Závěrečná zpráva projektu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečná zpráva projektu"

Transkript

1 Závěrečná zpráva projektu Analýza absorpční kapacity a návrh cílových hodnot indikátorů Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r. o. Verze

2 1 MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ Zakázka Analýza absorpční kapacity a návrh cílových hodnot indikátorů Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost byla realizována v období srpen 2013 únor 2014 pro Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR společností HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r. o. Hlavními cíli této zakázky bylo (a) zpracování analýzy absorpční kapacity OP PIK, návrhy finančních alokací na jednotlivé prioritní osy a specifické cíle programu, včetně zdůvodnění těchto návrhů a identifikace oblastí s potenciální nízkou absorpční kapacitou a návrhů řešení, a (b) zpracování návrhu nastavení cílových hodnot indikátorů a milníků OP PIK (tj. indikátorů a milníků vykazovaných v rámci programového dokumentu) z hlediska jejich návaznosti na prioritní osy a jednotlivé specifické cíle a ve vazbě na indikátorovou soustavu navrženou pro tento program. Konkrétně bylo požadováno zpracovat na základě analýz relevantní dokumentace, sběru a analýzy dat Předběžnou a Závěrečnou zprávu, jejichž obsahem rozpracování výše uvedených požadovaných okruhů, a to vždy se zohledněním dat dostupných v době zpracování dané etapy. Zakázka tak byla realizována ve vazbě na aktuální průběh přípravy programové období stanovený vládou ČR. V období před vlastním zpracováním Závěrečné zprávy tak byly ze strany zhotovitele a na základě dohody se zástupci MPO zpracovány v několika etapách ještě průběžné dílčí výstupy, které dokumentovaly postup v plnění jednotlivých oblastí zakázky a zohledňovaly aktuální vývoj přípravy OP PIK v daném období. Kromě Průběžné zprávy zpracované k datu , tak byly v dalších etapách postupně předloženy dále uvedené dílčí výstupy: 1) Dílčí výstup aktualizace kapitoly č. 6 Průběžné zprávy , 2) 2. Průběžná zpráva , 3) 3. Průběžná zpráva ) Návrh Závěrečné zprávy projektu Informace k jednotlivým výstupům jsou uvedeny v textu Závěrečné zprávy. V průběhu realizace zakázky probíhala průběžně komunikace dodavatele se zadavatelem zejména prostřednictvím operativně realizovaných pracovních jednání, účastí dodavatele na jednáních Pracovních skupin za jednotlivé prioritní osy připravovaného operačního programu, proběhla rovněž jednání se zástupci uvedených Pracovních skupin a jednání se zástupci exante hodnotitele OP PIK. Prvním výstupem zakázky byla v souladu s výše uvedeným Průběžná zpráva, která obsahovala z věcného hlediska dosavadní výstupy ke všem řešeným okruhům a dále také stručný popis plánovaného přístupu řešitelského týmu společnosti HaskoningDHV Czech Republic. V souladu s požadavky uvedenými v zadávací dokumentaci k této zakázce obsahovala Průběžná zpráva rovněž návrhy řešitelského týmu za účelem jejich detailního projednání se zadavatelem a vyjasnění postupu v dalších etapách plnění zakázky.

3 Všechna v této zprávě obsažená doporučení bylo nutné považovat spíše za předběžná, přičemž v následujícím období byla všechna důkladně konzultována se zadavatelem a dále zpřesňována, a to v souladu s dalším postupem plnění této zakázky odsouhlaseným ze strany zadavatele. Tato skutečnost vyplývala i z velmi silných logických vazeb mezi jednotlivými částmi plnění dané zakázky. Konkrétně např. vlastnímu ověření dostatečnosti absorpční kapacity pro navržené SC muselo zcela nezbytně předcházet navržení finančních alokací (které je možno zajistit nejen pouze s přihlédnutím k nutné prioritizaci jednotlivých navrhovaných intervencí, ale právě již i k výsledkům ověření absorpční kapacity na úrovni jednotlivých specifických cílů). Obdobně navržení cílových hodnot monitorovacích indikátorů bylo opět možné dokončit až po stanovení finančních alokací a navíc i až po jejich řádném projednání a odsouhlasení se zástupci zadavatele. Pokud jde o vlastní strukturu Průběžné zprávy, její druhá kapitola obsahovala základní reflexi požadavků kladených na ověření absorpční kapacity i na oblast monitorovacích indikátorů ze strany EK a NOK. Třetí kapitola byla zaměřena na základní východiska plnění této zakázky a čtvrtá kapitola pak obsahovala již vlastní popis zvoleného přístupu k ověření absorpční kapacity. Právě v této kapitole byly představeny dílčí analýzy a šetření a z nich vyplývající závěry. V páté kapitole byly pak shrnuty hlavní závěry k oblasti absorpční kapacity. V kapitole šesté bylo obsaženo předběžné zhodnocení finančních alokací stanovených pro OP PIK a bylo zde také naznačeno, u kterých specifických cílů by bylo vhodné ještě zvážit případnou úpravu stanovených podílů na ně určených prostředků ERDF. V rámci této kapitoly byl pak prezentován i modelový příklad, jakým jiným způsobem by mohlo být rozdělení finančních alokací OP PIK pojato. V poslední, sedmé kapitole byly pak shrnuty hlavní závěry k problematice přístupu ke kvantifikaci monitorovacích indikátorů, a to po dohodě se zástupci ŘO OP PIK zejména těch vybraných ze seznamu společných indikátorů pro ERDF stanovených ze strany EK, s ohledem na fakt, že monitorovací soustava OP PIK procházela v té době průběžným interním i externím připomínkováním představených návrhů indikátorů v jednotlivých specifických cílích a prioritních osách. Součástí Průběžné zprávy bylo rovněž stručné shrnutí doplňkového telefonického šetření mezi stávajícími příjemci podpory z OPPI, které se zaměřilo na ověření předpokladu, že snížená míra veřejné podpory, o níž se uvažuje v kontextu příprav nového programového období, může již být při jinak nezměněné administrativní zátěži kladené na žadatele a příjemce důvodem nižšího zájmu o podporu mezi podnikateli. Dalším zpracovaným výstupem byla aktualizace původní kapitoly č. 6 Průběžné zprávy zaměřené na předběžné zhodnocení finančních alokací OP PIK. Byly tak aktualizovány původní návrhy stanovení finančních alokací ERDF v rámci OP PIK na úroveň jeho jednotlivých PO a SC. Aktualizace přitom vycházela jednak z posledního vývoje, ke kterému došlo v průběhu příprav OP PIK u některých PO a SC, ale také z dalších informací a dat, které byly realizačnímu týmu společnosti HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r. o. zprostředkovány v období po odevzdání Průběžné zprávy. V další etapě realizace zakázky byla zpracována 2. Průběžná zpráva, která obsahovala dosavadní výstupy k řešeným okruhům se zaměřením se zejména na oblast možné kvantifikace monitorovacích indikátorů uváděných přímo v programovém dokumentu OP PIK, a to včetně milníků. V úvodu kapitoly Stávající závěry k oblasti monitorovacích indikátorů

