Výroční zpráva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2013-2014"

Transkript

1 Výroční zpráva Základní údaje o škole : název školy: Základní škola, Praha 9, Litvínovská 500 jméno ředitele školy: Ing. Davidová Jaroslava kontaktní údaje: - telefon fax mail - www stránky litvinovska500.cz zřizovatel: Městská část Praha 9, Sokolovská 324/14 školská rada: Školská rada zřízena Charakteristika školy : Naším cílem je žák, který umí komunikovat, má zodpovědnost za sebe, je samostatný, tvořivý, rozvíjí fantazii, umí se učit, umí se orientovat v informacích, používá poznatky, má emoční a sociální IQ, dovede diskutovat, prezentovat své názory, má vůli něčeho dosáhnout, je schopný analýzy a hodnocení, včetně sebereflexe. Školní vzdělávací program Sluníčko je dokumentem, podle něhož naše škola realizuje základní vzdělávání. Je zpracován v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Ve své konkrétní podobě přihlíží ke vzdělávacím potřebám a možnostem našich žáků, respektuje podmínky školy pro výchovně vzdělávací proces a přihlíží též k postavení školy v regionu. Úplnost a velikost školy ZŠ Litvínovská 500, Praha 9 - Prosek je státní plně organizovaná škola bez specifického zaměření. Jedná se o klasickou sídlištní školu, byla založena v roce Škola sdružuje základní školu s kapacitou do 650 žáků, školní družinu s kapacitou do 300 žáků a školní jídelnu s kapacitou 860 jídel. V současné době poskytuje základní vzdělání pro 509 žáků ve věku od šesti do patnácti let. Součástí školy jsou dvě přípravné třídy s počtem 25 dětí a školní družina s počtem 202 žáků a školní jídelna s 360 strávníky. Vybavení školy Prostorové podmínky Prostorové můžeme hodnotit jako velmi dobré. Výuka probíhá v kmenových třídách v odborných a poloodborných pracovnách - 4 počítačové učebny, 4 učebny pro výuku jazyků, učebna chemie a fyziky, učebna výchovy k občanství, výtvarné výchovy s keramikou, hudební výchovy, dílna a kuchyňka. Součástí školy jsou 2 tělocvičny, knihovna. Škole je v době vyučování k dispozici moderní sportovní areál. 1

2 Materiální, technické a hygienické podmínky Škola je přiměřeně vybavena učebnicemi a učebními pomůckami. Na dobré úrovni je vybavení PC učeben a kabinetů s připojením k internetu. Počítače jsou propojeny do počítačové sítě, žáci používají i 46 ipadů. Přiměřené je vybavení audiovizuální a projekční technikou - IA tabulemi, kopírkami. Škola nyní pociťuje nedostatek finančnách prostředků na nákup a obnovu učebních pomůcek a učebnic. K převlékání a přezouvání slouží ve vestibulu školy umístěné šatní skříně a botníky. Sociální zařízení odpovídá standardu. Pro odpočinek mladších žáků slouží školní družina v klidné části školy. Za příznivého počasí ŠD využívá zahradu s prolézačkami a školní hřiště. K dodržování pitného režimu žáků i pracovníků školy slouží nápojové automaty. Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický tým tvoří ředitelka, jedna zástupkyně ředitelky, 14 učitelů prvního stupně, 17 druhého stupně a 7 vychovatelů školní družiny a 2 učitelky přípravných tříd. Sbor je s převahou žen. Věkový průměr pedagogického sboru je 50 let. Pedagogický sbor je pestrý, tvoří ho mladé spolupracovnice i zkušení pedagogičtí pracovníci. Prioritou školy je vzdělávání a výchova žáků podle poznatků o psychosomatickém vývoji dětí a mládeže, proto je velký důraz kladen na další vzdělávání pedagogických pracovníků. Prioritními oblastmi DVPP jsou psychologie, pedagogika, osobnostní a sociální výchova, moderní metody v didaktice předmětů a v neposlední řadě i práce s výpočetní a komunikační technikou. Cílem je rutinní práce na počítači, komunikace prostřednictvím elektronické pošty a využívání výpočetní, komunikační a prezentační techniky ve vhodných případech ve výuce žáků. Charakteristika žáků Školu navštěvují žáci ze spádové oblasti, přijímáme ale i z jiných části Prahy 9, resp.území Prahy. Nejúspěšnější žáci odcházejí v 5. ročníku na víceletá gymnázia. Pak je 2. stupeň ochuzen o nejtalentovanější, je narušeno vzdělávání v přirozené heterogenní skupině, jejich odchod oslabuje proces vzdělávání, a proto se tento fakt odráží v pracovní morálce mnohých žáků. Dlouhodobě se v naší škole vzdělávají i děti cizích státních příslušníků. V poslední době se počet žáků-cizinců pohybuje okol 10%. Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Informovanost rodičů o průběhu a výsledcích vzdělávání žáků Jedním z hlavních cílů školy je dobrá spolupráce s rodiči, o kterou vytrvale usilujeme v duchu motta školy: Výchova je činnost, při níž musíme obětovat čas, abychom ho získali. (J.J.Rousseau). Rodiče jsou s průběhem vzdělávání a s výsledky žáků pravidelně seznamováni formou zápisů do klasických žákovských knížek, na 2. stupni nově i do elektronických žákovských knížek, osobně na pravidelných třídních schůzkách, dále na konzultačních hodinách, které nabízíme po vzájemné domluvě. Poskytujeme aktualizované informace na školních webových stránkách, informačním letáku, školních nástěnkách, telefonicky, mailem. Je-li nutné řešit problémy, dochází k osobnímu jednání. Zúčastní se ho rodiče, resp.zákonní zástupci žáka a třídní učitel, u závažnějších případů výchovná poradkyně, metodička 2

