Vzdělávací modul č. 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzdělávací modul č. 2"

Transkript

1 Vzdělávací modul č. 2 Finance, účetnictví, daně a legislativa v ZIS

2 Obsah 1. Průvodce úvodním nastavením Nahrání číselníků VZP... 5 Průvodce úvodním nastavením Kontrola Uţivatelé Hodnota bodu Kódy dopravy Vzhled programu Panel nástrojů Zobrazení panelů Nový panel Přejmenování panelu Odstranění panelu Úpravy panelů Změna umístění panelu nástrojů Informační okna Kotvení informačních oken Přehled oken Přehled dokumentace Informace o pacientovi Přehled informací Šablony vzhledu Výchozí stav a uzamknutí vzhledu Program Tisk Okno tisku Okno tisku kontextové menu Přihlásit na jiné pracoviště Přihlášení uţivatelé Odeslat zprávu

3 Zpráva Registrace Aktualizace Ambulance Ţádanky Šablony ţádanek Ţádanky pacienta Poţadavky na pracoviště Přehled ţádanek Pojišťovna Pořízení Ambulantní doklad a Zvlášť účtovaná léčiva a PZT Převod ambulantních dokladů na nepravidelnou péči Vyúčtování výkonů v ambulantní péči Zvlášť účtovaná léčiva a PZT Nepravidelná péče Poukaz na vyšetření / ošetření Ústavní péče Vyúčtování cest lékaře Přehled dokladů, faktur a předepsaných PZT

4 7. Platby Obecně o platbách Pohledávky Platební doklady Platby Doklady k poloţkám pohledávek Přehled dokladů Přehled pohledávek Přehled pacientů se závazky Číselník měn a kurzovní lístek Pokladny Přehled pokladních uzávěrek Časové rozloţení modulu č. 2 Finance, účetnictví, daně a legislativa v ZIS

5 1. Průvodce úvodním nastavením Pro bezproblémové pouţití programu je nutné nahrát číselníky VZP, nastavit uţivatele (lékaře, sestry), pracoviště, organizační strukturu zdravotnického zařízení, nadefinovat smluvní zdravotní pojišťovny, lékaře a smluvní výkony, zadat hodnoty bodů jednotlivých zdravotních pojišťoven a případně další nastavení ke komfortnímu uţívání programu. Aby se nemusely všechny zmiňované oblasti nastavovat v různých volbách v rámci konfigurace programu samostatně, je připraven jednoduchý průvodce úvodním nastavením, ve kterém postupně, v jednotlivých krocích, zadáte vše potřebné a po jehoţ skončení je program připraven k okamţitému pouţívání. Průvodce úvodním nastavením se spustí automaticky při prvním spuštění programu po nahrání číselníků. Doporučujeme průvodce vyuţít a nastavit program pomocí něj Nahrání číselníků VZP Při prvním spuštění programu bude rozpoznáno, ţe nejsou k dispozici ţádné číselníky a otevře se okno číselníků VZP. Okno číselníků lze kdykoliv zobrazit volbou Pojišťovna - Číselníky - Číselníky VZP. 5

6 Nahrání číselníků do programu provedete tlačítkem Zobrazí se jednoduchý formulář s výběrem odkud se mají číselníky načíst: internet, ze sloţky, z prezentačního CD, z diskety. Máte-li k dispozici (prezentační) CD s program, zvolte "z prezentačního CD", máte-li k dispozici připojení k internetu a chcete-li pouţít načtení číselníků z našeho serveru, ponechte volbu "z internetu". Volbu potvrďte tlačítkem Ok. 6

7 Zobrazí se okno Výběr číselníků (ke staţení z internetu nebo k načtení ze sloţky podle Vašeho předchozího výběru). Opět potvrďte tlačítkem Ok Proběhne načtení číselníků a na závěr se zobrazí informační zpráva "Načtení číselníků bylo úspěšně dokončeno". Potvrďte tlačítkem Ok Sloupce verze, platnost od a datum načtení v okně číselníků VZP jsou nyní vyplněny příslušnými údaji. Okno číselníků můţete zavřít. Při zavírání okna s číselníky program rozpozná, že není nastaven pro běžné použití a nabídne spuštění průvodce úvodním nastavením. Pokud průvodce chcete využít (doporučujeme), potvrďte tlačítkem "Ano" Průvodce úvodním nastavením Průvodce úvodním nastavením se spustí automaticky po první instalaci programu po nahrání číselníků. Doporučujeme průvodce vyuţít a nastavit program pomocí něj. Pokud chcete průvodce spustit kdykoliv později, naleznete jej ve volbě Konfigurace - Průvodce úvodním nastavením. Pokud průvodce spustíte později a organizační struktura je již v programu nastavena, program se dotáže, zda chcete vytvořit další zařízení. Nedojde tedy ke zrušení prvotního nastavení, ale k přidání nového zařízení do organizační struktury. 7

8 V první obrazovce Vás průvodce úvodním nastavením upozorní, ţe pro správné nastavení Vaší organizační struktury je nutné vţdy vyplnit políčka, která jsou ţlutě podbarvena. Pokračujte tlačítkem Další Vyberte si, jaký druh zdravotnického zařízení budete chtít v rámci tvorby organizační struktury vytvářet, zda ordinaci lékaře s jedním IČP nebo s více IČP a pokračujte tlačítkem Další. Pro účely představení tohoto průvodce byla zvolena ordinace s jedním IČP Zadejte identifikaci lékaře - titul, příjmení, jméno, titul za jménem, zda uţivatel bude nositelem výkonů, pracovní úvazek (PPNV) a případně upravte 8

9 přihlašovací zkratku a heslo. K některým nastavením se Vám zobrazí i krátká nápověda. Po zadání údajů lékaře pokračujte tlačítkem Další Zadejte identifikační údaje zdravotnického zařízení (název, adresa, kontakt) a pokračujte tlačítkem Další. 9

10 Zadejte identifikační údaje pracoviště a pokračujte tlačítkem Další. 10

11 Zadejte údaje zdravotní sestry, případně ponechte prázdné a pokračujte tlačítkem Další Vyberte pojišťovny, se kterými máte smlouvu a pokračujte tlačítkem Další. Standardně jsou přednastaveny všechny pojišťovny. 11

12 Podle počtu smluvních pojišťoven se budou zobrazovat obrazovky ke kaţdé z pojišťoven s moţností zadání jejich adresy, nastavením nasmlouvání standardních výkonů dle odbornosti a nastavením hodnoty bodu a kapitace. Vyplňte poţadované údaje a pokračujte tlačítkem Další. 12

13 Zobrazí se přehled zadaných údajů v rámci průvodce. Můţete vše zkontrolovat a případně se vrátit tlačítkem Předchozí na patřičný krok průvodce a opravit nalezenou nesrovnalost. V případě, ţe je vše v pořádku, uloţte všechny zadané údaje tlačítkem Uloţit. 13

14 Provede se příprava k nastavení programu podle zadaných údajů a zobrazí se poslední obrazovka průvodce úvodním nastavením, kde lze zvolit, co se má otevřít po ukončení průvodce: organizační struktura, smluvní pracoviště a nastavení uţivatelů. Můţete si tyto okna po ukončení zobrazit a zkontrolovat nebo pokud nechcete, volby zobrazení zrušte. Okna lze kdykoliv později otevřít volbou Konfigurace - Uţivatelé, Konfigurace - Organizační struktura a Konfigurace - Smluvní pracoviště. Klikněte na tlačítko, vyčkejte na dokončení nastavení a případně si zkontrolujte zobrazená okna organizační struktury, smluvních pracovišť a uţivatelů. 14

