Tabulka hodnot podle katastrálních území

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tabulka hodnot podle katastrálních území"

Transkript

1 Tabulka hodnot podle katastrálních území ČESKÝ TĚŠÍN Nemovitá k ulturní památk a Gymnázium 33387/ parc.č. 1486, k.ú. Český Těšín ul. Frýdecká 30/čp. 689 prohlášeno projek t Jaroslav Frágner položení zák ladního k amene 1932, slavnostní otevření volně stojící dvojk řídlý třípatrový objek t na půdoryse písmene L železobetonová k ce s cihlovým výplňovým zdivem, omítnuto generální oprava provedena v letech Nemovitá k ulturní památk a Městský dům dětí a mládeže čp / parc.č. 448, k.ú. Český Těšín ul. Střelniční 1/čp. 256 prohlášeno projekt Ing. Karl Kuhnl hodnotná novoklasická stavba z roku 1880, kolaudace 1882 zděná, omítaná volně stojící jednopatrová budova na půdoryse písm. T s drobnými přístavbami, střecha sedlová, polovalbová; původně postavena jak o střelnice generální oprava - nevhodné zásahy rekonstrukce Nemovitá k ulturní památk a Kostel Božského srdce páně parc.č. 125, k.ú. Český Těšín Masaryk ovy sady prohlášeno projekt arch. Ludwig Satzký vystavěno v roce 1894 pseudogotický styl s románskými prvky trojlodní kostel monumentálních rozměrů situován v parkové části centra města, půdorys podélné bazilikílní dispozice protíná transept, k protáhlému presbyteriu příléhají po obou stranách dvě sak ristie 2 3 Nemovitá k ulturní památk a Pomník mezinárodní solidarity protifašistické koalice STALAG VIII B 26219/ parc.č. 709/1, k.ú. Český Těšín na břehu řeky Olše prohlášeno Návrh Ing. Koco Kratovsk ý, autor ak ad.sochař Štěpán Mik ula odhalen pomník vál.zajatců v místě bývalého administrativního centra a jádra velkého komplexu drobných zajateckých táborů STALAG VIIIB na vydlážděném volném prostoru vysoký hranolový pilíř z pohledového betonu, v 1/3 výšky upevněny bronzové desky s reliéfními postavami vězňů generální oprava provedena v roce Kulturní, urbanistické a architektonické hodnoty - 1 -

2 Nemovitá k ulturní památk a Soubor staveb hřbitova /1-4 parc.č. 3170, 3172, 3173, k.ú. Český Těšín ul. Hřbitovní 5 prohlášeno projek t arch. Bedřich Fulda vystavěno v letech doklad židovské architektury na Těšínsku Nemovitá k ulturní památk a Soubor staveb hřbitova /1 Synagoga parc.č. 3173, k.ú. Český Těšín projek t arch. Bedřich Fulda vystavěno v roce 1928 architektura centrálního půdorysu se sedlovou střechou, uprostřed s hranolovou věžičk ou v současné době probíhá rekontrukce na obřadní síň farního sboru LECAV Nemovitá k ulturní památk a Soubor staveb hřbitova /2 Hřbitovní kaple parc.č. 3170, k.ú. Český Těšín projek t arch. Bedřich Fulda vystavěno v letech kaple centrálního půdorysu postavemna v historizujícím stylu s barok ními a empírovými prvk y, střecha valbová využívána jak o obřadní hřbitovní k aple Nemovitá k ulturní památk a Soubor staveb hřbitova /3 Správní a hospodářská stavba s arkádou parc.č. 3170, k.ú. Český Těšín ul. Hřbitovní čp.1150 projek t arch. Bedřich Fulda vystavěno v letech současně s kaplí dvoupodlažní vila s mansardovou střechou na vyšší kamenné podezdívce využíváno jak o správní budova s k ancelářemi Nemovitá k ulturní památk a Soubor staveb hřbitova /4 Oplocení se vstupem v rozsahu nástupního prostoru parc.č. 3172, k.ú. Český Těšín vystavěno po roce 1928 složena ze soklu z kamenných kvádrů s krycí deskou, na níž jsou postaveny omítané obílené pilíře, mezi nimi kovové rámy s jednoduchými vertik álními profily 5 5 Kulturní, urbanistické a architektonické hodnoty - 2 -

3 Nemovitá k ulturní památk a Kaplička 20145/8-782 parc.č. 3178, k.ú. Český Těšín ul. Hřbitovní prohlášeno stavba malých rozměrů ve tvarosloví zlidovělého empíru datace na kapličce generální oprava Nemovitá k ulturní památk a Socha sv. Jana Nepomuckého 37845/8-781 parc.č. 181, k.ú. Český Těšín Masaryk ovy sady 6 7 prohlášeno barok ní sochařsk á práce z 1.pol. 18. století stojící postava světcova v téměř život. velik osti pojata tradičně Nemovitá k ulturní památk a Dům čp. 154 (bývalá židovská synanoga) parc.č. 268, k.ú. Český Těšín ul. Božkova 16/čp. 154 prohlášeno projek t Eduard David vystavěno v roce 1928 eklektický sloh s maurskými prvky třípodlažní řadový dům s průčelím v historizujím maurském stylu, materiál: cihla, omítk a, pálená tašk a na domě umístěna pamětní deska připomínající původní využití objektu 8 Kulturní, urbanistické a architektonické hodnoty - 3 -

4 Nemovitá k ulturní památk a Výpravní budova železniční stanice parc.č. 3335/5, 3335/6, 3343/3, k.ú. Český Těšín ul. Nádražní prohlášeno projekt Anton Dachler, Severní dráhy Ferdinandovy vystavěno v roce 1888 jediná známá dochovaná realizace projektu výpravny na území České republiky 9 zděná neomítaná stavba s podlouhlým nepravidelným půdorysem v roce celková rekonstrukce Kostel slezské církve evangelické a.v. parc.č. 457, k.ú. Český Těšín ul. Na Nivách v návrhu na zápis do seznamu NKP projek t Eduard David, realizace Plusk al a Riedel projekt a realizace Jednolodní zděná, orientovaná stavba mírně obdélného půdorysu s hranolovou věží, zčásti vestavěnou v západním průčelí, s výrazným transeptem a pětibokým presbytářem. Jehlancová helmice věže, zvalbené střechy lodě, transeptu a koutová střecha sakristie kryty plechovými šablonami. Kostel a fara církve českobratrské a.v. parc.č. 1456, 1457/1, 1457/2, k.ú. Český Těšín náměstí Dr. Luthera 23/čp projekt Wilhelm Schön a Jozef Koziel, realizace Ing. Eugen Fulda projekt a realizace Jednolodní neorientovaná, samostatně stojící sakrální stavba obdélného půdorysu s hranolovou věží vestavěnou ve východním průčelí a s přízemní a mírně širší hmotou obslužných místností, obklopujících pravoúhlý presbytář. Jehlancová střecha věže, sedlové střechy hlavní lodi, presbytáře a zvalbená střecha sakristie pokryty plechovými šablonami. Modlitebna církve bratrské parc.č. 1368, k.ú. Český Těšín ul. Frýdecká 28/čp projekt Eduard David, realizace Ing. E. Ženatý projekt a realizace Jednolodní neorientovaná zděná a omítaná stavba členitého půdorysu s dominantou v podobě osmibokého tamburu nad hlavní lodí a s jehlancovou střechou krytou plechem. Kulturní, urbanistické a architektonické hodnoty - 4 -

