Výuka finančních a ekonomických disciplin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výuka finančních a ekonomických disciplin"

Transkript

1 Výuka finančních a ekonomických disciplin A.V. Bolotin Na státní univerzitě pro komunikace (DVGUPS) na ruském Dálném Východě se pod vedením rektora, doktora technických věd, profesora V.G.Grigorčenka, konal koncem března 2000 mezinárodní seminář a konference na téma: mezinárodní praxe výuky finančně ekonomických disciplin. Chabarovské fórum přednášejících vybralo zástupce různých vysokých škol Ruska i ze zahraničí - z USA, Korejské republiky, Jižní Koreje a Číny. Na konferenci bylo předneseno 18 referátů a pět otevřených přednášek. Na základě výsledků práce konference byl vydán sborník prací, ve kterém je uvedeno 59 článků. Práce mezinárodního semináře-konference byla organizována ve třech sekcích: Současné problémy výuky předmětu účetnictví, Světové zkušenosti přípravy odborníků v oblasti ekonomiky a financí a Současné otázky výuky finančních disciplin. Dálněvýchodní státní univerzita, která zvítězila v soutěži mezi ruskými vysokými školami, předložila auditoriu k široké výměně názorů oblast aktuálních vědecko-metodických problémů výuky finančně-ekonomických disciplin. Tato myšlenka se za přispění americké strany uskutečnila a DVGUPS se po právu stala na několik dní mezinárodním centrem výměny vědeckých a praktických zkušeností z oblasti výuky, spolu s metodickými postupy v oblasti ekonomiky a financí. Vysoké školy železniční, které mají většinou status státních univerzit, v současné době reformovaly svoji činnost v souladu s vládou Ruské federace potvrzeným programem rozvoje ruského vysokoškolského vzdělávání do roku Již dnes studenti odvětvových vysokých škol získávají znalosti a návyky v oblasti moderních dopravních technologií, makroekonomiky i mikroekonomiky, financí a účetnictví, řízení, marketingu, obchodu, sociologie, práva a mezinárodní spolupráce. A to zdaleka není úplný přehled znalostí, které jsou schopny dát ruské vysoké školy svým absolventům. Spolu s tím, jak ohromný je rozsah úkolů, které stojí před národním hospodářstvím země a jeho jednotlivými odvětvími, včetně železniční dopravy, bude nutné, aby v budoucnu tyto problémy řešila současná mladá generace. To vše vyžaduje, aby odvětvové vysoké školy neustále zlepšovaly jednotlivé studijní programy, metodiky a techniky výuky a především v nejdynamičtěji se rozvíjejících oborech v současné etapě oblasti vědeckých poznatků, oborech ekonomiky a financí. Na konferenci bylo předneseno pět přednášek, jejichž cílem bylo seznámit aspiranty a studenty s novými teoretickými pracemi a praktickými zkušenostmi výuky finančněekonomických disciplin. Účastníci konference zejména projevili zájem o přednášky amerických spolupracovníků z Univerzity státu Aljaška (Anchorage). Profesor Steve Campbell podrobně hovořil o praktickém přístupu k výuce studijní látky. Profesorka Suriš Srivastava věnovala svoji práci finančním trhům v USA. Vedoucí programu SPAN (Partnerství pro budoucnost) Peter Sokolov se zabýval otázkami současného řízení v USA. Doktor ekonomických věd, profesor, vedoucí katedry "Ekonomika stavebnictví", MIIT, B.A. Volkov a doktorka, profesorka katedry "Ekonomika dopravy" DVGUPS, N.P. Čipiga, ve společné přednášce ukázali na moderní metody hodnocení efektivnosti investic a inovací. Ve společné přednášce kandidátů ekonomických věd se docenti T.V. Gubkevič (MIIT) a T.V. Baroninová (Chabarovská státní akademie ekonomiky a práva) zabývali problematikou přechodu na mezinárodní normy účetnictví v Rusku. V sekci "Problematika výuky účetnictví" se přednášky přímo nebo nepřímo dotýkaly existujících rozdílů mezi ruským systémem účetnictví a mezinárodním systémem. Tato

