MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í"

Transkript

1 č.j.: 906/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 834 ze dne Aktualizace směrnice Rady městské části pro předpis, evidenci, vymáhání a odpis pohledávek poplatků, pokut, přestupků a jiných správních deliktů Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. aktualizaci směrnice pro předpis, evidenci, vymáhání a odpis pohledávek poplatků, pokut, přestupků a jiných správních deliktů ve znění dle přílohy č. 1, která je součástí tohoto usnesení u k l á d á 1. vedoucí ekonomického odboru 1.1. zajistit aktualizaci této směrnice na intranetu městské části Praha 3 Ing. Bohuslav Nigrin zástupce starosty Ing. Vladislava Hujová starostka městské části

2 Příloha usnesení Rady městské části č. xxx ze dne xx. xx Městská část Praha 3 Rada městské části S m ě r n i c e Rady městské části pro předpis, evidenci, vymáhání a odpis pohledávek poplatků, pokut, přestupků a jiných správních deliktů Zpracoval : odbor ekonomický 1

3 O b s a h : I. Úvodní ustanovení II. Návaznost na právní předpisy, zákony a vyhlášky III. Přehled pohledávek evidovaných, sledovaných a vymáhaných EO IV. Předpis a evidence pohledávek V. Vymáhání včas nezaplacených pohledávek VI. Exekuční řízení VII. Odpis nedobytných a promlčených pohledávek VIII. Účinnost 2

4 I. Úvodní ustanovení Systém předepisování, evidence, vymáhání a odepisování pohledávek je podmíněn dodržováním ustanovení veškerých platných zákonů a vyhlášek ve znění pozdějších předpisů, vztahujících se k jednotlivým druhům pohledávek. II. Návaznost na právní předpisy, zákony a vyhlášky Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád Zákon č. 565/90 Sb., o místních poplatcích Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon) Zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Zákon č. 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi Vyhl. MHP č.23/2003 Sb. MHP, o míst. poplatku ze psů Vyhl. MHP č. 5/2011 Sb. MHP, o míst. poplatku za užívání veřejného prostranství Vyhl. MHP č.10/2011 Sb. MHP, o míst. poplatku ze vstupného Vyhl. MHP č. 6/2011 Sb. MHP, o míst. poplatku z ubytovací kapacity Vyhl. MHP č.27/2003 Sb. MHP, o míst. poplatku za lázeňský a rekreační pobyt Přehled zkratek dle organizačního řádu Úřadu MČ Praha 3 OE - odbor ekonomický OD - odbor dopravy OK - odbor kultury OOS - odbor občansko-správní OSV - odbor sociálních věcí 3

5 III. Přehled pohledávek evidovaných, sledovaných a vymáhaných OE A. Poplatky v přímé správě OE odd. poplatků - místní poplatek ze psů - místní poplatek za lázeňský a rekreační pobyt - místní poplatek z ubytovací kapacity B. Poplatky ve správě jiných odborů úřadu městské části - místní poplatek za užívání veřejného prostranství (OD) - místní poplatek ze vstupného (OK) C. Pokuty, přestupky a jiné správní delikty - uložené v přestupkovém řízení dle zák. č. 200/1990 Sb. - uložené ve správním řízení za přestupky proti Stavebnímu zákonu dle zák. č. 183/2006 Sb. - uložené za přestupky proti zák. o pozem. komunikacích dle zák. č. 13/1997 Sb. - uložené za nesplnění povinnosti při správě daní dle zák. č. 280/2009 Sb. (Daňový řád) - uložené dle zák. o živnostenském podnikání dle zák. č. 455/1991 Sb. - pořádkové pokuty a jiné správní delikty dle zák. č. 500/2004 Sb. D. Ostatní - neprávem vyplacené dávky soc. péče (OSV) IV. 4

6 Předpis a evidence pohledávek ad A. Místní poplatek ze psů Poplatek je splatný bez vyměření k pevně stanoveným termínům. Na základě údajů, které je poplatník povinen uvést při přihlašování psa do evidence v Přiznání k místnímu poplatku ze psů jsou příslušná data zavedena do PC programu a je vytvořena databáze poplatníků. V příslušném splátkovém termínu jsou na základě těchto údajů generovány výše předepsaných splátek poplatku pro každého poplatníka a vytištěny složenky s předepsanou částkou. Složenky s uvedeným datem splatnosti jsou rozeslány jednotlivým poplatníkům. Předpisy za dané období jsou v tomtéž účetním období (měsíci) přenášeny elektronicky do odd. účetnictví úřadu městské části. Jsou souběžně evidovány jak analyticky v programu AGENDIO v odd. poplatků tak v účetním programu GINIS v odd. účetnictví, kde se rovněž promítají jak případné odpisy, které vznikly při ukončení poplatkové povinnosti před uplynutím platebního období, tak i zaúčtované platby. Souhrnná částka za každé účetní období je kontrolována se základním účetnictvím. Obě uzávěrky musí vždy za dané období souhlasit Odpovídá : OE odd.poplatků Termín : do 5 pracovních dnů po ukončení účet. období Místní poplatek za lázeňský a rekreační pobyt a místní poplatek z ubytovací kapacity. Jedná se o poplatky spolu související, splatné bez vyměření. Poplatníci se přihlásí k placení těchto poplatků a jsou zavedeni do databáze poplatníků. Každé čtvrtletí podávají přiznání k poplatku formou hlášení počtu ubytovaných osob a délky pobytu a adekvátně k tomuto hlášení jsou na účet úřadu městské části hrazeny poplatky ve vypočtené výši. Předpisy za dané období jsou v tomtéž účetním období (měsíci) přenášeny elektronicky do odd. účetnictví úřadu městské části. Jsou souběžně evidovány jak analyticky v programu AGENDIO v odd. poplatků tak v účetním programu GINIS v odd. účetnictví, kde se rovněž promítají jak případné odpisy, které vznikly při ukončení poplatkové povinnosti před uplynutím platebního období, tak i zaúčtované platby. Souhrnná částka za každé účetní období je kontrolována se základním účetnictvím. Obě uzávěrky musí vždy za dané období souhlasit. Odpovídá : OE odd.poplatků Termín : do 5 pracovních dnů po ukončení účet.období ad B. 5

