Novinky v oblasti účetnictví obcí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Novinky v oblasti účetnictví obcí"

Transkript

1 Novinky v oblasti účetnictví obcí V rámci probíhají reformy veřejných financí a v důsledku souvisejících změn zákonů dochází v oblasti účetnictví až k nezvykle častým změnám. Tento text navazuje na příspěvek z předchozího čísla, který se věnoval účetním odpisům majetku. Protože se v této oblasti objevily nové skutečnosti, vrátím se krátce i k tomuto tématu. Dále se budu věnovat přenesení daňové povinnosti a novému připravovanému výkazu nazývanému Pomocný analytický přehled. Změny v odpisování majetku Jak jsem již naznačil v úvodu tohoto příspěvku, došlo v poslední době, konkrétně k datu , kdy byl vydán finanční zpravodaj Ministerstva financí č. 5/2011, ke změně metodiky odpisování majetku. Ve zkratce připomenu, že účetní jednotky jsou povinny inventarizovat majetek podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. O takto inventarizovaném majetku účtují ty jednotky, které k němu mají vlastnické nebo jiné právo anebo které hospodaří s majetkem státu nebo s majetkem územních samosprávných celků, jak stanoví 28 citovaného zákona. Tamtéž je také řečeno, že se majetek odpisuje. Detaily k tomu, jaký majetek se odpisuje a jak, stanoví prováděcí vyhláška č. 410/2009 Sb. a účetní standard č A právě tento účetní standard byl ke zmíněnému datu novelizován. Vlastní změna se týká nejen textu standardu, tedy pravidel odpisování, ale také přílohy č. 1, podle které se provádí kategorizace majetku. Nejvýraznější změnou je zrušení zjednodušeného způsobu odpisování. Protože k této změně dochází po dlouhé době příprav jednotlivých účetních jednotek, které si zjednodušený způsob odpisování mohly zvolit navzdory jeho nevýhodám, které jsem jednak zmiňoval v minulém článku a jednak na semináři pro uživatele informačního systému Munis, není toto zrušení účinné hned k 1. lednu Díky přechodnému ustanovení v přidaném článku 9. účetního standardu platí, že pokud účetní jednotka použila pro účtování o odpisech dlouhodobého majetku v účetním období roku 2011 nebo 2012 zjednodušený způsob odpisování, upraví k 1. lednu následujícího účetního období, nejpozději však k 1. lednu 2013, pro takto odpisovaný dlouhodobý majetek odpisový plán, a to s přihlédnutím ke zbývající době používání majetku. Jinými slovy, zjednodušený způsob odpisování, pokud jste se pro něj letos rozhodli, můžete příští rok použít, ale na jeho konci roku musíte provést změnu odpisového plánu, abyste následující rok začali odpisovat v režimu rovnoměrného odpisování. Zdůrazňuji, že při rovnoměrném odpisování vychází doba používání majetku sice z provedené kategorizace, ale je možné ji upravit, a to zejména na základě charakteristiky dlouhodobého majetku, například materiálové podstaty a její trvanlivosti, dále charakteru prostředí, ve kterém je dlouhodobý majetek využíván, stupně intenzity jeho užívání, rychlosti morálního zastarávání, jeho opotřebení a dalších specifických podmínek. Účetní obraz odpisovaného majetku je tak jistě reálnější, a tedy správnější, než v případě zjednodušeného způsobu. Zmínil jsem, že došlo také ke změně přílohy č. 1. Ministerstvo provedlo celkovou změnu, tedy některé kódy byly přidány, některé odebrány a některé přeřazeny. Znamená to, že je třeba nyní provést celkovou kontrolu již provedené kategorizace majetku, která je samo- 4

2 Novinky v oblasti účetnictví obcí zřejmě mnohem jednodušší, pokud k ní použijete vhodný elektronický nástroj, např. modul Majetek, který je součástí informačního systému Munis (viz Obr. 1). Obr. 1. Výběr z číselníku pro kategorizaci majetku dle účetního standardu č. 708 Přenesení daňové povinnosti Novela zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v podobě zákona č. 47/2011 Sb. zavedla režim přenesení daňové povinnosti, s kterým se tak jednotlivé daňové subjekty mohly setkat od 1. dubna tohoto roku, kdy zmíněná novela nabyla účinnosti. Režim přenesení daňové povinnosti byl implementací Směrnice Rady Evropské unie 2010/23/EU ze dne 16. března 2010, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o volitelné a dočasné používání mechanismu přenesení daňové povinnosti ve vztahu k poskytnutí některých služeb s vysokým rizikem podvodů. Jak již název evropské směrnice napovídá, je toto ustanovení zaměřeno na boj proti daňovým únikům. Týká se taxativně určených případů, kterými jsou dodání zlata dle 92b, dodání zboží uvedeného v příloze č. 5 k citovanému zákonu dle 92c, obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů dle 92d a poskytnutí stavebních nebo montážních prací dle 92e. Pro posledně jmenovaný případ bude tento režim povinný až od 1. ledna 2012, pro ostatní případy platil tento režim již od 1. dubna Zmíněná příloha č. 5 obsahuje zejména komodity v podobě tříděného odpadu, a proto se s formou režimu přenesení daňové povinnosti setkaly zejména obce, které prodávají tříděný odpad. Šlo tedy o úpravy u vydaných faktur, které v tomto režimu obsahují specifické náležitosti dané novelizovaným zákonem. Příklad takové faktury vytištěné z modulu Fakturace informačního systému Munis je uveden na Obr. 2. Od 1. ledna 2012 se obce s tímto režimem budou setkávat v mnohem větší míře a již v roli metodicky náročnější, která vyžaduje nejen jiné zpracování daňového dokladu, ale také další kroky. Důvodem tohoto tvrzení je samozřejmě výše zmíněný 92e, který stanoví, že při poskytnutí stavebních prací, které podle sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace produkce (CZ-CPA) uveřejněného ve Sbírce zákonů odpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2008, plátci použije plátce režim přenesení daňové povinnosti. Co tedy tato formulace bude přesně znamenat? tel , fax

3 Pokud je obec plátce DPH a od 1. ledna 2012 bude dodavatelsky řešit stavební anebo montážní práce, bude po dodavateli, pokud je i on plátce DPH, požadovat vystavení faktury v režimu přenesení daňové povinnosti. Dodavatel bude mít povinnost fakturu v tomto režimu vystavit. Tento daňový doklad oproti běžnému daňovému dokladu nebude obsahovat výši daně, ale sdělení (formulované dle zákona, viz také Obr. 2), že výši daně je povinen doplnit a přiznat příjemce. Zdůrazňuji, že tato povinnost je podmíněna pouze tím, že dodavatel i odběratel jsou plátci DPH a vůbec nezávisí na tom, zda si obec smí nebo nesmí v daném případě uplatnit odpočet DPH na vstupu. Příjemce plnění, v našem ilustrativním případě tedy obec, po přijetí tohoto daňového dokladu na něj doplní výši daně a zároveň odpovídá za správnost tohoto výpočtu. Dále je příjemce povinen přiznat a zaplatit daň, a to ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. V případě, že jde o ekonomickou činnost a obec je oprávněna k odpočtu daně na vstupu, pak také do daňového přiznání uvede tento nárok. Z hlediska hospodaření obce a přípravy rozpočtu se tímto nic zásadního nemění, protože změna se týká pouze způsobu úhrady daně. Bez režimu přenesení daňové povinnosti zaplatí obec, která je plátcem DPH, za stavební a montážní práce dodavateli sjednanou částku plus DPH. Dodavatel odvede DPH státu. Po zavedení režimu přenesení daňové povinnosti zaplatí obec dodavateli částku bez DPH a DPH odvede státu dle pravidel pro placení daně s přihlédnutím ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Otázka nároku na odpočet se tímto nemění. Obr. 2: Faktura v režimu přenesení daňové povinnosti. 6