2 problematika neexistuje jen sama od sebe, ale je základní překážkou v rozvoji mezinárodní hospodářské spolupráce, včetně oblasti investic a přivedení zahraničního kapitálu do Ruska. Přednáška kandidátky ekonomických věd, profesorky V.V. Rubanové, vedoucí katedry "Audit a ekonomická analýza" Chabarovské státní akademie ekonomiky a práva obsahovala konkrétní návrhy na praktické využívání zahraničních metodik výuky účetních a analytických disciplin, které se zčásti užívají pro přípravu odborníků pro oblast účetnictví ve Velké Británii. A to není náhodou, neboť v současnosti potřebují účetní znát především otázky stanovování potřeb oběžných prostředků, výpočet čistých aktiv, marginální analýzu, stanovení bezztrátové výroby, výpočet současné hodnoty investic a kapitálu, stanovení typu finančního zdraví a ratingu firmy. Odborníci v oblasti organizace obchodů musí znát finanční účetnictví dodavatelů, spolu s pravidelným hodnocením jejich kvalifikovanosti a zabraňování vzniku chyb při výběru kontraktorů. Odborníci pro protikrizové řízení musí znát zvyklosti organizace účetnictví v podmínkách reformy, zejména pak auditu podniku nacházejícího se v krizové situaci, metodiky hodnocení finančního stavu firem v platební neschopnosti a rovněž tvorbu opatření pro finanční ozdravění. Docentka stejné vysoké školy, kandidátka ekonomických věd, T.V. Baroninová na základě analýzy amerických zkušeností v oblasti výuky účetnictví ve svém referátu vyjádřila názor, že silnou stránkou zaoceánské metodiky je naplněnost výukových materiálů ilustračními příklady z praktického vedení obchodu, se skutečnými údaji o činnosti společností, což předpokládá přijetí konkrétních řešení problémových situací, které vznikají v účetní praxi významných zahraničních společností. Důraz v této výuce je kladen na čistě účetní otázky - sestavování předvah, vedení účtů, tvorba účtů, ale také na to, jak využívat účetní a účtové údaje pro tvorbu řídících kroků. Základní význam pro zlepšování forem výuky má a ve stále větší míře bude mít internet, což umožňuje demonstrovat při výuce materiály uložené v sítích (například ALSRA). I když přednášející ocenila řadu kladů amerických zkušeností v oblasti výuky účetnictví, přesto varovala před jejich mechanickým přejímáním, aniž budou vzaty v úvahu hospodářské podmínky a kulturní a pedagogické tradice, vlastní ruské vysoké škole. Docentka katedry "Účetnictví a audit", DVGUPS, S.N. Gubkevičová srovnávala ruský a americký model vzdělávání a poznamenala, že ruské učební plány předpokládají podrobné pochopení discipliny, zatímco americký model je pružnější a předpokládá při výuce v rámci kurzu jednak povinný, jednak doplňkový výběr disciplin. Přitom rozvrh výuky amerických studentů má přerušovaný charakter: první hodiny výuky začínají ráno, další během dne a třetí blok je pak večer. Pevný pořádek disciplin vede k nedostatku místností pro výuku, vysokému zatížení ruských studentů a nesouladu předmětů všeobecného a odborného charakteru. Nehledě na jednotlivé nedostatky však ruské plány výuky celkově odpovídají současným požadavkům a směřují k přípravě vysoce kvalifikovaných odborníků, adaptovaných na současné podmínky práce v praxi. Další přednášející ze stejné katedry DVGUPS, E.V. Šišová, vyjádřila představy o rozvoji vzdělávacího standardu pro odborníky v oblasti "Účetnictví a audit". Zejména se poukazuje na to, že již dnes univerzita zahrnuje do plánu přípravy disciplin účetnictví, informace studentům o zahraničním pojetí účetnictví, například v cyklu "Světová praxe účetnictví". Plány katedry předpokládají, že v nejbližší budoucnosti budou zavedeny samostatné discipliny "Mezinárodní normy finančního účtování" a "Metodika účetnictví", což odpovídá zájmům rozvoje spolupráce se zahraničními podniky v oblasti rozšiřování systémů finančních účtů. Kandidátka ekonomických věd, docentka DVGUPS, L.E. Tumali, se dotkla některých aspektů výuky kurzu "Analýza a hodnocení obchodu", přičemž analyzovala domácí i zahraniční přístupy k hodnotícím ukazatelům. V sekci "Světové zkušenosti z oblasti přípravy odborníků v oblasti ekonomiky a financí" se referáty účastníků konference týkaly širokého okruhu otázek rozšiřování mezinárodní spolupráce v oblasti vzdělávání a zkušeností získaných v různých zemích z oblasti přípravy ekonomických kádrů. První prorektor DVGUPS, profesor S.A. Ivanilov, věnoval své vystoupení

