Závěrečná zpráva projektu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečná zpráva projektu"

Transkript

1 Závěrečná zpráva projektu Analýza absorpční kapacity a návrh cílových hodnot indikátorů Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r. o. Verze

2 1 MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ Zakázka Analýza absorpční kapacity a návrh cílových hodnot indikátorů Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost byla realizována v období srpen 2013 únor 2014 pro Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR společností HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r. o. Hlavními cíli této zakázky bylo (a) zpracování analýzy absorpční kapacity OP PIK, návrhy finančních alokací na jednotlivé prioritní osy a specifické cíle programu, včetně zdůvodnění těchto návrhů a identifikace oblastí s potenciální nízkou absorpční kapacitou a návrhů řešení, a (b) zpracování návrhu nastavení cílových hodnot indikátorů a milníků OP PIK (tj. indikátorů a milníků vykazovaných v rámci programového dokumentu) z hlediska jejich návaznosti na prioritní osy a jednotlivé specifické cíle a ve vazbě na indikátorovou soustavu navrženou pro tento program. Konkrétně bylo požadováno zpracovat na základě analýz relevantní dokumentace, sběru a analýzy dat Předběžnou a Závěrečnou zprávu, jejichž obsahem rozpracování výše uvedených požadovaných okruhů, a to vždy se zohledněním dat dostupných v době zpracování dané etapy. Zakázka tak byla realizována ve vazbě na aktuální průběh přípravy programové období stanovený vládou ČR. V období před vlastním zpracováním Závěrečné zprávy tak byly ze strany zhotovitele a na základě dohody se zástupci MPO zpracovány v několika etapách ještě průběžné dílčí výstupy, které dokumentovaly postup v plnění jednotlivých oblastí zakázky a zohledňovaly aktuální vývoj přípravy OP PIK v daném období. Kromě Průběžné zprávy zpracované k datu , tak byly v dalších etapách postupně předloženy dále uvedené dílčí výstupy: 1) Dílčí výstup aktualizace kapitoly č. 6 Průběžné zprávy , 2) 2. Průběžná zpráva , 3) 3. Průběžná zpráva ) Návrh Závěrečné zprávy projektu Informace k jednotlivým výstupům jsou uvedeny v textu Závěrečné zprávy. V průběhu realizace zakázky probíhala průběžně komunikace dodavatele se zadavatelem zejména prostřednictvím operativně realizovaných pracovních jednání, účastí dodavatele na jednáních Pracovních skupin za jednotlivé prioritní osy připravovaného operačního programu, proběhla rovněž jednání se zástupci uvedených Pracovních skupin a jednání se zástupci exante hodnotitele OP PIK. Prvním výstupem zakázky byla v souladu s výše uvedeným Průběžná zpráva, která obsahovala z věcného hlediska dosavadní výstupy ke všem řešeným okruhům a dále také stručný popis plánovaného přístupu řešitelského týmu společnosti HaskoningDHV Czech Republic. V souladu s požadavky uvedenými v zadávací dokumentaci k této zakázce obsahovala Průběžná zpráva rovněž návrhy řešitelského týmu za účelem jejich detailního projednání se zadavatelem a vyjasnění postupu v dalších etapách plnění zakázky.

3 Všechna v této zprávě obsažená doporučení bylo nutné považovat spíše za předběžná, přičemž v následujícím období byla všechna důkladně konzultována se zadavatelem a dále zpřesňována, a to v souladu s dalším postupem plnění této zakázky odsouhlaseným ze strany zadavatele. Tato skutečnost vyplývala i z velmi silných logických vazeb mezi jednotlivými částmi plnění dané zakázky. Konkrétně např. vlastnímu ověření dostatečnosti absorpční kapacity pro navržené SC muselo zcela nezbytně předcházet navržení finančních alokací (které je možno zajistit nejen pouze s přihlédnutím k nutné prioritizaci jednotlivých navrhovaných intervencí, ale právě již i k výsledkům ověření absorpční kapacity na úrovni jednotlivých specifických cílů). Obdobně navržení cílových hodnot monitorovacích indikátorů bylo opět možné dokončit až po stanovení finančních alokací a navíc i až po jejich řádném projednání a odsouhlasení se zástupci zadavatele. Pokud jde o vlastní strukturu Průběžné zprávy, její druhá kapitola obsahovala základní reflexi požadavků kladených na ověření absorpční kapacity i na oblast monitorovacích indikátorů ze strany EK a NOK. Třetí kapitola byla zaměřena na základní východiska plnění této zakázky a čtvrtá kapitola pak obsahovala již vlastní popis zvoleného přístupu k ověření absorpční kapacity. Právě v této kapitole byly představeny dílčí analýzy a šetření a z nich vyplývající závěry. V páté kapitole byly pak shrnuty hlavní závěry k oblasti absorpční kapacity. V kapitole šesté bylo obsaženo předběžné zhodnocení finančních alokací stanovených pro OP PIK a bylo zde také naznačeno, u kterých specifických cílů by bylo vhodné ještě zvážit případnou úpravu stanovených podílů na ně určených prostředků ERDF. V rámci této kapitoly byl pak prezentován i modelový příklad, jakým jiným způsobem by mohlo být rozdělení finančních alokací OP PIK pojato. V poslední, sedmé kapitole byly pak shrnuty hlavní závěry k problematice přístupu ke kvantifikaci monitorovacích indikátorů, a to po dohodě se zástupci ŘO OP PIK zejména těch vybraných ze seznamu společných indikátorů pro ERDF stanovených ze strany EK, s ohledem na fakt, že monitorovací soustava OP PIK procházela v té době průběžným interním i externím připomínkováním představených návrhů indikátorů v jednotlivých specifických cílích a prioritních osách. Součástí Průběžné zprávy bylo rovněž stručné shrnutí doplňkového telefonického šetření mezi stávajícími příjemci podpory z OPPI, které se zaměřilo na ověření předpokladu, že snížená míra veřejné podpory, o níž se uvažuje v kontextu příprav nového programového období, může již být při jinak nezměněné administrativní zátěži kladené na žadatele a příjemce důvodem nižšího zájmu o podporu mezi podnikateli. Dalším zpracovaným výstupem byla aktualizace původní kapitoly č. 6 Průběžné zprávy zaměřené na předběžné zhodnocení finančních alokací OP PIK. Byly tak aktualizovány původní návrhy stanovení finančních alokací ERDF v rámci OP PIK na úroveň jeho jednotlivých PO a SC. Aktualizace přitom vycházela jednak z posledního vývoje, ke kterému došlo v průběhu příprav OP PIK u některých PO a SC, ale také z dalších informací a dat, které byly realizačnímu týmu společnosti HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r. o. zprostředkovány v období po odevzdání Průběžné zprávy. V další etapě realizace zakázky byla zpracována 2. Průběžná zpráva, která obsahovala dosavadní výstupy k řešeným okruhům se zaměřením se zejména na oblast možné kvantifikace monitorovacích indikátorů uváděných přímo v programovém dokumentu OP PIK, a to včetně milníků. V úvodu kapitoly Stávající závěry k oblasti monitorovacích indikátorů

