. Václav Hypša, CSc., Branišovská 31, PAÚ, 3. patro, za hyg. smyčkou Katedra garantuje studijní program magisterského oboru Parazitologie a doktorandského oboru Parazitologie. Koordinuje studijní programy a diplomové práce studentů bakalářských oborů se zaměřením na Parazitologii. Pracovníci katedry zajišťují výuku nebo se podílejí na výuce kursů garantovaných katedrami Zoologie a Obecné biologie. Vědeckou aktivitu rozvíjí v rámci Společného pracoviště parazitologického výzkumu BF JU a Parazitologického ústavu AV ČR v oborech biologie a ekologie parazitických prvoků, červů a členovců a v oborech biochemie a molekulární biologie parazitů. PARAZITOLOGIE, garant: Doc. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc. Studuje parazity (prvoky, červy, členovce) a parazitární infekce moderními i klasickými metodami z biochemických, molekulárně biologických a imunologických hledisek. KATEDRA ZOOLOGIE vedoucí: Doc. RNDr. Jan Zrzavý, CSc., Branišovská 31, ENTÚ, 2. patro, č. dv. 211 Katedra garantuje studijní program magisterských oborů Entomologie, Ekologie a etologie obratlovců, Evoluční biologie a doktorandského oboru Zoologie. Koordinuje studijní programy a diplomové práce studentů bakalářských oborů se zaměřením na zoologii. Pracovníci katedry zajišťují výuku nebo se podílejí na výuce kursů garantovaných katedrou Ekologie. Vědeckou aktivitu rozvíjí ve spolupráci s Entomologickým ústavem AV ČR v oborech ekologie a vývojová biologie hmyzu, evoluční biologie bezobratlých. Mimo to se zabývá ekologií, etologií a ekotoxikologií obratlovců. ZOOLOGIE, garant: Prof. RNDr. Zdeněk Veselovský, DrSc.; Doc. RNDr. Jan Zrzavý, CSc. Obor se skládá ze dvou specializací, Ekologie a etologie obratlovců a Entomologie. Pro studenty, kteří zahájili studium v těchto specializacích jako samostatných oborech pokračuje studium v původním uspořádání. 16

19 EKOLOGIE A ETOLOGIE OBRATLOVCU, garant: Prof. RNDr. Zdeněk Veselovský, DrSc. Je zaměřena na studium populací, chování a bionomie obratlovců. ENTOMOLOGIE, garant: Doc.RNDr. Jan Zrzavý, CSc.; RNDr. Oldřich Nedvěd, CSc. Je zaměřena především na morfologii, fyziologii a ekologii hmyzu. EVOLUČNÍ BIOLOGIE, garant: Doc. RNDr. Jan Zrzavý, CSc.; Doc. RNDr. Pavel Kindlmann, DrSc. Je zaměřena na fylogenezi organismů, evoluční ekologii a evoluční morfologii. KATEDRA MATEMATIKY, FYZIKY a CHEMIE vedoucí: Doc. RNDr. Pavel Kindlmann, DrSc., Branišovská 31, budova BF+knihovna, 2. patro, č. dv zástupce vedoucího: RNDr. Šárka Klementová, CSc. Koordinuje studijní programy a diplomové práce studentů bakalářských oborů s chemickým, fyzikálním a matematickým zaměřením. Vědeckou aktivitu rozvíjí v oborech teoretická a evoluční ekologie, modelování životních strategií, fotochemické odbourávání pesticidů v přírodních vodách, fotochemická oxygenace biopolymerů (vztah k fotodynamické terapii nádorů), biokompatibilní materiály, plazmové procesy, diagnostika plazmatu, biofyzika. KATEDRA JAZYKŮ Katedra nemá vlastní vědecký program. Zajišťuje výuku cizích jazyků a kurzů humanitního zaměření. Magisterský studijní program KLINICKÁ BIOLOGIE je nový studijní obor na Biologické fakultě JU a je otevřen od akademického roku 1998/1999. Klinická biologie: připravuje vysokoškolské odborníky do klinických laboratoří, kde jsou schopni používat moderní metody klinické biochemie, laboratorní hematologie, imunologie, molekulární biologie, genetiky, histochemie, radiobiologie a klinické informatiky. Studenti bakalářského stupně studia jsou připravováni jako vedoucí laborantů, a to se znalostmi řízení vnitřní kontroly kvality. Absolventi magisterského studia získávají jak dovednosti používat vysoce náročné laboratorní diagnostické postupy, tak znalosti, se kterými jsou schopni interpretovat laboratorní výsledky. Na Biologické fakultě JU lze studovat řadu studijních oborů ve všech třech stupních studia. Jedním z magisterských studijních oborů je KLINICKÁ BIOLOGIE. Přijetí k jejímu studiu je možné za principiálně stejných podmínek jako k přijetí do jiných magisterských studijních oborů na BF JU. Podobně jako u jiných magisterských oborů na BF JU je pro studium Klinické biologie stanoveno vstupní minimum kursů, které musí zájemci absolvovat již během svého bakalářského studia. Dodatečné plnění vstupního minima během magisterského studia je možné pouze výjimečně v odůvodněných případech a jen v omezeném rozsahu. 17