3 problematice mezinárodní integrace vysokých škol Dálného Východu a zemí Asijsko- Tichooceánského regionu (ATP). Posílení tržních vztahů v Rusku vyžaduje nové přístupy v oblasti přípravy odborníků, přičemž v tomto plánu se předpokládá rozvoj mezinárodní spolupráce v oblasti využívání zkušeností získaných v zemích ATP. Ve svém referátu zformuloval tyto základní cíle integrace vysokých škol: účast vysokých škol na mezinárodním trhu vědecko-technické a ekonomicko-řídící práce a rovněž na trhu vzdělávání; tvorba mechanizmů, které umožní každé vysoké škole vystupovat jako samostatný subjekt mezinárodní spolupráce; na vysokých školách zvětšit rozsah základního výzkumu podle priorit řízení přírodních, humanitních a technických věd, zabezpečení nepřetržitosti tohoto výzkumu v návaznosti na učební proces; tvorba a plnění vlastních učebně vzdělávacích programů a projektů; působení při tvorbě nových forem a metod výuky a moderních technologií vzdělávání. Po ukončení školy si absolventi vybírají jakoukoli další výuku pro získání středního odborného vzdělání (2 roky) nebo vzdělání bakaláře (4 roky). Bakaláři si pak mohou zvolit odbornou profesi nebo pokračovat ještě dále 1,5-2 roky pro získání stupně magistr. Při dalším prodloužení studia o 1,5-2 roky může magistr získat vzdělání doktora věd. Pro získání stipendia pro splnění doktorátu musí bakaláři studovat nejméně dva, ale i více než tři roky. Pokud jde o požadavky při vstupu na americké vysoké školy, pak tyto se mění v závislosti na typu takovéto školy. Nejprestižnější soukromé vysoké školy (Harward, Stanford, MIT a Yale) mají velmi přísný systém přijímání studentů. Na státních univerzitách USA jsou požadavky rovněž různorodé. V každém státě je jedna univerzita, kde jsou požadavky pro vstup minimální nebo dokonce vůbec žádné. Tam je pak procento vyloučených ze studia pro neprospěch velmi vysoké. Některé univerzity předkládají programy společné výuky, které umožňují absolvovat několik semestrů na vysoké škole a pak jít do práce podle dané specializace. Řada podniků se ráda podílí na podobných programech, neboť jim tyto umožňují využívat schopnosti studentů bez uzavírání dlouhodobých pracovních smluv. Na druhé straně, studenti mají možnost nalézt zaměstnání v těchto podnicích po ukončení studia. Kandidát ekonomických věd, ředitel Institutu ekonomiky a řízení (IEM) DVGUPS, V.A. Podoba, hovořil o zkušenostech v oblasti tvorby a uskutečňování rusko-čínského programu přípravy bakalářů ekonomiky. Pro absolventy škol Primorského a Chabarovského kraje a rovněž pro děti, jejichž rodiče utrpěli v průběhu likvidace černobylské havárie, vypracovaly IEM DVGUPS spolu s Ekonomickým institutem Chejlunczjanské univerzity zvláštní program pro přípravu ekonomů. Výuka se z větší míry uskutečňovala v Číně, přičemž celý program trval 5,5-6 let. Pro program se uskutečnily dva nábory studentů, celkem více než 30, kdy polovina z nich neuspěla zejména z důvodů obtížnosti výuky čínského jazyka a rovněž z důvodů finančních problémů. Jen 80 % studentů, kteří ukončili studium, vypracovalo diplomové práce na jedničku, o což se jedině zajímaly čínské organizace. Doktor Kim Džun-Be, profesor mezinárodního obchodu a marketingu Kjungvonské univerzity z Jižní Koreje ve své přednášce vysvětlil zkušenosti z oblasti výuky finančněekonomických disciplin ve své zemi. Studenti, kteří ukončí vysokou školu, mají široké možnosti získat práci, čemuž odpovídá růst počtu pracovníků ve státním sektoru v oblasti hospodářství a v různých sférách obchodu. Jednotlivé katedry univerzity vytvářejí řadu možností doplňkového studia v oblasti výuky cizích jazyků a práce na počítači. Katedra mezinárodního obchodu a komerčního provozu vytváří různé kurzy v oblasti mezinárodního obchodu a obchodní praxe, která připravuje studenty ke skutečné práci v současné světové ekonomice. Doktor ekonomických věd, profesor katedry "Komerce" DVGUPS, V.G. Mysnik, vyjádřil názor na nutnost nepřetržitého finančně-ekonomického vzdělávání všech obyvatel, počínaje žáky škol, protože znalosti základní problematiky v této oblasti se musí stát nutnou součástí vzdělání. Přechod k novému víceúrovňovému modelu vzdělávání (programy bakalářů a magistrů) hodnotil jako perspektivní systém přípravy ekonomů.

4 V referátu doktora ekonomických věd, profesora V.T. Šišimakova, ředitele Dálněvýchodního institutu mezinárodního obchodu v Chabarovsku, byly uvedeny zvláštnosti vzdělávání v oblasti ekonomiky v Rusku. Bylo zdůrazněno pět etap tvorby ekonomického vzdělávání, počínaje rokem Bylo připomenuto, že zákony přijaté v letech , "O vzdělání" a "O vyšším a povysokoškolském odborném vzdělávání" jsou zaměřeny na model státního rozpočtu a tvoří překážky na cestě rozvoje soukromých a smíšených vzdělávacích center a neuvažují nové formy vzdělávacích činností. Rozvíjející se část trhu vzdělávání (ekonomické vzdělávání) v zákoně prakticky není zahrnuto. Postupy licencování a akreditace škol a programů odráží vysokou úroveň byrokracie a vnitřních protikladů. Právo nestátního udělování diplomů získaných v rámci ekonomického vzdělávání zde není zahrnuto, tento diplom nelze porovnat se státním diplomem. Jsou omezeny možnosti financování ekonomického vzdělávání. V letech z 914 vysokých škol v Rusku bylo 334 nestátních. Z 3598 tisíc studentů studovalo v nestátních vysokých školách 251 tisíc. Na základě analýzy dynamiky ekonomického vzdělávání byl v Rusku učiněn závěr, že toto vzdělání se rozvíjí a zaujme důstojné místo v oblasti vzdělávání. V sekci "Současné otázky výuky finančních disciplin" byly předneseny referáty věnované především metodickým otázkám. Doktor ekonomických věd, profesor A.V. Bolotin (MIIT), přednesl koncepci výuky discipliny "Základy zahraničně ekonomických činností" pro studenty se zaměřením na oblast "Ekonomika a řízení podniku (stavebnictví), přičemž směroval pozornost posluchačů na nutnost zahrnout do pracovního programu i plán přednášek v této disciplině, spolu s obecnými otázkami zahraničně ekonomických činností, zvláštních útvarů týkajících se výstavby jako rozvíjejícího se směru mezinárodní spolupráce. Zvláštní pozornost při výuce této discipliny je účelné věnovat otázkám hodnocení efektivnosti mezinárodních investičních projektů využitím metody UNIDO, podmínkám získávání zahraničních investičních úvěrů a výpočtu doby jejich splácení, vypracovávání rozpočtové dokumentace při výstavbě objektů s účastí ruských i zahraničních partnerů, uskutečňování mezinárodních výběrových řízení a podmínkám INCOTEMS při dodávkách stavebních materiálů a zařízení. Pokud jde o otázky výuky discipliny "Řízení financí", byly předneseny dva referáty. Kandidátka ekonomických věd (DVGUPS), I.A. Ščerbakova, vyjádřila názor na to, že vědecké základy disciplíny řízení financí se nacházejí ve stádiu tvorby a to jak v Rusku, tak i v zahraničí. Jestliže je hlavní důraz kladen při výuce této discipliny v řadě zahraničních vysokých škol na řízení kapitálu a kromě toho pak na maximalizaci zisku a stále častěji jsou zdůrazňovány cíle dosahování neustále rostoucího toku peněžních prostředků a snižování rizik, pak v Rusku se klade zpravidla důraz na poněkud jiné priority. Zpravidla je to co nejrychlejší maximalizace zisku, což je spojeno s nestabilitou hospodářské situace v zemi. Pro výuku této discipliny není dostupná literatura, která by pomáhala studentům získávat návyky v oblasti nalézání řešení. Je třeba výukový proces vybavit počítači a využívat teorie her. Analýza problematiky výuky řízení financí v ruských vysokých školách se stala předmětem vystoupení zástupce Chabarovské státní technické univerzity L.L. Bijaka. Ten věnoval svoji pozornost tomu, že překlady zahraniční literatury na téma řízení financí měly za následek řadu výkladů terminologie, což znesnadňuje přijímání těchto materiálů. Dochází k neshodám ve výkladu jednotlivých pojmů řízení financí, například ve srovnání s výrazy užívanými ve finanční matematice. Tyto problémy by bylo možno vyřešit při dostatečné koordinaci spolupráce mezi katedrami a mezi fakultami. Vážnější je však problém nesouladu některých teoretických názorů a současné skutečné praxe prací v oblasti finančních operací v ruských podnicích. Převládající "strategie dožívání" má daleko od vícevariantního modelového rozpočtu. Informační základna pro finanční výpočty může být zabezpečena přechodem na účtování podle mezinárodních norem. V referátu kandidátky ekonomických věd E.I. Krasnikové z Amurské státní univerzity v Blagoveščensku bylo poukázáno na to, že studium discipliny "Finanční marketing" se

