Výuka finančních a ekonomických disciplin

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výuka finančních a ekonomických disciplin"

Transkript

1 Výuka finančních a ekonomických disciplin A.V. Bolotin Na státní univerzitě pro komunikace (DVGUPS) na ruském Dálném Východě se pod vedením rektora, doktora technických věd, profesora V.G.Grigorčenka, konal koncem března 2000 mezinárodní seminář a konference na téma: mezinárodní praxe výuky finančně ekonomických disciplin. Chabarovské fórum přednášejících vybralo zástupce různých vysokých škol Ruska i ze zahraničí - z USA, Korejské republiky, Jižní Koreje a Číny. Na konferenci bylo předneseno 18 referátů a pět otevřených přednášek. Na základě výsledků práce konference byl vydán sborník prací, ve kterém je uvedeno 59 článků. Práce mezinárodního semináře-konference byla organizována ve třech sekcích: Současné problémy výuky předmětu účetnictví, Světové zkušenosti přípravy odborníků v oblasti ekonomiky a financí a Současné otázky výuky finančních disciplin. Dálněvýchodní státní univerzita, která zvítězila v soutěži mezi ruskými vysokými školami, předložila auditoriu k široké výměně názorů oblast aktuálních vědecko-metodických problémů výuky finančně-ekonomických disciplin. Tato myšlenka se za přispění americké strany uskutečnila a DVGUPS se po právu stala na několik dní mezinárodním centrem výměny vědeckých a praktických zkušeností z oblasti výuky, spolu s metodickými postupy v oblasti ekonomiky a financí. Vysoké školy železniční, které mají většinou status státních univerzit, v současné době reformovaly svoji činnost v souladu s vládou Ruské federace potvrzeným programem rozvoje ruského vysokoškolského vzdělávání do roku Již dnes studenti odvětvových vysokých škol získávají znalosti a návyky v oblasti moderních dopravních technologií, makroekonomiky i mikroekonomiky, financí a účetnictví, řízení, marketingu, obchodu, sociologie, práva a mezinárodní spolupráce. A to zdaleka není úplný přehled znalostí, které jsou schopny dát ruské vysoké školy svým absolventům. Spolu s tím, jak ohromný je rozsah úkolů, které stojí před národním hospodářstvím země a jeho jednotlivými odvětvími, včetně železniční dopravy, bude nutné, aby v budoucnu tyto problémy řešila současná mladá generace. To vše vyžaduje, aby odvětvové vysoké školy neustále zlepšovaly jednotlivé studijní programy, metodiky a techniky výuky a především v nejdynamičtěji se rozvíjejících oborech v současné etapě oblasti vědeckých poznatků, oborech ekonomiky a financí. Na konferenci bylo předneseno pět přednášek, jejichž cílem bylo seznámit aspiranty a studenty s novými teoretickými pracemi a praktickými zkušenostmi výuky finančněekonomických disciplin. Účastníci konference zejména projevili zájem o přednášky amerických spolupracovníků z Univerzity státu Aljaška (Anchorage). Profesor Steve Campbell podrobně hovořil o praktickém přístupu k výuce studijní látky. Profesorka Suriš Srivastava věnovala svoji práci finančním trhům v USA. Vedoucí programu SPAN (Partnerství pro budoucnost) Peter Sokolov se zabýval otázkami současného řízení v USA. Doktor ekonomických věd, profesor, vedoucí katedry "Ekonomika stavebnictví", MIIT, B.A. Volkov a doktorka, profesorka katedry "Ekonomika dopravy" DVGUPS, N.P. Čipiga, ve společné přednášce ukázali na moderní metody hodnocení efektivnosti investic a inovací. Ve společné přednášce kandidátů ekonomických věd se docenti T.V. Gubkevič (MIIT) a T.V. Baroninová (Chabarovská státní akademie ekonomiky a práva) zabývali problematikou přechodu na mezinárodní normy účetnictví v Rusku. V sekci "Problematika výuky účetnictví" se přednášky přímo nebo nepřímo dotýkaly existujících rozdílů mezi ruským systémem účetnictví a mezinárodním systémem. Tato

