TEMATICKÉ A ČASOVÉ ROZVRŽENÍ UČIVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TEMATICKÉ A ČASOVÉ ROZVRŽENÍ UČIVA"

Transkript

1 TEMATICKÉ A ČASOVÉ ROZVRŽENÍ UČIVA NÁVRH TEMATICKÝCH CELKŮ UČIVA V ČÍTANCE Obsah Čítanky a časové rozvržení učiva Obsah čítanky nabízí ve výběru a kombinaci různých textů velké množství variant, jak sestavit tematický plán učiva. S možnostmi, které nabízí Rámcový vzdělávací program MŠMT pro ZŠ a víceleté G je ovšem nutné pracovat se zřetelem k časové dotaci pro literární výchovu. Rozsah čítanky by vyhovoval pro učitelův uvážlivý výběr textů pro žákovskou četbu a s ní spjaté aktivity i v případě, že by literární výchově, zahrnující i výchovu divadelní a filmovou, mohly být věnovány týdně. Budeme-li vycházet z obsahu výše uvedeného školského dokumentu a hlavně z reálných rozvrhových možností škol (a ze zkušenosti, že ne každou hodinu literární výchovy bude možné pracovat s čítankou a že je dobré počítat s časovou rezervou), pak budeme vycházet z předpokladu, že literární výchově bude věnováno 1,5 hod. týdně, s možností týdenní obměny, kdy po jedné hodině v týdnu např. lichém, by v týdnu následujícím, sudém, byly literární výchově věnovány hodiny dvě. Vycházíme zde z reálných možností vyučovací praxe a předpokládáme, že ve školním roce bude k dispozici pro literární výchovu 40 vyučovacích hodin, pro něž si lze práci s nabízeným komplexem učebních pomůcek plánovat. Z hlediska didaktického záměru koncepce Čítanky je vhodné, aby byly dodržovány významové vazby mezi texty v jednotlivých kapitolách, které tvoří celky učiva, a aby v tematickém plánu byly zastoupeny texty ze všech kapitol. Se zřetelem k akcentované kulturně osvětové funkci čítanky a k utváření žákova vědomí o historickém vývoji kultury a literatury jsou texty do většiny kapitol vybrány a komponovány tak, aby utvořily celek integrovaný určitým dobovým kulturním fenoménem. Kapitola Za literárními památkami je jakýmsi průvodcem literárním vývojem od renesance ke klasicismu (kapitola s antickou a se středověkou rytířskou tematikou a literatura romantismu jsou v Čítance 8, důvody takto přetržitě koncipované chronologické linie jsou dány zřetelem ke komunikačním dispozicím pubescentního čtenáře). Kapitola Krása je v pravdě představuje literární realismus, navazující kapitoly Moderna a Avantgarda seznamují žáky s proměnami realismu v 2. polovině 1. století a s nastupujícími literárními směry moderními a pak avantgardními. V historickém exkurzu není ani zde ani v následujících kapitolách přísně dodržen literárněhistorický aspekt řazení textů, přestože zřetel k sociálně historickým determinantám geneze textů není pominut: Kapitola Neklidné dvacáté století je koncipována především tematicky ukazuje mohutný vliv první a druhé světové války na literární tvorbu a v oddíle Kříže, srpy, kladiva odpor tvůrců ke zhoubnému a tragickému působení zpolitizovaných ideologií a totalitní politické moci k nacismu (zde výběr textů koresponduje s kapitolou Šoa v Čítance 8) a komunismu. Kapitoly Můj domov a svět (úvodní kapitola navazuje na koncepci a funkce úvodní kapitoly v Čítance 8) a Čtu, čteš, čteme... sice tvoří čítance rámec, ale právě ony se svým obsahem vymykají předchozí charakteristice a mohou být užity operativně, např. vřazením mezi jiné kapitoly. Vzhledem k našemu didaktickému záměru doporučujeme, aby vyučující pracoval s obsahem kapitol jako s tematickým celkem učiva, zachoval jejich integritu (s výjimkou kapitoly poslední) a jejich logickou posloupnost. Následující návrh tematického plánu učiva s variantami je poukazem na možnosti, jak zachovat tyto celky a vymezený počet vyučovacích hodin. Učitel samozřejmě může jinak řešit výběr z textové nabídky kapitoly a dotovat svůj výběr i jiným hodinovým podílem. Časová dotace neumožňuje, aby všechny doporučené texty byly žáky poprvé čteny až při vyučování. Pokud budou žáci vhodně motivováni, první čtení některých textů by mělo být zvládnuto v jejich domácí přípravě na vyučování; čas ve vyučovací hodině by měl být věnován především interpretačnímu rozhovoru o významech a obsahu textů a kontextů. Návrh tematických celků učiva v časovém rozvržení Mluvíme-li o celcích učiva, máme na mysli všechny texty kapitol včetně didaktických metatextů, dalších uměleckých textů v liště, včetně obrazového doprovodu, ukázek určených k poslechu a další nabídky textů na internetu. V Obsahu Čítanky je učivo zastoupeno uvedením tzv. textů hlavních, umístěných na hlavní ploše strany (mimo lištu). V následujícím návrhu tematického plánu jsou též uvedeny jen texty na hlavní straně Č, s nimi však do hry vstupují i výše uvedené texty další, utvářející didaktický kontext daného celku učiva. 2

2 TEMATICKÉ A ČASOVÉ ROZVRŽENÍ UČIVA Můj domov a svět Být indiánem 1 Být v Americe českým básníkem 1 Za literárními památkami Z renesanční literatury 3 Od renesance k baroku 1 Z literárního klasicismu 1 Krása je v pravdě Realismus v literatuře 5 Moderna 7 hodin Prokletí básníci, realisté, anarchisté 3 Impresionismus 1 Naturalismus 1 Symbolismus a dekadence 2 Avantgarda 6 hodin Futurismus a dadaismus 3 Poetismus a surrealismus 3 Neklidné dvacáté století 11 hodin O té první velké válce 2 Kříže, srpy, kladiva 3 O té druhé velké válce 2 Mezi lidmi 4 Čtu, čteš, čteme... 4 hodiny Pohádky nepohádky 2 O lásce sladké a hořké 1 Příběhy strašné i směšné 1 Zdůrazňujeme, že pořadí níže uvedených variant nesouvisí s preferováním určité varianty. Preferujeme možnost výběru. Můj domov a svět Být indiánem 1 F. Kafka: Touha stát se indiánem A. V. Frič: O sobě a indiánech 30

3 TEMATICKÉ A ČASOVÉ ROZVRŽENÍ UČIVA A. V. Frič: Kuvade J. A. Altsheller: Tanec slunce 1 F. Kafka: Touha stát se indiánem Jak se na světě objevil peyotl Dobře upečený člověk Indiánské modlitby Varianta C 1 A. V. Frič: O sobě a indiánech A. V. Frič: Kuvade Dobře upečený člověk Indiánské modlitby Být v Americe českým básníkem 1 J. V. Sládek: Stále v západ J. V. Sládek: Mississippi 1 J. V. Sládek: Stále v západ J. V. Sládek: Papú Za literárními památkami Z renesanční literatury 2 G. Boccaccio: Z Dekameronu nebo G. Chaucer: Mlynářova povídka F. Villon: Balada... F. Villon: Závěť V. Nezval: Balada první... V. Nezval: Balada druhá... 1 W. Shakespeare: Romeo a Julie 2 G. Chaucer: Mlynářova povídka nebo Boccaccio: Z Dekameronu W. Shakespeare: Sonety 1 J. Werich: Tři sestry a jeden prsten Od renesance k baroku 1 J. A. Komenský: Labyrint světa a ráj srdce B. Bridel: Co Bůh? Člověk? Z literárního klasicismu 1 J. W. Goethe: Faust J. Suchý: Dr. Johann Faust 31

