MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í"

Transkript

1 č.j.: 906/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 834 ze dne Aktualizace směrnice Rady městské části pro předpis, evidenci, vymáhání a odpis pohledávek poplatků, pokut, přestupků a jiných správních deliktů Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. aktualizaci směrnice pro předpis, evidenci, vymáhání a odpis pohledávek poplatků, pokut, přestupků a jiných správních deliktů ve znění dle přílohy č. 1, která je součástí tohoto usnesení u k l á d á 1. vedoucí ekonomického odboru 1.1. zajistit aktualizaci této směrnice na intranetu městské části Praha 3 Ing. Bohuslav Nigrin zástupce starosty Ing. Vladislava Hujová starostka městské části

2 Příloha usnesení Rady městské části č. xxx ze dne xx. xx Městská část Praha 3 Rada městské části S m ě r n i c e Rady městské části pro předpis, evidenci, vymáhání a odpis pohledávek poplatků, pokut, přestupků a jiných správních deliktů Zpracoval : odbor ekonomický 1

3 O b s a h : I. Úvodní ustanovení II. Návaznost na právní předpisy, zákony a vyhlášky III. Přehled pohledávek evidovaných, sledovaných a vymáhaných EO IV. Předpis a evidence pohledávek V. Vymáhání včas nezaplacených pohledávek VI. Exekuční řízení VII. Odpis nedobytných a promlčených pohledávek VIII. Účinnost 2

4 I. Úvodní ustanovení Systém předepisování, evidence, vymáhání a odepisování pohledávek je podmíněn dodržováním ustanovení veškerých platných zákonů a vyhlášek ve znění pozdějších předpisů, vztahujících se k jednotlivým druhům pohledávek. II. Návaznost na právní předpisy, zákony a vyhlášky Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád Zákon č. 565/90 Sb., o místních poplatcích Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon) Zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Zákon č. 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi Vyhl. MHP č.23/2003 Sb. MHP, o míst. poplatku ze psů Vyhl. MHP č. 5/2011 Sb. MHP, o míst. poplatku za užívání veřejného prostranství Vyhl. MHP č.10/2011 Sb. MHP, o míst. poplatku ze vstupného Vyhl. MHP č. 6/2011 Sb. MHP, o míst. poplatku z ubytovací kapacity Vyhl. MHP č.27/2003 Sb. MHP, o míst. poplatku za lázeňský a rekreační pobyt Přehled zkratek dle organizačního řádu Úřadu MČ Praha 3 OE - odbor ekonomický OD - odbor dopravy OK - odbor kultury OOS - odbor občansko-správní OSV - odbor sociálních věcí 3

5 III. Přehled pohledávek evidovaných, sledovaných a vymáhaných OE A. Poplatky v přímé správě OE odd. poplatků - místní poplatek ze psů - místní poplatek za lázeňský a rekreační pobyt - místní poplatek z ubytovací kapacity B. Poplatky ve správě jiných odborů úřadu městské části - místní poplatek za užívání veřejného prostranství (OD) - místní poplatek ze vstupného (OK) C. Pokuty, přestupky a jiné správní delikty - uložené v přestupkovém řízení dle zák. č. 200/1990 Sb. - uložené ve správním řízení za přestupky proti Stavebnímu zákonu dle zák. č. 183/2006 Sb. - uložené za přestupky proti zák. o pozem. komunikacích dle zák. č. 13/1997 Sb. - uložené za nesplnění povinnosti při správě daní dle zák. č. 280/2009 Sb. (Daňový řád) - uložené dle zák. o živnostenském podnikání dle zák. č. 455/1991 Sb. - pořádkové pokuty a jiné správní delikty dle zák. č. 500/2004 Sb. D. Ostatní - neprávem vyplacené dávky soc. péče (OSV) IV. 4