5 16 obytných domů sídliště ONV parc.č , k.ú. Česk ý Těšín sídliště ONV autoři Ludvík Hilgert,Jaroslav Kabeš projekt a realizace Dvojpatrové zděné a omítané domy obdélného půdorysu s plochými střechami. Vstupní průčelí členěna střední schodišťovým rizalitem, vybíhajícím nad úroveň střechy. K rizalitu se v přízemí pojí k ónick á veranda s dvojicí vstupů Integrovaná střední škola obchodního podnikání parc.č. 1492, k.ú. Český Těšín ul. Frýdecká 32/čp. 690 projekt Ing. arch. Jan Vaněček, realizace Václav Nekvasil projekt a realizace Samostatně stojící budova využívající železobetonového skeletu, vyzdívaného cihlou, s plochými střechami, sestává ze dvou na sebe kolmých křídel. Hlavní křídlo dvoupatrové, se patnáctiosým jihovýchodním průčelím obrací do Frýdecké ulice. Obytný dům všeobecného prospěšného stavebního a bytového družstva státních zaměstnanců 15 parc.č. 36, k.ú. Český Těšín ul. Štefánik ova 26/čp. 21 autor arch. Karel Valoušek projekt a realizace Čtyřpatrový zděný, podsklepený a omítaný dům.dispozice domu trojtraktová s trojramenným železobetonovým schodištěm do pater. Fasády členěny vertikálním a horizontálním žlábk ováním. parc.č. 198, k.ú. Český Těšín ul. Vrchlického č. 1/čp autor arch. Karel Valoušek, realizace Ing. Eugen Fulda projekt a realizace 20. léta 20. století Třípatrový zděný, omítaný a podsklepený obytný a obchodní dům na půdorysu ve tvaru L Radnice parc.č. 1/1, k.ú. Český Těšín nám.čs. Armády1/čp. 1 projek t Vilém Richter, realizace Ing. Eugen Fulda projek t 1925, realizace Třípatrová zděná a omítaná podsklepená budova členitého půdorysu ve tvaru E se sedlovými střechami, krytými pálenou taškou. V místě průniku střechy hlavního křídla a střechy středního schodišťového rizalitu osazena hranolová oplechovaná vížka s terasou. Dispozice objektu ve střední části trojtrak tová, v bočních partiích dvoutrak tová. Kulturní, urbanistické a architektonické hodnoty - 5 -

6 Pamětní deska na Radnici parc.č. 1/1, k.ú. Český Těšín nám. Čs.Armády1/čp. 1 Pamětní deska "Jiřího Třanovského" na Radnici parc.č. 1/1, k.ú. Český Těšín nám. Čs.Armády1/čp. 1 Pošta parc.č. 3343/5, k.ú. Český Těšín ul. Nádražní 2/čp projekt Josef Zadražil, realizace Joža Dvořák projekt a realizace Dvoupatrová zděná a omítaná stavba obdélného půdorysu s plochými střechami. Původně na střeše terasa s kovovým zábradlím. Hotel Piast parc.č. 355, k.ú. Český Těšín ul. Nádražní 18/čp projekt Eduard David,realizace Ing. Eugen Fulda projekt a realizace Třípatrová zděná, omítaná stavba obdélného půdorysu Kulturní, urbanistické a architektonické hodnoty - 6 -

7 Městská nemocnice parc.č. 1893, , k.ú. Český Těšín ul. Ostravsk á 73/čp projekt Karl Gottwald, realizační projekt podle lit. vypracoval Ing. arch. Kraus, realizace Eugen Fulda a Václav Nek vasil projekt a realizace Areál sestává ze samostatně stojících objek tů, zak omponovaných do parkově upraveného prostoru. Vjezd do areálu z Ostravské ulice uvozují dva jednopatrové zděné a omítané rodinné domky vrátného a správce. Hlavní budova se nachází jižně od vstupních objektů. Jde o dvoupatrový objekt, krytý zvalbenými střechami, krytými plechem. Dispozice objektu kombinací dvoj a trojtraktu s dvojramenným schodištěm z umělého kamene v zadním traktu. Těšínské divadlo parc.č / 4, k.ú. Český Těšín ul. Ostravská č. 67/čp Ing. arch. Zdeněk Vávra a Ing. arch. Jaroslav Černohorsk ý projekt a realizace Jednopatrová, samostatně stojící budova na půdorysu ve tvaru L s plochými střechami. Na severozápadním průčelí jednopatrové křídlo doplněno o nástavec hvězdárny s otáčivou kovovou kopulí. realizována 1. etapa revitalizace ok olí divadla parc.č. 326, k.ú. Český Těšín Havlíčkova č. 4/čp. 203 Ing. arch. Rudolf Kraus projek t a realizace Soubor tří domů obdélného a L půdorysu v řadové zástavbě Čapkovy a Havlíčkovy ulice. Jedná se o zděné třípatrové a podsklepené domy se sedlovými nebo zvalbenými střechami. Dispozice domů dvoutraktová s dvojramennými schodišti z umělého kamene v zadních traktech domů. parc.č. 348, k.ú. Český Těšín ul. Čapkova č. 1/čp Ing. arch. Rudolf Kraus projek t a realizace 1931 Soubor tří domů obdélného a L půdorysu v řadové zástavbě Čapkovy a Havlíčkovy ulice. Jedná se o zděné třípatrové a podsklepené domy se sedlovými nebo zvalbenými střechami. Dispozice domů dvoutraktová s dvojramennými schodišti z umělého kamene v zadních traktech domů. Kulturní, urbanistické a architektonické hodnoty - 7 -

8 parc.č. 347/1, k.ú. Český Těšín ul. Čapkova č. 3/čp Ing. arch. Rudolf Kraus projek t a realizace 1931 Soubor tří domů obdélného a L půdorysu v řadové zástavbě Čapkovy a Havlíčkovy ulice. Jedná se o zděné třípatrové a podsklepené domy se sedlovými nebo zvalbenými střechami. Dispozice domů dvoutraktová s dvojramennými schodišti z umělého kamene v zadních traktech domů. Rodinný dům Oskara a Pauly Michejdových parc.č. 462, k.ú. Český Těšín ul. Na Nivách č. 5/čp. 260 autor Eduard David projek t a realizace 1936 Jednopatrový zděný a omítaný, zčásti podsklepený dům s nízkými střechami. Boční východní průčelí s přístavkem verandy, původně s obdélným vstupem. Dispozice domu trojtrak tová se vstupní schodišťovou halou ve středním trak tu. Restaurace Na Brandýse parc.č. 857/11, k.ú. Český Těšín ul. Karvinská č. 61/čp dne zrušeno prohlášení za KP realizace 1905 Významné kulturně společenské středisko dělnického hnutí ve městě. částečně po rekonstrukci - výměna oken za plastové parc.č. 473, k.ú. Český Těšín ul. Střelniční č. 7/čp parc.č. 475, k.ú. Český Těšín ul. Střelniční č. 5/čp Kulturní, urbanistické a architektonické hodnoty - 8 -

