Tabulka hodnot podle katastrálních území

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tabulka hodnot podle katastrálních území"

Transkript

1 Tabulka hodnot podle katastrálních území ČESKÝ TĚŠÍN Nemovitá k ulturní památk a Gymnázium 33387/ parc.č. 1486, k.ú. Český Těšín ul. Frýdecká 30/čp. 689 prohlášeno projek t Jaroslav Frágner položení zák ladního k amene 1932, slavnostní otevření volně stojící dvojk řídlý třípatrový objek t na půdoryse písmene L železobetonová k ce s cihlovým výplňovým zdivem, omítnuto generální oprava provedena v letech Nemovitá k ulturní památk a Městský dům dětí a mládeže čp / parc.č. 448, k.ú. Český Těšín ul. Střelniční 1/čp. 256 prohlášeno projekt Ing. Karl Kuhnl hodnotná novoklasická stavba z roku 1880, kolaudace 1882 zděná, omítaná volně stojící jednopatrová budova na půdoryse písm. T s drobnými přístavbami, střecha sedlová, polovalbová; původně postavena jak o střelnice generální oprava - nevhodné zásahy rekonstrukce Nemovitá k ulturní památk a Kostel Božského srdce páně parc.č. 125, k.ú. Český Těšín Masaryk ovy sady prohlášeno projekt arch. Ludwig Satzký vystavěno v roce 1894 pseudogotický styl s románskými prvky trojlodní kostel monumentálních rozměrů situován v parkové části centra města, půdorys podélné bazilikílní dispozice protíná transept, k protáhlému presbyteriu příléhají po obou stranách dvě sak ristie 2 3 Nemovitá k ulturní památk a Pomník mezinárodní solidarity protifašistické koalice STALAG VIII B 26219/ parc.č. 709/1, k.ú. Český Těšín na břehu řeky Olše prohlášeno Návrh Ing. Koco Kratovsk ý, autor ak ad.sochař Štěpán Mik ula odhalen pomník vál.zajatců v místě bývalého administrativního centra a jádra velkého komplexu drobných zajateckých táborů STALAG VIIIB na vydlážděném volném prostoru vysoký hranolový pilíř z pohledového betonu, v 1/3 výšky upevněny bronzové desky s reliéfními postavami vězňů generální oprava provedena v roce Kulturní, urbanistické a architektonické hodnoty - 1 -

2 Nemovitá k ulturní památk a Soubor staveb hřbitova /1-4 parc.č. 3170, 3172, 3173, k.ú. Český Těšín ul. Hřbitovní 5 prohlášeno projek t arch. Bedřich Fulda vystavěno v letech doklad židovské architektury na Těšínsku Nemovitá k ulturní památk a Soubor staveb hřbitova /1 Synagoga parc.č. 3173, k.ú. Český Těšín projek t arch. Bedřich Fulda vystavěno v roce 1928 architektura centrálního půdorysu se sedlovou střechou, uprostřed s hranolovou věžičk ou v současné době probíhá rekontrukce na obřadní síň farního sboru LECAV Nemovitá k ulturní památk a Soubor staveb hřbitova /2 Hřbitovní kaple parc.č. 3170, k.ú. Český Těšín projek t arch. Bedřich Fulda vystavěno v letech kaple centrálního půdorysu postavemna v historizujícím stylu s barok ními a empírovými prvk y, střecha valbová využívána jak o obřadní hřbitovní k aple Nemovitá k ulturní památk a Soubor staveb hřbitova /3 Správní a hospodářská stavba s arkádou parc.č. 3170, k.ú. Český Těšín ul. Hřbitovní čp.1150 projek t arch. Bedřich Fulda vystavěno v letech současně s kaplí dvoupodlažní vila s mansardovou střechou na vyšší kamenné podezdívce využíváno jak o správní budova s k ancelářemi Nemovitá k ulturní památk a Soubor staveb hřbitova /4 Oplocení se vstupem v rozsahu nástupního prostoru parc.č. 3172, k.ú. Český Těšín vystavěno po roce 1928 složena ze soklu z kamenných kvádrů s krycí deskou, na níž jsou postaveny omítané obílené pilíře, mezi nimi kovové rámy s jednoduchými vertik álními profily 5 5 Kulturní, urbanistické a architektonické hodnoty - 2 -

3 Nemovitá k ulturní památk a Kaplička 20145/8-782 parc.č. 3178, k.ú. Český Těšín ul. Hřbitovní prohlášeno stavba malých rozměrů ve tvarosloví zlidovělého empíru datace na kapličce generální oprava Nemovitá k ulturní památk a Socha sv. Jana Nepomuckého 37845/8-781 parc.č. 181, k.ú. Český Těšín Masaryk ovy sady 6 7 prohlášeno barok ní sochařsk á práce z 1.pol. 18. století stojící postava světcova v téměř život. velik osti pojata tradičně Nemovitá k ulturní památk a Dům čp. 154 (bývalá židovská synanoga) parc.č. 268, k.ú. Český Těšín ul. Božkova 16/čp. 154 prohlášeno projek t Eduard David vystavěno v roce 1928 eklektický sloh s maurskými prvky třípodlažní řadový dům s průčelím v historizujím maurském stylu, materiál: cihla, omítk a, pálená tašk a na domě umístěna pamětní deska připomínající původní využití objektu 8 Kulturní, urbanistické a architektonické hodnoty - 3 -

4 Nemovitá k ulturní památk a Výpravní budova železniční stanice parc.č. 3335/5, 3335/6, 3343/3, k.ú. Český Těšín ul. Nádražní prohlášeno projekt Anton Dachler, Severní dráhy Ferdinandovy vystavěno v roce 1888 jediná známá dochovaná realizace projektu výpravny na území České republiky 9 zděná neomítaná stavba s podlouhlým nepravidelným půdorysem v roce celková rekonstrukce Kostel slezské církve evangelické a.v. parc.č. 457, k.ú. Český Těšín ul. Na Nivách v návrhu na zápis do seznamu NKP projek t Eduard David, realizace Plusk al a Riedel projekt a realizace Jednolodní zděná, orientovaná stavba mírně obdélného půdorysu s hranolovou věží, zčásti vestavěnou v západním průčelí, s výrazným transeptem a pětibokým presbytářem. Jehlancová helmice věže, zvalbené střechy lodě, transeptu a koutová střecha sakristie kryty plechovými šablonami. Kostel a fara církve českobratrské a.v. parc.č. 1456, 1457/1, 1457/2, k.ú. Český Těšín náměstí Dr. Luthera 23/čp projekt Wilhelm Schön a Jozef Koziel, realizace Ing. Eugen Fulda projekt a realizace Jednolodní neorientovaná, samostatně stojící sakrální stavba obdélného půdorysu s hranolovou věží vestavěnou ve východním průčelí a s přízemní a mírně širší hmotou obslužných místností, obklopujících pravoúhlý presbytář. Jehlancová střecha věže, sedlové střechy hlavní lodi, presbytáře a zvalbená střecha sakristie pokryty plechovými šablonami. Modlitebna církve bratrské parc.č. 1368, k.ú. Český Těšín ul. Frýdecká 28/čp projekt Eduard David, realizace Ing. E. Ženatý projekt a realizace Jednolodní neorientovaná zděná a omítaná stavba členitého půdorysu s dominantou v podobě osmibokého tamburu nad hlavní lodí a s jehlancovou střechou krytou plechem. Kulturní, urbanistické a architektonické hodnoty - 4 -

5 16 obytných domů sídliště ONV parc.č , k.ú. Česk ý Těšín sídliště ONV autoři Ludvík Hilgert,Jaroslav Kabeš projekt a realizace Dvojpatrové zděné a omítané domy obdélného půdorysu s plochými střechami. Vstupní průčelí členěna střední schodišťovým rizalitem, vybíhajícím nad úroveň střechy. K rizalitu se v přízemí pojí k ónick á veranda s dvojicí vstupů Integrovaná střední škola obchodního podnikání parc.č. 1492, k.ú. Český Těšín ul. Frýdecká 32/čp. 690 projekt Ing. arch. Jan Vaněček, realizace Václav Nekvasil projekt a realizace Samostatně stojící budova využívající železobetonového skeletu, vyzdívaného cihlou, s plochými střechami, sestává ze dvou na sebe kolmých křídel. Hlavní křídlo dvoupatrové, se patnáctiosým jihovýchodním průčelím obrací do Frýdecké ulice. Obytný dům všeobecného prospěšného stavebního a bytového družstva státních zaměstnanců 15 parc.č. 36, k.ú. Český Těšín ul. Štefánik ova 26/čp. 21 autor arch. Karel Valoušek projekt a realizace Čtyřpatrový zděný, podsklepený a omítaný dům.dispozice domu trojtraktová s trojramenným železobetonovým schodištěm do pater. Fasády členěny vertikálním a horizontálním žlábk ováním. parc.č. 198, k.ú. Český Těšín ul. Vrchlického č. 1/čp autor arch. Karel Valoušek, realizace Ing. Eugen Fulda projekt a realizace 20. léta 20. století Třípatrový zděný, omítaný a podsklepený obytný a obchodní dům na půdorysu ve tvaru L Radnice parc.č. 1/1, k.ú. Český Těšín nám.čs. Armády1/čp. 1 projek t Vilém Richter, realizace Ing. Eugen Fulda projek t 1925, realizace Třípatrová zděná a omítaná podsklepená budova členitého půdorysu ve tvaru E se sedlovými střechami, krytými pálenou taškou. V místě průniku střechy hlavního křídla a střechy středního schodišťového rizalitu osazena hranolová oplechovaná vížka s terasou. Dispozice objektu ve střední části trojtrak tová, v bočních partiích dvoutrak tová. Kulturní, urbanistické a architektonické hodnoty - 5 -

6 Pamětní deska na Radnici parc.č. 1/1, k.ú. Český Těšín nám. Čs.Armády1/čp. 1 Pamětní deska "Jiřího Třanovského" na Radnici parc.č. 1/1, k.ú. Český Těšín nám. Čs.Armády1/čp. 1 Pošta parc.č. 3343/5, k.ú. Český Těšín ul. Nádražní 2/čp projekt Josef Zadražil, realizace Joža Dvořák projekt a realizace Dvoupatrová zděná a omítaná stavba obdélného půdorysu s plochými střechami. Původně na střeše terasa s kovovým zábradlím. Hotel Piast parc.č. 355, k.ú. Český Těšín ul. Nádražní 18/čp projekt Eduard David,realizace Ing. Eugen Fulda projekt a realizace Třípatrová zděná, omítaná stavba obdélného půdorysu Kulturní, urbanistické a architektonické hodnoty - 6 -