20 Vstupním minimem magisterského studijního oboru je kromě získaného titulu Bc. absolvování následujících kursů: 1) Patofyziologie 2) Imunologie 3) Laboratorní hematologie 4) Klinická biochemie 5) Lékařská mikrobiologie 6) Klinická informatika 7) Praxe v klinické laboratoři I 8) Bakalářská práce v preklinické či klinické problematice Během magisterského studia student vypracovává diplomovou práci a zapisuje si z těch kursů, které na Biologické fakultě probíhají. V každém semestru musí získat studijním řádem předepsaný minimální počet kreditních bodů za zkoušky a zápočty. Kursy si student volí v každém semestru sám. Musí přitom postupně splnit následující výstupní minimum, aby se mohl přihlásit ke státní závěrečné zkoušce: 1) Klinická biochemie II 2) Molekulární biologie živočichů 3) Hematologie II 4) Lékařská parazitologie a diagnostické metody I 5) Histologie 6) Biorytmy člověka 7) Výživa člověka 8) Imunologie II 9) Klinická somatometrie 10) Klinická endokrinologie 11) Farmakologie 12) Praxe v klinické laboratoři II 13) Diplomová práce z preklinické či klinické problematiky Státní závěrečná zkouška pro získání titulu Mgr. v oboru klinická biologie se skládá ze tří částí (pater): 1. patro tvoří obecná biologie, 2. patro zahrnuje předměty výstupního minima, 3. patro obsahuje některý z následujících okruhů, které si student vybere před zkouškou sám: a) klinická biochemie b) hematologie c) imunologie d) mikrobiologie a parazitologie e) metabolismus a výživa f) molekulární diagnostika Třetí patro představuje určitou specializaci ve studijním oboru, předpokládá se, že zvolený okruh zná student do větší hloubky (nejvýhodnější bývá volba té specializace, která souvisí s tématem jeho diplomové práce). 18

Děkan Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích R o z h o d n u t í

Děkan Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích R o z h o d n u t í Děkan Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích R o z h o d n u t í o podmínkách přijetí ke studiu oborů v navazujících magisterských studijních programech pro akademický rok 2017/2018.

Více

Článek 1 Obecná ustanovení

Článek 1 Obecná ustanovení ŘÁD DOKTORSKÉHO STUDIA NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Článek 1 Obecná ustanovení 1. Tento řád vychází ze zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách (zákon o vysokých školách) v platném znění

Více

Postgraduální výuka na akreditovaných pracovištích a v IPVZ

Postgraduální výuka na akreditovaných pracovištích a v IPVZ Postgraduální výuka na akreditovaných pracovištích a v IPVZ Koordinátor: prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc. doc. MUDr. Filip Růžička, PhD V. Výroční zasedání společnosti pro lékařskou mikrobiologii České

Více

Usnesení. z 3. zasedání Vědecké rady Ústavu zdravotnických studií. Technické univerzity v Liberci dne 17. května 2012

Usnesení. z 3. zasedání Vědecké rady Ústavu zdravotnických studií. Technické univerzity v Liberci dne 17. května 2012 Usnesení z 3. zasedání Vědecké rady Ústavu zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci dne 17. května 2012 1. Vědecká rada schválila tento program jednání: - program jednání, - schválení materiálů

Více

Studijní obor: Bioanalytik odborný pracovník v laboratorních metodách

Studijní obor: Bioanalytik odborný pracovník v laboratorních metodách Magisterský studijní program Biochemie (doplněk ke studijnímu katalogu zveřejněnému na webových stránkách fakultu http://www.sci.muni.cz/katalog/katalog2015/katalogbch.pdf) Garant studijního programu Prof.