4 byl představen přehled vybraných požadavků stanovených pro oblast monitorovacích indikátorů ze strany Evropské komise, resp. MMR-NOK v souvislosti s přípravou nového programového období Ve vazbě na návrh kvantifikace monitorovacích indikátorů v jednotlivých specifických cílích OP PIK byla v další části zprávy představena základní východiska a předpoklady postupu při stanovování hodnot jednotlivých monitorovacích indikátorů, ze kterých bylo při samotném stanovování cílových hodnot vycházeno. Nejrozsáhlejší částí textu 2. Průběžné zprávy pak byla tabulka Návrh kvantifikace monitorovacích indikátorů OP PIK uvádějící úplný přehled monitorovacích indikátorů jednotlivých specifických cílů, u kterých byla na základě dohody se zadavatelem stanovována cílová hodnota. Poslední část zprávy pak byla věnována základním východiskům a předpokladům postupu při stanovení hodnot milníků programu OP PIK. 3. Průběžná zpráva obsahovala aktualizované dosavadní výstupy k řešeným okruhům se zaměřením se zejména na oblast možné kvantifikace monitorovacích indikátorů uváděných přímo v programovém dokumentu OP PIK, a to včetně milníků. V této zprávě byly zohledněny připomínky a náměty zadavatele ke kvantifikaci monitorovacích indikátorů, byl dopracován návrh monitorovacích indikátorů kvantifikovaných v prioritní ose 5 Technická pomoc OP PIK. Zároveň byla provedena aktualizace plánované finanční alokace na jednotlivé specifické cíle OP PIK ve vazbě na aktuální zaslané informace od zadavatele. Návrh zde vycházel z návrhu relativního rozdělení alokací na jednotlivé specifické cíle dle návrhu řešitelského týmu společnosti HaskoningDHV Czech Republic při zohlednění aktuálních informací o výši celkové alokace ERDF určené pro OP PIK. Závěrečná zpráva je hlavním výstupem plnění této zakázky a obsahuje všechny závěry, výsledky a doporučení řešitelského týmu formulované ve vazbě na všechny výše uvedené cíle zakázky na základě aktuálních informací poskytnutých od zadavatele. Zpráva představuje pokrok v realizaci jednotlivých oblastí po jednotlivých etapách realizace zakázky, takže dokumentuje postup a aktuální vývoj jejich řešení v celém období realizace zakázky. V této zprávě byly zohledněny připomínky a náměty zadavatele ke kvantifikaci monitorovacích indikátorů předložené v rámci diskusí předchozích výstupů z plnění zakázky a jsou rovněž uvedeny závěry k dotazníkovému šetření zajištěnému mezi potenciálními žadateli v programu OP PIK. Dotazníkové šetření probíhalo v prosinci 2013 a lednu Šetření ověřilo zájem o jednotlivé plánované aktivity OP PIK, částečně doplňkovým způsobem prověřilo reálnost plánovaných cílových hodnot monitorovacích indikátorů a potvrdilo dostatečnost absorpční kapacity OP PIK. Dále jsou v Závěrečné zprávě také uvedeny aktuální informace k rozdělení finančních alokací v jednotlivých prioritních osách a jejich odůvodnění. Představeny jsou rovněž variantní