4 TEMATICKÉ A ČASOVÉ ROZVRŽENÍ UČIVA Krása je v pravdě Realismus v literatuře 1 H. de Balzac: Evženie Grandetová O. Hostinský: O realismu uměleckém 1 K. Havlíček Borovský: Epigramy K. Havlíček Borovský: Křest svatého Vladimíra 2 J. Neruda: Přivedla žebráka na mizinu nebo K. V. Rais: Skleník J. Neruda: Rvačky na Vinohradech nebo 1. máj 180 A. P. Čechov: Záhadná povaha 1 A. Jirásek: Filozofská historie 2 G. Flaubert: Paní Bovaryová K. Čapek: Poslední Epos čili Román pro služky O. Hostinský: O realismu uměleckém 1 F. M. Dostojevskij: Zločin a trest 1 J. Neruda: Dědova mísa J. Neruda: Rvačky na Vinohradech nebo 1. máj 180 K. V. Rais: Skleník nebo J. Neruda: Přivedla žebráka na mizinu 1 J. Vrchlický: Za trochu lásky J. Hora: Za trochu lásky J. V. Sládek: U bran štěstí J. V. Sládek: Silen buď Moderna 7 hodin Nová krása Prokletí básníci, realisté, anarchisté 2 Ch. Baudelaire: Zdechlina P. Verlaine: Femme et chatte (v českých překladech) P. Verlaine: Na balkóně A. Rimbaud: U muziky nebo Vyjevené děti G. de Maupassant: Kulička 1 J. S. Machar: Valčík nebo J. S. Machar: Smuteční šaty Z Manifestu České moderny F. Šrámek: Curriculum vitae nebo F. Šrámek: Píšou mi psaní F. Gellner: Drobky pod stůl hází nám osud F. Gellner: Přetékající pohár F. Gellner: Všichni mi lhali nebo F. Gellner: Perspektiva 2 Ch. Baudelaire: Zdechlina A. Rimbaud: Spáč v úvalu A. Rimbaud: Román nebo A. Rimbaud: U muziky J. S. Machar: Valčík nebo Smuteční šaty Z Manifestu České moderny 32

5 TEMATICKÉ A ČASOVÉ ROZVRŽENÍ UČIVA 1 F. Šrámek: Píšou mi psaní K. Toman: Píseň F. Gellner: Drobky pod stůl hází nám osud F. Gellner: Perspektiva F. Gellner: Přetékající pohár F. Gellner: Všichni mi lhali Světlo, barvy, vůně Impresionismus 1 A. Sova: U řek G. de Maupassant: Muška Stíny a tma Naturalismus 1 J. K. Šlejhar: Kuře melancholik Symboly světa a duše Symbolismus a dekadence 1 K. Hlaváček: Hrál kdosi na hoboj K. Hlaváček: Byl deštivý soumrak J. Karásek ze Lvovic: Staré domy 1 V. Dyk: Krysař 1 K. Hlaváček: Hrál kdosi na hoboj J. Karásek ze Lvovic: Staré domy O dandysmu 1 O. Wilde: Rybář a jeho duše Avantgarda 6 hodin Osvobozená slova Futurismus a dadaismus 1 Ch. Morgenstern: Drei Hasen (v českých překladech) Ch. Morgenstern: Nové názvy navržené přírodě Ch. Morgenstern: Jak si šibeniční dítě zapamatuje... 1 S. K. Neumann: Ať žije život T. Tzara: Návod, jak vytvořit dadaistickou báseň J. Voskovec J. Werich: Napnelismus a cuknulatura 1 G. Apollinaire: Pásmo G. Apollinaire: Devátá tajná báseň G. Apollinaire: Dáma v klobouku (kaligram) 1 Ch. Morgenstern: Das Hemmech (v českých překladech) J. Hanzlík: Košiletoun 33

6 TEMATICKÉ A ČASOVÉ ROZVRŽENÍ UČIVA Ch. Morgenstern: Nové názvy navržené přírodě Ch. Morgenstern: Jak si šibeniční dítě zapamatuje... 1 Výňatek z Maniferstu futurismu Přikazujeme... (z manifestu Políček veřejnému vkusu) V. Chlebnikov: Obrateň T. Tzara: Návod, jak vytvořit dadaistickou báseň 1 G. Apollinaire: Pásmo G. Apollinaire: Devátá tajná báseň G. Apollinaire: Dáma v klobouku (kaligram) Osvobozená obraznost Poetismus a surrealismus 1 V. Nezval: A, D V. Nezval: Z moderních básnických směrů K. Teige: Poetismus V. Nezval: V létě, Krajina, Malé dívce K. Biebl: Milenci 1 K. Čapek: Básník K. Biebl: S lodí jež dováží čaj a kávu 1 K. Biebl: Akord V. Nezval: Z kalambúrů B. Péret: Půjdu, chceš-li 1 V. Nezval: A, D V. Nezval: Z moderních básnických směrů K. Teige: Poetismus K. Biebl: Protinožci K. Biebl: Milenci 1 K. Čapek: Básník K. Biebl: S lodí jež dováží čaj a kávu 1 K. Biebl: Akord V. Nezval: Z kalambúrů V. Nezval: Píseň písní Neklidné dvacáté století 11 hodin O té první velké válce Vitalismus 1 E. M. Remarque: Na západní frontě klid K. Biebl: Smrt nebo F. Šrámek: Z dopisů z fronty; Splav 1 J. Hašek: Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války 1 R. Rolland: Petr a Lucie F. Šrámek: Splav nebo S. K. Neumann: Září 1 J. Hašek: Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války 34

7 TEMATICKÉ A ČASOVÉ ROZVRŽENÍ UČIVA Varianta C 1 F. Langer: Vzácný přetisk 2 F, 50 Belgien K. Biebl: Smrt nebo F. Šrámek: Z dopisů z fronty; Splav 1 J. Hašek: Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války Kříže, srpy, kladiva 1 G. Orwell: 184 nebo K. Čapek: Válka s Mloky 1 I. Babel: Sůl J. Škvorecký: Reakcionář Kohn 1 M. Kundera: Žert nebo Z. Salivarová: Honzlová V. Šalamov: Kondenzované mléko 1 G. Orwell: 184 nebo K. Čapek: Válka s Mloky 1 K. Čapek: Bílá nemoc nebo P. Kohout: Ve jménu Vůdce 1 M. Kundera: Žert nebo Z. Salivarová: Honzlová K. Pecka: Motáky nezvěstnému Varianta C 1 G. Orwell: 184 nebo K. Čapek: Válka s Mloky 1 E. M. Remarque: Před bouří nebo E. Hemingway: Stařec u mostu P. Kohout: Ve jménu Vůdce 1 I. Dousková: Hrdý Budžes nebo T. Brussig: Komu čest, tomu trest O té druhé velké válce 2 F. Halas: Mobilizace nebo I. Örkény: Učme se cizím jazykům! M. Ivanov: Atentát nebo F. Křelina: Nejmladší z lidických mužů J. Drda: Vyšší princip 2 F. Halas: Mobilizace nebo I. Örkény: Učme se cizím jazykům M. Ivanov: Atentát nebo F. Křelina: Nejmladší z lidických mužů J. Weiss: Slavný pes Varianta C 2 M. Ivanov: Atentát nebo F. Křelina: Nejmladší z lidických mužů B. Hrabal: Ostře sledované vlaky L. Aškenazy: Kytka I. Örkény: Domov nebo V. Holan: Vltava v roce 146 Mezi lidmi 4 hodiny Texty tohoto oddílu lze rozdělit do čtyř žánrově-tematických či jinak integrovaných bloků. Navrženou časovou dotaci je možné využít tak, aby se v učitelově reprezentativním výběru jako učivo uplatnila žánrová, tematická i celková obsahová kvalita nabídky určitého bloku. Texty zbývající je možné využít pro individuální žákovskou četbu, pro zadání referátu či mluvního cvičení na dané literární téma. Práci s texty tohoto oddílu si lze představit i jako besedu nad obsahy přednesených referátů. Smyslem nabídky je rozšířit čtenářský obzor žáků, seznámit je s klasickou literaturou. 35

