Tabulka hodnot podle katastrálních území

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tabulka hodnot podle katastrálních území"

Transkript

1 Tabulka hodnot podle katastrálních území ČESKÝ TĚŠÍN Nemovitá k ulturní památk a Gymnázium 33387/ parc.č. 1486, k.ú. Český Těšín ul. Frýdecká 30/čp. 689 prohlášeno projek t Jaroslav Frágner položení zák ladního k amene 1932, slavnostní otevření volně stojící dvojk řídlý třípatrový objek t na půdoryse písmene L železobetonová k ce s cihlovým výplňovým zdivem, omítnuto generální oprava provedena v letech Nemovitá k ulturní památk a Městský dům dětí a mládeže čp / parc.č. 448, k.ú. Český Těšín ul. Střelniční 1/čp. 256 prohlášeno projekt Ing. Karl Kuhnl hodnotná novoklasická stavba z roku 1880, kolaudace 1882 zděná, omítaná volně stojící jednopatrová budova na půdoryse písm. T s drobnými přístavbami, střecha sedlová, polovalbová; původně postavena jak o střelnice generální oprava - nevhodné zásahy rekonstrukce Nemovitá k ulturní památk a Kostel Božského srdce páně parc.č. 125, k.ú. Český Těšín Masaryk ovy sady prohlášeno projekt arch. Ludwig Satzký vystavěno v roce 1894 pseudogotický styl s románskými prvky trojlodní kostel monumentálních rozměrů situován v parkové části centra města, půdorys podélné bazilikílní dispozice protíná transept, k protáhlému presbyteriu příléhají po obou stranách dvě sak ristie 2 3 Nemovitá k ulturní památk a Pomník mezinárodní solidarity protifašistické koalice STALAG VIII B 26219/ parc.č. 709/1, k.ú. Český Těšín na břehu řeky Olše prohlášeno Návrh Ing. Koco Kratovsk ý, autor ak ad.sochař Štěpán Mik ula odhalen pomník vál.zajatců v místě bývalého administrativního centra a jádra velkého komplexu drobných zajateckých táborů STALAG VIIIB na vydlážděném volném prostoru vysoký hranolový pilíř z pohledového betonu, v 1/3 výšky upevněny bronzové desky s reliéfními postavami vězňů generální oprava provedena v roce Kulturní, urbanistické a architektonické hodnoty - 1 -

2 Nemovitá k ulturní památk a Soubor staveb hřbitova /1-4 parc.č. 3170, 3172, 3173, k.ú. Český Těšín ul. Hřbitovní 5 prohlášeno projek t arch. Bedřich Fulda vystavěno v letech doklad židovské architektury na Těšínsku Nemovitá k ulturní památk a Soubor staveb hřbitova /1 Synagoga parc.č. 3173, k.ú. Český Těšín projek t arch. Bedřich Fulda vystavěno v roce 1928 architektura centrálního půdorysu se sedlovou střechou, uprostřed s hranolovou věžičk ou v současné době probíhá rekontrukce na obřadní síň farního sboru LECAV Nemovitá k ulturní památk a Soubor staveb hřbitova /2 Hřbitovní kaple parc.č. 3170, k.ú. Český Těšín projek t arch. Bedřich Fulda vystavěno v letech kaple centrálního půdorysu postavemna v historizujícím stylu s barok ními a empírovými prvk y, střecha valbová využívána jak o obřadní hřbitovní k aple Nemovitá k ulturní památk a Soubor staveb hřbitova /3 Správní a hospodářská stavba s arkádou parc.č. 3170, k.ú. Český Těšín ul. Hřbitovní čp.1150 projek t arch. Bedřich Fulda vystavěno v letech současně s kaplí dvoupodlažní vila s mansardovou střechou na vyšší kamenné podezdívce využíváno jak o správní budova s k ancelářemi Nemovitá k ulturní památk a Soubor staveb hřbitova /4 Oplocení se vstupem v rozsahu nástupního prostoru parc.č. 3172, k.ú. Český Těšín vystavěno po roce 1928 složena ze soklu z kamenných kvádrů s krycí deskou, na níž jsou postaveny omítané obílené pilíře, mezi nimi kovové rámy s jednoduchými vertik álními profily 5 5 Kulturní, urbanistické a architektonické hodnoty - 2 -

3 Nemovitá k ulturní památk a Kaplička 20145/8-782 parc.č. 3178, k.ú. Český Těšín ul. Hřbitovní prohlášeno stavba malých rozměrů ve tvarosloví zlidovělého empíru datace na kapličce generální oprava Nemovitá k ulturní památk a Socha sv. Jana Nepomuckého 37845/8-781 parc.č. 181, k.ú. Český Těšín Masaryk ovy sady 6 7 prohlášeno barok ní sochařsk á práce z 1.pol. 18. století stojící postava světcova v téměř život. velik osti pojata tradičně Nemovitá k ulturní památk a Dům čp. 154 (bývalá židovská synanoga) parc.č. 268, k.ú. Český Těšín ul. Božkova 16/čp. 154 prohlášeno projek t Eduard David vystavěno v roce 1928 eklektický sloh s maurskými prvky třípodlažní řadový dům s průčelím v historizujím maurském stylu, materiál: cihla, omítk a, pálená tašk a na domě umístěna pamětní deska připomínající původní využití objektu 8 Kulturní, urbanistické a architektonické hodnoty - 3 -

4 Nemovitá k ulturní památk a Výpravní budova železniční stanice parc.č. 3335/5, 3335/6, 3343/3, k.ú. Český Těšín ul. Nádražní prohlášeno projekt Anton Dachler, Severní dráhy Ferdinandovy vystavěno v roce 1888 jediná známá dochovaná realizace projektu výpravny na území České republiky 9 zděná neomítaná stavba s podlouhlým nepravidelným půdorysem v roce celková rekonstrukce Kostel slezské církve evangelické a.v. parc.č. 457, k.ú. Český Těšín ul. Na Nivách v návrhu na zápis do seznamu NKP projek t Eduard David, realizace Plusk al a Riedel projekt a realizace Jednolodní zděná, orientovaná stavba mírně obdélného půdorysu s hranolovou věží, zčásti vestavěnou v západním průčelí, s výrazným transeptem a pětibokým presbytářem. Jehlancová helmice věže, zvalbené střechy lodě, transeptu a koutová střecha sakristie kryty plechovými šablonami. Kostel a fara církve českobratrské a.v. parc.č. 1456, 1457/1, 1457/2, k.ú. Český Těšín náměstí Dr. Luthera 23/čp projekt Wilhelm Schön a Jozef Koziel, realizace Ing. Eugen Fulda projekt a realizace Jednolodní neorientovaná, samostatně stojící sakrální stavba obdélného půdorysu s hranolovou věží vestavěnou ve východním průčelí a s přízemní a mírně širší hmotou obslužných místností, obklopujících pravoúhlý presbytář. Jehlancová střecha věže, sedlové střechy hlavní lodi, presbytáře a zvalbená střecha sakristie pokryty plechovými šablonami. Modlitebna církve bratrské parc.č. 1368, k.ú. Český Těšín ul. Frýdecká 28/čp projekt Eduard David, realizace Ing. E. Ženatý projekt a realizace Jednolodní neorientovaná zděná a omítaná stavba členitého půdorysu s dominantou v podobě osmibokého tamburu nad hlavní lodí a s jehlancovou střechou krytou plechem. Kulturní, urbanistické a architektonické hodnoty - 4 -

5 16 obytných domů sídliště ONV parc.č , k.ú. Česk ý Těšín sídliště ONV autoři Ludvík Hilgert,Jaroslav Kabeš projekt a realizace Dvojpatrové zděné a omítané domy obdélného půdorysu s plochými střechami. Vstupní průčelí členěna střední schodišťovým rizalitem, vybíhajícím nad úroveň střechy. K rizalitu se v přízemí pojí k ónick á veranda s dvojicí vstupů Integrovaná střední škola obchodního podnikání parc.č. 1492, k.ú. Český Těšín ul. Frýdecká 32/čp. 690 projekt Ing. arch. Jan Vaněček, realizace Václav Nekvasil projekt a realizace Samostatně stojící budova využívající železobetonového skeletu, vyzdívaného cihlou, s plochými střechami, sestává ze dvou na sebe kolmých křídel. Hlavní křídlo dvoupatrové, se patnáctiosým jihovýchodním průčelím obrací do Frýdecké ulice. Obytný dům všeobecného prospěšného stavebního a bytového družstva státních zaměstnanců 15 parc.č. 36, k.ú. Český Těšín ul. Štefánik ova 26/čp. 21 autor arch. Karel Valoušek projekt a realizace Čtyřpatrový zděný, podsklepený a omítaný dům.dispozice domu trojtraktová s trojramenným železobetonovým schodištěm do pater. Fasády členěny vertikálním a horizontálním žlábk ováním. parc.č. 198, k.ú. Český Těšín ul. Vrchlického č. 1/čp autor arch. Karel Valoušek, realizace Ing. Eugen Fulda projekt a realizace 20. léta 20. století Třípatrový zděný, omítaný a podsklepený obytný a obchodní dům na půdorysu ve tvaru L Radnice parc.č. 1/1, k.ú. Český Těšín nám.čs. Armády1/čp. 1 projek t Vilém Richter, realizace Ing. Eugen Fulda projek t 1925, realizace Třípatrová zděná a omítaná podsklepená budova členitého půdorysu ve tvaru E se sedlovými střechami, krytými pálenou taškou. V místě průniku střechy hlavního křídla a střechy středního schodišťového rizalitu osazena hranolová oplechovaná vížka s terasou. Dispozice objektu ve střední části trojtrak tová, v bočních partiích dvoutrak tová. Kulturní, urbanistické a architektonické hodnoty - 5 -

6 Pamětní deska na Radnici parc.č. 1/1, k.ú. Český Těšín nám. Čs.Armády1/čp. 1 Pamětní deska "Jiřího Třanovského" na Radnici parc.č. 1/1, k.ú. Český Těšín nám. Čs.Armády1/čp. 1 Pošta parc.č. 3343/5, k.ú. Český Těšín ul. Nádražní 2/čp projekt Josef Zadražil, realizace Joža Dvořák projekt a realizace Dvoupatrová zděná a omítaná stavba obdélného půdorysu s plochými střechami. Původně na střeše terasa s kovovým zábradlím. Hotel Piast parc.č. 355, k.ú. Český Těšín ul. Nádražní 18/čp projekt Eduard David,realizace Ing. Eugen Fulda projekt a realizace Třípatrová zděná, omítaná stavba obdélného půdorysu Kulturní, urbanistické a architektonické hodnoty - 6 -