5 návrhy rozdělení finančních alokací na jednotlivé specifické cíle s ohledem na aktuální požadavky Pracovních skupin na navýšení finanční alokace v prioritní ose 3 a 4 OP PIK, které vyplývají z aktuálních analýz. Tabulka Návrh kvantifikace monitorovacích indikátorů OP PIK uvádí úplný aktuální přehled monitorovacích indikátorů jednotlivých specifických cílů, u kterých byla stanovena cílová hodnota. U vybraných specifických cílů jsou uvedeny rovněž variantní návrhy cílových hodnot indikátorů ve vazbě na navrhované možné změny finančních alokací. Vzhledem ke skutečnosti, že všechny průběžné závěry a doporučení týkající se řešených oblastí zakázky jsou uvedeny v textu Závěrečné zprávy, představujeme v tomto manažerském shrnutí jen ty nejdůležitější z nich. K absorpční kapacitě a rozdělení finančních alokací uvádíme, že na základě provedených analýz nebyl identifikován ve stávající struktuře PO a SC OP PIK žádný SC 1, jehož realizace by nebyla smysluplná při dané výši alokovaných finančních prostředků. Naopak vzhledem k významu intervencí zahrnutých do OP PIK, jejich příspěvku k posilování konkurenceschopnosti ČR i plnění pravidel stanovených v oblasti tematické koncentrace a dále také s přihlédnutím k dosavadním šetřením v oblasti absorpční kapacity je zcela žádoucí uvažovat o navýšení předpokládaného procentuálního podílu prostředků alokovaných pro tento OP. Pokud jde o požadavky kladené na oblast tematické koncentrace, nařízení o ERDF explicitně uvádí, že pro méně rozvinuté regiony (tj. v případě ČR celé území s výjimkou území hl. m. Prahy) je nutno: (a) min. 50 % prostředků ERDF vynakládat na aktivity podporované ve vazbě na TC 1 4 a (b) min. 12 % prostředků ERDF vynakládat na aktivity podporované ve vazbě na TC 4. V této souvislosti je proto vhodné skutečně zdůraznit, že právě intervence plánované v rámci OP PIK jsou intervencemi, které jsou přímo navázány právě na výše uvedené TC 1 4, a proto prostředky ERDF alokované právě na tento program výraznou měrou přispívají ke splnění výše uvedeného požadavku stanoveného pro intervence podporované na území mimo hl. m. Prahu ze všech OP financovaných z tohoto strukturálního fondu EU. V souladu s výše řečeným bylo ve výstupech zpracovaných v průběhu plnění této zakázky navrženo, aby se v důsledku přesunu části aktivit PO 2 OP VVV navýšila alokace ERDF určená pro OP PIK na min. 20,7 %, tj. 112 mld. Kč (neboli 4,48 mld. EUR při kurzu 25 KČ/EUR). Dále bylo také již dříve navrženo, že za předpokladu, kdy bude na úrovni vlády ČR rozhodnuto, že i intervence OP mají výrazným způsobem přispět k splnění cílů stanovených pro ČR do roku 2020 v oblasti zvyšování energetické účinnosti, bude nezbytné pokusit se v rámci následných jednání ještě navýšit alokaci ERDF pro OP PIK, a to alespoň na úroveň 22,1 %, tj. 120 mld. Kč (neboli 4,8 mld. EUR při kurzu 25 Kč/EUR). 1 V případě SC 4.1, jehož ověřování je předmětem samostatné studie zadané MPO ČR Českému telekomunikačnímu úřadu, nebylo možno vzhledem k zaměření této zakázky adekvátnost navrhované výše alokace plně ověřit. Navrhovaná výše alokace, o níž je ve zprávě uvažováno, tak odpovídá poslední údajům poskytnutým k tomuto SC ze strany zadavatele.

6 V návaznosti na výše uvedené konstatujeme, že nyní uvažovaná výše finanční alokace byla ze strany NOK pro OP PIK stanovena pro příspěvek ERDF na 4, mld. EUR (tj. při aktuálním kurzu 27 Kč/EUR 109,2 mld. Kč) pro prioritní osy 1 4. Celková výše alokace včetně národního spolufinancování (určená jako 15 % dopočtených ku 85 % podpory z ERDF) odpovídá při výše uvedeném kurzu 128,5 mld. Kč. Cílové hodnoty monitorovacích indikátorů byly kvantifikovány u stanovených indikátorů u jednotlivých specifických cílů OP PIK, a to všude tam, kde to na základě dostupných informací bylo aktuálně možné. Hodnoty byly stanoveny pro navrhované alokace jednotlivých specifických cílů v souladu s aktuálními informacemi k souhrnné alokaci pro OP PIK. Pro účely kvantifikace indikátorů bylo tedy v souladu s pokyny EK počítáno nejen s alokací ERDF ( EUR), ale s celkovou finanční alokací OP PIK, tj. jak s alokací ERDF, tak i s odpovídajícím podílem národního spolufinancování, tj EUR (podíl národního spolufinancování byl v průběhu celého plnění zakázky stále založen na předpokladu, že 15 % spolufinancování bude zajištěno plně ze státního rozpočtu). Východiskem pro kvantifikaci monitorovacích indikátorů přitom bylo základní mapování probíhajících intervencí OPPI, analýza dostupných informací z výročních zpráv OPPI, informací z dokumentu Aktuální stav realizace OPPI, výstupní sestavy čtvrtletní agregace MI OPPI, data z informačního systému k jednotlivým realizovaným programům podpory poskytnutá MPO a vybraným monitorovacím indikátorům, výstupy z jednání PS pro přípravu OP PIK a aktuální čtvrtá verze, resp. předané dílčí podklady k přípravě páté verze programového dokumentu OP PIK. Při kvantifikaci monitorovacích indikátorů byly dále zohledněny také níže uvedené vstupní předpoklady: uvažovaná alokace jednotlivých specifických cílů ve vazbě na informace uvedené v v předchozích kapitolách tohoto materiálu; vliv snížení výše veřejné podpory o 15 %; návaznost na aktivity v intervencích OPPI; struktura potenciálních příjemců podpory, a to dle charakteristik jednotlivých SC; struktura velikosti skutečně podpořených podniků, a to opět dle zkušeností z OPPI; průměrná velikost realizovaných projektů v OPPI; případná další specifika jednotlivých plánovaných intervencí (dle charakteristik jednotlivých SC); vlivy některých dalších faktorů v jednotlivých SC (např. výše finanční podpory ve vazbě na absorpční kapacitu, vazba na evropskou a národní legislativu u některých realizovaných intervencí, nové aktivity). U všech specifických cílů OP PIK je uvedena vazba na aktivity OP PIK, předpoklady, které jsou zohledněny pro stanovení cílové hodnoty, podkladové zdroje pro výpočty, případně vazba na aktivity OPPI. U každého monitorovacího indikátoru jsou vždy uvedeny konkrétní informace k použitým zdrojům a k uplatněnému postupu výpočtu dané cílové hodnoty.

