Závěrečná zpráva projektu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečná zpráva projektu"

Transkript

1 Závěrečná zpráva projektu Analýza absorpční kapacity a návrh cílových hodnot indikátorů Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r. o. Verze

2 1 MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ Zakázka Analýza absorpční kapacity a návrh cílových hodnot indikátorů Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost byla realizována v období srpen 2013 únor 2014 pro Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR společností HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r. o. Hlavními cíli této zakázky bylo (a) zpracování analýzy absorpční kapacity OP PIK, návrhy finančních alokací na jednotlivé prioritní osy a specifické cíle programu, včetně zdůvodnění těchto návrhů a identifikace oblastí s potenciální nízkou absorpční kapacitou a návrhů řešení, a (b) zpracování návrhu nastavení cílových hodnot indikátorů a milníků OP PIK (tj. indikátorů a milníků vykazovaných v rámci programového dokumentu) z hlediska jejich návaznosti na prioritní osy a jednotlivé specifické cíle a ve vazbě na indikátorovou soustavu navrženou pro tento program. Konkrétně bylo požadováno zpracovat na základě analýz relevantní dokumentace, sběru a analýzy dat Předběžnou a Závěrečnou zprávu, jejichž obsahem rozpracování výše uvedených požadovaných okruhů, a to vždy se zohledněním dat dostupných v době zpracování dané etapy. Zakázka tak byla realizována ve vazbě na aktuální průběh přípravy programové období stanovený vládou ČR. V období před vlastním zpracováním Závěrečné zprávy tak byly ze strany zhotovitele a na základě dohody se zástupci MPO zpracovány v několika etapách ještě průběžné dílčí výstupy, které dokumentovaly postup v plnění jednotlivých oblastí zakázky a zohledňovaly aktuální vývoj přípravy OP PIK v daném období. Kromě Průběžné zprávy zpracované k datu , tak byly v dalších etapách postupně předloženy dále uvedené dílčí výstupy: 1) Dílčí výstup aktualizace kapitoly č. 6 Průběžné zprávy , 2) 2. Průběžná zpráva , 3) 3. Průběžná zpráva ) Návrh Závěrečné zprávy projektu Informace k jednotlivým výstupům jsou uvedeny v textu Závěrečné zprávy. V průběhu realizace zakázky probíhala průběžně komunikace dodavatele se zadavatelem zejména prostřednictvím operativně realizovaných pracovních jednání, účastí dodavatele na jednáních Pracovních skupin za jednotlivé prioritní osy připravovaného operačního programu, proběhla rovněž jednání se zástupci uvedených Pracovních skupin a jednání se zástupci exante hodnotitele OP PIK. Prvním výstupem zakázky byla v souladu s výše uvedeným Průběžná zpráva, která obsahovala z věcného hlediska dosavadní výstupy ke všem řešeným okruhům a dále také stručný popis plánovaného přístupu řešitelského týmu společnosti HaskoningDHV Czech Republic. V souladu s požadavky uvedenými v zadávací dokumentaci k této zakázce obsahovala Průběžná zpráva rovněž návrhy řešitelského týmu za účelem jejich detailního projednání se zadavatelem a vyjasnění postupu v dalších etapách plnění zakázky.