7 Městská nemocnice parc.č. 1893, , k.ú. Český Těšín ul. Ostravsk á 73/čp projekt Karl Gottwald, realizační projekt podle lit. vypracoval Ing. arch. Kraus, realizace Eugen Fulda a Václav Nek vasil projekt a realizace Areál sestává ze samostatně stojících objek tů, zak omponovaných do parkově upraveného prostoru. Vjezd do areálu z Ostravské ulice uvozují dva jednopatrové zděné a omítané rodinné domky vrátného a správce. Hlavní budova se nachází jižně od vstupních objektů. Jde o dvoupatrový objekt, krytý zvalbenými střechami, krytými plechem. Dispozice objektu kombinací dvoj a trojtraktu s dvojramenným schodištěm z umělého kamene v zadním traktu. Těšínské divadlo parc.č / 4, k.ú. Český Těšín ul. Ostravská č. 67/čp Ing. arch. Zdeněk Vávra a Ing. arch. Jaroslav Černohorsk ý projekt a realizace Jednopatrová, samostatně stojící budova na půdorysu ve tvaru L s plochými střechami. Na severozápadním průčelí jednopatrové křídlo doplněno o nástavec hvězdárny s otáčivou kovovou kopulí. realizována 1. etapa revitalizace ok olí divadla parc.č. 326, k.ú. Český Těšín Havlíčkova č. 4/čp. 203 Ing. arch. Rudolf Kraus projek t a realizace Soubor tří domů obdélného a L půdorysu v řadové zástavbě Čapkovy a Havlíčkovy ulice. Jedná se o zděné třípatrové a podsklepené domy se sedlovými nebo zvalbenými střechami. Dispozice domů dvoutraktová s dvojramennými schodišti z umělého kamene v zadních traktech domů. parc.č. 348, k.ú. Český Těšín ul. Čapkova č. 1/čp Ing. arch. Rudolf Kraus projek t a realizace 1931 Soubor tří domů obdélného a L půdorysu v řadové zástavbě Čapkovy a Havlíčkovy ulice. Jedná se o zděné třípatrové a podsklepené domy se sedlovými nebo zvalbenými střechami. Dispozice domů dvoutraktová s dvojramennými schodišti z umělého kamene v zadních traktech domů. Kulturní, urbanistické a architektonické hodnoty - 7 -

8 parc.č. 347/1, k.ú. Český Těšín ul. Čapkova č. 3/čp Ing. arch. Rudolf Kraus projek t a realizace 1931 Soubor tří domů obdélného a L půdorysu v řadové zástavbě Čapkovy a Havlíčkovy ulice. Jedná se o zděné třípatrové a podsklepené domy se sedlovými nebo zvalbenými střechami. Dispozice domů dvoutraktová s dvojramennými schodišti z umělého kamene v zadních traktech domů. Rodinný dům Oskara a Pauly Michejdových parc.č. 462, k.ú. Český Těšín ul. Na Nivách č. 5/čp. 260 autor Eduard David projek t a realizace 1936 Jednopatrový zděný a omítaný, zčásti podsklepený dům s nízkými střechami. Boční východní průčelí s přístavkem verandy, původně s obdélným vstupem. Dispozice domu trojtrak tová se vstupní schodišťovou halou ve středním trak tu. Restaurace Na Brandýse parc.č. 857/11, k.ú. Český Těšín ul. Karvinská č. 61/čp dne zrušeno prohlášení za KP realizace 1905 Významné kulturně společenské středisko dělnického hnutí ve městě. částečně po rekonstrukci - výměna oken za plastové parc.č. 473, k.ú. Český Těšín ul. Střelniční č. 7/čp parc.č. 475, k.ú. Český Těšín ul. Střelniční č. 5/čp Kulturní, urbanistické a architektonické hodnoty - 8 -

9 parc.č. 435, k.ú. Český Těšín ul. Střelniční č. 10/čp. 250 parc.č. 437, k.ú. Český Těšín ul. Střelniční č. 8/čp. 251 parc.č. 368, k.ú. Český Těšín ul. Střelniční č. 18/čp. 215 Gerontocentrum parc.č. 452/2, k.ú. Český Těšín ul. Střelniční č. 3/čp. 257 Kulturní, urbanistické a architektonické hodnoty - 9 -

10 parc.č. 61, k.ú. Český Těšín ul. Nádražní č. 7/čp parc.č. 59, k.ú. Český Těšín ul. Nádražní č. 9/čp Budova nynější ČSOB - křižovatka ul. Nádražní a Hlavní parc.č. 65, k.ú. Český Těšín ul. Nádražní č. 4/čp Budova sloužila jako sídlo pobočky Centrální banky německých spořitelen. V roce 1931 objekt koupila Slezská lidová banka, poté zde byla umístěna pobočka cestovní kanceláře Čedok. Od roku 1994 je tato budova opět bank ovním domem. Muzeum parc.č. 201, 203, k.ú. Český Těšín ul. Hlavní třída č. 13, 15/čp. 214, autor Alois Jedek vystavěno v letech Novok lasick á budova Pamětní deska "Ladislava Báči" na budově Muzea parc.č. 201, 203, k.ú. Český Těšín ul. Hlavní třída č. 13, 15/čp. 214, 215 odhalena pamětní deska je věnována Ladislavu Báčovi, zakladateli Muzea Těšínsk a Kulturní, urbanistické a architektonické hodnoty

11 parc.č. 63, k.ú. Český Těšín ul. Nádražní č. 6/čp parc.č. 273, k.ú. Český Těšín ul. Moskevská č. 8/čp parc.č. 222, k.ú. Český Těšín ul. Pražská č. 8/čp parc.č. 321, k.ú. Český Těšín ul. náměstí ČSA č. 7/čp parc.č. 324, k.ú. Český Těšín ul. náměstí ČSA č. 5/čp Kulturní, urbanistické a architektonické hodnoty

12 Tiskárny parc.č. 247, k.ú. Český Těšín ul. Hlavní třída č. 1/čp autor Alois Jedek vystavěno v letech stávající podoba po rek onstruk cích v letech 1892, 1906 a 1910 parc.č. 190, k.ú. Český Těšín ul. Hlavní třída č. 24/čp parc.č. 52, k.ú. Český Těšín ul. Hlavní třída č. 29/čp parc.č. 53, k.ú. Český Těšín ul. Hlavní třída č. 31/čp Kulturní, urbanistické a architektonické hodnoty

13 parc.č. 162/1, k.ú. Český Těšín ul. Hlavní třída č. 6/čp parc.č. 239, k.ú. Česk ý Těšín ul. Hlavní třída č. 3/čp V rožním domě Rudolfa Benesche se tradičně nacházel hostinec, který v letech vedl Franz Lubojatzki. parc.č. 238, k.ú. Český Těšín ul. Hlavní třída č. 2/čp Na druhém rohu se od konce 19. stol. nacházela cukrárna a kavárna Karla Bayera, která zde byla také v meziválečném období. V přední části byla prodejna, pak byly kavárenské místnosti a ve dvoře pekárna, kde se pekly vlastní výrobky. parc.č. 226/1, k.ú. Český Těšín ul. Hlavní třída č. 9/čp Postavený v r Adolfem Hoheneggerem, propagátorem výstavby levobřežních předměstí Těšína. Dům pak vlastnil Rudolf Hartmann, majitel velikého železářství a obchodu se stavebním materiálem. Restaurace a kavárna v přízemí byla asi od r do r v pronájmu Ferdinanda Bomby. parc.č. 206, k.ú. Český Těšín ul. Hlavní třída č. 19/čp Dům postavený v r Tetlovou rodinou. Kolem r se zde nacházel obchod s látkami a oděvy Felixe Glesingera, podle své rek lamy solidní (Zur Solidität). Kulturní, urbanistické a architektonické hodnoty

14 parc.č. 168/1, k.ú. Český Těšín ul. Hlavní třída č. 12/čp parc.č. 274, k.ú. Česk ý Těšín ul. Božkova č. 20/čp parc.č. 37, k.ú. Český Těšín ul. Odboje č. 12/čp parc.č. 214, k.ú. Český Těšín ul. Odboje č. 9/čp parc.č. 216, k.ú. Český Těšín ul. Odboje č. 11/čp Kulturní, urbanistické a architektonické hodnoty

15 parc.č. 40, k.ú. Český Těšín ul. Odboje č. 4/čp Dům s nápisem M. L. May je jednou z mála dochovaných židovských památek na území Českého Těšína. V domě Mosese Lobla Maye, který byl určitou dobu představeným ortodoxního spolku Šomre šabos, byla na krátkou dobu nábožensk á šk ola. parc.č. 189/3, k.ú. Česk ý Těšín ul. Sokola-Tůmy č. 2/čp parc.č. 58, k.ú. Český Těšín ul. Štefánikova č. 36/čp parc.č. 230, k.ú. Český Těšín ul. Štefánikova č. 8/čp parc.č. 243, k.ú. Český Těšín ul. Božkova č. 9/čp Kulturní, urbanistické a architektonické hodnoty

16 parc.č. 399, k.ú. Český Těšín ul. Smetanova č. 13/čp Mateřská škola parc.č. 136, 138/1, k.ú. Český Těšín ul. Masarykovy sady č. 16/čp realizace a majitel Fritz Fulda Později přešel do vlastnictví jeho synů Waltra a Eugena Fuldy, stavitele, kteří byli aktivními německými politickými činiteli. Před II. svět. válkou zde bylo sídlo německého konzulátu. parc.č. 127, k.ú. Český Těšín ul. Masarykovy sady č. 22/čp parc.č. 118/1, k.ú. Český Těšín ul. Masarykovy sady č. 30/čp parc.č. 121, k.ú. Český Těšín ul. Masarykovy sady č. 28/čp Kulturní, urbanistické a architektonické hodnoty