6 Předpis a evidence pohledávek ad A. Místní poplatek ze psů Poplatek je splatný bez vyměření k pevně stanoveným termínům. Na základě údajů, které je poplatník povinen uvést při přihlašování psa do evidence v Přiznání k místnímu poplatku ze psů jsou příslušná data zavedena do PC programu a je vytvořena databáze poplatníků. V příslušném splátkovém termínu jsou na základě těchto údajů generovány výše předepsaných splátek poplatku pro každého poplatníka a vytištěny složenky s předepsanou částkou. Složenky s uvedeným datem splatnosti jsou rozeslány jednotlivým poplatníkům. Předpisy za dané období jsou v tomtéž účetním období (měsíci) přenášeny elektronicky do odd. účetnictví úřadu městské části. Jsou souběžně evidovány jak analyticky v programu AGENDIO v odd. poplatků tak v účetním programu GINIS v odd. účetnictví, kde se rovněž promítají jak případné odpisy, které vznikly při ukončení poplatkové povinnosti před uplynutím platebního období, tak i zaúčtované platby. Souhrnná částka za každé účetní období je kontrolována se základním účetnictvím. Obě uzávěrky musí vždy za dané období souhlasit Odpovídá : OE odd.poplatků Termín : do 5 pracovních dnů po ukončení účet. období Místní poplatek za lázeňský a rekreační pobyt a místní poplatek z ubytovací kapacity. Jedná se o poplatky spolu související, splatné bez vyměření. Poplatníci se přihlásí k placení těchto poplatků a jsou zavedeni do databáze poplatníků. Každé čtvrtletí podávají přiznání k poplatku formou hlášení počtu ubytovaných osob a délky pobytu a adekvátně k tomuto hlášení jsou na účet úřadu městské části hrazeny poplatky ve vypočtené výši. Předpisy za dané období jsou v tomtéž účetním období (měsíci) přenášeny elektronicky do odd. účetnictví úřadu městské části. Jsou souběžně evidovány jak analyticky v programu AGENDIO v odd. poplatků tak v účetním programu GINIS v odd. účetnictví, kde se rovněž promítají jak případné odpisy, které vznikly při ukončení poplatkové povinnosti před uplynutím platebního období, tak i zaúčtované platby. Souhrnná částka za každé účetní období je kontrolována se základním účetnictvím. Obě uzávěrky musí vždy za dané období souhlasit. Odpovídá : OE odd.poplatků Termín : do 5 pracovních dnů po ukončení účet.období ad B. 5

7 Místní poplatky ve správě jiných odborů Tyto pohledávky jsou v analytickém účetnictví evidovány oddělením poplatků v programu AGENDIO na základě pravomocných rozhodnutí, vystavených věcně příslušným odborem úřadu městské části a předaných do OE - odd. poplatků, případně pravomocných platebních výměrů, vydaných OE tak, aby mohl být předpis za příslušné účetní období (kalendářní měsíc) elektronicky přenesen do odd. účetnictví k zavedení do základního účetnictví (v programu GINIS) v souladu s 7 zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví, t. zn. účetnictví musí být vedeno úplně, průkazným způsobem a správně tak, aby věrně zobrazovalo skutečnosti, které jsou jeho předmětem. Odpovídá : OE - odd. poplatků Termín : do 5 pracovních dnů po ukončení účet. období ad C. Pokuty, přestupky a jiné správní delikty Pohledávky, týkající se pokut (uložených ŽO), přestupků a jiných správních deliktů a pořádkových pokut, uložených ve správním řízení příslušnými odbory, jsou v odd. poplatků evidovány rovněž na základě pravomocných rozhodnutí, vystavených věcně příslušným odborem úřadu městské části a předaných do odd. poplatků tak, aby byl dodržen 7 zák. č. 563/91 Sb., o účetnictví. Předpisy za příslušné účetní období jsou z odd. poplatků elektronicky přenášeny z programu AGENDIO do odd. účetnictví do programu GINIS. Veškeré došlé platby jsou evidovány rovněž v obou programech a souhrnné částky za každé účetní období jsou vzájemně kontrolovány. Obě uzávěrky musí vždy za dané období souhlasit. Odpovídá : OE - odd. poplatků Termín : do 5 pracovních dnů po ukončení účet. období ad D.. Neprávem vyplacené dávky sociální péče jsou v odd. poplatků evidovány na základě podkladů, předávaných průběžně z OSV - odd. sociálních dávek. Zahrnují neprávem vyplacené dávky, kvalifikované jako neoprávněné čerpání prostředků státního rozpočtu, dále vyplacené dávky sociální péče, poskytnuté neprávem nebo v nesprávné výši a vrácení příspěvku na výživu dítěte. 6