Více

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI RNDr. Marie Karlíková, PhD. Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. Univerzita Karlova - Lékařská

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 2. LÉKAŘSKÁ FAKULTA

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 2. LÉKAŘSKÁ FAKULTA UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 2. LÉKAŘSKÁ FAKULTA INFORMACE o přijímacím řízení 2016/2017 Univerzita Karlova v Praze - 2. lékařská fakulta INFORMACE o studiu a přijímacím řízení 2. lékařská fakulta Univerzity

Více

MATEMATICKÁ BIOLOGIE

MATEMATICKÁ BIOLOGIE INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská a Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita MATEMATICKÁ BIOLOGIE Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno Studijní obor Matematická biologie Masarykova

Více

ŘÁD VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

ŘÁD VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE ŘÁD VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE 1 2 Řád výběrového řízení České zemědělské univerzity v Praze ze dne 25. října 2012 Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Výběrovým řízení (dále také

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ. OBĚŽNÍK č. 14

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ. OBĚŽNÍK č. 14 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ V Hradci Králové dne 15. dubna 2015 OBĚŽNÍK č. 14 OBSAH: Archiv oběžníků: www.lfhk.cuni.cz/fakulta/dokumenty/obezniky-lf/ 1. Oznámení s gratulací

Více

Opatření děkana č. 3/2008. Název: Výuka a tvorba studijních programů. Čl. 1. Pravidla pro sestavování studijních plánů a doporučené studijní plány

Opatření děkana č. 3/2008. Název: Výuka a tvorba studijních programů. Čl. 1. Pravidla pro sestavování studijních plánů a doporučené studijní plány Opatření děkana č. 3/2008 Název: Výuka a tvorba studijních programů V souladu se Statutem Přírodovědecké fakulty Masarykovy Univerzity (dále jen Fakulty) vydávám toto opatření, které nahrazuje stejnojmenný

Více

ŘÁD DOKTORSKÉHO STUDIA

ŘÁD DOKTORSKÉHO STUDIA Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity ŘÁD DOKTORSKÉHO STUDIA 1 Organizace doktorského studia (1) Doktorský studijní program se na fakultě uskutečňuje v souladu se statutem fakulty a statutem OU,

Více

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia nejlépe anglofonních literatur nebo příbuzného oboru (anglistiky,

Více

Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií

Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. srpna 2002 č P

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. srpna 2002 č P VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. srpna 2002 č. 769 + P o Statutu Rady pro výzkum a vývoj a o jmenování členů Rady pro výzkum a vývoj V l á d a I. s c h v a l u j e Statut

Více

Podmínky přijímacího řízení ke studiu navazujících magisterských studijních oborů na Přírodovědecké fakultě UK pro akademický rok 2017/2018

Podmínky přijímacího řízení ke studiu navazujících magisterských studijních oborů na Přírodovědecké fakultě UK pro akademický rok 2017/2018 Podmínky přijímacího řízení ke studiu navazujících magisterských studijních oborů na Přírodovědecké fakultě UK pro akademický rok 2017/2018 Podmínky pro přijetí Podání řádně vyplněné přihlášky a uhrazení

Více

Podmínky přijetí ke studiu v doktorských studijních programech na Fakultě stavební VŠB-TU Ostrava

Podmínky přijetí ke studiu v doktorských studijních programech na Fakultě stavební VŠB-TU Ostrava Garant dokumentu: Proděkan pro vědu a výzkum FAST_SME_10_005 Verze:H Účinnost dokumentu od: 10.6.2014 Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Podmínky přijetí

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

UNIVERZITA KARLOVA 2. LÉKAŘSKÁ FAKULTA

UNIVERZITA KARLOVA 2. LÉKAŘSKÁ FAKULTA UNIVERZITA KARLOVA 2. LÉKAŘSKÁ FAKULTA Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2017/2018 Univerzita Karlova - 2. lékařská fakulta INFORMACE o studiu a přijímacím řízení 2. lékařská fakulta Univerzity

Více

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia nejlépe anglofonních literatur nebo příbuzného oboru (anglistiky,

Více

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/16

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/16 Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/16 PROMÍJENÍ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK přijímací řízení pro akademický rok 2015/2016 Pro akademický rok 2015/2016 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže

Více

Zápis ze zasedání VR FZV UP

Zápis ze zasedání VR FZV UP Zápis ze zasedání VR FZV UP 15. 04. 2013 Místo konání: Děkanát FZV UP v Olomouci, Tř. Svobody 8 pracovna děkana Datum: 15. 04. 2013 Čas: 13:00 hod. Přítomni: Omluveni: prof. PhDr. Ivo Barteček, CSc. prof.