15 Program je nyní nastaven a můţete v něm začít pracovat. Doporučujeme program ukončit, znovu spustit a přihlásit se jako uţivatel, kterého jste nadefinovali. Tímto krokem se program přizpůsobí odbornosti. Pokud budete chtít později změnit nebo doplnit údaje zadané v průvodci úvodním nastavením (nastavení uţivatelů, organizační strukturu, smluvní pojišťovny,...) naleznete jednotlivé volby v menu Konfigurace. 2. Kontrola Po úvodním nastavení programu za pomoci průvodce nebo po importu dat můţete zkontrolovat (upravit) některé důleţité nastavení. Například definované uţivatele, organizační strukturu nebo smluvní pracoviště. Tyto okna si můţete nechat otevřít automaticky po skončení průvodce úvodním nastavením, pokud je označíte v posledním kroku průvodce. Pokud jste okna nezobrazily ihned naleznete je ve volbě Konfigurace - Uţivatelé, Organizační struktura nebo Smluvní pracoviště. Další nastavení, které můţete zkontrolovat, jsou například hodnoty bodu k jednotlivým pojišťovnám, kódy dopravy, změnové číselníky, kontrolu výkonů dle 15

16 věku, nepovolené kombinace výkonů nebo povolené četnosti výkonů. Viz další podkapitoly. Budete-li chtít přidat, odebrat nebo upravit nějaký záznam pouţijte ikony. Najedete-li kurzorem myši na danou ikonu, zobrazí se nápověda k čemu ikona slouţí Uţivatelé Ve volbě Konfigurace - Uţivatelé definujete uţivatele, kteří mohou s programem pracovat. Uţivatel je osoba, kterou při definici organizační struktury zdravotnického zařízení bude moţné přiřadit na pracoviště jako zaměstnance, který na tomto pracovišti pracuje. K zaměstnanci na pracovišti se váţí: přístupová práva k systému nastavení formulářů systému nastavení tiskových sestav autorství písemných záznamů v systému logování událostí a další vlastnosti systému Mimo obvyklých sloupečků pro zadání jména, hesla apod., je zde také: Kategorie: Jednopísmenové rozdělení do kategorií (např. A - lékař s jednou atestací), které vychází z metodiky pojišťovny. Zatím není v programu vyuţito. 16

17 Středisko: Nákladové středisko ( Konfigurace - Nákladová střediska). Můţe slouţit pro interní sledování nákladů. Přihlášení: Druh zabezpečeného přihlášení. Například heslo, certifikát, kombinace obojího nebo naopak moţnost zakázání přihlášení uţivatele. Aktivní: Není-li poloţka zaškrtnuta, nebude se uţivatel nabízet v různých seznamech, kde je například moţnost výběru z více zaměstnanců Hodnota bodu Program potřebuje znát pro výpočet fakturované částky za provedenou zdravotní péči a pro tvorbu některých sestav hodnotu bodu. V případě, ţe platba za vykonanou zdravotní péči je prováděna výkonově kapitační platbou, je nutno zadat i hodnotu kapitačního paušálu a degresního koeficientu. Pokud je hodnota bodu různá pro různé odbornosti, je nutno uvést hodnotu bodu pro všechny odbornosti. 1. Proveďte volbu Pojišťovna - Číselníky - Hodnota bodu. 2. V okně Hodnota bodu přidejte záznam (například klávesou Insert). Zapište hodnotu bodu, případně kapitačního paušálu a degresního koeficientu. 3. Podle bodu 2. proveďte zápis hodnot bodů, případně kapitačních paušálů a degresních koeficientů, pro všechny odbornosti a všechny zdravotní pojišťovny. 4. Záznam, případně záznamy, uloţte (F2) a zavřete formulář Kódy dopravy V případě, ţe cesty lékaře v návštěvní sluţbě jsou některou ze smluvních zdravotních pojišťoven propláceny, je nutno pro vytvoření dokladu Vyúčtování cest lékaře v návštěvní službě a jeho vyúčtování zadat kódy dopravy. 1. Proveďte volbu Pojišťovna - Číselníky - Kódy dopravy. 17

18 2. V okně Kódy dopravy přidejte záznam (Insert) a vyplňte kód dopravy podle smlouvy, kterou máte s danou pojišťovnou uzavřenu. 3. Bod 2 opakujte, aţ budete mít zadány kódy dopravy pro všechny pojišťovny. 4. Zavřete formulář. 3. Vzhled programu Programy jsou standardní aplikace běţící v samostatném okně. Okno programu po prvním spuštění obsahuje nabídku funkcí, tzv. menu. Dále ikony, přes které lze rychle spustit konkrétní funkci programu nebo například informační lištu se základními údaji o pacientovi. Vzhled programu lze nastavit podle přání uţivatele a to pro kaţdého uţivatele zvlášť. To znamená, ţe lékař si můţe upravit samostatně a nezávisle od sestry velikost ikon a písma, rozmístění ikon na hlavním okně programu a samozřejmě i jaké ikony chce vůbec mít po startu programu k dispozici. Chcete-li nyní pouze zvětšit ikony programu a velikost písma, naleznete příslušné moţnosti ve volbě Konfigurace - Nastavení, Nastavení uţivatele (rozklikněte +), Vzhled. 18

19 Zatrhněte volbu "Pouţít velké ikony v nástrojových lištách" a nastavte si velikost výchozího písma nebo písma na editačních prvcích (tj. různé tlačítka v programu apod.) podle rozlišení Vašeho monitoru a uvedenému doporučení. Volba Měřítko písma v editorech umoţňuje zobrazit zvětšené písmo nejenom v dekursu, které však pro tisk zůstává ve standardní velikosti. Provedené změny potvrďte tlačítkem OK Standartní ikony: Zvětšené ikony Neţ se pustíte do zápisu dekursu či zadávání výkonů, můţete si zkusit nastavit vzhled programu tak, aby Vám vizuálně plně vyhovoval a zároveň jste naplno 19

20 vyuţili moţnosti Vašeho monitoru. Tyto úpravy můţete udělat i kdykoliv později. Na následujícím obrázku naleznete popis částí jiţ mírně vzhledově upraveného hlavního okna programu. Pojmy, které zde zavedeme jsou posléze vyuţity pro snadný popis změn vzhledu. Po instalaci programu je pod lištou s nabídkou funkcí (těmto nabídkám říkáme "menu") zobrazen tzv. horní dok s panely ikon a ukotveným oknem Informace o pacientovi. V záhlaví okna je uveden název programu a aktuální datum. 20

21 Mimo zvětšení velikosti ikon a písma, viz výše, lze vzhled hlavního okna upravovat přesunem panelů ikon, změnou obsahu jednotlivých panelů ikon a ukotvením některých oken v tzv. horním, dolním, levém či pravém doku. lišta s nabídkou funkcí programu, tzv. menu Některé funkce uvedené v menu lze vyvolat pomocí klávesových zkratek, případně klepnutím na správnou ikonu umístěnou v odpovídajícím panelu ikon. dok V doku jsou ukotveny panely ikon nebo např. okna Přehled informací, Přehled dokumentace či Přehled oken. panel ikon V panelech ikon jsou umístěny ikony pro rychlý přístup k dané funkci programu. Panely mají své názvy a dají se skrýt nebo zobrazit volbou Konfigurace - Panely nástrojů - Panely. ikony Některé funkce programu uvedené v menu lze vyvolat kliknutím na odpovídající ikonu. Ikony jsou většinou seskupeny v panelu ikon, který má svůj název. Význam jednotlivých ikon je uveden v popisce, která se zobrazí po umístění ukazatele myši na odpovídající ikonu. stavová lišta Stavová lišta nese v pravé části informace o aktuálně připojeném uţivateli a v levé části se zobrazují různé druhy informací Panel nástrojů V panelech ikon jsou umístěny ikony pro rychlé spuštění určitých funkcí programu. Význam ikon je shodný s ikonami uvedenými v menu. Jednotlivé panely lze umístit v horním, dolním, levém i pravém doku přetaţením myší. 21