4 byl představen přehled vybraných požadavků stanovených pro oblast monitorovacích indikátorů ze strany Evropské komise, resp. MMR-NOK v souvislosti s přípravou nového programového období Ve vazbě na návrh kvantifikace monitorovacích indikátorů v jednotlivých specifických cílích OP PIK byla v další části zprávy představena základní východiska a předpoklady postupu při stanovování hodnot jednotlivých monitorovacích indikátorů, ze kterých bylo při samotném stanovování cílových hodnot vycházeno. Nejrozsáhlejší částí textu 2. Průběžné zprávy pak byla tabulka Návrh kvantifikace monitorovacích indikátorů OP PIK uvádějící úplný přehled monitorovacích indikátorů jednotlivých specifických cílů, u kterých byla na základě dohody se zadavatelem stanovována cílová hodnota. Poslední část zprávy pak byla věnována základním východiskům a předpokladům postupu při stanovení hodnot milníků programu OP PIK. 3. Průběžná zpráva obsahovala aktualizované dosavadní výstupy k řešeným okruhům se zaměřením se zejména na oblast možné kvantifikace monitorovacích indikátorů uváděných přímo v programovém dokumentu OP PIK, a to včetně milníků. V této zprávě byly zohledněny připomínky a náměty zadavatele ke kvantifikaci monitorovacích indikátorů, byl dopracován návrh monitorovacích indikátorů kvantifikovaných v prioritní ose 5 Technická pomoc OP PIK. Zároveň byla provedena aktualizace plánované finanční alokace na jednotlivé specifické cíle OP PIK ve vazbě na aktuální zaslané informace od zadavatele. Návrh zde vycházel z návrhu relativního rozdělení alokací na jednotlivé specifické cíle dle návrhu řešitelského týmu společnosti HaskoningDHV Czech Republic při zohlednění aktuálních informací o výši celkové alokace ERDF určené pro OP PIK. Závěrečná zpráva je hlavním výstupem plnění této zakázky a obsahuje všechny závěry, výsledky a doporučení řešitelského týmu formulované ve vazbě na všechny výše uvedené cíle zakázky na základě aktuálních informací poskytnutých od zadavatele. Zpráva představuje pokrok v realizaci jednotlivých oblastí po jednotlivých etapách realizace zakázky, takže dokumentuje postup a aktuální vývoj jejich řešení v celém období realizace zakázky. V této zprávě byly zohledněny připomínky a náměty zadavatele ke kvantifikaci monitorovacích indikátorů předložené v rámci diskusí předchozích výstupů z plnění zakázky a jsou rovněž uvedeny závěry k dotazníkovému šetření zajištěnému mezi potenciálními žadateli v programu OP PIK. Dotazníkové šetření probíhalo v prosinci 2013 a lednu Šetření ověřilo zájem o jednotlivé plánované aktivity OP PIK, částečně doplňkovým způsobem prověřilo reálnost plánovaných cílových hodnot monitorovacích indikátorů a potvrdilo dostatečnost absorpční kapacity OP PIK. Dále jsou v Závěrečné zprávě také uvedeny aktuální informace k rozdělení finančních alokací v jednotlivých prioritních osách a jejich odůvodnění. Představeny jsou rovněž variantní

