MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í"

Transkript

1 č.j.: 906/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 834 ze dne Aktualizace směrnice Rady městské části pro předpis, evidenci, vymáhání a odpis pohledávek poplatků, pokut, přestupků a jiných správních deliktů Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. aktualizaci směrnice pro předpis, evidenci, vymáhání a odpis pohledávek poplatků, pokut, přestupků a jiných správních deliktů ve znění dle přílohy č. 1, která je součástí tohoto usnesení u k l á d á 1. vedoucí ekonomického odboru 1.1. zajistit aktualizaci této směrnice na intranetu městské části Praha 3 Ing. Bohuslav Nigrin zástupce starosty Ing. Vladislava Hujová starostka městské části

2 Příloha usnesení Rady městské části č. xxx ze dne xx. xx Městská část Praha 3 Rada městské části S m ě r n i c e Rady městské části pro předpis, evidenci, vymáhání a odpis pohledávek poplatků, pokut, přestupků a jiných správních deliktů Zpracoval : odbor ekonomický 1

3 O b s a h : I. Úvodní ustanovení II. Návaznost na právní předpisy, zákony a vyhlášky III. Přehled pohledávek evidovaných, sledovaných a vymáhaných EO IV. Předpis a evidence pohledávek V. Vymáhání včas nezaplacených pohledávek VI. Exekuční řízení VII. Odpis nedobytných a promlčených pohledávek VIII. Účinnost 2

4 I. Úvodní ustanovení Systém předepisování, evidence, vymáhání a odepisování pohledávek je podmíněn dodržováním ustanovení veškerých platných zákonů a vyhlášek ve znění pozdějších předpisů, vztahujících se k jednotlivým druhům pohledávek. II. Návaznost na právní předpisy, zákony a vyhlášky Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád Zákon č. 565/90 Sb., o místních poplatcích Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon) Zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Zákon č. 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi Vyhl. MHP č.23/2003 Sb. MHP, o míst. poplatku ze psů Vyhl. MHP č. 5/2011 Sb. MHP, o míst. poplatku za užívání veřejného prostranství Vyhl. MHP č.10/2011 Sb. MHP, o míst. poplatku ze vstupného Vyhl. MHP č. 6/2011 Sb. MHP, o míst. poplatku z ubytovací kapacity Vyhl. MHP č.27/2003 Sb. MHP, o míst. poplatku za lázeňský a rekreační pobyt Přehled zkratek dle organizačního řádu Úřadu MČ Praha 3 OE - odbor ekonomický OD - odbor dopravy OK - odbor kultury OOS - odbor občansko-správní OSV - odbor sociálních věcí 3

5 III. Přehled pohledávek evidovaných, sledovaných a vymáhaných OE A. Poplatky v přímé správě OE odd. poplatků - místní poplatek ze psů - místní poplatek za lázeňský a rekreační pobyt - místní poplatek z ubytovací kapacity B. Poplatky ve správě jiných odborů úřadu městské části - místní poplatek za užívání veřejného prostranství (OD) - místní poplatek ze vstupného (OK) C. Pokuty, přestupky a jiné správní delikty - uložené v přestupkovém řízení dle zák. č. 200/1990 Sb. - uložené ve správním řízení za přestupky proti Stavebnímu zákonu dle zák. č. 183/2006 Sb. - uložené za přestupky proti zák. o pozem. komunikacích dle zák. č. 13/1997 Sb. - uložené za nesplnění povinnosti při správě daní dle zák. č. 280/2009 Sb. (Daňový řád) - uložené dle zák. o živnostenském podnikání dle zák. č. 455/1991 Sb. - pořádkové pokuty a jiné správní delikty dle zák. č. 500/2004 Sb. D. Ostatní - neprávem vyplacené dávky soc. péče (OSV) IV. 4

6 Předpis a evidence pohledávek ad A. Místní poplatek ze psů Poplatek je splatný bez vyměření k pevně stanoveným termínům. Na základě údajů, které je poplatník povinen uvést při přihlašování psa do evidence v Přiznání k místnímu poplatku ze psů jsou příslušná data zavedena do PC programu a je vytvořena databáze poplatníků. V příslušném splátkovém termínu jsou na základě těchto údajů generovány výše předepsaných splátek poplatku pro každého poplatníka a vytištěny složenky s předepsanou částkou. Složenky s uvedeným datem splatnosti jsou rozeslány jednotlivým poplatníkům. Předpisy za dané období jsou v tomtéž účetním období (měsíci) přenášeny elektronicky do odd. účetnictví úřadu městské části. Jsou souběžně evidovány jak analyticky v programu AGENDIO v odd. poplatků tak v účetním programu GINIS v odd. účetnictví, kde se rovněž promítají jak případné odpisy, které vznikly při ukončení poplatkové povinnosti před uplynutím platebního období, tak i zaúčtované platby. Souhrnná částka za každé účetní období je kontrolována se základním účetnictvím. Obě uzávěrky musí vždy za dané období souhlasit Odpovídá : OE odd.poplatků Termín : do 5 pracovních dnů po ukončení účet. období Místní poplatek za lázeňský a rekreační pobyt a místní poplatek z ubytovací kapacity. Jedná se o poplatky spolu související, splatné bez vyměření. Poplatníci se přihlásí k placení těchto poplatků a jsou zavedeni do databáze poplatníků. Každé čtvrtletí podávají přiznání k poplatku formou hlášení počtu ubytovaných osob a délky pobytu a adekvátně k tomuto hlášení jsou na účet úřadu městské části hrazeny poplatky ve vypočtené výši. Předpisy za dané období jsou v tomtéž účetním období (měsíci) přenášeny elektronicky do odd. účetnictví úřadu městské části. Jsou souběžně evidovány jak analyticky v programu AGENDIO v odd. poplatků tak v účetním programu GINIS v odd. účetnictví, kde se rovněž promítají jak případné odpisy, které vznikly při ukončení poplatkové povinnosti před uplynutím platebního období, tak i zaúčtované platby. Souhrnná částka za každé účetní období je kontrolována se základním účetnictvím. Obě uzávěrky musí vždy za dané období souhlasit. Odpovídá : OE odd.poplatků Termín : do 5 pracovních dnů po ukončení účet.období ad B. 5

