Výroční zpráva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2013-2014"

Transkript

1 Výroční zpráva Základní údaje o škole : název školy: Základní škola, Praha 9, Litvínovská 500 jméno ředitele školy: Ing. Davidová Jaroslava kontaktní údaje: - telefon fax mail - www stránky litvinovska500.cz zřizovatel: Městská část Praha 9, Sokolovská 324/14 školská rada: Školská rada zřízena Charakteristika školy : Naším cílem je žák, který umí komunikovat, má zodpovědnost za sebe, je samostatný, tvořivý, rozvíjí fantazii, umí se učit, umí se orientovat v informacích, používá poznatky, má emoční a sociální IQ, dovede diskutovat, prezentovat své názory, má vůli něčeho dosáhnout, je schopný analýzy a hodnocení, včetně sebereflexe. Školní vzdělávací program Sluníčko je dokumentem, podle něhož naše škola realizuje základní vzdělávání. Je zpracován v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Ve své konkrétní podobě přihlíží ke vzdělávacím potřebám a možnostem našich žáků, respektuje podmínky školy pro výchovně vzdělávací proces a přihlíží též k postavení školy v regionu. Úplnost a velikost školy ZŠ Litvínovská 500, Praha 9 - Prosek je státní plně organizovaná škola bez specifického zaměření. Jedná se o klasickou sídlištní školu, byla založena v roce Škola sdružuje základní školu s kapacitou do 650 žáků, školní družinu s kapacitou do 300 žáků a školní jídelnu s kapacitou 860 jídel. V současné době poskytuje základní vzdělání pro 509 žáků ve věku od šesti do patnácti let. Součástí školy jsou dvě přípravné třídy s počtem 25 dětí a školní družina s počtem 202 žáků a školní jídelna s 360 strávníky. Vybavení školy Prostorové podmínky Prostorové můžeme hodnotit jako velmi dobré. Výuka probíhá v kmenových třídách v odborných a poloodborných pracovnách - 4 počítačové učebny, 4 učebny pro výuku jazyků, učebna chemie a fyziky, učebna výchovy k občanství, výtvarné výchovy s keramikou, hudební výchovy, dílna a kuchyňka. Součástí školy jsou 2 tělocvičny, knihovna. Škole je v době vyučování k dispozici moderní sportovní areál. 1

2 Materiální, technické a hygienické podmínky Škola je přiměřeně vybavena učebnicemi a učebními pomůckami. Na dobré úrovni je vybavení PC učeben a kabinetů s připojením k internetu. Počítače jsou propojeny do počítačové sítě, žáci používají i 46 ipadů. Přiměřené je vybavení audiovizuální a projekční technikou - IA tabulemi, kopírkami. Škola nyní pociťuje nedostatek finančnách prostředků na nákup a obnovu učebních pomůcek a učebnic. K převlékání a přezouvání slouží ve vestibulu školy umístěné šatní skříně a botníky. Sociální zařízení odpovídá standardu. Pro odpočinek mladších žáků slouží školní družina v klidné části školy. Za příznivého počasí ŠD využívá zahradu s prolézačkami a školní hřiště. K dodržování pitného režimu žáků i pracovníků školy slouží nápojové automaty. Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický tým tvoří ředitelka, jedna zástupkyně ředitelky, 14 učitelů prvního stupně, 17 druhého stupně a 7 vychovatelů školní družiny a 2 učitelky přípravných tříd. Sbor je s převahou žen. Věkový průměr pedagogického sboru je 50 let. Pedagogický sbor je pestrý, tvoří ho mladé spolupracovnice i zkušení pedagogičtí pracovníci. Prioritou školy je vzdělávání a výchova žáků podle poznatků o psychosomatickém vývoji dětí a mládeže, proto je velký důraz kladen na další vzdělávání pedagogických pracovníků. Prioritními oblastmi DVPP jsou psychologie, pedagogika, osobnostní a sociální výchova, moderní metody v didaktice předmětů a v neposlední řadě i práce s výpočetní a komunikační technikou. Cílem je rutinní práce na počítači, komunikace prostřednictvím elektronické pošty a využívání výpočetní, komunikační a prezentační techniky ve vhodných případech ve výuce žáků. Charakteristika žáků Školu navštěvují žáci ze spádové oblasti, přijímáme ale i z jiných části Prahy 9, resp.území Prahy. Nejúspěšnější žáci odcházejí v 5. ročníku na víceletá gymnázia. Pak je 2. stupeň ochuzen o nejtalentovanější, je narušeno vzdělávání v přirozené heterogenní skupině, jejich odchod oslabuje proces vzdělávání, a proto se tento fakt odráží v pracovní morálce mnohých žáků. Dlouhodobě se v naší škole vzdělávají i děti cizích státních příslušníků. V poslední době se počet žáků-cizinců pohybuje okol 10%. Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Informovanost rodičů o průběhu a výsledcích vzdělávání žáků Jedním z hlavních cílů školy je dobrá spolupráce s rodiči, o kterou vytrvale usilujeme v duchu motta školy: Výchova je činnost, při níž musíme obětovat čas, abychom ho získali. (J.J.Rousseau). Rodiče jsou s průběhem vzdělávání a s výsledky žáků pravidelně seznamováni formou zápisů do klasických žákovských knížek, na 2. stupni nově i do elektronických žákovských knížek, osobně na pravidelných třídních schůzkách, dále na konzultačních hodinách, které nabízíme po vzájemné domluvě. Poskytujeme aktualizované informace na školních webových stránkách, informačním letáku, školních nástěnkách, telefonicky, mailem. Je-li nutné řešit problémy, dochází k osobnímu jednání. Zúčastní se ho rodiče, resp.zákonní zástupci žáka a třídní učitel, u závažnějších případů výchovná poradkyně, metodička 2