4 Novinky v oblasti účetnictví obcí Pomocný analytický přehled 1 Ministerstvo financí na semináři k Návrhu legislativních úprav v souvislosti s předáváním Pomocného analytického přehledu (PAP) do Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS), který se konal dne 18. října 2011, seznámilo posluchače s materiály, které byly k tomuto novému výkazu zaslány dne 30. září 2011 do vnějšího připomínkového řízení. Jedná se o připravovanou legislativní úpravu, která by měla dle plánu nabýt účinnosti k 1. lednu Nechme nyní stranou, zda legislativní proces přípravy tohoto právního předpisu může být k uvedenému datu dokončen. Spíše se krátce zmíním o tom, co tato změna dle aktuálního stavu její přípravy bude znamenat. PAP by měl být poprvé předáván v červenci 2012 za období leden až červen Nicméně s ohledem na jeho rozsah a obsah, bude třeba s tímto výkazem počítat a odpovídajícím způsobem provést případné úpravy účetní osnovy již k 1. lednu. PAP by měly dle současných návrhů v roce 2012 předávat organizační složky státu, některé jimi zřizované příspěvkové organizace, státní fondy, Pozemkový fond ČR, kraje, Regionální rady regionů soudržnosti, obce nad 1000 obyvatel a některé příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem je obec, dobrovolný svazek obcí nebo kraj. Podmínka pro příspěvkové organizace je stanovena tak, že jejichž celková aktiva musí přesáhnout ve dvou bezprostředně předcházejících účetních obdobích hranici 10 mil. Kč. Protože se jedná o zcela nový výkaz, který se svým rozsahem naprosto vymyká dosud předávaným výkazům, existuje návrh, že pro rok 2012 bude zúžen rozsah počtu vybraných účetních jednotek povinných výkaz předávat i rozsah vykazovaných údajů. Abychom si ilustrovali onen zmíněný nevídaný rozsah tohoto výkazu, uvedu, že PAP má 13 různých výstupních tabulek, které lze rozdělit do třech úrovní. V první úrovni jsou 3 tabulky, které obsahují údaje o pohybech na vybraných syntetických účtech v detailním analytickém členění. V druhé úrovni je 6 tabulek, které obsahují údaje o charakteru přírůstků a úbytků na vybraných syntetických rozvahových účtech v detailním analytickém členění, resp. rozkládají celkový obrat na předem definované kategorie změn vlivem transakcí, přecenění a ostatních změn objemu. A konečně ve třetí úrovni jsou 4 tabulky, které ve vybraných případech ještě dále a detailněji rozkládají údaje uvedené v předchozích tabulkách, zejména v členění podle jednotlivých partnerů transakce identifikovaných podle IČ. Aktuální informace o vývoji v oblasti tohoto nového výkazu Vám přineseme v dalších číslech našeho časopisu a také na našich seminářích, na které Vás tímto srdečně zveme. Nebližší z nichž se konají 6. a 7. prosince 2011 (více informací a přihlášky na IS Munis na Vaší straně Jak je z předchozího textu patrno, účetní si ani v letošním roce, ani v roce příštím od změn neodpočinou. Abyste tyto změny zvládali co možná nejlépe, dodává Vám společnost Triada informační systém Munis, v rámci kterého vždy včas a s ohledem na maximální uživatelský komfort implementuje legislativní změny. Na ukázku jsem ještě vybral modul Výkaznictví Munis (viz Obr. 3), který bude v příštím roce nositelem změn spojených s Pomocným analy- 1 Informace byly čerpány se stránek Ministerstva financí dostupných na adrese tel , fax

5 tickým přehledem, bude-li příslušná legislativa schválena, a který nyní umožňuje nejen sestavit jednoduchým způsobem všechny potřebné výkazy, ale navíc provést mnoho vnitrovýkazových i mezi-výkazových vazeb, jež zkontrolují výsledek ještě dříve, než jej pohodlně prostřednictvím modulu Komunikátor CSÚIS doručíte do Centrálního systému účetních informací státu. Obr. 3: Ukázka vnitřní kontroly účetních výkazů v modulu Výkaznictví Munis. 8

6 Přechod na nový rok v modulech Munis Přechod na nový rok v modulech Munis Tento dokument představí podrobný návod celého přechodu na rok 2012 ve všech modulech Munis, kde je tento převod potřeba provést k počátku roku. Přechod na nový rok provádějte až po instalaci verze Před každou zásadní změnou v nastavení programů nezapomeňte zazálohovat data! Kdy se provádí přechod na nový rok Přechod na nový rok lze v některých modulech Munis předpřipravit ještě během posledních měsíců roku Ve více případech však je třeba provést jej právě v okamžiku po posledním zápisu roku 2011 a před prvním zápisem roku Vlastní přechod se skládá ze dvou kroků. První je vázán na změnu roku a druhý se provádí dodatečně při aktualizaci, která by měla mít označení Přechod na nový rok prováděný k Pořadí modulů, zde uvedené, je pouze doporučené. Kancelář Přechod v tomto programu lze provést samostatně bez ohledu na další moduly systému Munis, přesto doporučujeme s Kanceláří začít, neboť pošta je to první, co by se mohlo po novém roce začít zapisovat. Přechod na nový rok se skládá ze čtyř kroků: 1. Nastavení čítačů pro rok Převod vzorů textů 3. Vytvoření nových témat 4. Archivace podacího deníku Nastavení čítačů pro rok 2012 První krok přechodu na nový rok proveďte po zapsání poslední zásilky roku 2011 (včetně zásilek dodaných do datové schránky do :59:59) a před zapsáním jakéhokoliv dokumentu nebo zásilky roku Nastavení provedete jedině pomocí servisního programu Správce Kanceláře, který naleznete v Panelu Munis ve složce Servis. Před spuštěním servisního programu Správce Kanceláře je třeba mít ukončen modul Kancelář a provedenou zálohu! Všechny kroky přechodu na nový rok jsou nevratné! Po spuštění programu potvrďte přečtení varování zatržením volby Potvrzuji, že a dále stiskněte tlačítko Pokračovat, pak přejděte na záložku Přechod na nový rok 2012, kde si ještě můžete pomocí prvního tlačítka nechat zobrazit podrobný návod přechodu. tel , fax

7 Stiskněte tlačítko 1. krok přechodu na nový rok 2012 Nastavení čítačů. Nastavení čítačů musíte ještě potvrdit, stejně jako skutečnost, že máte provedenou zálohu. Následně program provede veškeré přestavení čítačů s ohledem na Vaše nastavení Kancelářského systému. Žádná další nastavení již není třeba provádět. Správce Kanceláře ukončíte stiskem tlačítka Konec. Pokud máte jádro převedeno do ISM části a chcete-li dělat speciální výběry podle číselných řad, pak musíte v Kanceláři v menu Servis/Nastavení čítačů číselné řady volit Importovat upravenou tabulku dat ČJ z ISM do souborové části. Vzory textů Pokud používáte číslované vzory textů a chcete začít číslování v novém roce od jedničky, postupujte dle následujícího návodu. V opačném případě můžete tento krok přeskočit. Vynulování počítadla u vzorů textů znamená nejdříve založení nového typu textu v menu Servis/Číselníky/Texty/Číselník typů textů. Při tom je vhodné dát do názvu nového typu označení roku 2012 (např. Objednávky 2012). Potom přejděte do číselníku vzorů (menu Servis/Číselníky/Texty/Číselník vzorů textů), kde přejděte na detail příslušného vzoru. Tam stiskněte tlačítko Odvození (kopie) nového vzoru. Při tom většinou není třeba vytvářet též fyzickou kopii vzoru (první otázka), ale určitě je potřeba změnit typ (druhá otázka). Z typů vyberte nově připravený typ pro rok Tím je připraven nový typ a jemu příslušný vzor, který se bude opět číslovat od jedničky. Po odvození vzorů je dobré ještě upravit jeho popis, aby byl srozumitelnější pro použití. Vytvoření nových témat Jsou-li využívána témata s číslováním dokumentů v rámci roku, je třeba témata příslušná pro rok 2011 uzavřít a vytvořit nová témata pro rok Protože se to může týkat jak společných témat, tak témat útvaru nebo konkrétního pracovníka, neprovádí tento krok správce IS Munis, ale každý pracovník (správce tématu) sám. Je tedy vhodné seznámit s touto skutečností příslušné odpovědné pracovníky. Archivace podacího deníku Tento krok přechodu lze provést kdykoliv po provedení předchozích popisovaných kroků. Archivaci podacího deníku doporučujeme provést v okamžiku, kdy jsou označeny za vyřízené všechny zásilky roku 2011 a Vy si chcete vytisknout podací deník za rok Dokud není proveden tento krok, není sice možné zpětně tisknout podací deník za rok 2011 a v aktuálním deníku se objevují na střídačku zápisy z roku 2012 a staré z roku 2011, ale vyhledání nevyřízených zásilek a jejich zpracování je rychlejší. Jakmile provedete archivaci podacího deníku, rozdělí se správně záznamy let 2011 a 2012 a lze bez problémů oba podací deníky tisknout. K práci se zásilkami roku 2011 pak můžete použít buď pracovní stůl žlutá kniha dokumentů, nebo prohlížení archivu podacího deníku, který je ale přístupný pouze pro uživatele s příslušnými většími právy. 10

