OBSAH. Věnováno Kathleen Anne, mé průvodkyni Středomořím, bez jejíž rozsáhlé spolupráce by kniha nevyšla.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH. Věnováno Kathleen Anne, mé průvodkyni Středomořím, bez jejíž rozsáhlé spolupráce by kniha nevyšla."

Transkript

1 OBSAH Věnováno Kathleen Anne, mé průvodkyni Středomořím, bez jejíž rozsáhlé spolupráce by kniha nevyšla. Úvod Středozemní, Černé a Rudé moře Alexandr Zimák, 2008 Photographs Kathleen Anne Zimak, 2008 Illustrations archiv autora, 2008 Maps Helena Augustýnová, 2008 Libri, 2008 ISBN ISBN (soubor) I. STAROVĚK Dávní mořeplavci Starověký Egypt Minojská Kréta Mykénské Řecko Foiníčané Kartaginská obchodní říše Klasické Řecko Velká řecká kolonizace Osady na západě a jihu Osady na severovýchodě Rozvoj řeckého obchodu Helénistické státy Ptolemaiovský Egypt Seleukovská říše Pergamon Bíthýnie Pontská říše Obchod s Černomořím Ostrovy v Egejském moři Etrurie Římská říše Námořní obchodníci římské říše Obchodní přístavy Přístavy západního Středomoří Přístavy středního Středomoří Přístavy východního Středomoří Římské lodě Římské válečné loďstvo Před vyplutím

2 OBSAH Plavba Námořní trasy a obchod Vraky Závěr ÚVOD II. RANÝ STŘEDOVĚK / n. l./ Byzantská říše Soupeření Byzance s Araby Byzantská nadvláda Převahu získávají Arabové Protiútok křesťanů Prosazuje se západ Rozvoj západního obchodu v Byzanci Jadran Tyrhénské moře Provence Languedoc Katalánsko Sicílie Saracénské Španělsko Křižácké státy Malá Arménie Egypt Severní Afrika Mé cesty (služební i soukromé) po všech evropských mořích mne inspirovaly ke studiu dějin námořního obchodu. Zaměřil jsem se nejdříve na Hanzu, středověké společenství německých dálkových obchodníků působících v Baltském a Severním moři, a vydal o ní knihu. Současně jsem však hromadil materiál i z historie námořní dopravy v jižních mořích: Středozemním, Černém a Rudém. Měl jsem příležitost nejen plout po Středozemním moři od Gibraltaru po Dardanely a proplout jimi a Bosporem a obeplout několikrát Černé moře. Navštívil jsem také památky a muzea v četných místech důležitých pro tuto historii například Egypt, Krétu s jejím dávným střediskem Knóssem, Mykény a jiná achajská sídliště, Athény, Syrakusy, Alexandrii, Marseille, Istanbul (někdejší byzantské hlavní město Konstantinopol) a Krym, italská města zbohatlá námořním obchodem Amalfi, Pisu, Janov a Benátky a také National Maritime Museum v Londýně a Liverpoolu, Musée de la Marine v Paříži, Museo Storico Navale v Benátkách, Museo Marítimo v Barceloně. Historii námořního obchodu ve Středozemním, Černém a Rudém moři jsem léta studoval nejen v naší Národní knihovně, kde mi meziknihovní služba zajišťovala také knihy z Německa a Francie (knihy z Francie jsem mohl studovat i díky pražské pobočce CEFRES), ale také v rumunské Knihovně Akademie v Bukurešti, v British Library v Londýně, Bodleian Library v Oxfordu, knihovnách v Liverpoolu a Manchesteru, v Deutsche Bücherei v Lipsku a v amerických univerzitních knihovnách. Protože v češtině, pokud vím, nevyšla v takové šíři kniha o této tematice, rozhodl jsem se po prostudování množství pramenů přiblížit českému čtenáři tuto zajímavou stránku hospodářských dějin. Po obsahu, kapitole o Středozemním, Černém a Rudém moři a stručné zmínce o nejdávnějších mořeplavcích následují kapitoly o mořeplavbě a námořním obchodu starověkého Egypta, minojské Kréty, Mykén, Foiníkie, kartaginské obchodní říše, klasického Řecka, helénistických zemí, Etrusků, Římanů, Byzance, severoafrických, egyptských a syrských Arabů, italských námořních republik a jiných italských přístavů, dále přístavů francouzských a katalánských a také Dubrovníka, italského obchodu v Černomoří a nástupu osmanských Turků. Závěrečná kapitola pojednává o důsledcích obeplutí Afriky Portugalci na cestě do Indie 7

3 ÚVOD a objevitelských plaveb Kolumbových, které vedly k přechodu námořního obchodu z Černého a Středozemního moře na oceány. Z důvodu velkého rozsahu je kniha rozdělena na dva díly, přičemž první, který držíte v rukou, obsahuje starověk a raný středověk, druhý pak vrcholný a pozdní středověk a zároveň slovníček některých odborných či méně známých výrazů a také soupis literatury. Zeměpisné názvy budu zpravidla používat dnes u nás obvyklé, zatímco dřívější názvy budu při první zmínce uvádět v závorce. Častější používání podobných názvů, byť v závorce, by čtenáři spíše ztížilo orientaci. V mnoha případech jsou však známější někdejší názvy než současné (dejme tomu arabské nebo turecké, například Orontes než Nahr el Asi). V takových případech uvedu naopak současný název do závorky a budu dále používat u nás známější starý název. Některá cizí jména jsou velmi dlouhá, například jeden významný egyptský obchodník se jmenoval Abd al-latif ibn Ahmad ibn Mahmud ibn Abi l-fath ibn Mahmud ibn Abi l Qasim al-takriti, a bylo tedy nutné je nějakým způsobem zkrátit. Kniha je určena širokému okruhu čtenářů, není to vědecký spis se spoustou poznámek pod čarou a polemik. Pokud uvádím podrobnosti, pak doufám, že takové, které budou pro čtenáře zajímavé. Velikými díky jsem zavázán redakci nakladatelství Libri v čele s šéfredaktorem PhDr. Františkem Honzákem zejména za trpělivost s technickými nedostatky rukopisu a výtvarnici Heleně Augustýnové za zpracování ilustrací a map. Ing. Alexandr Zimák, CSc. STŘEDOZEMNÍ, ČERNÉ A RUDÉ MOŘE Středozemní moře tvoří hranici mezi Evropou na sever od něj, Afrikou na jihu a Asií na východě; Černé moře spojuje Evropu na západě s Asií na východě a Rudé moře leží mezi Afrikou na západě a Asií na východě. Proto má kniha název Mezi třemi světadíly obchod a lidé na vlnách Středozemního, Černého a Rudého moře. Tato moře nebyla překážkou obchodu mezi zeměmi kolem nich rozloženými, nýbrž od pradávna naopak umožňovala námořní dopravu, která představovala nejsnazší spojení. Daleko výkonnější a rychlejší než pozemní dopravní prostředky byly lodě, které pobřežní národy velmi brzy vyvinuly. Proto již od nejstarších dob zajišťoval směnu zboží v této oblasti především námořní obchod. Tři světadíly kolem Středozemního moře se směnou zboží vhodně doplňovaly, ale zároveň se i civilizačně obohacovaly. Středozemní podnebí bylo ve starověku a středověku v podstatě stejné jako dnes, léto bylo suché, zvláště na jihovýchodě, zima mírná, poměrně deštivá, na severním, evropském pobřeží chladná, Soluňský záliv nepatrně zamrzal. Srážek ubývalo k jihu a jihovýchodu, minimálně jich spadlo na Tripolsko a Egypt. Tam sluneční svit zvyšoval teplotu na subtropickou až tropickou úroveň. Sucho trvalo od jednoho měsíce v severní Itálii po šest až deset měsíců v severní Africe. Dnes holé svahy hor však byly v antice pokryty lesy, obilí dávalo dobrou úrodu i na jihu. Zaseto na podzim, dozrálo v červnu nebo červenci, dříve než je mohla poškodit sucha. Na středomořské podnebí jsou zvláště dobře přizpůsobeny tři jeho typické produkty: olivovníky, fíkovníky a vinná réva. Olivovníku prospívají mírné zimy, fíky a hrozny výborně zrají pod intenzivním slunečním svitem a všechny tyto tři plodiny mají dostatečně dlouhé kořeny dosahující ke spodní vodě, aby se ubránily suchu. V četných zemích naší oblasti se budeme setkávat s jejich vývozem. Obilí se pěstovalo na pobřežních rovinách, zejména v dnešním Španělsku, v Itálii v údolí Pádu, v severní Africe, zejména v Egyptě, a na západním a severním pobřeží Černého moře. Vedle obilí patřily k nejstaršímu dopravovanému zboží sušené a nasolené ryby. Až později s rozvojem řemesel se sortiment zboží v námořním obchodě velmi rozšířil. Středozemní oblast byla chudší na nerostné bohatství než střední a severní Evropa, zejména Pyrenejský poloostrov a Malá Asie však měly různorodá ložiska nerostných surovin, která byla těžena již 8 9

