VÝROČNÍ ZPRÁVA NADAČNÍHO FONDU VIA VITAE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA NADAČNÍHO FONDU VIA VITAE"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA NADAČNÍHO FONDU VIA VITAE za období

2 OBSAH ROK 2005 ROK ZMĚNY 2 POSLÁNÍ 3 O NADAČNÍM FONDU 3 GRANTOVÉ PROGRAMY 4 GRANTOVÉ PROGRAMY 7 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 9 KONTAKTNÍ ÚDAJE 10 1

3 ROK 2005 ROK ZMĚNY Pokud jste jako dárci a filantropové chtěli podpořit dobrou věc, museli jste se donedávna spolehnout na svou schopnost najít nejenom téma, ale také dobrého příjemce daru. V neposlední řadě, pokud jste chtěli darovat odpovědně, jste museli projevit také schopnost pohlídat si své (tedy vámi darované) peníze a jejich skutečné využití. To ale bývá cesta obtížná a ne vždy nejoptimálnější. V roce 2005 jste už ale mohli využít služeb Nadačního fondu Via Vitae. Ten se v tomto roce intenzívně usadil v nové roli, v roli nadačního subjektu s komunitním zaměřením. Tedy nadačního subjektu, který pomáhá nejenom příjemcům darů, ale dárcům své dary cíleně a odpovědně darovat. Vytvořili jsme z Nadačního fondu Via Vitae kvalitní nástroj pro dárce a filantropy. Komunitní nadační fond vnímáme jako službu komunitě. Službu lidem, kteří v ní žijí. Podnikatelům, kteří z ní vyšli, vrací se do ní anebo do ní nově přicházejí. Lidem, kteří chtějí a umějí pomáhat. Všem těm, kteří chtějí být aktivní a ovlivňují svět okolo sebe. Jsme nadačním fondem s dlouholetou tradicí a zkušeností z neziskového prostoru. Jsme dobrými a zkušenými partnery. Přesvědčte se. Těšíme se na spolupráci s Vámi nejenom v roce Zdeněk Jakubka Předseda správní rady 2

4 POSLÁNÍ Nadační fond Via Vitae je nepolitická nezávislá nezisková právnická osoba, která usiluje o zlepšování kvality života v komunitách a podporu odpovědného a udržitelného rozvoje. Svého poslání nadační fond dosahuje prostřednictvím: podpory vzdělávání, zvyšováním a posilováním schopností a dovedností jednotlivců i formálních a neformálních skupin podpory rozvoje důvěry, spolupráce a komunikace podpory komunitního rozvoje a filantropie. O NADAČNÍM FONDU Nadační fond Via Vitae vznikl v polovině roku 2004 transformací z Nadačního fondu alternativní školy, který byl založen v roce Nadační fond Via Vitae výrazným způsobem rozšířil své poslání, což umožnilo rozšířit jeho činnost. V roce 2004 získal nadační fond podporu CEE Trustu z programu Podpora regionálních nadací a nadačních fondů, jehož aktivity pokračovaly také v roce Nadační fond získal z programu nejen finanční prostředky určené na regrantování, ale také systematické vzdělávání v nadační problematice. V roce 2005 Nadační fond získával prostředky pro svůj program převážně od jednotlivců. Za každý dar děkujeme. Zvláštní poděkování patří společenství Vita, které nám po celý rok poskytovalo zázemí, své technické vybavení a od září rovněž stálého pracovníka. Aktivity Nadační fond ve spolupráci s NIA Neziskovou informační agenturou vytváří a aktualizuje databázi kontaktů. Databáze v současnosti čítá 465 kontaktů na neziskové organizace a mnoho dalších osob, které jsou zapojeny do veřejného života Moravskoslezského kraje. Databáze je využívána k navazování kontaktů a hromadnému oslovování organizací. 3