22 V tzv. kontextovém menu, které vyvoláme pravým tlačítkem myši na jakémkoliv panelu ikon jsou následující funkce: Panely Nový Vytvoření nového panelu ikon. Přejmenovat Přejmenování panelu ikon. Odstranit Upravit Odstranění panelu ikon. Vkládání ikon do nebo odebírání ikon z panelu ikon. Následuje seznam panelů ikon, které lze zobrazit nebo skrýt. Šablony V šabloně je zachyceno umístění a obsah panelů ikon v docích. Po instalaci programu je pouţita základní šablona. Kaţdá změna šablony se ukládá k tomu, kdo tuto šablonu změnil. Tím je zajištěno, ţe po přihlášení uţivatele do programu se hlavní okno zobrazí podle jeho šablony. Nová Upravit Vytvoření nové šablony. Nová šablona se k uţivateli připne přes profil přístupových práv ve volbě Konfigurace, Přístupová práva. Do šablony lze převzít současný stav rozmístění panelu ikon, případně stav rozmístění změnit pouţitím jiné šablony. Výchozí stav Panely ikon se zobrazí v základním stavu (jako po instalaci). Uzamknout Uzamknutí rozmístění panelů nástrojů. Ochrana proti nechtěné změně rozmístění. 22

23 Zobrazení panelů 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na horní dok s panely nástrojů. 2. Zobrazí se kontextové menu. Vyberte volbu Panely. 3. Zobrazí se rozšiřující menu, v kterém je zaškrtnutím indikováno povolení zobrazení daného panelu Nový panel 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na horní dok s panely ikon. 2. Zobrazí se kontextové menu. Vyberte volbu Panely Nový. 3. Zobrazí se okno pro zadání názvu nového panelu. Zapište a potvrďte tlačítkem OK. 4. Nový panel nástrojů se objeví v horním doku s panely jako první zleva. 5. Panel můţete uchopit a přetáhnout na poţadované místo v doku s panely nástrojů. Lze ho přetáhnout i na plochu programu, kde se zobrazí jako samostatné okno Přejmenování panelu 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na přejmenovávaný panel. 23

24 Pozor, nikoli na jeho dva svislé prouţky, ale na jakoukoli ikonu, která do daného panelu patří. 2. Zobrazí se kontextové menu. Vyberte volbu Panely - Přejmenovat. 3. Zobrazí se okno Zadejte nový název panelu nástrojů. Zadejte jméno nového panelu a jako potvrzení zadání stiskněte tlačítko OK Odstranění panelu 1. V liště s panely klikněte pravým tlačítkem na odebíraný panel. Pozor, nikoli na jeho dva svislé prouţky v levé části, ale na jakoukoli ikonu, která do daného panelu patří. 2. Zobrazí se kontextové menu. Vyberte volbu Panely - Odstranit. 3. Zobrazí se okno Potvrzení. Na otázku Opravdu chcete odstranit panel nástrojů? odpovězte stlačením tlačítka Ano. 4. Odebíraný panel z lišty zmizí Úpravy panelů 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na kterýkoliv panel. 2. Zobrazí se kontextové menu. Vyberte volbu Panely - Upravit. 3. Zobrazí se okno Úprava panelů nástrojů. 24

25 Přidání ikony do panelu ikon a) V okně Úprava panelů nástrojů vyberte odpovídající skupinu. b) Zvolte ikonu představující danou funkci kliknutím levým tlačítkem myši. c) Drţte zmáčknuté levé tlačítko myši a taţením myši přetáhněte vybranou ikonu na místo ve zvoleném panelu ikon. Odebrání ikony z panelu Klikněte levým tlačítkem myši na ikoně v panelu, drţte tlačítko zmáčknuto a taţením myši stáhněte odebíranou ikonu z příslušného panelu na šedou plochu mimo dok s panely a tlačítko povolte. Tím je ikona z panelu nástrojů odebrána. 4. Okno Úprava panelů nástrojů uzavřete stlačením tlačítka Zavřít Změna umístění panelu nástrojů 1. Uchopte levým tlačítkem myši panel ikon za část s dvěma pruhy a taţením ho přetáhněte na zvolené místo v příslušném doku. Panel se v doku ukotví. 25

26 Můţete jej také pustit na ploše programu, chcete-li aby se zobrazil jako samostatné okno. Pokud chcete ukotvení panelu zabránit, během přetahování panelu drţte stisknutou klávesu CTRL. 2. Umístění panelu nástrojů v doku můţete upravit. Uchopte panel nástrojů levým tlačítkem myši za část s dvěma pruhy a přetáhněte ho na poţadované místo Informační okna V hlavním okně programu se standardně mohou zobrazovat následující informační okna: Přehled oken Přehled dokumentace Přehled informací Informace o pacientovi Zobrazení nebo skrytí informačních oken se provádí přes volbu Okno v hlavním menu programu Kotvení informačních oken Informační okna je moţné zobrazit jako volně "plující" okna nebo je lze zakotvit v levém či pravém doku. Přechod mezi stavem okno - dok se provádí dvěma způsoby: 1. Taţením okna do doku Informační okno uchopte levým tlačítkem myši za nadpis okna a přetáhněte ho do doku. Tlačítko uvolněte, aţ značka myši bude v doku. 2. Taţením panelu z doku Panel uchopte levým tlačítkem myši za horní část s dvěma pruhy a přetáhněte ho do prostoru mimo dok. Tlačítko uvolněte, aţ značka myši bude mimo dok. Pokud na horní část s dvěma pruhy pouţijete dvojklik, panel je rovněţ vydokován. Jestliţe druhé kliknutí nepustíte, můţete panel rovnou přetáhnout na poţadované místo. 26

27 Přehled oken Přehled oken slouţí k zobrazení otevřených oken v programu. Aktivní okno je v přehledu označeno šedým podbarvením. Na obrazovce je aktivní okno vţdy nahoře nad všemi ostatními otevřenými okny. Povolení zobrazení Přehledu oken se provádí v nabídce (menu) Okno. Okno leze přetáhnout do levé nebo pravé lišty (doku). Z kontextového menu nad přehledem oken lze dané okno buď aktivovat nebo zavřít Přehled dokumentace Zobrazení informačního okna se provede přes volbu Okno Přehled dokumentace. V přehledu dokumentace je v stromové struktuře zobrazena zdravotní dokumentace pacienta. Okno lze přetáhnout do levé nebo pravé lišty (doku). Vyhledáním a výběrem poloţky prezentující zdravotnickou dokumentaci v stromovém seznamu se příslušná dokumentace zobrazí. Ovládání informačního okna Přehled dokumentace se provádí z kontextového menu zobrazeného po kliknutí pravým tlačítkem myši. 27

28 V kontextovém menu vyvolaném kliknutím pravým tlačítkem myši nad oknem Přehled dokumentace jsou následující funkce: Rozbalit vše Ve stromové struktuře budou vidět všechny úrovně poloţek. Sbalit vše V stromové struktuře budou vidět jen poloţky 1. úrovně. Automaticky rozbalovat vše Při výběru pacienta v kartotéce se zobrazí přehled dokumentace rozbalený. Výběr kliknutím Při kliknutí na poloţku v přehledu se zobrazí dokumentace. Setřídit podle data Poloţky ve stromové struktuře se zobrazí setříděny podle data. Setřídit podle skupin Poloţky ve stromové struktuře se zobrazí setříděny podle skupin dokumentace. 2 úrovně Stromová strukturu se rozbalit tak, ţe budou vidět poloţky 1. a 2. úrovně. 3 úrovně Stromová strukturu se rozbalit tak, ţe budou vidět poloţky 1., 2. a 3. úrovně. Rozšířené zobrazení U poloţek můţe být zkratkou uvedeno pracoviště, uţivatel nebo odbornost. Obnovit Vytvoření nového, aktuálního přehledu dokumentace. Smazat Moţnost smazání záznamu (dekurs, ţádanka, recept, apod.). 28