4 STŘEDOZEMNÍ, ČERNÉ A RUDÉ MOŘE v antice. Obchodovalo se hlavně s kovy. Měď dodávaly Sýrie, Kypr, Malá Asie, Řecko, Itálie, Sardinie, Španělsko. Cín se ve Středomoří těžil v dnešním Španělsku a Etrurii a přes údolí Rhôny nebo Garonny se dovážel až z britského Cornwallu. Olovnaté rudy obsahující stříbro dodávalo Řecko, Malá Asie, Thrákie, Etrurie, Sardinie, dnešní Španělsko a Tunisko. Malé množství zlata poskytovaly země kolem Egejského moře, nynější severní Itálie a Španělsko. Sůl získaná odpařováním v salinách se rozvážela kolem Středozemního moře. Sicílie vyvážela síru, Řecko a Itálie mramor. Brzy navázalo Středomoří obchodní styky i s Dálným východem, z Číny bylo nejžádanějším artiklem hedvábí a z Indie koření. Podívejme se, jaké podmínky pro mořeplavbu měli starověcí a středověcí námořníci. Středozemní moře je dlouhé téměř km, maximální šířka je km, ale ve středu jen 600 km. Apeninský poloostrov a největší středozemní ostrov Sicílie je dělí na dvě hlavní pánve, spojené 145 km širokým Sicilským průlivem mezi Sicílií a Tuniskem. Od Apeninského poloostrova dělí Sicílii Messinský průliv široký 3,2 14 km a dlouhý 42 km, spojující Jónské moře s Tyrhénským. Západní část Středozemního moře je málo členitá, rozdělená jen Baleárskými ostrovy, Korsikou a Sardinií. Tvoří ji Baleárské moře mezi Baleárami a Španělskem, Ligurské mezi Baleárami, Korsikou, Francií a italskou Ligurií a Tyrhénské mezi Sicílií, Sardinií, Korsikou a Itálií. Východní část Středozemního moře je na rozdíl od západní značně členitá, jsou tu četné poloostrovy, ostrovy a zálivy, které poskytovaly v případě potřeby ochranu lodím plujícím kolem něj a usnadňovaly orientaci, a tedy navigaci. Okrajovým mořem je táhlé Jaderské moře mezi Itálií, Chorvatskem a Albánií. Jónské moře se rozkládá mezi Sicílií, jižní Itálií a Řeckem. Na sever od Kréty leží Egejské moře mezi balkánským poloostrovem a Malou Asií. Slanost vody Středozemního moře stoupá od západu k východu od 36 v Gibraltaru po 39 v Levantském moři. Vysoká salinita na východě je způsobena velkým výparem a malými srážkami. Nestačí ji snížit řeky, které do Středozemního moře ústí, z nichž největší jsou v Egyptě Nil, v severní Itálii Pád, v jižní Francii Rhôna a ve východním Španělsku Ebro. Srážek ubývá k jihu a jihovýchodu, minimálně jich spadne na Tripolsko a Egypt. Průliv Dardanely spojuje Egejské moře s Marmarským, antickou Propontidou, a odtud pak vede Bospor jako spojnice s Černým mořem, Pontem Euxeinem. Dardanely, starořecky Hellespont průliv v dnešním Turecku mezi Evropou a Asií jsou dlouhé 20,5 km a široké 1,3 7 km. Bospor má minimální šířku jen 660 m a je dlouhý 31,7 km. Černé moře má plochu jako pět našich republik a salinitu jen 13 18, protože ztrácí mnohem méně vody vypařováním a přitéká do něj mnoho řek, z nichž hlavní jsou Dunaj, Dněstr a Dněpr. S K O BRITÁNIE R U BĚLORUSKO IRSKO POLSKO NĚMECKO NIZOZEMSKO Labe Rýn UKRAJINA BELGIE průliv LaManche KAZACHSTÁN ČESKÁ REPUBLIKA Dněstr SLOVENSKO Don Dněpr MAĎARSKO RAKOUSKO MOLDÁVIE ŠVÝCARSKO FRANCIE K A Azovské moře SLOVINSKO KRYM RUMUNSKO CHORVATSKO Rhôna Biskajský S P Dunaj SRBSKO záliv I C K É M O Ř E M O Ř E Č E R N É BULHARSKO ČERNÁ HORA GRUZIE Jaderské moře MAKEDONIE ITÁLIE KORSIKA Ligurské moře Lví záliv UZBEKISTÁN ALBÁNIE ŠPANĚLSKO O C E Á N ŘECKO SARDINIE BALEÁRY ÁZERBÁJDŽÁN ARMÉNIE T U R E C K O Tyrhénské moře TURKMENISTÁN PORTUGALSKO SÝRIE Egejské moře Jónské moře SICÍLIE AFGHÁNISTÁN MALTA ÍRÁN IRÁK LIBANON TUNISKO průliv Gibraltarský KYPR E KRÉTA S T Ř JORDÁNSKO Levantské moře M O Ř E M N Í E D O Z Malá Syrta Velká Syrta IZRAEL MAROKO KUVAJT Nil ALŽÍRSKO PÁKISTÁN záliv Perský LIBYE KATAR ARÁBIE SAUDSKÁ EGYPT SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY E ZÁPADNÍ SAHARA M O Ř OMÁN MALI MAURETÁNIE B S K É JEMEN R U D É M O Ř E NIGER ČAD I C K Ý A R A Adenský záliv SENEGAL DŽIBUTSKO SÚDÁ N O C E Á N NIGÉRIE BENIN I N D ETIOPIE TOGO GHANA SLONOVINY POBŘEŽÍ BURKINA FASO GUINEA LEONE SOMÁLSKO STŘEDOAFRICKÁ REPUBLIKA SIERRALIBÉRIE KAMERUN záliv KEŇA Guinejský UGANDA ZAIR KONGO GABON A T L A N T S K Ý KANÁRSKÉ OSTROVY 10 MADEIRA