2 problematika neexistuje jen sama od sebe, ale je základní překážkou v rozvoji mezinárodní hospodářské spolupráce, včetně oblasti investic a přivedení zahraničního kapitálu do Ruska. Přednáška kandidátky ekonomických věd, profesorky V.V. Rubanové, vedoucí katedry "Audit a ekonomická analýza" Chabarovské státní akademie ekonomiky a práva obsahovala konkrétní návrhy na praktické využívání zahraničních metodik výuky účetních a analytických disciplin, které se zčásti užívají pro přípravu odborníků pro oblast účetnictví ve Velké Británii. A to není náhodou, neboť v současnosti potřebují účetní znát především otázky stanovování potřeb oběžných prostředků, výpočet čistých aktiv, marginální analýzu, stanovení bezztrátové výroby, výpočet současné hodnoty investic a kapitálu, stanovení typu finančního zdraví a ratingu firmy. Odborníci v oblasti organizace obchodů musí znát finanční účetnictví dodavatelů, spolu s pravidelným hodnocením jejich kvalifikovanosti a zabraňování vzniku chyb při výběru kontraktorů. Odborníci pro protikrizové řízení musí znát zvyklosti organizace účetnictví v podmínkách reformy, zejména pak auditu podniku nacházejícího se v krizové situaci, metodiky hodnocení finančního stavu firem v platební neschopnosti a rovněž tvorbu opatření pro finanční ozdravění. Docentka stejné vysoké školy, kandidátka ekonomických věd, T.V. Baroninová na základě analýzy amerických zkušeností v oblasti výuky účetnictví ve svém referátu vyjádřila názor, že silnou stránkou zaoceánské metodiky je naplněnost výukových materiálů ilustračními příklady z praktického vedení obchodu, se skutečnými údaji o činnosti společností, což předpokládá přijetí konkrétních řešení problémových situací, které vznikají v účetní praxi významných zahraničních společností. Důraz v této výuce je kladen na čistě účetní otázky - sestavování předvah, vedení účtů, tvorba účtů, ale také na to, jak využívat účetní a účtové údaje pro tvorbu řídících kroků. Základní význam pro zlepšování forem výuky má a ve stále větší míře bude mít internet, což umožňuje demonstrovat při výuce materiály uložené v sítích (například ALSRA). I když přednášející ocenila řadu kladů amerických zkušeností v oblasti výuky účetnictví, přesto varovala před jejich mechanickým přejímáním, aniž budou vzaty v úvahu hospodářské podmínky a kulturní a pedagogické tradice, vlastní ruské vysoké škole. Docentka katedry "Účetnictví a audit", DVGUPS, S.N. Gubkevičová srovnávala ruský a americký model vzdělávání a poznamenala, že ruské učební plány předpokládají podrobné pochopení discipliny, zatímco americký model je pružnější a předpokládá při výuce v rámci kurzu jednak povinný, jednak doplňkový výběr disciplin. Přitom rozvrh výuky amerických studentů má přerušovaný charakter: první hodiny výuky začínají ráno, další během dne a třetí blok je pak večer. Pevný pořádek disciplin vede k nedostatku místností pro výuku, vysokému zatížení ruských studentů a nesouladu předmětů všeobecného a odborného charakteru. Nehledě na jednotlivé nedostatky však ruské plány výuky celkově odpovídají současným požadavkům a směřují k přípravě vysoce kvalifikovaných odborníků, adaptovaných na současné podmínky práce v praxi. Další přednášející ze stejné katedry DVGUPS, E.V. Šišová, vyjádřila představy o rozvoji vzdělávacího standardu pro odborníky v oblasti "Účetnictví a audit". Zejména se poukazuje na to, že již dnes univerzita zahrnuje do plánu přípravy disciplin účetnictví, informace studentům o zahraničním pojetí účetnictví, například v cyklu "Světová praxe účetnictví". Plány katedry předpokládají, že v nejbližší budoucnosti budou zavedeny samostatné discipliny "Mezinárodní normy finančního účtování" a "Metodika účetnictví", což odpovídá zájmům rozvoje spolupráce se zahraničními podniky v oblasti rozšiřování systémů finančních účtů. Kandidátka ekonomických věd, docentka DVGUPS, L.E. Tumali, se dotkla některých aspektů výuky kurzu "Analýza a hodnocení obchodu", přičemž analyzovala domácí i zahraniční přístupy k hodnotícím ukazatelům. V sekci "Světové zkušenosti z oblasti přípravy odborníků v oblasti ekonomiky a financí" se referáty účastníků konference týkaly širokého okruhu otázek rozšiřování mezinárodní spolupráce v oblasti vzdělávání a zkušeností získaných v různých zemích z oblasti přípravy ekonomických kádrů. První prorektor DVGUPS, profesor S.A. Ivanilov, věnoval své vystoupení