17 parc.č. 134, k.ú. Český Těšín ul. Masarykovy sady č. 18/čp vystavěn rok u 1836 prok azatelně nejstarší dům na území Česk ého těšína empírová stavba, na kterou se váže tradice o těšínském "dok toru Faustovi" parc.č. 143/1, k.ú. Český Těšín ul. Třanovského č. 2/čp realizace a majitel Fritz Fulda vystavěno v roce 1886 jako budova přiléhající k jeho vile dům potom patřil Gisele Hoffmannové parc.č. 166, k.ú. Český Těšín ul. Masarykovy sady č. 11/čp ZŠ a Obchodní akademie parc.č. 183, 184/1, 184/2, k.ú. Český Těšín ul. Masarykovy sady č. 19/čp. 103 ul. Masarykovy sady č. 21/čp. 104 ul. Sokola Tůmy č. 12/čp Výstavbou byla pověřena firma Fulda z Českého Těšína, vnitřek stavby byl vyzdoben nástěnnými malbami těšínského malíře Alexandra Drobika. Slavnostní předání školy se uskutečnilo 12. října Jedná se o třípatrovou budovu o dvou vchodech, na které je umístěno sousoší přátelství od J. Sladkého a G. Kafky z Českého Těšína. Dělnický dům parc.č. 105/1, k.ú. Český Těšín ul. Sokola Tůmy č. 15/čp Název získal 1. října 1909, tehdy přešel do vlastnictví těšínské sociálně demokratické organizace. Byl otevřen 5. června Dvoupatrový dům je z červené cihly, dnes v něm je restaurace s galerií Na Saské Kupě, jinak je domem obytným. Na budově je umístěna dvojjazyčná pamětní desk a. Kulturní, urbanistické a architektonické hodnoty

18 Pamětní deska na Dělnickém domě parc.č. 05/1, k.ú. Český Těšín ul. Sokola Tůmy č. 15/čp. 66 Základní umělecká škola parc.č. 185, k.ú. Český Těšín ul. Sokola Tůmy č. 10/čp Byla postavena roku 1882 jako německá čtyřtřídní obecná škola. Bylo to první školní budova na území dnešního Českého Těšína. Do roku 1929 zde sídlil okresní úřad a soud. V roce 1945 sem byla umístěna Základní umělecká škola. ZŠ a Gymnázium s polským vyučovacím jazykem parc.č. 363, k.ú. Český Těšín ul. Havlíčkova č. 13/čp autor Edward David vystavěno v letech 1925 a 1957 Na budově Základní školy je sgrafito významného akademického sochaře Franiška Świdra z roku parc.č. 1417, k.ú. Český Těšín ul. Studentská č. 12/čp parc.č. 1413, k.ú. Český Těšín ul. Studentská č. 16/čp Kulturní, urbanistické a architektonické hodnoty

19 parc.č. 34, k.ú. Český Těšín ul. Štefánikova č. 23/čp Vily (bývalá vila Ernestine) parc.č. 422, 423/1, 423/2, k.ú. Český Těšín ul. Nábřeží míru č. 40/čp parc.č. 19, k.ú. Český Těšín ul. Čapkova č. 10/čp Mateřská škola parc.č. 278, 279, 280, 281, k.ú. Český Těšín ul. Moskevská č. 1, 3/čp. 161, Dům dětí a mládeže parc.č. 977, k.ú. Český Těšín ul. Hrabinská č. 33/čp rok na fasádě 1889 Kulturní, urbanistické a architektonické hodnoty

20 Stolařství parc.č. 503/1-3, 507, 508, k.ú. Český Těšín ul. Tovární č. 33/čp Městská plynárna parc.č. 492/1, 492/2, k.ú. Český Těšín ul. Střelniční č. 1/čp projekt Ing. B. Kühnl vystavěno rok u 1882 slavnostní předání se k onalo realizace firma Muttové a Kurz Sklad parc.č. 2324, k.ú. Český Těšín ul. Tovární č. 99/čp Penzion Zámeček (bývalá Prochaskova vila) parc.č. 1875, k.ú. Český Těšín ul. Jablunkovská č. 44/čp parc.č. 370, k.ú. Český Těšín ul. Smetanova č. 24/čp Kulturní, urbanistické a architektonické hodnoty

21 parc.č. 41, k.ú. Český Těšín ul. Odboje č. 2/čp Budova Polikliniky parc.č. 1314, k.ú. Český Těšín ul. Sady Komenského čp parc.č. 155, k.ú. Český Těšín ul. Hlavní třída č. 2/čp parc.č. 275, k.ú. Český Těšín ul. Božkova č. 18/čp Albrechtova střední škola parc.č. 1328, 1329, k.ú. Český Těšín ul. Tyršova č. 2/čp realizace firmou V. Nek vasila vystavěno v letech původně zde sídlil okresní úřad, okresní soud, prokuratura, notariát, vězení a četnick á stanice Kulturní, urbanistické a architektonické hodnoty

22 Základní škola parc.č , k.ú. Český Těšín ul. Komenského čp zák ladní k ámen položen 3. července 1923 slavnostně otevřena 28. října 1924 autoři architekti Kolář a Rubý, realizace firma J. Nossek & A. Richter realizace firma Nosek-Richter (hlavní budova), V. Felkl (tělocvična) a Wicherek (byty pro ředitele a šk olník a) Školní družina parc.č. 146, k.ú. Český Těšín ul. Masarykovy sady č. 12/čp realizace a majitel Fritz Fulda vystavěno v r.1885 Po jeho smrti v r se majitelkou vily stala jeho žena Luise Fuldová. parc.č. 304, k.ú. Český Těšín ul. Moskevská č. 13/čp Blok bytových domů parc.č. 380/1-7, k.ú. Český Těšín ul. Dvořákova č , Smetanova č parc.č. 529, k.ú. Český Těšín ul. Hraniční č. 3/čp Kulturní, urbanistické a architektonické hodnoty

23 parc.č. 482/1, k.ú. Český Těšín ul. Nádražní č. 22/čp parc.č. 483, k.ú. Český Těšín ul. Nádražní č. 23/čp parc.č. 1298, k.ú. Český Těšín ul. Frýdecká č. 2/čp Požární zbrojnice parc.č. 109, k.ú. Český Těšín ul. Masarykovy sady č. 34/čp Rodinný dům parc.č. 260, k.ú. Český Těšín ul. Božkova č. 13/čp Kulturní, urbanistické a architektonické hodnoty

24 Rodinný dům parc.č. 953/1, k.ú. Český Těšín ul. Zelená č. 39/čp Rodinný dům parc.č. 2124/1, k.ú. Český Těšín ul. Horní č. 1/čp Hřbitov parc.č. 2793, 2794, k.ú. Český Těšín ul. Pod Zvonek 102 Kostel ve Svibici parc.č. 2075, 2076, k.ú. Český Těšín ul. Horní 103 Kulturní, urbanistické a architektonické hodnoty

25 Památník obětem I. svět války parc.č. 181, k.ú. Český Těšín ul. Masaryk ovy sady 104 rekonstruováno v rámci revitalizace Masarykových sadů v roce Památník letcům I. čs.smíšené divize parc.č. 1685/1, k.ú. Český Těšín ul. Komensk ého 105 Kaplička sv. Terezie parc.č. 181, k.ú. Český Těšín ul. Masaryk ovy sady 106 rekonstruováno v rámci revitalizace Masarykových sadů v roce Kříž parc.č. 3160/4, k.ú. Český Těšín ul. Hřbitovní 107 Kulturní, urbanistické a architektonické hodnoty

26 Kříž parc.č. 2000, k.ú. Český Těšín ul. Žuk ovsk á x Polní (sídliště Svibice) 108 Kříž parc.č. 1893/121, k.ú. Česk ý Těšín ul. Jablunkovská (zastávka MHD u prodejny SIMPO) 109 Pamětní deska Adama Sikory (na budově Restaurace) parc.č. 2410, k.ú. Český Těšín ul. Park A. Sikory č. 7/čp odhalena rok u 1998 pamětní desk a věnována A. Sik orovi, zak ladateli park u Pamětní deska v parku u autobusového nádraží parc.č. 1828/5, k.ú. Český Těšín autobusové nádraží pamětní deska je umístěna v parku na místě po odstraněné budově "OSEVY" 111 Kulturní, urbanistické a architektonické hodnoty

27 Pamětní deska (na budově Masarykovy sady č. 8/čp. 84) parc.č. 148/1, k.ú. Český Těšín Masaryk ovy sady 112 Pamětní deska Idy Münzberg (na budově Pražská č. 17/čp. 157) parc.č. 272, k.ú. Český Těšín ul. Pražská 113 Bludné balvany z okolí Českého Těšína parc.č. 1318, k.ú. Český Těšín Komensk ého sady 114 Miniatura Piastovské věže parc.č. 2412/1, k.ú. Český Těšín Park A. Sikory 115 návrh Vik tor Holczak realizace v r opraveno v roce 2012 v rámci projektu Sportpark I. Pomník Tomáše Garrigue Masaryka parc.č. 181, k.ú. Český Těšín ul. Masaryk ovy sady 116 odhalen v roce 2010 Kulturní, urbanistické a architektonické hodnoty

28 most Družby k.ú. Český Těšín poblíž Masaryk ových sadů Stavební dominanta 117 most Svobody k.ú. Český Těšín u Městsk ého domu dětí a mládeže Stavební dominanta 118 Sportmost k.ú. Český Těšín u parku Adama Sikory Stavební dominanta 119 Kavárna AVION parc.č.709/2, k.ú. Česk ý Těšín ul. Hlavní třída čp Stavební dominanta 120 realizace v r postavená na místě původní k avárny Avion Sportovní areál Frýdecká parc.č.2992/1, k.ú. Česk ý Těšín ul. Frýdeck á Stavební dominanta 121 generální rek onstruk ce v roce 2010 Kulturní, urbanistické a architektonické hodnoty

29 HORNÍ ŽUKOV Nemovitá kulturní památka Socha sv. Jana Nepomuckého 39385/8-798 parc.č. 49, k.ú. Horní Žukov ul. Dědinská vznik 2.pol.18.století doklad umělecké tvorby místní provenience barokní socha umístěna na 180 cm vysokém pískovcovém podstavci, postava 90 cm vysoká z jemného pískovce 122 socha restaurována v r.2001 a byla vytvořena její kopie, originál uložen v Těšínském muzeu, podstavec neošetřen, zvětrává, nutná úprava okolí - umístění lavičky, úprava zeleně!!! Hřbitov parc.č. 694, 695/1, 695/2,695/3, k.ú. Horní Žukov ul. Koňakovská 123 Hřbitov parc.č. 347, 348, 349, k.ú. Horní Žukov ul. Frýdecká 124 Kříž u hřbitova parc.č. 1127/1, k.ú. Horní Žukov ul. Frýdecká 125 Kulturní, urbanistické a architektonické hodnoty

30 Roubenka parc.č. 126, k.ú. Horní Žukov Horní Žukov čp. 23 (ul. Dědinská) 126 objekt se nachází v dezolátním, neobyvatelném stavu Boží muka parc.č. 214/2, k.ú. Horní Žukov ul. Dubová 127 v rámci aktualizace bylo zjištěno poškození v centrální části Boží muka parc.č. 417/10, k.ú. Horní Žukov ul. Na Běrnotí 128 Boží muka parc.č. 1067, k.ú. Horní Žukov ul. Frýdecká 129 nutno upravit okolí pro důstojnější rámec! Kulturní, urbanistické a architektonické hodnoty