5 návrhy rozdělení finančních alokací na jednotlivé specifické cíle s ohledem na aktuální požadavky Pracovních skupin na navýšení finanční alokace v prioritní ose 3 a 4 OP PIK, které vyplývají z aktuálních analýz. Tabulka Návrh kvantifikace monitorovacích indikátorů OP PIK uvádí úplný aktuální přehled monitorovacích indikátorů jednotlivých specifických cílů, u kterých byla stanovena cílová hodnota. U vybraných specifických cílů jsou uvedeny rovněž variantní návrhy cílových hodnot indikátorů ve vazbě na navrhované možné změny finančních alokací. Vzhledem ke skutečnosti, že všechny průběžné závěry a doporučení týkající se řešených oblastí zakázky jsou uvedeny v textu Závěrečné zprávy, představujeme v tomto manažerském shrnutí jen ty nejdůležitější z nich. K absorpční kapacitě a rozdělení finančních alokací uvádíme, že na základě provedených analýz nebyl identifikován ve stávající struktuře PO a SC OP PIK žádný SC 1, jehož realizace by nebyla smysluplná při dané výši alokovaných finančních prostředků. Naopak vzhledem k významu intervencí zahrnutých do OP PIK, jejich příspěvku k posilování konkurenceschopnosti ČR i plnění pravidel stanovených v oblasti tematické koncentrace a dále také s přihlédnutím k dosavadním šetřením v oblasti absorpční kapacity je zcela žádoucí uvažovat o navýšení předpokládaného procentuálního podílu prostředků alokovaných pro tento OP. Pokud jde o požadavky kladené na oblast tematické koncentrace, nařízení o ERDF explicitně uvádí, že pro méně rozvinuté regiony (tj. v případě ČR celé území s výjimkou území hl. m. Prahy) je nutno: (a) min. 50 % prostředků ERDF vynakládat na aktivity podporované ve vazbě na TC 1 4 a (b) min. 12 % prostředků ERDF vynakládat na aktivity podporované ve vazbě na TC 4. V této souvislosti je proto vhodné skutečně zdůraznit, že právě intervence plánované v rámci OP PIK jsou intervencemi, které jsou přímo navázány právě na výše uvedené TC 1 4, a proto prostředky ERDF alokované právě na tento program výraznou měrou přispívají ke splnění výše uvedeného požadavku stanoveného pro intervence podporované na území mimo hl. m. Prahu ze všech OP financovaných z tohoto strukturálního fondu EU. V souladu s výše řečeným bylo ve výstupech zpracovaných v průběhu plnění této zakázky navrženo, aby se v důsledku přesunu části aktivit PO 2 OP VVV navýšila alokace ERDF určená pro OP PIK na min. 20,7 %, tj. 112 mld. Kč (neboli 4,48 mld. EUR při kurzu 25 KČ/EUR). Dále bylo také již dříve navrženo, že za předpokladu, kdy bude na úrovni vlády ČR rozhodnuto, že i intervence OP mají výrazným způsobem přispět k splnění cílů stanovených pro ČR do roku 2020 v oblasti zvyšování energetické účinnosti, bude nezbytné pokusit se v rámci následných jednání ještě navýšit alokaci ERDF pro OP PIK, a to alespoň na úroveň 22,1 %, tj. 120 mld. Kč (neboli 4,8 mld. EUR při kurzu 25 Kč/EUR). 1 V případě SC 4.1, jehož ověřování je předmětem samostatné studie zadané MPO ČR Českému telekomunikačnímu úřadu, nebylo možno vzhledem k zaměření této zakázky adekvátnost navrhované výše alokace plně ověřit. Navrhovaná výše alokace, o níž je ve zprávě uvažováno, tak odpovídá poslední údajům poskytnutým k tomuto SC ze strany zadavatele.

6 V návaznosti na výše uvedené konstatujeme, že nyní uvažovaná výše finanční alokace byla ze strany NOK pro OP PIK stanovena pro příspěvek ERDF na 4, mld. EUR (tj. při aktuálním kurzu 27 Kč/EUR 109,2 mld. Kč) pro prioritní osy 1 4. Celková výše alokace včetně národního spolufinancování (určená jako 15 % dopočtených ku 85 % podpory z ERDF) odpovídá při výše uvedeném kurzu 128,5 mld. Kč. Cílové hodnoty monitorovacích indikátorů byly kvantifikovány u stanovených indikátorů u jednotlivých specifických cílů OP PIK, a to všude tam, kde to na základě dostupných informací bylo aktuálně možné. Hodnoty byly stanoveny pro navrhované alokace jednotlivých specifických cílů v souladu s aktuálními informacemi k souhrnné alokaci pro OP PIK. Pro účely kvantifikace indikátorů bylo tedy v souladu s pokyny EK počítáno nejen s alokací ERDF ( EUR), ale s celkovou finanční alokací OP PIK, tj. jak s alokací ERDF, tak i s odpovídajícím podílem národního spolufinancování, tj EUR (podíl národního spolufinancování byl v průběhu celého plnění zakázky stále založen na předpokladu, že 15 % spolufinancování bude zajištěno plně ze státního rozpočtu). Východiskem pro kvantifikaci monitorovacích indikátorů přitom bylo základní mapování probíhajících intervencí OPPI, analýza dostupných informací z výročních zpráv OPPI, informací z dokumentu Aktuální stav realizace OPPI, výstupní sestavy čtvrtletní agregace MI OPPI, data z informačního systému k jednotlivým realizovaným programům podpory poskytnutá MPO a vybraným monitorovacím indikátorům, výstupy z jednání PS pro přípravu OP PIK a aktuální čtvrtá verze, resp. předané dílčí podklady k přípravě páté verze programového dokumentu OP PIK. Při kvantifikaci monitorovacích indikátorů byly dále zohledněny také níže uvedené vstupní předpoklady: uvažovaná alokace jednotlivých specifických cílů ve vazbě na informace uvedené v v předchozích kapitolách tohoto materiálu; vliv snížení výše veřejné podpory o 15 %; návaznost na aktivity v intervencích OPPI; struktura potenciálních příjemců podpory, a to dle charakteristik jednotlivých SC; struktura velikosti skutečně podpořených podniků, a to opět dle zkušeností z OPPI; průměrná velikost realizovaných projektů v OPPI; případná další specifika jednotlivých plánovaných intervencí (dle charakteristik jednotlivých SC); vlivy některých dalších faktorů v jednotlivých SC (např. výše finanční podpory ve vazbě na absorpční kapacitu, vazba na evropskou a národní legislativu u některých realizovaných intervencí, nové aktivity). U všech specifických cílů OP PIK je uvedena vazba na aktivity OP PIK, předpoklady, které jsou zohledněny pro stanovení cílové hodnoty, podkladové zdroje pro výpočty, případně vazba na aktivity OPPI. U každého monitorovacího indikátoru jsou vždy uvedeny konkrétní informace k použitým zdrojům a k uplatněnému postupu výpočtu dané cílové hodnoty.