3 problematice mezinárodní integrace vysokých škol Dálného Východu a zemí Asijsko- Tichooceánského regionu (ATP). Posílení tržních vztahů v Rusku vyžaduje nové přístupy v oblasti přípravy odborníků, přičemž v tomto plánu se předpokládá rozvoj mezinárodní spolupráce v oblasti využívání zkušeností získaných v zemích ATP. Ve svém referátu zformuloval tyto základní cíle integrace vysokých škol: účast vysokých škol na mezinárodním trhu vědecko-technické a ekonomicko-řídící práce a rovněž na trhu vzdělávání; tvorba mechanizmů, které umožní každé vysoké škole vystupovat jako samostatný subjekt mezinárodní spolupráce; na vysokých školách zvětšit rozsah základního výzkumu podle priorit řízení přírodních, humanitních a technických věd, zabezpečení nepřetržitosti tohoto výzkumu v návaznosti na učební proces; tvorba a plnění vlastních učebně vzdělávacích programů a projektů; působení při tvorbě nových forem a metod výuky a moderních technologií vzdělávání. Po ukončení školy si absolventi vybírají jakoukoli další výuku pro získání středního odborného vzdělání (2 roky) nebo vzdělání bakaláře (4 roky). Bakaláři si pak mohou zvolit odbornou profesi nebo pokračovat ještě dále 1,5-2 roky pro získání stupně magistr. Při dalším prodloužení studia o 1,5-2 roky může magistr získat vzdělání doktora věd. Pro získání stipendia pro splnění doktorátu musí bakaláři studovat nejméně dva, ale i více než tři roky. Pokud jde o požadavky při vstupu na americké vysoké školy, pak tyto se mění v závislosti na typu takovéto školy. Nejprestižnější soukromé vysoké školy (Harward, Stanford, MIT a Yale) mají velmi přísný systém přijímání studentů. Na státních univerzitách USA jsou požadavky rovněž různorodé. V každém státě je jedna univerzita, kde jsou požadavky pro vstup minimální nebo dokonce vůbec žádné. Tam je pak procento vyloučených ze studia pro neprospěch velmi vysoké. Některé univerzity předkládají programy společné výuky, které umožňují absolvovat několik semestrů na vysoké škole a pak jít do práce podle dané specializace. Řada podniků se ráda podílí na podobných programech, neboť jim tyto umožňují využívat schopnosti studentů bez uzavírání dlouhodobých pracovních smluv. Na druhé straně, studenti mají možnost nalézt zaměstnání v těchto podnicích po ukončení studia. Kandidát ekonomických věd, ředitel Institutu ekonomiky a řízení (IEM) DVGUPS, V.A. Podoba, hovořil o zkušenostech v oblasti tvorby a uskutečňování rusko-čínského programu přípravy bakalářů ekonomiky. Pro absolventy škol Primorského a Chabarovského kraje a rovněž pro děti, jejichž rodiče utrpěli v průběhu likvidace černobylské havárie, vypracovaly IEM DVGUPS spolu s Ekonomickým institutem Chejlunczjanské univerzity zvláštní program pro přípravu ekonomů. Výuka se z větší míry uskutečňovala v Číně, přičemž celý program trval 5,5-6 let. Pro program se uskutečnily dva nábory studentů, celkem více než 30, kdy polovina z nich neuspěla zejména z důvodů obtížnosti výuky čínského jazyka a rovněž z důvodů finančních problémů. Jen 80 % studentů, kteří ukončili studium, vypracovalo diplomové práce na jedničku, o což se jedině zajímaly čínské organizace. Doktor Kim Džun-Be, profesor mezinárodního obchodu a marketingu Kjungvonské univerzity z Jižní Koreje ve své přednášce vysvětlil zkušenosti z oblasti výuky finančněekonomických disciplin ve své zemi. Studenti, kteří ukončí vysokou školu, mají široké možnosti získat práci, čemuž odpovídá růst počtu pracovníků ve státním sektoru v oblasti hospodářství a v různých sférách obchodu. Jednotlivé katedry univerzity vytvářejí řadu možností doplňkového studia v oblasti výuky cizích jazyků a práce na počítači. Katedra mezinárodního obchodu a komerčního provozu vytváří různé kurzy v oblasti mezinárodního obchodu a obchodní praxe, která připravuje studenty ke skutečné práci v současné světové ekonomice. Doktor ekonomických věd, profesor katedry "Komerce" DVGUPS, V.G. Mysnik, vyjádřil názor na nutnost nepřetržitého finančně-ekonomického vzdělávání všech obyvatel, počínaje žáky škol, protože znalosti základní problematiky v této oblasti se musí stát nutnou součástí vzdělání. Přechod k novému víceúrovňovému modelu vzdělávání (programy bakalářů a magistrů) hodnotil jako perspektivní systém přípravy ekonomů.

