Únor Informaèní obèasník obce Beneov nad Èernou

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Únor 2013. Informaèní obèasník obce Beneov nad Èernou"

Transkript

1 Beneovské ozvìny Informaèní obèasník obce Beneov nad Èernou Únor 2013 Zápis budoucích prvòáèkù probìhl v Z Beneov n.è v pátek 25.ledna. Ve spolupráci s DDM Èeský Krumlov poboèka Kaplice pro Vás pøipravujeme na sobotu v Beneovì nad Èernou. Víme, e mezi naimi spoluobèany je moho ikovných a zruèných lidí. Chtìli bychom je oslovit a pozvat, aby se pøili pochlubit svými výrobky. Zároveò pøivítáme kadého, kdo by byl ochoten své øemeslo ukázat ostatním. Pro zájemce budou pøipraveny tvùrèí dílny. Pøihláení i více informací na tel p. Petra Hromková nebo v knihovnì na tel , pøípadnì na 1 R. Lepová

2 Poèátkem února (13.2.) zaène v beneovské základní kole ji ètvrtý semestr studia Virtuální univerzity tøetího vìku. V pøedcházejících semestrech jsme se vìnovali tématùm Astronomie, Lesnictví a Kouzelná geometrie. Studium navtìvuje v souèasné dobì devìt studentù z øad beneovských seniorù, pro které je primárnì Virtuální univerzita urèena. Na poslední pøednáce loòského roku jsme se vichni shodli na tom, e naím novým tématem bude Èínská medicína v naí zahrádce. Téma jistì zajímavé a pøínosné, protoe o blahodárném vlivu èínské medicíny jistì není pochyb. Mnoho bylin, které Èíòané vyuívali a vyuívají, mùeme s úspìchem pìstovat i v naich zahrádkách. V kurzu si pøedstavíme stìejní èínské byliny a povíme si, co ve je potøeba udìlat pro jejich zdárné pìstování v naich zemìpisných podmínkách. Pøipomeòme si, e studium probíhá formou 6 videopøednáek (45 min) v místní základní kole ve ètrnáctidenních cyklech. Podmínkou zdárného studia je 75% docházka, vyplnìní on line testu po kadé pøednáce (vdy do následující pøednáky) a vyplnìní závìreèného testu na konci semestru. Úmyslnì pouívám slovo vyplnìní. Testy toti mùete vyplòovat tolikrát, a jste se svým bodovým hodnocením sami spokojeni. Nemáte li na opakované vyplòování èas, nic se nedìje. I kdyby jste nezískali ádný bod, je vá test povaován za platný. Pøi studiu toti nejde o mnoství vìdomostí, ale pøedevím o spoleèná setkání seniorù. Máte li pøesto obavy z toho, e by jste to nezvládli, poptejte se naich souèasných studentù a uvidíte sami. Najde li se mezi vámi nový student, poádám ho o jediné. Aby se zastavil ve kole k vyzvednutí pøihláky ke studiu. Chtìli bychom poádat o pomoc obyvatele Beneova pøi pátrání v jeho historii. Snaíme se zjistit, pøípadnì na starých fotografiích doloit, kdy se u nás poprvé poøádala Staroèeská koleda. Moná se to tehdy jmenovalo jinak. Fotografie také nejsou podmínkou. Budeme rádi za kadou zmínku nebo vzpomínku na Masopust. A teï prosba k fotografii. Tady bychom rádi urèili rok poøízení fotografie. Je to nìkdy z první poloviny 50.let, dìti jdou ke svatému pøijímání do kostela. V pozadí vidíme kroje rumunských Slovenek. Nápis na domì vzadu "Dùm JZD" øíká, e je to u z doby, kdy JZD existovalo. Vekeré informace vítáme v knihovnì v Beneovì n. È. nebo na Dìkujeme. 2