7 Místní poplatky ve správě jiných odborů Tyto pohledávky jsou v analytickém účetnictví evidovány oddělením poplatků v programu AGENDIO na základě pravomocných rozhodnutí, vystavených věcně příslušným odborem úřadu městské části a předaných do OE - odd. poplatků, případně pravomocných platebních výměrů, vydaných OE tak, aby mohl být předpis za příslušné účetní období (kalendářní měsíc) elektronicky přenesen do odd. účetnictví k zavedení do základního účetnictví (v programu GINIS) v souladu s 7 zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví, t. zn. účetnictví musí být vedeno úplně, průkazným způsobem a správně tak, aby věrně zobrazovalo skutečnosti, které jsou jeho předmětem. Odpovídá : OE - odd. poplatků Termín : do 5 pracovních dnů po ukončení účet. období ad C. Pokuty, přestupky a jiné správní delikty Pohledávky, týkající se pokut (uložených ŽO), přestupků a jiných správních deliktů a pořádkových pokut, uložených ve správním řízení příslušnými odbory, jsou v odd. poplatků evidovány rovněž na základě pravomocných rozhodnutí, vystavených věcně příslušným odborem úřadu městské části a předaných do odd. poplatků tak, aby byl dodržen 7 zák. č. 563/91 Sb., o účetnictví. Předpisy za příslušné účetní období jsou z odd. poplatků elektronicky přenášeny z programu AGENDIO do odd. účetnictví do programu GINIS. Veškeré došlé platby jsou evidovány rovněž v obou programech a souhrnné částky za každé účetní období jsou vzájemně kontrolovány. Obě uzávěrky musí vždy za dané období souhlasit. Odpovídá : OE - odd. poplatků Termín : do 5 pracovních dnů po ukončení účet. období ad D.. Neprávem vyplacené dávky sociální péče jsou v odd. poplatků evidovány na základě podkladů, předávaných průběžně z OSV - odd. sociálních dávek. Zahrnují neprávem vyplacené dávky, kvalifikované jako neoprávněné čerpání prostředků státního rozpočtu, dále vyplacené dávky sociální péče, poskytnuté neprávem nebo v nesprávné výši a vrácení příspěvku na výživu dítěte. 6

8 Předpis za příslušné účetní období (kalendářní měsíc) je elektronicky přenášen z odd. poplatků (program AGENDIO) do odd. účetnictví (program GINIS). Veškeré došlé platby jsou evidovány v analytickém účetnictví v odd. poplatků i v odd. účetnictví a souhrnná částka za každé účetní období je vzájemně kontrolována. Obě uzávěrky musí vždy za dané období souhlasit. Po ukončení účetního období (měsíc) odd. poplatků odsouhlasí s odd. sociálních. dávek částky, které mají být odvedeny do státního rozpočtu a potvrzený doklad předá do oddělení rozpočtu k realizaci. Odpovídá : OE - odd. poplatků Termín : do 5 pracovních dnů po ukončení účet. období V. Vymáhání včas nezaplacených pohledávek ad A. Místní poplatek ze psů Poplatek je splatný bez vyměření k pevně stanoveným termínům. Po uplynutí splátkového termínu v příslušném období a zaúčtování všech došlých plateb jsou jako upozornění na daňový nedoplatek oddělením poplatků rozeslány upomínky ve formě vytištěných složenek s vyznačením dlužné částky za běžný rok, datem, ke kterému se dluh vztahuje a termínem splatnosti. Po uplynutí kalendářního roku se složenky-upomínky rozešlou opakovaně s uvedením celkové dlužné částky. Pokud nejsou tyto složenky zaplaceny, přistoupí se k vystavení platebního výměru se všemi zákonnými náležitostmi (rozhodnutí) a odeslání s doručením do vlastních rukou. Zákon č. 565/90 Sb. o místních poplatcích 11, odst. 3 hl. umožňuje platebním výměrem zvýšit poplatek, nezaplacený včas nebo ve správné výši, až na trojnásobek. Místní poplatek ze lázeňský a rekreační pobyt a místní poplatek z ubytovací kapacity Poplatníci každé čtvrtletí podávají přiznání k poplatku formou hlášení o počtu ubytovaných osob a počtu ubytovacích dní a adekvátně k tomuto hlášení jsou hrazeny poplatky ve vypočtené výši nejpozději do konce následujícího měsíce. V průběhu roku jsou min. 1x prováděny oddělením poplatků kontroly ubytovacích dokladů a event. zjištěné rozdíly poplatníky dopláceny. Zákon č. 565/90 Sb. o místních poplatcích 11, odst. 3 hl. umožňuje platebním výměrem zvýšit poplatek, nezaplacený včas nebo ve správné výši, až na trojnásobek. 7

9 ad B. Pohledávky místních poplatků ve správě jiných odborů Termín splatnosti těchto pohledávek je dán buď rozhodnutím věcně příslušného odboru a je v tomto rozhodnutí zřetelně uveden nebo je stanoven přímo příslušným zákonem nebo vyhláškou. V případě, že dlužník ze skupiny místní poplatky nezaplatí dlužnou částku včas po nabytí právní moci rozhodnutí nebo ve správné výši, je mu oddělením poplatků zaslán platební výměr. Jeho součástí je upozornění, že nebude-li nedoplatek zaplacen v nově stanovené lhůtě, bude vymáhán daňovou exekucí dle 178, odst. 1 zákona č. 280/09 Sb. (Daňový řád), včetně příslušných exekučních nákladů. Platební výměr je zaslán v souladu s téhož zákona.. Poplatník se může proti této výzvě odvolat, odvolání však nemá odkladný účinek. Zákon č. 565/90 Sb. o místních poplatcích 11, odst. 3 hl. umožňuje platebním výměrem zvýšit poplatek, nezaplacený včas nebo ve správné výši, až na trojnásobek ad C. Vymáhání nezaplacených pohledávek u pokut, přestupků a jiných správních deliktů, uložených v přestupkovém a správním řízení se řídí zákonem č. 280/09 Sb., (Daňový řád). Dlužník může být vhodným způsobem ( ,sms,telefon,dopis) upozorněn na nedoplatek. Jeho součástí je sdělení, že nebude-li nedoplatek zaplacen v nově stanovené lhůtě, bude vymáhán daňovou exekucí, včetně příslušných exekučních nákladů. Upozornění je zasláno v souladu s zák. č. 280/09 Sb. ad D. Vymáhání neprávem vyplacených sociálních dávek je v kompetenci OSV - odd. sociálních dávek. Doručování rozhodnutí (platebních výměrů) se řídí zásadami zákona č. 280/09 Sb., Daňový řád ( 39-51). * * * * * Dříve než se přistoupí k exekučnímu řízení, které bývá značně zdlouhavé, lze alternativně dlužníka vyzvat, aby se dostavil k ústnímu jednání a vyzvat jej k dobrovolnému splnění povinnosti včetně poskytnutí možnosti dlužnou částku splácet na základě pevně stanoveného splátkového kalendáře event. s daní posečkat (dle 156 a 157 zák. č. 280/09 Sb.) Tato možnost samozřejmě neznamená prominutí dlužné částky. 8