4 V referátu doktora ekonomických věd, profesora V.T. Šišimakova, ředitele Dálněvýchodního institutu mezinárodního obchodu v Chabarovsku, byly uvedeny zvláštnosti vzdělávání v oblasti ekonomiky v Rusku. Bylo zdůrazněno pět etap tvorby ekonomického vzdělávání, počínaje rokem Bylo připomenuto, že zákony přijaté v letech , "O vzdělání" a "O vyšším a povysokoškolském odborném vzdělávání" jsou zaměřeny na model státního rozpočtu a tvoří překážky na cestě rozvoje soukromých a smíšených vzdělávacích center a neuvažují nové formy vzdělávacích činností. Rozvíjející se část trhu vzdělávání (ekonomické vzdělávání) v zákoně prakticky není zahrnuto. Postupy licencování a akreditace škol a programů odráží vysokou úroveň byrokracie a vnitřních protikladů. Právo nestátního udělování diplomů získaných v rámci ekonomického vzdělávání zde není zahrnuto, tento diplom nelze porovnat se státním diplomem. Jsou omezeny možnosti financování ekonomického vzdělávání. V letech z 914 vysokých škol v Rusku bylo 334 nestátních. Z 3598 tisíc studentů studovalo v nestátních vysokých školách 251 tisíc. Na základě analýzy dynamiky ekonomického vzdělávání byl v Rusku učiněn závěr, že toto vzdělání se rozvíjí a zaujme důstojné místo v oblasti vzdělávání. V sekci "Současné otázky výuky finančních disciplin" byly předneseny referáty věnované především metodickým otázkám. Doktor ekonomických věd, profesor A.V. Bolotin (MIIT), přednesl koncepci výuky discipliny "Základy zahraničně ekonomických činností" pro studenty se zaměřením na oblast "Ekonomika a řízení podniku (stavebnictví), přičemž směroval pozornost posluchačů na nutnost zahrnout do pracovního programu i plán přednášek v této disciplině, spolu s obecnými otázkami zahraničně ekonomických činností, zvláštních útvarů týkajících se výstavby jako rozvíjejícího se směru mezinárodní spolupráce. Zvláštní pozornost při výuce této discipliny je účelné věnovat otázkám hodnocení efektivnosti mezinárodních investičních projektů využitím metody UNIDO, podmínkám získávání zahraničních investičních úvěrů a výpočtu doby jejich splácení, vypracovávání rozpočtové dokumentace při výstavbě objektů s účastí ruských i zahraničních partnerů, uskutečňování mezinárodních výběrových řízení a podmínkám INCOTEMS při dodávkách stavebních materiálů a zařízení. Pokud jde o otázky výuky discipliny "Řízení financí", byly předneseny dva referáty. Kandidátka ekonomických věd (DVGUPS), I.A. Ščerbakova, vyjádřila názor na to, že vědecké základy disciplíny řízení financí se nacházejí ve stádiu tvorby a to jak v Rusku, tak i v zahraničí. Jestliže je hlavní důraz kladen při výuce této discipliny v řadě zahraničních vysokých škol na řízení kapitálu a kromě toho pak na maximalizaci zisku a stále častěji jsou zdůrazňovány cíle dosahování neustále rostoucího toku peněžních prostředků a snižování rizik, pak v Rusku se klade zpravidla důraz na poněkud jiné priority. Zpravidla je to co nejrychlejší maximalizace zisku, což je spojeno s nestabilitou hospodářské situace v zemi. Pro výuku této discipliny není dostupná literatura, která by pomáhala studentům získávat návyky v oblasti nalézání řešení. Je třeba výukový proces vybavit počítači a využívat teorie her. Analýza problematiky výuky řízení financí v ruských vysokých školách se stala předmětem vystoupení zástupce Chabarovské státní technické univerzity L.L. Bijaka. Ten věnoval svoji pozornost tomu, že překlady zahraniční literatury na téma řízení financí měly za následek řadu výkladů terminologie, což znesnadňuje přijímání těchto materiálů. Dochází k neshodám ve výkladu jednotlivých pojmů řízení financí, například ve srovnání s výrazy užívanými ve finanční matematice. Tyto problémy by bylo možno vyřešit při dostatečné koordinaci spolupráce mezi katedrami a mezi fakultami. Vážnější je však problém nesouladu některých teoretických názorů a současné skutečné praxe prací v oblasti finančních operací v ruských podnicích. Převládající "strategie dožívání" má daleko od vícevariantního modelového rozpočtu. Informační základna pro finanční výpočty může být zabezpečena přechodem na účtování podle mezinárodních norem. V referátu kandidátky ekonomických věd E.I. Krasnikové z Amurské státní univerzity v Blagoveščensku bylo poukázáno na to, že studium discipliny "Finanční marketing" se