3 prevence, příp. vedení školy. Pro úspěšné vzdělávání a výchovu dětí je dobrá spolupráce školy s rodiči nezbytná. Akce pro rodiče a širokou veřejnost Akademie a divadelní představení žáků v hotelu Duo k 45.výročí založení školy vánoční výstava prací žáků společenský večer absolventů, učitelů a zaměstnanců školy setkání s rodiči předškoláků a beseda se speciální pedagožkou z PPP dny otevřených dveří pozvánka pro rodiče do školních lavic účast ve výuce a spolupráce při projektových dnech divadelní představení pro rodiče, veřejnost a děti z MŠ Prvňáček 2014 Děti dětem zábavná akce 9.tř. pro MŠ, přípravné třídy a 1.ročníky Školská rada Školská rada ZŠ Litvínovská 500 byla zřízena dne , spolupráce je na dobré úrovni. Partneři školy Jsme fakultní školou Ped F UK Praha, trvale s ní spolupracujeme formou zajišťování praxí pro studenty (motivační a oborové praxe). Úzce spolupracujeme s PPP pro Prahu 3 a 9 a s klinickými psychology. Na výborné úrovni je dlouhodobé partnerství s MŠ Litvínovská 490, Přírodní školou s.r.o., s knihovnou Prosek, dopravním hřištěm, taneční školou Astra, plaveckou školou Vodník, agenturou English Link, nadačním fondem Kapka naděje, Arcidiecézní charitou. V oblasti prevence rizikového chování spolupracujeme s Policií ČR, s Městskou policií hl.m.prahy, s odborníky z Výchovného ústavu a střediskem výchovné péče Klíčov, s Odborem sociální a státní sociální podpory OPD, Úřadu MČ Praha 9, spolupracujeme s o.s Elio intervenční programy, Sananim, besedy, přednášky, úspěšná spolupráce byla navázána s o.s. Život bez závislostí. 3. Vzdělávací program: Vzdělávací program Počet tříd Počet žáků k Školní vzdělávací program 2 25 pro přípravné třídy Cestička do školy č.j. 415/2012 Školní vzdělávací program pro základní vzděl. SLUNÍČKO č.j.395/

4 Zhodnocení školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Ve školním roce 2013/2014 se vyučovalo v ročnících podle vlastního školního vzdělávacího programu (ŠVP), který nese motivační název Sluníčko. Členové jednotlivých metodických sekcí došli na základě zkušeností k závěru, že školní vzdělávací program vyhovuje ve stávající podobě. Při jeho plnění vyučující vzájemně spolupracují, konzultují a řeší problémy na schůzkách metodických sekcí podle vzdělávacích oblastí. Návaznost učiva mezi jednotlivými ročníky i napříč předměty je zajištěna pravidelnými schůzkami i vzájemnými konzultacemi vyučujících podle aktuální potřeby. Daří se propojovat práci prvního a druhého stupně. V průběhu školního roku byly rozvíjeny a utvářeny především tyto klíčové kompetence: k učení - vyhledávání a třídění informací a jejich využití v tvůrčích činnostech, využívání vhodných metod, posuzování vytvořených výsledků a jejich využití v budoucnosti, podpora poznávání smyslu a cíle učení, vedení k rozvoji sebehodnocení a spoluzodpovědnosti za vlastní rozvoj k řešení problémů řešení problémů a využití vlastního úsudku a zkušeností, vyhledávání informací vhodných k řešení problému, objevování různých vhodných způsobů řešení, praktické ověřování správnosti řešení, zodpovědnost za svá rozhodnutí, komunikační kvalitní spolupráce s ostatními při skupinové práci, sociální a personální účinná spolupráce ve skupinách, utváření příjemné atmosféry v týmu, ohleduplnost, upevňování vztahů, občanské rozhodování se v zájmu ochrany zdraví, zodpovědný přístup k řešení vzniklé situace, respekt k druhým, ochrana kulturního dědictví, zapojení do kulturních a sportovních aktivit, pracovní bezpečné používání nástrojů a vybavení, dodržování vymezených pravidel, snažit se o kvalitní výsledky pracovní činnosti, využívání znalostí a zkušeností k vlastní přípravě na budoucnost, aby došlo k zodpovědnému rozhodnutí o vlastním vzdělávání a profesním zaměření. 4. Údaje o pracovnících : a) personální zabezpečení pracovníci fyzické osoby přepoč.pracov. pedagogičtí 40 37,8 nepedagogičtí 16 13,5 celkem 56 51,3 b) věková struktura pedagogických pracovníků věk do 30 let včetně let let let nad 60 let z toho důchodci počet z toho žen