5 STŘEDOZEMNÍ, ČERNÉ A RUDÉ MOŘE Toto relativně malé moře má velmi rozmanitá pobřeží s různým podnebím. Na jihu a na východě, od Balkánu po Kavkaz podél hor Malé Asie, je skalnaté pobřeží, kde přístavy poskytovaly lodím jen rejdy vystavené severním větrům. Přesto byly pro pobřežní plavbu, kabotáž, v antice důležité. Členité pobřeží Kavkazu bylo vždy hnízdem pirátů. Krym poskytoval mořeplavcům mimořádně příznivé podmínky. Od Krymu na západ je ploché pobřeží, bažinaté delty řek a písečné lavice blokují jejich ústí. Rozdíly v podnebí jsou ještě markantnější. Na severním pobřeží studené větry z ruských stepí jsou zastaveny horami, které lemují pobřeží Krymu. Tato dnešní ukrajinská Riviéra poskytovala někdejším řeckým a potom italským osadám středomořské podnebí. Na východním břehu Černého moře jsou tropické deště a velmi mírné teploty, příhodné pro bujnou vegetaci Kolchidy. Když se vracíme na západ podél pobřeží Malé Asie, deště jsou méně časté a sušší vzduch je předzvěstí extrémního podnebí Anatolské plošiny. Kerčským průlivem mezi Krymem a Tamanským poloostrovem, širokým 4 45 km, je Černé moře spojeno se svým okrajovým mořem Azovským. To má plochu jako polovina Česka, slanost i méně než 9, ředěnou řekami, zejména velkým Donem. Vedle nízké salinity má také malou maximální hloubku 15 m, takže v zimě na 2 3 měsíce zamrzá. Je velmi bohaté na ryby, zejména jeseterovité. Pro poměrně malé rozměry je v těchto mořích jen malé dmutí (rozdíl mezi přílivem a odlivem): v Gibraltarském průlivu 1,5 m, v západním Středomoří pod 0,6 m (v Neapoli 0,15 m) ve východním pod 0,2 m (Alexandrie 0,11 m), takže s ním antičtí mořeplavci neměli problémy. V obou mořích nejsou vesměs silné proudy. Nejsilnější jsou v Gibraltarském průlivu, Dardanelách a Bosporu. Způsobují je různé úrovně hladin Atlantského oceánu, Středozemního a Černého moře. V Gibraltarském průlivu mají vesměs směr ze západu na východ a mohou mít značnou rychlost, při velkém dmutí až 6 uzlů. (Uzel znamená rychlost jedné námořní míle, tj m, za hodinu; v uzlech označují námořníci také rychlost svých lodí.) U vjezdu do Bosporu z Černého moře je proud směrem do Marmarského moře při klidném počasí 1,5 uzlu, při silnějším větru 3,5 4 uzly. Pro antické i středověké plachetnice měly velký význam větrné poměry. V létě bylo Středozemní moře bezpečnou a frekventovanou dopravní cestou. Ve východním Středomoří lodní dopravu usnadňovaly proslulé etéské větry Řeků vanoucí periodicky od dubna do září, jejichž směr se měnil s oblastí, v Egejském moři byly severní, ve zbytku východního Středomoří a v Jónském moři severozápadní. V západním Středomoří převažovaly větry z východu. STŘEDOZEMNÍ, ČERNÉ A RUDÉ MOŘE V zimě bylo počasí těžko předvídatelné, silné, prudké větry, hlavně západní, přinášely bouře až tropické divokosti. Natolik znesnadňovaly dlouhou plavbu na širém moři, že byla přerušována, lodě ze Středozemního moře proto téměř zmizely. Jaro a podzim přinášely kromě rovnodenních bouří daleko méně nebezpečí než zima. Byly výhodné pro plachetní lodě tím, že během nich vanuly větry různých směrů, takže umožňovaly výhodně používat více námořních cest. Plavební sezona obchodních lodí probíhala od počátku března do poloviny listopadu. Opatrní námořníci však ze strachu před bouřemi vyplouvali až koncem května a končili již v polovině září. To se doporučovalo zejména válečným loďstvům, jejichž veslice, galéry s malým ponorem, byly zvlášť citlivé na nepříznivé počasí. Pozemní dopravní prostředky byly po tisíciletí velmi pomalé, nákladné a silnice se nacházely většinou ve velmi špatném stavu. Pozemní dopravu bylo však nutné používat při rozvážení zboží z přístavů do vnitrozemí. To ztěžovala mnohde bariéra hor a pouští. Tam, kde jsou mezi pobřežím Středozemního moře a vnitrozemím vysoká pohoří, která probíhají rovnoběžně s pobřežím, jako Sierra Nevada v jižním Španělsku, Ligurské Alpy nad Janovským zálivem, Dinárské hory podél Jaderského a Jónského moře, Pontské pohoří při pobřeží Černého moře, usnadňovaly cestu do vnitrozemí jen na málo místech údolí řek nebo nízké průsmyky. Tam, kde probíhají hory kolmo na pobřeží, otevírají jejich údolí často hluboké zázemí. Takové jsou východní Pyreneje, tuniský Atlas, hory jižního Peloponésu, pohoří Taurus a západní části Malé Asie. Hlavní horská pásma kolem Středozemního moře jsou poměrně mladá, nebyla ještě zaoblena erozí, mají příkré svahy. Omezují zemědělství na poměrně úzké roviny. Použití výhodnější říční dopravy umožňovaly splavné řeky. Proto byly při ústí tří největších středozemních řek Rhôny, Nilu a Pádu založeny nejdůležitější přístavy Marseille, Alexandrie a Benátky. Jiné staré přístavy jako Aquileia a Ravenna v severním Jadranu nebo Narbonne na jižním pobřeží Francie ve Lvím zálivu zanikly, protože pobřeží postoupilo usazováním nánosů řek, a to znesnadnilo vjezd. Aby se snížilo nebezpečí usazování, byly přístavy zakládány stranou od delty v závislosti na směru pobřežních proudů: Alexandrie na západ od nilské, Marseille na východ od rhônské, Benátky na sever od pádské a Thessaloníké (Soluň) východně od vardarské. Ploché a poměrně bez zálivů je jen tisíce kilometrů dlouhé severoafrické středozemní pobřeží od Tunisu po Sýrii. Navíc je toto pobřeží otevřeno teplému dechu nedalekých pouští. V Tripolsku dosahuje Sahara místy až k moři. V jihovýchodním cípu Středozemního moře ho dělí jen Suezská šíje dlouhá 115 km od Rudého, po kterém pluly lodě egyptských, arabských a římských obchodníků do východní Afriky, Indie a Číny. Rudé moře je 12 13

6 STŘEDOZEMNÍ, ČERNÉ A RUDÉ MOŘE km dlouhé a nejvýš 350 km široké úzké rameno Indického oceánu, oddělující severovýchodní Afriku od Arabského poloostrova. Má plochu pětkrát větší než naše republika. Na jihu 29 km široký průliv Báb al- -Mandab ústí do Adenského zálivu a ten do Indického oceánu. V Rudém moři je mnoho korálových útesů, které spolu s nepravidelnými proudy a silnými větry ztěžují plavbu malým lodím. Salinita je zde téměř 38. Jméno dal Rudému moři rudohnědý povlak, kterým ho v létě pokrývá jedna řasa. Bylo od antických dob důležitou námořní trasou do východní Afriky, Indie, Indonésie a Číny. Nejstaršími pravidelnými středozemními mořeplavci a námořními obchodníky se stali obyvatelé nilského údolí v severovýchodní Africe, Egypťané. Následovali je Kréťané, později Mykéňané z pevninského Řecka a Foiníčané z pobřeží dnešního Libanonu, kteří založili řadu obchodních osad na severoafrickém, sicilském a sardinském pobřeží. Také Řekové se neomezili jen na obchodování po celém Středomoří a založili nejen kolem něj, ale i kolem Černého moře mnoho osad, které byly oporou pro jejich námořní obchod. Po smrti Alexandra Velikého ovládli jeho říši jeho velitelé diadochové (nástupci). Zvláště helénistický Egypt Ptolemaiovců a Sýrie Seleukovců se věnovaly námořnímu obchodu. To už se ale pomalu jejich konkurenti Římané zmocnili celého středozemního pobřeží. Značnou část území i námořního obchodu Římské říše převzala po jejím zániku její východní část, která se stala Říší byzantskou. Později ovládly středomořský námořní obchod především italské městské republiky: Amalfi, Pisa, ale zejména Benátky a Janov. Podílela se však na něm i celá řada dalších italských přístavů a dále Marseille, Montpellier a Narbonne v jižní Francii a také Barcelona v Katalánsku. V dalších kapitolách budeme sledovat rozvoj jejich námořního obchodu. STAROVĚK 14

7 DÁVNÍ MOŘEPLAVCI DÁVNÍ MOŘEPLAVCI Antiparos, Mélos a Nisyros, v Itálii na ostrovech Pantelerie, Liparských ostrovech, na Palmarole a Sardinii. Z těchto nalezišť byl obsidián rozvážen po moři na velké vzdálenosti. Archeologie ještě dostatečně nezmapovala cesty jeho směny. Naopak obchodování prvních velkých námořních národů Středomoří ve starověku je dosti prozkoumáno. Budeme se mu věnovat v dalších kapitolách. Jakmile se lidé usídlili na pobřeží některého z našich moří, dříve nebo později začali po něm plout, na kmenech stromů nebo svazku rákosu nejdříve k nejbližšímu ostrovu a potom dál a dál. Předpokládá se, že ve Středozemním moři se na Sardinii přeplavili první lidé ve 13. tisíciletí před n. l. a na Korsiku asi let před n. l. Zvlášť Egejské moře poseté mnoha ostrovy lákalo k přeplutí. V 9. tisíciletí před naším letopočtem rybáři z jeskyně v peloponéské Argolidě lovili asi z vorů tuňáky. Proudy a severní větry je jednou zahnaly na ostrov Mélos, kde objevili obsidián (vulkanické sklo), jehož tam byla hojnost. Vznikl rychlým ochlazením magmatu, je tvrdý, ale snadno zpracovatelný, takže to byla výborná surovina pro výrobu ostrých kamenných nástrojů. Ve vrstvě ze střední doby kamenné jmenované jeskyně našli archeologové takové nástroje spolu s kostmi tuňáků, kteří mohou být loveni jen v hlubokých vodách. Obojí jsou tedy nejstaršími důkazy námořní plavby v Egejském moři, a to ještě v prehistorické době. Keramika vyzdobená před vypálením vzory vytlačovanými do hlíny byla nalezena ve vrstvách ze 4. tisíciletí před n. l. v jihovýchodním Turecku, Řecku, Itálii a Sicílii. Obdobné nálezy se vyskytly také na Maltě, což dokazuje, že již v té době lidé přepluli průliv široký 90 km, dělící Maltu od Sicílie. I pokud tehdy byl tento průliv užší, představovalo to slušný výkon. K plavbě je asi podnítilo to, že Malta je za jasného dne z jihovýchodního cípu Sicílie viditelná. Nevíme, jak jejich lodě vypadaly, mohly být snad dřevěné nebo potažené kůžemi. Asi vezly celé rodiny, zemědělské nářadí, osivo, takže musely být dosti velké. Víceméně současné byly lodě z východního Středomoří, jejichž vyobrazení vyrytá na střepech nádob známe z nálezů v Řecku a na Kykladských ostrovech. Již v pozdním neolitu obyvatelé obou břehů Středozemního moře obchodovali se saharskou kulturou, o níž máme zatím jen útržkovité zprávy. Neolitické hospodářství s pěstováním rostlin, chovem zvířat, hrnčířstvím, tkalcovstvím, vesnicemi a brzy i městy se mezi 5. a 3. tisíciletím rozšířilo po značné části Středomoří, ve 4. a 3. tisíciletí se tam rozvinula pozemní i vodní doprava na řekách a pobřežích, po moři plul stále větší počet lodí. Ve středním a východním Středomoří se v té době stává předmětem časté obchodní směny již zmíněný obsidián. Ložiska byla v Řecku na ostrovech 16 17