7 Místní poplatky ve správě jiných odborů Tyto pohledávky jsou v analytickém účetnictví evidovány oddělením poplatků v programu AGENDIO na základě pravomocných rozhodnutí, vystavených věcně příslušným odborem úřadu městské části a předaných do OE - odd. poplatků, případně pravomocných platebních výměrů, vydaných OE tak, aby mohl být předpis za příslušné účetní období (kalendářní měsíc) elektronicky přenesen do odd. účetnictví k zavedení do základního účetnictví (v programu GINIS) v souladu s 7 zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví, t. zn. účetnictví musí být vedeno úplně, průkazným způsobem a správně tak, aby věrně zobrazovalo skutečnosti, které jsou jeho předmětem. Odpovídá : OE - odd. poplatků Termín : do 5 pracovních dnů po ukončení účet. období ad C. Pokuty, přestupky a jiné správní delikty Pohledávky, týkající se pokut (uložených ŽO), přestupků a jiných správních deliktů a pořádkových pokut, uložených ve správním řízení příslušnými odbory, jsou v odd. poplatků evidovány rovněž na základě pravomocných rozhodnutí, vystavených věcně příslušným odborem úřadu městské části a předaných do odd. poplatků tak, aby byl dodržen 7 zák. č. 563/91 Sb., o účetnictví. Předpisy za příslušné účetní období jsou z odd. poplatků elektronicky přenášeny z programu AGENDIO do odd. účetnictví do programu GINIS. Veškeré došlé platby jsou evidovány rovněž v obou programech a souhrnné částky za každé účetní období jsou vzájemně kontrolovány. Obě uzávěrky musí vždy za dané období souhlasit. Odpovídá : OE - odd. poplatků Termín : do 5 pracovních dnů po ukončení účet. období ad D.. Neprávem vyplacené dávky sociální péče jsou v odd. poplatků evidovány na základě podkladů, předávaných průběžně z OSV - odd. sociálních dávek. Zahrnují neprávem vyplacené dávky, kvalifikované jako neoprávněné čerpání prostředků státního rozpočtu, dále vyplacené dávky sociální péče, poskytnuté neprávem nebo v nesprávné výši a vrácení příspěvku na výživu dítěte. 6

8 Předpis za příslušné účetní období (kalendářní měsíc) je elektronicky přenášen z odd. poplatků (program AGENDIO) do odd. účetnictví (program GINIS). Veškeré došlé platby jsou evidovány v analytickém účetnictví v odd. poplatků i v odd. účetnictví a souhrnná částka za každé účetní období je vzájemně kontrolována. Obě uzávěrky musí vždy za dané období souhlasit. Po ukončení účetního období (měsíc) odd. poplatků odsouhlasí s odd. sociálních. dávek částky, které mají být odvedeny do státního rozpočtu a potvrzený doklad předá do oddělení rozpočtu k realizaci. Odpovídá : OE - odd. poplatků Termín : do 5 pracovních dnů po ukončení účet. období V. Vymáhání včas nezaplacených pohledávek ad A. Místní poplatek ze psů Poplatek je splatný bez vyměření k pevně stanoveným termínům. Po uplynutí splátkového termínu v příslušném období a zaúčtování všech došlých plateb jsou jako upozornění na daňový nedoplatek oddělením poplatků rozeslány upomínky ve formě vytištěných složenek s vyznačením dlužné částky za běžný rok, datem, ke kterému se dluh vztahuje a termínem splatnosti. Po uplynutí kalendářního roku se složenky-upomínky rozešlou opakovaně s uvedením celkové dlužné částky. Pokud nejsou tyto složenky zaplaceny, přistoupí se k vystavení platebního výměru se všemi zákonnými náležitostmi (rozhodnutí) a odeslání s doručením do vlastních rukou. Zákon č. 565/90 Sb. o místních poplatcích 11, odst. 3 hl. umožňuje platebním výměrem zvýšit poplatek, nezaplacený včas nebo ve správné výši, až na trojnásobek. Místní poplatek ze lázeňský a rekreační pobyt a místní poplatek z ubytovací kapacity Poplatníci každé čtvrtletí podávají přiznání k poplatku formou hlášení o počtu ubytovaných osob a počtu ubytovacích dní a adekvátně k tomuto hlášení jsou hrazeny poplatky ve vypočtené výši nejpozději do konce následujícího měsíce. V průběhu roku jsou min. 1x prováděny oddělením poplatků kontroly ubytovacích dokladů a event. zjištěné rozdíly poplatníky dopláceny. Zákon č. 565/90 Sb. o místních poplatcích 11, odst. 3 hl. umožňuje platebním výměrem zvýšit poplatek, nezaplacený včas nebo ve správné výši, až na trojnásobek. 7

9 ad B. Pohledávky místních poplatků ve správě jiných odborů Termín splatnosti těchto pohledávek je dán buď rozhodnutím věcně příslušného odboru a je v tomto rozhodnutí zřetelně uveden nebo je stanoven přímo příslušným zákonem nebo vyhláškou. V případě, že dlužník ze skupiny místní poplatky nezaplatí dlužnou částku včas po nabytí právní moci rozhodnutí nebo ve správné výši, je mu oddělením poplatků zaslán platební výměr. Jeho součástí je upozornění, že nebude-li nedoplatek zaplacen v nově stanovené lhůtě, bude vymáhán daňovou exekucí dle 178, odst. 1 zákona č. 280/09 Sb. (Daňový řád), včetně příslušných exekučních nákladů. Platební výměr je zaslán v souladu s téhož zákona.. Poplatník se může proti této výzvě odvolat, odvolání však nemá odkladný účinek. Zákon č. 565/90 Sb. o místních poplatcích 11, odst. 3 hl. umožňuje platebním výměrem zvýšit poplatek, nezaplacený včas nebo ve správné výši, až na trojnásobek ad C. Vymáhání nezaplacených pohledávek u pokut, přestupků a jiných správních deliktů, uložených v přestupkovém a správním řízení se řídí zákonem č. 280/09 Sb., (Daňový řád). Dlužník může být vhodným způsobem ( ,sms,telefon,dopis) upozorněn na nedoplatek. Jeho součástí je sdělení, že nebude-li nedoplatek zaplacen v nově stanovené lhůtě, bude vymáhán daňovou exekucí, včetně příslušných exekučních nákladů. Upozornění je zasláno v souladu s zák. č. 280/09 Sb. ad D. Vymáhání neprávem vyplacených sociálních dávek je v kompetenci OSV - odd. sociálních dávek. Doručování rozhodnutí (platebních výměrů) se řídí zásadami zákona č. 280/09 Sb., Daňový řád ( 39-51). * * * * * Dříve než se přistoupí k exekučnímu řízení, které bývá značně zdlouhavé, lze alternativně dlužníka vyzvat, aby se dostavil k ústnímu jednání a vyzvat jej k dobrovolnému splnění povinnosti včetně poskytnutí možnosti dlužnou částku splácet na základě pevně stanoveného splátkového kalendáře event. s daní posečkat (dle 156 a 157 zák. č. 280/09 Sb.) Tato možnost samozřejmě neznamená prominutí dlužné částky. 8

10 V případě, že se tyto alternativy (splátkový kalendář nebo posečkání ) minou účinkem nebo nejsou dodrženy podmínky rozhodnutí o splátkách nebo posečkání a nedoplatek není v náhradním termínu uhrazen, přistoupí se k vydání exekučního příkazu. VI. Exekuční řízení Předpokladem pro zahájení exekučního řízení je : - exekuční titul (tj. vykonatelné bezchybné a pravomocné rozhodnutí) dle 176, odst. 1 zák. č. 280/09 Sb. - znalost čísla účtu a poskytovatele platebních služeb, kde má dlužník uloženy finanční prostředky v případě přikázání pohledávky na peněžní prostředky na účtech, vedených u poskytovatelů platebních služeb, - znalost aktuálního zaměstnavatele v případě exekuce formou srážky ze mzdy u fyzické osoby. Nařízení daňové exekuce se řídí 178 zák. č. 280/09 Sb. (Daňový řád) s přiměřeným použitím zákona č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů. Při výkonu srážkami ze mzdy ( 187 zák. č. 280/09 Sb.) i přikázáním pohledávky na účtu ( 190 zák. č. 280/09 Sb.), vedeném u poskytovatelů platebních služeb se postupuje přiměřeně podle 177, odst. 1 a 2 zák. č. 280/09 Sb. (Daňový řád), případně dle ustanovení občanského soudního řádu. Exekuci lze provést rovněž prodejem movitých věcí a nemovitostí (dle zák. č. 280/09 Sb., Daňový řád). Při výkonu rozhodnutí formou exekuce lze využít příslušná ustanovení zákona č. 120/01 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti. 9

