Neobnovitelné a obnovitelné zdroje pro rozvoj civilizace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Neobnovitelné a obnovitelné zdroje pro rozvoj civilizace"

Transkript

1 Jméno autora Název práce Anotace práce Lucie Dolníčková Neobnovitelné a obnovitelné zdroje pro rozvoj civilizace V práci autorka nejprve stručně hovoří o obnovitelných zdrojích energie (energie vodní, větrná, sluneční a z biomasy) a obecně o obnovitelných zdrojích. Dále se věnuje neobnovitelným zdrojům energie (uhlí a jaderná energie) a obecně hovoří o neobnovitelných zdrojích kovech. U jednotlivých zdrojů energie hlavně vystihuje jejich výhody a nevýhody. V závěru se zamýšlí nad budoucím vývojem, nastiňuje dobu vyčerpání neobnovitelných zdrojů a hledá řešení v obnovitelných zdrojích.

2 UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ Fakulta informatiky a managementu Ekologie NEOBNOVITELNÉ A OBNOVITELNÉ ZDROJE PRO ROZVOJ CIVILIZACE Autor: Lucie Dolníčková Zpracováno:

3 Obsah Obnovitelné zdroje energie... 4 Energie z vody... 4 Energie z větru... 4 Energie ze slunečního záření... 5 Biomasa... 6 Další obnovitelné zdroje... 7 Voda... 7 Půda... 7 Lesy... 7 Neobnovitelné zdroje energie... 9 Uhlí... 9 Jaderná energie... 9 Další neobnovitelné zdroje Kovy...11 Měď...11 Stříbro...11 Zlato...12 Shrnutí závěrů práce Závěr Zdroje použité literatury Seznam obrázků Přílohy Mapa vodních elektráren v České republice...18 Mapa malých vodních elektráren v České republice...18 Mapa větrných elektráren v České republice...19 Mapa slunečních elektráren v České republice...19 Mapa tepelných elektráren v České republice...20 Mapa jaderných elektráren v České republice

4 Obnovitelné zdroje energie Podle ustanovení 7 odst. 2 zákona č. 17/1992 Sb., zákona o životním prostředí v platném znění se obnovitelné zdroje definují takto: Obnovitelné přírodní zdroje mají schopnost se při postupném spotřebovávání částečně nebo úplně obnovovat, a to samy nebo za přispění člověka. 1 Obnovitelné zdroje energie je označení některých přístupných zdrojů energie na Zemi. V podmínkách České republiky jsou čerpány ve formách energie vody, větru, slunečního záření a biomasy. Mezi další se řadí například geotermální energie, energie přílivu nebo vlnobití, skládkový plyn, bioplyn a další. 2 Energie z vody Z obnovitelných zdrojů jsou v současné době vodní elektrárny dominantním zdrojem energie v České republice. Pohotově reagují na okamžitou potřebu energie. Jejich výhodou je, že nezatěžují životní prostředí a jsou relativně levným zdrojem elektrické energie. Elektrárny jsou různého typu, od přečerpávacích přes velké až k malým. Přečerpávací elektrárny v České republice jsou Dlouhé Stráně, Dalešice a Štěchovice. Mezi velké patří například Lipno, Orlík, Kamýk nebo Slapy. Malé elektrárny najdeme například v Pastvinách, Hracholuskách, Přelouči nebo Veselí nad Moravou. 3 Celkově najdeme v naší republice nejvíce malých elektráren. Výhodou vodních elektráren je to, že neznečišťují ovzduší, nedevastují krajinu a povrchové či podzemní vody těžbou a dopravou paliv a surovin, je nezávislá na dovozu surovin, je vysoce bezpečná. Nevýhodou je vysoká Obrázek 1 Přečerpávací elektrárna Dlouhé Stráně pořizovací cena a čas výstavby, nutnost zatopení velkého území a závislost na stabilním průtoku vody. 4 Energie z větru Větrné elektrárny se nacházejí na více než padesáti lokalitách naší republiky. Mají šanci stát se jedním ze zdrojů, který bude nahrazovat kapacitu z uhelných elektráren. Samy však velké zdroje nikdy nemohou nahradit. Elektrárny neprodukují tuhé ani plynné emise a nezatěžují okolí odpady. Ke svému provozu nepotřebují ani vodu. 1 Zákon o životním prostředí. [online]. [cit ]. URL: <zakony-online.cz/?s40&q40=all> 2 ČEZ, a. s. Obnovitelné zdroje energie. [online]. [cit ]. URL: < 3 Vodní elektrárny v ČR. [online]. [cit ]. URL: < 4 Obnovitelné zdroje. [online]. [cit ]. URL: < 4

5 Česká republika nemá pro využití energie větru tak dobré podmínky jako jiné evropské státy. Nejlepší předpoklady pro větrnou energii má v České republice oblast severních Čech a severní Moravy, dále jižní Morava a západní Čechy. 5 Nejméně vhodné jsou jižní Čechy. V Evropě mají největší potenciál elektrárny hlavně v Německu, Španělsku a Dánsku. 6 Výhodou je, že nejsou produkovány žádné škodlivé emise. Obrázek 2 Větrná elektrárna Nevýhodou je, že při stavbě elektrárny o vyšších výkonech je nutné vynaložit poměrně vysoké investiční náklady, je to nestabilní zdroj, návratnost vložených finančních prostředků je závislá na využití vyrobené elektrické energie. 7 Energie ze slunečního záření Téměř veškerá energie na Zemi pochází ze Slunce. Získávání energie ze slunečního záření je z hlediska životního prostředí nejšetrnějším způsobem její výroby. Technologie slunečních elektráren má vysoký růstový potenciál a vyspělé státy s ní do budoucna počítají. Roční nárůst solárních panelů se pohybuje okolo 35 %. V České republice jsou poskytování 30% dotace na instalaci solárních panelů pro soukromé i právnické osoby. 8 Výhodou jsou nízké provozní náklady (sluneční energie je zdarma), vysoká životnost zařízení (15 20 let), nevznikají žádné emise, hluk, provoz je bez nutnosti stálé obsluhy. Nevýhodou je, že energii nelze využít jako samostatný zdroj v případech, kdy je slunečního záření nedostatek (dodávku energie je nutné kombinovat s jinými zdroji energie), dále jsou nutné velké investiční náklady. Obrázek 3 Solární elektrárna 5 ČEZ, a. s. Informace o větrné energetice. [online]. [cit ]. URL: < 6 Větrné elektrárny. [online]. [cit ]. URL: < 7 Obnovitelné zdroje. [online]. [cit ]. URL: < 8 Sluneční elektrárny (solární energie). [online]. [cit ]. URL: < 5

6 Biomasa Pojmem biomasa se označuje hmota organického původu, rostlinného i živočišného. Konkrétně se jedná o dřevní odpad, slámu, zemědělské zbytky nebo exkrementy užitkových zvířat. Rozlišujeme suchou (dřevo) a mokrou (exkrementy) biomasu. 9 V podmínkách České republiky je biomasa velmi perspektivním obnovitelným zdrojem energie. Biomasa se ve velkém Obrázek 4 Dřevní štěpka spaluje v klasických elektrárnách spolu s uhlím. Kotle často dokážou spálit i méně kvalitní biomasu. V kotlích pro rodinné domy se palivo nejprve zplyňuje, teprve pak se plyn spaluje. Nejčastěji se v kotlích spaluje dřevo a pilinové brikety v kombinaci s dřevní štěpkou a dřevním odpadem. 10 Výhodou biomasy je poměrně nízká cena, využití odpadu, uzavřený cyklus CO 2 a využití půdy nevhodné pro pěstování potravinářských plodin. Nevýhodou je nižší výhřevnost, potřeba skladovacích prostor, velký vliv vlhkosti na spalovací procesy a složitější manipulace v porovnání s elektřinou a plynem. 11 Obrázek 5 Uzavřený cyklus CO 2 9 ČERMÁKOVÁ, Martina. Co je biomasa a jak se s ní topí. [online]. [cit ]. URL: <hobby.idnes.cz/coje-biomasa-a-jak-se-s-ni-topi-manual-nejen-pro-katerinu-jacques-pww-/hobbydomov.asp?c=a090407_171941_hobby-domov_mce> 10 Výroba energie z biomasy. [online]. [cit ]. URL: < 11 Obnovitelné zdroje. [online]. [cit ]. URL: < 6