9 parc.č. 435, k.ú. Český Těšín ul. Střelniční č. 10/čp. 250 parc.č. 437, k.ú. Český Těšín ul. Střelniční č. 8/čp. 251 parc.č. 368, k.ú. Český Těšín ul. Střelniční č. 18/čp. 215 Gerontocentrum parc.č. 452/2, k.ú. Český Těšín ul. Střelniční č. 3/čp. 257 Kulturní, urbanistické a architektonické hodnoty - 9 -

10 parc.č. 61, k.ú. Český Těšín ul. Nádražní č. 7/čp parc.č. 59, k.ú. Český Těšín ul. Nádražní č. 9/čp Budova nynější ČSOB - křižovatka ul. Nádražní a Hlavní parc.č. 65, k.ú. Český Těšín ul. Nádražní č. 4/čp Budova sloužila jako sídlo pobočky Centrální banky německých spořitelen. V roce 1931 objekt koupila Slezská lidová banka, poté zde byla umístěna pobočka cestovní kanceláře Čedok. Od roku 1994 je tato budova opět bank ovním domem. Muzeum parc.č. 201, 203, k.ú. Český Těšín ul. Hlavní třída č. 13, 15/čp. 214, autor Alois Jedek vystavěno v letech Novok lasick á budova Pamětní deska "Ladislava Báči" na budově Muzea parc.č. 201, 203, k.ú. Český Těšín ul. Hlavní třída č. 13, 15/čp. 214, 215 odhalena pamětní deska je věnována Ladislavu Báčovi, zakladateli Muzea Těšínsk a Kulturní, urbanistické a architektonické hodnoty

11 parc.č. 63, k.ú. Český Těšín ul. Nádražní č. 6/čp parc.č. 273, k.ú. Český Těšín ul. Moskevská č. 8/čp parc.č. 222, k.ú. Český Těšín ul. Pražská č. 8/čp parc.č. 321, k.ú. Český Těšín ul. náměstí ČSA č. 7/čp parc.č. 324, k.ú. Český Těšín ul. náměstí ČSA č. 5/čp Kulturní, urbanistické a architektonické hodnoty

12 Tiskárny parc.č. 247, k.ú. Český Těšín ul. Hlavní třída č. 1/čp autor Alois Jedek vystavěno v letech stávající podoba po rek onstruk cích v letech 1892, 1906 a 1910 parc.č. 190, k.ú. Český Těšín ul. Hlavní třída č. 24/čp parc.č. 52, k.ú. Český Těšín ul. Hlavní třída č. 29/čp parc.č. 53, k.ú. Český Těšín ul. Hlavní třída č. 31/čp Kulturní, urbanistické a architektonické hodnoty

13 parc.č. 162/1, k.ú. Český Těšín ul. Hlavní třída č. 6/čp parc.č. 239, k.ú. Česk ý Těšín ul. Hlavní třída č. 3/čp V rožním domě Rudolfa Benesche se tradičně nacházel hostinec, který v letech vedl Franz Lubojatzki. parc.č. 238, k.ú. Český Těšín ul. Hlavní třída č. 2/čp Na druhém rohu se od konce 19. stol. nacházela cukrárna a kavárna Karla Bayera, která zde byla také v meziválečném období. V přední části byla prodejna, pak byly kavárenské místnosti a ve dvoře pekárna, kde se pekly vlastní výrobky. parc.č. 226/1, k.ú. Český Těšín ul. Hlavní třída č. 9/čp Postavený v r Adolfem Hoheneggerem, propagátorem výstavby levobřežních předměstí Těšína. Dům pak vlastnil Rudolf Hartmann, majitel velikého železářství a obchodu se stavebním materiálem. Restaurace a kavárna v přízemí byla asi od r do r v pronájmu Ferdinanda Bomby. parc.č. 206, k.ú. Český Těšín ul. Hlavní třída č. 19/čp Dům postavený v r Tetlovou rodinou. Kolem r se zde nacházel obchod s látkami a oděvy Felixe Glesingera, podle své rek lamy solidní (Zur Solidität). Kulturní, urbanistické a architektonické hodnoty

14 parc.č. 168/1, k.ú. Český Těšín ul. Hlavní třída č. 12/čp parc.č. 274, k.ú. Česk ý Těšín ul. Božkova č. 20/čp parc.č. 37, k.ú. Český Těšín ul. Odboje č. 12/čp parc.č. 214, k.ú. Český Těšín ul. Odboje č. 9/čp parc.č. 216, k.ú. Český Těšín ul. Odboje č. 11/čp Kulturní, urbanistické a architektonické hodnoty

15 parc.č. 40, k.ú. Český Těšín ul. Odboje č. 4/čp Dům s nápisem M. L. May je jednou z mála dochovaných židovských památek na území Českého Těšína. V domě Mosese Lobla Maye, který byl určitou dobu představeným ortodoxního spolku Šomre šabos, byla na krátkou dobu nábožensk á šk ola. parc.č. 189/3, k.ú. Česk ý Těšín ul. Sokola-Tůmy č. 2/čp parc.č. 58, k.ú. Český Těšín ul. Štefánikova č. 36/čp parc.č. 230, k.ú. Český Těšín ul. Štefánikova č. 8/čp parc.č. 243, k.ú. Český Těšín ul. Božkova č. 9/čp Kulturní, urbanistické a architektonické hodnoty

16 parc.č. 399, k.ú. Český Těšín ul. Smetanova č. 13/čp Mateřská škola parc.č. 136, 138/1, k.ú. Český Těšín ul. Masarykovy sady č. 16/čp realizace a majitel Fritz Fulda Později přešel do vlastnictví jeho synů Waltra a Eugena Fuldy, stavitele, kteří byli aktivními německými politickými činiteli. Před II. svět. válkou zde bylo sídlo německého konzulátu. parc.č. 127, k.ú. Český Těšín ul. Masarykovy sady č. 22/čp parc.č. 118/1, k.ú. Český Těšín ul. Masarykovy sady č. 30/čp parc.č. 121, k.ú. Český Těšín ul. Masarykovy sady č. 28/čp Kulturní, urbanistické a architektonické hodnoty

17 parc.č. 134, k.ú. Český Těšín ul. Masarykovy sady č. 18/čp vystavěn rok u 1836 prok azatelně nejstarší dům na území Česk ého těšína empírová stavba, na kterou se váže tradice o těšínském "dok toru Faustovi" parc.č. 143/1, k.ú. Český Těšín ul. Třanovského č. 2/čp realizace a majitel Fritz Fulda vystavěno v roce 1886 jako budova přiléhající k jeho vile dům potom patřil Gisele Hoffmannové parc.č. 166, k.ú. Český Těšín ul. Masarykovy sady č. 11/čp ZŠ a Obchodní akademie parc.č. 183, 184/1, 184/2, k.ú. Český Těšín ul. Masarykovy sady č. 19/čp. 103 ul. Masarykovy sady č. 21/čp. 104 ul. Sokola Tůmy č. 12/čp Výstavbou byla pověřena firma Fulda z Českého Těšína, vnitřek stavby byl vyzdoben nástěnnými malbami těšínského malíře Alexandra Drobika. Slavnostní předání školy se uskutečnilo 12. října Jedná se o třípatrovou budovu o dvou vchodech, na které je umístěno sousoší přátelství od J. Sladkého a G. Kafky z Českého Těšína. Dělnický dům parc.č. 105/1, k.ú. Český Těšín ul. Sokola Tůmy č. 15/čp Název získal 1. října 1909, tehdy přešel do vlastnictví těšínské sociálně demokratické organizace. Byl otevřen 5. června Dvoupatrový dům je z červené cihly, dnes v něm je restaurace s galerií Na Saské Kupě, jinak je domem obytným. Na budově je umístěna dvojjazyčná pamětní desk a. Kulturní, urbanistické a architektonické hodnoty

