Výuka finančních a ekonomických disciplin

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výuka finančních a ekonomických disciplin"

Transkript

1 Výuka finančních a ekonomických disciplin A.V. Bolotin Na státní univerzitě pro komunikace (DVGUPS) na ruském Dálném Východě se pod vedením rektora, doktora technických věd, profesora V.G.Grigorčenka, konal koncem března 2000 mezinárodní seminář a konference na téma: mezinárodní praxe výuky finančně ekonomických disciplin. Chabarovské fórum přednášejících vybralo zástupce různých vysokých škol Ruska i ze zahraničí - z USA, Korejské republiky, Jižní Koreje a Číny. Na konferenci bylo předneseno 18 referátů a pět otevřených přednášek. Na základě výsledků práce konference byl vydán sborník prací, ve kterém je uvedeno 59 článků. Práce mezinárodního semináře-konference byla organizována ve třech sekcích: Současné problémy výuky předmětu účetnictví, Světové zkušenosti přípravy odborníků v oblasti ekonomiky a financí a Současné otázky výuky finančních disciplin. Dálněvýchodní státní univerzita, která zvítězila v soutěži mezi ruskými vysokými školami, předložila auditoriu k široké výměně názorů oblast aktuálních vědecko-metodických problémů výuky finančně-ekonomických disciplin. Tato myšlenka se za přispění americké strany uskutečnila a DVGUPS se po právu stala na několik dní mezinárodním centrem výměny vědeckých a praktických zkušeností z oblasti výuky, spolu s metodickými postupy v oblasti ekonomiky a financí. Vysoké školy železniční, které mají většinou status státních univerzit, v současné době reformovaly svoji činnost v souladu s vládou Ruské federace potvrzeným programem rozvoje ruského vysokoškolského vzdělávání do roku Již dnes studenti odvětvových vysokých škol získávají znalosti a návyky v oblasti moderních dopravních technologií, makroekonomiky i mikroekonomiky, financí a účetnictví, řízení, marketingu, obchodu, sociologie, práva a mezinárodní spolupráce. A to zdaleka není úplný přehled znalostí, které jsou schopny dát ruské vysoké školy svým absolventům. Spolu s tím, jak ohromný je rozsah úkolů, které stojí před národním hospodářstvím země a jeho jednotlivými odvětvími, včetně železniční dopravy, bude nutné, aby v budoucnu tyto problémy řešila současná mladá generace. To vše vyžaduje, aby odvětvové vysoké školy neustále zlepšovaly jednotlivé studijní programy, metodiky a techniky výuky a především v nejdynamičtěji se rozvíjejících oborech v současné etapě oblasti vědeckých poznatků, oborech ekonomiky a financí. Na konferenci bylo předneseno pět přednášek, jejichž cílem bylo seznámit aspiranty a studenty s novými teoretickými pracemi a praktickými zkušenostmi výuky finančněekonomických disciplin. Účastníci konference zejména projevili zájem o přednášky amerických spolupracovníků z Univerzity státu Aljaška (Anchorage). Profesor Steve Campbell podrobně hovořil o praktickém přístupu k výuce studijní látky. Profesorka Suriš Srivastava věnovala svoji práci finančním trhům v USA. Vedoucí programu SPAN (Partnerství pro budoucnost) Peter Sokolov se zabýval otázkami současného řízení v USA. Doktor ekonomických věd, profesor, vedoucí katedry "Ekonomika stavebnictví", MIIT, B.A. Volkov a doktorka, profesorka katedry "Ekonomika dopravy" DVGUPS, N.P. Čipiga, ve společné přednášce ukázali na moderní metody hodnocení efektivnosti investic a inovací. Ve společné přednášce kandidátů ekonomických věd se docenti T.V. Gubkevič (MIIT) a T.V. Baroninová (Chabarovská státní akademie ekonomiky a práva) zabývali problematikou přechodu na mezinárodní normy účetnictví v Rusku. V sekci "Problematika výuky účetnictví" se přednášky přímo nebo nepřímo dotýkaly existujících rozdílů mezi ruským systémem účetnictví a mezinárodním systémem. Tato