7 Celkově lze konstatovat, že dosavadní závěry a návrhy uvedené k absorpční kapacitě a monitorovacím indikátorům OP PIK vycházejí z dosud známých informací poskytnutých zadavatelem. Stanovený harmonogram zakázky byl vázán na harmonogram přípravy OP pro programové období v ČR, který je ovšem s ohledem na probíhající vývoj ve zpoždění oproti původnímu plánu. Je rovněž nezbytné zdůraznit, že v době zpracování této Závěrečné zprávy ještě nejsou finalizovány všechny návazné související implementační či delegované akty EU či související guidelines. Ve vazbě na probíhající analýzy rovněž nejsou zcela jednoznačně dořešeny ze strany zadavatele všechny plánované specifické cíle jejich obsah i plánované alokace nejsou finální. K úpravě programu dochází rovněž ve vazbě na jednání s EK, které proběhlo koncem ledna Aktuálně se nyní zpracovává 5. verze OP PIK, její finální obsah tak ke dni zpracování Závěrečné zprávy nebude k dispozici. Objektivně tak nebylo možno ve stanovených termínech dořešit některé oblasti zakázky, např. nelze kvantifikovat cílové hodnoty některých monitorovacích indikátorů. Zároveň je však nutno také upozornit, že stanovené cílové hodnoty některých monitorovacích indikátorů v jednotlivých SC bude následně nutné zadavatelem ještě upravit, a to pokud dojde ještě k dalším úpravám OP PIK, resp. i ke změně některých jiných předpokladů, z nichž stávající kalkulace cílových hodnot monitorovacích indikátorů vychází. Za nutné předpoklady pro stanovení konečné verze cílových hodnot monitorovacích indikátorů a finančních alokací OP PIK lze označit: stanovení finální alokace pro OP PIK, finalizaci podporovaných aktivit v jednotlivých SC, finalizaci finančních alokací pro jednotlivé SC, finální rozhodnutí o způsobu výpočtu podílu národního spolufinancování, rozhodnutí o rozsahu využití finančních nástrojů pro jednotlivé SC, další případné změny v legislativě či metodických pokynech EK i ČR. V příloze je doložen finální návrh rozdělení finančních alokací na jednotlivé specifické cíle a prioritní osy dle návrhu řešitelského týmu společnosti HaskoningDHV Czech Republic při zohlednění aktuálních informací o výši celkové alokace ERDF určené pro OP PIK.

8 Příloha - Návrh aktuální alokace určené pro OP PIK ze strany NOK Předpoklady: Příspěvek ERDF na OP PIK = Nominální kurz Kč/EUR =27 Příspěvěk ERDF v Kč = Kč Specifický cíl / prioritní osa OP PIK Podíl alokace SC/PO na celkové alokaci OP PIK (návrh HaskoningDHV CR) Příspěvek ERDF ve výši 85 % Alokace na SC/PO (EUR) Národní spolufinancování ve výši 15 % Celkem Příspěvek ERDF ve výši 85 % Alokace na SC/PO (Kč) Národní spolufinancování ve výši 15 % SC ,03% SC 1.2 9,06% Celkem za PO 1 38,09% SC ,56% SC 2.2 1,36% SC 2.3 3,39% SC 2.4 2,03% Celkem za PO 2 20,34% SC 3.1 1,28% SC ,67% SC 3.3 0,83% SC 3.4 0,43% SC 3.5 3,43% Celkem za PO 3 22,64% SC ,50% SC 4.2 3,43% Celkem za PO 4 15,93% Celkem za PO 5 3% Celkem OP PIK 100,00% Celkem

9

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 ESF ERDF Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 Mgr. Zdeňka Bartošová vedoucí oddělení metodiky a strategie odbor evropských fondů Magistrát hl. města Prahy Východiska z programového

Více

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelář výzkumu, vývoje a inovací Seminář Financování firemních inovací s výhledem

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV předložena Evropské komisi 13. 5. 2015 byl OP VVV ze strany EK schválen V dubnu vyhlášena první Avíza o parametrech výzvy Dalších šest

Více

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020 Manažerské shrnutí 1 Výstup zpracovaný k datu: 10. 2. 2014, aktualizace k 7.5. 2014 Zpráva zpracována pro: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Dodavatel: HOPE-E.S.,

Více

Analýza realizace OPTP a návrhy na případné úpravy programu sumarizace Závěrečné zprávy

Analýza realizace OPTP a návrhy na případné úpravy programu sumarizace Závěrečné zprávy Analýza realizace OPTP a návrhy na případné úpravy programu sumarizace Závěrečné zprávy prosinec 2012 1 Obsah zprávy 1 Úvod... 3 2 Odpovědi na evaluační otázky... 4 3 Hlavní závěry... 7 4 Klíčová doporučení

Více

FAQ výzva 02_15_002 Krajské akční plány rozvoje vzdělávání

FAQ výzva 02_15_002 Krajské akční plány rozvoje vzdělávání FAQ výzva 02_15_002 Krajské akční plány rozvoje vzdělávání Dotaz: Kdy je možné zahájit práce na projektu, aby byly považovány za způsobilé výdaje (aktivita analýza potřeb v území a další )? Po kontrole

Více

Operační program Podnikání a inovace

Operační program Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-20200 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra pro oblast fondů EU, výzkumu a vývoje, MPO 10. září 2014 Kohezní politika 2014+

Více

Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad. Závěrečná zpráva

Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad. Závěrečná zpráva Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad Závěrečná zpráva 1. 3. 2013 1 Manažerské shrnutí Projekt Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad byl realizován společností RegioPartner, s.r.o. Cílem realizovaného

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Požadavky kladené na programy ze strany EK a evropské legislativy Proces přípravy programů

Více

Regionální stálá konference Moravskoslezského kraje 1. zasedání

Regionální stálá konference Moravskoslezského kraje 1. zasedání Regionální stálá konference Moravskoslezského kraje 1. zasedání Datum: 28.11.2014 Složení Regionální stálé konference (RSK MSK) Návrh programu Aktuální informace k programovému období 2014-2020 Územní

Více

Strategické plánování v kontextu regionální politiky. 2. Aplikace regionální politiky EU v ČR

Strategické plánování v kontextu regionální politiky. 2. Aplikace regionální politiky EU v ČR ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Strategické plánování v kontextu regionální politiky 2. Aplikace regionální politiky EU v ČR Mgr. Josef Miškovský,

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2015 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 19. 1. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu předložena Evropské komisi 20.

