KONCEPCE ŘÍZENÍ CHOVATELSKÉHO ÚSEKU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KONCEPCE ŘÍZENÍ CHOVATELSKÉHO ÚSEKU"

Transkript

1 KONCEPCE K-231 Strana 1/14 KONCEPCE ŘÍZENÍ CHOVATELSKÉHO ÚSEKU ZOOLOGICKÉ ZAHRADY MĚSTA BRNA Tento dokument včetně příloh v žádném případě není duševním majetkem Zoologické zahrady města Brna, příspěvkové organizace. Jakékoli šíření a postupování dalším osobám je přísně povoleno, neboť jde o volně šiřitelné dílo ve smyslu autorského zákona. Zejména zájemcům o funkci vedoucího chovatelského úseku a účastníkům výběrového řízení na funkci ředitele Zoologické zahrady města Brna, příspěvkové organizace (vyjma individua dnes tuto funkci zastávajícího a jeho fámulů), je plagiátorství přísně doporučeno. Jméno Funkce Datum Podpis Číslo výtisku Vypracoval Anonymous Účinnost ode dne vykopání neschopného Přezkoumal Čas ředitele ze zoo Brno Schválil Osud Přílohy:

2 Koncepce řízení chovatelského úseku Zoologické zahrady města Brna, p.o. Strana 2/14 Obsah 1. Současná situace chovatelského úseku Expoziční činnost Chovatelská a ochranářská činnost Cíle chovu Pořízení zvířat Péče, ošetřování, výživa Umístění odchovaných jedinců Regulace plodnosti, antikoncepce Úhyny zvířat a euthanasie Reintrodukční programy a výzkum Veřejná vystoupení, drezůra. Eticky nepřípustné praktiky Publikační a přednášková činnost Spolupráce na národní a mezinárodní úrovni Řízení lidských zdrojů na úrovni úseku Koncepční změny v organizační struktuře úseku Výsledná pozice chovatelského úseku, návaznosti v organizační struktuře zoo a vztah k vedlejším činnostem organizace Závěr References Současná situace chovatelského úseku Chovatelský úsek (dále jen CHÚ nebo úsek ) Zoologické zahrady města Brna, příspěvkové organizace (dále jen organizace nebo zoo ), je jedním z šesti úseků v organizační struktuře této organizace. Horizontálně vedle něj stojí úsek ředitele, ekonomický úsek, obchodní úsek, propagačně vzdělávací úsek a úsek technický. Vedoucí úseků (vyjma ředitelského) jsou jmenováni ředitelem a přímo podřízeni řediteli tj. statutárnímu zástupci organizace. Vedoucí CHÚ dále ve vertikální linii řídí jednotlivé útvary a nižší organizační jednotky v jejich rámci (dnes takzvané revíry a dále jednotlivá pracoviště). CHÚ realizuje velkou část hlavní činnosti organizace definované její zřizovací listinou. Úsek je podporován zejména ze strany technického a ekonomického úseku, na činnost CHÚ navazuje vzdělávacími činnostmi úsek propagačně vzdělávací, úspěchy CHÚ, pokud je propagačně vzdělávací úsek prezentuje veřejnosti, jsou díky zvýšené návštěvnosti zoo zpeněženy úsekem obchodním, do jehož kompetence náleží vybírání vstupného i sekundární obchodní aktivity (prodej upomínkových předmětů, občerstvení, jízdného na vláček, vstupenek na dětské atrakce...) Uplynulé období (cca od počátku roku 1997) bylo charakteristické vysokou fluktuací vedoucích zaměstnanců jak ve funkci vedoucího CHÚ (RNDr. Kučera, RNDr. Král, CSc, Ing. Nožička, Ing. Zeller, PhD, Ing. Gabriš, znovu Ing. Zeller, PhD, MVDr. Číhal, CSc ), tak i na pozicích středního managementu úseku (10 změn ve funkci krmiváře, 9 změn ve funkci provozního zootechnika/zoologa atd.) V prvních letech uvažovaného období však byl poměrně stabilní a spolehlivý tým zaměstnanců na výkonných pozicích (samostatná vysoce odborná práce ošetřovatelů a chovatelů exotických zvířat), posílených navíc o chovatele, kteří byli nuceni odejít za předchozí ředitelky MVDr. J. Brandstätterové, a vrátili se svými znalostmi, zkušenostmi a s nadějí na schopnější vedení zoologické zahrady, k níž cítili silnou loajalitu. Bohužel v posledních cca 7 letech se již citelně rozpadá i tento tým, který z nejnižší, bazální úrovně podepíral chovatelskou činnost zoo, a převládá chaos, odborná nedostatečnost, neschopnost komunikace