2 problematika neexistuje jen sama od sebe, ale je základní překážkou v rozvoji mezinárodní hospodářské spolupráce, včetně oblasti investic a přivedení zahraničního kapitálu do Ruska. Přednáška kandidátky ekonomických věd, profesorky V.V. Rubanové, vedoucí katedry "Audit a ekonomická analýza" Chabarovské státní akademie ekonomiky a práva obsahovala konkrétní návrhy na praktické využívání zahraničních metodik výuky účetních a analytických disciplin, které se zčásti užívají pro přípravu odborníků pro oblast účetnictví ve Velké Británii. A to není náhodou, neboť v současnosti potřebují účetní znát především otázky stanovování potřeb oběžných prostředků, výpočet čistých aktiv, marginální analýzu, stanovení bezztrátové výroby, výpočet současné hodnoty investic a kapitálu, stanovení typu finančního zdraví a ratingu firmy. Odborníci v oblasti organizace obchodů musí znát finanční účetnictví dodavatelů, spolu s pravidelným hodnocením jejich kvalifikovanosti a zabraňování vzniku chyb při výběru kontraktorů. Odborníci pro protikrizové řízení musí znát zvyklosti organizace účetnictví v podmínkách reformy, zejména pak auditu podniku nacházejícího se v krizové situaci, metodiky hodnocení finančního stavu firem v platební neschopnosti a rovněž tvorbu opatření pro finanční ozdravění. Docentka stejné vysoké školy, kandidátka ekonomických věd, T.V. Baroninová na základě analýzy amerických zkušeností v oblasti výuky účetnictví ve svém referátu vyjádřila názor, že silnou stránkou zaoceánské metodiky je naplněnost výukových materiálů ilustračními příklady z praktického vedení obchodu, se skutečnými údaji o činnosti společností, což předpokládá přijetí konkrétních řešení problémových situací, které vznikají v účetní praxi významných zahraničních společností. Důraz v této výuce je kladen na čistě účetní otázky - sestavování předvah, vedení účtů, tvorba účtů, ale také na to, jak využívat účetní a účtové údaje pro tvorbu řídících kroků. Základní význam pro zlepšování forem výuky má a ve stále větší míře bude mít internet, což umožňuje demonstrovat při výuce materiály uložené v sítích (například ALSRA). I když přednášející ocenila řadu kladů amerických zkušeností v oblasti výuky účetnictví, přesto varovala před jejich mechanickým přejímáním, aniž budou vzaty v úvahu hospodářské podmínky a kulturní a pedagogické tradice, vlastní ruské vysoké škole. Docentka katedry "Účetnictví a audit", DVGUPS, S.N. Gubkevičová srovnávala ruský a americký model vzdělávání a poznamenala, že ruské učební plány předpokládají podrobné pochopení discipliny, zatímco americký model je pružnější a předpokládá při výuce v rámci kurzu jednak povinný, jednak doplňkový výběr disciplin. Přitom rozvrh výuky amerických studentů má přerušovaný charakter: první hodiny výuky začínají ráno, další během dne a třetí blok je pak večer. Pevný pořádek disciplin vede k nedostatku místností pro výuku, vysokému zatížení ruských studentů a nesouladu předmětů všeobecného a odborného charakteru. Nehledě na jednotlivé nedostatky však ruské plány výuky celkově odpovídají současným požadavkům a směřují k přípravě vysoce kvalifikovaných odborníků, adaptovaných na současné podmínky práce v praxi. Další přednášející ze stejné katedry DVGUPS, E.V. Šišová, vyjádřila představy o rozvoji vzdělávacího standardu pro odborníky v oblasti "Účetnictví a audit". Zejména se poukazuje na to, že již dnes univerzita zahrnuje do plánu přípravy disciplin účetnictví, informace studentům o zahraničním pojetí účetnictví, například v cyklu "Světová praxe účetnictví". Plány katedry předpokládají, že v nejbližší budoucnosti budou zavedeny samostatné discipliny "Mezinárodní normy finančního účtování" a "Metodika účetnictví", což odpovídá zájmům rozvoje spolupráce se zahraničními podniky v oblasti rozšiřování systémů finančních účtů. Kandidátka ekonomických věd, docentka DVGUPS, L.E. Tumali, se dotkla některých aspektů výuky kurzu "Analýza a hodnocení obchodu", přičemž analyzovala domácí i zahraniční přístupy k hodnotícím ukazatelům. V sekci "Světové zkušenosti z oblasti přípravy odborníků v oblasti ekonomiky a financí" se referáty účastníků konference týkaly širokého okruhu otázek rozšiřování mezinárodní spolupráce v oblasti vzdělávání a zkušeností získaných v různých zemích z oblasti přípravy ekonomických kádrů. První prorektor DVGUPS, profesor S.A. Ivanilov, věnoval své vystoupení

3 problematice mezinárodní integrace vysokých škol Dálného Východu a zemí Asijsko- Tichooceánského regionu (ATP). Posílení tržních vztahů v Rusku vyžaduje nové přístupy v oblasti přípravy odborníků, přičemž v tomto plánu se předpokládá rozvoj mezinárodní spolupráce v oblasti využívání zkušeností získaných v zemích ATP. Ve svém referátu zformuloval tyto základní cíle integrace vysokých škol: účast vysokých škol na mezinárodním trhu vědecko-technické a ekonomicko-řídící práce a rovněž na trhu vzdělávání; tvorba mechanizmů, které umožní každé vysoké škole vystupovat jako samostatný subjekt mezinárodní spolupráce; na vysokých školách zvětšit rozsah základního výzkumu podle priorit řízení přírodních, humanitních a technických věd, zabezpečení nepřetržitosti tohoto výzkumu v návaznosti na učební proces; tvorba a plnění vlastních učebně vzdělávacích programů a projektů; působení při tvorbě nových forem a metod výuky a moderních technologií vzdělávání. Po ukončení školy si absolventi vybírají jakoukoli další výuku pro získání středního odborného vzdělání (2 roky) nebo vzdělání bakaláře (4 roky). Bakaláři si pak mohou zvolit odbornou profesi nebo pokračovat ještě dále 1,5-2 roky pro získání stupně magistr. Při dalším prodloužení studia o 1,5-2 roky může magistr získat vzdělání doktora věd. Pro získání stipendia pro splnění doktorátu musí bakaláři studovat nejméně dva, ale i více než tři roky. Pokud jde o požadavky při vstupu na americké vysoké školy, pak tyto se mění v závislosti na typu takovéto školy. Nejprestižnější soukromé vysoké školy (Harward, Stanford, MIT a Yale) mají velmi přísný systém přijímání studentů. Na státních univerzitách USA jsou požadavky rovněž různorodé. V každém státě je jedna univerzita, kde jsou požadavky pro vstup minimální nebo dokonce vůbec žádné. Tam je pak procento vyloučených ze studia pro neprospěch velmi vysoké. Některé univerzity předkládají programy společné výuky, které umožňují absolvovat několik semestrů na vysoké škole a pak jít do práce podle dané specializace. Řada podniků se ráda podílí na podobných programech, neboť jim tyto umožňují využívat schopnosti studentů bez uzavírání dlouhodobých pracovních smluv. Na druhé straně, studenti mají možnost nalézt zaměstnání v těchto podnicích po ukončení studia. Kandidát ekonomických věd, ředitel Institutu ekonomiky a řízení (IEM) DVGUPS, V.A. Podoba, hovořil o zkušenostech v oblasti tvorby a uskutečňování rusko-čínského programu přípravy bakalářů ekonomiky. Pro absolventy škol Primorského a Chabarovského kraje a rovněž pro děti, jejichž rodiče utrpěli v průběhu likvidace černobylské havárie, vypracovaly IEM DVGUPS spolu s Ekonomickým institutem Chejlunczjanské univerzity zvláštní program pro přípravu ekonomů. Výuka se z větší míry uskutečňovala v Číně, přičemž celý program trval 5,5-6 let. Pro program se uskutečnily dva nábory studentů, celkem více než 30, kdy polovina z nich neuspěla zejména z důvodů obtížnosti výuky čínského jazyka a rovněž z důvodů finančních problémů. Jen 80 % studentů, kteří ukončili studium, vypracovalo diplomové práce na jedničku, o což se jedině zajímaly čínské organizace. Doktor Kim Džun-Be, profesor mezinárodního obchodu a marketingu Kjungvonské univerzity z Jižní Koreje ve své přednášce vysvětlil zkušenosti z oblasti výuky finančněekonomických disciplin ve své zemi. Studenti, kteří ukončí vysokou školu, mají široké možnosti získat práci, čemuž odpovídá růst počtu pracovníků ve státním sektoru v oblasti hospodářství a v různých sférách obchodu. Jednotlivé katedry univerzity vytvářejí řadu možností doplňkového studia v oblasti výuky cizích jazyků a práce na počítači. Katedra mezinárodního obchodu a komerčního provozu vytváří různé kurzy v oblasti mezinárodního obchodu a obchodní praxe, která připravuje studenty ke skutečné práci v současné světové ekonomice. Doktor ekonomických věd, profesor katedry "Komerce" DVGUPS, V.G. Mysnik, vyjádřil názor na nutnost nepřetržitého finančně-ekonomického vzdělávání všech obyvatel, počínaje žáky škol, protože znalosti základní problematiky v této oblasti se musí stát nutnou součástí vzdělání. Přechod k novému víceúrovňovému modelu vzdělávání (programy bakalářů a magistrů) hodnotil jako perspektivní systém přípravy ekonomů.