3 prevence, příp. vedení školy. Pro úspěšné vzdělávání a výchovu dětí je dobrá spolupráce školy s rodiči nezbytná. Akce pro rodiče a širokou veřejnost Akademie a divadelní představení žáků v hotelu Duo k 45.výročí založení školy vánoční výstava prací žáků společenský večer absolventů, učitelů a zaměstnanců školy setkání s rodiči předškoláků a beseda se speciální pedagožkou z PPP dny otevřených dveří pozvánka pro rodiče do školních lavic účast ve výuce a spolupráce při projektových dnech divadelní představení pro rodiče, veřejnost a děti z MŠ Prvňáček 2014 Děti dětem zábavná akce 9.tř. pro MŠ, přípravné třídy a 1.ročníky Školská rada Školská rada ZŠ Litvínovská 500 byla zřízena dne , spolupráce je na dobré úrovni. Partneři školy Jsme fakultní školou Ped F UK Praha, trvale s ní spolupracujeme formou zajišťování praxí pro studenty (motivační a oborové praxe). Úzce spolupracujeme s PPP pro Prahu 3 a 9 a s klinickými psychology. Na výborné úrovni je dlouhodobé partnerství s MŠ Litvínovská 490, Přírodní školou s.r.o., s knihovnou Prosek, dopravním hřištěm, taneční školou Astra, plaveckou školou Vodník, agenturou English Link, nadačním fondem Kapka naděje, Arcidiecézní charitou. V oblasti prevence rizikového chování spolupracujeme s Policií ČR, s Městskou policií hl.m.prahy, s odborníky z Výchovného ústavu a střediskem výchovné péče Klíčov, s Odborem sociální a státní sociální podpory OPD, Úřadu MČ Praha 9, spolupracujeme s o.s Elio intervenční programy, Sananim, besedy, přednášky, úspěšná spolupráce byla navázána s o.s. Život bez závislostí. 3. Vzdělávací program: Vzdělávací program Počet tříd Počet žáků k Školní vzdělávací program 2 25 pro přípravné třídy Cestička do školy č.j. 415/2012 Školní vzdělávací program pro základní vzděl. SLUNÍČKO č.j.395/

4 Zhodnocení školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Ve školním roce 2013/2014 se vyučovalo v ročnících podle vlastního školního vzdělávacího programu (ŠVP), který nese motivační název Sluníčko. Členové jednotlivých metodických sekcí došli na základě zkušeností k závěru, že školní vzdělávací program vyhovuje ve stávající podobě. Při jeho plnění vyučující vzájemně spolupracují, konzultují a řeší problémy na schůzkách metodických sekcí podle vzdělávacích oblastí. Návaznost učiva mezi jednotlivými ročníky i napříč předměty je zajištěna pravidelnými schůzkami i vzájemnými konzultacemi vyučujících podle aktuální potřeby. Daří se propojovat práci prvního a druhého stupně. V průběhu školního roku byly rozvíjeny a utvářeny především tyto klíčové kompetence: k učení - vyhledávání a třídění informací a jejich využití v tvůrčích činnostech, využívání vhodných metod, posuzování vytvořených výsledků a jejich využití v budoucnosti, podpora poznávání smyslu a cíle učení, vedení k rozvoji sebehodnocení a spoluzodpovědnosti za vlastní rozvoj k řešení problémů řešení problémů a využití vlastního úsudku a zkušeností, vyhledávání informací vhodných k řešení problému, objevování různých vhodných způsobů řešení, praktické ověřování správnosti řešení, zodpovědnost za svá rozhodnutí, komunikační kvalitní spolupráce s ostatními při skupinové práci, sociální a personální účinná spolupráce ve skupinách, utváření příjemné atmosféry v týmu, ohleduplnost, upevňování vztahů, občanské rozhodování se v zájmu ochrany zdraví, zodpovědný přístup k řešení vzniklé situace, respekt k druhým, ochrana kulturního dědictví, zapojení do kulturních a sportovních aktivit, pracovní bezpečné používání nástrojů a vybavení, dodržování vymezených pravidel, snažit se o kvalitní výsledky pracovní činnosti, využívání znalostí a zkušeností k vlastní přípravě na budoucnost, aby došlo k zodpovědnému rozhodnutí o vlastním vzdělávání a profesním zaměření. 4. Údaje o pracovnících : a) personální zabezpečení pracovníci fyzické osoby přepoč.pracov. pedagogičtí 40 37,8 nepedagogičtí 16 13,5 celkem 56 51,3 b) věková struktura pedagogických pracovníků věk do 30 let včetně let let let nad 60 let z toho důchodci počet z toho žen