31 Památník k 50 letům ČSR parc.č. 311/1, k.ú. Horní Žuk ov ul. Vělopolsk á 130 Památník za padlé v I.světové válce parc.č. 356, k.ú. Horní Žuk ov ul. Vělopolská x Frýdecká 131 Pomník obětem koncentračních táborů parc.č. 134, k.ú. Horní Žuk ov ul. Vělopolsk á 132 Rodinný dům parc.č. 117, k.ú. Horní Žuk ov ul. Dědinská čp Kulturní, urbanistické a architektonické hodnoty

32 Výhled k.ú. Horní Žukov ul.frýdeck á směr Česk ý Těšín Výhled na Třinec a Beskydy k.ú. Horní Žukov ul. Vělopolská 135 Devastované území parc.č. 104, 105, 106, 107, 108, 109/1-7, k.ú. Horní Žukov ul. Dědinská Kulturní, urbanistické a architektonické hodnoty

33 DOLNÍ ŽUKOV Hřbitov parc.č. 1175, 1176, k.ú. Dolní Žukov ul. Žukovská 137 Roubenka parc.č. 46, k.ú. Dolní Žukov ul. Ropická čp Roubenka parc.č. 86, k.ú. Dolní Žukov ul. Strmá čp velmi udržovaný objekt se zahradou, na břehu potoka Roubenka parc.č. 959, k.ú. Dolní Žukov ul. Šadový čp Knihovna parc.č. 210, k.ú. Dolní Žukov ul. Pod Zvonek čp Kulturní, urbanistické a architektonické hodnoty

34 Památník obětem nacismu parc.č. 212, k.ú. Dolní Žuk ov ul. Pod Zvonek 142 Kříž parc.č. 214, k.ú. Dolní Žuk ov ul. Pod Zvonek 143 k říž je po generální opravě Kříž parc.č. 659, k.ú. Dolní Žuk ov ul. Strmá x Godulská 144 Madona parc.č. 134, k.ú. Dolní Žuk ov ul. Záplotí x Ropická x Strmá 145 umístěna v souk romé zahradě Kulturní, urbanistické a architektonické hodnoty

35 Památník parc.č. 1327, k.ú. Dolní Žukov ul. Frýdecká 146 Devastované území parc.č. 403/1-3, /, k.ú. Dolní Žukov ul. Pod Zvonek 147 opuštěný chátrající areál v dobré poloze - částečně využíváno Kulturní, urbanistické a architektonické hodnoty

36 KOŇÁKOV Nemovitá kulturní památka Filiální kostel Prozřetelnosti Boží s areálem 34524/8-803 parc.č. 1, 2 k.ú. Koňakov ul. Hradišťská 148 areál venkovského kostelíka, vytvářející se stromovou alejí a zlidovělými sochami apoštolů malebné seskupení v obraze krajiny stav dobrý, nutno opravit omítku Nemovitá kulturní památka Filiální kostel Prozřetelnosti Boží s areálem 34524/8-803 Filiální kostel Prozřetelnosti Boží /1 parc.č. 1, k.ú. Koňakov ul. Hradišťská 148 vystavěno v roce 1863 projekt stavitel Schweda zděný, jednolodní kostel s hranolovou věží, vystavěnou do západního průčelí, kvalitní mobiliář z konce 18.století stav dobrý, nutno opravit omítku Nemovitá kulturní památka Filiální kostel Prozřetelnosti Boží s areálem 34524/8-803 Socha apoštola (sv.matouš?) /2 parc.č. 2, k.ú. Koňakov ul. Hradišťská čtvrtina 19.století původně součástí ojediněného souboru soch 12 apoštolů v Karviné 2 - Dolech na levém cementovém pilíři při vstupu na hřbitov pískovcová plastika apoštola v podživotní velikosti (v.100cm) Nemovitá kulturní památka Filiální kostel Prozřetelnosti Boží s areálem 34524/8-803 Socha apoštola (sv.filip?) /3 parc.č. 2, k.ú. Koňakov ul. Hradišťská čtvrtina 19.století původně součástí ojediněného souboru soch 12 apoštolů v Karviné 2 - Dolech na pravém cementovém pilíři při vstupu na hřbitov pískovcová plastika apoštola v podživotní velikosti (v.100cm) Kulturní, urbanistické a architektonické hodnoty

37 Hřbitov parc.č. 47, 48, k.ú. Koňakov ul. Středová 149 Křížek parc.č. 308, k.ú. Koňakov ul. Lipová 150 Panorama Beskyd k.ú. Koňakov ul. Mistřovick á 151 Výhled na Beskydy k.ú. Koňakov ul. Koňakovská x Hradišťská 152 Vodojem k.ú. Koňakov ul. Hradišťsk á Stavební dominanta 153 Kulturní, urbanistické a architektonické hodnoty

38 STANISLAVICE Nemovitá k ulturní památk a Kaple sv. Jana Nepomuckého 51592/ parc.č. 820 k.ú. Stanislavice vznik k onec 18.století stavba malebně dolňující k rajinu zděná omítaná stavbička na čtvercovém půdoryse 2x2m, zastřešena jehlanem, na nějž nasedá hranolová deštěná zvoničk a, uvnitř socha sv.jana Nepomuck ého stav dobrý, udržovaný ZŠ, MŠ, KNIHOVNA parc.č. 1,2, k.ú. Stanislavice ul. Ostravsk á č.1/čp. 84 autor arch. Milan Babušk a 155 Jednopatrová zděná, omítaná a podsklepená, samostatně stojící školská budova členitého půdorysu. Budova sestává ze tří, vzájemně se prostupujících hmot, završených zvalbenými střechami, krytými pálenou taškou. Dispozice objektu dvoutraktová se střední halou v přízemí, z které vede dvojramenné železobetonové schodiště do patra. Roubenka parc.č. 150, k.ú. Stanislavice ul. Dvorská Boží muka r.1883 parc.č. 967/4, k.ú. Stanislavice ul. Na Sedláky 157 Kulturní, urbanistické a architektonické hodnoty

39 Boží muka parc.č. 922, k.ú. Stanislavice Stanislavice čp Kříž r.1991 parc.č. 817, k.ú. Stanislavice ul. Ostravsk á 159 Památník obětem koncentračních táborů parc.č. 182, k.ú. Stanislavice ul. Dvorská 160 Památník k 50 letům ČSR parc.č. 47/4, k.ú. Stanislavice ul. Ostravsk á 161 Kulturní, urbanistické a architektonické hodnoty

40 MISTŘOVICE Hřbitov parc.č. 141, 142, k.ú. Mistřovice ul. Hradišťsk á 162 Roubenka parc.č. 244, k.ú. Mistřovice ul. Ostravsk á čp Památník obětem fašismu parc.č. 331, k.ú. Mistřovice ul. Ostravsk á 164 Výhled na Beskydy k.ú. Mistřovice ul. Selská 165 Výhled na Karvinou a Dětmarovice k.ú. Mistřovice ul. Hradišťsk á 166 Kulturní, urbanistické a architektonické hodnoty

41 Výhled na Javorový vrch k.ú. Mistřovice nad ul. Hradišťsk ou 167 Vysílače na horizontu k.ú. Mistřovice 168 Kulturní, urbanistické a architektonické hodnoty

42 MOSTY U ČESKÉHO TĚŠÍNA Nemovitá kulturní památka Kaple zv.švédská 22620/8-804 parc.č. 638/3, k.ú. Mosty u Českého Těšína ul. Ostravská postavena r.1904 na původním místě pohřebiště ze švédských válek (17.stol.), původně zde stál kamenný kříž zděná stavba z cihel rozměrů 2x2m, střecha kryta dřevěným šindelem, završena původním kamenným křížem stav dobrý Nemovitá kulturní památka Litinový kříž 29404/8-805 parc.č. 1553/4, k.ú. Mosty u Českého Těšína ul. Ostravská postaven roku datováno na podstavci litinový cca 2m vysoký krucifix na kamenném podstavci typická ukázka spojení lidových prvků s prací třineckých železáren sokl zvětralý, kříž natřen stříbřenkou Hřbitov parc.č. 32, 33, k.ú. Mosty u Českého Těšína ul. Ostravská x Formanská Kaple sv. Antonína parc.č. 994, k.ú. Mosty u Českého Těšína ul. Lipová 172 Devastované území parc.č. 381, 383/1, 383/2 k.ú. Mosty u Českého Těšína ul. Formanská 173 Kulturní, urbanistické a architektonické hodnoty

43 CHOTĚBUZ Nemovitá kulturní památka Zámek čp / parc.č. 1/1, k.ú. Chotěbuz ul. Náves mimořádně hodnotný komplex zámku, věže a brány připomínaný již ve 13.století pravděpodobně z 2.pol 16.století na místě původní stavby po roce 1875 přestavba pro potřeby zemědělského učiliště 174 zděná, omítaná, jednopatrová, volně stojící čtyřkřídlá budova s malým vnitřním dvorem, střechy valbové kryté pálenou krytinou a plechem, stropy klenby placky, pruské, valené, neckovité opuštěn, chátrá, nutná celková rekonstrukce Nemovitá kulturní památka Brána se sochami sv.jana Nepomuckého a sv.antonína parc.č. 1, k.ú. Chotěbuz ul. Náves charakteristická součást bývalého feudálního sídla vznik kolem roku /8-801 vstupní bránu tvoří 4 pilíře, 2 vnitřní převyšují vnější s pískovcovými vázami, na vnitřní straně pilířků štukové erby Trachů a Bessů, sochy průměrné práce menších rozměrů (1m) z doby okolo r stav dobrý, po celkové rekonstrukci Nemovitá kulturní památka Věž u zámku, bývalá hláska 10367/8-800 parc.č. 1/2, k.ú. Chotěbuz ul. Náves 176 vznik pol. 17. století původní hláska chotěbuzského zámku věž asi 10m vysoká, zdivo omítané, krytina pálená stav dobrý, po celkové rekonstrukci Kulturní, urbanistické a architektonické hodnoty