5 Průměrný věk pedagogických pracovníků základní školy: 50 let c) kvalifikace pedagogických pracovníků odborná kvalifikace// procento I. stupeň 14 // 86 % II. stupeň 13 // 82 % Přípravné třídy 2//100% vychovatelé 7 // 57 % d) další vzdělávání pedagogických pracovníků: Studium na školách Pedagogická fakulta UK Praha - učitelství pro 1. stupeň 3. ročník kombinované studium VŠ - V. akademický ročník - KTF UK Praha VOŠ PaS, SOŠ pedagogická, Praha 6, Evropská 33 Pedagogická fakulta UK Praha program CŽV spec.pedagogika pro učitele Kurzy zaměřené na školní vzdělávací program a metody práce s dětmi Celá sborovna absolvovala : Školení BOZP a PO Individuálně: Letní škola historie Trénink jazykových schopností Grafomotorika Percepční a motorická oslabení ve školní praxi Poruchy chování GIMP grafický program První pomoc při šikanování Finanční gramotnost v pedagogické praxi Elektronická žákovská knížka Aktivní stav školské legislativy Vývoj dětské kresby Semináře pro správce školní matriky Školení interaktivní tabule Interaktivní učebnice Bezpečný internet ve škole 5

6 Jak na AJ pro nejmenší Interaktivně nejen s IA tabulí Angličtina pro dyslektiky Google seminář Mluva jako obtisk osobnosti Typologie MBTI- typy osobnosti, spolupráce v týmu Aspergerův syndrom a vysoce funkční autismus Myšlenkové mapy Trénink paměti a efektivní učení Seminář o odpadech e) údaje o nepedagogických pracovnících ostatní pracovníci - počet funkce 1 ekonom 1 hospodářka 1 školník 6 uklízečka 1 vedoucí školní jídelny 1 vedoucí kuchařka 3 pomocná síla v ŠJ 2 šatnářka 5. Prostorové podmínky : a/ počet budov, ve kterých se vyučuje: 1 b/ koexistence s dalšími vzdělávacími subjekty: 0 6. Počet tříd I. stupeň II. stupeň celkem k přípravné třídy k

7 7. Počet žáků I. stupeň II. stupeň Celkem k Průměrný počet žáků a) na třídu: I. stupeň I. stupeň II. stupeň II. stupeň celkem běžné třídy specializované třídy běžné třídy specializované třídy 22, , b) na učitele 15, 61 žáka 9. Počet integrovaných dětí celkem Zdravotní postižení 8 Počet žáků IVP 7 1x matka nespolupracuje se školou Zdravotní znevýhodnění Sociální znevýhodnění Asistent pedagoga Výsledky zápisů do prvních tříd Počet prvních tříd Počet dětí přijatých do prvních tříd Z toho počet dětí starších 6ti let (nástup po odkladu) Počet odkladů pro školní rok 2014/

8 11.Výsledky přijímacího řízení a) na víceletá gymnázia přijato: z pátého ročníku ze sedmého ročníku státní a církevní gymnázium 10 2 b) na gymnázia a střední školy, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých ročníků přijato: gymnázia střední školy celkem c) do učebních oborů ukončených závěrečnou zkouškou přijato: z devátých ročníků z nižších ročníků Přehled o výsledcích vzdělávání žáků (za 2.pololetí školního roku 2013/2014) Přehled o prospěchu 1. stupeň třída počet žáků prospělo prospělo neprospělo s vyzn. I.A I.B I.C II.A II.B II.C III.A III.B III.C IV.A IV.B IV.C V.A V.B celkem

9 2. stupeň třída počet žáků prospělo prospělo s vyzn. neprospělo VI.A VI.B VII.A VII.B VIII.A VIII.B IX.A IX.B celkem Nejsou zahrnuti žáci v zahraničí plnění povinné školní docházky zvláštním způsobem. Přehled o chování 1. stupeň třída počet žáků pochvaly pochvaly napomenutí důtky TU důtky ŘŠ TU ŘŠ I.A 24 9 I.B I.C II.A 22 5 II.B 21 5 II.C III.A 19 9 III.B 23 2 III.C 20 0 IV.A IV.B IV.C V.A V.B celkem