5 Průměrný věk pedagogických pracovníků základní školy: 50 let c) kvalifikace pedagogických pracovníků odborná kvalifikace// procento I. stupeň 14 // 86 % II. stupeň 13 // 82 % Přípravné třídy 2//100% vychovatelé 7 // 57 % d) další vzdělávání pedagogických pracovníků: Studium na školách Pedagogická fakulta UK Praha - učitelství pro 1. stupeň 3. ročník kombinované studium VŠ - V. akademický ročník - KTF UK Praha VOŠ PaS, SOŠ pedagogická, Praha 6, Evropská 33 Pedagogická fakulta UK Praha program CŽV spec.pedagogika pro učitele Kurzy zaměřené na školní vzdělávací program a metody práce s dětmi Celá sborovna absolvovala : Školení BOZP a PO Individuálně: Letní škola historie Trénink jazykových schopností Grafomotorika Percepční a motorická oslabení ve školní praxi Poruchy chování GIMP grafický program První pomoc při šikanování Finanční gramotnost v pedagogické praxi Elektronická žákovská knížka Aktivní stav školské legislativy Vývoj dětské kresby Semináře pro správce školní matriky Školení interaktivní tabule Interaktivní učebnice Bezpečný internet ve škole 5

6 Jak na AJ pro nejmenší Interaktivně nejen s IA tabulí Angličtina pro dyslektiky Google seminář Mluva jako obtisk osobnosti Typologie MBTI- typy osobnosti, spolupráce v týmu Aspergerův syndrom a vysoce funkční autismus Myšlenkové mapy Trénink paměti a efektivní učení Seminář o odpadech e) údaje o nepedagogických pracovnících ostatní pracovníci - počet funkce 1 ekonom 1 hospodářka 1 školník 6 uklízečka 1 vedoucí školní jídelny 1 vedoucí kuchařka 3 pomocná síla v ŠJ 2 šatnářka 5. Prostorové podmínky : a/ počet budov, ve kterých se vyučuje: 1 b/ koexistence s dalšími vzdělávacími subjekty: 0 6. Počet tříd I. stupeň II. stupeň celkem k přípravné třídy k

7 7. Počet žáků I. stupeň II. stupeň Celkem k Průměrný počet žáků a) na třídu: I. stupeň I. stupeň II. stupeň II. stupeň celkem běžné třídy specializované třídy běžné třídy specializované třídy 22, , b) na učitele 15, 61 žáka 9. Počet integrovaných dětí celkem Zdravotní postižení 8 Počet žáků IVP 7 1x matka nespolupracuje se školou Zdravotní znevýhodnění Sociální znevýhodnění Asistent pedagoga Výsledky zápisů do prvních tříd Počet prvních tříd Počet dětí přijatých do prvních tříd Z toho počet dětí starších 6ti let (nástup po odkladu) Počet odkladů pro školní rok 2014/

8 11.Výsledky přijímacího řízení a) na víceletá gymnázia přijato: z pátého ročníku ze sedmého ročníku státní a církevní gymnázium 10 2 b) na gymnázia a střední školy, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých ročníků přijato: gymnázia střední školy celkem c) do učebních oborů ukončených závěrečnou zkouškou přijato: z devátých ročníků z nižších ročníků Přehled o výsledcích vzdělávání žáků (za 2.pololetí školního roku 2013/2014) Přehled o prospěchu 1. stupeň třída počet žáků prospělo prospělo neprospělo s vyzn. I.A I.B I.C II.A II.B II.C III.A III.B III.C IV.A IV.B IV.C V.A V.B celkem

9 2. stupeň třída počet žáků prospělo prospělo s vyzn. neprospělo VI.A VI.B VII.A VII.B VIII.A VIII.B IX.A IX.B celkem Nejsou zahrnuti žáci v zahraničí plnění povinné školní docházky zvláštním způsobem. Přehled o chování 1. stupeň třída počet žáků pochvaly pochvaly napomenutí důtky TU důtky ŘŠ TU ŘŠ I.A 24 9 I.B I.C II.A 22 5 II.B 21 5 II.C III.A 19 9 III.B 23 2 III.C 20 0 IV.A IV.B IV.C V.A V.B celkem

