ZTRACENÁ MINCE, ZTRACENÁ OVCE A ZTRACENÝ SYN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZTRACENÁ MINCE, ZTRACENÁ OVCE A ZTRACENÝ SYN"

Transkript

1 ZTRACENÁ MINCE, ZTRACENÁ OVCE A ZTRACENÝ SYN CECIL J. ducille (Nebraska, USA, listopad 2005) Chtl bych vám pedat myšlenky, které mi Pán pokládal na srdce, když jsme zpívali. Bylo to, jako bychom se dnes odpoledne dotýkali nebe. Chtl bych požehnat hudebníkm, kteí v jednot tak dobe spolupracovali. Také jsme vidli službu Tla Kristova. Ml jsem radost, když bratr Jim pinesl píse, a když si pak nemohl vzpomenout na jednu ást, jak ostatní pokraovali dál. Chvála Pánu. Pipomnlo mi to spolenou službu Tla. Když jedna noha mine schod, druhá pohotov zareaguje, aby tlo nespadlo. Nebo když už padáte, ruce se natáhnou dopedu a zachytí vás. Chvála bu Pánu! Myšlenka, kterou jsem slyšel a kterou vám chci pedat, je, že Bh tvoí pokoj. Bh tvoí pokoj. Když uinil lovka, uinil ho podle svého obrazu. Tím se lovk stal stvoitelem, podobn jako je jím Bh. Je nám dáno tvoit vysvobození, tvoit pokoj, tvoit sílu na svt. Mli bychom znát své postavení na svt, protože Bh nás zde postavil jako tvrce. Mžete vytváet zmatek, pokud nevíte, co dláte. Mžete vytváet pocit neštstí. Ale mžete tvoit pokoj. Mžete tvoit radost. Mžete tvoit sílu. To je vaše stvoení. Nemluvím o tom, co tvoí Bh. Ale i vás Bh uinil stvoiteli, protože vás uinil podle svého vlastního obrazu. Jedna z významných ástí Božího obrazu je, že je stvoitel, že tvoí život. Když pjdete ven a vykopete díru do zem, tak bez ohledu na to, jak je pda suchá nebo kolik snhu je nebo jak horko je, naleznete uvnit drobná zví- átka, život. Bh to tam vše stvoil, takže celá pda je plná života. To tvoí Bh. Pán mi dal na srdce podobenství o ztracené minci, o ztracené ovci a o ztraceném synovi a to, jak Bh stvoil na zemi služebnost, která má získat minci zpt, pivést zpt ovci a pivést zpt syna. Nacházíme se 1

2 v ase shromáždní, kdy Bh svolává své Tlo v jedno. Boží lid se musí sejít v jedno. Ti, kteí nepichází v jedno, jsou mimo. A tak a jsme kdekoli, a jsme kdokoli, musíme rozumt, že Bh má jen jednu církev, jenom jedno místo pro nás a to v Tle Kristov. Není podstatné, odkud jste, co dláte, ale Bh má pro vás nco dležitého na práci v Tle Kristov. A každý dar, dar zpívání, nádherné hlasy, dar hraní, prost každý dar je dán za jedním úelem: žehnat Tlu Kristovu, vytváet pokoj, tvoit vysvobození. Kdysi jsem se ptal Boha na jednu vc. Víte, mnoho, mnoho let jsem kladl Bohu otázky. A jednoho dne jsem se zeptal: Jak vysvobodíš svt? Jestliže tento svt vstoupí do války a bude vládnout zmatek, zkáza a hnv, kdy lovk bude chtít zabíjet druhého lovka, jak uprosted toho všeho stvoíš pokoj, vysvobození, jak zastavíš válku a uvedeš pokoj? Jak to uiníš? Bh íká, že pivede své syny. Ve Zjevení 11:3 íká, že dá moc svým dvma svdkm. íká, že vám dá takovou moc, že jenom vaše pítomnost zastaví válku. Jako když doprosted temnoty pijde svtlo okamžit je všechno jinak. V mžiku je vše zmnno, protože svtlo doslova vymaže tmu. Bh íká, že tvoí pokoj. A On to dlá skrze vás. Pokud rozumíte, kde se v ase nacházíme a co Bh nyní koná, poddáte se Bohu, pjdete k Nmu a eknete: Bože, nechci dále žít jako já, chci žít jako Ty. Chci být potrubím Tvého svtla, chci na svt zjevovat Tvoje svtlo, chci být svtlem svta. Víte, nikdy jsem neslyšel, že by svtlo vydávalo zvuky. Svtlo je potichu, nehluí, jen se rozlije. A když se rozlije, veškerá temnota je na ústupu. A nyní dál k tomu, co mi Bh ukazuje. Bh aktivuje lid, který se stane tvrcem vysvobození. íká, že se to stane skrze ptinásobnou služebnost. Vte tomu, nebo ne, jste souástí služebnosti života. Skrze tchto pt oblastí Bh rozlije život do svta. íká, že ustanoví apoštoly, proroky, evangelisty, pastýe a uitele. Bh sám je na to místo uvede, ustanoví. Není možné, abyste zaali bojovat o njakou pozici. Sestra ducillová pipomnla dnes ráno píbh, kdy matka, která mla dva syny, pišla za Ježíšem a chtla místo po pravici pro jednoho a místo po levici pro druhého syna. 1 Jinak eeno: Chci, aby mj syn byl Tvj zástupce, vice-kristus. A Ježíš jí odpovdl: Ty nevíš, co žádáš. Nerozumíš, 1 Matouš 20:

3 o co jde. Tvoje porozumní je dole, pízemní. Bh chce pozvednout naše porozumní na vyšší rovinu, na vyšší úrove, kde budeme rozumt, co iní a kdo je. A tak Bh ustanoví tuto služebnost. Kde je tato služebnost? Služebnost je ve služebnících, kteí slouží lidem k tomu, aby se i oni mohli stát služebností. Rozumíte mi dobe? Pokud vám bude sloužit prorocká služebnost, pak existuje jediný dvod, pro tomu tak je. Proto, aby Bh oživil to, co je ve vás, aby ve vás vzbudil život, abyste mohli sloužit vy. Takže služebník slouží Tlu Božímu, aby Tlo mohlo sloužit. Do paty si zapíchnu špendlík, a noha nemže dobe chodit. Moje ruce zanou najednou nohu masírovat. Pro to tak je? Aby noha mohla chodit. Ne proto, aby se noha stala rukou. Ruka je typem služebnosti. Služebnost, kterou ustanovil Bh, má sloužit k tomu, aby lid vstoupil do života. Amen. Lukáš 15:8-9: Aneb žena nkterá mající groš deset, ztratila-li by jeden groš, zdaliž nezažže svíce, a nemete domu, a nehledá piln, dokudž nenalezne? A když nalezne, svolá pítelkyn a sousedy, kuci: Spolu radujte se se mnou, neb jsem nalezla groš, kterýž jsem byla ztratila. Mnozí lidé venku jsou jako ztracené mince, nádherné mince. Mince má na sob znak státu, kterému patí, a hluboko do kovu je vyryta jako pee hodnota mince. Ale jakou hodnotu má ztracená mince? Žádnou. Proto Bh našel zpsob, jak najít ztracenou minci. Už se vám stalo, že by se mince sama vrátila do vaší penženky? Nikdy. Tam venku jsou mince, lidé, s nimiž denn jednáte, a Bh je popisuje jako mince, které mají na sob Boží pee. Když s nimi mluvíte, vnímáte, že je na nich Boží znak. A vy byste mli aktivn vyhledávat ty, kteí na sob mají Boží dotek, abyste jim mohli posloužit. Boží znak na nich vám naznauje, že tato mince patí do Božího království. Dolar nemá hodnotu na Jamajce, platí ve Spojených státech. Když ho však vezmete mimo Spojené státy, už nemá tu hodnotu. Tato mince má Boží otisk, Boží nápis. Na jedné stran mince je obraz njakého vdce zem, na druhé stran má vyraženou svoji hodnotu. Ale pokud nebude na správném míst, hodnotu nemá žádnou. Mli bychom mít poznání. Jak najdete minci? Je tma, je to nkde venku Je teba mít urité rozpoznání. A co vám vaše rozpoznání ukáže? Je teba mít lampu, svtlo, 3