Více

Postgraduální studium v oboru jaké jsou možnosti? Pavel Michálek, KARIM 1.LF a VFN Praha. University of East Anglia, Norwich, UK

Postgraduální studium v oboru jaké jsou možnosti? Pavel Michálek, KARIM 1.LF a VFN Praha. University of East Anglia, Norwich, UK Postgraduální studium v oboru jaké jsou možnosti? Pavel Michálek, KARIM 1.LF a VFN Praha. University of East Anglia, Norwich, UK Ph.D. studium Kapesní průvodce inteligentního mladého lékaře vlastním osudem

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Filozofická fakulta Na Mlýnské stoce 35, 370 01 České Budějovice, tel.: (+420) 38 777 1111, 38 777 4801 fax: (+420) 38 777 4812 e-mail: dekan@ff.jcu.cz OPATŘENÍ

Více

Katedra chemie (130)

Katedra chemie (130) Katedra chemie (130) Adresa katedry: Studentská 13, České Budějovice, 370 05 Katedra chemie zajišťuje výuku chemických předmětů, biochemie a předmětů didaktiky chemie pro tři fakulty JU Biologickou, Pedagogickou

Více

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia, nejlépe některého z oborů slovanské filologie. Doktorské studium oboru předpokládá dobrou aktivní

Více

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ - TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne 18. května 2012

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ - TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne 18. května 2012 Garant dokumentu: 9200 - prorektor pro studium TUO_VP_07_002 verze: B Účinnost dokumentu od: 18.5.2012 ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ - TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne 18. května 2012 Řízená

Více

Rigorózní řád Farmaceutické fakulty v Hradci Králové

Rigorózní řád Farmaceutické fakulty v Hradci Králové UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Rigorózní řád Farmaceutické fakulty v Hradci Králové Akademický senát Farmaceutické fakulty v Hradci Králové se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. g) zákona č. 111/1998

Více

Výroční zpráva o hospodaření Fakulty veterinárního lékařství VFU Brno za rok 2015

Výroční zpráva o hospodaření Fakulty veterinárního lékařství VFU Brno za rok 2015 Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Fakulta veterinárního lékařství Výroční zpráva o hospodaření Fakulty veterinárního lékařství VFU Brno za rok 2015 Předkládá: prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D.,

Více

OR Biomedicínská informatika

OR Biomedicínská informatika OR Biomedicínská informatika Předsedkyně oborové rady Prof. RNDr. Jana Zvárová, DrSc. Ústav informatiky Akademie věd ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 2 182 07 Praha 8 tel.: 266 053 640 fax: 286 581 453

Více

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích?

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích? Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích? Vysoká škola chemická v Pardubicích vznikla Vládním nařízením č. 81 z 27. června 1950. Výuka byla zahájena 15. října 1950 v adaptovaných prostorách pekařské

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ ze dne 5. ledna 2017

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ ze dne 5. ledna 2017 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), registrovalo dne 5. ledna 2017 pod

Více

Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK

Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK Příloha k RD 22/2012 Přihlásit se k habilitačnímu řízení v daném oboru Teorie vzdělávání ve fyzice mohou vysokoškolsky

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Bakalářský studijní program 5345R SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma studia A.

Více

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2016/2017

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2016/2017 Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2016/2017 Pro akademický rok 2016/2017 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže uvedené akreditované studijní obory. Bakalářské studium Děkan může uchazečům

Více

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové v roce 2013

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové v roce 2013 Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové v roce 2013 V souladu s čl. 25 Statutu Univerzity Hradec Králové se bude přijímací

Více

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě MU

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě MU MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě MU Jiří Doškař Ústav experimentální biologie, Oddělení genetiky a molekulární biologie 1 V akademickém roce 1964/1965

Více

Soutěž o cenu děkana za práci v oboru ekologie a problematiky životního prostředí (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta).