A Měnový kód. Základní sazby stravného Afghánistán EUR euro 35,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra EUR euro 40,- Měna

A Měnový kód. Základní sazby stravného Afghánistán EUR euro 35,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra EUR euro 40,- Měna Příloha k Vyhlášce č. 379/2011 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního pro rok 2012. v cizí měně pro rok 2012 A Afghánistán EUR euro 35,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra

Více

STATISTICKÁ ZPRÁVA ČESKÁ REPUBLIKA

STATISTICKÁ ZPRÁVA ČESKÁ REPUBLIKA Odbor azylové a migrační politiky STATISTICKÁ ZPRÁVA Řízení o mezinárodní ochraně ČESKÁ REPUBLIKA Počet účastníků řízení k 1.1.* OAMP - Řízení o mezinárodní ochraně Počet nových žádostí Věc vrácena z vyšší

Více

CETEL - TELEFONOVÁNÍ

CETEL - TELEFONOVÁNÍ 1. str. Ceny IP hovorů v rámci ČR Silný provoz Slabý provoz (Kč/min) (Kč/min) Ceny IP hovorů do zahraničí (Kč/min) Síť CETEL 0 Kč 0 Kč Pevné telefonní sítě, fax 0,84 Kč 0,48 Kč Mobilní sítě 4,68 Kč 4,68

Více

Mezinárodní volání Rozdělení zemí do jednotlivých zón

Mezinárodní volání Rozdělení zemí do jednotlivých zón volání Rozdělení zemí do jednotlivých zón +88299 Aeromobile 10. 6 +93 Afghánistán 8. 4 +355 Albánie 4. 3 +213 Alžírsko 5. 4 +376 Andorra 4. 3 +244 *55 244 Angola 8. IV 4 +1264 *55 1264 Anguilla 8. V 5

Více

Cena (v Kč) bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH

Cena (v Kč) bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH STANDARDNÍ BALÍK - PRIORITNÍ 50 51 52 53 54 55 bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH 1 kg 265,00 388,00 449,00 530,00 431,00 511,00 2 kg 280,00 418,00 490,00

Více

Příloha k vyhlášce č. 309/2015 Sb. Základní sazby zahraničního stravného pro rok 2016

Příloha k vyhlášce č. 309/2015 Sb. Základní sazby zahraničního stravného pro rok 2016 Příloha k vyhlášce č. 309/2015 Sb. Základní sazby zahraničního stravného pro rok 2016 Země Měnový kód Měna Základní sazby zahraničního stravného Afghánistán EUR euro 40 Albánie EUR euro 35 Alžírsko EUR

Více

c e n í k h l a s o v é h o ř e š e n í O2 Supreme účtování volání prostřednictvím sekundové tarifikace od počátku volání (uvedené ceny jsou bez DPH)

c e n í k h l a s o v é h o ř e š e n í O2 Supreme účtování volání prostřednictvím sekundové tarifikace od počátku volání (uvedené ceny jsou bez DPH) Ceník vnitrostátního volání Místní a dálkové volání Volání do mobilních sítí operátorů v ČR Memobox Internet** Druh volání Volání do neveřejných telefonních sítí Cíl volání Cena /min Minimální délka volání

Více

Mezinárodní hovory z mobilního telefonu (bez zvýhodnění O2 Net Call)

Mezinárodní hovory z mobilního telefonu (bez zvýhodnění O2 Net Call) hovory z mobilního telefonu (bez zvýhodnění O2 Net Call) Popis hovory se uplatňují při volání z účastnického čísla ze sítě O2 na čísla s předvolbou jinou než +420. Cena Cena ch hovorů z mobilního telefonu

Více

VYHLÁŠKA. č. 309/2015 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2016

VYHLÁŠKA. č. 309/2015 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2016 VYHLÁŠKA č. 309/2015 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2016 ze dne 16. listopadu 2015 Ministerstvo financí stanoví podle 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník

Více

Základní sazby zahraničního stravného pro rok 20092010

Základní sazby zahraničního stravného pro rok 20092010 Základní sazby zahraničního stravného pro rok 20092010 Země Měnový kód Měna Základní sazby stravného Afghánistán EUR euro 35 Albánie EUR euro 35 Alžírsko EUR euro 35 Andorra EUR euro 40 Angola USD americký

Více

Mobilní hlasové služby

Mobilní hlasové služby Hlasové služby od 1.4.2016 Mobilní hlasové služby PROSPERITA (TOMA) Všechny ceny vez DPH Tarify Tarify Profi na míru Tarify Profi na míru jsou speciální tarify pro klíčové zákazníky, které lze kombinovat

Více

Klíčová akce 2: Strategická partnerství. Finanční pravidla. Výzva 2016

Klíčová akce 2: Strategická partnerství. Finanční pravidla. Výzva 2016 Klíčová akce 2: Strategická partnerství Finanční pravidla Výzva 2016 ERASMUS + Základní principy Non retroaktivity - žádný grant nemůže být poskytnut na již ukončené aktivity Non cumulative funding - nemožnost

Více

TARIFY BrnkačkaTEL. brnknu Volné minuty 0 100 minut do pevných a mobilních sítí v ČR

TARIFY BrnkačkaTEL. brnknu Volné minuty 0 100 minut do pevných a mobilních sítí v ČR KOMPLETNÍ CENÍK TARIFY BrnkačkaTEL Nebrnkám Občas brnknu Volné minuty 0 100 minut do pevných a mobilních sítí v ČR Brnkačka 200 minut do pevných a mobilních sítí v ČR Volné SMS 0 SMS 0 SMS 20 SMS Volání

Více

NISATEL.CZ KOMPLETNÍ CENÍK. TARIF 199 NA POHODU 200 minut do pevných a mobilních sítí v ČR. 49 Kč 119 Kč 199 Kč 299 Kč 499 Kč

NISATEL.CZ KOMPLETNÍ CENÍK. TARIF 199 NA POHODU 200 minut do pevných a mobilních sítí v ČR. 49 Kč 119 Kč 199 Kč 299 Kč 499 Kč NISATEL.CZ KOMPLETNÍ CENÍK Volné minuty VÝHODNÉ TARIFY TARIF 49 RELAX 20 minut do mobilních sítí TARIF 99 N KLIDU 100 minut do TARIF 199 NA POHODU 200 minut do TARIF 299 S DATY 150 minut do TARIF 499 NA

Více

Ceník tarifního programu Tarif Super Top Individual

Ceník tarifního programu Tarif Super Top Individual Ceník tarifního programu Tarif Super Top Individual 1 Ceny za provoz (telefonní služby) 1.1 Definice časových pásem Ve špičce Mimo špičku po pá 07:00-19:00 po pá 19:00-07:00; so ne 00:00-24:00 1.2 Ceny

Více

MEZINÁRODNÍ PRACOVNÍ MIGRACE V ČR

MEZINÁRODNÍ PRACOVNÍ MIGRACE V ČR MEZINÁRODNÍ PRACOVNÍ MIGRACE V ČR Bulletin č. 6 Milada Horáková Ivana Macounová duben 2001 Zdroje statistických dat : Statistické údaje byly převzaty či napočteny z dat která poskytly: - Agenda mezinárodní

Více

Ceník telefonních služeb VoIP

Ceník telefonních služeb VoIP Volání v ČR Ceník telefonních služeb VoIP Časová pásma Špička Mimo špičku (pracovní dny 7:00-19:00 hod) (19:00-7:00 hod, víkendy, svátky) Vlastní a partnerské sítě* zdarma zdarma ČR - pevné sítě 0,40 (0,48)

Více

MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA 2013 energetika uhelné hornictví kapalná paliva plynárenství elektroenergetika statistika

MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA 2013 energetika uhelné hornictví kapalná paliva plynárenství elektroenergetika statistika MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA 2013 energetika uhelné hornictví kapalná paliva plynárenství elektroenergetika statistika Nedílnou součástí publikace je i její zpracování

Více

OBSAH PROGRAM MLÁDEŽ V AKCI

OBSAH PROGRAM MLÁDEŽ V AKCI OBSAH PROGRAM MLÁDEŽ V AKCI Akce 1... 5 Akce 2... 9 Akce 3... 11 Akce 4... 13 Akce 5... 16 Mládež v akci je programem Evropské unie, který podporuje neformální vzdělávání 1 mladých lidí. Program byl spuštěn

Více

Rozpočtová politika kultura, obrana 1.12.2015

Rozpočtová politika kultura, obrana 1.12.2015 Rozpočtová politika kultura, obrana 1.12.2015 Kultura širší pojetí kultury - neexistuje kultura mimo společnost, existence společnosti bez kultury je nemyslitelná užší pojetí součást ekonomického systému,

Více

Zahraniční obchod České republiky v letech 2001 až 2003 (v tis.kč, podle celních území)

Zahraniční obchod České republiky v letech 2001 až 2003 (v tis.kč, podle celních území) Země 2001 Dovoz 2001 Saldo 2001 2002 Dovoz 2002 Saldo 2002 2003 Dovoz 2003 Saldo 2003 Afghánistán 5 961 4 791 1 170 26 302 1 144 25 158 341% 40 678 3 777 36 901 55% 0,0030% 0,0016% Albánie 418 188 25 910

Více

Aktuální přepočítací relace dle nařízení vlády č. 62/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Aktuální stav k 1.4.2014

Aktuální přepočítací relace dle nařízení vlády č. 62/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Aktuální stav k 1.4.2014 Aktuální přepočítací relace dle nařízení vlády č. 62/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů Aktuální stav k 1.4.2014 Země výkonu práce Přepočítací relace Stanovená měna Náhradní měna Přepočítací relace

Více

Dopravní síť v Africe. Jakub Kredvík Gustav Novotný

Dopravní síť v Africe. Jakub Kredvík Gustav Novotný Dopravní síť v Africe Jakub Kredvík Gustav Novotný Osnova Historie Pozemní doprava Kolejová doprava Letecká doprava Lodní doprava Pirátství Levné vlajky Shrnutí Historie dopravy v Africe Koloniální éra

Více

Ceník národního volání služby ha-loo pro volání z mobilních telefonních čísel, platný od 1.3.2016

Ceník národního volání služby ha-loo pro volání z mobilních telefonních čísel, platný od 1.3.2016 Ceník služeb ha-loo mobil Ceník národního volání služby ha-loo pro volání z mobilních telefonních čísel, platný od 1.3.2016 Národní volání a krátké textové zprávy - Ceny jsou platné pro volání a zprávy

Více

Věc života a smrti REPRODUKTIVNÍ ZDRAVÍ. Úplná tabulka na: www.socialwatch.org/statistics2008. Souhrn: g Významný pokrok d Mírný pokrok

Věc života a smrti REPRODUKTIVNÍ ZDRAVÍ. Úplná tabulka na: www.socialwatch.org/statistics2008. Souhrn: g Významný pokrok d Mírný pokrok REPRODUKTIVNÍ ZDRAVÍ Věc života a smrti Úplná tabulka na: www.socialwatch.org/statistics2008 Odkazy (nejnovější dostupné údaje) Lepší situace Nad průměrem Pod průměrem Horší situace Nedostatečné údaje

Více

ceník služeb platný od 12. 8. 2015 K elektřině výhodné volání

ceník služeb platný od 12. 8. 2015 K elektřině výhodné volání ceník služeb platný od 12. 8. 2015 K elektřině výhodné volání Základní ceny tarifů Datové balíčky k tarifům Tarif Garant Komfort Aktiv Volné jednotky (do všech sítí v ČR) 50 minut / SMS 200 minut / SMS

Více

MEZINÁRODNÍ PRACOVNÍ MIGRACE V ČR

MEZINÁRODNÍ PRACOVNÍ MIGRACE V ČR MEZINÁRODNÍ PRACOVNÍ MIGRACE V ČR Bulletin č. 14 Milada Horáková Technická spolupráce: Ivana Macounová VÚPSV Praha březen 2005 Poznámka: Zaměstnavatelé nebo právnické či fyzické osoby, k nimž jsou vázáni

Více

Zahraniční obchod s okrasnými rostlinami 2015

Zahraniční obchod s okrasnými rostlinami 2015 Zahraniční obchod s okrasnými rostlinami 2015 Školkařské dny Skalský Dvůr 9.2.2016 Ing. Zdeněk Nachlinger Příloha 1 31.10.2014 Úřední věstník Evropské unie L 312/85 TŘÍDA II ROSTLINNÉ PRODUKTY Poznámka

Více

Tabulka 1: Základní pfiehled v vozû podle jednotliv ch zemí a osmi skupin vojenského materiálu

Tabulka 1: Základní pfiehled v vozû podle jednotliv ch zemí a osmi skupin vojenského materiálu Taulka : Základní pfiehled v vozû podle jednotliv h zemí a osmi skupin vojenského materiálu Skupina vojenského materiálu Celkem Země / Region A B C D E F G H podle zemí / regionů 8 Severní Afrika a 2 6

Více

Seznam dvoustranných leteckých dohod

Seznam dvoustranných leteckých dohod Seznam dvoustranných leteckých dohod Seznam uvádí přehled všech dvoustranných dohod o leteckých službách/letecké dopravě sjednaných Českou republikou (včetně ČSR, ČSSR, ČSFR). Celkem jsou sjednány dohody

Více

EGAP a podpora exportu. Konference ekonomických radů Ing. Jan Procházka, 23. 6. 2014

EGAP a podpora exportu. Konference ekonomických radů Ing. Jan Procházka, 23. 6. 2014 EGAP a podpora exportu Konference ekonomických radů Ing. Jan Procházka, 23. 6. 2014 EGAP PARTNER ČESKÉHO EXPORTU Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. pomáhá českému exportu od roku 1992 100%

Více

Dluhy dvacátého století, hanba jedenadvacátého

Dluhy dvacátého století, hanba jedenadvacátého GENDEROVÁ SPRAVEDLNOST Dluhy dvacátého století, hanba jedenadvacátého Gender a vzdělání Úplná tabulka na: www.socialwatch.org/statistics2008 Odkazy (nejnovější dostupné údaje) Lepší situace Nad průměrem

Více

Kjótská dohoda na konci, co dál? Výsledky a perspektivy mezinárodních dohod pro ochranu klimatu

Kjótská dohoda na konci, co dál? Výsledky a perspektivy mezinárodních dohod pro ochranu klimatu Kjótská dohoda na konci, co dál? Výsledky a perspektivy mezinárodních dohod pro ochranu klimatu Ing. Gabriela Fischerová, F.CON., s. r. o Globální změna klimatu fikce a fakta 4.5. 2010, Brno, Česká republika

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 19.2.2009,

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 19.2.2009, CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 19.2.2009 K(2009) 1201 NENÍ URČENO KE ZVEŘEJNĚNÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 19.2.2009, kterým se mění čtyřicet devět rozhodnutí uvedených v přílohách,

Více

Ceník služeb RWE Mobil

Ceník služeb RWE Mobil Ceník služeb RWE Mobil TARIF RWE NABITO Tarif RWE NABITO Cena s DPH Tarifikace 30 denní poplatek 1,00 Kč 30 dní Volání v rámci značky RWE Mobil 1,30 Kč 60+30 sec. účtuje se první celá minuta a pak jen

Více

Tabulka úředních jazyků

Tabulka úředních jazyků Příloha č. 14/B Tabulka úředních jazyků Stát / zámořské / závislé území Afghánistán Albánie Alžírsko Americká Samoa Andora Angola Anguilla Antigua a Barbuda Argentina Arménie Aruba Austrálie Ázerbajdžán

Více

Ceník mobilních telefonních služeb MOBIL21

Ceník mobilních telefonních služeb MOBIL21 Ceník mobilních telefonních služeb MOBIL21 Ceny paušálů i ceny hovorného se liší v závislosti na tom, zda poskytujeme zákazníkovi pouze hlasové služby (pak platí základní ceny) a nebo má zákazník smlouvu

Více

CENÍK SLUŽEB PLATNÝ OD 30. 4. 2016

CENÍK SLUŽEB PLATNÝ OD 30. 4. 2016 CENÍK SLUŽEB PLATNÝ OD 30. 4. 2016 K elektřině výhodné volání Základní ceny tarifů Datové balíčky k tarifům Tarif Garant Komfort Aktiv Volné jednotky (do všech sítí v ČR) 50 minut / SMS 200 minut / SMS

Více

Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po vteřinách. Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT

Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po vteřinách. Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT Hlasové služby Profi na míru 4 Profi na míru 4 Měsíční paušál 498.98 Volné minuty neomezeně Volné SMS neomezeně Volné mezinárodní SMS 20 Datový limit 2 GB Volání do všech sítí v ČR 0.00 SMS 0.00 Mezinárodní

Více

Volání po České republice ti účtujeme po vteřinách a data pak po 100 kb.