11 Efektivnost a průkaznost účetní evidence a úspěšnost vymáhání pohledávek jsou podmíněny těmito předpoklady : Vydání věcně i formálně bezchybného rozhodnutí příslušným odborem - Jméno, adresa sídla a IČO právnické osoby nebo přesné a úplné datum narození (příp. rodné číslo) a adresa bydliště fyzické osoby, pro kterou bylo rozhodnutí vystaveno, musí v celém textu rozhodnutí přesně odpovídat znění, uvedenému v Registru osob nebo Registru obyvatel, a to jak v adrese, tak ve výroku a odůvodnění. I drobná chyba v textu rozhodnutí umožňuje úspěšné odvolání dlužníka a znemožňuje další vymáhání. - Rozhodnutí musí obsahovat přesné a správné označení bankovního spojení (název poskytovatele platebních služeb, číslo účtu, konstantní, variabilní a specifický symbol), na které má být pohledávka zaplacena. Součástí rozhodnutí musí být i předání správné složenky s čitelně vyplněným správným variabilním a specifickým symbolem. Odpovídá : věcně příslušný odbor, vydávající rozhodnutí Předání 1 výtisku pravomocného rozhodnutí z příslušného odboru do ekonomického odboru - odd. poplatků nejpozději do 5 pracovních dnů po nabytí právní moci. - Pohledávka musí být zavedena do účetnictví bezodkladně po svém vzniku tak, aby účetnictví věrně zobrazovalo skutečnosti, které jsou jeho předmětem ( 7, odst. 1, zák. č. 563/91 Sb., o účetnictví ) a nevznikal nesprávný dojem o fiktivním přeplatku, ev. nedoplatku v dané položce. Zároveň jen tak může být zajištěna přesná a spolehlivá evidence pohledávek a bezchybné zaúčtování došlých plateb. Odpovídá : věcně příslušný odbor, vydávající rozhodnutí Znalost skutečného současného trvalého bydliště poplatníka (dlužníka), event. bydliště, kde se skutečně zdržuje - V případě fyzických osob lze zjistit adresu trvalého bydliště v Základním registru obyvatel, což je zvláště komplikované u cizích státních příslušníků. Odpovídá : - věcně příslušný odbor, vydávající rozhodnutí - OE - oddělení poplatků Existence a znalost čísla účtu a poskytovatele bankovních služeb poplatníka (dlužníka) - Součástí vydaného rozhodnutí je uvedení bankovního spojení žádajícího subjektu, které u místních poplatků vychází z příslušné vyhlášky (ohlašovací povinnost). Při zjišťování aktuálního čísla účtu dlužníka využije oddělení poplatků ustanovení zákona č. 280/09 Sb., Daňový řád. Odpovídá : - OE - odd. poplatků - věcně příslušný odbor, vydávající rozhodnutí 10

12 Znalost aktuálního zaměstnavatele dlužníka v případě dlužící fyzické osoby - Využití informací finančních úřadů, zdravotních pojišťoven, správy sociálního zabezpečení a pod. Odpovídá : - OE - odd. poplatků Efektivita vynaložených nákladů a předpokládaná úspěšnost vymáhání ve srovnání s výší nedoplatku v každém konkrétním případě - Nutno posuzovat individuálně podle okolností případu Odpovídá : - OE - odd. poplatků VII. Odpis nedobytných a promlčených pohledávek Postup při případném odpisu nedobytných nebo promlčených pohledávek je vázán na stejné výše uvedené zákonné předpisy. U pohledávek ze skupiny A a B (místní poplatky) je možné odepsat nedoplatek pro nedobytnost ( 158 zák. č. 280/09 Sb. Daňový řád) v případě, že byl bezvýsledně vymáhán nebo pokud by vymáhání nevedlo k výsledku nebo by náklady vymáhání přesáhly jeho výtěžek. Nedoplatek je nutné odepsat i tehdy, je-li promlčen, t. zn. v případě místních poplatků po 6 letech po roce, kdy se stal splatným, pokud nebyl nebo nemohl být v průběhu této doby učiněn úkon, směřující k jeho vybrání. Pokud tento úkon byl proveden, začíná nová promlčecí lhůta běžet znovu počátkem dalšího kalendářního roku, nejdéle po dobu 20 let od vzniku pohledávky. Odpis pohledávek ze skupiny C (pokuty, přestupky a jiné správní delikty) se řídí tímtéž zákonem. Úkony, směřující k vybrání nedoplatků, není možno provést především z důvodů uvedených výše jako předpoklad vymahatelnosti pohledávek. Znamená to, že není možno vstoupit do kontaktu s dlužníkem, neboť veškerá korespondence je doručitelná pouze fikcí, protože buď firma již neexistuje, nebo nemá právního nástupce nebo nelze zjistit současnou adresu (informace Registru osob nebo Registru obyvatel neodpovídají faktickému stavu). Jinou překážkou pro včasné provedení úkonu, směřujícího k vybrání nedoplatku je to, že není známo číslo účtu nebo název poskytovatele platebních služeb, kde má 11

13 dlužník uloženy finanční prostředky (event. dosud známé údaje neodpovídají skutečnosti) nebo v případě fyzické osoby nelze zjistit současného zaměstnavatele. Při rozhodování o odpisu nedobytných pohledávek je nutno přihlédnout ke všem výše uvedeným skutečnostem tak, aby byly naplněny všechny zákonem stanovené podmínky. V případě promlčených pohledávek se odpis provede ve dvou krocích v PC programu AGENDIO, při čemž se odepisovaná částka převede na podrozvahu, kde může vyčkávat, zda by se v průběhu další doby neobjevila jakákoli vhodná možnost dlužnou částku dodatečně vybrat.. Lhůty pro placení daně stanovuje 160 zák. č. 280/90 Sb., který však zároveň ustanovuje ve svém odst. 5, že lhůta pro placení daně končí nejpozději uplynutím 20 let od jejího počátku. Zápis o odpisu pohledávky, doplněný veškerými podklady včetně pravomocného rozhodnutí o pohledávce a provedených vymáhacích úkonech, bude uložen do spisu v odd. poplatků do doby, dokud není vybrání pohledávky ze zákona promlčeno. Poté lze celý spis archivovat, ovšem s dobou trvání 20 let. Odpovídá : - OE - odd. poplatků VIII. Účinnost Tato směrnice nabývá účinnosti dnem schválení. 12

14 Důvodová zpráva Aktualizace Směrnice Rady městské části Praha 3 pro předpis, evidenci, vymáhání a odpis pohledávek - poplatků, pokut, přestupků a jiných správních deliktů se předkládá z důvodu potřeby sjednotit zastaralá ustanovení této směrnice s platnou legislativou a zohlednit veškeré změny, které proběhly od schválení původního znění Směrnice, s velkým důrazem na způsob vymáhání pohledávek. Tyto se nově řídí zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád (původně zákon č Sb. o správě daní a poplatků).