29 Informace o pacientovi Povolení zobrazení panelu Informace o pacientovi se provádí ve volbě Okno Informace o pacientovi. V okně Informace o pacientovi se zobrazují některé důleţité informace o pacientovi vybraném v kartotéce. Okno lze přetáhnout do horního nebo spodního doku. V kontextovém menu vyvolaném kliknutím pravým tlačítkem myši nad oknem je volba Nastavit přes kterou lze nastavit zobrazované poloţky v informačním panelu: Popis Název informace. Aktiv Tato informace se bude zobrazovat v panelu. Titulek Titulek před zobrazenou informací. Auto Šířka informace v panelu bude nastavena automaticky na celé zbylé volné místo. Šířka Pevná šířka zobrazení informace v panelu v pixlech. Barva písma Nastavení barvy písma. Styl písma Nastavení stylu. Barva pozadí Nastavení barvy pozadí. 29

30 Přehled informací Povolení zobrazení okna Přehled informací se provádí ve volbě Okno Přehled informací. Jsou zde zobrazeny informace o pacientovi. Některé z nich lze pouţít i jako poloţky pro upozorňování. Ty jsou potom zobrazeny červeně. Okno leze přetáhnout do levého nebo pravého doku. V kontextovém menu vyvolaném kliknutím pravým tlačítkem myši na okně Přehled informací jsou následující funkce: První poloţka kontextového menu se mění podle místa, na kterém jsme kliknuli pravým tlačítkem. 30

31 Nastavení zobrazených informací Která z nabízených informací bude v Přehledu informací zobrazena a v jakém pořadí, se provádí v okně Nastavení zobrazení informací přesunem názvů poloţek mezi oblastmi Dostupné informace a Zobrazené informace. Pořadí zobrazení odpovídá pořadí poloţek. Adresa Adresa bydliště pacienta. Převzato z Identifikace. Upozornění se nevydává. Alergie Alergie a rizika. Převzato z anamnézy. Upozornění se vydá vţdy, kdyţ je v poli Alergie a rizika proveden záznam. Cizinec Převzato z Identifikace. Upozornění se vydá vţdy, kdyţ je poloţka Cizinec zaškrtnuta. Dispenzarizece Převzato Datum zařazení z Dispenzarizace. Nevyvolává upozornění. Dispenzární prohlídka příští Převzato Příští návštěva z Dispenzarizace. Upozornění vzniká měsíc před termínem prohlídky a vţdy po termínu prohlídky. Dnešní datum Dnešní datum. Převzato z nastavení ve volbě Konfigurace, Dnešní datum. Sledovaná vyšetření Upozorní na nutnost vykázat kódy nastavené ve volbě Pojišťovna, Číselníky, Sledovaná vyšetření Podmínky pro pouţití kódů mohou být omezeny ve volbě Pojišťovna, Číselníky, Kontrola výkonů dle věku, Nepovolené kombinace výkonů a Povolené četnosti výkonů. Sledování se provádí pouze v rámci smluvní zdravotní pojišťovny pacienta. To znamená, ţe pokud pacient přejde k jiné pojišťovně, můţe sledované vyšetření opětovně vykázat. Jméno Převzato z Identifikace. Nevyvolává upozornění. Krevní skupina Převzato z anamnézy. Nevyvolává upozornění. Medikace Převzato z Medikace. Upozornění se vydá vţdy, pokud je medikace uvedena a je platná. Očkování Zobrazí se poslední data provedení všech typů očkování. Převzato z Očkování. Nevyvolává upozornění. Očkování příští Zobrazí se všechny data příštích očkování pro všech typů očkování. Převzato z Očkování. Upozornění vzniká měsíc před termínem očkování a vţdy po termínu očkování. Oddělení hospitalizace Pohlaví Převzato z Identifikace. Nevyvolává upozornění. 31

32 Pojišťovna Převzato z Identifikace. Nevyvolává upozornění. Poslední návštěva Datum posledního Dnešního záznamu na daném pracovišti. Převzato z ambulantní karty. Nevyvolává upozornění. Poslední výkon Převzato Z Vykázané výkony a léčiva. Nevyvolává upozornění. Poznámka Převzato z Identifikace. Nevyvolává upozornění. Pracovní neschopnost Převzato z poslední neschopenky. Vţdy upozornění. Pracovní neschopnost s Datem Převzato z poslední neschopenky. Vţdy upozornění. Prohlídky příští Datum příští prohlídky. Převzato z prohlídek. Upozornění vzniká měsíc před termínem prohlídky a vţdy po termínu prohlídky. Registrace Převzato z identifikace. Upozornění vzniká na pracovištích s odborností 001, 002, 014 a 603 kdyţ pacient není registrován (vyplněno datum registrace a příznak A). Rodné číslo Převzato z Identifikace. Nevyvolává upozornění. Saldo Hodnota závazků. Převzato ze Závazky pacienta. Upozornění vzniká, pokud hodnota závazků je kladná. Stálé diagnózy Převzato z anamnézy. Nevyvolává upozornění. Zkrácené nadpisy V přehledu informací budou pouţity zkrácené názvy poloţek. Font pro... Moţnost volby fontu a barvy pro informace, které mají charakter upozornění. Je nutno míst označenou poloţku, pro kterou chceme font nastavit. Kdy upozorní... Popis, v jakém případě se upozornění vydává. Nastavit původní fonty Zruší se všechny změny fontů a barev a nastaví se standardní nastavení. Lze nastavit upozorňování při otevření ambulantní karty: záloţka Upozornění 32

33 Nastavení upozornění, které se zobrazí po otevření ambulantní karty. V okně Upozornění lze zobrazit stejné informace jako v Přehledu informací. Upozornění je moţno: Zobrazit automaticky Ambulantní karty vţdy. Jen při upozornění Zobrazovat jen upozornění Okno Upozornění se zobrazí po otevření Okno Upozornění se zobrazí po otevření Ambulantní karty jen v případě, ţe některá ze zobrazených informací vyvolá upozornění. V okně Upozornění nebudou zobrazeny všechny informace. Zobrazí se pouze informace, které vyvolaly upozornění Šablony vzhledu Rozmístění panelů ikon a informačních oken do doků v rámci programu lze uloţit jako tzv. šablonu. Vzhled programu jde velmi snadno a rychle přizpůsobit kaţdému uţivateli zvolením příslušné šablony. Tím dojde k nastavení poţadovaného vzhledu a rozmístění panelů v rámci hlavního okna programu automaticky, aniţ bychom toto nastavení pracovního prostředí byli nuceni provádět vţdy znovu. Nastavení šablon se provádí z volby Šablony zobrazené po kliknutí pravým tlačítkem myši na horní dok. Tuto volbu lze rovněţ nalézt v menu Konfigurace - Panely nástrojů. Volbou Šablony se zobrazí menu pro práci se šablonami. Ve spodní části tohoto kontextového menu jsou vidět názvy jiţ vytvořených šablon. Po kliknutí na příslušný název dojde k příslušnému nastavení panelů ikon a informačních oken. 33

