Čl.1 Předmět a působnost vyhlášky. Čl.2 Základní pojmy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Čl.1 Předmět a působnost vyhlášky. Čl.2 Základní pojmy"

Transkript

1 Vyhláška Č. 1 /2001 Obce Lhotka O systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a využívání komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem na území obce Lhotka Zastupitelstvo obce Lhotka se na svém zasedání konaném dne usneslo vydat podle 10 písm. a) a v souladu s 84 odst.2 písm. i) a 87 zákona č.128/2000 Sb. o obcích ( obecní zřízení ) a 17 odst.2 zák. č.185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů ( dále jen zákon o odpadech ) o obecně závaznou vyhlášku. Čl.1 Předmět a působnost vyhlášky 1. Vyhláška stanoví: - systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů ( dále jen systém nakládání s komunálním odpadem ) vznikajících na území obce Lhotka - systém nakládání se stavebním a demoličním odpadem na území obce Lhotka 2. Vyhláška se vztahuje: a) na fyzické osoby, které mají v obci Lhotka trvalý pobyt a na ostatní fyzické osoby, které produkují komunální odpad na území obce b) na fyzické osoby, které mají na území obce Lhotka ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci1), ve které není k trvalému pobytu hlášena žádná fyzická osoby c) na právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání ( dále jen původci odpadů ), při jejichž činnosti na území obce Lhotka vznikají odpady zařazené podle Katalogu odpadů jako odpad podobný komunálnímu a kteří na základě písemné smlouvy s obcí využívají systému stanoveného obcí Lhotka Čl.2 Základní pojmy 1. Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č.1 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech. 2. Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání. 3. Nakládání s odpady je jejich shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava, skladování, úprava, využívání a odstraňování. 4. Původcem odpadu je právnická osoba, při jejíž činnosti vznikají odpady, nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti vznikají odpady. Pro komunální odpady vznikající na území obce, které mají původ v činnosti fyzických osob, na něž se nevztahují povinnosti původce, se za původce odpadů považuje obec. Obec se stává původcem komunálního odpadu v okamžiku, kdy fyzická osoba odpad odloží na místě k tomu určeném, obec se současně stane vlastníkem těchto odpadů. 5. Složka komunálního odpadu určená k třídění je odpad získaný odděleným sběrem, který lze využít jako druhotnou surovinu ( zejména sběrové sklo, papír, plasty ).

2 6. Nebezpečná složka komunálního odpadu je ten odpad, který má jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č.2 zák.č. 185/2001 Sb., o odpadech ( např. mazací a motorové oleje, zbytky barev, ředidel, televizory,počítače,vyřazené léky,použité obaly od postřiků,zářivky,výbojky,lednice aj.). 7. Objemná složka komunálního odpadu je odpad, který by mohl narušit váhou nebo objemem obvyklou míru naplnění sběrných nádob ( např.vyřazený nábytek, koberce). 8. Zbytkový ( netříděný ) komunální odpad je odpad, ze kterého jsou odděleny složky určené k třídění, nebezpečné a objemné složky komunálního odpadu. 9. Stavební a demoliční odpad je odpad vznikající při výstavbě a demolicích staveb. Jedná se o všechny druhy stavebního a demoličního odpadů podle Katalogu odpadů vznikající při stavební činnosti. 10. Oprávněnou osobou je každá osoba, která je oprávněná k nakládání s odpady podle zákona o odpadech nebo podle zvláštních předpisů3). 11. Pověřená organizace je organizace-oprávněná osoba, která na základě smlouvy s obcí zajišťuje systém nakládání s komunálním odpadem na území obce. 12. Sběrná nádoba je typizována nádoba určená k odkládání komunálního odpadu. 13. Dostatečný objem sběrné nádoby na zbytkový komunální odpad je takový vnitřní objem sběrné nádoby nebo součet vnitřních objemů sběrných nádob, který při dané frekvenci svozu odpadu a při daném počtu osob využívajících objekt umožňuje uložit veškerý zbytkový komunální odpad, vznikající při provozu domácnosti v objektu do sběrné nádoby. Čl. 3 Místa určená pro odkládání komunálního odpadu Místa určená pro odkládání komunálního odpadu jsou místa ( stanoviště ), kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem shromažďování komunálního odpadu. Čl. 4 Sběrné nádoby 1. Pro nakládání s komunálním odpadem ( tj.jeho shromažďování a třídění ) mohou občané využívat tyto sběrné nádoby: a) -popelnice - slouží k ukládání zbytkového odpadu po vytřídění, tj. smetí, popel, saze,nevratné obaly z domácností, kuchyňské odpady - kontejner /u hřibitova/ - pouze pro odpad z místního hřibitova b) kontejnery, nádoby na tříděný odpad barevně rozlišené: - zelená - sklo - žlutá - plasty 2. Svoz popelnic je prováděn pověřenou organizací v pravidelných intervalech dle harmonogramu svozu. Čl.5 Stanoviště sběrných zásob Stanoviště kontejnerů určuje obec a místo oznamuje občanům. Majitelé rodinných domků a chat, kteří neleží v blízkosti cest sjízdných sběrným vozem, si zajistí přemístění popelnic do místa sjízdného sběrným vozem /po dohodě s obcí /. Čl. 6 Tříděný sběr využitelných složek komunálního odpadu ( separace )