5 uskutečňuje v současnosti ve třech směrech rozvoje finančního trhu: bankovní činnosti, cenné papíry a pojišťovnictví. Největší pozornost je věnována studiu marketingové činnosti ve finančně-úvěrových institucích a pojišťovnách, což je podmíněno nerozvinutou teorií i praxí v oblasti marketingu trhu fondů. Tříleté zkušenosti výuky oblasti marketingu financí ukázaly tyto problémy: nedostatek učebnic a pomůcek v této disciplině; nedostatek informací o jednotlivých tématech v důsledku toho, že v bankovních a pojišťovacích organizacích v Amurské oblasti neexistují marketingové útvary. Rozsáhlý okruh otázek mezinárodní praxe výuky ekonomických disciplin uvedli a ve společném referátu přednesli kandidáti ekonomických věd z katedry "Ekonomika dopravy" (DVGUPS) E.V. Gusarova, E.V. Kotljarova, O.B. Lazareva a L.A. Michejeva. Při výuce studentů v rámci čtyřletého bakalářského studia a rovněž i při studiu magisterském se užívá tradiční postup, který předpokládá uskutečňování přednášek a jiné formy společné výuky a rovněž i využívání metod čínských vyučujících, kteří používají pro studenty metodické pomůcky a učebnice určené jednotlivým kurzům. Zájem o výuku roste, jsou-li užívány počítače. V referátu byly rovněž vysvětleny zvláštnosti přípravy ruských studentů v systému rusko-amerického programu (RAP), který předpokládá dvě varianty výuky. Podle jedné studenti tři roky studují v Rusku a jeden rok v USA; podle druhé se vzdělávací kurz dělí na dvě poloviny. První varianta nevyvolává při studiu kurzů žádné problémy, druhá varianta se uskutečňuje dálkově, což předpokládá rozsáhlý systém kontroly vědomostí. Kandidátka ekonomických věd, L.K.Šajkana z katedry "Teorie ekonomiky" (DVGUPS) vypracovala referát o problematice výuky základů teorie ekonomiky, přičemž zaměřila pozornost ze strany posluchačů na základní změny k přístupu výuky dané discipliny. Jestliže dříve proces výuky předpokládal to, že si studenti vytvoří určitý světový názor, pak v současnosti je základním cílem výuky zabezpečit rozvoj ekonomického myšlení na základě tvorby vlastního vztahu k určité teorii, spolu s tím, že jí dá samostatný smysl a provede vlastní analýzu. V současné etapě si kladou ruské vysoké školy za cíl přiblížit výuku teorie ekonomiky světové praxi, přičemž chtějí zachytit evoluci západní teorie. Na závěr vědecko-metodického semináře a konference s problematikou mezinárodní praxe výuky finančně-ekonomických disciplin se uskutečnila diskuse u kulatého stolu, které se účastnili ruští i zahraniční zástupci vysokých škol. Na zasedání došlo k výměně názorů v oblasti využívání současných metod výuky studentů v oblasti ekonomiky, financí a účetnictví, spolu se zavedením distančních forem organizace učebního procesu a efektivních způsobů průběžné kontroly vědomostí a návyků formou zkoušek, zápočtů, testů a semestrálních prací. Pokud jde o výsledky konference, bylo přijato rozhodnutí, které vyjádřilo doporučení pro oblast současných forem výuky studentů a kontroly vědomostí. Bylo přijato za účelné pokračovat v praxi mezinárodní výměny metodik a programů vysokoškolského vzdělávání. Doporučuje se podrobně seznámit široký okruh vyučujících vysokých škol železničních i pracovníky z praxe s cíli, obsahem referátů i základními výsledky uskutečněného mezinárodního fóra vyučujících finančních a ekonomických disciplin. Byla vyzdvižena vhodnost studia zahraničních zkušeností z výuky těchto disciplin v rámci realizace programu SPAN. Spolu s tím byly vyjádřeny názory na to, že zahraniční zkušenosti s výukou nelze brát jako plně adekvátní podmínkám ruských vysokých škol, které mají letité a bohaté tradice. Pramen: Železnodorožnyj transport č.7/2000 Překlad: Petr Zitko