3 Všechna v této zprávě obsažená doporučení bylo nutné považovat spíše za předběžná, přičemž v následujícím období byla všechna důkladně konzultována se zadavatelem a dále zpřesňována, a to v souladu s dalším postupem plnění této zakázky odsouhlaseným ze strany zadavatele. Tato skutečnost vyplývala i z velmi silných logických vazeb mezi jednotlivými částmi plnění dané zakázky. Konkrétně např. vlastnímu ověření dostatečnosti absorpční kapacity pro navržené SC muselo zcela nezbytně předcházet navržení finančních alokací (které je možno zajistit nejen pouze s přihlédnutím k nutné prioritizaci jednotlivých navrhovaných intervencí, ale právě již i k výsledkům ověření absorpční kapacity na úrovni jednotlivých specifických cílů). Obdobně navržení cílových hodnot monitorovacích indikátorů bylo opět možné dokončit až po stanovení finančních alokací a navíc i až po jejich řádném projednání a odsouhlasení se zástupci zadavatele. Pokud jde o vlastní strukturu Průběžné zprávy, její druhá kapitola obsahovala základní reflexi požadavků kladených na ověření absorpční kapacity i na oblast monitorovacích indikátorů ze strany EK a NOK. Třetí kapitola byla zaměřena na základní východiska plnění této zakázky a čtvrtá kapitola pak obsahovala již vlastní popis zvoleného přístupu k ověření absorpční kapacity. Právě v této kapitole byly představeny dílčí analýzy a šetření a z nich vyplývající závěry. V páté kapitole byly pak shrnuty hlavní závěry k oblasti absorpční kapacity. V kapitole šesté bylo obsaženo předběžné zhodnocení finančních alokací stanovených pro OP PIK a bylo zde také naznačeno, u kterých specifických cílů by bylo vhodné ještě zvážit případnou úpravu stanovených podílů na ně určených prostředků ERDF. V rámci této kapitoly byl pak prezentován i modelový příklad, jakým jiným způsobem by mohlo být rozdělení finančních alokací OP PIK pojato. V poslední, sedmé kapitole byly pak shrnuty hlavní závěry k problematice přístupu ke kvantifikaci monitorovacích indikátorů, a to po dohodě se zástupci ŘO OP PIK zejména těch vybraných ze seznamu společných indikátorů pro ERDF stanovených ze strany EK, s ohledem na fakt, že monitorovací soustava OP PIK procházela v té době průběžným interním i externím připomínkováním představených návrhů indikátorů v jednotlivých specifických cílích a prioritních osách. Součástí Průběžné zprávy bylo rovněž stručné shrnutí doplňkového telefonického šetření mezi stávajícími příjemci podpory z OPPI, které se zaměřilo na ověření předpokladu, že snížená míra veřejné podpory, o níž se uvažuje v kontextu příprav nového programového období, může již být při jinak nezměněné administrativní zátěži kladené na žadatele a příjemce důvodem nižšího zájmu o podporu mezi podnikateli. Dalším zpracovaným výstupem byla aktualizace původní kapitoly č. 6 Průběžné zprávy zaměřené na předběžné zhodnocení finančních alokací OP PIK. Byly tak aktualizovány původní návrhy stanovení finančních alokací ERDF v rámci OP PIK na úroveň jeho jednotlivých PO a SC. Aktualizace přitom vycházela jednak z posledního vývoje, ke kterému došlo v průběhu příprav OP PIK u některých PO a SC, ale také z dalších informací a dat, které byly realizačnímu týmu společnosti HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r. o. zprostředkovány v období po odevzdání Průběžné zprávy. V další etapě realizace zakázky byla zpracována 2. Průběžná zpráva, která obsahovala dosavadní výstupy k řešeným okruhům se zaměřením se zejména na oblast možné kvantifikace monitorovacích indikátorů uváděných přímo v programovém dokumentu OP PIK, a to včetně milníků. V úvodu kapitoly Stávající závěry k oblasti monitorovacích indikátorů