Volání po České republice ti účtujeme po vteřinách a data pak po 100 kb. Základní ceník Volání po České republice ti účtujeme po vteřinách a data pak po 100 kb. cena Volání (cena za minutu) 2,50 Kč SMS Data (cena za MB) MMS 1,50 Kč 1,00 Kč 4,00 Kč Přenos čísla Balíčky Volání

Více

VŠECHNY NÍŽE UVEDENÉ CENY JSOU BEZ 21 % DPH.

VŠECHNY NÍŽE UVEDENÉ CENY JSOU BEZ 21 % DPH. VŠECHNY NÍŽE UVEDENÉ CENY JSOU BEZ 21 % DPH. Mobilní hlasové služby (národní volání) Ceník tarifů Profi na míru 1 Profi na míru 3 + 400 MB Profi na míru 5 + 1,5 GB Měsíční paušál 1.00 179.00 219.00 Volné

Více

Zeměpisná olympiáda 2011

Zeměpisná olympiáda 2011 Zeměpisná olympiáda 2011 Kategorie C okresní kolo Název a adresa školy: Okres: Jméno a příjmení: Třída: Datum:.. Práce bez atlasu autorské řešení 1) Vyplňte tabulku podle následujících pokynů: Osm očíslovaných

Více

MEZINÁRODNÍ PRACOVNÍ MIGRACE V ČR

MEZINÁRODNÍ PRACOVNÍ MIGRACE V ČR MEZINÁRODNÍ PRACOVNÍ MIGRACE V ČR Bulletin č. 8 Milada Horáková Ivana Macounová Duben 2002 Zdroje statistických dat : Statistické údaje byly převzaty či napočteny z dat která poskytly: - MPSV-SSZ (Ministerstvo

Více

mimo špičku bez DPH špička bez DPH mimo špičku vč. DPH špička vč. DPH

mimo špičku bez DPH špička bez DPH mimo špičku vč. DPH špička vč. DPH VoIP Telefon Siemens A510IP 1 832,50 Kč 49,17 Kč 2 199,00 Kč 59,00 Kč VoIP Telefon Siemens C610IP 1 999,17 Kč 62,50 Kč 2 399,00 Kč 75,00 Kč HAG Linskys WRP400 2 415,83 Kč 74,17 Kč 2 899,00 Kč 89,00 Kč

Více

Islám. Monoteistické světové náboženství (1.6 miliard muslimů na světě) Svatá kniha- Korán, Bůh- Alláh, prorok- Mohamed

Islám. Monoteistické světové náboženství (1.6 miliard muslimů na světě) Svatá kniha- Korán, Bůh- Alláh, prorok- Mohamed Islám Monoteistické světové náboženství (1.6 miliard muslimů na světě) Svatá kniha- Korán, Bůh- Alláh, prorok- Mohamed Mekka, Medína- sv. Města islámu Islám převládá v S Africe, na Blízkém východě Mešita-

Více

Cíl: definovat zahraniční pracovní cest, vyjmenovat náhrady při zahraniční pracovní cestě a stanovit jejich výši.

Cíl: definovat zahraniční pracovní cest, vyjmenovat náhrady při zahraniční pracovní cestě a stanovit jejich výši. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0498 Název projektu: OA Přerov Peníze středním školám Číslo a název oblasti podpory: 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Realizace projektu:

Více

Abychom Vás i Váš SEAT vrátili zpět na cestu co nejrychleji, poskytujeme následující asistenční služby:

Abychom Vás i Váš SEAT vrátili zpět na cestu co nejrychleji, poskytujeme následující asistenční služby: VŽDY TO NEJLEPŠÍ ŘEŠENÍ Jakmile kontaktujete asistenční linku SEAT Service Mobility, bude Vám nabídnut následující rozsah asistenčních služeb, podle Vašich požadavků a potřeb: Oprava vozidla na cestě Odtažení

Více

Afrika. Poloha: Povrch: Členitost pobřeží. Podnebí: Vodstvo: 1/5. okrajové body... S: Bílý mysf J: Střelkový mys Z: Zelený mys V: mys Hafun

Afrika. Poloha: Povrch: Členitost pobřeží. Podnebí: Vodstvo: 1/5. okrajové body... S: Bílý mysf J: Střelkový mys Z: Zelený mys V: mys Hafun Afrika Poloha: okrajové body... S: Bílý mysf J: Střelkový mys Z: Zelený mys V: mys Hafun Povrch: africký štít, skarpy skarpy stupňovité schody na vodním toku / moři (? nvm) pánve Čadská, Konžská, Kalahari

Více

Sazba za každých započ. 5g. Sazba za každých. - uvedené sazby platí pro dopisnice, psaní a další zásilky (pokud není uvedeno jinak) AFRIKA

Sazba za každých započ. 5g. Sazba za každých. - uvedené sazby platí pro dopisnice, psaní a další zásilky (pokud není uvedeno jinak) AFRIKA 15. LETECKÉ PŘÍPLATKY DO CIZINY - SLOVENSKO 1939 až 1944 (zpracováno podle Ing. Andreje Tekeľa) - pro rok 1945 nebyli příplatky stanoveny a vzhledem k válečnému vývoji domácí letecká pošta nebyla v provozu

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

ZEMĚ MĚN.KÓD MĚNA SAZBA STRAVNÉHO

ZEMĚ MĚN.KÓD MĚNA SAZBA STRAVNÉHO A Afganistán USD americký dolar 40,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko USD americký dolar 45,- Andorra EUR euro 40,- Angola USD americký dolar 60,- Argentina USD americký dolar 45,- Arménie USD americký dolar

Více

ZEMĚ MĚN.KÓD MĚNA SAZBA STRAVNÉHO

ZEMĚ MĚN.KÓD MĚNA SAZBA STRAVNÉHO A Afganistán EUR euro 35,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 40,- Andorra EUR euro 40,- Angola USD americký dolar 60,- Argentina USD americký dolar 40,- Arménie EUR euro 35,- Austrálie a Oceánie

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Učíme se nové věci. Chytrá hlavička! Muº j atlas světa. Více než 60 okének s překvapením! KNIŽNÍ KLUB

Učíme se nové věci. Chytrá hlavička! Muº j atlas světa. Více než 60 okének s překvapením! KNIŽNÍ KLUB Učíme se nové věci Chytrá hlavička! Muº j atlas světa Více než 60 okének s překvapením! KNIŽNÍ KLUB Naše Země Jak nejlépe zjistíš, kde na Zemi se zrovna nacházíš nebo kde leží určitá místa světa? Správně

Více

Všechny IP telefony i hlasové brány jsou dodávány s odpovídající licencí pro SIP protokol a zdrojem.

Všechny IP telefony i hlasové brány jsou dodávány s odpovídající licencí pro SIP protokol a zdrojem. Stránka 1/5 SkyFon 40 Služba hlasového připojení technologií Voice over IP Ceník platný od 1. 1. 2013. Ceny jsou bez 21 % DPH. Ceny uváděné v závorce jsou ceny s 21% DPH. Tento ceník je přílohou a nedílnou

Více

CENÍK SLUŽEB BALÍČKY INTERNET. CentroNet, a.s. Sokolovská 100/94 186 00 Praha 8 Tel:+420 246 008 787. 89 TV programů + internet 50M/50M

CENÍK SLUŽEB BALÍČKY INTERNET. CentroNet, a.s. Sokolovská 100/94 186 00 Praha 8 Tel:+420 246 008 787. 89 TV programů + internet 50M/50M CENÍK SLUŽEB BALÍČKY ZAČÍNÁM 33 TV programů + internet 15M/15M MOJE VOLBA 33 TV programů + 1x tematický balíček + internet 40M/40M CHCI VÍCE 54 TV programů + internet 30M/30M VÍM, CO CHCI 65 TV programů

Více

CETEL - TELEFONOVÁNÍ

CETEL - TELEFONOVÁNÍ 1. str. Ceny IP hovorů v rámci ČR Silný provoz Slabý provoz Ceny IP hovorů do zahraničí Síť CETEL 0 Kč 0 Kč Pevné telefonní sítě, fax 0,84 Kč 0,48 Kč Mobilní sítě 4,68 Kč 4,68 Kč Bílá linka - 840 1,92