8 Přechod na nový rok v modulech Munis Vlastní archivaci spustíte ze servisního programu Správce Kanceláře, jehož spuštění je podrobně popsáno v kapitolce Nastavení čítačů pro rok Před spuštěním servisního programu nezapomeňte zálohovat! V programu Správce Kanceláře přejděte na záložku Přechod na nový rok 2012 a použijte tlačítko 2. krok přechodu na nový rok 2012 Archivace podacího deníku. Nutnou podmínkou je předchozí provedení prvního kroku přechodu nastavení čítačů. Start archivace je třeba ještě potvrdit stejně jako skutečnost, že máte provedenou zálohu. Následně program provede automatické vyhledání poslední zásilky roku Pokud nejste s vyhledáním spokojeni, můžete jej vybrat ručně tlačítkem Ruční výběr poslední zásilky roku Vlastní archivaci potom zahájíte pomocí tlačítka Vytvořit archiv roku 2011 a přesunout zásilky roku 2011 až do vybrané zásilky do tohoto archivu. Správce Kanceláře ukončíte stiskem tlačítka Konec. Legalizace a vidimace Pro každou aktuální knihu je potřeba založit v novém roce novou. To se provede v menu Servis/Číselníky Legalizace a vidimace/číselník ověřovacích knih tlačítko Přechod na nový rok. Pro ISVS to bude Servis/Číselníky Evidence výstupů ISVS/Číselník knih Evidence výstupů ISVS tlačítko Přechod na nový rok. Tlačítko provede korektní odvození aktuální knihy na nový rok. Je možné provést úpravu názvu knihy. V názvu knihy je vhodné uvádět i rok, pro který je kniha platná, např. Rok 2012 nebo Novák 2012 (v případě více knih více pracovníků). V případě více knih se mohou založit všechny najednou. Před zápisem prvního záznamu v novém roce je vhodné, aby se postupně každý pracovník přihlásil do programu a provedl nové nastavení své předvybrané knihy v Servis/Nastavení záložka Výchozí/Legalizace (vidimace). V případě, že se využívá vazba na Pokladnu, je ještě vhodné vybrat i novou vazebnou pokladnu v Servis/Nastavení záložka Vazby (předpokladem je provedený přechod na nový rok v modulu Pokladna). Ekonomické moduly Přechod na nový rok v ekonomických modulech má doporučené pořadí, které je vhodné dodržet. Před přechodem na nový rok zálohujte všechna data modulů Munis! Tato část přechodu v podstatě nezávisí na tom, jaké období je v účetnictví otevřeno, ani zda-li máme již vše z roku 2011 zaúčtováno. Fakturace Přechod na nový rok ve Fakturaci provádějte až po zapsání všech faktur roku 2011 (pro neplátce DPH je rozhodné datum Došlo resp. Vystaveno, které musí být nejpozději , pro plátce DPH bude vydána samostatná metodika okamžiku přechodu). Přechod na nový rok je možný provádět pouze při jednom přihlášeném uživateli. Způsob odpovídá měsíčním uzávěrkám v Účetnictví. Proto v případě, že program hlásí více přihlášených uživatelů a jste si jisti, že v daném okamžiku pracuje s modulem Fakturace pouze jediný užitel , fax

9 vatel, ukončete také tento program a spusťte Stav fakturace, kde nastavte počet pracujících uživatelů na hodnotu 0. Pak se vraťte do modulu Fakturace a pokračujte v krocích přechodu na nový rok Použijete menu Archivy a změny roku/přechod na nový rok. Sled akcí přechodu na nový rok začnete stiskem tlačítka Přechod do nového roku. Následně se program pokusí připravit číselné řady dalších plateb, dalších příjmů a faktur pro nový rok. Číselné řady dalších plateb jsou vždy vázány na jeden typ a tak je počítač nastaví automaticky. U číselných řad faktur (došlých i vydaných) a dalších příjmů může být mnoho možností, a proto program po vytvoření nových řad pro rok 2012 nabídne číselník k úpravě. Vazby na nové dokladové řady účetnictví program nastaví automaticky. Po provedení vizuální kontroly zavřete číselník tlačítkem Zavřít. Program ohlásí, že byl změněn aktuální rok na 2012, čímž je přechod na nový rok pro modul Fakturace dokončen. Budete-li nyní zadávat nové faktury nebo další platby, budou se jejich předpisy automaticky připravovat pro účetnictví roku Pokud nebyla před tím odpovídající účetní dokladová řada pro nový rok (konvence 99XXXX) založena ručně (zakládat řadu ručně není doporučeno) v modulu Účetnictví, program se pokusí ji založit v tento okamžik (její parametry je pak vhodné zkontrolovat v modulu Účetnictví). Pokud se založení z modulu Fakturace nepodaří, je vhodné toto provést následně ručně v Účetnictví (po konzultaci s hotline). Pokladna Pokladny pro rok 2011 si lze připravit libovolně dopředu ještě v době prosince 2011 (pokud si pokladnu připravujete ještě před posledním pokladním dokladem věnujte pozornost dotazu na převod zůstatku). Pokladnu, v níž jste zadávali doklady roku 2011, potom na konci prosince pouze uzavřete a nový měsíc již neotevírejte. Přechod na leden 2012 uskutečníte změnou pokladny (menu Pokladna/Změna pokladny). Vytvoření pokladny pro rok 2012 pak provedete v seznamu pokladen (menu Servis/Seznam pokladen), kde pro každou pokladnu, kterou jste v roce 2011 používali, stisknete tlačítko Přechod na nový rok. Toto tlačítko založí kopii pokladny, nastaví nové vazebné účetní dokladové řady a předpřipraví název pokladny. Přesto doporučujeme založenou kopii pokladny pozorně zkontrolovat a změnit barevné odlišení, které Vám zajistí přehlednější výběr pokladny v lednu Pokud se založení dokladové řady z modulu Pokladna nepodaří, je vhodné toto provést následně ručně v Účetnictví (po konzultaci s hotline). Po potvrzení založení kopie pokladny tlačítkem OK se program zeptá, zda si též přejete zkopírovat vzory pokladních dokladů a textů v PK. Je nanejvýš vhodné toto potvrdit. Pokud v okamžiku přechodu bude nenulový zůstatek pokladny, pak průvodce přechodem na nový rok nabídne převést i tento zůstatek (viz info níže pro příspěvkové organizace). Pokud jste rozpočtovou organizací, pak na otázku Přejete si ho(je) nastavit jako počáteční stav(-y) v novém roce vyberte odpověď Ne. Předvybraná odpověď je Ano. 12

10 Přechod na nový rok v modulech Munis Až do aktualizace na konci měsíce ledna se používá k práci modul s názvem Pokladna 2011 (nepřejmenovávejte!), v němž máte vytvořenou pokladnu pro rok 2012 (v jejím názvu by se měl pro přehlednost vyskytovat letopočet 2012). V programu existuje pro příspěvkové organizace možnost kopírovat zůstatek pokladny při přechodu na nový rok. Je potřeba si ale uvědomit, že přechod na nový rok v případě nenulového zůstatku pokladny je možný pouze v okamžiku po zapsání posledního pokladního dokladu starého roku. Jinak by došlo k přípravě pokladny se zůstatkem, který je aktuální v okamžiku provedení přechodu. Pro dřívější přípravu pokladny zůstává i nadále platný původní postup pro přechod na nový rok, tedy že je nutné po výběru nové pokladny spustit inicializaci, kde se zadá aktuální zůstatek. Důležité, používáte-li více pokladen pro rok 2011 s odlišením přímo v čísle dokladu: tj. máte-li posunut čítač pokladny pro odlišení čísel dokladů z jednotlivých pokladen, nezapomeňte čítač posunout i v novém roce. Posunutím čítače se myslí situace, kdy úřad má v roce 2011 dvě (a více) pokladny s doklady číslovanými např. P , P , P , (v první pokladně) resp. P , P , P , (v druhé pokladně). Takového číslování bylo dosaženo zvětšením hodnoty čítače z hodnoty 1 o na hodnotu resp před pořízením prvního pokladního dokladu. Nově by u takové pokladny po stlačení tlačítka Přechod na nový rok měl program automaticky zjistit, že zde takový posun čítače je a bude nabídnuto jeho převedení do nového roku (viz pole Posun čítače na formuláři). Pokud tento posun není správně detekován (je-li posunutí jen o menší hodnotu, např nebo 10000), je nutné pole Posun čítače před uložením nové pokladny vyplnit ručně. Poplatky Přechod na nový rok v modulu Poplatky se sestává ze tří částí: přestavení vazby na Pokladnu, kontroly číselníku poplatků a hromadné generování předpisů. Přestavení vazby na pokladnu provedete v menu Servis/Nastavení, záložka Vazby. Novou pokladnu vyberte v poli Použitá pokladna. Toto nastavení je lokální, vázané na stanici, po nastavení restartujte aplikaci Poplatky. Změnu použité pokladny též stačí provést při provedení první hotovostní úhrady v roce 2012 (do staré pokladny stejně program nedovolí zadat úhradu s lednovým datem). Při kontrole číselníku poplatků je zejména dobré opravit všechny sazby, pokud se pro rok 2012 mění, data splatnosti a provést kontrolu předkontace předpisů i úhrady. Pozornost je dobré věnovat způsobu zaokrouhlení, kde by mělo být nastaveno zaokrouhlování na koruny. Pokud používáte alespoň u jednoho z poplatků předkontaci předpisu (viz detail jednotlivých poplatků v číselníku), je třeba nastavit novou odvozenou dokladovou řadu pro předkontace předpisů (řada s 99 na začátku). Vše lze automaticky provést tlačítkem Přechod na nový rok v konfiguraci Poplatků na záložce Účetnictví. Program se pokusí v tento okamžik založit dokladovou řadu (její parametry je pak vhodné zkontrolovat v modulu Účetnictví). Pokud se založení z modulu Poplatky nepodaří, je vhodné toto provést ručně v Účetnictví (po konzultaci s hotline) a následně ověřit, že je v Poplatcích správně nastavena Dokladová řada pro předkontace předpisů, resp. pokud používáte automatické vytváření předkontačního dokladu předpisu pro změnové operace na předpisech, též Dokladová řada pro předkontaci změn tel , fax