Současné problémy ekonomiky a řízení

Současné problémy ekonomiky a řízení Současné problémy ekonomiky a řízení N.P. Terešina, V.G. Galaburda, N.G. Smechova (Podle materiálů vědecko praktické konference) V ruském Institutu ekonomiky a financí MIIT se koncem dubna 2000 uskutečnila

Více

Profesní vzdělávání dospělých

Profesní vzdělávání dospělých Profesní vzdělávání dospělých Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, DrSc. Úvod Dnešní hospodářská a finanční krize představuje právě takovou situaci, kdy se další vzdělávání stává určitou výzvou, pomáhá řešit problémy

Více

Monitoring trhu práce pro absolventy oboru cestovní ruch

Monitoring trhu práce pro absolventy oboru cestovní ruch Projekt z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/07.0341 Komplexní inovace oboru cestovní ruch na Vysoké škole polytechnické Jihlava Závěrečná zpráva z

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor vysokých škol

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor vysokých škol Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor vysokých škol Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2006 2010

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva Národní ústav odborného vzdělávání výroční zpráva 2006 Obsah Základní údaje...................................................................4 Úvodní slovo ředitele...............................................................5

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Srovnání norského a českého systému vzdělávání vypracované v rámci projektu FM EHP/Norska Spolupráce při rozvoji učňovského školství

Srovnání norského a českého systému vzdělávání vypracované v rámci projektu FM EHP/Norska Spolupráce při rozvoji učňovského školství Srovnání norského a českého systému vzdělávání vypracované v rámci projektu FM EHP/Norska Spolupráce při rozvoji učňovského školství Zpracovala: Mgr. Lenka Bílková 30. 6. 2010, Praha Podpořeno grantem

Více

Evropské dimenze vzdělávání. Danuše Nezvalová

Evropské dimenze vzdělávání. Danuše Nezvalová Evropské dimenze vzdělávání Danuše Nezvalová Vzdělávání v Evropě Po prostudování této kapitoly dokážete: srovnat školské systémy v zemích EU na základě vybraných parametrů, pochopit cíle vzdělávání v některých

Více

ZEMĚDĚLSTVÍ. Vývoj kvalifikačních požadavků ve skupinách příbuzných povolání ZPRACOVALA ING. ZDEŇKA SZEBESTOVÁ