7 Další obnovitelné zdroje Voda Každý člověk denně spotřebuje velké množství vody. Každý se musí sprchovat, mýt si ruce, prát prádlo, uvařit si čaj, uvařit oběd a po něm umýt nádobí. Množství vody, které člověk vypije je zanedbatelné. Voda je drahocenná surovina, která nelze ničím nahradit. Zásoby vody jsou vyčerpatelné, proto je důležité, aby vodní zdroje zůstaly zachovány. Zásoby vody těžíme především z oceánů. V těch se nachází až 96 % veškeré vody. Zbylé 4 % se nachází na zemském povrchu. Sladká voda na povrchu je relativně vzácná. Od roku 1970 se zásoby vody rapidně snížily. Tento stav bude i nadále pokračovat. Podle zpráv o stavu světových zásob vody OSN varuje, že za pár let Obrázek 6 Voda budeme mít k dispozici až o třetinu méně vody. V roce 2050 by mohli mít lidé veliké problémy se zásobováním vodou. 12 Půda Půda patří mezi základní zdroje života na Zemi. Je to obnovitelný a zdánlivě nevyčerpatelný zdroj. Ale díky činnosti člověka podléhá rychlé zkáze. Je to díky tomu, že negativní činnost člověka na půdu je rychlejší, než její tvorba nové půdy. Ta totiž probíhá velice pomalu. Jeden centimetr půdy vzniká přibližně sto let. Obrázek 7 Půda Mezi hlavní ohrožení půdy patří nadměrné hnojení minerálními hnojivy, ničení půdy různými pesticidy a jinými kontaminanty, eroze nebo salinizace (zasolení) půdy. 13 Lesy Les má schopnost přirozené obnovy. Avšak tento proces trvá velice dlouho. V současné době pokrývají lesy asi 30 % povrchu Země. Pro život na Zemi mají veliký význam. Při vytváření klimatu produkují kyslík a naopak pohlcují oxid uhličitý. Lidé je využívají jako zdroj cenné suroviny dřeva. Většina se používá jako palivo, další část ve stavebnictví, nábytkářském průmyslu nebo k výrobě papíru. 12 DAŇKOVÁ, Šárka. Světové zásoby vody se tenčí. [online]. [cit ]. URL: < 13 Vlivy člověka na půdu. [online]. [cit ]. URL: < 7

8 V současné době se využívá i odpad, který ze dřeva zbyde. Využívá se jako suchá biomasa, kterou lze spalovat. Konkrétněji jsem ji popsala výše. Chtěla bych ještě zmínit deštné pralesy. Kácení deštných tropických pralesů je podle mého názoru veliký problém. Dochází k němu již několik století, ale nikdy nedosáhlo takové intenzity jako v současné době. Pokud by se v kácení pokračovalo i nadále tímto tempem, za sto let by pralesy zmizely z povrchu Země. Lidé kácí pralesy z několika důvodů. Jedním z nich je snaha získat nové plochy pro pěstování plodin a pastvu dobytka, dále je to těžba mnohdy velice vzácného dřeva. 14 Často se stává, že se člověk potřebuje dostat k určitému stromu a kvůli tomu jednomu stromu musí skácet další. Proto se nedivím, že kácení postupuje tak intenzivně. Nehledě na to, že ke kácení jsou potřebné stroje, které zase ničí půdu. Obrázek 8 Les 14 Monitorování lesních ekosystémů. [online]. [cit ]. URL: < 8

9 Neobnovitelné zdroje energie Podle ustanovení 7 odst. 2 zákona č. 17/1992 Sb., zákona o životním prostředí v platném znění se neobnovitelné zdroje definují takto: Neobnovitelné přírodní zdroje spotřebováváním zanikají. 15 Za neobnovitelný zdroj je považován takový zdroj, k jehož vyčerpání dojde v horizontu maximálně stovek let. Jeho případné obnovení by trvalo mnohem déle. Příklady neobnovitelných zdrojů jsou především fosilní paliva jako ropa, uhlí a zemní plyn. Dále sem patří rašeliny a jaderná energie. 16 Uhlí Uhlí se získává se dolováním z povrchových nebo hlubinných dolů a používá se jako palivo. Celková produkce hnědého uhlí v České republice je asi 45 miliónů tun. Uhelné elektrárny jsou největšími znečišťovateli ovzduší v produkci CO 2. Většina z nich spaluje hnědé uhlí z dolů v severních a severozápadních Čechách. 17 Tepelné elektrárny se v České republice nacházejí například ve Prunéřově, Počeradech, Chvaleticích nebo Dětmarovicích. V současné době se z uhlí vyrábí více než 44 % energie. V Evropě je to jedna třetina. 18 Výhodou je vyšší hospodárnost. Nevýhodou je obrovská spotřeba paliva, produkce velkého objemu škodlivých emisí, např. oxidy dusíku, oxid siřičitý, prachové částice, oxid uhličitý. 19 Obrázek 9 Tepelná elektrárna Chvaletice Jaderná energie Jaderná energie se uvolňuje z jaderných reakcí v atomovém jádře. Pro jaderné reakce se používá štěpná reakce uranu a plutonia. Elektrárny se podílejí na výrobě elektřiny zhruba 17 %. Jaderné elektrárny v České republice jsou Temelín a Dukovany Zákon o životním prostředí. [online]. [cit ]. URL: <zakony-online.cz/?s40&q40=all> 16 Neobnovitelný zdroj energie. [online]. [cit ]. URL: <cs.wikipedia.org/wiki/neobnoviteln%c3%bd_zdroj_energie> 17 Environmental Idea. Uhelné elektrárny aneb špatná cesta do budoucna?!. [online]. [cit ]. URL: <environmental-idea.webnode.cz/uhelne-el/> 18 ČEZ, a. s. Informace o uhelných elektrárnách. [online]. [cit ]. URL: < 19 Neobnovitelné zdroje. [online]. [cit ]. URL: < 20 Jaderná energie. [online]. [cit ]. URL: < 9

10 Jaderná energie je jedním z nejperspektivnějších způsobů zajištění energie. Jaderné elektrárny patří mezi velmi šetrné zdroje výroby energie. Při provozu není poškozováno životní prostředí, nespotřebovává se kyslík ani fosilní paliva. 21 Na druhou stranu při štěpení paliva v reaktoru vzniká vysoce radioaktivní odpad, který musí být složitě a finančně nákladně ukládán do prostor zabraňujících úniku ionizujícího záření. Výhodou je, že nevypouští do ovzduší škodlivé látky jako oxid siřičitý, popílek, těžké kovy nebo oxid uhličitý. Obrázek 10 Jaderná elektrárna Temelín Nevýhodou je velká finanční nákladovost a doba likvidace jaderného odpadu Jaderná energie a jaderné elektrárny. [online]. [cit ]. URL: < 22 Neobnovitelné zdroje. [online]. [cit ]. URL: < 10