Soutěž o cenu děkana za práci v oboru ekologie a problematiky životního prostředí (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta). Soutěž o cenu děkana za práci v oboru ekologie a problematiky životního prostředí (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta). S myšlenkou nezbytnosti environmentální edukace všech budoucích učitelů ustavil

Více

STATUT A PRAVIDLA INTERNÍ GRANTOVÉ AGENTURY PEF ČZU V PRAZE

STATUT A PRAVIDLA INTERNÍ GRANTOVÉ AGENTURY PEF ČZU V PRAZE STATUT A PRAVIDLA INTERNÍ GRANTOVÉ AGENTURY PEF ČZU V PRAZE Interní grantová agentura PEF ČZU v Praze (IGA PEF) je založena a provádí svou činnost ve smyslu Pravidel pro poskytování podpory na specifický

Více

Podmínky pro přijímací řízení

Podmínky pro přijímací řízení Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2014/2015 Pro akademický rok 2014/2015 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže uvedené akreditované studijní obory. Bakalářské studijní programy: Bez

Více

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická SMĚRNICE Č. 3/2016

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická SMĚRNICE Č. 3/2016 UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická SMĚRNICE Č. 3/2016 Věc: Přijímací řízení pro akademický rok 2017/2018 Působnost pro: Účinnost od: 1. prosince 2016 Číslo jednací: sfcht/242/16 Vypracoval

Více

doc. Ing. JAN KOUŘIL, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický ve Vodňanech

doc. Ing. JAN KOUŘIL, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický ve Vodňanech doc. Ing. JAN KOUŘIL, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický ve Vodňanech ZKUŠENOSTI SE ZAVEDENÍM KOMBINOVANÉHO SPECIALIZAČNÍHO STUDIA NA JIHOČESKÉ

Více

Roční zpráva o činnosti vědecké. společnosti Česká společnost. experimentální biologie rostlin za. rok 2010

Roční zpráva o činnosti vědecké. společnosti Česká společnost. experimentální biologie rostlin za. rok 2010 Roční zpráva o činnosti vědecké společnosti Česká společnost experimentální biologie rostlin za rok 2010 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI Předseda společnosti prof. RNDr. Lubomír Nátr, DrSc. Počet členů

Více

VŠB-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA Sokolská třída 33, Ostrava

VŠB-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA Sokolská třída 33, Ostrava VŠB-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA Sokolská třída 33, 701 21 Ostrava PRAVIDLA přijímacího řízení ke studiu v doktorských studijních programech akreditovaných v českém jazyce Ekonomické

Více

část A Přijímací řízení pro uchazeče o studium v doktorských studijních programech v českém jazyce bude probíhat celkem ve dvou kolech:

část A Přijímací řízení pro uchazeče o studium v doktorských studijních programech v českém jazyce bude probíhat celkem ve dvou kolech: Nařízení děkana č. 04/2017 Podmínky přijímacího řízení v doktorských studijních programech pro studium v českém i anglickém jazyce v akademickém roce 2017/2018 na Fakultě životního prostředí ČZU v Praze

Více

Děkan Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Děkan Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Děkan Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Rozhodnutí o podmínkách přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech pro akademický rok 2017/2018 1. Na základě 48 až

Více

Směrnice děkana č. 10/2011. K uskutečňování doktorských studijních programů. Část první

Směrnice děkana č. 10/2011. K uskutečňování doktorských studijních programů. Část první Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství V Brně dne 24. 11. 2011 Směrnice děkana č. 10/2011 K uskutečňování doktorských studijních programů (směrnice fakulty k provedení Studijního a

Více

Doktorské studijní programy (obory), které budou v akademickém roce 2017/2018 na VŠB-TU Ostrava otevřeny:

Doktorské studijní programy (obory), které budou v akademickém roce 2017/2018 na VŠB-TU Ostrava otevřeny: Podmínky přijetí ke studiu v univerzitních studijních programech Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava pro akademický rok 2017/2018 typ studia doktorské Doktorské studijní programy (obory),

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Garant dokumentu: 9200 - prorektor pro studium Účinnost dokumentu od: 17. 4. 2013 ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ - TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne 17. dubna 2013 Řízená kopie č.:

Více

přednášek domácího nebo zahraničního hosta na pracovišti. Součástí volitelné části studijního plánu je i podíl studenta na pedagogické činnosti

přednášek domácího nebo zahraničního hosta na pracovišti. Součástí volitelné části studijního plánu je i podíl studenta na pedagogické činnosti P 7105 Historické vědy DĚJINY A KULTURY ZEMÍ ASIE A AFRIKY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe orientalistických či příbuzných humanitních oborů (historie, filozofie,

Více

ŘÁD HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ze dne 24.