5 GRANTOVÉ PROGRAMY Fond dárců alternativní školy Účelový fond otevřený všem dárcům, kteří se ztotožňují s cílem fondu, který usiluje o rozvoj alternativního školství především v ostravském regionu a podporuje provozování alternativních škol na všech vzdělávacích stupních. Shromážděné prostředky jsou využívány zejména v těchto oblastech hmotné zajištění výuky a výchovy alternativní školy, vzdělávání pedagogů alternativní školy, spolupráce školy a rodičů, jejich společných programů a akcí, spolupráce s dalšími alternativními školami a institucemi v tuzemsku i zahraničí, publikační činnost a propagace alternativního školství. V roce 2005 do fondu přispívali převážně rodiče dětí Základní školy waldorfské Ostrava a Střední odborné školy Waldorfské. Nadační příspěvky jsou poskytovány průběžně během celého roku. Nadační příspěvky udělené v roce 2005: Organizace/osoba Účel Přidělené nadační příspěvky Základní škola waldorfská Ostrava Lyžařský výcvikový kurz Kč Základní škola waldorfská Ostrava Zkvalitnění výuky Kč SOŠ Waldorfská Podpora výuky a rozvoj školy Kč Mgr. Helena Kožušníková Odborné konzultace holandským lektorem Han van Gelderem Kč SOŠ Waldorská Podpora výuky a rozvoj školy Kč Základní škola waldorfská Ostrava Ing. Lubica Havelková Celkem poskytnuto Příspěvek na úhradu členských příspěvků Asociaci waldorfských škol Příspěvek na nákup speciálních voskových pastelů pro žáky ZŠ Kč Kč Kč 4

6 Program Na prknech Cílem programu, bylo oživit kulturní život a tradice ochotnického divadelnictví ve vybraných obcích Nízkého Jeseníku, zapojit občany do veřejného života, navázat partnerství a umožnit setkání a vzájemnou komunikaci. Program proběhl v roce Podpořeno z prostředků CEE Trustu bylo osm ochotnických divadelních souborů, které ze získaných grantů financovaly přípravu a realizaci svých divadelních představení. V roce 2005 byla Městu Vítkov poukázána druhá platba nadačního příspěvku na organizaci soutěžní závěrečné přehlídky ochotnických divadelních souborů. Nadační příspěvek udělený v roce 2005: Organizace/osoba Účel Přidělený nadační příspěvek Město Vítkov závěrečná soutěžní přehlídka Kč *) *) v roce 2005 byla vyplacena druhá část z celkového nadačního příspěvku ,- Kč. Program Jednoduše podvojně Cílem programu byla podpora komunitních nevládních neziskovým organizací Moravskoslezského kraje do 5 000,-- Kč při jejich přechodu z jednoduchého účetnictví na účetnictví ve smyslu novely zákona o účetnictví z roku 2004 a vytvoření schopnosti organizace vést dlouhodobě účetnictví. V prvním grantovém kole bylo podpořeno 14 z 15 přihlášených projektů. Pro zájem organizací o podporu i po ukončení programu, bylo vyhlášeno druhé kolo programu Jednoduše podvojně, ve kterém bylo z prostředků CEE Trustu podpořeno dalších 8 z 9 organizací. Nadační příspěvky udělené v roce 2005 v 1. grantovém kole Jednoduše podvojně: Přidělené nadační Organizace Název projektu příspěvky Ekologické informační centrum Zelený bod Ostrava Účetnictví Zeleného bodu Kč Klub českých turistů Moravská Ostrava KČT podvojně správně Středisko pracovní rehabilitace Ostrava Softwarové zajištění účetnictví Kč Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Havířov Dát, má dáti - jak to všechno udělati Občanské sdružení TRIANON Jednoduše podvojně 5