Město Hlinsko Směrnice č. 1/2011/OVV pro postup při evidenci, vymáhání a odpisu pohledávek vydaná v souladu s ust. 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Část I. Základní

Více

Čl. I Právní předpisy

Čl. I Právní předpisy Směrnice č. 1/2013 o pohledávkách 1.10 a Obec: Rychnov u Jablonce nad Nisou Adresa: Husova 490, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou IČO: 00262552 Směrnici schválil: zastupitelstvo města Rychnova u Jablonce

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM. SMĚRNICE RADY MĚSTA č. 1/2016 SPRÁVA POHLEDÁVEK

STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM. SMĚRNICE RADY MĚSTA č. 1/2016 SPRÁVA POHLEDÁVEK STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM SMĚRNICE RADY MĚSTA č. 1/2016 SPRÁVA POHLEDÁVEK Účinnost: 14. dubna 2016 Zpracoval: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí právního odboru MmÚ Schválil: Rada města Ústí nad Labem

Více

Směrnice o evidenci, vymáhání a odpisu pohledávek

Směrnice o evidenci, vymáhání a odpisu pohledávek Směrnice o evidenci, vymáhání a odpisu pohledávek Účinnost od 1.1.2012 Směrnice o evidenci, vymáhání a odpisu pohledávek Část I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Úvodní ustanovení 1) Tato speciální organizační

Více

Pro správu a vymáhání pohledávek

Pro správu a vymáhání pohledávek Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 3/2015 Pro správu a vymáhání pohledávek Čl. 1 Předmět 1. Vnitřní předpis (dále jen předpis) stanovuje postup při správě a vymáhání peněžitých pohledávek

Více

Vymahatelnost pohledávek v praxi

Vymahatelnost pohledávek v praxi Vymahatelnost pohledávek v praxi Obsah Legislativní rámec Vnitřní předpisy organizace Organizační zajištění a kompetence Druhy pohledávek a způsoby jejich vymáhání Závěr Legislativní rámec Zákon 128/2000Sb.,

Více

Vymáhání pohledávek (nájemné za užívání bytu a služby s tím spojené)

Vymáhání pohledávek (nájemné za užívání bytu a služby s tím spojené) Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 14 Broumov SMĚRNICE RADY MĚSTA Název : Vymáhání pohledávek (nájemné za užívání bytu a služby s tím spojené) Číslo dokumentu: SRM/15 Vydání č.: 01 Výtisk č.: 1 Účinnost

Více

Vymáhání pohledávek (nájemné za užívání bytu a služby s tím spojené)

Vymáhání pohledávek (nájemné za užívání bytu a služby s tím spojené) Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 14 Broumov SMĚRNICE RADY MĚSTA Název: Vymáhání pohledávek (nájemné za užívání bytu a služby s tím spojené) Číslo dokumentu: SRM/15 Vydání č.: 02 Výtisk č.: 1 Účinnost

Více

I. Účetní odpis nedoplatků na místním poplatku za užívání veřejného prostranství pro nedobytnost

I. Účetní odpis nedoplatků na místním poplatku za užívání veřejného prostranství pro nedobytnost Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 53.42.08 I. Účetní odpis nedoplatků na místním poplatku za užívání veřejného prostranství pro nedobytnost Čís. nedoplatek Kč 1 2000 6.000,- Dne 21.11.2000

Více

č.1/2004, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj

č.1/2004, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE VĚŠÍN č.1/2004, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj Zastupitelstvo obce Věšín vydává dne 23.6.2004 v souladu s ustanovením 14 zákona č. 565/1990 Sb., o

Více

Metodický list č. 8. Postupy při vymáhání nedoplatků dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád. Obsah. Obsah Základní pojmy...

Metodický list č. 8. Postupy při vymáhání nedoplatků dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád. Obsah. Obsah Základní pojmy... Metodický list č. 8 Postupy při vymáhání nedoplatků dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád Obsah Obsah... 1 1. Základní pojmy... 3 2. Vyměření místního poplatku... 3 2.1 Varianta I Platba včas a ve správné

Více

Exekuce pohledávek. Obecní úřad jako správce daně.

Exekuce pohledávek. Obecní úřad jako správce daně. Obecní úřad jako správce daně. Obecní úřad v rámci své působnosti na základě obecně závazné vyhlášky vybírá místní poplatky. Dále v rámci výkonu své činnosti vydává rozhodnutí v přestupkovém řízení, kterými

Více

NOVELA č. 1 obecně závazné vyhlášky obce Desná č. 2/2003 o místních poplatcích

NOVELA č. 1 obecně závazné vyhlášky obce Desná č. 2/2003 o místních poplatcích NOVELA č. 1 obecně závazné vyhlášky obce Desná č. 2/2003 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Desná schválilo dne 4. 3. 2004 podle ustanovení 14 zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění

Více

Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi

Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. Duben 2012 Právní postavení obce Územní společenství občanů s právem na samosprávu Veřejnoprávní korporace vlastní majetek

Více

Obecně závazná vyhláška obce OSTROV č. 2/2010 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška obce OSTROV č. 2/2010 o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška obce OSTROV č. 2/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce OSTROV se usneslo dne 21. prosince 2010 vydat podle 14 odst. 2 zák. č. 565/1990 Sb.,o místních poplatcích, ve znění

Více

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/7562/2014 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor organizační oddělení právní a kontrolní Godálová Jana Mgr. (Vedoucí oddělení) Materiál

Více

Obec Pluhův Žďár. Obecně závazná vyhláška č. 1/2005 o místních poplatcích

Obec Pluhův Žďár. Obecně závazná vyhláška č. 1/2005 o místních poplatcích 1 Obec Pluhův Žďár Obecně závazná vyhláška č. 1/2005 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Pluhův Žďár se na svém zasedání dne 28. 4. 2005 usnesením č. 31/05 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

ČÁST PRVNÍ Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu... 15. 1. Úvodní ustanovení... 16. 2. Obecná část o správě daní... 25

ČÁST PRVNÍ Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu... 15. 1. Úvodní ustanovení... 16. 2. Obecná část o správě daní... 25 OBSAH ÚVOD....................................................................9 Úvod k CD........................................................... 10 Konstrukce daňového řádu.............................................

Více

Obsah. Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, s komentářem... 13. Úvod...10. ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení ( 1 9)...13

Obsah. Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, s komentářem... 13. Úvod...10. ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení ( 1 9)...13 Obsah Úvod...10 Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, s komentářem... 13 ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení ( 1 9)...13 HLAVA I Předmět a účel úpravy ( 1 4)...13 HLAVA II Základní zásady správy daní ( 5 9)...24

Více

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 OBSAH ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11 ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 1. Úvodní ustanovení 16 1.1 Vymezení předmětu a účelu zákonné úpravy správy daní 16 2.