10 V případě, že se tyto alternativy (splátkový kalendář nebo posečkání ) minou účinkem nebo nejsou dodrženy podmínky rozhodnutí o splátkách nebo posečkání a nedoplatek není v náhradním termínu uhrazen, přistoupí se k vydání exekučního příkazu. VI. Exekuční řízení Předpokladem pro zahájení exekučního řízení je : - exekuční titul (tj. vykonatelné bezchybné a pravomocné rozhodnutí) dle 176, odst. 1 zák. č. 280/09 Sb. - znalost čísla účtu a poskytovatele platebních služeb, kde má dlužník uloženy finanční prostředky v případě přikázání pohledávky na peněžní prostředky na účtech, vedených u poskytovatelů platebních služeb, - znalost aktuálního zaměstnavatele v případě exekuce formou srážky ze mzdy u fyzické osoby. Nařízení daňové exekuce se řídí 178 zák. č. 280/09 Sb. (Daňový řád) s přiměřeným použitím zákona č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů. Při výkonu srážkami ze mzdy ( 187 zák. č. 280/09 Sb.) i přikázáním pohledávky na účtu ( 190 zák. č. 280/09 Sb.), vedeném u poskytovatelů platebních služeb se postupuje přiměřeně podle 177, odst. 1 a 2 zák. č. 280/09 Sb. (Daňový řád), případně dle ustanovení občanského soudního řádu. Exekuci lze provést rovněž prodejem movitých věcí a nemovitostí (dle zák. č. 280/09 Sb., Daňový řád). Při výkonu rozhodnutí formou exekuce lze využít příslušná ustanovení zákona č. 120/01 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti. 9

11 Efektivnost a průkaznost účetní evidence a úspěšnost vymáhání pohledávek jsou podmíněny těmito předpoklady : Vydání věcně i formálně bezchybného rozhodnutí příslušným odborem - Jméno, adresa sídla a IČO právnické osoby nebo přesné a úplné datum narození (příp. rodné číslo) a adresa bydliště fyzické osoby, pro kterou bylo rozhodnutí vystaveno, musí v celém textu rozhodnutí přesně odpovídat znění, uvedenému v Registru osob nebo Registru obyvatel, a to jak v adrese, tak ve výroku a odůvodnění. I drobná chyba v textu rozhodnutí umožňuje úspěšné odvolání dlužníka a znemožňuje další vymáhání. - Rozhodnutí musí obsahovat přesné a správné označení bankovního spojení (název poskytovatele platebních služeb, číslo účtu, konstantní, variabilní a specifický symbol), na které má být pohledávka zaplacena. Součástí rozhodnutí musí být i předání správné složenky s čitelně vyplněným správným variabilním a specifickým symbolem. Odpovídá : věcně příslušný odbor, vydávající rozhodnutí Předání 1 výtisku pravomocného rozhodnutí z příslušného odboru do ekonomického odboru - odd. poplatků nejpozději do 5 pracovních dnů po nabytí právní moci. - Pohledávka musí být zavedena do účetnictví bezodkladně po svém vzniku tak, aby účetnictví věrně zobrazovalo skutečnosti, které jsou jeho předmětem ( 7, odst. 1, zák. č. 563/91 Sb., o účetnictví ) a nevznikal nesprávný dojem o fiktivním přeplatku, ev. nedoplatku v dané položce. Zároveň jen tak může být zajištěna přesná a spolehlivá evidence pohledávek a bezchybné zaúčtování došlých plateb. Odpovídá : věcně příslušný odbor, vydávající rozhodnutí Znalost skutečného současného trvalého bydliště poplatníka (dlužníka), event. bydliště, kde se skutečně zdržuje - V případě fyzických osob lze zjistit adresu trvalého bydliště v Základním registru obyvatel, což je zvláště komplikované u cizích státních příslušníků. Odpovídá : - věcně příslušný odbor, vydávající rozhodnutí - OE - oddělení poplatků Existence a znalost čísla účtu a poskytovatele bankovních služeb poplatníka (dlužníka) - Součástí vydaného rozhodnutí je uvedení bankovního spojení žádajícího subjektu, které u místních poplatků vychází z příslušné vyhlášky (ohlašovací povinnost). Při zjišťování aktuálního čísla účtu dlužníka využije oddělení poplatků ustanovení zákona č. 280/09 Sb., Daňový řád. Odpovídá : - OE - odd. poplatků - věcně příslušný odbor, vydávající rozhodnutí 10

12 Znalost aktuálního zaměstnavatele dlužníka v případě dlužící fyzické osoby - Využití informací finančních úřadů, zdravotních pojišťoven, správy sociálního zabezpečení a pod. Odpovídá : - OE - odd. poplatků Efektivita vynaložených nákladů a předpokládaná úspěšnost vymáhání ve srovnání s výší nedoplatku v každém konkrétním případě - Nutno posuzovat individuálně podle okolností případu Odpovídá : - OE - odd. poplatků VII. Odpis nedobytných a promlčených pohledávek Postup při případném odpisu nedobytných nebo promlčených pohledávek je vázán na stejné výše uvedené zákonné předpisy. U pohledávek ze skupiny A a B (místní poplatky) je možné odepsat nedoplatek pro nedobytnost ( 158 zák. č. 280/09 Sb. Daňový řád) v případě, že byl bezvýsledně vymáhán nebo pokud by vymáhání nevedlo k výsledku nebo by náklady vymáhání přesáhly jeho výtěžek. Nedoplatek je nutné odepsat i tehdy, je-li promlčen, t. zn. v případě místních poplatků po 6 letech po roce, kdy se stal splatným, pokud nebyl nebo nemohl být v průběhu této doby učiněn úkon, směřující k jeho vybrání. Pokud tento úkon byl proveden, začíná nová promlčecí lhůta běžet znovu počátkem dalšího kalendářního roku, nejdéle po dobu 20 let od vzniku pohledávky. Odpis pohledávek ze skupiny C (pokuty, přestupky a jiné správní delikty) se řídí tímtéž zákonem. Úkony, směřující k vybrání nedoplatků, není možno provést především z důvodů uvedených výše jako předpoklad vymahatelnosti pohledávek. Znamená to, že není možno vstoupit do kontaktu s dlužníkem, neboť veškerá korespondence je doručitelná pouze fikcí, protože buď firma již neexistuje, nebo nemá právního nástupce nebo nelze zjistit současnou adresu (informace Registru osob nebo Registru obyvatel neodpovídají faktickému stavu). Jinou překážkou pro včasné provedení úkonu, směřujícího k vybrání nedoplatku je to, že není známo číslo účtu nebo název poskytovatele platebních služeb, kde má 11

13 dlužník uloženy finanční prostředky (event. dosud známé údaje neodpovídají skutečnosti) nebo v případě fyzické osoby nelze zjistit současného zaměstnavatele. Při rozhodování o odpisu nedobytných pohledávek je nutno přihlédnout ke všem výše uvedeným skutečnostem tak, aby byly naplněny všechny zákonem stanovené podmínky. V případě promlčených pohledávek se odpis provede ve dvou krocích v PC programu AGENDIO, při čemž se odepisovaná částka převede na podrozvahu, kde může vyčkávat, zda by se v průběhu další doby neobjevila jakákoli vhodná možnost dlužnou částku dodatečně vybrat.. Lhůty pro placení daně stanovuje 160 zák. č. 280/90 Sb., který však zároveň ustanovuje ve svém odst. 5, že lhůta pro placení daně končí nejpozději uplynutím 20 let od jejího počátku. Zápis o odpisu pohledávky, doplněný veškerými podklady včetně pravomocného rozhodnutí o pohledávce a provedených vymáhacích úkonech, bude uložen do spisu v odd. poplatků do doby, dokud není vybrání pohledávky ze zákona promlčeno. Poté lze celý spis archivovat, ovšem s dobou trvání 20 let. Odpovídá : - OE - odd. poplatků VIII. Účinnost Tato směrnice nabývá účinnosti dnem schválení. 12