10 2. stupeň třída počet pochvaly pochvaly NTU důtka důtka 2.stupeň 3.stupeň žáků TU ŘŠ TU ŘŠ VI.A VI.B VII.A VII.B VIII.A VIII.B IX.A IX.B celkem Údaje o zameškaných hodinách Počet omluvených hodin Počet omluvených hodin na žáka Počet neomluvených hodin Počet neomluvených hodin na žáka 1. stupeň , stupeň , ,32 celkem , , Školní družina počet oddělení počet žáků Školní družina je v provozu od 6:30 do 8:00 a od 11:40 do 17:00 hodin. Školní družina má standardní výchovný program, který navazuje na vzdělávací program školy a respektuje zásady pedagogiky volného času. Vzhledem k tomu, že žáci mají četné zájmové aktivity mimo školu, zaměřuje se činnost družiny zejména na relaxační a odpočinkové činnosti. Ty jsou doplněny o činnosti zájmové zejména z oblasti sportovní a výtvarné. Pro nabídku dalších organizovaných činností má družina málo prostoru. Většina žáků odchází během činnosti družiny na placené kroužky organizované školou. Přesto však mají děti možnost účastnit se řady akcí, které družina pořádá. Družina využívá pro svoji činnost šest místností. Kromě těchto může družina využívat i jiné prostory školy obě tělocvičny, knihovnu, PC učebny, v případě hezkého počasí pak školní hřiště s dětským hřištěm. Materiální vybavení družiny pomůckami je průběžně doplňováno.vychovatelky školní družiny se účastní kurzů, zejména na využívání nejrůznějších zajímavých výtvarných technik. V letošním školním roce si školní družina stanovila výchovně vzdělávací cíle se zaměřením na upevňování čtenářské gramotnosti dětí a prohlubování mezilidských vztahů. Stanovené cíle 10

11 byly v průběhu celého školního roku úspěšně plněny v rámci tematicky zaměřených činností ŠD. Kromě činností probíhajících v prostorách ŠD i areálu školy, uspořádala ŠD rozmanité vzdělávací, poznávací a sportovní akce. Jednalo se například o: Dny vody ve Stromovce, dopravní hřiště, Letecké muzeum Kbely, opakované návštěvy obvodní knihovny, hudební pořad Preventivní triky k využití elektriky, akce Možná přijde i kouzelník, návštěva Dinoparku, taneční kroužek, rozsvěcení vánočního stromu ve Vysočanech, výstava dětských prací ve Vysočanech, výstava strašidel v Muzeu hlavního města Prahy, vláčky na Proseku, karneval v tělocvičně ZŠ, návštěva divadelního představení Popelka v Celetné, akce Barevné chodníky, divadelní představení Andula a Vendula, Výstava hraček v Rytířské. Kromě výše zmíněných akcí se mohly děti i letos aktivně zapojit do atraktivní sportovní kolektivní hry hokejbalu. Zde se v průběhu celého školního roku žáci aktivně seznamovali s pravidly této hry a získané dovednosti uplatnili ve velkém turnaji, který se konal dne v Tipsport Aréně v Holešovicích, kde děti velmi úspěšně reprezentovaly naši školu. V tomto školní roce proběhlo i několik poučných školení vychovatelek ŠD, např. ve dnech se pí vychovatelky zúčastnily Celostátního semináře vychovatelů, jež se konal v Horních Počernicích. Získané poznatky ze seminářů předaly ostatním kolegyním. ŠD splnila všechny stanovené cíle. Děti se obohatily o mnoho nových a zajímavých poznatků a zážitků. Spolupráci s rodiči hodnotí všechny vychovatelky ŠD převážně pozitivně. 14. Výjezdy žáků mimo objekt školy počet výjezdů počet žáků Lyžařský kurz 1 16 vzdělávací výjezdy Škola v přírodě Zájezd do Velké Británie 1 22 Přír. sportovní kurz 1 22 Vzdělávací výjezdy k průřezovým tématům v rámci plnění školního vzdělávacího programu: Ročník: Průřezové téma: 6. Enviromentální výchova a OSV 7. Multikulturní výchova 8. Osobnostní a sociální výchova 9. Mediální výchova 6. Enviromentální výchova a tělesná zdatnost RS Termín Janov nad Nisou Špindlerův Mlýn Janov nad Nisou Křižanov Lučkovice u Písku

12 15. Výsledky kontrol Ve školním roce 2013/2014 neproběhly žádné kontroly. 16. Hodnocení prevence rizikového chování (sociálně patologických jevů) Cíle stanovené v Minimálním preventivním programu pro šk. r. 2013/14 byly splněny, v některých případech pozměněny, případně rozšířeny. Reagovaly na aktuální, příp. akutní situaci. Prevence rizikového chování je součástí platných učebních osnov (Školního vzdělávacího programu pro ZV Sluníčko, č. j. 395/2007) a je zahrnuta do schválených Standardů základního vzdělávání, které obsahují i výchovu ke zdravému životnímu stylu výchovu ke zdraví psychickému, fyzickému a sociálnímu. Naší snahou je, aby různé aspekty preventivního působení byly mezipředmětově koordinovány (činnost MS) a začleňovány i do aktivit mimo vyučování tj. zájmové vyučování kroužky, do práce školní družiny, ale i realizovány v rámci ozdravných pobytů škol v přírodě, výjezdů k průřezovým tématům podle ročníku podle ŠVP, kurzů, výletů a exkurzí. Cílová skupina MPP - všichni žáci (1. 9. r.) naší školy, tj. 484 žáků, z toho 318 na I. stupni a 166 na II. stupni, jejich rodiče a zaměstnance školy. Hodnocené složky MPP : - řešení konfliktních situací - prevence šikany - odmítání činností s negativními důsledky - vedení k osobní odpovědnosti - výchova k zdravému životnímu stylu - informace o následcích užívání drog - prevence kriminality - posilování sebedůvěry - základy právního povědomí v jakémkoli předmětu s přihlédnutím k věku žáků v těchto klíčových vyučovacích oblastech: 12