ŘÁD HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ze dne 24. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 24. května 2012

Více

Kritéria pro hodnocení přijímacích zkoušek v roce 2008

Kritéria pro hodnocení přijímacích zkoušek v roce 2008 Kritéria pro hodnocení přijímacích zkoušek v roce 2008 Bakalářské studijní programy jednooborové studium (prezenční studium) B 1101 Matematika a její aplikace Písemný test z matematiky maximum 75 bodů

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra technické a informační výchovy Vás zve na mezinárodní vědecko-odbornou konferenci konanou pod záštitou děkanky Pedagogické fakulty UP prof. PaedDr.

Více

Studijní obor Zdravotní laborant. Studijní program Specializace ve zdravotnictví

Studijní obor Zdravotní laborant. Studijní program Specializace ve zdravotnictví Studijní obor Zdravotní laborant Studijní program Specializace ve zdravotnictví Základní údaje o zvoleném studijním oboru Studijní program Specializace ve zdravotnictví Studijní obor Zdravotní laborant

Více

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM ÚVOD Kvantifikovaná kriteria jsou pomocným podkladem pro zahájení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ NA PF UJEP

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ NA PF UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 10/2016 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ NA PF UJEP Čl. 1 OBECNÁ USTANOVENÍ

Více

OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE

OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE Předseda: Stanislav Štípek, prof., MUDr., DrSc. Ústav lékařske biochemie a laboratorní disgnostiky 1. LF UK Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 tel.: 224 964 283 fax: 224

Více

Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci Výsledky 3. výzvy Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, Oblasti podpory. - Vysokoškolské vzdělávání

Více

Forma a náplň přijímací zkoušky. Způsob hodnocení v rámci přijímacího řízení

Forma a náplň přijímací zkoušky. Způsob hodnocení v rámci přijímacího řízení Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové v akademickém roce 2016/17 V souladu s čl. 25 Statutu Univerzity Hradec Králové

Více

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě UK v Praze

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě UK v Praze Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě UK v Praze Studium biologie na PřF UK v Praze Bakalářské studijní programy / obory Biologie Biologie ( duhový bakalář ) Ekologická a evoluční biologie ( zelený

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA http://wwwdata.muni.cz/study/branch.asp?subjekt=arts&program=85&typ=d&forma=p&obor=7310v115 STUDIJNÍ PROGRAM P7310 FILOLOGIE OBECNÁ JAZYKOVĚDA (7310V115) Oborová

Více

Děkan: prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc. Úřední hodiny: Út: 13:00 14:00 hod Čt: 13:00 15:00 hod

Děkan: prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc.   Úřední hodiny: Út: 13:00 14:00 hod Čt: 13:00 15:00 hod Cíl: seznámit nové studenty Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (dále LF UP) se základními informacemi, souvisejícími se studiem na LF UP. Prezentace: zásady kreditového systému základní normy

Více

Podmínky pro přijímací řízení

Podmínky pro přijímací řízení Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2014/2015 Pro akademický rok 2014/2015 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže uvedené akreditované studijní obory. Bakalářské studijní programy: Bez

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA v Českých Budějovicích. Ekonomická fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA v Českých Budějovicích. Ekonomická fakulta JIHOČESKÁ UNIVERZITA v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta akademický rok 2009/2010 Úvodní informace pro 1. ročníky ÚFŘP bakalářské studium navazující magisterské studium Ekonomická fakulta: doktorské

Více

Řád celoživotního vzdělávání

Řád celoživotního vzdělávání Řád celoživotního vzdělávání Září 2009 Praha Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád upravuje bližší podmínky celoživotního vzdělávání na vysoké škole CEVRO Institut, o.p.s. (dále jen "Vysoká škola"). Studium

Více

FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. REGIONÁLNÍ CENTRUM VaV

FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. REGIONÁLNÍ CENTRUM VaV ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ REGIONÁLNÍ CENTRUM VaV Operačního programu VAVPI Prioritní osa 2 KARIÉRNÍ ŘÁD vysokoškolsky vzdělaných pracovníků Regionálního centra c VaV

Více

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb.