4 zažehnout lampu, je teba mít košt, Ducha svatého. Košt prohledává zemi. Víte, že pokud nemáte touhu zachraovat duše, Duch svatý to nebude dlat za vás? Ta touha musí hoet ve vašem srdci. Pemýšlejte o tom. Bh mi ukázal zkázu této zem, lidí, které vidíte v supermarketech, ti všichni budou vtaženi do zkázy a smrti. Už to v nkterých zemích vidíme. Lidé jdou nakupovat a nkdo tam pijde s bombou na svém tle. Nebo jsou na svatb, hodují a nkdo tam pijde a nechá vybuchnout bombu uprosted zábavy. O tom Bh mluví. Tito lidé umírají a odcházejí do pekla. Jste s tím spokojeni? Máte z toho radost? Pokud s tím nejste spokojeni, pro potom nemáte starost? Bh íká, že pišel as, aby se všechny ztracené mince shromáždily zpt do Tla Kristova. Bh uril, aby Tlo Kristovo bylo místem úkrytu a záchrany v tomto svt a v tomto ase. Lidé se pipojí k rzným vcem, k rzným královstvím. Jsou rzná království. Nedávno jsem vidl v televizi, jak lidé naplnili stadion, možná sedmdesát tisíc lidí, zpívali, tancovali, ale nebylo tam žádné pomazání. Mnoho aktivit, mnoho cizího ohn, ale žádné pomazání. Psychologie, psobení na lidi, aby íkali amen a podobné vci. Všechny ty mince potebují slyšet evangelium, které jsme dostali. Jak toho dosáhneme? Tak, že se nabídneme Bohu. Bh nám dovolí, ukáže nám cestu. Byl jsem v eské republice a jednomu bratrovi jsem tam ekl: Mám takovou pedstavu. Chtl bych naše shromáždní mít na internetu. Nemluvím te o televizi, ale o internetu. Tak aby kdekoli na svt se nkdo mohl pipojit na sí a vidt, jak bratr Burt káže. Jen jsem se o tom zmínil a on ekl: Ano, to udláme, a zaali na tom pracovat. A pak jsem se jednou pipojil na internet a vidím bratra Burta, jak káže celému svtu. To je úžasné. Pak jsem to zkusil znovu, když jsem pijel sem, a opt nkdo káže celému svtu. A my jste tak neužitení. Nkteí z vás, brati, máte schopnosti a znalosti. To je pro Boha. Nyní je as, abyste to využili pro Boha. Bh íká, že pokud máte starost, tak udláte vše, co je možné, abyste zachránili duše lidí. Zachránit duše lidí. Jeden verš v Písmu mluví o vybíjení stáda. Vzpomínáte si na ta slova? Možná je to v Izaiáši nebo v nkterém z malých prorok. Co se pokouším íct: pokud lidé venku budou umírat, hynout a mít tžkosti, mli bychom to být my, kteí uiní vše možné, aby se k nim natáhli. Nco vám eknu. Abychom zachránili jedinou minci, je 4

5 k tomu poteba církev, Tlo Kristovo. Je poteba žena, košt a svtlo. Máte-li svtlo a košt, kde pak jsou ty duše? Máte svtlo, máte košt, ale kde jsou duše? Nezametáme podlahu! Pette prosím Zachariáše 11:4-7. Takto praví Hospodin Bh mj: Pas ovce tyto k zbití oddané, kteéž držitelé jejich mordují, aniž bývají obviováni, a kdož je prodávají, íkají: Požehnaný Hospodin, že jsme zbohatli, a kteíž je pasou, nemají lítosti nad nimi. Protož nebudu míti lítosti více nad obyvateli této zem, praví Hospodin, ale aj, já uvedu ty lidi jednoho druhému v ruku, a v ruku krále jejich. I budou potírati zemi tuto, a nevytrhnu jí z ruky jejich. Nebo jsem pásl ovce k zbití oddané, totiž vás chudé toho stáda, a vzav sob dv hole, nazval jsem jednu utšením, a druhou jsem nazval svazujících. A pásl jsem, pravím, ty ovce. Je dležité, abychom si uvdomili, jaké postavení v Bohu máme a co Bh od tohoto lidu, od této církve, v tento as oekává. Venku jsou lidé, kteí se blíží smrti, lidé, kteí zde píští rok touto dobou nebudou. Musíme se k nim dostat a pinést jim pravé evangelium. Pokud dobe tete své Bible, Ježíš íká na jednom míst: Evangelium tohoto království (tj. evangelium, které máme, s Ježíšem jako Králem, Králem, který je zde s námi a kterého ctíme jako Krále, Hlavu a vdce tohoto shromáždní) bude kázáno až do všech konin zem. 2 Ale jak mohou slyšet bez kazatele? Tím kazatelem jste vy. Ó ano. My kážeme Tlu, aby Tlo mohlo kázat. Kázat neznamená mluvit slova. Znamená to ve svém život projevovat život Kristv. Uvdomujete si, že když sem pijde duch, nevidí vás v pirozeném, ale v duchovním? Jste bu jasné svtlo, nebo temné. Jestliže jste temné svtlo, pak se na vás zacílí. K jasnému svtlu se píliš nepibližuje, protože se mže spálit. Víte to? Víte, že duch se spálí, pokud se k vám piblíží a vy zvoláte haleluja? Vyletí záblesk svtla, je to jako laserová zbra proti nmu. Já vám to íkám, protože jsem to vidl. Zažil jsem to. Svtlo vycházející z vašeho života a vašeho rozjímání s Bohem mže duchm ublížit. Pokud rozvažujete v Duchu Božím, duchové se kolem vás radji nepohybují. Když jste v kontaktu s nebem, áblové nevdí, o em pemýšlíte. Vyprávl jsem vám ty divoké píbhy ze svého života, kde jsem se nauil, že ábel neví, o em pemýšlíte, 2 Matouš 24:14 A bude kázáno toto evangelium království po všem svt, na svdectví všem národm, a tehdáž pijde skonání. 5

6 pokud nesestoupíte dol na zem. Pokud jste v Bohu, marn se snaží pijít na to, o em pemýšlíte. A tak církev, Tlo Kristovo, je jako žena s košttem a svtlem. Žena musí zametat podlahu. Zvláštní je, že i když košt pedstavuje Ducha svatého, jste to nakonec vy, kdo košt uvádí do pohybu. Košt je Duch svatý, ale je to žena, která jím zametá. Není to zvláštní? Mysleli bychom si, že je to Duch svatý, který vás ídí. Neídí. Vy byste mli mít touhu zachraovat duše, touhu pinést vysvobození pro Boží lid, a pak Duch svatý bude pracovat pro vás. Amen. Ztracené mince, které jsou okolo nás, naši sousedé, lidé žijící v tsné blízkosti možná ani neví, že jsme kesané. Nkteí z nás se za to stydí. Odhome to. Je to otázka života a smrti. Života a smrti. Tolika lidem jsme neposloužili. Oni zemeli a nkteí možná šli do pekla. Peklo je vný stav trápení, muení, a vy nechcete, aby ani váš nejhorší nepítel do nho šel. íkám vám, že bych dokonce nechtl, aby tam šel Hitler, pokud by si to sám nezvolil. Pro to íkám? Mli bychom si zaít uvdomovat naše postavení v Bohu Bh vybral lidi za služebníky, aby šli, a zachránili zbytek svta. Dále hovoíme o ztracené ovci. I povdl jim podobenství toto, ka: Kdyby nkdo z vás ml sto ovec, a ztratil by jednu z nich, zdaliž by nenechal devadesáti devíti na poušti, a nešel k té, kteráž zahynula, až by i nalezl ji? A nalezna, jist by ji vložil na ramena svá s radostí. A pijda dom, svolal by pátely a sousedy, ka jim: Spolu radujte se se mnou, neb jsem nalezl ovci svou, kteráž byla zahynula. Pravím vám, že tak jest radost v nebi nad jedním híšníkem pokání inícím vtší, nežli nad devadesáti devíti spravedlivými, kteíž nepotebují pokání. (Luk 15:3-7) Zde nám Ježíš dává nahlédnout do nebe. Ukazuje na vazbu mezi nebem a vámi. Jinými slovy, nebe se na vás dívá. Raduje se, když získáte duši a ztracená ovce se vrátí zpt. Víte, ovce je zvíe, které se dom samo nikdy nevrátí. Ovce se vydá na cestu a bude vždy smovat dál a dál od domova. Nemá schopnost vrátit se dom. Proto musíte vedle ovcí chovat i kozla. Kozel pjde kamkoli, ale vždycky se veer vrátí zpt dom. Pokud jdou ovce za kozlem, vrátí se s ním. Bez kozla se ovce nevrátí. Co tím Bh íká? To je dvod, pro neradi nazýváme lidi pastory a pro nemáme pastory. Pastoi nejsou pastýi chovající stádo. Bible íká, že nad 6

7 stádem ovcí bdí pastý. Bh používá slovo ovce, protože stvoil zvíata, aby zobrazovala rzné lidské povahy. Víte to? Proto proklel hada, napíklad. Svj lid Bh pipodobuje ke stádu ovcí, nikoli ke kozlm nebo krávám. Proto jediné, co chová pastý, jsou ovce. Pastý není chovatelem dobytka. Pokud chová krávy, je pastor Dobe, eknu to jinak. Pokud pastý chová krávy, je honák. Chovatel ovcí je nazván pastýem. Proto se v Bibli objevuje slovo pastý, nikoli pastor. Protože pastor znamená honák (z latiny). Ovce nepotebuje honáka, nepotebuje, aby se s ní zacházelo, tak jako se zachází s dobytkem. Ovce následují. Zpt ke ztracené minci. Pamatujme, že hovoíme o rzných typech lidí, s nimiž musíme denn jednat. Pokud je ztracená mince jednotlivec, který má na sob Boží znak, ale nemá žádnou schopnost a sílu sám pijít k Bohu mince nemže sama najít penženku pak vy tu minci musíte najít. Pokud je teba ženy (církve), koštte (Ducha svatého) a svtla (Boží slávy v církvi, Krista v církvi, lásky Kristovy v církvi) k nalezení mince, stejn tak ztracená ovce potebuje pastýe. Chci vám to ješt jednou zdraznit. Služebnost pastýe je v tomto Tle Kristov. Bh pomazává lidi pastýským srdcem, pastýskou službou. Napíklad bratr Peter má pastýské srdce, pastýskou službu. Bude cestovat mnoho mil, aby mohl hovoit s jedním lovkem, aby s ním udržel kontakt a usiloval o nj. Má srdce pastýe. Žena, matka, toto má v pirozeném stejn. Matky, vy byste mly pemnit své mateské pudy. Pemýšlíte o svém dítti, a vaše srdce usiluje o vaše dít. Bez ohledu na to, jaký zloin provede, matka neekne: Zabijte ho. Neekne: Je vrah. Nkdy slyším, jak lidé trousí poznámky k rzným situacím. Ten lovk je pedofil, zabijte ho. Pedstavte si, že by ten lovk byl váš bratr nebo vaše dít. Jak byste se cítili? ekli byste: zabijte ho? Víte, to je ten problém. Mluvíme o lásce agapé. Zpívali jsme o ní jak Ježíš sestoupil ze slávy a co všechno uinil. Pro nás pro všechny je nesmírn tžké pochopit závažnost a úžasnost toho, co Ježíš vykonal. Ježíš je Bh. A jako Bh se rozhodl stát se lovkem, aby nás spasil. Je tžké pochopit, že lovk se postaví ped Nj a proklíná Ho, plive Mu do tváe. To je ta nejvíc ponižující forma odmítnutí, kterou lidská bytost mže zakusit. A všemohoucí Bh dovolil, aby Mu plivali do tváe. 7