8 Předpis za příslušné účetní období (kalendářní měsíc) je elektronicky přenášen z odd. poplatků (program AGENDIO) do odd. účetnictví (program GINIS). Veškeré došlé platby jsou evidovány v analytickém účetnictví v odd. poplatků i v odd. účetnictví a souhrnná částka za každé účetní období je vzájemně kontrolována. Obě uzávěrky musí vždy za dané období souhlasit. Po ukončení účetního období (měsíc) odd. poplatků odsouhlasí s odd. sociálních. dávek částky, které mají být odvedeny do státního rozpočtu a potvrzený doklad předá do oddělení rozpočtu k realizaci. Odpovídá : OE - odd. poplatků Termín : do 5 pracovních dnů po ukončení účet. období V. Vymáhání včas nezaplacených pohledávek ad A. Místní poplatek ze psů Poplatek je splatný bez vyměření k pevně stanoveným termínům. Po uplynutí splátkového termínu v příslušném období a zaúčtování všech došlých plateb jsou jako upozornění na daňový nedoplatek oddělením poplatků rozeslány upomínky ve formě vytištěných složenek s vyznačením dlužné částky za běžný rok, datem, ke kterému se dluh vztahuje a termínem splatnosti. Po uplynutí kalendářního roku se složenky-upomínky rozešlou opakovaně s uvedením celkové dlužné částky. Pokud nejsou tyto složenky zaplaceny, přistoupí se k vystavení platebního výměru se všemi zákonnými náležitostmi (rozhodnutí) a odeslání s doručením do vlastních rukou. Zákon č. 565/90 Sb. o místních poplatcích 11, odst. 3 hl. umožňuje platebním výměrem zvýšit poplatek, nezaplacený včas nebo ve správné výši, až na trojnásobek. Místní poplatek ze lázeňský a rekreační pobyt a místní poplatek z ubytovací kapacity Poplatníci každé čtvrtletí podávají přiznání k poplatku formou hlášení o počtu ubytovaných osob a počtu ubytovacích dní a adekvátně k tomuto hlášení jsou hrazeny poplatky ve vypočtené výši nejpozději do konce následujícího měsíce. V průběhu roku jsou min. 1x prováděny oddělením poplatků kontroly ubytovacích dokladů a event. zjištěné rozdíly poplatníky dopláceny. Zákon č. 565/90 Sb. o místních poplatcích 11, odst. 3 hl. umožňuje platebním výměrem zvýšit poplatek, nezaplacený včas nebo ve správné výši, až na trojnásobek. 7

9 ad B. Pohledávky místních poplatků ve správě jiných odborů Termín splatnosti těchto pohledávek je dán buď rozhodnutím věcně příslušného odboru a je v tomto rozhodnutí zřetelně uveden nebo je stanoven přímo příslušným zákonem nebo vyhláškou. V případě, že dlužník ze skupiny místní poplatky nezaplatí dlužnou částku včas po nabytí právní moci rozhodnutí nebo ve správné výši, je mu oddělením poplatků zaslán platební výměr. Jeho součástí je upozornění, že nebude-li nedoplatek zaplacen v nově stanovené lhůtě, bude vymáhán daňovou exekucí dle 178, odst. 1 zákona č. 280/09 Sb. (Daňový řád), včetně příslušných exekučních nákladů. Platební výměr je zaslán v souladu s téhož zákona.. Poplatník se může proti této výzvě odvolat, odvolání však nemá odkladný účinek. Zákon č. 565/90 Sb. o místních poplatcích 11, odst. 3 hl. umožňuje platebním výměrem zvýšit poplatek, nezaplacený včas nebo ve správné výši, až na trojnásobek ad C. Vymáhání nezaplacených pohledávek u pokut, přestupků a jiných správních deliktů, uložených v přestupkovém a správním řízení se řídí zákonem č. 280/09 Sb., (Daňový řád). Dlužník může být vhodným způsobem ( ,sms,telefon,dopis) upozorněn na nedoplatek. Jeho součástí je sdělení, že nebude-li nedoplatek zaplacen v nově stanovené lhůtě, bude vymáhán daňovou exekucí, včetně příslušných exekučních nákladů. Upozornění je zasláno v souladu s zák. č. 280/09 Sb. ad D. Vymáhání neprávem vyplacených sociálních dávek je v kompetenci OSV - odd. sociálních dávek. Doručování rozhodnutí (platebních výměrů) se řídí zásadami zákona č. 280/09 Sb., Daňový řád ( 39-51). * * * * * Dříve než se přistoupí k exekučnímu řízení, které bývá značně zdlouhavé, lze alternativně dlužníka vyzvat, aby se dostavil k ústnímu jednání a vyzvat jej k dobrovolnému splnění povinnosti včetně poskytnutí možnosti dlužnou částku splácet na základě pevně stanoveného splátkového kalendáře event. s daní posečkat (dle 156 a 157 zák. č. 280/09 Sb.) Tato možnost samozřejmě neznamená prominutí dlužné částky. 8