3 1. Tříděný sběr využitelných složek komunálního odpadu je oddělený sběr složek, které jsou po dotřídění na dotřiďovací lince předány k dalšímu využití. 2. Využitelné složky komunálního odpadu se ukládají do speciálních označených nádob na tříděný sběr, které jsou rozmístěny na určených stanovištích v obci Lhotka. 3. Obsluhu a svoz těchto nádob provádí pověřená organizace. Obsluhou se rozumí jejich vyprazdňování, případně údržba, svozem pak odvoz obsahu nádob ve stanovených a pravidelných časových intervalech tak, aby nedocházelo k přeplňování nádob. Čl.7 Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu Nebezpečný odpad se uskladňuje doma až do doby mobilní sběru, který zajišťuje obec prostřednictvím oprávněné osoby. Čl.8 Kovový odpad a staré železo Kovový odpad a staré železo se uskladňuje doma až do doby hromadného odvozu z obce / min. 1x ročně /. Čl.9 Sběr objemných složek komunálního odpadu Objemný komunální odpad se uskladňuje doma až do doby mobilního sběru, který obec prostřednictvím oprávněné osoby. Čl.10 Poplatek za provoz systému shromažďování,přepravy, třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů Fyzické osoby, které mají v obci trvalý pobyt a fyzické osoby podle čl.1 odst.2 písm. B) jsou povinny platit obci poplatek za provoz systému shromažďování,sběru, přepravy,třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ( dále jen poplatek ), který je stanoven v obecně závazné vyhlášce obce o místním poplatku4). Čl.11 Povinnosti fyzických osob a původců odpadu 1. Fyzické osoby a původci odpadu podle čl.1 odst. 2 této vyhlášky povinni: a) předcházet vzniku odpadu, odpad přednostně využívat, omezovat jeho množství a nebezpečné vlastnosti b) jednotlivé složky komunálního odpadu odděleně shromažďovat,třídit, předávat k využití a odstranění pověřené organizaci c) shromažďovat odpady pouze v prostorech, objektech, zařízeních a místech k tomu určených d) udržovat pořádek a čistotu na stanovišti sběrných nádob 2 Zakazuje se: odkládat komunální odpad nebo jeho složky mimo sběrné nádoby nebo jinak než jak je uvedeno v této vyhlášce b) zakládat nepovolené skládky c) do nádob a kontejnerů na zbytkový odpad ukládat:

4 - nebezpečné složky komunálního odpadu, složky odpadu určené k třídění - žhavý popel či škváru - látky tekuté, těkavé, zápalné, výbušné - zdravotně závadný odpad, uhynulá zvířata - přilnavé látky ( dehet,asfalt,zbytky barev atd.) - inertní materiál ( tj.odpad získaný z demolic a staveb, popř.zeminu,kameny apod.) - takový odpad, který nelze přesypat, nebo který by svým složením mohl ohrozit bezpečnost a zdraví pracovníků pověřené organizace či jiných osob, anebo poškodit technické zařízení sběrového vozu. d) využívat sběrných nádob k jiným účelům a k ukládání jiných odpadů než které jsou určeny e) zapalovat odpad ve sběrných nádobách,sběrné nádoby ničit nebo poškozovat Čl. 12 Nakládání se stavebním a demoličním odpadem 1.Fyzické osoby,právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání při jejichž činnosti vzniká stavební a demoliční odpad (dále jen,,stavební odpad )si zajistí jeho využití nebo odstranění prostřednictvím oprávněné osoby3). 2.Stavební odpad musí být ukládán do rozměrově vhodných kontejnerů oprávněné osoby, případně subjektu provádějící stavební činnost, pokud není tento odpad přímo nakládán a vyvážen z místa vzniku k využití či odstranění v souladu se zákonem o odpadech a jinými právními předpisy. 3.Vyvážení naplněných kontejnerů je nutno realizovat bezodkladně tak, aby nedocházelo k nepříznivému estetickému ani hygienickému dopadu na prostředí v obci Lhotka. 2 Termíny odvozu stavebního odpadu, způsob jejich využití či odstranění si zajistí a cenu za tuto službu si hradí producenti tohoto odpadu individuálně. 2 Pokud dojde v průběhu přepravy k úniku stavebního odpadu, je přepravce povinen neprodleně znečištění odstranit. 6. Fyzická nebo právnická osoba, která provádí stavbu, rekonstrukci stavebního objektu nebo podobnou činnost dle stavebního zákona musí při kolaudaci stavby prokázat orgánu stavebního dohledu v rámci tohoto řízení zabezpečení odvozu, využití nebo likvidace stavebních odpadů a výkopové zeminy v souladu s platnými právními předpisy.u staveb podléhajících pouze ohlášení je orgán stavebního dohledu oprávněn vyžadovat toto prokázání i v průběhu provádění těchto prací. Čl.13 Kontrola dodržování vyhlášky a sankce za porušení vyhlášky 1. Kontrolu nad plněním povinností vyplývajících z této obecně závazné vyhlášky a plněním povinností fyzickými osobami a původci odpadu provádí osoby pověřené Obecním úřadem ve Lhotce 5). 2. Porušení povinností při nakládání s komunálním, stavebním a demoličním odpadem bude postihováno podle obecně závazných právních předpisů 6). Čl.14 Účinnost 1.Touto vyhláškou se ruší vyhláška č.1/1998 o nakládání s komunálním odpadem, odpadem stavebním, demoličním a odpadem ze septiků, žump a hnojišť 2. Tato vyhláška nabývá účinnosti dne

5 1) 3 písm.d)vyhlášky č.137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu 2) 3 zák.č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 3) zák.č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 4) vyhláška obce Lhotka č. 1/98 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 5) 46 zák.č.200/1990 Sb., o přestupcích, zák.č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů 6) zák.č.200/1990 Sb., o přestupcích, zák.č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, zák.č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) Vyvěšeno: Sejmuto: Růžena Kopčáková Starostka Aleš Stonavský zást. starosty Vyhláška č.2 /2001 Obce Lhotka o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Lhotka se na svém zasedání konaném dne usneslo vydat podle ustanovení 15 zákona č.565/1999 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením 10 písm. A) a 84 odst. 2 písm. I) zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ), tuto obecně závaznou vyhlášku: Čl 1. Předmět a působnost vyhlášky Vyhláška stanoví poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ( dále jen poplatek ) a způsob jeho výběru na území obce Lhotka. Poplatek platí Čl. 2 Poplatník a) fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt, za domácnost může být poplatek odváděn společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem, tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvádějí b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba; má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu Čl. 3 Správce poplatku

6 Správu poplatku vykonává obecní úřad ve Lhotce ( dále jen správce poplatku ) a v řízení ve věcech poplatku se postupuje podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, pokud zákon č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak. Čl. 4 Ohlašovací povinnost Poplatník podle Čl. 2 písm. B ) této vyhlášky je povinen správci poplatku ohlásit vznik a zánik jeho poplatkové povinnosti v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené nebo sloužící individuální rekreaci, a to nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy tato změna nastala. Čl. 5 Sazba poplatku 1 ) a) Sazba poplatku pro fyzickou osobu podle Čl.2 písm. A ) této vyhlášky činí 260,-Kč. 2 Sazba poplatku pro fyzickou osobu podle Čl.2 písm. B ) této vyhlášky činí 360,-Kč. 2 ) V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určena nebo slouží k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce. Čl. 6 Splatnost poplatku Poplatník nebo společný plátce uhradí poplatek jednou ročně v termínu do příslušného kalendářního roku. Čl. 8 Ostatní ustanovení 1. Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacené ( neodvedené ) poplatky až o 50 %. 2. Správce poplatku může na základě žádosti poplatníka v jednotlivých případech poplatek snížit nebo prominou, a to z důvodu zmírnění nebo odstranění tvrdosti. Čl.9 Osvobození Od poplatku jsou osvobozeni vojáci základní služby. Vznik nároku na osvobození je poplatník povinen správci poplatku písemně nebo ústně do protokolu ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost zakládající nárok na osvobození. Ve stejné lhůtě a stejným způsobem je poplatník povinen správci poplatku oznámit zánik nároku na osvobození. Čl.10