8 Všemohoucí Bh dovolil, aby Ho zabili. Ale to nebylo to nejhorší. Všemohoucí Bh dovolil satanovi, tomu, který je naprostým opakem všeho, co je Bh Bh je svtlo, ábel je temnota; Bh je láska, ábel je nenávist Ježíš Kristus dovolil, aby se stal zajatcem nenávisti, zajatcem ábla, a sestoupil do pekel. Pokud tomu mžete rozumt. A nyní toto srdce vkládá do vás. Pastýské srdce vyhledává ovci. Upímn, schází mi mezi námi vtší psobení žen v Duchu, žen, které mají Boží vizi. Jinak eeno, nikdo v našem stedu by neml zemít, aniž byste se k nmu natáhli. Usilujte o n bez ohledu na to, jak vámi pohrdají, jak vás proklínají. Usilujte o n, dokud nepijdou na místo, kde uslyší Boha. Nkoho nevidíte v církvi, njakou dobu se neukáže, a všichni se ptají: Vidl jsi toho a toho? Ne, nevidl. Zjistil nkdo, co se dje? Ne, nikdo. Každý se stará o své vci. Bh íká, že pivádí církev na místo, kde je Tlem, Tlem Krista. Kristv obraz je do ní implantován a bude init to, co iní Kristus. K natažení se po ztracené ovci je teba pastýského srdce. Nejslabším lánkem tohoto Tla je skutenost, že se píliš nestará o ostatní lidi. Neslyšel jsem žádné amen, pesto je to pravda. Neusilujeme o ztracené ovce. Nevnímáme ztracenou ovci jako dít našeho Otce. Je to Otcovo dílo, ztracená ovce patí Jemu. Víte, pastý nikdy nevycházel za ovcí proto, že by myslel na svj zisk. Byl jako David, který bdl nad ovcemi, a najednou pišel lev. David byl mladý chlapec. Mladý lovk nechce ohrozit svj život kvli jedné malé ovece. Ale ne David. Ml srdce pastýe. Bu vezmeš život mn, nebo já tob, ale na tu malou ani nesáhneš! Ta ovce patí mému otci, který mi ji svil. Jsem zde reprezentantem svého otce, a pokud ta ovce pjde do pekla, pak za to cítím zodpovdnost, protože jsem nesplnil svj úkol. Tak to vnímal David. Šel s malým meem proti lvu. Nevím, jestli si umíme pedstavit, jaký lev je. Naráz vám dokáže oddlit hlavu od krku nebo odtrhnout ruku od tla. Naráz. Myslel na to David? Nemyslel. David myslel na svj me a na to, jak lva zabije. A když lev chytil oveku do tlamy, David zaútoil. Když lev chytí ovci, první vc, kterou udlá, je, že ji pitlaí k zemi a pekousne jí za hlavou nervy. Tím ji znehybní. Než ji lev zakousl, David ho musel zabít. Rozumjte, co íkám. Pastý nemyslí na sebe. Srdce pastýe, pastýská služebnost Kde je pastýská služebnost? V jedné písni zpíváme: 8

9 Pastýi, povsta, zrána pines radost Tím nežádáme o povstání jen Ježíše. Ale žádáme, aby Pastý Ježíš Kristus povstal ve mn. Pastý musí povstat ve mn, pokud mám vykonat to, co Bh pro církev v této hodin má. Ve svém život musím zaít praktikovat služebnost pastýe. Nemluvím zde jen o bratru Peterovi, ale o vás všech, kteí jste pijali služebnost od Boha. I vy mate podíl na pastýské služebnosti. Nkdo má díl zde, jiný tam. Nkdo napíklad rád distribuuje knihy nebo rád rozdává traktáty. Rozdá jich tisíce jeden lovk je spasen. Chvála Bohu za to! Tisíc traktát jeden spasený. To stálo za to! Amen. Brati, chci vás poprosit, abyste inili pokání. Z eho máte init pokání? i pokání ze své služby, protože Bh uril, aby každý lovk, vetn tebe, hrál roli v tom obrovském shromáždní mnohých v jedno. Ježíš ekl: Aby byli jedno, jako i já a Otec jsme jedno. 3 Je zde Hlava, Ježíš Kristus, který vám slouží, a když pak máte sloužit vy, nesloužíte. A tak všemohoucí Bh nám íká, že církev je žena, ale že služebnost v církvi je pastý. A je to pastý, kdo musí vyhledávat ovce. Pastý musí vyhledávat ovce. V Ezechieli 34:12 se píše:jakož shledává pastý stádo své tehdáž, když bývá u prosted ovec svých rozptýlených: tak shledávati budu stádo své, a vytrhnu je ze všech míst, kamž v den oblaku a mrákoty rozptýleny byly. Nyní si položme otázku: Jaký den je den oblaku a mrákoty? Podívejme se do Joela 2:2: Den temnosti a mrana, den oblaku a mrákoty, jako záe jitní rozprostená po horách: Lid mnohý a silný, jemuž rovného nebylo od vk, aniž po nm kdy bude až do let národ i pronárod. Takže den temnosti a mrana je sedmé milénium neboli den Pán. Ten den má tisíc let. A tento den již zaal. Již se nacházíme ve dni Pán. A co Bh iní? Pipravuje lid, který bude v tento den init dokonalou Boží vli. Vyhledávání ovcí je souást úkolu, který církev má. Bh církev oživuje. Bh nám dává život za úelem záchrany svta. Uvdomujete si, že Bh nám dává život a sílu proto, abychom mohli zachránit svt? Zachránit ho životem a slávou Boží, která je v nás. Nikoli pirozenými zbranmi. Naše zbran budou mocné k záchran svta. 3 Jan 17:11 Již pak více nejsem na svt, ale oni jsou na svt, a já k tob jdu. Ote svatý, ostíhejž jich ve jménu svém, kteréž jsi mi dal, a by byli jedno jako i my. 9

10 A tak Bh íká Tlu Kristovu: Kde je tvé srdce pastýe? Pro nad ztracenými nepláete? Pro se neodložíte, pro nevstupujete do rzných situací a okolností, abyste mohli pemýšlet o ovcích? Jakmile o nich zanete pemýšlet, Bh vám zane íkat, co dlat. Dvod, pro jsme se v naší služb nenatahovali, je ten, že o tom nepemýšlíme. Mnozí z nás pemýšlí o tom, že máme být dokonalí, že máme být jako Ježíš Kristus. Ale to vy nedokážete. Víte to? Vy sami sebe nikdy nepivedete k dokonalosti, a dláte co dláte. I kdybyste dlali všechno, co vám Bible íká, nestanete se dokonalými. Je to Boží jednání s námi, které nás pivede do dokonalosti. Vše, co mžeme udlat, je, stát na míst poslušnosti Duchu svatému, a On to naplní. To je to, co Bh chce, abyste dlali. Kde je vaše pastýské srdce? Matky, kde je vaše mateské srdce vi Božím ovcím? Pokud jste matkami svých dtí, víte, co to je být matkou Božích ovcí. Bh íká, že existuje lid, který se vydá Bohu. Rád poslouchám, jak zpíváte nádherné písn. Ale modlím se, aby ta slova pro vás nco znamenala: Pane, vše Ti vydávám... a podobn. A tak hovoíme o Boží lásce. Dnes veer jsme zpívali o Boží lásce: Láska Boží je mnohem vtší, než jazyk i pero písae mže vyjádit Láska Boží. Co je Boží láska? Je to nco, co vám Bh dává. Co spouští, startuje Krista ve vás, abyste mohli vykonat, co Kristus chce, abyste vykonali, abyste mohli jít, kam Kristus chce, abyste šli, abyste mohli poslouchat Boží slovo, které do vás pichází. Slovo Boží, které k vám nyní pichází, je, že jste pijali pomazání pastýe. Pijali jste pomazání pastýe. A proto služebnost pastýe, kterou vám bylo slouženo, musí nyní povstat ve form pomazání, abyste se stali tím, emu víte. Církev pastýe. Je zajímavé vidt, jak rzné skupiny rostou. Napíklad svdkové Jehovovi a podobné. Oni to berou na pirozené úrovni a chodí dvee od dveí, klepou atd. My pijímáme duchovní rovinu. Nechodíme a netlueme na dvee. Ale chodíme a tlueme na dvee! Nedláme to na základ matematického výpotu tolik a tolik dveí na ulici a z nich získáme tolik a tolik procent. To nedláme. Co tedy dláme? Kritizujeme je za to. Ale co dláme my? Dokud nedláme, co máme, pak kritizování jiných je bláhovost. Amen. Oni dlají, co znají. Dlají, co si matematicky spoítají, a pracují na rzných rovinách. Pokud my pracujeme na 10