10 V případě, že se tyto alternativy (splátkový kalendář nebo posečkání ) minou účinkem nebo nejsou dodrženy podmínky rozhodnutí o splátkách nebo posečkání a nedoplatek není v náhradním termínu uhrazen, přistoupí se k vydání exekučního příkazu. VI. Exekuční řízení Předpokladem pro zahájení exekučního řízení je : - exekuční titul (tj. vykonatelné bezchybné a pravomocné rozhodnutí) dle 176, odst. 1 zák. č. 280/09 Sb. - znalost čísla účtu a poskytovatele platebních služeb, kde má dlužník uloženy finanční prostředky v případě přikázání pohledávky na peněžní prostředky na účtech, vedených u poskytovatelů platebních služeb, - znalost aktuálního zaměstnavatele v případě exekuce formou srážky ze mzdy u fyzické osoby. Nařízení daňové exekuce se řídí 178 zák. č. 280/09 Sb. (Daňový řád) s přiměřeným použitím zákona č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů. Při výkonu srážkami ze mzdy ( 187 zák. č. 280/09 Sb.) i přikázáním pohledávky na účtu ( 190 zák. č. 280/09 Sb.), vedeném u poskytovatelů platebních služeb se postupuje přiměřeně podle 177, odst. 1 a 2 zák. č. 280/09 Sb. (Daňový řád), případně dle ustanovení občanského soudního řádu. Exekuci lze provést rovněž prodejem movitých věcí a nemovitostí (dle zák. č. 280/09 Sb., Daňový řád). Při výkonu rozhodnutí formou exekuce lze využít příslušná ustanovení zákona č. 120/01 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti. 9