7 Celkově lze konstatovat, že dosavadní závěry a návrhy uvedené k absorpční kapacitě a monitorovacím indikátorům OP PIK vycházejí z dosud známých informací poskytnutých zadavatelem. Stanovený harmonogram zakázky byl vázán na harmonogram přípravy OP pro programové období v ČR, který je ovšem s ohledem na probíhající vývoj ve zpoždění oproti původnímu plánu. Je rovněž nezbytné zdůraznit, že v době zpracování této Závěrečné zprávy ještě nejsou finalizovány všechny návazné související implementační či delegované akty EU či související guidelines. Ve vazbě na probíhající analýzy rovněž nejsou zcela jednoznačně dořešeny ze strany zadavatele všechny plánované specifické cíle jejich obsah i plánované alokace nejsou finální. K úpravě programu dochází rovněž ve vazbě na jednání s EK, které proběhlo koncem ledna Aktuálně se nyní zpracovává 5. verze OP PIK, její finální obsah tak ke dni zpracování Závěrečné zprávy nebude k dispozici. Objektivně tak nebylo možno ve stanovených termínech dořešit některé oblasti zakázky, např. nelze kvantifikovat cílové hodnoty některých monitorovacích indikátorů. Zároveň je však nutno také upozornit, že stanovené cílové hodnoty některých monitorovacích indikátorů v jednotlivých SC bude následně nutné zadavatelem ještě upravit, a to pokud dojde ještě k dalším úpravám OP PIK, resp. i ke změně některých jiných předpokladů, z nichž stávající kalkulace cílových hodnot monitorovacích indikátorů vychází. Za nutné předpoklady pro stanovení konečné verze cílových hodnot monitorovacích indikátorů a finančních alokací OP PIK lze označit: stanovení finální alokace pro OP PIK, finalizaci podporovaných aktivit v jednotlivých SC, finalizaci finančních alokací pro jednotlivé SC, finální rozhodnutí o způsobu výpočtu podílu národního spolufinancování, rozhodnutí o rozsahu využití finančních nástrojů pro jednotlivé SC, další případné změny v legislativě či metodických pokynech EK i ČR. V příloze je doložen finální návrh rozdělení finančních alokací na jednotlivé specifické cíle a prioritní osy dle návrhu řešitelského týmu společnosti HaskoningDHV Czech Republic při zohlednění aktuálních informací o výši celkové alokace ERDF určené pro OP PIK.

8 Příloha - Návrh aktuální alokace určené pro OP PIK ze strany NOK Předpoklady: Příspěvek ERDF na OP PIK = Nominální kurz Kč/EUR =27 Příspěvěk ERDF v Kč = Kč Specifický cíl / prioritní osa OP PIK Podíl alokace SC/PO na celkové alokaci OP PIK (návrh HaskoningDHV CR) Příspěvek ERDF ve výši 85 % Alokace na SC/PO (EUR) Národní spolufinancování ve výši 15 % Celkem Příspěvek ERDF ve výši 85 % Alokace na SC/PO (Kč) Národní spolufinancování ve výši 15 % SC ,03% SC 1.2 9,06% Celkem za PO 1 38,09% SC ,56% SC 2.2 1,36% SC 2.3 3,39% SC 2.4 2,03% Celkem za PO 2 20,34% SC 3.1 1,28% SC ,67% SC 3.3 0,83% SC 3.4 0,43% SC 3.5 3,43% Celkem za PO 3 22,64% SC ,50% SC 4.2 3,43% Celkem za PO 4 15,93% Celkem za PO 5 3% Celkem OP PIK 100,00% Celkem

9

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 ESF ERDF Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 Mgr. Zdeňka Bartošová vedoucí oddělení metodiky a strategie odbor evropských fondů Magistrát hl. města Prahy Východiska z programového

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 12 ze dne 3. prosince 2008 k Evaluačnímu plánu Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (2007 2013)

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (2007 2013) Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (2007 2013) Obsah prezentace Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Příprava OP LZZ (vývoj, harmonogram) Popis OP LZZ Prioritní osy OP LZZ Finanční

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2015 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 19. 1. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu předložena Evropské komisi 20.

Více

Analýza zefektivnění čerpání strukturálních fondů v gesci OSF MV ČR. Závěrečná zpráva

Analýza zefektivnění čerpání strukturálních fondů v gesci OSF MV ČR. Závěrečná zpráva Analýza zefektivnění čerpání strukturálních fondů v gesci OSF MV ČR Závěrečná zpráva Září 2009 1. Výchozí situace a zdůvodnění zpracování analýzy Ministerstvo vnitra České republiky se v rámci Integrovaného

Více

Evaluační plán Integrovaného operačního programu pro programové období 2014 2020

Evaluační plán Integrovaného operačního programu pro programové období 2014 2020 Evaluační plán Integrovaného operačního programu pro programové období 2014 2020 1. Úvod Evaluační plán IROP 2014 2020 (EP IROP) byl vypracován v souladu s Metodickým pokynem NOK pro evaluace v programovém

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ ZLÍN 2014-2020

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ ZLÍN 2014-2020 Projekt Podpora vzniku Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období 2014-2020 je financován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Operačního programu technická pomoc

Více

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelář výzkumu, vývoje a inovací Seminář Financování firemních inovací s výhledem

Více

OP Zaměstnanost 2014-2020

OP Zaměstnanost 2014-2020 OP Zaměstnanost 2014-2020 Seminář: Komunitně vedený místní rozvoj v operačních programech pro období 2014-2020 Praha 3. března 2015 Obsah prezentace Současný stav přípravy OP Zaměstnanost (OPZ) Věcné zaměření

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

PROJEKT PODPORA PROCESŮ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

PROJEKT PODPORA PROCESŮ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Číslo 2 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR PROJEKT PODPORA PROCESŮ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Newsletter červenec - září 2012 Vážení zájemci o problematiku sociálních služeb, předkládáme Vám newsletter

Více

Projekt Metodika přípravy veřejných strategií. Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013

Projekt Metodika přípravy veřejných strategií. Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013 Projekt Metodika přípravy veřejných strategií Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013 Listopad 2012 Obsah Obsah... 2 1. Kontext vzniku akčního plánu... 3 2. Přehled aktivit... 4 3. Akční

Více

Evaluace hodnotících kritérií pro výběr projektů financovaných z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod včetně hodnocení Metodického

Evaluace hodnotících kritérií pro výběr projektů financovaných z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod včetně hodnocení Metodického Evaluace hodnotících kritérií pro výběr projektů financovaných z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod včetně hodnocení Metodického pokynu pro hodnotitele a externí experty 1. Úvod Pracovní

Více

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020 Manažerské shrnutí 1 Výstup zpracovaný k datu: 10. 2. 2014, aktualizace k 7.5. 2014 Zpráva zpracována pro: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Dodavatel: HOPE-E.S.,

Více

Ex-ante hodnocení Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020. Shrnutí Závěrečné zprávy

Ex-ante hodnocení Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020. Shrnutí Závěrečné zprávy Ex-ante hodnocení Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 Shrnutí Závěrečné zprávy červen 2014 Obsah Seznam zkratek... 3 1 Úvod... 4 1.1 Identifikace zadavatele a zhotovitele...