4 V referátu doktora ekonomických věd, profesora V.T. Šišimakova, ředitele Dálněvýchodního institutu mezinárodního obchodu v Chabarovsku, byly uvedeny zvláštnosti vzdělávání v oblasti ekonomiky v Rusku. Bylo zdůrazněno pět etap tvorby ekonomického vzdělávání, počínaje rokem Bylo připomenuto, že zákony přijaté v letech , "O vzdělání" a "O vyšším a povysokoškolském odborném vzdělávání" jsou zaměřeny na model státního rozpočtu a tvoří překážky na cestě rozvoje soukromých a smíšených vzdělávacích center a neuvažují nové formy vzdělávacích činností. Rozvíjející se část trhu vzdělávání (ekonomické vzdělávání) v zákoně prakticky není zahrnuto. Postupy licencování a akreditace škol a programů odráží vysokou úroveň byrokracie a vnitřních protikladů. Právo nestátního udělování diplomů získaných v rámci ekonomického vzdělávání zde není zahrnuto, tento diplom nelze porovnat se státním diplomem. Jsou omezeny možnosti financování ekonomického vzdělávání. V letech z 914 vysokých škol v Rusku bylo 334 nestátních. Z 3598 tisíc studentů studovalo v nestátních vysokých školách 251 tisíc. Na základě analýzy dynamiky ekonomického vzdělávání byl v Rusku učiněn závěr, že toto vzdělání se rozvíjí a zaujme důstojné místo v oblasti vzdělávání. V sekci "Současné otázky výuky finančních disciplin" byly předneseny referáty věnované především metodickým otázkám. Doktor ekonomických věd, profesor A.V. Bolotin (MIIT), přednesl koncepci výuky discipliny "Základy zahraničně ekonomických činností" pro studenty se zaměřením na oblast "Ekonomika a řízení podniku (stavebnictví), přičemž směroval pozornost posluchačů na nutnost zahrnout do pracovního programu i plán přednášek v této disciplině, spolu s obecnými otázkami zahraničně ekonomických činností, zvláštních útvarů týkajících se výstavby jako rozvíjejícího se směru mezinárodní spolupráce. Zvláštní pozornost při výuce této discipliny je účelné věnovat otázkám hodnocení efektivnosti mezinárodních investičních projektů využitím metody UNIDO, podmínkám získávání zahraničních investičních úvěrů a výpočtu doby jejich splácení, vypracovávání rozpočtové dokumentace při výstavbě objektů s účastí ruských i zahraničních partnerů, uskutečňování mezinárodních výběrových řízení a podmínkám INCOTEMS při dodávkách stavebních materiálů a zařízení. Pokud jde o otázky výuky discipliny "Řízení financí", byly předneseny dva referáty. Kandidátka ekonomických věd (DVGUPS), I.A. Ščerbakova, vyjádřila názor na to, že vědecké základy disciplíny řízení financí se nacházejí ve stádiu tvorby a to jak v Rusku, tak i v zahraničí. Jestliže je hlavní důraz kladen při výuce této discipliny v řadě zahraničních vysokých škol na řízení kapitálu a kromě toho pak na maximalizaci zisku a stále častěji jsou zdůrazňovány cíle dosahování neustále rostoucího toku peněžních prostředků a snižování rizik, pak v Rusku se klade zpravidla důraz na poněkud jiné priority. Zpravidla je to co nejrychlejší maximalizace zisku, což je spojeno s nestabilitou hospodářské situace v zemi. Pro výuku této discipliny není dostupná literatura, která by pomáhala studentům získávat návyky v oblasti nalézání řešení. Je třeba výukový proces vybavit počítači a využívat teorie her. Analýza problematiky výuky řízení financí v ruských vysokých školách se stala předmětem vystoupení zástupce Chabarovské státní technické univerzity L.L. Bijaka. Ten věnoval svoji pozornost tomu, že překlady zahraniční literatury na téma řízení financí měly za následek řadu výkladů terminologie, což znesnadňuje přijímání těchto materiálů. Dochází k neshodám ve výkladu jednotlivých pojmů řízení financí, například ve srovnání s výrazy užívanými ve finanční matematice. Tyto problémy by bylo možno vyřešit při dostatečné koordinaci spolupráce mezi katedrami a mezi fakultami. Vážnější je však problém nesouladu některých teoretických názorů a současné skutečné praxe prací v oblasti finančních operací v ruských podnicích. Převládající "strategie dožívání" má daleko od vícevariantního modelového rozpočtu. Informační základna pro finanční výpočty může být zabezpečena přechodem na účtování podle mezinárodních norem. V referátu kandidátky ekonomických věd E.I. Krasnikové z Amurské státní univerzity v Blagoveščensku bylo poukázáno na to, že studium discipliny "Finanční marketing" se