18 Pamětní deska na Dělnickém domě parc.č. 05/1, k.ú. Český Těšín ul. Sokola Tůmy č. 15/čp. 66 Základní umělecká škola parc.č. 185, k.ú. Český Těšín ul. Sokola Tůmy č. 10/čp Byla postavena roku 1882 jako německá čtyřtřídní obecná škola. Bylo to první školní budova na území dnešního Českého Těšína. Do roku 1929 zde sídlil okresní úřad a soud. V roce 1945 sem byla umístěna Základní umělecká škola. ZŠ a Gymnázium s polským vyučovacím jazykem parc.č. 363, k.ú. Český Těšín ul. Havlíčkova č. 13/čp autor Edward David vystavěno v letech 1925 a 1957 Na budově Základní školy je sgrafito významného akademického sochaře Franiška Świdra z roku parc.č. 1417, k.ú. Český Těšín ul. Studentská č. 12/čp parc.č. 1413, k.ú. Český Těšín ul. Studentská č. 16/čp Kulturní, urbanistické a architektonické hodnoty

19 parc.č. 34, k.ú. Český Těšín ul. Štefánikova č. 23/čp Vily (bývalá vila Ernestine) parc.č. 422, 423/1, 423/2, k.ú. Český Těšín ul. Nábřeží míru č. 40/čp parc.č. 19, k.ú. Český Těšín ul. Čapkova č. 10/čp Mateřská škola parc.č. 278, 279, 280, 281, k.ú. Český Těšín ul. Moskevská č. 1, 3/čp. 161, Dům dětí a mládeže parc.č. 977, k.ú. Český Těšín ul. Hrabinská č. 33/čp rok na fasádě 1889 Kulturní, urbanistické a architektonické hodnoty

20 Stolařství parc.č. 503/1-3, 507, 508, k.ú. Český Těšín ul. Tovární č. 33/čp Městská plynárna parc.č. 492/1, 492/2, k.ú. Český Těšín ul. Střelniční č. 1/čp projekt Ing. B. Kühnl vystavěno rok u 1882 slavnostní předání se k onalo realizace firma Muttové a Kurz Sklad parc.č. 2324, k.ú. Český Těšín ul. Tovární č. 99/čp Penzion Zámeček (bývalá Prochaskova vila) parc.č. 1875, k.ú. Český Těšín ul. Jablunkovská č. 44/čp parc.č. 370, k.ú. Český Těšín ul. Smetanova č. 24/čp Kulturní, urbanistické a architektonické hodnoty

21 parc.č. 41, k.ú. Český Těšín ul. Odboje č. 2/čp Budova Polikliniky parc.č. 1314, k.ú. Český Těšín ul. Sady Komenského čp parc.č. 155, k.ú. Český Těšín ul. Hlavní třída č. 2/čp parc.č. 275, k.ú. Český Těšín ul. Božkova č. 18/čp Albrechtova střední škola parc.č. 1328, 1329, k.ú. Český Těšín ul. Tyršova č. 2/čp realizace firmou V. Nek vasila vystavěno v letech původně zde sídlil okresní úřad, okresní soud, prokuratura, notariát, vězení a četnick á stanice Kulturní, urbanistické a architektonické hodnoty

22 Základní škola parc.č , k.ú. Český Těšín ul. Komenského čp zák ladní k ámen položen 3. července 1923 slavnostně otevřena 28. října 1924 autoři architekti Kolář a Rubý, realizace firma J. Nossek & A. Richter realizace firma Nosek-Richter (hlavní budova), V. Felkl (tělocvična) a Wicherek (byty pro ředitele a šk olník a) Školní družina parc.č. 146, k.ú. Český Těšín ul. Masarykovy sady č. 12/čp realizace a majitel Fritz Fulda vystavěno v r.1885 Po jeho smrti v r se majitelkou vily stala jeho žena Luise Fuldová. parc.č. 304, k.ú. Český Těšín ul. Moskevská č. 13/čp Blok bytových domů parc.č. 380/1-7, k.ú. Český Těšín ul. Dvořákova č , Smetanova č parc.č. 529, k.ú. Český Těšín ul. Hraniční č. 3/čp Kulturní, urbanistické a architektonické hodnoty

23 parc.č. 482/1, k.ú. Český Těšín ul. Nádražní č. 22/čp parc.č. 483, k.ú. Český Těšín ul. Nádražní č. 23/čp parc.č. 1298, k.ú. Český Těšín ul. Frýdecká č. 2/čp Požární zbrojnice parc.č. 109, k.ú. Český Těšín ul. Masarykovy sady č. 34/čp Rodinný dům parc.č. 260, k.ú. Český Těšín ul. Božkova č. 13/čp Kulturní, urbanistické a architektonické hodnoty

24 Rodinný dům parc.č. 953/1, k.ú. Český Těšín ul. Zelená č. 39/čp Rodinný dům parc.č. 2124/1, k.ú. Český Těšín ul. Horní č. 1/čp Hřbitov parc.č. 2793, 2794, k.ú. Český Těšín ul. Pod Zvonek 102 Kostel ve Svibici parc.č. 2075, 2076, k.ú. Český Těšín ul. Horní 103 Kulturní, urbanistické a architektonické hodnoty

25 Památník obětem I. svět války parc.č. 181, k.ú. Český Těšín ul. Masaryk ovy sady 104 rekonstruováno v rámci revitalizace Masarykových sadů v roce Památník letcům I. čs.smíšené divize parc.č. 1685/1, k.ú. Český Těšín ul. Komensk ého 105 Kaplička sv. Terezie parc.č. 181, k.ú. Český Těšín ul. Masaryk ovy sady 106 rekonstruováno v rámci revitalizace Masarykových sadů v roce Kříž parc.č. 3160/4, k.ú. Český Těšín ul. Hřbitovní 107 Kulturní, urbanistické a architektonické hodnoty

26 Kříž parc.č. 2000, k.ú. Český Těšín ul. Žuk ovsk á x Polní (sídliště Svibice) 108 Kříž parc.č. 1893/121, k.ú. Česk ý Těšín ul. Jablunkovská (zastávka MHD u prodejny SIMPO) 109 Pamětní deska Adama Sikory (na budově Restaurace) parc.č. 2410, k.ú. Český Těšín ul. Park A. Sikory č. 7/čp odhalena rok u 1998 pamětní desk a věnována A. Sik orovi, zak ladateli park u Pamětní deska v parku u autobusového nádraží parc.č. 1828/5, k.ú. Český Těšín autobusové nádraží pamětní deska je umístěna v parku na místě po odstraněné budově "OSEVY" 111 Kulturní, urbanistické a architektonické hodnoty

