KONCEPCE ŘÍZENÍ CHOVATELSKÉHO ÚSEKU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KONCEPCE ŘÍZENÍ CHOVATELSKÉHO ÚSEKU"

Transkript

1 KONCEPCE K-231 Strana 1/14 KONCEPCE ŘÍZENÍ CHOVATELSKÉHO ÚSEKU ZOOLOGICKÉ ZAHRADY MĚSTA BRNA Tento dokument včetně příloh v žádném případě není duševním majetkem Zoologické zahrady města Brna, příspěvkové organizace. Jakékoli šíření a postupování dalším osobám je přísně povoleno, neboť jde o volně šiřitelné dílo ve smyslu autorského zákona. Zejména zájemcům o funkci vedoucího chovatelského úseku a účastníkům výběrového řízení na funkci ředitele Zoologické zahrady města Brna, příspěvkové organizace (vyjma individua dnes tuto funkci zastávajícího a jeho fámulů), je plagiátorství přísně doporučeno. Jméno Funkce Datum Podpis Číslo výtisku Vypracoval Anonymous Účinnost ode dne vykopání neschopného Přezkoumal Čas ředitele ze zoo Brno Schválil Osud Přílohy:

2 Koncepce řízení chovatelského úseku Zoologické zahrady města Brna, p.o. Strana 2/14 Obsah 1. Současná situace chovatelského úseku Expoziční činnost Chovatelská a ochranářská činnost Cíle chovu Pořízení zvířat Péče, ošetřování, výživa Umístění odchovaných jedinců Regulace plodnosti, antikoncepce Úhyny zvířat a euthanasie Reintrodukční programy a výzkum Veřejná vystoupení, drezůra. Eticky nepřípustné praktiky Publikační a přednášková činnost Spolupráce na národní a mezinárodní úrovni Řízení lidských zdrojů na úrovni úseku Koncepční změny v organizační struktuře úseku Výsledná pozice chovatelského úseku, návaznosti v organizační struktuře zoo a vztah k vedlejším činnostem organizace Závěr References Současná situace chovatelského úseku Chovatelský úsek (dále jen CHÚ nebo úsek ) Zoologické zahrady města Brna, příspěvkové organizace (dále jen organizace nebo zoo ), je jedním z šesti úseků v organizační struktuře této organizace. Horizontálně vedle něj stojí úsek ředitele, ekonomický úsek, obchodní úsek, propagačně vzdělávací úsek a úsek technický. Vedoucí úseků (vyjma ředitelského) jsou jmenováni ředitelem a přímo podřízeni řediteli tj. statutárnímu zástupci organizace. Vedoucí CHÚ dále ve vertikální linii řídí jednotlivé útvary a nižší organizační jednotky v jejich rámci (dnes takzvané revíry a dále jednotlivá pracoviště). CHÚ realizuje velkou část hlavní činnosti organizace definované její zřizovací listinou. Úsek je podporován zejména ze strany technického a ekonomického úseku, na činnost CHÚ navazuje vzdělávacími činnostmi úsek propagačně vzdělávací, úspěchy CHÚ, pokud je propagačně vzdělávací úsek prezentuje veřejnosti, jsou díky zvýšené návštěvnosti zoo zpeněženy úsekem obchodním, do jehož kompetence náleží vybírání vstupného i sekundární obchodní aktivity (prodej upomínkových předmětů, občerstvení, jízdného na vláček, vstupenek na dětské atrakce...) Uplynulé období (cca od počátku roku 1997) bylo charakteristické vysokou fluktuací vedoucích zaměstnanců jak ve funkci vedoucího CHÚ (RNDr. Kučera, RNDr. Král, CSc, Ing. Nožička, Ing. Zeller, PhD, Ing. Gabriš, znovu Ing. Zeller, PhD, MVDr. Číhal, CSc ), tak i na pozicích středního managementu úseku (10 změn ve funkci krmiváře, 9 změn ve funkci provozního zootechnika/zoologa atd.) V prvních letech uvažovaného období však byl poměrně stabilní a spolehlivý tým zaměstnanců na výkonných pozicích (samostatná vysoce odborná práce ošetřovatelů a chovatelů exotických zvířat), posílených navíc o chovatele, kteří byli nuceni odejít za předchozí ředitelky MVDr. J. Brandstätterové, a vrátili se svými znalostmi, zkušenostmi a s nadějí na schopnější vedení zoologické zahrady, k níž cítili silnou loajalitu. Bohužel v posledních cca 7 letech se již citelně rozpadá i tento tým, který z nejnižší, bazální úrovně podepíral chovatelskou činnost zoo, a převládá chaos, odborná nedostatečnost, neschopnost komunikace

3 Koncepce řízení chovatelského úseku Zoologické zahrady města Brna, p.o. Strana 3/14 zaměřená k řešení byť i běžných provozních a odborných problémů a shora se šířící formalismus. Výkonní zaměstnanci zcela postrádají zpětnou vazbu. Jsou nuceni duplicitně či přesněji multiplicitně informovat nejasně definovanou skupinu managementu CHÚ neosobní písemnou a elektronickou formou, postrádají však jakoukoliv odezvu, reakci, byť i pouhým upřesňujícím dotazem. Na úrovni managementu úseku není definována žádná odpovědnost. Adresáty informací od ošetřovatelů a chovatelů je široká skupina lidí, z nichž nikdo nenese skutečnou odpovědnost za řešení provozních situací avizovaných výkonnými zaměstnanci. Následné zbytečné chovatelské ztráty, nerealizované odchovy mláďat během fertilní fáze života zvířat, a ještě hůře zbytečné úhyny chovaných zvířat včetně chovatelsky cenných jedinců vzácných, chráněných a ohrožených druhů jsou demoralizujícím a zcela demotivujícím faktorem podstatně významnějším, než celkově nízká platová úroveň či zjevné nespravedlnosti v odměňování za práci, které jsou v rámci organizace (nejen CHÚ) spíše pravidlem nežli výjimkou. Personální stav úseku se plynule a nezadržitelně zhoršuje. Během celého uvažovaného období na úsek přicházejí a opět odcházejí vzdělaní a motivovaní noví zaměstnanci, jejichž hluboký zájem o obor a morální kvality jim nedovolují setrvat v pracovněprávním poměru k zaměstnavateli který evidentně pošlapává bazální odborné a etické požadavky oboru. Ve výkonných funkcích hluboko pod svojí kvalifikací pak setrvává několik zaměstnanců s vyšším či vysokoškolským vzděláním v oboru (veterináři, zootechnici, absolventi vysokoškolského oboru speciální chovy či absolventi středoškolského studia chovatel exotických zvířat) a s praxí, jejichž know-how není využíváno ve prospěch organizace, na úrovni středního managementu však působí lidé bez odpovídající kvalifikace a elementárního zájmu o obor, uznávanou předností je toliko devótnost k řediteli zoo a bezskrupulóznost k výkonným zaměstnancům. Manažerská funkce vedoucího úseku (hlavního zoologa) není po dlouhou dobu (od září 2008) obsazena vůbec. Ovzduší vztahů na úseku i v organizaci je napjaté, bez vzájemné důvěry a schopnosti týmové práce. Schází leadership, schopnost vedení, motivace týmu. Naopak, mnoho osobností požívajících přirozenou autoritu v organizaci cítí nutnost distancovat se od (věcně chybných a morálně přinejmenším sporných rozhodnutí) vedení zoo. Úkolování CHÚ ze strany ředitele organizace a jeho asistentů je chaotické, rozporuplné, nesystematické, bez schopnosti definovat hierarchii důležitosti a závažnosti úkolů, a postrádá elementární podporu, vytváření podmínek a předpokladů pro plnění úkolů úseku. Tristnímu stavu pak odpovídají výsledky práce úseku i celé zoo. Úspěchy v chovu (například mláďata ledního medvěda, 2007) jsou spíše nahodilé, jsou výsledkem práce výkonných zaměstnanců vzdor pracovním podmínkám vytvořeným vedením. Z toho je odvozena stagnující, dlouhodobě nízká návštěvnost zoo (mezi dvěma sty tisíci a čtvrt milionem návštěvníků, hluboko pod potenciálem aglomerace města Brna) a nízká, přibližně třetinová ekonomická soběstačnost organizace. Zoo přitom nemá nouzi o provozní ani investiční financování. Zejména investice však nejsou účelné, ačkoliv jsou zpravidla předražené, nesplňují často soudobé standardy pro chov příslušných druhů zvířat a vyžadují budoucí nákladné úpravy (tygří skály, vlci, bobři, koně Převalského), některé nové stavby bude účelnější v blízké budoucnosti zcela odstranit (celá dětská zoo, chovatelská zařízení v restauraci, jurta,...) 2. Expoziční činnost Expoziční koncepci zoologické zahrady města Brna zpracoval RNDr. Bohumil Král, CSc, v roce Následně byla zapracována do dalších dokumentů (Strategie rozvoje zoo, /autor: Regionální rozvojová agentura jižní Moravy, 2003/, Generel výstavby zoo, /autor: ARCH s.r.o., 2007/). Přitom došlo pochopitelně k mnoha změnám (např. Koncepce a Strategie ještě počítá s expozicí Moravská řeka, Generel již nikoliv, expozice tučňáků Humboltových již nemůže být realizována v místě určeném Koncepcí, neboť bylo zastaveno jinými objekty atd.) Bylo by