11 v předpisech a splátkách (opět řada s 99 na začátku, může být shodná se standardní předpisovou předkontační řadou). Pokud se používají předkontace předpisů i pro poplatky z modulu Komunální odpad, pak je nutné použít tlačítko pro novou řadu před prvním předepisováním z Komunálního odpadu. Výše uvedené nastavení dokladových řad je nutné provést před prvním vytvářením předpisů (generování) v novém roce! Nyní je možno pokračovat generováním předpisů pro nový rok. Hromadné generování předpisů je vhodné provádět pouze při jednom přihlášeném uživateli do modulu Poplatky. Některé instalace (nastavení) modulu toto přímo vyžadují. V případě, že program nedovolí spustit hromadné generování a jste si jisti, že s modulem nepracuje jiný uživatel, ukončete Poplatky a spusťte program Stav poplatků, kde nastavte počet pracujících uživatelů na hodnotu 0. Pak můžete opět spustit modul Poplatky a znovu začít generování. Při generování předpisů, ať už hromadném nebo individuálním, se automaticky vytváří účetní předkontace předpisu (máte-li jejich vytváření povoleno). Vzhledem k tomu, že jsme si již dříve v modulu Účetnictví připravili dokladovou řadu předpisů poplatků a nastavili ji v poplatcích k použití, měla by se automaticky předkontačním dokladům přidělit nová účetní dokladová řada. Dokladová řada má číslo začínající ciframi 99 a v názvu rok Pokud tedy máte povoleno vytváření účetní předkontace předpisů, doporučujeme po prvním generování správnost dokladové řady u nově vytvořené předkontace předpisu zkontrolovat (menu Servis/Předkontace/Tisk a mazání, setříděno podle data, bude se jednat o jeden z posledních předkontačních dokladů). Pokud došlo k přidělení jiné řady, dostane se předpis do účetních předpisů roku 2011, což je nežádoucí. Dokud není provedena aktualizace (konec měsíce ledna) lze toto ještě opravit v servisu předkontace opravit spolu s příslušnou úpravou čítače dokladové řady v Účetnictví. Volitelným krokem postupu přechodu na nový rok je nastavení výchozího aktuálního období pro výběry na rok 2012 (Servis/Nastavení/Další). Komunální odpad Proveďte zálohu dat! Spusťte modul Komunální odpad a zvolte menu Servis/Převod na rok Dojde k ukončení modulu Komunální odpad a ke spuštění externího programu Převod modulu Komunální odpad. 1. Na záložce Inicializace období zkontrolujte aktuální období, nové období, případně opravte typickou sazbu. Zaškrtávací políčko Nastavit toto období jako aktuální zaškrtněte podle toho, zda chcete již nastavit nové období jako aktuální. Pozor, veškeré změny provedené u plátce/poplatníka v minulém období až po převodu dat se v novém období samozřejmě neprojeví 2. Stiskněte tlačítka Inicializace období, Inicializace číselníků 3. Zkopírujte aktuální číselníky tlačítka Slevy a Splátkové kalendáře. 4. Pokračujte na další záložce Převod do nového období. Zaškrtávací políčka případně upravte podle toho, jaká nastavení chcete kopírovat z minulého období. Stiskněte tlačítko Převod. Před převodem můžete na záložce Budoucí plátce zkontrolovat, u kterých poplatníků byl změněn budoucí plátce. Možnost Nepřevádět vazbu poplat- 14

12 Přechod na nový rok v modulech Munis ník plátce (každý samoplátce) zvolte pouze v případě, že nechcete zachovat vazby a tyto vazby chcete znovu tvořit. Tím je převod dat ukončen, na záložce Protokol najdete informace o změněném plátci (změny v případě, že byl zvolen nový budoucí plátce nebo aktuální plátce v novém období již neexistuje). Převodní program můžete ukončit. V modulu Komunální odpad zkontrolujte číselníky splátkových kalendářů a slev/částek pro nové období V Konfiguraci (menu Servis/Nastavení) zkontrolujte nastavení variabilního symbolu, korespondujícího poplatku, výchozího splátkového kalendáře a slev. Pokud nebyly kopírovány variabilní symboly z roku 2011, je třeba je nově vygenerovat (menu Servis/Generovat VS) (event. i SS). Tím je převod dokončen. V modulu Komunální odpad není třeba zakládat nové období (2012), to zakládá převodní program. Do nového období jsou převedeni všichni plátci a poplatníci z minulého období, kterým nebylo přihlášení ukončeno. Vztahy poplatník/plátce jsou zachovány. Pokud byl u poplatníka zvolen jiný budoucí plátce, je poplatník přiřazen k tomuto plátci. Pokud bylo přihlášení plátce určitého poplatníka v minulém období ukončeno, tak je v novém období poplatník nastaven jako samoplátce. Přihlášení do Poplatků se děje ke stejnému poplatku, vytvoří se nový předpis na aktuální období (pro existující přihlášení). Majetek Přechod na nový rok v modulu Majetek se bude řešit až následně převodním programem do nového modulu. Pro příspěvkové organizace, které nepřecházejí k na nový způsob odpisování, je zachován původní postup. tj. v menu Servis/Nastavení, záložka Období přepsat aktuální období na až Pokud se používá vazba na Účetnictví, je od verze usnadněna práce se založením dokladových řad. Vše nastaví tlačítko Nový rok na podzáložce Účetnictví záložky Vazby v menu Servis/Nastavení. Tvorba rozpočtu Změna roku v modulu Tvorba rozpočtu (pozor nejedná se o součást modulu Účetnictví, ale o samostatný modul), provedete jednoduše v menu Servis/Nastavení, kde na záložce rozpočet změníte Rok na Účetnictví Moduly Pokladna, Poplatky, Fakturace a Majetek si zakládají účetní dokladové řady samy. Pokud některý z těchto modulů při přechodu na nový rok ohlásil, že se to nezdařilo, pak proveďte založení dokladové řady po konzultaci s hotline ručně. Pokud se používá modul Rozúčtování mezd, volte v Účetnictví menu Servis/Číselníky/Dokladové řady. Najděte dokladovou řadu pro rozúčtování a stiskněte tlačítko Odvodit řadu pro nový rok (pokud si nejste jisti, které řady se to týká, raději volejte hotline), ktetel , fax

13 ré založí kopii dokladové řady, označí ji číslem 99AAA, kde AAA je původní číslo řady, a nastaví čítač řady na hodnotu 1. Pro žádné další dokladové řady nové neodvozujte, zejména to nesmí být provedeno pro řady účtované přes nový doklad (tj. dokladové řady typu Účetnictví bankovní výpisy), což by mohlo způsobit nemožnost provedení roční závěrky. Po vytvoření každé odvozené dokladové řady je dobré v menu Servis/Číselníky/Dokladové řady zkontrolovat, zda je její čítač nastaven na hodnotu 1 a zda maska odpovídá požadavkům úřadu. Při tomto odvozování máte jedinečnou šanci (poprvé a naposledy!) změnit způsob číslování dokladové řady, a to jak její předčíslí, tak kořen typu CCCC nebo XXXX. Doporučujeme u všech dokladových řad týkajících se předpisů faktur, dalších plateb a u dokladových řad týkajících se pokladny (pro typ pokladna-doklady jen v případě, že účtujete po jednotlivých pokladních dokladech přes pracovní stůl) změnit CCCC na XXXX, což sladí účetní čísla dokladů s čísly dokladů v příslušných agendách. Pro každou dokladovou řadu vytvářejte vždy jen jednu její kopii. Samozřejmě je možné z různých důvodů připravit více dokladových řad, než bylo v roce V takovém případě doporučujeme nazývat a číslovat je podobně jako řady vytvořené kopií původních. Tedy v názvu začít označením roku a číslo volit ve tvaru 99AAA, kde AAA je označení, pod nímž bude řada přístupná po celý rok 2012 po aktualizaci

Přenesení daňové povinnosti. Běžný obchodní proces s DPH. Přenesení daňové povinnosti. Mgr. Tomáš Lechner