3 Ve kterém roce byly Novohradské hory vyhláeny Pøírodním parkem? Severní hranici Novohradských hor tvoøí vìkolik vrcholù. Dokáete je vyjmenovat? Jaký lesní porost v Novohradských horách pùvodnì pøevaoval? Vyjmenujte 5 nejvýznamnìjích vodních tokù Novohradska. Poznáte dominantní strom na fotografii? Vyjmenujte tisícovky Novohradských hor (vrcholy nad 1000 m.n.m.) na území Èeské republiky. Mùeme najít v Novohradských horách Døípatku horskou?. Odpovìdi na soutìní otázky posílejte do na Správné odpovìdi odmìníme odstartoval tøetí roèník víceoborové soutìe Zvonek z Novohradských hor v oboru recitace. Po místních tøídních kolech do celokolního kola postoupilo 32 soutìících, kteøí se utkali v pìti kategoriích. Vechny hosty, úèinkující i pedagogy pøivítal øeditel Z v Beneovì nad Èernou Mgr. Josef Sviták. Pøipomnìl význam zájmovì umìlecké èinnosti. Je jedno jestli si zazpíváme pìknou písnièku nebo si namalujeme hezký obrázek, dùleitý je pøíjemný pocit z této èinnosti a o to v naí soutìi jde. Soutìícím pak popøál dobrou pohodu, hodnì úspìchù a radosti z hezkých básnièek Výkony jednotlivých soutìících posuzovala odborná porota ve sloení: pøedsedkynì poroty Mgr. Martina Bérová, Mgr. Jana Stráská, Naïa Tvarohová, Marcela Kotrèová. Pøila nás také pozdravit místostarostka OÚ v Beneovì nad Èernou pí. Jaroslava tefániková a zároveò se stala èlenkou poroty. Paní místostarostka vechny pøítomné pozdravila a soutìícím popøála pìkné odpoledne a hodnì úspìchù v jejich pøednáení. A pak u soutì zaèala. Celé odpoledne se neslo v pøíjemné a klidné atmosféøe. Byla potìitelná i úèast z øad rodièù a pøátel soutìících. Tradièními sponzory jsou: patron soutìe OÚ v Beneovì nad Èernou, jmenovitì paní starostka Veronika Korchová, místní knihovna a její vedoucí paní Rùena Lepová, která zabezpeèuje hodnotné ceny v podobì knih, a paní Petra Hromková, vedoucí keramického krouku, která pro nás vyrábí symboly soutìe krásné zvonky. Poprvé jsme mohli mezi naimi malými umìlci pøivítat nové sponzory, nákupní støedisko Trefa a místní zámeènictví pana Josefa Dvoøáka. Od obou dìti dostaly sladkosti v podobì tatranek, lízátek a èokolád Milka. Díky tìdrým sponzorùm si kadý soutìící odnáel sladkou odmìnu. Vítìzové pak èokoládu, pastelky, knihu, zvonek a diplom. Vem sponzorùm bych chtìla jménem dìtí touto cestou velmi podìkovat. Výkony jednotlivých soutìících byly vyrovnané. Vìøím, e ti, kteøí postoupili do oblastního kola, nás budou dobøe reprezentovat a postoupí i do finálového závìreèného kola. Doufám, e odpoledne s básnièkou se dìtem líbilo nejen kvùli hezkým cenám. Snad nae setkání vystihla slova jednoho z hostù Bylo mi tady fajn, u se tìím na dalí setkání. Na závìr nae pozvání na oblastní kolo v recitaci, které se koná u nás v Beneovì nad Èernou v sále budovy Mateøské koly a to od hod. Zde se utkají nejlepí recitátoøi z Beneova nad Èernou, Horní Stropnice, Malont, Nových Hradù a Rapachu. Máme zde jetì jedno pozvání: soutì Zvonku v oboru zpìv. Místní kolní kolo se uskuteèní v budovì Z v Beneovì nad Èernou ve Zveme vechny pøíznivce poezie i pìkných písnièek. Garant soutìe Ivana Hokrová 3 1. Julie Mondeková 2. Saa Herdeha a Kaèka Novotná 3. Alièka Adámková 1. Viktorie Paøízková 2. Radim tefánik 3. Elika Havlíèková a Jan Kubík Cenu poroty s postupem do oblastního kola získal Martin Ottenschläger 1. Magdaléna Stiskalová 2. Natálie Gubániová 3. Nikola Staòková 1. Markéta Tomeèková 2. Helena Interholzová a Natálie Vrbová 1. tìpánka Maláková 2. Robert Daniel Cena poroty Michala Domanská a tefan Smolen.