27 Pamětní deska (na budově Masarykovy sady č. 8/čp. 84) parc.č. 148/1, k.ú. Český Těšín Masaryk ovy sady 112 Pamětní deska Idy Münzberg (na budově Pražská č. 17/čp. 157) parc.č. 272, k.ú. Český Těšín ul. Pražská 113 Bludné balvany z okolí Českého Těšína parc.č. 1318, k.ú. Český Těšín Komensk ého sady 114 Miniatura Piastovské věže parc.č. 2412/1, k.ú. Český Těšín Park A. Sikory 115 návrh Vik tor Holczak realizace v r opraveno v roce 2012 v rámci projektu Sportpark I. Pomník Tomáše Garrigue Masaryka parc.č. 181, k.ú. Český Těšín ul. Masaryk ovy sady 116 odhalen v roce 2010 Kulturní, urbanistické a architektonické hodnoty

28 most Družby k.ú. Český Těšín poblíž Masaryk ových sadů Stavební dominanta 117 most Svobody k.ú. Český Těšín u Městsk ého domu dětí a mládeže Stavební dominanta 118 Sportmost k.ú. Český Těšín u parku Adama Sikory Stavební dominanta 119 Kavárna AVION parc.č.709/2, k.ú. Česk ý Těšín ul. Hlavní třída čp Stavební dominanta 120 realizace v r postavená na místě původní k avárny Avion Sportovní areál Frýdecká parc.č.2992/1, k.ú. Česk ý Těšín ul. Frýdeck á Stavební dominanta 121 generální rek onstruk ce v roce 2010 Kulturní, urbanistické a architektonické hodnoty

29 HORNÍ ŽUKOV Nemovitá kulturní památka Socha sv. Jana Nepomuckého 39385/8-798 parc.č. 49, k.ú. Horní Žukov ul. Dědinská vznik 2.pol.18.století doklad umělecké tvorby místní provenience barokní socha umístěna na 180 cm vysokém pískovcovém podstavci, postava 90 cm vysoká z jemného pískovce 122 socha restaurována v r.2001 a byla vytvořena její kopie, originál uložen v Těšínském muzeu, podstavec neošetřen, zvětrává, nutná úprava okolí - umístění lavičky, úprava zeleně!!! Hřbitov parc.č. 694, 695/1, 695/2,695/3, k.ú. Horní Žukov ul. Koňakovská 123 Hřbitov parc.č. 347, 348, 349, k.ú. Horní Žukov ul. Frýdecká 124 Kříž u hřbitova parc.č. 1127/1, k.ú. Horní Žukov ul. Frýdecká 125 Kulturní, urbanistické a architektonické hodnoty

30 Roubenka parc.č. 126, k.ú. Horní Žukov Horní Žukov čp. 23 (ul. Dědinská) 126 objekt se nachází v dezolátním, neobyvatelném stavu Boží muka parc.č. 214/2, k.ú. Horní Žukov ul. Dubová 127 v rámci aktualizace bylo zjištěno poškození v centrální části Boží muka parc.č. 417/10, k.ú. Horní Žukov ul. Na Běrnotí 128 Boží muka parc.č. 1067, k.ú. Horní Žukov ul. Frýdecká 129 nutno upravit okolí pro důstojnější rámec! Kulturní, urbanistické a architektonické hodnoty

31 Památník k 50 letům ČSR parc.č. 311/1, k.ú. Horní Žuk ov ul. Vělopolsk á 130 Památník za padlé v I.světové válce parc.č. 356, k.ú. Horní Žuk ov ul. Vělopolská x Frýdecká 131 Pomník obětem koncentračních táborů parc.č. 134, k.ú. Horní Žuk ov ul. Vělopolsk á 132 Rodinný dům parc.č. 117, k.ú. Horní Žuk ov ul. Dědinská čp Kulturní, urbanistické a architektonické hodnoty

32 Výhled k.ú. Horní Žukov ul.frýdeck á směr Česk ý Těšín Výhled na Třinec a Beskydy k.ú. Horní Žukov ul. Vělopolská 135 Devastované území parc.č. 104, 105, 106, 107, 108, 109/1-7, k.ú. Horní Žukov ul. Dědinská Kulturní, urbanistické a architektonické hodnoty

33 DOLNÍ ŽUKOV Hřbitov parc.č. 1175, 1176, k.ú. Dolní Žukov ul. Žukovská 137 Roubenka parc.č. 46, k.ú. Dolní Žukov ul. Ropická čp Roubenka parc.č. 86, k.ú. Dolní Žukov ul. Strmá čp velmi udržovaný objekt se zahradou, na břehu potoka Roubenka parc.č. 959, k.ú. Dolní Žukov ul. Šadový čp Knihovna parc.č. 210, k.ú. Dolní Žukov ul. Pod Zvonek čp Kulturní, urbanistické a architektonické hodnoty

34 Památník obětem nacismu parc.č. 212, k.ú. Dolní Žuk ov ul. Pod Zvonek 142 Kříž parc.č. 214, k.ú. Dolní Žuk ov ul. Pod Zvonek 143 k říž je po generální opravě Kříž parc.č. 659, k.ú. Dolní Žuk ov ul. Strmá x Godulská 144 Madona parc.č. 134, k.ú. Dolní Žuk ov ul. Záplotí x Ropická x Strmá 145 umístěna v souk romé zahradě Kulturní, urbanistické a architektonické hodnoty

35 Památník parc.č. 1327, k.ú. Dolní Žukov ul. Frýdecká 146 Devastované území parc.č. 403/1-3, /, k.ú. Dolní Žukov ul. Pod Zvonek 147 opuštěný chátrající areál v dobré poloze - částečně využíváno Kulturní, urbanistické a architektonické hodnoty

36 KOŇÁKOV Nemovitá kulturní památka Filiální kostel Prozřetelnosti Boží s areálem 34524/8-803 parc.č. 1, 2 k.ú. Koňakov ul. Hradišťská 148 areál venkovského kostelíka, vytvářející se stromovou alejí a zlidovělými sochami apoštolů malebné seskupení v obraze krajiny stav dobrý, nutno opravit omítku Nemovitá kulturní památka Filiální kostel Prozřetelnosti Boží s areálem 34524/8-803 Filiální kostel Prozřetelnosti Boží /1 parc.č. 1, k.ú. Koňakov ul. Hradišťská 148 vystavěno v roce 1863 projekt stavitel Schweda zděný, jednolodní kostel s hranolovou věží, vystavěnou do západního průčelí, kvalitní mobiliář z konce 18.století stav dobrý, nutno opravit omítku Nemovitá kulturní památka Filiální kostel Prozřetelnosti Boží s areálem 34524/8-803 Socha apoštola (sv.matouš?) /2 parc.č. 2, k.ú. Koňakov ul. Hradišťská čtvrtina 19.století původně součástí ojediněného souboru soch 12 apoštolů v Karviné 2 - Dolech na levém cementovém pilíři při vstupu na hřbitov pískovcová plastika apoštola v podživotní velikosti (v.100cm) Nemovitá kulturní památka Filiální kostel Prozřetelnosti Boží s areálem 34524/8-803 Socha apoštola (sv.filip?) /3 parc.č. 2, k.ú. Koňakov ul. Hradišťská čtvrtina 19.století původně součástí ojediněného souboru soch 12 apoštolů v Karviné 2 - Dolech na pravém cementovém pilíři při vstupu na hřbitov pískovcová plastika apoštola v podživotní velikosti (v.100cm) Kulturní, urbanistické a architektonické hodnoty