Více

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Krajské akční plány rozvoje vzdělávání Č.j.: MSMT 7246/2015-2 ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ vyhlašuje Avízo pro žadatele o

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

FINÁLNÍ ROP NUTS II SEVEROZÁPAD

FINÁLNÍ ROP NUTS II SEVEROZÁPAD FINÁLNÍ EX-ANTE HODNOCENÍ ROP NUTS II SEVEROZÁPAD NA PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2007-2013 (SHRNUTÍ) Tento projekt byl spolufinancován z prostředků EU 6. 12. 2006 Úvod Tato zpráva je shrnutím hlavních výsledků,

Více

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Univerzita Pardubice Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech ESF fondy a aktuální rozšíření realizace projektů

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Předběžný harmonogram výzev 015 INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Prioritní osa Identifikace specifického cíle Zaměření výzvy Typ výzvy Termín výzvy Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Předpokládané

Více

Operační program Doprava 2014-2020

Operační program Doprava 2014-2020 Operační program Doprava 2014-2020 Mgr. Michal Ulrich 10. 4. 2014 Operační program Doprava 2014-2020 základní charakteristiky Operační program Doprava 2014-2020 (OPD 2) navazuje na Operační program Doprava

Více

OP Zaměstnanost 2014-2020 územní dimenze

OP Zaměstnanost 2014-2020 územní dimenze OP Zaměstnanost 2014-2020 územní dimenze Mgr. Karel Hošek Krajské sdružení NS MAS ČR Olomouckého kraje Krajský kulatý stůl zaměstnanosti, Olomouc 2. 12. 2013 Obsah prezentace 1. Současný stav přípravy

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací Ing. Martin Štícha Ministerstvo průmyslu a obchodu Zkušenosti MPO s operačními programy OPPP 2004-2006 Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI 2007-2013

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2014 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu oficiálně předložena Evropské

Více

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Výzvu č. 02_15_004

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Výzvu č. 02_15_004 Č.j: MSMT 17695/2015-3 ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ vyhlašuje Výzvu č. 02_15_004 Smart Akcelerátor pro individuální projekty

Více

PODPORA SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ V INTEGROVANÉM REGIONÁLNÍM OPERAČNÍM PROGRAMU

PODPORA SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ V INTEGROVANÉM REGIONÁLNÍM OPERAČNÍM PROGRAMU PODPORA SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ V INTEGROVANÉM REGIONÁLNÍM OPERAČNÍM PROGRAMU 12.11.2013 Praha CO SE DOVÍTE 1. Představení programu IROP 2. Sociální bydlení v IROP 3. Co nás ještě čeká 4. Kde hledat další informace

Více

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod IROP Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod Jsme na dotacích závislí? Podpořené projekty ROP JV a podpora brownfieldů Osa 2 Podpora udržitelného cestovního ruchu Celkem podpořeno 4 projektů

Více

Projekt Metodika přípravy veřejných strategií. Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013

Projekt Metodika přípravy veřejných strategií. Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013 Projekt Metodika přípravy veřejných strategií Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013 Listopad 2012 Obsah Obsah... 2 1. Kontext vzniku akčního plánu... 3 2. Přehled aktivit... 4 3. Akční

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

Opera ní program Praha pól r stu R

Opera ní program Praha pól r stu R Opera ní program Praha pól r stu R Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelá výzkumu, vývoje a inovací Seminá Aktuální informace o financování výzkumu, vývoje a inovací v novém

Více

ITI Hradecko-pardubické metropolitní oblasti. PS4: Vysoké školy a spolupráce škol a firem v oblasti VaV

ITI Hradecko-pardubické metropolitní oblasti. PS4: Vysoké školy a spolupráce škol a firem v oblasti VaV ITI Hradecko-pardubické metropolitní oblasti PS4: Vysoké školy a spolupráce škol a firem v oblasti VaV 4. jednání PS4 4.3.2015, Hradec Králové 2 Harmonogram jednání 1. Úvod 2. Informace z jednání zástupců

Více

Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT)

Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT) Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT) Charta projektu má za cíl poskytnout úplné a pevné informační základy pro schválení projektu. Následně je Charta

Více

VÝZVU k předkládání INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

VÝZVU k předkládání INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo vnitra České republiky Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor strukturálních fondů Role v implementační struktuře OP LZZ: Zprostředkující subjekt vyhlašuje:

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel odboru koordinace strukturálních fondů 30. května 2012, Praha Operační program Podnikání a inovace

Více

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ 29. června 2015 Mgr. Gabriela Pokorná OBSAH SEMINÁŘE aktuální stav cíle programu, prioritní osy Pravidla pro žadatele a příjemce obecná část harmonogram výzev

Více

Den malých obcí - Program rozvoje venkova

Den malých obcí - Program rozvoje venkova Den malých obcí - Program rozvoje venkova 1 Obsah: Program rozvoje venkova ČR 2007 2013 Program rozvoje venkova na období 2014 2020 2 Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 PRV je podpůrný nástroj k zvýšení

Více

ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+

ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+ Podkladové studie pro přípravu ČR na využívání fondů EU v období 2014+ ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+ zpracovatel Realizační

Více

Příprava MPO na nové programovací období

Příprava MPO na nové programovací období Příprava MPO na nové programovací období JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel OKSF, MPO 3. prosince 2013, Praha Příprava OP v gesci MPO v kontextu přípravy ČR na kohezní politiku 2014+ Priority MPO

Více

Připomínky k materiálům Ministerstva průmyslu a obchodu ČR pro jednání Monitorovacího výboru OP PIK