4 Z KNIHOVNY ivotopisný román o nepolapitelném pøevadìèi, který se stal pøedobrazem Krále umavy, vychází z jeho vlastních vzpomínek, svìdectví pamìtníkù i archivních dokumentù. Jedná se o dosud nejrozsáhlejí literární rekonstrukci pøíbìhu mue, který po válce nejprve pomáhal chránit hranici v policejní uniformì tehdejího Sboru národní bezpeènosti, ale po únoru 1948 se stal jeho nejobávanìjím soupeøem. Kniha zachycuje nejen výjimeèný lidský osud, ale rovnì dramatické události spojené se vznikem nechvalnì známé elezné opony. Josef Hasil, který dnes ije na pøedmìstí amerického Chicaga, v roce 2001 obdrel z rukou prezidenta Václava Havla Medaili Za hrdinství. Tolik se mùeme doèíst na obálce knihy, která vyla v roce 2012 a v knihovnách jsou na ni dlouhé záznamy. Také proto si Vás dovolím pozvat do beneovské knihovny na besedu s jejím autorem, Pro dìti: Oblíbená autorka Zuzana Pospíilová tentokrát vypráví o lese, kde kromì stromù, rostlin a lesních zvíøat ijí také skøítkové. Lumpíèek je samá lumpárna a Roanda vyvádí jednu roárnu za druhou. A co teprve kdy se ti dva seznámí! Natìstí se vèas dostanou do rukou pana uèitele. Lesní skøítkové ale nesedávají v lavici jako dìti ve kole. Lumpíèek a Roanda se uèí pøímo v lese. Seznámí se s lesními zvíøaty, nauèí se rozpoznávat houby, bylinky a lesní plody a mnoho dalích vìcí, uiteèných pro skøítky i pro dìti. Nádhernì ilustrovaná kniha lesní moudrosti pro první ètenáøe. Osmiletá Elika neví co døív. Péct cukroví, vyrábìt vánoèní øetìz, nebo psát dopis Jeíkovi? Kvapem se toti blíí Vánoce! A Elika netrpìlivì èeká na sníh. Koneènì se z nebe snáí první vloèka a s ní Elika spatøí padat chlapce s køídly! uchne na zahrádku pøímo pod její okna. Kdo by se nepostaral o ztraceného unaveného andìla? Chlapec s podivným jménem Ryel vak netuí, co jsou Vánoce, a nechová se láskyplnì, jak by se oèekávalo. Je to vùbec andìl? Ètrnáctiletá Stella ztratila pamì pøi autonehodì, pøi ní pøila o ivot její matka. Stella se na ostrovì v Severním moøi, kam se pøestìhovala s otcem, který tu hledá zapomnìní, ocitla daleko od svých pøátel a pøipadá si oputìná. Ve kole se s ní baví jenom podivná Antje a pohledný Robin, o nìho se vak zajímá právì Antje. Navíc se kolem Stelly dìjí záhadné vìci zpùsobující, e si pøipadá jako v té nejhorí noèní mùøe. Musí se potýkat nejen s nimi, ale i s nedùvìrou okolí, které ve pøipisuje pouze jejímu patnému zdravotnímu stavu. Stella vak zaène brzy tuit, e klíèem k vyøeení vech problémù jsou vzpomínky. S Robinovou pomocí zaèíná objevovat pravdu, která vede k odhalení stralivého tajemství, tak neuvìøitelného, a se její pamì zdráhá jej odhalit... Dokáe Stella zjistit, co se tehdy skuteènì stalo? (thriller pro dívky) Boloòa Carla se narodí se znetvoøujícím ohnivým znamením pro inkvizici ostudným znamením høíchu. Aby se ho zbavila, sní o tom, e se stane lékaøkou. Ale studium medicíny je jí jako enì nedostupné. Carla se nevzdává a vechny své nadìje vkládá do mladého charismatického chirurga Gaspara Ragliacozziho, do nìho se ke vemu beznadìjnì zamiluje... Island 2005 ekonomika proívá dosud nepoznaný boom. Ctiádostiví mladí podnikatelé svými mazanými finanèními obchody na sebe upozoròují celý svìt. A Island obdivuje své expandující novodobé Vikingy. V tomto èase bezmezného rùstu se v horách ze strmé skály zøítí jistý bankéø a zahyne. Nehoda? Zanedlouho nato jakýsi vymahaè dluhù umlátí k smrti mladou enu. Zpoèátku se zdá, e mezi obìma událostmi neexistuje souvislost. Jisté je jen jedno: v obou pøípadech lo pøedevím o peníze. : Tato kníka nás zavádí do "mytologického vnímání reality", tedy do svìta hlubokého významu pohádek, mýtù a archetypù. Ty jsou pro moderního èlovìka stejnì dùleité jako exaktní vìda, filosofie èi psychologie a my na to v naem racionálním svìtì obèas zapomínáme. Kníka vznikla na základì dvanácti konstelací pohádek a mýtù, které v prùbìhu nìkolika let provedl a zaznamenal Jan Bílý, kouè a systemický poradce. V konstelací se ukazuje hluboká moudrost pohádek, které leckdy známe jen z chybného pøevyprávìní Hollywoodu. Dozvíte se, co opravdu skrývá pøíbìh Popelky, odhalíte proè se dnení Bajajové nezajímají ani o princeznu ani o draky. A také proè je E.T., ztracený ve vesmíru i na Zemi, tak populární u stejnì ztracených dìtí. (dvanáct konstelací pohádek a mýtù pro pokroèilé dospìlé). Zkuená autorka publikací o výtvarných technikách a zejména zpracování ovèí vlny se v úvodu svojí dalí kníky krátce podívá do historie zpracovávání ovèí vlny, jednu kapitolu vìnuje pøípravì a zpùsobu praní ovèí vlny. Pro vìtinu uvedených námìtù zvolila jednoduché formy plstìní bez sloitých pomùcek. Ukazuje také základy techniky mokrého plstìní a jednoduché tradièní vzorování a postupnì pøechází k novìjímu zpùsobu plstìní jehlou. Podle pøehledných návodù si pak kadý mùe snadno vytvoøit míèek, kulièky, spirálky, dredy, náramky, motýla, vílu, medvídky nebo praktické podloky na idli èi vlnìné vloky do bot. : Záhada delfského orákula. Co kdybychom dokázali vytvoøit dalího velkého svìtového proroka s pomocí vìdy vyprodukovat pøítího Buddhu, Mohameda èi Jeíe? Vedl by takový pokus k obrodì, nebo by uvedl do pohybu øetìzovou reakci s katastrofálními následky? Mistr v kombinování historických a náboenských motivù s napínavým dobrodrustvím pøichází s novým pøíbìhem, v nìm SIGMA Force musí bojovat proti skupinì bezskrupulózních vìdcù, kteøí zahájili bioinenýrský projekt schopný vyhladit celé lidstvo. 4