5 uskutečňuje v současnosti ve třech směrech rozvoje finančního trhu: bankovní činnosti, cenné papíry a pojišťovnictví. Největší pozornost je věnována studiu marketingové činnosti ve finančně-úvěrových institucích a pojišťovnách, což je podmíněno nerozvinutou teorií i praxí v oblasti marketingu trhu fondů. Tříleté zkušenosti výuky oblasti marketingu financí ukázaly tyto problémy: nedostatek učebnic a pomůcek v této disciplině; nedostatek informací o jednotlivých tématech v důsledku toho, že v bankovních a pojišťovacích organizacích v Amurské oblasti neexistují marketingové útvary. Rozsáhlý okruh otázek mezinárodní praxe výuky ekonomických disciplin uvedli a ve společném referátu přednesli kandidáti ekonomických věd z katedry "Ekonomika dopravy" (DVGUPS) E.V. Gusarova, E.V. Kotljarova, O.B. Lazareva a L.A. Michejeva. Při výuce studentů v rámci čtyřletého bakalářského studia a rovněž i při studiu magisterském se užívá tradiční postup, který předpokládá uskutečňování přednášek a jiné formy společné výuky a rovněž i využívání metod čínských vyučujících, kteří používají pro studenty metodické pomůcky a učebnice určené jednotlivým kurzům. Zájem o výuku roste, jsou-li užívány počítače. V referátu byly rovněž vysvětleny zvláštnosti přípravy ruských studentů v systému rusko-amerického programu (RAP), který předpokládá dvě varianty výuky. Podle jedné studenti tři roky studují v Rusku a jeden rok v USA; podle druhé se vzdělávací kurz dělí na dvě poloviny. První varianta nevyvolává při studiu kurzů žádné problémy, druhá varianta se uskutečňuje dálkově, což předpokládá rozsáhlý systém kontroly vědomostí. Kandidátka ekonomických věd, L.K.Šajkana z katedry "Teorie ekonomiky" (DVGUPS) vypracovala referát o problematice výuky základů teorie ekonomiky, přičemž zaměřila pozornost ze strany posluchačů na základní změny k přístupu výuky dané discipliny. Jestliže dříve proces výuky předpokládal to, že si studenti vytvoří určitý světový názor, pak v současnosti je základním cílem výuky zabezpečit rozvoj ekonomického myšlení na základě tvorby vlastního vztahu k určité teorii, spolu s tím, že jí dá samostatný smysl a provede vlastní analýzu. V současné etapě si kladou ruské vysoké školy za cíl přiblížit výuku teorie ekonomiky světové praxi, přičemž chtějí zachytit evoluci západní teorie. Na závěr vědecko-metodického semináře a konference s problematikou mezinárodní praxe výuky finančně-ekonomických disciplin se uskutečnila diskuse u kulatého stolu, které se účastnili ruští i zahraniční zástupci vysokých škol. Na zasedání došlo k výměně názorů v oblasti využívání současných metod výuky studentů v oblasti ekonomiky, financí a účetnictví, spolu se zavedením distančních forem organizace učebního procesu a efektivních způsobů průběžné kontroly vědomostí a návyků formou zkoušek, zápočtů, testů a semestrálních prací. Pokud jde o výsledky konference, bylo přijato rozhodnutí, které vyjádřilo doporučení pro oblast současných forem výuky studentů a kontroly vědomostí. Bylo přijato za účelné pokračovat v praxi mezinárodní výměny metodik a programů vysokoškolského vzdělávání. Doporučuje se podrobně seznámit široký okruh vyučujících vysokých škol železničních i pracovníky z praxe s cíli, obsahem referátů i základními výsledky uskutečněného mezinárodního fóra vyučujících finančních a ekonomických disciplin. Byla vyzdvižena vhodnost studia zahraničních zkušeností z výuky těchto disciplin v rámci realizace programu SPAN. Spolu s tím byly vyjádřeny názory na to, že zahraniční zkušenosti s výukou nelze brát jako plně adekvátní podmínkám ruských vysokých škol, které mají letité a bohaté tradice. Pramen: Železnodorožnyj transport č.7/2000 Překlad: Petr Zitko