ZEMĚDĚLSTVÍ. Vývoj kvalifikačních požadavků ve skupinách příbuzných povolání ZPRACOVALA ING. ZDEŇKA SZEBESTOVÁ ZEMĚDĚLSTVÍ Vývoj kvalifikačních požadavků ve skupinách příbuzných povolání ZPRACOVALA ING. ZDEŇKA SZEBESTOVÁ Praha 2006 Zemědělství Vývoj kvalifikačních požadavků ve skupinách příbuzných povolání Zpracovala:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

WP5 Internal Quality Assurance Systems National study Czech version 2011

WP5 Internal Quality Assurance Systems National study Czech version 2011 With the support of the Lifelong Learning Programme of the European Union Identifying Barriers in Promoting the European Standards and Guidelines for Quality Assurance at Institutional Level IBAR Agreement

Více

Počáteční odborné vzdělávání v České republice Podrobná zpráva Březen 2005

Počáteční odborné vzdělávání v České republice Podrobná zpráva Březen 2005 Počáteční odborné vzdělávání v České republice Podrobná zpráva Březen 2005 Autorský kolektiv: RNDr. Libor Berný, NÚOV (kap. 3) PhDr. Jana Bydžovská, NÚOV (kap. 7) Mgr. Kateřina Čechlovská, NÚOV (kap. 1)

Více

Hodnocení. Akreditační komisí. Václav Vinš. Zpracováno v rámci řešení výzkumného projektu Hodnocení kvality vysokých škol identifikační kód LS 0316

Hodnocení. Akreditační komisí. Václav Vinš. Zpracováno v rámci řešení výzkumného projektu Hodnocení kvality vysokých škol identifikační kód LS 0316 Hodnocení Akreditační komisí Zpracováno v rámci řešení výzkumného projektu Hodnocení kvality vysokých škol identifikační kód LS 0316 Václav Vinš Praha, 2004 Obsah 1. Úvodem, z historie 2. Statut Akreditační

Více

(z projevu rektora školy doc. Lubomíra Pány)

(z projevu rektora školy doc. Lubomíra Pány) K otázkám veřejné správy jihočeského regionu VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE PROMOCE A IMATRIKULACE (z projevu rektora školy doc. Lubomíra Pány) Život dnešního

Více

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s., Spálená 14, Praha 1

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s., Spálená 14, Praha 1 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠO pro rok 2013 Praha, říjen 2012 Obsah 1 Kvalita a relevance... 5 1.1 Diverzifikace

Více

BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Praha, leden 2009 Petr Matějů (vedoucí projektu), František Ježek, Daniel Münich, Jan Slovák, Jana Straková, David Václavík, Simona Weidnerová, Jan Zrzavý 2007 13 OP Vzdělávání

