Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, Praha 3

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3"

Transkript

1 Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, Praha 3 Přehled navrhovaných změn v oblasti: 1) důchodové 2) sociální 3) daňové 4) zdravotnické Platné k 22. červnu 2011 právní oddělení OS DOSIA

2 1) Důchodová reforma - zavedení dobrovolného fondového penzijního spoření (tzv. 2. pilíř, opt-out) v podobě vyvedení 3% sociálního pojištění na soukromé individuální účty občanů ČR vedené u penzijních společností za podmínky další dodatečné vlastní platby minimálně ve výši 2% ze základu pro výpočet odvodu na sociální pojištění. - Vstup do dobrovolného opt-outu bude umožněn lidem mladším 35 let. Jejich rozhodnutí je pak nevratné - možné dobrovolné vyvedení částky o výši jednoho procenta mzdy, resp. vyměřovacího základu, potomků vůči svým rodičům, kteří jsou ve starobním důchodu. - Přehled připravovaných změn v rámci 1. pilíře průběžný penzijní systém. - Maximální vyměřovací základ = 4násobek průměrné mzdy - Redukční hranice pro výpočet mzdy = do 44 % průměrné mzdy (aktuálně Kč) se započítává 100 %, do 4násobku průměrné mzdy (aktuálně Kč) se započítává 26 %. - Valorizace důchodu = Ruší se možnost Vlády ČR rozhodnout o vyšší valorizaci. Valorizace bude probíhat automaticky ve výši inflace + 1/3 reálného růstu mezd. - Rozhodné období pro výpočet penze bude postupně celoživotní příjem Zvyšování důchodového věku Ruší se původně stanovený cílový důchodový věk 65 let bude nastaven podle aktuální demografické situace a očekávané délky dožití. - Od roku 2012 zrychlí zvyšování věku odchodu do důchodu u žen na 6 měsíců za rok (dosud 4 měsíce za rok). U mužů bude pokračovat rychlostí 2 měsíce za rok. Jakmile dojde ke sjednocení věku odchodu do důchodu u mužů a u žen (finálně v roce 2041), poroste nadále věk odchodu do důchodu o 2 měsíce ročně bez předem stanoveného stropu.

3 2) Sociální reforma - o výplatě nepojistných sociální dávkách bude rozhodovat Úřad práce ČR přechází agenda dávek pomoci v hmotné nouzi, dávek pro osoby se zdravotním postižením, příspěvku na péči a také výkon inspekce poskytování sociálních služeb - navrhovaná délka pobírání příspěvku na bydlení by měla být, nově, stanovena v rozsahu 84 měsíců v období 10 kalendářních let - změna bude spočívat v úpravě rozhodného období, ve kterém je možno získat alespoň 12 měsíců doby důchodového pojištění, ze tří let na dva roky - v případech, kdy zaměstnanec ukončí bez vážného důvodu sám nebo dohodou se zaměstnavatelem vhodné zaměstnání zprostředkované ÚP ČR,bude moci být evidován na ÚP ČR až po uplynutí 6 měsíců ode dne vzniku tohoto zaměstnání - zavedeno tzv. sdílené zprostředkování zaměstnání zajišťované ÚP ČR ve spolupráci s agenturami práce, které budou odměňovány příspěvkem za každého uchazeče o zaměstnání, jemuž zprostředkují zaměstnání, a zároveň budou bonifikovány v případě, že umístí takového uchazeče do pracovního poměru na dobu neurčitou a také v případě udržení tohoto zaměstnání po dobu minimálně 6 měsíců - nepřijetí nabídky veřejně prospěšných prací bez vážných důvodů nově povede k vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání pro odmítnutí vhodného zaměstnání, stejný dopad bude mít i odmítnutí veřejné služby uchazečem o zaměstnání vedeným v evidenci uchazečů o zaměstnání déle než 2 měsíce - příspěvek na péči bude vyplácen peněžní formou oprávněné osobě za podmínky, že bude nutné na požádání doložit správnost čerpání, pokud nebude k placení použita tzv. Karta sociálních systémů (karta bude k identifikaci a autentizaci občana při komunikaci se stání správou a nově bude také sloužit jako platební karta) MPSV ponechá pro případy, kdy příjemci dávek nebudou ochotni využívat pouze bezhotovostní čerpání dávek možnost výběru hotovosti bez použití elektronických funkcí karty ale jen u provozovatele systému - zavedení finanční spoluúčasti zaměstnavatele na vynaložených mzdových nákladech při zaměstnávání více než 50% zaměstnanců se zdravotním postižením - příspěvek bude poskytován pouze na ty zaměstnance, kteří pracují na pracovních místech vymezených na základě dohody s Úřadem práce ČR jako chráněná pracovní místa a jeho výše bude činit měsíčně 75% skutečně vynaložených mzdových nákladů na tyto zaměstnance, nejvýše však Kč - dojde ke sjednocení institutu chráněné pracovní dílny s institutem chráněného pracovního místa - stanoví se limit, do kterého budou moci tito zaměstnavatelé své výrobky nebo služby pro účely plnění povinného podílu poskytovat, navrhuje se objem těchto výrobků nebo