8 TEMATICKÉ A ČASOVÉ ROZVRŽENÍ UČIVA Blok 1 P. Bezruč: Maryčka Magdónova, J. Wolker: Balada o námořníku J. Wolker: Balada o očích topičových Balada, zvl. balada sociální (v návaznosti na Nerudovu Dědovu mísu), kontext autorských balad 1. stol. (viz Čítanka 8) evokuje Balada o námořníku, popř. Wildova Balada o žaláři v Readingu. Blok 2 K. Čapek: Zločin v chalupě K. Čapek: Šlépěje J. Čapek: Kulhavý poutník K. Poláček: Pan Selichar se osvobodil K. Poláček: Bylo nás pět J. Havlíček: Partie šachu F. Kafka: Proměna J. Urzidil: Reliéf města Česká klasická meziválečná literatura 20. století (povídky, román, esej, memoáry) se zvýrazněným psychologickým momentem v tvorbě postav a syžetových situací, zobrazující existenciální otázky lidského života. K bloku meziválečné literatury je přiřazen geneticky mladší Urzidilův Reliéf města. Blok 3 J. Skácel: Píseň o nejbližší vině J. Skácel: Nahým a mokrým navrch B. Hrabal: Pábitelé I. Vyskočil: Takové torzo, to by si teprv žilo! I. Örkény: Úvahy ve sklepě J. Kolář: Mezi tupci J. Kolář: Termiti Klasická literatura 2. poloviny 20. století, literatura existenciální reflexe a absurdity, akcentující v kritickém hodnocení společnosti mravní odpovědnost individua. Blok 4 L. Vaculík: Čí je svět? L. Vaculík: Srpnový únor J. Smetanová: Význam sedmikrásek v zahraniční politice J. Kainar: Stříhali dohola malého chlapečka L. Ferlinghetti: Svět je báječné místo... W. Miller: Prezydent Krokadýlů J. Zábrana: Jak jsem překládal Millerovu harlemskou baladu Texty tohoto bloku spojuje výraznější sociálněkritická funkce přesahující konkrétní politickou polohu, text Kainarův a Millerův zobrazují téma dospívání v rozporném světě dospělých. Čtu, čteš, čteme... 4 hodiny Pro školní práci s texty této kapitoly navrhujeme obdobnou metodu jako v předchozím oddíle Mezi lidmi. Pohádky nepohádky V textech tohoto oddílu jsou netradičním způsobem uplatněny magické či mystické prvky jako nástroj k zobrazení podstatných problémů lidského života způsobem filozofujícím (Malý princ, Kůň na ostrově), humorným nebo satirickým (Stručná úvaha o Honzovi, Kocomour, Malý Alenáš, Mimořádná událost) nebo tajuplně fantastickým (Newtonův mozek). 36

9 KLÍČOVÉ KOMPETENCE A OČEKÁVANÉ VÝSTUPY ŽÁKA O lásce sladké a hořké Texty epické prozaické i lyrické básnické nabízejí neromantický obraz lásky, milostný vztah jako současný životní problém. Příběhy strašné i směšné Nad příběhy strašnými (horory Rytina, Horla, Strašná povídka) převažují texty směšné humorné a černohumorné povídky (Pan Preble se zbavuje manželky, Hovor s malým Mílou, Vypadávající stařeny), nonsensová jazyková komika ve spojení s absurdností motivů (básně I. Wernische, J. Vodňanského, E. Hauptbahnhofa), ale i texty jemného, tzv. anglického humoru užívající prvků parodických (Muži velkého světa v malém městě, Tři muži ve člunu, Saturnin). KLÍČOVÉ KOMPETENCE A OČEKÁVANÉ VÝSTUPY ŽÁKA podle požadavků RVP ve vztahu k obsahu Čítanky Kompetence Čítanku je možné využívat v literární výchově, ale i ve výchově jazykové, resp. komunikační a slohové. Její historicko-tematická koncepce a stylistická i žánrová různorodost textů poskytují množství materiálu jak pro rozvíjení literárního a vůbec kulturního vědomí čtenáře, pro posilování schopnosti interpretace významové struktury literárních děl ve vazbě na kontext žánrový a tematický, ale i kulturně a sociálně historický, tak pro interpretaci literárního jazyka v jeho vrstevnatosti, historické a sociální určenosti. Chápání jazyka jako svébytného historického jevu odrážejícího vývoj kultury a společnosti např. v kapitolách Krása je v pravdě (Realismus), Moderna, Avantgarda, Orwellův román 184 (newspeak), ukázky ze stalinistické poezie v kap. Kříže, srpy, kladiva, Salivarové román Honzlová. Vnímání a osvojování jazyka jako prostředku k vyjádření prožitků estetickofunkční a emocionální komunikace s jazykem všech uměleckých textů, zvláště lyrické poezie (především symbolistické v kap. Moderna) a v posledním oddíle kap. Čtu, čteš, čteme... Příběhy strašné i směšné (horory a humory ). Práce s jazykovými prameny různého zaměření pestrost umělecké literatury v literárních druzích a žánrech, próza versus poezie, literární styl vysoký versus nízký, beletrie a poezie versus literatura faktu beletrizovaný dokument (Křelinův Každý své břímě, Ivanovův Atentát), memoáry (Solženicynovo Souostroví Gulag, Peckovy Motáky nezvěstnému), realismus v literatuře versus propagandistické básně socialistického realismu. Práce s různými funkčními styly literatury literatura umělecká versus věcná: beletrie a poezie versus odborný styl literárních kritik a teoretických statí. Samostatné získávání informací z různých zdrojů v oddílech Hledání souvislostí. Samostatná četba v oddílech Můžete si přečíst. Individuální prožívání slovesného uměleckého díla a sdílení čtenářských zážitků, rozvíjení emocionálního a estetického vnímání ve všech textech Čítanky. Tvořivé a kritické myšlení, rozvoj citovosti, představivosti a fantazie ve všech kapitolách v procesu četby a interpretace textů, při osvojování poznatků o literatuře, zvláště o poetice textu, literárních žánrech a uměleckých směrech (kap. Krása je v pravdě, Moderna, Avantgarda), ale i o starších historických stylech literatury (kap. Za literárními památkami) a stylové různorodosti (zvláště v kap. Neklidné 20. století). Vnímání názorů a argumentů druhých, rozvíjení konstruktivního a kritického dialogu v souvislosti s uplatněním interpretační metodiky ve všech textech Čítanky. 37

