Vzdělávací modul č. 2

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzdělávací modul č. 2"

Transkript

1 Vzdělávací modul č. 2 Finance, účetnictví, daně a legislativa v ZIS

2 Obsah 1. Průvodce úvodním nastavením Nahrání číselníků VZP... 5 Průvodce úvodním nastavením Kontrola Uţivatelé Hodnota bodu Kódy dopravy Vzhled programu Panel nástrojů Zobrazení panelů Nový panel Přejmenování panelu Odstranění panelu Úpravy panelů Změna umístění panelu nástrojů Informační okna Kotvení informačních oken Přehled oken Přehled dokumentace Informace o pacientovi Přehled informací Šablony vzhledu Výchozí stav a uzamknutí vzhledu Program Tisk Okno tisku Okno tisku kontextové menu Přihlásit na jiné pracoviště Přihlášení uţivatelé Odeslat zprávu

3 Zpráva Registrace Aktualizace Ambulance Ţádanky Šablony ţádanek Ţádanky pacienta Poţadavky na pracoviště Přehled ţádanek Pojišťovna Pořízení Ambulantní doklad a Zvlášť účtovaná léčiva a PZT Převod ambulantních dokladů na nepravidelnou péči Vyúčtování výkonů v ambulantní péči Zvlášť účtovaná léčiva a PZT Nepravidelná péče Poukaz na vyšetření / ošetření Ústavní péče Vyúčtování cest lékaře Přehled dokladů, faktur a předepsaných PZT

4 7. Platby Obecně o platbách Pohledávky Platební doklady Platby Doklady k poloţkám pohledávek Přehled dokladů Přehled pohledávek Přehled pacientů se závazky Číselník měn a kurzovní lístek Pokladny Přehled pokladních uzávěrek Časové rozloţení modulu č. 2 Finance, účetnictví, daně a legislativa v ZIS

5 1. Průvodce úvodním nastavením Pro bezproblémové pouţití programu je nutné nahrát číselníky VZP, nastavit uţivatele (lékaře, sestry), pracoviště, organizační strukturu zdravotnického zařízení, nadefinovat smluvní zdravotní pojišťovny, lékaře a smluvní výkony, zadat hodnoty bodů jednotlivých zdravotních pojišťoven a případně další nastavení ke komfortnímu uţívání programu. Aby se nemusely všechny zmiňované oblasti nastavovat v různých volbách v rámci konfigurace programu samostatně, je připraven jednoduchý průvodce úvodním nastavením, ve kterém postupně, v jednotlivých krocích, zadáte vše potřebné a po jehoţ skončení je program připraven k okamţitému pouţívání. Průvodce úvodním nastavením se spustí automaticky při prvním spuštění programu po nahrání číselníků. Doporučujeme průvodce vyuţít a nastavit program pomocí něj Nahrání číselníků VZP Při prvním spuštění programu bude rozpoznáno, ţe nejsou k dispozici ţádné číselníky a otevře se okno číselníků VZP. Okno číselníků lze kdykoliv zobrazit volbou Pojišťovna - Číselníky - Číselníky VZP. 5

6 Nahrání číselníků do programu provedete tlačítkem Zobrazí se jednoduchý formulář s výběrem odkud se mají číselníky načíst: internet, ze sloţky, z prezentačního CD, z diskety. Máte-li k dispozici (prezentační) CD s program, zvolte "z prezentačního CD", máte-li k dispozici připojení k internetu a chcete-li pouţít načtení číselníků z našeho serveru, ponechte volbu "z internetu". Volbu potvrďte tlačítkem Ok. 6

7 Zobrazí se okno Výběr číselníků (ke staţení z internetu nebo k načtení ze sloţky podle Vašeho předchozího výběru). Opět potvrďte tlačítkem Ok Proběhne načtení číselníků a na závěr se zobrazí informační zpráva "Načtení číselníků bylo úspěšně dokončeno". Potvrďte tlačítkem Ok Sloupce verze, platnost od a datum načtení v okně číselníků VZP jsou nyní vyplněny příslušnými údaji. Okno číselníků můţete zavřít. Při zavírání okna s číselníky program rozpozná, že není nastaven pro běžné použití a nabídne spuštění průvodce úvodním nastavením. Pokud průvodce chcete využít (doporučujeme), potvrďte tlačítkem "Ano" Průvodce úvodním nastavením Průvodce úvodním nastavením se spustí automaticky po první instalaci programu po nahrání číselníků. Doporučujeme průvodce vyuţít a nastavit program pomocí něj. Pokud chcete průvodce spustit kdykoliv později, naleznete jej ve volbě Konfigurace - Průvodce úvodním nastavením. Pokud průvodce spustíte později a organizační struktura je již v programu nastavena, program se dotáže, zda chcete vytvořit další zařízení. Nedojde tedy ke zrušení prvotního nastavení, ale k přidání nového zařízení do organizační struktury. 7

8 V první obrazovce Vás průvodce úvodním nastavením upozorní, ţe pro správné nastavení Vaší organizační struktury je nutné vţdy vyplnit políčka, která jsou ţlutě podbarvena. Pokračujte tlačítkem Další Vyberte si, jaký druh zdravotnického zařízení budete chtít v rámci tvorby organizační struktury vytvářet, zda ordinaci lékaře s jedním IČP nebo s více IČP a pokračujte tlačítkem Další. Pro účely představení tohoto průvodce byla zvolena ordinace s jedním IČP Zadejte identifikaci lékaře - titul, příjmení, jméno, titul za jménem, zda uţivatel bude nositelem výkonů, pracovní úvazek (PPNV) a případně upravte 8

9 přihlašovací zkratku a heslo. K některým nastavením se Vám zobrazí i krátká nápověda. Po zadání údajů lékaře pokračujte tlačítkem Další Zadejte identifikační údaje zdravotnického zařízení (název, adresa, kontakt) a pokračujte tlačítkem Další. 9