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb. Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb., Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle

Více

Zápis č. 15/2012 (14) z řádného zasedání Akademického senátu Fakulty technologické konaného dne

Zápis č. 15/2012 (14) z řádného zasedání Akademického senátu Fakulty technologické konaného dne Zápis č. 15/2012 (14) z řádného zasedání Akademického senátu Fakulty technologické konaného dne 12. 11. 2012 Přítomni: Dr. Staněk, Dr. Halabalová, doc. Vilčáková, Dr. Vltavská, Dr. Rouchal, Ing. Ovsík,

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 21. září 2011 č. 692 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2012, a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI AKADEMICKÉHO SENÁTU FCH VUT V BRNĚ za období od 15. března 2014 do 15. března 2015

ZPRÁVA O ČINNOSTI AKADEMICKÉHO SENÁTU FCH VUT V BRNĚ za období od 15. března 2014 do 15. března 2015 ZPRÁVA O ČINNOSTI AKADEMICKÉHO SENÁTU FCH VUT V BRNĚ za období od 15. března 2014 do 15. března 2015 Protože v průběhu období, za které je zpráva podávána, skončilo funkční období AS FCH ve složení vzešlém

Více

Obecná ustanovení. Podmínky přijetí ke studiu

Obecná ustanovení. Podmínky přijetí ke studiu Podmínky pro přijetí ke studiu v akreditovaných studijních programech na Provozně ekonomickou fakultu MZLU v Brně v zimním semestru akademického roku 2005/2006 1 Obecná ustanovení (1) Podmínky pro přijetí

Více

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. června 2010

Více

Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity

Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity Článek 1 Úvodní ustanovení Tento Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity (dále jen Řád ) upravuje v souladu s ustanovením 60 a 60a zákona č.

Více

Statut Rady pro výzkum a vývoj

Statut Rady pro výzkum a vývoj Statut Rady pro výzkum a vývoj P ř í l o h a k usnesení vlády ze dne 19. ledna 2005 č. 82, ve znění usnesení vlády: ze dne 19. října 2005 č. 1354, ze dne 15. listopadu 2006 č. 1321, ze dne 19. března 2007

Více

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan 1 Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Radim Farana děkan Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ISO 9001 : 2001 CQS 2258/2007 CZ 2258/2007 2 Nové talenty pro vědu

Více

Doktorské studijní programy (obory), které budou v akademickém roce 2016/2017 na VŠB- TU Ostrava otevřeny:

Doktorské studijní programy (obory), které budou v akademickém roce 2016/2017 na VŠB- TU Ostrava otevřeny: Podmínky přijetí ke studiu v univerzitních studijních programech Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava pro akademický rok 2016/2017 typ studia doktorské Doktorské studijní programy (obory),

Více

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 19. listopadu 2007

Více

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP)

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) 1 nabízíme univerzitní studium bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru obor je nepřetržitě vyučován na JU již od roku 1994 garantem je Katedra

Více

60 let dlouhodobých pokusů v České republice

60 let dlouhodobých pokusů v České republice Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Vás srdečně zve na mezinárodní konferenci 60 let dlouhodobých pokusů v České republice 22. 24. červen 2015 Praha, Česká republika 1. cirkulář Dovolujeme si Vás pozvat

Více

SMĚRNICE DĚKANA FF UP K ŘÁDU RIGORÓZNÍHO ŘÍZENÍ B1-13 / 3-HN

SMĚRNICE DĚKANA FF UP K ŘÁDU RIGORÓZNÍHO ŘÍZENÍ B1-13 / 3-HN FILOZOFICKÁ FAKULTA UP SMĚRNICE DĚKANA SD-01/2013 SMĚRNICE DĚKANA FF UP K ŘÁDU RIGORÓZNÍHO ŘÍZENÍ B1-13 / 3-HN Obsah: Směrnice stanoví podrobnosti konání rigorózního řízení na FF UP Zpracoval: doc. PhDr.

Více

Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Přihlášení ke studiu

Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Přihlášení ke studiu OPATŘENÍ DĚKANA EF č. 100/2016 k pravidlům pro přijímací řízení a podmínkám pro přijetí ke studiu v doktorském studijním programu v akademickém roce 2016/2017 18. 2. 2016 Článek 1 Úvodní ustanovení 1)

Více

Harmonogram pro státní zkoušky 2016

Harmonogram pro státní zkoušky 2016 Harmonogram pro státní zkoušky 2016 Přihlášení se k tématu závěrečné práce v SIS: do 30.11.2015 obhajoba pod garancí některé biologické katedry výběr tématu dle nabídky (SIS nebo katedrové stránky) nebo

Více

Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií MU (ve znění účinném od 1. 4.

Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií MU (ve znění účinném od 1. 4. Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií MU (ve znění účinném od 1. 4. 2014) Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách

Více

Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Syllabova 19 703 00 Ostrava 3 Řád rigorózního řízení. č.j. OU-12592/11-2011 V Ostravě dne 21.2.

Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Syllabova 19 703 00 Ostrava 3 Řád rigorózního řízení. č.j. OU-12592/11-2011 V Ostravě dne 21.2. Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Syllabova 19 703 00 Ostrava 3 Řád rigorózního řízení č.j. OU-12592/11-2011 V Ostravě dne 21.2.2011 Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Řád rigorózního

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 25. září 2013 č. 729 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2014 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České

Více

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 21. září 2016 č. 831

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 21. září 2016 č. 831 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 21. září 2016 č. 831 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2017 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2018

Více

Zápis ze zasedání VR chemické sekce a rady programu PRVOUK P42 Chemie dne

Zápis ze zasedání VR chemické sekce a rady programu PRVOUK P42 Chemie dne Zápis ze zasedání VR chemické sekce a rady programu PRVOUK P42 Chemie dne 13. 6. 2013 Zápis ze zasedání VR chemické sekce Přítomni: Omluveni: Hosté: doc. Obšil, prof. Hudeček, prof. Zima, doc. Coufal,

Více

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Tento řád Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně (dále jen PF UJEP) upravuje podmínky v souladu se zákonem č.111/1998

Více

Vyhláška děkanky č. 23VD/2014 o rigorózním řízení

Vyhláška děkanky č. 23VD/2014 o rigorózním řízení Děkanka Fakulty pedagogické Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 Fax: +420 377 636 002 e-mail: coufalov@fpe.zcu.cz V Plzni 15. prosince 2014 ZCU /2014/DFPE/Pel Vyhláška děkanky č. 23VD/2014

Více

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

Zápis z 2. zasedání Rady Fyzikálního ústavu AV ČR, v.v.i. Program jednání

Zápis z 2. zasedání Rady Fyzikálního ústavu AV ČR, v.v.i. Program jednání Zápis z 2. zasedání Rady Fyzikálního ústavu AV ČR, v.v.i. konané 27. února 2007 na pracovišti Slovanka Přítomni: J. Chýla, M. Glogarová, P. Hedbávný, J. Hořejší, E. Hulicius, J. Humlíček, V. Janiš, K.

Více

Studium optiky a optometrie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT

Studium optiky a optometrie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT Studium optiky a optometrie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT Na Českém vysokém učení technickém v Praze studuje na osmi fakultách více než 24 000 studentů v bakalářských, magisterských a doktorských

Více

75-07 Specializace v pedagogice. Hudební teorie a pedagogika

75-07 Specializace v pedagogice. Hudební teorie a pedagogika Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc Doktorský studijní program: 75-07 Specializace v pedagogice oboru Hudební teorie a pedagogika Program se řídí Zákonem

Více

prezenční forma Obor NÁSLEDUJÍCÍ PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU, LHŮTY, TERMÍNY, POSTUPY A POČTY PŘIJÍMANÝCH UCHAZEČŮ:

prezenční forma Obor NÁSLEDUJÍCÍ PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU, LHŮTY, TERMÍNY, POSTUPY A POČTY PŘIJÍMANÝCH UCHAZEČŮ: V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, s příslušnými ustanoveními Statutu Masarykovy

Více

1 Obecné podmínky přijetí

1 Obecné podmínky přijetí Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v doktorském studijním programu Požární ochrana a průmyslová bezpečnost na Fakultě bezpečnostního inženýrství VŠB TU Ostrava pro akademický

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Akademický senát FSv ČVUT

Akademický senát FSv ČVUT Akademický senát FSv ČVUT Zápis z 26. zasedání AS FSv, které se konalo dne 13. 11. 2013 Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: prof. Kohoutková, prof. Máca, Ing. Vlasák, doc. Čiháková Dr. Šibrava zahájil

Více

Plán realizace strategického záměru

Plán realizace strategického záměru Plán realizace strategického záměru Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2017 Schváleno Akademickým senátem PEF MENDELU dne 30 ledna 2017. Doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc. děkan

Více

Podmínky pro přijímací řízení

Podmínky pro přijímací řízení Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2011/2012 Pro akademický rok 2011/2012 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže uvedené akreditované studijní obory. Bakalářské studijní programy: Bez

Více

VŠB-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA Sokolská třída 33, Ostrava

VŠB-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA Sokolská třída 33, Ostrava VŠB-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA Sokolská třída 33, 701 21 Ostrava PRAVIDLA přijímacího řízení ke studiu v doktorských studijních programech akreditovaných v českém jazyce Ekonomické

Více