10 2. stupeň třída počet pochvaly pochvaly NTU důtka důtka 2.stupeň 3.stupeň žáků TU ŘŠ TU ŘŠ VI.A VI.B VII.A VII.B VIII.A VIII.B IX.A IX.B celkem Údaje o zameškaných hodinách Počet omluvených hodin Počet omluvených hodin na žáka Počet neomluvených hodin Počet neomluvených hodin na žáka 1. stupeň , stupeň , ,32 celkem , , Školní družina počet oddělení počet žáků Školní družina je v provozu od 6:30 do 8:00 a od 11:40 do 17:00 hodin. Školní družina má standardní výchovný program, který navazuje na vzdělávací program školy a respektuje zásady pedagogiky volného času. Vzhledem k tomu, že žáci mají četné zájmové aktivity mimo školu, zaměřuje se činnost družiny zejména na relaxační a odpočinkové činnosti. Ty jsou doplněny o činnosti zájmové zejména z oblasti sportovní a výtvarné. Pro nabídku dalších organizovaných činností má družina málo prostoru. Většina žáků odchází během činnosti družiny na placené kroužky organizované školou. Přesto však mají děti možnost účastnit se řady akcí, které družina pořádá. Družina využívá pro svoji činnost šest místností. Kromě těchto může družina využívat i jiné prostory školy obě tělocvičny, knihovnu, PC učebny, v případě hezkého počasí pak školní hřiště s dětským hřištěm. Materiální vybavení družiny pomůckami je průběžně doplňováno.vychovatelky školní družiny se účastní kurzů, zejména na využívání nejrůznějších zajímavých výtvarných technik. V letošním školním roce si školní družina stanovila výchovně vzdělávací cíle se zaměřením na upevňování čtenářské gramotnosti dětí a prohlubování mezilidských vztahů. Stanovené cíle 10

11 byly v průběhu celého školního roku úspěšně plněny v rámci tematicky zaměřených činností ŠD. Kromě činností probíhajících v prostorách ŠD i areálu školy, uspořádala ŠD rozmanité vzdělávací, poznávací a sportovní akce. Jednalo se například o: Dny vody ve Stromovce, dopravní hřiště, Letecké muzeum Kbely, opakované návštěvy obvodní knihovny, hudební pořad Preventivní triky k využití elektriky, akce Možná přijde i kouzelník, návštěva Dinoparku, taneční kroužek, rozsvěcení vánočního stromu ve Vysočanech, výstava dětských prací ve Vysočanech, výstava strašidel v Muzeu hlavního města Prahy, vláčky na Proseku, karneval v tělocvičně ZŠ, návštěva divadelního představení Popelka v Celetné, akce Barevné chodníky, divadelní představení Andula a Vendula, Výstava hraček v Rytířské. Kromě výše zmíněných akcí se mohly děti i letos aktivně zapojit do atraktivní sportovní kolektivní hry hokejbalu. Zde se v průběhu celého školního roku žáci aktivně seznamovali s pravidly této hry a získané dovednosti uplatnili ve velkém turnaji, který se konal dne v Tipsport Aréně v Holešovicích, kde děti velmi úspěšně reprezentovaly naši školu. V tomto školní roce proběhlo i několik poučných školení vychovatelek ŠD, např. ve dnech se pí vychovatelky zúčastnily Celostátního semináře vychovatelů, jež se konal v Horních Počernicích. Získané poznatky ze seminářů předaly ostatním kolegyním. ŠD splnila všechny stanovené cíle. Děti se obohatily o mnoho nových a zajímavých poznatků a zážitků. Spolupráci s rodiči hodnotí všechny vychovatelky ŠD převážně pozitivně. 14. Výjezdy žáků mimo objekt školy počet výjezdů počet žáků Lyžařský kurz 1 16 vzdělávací výjezdy Škola v přírodě Zájezd do Velké Británie 1 22 Přír. sportovní kurz 1 22 Vzdělávací výjezdy k průřezovým tématům v rámci plnění školního vzdělávacího programu: Ročník: Průřezové téma: 6. Enviromentální výchova a OSV 7. Multikulturní výchova 8. Osobnostní a sociální výchova 9. Mediální výchova 6. Enviromentální výchova a tělesná zdatnost RS Termín Janov nad Nisou Špindlerův Mlýn Janov nad Nisou Křižanov Lučkovice u Písku

12 15. Výsledky kontrol Ve školním roce 2013/2014 neproběhly žádné kontroly. 16. Hodnocení prevence rizikového chování (sociálně patologických jevů) Cíle stanovené v Minimálním preventivním programu pro šk. r. 2013/14 byly splněny, v některých případech pozměněny, případně rozšířeny. Reagovaly na aktuální, příp. akutní situaci. Prevence rizikového chování je součástí platných učebních osnov (Školního vzdělávacího programu pro ZV Sluníčko, č. j. 395/2007) a je zahrnuta do schválených Standardů základního vzdělávání, které obsahují i výchovu ke zdravému životnímu stylu výchovu ke zdraví psychickému, fyzickému a sociálnímu. Naší snahou je, aby různé aspekty preventivního působení byly mezipředmětově koordinovány (činnost MS) a začleňovány i do aktivit mimo vyučování tj. zájmové vyučování kroužky, do práce školní družiny, ale i realizovány v rámci ozdravných pobytů škol v přírodě, výjezdů k průřezovým tématům podle ročníku podle ŠVP, kurzů, výletů a exkurzí. Cílová skupina MPP - všichni žáci (1. 9. r.) naší školy, tj. 484 žáků, z toho 318 na I. stupni a 166 na II. stupni, jejich rodiče a zaměstnance školy. Hodnocené složky MPP : - řešení konfliktních situací - prevence šikany - odmítání činností s negativními důsledky - vedení k osobní odpovědnosti - výchova k zdravému životnímu stylu - informace o následcích užívání drog - prevence kriminality - posilování sebedůvěry - základy právního povědomí v jakémkoli předmětu s přihlédnutím k věku žáků v těchto klíčových vyučovacích oblastech: 12