37 Hřbitov parc.č. 47, 48, k.ú. Koňakov ul. Středová 149 Křížek parc.č. 308, k.ú. Koňakov ul. Lipová 150 Panorama Beskyd k.ú. Koňakov ul. Mistřovick á 151 Výhled na Beskydy k.ú. Koňakov ul. Koňakovská x Hradišťská 152 Vodojem k.ú. Koňakov ul. Hradišťsk á Stavební dominanta 153 Kulturní, urbanistické a architektonické hodnoty

38 STANISLAVICE Nemovitá k ulturní památk a Kaple sv. Jana Nepomuckého 51592/ parc.č. 820 k.ú. Stanislavice vznik k onec 18.století stavba malebně dolňující k rajinu zděná omítaná stavbička na čtvercovém půdoryse 2x2m, zastřešena jehlanem, na nějž nasedá hranolová deštěná zvoničk a, uvnitř socha sv.jana Nepomuck ého stav dobrý, udržovaný ZŠ, MŠ, KNIHOVNA parc.č. 1,2, k.ú. Stanislavice ul. Ostravsk á č.1/čp. 84 autor arch. Milan Babušk a 155 Jednopatrová zděná, omítaná a podsklepená, samostatně stojící školská budova členitého půdorysu. Budova sestává ze tří, vzájemně se prostupujících hmot, završených zvalbenými střechami, krytými pálenou taškou. Dispozice objektu dvoutraktová se střední halou v přízemí, z které vede dvojramenné železobetonové schodiště do patra. Roubenka parc.č. 150, k.ú. Stanislavice ul. Dvorská Boží muka r.1883 parc.č. 967/4, k.ú. Stanislavice ul. Na Sedláky 157 Kulturní, urbanistické a architektonické hodnoty

39 Boží muka parc.č. 922, k.ú. Stanislavice Stanislavice čp Kříž r.1991 parc.č. 817, k.ú. Stanislavice ul. Ostravsk á 159 Památník obětem koncentračních táborů parc.č. 182, k.ú. Stanislavice ul. Dvorská 160 Památník k 50 letům ČSR parc.č. 47/4, k.ú. Stanislavice ul. Ostravsk á 161 Kulturní, urbanistické a architektonické hodnoty

40 MISTŘOVICE Hřbitov parc.č. 141, 142, k.ú. Mistřovice ul. Hradišťsk á 162 Roubenka parc.č. 244, k.ú. Mistřovice ul. Ostravsk á čp Památník obětem fašismu parc.č. 331, k.ú. Mistřovice ul. Ostravsk á 164 Výhled na Beskydy k.ú. Mistřovice ul. Selská 165 Výhled na Karvinou a Dětmarovice k.ú. Mistřovice ul. Hradišťsk á 166 Kulturní, urbanistické a architektonické hodnoty

41 Výhled na Javorový vrch k.ú. Mistřovice nad ul. Hradišťsk ou 167 Vysílače na horizontu k.ú. Mistřovice 168 Kulturní, urbanistické a architektonické hodnoty

42 MOSTY U ČESKÉHO TĚŠÍNA Nemovitá kulturní památka Kaple zv.švédská 22620/8-804 parc.č. 638/3, k.ú. Mosty u Českého Těšína ul. Ostravská postavena r.1904 na původním místě pohřebiště ze švédských válek (17.stol.), původně zde stál kamenný kříž zděná stavba z cihel rozměrů 2x2m, střecha kryta dřevěným šindelem, završena původním kamenným křížem stav dobrý Nemovitá kulturní památka Litinový kříž 29404/8-805 parc.č. 1553/4, k.ú. Mosty u Českého Těšína ul. Ostravská postaven roku datováno na podstavci litinový cca 2m vysoký krucifix na kamenném podstavci typická ukázka spojení lidových prvků s prací třineckých železáren sokl zvětralý, kříž natřen stříbřenkou Hřbitov parc.č. 32, 33, k.ú. Mosty u Českého Těšína ul. Ostravská x Formanská Kaple sv. Antonína parc.č. 994, k.ú. Mosty u Českého Těšína ul. Lipová 172 Devastované území parc.č. 381, 383/1, 383/2 k.ú. Mosty u Českého Těšína ul. Formanská 173 Kulturní, urbanistické a architektonické hodnoty

43 CHOTĚBUZ Nemovitá kulturní památka Zámek čp / parc.č. 1/1, k.ú. Chotěbuz ul. Náves mimořádně hodnotný komplex zámku, věže a brány připomínaný již ve 13.století pravděpodobně z 2.pol 16.století na místě původní stavby po roce 1875 přestavba pro potřeby zemědělského učiliště 174 zděná, omítaná, jednopatrová, volně stojící čtyřkřídlá budova s malým vnitřním dvorem, střechy valbové kryté pálenou krytinou a plechem, stropy klenby placky, pruské, valené, neckovité opuštěn, chátrá, nutná celková rekonstrukce Nemovitá kulturní památka Brána se sochami sv.jana Nepomuckého a sv.antonína parc.č. 1, k.ú. Chotěbuz ul. Náves charakteristická součást bývalého feudálního sídla vznik kolem roku /8-801 vstupní bránu tvoří 4 pilíře, 2 vnitřní převyšují vnější s pískovcovými vázami, na vnitřní straně pilířků štukové erby Trachů a Bessů, sochy průměrné práce menších rozměrů (1m) z doby okolo r stav dobrý, po celkové rekonstrukci Nemovitá kulturní památka Věž u zámku, bývalá hláska 10367/8-800 parc.č. 1/2, k.ú. Chotěbuz ul. Náves 176 vznik pol. 17. století původní hláska chotěbuzského zámku věž asi 10m vysoká, zdivo omítané, krytina pálená stav dobrý, po celkové rekonstrukci Kulturní, urbanistické a architektonické hodnoty

44 Nemovitá kulturní památka Bikulturní výšinné hradisko (slovanské hradiště Starý Těšín) 46095/8-799 parc.č. 236/16, 236/19.., k.ú. Podobora trať Loucký les 177 halštatské období ( let př.n.l. až 500 let př.n.l slovanské období (konec 8.-1,třetina 11.stol) výšinné původně halštatské, později slovanské hradisko situované na východním okraji Louckého lesa, trojdílné, délky 400m, šířky 100m od roku 1952 probíhá systematický archeologický výzkum, hradisko je částečně přístupno veřejnosti Hřbitov parc.č. 313, 314, 318, k.ú. Chotěbuz ul. Chotěbuzká 178 Hřbitov parc.č. 185, 186/1, 186/2, k.ú. Zpupná Lhota ul. Chotěbuzká 179 Hřbitov parc.č. 360, 361/1, k.ú. Zpupná Lhota ul. Chotěbuzká 180 Památník obětem koncentračních táborů parc.č. 361/1, k.ú. Zpupná Lhota ul. Chotěbuzká 181 Kulturní, urbanistické a architektonické hodnoty

