Obecně závazná vyhláška č. 7/2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obecně závazná vyhláška č. 7/2008"

Transkript

1 Obecně závazná vyhláška č. 7/2008 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Třince Zastupitelstvo města Třinec se na svém zasedání konaném dne usneslo vydat podle 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon") tuto obecně závaznou vyhlášku: Článek 1 Předmět a působnost vyhlášky Vyhláška stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen "systém") vznikajících na území města Třince (dále jen "město"). Článek 2 Základní pojmy Pro účely této obecně závazné vyhlášky se stanoví tyto pojmy: (1) Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. l zákona. (2) Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, a který je uveden jako komunální odpad v prováděcím právním předpisu k zákonu, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání. (3) Nebezpečný odpad je odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů uvedeném v prováděcím právním předpise k zákonu a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 zákona. (4) Objemný odpad je odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nebo hmotnosti nelze odkládat do běžných sběrných nádob společně s ostatním komunálním odpadem. (5) Biologický odpad - odpad vzniklý při údržbě zeleně a jiný odpad rostlinného původu zejména tráva, listí, větve, plevel, zbytky zeleniny,ovoce apod. (6) Elektrozařízení zařízení, jehož funkce závisí na elektrickém proudu nebo na elektromagnetickém poli nebo zařízení k výrobě, přenosu a měření elektrického proudu nebo elektromagnetického pole, které náleží do některé ze skupin uvedených v příloze č. 7 zákona a které je určeno pro použití při napětí nepřesahujícím 1000 V pro střídavý proud a 1500 V pro stejnosměrný proud, s výjimkou zařízení určených výlučně pro účely obrany státu. (7) Nakládáním s odpady se rozumí jejich shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava, skladování, úprava, využívání a odstraňování. (8) Skladováním odpadů se rozumí přechodné umístění odpadů, které byly soustředěny (shromážděny, sesbírány, vykoupeny) do zařízení k tomu určeného. (9) Výkupem odpadů se rozumí sběr odpadů v případě, kdy odpady jsou právnickou nebo Strana 1 (celkem 7)

2 fyzickou osobou oprávněnou k podnikání kupovány za sjednanou cenu. (10) Využívání odpadů jsou činnosti uvedené v příloze č. 3 zákona. (11) Odstraňování odpadů jsou činnosti uvedené v příloze č. 4 zákona. (12) Pro komunální odpady vznikající na území města, které mají původ v činnosti fyzických osob (občanů), na něž se nevztahují povinnosti původce, se za původce odpadu považuje město. Město se stává původcem komunálních odpadů v okamžiku, kdy fyzická osoba (občan) odpad odloží na místě k tomu určeném; město se současně stane vlastníkem těchto odpadů. (13) Oprávněnou osobou je každá právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která je oprávněna k nakládání s odpady dle zákona nebo dle zvláštních právních předpisů. 2) (14) Svozová společnost je oprávněná osoba, která na základě smlouvy s městem zajišťuje a provozuje pro město systém. Článek 3 Nakládání se směsným komunálním odpadem (1) Směsný komunální odpad je komunální odpad po vytřídění využitelných, objemných a nebezpečných složek komunálního odpadu. (2) K ukládání směsného komunálního odpadu jsou dispozici: a) sběrné nádoby o objemu 110 l, 120 l, 1100 l, 3000 l (podzemní nádoby ), b) odpadkové koše k odkládání drobného komunálního odpadu, c) černé pytle s logem svozové společnosti pro občany a pro vlastníky objektů sloužících nebo určených k individuální rekreaci. (3) Do nádob a plastových pytlů na směsný komunální odpad není dovoleno ukládat: a) využitelné a nebezpečné složky komunálního odpadu, b) objemný odpad, c) žhavý popel či škváru, d) látky tekuté, těkavé, zápalné a výbušné, e) uhynulá zvířata, f) přilnavé látky (dehet, asfalt, zbytky barev apod.), g) stavební odpad, zeminu a kamení, h) odpad, který nelze přesypat, nebo který by svým složením mohl ohrozit bezpečnost a zdraví zaměstnanců svozové společnosti či jiných osob, nebo poškodit technické zařízení sběrového vozu. Není dovoleno: a) zapalovat odpad ve sběrových nádobách, b) odložený odpad vysypávat z nádob, c) odhazovat odpad na veřejném prostranství, d) spalovat komunální odpad, e) odkládat odpad mimo nádoby a tím vytvářet nepovolené skládky odpadů, f) odkládat elektrozařízení mimo místa k tomu určená (viz článek 8). (4) Sběrné nádoby připravené ke svozu je občan povinen přemístit ze stálého stanoviště na předem stanovené místo svozu, a to v den svozu na 6. hodinu ráno nebo večer předcházejícího dne. V případě, že jsou nádoby vystaveny na místních komunikacích, zajistí občan po jejich svozu přemístění zpět na stálé stanoviště. (5) Odvoz odpadu je prováděn svozovou společností v pravidelných intervalech dle harmonogramu svozu. Interval svozu nesmí být delší než 2 týdny, přičemž doporučené Strana 2 (celkem 7)