7 Městská nemocnice parc.č. 1893, , k.ú. Český Těšín ul. Ostravsk á 73/čp projekt Karl Gottwald, realizační projekt podle lit. vypracoval Ing. arch. Kraus, realizace Eugen Fulda a Václav Nek vasil projekt a realizace Areál sestává ze samostatně stojících objek tů, zak omponovaných do parkově upraveného prostoru. Vjezd do areálu z Ostravské ulice uvozují dva jednopatrové zděné a omítané rodinné domky vrátného a správce. Hlavní budova se nachází jižně od vstupních objektů. Jde o dvoupatrový objekt, krytý zvalbenými střechami, krytými plechem. Dispozice objektu kombinací dvoj a trojtraktu s dvojramenným schodištěm z umělého kamene v zadním traktu. Těšínské divadlo parc.č / 4, k.ú. Český Těšín ul. Ostravská č. 67/čp Ing. arch. Zdeněk Vávra a Ing. arch. Jaroslav Černohorsk ý projekt a realizace Jednopatrová, samostatně stojící budova na půdorysu ve tvaru L s plochými střechami. Na severozápadním průčelí jednopatrové křídlo doplněno o nástavec hvězdárny s otáčivou kovovou kopulí. realizována 1. etapa revitalizace ok olí divadla parc.č. 326, k.ú. Český Těšín Havlíčkova č. 4/čp. 203 Ing. arch. Rudolf Kraus projek t a realizace Soubor tří domů obdélného a L půdorysu v řadové zástavbě Čapkovy a Havlíčkovy ulice. Jedná se o zděné třípatrové a podsklepené domy se sedlovými nebo zvalbenými střechami. Dispozice domů dvoutraktová s dvojramennými schodišti z umělého kamene v zadních traktech domů. parc.č. 348, k.ú. Český Těšín ul. Čapkova č. 1/čp Ing. arch. Rudolf Kraus projek t a realizace 1931 Soubor tří domů obdélného a L půdorysu v řadové zástavbě Čapkovy a Havlíčkovy ulice. Jedná se o zděné třípatrové a podsklepené domy se sedlovými nebo zvalbenými střechami. Dispozice domů dvoutraktová s dvojramennými schodišti z umělého kamene v zadních traktech domů. Kulturní, urbanistické a architektonické hodnoty - 7 -

8 parc.č. 347/1, k.ú. Český Těšín ul. Čapkova č. 3/čp Ing. arch. Rudolf Kraus projek t a realizace 1931 Soubor tří domů obdélného a L půdorysu v řadové zástavbě Čapkovy a Havlíčkovy ulice. Jedná se o zděné třípatrové a podsklepené domy se sedlovými nebo zvalbenými střechami. Dispozice domů dvoutraktová s dvojramennými schodišti z umělého kamene v zadních traktech domů. Rodinný dům Oskara a Pauly Michejdových parc.č. 462, k.ú. Český Těšín ul. Na Nivách č. 5/čp. 260 autor Eduard David projek t a realizace 1936 Jednopatrový zděný a omítaný, zčásti podsklepený dům s nízkými střechami. Boční východní průčelí s přístavkem verandy, původně s obdélným vstupem. Dispozice domu trojtrak tová se vstupní schodišťovou halou ve středním trak tu. Restaurace Na Brandýse parc.č. 857/11, k.ú. Český Těšín ul. Karvinská č. 61/čp dne zrušeno prohlášení za KP realizace 1905 Významné kulturně společenské středisko dělnického hnutí ve městě. částečně po rekonstrukci - výměna oken za plastové parc.č. 473, k.ú. Český Těšín ul. Střelniční č. 7/čp parc.č. 475, k.ú. Český Těšín ul. Střelniční č. 5/čp Kulturní, urbanistické a architektonické hodnoty - 8 -

9 parc.č. 435, k.ú. Český Těšín ul. Střelniční č. 10/čp. 250 parc.č. 437, k.ú. Český Těšín ul. Střelniční č. 8/čp. 251 parc.č. 368, k.ú. Český Těšín ul. Střelniční č. 18/čp. 215 Gerontocentrum parc.č. 452/2, k.ú. Český Těšín ul. Střelniční č. 3/čp. 257 Kulturní, urbanistické a architektonické hodnoty - 9 -

10 parc.č. 61, k.ú. Český Těšín ul. Nádražní č. 7/čp parc.č. 59, k.ú. Český Těšín ul. Nádražní č. 9/čp Budova nynější ČSOB - křižovatka ul. Nádražní a Hlavní parc.č. 65, k.ú. Český Těšín ul. Nádražní č. 4/čp Budova sloužila jako sídlo pobočky Centrální banky německých spořitelen. V roce 1931 objekt koupila Slezská lidová banka, poté zde byla umístěna pobočka cestovní kanceláře Čedok. Od roku 1994 je tato budova opět bank ovním domem. Muzeum parc.č. 201, 203, k.ú. Český Těšín ul. Hlavní třída č. 13, 15/čp. 214, autor Alois Jedek vystavěno v letech Novok lasick á budova Pamětní deska "Ladislava Báči" na budově Muzea parc.č. 201, 203, k.ú. Český Těšín ul. Hlavní třída č. 13, 15/čp. 214, 215 odhalena pamětní deska je věnována Ladislavu Báčovi, zakladateli Muzea Těšínsk a Kulturní, urbanistické a architektonické hodnoty

11 parc.č. 63, k.ú. Český Těšín ul. Nádražní č. 6/čp parc.č. 273, k.ú. Český Těšín ul. Moskevská č. 8/čp parc.č. 222, k.ú. Český Těšín ul. Pražská č. 8/čp parc.č. 321, k.ú. Český Těšín ul. náměstí ČSA č. 7/čp parc.č. 324, k.ú. Český Těšín ul. náměstí ČSA č. 5/čp Kulturní, urbanistické a architektonické hodnoty

12 Tiskárny parc.č. 247, k.ú. Český Těšín ul. Hlavní třída č. 1/čp autor Alois Jedek vystavěno v letech stávající podoba po rek onstruk cích v letech 1892, 1906 a 1910 parc.č. 190, k.ú. Český Těšín ul. Hlavní třída č. 24/čp parc.č. 52, k.ú. Český Těšín ul. Hlavní třída č. 29/čp parc.č. 53, k.ú. Český Těšín ul. Hlavní třída č. 31/čp Kulturní, urbanistické a architektonické hodnoty

13 parc.č. 162/1, k.ú. Český Těšín ul. Hlavní třída č. 6/čp parc.č. 239, k.ú. Česk ý Těšín ul. Hlavní třída č. 3/čp V rožním domě Rudolfa Benesche se tradičně nacházel hostinec, který v letech vedl Franz Lubojatzki. parc.č. 238, k.ú. Český Těšín ul. Hlavní třída č. 2/čp Na druhém rohu se od konce 19. stol. nacházela cukrárna a kavárna Karla Bayera, která zde byla také v meziválečném období. V přední části byla prodejna, pak byly kavárenské místnosti a ve dvoře pekárna, kde se pekly vlastní výrobky. parc.č. 226/1, k.ú. Český Těšín ul. Hlavní třída č. 9/čp Postavený v r Adolfem Hoheneggerem, propagátorem výstavby levobřežních předměstí Těšína. Dům pak vlastnil Rudolf Hartmann, majitel velikého železářství a obchodu se stavebním materiálem. Restaurace a kavárna v přízemí byla asi od r do r v pronájmu Ferdinanda Bomby. parc.č. 206, k.ú. Český Těšín ul. Hlavní třída č. 19/čp Dům postavený v r Tetlovou rodinou. Kolem r se zde nacházel obchod s látkami a oděvy Felixe Glesingera, podle své rek lamy solidní (Zur Solidität). Kulturní, urbanistické a architektonické hodnoty

14 parc.č. 168/1, k.ú. Český Těšín ul. Hlavní třída č. 12/čp parc.č. 274, k.ú. Česk ý Těšín ul. Božkova č. 20/čp parc.č. 37, k.ú. Český Těšín ul. Odboje č. 12/čp parc.č. 214, k.ú. Český Těšín ul. Odboje č. 9/čp parc.č. 216, k.ú. Český Těšín ul. Odboje č. 11/čp Kulturní, urbanistické a architektonické hodnoty

15 parc.č. 40, k.ú. Český Těšín ul. Odboje č. 4/čp Dům s nápisem M. L. May je jednou z mála dochovaných židovských památek na území Českého Těšína. V domě Mosese Lobla Maye, který byl určitou dobu představeným ortodoxního spolku Šomre šabos, byla na krátkou dobu nábožensk á šk ola. parc.č. 189/3, k.ú. Česk ý Těšín ul. Sokola-Tůmy č. 2/čp parc.č. 58, k.ú. Český Těšín ul. Štefánikova č. 36/čp parc.č. 230, k.ú. Český Těšín ul. Štefánikova č. 8/čp parc.č. 243, k.ú. Český Těšín ul. Božkova č. 9/čp Kulturní, urbanistické a architektonické hodnoty

16 parc.č. 399, k.ú. Český Těšín ul. Smetanova č. 13/čp Mateřská škola parc.č. 136, 138/1, k.ú. Český Těšín ul. Masarykovy sady č. 16/čp realizace a majitel Fritz Fulda Později přešel do vlastnictví jeho synů Waltra a Eugena Fuldy, stavitele, kteří byli aktivními německými politickými činiteli. Před II. svět. válkou zde bylo sídlo německého konzulátu. parc.č. 127, k.ú. Český Těšín ul. Masarykovy sady č. 22/čp parc.č. 118/1, k.ú. Český Těšín ul. Masarykovy sady č. 30/čp parc.č. 121, k.ú. Český Těšín ul. Masarykovy sady č. 28/čp Kulturní, urbanistické a architektonické hodnoty

17 parc.č. 134, k.ú. Český Těšín ul. Masarykovy sady č. 18/čp vystavěn rok u 1836 prok azatelně nejstarší dům na území Česk ého těšína empírová stavba, na kterou se váže tradice o těšínském "dok toru Faustovi" parc.č. 143/1, k.ú. Český Těšín ul. Třanovského č. 2/čp realizace a majitel Fritz Fulda vystavěno v roce 1886 jako budova přiléhající k jeho vile dům potom patřil Gisele Hoffmannové parc.č. 166, k.ú. Český Těšín ul. Masarykovy sady č. 11/čp ZŠ a Obchodní akademie parc.č. 183, 184/1, 184/2, k.ú. Český Těšín ul. Masarykovy sady č. 19/čp. 103 ul. Masarykovy sady č. 21/čp. 104 ul. Sokola Tůmy č. 12/čp Výstavbou byla pověřena firma Fulda z Českého Těšína, vnitřek stavby byl vyzdoben nástěnnými malbami těšínského malíře Alexandra Drobika. Slavnostní předání školy se uskutečnilo 12. října Jedná se o třípatrovou budovu o dvou vchodech, na které je umístěno sousoší přátelství od J. Sladkého a G. Kafky z Českého Těšína. Dělnický dům parc.č. 105/1, k.ú. Český Těšín ul. Sokola Tůmy č. 15/čp Název získal 1. října 1909, tehdy přešel do vlastnictví těšínské sociálně demokratické organizace. Byl otevřen 5. června Dvoupatrový dům je z červené cihly, dnes v něm je restaurace s galerií Na Saské Kupě, jinak je domem obytným. Na budově je umístěna dvojjazyčná pamětní desk a. Kulturní, urbanistické a architektonické hodnoty

