KOMPARACE VÝUKY ÚČETNICTVÍ NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH UNIVERZITNÍHO TYPU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KOMPARACE VÝUKY ÚČETNICTVÍ NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH UNIVERZITNÍHO TYPU"

Transkript

1 Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance KOMPARACE VÝUKY ÚČETNICTVÍ NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH UNIVERZITNÍHO TYPU Comparison of accounting teaching methods at universities Diplomová práce Vedoucí práce: Ing. Zuzana KŘÍŽOVÁ, Ph.D. Autor: Tamara CUPÁKOVÁ Brno, 2014

2

3 Jméno a příjmení autora: Název diplomové práce: Název práce v angličtině: Katedra: Vedoucí diplomové práce: Tamara Cupáková Komparace výuky účetnictví na vysokých školách univerzitního typu Comparison of accounting teaching methods at universities Financí Ing. Zuzana Křížová, Ph.D. Rok obhajoby: 2014 Anotace Předmětem diplomové práce Komparace výuky účetnictví na vysokých školách univerzitního typu je analýza a srovnání výuky účetnictví, a to v rámci studijních programů, oborů a předmětů na univerzitách v České republice a ve Spojeném království. První část práce se zabývá teoretickými východisky výuky účetnictví a popisuje její současnou situaci na vysokých školách v obou zemích. Druhá část je zaměřena na podrobnou analýzu a komparaci výuky účetnictví na vybraných univerzitách České republiky a Spojeného království. Annotation The goal of the submitted thesis: Comparison of accounting teaching methods at universities is to analyze and compare study programs, fields of study and courses at universities, whose content is focused on the accountancy. The first part deals with the theoretical bases of teaching accounting and description of the teaching current situation at Czech and United Kingdom universities. The second part is focused on a detailed teaching analysis and comparison at selected universities of the Czech Republic and the United Kingdom. Klíčová slova účetnictví, výuka, srovnání, studijní program, studijní obor, kurzy účetnictví, univerzity Keywords accountancy, teaching, comparison, syllabus, field of study, courses of accounting, universities

4

5 Prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci Komparace výuky účetnictví na vysokých školách univerzitního typu vypracovala samostatně pod vedením Ing. Zuzany Křížové, Ph.D. a uvedla v ní všechny použité literární a jiné odborné zdroje v souladu s právními předpisy, vnitřními předpisy Masarykovy univerzity a vnitřními akty řízení Masarykovy univerzity a Ekonomicko-správní fakulty MU. V Brně dne 14. května 2014 vlastnoruční podpis autora

6

7 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala Ing. Zuzaně Křížové, Ph.D. za možnost psát diplomovou práci právě na toto téma, dále za cenné rady a postřehy při tvorbě práce, které pro mne byly užitečným návodem a zjednodušily její sepsání. Dále děkuji své rodině za pevné nervy a velkou psychickou podporu v průběhu tvorby diplomové práce a v neposlední řadě svým blízkým přátelům a spolužákům, kteří se mnou diskutovali veškeré náležitosti a sdíleli své postřehy týkající se diplomové práce.

8

9 OBSAH ÚVOD POČÁTKY ÚČETNICTVÍ Historie výuky účetnictví Počátky účetnictví ve světě Vývoj účetnictví v českých zemích CHARAKTERISTIKA VÝUKY ÚČETNICTVÍ Cíle výuky Typy a formy výuky Výukové metody Didaktické pomůcky Literatura a studijní materiály Ověřování znalostí a klasifikace VÝUKA ÚČETNICTVÍ JAKO SOUČÁST TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE Legislativní vývoj Přehled univerzit a studijních programů zaměřených na účetnictví Vyučované předměty z oboru účetnictví ÚČETNICTVÍ JAKO PŘEDMĚT VÝUKY NA UNIVERZITÁCH VE SPOJENÉM KRÁLOVSTVÍ Legislativní vývoj Přehled univerzit a studijních programů zaměřených na účetnictví Vyučované kurzy účetnictví KOMPARACE VÝUKY ÚČETNICTVÍ NA VYBRANÝCH UNIVERZITÁCH Metodika Univerzity v České republice Vysoká škola ekonomická v Praze Masarykova univerzita Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Srovnání bakalářských oborů a vybraného předmětu Srovnání navazujících magisterských oborů a vybraného předmětu Univerzity ve Spojeném království University of Bath... 82

10 5.3.2 University of Liverpool University of Exeter University of Leeds Srovnání bakalářských programů a vybraného předmětu Srovnání navazujících magisterských programů a vybraného předmětu DOPORUČENÍ PLYNOUCÍ ZE SROVNÁNÍ VÝUKY ÚČETNICTVÍ ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ SEZNAM TABULEK SEZNAM GRAFŮ SEZNAM OBRÁZKŮ SEZNAM SCHÉMAT SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK SEZNAM PŘÍLOH

11 ÚVOD Současná doba klade vysoké nároky na každou profesi. Zpravidla se v pracovním životě setkáváme s rostoucím množstvím práce připadající na jednu pracovní pozici a tomuto trendu se obvykle můžeme jen přizpůsobovat. Není to jen rostoucí množství práce, na které si musíme zvykat, ale také náročnost z hlediska širokého obecného, ale i odborného rozhledu, který musíme mít a který je pro naše zaměstnání nezbytný. Většina schopností a dovedností, které jsou součástí lidského charakteru, se formují pro určitou profesi až za doby jejího výkonu. Jsou to praktické zkušenosti, tolik potřebné pro úspěšné zahájení pracovní kariéry. Při nástupu do práce však absolventovi pomáhají převážně teoretické vědomosti, které získal během svého studia. Vzdělávání v ekonomických oborech se jeví v současné době jako velmi vyhledávané. Pro některé může být lákadlem vidina vyššího platu v porovnání s jinými obory, někdo jiný pak může pokládat za snadnější uplatnit se po vystudování ekonomického oboru v pracovním prostředí vzhledem k širokému záběru pracovních pozic, na které se může absolvent tohoto oborového zaměření hlásit. Vzhledem k rozsáhlým možnostem vysokoškolského vzdělávání má zájemce o studium na vysoké škole nelehký úkol. Pokud je již rozhodnutý směřovat při svém studiu ekonomickým směrem, může vybírat z řady škol, které mu nabízejí širokou škálu ekonomických oborů. Při zvolení specifického oboru jako je účetnictví již může vybírat z menšího počtu, ale o to víc je pro něj důležitá volba kvalitní fakulty s oborem zaměřeným na účetnictví, po jehož absolvování bude přechod do reálné praxe co nejlehčí a současně bude mít hodnotný základ pro výkon profese účetního. Pro usnadnění orientace případného zájemce o studium účetnictví, byla vypracována tato diplomová práce. Jejím cílem je podat přehled o univerzitách, fakultách a oborech, které se zaměřují na ekonomické vzdělávání společnosti a které současně vzdělávají budoucí odborníky v oblasti účetnictví. Teoretická část diplomové práce se zaměřuje na výuku účetnictví v historickém kontextu, dále popisuje charakteristické vlastnosti výuky účetnictví a současný stav výuky účetnictví na vysokých školách v České republice a ve Spojeném království. Práce se zaměřuje obecně na fakulty a především obory, které jsou uchazečům k dispozici při volbě studia účetnictví, a srovnává je včetně předmětů vyučovaných v rámci oborů. Praktická část této práce je pak zaměřena konkrétněji. Jsou zde popsány podrobně univerzity, fakulty a obory, které může zájemce o studium účetnictví zvolit. Struktura oborů je srovnána díky přehledu studijních plánů jednotlivých oborů a vybrané předměty účetnictví jsou porovnány a vyhodnoceny na základě stanovených kritérií. 11

12 1 POČÁTKY ÚČETNICTVÍ Účetnictví je v moderní době nepostradatelným systémem, jenž dává řád mnoha činnostem ať už uvnitř malých podniků, velkých firem, nebo v rámci hospodaření státu. Zachycuje stav a pohyb majetku, kapitálu, nákladů, výnosů a výsledku hospodaření. Můžeme říci, že je součástí všech ekonomických a společenských procesů včetně procesů politických na úrovni národního hospodářství. To, že je nepostradatelným v současnosti, značí, že již v dávné historii si účetnictví vytvořilo pevné zázemí, a jeho vývoj nebyl otázkou chvilky. Nejinak tomu bylo i se samotnou výukou účetnictví. První kapitola této práce pojednává o historickém vývoji výuky účetnictví a účetnictví samotného, a to na našem území i jinde ve světě. 1.1 Historie výuky účetnictví Jako první učebnice moderního podvojného účetnictví je označována matematická učebnice mnicha Luca Pacioliho Summa de arithmetica, geometria, proportii et proportionalita česky Souhrn znalostí o aritmetice, geometrii, podílech a úměrách vydaná 10. listopadu 1494 v nakladatelství Paganino di Paganini. Kniha je rozdělena na dva díly, první pojednává o aritmetice a algebře, druhý se věnuje geometrii. Pojednání o účetnictví, které tvořilo jen zlomek tohoto spisu, se za krátký čas stalo známým a zformovalo základní stavební prvek pro praktické dovednosti obchodníků a jejich účetních. Zbytek knihy upadl na čas v zapomnění. Účetní problematiku upravuje v Pacioliho Summě část IX., nazvaná Užití matematiky v obchodním životě. Obsahuje konkrétní matematická pojednání: O společnostech, O pronájmech, O měnách a směnných operacích, O směnkách a další. Především 11. traktát, O počtech a zapisování, je navždy zapsán v dějinách účetnictví jako první tištěná učebnice účetnictví. Pojednání o účetnictví bylo několikrát překládáno. Můžeme zmínit překlad do němčiny prof. Ernsta Ludwiga Jägera v roce 1876 nebo překlad do nové italštiny, jenž byl učiněn profesorem Vincenzem Gittim v roce První překlad do češtiny se datuje do roku 1888, kdy se o něj pokusil Hugo Raulich. Šlo o překlad z německé verze prof. Jägera, avšak zůstal jen v podobě rukopisu stejně jako jeho druhá verze z roku V roce 1894 dokončuje originální český překlad Karel Petr Kheil ml., k jehož zveřejnění však nikdy nedošlo. 1 Co se týká samotné výuky účetnictví v našich zemích, tak za její počátek můžeme považovat přednášky na pražské technice v roce V habsburské monarchii byla zahájena výuka již v roce 1763 a ve Vídni na tamější univerzitě v roce Výuka účetnictví u nás byla pouze součástí jiných předmětů zejména matematiky a stavitelství. O několik let později v roce 1830 byla vytvořena na pražské Karlo-Ferdinandově univerzitě Katedra státního účetnictví, na které působila řada profesorů. Mezi prvními byl Dr. Johann Christian Amman, působil zde do roku 1 JANHUBA, M. Teorie účetnictví: (výběr z problematiky). 1. vyd. Praha: Nakladatelství Oeconomica, s. ISBN s

13 1849, po něm následoval prof. Dr. Josef Schrott. Profesor Schrott byl zakladatelem rakouské kamerální vědy a na katedře přednášel do roku 1870, pak přešel na vídeňskou univerzitu. Výuka účetnictví v Brně započala v roce 1850, kdy se začal přednášet tento předmět na technickém učilišti. Prvními profesory obchodních věd na této škole byly Josef Auspitz, Otto Tkany a Jakob Scherber. V roce 1851 se zahájila výuka účetnictví rovněž na Báňské akademii v Příbrami. Znalosti z účetnictví tehdy spíše doplňovaly znalosti studentů z jiných převážně technických předmětů. Odbornou literaturu k předmětu účetnictví tvořily především učebnice praktické, které poskytovaly návody na účtování, seznamovaly čtenáře se soustavami účtů a mechanismy jejich použití a představovaly různé metody účtování. Tyto učebnice pomáhaly tvořit odborné účetní názvosloví, což přispívalo k budování teoretického základu a vytvářelo prostor pro rozvoj účetnictví jako vědní disciplíny. Přednášejícími byli především právníci, neboť se přednášelo z pozice právních předpisů. Předmět byl přednášen v letním semestru v rozsahu tří hodin týdně a byl součástí všech oborů polytechniky. Významnými odborníky této doby byli mimo jiné Antonín Skřivan a Karel Petr Kheil ml. Antonín Skřivan je otcem řady nám dobře známých termínů, jako pohledávka nebo účetnictví. V roce 1864 vyšel jeho první díl česky psané učebnice Kupecké účetnictví, v roce 1873 následoval díl druhý. Karel Petr Kheil ml. byl významným účetním historiografikem. Vzdělával se v obchodní škole svého otce a navštěvoval také nedělní obchodní školu Antonína Skřivana. Během svého života se Kheil zabýval pedagogickou činností, v roce 1877 habilitoval pro účetnictví na Českém polytechnickém institutu v Praze, ale s přednášením účetnictví začal až ve školním roce 1887/1888. Kheil jako první užil v češtině výraz podvojné účetnictví. Jeho velkou zásluhou je však hlavně prokázání prvenství v sepsání obecné učebnice obchodní nauky spisovatelem Benkem Kotrulevičem z Dubrovníka již v roce 1458, tedy 36 let před vydáním Summy Luca Pacioliho. 2 Přednášky z účetnictví po Karlu Petru Kheilovi na pražské technice převzali JUDr. Josef Pazourek a JUDr. Karel Chlum. Významným milníkem ve výuce účetnictví bylo založení Vysoké školy obchodní v roce 1919 v Praze. Od této doby docházelo k systematickému rozvoji účetnictví jako vědní disciplíny. V roce 1920 děkan Vysoké školy obchodní JUDr. Josef Pazourek vydal první českou vysokoškolskou učebnici účetnictví Theorie i praxe účetních soustav. Předmět byl stále více zařazován do ekonomické výuky. Vyučoval se v prvním ročníku pod názvem Účetnictví I, na něj navazoval kurz ve druhém ročníku Účetnictví II. Obojí v rozsahu dvou hodin přednášek a dvou hodin praktických cvičení. Po celou dobu předválečné existence Vysoké školy obchodní se vyučovalo podle původních osnov vytvořených Karlem Petrem Kheilem. 2 JANHUBA, M. PORTRÉTY Janhuba, M.: Karel Petr Kheil ml. historik účetnictví. Český finanční a účetní časopis, 2012, roč. 7, č. 1, s Dostupné také na WWW: <http://www.vse.cz/cfuc/abstrakt.php3?idcl=307> 13

14 Po druhé světové válce přednášeli účetnictví na Vysoké škole obchodní profesoři Dr. Karel Žlábek, později Dr. Ing. Josef Blecha. Vyučovaly se hlavně tři na sebe navazující kurzy Účetnictví I, II a III doplněné dalšími kurzy například bankovním účetnictvím, kurzem bilancí, kurzem kontroly a revize, správy jmění nebo kurzem hospodářského a účetního poradenství. V tomto období se účetnictví vyučovalo také na dalších vysokých školách, můžeme zmínit Vysokou školu speciálních nauk nebo Vysokou školu zemědělského a lesnického hospodářství. Vysoká škola obchodní byla od února roku 1948 postupně likvidována. V roce 1949 byla založena Vysoká škola politických a hospodářských věd, vzdělávala posluchače vědní disciplíně účetnictví stále méně. Účetnictví se nově nazývalo podnikové početnictví později účetní evidence. V roce 1953 se výuka účetnictví koncentrovala převážně na Vysokou školu ekonomickou v Praze, která vzdělávala studenty v oboru účetní evidence. Katedra účetní evidence na Vysoké škole ekonomické byla tvořena předními odborníky ze zrušené Vysoké školy obchodní a působil zde i prof. Josef Fiala z Vysoké školy speciálních nauk. Pedagogický sbor Katedry účetní evidence se snažil o rozvoj výuky účetnictví v českých zemích, ale vzhledem k politické situaci to nebylo snadné, většina profesorů později učila, pokud vůbec mohla, na Českém vysokém učení technickém. V dalších letech se katedry ekonomik orientovaly spíše národohospodářsky. Kurz účetnictví se mohl zeširoka zaměřit na ekonomiku podniku, aniž by docházelo k duplicitám v jiných kurzech. Postupem času však problematika hospodaření podniku začala vstupovat do dalších předmětů a vznikaly dvojitosti, které musely být odstraněny. Účetnictví tedy mělo podávat pouze základní přehled o účtování. V sedmdesátých letech byl předmět účetnictví krajně diferencován podle oborového zaměření na jednotlivých fakultách. Změnila se tím především základní výuka. Studijní plány byly schvalovány expertní komisí pod vedením ministra školství. I na jiných vysokých školách v Čechách i na Moravě bylo účetnictví vyučováno v základním rozsahu dvě hodiny přednášek a dvě hodiny praktického vyučování týdně po dobu dvou po sobě jdoucích semestrů. Ve svých předmětech měli účetnictví zahrnuty například České vysoké učení technické, Vysoká škola zemědělská, Vysoká škola chemicko-technologická, Vysoké učení technické v Brně nebo Vysoká škola báňská v Ostravě. 3 3 Zpracováno dle upravené verze článku JANHUBA, M. Vysokoškolská výuka účetnictví v zemích Koruny české. Účetnictví, 2003, ročník 50, č. 8, str , ISSN Dostupné také na WWW: < 14

15 1.2 Počátky účetnictví ve světě Pokud uvažujeme o vzniku nejobecnějšího účetnictví, musíme zajít až do dalekosáhlé lidské historie zhruba let př. n. l. Z této doby již existují první systematické hospodářské záznamy pocházející z oblasti Sumeru a Babylónie. Zdejší lidé prováděli první jednoduché inventury chrámových a palácových hospodářství, úrody a odvádění dávek. Zapisovali si pohledávky a dluhy, což můžeme chápat jako obdobu dnešních zápisů do knihy pohledávek a závazků. Neopomněli ani mzdové vyúčtování či primitivní skladové účetnictví, o jehož existenci se rovněž dochovaly četné záznamy. Egyptské hospodaření sahá až do roku př. n. l. Faraonovi písaři používali pro potřeby účetních zápisů papyrové svitky a rákosovou tyčinku. Zapisovali čísla a míry, rozdělovali zápisy podle jednotlivých druhů produktů a nabytých komodit, zaznamenávali povinné dávky odváděné faraonovi. Řekové stavěli na základech účetnictví vytvořených Babyloňany a Egypťany. Nejdříve po vzoru Egypťanů účetní záznamy psali na papyrus, později je ryli do dřevěných desek. Nejvýznamnějším účetním subjektem v té době byl v Řecku stát, mimo něj využívali účetnictví bankovní domy a soukromí bankéři. Římané rovněž čerpali ze zkušeností jiných národů, zejména Řeků. Vytvářeli soustavné hospodářské záznamy, které odpovídaly úrovni vysoké organizovanosti celé společnosti. Knihy zastávaly funkci účetních celků, shromažďovaly řecké účetní zápisy. Nazývaly se například u bankéřů codex rationum mensae (hlavní kniha) nebo kalendarium (kniha lhůt a úroků). Veškeré účetní záznamy mohly být použity u soudu jako důkazní prostředek. 4 V Číně se účetnictví vyvíjelo poměrně samostatně, nepřejímalo zkušenosti z jiných oblastí. Vliv na jeho vývoj měla především jiná kultura, smýšlení lidí a konfucianismus. Rozvoj účetnictví v Číně šel ruku v ruce s rozvojem státních i komerčních aktivit. Státní správa používala podrobně rozpracovaná účetní pravidla, zatímco mezi soukromými podnikateli se používala spíše nepsaná pravidla, jakési nepsané účetní standardy. Číňané nejdříve pracovali jen se dvěma druhy knih, a to s hlavní knihou a deníkem. Později k nim připojili knihu třetí tzv. memorandum, ve které se zaznamenávala každá jednotlivá transakce. 5 Situace ve světě a v Evropě se podle doložených důkazů z oblasti účetnictví vyvíjela v celku odlišně. Od 1. století došlo v Evropě k velkému útlumu soustavných hospodářských zápisů. Tento útlum souvisel především s poklesem gramotnosti. Na Dálném východě se však vývoj účetnictví dál posunoval především díky rozvíjejícímu se vzdělání v matematice. Velkým zlomem bylo objevení způsobu výroby papíru v 8. století, které umožnilo rozšíření účetních záznamů po úřadech v listinné podobě. 4 JANHUBA, M. Teorie účetnictví: (výběr z problematiky). 1. vyd. Praha: Nakladatelství Oeconomica, s. ISBN s DOLEJŠOVÁ, Vendula. Historie účetnictví. Praha, Diplomová práce. Bankovní institut vysoká škola Praha, Katedra Financí a účetnictví. s. 27 Dostupné na WWW: <http://is.bivs.cz/th/15190/bivs_m/?lang=sk> 15