11 Další neobnovitelné zdroje Kovy Mezi neobnovitelné zdroje patří například zásoby kovů. Konkrétně se jedná o měď, hliník, olovo, cín, mangan, nikl, železo, stříbro, zlato a mnoho dalších. Měď Měď patří ke kovům, které jsou známé již od nejstarších dob. Je to zhruba let, avšak naprostou většinu mědi (až 95 %) jsme vytěžili až v posledních letech. Je jedním z nejdůležitějších průmyslových kovů. Patří k omezeným zdrojům. Nicméně po použití je měď znovu sešrotována a až 80 % je znovu k dispozici. Měď se používá například v elektrických kabelech, datových kabelech, elektrických zařízeních, automobilových chladičích, zbraních, vodních dýmkách nebo špercích. Celková světová produkce je až 15 milionů tun ročně. Poptávka po mědi však výrazně roste a tím se snižují její zásoby. Největší poptávku představuje Čína. Hlavní producenti mědi jsou Spojené státy Obrázek 11 Měď americké, Chile a Peru. Naprostá většina měděných dolů nemůže do budoucna expandovat. Výsledky analýz tvrdí, že některé velké doly mohou být vyčerpány do roku Stříbro Stříbro je velice ceněný drahý kov. Používá se k výrobě šperků, příborů, mincí nebo nádobí. Je také obsažen v různých vodičích. Většina stříbra je vyprodukována jako vedlejší produkt jiných kovů, například mědi, zlata, olova nebo zinku. Stříbro se nejvíce produkuje například v Peru, Mexiku nebo Austrálii. Poptávka po stříbru je velice vysoká. Do několika let by mohli být veškeré zdroje stříbra prakticky nulové. 24 Podle posledních zpráv cena stříbra Obrázek 12 Stříbro rapidně roste, dokonce překročila jedenadvacetiletý rekord. Zájem o stříbro a stříbrné šperky neustále stoupá. Zásoby stříbra skupují drobní investoři, ale také státy Peak cooper. [online]. [cit ]. URL:<en.wikipedia.org/wiki/Peak_copper> 24 Silver. [online]. [cit ]. URL: <en.wikipedia.org/wiki/silver> 25 ČT24. Cena stříbra roste, překročila rekord. [online]. [cit ]. URL: < 11

12 Zlato Zlato se vyskytuje ve formě zrn v horninách a naplaveninách. V dnešní době těžba zlata a její produkce klesá. Historicky nejvíce zlata bylo z Jižní Afriky. V současné době ji předběhla Čína. Dalšími dodavateli jsou Spojené státy americké, Austrálie, Rusko a Peru. Zlato je trvale stabilní a cenný prostředek k obchodování. Z téměř poloviny vytěženého zlata se vyrábějí šperky. Dále se používá v oblasti investic a průmyslu. Má mnoho praktických využití, například v zubním Obrázek 13 Zlaté cihly lékařství, elektronice nebo elektroinstalaci. Samozřejmě je používáno i jako nástroj peněžní směny. Mnoho držitelů je využívá v podobě zlatých prutů a cihel jako zajištění proti inflaci a jiných hospodářských narušení Gold. [online]. [cit ]. URL: <en.wikipedia.org/wiki/gold> 12

13 Shrnutí závěrů práce Mnohé zásoby zdrojů mohou dojít lidstvu již v celkem krátké době. Někteří lidé je pro svoje potřeby nutně potřebují a v podstatě se bez nich již nedokážou obejít. Řešením je začít více využívat jiných zdrojů. Postupně budou neobnovitelné zdroje nahrazovány obnovitelnými a bude za ně hledat náhrada. Obnovitelné zdroje energie jsou jedna z možností do budoucnosti, jak bychom se mohli vypořádat s nedostatkem stále se zmenšujícím množstvím neobnovitelných zdrojů. Otázkou je, jak bychom měli hrozící nedostatek surovin řešit. Nejprve je třeba odhadnout, jaké rezervy surovin máme k dispozici a jakým tempem ubývají. Tam, kde to půjde, bychom měli hledat náhrady za nedostupné suroviny a zlepšit jejich recyklaci tak, aby byla ekonomicky výhodná. Suroviny budeme muset získávat i na méně obvyklých místech. Řada měst má stále vodovodní potrubí z mědi, ačkoli by mohlo být dávno nahrazeno plastem. Z dolů budeme moci pomocí moderních metod získat dosud nevyužité suroviny. Některé kovy bude možné získat i z mořské vody. 27 Například až dojde ropa, bude muset být nahrazena jinými zdroji. Myslím, že do té doby se určitě najde něco, co ji dokáže nahradit. Když se nad tím zamyslím, tak si myslím, že v dnešní době již jsou takové technologie, díky kterým může například automobil jezdit jinak, než na fosilní paliva. Dnes se odhaduje, že v relativně blízké době (do roku 2030) klesnou zásoby ropy na hranici asi 8,5 % celkového dnešního množství. V letech by mohly být vytěženy všechna dnes známá ložiska ropy. Zdroje zemního plynu by měli postačit na zhruba 100 let. O trochu lépe jsou na tom světové zásoby uhlí. Odhadem by měly lidstvu vystačit po několik dalších staletí, pokud ovšem zůstane jeho spotřeba na současné úrovni. To se však nedá předpokládat vzhledem k tomu, že uhlí bude muset v řadě odvětví nahradit ropu a jeho spotřeba prudce stoupne Kdy dojdou suroviny?. [online]. [cit ]. URL: < php> 28 Až dojdou zásoby ropy. [online]. [cit ]. URL: < 13

14 Závěr Cílem mé práce byl rozbor obnovitelných a neobnovitelných zdrojů pro rozvoj civilizace. Toto téma jsem si vybrala, protože jsem o něm příliš informací nevěděla. Díky této práci jsem se je dozvěděla. Nejprve jsem představila obnovitelné zdroje energie. Zaměřila jsem se na elektrárny naší republiky, které jsou znázorněny v mapách v příloze. Dále jsem rozebrala některé další obnovitelné zdroje. Dále jsem představila neobnovitelné zdroje energie. Ty jsem zpracovala obdobně jako obnovitelné zdroje. Pak jsem uvedla příklady dalších neobnovitelných zdrojů. Čerpala jsem z mnohých internetových zdrojů. Snažila jsem se práci sestavit tak, aby byla jasná i pro člověka, který o tomto tématu příliš informací nemá. Na konec práce jsem získala mapy, které znázorňují umístění jednotlivých elektráren v naší republice. 14

15 Zdroje použité literatury [1] ČERMÁKOVÁ, Martina. Co je biomasa a jak se s ní topí. Dostupné z URL: <hobby.idnes.cz/co-je-biomasa-a-jak-se-s-ni-topi-manual-nejen-pro-katerinujacques-pww-/hobby-domov.asp?c=a090407_171941_hobby-domov_mce> [2] ČEZ, a. s. Informace o uhelných elektrárnách. Dostupné z URL: < [3] ČEZ, a. s. Informace o větrné energetice. Dostupné z URL: < [4] ČEZ, a. s. Obnovitelné zdroje energie. Dostupné z URL: < [5] ČT24. Cena stříbra roste, překročila rekord. Dostupné z URL: < [6] DAŇKOVÁ, Šárka. Světové zásoby vody se tenčí. Dostupné z URL: < [7] Až dojdou zásoby ropy. Dostupné z URL: < [8] Environmental Idea. Uhelné elektrárny aneb špatná cesta do budoucna?!. Dostupné z URL: <environmental-idea.webnode.cz/uhelne-el/> [9] Gold. Dostupné z URL: <en.wikipedia.org/wiki/gold> [10] Jaderná energie. Dostupné z URL: < [11] Jaderná energie a jaderné elektrárny. Dostupné z URL: < [12] Kdy dojdou suroviny?. Dostupné z URL: < php> [13] Monitorování lesních ekosystémů. Dostupné z URL: < [14] Neobnovitelné zdroje. Dostupné z URL: < [15] Neobnovitelný zdroj energie. Dostupné z URL: <cs.wikipedia.org/wiki/neobnoviteln%c3%bd_zdroj_energie> [16] Obnovitelné zdroje. Dostupné z URL: < [17] Peak cooper. Dostupné z URL: <en.wikipedia.org/wiki/peak_copper> [18] Silver. Dostupné z URL: <en.wikipedia.org/wiki/silver> [19] Sluneční elektrárny (solární energie). Dostupné z URL: < [20] Větrné elektrárny. Dostupné z URL: < 15

16 [21] Vlivy člověka na půdu. Dostupné z URL: < [22] Vodní elektrárny v ČR. Dostupné z URL: < [23] Výroba energie z biomasy. Dostupné z URL: < [24] Zákon o životním prostředí. Dostupné z URL: <zakony-online.cz/?s40&q40=all> 16