18 Pamětní deska na Dělnickém domě parc.č. 05/1, k.ú. Český Těšín ul. Sokola Tůmy č. 15/čp. 66 Základní umělecká škola parc.č. 185, k.ú. Český Těšín ul. Sokola Tůmy č. 10/čp Byla postavena roku 1882 jako německá čtyřtřídní obecná škola. Bylo to první školní budova na území dnešního Českého Těšína. Do roku 1929 zde sídlil okresní úřad a soud. V roce 1945 sem byla umístěna Základní umělecká škola. ZŠ a Gymnázium s polským vyučovacím jazykem parc.č. 363, k.ú. Český Těšín ul. Havlíčkova č. 13/čp autor Edward David vystavěno v letech 1925 a 1957 Na budově Základní školy je sgrafito významného akademického sochaře Franiška Świdra z roku parc.č. 1417, k.ú. Český Těšín ul. Studentská č. 12/čp parc.č. 1413, k.ú. Český Těšín ul. Studentská č. 16/čp Kulturní, urbanistické a architektonické hodnoty

19 parc.č. 34, k.ú. Český Těšín ul. Štefánikova č. 23/čp Vily (bývalá vila Ernestine) parc.č. 422, 423/1, 423/2, k.ú. Český Těšín ul. Nábřeží míru č. 40/čp parc.č. 19, k.ú. Český Těšín ul. Čapkova č. 10/čp Mateřská škola parc.č. 278, 279, 280, 281, k.ú. Český Těšín ul. Moskevská č. 1, 3/čp. 161, Dům dětí a mládeže parc.č. 977, k.ú. Český Těšín ul. Hrabinská č. 33/čp rok na fasádě 1889 Kulturní, urbanistické a architektonické hodnoty

20 Stolařství parc.č. 503/1-3, 507, 508, k.ú. Český Těšín ul. Tovární č. 33/čp Městská plynárna parc.č. 492/1, 492/2, k.ú. Český Těšín ul. Střelniční č. 1/čp projekt Ing. B. Kühnl vystavěno rok u 1882 slavnostní předání se k onalo realizace firma Muttové a Kurz Sklad parc.č. 2324, k.ú. Český Těšín ul. Tovární č. 99/čp Penzion Zámeček (bývalá Prochaskova vila) parc.č. 1875, k.ú. Český Těšín ul. Jablunkovská č. 44/čp parc.č. 370, k.ú. Český Těšín ul. Smetanova č. 24/čp Kulturní, urbanistické a architektonické hodnoty

21 parc.č. 41, k.ú. Český Těšín ul. Odboje č. 2/čp Budova Polikliniky parc.č. 1314, k.ú. Český Těšín ul. Sady Komenského čp parc.č. 155, k.ú. Český Těšín ul. Hlavní třída č. 2/čp parc.č. 275, k.ú. Český Těšín ul. Božkova č. 18/čp Albrechtova střední škola parc.č. 1328, 1329, k.ú. Český Těšín ul. Tyršova č. 2/čp realizace firmou V. Nek vasila vystavěno v letech původně zde sídlil okresní úřad, okresní soud, prokuratura, notariát, vězení a četnick á stanice Kulturní, urbanistické a architektonické hodnoty

22 Základní škola parc.č , k.ú. Český Těšín ul. Komenského čp zák ladní k ámen položen 3. července 1923 slavnostně otevřena 28. října 1924 autoři architekti Kolář a Rubý, realizace firma J. Nossek & A. Richter realizace firma Nosek-Richter (hlavní budova), V. Felkl (tělocvična) a Wicherek (byty pro ředitele a šk olník a) Školní družina parc.č. 146, k.ú. Český Těšín ul. Masarykovy sady č. 12/čp realizace a majitel Fritz Fulda vystavěno v r.1885 Po jeho smrti v r se majitelkou vily stala jeho žena Luise Fuldová. parc.č. 304, k.ú. Český Těšín ul. Moskevská č. 13/čp Blok bytových domů parc.č. 380/1-7, k.ú. Český Těšín ul. Dvořákova č , Smetanova č parc.č. 529, k.ú. Český Těšín ul. Hraniční č. 3/čp Kulturní, urbanistické a architektonické hodnoty

23 parc.č. 482/1, k.ú. Český Těšín ul. Nádražní č. 22/čp parc.č. 483, k.ú. Český Těšín ul. Nádražní č. 23/čp parc.č. 1298, k.ú. Český Těšín ul. Frýdecká č. 2/čp Požární zbrojnice parc.č. 109, k.ú. Český Těšín ul. Masarykovy sady č. 34/čp Rodinný dům parc.č. 260, k.ú. Český Těšín ul. Božkova č. 13/čp Kulturní, urbanistické a architektonické hodnoty

24 Rodinný dům parc.č. 953/1, k.ú. Český Těšín ul. Zelená č. 39/čp Rodinný dům parc.č. 2124/1, k.ú. Český Těšín ul. Horní č. 1/čp Hřbitov parc.č. 2793, 2794, k.ú. Český Těšín ul. Pod Zvonek 102 Kostel ve Svibici parc.č. 2075, 2076, k.ú. Český Těšín ul. Horní 103 Kulturní, urbanistické a architektonické hodnoty

25 Památník obětem I. svět války parc.č. 181, k.ú. Český Těšín ul. Masaryk ovy sady 104 rekonstruováno v rámci revitalizace Masarykových sadů v roce Památník letcům I. čs.smíšené divize parc.č. 1685/1, k.ú. Český Těšín ul. Komensk ého 105 Kaplička sv. Terezie parc.č. 181, k.ú. Český Těšín ul. Masaryk ovy sady 106 rekonstruováno v rámci revitalizace Masarykových sadů v roce Kříž parc.č. 3160/4, k.ú. Český Těšín ul. Hřbitovní 107 Kulturní, urbanistické a architektonické hodnoty

26 Kříž parc.č. 2000, k.ú. Český Těšín ul. Žuk ovsk á x Polní (sídliště Svibice) 108 Kříž parc.č. 1893/121, k.ú. Česk ý Těšín ul. Jablunkovská (zastávka MHD u prodejny SIMPO) 109 Pamětní deska Adama Sikory (na budově Restaurace) parc.č. 2410, k.ú. Český Těšín ul. Park A. Sikory č. 7/čp odhalena rok u 1998 pamětní desk a věnována A. Sik orovi, zak ladateli park u Pamětní deska v parku u autobusového nádraží parc.č. 1828/5, k.ú. Český Těšín autobusové nádraží pamětní deska je umístěna v parku na místě po odstraněné budově "OSEVY" 111 Kulturní, urbanistické a architektonické hodnoty

27 Pamětní deska (na budově Masarykovy sady č. 8/čp. 84) parc.č. 148/1, k.ú. Český Těšín Masaryk ovy sady 112 Pamětní deska Idy Münzberg (na budově Pražská č. 17/čp. 157) parc.č. 272, k.ú. Český Těšín ul. Pražská 113 Bludné balvany z okolí Českého Těšína parc.č. 1318, k.ú. Český Těšín Komensk ého sady 114 Miniatura Piastovské věže parc.č. 2412/1, k.ú. Český Těšín Park A. Sikory 115 návrh Vik tor Holczak realizace v r opraveno v roce 2012 v rámci projektu Sportpark I. Pomník Tomáše Garrigue Masaryka parc.č. 181, k.ú. Český Těšín ul. Masaryk ovy sady 116 odhalen v roce 2010 Kulturní, urbanistické a architektonické hodnoty

28 most Družby k.ú. Český Těšín poblíž Masaryk ových sadů Stavební dominanta 117 most Svobody k.ú. Český Těšín u Městsk ého domu dětí a mládeže Stavební dominanta 118 Sportmost k.ú. Český Těšín u parku Adama Sikory Stavební dominanta 119 Kavárna AVION parc.č.709/2, k.ú. Česk ý Těšín ul. Hlavní třída čp Stavební dominanta 120 realizace v r postavená na místě původní k avárny Avion Sportovní areál Frýdecká parc.č.2992/1, k.ú. Česk ý Těšín ul. Frýdeck á Stavební dominanta 121 generální rek onstruk ce v roce 2010 Kulturní, urbanistické a architektonické hodnoty

29 HORNÍ ŽUKOV Nemovitá kulturní památka Socha sv. Jana Nepomuckého 39385/8-798 parc.č. 49, k.ú. Horní Žukov ul. Dědinská vznik 2.pol.18.století doklad umělecké tvorby místní provenience barokní socha umístěna na 180 cm vysokém pískovcovém podstavci, postava 90 cm vysoká z jemného pískovce 122 socha restaurována v r.2001 a byla vytvořena její kopie, originál uložen v Těšínském muzeu, podstavec neošetřen, zvětrává, nutná úprava okolí - umístění lavičky, úprava zeleně!!! Hřbitov parc.č. 694, 695/1, 695/2,695/3, k.ú. Horní Žukov ul. Koňakovská 123 Hřbitov parc.č. 347, 348, 349, k.ú. Horní Žukov ul. Frýdecká 124 Kříž u hřbitova parc.č. 1127/1, k.ú. Horní Žukov ul. Frýdecká 125 Kulturní, urbanistické a architektonické hodnoty

30 Roubenka parc.č. 126, k.ú. Horní Žukov Horní Žukov čp. 23 (ul. Dědinská) 126 objekt se nachází v dezolátním, neobyvatelném stavu Boží muka parc.č. 214/2, k.ú. Horní Žukov ul. Dubová 127 v rámci aktualizace bylo zjištěno poškození v centrální části Boží muka parc.č. 417/10, k.ú. Horní Žukov ul. Na Běrnotí 128 Boží muka parc.č. 1067, k.ú. Horní Žukov ul. Frýdecká 129 nutno upravit okolí pro důstojnější rámec! Kulturní, urbanistické a architektonické hodnoty

31 Památník k 50 letům ČSR parc.č. 311/1, k.ú. Horní Žuk ov ul. Vělopolsk á 130 Památník za padlé v I.světové válce parc.č. 356, k.ú. Horní Žuk ov ul. Vělopolská x Frýdecká 131 Pomník obětem koncentračních táborů parc.č. 134, k.ú. Horní Žuk ov ul. Vělopolsk á 132 Rodinný dům parc.č. 117, k.ú. Horní Žuk ov ul. Dědinská čp Kulturní, urbanistické a architektonické hodnoty