4 Koncepce řízení chovatelského úseku Zoologické zahrady města Brna, p.o. Strana 4/14 vhodné zpracovat stručnou aktualizaci expoziční koncepce, to by umožnilo současně odstranit některé její chyby (jako například předpokládané umístění chovu gepardů do téhož objektu se lvy a psy hyenovitými, což odporuje jejich požadavkům welfare, a podobně). Podle možností je třeba více dbát na zoogeografické hledisko, není vhodné nově budovat uvnitř komplexu severoamerické (a východosibiřské) fauny výběhy pro africké paovce a dželady, vedle bizonů nově umístit jaky, atd. Expoziční koncepce doktora Krále rovněž takřka pomíjí domácí či evropskou faunu, včetně zvláště chráněných a ohrožených druhů. Neodpovídá v tomto bodě národní strategii ochrany biologické rozmanitosti a limituje tím i edukativní funkci organizace. Důležitější než text expoziční koncepce je však výsledná realizace. Není sporu o tom, že moderní expozice zoologických zahrad se snaží působit na dojem, který si ze zoo odnáší návštěvník. Snaží se předvést chovaná zvířata v souvislostech [3], jako by ve výseku jejich biotopu, bez nápadných bariér i viditelných nebo alespoň příliš rušivě působících technických zařízení. To je ovšem snazší u akvária než u ptačí voliéry, a u voliéry je to snazší než u ubikace a výběhu lidoopů. Dojem, jímž expozice působí na laického návštěvníka není totožnou entitou s podmínkami nutnými k uspokojení životních potřeb stálých obyvatel expozice, s naplněním známých pěti svobod zvířat, pro něž v dalším textu budeme používat termínu welfare. Design expozic je přidanou hodnotou, nástavbou nad podmínky, které je primárně nutné přizpůsobit nárokům chovaných zvířat. Rovněž podmínky pro ošetřovatele, možnost bezpečné obsluhy expozice a bezpečné práce se zvířaty včetně možností veterinárních zákroků, manipulace a transportu zvířat, musí stát v popředí zájmu při koncipování expozic, nad nároky designérskými a estetickými. Není možné, aby u nové nebo zásadně rekonstruované expozice byly z estetických či designových důvodů pominuty bezpečnostní prvky bránící zvířatům v úniku (jako u gelad v roce 2007, dětské zoo 2001), potřebné mikroklima nebo ventilace (viz terárium 2000, bobři 2004, lední medvědi 2007, dětská zoo 2008), požadavky nutné k bezpečnosti práce ošetřovatelů (tygří skály 2002, jeleni 2007) nebo kupříkladu zoohygienické požadavky (koně Převalského, atd). Přitom podmínky stanovené legislativou (zákon na ochranu zvířat proti týrání, veterinární zákon, evropské úmluvy), popřípadě etickými kodexy [13] mezinárodních organizací (WAZA, EAZA), a doporučení (ÚKOZ) je nutno pokládat za minimální, nikoliv optimální standard, u nových a nově rekonstruovaných expozic musí být splněny s rezervou. Hlediska welfare, fyziologické, etologické, bezpečnostní, obecně chovatelská hlediska být respektována musí, estetická být respektována mohou. Ani v případě nedostatku financí na příslušnou investici není možné slevovat ze standardů [3, 12] chovatelských ve prospěch změnám vkusu podléhajících požadavků estetických, jak je tomu v brněnské zoo od roku 1997 takřka pravidlem. Zcela nepřijatelná je pak expozice ponižující zvíře na hračku, zábavný doplněk dětského hřiště či pouťovou atrakci bez nároku na důstojný život a na přirozené projevy chování (dětská zoo 2001, 2006, 2008). Obecně, vedle samozřejmých požadavků na druhu zvířete odpovídající krmení, napájení, bioklimatické podmínky ustájení či veterinární péči, všechna chovaná zvířata v expozicích i v zázemí musí mít možnost a prostor realizovat druhově specifické chování (obohacené prostředí enrichment [7]), mít možnost úkrytu, pocitu bezpečí, možnost vyhledat příznivější mikroklima (stín, přístřeší, závětří), všechna chovatelská zařízení bez výjimky musí zahrnovat přiměřená zařízení nezbytná k oddělení, odchytu, manipulaci a bezpečnému ošetřování zvířat [6]. Při realizaci expoziční koncepce je dále nutno neustále zvažovat náklady na výstavbu a zejména budoucí provoz nových expozic. Oproti stavu let je nutno podstatně snížit užívání betonu včetně umělých železobetonových skal ve prospěch přírodních materiálů. Vedle nákladných staveb pořizovaných z investic zřizovatele je nezbytné budovat promyšlené, sofistikované expozice financované z odpisů (fond reprodukce majetku) s nízkou energetickou náročností, ergonomickou obsluhou ze strany zaměstnanců, a využívající, nikoliv potlačující, výhody přírodního prostředí areálu zoo. Každá expozice jednou funkčně či morálně zastará, a náklady na její likvidaci musí být předem brány v potaz. Je nutno zastavit přeměnu brněnské

5 Koncepce řízení chovatelského úseku Zoologické zahrady města Brna, p.o. Strana 5/14 Mniší hory na nerozebiratelný železobetonový bunkr. Ergonomické řešení vyhovující nárokům na bezpečnost a snižování pracnosti při obsluze není otázkou lenosti či pracovitosti personálu, ale zásadním požadavkem ekonomickým. Platové a související (zákonné pojištění) náklady zoo tvoří 36,5 % celkových provozních nákladů zoo [14]. V letech 1998 až 2008 vzrostly z deseti milionů tří set padesáti dvou tisíc na současných dvacet sedm milionů tři sta dvacet pět tisíc korun českých [14, 15]. Inteligentní řešení expozic vyžadující méně hrubé a nekvalifikované práce je tedy ekonomickou nutností. Současně musí nové či rekonstruované expozice obstát i z hlediska trvalé udržitelnosti. Není možné apelovat na zodpovědnost veřejnosti ve vztahu k přírodě, vysvětlovat příčiny úbytku biologické rozmanitosti, destrukce stanovišť a ekosystémů, a současně plýtvat energií, vodou, znečišťovat prostředí či produkovat množství netříděného odpadu, nebo dokonce šířit do přírody invazivní a nepůvodní organismy (úniky želvy nádherné z jihoamerického výběhu nebo bobrů kanadských v roce 2007). Zoologická zahrada musí dokázat, že to jde, musí veřejnosti představit nejlepší možnou praxi, the best practise [1] v podmínkách brněnské zoo se nabízí například využití tepelného čerpadla na vrtech v Kníničkách, solárních panelů na střechách, rekuperace vyměňovaného vzduchu ve stájích a pavilonech, zateplení budov, druhotné využití sladké vody z bazénů a jezírek k závlahám zeleně, atd. Celý areál musí být přátelský k volně žijícím živočichům; v minulosti byly dětmi ze stanice mladých přírodovědců instalovány a udržovány ptačí budky, tato tradice by se měla obnovit, volně žijící ptáci by měli být chráněni před úrazy nárazem do skel moderních expozic atd. Chovatelský úsek musí být kritickým a aktivním partnerem investičnímu útvaru technického úseku. Nelze očekávat, že účelná a nápaditá řešení expozic vyjdou jen z výstupních periferií počítačů v ateliérech architektů a kancelářích stavitelů. 3. Chovatelská a ochranářská činnost Chov zvířat je hlavní činností zoo a chovatelský úsek je tou organizační částí, která tuto hlavní činnost realizuje. Úspěšný chov volně žijících (nedomestikovaných) druhů zvířat je náročnou činností, na kterou má vliv mnoho faktorů. Ne se všemi je možné zabývat se v tomto souhrnném dokumentu. Parametry expozic z pohledu welfare byly zmíněny v předchozích odstavcích. Kvalifikace a vzdělávání zaměstnanců úseku bude rovněž podrobněji, v šesté kapitole. Zde se zaměříme na některé sporné body oproti současné praxi Cíle chovu Zoologická zahrada není živé muzeum, chovaná zvířata nejsou sbírkou, kolekcí exponátů. Zejména v právní formě příspěvkové organizace, čerpající na vlastní provoz finance z veřejných zdrojů, je správné zohlednit případný veřejný zájem na chov toho kterého taxonu. Máme tím na mysli jednak chov zvláště chráněných a ohrožených druhů naší fauny (Zákon č. 114/1992 Sb., dotační titul 2.1. až 2.7. dle přílohy nařízení vlády 17/2004 Sb. o pravidlech pro poskytování dotací provozovatelům zoologických zahrad), a dále těch ohrožených druhů, jejichž chov je koordinován chovatelskými programy [2], např. EEP, nebo jejichž chov je evidován v evropských (ESB) či mezinárodních (ISB) plemenných knihách (Dotační titul 1.1. až 1.7. dle přílohy nařízení vlády č. 17/2004 Sb. o pravidlech pro poskytování dotací provozovatelům zoologických zahrad). Organizace by neměla střídat chované druhy nahodile, je třeba vybrat klíčové druhy v chovu zoo, jimž je nutno věnovat se systematicky, dlouhodobě [4], a u nichž má organizace ambici podílet se po nepřetržitou řadu generací na udržení životaschopné populace v lidské péči (viable captive population [11]).

6 Koncepce řízení chovatelského úseku Zoologické zahrady města Brna, p.o. Strana 6/ Pořízení zvířat Vždy je třeba dát přednost získání zvířat z chovů zoologických zahrad a nekomerčních chovů před nákupem zvířat od obchodníků. Zvířata narozená v lidské péči jsou preferována před zvířaty z odchytu v přírodě (netýká se zabavených zvířat umisťovaných do záchytného centra). Pokud z legitimních důvodů (příliš malá populace v lidské péči, inbreeding, vědecké důvody, uznaný záchranný program pro budoucí reintrodukci...) musí být zvířata získána z přírody, musí mít zoo jistotu, že tato akvizice nebude mít škodlivý účinek na volně žijící populaci. Vždy musí být splněny zákonné podmínky přesunu (veterinární zákon) a zejména náležitosti vyplývající z Washingtonské konvence CITES, případně národní legislativy zemí původu a tranzitních států. U druhů chovaných v programech EEP musí být respektována doporučení koordinátorů chovu, s nimiž je nutno rutinně komunikovat. Je třeba se aktivně účastnit práce TAGs (taxon advisory groups), a v rámci možností respektovat jejich doporučení. (Regional Collection Plans EAZA TAGs zpravidla již implikují příslušné politiky [5] IUCN SSC Specialist Groups). Je na místě nahrazovat postupně zvířata neurčitelného původu zvířaty pocházejícími z konkrétních oblastí výskytu, určitelných poddruhů. U druhů, u nichž existují chovatelské formy, případně dokonce plemena s přijatými standardy, by zoo měla chovat původní, v přírodě se vyskytující formy. Při transportu musí být zvířata doprovázena kvalifikovaným personálem. Je nutno znát podmínky chovu, z něhož pořizovaná zvířata pocházejí, včetně diety, a tázat se na curriculum vitae jedince, zejména po stránce původu, zdraví, reprodukce, individuálních projevů chování Péče, ošetřování, výživa Pokud bychom brali v úvahu pouze hlediska profitu organizace, lze si teoreticky představit možnost, že opakované pořízení nových zvířat do expozic zoo může v konkrétních případech být ekonomičtější, než vytvoření náležitých podmínek pro dlouhodobé přežití a případně reprodukci druhu v lidské péči. To je však eticky nepřijatelné [13]. Chovatelský úsek je povinen zajistit péči o chovaná zvířata přinejmenším v souladu s národní i evropskou legislativou, v souladu s politikou organizací, jichž je zoo členem (UCSZ, EAZA, WAZA), a nebo - nebude li to v jeho silách - od chovu příslušných druhů upustit. Zda jsou podmínky života chovaných zvířat optimální je nutno vyhodnocovat kontinuálně, trvale, podle odborně stanovených kritérií, nikoliv jako dosud řešit ex post zbytečné úhyny zvířat či stížnosti návštěvníků zoo. Osvědčeným souborem kritérií pro takové hodnocení je známých pět základních svobod zvířat závislých na lidské péči, jak je již v roce 1964 definovala Brambellova komise v Londýně. 1. Svoboda od hladu a žízně: Umožnění přístupu k čerstvé vodě a krmivu, které zaručuje uchování plného zdraví a kondice, dodnes není v brněnské zoo samozřejmostí. Je třeba instalovat nezamrzající napajedla v mnoha výbězích, především je však nutné podstatně zvýšit odbornou úroveň útvaru krmiv. Ta je dána jednak neomluvitelnou diskontinuitou v řízení útvaru (deset krmivářů v zoo Brno za dvanáct let), jednak nesprávným úkolováním útvaru ze strany vrcholového managementu zoo. Upusťme od plošného formálního ukládání skladby krmných dávek celého nesmírně širokého spektra chovaných druhů zvířat do zcela nevyhovujícího software určeného pro humánní (lékařskou) dietologii (který nebere v úvahu specifika ve využívání živin u různých skupin a druhů zvířat, například hepatoruminální oběh dusíku /močoviny/ u přežvýkavců, otázku stravitelnosti různých druhů vlákniny, problematiku zvířaty nepřijaté části diety atd.) Je třeba na jedné straně přejmout beze změn osvědčené krmné postupy, na druhé straně se zaměřit na výživářsky problematické [10] skupiny zvířat v zoo (např. folivorní