7 Klub rodičů a přátel při ZUŠ Bohuslava Martinů Jezdecký klub Děti a koně Zajištění převodu daňové evidence dle zákona Přechod z jednoduchého účetnictví do podvojného Sdružení Klubko Sdružení Klubko v Pohodě Sdružení křesťanských maminek SLUNÍČKO Občanské sdružení při Dětském domově Ostrava-Slezská Ostrava Petrklíč help K podvojnému a nikdy kroku zpět! Jednoduše podvojně Zajištění účetního zázemí pro mládežnickou organizaci Kč Nadační fond Zdravý život Jednoduše podvojně Kč Sbor Bratrské jednoty baptistů v Ostravě Přechod na podvojné účetnictví Kč Salisiánské hnutí mládeže, Klub Hradec nad Moravicí Celkem poskytnuto v I. kole Podvojné účetnictví Stereo Kč Nadační příspěvky udělené v roce 2005 v 2. grantovém kole Jednoduše podvojně: Přidělené nadační Organizace Název projektu příspěvky ZO ČSOP 73/03 Nová Ostrava Podvojné účetnictví Diakonie Církve bratrské, pobočka v Hrádku Sdružení pro pomoc mentálně postiženým městská organizace ČT Český zahrádkářský svaz ZO Svatá Anna Podvojné účetnictví Realizace přechodu z jednoduchého na podvojné účetnictví Přechod na podvojné účetnictví Kč Pionýr r.s. PS Psohlavci Jednoduše podvojně Pěvecká sdružení Slezská Ostrava Sdružení pro umění a výchovu Talent PZKO Bohumín-Skřečoň, místní skupina Celkem poskytnuto v II. kole Přechod na podvojné účetnictví v hospodaření sboru Přechod na podvojné účetnictví Podvojné účetnictví v praxi Kč Kč 6

8 FINANČNÍ ZPRÁVA Rozvaha k Aktiva (Kč) v Kč Stálá aktiva 4 593,50 Samostatné movité věci a soubory movitých věci ,50 Drobný dlouhodobý hmotný majetek ,00 Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věci ,00 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku ,00 Oběžná aktiva ,15 Pokladna 4 341,00 Bankovní účet ,23 Termínované účty ,92 Aktiva celkem ,65 Pasiva v Kč Vlastní zdroje ,29 Vlastní jmění ,83 Výsledek hospodaření ,54 Cizí zdroje ,36 Ostatní závazky 2 600,00 Výnosy příštích období ,36 Pasiva celkem ,65 Komentář k rozvaze Výnosy příštích období ,- Kč tvoří časové rozlišení pobídkového grantu z Programu Posílení regionálních nadací a nadačních fondů, CEE Trust v hodnotě ,- Kč, časové rozlišení přijatých darů Fondu dárců alternativní školy v hodnotě ,- Kč. 7

9 Výkaz zisků a ztrát k Výnosy v Kč Dary jednotlivců ,00 Přijaté granty ,00 Výnosy z terminovaných vkladů 540,02 Ostatní výnosy a úroky 214,30 Výnosy celkem ,32 Náklady v Kč Spotřeba materiálu 2 679,00 Vedení účetnictví a daňové poradenství ,00 Administrativa CEE Trustu ,00 Vedení bankovní účtů a ostatní výdaje 5 050,00 Odpisy hmotného majetku 7 431,00 Náklady na správu celkem ,00 Příspěvky pro výuku ve třídách ZŠW ,00 Přípěvky na akce žáků tříd ZŠW ,50 Poskytnuté nadační příspěvky ,00 Příspěvky celkem ,50 Náklady celkem ,50 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ,18 Komentář k výkazu zisků a ztráty Přijaté granty ,- Kč celková hodnota přijatých grantů byla ,- Kč Rozdíl ,- Kč tvoří časové rozlišení pobídkového grantu z programu Posílení regionálních nadací a nadačních fondů přijatého od Vzdělávací nadace Jana Husa. Poskytnuté nadační příspěvky ,- Kč tvoři jen část skutečně poskytnutých nadačních příspěvků v roce Nadační příspěvky ve výši ,- Kč byly v důsledku přechodu z jednoduchého účetnictví na účetnictví vyplaceny z účtu 911 Fondy a neprojevily se v nákladech. Na účet Nadačního fondu bylo vráceno jako nevyužitý nadační příspěvek 5 300,- Kč z programu Jednoduše podvojně a 521,- Kč z Fondu dárců alternativní školy. Celková hodnota poskytnutých nadačních příspěvků tedy činí ,- Kč. 8

