Analýza pokroku realizace ROP SČ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza pokroku realizace ROP SČ"

Transkript

1 Analýza pokroku realizace ROP SČ K Interní evaluace leden únor 2009

2 Obsah Obsah Úvod Hlavní zjištění a závěry Doporučení Harmonogram a použitá metodika Harmonogram Použitá metodika Analytická část Program Plnění stanovených cílů Prioritní osa 1 Doprava Závěry a doporučení Oblast podpory 1.1 Regionální dopravní infrastruktura Oblast podpory 1.2 Udržitelné formy veřejné dopravy Prioritní osa 2 Cestovní ruch Závěry a doporučení Oblast podpory 2.1 Podnikatelská infrastruktura a služby cestovního ruchu Oblast podpory 2.2 Veřejná infrastruktura a služby cestovního ruchu Oblast podpory 2.3 Propagace a řízení turistických destinací Středočeského kraje Prioritní osa 3 Integrovaný rozvoj území Závěry a doporučení Oblast podpory 3.1 Rozvoj regionálních center Oblast podpory 3.2 Rozvoj měst Oblast podpory 3.3 Rozvoj venkova Prioritní osa 4 Technická pomoc Závěry a doporučení Oblast podpory 4.1 Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení programu Oblast podpory 4.2 Informovanost a publicita programu Oblast podpory 4.3 Zvýšení absorpční kapacity Seznam tabulek Seznam grafů

3 1. Úvod Evaluace Analýza pokroku realizace ROP SČ byla provedena na základě Evaluačního plánu Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy na rok Byla navržena na základě potřeby Řídícího orgánu Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy (ŘO ROP SČ) pravidelného sledování a vyhodnocování pokroku v plnění stanovených cílů ROP SČ. Jejím hlavním cílem bylo vyhodnotit finanční a věcný pokrok v realizaci intervencí a v plnění cílů ROP SČ a identifikovat případné problematické oblasti. Evaluace byla zaměřena do následujících oblastí: - vyhodnocení pokroku v čerpání finančních prostředků, - vyhodnocení plnění indikátorů a cílů ROP SČ, - identifikace problémových a rizikových oblastí, kde pokrok nedosahuje požadovaného tempa, - návrh případných doporučení. Evaluace by měla především podat odpověď na následující evaluační otázky: 1. Dosahuje finanční pokrok předpokládaného tempa? Byly finanční prostředky alokované na roky 2007 a 2008 ve všech oblastech podpory vyčerpány? 2. Dosahuje věcný pokrok předpokládaného tempa? Odpovídá stupeň naplnění indikátorů vyčerpané finanční alokaci? 3. Jsou indikátory na všech úrovních ROP SČ naplňovány rovnoměrně? Existuje nějaká oblast, která vykazuje problémy v plnění plánovaných hodnot? Výstupem evaluace je tato Zpráva, která v úvodní části obsahuje shrnutí základních zjištění, závěrů a doporučení. V další kapitole je popsán harmonogram řešení, použité metody a postupy. Nejrozsáhlejší součástí Zprávy je část obsahující detailní rozbory finančního a věcného pokroku v členění dle jednotlivých prioritních os a oblastí podpory. Závěrečná kapitola obsahuje seznam tabulek a grafů. Výstupy ze Zprávy budou sloužit jako podklad ŘO ROP SČ pro zlepšení řízení ROP SČ a pro konkretizaci zaměření jarních a podzimních výzev

4 2. Hlavní zjištění a závěry Prioritní osa 1 Finanční pokrok Předpokládaný finanční pokrok na úrovni prioritní osy 1 nedosahuje plánovaných hodnot: - Alokace ,5 % - Alokace ,7 % Předpokládaný finanční pokrok na úrovni oblasti podpory 1.1 je téměř v souladu s plánovanými hodnotami: - Alokace ,1 % - Alokace ,8 % Předpokládaný finanční pokrok na úrovni oblasti podpory 1.2 výrazně zaostává za plánovanými hodnotami: - Alokace ,0 % - Alokace ,2,7 % Finanční prostředky jsou čerpány rychleji, než jak jsou naplňovány programové indikátory Věcný pokrok Programové indikátory nedosahující plánovaných hodnot: - Délka nově vybudovaných nebo rekonstruovaných silničních obchvatů měst a obcí 7,10 % (oblast podpory 1.1) - Délka nových silnic II. a III. třídy 1,35 % (oblast podpory 1.1) - Délka nově vybudovaných cyklostezek 10,13 % (oblast podpory 1.2) - Počet nově pořízených ekologických vozidel ve veřejné dopravě 0 % (oblast podpory 1.2) - Počet nízkopodlažních vozidel ve veřejné dopravě 0 % (oblast podpory 1.2) Prioritní osa 2 Finanční pokrok Předpokládaný finanční pokrok na úrovni prioritní osy 2 nedosahuje plánovaných hodnot: - Alokace ,4 % (24,4 %) - Alokace ,9 % (95,7 %) Předpokládaný finanční pokrok na úrovni oblasti podpory 2.1 mírně zaostává za plánovanými hodnotami: - Alokace ,0 % - Alokace ,7 % 4

5 Předpokládaný finanční pokrok na úrovni oblasti podpory 2.2 téměř v souladu s plánovanými hodnotami: - Alokace ,5 % - Alokace ,2 % Předpokládaný finanční pokrok na úrovni oblasti podpory 2.3 výrazně zaostává za plánovanými hodnotami: - Alokace ,9 % (33,7 %) - Alokace ,0 % (136 %) Finanční prostředky jsou čerpány výrazně pomaleji, než jak jsou naplňovány programové indikátory Věcný pokrok Programové indikátory nedosahující plánovaných hodnot: - Počet podpořených projektů na rozvoj cestovního ruchu 18,33 % (oblast podpory 2.1, 2.2, 2.3) - Délka nově vybudovaných cyklostezek 2,80 % (oblast podpory 2.2) Prioritní osa 3 Finanční pokrok Předpokládaný finanční pokrok na úrovni prioritní osy 3 nedosahuje plánovaných hodnot: - Alokace ,9 % - Alokace ,9 % Předpokládaný finanční pokrok na úrovni oblasti podpory 3.1 nehodnoceno Předpokládaný finanční pokrok na úrovni oblasti podpory 3.2 téměř v souladu s plánovanými hodnotami: - Alokace ,9 % - Alokace % (+10,5 % z alokace 2009) Předpokládaný finanční pokrok na úrovni oblasti podpory 3.3 výrazně převyšuje plánované hodnoty: - Alokace ,4 % - Alokace % (+43,5 % z alokace 2009) Finanční prostředky jsou čerpány výrazně pomaleji, než jak jsou naplňovány programové indikátory Věcný pokrok Programové indikátory nedosahující plánovaných hodnot: - Počet nově pořízených ekologických vozidel ve veřejné dopravě 0 % (oblast podpory 3.1) 5

6 Prioritní osa 4 Finanční pokrok Předpokládaný finanční pokrok na úrovni prioritní osy 4 v souladu s plánovanými hodnotami: - Alokace ,5 % - Alokace % (7,5 % alokace 2010) Předpokládaný finanční pokrok na úrovni oblasti podpory 4.1 značně převyšuje plánované hodnoty: - Alokace ,2 % - Alokace % (+100 % z alokace 2010, +18,8 % z alokace 2011) Předpokládaný finanční pokrok na úrovni oblasti podpory 4.2 výrazně zaostává za plánovanými hodnotami: - Alokace ,2 % - Alokace ,7 % Předpokládaný finanční pokrok na úrovni oblasti podpory 4.3 výrazně zaostává za plánovanými hodnotami: - Alokace ,8 % - Alokace ,1 % (+43,5 % z alokace 2009) Finanční prostředky jsou čerpány výrazně pomaleji, než jak jsou naplňovány programové indikátory Věcný pokrok Programové indikátory nedosahující plánovaných hodnot. 6

7 3. Doporučení Prioritní osa 1 Oblast podpory 1.1: Výzvy zaměřit na projekty naplňující programové indikátory projekty týkající se výstavby nebo rekonstrukcí obchvatů a výstavby nových silnic II. a III. třídy. Výzvy zaměřit na aktivity, které dosud nebyly podpořeny vůbec nebo byly podpořeny jen okrajově. Podporovat projekty, u kterých poměr náklady/hodnota indikátorů je nejmenší, tzn. projekty, jejichž efektivita je nejvyšší. Oblast podpory 1.2: Výzvy zaměřit na projekty naplňující programové indikátory projekty týkající se pořízení ekologických a nízkopodlažních vozidel pro veřejnou dopravu a projekty týkající se výstavby cyklostezek. Výrazně zrychlit čerpání prostředků z této oblasti podpory. Prioritní osa 2 Oblast podpory 2.1: Podporu zaměřit na realizaci menších projektů plnění programového indikátoru. Oblast podpory 2.2: Výzvy zaměřit na projekty naplňující programové indikátory projekty týkající se výstavby cyklostezek a cyklistických tras. Výzvy zaměřit na aktivity, které dosud nebyly vůbec nebo jen okrajově podpořeny a případně zvýšit zájem žadatelů o tyto aktivity. Oblast podpory 2.3: Výrazně zrychlit čerpání prostředků z této oblasti podpory (pokud nebudou schváleny k financování projekty z Výzvy č. 18). Prioritní osa 3 Oblast podpory nehodnoceno Oblast podpory 3.2: Pokračovat v započatém tempu realizace této oblasti podpory. Podporovat projekty revitalizující brownfields. Oblast podpory 3.3: Zpomalit čerpání finančních prostředků z této oblasti podpory. Podporovat projekty revitalizující brownfields. Umožnit větší podporu projektů zaměřených do oblasti sociální integrace a do oblasti zdravotnictví. 7

8 Prioritní osa 4 Výrazně zpomalit čerpání finančních prostředků v oblasti podpory 4.1. Zrychlit čerpání finančních prostředků oblasti podpory 4.2 a 4.3. Další možností je provést realokaci finančních prostředků mezi oblastmi podpory, neboť čerpání v rámci celé prioritní osy je v souladu s předpokládaným plánem. 8