Přenesení daňové povinnosti. Běžný obchodní proces s DPH. Přenesení daňové povinnosti. Mgr. Tomáš Lechner Mgr. Tomáš Lechner Běžný obchodní proces s DPH Dodavatel vystaví fakturu na dodávku a prodejní cenu zatíží DPH fakturu zaúčtuje do výnosů zaúčtovanou DPH na výstupu vykáže ve výkazu DPH jako svůj závazek

Více

Převod dat z programu STEREO

Převod dat z programu STEREO Převod dat z programu STEREO Tento návod řeší nezbytné kroky, které je nutné provést před, v průběhu a po samotném převodu dat mezi programy Stereo 18 a DUEL 6.1. Jednotlivé kroky na sebe navazují a zajistí

Více

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22 Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22 Nastavení základní konfigurace Údaje o firmě záložka Finanční úřad změny v souvislosti se změnou číselníku Finančních úřadů, proveďte

Více

Přenesení daňové povinnosti. Metodika vykazování DPH. www.money.cz

Přenesení daňové povinnosti. Metodika vykazování DPH. www.money.cz Přenesení daňové povinnosti Metodika vykazování DPH www.money.cz 2 Money S5 Přenesení daňové povinnosti Metodika vykazování DPH v režimu přenesení daňové povinnosti Režim přenesení daňové povinnosti (dále

Více

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví Allegro účetnictví Obsahuje zákonem vyžadované agendy podvojného účetnictví a tvoří jádro celého systému. Standardní bloky zahrnují účetní knihu, faktury přijaté a vydané, banky, pokladny a přiznání DPH.

Více

Navedení počátečních stavů. Přechod na Money S4 bez převodu účetních dat. www.money.cz

Navedení počátečních stavů. Přechod na Money S4 bez převodu účetních dat. www.money.cz Navedení počátečních stavů Přechod na Money S4 bez převodu účetních dat www.money.cz 2 Money S4 Navedení počátečních stavů Navedení počátečních stavů Účetnictví je kontinuální proces. Při přechodu na nový

Více

Snadné podvojné účetnictví

Snadné podvojné účetnictví Snadné podvojné účetnictví Ver.: 3.xx Milan Hradecký Úvodem : Program je určen pro malé a střední neziskové organizace a umožňuje snadné zpracování účetních dokladů a způsob zápisu připomíná spíše zápis

Více

2HCS Fakturace 3 - přechod na rok 2008 - - změna snížené sazby DPH na 9% - - převod dat z předchozího roku -

2HCS Fakturace 3 - přechod na rok 2008 - - změna snížené sazby DPH na 9% - - převod dat z předchozího roku - 2HCS Fakturace 3 - přechod na rok 2008 - - změna snížené sazby DPH na 9% - - převod dat z předchozího roku - Autor: Tomáš Halász - 776 052 219 pro verzi: 3.5.100 a novější 2H C.S. s.r.o. dne: 22.12.2007

Více

Přenesení daňové povinnosti DPH metodika

Přenesení daňové povinnosti DPH metodika Přenesení daňové povinnosti DPH metodika JUDr. Bohumír Čech ZÁKON č. 47 ze dne 9. února 2011, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 92a Režim přenesení

Více

Změny od 1. 4. 2011 v SW 6K modul účetnictví

Změny od 1. 4. 2011 v SW 6K modul účetnictví Změny od 1. 4. 2011 v SW 6K modul účetnictví Popis k verzi 11.04.2 1. Datum přijetí dokladu ( 73) týká se tuzemských přijatých plnění - ř. 40, 41. Je-li tedy datum obdržení (=přijetí) dokladu následující

Více

HOTELOVÉ SYSTÉMY. http://www.altopraha.cz. ALTO PRAHA & Digital Action Hotelové systémy 1

HOTELOVÉ SYSTÉMY. http://www.altopraha.cz. ALTO PRAHA & Digital Action Hotelové systémy 1 HOTEL - 2000 Postup při změně sazeb DPH k 1.1.2013 (změna sazeb DPH 14% 15% a 20% 21%) Vážení uživatelé programu HOTEL-2000, tento dokument obsahuje základní informace, potřebné pro úspěšnou instalaci

Více

SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS

SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS Následující popis je určen pro standardní instalaci SB KOMPLET u pro jednu firmu (mono i síťová verze), vzhledem k velké variabilitě SB KOMPLET u se jednotlivé

Více

Průvodce hladkého přechodu na jinou sazbu DPH

Průvodce hladkého přechodu na jinou sazbu DPH Průvodce hladkého přechodu na jinou sazbu DPH Připravte svůj obchod na rok 2013! Připravili jsme pro Vás postup, který ve Vašem e-shopu umožní efektivně nastavit změnu účtování DPH, která přichází 1.1.2013.

Více

Metodika: DPH režim přenesení daňové povinnosti v roce 2012

Metodika: DPH režim přenesení daňové povinnosti v roce 2012 1 Úvod Režim přenesení daňové povinnosti (dále jen RPDP) je v zákoně o DPH číslo 235/2004 Sb. definován od 1.4.2011. Po zbytek roku 2011 byly v platnosti 92 92d, které řešily obchodování se zlatem, emisními

Více

Přenesení daňové povinnosti. Režim přenesení daňové povinnosti o co se jedná?

Přenesení daňové povinnosti. Režim přenesení daňové povinnosti o co se jedná? Přenesení daňové povinnosti Téma: Použití režimu přenesení daňové povinnosti 92a Zákona o DPH Program: SKLAD 8 od verze 8.5.7.1 Vypracoval: Tomáš Vrba (oddělení technické podpory) Revize: 31.7.2012 (verze

Více

Nastavení pro účtování faktur v režimu samozdanění od 1.1.2012

Nastavení pro účtování faktur v režimu samozdanění od 1.1.2012 Nastavení pro účtování faktur v režimu samozdanění od 1.1.2012 Úvod Novela zákona 235/2004 o dani z přidané hodnoty, která vstoupila v platnost od 1.4.2011, stanovila v 92 režim pro přenesení daňové povinnosti

Více

Přehled funkcí verze Express a Standard

Přehled funkcí verze Express a Standard Přehled funkcí verze Express a Standard ExWin 2.1 přehled vlastností a funkcí Funkce Verze Express Verze Standard Poznámka Licenční podmínky Placená verze NE Potřeba program registrovat. NE Pokud není

Více

DATIS PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Změny 2015

DATIS PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Změny 2015 DATIS PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Změny 2015 verze 15.05.2 25.5.2015 Kontrola neobsazených čísel Oprava chyby při kontrole neobsazených čísel v případě duplicitních čísel faktur. verze 15.05.1 02.5.2015 Režim

Více

Modul Zásoby-Převod firmy do nového roku Materiál pro samostudium +1156

Modul Zásoby-Převod firmy do nového roku Materiál pro samostudium +1156 Modul Zásoby-Převod firmy do nového roku Materiál pro samostudium +1156 6.2.2015 Major Bohuslav, Ing. Datum tisku 13.7.2015 2 Modul Zásoby-Převod firmy do nového roku Modul Za soby-pr evod firmy do nove

Více

Opravné položky k pohledávkám

Opravné položky k pohledávkám 1) Legislativa 2) Příklad na tvorbu a zaúčtování opravných položek 3) Nastavení programu před vlastním zpracováním opravných položek 4) Tvorba a zaúčtování opravných položek 5) Tvorba a zaúčtování opravných

Více

1 Doklady... 1. 2 Finance... 9. 2.1 Vyřazení majetku při účtování na účet 641...9 2.2 Vyhledání a označení nepoužívaných účtů...9. 3 Mzdy...