16 Účetnictví se do Evropy navrátilo v podobě soustavných hospodářských záznamů na konci 12. století prostřednictvím arabské vzdělanosti. V Kastilii byla objevena první zákonná nařízení, která stanovila povinnost účtovat. Vyvíjel se i peněžní systém. Hotovost již nebyla schovávána v truhlicích, ale investována, aby přinesla svému majiteli další zisk. Tyto transakce vyvíjely tlak na kvalitu a pečlivost jednotlivých účetních zápisů, tedy tlak na změnu systému v moderní systém podvojného účetnictví. Právě v tomto období bylo podvojné účetnictví poprvé popsáno v Itálii profesorem matematiky Lucem Paciolim. Luca Pacioli se narodil v roce 1445 v Borgo San Sepulchro. Během svého života studoval aritmetiku, algebru, vedl katedru matematiky na univerzitě v Perugii, dále studoval filozofii a teologii. Byl blízkým přítelem Leonarda da Vinciho, kterému pomáhal s výpočty při utváření jeho uměleckých děl. Je považován za otce účetnictví i přesto, že některé účetní prvky jsou popsány ve spisech o několik desítek let dříve. V 16. století se soustavy podvojných zápisů postupně doplňovaly o další prvky. Dané změny si vyžádal vývoj tehdejšího hospodářského života a nutnost přizpůsobení účetnictví novým typům operací. V 17. století se objevují počátky každoročního uzavírání účetních knih a dvouleté výkazy o finanční situaci. Prosazuje se důsledné oddělení účtů zásob vlastního zboží, zboží přijatého k prodeji, zboží pro společné podnikání. Se založením první akciové společnosti vzniká potřeba účtování o kapitálových vkladech a vznikají požadavky na ověřování účetnictví za účelem ochrany vlastníků a věřitelů. V 18. a 19. století se ustalují způsoby účtování, ale dochází také k modernizaci používaných metod včetně vzniku nových. Při výuce účetnictví se již běžně odvozují operace zápisů v debetu a kreditu, účtují se operace časového rozlišení, vznikají metody odpisování, účetní fondy, účetní vyjádření inflace a účtování dlouhodobého pronájmu. Od druhé poloviny 20. století se v účetní oblasti stále více využívá počítačů a nejrůznějších účetních softwarů. Při výuce účetnictví se studenti běžně seznamují s účtováním pomocí programů pro zpracování účetnictví. Zcela se upouští od písemného zaznamenávání účetních operací. 1.3 Vývoj účetnictví v českých zemích Na našem území se z dochovaných památek uvažuje o účetnictví s prvky karmelistiky. Karmelistické (jednoduché) účetnictví se vyznačovalo zápisem pouze na jediné položce, až postupem času se do našich zemí dostávalo účetnictví podvojné. Účtovalo se zejména o hospodaření panovníka a jeho dvora. Jazykem účetních zápisů byla latina, číslice byly římské. Měna, která se v dané době používala, byl pražský groš, částečně také vídeňský talent. 16

17 V zemích Koruny české se účtovalo podle německých vzorů. Šlo o období od první čtvrtiny 17. století až do vzniku Československé republiky roku V poválečném Československu se situace vyvíjela směrem od tržního systému ekonomiky k systému centrálně plánovanému. Docházelo postupně ke sjednocování účetnictví, kalkulací, statistiky a rozpočetnictví. Bylo nařízeno vést pouze podvojné účetnictví. Ustanovila se povinnost zaznamenávat písemně stav a změny majetku, kapitálu, nákladů a výnosů, sledovat hospodářský výsledek. V letech bylo vydáno šest závazných účetních osnov, které byly považovány za obligatorní směrnice finančního účetnictví. Poprvé byl definován účetní rok, vyhláškami upravena oblast provozního účetnictví a dalšími zákony a vyhláškami konkretizovány vybrané oblasti účetnictví. Podnikové početnictví se ustavilo v letech Znamenalo mnoho změn, postupné vznikaní a uplatňování nových účetních přístupů převzatých ze Sovětského svazu. Po něm následovalo období soustavy ekonomických informací. Účetní evidence v tomto období stále ovlivňovala obecný systém účetnictví. Z důvodu řešení problémů s nedostatkovou ekonomikou vstoupily do účetnictví prvky manažerské evidence. Docházelo zde však k výraznému usnadnění v metodice účetnictví, neboť se upustilo od používání několika odvětvových účetních osnov a začala se užívat jednotná osnova, závazná pro všechny druhy podniků bez odvětvového zařazení. V letech účetnictví na našem území spadalo pod národohospodářskou evidenci. Jednalo se o již zmíněné období soustavy sociálně-ekonomických informací. Od roku 1971 byl ústředním orgánem stanoven Český statistický úřad, který zasahoval i do ekonomiky a měl především sledovací a vyhodnocovací funkci. Po roce 1976 došlo k mnoha změnám, mezi nimi byly například dvojí způsob zjišťování hospodářského výsledku nebo narušení čistoty účtů úroky, penále a pokuty tím, že se účtovalo po novu na obě strany účtu. Po roce 1989 se vracel demokratický systém a s ním tržní hospodářství. Celý účetní systém potřeboval radikální reformu pro zabezpečení věrného zobrazení reality hospodaření podniků a současně pro umožnění srovnání dat v národním i mezinárodním měřítku. Bylo potřeba převzít zkušenosti z jiných dlouhodobě prověřených systémů a přizpůsobit je našim poměrům. Dne 1. ledna 1993 tak vznikl nový systém, který je upraven zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví. 7 6 JANHUBA, M. Teorie účetnictví: (výběr z problematiky). 1. vyd. Praha: Nakladatelství Oeconomica, s. ISBN s POKORNÁ, Jana. Historie účetnictví. Brno, Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Ekonomickosprávní fakulta, Katedra financí. s Dostupné na WWW: <http://is.muni.cz/th/206960/esf_b/> 17

18 2 CHARAKTERISTIKA VÝUKY ÚČETNICTVÍ Výuka obecně, ať už se jedná o výuku účetnictví, ekonomie, matematiky, či statistiky, se řídí stejnými pravidly. Liší se pouze obsahovým zaměřením a případnými specifiky jednotlivých předmětů, které se pak mohou projevit na způsobu jejich vedení. Tato kapitola nahlíží na běžnou výuku z didaktického hlediska a konkretizuje popisovanou problematiku na výuku účetnictví na vysokých školách. 2.1 Cíle výuky Cíl jakékoliv výuky vychází ze vzdělávacího obsahu konkrétního předmětu. Cíl je pak zamýšlený a očekávaný výsledek vyučovacího procesu, k němuž směřuje vysokoškolský pedagog se studenty. Stanovení cílů výuky je pro učitele jednou z nejdůležitějších činností, z nich vychází při volbě výukové strategie a vrací se k nim při hodnocení výsledku výuky. 8 Obecně lze rozlišit tři skupiny cílů vyučovací hodiny: kognitivní (poznávací) cíle tyto cíle se orientují na osvojování poznatků a informací, které jsou studentům během výuky prezentovány, afektivní (výchovné) cíle díky těm si studenti vytváří názory, postoje, hodnoty a etická stanoviska na vše, co je jim během výuky prezentováno, psychomotorické (výcvikové) cíle soustřeďují se na získání psychomotorických dovedností, obratnosti v používání učebních technik a návyků, automatizovaných návyků. Současně by výukové cíle měly být: komplexní měly by obsahovat všechny tři dimenze cílů (kognitivní, afektivní, psychomotorické), míra zahrnutí jednotlivých cílů by měla být přizpůsobena povaze předmětu a učiva, konzistentní při stanovování výukového cíle by měl vysokoškolský učitel dbát na různorodost vyučovaných skupin, různí studenti mají různé kvality, znalosti i talent, výukový cíl by měl být nastaven tak, aby každý dosáhl svého cíle, kontrolovatelné při definování cílů výuky je zapotřebí dbát na možnost kontroly dosažení těchto cílů, je vhodné formulovat požadovaný výkon, podmínky, za kterých má být výkon realizován, a normu výkonu. 8 PODLAHOVÁ, Libuše. Didaktika pro vysokoškolské učitele. Vyd. 1. Praha: Grada, 2012, 154 s. ISBN s

19 Pro stanovení výukových cílů je důležitá rovněž tzv. taxonomie výukových cílů. Znamená to uspořádat cíle výuky podle jejich náročnosti. Počáteční cílové úrovně jsou méně náročné, postupně však jejich obtížnost roste. 9 Protože není výuka účetnictví na jednotlivých ekonomických fakultách České republiky zcela totožná, může být těžké shrnout do uceleného textu jeden směrodatný výukový cíl tohoto předmětu. Je však možné vycházet z tzv. vědomostního standardu, na kterém se shodla Asociace děkanů ekonomických fakult České republiky, a jehož snahou bylo sjednotit strukturu a obsah důležitých předmětů z oblasti účetnictví. Podle zmíněného standardu je cílem výuky účetnictví prohloubit znalosti studentů v oblasti hodnotového řízení subjektů ekonomické aktivity (zejména podniků). Prostředkem dosažení tohoto cíle je seznámit posluchače s funkcemi, předmětem a metodou účetnictví, jakož i se strukturou informací, kterou poskytuje svým uživatelům. Po absolvování předmětu by měl být posluchač schopen: aplikovat tzv. účetní myšlení při analýze vlivu konkrétních hospodářských transakcí na hodnotové parametry podniků (na strukturu jejich aktiv, závazků, vlastního kapitálu, na výši nákladů, výnosů a zisku), porozumět ideovému základu, obsahu a vypovídací schopnosti účetní závěrky a zveřejňovaných informací finančního účetnictví, porozumět ideovému základu manažersky zaměřeného účetnictví, odlišit podstatu a obsah finančního a manažerského účetnictví od výstupů daňového účetnictví a využít těchto informací pro zjištění a analýzu faktorů ovlivňujících výkonnost, finanční pozici a schopnost podniku produkovat finanční prostředky a racionálně je alokovat Typy a formy výuky V českém institucionalizovaném vzdělávání se v systému vysokých škol vymezují tři typy studia. Na ekonomických fakultách, kde je umožněno studentům studovat účetnictví, mohou posluchači narazit na všechny tyto typy. Jedná se o prezenční, kombinované a distanční studium. Obory zaměřené na účetnictví lze nejvíce nalézt jako prezenční typ studia. Kombinované a distanční obory zaměřené na účetnictví jsou dle nabídek jednotlivých ekonomických fakult méně časté. V rámci výše uvedených typů studia lze rozlišit několik organizačních forem vysokoškolské výuky. Jejich schématické znázornění je uvedeno níže. 9 PODLAHOVÁ, Libuše. Didaktika pro vysokoškolské učitele. Vyd. 1. Praha: Grada, 2012, 154 s. ISBN s KRÁL, B. Výuka účetnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze. In Sborník z odborné konference SVŠES, s. r. o., Inovace výuky účetnictví a daní ve vazbě na mezinárodní standardy [online]. Praha, 26. května [cit ]. s. 88. ISBN s. 8 Dostupné také na WWW: <http://www.svses.cz/konference/ucto06/texty/marek.pdf > 19

20 Schéma 1: Organizační formy výuky na vysoké škole Přednáška Seminář, cvičení Praxe, praktika Exkurze Konzultace Samostatné studium Pramen: vlastní zpracování dle zdroje: PODLAHOVÁ, Libuše. Didaktika pro vysokoškolské učitele. Vyd. 1. Praha: Grada, 2012, 154 s. ISBN s. 37 Nejčastěji probíhá výuka na vysoké škole prostřednictvím přednášek a seminářů. Především přednášky jsou považovány za klasickou formu výuky na vysoké škole, což dokládá i jejich dalekosáhlá historie. Přednášky určitého předmětu zpravidla vede povolaný odborník, jehož znalosti jsou v daném oboru na velmi vysoké úrovni a je tudíž pro tuto činnost ten nejpovolanější. Měl by posluchačům dokázat osvětlit i tu nejnáročnější látku, přispět k výkladu svými poznatky, postřehy, upozornit na nové trendy, a to vše srozumitelnou a zajímavou formou. Přednáška jako organizační forma výuky má řadu výhod, ale i nevýhod. K výhodám lze zařadit to, že se posluchačům při přednášení dá obsah probírané látky dobře prezentovat prostřednictvím vizualizace, v dnešní době se nejčastěji užívá prezentací v PowerPointu. Přednášející může sdělovat své vlastní stanoviska a názory, současně také hlavní probíranou látku velkému počtu posluchačů, a to v relativně krátkém čase. Přednášky tvoří systematické východisko, kde se posluchač dozví hlavní jádro probíraného učiva, a na tuto vědomostní základnu pak navazují semináře, cvičení a ostatní organizační formy výuky. Semináře jsou na vysokých školách zpravidla povinné. Představují doplněk přednášky a probíhají za účasti menších skupin studentů. Na cvičeních jsou podrobněji probrána témata, která byla zmíněna na přednášce, a jsou procvičeny příklady. Obecně jsou zde promýšleny a řešeny určité teoretické nebo praktické problémy. Jejich hlavním účelem není osvojování si teoretických poznatků, ale získávání nových dovedností. Důležitost seminářů a jejich zařazení do studijního rozvrhu studentů se odvíjí od charakteru jednotlivých předmětů. 11 Pro účetnictví lze semináře považovat za velmi důležité, neboť kde jinde si studenti procvičí účtování jednotlivých účetních případů, upevní teoretické znalosti a proniknou detailněji do 11 PODLAHOVÁ, Libuše. Didaktika pro vysokoškolské učitele. Vyd. 1. Praha: Grada, 2012, 154 s. ISBN s

21 probírané látky. Na seminářích předmětu účetnictví studenti procvičují vědomosti získané prezentací učiva na přednášce, pracují zde s praktiky účetnictví, jež obsahují účetní případy k procvičení rozdělených do oblastí podle témat probíraných na přednášce. Vzhledem k velkému časovému tlaku se od studentů očekává dostatečná příprava samostudiem a jsou jim zpravidla zadávány také případy k domácímu řešení. Základní předměty z oblasti účetnictví mají obvyklou časovou dotaci dvě hodiny přednášek ku dvěma hodinám cvičení týdně, tzn. 26 hodin přednášek a 26 hodin seminářů za semestr. Na některých fakultách může být tento poměr snížen na dvě hodiny přednášek ku jedné hodině cvičení, tzn. 26 hodin přednášek a 13 hodin cvičení za semestr, tato skutečnost se však týká spíše předmětů s větším podílem teoretického než praktického obsahu. Předměty zaměřené na výuku účetních softwarů nejsou dotovány přednáškami, výuka probíhá pouze formou seminářů v počítačových učebnách, a to v časové dotaci dvě hodiny týdně, tzn. 26 hodin cvičení za semestr. 2.3 Výukové metody Výukových metod existuje nepřeberné množství. Jejich třídicí kritéria a třídění samotné se liší v jednotlivých literárních pramenech a ani odborníci nedokáží jednoznačně definovat jediné kritérium, podle kterého je možné se řídit při klasifikaci výukových metod. Co však lze jednoznačně říci je to, že čím větší množství výukových metod vyučující předmětu zná a dokáže použít, tím se zkvalitňuje výuka pro posluchače a stává se i zábavnější. Každý předmět se liší svojí obsahovou stránkou a různý obsah znamená také odlišné požadavky na použité metody. V rámci náplně jednotlivých předmětů se posluchač setkává s různými tématy opět s různorodými požadavky na výukovou metodu. Vyučující musí metodu volit také podle typů vzdělávaných osob, neboť různým typům vyhovuje jiný způsob práce. Zpravidla je lepší využívat několik metod pro obohacení procesu výuky. Z tohoto důvodu je potřebné, aby učitel znal, jaké metody jsou k dispozici, jejich slabé a silné stránky, k jakým účelům jednotlivé metody slouží a jak je v praxi využít. Výukové metody jsou podrobovány neustálým pokusům o přesnou kategorizaci a klasifikaci. Lze je třídit například na základě: učebních aktivit odvíjí se od metody, kterou při výuce realizuje vzdělávaný, pramene poznání a typu poznatků zde řadíme například metody slovní, písemné práce, práce s textem, názorně demonstrační a praktické metody, aktivity vyučovaných osob a jejich samostatnosti do této oblasti patří zejména metody sdělovací, samostatná práce, badatelské a výzkumné metody, myšlenkových operací do této kategorie spadá například srovnávací, induktivní, deduktivní nebo analyticko-syntetická metoda, 21

22 fází výuky tato skupina obsahuje metody motivační, expoziční, fixační, diagnostické a aplikační. 12 Jiné třídění je možné dle kritéria stupňující se složitosti edukačních vazeb, a to na metody: klasické (metody slovní, názorně-demonstrační, atd.), aktivizující (metody diskusní, inscenační, didaktické hry, atd.), komplexní (výuka podporovaná počítačem, samostatná práce studentů, skupinová výuka, atd.). 13 Podrobnější rozebrání všech zmíněných metod výuky je nad obsahový rámec této diplomové práce. Pro výuku účetnictví je důležitých metod několik. Je třeba zmínit například metodu přednášky. Jedná se o monologickou slovní metodu, která je užívána především u dospělých studentů, tedy na vysokých školách. Patří k náročnějším metodám a to jak pro řečníka, tak pro samotné posluchače. Vyznačuje se delším uceleným projevem, během něhož je posluchačům osvětlováno probírané téma. Schopnost zaujmout studenty a udržet jejich pozornost po celou dobu přednášky je na individuálních dovednostech vyučujícího. Cílem této vyučovací metody je zpravidla přehledné shrnutí učiva a jeho systematizace. Nevýhodou může být pasivní role posluchače a souvislý ráz přednášky, který neumožňuje zjišťovat, zdali posluchači učivo chápou. 14 Další výukové metody, se kterými se setkávají studenti v průběhu studia účetnictví na vysokých školách, jsou metody situační. Trefně je jejich vznik spojován s harvardskou Vysokou školou obchodní, kde byly uplatňovány jak v právních, tak také v ekonomických oborech. Podstatu těchto metod tvoří řešení problémového případu odrážející nějakou reálnou událost. Ve výuce účetnictví lze za tyto problémové případy považovat účetní případy, jež jsou součástí procvičování probíraných témat na seminářích. Metodický postup řešení těchto případů se mohou lišit dle jednotlivých situačních metod a složitosti řešené situace. Základní fáze jsou však shodné. 15 K ostatním metodám užívaným během výuky účetnictví patří například metoda práce s textem, metody diskusní, metody řešení problémů nebo výuka podporovaná počítačem. Výukové metody, se kterými se naopak student účetnictví pravidelně nesetkává, jsou například metody inscenační, didaktické hry, výuka dramatem a další PODLAHOVÁ, Libuše. Didaktika pro vysokoškolské učitele. Vyd. 1. Praha: Grada, s. ISBN s MAŇÁK, Josef a Vlastimil ŠVEC. Výukové metody. Brno: Paido s. ISBN s MAŇÁK, Josef a Vlastimil ŠVEC. Výukové metody. Brno: Paido, 2003, 219 s. ISBN s Tamtéž s Tamtéž s