Seznam literárních děl ke státní maturitě Gymnázium, Praha 6, Arabská 14

Seznam literárních děl ke státní maturitě Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 Seznam literárních děl ke státní maturitě Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 1. Světová a česká literatura do konce 18. století 1 Epos o Gilgamešovi 2 Bible SZ (První kniha Mojžíšova), NZ (Evangelium podle

Více

I. Základní úroveň obtížnosti. Vyšší úroveň obtížnosti

I. Základní úroveň obtížnosti. Vyšší úroveň obtížnosti Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, příspěvková organizace Kratochvílova 7, 702 00 Ostrava Moravská Ostrava Školní seznam literárních děl vydaný školou v souladu s ustanovením

Více

Školní seznam literárních děl Gymnázia, Polička, nábřeží Svobody 306 pro školní rok 2013/2014 4A

Školní seznam literárních děl Gymnázia, Polička, nábřeží Svobody 306 pro školní rok 2013/2014 4A Školní seznam literárních děl Gymnázia, Polička, nábřeží Svobody 306 pro školní rok 2013/2014 4A Podle 6 odstavce (2) vyhlášky MŠMT ČR č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních

Více

Seznam titulů k maturitě 2013/2014 SČ19 Próza 4. A S20-21 Poezie Č20-21 Drama

Seznam titulů k maturitě 2013/2014 SČ19 Próza 4. A S20-21 Poezie Č20-21 Drama Seznam titulů k maturitě 2013/2014 SČ19 Próza 4. A S20-21 Poezie Č20-21 Drama Světová a česká literatura do konce 19. století Austenová, J. Pýcha a předsudek SČ19 Próza Arbes, J. Svatý Xaverius SČ19 Próza

Více

Masarykova střední škola chemická Křemencova 12, 116 28 Praha 1 Tel.: 222 924 444 Fax: 222 924 499 e-mail: info@mssch.cz URL: http://www.mssch.

Masarykova střední škola chemická Křemencova 12, 116 28 Praha 1 Tel.: 222 924 444 Fax: 222 924 499 e-mail: info@mssch.cz URL: http://www.mssch. Masarykova střední škola chemická Křemencova 12, 116 28 Praha 1 Tel.: 222 924 444 Fax: 222 924 499 e-mail: info@mssch.cz URL: http://www.mssch.cz Školní seznam literárních děl pro ústní zkoušku společné

Více

Seznam titulů z české a světové literatury k ústní zkoušce z CJL - základní úroveň obtížnosti (maturitní zkouška 2011)

Seznam titulů z české a světové literatury k ústní zkoušce z CJL - základní úroveň obtížnosti (maturitní zkouška 2011) Seznam titulů z české a světové literatury k ústní zkoušce z CJL - základní úroveň obtížnosti (maturitní zkouška 2011) 1 Boccaccio: Dekameron 2 Shakespeare: Romeo a Julie 3 Moliere: Lakomec 4 Moliere:

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. platný ve školním roce 2015/2016 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. platný ve školním roce 2015/2016 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, KRNOV příspěvková organizace Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax: 554 625 946 E-mail: skola@ssa-krnov.cz www.ssa-krnov.cz KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI

Více

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje V Pacově dne: GyPa Ř(O)-26/2011 J. Novák 30. 9. 2011 A LITERATURY PRO ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje V Pacově dne: GyPa Ř(O)-26/2011 J. Novák 30. 9. 2011 A LITERATURY PRO ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 GYMNÁZIUM PACOV Hronova 1079, 395 01 Pacov, www.gpacov.cz Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje V Pacově dne: GyPa Ř(O)-26/2011 J. Novák 30. 9. 2011 Počet listů dokumentu: 6 Počet příloh/počet

Více

Školní seznam literárních děl pro 4.A a 4.B ve školním roce 2013/2014

Školní seznam literárních děl pro 4.A a 4.B ve školním roce 2013/2014 Školní seznam literárních děl pro 4.A a 4.B ve školním roce 2013/2014 Student vybírá ze seznamu četby 20 děl. Po konzultaci se svým vyučujícím předmětu ČJL je možné zařadit i dílo jiné (které v seznamu

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura - Kvarta Český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence

Více

Základní škola a mateřská škola Chanovice, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Chanovice, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Chanovice, příspěvková organizace TEMATICKÝ PLÁN Vzdělávací program: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Dobrá škola Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková

Více

Seznam literatury k ústní zkoušce z českého jazyka a literatury - vyšší úroveň obtížnosti

Seznam literatury k ústní zkoušce z českého jazyka a literatury - vyšší úroveň obtížnosti Seznam literatury k ústní zkoušce z českého jazyka a literatury - vyšší úroveň obtížnosti autor název díla rok I. vydání žánr region Česká a světová literatura do konce 18. století Epos o Gilgamešovi 2.

Více

Školní seznam literárních děl pro dílčí ústní zkoušku z českého jazyka a literatury společné části maturitní zkoušky na základní úrovni obtížnosti

Školní seznam literárních děl pro dílčí ústní zkoušku z českého jazyka a literatury společné části maturitní zkoušky na základní úrovni obtížnosti Anglické gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola, s. r. o., Gorkého 867, 530 02 Pardubice společné části maturitní zkoušky na základní úrovni obtížnosti Světová a česká literatura do konce

Více

Seznam literárních děl ke státní maturitě 2014/2015 Gymnázium, Praha 6, Arabská 14

Seznam literárních děl ke státní maturitě 2014/2015 Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 Seznam literárních děl ke státní maturitě 2014/2015 Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 Třída 4.A Vyučující: Barbora Novosadová 1. Světová a česká literatura do konce 18. století 1 Epos o Gilgamešovi 2 Bible

Více

Střední škola diplomacie a veřejné správy s.r.o., ul. A. Jiráska 1887, Most

Střední škola diplomacie a veřejné správy s.r.o., ul. A. Jiráska 1887, Most Střední škola diplomacie a veřejné správy s.r.o., ul. A. Jiráska 1887, Most Seznam literárních děl k ústní maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury ve školním roce 2015/16 Kritéria pro výběr maturitních

Více

SEZNAM LITERÁRNÍCH DĚL K MATURITĚ Z ČJL (základní úroveň obtížnosti) Světová a česká literatura do konce 19. století

SEZNAM LITERÁRNÍCH DĚL K MATURITĚ Z ČJL (základní úroveň obtížnosti) Světová a česká literatura do konce 19. století SEZNAM LITERÁRNÍCH DĚL K MATURITĚ Z ČJL (základní úroveň obtížnosti) Platí pro ročníky, které maturují roku 2015. Každý maturant si ze seznamu vybere 20 děl a vytvoří tak vlastní seznam, který odevzdá

Více

1. světová a česká literatura do konce 19. století 4A Epos o Gilgamešovi ( Albatros) do 19. stol. P světová lit. 4A Homér: Odysseia do 19. stol.