3 kapacity sběrných nádob jsou uvedeny v příloze č. 2 této vyhlášky. Článek 4 Systém třídění komunálního odpadu Komunální odpad se na území města třídí na tyto složky: papír, lepenka, nápojový karton, plasty, sklo barevné, sklo čiré, objemný odpad, nebezpečné složky komunálního odpadu, bioodpad, ostatní využitelné složky komunálního odpadu (textil, dřevo, kovy), elektrozařízení (např. pračky, myčky, el. sporáky, ledničky, vysavače, mikrovlné trouby, el. nářadí, el. sekačky, zářivky atd). Článek 5 Povinnosti občanů (1) Občané jsou povinni ode dne účinnosti této vyhlášky komunální odpad odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití a odstraňování dle systému uvedeného v této vyhlášce. (2) Občané jsou povinni udržovat pořádek a čistotu na stanovišti sběrných nádob. Článek 6 Nakládání s využitelnými složkami komunálního odpadu (1) Využitelné složky komunálního odpadu jsou občané povinni odkládat do a) nádob barvy: modré - papír, nápojové kartony žluté - plast zelené směsné sklo bílé čiré sklo hnědé - bioodpad b) pytlů barvy: modré - papír, nápojové kartony žluté plast čiré - bioodpad (2) Využitelné složky komunálního odpadu lze rovněž odevzdat na sběrném dvoře nebo v místních sběrnách, pokud je zde zajištěn sběr této komodity. Článek 7 Nakládání s nebezpečnými složkami komunálního odpadu (1) Na určených stanovištích ve městě je svozovou společností v předem stanovených termínech přistavena mobilní sběrna, do které zaškolený zaměstnanec odděleně uloží občany odevzdané nebezpečné složky komunálního odpadu. Seznam míst, na kterých se provádí sběr Strana 3 (celkem 7)

4 nebezpečných složek komunálního odpadu, je zveřejněn způsobem ve městě obvyklým (internetové stránky města, místní tisk). (2) Nebezpečný odpad lze celoročně odevzdat na sběrném dvoře. Článek 8 Nakládání s objemným odpadem (1) Objemný odpad se odkládá do mobilních velkoobjemových kontejnerů přistavených v předem stanovených termínech. Seznam míst, na kterých se provádí sběr objemného odpadu, je zveřejněn způsobem ve městě obvyklým (internetové stránky města, místní tisk). (2) Objemný odpad lze celoročně odevzdat na sběrném dvoře. Článek 9 Nakládání s elektrozařízením Elektrozařízení jsou občané povinni odkládat: na sběrném dvoře (veřejné místo zpětného odběru), do mobilní sběrny nebezpečných odpadů a mobilních velkoobjemových kontejnerů, přímo v prodejnách (kus za kus v případě nákupu nového spotřebiče). Článek 10 Nakládání s biologickým odpadem Bioodpad jsou občané povinni odkládat: do vlastního kompostu, do nádob/pytlů k tomu určených, na kompostárně umístěné v areálu sběrného dvora. Článek 11 Sběrný dvůr Sběrný dvůr je zařízení, kam lze odevzdat komunální odpad včetně odděleně sbíraných využitelných a nebezpečných složek. Sběrný dvůr se nachází v Oldřichovicích na Tyrské. Článek 12 Úhrada za nakládání s komunálním odpadem Místní poplatek za provoz systému platí občané městu, které zavede místní poplatek a určí výši tohoto poplatku v souladu s příslušnými ustanoveními zákona, ve znění pozdějších předpisů 1), obecně závaznou vyhláškou. Článek 13 Kontrola a sankce (1) Kontrolu dodržování této obecně závazné vyhlášky vykonávají pověření zaměstnanci města zařazení do Městského úřadu Třinec, odboru životního prostředí a zemědělství a strážníci Městské policie Třinec. (2) Za neplnění povinnosti vyplývajících z této obecně závazné vyhlášky ukládá Městský úřad Třinec pokuty dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Strana 4 (celkem 7)