5 uskutečňuje v současnosti ve třech směrech rozvoje finančního trhu: bankovní činnosti, cenné papíry a pojišťovnictví. Největší pozornost je věnována studiu marketingové činnosti ve finančně-úvěrových institucích a pojišťovnách, což je podmíněno nerozvinutou teorií i praxí v oblasti marketingu trhu fondů. Tříleté zkušenosti výuky oblasti marketingu financí ukázaly tyto problémy: nedostatek učebnic a pomůcek v této disciplině; nedostatek informací o jednotlivých tématech v důsledku toho, že v bankovních a pojišťovacích organizacích v Amurské oblasti neexistují marketingové útvary. Rozsáhlý okruh otázek mezinárodní praxe výuky ekonomických disciplin uvedli a ve společném referátu přednesli kandidáti ekonomických věd z katedry "Ekonomika dopravy" (DVGUPS) E.V. Gusarova, E.V. Kotljarova, O.B. Lazareva a L.A. Michejeva. Při výuce studentů v rámci čtyřletého bakalářského studia a rovněž i při studiu magisterském se užívá tradiční postup, který předpokládá uskutečňování přednášek a jiné formy společné výuky a rovněž i využívání metod čínských vyučujících, kteří používají pro studenty metodické pomůcky a učebnice určené jednotlivým kurzům. Zájem o výuku roste, jsou-li užívány počítače. V referátu byly rovněž vysvětleny zvláštnosti přípravy ruských studentů v systému rusko-amerického programu (RAP), který předpokládá dvě varianty výuky. Podle jedné studenti tři roky studují v Rusku a jeden rok v USA; podle druhé se vzdělávací kurz dělí na dvě poloviny. První varianta nevyvolává při studiu kurzů žádné problémy, druhá varianta se uskutečňuje dálkově, což předpokládá rozsáhlý systém kontroly vědomostí. Kandidátka ekonomických věd, L.K.Šajkana z katedry "Teorie ekonomiky" (DVGUPS) vypracovala referát o problematice výuky základů teorie ekonomiky, přičemž zaměřila pozornost ze strany posluchačů na základní změny k přístupu výuky dané discipliny. Jestliže dříve proces výuky předpokládal to, že si studenti vytvoří určitý světový názor, pak v současnosti je základním cílem výuky zabezpečit rozvoj ekonomického myšlení na základě tvorby vlastního vztahu k určité teorii, spolu s tím, že jí dá samostatný smysl a provede vlastní analýzu. V současné etapě si kladou ruské vysoké školy za cíl přiblížit výuku teorie ekonomiky světové praxi, přičemž chtějí zachytit evoluci západní teorie. Na závěr vědecko-metodického semináře a konference s problematikou mezinárodní praxe výuky finančně-ekonomických disciplin se uskutečnila diskuse u kulatého stolu, které se účastnili ruští i zahraniční zástupci vysokých škol. Na zasedání došlo k výměně názorů v oblasti využívání současných metod výuky studentů v oblasti ekonomiky, financí a účetnictví, spolu se zavedením distančních forem organizace učebního procesu a efektivních způsobů průběžné kontroly vědomostí a návyků formou zkoušek, zápočtů, testů a semestrálních prací. Pokud jde o výsledky konference, bylo přijato rozhodnutí, které vyjádřilo doporučení pro oblast současných forem výuky studentů a kontroly vědomostí. Bylo přijato za účelné pokračovat v praxi mezinárodní výměny metodik a programů vysokoškolského vzdělávání. Doporučuje se podrobně seznámit široký okruh vyučujících vysokých škol železničních i pracovníky z praxe s cíli, obsahem referátů i základními výsledky uskutečněného mezinárodního fóra vyučujících finančních a ekonomických disciplin. Byla vyzdvižena vhodnost studia zahraničních zkušeností z výuky těchto disciplin v rámci realizace programu SPAN. Spolu s tím byly vyjádřeny názory na to, že zahraniční zkušenosti s výukou nelze brát jako plně adekvátní podmínkám ruských vysokých škol, které mají letité a bohaté tradice. Pramen: Železnodorožnyj transport č.7/2000 Překlad: Petr Zitko

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Obecné informace studijní obor je odborně garantován Katedrou financí a účetnictví výuka je zajišťována

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní program Ekonomika a management Koncepce studijního oboru Účetnictví a daně vychází ze současných potřeb trhu práce a vytváří poznatkový

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce. pro studenty studující od roku 2011/2012 Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP)

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) 1 nabízíme univerzitní studium bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru obor je nepřetržitě vyučován na JU již od roku 1994 garantem je Katedra

Více

Specializace Finance podniku Studijní obor Podniková ekonomika a management

Specializace Finance podniku Studijní obor Podniková ekonomika a management Studijní obor Podniková ekonomika a management Katedra financí a účetnictví PROČ SI VYBRAT SPECIALIZACI FINANCE PODNIKU? Můžete ji studovat v bakalářském i navazujícím magisterském studiu. Porozumíte složitému