11 Efektivnost a průkaznost účetní evidence a úspěšnost vymáhání pohledávek jsou podmíněny těmito předpoklady : Vydání věcně i formálně bezchybného rozhodnutí příslušným odborem - Jméno, adresa sídla a IČO právnické osoby nebo přesné a úplné datum narození (příp. rodné číslo) a adresa bydliště fyzické osoby, pro kterou bylo rozhodnutí vystaveno, musí v celém textu rozhodnutí přesně odpovídat znění, uvedenému v Registru osob nebo Registru obyvatel, a to jak v adrese, tak ve výroku a odůvodnění. I drobná chyba v textu rozhodnutí umožňuje úspěšné odvolání dlužníka a znemožňuje další vymáhání. - Rozhodnutí musí obsahovat přesné a správné označení bankovního spojení (název poskytovatele platebních služeb, číslo účtu, konstantní, variabilní a specifický symbol), na které má být pohledávka zaplacena. Součástí rozhodnutí musí být i předání správné složenky s čitelně vyplněným správným variabilním a specifickým symbolem. Odpovídá : věcně příslušný odbor, vydávající rozhodnutí Předání 1 výtisku pravomocného rozhodnutí z příslušného odboru do ekonomického odboru - odd. poplatků nejpozději do 5 pracovních dnů po nabytí právní moci. - Pohledávka musí být zavedena do účetnictví bezodkladně po svém vzniku tak, aby účetnictví věrně zobrazovalo skutečnosti, které jsou jeho předmětem ( 7, odst. 1, zák. č. 563/91 Sb., o účetnictví ) a nevznikal nesprávný dojem o fiktivním přeplatku, ev. nedoplatku v dané položce. Zároveň jen tak může být zajištěna přesná a spolehlivá evidence pohledávek a bezchybné zaúčtování došlých plateb. Odpovídá : věcně příslušný odbor, vydávající rozhodnutí Znalost skutečného současného trvalého bydliště poplatníka (dlužníka), event. bydliště, kde se skutečně zdržuje - V případě fyzických osob lze zjistit adresu trvalého bydliště v Základním registru obyvatel, což je zvláště komplikované u cizích státních příslušníků. Odpovídá : - věcně příslušný odbor, vydávající rozhodnutí - OE - oddělení poplatků Existence a znalost čísla účtu a poskytovatele bankovních služeb poplatníka (dlužníka) - Součástí vydaného rozhodnutí je uvedení bankovního spojení žádajícího subjektu, které u místních poplatků vychází z příslušné vyhlášky (ohlašovací povinnost). Při zjišťování aktuálního čísla účtu dlužníka využije oddělení poplatků ustanovení zákona č. 280/09 Sb., Daňový řád. Odpovídá : - OE - odd. poplatků - věcně příslušný odbor, vydávající rozhodnutí 10

12 Znalost aktuálního zaměstnavatele dlužníka v případě dlužící fyzické osoby - Využití informací finančních úřadů, zdravotních pojišťoven, správy sociálního zabezpečení a pod. Odpovídá : - OE - odd. poplatků Efektivita vynaložených nákladů a předpokládaná úspěšnost vymáhání ve srovnání s výší nedoplatku v každém konkrétním případě - Nutno posuzovat individuálně podle okolností případu Odpovídá : - OE - odd. poplatků VII. Odpis nedobytných a promlčených pohledávek Postup při případném odpisu nedobytných nebo promlčených pohledávek je vázán na stejné výše uvedené zákonné předpisy. U pohledávek ze skupiny A a B (místní poplatky) je možné odepsat nedoplatek pro nedobytnost ( 158 zák. č. 280/09 Sb. Daňový řád) v případě, že byl bezvýsledně vymáhán nebo pokud by vymáhání nevedlo k výsledku nebo by náklady vymáhání přesáhly jeho výtěžek. Nedoplatek je nutné odepsat i tehdy, je-li promlčen, t. zn. v případě místních poplatků po 6 letech po roce, kdy se stal splatným, pokud nebyl nebo nemohl být v průběhu této doby učiněn úkon, směřující k jeho vybrání. Pokud tento úkon byl proveden, začíná nová promlčecí lhůta běžet znovu počátkem dalšího kalendářního roku, nejdéle po dobu 20 let od vzniku pohledávky. Odpis pohledávek ze skupiny C (pokuty, přestupky a jiné správní delikty) se řídí tímtéž zákonem. Úkony, směřující k vybrání nedoplatků, není možno provést především z důvodů uvedených výše jako předpoklad vymahatelnosti pohledávek. Znamená to, že není možno vstoupit do kontaktu s dlužníkem, neboť veškerá korespondence je doručitelná pouze fikcí, protože buď firma již neexistuje, nebo nemá právního nástupce nebo nelze zjistit současnou adresu (informace Registru osob nebo Registru obyvatel neodpovídají faktickému stavu). Jinou překážkou pro včasné provedení úkonu, směřujícího k vybrání nedoplatku je to, že není známo číslo účtu nebo název poskytovatele platebních služeb, kde má 11