11 duchovní rovin, co prakticky dláme? Máme se modlit. Venku vidíte dít, a tak se za nj zanete modlit: Pane Bože, Ty chceš, aby to dít bylo spaseno. Nikdy nezapomenu, jak to bylo s mým bratrem. Byl to divoký, zábavu milující lovk. Stále se bavil. A já ho vidl, jak pichází naparádný, prost se bavil. ekni mi o Ježíši, haha, bavil se. Dlal si z toho legraci. ekl jsem Bohu: Bože, zachra ho, nebo m zabij. Nebudu jíst, dokud nebude zachránn. Bylo to v nedli veer. Pak jsem se vrátil na venkov. Nic jsem nejedl a dal jsem Bohu sedm dní, aby ho spasil. Neíkám, že to tak máte také dlat. Dal jsem Bohu sedm dní, aby ho spasil. V sobotu jsem skoil do auta a jel jsem do Kingstonu, abych ho našel. Nikde jsem ho nemohl najít. Tak jsem zajel do místní církve, strávil tam píjemný as a pak se smutný vrátil dom, protože jsem ho nenalezl. Ale v nedli veer bratr pijel k nám a oznámil mojí matce, že byl spasen. Nemohl jsem tomu uvit. Vždy to ani nebyl jeho zpsob mluvy! Taková slova ani neznal. Co se stalo? zeptal jsem se. V práci dlal njaký sociální výzkum církví, a tak zašel do jedné církve a dlal si poznámky. Víc nevdl. Pak se nalezl vpedu u oltáe a plakal. Nevdl, jak se tam dostal, Bh ho prost zvedl a ekl: Poj, as je u konce. Chvála bu Bohu. Ml jsem vnitní uspokojení, že Bh vyslyšel moji modlitbu. Ml jsem dostatený zájem, abych dal v sázku svj život. Zachra ho, nebo m zabij, a nic jsem celý týden nejedl a nakonec ho Bh spasil. Co na to íkáte? Máte podobnou touhu po lidech? Lidé jdou do pekla. Potkal jsem jednoho lovka, nkdo mi ho pedstavil. Ten lovk byl tak drsný, mluvil velice sprost. Podáváme si ruce a já pemýšlím, jak nevkusn se chová. Ani jsem se za nj nepomodlil. Krátce nato jsem se dozvdl, že zemel. Uhoel v dom. Víte, zdá se mi, že v dnešní dob lidé tak snadno odcházejí. A já íkám: Mj Bože, mj Bože, pomoz mi, abych ml starost. Pomoz mi, abych ml starost o Tvj lid, který umírá, pomoz mi, abych ml kus pastýe ve svém srdci, abych plakal nad hynoucími, abych plakal nad ovcemi, které jsou vedeny na porážku. Bože, pomoz nám! Vím, že jsem slyšel od Boha, že v roce 2008 nastane velký atomový konflikt. Pemýšleli jste o tom, co by to znamenalo? Víte, že pokud vodíková bomba vybuchne uprosted Chicaga, nic z toho msta nezstane? V mžiku oka je všechno pry. Uvdomujete si, že New York má dvanáct milion lidí? Uvdomujete si, kolik milion lidí by v mžiku 11

12 zemelo, kdyby bomba spadla doprosted New York City? Ti, kteí by nezemeli, by žili s následky. Víte, že jsou lidé, kteí žijí s bolestivými následky od minulé války, z doby pádu bomb na Hirošimu a Nagasaki? Vidl jsem lovka, který ml tak uvolnnou kži, že ji mohl na sob peložit jako obleení. Umíte si pedstavit, co to znamená, když se hovoí o atomové válce? Kdyby to Bh rychle nezastavil, nikdo by nezstal naživu. Celá lidská rasa by vyhynula. Proto jsme zde! Bh íká, že zde jsme proto, abychom to zastavili. Ptal jsem se Pána, jak to mže být zastaveno. Odpovdl: Vy. ekl, že oživuje Boží syny, a oni to zastaví. Jak? To nevím. Ale vím, že budou mít moc mluvit Boží slovo a zastavit to. Na rzných místech, jako Jamajka, Nigerie, jsme vidli tuto moc v praxi. Padli jsme na kolena a zaali se modlit, a Bh zaal jednat na národní úrovni a zastavil urité vci a události. Modlili jsme se za Jamajku, a vci se tam zaaly velice radikáln mnit. Všemohoucí Bh jedná a podmaní pod své nohy všechny mocnosti, vládu, politiky atd. Když jsme dnes ráno zpívali, vzpomnl jsem si na pevnosti, které musí být strženy. Máte moc to uinit! Bh íká, že nám dal moc nad mocí nepítele. 4 Vyhledal jsem si to slovo v etin. Ve skutenosti znamená, že nám dal autoritu nad mocí. Amen. Pichází armáda, mnoho zbraní, explozivní síla, která by dokázala zniit jakékoli místo za krátký as. Síly zkázy na pochodu, a vy máte autoritu íct: STOP! Zbran jim pestanou fungovat, stroje pestanou jezdit máte autoritu nad jejich mocí. Haleluja! Toto íká Boží slovo. Já musím vit tomu, co íká, jinak jsem mrtvý muž. Nic jiného nám nezbývá. Brati, bez Božího jednání na tomto svt mžeme íct: Dobrou noc, svte. Ze svta nic nezbude, pokud není Bh. Vidíme, jak mnozí lidé íkají, že není Bh. Jestliže není Bh, jsou v koncích, všechno smuje k zániku. Náš Bh je jedinou nadjí pro svt! Co to znamená? Církev, kterou Bh povolal ze svta, se vrátila zpt do svta. Svt ji pobláznil, zaujaly ji peníze, budovy a další rzné vci. Kdo je tedy nadjí pro svt? Bh spoléhá na nás. Pál bych si, abyste tomu rozumli. Bh je závislý na nás. A když íkám nás, tak myslím nás. Nemyslím tím nutn ty, kteí dnes veer sedí zde. Myslím všechny ty, 4 Lukáš 10:19 Aj, dávám vám moc šlapati na hady a na štíry i na všelikou moc nepítele, a nic vám neuškodí. 12

13 kteí jsou v Božím království, pod Kristem. To jsou ti, o kterých hovoím. Chvála Pánu, že jsem jedním z nich. Když hovoíme o pastýské služebnosti, tak to bude ta nejdležitjší služebnost zde na svt v této dob. Protože to jsou lidé, a ml bych íct Duch v bratích Kristus ve vás, ta nadje slávy. A tak je to Kristus ve vás, který zformuje pastýe ve vás, abyste vyšli a zachránili ovce. Mžete zstat doma a zachránit njakou ovci, když se budete modlit. Takže když mluvím o vyjití, mluvím o natáhnutí se. Mžete se se mnou natáhnout na Jamajku, a pitom tu zemi vbec osobn nepoznat. Mžete se se mnou natáhnout do Nigérie, a pitom ji nepoznat. Nyní všemohoucí Bh íká: Byli jste povoláni na vojnu. V záloze jste byli dlouhý as. Nyní jste povoláni. Bh povolává svj lid do bitvy. V den oblaku a mrákoty bude pastý vyhledávat své ovce na horách. V jedné písni zpíváme: Nad horami hmí, nad horskou propastí zní volání z nebeských bran: Radujte se, svou ovci našel jsem tam. Mj Bože, pomoz nám. Pomoz nám rozumt, pomoz nám vidt, pomoz nám, abychom byli schopni se natáhnout a spasit podle Boží vle. Víte pro? Pokud to tak nebude, Bh si najde nkoho jiného. Práv te Bh pomazává srdce lidí, nkteí mohou pít v barech, a Bh je pomazává. Jsou ta ztracená mince. A Bh pro ni nkoho posílá, aby hodnota mince byla nalezena v Tle Kristov. Bh nás volá, abychom šli konat dílo služebnosti. Je to dílo lásky. Jinými slovy, Kristova láska v nás, všechny ty písn o lásce my si ji neumíme vytvoit, ani nevzniká emocionáln. Ale Kristus ji stvoí a Kristus vysvobodí. Pišel z lásky pastýe ke svým ovcím. Z lásky Boží vi Jeho synm. Modleme se za tyto syny. V Nigérii, v Africe, jsme zakusili velké probuzení. Brati bojovali proti sob, duch rozdlení je tam tak silný, a Bh ho skrze jednoho lovka zlomil. Pomazal jednoho bratra, který povstal a pijal odpovdnost za rozdlení a zaal plakat. Celé shromáždní zaalo plakat. Všichni služebníci zaali plakat a Nigérií to zaalo procházet jako nespoutaný ohe. Toho veera mi volali lidé vzdálení 500 mil od toho místa, kteí na tom shromáždní nebyli, a íkali: Chceme se vrátit a být jedno s vámi. Možná ped pti lety bratr Campbell vidl v proroctví muže, který rozbije církev, který ji rozdlí. Jel jsem tam a identifikoval toho muže a ekl mu: Brate, ty plánuješ rozkol 13