13 Oblast zdravého životního stylu tělesná výchova, výchova ke zdraví, osobní a duševní hygiena, výživa a pohybové aktivity Oblast společenskovědní formy komunikace, kooperace, sociální dovednosti a kompetence Oblast přírodovědná biologie člověka, fyziologie, chemie Oblast výchovy k občanství Oblast sociálně právní právní aspekty rizikového chování, postoj školní pospolitosti k společensky nežádoucím jevům, práva dítěte a povinnosti dítěte z hlediska přiměřené způsobilosti apod. Preventivní témata jsou nejčastěji frekventována v následujících předmětech: Prvouka, přírodověda, vlastivěda Přírodopis, biologie člověka Výchova k občanství Český jazyk a literatura Výtvarná výchova a výtvarné soutěže, Hudební výchova a soutěže Chemie Tělesná výchova a soutěže, Výchova ke zdraví Společenské předměty (dějepis, zeměpis) Informovanost učitelů, rodičů a žáků: Na škole pracuje tým ve složení školní metodik prevence, výchovný kariérový poradce a školní speciální pedagog. Spolupráce se osvědčila zejména při řešení problémového chování žáků (nevhodné, arogantní chování k vyučujícím, šikanování, záškoláctví, kouření, požití alkoholických nápojů, zanedbání rodinné péče či povinné školní docházky apod.) v rámci výchovných pohovorů a komisí s rodiči žáků i s žáky samotnými. Žáci i rodiče mohli v krizových situacích využít i individuální poradenství. Učitelé byli v rámci pedagogických rad a provozních porad informováni o aktivitách souvisejících s protidrogovou prevencí na škole, s možnostmi dalšího vzdělávání v této oblasti, s přehledem institucí a center krizové intervence. K dispozici jsou 13

14 didaktické a propagační materiály, včetně dokumentárních filmů s protidrogovou tématikou. Rodiče žáků byli jako každoročně na začátku školního roku v rámci třídních schůzek seznámeni se školním řádem, jehož součástí jsou informace o zákazu konzumace alkoholu, kouření, distribuce a aplikace drog ve vnitřních i vnějších prostorách školy i na mimoškolních akcích, nošení do školy nebezpečných předmětů atd. Rodiče při nástupu žáka na naši školu podepisují souhlas s poskytováním poradenských služeb. Závislosti a my (vyd. Jiří Vacek), Bulletin Národní protidrogové centrály (Policie ČR, Národní protidrogová centrála, Služby kriminální policie a vyšetřování) Studenti PedF UK jsou v rámci své pedagogicko-psychologické praxe seznamováni s náplní práce školních poradenských služeb. Nespecifická prevence - organizace volného času dětí S nabídkou pravidelných akcí, kroužků a volitelných předmětů byli žáci seznámeni na začátku školního roku. Rodiče byli informováni na zářijových třídních schůzkách třídními učiteli, prostřednictvím nástěnky ve vestibulu školy, webových stránek a letáků. Akce školy: plavecký výcvik, projektové a exkurzní dny, výjezdy k průřezovým tématům, přírodovědně sportovní kurz, spaní ve škole, vlastivědné exkurze v rámci výuky, návštěvy divadel Jiskra, Gong, Minor, Salesiánské divadlo, koncertů Národní dům na Vinohradech, Městská knihovna, škola v přírodě, Planetárium, návštěvy ZOO, kurzy v Toulcově dvoře, výuka na dopravním hřišti, akce v parku Podviní, spolupráce s ekologickým sdružením Tereza, pořady zaměřené na protidrogovou prevenci a prevenci kriminality, návštěva Muzea Policie ČR, akce a semináře v rámci projektu Jeden svět na školách pod záštitou nadace Člověk v tísni, Prvňáček příprava budoucích prvňáků, ukázkové hodiny pro předškoláky, dny otevřených dveří pro rodiče, besedy se zajímavými lidmi, sportovní, vědomostní a umělecké soutěže, Děti dětem akce žáků 9. ročníků pro děti z MŠ, 0. a 1. r. ZŠ Akce se zaměřením na specifickou prevenci, spolupráce s jinými organizacemi Dotace, granty 14