7 Přechodná ustanovení Právní vztahy vzniklé přede dnem účinnosti této obecně závazné vyhlášky a práva z nich vzniklá, jakož i práva z odpovědnosti za porušení závazků vyplývajících z právních předpisů a obecně závazných vyhlášek platných přede dnem účinnosti této obecně závazné vyhlášky se řídí dosavadními předpisy. Čl. 11 Účinnost 1. Touto vyhláškou se ruší vyhláška č.1/1998 o nakládání s komunálním odpadem, odpadem stavebním, demoličním a odpadem ze septiků, žump a hnojišť 2. Tato vyhláška nabývá účinnosti dne Vyvěšeno: Sejmuto: Růžena Kopčáková Starostka Aleš Stonavský zást. starosty

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 4 / 2OO4

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 4 / 2OO4 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 4 / 2OO4 O nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem Zastupitelstvo obce Újezdec se na svém zasedání dne 30.1.2004 usneslo vydat na základě l7, odst. 2

Více

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A O B E C N O V O S E D L Y O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č. 1/2003 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, včetně systému nakládání se

Více

Obecně závazná vyhláška obce Číhaň č. 1/2012,

Obecně závazná vyhláška obce Číhaň č. 1/2012, Obecně závazná vyhláška obce Číhaň č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Číhaň se na svém

Více

(2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad. 1. Čl. 2 Poplatník

(2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad. 1. Čl. 2 Poplatník OBEC Vyškovec Obecně závazná vyhláška č. 3/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Vyškovec se

Více

Statutární město Ústí nad Labem

Statutární město Ústí nad Labem Statutární město Ústí nad Labem Obecně závazná vyhláška č. 4 /2011, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání

Více

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 4/2012. č. 4/2012

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 4/2012. č. 4/2012 č. 4/2012 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města

Více

Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007

Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007 Stránka č. 1 z 10 Zavřít Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007 Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví systénm shromažďování, sběru, přepravy, třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících

Více

Čl. 1 Závaznost vyhlášky

Čl. 1 Závaznost vyhlášky Příloha č. 1 Obecně závazná vyhláška města Hlinska č. 1/2007 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na katastrálním území

Více

Čl. II Základní pojmy definované pro účely OZV

Čl. II Základní pojmy definované pro účely OZV MĚSTO VIMPERK Obecně závazná vyhláška města Vimperk č. 2/2015 o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Zastupitelstvo města Vimperk se usneslo podle 84, odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,

Více

OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015,

OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015, OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pičín

Více

MĚSTO KOUŘIM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. č. 1/2014

MĚSTO KOUŘIM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. č. 1/2014 MĚSTO KOUŘIM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2014 o stanovení systému, shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014,

MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Tišnova se

Více

ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení. Předmět úpravy. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení. Předmět úpravy. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění zákonů č. 477/2001 Sb., č. 76/2002 Sb., č. 275/2002 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 356/2003 Sb., č. 167/2004 Sb.,

Více

Tento zákon stanoví v souladu s právem Evropských společenství 1)

Tento zákon stanoví v souladu s právem Evropských společenství 1) Předpis č. 106/2005 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2005, částka 33, ze dne 08.03.2005 Stručnou charakteristiku změn najdete v redakční anotaci předpisu 106 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona

Více

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění zákonů č. 477/2001 Sb., č. 76/2002 Sb., č. 275/2002 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 356/2003 Sb., č. 167/2004 Sb.,

Více

Právní rozbor obecně závazné vyhlášky

Právní rozbor obecně závazné vyhlášky odbor veřejné správy, dozoru a kontroly oddělení dozoru Zlín Obec: Podkopná Lhota Právní rozbor obecně závazné vyhlášky Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,

Více

ZÁKON. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Změna: 9/2009 Sb. Změna: 157/2009 Sb. Změna: 297/2009 Sb. Změna: 291/2009 Sb.