32 Výhled k.ú. Horní Žukov ul.frýdeck á směr Česk ý Těšín Výhled na Třinec a Beskydy k.ú. Horní Žukov ul. Vělopolská 135 Devastované území parc.č. 104, 105, 106, 107, 108, 109/1-7, k.ú. Horní Žukov ul. Dědinská Kulturní, urbanistické a architektonické hodnoty

33 DOLNÍ ŽUKOV Hřbitov parc.č. 1175, 1176, k.ú. Dolní Žukov ul. Žukovská 137 Roubenka parc.č. 46, k.ú. Dolní Žukov ul. Ropická čp Roubenka parc.č. 86, k.ú. Dolní Žukov ul. Strmá čp velmi udržovaný objekt se zahradou, na břehu potoka Roubenka parc.č. 959, k.ú. Dolní Žukov ul. Šadový čp Knihovna parc.č. 210, k.ú. Dolní Žukov ul. Pod Zvonek čp Kulturní, urbanistické a architektonické hodnoty

34 Památník obětem nacismu parc.č. 212, k.ú. Dolní Žuk ov ul. Pod Zvonek 142 Kříž parc.č. 214, k.ú. Dolní Žuk ov ul. Pod Zvonek 143 k říž je po generální opravě Kříž parc.č. 659, k.ú. Dolní Žuk ov ul. Strmá x Godulská 144 Madona parc.č. 134, k.ú. Dolní Žuk ov ul. Záplotí x Ropická x Strmá 145 umístěna v souk romé zahradě Kulturní, urbanistické a architektonické hodnoty

35 Památník parc.č. 1327, k.ú. Dolní Žukov ul. Frýdecká 146 Devastované území parc.č. 403/1-3, /, k.ú. Dolní Žukov ul. Pod Zvonek 147 opuštěný chátrající areál v dobré poloze - částečně využíváno Kulturní, urbanistické a architektonické hodnoty

36 KOŇÁKOV Nemovitá kulturní památka Filiální kostel Prozřetelnosti Boží s areálem 34524/8-803 parc.č. 1, 2 k.ú. Koňakov ul. Hradišťská 148 areál venkovského kostelíka, vytvářející se stromovou alejí a zlidovělými sochami apoštolů malebné seskupení v obraze krajiny stav dobrý, nutno opravit omítku Nemovitá kulturní památka Filiální kostel Prozřetelnosti Boží s areálem 34524/8-803 Filiální kostel Prozřetelnosti Boží /1 parc.č. 1, k.ú. Koňakov ul. Hradišťská 148 vystavěno v roce 1863 projekt stavitel Schweda zděný, jednolodní kostel s hranolovou věží, vystavěnou do západního průčelí, kvalitní mobiliář z konce 18.století stav dobrý, nutno opravit omítku Nemovitá kulturní památka Filiální kostel Prozřetelnosti Boží s areálem 34524/8-803 Socha apoštola (sv.matouš?) /2 parc.č. 2, k.ú. Koňakov ul. Hradišťská čtvrtina 19.století původně součástí ojediněného souboru soch 12 apoštolů v Karviné 2 - Dolech na levém cementovém pilíři při vstupu na hřbitov pískovcová plastika apoštola v podživotní velikosti (v.100cm) Nemovitá kulturní památka Filiální kostel Prozřetelnosti Boží s areálem 34524/8-803 Socha apoštola (sv.filip?) /3 parc.č. 2, k.ú. Koňakov ul. Hradišťská čtvrtina 19.století původně součástí ojediněného souboru soch 12 apoštolů v Karviné 2 - Dolech na pravém cementovém pilíři při vstupu na hřbitov pískovcová plastika apoštola v podživotní velikosti (v.100cm) Kulturní, urbanistické a architektonické hodnoty

37 Hřbitov parc.č. 47, 48, k.ú. Koňakov ul. Středová 149 Křížek parc.č. 308, k.ú. Koňakov ul. Lipová 150 Panorama Beskyd k.ú. Koňakov ul. Mistřovick á 151 Výhled na Beskydy k.ú. Koňakov ul. Koňakovská x Hradišťská 152 Vodojem k.ú. Koňakov ul. Hradišťsk á Stavební dominanta 153 Kulturní, urbanistické a architektonické hodnoty

38 STANISLAVICE Nemovitá k ulturní památk a Kaple sv. Jana Nepomuckého 51592/ parc.č. 820 k.ú. Stanislavice vznik k onec 18.století stavba malebně dolňující k rajinu zděná omítaná stavbička na čtvercovém půdoryse 2x2m, zastřešena jehlanem, na nějž nasedá hranolová deštěná zvoničk a, uvnitř socha sv.jana Nepomuck ého stav dobrý, udržovaný ZŠ, MŠ, KNIHOVNA parc.č. 1,2, k.ú. Stanislavice ul. Ostravsk á č.1/čp. 84 autor arch. Milan Babušk a 155 Jednopatrová zděná, omítaná a podsklepená, samostatně stojící školská budova členitého půdorysu. Budova sestává ze tří, vzájemně se prostupujících hmot, završených zvalbenými střechami, krytými pálenou taškou. Dispozice objektu dvoutraktová se střední halou v přízemí, z které vede dvojramenné železobetonové schodiště do patra. Roubenka parc.č. 150, k.ú. Stanislavice ul. Dvorská Boží muka r.1883 parc.č. 967/4, k.ú. Stanislavice ul. Na Sedláky 157 Kulturní, urbanistické a architektonické hodnoty

39 Boží muka parc.č. 922, k.ú. Stanislavice Stanislavice čp Kříž r.1991 parc.č. 817, k.ú. Stanislavice ul. Ostravsk á 159 Památník obětem koncentračních táborů parc.č. 182, k.ú. Stanislavice ul. Dvorská 160 Památník k 50 letům ČSR parc.č. 47/4, k.ú. Stanislavice ul. Ostravsk á 161 Kulturní, urbanistické a architektonické hodnoty

40 MISTŘOVICE Hřbitov parc.č. 141, 142, k.ú. Mistřovice ul. Hradišťsk á 162 Roubenka parc.č. 244, k.ú. Mistřovice ul. Ostravsk á čp Památník obětem fašismu parc.č. 331, k.ú. Mistřovice ul. Ostravsk á 164 Výhled na Beskydy k.ú. Mistřovice ul. Selská 165 Výhled na Karvinou a Dětmarovice k.ú. Mistřovice ul. Hradišťsk á 166 Kulturní, urbanistické a architektonické hodnoty

41 Výhled na Javorový vrch k.ú. Mistřovice nad ul. Hradišťsk ou 167 Vysílače na horizontu k.ú. Mistřovice 168 Kulturní, urbanistické a architektonické hodnoty

42 MOSTY U ČESKÉHO TĚŠÍNA Nemovitá kulturní památka Kaple zv.švédská 22620/8-804 parc.č. 638/3, k.ú. Mosty u Českého Těšína ul. Ostravská postavena r.1904 na původním místě pohřebiště ze švédských válek (17.stol.), původně zde stál kamenný kříž zděná stavba z cihel rozměrů 2x2m, střecha kryta dřevěným šindelem, završena původním kamenným křížem stav dobrý Nemovitá kulturní památka Litinový kříž 29404/8-805 parc.č. 1553/4, k.ú. Mosty u Českého Těšína ul. Ostravská postaven roku datováno na podstavci litinový cca 2m vysoký krucifix na kamenném podstavci typická ukázka spojení lidových prvků s prací třineckých železáren sokl zvětralý, kříž natřen stříbřenkou Hřbitov parc.č. 32, 33, k.ú. Mosty u Českého Těšína ul. Ostravská x Formanská Kaple sv. Antonína parc.č. 994, k.ú. Mosty u Českého Těšína ul. Lipová 172 Devastované území parc.č. 381, 383/1, 383/2 k.ú. Mosty u Českého Těšína ul. Formanská 173 Kulturní, urbanistické a architektonické hodnoty

43 CHOTĚBUZ Nemovitá kulturní památka Zámek čp / parc.č. 1/1, k.ú. Chotěbuz ul. Náves mimořádně hodnotný komplex zámku, věže a brány připomínaný již ve 13.století pravděpodobně z 2.pol 16.století na místě původní stavby po roce 1875 přestavba pro potřeby zemědělského učiliště 174 zděná, omítaná, jednopatrová, volně stojící čtyřkřídlá budova s malým vnitřním dvorem, střechy valbové kryté pálenou krytinou a plechem, stropy klenby placky, pruské, valené, neckovité opuštěn, chátrá, nutná celková rekonstrukce Nemovitá kulturní památka Brána se sochami sv.jana Nepomuckého a sv.antonína parc.č. 1, k.ú. Chotěbuz ul. Náves charakteristická součást bývalého feudálního sídla vznik kolem roku /8-801 vstupní bránu tvoří 4 pilíře, 2 vnitřní převyšují vnější s pískovcovými vázami, na vnitřní straně pilířků štukové erby Trachů a Bessů, sochy průměrné práce menších rozměrů (1m) z doby okolo r stav dobrý, po celkové rekonstrukci Nemovitá kulturní památka Věž u zámku, bývalá hláska 10367/8-800 parc.č. 1/2, k.ú. Chotěbuz ul. Náves 176 vznik pol. 17. století původní hláska chotěbuzského zámku věž asi 10m vysoká, zdivo omítané, krytina pálená stav dobrý, po celkové rekonstrukci Kulturní, urbanistické a architektonické hodnoty

44 Nemovitá kulturní památka Bikulturní výšinné hradisko (slovanské hradiště Starý Těšín) 46095/8-799 parc.č. 236/16, 236/19.., k.ú. Podobora trať Loucký les 177 halštatské období ( let př.n.l. až 500 let př.n.l slovanské období (konec 8.-1,třetina 11.stol) výšinné původně halštatské, později slovanské hradisko situované na východním okraji Louckého lesa, trojdílné, délky 400m, šířky 100m od roku 1952 probíhá systematický archeologický výzkum, hradisko je částečně přístupno veřejnosti Hřbitov parc.č. 313, 314, 318, k.ú. Chotěbuz ul. Chotěbuzká 178 Hřbitov parc.č. 185, 186/1, 186/2, k.ú. Zpupná Lhota ul. Chotěbuzká 179 Hřbitov parc.č. 360, 361/1, k.ú. Zpupná Lhota ul. Chotěbuzká 180 Památník obětem koncentračních táborů parc.č. 361/1, k.ú. Zpupná Lhota ul. Chotěbuzká 181 Kulturní, urbanistické a architektonické hodnoty