23 2.4 Didaktické pomůcky Součástí každé výuky jsou pomůcky, které tvoří nezbytný díl pedagogického procesu a napomáhají posluchačům k lepšímu osvojení probírané látky. Základní učební pomůcky je možné rozdělit následovně: skutečné předměty (přírodniny, preparáty, výrobky), modely (statické nebo dynamické), statická projekce (dataprojekce, zpětná projekce), dynamická projekce (film, video, televize), zvukové pomůcky (magnetofonové pásky, hudební nástroje), dotykové pomůcky (slepecké písmo, reliéfové obrazy), literární pomůcky (učebnice, příručky, atlasy, texty), počítačové programy. 17 V dnešní moderní době je kladen čím dál větší důraz na použití didaktické techniky, jenž je často také součástí výuky účetnictví. Didaktická technika je zpravidla dělena dle smyslu, na který působí. Rozdělit ji lze následovně: vizualizační technika (zpětné projektory, diaprojektory, epiprojektory, vizualizéry, dataprojektory, různé tabule apod.), auditivní technika (magnetofony, CD přehrávače, diktafony apod.), audiovizuální technika (videopřehrávače, kamery, výpočetní technika apod.), ostatní pomocná technika (např. fotoaparáty). Pedagogové či přednášející se dnes neobejdou bez dataprojektorů a samozřejmě počítačů, které již pravidelně využívají během svých přednášek, a předkládají tak studentům probíranou látku za pomoci prezentace vytvořenou v programu PowerPoint. Studenti mají možnost probírané téma nejen slyšet, ale hlavní body také vidět. Učitelé tak mohou za pomoci názorných schémat zobrazit účtování jednotlivých účetních případů, okamžitě studentům názorně popsat, jak vypadá rozvaha či výsledovka a další. Co se v účetnictví stalo neodmyslitelnou součástí výuky, je použití počítačů a výukových verzí účetních programů. Softwarové společnosti, které vyvíjejí programy pro účtování do firem, myslí také na studenty účetnictví a nabízí, ať už středním či vysokým školám, možnost zakoupit licenci výukových verzí. Studenti účetnictví se tak už zcela běžně mohou, minimálně při studiu kurzu zaměřeného na počítače, setkat s těmito programy a naučit se v nich orientovat, účtovat, vyhotovovat účetní doklady, sestavovat účetní závěrku. Mají tak lepší 17 MAŇÁK, Josef. Nárys didaktiky. 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, s. ISBN s

24 dovednosti využitelné v reálném zaměstnání a především dobrý základ pro výkon svého budoucího povolání. Většina fakult využívá pro výuku jeden nebo i více účetních softwarů. Některé fakulty si dokonce tvoří originální programy pro svoji potřebu. Jedná se o multimediální pomůcku, jež slouží především k usnadnění pochopení problematiky účetnictví a k upevňování praktických dovedností Literatura a studijní materiály Povinná, doporučená literatura a studijní texty hrají zásadní roli při výuce na vysokých školách. Patří k základním učebním pomůckám a dá se říci, že se bez nich neobejde žádný student. Na volbu správné učební pomůcky má vliv řada faktorů, které musí vyučující zohlednit. V prostředí vysokých škol je však výběr literatury jako hlavní didaktické pomůcky zcela na místě. Student získá široký informační zdroj, který může kombinovat i s dalšími formami studijních materiálů a není přitom závislý jen na výkladu vyučujícího. Studijní texty a literatura jsou zpravidla v rámci určitého oboru identické. Na vytváření studijních zdrojů se často podílí sami pedagogičtí pracovníci, jejichž profese zahrnuje i tvůrčí aktivitu soustředěnou právě na tvorbu odborných a vědeckých textů pro studenty a nejen pro ně. Texty mohou mít vědecký, naučný, popularizační a učební charakter. Vědecké texty jsou součástí výstupu určité fáze výzkumu. Prostřednictvím těchto textů autor sděluje nový objev. Naučná literatura je cílena pro příjemce s odborným vzděláním, často zahrnuje popis praktické aplikace. Popularizační příspěvky jsou prostředkem, jak široké veřejnosti přiblížit vědeckou problematiku srozumitelnou formou tak, aby je co nejvíce zaujala. Učební texty píší pedagogičtí pracovníci za účelem vytvoření studijních, výukových, či jiných podkladů. Jejich tvorba je povinností vysokoškolského pedagoga a liší se v závislosti na cílové skupině. Studijní texty jsou směřovány ke studentům. Jejich využití je různorodé, zpravidla tvoří studijní oporu nebo osnovu probírané tématiky. Mají za cíl seznámit studenta se základní podstatou látky. Texty seskupují vědecké výstupy a měly by být sepsány tak, aby byly pro studenty co nejvýstižnější a nejsrozumitelnější. Metodické texty jsou pomůckou vyučujících. Jsou formovány jako metodický návod k výuce. Korespondují s tématikou kurzů nebo i se samotným studijním textem. Distanční text je pak vytvořen speciálně pro dálkové studenty a je přizpůsoben maximálně pro samostatné a individuální studium. 19 Pro výuku účetnictví jsou charakteristické texty s teoretickým základem a cvičebnice neboli praktika obsahující účetní příklady. Studijní literatura je na vysokých školách různorodá. 18 HÝBLOVÁ, Eva; PASEKOVÁ, MARIE. Využití výukových programů v distančním vzdělávání. In Distanční vzdělávání v České republice současnost a budoucnost sborník přednášek z III. Národní konference s Dostupné na WWW: < doc> 19 PODLAHOVÁ, Libuše. Didaktika pro vysokoškolské učitele. Vyd. 1. Praha: Grada, 2012, 154 s. ISBN s

25 Nejčastěji je studentovi účetnictví předložen seznam povinné literatury, který zahrnuje učebnici účetnictví. Ta je buď vydána samotnou vysokou školou a na její tvorbě se podíleli autoři z řad pedagogů té konkrétní školy, nebo je student odkázán na jiný odborný zdroj. Pro potřeby výuky na seminářích jsou součástí seznamu povinné literatury praktika. Ta slouží k procvičování účetních případů souvisejících s probranou teorií. Neodmyslitelným prvkem povinné literatury v předmětu účetnictví na vysoké škole je také zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o účetnictví a v neposlední řadě České účetní standardy. 2.6 Ověřování znalostí a klasifikace Posluchač vysoké školy absolvující kurzy studovaného oboru musí v průběhu a na konci semestru přesvědčit vyučujícího o určité úrovni znalostí získaných právě studiem těchto kurzů. Vyučující má několik možností, jak si ověřit znalosti studenta, tedy zdali student splňuje předpoklady k úspěšnému absolvování kurzu. Může brát v úvahu kvalitu prací předložených studentem po samostatném vypracování na předem dané či zvolené téma. K běžně zadávaným pracím na vysokých školách patří nejčastěji seminární práce, dále pak referáty, samostatné projekty, eseje, případové studie, nákresy a plány. Vyučující hodnotí věcnou správnost, samostatnost, dodržení citační normy, formální zpracování, originalitu. Vypracování takovéto práce bývá obvykle jednou z podmínek přistoupení k závěrečnému ověřování znalostí v daném předmětu, tedy ke zkoušce či zápočtu. Předměty z oboru účetnictví jsou obvykle náročné na ověřování znalostí ve smyslu, že jsou studenti hodnoceni na základě několikafázového procesu zjišťování vědomostí. Tématika účetnictví je během kurzu studentům předkládána ve dvou rovinách. První rovinou je teoretický základ, který je pak rozvíjen ve druhé rovině, a to praktické. Proto i zjišťování, zdali studenti dostatečně nastudovali probíranou tématiku, je povětšinou rozděleno do těchto dvou úrovní. V průběhu semestru se student účetnictví nejčastěji setkává s případovými studiemi, které vypracovává na určité téma, nebo prezentací řešení předem zadaného účetního případu. Seminární práce se vyskytují v kurzech účetnictví méně, a když, tak v předmětech se zaměřením pouze na účetní teorii. Zkoušení vysokoškolských studentů je možné rozdělit do dvou kategorií, a to na písemné a ústní. Písemně se zpravidla zjišťují vědomosti studentů těch kurzů, jejichž návštěvnost je příliš vysoká a uspořádání ústní zkoušky by bylo organizačně náročné. Písemný test považujeme za nástroj zjišťování výsledku vzdělávání studentů. Člení se dle několika hledisek. Podle charakteristik testového výkonu rozlišujeme: testy rychlosti jejich účelem je zjistit, jak rychle je student schopen splnit danou úlohu, 25

26 testy úrovně předkládají se studentům za účelem změření jejich úrovně vědomostí a dovedností. Podle dokonalosti přípravy testu rozlišujeme: standardizované testy přípravu testů mají na starost specializované instituce, jejich vlastnosti jsou předem známé, nestandardizované testy jedná se o testy učitelské, které sestavuje vyučující sám, všechny vlastnosti známé být nemusí, testy kvazistandardizované tyto testy jsou sestavovány za větší pozornosti, úplná standardizace u testů nebyla provedena, ale vyučující zná některé jejich vlastnosti. Podle povahy studentovy činnosti rozlišujeme: kognitivní testy pomocí těchto testů jsou měřeny vědomosti posluchačů, psychomotorické testy testy tohoto typu slouží ke zjištění psychomotorických dovedností. Podle specifičnosti studentova učení rozlišujeme: testy výsledků výuky testy jsou běžně používány k ověření toho, co se posluchači v kurzu naučili, testy studijních předpokladů za pomoci těchto testů je zjišťována obecnější charakteristika jedince. Podle časového zařazení do výuky rozlišujeme: vstupní testy jsou zařazeny na počátku učebního období, průběžné testy jejich zařazení může být kdykoliv během učebního období, nejčastěji však bývá uprostřed a na konci semestru, slouží k ověření aktuální úrovně vědomostí studentů, výstupní testy jedná se o testy závěrečné sloužící k hodnocení úrovně osvojených vědomostí a dovedností. Podle tematického rozsahu rozlišujeme: monotematické testy zaměřují se pouze na jedno téma, polytematické testy zaměřují se na několik tematických oblastí. Ověřování znalostí studentů za pomoci ústního zkoušení je možné považovat za obvyklý a základní prostředek ke zjištění, jak student pochopil probíranou látku, zdali má nastudovanou literaturu, ať už povinnou či doporučenou. Během ústní zkoušky může zkoušející poznat myšlenkové postupy studenta a rozpoznat jeho přehled v problematice. 26

27 Ústní zkoušky na vysokých školách mohou být orientační, závěrečné, individuální a skupinové, tzv. kolokvia. Při ústním zkoušení se student potýká s otázkou, kterou si vytáhl v losování v rámci lístkového systému. Okruhy otázek sestavuje vyučující, jsou studentovi předem známy a měly by korespondovat s cíli předmětu. Studenti kurzů účetnictví jsou vystaveni všem typům ověřování a hodnocení znalostí získaných studiem. Vzhledem k tomu, že student musí znát teoretickou i praktickou rovinu účetnictví, setkává se jak s písemnými testy, tak s ústním zkoušením. Na většině vysokých škol se vědomosti z účetnictví ověřují průběžnými testy zařazené do procesu výuky. Tyto testy jsou první fází k úspěšnému zakončení předmětu. Následují závěrečné testy, jejichž úspěšným absolvováním student získá zápočet a může přistoupit ke zkoušce. Zkouška je tvořena jen písemným testem, jen ústní zkouškou, nebo jejich kombinací. Testy jsou tvořeny teoretickými otázkami otevřeného typu, kdy je na studentovi, aby písemně doplnil konkrétní odpověď na otázku. Teoretické vědomosti z účetnictví však mohou být testovány také formou uzavřených otázek, kdy student vybírá jednu nebo více odpovědí z předem daných možností. Praktické dovednosti posluchače jsou ověřovány zadanými účetními příklady. Student je řeší za pomoci výpočtů, nákresů účtů pomocí téček, výběrem správných účtů z účetní osnovy a jejich dosazením na správnou stranu do předkontace, sestavením účetní rozvahy a výsledovky a obměnami těchto způsobů. Hodnocení dosažených výsledků probíhá prostřednictvím třídění studentů do hodnotící stupnice. Klasifikační stupně bývají vyjádřeny číselně i slovně. Student je zařazen do určitého stupně na základě kritérií, jako je rozsah zvládnutí poznatků, porozumění, schopnost užití poznatků či jazykový projev. U písemných testů je rozřazovacím prvkem získaný počet bodů či procento správných odpovědí. V případě hodnocení posluchačů při studiu účetnictví jsou do konečného hodnocení obvykle započítány jak případové studie, průběžné testy, závěrečné testy, tak závěrečná zkouška. Jednotlivé prvky jsou v celkovém výsledku zohledněny prostřednictvím různých vah, nebo konečnou známku vůbec neovlivňují. To se týká zejména průběžných a závěrečných testů. Výsledná známka je pak tvořena pouze z písemné či ústní zkoušky PODLAHOVÁ, Libuše. Didaktika pro vysokoškolské učitele. Vyd. 1. Praha: Grada, 2012, 154 s. ISBN s

28 3 VÝUKA ÚČETNICTVÍ JAKO SOUČÁST TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE Univerzitní výuka účetnictví má v současnosti v České republice již pevnou základnu. Absolventi středních škol, jejichž budoucí odborné zaměření je směřováno právě k účetní profesi, si mohou vybírat z různých studijních programů, oborů a předmětů specializujících se na problematiku účetnictví. Třetí kapitola této práce je soustředěna na legislativní vývoj účetnictví v českých zemích a v České republice, popisuje současný stav výuky účetnictví na českých univerzitách a přibližuje studijní programy, obory a předměty, jejichž hlavním zaměřením je právě účetnictví. 3.1 Legislativní vývoj Po vzniku Československé republiky v roce 1918 byl přijat v naší zemi za právní předpis upravující obchodní účetnictví rakouský obchodní zákoník z roku Nepředepisoval konkrétně vedení účetních knih, ani způsob vedení účetnictví. Přestože legislativní úprava byla velmi obecná, vedení knih bylo zcela zřejmě povinné, knihy sloužily jako důkazní prostředek při případných obchodních sporech. V Československé republice byl přijat jen jeden pro účetnictví důležitý zákon v prvorepublikové době, a to zákon o stabilizačních bilancích z roku Modifikoval velikost odpisů pro budovy, pozemky, zařízení a stroje, aby lépe odrážely změny v inflaci a byly tak přiměřené k vypláceným mzdám a nákladům na materiál. Rakouský obchodní zákoník byl používán i po rozpadu Československé republiky v roce 1939, kdy vznikl Protektorát Čechy a Morava. Po válce v roce 1946 byl vydán zákon č. 116/1946 Sb., o jednotné organizaci podnikového početnictví. Zákon o jednotné organizaci podnikového početnictví stanovil účetnictví, statistiku, kalkulace a rozpočetnictví jako součást podnikového početnictví. Prostřednictvím této úpravy měly být naplněny potřeby hospodářského plánování, zvláštní potřeby jednotlivých hospodářských odvětví a rovněž potřeby daňové. Zanedlouho po zákoně o podnikovém početnictví mimo jiné vyšlo v platnost nařízení č. 205/1946 Sb. Nařízením vláda vydala jednotné účetní zásady. Nařízení stanovilo hlavní úkoly účetnictví a konkretizovalo požadavky na účetní zápisy, účetní závěrku a další oblasti. V padesátých letech mělo největší význam přijetí nařízení vlády č. 41/1952 Sb., o zásadách pro účetní evidenci. Jeho hlavním úkolem bylo vylepšit účetní evidenci a zvýšit kontrolu nad plněním státního rozpočtu. V roce 1958 bylo přijato nařízení č. 30/1958 Sb., které nahradilo nařízení předcházející, zanedlouho ho však změnilo nové nařízení č. 120/1961 Sb. Nové nařízení neznamenalo systémové změny účetnictví, jeho hlavním účelem byla větší kontrola oběhu účetních dokladů. 28

29 V roce 1971 vešel v platnost zákon č. 21/1971 Sb., o jednotné soustavě sociálněekonomických informací. Důležitou roli zde hrála statistika, prostřednictvím které se získávaly sociálně-ekonomické informace. Významnou legislativní úpravou se stala v sedmdesátých letech vyhláška č. 154/1971 Sb., o účetnictví. Upravovala oblasti účetních dokladů, účetních zápisů a účetních knih. Poprvé se objevilo třídění účetních zápisů z věcného hlediska či možnost vedení účetních knih ve formě sestav. V devadesátých letech byla povinnost vedení účetnictví zakotvena v zákoně o soukromém podnikání. Federální ministerstvo financí schválilo účetní zásady, které definovaly volbu podnikatelů mezi jednoduchým a podvojným účetnictvím. Po opuštění centrálně plánované ekonomiky vyvstala na povrch nutnost vzniku nového účetního systému, který bude oproštěn od vazby na soustavu sociálně-ekonomických informací. Nový účetní systém měl být prostředkem pro věrné zobrazení reality v podnicích, současně jeho výstupy měly sloužit pro kvalifikované srovnání s daty v rámci státu i pro přeshraniční srovnání. Dne 1. ledna 1993 vstoupil v platnost zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Usneslo se na něm Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky, jeho účinnost se datuje od 1. ledna Zákon upravuje rozsah a způsob vedení účetnictví. Definuje účetní jednotky, stanovuje, kdo a kdy musí vést účetnictví. Dále vymezuje předmět účetnictví, konkretizuje účetní zápisy, účetní knihy a účetní závěrku. Zákon o účetnictví se také zabývá způsoby oceňování či inventarizací majetku a závazků. Hlavním cílem účetního systému, který upravuje zákon č. 563/1991 Sb., je podat pravdivý a věrný obraz o hospodaření podniku, o jeho finanční situaci a výsledku hospodaření. 22 Zákon o účetnictví však nezůstal od roku 1993 nezměněn. Prošel řadou novel, které se týkaly různých oblastí a souvisely nejenom se vstupem České republiky do Evropské unie. Vydáním zákona o účetnictví vznikl rovněž hlavní právní předpis, který je směrodatný pro výuku účetnictví a jehož platné znění je zohledňováno při výuce, podobně jako vyhláška č. 500/2002 Sb. a České účetní standardy. Pedagogičtí pracovníci musí neustále aktualizovat informace, brát v potaz změny zákona, jeho novely a reagovat na ně při vzdělávání studentů. K prvním změnám zákona došlo již v roce 1994 a to vydáním předpisu č. 117/1994 Sb., 23 který se týkal sdružování v politických stranách a v politických hnutích. Tento zákon neznamenal pro zákon o účetnictví velké změny, dotkl se pouze oblasti vedení účetnictví politických stran, které se podobně jako jiné subjekty musí řídit tímto zákonem. 21 DOLEJŠOVÁ, Vendula. Historie účetnictví. Praha, Diplomová práce. Bankovní institut vysoká škola Praha, Katedra Financí a účetnictví. s Dostupné na WWW: <http://is.bivs.cz/th/15190/bivs_m/?lang=sk> 22 Business center.cz. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví [online] [cit ] Dostupné na WWW: <http://business.center.cz/business/pravo/zakony/ucto/> ISSN Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky. Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna. [online] [cit ]. Dostupné na WWW: <http://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=117&r=1994> 29