Více

ZPRÁVA Z PROJEKTU "Budování evaluační kapacity ROP SZ" za rok 2008. Evaluátor I. a Manažer evaluací I.

ZPRÁVA Z PROJEKTU Budování evaluační kapacity ROP SZ za rok 2008. Evaluátor I. a Manažer evaluací I. ZPRÁVA Z PROJEKTU "Budování evaluační kapacity ROP SZ" za rok 2008 Evaluátor I. a Manažer evaluací I. V Praze, dne 11. prosince 2008 Ing. Vladimír Sodomka vedoucí týmu Akses, spol. s r.o. Stručné shrnutí

Více

Analýza realizace OPTP a návrhy na případné úpravy programu sumarizace Závěrečné zprávy

Analýza realizace OPTP a návrhy na případné úpravy programu sumarizace Závěrečné zprávy Analýza realizace OPTP a návrhy na případné úpravy programu sumarizace Závěrečné zprávy prosinec 2012 1 Obsah zprávy 1 Úvod... 3 2 Odpovědi na evaluační otázky... 4 3 Hlavní závěry... 7 4 Klíčová doporučení

Více

Ex-ante evaluace a hodnocení SEA Operačního programu Praha pól růstu ČR pro programové období 2014-2020

Ex-ante evaluace a hodnocení SEA Operačního programu Praha pól růstu ČR pro programové období 2014-2020 Ex-ante evaluace a hodnocení SEA Operačního programu Praha pól růstu ČR pro programové období 2014-2020 2. Průběžná zpráva Zpráva zpracována k datu: 5. 11. 2013 Zpráva zpracována pro: Hlavní město Praha,

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 3 ze dne 5. prosince 2007 ke Kritériím pro výběr projektů Operačního programu Praha

Více

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Univerzita Pardubice Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech ESF fondy a aktuální rozšíření realizace projektů

Více

Komunitně vedená strategie pro MAS Krkonoše

Komunitně vedená strategie pro MAS Krkonoše Komunitně vedená strategie pro MAS Krkonoše KULATÉ STOLY 25. 3. 2014 PRO ZÁSTUPCE VEŘEJNÉ SPRÁVY 25. 3. 2014 PRO ZÁSTUPCE SOUKROMÉ SFÉRY 26. 3. 2014 PRO ZÁSTUPCE NEZISKOVÉHO SEKTORU Program 1. Představení

Více

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT)

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Charta projektu má za cíl poskytnout úplné a pevné informační základy pro schválení projektu. Následně je Charta projektu rozpracována do

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací Ing. Martin Štícha Ministerstvo průmyslu a obchodu Zkušenosti MPO s operačními programy OPPP 2004-2006 Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI 2007-2013

Více

Městský úřad Horažďovice profesionalita s lidskou tváří Reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00036

Městský úřad Horažďovice profesionalita s lidskou tváří Reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00036 V lednu 2013 obdrželo město Horažďovice od Ministerstva vnitra České republiky v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Městský úřad Horažďovice

Více

Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad. Závěrečná zpráva

Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad. Závěrečná zpráva Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad Závěrečná zpráva 1. 3. 2013 1 Manažerské shrnutí Projekt Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad byl realizován společností RegioPartner, s.r.o. Cílem realizovaného

Více

Výzva k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Technická pomoc

Výzva k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Technická pomoc Výzva k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Technická pomoc 1. Identifikace výzvy Prioritní osa Specifický cíl 1 Podpora řízení a koordinace Dohody o partnerství 1.1 - Vytvořit podmínky

Více

Struktura Pre-auditní zprávy

Struktura Pre-auditní zprávy Příloha č. 1 k Smlouvě o Pre-auditu: Struktura Pre-auditní zprávy 1. Manažerské shrnutí Manažerské shrnutí poskytuje nejdůležitější informace vyplývající z Pre-auditní zprávy. 2. Prohlášení o účelu a cílů

Více

Efektivita procesu komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava. reg. č. CZ.1.04/3.1.03/78.

Efektivita procesu komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava. reg. č. CZ.1.04/3.1.03/78. Efektivita procesu komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava reg. č. CZ.1.04/3.1.03/78.00041 Rekapitulace stavu k 31.5.2014 Cíle projektu: zjištění potřeb občanů

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. Náměstek ministra průmyslu a obchodu Sekce fondů EU, výzkumu, vývoje, inovací a investičních pobídek

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj Zpráva o stavu čerpání prostředků EU

Ministerstvo pro místní rozvoj Zpráva o stavu čerpání prostředků EU Ministerstvo pro místní rozvoj Zpráva o stavu čerpání prostředků EU Podklad pro jednání RHSD ÚNOR 2015 Úvod Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Národní orgán pro koordinaci (MMR-NOK) pravidelně sleduje a

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Požadavky kladené na programy ze strany EK a evropské legislativy Proces přípravy programů

Více

OP VVV. Specifický cíl 1: Zvýšení mezinárodní kvality výzkumu a jeho výsledků

OP VVV. Specifický cíl 1: Zvýšení mezinárodní kvality výzkumu a jeho výsledků OP VVV Prioritní osa 1 nové rozdělení specifických cílů Specifický cíl 1: Zvýšení mezinárodní kvality výzkumu a jeho výsledků Specifický cíl 2: Budování kapacit a posílení dlouhodobé spolupráce výzkumných

Více

Příprava programového období 2014-2020. Ing. Daniela Nohejlová

Příprava programového období 2014-2020. Ing. Daniela Nohejlová Příprava programového období 2014-2020 Ing. Daniela Nohejlová Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální a investiční fondy 2014 2020 Hlavní východiska příprav programového období 2014-20

Více

MPSV a rozvoj venkova v současném programovém období 2007-13 a příprava na programové období 2014-2020