45 Kříž r.1880 parc.č. 645, k.ú. Zpupná Lhota ul. Karvinská 182 Výhled z Hlásky parc.č. 1/2, k.ú. Chotěbuz ul. Náves 183 Sportovně kulturní středisko parc.č. 1/1, k.ú. Zpupná Lhota ul. Chotěbuzská Stavební dominanta 184 Hraniční přechod Chotěbuz k.ú. Zpupná Lhota ul. Karvinská Stavební dominanta 185 Kulturní, urbanistické a architektonické hodnoty

Tabulka hodnot podle katastrálních území

Tabulka hodnot podle katastrálních území Tabulka hodnot podle katastrálních území ČESKÝ TĚŠÍN Gymnázium 33387/8-2741 parc.č. 1486, k.ú. Český Těšín 623164 ul. Frýdecká 30/čp. 689 projekt Jaroslav Frágner položení základního kamene 1932 slavnostní

Více

2.1 URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A KULTURNÍ HODNOTY ÚZEMÍ. 2.1.1 Popis průzkumů území a následné zatřídění

2.1 URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A KULTURNÍ HODNOTY ÚZEMÍ. 2.1.1 Popis průzkumů území a následné zatřídění 2.1 URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A KULTURNÍ HODNOTY ÚZEMÍ 2.1.1 Popis průzkumů území a následné zatřídění V rámci zpracování díla provedl zhotovitel podrobné průzkumy v terénu, které byly zaměřeny na

Více

Přehled nemovitých kulturních památek v Tišnově

Přehled nemovitých kulturních památek v Tišnově Přehled nemovitých kulturních památek v Tišnově Strana seznamu Název Číslo popisné Rejstříkové číslo ÚSKP Datum prohlášení za KP 2 Radnice 111 19615/7-1033 3. 5. 1958 3 Hotel Květnice 120 36161/7-8091

Více

06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44

06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44 06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44 Město Fryštát, t.j. historické jádro Karviné, bylo založeno v 1. polovině 14. století na mírném návrší nad potokem Mlýnkou. V jižní části jeho oválné půdorysné dispozice je

Více

městskou památkovou zónu Gabrielův dům /1/ rodný dům Theresy Kronesové morový sloup se sousoším sv. Trojice

městskou památkovou zónu Gabrielův dům /1/ rodný dům Theresy Kronesové morový sloup se sousoším sv. Trojice BRUNT Á L Bruntál Na území České republiky je Bruntál pravděpodobně nejstarším městem z hlediska institucionálního. Z tzv. Uničovské listiny krále Přemysla I. Otakara z r. 1223 lze usoudit, že Bruntál

Více

Moravský Krumlov okr. Znojmo. č.p. 60. Sokolovna

Moravský Krumlov okr. Znojmo. č.p. 60. Sokolovna Moravský Krumlov okr. Znojmo č.p. 60 Sokolovna Název objektu Adresa Palackého č.p. 60, Moravský Krumlov K. ú. / Moravský parcela č. Krumlov, parc.č. 31/1 Architekt Oskar Poříska Stavitel Eduard Oškera

Více

PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč

PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč NEODKLADNÉ ZÁCHRANY OHROŽENÝCH OBJEKTŮ KRITICKY OHROŽENÉ OBJEKTY roky výstavby 2011 2012 2013 2014 2015 příspěvek Piaristická

Více

UHERSKÉ HRADIŠTĚ 22. Uherské Hradiště, Komenského nám., č.p Mateřská školka, Komenského nám., č.p. 539, Uherské Hradiště

UHERSKÉ HRADIŠTĚ 22. Uherské Hradiště, Komenského nám., č.p Mateřská školka, Komenského nám., č.p. 539, Uherské Hradiště 3333 UHERSKÉ HRADIŠTĚ 22 Název objektu Mateřská škola Adresa Uherské Hradiště, Komenského nám., č.p. 539 K.ú./parcela Uherské Hradiště 772844/st. 681 č. Architekt Karel Dvořák Stavitel Projekt nedatová

Více

.Děčín - Podmokly 02. Dům č. p. 702 vila Ingeborg Adresa Resslova ulice č. p. 702, Děčín IV. Podmokly. Karl Sänger. 702, Děčín IV.

.Děčín - Podmokly 02. Dům č. p. 702 vila Ingeborg Adresa Resslova ulice č. p. 702, Děčín IV. Podmokly. Karl Sänger. 702, Děčín IV. .Děčín - Podmokly 02 Název objektu Dům č. p. 702 vila Ingeborg Adresa Resslova ulice č. p. 702, Děčín IV. Podmokly K.ú./parcela č. st. p. č. 753 v k. ú. Podmokly Architekt Karl Sänger Stavitel Projekt

Více

. Teplice - Šanov 15. Bytový dům č. p Alois Vavrouš a syn Alois Vavrouš a syn

. Teplice - Šanov 15. Bytový dům č. p Alois Vavrouš a syn Alois Vavrouš a syn . Teplice - Šanov 15 Název objektu Bytový dům č. p. 1918 Adresa Teplice v Čechách 415 01, U zámku, č. p. 1918 K.ú./parcela č. k. ú. Teplice, p. č. 208/1, Architekt Stavitel Alois Vavrouš a syn Alois Vavrouš

Více

REVITALIZACE NÁVSI V DOLNÍ KRUPÉ

REVITALIZACE NÁVSI V DOLNÍ KRUPÉ REVITALIZACE NÁVSI V DOLNÍ KRUPÉ JANA ROTREKLOVÁ 2.ROČNÍK MSP FA ČVUT V PRAZE ATU ATELIÉR GIRSA ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE VEDOUCÍ PRÁCE: PROF. ING. ARCH. AKAD. ARCH. VÁCLAV GIRSA ASISTENTI: ING, ARCH. TOMÁŠ

Více

Kněž kostel sv. Bartoloměje

Kněž kostel sv. Bartoloměje Kněž kostel sv. Bartoloměje (Opis z knihy Umělecké památky Čech oddíl Čáslavsko od D.A. Birnbaumové, vydané 1929) Filiální kostel sv.bartoloměje, prvně se uvádí jako farní r.1362. Byl tehdy farním kostelem

Více

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky:

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: European Heritage Days (Dny evropského dědictví) 2015 V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: Městská šatlava dům čp. 11 Budovu dalo město přistavět k zámku směrem

Více

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky:

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: European Heritage Days (Dny evropského dědictví) 2016 V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: Městská šatlava dům čp. 11 Budovu dalo město přistavět k zámku směrem

Více

SVITAP J.H.J. spol. s r.o.

SVITAP J.H.J. spol. s r.o. NABÍDKA PRONÁJMU VOLNÝCH PROSTOR SVITAP J.H.J. spol. s r.o. Kijevská 8, 568 02 Svitavy tel.: 461 568 166 mob.: 605 700 601 e-mail: vinklerova@svitap.cz www.svitap.cz Budovy a provozy na ul. Dimitrovova

Více

KONVERZE ZLÍCHOVSKÉHO LIHOVARU FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT

KONVERZE ZLÍCHOVSKÉHO LIHOVARU FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT DIPLOMOVÁ PRÁCE ZS 2011/2012 AUTOR: BC. MONIKA BOŠTIČKOVÁ VEDOUCÍ PRÁCE: ING. ARCH. ALEŠ LANG STAVEBNĚ HISTORICKÝ PRŮZKUM AREÁLU ZLÍCHOVSKÉHO LIHOVARU ZPRACOVAL DOC. ING. ARCH.

Více

Libeň čp. 59. Název objektu Nájemní dům Společná snaha. Adresa Čp. 59, Novákových 2, 4, Praha 8. Libeň/3443 budova. K.ú./parcela č.

Libeň čp. 59. Název objektu Nájemní dům Společná snaha. Adresa Čp. 59, Novákových 2, 4, Praha 8. Libeň/3443 budova. K.ú./parcela č. Libeň čp. 59 Název objektu Nájemní dům Společná snaha Adresa Čp. 59, Novákových 2, 4, Praha 8 K.ú./parcela č. Architekt Stavitel Libeň/3443 budova Ak. arch. Stivo Vacek, Ing. arch. Jindřich Holman (změna)

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

Příloha č. 10 Seznam kulturních památek vedených v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky na území MAS Havlíčkův kraj

Příloha č. 10 Seznam kulturních památek vedených v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky na území MAS Havlíčkův kraj Příloha č. 10 Seznam kulturních památek vedených v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky na území MAS Havlíčkův kraj Obec Kulturní památky Umístění (místní část) Rejstříkové číslo Bohdalov

Více

Portfolio fa čvut. Pešková Klára - diplomní projekt 2010/2011. rehabilitace a dostavba areálu tvrze ve Slavkově modul památkvé péče

Portfolio fa čvut. Pešková Klára - diplomní projekt 2010/2011. rehabilitace a dostavba areálu tvrze ve Slavkově modul památkvé péče Portfolio fa čvut Pešková Klára - diplomní projekt 2010/2011 rehabilitace a dostavba areálu tvrze ve Slavkově modul památkvé péče průvodní technická zpráva Identifikační údaje Název stavby : Rehabilitace

Více

NABÍDKA PRONÁJMU VOLNÝCH PROSTOR

NABÍDKA PRONÁJMU VOLNÝCH PROSTOR NABÍDKA PRONÁJMU VOLNÝCH PROSTOR +420 461 568 148 Budovy a provozy na ul. Dimitrovova 6, NETEX 1) Kuchyně s jídelnou na st. p.č. 92/34 NABÍDKA PRONÁJMU VOLNÝCH PROSTOR Budova tvoří přední levou část objektu

Více

.Ústí n. L. centrum 16

.Ústí n. L. centrum 16 .Ústí n. L. centrum 16 Název objektu Tyršův dům Adresa Vaníčkova 9 / 835, (922 dům vlevo) Ústí n. L. - centrum K.ú./parcela č. St. p. č. 43/1 v k. ú. Ústí nad Labem 774871 Architekt Adolf Kögler? Stavitel

Více

SUŠICE. Památek celkem - 68 v MPZ - 60 mimo MPZ - 08

SUŠICE. Památek celkem - 68 v MPZ - 60 mimo MPZ - 08 SUŠICE Památek celkem - 68 v MPZ - 60 mimo MPZ - 08 Sušice I 34658/4-3315 městský dům čp. 4/I, Klostermannova ul., nám. Svobody 1) rohový dům 2) pavlačový dům 3) dvorní dům 4) kočárovna 24945/4-3316 -

Více

Zámek Fryštát. Zámecký park

Zámek Fryštát. Zámecký park Zámek Fryštát Empírový zámek je unikátní historickou stavbou v jinak industriálním prostředí karvinského regionu. Původně původně středověká gotická tvrz ze 14. století. V hlavní a vedlejší zámecké budově

Více

Praha - Žižkov. Anita Prokešová Richard Ott. LS 2010/11 Urbanismus I. mapový list 56_14

Praha - Žižkov. Anita Prokešová Richard Ott. LS 2010/11 Urbanismus I. mapový list 56_14 Praha - Žižkov Popis území Čtvrť Žižkov se nachází východně od centra Prahy. Patří převážně do městské části Praha 3. Žižkov začal vznikat v druhé polovině 19. století a v roce 1922 byl připojen k Praze.