9 4. Harmonogram a použitá metodika 4.1 Harmonogram Evaluace byla provedena interně v souladu s Evaluačním plánem Regionálního operačního programu pro NUTS 2 Střední Čechy na rok Datum, ke kterému byl pokrok v realizaci ROP SČ analyzován, bylo stanoveno na Proto realizace této evaluace probíhala v období od ledna do konce února Předmětem zkoumání byly projekty, které byly k tomuto datu buď schváleny Výborem Regionální rady (VRR) k financování, nebo v realizační fázi anebo finančně ukončeny. 4.2 Použitá metodika Jako základní metoda byla použita obsahová analýza ( desk-research ) dokumentace ROP SČ a úspěšných projektů. Hlavními zdroji informací byly: Programový dokument ROP SČ; Prováděcí dokument k ROP SČ; data uložená v IS MONIT7+; úspěšné projekty z výzev č. 1 č. 18 (č. 26); Analýzy byly provedeny pro každou oblast podpory zvlášť. Výsledky za jednotlivé oblasti podpory byly poté syntetizovány na úroveň jednotlivých prioritních os a také na úroveň celého ROP SČ. Výstupy byly shrnuty do přehledných tabulek a prezentovány rovněž v grafické podobě. Řešení projektu se skládalo ze tří dílčích analýz: Analýza 1 se týkala statistického vyhodnocení finančního a věcného pokroku ROP SČ prostřednictvím projektů finančně ukončených, v realizaci a schválených VRR k financování. Jako zdroj dat byl využit IS MONIT7+. Cílem této analýzy bylo zjistit: - výši finančních prostředků, které byly/jsou požadovány žadateli na projekty; - míru naplnění indikátorů výše uvedenými projekty. Do analýzy vstupovaly projekty, které se k nacházely alespoň ve stavu Projekt doporučen VRR k financování. Zjištěné hodnoty byly prezentovány v tabulkové a grafické podobě. Analýza 2 zjištěné výsledky z předchozí analýzy byly porovnány s plánovanými cílovými hodnotami indikátorů a cíli ROP SČ. Jako zdroj dat byly využity výstupy z předchozí analýzy a dokumentace k ROP SČ. Analýza 3 na základě předchozích analýz byly identifikovány ty oblasti, kde pokrok v realizaci ROP SČ nedosáhl požadovaného stupně. Na základě této poslední analýzy byly vyřčeny závěry a navržena doporučení. 9

10 5. Analytická část Tato část obsahuje podrobné analytické rozbory zkoumané problematiky. Do analýzy vstupovaly úspěšné Žádosti z výzev č. 1 až č. 18 (č. 26) a kontinuální výzvy č. 90 pro projekty č. TP, které byly k hodnocenému datu alespoň ve stavu Projekt doporučen VRR k financování. Zkoumaný soubor obsahoval celkem 155 projektů (resp. 166 projektů). Poznámka: Zdrojem pro hodnoty uváděné ve všech tabulkách byly Monitorovací a informační systém 2007 (MSC2007) a interní podklady Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy (ÚRR). 5.1 Program Globálním cílem regionu Střední Čechy k roku 2013 je zvýšení HDP na obyvatele na úroveň minimálně 75 % průměru EU 25 a zajištění vysoké kvality života obyvatel měst i venkova prostřednictvím zvýšení atraktivity regionu pro bydlení, podnikání, investice a cestovní ruch. Toho by mělo být dosaženo naplněním specifických cílů ROP SČ: zajištění vysoké a udržitelné mobility obyvatel při současném snižování negativních dopadů dopravy na životní prostředí; zvýšení návštěvnosti a délky pobytu návštěvníka a posílení místních příjmů z cestovního ruchu; zvýšení kvality života ve městech i na venkově a posílení role městských center jako přirozených pólů růstu v regionu; zvýšení absorpční kapacity regionálních a místních aktérů; K schválil ROP SČ celkem 28 výzev - a to sedm výzev pro prioritní osu 1, šest výzev pro prioritní osu 2, čtrnáct výzev pro prioritní osu 3 (z toho dvě kontinuální) a jednu kontinuální výzvu pro prioritní osu 4. Finanční a věcný pokrok byl hodnocen u těch projektů, u kterých stupeň jejich administrace dosáhl alespoň stavu Projekt schválen VRR k financování. Za celý program se tato analýza týkala 155 projektů (resp. 166 viz oblast podpory 2.3). Z nich bylo 48 ve stavu Projekt schválen VRR k financování, 96 ve stavu Projekt v realizaci a 11 ve stavu Projekt finančně ukončen (a 11 ve stavu Projekt doporučen k financování ). Finanční a věcný pokrok Finanční pokrok na úrovni ROP SČ je vykazován prostřednictvím indikátoru dopadu Celkové výdaje na realizaci projektů. Na jeho základě lze konstatovat, že tento by mohl dosáhnout čerpání z celkové alokace na celé programové období 21, 7 %. Věcný pokrok lze v této fázi realizace programu vyhodnotit pouze na základě indikátorů výstupu. Ostatní indikátory, tzn. indikátory výsledku a dopadu zatím vyhodnotit nelze (kromě jednoho výše uvedeného indikátoru dopadu a jednoho níže uvedeného indikátoru výsledku). To je zapříčiněno tím, že plnění téměř všech těchto indikátorů je posuzováno na základě 10

11 statistických dat (regionálních, národních) nebo na základě evaluačních studií, což bez zrealizovaných projektů není možné. Věcný (finanční) pokrok na úrovni ROP SČ ukazuje následující tabulka. Tabulka č. 1: Předpokládaný věcný pokrok na úrovni ROP SČ k Kvantifikace Kód NČ Název indikátoru Měrná jedn. Plánovaná/ dosažená hodnota Indikativní cílová hodnota % plnění Indikátory výstupu 51/11/00 Core Vazba na NSRR 51/12/00 Core Vazba na NSRR 51/15/00 Core Vazba na NSRR 51/21/00 Core Vazba na NSRR Počet podpořených projektů na rozvoj dopravy (dopravní dostupnost) relevance prioritních os: 1,3 Počet podpořených projektů na rozvoj cestovního ruchu relevance prioritních os: 2 Počet podpořených projektů zaměřených na udržitelný rozvoj a zvyšující atraktivitu měst a velkoměst celkem relevance prioritních os: 3 Počet podpořených projektů na rozvoj venkovských oblastí relevance prioritních os: 3 počet počet počet počet Indikátory výsledku 52/01/00 Počet vytvořených pracovních míst celkem Relevance prioritních os: 2, 3 Indikátory dopadu počet 125, /61/11 51/61/12 Celkové výdaje na realizaci projektů relevance prioritních os: 1, 2, 3, 4 tis. EUR , ,5 22,3 11

12 Z této tabulky lze vyčíst, že plánované hodnoty indikátorů dopadu počty podpořených projektů, se vyvíjejí buď ve značném předstihu (122 a 68 %), nebo víceméně v souladu s plánovanou hodnotou (25 %), anebo se značným zpožděním (18 %). Plnění u jediného, ke konci roku 2008 hodnotitelného indikátoru výsledku, se předpokládá ve výši 119 %. Součástí věcného pokroku je i vyhodnocení příspěvku k plnění horizontálních témat, tzn. příspěvek ke zlepšování životního prostředí a rovných příležitostí. Ovšem z technických důvodů (v současné době nemožnost získání potřebných dat) tato zpráva toto vyhodnocení neobsahuje. Vyhodnocení plnění horizontálních témat bude součástí Výroční zprávy za rok 2008, kde se předpokládá, že tyto technické problémy se získáváním dat (monitorovacím systémem) budou odstraněny. Avšak lze konstatovat, že byly podpořeny projekty, které určitou podporu plnění cílů v oblasti horizontálních témat deklarují Plnění stanovených cílů Hodnocení plnění stanovených cílů na úrovni ROP SČ je prováděno především prostřednictvím hodnocení plnění indikátorů dopadu. Zvolené indikátory sledují socioekonomické charakteristiky značně komplexní povahy a je si třeba uvědomit, že jsou ovlivněny celou řadou dalších politik (např. národních) či jevů, mnohdy i globálního charakteru. Plnění těchto indikátorů a tedy i cílů ROP SČ může proto být vyhodnocováno jen na základě statistických dat nebo evaluačních studií (jak už bylo uvedeno výše), pro které jako zdroj slouží již zrealizované projekty. Proto pokrok v plnění cílů na úrovni ROP SČ nelze ke konci roku 2008 stanovit. Vyhodnocení plnění cílů na úrovni jednotlivých prioritních os naráží na obdobný problém jako vyhodnocení pokroku v rámci celého ROP SČ. Globální cíle prioritních os se odráží na úrovni indikátorů dopadů, které tvoří indikátory výsledku na úrovni ROP SČ (specifické cíle programu). I tyto indikátory jsou sledovány ve většině případů pomocí statistických dat či evaluačních studií. Přesto na základě dosavadního vývoje lze identifikovat dva problémy v plnění cílů: 1. K nejvyššímu plnění cílů dochází při synergickém efektu realizace všech podporovaných aktivit. Vzhledem k tomu, že ke konci roku 2008 nebyly podpořeny projekty v takovém složení, aby obsahovaly všechny podporované aktivity, nemuselo by dojít k max. možnému dosažení stanovených cílů. Proto by bylo vhodné intervence zaměřit tak, aby prostřednictvím projektů byly podpořeny všechny možné aktivity. 2. K nebyly podpořeny žádné projekty naplňující cíl v prioritní ose 1 zvýšit využití veřejné dopravy šetrné k životnímu prostředí a zajistit optimální provázání nabídky veřejné dopravy a v prioritní ose 3 posílit roli regionálních center v sociálním a ekonomickém rozvoji regionu. Důvody této skutečnosti jsou uvedeny níže a předpokládá se, že v roce 2009 již tento problém nebude aktuální. 12

13 5.2 Prioritní osa 1 Doprava Globálním cílem této prioritní osy je zajištění vysoké a udržitelné mobility obyvatel a snižování negativních dopadů dopravy na životní prostředí. Toho by mělo být dosaženo naplněním těchto specifických cílů: zvýšit dostupnost páteřních komunikačních sítí ze středočeských oblastí obsloužených železnicí, silnicemi II. a III. třídy a infrastrukturou pro cyklodopravu; zvýšit využití veřejné dopravy šetrné k životnímu prostředí a zajistit optimální provázání nabídky veřejné dopravy; zlepšit podmínky pro každodenní používání cyklistické dopravy; Tato prioritní osa je tvořena a její cíle jsou naplňovány dvěma oblastmi podpory - a to oblastí podpory 1.1 Regionální dopravní infrastruktura a oblastí podpory 1.2 Udržitelné formy veřejné dopravy. Do konce roku 2008 bylo v této prioritní ose vyhlášeno celkem sedm výzev, a to pět výzev pro oblast podpory 1.1, jedna výzva pro oblast podpory 1.2 a jedna společná výzva pro obě dvě oblasti podpory. Alespoň do stavu Projekt schválen VRR k financování byly zadministrovány projekty u pěti výzev. Finanční pokrok V této prioritní ose k dosahuje předpokládané čerpání alokace z let 2007 a 2008 úrovně 80,7 %. Vzhledem k alokaci na celé programové období toto čerpání představuje 20,5 %. Tento výsledek byl dosažen především díky oblasti podpory 1.1, v oblasti podpory 1.2 předpokládané čerpání zůstalo za očekáváním, a to především díky aktivitám, které podléhají notifikaci ze strany EK. Žadateli byly podány a jim proplaceny Žádosti o platbu v celkové výši 203,9 tis., žádné projekty nebyly ukončeny. Celkovou situaci dokumentuje následující tabulka a graf. Tabulka č. 2: Předpokládaný finanční pokrok v prioritní ose 1 k Projekty (v tis. EUR; kurz 26,63, leden 2009) k finan. Poč. V realizaci Poč. ŽoP Propl. prostředky Finan. ukon. Poč. ŽoP Propl. prostř , , ,9 203,