14 církve. On ekl: Ne, ne, ne!! Co to íkáš? A já ekl: Ano. Zažili jsme rozkol pímo tam. Nkteré z nich to zachránilo. Církev se nakonec rozdlila a oni pebrali asi 70 % bratí. Nám to ani nevadilo, protože s menší skupinou jsme byli schopni udržovat istší vztahy. Ale víte, co se stalo? Sedmdesát procent se nyní chce vrátit. Náhle ekli, že se chtjí vrátit. Je to haleluja, ale je to také dvod k modlitbám. A tak se za nás, brati, modlete, protože 7. ledna se sedm z nás setká s ticeti z nich a dohodneme se na návratu. Ale pointou je, že to je Boží hnutí a že s tím nic nemžeme udlat. My tam budeme jen proto, abychom si poslechli, co chtjí íct. Bh jedná. Neudlali jsme to my, Bh to udlal. Tak chceme církev požádat, aby se modlila, a navíc, aby se 19. ledna modlila i s postem za to, abychom mli vítzství v Africe. Bh vám požehnej. A ješt jedna vc. Boží láska se natahovala také ke ztracenému synovi. Syn opustil otcovský dm. Dej mi mj podíl a nech m jít. Nkteí z nás jsou synové Boží, ale nechodí s Pánem. Chodí tam venku, vzdáleni od Tla Kristova. Modlete se za n. Modlete se za syny, kteí se ztratili Tlu Kristovu a dlají si vlastní vci. Protože se dostanou do praseího chlívku a budou muset jíst krmení pro prasata, dokud k nim Otec nepromluví. Vstanu a pjdu k Otci a eknu Mu:,Zhešil jsem proti nebi a proti Tob. Chci se vrátit. Chvála bu Bohu. Modleme se, brati, a chome ve svtle, jako On je ve svtle, abychom mohli mít obecenství navzájem a krev Ježíše Krista, Božího Syna, nás mohla oišovat od vší nepravosti. Bh vám požehnej ve jménu Ježíše. Amen. 14

Nebe, Boží nádherný domov

Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2011 Bible for Children,

Více

SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE

SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE MARTIN KLUSO (Praha, únor 2009) Když poslední dobou picházím na shromáždní, mám na srdci jedno slovo, které postupn jako by nabývalo dalšího rozmru porozumní. Troufnu si ho

Více

Přicházející Král MICHAL KLESNIL. Nakladatelství KMS

Přicházející Král MICHAL KLESNIL. Nakladatelství KMS Přicházející Král MICHAL KLESNIL Nakladatelství KMS Praha 2012 Ing. Michal Klesnil Vydalo Nakladatelství KMS, s. r. o. Primátorská 41, 180 00 Praha 8 První vydání 2012 Třetí svazek edice Nad Biblí Biblické

Více

Studie o andělech Osnova pro studenty

Studie o andělech Osnova pro studenty Studie o andělech Osnova pro studenty O andělech 1. Co jsou andělé a. Bytosti stvořené Bohem a mající podíl na Božím plánu pro věřící, nebo ti, kteří mu odporují spolu se Satanem, jejich vůdcem b. Anděl

Více

SEDM OBLASTÍ VÍTZENÍ

SEDM OBLASTÍ VÍTZENÍ SEDM OBLASTÍ VÍTZENÍ CECIL J. ducille (Konference Sezimovo Ústí, záí 2006) Andlu církve v Efezu 26. záí veer Haleluja! Pijde as, kdy nebudeme potebovat žádné pekladatele. Všichni budeme mluvit v jazycích.

Více

Vánoční besídka CB Žižkov 2010

Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Píseň 1 Pán Ježíš přikázal budete světlem Autor: Tomáš Najbrt Pán Ježíš přikázal budete světlem, budete svítit do okolí. Pán Ježíš přikázal před celým světem, velkým i dětem,

Více

KDO JE APOŠTOL? JIÍ PODSEDNÍK. (Praha, leden 2008)

KDO JE APOŠTOL? JIÍ PODSEDNÍK. (Praha, leden 2008) KDO JE APOŠTOL? JIÍ PODSEDNÍK (Praha, leden 2008) Rád bych dnes mluvil o tom, co znamená slovo apoštol. Zahájil bych tím studium Božího slova z listu Efezským, jak jsme se na tom domluvili. Bratr Jirka

Více

DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA

DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA 21. ledna 2005 Drazí pátelé, pišel nový rok a zcela jist pináší spoustu pekvapení pro celou planetu. Hodn si vážíme všech pátel, kteí nám poslali pozdravy, pání a dopisy, a

Více

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN M ARTINOVY NOVINY 06/2005 RONIK IX. Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trplivost, laskavost, dobrota, vrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. Gal 5, 22-23 S LOVO NA

Více

Ježíš si vybírá dvanáct pomocníků

Ježíš si vybírá dvanáct pomocníků Bible pro děti představuje Ježíš si vybírá dvanáct pomocníků Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children

Více

Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I

Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I POBO NOST I 277 Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I Od svící na oltáøi se rozsvítí velikonoèní svíce. Knìz mù e zùstat ve fialovém ornátì nebo obléci pluviál. Kde jsou k tomu vhodné podmínky,

Více

VOLÁNÍ K AGONII DAVID WILKERSON. (USA, New York, záí 2002)

VOLÁNÍ K AGONII DAVID WILKERSON. (USA, New York, záí 2002) VOLÁNÍ K AGONII DAVID WILKERSON (USA, New York, záí 2002) Chtl bych dnes mluvit o volání k agonii. Otevete si, prosím, své Bible v první kapitole Nehemiáše. Mžete si Bibli nechat otevenou, budeme se k

Více

tisíc prorok, které Hospodin skryl, s Eliášem, a máte sedm tisíc jedna ku tyi sta padesáti Bálovým prorokm. Jinými slovy, Bál elí poetní pevaze asi

tisíc prorok, které Hospodin skryl, s Eliášem, a máte sedm tisíc jedna ku tyi sta padesáti Bálovým prorokm. Jinými slovy, Bál elí poetní pevaze asi Chvála Pánu! Jsem rád, že jsem zde. Byla to daleká cesta, ale Bh, který je velmi dobrý, nám pomohl. Jsme tady s vámi jen díky Jeho milosti, štdrosti Božího lidu. Mám na srdci pár myšlenek, které vám dnes

Více

Slavnost a požehnání sňatku

Slavnost a požehnání sňatku Slavnost a požehnání sňatku tento obřad se používá, pokud se neslaví Eucharistie SHROMÁŽDĚNÍ SPOLEČENSTVÍ Všichni stojí. Ženich a nevěsta stojí před předsedajícím Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska

Více

Velký pátek. Samotná jitøní celý text a notace

Velký pátek. Samotná jitøní celý text a notace Velký pátek Samotná jitøní celý text a notace Velkopáteèní jitøní Jitøní bohoslu ba se ètením dvanácti evangelií Kanonický èas pro zaèátek této jitøní je ve ètvrtek 2. hodina noèní (tj. 19. 20. hodina

Více

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ! Za šikanování se považuje, když jeden nebo více spolužák úmysln, vtšinou

Více

CO JE STEDEM NAŠICH ŽIVOT?

CO JE STEDEM NAŠICH ŽIVOT? CO JE STEDEM NAŠICH ŽIVOT? MARTIN KLUSO (Tursko, prosinec 2007) Hospodine, picházíme ped Tvoji tvá s potebou, abys k nám mluvil. Abys pronikl pes všechny slupky až k porozumní, které se promní ve zmnu

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Učebnice pro děti od 0 do 2 let a pro jejich rodiče

Učebnice pro děti od 0 do 2 let a pro jejich rodiče Učebnice pro děti od 0 do 2 let a pro jejich rodiče Z r nk Z učebního cyklu Pouta milosti (GraceLink) Ročník I., první čtvrtletí Přeloženo z anglického originálu: Beginner Bible Study Guide, GraceLink

Více

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta.