30 K významnější úpravě došlo až v roce 2000, kdy byl přijat zákon č. 492/2000 Sb., 24 kterým se změnil zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Nová úprava zahájila rozsáhlejší novelizaci zákona o účetnictví. Cílem bylo především sladění tří důležitých právních předpisů, a to zákona o daních z příjmu, zákona o účetnictví a obchodního zákoníku. Novela především zpřesňovala a rozšiřovala působnosti zákona. Nově byla stanovena povinnost řídit se zákonem o účetnictví pro zahraniční osoby, pokud na území České republiky podnikají nebo provozují jinou činnost podle zvláštních právních předpisů. Účetním obdobím byl definován interval dvanácti po sobě jdoucích měsíců, který se může, ale nemusí shodovat s kalendářním rokem. Po novu se účetní jednotka může z vážných důvodů rozhodnout pro hospodářský rok, který bude začínat prvním dnem jiného měsíce než je leden. Další změny se týkaly oblasti otevírání a uzavírání účetních knih či zveřejňování účetní závěrky. Navazujícím novelizujícím zákonem se stal zákon č. 353/2001 Sb., 25 který uzavřel již zmiňovanou novelizaci zákona o účetnictví. Zákon primárně stanovuje povinnost vedení podvojného účetnictví, vymezuje účetní jednotky, které smí vést jednoduché účetnictví, definuje vedení účetnictví jako soustavu účetních záznamů, která může být vedena v písemné nebo technické formě. Nově zavádí pojem směrná účtová osnova, jíž vydává Ministerstvo financí, a na základě které pak účetní jednotka vytváří účtový rozvrh pro potřeby svého účtování. Součástí novely jsou další neméně důležité změny. S účinností od 1. ledna 2004 vznikl zákon č. 437/2003 Sb., 26 kterým se přímo měnil zákon o účetnictví. Tato novela zrušila obsah i pojem jednoduché účetnictví a od tohoto okamžiku se používá pouze pojmu účetnictví. Pod tímto termínem si můžeme představit podvojné účetnictví, jednoduché účetnictví bylo nahrazeno daňovou evidencí. Nově byl definován rozsah vedení účetnictví, které je možné vést ve zjednodušeném nebo plném rozsahu. Díky vstupu České republiky do Evropské unie zákon o účetnictví doznal dalších změn. Nově například nařizuje obchodním společnostem, které jsou emitenty cenných papírů na regulovaném trhu v některém z členských států Evropské unie, vést účetnictví podle mezinárodních účetních standardů. Další novela č. 410/2010 Sb., 27 účinná od 1. ledna 2011 určuje podmínky použití mezinárodních účetních standardů pro účtování a sestavení účetní závěrky, mění povinnosti spojené se sestavováním konsolidované účetní závěrky a další. 24 Sagit.cz. Sagit nakladatelství ekonomické a právní literatury Ostrava. [online] [cit ]. Dostupné na WWW: <http://www.sagit.cz/pages/zpravodajtxtanot.asp?cd=167&typ=r&zdroj=../_anotace/sb00492c> 25 Sagit.cz. Sagit nakladatelství ekonomické a právní literatury Ostrava. [online] [cit ]. Dostupné na WWW: <http://www.sagit.cz/pages/zpravodajtxtanot.asp?cd=166&typ=r&zdroj=../_anotace/sb01353c> 26 Sagit.cz. Sagit nakladatelství ekonomické a právní literatury Ostrava. [online] [cit ]. Dostupné na WWW: <http://www.sagit.cz/pages/zpravodajtxtanot.asp?cd=166&typ=r&zdroj=../_anotace/sb03437d> 27 Sagit.cz. Sagit nakladatelství ekonomické a právní literatury Ostrava. [online] [cit ]. Dostupné na WWW: <http://www.sagit.cz/pages/zpravodajtxtanot.asp?cd=76&typ=r&zdroj=../_anotace/sb10410a> 30

31 Poslední důležitější novela se uskutečnila v roce 2012 vydáním zákona č. 239/2012 Sb., 28 který opět přímo změnil zákon o účetnictví. Ustanovení této novely byla použita poprvé v účetním období od 1. ledna Týkala se například oblasti inventarizace majetku a závazků, kde se upřesnily používané postupy a náležitosti inventurních soupisů. Dále zpřesnila podmínky správy centrálního systému účetních informací státu, konkrétně předávání účetních záznamů do tohoto systému nebo využívání systému pro monitorovací, zjišťovací a kontrolní činnost orgánů veřejné správy. Kromě výše jmenovaných novel se zákona o účetnictví dotkly i jiné novely, nejčastěji novely zákona o daních z příjmu, či novely, které se týkaly cenných papírů a obchodování na kapitálových trzích, většina novel pocházející z poslední doby je vydávána za účelem harmonizace účetnictví s předpisy Evropské unie. Účetnictví České republiky je však kromě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví upravováno rovněž vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví. Tato vyhláška vznikla v roce 2002 jako reakce Ministerstva financí na nařízení, které mu ukládalo vydat vyhlášky k vybraným ustanovením zákona o účetnictví. Vyhláška stanovuje uspořádání a označování položek účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a obsahově vymezuje položky těchto závěrek. Dále upravuje směrnou účtovou osnovu, účetní metody a jejich použití, metody konsolidace účetní závěrky a postup zahrnování konkrétních účetních jednotek do konsolidačního celku. 29 Z několika novel vyhlášky č. 500/2002 Sb., je třeba zdůraznit především tu první č. 472/2003 Sb., která souvisela s rozsáhlejší novelou zákona o účetnictví související se vstupem České republiky do Evropské unie. Je možné říci, že novela zákona o účetnictví byla jednou z příčin změn v této vyhlášce, ale k její úpravě došlo také z důvodu upřesnění jejího textu ve vazbě na požadavky vyvolané praxí či z důvodu potřebných úprav v oblasti účetní závěrky a směrné účtové osnovy. 30 Třetí legislativní úpravou, kterou se řídí podnikatelské subjekty v České republice, jsou České účetní standardy vydané Ministerstvem financí na konci roku 2003 ve smyslu 36 zákona o účetnictví. Hlavním účelem jejich vydání bylo dosažení souladu při používání účetních metod účetními jednotkami a zajištění vyšší míry srovnatelnosti účetních závěrek. Standardy stanovují především podrobnější charakteristiku účetních metod a postupů účtování. 28 Sagit.cz. Sagit nakladatelství ekonomické a právní literatury Ostrava. [online] [cit ]. Dostupné na WWW: <http://www.sagit.cz/pages/zpravodajtxtanot.asp?cd=167&typ=r&zdroj=../_anotace/sb12239b> 29 Sagit.cz. Sagit nakladatelství ekonomické a právní literatury Ostrava. [online] [cit ]. Dostupné na WWW: <http://www.sagit.cz/pages/sbirkatxt.asp?cd=76&typ=r&zdroj=sb02500> 30 Sagit.cz. Sagit nakladatelství ekonomické a právní literatury Ostrava. [online] [cit ]. Dostupné na WWW: <http://www.sagit.cz/pages/zpravodajtxtanot.asp?cd=76&typ=r&zdroj=../_anotace/sb03472a> 31

32 Ministerstvo financí oznamuje vydání standardů ve Finančním zpravodaji, kde nalezneme současně i případné opravy a doplněná znění standardů. 31 Vstupem České republiky do Evropské unie, která vznikla v devadesátých letech jako výsledek integračního úsilí, se legislativní úprava českého účetnictví významně změnila. Hlavní myšlenkou tohoto společenství bylo jednoduše odstranění bariér. Snahou byl volný pohyb osob, kapitálu, zboží, vznik společného trhu, společná měna, jednotná politika, sjednocování pravidel v nejrůznějších právních oblastech. Pozadu nezůstalo tedy ani účetnictví. K jeho sjednocování dochází zejména z důvodu odlišnosti jednotlivých národních úprav, nebo také proto, že rozdílnost účetních systémů zvýhodňuje domácí investory a je tak porušován jeden z cílů, a to volný pohyb kapitálu v rámci Evropské unie. 32 Harmonizace účetnictví probíhá prostřednictvím směrnic neboli direktiv. První směrnicí, která ovlivňuje účetnictví, je čtvrtá směrnice z 25. července Soustřeďuje se na roční účetní výkazy malých a středních kapitálových společností. Směrnice stanovuje, že účetní závěrka musí podávat pravdivý a věrný obraz o stavu aktiv a závazků, finanční pozici a o hospodářském výsledku společnosti. Směrnice dále obsahuje pojednání o pravidlech oceňování, obsahu komentáře účetní závěrky a výroční zprávy. Současně informuje o tzv. právu volby, které pro stát znamená možnost respektování národní legislativy při implementaci směrnice a výběr z určitých variant příslušející výhradně státním organům. Zmiňuje také odvozené právo volby, kde může stát rozhodnout a nařídit samostatně, nebo část volby přenechá na podnikatelské subjekty. V neposlední řadě je zde uvedeno přímé právo volby, kde si z několika variant vybírá výhradně sám podnik. Další direktivou zasahující oblast účetnictví je sedmá direktiva z 13. června Tato směrnice se soustřeďuje na harmonizaci konsolidovaných účetních závěrek a konsolidovaných výročních zpráv. Ukládá povinnost sestavovat konsolidovanou účetní závěrku a konsolidovanou výroční zprávu nejen za jednotlivé právnické osoby v rámci uskupení, ale současně vyhotovit účetní závěrku za celý celek, tedy za mateřskou společnost včetně všech společností dceřiných. Osmá směrnice stanovuje minimální požadavky na kvalifikaci auditora. V rámci Evropské unie zatím neexistuje nadnárodní uznávání auditorského osvědčení z určitého členského státu. Unie požaduje, aby si auditor doplnil znalosti národní legislativy daného státu, a získal tak osvědčení auditora. Teprve poté může vykonávat auditorskou činnost. Snahou Evropské unie je, aby v budoucnu nebyl brán ohled na původ osvědčení a auditor tak mohl vykonávat svou činnost v kterémkoliv členském státě. 31 Business center.cz. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví [online] [cit ] Dostupný na WWW: <http://business.center.cz/business/pravo/zakony/ucto/cast7.aspx> ISSN PROCHÁZKA, D. Regulace a mezinárodní harmonizace účetnictví. Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta financí a účetnictví, Katedra finančního účetnictví a auditingu. Prezentace dostupná na WWW: <https://webhosting.vse.cz/prochazd/media/materialy/vse/.../regulace.pdf> 32

33 I harmonizační snahy Evropské unie se však musely přizpůsobovat nově vzniklým problémům a situacím a doznaly v průběhu času jistých změn. K těmto změnám došlo v roce 1995, kdy se upravily sjednocovací strategie. Byla zahájena nová harmonizační vlna prostřednictvím přijímání mezinárodních účetních standardů. Mezinárodní účetní standardy začal vydávat Výbor pro IAS (International Accounting Standards Commitee) v roce 1973 v Londýně, který byl následně v roce 2001 nahrazen IASB (International Accounting Standards Board). Ten vydává standardy pod označením IFRS (International Financial Reporting Standards). Jde o ucelenou sbírku standardů, které mají především sjednocovat účetní výkaznictví a jsou celosvětově uznávány. Evropská unie byla nucena začít standardy přijímat, neboť účetní závěrky podniků, sestavené na základě direktiv Evropské unie, nebyly přijímány na světových kapitálových trzích. Harmonizační strategie Evropské unie z roku 1995 uvádí možnost použití IAS (International Accounting Standards) při sestavování účetní závěrky, strategie z roku 2000 pak již nařizuje použití IAS při jejím sestavení. Tato povinnost se však týká pouze kapitálových společností, které jsou emitenty cenných papírů obchodovatelných na burzách členských států Evropské unie. Tato povinnost je zakotvena rovněž v české legislativě, a to v 19a zákona o účetnictví. Od roku 2000 vypukla hlavní vlna změn evropských směrnic, která měla za cíl především odstranit rozdíly mezi účetními direktivami a mezinárodními účetními standardy, a která byla dovršena v roce Ke změnám došlo na základě Evropského nařízení IAS/IFRS z 19. července 2002, Směrnice 2003/51 ze dne 17. července 2003 o modernizaci stávajících účetních směrnic a Prováděcího nařízení k IAS/IFRS ze dne 29. září Touto harmonizační strategií Evropská unie odstranila nejednotnost účetních informací v účetních závěrkách sestavených na základě IAS/IFRS a direktiv Evropské unie. Nedošlo však k odstranění všech nejednotností, a proto snaha Evropské unie o sblížení direktiv a mezinárodních účetních standardů stálé trvá. 33 Legislativní vývoj zapříčinil i řadu změn v oblasti výuky účetnictví. Nejen, že se v této oblasti musí reagovat na změny stejně aktivně jako v případě výkonu profese samotných účetních, nově nastalá situace po vstupu České republiky do Evropské unie začala vyvíjet tlak také na vznik nových předmětů, které se v oblasti účetnictví musely vytvořit, aby dostatečně obsáhly novou koncepci účtování. Především se jedná o direktivy Evropské unie a mezinárodní účetní standardy, které jsou pro účtování v podmínkách České republiky méně obvyklé a jejich problematika je natolik obsáhlá, že by její ponechání v předmětu obecného účetnictví bylo velmi nedostatečné. Řada škol tedy vytvořila nové předměty tvořící odnože obecného účetnictví, jejichž jediným tématem jsou právě mezinárodní účetní standardy včetně direktiv Evropské unie. Vzhledem k vývoji účetnictví a jeho úpravy v mezinárodních souvislostech je třeba při výuce zdůraznit především podstatu účetnictví, možné systémové přístupy, základní principy, 33 FICHNOVÁ, Kateřina. Aplikace mezinárodních účetních standardů v ČR. Brno, Diplomová práce. Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, Katedra veřejné ekonomie. s Dostupné na WWW: <http://is.muni.cz/th/99972/esf_m/> 33

34 zásady a účetní metody, jejich kombinace, vývoj a aplikace v regulačních pravidlech, koncepci, stav a vývoj směrnic Evropské unie, které jsou zaměřené na účetnictví, koncepci, stav a vývoj IFRS a v neposlední řadě systém regulace účetnictví v České republice Přehled univerzit a studijních programů zaměřených na účetnictví V České republice se studenti s výukou účetnictví mohou dle rámcových vzdělávacích programů poprvé setkat na středních školách. Existují jak odborně zaměřené střední školy, které již vzdělávají studenty s jistým profesním zaměřením, tak všeobecné střední školy, kde jsou znalosti studentů rozvíjeny v podobném portfoliu předmětů jako na základní škole a jsou koncipovány více jako všeobecná příprava pro budoucí studium na univerzitách. Mezi odborně zaměřené střední školy specializující se na ekonomické vzdělávání řadíme obchodní akademie a ekonomická lycea. Lycea se však vyznačují menším množstvím celkových dotovaných hodin odborných předmětů než na obchodních akademiích. Na obchodních akademiích studenti obvykle začínají studovat účetnictví od druhého ročníku 35 a jejich znalosti na určité úrovni potvrzuje samostatná maturitní zkouška často doprovázená praktickou zkouškou z oblasti účetnictví. Vzdělávání na středních školách se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a Bílou knihou. Takzvané kurikulární dokumenty, které vymezují a popisují program vzdělávání, jsou tvořeny na dvou úrovních: státní Národní program vzdělávání a rámcové vzdělávací programy, školní školní vzdělávací programy. Tvorba školních vzdělávacích programů se řídí rámcovými vzdělávacími programy, celý proces této tvorby naznačuje následující schéma. Rámcové vzdělávací programy jsou tříděny dle kategorií oborů vzdělávání. V kategorii M a L je zařazen obor ekonomika a podnikání, obchodní akademie a ekonomické lyceum. Každý dokument rámcového vzdělávacího programu těchto oborů obsahuje kurikulární rámec pro jednotlivé oblasti vzdělávání, jehož součástí je vždy také oblast, ať už přímo věnovaná účetnictví a daním, nebo alespoň zahrnující tuto problematiku. Jednotlivé obory se liší pouze minimálním počtem vyučovacích hodin věnovaných týdně oblasti zahrnující také účetnictví BŘEZINOVÁ, H. Regulace účetnictví v České republice po 1. lednu In Sborník z odborné konference SVŠES, s. r. o., Trendy ve výuce účetnictví na vysokých školách neuniverzitního směru [online]. Praha: 2004, [cit ]. s. 9. Dostupné na WWW: <http://www.svses.cz/konference/ucto04/texty/sbornik.pdf> 35 Obchodní akademie T. Bati a VOŠE Zlín. Oazlin.cz. [online] [cit ]. Dostupné na WWW: <http://www.oazlin.cz/svp/svp_oa.pdf> 36 Národní ústav odborného vzdělávání. Nuov.cz. [online] [cit ]. Dostupné na WWW: <http://www.nuov.cz/ramcove-vzdelavaci-programy> 34

35 Schéma 2: Systém kurikulárních dokumentů vzdělávání v ČR Pramen: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Msmt.cz. [online] [cit ]. Dostupné na WWW: <http://aplikace.msmt.cz/htm/mjrvppvdovestniku1_soubory/image001.gif> Tab. 1: Rámcové rozvržení obsahu vzdělávání pro čtyřleté denní studium Obor Ekonomika a podnikání Obchodní akademie Ekonomické lyceum Oblast Účetnictví a daně Finance, daně, Financování finanční trh a účetnictví Počet hodin týdně celkově Pramen: Národní ústav odborného vzdělávání. Nuov.cz. [online] [cit ]. Dostupné na WWW: <http://www.nuov.cz/ramcove-vzdelavaci-programy> Na znalosti studentů získaných na střední škole pak může i nemusí navazovat vzdělávání v oblasti účetnictví na vysokých školách. Studenti se v České republice setkávají s účetnictvím na nejrůznějších ekonomických fakultách, které jsou součástí univerzit, ale také na ekonomicky zaměřených soukromých vysokých školách. Tato práce se v následujícím textu zaměřuje jen na veřejné vysoké školy univerzitního typu. V závislosti na absolvované střední škole může dojít, dle názoru některých vysokoškolských profesorů, 37 k rozdělení studentů účetnictví na vysokých školách do dvou skupin. První skupinu tvoří studenti, kteří vystudovali jednu z odborně zaměřených středních škol, jako je 37 Vysoká škola ekonomická v Praze. Vse.cz. [online] [cit ]. Dostupné na WWW: <http://nb.vse.cz/~janja/clanek2.htm> 35

36 obchodní akademie či ekonomické lyceum, a druhá skupina je tvořena studenty zpravidla z gymnázií a průmyslových středních škol. Studenti, mající za sebou maturitní zkoušku z účetnictví, jsou obvykle ve velké výhodě při zahájení studia účetnictví na vysoké škole, jejich znalosti jsou často na takové úrovni, že studium předmětů zaměřených na základy účetnictví je pro ně jen pouhým opakováním. Ovšem na druhou stranu tito studenti z ekonomicky zaměřených středních škol často vyjdou se znalostmi souvztažnosti, výbornými znalostmi praktického účtování, avšak postrádají znalosti souvislostí a analytické návaznosti v účetnictví včetně schopností řešit samostatně případové studie či souvislejší kategoricky zaměřené případy. Na druhou stranu absolventi gymnázií a středních průmyslových škol nemají žádný základ účetních vědomostí a začínají tak na vysoké škole zcela od nuly. Studium účetnictví je pro ně obtížnější, neboť se na vysoké škole nevěnuje tolik času procvičování praktického účtování a všechny základy jsou probrány daleko rychleji. Při studiu účetnictví na vysokých školách však dochází k promíchání těchto dvou skupin posluchačů, které může být velmi přínosné. Učitel se často setkává se situací, kdy zadání úkolu je pro jednu skupinu naprosto neřešitelné a pro druhou skupinu primitivní. Vzájemná kooperace studentů však napomáhá ke zdárnému řešení a snadnějšímu vyrovnání vědomostí. Jedním z cílů kurzů základů účetnictví proto bývá sjednocení znalostí posluchačů a vytvoření dostatečné základny pro studium dalších specifických podoborů této vědní disciplíny. Na většině ekonomických fakult v České republice výuka účetnictví spadá pod katedry, kde je tato vědní disciplína sdružena ještě s dalším vědním oborem. Nejčastěji se jedná o finance, ale také o daně, obchod, či auditing. Výjimku tvoří Ekonomická fakulta Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava a Slezská univerzita a její Obchodně-podnikatelská fakulta se sídlem v Karviné, kde je pro tento předmět vyčleněna samostatná katedra. Na Vysoké škole ekonomické v Praze vzhledem k jejímu celouniverzitnímu ekonomickému zaměření nalezneme samostatnou Fakultu financí a účetnictví a pod ni spadající Katedru účetnictví a auditingu. Obsahem následující tabulky je výčet ekonomických fakult se sídlem v České republice včetně univerzit, pod které spadají, a jednotlivých kateder či ústavů, které zaštiťují výuku účetnictví. Podrobnějšímu srovnání jednotlivých vysokých škol se věnuje praktická část této práce. Tab. 2: Ekonomicky zaměřené fakulty veřejných vysokých škol ČR Vysoká škola Fakulta Katedra/Ústav Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická Obchodu a financí Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická Účetnictví a financí Masarykova univerzita Ekonomicko-správní Financí Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická Účetnictví a daní Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská Účetnictví Technická univerzita v Liberci Ekonomická Financí a účetnictví 36