Více

Operativní dokumentace kamenných článků ve výkopu při domě čp. 269 na Starém Městě

Operativní dokumentace kamenných článků ve výkopu při domě čp. 269 na Starém Městě Operativní dokumentace kamenných článků ve výkopu při domě čp. 269 na Starém Městě Nálezová zpráva OPD č. 07/2013 Ladislav Bartoš Praha 1 Staré Město, čp. 269, Betlémské náměstí 1. Zpracoval Ing. arch.

Více

OPLOCENÍ SOCHY KRAKONOŠE VE SMETANOVÝCH SADECH

OPLOCENÍ SOCHY KRAKONOŠE VE SMETANOVÝCH SADECH INVESTIČNÍ AKCE MĚSTA HOŘICE V ROCE 2014 SEZNAM AKCÍ 2014 Oplocení sochy Krakonoše ve Smetanových sadech Oprava chodníku Pod Lipou Dětská hřiště Nasvícení Masarykovy věže samostatnosti Oprava chodníku

Více

Lomnice nad Popelkou 21

Lomnice nad Popelkou 21 Lomnice nad Popelkou 21 Název objektu Šlechtova svobodárna čp. 1032 Adresa Letná čp. 1032 Lomnice nad Popelkou K. ú./ parcela č. Architekt Stavitel Lomnice nad Popelkou/st. p. č. 1251 Čeněk Musil František

Více

.Děčín - Podmokly 08. Dům č. p. 367 obytný dům Adresa Teplická ul. č. p. 367, Děčín IV. Herlt a Glaser Herlt a Glaser.

.Děčín - Podmokly 08. Dům č. p. 367 obytný dům Adresa Teplická ul. č. p. 367, Děčín IV. Herlt a Glaser Herlt a Glaser. .Děčín - Podmokly 08 Název objektu Dům č. p. 367 obytný dům Adresa Teplická ul. č. p. 367, Děčín IV. Podmokly K.ú./parcela č. st. p. č. 582 v k. ú. Podmokly Architekt Stavitel Projekt Realizace Herlt a

Více

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY - PŘEHLED AKCÍ

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY - PŘEHLED AKCÍ R - - běžná hradební zeď radnice MPR - KP 22622/3-2278 Obnova obv.pláště radnice 1995 R Rest. soklu radnice 2000 Rest. ochozu věže radnice 2000 1 - radnice Masarykovo nám. 2262 A/11 2278 MT Obnova radnice

Více

ROMÁNSKÁ ARCHITEKTURA

ROMÁNSKÁ ARCHITEKTURA ROMÁNSKÁ ARCHITEKTURA V ČESKÝCH ZEMÍCH (11. 13. STOLETÍ) Obrazová dokumentace Vypracoval Mgr. David Mikoláš 5. prosince 2010 2 CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY KLENBA 1 klenební pas 2 abakus 3 krychlová hlavice

Více

Podmínky pro zveřejnění záměru převod nemovitostí - areálu bývalé Okresní vojenské správy v Uherském Hradišti č.p. 398 a 363

Podmínky pro zveřejnění záměru převod nemovitostí - areálu bývalé Okresní vojenské správy v Uherském Hradišti č.p. 398 a 363 Podmínky pro zveřejnění záměru převod nemovitostí - areálu bývalé Okresní vojenské správy v Uherském Hradišti č.p. 398 a 363 Předmět převodu: pozemky parcelních čísel stavební 555 a větší část 549, části

Více

Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Regionální kultura, vy_32_inovace_ma_34_13

Více

PRODEJ ZÁMKU V MOSTOVĚ, OKRES CHEB

PRODEJ ZÁMKU V MOSTOVĚ, OKRES CHEB PROKONZULTA, a.s. Křenová 26, 602 00 Brno tel. +420 543 255 515, info@prokonzulta.cz PRODEJ ZÁMKU V MOSTOVĚ, OKRES CHEB Areál zámku - zámeckého hotelu v Mostově na Chebsku, v klidné přírodní lokalitě při

Více

Plán zástavby parcely lokalita DOMOV obec Lochovice --------------------------------

Plán zástavby parcely lokalita DOMOV obec Lochovice -------------------------------- Plán zástavby parcely lokalita DOMOV obec Lochovice -------------------------------- Stanovení vybraných technických podmínek pro umístnění a prostorové řešení staveb v areálu výstavby nových rodinných

Více

Investiční příležitost - Opočno

Investiční příležitost - Opočno Objekt bývalého soudu a zámeckého pivovaru v Opočně - č.p. 2 Strana 1 z 9 Objekt č.p. 2 - základní informace součástí objektu jsou bývalá budova soudu a bývalý zámecký pivovar, spolu s areálem opočenského

Více

Vymezení míst, na kterých se zakazuje konzumovat alkoholické nápoje, zjevné umožňování konzumace alkoholických nápojů a žebrání:

Vymezení míst, na kterých se zakazuje konzumovat alkoholické nápoje, zjevné umožňování konzumace alkoholických nápojů a žebrání: PŘÍLOHA Č. 1 K OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠCE MĚSTA JESENÍKU č. 1 /2015 Vymezení míst, na kterých se zakazuje konzumovat alkoholické nápoje, zjevné umožňování konzumace alkoholických nápojů a žebrání: Centrum

Více

Bytový dům Janáčkova - Masná

Bytový dům Janáčkova - Masná Bytový dům Janáčkova - Masná Seznam příloh Průvodní zpráva Širší vztahy územní plán M :2000 Situace M 1:500 Půdorys 1.NP M 1:200 Půdorys 2.- 4. NP M 1:200 Půdorys 5.NP M 1:200 Půdorys 6.NP M 1:200 Řez

Více

Informační memorandum. Náměstí Přemyslovců 14/11 Nymburk

Informační memorandum. Náměstí Přemyslovců 14/11 Nymburk Informační memorandum Náměstí Přemyslovců 14/11 Nymburk Předmět prodeje NÁZEV: LOKALITA: LIST VLASTNICTVÍ: BUDOVA: POZEMKY: PODLAŽÍ: ZPĚTNÝ NÁJEM: NÁJEMNÍ SMLOUVY: OSTATNÍ: VYBAVENÍ: FORMA PRODEJE: TERMÍN

Více

Informační memorandum. Masarykovo náměstí 30 Pelhřimov

Informační memorandum. Masarykovo náměstí 30 Pelhřimov Informační memorandum Masarykovo náměstí 30 Pelhřimov Předmět prodeje NÁZEV: LOKALITA: LIST VLASTNICTVÍ: BUDOVA: POZEMKY: PODLAŽÍ: ZPĚTNÝ NÁJEM: NÁJEMNÍ SMLOUVY: VYBAVENÍ: OSTATNÍ: FORMA PRODEJE: TERMÍN

Více

POUTNÍ MÍSTO PANNY MARIE VE SKÁLE

POUTNÍ MÍSTO PANNY MARIE VE SKÁLE Městys Spálov Městys Spálov leží v oblasti přírodního parku Oderské vrchy na hranici krajů Moravskoslezského a Olomouckého. Z Ostravy i Olomouce se k nám dostanete pohodlně za necelou hodinku a rázem se

Více

8 Přílohy Seznam příloh:

8 Přílohy Seznam příloh: 8 Přílohy Seznam příloh: 1) Fotodokumentace 2) Katastrální mapa 3) Stavební vývoj 4) Výkresová dokumentace 5) Park a drobná architektura 65 8.1 Fotodokumentace Veškerá fotodokumentace pochází z archivu

Více

Centrum obce Žehuň. Náves v minulosti nazývaná Kopeček. Pomník padlých v průběhu několika desetiletí

Centrum obce Žehuň. Náves v minulosti nazývaná Kopeček. Pomník padlých v průběhu několika desetiletí Centrum obce Žehuň Za zmínku stojí i vlastní centrum obce, takzvaná náves, v minulosti nazývaná Kopeček, kde stojí pomník padlých z první světové války, který se slavnostně odhaloval 25. září 1921. Pořízen

Více

VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ V PODSTÁVKOVÉM DOMĚ Liberec, 10.10.2014

VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ V PODSTÁVKOVÉM DOMĚ Liberec, 10.10.2014 VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ V PODSTÁVKOVÉM DOMĚ Liberec, 10.10.2014 Ing. arch. Karel Doubner Zkušenosti z praktických realizací obnovy podstávkových domů Projekt rekonstrukce Komunikace s investorem Spolupráce se

Více

REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA RODINNÉHO DOMU ÚHOLIČKY. Tibor Csukás, Petr Slepánek květen 2012

REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA RODINNÉHO DOMU ÚHOLIČKY. Tibor Csukás, Petr Slepánek květen 2012 REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA RODINNÉHO DOMU ÚHOLIČKY Obsah identifikační údaje stavby PRŮVODNÍ ZPRÁVA PŮDORYS 1.NP... 1:100 PŮDORYS 2.NP... 1:100 PŘÍČNÝ ŘEZ DOMEM... 1:100 POHLEDY... 1:200 ZÁKRES DO FOTOGRAFIE

Více

MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS

MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS Zámek netradiční dispozice tvaru kruhové výseče s renesančním arkádovým nádvořím a věží. Nejhodnotnější interiéry zámku s rokokovými nástěnnými malbami

Více

L I B Č A N Y ROMÁNSKÝ KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

L I B Č A N Y ROMÁNSKÝ KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE S-2 S-5 PŘÍLOHA: C / I / 1 ŠIRŠÍ VZTAHY 1 : 250 (A3) TISK: 11. 10. 2011 S-3 S-1 S-4 PŘÍLOHA: C / II / 1 PŮDORYS V ÚROVNI PŘÍZEMÍ PŘÍLOHA: C / II / 2 PŮDORYS V ÚROVNI EMPORY PŘÍLOHA: C / II / 3 PŮDORYS

Více

Toto oznámení bude zveřejněno na úřední desce Městyse Náměšť na Hané po dobu 6 měsíců.