10 Zhodnocení pravidla pro omezení nákladů na správu nadačního fondu Statutem nadačního fondu Via Vitae je stanoveno pravidlo pro omezení nákladů na správu nadačního fondu, podle Zákona č. 227/1997 Sb. o nadacích a nadačních fondech, takto: Celkové roční náklady na správu nadačního fondu nepřevýší 75 % ročně poskytnutých nadačních příspěvků. Náklady na správu Nadačního fondu Via Vitae v roce 2005 byly ve výši ,- Kč, což činí 75 % podíl poskytnutých nadačních příspěvků v ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Správní rada Bc. Zdeněk Jakubka - předseda Ing. Jana Miklasová - místopředsedkyně Ing. Věra Bialková - členka Jiří Blecha - člen ( zahájeno řádné členství ve správní radě) Jana Tomanová - členka ( zahájeno řádné členství ve správní radě) Členové správní rady pracují dobrovolně a nedostávají za tuto činnost žádnou odměnu. Revizor Ing. Něhoslav Ryl Revizor poskytuje služby Nadačnímu fondu bez nároku na odměnu. Programová manažerka Ing. Markéta Kubáňová (od zahájen pracovní poměr) Mzdové náklady programové manažerky jdou na vrub Vita o.s. Účetní Ing. Jaroslav Kraut služby poskytovány externě 9

11 KONTAKTNÍ ÚDAJE Nadační fond Via Vitae Gen. Janka 1157/3a Ostrava IČ: Nadační fond Via Vitae je zapsána v nadačním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl N, vložka 121. Bankovní spojení: ebanka v Ostravě č.ú.: /2400 Tel.: internet: 10

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADAČNÍHO FONDU VIA VITAE

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADAČNÍHO FONDU VIA VITAE VÝROČNÍ ZPRÁVA NADAČNÍHO FONDU VIA VITAE roku 2007 OBSAH NADAČNÍ FOND PRO MÍSTNÍ KOMUNITU 2 NAŠE ČINNOST 2 NAŠI DÁRCI A PARTNEŘI 3 ROK 2007 4 FONDY 4 DALŠÍ AKTIVITY 5 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 6 KONTAKTY 7

Více

OBSAH OBSAH Úvodní slovo Přehled poskytnutých nadačních příspěvků Přehled obdarovaných organizací a fyzických osob

OBSAH OBSAH Úvodní slovo Přehled poskytnutých nadačních příspěvků Přehled obdarovaných organizací a fyzických osob Výroční zpráva 2011 OBSAH OBSAH Úvodní slovo... 1 Přehled poskytnutých nadačních příspěvků... 2 Přehled obdarovaných organizací a fyzických osob... 4 Ledovec, o.s... 4 Dům tří přání, o.s.... 5 o.s. LATA

Více

NADACE. České spořitelny VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

NADACE. České spořitelny VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 NADACE České spořitelny VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Obsah Úvodní slovo 03 Finanční zpráva za rok 2006 04 Majetek nadace k 31. prosinci 2006 04 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 05 Přijaté dary 05 Přehled

Více

Ú SPĚCHY V ŽIVOTĚ SE MĚŘÍ NEJEN SCHOPNOSTMI, ALE TAKÉ HLOUBKOU MEZILIDSKÝCH VZTAHŮ.

Ú SPĚCHY V ŽIVOTĚ SE MĚŘÍ NEJEN SCHOPNOSTMI, ALE TAKÉ HLOUBKOU MEZILIDSKÝCH VZTAHŮ. Výroční zpráva 2002 Ú SPĚCHY V ŽIVOTĚ SE MĚŘÍ NEJEN SCHOPNOSTMI, ALE TAKÉ HLOUBKOU MEZILIDSKÝCH VZTAHŮ. O BSAH 02 Úvodní slovo předsedkyně správní rady 03 Orgány Nadace Educa 04 Základní údaje o Nadaci

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE EDUCA 2003

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE EDUCA 2003 VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE EDUCA 2003 Vážení přátelé, předkládáme Vám zprávu o činnosti a hospodaření Nadace Educa v roce 2003. Chtěli bychom Vás informovat o vývoji projektů v uplynulém roce, ale také o našich

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE SIRIUS POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE SIRIUS POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE SIRIUS POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ OBSAH I. Úvodní slovo předsedy správní rady 4 II. Profil 6 III. Základní údaje 7 IV. Aktivity 2013 10 V. Finanční část 16

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. 2014 1. Základní principy 3 2. Základní údaje 4 3. Důvody založení 5 4. Aktivity 2014 6 5. Finanční část 11 OBSAH 2 CENTRUM PODPORY Výroční zpráva 2014 Centrum podpory,