10 Zadejte identifikační údaje pracoviště a pokračujte tlačítkem Další. 10

11 Zadejte údaje zdravotní sestry, případně ponechte prázdné a pokračujte tlačítkem Další Vyberte pojišťovny, se kterými máte smlouvu a pokračujte tlačítkem Další. Standardně jsou přednastaveny všechny pojišťovny. 11

12 Podle počtu smluvních pojišťoven se budou zobrazovat obrazovky ke kaţdé z pojišťoven s moţností zadání jejich adresy, nastavením nasmlouvání standardních výkonů dle odbornosti a nastavením hodnoty bodu a kapitace. Vyplňte poţadované údaje a pokračujte tlačítkem Další. 12

13 Zobrazí se přehled zadaných údajů v rámci průvodce. Můţete vše zkontrolovat a případně se vrátit tlačítkem Předchozí na patřičný krok průvodce a opravit nalezenou nesrovnalost. V případě, ţe je vše v pořádku, uloţte všechny zadané údaje tlačítkem Uloţit. 13

14 Provede se příprava k nastavení programu podle zadaných údajů a zobrazí se poslední obrazovka průvodce úvodním nastavením, kde lze zvolit, co se má otevřít po ukončení průvodce: organizační struktura, smluvní pracoviště a nastavení uţivatelů. Můţete si tyto okna po ukončení zobrazit a zkontrolovat nebo pokud nechcete, volby zobrazení zrušte. Okna lze kdykoliv později otevřít volbou Konfigurace - Uţivatelé, Konfigurace - Organizační struktura a Konfigurace - Smluvní pracoviště. Klikněte na tlačítko, vyčkejte na dokončení nastavení a případně si zkontrolujte zobrazená okna organizační struktury, smluvních pracovišť a uţivatelů. 14

15 Program je nyní nastaven a můţete v něm začít pracovat. Doporučujeme program ukončit, znovu spustit a přihlásit se jako uţivatel, kterého jste nadefinovali. Tímto krokem se program přizpůsobí odbornosti. Pokud budete chtít později změnit nebo doplnit údaje zadané v průvodci úvodním nastavením (nastavení uţivatelů, organizační strukturu, smluvní pojišťovny,...) naleznete jednotlivé volby v menu Konfigurace. 2. Kontrola Po úvodním nastavení programu za pomoci průvodce nebo po importu dat můţete zkontrolovat (upravit) některé důleţité nastavení. Například definované uţivatele, organizační strukturu nebo smluvní pracoviště. Tyto okna si můţete nechat otevřít automaticky po skončení průvodce úvodním nastavením, pokud je označíte v posledním kroku průvodce. Pokud jste okna nezobrazily ihned naleznete je ve volbě Konfigurace - Uţivatelé, Organizační struktura nebo Smluvní pracoviště. Další nastavení, které můţete zkontrolovat, jsou například hodnoty bodu k jednotlivým pojišťovnám, kódy dopravy, změnové číselníky, kontrolu výkonů dle 15

16 věku, nepovolené kombinace výkonů nebo povolené četnosti výkonů. Viz další podkapitoly. Budete-li chtít přidat, odebrat nebo upravit nějaký záznam pouţijte ikony. Najedete-li kurzorem myši na danou ikonu, zobrazí se nápověda k čemu ikona slouţí Uţivatelé Ve volbě Konfigurace - Uţivatelé definujete uţivatele, kteří mohou s programem pracovat. Uţivatel je osoba, kterou při definici organizační struktury zdravotnického zařízení bude moţné přiřadit na pracoviště jako zaměstnance, který na tomto pracovišti pracuje. K zaměstnanci na pracovišti se váţí: přístupová práva k systému nastavení formulářů systému nastavení tiskových sestav autorství písemných záznamů v systému logování událostí a další vlastnosti systému Mimo obvyklých sloupečků pro zadání jména, hesla apod., je zde také: Kategorie: Jednopísmenové rozdělení do kategorií (např. A - lékař s jednou atestací), které vychází z metodiky pojišťovny. Zatím není v programu vyuţito. 16

17 Středisko: Nákladové středisko ( Konfigurace - Nákladová střediska). Můţe slouţit pro interní sledování nákladů. Přihlášení: Druh zabezpečeného přihlášení. Například heslo, certifikát, kombinace obojího nebo naopak moţnost zakázání přihlášení uţivatele. Aktivní: Není-li poloţka zaškrtnuta, nebude se uţivatel nabízet v různých seznamech, kde je například moţnost výběru z více zaměstnanců Hodnota bodu Program potřebuje znát pro výpočet fakturované částky za provedenou zdravotní péči a pro tvorbu některých sestav hodnotu bodu. V případě, ţe platba za vykonanou zdravotní péči je prováděna výkonově kapitační platbou, je nutno zadat i hodnotu kapitačního paušálu a degresního koeficientu. Pokud je hodnota bodu různá pro různé odbornosti, je nutno uvést hodnotu bodu pro všechny odbornosti. 1. Proveďte volbu Pojišťovna - Číselníky - Hodnota bodu. 2. V okně Hodnota bodu přidejte záznam (například klávesou Insert). Zapište hodnotu bodu, případně kapitačního paušálu a degresního koeficientu. 3. Podle bodu 2. proveďte zápis hodnot bodů, případně kapitačních paušálů a degresních koeficientů, pro všechny odbornosti a všechny zdravotní pojišťovny. 4. Záznam, případně záznamy, uloţte (F2) a zavřete formulář Kódy dopravy V případě, ţe cesty lékaře v návštěvní sluţbě jsou některou ze smluvních zdravotních pojišťoven propláceny, je nutno pro vytvoření dokladu Vyúčtování cest lékaře v návštěvní službě a jeho vyúčtování zadat kódy dopravy. 1. Proveďte volbu Pojišťovna - Číselníky - Kódy dopravy. 17