37 Univerzita Hradec Králové Informatiky a managementu Ekonomie Univerzita Jana E. Purkyně Ústí nad Labem Sociálně ekonomická Financí a účetnictví Univerzita Pardubice Ekonomicko-správní Podnikové ekonomiky a managementu Univerzita T. Bati ve Zlíně Ekonomiky a managementu Financí a účetnictví VŠB-TU Ostrava Ekonomická Účetnictví Vysoká škola ekonomická v Praze Financí a účetnictví Finančního účetnictví a auditingu Vysoké učení technické v Brně Podnikatelská Financí Západočeská univerzita v Plzni Ekonomická Financí a účetnictví Pramen: vlastní zpracování dle internetových stránek jednotlivých ekonomických fakult Dle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, vysoká škola uskutečňuje akreditované studijní programy a programy celoživotního vzdělávání. Typ vysokoškolské vzdělávací činnosti je určen typem uskutečňovaných akreditovaných studijních programů. Typy studijních programů jsou bakalářský, magisterský a doktorský. Vysokoškolské vzdělání se získává studiem v rámci akreditovaného studijního programu podle studijního plánu stanovenou formou studia. Součástmi studijního programu jsou: název studijního programu, jeho typ, forma a cíle studia, členění studijního programu na studijní obory, jejich charakteristika a jejich kombinace, jakož i stanovení profilu absolventa příslušných studijních oborů, charakteristika studijních předmětů, pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů, popřípadě délka praxe, standardní doba studia při průměrné studijní zátěži vyjádřená v akademických rocích, podmínky, které musí student splnit v průběhu studia ve studijním programu a při jeho řádném ukončení podle 45 odst. 3, 46 odst. 3 a 47 odst. 4 včetně obsahu státních zkoušek, udělovaný akademický titul, návaznost na další typy studijních programů v téže nebo příbuzné oblasti studia. Studijní plán stanoví časovou a obsahovou posloupnost studijních předmětů, formu jejich studia a způsob ověření studijních výsledků. 38 Studijní programy, v jejichž názvu je přímo zmíněno účetnictví, v České republice nenalezneme. I přesto, že je účetnictví natolik specifickým oborem, na ekonomických 38 ČESKO. Zákon č. 111 ze dne 22. dubna 1998 o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách). In: Sbírka zákonů České republiky. 1998, částka 39, s Dostupný na WWW: <http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/zakon-c sb-o-vysokych-skolach-text-sezapracovanymi> 37

38 fakultách v České republice jsou nejčastěji součástí studijního programu Hospodářská politika a správa a Ekonomika a management. Tato skutečnost se týká bakalářských studijních programů i navazujících magisterských studijních programů. Pod těmito studijními programy nalezneme na fakultách obory specializující se na vzdělávání budoucích odborníků v oblasti účetnictví a daní. Výskyt oboru Účetnictví a daně je různorodý z hlediska studijního programu. V některých případech se specializace na účetnictví objevuje jen jako součást jiných studijních oborů, především v navazujících studijních programech, a lze ji studovat pouze prostřednictvím výběru bloku předmětů speciálně zaměřených na účetnictví. Výuka účetnictví se na vysokých školách objevuje i jednotlivě prostřednictvím zařazování předmětů účetnictví. Jejich absolvováním si musí projít velká řada vysokoškolských studentů, je totiž zařazena do většiny studijních oborů na ekonomických fakultách a to i přesto, že se samotný studijní obor vzdaluje od tématiky účetnictví. Vysoké školy se snaží, aby budoucí ekonomové měli alespoň základní znalosti účetnictví, a zařazují do studijních plánů minimálně předměty Základy účetnictví či Teorie účetnictví a jejich obměny. 3.3 Vyučované předměty z oboru účetnictví Jak je již nastíněno v předešlé části, studijní plány oboru Účetnictví a daně, ale také ostatních oborů, mohou obsahovat širokou škálu předmětů, jejichž obsahem jsou jednotlivé podobory účetnictví. Největší množství těchto předmětů se dá logicky najít v oboru Účetnictví a daně. Pokud má fakulta dobře nastaveny studijní plány, student účetnictví se dotkne všech podoborů a z každého získá víceméně základní znalosti, které mu poslouží jako odrazový můstek pro výkon svého budoucího zaměstnání. Obory, jejichž součástí je výuka účetnictví, ale nejsou na něj přímo zaměřeny, mají ve svých studijních plánech jen málo předmětů účetnictví, spíše obsahují pouze jediný předmět Účetnictví. V něm se studenti dotknou především finančního účetnictví a jeho základů, nebo je součástí tohoto předmětu teoretický základ z více podoborů. Následující řádky diplomové práce jsou věnovány popisům jednotlivých předmětů účetnictví, se kterými mohou studenti českých vysokých škol přijít do kontaktu. Základy účetnictví S tímto předmětem se setkávají všichni studenti oborů zaměřených na účetnictví a daně, ale také ti, kteří jej přímo nestudují, avšak jejich studijní plán obsahuje alespoň tento informační základ z oblasti účetnictví. V rámci výuky se studenti naučí všem základům účetnictví, seznámí se s podstatou, významem a funkcí účetnictví, s obecnými zásadami účtování, účetní soustavou, právní úpravou účetnictví. Student je postupně seznamován s majetkem podniku, zdroji jeho financování. Poprvé je mu vysvětlen obsah rozvahy, aktiv a pasiv a jejich jednotlivých položek. Definuje se účet, účtová osnova, účetní zápisy, podvojnost a souvztažnost. Student si v rámci studia nastuduje rovněž nástroje průkaznosti účetnictví, 38

39 účetní doklady, knihy, seznámí se s inventarizací majetku a závazků. Postupně jsou mu vysvětleny všechny účtové třídy v rámci účtového rozvrhu, až dojde k samotnému účtování jednotlivých účetních případů a posléze také ke zjištění výsledku hospodaření. Na konci semestru se setkává i s účetní uzávěrkou a závěrkou. Tento předmět má základní informační charakter a je považován za nutné východisko pro studium dalších specifických předmětů účetnictví. 39 Teorie účetnictví Předmět podává teoretický, ale i praktický základ pro vzdělávání studentů v dalších specifických disciplínách účetnictví. Posluchač studiem tohoto předmětu získá znalosti základních metod účtování, klasifikace jednotlivých položek rozvahy a výsledovky, pochopí vztahy mezi účty, dovede zachytit základní hospodářské operace podniku a následně zjistit výsledek hospodaření. Teorie účetnictví je spíše hrubým seznámením se základy účetnictví a navazují na něj další předměty, již více specifické. Teorie účetnictví může být i jinak pojatý předmět s větším zaměřením na skutečný teoretický základ této disciplíny. V tomto předmětu se studenti, zpravidla doktorského studia, setkávají například s objasněním podstaty účtu, jeho vzniku a metodou zobrazování na účtech, s přístupy k vyčíslení výsledku hospodaření na účtech, základními paradigmaty tradičního účetního zobrazení hospodářských operací, nebo s perspektivami účetnictví v rámci informačních technologií a další. 40 Účetnictví Předmět Účetnictví je spolu s finančním účetnictvím nejrozšířenějším vyučovaným předmětem z této oblasti. Téměř na každé ekonomicky zaměřené fakultě v České republice nalezneme předmět s tímto názvem a jeho obsahová náplň je široká. Vychází však víceméně z popisů předešlých předmětů. Student se seznámí se základními principy účetnictví, právními normami, metodickými prostředky účetnictví, jednotlivými druhy účtů, kontrolním systémem účetnictví, s jednotlivými účetními třídami, s uzavíráním rozvahových a výsledkových účtů a účetním výkaznictvím. 41 Finanční účetnictví Finanční účetnictví kopíruje obsahovou náplň předmětu Účetnictví. Některé fakulty zvolí jednoduše pro tento předmět název Účetnictví, na jiných fakultách vystupuje pod názvem Finanční účetnictví. Je garantován patřičnou katedrou všude tam, kde se nachází obor zaměřený na účetnictví, nebo se účetnictví vyučuje ve větším měřítku, než jsou jen základy účetnictví. Ať už Finanční účetnictví či jen Účetnictví má zpravidla podobu 39 Ekonomická fakulta Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích. Katedra účetnictví a financí. [online] [cit ]. Dostupné na WWW: <http://kuf.ef.jcu.cz/vyuka-1/sylaby%20na%20zs%202013%20- %202014/ZUC_cj_ECTS%20% %20ZS.pdf/view> 40 Vysoká škola ekonomická v Praze. Vse.cz. [online] [cit ]. Dostupné na WWW: <https://isis.vse.cz/katalog/syllabus.pl?predmet=88293> 41 Mendelova univerzita v Brně. Uis mendelu. [online] [cit ]. Dostupné na WWW: <http://is.mendelu.cz/katalog/syllabus.pl?predmet=80842;zpet=../pracoviste/predmety.pl?id=6> 39

40 dvousemestrálního předmětu. Jeho první část bývá označena jako Finanční účetnictví I a přímo navazující předmět pak Finanční účetnictví II. Výskyt těchto dvou na sebe navazujících kurzů lze pozorovat na většině ekonomických fakult v České republice. Manažerské účetnictví Manažerské účetnictví je již prvním předmětem, který je určitým způsobem specificky zaměřen. Jeho cílem není podat studentovi všeobecný přehled z oblasti účetnictví, ale naopak se předpokládá, že student již prošel kurzem Základy účetnictví, Účetnictví či Finanční účetnictví a základní znalosti již má z předešlého studia. Manažerské účetnictví pak na tyto znalosti navazuje a rozšiřuje je konkrétním směrem. Tímto směrem se myslí oblast systému manažerského účetnictví, jenž se skládá z rozpočtů, kalkulací a nákladového účetnictví. V průběhu studia tohoto předmětu se student setká například s kalkulacemi úplných a neúplných nákladů, s procesní kalkulací, s rozpočtem režijních nákladů, s jednookruhovou a dvouokruhovou formou nákladového účetnictví. Student po jeho vystudování bude znát druhy kalkulací, rozpočtů, metody přiřazování nákladů a vnitropodnikový systém účetnictví, jenž je využitelný pro rozhodování a plánování. 42 Účetnictví finančních institucí Zaměření předmětu již vyplývá z jeho názvu, vyzdvihuje odlišnosti účtování finančních institucí, jako jsou banky, komerční pojišťovny, či zdravotní pojišťovny od účtování běžných podnikatelských subjektů. Studentům jsou charakterizovány účetní jednotky řídící se například vyhláškou č. 501/2002 Sb. a vyhláškou č. 502/2002 Sb. Obvykle je součástí výuky seznámení se základními praktikami účtování bank a pojišťoven, právní legislativou, účetní osnovou pro banky a pojišťovny, student se naučí zásady oceňování v účetnictví bank a pojišťoven. Po absolvování předmětu umí student sestavit a interpretovat účetní závěrku těchto specifických institucí a orientuje se v jejich výročních zprávách. 43 Předmět Účetnictví finančních institucí už je úzce zaměřen a jeho výuka se vyskytuje jen na větších ekonomických fakultách. Účetnictví neziskových organizací Účetnictví neziskových organizací se při vzdělávání posluchačů na vysokých školách zaměřuje na prohlubování jejich vědomostí v oblasti účetnictví subjektů, které nejsou subjekty podnikatelskými, a tedy jejich hlavním účelem a cílem činnosti není zisk. Tento předmět se zaměřuje především na vysvětlení základních principů a mechanismů, na základě kterých pracují nevýdělečné organizace, na vysvětlení financování nevýdělečných organizací a odlišností účtování od běžných podnikatelských subjektů. V rámci předmětu se posluchači dozví o rozdělení činnosti neziskových organizací na hlavní a vedlejší, pochopí rozdíly ve zdaňování neziskových organizací, současně je v plánech tohoto předmětu také zachycování 42 Informační systém Masarykovy univerzity. Is.muni.cz. [online] [cit ]. Dostupné na WWW: <http://is.muni.cz/predmety/predmet.pl?kod=bkh_mauc&fakulta=1456&lang=cs&obdobi=6003> 43 Informační systém Masarykovy univerzity. Is.muni.cz. [online] [cit ]. Dostupné na WWW: <http://is.muni.cz/predmety/predmet.pl?kod=mkf_ufii&fakulta=1456&lang=cs&obdobi=6003> 40

41 dlouhodobého a oběžného majetku neziskových organizací, nákladů a výnosů a sestavování účetní závěrky. 44 Účetnictví veřejného sektoru Na některých fakultách se předmět Účetnictví neziskových organizací štěpí do dvou částí. První se věnuje účetnictví institucí veřejného sektoru a druhá nevýdělečným organizacím. Některé fakulty však oddělují tyto dvě oblasti úplně a vytvořily samostatné sylaby a tedy i dva oddělené předměty. Cílem předmětu Účetnictví veřejného sektoru je přiblížit posluchači subjekty veřejné správy, jejich povinnosti v oblasti vedení účetnictví, specifické vlastnosti statků a služeb, jež veřejný sektor zajišťuje, způsob financování tohoto sektoru, dále jsou do výuky zahrnuty zvláštnosti účtování a výkaznictví institucí veřejného sektoru. 45 Účetnictví pro podnikatele Kurz Účetnictví pro podnikatele, někde také nazvaný jako Účetnictví firem, Účetnictví podniku, nebo Účetnictví obchodních společností, je dalším specifickým kurzem účetnictví, který se ve svém plánu soustřeďuje na problematiku účetnictví podnikatelských subjektů. Struktura předmětu je založena na provázanosti několika právních norem, kterými se činnost obchodních společností musí řídit. Jedná se o obchodní zákoník, daňové zákony a samotný zákon o účetnictví. Během studia předmětu Účetnictví pro podnikatele se studenti dotknou specifik účtování nejen při zakládání jednotlivých forem obchodních společností, ale také v průběhu účetního období, budou seznámeni s operacemi s vlastním kapitálem u kapitálových společností a s účtováním cenných papírů a podílů v obchodních společnostech. 46 Účetnictví individuálního podnikatele Účetnictví individuálního podnikatele, případně Účetnictví a daně individuálního podnikatele, či Daně individuálního podnikatele jsou společným jmenovatelem pro předmět, který se na českých vysokých školách vyskytuje již méně. Součástí jeho obsahu je především osvětlení problematiky účtování a zdanění individuálního podnikatele fyzické osoby. Předpokladem pro tento předmět je znalost základů účetnictví a daňových norem. Cílem předmětu je především rozšíření znalostí studentů ve sféře individuálního podnikání. Studenti si obohatí své znalosti o problematiku zahájení podnikání individuálního podnikatele, metody a principy vedení daňové evidence, evidence zásob, majetku, pohledávek a závazků. Seznámí se s právními, účetními a daňovými normami doléhajícími na individuálního podnikatele. Výuka se cíleně věnuje rovněž sledování rozdílů v účtování 44 Vysoká škola ekonomická v Praze. Vse.cz. [online] [cit ]. Dostupné na WWW: <https://isis.vse.cz/katalog/syllabus.pl?predmet=86863> 45 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta ekonomiky a managementu. [online] [cit ]. Dostupné na WWW: <http://ects.utb.cz/predmet/mufu/pens?lang=cs&rocnik=3&statut=a> 46 Ekonomická fakulta. Katedra účetnictví. [online] [cit ]. Dostupné na WWW: <https://edison.sso.vsb.cz/cz.vsb.edison.edu.study.prepare.web/subject.faces?subject= > 41

42 fyzických, právnických osob a daňové evidenci pro pozdější zhodnocení výhodnosti volby formy podnikání. 47 Účetnictví podle mezinárodních účetních standardů Opakem předmětu Účetnictví individuálního podnikatele je předmět věnovaný mezinárodním účetním standardům. Této tématice se již věnují téměř všechny velké ekonomické fakulty a předmět je vyučován pod nejrůznějšími názvy. Jeho hlavní obsah se však neliší. Jsou to mezinárodní účetní standardy, které tvoří hlavní harmonizační nástroj finančního účetnictví v Evropě, ale i ve světě. Studenti se při výuce dovídají o vzniku, historii, základních principech, tvorbě a užití IFRS, mají povědomí o postupu harmonizace účetnictví ve světovém měřítku. Během semestru se posluchači naučí klasifikaci, způsoby oceňování a vykazování jednotlivých druhů majetku a závazků, seznámí se se strukturou vlastního kapitálu a obsahovou náplní jeho jednotlivých položek, přiblíží si skladbu a obsah účetní závěrky sestavené podle IFRS. Studentům jsou zpravidla v průběhu semestru postupně předkládány jednotlivé standardy a s těmi se pak blíže seznamují. Důraz je kladen na rozdílnosti účtování, oceňování a sestavování účetní závěrky podle české legislativy a mezinárodních účetních standardů. 48 Mzdové účetnictví Mzdové účetnictví je ojediněle vyskytujícím se předmětem na vysokých školách v České republice, avšak jeho zaměření není méně důležité než zaměření ostatních předmětů. Sylabus předmětu může studentům nabídnout východisko pro budoucí výkon povolání na pozici mzdová/ý účetní a odborně připravit studenty v oblasti mzdových výpočtů a systémů. Student se během semestru dotkne metodiky a praktických výpočtů mezd, platů a všech jeho složek, včetně náhrad a příplatků podle zákoníku práce, je mu vyložena problematika zdanění příjmů ze závislé činnosti, zaměstnaneckých benefitů, výše podpory v nezaměstnanosti, dávek nemocenského pojištění, dávek státní sociální podpory a dávek důchodového pojištění. Do výuky je zakomponován také přehled o formách mzdových plnění, o základních zásadách poskytování mezd, platů a odměn, o platebním mechanismu mzdy, platu a ostatních plněních, o formách průměrného výdělku a jeho uplatnění v náhradách mzdy a platu a o oblasti cestovních náhrad. 49 Účetní závěrka Předmět Účetní závěrka neboli Účetní výkaznictví se věnuje podrobnému popisu zpracování účetní závěrky podle české legislativy. Někdy je do tohoto předmětu zakomponována účetní závěrka sestavená podle mezinárodních účetních standardů. Předmět studentům prezentuje nejnovější právní změny týkající se účetnictví, které mají vliv i na 47 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta ekonomiky a managementu. [online] [cit ]. Dostupné na WWW: <http://ects.utb.cz/predmet/mufu/pipo?lang=cs&rocnik=2&statut=a> 48 Česká zemědělská univerzita v Praze. Czu.cz. [online] [cit ]. Dostupné na WWW: <http://wp.czu.cz/cs/index.php/?r=1075&mp=subjects.info&code=eue32e> 49 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta ekonomiky a managementu. [online] [cit ]. Dostupné na WWW: <http://ects.utb.cz/predmet/mufu/pmzuc?lang=cs&rocnik=3&statut=a> 42

43 samotné účetní výkaznictví. Podrobně se studentům v rámci studia tohoto předmětu dostane vysvětlení veškerých hospodářských a účetních operací speciálních pro proces sestavení účetní závěrky. Často jsou obeznámeni i s následnými povinnostmi podnikatelů, ve smyslu zveřejňování výkazů a auditu. 50 Konsolidovaná účetní závěrka Již název předmětu jasně definuje jeho obsahovou náplň. Konsolidovaná účetní závěrka je předmětem, který popisuje cíle, metody, uživatele a odbornou terminologii konsolidace, charakterizuje význam konsolidované účetní závěrky a výroční zprávy, podrobně se zabývá jednotlivými fázemi procesu konsolidace. Absolventi předmětu budou schopni porozumět obsahu konsolidované účetní závěrky. Někdy je součástí obsahové náplně předmětu rovněž sestavení konsolidované účetní závěrky podle mezinárodních účetních standardů a poukázání na odlišnosti při tomto sestavení od sestavení konsolidované účetní závěrky podle české legislativy. Účetní software V dnešní době rozvíjející se techniky je naprostou samozřejmostí zpracování účetnictví pomocí počítače a jednoho z účetních softwarů, které jsou pro tento účel přímo vyvinuty. Není proto překvapením, že již při studiu na vysoké škole se posluchači setkávají s předměty, jako je Účetnictví na PC, Účetní software, Účetní systémy na PC, Účetní praktika na PC, Účetní a daňové softwary a další. Obsahová náplň těchto kurzů je jasná. Posluchači jsou konfrontováni s nejrůznějšími druhy účetních softwarů, seznamují se s jejich strukturou, učí se vybrat vhodného kandidáta pro tu kterou firmu. V účetních softwarech si studenti projdou postupnými kroky několik vybraných modulů a učí se zvládat zpracování účetní agendy. Vyzkoušením několika programů v rámci předmětu pro ně může být přínosné z hlediska budoucí volby účetního softwaru pro své vlastní využití a především z hlediska získání znalostního základu pro používání softwaru v budoucím zaměstnání. 51 Auditing Téměř všechny ekonomické fakulty v České republice završují širokou škálu nabízených předmětů z oblasti účetnictví předmětem věnovaným tématice auditu účetní závěrky. Předmět může být věnován obecně auditingu, nebo se zaměřuje konkrétně na ověřování účetní závěrky obchodních společností. Posluchači si studiem auditingu osvojí proces auditu, jednotlivé postupy ověřování, pochopí teoretický základ auditu a používané metody. Student se dozví také o samotné auditorské profesi, historii jejího vzniku, o profesní organizaci auditorů, etice auditorů, právní úpravě auditorské činnosti. Student se v průběhu studia setká s dokumentací auditorů, s výstupy jeho práce, bude umět rozlišit jednotlivé zprávy auditora. Předmět je koncipován nejčastěji v mezinárodním měřítku, jeho součástí může být i prezentace jednotlivých mezinárodních auditorských standardů ISA (International Standards 50 Česká zemědělská univerzita v Praze. Czu.cz. [online] [cit ]. Dostupné na WWW: <http://wp.czu.cz/cs/index.php/?r=1075&mp=subjects.info&code=eue23e> 51 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta ekonomiky a managementu. [online] [cit ]. Dostupné na WWW: <http://ects.utb.cz/predmet/mufu/pudsw?lang=cs&rocnik=3&statut=a> 43