Připomínky k materiálům Ministerstva průmyslu a obchodu ČR pro jednání Monitorovacího výboru OP PIK Připomínky k materiálům Ministerstva průmyslu a obchodu ČR pro jednání Monitorovacího výboru OP PIK Svaz průmyslu a dopravy ČR uplatňuje následující připomínky k Výběrovým kritériím a rovněž předkládá

Více

Podpora podnikání a inovací příležitost pro Ústecký kraj - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

Podpora podnikání a inovací příležitost pro Ústecký kraj - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Podpora podnikání a inovací příležitost pro Ústecký kraj - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Ministerstvo průmyslu a obchodu PODNIKATELSKÉ FÓRUM ÚSTECKÉHO KRAJE 2015

Více

Co nového v IROP? Představení Integrovaného regionálního operačního programu. Mgr. Zdeněk Semorád, náměstek ministryně MMR pro evropské programy

Co nového v IROP? Představení Integrovaného regionálního operačního programu. Mgr. Zdeněk Semorád, náměstek ministryně MMR pro evropské programy Co nového v IROP? Představení Integrovaného regionálního operačního programu Mgr. Zdeněk Semorád, náměstek ministryně MMR pro evropské programy PŘEDSTAVENÍ HLAVNÍCH PRINCIPŮ IROP Určen pro všechny regiony

Více

Evropské fondy 2014 2020

Evropské fondy 2014 2020 Evropské fondy 2014 2020 Ing. Karla Šlechtová ministryně pro místní rozvoj 172. Žofínské fórum 25. listopadu 2014, Praha Aktuální stav a rizika v programovém období 2007 2013 Souhrnný stav čerpání ze SF

Více

Hodnocení systému implementace jednotkových nákladů v OP VK

Hodnocení systému implementace jednotkových nákladů v OP VK Hodnocení systému implementace jednotkových nákladů v OP VK ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 30. DUBEN 2013 Verze 1.1 HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 4/2013 1 Hlavní zpracovatelé Závěrečné zprávy: Mgr. Lenka

Více

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 4 4 FINANČNÍ INFORMACE... 4 5 DALŠÍ INFORMACE...

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 4 4 FINANČNÍ INFORMACE... 4 5 DALŠÍ INFORMACE... Hlavní město Praha vyhlašuje dne 31. října 2012 VÝZVU ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí pro prioritní osu 2 Podpora vstupu na trh práce Obsah výzvy 1 OBECNÉ INFORMACE...

Více

Z Á P I S 2. zasedání jednání pracovní skupiny pro vzdělávání a zaměstnanost konaného dne 12.6.2015

Z Á P I S 2. zasedání jednání pracovní skupiny pro vzdělávání a zaměstnanost konaného dne 12.6.2015 Z Á P I S 2. zasedání jednání pracovní skupiny pro vzdělávání a zaměstnanost konaného dne 12.6.2015 Přítomni: Jaromír Hron Mgr. Tomáš Grulich v z. JUDr. Hana Poláková RNDr. Hana Slobodníková Mgr. Lucien

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 č.j.: 416/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 18.06.2013 Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 Zastupitelstvo městské části I. b e r e

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s 156 Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská

Více

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 5 4 FINANČNÍ INFORMACE... 6 5 DALŠÍ INFORMACE...

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 5 4 FINANČNÍ INFORMACE... 6 5 DALŠÍ INFORMACE... Hlavní město Praha vyhlašuje dne 21. dubna 2010 VÝZVU ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí pro prioritní osu 1 Podpora rozvoje znalostní ekonomiky Obsah výzvy 1 OBECNÉ

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

Závěrečná zpráva. Zpracování ex-ante evaluace OP VVV. Objednatel

Závěrečná zpráva. Zpracování ex-ante evaluace OP VVV. Objednatel Závěrečná zpráva Zpracování ex-ante evaluace OP VVV Objednatel Česká republika Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7 118 12 Praha 1 Zhotovitel dodavatelské konsorcium Naviga 4, s.r.o.

Více

Efektivita procesu komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava. reg. č. CZ.1.04/3.1.03/78.

Efektivita procesu komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava. reg. č. CZ.1.04/3.1.03/78. Efektivita procesu komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava reg. č. CZ.1.04/3.1.03/78.00041 Rekapitulace stavu k 31.5.2014 Cíle projektu: zjištění potřeb občanů

Více

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Strategický rámec pro období 2014-2020 Strategie Evropa 2020 (EU 2020) Společná

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 7.8.2014 PROGRAMOVÝ DOKUMENT Globální cíl IROP: Zajistit vyvážený rozvoj území, zlepšit veřejné služby a veřejnou správu pro zvýšení konkurenceschopnosti a zajištění

Více

Cíl semináře. Pomáháme Vám s úspěchem.

Cíl semináře. Pomáháme Vám s úspěchem. Cíl semináře Předání zkušeností a názorů prezentujících na klíčové faktory pro tvorbu dobré ISRÚ Získání představy o potřebných konkrétních krocích Sdílení zkušeností a názorů všech přítomných Společnost

Více

STRATEGICKY PLAN MC PRAHA LYSOLAJE NA ROK 2013

STRATEGICKY PLAN MC PRAHA LYSOLAJE NA ROK 2013 STRATEGICKY PLAN MC PRAHA LYSOLAJE NA ROK 2013 Obsah 1. Úvod... 2 2. Realizace a monitoring strategického plánu... 2 2.1. Realizace strategického plánu... 2 2.2. Organizační změny systém projektového řízení...