18 2. V okně Kódy dopravy přidejte záznam (Insert) a vyplňte kód dopravy podle smlouvy, kterou máte s danou pojišťovnou uzavřenu. 3. Bod 2 opakujte, aţ budete mít zadány kódy dopravy pro všechny pojišťovny. 4. Zavřete formulář. 3. Vzhled programu Programy jsou standardní aplikace běţící v samostatném okně. Okno programu po prvním spuštění obsahuje nabídku funkcí, tzv. menu. Dále ikony, přes které lze rychle spustit konkrétní funkci programu nebo například informační lištu se základními údaji o pacientovi. Vzhled programu lze nastavit podle přání uţivatele a to pro kaţdého uţivatele zvlášť. To znamená, ţe lékař si můţe upravit samostatně a nezávisle od sestry velikost ikon a písma, rozmístění ikon na hlavním okně programu a samozřejmě i jaké ikony chce vůbec mít po startu programu k dispozici. Chcete-li nyní pouze zvětšit ikony programu a velikost písma, naleznete příslušné moţnosti ve volbě Konfigurace - Nastavení, Nastavení uţivatele (rozklikněte +), Vzhled. 18

19 Zatrhněte volbu "Pouţít velké ikony v nástrojových lištách" a nastavte si velikost výchozího písma nebo písma na editačních prvcích (tj. různé tlačítka v programu apod.) podle rozlišení Vašeho monitoru a uvedenému doporučení. Volba Měřítko písma v editorech umoţňuje zobrazit zvětšené písmo nejenom v dekursu, které však pro tisk zůstává ve standardní velikosti. Provedené změny potvrďte tlačítkem OK Standartní ikony: Zvětšené ikony Neţ se pustíte do zápisu dekursu či zadávání výkonů, můţete si zkusit nastavit vzhled programu tak, aby Vám vizuálně plně vyhovoval a zároveň jste naplno 19

20 vyuţili moţnosti Vašeho monitoru. Tyto úpravy můţete udělat i kdykoliv později. Na následujícím obrázku naleznete popis částí jiţ mírně vzhledově upraveného hlavního okna programu. Pojmy, které zde zavedeme jsou posléze vyuţity pro snadný popis změn vzhledu. Po instalaci programu je pod lištou s nabídkou funkcí (těmto nabídkám říkáme "menu") zobrazen tzv. horní dok s panely ikon a ukotveným oknem Informace o pacientovi. V záhlaví okna je uveden název programu a aktuální datum. 20

21 Mimo zvětšení velikosti ikon a písma, viz výše, lze vzhled hlavního okna upravovat přesunem panelů ikon, změnou obsahu jednotlivých panelů ikon a ukotvením některých oken v tzv. horním, dolním, levém či pravém doku. lišta s nabídkou funkcí programu, tzv. menu Některé funkce uvedené v menu lze vyvolat pomocí klávesových zkratek, případně klepnutím na správnou ikonu umístěnou v odpovídajícím panelu ikon. dok V doku jsou ukotveny panely ikon nebo např. okna Přehled informací, Přehled dokumentace či Přehled oken. panel ikon V panelech ikon jsou umístěny ikony pro rychlý přístup k dané funkci programu. Panely mají své názvy a dají se skrýt nebo zobrazit volbou Konfigurace - Panely nástrojů - Panely. ikony Některé funkce programu uvedené v menu lze vyvolat kliknutím na odpovídající ikonu. Ikony jsou většinou seskupeny v panelu ikon, který má svůj název. Význam jednotlivých ikon je uveden v popisce, která se zobrazí po umístění ukazatele myši na odpovídající ikonu. stavová lišta Stavová lišta nese v pravé části informace o aktuálně připojeném uţivateli a v levé části se zobrazují různé druhy informací Panel nástrojů V panelech ikon jsou umístěny ikony pro rychlé spuštění určitých funkcí programu. Význam ikon je shodný s ikonami uvedenými v menu. Jednotlivé panely lze umístit v horním, dolním, levém i pravém doku přetaţením myší. 21

22 V tzv. kontextovém menu, které vyvoláme pravým tlačítkem myši na jakémkoliv panelu ikon jsou následující funkce: Panely Nový Vytvoření nového panelu ikon. Přejmenovat Přejmenování panelu ikon. Odstranit Upravit Odstranění panelu ikon. Vkládání ikon do nebo odebírání ikon z panelu ikon. Následuje seznam panelů ikon, které lze zobrazit nebo skrýt. Šablony V šabloně je zachyceno umístění a obsah panelů ikon v docích. Po instalaci programu je pouţita základní šablona. Kaţdá změna šablony se ukládá k tomu, kdo tuto šablonu změnil. Tím je zajištěno, ţe po přihlášení uţivatele do programu se hlavní okno zobrazí podle jeho šablony. Nová Upravit Vytvoření nové šablony. Nová šablona se k uţivateli připne přes profil přístupových práv ve volbě Konfigurace, Přístupová práva. Do šablony lze převzít současný stav rozmístění panelu ikon, případně stav rozmístění změnit pouţitím jiné šablony. Výchozí stav Panely ikon se zobrazí v základním stavu (jako po instalaci). Uzamknout Uzamknutí rozmístění panelů nástrojů. Ochrana proti nechtěné změně rozmístění. 22

23 Zobrazení panelů 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na horní dok s panely nástrojů. 2. Zobrazí se kontextové menu. Vyberte volbu Panely. 3. Zobrazí se rozšiřující menu, v kterém je zaškrtnutím indikováno povolení zobrazení daného panelu Nový panel 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na horní dok s panely ikon. 2. Zobrazí se kontextové menu. Vyberte volbu Panely Nový. 3. Zobrazí se okno pro zadání názvu nového panelu. Zapište a potvrďte tlačítkem OK. 4. Nový panel nástrojů se objeví v horním doku s panely jako první zleva. 5. Panel můţete uchopit a přetáhnout na poţadované místo v doku s panely nástrojů. Lze ho přetáhnout i na plochu programu, kde se zobrazí jako samostatné okno Přejmenování panelu 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na přejmenovávaný panel. 23