17 Seznam obrázků Obrázek 1 Přečerpávací elektrárna Dlouhé Stráně... 4 Obrázek 2 Větrná elektrárna... 5 Obrázek 3 Solární elektrárna... 5 Obrázek 4 Dřevní štěpka... 6 Obrázek 5 Uzavřený cyklus CO Obrázek 6 Voda... 7 Obrázek 7 Půda... 7 Obrázek 8 Les... 8 Obrázek 9 Tepelná elektrárna Chvaletice... 9 Obrázek 10 Jaderná elektrárna Temelín...10 Obrázek 11 Měď...11 Obrázek 12 Stříbro...11 Obrázek 13 Zlaté cihly

18 Přílohy Všechny mapy v příloze jsou ze zdroje: Mapa vodních elektráren v České republice Mapa malých vodních elektráren v České republice 18

19 Mapa větrných elektráren v České republice Mapa slunečních elektráren v České republice 19

20 Mapa tepelných elektráren v České republice Mapa jaderných elektráren v České republice 20

okolo 500 let př.n.l. poč. 21.stol

okolo 500 let př.n.l. poč. 21.stol Logo Mezinárodního roku udržitelné energie pro všechny Rok 2012 vyhlásilo Valné shromáždění Organizace Spojených Národů za Mezinárodní rok udržitelné energie pro všechny. Důvodem bylo upozornit na význam

Více

Přírodní zdroje a energie

Přírodní zdroje a energie Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Přírodní zdroje a energie Energie - je fyzikální veličina, která bývá charakterizována jako schopnost hmoty

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 19.4.2013

Více

Elektrická energie: Kolik ji potřebujeme? Odkud ji vezmeme?

Elektrická energie: Kolik ji potřebujeme? Odkud ji vezmeme? Elektrická energie: Kolik ji potřebujeme? Odkud ji vezmeme? 1 V současné době patří problematika výroby a distribuce elektrické energie k nejdiskutovanějším problémům novodobého světa. Ať se jedná o nedávnou

Více

2 Primární zdroje energie. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín

2 Primární zdroje energie. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín 2 Primární zdroje energie Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín Obsah přednášky 1. Zdroje energie rozdělení 2. Fosilní paliva 3. Solární

Více

Elektrárny Skupiny ČEZ

Elektrárny Skupiny ČEZ Elektrárny Skupiny ČEZ v České republice prof. Úsporný 2 Největší výrobce provozuje nejvíce elektráren patří mezi největší české firmy a řadí se do první desítky největších energetických firem v Evropě.

Více

Energetika a klimatické změny

Energetika a klimatické změny Energetika a klimatické změny Jak může přispět Česká republika? Vladimír Wagner Ústav jaderné fyziky AVČR a FJFI ČVUT 1) Jak čelit klimatickým změnám? 2) Nízkoemisní zdroje 3) Úspěšná cesta k nízkoemisní

Více

Les provází člověka od počátku dějin, pouze v tomto období však byl přírodním výtvorem. S proměnou člověka v zemědělce docházelo k masivnímu kácení a

Les provází člověka od počátku dějin, pouze v tomto období však byl přírodním výtvorem. S proměnou člověka v zemědělce docházelo k masivnímu kácení a I. Les provází člověka od počátku dějin, pouze v tomto období však byl přírodním výtvorem. S proměnou člověka v zemědělce docházelo k masivnímu kácení a žďáření (vypalování) lesů, na jejichž místě byla

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_5IS Ověření ve výuce Třída 9. B Datum: 5. 12. 2012 Pořadové číslo 03 1 Jaderná elektrárna Předmět: Ročník: Jméno autora:

Více

Zpráva o stavu energetiky České republiky:

Zpráva o stavu energetiky České republiky: 1 Konference u kulatého stolu, 25.-29. března 29 v Balatongyörök Zpráva o stavu energetiky České republiky: I. ČR má od roku 25 přijatu Státní energetickou koncepci postavenou na mixu s využitím jaderné

Více

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ČÁST IV Evropská energetika a doprava - Trendy do roku 2030 4.1. Demografický a ekonomický výhled Zasedání Evropské rady v Kodani v prosinci 2002 uzavřelo

Více

ENERGETIKA MĚSTA ČAČAK. Valašské Meziříčí, Česká republika, září 2009 Aco Milošević, vedoucí Služby pro investice a dohled města Čačak

ENERGETIKA MĚSTA ČAČAK. Valašské Meziříčí, Česká republika, září 2009 Aco Milošević, vedoucí Služby pro investice a dohled města Čačak ENERGETIKA MĚSTA ČAČAK Valašské Meziříčí, Česká republika, září 2009 Aco Milošević, vedoucí Služby pro investice a dohled města Čačak SYSTÉM VÝHŘEVU MĚSTA HORKOU VODOU Veřejně prospěšná společnost Čačak

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. 15. 10. 2007 PE396.473v01-00. Pozměňovací návrh, který předkládá Nicole Fontaine

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. 15. 10. 2007 PE396.473v01-00. Pozměňovací návrh, který předkládá Nicole Fontaine EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 2009 Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 15. 10. 2007 PE396.473v01-00 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 35 75 Návrh zprávy Claude Turmes Energetická statistika (PE391.951v01-00) Návrh nařízení

Více

Česká energetika a ekonomika Martin Sedlák, , Ústí nad Labem Čistá energetika v Ústeckém kraji

Česká energetika a ekonomika Martin Sedlák, , Ústí nad Labem Čistá energetika v Ústeckém kraji Česká energetika a ekonomika Martin Sedlák, 29. 11. 2012, Ústí nad Labem Čistá energetika v Ústeckém kraji Kolik stojí dnešní energetika spalování uhlí v energetice: asi polovina českých emisí (cca 70

Více

Surovinová politika ČR a její vztah ke Státní energetické koncepci

Surovinová politika ČR a její vztah ke Státní energetické koncepci Surovinová politika ČR a její vztah ke Státní energetické koncepci Mgr. Pavel Kavina, Ph.D., ředitel odboru surovinové a energetické bezpečnosti Ministerstvo průmyslu a obchodu Důvody aktualizace surovinové

Více

Poznámka : Z pohledu emisí u černého a hnědého uhlí se počítá s použitím automatických kotlů na tuhá paliva, které splňují stanovené emisní limity.

Poznámka : Z pohledu emisí u černého a hnědého uhlí se počítá s použitím automatických kotlů na tuhá paliva, které splňují stanovené emisní limity. REALITA DNEŠNÍCH DNÚ VYUŽITÍ MODERNÍ TECHNOLOGIE PRO SPALOVÁNÍ UHLÍ KOMU JE URČEN TENTO MATERIÁL Občanům vlastnícím rodinný dům nebo chatu. Drobným živnostníkům.! Starostům menších měst a obcí. TUHÝMI

Více

Technická zařízení budov zdroje energie pro dům

Technická zařízení budov zdroje energie pro dům Technická zařízení budov zdroje energie pro dům (Rolf Disch SolarArchitektur) Zdroje energie dělíme na dva základní druhy. Toto dělení není příliš šťastné, ale protože je už zažité, budeme jej používat

Více

Fakta a mýty o obnovitelných zdrojích energie

Fakta a mýty o obnovitelných zdrojích energie Fakta a mýty o obnovitelných zdrojích energie MÝTY 1. Neustále se z médií dozvídáme, že existují obnovitelné zdroje energie, které ke svému provozu nepotřebují žádných vstupů a budou nám moci zajistit

Více

Předcházej a recykluj

Předcházej a recykluj Předcházej a recykluj Milan Havel sdružení Arnika Odpady naše ekologická stopa Ztráta surovin Každý rok končí na našich skládkách a ve spalovně tisíce tun odpadů. Díky této politice přicházíme o cenné

Více

Expert na zelenou energii

Expert na zelenou energii Expert na zelenou energii Člen podnikatelské skupiny LUKA & BRAMER GROUP se sídlem v Brně Zaměřená na dodávku technologií pro využití a zpracování odpadů dodávku a servis technologických celků a zařízení

Více

Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje hodnocení SEA

Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje hodnocení SEA ale prozatím opačný. Největší podíl z hlediska produkce odpadů připadá na stavební a demoliční odpady a směsný komunální odpad. Vzniklý odpad je likvidován převážně skládkováním. Zneškodnění spalováním