5 (3) Informace o možnostech zneškodňování jednotlivých druhů odpadů je možno získat na odboru ŽPaZ MěÚ Třinec. Nedostatky ve svozu odpadů řeší dispečink svozové společnosti, příp. odbor ŽPaZ MěÚ Třinec. Článek 14 Závěrečná ustanovení (1) Právní vztahy vzniklé přede dnem účinnosti této obecně závazné vyhlášky a práva z nich vzniklá, jakož i práva z odpovědnosti za porušení povinností vyplývajících z obecně závazných vyhlášek platných přede dnem účinnosti této obecně závazné vyhlášky, se řídí dosavadními právními předpisy. (2) Touto vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška číslo 21/2004 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území Města Třince ze dne (3) Nedílnou součástí této vyhlášky je: a) příloha č. l, která stanovuje způsob nakládání s komunálními odpady a vybranými výrobky, b) příloha č. 2, která stanovuje doporučené kapacity sběrných nádob. Tato vyhláška nabývá účinnosti dne Článek 15 Účinnost RNDr. Věra Palkovská starostka Ing. Ivo Kantor místostarosta Poznámky: 1) zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů Strana 5 (celkem 7)

6 Příloha č. 1 Způsob nakládání s komunálními odpady a vybranými výrobky Název Papír, lepenka, nápojové kartony Sklo směsné Sklo čiré Plasty Kovy Dřevo Oleje a tuky Oděvy, textilní materiály Barvy, lepidla, pryskyřice, rozpouštědla, kyseliny, hydroxidy, detergenty, odmašťovací přípravky, fotochemikálie, pesticidy Léky Baterie a akumulátory Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť Elektrozařízení Biologicky rozložitelný odpad Zemina a kameny Směsný komunální odpad Objemný odpad Autovraky Pneumatiky Místo odložení modré nádoby, modré pytle, sběrný dvůr, místní sběrny zelené nádoby, sběrný dvůr bílé nádoby, sběrný dvůr žluté nádoby, žluté pytle, sběrný dvůr sběrný dvůr, místní sběrny sběrný dvůr sběrný dvůr, mobilní sběrna nebezpečných odpadů sběrný dvůr, charita sběrný dvůr, mobilní sběrna nebezpečných odpadů lékárny, sběrný dvůr, mobilní sběrna nebezpečných odpadů sběrný dvůr, mobilní sběrna nebezpečných odpadů, zpětný odběr-prodejny sběrný dvůr, mobilní sběrna nebezpečných odpadů, zpětný odběr-prodejny sběrný dvůr, mobilní sběrna nebezpečných odpadů, zpětný odběr-prodejny vlastní kompost, kompostárna, nádoby a pytle na bioodpad sběrný dvůr nádoby a pytle na komunální odpad sběrný dvůr, mobilní sběrna objemného odpadu zařízení ke sběru a výkupu autovraků sběrný dvůr, zpětný odběr-prodejny Strana 6 (celkem 7)

7 Příloha č. 2 Doporučené kapacity sběrných nádob A) 110 l nádoby na směsný komunální odpad Ekologické topení (plyn, el. vytápění, dřevo, dálkové vytápění a jiné alternativní zdroje) do 3 osob na 1 sběrnou nádobu svoz 1 x 14 dnů 4 6 osob na 1 sběrnou nádobu. svoz 1 x týdně Neekologické topení (uhlí, koks) zimní období ( ) do 6 osob na 1 sběrnou nádobu..svoz 1 x týdně letní období ( ) do 3 osob na 1 sběrnou nádobu svoz 1 x 14 dnů 4 6 osob na 1 sběrnou nádobu. svoz 1 x týdně B) plastové pytle - pytlový sběr směsného komunálního odpadu Doporučený počet černých pytlů na 1 objekt sloužící k individuální rekreaci 12 ks/na rok Strana 7 (celkem 7)