13 Oblast zdravého životního stylu tělesná výchova, výchova ke zdraví, osobní a duševní hygiena, výživa a pohybové aktivity Oblast společenskovědní formy komunikace, kooperace, sociální dovednosti a kompetence Oblast přírodovědná biologie člověka, fyziologie, chemie Oblast výchovy k občanství Oblast sociálně právní právní aspekty rizikového chování, postoj školní pospolitosti k společensky nežádoucím jevům, práva dítěte a povinnosti dítěte z hlediska přiměřené způsobilosti apod. Preventivní témata jsou nejčastěji frekventována v následujících předmětech: Prvouka, přírodověda, vlastivěda Přírodopis, biologie člověka Výchova k občanství Český jazyk a literatura Výtvarná výchova a výtvarné soutěže, Hudební výchova a soutěže Chemie Tělesná výchova a soutěže, Výchova ke zdraví Společenské předměty (dějepis, zeměpis) Informovanost učitelů, rodičů a žáků: Na škole pracuje tým ve složení školní metodik prevence, výchovný kariérový poradce a školní speciální pedagog. Spolupráce se osvědčila zejména při řešení problémového chování žáků (nevhodné, arogantní chování k vyučujícím, šikanování, záškoláctví, kouření, požití alkoholických nápojů, zanedbání rodinné péče či povinné školní docházky apod.) v rámci výchovných pohovorů a komisí s rodiči žáků i s žáky samotnými. Žáci i rodiče mohli v krizových situacích využít i individuální poradenství. Učitelé byli v rámci pedagogických rad a provozních porad informováni o aktivitách souvisejících s protidrogovou prevencí na škole, s možnostmi dalšího vzdělávání v této oblasti, s přehledem institucí a center krizové intervence. K dispozici jsou 13

14 didaktické a propagační materiály, včetně dokumentárních filmů s protidrogovou tématikou. Rodiče žáků byli jako každoročně na začátku školního roku v rámci třídních schůzek seznámeni se školním řádem, jehož součástí jsou informace o zákazu konzumace alkoholu, kouření, distribuce a aplikace drog ve vnitřních i vnějších prostorách školy i na mimoškolních akcích, nošení do školy nebezpečných předmětů atd. Rodiče při nástupu žáka na naši školu podepisují souhlas s poskytováním poradenských služeb. Závislosti a my (vyd. Jiří Vacek), Bulletin Národní protidrogové centrály (Policie ČR, Národní protidrogová centrála, Služby kriminální policie a vyšetřování) Studenti PedF UK jsou v rámci své pedagogicko-psychologické praxe seznamováni s náplní práce školních poradenských služeb. Nespecifická prevence - organizace volného času dětí S nabídkou pravidelných akcí, kroužků a volitelných předmětů byli žáci seznámeni na začátku školního roku. Rodiče byli informováni na zářijových třídních schůzkách třídními učiteli, prostřednictvím nástěnky ve vestibulu školy, webových stránek a letáků. Akce školy: plavecký výcvik, projektové a exkurzní dny, výjezdy k průřezovým tématům, přírodovědně sportovní kurz, spaní ve škole, vlastivědné exkurze v rámci výuky, návštěvy divadel Jiskra, Gong, Minor, Salesiánské divadlo, koncertů Národní dům na Vinohradech, Městská knihovna, škola v přírodě, Planetárium, návštěvy ZOO, kurzy v Toulcově dvoře, výuka na dopravním hřišti, akce v parku Podviní, spolupráce s ekologickým sdružením Tereza, pořady zaměřené na protidrogovou prevenci a prevenci kriminality, návštěva Muzea Policie ČR, akce a semináře v rámci projektu Jeden svět na školách pod záštitou nadace Člověk v tísni, Prvňáček příprava budoucích prvňáků, ukázkové hodiny pro předškoláky, dny otevřených dveří pro rodiče, besedy se zajímavými lidmi, sportovní, vědomostní a umělecké soutěže, Děti dětem akce žáků 9. ročníků pro děti z MŠ, 0. a 1. r. ZŠ Akce se zaměřením na specifickou prevenci, spolupráce s jinými organizacemi Dotace, granty 14