Více

Příležitosti v čisté ekonomice: možnosti obnovitelných zdrojů. Martin Sedlák, 20. 5. 2012 Leading Minds Forum, Praha

Příležitosti v čisté ekonomice: možnosti obnovitelných zdrojů. Martin Sedlák, 20. 5. 2012 Leading Minds Forum, Praha Příležitosti v čisté ekonomice: možnosti obnovitelných zdrojů Martin Sedlák, 20. 5. 2012 Leading Minds Forum, Praha Obsah Kolik stojí dnešní energetika Domácí možnosti obnovitelných zdrojů Ekonomická perspektiva

Více

Vladimír Kočí Ústav chemie ochrany prostředí VŠCHT Praha

Vladimír Kočí Ústav chemie ochrany prostředí VŠCHT Praha Vladimír Kočí Ústav chemie ochrany prostředí VŠCHT Praha Podklady k přednáškám z předmětu Environmentální dopady Posuzování životního cyklu. 1 Nepříznivým důsledkem nadměrné spotřeby surovin je především

Více

Druhy energie a jejich vlastnosti

Druhy energie a jejich vlastnosti Druhy energie a jejich vlastnosti 1 Číslo projektu Název školy CZ.107/1.5.00/34.0425 INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ BENEŠOV Černoleská 1997, 256 01 Benešov Předmět Tematický okruh Téma BIOLOGIE A

Více

A) Vytápění v domácnostech

A) Vytápění v domácnostech Aby se nám dýchalo lépe Opět nám začala topná sezóna a podzimní úklid pálením. Obzvláště v době inverzí je pro mnohé z nás vysvobozením prchnout do hor, rozhlédnout se do kraje a sledovat duchnu znečištěného

Více

Sluneční energie. Základní energie - celkové množství přiváděné k Zemi cca 1350 W.m -2 35 % se odrazí do kosmického prostoru 15 % pohlceno atmosférou

Sluneční energie. Základní energie - celkové množství přiváděné k Zemi cca 1350 W.m -2 35 % se odrazí do kosmického prostoru 15 % pohlceno atmosférou Sluneční energie Základní energie - celkové množství přiváděné k Zemi cca 1350 W.m -2 35 % se odrazí do kosmického prostoru 15 % pohlceno atmosférou 1 % energie větrů 1% mořské proudy 0,5 % koloběh vody

Více

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 ENERGETICKÁ ÚVAHA Mgr. LUKÁŠ FEŘT

Více

Energetická transformace Německá Energiewende. 8 Klíčové závěry

Energetická transformace Německá Energiewende. 8 Klíčové závěry 8 Klíčové závěry Energetická transformace Německá Energiewende Craig Morris, Martin Pehnt Vydání publikace iniciovala Nadace Heinricha Bölla. Vydáno 28. listopadu 2012. Aktualizováno v červenci 2015. www.

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o odvětví lnu a konopí {SEK(2008) 1905}

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o odvětví lnu a konopí {SEK(2008) 1905} CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.5.2008 KOM(2008) 307 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o odvětví lnu a konopí {SEK(2008) 1905} CS CS ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU

Více

TVORBA ENERGETICKÝCH SUROVIN V ČESKÉ REPUBLICE A JEJÍ PERSPEKTIVA V NEJBLIŽŠÍ BUDOUCNOSTI.

TVORBA ENERGETICKÝCH SUROVIN V ČESKÉ REPUBLICE A JEJÍ PERSPEKTIVA V NEJBLIŽŠÍ BUDOUCNOSTI. prof. JUDr. Ing. Roman Makarius, CSc. TVORBA ENERGETICKÝCH SUROVIN V ČESKÉ REPUBLICE A JEJÍ PERSPEKTIVA V NEJBLIŽŠÍ BUDOUCNOSTI. Těžba energetických surovin černého a hnědého uhlí a uranu řadí Českou republiku

Více

Kukuřice - LONG. Vysoká poptávka a nízké zásoby tlačí cenu kukuřice vzhůru. Boris Tomčiak, analytik, tomciak@colosseum.cz 16. 03.

Kukuřice - LONG. Vysoká poptávka a nízké zásoby tlačí cenu kukuřice vzhůru. Boris Tomčiak, analytik, tomciak@colosseum.cz 16. 03. Kukuřice - LONG Vysoká poptávka a nízké zásoby tlačí cenu kukuřice vzhůru Boris Tomčiak, analytik, tomciak@colosseum.cz 16. 03. 2012 Colosseum, a.s. Londýnská 59, 120 00 Praha 2, Czech Republic Tel.: +420

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 1. Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Člověk a životní prostředí, vy_32_inovace_ma_08_01

Více

Geografie průmyslu. Otakar Čerba. Přednáška z předmětu Socioekonomická geografie pro geomatiku (KMA/SGG) Západočeská univerzita

Geografie průmyslu. Otakar Čerba. Přednáška z předmětu Socioekonomická geografie pro geomatiku (KMA/SGG) Západočeská univerzita Geografie průmyslu Přednáška z předmětu Socioekonomická geografie pro geomatiku (KMA/SGG) Otakar Čerba Západočeská univerzita Datum vytvoření: 16. 4. 2007 Poslední aktualizace: 29. 4. 2013 Obsah přednášky

Více

VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostředí. ze dne 17. října 2001,

VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostředí. ze dne 17. října 2001, č. 381/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí ze dne 17. října 2001, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu

Více

Ceny ropy na světovém trhu a jejich dopady na tuzemský trh

Ceny ropy na světovém trhu a jejich dopady na tuzemský trh Ceny ropy na světovém trhu a jejich dopady na tuzemský trh Ing. Jan Zaplatílek 2011 Ministerstvo průmyslu a obchodu Ropa a její význam Ropa je hnědá až nazelenalá hořlavá kapalina tvořená směsí uhlovodíků.

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Průvodní dokument k ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Průvodní dokument k ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 16.01.2007 SEK(2007)15 PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE Průvodní dokument k ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU O CÍLECH UVEDENÝCH V ČL. 7 ODST. 2 PÍSM.

Více

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 1 -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 1 - Název projektu OPVK: Podpora výuky a vzdělávání na GVN J. Hradec CZ.1.07/1.5.00/34.0766 Klíčová aktivita: V/2 Číslo dokumentu: VY_52_INOVACE_ZE.S4.32 Typ výukového materiálu: Pracovní list pro žáka Název

Více

Energetika v ČR XX. Test

Energetika v ČR XX. Test Energetika v ČR XX Test 1. Kde se při výrobě elektrické energie setkáme se stroboskopickým efektem? 1. Kde se při výrobě elektrické energie setkáme se stroboskopickým efektem? Stroboskopický efekt, t.j.

Více

Brikety a pelety v roce 2009

Brikety a pelety v roce 2009 Pevná paliva Brikety a pelety v roce 2009 Výsledky statistických zjišťování prosinec 2010 Oddělení surovinové a energetické statistiky Brikety a pelety v roce 2009 2 Obsah 1. Úvod... 4 2. Metodika statistiky.

Více

Motorová paliva z ropy pro silniční dopravu do roku 2030

Motorová paliva z ropy pro silniční dopravu do roku 2030 Motorová paliva z ropy pro silniční dopravu do roku 2030 Autoři: Ing. Miloš Podrazil, generální sekretář České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu (ČAPPO), U trati 42, 100 00 Praha 10, telefon:

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 381/2001 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 381/2001 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 381/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu

Více

TZB - Vytápění. Daniel Macek Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví, Fakulta stavební, ČVUT v Praze

TZB - Vytápění. Daniel Macek Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví, Fakulta stavební, ČVUT v Praze TZB - Vytápění Daniel Macek Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví, Fakulta stavební, ČVUT v Praze Volba paliva pro vytápění Zemní plyn nejrozšířenější palivo v ČR relativně čistý zdroj tepelné energie

Více

Seminář Decentralizovaná energetika 5. listopadu 2015, Poslanecká sněmovna PČR Petr Štulc, ředitel útvaru rozvoj podnikání ČEZ, a.s.