14 Graf č. 1: Předpokládaný finanční pokrok v prioritní ose 1 k (mil. EUR) Věcný pokrok Vývoj v plnění indikátorů výstupu v prioritní ose 1 lze rozdělit do tří skupin: První skupina obsahuje ty indikátory, které se vyvíjejí víceméně proporcionálně v souladu s plánovanými hodnotami. Jedná se o indikátory postihující projekty z oblasti podpory 1.1, zaměřené na rekonstrukci silničních komunikací II. a III. třídy. Jejich plnění se pohybuje kolem 25 %. Druhá skupina obsahuje indikátory, které se (ač mohly být naplňovány prostřednictvím projektů v rámci vyhlášených výzev) pohybují značně pod plánovanými hodnotami. Jedná se především o výstavbu nových komunikací (silnic, obchvatů a cyklostezek). Zde se jejich plnění pohybuje od 1 do 10 %. Třetí skupina obsahuje ty indikátory, které k naplňovány být nemohly (z důvodů potřeby notifikace aktivit), tudíž jejich plnění je nulové. Jedná se o aktivity z oblasti podpory 1.2 zaměřené na pořizování nových vozidel. V souladu s předpokládaným vývojem je i indikátor mapující počet projektů podpořených v této prioritní ose, a to především díky podpořeným projektům o oblasti podpory 1.1. Indikátory výsledku nejsou zatím vzhledem k fázi realizace ROP SČ a také vzhledem ke způsobu jejich zjišťování (data z ČSÚ) vyhodnocovány. Věcný pokrok na úrovni prioritní osy 1 podrobně ukazuje níže uvedená tabulka: 14

15 Tabulka č. 3: Předpokládaný věcný pokrok v prioritní ose 1 k Prioritní osa 1 Typ ind. 1.1, 1,2 výstupu 1.1 výstupu 1.1 výstupu Název indikátoru Měrná jednotka Projekty v realizaci Plánovaná hodnota Projekty VRR schváleny k fin. Celkem Dosažená hodnota Cílová hodnota stanovená v OP % plnění % plnění z dosažené hodnoty Počet podpořených projektů na rozvoj dopravy (dopravní dostupnost) Počet 30,00 1,00 31,00-120,00 25,83 - Délka nově vybud. nebo rekonstr. sil. obchvatů měst a obcí Počet km 1,42 0,00 1,42-20,00 7,10 - Délka nových a rekonstruovaných silnic II. a III. třídy celkem Počet km 51,40 0,00 51,40-220,00 23, výstupu Délka nových silnic II. a III. třídy Počet km 0,27 0,00 0,27-20,00 1, výstupu 1.2 výstupu 1.2 výstupu 1.2 výstupu 1.1, 1.2 výsledku 1.1 výsledku 1.2 výsledku Délka rekonstruovaných silnic II. a III. Třídy Počet km 51,13 0,00 51,13-200,00 25,57 - Délka nově vybudovaných cyklostezek Počet km 7,09 0,00 7,09-70,00 10,13 - Počet nově pořízených ekologických vozidel ve veřejné dopravě Počet 0,00 0,00 0,00-50,00 0,00 - Počet nízkopodlažních vozidel ve veřejné dopravě Počet 0,00 0,00 0,00-50,00 0,00 - Plocha obcí v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO) na území regionu Počet % , Podíl nově zrekonstruovaných a nových silnic na celkové regionální síti silnic Počet % , Podíl vozidel ve veřejné dopravě na ekologický pohon Počet % ,

16 Porovnání průměrného plnění programových indikátorů 11,6 % se stupněm vyčerpání finančních prostředků přidělených na tuto prioritní osu 20,5 % ukazuje, že finanční prostředky jsou čerpány mnohem rychleji, než jak jsou naplňovány plánované hodnoty indikátorů. K tomu je však nutné připomenout skutečnost, že bylo podpořeno několik projektů (rekonstrukce a výstavba křižovatek a mostů, výstavba nových zastávek, terminálu Bike and Ride či modernizace autobusového nádraží), které jsou zahrnuty pouze v indikátoru Počet podpořených projektů na rozvoj dopravy. Tento poměrně nepříznivý trend je zapříčiněn především díky oblasti podpory 1.1. V oblasti podpory 1.2 je poměr čerpání finančních prostředků vůči naplňování indikátorů vyrovnaný Závěry a doporučení Závěry (problémové oblasti) a doporučení byly stanoveny na úrovni jednotlivých oblastí podpory. Shrnutí za celou prioritní osu 1 je uvedeno níže: Zjištění: Finanční pokrok Předpokládaný finanční pokrok na úrovni prioritní osy 1 nedosahuje plánovaných hodnot: - Alokace ,5 % - Alokace ,7 % Předpokládaný finanční pokrok na úrovni oblasti podpory 1.1 téměř v souladu s plánovanými hodnotami: - Alokace ,1 % - Alokace ,8 % Předpokládaný finanční pokrok na úrovni oblasti podpory 1.2 výrazně zaostává za plánovanými hodnotami: - Alokace ,0 % - Alokace ,2,7 % Finanční prostředky jsou čerpány rychleji, než jak jsou naplňovány programové indikátory Věcný pokrok Indikátory nedosahující plánovaných hodnot: - Délka nově vybudovaných nebo rekonstruovaných silničních obchvatů měst a obcí 7,10 % (oblast podpory 1.1) - Délka nových silnic II. a III. třídy - 1,35 % (oblast podpory 1.1) - Délka nově vybudovaných cyklostezek 10,13 % (oblast podpory 1.2) - Počet nově pořízených ekologických vozidel ve veřejné dopravě 0 % (oblast podpory 1.2) - Počet nízkopodlažních vozidel ve veřejné dopravě 0 % (oblast podpory 1.2) 16

17 Doporučení: Oblast podpory 1.1: Výzvy zaměřit na projekty naplňující programové indikátory projekty týkající se výstavby nebo rekonstrukcí obchvatů a výstavby nových silnic II. a III. třídy. Výzvy zaměřit na aktivity, které dosud nebyly vůbec nebo byly podpořeny jen okrajově. Podporovat projekty, u kterých poměr náklady/hodnota indikátorů je nejmenší, tzn. projekty, jejichž efektivita je nejvyšší. Oblast podpory 1.2: Výzvy zaměřit na projekty naplňující programové indikátory projekty týkající se pořízení ekologických a nízkopodlažních vozidel pro veřejnou dopravu a projekty týkající se výstavby cyklostezek. Výrazně zrychlit čerpání prostředků z této oblasti podpory Oblast podpory 1.1 Regionální dopravní infrastruktura Pro tuto oblast podpory byly vydefinovány níže uvedené specifické cíle: zvýšit kvalitu a kapacitu silnic II. a III. třídy; zvýšit bezpečnost provozu na silnicích II. a III. třídy; snížit dopady provozu na silnicích II. a III. třídy na životní prostředí; redukovat dopravní problémy v centrálních částech měst; zlepšit napojení průmyslových areálů na regionální silniční síť; Do konce roku 2008 bylo v této oblasti podpory vyhlášeno celkem šest výzev - a to výzvy č. 1, 2, 7, 17, 19 a 20. Alespoň do stavu Projekt schválen VRR k financování byly zadministrovány projekty u výzev č. 1, 2, 7,17 a 19. Finanční pokrok Z hlediska finančního pokroku lze pro tuto oblast podpory konstatovat, že tato mírně zaostává za svým plánem. Předpokládané čerpání téměř pokrývá alokaci na roky 2007 a ,7 % a vzhledem k alokaci na celé programové období toto čerpání představuje 22,0 %. Do konce roku 2008 však zde nebyly předloženy žádné žádosti o platbu a také žádné projekty nebyly ukončeny. Celkovou situaci dokumentuje následující tabulka a graf. Tabulka č. 4: Předpokládaný finanční pokrok v oblasti podpory 1.1 k Projekty (v tis. EUR; kurz 26,63, leden 2009) k finan. Poč. V realizaci Poč. ŽoP Propl. prostředky Finan. ukon. Poč. ŽoP Propl. prostř , ,

18 Graf č. 2: Předpokládaný finanční pokrok v oblasti podpory 1.1 k (mil. EUR) Ve Výzvě č. 20, kde stupeň administrace projektů ještě nedosáhl ke konci roku 2008 alespoň stavu Projekt schválen VRR k financování, byly zaregistrovány 2 projekty. Tato výzva byla vyhlášena na aktivity zaměřené na zlepšení napojení stávajících průmyslových areálů na regionální silniční síť. Zaregistrované projekty byly ke sledovanému datu zatím v procesu kontroly a hodnocení. Věcný pokrok Při podrobnějším pohledu na věcný pokrok této oblasti podpory lze konstatovat, že podpořené projekty se zaměřovaly především na silniční komunikace II. třídy. To ukazuje především indikátor mapující délku rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic, jehož hodnota je u silnic II. třídy 4 krát vyšší než u silnic III. třídy. I u projektů, které se týkaly odstraňování bodových závad, je tento poměr 5 ku 1 ve prospěch komunikací II. třídy. U programových indikátorů (indikátory na úrovni MSC2007) se dle očekávání vyvíjejí indikátory mapující aktivity spojené s rekonstrukcemi silničních komunikací (26 %), indikátory mapující výstavbu nových komunikací značně zaostávají (7 a 1 %). Na plnění společného indikátoru Počet podpořených projektů na rozvoj dopravy se tato oblast podpory podílí necelými 20 %. Věcný pokrok v oblasti podpory 1.1 podrobně ukazuje níže uvedená tabulka. 18

19 Tabulka č. 5: Předpokládaný věcný pokrok v oblasti podpory 1.1 k Úroveň ind. MSC2007 MSC2007 MSC2007 Název indikátoru Měrná jednotka Projekty v realizaci Plánovaná hodnota Projekty VRR schváleny k fin. Celkem Dosažená hodnota Cílová hodnota stanovená v OP % plnění % plnění z dosažené hodnoty Počet podpořených projektů na rozvoj dopravy (dopravní dostupnost) Počet 23,00 1,00 24,00-120,00* 20,00** - Délka nově vybud. nebo rekonstr. sil. obchvatů měst a obcí Počet km 1,42 0,00 1,42-20,00 7,10 - Délka nových a rekonstruovaných silnic II. a III. třídy celkem Počet km 51,40 0,00 51,40-220,00 23,36 - MSC2007 Délka nových silnic II. a III. třídy Počet km 0,27 0,00 0,27-20,00 1,35 - MSC2007 Délka rekonstruovaných silnic II. a III. třídy Počet km 51,13 0,00 51,13-200,00 25,57 - MSC2007 MSC2007 Plocha obcí v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO) na území regionu Počet % , Podíl nově zrekonstruovaných a nových silnic na celkové regionální síti silnic Počet % , Délka nových silnic II. třídy Počet km 0,27 0,00 0, Délka rekonstr. a moderniz. silnic II. třídy Počet km 40,97 0,00 40, Délka rekonstr. a moderniz. silnic III. třídy Počet km 10,16 0,00 10, Počet odstraněných bodových závad Počet 6,00 0,00 6, * Celková hodnota pro prioritní osu, ** dílčí plnění za oblast podpory 19