3 Koncepce řízení chovatelského úseku Zoologické zahrady města Brna, p.o. Strana 3/14 zaměřená k řešení byť i běžných provozních a odborných problémů a shora se šířící formalismus. Výkonní zaměstnanci zcela postrádají zpětnou vazbu. Jsou nuceni duplicitně či přesněji multiplicitně informovat nejasně definovanou skupinu managementu CHÚ neosobní písemnou a elektronickou formou, postrádají však jakoukoliv odezvu, reakci, byť i pouhým upřesňujícím dotazem. Na úrovni managementu úseku není definována žádná odpovědnost. Adresáty informací od ošetřovatelů a chovatelů je široká skupina lidí, z nichž nikdo nenese skutečnou odpovědnost za řešení provozních situací avizovaných výkonnými zaměstnanci. Následné zbytečné chovatelské ztráty, nerealizované odchovy mláďat během fertilní fáze života zvířat, a ještě hůře zbytečné úhyny chovaných zvířat včetně chovatelsky cenných jedinců vzácných, chráněných a ohrožených druhů jsou demoralizujícím a zcela demotivujícím faktorem podstatně významnějším, než celkově nízká platová úroveň či zjevné nespravedlnosti v odměňování za práci, které jsou v rámci organizace (nejen CHÚ) spíše pravidlem nežli výjimkou. Personální stav úseku se plynule a nezadržitelně zhoršuje. Během celého uvažovaného období na úsek přicházejí a opět odcházejí vzdělaní a motivovaní noví zaměstnanci, jejichž hluboký zájem o obor a morální kvality jim nedovolují setrvat v pracovněprávním poměru k zaměstnavateli který evidentně pošlapává bazální odborné a etické požadavky oboru. Ve výkonných funkcích hluboko pod svojí kvalifikací pak setrvává několik zaměstnanců s vyšším či vysokoškolským vzděláním v oboru (veterináři, zootechnici, absolventi vysokoškolského oboru speciální chovy či absolventi středoškolského studia chovatel exotických zvířat) a s praxí, jejichž know-how není využíváno ve prospěch organizace, na úrovni středního managementu však působí lidé bez odpovídající kvalifikace a elementárního zájmu o obor, uznávanou předností je toliko devótnost k řediteli zoo a bezskrupulóznost k výkonným zaměstnancům. Manažerská funkce vedoucího úseku (hlavního zoologa) není po dlouhou dobu (od září 2008) obsazena vůbec. Ovzduší vztahů na úseku i v organizaci je napjaté, bez vzájemné důvěry a schopnosti týmové práce. Schází leadership, schopnost vedení, motivace týmu. Naopak, mnoho osobností požívajících přirozenou autoritu v organizaci cítí nutnost distancovat se od (věcně chybných a morálně přinejmenším sporných rozhodnutí) vedení zoo. Úkolování CHÚ ze strany ředitele organizace a jeho asistentů je chaotické, rozporuplné, nesystematické, bez schopnosti definovat hierarchii důležitosti a závažnosti úkolů, a postrádá elementární podporu, vytváření podmínek a předpokladů pro plnění úkolů úseku. Tristnímu stavu pak odpovídají výsledky práce úseku i celé zoo. Úspěchy v chovu (například mláďata ledního medvěda, 2007) jsou spíše nahodilé, jsou výsledkem práce výkonných zaměstnanců vzdor pracovním podmínkám vytvořeným vedením. Z toho je odvozena stagnující, dlouhodobě nízká návštěvnost zoo (mezi dvěma sty tisíci a čtvrt milionem návštěvníků, hluboko pod potenciálem aglomerace města Brna) a nízká, přibližně třetinová ekonomická soběstačnost organizace. Zoo přitom nemá nouzi o provozní ani investiční financování. Zejména investice však nejsou účelné, ačkoliv jsou zpravidla předražené, nesplňují často soudobé standardy pro chov příslušných druhů zvířat a vyžadují budoucí nákladné úpravy (tygří skály, vlci, bobři, koně Převalského), některé nové stavby bude účelnější v blízké budoucnosti zcela odstranit (celá dětská zoo, chovatelská zařízení v restauraci, jurta,...) 2. Expoziční činnost Expoziční koncepci zoologické zahrady města Brna zpracoval RNDr. Bohumil Král, CSc, v roce Následně byla zapracována do dalších dokumentů (Strategie rozvoje zoo, /autor: Regionální rozvojová agentura jižní Moravy, 2003/, Generel výstavby zoo, /autor: ARCH s.r.o., 2007/). Přitom došlo pochopitelně k mnoha změnám (např. Koncepce a Strategie ještě počítá s expozicí Moravská řeka, Generel již nikoliv, expozice tučňáků Humboltových již nemůže být realizována v místě určeném Koncepcí, neboť bylo zastaveno jinými objekty atd.) Bylo by