Seminář Decentralizovaná energetika 5. listopadu 2015, Poslanecká sněmovna PČR Petr Štulc, ředitel útvaru rozvoj podnikání ČEZ, a.s. ČEZ A DECENTRALIZOVANÁ ENERGETIKA - HROZBA NEBO PŘÍLEŽITOST Seminář Decentralizovaná energetika 5. listopadu 2015, Poslanecká sněmovna PČR Petr Štulc, ředitel útvaru rozvoj podnikání ČEZ, a.s. Techno-logický

Více

381/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostředí

381/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostředí 381/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí ze dne 17. října 2001, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů

Více

Brikety a pelety z biomasy v roce 2006

Brikety a pelety z biomasy v roce 2006 Obnovitelné zdroje energie Brikety a pelety z biomasy v roce 2006 Výsledky statistického zjišťování Mezinárodní srovnání srpen 2006 Sekce koncepční Odbor surovinové a energetické politiky Oddělení surovinové

Více

Úvod:... 4. Co je bioplyn?... 5. Biologický materiál:... 6. Funkce bioplynové stanice... 8. Bioplynové stanice v ČR:... 9

Úvod:... 4. Co je bioplyn?... 5. Biologický materiál:... 6. Funkce bioplynové stanice... 8. Bioplynové stanice v ČR:... 9 Úvod:... 4 Co je bioplyn?... 5 Biologický materiál:... 6 Funkce bioplynové stanice... 8 Bioplynové stanice v ČR:... 9 BIOPLYNOVÁ STANICE DZV NOVA, a.s., Bystřice u Benešova... 10 Zpracování... 11 Závěr...

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 61 ze dne 29. ledna 2003. O b e c n á u s t a n o v e n í

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 61 ze dne 29. ledna 2003. O b e c n á u s t a n o v e n í NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 61 ze dne 29. ledna 2003 o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací

Více

1/71 Paliva pro centralizované zdroje tepla

1/71 Paliva pro centralizované zdroje tepla 1/71 Paliva pro centralizované zdroje tepla paliva pro zásobování teplem těžba, dovoz, zásoby problémy zajištění paliv pro teplárenství Paliva 2/71 tuhá černé uhlí, hnědé uhlí, antracity, koks,... biomasa:

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE RADĚ. o odvětví sušených krmiv

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE RADĚ. o odvětví sušených krmiv CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 19.9.2008 KOM (2008) 570 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE RADĚ o odvětví sušených krmiv CS CS ZPRÁVA KOMISE RADĚ o odvětví sušených krmiv 1. ÚVOD Podle

Více

PROGRAM KOGENERACE Z BIOMASY

PROGRAM KOGENERACE Z BIOMASY PROGRAM KOGENERACE Z BIOMASY Obsah 2 Varianty řešení...2 3 Kritéria pro výběr projektu...2 4 Přínosy...2 4.1. Přínosy energetické...3 4.2. Přínosy environmentální...4 5 Finanční analýza a návrh podpory

Více

Nové normy na specifikace dřevních pelet, dřevních briket, dřevní štěpky a palivového dřeva pro maloodběratele

Nové normy na specifikace dřevních pelet, dřevních briket, dřevní štěpky a palivového dřeva pro maloodběratele Nové normy na specifikace dřevních pelet, dřevních briket, dřevní štěpky a palivového dřeva pro maloodběratele Technologické trendy při vytápění pevnými palivy 2011, Horní Bečva 9. 10.11.2011 TÜV NORD

Více

Příloha 10 Vyhodnocení dotazníků mezi představiteli obcí

Příloha 10 Vyhodnocení dotazníků mezi představiteli obcí Příloha Vyhodnocení dotazníků mezi představiteli obcí MAS HRUBÝ JESENÍK Do dotazníkového šetření, které probíhalo formou řízeného rozhovoru na dané otázky, bylo dotazováno všech 8 představitelů obcí MAS

Více

Očekávané změny v legislativě hnojiv. Ing. Michaela BUDŇÁKOVÁ

Očekávané změny v legislativě hnojiv. Ing. Michaela BUDŇÁKOVÁ Očekávané změny v legislativě hnojiv Ing. Michaela BUDŇÁKOVÁ Ministerstvo zemědělství České republiky, Těšnov 17, 117 05 PRAHA 1, e-mail: mail: budnakova@mze.cz Spotřeba energie v roce 2060 Obnovitelná

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie Obnovitelné zdroje energie OZE V jaké souvislosti se můžeme setkat s pojmem OZE? Náplň semináře Energie Základní pojmy a veličiny OZE slunce, voda, vítr, biomasa, geotermální energie OZE v Zlínském kraji

Více

Studie. využití obnovitelných zdrojů energie Vsetín

Studie. využití obnovitelných zdrojů energie Vsetín Studie využití obnovitelných zdrojů energie Vsetín Podpořeno v rámci finančních mechanismů EHP/Norska Zpracovatel: Ing. Jaromír Holub, Poradenská a konzultační kancelář pro energeticky úsporná řešení Bratří

Více

Metodika sestavování klíčových indikátorů životního prostředí pro oblast průmyslu, energetiky a dopravy

Metodika sestavování klíčových indikátorů životního prostředí pro oblast průmyslu, energetiky a dopravy Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Metodika sestavování klíčových indikátorů životního prostředí pro oblast průmyslu, energetiky a dopravy Výstup projektu Enviprofese č.

Více

Implementace ICT do výuky přírodovědných předmětů fyzika, přírodopis, zeměpis a chemie Evidenční číslo: 0563P2006 Název poskytovatele dotace:

Implementace ICT do výuky přírodovědných předmětů fyzika, přírodopis, zeměpis a chemie Evidenční číslo: 0563P2006 Název poskytovatele dotace: Projekt SIPVZ Energie na Zemi 2006 Implementace ICT do výuky přírodovědných předmětů fyzika, přírodopis, zeměpis a chemie Evidenční číslo: 0563P2006 Název poskytovatele dotace: Ministerstvo školství, mládeže

Více

SPALOVÁNÍ A KOTLE. Fosilní paliva a jejich vlastnosti. Přírodní a umělá paliva BIOMASA

SPALOVÁNÍ A KOTLE. Fosilní paliva a jejich vlastnosti. Přírodní a umělá paliva BIOMASA SPALOVÁNÍ A KOTLE 1 ENERGIE Energie je extensivní veličina definuje se jako schopnost hmoty konat práci vyskytuje se v nejrůznějších formách Z hlediska jejího využití se často rozlišuje energie primární

Více

Představení záměru výstavby bioplynové stanice Chrástecký Dvůr

Představení záměru výstavby bioplynové stanice Chrástecký Dvůr Představení záměru výstavby bioplynové stanice Chrástecký Dvůr Ivo Měšťánek, tiskový mluvčí ČEZ, a.s. Vladimír Česenek, vedoucí odboru Rozvoj, ČEZ OZE, s.r.o. Zdeněk Jón, manažer projektu, ČEZ OZE, s.r.o.

Více

Aktuální vývoj trhu s hnědým uhlím v ČR v kontextu energetických transakcí roku 2013 SEKTOROVÁ ANALÝZA

Aktuální vývoj trhu s hnědým uhlím v ČR v kontextu energetických transakcí roku 2013 SEKTOROVÁ ANALÝZA Aktuální vývoj trhu s hnědým uhlím v ČR v kontextu energetických transakcí roku 2013 SEKTOROVÁ ANALÝZA Souhrnná zpráva duben 2013 2 I. HLAVNÍ ZÁVĚRY: 1] REÁLNÁ HROZBA DEFICITU HNĚDÉHO UHLÍ VE VÝŠI CCA

Více

Co bychom dělali bez energie

Co bychom dělali bez energie Energie Autoři: Kliment Mindjov, Andras Keri Hlavní myšlenka Lidé jsou dnes závislí na zdrojích energie. Výroba energie škodí životnímu prostředí. Proto musí být zdroje energie citlivě a ekonomicky využívané.