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Obecné informace studijní obor je odborně garantován Katedrou financí a účetnictví výuka je zajišťována

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management. pro studenty studující od roku 2011/2012 Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika V první fázi studia oboru Manažerská

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce. pro studenty studující od roku 2011/2012 Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ

PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví KATEDRA BANKOVNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ P R O G R A M osmnáctého ročníku DVOUSEMESTRÁLNÍHO KURZU PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ Odborní garanti:

Více

Maturitní otázky k ústní zkoušce

Maturitní otázky k ústní zkoušce S SOU LIVA Maturitní otázky k ústní zkoušce EKONOMIKA PODNIKU Pro třídu: DPO 3.A Školní rok: 2010/2011 Vypracoval: Ing. Tomáš Kučera Schválila: Mgr. Alice Linková ředitelka školy 1. Základní ekonomické

Více

Studijní obor EKONOMIKA PODNIKU Katedra podnikohospodářská VŠB TU Ostrava Ekonomická fakulta Sokolská 33, 701 21 Ostrava

Studijní obor EKONOMIKA PODNIKU Katedra podnikohospodářská VŠB TU Ostrava Ekonomická fakulta Sokolská 33, 701 21 Ostrava Studijní obor EKONOMIKA PODNIKU Katedra podnikohospodářská VŠB TU Ostrava Ekonomická fakulta Sokolská 33, 701 21 Ostrava Obor Ekonomika podniku druhý nejstarší obor daného profilu v ČR, nejstarší ekonomický

Více

VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta. Prezentace oboru Finance

VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta. Prezentace oboru Finance VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta Prezentace oboru Finance Volba oboru studia 2014 8. 10. dubna 2014 Strana 1 Jaké stupně studia je možné absolvovat Bakalářský stupeň studia získání znalostí z oblasti

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

Marketing a management

Marketing a management Studijní obor Marketing a management Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ studijní obor je odborně garantován Katedrou podnikové ekonomiky a managementu výuka je zajišťována

Více

VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta. Prezentace oboru Finance

VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta. Prezentace oboru Finance VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta Prezentace oboru Finance Volba oboru studia 2013 2. 7. dubna 2013 Strana 1 Jaké stupně studia je možné absolvovat Bakalářský stupeň studia získání znalostí z oblasti

Více

Matematický ústav v Opavě. www.math.slu.cz

Matematický ústav v Opavě. www.math.slu.cz Matematický ústav v Opavě www.math.slu.cz K čemu je matematika? Investování na finančních trzích. Modelování podnikových a ekonomických procesů. Pojišťovnictví a bankovnictví. Předpověď počasí pomocí numerických

Více

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

Závěrečná zpráva o působení lektorky/lektora

Závěrečná zpráva o působení lektorky/lektora Závěrečná zpráva o působení lektorky/lektora Akademický rok: 2014/2015 Destinace: Francie, INALCO, Paříž Jméno, příjmení: Mgr. Magdalena Vigent Národní institut východních jazyků a civilizací (INALCO),

Více

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 1. Základní ekonomické pojmy potřeby, teorie motivace statky a služby kvalita života peníze, oběh peněz Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 2. Výroba 3. Podnik výrobní faktory hospodaření, cíle,

Více

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Charakteristika studijního programu Účetnictví a daně Zájemci o studium mohou podat přihlášku v rámci studijního programu Ekonomika a management v bakalářském studijním

Více

Výuka práva duševního vlastnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze

Výuka práva duševního vlastnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze Výuka práva duševního vlastnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze Prof. JUDr. Martin Boháček, CSc. Katedra podnikového a evropského práva Fakulta mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze

Více

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Strategický plán rozvoje VŠLG Vychází z IPN KREDO

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ (UCE) Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 166 (5 hodin týdně) Platnost: 1. 9. 2009 počínaje

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2012 Brno, září 2011 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace. Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49. 554 611 557 Fax : 554 625 946

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace. Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49. 554 611 557 Fax : 554 625 946 STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax : 554 625 946 E-mail : skola@ssamp-krnov.cz www:ssamp-krnov.cz MATURITNÍ

Více

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy Maturitní okruhy 1) Výrobní faktory 2) Personalistika 3) Finanční trh 4) Bankovní systém, ČNB 5) Obchodní banky a jejich funkce 6) Výrobní činnost 7) Podnikání, vznik a zánik podniku 8) Financování podniku