1. světová a česká literatura do konce 19. století 4A Epos o Gilgamešovi ( Albatros) do 19. stol. P světová lit. 4A Homér: Odysseia do 19. stol. 1. světová a česká literatura do konce 19. století 4A Epos o Gilgamešovi ( Albatros) do 19. stol. P světová lit. 4A Homér: Odysseia do 19. stol. B světová lit. 4A Sofoklés: Antigona do 19. stol. D světová

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ KRNOV, příspěvková organizace KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný ve školním roce 2013/2014 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA SEZNAM

Více

1 LITERÁRNÍ EPOCHY, SMĚRY, PROUDY, HNUTÍ A SKUPINY

1 LITERÁRNÍ EPOCHY, SMĚRY, PROUDY, HNUTÍ A SKUPINY Antika Středověk 1 LITERÁRNÍ EPOCHY, SMĚRY, PROUDY, HNUTÍ A SKUPINY Renesance a humanismus Baroko Klasicismus a osvícenství Preromantismus a romantismus Realismus a naturalismus Literární moderna (symbolismus,

Více

Gymnázium, Praha 6, Arabská 14. Seznam literárních děl ke státní maturitě. Třída: 4.B Vyučující: Eva Poláčková

Gymnázium, Praha 6, Arabská 14. Seznam literárních děl ke státní maturitě. Třída: 4.B Vyučující: Eva Poláčková Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 Seznam literárních děl ke státní maturitě Třída: 4.B Vyučující: Eva Poláčková 1. Světová a česká literatura do konce 18. století 1 Epos o Gilgamešovi 2 Bible SZ (První kniha

Více

Český jazyk a literatura Literatura 20. století

Český jazyk a literatura Literatura 20. století Český jazyk a literatura Literatura 20. století Apollinaire- Čapkova studie VY_12_INOVACE_LITNOVA01 cíl: seznámit se s dobovou reakcí předního českého autora na nástup evropské avantgardy, vnímat Čapka

Více

Katalog titulů z české a světové literatury k maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury

Katalog titulů z české a světové literatury k maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury Katalog titulů z české a světové literatury k maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury Střední škola, Havířov Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace se sídlem Sýkorova 1/613, Havířov-Šumbark,

Více

SEZNAM LITERÁRNÍCH DĚL PRO ÚSTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKU Z ČESKÉHO JAZYKA pro školní rok 2014/2015

SEZNAM LITERÁRNÍCH DĚL PRO ÚSTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKU Z ČESKÉHO JAZYKA pro školní rok 2014/2015 Svobodná chebská škola, základní škola a gymnázium s. r. o, Jánské náměstí 15, 350 02 Cheb IČO: 252 493 55 www.schs.cz tel/fax 354 430 301 e-mail: schs@schs.cz SEZNAM LITERÁRNÍCH DĚL PRO ÚSTNÍ MATURITNÍ

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura 9. ročník Výstupy ŠVP Učivo Přesahy, metody a průřezová témata Žák KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA směřuje k vytříbenému ústnímu i písemnému projevu,uspořádání vybraných jazykových

Více

Školní seznam literatury - ústní zkouška (společná část maturitní zkoušky) Mgr. Jana Dejmková, třída oktáva 2012/2013

Školní seznam literatury - ústní zkouška (společná část maturitní zkoušky) Mgr. Jana Dejmková, třída oktáva 2012/2013 Školní seznam literatury - ústní zkouška (společná část maturitní zkoušky) Mgr. Jana Dejmková, třída oktáva 2012/2013 Základní úroveň obtížnosti (celkový počet děl - 40) Světová a česká literatura do konce

Více

Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace. Základní úroveň obtížnosti Vyučující: Mgr. Petr Janšta

Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace. Základní úroveň obtížnosti Vyučující: Mgr. Petr Janšta Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace Seznam literárních děl k ústní maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury platný od školního roku 2012-2013 Základní úroveň obtížnosti Vyučující:

Více

Knihy v čítárně GFP. Napsal uživatel Mgr. Iveta Vaisová sobota, 11. října 2014 13:08 - Aktualizováno sobota, 11. října 2014 13:10

Knihy v čítárně GFP. Napsal uživatel Mgr. Iveta Vaisová sobota, 11. října 2014 13:08 - Aktualizováno sobota, 11. října 2014 13:10 Baudelaire: Čas je hráč Beckett: Čekání na Godota Beecher - Stoweová: Chaloupka strýčka Toma 2x Bezruč: Slezské písně Boccaccio: Dekameron Borovský: Křest sv. Vladimíra Borovský: Křest sv. Vladimíra +

Více

SEZNAM ČETBY K MATURITNÍ ZKOUŠCE

SEZNAM ČETBY K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz SEZNAM ČETBY K MATURITNÍ ZKOUŠCE

Více

Neznámý autor Epos o Gilgamešovi PO. Homér Illias PO. William Shakespeare Romeo a Julie D. Večer tříkrálový. Moliére Lakomec D

Neznámý autor Epos o Gilgamešovi PO. Homér Illias PO. William Shakespeare Romeo a Julie D. Večer tříkrálový. Moliére Lakomec D Seznam titulů k ústní zkoušce společné části maturitní zkoušky z ČJL vyšší úroveň obtížnosti Žák si vybere z nabídky 30 titulů, seznam odevzdá v termínu stanoveném předpisem MŠMT. Žákův seznam je zároveň

Více

Seznam četby k maturitě 2016 ČJKL

Seznam četby k maturitě 2016 ČJKL Seznam četby k maturitě 2016 ČJKL Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce Student si vybírá celkem 20 literárních děl: - světová a česká literatura do konce 18. století min. 2 literární díla

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ŠKOLNÍ SEZNAM LITERATURY A Příjmení, jméno, třída: Školní rok: 1 Honoré de Balzac: Otec Goriot 2 Petr Bezruč: Slezské písně 3 Bible 4 Giovanni Boccaccio: Dekameron Karel Havlíček

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Seznam 105 literárních děl k nové maturitní zkoušce s vyšší úrovní obtížnosti

Seznam 105 literárních děl k nové maturitní zkoušce s vyšší úrovní obtížnosti Seznam 105 literárních děl k nové maturitní zkoušce s vyšší úrovní obtížnosti Světová a česká literatura do konce 18. století 1.Bible: Starý zákon (5 knih Mojžíšových) 2.Kosmas: Kronika česká 3.William

Více

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Kánon titulů k ústní maturitní zkoušce 2012/2013 pro základní úroveň Kritéria pro výběr knih: celkem 20 literárních děl 1. Světová a česká

Více

Seznam literatury pro žáky maturitních ročníků 2010/11 vyšší úroveň obtížnosti

Seznam literatury pro žáky maturitních ročníků 2010/11 vyšší úroveň obtížnosti 1. ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Seznam literatury pro žáky maturitních ročníků 2010/11 vyšší úroveň obtížnosti Ţák si vybírá 30 literárních děl 1. Světová a česká literatura do konce 18. (min. 3 literární

Více

Tématické okruhy k maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury ve školním roce 2009/2010

Tématické okruhy k maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury ve školním roce 2009/2010 Tématické okruhy k maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury ve školním roce 2009/2010 Každý student si z následujících témat vybere svých 25 okruhů, přičemž musí dodržet následující kritéria: min.