24 Pozor, nikoli na jeho dva svislé prouţky, ale na jakoukoli ikonu, která do daného panelu patří. 2. Zobrazí se kontextové menu. Vyberte volbu Panely - Přejmenovat. 3. Zobrazí se okno Zadejte nový název panelu nástrojů. Zadejte jméno nového panelu a jako potvrzení zadání stiskněte tlačítko OK Odstranění panelu 1. V liště s panely klikněte pravým tlačítkem na odebíraný panel. Pozor, nikoli na jeho dva svislé prouţky v levé části, ale na jakoukoli ikonu, která do daného panelu patří. 2. Zobrazí se kontextové menu. Vyberte volbu Panely - Odstranit. 3. Zobrazí se okno Potvrzení. Na otázku Opravdu chcete odstranit panel nástrojů? odpovězte stlačením tlačítka Ano. 4. Odebíraný panel z lišty zmizí Úpravy panelů 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na kterýkoliv panel. 2. Zobrazí se kontextové menu. Vyberte volbu Panely - Upravit. 3. Zobrazí se okno Úprava panelů nástrojů. 24

25 Přidání ikony do panelu ikon a) V okně Úprava panelů nástrojů vyberte odpovídající skupinu. b) Zvolte ikonu představující danou funkci kliknutím levým tlačítkem myši. c) Drţte zmáčknuté levé tlačítko myši a taţením myši přetáhněte vybranou ikonu na místo ve zvoleném panelu ikon. Odebrání ikony z panelu Klikněte levým tlačítkem myši na ikoně v panelu, drţte tlačítko zmáčknuto a taţením myši stáhněte odebíranou ikonu z příslušného panelu na šedou plochu mimo dok s panely a tlačítko povolte. Tím je ikona z panelu nástrojů odebrána. 4. Okno Úprava panelů nástrojů uzavřete stlačením tlačítka Zavřít Změna umístění panelu nástrojů 1. Uchopte levým tlačítkem myši panel ikon za část s dvěma pruhy a taţením ho přetáhněte na zvolené místo v příslušném doku. Panel se v doku ukotví. 25

26 Můţete jej také pustit na ploše programu, chcete-li aby se zobrazil jako samostatné okno. Pokud chcete ukotvení panelu zabránit, během přetahování panelu drţte stisknutou klávesu CTRL. 2. Umístění panelu nástrojů v doku můţete upravit. Uchopte panel nástrojů levým tlačítkem myši za část s dvěma pruhy a přetáhněte ho na poţadované místo Informační okna V hlavním okně programu se standardně mohou zobrazovat následující informační okna: Přehled oken Přehled dokumentace Přehled informací Informace o pacientovi Zobrazení nebo skrytí informačních oken se provádí přes volbu Okno v hlavním menu programu Kotvení informačních oken Informační okna je moţné zobrazit jako volně "plující" okna nebo je lze zakotvit v levém či pravém doku. Přechod mezi stavem okno - dok se provádí dvěma způsoby: 1. Taţením okna do doku Informační okno uchopte levým tlačítkem myši za nadpis okna a přetáhněte ho do doku. Tlačítko uvolněte, aţ značka myši bude v doku. 2. Taţením panelu z doku Panel uchopte levým tlačítkem myši za horní část s dvěma pruhy a přetáhněte ho do prostoru mimo dok. Tlačítko uvolněte, aţ značka myši bude mimo dok. Pokud na horní část s dvěma pruhy pouţijete dvojklik, panel je rovněţ vydokován. Jestliţe druhé kliknutí nepustíte, můţete panel rovnou přetáhnout na poţadované místo. 26

27 Přehled oken Přehled oken slouţí k zobrazení otevřených oken v programu. Aktivní okno je v přehledu označeno šedým podbarvením. Na obrazovce je aktivní okno vţdy nahoře nad všemi ostatními otevřenými okny. Povolení zobrazení Přehledu oken se provádí v nabídce (menu) Okno. Okno leze přetáhnout do levé nebo pravé lišty (doku). Z kontextového menu nad přehledem oken lze dané okno buď aktivovat nebo zavřít Přehled dokumentace Zobrazení informačního okna se provede přes volbu Okno Přehled dokumentace. V přehledu dokumentace je v stromové struktuře zobrazena zdravotní dokumentace pacienta. Okno lze přetáhnout do levé nebo pravé lišty (doku). Vyhledáním a výběrem poloţky prezentující zdravotnickou dokumentaci v stromovém seznamu se příslušná dokumentace zobrazí. Ovládání informačního okna Přehled dokumentace se provádí z kontextového menu zobrazeného po kliknutí pravým tlačítkem myši. 27

28 V kontextovém menu vyvolaném kliknutím pravým tlačítkem myši nad oknem Přehled dokumentace jsou následující funkce: Rozbalit vše Ve stromové struktuře budou vidět všechny úrovně poloţek. Sbalit vše V stromové struktuře budou vidět jen poloţky 1. úrovně. Automaticky rozbalovat vše Při výběru pacienta v kartotéce se zobrazí přehled dokumentace rozbalený. Výběr kliknutím Při kliknutí na poloţku v přehledu se zobrazí dokumentace. Setřídit podle data Poloţky ve stromové struktuře se zobrazí setříděny podle data. Setřídit podle skupin Poloţky ve stromové struktuře se zobrazí setříděny podle skupin dokumentace. 2 úrovně Stromová strukturu se rozbalit tak, ţe budou vidět poloţky 1. a 2. úrovně. 3 úrovně Stromová strukturu se rozbalit tak, ţe budou vidět poloţky 1., 2. a 3. úrovně. Rozšířené zobrazení U poloţek můţe být zkratkou uvedeno pracoviště, uţivatel nebo odbornost. Obnovit Vytvoření nového, aktuálního přehledu dokumentace. Smazat Moţnost smazání záznamu (dekurs, ţádanka, recept, apod.). 28

29 Informace o pacientovi Povolení zobrazení panelu Informace o pacientovi se provádí ve volbě Okno Informace o pacientovi. V okně Informace o pacientovi se zobrazují některé důleţité informace o pacientovi vybraném v kartotéce. Okno lze přetáhnout do horního nebo spodního doku. V kontextovém menu vyvolaném kliknutím pravým tlačítkem myši nad oknem je volba Nastavit přes kterou lze nastavit zobrazované poloţky v informačním panelu: Popis Název informace. Aktiv Tato informace se bude zobrazovat v panelu. Titulek Titulek před zobrazenou informací. Auto Šířka informace v panelu bude nastavena automaticky na celé zbylé volné místo. Šířka Pevná šířka zobrazení informace v panelu v pixlech. Barva písma Nastavení barvy písma. Styl písma Nastavení stylu. Barva pozadí Nastavení barvy pozadí. 29