MPSV a rozvoj venkova v současném programovém období 2007-13 a příprava na programové období 2014-2020 MPSV a rozvoj venkova v současném programovém období 2007-13 a příprava na programové období 2014-2020 Národní konference Venkov 2012 Nové Hrady, 1.-3. října 2012 Ing. Vladimír Kváča Ph.D., MPSV ČR Obsah

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO PŘEDKLADATELE NABÍDEK: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA SROVNÁVACÍ ANALÝZA MODELŮ SOCIÁLNÍ EKONOMIKY V

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Předběžný harmonogram výzev 015 INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Prioritní osa Identifikace specifického cíle Zaměření výzvy Typ výzvy Termín výzvy Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Předpokládané

Více

Strategický plán udržitelného rozvoje města Sokolov

Strategický plán udržitelného rozvoje města Sokolov Strategický plán udržitelného rozvoje města Sokolov Implementační dokument MĚSTO SOKOLOV May 29, 2015 Autor: Profesionální servis s.r.o. Mgr. Bc. Jindřich Hlavatý, PhD. Mgr. Bc. Miloš Podlipný Pro účely

Více

Informace k IOP, IROP a Národnímu programu autor: MMR

Informace k IOP, IROP a Národnímu programu autor: MMR Informace k IOP, IROP a Národnímu programu autor: MMR Integrovaný operační program (IOP) období 2007 2013 Prioritní osa 5: Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.3: Modernizace a rozvoj systémů

Více

Prioritní osa 2 OPŽP 2014-2020. Zlepšení kvality ovzduší v lidských sídlech

Prioritní osa 2 OPŽP 2014-2020. Zlepšení kvality ovzduší v lidských sídlech 2 Prioritní osa 2 OPŽP 2014-2020 Zlepšení kvality ovzduší v lidských sídlech Koncepční dokumenty jako základ P.O.2 Střednědobá strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR V současné době připravena

Více

Praktické zkušenosti s řízením projektu Lokalizace a charakteristika starých ekologických zátěží v Kopřivnici financovaného z prostředků SFŽP

Praktické zkušenosti s řízením projektu Lokalizace a charakteristika starých ekologických zátěží v Kopřivnici financovaného z prostředků SFŽP Praktické zkušenosti s řízením projektu Lokalizace a charakteristika starých ekologických zátěží v Kopřivnici financovaného z prostředků SFŽP Název projektu : Lokalizace a charakteristika starých ekologických

Více

Operační program Doprava 2014-2020

Operační program Doprava 2014-2020 Operační program Doprava 2014-2020 Mgr. Michal Ulrich 10. 4. 2014 Operační program Doprava 2014-2020 základní charakteristiky Operační program Doprava 2014-2020 (OPD 2) navazuje na Operační program Doprava

Více

Cíl semináře. Pomáháme Vám s úspěchem.

Cíl semináře. Pomáháme Vám s úspěchem. Cíl semináře Předání zkušeností a názorů prezentujících na klíčové faktory pro tvorbu dobré ISRÚ Získání představy o potřebných konkrétních krocích Sdílení zkušeností a názorů všech přítomných Společnost

Více

Připomínky k pracovní verzi Zprávy o posouzení souladu s předpisy ze dne 29. října 2004 Řídící orgán Ministerstvo životního prostředí

Připomínky k pracovní verzi Zprávy o posouzení souladu s předpisy ze dne 29. října 2004 Řídící orgán Ministerstvo životního prostředí Předané dokumenty Statut Monitorovacího výbor OP Infrastruktura není uveden v seznamu předaných dokumentů, ale zpráva se na něj odvolává Směrnice MŽP č. 8/2004 o poskytování finančních prostředků z Operačního

Více

Regionální stálá konference Moravskoslezského kraje 1. zasedání

Regionální stálá konference Moravskoslezského kraje 1. zasedání Regionální stálá konference Moravskoslezského kraje 1. zasedání Datum: 28.11.2014 Složení Regionální stálé konference (RSK MSK) Návrh programu Aktuální informace k programovému období 2014-2020 Územní

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2014 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu oficiálně předložena Evropské

Více

Možnosti financování produktů z OP LZZ a výzva na mezinárodní spolupráci

Možnosti financování produktů z OP LZZ a výzva na mezinárodní spolupráci Možnosti financování produktů z OP LZZ a výzva na mezinárodní spolupráci 25. červen 2008 Podporujeme vaši budoucnost Prioritní osa 1 Adaptabilita 1.1 Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 33 ze dne 30. března 2011 ke změně Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Více

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod IROP Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod Jsme na dotacích závislí? Podpořené projekty ROP JV a podpora brownfieldů Osa 2 Podpora udržitelného cestovního ruchu Celkem podpořeno 4 projektů

Více

Operační program životní prostředí 2014-2020

Operační program životní prostředí 2014-2020 Operační program životní prostředí 2014-2020 Ing. Světlana Svitáková samostatné oddělení přípravy nového programovacího období Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz

Více

Operační program Životní prostředí 2014+ PRIORITNÍ OSA 3

Operační program Životní prostředí 2014+ PRIORITNÍ OSA 3 Operační program Životní prostředí 2014+ PRIORITNÍ OSA 3 Ing. Monika Špačková Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz OPŽP

Více

7 let ROP JV. 7 let IROP? Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod

7 let ROP JV. 7 let IROP? Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod 7 let ROP JV 7 let IROP? Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod Jsme na dotacích závislí? Závěrečné výzvy programového období 2007 2013 Podpořené projekty ROP JV a podpora brownfieldů Osa 2

Více

2. zasedání 27. března 2015, Praha

2. zasedání 27. března 2015, Praha 2. zasedání 27. března 2015, Praha Program zasedání Komory ITI a IPRÚ Čas 10:00 10:30 Bod programu Metodické a koordinační aktivity MMR v rámci přípravy integrovaných strategií ITI a IPRÚ 10:30 10:50 Jednání

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD oblast podpory 5.1 14. dubna 2008 1/7 vyhlašuje VÝZVU k předkládání žádostí o dotace v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad

Více

Opera ní program Praha pól r stu R

Opera ní program Praha pól r stu R Opera ní program Praha pól r stu R Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelá výzkumu, vývoje a inovací Seminá Aktuální informace o financování výzkumu, vývoje a inovací v novém

Více

Základní informace o projektu Posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu Městského úřadu Velké Meziříčí

Základní informace o projektu Posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu Městského úřadu Velké Meziříčí Základní informace o projektu Posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu Městského úřadu Velké Meziříčí Identifikace operačního programu a výzvy Číslo operačního programu: CZ.1.04 Název

Více

Integrovaný operační program z pohledu CRR ČR

Integrovaný operační program z pohledu CRR ČR Integrovaný operační program z pohledu CRR ČR - nejčastější chyby při realizaci projektů Ing. Jarmila Svobodová Osnova prezentace Integrovaný operační program a CRR Nejčastější chyby v žádostech/ projektech

Více

Role MV v oblasti egovernmentu v programovém období 2014-2020

Role MV v oblasti egovernmentu v programovém období 2014-2020 Role MV v oblasti egovernmentu v programovém období 2014-2020 Konference e-government 20:10 Mikulov, 8. 9. 9. 2015 Mgr. Jiří Zmatlík náměstek ministra vnitra pro řízení sekce ekonomiky, strategií a evropských

Více

Akční plán pro rok 2013

Akční plán pro rok 2013 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ŽELEZNOBRODSKA A SLUŽBY S NÍM SOUVISEJÍCÍ 2011-2015 Akční plán pro rok 2013 Dokument vznikl v rámci projektu IP 3 Rozšíření nástrojů pro podporu systému plánování sociálních

Více

ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+

ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+ Podkladové studie pro přípravu ČR na využívání fondů EU v období 2014+ ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+ zpracovatel Realizační

Více

Co nového v IROP? Představení Integrovaného regionálního operačního programu. Mgr. Zdeněk Semorád, náměstek ministryně MMR pro evropské programy

Co nového v IROP? Představení Integrovaného regionálního operačního programu. Mgr. Zdeněk Semorád, náměstek ministryně MMR pro evropské programy Co nového v IROP? Představení Integrovaného regionálního operačního programu Mgr. Zdeněk Semorád, náměstek ministryně MMR pro evropské programy PŘEDSTAVENÍ HLAVNÍCH PRINCIPŮ IROP Určen pro všechny regiony

Více

Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací (IPN Metodika)

Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací (IPN Metodika) Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací (IPN Metodika) Jitka Moravcová Zasedání dozorčí rady 10.10.2013 www.metodika.reformy-msmt.cz Obsah Podstatné změny v projektu Veřejná

Více

Zápis 2. zasedání Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje

Zápis 2. zasedání Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje Zápis 2. zasedání Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje Den konání: 22. června 2015 Místo: Kulturní a společenské středisko Střelnice, Český Těšín Účastníci konference: 34 účastníků (viz

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci VÝVOJ REALIZACE NSRR V OBDOBÍ 2007 2010

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci VÝVOJ REALIZACE NSRR V OBDOBÍ 2007 2010 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci VÝVOJ REALIZACE NSRR V OBDOBÍ 27 21 PROSINEC 21 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 11 15 Praha

Více

Ministerstvo zemědělství Č. j.: 40796/2015-MZE-14113

Ministerstvo zemědělství Č. j.: 40796/2015-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č. j.: 40796/2015-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro výběr Strategií komunitně vedeného místního rozvoje a stanovení alokace v rámci programového rámce Programu

Více

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant.

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant. Individuální projekt MPSV Podpora pracovního uplatnění starších osob v souvislosti s vyhlášením roku 2012 Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity, Operační program Zaměstnanost (2014

Více

ZMĚNY PROGRAMOVÉHO DOKUMENTU REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007-2013

ZMĚNY PROGRAMOVÉHO DOKUMENTU REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007-2013 ZMĚNY PROGRAMOVÉHO DOKUMENTU REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007-2013 Zdůvodnění změn dle článku 33 a 93 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 1/10 Obsah ZMĚNA V DŮSLEDKU AUTOMATICKÉHO

Více

Finanční analýza Strategie a zdroje financování

Finanční analýza Strategie a zdroje financování Finanční analýza Strategie a zdroje financování Konference: OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ IX, TEORIE A PRAXE 23.10.2014 HROTOVICE Ing. David Frolík Naviga4, s.r.o. Finanční analýza Strategie Zdroje

Více

Ing. JANA WINTEROVÁ, MPA ředitelka odboru CERA Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 7, 118 12, Praha 1

Ing. JANA WINTEROVÁ, MPA ředitelka odboru CERA Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 7, 118 12, Praha 1 Ing. JANA WINTEROVÁ, MPA ředitelka odboru CERA Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 7, 118 12, Praha 1 Č. j.: MSMT-21796/2013-5 V Praze dne 12. prosince 2013 Vážený pane magistře,

Více

OP Zaměstnanost 2014-2020 územní dimenze

OP Zaměstnanost 2014-2020 územní dimenze OP Zaměstnanost 2014-2020 územní dimenze Mgr. Karel Hošek Krajské sdružení NS MAS ČR Olomouckého kraje Krajský kulatý stůl zaměstnanosti, Olomouc 2. 12. 2013 Obsah prezentace 1. Současný stav přípravy

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Globální grant: Podpora nabídky dalšího vzdělávání ve Zlínském kraji realizovaný v rámci prioritní osy 3, oblasti podpory 3.2 21. 1. 2013 Zlín TENTO

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 32 V 42 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Operační program Podnikání a inovace

Operační program Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-20200 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra pro oblast fondů EU, výzkumu a vývoje, MPO 10. září 2014 Kohezní politika 2014+

Více

Příloha č. 2. Komunikační strategie

Příloha č. 2. Komunikační strategie Příloha č. 2 Akčního plánu rozvoje MA21 MSK na léta 2010-2011 Návrh Komunikační strategie OBSAH: 1. ÚVOD...3 2. NÁVRH KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE...4 2.1. CÍLOVÉ SKUPINY...4 HLAVNÍMI CÍLOVÝMI SKUPINAMI PROJEKTU

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra Ministerstvo průmyslu a obchodu 13.