Více

Management hotelnictví

Management hotelnictví Specializace Management hotelnictví Studijní program Ekonomika a management Studijní obor Podniková ekonomika a management Specializace je určena zájemcům, kteří chtějí získat: jazykové a komunikační dovednosti,

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management. pro studenty studující od roku 2011/2012 Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika V první fázi studia oboru Manažerská

Více

Marketing a management

Marketing a management Studijní obor Marketing a management Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ studijní obor je odborně garantován Katedrou podnikové ekonomiky a managementu výuka je zajišťována

Více

INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018

INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 Pedagogická fakulta uskutečňuje programy: Bakalářské standardní doba studia 3 roky, přihlásit se mohou všichni

Více

Žádost o akreditaci. Stavební fakulta, ČVUT v Praze Bezpečnostní a rizikové inženýrství. Ovládání rizika magisterský

Žádost o akreditaci. Stavební fakulta, ČVUT v Praze Bezpečnostní a rizikové inženýrství. Ovládání rizika magisterský fakulta studijní program studijní obory typ forma Stavební fakulta, ČVUT v Praze Bezpečnostní a rizikové inženýrství Integrální bezpečnost staveb Ovládání rizika magisterský prezenční Praha, říjen 2007

Více

pro akademický rok 2010/2011

pro akademický rok 2010/2011 FAKULTA EKONOMICKÁ děkan Pokyn č. 2/10 děkana Fakulty ekonomické ZČU pro akademický rok 2010/2011 Bakalářské studium prezenční forma studia 1. Pro studující, kteří nastupují ke studiu v akademickém roce

Více

Organizace studia. Studijní program Ekonomika a management. Provozně ekonomická fakulta Mendelova zemědělská a lesnická univerzita

Organizace studia. Studijní program Ekonomika a management. Provozně ekonomická fakulta Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Provozně ekonomická fakulta Organizace studia Pro organizaci studia a usnadnění studentských mobilit je na fakultě používán kreditní systém. Dává studentům možnost si do jisté míry individuálně řídit časový

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Ekonomika podnikání v obchodě a službách

Ekonomika podnikání v obchodě a službách Studijní obor Ekonomika podnikání v obchodě a službách Studijní program Ekonomika a management NĚKOLIK ZÁKLADNÍCH INFORMACÍ Studijní obor je odborně garantován Katedrou podnikové ekonomiky a managementu.

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 66-41-M/02 Obchodní akademie Školní

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo do roku 2011 Projednáno AR SVŠE 23. 11. 2007 1. Východiska dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo

Více

PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ

PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví KATEDRA BANKOVNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ P R O G R A M osmnáctého ročníku DVOUSEMESTRÁLNÍHO KURZU PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ Odborní garanti:

Více

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Sociální management Studijní program Hospodářská politika a správa studijní obor je odborně garantován Katedrou ekonomie a veřejné správy výuka je zajišťována vysoce kvalifikovanými pedagogy

Více

1. ZÁVAZNÉ PŘEDMĚTY. Ekonomická teorie. Matematicko statistické metody v ekonomii 2. POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

1. ZÁVAZNÉ PŘEDMĚTY. Ekonomická teorie. Matematicko statistické metody v ekonomii 2. POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ ÚSTAV DOKTORSKÝCH STUDIÍ 1. ZÁVAZNÉ PŘEDMĚTY Ekonomická teorie Matematicko statistické metody v ekonomii 2. POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

Více

Seznámení s obsahem projektu Otevřená škola

Seznámení s obsahem projektu Otevřená škola Žadatel: Název projektu: Registrační číslo: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Liberec, Šamánkova 500/8, příspěvková organizace Otevřená škola CZ.1.07/3.2.01/03.0007 Seznámení

Více

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Obsah OBSAH... 2 1 VEDENÍ MVŠO... 3 2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MVŠO... 4 3 HISTORIE MVŠO... 5 4 NABÍDKA STUDIA... 6 strana 2 strana 3 1 Vedení MVŠO 2 Organizační

Více

PRŮVODCE STUDIEM PRO KOMBINOVANOU FORMU STUDIA MODULU BUSINESS FINANCE

PRŮVODCE STUDIEM PRO KOMBINOVANOU FORMU STUDIA MODULU BUSINESS FINANCE PRŮVODCE STUDIEM PRO KOMBINOVANOU FORMU STUDIA MODULU BUSINESS FINANCE Renáta Nešporková Ostrava 2011 Název: Autoři: Vydání: Počet stran: Tisk: Vydala: Průvodce studiem pro kombinovu formu studia modulu

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Výuka práva duševního vlastnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze

Výuka práva duševního vlastnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze Výuka práva duševního vlastnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze Prof. JUDr. Martin Boháček, CSc. Katedra podnikového a evropského práva Fakulta mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze

Více

Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM

Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM Edita Šilerová, Čestmír Halbich, Jana Hřebejková Cíle Předmět Informační systémy je postupně od roku 1994 zařazován na všechny

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

vývojvoj a perspektivy

vývojvoj a perspektivy Příprava učitelu itelů fyziky na JU vývojvoj a perspektivy Jiří Tesař, katedra fyziky PF JU Brno 13. 14. 9. 2007 Historie přípravyp pravy učitelu itelů na PF JU 1948 Pedagogická fakulta (pod UK Praha)

Více

Specializace Marketing a obchod

Specializace Marketing a obchod Specializace Marketing a obchod Studijní program Ekonomika a management Katedra podnikové ekonomiky a managementu Ideální start Vaší kariéry! Proč si vybrat specializaci Marketing a obchod? Můžete ji studovat

Více

Řád celoživotního vzdělávání

Řád celoživotního vzdělávání Řád celoživotního vzdělávání Září 2009 Praha Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád upravuje bližší podmínky celoživotního vzdělávání na vysoké škole CEVRO Institut, o.p.s. (dále jen "Vysoká škola"). Studium