7 Koncepce řízení chovatelského úseku Zoologické zahrady města Brna, p.o. Strana 7/14 nebo insectivorní potravní specialisty). Otázky zvyšování odborné úrovně zaměstnanců úseku a spolupráce na národní i mezinárodní úrovni budou podrobněji zmíněny v kapitolách 5. a Svoboda od nepohodlí: Poskytnutí vhodného prostředí včetně přístřešku a pohodlné odpočinkové části expozic je v brněnské zoo tragicky ignorována. Povinnost zřídit vhodné odpočinkové zóny výběhů a expozic, poskytnout zvířatům možnost vyhledat příznivější mikroklima (stín, suché přístřeší, závětří) je současným vedením zoo popírána s odkazem na dojem návštěvníků zoo, kteří by na odpočívající zvířata špatně viděli. Tato argumentace je nepřijatelná a je úkolem budoucího vedení chovatelského úseku ji vyvrátit jako falešnou. 3. Svoboda od bolesti, poranění a nemoci: Nejen zajištěním včasné diagnózy a léčby, ale i prevence a profylaxe [8]. Brněnská zoo zde má výhodu v tradiční spolupráci s Fakultou veterinárního lékařství Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně. I zde je však mnoho úkolů ke zlepšení, jednak v soustavné odborné přípravě a vzdělávání personálu (viz kapitola 6.), a rovněž v technických úpravách expozic tak, aby vyhovovaly z pohledu zoohygieny a umožňovaly bezpečný pohyb zvířat včetně manipulace (prevence úrazů a poranění zvířat i lidí). Paradoxně větší závady v tomto směru nalézáme u nových expozic než u mnoha starých. 4. Svoboda od strachu a stresu: Poskytnutí takových podmínek, které nezpůsobují mentální utrpení zvířat, je obtížné, jestliže expoziční koncepce se podbízí pokleslému vkusu méně informované části návštěvníků zoo. Je třeba najít odvahu obrátit se k poučenějším návštěvníkům, a těm druhým nabídnout na místě srozumitelné informace a možnosti vzdělávat se. V každém případě kompromis mezi welfare zvířat a adrenalinovým zážitkem návštěvníka je oproti statu quo nutno posunout ve prospěch zvířat. Zcela proti trendu posledních let. 5. Svoboda uplatnit své přirozené chování: Zajištěním dostatečného prostoru s odpovídajícím zařízením (enrichment [7]) a společností zvířat stejného druhu. Nejde jen o pouhou druhovou společnost, musí být respektovány nejnovější etologické poznatky o příslušném druhu i co se týká poměru věku a pohlaví ve skupinách a musí být pozorovány a brány do úvahy i individuální vlastnosti jedinců. Rozmnožovací chování je rovněž součástí přirozeného chování ve smyslu tohoto bodu (viz rovněž kapitola 3.5.) 3.4. Umístění odchovaných jedinců Jedinci pocházející z odchovů v zoo by přednostně měli být využíváni k výměnám zvířat mezi zoologickými zahradami. U EEP druhů musí být respektováno doporučení koordinátora chovu, nabyvatel musí být členem programu [2]. U druhů, pro něž je vedena plemenná kniha (ISB, ESB) nabyvatel zvířete musí skýtat záruku pokračování v chovu včetně seriozní chovatelské dokumentace. Doporučení (Regional Collection Plan) TAG nejsou právně závazná, měla by však být podle možností respektována (a organizace by se měla na práci TAGs aktivně podílet). Ve všech případech musí mít zoo jistotu, že nabyvatel zvířete je schopen dodržet vysoké standardy [13] v chovu zvířat; nekomerční chovatelé by měli mít přednost před obchodníky. Zoo se nezabývá obchodem se zvířaty, zvíře chované v zoo není zboží. Je nepřípustné nakupovat pro zoo zvířata za účelem jejich dalšího prodeje. Je nepřípustné prodávat zvířata, která zoo získala nákupem. Prodej zvířat z odchovů zoo je možný, jestliže tyto jedince (v rozumné době s ohledem na obvyklou délku života příslušného druhu) není možno umístit výše uvedenými upřednostňovanými způsoby. U lidoopů i ostatních primátů mimo běžně chovaných drápkatých opiček, dále u velkých šelem včetně ploutvonožců (podobně u kytovců či chobotnatců, pokud by je zoo v budoucnu chovala; další citlivé skupiny zvířat jsou prakticky pokryty výše uvedenými programy /EEP, ESB, ISB/ či legislativou a eticky nepřijatelný převod zvířat je tím do značné míry vyloučen) a v některých dalších případech však prodej mimo zoologické zahrady není

8 Koncepce řízení chovatelského úseku Zoologické zahrady města Brna, p.o. Strana 8/14 vhodný a případná výjimka by měla být projednána etickou komisí organizace. Všechny převody zvířat včetně zapůjčení (deponace) zvířat musí být v souladu s platnou legislativou (veterinární předpisy, CITES, u chráněných druhů fauny ČR zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, dále zákon 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání včetně vyhlášky 411/2008 Sb., o stanovení druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči, dále mezinárodní úmluvy, pro leteckou přepravu podmínky IATA atd). Nabyvateli musí být poskytnuty informace a záznamy o zvířeti zejména o zdraví, dietě, předchozí reprodukci nebo známých genetických dispozicích, etologii a individuálních zvláštnostech chování, atd. Transport musí zajišťovat oprávněná osoba (vyhláška 4/2009 Sb.), způsobilými dopravními prostředky, v případě potřeby bude poskytnut doprovod kvalifikovaným personálem Regulace plodnosti, antikoncepce V zodpovědném chovu zvířat může nastat situace, kdy další rozmnožování chovné skupiny není žádoucí. Může jít o situaci, kdy cílová velikost populace stanovená chovatelským programem je již překročena, genotyp jedinců v držení zoo je již silně zastoupen a další množení již není žádoucí, jestliže expozičně držená zvířata nesou nežádoucí genetické vlohy nebo jde o křížence poddruhů, atd. Metody regulace plodnosti musí být voleny vždy s ohledem na prospěch celé populace v lidské péči, musí být brána v úvahu možnost, že se početnost populace v budoucnu změní nebo chovatelské záměry se zvířaty odlišných genotypů nezdaří. Nevratné (chirurgické) metody nebo dočasné (farmakologické) metody sterilizace musí být odpovědně zváženy včetně zdravotních rizik, vlivu na chování jednotlivého zvířete i etologii skupiny (stáda, hejna, smečky). Je nutno brát v úvahu klady a zápory antikoncepce [13], vážit možnost dočasného nebo trvalého odděleného chovu podle pohlaví jak uvnitř organizace, tak ve spolupráci s partnerskými zoologickými zahradami. Pokud je uvažováno o antikoncepci jen z důvodu obav z obtíží při umisťování narozených mláďat, pak u řady druhů (ze savců například u hlodavců, zajícovců, mnoha kopytníků atd.) je na místě rozmnožování (jakožto jeden z přirozených projevů chování zvířat) umožnit a následně provádět chovatelskou selekci podle kritérií životaschopnosti, vitality, odolnosti k chorobám, fitness, nepřítomnosti vrozených vad nebo morfologických znaků domestikace. Takový selekční tlak v přírodě působí a bez něj dochází k posunům v genotypových frekvencích (genetickému driftu) v populaci v lidské péči, které znehodnocují genofond populace. U mnoha vzácných a ohrožených druhů je pak vhodné rovněž umožnit reprodukci, vybudovat větší chovné zařízení buď v expozici, nebo mimo ni, a držet z chovatelských důvodů [4] větší počet zvířat než vyžadují účely expoziční Úhyny zvířat a euthanasie Příčiny úhynů zvířat chovaných v zoo (nebo během transportů či bezprostředně po umístění zvířete mimo brněnskou zoo) je třeba soustavně zjišťovat (pitva a navazující postmortální vyšetření) a vyhodnocovat. Tato zásada se nepoužije jen pokud proti pitvě lze postavit racionální důvody, jako u krátkověkých bezobratlých druhů /hmyz/ či běžně chovaných druhů /akvarijní rybky, běžně chovaní hlodavci.../ kdy je příčina úhynu často zřejmá. S výsledky zjišťování příčin úhynů musí být vždy seznámeni ošetřovatelé uhynulého zvířete. Ošetřovatelé mají právo klást nadřízeným otázky o příčině úhynu, etiologii onemocnění, a o preventivních opatřeních, která byla přijata, aby se poškození zdraví a úhynům zvířat předcházelo, jakož i vyjadřovat se k těmto skutečnostem. Tyto informace jsou nedílnou součástí vzdělávání personálu. Jestliže byly u nemocného nebo poraněného zvířete vyčerpány či vyloučeny všechny dostupné možnosti léčby, musí být zvíře humánně bezbolestně utraceno. Rozhodnutí o utracení