15 Spolupráce s o. s. Elio, o. s. Život bez závislostí, o. s. Sananim, Centrem outdoorových programů, Policií ČR, Městskou policií, OSPOD, protidrogovým koordinátorem ÚMČ Prahy 9, PPP pro Prahu 9 (obvodní metodik, psycholožka), OSPOD, kurátory pro děti a mládež, Výchovným ústavem a Střediskem výchovné péče Klíčov, MŠMT ad. Přidělené dotace z rozpočtu hl. m. Prahy rok 2013 Zdravé město Praha na základě žádosti o grant: 6. ročník ,- Kč 7. ročník ,- Kč 8. ročník ,- Kč Dotace byla využita na realizaci protidrogové prevence o. s. Elio v rámci výjezdů tříd k průřezovým tématům a následných aktivit ve škole. Cílem preventivního programu o. s. Elio zaměřeného na žáky ročníků bylo: - Navodit příznivé klima ve třídách - Získat povědomí o škodlivosti návykových látek - Uvědomit si riziko závislostí - Předcházet raným sexuálním zkušenostem Protidrogový koordinátor ÚMČ Praha 9 zajistil finanční pokrytí nákladů spojených s realizací Komplexního programu primární prevence o. s. Život bez závislostí (speciální pedagog a lektor KPPP) ve školním roce 2013/14, tj. 44 hodin přímé práce s třídními kolektivy od 3. do 9. ročníku. Cílem Komplexního programu primární prevence o. s. Život bez závislosti bylo: - Informovat žáky o tématech závislostního chování (nikotinismus, alkoholismus, netholismus). - Poskytovat žákům pozitivní zpětnou vazbu a posilovat v nich tak pozitivní sebeuvědomění a zdravé sebevědomí. - Učit žáky formou nácviku asertivnímu způsobu chování. 15

16 - Pracovat s žáky s pomocí nácvikových situací na zvládání vlastní agresivity. - Seznámit žáky se zákonem 218/2000 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže. - Probrat s žáky téma trestní odpovědnosti s důrazem na praktické příklady přestupků a trestných činů. Témata programu + počet vyučovacích hodin v jednotlivých třídách 3. A, 3. B - Nikotin mě neláká (2+2) 3. C - Nikotin mě neláká, vztahy ve třídě (4) 4. A - Bavím se i bez alkoholu, vztahy ve třídě (4) 4. B, 4. C - Bavím se i bez alkoholu (2+2) 5. A, 5. B - Není hra jako hra (2+2) 6. A, 6. B - Jsem, jaký jsem (2+2) 7. A - Nenechám se vyprovokovat, vztahy ve třídě (4) 7. B - Nenechám se vyprovokovat, Umím říct ne (4) 8. A, 8. B - Co smím, nesmím a musím (2+2) 9. A, 9. B - Přechod na střední školu, Co smím, nesmím a musím (4+4) Cílem preventivně vzdělávacího programu Útvaru sociální prevence Městské policie hl. m. Prahy bylo: - Naučit žáky, jak se správně chovat, pokud se ocitnou sami doma. - Naučit žáky, jak se chovat při kontaktu s cizím člověkem. - Upozornit žáky na zásady bezpečného chování. - Upozornit na úskalí elektronické komunikace (nebezpečí zpřístupnění osobních dat). - Seznámit s právním minimem týkajícím se kyberšikany, nebezpečím porušování autorského zákona. - Upozornit na rizika spojená s dospíváním a vztahovou problematikou, rozpoznat rozdíly mezi pohlavním zneužitím a znásilněním a jak se bezpečně chovat a nestát se obětí těchto činů. - Upozornit na hranici trestní odpovědnosti 15 let. Program proběhl ve všech třídách od ročníku. Témata byla cílená a přizpůsobená pro konkrétní věkové skupiny. 16

17 Dotace na školní rok 2014/2015 Byly nám přiděleny dotace z rozpočtu hl. m. Prahy pro rok 2014 Zdravé město Praha na základě žádostí o grant podaných metodičkou prevence: 6. ročník ,- Kč 7. ročník ,- Kč 8. ročník ,- Kč Tyto finance budou odčerpány na realizaci programu primární prevence o. s. ELIO. Opět se nám podařilo získat finanční podporu z MČ Praha 9 na realizaci programu primární prevence na naší škole pro školní rok 2014/15, jehož realizátorem bude o. s. Život bez závislostí. Taktéž využijeme nabídku preventivních programů Útvaru sociální prevence Městské policie hl. m. Prahy. ŠMP pracovala a bude pokračovat v preventivní a poradenské činnosti (OSPOD MČ Praha). 17. Poradenské služby školy I. Výchovná poradkyně spolupracuje s metodikem prevence se speciálním pedagogem s vedením školy, s třídními učiteli a s učiteli odborných předmětů s PPP, SPC (Vertikála, Praha 10, Apla Praha 6) se sociálními odbory a s policií ČR s IPS Domažlická, Praha 3 s rodiči se školním psychologem (do prosince 2013) II. Další vzdělávání výchovné poradkyně přednášky v PPP Praha IVýP (individuální výchovný program) První pomoc 17