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

Maturitní otázky k ústní zkoušce

Maturitní otázky k ústní zkoušce S SOU LIVA Maturitní otázky k ústní zkoušce EKONOMIKA PODNIKU Pro třídu: DPO 3.A Školní rok: 2010/2011 Vypracoval: Ing. Tomáš Kučera Schválila: Mgr. Alice Linková ředitelka školy 1. Základní ekonomické

Více

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA VZDĚLÁVÁNÍ

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA VZDĚLÁVÁNÍ VEŘEJNÁ EKONOMIKA EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA VZDĚLÁVÁNÍ Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

STUDIJNÍ OBOR VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA

STUDIJNÍ OBOR VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA STUDIJNÍ OBOR VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA Studijní program HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA A SPRÁVA Proč studovat obor? Chcete si zajistit jistotu, stabilitu a postup po nástupu do zaměstnání? Chcete mít jistotu zaměstnání

Více

Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání Celoživotní vzdělávání Nabízené akce CŽV - Přírodovědecká fakulta OU, ak.r. 2016/2017 Rozšiřující studium pro učitele o Rozšiřující studium biologie rozšíření o obor učitele biologie tak, aby po jeho absolvování

Více

Koncepce rozvoje knihovny v letech Knihovna VŠLG

Koncepce rozvoje knihovny v letech Knihovna VŠLG Koncepce rozvoje knihovny v letech 2016 2020 Činnost knihoven je veřejnou službou a knihovny jsou považovány za instituce veřejného zájmu. Jsou nástrojem základního lidského práva na rovný přístup k informacím,

Více

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. Česká republika

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. Česká republika , o.p.s. Získala státní souhlas a první akreditaci v roce 2001 V současné době má akreditaci na 10 bakalářských studijních oborů 11 magisterských studijních oborů a 3 doktorské studijní obory 2 rigorózní

Více

Metodický list pro 1. soustředění kombinovaného studia předmětu. Vícezdrojové financování - magisterské studium

Metodický list pro 1. soustředění kombinovaného studia předmětu. Vícezdrojové financování - magisterské studium Metodický list pro 1. soustředění kombinovaného studia předmětu Vícezdrojové financování - magisterské studium Přednášející: Doc. Radim Valenčík, CSc. Název tematického celku: Úvod do studia problematiky

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ VZDĚLÁVÁNÍ V EU A ČR

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ VZDĚLÁVÁNÍ V EU A ČR Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 VZDĚLÁVÁNÍ V EU A ČR 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Vzdělávání v EU a ČR

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

DIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ. doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc. KDEP FFÚ VŠE.

DIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ. doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc. KDEP FFÚ VŠE. DIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc. KDEP FFÚ VŠE e-mail: krpp01@vse.cz Obsah přednášky: Koncepce kurikula v sekundárním vzdělávání: dvoustupňové kurikulum RVP - ŠVP Střední vzdělávání

Více

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017 Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017 Plán realizace Strategického záměru schválil Akademický senát

Více

Studijní obor. Bankovnictví. Studijní program. Hospodářská politika a správa. Správná volba pro vzdělání

Studijní obor. Bankovnictví. Studijní program. Hospodářská politika a správa. Správná volba pro vzdělání Studijní obor Bankovnictví Studijní program Hospodářská politika a správa Správná volba pro vzdělání PROČ STUDOVAT BANKOVNICTVÍ V KARVINÉ Kvalitní výuka s přednáškami významných odborníků z praxe. Komplexní

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ ze dne 5. ledna 2017

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ ze dne 5. ledna 2017 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), registrovalo dne 5. ledna 2017 pod

Více

Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012

Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012 Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Prezentace katedry www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012 1 2 Cíl katedry CŠM Cílem je nejen vzdělávat profesionální

Více

Studijní obor. Evropská integrace. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Evropská integrace. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Evropská integrace Studijní program Hospodářská politika a správa studijní obor je odborně garantován katedrou ekonomie a veřejné správy výuka je zajišťována vysoce kvalifikovanými pedagogy

Více

Mendelova univerzita v Brně. Ondřej Švehla

Mendelova univerzita v Brně. Ondřej Švehla Mendelova univerzita v Brně Ondřej Švehla Obsah 2 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně... 3 3 Studijní obory na PEF Mendelu... 3 3.1 Ekonomika a management...

Více

Zpráva o hodnocení Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice

Zpráva o hodnocení Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice Zpráva o hodnocení Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice AK vlády ČR rozhodla na svém zasedání ve dnech 15. a 16. 6. 2004, že bude v souladu s par. 84 odst. 1 písm. a) zákona č. 111/1998 S.,

Více

Mendelova univerzita v Brně. Ondřej Švehla

Mendelova univerzita v Brně. Ondřej Švehla Mendelova univerzita v Brně Ondřej Švehla 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně... 3 3 Studijní obory na PEF Mendelu... 3 3.1 Ekonomika a management... 3 3.2 Hospodářská

Více

Kvalifikace pracovní síly jako nástroj prosperity moderní ekonomiky. Pavel Mertlík ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA

Kvalifikace pracovní síly jako nástroj prosperity moderní ekonomiky. Pavel Mertlík ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA Kvalifikace pracovní síly jako nástroj prosperity moderní ekonomiky Pavel Mertlík ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA Obsah Renesance univerzity Profil ŠKODA AUTO Vysoké školy Studijní plány Shrnutí a závěry 1. Renesance

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY OBRANY NA OBDOBÍ 2006 2010 Aktualizace pro rok 2006 Brno, červen 2006 Aktualizace

Více

Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006

Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006 Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006 Fakulta/Ústav: Dopravní fakulta Jana Pernera Název projektu: Projekt celoživotního vzdělávání v oblasti dopravy

Více

Perspektivy rozvoje chemického. průmyslu v ČR. Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1.