20 Při analýze konkrétního zaměření jednotlivých projektů, byly identifikovány aktivity, které buď byly jen okrajově, nebo nebyly vůbec obsaženy v podpořených projektech: úprava frekventovaných silnic II. a III. třídy v blízkosti sídel s vazbou na snižování nepříznivých dopadů dopravy na obyvatelstvo (např. protihlukové stěny, protiprašná opatření, apod.); realizace opatření snižujících dopady provozu na silnicích II. a III. třídy na ekosystémy (např. mimoúrovňová křížení biokoridorů s komunikacemi); zavádění moderních technologií a značení na silnicích II. a III. třídy; výstavba, rekonstrukce a modernizace místních komunikací (včetně výstavby chodníků a infrastruktury, která je nutná k realizaci komunikace a jejíž pozdější výstavba by komunikaci narušila) ve vlastnictví obcí v obcích nad 500 obyvatel za účelem zlepšení napojení stávajících rozvojových průmyslových areálů na regionální silniční síť. Doporučení: Výzvy zaměřit na projekty naplňující programové indikátory projekty týkající se výstavby nebo rekonstrukcí obchvatů a výstavby nových silnic II. a III. třídy. Výzvy zaměřit na aktivity, které dosud nebyly vůbec nebo jen okrajově podpořeny. Podporovat projekty, u kterých poměr náklady/hodnota indikátorů je nejmenší, tzn. projekty, jejichž efektivita je nejvyšší Oblast podpory 1.2 Udržitelné formy veřejné dopravy Pro tuto oblast podpory byly vydefinovány níže uvedené specifické cíle: vybudovat integrovaný systém veřejné dopravy; zvýšit komfort zákazníků veřejné dopravy; zlepšit podmínky pro pravidelné využití cyklodopravy; posílit ekologické formy dopravy prostřednictvím budování infrastruktury pro veřejnou dopravu. Do konce roku 2008 byly v této oblasti podpory vyhlášeny celkem dvě výzvy, a to výzvy č. 3 a 20. Avšak alespoň do stavu Projekt schválen VRR k financování byly zadministrovány projekty pouze u výzvy č. 3. Finanční pokrok Z hlediska finančního pokroku lze pro tuto oblast podpory konstatovat, že tato je ve svém čerpání značně opožděná. Jen 39,2 % z alokace na roky 2007 a 2008 je pokryto schválenými projekty, což vzhledem k alokaci na celé programové období činí pouhých 10,0 %. Do konce roku 2008 zde byly předloženy Žádosti o platbu v celkové výši cca. 203,9 tis. a stejná výše byla žadatelům proplacena. Žádné projekty nebyly ukončeny. Celkovou situaci dokumentuje následující tabulka a graf. 20

21 Tabulka č. 6: Předpokládaný finanční pokrok v oblasti podpory 1.2 k Projekty (v tis. EUR; kurz 26,63, leden 2009) k finan. Poč. V realizaci Poč. ŽoP Propl. prostředky Finan. ukon. Poč. ŽoP Propl. prostř , ,9 203, Graf č. 3: Předpokládaný finanční pokrok v oblasti podpory 1.2 k (mil. EUR) Ve Výzvě č. 20, kde stupeň administrace projektů ještě nedosáhl ke konci roku 2008 alespoň stavu Projekt schválen VRR k financování, bylo zaregistrováno 12 projektů. Výzva byla vyhlášena na všechny podporované aktivity. Zaregistrované projekty byly ke sledovanému datu zatím v procesu kontroly a hodnocení. Věcný pokrok Při podrobnějším pohledu na věcný pokrok této oblasti podpory lze konstatovat, že podpořené projekty se zaměřovaly především na budování nových cyklostezek. Tyto projekty tvořily více jak polovinu (4 ze 7) z podpořených projektů. Po jednom byly podpořeny projekty na modernizaci autobusového nádraží, výstavbu nových autobusových zastávek a výstavbu terminálu Bike and Ride. Jediným programovým indikátorem popisující konkrétní věcné plnění byl ke konci roku 2008 naplňován indikátor mapující délku nově vybudovaných cyklostezek, přesto je tento daleko za předpokládaným vývojem (10 %). Na plnění společného indikátoru Počet podpořených projektů na rozvoj dopravy se tato oblast podpory podílí pouhými necelými 6 %. Věcný pokrok v oblasti podpory 1.2 podrobně ukazuje níže uvedená tabulka. 21

22 Tabulka č. 7: Předpokládaný věcný pokrok v oblasti podpory 1.2 k Úroveň ind. Název indikátoru Měrná jednotka Projekty v realizaci Plánovaná hodnota Projekty VRR schváleny k fin. Celkem Dosažená hodnota Cílová hodnota stanovená v OP % plnění % plnění z dosažené hodnoty MSC2007 Počet podpořených projektů na rozvoj dopravy (dopravní dostupnost) Počet 7,00 0,00 7,00-120,00* 5,83** - MSC2007 Délka nově vybudovaných cyklostezek Počet km 7,09 0,00 7,09-70,00 10,13 - MSC2007 MSC2007 MSC2007 MSC2007 Počet nově pořízených ekologických vozidel ve veřejné dopravě Počet 0,00 0,00 0,00-50,00 0,00 - Počet nízkopodlažních vozidel ve veřejné dopravě Počet 0,00 0,00 0,00-50,00 0,00 - Plocha obcí v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO) na území regionu Počet % , Podíl vozidel ve veřejné dopravě na ekologický pohon Počet % , Délka nově vybud. cykl. pruhů celkem Počet km 0,70 0,00 0, Počet nově vybud. a rekonstr. terminálů celkem Počet 1,00 0,00 1, Počet nově vybud. a rekonstr. zastávek celkem Počet 17,00 0,00 17, Počet zř. nebo rozš. odst. ploch Bike and Ride nebo Park and Ride Počet 1,00 0,00 1, * Celková hodnota pro prioritní osu, ** dílčí plnění za oblast podpory 22

23 Při analýze konkrétního zaměření jednotlivých projektů, byly identifikovány aktivity, které buď byly jen okrajově, nebo nebyly vůbec obsaženy v podpořených projektech: zavádění moderních a ekologických technologií ve veřejné dopravě; zavádění systému Středočeské integrované dopravy (SID) na území Středočeského kraje; podporovány budou koncepční materiály a analýzy, které budou sloužit pro vypracování SID; zavádění moderních a ekologických technologií ve veřejné dopravě (např. telematika); zřizování a rozšiřování odstavných ploch systému "Park and Ride" u železničních zastávek a významných autobusových terminálů; nákup vozového parku silniční veřejné dopravy se zřetelem na ekologický provoz a využívání alternativních paliv a osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Podporovány budou projekty na nákup nízkopodlažních autobusů, které budou splňovat normu EURO4 a vyšší a budou plně uzpůsobeny pro přepravu osob se sníženou schopností pohybu a orientace; podpora obnovy vozového parku drážních vozidel hromadné přepravy osob; výstavba infrastruktury pro ekologickou dopravu (např. výstavba plniček CNG a LPG) - pouze pro využití ve veřejné dopravě. Poznámka: Poslední čtyři výše zmiňované aktivity nemohly být do konce roku 2008 podporovány, neboť jejich podpora podléhala notifikaci EK. Doporučení: Výzvy zaměřit na projekty naplňující programové indikátory projekty týkající se pořízení ekologických a nízkopodlažních vozidel pro veřejnou dopravu a projekty týkající se výstavby cyklostezek. Výrazně zrychlit čerpání prostředků z této oblasti podpory. 5.3 Prioritní osa 2 Cestovní ruch Základním cílem této prioritní osy je zvýšení návštěvnosti, prodloužení délky pobytu návštěvníka a posílení místních příjmů z cestovního ruchu (CR). Toho by mělo být dosaženo naplněním těchto specifických cílů: rozšířit a zkvalitnit nabídku základní infrastruktury a služeb cestovního ruchu v regionu, rozšířit a zkvalitnit nabídku doplňkové infrastruktury a služeb cestovního ruchu v regionu, zefektivnit a zkoordinovat systém propagace a řízení na úrovni turistických destinací. Tato prioritní osa je tvořena a její cíle jsou naplňovány třemi oblastmi podpory, a to oblastí podpory 2.1 Podnikatelská infrastruktura a služby cestovního ruchu, oblastí podpory 2.2 Veřejná infrastruktura a služby cestovního ruchu a oblastí podpory 2.3 Propagace a řízení turistických destinací Středočeského kraje. Do konce roku 2008 bylo v této prioritní ose 23

24 vyhlášeno celkem šest výzev, a to po dvou v každé oblasti podpory. Alespoň do stavu Projekt schválen VRR k financování byly zadministrovány projekty u tří výzev. Finanční pokrok V této prioritní ose předpokládané čerpání alokace z let 2007 a 2008 k dosáhlo prostřednictvím projektů, které byly alespoň doporučeny VRR k financování, úrovně 87,9 %. Vzhledem k alokaci na celé programové období toto čerpání představuje 22,4 %. Tento poměrně rovněž příznivý výsledek byl dosažen především díky oblastem podpory 2.1 a 2.2, v oblasti podpory 2.3 předpokládané čerpání zůstalo za očekáváním (pokud nebudou schváleny k financování projekty z Výzvy č. 18). Žadateli byly podány a jim proplaceny Žádosti o platbu v celkové výši 115,8 tis., žádné projekty nebyly ukončeny. Celkovou situaci dokumentuje následující tabulka a graf. Tabulka č. 8: Předpokládaný finanční pokrok v prioritní ose 2 k Projekty (v tis. EUR; kurz 26,63, leden 2009) k finan. Poč. V realizaci Poč. ŽoP Propl. prostředky Finan. ukon. Poč. ŽoP Propl. prostř , , ,8 115, Graf č. 4: Předpokládaný finanční pokrok v prioritní ose 2 k (mil. EUR) Jestliže do analýzy budou ještě zahrnuty projekty, které byly k ve stavu Projekt doporučen k financování, pak se stupeň předpokládaného čerpání finančních prostředků prioritní osy 2 z alokace na roky 2007 a 2008 zvýší na 95,7 % (z alokace na celé programové období na 24,4 %). 24

25 Věcný pokrok Indikátory výstupu v prioritní ose 2 se vyvíjejí značně odlišně. Zatímco indikátor vztahující se k počtu rekonstruovaných památkových objektů byl už k naplněn ze 100 % (výhradně díky projektům podpořeným v oblasti podpory 2.2), a je proto ve svém vývoji značně vepředu, druhý věcně zaměřený indikátor této prioritní osy vztahující se k nově vybudovaným cyklostezkám ve svém naplňování významně pokulhává, neboť tento byl ke stejnému datu naplněn z necelých 3 %. I indikátor Počet podpořených projektů na rozvoj CR vykazuje značné podproporcionální plnění, a to hlavně z důvodů nízkého počtu podpořených projektů v oblasti podpory 2.1. U indikátorů výsledku lze konstatovat, že oba sledované jsou plněny značně nadprůměrným tempem, oba ze 109 %, a to především díky oblasti podpory 2.1. Věcný pokrok na úrovni prioritní osy 2 podrobně ukazuje níže uvedená tabulka. 25