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1 Obor: Podnikání Společná část maturitní zkoušky Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Povinné zkoušky: 2 zkoušky

Více

Současné problémy ekonomiky a řízení

Současné problémy ekonomiky a řízení Současné problémy ekonomiky a řízení N.P. Terešina, V.G. Galaburda, N.G. Smechova (Podle materiálů vědecko praktické konference) V ruském Institutu ekonomiky a financí MIIT se koncem dubna 2000 uskutečnila

Více

Studijní obor. Evropská integrace. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Evropská integrace. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Evropská integrace Studijní program Hospodářská politika a správa studijní obor je odborně garantován katedrou ekonomie a veřejné správy výuka je zajišťována vysoce kvalifikovanými pedagogy

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY školní rok 2010/2011 Hotelnictví Metodický návod k využití sjednocených tematických okruhů pro profilovou část maturitní zkoušky Součástí řešení projektu Kurikulum S je

Více

ÚČETNICTVÍ Právní normy, mezinárodní a české účetní standardy

ÚČETNICTVÍ Právní normy, mezinárodní a české účetní standardy Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ÚČETNICTVÍ Právní normy, mezinárodní a české účetní standardy Šablona: III / 2 Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_102 Jméno autora: Martina Mašková

Více

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Sociální management Studijní program Hospodářská politika a správa studijní obor je odborně garantován Katedrou ekonomie a veřejné správy výuka je zajišťována vysoce kvalifikovanými pedagogy

Více

Studijní obor. Bankovnictví. Studijní program. Hospodářská politika a správa. Správná volba pro vzdělání

Studijní obor. Bankovnictví. Studijní program. Hospodářská politika a správa. Správná volba pro vzdělání Studijní obor Bankovnictví Studijní program Hospodářská politika a správa Správná volba pro vzdělání PROČ STUDOVAT BANKOVNICTVÍ V KARVINÉ Kvalitní výuka s přednáškami významných odborníků z praxe. Komplexní

Více

Zpráva z hodnocení Mezinárodního baptistického teologického semináře Evropské baptistické federace, o.p.s. duben 2014

Zpráva z hodnocení Mezinárodního baptistického teologického semináře Evropské baptistické federace, o.p.s. duben 2014 Zpráva z hodnocení Mezinárodního baptistického teologického semináře Evropské baptistické federace, o.p.s. duben 2014 Úvod Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na svém zasedání č. 4/2013 ve dnech

Více

Workshop Sociální podnikání - vzdělávání. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Banská Bystrice 21. 11.

Workshop Sociální podnikání - vzdělávání. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Banská Bystrice 21. 11. Workshop Sociální podnikání - vzdělávání Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Banská Bystrice 21. 11. 2013 Na Technické univerzitě v Liberci na Ekonomické fakultě se vyučuje

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR)

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) (Aktualizovaná verze 04/05) Úvodní charakteristika předmětu: Cílem jednosemestrálního předmětu Investiční a finanční

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2015 Brno, květen 2014 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Řád celoživotního vzdělávání

Řád celoživotního vzdělávání Řád celoživotního vzdělávání Září 2009 Praha Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád upravuje bližší podmínky celoživotního vzdělávání na vysoké škole CEVRO Institut, o.p.s. (dále jen "Vysoká škola"). Studium

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Obsah OBSAH... 2 1 VEDENÍ MVŠO... 3 2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MVŠO... 4 3 HISTORIE MVŠO... 5 4 NABÍDKA STUDIA... 6 strana 2 strana 3 1 Vedení MVŠO 2 Organizační

Více

MATEMATICKÁ BIOLOGIE

MATEMATICKÁ BIOLOGIE INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská a Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita MATEMATICKÁ BIOLOGIE Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno Studijní obor Matematická biologie Masarykova

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 Aktualizace 2011 Brno, září 2010 1. ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM

Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM Edita Šilerová, Čestmír Halbich, Jana Hřebejková Cíle Předmět Informační systémy je postupně od roku 1994 zařazován na všechny

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 NEWSLETTER AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE AMAK je mezinárodní vysoká škola realizující bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ na PC (UPC) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

Ing. Michael Ledvina. RNDr. Petr Beránek. Stanislava Fojtíková. Ing. Eleonora Herlíková

Ing. Michael Ledvina. RNDr. Petr Beránek. Stanislava Fojtíková. Ing. Eleonora Herlíková Ing. Michael Ledvina Působení ve Svazu účetních člen Metodické rady Svazu účetních pro podnikatele předseda Metodické rady Svazu účetních pro neziskové auditor, člen KA ČR člen Komory certifikovaných účetních

Více

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. Česká republika

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. Česká republika , o.p.s. Získala státní souhlas a první akreditaci v roce 2001 V současné době má akreditaci na 10 bakalářských studijních oborů 11 magisterských studijních oborů a 3 doktorské studijní obory 2 rigorózní

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 2. díl Podniková ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Pracovní list pro téma V. 2.22 Ekonomické výpočty

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání je získání teoretických a praktických znalostí v oboru veřejné zdravotnictví (Public

Více

Odborná praxe studentů Moravské vysoké školy Olomouc. Studijní program Ekonomika a management

Odborná praxe studentů Moravské vysoké školy Olomouc. Studijní program Ekonomika a management Odborná praxe studentů Moravské vysoké školy Olomouc Studijní program Ekonomika a management Projekt Inovace systému odborné praxe studentů Moravské vysoké školy Olomouc Hlavním cílem projektu je inovace

Více

Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov Libor Kavka

Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov Libor Kavka Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Vysoká škola logistiky o.p.s. je soukromá technická vysoká škola neuniverzitního

Více

VŠTE. Co znamená dynamicky se rozvíjející profesně zaměřená vysoká škola?