9 Koncepce řízení chovatelského úseku Zoologické zahrady města Brna, p.o. Strana 9/14 vydá vždy veterinární lékař (Zákon č. 166/1999 Sb., veterinární zákon ). Bere se v úvahu i dosažitelná míra kvality života zvířete v případě jeho přežití; není-li možné předpokládat uspokojivou kvalitu života zvířete, je nutná porážka nebo utracení. Při nakládání s těly uhynulých či utracených zvířat musí být respektován veterinární zákon, u zvláště chráněných druhů rovněž zákon o ochraně přírody a krajiny, u druhů vyjmenovaných v přílohách úmluvy CITES rovněž tato konvence. Vždy by měly být zváženy možnosti uchování biologického materiálu pro výzkum nebo výuku (preparace, spolupráce s vědeckými nebo muzejními institucemi) Reintrodukční programy a výzkum Na národní úrovni jsou záchranné programy zvláště chráněných druhů koordinovány Agenturou ochrany přírody a krajiny zřízenou Ministerstvem životního prostředí. Mezinárodní reintrodukční programy řídí IUCN a jeho skupiny SSC specialists groups. Mělo by být věcí cti organizace podílet se důstojnou mírou na těchto projektech, jakož i na výzkumu směřujícímu k ochraně biodiversity. K tomu je nezbytné na vysoké odborné úrovni chovat zdravé populace příslušných druhů a rovněž disponovat odborně zdatnými zaměstnanci schopnými mezinárodní spolupráce Veřejná vystoupení, drezůra. Eticky nepřípustné praktiky Veřejná vystoupení (např. tzv. komentovaná krmení zvířat v zoo, sokolnické ukázky, ukázky zvířat mimo zoo, např. ve školách, na výstavách) musí být zaměřena výhradně k prezentaci biologie druhu, jeho přirozeného chování a zejména potřeby jeho ochrany. Nikdy nesmí být zvíře jako živý tvor zlehčováno, prezentováno nedůstojným, ponižujícím způsobem. (Což je obtížně očekávatelné v instituci, která se nedůstojným, ponižujícím způsobem chová k vlastním spolupracovníkům a zaměstnancům.) To platí nejen pro volně žijící zvířata držená v chovu zoo, ale i pro druhy domestikované například v kontaktní expozici dětské zoo a rovněž pro zvířata v péči dětí ve Staničce mladých přírodovědců při brněnské zoo. Má-li zoo plnit své poslání, žádné ze zvířat, které chová, nesmí být ani živou hračkou, ani klaunem, kašpárkem, ani dekorací interiéru haly či restaurace. Expozice Dětská zoo, kde děti loví králíky, kteří se pokoušejí před nimi ukrýt a honí husy prchající kolem dokola po dvorku bez jakéhokoliv edukativního smyslu, je typickým příkladem nepřípustné praktiky. 4. Publikační a přednášková činnost Moderní zoologická zahrada není menažerií, zvěřincem, pokouší se přispět svým dílem k zachování biodiverzity světové fauny. Prezentací biologické rozmanitosti pro veřejnost a popularizací vědeckých informací pak prolamuje bariéru neznalosti a nezájmu u veřejnosti. Osobní, bezprostřední, všemi smysly získaná zkušenost ze setkání s živými zvířaty v zoo poskytuje nejen holou informaci o biologii druhu a příčinách jeho ohrožení, ale i emoční prožitek [12]; poznání, že vyhynutí druhu je skutečnou ztrátou, které má smysl zabránit. Současně však nelze na celou veřejnost pohlížet jako na laickou, neinformovanou. Naopak, chov exotických zvířat od akvarijních rybek, přes terarijní živočichy, exotické ptactvo, až po drobné savce je čím dál populárnější zájmovou činností, je svébytným oborem, kde amatéři i profesionálové každodenně posouvají hranici poznání, vydávají odbornou literaturu knižní i periodickou, spolčují se v národních i mezinárodních organizacích atd. Vedle ničení biotopů a stanovišť, nadměrného lovu či nelegálního obchodu, vznikl v

10 Koncepce řízení chovatelského úseku Zoologické zahrady města Brna, p.o. Strana 10/14 lidské civilizaci i další negativní jev související s nedomestikovanými druhy zvířat: Neodborný chov, utrpení zvířat v důsledku neodborného zájmového chovu a nekalé praktiky v obchodě se zájmovými zvířaty. Zoologické zahrady jako nekomerční zařízení profesionálně chovající exotická zvířata se stávají neformální autoritou v této oblasti, to jim dává možnost a morální povinnost poskytovat konzultace, poradenství a popularizovat odborné poznatky o biologických požadavcích zvířat držených v zájmových chovech a o welfare. Podmínkou důvěryhodnosti těchto snah je však vlastní čistý štít. Chovatelský úsek zoo musí být schopen držet chovaná zvířata ve vyhovujících podmínkách, které mohou být veřejnosti právem představeny jako vzor, jímž je možno se kdykoliv inspirovat. První podmínkou je vysoká odborná úroveň celého úseku, prostor pro realizaci všech spolupracovníků s hlubokým zájmem o obor. Teprve taková situace přinese publikování hodné chovatelské výsledky, od nichž se mohou odvíjet výstupy publikační či přednáškové. Při publikaci chovatelských výsledků a postupů je nutno postupovat korektně a kolegiálně, v zájmu zvyšování odborné úrovně všech chovů zvířat v lidské péči. Údaje o podmínkách a metodách chovu musí být publikovány nezkreslené a úplné. Obrátit se k odborné, chovatelské veřejnosti se organizaci vyplatí. Je omylem domnívat se, že nepoučená, laická veřejnost mezi návštěvníky drtivě převažuje. Ve skutečnosti většina rodin nějaké zvíře v zájmovém chovu drží, a vysoký podíl návštěvníků alespoň v dílčí oblasti svého zájmu kvalitní chov rozpozná. Naopak neodborný, nekompetentně řízený chov exotických zvířat v pozlátkovém balení sice rozezná jen malá část návštěvníků zoo, tato negativní informace se však snadno šíří ústním podáním. Získat si respekt odborné veřejnosti je tedy jednou z cest k pevnější vazbě mezi obyvateli zejména města Brna a jejich zoologickou zahradou. 5. Spolupráce na národní a mezinárodní úrovni Po formální stránce členství v národních a mezinárodních organizací se situace zoo Brno jeví přiměřenou. Při bližším pohledu však k dostatečně účinné spolupráci nedochází. Není to dáno členstvím, ale aktivitou zoo v těchto organizacích. Již zmíněná vysoká fluktuace ve vedení a středním managementu CHÚ nedovolila vytvořit a kultivovat osobní vztahy s kolegy v partnerských institucích. Ani na národní úrovni (UCSZ) není zastoupení a aktivita brněnské zoo v komisích dostatečná, na mezinárodní úrovni (WAZA, EAZA, TAGs, ISIS ) je naše aktivita doslova ubohá. Vždyť na kterýchkoliv dvou po sobě jdoucích zasedáních se naši partneři sotva kdy sešli se stejným zástupcem naší instituce (vyjma ředitele, který ovšem dostatečně nekomunikuje v angličtině). Přitom ani zastoupení jedním zoologem (dnes například zoolog specialista Mgr. Dobiáš) nestačí (nejedná-li se konkrétně v jeho případě o komisi pro evidenci zvířat). Dnešní struktura TAGs vypracovávajících Regional Collection Plans a komunikace s koordinátory chovu jednotlivých EEPs předpokládá účast odborníků, kteří mají o daný druh či taxonomickou skupinu hluboký zájem, mají praktické zkušenosti s jejich chovem, přehled o situaci taxonu v partnerských institucích a příbuzenské struktuře subpopulace v zajetí. Nelze očekávat, že tuto úlohu splní jeden člověk z instituce pro celou šíři zástupců živočišné říše chovaných v zoo. Naši situaci je nutno radikálně změnit. Chovatelský úsek musí z části získat, z větší části sám vyprodukovat odborníky pro jednotlivé druhy a taxonomické skupiny těch chovaných zvířat, jejichž chov má být vizitkou instituce, středem našeho zájmu (viz též kapitola 3.1.) Musíme mít několik (v nejbližší době nejméně 6) specialistů pro různé taxonomické skupiny, schopných rutinní nadnárodní kooperace. Ti pak musí obdržet kompetence k tomu, aby v zájmu dosahování cílů instituce účinně jednali v organizacích, jichž je dnes naše zoo platícím, avšak pasívním členem.

11 Koncepce řízení chovatelského úseku Zoologické zahrady města Brna, p.o. Strana 11/14 6. Řízení lidských zdrojů na úrovni úseku V současnosti má chovatelský úsek následující personální strukturu: Funkce vedoucího chovatelského úseku (hlavního zoologa) je déle než rok neobsazena, úsek formálně řídí přímo ředitel zoo. Úsek se člení na pět útvarů (administrativa, welfare, speciální zoologie, krmiva a provoz), z nichž první tři jsou obsazeny jediným zaměstnancem, poslední jmenovaný útvar naopak zahrnuje 85% personálu úseku a jeho současný vedoucí (takzvaný provozní zoolog, SŠ, v době jmenování do funkce /podzim 2007/ bez praxe v zoo) v době bezvládí začal úkolovat i kolegy z ostatních útvarů, kteří jsou mu v organizační struktuře rovni. Formálně pak vedoucí provozního útvaru řídí šest takzvaných revírníků, kteří fakticky bez svěřených pravomocí nesou veškerou odpovědnost za práci chovatelů a ošetřovatelů zvířat a chod jednotlivých pracovišť. Mezi prací takzvaných revírníků, chovatelů a ošetřovatelů jsou rozdíly nepostřehnutelné, vzájemně se plnohodnotně zastupují. Liší se formálně svěřená odpovědnost. Jak již bylo řečeno, k odpovědnosti ovšem není delegována odpovídající pravomoc (kompetence). Nejhůře honorováni za práci jsou takzvaní pomocní ošetřovatelé, pak ošetřovatelé, jen o trochu lépe chovatelé. Neexistuje předvídatelný postup mezi těmito funkcemi, o nějž by pak zaměstnanci mohli vlastní iniciativou usilovat. Revírník byl mnohokráte ze dne na den a bez jakéhokoliv odůvodnění ponížen na ošetřovatele, ošetřovatel bez praxe chovatele jmenován revírníkem. Mezi výší dosaženého vzdělání, odbornou praxí a dosaženými chovatelskými výsledky (či publikační a přednáškovou aktivitou) na straně jedné, a pozicí v rámci úseku na straně druhé, existuje volná negativní korelace. Tedy z pěti vedoucích útvarů jen dva mají vysokoškolské vzdělání a žádný z nich nedisponuje dostatečnou praxí v zoo. Na druhé straně mezi chovateli a dokonce ošetřovateli najdeme řadu v našem oboru vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců s praxí a prokazatelnými výsledky své práce i dobrými jazykovými znalostmi a dalšími osobnostními předpoklady. Je příznačné, že dva jediní VŠ zaměstnanci se státní zkouškou v oboru chovu exotických zvířat a s dlouholetou chovatelskou praxí jsou oba ošetřovateli. Rovněž z pouhých čtyř absolventů a absolventek studijního oboru chovatel cizokrajných zvířat (Střední odborná škola Praha 9 Čakovice) je jen jediný revírníkem, nikdo nezastává vyšší pozici. Od roku 1997 nikdo z provozu nepostoupil ani na pozici vedoucího některého útvaru. Obecně platí, že čím delší praxe a vyšší vzdělání a vnitřní motivace zaměstnance úseku, tím vyšší je četnost a závažnost konfliktů se současným ředitelem zoo a tím horší jsou pracovní perspektivy zaměstnance. Realizace této koncepce musí spočívat v tom, že práce s lidskými zdroji se otočí o sto osmdesát stupňů. Je v zájmu organizace i úseku, aby existovala silná pozitivní korelace mezi pracovními výsledky, zkušenostmi, vzděláním a dalšími osobnostními charakteristikami zaměstnanců a mezi zastávanou pracovní pozicí. Celoživotní vzdělávání a dlouhodobé výsledky práce musí být napříště oceněny, nikoliv zatíženy sankcí. Tato koncepce je postavena na soustavném využívání znalostí, praktických dovedností, zkušeností a týmové práce zaměstnanců ve prospěch úkolů zoo, nikoliv pro sebeukájení deviantních potřeb ředitele. Není důvod nadále kastovat spolupracovníky do tolika odstupňovaných pozic, neboť to ničí týmovou spolupráci. Není nadále počítáno s pozicí pomocný ošetřovatel. Ošetřovatel by měl postoupit na pozici chovatele, jakmile si osvojí práci tak, aby mohl převzít odpovědnost za svěřená zvířata a pracovat samostatně. Při plném pracovním úvazku tedy nejpozději do roka od nástupu na úsek; nebude-li zaměstnanec po roční praxi schopen samostatné práce, není v zájmu zoo obnovovat jeho pracovní smlouvu. Současně je povinností zoo, vyplývající i z jejích mezinárodních závazků [3, 13] vzdělávat personál na nejvyšší možnou úroveň. V našich podmínkách to znamená školit a podporovat studium zaměstnanců úseku tak, abychom nejméně každou expozici (ať již systematicky, nebo zoogeograficky zaměřenou) mohli svěřit do kompetence kurátorovi, který