26 Tabulka č. 9: Předpokládaný věcný pokrok v prioritní ose 2 k Prioritní osa 2 Typ ind. 2.1, 2.2, 2.3 výstupu 2.2 výstupu 2.1, 2.2 výstupu 2.1, 2.2 výsledku 2.1, 2.2, 2.3 výsledku Název indikátoru Měrná jednotka Projekty v realizaci Plánovaná hodnota Projekty VRR schváleny k fin. Celkem Dosažená hodnota Cílová hodnota stanovená v OP % plnění % plnění z dosažené hodnoty Počet podpořených projektů na rozvoj CR Počet 21,00 1,00 22,00-120,00 18,33 - Délka nově vybudovaných cyklostezek Počet km 4,20 0,00 4,20-150,00 2,80 - Počet zrekonstruovaných památkových objektů Počet 10,00 0,00 10,00-10,00 100,00 - Počet nově vybudovaných nebo zrekonstr. lůžek celkem Počet 197,00 130,00 327,00-300,00 109,00 - Počet vytvořených pracovních míst v projektech CR Počet prac. míst 47,85 39,00 86,85-80,00 108,56-26

27 Porovnání průměrného plnění programových indikátorů (vč. indikátorů výsledku) 67,7 % se stupněm vyčerpání finančních prostředků přidělených na tuto prioritní osu 22,4 % ukazuje, že procentuelní výše plnění plánovaných hodnot indikátorů značně převyšuje procentuelní výši čerpání finančních prostředků. Tento velice příznivý vývoj je zapříčiněn především díky oblasti podpory 2.1 a také dílčím příspěvkem oblasti podpory 2.2. V oblasti podpory 2.3 je tento stav opačný, zde míra vyčerpání finančních prostředků dvojnásobně převyšuje míru naplnění programových indikátorů Závěry a doporučení Závěry (problémové oblasti) a doporučení byly stanoveny na úrovni jednotlivých oblastí podpory. Shrnutí za celou prioritní osu 2 je uvedeno níže: Zjištění: Finanční pokrok Předpokládaný finanční pokrok na úrovni prioritní osy 2 nedosahuje plánovaných hodnot: - Alokace ,4 % (24,4 %) - Alokace ,9 % (95,7 %) Předpokládaný finanční pokrok na úrovni oblasti podpory 2.1 mírně zaostává za plánovanými hodnotami: - Alokace ,0 % - Alokace ,7 % Předpokládaný finanční pokrok na úrovni oblasti podpory 2.2 téměř v souladu s plánovanými hodnotami: - Alokace ,5 % - Alokace ,2 % Předpokládaný finanční pokrok na úrovni oblasti podpory 2.3 výrazně zaostává za plánovanými hodnotami: - Alokace ,9 % (33,7 %) - Alokace ,0 % (136 %) Finanční prostředky jsou čerpány výrazně pomaleji, než jak jsou naplňovány programové indikátory Věcný pokrok Indikátory nedosahující plánovaných hodnot: - Počet podpořených projektů na rozvoj cestovního ruchu 18,33 % (oblast podpory 2.1, 2.2, 2.3) - Délka nově vybudovaných cyklostezek 2,80 % (oblast podpory 2.2) 27

28 Doporučení: Oblast podpory 2.1: Podporu zaměřit na realizaci menších projektů plnění programového indikátoru. Oblast podpory 2.2: Výzvy zaměřit na projekty naplňující programové indikátory projekty týkající se výstavby cyklostezek a cyklistických tras. Výzvy zaměřit na aktivity, které dosud nebyly vůbec nebo byly podpořeny jen okrajově, a případně zvýšit zájem žadatelů o tyto aktivity. Oblast podpory 2.3: Výrazně zrychlit čerpání prostředků z této oblasti podpory (pokud nebudou schváleny k financování projekty z Výzvy č. 18) Oblast podpory 2.1 Podnikatelská infrastruktura a služby cestovního ruchu Pro tuto oblast podpory byly vydefinovány níže uvedené specifické cíle: zvýšit ubytovací kapacity a zlepšit kvalitu ubytovacích služeb v turistických destinacích; rozšířit nabídku doplňkové infrastruktury a služeb ve vazbě na ubytovací zařízení, další infrastrukturu či atraktivitu cestovního ruchu; rozšířit nabídku atraktivit v oblasti kulturně-poznávacího cestovního ruchu. Do konce roku 2008 byly v této oblasti podpory vyhlášeny celkem dvě výzvy, a to výzvy č. 4 a 21. Alespoň do stavu Projekt schválen VRR k financování byly zadministrovány projekty u výzvy č. 4. Finanční pokrok Z hlediska finančního pokroku lze pro tuto oblast podpory konstatovat, že tato mírně zaostává za svým plánem. Předpokládané čerpání téměř pokrývá alokaci na roky 2007 a ,5 % a vzhledem k alokaci na celé programové období toto čerpání představuje 21,5 %. Do konce roku 2008 zde však nebyly předloženy žádné žádosti o platbu a také žádné projekty nebyly ukončeny. Celkovou situaci dokumentuje následující tabulka a graf. 28

29 Tabulka č. 10: Předpokládaný finanční pokrok v oblasti podpory 2.1 k Projekty (v tis. EUR; kurz 26,63, leden 2009) k finan. Poč. V realizaci Poč. ŽoP Propl. prostředky Finan. ukon. Poč. ŽoP Propl. prostř , , Graf č. 5: Předpokládaný finanční pokrok v oblasti podpory 2.1 k (mil. EUR) Ve Výzvě č. 21, kde stupeň administrace projektů ještě nedosáhl ke konci roku 2008 alespoň stavu Projekt schválen VRR k financování, bylo zaregistrováno 59 projektů. Výzva byla vyhlášena na všechny podporované aktivity. Zaregistrované projekty byly ke sledovanému datu zatím v procesu kontroly a hodnocení. Věcný pokrok Podrobnější pohled na věcný pokrok této oblasti podpory ukazuje, že většina podpořených projektů (4 z 5) se zaměřuje na vybudování nových ubytovacích zařízení vč. sportovně rekreačních zařízení a zázemí pro kongresovou turistiku. Dva projekty budou navíc podporovat i poznávací cestovní ruch. V prioritní ose 2 jsou všechny programové indikátory naplňovány z více oblastí podpory. Oblast podpory 2.1 má významný podíl na plnění indikátorů výsledků vykazující počet nových nebo rekonstruovaných lůžek a počet nových pracovních míst vzniklých v projektech CR. Na skvělém vývoji těchto indikátorů se tyto projekty podílely více jak 100 % resp. téměř 90 %. Na druhou stranu projekty této oblasti podpory nijak nepřispěly k rekonstrukci 29

30 památkových objektů (0 %) a k plnění indikátoru Počet podpořených projektů na rozvoj CR přispěly jen cca 4 %. Věcný pokrok o oblasti podpory 2.1 podrobně ukazuje níže uvedená tabulka. 30

31 Tabulka č. 11: Předpokládaný věcný pokrok v oblasti podpory 2.1 k Úroveň ind. MSC2007 MSC2007 MSC2007 MSC2007 Název indikátoru Měrná jednotka Projekty v realizaci Plánovaná hodnota Projekty VRR schváleny k fin. Celkem Dosažená hodnota Cílová hodnota stanovená v OP % plnění % plnění z dosažené hodnoty Počet podpořených projektů na rozvoj CR Počet 4,00 1,00 5,00-120,00* 4,17** - Počet zrekonstruovaných památkových objektů Počet 0,00 0,00 0,00-10,00* 0,00** - Počet nově vybudovaných nebo zrekonstruovaných lůžek celkem Počet 172,00 130,00 302,00-300,00* 100,67** - Počet vytvořených pracovních míst v projektech CR Počet prac. míst 31,00 39,00 70,00-80,00* 87,50** - Délka vybud. a upr. turist. stezek (vč. hippostezek) Počet km 0,80 0,00 0, Počet nově vzniklých lůžek celkem Počet 172,00 130,00 302, Počet nových objektů pro potřeby poznávacího CR Počet objektů 2,00 0,00 2, Počet nových sportovně-rekreačních zařízení Počet 3,00 1,00 4, Počet nových ubytovacích zařízení Počet 3,00 1,00 4, Počet nových zařízení pro kongresový CR Počet 3,00 1,00 4, Počet zrekonstr. zařízení pro kongresový CR Počet 1,00 0,00 1, * Celková hodnota pro prioritní osu, ** dílčí plnění za oblast podpory 31

32 Při analýze konkrétního zaměření jednotlivých projektů, byly identifikovány aktivity, které buď byly jen okrajově, nebo nebyly vůbec obsaženy v podpořených projektech: investice do doprovodné infrastruktury pro venkovský CR (např. hippostezky, jízdárny). Poznámka: Doprovodné infrastruktury pro venkovský CR však nepředstavují samostatné projekty a měly by být součástí nějakého komplexního projektu, který kombinuje více aktivit. Doporučení: Podporu zaměřit na realizaci menších projektů plnění programového indikátoru Oblast podpory 2.2 Veřejná infrastruktura a služby cestovního ruchu Pro tuto oblast podpory byly vydefinovány níže uvedené specifické cíle: budovat a zkvalitnit infrastrukturu pro rozvoj vybraných forem CR na území Středních Čech; zlepšit informovanost turistů a návštěvníků; zvýšit atraktivitu turistických destinací na území Středních Čech. Do konce roku 2008 byly v této oblasti podpory vyhlášeny celkem dvě výzvy, a to výzvy č. 5 a 22. Alespoň do stavu Projekt schválen VRR k financování byly zadministrovány projekty u výzvy č. 5. Finanční pokrok Z hlediska finančního pokroku lze pro tuto oblast podpory konstatovat, že i tato se vyvíjí téměř dle plánu. Předpokládané čerpání téměř pokrývá alokaci na roky 2007 a ,2 % a vzhledem k alokaci na celé programové období toto čerpání představuje 23,5 %. Do konce roku 2008 však zde nebyly předloženy žádné žádosti o platbu a také žádné projekty nebyly ukončeny. Celkovou situaci vykresluje následující tabulka a graf. Tabulka č. 12: Předpokládaný finanční pokrok v oblasti podpory 2.2 k Projekty (v tis. EUR; kurz 26,63, leden 2009) k finan. Poč. V realizaci Poč. ŽoP Propl. prostředky Finan. ukon. Poč. ŽoP Propl. prostř ,

33 Graf č. 6: Předpokládaný finanční pokrok v oblasti podpory 2.2 k (mil. EUR) Ve Výzvě č. 22, kde stupeň administrace projektů ještě nedosáhl ke konci roku 2008 alespoň stavu Projekt schválen VRR k financování, bylo zaregistrováno 8 projektů. Tato výzva byla vyhlášena na aktivity zaměřené na budování cyklistických tras a cyklotras. Zaregistrované projekty byly ke sledovanému datu zatím v procesu kontroly a hodnocení. Věcný pokrok Podrobnější pohled na věcný pokrok této oblasti podpory ukazuje, že většina podpořených projektů (10 z 11) se zaměřuje na vybudování nebo rekonstrukci objektů pro potřeby poznávacího CR. Součástí některých těchto projektů bylo vybudování nebo úprava nových turistických stezek či vybudování nových lůžek. Většina rekonstruovaných objektů patří mezi objekty památkové. Jeden projekt se zabývá vybudováním nové cyklostezky. V prioritní ose 2 jsou všechny programové indikátory naplňovány z více oblastí podpory. Oblast podpory 2.2 nemá významný podíl na plnění indikátorů výsledků vykazující počet nových nebo rekonstruovaných lůžek a počet nových pracovních míst vzniklých v projektech CR. I když plnění těchto indikátorů na úrovni prioritní osy vykazuje vysoký pokrok, podílí se na nich tato oblast podpory jen přibližně 8 resp. 13 %. Na druhou stranu přispívá ze 100 % k plnění indikátoru zachycujícího Počet zrekonstruovaných památkových objektů a také největší měrou ze všech oblastí podpory přispívá k plnění indikátoru Počet podpořených projektů na rozvoj CR přes 9 %. Svůj jediný specifický indikátor Délka nově vybudovaných cyklostezek však naplňuje jen z necelých 3 %. Věcný pokrok o oblasti podpory 2.2 podrobně ukazuje níže uvedená tabulka. 33