5 CESTOVATELSKÁ PROMÍTÁNÍ zasedací místnost OÚ od 18. hod. Albánie malá zapomenutá zemièka na konci svìta, o které se z televizních zpráv dovíme jen tehdy, kdy se tam ztratí tøi èetí studenti, nebo kdy energetický gigant ÈEZ ze zemì s ostudou vycouvá. Albánie vak rozhodnì nebyla zemí na konci svìta vdy. Pøed 2000 lety ve mìstì Apollova studoval Gaius Octavianus, pozdìjí císaø Augustus. Pøed 550 lety vojska albánského národního hrdiny Jiøího Skenderbega moná zachránila Evropu pøed vpádem Turkù. Po dlouhém období temna pod vládou Turkù, faistù a komunistù a po v Albánii velmi divokém období ranného kapitalismu se dnes tato nádherná zemì otevírá svìtu. Na naem putování se podíváme do nejvìtích albánských mìst, vykoupeme se v Jaderském a Jónském moøi na pláích, které se svou krásou pøinejmením vyrovnají pláím v Chorvatsku èi Øecku. Navtívíme antické památky v Butrintu a Apollonii i ruiny Voskopoje, ve støedovìku druhého nejvìtího mìsta Balkánu. Podíváme se do Prokletých hor, populárních i mezi èeskými turisty, ale i do dalích mnohem ménì navtìvovaných horských oblastí. Hlavnì vak poznáme, e ivot v Albánii je sice nelehký, ale krásný, a e tato zemì má svìtu co nabídnout. O putování nejen za amanskými rituály Amazonie èi legendárním Machu Picchu Jaroslav ZEMAN Novohradská obèanská spoleènosti ve spolupráci s MAS Sdruení rùe spolupracují na projektu, jeho cílem je podpora rozvoje sociálního podnikání v naem regionu. Sociální podnikání neusiluje primárnì o finanèní zisk. Jeho cílem je pøedevím zvýení zamìstnanosti v místních podmínkách a uspokojit dalí potøeby a cíle komunity v oblasti ekonomického, sociálního, kulturního a environmentálního rozvoje. O sociálním podnikání se tvrdí, e pøináí trojí zisk: ekonomický, sociální i environmentální. Zisk sociální se projeví zejména ve vìtí míøe místních zamìstnávání lidí, kteøí by jinak obtínì hledali v místì uplatnìní, zisk environmentální pak ve vìtím vyuití místních surovin a zdrojù pro uspokojení místních potøeb. To výraznì sniuje nároky na pøepravu a vechny negativa s tím spojená. K rozvoji sociálního podnikání v naem regionu vyuijeme zkuenosti zahranièního partnera z Walesu, který se zapojí do vzdìlávacích aktivit u nás, ale pøipraví pro nás i exkurzi a stáe ve své zemi. Úvodem do projektu je celodenní konference, kterou poøádáme ve spolupráci s Úøadem práce a Jihoèeskou hospodáøskou komorou. Konference se bude konat. Na programu bude blií seznámení s projektem i vlastním tématem sociální ekonomiky, porovnání souèasné podpory sociálnímu podnikání u nás i v zahranièí, monosti podpory sociálního podnikání ve mìstech i na venkovì a pøedstavení nìkolika sociálních podnikù nebo firem s prvky sociálního podnikání v Jihoèeském kraji. Zapojte se do naeho projektu a my Vám pomùeme k trojímu zisku! Více informací o konferenci na nebo v sekretariátu MAS Sdruení rùe, na telefonu Zuzana Guthová, MAS Sdruení rùe Na nìkolika místech v obci i osadách stojí kontejnery na tøídìný odpad. Je to dobrá vìc, ale ozdobou vsi nejsou. Co je ukrýt do nìjakých ohrádek (tøeba i mobilních), tak jak to mùeme vidìt napø. v Kamenné, Kondraèi, na Chválkovì? Kontejnery se teï neplní jako døív..je to tím, e do kotlù a kamen se narve ve, co hoøí? Nebo to zpùsobil postoj kdy platím tolik za odpady, nebudu se plahoèit do kontejneru, kdy popelnici mám blí? Nebo e bychom se tak snaili zmenit objem produkovaných odpadù??? Jetì ke vzhledu obce kdy u tu máme tolik neudrovaných staveb, s èím se asi nedá nic dìlat, musí zeï pod Jednotou hyzdit nefunkèní obecní vývìska?. B. Michlová 5