Více

Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI

Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI 9. prosince 2010, Praha Clarion Congress Hotel, Praha Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 2013

Více

Evropské fondy v období 2014-2020 obce a města

Evropské fondy v období 2014-2020 obce a města 5/3/2013 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. Evropské fondy v období 2014-2020 obce a města Kolik zbývá čerpat prostředků ERDF v ROP SČ ERDF (kurz: 24,50 Kč/Euro) Doprava Cestovní ruch Integrovaný rozvoj území

Více

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice"

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice" Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/69.00060 Zkrácený název projektu: Vzdělávání v MěÚ Luhačovice Datum

Více

Odůvodnění veřejné zakázky

Odůvodnění veřejné zakázky Odůvodnění podle 156 odst. 1 a 2 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou Sbírky zákonů č. 232/2012, o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací Ing. Martin Štícha Ministerstvo průmyslu a obchodu Zkušenosti MPO s operačními programy OPPP 2004-2006 Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI 2007-2013

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 08 V42 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT)

Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT) Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT) Charta projektu má za cíl poskytnout úplné a pevné informační základy pro schválení projektu. Následně je Charta

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO PŘEDKLADATELE NABÍDEK VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLENÍ V OBLASTI SYSTÉMU VĚCNÉHO HODNOCENÍ

Více

Strategie a integrovaný akční program ke zvýšení zaměstnanosti a lepšímu vzdělávání v Moravskoslezském kraji na roky 2015 2023

Strategie a integrovaný akční program ke zvýšení zaměstnanosti a lepšímu vzdělávání v Moravskoslezském kraji na roky 2015 2023 Strategie a integrovaný akční program ke zvýšení zaměstnanosti a lepšímu vzdělávání v Moravskoslezském kraji na roky 2015 2023 Verze březen 2015 1 STRUČNÝ SOUHRN MS Pakt je strategickou komunikační platformou

Více

Operační program Doprava 2014-2020

Operační program Doprava 2014-2020 Operační program Doprava 2014-2020 Ministerstvo dopravy ČR Operační program Doprava 2014-2020 hlavní cíle OPD 2014-2020 navazuje na OPD 2007-2013, struktura bude jiná, přidány nové podporovatelné oblasti

Více

Zprostředkující subjekt OP RLZ

Zprostředkující subjekt OP RLZ Zprostředkující subjekt OP RLZ Zadávací dokumentace pro projekty hrazené z technické pomoci Priorita 5 Technická pomoc (TA) Opatření 5.1. Využití externích služeb v oblasti právní, finančně-právní, tlumočnické,

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 XVII. celostátní finanční konference Mgr. Lenka Kaucká, MPSV Praha 4. prosince 2014 Obsah prezentace Věcné zaměření OP Zaměstnanost

Více

Skládka odpadů státního podniku DIAMO v Ostravě, tzv. laguny Ostramo

Skládka odpadů státního podniku DIAMO v Ostravě, tzv. laguny Ostramo Skládka odpadů státního podniku DIAMO v Ostravě, tzv. laguny Ostramo Příprava pokračování sanace lagun Ostramo Ing. Kamil Prokeš DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA, oddělení laguny Práce na odstranění

Více

2015-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část

2015-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část ABRI, s.r.o. Zpracováno ke dni 01. 09. 2015 Strategický dokument zpracoval pracovní tým společnosti ABRI, s.r.o. Vedoucí týmu: Mgr. Miloslav

Více

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Krajské akční plány rozvoje vzdělávání Č.j.: MSMT 7246/2015-2 ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ vyhlašuje Avízo pro žadatele o

Více

Inovace systému kvality sociálních služeb

Inovace systému kvality sociálních služeb Individuální projekt Inovace systému kvality sociálních služeb Newsletter 29 říjen 2014 Aktuální dění v realizaci veřejné zakázky najdete na webu MPSV, odkaz http://www.mpsv.cz/cs/11748. Ohlédnutí za Metodickými

Více

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PROJEKTŮ

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PROJEKTŮ SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PROJEKTŮ CZ.1.04/1.1.00/46.00001 Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí nelékařských zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků ve zdravotnictví se zaměřením

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor

Více

Prioritní osa 7 Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu

Prioritní osa 7 Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Prioritní osa 7 Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu Ing. Karel Jech Ved. odd. technické asistence a neinvestičních programů OSA

Více

Připravena další verze programového dokumentu OP PIK. Termín odeslání na EK: konec února 2014 Probíhá ex-ante a SEA hodnocení programu.

Připravena další verze programového dokumentu OP PIK. Termín odeslání na EK: konec února 2014 Probíhá ex-ante a SEA hodnocení programu. Připravena další verze programového dokumentu OP PIK. Termín odeslání na EK: konec února 2014 Probíhá ex-ante a SEA hodnocení programu. Dohoda o partnerství: koncem března začátkem dubna by měla být předána

Více

ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 8457/2008-41 ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje PRŮBĚŽNOU

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE analogicky v souladu s 85 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako zákon ), o veřejných zakázkách, v platném znění

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE analogicky v souladu s 85 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako zákon ), o veřejných zakázkách, v platném znění PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE analogicky v souladu s 85 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako zákon ), o veřejných zakázkách, v platném znění k veřejné zakázce (dále také jako VZ ) s názvem: METODIKA VYMEZOVÁNÍ

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova Možnosti čerpání evropských dotací pro obce, metoda LEADER Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova Rozpočet

Více

Příloha č. 9. Závěrečná zpráva o realizaci IPRM

Příloha č. 9. Závěrečná zpráva o realizaci IPRM Příloha č. 9 Závěrečná zpráva o realizaci IPRM ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZACI IPRM Tato zpráva se odevzdává v tištěné a elektronické podobě na ŘO IOP. 1. ÚDAJE O IPRM A ZPRÁVĚ Údaje o IPRM Registrační číslo

Více