34 Nová šablona Chcete-li nastavení vzhledu programu uloţit jako novou šablonu, proveďte nejdříve příslušné nastavení panelů ikon. Poté proveďte: 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na horní dok a zvolte Šablony nebo pouţijte volbu v menu Konfigurace+Panely nástrojů Šablony. 2. Zvolte Nová. 3. V otevřeném okně Nová šablona nástrojové lišty zadejte název vámi vytvořené šablony a potvrďte tlačítkem OK. 4. Rozmístění panelů a vzhled programu bude uloţeno jako nová šablona. Aktualizace šablony Vlastní nastavení vzhledu nebo jen mírné poupravení rozmístění panelů lze uloţit do jiţ vytvořené šablony. Nejdříve je nutno provést poţadované nastavení panelů a jejich rozmístění. Poté proveďte: 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na horní dok a zvolte Šablony nebo pouţijte volbu v menu Konfigurace+Panely nástrojů Šablony. 2. Zvolte Upravit. Otevře se okno Šablony panelu nástrojů. 34

35 3. V otevřeném okně zvolte příslušnou šablonu a klikněte na tlačítko Aktualizovat. 4. Rozmístění panelů a vzhled programu bude uloţen do příslušné šablony. Kliknutím na tlačítko Pouţít dojde k nastavení panelů podle dané šablony. V okně Šablony panelu nástrojů lze vytvořit i novou šablonu nebo některou ze šablon smazat. Tyto úpravy lze provést přes kontextové menu nad názvy šablon Výchozí stav a uzamknutí vzhledu Pokud z jakéhokoliv důvodu potřebujete obnovit rozmístění panelů tak, jak byly po instalaci programu, stačí pouţít volbu Konfigurace+Panely nástrojů+šablony - Výchozí stav nebo totéţ přes kontextové menu v horním doku. Uţivatelské uzamknutí slouţí jako pojistka proti nechtěnému nebo omylem provedenému přesunu některého z panelu nástrojů nebo prací se šablonou. Pro uzamknutí stačí přes kontextové menu v horním doku zvolit volbu Uzamknout nebo totéţ provést přes menu Konfigurace+Panely nástrojů - Uzamknout. Pro opětovnou manipulaci a nastavení vzhledu panelů proveďte tuto volbu ještě jednou. 35

36 4. Program Menu Program nabízí několik specifických poloţek, které jsou rozebrány v dalších podkapitolách: 4.1. Tisk Volba Program - Tisk nebo klávesová zkratka Ctrl-P. Volba Tisk slouţí k vytištění dokumentů z aktuálního okna. Zvolením se můţe zobrazit nabídka tiskových sestav. Konkrétní nabídka sestav záleţí na tom, se kterým formulářem se právě pracuje. Prohlíţíme-li si například pacienty v kartotéce a zvolíme-li tisk, zobrazí se nám okno s výběrem sestavy pro tisk. Po zvolení příslušné sestavy se zobrazí ještě programová nabídka tisku. Ta je někdy zobrazena ihned, pokud se z ţádných sestav nevybírá. Například po zvolení seznamu pacientů se zobrazí následující okno tisku. 36

37 Okno tisku Po vyvolání tisku tiskové sestavy se standardně zobrazí tiskové okno. Zobrazení okna lze ovlivnit ve volbě Konfigurace Přímý tisk sestav. Zde můţeme zatrhnout, které sestavy chceme tisknout okamţitě, bez zobrazování programového okna tisku. Spuštění tisku tiskové sestavy vytvořené podle zvolené tiskové předlohy na výstupní tiskárnu. 37

38 Prohlíţení tiskové sestavy vytvořené podle zvolené tiskové předlohy. Oprava tiskové sestavy vytvořené podle zvolené tiskové předlohy. Otevře se okno Správa tiskových sestav, ve kterém lze vybrat jinou příbuznou sestavu. Zrušení tisku sestavy. Příště se tisk tiskové sestavy provede ihned po vyvolání tisku bez zobrazení tohoto okna. Zrušení přímého tisku se provádí ve volbě Konfigurace Přímý tisk sestav Okno tisku kontextové menu Nad oknem tisku je moţné pouţít kontextové menu pro zpřístupnění některých dalších voleb. Vyvolání tohoto menu provedeme pravým tlačítkem myši nad oknem tisku. Některé volby jsou stejné, jako popsané volby na okně tisku v předchozí podkapitole. Další jsou níţe ve stručnosti charakterizovány: Posun sestavy Lze zadat posun sestavy v mm v ose x a y. Ze šablony Moţnost práce s tiskovými sestavami. 38

CGMesky. Rozšiřující služba

CGMesky. Rozšiřující služba CGMesky Rozšiřující služba Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 15.7.2015 CGMesky Služba CGMesky umožňuje odesílat textové SMS zprávy přímo z prostředí Vašeho programu. Rychle a efektivně můžete informovat

Více

Průvodce převodem dat z programu Medicus 2 do programu Medicus Komfort

Průvodce převodem dat z programu Medicus 2 do programu Medicus Komfort Průvodce převodem dat z programu Medicus 2 do programu Medicus Komfort 1. O převodu V tomto průvodci vás krok za krokem seznámíme s postupem, jak převést data ze stávajícího programu Medicus 2 (dále jen

Více

Informační systém pro zdravotnictví. Medicus PRO/NIS - Příručka do kapsy

Informační systém pro zdravotnictví. Medicus PRO/NIS - Příručka do kapsy Informační systém pro zdravotnictví Medicus PRO/NIS - Příručka do kapsy Copyright 2005 Medisoft Int. Vydáno 30.6.2006 Medicus PRO/NIS - Příručka do kapsy Vydáno 30.6.2006 Copyright 2005 Medisoft Int. Abstrakt

Více

Tvorba dávek. Uživatelská příručka

Tvorba dávek. Uživatelská příručka Tvorba dávek Uživatelská příručka Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 27.9.2013 Tento návod slouží jako ucelený pohled pro vytvoření dávek pro pojišťovny. Neklade si za cíl detailně popsat jednotlivá

Více

edávky Návod k použití

edávky Návod k použití Vytvořeno: 30.08.2012 Návod k použití Obsah 1 Modul 2 Nastavení fakturace pro VZP 2.1 Frekvence účtování 3 Tvorba dávek 3.1 Příprava seznamu dávek 3.1.1 Seznam dávek 3.2 Tvorba a odesílání dávek 3.2.1

Více

Uživatelská příručka verze: 29. prosinec 2010

Uživatelská příručka verze: 29. prosinec 2010 Uživatelská příručka verze: 29. prosinec 2010 Medicus - krok správným směrem... Dostala se vám do ruk ou příručk a k programu Medicus firmy CompuGroup Medical Česk á republik a s.r.o., divize Lék ařsk

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Medicus edávky. Uživatelská příručka. 2012 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o.

Medicus edávky. Uživatelská příručka. 2012 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o. Uživatelská příručka 2012 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o. Uživatelská příručka 800 876 008 www.medicus.cz medicus@cgm.cz CompuGroup Medical Česká republika s.r.o. Lékařský software Medicus Čs.

Více

Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC)

Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC) Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC) 1/6 1. Instalace modulu Na internetových stránkách KB na adrese http://www.mojebanka.cz v sekci Stáhněte si

Více

Návod Dokumentace Poslední aktualizace 11.6.2014

Návod Dokumentace Poslední aktualizace 11.6.2014 Rozšiřující služba Návod Dokumentace Poslední aktualizace 11.6.2014 1. Ovládací... ikony 3 2. Registrace... pacienta do 4 2.1 Registrace s vytvořením účtu 4 2.2 Registrace bez vytvoření účtu 7 3. Online...