1 Doklady... 1. 2 Finance... 9. 2.1 Vyřazení majetku při účtování na účet 641...9 2.2 Vyhledání a označení nepoužívaných účtů...9. 3 Mzdy... Obsah 1 Doklady... 1 1.1 Změna sazeb DPH v roce 2012...1 1.1.1 Číselník sazby DPH...1 1.1.2 Číselník typů sazeb DPH...2 1.1.3 Zadání dokladu z hlediska sazeb DPH...3 1.1.4 Změna sazby DPH ve skladu...4

Více

Novinky a nastavení ve verzi OZO 2014.001

Novinky a nastavení ve verzi OZO 2014.001 Novinky a nastavení ve verzi OZO 2014.001 1. Nastavení služeb z internetu Pro používání téměř všech novinek v programu (ověření u FÚ, načítání adres, elektronická hlášení na FÚ apod.) je nutné program

Více

Pokyny pro zahájení účetního roku 2015

Pokyny pro zahájení účetního roku 2015 Pokyny pro zahájení účetního roku 2015 1 Výpis změn ve směrné účtové osnově Na základě vyhlášky č. 473/2013 Sb. a vyhlášky č. 301/2014 Sb., kterými se novelizuje vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí

Více

Spravování majetku Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3

Spravování majetku Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3 Spravování majetku Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3 Copyright Příklady - Majetek 1 Obsah Daňová evidence... 2 Dlouhodobý hmotný majetek (pořízení,

Více

3 Evidence DPH... 8. 4 Platební příkazy... 10. 4.1 Zveřejněné bankovní účty (verze 23.040)...10. 5 Ostatní... 11

3 Evidence DPH... 8. 4 Platební příkazy... 10. 4.1 Zveřejněné bankovní účty (verze 23.040)...10. 5 Ostatní... 11 Obsah 1 Finance... 1 1.1 Úzký peněžní deník (verze 23.010)...1 1.2 Automatické opravy v deníku po změně primárního dokladu (verze 23.040)...1 1.3 Přehled nezaúčtovaných dokladů (verze 23.040)...1 1.4 Text

Více

Evidence a zpracování záloh po 1.5.2004

Evidence a zpracování záloh po 1.5.2004 Evidence a zpracování záloh po 1.5.2004 Program Stereo ekonomický software obsahuje funkci pro evidenci a zpracování záloh a je vytvořen tak, aby vystavování dokladů a účtování DPH u zálohových plateb

Více

SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS

SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS Následující popis je určen pro standardní instalaci SB KOMPLET u pro jednu firmu (mono i síťová verze), vzhledem k velké variabilitě SB KOMPLET u se jednotlivé

Více

Ad-on modul Microsoft Dynamics NAV. Pokladna. manuál

Ad-on modul Microsoft Dynamics NAV. Pokladna. manuál Ad-on modul Microsoft Dynamics NAV Pokladna manuál 2007 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument obsahuje informace důvěrného charakteru a informace v něm obsažené jsou vlastnictvím AutoCont

Více

Obsah. Dovoz zboží a služeb 1

Obsah. Dovoz zboží a služeb 1 Dovoz zboží a služeb 1 Obsah Dodání zboží z členských zemí EU...2 1. přijatá faktura...2 Poznámka pro podvojné účetnictví...2 2. reverse charge...3 Podvojné účetnictví...3 Daňová evidence...5 Dovoz zboží

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO CESTOVNÍ AGENTURY. ISTRA verze 2.0

INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO CESTOVNÍ AGENTURY. ISTRA verze 2.0 INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO CESTOVNÍ AGENTURY ISTRA verze 2.0 Informační systém pro cestovní agentury je komplexní nástroj, který umožňuje rychle a jednoduše vést agendu cestovních agentur a kanceláří. ISTRA

Více

Příručka SAP Business One 2007A, 8.8

Příručka SAP Business One 2007A, 8.8 Příručka SAP Business One 2007A, 8.8 Add-On Přiznání k DPH Verze dokumentu: 1.6 - RM 1.11.2010 Od verze SBO: 2007A SP00 PL46, 8.8 PL00 INFORIS s.r.o. Filipovská 73 tel: (+420) 381 257 133 CZ - 390 01 Tábor

Více

Helios Orange Druhá snížená sazba DPH od 1. 1. 2015

Helios Orange Druhá snížená sazba DPH od 1. 1. 2015 Helios Orange Druhá snížená sazba DPH od 1. 1. 2015 2014 BüroKomplet, s.r.o. Obsah Zavedení druhé snížené sazby DPH... 3 DPH... 3 Sazby DPH... 4 Nastavení daňových účtů... 7 Číselník období DPH... 8 Opravy

Více

2 Kontrola a příprava dat před převodem do WinVabanku

2 Kontrola a příprava dat před převodem do WinVabanku Převody s Winvabankem 1 1 Převody s Winvabankem Před samotným převodem dat do programu WinVABANK je třeba data v programu VABANK připravit. Po převodu dat slouží program VABANK jen pro příležitostné nahlížení

Více

UZÁVĚRKOVÉ OPERACE V HELIOS RED

UZÁVĚRKOVÉ OPERACE V HELIOS RED UZÁVĚRKOVÉ OPERACE V HELIOS RED V nabídce uzávěrka je možnost Průběžné uzávěrky a Roční uzávěrky. Průběžná uzávěrka je prováděna v případě, že je nastaveno 13 účetních období (12 dle kalendářních měsíců,

Více

Účtování o příjmech. (Revize 17.03.2005, K1V11.13-42)

Účtování o příjmech. (Revize 17.03.2005, K1V11.13-42) - 1/9-1. Příjmy Účtování o příjmech (Revize 17.03.2005, K1V11.13-42) 1.1. Prodej a jiné příjmy (par. 7) Tímto příkazem lze zaúčtovat veškeré příjmy pokud požadujete, aby je program považoval za daňově

Více

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange 2013 BüroKomplet, s.r.o. Obsah 1 Kontingenční tabulky... 3 1.1 Vytvoření nové kontingenční tabulky... 3 2

Více

Informace k převodu na nový školní rok

Informace k převodu na nový školní rok Informace k převodu na nový školní rok Pokud nebudete chtít využívat nové možnosti průvodce přechodem na nový školní rok, které jsou popsány v následující kapitole, pak použijete volbu základní převod

Více

Doklady, u kterých dodavatelé použijí ustanovení 92a zákona o DPH, je třeba do programu zapsat následovně:

Doklady, u kterých dodavatelé použijí ustanovení 92a zákona o DPH, je třeba do programu zapsat následovně: Účtování o přenesení daňové povinnosti Reverse charge Doklady, u kterých dodavatelé použijí ustanovení 92a zákona o DPH, je třeba do programu zapsat následovně: DF) V případě obdržení došlé faktury zapište

Více

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů Založení základní evidence evidence objektů bytů a nebytových prostor evidence pasportů bytů a nebytových prostor evidence ploch místností nebo celkových ploch objektů evidence ploch pro vytápění TUV nastavení

Více

E K O N O M I C K Ý S O F T W A R E PŘÍRUČKA UŽIVATELE

E K O N O M I C K Ý S O F T W A R E PŘÍRUČKA UŽIVATELE E K O N O M I C K Ý S O F T W A R E Novela DPH 2011 a PŘÍRUČKA UŽIVATELE verze 2011/1 spol. s r.o. - Žarošická 30, 628 00, BRNO HotLine: +420 548 214 162-3, fax: +420 548 214 160 e-mail: info@sb-komplet.cz

Více

SOFTWARE 5P pro firemní kancelář

SOFTWARE 5P pro firemní kancelář SOFTWARE 5P pro firemní kancelář Manuál k používání programu Oldřich Florian 2010 Obsah Úvod... 2 PŘÍSTUPOVÁ PRÁVA a první přihlášení do systému... 3 Změna hesla přihlášeného uživatele... 4 Hlavní menu...

Více

Česká pošta - podání on-line

Česká pošta - podání on-line Česká pošta - podání on-line Money S3 - Podání On-line 1 Obsah 2 Export podání on-line z Money S3...2 On-line podání České pošty...2 Číselník konfigurace...4 Podpora uživatelů...7 On-line podání pro PPL...7

Více

Novinky ve verzi 1.72.A

Novinky ve verzi 1.72.A Novinky ve verzi 1.72.A U DDT sestav jsme přistoupili k číslování. Pokud má sestava nějaký formulář, zobrazí se v jeho záhlaví verze (v.x.y) v je jen zkratka verze, x.y. - je pak číslo verze, začínáme

Více

Změny ve verzi 1.701. Způsob výpočtu průměrného ročního přepočteného počtu zaměstnanců

Změny ve verzi 1.701. Způsob výpočtu průměrného ročního přepočteného počtu zaměstnanců Změny ve verzi 1.701 Obsah Účetnictví I. Typy DPH pro přenesenou daňovou povinnost II. Vystavování faktur za stavební práce (případně odpady) III. Došlé faktury za stavební práce IV. Výpis z evidence pro

Více

hospodářská operace účetní doklad účetní případ Neexistuje žádná jiná cesta, kterou by do účetnictví bylo možno vnést

hospodářská operace účetní doklad účetní případ Neexistuje žádná jiná cesta, kterou by do účetnictví bylo možno vnést Přednáška 15.11.06 1. Účetní doklady 2. Účetní zápisy a účetní knihy Účetní doklady - jsou významnou součástí systému účetnictví a jeho metody Význam účetních dokladů - evidují (zaznamenávají) hospodářské

Více

Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004.

Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004. Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004. Firma ProCad spol. s r.o. si vyhrazuje z hlediska vývoje programu právo na změny v zaslané aplikaci oproti popisu změn. V průběhu roku v případě dalších změn

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI A ZMĚNA SAZBY DPH

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI A ZMĚNA SAZBY DPH Verze 1 20. ledna 2012 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 2013 a mění

Více

M.C. software s.r.o., Kamarytova 161, Humpolec

M.C. software s.r.o., Kamarytova 161, Humpolec M.C. software s.r.o., Kamarytova 161, Humpolec IČO: 608 26 681, DIČ: CZ60826681, Spol. je zapsána u Kraj.soudu v Č.Budějovicích - spis.zn. C.3734 Tel.: 565 532 560, 565 536 206, 608 360 101 Fax: 565 536

Více

Z hlediska funkce počítačového programu hrají číselníky důležitou roli. Číselník obecně představuje vždy seznam (množinu) možných hodnot.