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 (OPPIK)

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 (OPPIK) Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 (OPPIK) Ing. Petr Tůma 11. prosince 2013 Financování firemních inovací s výhledem 2014+ Příprava OP v gesci MPO v kontextu přípravy

Více

Operační program Doprava 2014-2020

Operační program Doprava 2014-2020 Operační program Doprava 2014-2020 Ministerstvo dopravy ČR Operační program Doprava 2014-2020 hlavní cíle OPD 2014-2020 navazuje na OPD 2007-2013, struktura bude jiná, přidány nové podporovatelné oblasti

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ OBLAST PODPORY 2.1 POSÍLENÍ AKTIVNÍCH POLITIK ZAMĚSTNANOSTI

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ OBLAST PODPORY 2.1 POSÍLENÍ AKTIVNÍCH POLITIK ZAMĚSTNANOSTI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ OBLAST PODPORY 2.1 POSÍLENÍ AKTIVNÍCH POLITIK ZAMĚSTNANOSTI PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlašuje

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Svaz měst a obcí ČR Hájíme zájmy všech velikostních kategorií měst a

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ REGIONÁLNÍCH INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ OBLAST PODPORY 1.1 ZVÝŠENÍ ADAPTABILITY ZAMĚSTNANCŮ A KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKŮ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ REGIONÁLNÍCH INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ OBLAST PODPORY 1.1 ZVÝŠENÍ ADAPTABILITY ZAMĚSTNANCŮ A KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKŮ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ REGIONÁLNÍCH INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ OBLAST PODPORY 1.1 ZVÝŠENÍ ADAPTABILITY ZAMĚSTNANCŮ A KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKŮ Vzdělávejte se pro růst! regiony PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST

Více

Ex-ante hodnocení Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020. Závěrečná zpráva

Ex-ante hodnocení Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020. Závěrečná zpráva Ex-ante hodnocení Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 Závěrečná zpráva červen 2014 Obsah Seznam zkratek... 3 1 Úvod... 4 1.1 Identifikace zadavatele a zhotovitele...

Více

12. výzva Ministerstva životního prostředí

12. výzva Ministerstva životního prostředí Číslo výzvy v MS 2014+: 05_15_012 Název výzvy v MS 2014+: MŽP_12. výzva PO4, SC 4.3, kolová 12. výzva Ministerstva životního prostředí k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu

Více

Městský úřad Horažďovice profesionalita s lidskou tváří Reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00036

Městský úřad Horažďovice profesionalita s lidskou tváří Reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00036 V lednu 2013 obdrželo město Horažďovice od Ministerstva vnitra České republiky v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Městský úřad Horažďovice

Více

12. výzva 1 Ministerstva životního prostředí

12. výzva 1 Ministerstva životního prostředí Číslo výzvy v MS 2014+: 05_15_012 Název výzvy v MS 2014+: MŽP_12. výzva PO4, SC 4.3, kolová 12. výzva 1 Ministerstva životního prostředí k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 Brno, duben 2012 OBSAH Manažerské shrnutí... 4 1 Identifikace operačního programu... 10 1.1 Stručná charakteristika Regionálního operačního programu Jihovýchod... 11 1.1.1 Prioritní

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 1. 2. 2012 Datum ukončení realizace 30.

Více

Adresa: Na Františku 32 Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp 110 15 Praha 1 Telefon: 224 853 465 Fax:

Adresa: Na Františku 32 Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp 110 15 Praha 1 Telefon: 224 853 465 Fax: Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Program rozvoje venkova 4.1.1 Investice dozemědělských podniků Předmět

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ Vzdělávejte se pro růst! regiony II Verze č: 01 Datum platnosti výzvy: 28. 6. 2013 Stránka: 1 z 10 Ministerstvo práce a sociálních věcí Odbor implementace

Více

Praktické zkušenosti s řízením projektu Lokalizace a charakteristika starých ekologických zátěží v Kopřivnici financovaného z prostředků SFŽP

Praktické zkušenosti s řízením projektu Lokalizace a charakteristika starých ekologických zátěží v Kopřivnici financovaného z prostředků SFŽP Praktické zkušenosti s řízením projektu Lokalizace a charakteristika starých ekologických zátěží v Kopřivnici financovaného z prostředků SFŽP Název projektu : Lokalizace a charakteristika starých ekologických

Více

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA PROJEKTU Z OP VK

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA PROJEKTU Z OP VK ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA PROJEKTU Z OP VK Strana 1 z 13 Strana 2 z 13 1. Identifikační údaje Finální verze (VK-UC) Název projektu: Číslo projektu: Název příjemce: IČ příjemce: Číslo smlouvy: Datum

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci OPERAČNÍHO

Více

Integrovaný operační program z pohledu CRR ČR

Integrovaný operační program z pohledu CRR ČR Integrovaný operační program z pohledu CRR ČR - nejčastější chyby při realizaci projektů Ing. Jarmila Svobodová Osnova prezentace Integrovaný operační program a CRR Nejčastější chyby v žádostech/ projektech

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj Zpráva o stavu čerpání prostředků EU

Ministerstvo pro místní rozvoj Zpráva o stavu čerpání prostředků EU Ministerstvo pro místní rozvoj Zpráva o stavu čerpání prostředků EU Podklad pro jednání RHSD ÚNOR 2015 Úvod Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Národní orgán pro koordinaci (MMR-NOK) pravidelně sleduje a

Více

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE V rámci jednotlivých prioritních os pracujeme s tzv. specifickými cíli. Objem finančních prostředků bude vždy předmětem vyhlášené výzvy. Vzhledem k vývoji čerpání

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci VÝVOJ REALIZACE NSRR V OBDOBÍ 2007 2010

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci VÝVOJ REALIZACE NSRR V OBDOBÍ 2007 2010 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci VÝVOJ REALIZACE NSRR V OBDOBÍ 27 21 PROSINEC 21 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 11 15 Praha

Více

Finální verze žádosti (VK-UC) 44N43PØØØ1. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Finální verze žádosti (VK-UC) 44N43PØØØ1. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Unikátní kód žádosti: I. Souhrnné informace o projektu 44N43PØØØ1 Identifikace operačního programu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo výzvy: Název výzvy: Číslo prioritní osy: Název

Více

Příloha k Č.j: MSMT 6741/2015

Příloha k Č.j: MSMT 6741/2015 Příloha k Č.j: MSMT 6741/2015 Specifická pravidla pro žadatele a příjemce Individuálních projektů systémových (dále IPS) prioritní osy 3 - příloha výzvy č. 1 pro předkládání Individuálních projektů systémových

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2015 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 19. 1. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu předložena Evropské komisi 20.