Toto oznámení bude zveřejněno na úřední desce Městyse Náměšť na Hané po dobu 6 měsíců. Nález opuštěné věci Městys Náměšť na Hané zveřejňuje podle 135 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, nález opuštěných věcí, u kterých není znám jejich vlastník. o ni vlastník

Více

OBEC KAMENNÝ ÚJEZD MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VESNICE NA OBDOBÍ

OBEC KAMENNÝ ÚJEZD MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VESNICE NA OBDOBÍ OBEC KAMENNÝ ÚJEZD MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VESNICE NA OBDOBÍ 2016-2018 Schváleno Zastupitelstvem Obce Kamenný Újezd dne : 9.12.2015 č.j. ZO-7/VI/2015 Starostka obce Ing. Šebelková Jitka Místostarosta obce

Více

Národní památkový ústav se přiklonil k variantě, která využívá stávající vjezd z druhého konce bývalé uličky Vedle masných krámů. V současné době je

Národní památkový ústav se přiklonil k variantě, která využívá stávající vjezd z druhého konce bývalé uličky Vedle masných krámů. V současné době je Národní památkový ústav se přiklonil k variantě, která využívá stávající vjezd z druhého konce bývalé uličky Vedle masných krámů. V současné době je na tomto místě žulou vydlážděná plocha využívaná k parkování

Více

MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VESNICE

MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VESNICE OBEC BOHATICE MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VESNICE NÁVRH HOSPODÁŘSKÉHO A SOCIÁLNÍHO ROZVOJE OBCE BOHATICE na období 2011 2015 Místní program obnovy vesnice pro obec BOHATICE HISTORICKÝ VÝVOJ OBCE A OKOLÍ První

Více

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce proti průmyslové civilizaci Secesi charakterizuje přesycenost

Více

Stručný popis projektu. obnova vnitřních i venkovních omítek , , , ,00 30,00

Stručný popis projektu. obnova vnitřních i venkovních omítek , , , ,00 30,00 Zkratka žadatel Název projektu poznámka IČO subjektu typ okres Stručný popis projektu Plánované datum ukončení projektu 1 000 000,00 požadavek spoluúčast celk. náklady % spoluúčasti 01/2015 Obec Perštejn

Více

MĚSTO LANŠKROUN PROGRAM REGENERACE MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY AKTUALIZACE Č. 3 VE ZNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 A 2 OBDOBÍ 2008-2012 DATUM: ZÁŘÍ 2010

MĚSTO LANŠKROUN PROGRAM REGENERACE MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY AKTUALIZACE Č. 3 VE ZNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 A 2 OBDOBÍ 2008-2012 DATUM: ZÁŘÍ 2010 MĚSTO LANŠKROUN PROGRAM REGENERACE MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY AKTUALIZACE Č. 3 VE ZNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 A 2 OBDOBÍ 2008-2012 DATUM: ZÁŘÍ 2010 Schváleno zastupitelstvem města dne 22.12.2010 Usnesení číslo 139/2010

Více

V budově s hodinami na náměstí T. G. Masaryka bylo od roku 1850 c. k. okresní hejtmanství. V letech zde byl soud i s věznicí.

V budově s hodinami na náměstí T. G. Masaryka bylo od roku 1850 c. k. okresní hejtmanství. V letech zde byl soud i s věznicí. KRASLICE Památky Kraslic Dnešní náměstí T. G. Masaryka se v 19. stol. jmenovalo Tržní náměstí, pozdější název byl náměstí Řeckých hrdinů. Uprostřed náměstí stála v dávné historii kamenná osmiboká kašna

Více

Praha, Nové Město, dům čp. 1984, severní křídlo. Celkový pohled od jihu (všechna foto M. Panáček 2015).

Praha, Nové Město, dům čp. 1984, severní křídlo. Celkový pohled od jihu (všechna foto M. Panáček 2015). Praha, Nové Město, dům čp. 1984, severní křídlo. Celkový pohled od jihu (všechna foto M. Panáček 2015). Praha, Nové Město, dům čp. 1984, severní křídlo. Jižní fasáda, spodní část, pohled od jihu. Praha,

Více

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

Malé rekreační zařízení v obci Nejdek, oblast Nový Fojtov, okres Karlovy Vary

Malé rekreační zařízení v obci Nejdek, oblast Nový Fojtov, okres Karlovy Vary Příloha k č.j. VS 72/74/001/2011-50/Všeob/540 Malé rekreační zařízení v obci Nejdek, oblast Nový Fojtov, okres Karlovy Vary základní popis nepotřebného nemovitého majetku státu Pozemky - par. č. 1691/1

Více

OBRAZOVÁ PŘÍLOHA. v Brně 1937 1939, interiér, Muzeum města Brna. Reprofoto: Marcela

OBRAZOVÁ PŘÍLOHA. v Brně 1937 1939, interiér, Muzeum města Brna. Reprofoto: Marcela OBRAZOVÁ PŘÍLOHA 1. Otakar Oplatek, fotogalerie Petra Oplatka. Reprofoto: 2. Brno, oddělení územního plánování v padesátých letech na Zemském národním výboře, fotogalerie Petra Oplatka. Reprofoto: 3. Brno,

Více

Legenda navrhovaných staveb změna č.1 a aktualizace RP MPZ Chrudim

Legenda navrhovaných staveb změna č.1 a aktualizace RP MPZ Chrudim LEGENDA Legenda navrhovaných staveb změna č.1 a aktualizace RP MPZ Chrudim 1 MASARYKOVO NÁM. - ZÁSTAVBA DVORŮ 2 MASARYKOVO NÁM. - ZÁSTAVBA DVORŮ 3 MASARYKOVO NÁM. - ZÁSTAVBA DVORŮ 4 NÁROŽÍ MASARYKOVO NÁM.,

Více

Informační memorandum. Husova 579 / Palackého nám. 653 Kralupy nad Vltavou okr. Mělník

Informační memorandum. Husova 579 / Palackého nám. 653 Kralupy nad Vltavou okr. Mělník Informační memorandum Husova 579 / Palackého nám. 653 Kralupy nad Vltavou okr. Mělník Předmět prodeje NÁZEV: LOKALITA: LIST VLASTNICTVÍ: BUDOVA: POZEMKY: PODLAŽÍ: ZPĚTNÝ NÁJEM: NÁJEMNÍ SMLOUVY: VYBAVENÍ:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LANŠKROUN Kancelář starosty a tajemníka

MĚSTSKÝ ÚŘAD LANŠKROUN Kancelář starosty a tajemníka Kancelář starosty a tajemníka nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 01 Lanškroun www.lanskroun.eu Vyřizuje: Brejšová Telefon: +420 465 385 269 E-mail: petra.brejsova@lanskroun.eu Čj.: MULA

Více

Město Jílové Mírové nám. 280

Město Jílové Mírové nám. 280 Město Jílové Mírové nám. 280 407 01 Jílové Jílové, 03.05.2013 Město Jílové zveřejňuje podle 39 odst. 1 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. záměr prodat nemovitosti 1) objekt B.

Více

Zápis ze 147. jednání Sboru expertů

Zápis ze 147. jednání Sboru expertů Zápis ze 147. jednání Sboru expertů 4. 2. 2016 Magistrát hlavního města Prahy odbor památkové péče Přítomni: PhDr. Zdeněk Dragoun Ing. arch. Otto Dvořák Ing. arch. Eva Dvořáková doc. Ing. arch. Michal

Více

STUDIE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

STUDIE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE BYTOVÝ DŮM, KUTNÁ HORA Atelier KOHOUT TICHÝ ATZBP ZS2011/2012 RICHARD OTT STUDIE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE řešené území Morfologie terénu a zástavby Kutné hory m_1:7500 Charakter zástavby rodinné domy -řádkové,

Více

Urbanismus 1. Římalová Eliška Doubravský Marek

Urbanismus 1. Římalová Eliška Doubravský Marek Urbanismus 1 Římalová Eliška Doubravský Marek 26.4.2011 Josefov, Malá Strana, Letná Alšovo Nábřeží Katastr: Staré Město Číslo mapového listu: Zadaná lokalita Centrum Prahy- severovýchodní část Části čtvrtí:

Více

AUKČNÍ KARTA. OSTRAVICA TEXTILIA, Ostrava, ul. 28.října 284/58. Označení vyhlašovatele a poskytovatele

AUKČNÍ KARTA. OSTRAVICA TEXTILIA, Ostrava, ul. 28.října 284/58. Označení vyhlašovatele a poskytovatele AUKČNÍ KARTA OSTRAVICA TEXTILIA, Ostrava, ul. 28.října 284/58 Označení vyhlašovatele a poskytovatele Vyhlašovatel: Poskytovatel: AMÁDEUS REAL, a.s. se sídlem Praha 1, Dlouhá 13, PSČ 116 78 IČ: 272 41 131

Více

Edmund Löb, Chomutov. .Chomutov 09 Název objektu. Stavitel. Projekt Plány datovány: 4. června Realizace Stavební povolení: 30.

Edmund Löb, Chomutov. .Chomutov 09 Název objektu. Stavitel. Projekt Plány datovány: 4. června Realizace Stavební povolení: 30. .Chomutov 09 Název objektu Vily č. p. 1696 a 1704 Adresa Chomutov, Buchenwaldská ulice č. p. 1697 a 1704 K.ú./parcela č. č. p. 1697 st. p. č. 297 v k. ú. Chomutov č. p. 1704 st. p. č. 287 v k. ú. Chomutov

Více

Kostelec nad Orlicí, Nový zámek Rekonstrukce malovaných šablonových dekorů na stropech sálů č. 114, 115, 116 Spolupráce: Aleš Kacetl 2 3/2015

Kostelec nad Orlicí, Nový zámek Rekonstrukce malovaných šablonových dekorů na stropech sálů č. 114, 115, 116 Spolupráce: Aleš Kacetl 2 3/2015 NÁSTĚNNÉ MALBY Šternberk, bývalý augustiniánský klášter Odkryv a restaurování barokních maleb ve špaletách a v nástropním zrcadle ve 2. nadzemním podlaží 3 4/2015 Hořovice, zámek Zajištění nástropní malby

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

EQUITANA - Tipy na pěší výlety

EQUITANA - Tipy na pěší výlety EQUITANA - Tipy na pěší výlety Zámek Březnice www.zamek-breznice.cz Původně gotická tvrz staročeského rodu Buziců z 1. pol. 13. st., která byla v průběhu 16.-17. st. přestavěna na renesanční zámek Jiřím

Více

.Ústí n. L. Střekov 18

.Ústí n. L. Střekov 18 .Ústí n. L. Střekov 18 Název objektu Vila C. H. Wolfruma (vědecká knihovna) Adresa Velká hradební 49 / 1743 Ústí n. L. - centrum K.ú./parcela č. St. p. č. 2375 Architekt Stavitel Projekt 17. 1. 1914 Realizace

Více

Investor: Praha 6 169 02. Popis objektu:

Investor: Praha 6 169 02. Popis objektu: Zadávací dokumentace "Adaptace prostor na zaměstnaneckou mateřskou školu" pro zhotovení projektové dokumentace ÚVN Praha 2014 Investor: Ústřední vojenská nemocnice Vojenské nemocnice 1200 Praha 6 169 02

Více

Město Moravský Beroun. Zpráva o realizovaných a rozpracovaných projektech za volební období

Město Moravský Beroun. Zpráva o realizovaných a rozpracovaných projektech za volební období Město Moravský Beroun Zpráva o realizovaných a rozpracovaných projektech za volební období 2010 2014 Rok Název investiční akce 2011 Rekonstrukce kanalizace ulice Opavská 905 597 2011 Odstranění kůlny za

Více

MEMORANDUM. číslo: M

MEMORANDUM. číslo: M N E M O C o n s u l t, s. r. o. z n a l e c k ý ú s t a v MEMORANDUM číslo: 2001 074M Předmět: cukrovar Drahanovice s pozemky a příslušenstvím v obci a k.ú. Drahanovice, okres Olomouc Objednatel: Ing.