34 Tabulka č. 13: Předpokládaný věcný pokrok v oblasti podpory 2.2 k Úroveň ind. Název indikátoru Měrná jednotka Projekty v realizaci Plánovaná hodnota Projekty VRR schváleny k fin. Celkem Dosažená hodnota Cílová hodnota stanovená v OP % plnění % plnění z dosažené hodnoty MSC2007 Počet podpořených projektů na rozvoj CR Počet 11,00 0,00 11,00-120,00* 9,17** - MSC2007 Počet zrekonstruovaných památkových objektů Počet objektů 10,00 0,00 10,00-10,00* 100,00** - MSC2007 Délka nově vybudovaných cyklostezek Počet km 4,20 0,00 4,20-150,00 2,80 - MSC2007 Počet nově vybudovaných nebo zrekonstruovaných lůžek celkem Počet 25,00 0,00 25,00-300,00* 8,33** - MSC2007 Počet vytvořených pracích míst v projektech CR Počet prac. míst 10,35 0,00 10,35-80,00* 12,94** - Délka vybud. a upravených turist. stezek (vč. hippostezek) Počet km 15,66 0,00 15, Délka vybud. a upravených cyklist. tras Počet km 47,30 0,00 47, Počet. projektů. obsah. akt. na zříz., rozšíř. nebo modern. jednot. IS v tur. destinacích. Počet 1,00 0,00 1, Počet nově vzniklých lůžek v ubyt. zařízení. pro specif. formy CR Počet 25,00 0,00 25, Počet nových objektů pro potřeby poznávacího CR Počet objektů 4,00 0,00 4, Počet nových ubyt. zařízení pro specifické formy CR Počet 1,00 0,00 1, Počet zkvalitněných ubyt. zařízení pro specifické formy CR Počet 1,00 0,00 1, Počet zrekonstr. objektů pro potřeby poznávacího CR * Celková hodnota pro prioritní osu, ** dílčí plnění za oblast podpory Počet objektů 15,00 0,00 15,

ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 12. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU

ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 12. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 12. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU ZA OBDOBÍ OD 1. ŘÍJNA 211 DO 31. B ŘEZN A 212 REGIONÁLNÍ RADA REGI O NU SOUDR

Více

Zpráva o realizaci ROP Střední Morava pro Monitorovací výbor ROP SM. (stav k 10. 02. 2009)

Zpráva o realizaci ROP Střední Morava pro Monitorovací výbor ROP SM. (stav k 10. 02. 2009) Bod č. 2 Tisk č.: 023-MV-09 P02 Zpráva o realizaci ROP Střední Morava za období 10/2008-02/2009 Zpráva o realizaci ROP Střední Morava pro Monitorovací výbor ROP SM za období 10/2008-02/2009 (stav k 10.

Více

ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 16. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU

ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 16. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 16. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU Z A OBDOBÍ OD 1. ŘÍJN A 2013 DO 31. BŘ EZN A 2014 REGION ÁLNÍ R AD A REGI O

Více

Analýza vazeb mezi operačními programy

Analýza vazeb mezi operačními programy Analýza vazeb mezi operačními programy na období 2007 2013 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM STŘEDNÍ ČECHY Národní orgán pro koordinaci Odbor řízení a koordinace NSRR Verze 2.0 Datum 1. srpna 2008 MINISTERSTVO

Více

ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 17. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU

ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 17. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 17. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU Z A OBDOBÍ OD 1. DUBN A 2014 DO 30. Z ÁŘ Í 2014 REGION ÁLNÍ R AD A REGIONU SOUDRŽN

Více

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé,

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé, Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 1 Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na celkové zkvalitnění dopravy

Více

Výroční zpráva za rok 2009

Výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 OBSAH Úvodní slovo... 4 Manažerské shrnutí... 6 1 Identifikace operačního programu... 9 1.1 Stručná charakteristika Regionálního operačního programu Jihovýchod... 9 1.1.1 Prioritní

Více

ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU

ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 5. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍ HO VÝBORU Z A OBDOBÍ OD 1. DUBN A DO 31. SRPN A 2008 REGION ÁLNÍ R AD A REGI O NU SOUDRŽNOST

Více

Regionální operační program NUTS II Severovýchod 2007-2013. www.rada-severovychod.cz

Regionální operační program NUTS II Severovýchod 2007-2013. www.rada-severovychod.cz Regionální operační program NUTS II Severovýchod 2007-2013 ROP Severovýchod Prioritní osy ROP Severovýchod Prioritní osa Alokace ERDF % 1 Rozvoj dopravní infrastruktury 2 Rozvoj městských a venkovských

Více

Analýza absorpční kapacity Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod

Analýza absorpční kapacity Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod Analýza absorpční kapacity Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod Analýza dalších potřeb regionu na základě dopadu realizovaných projektů Závěrečná evaluační zpráva Zpracovatel: Regionální

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním

Více

Regionální operační program NUTS II Severovýchod. Vaše nápady, náš kapitál

Regionální operační program NUTS II Severovýchod. Vaše nápady, náš kapitál Regionální operační program NUTS II Severovýchod Vaše nápady, náš kapitál Vážení čtenáři, představuji Vám skvělou příležitost pro náš region - Regionální operační program NUTS II Severovýchod, pomocí něhož

Více

Regionální operační program regionu soudržnosti Moravskoslezsko. Prioritní osa 1 Reg. infrastruktura a dostupnost

Regionální operační program regionu soudržnosti Moravskoslezsko. Prioritní osa 1 Reg. infrastruktura a dostupnost Regionální operační program regionu soudržnosti Moravskoslezsko Prioritní osa 1 Reg. infrastruktura a dostupnost Obsah Představení Regionální rady Schéma prioritní osy 1 Alokace 2008-13 v prioritní ose

Více

Prováděcí dokument ROP NUTS 2 SČ. 3.4 4.2.4 Změna minimální hranice celkových způsobilých výdajů projektu z 5 milionů Kč na 3 miliony Kč

Prováděcí dokument ROP NUTS 2 SČ. 3.4 4.2.4 Změna minimální hranice celkových způsobilých výdajů projektu z 5 milionů Kč na 3 miliony Kč EVIDENCE ZMĚN Číslo verze Kapitola / Podkapitola Popis změny 3.4 4.2.4 Změna minimální hranice celkových způsobilých výdajů projektu z 5 milionů Kč na 3 miliony Kč 3.4 6.2.13 Doplněn indikátor výsledku

Více

Bilance realizace ROP Střední Morava za období 2008-2012

Bilance realizace ROP Střední Morava za období 2008-2012 Bilance realizace ROP Střední Morava za období 2008-2012 Obsah Pokrok v realizaci ROP Střední Morava Vyhodnocení finančního plnění ROP Střední Vyhodnocení věcného plnění ROP Střední Morava Přehled výzev

Více

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA SPOLUFINANCOVANÁ ZE SF / FS A NÁRODNÍCH ZDROJŮ ÚNOR 2011 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním operačním

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM. 20.11.2014 Čistá mobilita Loučeň

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM. 20.11.2014 Čistá mobilita Loučeň INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 20.11.2014 Čistá mobilita Loučeň CO SE DOZVÍTE 1. Přehlednou informaci o IROP 2. Téma IROP a doprava 3. Příspěvek IROP k čisté mobilitě ZÁKLADNÍ INFORMACE O IROP

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů a Praha Konkurenceschopnost (podle čl. 4, ost. 7 Jednacího řádu Společného monitorovacího výboru OPPA a OPPK procedurou per rollam s

Více

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy 22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa Regionální operační program StředníČechy Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy Zaměřený konkrétně na region Střední

Více

Regionální operační program NUTS II Severovýchod

Regionální operační program NUTS II Severovýchod Regionální operační program NUTS II Severovýchod Řízení projektů financovaných z fondů Evropské unie Hotel Studánka, Rychnov nad Kněžnou, 25.11.2010 ROP Severovýchod Víceletý rozvojový programový dokument,

Více

Podkladová studie pro 2014+ - analýza podpory podnikání ve vazbě s výzkumem, vývojem a inovacemi, vzděláváním, ŽP a rozvojem venkova 11. 4.

Podkladová studie pro 2014+ - analýza podpory podnikání ve vazbě s výzkumem, vývojem a inovacemi, vzděláváním, ŽP a rozvojem venkova 11. 4. Podkladová studie pro 2014+ - analýza podpory podnikání ve vazbě s výzkumem, vývojem a inovacemi, vzděláváním, ŽP a rozvojem venkova 11. 4. 2012 OBSAH 1. Postup realizace zakázky 2. Dosavadní výstupy zakázky

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 36 V 331 Rožnovsko 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu

Více

MOŽNOSTI ČERPÁNÍ FINANCÍ Z FONDŮ EU PRO ZŠ BOHDALICE A OBEC BOHDALICE

MOŽNOSTI ČERPÁNÍ FINANCÍ Z FONDŮ EU PRO ZŠ BOHDALICE A OBEC BOHDALICE Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Finance a daně MOŽNOSTI ČERPÁNÍ FINANCÍ Z FONDŮ EU PRO ZŠ BOHDALICE A OBEC BOHDALICE (Bakalářská práce) Autor: Jana Šoupalová Vedoucí

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV K 18. LEDNU 2012

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV K 18. LEDNU 2012 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV K 18. LEDNU 2012 LEDEN 2012 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6

Více

Zpráva o realizaci Evaluačního plánu ROP NUTS II Jihozápad na rok 2013

Zpráva o realizaci Evaluačního plánu ROP NUTS II Jihozápad na rok 2013 Evaluačního plánu ROP NUTS II Jihozápad na rok 2013 Verze 1.0 ke dni 1. 1. 2014 Obsah Seznam zkratek... 3 1. Úvod... 4 2. Evaluační aktivity... 5 2.1 Zprávy o realizaci ROP NUTS II Jihozápad a Výroční

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí ministra o vydání Dodatku k Metodickému pokynu. Č.j.: 15450/2008-72. Metodický pokyn

Příloha č. 2 k rozhodnutí ministra o vydání Dodatku k Metodickému pokynu. Č.j.: 15450/2008-72. Metodický pokyn Č.j.: 15450/2008-72 Metodický pokyn Ministerstva pro místní rozvoj k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování Integrovaného plánu rozvoje města (na základě Usnesení vlády ČR ze dne 13. srpna

Více

Výroční zpráva Operačního programu Podnikání a inovace za rok 2014

Výroční zpráva Operačního programu Podnikání a inovace za rok 2014 Výroční zpráva Operačního programu Podnikání a inovace za rok 214 Zpracoval: Sekce fondů EU Ministerstvo průmyslu a obchodu Česká republika Květen 215 Obsah Manažerské shrnutí Výroční zprávy o provádění

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y -09 P01 V 16 V 223 1.0 4 V 16 V 223 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální

Více

MALÝ PRŮVODCE VELKÝMI MOŽNOSTMI

MALÝ PRŮVODCE VELKÝMI MOŽNOSTMI MALÝ PRŮVODCE VELKÝMI MOŽNOSTMI REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM (ROP) MORAVSKOSLEZSKO TÉMATICKÉ OPERAČNÍ PROGRAMY PROGRAMY V RÁMCI EVROPSKÉ ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE PROGRAM ROZVOJE VENKOVA REGION MORAVSKOSLEZSKO

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním operačním

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD Sídlo: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PRAHA JAKO ŽADATEL A PŘÍJEMCE ZE SF / FS A NÁRODNÍCH ZDROJŮ

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PRAHA JAKO ŽADATEL A PŘÍJEMCE ZE SF / FS A NÁRODNÍCH ZDROJŮ MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PRAHA JAKO ŽADATEL A PŘÍJEMCE ZE SF / FS A NÁRODNÍCH ZDROJŮ ZÁŘÍ 2011 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské

Více

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 1.2.