12 Koncepce řízení chovatelského úseku Zoologické zahrady města Brna, p.o. Strana 12/14 nebude toliko zadávat a kontrolovat práci malého týmu spolupracovníků, jako dosud takzvaní revírníci, ale bude zejména schopen spravovat expozici a definovat i realizovat chovatelský program (vnitřní collection plan) zvířat obývajících jemu svěřenou expozici. Jejich samostatnou odbornou práci bude koordinovat přímo vedoucí úseku. Kurátorům musí být svěřena kompetence sestavovat chovné skupiny či základní stádo zvířat ve své expozici, i podílet se na umístění odchovaných zvířat, a za tím účelem jednat s partnery na národní i mezinárodní úrovni, a dále odborně a profesně růst. Taková možnost seberealizace v oboru nechť je pak přirozeným motivačním faktorem pro zaměstnance úseku. 7. Koncepční změny v organizační struktuře úseku V čele chovatelského úseku bude nadále stát vedoucí úseku hlavní zoolog. Zachován zůstane útvar krmiv. V tomto útvaru dojde pouze k povýšení tzv. pomocných ošetřovatelů na ošetřovatele respektive chovatele a dále je třeba věnovat pozornost a vytvářet podmínky k celoživotnímu vzdělávání vedoucího útvaru - krmiváře. Je na zvážení, zda usilovat o posílení útvaru krmiv o traktoristu. Zrušeny budou útvary administrativy a welfare. Tyto útvary jsou tvořeny jediným zaměstnancem; pokud budou jejich funkční místa zachována, budou podléhat přímo vedoucímu CHÚ, avšak ztratí pozici útvaru a příslušní zaměstnanci ztratí postavení vedoucího útvaru. Bude zrušen nesmyslný útvar speciální zoologie a zanikne funkční místo zoolog specialista. Bude však současně zřízen útvar výměny, transportu a evidence zvířat, který převezme i smysluplné části dosavadní pracovní náplně zoologa specialisty, a dále bude mít za úkol podstatně odborně zlepšit úroveň transportů zvířat, zlepšit welfare a snížit podíl úhynů a poškození zdraví zvířat během transportů a navazujících činností (viz též kapitola 3.2.). Postavení útvaru získá okamžitě Stálá akvarijní výstava. Revírník získá ihned pozici vedoucího útvaru a kurátora této expozice. Budou zrušeny takzvané revíry, jednotlivá pracoviště budou v průběhu přechodného období redefinována jako součásti samostatných expozic. Tyto expozice získají statut útvaru, v jejichž čele bude stát vedoucí útvaru kurátor expozice. Počet samostatných expozic není definován touto koncepcí. Počet ošetřovatelů a počet chovatelů pracujících v jednotlivých expozicích nebude pevně dán organizačním řádem zoo ani jeho přílohami. Pracovní pozice ošetřovatel bude nadále vnímána jako přechodná (dočasná do doby, kdy zaměstnanec začne být schopen pracovat samostatně a převezme plnou odpovědnost). Není v zájmu organizace, aby od stolu sepsaný organizační řád omezoval možnost kteréhokoliv zaměstnance zvýšit svoji kvalifikaci a začít ve prospěch organizace na pokyn odpovědného nadřízeného pracovat samostatně. Bude věnována velká pozornost vzdělávání a osobnostnímu rozvoji kurátorů, chovatelů a dalších zaměstnanců úseku. Bude zrušen nadbytečný mezičlánek - útvar provoz - a zrušeno funkční místo provozní zoolog. 8. Výsledná pozice chovatelského úseku, návaznosti v organizační struktuře zoo a vztah k vedlejším činnostem organizace Cílem této koncepce je vytvořit lidem týmu zaměstnanců chovatelského úseku zoo Brno podmínky k výraznému zvýšení odborné úrovně jejich práce (která dosud byla neodborným řízením opakovaně znehodnocována), k dosahování lepších chovatelských výsledků a tím i k pozvednutí celé brněnské zoo.

13 Koncepce řízení chovatelského úseku Zoologické zahrady města Brna, p.o. Strana 13/14 Prostředkem k tomuto cíli je rehabilitace chovatelského úseku a jeho zaměstnanců uvnitř zoo. Vždyť za dnešního stavu výkonní odborníci v provozu CHÚ, na jejichž tvůrčí práci zoo doslova stojí, jsou mnohastupňovou organizační strukturou organizace poníženi hluboko pod rutinní administrativní síly jiných úseků. Jejich know-how pak zoo nevyužívá a tvůrčí potenciál je ztracen. Dnes jsme jako škola, kde nezáleží na tom, zda žáky někdo něco učí; jako nemocnice, kde není sledováno kdo a jak pacienty léčí; jako knihovna, která o svůj knižní fond systematicky nepečuje, ale doplňuje ho jen nahodile z výprodejů a darů. Nejsme zoo, jen si na zoologickou zahradu hrajeme. Dosáhneme-li podstatného zlepšení v chovu zvířat a v jejich prezentaci v expozicích, tedy v hlavní činnosti zoo, pak teprve může sekundárně na náš výkon navázat propagačně vzdělávací úsek, přivést pomocí vhodných nástrojů více návštěvníků do zoo a realizovat svoji vzdělávací funkci. Terciálně může být takové zvýšení úrovně zoo zpeněženo obchodním úsekem. Budeme vděční za spolupráci a servis, který poskytují úseky technický a ekonomický. 9. Závěr Tato koncepce řízení chovatelského úseku Zoologické zahrady města Brna, příspěvkové organizace, vychází ze zásad respektovaných národních i mezinárodních organizací, jichž je naše zoo členem. Na národní úrovni jde o Unii českých a slovenských zoologických zahrad a akvárií (UCSZ), mezinárodně pak European association of zoos and aquaria (EAZA) a World association of zoos and aquariums (WAZA). Tím se dostává do sporu a konfliktu s dosavadním směřováním a řízením brněnské zoo. Jeví se nemožným realizovat tuto koncepci, nedojde-li k personální změně na místě ředitele zoo. Je to paradoxní, uvážíme-li, že právě v prvních letech působení současného ředitele brněnská zoo do mezinárodních organizací vstupovala, a ředitel strategické dokumenty těchto organizací často zmiňuje. Proč tedy změny v organizaci směřují opačným směrem, od odbornosti k diletantismu, od vlastní, hlavní činnosti k obchodním a doplňkovým aktivitám, od zoo ke zvěřinci, menažerii či špatnému cirkusu? Proč etické požadavky a nároky zvířat na welfare stojí stranou? Proč jsou chovatelské záchranné programy utlumeny? A proč jsou aktivity ochrany přírody realizovány zoologickou zahradou jen formálně, ve skutečnosti jsou dodavatelsky zakoupeny jen, aby bylo učiněno zadost požadavkům zákona o zoologických zahradách? Zdá se, že samotný ředitel to tak vůbec nevnímá. Právě tím je zmařena naděje na změnu k lepšímu. Snad je to pozůstatek jeho komunistické minulosti, která zformovala onen formalistický přístup. Jeví se, že díla nejrespektovanějších světových autorit v oboru jsou managementem brněnské zoo používána stejně, jako byly citace z marxismu-leninismu a odkazy na závěry posledního sjezdu KSČ používány vedoucími kádry před listopadem Jako klišé bez významu, úlitba, jako zástěrka pro cokoliv. Nechť tento koncept poslouží ku prospěchu zoo, až to bude možné. Nechť poslouží těm, kdo se dočkají takového managementu zoo, jehož odbornost a zájem o obor dosáhnou alespoň úrovně šikovnějších z dětí ve staničce mladých přírodovědců. 17. listopadu 2009 author: Anonymous; autorem označeno jako volně šiřitelné dílo

14 Koncepce řízení chovatelského úseku Zoologické zahrady města Brna, p.o. Strana 14/ References 1. Dickie, Lesley A. (2009): The sustainable zoo: an introduction. International Zoo Yearbook Vol. 43 Issue 1, Pages EAZA - Breeding Programmes. Amsterdam: EAZA. Available on line from: Programmes.aspx 3. EAZA Strategy Amsterdam: EAZA. Available on line from: 4. Chesser, Ronald K., Smith Michael H., Lehr Brisbin Jr. I.(2007): Management and maintanance of genetic variability in endangered species. International Zoo Yearbook Vol. 20, Issue 1, Pages IUCN Technical Guidelines on The Management of Ex-situ populations for Conservation. Approved at the 14 th Meeting of the Programme of Council, Gland, Switzerland, 10 December Available on-line from: blications/iucn_guidelines_and_policy_statements_/ 6. Kleiman, Devra G., et al. (1996): Wild mammals in captivity: principles and techniques. Chicago and London: The University of Chicago Press. ISBN Markowitz, H. (1982): Behavioral enrichment in the zoo. New York and London: Oxford University Press. ISBN 13: Miller Eric R. (2007): Introduction to 'Animal Health and Conservation' in Volume 41 of the International Zoo Yearbook. International Zoo Yearbook Vol.41 Issue 1, Pages Penning, M. et al (2009): Turning the Tide. A Global Aquarium Strategy for Conservation and Sustainability Imlementation of the World Zoo and Aquarium Conservation Strategy by the WAZA Aquarium Community and Partners. Bern: WAZA. Available on-line from: 10. Robbins, Charles T. (2001): Wildlife Feeding and Nutrition. (2 nd ed.), San Diego and London: Academic Press. ISBN Soule, Michael E.(1987): Viable populations for conservation. (5 th reprint 1996), Cambridge: Cambridge University Press. ISBN WAZA (2005): Building a future for wildlife. The World Zoo and Aquarium Conservation Strategy. Bern: WAZA. ISBN X. 13. WAZA (2008): Code of Ethics & Animal Welfare. Bern: WAZA. Available on-ine from: 14. Zoo Brno (2009): Výroční zpráva Zoologické zahrady města Brna, p.o. za rok Available on-line from: 15. Zoo Brno (1999): Výroční zpráva Zoologické zahrady města Brna Brno: Zoologická zahrada města Brna.