45 Kříž r.1880 parc.č. 645, k.ú. Zpupná Lhota ul. Karvinská 182 Výhled z Hlásky parc.č. 1/2, k.ú. Chotěbuz ul. Náves 183 Sportovně kulturní středisko parc.č. 1/1, k.ú. Zpupná Lhota ul. Chotěbuzská Stavební dominanta 184 Hraniční přechod Chotěbuz k.ú. Zpupná Lhota ul. Karvinská Stavební dominanta 185 Kulturní, urbanistické a architektonické hodnoty

Městský program regenerace Městské památkové rezervace Kadaň

Městský program regenerace Městské památkové rezervace Kadaň Městský program regenerace Městské památkové rezervace Kadaň SCHVÁLILO ZASTUPITELSTVO MĚSTA KADAŇ DNE 26. ZÁŘI 2013 USNESENÍM Č. 130/2013 1. ÚVOD 1.1. Úvod Městský program regenerace Městské památkové

Více

PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory www.fineprint.cz

PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory www.fineprint.cz I. část Hodnocení hospodaření v roce 2002 Ing. Zdeňka Škabroudová Státní památkový ústav v Českých Budějovicích byl v roce 2002 státní příspěvkovou organizací. Naším zřizovatelem bylo Ministerstvo kultury

Více

GEOGRAFIE CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ REPUBLIKY. Studijní materiály pro posluchače Vyšší obchodně-podnikatelské školy

GEOGRAFIE CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ REPUBLIKY. Studijní materiály pro posluchače Vyšší obchodně-podnikatelské školy GEOGRAFIE CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ REPUBLIKY Studijní materiály pro posluchače Vyšší obchodně-podnikatelské školy Sestavil: PhDr. Slavomír Horák s pomocí internetové stránky www.vokno.cz/lexikon aktualizace:

Více

SBORNÍK. Vesnická architektura 1. poloviny 20. století. Výzkum, dokumentace, ochrana. Kokory u Olomouce 19. - 21. září 2007

SBORNÍK. Vesnická architektura 1. poloviny 20. století. Výzkum, dokumentace, ochrana. Kokory u Olomouce 19. - 21. září 2007 SBORNÍK z e s e m i n á ř e Vesnická architektura 1. poloviny 20. století. Výzkum, dokumentace, ochrana. Kokory u Olomouce 19. - 21. září 2007 Národní památkový ústav, ústřední pracoviště v Praze Národní

Více

VZNIK A VÝVOJ OBCE BOHDÍKOV

VZNIK A VÝVOJ OBCE BOHDÍKOV VZNIK A VÝVOJ OBCE BOHDÍKOV Obec Bohdíkov, společně s osadami Raškov a Komňátka vznikla pravděpodobně během slovanské kolonizace moravského vnitrozemí podél řeky Moravy počátkem 13. století, o čemž svědčí

Více

Severní valašsko. 9. 16. srpna 2014. Odjezd v sobotu dne 9. srpna 2014 v 7:00 od hlavního nádraží ČD v Pardubicích.

Severní valašsko. 9. 16. srpna 2014. Odjezd v sobotu dne 9. srpna 2014 v 7:00 od hlavního nádraží ČD v Pardubicích. Severní valašsko 9. 16. srpna 2014 Odjezd v sobotu dne 9. srpna 2014 v 7:00 od hlavního nádraží ČD v Pardubicích. Adresa pobytu: Hotel Rusava, 768 41 Rusava 334. Tel. 573 392 076; e-mail recepce@hotelrusava.cz

Více

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA NA OBDOBÍ 2013 2020

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA NA OBDOBÍ 2013 2020 PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA NA OBDOBÍ 2013 2020 listopad 2013 OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1 CHARAKTERISTIKA OBCE... 4 1. Území... 4 2. Obyvatelstvo... 5 3. Hospodářství... 10 4. Cestovní

Více

Dřevěný kostel Všech svatých v Sedlištích. Dřevěný kostel. Všech svatých v Sedlištích

Dřevěný kostel Všech svatých v Sedlištích. Dřevěný kostel. Všech svatých v Sedlištích Dřevěný kostel Všech svatých v Sedlištích Dřevěný kostel Všech svatých v Sedlištích 1 Dřevěný kostel Všech svatých v Sedlištích Dřevěný kostel Všech svatých v Sedlištích David Pindur Sedliště 2013 2 3

Více

Strategický plán rozvoje města

Strategický plán rozvoje města Strategický plán rozvoje města Příbora pro období 2008-2016 prosinec 2007 Strana 1 (celkem 46) Strategický plán rozvoje města Příbora 1. část současný stav prosinec 2007 Strana 2 (celkem 46) Příbora Část

Více

PAMÁTKY SECESE A 20. STOLETÍ

PAMÁTKY SECESE A 20. STOLETÍ PAMÁTKY SECESE A 20. STOLETÍ Architektura secese a 20. století v Českých zemích Společným znakem pojetí architektury konce 19. a počátku 20. století v celé Evropě (i v severní Americe) je odklon od historismu.

Více

KOSTELNÍ MYSLOVÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN

KOSTELNÍ MYSLOVÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN KOSTELNÍ MYSLOVÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN I/0 TEXTOVÁ ČÁST POŘIZOVATEL ZPRACOVATEL OBECNÍ ÚŘAD KOSTELNÍ MYSLOVÁ, KRAJ VYSOČINA H-PROJEKT AKCE SVATOJÁNSKÁ 604, 588 56 TELČ ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KOSTELNÍ MYSLOVÁ ZHOTOVITEL

Více

Možná podoba nejstaršího kamenného domu v Jihlavě

Možná podoba nejstaršího kamenného domu v Jihlavě Možná podoba nejstaršího kamenného domu v Jihlavě Dana Novotná A potential appearance of the oldest stone house in Jihlava The paper summarizes the results and conclusions of building-historical and restoration

Více

TEXTOVÁ ČÁST str. 1. Obecní úřad Kostomlaty pod Milešovkou Lhenická 310, 41754 Kostomlaty p. M.

TEXTOVÁ ČÁST str. 1. Obecní úřad Kostomlaty pod Milešovkou Lhenická 310, 41754 Kostomlaty p. M. TEXTOVÁ ČÁST str. 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚP KOSTOMLATY POD MILEŠOVKOU ÚP KOSTOMLATY POD M. vydalo Číslo usnesení zastupitelstva obce Číslo jednací Datum vydání Datum nabytí účinnosti Pořizovatel Oprávněná

Více

2.4 KULTURNÍ HODNOTY A PAMÁTKOVÁ OCHRANA MĚSTA

2.4 KULTURNÍ HODNOTY A PAMÁTKOVÁ OCHRANA MĚSTA 2.4 KULTURNÍ HODNOTY A PAMÁTKOVÁ OCHRANA MĚSTA 2.4.1 CHARAKTERISTIKA PRAHY Z HLEDISKA HISTORICKÝCH A KULTURNÍCH HODNOT Historie města Prahy sahá do hloubi paleolitu. Doloženy jsou archeologické nálezy

Více

Územní plán Žďár nad Sázavou Doplněný návrh Textová část řešení ÚP

Územní plán Žďár nad Sázavou Doplněný návrh Textová část řešení ÚP Doplněný návrh Textová část řešení ÚP Brno, červenec 2013 Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U Územní plán Textová část řešení Zakázkové č.: 11 03 04 Objednatel: Město Žďár nad Sázavou Pořizovatel: Městský úřad