4 Koncepce řízení chovatelského úseku Zoologické zahrady města Brna, p.o. Strana 4/14 vhodné zpracovat stručnou aktualizaci expoziční koncepce, to by umožnilo současně odstranit některé její chyby (jako například předpokládané umístění chovu gepardů do téhož objektu se lvy a psy hyenovitými, což odporuje jejich požadavkům welfare, a podobně). Podle možností je třeba více dbát na zoogeografické hledisko, není vhodné nově budovat uvnitř komplexu severoamerické (a východosibiřské) fauny výběhy pro africké paovce a dželady, vedle bizonů nově umístit jaky, atd. Expoziční koncepce doktora Krále rovněž takřka pomíjí domácí či evropskou faunu, včetně zvláště chráněných a ohrožených druhů. Neodpovídá v tomto bodě národní strategii ochrany biologické rozmanitosti a limituje tím i edukativní funkci organizace. Důležitější než text expoziční koncepce je však výsledná realizace. Není sporu o tom, že moderní expozice zoologických zahrad se snaží působit na dojem, který si ze zoo odnáší návštěvník. Snaží se předvést chovaná zvířata v souvislostech [3], jako by ve výseku jejich biotopu, bez nápadných bariér i viditelných nebo alespoň příliš rušivě působících technických zařízení. To je ovšem snazší u akvária než u ptačí voliéry, a u voliéry je to snazší než u ubikace a výběhu lidoopů. Dojem, jímž expozice působí na laického návštěvníka není totožnou entitou s podmínkami nutnými k uspokojení životních potřeb stálých obyvatel expozice, s naplněním známých pěti svobod zvířat, pro něž v dalším textu budeme používat termínu welfare. Design expozic je přidanou hodnotou, nástavbou nad podmínky, které je primárně nutné přizpůsobit nárokům chovaných zvířat. Rovněž podmínky pro ošetřovatele, možnost bezpečné obsluhy expozice a bezpečné práce se zvířaty včetně možností veterinárních zákroků, manipulace a transportu zvířat, musí stát v popředí zájmu při koncipování expozic, nad nároky designérskými a estetickými. Není možné, aby u nové nebo zásadně rekonstruované expozice byly z estetických či designových důvodů pominuty bezpečnostní prvky bránící zvířatům v úniku (jako u gelad v roce 2007, dětské zoo 2001), potřebné mikroklima nebo ventilace (viz terárium 2000, bobři 2004, lední medvědi 2007, dětská zoo 2008), požadavky nutné k bezpečnosti práce ošetřovatelů (tygří skály 2002, jeleni 2007) nebo kupříkladu zoohygienické požadavky (koně Převalského, atd). Přitom podmínky stanovené legislativou (zákon na ochranu zvířat proti týrání, veterinární zákon, evropské úmluvy), popřípadě etickými kodexy [13] mezinárodních organizací (WAZA, EAZA), a doporučení (ÚKOZ) je nutno pokládat za minimální, nikoliv optimální standard, u nových a nově rekonstruovaných expozic musí být splněny s rezervou. Hlediska welfare, fyziologické, etologické, bezpečnostní, obecně chovatelská hlediska být respektována musí, estetická být respektována mohou. Ani v případě nedostatku financí na příslušnou investici není možné slevovat ze standardů [3, 12] chovatelských ve prospěch změnám vkusu podléhajících požadavků estetických, jak je tomu v brněnské zoo od roku 1997 takřka pravidlem. Zcela nepřijatelná je pak expozice ponižující zvíře na hračku, zábavný doplněk dětského hřiště či pouťovou atrakci bez nároku na důstojný život a na přirozené projevy chování (dětská zoo 2001, 2006, 2008). Obecně, vedle samozřejmých požadavků na druhu zvířete odpovídající krmení, napájení, bioklimatické podmínky ustájení či veterinární péči, všechna chovaná zvířata v expozicích i v zázemí musí mít možnost a prostor realizovat druhově specifické chování (obohacené prostředí enrichment [7]), mít možnost úkrytu, pocitu bezpečí, možnost vyhledat příznivější mikroklima (stín, přístřeší, závětří), všechna chovatelská zařízení bez výjimky musí zahrnovat přiměřená zařízení nezbytná k oddělení, odchytu, manipulaci a bezpečnému ošetřování zvířat [6]. Při realizaci expoziční koncepce je dále nutno neustále zvažovat náklady na výstavbu a zejména budoucí provoz nových expozic. Oproti stavu let je nutno podstatně snížit užívání betonu včetně umělých železobetonových skal ve prospěch přírodních materiálů. Vedle nákladných staveb pořizovaných z investic zřizovatele je nezbytné budovat promyšlené, sofistikované expozice financované z odpisů (fond reprodukce majetku) s nízkou energetickou náročností, ergonomickou obsluhou ze strany zaměstnanců, a využívající, nikoliv potlačující, výhody přírodního prostředí areálu zoo. Každá expozice jednou funkčně či morálně zastará, a náklady na její likvidaci musí být předem brány v potaz. Je nutno zastavit přeměnu brněnské

5 Koncepce řízení chovatelského úseku Zoologické zahrady města Brna, p.o. Strana 5/14 Mniší hory na nerozebiratelný železobetonový bunkr. Ergonomické řešení vyhovující nárokům na bezpečnost a snižování pracnosti při obsluze není otázkou lenosti či pracovitosti personálu, ale zásadním požadavkem ekonomickým. Platové a související (zákonné pojištění) náklady zoo tvoří 36,5 % celkových provozních nákladů zoo [14]. V letech 1998 až 2008 vzrostly z deseti milionů tří set padesáti dvou tisíc na současných dvacet sedm milionů tři sta dvacet pět tisíc korun českých [14, 15]. Inteligentní řešení expozic vyžadující méně hrubé a nekvalifikované práce je tedy ekonomickou nutností. Současně musí nové či rekonstruované expozice obstát i z hlediska trvalé udržitelnosti. Není možné apelovat na zodpovědnost veřejnosti ve vztahu k přírodě, vysvětlovat příčiny úbytku biologické rozmanitosti, destrukce stanovišť a ekosystémů, a současně plýtvat energií, vodou, znečišťovat prostředí či produkovat množství netříděného odpadu, nebo dokonce šířit do přírody invazivní a nepůvodní organismy (úniky želvy nádherné z jihoamerického výběhu nebo bobrů kanadských v roce 2007). Zoologická zahrada musí dokázat, že to jde, musí veřejnosti představit nejlepší možnou praxi, the best practise [1] v podmínkách brněnské zoo se nabízí například využití tepelného čerpadla na vrtech v Kníničkách, solárních panelů na střechách, rekuperace vyměňovaného vzduchu ve stájích a pavilonech, zateplení budov, druhotné využití sladké vody z bazénů a jezírek k závlahám zeleně, atd. Celý areál musí být přátelský k volně žijícím živočichům; v minulosti byly dětmi ze stanice mladých přírodovědců instalovány a udržovány ptačí budky, tato tradice by se měla obnovit, volně žijící ptáci by měli být chráněni před úrazy nárazem do skel moderních expozic atd. Chovatelský úsek musí být kritickým a aktivním partnerem investičnímu útvaru technického úseku. Nelze očekávat, že účelná a nápaditá řešení expozic vyjdou jen z výstupních periferií počítačů v ateliérech architektů a kancelářích stavitelů. 3. Chovatelská a ochranářská činnost Chov zvířat je hlavní činností zoo a chovatelský úsek je tou organizační částí, která tuto hlavní činnost realizuje. Úspěšný chov volně žijících (nedomestikovaných) druhů zvířat je náročnou činností, na kterou má vliv mnoho faktorů. Ne se všemi je možné zabývat se v tomto souhrnném dokumentu. Parametry expozic z pohledu welfare byly zmíněny v předchozích odstavcích. Kvalifikace a vzdělávání zaměstnanců úseku bude rovněž podrobněji, v šesté kapitole. Zde se zaměříme na některé sporné body oproti současné praxi Cíle chovu Zoologická zahrada není živé muzeum, chovaná zvířata nejsou sbírkou, kolekcí exponátů. Zejména v právní formě příspěvkové organizace, čerpající na vlastní provoz finance z veřejných zdrojů, je správné zohlednit případný veřejný zájem na chov toho kterého taxonu. Máme tím na mysli jednak chov zvláště chráněných a ohrožených druhů naší fauny (Zákon č. 114/1992 Sb., dotační titul 2.1. až 2.7. dle přílohy nařízení vlády 17/2004 Sb. o pravidlech pro poskytování dotací provozovatelům zoologických zahrad), a dále těch ohrožených druhů, jejichž chov je koordinován chovatelskými programy [2], např. EEP, nebo jejichž chov je evidován v evropských (ESB) či mezinárodních (ISB) plemenných knihách (Dotační titul 1.1. až 1.7. dle přílohy nařízení vlády č. 17/2004 Sb. o pravidlech pro poskytování dotací provozovatelům zoologických zahrad). Organizace by neměla střídat chované druhy nahodile, je třeba vybrat klíčové druhy v chovu zoo, jimž je nutno věnovat se systematicky, dlouhodobě [4], a u nichž má organizace ambici podílet se po nepřetržitou řadu generací na udržení životaschopné populace v lidské péči (viable captive population [11]).