14 Důvodová zpráva Aktualizace Směrnice Rady městské části Praha 3 pro předpis, evidenci, vymáhání a odpis pohledávek - poplatků, pokut, přestupků a jiných správních deliktů se předkládá z důvodu potřeby sjednotit zastaralá ustanovení této směrnice s platnou legislativou a zohlednit veškeré změny, které proběhly od schválení původního znění Směrnice, s velkým důrazem na způsob vymáhání pohledávek. Tyto se nově řídí zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád (původně zákon č Sb. o správě daní a poplatků).

Město Hlinsko Směrnice č. 1/2011/OVV pro postup při evidenci, vymáhání a odpisu pohledávek vydaná v souladu s ust. 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Část I. Základní

Více

Pro správu a vymáhání pohledávek

Pro správu a vymáhání pohledávek Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 3/2015 Pro správu a vymáhání pohledávek Čl. 1 Předmět 1. Vnitřní předpis (dále jen předpis) stanovuje postup při správě a vymáhání peněžitých pohledávek

Více

Vymahatelnost pohledávek v praxi

Vymahatelnost pohledávek v praxi Vymahatelnost pohledávek v praxi Obsah Legislativní rámec Vnitřní předpisy organizace Organizační zajištění a kompetence Druhy pohledávek a způsoby jejich vymáhání Závěr Legislativní rámec Zákon 128/2000Sb.,

Více

Vymáhání pohledávek (nájemné za užívání bytu a služby s tím spojené)

Vymáhání pohledávek (nájemné za užívání bytu a služby s tím spojené) Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 14 Broumov SMĚRNICE RADY MĚSTA Název : Vymáhání pohledávek (nájemné za užívání bytu a služby s tím spojené) Číslo dokumentu: SRM/15 Vydání č.: 01 Výtisk č.: 1 Účinnost

Více

NOVELA č. 1 obecně závazné vyhlášky obce Desná č. 2/2003 o místních poplatcích

NOVELA č. 1 obecně závazné vyhlášky obce Desná č. 2/2003 o místních poplatcích NOVELA č. 1 obecně závazné vyhlášky obce Desná č. 2/2003 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Desná schválilo dne 4. 3. 2004 podle ustanovení 14 zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění

Více

Obec Pluhův Žďár. Obecně závazná vyhláška č. 1/2005 o místních poplatcích

Obec Pluhův Žďár. Obecně závazná vyhláška č. 1/2005 o místních poplatcích 1 Obec Pluhův Žďár Obecně závazná vyhláška č. 1/2005 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Pluhův Žďár se na svém zasedání dne 28. 4. 2005 usnesením č. 31/05 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

O b e c T v r z i c e. Obecně závazná vyhláška. Číslo: 1/2010. o místních poplatcích

O b e c T v r z i c e. Obecně závazná vyhláška. Číslo: 1/2010. o místních poplatcích O b e c T v r z i c e Obecně závazná vyhláška Číslo: 1/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Tvrzice se na svém zasedání dne 28. 12. 2010 usneslo vydat na základě 14 ods. 2 zákona č. 565/1990

Více

OBEC MEZNO. Obecně závazná vyhláška obce Mezno. č. 1/2009, o místních poplatcích. Oddíl I. Úvodní ustanovení. Čl. 1

OBEC MEZNO. Obecně závazná vyhláška obce Mezno. č. 1/2009, o místních poplatcích. Oddíl I. Úvodní ustanovení. Čl. 1 OBEC MEZNO Obecně závazná vyhláška obce Mezno č. 1/2009, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Mezno se na svém zasedání dne 17. prosince 2009 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Oddíl I. Úvodní ustanovení. Oddíl II. Poplatek ze psů. Čl. 2 Poplatník, předmět poplatku. Čl. 3 Ohlašovací povinnost

Oddíl I. Úvodní ustanovení. Oddíl II. Poplatek ze psů. Čl. 2 Poplatník, předmět poplatku. Čl. 3 Ohlašovací povinnost MĚSTYS ZÁPY Obecně závazná vyhláška č.1/2009, místních poplatcích Zastupitelstvo městyse Zápy se na svém zasedání dne 17.2.2009 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi

Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. Duben 2012 Právní postavení obce Územní společenství občanů s právem na samosprávu Veřejnoprávní korporace vlastní majetek

Více

Obec Roseč. Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 o místních poplatcích. Část I. Článek 1 Základní ustanovení. Část II.

Obec Roseč. Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 o místních poplatcích. Část I. Článek 1 Základní ustanovení. Část II. Vyvěšeno: 19.11. 2009 Sejmuto: 6. 12. 2009-1- Obec Roseč Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Roseč vydává dne 18.11.2009 podle ust. 14, odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Obecně závazná vyhláška obce Boleradice č. 4/2005, o místních poplatcích na území obce Boleradice

Obecně závazná vyhláška obce Boleradice č. 4/2005, o místních poplatcích na území obce Boleradice Obecně závazná vyhláška obce Boleradice č. 4/2005, o místních poplatcích na území obce Boleradice Zastupitelstvo obce Boleradice se na svém zasedání dne 19. května 2005 usneslo vydat na základě 14 odst.

Více

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Čl. 1. ČÁST DRUHÁ Čl. 2 Poplatník

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Čl. 1. ČÁST DRUHÁ Čl. 2 Poplatník OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KOPŘIVNICE č. 4/2008 ze dne 11.12.2008 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

V Y H L Á Š K A č. 2/2007 o místních poplatcích

V Y H L Á Š K A č. 2/2007 o místních poplatcích V Y H L Á Š K A č. 2/2007 o místních poplatcích obce Ratenice Zastupitelstvo obce Ratenice se usneslo na svém zasedání dne 7.11.2007 Usnesením č.13 dle ustanovení 14 odst.2 zák.č. 565/1990 Sb., o místních

Více

Obsah. Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, s komentářem... 13. Úvod...10. ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení ( 1 9)...13

Obsah. Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, s komentářem... 13. Úvod...10. ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení ( 1 9)...13 Obsah Úvod...10 Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, s komentářem... 13 ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení ( 1 9)...13 HLAVA I Předmět a účel úpravy ( 1 4)...13 HLAVA II Základní zásady správy daní ( 5 9)...24

Více

ČÁST PRVNÍ Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu... 15. 1. Úvodní ustanovení... 16. 2. Obecná část o správě daní... 25

ČÁST PRVNÍ Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu... 15. 1. Úvodní ustanovení... 16. 2. Obecná část o správě daní... 25 OBSAH ÚVOD....................................................................9 Úvod k CD........................................................... 10 Konstrukce daňového řádu.............................................