44 Nemovitá kulturní památka Bikulturní výšinné hradisko (slovanské hradiště Starý Těšín) 46095/8-799 parc.č. 236/16, 236/19.., k.ú. Podobora trať Loucký les 177 halštatské období ( let př.n.l. až 500 let př.n.l slovanské období (konec 8.-1,třetina 11.stol) výšinné původně halštatské, později slovanské hradisko situované na východním okraji Louckého lesa, trojdílné, délky 400m, šířky 100m od roku 1952 probíhá systematický archeologický výzkum, hradisko je částečně přístupno veřejnosti Hřbitov parc.č. 313, 314, 318, k.ú. Chotěbuz ul. Chotěbuzká 178 Hřbitov parc.č. 185, 186/1, 186/2, k.ú. Zpupná Lhota ul. Chotěbuzká 179 Hřbitov parc.č. 360, 361/1, k.ú. Zpupná Lhota ul. Chotěbuzká 180 Památník obětem koncentračních táborů parc.č. 361/1, k.ú. Zpupná Lhota ul. Chotěbuzká 181 Kulturní, urbanistické a architektonické hodnoty

45 Kříž r.1880 parc.č. 645, k.ú. Zpupná Lhota ul. Karvinská 182 Výhled z Hlásky parc.č. 1/2, k.ú. Chotěbuz ul. Náves 183 Sportovně kulturní středisko parc.č. 1/1, k.ú. Zpupná Lhota ul. Chotěbuzská Stavební dominanta 184 Hraniční přechod Chotěbuz k.ú. Zpupná Lhota ul. Karvinská Stavební dominanta 185 Kulturní, urbanistické a architektonické hodnoty

2.1 URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A KULTURNÍ HODNOTY ÚZEMÍ. 2.1.1 Popis průzkumů území a následné zatřídění

2.1 URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A KULTURNÍ HODNOTY ÚZEMÍ. 2.1.1 Popis průzkumů území a následné zatřídění 2.1 URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A KULTURNÍ HODNOTY ÚZEMÍ 2.1.1 Popis průzkumů území a následné zatřídění V rámci zpracování díla provedl zhotovitel podrobné průzkumy v terénu, které byly zaměřeny na

Více

Přehled nemovitých kulturních památek v Tišnově

Přehled nemovitých kulturních památek v Tišnově Přehled nemovitých kulturních památek v Tišnově Strana seznamu Název Číslo popisné Rejstříkové číslo ÚSKP Datum prohlášení za KP 2 Radnice 111 19615/7-1033 3. 5. 1958 3 Hotel Květnice 120 36161/7-8091

Více

06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44

06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44 06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44 Město Fryštát, t.j. historické jádro Karviné, bylo založeno v 1. polovině 14. století na mírném návrší nad potokem Mlýnkou. V jižní části jeho oválné půdorysné dispozice je

Více

městskou památkovou zónu Gabrielův dům /1/ rodný dům Theresy Kronesové morový sloup se sousoším sv. Trojice

městskou památkovou zónu Gabrielův dům /1/ rodný dům Theresy Kronesové morový sloup se sousoším sv. Trojice BRUNT Á L Bruntál Na území České republiky je Bruntál pravděpodobně nejstarším městem z hlediska institucionálního. Z tzv. Uničovské listiny krále Přemysla I. Otakara z r. 1223 lze usoudit, že Bruntál

Více

PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč

PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč NEODKLADNÉ ZÁCHRANY OHROŽENÝCH OBJEKTŮ KRITICKY OHROŽENÉ OBJEKTY roky výstavby 2011 2012 2013 2014 2015 příspěvek Piaristická

Více

SVITAP J.H.J. spol. s r.o.

SVITAP J.H.J. spol. s r.o. NABÍDKA PRONÁJMU VOLNÝCH PROSTOR SVITAP J.H.J. spol. s r.o. Kijevská 8, 568 02 Svitavy tel.: 461 568 166 mob.: 605 700 601 e-mail: vinklerova@svitap.cz www.svitap.cz Budovy a provozy na ul. Dimitrovova

Více

Kněž kostel sv. Bartoloměje

Kněž kostel sv. Bartoloměje Kněž kostel sv. Bartoloměje (Opis z knihy Umělecké památky Čech oddíl Čáslavsko od D.A. Birnbaumové, vydané 1929) Filiální kostel sv.bartoloměje, prvně se uvádí jako farní r.1362. Byl tehdy farním kostelem

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY - PŘEHLED AKCÍ

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY - PŘEHLED AKCÍ R - - běžná hradební zeď radnice MPR - KP 22622/3-2278 Obnova obv.pláště radnice 1995 R Rest. soklu radnice 2000 Rest. ochozu věže radnice 2000 1 - radnice Masarykovo nám. 2262 A/11 2278 MT Obnova radnice

Více

Portfolio fa čvut. Pešková Klára - diplomní projekt 2010/2011. rehabilitace a dostavba areálu tvrze ve Slavkově modul památkvé péče

Portfolio fa čvut. Pešková Klára - diplomní projekt 2010/2011. rehabilitace a dostavba areálu tvrze ve Slavkově modul památkvé péče Portfolio fa čvut Pešková Klára - diplomní projekt 2010/2011 rehabilitace a dostavba areálu tvrze ve Slavkově modul památkvé péče průvodní technická zpráva Identifikační údaje Název stavby : Rehabilitace

Více

SUŠICE. Památek celkem - 68 v MPZ - 60 mimo MPZ - 08

SUŠICE. Památek celkem - 68 v MPZ - 60 mimo MPZ - 08 SUŠICE Památek celkem - 68 v MPZ - 60 mimo MPZ - 08 Sušice I 34658/4-3315 městský dům čp. 4/I, Klostermannova ul., nám. Svobody 1) rohový dům 2) pavlačový dům 3) dvorní dům 4) kočárovna 24945/4-3316 -

Více

OPLOCENÍ SOCHY KRAKONOŠE VE SMETANOVÝCH SADECH

OPLOCENÍ SOCHY KRAKONOŠE VE SMETANOVÝCH SADECH INVESTIČNÍ AKCE MĚSTA HOŘICE V ROCE 2014 SEZNAM AKCÍ 2014 Oplocení sochy Krakonoše ve Smetanových sadech Oprava chodníku Pod Lipou Dětská hřiště Nasvícení Masarykovy věže samostatnosti Oprava chodníku

Více

Investiční příležitost - Opočno

Investiční příležitost - Opočno Objekt bývalého soudu a zámeckého pivovaru v Opočně - č.p. 2 Strana 1 z 9 Objekt č.p. 2 - základní informace součástí objektu jsou bývalá budova soudu a bývalý zámecký pivovar, spolu s areálem opočenského

Více

REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA RODINNÉHO DOMU ÚHOLIČKY. Tibor Csukás, Petr Slepánek květen 2012

REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA RODINNÉHO DOMU ÚHOLIČKY. Tibor Csukás, Petr Slepánek květen 2012 REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA RODINNÉHO DOMU ÚHOLIČKY Obsah identifikační údaje stavby PRŮVODNÍ ZPRÁVA PŮDORYS 1.NP... 1:100 PŮDORYS 2.NP... 1:100 PŘÍČNÝ ŘEZ DOMEM... 1:100 POHLEDY... 1:200 ZÁKRES DO FOTOGRAFIE

Více

Plán zástavby parcely lokalita DOMOV obec Lochovice --------------------------------

Plán zástavby parcely lokalita DOMOV obec Lochovice -------------------------------- Plán zástavby parcely lokalita DOMOV obec Lochovice -------------------------------- Stanovení vybraných technických podmínek pro umístnění a prostorové řešení staveb v areálu výstavby nových rodinných

Více

Malé rekreační zařízení v obci Nejdek, oblast Nový Fojtov, okres Karlovy Vary

Malé rekreační zařízení v obci Nejdek, oblast Nový Fojtov, okres Karlovy Vary Příloha k č.j. VS 72/74/001/2011-50/Všeob/540 Malé rekreační zařízení v obci Nejdek, oblast Nový Fojtov, okres Karlovy Vary základní popis nepotřebného nemovitého majetku státu Pozemky - par. č. 1691/1

Více

VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ V PODSTÁVKOVÉM DOMĚ Liberec, 10.10.2014

VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ V PODSTÁVKOVÉM DOMĚ Liberec, 10.10.2014 VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ V PODSTÁVKOVÉM DOMĚ Liberec, 10.10.2014 Ing. arch. Karel Doubner Zkušenosti z praktických realizací obnovy podstávkových domů Projekt rekonstrukce Komunikace s investorem Spolupráce se

Více

L I B Č A N Y ROMÁNSKÝ KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

L I B Č A N Y ROMÁNSKÝ KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE S-2 S-5 PŘÍLOHA: C / I / 1 ŠIRŠÍ VZTAHY 1 : 250 (A3) TISK: 11. 10. 2011 S-3 S-1 S-4 PŘÍLOHA: C / II / 1 PŮDORYS V ÚROVNI PŘÍZEMÍ PŘÍLOHA: C / II / 2 PŮDORYS V ÚROVNI EMPORY PŘÍLOHA: C / II / 3 PŮDORYS

Více

Příloha č. 3. Specifikace rozsahu zateplení

Příloha č. 3. Specifikace rozsahu zateplení Veřejná zakázka malého rozsahu na zhotovení projektové dokumentace a energetického auditu stavby Realizace úspor energie - SŠ zemědělská a VOŠ Chrudim včetně výkonu autorského dozoru Příloha č. 3 Všechny

Více

1. Provozní areál s pozemky v obci Nové Dvory (k.ú. Chvalín)

1. Provozní areál s pozemky v obci Nové Dvory (k.ú. Chvalín) Ing. Aleš Klaudy, insolvenční správce dlužníka VLK cont s.r.o., identifikační číslo: 250 16 571, se sídlem Chvalín 25, 413 01 Nové Dvory nabízí k prodeji níže specifikované provozní areály: 1. Provozní

Více

MĚSTO LANŠKROUN PROGRAM REGENERACE MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY AKTUALIZACE Č. 3 VE ZNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 A 2 OBDOBÍ 2008-2012 DATUM: ZÁŘÍ 2010

MĚSTO LANŠKROUN PROGRAM REGENERACE MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY AKTUALIZACE Č. 3 VE ZNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 A 2 OBDOBÍ 2008-2012 DATUM: ZÁŘÍ 2010 MĚSTO LANŠKROUN PROGRAM REGENERACE MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY AKTUALIZACE Č. 3 VE ZNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 A 2 OBDOBÍ 2008-2012 DATUM: ZÁŘÍ 2010 Schváleno zastupitelstvem města dne 22.12.2010 Usnesení číslo 139/2010

Více

OBRAZOVÁ PŘÍLOHA. v Brně 1937 1939, interiér, Muzeum města Brna. Reprofoto: Marcela

OBRAZOVÁ PŘÍLOHA. v Brně 1937 1939, interiér, Muzeum města Brna. Reprofoto: Marcela OBRAZOVÁ PŘÍLOHA 1. Otakar Oplatek, fotogalerie Petra Oplatka. Reprofoto: 2. Brno, oddělení územního plánování v padesátých letech na Zemském národním výboře, fotogalerie Petra Oplatka. Reprofoto: 3. Brno,

Více

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce proti průmyslové civilizaci Secesi charakterizuje přesycenost

Více

MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS

MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS Zámek netradiční dispozice tvaru kruhové výseče s renesančním arkádovým nádvořím a věží. Nejhodnotnější interiéry zámku s rokokovými nástěnnými malbami

Více

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

Legenda navrhovaných staveb změna č.1 a aktualizace RP MPZ Chrudim

Legenda navrhovaných staveb změna č.1 a aktualizace RP MPZ Chrudim LEGENDA Legenda navrhovaných staveb změna č.1 a aktualizace RP MPZ Chrudim 1 MASARYKOVO NÁM. - ZÁSTAVBA DVORŮ 2 MASARYKOVO NÁM. - ZÁSTAVBA DVORŮ 3 MASARYKOVO NÁM. - ZÁSTAVBA DVORŮ 4 NÁROŽÍ MASARYKOVO NÁM.,

Více

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Statutární město Hradec Králové 10/2013-12/2014 Kralovehradecký kraj Společnost BAK stavební společnost, a.s. jako vedoucí sdružení se společností RenoArt s.r.o.