30 Přehled informací Povolení zobrazení okna Přehled informací se provádí ve volbě Okno Přehled informací. Jsou zde zobrazeny informace o pacientovi. Některé z nich lze pouţít i jako poloţky pro upozorňování. Ty jsou potom zobrazeny červeně. Okno leze přetáhnout do levého nebo pravého doku. V kontextovém menu vyvolaném kliknutím pravým tlačítkem myši na okně Přehled informací jsou následující funkce: První poloţka kontextového menu se mění podle místa, na kterém jsme kliknuli pravým tlačítkem. 30

31 Nastavení zobrazených informací Která z nabízených informací bude v Přehledu informací zobrazena a v jakém pořadí, se provádí v okně Nastavení zobrazení informací přesunem názvů poloţek mezi oblastmi Dostupné informace a Zobrazené informace. Pořadí zobrazení odpovídá pořadí poloţek. Adresa Adresa bydliště pacienta. Převzato z Identifikace. Upozornění se nevydává. Alergie Alergie a rizika. Převzato z anamnézy. Upozornění se vydá vţdy, kdyţ je v poli Alergie a rizika proveden záznam. Cizinec Převzato z Identifikace. Upozornění se vydá vţdy, kdyţ je poloţka Cizinec zaškrtnuta. Dispenzarizece Převzato Datum zařazení z Dispenzarizace. Nevyvolává upozornění. Dispenzární prohlídka příští Převzato Příští návštěva z Dispenzarizace. Upozornění vzniká měsíc před termínem prohlídky a vţdy po termínu prohlídky. Dnešní datum Dnešní datum. Převzato z nastavení ve volbě Konfigurace, Dnešní datum. Sledovaná vyšetření Upozorní na nutnost vykázat kódy nastavené ve volbě Pojišťovna, Číselníky, Sledovaná vyšetření Podmínky pro pouţití kódů mohou být omezeny ve volbě Pojišťovna, Číselníky, Kontrola výkonů dle věku, Nepovolené kombinace výkonů a Povolené četnosti výkonů. Sledování se provádí pouze v rámci smluvní zdravotní pojišťovny pacienta. To znamená, ţe pokud pacient přejde k jiné pojišťovně, můţe sledované vyšetření opětovně vykázat. Jméno Převzato z Identifikace. Nevyvolává upozornění. Krevní skupina Převzato z anamnézy. Nevyvolává upozornění. Medikace Převzato z Medikace. Upozornění se vydá vţdy, pokud je medikace uvedena a je platná. Očkování Zobrazí se poslední data provedení všech typů očkování. Převzato z Očkování. Nevyvolává upozornění. Očkování příští Zobrazí se všechny data příštích očkování pro všech typů očkování. Převzato z Očkování. Upozornění vzniká měsíc před termínem očkování a vţdy po termínu očkování. Oddělení hospitalizace Pohlaví Převzato z Identifikace. Nevyvolává upozornění. 31

32 Pojišťovna Převzato z Identifikace. Nevyvolává upozornění. Poslední návštěva Datum posledního Dnešního záznamu na daném pracovišti. Převzato z ambulantní karty. Nevyvolává upozornění. Poslední výkon Převzato Z Vykázané výkony a léčiva. Nevyvolává upozornění. Poznámka Převzato z Identifikace. Nevyvolává upozornění. Pracovní neschopnost Převzato z poslední neschopenky. Vţdy upozornění. Pracovní neschopnost s Datem Převzato z poslední neschopenky. Vţdy upozornění. Prohlídky příští Datum příští prohlídky. Převzato z prohlídek. Upozornění vzniká měsíc před termínem prohlídky a vţdy po termínu prohlídky. Registrace Převzato z identifikace. Upozornění vzniká na pracovištích s odborností 001, 002, 014 a 603 kdyţ pacient není registrován (vyplněno datum registrace a příznak A). Rodné číslo Převzato z Identifikace. Nevyvolává upozornění. Saldo Hodnota závazků. Převzato ze Závazky pacienta. Upozornění vzniká, pokud hodnota závazků je kladná. Stálé diagnózy Převzato z anamnézy. Nevyvolává upozornění. Zkrácené nadpisy V přehledu informací budou pouţity zkrácené názvy poloţek. Font pro... Moţnost volby fontu a barvy pro informace, které mají charakter upozornění. Je nutno míst označenou poloţku, pro kterou chceme font nastavit. Kdy upozorní... Popis, v jakém případě se upozornění vydává. Nastavit původní fonty Zruší se všechny změny fontů a barev a nastaví se standardní nastavení. Lze nastavit upozorňování při otevření ambulantní karty: záloţka Upozornění 32

33 Nastavení upozornění, které se zobrazí po otevření ambulantní karty. V okně Upozornění lze zobrazit stejné informace jako v Přehledu informací. Upozornění je moţno: Zobrazit automaticky Ambulantní karty vţdy. Jen při upozornění Zobrazovat jen upozornění Okno Upozornění se zobrazí po otevření Okno Upozornění se zobrazí po otevření Ambulantní karty jen v případě, ţe některá ze zobrazených informací vyvolá upozornění. V okně Upozornění nebudou zobrazeny všechny informace. Zobrazí se pouze informace, které vyvolaly upozornění Šablony vzhledu Rozmístění panelů ikon a informačních oken do doků v rámci programu lze uloţit jako tzv. šablonu. Vzhled programu jde velmi snadno a rychle přizpůsobit kaţdému uţivateli zvolením příslušné šablony. Tím dojde k nastavení poţadovaného vzhledu a rozmístění panelů v rámci hlavního okna programu automaticky, aniţ bychom toto nastavení pracovního prostředí byli nuceni provádět vţdy znovu. Nastavení šablon se provádí z volby Šablony zobrazené po kliknutí pravým tlačítkem myši na horní dok. Tuto volbu lze rovněţ nalézt v menu Konfigurace - Panely nástrojů. Volbou Šablony se zobrazí menu pro práci se šablonami. Ve spodní části tohoto kontextového menu jsou vidět názvy jiţ vytvořených šablon. Po kliknutí na příslušný název dojde k příslušnému nastavení panelů ikon a informačních oken. 33