6 Koncepce řízení chovatelského úseku Zoologické zahrady města Brna, p.o. Strana 6/ Pořízení zvířat Vždy je třeba dát přednost získání zvířat z chovů zoologických zahrad a nekomerčních chovů před nákupem zvířat od obchodníků. Zvířata narozená v lidské péči jsou preferována před zvířaty z odchytu v přírodě (netýká se zabavených zvířat umisťovaných do záchytného centra). Pokud z legitimních důvodů (příliš malá populace v lidské péči, inbreeding, vědecké důvody, uznaný záchranný program pro budoucí reintrodukci...) musí být zvířata získána z přírody, musí mít zoo jistotu, že tato akvizice nebude mít škodlivý účinek na volně žijící populaci. Vždy musí být splněny zákonné podmínky přesunu (veterinární zákon) a zejména náležitosti vyplývající z Washingtonské konvence CITES, případně národní legislativy zemí původu a tranzitních států. U druhů chovaných v programech EEP musí být respektována doporučení koordinátorů chovu, s nimiž je nutno rutinně komunikovat. Je třeba se aktivně účastnit práce TAGs (taxon advisory groups), a v rámci možností respektovat jejich doporučení. (Regional Collection Plans EAZA TAGs zpravidla již implikují příslušné politiky [5] IUCN SSC Specialist Groups). Je na místě nahrazovat postupně zvířata neurčitelného původu zvířaty pocházejícími z konkrétních oblastí výskytu, určitelných poddruhů. U druhů, u nichž existují chovatelské formy, případně dokonce plemena s přijatými standardy, by zoo měla chovat původní, v přírodě se vyskytující formy. Při transportu musí být zvířata doprovázena kvalifikovaným personálem. Je nutno znát podmínky chovu, z něhož pořizovaná zvířata pocházejí, včetně diety, a tázat se na curriculum vitae jedince, zejména po stránce původu, zdraví, reprodukce, individuálních projevů chování Péče, ošetřování, výživa Pokud bychom brali v úvahu pouze hlediska profitu organizace, lze si teoreticky představit možnost, že opakované pořízení nových zvířat do expozic zoo může v konkrétních případech být ekonomičtější, než vytvoření náležitých podmínek pro dlouhodobé přežití a případně reprodukci druhu v lidské péči. To je však eticky nepřijatelné [13]. Chovatelský úsek je povinen zajistit péči o chovaná zvířata přinejmenším v souladu s národní i evropskou legislativou, v souladu s politikou organizací, jichž je zoo členem (UCSZ, EAZA, WAZA), a nebo - nebude li to v jeho silách - od chovu příslušných druhů upustit. Zda jsou podmínky života chovaných zvířat optimální je nutno vyhodnocovat kontinuálně, trvale, podle odborně stanovených kritérií, nikoliv jako dosud řešit ex post zbytečné úhyny zvířat či stížnosti návštěvníků zoo. Osvědčeným souborem kritérií pro takové hodnocení je známých pět základních svobod zvířat závislých na lidské péči, jak je již v roce 1964 definovala Brambellova komise v Londýně. 1. Svoboda od hladu a žízně: Umožnění přístupu k čerstvé vodě a krmivu, které zaručuje uchování plného zdraví a kondice, dodnes není v brněnské zoo samozřejmostí. Je třeba instalovat nezamrzající napajedla v mnoha výbězích, především je však nutné podstatně zvýšit odbornou úroveň útvaru krmiv. Ta je dána jednak neomluvitelnou diskontinuitou v řízení útvaru (deset krmivářů v zoo Brno za dvanáct let), jednak nesprávným úkolováním útvaru ze strany vrcholového managementu zoo. Upusťme od plošného formálního ukládání skladby krmných dávek celého nesmírně širokého spektra chovaných druhů zvířat do zcela nevyhovujícího software určeného pro humánní (lékařskou) dietologii (který nebere v úvahu specifika ve využívání živin u různých skupin a druhů zvířat, například hepatoruminální oběh dusíku /močoviny/ u přežvýkavců, otázku stravitelnosti různých druhů vlákniny, problematiku zvířaty nepřijaté části diety atd.) Je třeba na jedné straně přejmout beze změn osvědčené krmné postupy, na druhé straně se zaměřit na výživářsky problematické [10] skupiny zvířat v zoo (např. folivorní