4 služeb omezit částkou cca 830 tisíc Kč za každého přepočteného zaměstnance se zdravotním postižením - nový způsob posuzování dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu a stupně závislosti - nově budou posudkoví lékaři popisovat jen 10 ucelených a věcně souvisejících oblastí každodenního života člověka, jak dokáže zvládnout základní životní potřeby, a to namísto dnešních 36 úkonů ve 129 činnostech - pro OZP pouze dvě agregované dávky měsíční příspěvek na mobilitu a jednorázový příspěvek na zvláštní pomůcky, a to v měsíční výši 400 Kč a u osob, které současně získaly příspěvek na zvláštní pomůcku (např. na zakoupení motorového vozidla), bude výše příspěvku na mobilitu činit 200 Kč - navrhuje se zrušit povinnost zaměstnavatele hlásit volná pracovní místa na ÚP ČR

5 3) Daňová reforma - DPH se změní ve dvou krocích: od 1. ledna 2012 vzroste snížená sazba na 14 % od 1. ledna 2013 se obě sazby sjednotí na 17,5 % - konec superhrubé mzdy = hrubá mzda povýšenou o pojistné, které za zaměstnance odvádí zaměstnavatel. (Zrušení superhrubé mzdy by čistou mzdu ovlivnilo a to dost výrazně. Záloha na daň by se už totiž nepočítala ze superhrubé mzdy, ale pouze z hrubé mzdy a byla by tedy nižší.) - sjednocení daňových sazeb na 19 %- zavedení rovné sazby daně jak pro fyzické osoby tak pro právnické osoby. (Zvýšení daně z příjmů fyzických osob touto změnou by kompenzovalo zrušení superhrubé mzdy popsané výše. Tedy čistá mzda se sice zvýší díky zrušení superhrubé mzdy, ale hned se zase sníží díky vyšší daňové sazbě.) - zvýšení odvodů zaměstnanců na zdravotním pojištění o 2% - (Dnes odvádí 4,5 % z hrubé mzdy, nově by to mělo činit 6,5 %. Navíc dojde ke snížení stropu na 48násobek průměrné mzdy u sociálního pojištění, u zdravotního pojištění strop zůstává na 72násobku průměrné mzdy.) - snížení odvodů zaměstnavatele na zaměstnance o 1,5 % - Sazba 32,5 % bude jednotná, tedy nebude se dále odlišovat zdravotní a sociální pojištění placené zaměstnavatelem za zaměstnance. Tato částka se nazve daň z úhrnu mezd. - snížení maximálních vyměřovacích základů - snížení odvodů zaměstnavatele ale bude vykompenzováno snížením vyměřovacích základů, tedy zaměstnavatelé budou za své zaměstnance odvádět vyšší pojistné. Maximální vyměřovací základ pro odvody zaměstnavatele bude nově 48násobek průměrné mzdy. - po překročení stropu bude sleva na poplatníka nulová - jakmile zaměstnanec překročí strop a přestane odvádět státu pojistné, už nebude moci uplatnit slevu na poplatníka, která je dnes ve výši Kč / měsíc. - zrušení daňových výjimek a výhod - jako je například zvýhodnění stravenek a možnost odpočtu úroků z hypotéčního úvěru a úvěrů ze stavebního spoření. Všechny tyto výhody by měl nahradit tzv. zaměstnanecký paušál v roční výši Kč. Tuto položku by si tedy mohli odečíst všichni jako slevu na dani. Zcela skončí úlevy pro členské příspěvky odborům a náklady na zvyšování kvalifikace. - zvýšení slevy na dítě - Dnes si může každý, kdo vyživuje dítě, odečíst od zálohy na dani slevu na dítě ve výši 967 Kč / měsíc (pro děti s ZTP/P Kč). Nově to bude o 150 Kč více, tedy Kč (pro děti s ZTP/P Kč). - vznik jednotného inkasního místa, tedy sjednocení daní a pojistného do jedné platby a na jeden tiskopis - zvýšení daňového bonusu - daňový bonus je nyní možné uplatnit, pokud jeho výše činí alespoň 100 Kč, maximálně však do částky Kč. Nově se bude moci uplatnit až do výše Kč. - OSVČ a pojistné - OSVČ budou pojistné odvádět ze 100 % vyměřovacího základu (dnes je to 50 %) a to ve stejné výši jako zaměstnanci (tedy se sazbou 6,5 % na oba typy pojištění). Přičemž 6,5 % na sociální pojištění bude minimum, OSVČ si může tuto