17/2004 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

17/2004 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 17/2004 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 7. ledna 2004 o pravidlech pro poskytování dotací provozovatelům zoologických zahrad Vláda nařizuje podle 18 zákona č. 162/2003 Sb., o podmínkách provozování zoologických

Více

VÝKLAD K VYHLÁŠCE č. 411/2008 Sb., O STANOVENÍ DRUHŮ ZVÍŘAT VYŽADUJÍCÍCH ZVLÁŠTNÍ PÉČI - - ZPRACOVANÝ NA ZÁKLADĚ ODŮVODNĚNÍ K NÁVRHU VYHLÁŠKY

VÝKLAD K VYHLÁŠCE č. 411/2008 Sb., O STANOVENÍ DRUHŮ ZVÍŘAT VYŽADUJÍCÍCH ZVLÁŠTNÍ PÉČI - - ZPRACOVANÝ NA ZÁKLADĚ ODŮVODNĚNÍ K NÁVRHU VYHLÁŠKY VÝKLAD K VYHLÁŠCE č. 411/2008 Sb., O STANOVENÍ DRUHŮ ZVÍŘAT VYŽADUJÍCÍCH ZVLÁŠTNÍ PÉČI - - ZPRACOVANÝ NA ZÁKLADĚ ODŮVODNĚNÍ K NÁVRHU VYHLÁŠKY I. OBECNÁ ČÁST Dosavadní právní úprava (do 30.9.2008) Dosud

Více

192/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 13. dubna 2004 o ochraně zvířat při chovu, veřejném vystoupení nebo svodu

192/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 13. dubna 2004 o ochraně zvířat při chovu, veřejném vystoupení nebo svodu 192/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 13. dubna 2004 o ochraně zvířat při chovu, veřejném vystoupení nebo svodu Ministerstvo zemědělství stanoví podle 29 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání,

Více

Přílohy. Obrazová příloha. Orangutan bornejský v Zoo Ústí nad Labem. Kočkodani husarští v Zoo Ohrada

Přílohy. Obrazová příloha. Orangutan bornejský v Zoo Ústí nad Labem. Kočkodani husarští v Zoo Ohrada Přílohy Obrazová příloha Orangutan bornejský v Zoo Ústí nad Labem Kočkodani husarští v Zoo Ohrada Orangutan sumaterský v Zoo Liberec Makak magot v Zooparku Chomutov Samec Richard v Zoo Praha Orangutan

Více

ZÁCHRANNÉ PROGRAMY A ZÁCHRANNÉ STANICE

ZÁCHRANNÉ PROGRAMY A ZÁCHRANNÉ STANICE ZÁCHRANNÉ PROGRAMY A ZÁCHRANNÉ STANICE Záchranné programy zvláště chráněných druhů Problematika záchranných programů je upravena v Zákoně o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. K ochraně zvláště chráněných

Více

VYHLÁŠKA ze dne 22. prosince 2008 o ochraně zvířat při veřejném vystoupení a při chovu

VYHLÁŠKA ze dne 22. prosince 2008 o ochraně zvířat při veřejném vystoupení a při chovu Strana 30 Sbírka zákonů č. 5 / 2009 5 VYHLÁŠKA ze dne 22. prosince 2008 o ochraně zvířat při veřejném vystoupení a při chovu Ministerstvo zemědělství stanoví podle 29 odst. 1 k provedení 7a odst. 7 zákona

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 Vypracoval: Ing. Radomil Poles OBSAH Úvod... 2 1 Stručná charakteristika současného stavu... 2 1.1 Současný stav... 2 1.2 Vzdělávací

Více

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Konference ČAS Jak mohou české sestry více ovlivnit zdraví populace? 22. 5. 2014 Praha Společný cíl zdravá populace Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví zahrnuje:

Více

Zaměstnanec je při výkonu služby povinen dodržovat práva skupin a jednotlivců,

Zaměstnanec je při výkonu služby povinen dodržovat práva skupin a jednotlivců, ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ DS Strana: 1/6 Změna: 0 Etický kodex zaměstnanců DS Wágnerka Tento etický kodex byl napsán z důvodu ujednocení náhledu na standardy chování všech zaměstnanců Domova pro seniory

Více

b) originálem originál listiny nebo úředně ověřená kopie listiny, c) údaji o odborné praxi 1. informace o druhu odborné praxe,

b) originálem originál listiny nebo úředně ověřená kopie listiny, c) údaji o odborné praxi 1. informace o druhu odborné praxe, Sbírka zákonů č. 215 / 2012 Strana 3067 215 VYHLÁŠKA ze dne 15. června 2012 o odborné způsobilosti pro distribuci některých produktů na finančním trhu Česká národní banka stanoví podle 170 odst. 1 zákona

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2011 2012

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2011 2012 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2011 2012 Schváleno Radou vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 10. prosince 2010. ÚVOD Národní akční program bezpečnosti

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2013 2014

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2013 2014 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2013 2014 Schváleno Radou vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 14. prosince 2012. Úvod Národní akční program bezpečnosti

Více

Věstník ČNB částka 20/2002 ze dne 19. prosince 2002

Věstník ČNB částka 20/2002 ze dne 19. prosince 2002 Třídící znak 1 1 2 0 2 5 1 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 12 ZE DNE 11. PROSINCE 2002 K VNITŘNÍMU ŘÍDICÍMU A KONTROLNÍMU SYSTÉMU BANKY 0 Česká národní banka podle 15 s přihlédnutím k 12 odst. 1 a 8

Více

pracujících s laboratorními zvířaty;

pracujících s laboratorními zvířaty; MNOHOSTRANNÉ KONZULTACE SMLUVNÍCH STRAN EVROPSKÉ DOHODY O OCHRANĚ OBRATLOVCŮ POUŽIVANÝCH PRO POKUSNÉ A JINÉ VĚDECKÉ ÚČELY (Řada evropských smluv č. 123) Usnesení o vzdělávání a školení osob pracujících

Více

Minimální požadavky na ochranu telat, prasat O ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely Směrnice 16-18

Minimální požadavky na ochranu telat, prasat O ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely Směrnice 16-18 Minimální požadavky na ochranu telat, prasat O ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely Směrnice 16-18 Ing. Pavel Stonawský akreditovaný poradce MZe ČR EKOTOXA OPAVA s.r.o. pracoviště Olomouc, Blanická

Více

ODŮVODNĚNÍ vyhlášky č. 372/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 22/2013 Sb., o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání I.

ODŮVODNĚNÍ vyhlášky č. 372/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 22/2013 Sb., o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání I. ODŮVODNĚNÍ vyhlášky č. 372/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 22/2013 Sb., o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání I. Obecná část Název Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 22/2013 Sb.,

Více

Zákon č. 162/2003 Sb., o zoologických zahradách

Zákon č. 162/2003 Sb., o zoologických zahradách Zákon č. 162/2003 Sb., o zoologických zahradách RNDr. Magdalena Boučková odbor druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků Ministerstvo životního prostředí magdalena.bouckova@mzp.cz Směrnice Rady

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

stav k 11. 4. 2008 Přehled platných předpisů Evropských společenství k CITES *) [podrobnější přehled je v dokumentu Euleg080411.

stav k 11. 4. 2008 Přehled platných předpisů Evropských společenství k CITES *) [podrobnější přehled je v dokumentu Euleg080411. PŘEHLED LEGISLATIVY EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ A ČESKÉ REPUBLIKY v oblasti ochrany druhů volně včetně Úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně (CITES) stav k 11. 4. 2008 Přehled platných předpisů

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb PhDr. Hana Janečková, PhD. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Praha 16.2.2006 Význam vzdělávání v dějinách

Více

Ochrana zvířat s využitím znalostí etologie - jak zvládnout kontroverzní témata. Ing. Lenka Skoupá

Ochrana zvířat s využitím znalostí etologie - jak zvládnout kontroverzní témata. Ing. Lenka Skoupá Ochrana zvířat s využitím znalostí etologie - jak zvládnout kontroverzní témata Ing. Lenka Skoupá Právo a zvířata Mezi hlavní orgány ochrany zvířat patří Ministerstvo zemědělství a Státní veterinární správa.