15 Spolupráce s o. s. Elio, o. s. Život bez závislostí, o. s. Sananim, Centrem outdoorových programů, Policií ČR, Městskou policií, OSPOD, protidrogovým koordinátorem ÚMČ Prahy 9, PPP pro Prahu 9 (obvodní metodik, psycholožka), OSPOD, kurátory pro děti a mládež, Výchovným ústavem a Střediskem výchovné péče Klíčov, MŠMT ad. Přidělené dotace z rozpočtu hl. m. Prahy rok 2013 Zdravé město Praha na základě žádosti o grant: 6. ročník ,- Kč 7. ročník ,- Kč 8. ročník ,- Kč Dotace byla využita na realizaci protidrogové prevence o. s. Elio v rámci výjezdů tříd k průřezovým tématům a následných aktivit ve škole. Cílem preventivního programu o. s. Elio zaměřeného na žáky ročníků bylo: - Navodit příznivé klima ve třídách - Získat povědomí o škodlivosti návykových látek - Uvědomit si riziko závislostí - Předcházet raným sexuálním zkušenostem Protidrogový koordinátor ÚMČ Praha 9 zajistil finanční pokrytí nákladů spojených s realizací Komplexního programu primární prevence o. s. Život bez závislostí (speciální pedagog a lektor KPPP) ve školním roce 2013/14, tj. 44 hodin přímé práce s třídními kolektivy od 3. do 9. ročníku. Cílem Komplexního programu primární prevence o. s. Život bez závislosti bylo: - Informovat žáky o tématech závislostního chování (nikotinismus, alkoholismus, netholismus). - Poskytovat žákům pozitivní zpětnou vazbu a posilovat v nich tak pozitivní sebeuvědomění a zdravé sebevědomí. - Učit žáky formou nácviku asertivnímu způsobu chování. 15

16 - Pracovat s žáky s pomocí nácvikových situací na zvládání vlastní agresivity. - Seznámit žáky se zákonem 218/2000 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže. - Probrat s žáky téma trestní odpovědnosti s důrazem na praktické příklady přestupků a trestných činů. Témata programu + počet vyučovacích hodin v jednotlivých třídách 3. A, 3. B - Nikotin mě neláká (2+2) 3. C - Nikotin mě neláká, vztahy ve třídě (4) 4. A - Bavím se i bez alkoholu, vztahy ve třídě (4) 4. B, 4. C - Bavím se i bez alkoholu (2+2) 5. A, 5. B - Není hra jako hra (2+2) 6. A, 6. B - Jsem, jaký jsem (2+2) 7. A - Nenechám se vyprovokovat, vztahy ve třídě (4) 7. B - Nenechám se vyprovokovat, Umím říct ne (4) 8. A, 8. B - Co smím, nesmím a musím (2+2) 9. A, 9. B - Přechod na střední školu, Co smím, nesmím a musím (4+4) Cílem preventivně vzdělávacího programu Útvaru sociální prevence Městské policie hl. m. Prahy bylo: - Naučit žáky, jak se správně chovat, pokud se ocitnou sami doma. - Naučit žáky, jak se chovat při kontaktu s cizím člověkem. - Upozornit žáky na zásady bezpečného chování. - Upozornit na úskalí elektronické komunikace (nebezpečí zpřístupnění osobních dat). - Seznámit s právním minimem týkajícím se kyberšikany, nebezpečím porušování autorského zákona. - Upozornit na rizika spojená s dospíváním a vztahovou problematikou, rozpoznat rozdíly mezi pohlavním zneužitím a znásilněním a jak se bezpečně chovat a nestát se obětí těchto činů. - Upozornit na hranici trestní odpovědnosti 15 let. Program proběhl ve všech třídách od ročníku. Témata byla cílená a přizpůsobená pro konkrétní věkové skupiny. 16

17 Dotace na školní rok 2014/2015 Byly nám přiděleny dotace z rozpočtu hl. m. Prahy pro rok 2014 Zdravé město Praha na základě žádostí o grant podaných metodičkou prevence: 6. ročník ,- Kč 7. ročník ,- Kč 8. ročník ,- Kč Tyto finance budou odčerpány na realizaci programu primární prevence o. s. ELIO. Opět se nám podařilo získat finanční podporu z MČ Praha 9 na realizaci programu primární prevence na naší škole pro školní rok 2014/15, jehož realizátorem bude o. s. Život bez závislostí. Taktéž využijeme nabídku preventivních programů Útvaru sociální prevence Městské policie hl. m. Prahy. ŠMP pracovala a bude pokračovat v preventivní a poradenské činnosti (OSPOD MČ Praha). 17. Poradenské služby školy I. Výchovná poradkyně spolupracuje s metodikem prevence se speciálním pedagogem s vedením školy, s třídními učiteli a s učiteli odborných předmětů s PPP, SPC (Vertikála, Praha 10, Apla Praha 6) se sociálními odbory a s policií ČR s IPS Domažlická, Praha 3 s rodiči se školním psychologem (do prosince 2013) II. Další vzdělávání výchovné poradkyně přednášky v PPP Praha IVýP (individuální výchovný program) První pomoc 17