13 dlužník uloženy finanční prostředky (event. dosud známé údaje neodpovídají skutečnosti) nebo v případě fyzické osoby nelze zjistit současného zaměstnavatele. Při rozhodování o odpisu nedobytných pohledávek je nutno přihlédnout ke všem výše uvedeným skutečnostem tak, aby byly naplněny všechny zákonem stanovené podmínky. V případě promlčených pohledávek se odpis provede ve dvou krocích v PC programu AGENDIO, při čemž se odepisovaná částka převede na podrozvahu, kde může vyčkávat, zda by se v průběhu další doby neobjevila jakákoli vhodná možnost dlužnou částku dodatečně vybrat.. Lhůty pro placení daně stanovuje 160 zák. č. 280/90 Sb., který však zároveň ustanovuje ve svém odst. 5, že lhůta pro placení daně končí nejpozději uplynutím 20 let od jejího počátku. Zápis o odpisu pohledávky, doplněný veškerými podklady včetně pravomocného rozhodnutí o pohledávce a provedených vymáhacích úkonech, bude uložen do spisu v odd. poplatků do doby, dokud není vybrání pohledávky ze zákona promlčeno. Poté lze celý spis archivovat, ovšem s dobou trvání 20 let. Odpovídá : - OE - odd. poplatků VIII. Účinnost Tato směrnice nabývá účinnosti dnem schválení. 12

14 Důvodová zpráva Aktualizace Směrnice Rady městské části Praha 3 pro předpis, evidenci, vymáhání a odpis pohledávek - poplatků, pokut, přestupků a jiných správních deliktů se předkládá z důvodu potřeby sjednotit zastaralá ustanovení této směrnice s platnou legislativou a zohlednit veškeré změny, které proběhly od schválení původního znění Směrnice, s velkým důrazem na způsob vymáhání pohledávek. Tyto se nově řídí zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád (původně zákon č Sb. o správě daní a poplatků).

Pro správu a vymáhání pohledávek

Pro správu a vymáhání pohledávek Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 3/2015 Pro správu a vymáhání pohledávek Čl. 1 Předmět 1. Vnitřní předpis (dále jen předpis) stanovuje postup při správě a vymáhání peněžitých pohledávek

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV S M Ě R N I C E

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV S M Ě R N I C E MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV TAJEMNÍK ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI S M Ě R N I C E č. S /2009 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Garant: Rozsah působnosti: Jana Hovorková, finanční odbor Zaměstnanci MČ zařazení do ÚMČ Nabývá

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: Společnost: se sídlem: Nademlejnská 600/1, Hloubětín, 198 00 Praha 9 spisová značka: C 29514 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Více

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: Oddíl I. Účel zákona

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: Oddíl I. Účel zákona ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, jak vyplývá ze změn provedených zákony č. 10/1993 Sb., č. 15/1993 Sb., č. 161/1993 Sb., č. 324/1993 Sb., č. 42/1994 Sb.,

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem:

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem: Věřitel RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Klient obchodní společnost: V6 profit spol. s r.o. se sídlem: Praha 6, Liboc, Jenečská 112/50, PSČ 161 00 identifikační číslo: 27446638 zapsaná

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. Údaje klienta

SMLOUVA O ÚVĚRU. Údaje klienta SMLOUVA O ÚVĚRU smluvní strany: ecredit s.r.o. Bohdalecká 8/1460, 101 00 Praha 10 IČ: 282 41 398 společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 134730, zastoupena

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č.------

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č.------ IČ:22795103, DIČ: CZ22795103 e-mail: info@pujcka-2012.cz www.pujcka-2012.cz RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č.------ uzavřená mezi MILAKAMI s.r.o. se sídlem Budovatelská 482, 431 51 Klášterec nad Ohří společnost

Více

Všeobecné obchodní podmínky smlouvy o úvěru společnosti GE Money Auto, s.r.o. Verze 5/2013

Všeobecné obchodní podmínky smlouvy o úvěru společnosti GE Money Auto, s.r.o. Verze 5/2013 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky Smlouvy o úvěru Společnosti GE Money Auto, s.r.o., (dále jen "VOP") tvoří nedílnou součást Smlouvy o úvěru a Smlouvy o spotřebitelském úvěru (dále

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE. Smluvní strany

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE. Smluvní strany RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č. Smluvní strany Zapůjčitel (dále jen Věřitel ) Firma: Mutuo s r.o. Sídlo: Praha 9, Běchovice, Podnikatelská 565, PSČ 190 11 IČO: 24753378 DIČ: CZ24753378 Zapsaný: v OR vedeném