Více

O b e c T v r z i c e. Obecně závazná vyhláška. Číslo: 1/2010. o místních poplatcích

O b e c T v r z i c e. Obecně závazná vyhláška. Číslo: 1/2010. o místních poplatcích O b e c T v r z i c e Obecně závazná vyhláška Číslo: 1/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Tvrzice se na svém zasedání dne 28. 12. 2010 usneslo vydat na základě 14 ods. 2 zákona č. 565/1990

Více

Pracovní seminář Vymáhání poplatků Daňová exekuce listopad 2013 Mgr. Martina Kvapilová

Pracovní seminář Vymáhání poplatků Daňová exekuce listopad 2013 Mgr. Martina Kvapilová Pracovní seminář Vymáhání poplatků Daňová exekuce listopad 2013 Mgr. Martina Kvapilová Způsoby vymáhání postižením majetkových práv srážkami ze mzdy přikázáním pohledávky z účtu u PPS prodejem nemovitostí

Více

Pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti k

Pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti k Pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti k 31.12.2009 K 31.12.2009 dochází u odboru sociálních věcí a zdravotnictví ke snížení celkové výše pohledávek o odpis pohledávek z dlužného příspěvku na výživu,

Více

KUPNÍ SMLOUVA o převodu vlastnictví nemovitých věcí prodejem věci mimo dražbu v rámci insolvenčního řízení

KUPNÍ SMLOUVA o převodu vlastnictví nemovitých věcí prodejem věci mimo dražbu v rámci insolvenčního řízení Mgr. Bohdana Šocová insolvenční správce Sídlo správce: Kateřinská 107/5, 779 00 Olomouc datová schránka: b7yyfne tel./fax: 585 205 508 e-mail: office@e-advokati.com KUPNÍ SMLOUVA o převodu vlastnictví

Více

OBEC MEZNO. Obecně závazná vyhláška obce Mezno. č. 1/2009, o místních poplatcích. Oddíl I. Úvodní ustanovení. Čl. 1

OBEC MEZNO. Obecně závazná vyhláška obce Mezno. č. 1/2009, o místních poplatcích. Oddíl I. Úvodní ustanovení. Čl. 1 OBEC MEZNO Obecně závazná vyhláška obce Mezno č. 1/2009, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Mezno se na svém zasedání dne 17. prosince 2009 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

VÝZVA K ZAPLACENÍ ÚROKU Z PRODLENÍ č...

VÝZVA K ZAPLACENÍ ÚROKU Z PRODLENÍ č... Příloha č. 10 vzor A... č. j.... tel:.... Dlužník: RČ/IČ: VÝZVA K ZAPLACENÍ ÚROKU Z PRODLENÍ č.... na úrok za období od... do... Za dobu prodlení se splacením dluhu vzniklého na základě rozhodnutí..........

Více

OBEC VELKÉ BŘEZNO. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Čl. 1

OBEC VELKÉ BŘEZNO. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Čl. 1 OBEC VELKÉ BŘEZNO Obecně závazná vyhláška č. 5/2003 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Velké Březno schválilo dne 15. 12. 2003 vydat podle ustanovení 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních

Více

Metodický list č. 3. Změny v obecně závazných vyhláškách obcí od Obsah. Obsah Základní pojmy... 2

Metodický list č. 3. Změny v obecně závazných vyhláškách obcí od Obsah. Obsah Základní pojmy... 2 Metodický list č. 3 Změny v obecně závazných vyhláškách obcí od 1. 1. 2011 Obsah Obsah... 1 1. Základní pojmy... 2 2. Novela zákona o místních poplatcích - změny... 2 3. Nová úprava ohlašovací povinnosti...

Více

Oddíl I. Úvodní ustanovení. Oddíl II. Poplatek ze psů. Čl. 2 Poplatník, předmět poplatku. Čl. 3 Ohlašovací povinnost

Oddíl I. Úvodní ustanovení. Oddíl II. Poplatek ze psů. Čl. 2 Poplatník, předmět poplatku. Čl. 3 Ohlašovací povinnost MĚSTYS ZÁPY Obecně závazná vyhláška č.1/2009, místních poplatcích Zastupitelstvo městyse Zápy se na svém zasedání dne 17.2.2009 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

Obecně závazná vyhláška obce Boleradice č. 4/2005, o místních poplatcích na území obce Boleradice

Obecně závazná vyhláška obce Boleradice č. 4/2005, o místních poplatcích na území obce Boleradice Obecně závazná vyhláška obce Boleradice č. 4/2005, o místních poplatcích na území obce Boleradice Zastupitelstvo obce Boleradice se na svém zasedání dne 19. května 2005 usneslo vydat na základě 14 odst.

Více

Obec Otaslavice Zastupitelstvo obce Otaslavice

Obec Otaslavice Zastupitelstvo obce Otaslavice Obec Otaslavice Zastupitelstvo obce Otaslavice OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích O b e c Nová Ves u Nového Města na Moravě Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích Obecní zastupitelstvo obce Nová Ves u Nového Města na Moravě schválilo

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 991/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 913 ze dne 06.12.2016 Směrnice ke stanovení postupu svěřování movitého a nemovitého majetku a k nakládání s technickým zhodnocením

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE ZASTUPITELSTVO MĚSTA

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE ZASTUPITELSTVO MĚSTA STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE ZASTUPITELSTVO MĚSTA OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 13/2004 O MÍSTNÍM POPLATKU ZE PSŮ, VE ZNĚNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY Č. 4/2005 Zastupitelstvo města Pardubic vydalo dne 14. 12.

Více

Vyhláška obce Pamětnice

Vyhláška obce Pamětnice Vyhláška obce Pamětnice o místních poplatcích Obecní zastupitelstvo v Pamětnicích se podle 36 odst.-1 písm. f ) zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, usneslo vydat podle 15

Více

V Y H L Á Š K A č. 2/2007 o místních poplatcích

V Y H L Á Š K A č. 2/2007 o místních poplatcích V Y H L Á Š K A č. 2/2007 o místních poplatcích obce Ratenice Zastupitelstvo obce Ratenice se usneslo na svém zasedání dne 7.11.2007 Usnesením č.13 dle ustanovení 14 odst.2 zák.č. 565/1990 Sb., o místních

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 54. SMĚRNICE K VYMÁHÁNÍ PENĚŽITÝCH POHLEDÁVEK

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 54. SMĚRNICE K VYMÁHÁNÍ PENĚŽITÝCH POHLEDÁVEK ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 54. SMĚRNICE K VYMÁHÁNÍ PENĚŽITÝCH POHLEDÁVEK Spisový / skartační znak A.1. A10 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 16. 1. 2017 Směrnice nabývá platnosti ode

Více

Městský úřad Brandýs nad Labem - Stará Boleslav DOKUMENTY ( Tisk dokumentu )