Více

1. Provozní areál s pozemky v obci Nové Dvory (k.ú. Chvalín)

1. Provozní areál s pozemky v obci Nové Dvory (k.ú. Chvalín) Ing. Aleš Klaudy, insolvenční správce dlužníka VLK cont s.r.o., identifikační číslo: 250 16 571, se sídlem Chvalín 25, 413 01 Nové Dvory nabízí k prodeji níže specifikované provozní areály: 1. Provozní

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA VÝKRESY O.1 SITUACE SOUČASNÝ STAV M 1 : 500 O.3 POHLEDY M 1 : 100 B.1 SITUACE M 1 : 500 A.3 PŮDORYS 2.

PRŮVODNÍ ZPRÁVA VÝKRESY O.1 SITUACE SOUČASNÝ STAV M 1 : 500 O.3 POHLEDY M 1 : 100 B.1 SITUACE M 1 : 500 A.3 PŮDORYS 2. O B S A H PRŮVODNÍ ZPRÁVA VÝKRESY O.1 SITUACE SOUČASNÝ STAV M 1 : 500 O.2 POHLEDY M 1 : 100 O.3 POHLEDY M 1 : 100 A.1 SITUACE M 1 : 500 A.2 PŮDORYS 1. NP M 1 : 200 A.3 PŮDORYS 2. NP M 1 : 200 A.4 PERSPEKTIVY

Více

Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1400. Areál, podlažní plocha 3516 m2, v centru Jihlavy Insolvenční řízení EKON, družstvo

Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1400. Areál, podlažní plocha 3516 m2, v centru Jihlavy Insolvenční řízení EKON, družstvo Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1400 Areál, podlažní plocha 3516 m2, v centru Jihlavy Insolvenční řízení EKON, družstvo Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 4 Poloha areálu... 5 Výměry:...

Více

Příloha č. 3. Specifikace rozsahu zateplení

Příloha č. 3. Specifikace rozsahu zateplení Veřejná zakázka malého rozsahu na zhotovení projektové dokumentace a energetického auditu stavby Realizace úspor energie - SŠ zemědělská a VOŠ Chrudim včetně výkonu autorského dozoru Příloha č. 3 Všechny

Více

Lomnice nad Popelkou 10

Lomnice nad Popelkou 10 Lomnice nad Popelkou 10 Název objektu Dům úřednictva firmy P. A. Šlechta a syn čp. 886 Adresa Bezručova čp. 886 Lomnice nad Popelkou K. ú./ parcela č. Lomnice nad Popelkou/st. p. č. 1117 Architekt Rudolf

Více

Usnesení č. 10/886/1 - Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 14

Usnesení č. 10/886/1 - Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 14 Usnesení č. 10/886/1 - Příloha č. 2 Strana 1 Seznam náhradních projektů schválených k případnému poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci "Programu obnovy kulturních památek a památkově

Více

REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012

REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012 REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PRŮVODNÍ ZPRÁVA NÁZEV STAVBY' ' REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP

Více

Semestrální práce urbanismus 1 FA ČVUT 2011 kompoziční rozbor Vinohrad. Kateřina Tomášková Anežka Talacková

Semestrální práce urbanismus 1 FA ČVUT 2011 kompoziční rozbor Vinohrad. Kateřina Tomášková Anežka Talacková Semestrální práce urbanismus 1 FA ČVUT 2011 kompoziční rozbor Vinohrad Kateřina Tomášková Anežka Talacková - Dva základní druhy zástavby bloková a solitérní - Centrum je Náměstí Jiřího z Poděbrad s kostelem

Více

I. část - občanská vybavenost veřejně prospěšná

I. část - občanská vybavenost veřejně prospěšná I. část - občanská vybavenost veřejně prospěšná Objekt č. 1 : Česká pošta, s.p. adresa : Školní 192 přístup do objektu Přístupu do objektu brání schod, nutno zrealizovat šikmou rampu (kulturní památka

Více

REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ U ČERVENÉHO KOSTELA V HLUČÍNĚ

REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ U ČERVENÉHO KOSTELA V HLUČÍNĚ ZADÁNÍ OTEVŘENÁ, PROJEKTOVÁ, JEDNOFÁZOVÁ ARCHITEKTONICKO - URBANISTICKÁ SOUTĚŽ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ U ČERVENÉHO KOSTELA V HLUČÍNĚ MěÚ Hlučín, odbor výstavby, oddělení rozvoje, plánování

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 487-325-2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 487-325-2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 487-325-2013 O obvyklé ceně bytové jednotky č. 742/112, která je součástí bytového domu č. p. 740, č. p. 741 a č. p. 742, stojící na pozemku p. č. st. 1203, p. č. st. 1204 a p. č. st.

Více

List1. Hradec nad Svitavou. 50.000.000,- Kč. Dotace a dofinancování obce Hradec nad Svitavou

List1. Hradec nad Svitavou. 50.000.000,- Kč. Dotace a dofinancování obce Hradec nad Svitavou Program rozvoje venkova obce Územní plán obce Název akce Obnova vodovodu II. etapa Předpokládaná realizace 2015 2016 50.000.000,- Kč Dotace a dofinancování obce Předpokládá se vybudování II. etapy vodovodu

Více

A. Seznam nemovitých památek na území města Liberec dle databáze Národního památkového ústavu

A. Seznam nemovitých památek na území města Liberec dle databáze Národního památkového ústavu A. Seznam nemovitých památek na území města Liberec dle databáze Národního památkového ústavu Část obce čp. Památka Ulice,nám./umístění č.or. Liberec XVII-Kateřinky Liberec XXXI-Krásná Studánka socha krucifix

Více

Zlín město funkcionalismu

Zlín město funkcionalismu 1 - jedinečná ukázka meziválečného funkcionalismu a konstruktivismu - hlavním motivem zlínské architektury je tovární objekt - tento motiv se opakuje v různých variacích i u ostatních budov sloužících

Více

Výsledky dosavadních jednání

Výsledky dosavadních jednání Příloha 1 Výsledky dosavadních jednání Teoreticky možné finanční zdroje na ministerstvech: Ministerstvo pro místní rozvoj (2017) Program Podpora obnovy a rozvoje venkova podprogram Podpora obnovy drobných

Více

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE (Zásobník projektů pro období 2008-2015) : MĚSTYS CERHENICE Zpracoval: PhDr. Marek Semerád starosta městyse Schválil: Zastupitelstvo městyse Cerhenice, dne 30.

Více

Raná Titulky vsech obci.indd :26:10

Raná Titulky vsech obci.indd :26:10 Raná KOSTEL SVATÉHO JAKUBA VĚTŠÍHO Obec: Raná Kulturní památka: od 3. 5. 1958, číslo rejstříku: 30504/6-950 Typ objektu: GPS: 49 47 56.30 N, 15 57 51.64 E Nadmořská výška: 500 m n. m. Parcelní číslo: st.

Více

o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství

o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství MĚSTO ROŢNOV POD RADHOŠTĚM Obecně závazná vyhláška o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm se na svém zasedání dne 10.12.2013 usneslo

Více

ARCHITEKTONICKÁ STUDIE

ARCHITEKTONICKÁ STUDIE RODINNÝ DŮM - VČELNÁ RODINNÝ DŮM Projektant: Místo stavby: Plocha pozemku: Zastav. plocha domu: Zas. plocha garáže: Obestavěný pr. domu: Zpevněné plochy: Ing. arch. Jan Klein Ing. arch. Jakub Pubal p.č.

Více

Brownfields Libereckého kraje, Textilana, Nové Město pod Smrkem 1. Textilana. Název obce, v jejímž KÚ se lokalita nachází:

Brownfields Libereckého kraje, Textilana, Nové Město pod Smrkem 1. Textilana. Název obce, v jejímž KÚ se lokalita nachází: Brownfields Libereckého kraje, Textilana, Nové Město pod Smrkem 1 Název lokality (oficiální, místní nebo identifikační): Textilana Číslo lokality: 510275 Název obce, v jejímž KÚ se lokalita nachází: Nové

Více

strana 1 Popis č. 3772/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice

strana 1 Popis č. 3772/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice strana 1 Popis č. 3772/2013 o ceně nemovitostí rodinný dům č.p. 50 na pozemku parc.č. 499 a pozemky parc.č. 63, 495, 496/2, 499 a 500 včetně věcného břemene, součástí a příslušenství; budova a pozemky

Více

STUDIE RODINNÝCH DOMŮ A ZÁZEMÍ CHOLUPICE, K DÝMAČI

STUDIE RODINNÝCH DOMŮ A ZÁZEMÍ CHOLUPICE, K DÝMAČI STUDIE RODINNÝCH DOMŮ A ZÁZEMÍ CHOLUPICE, K DÝMAČI Investor: Ing. Jan Průcha (zástupce společenství investorů) CS architects Ing. Petra Brzobohatá (petra.brzobohata@centrum.cz; 00420 604 723 762) Ing.

Více

Obsah složky: 2. Přílohy Seznam příloh: Brownfields Libereckého kraje, Továrna, Dolní Řasnice, krok 2 1

Obsah složky: 2. Přílohy Seznam příloh: Brownfields Libereckého kraje, Továrna, Dolní Řasnice, krok 2 1 Brownfields Libereckého kraje, Továrna, Dolní Řasnice, krok 2 1 Obsah složky: 1. Tabulka zjištěných informací: Identifikace lokality Regionální informace Vazba na ÚPD Vlastnické vztahy Limity a omezení

Více

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Dne: 20. 4. 2015 Bod programu: Věc: Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje pro rok 2015 rozdělení

Více

FOTODOKUMENTACE SOUČASNÉHO STAVU

FOTODOKUMENTACE SOUČASNÉHO STAVU FOTODOKUMENTACE SOUČASNÉHO STAVU všechny fotografie autoři, 2016 exteriéry 1. Celkový pohled na vilu a bývalou továrnu od západu. 2. Celkový pohled na vilu od západu. 3. Severozápadní průčelí celkový pohled.

Více