VŠTE. Co znamená dynamicky se rozvíjející profesně zaměřená vysoká škola? ODBORNÁ PRAXE NA VŠTE KLÍČEM K UPLATNITELNOSTI STUDENTŮ NA TRHU PRÁCE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Ludmila Opekarová INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět Aplikace ekonomických programů je zařazen mezi odborné předměty. Využívá a doplňuje znalosti získané z účetnictví, ekonomiky,

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH PŘEDMĚTŮ TÉMATA 3. ČÁSTÍ PRACOVNÍCH LISTŮ K ÚSTNÍ ČÁSTI SPOLEČNÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ANGLICKÉHO JAZYKA

MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH PŘEDMĚTŮ TÉMATA 3. ČÁSTÍ PRACOVNÍCH LISTŮ K ÚSTNÍ ČÁSTI SPOLEČNÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ANGLICKÉHO JAZYKA STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax: 554 625 946 E-mail: skola@ssa-krnov.cz www.ssa-krnov.cz MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku MATURITNÍ OKRUHY Ekonomika podniku školní rok 2010/2011 1. EKONOMIE JAKO VĚDA, ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY předmět ekonomie, pojmy - ekonomie, ekonomika, makroekonomie, mikroekonomie, základní ekonomické

Více

jednooborové (tříleté) Magisterské studium (navazující na bakalářské studium) jednooborové (dvouleté)

jednooborové (tříleté) Magisterské studium (navazující na bakalářské studium) jednooborové (dvouleté) ANGLICKÝ JAZYK A LITERATURA Katedra anglistiky a amerikanistiky (KAA) FF MU nabízí tyto studijní programy: Prezenční studium Anglický jazyk a literatura Bakalářské studium dvouoborové (tříleté) jednooborové

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku 1. Základní pojmy - potřeba, spotřeba, trh, tržní mechanismus 2. Národní hospodářství, hodnocení úrovně NH 3. Ekonomické systémy, úloha státu

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA S.R.O. Žádost o prodloužení rozšíření akreditace (akreditace na dostudování stávajících studentů) navazující magisterský studijní program Speciální pedagogika se

Více

ZÁZNAMOVÝ ARCH vytvořených dumů

ZÁZNAMOVÝ ARCH vytvořených dumů ZÁZNAMOVÝ ARCH vytvořených dumů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0015 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Ekonomika podniku Pořadové

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI. Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov. pořádané

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI. Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov. pořádané SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov pořádané Vysokou školou báňskou Technickou univerzitou Ostrava Sdružením požárního a bezpečnostního inženýrství a firmou

Více

CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY

CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY akademický rok 2015/2016 1 Obsah strana Studium na Ekonomické fakultě 4 Charakteristiky studijních oborů a studijní programy prezenční studium Ostrava

Více

Studijní a zkušební řád

Studijní a zkušební řád Studijní a zkušební řád Otevřená evropská akademie ekonomiky a politiky (dále jen OEAEP ) Část první Článek 1 Obecná ustanovení 1) Na OEAEP se uskutečňují studijní programy mateřské univerzity MAŘP Kyjev

Více

Obsah. České účetní standardy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání. vii

Obsah. České účetní standardy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání. vii České účetní standardy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání Seznam standardů... n 1 ČÚS č. 401 Účty, účtování na účtech a vnitroorganizační účetnictví... n 2 ČÚS č.

Více

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Petrovice u Karviné Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Vyšší odborná škola DAKOL nabízí Studijní obor Obchodně-podnikatelská činnost Délka studia: denní forma 3 roky Dosažený stupeň

Více

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami PM_prezenční a kombinované bakalářské studium Česky Projektový management Anglicky Project Management Garant Ing. Zdeněk Voznička, CSc. Zakončení Zápočet Anotace: Úvod do projektového managementu, základní

Více

PREZENTACE STUDIJNÍHO OBORU EKONOMIKA A PRÁVO V PODNIKÁNÍ

PREZENTACE STUDIJNÍHO OBORU EKONOMIKA A PRÁVO V PODNIKÁNÍ PREZENTACE STUDIJNÍHO OBORU EKONOMIKA A PRÁVO V PODNIKÁNÍ HLAVNÍ CÍL STUDIA OBORU: znalost právního rámce regulujícího počínání ekonoma OJEDINĚLOST OBORU: Ekonomická fakulta VŠB TU Ostrava jako první ekonomická

Více

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Historie VŠRR státní souhlas MŠMT v listopadu 2003 akreditace prvního studijního oboru Regionální rozvoj ve studijním programu Regionální rozvoj v prosinci 2003 (PS) rozšíření

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

Struktura a délka studia na AMAK pro rok 2013

Struktura a délka studia na AMAK pro rok 2013 Struktura a délka studia na AMAK pro rok 2013 Obor Předchozí vzdělání Stupeň studia Délka studia Cena/1 semestr Ekonomika a řízení lidských zdrojů (dle specializací) všeobecná nebo v jiném oboru ve stejném

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Inspektorát OSTRAVA Inspekční zpráva Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská, s. r. o. Hasičská 44, 700 30 Ostrava-Hrabůvka Identifikátor školy: 600 020 622 Termín konání orientační

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o.