Městský úřad Brandýs nad Labem - Stará Boleslav DOKUMENTY ( Tisk dokumentu ) Městský úřad Brandýs nad Labem - Stará Boleslav DOKUMENTY ( Tisk dokumentu ) Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/ 2001 o poplatku za sběr, třídění, využívání a zneškodňování

Více

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A O B C E D O L A N Y č. 5/2004 o místních poplatcích

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A O B C E D O L A N Y č. 5/2004 o místních poplatcích Vyhláška č. 5/2004 o místních poplatcích Dokumenty > Obecně závazné vyhlášky vytvořeno: 13.5.2004 změněno: 13.5.2004 O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A O B C E D O L A N Y č. 5/2004 o místních poplatcích

Více

Obsah. Úvod 12. Změny a doplnění k 1. lednu Obecně o pohledávkách 17

Obsah. Úvod 12. Změny a doplnění k 1. lednu Obecně o pohledávkách 17 Obsah Úvod 12 Změny a doplnění k 1. lednu 2011 13 1 Obecně o pohledávkách 17 1.1 Právní pohled 17 1.1.1 Pojem pohledávka z právního hlediska 17 1.1.2 Důvody vzniku pohledávky 17 1.1.3 Společné pohledávky

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Účel dotace

I. Úvodní ustanovení. II. Účel dotace PRAVIDLA A PODMÍNKY pro poskytování dotace z rozpočtu města Fulneku určené k financování poskytování pečovatelské služby na území města Fulneku jako služby sociální I. Úvodní ustanovení 1. Dotací se rozumí

Více

Článek 1 Předmět a správa poplatku

Článek 1 Předmět a správa poplatku Obecně závazná vyhláška obce Kryštofovy Hamry č. 1/2010, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Kryštofovy

Více

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Čl. 1. ČÁST DRUHÁ Čl. 2 Poplatník

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Čl. 1. ČÁST DRUHÁ Čl. 2 Poplatník OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KOPŘIVNICE č. 4/2008 ze dne 11.12.2008 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

Obec Roseč. Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 o místních poplatcích. Část I. Článek 1 Základní ustanovení. Část II.

Obec Roseč. Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 o místních poplatcích. Část I. Článek 1 Základní ustanovení. Část II. Vyvěšeno: 19.11. 2009 Sejmuto: 6. 12. 2009-1- Obec Roseč Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Roseč vydává dne 18.11.2009 podle ust. 14, odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 1064/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 989 ze dne 17.12.2014 Směrnice rady městské části k rozdělení kompetencí ve vztahu k příspěvkovým organizacím zřízeným městskou

Více

OBEC KOROUHEV. Článek 1 Základní ustanovení

OBEC KOROUHEV. Článek 1 Základní ustanovení strana 1/5 OBEC KOROUHEV Obecně závazná vyhláška obce Korouhev č. 1/2009 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

OBEC CESKA KUBICE. Obecně závazná vyhláška obce Ceská Kubice

OBEC CESKA KUBICE. Obecně závazná vyhláška obce Ceská Kubice ", OBEC CESKA KUBICE ZASTUPITELSTVO OBCE " Obecně závazná vyhláška obce Ceská Kubice č. 1/2004 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Česká Kubice vydalo dne 30.8.2004 podle ustanovení 14 odst. 2 zákona

Více

Vyhláška č. 2/94 Obce Slapy n./vltavou

Vyhláška č. 2/94 Obce Slapy n./vltavou Vyhláška č. 2/94 Obce Slapy n./vltavou Starosta obce Slapy nad Vltavou vydává na základě 44 odst. 2 písm. d) a 45 písm. l) zákona o obcích č.410/1992 Sb. a v souladu s ustanovením 15 zákona č.565/1990

Více

MĚSTYS VRCHOTOVY JANOVICE

MĚSTYS VRCHOTOVY JANOVICE MĚSTYS VRCHOTOVY JANOVICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo městyse Vrchotovy Janovice se na svém zasedání dne 7.12.2010 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby

Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby Příloha č. 5 Zásad Podmínky pro zajištění nájemného a úhrad za služby Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby Byty Čl. I. Preambule 1) Část A. upravuje postup, kterým Městská část Praha 15 zabezpečuje

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE HAMRY č 1/2009 o místních poplatcích

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE HAMRY č 1/2009 o místních poplatcích OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE HAMRY č 1/2009 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Hamry se na svém zasedání dne 26.11. 2009 usneslo vydat dle ustanovení 14 odst. (2) zákona č. 565/1990 Sb., o místních

Více

JEDNIČKA PRO ROK podpora MHMP v sociální oblasti

JEDNIČKA PRO ROK podpora MHMP v sociální oblasti Městská část Praha 1 vyhlašuje II. kolo výběrového řízení grantového programu: JEDNIČKA PRO ROK 2012 - podpora MHMP v sociální oblasti Dotace se vztahuje na následující druhy sociálních služeb: Pečovatelská

Více

Obecně závazná vyhláška obce Morašice č. 2/2012 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška obce Morašice č. 2/2012 o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška obce Morašice č. 2/2012 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Morašice se na svém zasedání dne 21. února 2012 usneslo vydat na základě 14 odst. 2. zákona č. 565/1990 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č.j.: 201/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 192 ze dne 22.03.2016 Zásady poskytování dotací mimo vyhlášené dotační programy městské části Praha 3 Zastupitelstvo

Více

Obecně závazná vyhláška. obce Sluštice. č.2/2005 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH

Obecně závazná vyhláška. obce Sluštice. č.2/2005 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Obecně závazná vyhláška obce Sluštice č.2/2005 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Zastupitelstvo obce Sluštice schválilo a vydává dne 2.11.2005 v souladu s ust. 10 písm. d), 84 odst.2 písm.i) zákona č. 128/2000 Sb.,

Více

SMĚRNICE PRO TVORBU A POUŽÍVÁNÍ OPRAVNÝCH POLOŽEK

SMĚRNICE PRO TVORBU A POUŽÍVÁNÍ OPRAVNÝCH POLOŽEK SMĚRNICE PRO TVORBU A POUŽÍVÁNÍ OPRAVNÝCH POLOŽEK Účetní jednotka: Město Bochov Označení: SMĚRNICE Číslo: 2/2013 Zpracoval: Miroslav Egert Kontroloval: Miroslav Egert Platnost: dnem schválení Závaznost:

Více

MĚSTO CHRAST. Obecně závazná vyhláška města Chrasti č. 2/2013

MĚSTO CHRAST. Obecně závazná vyhláška města Chrasti č. 2/2013 MĚSTO CHRAST Obecně závazná vyhláška města Chrasti č. 2/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Platí od 16. 12. 2013

Více

Informace GFŘ. 1. Za závažná porušení plnění povinností plátce pro účely aplikace institutu nespolehlivého plátce se považují situace kdy:

Informace GFŘ. 1. Za závažná porušení plnění povinností plátce pro účely aplikace institutu nespolehlivého plátce se považují situace kdy: GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní č.j.: 101/13-121002-506729, ve znění Dodatku č. 1, č.j. 55 366/13/7001-21002-012287 a Dodatku č. 2, č.j. 38 461/14/7001-21002-012287