Perspektivy rozvoje chemického. průmyslu v ČR. Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1. průmyslu v ČR Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1.2015 průmyslu v ČR 1 Současný vývoj chemického průmyslu v ČR Postavení chemického průmyslu v české

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Strategický plán rozvoje VŠLG Vychází z IPN KREDO

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY školní rok 2010/2011 Hotelnictví Metodický návod k využití sjednocených tematických okruhů pro profilovou část maturitní zkoušky Součástí řešení projektu Kurikulum S je

Více

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM ÚVOD Kvantifikovaná kriteria jsou pomocným podkladem pro zahájení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Více

přednášek domácího nebo zahraničního hosta na pracovišti. Součástí volitelné části studijního plánu je i podíl studenta na pedagogické činnosti

přednášek domácího nebo zahraničního hosta na pracovišti. Součástí volitelné části studijního plánu je i podíl studenta na pedagogické činnosti P 7105 Historické vědy DĚJINY A KULTURY ZEMÍ ASIE A AFRIKY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe orientalistických či příbuzných humanitních oborů (historie, filozofie,

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ NA ROK 2016 BRNO,

Více

Jak vést žáky OA k hlubšímu pochopení účetních výkazů?

Jak vést žáky OA k hlubšímu pochopení účetních výkazů? Jak vést žáky OA k hlubšímu pochopení účetních výkazů? Katedra didaktiky ekonomických předmětů Fakulta financí a účetnictví VŠE v Praze Marie Fišerová Cíl příspěvku Zamyšlení nad možnými cestami vedoucími

Více

STUDIJNÍ OBOR TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ VENKOVA TROPŮ A SUBTROPŮ (TURVTS)

STUDIJNÍ OBOR TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ VENKOVA TROPŮ A SUBTROPŮ (TURVTS) STUDIJNÍ OBOR TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ VENKOVA TROPŮ A SUBTROPŮ (TURVTS) Koncepce studijního oboru TURVTS je navrhován jako jedinečný studijní obor ČZU v Praze. Podle analýzy a profilu studentů bude obor

Více

Efektivní řízení je základem úspěchu. Získáte výhodu při výběru zaměstnání a při svém uplatnění

Efektivní řízení je základem úspěchu. Získáte výhodu při výběru zaměstnání a při svém uplatnění Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Efektivní řízení je základem úspěchu? Baví vás práce s lidmi, chcete rozhodovat o nových projektech a řídit jejich realizaci?! * Chcete-li být úspěšným

Více

AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru

AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2016-2020 2016 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické UJEP

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Bankovní právo.

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Bankovní právo. Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Kurs,, je určen pro posluchače bakalářského studia na oboru Finance a finanční služby a jeho cílem je poskytnout studentům ucelený soubor poznatků o právní

Více

Nadační fond Jana Pernera Sídlo: Pardubice, Studentská 95, 532 10 IČO: 4815 9034. Výroční zpráva o činnosti Nadačního fondu Jana Pernera za rok 2006

Nadační fond Jana Pernera Sídlo: Pardubice, Studentská 95, 532 10 IČO: 4815 9034. Výroční zpráva o činnosti Nadačního fondu Jana Pernera za rok 2006 Nadační fond Jana Pernera Sídlo: Pardubice, Studentská 95, 532 10 IČO: 4815 9034 Výroční zpráva o činnosti Nadačního fondu Jana Pernera za rok 2006 květen 2007 Obsah: Poslání a cíle 3 Činnost v roce 2006

Více

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 1. Základní ekonomické pojmy potřeby, teorie motivace statky a služby kvalita života peníze, oběh peněz Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 2. Výroba 3. Podnik výrobní faktory hospodaření, cíle,

Více

Bakalářský studijní program Stavební inženýrství MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ

Bakalářský studijní program Stavební inženýrství MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ Bakalářský studijní program Stavební inženýrství obor MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ STRUKTUROVANÉ STUDIUM Délka studia 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 BAKALÁŘSKÉ STUDIUM bakalářská práce státní závěrečná

Více

SOCIOLOGIE SOC / JEDNOOBOROVÉ BAKALÁŘSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ I KOMBINOVANÉ (tříleté)

SOCIOLOGIE SOC / JEDNOOBOROVÉ BAKALÁŘSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ I KOMBINOVANÉ (tříleté) SOCIOLOGIE SOC / JEDNOOBOROVÉ BAKALÁŘSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ I KOMBINOVANÉ (tříleté) SOC I. cyklus SOC011001 / Úvod do sociologie Jiří Šubrt 3/- Zk -/- SOC011002 / Sociologický proseminář Richard Růžička

Více

UIACH 68081715. Vědecko-pedagog. hodnost

UIACH 68081715. Vědecko-pedagog. hodnost Základní údaje o činnosti pracoviště AV ČR veřejné výzkumné instituce v roce 27 a hlavní dosažené výsledky Identifikační číslo (IČ) 6881715 Vědečtí pracovníci, DSP, spolupráce s VŠ, vzdělávání 1) Počet

Více

Pravidla hospodaření

Pravidla hospodaření Pravidla hospodaření Příloha 2 ke Statutu VŠE Článek 1 Úvodní ustanovení Hospodaření VŠE se řídí zejména zákonem a ostatními zvláštními právními předpisy 1) a rozhodnutími o poskytování příspěvků a dotací,

Více

Plnění dlouhodobého záměru PEF MENDELU v roce 2014

Plnění dlouhodobého záměru PEF MENDELU v roce 2014 Plnění dlouhodobého záměru PEF MENDELU v roce 2014 Jsme učící se komunitou, která podporuje inovativní, vysoce kvalitní vzdělávání v akreditovaných studijních programech a provádí s nimi související výzkum.