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Andrea Hudáková: MALÝ SLOVNÍK ABSTRAKTNÍCH POJM BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Diplomová práce Adély Bilíkové

Více

starší žáci PoznejBibli / 2 1. LEKCE: Petrův život - Ježíš povolává Petra O: O čem začal Ježíš kázat? Najdi odpověď v 17. verši:

starší žáci PoznejBibli / 2 1. LEKCE: Petrův život - Ježíš povolává Petra O: O čem začal Ježíš kázat? Najdi odpověď v 17. verši: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro starší žáky PoznejBibli 1. LEKCE: Petrův život - Ježíš povolává Petra Na mořském břehu často uvidíte rybáře

Více

Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85 PSČ 794 01

Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85 PSČ 794 01 Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85 PSČ 794 01 Pracoviště: Chráněné bydlení, P. Bezruče 141/4, 793 95 Město Albrechtice PRAVIDLA SOUŽITÍ Toto jsou pravidla, na kterých

Více

CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ

CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ JIÍ KOTRLA Praha, 18. kvtna 2003 Dnes dopoledne jsme zpívali o hradu, skrýši a bezpeném úkrytu. Náš pevný hrad a úkryt je Hospodin. Mžeme si (a nkteí kesané to tak pochopili) vystavt

Více

St edisko sociálních služeb m sta Kop ivnice, p.o. eská 320, 742 21 Kop ivnice

St edisko sociálních služeb m sta Kop ivnice, p.o. eská 320, 742 21 Kop ivnice Stedisko sociálních služeb msta Kopivnice, p.o. eská 320, 742 21 Kopivnice ÍLOHA. 2 ke Smlouv o poskytnutí služby sociální pée Odlehovací služby PRAVIDLA POSKYTOVATELE PRO ODLEHOVACÍ SLUŽBU 1. Poslání

Více

využívá svých schopností

využívá svých schopností Táto relácia využívá svých schopností je pro nás svaté. pojednáva o možnostiach breathariánstva, teda života bez jedenia jedla, no nie je to kompletný návod. V záujme vašej bezpečnosti, nepokúšajte sa

Více

Kategorie C 2. kolo Nehemjáš kviz

Kategorie C 2. kolo Nehemjáš kviz 2. kolo Nehemjáš kviz 1) Po 3 dnech pobytu v Jeruzalémě se Nehemjáš vydal na obhlídku města. Vyjel a) v noci b) na svém věrném velbloudovi c) po obědě a vyjel s celým průvodem Neh 2, 12 2) Kolik lidí bylo

Více

Markéta 6/2005. 1. Něco končí a něco začíná

Markéta 6/2005. 1. Něco končí a něco začíná Markéta 6/2005 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři mobil: 776 887 907; tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz 1. Něco končí a něco

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

JEŽÍŠOVY ZÁZRAKY Ježíš nebyl jen učitel, který vykládal nádherná podobenství, ale dělal také mnoho zázraků. Ježíšovo učení bylo tak vznešené a božské, že takové věci mohl učit jenom Bůh. Aby však všichni

Více

UDÁLOSTI V OBDOBÍ ŠESTÉ TRUBKY

UDÁLOSTI V OBDOBÍ ŠESTÉ TRUBKY UDÁLOSTI V OBDOBÍ ŠESTÉ TRUBKY JIÍ KOTRLA (Praha, záí 2008) Vím, že se nyní, na podzim roku 2008, nacházíme ve velmi zvláštní dob, v období šesté trubky z knihy Zjevení. Nejdíve bych rád peetl, co se stalo

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

Mt 4, 1-11: Povzbuzení k boji s ďábly ( Předpostní kázání)

Mt 4, 1-11: Povzbuzení k boji s ďábly ( Předpostní kázání) Mt 4, 1-11: Povzbuzení k boji s ďábly ( Předpostní kázání) V minulých nedělích jsme slyšeli odpověď na otázku, kdo je Ježíš. Při jeho jordánském křtu bylo bezpečně zjeveno, že je milovaným a vyvoleným

Více

Nkolik poznámek k ochran technických ešení

Nkolik poznámek k ochran technických ešení Nkolik poznámek k ochran technických ešení Ing. Emil Jenerál, Úad prmyslového vlastnictví, Praha Pokud nkdo slyšel nebo dokonce nkdy prošel patentoprávním sporem, tedy zejména sporem o porušování svého

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Knihu vìnuji všem lidem s autismem a jejich rodièùm, pøed kterými hluboce smekám. Perchta Kazi Pátá MÉ DÍTÌ MÁ AUTISMUS PØÍBÌH POKRAÈUJE Vydala Grada

Více

1. Ujištění o spasení

1. Ujištění o spasení 1. Ujištění o spasení A to je to svědectví: Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu. Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna Božího, ten život nemá. (1J 5,11-12) Kdo dává věčný život? Kde nalezneme

Více

Modřanský farní zpravodaj

Modřanský farní zpravodaj Modřanský farní zpravodaj Listopad 2012 Slovo ke čtenářům: Obchod, nebo zvláštní milost? V týdnu modliteb za zemřelé je možné získat pro duše v očistci plnomocné odpustky. Zdá se, že stačí splnit tři podmínky

Více

POLEČNOU ESTOU 2 MOTTO SLOVO ÚVODEM

POLEČNOU ESTOU 2 MOTTO SLOVO ÚVODEM MOTTO Prosinec 1999 Ty, který jsi začátek a konec, vezmi tento rok do svých rukou a veď nás podle své vůle! Požehnej naše touhy i naše skutky, pomoz, ať se podaří vše, co nás k tobě přibližuje. Kate Walther

Více

ZLATÉ HORY KŘESŤANSKÉHO SPOLEČENSTVÍ REACH OUT FOR CHRIST KDO JSME. 2005 duben

ZLATÉ HORY KŘESŤANSKÉHO SPOLEČENSTVÍ REACH OUT FOR CHRIST KDO JSME. 2005 duben 2005 duben ZPRAVODAJ KŘESŤANSKÉHO SPOLEČENSTVÍ REACH OUT FOR CHRIST ZLATÉ HORY KDO JSME Reach Out For Christ (ROFC) je mezinárodní misijní organizace, která byla založena australským evangelistou Stevem

Více

POSLEDNÍ SLOVO ARCIPASTÝ E K ROKU RODINY

POSLEDNÍ SLOVO ARCIPASTÝ E K ROKU RODINY POSLEDNÍ SLOVO ARCIPASTÝE K ROKU RODINY Drazí brati a sestry, v Roce rodiny jsme se nkolikrát pokusili spolen se zamyslet nad dležitými otázkami rodiny. Jsem rád, že jste živ reagovali na nkteré podnty,

Více

Zapamatujte si: Žijeme ve vibračním Vesmíru, kde vládne Zákon Přitažlivosti.

Zapamatujte si: Žijeme ve vibračním Vesmíru, kde vládne Zákon Přitažlivosti. ZÁKON PŘITAŽLIVOSTI je magnetická síla působící v celém Vesmíru.Všechno kolem nás je ZP ovlivněno. Je to podstata všech projevů, které vidíme. Vrána k vráně sedá, rovného si hledá a smolné dny jsou důkazem

Více

KOMPROMIS, KTERÝ VÁS OKRADE O VAŠE DDICTVÍ

KOMPROMIS, KTERÝ VÁS OKRADE O VAŠE DDICTVÍ KOMPROMIS, KTERÝ VÁS OKRADE O VAŠE DDICTVÍ TOM CAMPBELL (Mahomet, Illinois, USA, ervenec 2003) Ped nkolika dny k nám bhem modliteb pišel Boží duch a zaal nám dávat sen a vizi o urité situaci. Dnes veer

Více

Křestní vyznání: Prosím rodiče a kmotry, aby předstoupili s Miriam před stůl Páně. Shromáždění povstane.

Křestní vyznání: Prosím rodiče a kmotry, aby předstoupili s Miriam před stůl Páně. Shromáždění povstane. 1 Vršovice 29.11.2009 Pozdrav: V tuto první neděli adventní, při které budeme moci prožít radost křtu malé Miriam, vám přeji milost a mír od Hospodina, který nás svolal dohromady do tohoto shromáždění

Více

CENY UČEBNICE. předmět finanční hospodaření 104,-

CENY UČEBNICE. předmět finanční hospodaření 104,- CENY 104,- UČEBNICE předmět finanční hospodaření Na otázky, úkoly a námty k pemýšlení t v uebnici upozorní následující obrázky: To, co je dobré si zapamatovat, je oznaeno: nebo textem v barevném rámeku:

Více

Tak mě tady máš. Znáš všechna ta místa Na mapách, kde chtěli jsme jít Co teď jsou úplně čistá jak První sníh a poslední smích

Tak mě tady máš. Znáš všechna ta místa Na mapách, kde chtěli jsme jít Co teď jsou úplně čistá jak První sníh a poslední smích Tak mě tady máš Znáš všechna ta místa Na mapách, kde chtěli jsme jít Co teď jsou úplně čistá jak První sníh a poslední smích Rozum a cit hlad nebo žízeň Na duši klid jen v hlavě mi zní I když chci spát

Více

Velké poslání má Juda, stejně velké poslání máme ale i my. Vždyť neseme podobné jméno jako on, jméno křesťan, tj. Kristův člověk, Patřící Kristu.

Velké poslání má Juda, stejně velké poslání máme ale i my. Vždyť neseme podobné jméno jako on, jméno křesťan, tj. Kristův člověk, Patřící Kristu. 1 Juda (Gn 49, 8-12) Tobě, Judo, tobě vzdají čest tví bratři. Na šíji nepřátel dopadne tvá ruka; synové tvého otce se ti budou klanět. Mládě lví je Juda. S úlovkem, můj synu, vystoupil jsi vzhůru. Stočil

Více

PODLE STEJNOJMENNÉHO ROMÁNU FRANZE KAFKY ADAPTOVAL DAVID ZANE MAIROWITZ NAKRESLIL JAROMÍR 99 ČESKY VYDAL LABYRINT

PODLE STEJNOJMENNÉHO ROMÁNU FRANZE KAFKY ADAPTOVAL DAVID ZANE MAIROWITZ NAKRESLIL JAROMÍR 99 ČESKY VYDAL LABYRINT PODLE STEJNOJMENNÉHO ROMÁNU FRANZE KAFKY ADAPTOVAL DAVID ZANE MAIROWITZ NAKRESLIL JAROMÍR 99 ČESKY VYDAL LABYRINT Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz First published in 2013 by SelfMadeHero

Více

Josef a jeho bratři. Text biblického příběhu: www.deti.vira.cz Nakreslil: Jan Brázdil