4 byl představen přehled vybraných požadavků stanovených pro oblast monitorovacích indikátorů ze strany Evropské komise, resp. MMR-NOK v souvislosti s přípravou nového programového období Ve vazbě na návrh kvantifikace monitorovacích indikátorů v jednotlivých specifických cílích OP PIK byla v další části zprávy představena základní východiska a předpoklady postupu při stanovování hodnot jednotlivých monitorovacích indikátorů, ze kterých bylo při samotném stanovování cílových hodnot vycházeno. Nejrozsáhlejší částí textu 2. Průběžné zprávy pak byla tabulka Návrh kvantifikace monitorovacích indikátorů OP PIK uvádějící úplný přehled monitorovacích indikátorů jednotlivých specifických cílů, u kterých byla na základě dohody se zadavatelem stanovována cílová hodnota. Poslední část zprávy pak byla věnována základním východiskům a předpokladům postupu při stanovení hodnot milníků programu OP PIK. 3. Průběžná zpráva obsahovala aktualizované dosavadní výstupy k řešeným okruhům se zaměřením se zejména na oblast možné kvantifikace monitorovacích indikátorů uváděných přímo v programovém dokumentu OP PIK, a to včetně milníků. V této zprávě byly zohledněny připomínky a náměty zadavatele ke kvantifikaci monitorovacích indikátorů, byl dopracován návrh monitorovacích indikátorů kvantifikovaných v prioritní ose 5 Technická pomoc OP PIK. Zároveň byla provedena aktualizace plánované finanční alokace na jednotlivé specifické cíle OP PIK ve vazbě na aktuální zaslané informace od zadavatele. Návrh zde vycházel z návrhu relativního rozdělení alokací na jednotlivé specifické cíle dle návrhu řešitelského týmu společnosti HaskoningDHV Czech Republic při zohlednění aktuálních informací o výši celkové alokace ERDF určené pro OP PIK. Závěrečná zpráva je hlavním výstupem plnění této zakázky a obsahuje všechny závěry, výsledky a doporučení řešitelského týmu formulované ve vazbě na všechny výše uvedené cíle zakázky na základě aktuálních informací poskytnutých od zadavatele. Zpráva představuje pokrok v realizaci jednotlivých oblastí po jednotlivých etapách realizace zakázky, takže dokumentuje postup a aktuální vývoj jejich řešení v celém období realizace zakázky. V této zprávě byly zohledněny připomínky a náměty zadavatele ke kvantifikaci monitorovacích indikátorů předložené v rámci diskusí předchozích výstupů z plnění zakázky a jsou rovněž uvedeny závěry k dotazníkovému šetření zajištěnému mezi potenciálními žadateli v programu OP PIK. Dotazníkové šetření probíhalo v prosinci 2013 a lednu Šetření ověřilo zájem o jednotlivé plánované aktivity OP PIK, částečně doplňkovým způsobem prověřilo reálnost plánovaných cílových hodnot monitorovacích indikátorů a potvrdilo dostatečnost absorpční kapacity OP PIK. Dále jsou v Závěrečné zprávě také uvedeny aktuální informace k rozdělení finančních alokací v jednotlivých prioritních osách a jejich odůvodnění. Představeny jsou rovněž variantní