18 III. Výchovné komise a) Četnosti jednání výchovných komisí (případně konzultací) podle obsahu: Předmět VK Záškoláctví 2 Šikana 3 Kyberšikana 5 Agrese vůči spolužákům 7 Agrese vůči dospělé osobě 3 Vandalismus 4 Krádeže 1 Rasismus, xenofobie 0 Sekty 0 Sex 0 Kouření 0 Alkohol 0 Marihuana 0 Jiné návykové látky 0 Anorexie, bulimie 1 Závislost na počítačích 3 Gemblérství 0 Party 2 Podvody v ŽK aj. 2 Prospěch 10 Pozdní příchody 8 Nerespektování pokynů vyuč. 9 Konzultace o SŠ 31 18

19 b) Počet výchovných komisí (konzultací) Třída Počet žáků Počet žáků Třída 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 0.A 1 VI.A 0.B 1 VI.B I.A VII.A 1 I.B 1 VII.B I.C VIII.A 3 II.A VIII.B 2 II.B IX.A 1 1 II.C IX.B 1 III.A III.B III. C IV.A 1 IV.B V.A V.B Celkem 0 roč. +1. st. 2+2 Celkem 2. st. 9 IV. Ve školním roce 2013/2014 pracovala VK v tomto složení: výchovná poradkyně školy školní metodička prevence příslušná třídní učitelka/učitel 1. nebo 2. st. zástupce pro 1. stupeň zástupkyně ředitelky ZŚ mimořádné události V. Přijímací řízení a) Výsledky přijímacího řízení (počty přijatých žáků): T ř í d a SŠ tale nto vá zko ušk a Gy mn ázi um SŠ s m atu ritn í zko ušk ou OU s vý učn ím liste m Zák lad ní vzd ělá ní uko nče n 9.ro ční k Zák lad y vzd ělá ní 19

20 20 V. A 3 V. B 7 V I I. A V I I. B 2 V I I I. B 1 I X. A I X. B 16 2 c e l k e m

21 b) Žáci pokračující 10. rokem na základní škole: Třída Splněno 9 let povinné školní docházky v nižším ročníku VII.A VII.B VIII.A VIII.B 1 Celkem 1 Zákonný zástupce žáka podal žádost 10. rokem VI. Žáci se SVP a mimořádně nadaní žáci: a) Žáci se SVP: Vyučující jsou seznamováni s aktualizovaným seznamem každé čtvrtletí. TU následně kontrolují seznam a případně nahlásí nejasnosti. Každou zprávu TU předává v kopii výchovné poradkyni. Zdravotní postižení Zdravotní znevýhodnění Sociální znevýhodnění Počet žáků 8 IVP 7 1x matka nespolupracuje se školou Asistent pedagoga 2 b) Péče o nadané žáky: Sportovní soutěže Vědomostní soutěže (např. olympiády, Scio testy, testy ČŠI, M a Př klokan) Hudební soutěže Exkurze, projekty Prezentace prací a pokusů nižším ročníkům. VII. IVP (individ.vzdělávací plán), IVýP (individ.výchovný plán) a) IVP: Zpracovává se na základě: písemného doporučení PPP nebo SPC pro žáky se SVP písemné žádosti zákonného zástupce 21

22 Vypracovává se: nejpozději do 1 měsíce po nástupu žáka do školy nebo po zjištění speciálních vzdělávacích potřeb informovaný souhlas vyhodnocení dvakrát ročně b) IVýP - Individuálně výchovný program: Slouží k řešení rizikového chování žáků v rámci školy: 1. stupeň Pohovor se žákem 2. stupeň Jednání se žákem a zákonným zástupcem 3. stupeň - Individuální výchovný program Ke zpracování není zapotřebí doporučení PPP nebo jiného odborníka. Je to forma spolupráce mezi školou, žákem a zákonným zástupcem. VIII. Spolupráce s PPP Spolupráci hodnotíme jako velmi dobrou. Každý měsíc probíhají pravidelné konzultace psycholožky a výchovné ppradkyně, jsou využívány i ostatními kolegy/kolegyněmi. Provedeny profi testy v 9. ročníku. Provedeny depistážní diktáty ve 2. ročníku, nově i v 1. ročníku (některým žákům, zadány psycholožkou domácí úkoly na prázdniny). IX. Závěr: Pro školní rok 2014/2015 jsou již na první pololetí naplánovány pravidelné konzultační schůzky s psycholožkou. Ve školním roce 2013/2014 byla zavedena internetová žákovská knížka na 2. stupni, rodiče si na tento způsob informování zvykli a u žáků jsme v tomto roce nemuseli řešit podvody v podobě přepisování známek v žákovské knížce. Pouze v některých případech docházelo k nejasnostem ohledně závěrečné známky na vysvědčení. Bylo překvapující až alarmující, že i v nultých třídách se vyskytly vážné kázeňské problémy. Řešili jsme je ve dvou výchovných komisí. V letošním roce při výběru středních škol žáci devátých ročníků velmi často nadhodnotili své možnosti a hlásili se na typy škol, které pro ně nebyly vhodné, což se ukázalo při nepřijetí těchto žáků v prvním kole a museli si přijímací řízení zopakovat v kole druhém nebo i dalších. V příštím roce by bylo vhodné žákům 9. ročníků více zdůraznit využití dnů otevřených dveří na jednotlivých SŠ případně navštívit každoroční Scholu Pragensis. 22