Josef a jeho bratři. Text biblického příběhu: www.deti.vira.cz Nakreslil: Jan Brázdil Josef a jeho bratři Text biblického příběhu: www.deti.vira.cz Nakreslil: Jan Brázdil Jákob měl dvanáct synů. Jmenovali se Ruben, Šimeón, Levi, Juda, Isachar a Zabulon (synové Ley), Gád a Ašer (synové Zilpy,

Více

U hrobky krále Tutanchamona

U hrobky krále Tutanchamona 1. kapitola U hrobky krále Tutanchamona Někde v Egyptě Sledovali jste někdy, třeba na nějaké pouti, jak se dělá popcorn? Horký vzduch roztáčí malá kukuřičná zrnka, ta se zahřívají, až puknou a stane se

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

Láska. Láska a odpovědné předávání lidského života. Cíl: Poznání zákonitosti odpovědného předávání lidského života. Obsah:

Láska. Láska a odpovědné předávání lidského života. Cíl: Poznání zákonitosti odpovědného předávání lidského života. Obsah: Láska Téma: Láska a odpovědné předávání lidského života Cíl: Poznání zákonitosti odpovědného předávání lidského života Obsah: Časová dotace: Doporučený věk: Přednáška o odpovědném rodičovství Čtvrtek 18.00

Více

Efezským 1,13: V něm byla i vám, když jste uslyšeli slovo pravdy, evangelium o svém spasení, a uvěřili mu, vtisknuta pečeť zaslíbeného Ducha svatého

Efezským 1,13: V něm byla i vám, když jste uslyšeli slovo pravdy, evangelium o svém spasení, a uvěřili mu, vtisknuta pečeť zaslíbeného Ducha svatého IBLICKÉ POLEČENSTVÍ ŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD LABEM SLOVO A DUCH UCH EF 1,13 Jedinečný prostředek spasení Shrnutí: Ve třináctém verši Pavel vysvětluje nejdůležitější věci ohledně spasení. Vysvětluje způsob spasení

Více

Měl bych... 2015 Kateřina Sodomková, katerinasodomkova.cz. všechna práva vyhrazena

Měl bych... 2015 Kateřina Sodomková, katerinasodomkova.cz. všechna práva vyhrazena Měl bych... 2015 Kateřina Sodomková, katerinasodomkova.cz všechna práva vyhrazena Pokud používáte měl bych, je na čase to změnit Dostáváte se do situací, ve kterých používáte slovní spojení měl bych nebo

Více

ptát, jestli nebyl zpracován

ptát, jestli nebyl zpracován Jako duchovní praktikující ptát, jestli nebyl zpracován Když pak jdou domů, bychom měli mít tento koncept, měli bychom hledat své vlastní Já, Boha uvnitř, přirozenost Buddhy, místo tohoto druhu triviální

Více

OBLEENÍ A ZÁLEŽÍ NA TOM?

OBLEENÍ A ZÁLEŽÍ NA TOM? OBLEENÍ A ZÁLEŽÍ NA TOM? MARTIN KLUSO (Tursko, ervenec 2009) Jsme lidem, který je zmítaný vším, co se okolo dje. Amen? etl jsem lánek o teplomru a termostatu. Pistál mi na stole nebo jsem na nj narazil

Více

MODLITBY MODLITBOVÝ BOJ MODLITBOVÁ KAMPAÒ

MODLITBY MODLITBOVÝ BOJ MODLITBOVÁ KAMPAÒ MODLITBY MODLITBOVÝ BOJ MODLITBOVÁ KAMPAÒ PRO KAŽDÉHO ÈLOVÌKA NYNÍ - NA KONCI ÈASÙ Modlitby "MODLITEBNÍHO BOJE" které dostala vizionáøka Marie Božího Milosrdenství od Nebeského Otce, Ježíše Krista a Panny

Více

Rozhovor Alla Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná:

Rozhovor Alla Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Rozhovor Alla Na začátek tohoto rozhovoru Alla ti řeknu, že máme čtyři fáze kulturního šoku. Aby sis to mohla také připomenout a mohla se opět vžít do té situace. Takže první fázi je fáze medových týdnů

Více

Jindřiška Šindlerová. Projdi se mnou

Jindřiška Šindlerová. Projdi se mnou Jindřiška Šindlerová Projdi se mnou Tribun EU 2013 Jindřiška Šindlerová Cover Jindřiška Šindlerová Illustrations Jindřiška Šindlerová Obsah Projdi se mnou... 8 Noční sonety... 10 Lásko prolhaná!... 11

Více

OD 2. DUBNA 2012 DO 31. KVÌTNA 2012 8. DÍL KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ

OD 2. DUBNA 2012 DO 31. KVÌTNA 2012 8. DÍL KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ OD 2. DUBNA 2012 DO 31. KVÌTNA 2012 8. DÍL KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ VELKÉ VAROVÁNÍ BOHA DNEŠNÍMU SVÌTU KNIHA PRAVDY 8. DÍL Poselství od 2. dubna 2012 do 31. kvìtna 2012 Poznámka korektora: Pøekladatelé

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

Vcný zámr zákona o zdravotnické záchranné služb (kroužkové íslo 295/2007)

Vcný zámr zákona o zdravotnické záchranné služb (kroužkové íslo 295/2007) http://osz.cmkos.cz E-mail: osz_cr@ cmkos.cz Telefony ústedna: 267 204 300 267 204 306 Fax 222 718 211 E-mail osz_cr@cmkos.cz MUDr. Tomáš J u l í n e k, M B A ministr zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví

Více

20. 10. 2012 32/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

20. 10. 2012 32/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 20. 10. 2012 32/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 20. října 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše Společná

Více

Duchovní služba ve věznicích

Duchovní služba ve věznicích Duchovní služba ve věznicích Obsah 1. ÚVOD... 3 2. VZNIK DUCHOVNÍ SLUŽBY... 3 3. POSLÁNÍ, SMYSL A VÝZNAM SLUŽBY... 4 4. ZÁVĚR... 6 2 1. ÚVOD Už před mnoha tisíci lety se považovalo za tělesné milosrdenství,

Více

OD 13 DO 17 HODIN. Zpracovala Nová Milena, spolupracuje Jana Šmardová Koulová korektura webmaster Ing. Vlach

OD 13 DO 17 HODIN. Zpracovala Nová Milena, spolupracuje Jana Šmardová Koulová korektura webmaster Ing. Vlach OD 13 DO 17 HODIN Zpracovala Nová Milena, spolupracuje Jana Šmardová Koulová korektura webmaster Ing. Vlach Květnový kalendář narozenin našich kamarádů. Ahoj děti, Minulý měsíc jsme si vytvořily Knihu

Více

Statistická analýza volebních výsledk

Statistická analýza volebních výsledk Statistická analýza volebních výsledk Volby do PSP R 2006 Josef Myslín 1 Obsah 1 Obsah...2 2 Úvod...3 1 Zdrojová data...4 1.1 Procentuální podpora jednotlivých parlamentních stran...4 1.2 Údaje o nezamstnanosti...4

Více

neděle 18. (5.) října 2015

neděle 18. (5.) října 2015 neděle 18. (5.) října 2015 Otázky na opakování 1. Učí nás Pán Ježíš milovat jenom své přátele? 2. Co je to modlitba? 3. Proč nám někdy Bůh hned nesplní vše za co Ho 4. v modlitbě prosíme? 5. Uveďte konkrétní

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky.

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky. NEŠPORY SVATÉ RODINY revidovaná verze Kněz: Bo Slyš - že, po - spěš mi Lid: Kněz: na - še vo ÚVODNÍ VERŠ Sláva Otci i Synu, * Lid: po - moc! na - lá - ní! i Du - chu sva jako byla na počátku i nyní i vždycky,

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Domovní ád. Spoleenství vlastník jednotek v budov 777-779, Brechtova ul., Praha 4. I. Úvod

Domovní ád. Spoleenství vlastník jednotek v budov 777-779, Brechtova ul., Praha 4. I. Úvod Domovní ád Spoleenství vlastník jednotek v budov 777-779, Brechtova ul., Praha 4 I. Úvod Domovní ád Spoleenství vlastník jednotek v budov 777-779, Brechtova ul., Praha 4 (dále jen SVJ ) je souástí základních

Více

Můj milý deníčku Jasně, že jsem nejlepší!

Můj milý deníčku Jasně, že jsem nejlepší! Můj milý deníčku Jasně, že jsem nejlepší! také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz Jim Benton Jasně, že jsem nejlepší! e-kniha Copyright Fragment, 2014 Všechna práva vyhrazena. Žádná část

Více

5.2.2 Rovinné zrcadlo

5.2.2 Rovinné zrcadlo 5.2.2 Rovinné zrcadlo ředpoklady: 5101, 5102, 5201 Terminologie pro přijímačky z fyziky Optická soustava = soustava optických prostředí a jejich rozhraní, která mění směr chodu světelných paprsků. Optické

Více

dětí. Těžká nemoc, která pak pomalu stravovala její síly, byla jí odpovědí Ježíšovou na její nabídku a naplňovala ji vnitřním štěstím.

dětí. Těžká nemoc, která pak pomalu stravovala její síly, byla jí odpovědí Ježíšovou na její nabídku a naplňovala ji vnitřním štěstím. Krátký životopis Narodila se 19. července 1924 jako dcera rolníka Aloise Zelíka a jeho manželky Anny, rozené Jirsákové, v Napajedlích č. 302. Navštěvovala mateřskou, obecnou a měšťanskou školu v ústavě

Více

ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA

ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA Pozdravy Dobrý den Ahoj Dobré ráno Dobrý veer Jak se mate Jak se vám daí Jak se vede Dobe, a vám Docela dobe Louení Musím jít Nashledanou Dobrou noc Zatím Doufám, že se ješt# uvidíme,,

Více

Ondřej David Rada HLEDEJ PAŠIJE! (věnováno tatínkovi)

Ondřej David Rada HLEDEJ PAŠIJE! (věnováno tatínkovi) Ondřej David Rada HLEDEJ PAŠIJE! (věnováno tatínkovi) A v Pánův den jsem byl ve vytržení Ducha a uslyšel jsem za sebou mocný hlas, jako zvuk polnice, jak říká: Já jsem Alfa i Omega, Ten první i poslední.