Více

obsah Poslání Nadace Eurotel... 1 Dlouhodobá podpora vybraným projektům... 30 Úvodem... 2 Pomáháme dětem v nemocnicích... 31 Slovo zřizovatele...

obsah Poslání Nadace Eurotel... 1 Dlouhodobá podpora vybraným projektům... 30 Úvodem... 2 Pomáháme dětem v nemocnicích... 31 Slovo zřizovatele... 200 V 5 ýroční zpráva obsah Poslání Nadace Eurotel.......................... 1 Úvodem.............................................. 2 Slovo zřizovatele................................ 6 Lidé v Nadaci....................................

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 4 obsah Úvodem......................................... 2 Poslání a cíle..................................... 6 Slovo manažerky Nadace............................ 7 Lidé v Nadaci....................................

Více

Obsah. Úvodní slovo 3. Přijaté dary 5. Aktivní život seniorů 6. Podpora v regionech 15. Poděkování 16. Zpráva dozorčí rady 16. Zpráva auditora 17

Obsah. Úvodní slovo 3. Přijaté dary 5. Aktivní život seniorů 6. Podpora v regionech 15. Poděkování 16. Zpráva dozorčí rady 16. Zpráva auditora 17 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah Úvodní slovo 3 Finanční zpráva za rok 2011 4 Majetek nadace k 31. prosinci 2011 4 Finanční příspěvky nadace 5 Přijaté dary 5 Aktivní život seniorů 6 Prevence a léčba drogové závislosti

Více

PRVNÍ ROK NADACE OKD. 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008.

PRVNÍ ROK NADACE OKD. 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Nadace OKD - Výroční zpráva 2008 PRVNÍ ROK NADACE OKD 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008. 1 509 projektů neziskových organizací a obcí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ OBSAH I. Profil 4 II. Základní údaje 5 III. Aktivity 2013 6 IV. Finanční část 12 I. PROFIL Centrum podpory, o.

Více

Základní údaje. ASK ČR je držitelem čestného titulu Organizace uznaná MŠMT pro oblast práce s dětmi a mládeží

Základní údaje. ASK ČR je držitelem čestného titulu Organizace uznaná MŠMT pro oblast práce s dětmi a mládeží VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Základní údaje Název sdružení Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. ve zkratce ASK ČR Sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno IČ 00531413 DIČ CZ00531413 telefon +420 542 210

Více

Tomki Němec, fotograf Praha, 21. srpen 2008

Tomki Němec, fotograf Praha, 21. srpen 2008 Probudil jsem se a máma mě hladila po tváři. Možná i plakala, ale to si už nepamatuju. Jen mám ten pocit úzkosti zarytej hluboko pod kůží. Byla noc, všude za okny tma, jen ten divnej, nekončící monotonní

Více

VÝROČNÍ Z P R Á VA2005

VÝROČNÍ Z P R Á VA2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA25 Úvodem Rok 25 byl pro naši organizaci QUIP - Společnost pro změnu přelomovým. Z malého, na dobrovolné práci založeného sdružení, které si pronajímalo jen externí pracovníky, se v roce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006. KAFIRA o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006. KAFIRA o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 KAFIRA o.s. OBSAH Úvodní slovo ředitele 2 Základní údaje o organizaci 4 Poslání organizace 5 Cíle organizace 5 Komu jsou služby určeny 5 Poskytované služby 6 Zásady poskytování služeb

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011. Informační středisko Mikuláš, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011. Informační středisko Mikuláš, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Informační středisko Mikuláš, o.p.s. Zpracováno v souladu s 21 zákona číslo 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech 1 Obsah: I. INFORMACE O SPOLECNOSTI 1. Poslání a

Více

ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ

ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ K základním bodům dění v r. 2008 se tentokrát vyjádří oba členové řídícího tandemu Amalthey, Martina Pojmonová (výkonná ředitelka) a David Svoboda (odborný ředitel). Co považuješ za významné události minulého

Více

NADACE JANA PIVEČKY SLAVIČÍN, ČERVEN

NADACE JANA PIVEČKY SLAVIČÍN, ČERVEN NADACE JANA PIVEČKY SLAVIČÍN, ČERVEN 2005 NADACE JANA PIVEČKY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 NADACE JANA PIVEČKY Horní náměstí 111, 763 21 Slavičín, Czech Republic, Tel.: 00420-577-342822, Fax: 00420-577-341648,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. spolek Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko

VÝROČNÍ ZPRÁVA. spolek Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko VÝROČNÍ ZPRÁVA spolek Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko 2014 1 OBSAH ÚVOD, ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 Vznik spolku... 3 Kontaktní údaje... 4 Členská základna k 31. 12. 2014... 5 Orgány občanského sdružení...