Více

Střední zdravotnická škola Kroměříž. Školní seznam literárních děl školní rok 2015/2016

Střední zdravotnická škola Kroměříž. Školní seznam literárních děl školní rok 2015/2016 Střední zdravotnická škola Kroměříž Školní seznam literárních děl školní rok 2015/2016 Kroměříž 29. 9. 2015 Kritéria pro výběr literárních děl k ústní zkoušce: Žák vybírá 20 literárních děl Světová a česká

Více

Školní vzdělávací program. Hotelnictví. 65-42-M/01 Hotelnictví

Školní vzdělávací program. Hotelnictví. 65-42-M/01 Hotelnictví Školní vzdělávací program Hotelnictví 65-42-M/01 Hotelnictví Název školy Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o.p.s. Adresa školy nám. Jana z Dražic 169, 413 01 Roudnice

Více

Světová literatura 20. a 21. století min. 4 literární díla

Světová literatura 20. a 21. století min. 4 literární díla Třída 4.A Seznam četby pro maturitní rok 2010/ 2011 - min. 20 děl má žák ve svém seznamu- - musí být zastoupena próza, poezie i drama min. jedním lit. dílem Česká a světová literatura do konce 19. století

Více

Školní seznam literárních děl pro ústní zkoušku společné části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury MZ 2015

Školní seznam literárních děl pro ústní zkoušku společné části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury MZ 2015 Školní seznam literárních děl pro ústní zkoušku společné části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury MZ 2015 Česká a světová literatura do konce 18. století 1. Bible 2. Boccaccio, G. Dekameron

Více

Školní seznam literárních děl pro školní rok 2014-2015

Školní seznam literárních děl pro školní rok 2014-2015 Školní seznam literárních děl pro školní rok 2014-2015 A/ SVĚTOVÁ A ČESKÁ LITERATURA DO KONCE 18. STOLETÍ 1) Petiška: Příběhy, na které svítilo slunce - Epos o Gilgamešovi 2) Zamarovský: Gigameš 3) Olbracht:

Více

Seznam literárních děl ke státní maturitě v roce 2011/2012 pro třídu 4.C Gymnázium, Praha 6, Arabská 14

Seznam literárních děl ke státní maturitě v roce 2011/2012 pro třídu 4.C Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 Seznam literárních děl ke státní maturitě v roce 2011/2012 pro třídu 4.C Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 1. Světová a česká literatura do konce 18. století 1 Epos o Gilgamešovi 2 Bible SZ (První kniha Mojţíšova),

Více

Seznam zadání. k ústní státní maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury. na Pražské konzervatoři. pro školní rok 2015-16

Seznam zadání. k ústní státní maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury. na Pražské konzervatoři. pro školní rok 2015-16 Seznam zadání k ústní státní maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury na Pražské konzervatoři pro školní rok 2015-16 1 I. Česká a světová literatura do konce 18. stol. 1. --- Epos o Gilgamešovi

Více

GYMNÁZIUM BROUMOV PŘÍKAZ ŘEDITELE č. 34/10

GYMNÁZIUM BROUMOV PŘÍKAZ ŘEDITELE č. 34/10 GYMNÁZIUM BROUMOV PŘÍKAZ ŘEDITELE č. 34/10 Stanovení školního seznamu literárních děl pro ústní zkoušku společné části maturitní zkoušky ve školním roce 2010/2011 Ústní zkouška ze zkušebního předmětu český

Více

1. světová a česká literatura do konce 19. století Název díla století forma literatura Bible do 19. stol. P světová literatura Epos o Gilgamešovi (

1. světová a česká literatura do konce 19. století Název díla století forma literatura Bible do 19. stol. P světová literatura Epos o Gilgamešovi ( 1. světová a česká literatura do konce 19. století Bible do 19. stol. P světová literatura Epos o Gilgamešovi ( Albatros) do 19. stol. P světová literatura Homér: Odysseia do 19. stol. B světová literatura

Více

Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce z českého jazyka a literatury

Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce z českého jazyka a literatury Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce z českého jazyka a literatury vyšší úroveň ve školním roce 2011/2012 (Zpracováno v souladu s katalogem požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky,

Více

Školní seznam literárních děl Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce

Školní seznam literárních děl Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce Školní seznam literárních děl Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce Světová a česká literatura do konce 18. století (min. 2 díla) Světová a česká literatura 19.století (min. 3 díla) Světová

Více

Kánon titulů z české a světové literatury k ústní maturitní zkoušce

Kánon titulů z české a světové literatury k ústní maturitní zkoušce 1 Kánon titulů z české a světové literatury k ústní maturitní zkoušce Literatura do konce 18. století (aktualizace září 2011) 1. Eduard Petiška: Staré řecké báje a pověsti 2. Giovanni Boccaccio: Dekameron

Více

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK LITERÁRNÍ VÝCHOVA

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK LITERÁRNÍ VÝCHOVA Příloha č. 3 ČESKÝ JAZYK LITERÁRNÍ VÝCHOVA Rozliší prózu, poezii, epiku, lyriku. Jmenuje znaky báje, pověsti. text. Vytvoří vlastní výtvarný doprovod. Formuluje své dojmy a názory na přečtený text. text.

Více

Světová a česká literatura do konce 19. století. Česká literatura 20. a 21. století

Světová a česká literatura do konce 19. století. Česká literatura 20. a 21. století ZADÁNÍ ÚSTNÍ ZKOUŠKY Škola sestaví školní seznam literárních děl, z něhož si každý budoucí maturant sestaví svůj vlastní seznam, který je pro něho i seznamem zadání k ústní zkoušce. ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) LITERATURA SEPTIMA PhDr. MgA. Veronika Riedlbauchová

Více

KÁNON TITULŮ Z LITERATURY K ÚSTNÍ ZKOUŠCE. Literatura do konce 18. století Světová literatura

KÁNON TITULŮ Z LITERATURY K ÚSTNÍ ZKOUŠCE. Literatura do konce 18. století Světová literatura Bible: Starý zákon (5 knih Mojžíšových) Bible: Nový zákon KÁNON TITULŮ Z LITERATURY K ÚSTNÍ ZKOUŠCE Literatura do konce 18. století Homér Sofokles Euripides Giovanni Boccaccio Francois Villon William Shakespeare

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2012/13) PŘEDMĚT TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) LITERATURA SEPTIMA PhDr. MgA. Veronika Riedlbauchová

Více

Světová a česká literatura do konce 19. století. Česká literatura 20. a 21. století

Světová a česká literatura do konce 19. století. Česká literatura 20. a 21. století ZADÁNÍ ÚSTNÍ ZKOUŠKY Škola sestaví školní seznam literárních děl, z něhoţ si kaţdý budoucí maturant sestaví svůj vlastní seznam, který je pro něho i seznamem zadání k ústní zkoušce. ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ OBTÍŢNOSTI

Více

KÁNON SPISOVATELŮ A DĚL PRO ROK 2015/2016

KÁNON SPISOVATELŮ A DĚL PRO ROK 2015/2016 KÁNON SPISOVATELŮ A DĚL PRO ROK 2015/2016 Žák vybírá 20 literárních děl: Světová a česká literatura do konce 18. století minimálně 2 literární díla Světová a česká literatura 19. století minimálně 3 literární

Více

Seznam četby k maturitě z českého jazyka a literatury vyšší úroveň obtíţnosti

Seznam četby k maturitě z českého jazyka a literatury vyšší úroveň obtíţnosti Seznam četby k maturitě z českého jazyka a literatury vyšší úroveň obtíţnosti AUTOR Světová a česká literatura do konce 18. století Homér Sofokles Ovidius Dante Boccaccio Cervantes Shakespeare Komenský

Více

OSMILETÉ GYMNÁZIUM BUĎÁNKA, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY

OSMILETÉ GYMNÁZIUM BUĎÁNKA, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2010/11) PŘEDMĚT TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) Literatura Sexta A, B Mgr. Libuše Kratochvilová 2 hodiny

Více

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Čáslav, Přemysla Otakara II. 938 Školní knihovna

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Čáslav, Přemysla Otakara II. 938 Školní knihovna Literatura 20. a 21. století - česká literatura BEZRUČ, P. Slezské písně. Vyd. v ČS 3. Praha: Československý spisovatel, 1985. 169 s. BEZRUČ, P. Slezské písně. Vyd. 19., v ČS 1. Praha: Československý spisovatel,