18 III. Výchovné komise a) Četnosti jednání výchovných komisí (případně konzultací) podle obsahu: Předmět VK Záškoláctví 2 Šikana 3 Kyberšikana 5 Agrese vůči spolužákům 7 Agrese vůči dospělé osobě 3 Vandalismus 4 Krádeže 1 Rasismus, xenofobie 0 Sekty 0 Sex 0 Kouření 0 Alkohol 0 Marihuana 0 Jiné návykové látky 0 Anorexie, bulimie 1 Závislost na počítačích 3 Gemblérství 0 Party 2 Podvody v ŽK aj. 2 Prospěch 10 Pozdní příchody 8 Nerespektování pokynů vyuč. 9 Konzultace o SŠ 31 18

19 b) Počet výchovných komisí (konzultací) Třída Počet žáků Počet žáků Třída 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 0.A 1 VI.A 0.B 1 VI.B I.A VII.A 1 I.B 1 VII.B I.C VIII.A 3 II.A VIII.B 2 II.B IX.A 1 1 II.C IX.B 1 III.A III.B III. C IV.A 1 IV.B V.A V.B Celkem 0 roč. +1. st. 2+2 Celkem 2. st. 9 IV. Ve školním roce 2013/2014 pracovala VK v tomto složení: výchovná poradkyně školy školní metodička prevence příslušná třídní učitelka/učitel 1. nebo 2. st. zástupce pro 1. stupeň zástupkyně ředitelky ZŚ mimořádné události V. Přijímací řízení a) Výsledky přijímacího řízení (počty přijatých žáků): T ř í d a SŠ tale nto vá zko ušk a Gy mn ázi um SŠ s m atu ritn í zko ušk ou OU s vý učn ím liste m Zák lad ní vzd ělá ní uko nče n 9.ro ční k Zák lad y vzd ělá ní 19

20 20 V. A 3 V. B 7 V I I. A V I I. B 2 V I I I. B 1 I X. A I X. B 16 2 c e l k e m

21 b) Žáci pokračující 10. rokem na základní škole: Třída Splněno 9 let povinné školní docházky v nižším ročníku VII.A VII.B VIII.A VIII.B 1 Celkem 1 Zákonný zástupce žáka podal žádost 10. rokem VI. Žáci se SVP a mimořádně nadaní žáci: a) Žáci se SVP: Vyučující jsou seznamováni s aktualizovaným seznamem každé čtvrtletí. TU následně kontrolují seznam a případně nahlásí nejasnosti. Každou zprávu TU předává v kopii výchovné poradkyni. Zdravotní postižení Zdravotní znevýhodnění Sociální znevýhodnění Počet žáků 8 IVP 7 1x matka nespolupracuje se školou Asistent pedagoga 2 b) Péče o nadané žáky: Sportovní soutěže Vědomostní soutěže (např. olympiády, Scio testy, testy ČŠI, M a Př klokan) Hudební soutěže Exkurze, projekty Prezentace prací a pokusů nižším ročníkům. VII. IVP (individ.vzdělávací plán), IVýP (individ.výchovný plán) a) IVP: Zpracovává se na základě: písemného doporučení PPP nebo SPC pro žáky se SVP písemné žádosti zákonného zástupce 21

22 Vypracovává se: nejpozději do 1 měsíce po nástupu žáka do školy nebo po zjištění speciálních vzdělávacích potřeb informovaný souhlas vyhodnocení dvakrát ročně b) IVýP - Individuálně výchovný program: Slouží k řešení rizikového chování žáků v rámci školy: 1. stupeň Pohovor se žákem 2. stupeň Jednání se žákem a zákonným zástupcem 3. stupeň - Individuální výchovný program Ke zpracování není zapotřebí doporučení PPP nebo jiného odborníka. Je to forma spolupráce mezi školou, žákem a zákonným zástupcem. VIII. Spolupráce s PPP Spolupráci hodnotíme jako velmi dobrou. Každý měsíc probíhají pravidelné konzultace psycholožky a výchovné ppradkyně, jsou využívány i ostatními kolegy/kolegyněmi. Provedeny profi testy v 9. ročníku. Provedeny depistážní diktáty ve 2. ročníku, nově i v 1. ročníku (některým žákům, zadány psycholožkou domácí úkoly na prázdniny). IX. Závěr: Pro školní rok 2014/2015 jsou již na první pololetí naplánovány pravidelné konzultační schůzky s psycholožkou. Ve školním roce 2013/2014 byla zavedena internetová žákovská knížka na 2. stupni, rodiče si na tento způsob informování zvykli a u žáků jsme v tomto roce nemuseli řešit podvody v podobě přepisování známek v žákovské knížce. Pouze v některých případech docházelo k nejasnostem ohledně závěrečné známky na vysvědčení. Bylo překvapující až alarmující, že i v nultých třídách se vyskytly vážné kázeňské problémy. Řešili jsme je ve dvou výchovných komisí. V letošním roce při výběru středních škol žáci devátých ročníků velmi často nadhodnotili své možnosti a hlásili se na typy škol, které pro ně nebyly vhodné, což se ukázalo při nepřijetí těchto žáků v prvním kole a museli si přijímací řízení zopakovat v kole druhém nebo i dalších. V příštím roce by bylo vhodné žákům 9. ročníků více zdůraznit využití dnů otevřených dveří na jednotlivých SŠ případně navštívit každoroční Scholu Pragensis. 22