7 Koncepce řízení chovatelského úseku Zoologické zahrady města Brna, p.o. Strana 7/14 nebo insectivorní potravní specialisty). Otázky zvyšování odborné úrovně zaměstnanců úseku a spolupráce na národní i mezinárodní úrovni budou podrobněji zmíněny v kapitolách 5. a Svoboda od nepohodlí: Poskytnutí vhodného prostředí včetně přístřešku a pohodlné odpočinkové části expozic je v brněnské zoo tragicky ignorována. Povinnost zřídit vhodné odpočinkové zóny výběhů a expozic, poskytnout zvířatům možnost vyhledat příznivější mikroklima (stín, suché přístřeší, závětří) je současným vedením zoo popírána s odkazem na dojem návštěvníků zoo, kteří by na odpočívající zvířata špatně viděli. Tato argumentace je nepřijatelná a je úkolem budoucího vedení chovatelského úseku ji vyvrátit jako falešnou. 3. Svoboda od bolesti, poranění a nemoci: Nejen zajištěním včasné diagnózy a léčby, ale i prevence a profylaxe [8]. Brněnská zoo zde má výhodu v tradiční spolupráci s Fakultou veterinárního lékařství Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně. I zde je však mnoho úkolů ke zlepšení, jednak v soustavné odborné přípravě a vzdělávání personálu (viz kapitola 6.), a rovněž v technických úpravách expozic tak, aby vyhovovaly z pohledu zoohygieny a umožňovaly bezpečný pohyb zvířat včetně manipulace (prevence úrazů a poranění zvířat i lidí). Paradoxně větší závady v tomto směru nalézáme u nových expozic než u mnoha starých. 4. Svoboda od strachu a stresu: Poskytnutí takových podmínek, které nezpůsobují mentální utrpení zvířat, je obtížné, jestliže expoziční koncepce se podbízí pokleslému vkusu méně informované části návštěvníků zoo. Je třeba najít odvahu obrátit se k poučenějším návštěvníkům, a těm druhým nabídnout na místě srozumitelné informace a možnosti vzdělávat se. V každém případě kompromis mezi welfare zvířat a adrenalinovým zážitkem návštěvníka je oproti statu quo nutno posunout ve prospěch zvířat. Zcela proti trendu posledních let. 5. Svoboda uplatnit své přirozené chování: Zajištěním dostatečného prostoru s odpovídajícím zařízením (enrichment [7]) a společností zvířat stejného druhu. Nejde jen o pouhou druhovou společnost, musí být respektovány nejnovější etologické poznatky o příslušném druhu i co se týká poměru věku a pohlaví ve skupinách a musí být pozorovány a brány do úvahy i individuální vlastnosti jedinců. Rozmnožovací chování je rovněž součástí přirozeného chování ve smyslu tohoto bodu (viz rovněž kapitola 3.5.) 3.4. Umístění odchovaných jedinců Jedinci pocházející z odchovů v zoo by přednostně měli být využíváni k výměnám zvířat mezi zoologickými zahradami. U EEP druhů musí být respektováno doporučení koordinátora chovu, nabyvatel musí být členem programu [2]. U druhů, pro něž je vedena plemenná kniha (ISB, ESB) nabyvatel zvířete musí skýtat záruku pokračování v chovu včetně seriozní chovatelské dokumentace. Doporučení (Regional Collection Plan) TAG nejsou právně závazná, měla by však být podle možností respektována (a organizace by se měla na práci TAGs aktivně podílet). Ve všech případech musí mít zoo jistotu, že nabyvatel zvířete je schopen dodržet vysoké standardy [13] v chovu zvířat; nekomerční chovatelé by měli mít přednost před obchodníky. Zoo se nezabývá obchodem se zvířaty, zvíře chované v zoo není zboží. Je nepřípustné nakupovat pro zoo zvířata za účelem jejich dalšího prodeje. Je nepřípustné prodávat zvířata, která zoo získala nákupem. Prodej zvířat z odchovů zoo je možný, jestliže tyto jedince (v rozumné době s ohledem na obvyklou délku života příslušného druhu) není možno umístit výše uvedenými upřednostňovanými způsoby. U lidoopů i ostatních primátů mimo běžně chovaných drápkatých opiček, dále u velkých šelem včetně ploutvonožců (podobně u kytovců či chobotnatců, pokud by je zoo v budoucnu chovala; další citlivé skupiny zvířat jsou prakticky pokryty výše uvedenými programy /EEP, ESB, ISB/ či legislativou a eticky nepřijatelný převod zvířat je tím do značné míry vyloučen) a v některých dalších případech však prodej mimo zoologické zahrady není