6 Zdraví je jako zahrádka, o kterou kdy se èlovìk nestará, nemùe si jí uívat. Èlovìk se topí v øece protichùdných informací, je ho dennì zaplavují a po krk. Marnì se chce dozvìdìt, které z tìch informací jsou správné a hlavnì, které jsou pro nìj, jako pro originál. O zdraví se øíká, e je to nejcennìjí, co máme, navzájem si ho vichni pøejeme, a pøi rùzných slavnostních událostech, èi jen tak, protoe vichni moc dobøe víme, e bez zdraví nelze ivot proít, ale protrpìt. O potøebì posilovat imunitní systém se mluví a píe stále èastìji. Co si ale pøedstavujeme pod pojmem imunitní systém? Nepodceòujeme v této moderní dobì význam imunity? Moná nám chybí informace, které by nám srozumitelnì osvìtlily tento problém. ijeme v prostøedí, které je plné bakterií, virù, chemikálií, jedù. Pokud je silný imunitní systém, dokáe pomocí bunìk typu makrofágy, mikrofágy, lymfocyty, T buòky, B buòky atd. hlídat tzv. mírový stav v naem tìle, co znaèí, e tyto nepøátelské buòky nerozvíjejí svoji èinnost. Kdy jsme nemocní hledáme lékaøe a zapomínáme, e nejlepím lékaøem je v naem tìle imunitní systém, který nás dokonale zná. Pomozme mu, a kdy bude dostateènì silný, pomùe on nám. Neoslabujte ho a dìlejme vechno proto, abychom ho stále posilovali. Pak se nemusíme bát nemoci. Hledáte odpovìdi na otázky: Èím si nejvíce oslabujeme imunitu? Jak je to s imunitou u dìtí? Jak oslabenou imunitu opìt nastartovat? Jaké jsou správné stravovací návyky pro Vás jako originál? Jak vypadá správný pitný reim pro lidské tìlo? Co je pøíèinou nemocí? atd Vae otázky ráda zodpovím na podveèerním povídáním s následnou besedou : dne od 18,00 hodin v OBECNÍ KNIHOVNÌ BENEOV NAD ÈERNOU Cestou irisdiagnostiky (odezírání z oèí) dovedu objevit i skryté pøíèiny zdravotních problémù, poruchy imunitního systému a navrhnout jejich øeení. Více ne 3000 znakù je v oku pro zkueného odborníka harmoniéra neomylným zdrojem informací o pøíèinách a dùsledcích nemocí. Kadý sektor oka jeho skvrna, barva, znamení i jakékoliv naruení, mají v øeèi irisdiagnostiky svùj význam. Filozofie Sebepoznání, jako celostní a komplexní pohled na èlovìka a jeho pøirozený dynamický vývoj, neopomíjí ani jednu stránku lidské existence. Tìím se na Vai návtìvu Bìlohlavová Jana, NATUR APATYKA, Èeské Budìjovice Krásné prostory bývalé lékárny je koda nevyuít. A co chybí v naí obci? Pìkné nekuøácké posezení s kávou, zákuskem apod. Pokud by se nael nìkdo, kdo by mìl zájem si k takovým úèelùm volné prostory pronajmout, nech se obrátí na p. starostku Korchovou. Vydavatel: Obec Beneov nad Èernou, Beneov nad Èernou 126, , IÈ: , ev.è. MK ÈR E Uzávìrka pøíspìvkù vdy 20. v mìsíci, kontakt: Beneovské Ozvìny v internetové podobì na Za pùvodnost, jazykovou a vìcnou správnost zveøejnìných pøíspìvkù odpovídají autoøi. Pøíspìvky nemusí vyjadøovat stanovisko redakce nebo OÚ. Redakce si vyhrazuje právo dodaný pøíspìvek neotisknout. Datum vydání