Z hlediska funkce počítačového programu hrají číselníky důležitou roli. Číselník obecně představuje vždy seznam (množinu) možných hodnot. Obsah...1 maximálních úhrad VZP...2 MF a KLK...2 Popis číselníků...2 Aktualizace číselníku MF...2 Aktualizace číselníku KLK...2 Číselník taxy laborum...3 Číselník diagnóz...3 Číselník odborností...3 Číselník

Více

Ceník ekonomického software a služeb

Ceník ekonomického software a služeb 1. Dodací podmínky 6K spol. s r.o., Praha 9, Paříkova 7 Ceník ekonomického software a služeb od 15.06.2015 1.1. Předmětem dodávky ekonomického software je poskytnutí uživatelských práv k programovému vybavení,

Více

Příklad 1 přijaté zálohy na prodej zboží se zálohovou fakturou

Příklad 1 přijaté zálohy na prodej zboží se zálohovou fakturou Příklad 1 přijaté zálohy na prodej zboží se zálohovou fakturou Společnost s ručením omezeným Svítidla, s. r. o. se zabývá nákupem a prodejem svítidel a jejich montáží u zákazníků. Adresa firmy: Strakonická

Více

Novinky ve verzi 2.10 (datum vydání 5. 5. 2015)

Novinky ve verzi 2.10 (datum vydání 5. 5. 2015) Novinky ve verzi 2.10 (datum vydání 5. 5. 2015) Upraven nástroj pro přípravu dat k podání výkazu o poskytovaných sociálních službách na MPSV. Data o klientech a zaměstnancích připravíte v několika jednoduchých

Více

DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012

DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012 DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012 Bod 6 - změna snížené sazby daně od 1. 1. 2012 Změna snížené sazby daně Toto přechodné ustanovení řeší uplatnění sazby daně v případech, kdy do dne předcházejícího den

Více

Převod dat z programu STEREO

Převod dat z programu STEREO Převod dat z programu STEREO Tento návod řeší nezbytné kroky, které je nutné provést před, v průběhu a po samotném převodu dat mezi programy STEREO a DUEL. Jednotlivé kroky na sebe navazují a zajistí vám

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov,příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ Č.j.: S03/2010 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil: Mgr.

Více

Z Money S3 do Money S4 snadno a rychle

Z Money S3 do Money S4 snadno a rychle Z Money S3 do Money S4 snadno a rychle www.money.cz 2 Money S4 Z Money S3 do Money S4 snadno a rychle Instalace Money S4 Instalace produktu Money S4 je velmi snadná a intuitivní, instalační program uskuteční

Více

VYÚČTOVÁNÍ DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI, SRÁŽKOVÉ DAŃE

VYÚČTOVÁNÍ DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI, SRÁŽKOVÉ DAŃE , VYÚČTOVÁNÍ DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI, SRÁŽKOVÉ DAŃE Návod lze analogicky použít i pro ostatní podání na Českou daňovou správu (DPH, výpis z evidence 92, souhrnné hlášení, ). 1) Postavte se do firmy roku,

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2014.2.48

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2014.2.48 Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2014.2.48 V Přerově 30. června 2014 AKCE - Monitoring dat připravili jsme Vám opakovaně možnost testovat, po dobu 60 dnů od provedení upgrade, nadstavbové

Více

Více než 60 novinek, změn a vylepšení

Více než 60 novinek, změn a vylepšení Více než 60 novinek, změn a vylepšení Nová řada programu 2HCS Fakturace Vám nabízí více než 60 novinek, změn a vylepšených funkcí. Zde je jejich seznam, pro Vaši lepší orientaci rozdělený podle jednotlivých

Více

ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI

ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH 1. Úvod do účetnictví... 3 1.1. Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti... 3 1.2.

Více

Režim přenesení daňové povinnosti podle 92a 92e zákona o DPH od 1. 4. 2011 resp. od 1. 1. 2012

Režim přenesení daňové povinnosti podle 92a 92e zákona o DPH od 1. 4. 2011 resp. od 1. 1. 2012 Režim přenesení daňové povinnosti podle 92a 92e zákona o DPH od 1. 4. 2011 resp. od 1. 1. 2012 Obsah 1. Úvod... 1 2. Předmět plnění... 2 3. Daňové přiznání k DPH (pro potřeby účetních)... 2 4. Evidence

Více

Směrnice č. 2/2012 o oběhu účetních dokladů

Směrnice č. 2/2012 o oběhu účetních dokladů Obec : Dubenec IČ : 00277801 Směrnici zpracoval(a): Jana Baxová, účetní obce Směrnici schválil(a): Jaroslav Huňat, Starosta obce Datum zpracování : Směrnice nabývá platnosti: dnem podpisu Směrnice nabývá

Více

Český účetní standard č. 708 odpisování dlouhodobého majetku

Český účetní standard č. 708 odpisování dlouhodobého majetku Český účetní standard č. 708 odpisování dlouhodobého majetku Nový český účetní standard (dále jen ČSÚ) pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., byl zveřejněn

Více

Převod dat z programu STEREO

Převod dat z programu STEREO Převod dat z programu STEREO Tento návod řeší nezbytné kroky, které je nutné provést před, v průběhu a po samotném převodu dat mezi programy STEREO a DUEL. Jednotlivé kroky na sebe navazují a zajistí vám

Více

Vyúčtování daně z příjmu ve Mzdách Profi 2015

Vyúčtování daně z příjmu ve Mzdách Profi 2015 Vyúčtování daně z příjmu ve Mzdách Profi 2015 Rozsáhlý formulář Vyúčtování daně se dosud podával klasicky na tištěném formuláři, přičemž program Mzdy Profi pro něj sestavil a vytisknul podklad pro vyplnění.

Více

Tvorba dávek. Uživatelská příručka

Tvorba dávek. Uživatelská příručka Tvorba dávek Uživatelská příručka Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 27.9.2013 Tento návod slouží jako ucelený pohled pro vytvoření dávek pro pojišťovny. Neklade si za cíl detailně popsat jednotlivá

Více

Základy účetnictví 5. přednáška

Základy účetnictví 5. přednáška Základy účetnictví 5. přednáška 1) Účetní doklady, jejich význam a druhy 2) Kontrola v systému podvojného účetnictví 3) Inventarizace Ad 1) Účetní doklady, jejich význam a druhy - průkaznost účetních údajů

Více

Pokyny pro zaměstnavatele - plátce důchodového spoření

Pokyny pro zaměstnavatele - plátce důchodového spoření Pokyny pro zaměstnavatele - plátce důchodového spoření 1, Legislativní rámec Povinnosti zaměstnavatelů (plátců pojistného) vyplývají zejména z předpisů: Zákon č. 397/2012 Sb. o pojistném na důchodové spoření

Více

Přechod z daňové evidence na podvojné účetnictví

Přechod z daňové evidence na podvojné účetnictví Přechod z daňové evidence na podvojné účetnictví účetnictví pro živnostníky a malé společnosti O P.. 1 1. Varianta - Založení nového účetního roku... 1 2. Varianta - Založení nové agendy v Money S3...

Více

Postup při převodu dat příspěvkových organizací

Postup při převodu dat příspěvkových organizací Postup při převodu dat příspěvkových organizací Při převodu dat jsme použili informace z těchto zdrojů: Převodový můstek - Finanční zpravodaj 7/2009 z 31.12.2009 strana 97-117. Směrná účtová osnova od

Více

ZÁLOHY přijaté v SB KOMPLET u. Pokus o shrnutí Jaroslav Humpolec, MILCOM servis a.s. prosinec 2009

ZÁLOHY přijaté v SB KOMPLET u. Pokus o shrnutí Jaroslav Humpolec, MILCOM servis a.s. prosinec 2009 ZÁLOHY přijaté v SB KOMPLET u. Pokus o shrnutí Jaroslav Humpolec, MILCOM servis a.s. prosinec 2009 Definice: Běžná faktura - základní typ faktury. Je určen pro fakturaci všech druhů firemní činnosti. Slouží

Více

EVIDENCE DPH V KNIZE DOŠLÝCH FAKTUR

EVIDENCE DPH V KNIZE DOŠLÝCH FAKTUR EVIDENCE DPH V KNIZE DOŠLÝCH FAKTUR Od verze 8.05.2 Od 1. 4. 2011 se změní pravidla pro uplatnění odpočtu u daňových dokladů tak, že odpočet může být realizován nejdříve v tom zdaňovacím období, ve kterém