Více

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A O B C E D O L A N Y č. 5/2004 o místních poplatcích

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A O B C E D O L A N Y č. 5/2004 o místních poplatcích Vyhláška č. 5/2004 o místních poplatcích Dokumenty > Obecně závazné vyhlášky vytvořeno: 13.5.2004 změněno: 13.5.2004 O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A O B C E D O L A N Y č. 5/2004 o místních poplatcích

Více

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 OBSAH ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11 ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 1. Úvodní ustanovení 16 1.1 Vymezení předmětu a účelu zákonné úpravy správy daní 16 2.

Více

MĚSTYS VRCHOTOVY JANOVICE

MĚSTYS VRCHOTOVY JANOVICE MĚSTYS VRCHOTOVY JANOVICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo městyse Vrchotovy Janovice se na svém zasedání dne 7.12.2010 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

Vyhláška obce Pamětnice

Vyhláška obce Pamětnice Vyhláška obce Pamětnice o místních poplatcích Obecní zastupitelstvo v Pamětnicích se podle 36 odst.-1 písm. f ) zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, usneslo vydat podle 15

Více

Obecně závazná vyhláška obce Morašice č. 2/2012 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška obce Morašice č. 2/2012 o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška obce Morašice č. 2/2012 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Morašice se na svém zasedání dne 21. února 2012 usneslo vydat na základě 14 odst. 2. zákona č. 565/1990 Sb., o

Více

OBEC KOROUHEV. Článek 1 Základní ustanovení

OBEC KOROUHEV. Článek 1 Základní ustanovení strana 1/5 OBEC KOROUHEV Obecně závazná vyhláška obce Korouhev č. 1/2009 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

OBEC CESKA KUBICE. Obecně závazná vyhláška obce Ceská Kubice

OBEC CESKA KUBICE. Obecně závazná vyhláška obce Ceská Kubice ", OBEC CESKA KUBICE ZASTUPITELSTVO OBCE " Obecně závazná vyhláška obce Ceská Kubice č. 1/2004 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Česká Kubice vydalo dne 30.8.2004 podle ustanovení 14 odst. 2 zákona

Více

OBEC VELKÉ BŘEZNO. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Čl. 1

OBEC VELKÉ BŘEZNO. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Čl. 1 OBEC VELKÉ BŘEZNO Obecně závazná vyhláška č. 5/2003 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Velké Březno schválilo dne 15. 12. 2003 vydat podle ustanovení 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 1064/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 989 ze dne 17.12.2014 Směrnice rady městské části k rozdělení kompetencí ve vztahu k příspěvkovým organizacím zřízeným městskou

Více

Obecně závazná vyhláška. obce Sluštice. č.2/2005 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH

Obecně závazná vyhláška. obce Sluštice. č.2/2005 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Obecně závazná vyhláška obce Sluštice č.2/2005 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Zastupitelstvo obce Sluštice schválilo a vydává dne 2.11.2005 v souladu s ust. 10 písm. d), 84 odst.2 písm.i) zákona č. 128/2000 Sb.,

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE HAMRY č 1/2009 o místních poplatcích

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE HAMRY č 1/2009 o místních poplatcích OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE HAMRY č 1/2009 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Hamry se na svém zasedání dne 26.11. 2009 usneslo vydat dle ustanovení 14 odst. (2) zákona č. 565/1990 Sb., o místních

Více

Informace GFŘ. 1. Za závažná porušení plnění povinností plátce pro účely aplikace institutu nespolehlivého plátce se považují situace kdy:

Informace GFŘ. 1. Za závažná porušení plnění povinností plátce pro účely aplikace institutu nespolehlivého plátce se považují situace kdy: GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní č.j.: 101/13-121002-506729, ve znění Dodatku č. 1, č.j. 55 366/13/7001-21002-012287 a Dodatku č. 2, č.j. 38 461/14/7001-21002-012287

Více

Obec Vinařice. Obecně závazná vyhláška č. 3/2008. ze dne 15. 12. 2008

Obec Vinařice. Obecně závazná vyhláška č. 3/2008. ze dne 15. 12. 2008 Obec Vinařice Obecně závazná vyhláška č. 3/2008 ze dne 15. 12. 2008 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE

ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ČÍHAŇ č. 1 / 2003 ze dne 9.12.2003 o místních poplatcích Obecní zastupitelstvo obce Číhaň vydalo dne 9.12.2003 podle ustanovení 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. i) zákona č.128/2000

Více

Úpravy za 4. čtvrtletí. Skutečnost k 31.12.2012

Úpravy za 4. čtvrtletí. Skutečnost k 31.12.2012 . Příjmy Příjmy vlastního hlavního města Prahy, které v upraveném rozpočtu k 3.. byly rozpočtovány ve výši 5 944 63,5 tis. Kč, byly splněny do výše 5 5 934,5 tis. Kč, tj. na 98,67 % RU. Celkový přehled

Více

Vyhláška č. 2/94 Obce Slapy n./vltavou

Vyhláška č. 2/94 Obce Slapy n./vltavou Vyhláška č. 2/94 Obce Slapy n./vltavou Starosta obce Slapy nad Vltavou vydává na základě 44 odst. 2 písm. d) a 45 písm. l) zákona o obcích č.410/1992 Sb. a v souladu s ustanovením 15 zákona č.565/1990

Více

Obec Vidochov. Obecně závazná vyhláška č. 1/2007 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH

Obec Vidochov. Obecně závazná vyhláška č. 1/2007 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Obec Vidochov Obecně závazná vyhláška č. 1/2007 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Zastupitelstvo obce Vidochov vydalo dne 24. 9. 2007 v souladu s ustanovením ust. 10 písm.d) a ust. 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000

Více

V Y H L Á Š K A o b c e P o m e z í n a d O h ř í

V Y H L Á Š K A o b c e P o m e z í n a d O h ř í V Y H L Á Š K A o b c e P o m e z í n a d O h ř í o místních poplatcích zastupitelstvo obce podle ustanovení 14 odst. 2 zákona ČNR č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů a v

Více

Poplatku podléhají psi starší tří měsíců.