ZÁKON. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Změna: 9/2009 Sb. Změna: 157/2009 Sb. Změna: 297/2009 Sb. Změna: 291/2009 Sb. ZÁKON č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů Změna: 9/2009 Sb. Změna: 157/2009 Sb. Změna: 297/2009 Sb. Změna: 291/2009 Sb. Změna: 326/2009 Sb. Změna: 223/2009 Sb. Změna: 227/2009

Více

M e t o d i c k ý materiál

M e t o d i c k ý materiál M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra (připraveno ve spolupráci s Ministerstvem financí) K obecně závazné vyhlášce o místním poplatku za provoz systému

Více

185/2001 Sb. ZÁKON. Strana 1 / 146. ze dne 15. května 2001. o odpadech a o změně některých dalších zákonů

185/2001 Sb. ZÁKON. Strana 1 / 146. ze dne 15. května 2001. o odpadech a o změně některých dalších zákonů 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů Změna: 477/2001 Sb. Změna: 76/2002 Sb., 275/2002 Sb., 320/2002 Sb. Změna: 188/2004 Sb. Změna: 356/2003 Sb., 167/2004

Více

OBEC KOZLOV. Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místním poplatku ze psů

OBEC KOZLOV. Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místním poplatku ze psů OBEC KOZLOV Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místním poplatku ze psů Zastupitelstvo obce Kozlov se na svém zasedání dne 16.12.2011 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních

Více

S ODPADEM V BRNĚ 2011 RÁDCE PRO OBČANY A PODNIKATELE TŘINÁCTÉ VYDÁNÍ

S ODPADEM V BRNĚ 2011 RÁDCE PRO OBČANY A PODNIKATELE TŘINÁCTÉ VYDÁNÍ ČISTÉ MĚSTO aneb KAM S ODPADEM V BRNĚ 2011 RÁDCE PRO OBČANY A PODNIKATELE TŘINÁCTÉ VYDÁNÍ www.soliton.cz RNDr. Miroslav Sedláček Čisté město aneb Kam s odpadem v Brně 2011 Třinácté aktualizované a doplněné

Více

OBEC LUDGEŘOVICE Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 o místních poplatcích

OBEC LUDGEŘOVICE Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 o místních poplatcích OBEC LUDGEŘOVICE Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Ludgeřovice rozhodlo na svém zasedání dne 19.12.2012 usnesením č.4. vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Základní ustanovení ( 1-4)

Základní ustanovení ( 1-4) 185/2001 Sb. znění účinné od 1. 6. 2015 Ustanovení části šestnácté nabývá účinnosti dnem 14 června 2001. Ustanovení 31 odst. 5 a 38 odst. 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 9 nabývají účinnosti dnem 23. února 2002. Ustanovení

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013, PRÁVNÍ PŘEDPISY 2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu datum nabytí účinnosti: 1. 2. 2013 Magistrát města Brna,

Více

Systém nakládání s odpady v samostatné působnosti obce. Právnická fakulta Masarykovy univerzity. Bakalářská práce

Systém nakládání s odpady v samostatné působnosti obce. Právnická fakulta Masarykovy univerzity. Bakalářská práce Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor Veřejná správa Katedra práva ţivotního prostředí a pozemkového práva Bakalářská práce Systém nakládání s odpady v samostatné působnosti obce Mgr. Ondřej Kocián

Více

OBEC Osice Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2011, o místních poplatcích ČÁST I. ČÁST II. POPLATEK ZE PSŮ

OBEC Osice Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2011, o místních poplatcích ČÁST I. ČÁST II. POPLATEK ZE PSŮ OBEC Osice Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2011, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Osice se na svém zasedání dne 3. 3. 2011 usnesením č. 5.6 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz

OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz OBEC Lenora Obecně závazná vyhláška obce Lenora č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

OBEC ŠTĚPÁNOV NAD SVRATKOU. Obecně závazná vyhláška obce Štěpánov nad Svratkou č. 3/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

OBEC ŠTĚPÁNOV NAD SVRATKOU. Obecně závazná vyhláška obce Štěpánov nad Svratkou č. 3/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství OBEC ŠTĚPÁNOV NAD SVRATKOU Obecně závazná vyhláška obce Štěpánov nad Svratkou č. 3/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Štěpánov nad Svratkou se na svém zasedání

Více

Obecně závazná vyhláška. obce Kamenný Přívoz

Obecně závazná vyhláška. obce Kamenný Přívoz Obecně závazná vyhláška obce Kamenný Přívoz č. 02/2011 kterou se stanoví poplatek za komunální odpad na území obce Kamenný Přívoz Zastupitelstvo obce Kamenný Přívoz v souladu s 84 odst. 2, písm. h) a 10

Více