6 sazbu zvýšit, a zároveň si tak zvýšit následně vyplácené dávky včetně starobního důchodu. OSVČ zároveň nebudou sami za sebe odvádět 32,5 % jako zaměstnavatelé za své zaměstnance. - u právnických osob zůstane sazba 19 %. Navrhuje se to, aby vyplacené dividendy v daném roce mohla firma použít jako slevu na dani v roce následujícím. - úroky z hypotéky a úvěru ze stavební spoření - u současných smluv dochází ke snížení maximálních odvodů od základů daně v rámci ročního zúčtování z výše 300 tis. na 150 tis. Kč, u smluv uzavřených po roce 2012 bude tato možnost úplně zrušena. - zvýší se maximální částka darů, kterou je možné započíst do daňového přiznání, na 15 % ze základu daně (u fyzických osob) a 10 % ze základu daně (u právnických osob). - daň dědická a darovací zavedení lineární sazby daně (20 % u darovací daně, 10 % u dědické daně). Rodinní příslušníci zůstávají nadále osvobozeni. Do budoucna se počítá s tím, že předměty těchto daní se stanou součástí daně z příjmů. - sjednocení lhůt pro vyměření daně a pojistného, které se lišily pro daň, sociální pojištění a zdravotní pojištění. Nově bude platit lhůta 3 let, kterou bude možné prodloužit na maximálně 10 let.

7 4) Zdravotnická reforma - zvýšení odvodů zaměstnanců na zdravotním pojištění o 2% - (dnes odvádí 4,5 % z hrubé mzdy, nově by to mělo činit 6,5 %. Navíc dojde ke snížení stropu na 48násobek průměrné mzdy u sociálního pojištění, u zdravotního pojištění strop zůstává na 72násobku průměrné mzdy.) - vypuštění z úhrady v.z.p. závodní preventivní péče - změny v poplatcích a definice standardu a nadstandardu - spoluúčast pacientů stoupne o pět procent do roku poplatek za den pobytu v nemocnici ze 60 na 100 korun.

Změny v roce 2015. INFO OS ZPTNS 1/2015 Předsedům VZO. MOTTO: Spolupráce a solidarita. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Změny v roce 2015. INFO OS ZPTNS 1/2015 Předsedům VZO. MOTTO: Spolupráce a solidarita. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předsedům VZO Změny v roce 2015 Vážené kolegyně, vážení kolegové, již tradičně v prvním čísle roku 2015 uvádíme přehled dávek, které budou státem poskytovány v tomto roce a jejich případných změn, základní