Více

Děkujeme Vám všem a těšíme se na spolupráci v dalších letech. But bacht! Te aven bachtale te saste, Romale! Jan Effenberger předseda organizace

Děkujeme Vám všem a těšíme se na spolupráci v dalších letech. But bacht! Te aven bachtale te saste, Romale! Jan Effenberger předseda organizace Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou výroční zpráva o činnosti a hospodaření naší organizace za rok. Rádi bychom Vám touto cestou představili práci naší organizace a současně všem dárcům, partnerským

Více

Základní údaje. ASK ČR je držitelem čestného titulu Organizace uznaná MŠMT pro oblast práce s dětmi a mládeží

Základní údaje. ASK ČR je držitelem čestného titulu Organizace uznaná MŠMT pro oblast práce s dětmi a mládeží Výroční zpráva Základní údaje Název sdružení Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. ve zkratce ASK ČR Sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno IČ 00531413 DIČ CZ00531413 telefon a fax +420 542 210

Více

VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S.

VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. SLAVIČÍN, ČERVEN 29 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín Obsah 1. Úvod... 3 2. Vznik, poslání a zaměření STP v ČR z. s.... 4 3. Činnost STP v

Více

Výroční zpráva Nadace pro transplantace kostní dřeně

Výroční zpráva Nadace pro transplantace kostní dřeně Výroční zpráva Nadace pro transplantace kostní dřeně 2010 Slovo na úvod Nadace pro transplantace kostní dřeně vznikla v roce 1992 s cílem vybudovat v České republice program dobrovolného dárcovství kostní

Více

DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ. Výroční zpráva 2009

DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ. Výroční zpráva 2009 DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ Výroční zpráva 2009 Obsah Úvodní slovo ředitele...1 Profil Diecézní charity ostravsko-opavské...2 Přehled oblastních charit v rámci Diecézní charity ostravsko-opavské...3

Více

Úvodní slovo... str. 4 Kdo jsme... str. 6 Poslání a cíle Nadace Divoké husy... str. 9 Lidé v Nadaci... str. 12 Benefice s Divokými husami... str.

Úvodní slovo... str. 4 Kdo jsme... str. 6 Poslání a cíle Nadace Divoké husy... str. 9 Lidé v Nadaci... str. 12 Benefice s Divokými husami... str. Úvodní slovo.............................................................. str. 4 Kdo jsme................................................................. str. 6 Poslání a cíle Nadace Divoké husy.............................................

Více

Allianz nadační fond. Výroční

Allianz nadační fond. Výroční Allianz nadační fond Výroční zpráva 2012 Allianz nadační fond Výroční zpráva 2012 Zrekonstruovaná část Slezské ulice, která je hlavní dopravní tepnou v Jablonném nad Orlicí. Obsah Základní údaje 4 Allianz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA C E N T R U M P R O T I D R O G O V É P R E V E N C E A T E R A P I E, O. P. S

VÝROČNÍ ZPRÁVA C E N T R U M P R O T I D R O G O V É P R E V E N C E A T E R A P I E, O. P. S 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA C E N T R U M P R O T I D R O G O V É P R E V E N C E A T E R A P I E, O. P. S o b s a h úvodní slovo 3 poděkování 4 poslání CPPT, o. p. s. 6 historie společnosti 8 co se povedlo v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 NAdAce děti-kultura-sport

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 NAdAce děti-kultura-sport VÝROČNÍ ZPRÁVA Nadace děti-kultura-sport 2 ÚVOD Kdo jsme... 3 Organizační struktura... 4 Úvodní slovo...6 Poslání... 7 Základní cíle nadace... 8 Událost roku... 9 Celkový přehled za rok... 11 Grantová

Více