Více

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví města Dvůr Králové nad Labem

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví města Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 20/2012 Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví města Dvůr Králové nad Labem Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Předmětem úpravy je stanovení závazných pravidel

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE Zpracoval: JUDr. František Dočekal, Ph.D., tajemník Městského úřadu Kroměříž Miroslav Marinčák vedoucí oddělení

Více

Všeobecné obchodní podmínky smlouvy o úvěru společnosti GE Money Multiservis, a.s Verze 4/2006

Všeobecné obchodní podmínky smlouvy o úvěru společnosti GE Money Multiservis, a.s Verze 4/2006 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky Smlouvy o úvěru Společnosti GE Money Multiservis, a.s. (dále jen "VOP") tvoří nedílnou součást Smlouvy a vymezují vztahy mezi společností GE Money

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI VYŽADUJÍCÍ OKAMŽITOU POMOC

VNITŘNÍ ŘÁD ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI VYŽADUJÍCÍ OKAMŽITOU POMOC A/14 Výtisk: 1 Skartační znak: A VNITŘNÍ ŘÁD ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI VYŽADUJÍCÍ OKAMŽITOU POMOC Účinnost od: 1. 1. 2015 Počet stran: 11 Počet příloh: 4 Odborný garant Odborný garant Schválila jméno: Mgr. Štěpánka

Více

SMĚRNICE č. 13 ÚČETNÍ SMĚRNICE. Tato směrnice nahrazuje: Směrnici č. 13 Účetní směrnice ze dne 01.05.2014

SMĚRNICE č. 13 ÚČETNÍ SMĚRNICE. Tato směrnice nahrazuje: Směrnici č. 13 Účetní směrnice ze dne 01.05.2014 Název procesu/ Číslo Vlastník SMĚRNICE č. 13 ÚČETNÍ SMĚRNICE Tato směrnice nahrazuje: Směrnici č. 13 Účetní směrnice ze dne 01.05.2014 Datum platnosti od: 01.06.2015 Základní právní předpisy: - Zákon č.563/1991

Více

Všeobecné obchodní podmínky smlouvy o úvěru společnosti GE Money Multiservis, a.s Verze 1/2009

Všeobecné obchodní podmínky smlouvy o úvěru společnosti GE Money Multiservis, a.s Verze 1/2009 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky Smlouvy o úvěru Společnosti GE Money Multiservis, a.s. (dále jen "VOP") tvoří nedílnou součást Smlouvy o úvěru a vymezují vztahy mezi společností

Více

VŠEOBECNÉ ÚVĚROVÉ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ ÚVĚROVÉ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ ÚVĚROVÉ PODMÍNKY ze dne 1. 1. 2014 Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Modrá pyramida stavební spořitelna, a. s., se sídlem Bělehradská 128, č. p. 222, 120 21 Praha 2, IČO 60192852, zapsána v obchodním

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: Get Money, s.r.o., se sídlem Praha 4 - Michle, Jaurisova 515/4, PSČ 140 00, IČ: 291 49 142, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským

Více

info@vypujcime.cz bankovní spojení:

info@vypujcime.cz bankovní spojení: Dnešního dne uzavřeli Vypůjčíme s.r.o., IČ: 03186792, se sídlem Praha 4 Nusle, Na Zámecké 1518/9, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 228095, jejímž

Více

www.mbank.cz mlinka: 844 777 000 mpůjčka maximum výhod a pohodlí

www.mbank.cz mlinka: 844 777 000 mpůjčka maximum výhod a pohodlí www.mbank.cz mlinka: 844 777 000 mpůjčka maximum výhod a pohodlí Podmínky poskytování hotovostních úvěrů v mbank Účinnost od 1. 4. 2008 Tyto obchodní podmínky vydává BRE Bank S.A. organizační složka podniku,

Více

Smlouva o vedení účetnictví

Smlouva o vedení účetnictví Smlouva o vedení účetnictví Objednatel: Sídlo (adresa): IČ: DIČ: zastoupený registrovaná u Městského soudu v Praze, oddíl., vložka dále jen "objednatel" na straně jedné a Zhotovitel: Ta-reform s.r.o. registrovaná