Více

Město Jílové Mírové nám. 280

Město Jílové Mírové nám. 280 Město Jílové Mírové nám. 280 407 01 Jílové Jílové, 03.05.2013 Město Jílové zveřejňuje podle 39 odst. 1 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. záměr prodat nemovitosti 1) objekt B.

Více

Kostelec nad Orlicí, Nový zámek Rekonstrukce malovaných šablonových dekorů na stropech sálů č. 114, 115, 116 Spolupráce: Aleš Kacetl 2 3/2015

Kostelec nad Orlicí, Nový zámek Rekonstrukce malovaných šablonových dekorů na stropech sálů č. 114, 115, 116 Spolupráce: Aleš Kacetl 2 3/2015 NÁSTĚNNÉ MALBY Šternberk, bývalý augustiniánský klášter Odkryv a restaurování barokních maleb ve špaletách a v nástropním zrcadle ve 2. nadzemním podlaží 3 4/2015 Hořovice, zámek Zajištění nástropní malby

Více

Renesanční zámek Boskovštejn

Renesanční zámek Boskovštejn Zámek na prodej v České Republice Renesanční zámek Boskovštejn Komplex nemovitostí v obci Boskovštejn nedaleko Znojma se skládá z renesančního zámku, objektu bývalého mlýna s hospodářským stavením, rybníku

Více

Informační memorandum ANGLICKÁ AUKCE A1696. Objekt se smíšeným využitím - Hlinsko Insolvenční řízení Miroslav Vavroušek

Informační memorandum ANGLICKÁ AUKCE A1696. Objekt se smíšeným využitím - Hlinsko Insolvenční řízení Miroslav Vavroušek Informační memorandum ANGLICKÁ AUKCE A1696 Objekt se smíšeným využitím - Hlinsko Insolvenční řízení Miroslav Vavroušek Obsah Důležité informace:... 4 Poloha objektu... 5 Územní plán:... 6 Katastrální mapa...

Více

REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012

REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012 REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PRŮVODNÍ ZPRÁVA NÁZEV STAVBY' ' REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP

Více

Usnesení č. 10/886/1 - Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 14

Usnesení č. 10/886/1 - Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 14 Usnesení č. 10/886/1 - Příloha č. 2 Strana 1 Seznam náhradních projektů schválených k případnému poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci "Programu obnovy kulturních památek a památkově

Více

Obsah složky: 2. Přílohy Seznam příloh: Brownfields Libereckého kraje, Továrna, Dolní Řasnice, krok 2 1

Obsah složky: 2. Přílohy Seznam příloh: Brownfields Libereckého kraje, Továrna, Dolní Řasnice, krok 2 1 Brownfields Libereckého kraje, Továrna, Dolní Řasnice, krok 2 1 Obsah složky: 1. Tabulka zjištěných informací: Identifikace lokality Regionální informace Vazba na ÚPD Vlastnické vztahy Limity a omezení

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 487-325-2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 487-325-2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 487-325-2013 O obvyklé ceně bytové jednotky č. 742/112, která je součástí bytového domu č. p. 740, č. p. 741 a č. p. 742, stojící na pozemku p. č. st. 1203, p. č. st. 1204 a p. č. st.

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA VÝKRESY O.1 SITUACE SOUČASNÝ STAV M 1 : 500 O.3 POHLEDY M 1 : 100 B.1 SITUACE M 1 : 500 A.3 PŮDORYS 2.

PRŮVODNÍ ZPRÁVA VÝKRESY O.1 SITUACE SOUČASNÝ STAV M 1 : 500 O.3 POHLEDY M 1 : 100 B.1 SITUACE M 1 : 500 A.3 PŮDORYS 2. O B S A H PRŮVODNÍ ZPRÁVA VÝKRESY O.1 SITUACE SOUČASNÝ STAV M 1 : 500 O.2 POHLEDY M 1 : 100 O.3 POHLEDY M 1 : 100 A.1 SITUACE M 1 : 500 A.2 PŮDORYS 1. NP M 1 : 200 A.3 PŮDORYS 2. NP M 1 : 200 A.4 PERSPEKTIVY

Více

Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1400. Areál, podlažní plocha 3516 m2, v centru Jihlavy Insolvenční řízení EKON, družstvo

Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1400. Areál, podlažní plocha 3516 m2, v centru Jihlavy Insolvenční řízení EKON, družstvo Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1400 Areál, podlažní plocha 3516 m2, v centru Jihlavy Insolvenční řízení EKON, družstvo Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 4 Poloha areálu... 5 Výměry:...

Více

Brownfields Libereckého kraje, Textilana, Nové Město pod Smrkem 1. Textilana. Název obce, v jejímž KÚ se lokalita nachází:

Brownfields Libereckého kraje, Textilana, Nové Město pod Smrkem 1. Textilana. Název obce, v jejímž KÚ se lokalita nachází: Brownfields Libereckého kraje, Textilana, Nové Město pod Smrkem 1 Název lokality (oficiální, místní nebo identifikační): Textilana Číslo lokality: 510275 Název obce, v jejímž KÚ se lokalita nachází: Nové

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BYTOVÝ DŮM ANTONÍNSKÁ 2, BRNO - MĚSTO

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BYTOVÝ DŮM ANTONÍNSKÁ 2, BRNO - MĚSTO BYTOVÝ DŮM ANTONÍNSKÁ 2, BRNO - MĚSTO INFORMAČNÍ MEMORANDUM PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI Nemovitost Antonínská 2, Brno je bytový dům v městské zástavbě nacházející se v lukrativní

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

1. Svinkův obrázek (na cestě vpravo směr Dašov) 2. Kříž Suchnů (vlevo za obcí směr Želetava) 3. Boží muka (u rybníka U sv.jana)

1. Svinkův obrázek (na cestě vpravo směr Dašov) 2. Kříž Suchnů (vlevo za obcí směr Želetava) 3. Boží muka (u rybníka U sv.jana) 1. Svinkův obrázek (na cestě vpravo směr Dašov) byl postaven v místě, kde ve válce v r.1942 byl pan Svinka německými vojáky zastřelen. Obrázek je na dřevěném sloupu a nechala ho zhotovit manželka p.svinky.

Více

STUDIE RODINNÝCH DOMŮ A ZÁZEMÍ CHOLUPICE, K DÝMAČI

STUDIE RODINNÝCH DOMŮ A ZÁZEMÍ CHOLUPICE, K DÝMAČI STUDIE RODINNÝCH DOMŮ A ZÁZEMÍ CHOLUPICE, K DÝMAČI Investor: Ing. Jan Průcha (zástupce společenství investorů) CS architects Ing. Petra Brzobohatá (petra.brzobohata@centrum.cz; 00420 604 723 762) Ing.

Více

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT Praha, 11. června Dlouho očekávaná rekonstrukce fasády historické budovy Národního divadla právě začíná. Náročné opravy budou probíhat až do konce roku 2015, ale chod

Více

Semestrální práce urbanismus 1 FA ČVUT 2011 kompoziční rozbor Vinohrad. Kateřina Tomášková Anežka Talacková

Semestrální práce urbanismus 1 FA ČVUT 2011 kompoziční rozbor Vinohrad. Kateřina Tomášková Anežka Talacková Semestrální práce urbanismus 1 FA ČVUT 2011 kompoziční rozbor Vinohrad Kateřina Tomášková Anežka Talacková - Dva základní druhy zástavby bloková a solitérní - Centrum je Náměstí Jiřího z Poděbrad s kostelem

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny)

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 4 Upozornění... 5 Poloha areálu... 6 Výměry:... 7 Územní

Více

DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE. Autor: Bc. Robert Hubička

DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE. Autor: Bc. Robert Hubička DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE Autor: Bc. Robert Hubička Vedoucí diplomího projektu: Doc. Ing. arch. Miroslav Cikán Asistent: Mgr. Art. Peter Búš FA ČVUT, 15127 ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I zima

Více

A. Seznam nemovitých památek na území města Liberec dle databáze Národního památkového ústavu

A. Seznam nemovitých památek na území města Liberec dle databáze Národního památkového ústavu A. Seznam nemovitých památek na území města Liberec dle databáze Národního památkového ústavu Část obce čp. Památka Ulice,nám./umístění č.or. Liberec XVII-Kateřinky Liberec XXXI-Krásná Studánka socha krucifix

Více

Investor: Praha 6 169 02. Popis objektu:

Investor: Praha 6 169 02. Popis objektu: Zadávací dokumentace "Adaptace prostor na zaměstnaneckou mateřskou školu" pro zhotovení projektové dokumentace ÚVN Praha 2014 Investor: Ústřední vojenská nemocnice Vojenské nemocnice 1200 Praha 6 169 02

Více

ARCHITEKTONICKÁ STUDIE

ARCHITEKTONICKÁ STUDIE RODINNÝ DŮM - VČELNÁ RODINNÝ DŮM Projektant: Místo stavby: Plocha pozemku: Zastav. plocha domu: Zas. plocha garáže: Obestavěný pr. domu: Zpevněné plochy: Ing. arch. Jan Klein Ing. arch. Jakub Pubal p.č.