Více

Výukový materiál OVZDUŠÍ pro 2. stupeň základních škol ENVItech Bohemia s.r.o.

Výukový materiál OVZDUŠÍ pro 2. stupeň základních škol ENVItech Bohemia s.r.o. VIRTUÁLNÍ CENTRUM informací o životním prostředí Výukový materiál OVZDUŠÍ pro 2. stupeň základních škol ENVItech Bohemia s.r.o. OVZDUŠÍ Stručný popis složení atmosféry-vrstvy a složení vzduchu Země je

Více

Solární elektrárna Struhařov

Solární elektrárna Struhařov Středoškolská technika 2010 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Solární elektrárna Struhařov Jaroslav Mašek Střední zdravotnická škola Benešov Máchova 400, Benešov Úvod Získávání

Více

Rozdělení odpadních vod s ohledem na jejich čištění a znovuvyužití aneb barevné vody ASIO, spol. s r.o. Karel Plotěný

Rozdělení odpadních vod s ohledem na jejich čištění a znovuvyužití aneb barevné vody ASIO, spol. s r.o. Karel Plotěný Rozdělení odpadních vod s ohledem na jejich čištění a znovuvyužití aneb barevné vody ASIO, spol. s r.o. Karel Plotěný NEW a dělení vod DESAR nový přístup..budoucnost Dělení vod podle původu Management

Více

Obnovitelné zdroje energie v roce 2006

Obnovitelné zdroje energie v roce 2006 Obnovitelné zdroje energie Obnovitelné zdroje energie v roce 2006 Výsledky statistického zjišťování srpen 2007 Sekce koncepční Odbor surovinové a energetické politiky Oddělení surovinové a energetické

Více

RNDr. Jan Pretel Organizace Český hydrometeorologický ústav, Praha Název textu Předpoklady výskytu zvýšené sekundární prašnosti

RNDr. Jan Pretel Organizace Český hydrometeorologický ústav, Praha Název textu Předpoklady výskytu zvýšené sekundární prašnosti Autor RNDr. Jan Pretel Organizace Český hydrometeorologický ústav, Praha Název textu Předpoklady výskytu zvýšené sekundární prašnosti Blok BK14 - Sekundární prašnost Datum Prosinec 2001 Poznámka Text neprošel

Více

O D D Í L V Ě N O V A N Ý Č E S K É R E P U B L I C E / S L O V E N S K U 2 0 1 2

O D D Í L V Ě N O V A N Ý Č E S K É R E P U B L I C E / S L O V E N S K U 2 0 1 2 O D D Í L V Ě N O V A N Ý Č E S K É R E P U B L I C E / S L O V E N S K U 2 0 1 2 Hospodaření TRŽNÍ ÚDAJE V OBLASTI CEMENTU Objem - 11,9 % Průměrné výnosy - 0,3 % Tržní podíl 15 % Cementárna Betonárna

Více

Obnovitelné zdroje energie v roce 2005

Obnovitelné zdroje energie v roce 2005 Obnovitelné zdroje energie Obnovitelné zdroje energie v roce 2005 Výsledky statistického zjišťování srpen 2006 Sekce koncepční Odbor surovinové a energetické politiky Oddělení surovinové a energetické

Více

Drahé kovy. Fyzikálně-chemické vlastnosti drahých kovů. Výskyt a těžba drahých kovů

Drahé kovy. Fyzikálně-chemické vlastnosti drahých kovů. Výskyt a těžba drahých kovů Drahé kovy Drahé kovy je označení pro kovové prvky, které se v přírodě vyskytují vzácně, a proto mají vysokou cenu. Mezi drahé kovy se řadí zejména zlato, stříbro a platina. Fyzikálně-chemické vlastnosti

Více

VY_32_INOVACE_017. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám

VY_32_INOVACE_017. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám VY_32_INOVACE_017 VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ. 1.07. /1. 5. 00 / 34. 0696 Šablona: III/2 Název: Ekosystém II- prezentace Vyučovací předmět:

Více

ISO Stars EU, s.r.o. Heranova 1542/2, 155 00 Praha 5

ISO Stars EU, s.r.o. Heranova 1542/2, 155 00 Praha 5 Pracoviště certifikačního orgánu: 1. Ringhofferova 115/1, 152 51 Praha 5 List 1 z 5 1. 1 Zemědělství, myslivost, lesnictví, rybolov a chov ryb Podpůrné činnosti pro zemědělství 01.6 a posklizňové činnosti

Více

Pařížská do. Speciální analýza EU Office Leden 2016. teprve začátek. Klimatická změn. Klimatická změna: Pa. začátek. ská dohoda je teprve začátek

Pařížská do. Speciální analýza EU Office Leden 2016. teprve začátek. Klimatická změn. Klimatická změna: Pa. začátek. ská dohoda je teprve začátek Speciální analýza EU Office Leden 2016 Klimatická změna: Paříž limatická změna: Pařížská dohoda je teprve začátek Klimatická změna: Pařížská doho e začátek Klimatická změn je teprve začátek Klimatická

Více

Obsah 5. Obsah. Úvod... 9

Obsah 5. Obsah. Úvod... 9 Obsah 5 Obsah Úvod... 9 1. Základy výživy rostlin... 11 1.1 Rostlinné živiny... 11 1.2 Příjem živin rostlinami... 12 1.3 Projevy nedostatku a nadbytku živin... 14 1.3.1 Dusík... 14 1.3.2 Fosfor... 14 1.3.3

Více

Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 5 VÝZNAM TROPICKÝCH DEŠTNÝCH PRALESŮ (ENERGETICKÝCH ZDROJŮ) PRO ŽIVOT NA ZEMI 7. ročník

Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 5 VÝZNAM TROPICKÝCH DEŠTNÝCH PRALESŮ (ENERGETICKÝCH ZDROJŮ) PRO ŽIVOT NA ZEMI 7. ročník Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 5 VÝZNAM TROPICKÝCH DEŠTNÝCH PRALESŮ (ENERGETICKÝCH ZDROJŮ) PRO ŽIVOT NA ZEMI 7. ročník DOPORUČENÝ ČAS NA VYPRACOVÁNÍ: 45 60 minut INFORMACE K TÉMATU: TROPICKÉ DEŠTNÉ

Více

WWW.HOLUB-CONSULTING.DE

WWW.HOLUB-CONSULTING.DE WWW.HOLUB-CONSULTING.DE Kukuřice jako monokultura způsobující ekologické problémy Jako například: půdní erozi díky velkým rozestupům mezi jednotlivými řadami a pozdnímu pokrytí půdy, boj proti plevelu

Více

Druhy energie a jejich vlastnosti Pracovní list

Druhy energie a jejich vlastnosti Pracovní list Číslo projektu Název školy Předmět CZ.107/1.5.00/34.0425 INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ BENEŠOV Černoleská 1997, 256 01 Benešov BIOLOGIE A EKOLOGIE Tematický okruh Téma Ročník 2. Autor Datum výroby

Více

Úvod. HCPC - Středisko mědi. www.medportal.cz

Úvod. HCPC - Středisko mědi. www.medportal.cz Zajimavosti o mědi Úvod Ve světě elektroniky, komunikačních technologií a nebývalého tempa sociálních a průmyslových změn nabývá měď, tento prvý lidstvu známý kov, na důležitosti, jako nikdy předtím. Moderní

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu PANORAMA ČESKÉHO PRŮMYSLU 2002

Ministerstvo průmyslu a obchodu PANORAMA ČESKÉHO PRŮMYSLU 2002 Ministerstvo průmyslu a obchodu PANORAMA ČESKÉHO PRŮMYSLU 2002 Praha 2003 Zpracovaly: sekce průmyslu a stavebnictví a sekce paliv, energetiky a hutnictví MPO, odbor potravinářské výroby MZe, VÚZE Redaktor:

Více

6. NÁVRH ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU

6. NÁVRH ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU 6. NÁVRH ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU 6.1. Stanovení zásad užití jednotlivých druhů paliv a energie V Olomouckém kraji stále nachází množství větších zdrojů spalujících tuhá fosilní paliva. U těchto zdrojů