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 1.2. Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 1.2. Schválil:. Ing. Rostislav Všetečka, předseda Regionální rady 14. dubna 2008 REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD VYHLAŠUJE VÝZVU

Více

Implementační uspořádání

Implementační uspořádání Implementační uspořádání Řídicím orgánem ROP JV je na základě zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, stanovena Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod.

Více

Obsah Přílohy... 3 SEZNAM ZKRATEK... 4 Manaţerské shrnutí Výroční zprávy... 6 1 Identifikace operačního programu... 16

Obsah Přílohy... 3 SEZNAM ZKRATEK... 4 Manaţerské shrnutí Výroční zprávy... 6 1 Identifikace operačního programu... 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA O REALIZACI ROP STŘEDNÍ MORAVA 2012 1 Obsah Přílohy... 3 SEZNAM ZKRATEK... 4 Manaţerské shrnutí Výroční zprávy... 6 1 Identifikace operačního programu... 16 1.1 Popis a stručná charakteristika

Více

Výroční zpráva o realizaci ROP Střední Morava za rok 2010

Výroční zpráva o realizaci ROP Střední Morava za rok 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O REALIZACI ROP STŘEDNÍ MORAVA 2010 1 Obsah SEZNAM ZKRATEK... 3 Manaţerské shrnutí Výroční zprávy... 5 1 Identifikace operačního programu... 15 1.1 Popis a stručná charakteristika programu...

Více

1 Indikátory pro monitoring a evaluaci

1 Indikátory pro monitoring a evaluaci 1 Indikátory pro monitoring a evaluaci Vlastnosti a charakteristiky indikátorové soustavy Soustava indikátorů ROP byla vytvořena pro účely efektivního řízení distribuce finančních prostředků čerpaných

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním

Více

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 2.1 dílčí projekty

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 2.1 dílčí projekty Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 2.1 dílčí projekty Datum zveřejnění: 20. 11. 2013 ~ 2 ~ REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD VYHLAŠUJE PRŮBĚŽNOU ŘÍZENOU VÝZVU PRO

Více

Příručka pro žadatele a příjemce ROP SV

Příručka pro žadatele a příjemce ROP SV Příručka pro žadatele a příjemce ROP SV Účinnost od: 30. 3. 2012 Verze: 16.0 ~ 1 ~ Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou publikace, která má být pomocníkem k Vašemu úspěchu při čerpání finančních prostředků

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD VÝZVA VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD oblast podpory 1.1 Integrovaný plán rozvoje města Chomutov (Areál bývalých kasáren a přilehlého okolí) 17. března 2010 Regionální operační

Více

Průběh čerpání strukturálních fondů

Průběh čerpání strukturálních fondů Rámec podpory Společenství představuje základní strategii pro rozvoj regionů České republiky na období 2004 -. Řídicí orgán Rámce podpory Společenství (MMR) plní roli výkonného orgánu, který zajišťuje

Více

Integrovaný plán rozvoje města Hradec Králové Centrum města = pól růstu a rozvoje města

Integrovaný plán rozvoje města Hradec Králové Centrum města = pól růstu a rozvoje města 1 Obsah (verze prosinec2012) 1 Úvod... 4 2 Analýza současné ekonomické a sociální situace města a SWOT analýza... 5 2.1 Vyhodnocení existujících strategických a plánovacích dokumentů a jejich provázání

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 08 V331 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

ZMĚNY PROGRAMOVÉHO DOKUMENTU REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007-2013

ZMĚNY PROGRAMOVÉHO DOKUMENTU REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007-2013 ZMĚNY PROGRAMOVÉHO DOKUMENTU REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007-2013 Zdůvodnění změn dle článku 33 a 93 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 1/10 Obsah ZMĚNA V DŮSLEDKU AUTOMATICKÉHO

Více

FINANCOVÁNÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY ZE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU. EUFC CZ s.r.o. Popelova Brno

FINANCOVÁNÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY ZE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU. EUFC CZ s.r.o. Popelova Brno FINANCOVÁNÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY ZE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU EUFC CZ s.r.o. Popelova 75 620 00 Brno FINANČNÍ ZDROJE V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Operační program Doprava I železniční, silniční a říční

Více

Příloha č. 8 PPŽP Metodika způsobilých výdajů pro ROP SV

Příloha č. 8 PPŽP Metodika způsobilých výdajů pro ROP SV Příloha č. 8 PPŽP Metodika způsobilých výdajů pro ROP SV Účinnost: 31. 1. 2011 Verze č. 13.0 ~ 1 ~ OBSAH 1. Obecná pravidla způsobilosti výdajů... 2 1.1. Vymezení základních pojmů... 3 2. Dokladování způsobilých

Více

Regionální operační program NUTS II Severovýchod. Evropské dotace v roce 2008

Regionální operační program NUTS II Severovýchod. Evropské dotace v roce 2008 Regionální operační program NUTS II Severovýchod Evropské dotace v roce 2008 Obsah Regionální operační program NUTS II Severovýchod Evropské dotace v roce 2008 Úvodní slovo Úvod Mgr. Radko Martínek, předseda

Více

Zhodnocení ROP Střední Morava. Ing. Hana Linhartová vedoucí oddělení metodiky Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Zhodnocení ROP Střední Morava. Ing. Hana Linhartová vedoucí oddělení metodiky Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava Zhodnocení ROP Střední Morava Ing. Hana Linhartová vedoucí oddělení metodiky Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava Obsah: 1. Pokrok v realizaci ROP Střední Morava 2. Plnění monitorovacích

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRO VODU, VZDUCH A PŘÍRODU Implementační dokument verze k 3. 12. 2009 M I NISTERSTVO ŽIVOTNÍ HO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOT NÍ HO PROSTŘEDÍ FOND SOUDRŽNOSTI / EVROPSKÝ

Více

26. června 2013. Fond soudržnosti WWW.OPD.CZ. Evropská unie Investice do vaší budoucnosti. Evropský fond pro regionální rozvoj

26. června 2013. Fond soudržnosti WWW.OPD.CZ. Evropská unie Investice do vaší budoucnosti. Evropský fond pro regionální rozvoj Podpora udržitelné dopravy (udržitelné mobility) z evropských fondů (Operační program Doprava 2014-2020) a z dalších finančních zdrojů Ministerstva dopravy ČR Evropská unie Investice do vaší budoucnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Integrovaný operační program

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Integrovaný operační program VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Integrovaný operační program Určeno pro 13. zasedání Monitorovacího výboru IOP dne 3. 6. 2014 OBSAH MANAŢERSKÉ SHRNUTÍ... 4 1 IDENTIFIKACE PROGRAMU... 6 1.1 Cíle IOP... 6 1.2

Více

Představení ROP Střední Čechy

Představení ROP Střední Čechy Představení ROP Střední Čechy Kdo jsme a co děláme Řídící orgán - RR Střední Čechy - nahrazení MMR, CRR atd. Pouze pro Regionální operační program Pouze pro region soudržnosti Střední Čechy, který územně

Více

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 1.2

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 1.2 Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 1.2 Datum zveřejnění: 30. 3. 2012 ~ 1 ~ REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD VYHLAŠUJE ŘÍZENOU VÝZVU PRO PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ

Více

MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI VYBRANÝCH CYKLOSTEZEK V REGIONU NUTS2 JIHOVÝCHOD

MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI VYBRANÝCH CYKLOSTEZEK V REGIONU NUTS2 JIHOVÝCHOD 1 MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI VYBRANÝCH CYKLOSTEZEK V REGIONU NUTS2 JIHOVÝCHOD ZPRÁVA ZA OBDOBÍ 1. 6. - 30. 9. 2014 tel: (+420) 515 903 111 fax: (+420) 515 903 110 2 Obsah 1 Základní údaje o monitoringu návštěvnosti

Více

RPS/CSF Budoucnost politiky HSS 2007-13 Česká republika 2004>2006

RPS/CSF Budoucnost politiky HSS 2007-13 Česká republika 2004>2006 Tento projekt je financován z finančních prostředků Evropské unie RPS/CSF Budoucnost politiky HSS 2007-13 Česká republika 2004>2006 Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Externí expert Ministerstvo pro místní rozvoj

Více

Podkladové studie pro přípravu ČR na využívání fondů EU 2014+ Sociální podnikání a sociální ekonomika

Podkladové studie pro přípravu ČR na využívání fondů EU 2014+ Sociální podnikání a sociální ekonomika Podkladové studie pro přípravu ČR na využívání fondů EU 2014+ Dodatek č. 1 Sociální podnikání a sociální ekonomika Finální zpráva 27. srpna 2012 1 Obsah: 1. ÚVOD - ZDŮVODNĚNÍ A CÍLE STUDIE... 3 2. IDENTIFIKACE

Více

Synergie, komplementarity a mechanismy koordinace mezi IROP a ostatními operačními programy. (dle dokumentů operačních programů verze listopad 2013)

Synergie, komplementarity a mechanismy koordinace mezi IROP a ostatními operačními programy. (dle dokumentů operačních programů verze listopad 2013) Synergie, komplementarity a mechanismy koordinace mezi IROP a ostatními operačními programy (dle dokumentů operačních programů verze listopad 2013) 1 Metodický úvod pro stanovení vazeb Východiska Součástí

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD VÝZVA VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD oblast podpory 1.1 Integrovaný plán rozvoje města Chomutov (Areál bývalých kasáren a přilehlého okolí) 16. prosince 2009 R e g io n á

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA O PRŮBĚHU ČERPÁNÍ STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ, FONDU SOUDRŽNOSTI A NÁRODNÍCH ZDROJŮ ZÁŘÍ 2008 Ministerstvo pro místní rozvoj

Více

MV pril 2. Věcný pokrok na úrovni jednotlivých oblastí podpory

MV pril 2. Věcný pokrok na úrovni jednotlivých oblastí podpory MV 10 04 pril 2 Věcný pokrok na úrovni jednotlivých oblastí podpory Stránka 1 z 9 Úplný název 11.1.1 Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu 511100 podpořených na rozvoj dopravy (dopravní dostupnost)

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 45 V 34 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad. vyhlašuje