Více

Cizinci s povoleným pobytem na území České republiky k 30.9. 2010 (zjištěno podle aktuálního místa pobytu osoby v IS CIS úlohy TDU) Druh pobytu

Cizinci s povoleným pobytem na území České republiky k 30.9. 2010 (zjištěno podle aktuálního místa pobytu osoby v IS CIS úlohy TDU) Druh pobytu Cizinci s povoleným pobytem na území České republiky k 30.9. 2010 (zjištěno podle aktuálního místa pobytu osoby v IS CIS úlohy TDU) Druh pobytu Státní příslušnost Trvalý Dlouhodobý Celkem Afghánistán 252

Více

Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT. Měsíční paušál 49.00 49.00 149.00 149.00. Cena volné jednotky 0,33 0,33 0,33 0,33

Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT. Měsíční paušál 49.00 49.00 149.00 149.00. Cena volné jednotky 0,33 0,33 0,33 0,33 Hlasové služby Tarify T30 / T80 / T160 / T300 včetně HIT T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT Měsíční paušál 49.00 49.00 149.00 149.00 Cena volné jednotky 0,33 0,33 0,33 0,33 Volné minuty 50 50 150 150 Extra volné

Více

1. Ve kterém hlavním povodí a úmoří leţí známá historická města ČR:

1. Ve kterém hlavním povodí a úmoří leţí známá historická města ČR: orie A Jméno: ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA 20012003 KATEGORIE C KRAJSKÉ KOLO Škola: Část I Bez pomocí atlasu 1. Ve kterém hlavním povodí a úmoří leţí známá historická města ČR: a) Tábor (Labe, Severní moře) b)

Více

ÚVOD ZÁKLADNÍ ZÁRUKA. Záruka FORD - ucelený soubor služeb

ÚVOD ZÁKLADNÍ ZÁRUKA. Záruka FORD - ucelený soubor služeb ÚVOD Děkujeme Vám, že jste si zakoupili automobil značky Ford. Věříme, že splní Vaše představy a zajistí Vám mnoho let spokojené jízdy. Společnost Ford je uznávána po celém světě jako výrobce technických

Více

PREFERENČNÍ SYSTÉM EU

PREFERENČNÍ SYSTÉM EU PREFERENČNÍ SYSTÉM EU Evropská unie celní území: Belgické království Bulharsko, Česká republika, Dánské království, kromě Faerských ostrovů a Grónska, Estonsko, Finská republika, včetně ostrova Aland Francouzská

Více

Vysvětlivky: D - smlouva České republiky o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu, resp. z příjmu a z majetku

Vysvětlivky: D - smlouva České republiky o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu, resp. z příjmu a z majetku Seznam smluvních států a rozhodných dnů zveřejňovaný podle 13b odst. 2 a 13g odst. 5 zákona č. 105/2016, kterým se mění některé zákony v oblasti mezinárodní spolupráce při správě daní a zrušuje se zákon

Více

cenik IP telefonie Michal Hejzlar Sartoriova 28/13 169 00 Praha 6 Připojení k internetu zdarma

cenik IP telefonie Michal Hejzlar Sartoriova 28/13 169 00 Praha 6 Připojení k internetu zdarma cenik IP telefonie ČR - cena/min. bez DPH špička mimo špičku ČR - EMERGENCY 0 Kč 0 Kč ČR 116XX, 199 NA ÚČET VOLANÉHO 0 Kč 0 Kč ČR 800, 822 0 Kč 0 Kč ČR 910 0,77 Kč 0,77 Kč ČR 8XX 0,79 Kč 0,79 Kč ČR PRIVATE

Více

SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ. RocÏnõÂk 2002 CÏ ESKAÂ REPUBLIKA. CÏ aâstka 40 RozeslaÂna dne 20. brï ezna 2002 Cena KcÏ 211,30 OBSAH:

SBIÂRKA ZA KONUÊ. RocÏnõÂk 2002 CÏ ESKA REPUBLIKA. CÏ aâstka 40 RozeslaÂna dne 20. brï ezna 2002 Cena KcÏ 211,30 OBSAH: RocÏnõÂk 2002 SBIÂRKA ZA KONUÊ CÏ ESKA REPUBLIKA CÏ aâstka 40 RozeslaÂna dne 20. brï ezna 2002 Cena KcÏ 211,30 OBSAH: 89. Vyhla sï ka Ministerstva zemeïdeïlstvõâ o ochraneï proti zavleâkaânõâ sïkodlivyâch

Více

Postavení českého trhu práce v rámci EU

Postavení českého trhu práce v rámci EU 29. 7. 2015 Postavení českého trhu práce v rámci EU Pravidelná analýza trhu práce se zaměřuje na mezinárodní srovnání indikátorů strategie zaměstnanosti - Evropa 2020. Pro splnění cíle ohledně zvýšení

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 1 9 8 Marek Svítek Pěstujeme

Více

S t r u č n á h i s t o r i e s t á t ů. Panama J O S E F O P A T R N Ý. N a k l a d a t e l s t v í L i b r i, P r a h a 2 0 0 4

S t r u č n á h i s t o r i e s t á t ů. Panama J O S E F O P A T R N Ý. N a k l a d a t e l s t v í L i b r i, P r a h a 2 0 0 4 S t r u č n á h i s t o r i e s t á t ů Panama J O S E F O P A T R N Ý N a k l a d a t e l s t v í L i b r i, P r a h a 2 0 0 4 Prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc., 2004 Libri, 2004 ISBN 80-7277-216-3 Obsah

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT ***I NÁVRH ZPRÁVY. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku PROVIZORNÍ 2003/0297(COD) 10. 3.2005

EVROPSKÝ PARLAMENT ***I NÁVRH ZPRÁVY. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku PROVIZORNÍ 2003/0297(COD) 10. 3.2005 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 ««««««««««««2009 Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku PROVIZORNÍ 2003/0297(COD) 10. 3.2005 ***I NÁVRH ZPRÁVY o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví

Více

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007 2007 Jihočeská centrála cestovního ruchu Jírovcova 1, P.O.Box 80 CZ 370 21 České Budějovice Telefon: +420 386 358 727 9 Fax: +420 386 358 728 E mail: info@jccr.cz WWW: www.jccr.cz Zpracoval: Jakub KADLEČEK

Více

Závěrečné opakování - Evropa

Závěrečné opakování - Evropa Základní škola Sedmikráska, o.p.s. Bezručova 293, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Závěrečné opakování - Evropa Autor: Mgr. Jolana Sobotková Vytvořeno: leden 2014 Název: VY_32_INOVACE_Z_14_Regionální geografie_20

Více

Netbox - Ceník hovorného pro testovací provoz - tarifikace 60+30

Netbox - Ceník hovorného pro testovací provoz - tarifikace 60+30 Stránka č. 1 z 10 Volání po ČR Služba Silný provoz Slabý provoz Místní 1,00 0,50 Dálkové 1,00 0,50 Mobilní sítě 4,50 4,50 Voláni uvnitř sítě NETBOX (Praha, Brno, Jihlava) 0,00 Měsíční paušál 0,00 Národní

Více

Předepsaná zimní výbava kamionů a autobusů v evropských státech.

Předepsaná zimní výbava kamionů a autobusů v evropských státech. Metodický zpravodaj autoškol č. 86/2015 mezinárodní silniční doprava Mezinárodní silniční doprava aktuality. Předepsaná zimní výbava kamionů a autobusů v evropských státech. Zdroj: Tým silniční bezpečnosti.

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 2.4.2008 KOM(2008) 161 v konečném znění Návrh NAŘÍZENÍ RADY o stanovení opravných koeficientů použitelných od 1. července 2007 na odměny úředníků,

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 14.12.2006 KOM(2006) 800 v konečném znění Návrh NAŘÍZENÍ RADY o stanovení opravných koeficientů použitelných od 1. července 2006 na odměny úředníků a smluvních

Více

Na kterých litosférických deskách leží Afrika?

Na kterých litosférických deskách leží Afrika? Na kterých litosférických deskách leží Afrika? - Afrika je součástí Africké a Somálské litosférické desky Africká deska se posouvá severním směrem (cca. 1,5 cm/rok) naráží do Eurasijské desky zemětřesení

Více

VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR

VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR Čtvrtletní dotazník o hostech v hromadných ubytovacích zařízeních čtvrtletí 203 CR 2- Registrováno ČSÚ ČV 7/3 ze dne 23. 4.202 IKF 25403 Dotazník je součástí Programu statistických zjišťování na rok 203.