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD VÝZVA VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD oblast podpory 5.2 8. září 2008 Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad Podporováno z Evropského fondu pro regionální

Více

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice"

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice" Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/69.00060 Zkrácený název projektu: Vzdělávání v MěÚ Luhačovice Datum

Více

SCHÉMA ČERPÁNÍ Z OPERAČNÍCH PROGRAMŮ MPO

SCHÉMA ČERPÁNÍ Z OPERAČNÍCH PROGRAMŮ MPO SCHÉMA ČERPÁNÍ Z OPERAČNÍCH PROGRAMŮ MPO PŘÍPRAVA REALIZAČNÍ FÁZE ŽADATEL / PŘÍJEMCE Podání RŽ 1. Zpracování projektu 2. Elektronický podpis 3. Účet v eaccountu Podání PŽ Předkládání průběžných monitorovacích

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ Verze č: 01 Datum platnosti výzvy: 30. 12. 2011 Stránka: 1 z 8 Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Název odboru/úseku

Více

JEDNA SPRÁVNÁ MOŽNOST. Zkratka ESF znamená. Evropský sociální fond Evropský strukturální fond Evropský společný fond Evropský společenský fond

JEDNA SPRÁVNÁ MOŽNOST. Zkratka ESF znamená. Evropský sociální fond Evropský strukturální fond Evropský společný fond Evropský společenský fond JEDNA SPRÁVNÁ MOŽNOST Zkratka ESF znamená Evropský sociální fond Evropský strukturální fond Evropský společný fond Evropský společenský fond V popisu postupu realizace projektu je uveden text "V rámci

Více

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU pro předkládání grantových projektů - Mezinárodní

Více

Vývoj vztahu MAS vůči Operačnímu programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 (OP PIK)

Vývoj vztahu MAS vůči Operačnímu programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 (OP PIK) Vývoj vztahu MAS vůči Operačnímu programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 (OP PIK) JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA ředitel odboru koordinace SF 3. března 2015 Zkušenosti MPO s operačními

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 XVII. celostátní finanční konference Mgr. Lenka Kaucká, MPSV Praha 4. prosince 2014 Obsah prezentace Věcné zaměření OP Zaměstnanost

Více

Obecný přehled: Evropské strukturální a investiční fondy (2014-2020)

Obecný přehled: Evropské strukturální a investiční fondy (2014-2020) Obecný přehled: Evropské strukturální a investiční fondy (2014-2020) Mgr. Hana Bláhová Eurocentrum Ostrava Úřad vlády ČR Odbor komunikace o evropských a institucionálních záležitostech Ministerstvo pro

Více

Celková strategie hodnocení programu iniciativy EQUAL v České republice (pro období 2004-2008)

Celková strategie hodnocení programu iniciativy EQUAL v České republice (pro období 2004-2008) Celková strategie hodnocení programu iniciativy EQUAL v České republice (pro období 2004-2008) 1. Základní aspekty Obsah: 2. Monitoring a evaluace 3. Hodnocení implementace 4. Hodnocení principů Programu

Více

Příloha č. 2. Komunikační strategie

Příloha č. 2. Komunikační strategie Příloha č. 2 Akčního plánu rozvoje MA21 MSK na léta 2010-2011 Návrh Komunikační strategie OBSAH: 1. ÚVOD...3 2. NÁVRH KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE...4 2.1. CÍLOVÉ SKUPINY...4 HLAVNÍMI CÍLOVÝMI SKUPINAMI PROJEKTU

Více

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Program švýcarsko české spolupráce Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel odboru podpory finančních nástrojů a řízení projektů Praha 2. 6. 2015 1 Jak může stát

Více

Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina)

Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina) Integrovaný plán rozvoje města Povinnost sestavení IPRM Důvod tvorby a přínos IPRM Obsah IPRM Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina) Aktuální stav rozpracovanosti Komunikace s veřejností

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

Ex-ante evaluace programového dokumentu ESF v gesci MPSV pro období 2014-2020. Závěrečná zpráva

Ex-ante evaluace programového dokumentu ESF v gesci MPSV pro období 2014-2020. Závěrečná zpráva Ex-ante evaluace programového dokumentu ESF v gesci MPSV pro období 2014-2020 Závěrečná zpráva Zpráva zpracována k 30. 5. 2014 Zpráva zpracována pro: Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí

Více

Návrh Plánu práce Krajské hospodářské komory Střední Čechy na rok 2011

Návrh Plánu práce Krajské hospodářské komory Střední Čechy na rok 2011 Návrh Plánu práce Krajské hospodářské komory Střední Čechy na rok 2011 Plán práce na rok 2011 bude předkládán na základě doporučení představenstva ke schválení Shromáždění delegátů v červnu. Jeho cílem

Více

Základní informace o projektu Posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu Městského úřadu Velké Meziříčí

Základní informace o projektu Posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu Městského úřadu Velké Meziříčí Základní informace o projektu Posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu Městského úřadu Velké Meziříčí Identifikace operačního programu a výzvy Číslo operačního programu: CZ.1.04 Název

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020 Struktura prioritních os OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020 ING. JITKA BEDNÁŘOVÁ Prioritní osa 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly Investiční priority 1.1 Přístup k zaměstnání pro

Více

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

VII. Fórum konference na podporu regionálního rozvoje - Evropský rok 2015

VII. Fórum konference na podporu regionálního rozvoje - Evropský rok 2015 VII. Fórum konference na podporu regionálního rozvoje - Evropský rok 2015 Podpora MPO pro rozvoj podnikání MSP - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) JUDr. Ing. Tomáš Novotný,

Více