Více

Úpravy za 4. čtvrtletí. Skutečnost k 31.12.2012

Úpravy za 4. čtvrtletí. Skutečnost k 31.12.2012 . Příjmy Příjmy vlastního hlavního města Prahy, které v upraveném rozpočtu k 3.. byly rozpočtovány ve výši 5 944 63,5 tis. Kč, byly splněny do výše 5 5 934,5 tis. Kč, tj. na 98,67 % RU. Celkový přehled

Více

Placení daní Placení

Placení daní Placení Placení daní Seminář č.3 Ustanovení 149 DŘ z podstatné části se týká i evidence údajů náležejících do roviny nalézací, resp. údajů získaných v rámci vyměřovacího či doměřovacího řízení. Evidence Osobní

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2004

Obecně závazná vyhláška č. 2/2004 Obecně závazná vyhláška č. 2/2004 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Jedlí se na svém zasedání dne 21. 1. 2004 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

Obecně závazná vyhláška č. 3/2007 Obce Tichá o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška č. 3/2007 Obce Tichá o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška č. 3/2007 Obce Tichá o místních poplatcích Zastupitelstvo Obce Tichá se na svém zasedání dne 10. prosince 2007 usneslo vydat podle ustanovení 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních

Více

V Y H L Á Š K A o b c e P o m e z í n a d O h ř í

V Y H L Á Š K A o b c e P o m e z í n a d O h ř í V Y H L Á Š K A o b c e P o m e z í n a d O h ř í o místních poplatcích zastupitelstvo obce podle ustanovení 14 odst. 2 zákona ČNR č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů a v

Více

Obec Studená. Obecně závazná vyhláška číslo 1/2004

Obec Studená. Obecně závazná vyhláška číslo 1/2004 Obec Studená Obecně závazná vyhláška číslo 1/2004 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu Vyvěšeno na úřední desce dne:

Více

M ě s t o K O Š Ť A N Y

M ě s t o K O Š Ť A N Y M ě s t o K O Š Ť A N Y OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2004 ze dne 19.12.2003 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Zastupitelstvo města se usneslo vydat podle ustanovení 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE

ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ČÍHAŇ č. 1 / 2003 ze dne 9.12.2003 o místních poplatcích Obecní zastupitelstvo obce Číhaň vydalo dne 9.12.2003 podle ustanovení 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. i) zákona č.128/2000

Více

Směrnice pro nakládání s pohledávkami Bytového hospodářství města Tábora

Směrnice pro nakládání s pohledávkami Bytového hospodářství města Tábora Směrnice pro nakládání s pohledávkami Bytového hospodářství města Tábora 1. Působnost směrnice 1.1. Směrnice stanoví základní pravidla a podmínky správy pohledávek bytového hospodářství (BH) města, postupy

Více

Pokyn č. D 329 k postupu správců daně vůči ručitelům v daňovém řízení č. j. 43/83 500/2009-433. V Praze dne 27. 10. 2009

Pokyn č. D 329 k postupu správců daně vůči ručitelům v daňovém řízení č. j. 43/83 500/2009-433. V Praze dne 27. 10. 2009 MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, Praha 1 skupina 051 Ústřední finanční a daňové ředitelství Lazarská 7, Praha 1 Pokyn č. D 329 k postupu správců daně vůči ručitelům v daňovém řízení č. j. 43/83 500/2009-433

Více

Dotační program vyhlášený městem Rosice

Dotační program vyhlášený městem Rosice Dotační program vyhlášený městem Rosice Podpora poskytování sociálních služeb v souladu s ustanovením 105 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2016. 1 Právní

Více

ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení

ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení Obecně závazná vyhláška města Lanškroun o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo Města Lanškroun se na svém

Více

Sbírka instrukcí a sdělení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY

Sbírka instrukcí a sdělení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2011 Sbírka instrukcí a sdělení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY Částka 8 Rozeslána dne 30. listopadu 2011 Cena 64,- Kč OBSAH: 26. I n s t r u k c e Ministerstva spravedlnosti ze dne 10.

Více

11/2007. Úplné znění vyhlášky statutárního města Plzně č. 22/2004, o místním poplatku ze psů, ve znění vyhlášky statutárního města Plzně č.

11/2007. Úplné znění vyhlášky statutárního města Plzně č. 22/2004, o místním poplatku ze psů, ve znění vyhlášky statutárního města Plzně č. 11/2007 Úplné znění vyhlášky statutárního města Plzně č. 22/2004, o místním poplatku ze psů, ve znění vyhlášky statutárního města Plzně č. 10/2007 Poplatek se platí ze psů starších 6 měsíců. Článek 1 Předmět

Více

OBEC DOLNÍ KRALOVICE

OBEC DOLNÍ KRALOVICE OBEC DOLNÍ KRALOVICE Obecně závazná vyhláška obce Dolní Kralovice č. 3/2008, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Dolní Kralovice se na svém zasedání dne 22.9.2009 usneslo vydat na základě 14 odst.

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. k dani darovací

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. k dani darovací Finančnímu úřadu v, ve, pro 02 Daňové identifikační číslo Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 01 Poplatník fyzická osoba právnická osoba 03 Rodné číslo / 04 Identifikační číslo

Více

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA Pravidla a podmínky pro podávání žádostí, rozhodování a udělování grantů v sociální oblasti města Kolína pro rok 2014 (Pravidla) Platnost a účinnost od: 14.

Více

OBEC KREJNICE. Obecně závazná vyhláška obce Krejnice č. 4/2015, o místních poplatcích

OBEC KREJNICE. Obecně závazná vyhláška obce Krejnice č. 4/2015, o místních poplatcích OBEC KREJNICE Obecně závazná vyhláška obce Krejnice č. 4/2015, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Krejnice vydalo dne 4.4.2015 podle ustanovení 14 zákona č.565/1990 Sb.o místních poplatcích, ve

Více

Poplatku podléhají psi starší tří měsíců.

Poplatku podléhají psi starší tří měsíců. OBEC Nové Dvory 592 12 Nové Dvory okres Žďár nad Sázavou http://novedvory-zr.unas.cz e-mail: nove.dvory-zr zr@seznam.cz Obecně závazná vyhláška Obce Nové Dvory č. 1/2004 ze dne 1.1.2004 Zastupitelstvo

Více

OBEC LHOTY U POTŠTEJNA

OBEC LHOTY U POTŠTEJNA OBEC LHOTY U POTŠTEJNA Obecně závazná vyhláška č. 2 / 2007 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Lhoty u Potštejna se usneslo dne 31. 8. 2007 podle ustanovení 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních

Více

ROZHODNUTÍ o prominutí/neprominutí nedoplatku na poplatku

ROZHODNUTÍ o prominutí/neprominutí nedoplatku na poplatku Příloha č. 7 vzor A... správce daně - soud č. j... tel:. Dlužník: ROZHODNUTÍ o prominutí/neprominutí nedoplatku na poplatku Podepsaný správce daně Vám z důvodů uvedených ve Vaší žádosti ze dne - z úřední

Více

ZÁSADY EVIDENCE, VYMÁHÁNÍ, ODPISY, INVENTARIZACE POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ

ZÁSADY EVIDENCE, VYMÁHÁNÍ, ODPISY, INVENTARIZACE POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ Město Nový Jičín Směrnice č. 1 /2005 ZÁSADY EVIDENCE, VYMÁHÁNÍ, ODPISY, INVENTARIZACE POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ PŘÍSPĚVKOVÝMI ORGANIZACEMI ZŘIZENÝMI MĚSTEM NOVÝ JIČÍN Článek 1 Úvod 1. Příspěvková organizace

Více

Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků ČÁST PRVN Obecná ustanovení 1 Rozsah působnosti... 2 Základní zásady daňového řízení...

Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků ČÁST PRVN Obecná ustanovení 1 Rozsah působnosti... 2 Základní zásady daňového řízení... Obsah Seznam zkratek... 10 Přehled použitých právních předpisů... 10 Slova úvodem... 12 Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků... 14 (s komentářem) ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení... 14 1 Rozsah

Více

Směrnice pro nakládání s pohledávkami územního samosprávného celku

Směrnice pro nakládání s pohledávkami územního samosprávného celku Obec Batňovice 542 37 Batňovice č. p. 4 Směrnice pro nakládání s pohledávkami územního samosprávného celku Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tato vnitřní směrnice je zpracována ve smyslu následujících ustanovení:

Více

Obec Vinařice. Obecně závazná vyhláška č. 3/2008. ze dne 15. 12. 2008

Obec Vinařice. Obecně závazná vyhláška č. 3/2008. ze dne 15. 12. 2008 Obec Vinařice Obecně závazná vyhláška č. 3/2008 ze dne 15. 12. 2008 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

Obecně závazná vyhláška obce Měňany č. 1/2014 ze dne o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška obce Měňany č. 1/2014 ze dne o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška obce Měňany č. 1/2014 ze dne 2.12.2013 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Měňany vydalo dne 2.12.2013 podle ustanovení 14 odst. 2 zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vyšehořovice č. 02/2007 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška obce Vyšehořovice č. 02/2007 o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška obce Vyšehořovice č. 02/2007 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Vyšehořovice se na svém zasedání dne 19.12.2007 usneslo na základě ust. 84 odst. 2, písm. h) a ust. 10 písm.

Více

Obecně závazná vyhláška obce Pěnčín č. 1/2003 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška obce Pěnčín č. 1/2003 o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška obce Pěnčín č. 1/2003 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Pěnčín vydalo dne 16.12.2003 podle ustanovení 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění

Více

KUPNÍ SMLOUVA o převodu vlastnictví nemovitých věcí prodejem věci mimo dražbu v rámci insolvenčního řízení

KUPNÍ SMLOUVA o převodu vlastnictví nemovitých věcí prodejem věci mimo dražbu v rámci insolvenčního řízení Mgr. Bohdana Šocová insolvenční správce Sídlo správce: Kateřinská 107/5, 779 00 Olomouc datová schránka: b7yyfne tel./fax: 585 205 508 e-mail: office@e-advokati.com KUPNÍ SMLOUVA o převodu vlastnictví

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 43/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 41 ze dne 15.01.2014 Vzorová darovací smlouva pro poskytování darů z rozpočtu městské části Praha 3 a z účelových peněžních fondů

Více

Obecně závazná vyhláška obce Hluchov č. 1/2003 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška obce Hluchov č. 1/2003 o místních poplatcích Obec : Hluchov Obecně závazná vyhláška obce Hluchov č. 1/2003 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Hluchov vydalo dne 15.prosince 2003 podle ustanovení 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních

Více

Č. j: 26/17 986/2011-262. Věc:

Č. j: 26/17 986/2011-262. Věc: MINISTERSTVO FINANCÍ sekce Daně a cla Odbor Majetkové daně, daň silniční, poplatky a oceňování Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 E-mail:podatelna@mfcr.cz Telefon: 257 041 111Fax: 257 042

Více

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 5. volební období rozpočtový výbor. USNESENÍ z 40. schůze dne 3. června 2009

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 5. volební období rozpočtový výbor. USNESENÍ z 40. schůze dne 3. června 2009 Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 5. volební období - 2009 rozpočtový výbor 679 USNESENÍ z 40. schůze dne 3. června 2009 k vládnímu návrhu zákona daňový řád (tisk 685) Po úvodním slově náměstka

Více

Zásady vymáhání a odpisu pohledávek z titulu prodlení při úhradě za nájemné nebo za služby spojené s užíváním bytů svěřených Městské části Praha 17

Zásady vymáhání a odpisu pohledávek z titulu prodlení při úhradě za nájemné nebo za služby spojené s užíváním bytů svěřených Městské části Praha 17 Městská část Praha 17, Žalanského 291 Zásady vymáhání a odpisu pohledávek z titulu prodlení při úhradě za nájemné nebo za služby spojené s užíváním bytů svěřených Městské části Praha 17 Tyto zásady byly

Více

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů Založení základní evidence evidence objektů bytů a nebytových prostor evidence pasportů bytů a nebytových prostor evidence ploch místností nebo celkových ploch objektů evidence ploch pro vytápění TUV nastavení

Více

V Z O R. Smlouvao vedení účetnictví

V Z O R. Smlouvao vedení účetnictví V Z O R Smlouvao vedení účetnictví Firma: se sídlem: zastoupená: IČO: DIČ: Bank.spojení: č.účtu: dále jen dodavatel a Firma: se sídlem: zastoupená: IČO: DIČ: Bank.spojení: č.účtu: dále jen odběratel uzavřeli

Více

Obecně závazná vyhláška obce Stařechovice č. 2/2003 o místních poplatcích. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Čl.1. ČÁST DRUHÁ Poplatek ze psů

Obecně závazná vyhláška obce Stařechovice č. 2/2003 o místních poplatcích. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Čl.1. ČÁST DRUHÁ Poplatek ze psů Obecně závazná vyhláška obce Stařechovice č. 2/2003 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Stařechovice schválilo dne 2. 12. 2003 podle ustanovení 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

Obec Březina. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2009 o místních poplatcích

Obec Březina. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2009 o místních poplatcích Obec Březina OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2009 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Březina se na svém zasedání dne 30.6. 2009 usnesením č. 125 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

OBEC VLASTEC. Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místních poplatcích

OBEC VLASTEC. Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místních poplatcích OBEC VLASTEC Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Vlastec se na svém zasedání dne 22.12.2010 usnesením č.26/2010 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

119/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 22. února 2001, Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy. 2 Vymezení pojmů

119/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 22. února 2001, Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy. 2 Vymezení pojmů 119/2001 Sb. ZÁKON ze dne 22. února 2001, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy Tento zákon

Více

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Zastupitelstvo města Brna na svém Z6/017. zasedání konaném dne 4.9.2012 schválilo změny a doplnění Pravidel poskytování

Více

OBEC VYSOČANY Obecně závazná vyhláška č. 1/2011

OBEC VYSOČANY Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 OBEC VYSOČANY Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místním poplatku ze psů Zastupitelstvo obce Vysočany se na svém zasedání dne 23. 2. 2011 usnesením č. 3/2011/26 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více