34 Nová šablona Chcete-li nastavení vzhledu programu uloţit jako novou šablonu, proveďte nejdříve příslušné nastavení panelů ikon. Poté proveďte: 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na horní dok a zvolte Šablony nebo pouţijte volbu v menu Konfigurace+Panely nástrojů Šablony. 2. Zvolte Nová. 3. V otevřeném okně Nová šablona nástrojové lišty zadejte název vámi vytvořené šablony a potvrďte tlačítkem OK. 4. Rozmístění panelů a vzhled programu bude uloţeno jako nová šablona. Aktualizace šablony Vlastní nastavení vzhledu nebo jen mírné poupravení rozmístění panelů lze uloţit do jiţ vytvořené šablony. Nejdříve je nutno provést poţadované nastavení panelů a jejich rozmístění. Poté proveďte: 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na horní dok a zvolte Šablony nebo pouţijte volbu v menu Konfigurace+Panely nástrojů Šablony. 2. Zvolte Upravit. Otevře se okno Šablony panelu nástrojů. 34

35 3. V otevřeném okně zvolte příslušnou šablonu a klikněte na tlačítko Aktualizovat. 4. Rozmístění panelů a vzhled programu bude uloţen do příslušné šablony. Kliknutím na tlačítko Pouţít dojde k nastavení panelů podle dané šablony. V okně Šablony panelu nástrojů lze vytvořit i novou šablonu nebo některou ze šablon smazat. Tyto úpravy lze provést přes kontextové menu nad názvy šablon Výchozí stav a uzamknutí vzhledu Pokud z jakéhokoliv důvodu potřebujete obnovit rozmístění panelů tak, jak byly po instalaci programu, stačí pouţít volbu Konfigurace+Panely nástrojů+šablony - Výchozí stav nebo totéţ přes kontextové menu v horním doku. Uţivatelské uzamknutí slouţí jako pojistka proti nechtěnému nebo omylem provedenému přesunu některého z panelu nástrojů nebo prací se šablonou. Pro uzamknutí stačí přes kontextové menu v horním doku zvolit volbu Uzamknout nebo totéţ provést přes menu Konfigurace+Panely nástrojů - Uzamknout. Pro opětovnou manipulaci a nastavení vzhledu panelů proveďte tuto volbu ještě jednou. 35

36 4. Program Menu Program nabízí několik specifických poloţek, které jsou rozebrány v dalších podkapitolách: 4.1. Tisk Volba Program - Tisk nebo klávesová zkratka Ctrl-P. Volba Tisk slouţí k vytištění dokumentů z aktuálního okna. Zvolením se můţe zobrazit nabídka tiskových sestav. Konkrétní nabídka sestav záleţí na tom, se kterým formulářem se právě pracuje. Prohlíţíme-li si například pacienty v kartotéce a zvolíme-li tisk, zobrazí se nám okno s výběrem sestavy pro tisk. Po zvolení příslušné sestavy se zobrazí ještě programová nabídka tisku. Ta je někdy zobrazena ihned, pokud se z ţádných sestav nevybírá. Například po zvolení seznamu pacientů se zobrazí následující okno tisku. 36

37 Okno tisku Po vyvolání tisku tiskové sestavy se standardně zobrazí tiskové okno. Zobrazení okna lze ovlivnit ve volbě Konfigurace Přímý tisk sestav. Zde můţeme zatrhnout, které sestavy chceme tisknout okamţitě, bez zobrazování programového okna tisku. Spuštění tisku tiskové sestavy vytvořené podle zvolené tiskové předlohy na výstupní tiskárnu. 37

38 Prohlíţení tiskové sestavy vytvořené podle zvolené tiskové předlohy. Oprava tiskové sestavy vytvořené podle zvolené tiskové předlohy. Otevře se okno Správa tiskových sestav, ve kterém lze vybrat jinou příbuznou sestavu. Zrušení tisku sestavy. Příště se tisk tiskové sestavy provede ihned po vyvolání tisku bez zobrazení tohoto okna. Zrušení přímého tisku se provádí ve volbě Konfigurace Přímý tisk sestav Okno tisku kontextové menu Nad oknem tisku je moţné pouţít kontextové menu pro zpřístupnění některých dalších voleb. Vyvolání tohoto menu provedeme pravým tlačítkem myši nad oknem tisku. Některé volby jsou stejné, jako popsané volby na okně tisku v předchozí podkapitole. Další jsou níţe ve stručnosti charakterizovány: Posun sestavy Lze zadat posun sestavy v mm v ose x a y. Ze šablony Moţnost práce s tiskovými sestavami. 38

Uživatelská příručka verze: 29. prosinec 2010

Uživatelská příručka verze: 29. prosinec 2010 Uživatelská příručka verze: 29. prosinec 2010 Medicus - krok správným směrem... Dostala se vám do ruk ou příručk a k programu Medicus firmy CompuGroup Medical Česk á republik a s.r.o., divize Lék ařsk

Více

MEDICUS START. Základy ovládání a přehled menu programu

MEDICUS START. Základy ovládání a přehled menu programu MEDICUS START Základy ovládání a přehled menu programu Copyright 2008 Medisoft Int. Vydáno 17.10.2008 Základy ovládání a přehled menu programu Vydáno 17.10.2008 Copyright 2008 Medisoft Int. Abstrakt Medicus

Více

Začínáme s programem MEDICUS

Začínáme s programem MEDICUS Začínáme s programem MEDICUS Uživatelská příručka Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 30.5.2014 Obsah Úvod...7 Použité...8 formátování textu Požadavky...8 na hardware Zálohování...9 Instalace...11

Více

Začínáme s programem

Začínáme s programem Verze 1.30 Vytvořeno 9.6 2011 Začínáme s programem Obsah Úvod... - 3 - Požadavky na technické vybavení... - 4 - Doporučená sestava komponent zahrnuje... - 4 - Minimální sestava k provozování programu musí

Více

Počítačový program pro lékařské ambulance Začínáme s programem. Postupy a návody pro každý den

Počítačový program pro lékařské ambulance Začínáme s programem. Postupy a návody pro každý den Počítačový program pro lékařské ambulance Začínáme s programem Postupy a návody pro každý den HOTLINE 7:00 19:00 246 007 855 HOTLINE: 246 007 855 E-mail: amicus@cgm.cz Pracovní dny 7:00-19:00 hod. www.amicus.cz

Více

Informace pro uţivatele naleznete na adrese: http://www.alis.cz/pvs/pvs.jsp.