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE. za školní rok 2013/2014. Vyhodnocení MPP

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE. za školní rok 2013/2014. Vyhodnocení MPP ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE za školní rok 2013/2014 Vyhodnocení MPP Cíle stanovené v Minimálním preventivním programu pro šk. r. 2013/14 byly splněny, v některých případech pozměněny, případně

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ ÚDOLÍ DESNÉ šk. rok: 2010/2011

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ ÚDOLÍ DESNÉ šk. rok: 2010/2011 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ ÚDOLÍ DESNÉ šk. rok: 2010/2011 I. Metodik prevence: - Mgr. Jana Učňová - kancelář výchovného poradce, 3. patro ZŠ a MŠ pracoviště Petrov nad Desnou - tel.: 583 550

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Vycházíme z teze Školního vzdělávacího programu Břežanská tvořivá škola respektovat individualitu jednotlivých žáků a vytvořit podmínky pro úspěšný

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek Z á k l a d n í š k o l a M i k o l á š e A l š e a M a t e ř s k á š k o l a M i r o t i c e, o k r e s P í s e k tel: 382 229 247, e-mail info@zsmirotice.cz http://www.zsmirotice.cz Výroční zpráva ZŠ

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

2. základní škola Dobříš, Školní 1035, okres Příbram 2013-2014

2. základní škola Dobříš, Školní 1035, okres Příbram 2013-2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI 2. základní škola Dobříš, Školní 1035, okres Příbram 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Bohumila Pallagyová, ředitelka školy V Dobříši dne Výroční zpráva za rok 2013/2014 2. základní

Více

Základní škola Vejvanovice, okres Chrudim

Základní škola Vejvanovice, okres Chrudim Základní škola Vejvanovice, okres Chrudim Vejvanovice 56, 53862 Hrochův Týnec Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne: 27. 8. 2014 Mgr. Vladimír Dvořák Minimálního preventivní program 2014/2015 Úvod

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK zpracovaný podle RVP ZV a přílohy ZV_LMP č.j. 15523/2007-22 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTERNBERK, OLOMOUCKÁ 76, ŠTERNBERK 785 01 Motto: Každé poznání vychází ze srdce,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Jih Mariánské Lázně Minimální preventivní program 1.stupeň pro školní rok 2015/2016 1 Charakteristika školy První stupeň navštěvuje 363 žáků, z toho 175 dívek a 188 chlapců, v 15 třídách.

Více

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové:

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové: MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 Kopřivnice ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Michaela Lukešová

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY Standardní činnosti školy Obsah Standardní činnosti školy...1 1.Standardní činnosti výchovného poradce...2 Poradenské činnosti:...2

Více

Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012

Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012 Řemeslo má zlaté dno školní projekt 2011-2012 Základní škola Votice ul. Pražská 235 srdečně zve rodiče žáků a veřejnost na den otevřených dveří v rámci celoškolního projektu Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků

Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků Tento pokyn upravuje postup vyučujících při řešení výchovných, kázeňský

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Prevence rizikových

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Mgr. Petra Kadlecová Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Kapitola 1 strana 2 Prevence rizik návykových látek Prevence (dle WHO): soubor intervencí s cílem zamezit a snížit

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Účinnost od: 1. 1. 2011 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Škola: ZŠ Brno, Sirotkova 36 Metodik prevence: Mgr. Zuzana Košťálová (I. stupeň) Minimální preventivní program (dále jen MPP) je konkrétní dokument školy zaměřený na výchovu

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Základní škola, Praha 10, Náměstí Bří Jandusů 2. Plnění minimální preventivního programu ve školním roce 2012/2013

Základní škola, Praha 10, Náměstí Bří Jandusů 2. Plnění minimální preventivního programu ve školním roce 2012/2013 Základní škola, Praha 10, Náměstí Bří Jandusů 2 Plnění minimální preventivního programu ve školním roce 2012/2013 Zdravý způsob života nejvyšší hodnota 1) Charakteristika školy Naše škola se nachází poblíž

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE OBSAH 1. Úvod 2. Vytýčení sociálně patologických jevů 3. Cíl minimálního preventivního programu 4. Charakteristika školy 5. Analýza současného stavu

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2015 červen 2016 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Realizátor:

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 I. Úvod, zaměření plánu a hlavní cíl Minimální preventivní program školy

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více

Celoroční úkoly. Metody práce

Celoroční úkoly. Metody práce ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník Školní preventivní strategie (dlouhodobý program školy) Minimální preventivní program je hlavním nástrojem

Více

Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013. Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010

Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013. Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010 Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013 Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010 Statutární zástupce: Výchovný poradce: Školní metodik

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více