Více

Mapa zásad pro uchování památkových hodnot krajinné úpravy v Zahrádkách u České Lípy

Mapa zásad pro uchování památkových hodnot krajinné úpravy v Zahrádkách u České Lípy Mapa zásad pro uchování památkových hodnot krajinné úpravy v Zahrádkách u České Lípy Markéta Šantrůčková, Roman Businský, Lucia Bendíková, Eva Sojková, Jiří Velebil, Věra Vávrová, Martin Weber Výzkumný

Více

Toskánsk palác - pfiedstavy architekta

Toskánsk palác - pfiedstavy architekta PrÛzkumY památek I/1999 Toskánsk palác - pfiedstavy architekta a stavebníka v konfrontaci s dan m prostfiedím Petr Macek, Pavel Zahradník 1) Platí to i o dalších uměleckých oblastech viz např.: Vilímková,

Více

Program rozvoje města ŽELEZNÝ BROD

Program rozvoje města ŽELEZNÝ BROD Program rozvoje města ŽELEZNÝ BROD na období 2013-2021 06/2013 Projekt CZ.1.04/4.1.00/62.00008 ELEKTRONICKÁ METODICKÁ PODPORA TVORBY ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ OBCÍ OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1

Více

1. Kdo se zabývá propagací České republiky jako ideální destinace pro trávení dovolené?

1. Kdo se zabývá propagací České republiky jako ideální destinace pro trávení dovolené? 2.4 Otázky a odpovědi 1. Kdo se zabývá propagací České republiky jako ideální destinace pro trávení dovolené? Česká centrála cestovního ruchu CzechTourism je státní příspěvkovou organizací Ministerstva

Více

1. ZÁKLADNĺ ÚDAJE. 1.1 Zadání úkolu

1. ZÁKLADNĺ ÚDAJE. 1.1 Zadání úkolu 1. ZÁKLADNĺ ÚDAJE 1.1 Zadání úkolu Průzkumy a rozbory pro územní plán města Kralupy nad Vltavou byly odevzdány v březnu 1999. Následovalo zpracování, projednání a schválení "Zadání územního plánu města"

Více

REVITALIZACE CENTRA OBCE DOLNÍ BEČVA 2. ETAPA

REVITALIZACE CENTRA OBCE DOLNÍ BEČVA 2. ETAPA REVITALACE CENTRA OBCE DOLNÍ BEČVA 2. ETAPA Investiční záměr TEXTOVÁ ČÁST Archivní číslo : 15-03 / Zhotovitel : Ing. Bronislav Bonczek Komorní Lhotka čp.406 739 53 Hnojník Zodpovědný projektant : Ing.

Více

Prostory Informačního centra Klubu Za starou Prahu

Prostory Informačního centra Klubu Za starou Prahu Prostory Informačního centra Klubu Za starou Prahu a jejich stavebně-historická dokumentace Jan Veselý V září tohoto roku byla společným úsilím řady profesionálů i dobrovolníků pod vedením člena Domácí

Více

PAMĚŤ MÍST. Konference pořádaná u příležitosti 100. výročí narození Jaroslava Vlacha a 125. výročí Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně

PAMĚŤ MÍST. Konference pořádaná u příležitosti 100. výročí narození Jaroslava Vlacha a 125. výročí Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně PAMĚŤ MÍST Konference pořádaná u příležitosti 100. výročí narození Jaroslava Vlacha a 125. výročí Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně Foto: Jaroslav Hroudný OBSAH: PhDr. Ladislav Valihrach: Milí Žarošáci,

Více

MLÝN VĚTRNÝ. O čem píšeme? Občasník občanů klobouckého regionu. Číslo: 3 Říjen 2013 Cena: 25,- Kč. 1 Foto: Jaroslav Pavlík. Zprávy z radnice.

MLÝN VĚTRNÝ. O čem píšeme? Občasník občanů klobouckého regionu. Číslo: 3 Říjen 2013 Cena: 25,- Kč. 1 Foto: Jaroslav Pavlík. Zprávy z radnice. VĚTRNÝ MLÝN Občasník občanů klobouckého regionu Číslo: 3 Říjen 2013 Cena: 25,- Kč O čem píšeme? Zprávy z radnice Azbest Historie domů na klobouckém náměstí Nemám pocit, že se mi něco nezdařilo Dobrovolníci

Více

Program rozvoje obce HELVÍKOVICE. na období 2013 2018

Program rozvoje obce HELVÍKOVICE. na období 2013 2018 Program rozvoje obce HELVÍKOVICE na období 2013 2018 Červen 2013 OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1 Charakteristika obce... 4 1. Území... 4 2. Obyvatelstvo... 5 3. Hospodářství... 8 4. Infrastruktura...

Více

7 8 / 2014. REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká

7 8 / 2014. REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD ČERVENEC A SRPEN 2014 ZDARMA WWW.UB.CZ 7 8 / 2014 BRODSKÝ ZPRAVODAJ REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká KULTURNÍ FOTOGALERIE Vlasta

Více

Dobříš MĚSTO DOBŘÍŠ - stručné dějiny Mírové náměstí čp. 119 (radnice) Náměstí Svobody čp. 2 (areál bývalého statku)

Dobříš MĚSTO DOBŘÍŠ - stručné dějiny Mírové náměstí čp. 119 (radnice) Náměstí Svobody čp. 2 (areál bývalého statku) Dobříš MĚSTO DOBŘÍŠ - stručné dějiny Město Dobříš je obklopeno ze všech stran lesy a leží v nadmořské výšce 371 metrů nad mořem. Z hlediska historického vývoje je Dobříš osídlena od pradávna. Nejstarší

Více

ČISTOPIS PRO VYDÁNÍ DLE 54 ZÁKONA

ČISTOPIS PRO VYDÁNÍ DLE 54 ZÁKONA Obec Starý Kolín ÚZEMNÍ PLÁN STARÝ KOLÍN ČISTOPIS PRO VYDÁNÍ DLE 54 ZÁKONA Č.183/2006Sb. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

První schůze rady MěNV se konala 12. ledna 1966. Zahájil ji její předseda s. Fr. Škop s přáním,

První schůze rady MěNV se konala 12. ledna 1966. Zahájil ji její předseda s. Fr. Škop s přáním, 1966 Činnost MěstNV a společenských organizací První schůze rady MěNV se konala 12. ledna 1966. Zahájil ji její předseda s. Fr. Škop s přáním, aby v dobré práci rady a všech jejich orgánů bylo pokračováno

Více

Informační list pro občany města Ústí nad Labem. Navštivte webové stránky města: www.usti-nad-labem.cz. Kalendář svozu odpadů.

Informační list pro občany města Ústí nad Labem. Navštivte webové stránky města: www.usti-nad-labem.cz. Kalendář svozu odpadů. MĚSTSKÉ NOVINY Informační list pro občany města Ústí nad Labem Navštivte webové stránky města: www.usti-nad-labem.cz číslo 52 únor - březen 2009 Aktuality ze ZOO Kalendář svozu odpadů Ústecké divadlo má

Více