5 návrhy rozdělení finančních alokací na jednotlivé specifické cíle s ohledem na aktuální požadavky Pracovních skupin na navýšení finanční alokace v prioritní ose 3 a 4 OP PIK, které vyplývají z aktuálních analýz. Tabulka Návrh kvantifikace monitorovacích indikátorů OP PIK uvádí úplný aktuální přehled monitorovacích indikátorů jednotlivých specifických cílů, u kterých byla stanovena cílová hodnota. U vybraných specifických cílů jsou uvedeny rovněž variantní návrhy cílových hodnot indikátorů ve vazbě na navrhované možné změny finančních alokací. Vzhledem ke skutečnosti, že všechny průběžné závěry a doporučení týkající se řešených oblastí zakázky jsou uvedeny v textu Závěrečné zprávy, představujeme v tomto manažerském shrnutí jen ty nejdůležitější z nich. K absorpční kapacitě a rozdělení finančních alokací uvádíme, že na základě provedených analýz nebyl identifikován ve stávající struktuře PO a SC OP PIK žádný SC 1, jehož realizace by nebyla smysluplná při dané výši alokovaných finančních prostředků. Naopak vzhledem k významu intervencí zahrnutých do OP PIK, jejich příspěvku k posilování konkurenceschopnosti ČR i plnění pravidel stanovených v oblasti tematické koncentrace a dále také s přihlédnutím k dosavadním šetřením v oblasti absorpční kapacity je zcela žádoucí uvažovat o navýšení předpokládaného procentuálního podílu prostředků alokovaných pro tento OP. Pokud jde o požadavky kladené na oblast tematické koncentrace, nařízení o ERDF explicitně uvádí, že pro méně rozvinuté regiony (tj. v případě ČR celé území s výjimkou území hl. m. Prahy) je nutno: (a) min. 50 % prostředků ERDF vynakládat na aktivity podporované ve vazbě na TC 1 4 a (b) min. 12 % prostředků ERDF vynakládat na aktivity podporované ve vazbě na TC 4. V této souvislosti je proto vhodné skutečně zdůraznit, že právě intervence plánované v rámci OP PIK jsou intervencemi, které jsou přímo navázány právě na výše uvedené TC 1 4, a proto prostředky ERDF alokované právě na tento program výraznou měrou přispívají ke splnění výše uvedeného požadavku stanoveného pro intervence podporované na území mimo hl. m. Prahu ze všech OP financovaných z tohoto strukturálního fondu EU. V souladu s výše řečeným bylo ve výstupech zpracovaných v průběhu plnění této zakázky navrženo, aby se v důsledku přesunu části aktivit PO 2 OP VVV navýšila alokace ERDF určená pro OP PIK na min. 20,7 %, tj. 112 mld. Kč (neboli 4,48 mld. EUR při kurzu 25 KČ/EUR). Dále bylo také již dříve navrženo, že za předpokladu, kdy bude na úrovni vlády ČR rozhodnuto, že i intervence OP mají výrazným způsobem přispět k splnění cílů stanovených pro ČR do roku 2020 v oblasti zvyšování energetické účinnosti, bude nezbytné pokusit se v rámci následných jednání ještě navýšit alokaci ERDF pro OP PIK, a to alespoň na úroveň 22,1 %, tj. 120 mld. Kč (neboli 4,8 mld. EUR při kurzu 25 Kč/EUR). 1 V případě SC 4.1, jehož ověřování je předmětem samostatné studie zadané MPO ČR Českému telekomunikačnímu úřadu, nebylo možno vzhledem k zaměření této zakázky adekvátnost navrhované výše alokace plně ověřit. Navrhovaná výše alokace, o níž je ve zprávě uvažováno, tak odpovídá poslední údajům poskytnutým k tomuto SC ze strany zadavatele.

6 V návaznosti na výše uvedené konstatujeme, že nyní uvažovaná výše finanční alokace byla ze strany NOK pro OP PIK stanovena pro příspěvek ERDF na 4, mld. EUR (tj. při aktuálním kurzu 27 Kč/EUR 109,2 mld. Kč) pro prioritní osy 1 4. Celková výše alokace včetně národního spolufinancování (určená jako 15 % dopočtených ku 85 % podpory z ERDF) odpovídá při výše uvedeném kurzu 128,5 mld. Kč. Cílové hodnoty monitorovacích indikátorů byly kvantifikovány u stanovených indikátorů u jednotlivých specifických cílů OP PIK, a to všude tam, kde to na základě dostupných informací bylo aktuálně možné. Hodnoty byly stanoveny pro navrhované alokace jednotlivých specifických cílů v souladu s aktuálními informacemi k souhrnné alokaci pro OP PIK. Pro účely kvantifikace indikátorů bylo tedy v souladu s pokyny EK počítáno nejen s alokací ERDF ( EUR), ale s celkovou finanční alokací OP PIK, tj. jak s alokací ERDF, tak i s odpovídajícím podílem národního spolufinancování, tj EUR (podíl národního spolufinancování byl v průběhu celého plnění zakázky stále založen na předpokladu, že 15 % spolufinancování bude zajištěno plně ze státního rozpočtu). Východiskem pro kvantifikaci monitorovacích indikátorů přitom bylo základní mapování probíhajících intervencí OPPI, analýza dostupných informací z výročních zpráv OPPI, informací z dokumentu Aktuální stav realizace OPPI, výstupní sestavy čtvrtletní agregace MI OPPI, data z informačního systému k jednotlivým realizovaným programům podpory poskytnutá MPO a vybraným monitorovacím indikátorům, výstupy z jednání PS pro přípravu OP PIK a aktuální čtvrtá verze, resp. předané dílčí podklady k přípravě páté verze programového dokumentu OP PIK. Při kvantifikaci monitorovacích indikátorů byly dále zohledněny také níže uvedené vstupní předpoklady: uvažovaná alokace jednotlivých specifických cílů ve vazbě na informace uvedené v v předchozích kapitolách tohoto materiálu; vliv snížení výše veřejné podpory o 15 %; návaznost na aktivity v intervencích OPPI; struktura potenciálních příjemců podpory, a to dle charakteristik jednotlivých SC; struktura velikosti skutečně podpořených podniků, a to opět dle zkušeností z OPPI; průměrná velikost realizovaných projektů v OPPI; případná další specifika jednotlivých plánovaných intervencí (dle charakteristik jednotlivých SC); vlivy některých dalších faktorů v jednotlivých SC (např. výše finanční podpory ve vazbě na absorpční kapacitu, vazba na evropskou a národní legislativu u některých realizovaných intervencí, nové aktivity). U všech specifických cílů OP PIK je uvedena vazba na aktivity OP PIK, předpoklady, které jsou zohledněny pro stanovení cílové hodnoty, podkladové zdroje pro výpočty, případně vazba na aktivity OPPI. U každého monitorovacího indikátoru jsou vždy uvedeny konkrétní informace k použitým zdrojům a k uplatněnému postupu výpočtu dané cílové hodnoty.