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad. vyhlašuje Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ v souladu s Regionálním operačním programem NUTS II Jihozápad, týkající se Prioritní osy 3 Rozvoj cestovního ruchu, Oblast

Více

MANAŽERSKÝ SOUHRN VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ZA ROK 2011

MANAŽERSKÝ SOUHRN VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ZA ROK 2011 Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady MANAŽERSKÝ SOUHRN VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ZA ROK 2011 ke

Více

Informace pro pracoviště AV ČR

Informace pro pracoviště AV ČR Národní 3, 117 20 Praha 1 Informace pro pracoviště AV ČR o možnosti financování vývoje a výzkumu realizovaného v Praze ze strukturálních fondů Zpracoval: Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail

Více

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu 30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu Střední Čechy y Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační č program pro NUTS

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 26 V 311 Jesenicko 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu

Více

Regionální operační program Střední Čechy. Přehled priorit a opatření. Duben Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Čechy. Přehled priorit a opatření. Duben Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Čechy Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Cestovní ruch... 3 Prioritní osa 3 - Integrovaný

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD Investice do Vaší budoucnosti Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj Regionální operační program NUTS II Severozápad VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

Více

Výstupy evaluace PŘÍLOHA 4. Analytická část. Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020. Programu rozvoje KHK 2008 2010

Výstupy evaluace PŘÍLOHA 4. Analytická část. Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020. Programu rozvoje KHK 2008 2010 Výstupy evaluace Programu rozvoje KHK 2008 2010 Analytická část Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020 PŘÍLOHA 4 Zpracovatelský tým: Centrum EP, oddělení rozvoje Soukenická 54 500 03 Hradec

Více

SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU A CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI ŠUMAVA

SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU A CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI ŠUMAVA SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU A CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI ŠUMAVA Návrh mechanismů podpory projektů ze zásobníku KIPR IImpllementtačníí sttrukttura KIIPR Implementační dokument KIPR je nedílnou součástí dokumentu

Více

Texty výzev pro jednotlivé oblasti podpory v rámci 14. kola výzvy ROP NUTS II Jihozápad. Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad.

Texty výzev pro jednotlivé oblasti podpory v rámci 14. kola výzvy ROP NUTS II Jihozápad. Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad. Příloha č. 2 Texty výzev pro jednotlivé oblasti podpory v rámci 14. kola výzvy ROP NUTS II Jihozápad Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ v souladu s Regionálním

Více

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ČÁST IV Evropská energetika a doprava - Trendy do roku 2030 4.1. Demografický a ekonomický výhled Zasedání Evropské rady v Kodani v prosinci 2002 uzavřelo

Více

20/03/2008 Praha Mgr. Petra Vašátová. Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy 2007 2013

20/03/2008 Praha Mgr. Petra Vašátová. Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy 2007 2013 20/03/2008 Praha Mgr. Petra Vašátová Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy 2007 2013 Prioritní osy ROP Prioritní osy a oblasti podpory ROP NUTS 2 Střední Čechy Prioritní osa 1 Doprava Prioritní

Více

Regionální operační program. V. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje Dětenice 13.5.2008

Regionální operační program. V. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje Dětenice 13.5.2008 Regionální operační program NUTS II SV Možnosti čerpání dotací z EU V. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje Dětenice 13.5.2008 NUTS II Severovýchod 3 kraje ROP NUTS II Severovýchod

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

VERZE k 28. 2. 2014 v rozsahu šablony

VERZE k 28. 2. 2014 v rozsahu šablony VERZE k 28. 2. 2014 v rozsahu šablony 1 Informace k verzi PD IROP ze dne 28. 2. 2014 Programový dokument je zpracován v rozsahu šablony pro programový dokument, definované Metodickým pokynem pro přípravu

Více

Možnosti podpory cestovního ruchu ze strukturáln v letech 2007-2013

Možnosti podpory cestovního ruchu ze strukturáln v letech 2007-2013 Možnosti podpory cestovního ruchu ze strukturáln lních fondů EU v letech 2007-2013 2013 PERSPEKTIVY LÁZEŇSTVÍ 10. Konference SLM ve dnech 4. 5. října 2007 Návrh Koncepce státn tní politiky CR Cíle zpracování

Více

12/11/2009 Karlovy Vary. Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy

12/11/2009 Karlovy Vary. Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy 12/11/2009 Karlovy Vary Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy 2007 2013 Prioritní osy ROP SČ Prioritní osy ROP Prioritní osy a oblasti podpory ROP NUTS 2 Střední Čechy Prioritní osa 1 Doprava

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE 2007-2013

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE 2007-2013 PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE 2007-2013 SEZNAM ZMĚN Kapitola č. Název dokumentu Změny v textu oproti verzi předcházející 1-x. Odstavec/formulace/slovo/tabulka/graf..

Více

1. Úvod... 2. 2. Hlavní rozvojové dokumenty města... 2 2.1 Územní plán města Příbora... 2. 3. Povodňový plán města... 3

1. Úvod... 2. 2. Hlavní rozvojové dokumenty města... 2 2.1 Územní plán města Příbora... 2. 3. Povodňový plán města... 3 Strategický plán rozvoje města Příbora Část 2 analytická část 1. Úvod... 2 2. Hlavní rozvojové dokumenty města... 2 2.1 Územní plán města Příbora... 2 3. Povodňový plán města... 3 4. Místní program zlepšení

Více

V roce 2010 se Regionální. operačního programu Severozápad.

V roce 2010 se Regionální. operačního programu Severozápad. ZPRAVODAJ REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD VÝROČNÍ KONFERENCE 2010 NEPRODEJNÉ Slovo předsedy ROP Severozápad v polovině V roce 2010 se Regionální operační program Severozápad přehoupl do

Více

Čerpání prostředků z fondů EU za programové období 2007-2013 Petr Hovorka a Jan Kůs. Ministerstvo financí České republiky

Čerpání prostředků z fondů EU za programové období 2007-2013 Petr Hovorka a Jan Kůs. Ministerstvo financí České republiky makroekonomický vývoj, záměry fiskální politiky, vývoj veřejných financí, veřejné rozpočty, peněžní toky, vládní sektor, národní účty, mezinárodní srovnání, střednědobý fiskální výhled, střednědobý výhled

Více

USNESENÍ z 24. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

USNESENÍ z 24. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad USNESENÍ z 24. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Klášterec nad Ohří, 10. října 2008 Usnesení č. 1/24/2008 zápis z 23. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

Více

INDIKÁTORY. Karlovy Vary, 19. června 2014

INDIKÁTORY. Karlovy Vary, 19. června 2014 INDIKÁTORY Karlovy Vary, 19. června 2014 1 Úvod Indikátor = kvantifikovaný ukazatel potřebný k zjištění výstupu/výsledku projektu Indikátory projektu jsou jedním z podkladů pro hodnocení projektu (viz

Více

1. Analýza očekávaných efektů realizace

1. Analýza očekávaných efektů realizace 1 OBSAH 1. Analýza očekávaných efektů realizace... 3 1.1. Vymezení území... 3 1.2. Rozbor očekávaných efektů, synergické vazby... 4 1.3. Systém finálního zhodnocení realizace KIPR... 8 1.4. Indikátory

Více

Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty

Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty Relevantní strategické dokumenty na krajské, regionální a lokální úrovni nejsou v rozporu se Strategií komunitně vedeného místního rozvoje

Více

Č.j.: 11 615/2010-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy

Č.j.: 11 615/2010-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy Č.j.: 11 615/2010-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy BLIŢŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO

Více

Program ke zlepšení kvality ovzduší města Plzně. Souhrn

Program ke zlepšení kvality ovzduší města Plzně. Souhrn Program ke zlepšení kvality ovzduší města Plzně Souhrn Zpracovatel: DHV CR, spol. s r.o. ve spolupráci s Vysokou školou báňskou technickou univerzitou Ostrava Praha listopad 2007 Program ke zlepšení kvality

Více

Integrovaný regionální operační program Centrum pro regionální rozvoj České republiky v období 2014-2020

Integrovaný regionální operační program Centrum pro regionální rozvoj České republiky v období 2014-2020 Integrovaný regionální operační program Centrum pro regionální rozvoj České republiky v období 2014-2020 Ing. Naděžda Burešová Integrovaný regionální operační program (IROP) IROP bude realizován v programovém

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 25 V 331 Horní Vsacko 1.0 V 25 V 331 Horní Vsacko 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje

Více

Regionální operační program NUTS II Severovýchod. Červen 2008 - Pardubice

Regionální operační program NUTS II Severovýchod. Červen 2008 - Pardubice Regionální operační program NUTS II Severovýchod Červen 2008 - Pardubice Regionální operační program NUTS II Severovýchod Globální cíl ROP NUTS II Severovýchod Zvýšení kvality fyzického prostředí regionu,

Více

Roční zhodnocení Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod pro rok 2008

Roční zhodnocení Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod pro rok 2008 Roční zhodnocení Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod pro rok 2008 ~ 1 ~ Obsah 1. PŘEHLED PROVÁDĚNÍ OPERAČNÍHO PROGRAMU... 4 1.1. DOSAŽENÝ POKROK A JEHO ANALÝZA... 4 1.1.1. Informace o

Více

Rozvoj venkovských oblastí na Vysočině. Magdaléna Svatoňová

Rozvoj venkovských oblastí na Vysočině. Magdaléna Svatoňová Rozvoj venkovských oblastí na Vysočině Jak podpořit rozvoj regionu? Vše začalo schválením programu rozvoje kraje Nově založené regiony si do vínku vetkly starost o rozvoj svého území. Program rozvoje kraje

Více

Řízená výzva pro předkládání ţádostí v rámci ROP SV oblast podpory 1.2

Řízená výzva pro předkládání ţádostí v rámci ROP SV oblast podpory 1.2 Řízená výzva pro předkládání ţádostí v rámci ROP SV oblast podpory 1.2 14. prosince 2009 REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŢNOSTI SEVEROVÝCHOD VYHLAŠUJE ŘÍZENOU VÝZVU PRO PŘEDKLÁDÁNÍ ŢÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE

Více

Seminář pro potenciální žadatele v rámci CLLD MAS Sokolovsko

Seminář pro potenciální žadatele v rámci CLLD MAS Sokolovsko Seminář pro potenciální žadatele v rámci CLLD MAS Sokolovsko Integrovaný regionální operační program (IROP) Datum a místo: 7. dubna 2016, Královské Poříčí 13. dubna 2016, Kraslice Přednášející: Ing. Markéta

Více

Operační program životní prostředí podpora projektů v oblasti ochrany ovzduší, obnovitelných zdrojů energie a energetických úspor 8.10.

Operační program životní prostředí podpora projektů v oblasti ochrany ovzduší, obnovitelných zdrojů energie a energetických úspor 8.10. Operační program životní prostředí podpora projektů v oblasti ochrany ovzduší, obnovitelných zdrojů energie a energetických úspor 8.10.2007 1 Obsah Operační program životní prostředí stav přípravy Typy

Více

Projektový list pro výběr pilotního projektu

Projektový list pro výběr pilotního projektu Projektový list pro výběr pilotního projektu Předkladatel projektu Právní forma předkladatele projektu Město Žamberk obec IČO 279846 Sídlo Zodpovědný zástupce předkladatele projektu Telefon E-mail Hlavní

Více