Poplatku podléhají psi starší tří měsíců. OBEC Nové Dvory 592 12 Nové Dvory okres Žďár nad Sázavou http://novedvory-zr.unas.cz e-mail: nove.dvory-zr zr@seznam.cz Obecně závazná vyhláška Obce Nové Dvory č. 1/2004 ze dne 1.1.2004 Zastupitelstvo

Více

ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení

ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení Obecně závazná vyhláška města Lanškroun o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo Města Lanškroun se na svém

Více

POPLATKOVÉ PRÁVO. 4. přednáška 15. listopadu 2013

POPLATKOVÉ PRÁVO. 4. přednáška 15. listopadu 2013 POPLATKOVÉ PRÁVO 4. přednáška 15. listopadu 2013 Doplnění: Místní poplatky Správa místních poplatků Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad. Tato působnost je výkonem přenesené působnosti. Procesní úpravou

Více

Plískov Obecně závazná vyhláška č. 2/2007 o místních poplatcích

Plískov Obecně závazná vyhláška č. 2/2007 o místních poplatcích Plískov Obecně závazná vyhláška č. 2/2007 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Plískov schválilo dne 4.1.2007 v souladu s ustanovením 10 písmene d) a 84 odstavce 2, písmene h) zákona č. 128/2000 Sb.,

Více

Čl. II. Podmínky poskytnutí dotace

Čl. II. Podmínky poskytnutí dotace KARLOVARSKÝ KRAJ ZASTUPITELSTVO KRAJE Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu na realizaci opatření na ochranu před povodněmi

Více

M ě s t o K O Š Ť A N Y

M ě s t o K O Š Ť A N Y M ě s t o K O Š Ť A N Y OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2004 ze dne 19.12.2003 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Zastupitelstvo města se usneslo vydat podle ustanovení 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

OBEC DOLNÍ KRALOVICE

OBEC DOLNÍ KRALOVICE OBEC DOLNÍ KRALOVICE Obecně závazná vyhláška obce Dolní Kralovice č. 3/2008, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Dolní Kralovice se na svém zasedání dne 22.9.2009 usneslo vydat na základě 14 odst.

Více

V Z O R. Smlouvao vedení účetnictví

V Z O R. Smlouvao vedení účetnictví V Z O R Smlouvao vedení účetnictví Firma: se sídlem: zastoupená: IČO: DIČ: Bank.spojení: č.účtu: dále jen dodavatel a Firma: se sídlem: zastoupená: IČO: DIČ: Bank.spojení: č.účtu: dále jen odběratel uzavřeli

Více

119/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 22. února 2001, Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy. 2 Vymezení pojmů

119/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 22. února 2001, Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy. 2 Vymezení pojmů 119/2001 Sb. ZÁKON ze dne 22. února 2001, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy Tento zákon

Více

VNITŘNÍ PROVÁDĚCÍ PŘEDPIS č. 01/2014

VNITŘNÍ PROVÁDĚCÍ PŘEDPIS č. 01/2014 ČL. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, NÁZEV SMĚRNICE A ZÁSADY VEDENÍ ÚČETNICTVÍ 1.1 V souladu s ustanoveními stanov vydává Sdružení rodičů a přátel při uměleckých školách v Opavě se sídlem Nádražní 674/11, 746 01

Více

Čl. 1 Předmět poplatku

Čl. 1 Předmět poplatku M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 2/2003 ze dne 28. dubna 2003, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

Č. j: 26/17 986/2011-262. Věc:

Č. j: 26/17 986/2011-262. Věc: MINISTERSTVO FINANCÍ sekce Daně a cla Odbor Majetkové daně, daň silniční, poplatky a oceňování Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 E-mail:podatelna@mfcr.cz Telefon: 257 041 111Fax: 257 042

Více

Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby

Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby Příloha č. 5 Zásad Podmínky pro zajištění nájemného a úhrad za služby Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby Byty Čl. I. Preambule 1) Část A. upravuje postup, kterým Městská část Praha 15 zabezpečuje

Více

Směrnice pro nakládání s pohledávkami Bytového hospodářství města Tábora

Směrnice pro nakládání s pohledávkami Bytového hospodářství města Tábora Směrnice pro nakládání s pohledávkami Bytového hospodářství města Tábora 1. Působnost směrnice 1.1. Směrnice stanoví základní pravidla a podmínky správy pohledávek bytového hospodářství (BH) města, postupy

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2010 obce Troubelice o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška č. 2/2010 obce Troubelice o místních poplatcích Obec TROUBELICE 783 83 Troubelice 352 tel./fax: +420 585 032 108 e mail: troubelice@troubelice.cz www.troubelice.cz Obecně závazná vyhláška č: 2 Rok vydání: 2010 Datum účinnosti: 1. ledna 2011 Typ: platná

Více

Oddíl I. Oddíl II. Poplatek ze psů

Oddíl I. Oddíl II. Poplatek ze psů Obecně závazná vyhláška města Abertamy o místním poplatku ze psů, místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt, místním poplatku za užívání veřejného prostranství, místním poplatku za provozovaný

Více

Obec Březina. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2009 o místních poplatcích

Obec Březina. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2009 o místních poplatcích Obec Březina OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2009 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Březina se na svém zasedání dne 30.6. 2009 usnesením č. 125 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Pokyn č. D 329 k postupu správců daně vůči ručitelům v daňovém řízení č. j. 43/83 500/2009-433. V Praze dne 27. 10. 2009

Pokyn č. D 329 k postupu správců daně vůči ručitelům v daňovém řízení č. j. 43/83 500/2009-433. V Praze dne 27. 10. 2009 MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, Praha 1 skupina 051 Ústřední finanční a daňové ředitelství Lazarská 7, Praha 1 Pokyn č. D 329 k postupu správců daně vůči ručitelům v daňovém řízení č. j. 43/83 500/2009-433

Více

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA Pravidla a podmínky pro podávání žádostí, rozhodování a udělování grantů v sociální oblasti města Kolína pro rok 2014 (Pravidla) Platnost a účinnost od: 14.

Více

OBEC BÍLÁ Obecně závazná vyhláška č. 02/2010 o místních poplatcích

OBEC BÍLÁ Obecně závazná vyhláška č. 02/2010 o místních poplatcích OBEC BÍLÁ Obecně závazná vyhláška č. 02/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Bílá se na svém zasedání dne 21.12.2010 usnesením č. 3/26 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb.,

Více

OBEC ČERŇOVICE. Obecně závazná vyhláška č. 2/2012. o místních poplatcích.