Více

AUKČNÍ KARTA. OSTRAVICA TEXTILIA, Ostrava, ul. 28.října 284/58. Označení vyhlašovatele a poskytovatele

AUKČNÍ KARTA. OSTRAVICA TEXTILIA, Ostrava, ul. 28.října 284/58. Označení vyhlašovatele a poskytovatele AUKČNÍ KARTA OSTRAVICA TEXTILIA, Ostrava, ul. 28.října 284/58 Označení vyhlašovatele a poskytovatele Vyhlašovatel: Poskytovatel: AMÁDEUS REAL, a.s. se sídlem Praha 1, Dlouhá 13, PSČ 116 78 IČ: 272 41 131

Více

List1. Hradec nad Svitavou. 50.000.000,- Kč. Dotace a dofinancování obce Hradec nad Svitavou

List1. Hradec nad Svitavou. 50.000.000,- Kč. Dotace a dofinancování obce Hradec nad Svitavou Program rozvoje venkova obce Územní plán obce Název akce Obnova vodovodu II. etapa Předpokládaná realizace 2015 2016 50.000.000,- Kč Dotace a dofinancování obce Předpokládá se vybudování II. etapy vodovodu

Více

Zámek čp. 26 v Hošťálkovech. Seminář Zámky, na které stát zapomněl 30.-31.7.2015, Slezské Rudoltice

Zámek čp. 26 v Hošťálkovech. Seminář Zámky, na které stát zapomněl 30.-31.7.2015, Slezské Rudoltice Zámek čp. 26 v Hošťálkovech Seminář Zámky, na které stát zapomněl 30.-31.7.2015, Slezské Rudoltice Hošťálkovy Letecký snímek areálu zámku V celém okrese Bruntál unikátně dochovaný zámek Hošťálkovy čp.

Více

Revitalizace objektu Obchodního centra společnosti Kubík a.s. v Moravské Třebové 19.6.2015. Jiří Bíza. Tomáš Novotný. Iva Kolajová

Revitalizace objektu Obchodního centra společnosti Kubík a.s. v Moravské Třebové 19.6.2015. Jiří Bíza. Tomáš Novotný. Iva Kolajová Revitalizace objektu Obchodního centra společnosti Kubík a.s. v Moravské Třebové 19.6.2015 Jiří Bíza Tomáš Novotný Iva Kolajová Revitalizace objektu Obchodního centra společnosti Kubík a.s. v Moravské

Více

Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník. Datum tvorby Srpen 13 Anotace. Zdroje

Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník. Datum tvorby Srpen 13 Anotace. Zdroje Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_375_VES_15 Mgr. Jana Nachmilnerová Veřejná

Více

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace Pracovní list k exkurzi Královská cesta + fotodokumentace Čp 07/04 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1363. Výrobní areál s administrativním zázemím UP 3165 m 2, pozemky 4505 m 2 Zákupy, okr.

Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1363. Výrobní areál s administrativním zázemím UP 3165 m 2, pozemky 4505 m 2 Zákupy, okr. Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1363 Výrobní areál s administrativním zázemím UP 3165 m 2, pozemky 4505 m 2 Zákupy, okr. Česká Lípa Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 4 Poloha areálu...

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA A FOTODOKUMENTACE

TECHNICKÁ ZPRÁVA A FOTODOKUMENTACE TECHNICKÁ ZPRÁVA A OBSAH: 1. Účel objektu...2 2. Architektonické a dispoziční řešení...2 3. Kapacita, podlahová plocha...2 4. Stavebně technické a konstrukční řešení...2 5. Zhodnocení stávajícího stavu

Více

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola Objednatel: Zhotovitel: Projekt Obec Psáry Pražská 137 252 44 Psáry HW PROJEKT s r.o. Pod Lázní 2 140 00 Praha 4 IČO 241580 tel.

Více

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE (Zásobník projektů pro období 2008-2015) : MĚSTYS CERHENICE Zpracoval: PhDr. Marek Semerád starosta městyse Schválil: Zastupitelstvo městyse Cerhenice, dne 30.

Více

Veřejná dražba dobrovolná A1758

Veřejná dražba dobrovolná A1758 Informační memorandum Veřejná dražba dobrovolná A1758 Dům na náměstí s obchodními prostory Česká Lípa Podlahová plocha budovy 246 m 2 Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 4 Poloha objektu...

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_36_OK_1.01 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Tématický celek Ing. Zdenka

Více

Park Háječek (historická rešerše vypracoval Magistrát města České Budějovice, odbor památkové péče, Ing. Miroslav Fink)

Park Háječek (historická rešerše vypracoval Magistrát města České Budějovice, odbor památkové péče, Ing. Miroslav Fink) Park Háječek (historická rešerše vypracoval Magistrát města České Budějovice, odbor památkové péče, Ing. Miroslav Fink) Původně se v místě dnešního parku Háječek a Krumlovských alejí rozprostíral Krumlovský

Více

Číslo Název prvku Popis prvku Kusů Rozměry Datace fotografie Číslo obrázku

Číslo Název prvku Popis prvku Kusů Rozměry Datace fotografie Číslo obrázku Název Popis Kusů Rozměry Datace fotografie obrázku 1 Dřevěná vnitřní stěna 1 viz.obrázek Období Foto 1 Vnitřní dřevěná stěna plně prosklená, č.1/1,1/2,1/3. s dveřmi dvoukřídlovými otevíravými a pevným

Více

+420 224 217 217 Knight Frank, Budova Diamant, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com. Na Podkově č.p. 6, Bystré u Poličky

+420 224 217 217 Knight Frank, Budova Diamant, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com. Na Podkově č.p. 6, Bystré u Poličky INFORMAČNÍ MEMORANDUM Na Podkově č.p. 6, Bystré u Poličky Předmětem prodeje je spoluvlastnický podíl Zpětný pronájem ATM České spořitelny, a.s. Roční výnos z pronájmu činí přibližně 140 tis. Kč Kancelářské

Více

2X9bytové domy v Polici nad Metují. David Chmelař

2X9bytové domy v Polici nad Metují. David Chmelař 1 2X9bytové domy v Polici nad Metují 2X9bytové domy v Polici nad Metují David Chmelař 2 2X9bytové domy v Polici nad Metují / Kontext okolní krajiny Zadání Dva totožné objekty s devíti malometrážními (startovními)

Více

Provozovny: Vzdálenost od centra Prahy 35 km. Vzdálenost Lán od Kladna je 14 km, od Slaného 16 km, od Rakovníka 19 km. Praha

Provozovny: Vzdálenost od centra Prahy 35 km. Vzdálenost Lán od Kladna je 14 km, od Slaného 16 km, od Rakovníka 19 km. Praha Provozovny: Praha Pasáž Jiřího Grossmanna Politických vězňů 14/915 Praha 1 110 00 Tel: 224 233 649 Fax: 224 233 650 Mobil: 602 362 222 E-mail: info@stavin.cz praha@stavin.cz Kladno Dr. Steinera 34 Kladno

Více

identifikace stavby: Zpevněné plochy před Klubem AERO č.p. 305 v Odolené Vodě

identifikace stavby: Zpevněné plochy před Klubem AERO č.p. 305 v Odolené Vodě A. Průvodní zpráva a) identifikační údaje identifikace stavby: Zpevněné plochy před Klubem AERO č.p. 305 v Odolené Vodě stavebník: Městský úřad Odolena Voda, Dolní náměstí 14, Odolena Voda, 250 70 projektant:

Více

List1. Hradec nad Svitavou. 50.000.000,- Kč. Dotace a dofinancování obce Hradec nad Svitavou

List1. Hradec nad Svitavou. 50.000.000,- Kč. Dotace a dofinancování obce Hradec nad Svitavou Název akce Obnova vodovodu II. etapa Předpokládaná realizace 2015 2016 50.000.000,- Kč Dotace a dofinancování obce Předpokládá se vybudování II. etapy vodovodu od OÚ až na spodní konec obce. Stránka 1

Více

STUDIE ZASTAVITELNOSTI CENTRA OBCE

STUDIE ZASTAVITELNOSTI CENTRA OBCE nuance - architektonická dílna STUDIE ZASTAVITELNOSTI CENTRA OBCE Studie využití lokality v okolí obecního úřadu a základní školy v Dolních Domaslavicích. Hlavní seznam příloh: A B C D E identifikační

Více

Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších

Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších PRAHA Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších organizací a firem. Sídlí zde prezident republiky, vláda,

Více

J. Škabrada, Z. Syrová, J. Syrový: Nové poznatky o nejstarších vesnických domech na Vysočině

J. Škabrada, Z. Syrová, J. Syrový: Nové poznatky o nejstarších vesnických domech na Vysočině J. Škabrada, Z. Syrová, J. Syrový: Nové poznatky o nejstarších vesnických domech na Vysočině grantový projekt SOVAMM / MK ČK 1999-2002: Litomyšlsko - Vysokomýtsko - soupis stávajích archit. a urbanist.

Více

Zjištění ceny obvyklé. Pozemek vedený ve zjednodušené evidenci parc.č. 149

Zjištění ceny obvyklé. Pozemek vedený ve zjednodušené evidenci parc.č. 149 Zjištění ceny obvyklé Předmět ocenění: Rodinný dům č.p. 128 na pozemku parc.č. st. 158 a pozemky parc.č. st. 158 a 572/1 včetně součástí a příslušenství nemovitého charakteru k.ú. Černčín, obec Bučovice,

Více

ATELIER KOHOUT - JIRAN - TICHÝ

ATELIER KOHOUT - JIRAN - TICHÝ Ústav urbanismu č. 519 Vedoucí ústavu: ing. arch. Jan Jehlík ATELIER KOHOUT - JIRAN - TICHÝ Ing. arch. Michal Kohout, ing. arch. Zdeněk Jiran, ing. arch. David Tichý Ph.D. Zimní semestr 2007 / 2008 VYPSANÉ

Více

Informační memorandum. Nám. T. G. Masaryka 3 Dvůr Králové nad Labem okr. Trutnov

Informační memorandum. Nám. T. G. Masaryka 3 Dvůr Králové nad Labem okr. Trutnov Informační memorandum Nám. T. G. Masaryka 3 Dvůr Králové nad Labem okr. Trutnov Předmět prodeje NÁZEV: LOKALITA: LIST VLASTNICTVÍ: BUDOVA: POZEMKY: PODLAŽÍ: ZPĚTNÝ NÁJEM: NÁJEMNÍ SMLOUVY: OSTATNÍ: VYBAVENÍ:

Více

Veřejná dražba dobrovolná A1599

Veřejná dražba dobrovolná A1599 Informační memorandum Veřejná dražba dobrovolná A1599 Objekt bývalé ozdravovny a ZŠ Pec pod Sněžkou plocha pozemku767 m 2, plocha budovy 500 m 2 Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 4 Poloha

Více

uhelný důl hlubinný, z toho jen: dědičná a těžní štola Hernych - ústí s portálem a štoly o hrob - náhrobky Johanna a Gustava

uhelný důl hlubinný, z toho jen: dědičná a těžní štola Hernych - ústí s portálem a štoly o hrob - náhrobky Johanna a Gustava 11318 / 4-5077 P Arnoltov Arnoltov čp.52 zájezdní hostinec Spiegel při silnici na rozcestí k Arnoltovu 15037 / 4-570 S Boučí Boučí tvrz - tvrziště, archeologické stopy při domě čp. 57 31672 / 4-562 S Březová

Více

Právní forma žadatele. Poskytnutý

Právní forma žadatele. Poskytnutý Číslo projektu Objekt, na jehož opravu je žádáno Název projektu Žadatel Právní forma žadatele Poskytnutý příspěvek okres Rozhodnutí Rady KK/Zastupitelstva KK 71 Horní Hrad, zámek Obnova sněmovních sálů

Více

statutární město Frýdek-Místek (z větší části) vlastníkem části pozemků je Slezan Frýdek - Místek a. s.

statutární město Frýdek-Místek (z větší části) vlastníkem části pozemků je Slezan Frýdek - Místek a. s. 11. Park U nádraží Mezi ulicí Těšínskou a nádraţím vznikl textilní podnik Filipa Landsbergera, kterému patřily i pozemky aţ k silnici vedoucí před nádraţní budovu. Na fotografiích hotelu Škrábal (později

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449 Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449 Administrativní objekt se skladovým zázemím a přípravnou BRTNICE okr. Jihlava, kraj Vysočina Insolvenční řízení SOLAR NET s.r.o. Obsah Stručný popis:... 3 Důležité

Více

České dráhy, a.s. Nábřeží L. Svobody 1222 110 15 Praha 1

České dráhy, a.s. Nábřeží L. Svobody 1222 110 15 Praha 1 České dráhy, a.s. Nábřeží L. Svobody 1222 110 15 Praha 1 Zapsány v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B., vložka 8039 IČ: 70994226 DIČ: CZ70994226 oznamují prodej níže uvedených nemovitostí

Více

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM)

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) - 1 - Projektový list 1. Název projektu A - Zateplení ZŠ Šrámkova 2. Předkladatel projektu Statutární město Opava 3. Název OP oblasti

Více

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR projekt GML Brno Docens DUM č. 17 v sadě 21. Ze-3 Kraje ČR Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 05.03.2014 Ročník: 3. ročníky Anotace DUMu: Kraje České republiky, památky UNESCO v krajích ČR Materiály jsou určeny

Více

Obsah složky: 2. Přílohy Seznam příloh: Brownfields Libereckého kraje, Městské lázně, Jablonec nad Nisou, krok 2 1

Obsah složky: 2. Přílohy Seznam příloh: Brownfields Libereckého kraje, Městské lázně, Jablonec nad Nisou, krok 2 1 Brownfields Libereckého kraje, Městské lázně, Jabloc nad Nisou, krok 2 1 Obsah složky: 1. Tabulka zjištěných informací: Identifikace lokality Regionální informace Vazba na ÚPD Vlastnické vztahy Limity

Více

Břeclav - Národních hrdinů 3127/7. +420 224 217 217 Knight Frank, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Břeclav - Národních hrdinů 3127/7. +420 224 217 217 Knight Frank, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Břeclav - Národních hrdinů 3127/7 Reprezentativní administrativní budova v centru Břeclavi Celková výměra podlahových ploch cca 6 200 m² Garážové stání až pro 3 osobní automobily

Více

Tab. 6. Veduta města Kroměříž se zámkem a Podzámeckou zahradou, detail. Detail Tab. 5., výřez; stavba v místě zahradníkova domu.

Tab. 6. Veduta města Kroměříž se zámkem a Podzámeckou zahradou, detail. Detail Tab. 5., výřez; stavba v místě zahradníkova domu. Seznam příloh Tab. 1. Celkový pohled na Libosad Justus van den Nypoort podle předlohy G. M. Vischera, Celkový pohled na Libosad, výřez s pohledem na město, zámek a Podzámeckou zahradu, 1691. In: Zatloukal,

Více

strana 1 Popis č. 3772/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice

strana 1 Popis č. 3772/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice strana 1 Popis č. 3772/2013 o ceně nemovitostí rodinný dům č.p. 50 na pozemku parc.č. 499 a pozemky parc.č. 63, 495, 496/2, 499 a 500 včetně věcného břemene, součástí a příslušenství; budova a pozemky

Více

Pasport nemovitosti. Číslo pasportu: 001/2013. Objednatel: dumkv.cz. Adresa nemovitosti: Karlovy Vary. Strana 1 (celkem 11)

Pasport nemovitosti. Číslo pasportu: 001/2013. Objednatel: dumkv.cz. Adresa nemovitosti: Karlovy Vary. Strana 1 (celkem 11) Strana 1 (celkem 11) Pasport nemovitosti. Číslo pasportu: 001/2013 Objednatel: dumkv.cz Adresa nemovitosti: Karlovy Vary Strana 2 (celkem 11) Popis nemovitosti. Hodnocená nemovitost je dvoupatrový podsklepený

Více

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST Úvod Pražský hrad Obrazová příloha k článku na str. 25 : ZA STAROU PRAHU : 4. Trojlodní krypta sv. Kosmy a Damiána s dochovanými částmi

Více

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ - EHD 2010 - www.ehd.cz PAMÁTKY V KRÁLOVEHRADECKÉM KRAJI MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVRENO POPIS PAMÁTKY

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ - EHD 2010 - www.ehd.cz PAMÁTKY V KRÁLOVEHRADECKÉM KRAJI MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVRENO POPIS PAMÁTKY DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ - EHD 2010 - www.ehd.cz PAMÁTKY V KRÁLOVEHRADECKÉM KRAJI MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVRENO POPIS PAMÁTKY Hrad Vízmburk je poprvé zmíněn k roku 1279, kdy ho vlastnil Tas

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY AKTUALIZACE Č.1

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY AKTUALIZACE Č.1 ČESKÝ TĚŠÍN ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY AKTUALIZACE Č.1 Urbanistické, architektonické, kulturní a krajinářské hodnoty území pro správní obvod obce s rozšířenou působností města Český Těšín Zhotovitel: Mgr.

Více

REVITALIZACE HISTORICKÉHO JÁDRA MĚSTA SLANÝ

REVITALIZACE HISTORICKÉHO JÁDRA MĚSTA SLANÝ REVITALIZACE HISTORICKÉHO JÁDRA MĚSTA SLANÝ 8 NÁVRH ÚPRAV ULIC LÁZEŇSKÉ, PALACKÉHO,NA HRADBÁCH, VELVARSKÉ, HAVÍŘSKÉ, U BRODU (ARCHITEKTONICKÁ STUDIE) Sýkora a kolektiv únor 2008 REVITALIZACE HISTORICKÉHO

Více

Kulturní dědictví Hmotné kulturní dědictví UNESCO v ČR

Kulturní dědictví Hmotné kulturní dědictví UNESCO v ČR 06. 02. 2012, Brno Připravil: PhDr. Jitka Brešová, CSc. Tento projekt byl podpořen finančními prostředky z EU Kulturní dědictví Hmotné kulturní dědictví UNESCO v ČR Tato prezentace vznikla jako výstup

Více

Atelier GNS s.r.o. OBECNÍ DŮM MOUTNICE. architektonická studie. autor: Ing. arch. Martin Navrkal, Ph.D.

Atelier GNS s.r.o. OBECNÍ DŮM MOUTNICE. architektonická studie. autor: Ing. arch. Martin Navrkal, Ph.D. Atelier GNS s.r.o. OBECNÍ DŮM MOUTNICE architektonická studie autor: Ing. arch. Martin Navrkal, Ph.D. 10/2012 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE investor: autor: OBECNÍ DŮM MOUTNICE architektonická studie Obec Moutnice,

Více

PRAKTICKÉ PŘÍKLADY ENERGETICKY ÚSPORNÝCH STAVEB

PRAKTICKÉ PŘÍKLADY ENERGETICKY ÚSPORNÝCH STAVEB VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ARCHITEKTURY PRAKTICKÉ PŘÍKLADY ENERGETICKY ÚSPORNÝCH STAVEB MEZINÁRODNÍ KONFERENCE ZLÍNTHERM 2014 SPORTOVNÍ HALA EURONICS U STADIONU 4286 ZLÍN 28. BŘEZNA 2014 JOSEF

Více

MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY

MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY Chrast, Náměstí 1 Kostel Nejsvětější Trojice 14.09.2008 10.00-12.00 hod. Chrast, Podlažice Kostel sv. Markéty 14.09.2008 10.00-12.00 hod. Chrast,

Více

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Ondřej Machač

Více

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko.

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko. 1 Obsah programu Obsahem programu je pokračovat v práci našich předchůdců, prohlubovat a zefektivňovat výkon samosprávy ve všech oblastech kulturního, společenského a hospodářsko-ekonomického života v

Více

Cesta napříč regionem

Cesta napříč regionem Autor: Mgr. Marcela Langerová Karty míst Moravskotřebovska a jevíčska 1 Třebařov První písemná zmínka je z roku 1267. Kostel Nejsvětější Trojice Boží muka Sousoší Nejsvětější Trojice http://www.trebarov.cz/images/morfeoshow/

Více

Historický atlas měst České republiky, svazek č. 27 Sušice

Historický atlas měst České republiky, svazek č. 27 Sušice Historický atlas měst České republiky, svazek č. 27 Sušice Seznam map a ilustrací Obálka Obr. č. 1: Znak města Sušice k roku 2014 Obr. č. 2: Sušice od západu, 1822 Textové listy Obr. č. 3: Velká pečeť

Více

INVESTIČNÍ ZÁMĚR IGRA CITY MNICHOVICE Pražská ulice

INVESTIČNÍ ZÁMĚR IGRA CITY MNICHOVICE Pražská ulice INVESTIČNÍ ZÁMĚR IGRA CITY MNICHOVICE Pražská ulice Poskytovatel řešení: Nad Rokoskou 2361/2a Praha 8, PSČ 182 00 IČO: 61509001 DIČ: CZ61509001 Zpracovali: Ing. Arch. Pavla Zimová Jan Rod, autorizovaný

Více