Informace pro uţivatele naleznete na adrese: http://www.alis.cz/pvs/pvs.jsp. Alis-PVS 1 Obsah Metodika a legislativa... 4 Úvod... 4 Základní pojmy, technický popis... 4 Registrace ke sluţbě... 7 Registrace ke sluţbě ČSSZ - RELDP (Česká správa sociálního zabezpečení - Roční evidenční

Více

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas.

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas. S B N Správa bytů a nemovitostí verze 2.2 Začínáme s programem VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh tel: 724 919 877 http://www.vydas.cz software@vydas.cz Obsah Obsah...I Úvodem... 1 Technická

Více

ProFact 3.0. Uživatelský manuál. Obsah

ProFact 3.0. Uživatelský manuál. Obsah ProFact 3.0 Uživatelský manuál Obsah 1. Instalace ProFact 3.0 str. 2 2. Instalace ProFact 3.0 v síti str. 2 3. Aktivace ProFactu na plnou verzi str. 2 4. Popis základních ovládacích prvků str. 3 5. První

Více

P e rsonalis Ɵ ka a mz dy P AMICA STORMWARE s.r.o.

P e rsonalis Ɵ ka a mz dy P AMICA STORMWARE s.r.o. Příručka uživatele Příručka uživatele PAMICA Personalistika a mzdy Příručka uživatele 2014 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu PAMICA pro Windows ve verzi Leden 2014, release 10600. Příručka popisuje

Více

DUEL. Ježek software. Úvodní příručka k programu. DUEL Úvodní příručka. Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL

DUEL. Ježek software. Úvodní příručka k programu. DUEL Úvodní příručka. Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL Úvodní příručka 1 Software s perspektivou DUEL www.jezeksw.cz Ježek software DUEL Úvodní příručka k programu Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL 2 Úvodní příručka ekonomického

Více

P e rsonalis ti ka a mz dy P AMICA STORMWARE s.r.o.

P e rsonalis ti ka a mz dy P AMICA STORMWARE s.r.o. Příručka uživatele PAMICA PERSONALISTIKA A MZDY PŘÍRUČKA UŽIVATELE Personalistika a mzdy PAMICA Příručka uživatele 2009 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu PAMICA pro Windows ve verzi Září 2009, release

Více

ExWin 2. Ekonomický systém

ExWin 2. Ekonomický systém ExWin 2 Ekonomický systém ExWin 2 uživatelská příručka Znovu s.r.o. Hostýnská 520, Praha 10, 108 00 Tel 00420 274 775 318 e-mail znovu@znovu.cz 2 Stručný obsah INSTALACE A POUŽÍVÁNÍ PROGRAMU EXWIN 7 NABÍDKA

Více

EKONOMICKÝ SYSTÉM WINELCO

EKONOMICKÝ SYSTÉM WINELCO UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EKONOMICKÝ SYSTÉM WINELCO Verze 12.06 Strana 1 (celkem 117) OBSAH 1. ÚVOD... 4 1.1. Použití systému, základní popis.... 4 1.2. Požadavky na počítač... 4 1.3. Instalace... 5 1.4. Technická

Více

CCS MONITOR SYSTÉM PRO SPRÁVU A SLEDOVÁNÍ VOZIDEL

CCS MONITOR SYSTÉM PRO SPRÁVU A SLEDOVÁNÍ VOZIDEL CCS MONITOR SYSTÉM PRO SPRÁVU A SLEDOVÁNÍ VOZIDEL strana 1 / 77 Obsah: Stručný popis produktu...3 Hlavní výhody systému CCS Monitor...3 Základní informace o programu...4 Hlavní vlastnosti programu...4

Více

Uživatelská dokumentace. Watt. verze 1.0 2003 Cominfo a.s.

Uživatelská dokumentace. Watt. verze 1.0 2003 Cominfo a.s. Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace Watt verze 1.0 2003 Cominfo a.s. Obsah OBSAH: 1. CO JE TO WATT?...3 1.1. ZÁKLADNÍ POJMY...3 2. SPUŠTĚNÍ APLIKACE...5 2.1. VOLBA JAZYKA...5 2.2. PŘIHLÁŠENÍ

Více

ppesystem Elektronický nástroj pro řízení veřejných zakázek modul Veřejné zakázky verze 1.01 Uživatelský manuál Poslední aktualizace 06/2013

ppesystem Elektronický nástroj pro řízení veřejných zakázek modul Veřejné zakázky verze 1.01 Uživatelský manuál Poslední aktualizace 06/2013 ppesystem Elektronický nástroj pro řízení veřejných zakázek modul Veřejné zakázky verze 1.01 Uživatelský manuál Poslední aktualizace 06/2013 Centrum klientské podpory: Mobilní telefony: +420 733 530 680,

Více

ZK SKLAD MINI. Úvod. Základní vlastnosti programu. verze 2.45. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit

ZK SKLAD MINI. Úvod. Základní vlastnosti programu. verze 2.45. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit sq ZK SKLAD MINI verze 2.45 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování. Vzhledem

Více

1. Licenční podmínky :

1. Licenční podmínky : ÚVOD ÚVOD UPOZORNĚNÍ Před autorizací programu se ve vlastním zájmu podrobně seznamte s licenčním ujednáním. Otevřením přiložené obálky s Dokladem pravosti obsahujícím ID kód produktu vyjadřujete souhlas