44 on Auditing). Některé sylaby předmětu zahrnují rovněž hrozby kreativního účetnictví, vyzdvihují nejčastější oblasti chyb a podvodů, zdůrazňují etický kodex auditora Ekonomická fakulta Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích. Katedra účetnictví a financí. [online] [cit ]. Dostupné na WWW: <http://kuf.ef.jcu.cz/vyuka-1/sylaby%20na%20zs%202013%20- %202014/Sylab%20Stag%20UA_cj_ECTS.pdf/view> 44

45 4 ÚČETNICTVÍ JAKO PŘEDMĚT VÝUKY NA UNIVERZITÁCH VE SPOJENÉM KRÁLOVSTVÍ Formování účetnictví a potřeba jeho vzniku nebyla v minulosti jen otázkou českých zemí. Ve většině vyspělých států se tento požadavek začal utvářet velmi podobně, dokonce i období, kdy je možné poprvé hovořit o počátcích účetnictví, se datuje do stejného století. V jednotlivých státech mělo na vývoj účetnictví vliv několik faktorů. Mohly to být například sociální, ekonomické a kulturní aspekty. Jednoduše to, jak se vyvíjel konkrétní stát, ovlivňovalo také historii samotného účetnictví a utváření jeho legislativy. Vzdělávání v oboru účetnictví je podobně jako v České republice i ve Spojeném království nedílnou součástí univerzitní výuky. Univerzity ve Spojeném království vychovávají budoucí odborníky prostřednictvím řady ekonomicky zaměřených fakult či kateder, které zprostředkovávají výuku účetnictví díky široké škále studijních programů. Následující kapitola popisuje legislativní vývoj účetnictví ve Spojeném království, současnou situaci vzdělávání v tomto oboru na univerzitách a přehled univerzit, studijních programů a kurzů zahrnující účetnictví. 4.1 Legislativní vývoj První zmínka o nutnosti účtovat pochází ze 17. a 18. století, kdy se obyvatelé postupně přikláněli ke zpracovatelským činnostem namísto zemědělské výroby. Vznikaly malé podniky, v jejichž čele stál majitel. Ten pociťoval potřebu upřesnění počtu vyrobených kusů, chtěl zjistit přesný zisk plynoucí z jeho činnosti a pravidelně vykazovat své bohatství. Dalším podnětem ke vzniku účetnictví byla také potřeba evidence, především evidence pohybů a toků uvnitř podniku, ať už se jednalo o toky peněžní nebo toky produktů. Majitel podniku vyžadoval současně kontrolu dluhů a poctivosti zaměstnanců. Vzhledem k tomu, že podnikatelská struktura byla v té době velmi jednoduchá a na zisky malých podniků nebyly uvaleny daně, se účetnictví nevyvíjelo totožně ve veřejné sféře jako ve sféře podnikatelské. Tato skutečnost však byla v období po průmyslové revoluci jako první měněna, neboť došlo k růstu firem a oddělila se manažerská a majitelská pozice. Z tohoto důvodu se účetnictví začalo formovat jako způsob vykazování informací o podniku. Majitelé tak mohli kontrolovat chod podniku, aniž by byli přímo zahrnuti do jeho řízení. Manažeři v tomto období vyjádřili nové nároky na techniky v účetnictví, zejména v oblasti oceňování majetku a kalkulace zisku. Velké společnosti, v počátcích formování celistvého účetnictví, musely projít zdlouhavým procesem přijímání Parlamentem, aby mohly vykonávat svoji činnost. Tento proces byl velmi nákladný. Později se schválila možnost pouhé registrace podniků, a to díky Joint Stock Companies Act z roku Vznikl tak jakýsi obchodní rejstřík, který je dodnes používaný. 45

46 Účetní knihy musely být úplné a spravedlivé, chystaly se k předložení na zasedání akcionářů a také do Registrů akciových společností. Výkaz o zisku a ztrátách předkládán být nemusel, stejně tak přesný obsah rozvahy nebyl stanoven. Auditoři sice měli přístup ke všem účetním knihám, přesto poukazovali na nedostatek detailních informací o účetních procesech uvnitř podniků. Kontrola účetnictví byla nedostatečná, stát nezasahoval do jeho úpravy či vedení a tento postoj si zachoval až do poloviny dvacátého století. Podniky tak měly velký prostor pro úpravu účetních údajů a předkládání nepravdivých a zfalšovaných rozvah. Další důležitou úpravou účetnictví byl Joint Stock Companies Act z roku 1856, který místo toho, aby uzákonil povinné účetnictví a přesně formuloval jeho vedení, upustil od povinného vedení účetnictví, zejména požadavků na něj, a zveřejnil pouze volitelné klauzule o účetnictví a auditu. Díky této úpravě vznikala soukromá ujednání mezi řediteli společností a akcionáři. Akcionáři se stejně jako věřitelé mohli svobodně rozhodnout, do které firmy investovat, ředitelé tak mohli upravovat své účetní knihy, aby tyto investory přilákali. Až Punishment of Frauds Act z roku 1857 učinil z falšování účetních knih zločin. Tento zákon tak měl zajistit kvalitu účetních informací. Období od roku 1830 do roku 1890 se stalo pro účetnictví velmi důležité, ustavily se používané metody, vyčlenilo se, co je pro firmy v rámci vedení účetnictví nejdůležitější, a to finanční stabilita podniku a maximalizace zisku v dlouhodobém měřítku. Od roku 1907 se stalo povinností předkládat a evidovat v Registru akciových společností účetní rozvahu. Následující období se stalo předmětem řešení především rozdělování zisku. Dividendová politika byla hlavním tématem změn v legislativě účetnictví, kdy se akcionáři nejdříve nemohli smířit s tím, že veškerý vytvořený zisk nepřipadne právě jim, ale zůstane součástí kapitálu společností. S tím souvisela následná povinnost předkládat také výkaz zisku a ztrát, ta vznikla kolem roku Výkaz však stále nebyl předmětem auditorské kontroly. Ve 20. letech 20. století se účetnictví stalo také předmětem výuky na univerzitách. Bylo součástí vzdělávání v oblasti obchodu. Většina vyučujících účetnictví, která na univerzitách působila, byla zaměstnána jen na částečný úvazek. Obvykle šlo totiž o účetní, kteří jako své hlavní povolání vykonávali právě svoji profesi. Postupem času, jak rostly odborné znalosti, se začala formovat také teorie a principy účetnictví, které se následně začaly objevovat jako předmět knižních publikací. Během třicátých let bylo významnou změnou začlenění konsolidované účetní závěrky do účetnictví. Řada společností měla s touto novou záležitostí problém a zvykala si na ni jen velmi pomalu. Kolem roku 1939 byla nová idea veřejně přijata, ale její zakomponování do legislativy proběhlo až v roce 1948 a to prostřednictvím The 1948 Companies Act. Po druhé světové válce, kdy byl vydán tento dokument, se účetnictví začalo vyvíjet v trochu jiném směru. Především se začala šířit myšlenka, že účetnictví jako takové by nemělo být soukromou záležitostí jednotlivých firem. The 1948 Companies Act zvětšil rozsah kontroly prováděné auditory, oficiálně především na výkaz zisku a ztráty. Zveřejnění účetnictví 46

47 některých společností vedlo k velkým problémům. Byly odhaleny především rozdíly v majetku, a to nejen u samotných společností, ale také u některých klientů těchto firem, jejichž majetek firmy spravovaly. Společnosti se bránily jakýmkoliv zásahům státu do své činnosti a proti srsti jim byla i samotná auditorská kontrola. Za účelem vyřešení problémů a jako prevence před zásahy státu byl vydán v roce 1969 dokument A Statement of Intent on Accounting Standards, který následně vedl k vytvoření Řídicího výboru pro účetní standardy (Accounting Standards Steering Committee - ASSC) v lednu První účetní standard byl vydán v roce Členové komise pak postupně až do roku 1976 ustavili šest základních účetních principů. Komise se následně nazývala jen Accounting Standards Committee (ASC). Neměla však žádnou legislativní ani disciplinární pravomoc, proto byl v roce 1978 vytvořen Review of the Standard Setting Process a jeho výsledkem bylo oficiální vydání standardů v roce Přijetí standardů bylo novou účetní etapou, avšak ani po jejich přijetí se všechny problémy nevyřešily. Standardy měly sice větší donucovací sílu než pouhá doporučení, která byla pro účetnictví stanovena před nimi, ale stále nebylo jejich použití formální a určeno všem jako nástroj účetnictví, kterým se musí všechny společnosti řídit. Takže bylo na každém, zdali standardizují své účetnictví či nikoliv. Navíc se vykazování účetnictví podle standardů často střetávalo s právem obchodních společností. Proto se ze strany soudů rozvinula myšlenka přijetí obecných účetních standardů, jež jsou známy pod názvem Generally Accepted Accounting Practice (GAAP). Hlavní kritikou původních standardů bylo kromě nedostatku donucovací síly také nedostatečný koncepční rámec účetnictví, rovněž nedostačující finanční zdroje a obecně financování vývoje účetních standardů. Nová struktura účetních standardů byla zohledňována od roku V případě původních standardů se jejich znění utvářelo především díky profesnímu náhledu na účetnictví, u nových standardů měla hlavní roli při jejich tvorbě vláda, která dbala více na jejich přijetí všemi společnostmi. 53 Za tvoření a vydávání nových standardů byla zodpovědná Rada pro účetní standardy (Accounting Standards Board - ASB), která nahradila Komisy pro účetní standardy (Accounting Standards Committee - ASC). Několik standardů, které vydala ASC, byly novou radou adaptovány. Standardy, jež byly vydány Radou pro účetní standardy, se označovaly zkratkou FRS (Financial Reporting Standards). V roce 2004 se vláda Spojeného království rozhodla posílit regulatorní systém účetnictví ve své zemi a přijala tak několik opatření. Standardy FRS se staly jediným nezávislým nástrojem pro vedení účetnictví, a řídila se jimi také auditorská činnost. Vydáváním účetních standardů 53 DAY, Robert. UK accounting regulation: An historical perspective. Bournemouth University School of Finance and Law, Dostupné také na WWW: <http://eprints.bournemouth.ac.uk/3074/1/296.pdf> 47

48 a zavedením do legislativy byla pověřena jako jediná Rada účetního výkaznictví (Financial Reporting Council - FRC). 54 V roce 2006 přijalo Spojené království takzvaný Companies Act 2006, který harmonizuje účetnictví Spojeného království s právem Evropské unie. Na základě požadavků Evropské unie, které jsou součástí každé harmonizační legislativy v jednotlivých státech, je rozlišováno mezi společnostmi, jejichž akcie jsou veřejně obchodovány a naopak, jejichž akcie obchodovány nejsou. Na základě toho se pak společnosti řídí buď standardy Evropské unie, nebo Spojeného království. Přijetím této legislativní úpravy však bylo umožněno i jiným podnikům dobrovolně zvolit, zdali se budou řídit mezinárodními účetními standardy (IFRS) nebo zůstanou u UK GAAP. Rozlišení společností a standardů, kterými se řídí, je uvedeno na následujícím schématu. 55 Schéma 3: Zdroje autority Pramen: Catalogue Pearsoned. Pearsoned Education Ltd. [online] [cit ]. Dostupné na WWW: <http://catalogue.pearsoned.co.uk/assets/hip/gb/hip_gb_pearsonhighered/samplechapter/dysonch2.pdf> Vydávání standardů probíhalo beze změn až do roku 2012, kdy došlo k reformám. Tyto reformy umožnily fungování FRC jako jednotného regulačního orgánu s větší nezávislostí na ostatních institucích. Proběhly z důvodu zajištění větší efektivnosti při regulačních aktivitách 54 Knowledge guide to UK Accounting Standards. ICAEW Library and Information Service. [online] [cit ]. Dostupné na WWW: <http://www.icaew.com/en/library/subject-gateways/accounting-standards/knowledge-guide-to-uk-accountingstandards> 55 Catalogue Pearsoned. Pearsoned Education Ltd. [online] [cit ]. Dostupné na WWW: <http://catalogue.pearsoned.co.uk/assets/hip/gb/hip_gb_pearsonhighered/samplechapter/dysonch2.pdf > 48

49 Rady a veškerá odpovědnost padla na FRC Board (Financial Reporting Council Board). Jako poradní orgán této instituce se ustavil Výbor pro kódy a standardy (Codes and Standards Committee) a Rada pro účetní standardy (Accounting Standards Board - ASB) byla nahrazena Radou pro účetnictví (Accounting Council). V roce 2013 vydala Rada účetního výkaznictví (FRC) standardy jako součást rámce nových UK GAAP, které obsahují standardy FRS 100, FRS 101 a FRS 102. Tyto standardy jsou určeny pro podniky, které se nemusí řídit mezinárodními účetními standardy (IAS). UK GAAP jsou pokládány za obecná pravidla pro účetní praxi stanovená normami, právními předpisy či zakotvená v účetní profesi. 56 V porovnání s Českou republikou se Spojené království seznamovalo již od 70. let 20. století se standardy v účetnictví a je zde tedy patrný jiný vývoj než v České republice. Zatímco se Česká republika potýkala s okupací a nuceným podřizováním se socialistickým principům, Spojené království vytvářelo jednotný systém pro vedení účetnictví a bylo již tedy o mnoho let napřed. Mezinárodní účetní standardy zde byly vedle standardů Spojeného království uvedeny v praxi již v průběhu formování Evropské unie a povinnou součástí pro vybrané společnosti se staly od roku V České republice se harmonizovala účetní legislativa ihned po vstupu do Evropské unie v roce Obr. 1: Vývoj účetní legislativy ve Spojeném království Pramen: Catalogue Pearsoned. Pearsoned Education Ltd. [online] [cit ]. Dostupné na WWW: <http://catalogue.pearsoned.co.uk/assets/hip/gb/hip_gb_pearsonhighered/samplechapter/dysonch2.pdf> 56 Knowledge guide to UK Accounting Standards. ICAEW Library and Information Service. [online] [cit ]. Dostupné na WWW: <http://www.icaew.com/en/library/subject-gateways/accounting-standards/knowledge-guide-to-uk-accountingstandards> 49

50 4.2 Přehled univerzit a studijních programů zaměřených na účetnictví Vzhledem k jinému vzdělávacímu systému ve Spojeném království je možné zaznamenat odlišnosti i ve studiu účetnictví. Tyto rozdíly jsou však patrné především na sekundárním stupni, tedy na středních školách. Studenti od 12 do 15 let studují takzvaný lower secondary stupeň střední školy, po jeho absolvování mohou být vystaveni běžnému pracovnímu životu a hledat si pracovní umístění. Mají však další možnost, a to pokračovat ve studiu na takzvaném upper secondary neboli sixth form stupni střední školy. Ten je určen pro studenty od 16 do 18 let a je považován za přípravu na studium na univerzitách. Studenti, kteří dostudují ve svých 15 letech lower secondary, skládají GCSE (General Certificate of Secondary Education) zkoušky. Po jejich absolvování mohou školu opustit. Tyto zkoušky jsou složeny z předmětů, jež si vybírají sami studenti, a jejich obsah by měl napovídat případnému budoucímu zaměření dalšího studia na stupni sixth form. Ekonomicky zaměřené předměty zvolené studenty tvoří nejčastěji Business studies, jejichž součástí může být i účetnictví či Economics. Během 12. a 13. nepovinného roku studia na upper secondary se studenti připravují na absolvování zkoušek A-level (General Certificate of Education in Advanced Level), které jsou hlavním požadavkem při přijímacím řízení na většinu bakalářských programů na univerzitách. Pro jejich absolvování je opět nutný výběr ze strany studentů, a to zpravidla čtyř předmětů. První z nich se ukončuje po 12. roce a je zakončen první zkouškou AS-level (Advanced Subsidiary level) a ostatní tři pak absolvují studenti po 13. roce zkouškou A-level. Volba předmětů je významná pro úspěšné přijetí na univerzitu Secondary Education in the UK. InterNations Connecting Global Minds. [online] [cit ]. Dostupné na WWW: <https://www.internations.org/great-britain-expats/guide/16127-family-children-education/schools-in-the-uk /secondary-education-in-the-uk-2> 50

51 Tab. 3: Vzdělávací systém ve Spojeném království Pramen: Babington guardians. Babingtonguardians.com.hk. [online] [cit ]. Dostupné na WWW: <http://babingtonguardians.com.hk/wp-content/uploads/2011/01/edu-system.jpg> Na této úrovni vzdělávání se již mohou studenti běžně rozhodnout pro předmět účetnictví jako součást zkoušky AS-level či A-level. Pro budoucí studium účetnictví na univerzitě však mohou zvolit, podobně jako u zkoušek GCSE, i předměty Business studies, Applied Business, či Economics. Příklady témat, jež jsou součástí zkoušek z účetnictví, obsahuje následující tabulka. 51

52 Tab. 4: Vzorový obsah zkoušek AS-level a A-level z předmětu účetnictví Pramen: University of Cambridge. Cambridge International AS-level and A-level. [online] [cit ]. Dostupné na WWW: <http://www.cie.org.uk/images/ syllabus.pdf> Po úspěšném absolvování A-level zkoušek si budoucí posluchači účetnictví na univerzitách ve Spojeném království mohou vybrat z mnohem většího počtu univerzit nabízejících studium účetnictví než v České republice. Jejich počet se pohybuje kolem devíti desítek. Pro usnadnění výběru mohou studenti porovnávat jednotlivé univerzity na základě hodnocení, jež každoročně zpracovávají internetové servery a zveřejňují výsledky v podobě pořadí univerzit dle jednotlivých studijních programů či oborů. Hodnotící kritéria mohou být například přijímací standardy, spokojenost stávajících studentů, hodnocení výzkumu prováděného univerzitou a vyhlídky absolventů. 58 Následující tabulka obsahuje přehled univerzit, na nichž lze studovat účetnictví, a to v pořadí dle hodnocení prováděného internetovými stránkami The Complete University Guide. Tabulka obsahuje jen univerzity, u kterých byly zjištěny všechny hodnotící kritéria. 58 University Subject Tables The Complete University Guide. [online] [cit ]. Dostupné na WWW: <http://www.thecompleteuniversityguide.co.uk/league-tables/rankings?s=accounting%20%26%20finance> 52