8 Koncepce řízení chovatelského úseku Zoologické zahrady města Brna, p.o. Strana 8/14 vhodný a případná výjimka by měla být projednána etickou komisí organizace. Všechny převody zvířat včetně zapůjčení (deponace) zvířat musí být v souladu s platnou legislativou (veterinární předpisy, CITES, u chráněných druhů fauny ČR zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, dále zákon 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání včetně vyhlášky 411/2008 Sb., o stanovení druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči, dále mezinárodní úmluvy, pro leteckou přepravu podmínky IATA atd). Nabyvateli musí být poskytnuty informace a záznamy o zvířeti zejména o zdraví, dietě, předchozí reprodukci nebo známých genetických dispozicích, etologii a individuálních zvláštnostech chování, atd. Transport musí zajišťovat oprávněná osoba (vyhláška 4/2009 Sb.), způsobilými dopravními prostředky, v případě potřeby bude poskytnut doprovod kvalifikovaným personálem Regulace plodnosti, antikoncepce V zodpovědném chovu zvířat může nastat situace, kdy další rozmnožování chovné skupiny není žádoucí. Může jít o situaci, kdy cílová velikost populace stanovená chovatelským programem je již překročena, genotyp jedinců v držení zoo je již silně zastoupen a další množení již není žádoucí, jestliže expozičně držená zvířata nesou nežádoucí genetické vlohy nebo jde o křížence poddruhů, atd. Metody regulace plodnosti musí být voleny vždy s ohledem na prospěch celé populace v lidské péči, musí být brána v úvahu možnost, že se početnost populace v budoucnu změní nebo chovatelské záměry se zvířaty odlišných genotypů nezdaří. Nevratné (chirurgické) metody nebo dočasné (farmakologické) metody sterilizace musí být odpovědně zváženy včetně zdravotních rizik, vlivu na chování jednotlivého zvířete i etologii skupiny (stáda, hejna, smečky). Je nutno brát v úvahu klady a zápory antikoncepce [13], vážit možnost dočasného nebo trvalého odděleného chovu podle pohlaví jak uvnitř organizace, tak ve spolupráci s partnerskými zoologickými zahradami. Pokud je uvažováno o antikoncepci jen z důvodu obav z obtíží při umisťování narozených mláďat, pak u řady druhů (ze savců například u hlodavců, zajícovců, mnoha kopytníků atd.) je na místě rozmnožování (jakožto jeden z přirozených projevů chování zvířat) umožnit a následně provádět chovatelskou selekci podle kritérií životaschopnosti, vitality, odolnosti k chorobám, fitness, nepřítomnosti vrozených vad nebo morfologických znaků domestikace. Takový selekční tlak v přírodě působí a bez něj dochází k posunům v genotypových frekvencích (genetickému driftu) v populaci v lidské péči, které znehodnocují genofond populace. U mnoha vzácných a ohrožených druhů je pak vhodné rovněž umožnit reprodukci, vybudovat větší chovné zařízení buď v expozici, nebo mimo ni, a držet z chovatelských důvodů [4] větší počet zvířat než vyžadují účely expoziční Úhyny zvířat a euthanasie Příčiny úhynů zvířat chovaných v zoo (nebo během transportů či bezprostředně po umístění zvířete mimo brněnskou zoo) je třeba soustavně zjišťovat (pitva a navazující postmortální vyšetření) a vyhodnocovat. Tato zásada se nepoužije jen pokud proti pitvě lze postavit racionální důvody, jako u krátkověkých bezobratlých druhů /hmyz/ či běžně chovaných druhů /akvarijní rybky, běžně chovaní hlodavci.../ kdy je příčina úhynu často zřejmá. S výsledky zjišťování příčin úhynů musí být vždy seznámeni ošetřovatelé uhynulého zvířete. Ošetřovatelé mají právo klást nadřízeným otázky o příčině úhynu, etiologii onemocnění, a o preventivních opatřeních, která byla přijata, aby se poškození zdraví a úhynům zvířat předcházelo, jakož i vyjadřovat se k těmto skutečnostem. Tyto informace jsou nedílnou součástí vzdělávání personálu. Jestliže byly u nemocného nebo poraněného zvířete vyčerpány či vyloučeny všechny dostupné možnosti léčby, musí být zvíře humánně bezbolestně utraceno. Rozhodnutí o utracení