Více

Návod na registraci pacientů ve stomatologii

Návod na registraci pacientů ve stomatologii Návod na registraci pacientů ve stomatologii Základní informace 1. Zubní zdravotnická zařízení jsou ze zákona povinna registrovat pojištěnce (zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS informace Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS verze z 30.3.2005 se skládá z modulů které se dále člení. Modulem chápeme skupinu číselníků, aplikací a sestav, které slouží ke správě určité

Více

Začínáme s programem MEDICUS

Začínáme s programem MEDICUS Začínáme s programem MEDICUS Uživatelská příručka Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 30.5.2014 Obsah Úvod...7 Použité...8 formátování textu Požadavky...8 na hardware Zálohování...9 Instalace...11

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o.

Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o. Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o. Internetový portál O.K.V. nám slouží: k pořízení smlouvy o úvěru se zákazníkem k vytištění smlouvy k vygenerování a odeslání pořízených dat

Více

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 1. Dříve než spustíte instalaci Vítáme Vás při instalaci nové verze aplikace eliška. Před samotnou instalací, prosím, ověřte, že jsou splněné následující podmínky:

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

Modul Periodická fakturace

Modul Periodická fakturace Modul Periodická fakturace účetnictví pro živnostníky a malé společnosti O I P... 1 On-line...1 Off-line...1 M P... 3 Přínos pro uživatele... 3 P... 3 Karta nastavení vzoru periodického dokladu... 4 Záložka

Více

Profibanka. Komplexní péče o kraje, města a obce

Profibanka. Komplexní péče o kraje, města a obce Profibanka Komplexní péče o kraje, města a obce Obsah Co Vám Profibanka nabízí? 3 Postup instalace služby Profibanka 4 První kroky Aktivace služby Profibanka 5 První kroky Standardní přihlášení a aktualizace

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

Návod k softwaru. Získání licence. vojtech.vesely@catania.cz www.catania.cz

Návod k softwaru. Získání licence. vojtech.vesely@catania.cz www.catania.cz Získání licence Ze stránky si ze sekce Software stáhněte Aplikaci k získání licence. Tuto aplikaci není třeba instalovat, stačí rozbalit zazipovaný soubor. Za cenu 300,- Kč bez DPH má uživatel nárok na

Více

(6) Nové cvičení využívající aplikační SW NIS Z.Szabó, 2007/08

(6) Nové cvičení využívající aplikační SW NIS Z.Szabó, 2007/08 Zdravotní pojišťovna Program Zdravotní pojišťovna zajišťuje zpracování dat zdravotnických zařízení pro zdravotní pojišťovny ČR a zároveň umožňuje sběr a zpracování zdravotnických informací pro Národní

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz Uživatelský manuál Verze 1.0.3 ICT Br@ins s.r.o., Fryčovice č. p. 105, 739 45 IČ: 28650891, DIČ: CZ28650891-1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz 1. Spuštění systému 4 2. Přihlášení

Více

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců.

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců. Přehledy pro Tabulky V programu CONTACT Professional 5 naleznete u firem, osob a obchodních případů záložku Tabulka. Tuto záložku lze rozmnožit, přejmenovat a sloupce je možné definovat dle vlastních požadavků

Více

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál DPD CZ Obsah 1. Úvod... 3 2. Přihlášení... 3 Přihlášení... 3 Nový uživatel, zapomenuté heslo... 5 3. Nastavení... 6 Nastavení uživatele... 6 Nastavení bankovních účtů...

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze: 1.0.0 2 Obsah 0 Část I Předmluva 1 Vítejte 3... 3 Část II Instalace 4 Část III Aktivace programu 8 Část IV Obsluha programu 9 1 Menu... 9 Soubor... 9 Otevřít test... 9 Zobrazit

Více

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka Popis funkce Softwarový nástroj INISOFT Update je univerzálním nástrojem pro stahování, údržbu a distribuci programových aktualizací

Více

Modul 2. První sada úkolů:

Modul 2. První sada úkolů: Zadání První sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada1. 1. Ve složce Ulohy vytvořte čtyři nové složky (podle obrázku) a pojmenujte

Více

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků.

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 1 Popis aplikace Pracovní výkazy návod k použití Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 2 Technické požadavky klienta Internetový

Více

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU PŘIHLÁŠENÍ K E-MAILOVÉMU ÚČTU Pro přihlášení k účtu je třeba do internetového vyhledávače napsat internetovou adresu http://hotmail.com. Po

Více

Tiskový manažer - Printman

Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer je program, který je součástí programu Praktik. Používá se v případě, pokud máte připojenou tiskárnu přes USB port (nebo vaše tiskárna není v seznamu podporovaných

Více

MEDICUS START. Základy ovládání a přehled menu programu

MEDICUS START. Základy ovládání a přehled menu programu MEDICUS START Základy ovládání a přehled menu programu Copyright 2008 Medisoft Int. Vydáno 17.10.2008 Základy ovládání a přehled menu programu Vydáno 17.10.2008 Copyright 2008 Medisoft Int. Abstrakt Medicus

Více

eneschopenka Poslední aktualizace 20.4.2015

eneschopenka Poslední aktualizace 20.4.2015 eneschopenka Poslední aktualizace 20.4.2015 0 eneschopenka Funkce modulu eneschopenka... 2 Výhody... 2 Než začnete... 2 Nastavení pro práci s eneschopenkou... 3 1. část nastavení - v seznamu uživatelů

Více

Archiv elektronických dokumentů Zela

Archiv elektronických dokumentů Zela Archiv elektronických dokumentů Zela Instalace po rozbalení servisního balíčku 38 se automaticky spustí instalační program, který nainstaluje potřebné moduly pro provoz archivu dokumentů. Tyto moduly je

Více

8. E-mail, kalendář a kontakty kdekoliv a kdykoliv. Verze dokumentu: 1.0 Autor: Marián Henč, Microsoft Časová náročnost: 25 minut

8. E-mail, kalendář a kontakty kdekoliv a kdykoliv. Verze dokumentu: 1.0 Autor: Marián Henč, Microsoft Časová náročnost: 25 minut 8. E-mail, kalendář a kontakty kdekoliv a kdykoliv Verze dokumentu: 1.0 Autor: Marián Henč, Microsoft Časová náročnost: 25 minut Úvod Pro úspěšnou realizaci tohoto scénáře budete pracovat jako uživatel

Více

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange 2013 BüroKomplet, s.r.o. Obsah 1 Kontingenční tabulky... 3 1.1 Vytvoření nové kontingenční tabulky... 3 2

Více

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) Příprava Při instalaci elišky doporučujeme nemít spuštěné žádné další programy. Pro instalaci elišky je třeba mít administrátorská práva na daném počítači.

Více

Snadné podvojné účetnictví

Snadné podvojné účetnictví Snadné podvojné účetnictví Ver.: 3.xx Milan Hradecký Úvodem : Program je určen pro malé a střední neziskové organizace a umožňuje snadné zpracování účetních dokladů a způsob zápisu připomíná spíše zápis

Více

Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI

Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI Obsah 1 Přihlášení se do webové aplikace BAKALÁŘI... 3 2 Zadání přístupových údajů... 4 3 Úvodní stránka... 5 3.1 hlavní panel s kartami nabídek (dále vysvětleno

Více

Easycars Aplikace pro správu autobazaru

Easycars Aplikace pro správu autobazaru Easycars Aplikace pro správu autobazaru Obsah 1 Úvod... 2 1.1 Požadavky... 2 2 Přihlášení do systému... 3 2.1 Úvodní stránka... 4 3 Správa nabídek vozů a klienů... 5 3.1 Výpis vozidel... 5 3.1.1 Export

Více

Popis programu verze: 29. prosinec 2010

Popis programu verze: 29. prosinec 2010 Popis programu verze: 29. prosinec 2010 Medicus - krok správným směrem... Dostala se vám do ruk ou příručk a k programu Medicus firmy CompuGroup Medical Česk á republik a s.r.o., divize Lék ařsk ý software

Více

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Obsah 1. Instalace SecureStore... 2 2. Nastavení Internet Exploreru... 3 3. První přihlášení...