53 Tab. 5: Přehled univerzit nabízejících výuku účetnictví a financí ve Spojeném království Pramen: University Subject Tables The Complete University Guide. [online] [cit ]. Dostupné na WWW: <http://www.thecompleteuniversityguide.co.uk/leaguetables/rankings?s=accounting%20%26%20finance> Na univerzitách ve Spojeném království se dá účetnictví studovat, podobně jako v České republice, na bakalářském (undergraduate), magisterském (postgraduate) a doktorském (post-experience, graduate) stupni vzdělávání. Na rozdíl od univerzit v České republice zde nalezneme programy již přímo nazvané Účetnictví a finance (Accounting and Finance). Budoucí posluchači tak nemají velký problém najít přímo to, co chtějí studovat. Z výše uvedených univerzit nabízí na bakalářském stupni téměř každá studijní program Účetnictví a finance. Na některých univerzitách je tento program nazván jen Účetnictví s tím, že se dá kombinovat s jinými programy. Některé univerzity dávají studentům rovnou na výběr 53

54 program Účetnictví spojený s dalším předmětem, například Účetnictví a matematika, Účetnictví a statistika, Účetnictví a ekonomika. Bakalářské studium trvá na univerzitách Spojeného království klasicky tři, ale i čtyři roky. Posluchači mají možnost v rámci studia absolvovat roční praxi ve společnostech a institucích, které spolu s univerzitou spolupracují. Výběr čtyřletého bakalářského programu je dobrovolný. Rok praxe (placement) je obvykle zařazen po druhém roce studia. Některé programy nabízí studentům namísto roční praxe řadu výměnných programů a posílají je studovat na zahraniční univerzity. V navazujícím studiu jsou programy s účetnictvím již více rozmanité. Opět je mezi nimi možné nalézt program Účetnictví a finance, ale jeho výskyt už je méně častý. Na některých univerzitách se účetnictví vyučuje jako součást jiných programů, například Finance, Mezinárodní účetnictví a finanční management, Účetnictví neziskových organizací a Finanční management, Finance, účetnictví a obchod a další. Navazující studium se ve Spojeném království dělí na více částí než v České republice. Jakýmsi přechodným můstkem mezi bakalářským studiem a magisterským je Diploma. Je uváděn již jako součást navazujícího studia a ve srovnání s Českou republikou se jedná o první rok magisterského stupně vzdělávání. Tato úroveň je nabízena méně. Avšak na těch univerzitách, kde se vyskytuje, mají studenti snadnější a zvýhodněný přechod do programů Masters. Programy Diploma, které jsou zaměřeny na výuku účetnictví, nesou nejčastěji název stejný jako Masters programy, tedy například Accounting and Finance. 59 Nejčastěji je v případě studia účetnictví na navazujícím stupni udělován titul Msc. Posluchači studují tento typ navazujících programů po dobu dvanácti měsíců. Studium je rozděleno do tří částí. První a druhý semestr jsou běžnými vyučovacími semestry, kde jsou studentům prezentována témata z různých předmětů z oblasti účetnictví. Obvykle se jedná o povinné předměty, k nimž si pak studenti volí ještě další kurzy podle svého uvážení. Studium je zakončeno obdobím věnovanému disertační práci, kterou posluchači píši v rozsahu deset až dvanáct tisíc slov. Účetnictví lze ve Spojeném království dále studovat jako součást MPhil/PhD programů. V České republice se označují jako doktorské studium. Studenti těchto programů již vedou samostatný výzkum a jeho délka je dána pouze minimálním počtem měsíců vedení výzkumu, a to je dvanáct v případě MPhil a třicet šest měsíců v případě PhD výzkumu. MPhil je mezistupněm k získání celého doktorátu, není však jeho podmínkou. Pokud studenti vedou výzkum a není natolik rozsáhlý, aby získali titul PhD, je zde možnost ukončit výzkum dříve a získat titul MPhil. Opět jsou na univerzitách pro výzkum v oblasti účetnictví nejvíce nabízeny programy Accounting nebo Accounting and Finance Diploma in Accounting and Finance. The London School of Economics and Political Science. [online] [cit ]. Dostupné na WWW: <http://www.lse.ac.uk/study/graduate/taughtprogrammes2014/diplomainaccountingandfinance.aspx> 60 MSc in Accounting and Finance. University of Bath School of Management. [online] [cit ]. Dostupné na WWW: <http://www.bath.ac.uk/management/msc-accounting-finance/structure/msc-accounting-finance.html> 54

55 4.3 Vyučované kurzy účetnictví Součástí jednotlivých programů zaměřených na účetnictví je nepřeberné množství kurzů (moduls), které student studuje povinně, a pak také velké množství předmětů, které si volí jako doplňkovou součást studia. Ve studijním plánu programů jsou předměty rozřazeny podle náročnosti do semestrů a jejich rozložení po celé délce studia je ovlivněno také tím, zdali student volí, v případě bakalářského stupně, tříletou či čtyřletou verzi tohoto studia. Řada předmětů vyučovaných na univerzitách ve Spojeném království je velmi podobná těm, co se vyučují v České republice, i přesto že jejich název je trochu odlišný, obsahově jsou téměř identické. Jejich příkladný výčet je uveden na následujících řádcích. Úvod do podnikového účetnictví Auditing Úvod do finančního účetnictví Účetní informační systémy Účetnictví a organizace Manažerské účetnictví Finanční účetnictví a výkaznictví Pokročilé finanční účetnictví Finanční výkaznictví Finanční účetnictví, analýza a ocenění Daně v účetnictví Účetnictví veřejného sektoru Mezinárodní účetnictví Některé předměty jsou však odlišné od těch, co se vyučují v České republice. Na univerzitách ve Spojeném království je výuka účetnictví bohatší než v České republice a předmětové zaměření z oblasti účetnictví se větví do většího množství speciálních témat. Některé předměty se obsahově blíží k předmětům v České republice, avšak další jsou zcela jiné a odlišným způsobem vyučované. Na všech univerzitách ve Spojeném království je výuka co nejvíce přibližována praxi, studenti jsou v předmětech často rozdělováni do skupin a řeší probíranou tématiku z účetnictví formou diskusí. V jiných případech vytváří projekty, jejichž tvorba i obsah jsou založeny na reálném účetnictví. Příkladný výčet předmětů lišících se od kurzů vyučovaných na českých univerzitách je uveden níže. Prvky účetnictví a financí Ekonomika pro účetnictví Účetnictví, organizace a společnost Nástroje pro účetní odborníky Účetnictví, změna a vývoj Obchodní právo pro účetní Udržitelnost účetnictví Kvantitativní metody pro účetní Účetní etika Audit a odpovědnost Kritické případy v účetnictví a financích Vývoj účetnictví Výzkumné metody v účetnictví Účetní informace a trhy Forenzní účetnictví 55

56 5 KOMPARACE VÝUKY ÚČETNICTVÍ NA VYBRANÝCH UNIVERZITÁCH Další podkapitoly této práce jsou věnovány podrobnému srovnání výuky účetnictví na vybraných univerzitách v České republice a ve Spojeném království. Pro porovnání byly vybrány významné univerzity, které jsou mimo jiné poskytovateli ekonomického vzdělání a vzdělávají velké množství studentů v oblasti účetnictví. Ve Spojeném království byly vybrány rovněž na základě hodnocení blíže specifikovanému v teoretické části této práce. Hlavním východiskem porovnání jsou studijní plány jednotlivých programů a oborů zaměřených na účetnictví a zkušenosti některých studentů, kteří daný obor či předmět absolvovali. Srovnání a následné hodnocení je založeno především na subjektivním pohledu. Aby bylo dosaženo co nejpřesnějšího porovnání výuky účetnictví, bylo by nutné absolvovat všechny srovnávané studijní programy včetně vyučovaných kurzů, což není reálné. Při srovnávání a následném hodnocení jednotlivých studijních programů a předmětů byla použita metodika blíže popsána v následujícím bodu. 5.1 Metodika 61 Při komparaci jednotlivých studijních programů či oborů s hlavním zaměřením na účetnictví jsou použity studijní plány, kde jsou uvedeny předměty či moduly daného programu (oboru), případně počet udělovaných kreditů, zařazení do ročníku nebo semestru a přidělený počet hodin přednášek a cvičení. Pro srovnání jsou brány v úvahu vždy tři nebo čtyři fakulty nabízející podobný či stejný studijní program (obor). Ze studijních plánů jsou následně vyčleněny pouze povinné či povinně volitelné předměty, ve Spojeném království moduly, a je sestaven jejich společný základ. Pro hodnocení předmětu zaměřeného na účetnictví je vybrán ten, jenž se vyučuje na většině či všech srovnávaných univerzitách. Hodnocení předmětu je provedeno na základě jednoduchého vzorce: T = v 1 *k 1 + v 2 *k 2 + v 3 *k 3 + v 4 *k 4 kde: v 1 v 4 jsou váhy přiřazené jednotlivým kritériím, k 1 k 4 jsou konkrétní kritéria. Kritéria, obsažená ve vzorci T a podrobně popsána v následujících odstavcích, jsou vybrána jako nejdůležitější z pohledu autora této práce. Na základě uvedených kritérií je možné porovnat předměty, pozorovat odlišnosti, přiřadit jednotlivým předmětům z konkrétních 61 BROUČEK, Pavel. Analýza a srovnání výuky informatiky na vysokých školách v ČR a USA. Praha, Diplomová práce. Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky. Katedra systémové analýzy s Dostupné na WWW: <http://www.vse.cz/vskp/719_analyza_a_srovnani_vyuky_informatiky_na_vysokych_skolach_v_cr_a_v_usa> 56

57 univerzit číselnou hodnotu a na základě této hodnoty určit, který předmět je možné hodnotit jako nejlepší z porovnávaného výběru. Obsah předmětu (k 1 ) dané kritérium je nejvíce subjektivní, odvíjí se od obsahu předmětu, jeho cílů, od teoretického základu stanoveného v rámci sylabu daného předmětu a skutečným dodržením předepsaného plánu předmětu. Hodnota kritéria je stanovena v číselné škále 1 10 bodů, kde nejlepším hodnocením je dosažení 10 bodů. Počet kreditů (k 2 ) druhé kritérium odráží náročnost předmětu prostřednictvím počtu udělovaných kreditů za jeho úspěšné absolvování. Jeden kredit je ekvivalentem jednoho bodu v hodnocení. Struktura předmětu (k 3 ) třetí kritérium hodnotí v jaké struktuře je daný předmět vyučován. Bodově je upřednostňována praktická výuka před přednáškami, nejvíce je však hodnocena kombinace přednášky a cvičení. Tab. 6: Hodnocení podle struktury předmětu Struktura předmětu Hodnota kritéria pouze přednáška 3 pouze cvičení 6 kombinace př. + cv. 9 Pramen: vlastní zpracování dle zdroje: BROUČEK, Pavel. Analýza a srovnání výuky informatiky na vysokých školách v ČR a USA. Praha, Diplomová práce. Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky. Katedra systémové analýzy. s. 72 Dostupné na WWW: <http://www.vse.cz/vskp/719_analyza_a_srovnani_vyuky_informatiky_na_vysokych_skolach_v_cr_a_v_usa> Bonus za strukturu (k 4 ) čtvrté kritérium přiřazuje body podle preferované struktury výuky daného předmětu v kombinaci přednáška a cvičení. Kladně je hodnocena struktura, kde jsou hodinově dotovány jak přednášky, tak cvičení, větší počet bodů je uděleno předmětu, který je dotován větším počtem hodin přednášek i cvičení. Bodově zvýhodněny jsou pak také předměty, kde je kladen důraz na praktickou výuku. Tab. 7: Bonus udělený za strukturu předmětu Přednáška + cvičení Hodnota kritéria

58 Pramen: vlastní zpracování dle zdroje: BROUČEK, Pavel. Analýza a srovnání výuky informatiky na vysokých školách v ČR a USA. Praha, Diplomová práce. Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky. Katedra systémové analýzy. s.72 Dostupné na WWW: <http://www.vse.cz/vskp/719_analyza_a_srovnani_vyuky_informatiky_na_vysokych_skolach_v_cr_a_v_usa> Způsob ukončení předmětu (k 5 ) páté kritérium přiřazuje body podle složitosti ukončení daného předmětu, čím více úrovní ověřování znalostí studentů je v rámci předmětu stanoveno, tím více je mu přiřazeno bodů, v hodnocení je tedy preferováno vícestupňové ověřování znalostí. Tab. 8: Hodnocení podle způsobu ukončení předmětu Způsob ukončení předmětu Hodnota kritéria zápočet 2 písemná / ústní zkouška průběžné testy + zápočet 4 průběžné testy + ústní zkouška průběžné testy + písemná zkouška 6 zápočet + písemná zkouška zápočet + ústní zkouška průb. testy + zápočet + pís. zk./úst. zk. 8 zápočet + písemná zk. + ústní zk. průb. testy + zápočet + pís. zk. + úst. zk. 10 Pramen: vlastní zpracování Váhy jsou jednotlivým kritériím přiřazeny následovně: 0,4 za obsah předmětu, 0,3 za počet kreditů, 0,1 za strukturu předmětu, 0,1 za bonus za strukturu předmětu, 0,1 za způsob ukončení předmětu. 58

59 V kriteriálním hodnocení podle vzorce T je jako nejdůležitější měřítko zvolen obsah daného předmětu. Obsah předmětu úzce souvisí s cíli, které má daný předmět splňovat, především ve vztahu k vědomostem jeho absolventů. Je prvkem, který vytváří předmět jako takový, a jeho struktura, rozsah a rozmanitost výrazně ovlivňují budoucí znalosti studentů. Významnou roli hraje v hodnocení počet kreditů. Jako druhé nejdůležitější kritérium byl zvolen především proto, že odráží náročnost předmětu a souvisí rovněž s probíranou tématikou. Předměty, za jejichž absolvování student získá větší počet kreditů, obvykle znamenají větší požadavky na přípravu, jsou obsahově širší, probírané učivo je těžší a dá se očekávat, že jsou pro studenty také přínosnější z hlediska dalšího uplatnění. Struktura předmětu a bonus za strukturu jsou hodnoceny stejně, jedná se o kritéria, která mohou být určitým způsobem pro kvalitu výuky daného předmětu důležitá, ale ne tolik jako obsahová náplň předmětu. Podobným způsobem je uvažováno i u posledního kritéria, kterým je způsob ověřování znalostí. 5.2 Univerzity v České republice V České republice patří vzdělávání na univerzitách k poslednímu možnému stupni vzdělávání, tedy jedná se o terciární stupeň a tvoří nejvyšší článek v systému škol u nás. Vysoké školy v České republice se dělí na veřejné, soukromé a státní. Veřejných vysokých škol je v České republice 26, soukromých 43 a státní vysoké školy jsou 2. Vysoké školy je možné dělit také podle typu studijních programů na univerzitní a neuniverzitní vysoké školy. Univerzitní vysoké školy mohou uskutečňovat doktorské studijní programy a jsou děleny na fakulty. Většina veřejných vysokých škol je univerzitního typu, naopak velká část soukromých vysokých škol je pak neuniverzitního typu. 62 Jak je vidět na obrázku níže, největší koncentrace soukromých vysokých škol z celkového počtu v daném městě jsou v malých městech, kde se nachází jen soukromé vysoké školy. Soukromé vysoké školy jsou významné také v Praze a Brně, kde nalezneme nejvíce vysokých škol z celé České republiky. 62 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. [online] [cit ]. Dostupné na WWW: <www.msmt.cz/file/32885/download/> 59

60 Obr. 2: Územní rozdělení veřejných, soukromých a státních vysokých škol (2011) Pramen: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. [online] [cit ]. Dostupné na WWW: <http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/vyrocni-zprava-o-stavu-vysokeho-skolstvi-za-rok- 2011> Při zaměření se na aktivní studia je z následující mapy vidět jiné územní rozdělení. Nejvíce aktivních studentů mají veřejné vysoké školy a jejich nejvýznamnější územní koncentrace je v největších městech České republiky, tedy v Praze a Brně. Soukromé vysoké školy zde již zaujímají zdaleka menší část z celkového počtu aktivních studentů. Významnějšími městy z hlediska vysokých škol se v porovnání s první mapou staly například Olomouc, Ostrava a České Budějovice a také další zpravidla krajská města, kde se nachází veřejné vysoké školy. 60

61 Obr. 3: Aktivní studia na vysokých školách podle obcí (2011) Pramen: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. [online] [cit ]. Dostupné na WWW: <http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/vyrocni-zprava-o-stavu-vysokeho-skolstvi-za-rok- 2011> Veřejné vysoké školy jsou rozmístěny podle počtu studentů následovně. Z celkového počtu studentů včetně studentů zahraničních se nachází největší počet v Praze, studuje zde studentů. Hned za Prahou se umisťuje Brno s studenty. Dalším důležitým městem pro veřejné vysoké školství je Ostrava, studuje zde studentů, následuje Olomouc s studenty. Dalším významným městem jsou České Budějovice, kde studuje studentů a Plzeň s studenty. Dále následuje například Cheb, Česká Třebová či Hradec Králové. Pořadí počtu studentů dle jednotlivých měst v této statistice je určeno místem výuky a jejím zřizovatelem. 63 V současnosti se vysoké školy v České republice snaží snižovat počet studentů. Přizpůsobují se tak demografickému vývoji. Chtějí se ale soustředit také na zkvalitnění výuky a větší výběrovost studentů. Tento trend je možné sledovat v tabulce níže, kde jsou uvedena data z let 2008 až Zatímco do roku 2010 se počet vysokoškolských studentů zvyšoval, od roku 2011 je tento trend opačný. 63 Odbor analyticko-statistický. MŠMT. [online] [cit ]. Dostupné na WWW: <http://dsia.uiv.cz/vystupy/vu_vs_f1.html> 61

62 Tab. 9: Počet studentů, poprvé zapsaných a absolventů VŠ v letech Pramen: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. [online] [cit ]. Dostupné na WWW: <www.msmt.cz/file/32885/download/> Z hlediska typů programů studuje nejvíce studentů bakalářské studijní programy, a to jak v prezenční tak kombinované formě studia. Ihned po bakalářských studijních programech jsou to navazující magisterské studijní programy, které už však dle statistik nestudují všichni absolventi bakalářského studia. Magisterské programy, které jsou v délce 4 až 6 let, a setkáme se s nimi nejčastěji u lékařsky či právnicky zaměřených studií, studuje desetina všech studentů. Doktorské studium pak zaujímá nejmenší část. Detailní rozdělení studentů dle typu studijních programů je možné vidět na následujícím grafu. 62

63 Graf 1: Počet studentů veřejných vysokých škol dle typu studia (stav k ) Navazující magisterské studium % Doktorské studium % Magisterské studium % Bakalářské studium % Pramen: vlastní zpracování dle zdroje: Odbor analyticko-statistický. MŠMT. [online] [cit ]. Dostupné na WWW: <http://dsia.uiv.cz/vystupy/vu_vs.html> Z hlediska třídění podle kódů studijních programů je možné spatřit, jaké obory jsou studenty veřejných vysokých škol nejvíce preferovány. Nejvýznamnější část zaujímají obory, které jsou zaměřeny technicky. Rostoucí význam technických vymožeností, informačních technologií a dalších zařízení je zde možné spatřit také v zájmu o studium této oblasti. Hned po technických oborech jsou vyhledávanými obory ty, které jsou zaměřeny na ekonomické vědy a nauky. Široké uplatnění po vystudování těchto oborů může být lákadlem pro řadu absolventů středních škol, kteří se po maturitě vydají právě tímto směrem. Do této kategorie spadají i obory zaměřené na účetnictví. Ihned po ekonomických vědách velmi významné postavení zaujímají humanitní a společenské nauky, dále pak pedagogické obory a přírodní vědy a nauky. Rozdělení všech těchto oborových zaměření je znázorněno na následujícím grafu. 63

64 Graf 2: Podíl studentů veřejných VŠ z hlediska zaměření studijních programů Pramen: vlastní zpracování dle zdroje: Odbor analyticko-statistický. MŠMT. [online] [cit ]. Dostupné na WWW: <http://dsia.uiv.cz/vystupy/vu_vs_f2.html> Účetnictví lze v České republice studovat na následujících 14 fakultách, které spadají pod veřejné univerzity. Jsou seřazeny podle počtu studentů. Zvláštní místo zaujímá Vysoká škola ekonomická v Praze, která je zaměřena ekonomicky celouniverzitně, avšak pro potřeby této práce je zmiňována pouze Fakulta financí a účetnictví, kde je možné nalézt katedru zprostředkovávající výuku předmětů zaměřených na účetnictví. Tab. 10: Ekonomicky zaměřené fakulty dle počtu studentů (stav k ) Pořadí Vysoká škola Fakulta Počet studentů 1. Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická VŠB-TU Ostrava Ekonomická Masarykova univerzita Ekonomicko-správní Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická Vysoké učení technické v Brně Podnikatelská Vysoká škola ekonomická v Praze Financí a účetnictví Univerzita T. Bati ve Zlíně Ekonomiky a managementu Univerzita Hradec Králové Informatiky a managementu Univerzita Pardubice Ekonomicko-správní Univerzita Jana E. Purkyně Ústí nad Labem Sociálně ekonomická Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ na PC (UPC) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ (UCE) Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 166 (5 hodin týdně) Platnost: 1. 9. 2009 počínaje

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ NA PC (UPC) Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 124 (4 hodiny týdně) Platnost: od 1.9.2009

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět Aplikace ekonomických programů je zařazen mezi odborné předměty. Využívá a doplňuje znalosti získané z účetnictví, ekonomiky,

Více

7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví

7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví 7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví Obecné cíle vyučovacího předmětu Účetnictví Předmět účetnictví rozvíjí ekonomické myšlení žáků. Žáci si osvojují vědomosti a dovednosti potřebné pro zpracování

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČETNICTVÍ A DANĚ Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 2. ročník = 66 hodin/ročník

Více

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Dodatek č. 4 Platnost: od 1. 2. 2013 Název školy: Adresa: Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše

Více

7.22 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví

7.22 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví 7.22 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví Obecné cíle vyučovacího předmětu Účetnictví Předmět účetnictví rozvíjí ekonomické myšlení žáků. Žáci se učí zachycovat ekonomické informace podle účetních standardů

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ (UCE) Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 337 (10,5 hodiny týdně) Platnost: od 1.9.2009 počínaje

Více

MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE

MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE František Prášek Ostrava 2011 1 Název: Průvodce studiem pro prezenční formu studia modulu Bakalářská práce a praxe Autoři: Ing.