9 Koncepce řízení chovatelského úseku Zoologické zahrady města Brna, p.o. Strana 9/14 vydá vždy veterinární lékař (Zákon č. 166/1999 Sb., veterinární zákon ). Bere se v úvahu i dosažitelná míra kvality života zvířete v případě jeho přežití; není-li možné předpokládat uspokojivou kvalitu života zvířete, je nutná porážka nebo utracení. Při nakládání s těly uhynulých či utracených zvířat musí být respektován veterinární zákon, u zvláště chráněných druhů rovněž zákon o ochraně přírody a krajiny, u druhů vyjmenovaných v přílohách úmluvy CITES rovněž tato konvence. Vždy by měly být zváženy možnosti uchování biologického materiálu pro výzkum nebo výuku (preparace, spolupráce s vědeckými nebo muzejními institucemi) Reintrodukční programy a výzkum Na národní úrovni jsou záchranné programy zvláště chráněných druhů koordinovány Agenturou ochrany přírody a krajiny zřízenou Ministerstvem životního prostředí. Mezinárodní reintrodukční programy řídí IUCN a jeho skupiny SSC specialists groups. Mělo by být věcí cti organizace podílet se důstojnou mírou na těchto projektech, jakož i na výzkumu směřujícímu k ochraně biodiversity. K tomu je nezbytné na vysoké odborné úrovni chovat zdravé populace příslušných druhů a rovněž disponovat odborně zdatnými zaměstnanci schopnými mezinárodní spolupráce Veřejná vystoupení, drezůra. Eticky nepřípustné praktiky Veřejná vystoupení (např. tzv. komentovaná krmení zvířat v zoo, sokolnické ukázky, ukázky zvířat mimo zoo, např. ve školách, na výstavách) musí být zaměřena výhradně k prezentaci biologie druhu, jeho přirozeného chování a zejména potřeby jeho ochrany. Nikdy nesmí být zvíře jako živý tvor zlehčováno, prezentováno nedůstojným, ponižujícím způsobem. (Což je obtížně očekávatelné v instituci, která se nedůstojným, ponižujícím způsobem chová k vlastním spolupracovníkům a zaměstnancům.) To platí nejen pro volně žijící zvířata držená v chovu zoo, ale i pro druhy domestikované například v kontaktní expozici dětské zoo a rovněž pro zvířata v péči dětí ve Staničce mladých přírodovědců při brněnské zoo. Má-li zoo plnit své poslání, žádné ze zvířat, které chová, nesmí být ani živou hračkou, ani klaunem, kašpárkem, ani dekorací interiéru haly či restaurace. Expozice Dětská zoo, kde děti loví králíky, kteří se pokoušejí před nimi ukrýt a honí husy prchající kolem dokola po dvorku bez jakéhokoliv edukativního smyslu, je typickým příkladem nepřípustné praktiky. 4. Publikační a přednášková činnost Moderní zoologická zahrada není menažerií, zvěřincem, pokouší se přispět svým dílem k zachování biodiverzity světové fauny. Prezentací biologické rozmanitosti pro veřejnost a popularizací vědeckých informací pak prolamuje bariéru neznalosti a nezájmu u veřejnosti. Osobní, bezprostřední, všemi smysly získaná zkušenost ze setkání s živými zvířaty v zoo poskytuje nejen holou informaci o biologii druhu a příčinách jeho ohrožení, ale i emoční prožitek [12]; poznání, že vyhynutí druhu je skutečnou ztrátou, které má smysl zabránit. Současně však nelze na celou veřejnost pohlížet jako na laickou, neinformovanou. Naopak, chov exotických zvířat od akvarijních rybek, přes terarijní živočichy, exotické ptactvo, až po drobné savce je čím dál populárnější zájmovou činností, je svébytným oborem, kde amatéři i profesionálové každodenně posouvají hranici poznání, vydávají odbornou literaturu knižní i periodickou, spolčují se v národních i mezinárodních organizacích atd. Vedle ničení biotopů a stanovišť, nadměrného lovu či nelegálního obchodu, vznikl v

příspěvků z konference

příspěvků z konference S b o r n í k příspěvků z konference na téma PODÍL ZOOLOGICKÝCH ZAHRAD PŘI ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVĚ, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTĚ Ostrava, 11. prosince 2007 OBSAH Environmentální výchova v Zoo Ostrava... 3 Šárka

Více

Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině. Metodika 4. Řešení služeb. Číslo projektu: E/01/1/043

Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině. Metodika 4. Řešení služeb. Číslo projektu: E/01/1/043 Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině Metodika 4 Řešení služeb Číslo projektu: E/01/1/043 Metodika 4: Řešení služeb je součástí komplexního materiálu, který se skládá

Více

Management LZ ve VaV (správný výběr členů VaV týmu, motivace a řízení atd.)

Management LZ ve VaV (správný výběr členů VaV týmu, motivace a řízení atd.) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Masarykova univerzita Brno Management LZ ve VaV (správný výběr členů VaV týmu, motivace a řízení atd.) Jana Vacková Hradec Králové 2010 Masarykova univerzita

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ 1 ODBORNÝ GARANT: PhDr. Hana Heinová AUTOR TEXTU: PhDr. Hana Heinová Učební text č. 16 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který

Více

dobrovolníci prokulturu dobrovolnická činnost v kulturních organizacích

dobrovolníci prokulturu dobrovolnická činnost v kulturních organizacích dobrovolníci prokulturu dobrovolnická činnost v kulturních organizacích dobrovolníci prokulturu dobrovolnická činnost v kulturních organizacích Praha 2011 Česká kancelář programu Culture Tento projekt

Více

Koncepce požární prevence v České republice do roku 2016

Koncepce požární prevence v České republice do roku 2016 Koncepce požární prevence v České republice do roku 2016 Ministerstvo vnitra generální ředitelství HZS ČR Požární prevence je řešení, které se každému vyplatí Hlavním posláním Hasičského záchranného sboru

Více

Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005. Bc. Tomáš Zajíček

Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005. Bc. Tomáš Zajíček Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005 Bc. Tomáš Zajíček Diplomová práce 2010 Příjmení a jméno: Zajíček Tomáš Obor: Řízení jakosti P R O H L Á Š E N Í Prohlašuji, že beru na vědomí,

Více

Motivační systém zdravotních sester. v nemocnici. Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií. magisterská diplomová práce

Motivační systém zdravotních sester. v nemocnici. Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií. magisterská diplomová práce Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Motivační systém zdravotních sester v nemocnici magisterská diplomová práce Autor práce: Bc. Pavla Juráková Vedoucí diplomové práce: PhDr. Alena Lubasová

Více

KONCEPCE sluāeb pro osoby se zdravotním postiāením na území Mikroregionu Vsetínsko

KONCEPCE sluāeb pro osoby se zdravotním postiāením na území Mikroregionu Vsetínsko KONCEPCE ā ā ā Koncepce služeb pro orientaci v oblasti integrace osob se zdravotním postižením a projekt centrálního pracoviště komplexních služeb pro osoby se zdravotním postižením Zpracoval: Libor Podešva

Více

Řízení lidských zdrojů ve veřejném sektoru

Řízení lidských zdrojů ve veřejném sektoru Řízení lidských zdrojů ve veřejném sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012

Více

Vzdělávání žáků. se zdravotním postižením ve středních školách

Vzdělávání žáků. se zdravotním postižením ve středních školách Vzdělávání žáků se zdravotním postižením ve středních školách 1 Publikace vznikla v rámci národního projektu Kurikulum S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání,

Více

Systém vzdělávání zaměstnanců Exekutorského úřadu JUDr. Tomáše Vrány, Přerov System of staff education Executor office JUDr. Thomas Vrana, Prerov

Systém vzdělávání zaměstnanců Exekutorského úřadu JUDr. Tomáše Vrány, Přerov System of staff education Executor office JUDr. Thomas Vrana, Prerov MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Ústav Společenských věd Nikola Hubáčková Systém vzdělávání zaměstnanců Exekutorského úřadu JUDr. Tomáše Vrány, Přerov System of staff education Executor office JUDr. Thomas

Více

OBSAH... 2 1 PROFIL...