OBEC ČERŇOVICE. Obecně závazná vyhláška č. 2/2012. o místních poplatcích. OBEC ČERŇOVICE Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 o místních poplatcích. Zastupitelstvo obce Čerňovice se na svém zasedání dne 22.3.2012 usneslo vydat podle ustanovení 14 zák. č. 565/1990 Sb., o místních

Více

OBEC MIKULOV. ze dne 20.12. 2004. o místních poplatcích

OBEC MIKULOV. ze dne 20.12. 2004. o místních poplatcích OBEC MIKULOV OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2 / 2004 ze dne 20.12. 2004 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Mikulov vydalo dne 20.12. 2004 podle ustanovení 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU

MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU K poplatku ze psů: Poplatku ze psů podléhají psi starší tří měsíců. INFORMACE K OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠCE města Benátky nad Jizerou č. 1/2011, o místních poplatcích Poplatek ze

Více

Obecně závazná vyhláška obce Úhořilka č. 3/2008,

Obecně závazná vyhláška obce Úhořilka č. 3/2008, OBEC ÚHOŘILKA Úhořilka 22, 582 53 pošta Štoky Obecně závazná vyhláška obce Úhořilka č. 3/2008, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Úhořilka se na svém zasedání dne 19.2 2008 usnesením č. 2/2008 usneslo

Více

OBEC JEŘMANICE Obecně závazná vyhláška obce Jeřmanice č. 1/2011

OBEC JEŘMANICE Obecně závazná vyhláška obce Jeřmanice č. 1/2011 OBEC JEŘMANICE Obecně závazná vyhláška obce Jeřmanice č. 1/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

OBEC VYSOČANY Obecně závazná vyhláška č. 1/2011

OBEC VYSOČANY Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 OBEC VYSOČANY Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místním poplatku ze psů Zastupitelstvo obce Vysočany se na svém zasedání dne 23. 2. 2011 usnesením č. 3/2011/26 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů Založení základní evidence evidence objektů bytů a nebytových prostor evidence pasportů bytů a nebytových prostor evidence ploch místností nebo celkových ploch objektů evidence ploch pro vytápění TUV nastavení

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2008 o místních poplatcích

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2008 o místních poplatcích OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2008 o místních poplatcích Zastupitelstvo Městyse Liteň vydalo dne 14. 2. 2008 podle ustanovení 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. k dani darovací

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. k dani darovací Finančnímu úřadu v, ve, pro 02 Daňové identifikační číslo Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 01 Poplatník fyzická osoba právnická osoba 03 Rodné číslo / 04 Identifikační číslo

Více

SMĚRNICE č. 1 / 2015

SMĚRNICE č. 1 / 2015 Obec Nadějkov SMĚRNICE č. 1 / 2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nadějkov O b s a h: I. Úvodní ustanovení, účel dotací II. Vymezení pojmů III. Druhy dotací IV. Příjemci dotací V. Náležitosti

Více

Obecně závazná vyhláška obce Rejštejn č. 3/2003 ze dne 12.11.2003 o místních poplatcích. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení

Obecně závazná vyhláška obce Rejštejn č. 3/2003 ze dne 12.11.2003 o místních poplatcích. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení Obecně závazná vyhláška obce Rejštejn č. 3/2003 ze dne 12.11.2003 o místních poplatcích Obecní zastupitelstvo obce Rejštejn vydalo dne 12.11.2003 podle ustanovení 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 1022/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 951 ze dne 25.11.2014 Odpis nevymahatelných pohledávek v roce 2014 v oblasti správy nemovitostí Rada městské části I. s o u h

Více

NEPLATNÁ - ÚČINNOST DO 31.12.2010

NEPLATNÁ - ÚČINNOST DO 31.12.2010 Vyhláška č.22/2001 Města Žďáru nad Sázavou o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu. Zastupitelstvo města Žďáru nad Sázavou

Více

Město Bělá pod Bezdězem

Město Bělá pod Bezdězem Město Bělá pod Bezdězem Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Bělá pod

Více

Poplatek ze psů. Obec Slatiny Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 o místních poplatcích

Poplatek ze psů. Obec Slatiny Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 o místních poplatcích Obec Slatiny Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Slatiny se na svém zasedání dne 14. 8. 2008 usnesením č. 23 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

OBEC ŠTĚPÁNOV NAD SVRATKOU. Obecně závazná vyhláška obce Štěpánov nad Svratkou č. 3/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

OBEC ŠTĚPÁNOV NAD SVRATKOU. Obecně závazná vyhláška obce Štěpánov nad Svratkou č. 3/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství OBEC ŠTĚPÁNOV NAD SVRATKOU Obecně závazná vyhláška obce Štěpánov nad Svratkou č. 3/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Štěpánov nad Svratkou se na svém zasedání

Více

Zastupitelstvo obce Dolní Branná schválilo dne 03.03.2004 na základě ustanovení 10

Zastupitelstvo obce Dolní Branná schválilo dne 03.03.2004 na základě ustanovení 10 O b e c D o l n í B r a n n á O b e c n ě z á v a z n á vyhláš k a obce Dolní Branná č. 3/ 2004 o m ís t n í c h poplatc í c h Zastupitelstvo obce Dolní Branná schválilo dne 03.03.2004 na základě ustanovení

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 54 - PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 54 - PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 54 - Verze 1 9. července 2012 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 54 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 43/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 41 ze dne 15.01.2014 Vzorová darovací smlouva pro poskytování darů z rozpočtu městské části Praha 3 a z účelových peněžních fondů

Více

OBEC HORKA Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o místních poplatcích POPLATEK ZE PSŮ

OBEC HORKA Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o místních poplatcích POPLATEK ZE PSŮ OBEC HORKA Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Horka se na svém zasedání dne 17. 1. 2011 usnesením č. 1. usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

OBEC DOBRÁ. Čl. 1 Správce poplatku

OBEC DOBRÁ. Čl. 1 Správce poplatku OBEC DOBRÁ Obecně závazná vyhláška č. 4/2005 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Zastupitelstvo obce Dobrá se na svém

Více

VYHLÁŠKA č.1. Obce Dobročkovice o místních poplatcích

VYHLÁŠKA č.1. Obce Dobročkovice o místních poplatcích VYHLÁŠKA č.1 Obce Dobročkovice o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Dobročkovice vydává dne 1.3.2002 podle ustanovení 15 zákona ČNR č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Více

04/30 Plnění příjmů státního rozpočtu v oblasti výběru pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

04/30 Plnění příjmů státního rozpočtu v oblasti výběru pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti Částka 3 Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu 2005 Strana 337 04/30 Plnění příjmů státního rozpočtu v oblasti výběru pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti Kontrola

Více

Obec Horní Bojanovice

Obec Horní Bojanovice Obec Horní Bojanovice Obecně závazná vyhláška č.07/2005o místním poplatcích Zastupitelstvo obce Horní Bojanovice se na svém zasedání dne 15.12.2005 usnesením usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

MĚSTO HOSTOMICE. Obecně závazná vyhláška Města Hostomice č. 3/2010

MĚSTO HOSTOMICE. Obecně závazná vyhláška Města Hostomice č. 3/2010 MĚSTO HOSTOMICE Obecně závazná vyhláška Města Hostomice č. 3/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo města Hostomice se na svém zasedání dne 17. března 2010 usnesením č. 3/2010 usneslo vydat na základě

Více

Obec Běleč 273 63 pošta Bratronice

Obec Běleč 273 63 pošta Bratronice Obecně závazná vyhláška č. 3/2007 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Běleč se na svém zasedání dne 11.12.2007 usnesením č.11/2007 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zák. č. 565/1990 Sb., o místních

Více

Pravidla Domovní správy

Pravidla Domovní správy ;/0 Městský úřad Stráž pod Ralskem Pravidla Domovní správy schválené Radou města Stráž pod Ralskem dne 20. prosince 2010 usnesením č. R/425/2010 Datum účinnosti: 1. ledna 2011 Strana 1 (celkem 5) Domovní

Více

kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí

kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí 119/2001 Sb. ZÁKON ze dne 22. února 2001, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí ve znění zákonů č. 281/2009 Sb., č. 286/2009 Sb. a č. 396/2012 Sb. Parlament se

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE BYZHRADEC ČÍSLO 12

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE BYZHRADEC ČÍSLO 12 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE BYZHRADEC ČÍSLO 12 o místních poplatcích Obecního zastupitelstvo obce Byzhradec se usneslo dne 19.11.2003 vydat podle 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 2/2004 o místních poplatcích

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 2/2004 o místních poplatcích OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 2/2004 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Újezdec se na svém zasedání dne 30.ledna 2004 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb. o místních

Více

119/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 22. února 2001, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí.