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět Účetnictví je zařazen mezi odborné předměty a spolu s ekonomikou a právem tvoří ekonomicko-právní základ odborné přípravy absolventů.

Více

1. Úvod do účetnictví

1. Úvod do účetnictví 1. Úvod do účetnictví 1.1. Účetnictví Je ucelený systém informací o hospodaření a o hospodářském výsledku. Pravidla pro vedení účetnictví určuje zákon o účetnictví (číslo zákona najít na internetu) ve

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Obecné informace studijní obor je odborně garantován Katedrou financí a účetnictví výuka je zajišťována

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 V/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odbornýchkompetencí

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS Iva Žlábková ČR Katedra pedagogiky a psychologie Pedagogické

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Charakteristika předmětu CHEMIE

Charakteristika předmětu CHEMIE Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Charakteristika předmětu CHEMIE Předmět CHEMIE se na Gymnáziu Jiřího Ortena vyučuje v rámci nižšího stupně osmiletého studia v sekundě až kvartě v rámci

Více

Pojetí vyučovacího předmětu

Pojetí vyučovacího předmětu Učební osnova předmětu ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY studijního oboru 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA Pojetí vyučovacího předmětu Učivo vyučovacího předmětu základy elektrotechniky poskytuje žákům na přiměřené úrovni

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy Maturitní okruhy 1) Výrobní faktory 2) Personalistika 3) Finanční trh 4) Bankovní systém, ČNB 5) Obchodní banky a jejich funkce 6) Výrobní činnost 7) Podnikání, vznik a zánik podniku 8) Financování podniku

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 9.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní pedagogika

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. ÚČETNICTVÍ Činnost vedoucí ke zjištění stavu a změn majetku a jeho zdrojů, výsledku hospodaření za určité období. Umožňuje kontrolu hospodaření.

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

ÚČETNICTVÍ Právní normy, mezinárodní a české účetní standardy

ÚČETNICTVÍ Právní normy, mezinárodní a české účetní standardy Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ÚČETNICTVÍ Právní normy, mezinárodní a české účetní standardy Šablona: III / 2 Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_102 Jméno autora: Martina Mašková

Více

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE SYLABUS MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE František Prášek Ostrava 2011 : Sylabus modulu Bakalářská práce a praxe Autoři: Ing. František Prášek Vydání: první, 2011 Počet stran: 15 Tisk: Vysoká škola podnikání,

Více

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Základy účetnictví 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Právní normy Obchodní zákoník ( 39 a 40) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Signatura: bg1fs201 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Obchodní akademie, Husova 1, 370

Více

Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace

Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace Kvalitativní požadavky na informace poskytované účetnictvím: - věrné zobrazení (obecný požadavek,který je konkretizován požadavkem objektivnosti)

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY...

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY... Obsah 5 OBSAH PŘEDMLUVA............................................ 7 I ÚVOD DO PEDAGOGIKY.............................. 9 II PEDAGOGIKA VOLNÉHO ČASU....................... 25 III PŘEDŠKOLNÍ PEDAGOGIKA..........................

Více

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Metodika Zpracoval: Ing. David Marek srpen 2009 Úvod Grafické možnosti

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 2 2 7 Edice Účetnictví a daně

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 10. KAPITOLA: ÚČETNÍ ZÁVĚRKA- ZVEŘEJŇOVÁNÍ A OVĚŘOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

Brno International Business School. základy účetnictví. Martin Landa. KEY Publishing s.r.o. Ostrava

Brno International Business School. základy účetnictví. Martin Landa. KEY Publishing s.r.o. Ostrava Brno International Business School základy účetnictví Martin Landa KEY Publishing s.r.o. Ostrava 2008 Vzor citace: Landa, M. Finanční a manařerské účetnictví podnikatelů. Ostrava: KEY Publishing, 2008.

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1 Obor: Podnikání Společná část maturitní zkoušky Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Povinné zkoušky: 2 zkoušky

Více

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

ÚČETNICTVÍ A PODNIKÁNÍ

ÚČETNICTVÍ A PODNIKÁNÍ Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNICTVÍ A PODNIKÁNÍ M A S A R Y K O V A O B C H O D N Í A K A D E M I E R A K O V N Í K, P R A Ž S K Á 1222

Více

ISBN 978-80-86929-54-5. www.ekopress.cz

ISBN 978-80-86929-54-5. www.ekopress.cz Jaroslav Rektořík a kol. ORGANIZACE NEZISKOVÉHO SEKTORU Základy ekonomiky, teorie a řízení Vydalo nakladatelství EKOPRESS, s.r.o. K Mostu 124, Praha 4 Technická spolupráce a grafická úprava obrázků a schémat:

Více

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 1. Rozvaha funkce a obsah rozvahy koloběh složek OM hospodářské operace a účetní případy typické změny rozvahových stavů účet podstata, funkce a forma

Více

PODPORA TVORBY STUDIJNÍCH TEXTŮ PRO POTŘEBY DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PODPORA TVORBY STUDIJNÍCH TEXTŮ PRO POTŘEBY DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PODPORA TVORBY STUDIJNÍCH TEXTŮ PRO POTŘEBY DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Petr Korviny Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Ústav distančního vzdělávání Klíčová slova: elearning,

Více

ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÉ EVIDENCE

ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÉ EVIDENCE Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_19 Název materiálu: ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÉ EVIDENCE Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům podstatu a funkce

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

Vyšší účetnictví účetnictví podnikových kombinací Hana Vomáčková VŠE v Praze

Vyšší účetnictví účetnictví podnikových kombinací Hana Vomáčková VŠE v Praze Vyšší účetnictví účetnictví podnikových kombinací Hana Vomáčková VŠE v Praze Struktura příspěvku 1. Vliv mezinárodních standardů na inovaci výuky finančního účetnictví mezinárodní harmonizací standardy

Více

Kurz práce s informacemi

Kurz práce s informacemi Kurz práce s informacemi Hra - vyučovací metoda Vypracoval: Jakub Doležal (362999) Obsah Hra - vyučovací metoda...4 Didaktická hra...4 Druhy didaktických her...4 Výběr her...6 Rozhodovací hra...7 Paměťová

Více

Právní a věcný rámec účetní závěrky

Právní a věcný rámec účetní závěrky Právní a věcný rámec účetní závěrky Mezinárodní východisko Direktivy (směrnice EU) určitá doporučení pro členské státy EU. Pro oblast účetnictví vypracován kodex účetní legislativy EU, který obsahuje 3

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 1 1. KAPITOLA: PODSTATA A VÝZNAM Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Anotace Finanční účetnictví B-Uc-A2 (pro rok 2011-2012)

Anotace Finanční účetnictví B-Uc-A2 (pro rok 2011-2012) 1 Anotace Finanční účetnictví B-Uc-A2 (pro rok 2011-2012) Pozn.: V podstatě platí i pro předmět Účetnictví 2 Předmět spočívá ve výkladu Účetní závěrky, Daně v účetnictví včetně Odložené daně, Cash flow

Více

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 INVENTARIZACE ING. JAN BŘÍZA TENTO

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU

FINANČNÍ ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU ANALÝZA, INVESTOVÁNÍ, OCEŇOVÁNÍ, RIZIKO, FLEXIBILITA Dana Dluhošová a kol. Recenzenti: prof. Dr. Ing. Jan Frait prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. prof. Ing. Jozef

Více

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Tato oblast je v našem vzdělávání zastoupena jedním předmětem matematikou, od 1. do 9. ročníku. Podle vývoje dětské psychiky a zejména

Více

65-42-M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS PLATNÉ OD 1.9.2012. Čj SVPHT09/03

65-42-M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS PLATNÉ OD 1.9.2012. Čj SVPHT09/03 Školní vzdělávací program: Hotelnictví a turismus Kód a název oboru vzdělávání: 65-42-M/01 Hotelnictví Délka a forma studia: čtyřleté denní studium Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

Doklady a daňová evidence, testové otázky.

Doklady a daňová evidence, testové otázky. Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Zásady, funkce účetnictví a vedení evidence

Zásady, funkce účetnictví a vedení evidence Zásady, funkce účetnictví a vedení evidence Zásady účetnictví Funkce účetnictví Způsoby vedení evidence Účetní soustavy Daňová evidence Podvojné účetnictví Obchodní rejstřík Typy účetnictví Finanční účetnictví

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Pracovní list pro téma V. 2.22 Ekonomické výpočty

Více

ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. (1) Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.

ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. (1) Doc. Ing. Hana Březinová, CSc. ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ (1) Doc. Ing. Hana Březinová, CSc. Obsah Účetnictví a jeho význam Úkoly a obsah finančního účetnictví Uživatelé účetních výkazů Základní pojmy a kategorie účetnictví Koloběh majetku

Více

Charakteristika předmětu BIOLOGE

Charakteristika předmětu BIOLOGE Charakteristika předmětu BIOLOGE 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Biologii jako předmět pro střední školu vyučujeme v rámci vzdělávací oblasti Člověk a příroda a Člověk a zdraví. Je

Více

PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ

PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ ÚVOD DO ÚČETNICTVÍ OBSAH KAPITOLY Podstata, význam a funkce účetnictví Účetní soustavy Účetní doklady, jejich význam, náležitosti, vyhotovování Ing. Lukáš Kučera SOŠ SE Velešín účetnictví je písemné zaznamenávání

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ 1) ÚČETNICTVÍ 2) MAJETEK 3) ZÁSOBY 4) ROZVAHA 5) ÚČETNÍ KNIHY 6) ZÚČTOVACÍ VZTAHY 7) KAPITÁLOVÉ ÚČTY 8) ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTECH 9) INVENTARIZACE 10) ZAMĚSTNANCI 11) PLATEBNÍ

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Účetnictví a účetní software

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Účetnictví a účetní software Metodické listy pro kombinované studium předmětu Zimní semestr - 3 konzultace: 1) 1) Využití počítačů v účetnictví 2) Založení nové účetní jednotky v účetním programu 2) 3) Agendy v účetním softwaru všeobecně

Více

7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

AGOGIKA CHEMIE. Studium: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ a SŠ. Kurz: Oborová didaktika chemie

AGOGIKA CHEMIE. Studium: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ a SŠ. Kurz: Oborová didaktika chemie AGOGIKA CHEMIE doc. RNDr. Karel Holada, CSc. Ústav profesního rozvoje pedagogických pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Studium: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium)

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA - KATEDRA PSYCHOLOGIE Kurz celoživotního vzdělávání UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) Charakteristika

Více

Obsah Úvod 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Účtování dílčích oblastí

Obsah Úvod 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Účtování dílčích oblastí Obsah Úvod 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

OCEŇOVÁNÍ SLOŽEK PODNIKÁNÍ

OCEŇOVÁNÍ SLOŽEK PODNIKÁNÍ PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU OCEŇOVÁNÍ SLOŽEK PODNIKÁNÍ KAMILA BEŇOVÁ Ostrava 2011 1 Název: Oceňování složek podnikání Autoři: Kamila Beňová Vydání: první, 2011 Počet stran: 7 Tisk:

Více

Studijní obor EKONOMIKA PODNIKU Katedra podnikohospodářská VŠB TU Ostrava Ekonomická fakulta Sokolská 33, 701 21 Ostrava

Studijní obor EKONOMIKA PODNIKU Katedra podnikohospodářská VŠB TU Ostrava Ekonomická fakulta Sokolská 33, 701 21 Ostrava Studijní obor EKONOMIKA PODNIKU Katedra podnikohospodářská VŠB TU Ostrava Ekonomická fakulta Sokolská 33, 701 21 Ostrava Obor Ekonomika podniku druhý nejstarší obor daného profilu v ČR, nejstarší ekonomický

Více

Pedagogická komunikace

Pedagogická komunikace Pedagogická komunikace Organizační formy a vyučovací metody Mgr. Pavla Macháčková, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty

Více

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I.

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek Ostrava 2011 1 Název: Průvodce studiem pro prezenční formu studia modulu Uplatnění na trhu práce, část I Uplatnění

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

MODULU BUSINESS MODELOVÁNÍ

MODULU BUSINESS MODELOVÁNÍ PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU BUSINESS MODELOVÁNÍ Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. Ostrava 2011 1 Název: Business modelování Autoři: Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. Vydání: první,

Více

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - SKRIPTA

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - SKRIPTA MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH KAPITOLA 1 - ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ... 3 1.1. SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVA... 3 1.2. FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ...

Více

Didaktické prostředky a pomůcky

Didaktické prostředky a pomůcky Didaktické prostředky a pomůcky Definice Předměty a jevy sloužící k dosažení vytyčených cílů. Prostředky v širokém smyslu zahrnují vše, co vede ke splnění výchovně vzdělávacích cílů. Zajišťují, podmiňují

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava TEORIE ÚDRŽBY. učební text. Jan Famfulík. Jana Míková. Radek Krzyžanek

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava TEORIE ÚDRŽBY. učební text. Jan Famfulík. Jana Míková. Radek Krzyžanek Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava TEORIE ÚDRŽBY učební text Jan Famfulík Jana Míková Radek Krzyžanek Ostrava 2007 Recenze: Prof. Ing. Milan Lánský, DrSc. Název: Teorie údržby Autor: Ing.

Více

Seminární práce ze Základů firemních financí

Seminární práce ze Základů firemních financí Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Základní zdroje finančních informací o podniku (rozvaha a výkaz zisků a ztrát) Zpracovala: Jana

Více

SYLABUS MODUL BUSINESS MODELOVÁNÍ. Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D.

SYLABUS MODUL BUSINESS MODELOVÁNÍ. Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. SYLABUS MODUL BUSINESS MODELOVÁNÍ Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. Ostrava 20 : Business modelování Autoři: Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. Vydání: první, 20 Počet stran: Tisk: Vysoká škola podnikání,

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 Signatura: bg6cs102 Okresní pracoviště Strakonice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Identifikátor ředitelství: IZO: Ředitelka školy:

Více

OBSAH ÚVOD. ÚČETNICTVÍ STÁTU I. část. Zákon o účetnictví. Videokurz je úvodem do účetnictví státu.

OBSAH ÚVOD. ÚČETNICTVÍ STÁTU I. část. Zákon o účetnictví. Videokurz je úvodem do účetnictví státu. ÚČETNICTVÍ STÁTU I. část Zákon o účetnictví OBSAH I. Právní rámec účetnictví státu - Vybrané účetní jednotky - Zákon o účetnictví a vyhláška 410/2009 - České účetní standardy - Technická a inventarizační

Více

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Petrovice u Karviné Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Vyšší odborná škola DAKOL nabízí Studijní obor Obchodně-podnikatelská činnost Délka studia: denní forma 3 roky Dosažený stupeň

Více

5.1. Modul M1 Poznej svoje peníze. Koncepční návrh

5.1. Modul M1 Poznej svoje peníze. Koncepční návrh 5.1. Modul M1 Poznej svoje peníze Koncepční návrh A. Junior Achievement, o.p.s. Identifikace vzdělávacího modulu A1 Název modulu Poznej svoje peníze A2 Kód modulu variantně si doplňuje škola dle svého

Více

Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4.

Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky

Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky Charakteristika projektu Název projektu: Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky

Více

Leo Vodáček, Oľga Vodáčková, 2006 Cover Petr Foltera, 2006 Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7261-143-7

Leo Vodáček, Oľga Vodáčková, 2006 Cover Petr Foltera, 2006 Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7261-143-7 Leo Vodáček, Oľga Vodáčková, 2006 Cover Petr Foltera, 2006 Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7261-143-7 Obsah Slovo ke čtenáři 7 ČÁST I Základy managementu a vztah k podnikání 9 11. Vymezení základních pojmů

Více

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 1. Základní ekonomické pojmy potřeby, teorie motivace statky a služby kvalita života peníze, oběh peněz Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 2. Výroba 3. Podnik výrobní faktory hospodaření, cíle,

Více

Účetní systémy 2. Obsah celého předmětu jsme rozdělili do těchto dílčích témat, které budou náplní jednotlivých konzultací:

Účetní systémy 2. Obsah celého předmětu jsme rozdělili do těchto dílčích témat, které budou náplní jednotlivých konzultací: Metodické listy pro předmět Zařazení: 1. ročník oboru Řízení podniku a podnikové finance Magisterské studium - kombinované studium (letní semestr) Rozsah: 3 konzultace, Zakončení předmětu: zápočet, zkouška

Více

Doporučené metody a formy práce pro 1. stupeň ZŠ, zařazení, mezipředmětové vztahy

Doporučené metody a formy práce pro 1. stupeň ZŠ, zařazení, mezipředmětové vztahy Příloha 2 Výběr metod a forem práce Základním kritériem pro výběr odpovídající metody je cíl výuky. Pedagog vybírá a přizpůsobuje metody a formy práce žáků podle dané oblasti výuky, podle připravenosti

Více

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Neziskovky Zkvalitnění vzdělávání studentů a dospělé populace se zaměřením na ekonomiku a účetnictví Partneři projektu Úřad práce Břeclav Fintajslova 7, 690 02 Břeclav Město Břeclav Náměstí TGM 42/3, 690

Více

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO Vzdělání Učivo patří mezi jeden ze tří hlavních činitelů výuky. Za dva zbývající prvky se řadí žák a učitel. Každé rozhodování o výběru učiva a jeho organizaci do kurikula vychází

Více

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí:

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí: Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Informační a komunikační Kód modulu ICT-M-4/1-5 technologie Délka modulu 60 hodin Platnost 1.09.2010 Typ

Více

Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4

Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4 OBSAH Didaktika HV... 2 Hudebně pohybová výchova.... 3 Pohybová výchova... 3 Vědecký výzkum v HV (diplomový seminář)... 4 Pohybová výchova... 5 Psychologické aspekty HV... 6 Aktuální problémy hudební pedagogiky...

Více

Marketing a management

Marketing a management Studijní obor Marketing a management Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ studijní obor je odborně garantován Katedrou podnikové ekonomiky a managementu výuka je zajišťována

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

VYHLÁŠKA ze dne 8. září 2010 o inventarizaci majetku a závazků

VYHLÁŠKA ze dne 8. září 2010 o inventarizaci majetku a závazků 270 VYHLÁŠKA ze dne 8. září 2010 o inventarizaci majetku a závazků Ministerstvo financí stanoví podle 37b zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 437/2003 Sb. a zákona č. 304/2008 Sb.,

Více