OBSAH... 2 1 PROFIL... Obsah OBSAH... 2 1 PROFIL... 7 1.1 Stručná charakteristika ZOO... 7 1.2 Lokalizace a dopravní dostupnost... 10 1.3 Systém řízení... 13 1.3.1 Zřizovatel a organizační struktura... 13 1.3.2 Ředitel... 13

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA Katedra sociální práce Kristýna Krušinská Celoživotní vzdělávání sociálních pracovníků ve státní správě České republiky se zaměřením na supervizi Life-long

Více

Postavení osob se zdravotním postižením na trhu práce v městě Brně

Postavení osob se zdravotním postižením na trhu práce v městě Brně Grantový projekt Podpora komunitního plánování sociálních služeb v Brně registrační číslo CZ.1.04/3.1.03/78.00038, financovaný z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

Personální psychologie výběr personálu

Personální psychologie výběr personálu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra ekonomických a sociálních věd Personální psychologie výběr personálu Bakalářská práce Autor: Jaroslava Korinková Bankovní management Vedoucí práce: Mgr. Ing.

Více

Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147)

Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147) PŘÍLOHA VČELAŘSTVÍ č. 7 Včelařství Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147) Obsah Změna Stanov ČSV, o. s. 2 Zpráva o činnosti a hospodaření ČSV, o. s. v roce 2012 3 I. Charakteristika

Více

Odborná studie. 1. část

Odborná studie. 1. část Odborná studie 1. část Vydala: Expertní tým: Společnost Vzdělávání s.r.o. Mgr. Jana Černá Bc. Martina Hubová Ing. Kateřina Jančová Ing. Miroslava Jelínková, CSc. Mgr. Michal Lipovský Mgr. Kateřina Němcová,

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Možnosti uplatnění sociální pedagogiky a psychologie při řízení lidských zdrojů v podmínkách Městské policie

Více

Metodické doporučení Ministerstva kultury pro dobrovolnictví v kultuře a umění

Metodické doporučení Ministerstva kultury pro dobrovolnictví v kultuře a umění Metodické doporučení Ministerstva kultury pro dobrovolnictví v kultuře a umění Publikace vznikla za finanční podpory Ministerstva kultury. Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, Praha 2015

Více

Novinky v ošetřovatelské péči

Novinky v ošetřovatelské péči Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou Centrum pro vzdělávání a vědu Vídeňská 800,140 59 Praha 4 - Krč Novinky v ošetřovatelské péči Skriptum pro inovační kurz Novinky v ošetřovatelské péči TATO

Více

Rozvoj lidských zdroj

Rozvoj lidských zdroj 2010 Rozvoj lidských zdroj Robin ejka ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJ Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Cíle a obsah předmětu Rozboj lidských zdrojů... 3 1.2 Rozvrh samostatného studia předmětu... 3 1.3 Prameny (základní a

Více

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v organizaci Education Process in the Organization Jitka Sadílková Cheb 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA OCHRANA PRÁV SENIORŮ V POBYTOVÉM ZAŘÍZENÍ

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA OCHRANA PRÁV SENIORŮ V POBYTOVÉM ZAŘÍZENÍ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA OCHRANA PRÁV SENIORŮ V POBYTOVÉM ZAŘÍZENÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Katedra: Vedoucí práce: Studijní program: Studijní obor: Jana Vajsarová DiS.

Více

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU

Více

METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ OBSAH I. PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ I.1 ÚVOD I.2 CÍLE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MPSV I.3 VÝCHODISKA PRO TVORBU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

Více

Expertiza výběru pracovníků vězeňské služby a její možné využití v bezpečnostní komunitě

Expertiza výběru pracovníků vězeňské služby a její možné využití v bezpečnostní komunitě Expertiza výběru pracovníků vězeňské služby a její možné využití v bezpečnostní komunitě Expertise of the recruiting of Employees of Prison service of The Czech Republic and its application in Security

Více

STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY

STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY manuál implementace STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY pro orgány sociálně-právní ochrany MPSV 2014 PRÁVO NA DĚTSTVÍ O B S A H Úvod 3-4 Standard č. 1 Místní a časová dostupnost 5-10 Standard č.

Více

PŘEVÁŽNĚ NA EKOLOGICKÝCH ČINNOSTECH

PŘEVÁŽNĚ NA EKOLOGICKÝCH ČINNOSTECH ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB ZNEVÝHODNĚNÝCH NA TRHU PRÁCE PŘEVÁŽNĚ NA EKOLOGICKÝCH ČINNOSTECH Editoři: Mgr. Iva Burianová doc. RNDr. Milan Šimek, Ph.D. obsah Obsah Poděkování 5 Základní informace o projektu 7 Úvod

Více

Podpora samostatného bydlení

Podpora samostatného bydlení modely sociálních služeb pro OsOby s duševním OnemOCněním pro Okres karlovy Vary 6 Podpora samostatného bydlení Publikace je financována z Individuálního projektu Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním

Více