Informaèní obèasník obce Beneov nad Èernou. Prosinec 2012. Váení spoluobèané,

Informaèní obèasník obce Beneov nad Èernou. Prosinec 2012. Váení spoluobèané, Beneovské ozvìny Informaèní obèasník obce Beneov nad Èernou Prosinec 2012 Váení spoluobèané, nastala doba adventu, doba oèekávání a pøíprav na vánoèní svátky a konec roku. Abyste tuto dobu proili co nejlépe,

Více

registraèní èíslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/02.0037 PROJEKT JE PODPOØEN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOÈTU ÈR

registraèní èíslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/02.0037 PROJEKT JE PODPOØEN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOÈTU ÈR MASKOT registraèní èíslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/02.0037 PROJEKT JE PODPOØEN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOÈTU ÈR Úvod Vítáme Vás v èasopisu Maskot speciál. V tomto roce si budete moci

Více

SDH Beneov nad Èernoupro Vás pøipravuje dalí veèerní dobrodruství. Øíjen 2012. Informaèní obèasník obce Beneov nad Èernou

SDH Beneov nad Èernoupro Vás pøipravuje dalí veèerní dobrodruství. Øíjen 2012. Informaèní obèasník obce Beneov nad Èernou Beneovské ozvìny Informaèní obèasník obce Beneov nad Èernou Øíjen 2012 Váení spoluobèané. Léto se ji s námi nadobro rozlouèilo a nám nezbývá ne pøipravit se na podzim a zimu. V mìsíci záøí byla provedena

Více

Informaèní obèasník obce Beneov nad Èernou

Informaèní obèasník obce Beneov nad Èernou Beneovské ozvìny Informaèní obèasník obce Beneov nad Èernou Prosinec 2014 Váení spoluobèané, nastal èas adventu a to znamená, e je to èas oèekávání. Pro mnohé je advent dobou horeènatého uklízení, shánìní

Více

Oslava Dne matek probìhne na sále hotelu Èerná v pátek 16. kvìtna od 15.00hod.

Oslava Dne matek probìhne na sále hotelu Èerná v pátek 16. kvìtna od 15.00hod. Beneovské ozvìny Informaèní obèasník obce Beneov nad Èernou Kvìten 2014 Více informací na plakátech k akcím. Obec Benov nad Èernou zve srdeènì vechny maminky, babièky, tetièky k oslavì jejich svátku. vás

Více

Více informací na plakátech k akcím.

Více informací na plakátech k akcím. Beneovské ozvìny Informaèní obèasník obce Beneov nad Èernou Prosinec 2013 Více informací na plakátech k akcím. Váení spoluobèané, rok se nám nachýlil ke svému konci a je dobré se ohlédnout, jak vlastnì

Více

9,1 styl: KONTROLA (naøizovat a ovládat)

9,1 styl: KONTROLA (naøizovat a ovládat) 9,1 styl: KONTROLA (naøizovat a ovládat) 4 Kapitola Pøehled 9,1 styl pøedstavuje pravý dolní roh møíky (obr. 4-1). Tato osoba 27 projevuje vysoký stupeò zamìøení na výsledky, ale malé zamìøení na lidi.

Více

Informaèní obèasník obce Beneov nad Èernou. Váení spoluobèané,

Informaèní obèasník obce Beneov nad Èernou. Váení spoluobèané, Beneovské ozvìny Informaèní obèasník obce Beneov nad Èernou Kvìten 2015 Váení spoluobèané, jsme na poèátku jednoho z nejkrásnìjích mìsícù v roce, kdy ve krásnì rozkvétá, zelená se, slunce pøidává na své

Více

Svìcení nového hasièského praporu v kostele sv. Jakuba Vìtího pøi pøíleitosti oslav 135. výroèí zaloení hasièského sboru v Beneovì nad Èernou.