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01092016 Verze: 1.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument

Více

MORAVSKÁ GALERIE BRNO. Koncept rozvoje, poslání, cíle a řízení organizace. Obsah

MORAVSKÁ GALERIE BRNO. Koncept rozvoje, poslání, cíle a řízení organizace. Obsah MORAVSKÁ GALERIE BRNO Koncept rozvoje, poslání, cíle a řízení organizace Obsah 1. Úvod 2. Cíle, rozvoj a poslání MG dle státní kulturní politiky 3. Analýza současného stavu 4. Návrhy dalšího rozvoje pro

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2015 2016

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2015 2016 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2015 2016 Schváleno Radou vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 19. prosince 2014 Úvod Národní akční program bezpečnosti

Více

g) obsah a rozsah kurzu odborné přípravy pro získání vzor osvědčení o způsobilosti pro osoby podílející se na úkonech souvisejících s porážením

g) obsah a rozsah kurzu odborné přípravy pro získání vzor osvědčení o způsobilosti pro osoby podílející se na úkonech souvisejících s porážením Strana 100 Sbírka zákonů č. 22 / 2013 22 VYHLÁŠKA ze dne 23. ledna 2013 o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání Ministerstvo zemědělství stanoví podle 29 odst. 1 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu

Více

NOVÁ KONCEPCE ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY PŘÍSLUŠNÍKŮ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY INFORMACE O KONCEPCI ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY

NOVÁ KONCEPCE ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY PŘÍSLUŠNÍKŮ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY INFORMACE O KONCEPCI ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY NOVÁ KONCEPCE ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY PŘÍSLUŠNÍKŮ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY INFORMACE O KONCEPCI ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY PhDr. Petr Jedinák, Ph.D. katedra managementu a informatiky, Fakulta bezpečnostně právní,

Více

Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty (SAS Vejprty) Obsah

Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty (SAS Vejprty) Obsah Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty (SAS Vejprty) Obsah Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty... 1 Název a adresa zařízení... 2 Poslání

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01022014 Verze: 2.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument v listinné podobě je

Více

Ochrana přírody a krajiny v ČR. Přednáška NOK

Ochrana přírody a krajiny v ČR. Přednáška NOK Ochrana přírody a krajiny v ČR Přednáška NOK Vývoj 1838 první rezervace 1933 soupis za území Československa 1956 první zákon 1990-1992 zřízení ministerstva ŽP a moderní zákon o ochraně přírody a krajiny

Více

Vyjádření k povinnosti označit druh zvířete vyžadující zvláštní péči ve vztahu k záchranným stanicím a k povolování záchranných stanic

Vyjádření k povinnosti označit druh zvířete vyžadující zvláštní péči ve vztahu k záchranným stanicím a k povolování záchranných stanic ODBOR ŽIVOČIŠNÝCH KOMODIT 17210 SPISOVÁ ZN.: = čj. NAŠE ČJ.: 19721/2009-17210 VYŘIZUJE ODDĚLENÍ OCHRANY ZVÍŘAT, JUDr. Spurná TELEFON: 221 812 346 FAX: 221 812 967 E-MAIL: jana.spurna@mze.cz ADRESA: Těšnov

Více

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Ing. Milan Šmíd, Bazény a wellness s.r.o. projektový ateliér Mnoho z nás vyskytuje v pozici, že má na starosti jednoho a více podřízených. V tomto případě je

Více

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah 1. Preambule... 2 1.1 Cílová skupina... 2 1.2 Dostupnost akutní péče... 2 2. Služby poskytované akutním psychiatrickým oddělením... 3 2.1 Obecné požadavky...

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 6. zasedání zastupitelstva města dne: 28. 6. 2012 Bod pořadu jednání: Vypsání výběrového řízení na dodavatele stavby "Centrum aktivního odpočinku" Zpracoval:

Více

Návrh Priorit do Strategického rámce MAP ORP České Budějovice

Návrh Priorit do Strategického rámce MAP ORP České Budějovice Návrh Priorit do Strategického rámce MAP ORP České Budějovice Seznam priorit Priorita 3 Priorita 4 školství v ORP České Budějovice Posílení kooperací a spolupráce za účelem zvyšování kvality a efektivity

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

MNOHOSTRANNÉ KONZULTACE SMLUVNÍCH STRAN EVROPSKÉ DOHODY O OCHRAN

MNOHOSTRANNÉ KONZULTACE SMLUVNÍCH STRAN EVROPSKÉ DOHODY O OCHRAN MNOHOSTRANNÉ KONZULTACE SMLUVNÍCH STRAN EVROPSKÉ DOHODY O OCHRANĚ OBRATLOVCŮ POUŽIVANÝCH PRO POKUSNÉ A JINÉ VĚDECKÉ ÚČELY (Řada evropských smluv č. 123) Usnesení o ustájení laboratorních zvířat a péči

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1a 1b 2a 2b 2c 3a 3b 3c 1. Cíle a způsoby činnosti zařízení pro dčti

Více

Stanovy občanského sdružení PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství

Stanovy občanského sdružení PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství Stanovy občanského sdružení PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství PREAMBULE My spotřebitelé biopotravin a příznivci ekologického zemědělství se svobodně sdružujeme za účelem

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

Bezpečnost a ochrana zdraví; Zdravotní pojištění, zdravotní péče Normy:

Bezpečnost a ochrana zdraví; Zdravotní pojištění, zdravotní péče Normy: Název předpisu: Vyhláška, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických

Více

PROJEV PŘI PŘÍLEŽITOSTI INAUGURACE DĚKANA LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

PROJEV PŘI PŘÍLEŽITOSTI INAUGURACE DĚKANA LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI PROJEV PŘI PŘÍLEŽITOSTI INAUGURACE DĚKANA LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Aula Právnické fakulty UP, tř. 17. listopadu, Olomouc 23. června 2011 Vaše Magnificence, vážený pane rektore,

Více

FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. REGIONÁLNÍ CENTRUM VaV

FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. REGIONÁLNÍ CENTRUM VaV ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ REGIONÁLNÍ CENTRUM VaV Operačního programu VAVPI Prioritní osa 2 KARIÉRNÍ ŘÁD vysokoškolsky vzdělaných pracovníků Regionálního centra c VaV

Více

Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí

Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí Strategické cíle Strategický cíl č.1 Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí Cílová skupina lidé se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění, duševního

Více

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 16. 11. 2012 Ročník: II. Vzdělávací oblast: Ekonomika a právo Vzdělávací obor: Podnikání

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 16. 11. 2012 Ročník: II. Vzdělávací oblast: Ekonomika a právo Vzdělávací obor: Podnikání Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 16. 11. 2012 Ročník: II. Vzdělávací oblast: Ekonomika a právo Vzdělávací obor: Podnikání Tematický okruh: Marketing a management Téma: Motivace Číslo

Více

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb Samota 224, 270 33 Jesenice, IČ 71209867 Tel.: 313 599 219, e-mail: sunkovsky@domovjesenice.cz, www.domovjesenice.cz -------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Psychologie výběru zaměstnanců

Psychologie výběru zaměstnanců Psychologie výběru zaměstnanců Vybrané otázky 2: Formulace závěrů z (psycho)diagnostiky Adaptace PhDr. Martin Seitl, Ph.D. Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0138 Název projektu: Modularizace manažerského

Více

Standard č. 9. Personální a organizační zajištění Terénní osobní asistence

Standard č. 9. Personální a organizační zajištění Terénní osobní asistence Standard č. 9 Personální a organizační zajištění Terénní osobní asistence Počet zaměstnanců, jejich vzdělání a dovednosti odpovídají potřebám uživatelů a plně umožňují naplňování standardů kvality námi

Více

Návrh. Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle k provedení zákona č... Sb., o specifických zdravotních službách: 1 Úvodní ustanovení

Návrh. Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle k provedení zákona č... Sb., o specifických zdravotních službách: 1 Úvodní ustanovení Návrh VYHLÁŠKA ze dne. kterou se stanoví organizace, obsah a rozsah pracovně lékařských služeb, okruh poskytovatelů poskytujících pracovně lékařské služby podle zařazení prací do kategorií Ministerstvo

Více

STANDARDY KVALITY SPO PRO POVĚŘENÉ OSOBY. Poradenské centrum pro rodinu a děti- ÚSMĚV, z.s.

STANDARDY KVALITY SPO PRO POVĚŘENÉ OSOBY. Poradenské centrum pro rodinu a děti- ÚSMĚV, z.s. STANDARDY KVALITY SPO PRO POVĚŘENÉ OSOBY Poradenské centrum pro rodinu a děti- ÚSMĚV, z.s. OBSAH: 1. Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby 1a) Pověřená osoba má písemně definováno a zveřejněno poslání,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Stanovy Spolku Akvatera

Stanovy Spolku Akvatera Stanovy Spolku Akvatera 1) Vymezení spolku Spolek Akvatera je spolkem ve smyslu Občanského zákoníku - č. 89/2012 Sb.. Členy spolku jsou chovatelé akvarijních rybek, terarijních zvířat, okrasného ptactva

Více

Ošetřovatel a prodejce zvířat pro zájmové chovy (kód: H)

Ošetřovatel a prodejce zvířat pro zájmové chovy (kód: H) Ošetřovatel a prodejce zvířat pro zájmové chovy (kód: 41-078-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Týká se povolání: Ošetřovatel zvířat v zoo

Více

Čl. I Úvodní ustanovení

Čl. I Úvodní ustanovení Organizační řád Centra pro onkologii založenou na důkazech (Center for Evidence Based Oncology; CEBO) Institutu biostatistiky a analýz Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity Čl. I Úvodní

Více

Právní rozbor návrhu obecně závazné vyhlášky

Právní rozbor návrhu obecně závazné vyhlášky MINISTERSTVO VNITRA Odbor dozoru a kontroly veřejné správy Oddělení dozoru Liberec Právní rozbor návrhu obecně závazné vyhlášky Město: Česká Lípa Návrh Obecně závazné vyhlášky č. x/2011 města Česká Lípa

Více

STANDARD Č. 2 OCHRANA PRÁV OSOB PRÁVA UŽIVATELŮ

STANDARD Č. 2 OCHRANA PRÁV OSOB PRÁVA UŽIVATELŮ STANDARD Č. 2 OCHRANA PRÁV OSOB PRÁVA UŽIVATELŮ Pečovatelská služba Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla pro předcházení situacím, v nichž by v souvislosti s poskytováním sociální služby

Více

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt Projektový management Lekce: 8 Projektový management Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Projektový management je typ managementu uplatňovaného k zabezpečení realizace jedinečných, neopakovatelných, časově

Více

PŘÍRUČKA KLIENTA. www.medicover.cz

PŘÍRUČKA KLIENTA. www.medicover.cz PŘÍRUČKA KLIENTA www.medicover.cz Vážení klienti, velice si ceníme Vašeho zájmu o služby společnosti Medicover a dovolte nám, abychom Vám jako novému klientovi Medicover představili. Medicover je zákaznicky

Více

ORGANIZAČ NÍ Ř ÁD Centra pro experimentální biomodely

ORGANIZAČ NÍ Ř ÁD Centra pro experimentální biomodely ORGANIZAČ NÍ Ř ÁD Centra pro experimentální biomodely 1. Základní ustanovení 1.1. Centrum pro experimentální biomodely (dále jen CEB) je zřízeno jako účelové zařízení 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

OZNÁMENÍ O VOLNÉM PRACOVNÍM MÍSTĚ ZA ÚČELEM SESTAVENÍ REZERVNÍHO SEZNAMU

OZNÁMENÍ O VOLNÉM PRACOVNÍM MÍSTĚ ZA ÚČELEM SESTAVENÍ REZERVNÍHO SEZNAMU OZNÁMENÍ O VOLNÉM PRACOVNÍM MÍSTĚ ZA ÚČELEM SESTAVENÍ REZERVNÍHO SEZNAMU Název pracovní pozice Funkční skupina / platová třída Druh smlouvy Značka Uzávěrka pro podání žádostí Místo výkonu práce Platnost

Více

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Účelem zákona je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření

Více

Aplikace zákonů a nařízení a mezinárodních dohod upravujících chov ohrožených druhů světové fauny (CITES) 4

Aplikace zákonů a nařízení a mezinárodních dohod upravujících chov ohrožených druhů světové fauny (CITES) 4 Chovatel exotických ptáků (kód: 41-048-M) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Týká se povolání: Chovatel zvířat v zoo Kvalifikační úroveň NSK -

Více

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. prosince 2007 č. 1439 Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci Článek I Úvodní ustanovení Rada pro zahraniční rozvojovou spolupráci (dále

Více

Podpora hospodářské činnosti v komunitách. Pokročilá komunitní práce KSP FF UK PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D.