Čl. II Základní pojmy definované pro účely OZV

Čl. II Základní pojmy definované pro účely OZV MĚSTO VIMPERK Obecně závazná vyhláška města Vimperk č. 2/2015 o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Zastupitelstvo města Vimperk se usneslo podle 84, odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 4 / 2OO4

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 4 / 2OO4 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 4 / 2OO4 O nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem Zastupitelstvo obce Újezdec se na svém zasedání dne 30.1.2004 usneslo vydat na základě l7, odst. 2

Více

Statutární město Ústí nad Labem

Statutární město Ústí nad Labem Statutární město Ústí nad Labem Obecně závazná vyhláška č. 4 /2011, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání

Více

Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007

Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007 Stránka č. 1 z 10 Zavřít Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007 Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví systénm shromažďování, sběru, přepravy, třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících

Více

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A O B E C N O V O S E D L Y O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č. 1/2003 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, včetně systému nakládání se

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pičín

Více

MĚSTO KOUŘIM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. č. 1/2014

MĚSTO KOUŘIM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. č. 1/2014 MĚSTO KOUŘIM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2014 o stanovení systému, shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013, PRÁVNÍ PŘEDPISY 2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu datum nabytí účinnosti: 1. 2. 2013 Magistrát města Brna,

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz, e-mail:urad@chotusice.cz ID: smmaqfz Obecně závazná vyhláška Obce Chotusice

Více

Čl. 1 Závaznost vyhlášky

Čl. 1 Závaznost vyhlášky Příloha č. 1 Obecně závazná vyhláška města Hlinska č. 1/2007 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na katastrálním území

Více

OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz

OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz OBEC Lenora Obecně závazná vyhláška obce Lenora č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015,

OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015, OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

J Í L O V É. Článek 1 Základní pojmy

J Í L O V É. Článek 1 Základní pojmy M Ě S T O J Í L O V É Obecně závazná vyhláška č. 8/2011, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015 Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se

Více

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ MĚSTO ČESKÝ TĚŠÍN Verze se zapracovanými připomínkami vznesenými krajským úřadem Moravskoslezského kraje Červenec 2005 Zpracovatel:.A.S.A., spol. s r. o. Ing. Pavla Pajtlová

Více

nebezpečné složky komunálního odpadu sběrné dvory

nebezpečné složky komunálního odpadu sběrné dvory hk_13_8 26.8.2008 15:41 Stránka 1 sběrné dvory mobilní svoz nebezpečných složek nebezpečné složky odpadu Odpad vykazující jednu a nebo více nebezpečných vlastností dle zákona o odpadech (např. nepotřebné

Více

OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015,

OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015, OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

1. Sběrný dvůr Technický areál obce Tlumačov, ul. U Cementárny

1. Sběrný dvůr Technický areál obce Tlumačov, ul. U Cementárny Nakládání s komunálním odpadem řeší v Tlumačově obecně závazná vyhláška číslo 2/2007, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, včetně systému nakládání

Více

Právní rozbor obecně závazné vyhlášky

Právní rozbor obecně závazné vyhlášky Odbor dozoru a kontroly veřejné správy Oddělení dozoru Praha Právní rozbor obecně závazné vyhlášky Obec: Senohraby Obecně závazná vyhláška č. 11/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

Plán odpadového hospodářství Týnec nad Sázavou

Plán odpadového hospodářství Týnec nad Sázavou Týnec nad Sázavou dle zák. 185/2001, 44, v platném znění Příslušný kraj: Středočeský květen 2012 Vypracoval: ing.pavel.novak@seznam.cz; tel. 603 161 021 Obsah A. ÚČEL PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ OBCE

Více

Město Nový Jičín IČ 00298212

Město Nový Jičín IČ 00298212 PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ dle 44 zákona č. 185/21 Sb., vplatném znění na období 211 216 Město Nový Jičín IČ 298212 se sídlem: Masarykovo Nám. 1, 741 11 Nový Jičín Příslušný kraj: Moravskoslezský kraj