Více

Metodika VII Výchova k podnikání. Výchova k podnikání Metodika VII

Metodika VII Výchova k podnikání. Výchova k podnikání Metodika VII Výchova k podnikání Metodika VII Prosinec 2010 1 Metodika byla zpracována v rámci projektu Efektivní transfer znalostí a poznatků z výzkumu a vývoje do praxe a jejich následné využití (EF-TRANS), který

Více

Školní vzdělávací program. Finanční služby. Rámcový vzdělávací program. 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

Školní vzdělávací program. Finanční služby. Rámcový vzdělávací program. 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59 Školní vzdělávací program Rámcový vzdělávací program 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání Školní vzdělávací program : - projednán školskou radou...

Více

Obsah. 1 Identifikační údaje 1. 2 Profil absolventa 2 3 Charakteristika školy 7 4 Charakteristika ŠVP 8 4.1 Podmínky realizace 11.

Obsah. 1 Identifikační údaje 1. 2 Profil absolventa 2 3 Charakteristika školy 7 4 Charakteristika ŠVP 8 4.1 Podmínky realizace 11. HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 1 2 Profil absolventa 2 3 Charakteristika školy 7 4 Charakteristika ŠVP 8 4.1 Podmínky realizace 11 4.2 Začlenění

Více

Studovat v Česku Pracovat v Česku Žít v Česku

Studovat v Česku Pracovat v Česku Žít v Česku České vysoké školy pro zahraniční studenty Studovat v Česku Pracovat v Česku Žít v Česku Vydání, aktualizované k 1. září 2004. Vydalo: České informační středisko pro integraci cizinců REK, s.r.o. 1.0.

Více

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VERZE PROJEDNANÁ VLÁDOU DNE 26.1.2009 Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík,

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ

FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ FAKULTA ÚSTAV LESNICKÉ A DŘEVAŘSKÉ EKONOMIKY A POLITIKY FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ Ing. Dalibor Šafařík, Ph.D. Brno 2014 Tato skripta byla vytvořena

Více

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Právo v podnikání Právo ve veřejné správě. Informace pro uchazeče o studium

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Právo v podnikání Právo ve veřejné správě. Informace pro uchazeče o studium Právo v podnikání Právo ve veřejné správě Naši partneři HP Invent nabízí IT infrastrukturu, osobní počítače a přístupová zařízení, globální služby, výrobky pro tisk a zobrazování. CASABLANCA INT, internet

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

Vzdělávací systémy v zemích původu dětí-cizinců. Úvod

Vzdělávací systémy v zemích původu dětí-cizinců. Úvod Vzdělávací systémy v zemích původu dětí-cizinců Úvod Během dvou a půl let trvání projektu Středisek pro integraci menšin nasbírali naši pracovníci během své práce s učiteli a dětmi mnoho cenných zkušeností.

Více

STRATEGIE ROZVOJE KONKURENCESCHOPNOSTI KARLOVARSKÉHO KRAJE 2013-2020

STRATEGIE ROZVOJE KONKURENCESCHOPNOSTI KARLOVARSKÉHO KRAJE 2013-2020 STRATEGIE ROZVOJE KONKURENCESCHOPNOSTI KARLOVARSKÉHO KRAJE 2013-2020 Aktualizace 2012 Zadavatel: Karlovarský kraj, odbor regionálního rozvoje Zpracovatel: Berman Group služby ekonomického rozvoje, s.r.o.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

Návrh koncepce celoživotního vzdělávání sociálních pracovníků a výchovy k lidským právům

Návrh koncepce celoživotního vzdělávání sociálních pracovníků a výchovy k lidským právům Stránka č. 1 z 11 Tato stránka byla vytištěna 10:33:39 ze serveru www.mpsv.cz Zpět na původní stránku Návrh koncepce celoživotního vzdělávání sociálních pracovníků a výchovy k lidským právům Článek z kategorie:

Více