Více

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Bakalářský studijní obor hospodářská informatika nabízí fundované vědecké a praktické vzdělání v oblasti

Více

Fakulta financí a účetnictví KATEDRA BANKOVNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ P R O G R A M. šestnáctého ročníku DVOUSEMESTRÁLNÍHO KURZU

Fakulta financí a účetnictví KATEDRA BANKOVNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ P R O G R A M. šestnáctého ročníku DVOUSEMESTRÁLNÍHO KURZU VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví KATEDRA BANKOVNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ P R O G R A M šestnáctého ročníku DVOUSEMESTRÁLNÍHO KURZU PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ Odborní garanti:

Více

MATEMATICKÁ BIOLOGIE

MATEMATICKÁ BIOLOGIE INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská a Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita MATEMATICKÁ BIOLOGIE Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno Studijní obor Matematická biologie Masarykova

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 2. díl Podniková ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN

Více

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I.

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek Ostrava 2011 1 Název: Průvodce studiem pro prezenční formu studia modulu Uplatnění na trhu práce, část I Uplatnění

Více

Závěrečná zpráva projektu č. 165/2003

Závěrečná zpráva projektu č. 165/2003 Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Transformační a rozvojový program na rok 2003 Závěrečná zpráva projektu č. 165/2003 Program: 1) Program rozvoje bakalářských studijních

Více

Obecná ustanovení. Podmínky přijetí ke studiu

Obecná ustanovení. Podmínky přijetí ke studiu Podmínky pro přijetí ke studiu v akreditovaných studijních programech na Provozně ekonomickou fakultu MZLU v Brně v zimním semestru akademického roku 2005/2006 1 Obecná ustanovení (1) Podmínky pro přijetí

Více

Vymezení pracovních činností akademických a vědeckých pracovníků. vědeckých pracovníků

Vymezení pracovních činností akademických a vědeckých pracovníků. vědeckých pracovníků Strana 1 / 10 Vymezení pracovních činností akademických a Anotace: Účelem této směrnice je vymezit okruh činností pro jednotlivé funkce (druhy práce) vykonávané akademickými a vědeckými pracovníky v pracovněprávním

Více

SPOLEČNÁ AKCE. ze dne 28. října 1996. přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o programu podpor a výměn právníků (Grotius)

SPOLEČNÁ AKCE. ze dne 28. října 1996. přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o programu podpor a výměn právníků (Grotius) SPOLEČNÁ AKCE ze dne 28. října 1996 přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o programu podpor a výměn právníků (Grotius) (96/636/JVV) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o Evropské

Více

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7 DOKUMENTY D O K U M E N T Y POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE Graf č. A.2.7 Poznámka: počet studentů k 31. prosinci kalendářního roku Vysokoškolské studium v České republice se uskutečňuje

Více

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Charakteristika studijního programu Účetnictví a daně Zájemci o studium mohou podat přihlášku v rámci studijního programu Ekonomika a management v bakalářském studijním

Více

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. června 2010

Více

Experience of the Integration of ICT into University Education

Experience of the Integration of ICT into University Education Zkušenosti z procesu integrace ICT v oblasti univerzitního vzdělávání Experience of the Integration of ICT into University Education Rožnov p./radh. 12. 15. září 2011 20.9.2011 ICTE 2011 1 Úvod, cíl příspěvku

Více

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia, nejlépe některého z oborů slovanské filologie. Doktorské studium oboru předpokládá dobrou aktivní

Více

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 9/ Závěrečná zpráva Za účelem vnitřního zajištění kvality vzdělávací činnosti na VŠRR je každoročně realizována evaluace výuky studenty.

Více

Celoživotní vzdělávání na ČVUT v Praze. Dvousemestrové studium. Povrchové úpravy ve strojírenství

Celoživotní vzdělávání na ČVUT v Praze. Dvousemestrové studium. Povrchové úpravy ve strojírenství Celoživotní vzdělávání na ČVUT v Praze Dvousemestrové studium Povrchové úpravy ve strojírenství Školní rok 2016/2017 2 Obsah: 1. Účel a cíle studia 2. Časový plán 3. Objednávající organizace 4. Materiální

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta strojní Ú Ústav strojírenské technologie

České vysoké učení technické v Praze Fakulta strojní Ú Ústav strojírenské technologie České vysoké učení technické v Praze Fakulta strojní Ú 3 Ústav strojírenské technologie Celoživotní vzdělávání na ČVUT v Praze Dvousemestrové studium Povrchové úpravy ve strojírenství Školní rok 2007/200

Více

PROFIL BUDOUCÍHO ABSOLVENTA OBORU INFORMATIKA

PROFIL BUDOUCÍHO ABSOLVENTA OBORU INFORMATIKA PROFIL BUDOUCÍHO ABSOLVENTA OBORU INFORMATIKA Cyril Klimeš Ostravská univerzita, katedra informatiky a počítačů, 30. dubna 22, 701 03 Ostrava, ČR, e-mail: cyril.klimes@osu.cz Abstrakt Tento příspěvek si

Více

Výstupy z učení u ekonomických oborů

Výstupy z učení u ekonomických oborů Inovace výstupů, obsahu a metod bakalářských programů vysokých škol neuniverzitního typu. CZ.1.07/2.2.00/28.0115 Výstupy z učení u ekonomických oborů prof. Ing. Jan Váchal, CSc. Co jsou výstupy z učení?

Více

Prof il absolventa. Hospodářská politika a správa

Prof il absolventa. Hospodářská politika a správa Prof il absolventa Hospodářská politika a správa Bakalářské studijní obory 2011/2012 Bakalářské studijní obory 2011/2012 Veřejná správa Finance Fast facts Titul: Bc. Délka studia: 3 roky Forma studia:

Více

Technické lyceum - výběrové předměty

Technické lyceum - výběrové předměty Technické lyceum - výběrové předměty Zaměření 3.ročník 4.ročník Předmět Dotace Předmět Dotace Výpočetní technika Počítačové sítě (CNA) 4 Počítačové sítě (CNA) 4 Tvorba WWW stránek 2 Ekologie Monitorování

Více