7 Celkově lze konstatovat, že dosavadní závěry a návrhy uvedené k absorpční kapacitě a monitorovacím indikátorům OP PIK vycházejí z dosud známých informací poskytnutých zadavatelem. Stanovený harmonogram zakázky byl vázán na harmonogram přípravy OP pro programové období v ČR, který je ovšem s ohledem na probíhající vývoj ve zpoždění oproti původnímu plánu. Je rovněž nezbytné zdůraznit, že v době zpracování této Závěrečné zprávy ještě nejsou finalizovány všechny návazné související implementační či delegované akty EU či související guidelines. Ve vazbě na probíhající analýzy rovněž nejsou zcela jednoznačně dořešeny ze strany zadavatele všechny plánované specifické cíle jejich obsah i plánované alokace nejsou finální. K úpravě programu dochází rovněž ve vazbě na jednání s EK, které proběhlo koncem ledna Aktuálně se nyní zpracovává 5. verze OP PIK, její finální obsah tak ke dni zpracování Závěrečné zprávy nebude k dispozici. Objektivně tak nebylo možno ve stanovených termínech dořešit některé oblasti zakázky, např. nelze kvantifikovat cílové hodnoty některých monitorovacích indikátorů. Zároveň je však nutno také upozornit, že stanovené cílové hodnoty některých monitorovacích indikátorů v jednotlivých SC bude následně nutné zadavatelem ještě upravit, a to pokud dojde ještě k dalším úpravám OP PIK, resp. i ke změně některých jiných předpokladů, z nichž stávající kalkulace cílových hodnot monitorovacích indikátorů vychází. Za nutné předpoklady pro stanovení konečné verze cílových hodnot monitorovacích indikátorů a finančních alokací OP PIK lze označit: stanovení finální alokace pro OP PIK, finalizaci podporovaných aktivit v jednotlivých SC, finalizaci finančních alokací pro jednotlivé SC, finální rozhodnutí o způsobu výpočtu podílu národního spolufinancování, rozhodnutí o rozsahu využití finančních nástrojů pro jednotlivé SC, další případné změny v legislativě či metodických pokynech EK i ČR. V příloze je doložen finální návrh rozdělení finančních alokací na jednotlivé specifické cíle a prioritní osy dle návrhu řešitelského týmu společnosti HaskoningDHV Czech Republic při zohlednění aktuálních informací o výši celkové alokace ERDF určené pro OP PIK.