Svìcení nového hasièského praporu v kostele sv. Jakuba Vìtího pøi pøíleitosti oslav 135. výroèí zaloení hasièského sboru v Beneovì nad Èernou. Beneovské ozvìny Informaèní obèasník obce Beneov nad Èernou Záøí 2015 Svìcení nového hasièského praporu v kostele sv. Jakuba Vìtího pøi pøíleitosti oslav 135. výroèí zaloení hasièského sboru v Beneovì

Více

(opatøení è.2) (opatøení è.6) (opatøení è.7) (opatøení è.10)

(opatøení è.2) (opatøení è.6) (opatøení è.7) (opatøení è.10) Venkovský bìh roku odmìøuje tradiènì pøíroda, poèasí èi køesanský kalendáø. Je to jednoduché a funguje to po tisíciletí. To ve mìstech urèují do znaèné míry chod roku reklamní billboardy zamìøující se

Více

E L Z A K s r. o. nabízí tyto odborné služby:

E L Z A K s r. o. nabízí tyto odborné služby: Vážení spoluobèané, tak nám rok opìt ubìhl jako voda a blíží se období prázdnin a dovolených. Dìti postupnì vylepšují své výsledky ve škole, uèitelé se tìší na zasloužené volno. Mnoho našich mladých úspìšnì

Více

Únor 2016. Informaèní obèasník obce Beneov nad Èernou

Únor 2016. Informaèní obèasník obce Beneov nad Èernou Beneovské ozvìny Informaèní obèasník obce Beneov nad Èernou Únor 2016 6.2. Staroèeská koleda v Beneovì nad Èernou 11.2. Enkaustika malba horkým voskem 18.2. Podveèer s kronikou posezení a prohlíení fotografií

Více

Informaèní obèasník obce Beneov nad Èernou. Váení spoluobèané,

Informaèní obèasník obce Beneov nad Èernou. Váení spoluobèané, Beneovské ozvìny Informaèní obèasník obce Beneov nad Èernou Èervenec 2015 Váení spoluobèané, konec kolního roku a poèátek prázdnin je pro dìti kadoroènì významná událost. Jen pro rodièe a prarodièe je

Více

ØÍJEN 2013 - ÈÍSLO 5. Koncert Vánoèní zastavení str. 17. Podzimní úklid str. 3. Objednávky vánoèních stromkù str. 5. Vánoèní trhy str.

ØÍJEN 2013 - ÈÍSLO 5. Koncert Vánoèní zastavení str. 17. Podzimní úklid str. 3. Objednávky vánoèních stromkù str. 5. Vánoèní trhy str. ØÍJEN 2013 - ÈÍSLO 5 Podzimní úklid str. 3 Objednávky vánoèních stromkù str. 5 Koncert Vánoèní zastavení str. 17 Vánoèní trhy str. 18 Pøivítání prvòákù v obøadní síni obecního úøadu Obsah Podzimní úklid,

Více

èíslo 12 2013 výtisk zdarma

èíslo 12 2013 výtisk zdarma èíslo 12 2013 výtisk zdarma Do konce roku zbývá jetì celý mìsíc, ale pro zastupitele je ve znamení bilancování, ale hlavnì pøíprav roku nového. Proto se zvolení zástupci setkají pøi bìné práci ve výborech,

Více

INFORMÁTOR ZPRAVODAJ OBCE ALBRECHTIČKY

INFORMÁTOR ZPRAVODAJ OBCE ALBRECHTIČKY INFORMÁTOR ZPRAVODAJ OBCE ALBRECHTIČKY - listopad 2015 Fotografie - Podzim v poodøí Rybník Kotvice Foto: Radomír Volek 2005 informace z obecního úøadu Kotlíková dotace Èeská republika se dlouhodobì potýká

Více

Váení spoluobèané, Rakousko a Francie knihovna od 17:00 h. SDH Beneov n.è. pøedsálí sportovní haly

Váení spoluobèané, Rakousko a Francie knihovna od 17:00 h. SDH Beneov n.è. pøedsálí sportovní haly Beneovské ozvìny Informaèní obèasník obce Beneov nad Èernou Listopad 2015 Váení spoluobèané, Rakousko a Francie knihovna od 17:00 h. SDH Beneov n.è. pøedsálí sportovní haly knihovna 17:00 hod. od 20:00

Více

Vaše redakce Ať se ví.