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Seminář uživatelů IS Orsoft RADNICE Ing. Věra Zikánová

Seminář uživatelů IS Orsoft RADNICE Ing. Věra Zikánová Seminář uživatelů IS Orsoft RADNICE Ing. Věra Zikánová 1 Finanční účetnictví rozpočtové 2009 Verze 9.2.0 interaktivní zápis údajů z podsystémů a ze stavového souboru do souboru účetních položek (pozor

Více

Modul Periodická fakturace

Modul Periodická fakturace Modul Periodická fakturace účetnictví pro živnostníky a malé společnosti O I P... 1 On-line...1 Off-line...1 M P... 3 Přínos pro uživatele... 3 P... 3 Karta nastavení vzoru periodického dokladu... 4 Záložka

Více

26 Evidence pošty. Popis modulu. Záložka Evidence pošty

26 Evidence pošty. Popis modulu. Záložka Evidence pošty 26 Evidence pošty Uživatelský modul Evidence pošty realizuje podrobnou evidenci všech došlých a odesílaných poštovních zásilek s možností přidělovat tyto zásilky uživatelům informačního systému k vyřízení,

Více

oběh účetních dokladů

oběh účetních dokladů Vnitřní směrnice č. 5/2010 starosta obecniho úřadu Nový Kramolín kterou se řídí oběh účetních dokladů 1. Předmět úpravy 1. 1.Ustanovení této směrnice vymezuje oběh účetních dokladů. 1.2.Směrnice upravuje

Více

Snadné podvojné účetnictví

Snadné podvojné účetnictví Snadné podvojné účetnictví Ver.: 4.xx Milan Hradecký. Úvodem : Program je určen pro malé a střední neziskové organizace a umožňuje snadné zpracování účetních dokladů a způsob zápisu připomíná spíše zápis

Více

HOTEL TIME, a.s. Manuál pro vyúčtování a check-out rezervace

HOTEL TIME, a.s. Manuál pro vyúčtování a check-out rezervace HOTEL TIME, a.s. Manuál pro vyúčtování a check-out rezervace OBSAH 1. Vyúčtování... 3 2. Rozdělení účtu/přesun položek... 6 3. Check-out... 7 4. Předčasný Check-out... 10 5. Otevření účtu... 11 2 1. Vyúčtování

Více

Zpracování elektronických výpisů v Podvojném účetnictví Helios Red pro bankovní účet vedený v Kč

Zpracování elektronických výpisů v Podvojném účetnictví Helios Red pro bankovní účet vedený v Kč Zpracování elektronických výpisů v Podvojném účetnictví Helios Red pro bankovní účet vedený v Kč Účetní modul nabízí k zaúčtování jednotlivé položky ze zásobníku výpisů modulu Bankovní operace a vytváří

Více

Síťová instalace a registrace pro progecad

Síťová instalace a registrace pro progecad Síťová instalace a registrace pro 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 1 3 Jak začít... 2 3.1 Instalace NLM Serveru pro... 2 3.2 Registrace NLM Serveru pro... 2 3.3 Přidávání a aktivace licencí... 2 3.4 Instalace

Více

Opravy a prodej. Uživatelská příručka. Milan Hradecký.

Opravy a prodej. Uživatelská příručka. Milan Hradecký. Opravy a prodej Uživatelská příručka Milan Hradecký. 2 1. ÚVOD : Program slouží k evidenci dílenských oprav, k prodeji náhradních dílů a k fakturaci. Pracuje v prostředí WINDOWS 95 až WINDOWS XP. K rychlému

Více

Instalace programu OZO. z www stránek či odkazu z e-mailu

Instalace programu OZO. z www stránek či odkazu z e-mailu Instalace programu OZO z www stránek či odkazu z e-mailu První instalaci programu OZO pro rok 2015 si vždy musíte zvolit volbu PLNÁ VERZE PROGRAMU. Upgrade programu OZO 2015 si můžete stahovat až v době,

Více

Modul RLZ - mzdové výpočty,spojovák

Modul RLZ - mzdové výpočty,spojovák Modul RLZ - mzdové výpočty,spojovák Školící materiál pro samostudium 8.11.2011 pavelkova Datum tisku 8.11.2011 2 Modul RLZ - mzdové výpočty,spojovák Modul RLZ - mzdové výpočty,spojovák Obsah Úvod... 3

Více

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS informace Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS verze z 30.3.2005 se skládá z modulů které se dále člení. Modulem chápeme skupinu číselníků, aplikací a sestav, které slouží ke správě určité

Více

Metodické pokyny pro zpracování evidence za rok 2009 v programu EVI 9 - importy dat z ORP

Metodické pokyny pro zpracování evidence za rok 2009 v programu EVI 9 - importy dat z ORP Metodické pokyny pro zpracování evidence za rok 2009 v programu EVI 9 - importy dat z ORP Vypracoval: Tomáš Čejchan Dne: 5. května 2010 INISOFT s. r. o. tel. +420 485 102 698 IČ: 25417657 Společnost je

Více

Změna sazby DPH na Fiskální tiskárně OKPrint

Změna sazby DPH na Fiskální tiskárně OKPrint Změna sazby DPH na Fiskální tiskárně OKPrint Postup změny snížené sazby DPH na tiskárně OKPrint080 pokud je připojena k programu Money S3, nebo Money S3 Kasa Professional 1. Fiskalizovaná tiskárna To znamená,

Více

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) ARES

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) ARES Dokumentace k modulu podnikový informační systém (ERP) Využití systému v Money Administrativní registr ekonomických subjektů je informační systém, který eviduje všechny subjekty registrované v České republice,

Více

Průvodce převodem dat z programu Medicus 2 do programu Medicus Komfort

Průvodce převodem dat z programu Medicus 2 do programu Medicus Komfort Průvodce převodem dat z programu Medicus 2 do programu Medicus Komfort 1. O převodu V tomto průvodci vás krok za krokem seznámíme s postupem, jak převést data ze stávajícího programu Medicus 2 (dále jen

Více

Telefon Banka. První kroky

Telefon Banka. První kroky Telefon Banka První kroky Obsah Co Vám Telefon Banka nabízí... 3 Zabezpečení Telefon Banky... 3 Výhody Telefon Banky... 3 Telefon Banka Vám umožní... 3 Rychlý start... 4 První přihlášení do Telefon Banky...

Více

V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E. Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť. Směrnice pro vedení účetnictví

V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E. Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť. Směrnice pro vedení účetnictví Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E Směrnice pro vedení účetnictví Touto organizační směrnicí se stanovují základní pravidla pro

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

NÁHLED. Účtujeme v. Učební pomůcka pro SOŠ a VOŠ. www.money.cz

NÁHLED. Účtujeme v. Učební pomůcka pro SOŠ a VOŠ. www.money.cz NÁHLED Účtujeme v Učební pomůcka pro SOŠ a VOŠ 1 Zálohové faktury a jejich vyúčtování Zálohové faktury se proti fakturám normálním liší v několika aspektech. O zálohových fakturách a proforma fakturách

Více

Přechod z jednoduchého na podvojné účetnictví k 1. 1. 2004

Přechod z jednoduchého na podvojné účetnictví k 1. 1. 2004 Ing. Hana Čermáková daňová poradkyně certifikovaná bilanční účetní Přechod z jednoduchého na podvojné k 1. 1. 2004 Povinnosti podnikatele při přechodu z jednoduchého (dále JÚ) na podvojné (dále PÚ): Způsob

Více

Upgrade 7/2012 popis úprav

Upgrade 7/2012 popis úprav strana 1 Upgrade 7/2012 popis úprav Novinky společné všem modulům Náhled v tiskových výstupech Formulář Náhledu si pamatuje svoji velikost a pozici od minulého otevření, což lze využít např. u větších

Více

Add-on modul Microsoft Dynamics NAV. Doprava - základ. manuál

Add-on modul Microsoft Dynamics NAV. Doprava - základ. manuál Add-on modul Microsoft Dynamics NAV Doprava - základ manuál 2010 AutoCont CZ a.s. dokument obsahuje informace důvěrného charakteru a informace v něm obsažené jsou vlastnictvím AutoCont CZ a.s. Žádná část

Více

Archiv elektronických dokumentů Zela

Archiv elektronických dokumentů Zela Archiv elektronických dokumentů Zela Instalace po rozbalení servisního balíčku 38 se automaticky spustí instalační program, který nainstaluje potřebné moduly pro provoz archivu dokumentů. Tyto moduly je

Více

ENTRY výběr z novinek verze 7/2015

ENTRY výběr z novinek verze 7/2015 Ekonomický systém Entry - výběr z novinek verze 7/2015 strana 1 ENTRY výběr z novinek verze 7/2015 Novinky společné všem modulům Vrcholový modul Otevřít databázi Formulář Otevřít databázi je zásadně přepracován

Více