8 Příloha - Návrh aktuální alokace určené pro OP PIK ze strany NOK Předpoklady: Příspěvek ERDF na OP PIK = Nominální kurz Kč/EUR =27 Příspěvěk ERDF v Kč = Kč Specifický cíl / prioritní osa OP PIK Podíl alokace SC/PO na celkové alokaci OP PIK (návrh HaskoningDHV CR) Příspěvek ERDF ve výši 85 % Alokace na SC/PO (EUR) Národní spolufinancování ve výši 15 % Celkem Příspěvek ERDF ve výši 85 % Alokace na SC/PO (Kč) Národní spolufinancování ve výši 15 % SC ,03% SC 1.2 9,06% Celkem za PO 1 38,09% SC ,56% SC 2.2 1,36% SC 2.3 3,39% SC 2.4 2,03% Celkem za PO 2 20,34% SC 3.1 1,28% SC ,67% SC 3.3 0,83% SC 3.4 0,43% SC 3.5 3,43% Celkem za PO 3 22,64% SC ,50% SC 4.2 3,43% Celkem za PO 4 15,93% Celkem za PO 5 3% Celkem OP PIK 100,00% Celkem

9

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost se zapracováním dosavadních zkušeností s realizací integrovaných plánů rozvoje měst

Více

Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání

Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání EX-ATE HODOCEÍ DODATKU T JEDOTÉHO PROGRAMOVÉHO DOKUMETU PRO CÍL 3 REGIOU UTS 2 HL. M. PRAHA árodní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání Evaluační tým Ing. Věra Czesaná, CSc. Ing. Zdeňka Matoušková, CSc.

Více

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 ETODCKÝ POKYN PRO VYUŽTÍ NTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Verze: 1.1 ze dne 15. 5. 2014 NSTERSTVO PRO ÍSTNÍ ROZVOJ Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail: nok@mmr.cz Vydáno inisterstvem

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Obsah 1. Úvod... 3 2. Orgány Technologické agentury ČR... 5 2.1. Předsedkyně TA ČR... 5 2.2. Předsednictvo TA ČR... 5 2.3. Výzkumná rada

Více

METODICKÝ POKYN PROCESŮ ŘÍZENÍ A MONITOROVÁNÍ ESI FONDŮ V MS2014+ 2. ČÁST

METODICKÝ POKYN PROCESŮ ŘÍZENÍ A MONITOROVÁNÍ ESI FONDŮ V MS2014+ 2. ČÁST MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PROCESŮ ŘÍZENÍ A MONITOROVÁNÍ ESI FONDŮ V MS2014+ 2. ČÁST Verze: 1 červenec 2014 Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán

Více

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST PROGRAM ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Masarykova 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: červen 2013 OBSAH Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Projektový cyklus a akční plán... 4 2.1 Akční plán...

Více

Návrh programu Národní program udržitelnosti I na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Návrh programu Národní program udržitelnosti I na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací III. Návrh programu Národní program udržitelnosti I na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 1. Název programu Národní program udržitelnosti I (dále jen Program NPU I ) 2. Identifikační kód

Více

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST PROJEKTOVÁ PŘÍRUČKA Operační program PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST Verze: 5.3 Datum účinnosti: 30. 7. 2014 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Evropský fond pro regionální rozvoj OBSAH ČÁST A ZÁKLADNÍ

Více

PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU

PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 46 OBSAH: 1. ÚVOD... 3 2. PODMÍNKA NESTRANNOSTI

Více

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání Fond dalšího vzdělávání Finální verze Tato zpráva je výstupem ze zakázky "Strategické vyhodnocení pro oblast dalšího vzdělávání" financované z projektu technické

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU k předkládání

Více

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Ministerstvo zemědělství Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Program zemědělského aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje Zadání pro veřejnou soutěž Praha, červen 2014 Schváleno

Více

OBSAH 1. Úvod... 3 2. Analýza... 18 3. Závěr... 47 Analytická část - přílohy....49

OBSAH 1. Úvod... 3 2. Analýza... 18 3. Závěr... 47 Analytická část - přílohy....49 květen 2010 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1 Metodický postup zpracování analytická část... 4 1.2. Vymezení pojmu brownfields... 7 1.3. Stávající stav brownfields v České republice... 8 1.4. Mezinárodní zkušenosti