Více

Seznam školní četby Nižší úroveň

Seznam školní četby Nižší úroveň Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Stavbařů 5, Ústí nad Labem, příspěvková organizace Seznam školní četby Nižší úroveň Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce Žák vybírá 20 literárních děl:

Více

Seznam školní četby Vyšší úroveň

Seznam školní četby Vyšší úroveň Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Stavbařů 5, Ústí nad Labem, příspěvková organizace Seznam školní četby Vyšší úroveň Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce Seznam literárních děl, z něhož

Více

ŠKOLNÍ SEZNAM LITERÁRNÍCH DĚL 2013/2014

ŠKOLNÍ SEZNAM LITERÁRNÍCH DĚL 2013/2014 ŠKOLNÍ SEZNAM LITERÁRNÍCH DĚL 2013/2014 V souladu s 6 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, stanovuji

Více

ŠKOLNÍ SEZNAM LITERÁRNÍCH DĚL K ÚSTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠCE Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY

ŠKOLNÍ SEZNAM LITERÁRNÍCH DĚL K ÚSTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠCE Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY ŠKOLNÍ SEZNAM LITERÁRNÍCH DĚL K ÚSTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠCE Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY Školní rok: 2018/2019 Ţák vybírá 20 titulů podle následujících kritérií: - 2 literární díla ze světové nebo české literatury

Více

Školní seznam literárních děl pro ústní zkoušku společné části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury

Školní seznam literárních děl pro ústní zkoušku společné části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury Společná část maturitní zkoušky ve školním roce 2012 2013 Školní seznam literárních děl pro ústní zkoušku společné části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury Základní úroveň obtížnosti Světová

Více

Školní seznam literárních děl k maturitní zkoušce ve školním roce 2015/2016

Školní seznam literárních děl k maturitní zkoušce ve školním roce 2015/2016 Školní seznam literárních děl k maturitní zkoušce ve školním roce 2015/2016 Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce (Cermat) Světová a česká literatura do konce 18. století min. 2 literární

Více

Českoslovanská akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše, střední odborná škola, Praha 2, Resslova 8

Českoslovanská akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše, střední odborná škola, Praha 2, Resslova 8 Českoslovanská akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše, střední odborná škola, Praha 2, Resslova 8 ŠKOLNÍ SEZNAM LITERÁRNÍCH DĚL k maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury ve společné části maturitní

Více

Střední průmyslová škola stavební Josefa Gočára, Družstevní ochoz 3, Praha 4. Společná část maturitní zkoušky. ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ústní zkouška

Střední průmyslová škola stavební Josefa Gočára, Družstevní ochoz 3, Praha 4. Společná část maturitní zkoušky. ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ústní zkouška Střední průmyslová škola stavební Josefa Gočára, Družstevní ochoz 3, Praha 4 Studijní obor: 36 47 M/01 Stavebnictví Školní rok: 2012/2013 Společná část maturitní zkoušky ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ústní

Více

Třídní seznam literatury k maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury

Třídní seznam literatury k maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury Třídní seznam literatury k maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury Třída: 4K,4El Školní rok: 2011/2012 Světová a česká literatura do konce 19. století 1. Olbracht Ivan: Biblické příběhy 2. Homér:

Více

Seznam literárních děl k maturitní zkoušce

Seznam literárních děl k maturitní zkoušce Seznam literárních děl k maturitní zkoušce 1. Světová a česká literatura do konce 18. století (min. 2 díla) 1 Epos o Gilgamešovi 2 Homér Odyssea 3 Sofokles Král Oidipus 4 Publius Ovidius Naso Umění milovat

Více

SEZNAM LITERATURY. Vyšší úroveň obtížnosti

SEZNAM LITERATURY. Vyšší úroveň obtížnosti SEZNAM LITERATURY k ústní státní maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury na Pražské konzervatoři pro školní rok 2009/2010 Vyšší úroveň obtížnosti I. Svět. a česká literatura do konce 18. stol.

Více

Světová a česká literatura do konce 19. století (min. 4 díla)

Světová a česká literatura do konce 19. století (min. 4 díla) Světová a česká literatura do konce 19. století (min. 4 díla) 1. Bible 2. Sofokles: Antigona 3. Aischilos: Oresteia 4. Euripídés: Médeia 5. P.O.Naso: Umění milovat 6. G. Boccacio: Dekameron 7. G. Chaucer:

Více

Seznam literárních děl z české a světové literatury k ústní maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury

Seznam literárních děl z české a světové literatury k ústní maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury Seznam literárních děl z české a světové literatury k ústní maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce: Základní úroveň obtížnosti: Pro základní

Více

SADA VY_32_INOVACE_CJ2

SADA VY_32_INOVACE_CJ2 SADA VY_32_INOVACE_CJ2 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Bronislavou Zezulovou a Mgr. Šárkou Adamcovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: zezulova@szesro.cz a adamcova@szesro.cz

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2016/17) PŘEDMĚT TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) PRAVIDLA HODNOCENÍ A PLNĚNÍ POVINNOSTÍ LITERATURA

Více

Seznam literatury k maturitní zkoušce

Seznam literatury k maturitní zkoušce Seznam literatury k maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury SŠ PTA Jihlava, školní rok 2015/16 a roky následující Světová a česká literatura do konce 18. století minimálně 2 díla Epos o Gilgamešovi

Více

Školní seznam literárních děl pro jarní a podzimní maturitní zkušební období roku 2018

Školní seznam literárních děl pro jarní a podzimní maturitní zkušební období roku 2018 Školní seznam literárních děl pro jarní a podzimní maturitní zkušební období roku 2018 Kritéria pro výběr: Žák vybírá 20 literárních děl, minimálně dvěma literárními díly musí být v seznamu žáka zastoupena

Více

Přehled moderních básnických směrů přelomu 19. a 20. století ve světové literatuře.

Přehled moderních básnických směrů přelomu 19. a 20. století ve světové literatuře. Moderní básnické směry přelomu 19. a 20. století ve světové literatuře Významní představitelé básnické generace přelomu 19. a 20. století ve světě Francie Charles Baudelaire Paul Verlaine Arthur Rimbaud

Více

Ústní zkouška. 3. část státní maturity z českého jazyka a literatury

Ústní zkouška. 3. část státní maturity z českého jazyka a literatury Ústní zkouška -------- 3. část státní maturity z českého jazyka a literatury Ústní zkouška je jednou z dílčích zkoušek z předmětu český jazyk a literatura a je zadávána formou tzv. pracovních listů. Předmětem

Více

GYMNÁZIUM F. X. ŠALDY

GYMNÁZIUM F. X. ŠALDY GYMNÁZIUM F. X. ŠALDY LIBEREC 11, PARTYZÁNSKÁ 530, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní kánon z české a světové literatury k ústní maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury pro školní rok 2014/2015 Světová

Více

Střední zdravotnická škola Kroměříž. Školní seznam literárních děl školní rok 2014/2015

Střední zdravotnická škola Kroměříž. Školní seznam literárních děl školní rok 2014/2015 Střední zdravotnická škola Kroměříž Školní seznam literárních děl školní rok 2014/2015 Kroměříž 25. 9. 2014 Kritéria pro výběr literárních děl k ústní zkoušce: Žák vybírá 20 literárních děl Světová a česká

Více

SZŠ a VOŠZ Příbram, Jiráskovy sady 113 Školní seznam děl k maturitní zkoušce 2011/2012 Světová a česká literatura do konce 19.