Více

Teze daňové reformy 2013

Teze daňové reformy 2013 Teze daňové reformy 2013 A. Harmonogram reformy: I. fáze - novely zákonů 586/1992 Sb., 589/1992 Sb. a 592/1992 Sb. aj. vypracování paragrafovaného znění do 30. 4. 2011, předložení do vlády do 30. 6. 2011,

Více

ZMĚNY 2012 PRŮVODCE NOVINKAMI SOCIÁLNÍHO SYSTÉMU V ROCE 2012 KOMERČNÍ PŘÍLOHA. Změny v podpoře rodin s dětmi Více na stranách 3 6

ZMĚNY 2012 PRŮVODCE NOVINKAMI SOCIÁLNÍHO SYSTÉMU V ROCE 2012 KOMERČNÍ PŘÍLOHA. Změny v podpoře rodin s dětmi Více na stranách 3 6 KOMERČNÍ PŘÍLOHA ZMĚNY 2012 PRŮVODCE NOVINKAMI SOCIÁLNÍHO SYSTÉMU V ROCE 2012 Změny v podpoře rodin s dětmi Více na stranách 3 6 Změny v podpoře zaměstnanosti Více na stranách 7 10 Změny v podpoře zdravotně

Více

KOALIČNÍ SMOUVA A PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ VLÁDY ČR

KOALIČNÍ SMOUVA A PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ VLÁDY ČR KOALIČNÍ SMOUVA A PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ VLÁDY ČR stručný přehled navrhovaných změn a jejich dopadů na zaměstnance ZÁKONÍK PRÁCE Přistoupíme ke komplexní reformě zákoníku práce. Předloţíme nový občanský

Více

PRACOVNÍ POMŮCKA č. 1/2012

PRACOVNÍ POMŮCKA č. 1/2012 PRACOVNÍ POMŮCKA č. 1/2012 Katarína Dobešová - (8.11.2012) Změny související se zdaňováním mezd od r. 2013 1. Daňové úlevy na doplňkové penzijní spoření (schválené změny) Od roku 2013 nabývá účinnosti

Více

Daň Da ň z p z ř p íjmů ů z e z v á i v s i lé s činno inno t s i 12/2011 ML

Daň Da ň z p z ř p íjmů ů z e z v á i v s i lé s činno inno t s i 12/2011 ML Daň z příjmů ze závislé činnosti 12/2011 ML Změny legislativy 2011 a 2012 - přijaté 2012 a 2013 připravované 2014 a 2015 - výhledové Pravomocné změny v oblasti zdaňování mezd 2011 Zrušení osvobození přídavku

Více

Mzdy za leden 2008 musí být zpracovány minimálně na verzi 7.51a. Na starších verzích, nelze od roku 2008 zpracovávat mzdy!

Mzdy za leden 2008 musí být zpracovány minimálně na verzi 7.51a. Na starších verzích, nelze od roku 2008 zpracovávat mzdy! Podrobný popis změn ve mzdách od 1.1.2008 (verze 7.51a) Mzdy za leden 2008 musí být zpracovány minimálně na verzi 7.51a. Na starších verzích, nelze od roku 2008 zpracovávat mzdy! Změny na základě zákona

Více

Přehled sociálních dávek v roce 2009

Přehled sociálních dávek v roce 2009 Přehled sociálních dávek v roce 2009 27.12.08 - http://www.blesk.cz/clanek/106266/prehled-socialnich-davek-v-roce-2009.html Český sociální systém procházel v uplynulých dvou letech výraznými změnami. Rok

Více

Dopad krize. a sociálních reforem. na jednotlivce. a společnost

Dopad krize. a sociálních reforem. na jednotlivce. a společnost Dopad krize a sociálních reforem na jednotlivce a společnost I. 1 I. ÚVOD Česká republika vstoupila dnem 1. ledna 2011 do roku, v němž začíná platit nový státní rozpočet, kvůli němuž vláda prosadila v

Více

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY Současná vláda České republiky již od svého ustavení slibovala veřejnos reformu veřejných financí, jejímž cílem by mělo být zejména zastavení

Více

Démonia DIS 12/2012 1/ ZÁKON O ZMĚNĚ DAŇOVÝCH A POJISTNÝCH ZÁKONŮ V SOUVISLOSTI SE SCHODKEM VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ

Démonia DIS 12/2012 1/ ZÁKON O ZMĚNĚ DAŇOVÝCH A POJISTNÝCH ZÁKONŮ V SOUVISLOSTI SE SCHODKEM VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ Démonia DIS 12/2012 O B S A H: 1/ ZÁKON O ZMĚNĚ DAŇOVÝCH A POJISTNÝCH ZÁKONŮ V SOUVISLOSTI SE SCHODKEM VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ 2/ ZMĚNA ZÁKONA 427/2011 Sb. O DOPLŇKOVÉM PENZIJNÍM SPOŘENÍ, KTERÝM SE ZAVÁDÍ TZV.

Více

1. OBLAST ZDRAVOTNÍHO A SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ

1. OBLAST ZDRAVOTNÍHO A SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ 1. OBLAST ZDRAVOTNÍHO A SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ 1.1. ZMĚNY VE ZDRAVOTNÍM POJIŠTĚNÍ 1.1.1. Zvýšení minimální mzdy Díky úpravě minimální mzdy dochází ke změně v zákonu 592/92 Sb. o pojistném na všeobecné zdravotní

Více

Změny v důchodovém pojištění a penzijním připojištění, předčasné důchody a předdůchody

Změny v důchodovém pojištění a penzijním připojištění, předčasné důchody a předdůchody Změny v důchodovém pojištění a penzijním připojištění, předčasné důchody a předdůchody Dne 7.11.2012 byly Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR schváleny zákony o pojistném na důchodové spoření, tzv. důchodová

Více

~ 1 ~ DŮCHODOVÁ PROBLEMATIKA 2010-2013: Tabulka potřebné doby pojištění:

~ 1 ~ DŮCHODOVÁ PROBLEMATIKA 2010-2013: Tabulka potřebné doby pojištění: ~ 1 ~ DŮCHODOVÁ PROBLEMATIKA 2010-2013: Důchodový věk, předčasný starobní důchod a předdůchod: U starobního důchodu se v roce 2010 podstatně změnilo ustanovení 29 odst. 1 zákona o důchodovém pojištění

Více

Peníze v důchodových fondech nesmí být předmětem exekuce. III. pilíř

Peníze v důchodových fondech nesmí být předmětem exekuce. III. pilíř Změny v důchodovém pojištění a penzijním připojištění, předčasné důchody a předdůchody Dne 7.11.2012 byly Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR schváleny zákony o pojistném na důchodové spoření, tzv. důchodová

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1. Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.2015 METIS Praha, spol. s r.o. 30. 1. 2015 Obsah Tuzemské cestovní

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1. Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.2014 METIS Praha, spol. s r.o. 30.12.2013 CESTOVNÍ NÁHRADY TUZEMSKÉ

Více

10. Personalistika mzdy, zákonné odvody

10. Personalistika mzdy, zákonné odvody 10. Personalistika mzdy, zákonné odvody Klíčová slova: Personální práce, mzda, veřejné zdravotní pojištění, nemocenské pojištění, důchodové pojištění, státní politika zaměstnanosti. Anotace textu: Cílem

Více

Změny v důchodovém pojištění a penzijním připojištění, předčasné důchody a předdůchody

Změny v důchodovém pojištění a penzijním připojištění, předčasné důchody a předdůchody Změny v důchodovém pojištění a penzijním připojištění, předčasné důchody a předdůchody Dne 7.11.2012 byly Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR schváleny zákony o pojistném na důchodové spoření, tzv. důchodová

Více

Daň z příjmů ze závislé činnosti. Olomouc 24. 1. 2013 Milan LOŠŤÁK

Daň z příjmů ze závislé činnosti. Olomouc 24. 1. 2013 Milan LOŠŤÁK 2013 Daň z příjmů ze závislé činnosti Olomouc 24. 1. 2013 Milan LOŠŤÁK Přehled legislativy, předpisy, literatura Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ( již více než 100 změn) Zákon č. 280/2009 Sb.,

Více

Systém sociálního zabezpečení v České republice

Systém sociálního zabezpečení v České republice České předsednictví v Radě EU 2009 Systém sociálního zabezpečení v České republice České předsednictví v Radě EU www.eu2009.cz www.mpsv.cz Systém sociálního zabezpečení v České republice Ministerstvo práce