Více

č. 1/2014 MĚSTO LOUNY OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA LOUN

č. 1/2014 MĚSTO LOUNY OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA LOUN MĚSTO LOUNY OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA LOUN č. 1/2014 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem

Více

7. NÁVRH OPATŘENÍ K REALIZACI DOPORUČENÉ VARIANTY ÚEK LK

7. NÁVRH OPATŘENÍ K REALIZACI DOPORUČENÉ VARIANTY ÚEK LK Územní energetická koncepce Libereckého kraje Územní energetická koncepce Libereckého kraje (ÚEK LK) je dokument, který pořizuje pro svůj územní obvod krajský úřad podle 4 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření

Více

61_2003_Sb. 61/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 29. ledna 2003

61_2003_Sb. 61/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 29. ledna 2003 61/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 29. ledna 2003 o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie Obnovitelné zdroje energie Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_Přv-Z 5.,7.08 Vzdělávací oblast: Přírodověda zdroje energie Autor: Mgr. Aleš Hruzík Jazyk: český Očekávaný výstup: žák správně definuje základní probírané

Více

Využití biomasy pro výrobu biopaliva Bakalářská práce

Využití biomasy pro výrobu biopaliva Bakalářská práce Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky Využití biomasy pro výrobu biopaliva Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Zdeněk Konrád, Ph.D.

Více

Jaké jsou mantinely pro českou energetickou koncepci

Jaké jsou mantinely pro českou energetickou koncepci Jaké jsou mantinely pro českou energetickou koncepci Vladimír Wagner ÚJF AVČR v.v.i. a komise NEKII Modul: Aspekty environmentální výchovy ve fyzice Studijní materiál byl vytvořen v rámci projektu Rozvoj

Více

Česku. Fyzika 2. stupeň. Rozvoj přírodovědné gramotnosti druh učebního materiálu Pracovní list ročník 7.

Česku. Fyzika 2. stupeň. Rozvoj přírodovědné gramotnosti druh učebního materiálu Pracovní list ročník 7. Č. 6 číslo a název klíčové aktivity V/2 název materiálu téma anotace očekávaný výstup Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd VY_52_INOVACE_06_FY7_Elektrárny v Česku Elektřina Seznámení s

Více

Obnovitelné zdroje energie Otázky k samotestům

Obnovitelné zdroje energie Otázky k samotestům ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Obnovitelné zdroje energie Otázky k samotestům Ing. Michal Kabrhel, Ph.D. Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více

ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE KRAJE VYSOČINA 16.9.2008

ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE KRAJE VYSOČINA 16.9.2008 ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE KRAJE VYSOČINA 16.9.2008 Objednatel: Žižkova 57, 587 33 Jihlava Zhotovitel: Energetická agentura Vysočiny, z. s. p. o. Jiráskova 65, 586 01 Jihlava Obsah: 1. ROZBOR TRENDŮ VÝVOJE...

Více

Postoj tepláren k rozvoji energetického využívání odpadů

Postoj tepláren k rozvoji energetického využívání odpadů Seminář ODPADY 2012 a jak dál? Postoj tepláren k rozvoji energetického využívání odpadů Ing. Jiří Vecka výkonné pracoviště Teplárenského sdružení ČR 24. dubna 2012, Brno Osnova Význam teplárenství v ČR

Více

Mléko a mléčné produkty

Mléko a mléčné produkty Mléko a mléčné produkty i přes neustálý tlak na snižování produkce mléka zůstávají další vyhlídky pro mléčný trh a mléčné výrobky příznivé, a to díky stále rostoucí světové poptávce. Spíše se tedy očekává

Více

"Cena tepla vyrobeného z uhlí bude během příštích deseti let narůstat rychleji než z plynu," říká Oldřich Petržilka, prezident České plynárenské unie.

Cena tepla vyrobeného z uhlí bude během příštích deseti let narůstat rychleji než z plynu, říká Oldřich Petržilka, prezident České plynárenské unie. Nastal čas na změnu!? Energie 04.05.2011 98 přečteno "Cena tepla vyrobeného z uhlí bude během příštích deseti let narůstat rychleji než z plynu," říká Oldřich Petržilka, prezident České plynárenské unie.

Více

Podpora výroby elektřiny z OZE, KVET a DZ. Rostislav Krejcar

Podpora výroby elektřiny z OZE, KVET a DZ. Rostislav Krejcar Podpora výroby elektřiny z OZE, KVET a DZ v roce 2009 Rostislav Krejcar Obsah prezentace Obnovitelné zdroje energie (OZE) Legislativa Předpoklady vstupující do výpočtů podpory Technicko-ekonomické parametry

Více

Brusel, 30.06.2004 C(2004)2203 fin I. ŘÍZENÍ

Brusel, 30.06.2004 C(2004)2203 fin I. ŘÍZENÍ EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 30.06.2004 C(2004)2203 fin Věc: Státní podpora N 206/2004 - Česká republika Státní podpora za účelem podpory biopaliv Vážený pane ministře, I. ŘÍZENÍ (1) Dopisem ze dne 29. dubna

Více

Vznik zemního plynu. Zemní plyn vyskytuje velice často spolu s ropou nebo s. uhlím. Podle organické teorie zemní plyn se postupně

Vznik zemního plynu. Zemní plyn vyskytuje velice často spolu s ropou nebo s. uhlím. Podle organické teorie zemní plyn se postupně Číslo projektu Název školy Předmět CZ.1.07/1.5.00/34.0425 INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ BENEŠOV Černoleská 1997, 256 01 Benešov BIOLOGIE A EKOLOGIE Tematický okruh Téma Klasické energie Zemní plyn

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ENERGIE Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ A JEJÍ VLASTNOSTI Mojmír Vrtek Fakulta strojní Katedra energetiky Historický vývoj spotřeby energie Průměrný příkon na 1

Více

PRACOVNÍ DOKUMENT. CS Jednotná v rozmanitosti CS. Výbor pro hospodářské, finanční a obchodní záležitosti 17. 9. 2012

PRACOVNÍ DOKUMENT. CS Jednotná v rozmanitosti CS. Výbor pro hospodářské, finanční a obchodní záležitosti 17. 9. 2012 Euro-Latin American Parliamentary Assembly Assemblée Parlementaire Euro-Latino Américaine Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana Assembleia Parlamentar Euro-Latino-Americana Výbor pro hospodářské,

Více

IV. Národní program hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů

IV. Národní program hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů IV. Národní program hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů Obsah 1. ÚVOD...3 2. VÝCHOZÍ POZICE PRO NÁRODNÍ PROGRAM...4 2.1 VÝCHOZÍ POZICE V OBLASTI ÚČINNOSTI

Více

Marius Pedersen a.s., Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové, IČ 42194920, provozovna Ostrava, Markvartovická 1148, 748 01 Hlučín

Marius Pedersen a.s., Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové, IČ 42194920, provozovna Ostrava, Markvartovická 1148, 748 01 Hlučín Krajský úřad Moravskoslezského kraje (dále krajský úřad) oznamuje, že v souladu s 8 odst. 2 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a

Více

PEMZA, ALTERNATIVNÍ FILTRAČNÍ MATERIÁL VE VODÁRENSTVÍ

PEMZA, ALTERNATIVNÍ FILTRAČNÍ MATERIÁL VE VODÁRENSTVÍ PEMZA, ALTERNATIVNÍ FILTRAČNÍ MATERIÁL VE VODÁRENSTVÍ Ing. Ladislav Bartoš, PhD. 1), RNDr. Václav Dubánek. 2), Ing. Soňa Beyblová 3) 1) VEOLIA VODA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s., Pařížská 11, 110 00 Praha 1 2)

Více

- Alliance Environnement - Evropské hospodářské zájmové sdružení

- Alliance Environnement - Evropské hospodářské zájmové sdružení - Alliance Environnement - Evropské hospodářské zájmové sdružení EVROPSKÁ KOMISE Generální ředitelství pro zemědělství Rámcová smlouva o posouzení dopadů opatření společné organizace trhů a přímých podpor

Více