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

Manuál na pořízení technické změny pomocí webové kalkulačky. Verze 1.2

Manuál na pořízení technické změny pomocí webové kalkulačky. Verze 1.2 Manuál na pořízení technické změny pomocí webové kalkulačky Verze 1.2 2 Obsah 1. Úvod.. 3 1.1. Základní informace 3 1.2. Spuštění kalkulačky. 3 1.3. Přehled možných úprav 4 2. Sestavení technické změny.

Více

Z Money S3 do Money S4 snadno a rychle

Z Money S3 do Money S4 snadno a rychle Z Money S3 do Money S4 snadno a rychle www.money.cz 2 Money S4 Z Money S3 do Money S4 snadno a rychle Instalace Money S4 Instalace produktu Money S4 je velmi snadná a intuitivní, instalační program uskuteční

Více

SECURITY VIEW. Uživatelský manuál. verze 0.1. Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012. strana 1. VARIANT plus s.r.o.

SECURITY VIEW. Uživatelský manuál. verze 0.1. Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012. strana 1. VARIANT plus s.r.o. verze 0.1 Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012 VARIANT plus s.r.o. strana 1 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 2. Hlavní okno aplikace... 4 2.1. Menu

Více

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu Stručný manuál pro webový editor Ukládáni základních informací, tvorba menu Po přihlášení ( zadejte zaslané přihlašovací jméno a heslo ) se Vám zobrazí stránka, kde jsou následující údaje: 1. blok, který

Více

On-line Broker MANUÁL

On-line Broker MANUÁL On-line Broker MANUÁL OBSAH 1. O Aplikaci On-line Broker (OLB) 3 2. Přihlášení do OLB? 4 3. Menu OBCHODY 5 10 Jak uzavřu obchod? Podmenu Obchod 6 Jak zadám objednávku? Podmenu Objednávka 7 Jak pošlu platbu

Více

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows XP

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows XP Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows XP Předmluva Tento návod slouží k nastavení připojení k síti Internet prostřednictvím služby Internet ONE, která využívá připojení pomocí protokolu PPPoE.

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

ipodatelna Uživatelská příručka

ipodatelna Uživatelská příručka Uživatelská příručka 1 Obsah Obsah 1 I Úvod 2 II Práce s aplikací 3 III Podání 4 1 Nové podání... 5 IV Informace o Uživateli 11 V Podatelna 13 1 Přijmout... a odmítnout podání 13 2 Seznam... došlých podání

Více

Up & Down Opce. Manuál. Obsah

Up & Down Opce. Manuál. Obsah Up & Down Opce Manuál Obsah 1 Přihlášení do platformy... 2 2 Rozhraní platformy... 3 2.1 Změna modulu z Forex na Opce... 3 2.2 Market Watch... 4 2.3 Click & Trade okno... 7 2.4 Okno Obchodního portfolia...

Více

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 1.10.2007, verze 1.01 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Spuštění počítače, spuštění

Více

Převod dat z programu STEREO

Převod dat z programu STEREO Převod dat z programu STEREO Tento návod řeší nezbytné kroky, které je nutné provést před, v průběhu a po samotném převodu dat mezi programy Stereo 18 a DUEL 6.1. Jednotlivé kroky na sebe navazují a zajistí

Více

PTERANODONSOFT.CZ. Manuál k programu Guldiner Light verze 2.2.

PTERANODONSOFT.CZ. Manuál k programu Guldiner Light verze 2.2. Manuál k programu Guldiner Light verze 2.2. e-mail: pteranodonsoft@seznam.cz web: www.pteranodonsoft.cz facebook: www.facebook.com/guldinerlight skupina: www.facebook.com/groups/guldinerlight Obsah: První

Více

51 Docházka externistů

51 Docházka externistů 51 Docházka externistů Uživatelský modul Docházka externistů slouží ke zpracování podkladu pro výpočet mzdy všem externím zaměstnancům. Za externí zaměstnance jsou považováni ti, kteří nemají účet v informačním

Více

Certifikační autorita PostSignum

Certifikační autorita PostSignum Certifikační autorita PostSignum Generování klíčů a instalace certifikátu pomocí programu PostSignum Tool Plus na čipové kartě, USB tokenu verze 1.0.0 Uživatelská dokumentace Březen 2010 Strana 1 (celkem

Více

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1 IPFW Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu verze 1.1 Popis aplikace Aplikace IPFW (IP Firewall) je určen k řízení placeného připojení k Internetu ve spojení s elektronickým mincovníkem

Více

Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI

Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI OBSAH Přihlášení se do webové aplikace BAKALÁŘI Zadání přístupových údajů Úvodní stránka Hlavní panel s kartami nabídek Karta Úvod Karta Osobní údaje Karta Klasifikace

Více

SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV

SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV Příručka ke školení IS ARGIS 2.2 - modul Hospodářská mobilizace pro objednatele mobilizační dodávky verze 1.0 Informační systém ARGIS Informační systém pro plánování civilních

Více

K O S Y S. E k o n o m i c k ý s y s t é m. Uživatelská příručka DEMOVERZE, STARTVERZE

K O S Y S. E k o n o m i c k ý s y s t é m. Uživatelská příručka DEMOVERZE, STARTVERZE 1 K O S Y S E k o n o m i c k ý s y s t é m Uživatelská příručka DEMOVERZE, STARTVERZE Verze 15.0 Leden 2005 KSoft je registrovaná ochranná známka ÚPVČR 069822 178822, KOSYS je registrovaná ochranná známka

Více

Metodické pokyny pro zpracování evidence za rok 2009 v programu EVI 9 - importy dat z ORP

Metodické pokyny pro zpracování evidence za rok 2009 v programu EVI 9 - importy dat z ORP Metodické pokyny pro zpracování evidence za rok 2009 v programu EVI 9 - importy dat z ORP Vypracoval: Tomáš Čejchan Dne: 5. května 2010 INISOFT s. r. o. tel. +420 485 102 698 IČ: 25417657 Společnost je

Více

Nemoagent. Instalace. V následujících krocích Vás provedeme instalací a základním používáním aplikace Nemoagent.

Nemoagent. Instalace. V následujících krocích Vás provedeme instalací a základním používáním aplikace Nemoagent. Nemoagent Instalace. V následujících krocích Vás provedeme instalací a základním používáním aplikace Nemoagent. Nejdříve je nutné požádat o vytvoření účtu na info@nemoshop.cz, v odpovědi dostanete registrační

Více

Program SeleCAD. pro AutoCAD LT a FULL. Instalace a registrace programu

Program SeleCAD. pro AutoCAD LT a FULL. Instalace a registrace programu Program SeleCAD pro AutoCAD LT a FULL Instalace a registrace programu Obsah : Instalace programu SeleCAD 3 AutoCAD plná verze AutoCAD LT Uvolnění aplikace s programu AutoCAD 5 Zobrazení panelu nástrojů

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Návod na používání aplikace TV DIGITAL OnGuide(EPG)

Návod na používání aplikace TV DIGITAL OnGuide(EPG) Návod na používání aplikace TV DIGITAL OnGuide(EPG) I. Instalace TV DIGITAL OnGuide Pokud máte aplikaci TVCenter 6 nainstalovanou z originálního CD, vložte tento disk do mechaniky Vašeho PC a počkejte

Více

Průvodce aplikací. Aplikaci easyeldp spusťte z nabídky Start pomocí ikony KomixFiller, kterou naleznete ve složce Komix.