Více

OTÁZKY A ODPOVĚDI K SOCIÁLNÍ REFORMĚ ZMĚNY V ROCE 2012

OTÁZKY A ODPOVĚDI K SOCIÁLNÍ REFORMĚ ZMĚNY V ROCE 2012 OTÁZKY A ODPOVĚDI K SOCIÁLNÍ REFORMĚ ZMĚNY V ROCE 2012 Příspěvek na mobilitu a příspěvek na zvláštní pomůcku Otázka 1: Obecné dotazy k příspěvku na mobilitu a příspěvku na zvláštní pomůcku nejasnost, co

Více

SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Systém sociálního zabezpečení (někdy se též používá pojem sociální ochrana) v České republice tvoří tři základní systémy: sociální pojištění státního sociální podpora sociální

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS NOVELY ZÁKONŮ A NOVINKY V PROGRAMU MZDY K 1.1.2012 1. MZDY

Časopis pro uživatele programů ZEIS NOVELY ZÁKONŮ A NOVINKY V PROGRAMU MZDY K 1.1.2012 1. MZDY Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH NOVELY ZÁKONŮ A NOVINKY V PROGRAMU MZDY K 1.1.2012 1. MZDY 1.1. Úprava nezabavitelných částek pro účely srážek 1 1.2. Cestovní náhrady 1 1.3. Průměrná mzda 6 1.4.

Více

MPSV PŘIPRAVILO PRO ROK 2011 SOCIÁLNÍ REFORMU

MPSV PŘIPRAVILO PRO ROK 2011 SOCIÁLNÍ REFORMU MPSV PŘIPRAVILO PRO ROK 2011 SOCIÁLNÍ REFORMU Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovalo návrhy změn, které zahájí legislativní proces sociální reformy. Z velké většiny by měly nabýt účinnost od 1.

Více

Začínáte? ZÁKLADY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI, FINANČNÍ POJMY. Příručka pražského podnikatele

Začínáte? ZÁKLADY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI, FINANČNÍ POJMY. Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz ZÁKLADY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI, FINANČNÍ POJMY Začínáte? Příručka pražského podnikatele ZÁKLADY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

Více

10 NOS 10-11/2010 VOLBY 2010 VOLBY 2010 VOLBY 2010 VOLBY 2010 VOLBY 2010. Z volebních programů (výtah)

10 NOS 10-11/2010 VOLBY 2010 VOLBY 2010 VOLBY 2010 VOLBY 2010 VOLBY 2010. Z volebních programů (výtah) Z volebních programů (výtah) 10 NOS 10-11/2010 Zaměstnanost, trh práce, pracovněprávní ochrana a odměňování Nepřipustíme snížení ochrany práv zaměstnanců. Zabráníme experimentům typu výpovědi z práce bez

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA A. OBEC Á ČÁST IV. 1. Zhodnocení platného právního stavu

DŮVODOVÁ ZPRÁVA A. OBEC Á ČÁST IV. 1. Zhodnocení platného právního stavu - 149 - DŮVODOVÁ ZPRÁVA A. OBEC Á ČÁST 1. Zhodnocení platného právního stavu a) Obecně V současné době existuje celkem 6 právních předpisů upravujících povinná peněžitá plnění z příjmů fyzických a právnických

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015. Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti

DAŇOVÁ EVIDENCE. 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015. Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti DAŇOVÁ EVIDENCE 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015 Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti podkapitola 3.1 Definice příjmů podle zákona o daních z příjmů str.

Více

Dávky v roce 2012. INFO OS ZPTNS 1/2012 Předsedům VZO. MOTTO: Věřme sami sobě. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Dávky v roce 2012. INFO OS ZPTNS 1/2012 Předsedům VZO. MOTTO: Věřme sami sobě. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předsedům VZO Dávky v roce 2012 Vážené kolegyně, vážení kolegové, první číslo v roce 2012 přináší tradičně přehled změn u dávek, které budou státem poskytovány v letošním roce a dalších každoročně měněných

Více