119/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 22. února 2001, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí. 119/2001 Sb. ZÁKON ze dne 22. února 2001, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí Změna: 286/2009 Sb. Změna: 281/2009 Sb. Změna: 396/2012 Sb. Parlament se usnesl

Více

ZÁSADY EVIDENCE, VYMÁHÁNÍ, ODPISY, INVENTARIZACE POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ

ZÁSADY EVIDENCE, VYMÁHÁNÍ, ODPISY, INVENTARIZACE POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ Město Nový Jičín Směrnice č. 1 /2005 ZÁSADY EVIDENCE, VYMÁHÁNÍ, ODPISY, INVENTARIZACE POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ PŘÍSPĚVKOVÝMI ORGANIZACEMI ZŘIZENÝMI MĚSTEM NOVÝ JIČÍN Článek 1 Úvod 1. Příspěvková organizace

Více

1) Obec Příbram na Moravě vybírá tyto místní poplatky (dále jen poplatky ):

1) Obec Příbram na Moravě vybírá tyto místní poplatky (dále jen poplatky ): Obec Příbram na Moravě Obecně závazná vyhláška obce Příbram na Moravě č. 2/2009, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, poplatku ze psů a poplatku ze vstupného Zastupitelstvo obce Příbram

Více

Obecně závazná vyhláška obce Nýrov č.1/2009 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška obce Nýrov č.1/2009 o místních poplatcích OBEC NÝROV Obecně závazná vyhláška obce Nýrov č.1/2009 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Nýrov se na svém zasedání dne 27.11.2009 usnesením Č. 5/09/1 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

O B E C Č U Č I C E. okres Brno - venkov. OBECNĚ ZÁVAZNÁ V Y H L Á Š K A OBCE ČUČICE č. 3 / 2003 o místních poplatcích

O B E C Č U Č I C E. okres Brno - venkov. OBECNĚ ZÁVAZNÁ V Y H L Á Š K A OBCE ČUČICE č. 3 / 2003 o místních poplatcích O B E C Č U Č I C E okres Brno - venkov OBECNĚ ZÁVAZNÁ V Y H L Á Š K A OBCE ČUČICE č. 3 / 2003 o místních poplatcích OBEC ČUČICE okres Brno venkov OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ČUČICE č. 3 / 2003 o místních

Více

OBEC Tlumačov Obecně závazná vyhláška obce Tlumačov č.4/2011

OBEC Tlumačov Obecně závazná vyhláška obce Tlumačov č.4/2011 OBEC Tlumačov Obecně závazná vyhláška obce Tlumačov č.4/2011 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Tlumačov vydalo dne 6.12. 2011 podle ustanovení 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

Obec Praskačka. Obecně závazná vyhláška č. 05/2007 o místních poplatcích

Obec Praskačka. Obecně závazná vyhláška č. 05/2007 o místních poplatcích Obec Praskačka Obecně závazná vyhláška č. 05/2007 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Praskačka se na svém zasedání dne 17.července 2007 usneslo vydat podle ustanovení 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků Obec Vysoké Vysoké 34, 59191,Žďár nad Sázavou IČO:00842397 Směrnice č. 2/2011 Inventarizace majetku a závazků Právní rámec: Zákon 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 270/2010

Více

POPIS PRÁCE V DAŇOVÉ INFORMAČNÍ SCHRÁNCE

POPIS PRÁCE V DAŇOVÉ INFORMAČNÍ SCHRÁNCE POPIS PRÁCE V DAŇOVÉ INFORMAČNÍ SCHRÁNCE Pro poskytování informací daňové správy daňovým subjektům slouží Daňová informační schránka (dále jen DIS). Naleznete zde informace o stavu osobního daňového účtu

Více

O b e c B l a ž e j o v IČ 00246298, 378 52 Blažejov 38, okr. Jindřichův Hradec, tel. 384 397 131, mob. 606 931 713, e-mail: obec.blazejov@quick.

O b e c B l a ž e j o v IČ 00246298, 378 52 Blažejov 38, okr. Jindřichův Hradec, tel. 384 397 131, mob. 606 931 713, e-mail: obec.blazejov@quick. O b e c B l a ž e j o v IČ 00246298, 378 52 Blažejov 38, okr. Jindřichův Hradec, tel. 384 397 131, mob. 606 931 713, e-mail: obec.blazejov@quick.cz Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Předmět poplatku, poplatník

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Předmět poplatku, poplatník Obecně závazná vyhláška č. 3/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Ostřetín se na svém zasedání dne 23.3. 2011 usnesením č. 16//03/2011 usneslo vydat na základě

Více

Obecně závazná vyhláška obce Telnice /2007

Obecně závazná vyhláška obce Telnice /2007 Obecně závazná vyhláška obce Telnice č. 02/200 /2007 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v obci Telnice. Zastupitelstvo

Více

Obec Sýkořice, okres Rakovník Obecně závazná vyhláška Obec Sýkořice Č.1/2004 O místních poplatcích Zastupitelstvo obce Sýkořice schválilo a vydává dne 24.11.2004 v souladu s ust. 10 písm. d), 35 a 84 odst.

Více

RU % z celku. Úpravy za 4. čtvrtletí

RU % z celku. Úpravy za 4. čtvrtletí 2. Příjmy Příjmy vlastního hlavního města Prahy, které v upraveném rozpočtu k 31. 12. 2011 byly rozpočtovány ve výši 50 545 091,70 tis. Kč, byly splněny do výše 50 077 522,65 tis. Kč, tj. na 99,07 % RU.

Více

o místních poplatcích

o místních poplatcích Město Město Albrechtice vydává obecně závaznou vyhlášku č. 1/2008 o místních poplatcích Zastupitelstvo města Město Albrechtice se na svém 20. zasedání konaném dne 27.11.2008 usnesením č. 08/20/583 usneslo

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o místních poplatcích. Zavedení místních poplatků. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o místních poplatcích. Zavedení místních poplatků. Čl. 1 Úvodní ustanovení Město Slušovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o místních poplatcích Zastupitelstvo města Slušovice se na svém zasedání dne 12. 12. 2012 usnesením č. 148/2012 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více