Průvodce aplikací. Aplikaci easyeldp spusťte z nabídky Start pomocí ikony KomixFiller, kterou naleznete ve složce Komix. Instalace aplikace easyeldp Aplikaci easyeldp je třeba instalovat na počítač, který splňuje příslušné systémové požadavky. Při instalaci postupujte následovně: 1) Spusťte instalaci aplikace easyeldp z

Více

WinFAS. 2 účto. Praktický úvod do WinFASu Pokladna

WinFAS. 2 účto. Praktický úvod do WinFASu Pokladna 2 účto Praktický úvod do u Pokladna verze z 2.11.2004 Zadání Zadání úkolů: 1) Úhrada závazku pokladnou (výdej) - uhraďte závazkový doklad 2003-160003 - Variabilní symbol dokladu je 296503 - jde o kompletní

Více

Dotace na podporu sociální práce

Dotace na podporu sociální práce Dotace na podporu sociální práce Uživatelská příručka Verze 1.1 15. 6. 2015 Copyright 2015 OKsystem a.s. OBSAH 1 SPOLEČNÉ PRVKY VŠECH FORMULÁŘŮ... 3 2 SPUŠTĚNÍ APLIKACE... 5 3 MENU APLIKACE... 6 4 POSTUP

Více

Reinstalace programu

Reinstalace programu Reinstalace programu 0 Reinstalace programu AMICUS Před reinstalací programu AMICUS si připravte licenční list programu, zálohovací médium odpovídající kapacity (nejlépe flash disk nebo externí disk) a

Více

Modul ekomunikace. Uživatelský návod. Návod Dokumentace. Verze 1.1 poslední změna 09.02.2015. Modul ekomunikace strana 1/5

Modul ekomunikace. Uživatelský návod. Návod Dokumentace. Verze 1.1 poslední změna 09.02.2015. Modul ekomunikace strana 1/5 Modul ekomunikace Uživatelský návod Návod Dokumentace Verze 1.1 poslední změna 09.02.2015 Modul ekomunikace strana 1/5 ekomunikace Modul ekomunikace umožňuje využívat B2B synchronní služby VZP, které zahrnují

Více

VYÚČTOVÁNÍ DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI, SRÁŽKOVÉ DAŃE

VYÚČTOVÁNÍ DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI, SRÁŽKOVÉ DAŃE , VYÚČTOVÁNÍ DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI, SRÁŽKOVÉ DAŃE Návod lze analogicky použít i pro ostatní podání na Českou daňovou správu (DPH, výpis z evidence 92, souhrnné hlášení, ). 1) Postavte se do firmy roku,

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Modul FADN RESEARCH je určen pro odborníky z oblasti zemědělské ekonomiky. Modul neomezuje uživatele pouze na předpřipravené

Více

Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload

Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload Aplikaci spustíte dvojklikem na ikonu s logem ČP Upload zobrazí se následující okno aplikace: Pro

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 2.00 Uživatelská dokumentace programu Úvod Uživatel si může vybrat z 16 různých čárových kódů. Mimo jiné to jsou EAN8, EAN13, Code128, 2z5 a další. Rastr štítků se vybírá nastavením

Více

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře Formuláře 742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře pokročilý Pokud si přejete prohlížet seznam dat po jednotlivých záznamech ve formulářovém zobrazení, pak postupujte takto: Klepněte myší kamkoliv

Více

Prosím mějte na paměti, že z bezpečnostních důvodů byste měli změnit Internetový přístupový kód každých 60 dní.

Prosím mějte na paměti, že z bezpečnostních důvodů byste měli změnit Internetový přístupový kód každých 60 dní. Před přihlášením - HLAVNÍ MENU Přihlášení do banky Přihlášení s Internetovým přístupovým kódem 1. Vepište své Zákaznické ID do kolonky 'identifikátor uživatele'. (Vaše Zákaznické ID je 8-místný číslovat

Více

On-line Broker MANUÁL

On-line Broker MANUÁL On-line Broker MANUÁL OBSAH 1. O Aplikaci On-line Broker (OLB) 3 2. PŘIHLÁŠENÍ 4 3. NASTAVENÍ 5 4. MENU OBCHODY 6 10 NASTAVENÍ 6 JAK UZAVŘU OBCHOD? 7 OBJEDNÁVKA 8 SPRÁVA EVIDOVANÝCH OBJEDNÁVEK 9 5. PLATEBNÍ

Více

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka Středisko MLM Znovu Uživatelská příručka Znovu s.r.o. 2008 1 Vstup do programu Ke vstupu do programu Středisko je třeba zadat uživatelské jméno a heslo. Před zobrazením pracovní plochy programu se mohou

Více

Snadné podvojné účetnictví

Snadné podvojné účetnictví Snadné podvojné účetnictví Ver.: 4.xx Milan Hradecký. Úvodem : Program je určen pro malé a střední neziskové organizace a umožňuje snadné zpracování účetních dokladů a způsob zápisu připomíná spíše zápis

Více

Freemail Prahy 10. Do svého e-mailu se můžete přihlásit odkudkoliv na webové adrese

Freemail Prahy 10. Do svého e-mailu se můžete přihlásit odkudkoliv na webové adrese Freemail Prahy 10 Co umožňuje Freemail Freemail funguje na podobném principu jako běžné e-maily (seznam.cz, centrum.cz apod.). Abyste se lépe ve svém e-mailu orientovali, připravili jsme pro vás jednoduchý

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

Přímý kanál. První kroky se službou Přímý kanál

Přímý kanál. První kroky se službou Přímý kanál Přímý kanál První kroky se službou Přímý kanál Obsah Co Vám Přímý kanál nabízí? 3 Instalace aplikace Přímý kanál 4 Popis aplikace 6 První kroky Aktivace aplikace 7 První kroky Odeslání dávky příkazů 10

Více

VYTVOŘENÍ ÚČTU LG SMART WORLD

VYTVOŘENÍ ÚČTU LG SMART WORLD VYTVOŘENÍ ÚČTU LG SMART WORLD Přihlášení a Registrace Copyright 2012 LG Electronics. All Rights Reserved. 01. Stlačením tlačítka Home na dálkovém ovladači spustíte úvodní obrazovku LG Smart TV. 01A. V

Více

Úvod do email systému

Úvod do email systému Úvod do email systému Základní informace Toto emailové prostředí je rozloženo do tří hlavních částí - rámců. Levý rámec zobrazuje aktuálně přihlášené složky. V pravé části strany se realizuje veškerá činnost

Více

Z hlediska funkce počítačového programu hrají číselníky důležitou roli. Číselník obecně představuje vždy seznam (množinu) možných hodnot.

Z hlediska funkce počítačového programu hrají číselníky důležitou roli. Číselník obecně představuje vždy seznam (množinu) možných hodnot. Obsah...1 maximálních úhrad VZP...2 MF a KLK...2 Popis číselníků...2 Aktualizace číselníku MF...2 Aktualizace číselníku KLK...2 Číselník taxy laborum...3 Číselník diagnóz...3 Číselník odborností...3 Číselník

Více

CERTIFIKOVANÉ TESTOVÁNÍ (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014

CERTIFIKOVANÉ TESTOVÁNÍ (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014 (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014 Průběh - uživatelská příručka Verze 1 Obsah 1 ÚVOD... 3 1.1 Kde hledat další informace... 3 1.2 Posloupnost kroků... 3 2 KROK 1 STAŽENÍ HESEL K TESTŮM... 4 2.1

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Modul FADN BASIC je určen pro odbornou zemědělskou veřejnost bez větších zkušeností s internetovými aplikacemi a bez hlubších

Více

Stručný návod na SQLEMS

Stručný návod na SQLEMS Stručný návod na SQLEMS Stručný návod na SQLEMS...1 Instalace...2 První spuštění...2 Orientace v programu...3 Vysvětlení jednotlivých úrovní...5 Komíny...7 Měření...8 Stručný postup...9 Vytvoření Provozovny...9

Více