Podpora hospodářské činnosti v komunitách. Pokročilá komunitní práce KSP FF UK PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D. Podpora hospodářské činnosti v komunitách Pokročilá komunitní práce KSP FF UK PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D. Podpora komunitních aktivit Podporované zaměstnávání Veřejně prospěšné práce Sociální ekonomika

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ NA ROK 2016 BRNO,

Více

Strategické cíle organizace na léta 2010 2012

Strategické cíle organizace na léta 2010 2012 Domov pro seniory sv. Hedviky Kravaře, příspěvková organizace Sestavil: Maria Melecká, ředitelka Zaměstnanci úseku přímé a výchovné péče Schválil: Bc. Maria Melecká, ředitelka Platnost od: 1. 1. 2010 Strategické

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FZV FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Zpracoval: doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA Platnost a účinnost:

Více

Velbloudice dostanou na Vánoce nového samce

Velbloudice dostanou na Vánoce nového samce Strana 1 / 1 Velbloudice dostanou na Vánoce nového samce Dva roky a osm měsíců starý samec Dred dorazil včera do Zoo Brno z polské Lodže. Nahradí tak šestnáctiletého samce Rómea, který byl v Brně v deponaci

Více

Zřizovací listina. státní příspěvkové organizace NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU

Zřizovací listina. státní příspěvkové organizace NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU Č.j. 52761/2013 Zřizovací listina státní příspěvkové organizace NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU Ministerstvo kultury České republiky vydává podle 3 zákona č. 203/2006 Sb., o některých

Více

Ing. Jan Matějka ECO trend Research centre s.r.o.

Ing. Jan Matějka ECO trend Research centre s.r.o. R E G I O N A L S U S T A I N A B L E E N E R G Y P O L I C Y Regionální mapa obnovitelných zdroju energie Tvorba strategických, koncepčních a závazných dokumentů optimálního využití území z hlediska obnovitelných

Více

BRANNÁ 2011 MVDr.Pavel Mareček

BRANNÁ 2011 MVDr.Pavel Mareček BRANNÁ 2011 MVDr.Pavel Mareček úbytek přirozených instinktů úbytek teritorií snížená schopnost autoterapie somatotropní změny dentální změny institucionalizovaný stres SPOLEK PORADCŮ V EKOLOGICKÉM

Více

SOKOLNICTVÍ a PRÁVO. Bc. Marcela Medková

SOKOLNICTVÍ a PRÁVO. Bc. Marcela Medková SOKOLNICTVÍ a PRÁVO Bc. Marcela Medková SOKOLNICTVÍ a PRÁVO Sokolnictví není upraveno 1 právním předpisem, právní předpisy, které ho upravují lze rozdělit do 3 skupin podle oblasti, kterou upravují a)

Více

Praktická aplikace nové legislativy zdravotnických prostředků u klinických pracovišť. JUDr. Jakub Král, Ph.D.

Praktická aplikace nové legislativy zdravotnických prostředků u klinických pracovišť. JUDr. Jakub Král, Ph.D. Praktická aplikace nové legislativy zdravotnických prostředků u klinických pracovišť JUDr. Jakub Král, Ph.D. Brno 27. 11. 2015 Přehled právní úpravy zdravotnických prostředků a stručný výčet změn 2 Přehled

Více

PRÁVA PACIENTŮ PRÁVA HOSPITALIZOVANÝCH DĚTÍ

PRÁVA PACIENTŮ PRÁVA HOSPITALIZOVANÝCH DĚTÍ PRÁVA HOSPITALIZOVANÝCH DĚTÍ První charta práv nemocných byla vyhlášena v USA (1972), kde byly vždy vysoce ceněny lidská práva a občanské svobody David Anderson (farmakolog z Virginie )- formuloval první

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

Firemní kultura. přednáška. www.newtoncenter.cz

Firemní kultura. přednáška. www.newtoncenter.cz Firemní kultura přednáška www.newtoncenter.cz Motto: Kdo jsme, co chceme, kam jdeme? J.P. Sartre (firemní identita vize) Firemní identita Svou firemní kulturou firma: - ovlivňuje jednání svých zaměstnanců

Více

Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky

Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky Ing. Vladimír Tošovský ministr průmyslu a obchodu Praha, 10. listopadu 2009 Energetický mix v roce 2050 Do roku 2050 se předpokládá posun k vyrovnanému

Více

Sestry: Hybná síla změn. Zásadní zdroj pro zdraví

Sestry: Hybná síla změn. Zásadní zdroj pro zdraví Balíček ICN Sestry: Hybná síla změn. Zásadní zdroj pro zdraví Michaela Hofštetrová Knotková Obsah: Kapitola 1: Úvod Kapitola 2: Celkový pohled Kapitola 3: Plánování pracovní síly Kapitola 4: Měření pracovní

Více

PLÁN REALIZACE ODBORNÉ PRAXE

PLÁN REALIZACE ODBORNÉ PRAXE Příloha č. 2 Dohody o vyhrazení SÚPM č. PMA-JZ-32-2016 PLÁN REALIZACE ODBORNÉ PRAXE I. Uchazeč o zaměstnání ABSOLVENT Jméno a příjmení: Datum narození: Kontaktní adresa: Telefon: Zdravotní stav dobrý:

Více

Prezentace na konferenci Ochrana obyvatelstva 2012. Zabezpečení vzdělávání členů sborů dobrovolných hasičů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva

Prezentace na konferenci Ochrana obyvatelstva 2012. Zabezpečení vzdělávání členů sborů dobrovolných hasičů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva Prezentace na konferenci Ochrana obyvatelstva 2012 Téma: Zabezpečení vzdělávání členů sborů dobrovolných hasičů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva Mgr.Bohumír Martínek, Ph.D. Vedoucí Ústřední odborné

Více

Večerek, Burda, Dousek: Právní předpisy Rady Evropy na ochranu zvířat, VFU Brno 1997 Večerek, Burda, Dousek, Novák, Večerková: Ochrana zvířat v

Večerek, Burda, Dousek: Právní předpisy Rady Evropy na ochranu zvířat, VFU Brno 1997 Večerek, Burda, Dousek, Novák, Večerková: Ochrana zvířat v Večerek, Burda, Dousek: Právní předpisy Rady Evropy na ochranu zvířat, VFU Brno 1997 Večerek, Burda, Dousek, Novák, Večerková: Ochrana zvířat v právních předpisech Evropské unie, VFU Brno 2001 http://www.mze.cz/

Více

e) ustanovuje kontaktní místa v případech, kdy je to požadováno předpisy Evropské unie, a uveřejňuje je rovněž ve Věstníku,

e) ustanovuje kontaktní místa v případech, kdy je to požadováno předpisy Evropské unie, a uveřejňuje je rovněž ve Věstníku, Ministerstvo a) projednává, koordinuje a kontroluje plnění úkolů ochrany hospodářských zvířat, pokusných zvířat, zvířat v zájmových chovech a volně žijících zvířat, včetně zvířat v zoologických zahradách,

Více

Ing. Josef Svoboda, Ph.D. Regionservis Pleinservis, s.r.o Dětenice 11. května 2011

Ing. Josef Svoboda, Ph.D. Regionservis Pleinservis, s.r.o Dětenice 11. května 2011 Porada zástupů územních samospráv a jejich úřadů: Systém vnitřního řízení a kontroly Ing. Josef Svoboda, Ph.D. Regionservis Pleinservis, s.r.o Dětenice 11. května 2011 Systém vnitřního řízení a kontroly

Více

FOKUS České Budějovice, z. s.

FOKUS České Budějovice, z. s. STANOVY FOKUS České Budějovice, z. s. Článek I. Název a sídlo Spolku 1. Název: FOKUS České Budějovice, z. s. 2. Sídlo: Bezdrevská 1118/1, České Budějovice, 370 11. 3. Je dobrovolným a nepolitickým Spolkem,

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Dlouhodobý plán - koncepční záměry a úkoly v období Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44

Dlouhodobý plán - koncepční záměry a úkoly v období Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44 Dlouhodobý plán - koncepční záměry a úkoly v období 2014 2017 Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44 Koncepční záměry a úkoly v období 2014-2017 strana 1 Oblast řízení a správy

Více

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) ZÁKON č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb

Více

Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně právní ochraně dětí

Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně právní ochraně dětí Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně právní ochraně dětí Standardy kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany orgány sociálně-právní

Více

Rada statutárního města Chomutova

Rada statutárního města Chomutova SMĚRNICE RSMCH Platnost od: 1.5.2013 Číslo: 038/03-13 Autor dokumentu: Správce dokumentu: Rada statutárního města Chomutova Odbor interní audit - právní úsek Název dokumentu: Pravidla pro periodické práce

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY

POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY dle 79 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Poskytovatel: Lístek, o.p.s. Kroupova 427/102a, 625 00 Brno - Starý Lískovec Název služby: Pečovatelská služba

Více

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Mgr. Petra Kadlecová Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Kapitola 1 strana 2 Prevence rizik návykových látek Prevence (dle WHO): soubor intervencí s cílem zamezit a snížit

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 ZAJIŠTĚNÍ VIDITELNOSTI POLITIKY SOUDRŽNOSTI: PRAVIDLA KOMUNIKACE A POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ V OBDOBÍ 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018

SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018 NÁSTIN KONCEPCE ROZVOJE SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018 Předkládá: PaedDr. Milan Kubát, ředitel školy, jako podklad pro zřizovatele školy Projednáno se Školskou

Více

Role lidí při realizaci strategie Cíl kapitoly. Základní pojmy. Proces integrace služeb ICT

Role lidí při realizaci strategie Cíl kapitoly. Základní pojmy. Proces integrace služeb ICT Role lidí při realizaci strategie Cíl kapitoly Poskytnout informace o rolích jednotlivých osob ve škole při procesu integrace ICT do života školy. Kromě základního rozdělení rolí budou uvedeny konkrétní

Více