SZŠ a VOŠZ Příbram, Jiráskovy sady 113 Školní seznam děl k maturitní zkoušce 2011/2012 Světová a česká literatura do konce 19. SZŠ a VOŠZ Příbram, Jiráskovy sady 113 Školní seznam děl k maturitní zkoušce 2011/2012 Autor Světová a česká literatura do konce 19.století Díla / Epos o Gilgamešovi / Bible / Kristiánova legenda / Dalimilova

Více

Gymnázium Velké Meziříčí. Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň osmiletého studia a pro čtyřleté studium

Gymnázium Velké Meziříčí. Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň osmiletého studia a pro čtyřleté studium Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň osmiletého studia a pro čtyřleté studium Velké Meziříčí 2009 pro vyšší stupeň osmiletého studia a pro čtyřleté studium Obsah Obsah A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 1

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2018/19) PŘEDMĚT TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) PRAVIDLA HODNOCENÍ A PLNĚNÍ POVINNOSTÍ LITERATURA

Více

ÚSTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY

ÚSTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY ÚSTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY Rozhodnutí ředitele školy V souladu s 6 odst. 2 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín PaedDr.

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín PaedDr. Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín PaedDr.

Více

Seznam literárních děl pro maturitní zkoušku 2013

Seznam literárních děl pro maturitní zkoušku 2013 říspěvková organizace, IČO: 61 38 67 74, číslo účtu: 2001880002/6000, SČ: 120 00, tel.: 224 255 121 Seznam literárních děl pro maturitní zkoušku 2013 Maturitní zadání k ústní zkoušce (šk. rok 2012/13)

Více

Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce z Čj ve školním roce 2014/2015

Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce z Čj ve školním roce 2014/2015 Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce z Čj ve školním roce 2014/2015 Žák vybírá 20 literárních děl, minimálně dvěma literárními díly musí být v seznamu žáka zastoupena próza, poezie, drama.

Více

19 G. Flaubert Paní Bovaryová. 20 H. de Balzac Otec Goriot. 21 H. Sienkiewicz Quo vadis. 22 E.A. Poe Povídky + Havran

19 G. Flaubert Paní Bovaryová. 20 H. de Balzac Otec Goriot. 21 H. Sienkiewicz Quo vadis. 22 E.A. Poe Povídky + Havran Kritéria pro výběr literárních děl k ústní zkoušce z Čj ve školním roce 2015 / 2016 Žák vybírá 20 literárních děl, minimálně dvěma literárními díly musí být v seznamu žáka zastoupena próza, poezie i drama.

Více

MATURITNÍ TÉMATA. Studijní obor: Technologie potravin (29-41-M/01)

MATURITNÍ TÉMATA. Studijní obor: Technologie potravin (29-41-M/01) Fakultní škola Přírodovědecké fakulty University Karlovy v Praze STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA EKOLOGICKÁ A POTRAVINÁŘSKÁ VESELÍ NAD LUŢNICÍ, BLATSKÉ SÍDLIŠTĚ 600/I MATURITNÍ TÉMATA Studijní obor: Technologie

Více

Školní seznam literárních děl k maturitní zkoušce Školní rok: 2018/2019 Žákovský seznam k maturitní zkoušce obsahuje 20 děl.

Školní seznam literárních děl k maturitní zkoušce Školní rok: 2018/2019 Žákovský seznam k maturitní zkoušce obsahuje 20 děl. Střední odborná škola ekologická a potravinářská, Veselí nad Lužnicí Školní seznam literárních děl k maturitní zkoušce Školní rok: 2018/2019 Žákovský seznam k maturitní zkoušce obsahuje 20 děl. Kritéria

Více

Školní seznam literárních k maturitě z českého jazyka a literatury společná část / 2017

Školní seznam literárních k maturitě z českého jazyka a literatury společná část / 2017 Školní seznam literárních k maturitě z českého jazyka a literatury společná část / 2017 Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce Student si vybírá celkem 20 literárních děl: světová a česká

Více

pro vyšší stupeň gymnázia čtyřleté, šestileté a osmileté studium pro třídu se zaměřením matematika a přírodní vědy

pro vyšší stupeň gymnázia čtyřleté, šestileté a osmileté studium pro třídu se zaměřením matematika a přírodní vědy pro vyšší stupeň gymnázia čtyřleté, šestileté a osmileté studium pro třídu se zaměřením matematika a přírodní vědy ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM čtyřleté, osmileté a šestileté studium se zaměřením matematika

Více

Gymnázium a SOŠ, Mládežníků 1115, Rokycany

Gymnázium a SOŠ, Mládežníků 1115, Rokycany Gymnázium a SOŠ, Mládežníků 1115, Rokycany Seznam literatury pro maturitní zkoušku z českého jazyka v roce 2017 1. Bible: Starý zákon (5 knih Mojžíšových) 2. Boccaccio: Dekameron 3. Villon: Závěť 4. Shakespeare:

Více

1. světová a česká literatura do konce 19. století

1. světová a česká literatura do konce 19. století 1. světová a česká literatura do konce 19. století Epos o Gilgamešovi ( Albatros) do 19. stol. P světová lit. Homér: Ilias do 19. stol. B světová lit. Homér: Odysseia do 19. stol. B světová lit. Sofoklés:

Více

pro vyšší stupeň gymnázia čtyřleté distanční studium pro třídu se všeobecným zaměřením

pro vyšší stupeň gymnázia čtyřleté distanční studium pro třídu se všeobecným zaměřením pro vyšší stupeň gymnázia čtyřleté distanční studium pro třídu se všeobecným zaměřením Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 23 Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM čtyřleté studium s všeobecným

Více

GYMNÁZIUM F. X. ŠALDY

GYMNÁZIUM F. X. ŠALDY GYMNÁZIUM F. X. ŠALDY LIBEREC 11, PARTYZÁNSKÁ 530, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní kánon z české a světové literatury k ústní maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury pro školní rok 2015/2016 Světová

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. platný ve školním roce 2016/2017 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. platný ve školním roce 2016/2017 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný ve školním roce 2016/2017 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA SEZNAM LITERÁRNÍCH DĚL ZE SVĚTOVÉ A ČESKÉ LITERATURY K ÚSTNÍ ZKOUŠCE Kritéria pro výběr

Více

Literární kánon děl z české a světové literatury k ústní maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury třídy 8.A a 4.C školní rok 2010/2011

Literární kánon děl z české a světové literatury k ústní maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury třídy 8.A a 4.C školní rok 2010/2011 Gymnázium Vítězslava Nováka Husova 333/II, Jindřichův Hradec 377 15 e-mail: info@gvn.cz, internet: www.gvn.cz, telefon, fax: 384 361 253 Literární kánon děl z české a světové literatury k ústní maturitní

Více

Seznam literatury k ústní zkoušce z českého jazyka a literatury

Seznam literatury k ústní zkoušce z českého jazyka a literatury Seznam literatury k ústní zkoušce z českého jazyka a literatury autor název díla rok I. vydání žánr region Česká a světová literatura do konce 18. století 1 Homér Odysseia cca 8. stol. př.n.l. próza světová

Více

SEZNAM ČETBY PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

SEZNAM ČETBY PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 SEZNAM ČETBY PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 Pro obory: Informační technologie, Aplikovaná chemie, Hotelnictví, Cestovní ruch, Bezpečnostně právní činnost, Kosmetické služby Minimálně dvěma literárními díly musí

Více