Více

Všeobecné obchodní podmínky finančního leasingu GE Money Auto, s. r. o. Verze 8/2010

Všeobecné obchodní podmínky finančního leasingu GE Money Auto, s. r. o. Verze 8/2010 Úvodní ustanovení Účelem leasingové smlouvy (dále jen LS ) je poskytnout Příjemci finanční službu spočívající v koupi vozidla, předmětu leasingu (dále jen "Vozidlo") a předání Vozidla Příjemci k provozování

Více

Pokyn DS-154 Interní pokyn k postupu správců daně vůči ručitelům v daňovém řízení, č.j. 43/ 62 115/2006-433 ze dne 30. 5. 2006

Pokyn DS-154 Interní pokyn k postupu správců daně vůči ručitelům v daňovém řízení, č.j. 43/ 62 115/2006-433 ze dne 30. 5. 2006 154/2006 DS. Pokyn DS-154 Interní pokyn k postupu správců daně vůči ručitelům v daňovém řízení, č.j. 43/ 62 115/2006-433 ze dne 30. 5. 2006 Čl. I Ručení v daňovém řízení 1. Právní úprava ručení u daně

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU,

RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU, RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU, resp. RÁMCOVÁ SMLOUVA O ZÁPŮJČCE Smluvní strany: Fast Cash a.s. se sídlem: Školská 694/32, Nové Město, PSČ 110 00 IČ: 241 77 032 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

jeho splacením v důsledku použití jiného hypotečního úvěru (tzv. refinancováním). I. Úvodní ustanovení

jeho splacením v důsledku použití jiného hypotečního úvěru (tzv. refinancováním). I. Úvodní ustanovení obchodní podmínky pro poskytování hypotečních úvěrů a dalších úvěrů na základě smluv uzavřených ode dne nabytí účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění (dále jen

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky TGI Money a.s., se sídlem Ostrava, Vítkovická 3083/1, PSČ: 702 00, IČ: 26878321, DIČ: CZ26878321 společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 2981 Všeobecné

Více

1.7. Nezbytné podmínky pro projednání Žádosti o zápůjčku:

1.7. Nezbytné podmínky pro projednání Žádosti o zápůjčku: Všeobecné obchodní podmínky tvořící nedílnou součást Smlouvy o zápůjčce. Tyto Všeobecné obchodní podmínky, včetně příloh, nabývající platnosti a účinnosti dne 6.10.2014 Společnost Hawk & Partners, s.r.o.,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Účelem všeobecných obchodních podmínek pro poskytnutí úvěru (dále také jen VOP, v jiných dokumentech souvisejících s poskytováním úvěru může být použito označení VUP i VOP )

Více

Všeobecné obchodní podmínky finančního leasingu GE Money Auto, s.r.o. Verze 5/2013 Úvodní ustanovení I. Výběr Vozidla a uzavření kupní smlouvy

Všeobecné obchodní podmínky finančního leasingu GE Money Auto, s.r.o. Verze 5/2013 Úvodní ustanovení I. Výběr Vozidla a uzavření kupní smlouvy Úvodní ustanovení Účelem leasingové smlouvy (dále jen LS ) je poskytnout Příjemci finanční službu spočívající v koupi vozidla (dále jen "Vozidlo") a předání Vozidla Příjemci k provozování a užívání na

Více

ZÁSADY vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem

ZÁSADY vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem 10 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE ZÁSADY vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem Úplné znění k 1. 1. 2014 Schváleno radou

Více

Všeobecné obchodní podmínky smlouvy o úvěru společnosti GE Money Multiservis, a.s Verze 2/2007

Všeobecné obchodní podmínky smlouvy o úvěru společnosti GE Money Multiservis, a.s Verze 2/2007 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky Smlouvy o úvěru Společnosti GE Money Multiservis, a.s. (dále jen "VOP") tvoří nedílnou součást Smlouvy o úvěru a vymezují vztahy mezi společností

Více