Více

Směrnice MŽP č. 12/2009

Směrnice MŽP č. 12/2009 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Praze dne 15. října 2009 Č.j.: 3973/M/09 71656/ENV/09 Směrnice MŽP č. 12/2009 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z Operačního

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku ANALÝZY A SYSTÉMOVÁ PŘÍPRAVA zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7 Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7 Obsah: 1 Strategie, na jejímž základě bude operační program přispívat ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a k

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci OPERAČNÍHO

Více

Programový dokument OPŽP

Programový dokument OPŽP Programový dokument OPŽP pro období 2007-2013 Březen 2014 Dokument verze 4, aktualizovaný po organizační změně na ŘO OPŽP MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ www. o p zp.cz Ze lená lin ka: 800 260 500 dotazy@

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9 Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9 Obsah: 1 Strategie, na jejímž základě bude operační program přispívat ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a k

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze k 13. 3. 2015 CCI 2014CZ05M2OP001 Název Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze 1.2 První rok 2014 Poslední rok 2020 Způsobilý od 1. 1. 2014

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST Díl I. Žádost

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2015 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Shrnutí...1 1. Úvod...2 2. Aktuální makroekonomická predikce ČR...3 3. Pokrok v implementaci doporučení Rady z roku 2014...5

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2015

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2015 AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2015 prováděcí materiál ke Střednědobému plánu rozvoje ch služeb v Jihomoravském kraji na období 2015 2017 Akční plán rozvoje ch služeb

Více

Obsah: Je připravena smlouva o financování 21

Obsah: Je připravena smlouva o financování 21 Obsah: PŘÍPRAVA PROJEKTU 2 Nápad na papíře - Projektový záměr/fiche 3 Jak zaplatit realizaci? Vytipování finančních zdrojů 6 Kde a jak zažádat o peníze? Příprava žádosti o grant/dotaci/úvěr 10 Žádost,

Více

MV 17 03 pril 1. Zápis z 15. Zasedání Monitorovacího výboru

MV 17 03 pril 1. Zápis z 15. Zasedání Monitorovacího výboru MV 17 03 pril 1 Zápis z 15. Zasedání Monitorovacího výboru BRNO Říjen 2013 Téma jednání: Zápis z 15. zasedání Monitorovacího výboru ROP JV Datum konání: 24. 4. 2013 Místo konání: Jihlava Přítomni: Ing.

Více

Sociální služby a způsob financování podklad k odborné diskusi Zpracovatel: PhDr. Jakub Čtvrtník MBA, Ing. et Mgr. Matěj Lejsal

Sociální služby a způsob financování podklad k odborné diskusi Zpracovatel: PhDr. Jakub Čtvrtník MBA, Ing. et Mgr. Matěj Lejsal Sociální služby a způsob financování podklad k odborné diskusi Zpracovatel: PhDr. Jakub Čtvrtník MBA, Ing. et Mgr. Matěj Lejsal - 1 - Obsah Cíl:... 3 Používané pojmy a zkratky... 3 I. Výchozí principy

Více

DEJME (ŽE)NÁM ŠANCI MIMOŘÁDNÁ GRANTOVÁ VÝZVA PROGRAMU PROGRAMOVÁ OBLAST: DOMÁCÍ NÁSILÍ A NÁSILÍ ZALOŽENÉ NA POHLAVÍ VELKÉ GRANTY

DEJME (ŽE)NÁM ŠANCI MIMOŘÁDNÁ GRANTOVÁ VÝZVA PROGRAMU PROGRAMOVÁ OBLAST: DOMÁCÍ NÁSILÍ A NÁSILÍ ZALOŽENÉ NA POHLAVÍ VELKÉ GRANTY MIMOŘÁDNÁ GRANTOVÁ VÝZVA PROGRAMU DEJME (ŽE)NÁM ŠANCI PROGRAMOVÁ OBLAST: DOMÁCÍ NÁSILÍ A NÁSILÍ ZALOŽENÉ NA POHLAVÍ VELKÉ GRANTY ČÍSLO VÝZVY: 63 302-2014-5 NORSKÉ FONDY 2009 2014 NADACE OPEN SOCIETY FUND

Více