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma: EURASIE Autor: Mgr. Richard Trávníček Ph.D. Název: Politický zeměpis

Více

Obhájce vašich mobilních práv

Obhájce vašich mobilních práv Obhájce vašich mobilních práv Tento Ceník spolu se Všeobecnými podmínkami (VP) tvoří smluvní podmínky Služby. Ceník je platný od 15. 5. 2013 A. Obecná část Ceník je spolu s dalšími dokumenty, které tvoří

Více

Dějepis distanční studium 1 Gymnázium Teplice

Dějepis distanční studium 1 Gymnázium Teplice 1) Pravěk: Zakreslete do mapy nejdůležitější česká archeologická naleziště z pravěku, doplňte tabulku: Naleziště Období, datování Druh nálezu, popis Přezletice u Prahy Šipka u Štramberka Dolní Věstonice

Více

ONDŘEJ ŠMERDA. Vývoj. latinkového (typografického) písma SŠOGD LYSÁ NAD L ABEM

ONDŘEJ ŠMERDA. Vývoj. latinkového (typografického) písma SŠOGD LYSÁ NAD L ABEM v ONDŘEJ ŠMERDA aaa eee Vývoj latinkového (typografického) i SŠOGD písma LYSÁ NAD L ABEM 2014 Copyright Ondřej Šmerda, 2014 ÚVOD Tato učebnice si klade za cíl popsat vznik a vývoj typografického a tedy

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

VY_32_INOVACE_0616 Evropa a Evropská unie

VY_32_INOVACE_0616 Evropa a Evropská unie Kód vzdělávacího materiálu: Název vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_0616 Evropa a Evropská unie Datum vytvoření: 23. 10. 2013 Jméno aurora: Předmět: Ročník: Anotace způsob použití ve výuce: Ing. Martina

Více

PRÁCE S ATLASEM. Celkem 30 bodů. Potřebné vybavení: Školní atlas světa (Kartografie Praha, a. s.), psací potřeby

PRÁCE S ATLASEM. Celkem 30 bodů. Potřebné vybavení: Školní atlas světa (Kartografie Praha, a. s.), psací potřeby Soutežící: ˇ ZEMEPISNÁ ˇ OLYMPIÁDA PRÁCE S ATLASEM Celkem 30 bodů Potřebné vybavení: Školní atlas světa (Kartografie Praha, a. s.), psací potřeby 1 2 body Doprava patří mezi velmi rychle se rozvíjející

Více

ZEMĚ/DESTINACE [Kč/min] 1 Německo, Polsko, Rakousko, Slovensko 3,33

ZEMĚ/DESTINACE [Kč/min] 1 Německo, Polsko, Rakousko, Slovensko 3,33 CENÍK SLUŽBA IP CALL Účinnost od 1.4.2003 Ceny uvedeny bez DPH 1. Ceny za provoz 1.1 Zařazení zemí do skupin s uvedením cen za minutu hovoru 1) ZEMĚ/DESTINACE [Kč/min] 1 Německo, Polsko, Rakousko, Slovensko

Více

STŘEDOVĚKÉ EVROPY (1)

STŘEDOVĚKÉ EVROPY (1) ARCHEOLOGIE RANĚ STŘEDOVĚKÉ EVROPY (1) 6. 9. PŘEHLED ARCHEOLOGIE RANÉHO STŘEDOVĚKU V OBLASTECH OSÍDLENÝCH SLOVANSKÝM ETNIKEM 6. VÝCHODNÍ EVROPA 1.ROČNÍK MAGISTERSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU ARCHEOLOGIE Katedra

Více

MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA MEZINÁRODNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ ČESKÝM TELECOMEM, a.s., V RÁMCI UNIVERZÁLNÍ SLUŽBY

MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA MEZINÁRODNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ ČESKÝM TELECOMEM, a.s., V RÁMCI UNIVERZÁLNÍ SLUŽBY Příloha č. 2 k cenovému rozhodnutí č. 01/2005 MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA MEZINÁRODNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ ČESKÝM TELECOMEM, a.s., V RÁMCI UNIVERZÁLNÍ SLUŽBY MEZINÁRODNÍ TELEFONNÍ

Více

Ceník telefonních Služeb EriVoIP platný do 31.1.2011

Ceník telefonních Služeb EriVoIP platný do 31.1.2011 Ceník telefonních Služeb EriVoIP platný do 31.1.2011 EriVoIP zone ZDARMA Zpoplatnění hovorů do této skupiny je u: EriVoIP Klient: zdarma EriVoIP Kredit: 0,15 Kč/1 minuta (zelené linky zdarma) EriVoIP Klient

Více

Ceník Hlasových služeb (VoIP)

Ceník Hlasových služeb (VoIP) Ceník Hlasových služeb (VoIP) Tento ceník je nedílnou součástí Všeobecných podmínek (VP) Platnost od 01. 04. 2014 A. Tarify hlasových služeb (VoIP) 1. Tarif VoIP Start Volání v ČR ČR - pevné sítě ve špičce

Více

Zeměpis cestovního ruchu. Ročník: 1. Téma: Regionální a politická geografie světa. Datum: 8.3.2013

Zeměpis cestovního ruchu. Ročník: 1. Téma: Regionální a politická geografie světa. Datum: 8.3.2013 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Zeměpis cestovního ruchu Ročník: 1. Téma:

Více

Ústav zemědělské ekonomiky a informací. Analýzy agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2007 a 2008

Ústav zemědělské ekonomiky a informací. Analýzy agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2007 a 2008 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Analýzy agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2007 a 2008 Zpracovala: Ing. Karina Pohlová Předání databáze z MZe ČR do ÚZEI: 5.2. 2009 Předání výsledků agrárního

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

Ceny IP hovorů v rámci ČR Silný provoz Slabý provoz (Kč/min) (Kč/min)

Ceny IP hovorů v rámci ČR Silný provoz Slabý provoz (Kč/min) (Kč/min) MB: 326 100 001 info@cerberos.cz Ceny IP hovorů v rámci ČR Silný provoz Slabý provoz (Kč/min) (Kč/min) Ceny IP hovorů do zahraničí (Kč/min) Síť CETEL 0 Kč 0 Kč Pevné telefonní sítě, fax 0,84 Kč 0,48 Kč

Více

Gymnázium, Soběslav, Dr. Edvarda Beneše 449/II. Název materiálu. Změny na mapě světa. Jiří Řehounek. Ročník 4. Datum tvorby Září 2012

Gymnázium, Soběslav, Dr. Edvarda Beneše 449/II. Název materiálu. Změny na mapě světa. Jiří Řehounek. Ročník 4. Datum tvorby Září 2012 Číslo projektu Název školy Kód materiálu Název materiálu Autor Tematická oblast Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0811 Gymnázium, Soběslav, Dr. Edvarda Beneše 449/II VY_32_INOVACE_61_02 Změny na mapě světa

Více

Ceny mezinárodních hovorů, špička/mimo špičku v cenách bez DPH. name setup_price skip for price for2 Afghánistán

Ceny mezinárodních hovorů, špička/mimo špičku v cenách bez DPH. name setup_price skip for price for2 Afghánistán Ceny mezinárodních hovorů, špička/mimo špičku v cenách bez DPH Interlan s.r.o. name setup_price skip for price for2 Afghánistán 0 Afghánistán 9,26 peak Afghánistán 9,26 offpeak Afgánistán - mobil 0 Afgánistán

Více

Ceník a sazebník pro klienty TeleUspory s.r.o.

Ceník a sazebník pro klienty TeleUspory s.r.o. Ceník a sazebník pro klienty TeleUspory s.r.o. Platnost od 1.7.2014 TeleUspory s.r.o. Římská 103/12, 120 00 Praha 2 www.uspory.cz Zapsaná v oddíle C, vložce 178856 obchodního rejstříku vedená u Městského

Více

Chrono Bike. Chrono Bike Collection. červen 2015

Chrono Bike. Chrono Bike Collection. červen 2015 1 2015 červen 2015 Chrono Bike Netrpělivě očekávaná limitovaná edice Chrono Bike je tu po roce ve skvělé formě a se zbrusu novým designem, jako pocta nejvýznamnější cyklistické události Tour de France

Více

Obr. 1. Rozdělení Evropy

Obr. 1. Rozdělení Evropy Obr. 1 Rozdělení Evropy Obr. 2 Obr. 3 (upraveno) Jižní Evropa Charakteristika Většina států sousedí se Středozemním mořem Výjimky: Portugalsko, Vatikán, San Marino Převládá subtropické podnebí s teplými

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

Ceský telekomunikacní úrad

Ceský telekomunikacní úrad Ceský telekomunikacní úrad se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 poštovní prihrádka 02, 225 02 Praha 025 Praha dne :;-. cervence 2011 Cj. CTÚ-54 610/2011-611 Ceský telekomunikacní úrad jako príslušný orgán

Více