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. Studijní a zkušební řád upravuje průběh a ukončení studia akreditovaného studijního programu na Soukromé vysoké škole ekonomické Znojmo,

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 9/ Závěrečná zpráva Za účelem vnitřního zajištění kvality vzdělávací činnosti na VŠRR je každoročně realizována evaluace výuky studenty.

Více

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS Iva Žlábková ČR Katedra pedagogiky a psychologie Pedagogické

Více

Prof il absolventa. Hospodářská politika a správa

Prof il absolventa. Hospodářská politika a správa Prof il absolventa Hospodářská politika a správa Bakalářské studijní obory 2011/2012 Bakalářské studijní obory 2011/2012 Veřejná správa Finance Fast facts Titul: Bc. Délka studia: 3 roky Forma studia:

Více

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Neziskovky Zkvalitnění vzdělávání studentů a dospělé populace se zaměřením na ekonomiku a účetnictví Partneři projektu Úřad práce Břeclav Fintajslova 7, 690 02 Břeclav Město Břeclav Náměstí TGM 42/3, 690

Více

Pedagogická fakulta UK v Praze

Pedagogická fakulta UK v Praze Pedagogická fakulta UK v Praze Dotazník pro inovaci studia na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy A. ÚDAJE O VÁS A1. * Jste: muž žena A2. * V současné době studujete na Pedagogické fakultě UK v bakalářském

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2012

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2012 Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2012 Přerov září 2011 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové, inovační a

Více

Směrnice děkana č. 1/2015

Směrnice děkana č. 1/2015 Směrnice děkana č. 1/2015 Organizace celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů v akademickém roce 2015/16 V Ústí nad Labem, dne 2. 3. 2015 Fakulta sociálně ekonomická UJEP organizuje

Více

Informace k poplatku za nadstandardní dobu studia

Informace k poplatku za nadstandardní dobu studia Informace k poplatku za nadstandardní dobu studia Poplatky za nadstandardní dobu studia jsou příjmem Stipendijního fondu AMU. Citace ze zákona č. 111/1998 Sb. Zákon o vysokých školách a o změně a doplnění

Více

ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1. Studium v bakalářském studijním programu je uskutečňováno

Více

Pokyny k provedení výběru a zápisu

Pokyny k provedení výběru a zápisu Zápis volitelných předmětů na ZS AR 2014/2015 (akreditace 2010) 1. ročník Bc civilní prezenční Pokyny k provedení výběru a zápisu Zápis volitelných předmětů se uskuteční elektronicky na: https://intranet.unob.cz/

Více

Vzdělávání v inovacích

Vzdělávání v inovacích Inovace ve vzdělávání Vzdělávání v inovacích Praha, 6.prosince 2007 ESF JPD 3 Grantové schéma 4.2 Spolupráce výzkumných a vývojových pracovišť s podnikatelskou sférou, podpora inovací Inkubátor RLZ při

Více

Písemná příprava. Téma: Členění evidence majetku, zásady vyhotovení podkladových účetních záznamů

Písemná příprava. Téma: Členění evidence majetku, zásady vyhotovení podkladových účetních záznamů Písemná příprava Název předmětu: Hospodaření s majetkem státu Garant předmětu: pplk. Dr. habil. Ing. Pavel Foltin, Ph.D. Zpracoval: pplk. Ing. Tomáš Binar, Ph.D. Téma: Členění evidence majetku, zásady

Více

ÚČETNICTVÍ SUBJEKTŮ POSKYTU TVÍ JÍCÍCH SUBJEKTŮ POSKYTU SLUŽB

ÚČETNICTVÍ SUBJEKTŮ POSKYTU TVÍ JÍCÍCH SUBJEKTŮ POSKYTU SLUŽB ÚČETNICTVÍ SUBJEKTŮ POSKYTUJÍCÍCH SLUŽBY POJIŠTĚNÍ A ZAJIŠTĚNÍ dr. Malíková 1 Výběr z témat 1. Vymezení pojmů (úkoly pojišťoven, základní terminologie, účetní legislativa, oceňování majetku pojišťoven,

Více

CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY

CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY akademický rok 2012/2013 1 Obsah strana Studium na Ekonomické fakultě 3 Charakteristiky studijních oborů a studijní programy prezenční studium 5 Finance

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Zpráva o činnosti za rok 2011. Společnost pro projektové řízení, o. s. Zemědělská 5 613 00 Brno IČ: 47608749

Zpráva o činnosti za rok 2011. Společnost pro projektové řízení, o. s. Zemědělská 5 613 00 Brno IČ: 47608749 Zpráva o činnosti za rok 2011 Společnost pro projektové řízení, o. s. Zemědělská 5 613 00 Brno IČ: 47608749 OBSAH OBSAH... 2 1. O Společnosti... 3 2. Činnost SPŘ v roce 2011... 3 3. Aktivity sekcí... 4

Více

Maturitní témata EKONOMIKA

Maturitní témata EKONOMIKA Maturitní témata EKONOMIKA Školní rok 2014/2015 1. Ekonomie jako věda - význam ekonomického vzdělání - vztah ekonomiky a politiky - makroekonomie - mikroekonomie - zákon vzácnosti - hospodaření - efektivnost

Více