Více

Vyzkoušejte si své znalosti.

Vyzkoušejte si své znalosti. Vyzkoušejte si své znalosti. 1. NEHODA Potáp?? Tento dvaa?ty?icetiletý muž má potáp??ské opráv?ní od r. 1992. Od té doby provedl více než 80 ponor?, z?ehož bylo jen v lo?ském roce 11. K jeho pravidelným

Více

VYHODNOCENÍ NA KONCI HRY

VYHODNOCENÍ NA KONCI HRY Jsi jedním ze šesti postav v záchranném člunu na moři. Ty, tvůj nejbližší přítel, tvůj nepřítel a několik dalších mazaných postav. Každé kolo, budeš moci provést akci (např. veslovat, změnit místo, přepadnout

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

které je třeba si položit před zakoupením levného CAD programu

které je třeba si položit před zakoupením levného CAD programu Otázek které je třeba si položit před zakoupením levného CAD programu 5 otázek, které je třeba si položit před zakoupením levného CAD programu 1 Má daný CAD program konzistentní příkazový slovník 2 Podporuje

Více

POBAVENÍ Stručná uživatelská příručka pro začátečníky - verze 11 POBAVENÍ

POBAVENÍ Stručná uživatelská příručka pro začátečníky - verze 11 POBAVENÍ POBAVENÍ Tato příručka byla vytvořena pouze pro pobavení účastníků kurzů IT. Ovšem čtěte v ní pozorně mezi řádky, i zde lze totiž najít ponaučení. I. Firmy prodávající automobily nemají telefonní linku

Více

Roman Truhlář: Ve srovnání s Belgií máme luxusní kola

Roman Truhlář: Ve srovnání s Belgií máme luxusní kola Roman Truhlář: Ve srovnání s Belgií máme luxusní kola Každou středu ho můžete potkat, jak křižuje lesy v okolí Prahy na horském kole. Rozhovor odhaluje nepříliš známou tvář ředitele mbank ČR a SR Romana

Více

Beneš Metod Kulda Čertův mlýn

Beneš Metod Kulda Čertův mlýn Beneš Metod Kulda Čertův mlýn Znění tohoto textu vychází z díla Moravské národní pohádky (Díl 1.) tak, jak bylo vydáno nákladem R. Prombergra v roce 1912 (KULDA, Beneš Metod. Moravské národní pohádky.díl

Více

No a tam to skončilo studentskými prověrkami. A to je zajímavý, že nás prověřovali spolužáci, se kterými jsme si tykali a hráli jsme spolu volejbal.

No a tam to skončilo studentskými prověrkami. A to je zajímavý, že nás prověřovali spolužáci, se kterými jsme si tykali a hráli jsme spolu volejbal. Pan Stanisla Hlava V rámci projektu Post Bellum Příběhy našich sousedů, jsme se 10. ledna 2015 setkali v Bozkově s panem Stanislavem Hlavou, který nám převyprávěl svůj životní příběh. Pan Stanislav Hlava

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Myšlenkové mapy pro děti

Myšlenkové mapy pro děti Zamysli se nad tím, o kolik jednodušší a zábavnější bude tvůj život: můžeš ohromovat kamarády tím, že budeš vědět, kdo vstřelil který gól v jakémkoli zápase tvého oblíbeného týmu; nezůstaneš na holičkách,

Více

04/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

04/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 04/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Křížová cesta A co já?

Křížová cesta A co já? Křížová cesta A co já? Úvod Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Úvodní modlitba: Pane Ježíši Kriste, který jsi za nás zemřel na kříži, pomoz nám na chvíli poodstoupit od všeho, co nás rozptyluje

Více

1.11. 2015. 1. čtení: Mt 19, 1-12. Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli. Základ kázání: Mal 2, 9-17. Milé sestry, milí bratři,

1.11. 2015. 1. čtení: Mt 19, 1-12. Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli. Základ kázání: Mal 2, 9-17. Milé sestry, milí bratři, 1.11. 2015 1 1. čtení: Mt 19, 1-12 Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli Základ kázání: Mal 2, 9-17 Milé sestry, milí bratři, asi jste také již mnohokrát zaslechli, že Čechách posledních dvacet

Více

Karel Jaromír Erben. Život a dílo

Karel Jaromír Erben. Život a dílo Karel Jaromír Erben Život a dílo Karel Jaromír Erben ( 7.11.1811 21.11.1870) český básník, prozaik, jazykovědec, historik,folklorista, překladatel a sběratel lidové tvorby představitel literárního romantismu

Více

Dobré v?ci, které odvád?jí lidi od nebe!

Dobré v?ci, které odvád?jí lidi od nebe! Dobré v?ci, které odvád?jí lidi od nebe! David Wilkerson September 9, 1996 V??te tomu nebo ne, mnoho dobrých lidí, kte?í jsou zapojení do?in?ní úžasných v?cí, nedojdou do nebe. Ba co horšího, mnozí z t?ch,

Více

Potom jsem uviděl anděla sestupujícího z nebe, který měl v ruce klíč od propasti a veliký řetěz.

Potom jsem uviděl anděla sestupujícího z nebe, který měl v ruce klíč od propasti a veliký řetěz. Klíč ke dveřím Klíč ke dveřím Chci přečíst 1. verš 20. kapitoly knihy Zjevení. Potom jsem uviděl anděla sestupujícího z nebe, který měl v ruce klíč od propasti a veliký řetěz. Chtěl bych teď promlouvat

Více

Hodně svátků Gábiny Kratochvílové

Hodně svátků Gábiny Kratochvílové JAK SLAVÍ VÁNOCE IVANA GOTTOVÁ, GABRIELA KRATOCHVÍLOVÁ A PETR VÁGNER? Tváře známé z televizní obrazovky FTV Prima se sešly při bohulibé činnosti nafotily kalendář, z jehož prodeje se podpoří SOS dětské

Více

OBSAH AHOJ, JSEM KUKI. Bav se se mnou První pomoc 02/03

OBSAH AHOJ, JSEM KUKI. Bav se se mnou První pomoc 02/03 jak mě používat OBSAH AHOJ, JSEM KUKI. 6 10 22 Bav se se mnou První pomoc 02/03 Děkuji ti, že ses rozhodl pro naši společnou cestu. Od teď ti budu dělat jen radost. Přečti si o mně vše důležité, ať víš,

Více

Václav Říha Šípková Růženka

Václav Říha Šípková Růženka Václav Říha Šípková Růženka Text byl volně upraven v Městské knihovně v Praze podle pohádky Václava Říhy z díla Zvířátka a Petrovští. Další pohádky naleznete online na www stránkách Městské knihovny v

Více

Ze života Sluncem a stínem Selské písně a České znělky Jiné písně České písně. Nakladatelství Lidové noviny

Ze života Sluncem a stínem Selské písně a České znělky Jiné písně České písně. Nakladatelství Lidové noviny Ze života Sluncem a stínem Selské písně a České znělky Jiné písně České písně Nakladatelství Lidové noviny UOBSAH ZE ŽIVOTA Vítězslavu Hálkovi / 9 Rodné mluvě/12 Píseň lidu / li Mrtvá země /15 Píseň otroků

Více

Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku

Dtské centrum pedagogika volného asu v p#edškolním vku Univerzita Tomáše Bati ve Zlín Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku (bakalá#ská práce) Vedoucí bakalá#ské práce: PaedDr.

Více

Stupeň vzdělání: II. st. - 8., 9. tř. Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví

Stupeň vzdělání: II. st. - 8., 9. tř. Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Téma: Posilovací cviky - břišní, hýžďové svaly, svaly zad Anotace: Materiál, který slouží k podpoře praktické části. Popisuje cviky, které posilují zanedbané oslabené svaly, a tím zajišťuje správné držení

Více

Měřidla. Existují dva druhy měření:

Měřidla. Existují dva druhy měření: V této kapitole se seznámíte s většinou klasických druhů měřidel a se způsobem jejich použití. A co že má dělat měření na prvním místě mezi kapitolami o ručním obrábění kovu? Je to jednoduché - proto,

Více

únor 2016 Má spása a sláva je v Bohu, on je má mocná skála, v Bohu mám útočiště. Úvodník: Víra v životě Modlitební dopis biskupa AC

únor 2016 Má spása a sláva je v Bohu, on je má mocná skála, v Bohu mám útočiště. Úvodník: Víra v životě Modlitební dopis biskupa AC únor 2016 Má spása a sláva je v Bohu, on je má mocná skála, v Bohu mám útočiště. Žalm 62:8 (verš pro sbor na tento rok ) Úvodník: Víra v životě Modlitební dopis biskupa AC Verše povzbuzení do roku 2016

Více