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE. za školní rok 2013/2014. Vyhodnocení MPP

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE. za školní rok 2013/2014. Vyhodnocení MPP ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE za školní rok 2013/2014 Vyhodnocení MPP Cíle stanovené v Minimálním preventivním programu pro šk. r. 2013/14 byly splněny, v některých případech pozměněny, případně

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM QUO VADIS ZÁKLADNÍ ŠKOLA LITVÍNOVSKÁ 500 Školní rok: 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM QUO VADIS ZÁKLADNÍ ŠKOLA LITVÍNOVSKÁ 500 Školní rok: 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM QUO VADIS ZÁKLADNÍ ŠKOLA LITVÍNOVSKÁ 500 Školní rok: 2014/2015 Název a adresa školy, pro Základní škola Litvínovská 500, Litvínovská 500, 190 00

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Základní škola, Praha 10, Veronské náměstí Veronské náměstí 20/391, 109 00 Praha 10 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 podle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. Tato zpráva obsahuje celkem

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22 Zpracovala: Mgr. Libuše Vlková, ředitelka školy a kolektiv spolupracovníků Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014. Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014. Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA - úvodní část 1. správní obvod: Praha 5 2. zřizovatel:

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. školní rok 2013/2014

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. školní rok 2013/2014 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY školní rok 2013/2014 Srpen 2014 Obsah 1 Základní údaje o škole... 3 2 Charakteristika

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2008-09 Pedagogická rada schválila dne 1.9.2009 Školská rada schválila dne 14.10.2009 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole ( název,

Více

Základní školy LIPENEC

Základní školy LIPENEC VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy LIPENEC 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Markéta Loulová, ředitelka školy 1 2 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole Název školy Zřizovatel školy Charakteristika školy

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené za školní rok 2013/2014 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE, ŠKOLSKÉM ZAŘÍZENÍ 1. Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19 IČO: 48133035 REDIZO:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Upravená verze platná pro školní rok 2013/2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Upravená verze platná pro školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Praha 9 Černý Most, Gen. Janouška 1006 Gen. Janouška 1006, Praha 9 Č.Most II, 198 00, Tel.: 281 912 168, 776 355 564, Fax: 281 912 159 info@zsgenjanouska.cz, www.zsgenjanouska.cz ŠKOLNÍ

Více

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání KVĚTNICE Motto: Škola je čas a prostor určený k žití, nikoliv k přežití. Obsah Obsah... 2 1 Identifikační

Více

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání KVĚTNICE Motto: Škola je čas a prostor určený k žití, nikoliv k přežití. Obsah Obsah... 2 1 Identifikační

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola T. G. Masaryka Praha 7 Ortenovo náměstí 34 zpracovala: Ing. Monika Hodaňová zástupkyně ředitele školy Školská rada schválila dne:

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 4, Táborská 45 FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ŠKOLA JE ZAŘAZENA DO SÍTĚ ŠKOL PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ Zřizovatel školy

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 1 Obsah: AB ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA - úvodní část AB 1. Přesný název školy,

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC, TŘ. SPOJENCŮ 8, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Peter B a z g e r, ředitel školy Olomouc, září 2013 Obsah: strana:

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY. za školní rok

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY. za školní rok NÁM. JIŘÍHO BERANA 500, PRAHA 9 ČAKOVICE 196 00 TEL.: 283 932 375, FAX: 283 930 342, MOBIL: +420 603 881 009 E-mail: zscakovice@zscakovice.cz, www.zscakovice.cz IČO: 70918805, Bankovní spojení: 249363309/0800

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Praha 7 Ortenovo nám. 34

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Praha 7 Ortenovo nám. 34 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Praha 7 Ortenovo nám. 34 zpracovala: Ing. Monika Hodaňová zástupkyně ředitele školy Školská rada schválila dne: 9.10.

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. školní rok 2012/2013

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. školní rok 2012/2013 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY školní rok 2012/2013 Srpen 2013 Obsah 1 Základní údaje o škole... 3 2 Charakteristika

Více

1. Základní údaje. e-mail: skola@zszizkov.cz www.zszizkov.cz. Zřizovatel školy: Město Kutná Hora Adresa: Kutná Hora, Havlíčkovo nám.

1. Základní údaje. e-mail: skola@zszizkov.cz www.zszizkov.cz. Zřizovatel školy: Město Kutná Hora Adresa: Kutná Hora, Havlíčkovo nám. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽIŽKOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Obsah str. 1. Základní údaje 3 1.2. Charakteristika školy 3 1.2.1. Úplnost a velikost školy 3 1.3. Priority výchovy a vzdělávání

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr pořádá pořádá Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr Krásný Dvůr 24.08.2013 Zpracovala: Mgr. Ivana Bejčková ředitelka školy 1 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/2014 1 OBSAH strana I. Základní údaje o škole 3 (název,

Více