Více

NÁVRH ROZVOJE SYSTÉMU HOSPODAŘENÍ S KOMUNÁLNÍMI A OSTATNÍMI ODPADY VČETNĚ OBALOVÉ SLOŽKY V ÚSTÍ NAD LABEM

NÁVRH ROZVOJE SYSTÉMU HOSPODAŘENÍ S KOMUNÁLNÍMI A OSTATNÍMI ODPADY VČETNĚ OBALOVÉ SLOŽKY V ÚSTÍ NAD LABEM NÁVRH ROZVOJE SYSTÉMU HOSPODAŘENÍ S KOMUNÁLNÍMI A OSTATNÍMI ODPADY VČETNĚ OBALOVÉ SLOŽKY V ÚSTÍ NAD LABEM Praha březen 2015 Název díla: Studie Návrh rozvoje systému hospodaření s komunálními a ostatními

Více

Plán odpadového hospodářství města Náchoda

Plán odpadového hospodářství města Náchoda Plán odpadového hospodářství města Náchoda 06/2010 Obsah: 1. Účel a důvod zpracování POH 3 2. Působnost a doba platnosti POH 3 3. Identifikační údaje 3 4. Zpracovatel POH 3 5. Analýza stávajícího stavu

Více

B4 ODPADY B4.1 EVIDENCE ODPADŮ. 154 PRAHA Životní prostředí 2009

B4 ODPADY B4.1 EVIDENCE ODPADŮ. 154 PRAHA Životní prostředí 2009 B4 ODPADY B4 ODPADY B4.1 EVIDENCE ODPADŮ Uvedené údaje o produkci a nakládání s odpady jsou výstupem z Informačního systému o odpadech (ISOH), který od roku 27 pro MŽP provozuje CENIA, česká informační

Více

Systém nakládání s odpady v samostatné působnosti obce. Právnická fakulta Masarykovy univerzity. Bakalářská práce

Systém nakládání s odpady v samostatné působnosti obce. Právnická fakulta Masarykovy univerzity. Bakalářská práce Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor Veřejná správa Katedra práva ţivotního prostředí a pozemkového práva Bakalářská práce Systém nakládání s odpady v samostatné působnosti obce Mgr. Ondřej Kocián

Více

S ODPADEM V BRNĚ 2011 RÁDCE PRO OBČANY A PODNIKATELE TŘINÁCTÉ VYDÁNÍ

S ODPADEM V BRNĚ 2011 RÁDCE PRO OBČANY A PODNIKATELE TŘINÁCTÉ VYDÁNÍ ČISTÉ MĚSTO aneb KAM S ODPADEM V BRNĚ 2011 RÁDCE PRO OBČANY A PODNIKATELE TŘINÁCTÉ VYDÁNÍ www.soliton.cz RNDr. Miroslav Sedláček Čisté město aneb Kam s odpadem v Brně 2011 Třinácté aktualizované a doplněné

Více

Tento zákon stanoví v souladu s právem Evropských společenství 1)

Tento zákon stanoví v souladu s právem Evropských společenství 1) Předpis č. 106/2005 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2005, částka 33, ze dne 08.03.2005 Stručnou charakteristiku změn najdete v redakční anotaci předpisu 106 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona

Více

ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení. Předmět úpravy. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení. Předmět úpravy. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění zákonů č. 477/2001 Sb., č. 76/2002 Sb., č. 275/2002 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 356/2003 Sb., č. 167/2004 Sb.,

Více

ZÁKON. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Změna: 9/2009 Sb. Změna: 157/2009 Sb. Změna: 297/2009 Sb. Změna: 291/2009 Sb.

ZÁKON. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Změna: 9/2009 Sb. Změna: 157/2009 Sb. Změna: 297/2009 Sb. Změna: 291/2009 Sb. ZÁKON č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů Změna: 9/2009 Sb. Změna: 157/2009 Sb. Změna: 297/2009 Sb. Změna: 291/2009 Sb. Změna: 326/2009 Sb. Změna: 223/2009 Sb. Změna: 227/2009

Více

185/2001 Sb. ZÁKON. Strana 1 / 146. ze dne 15. května 2001. o odpadech a o změně některých dalších zákonů

185/2001 Sb. ZÁKON. Strana 1 / 146. ze dne 15. května 2001. o odpadech a o změně některých dalších zákonů 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů Změna: 477/2001 Sb. Změna: 76/2002 Sb., 275/2002 Sb., 320/2002 Sb. Změna: 188/2004 Sb. Změna: 356/2003 Sb., 167/2004

Více