Více

Kompletní manuál internetového bankovnictví Citibank Online

Kompletní manuál internetového bankovnictví Citibank Online Kompletní manuál internetového bankovnictví Citibank Online 2 Obsah 1. ÚVOD... 6 2. ZAČÁTEK V CITIBANK ONLINE... 7 2.1. PRVNÍ REGISTRACE... 7 2.2. SNADNÉ PŘIHLÁŠENÍ... 8 2.2.1. SMS KLÍČ... 9 2.2.2. OSOBNÍ

Více

TRIFID 2012 STANDARD

TRIFID 2012 STANDARD TRIFID 2012 STANDARD Software pro obchod Uživatelská příručka (c) 2012 TRIFID Software, Vysoké Mýto Rokycanova 114, tel./fax 465 424 587, www.trifid-sw.cz Příručka obsahuje popis funkcí programu TRIFID

Více

1. ÚVOD...2 2. TECHNICKÉ POŽADAVKY...4 3. INSTALACE A SPUŠTĚNÍ PROGRAMU...4 4. STRUKTURA APLIKACE...5. Základní vazby mezi daty:...

1. ÚVOD...2 2. TECHNICKÉ POŽADAVKY...4 3. INSTALACE A SPUŠTĚNÍ PROGRAMU...4 4. STRUKTURA APLIKACE...5. Základní vazby mezi daty:... Obsah: 1. ÚVOD....2 2. TECHNICKÉ POŽADAVKY....4 Požadovaná konfigurace personálního počítače:... 4 3. INSTALACE A SPUŠTĚNÍ PROGRAMU...4 4. STRUKTURA APLIKACE....5 Základní vazby mezi daty:... 6 5. OVLÁDÁNÍ

Více

Příručka. elektronická projektová žádost v aplikaci Benefit7

Příručka. elektronická projektová žádost v aplikaci Benefit7 elektronická projektová žádost v aplikaci Benefit7 Obsah 1 Jak vyplnit webovou žádost obecná část 3 1.1 Přístup a spuštění aplikace BENEFIT7 3 1.2 Okna aplikace Benefit7 6 1.3 Registrace a přihlášení uţivatele

Více

WinSKL. Skladové hospodářství. Verze programu 5.35 pro Windows. Příručka supervizora

WinSKL. Skladové hospodářství. Verze programu 5.35 pro Windows. Příručka supervizora WinSKL Skladové hospodářství Verze programu 5.35 pro Windows Příručka supervizora Copyright Gordic spol. s r.o. Jihlava prosinec 2000 1 2 Obsah 1. ÚVOD... 7 1.1 PŘEDMLUVA... 7 1.2 KOMPATIBILNÍ VERZE EKONOMICKÝCH

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Autor: Bronislav Ceh & Marek Klimša Verze dokumentu: 10/2011 Aktualizace: 2. ledna 2013

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Autor: Bronislav Ceh & Marek Klimša Verze dokumentu: 10/2011 Aktualizace: 2. ledna 2013 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Autor: Bronislav Ceh & Marek Klimša Verze dokumentu: 10/2011 Aktualizace: 2. ledna 2013 Obsah 1. První pohled 3 1.1 Seznamte se 3 1.2 Co je Daňová kancelář? 3 1.3 Moduly 4 2. Základní

Více

*GORDIC SOFTWARE* DDP

*GORDIC SOFTWARE* DDP GORDIC software *GORDIC SOFTWARE* DDP OPERATIVNÍ EVIDENCE K PŘÍJMOVÝM ÚČTŮM Verze pro Windows *Uživatelská příručka* v. 3.x říjen 2002 OBSAH 1.ÚVOD 4 2.INSTALACE PROGRAMU 5 2.1. Doporučené hardwarové vybavení

Více

KYTICKA. Podvojné a jednoduché úcetnictví. Manuál k programu. JIRRA software s.r.o.

KYTICKA. Podvojné a jednoduché úcetnictví. Manuál k programu. JIRRA software s.r.o. KYTICKA Manuál k programu Podvojné a jednoduché úcetnictví JIRRA software s.r.o. 2 Obsah Úvod 0 7 Kapitola I Kyticka 1 Popis programu... 7 2 Technické... podmínky 9 3 Start verze... 9 4 Upgrade... verze

Více

Začínáme. Instalace a nastavení programů JAPO Průvodce programem Asistent Z A Č Í N Á M E S P R O G R A M Y J A P O

Začínáme. Instalace a nastavení programů JAPO Průvodce programem Asistent Z A Č Í N Á M E S P R O G R A M Y J A P O Instalace a nastavení programů JAPO Průvodce programem Asistent Začínáme Tato příručka má za cíl seznámit vás s instalací a nastavením základních parametrů programů JAPO. V další části se podrobně věnuje

Více

Příručka pro uživatele (manuál MaSc)

Příručka pro uživatele (manuál MaSc) h ttp://www.iba.muni.cz/projekty/masc/ 1 SOFTWAROVÝ NÁSTROJ PRO DATOVÝ AUDIT MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU Příručka pro uživatele (manuál MaSc) Autorský kolektiv: Odborný garant: Programátor: Grafické práce:

Více

KOF KNIHA ODESLANÝCH FAKTUR GORDIC SOFTWARE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA * SUPERVIZOR * ===================================

KOF KNIHA ODESLANÝCH FAKTUR GORDIC SOFTWARE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA * SUPERVIZOR * =================================== GORDIC spol. s r.o. software p. box 40 586 04 Jihlava 4 GORDIC SOFTWARE KOF =================================== KNIHA ODESLANÝCH FAKTUR =================================== UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA * SUPERVIZOR

Více

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 2: POUŽÍVÁNÍ PC. Studijní opora

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 2: POUŽÍVÁNÍ PC. Studijní opora Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 2: POUŽÍVÁNÍ PC Studijní opora Název projektu: Zkvalitňujeme cestu k poznání Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.02/01.0143 POUŽÍVÁNÍ

Více