Vaše redakce Ať se ví. Naši milí čtenáři! Tak tu máme jaro a do Vašich rukou se dostává další číslo časopisu Ať se ví. Toto číslo připomíná všechny školní akce, výstavy a soutěže, které v poslední době proběhly. Dále si zde

Více

èíslo 1 2014 výtisk zdarma

èíslo 1 2014 výtisk zdarma èíslo 1 2014 výtisk zdarma Rok s neastnou tøináctkou na konci skonèil. A tedy nastávající rok by mohl být minimálnì lepí, ne ten pøedchozí. Zmìny a to doslova pøevratné èekají nás vechny. Zaèal platit

Více

MASKOT. ÚVOD S pøíchodem jara se nám otevírá celý svìt, a proto tu máme i nový díl Maskotu.

MASKOT. ÚVOD S pøíchodem jara se nám otevírá celý svìt, a proto tu máme i nový díl Maskotu. ÚVOD S pøíchodem jara se nám otevírá celý svìt, a proto tu máme i nový díl Maskotu. OBSAH jaro...2 recept...3 jarní diy...4 etiketa...5 rozhovor s paní Novákovou...6 rozhovor s paní uèitelkou Nedorostovou...7

Více

Vydává. MASKOT Prosinec 2012. Vánoce a konec svìta

Vydává. MASKOT Prosinec 2012. Vánoce a konec svìta Vydává MASKOT Vánoce a konec svìta ÚVOD Zdravíme vìrné ètenáøe naeho kolního èasopisu Maskot. Bylo velmi jednoduché vymyslet téma mìsíce, pøeci jen je prosinec, a tak jsou jedním z témat mìsíce velmi oblíbené

Více

Novosedelský zpravodaj

Novosedelský zpravodaj Novosedelský zpravodaj www.nove-sedlo.cz leden 2014 císlo 1 rocník IV. ážení spoluobèané, i v letošním roce se mùžete tìšit Vna nová vydání Novosedelského zpravodaje, kde Vás budeme informovat o dìní a

Více

O projektu Představujeme stezku Práce na zastávkách Literární koutek Seznamte se Pro chvíle zábavy

O projektu Představujeme stezku Práce na zastávkách Literární koutek Seznamte se Pro chvíle zábavy BENEshow Projektový èasopis Z Beneov nad Èernou LISTOPAD 2010 O projektu Představujeme stezku Práce na zastávkách Literární koutek Seznamte se Pro chvíle zábavy 1 ŠKOLY PRO REGION modernizace ŠVP ZV v

Více

Šiřte poselství lásky

Šiřte poselství lásky Šiřte poselství lásky Promluva Satja Sáí Báby z 25. prosince 1994 Vesmír je ovládán Bohem, Bůh je veden pravdou, pravdě vládnou ušlechtilé bytosti, kdo je ušlechtilý, je Bůh sám. Vtělení božské lásky!

Více

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 2012 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech

Více

V. ročník Prosinec 2011. Troskotovický kurýr. Hodový speciál

V. ročník Prosinec 2011. Troskotovický kurýr. Hodový speciál V. ročník Prosinec 2011 Troskotovický kurýr Hodový speciál Ohlédnutí za Svatováclavskými hody Milí spoluobčané, dovolte, abych se na stránkách speciálního vydání troskotovického Kurýru podělila o velkou

Více

èíslo 3 2013 výtisk zdarma

èíslo 3 2013 výtisk zdarma èíslo 3 2013 výtisk zdarma V bøeznovém úvodníku bych rád pøipomnìl, jinému objasnil a dalímu podal úvod do hlavní èásti samostatné pùsobnosti mìsta hospodaøení s majetkem. Zákon ukládá obcím povinnost

Více

Tìíme se na nai spolupráci.

Tìíme se na nai spolupráci. 2 0 11 / 2 0 1 2 Srdeèné díky za Vá zájem o nae produkty! Tým spoleènosti je sloen ze zkuených pracovníkù, kteøí vyuívají svých dlouhodobých zkueností z oblastí í Tìíme se na monost nabídnout Vám tyto

Více

Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1

Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1 1 Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1 Úvodní slovo Vážení a milí čtenáři našeho farního zpravodaje Zdiva s troškou heřmánku. Rád bych o těchto Vánocích a na závěr roku 2011 poděkoval všem, kteří přispívají

Více

INFORMÁTOR ZPRAVODAJ OBCE ALBRECHTIČKY

INFORMÁTOR ZPRAVODAJ OBCE ALBRECHTIČKY INFORMÁTOR ZPRAVODAJ OBCE ALBRECHTIČKY - prosinec 2015 informace z obecního úøadu PF 2016 Zpráva o èinnosti obecního úøadu v mìsíci listopad Váení spoluobèané, Není to tak dávno, co se konaly volby do

Více

Cesta 3 KØESANSKÝ ČASOPIS PRO DÌTI. cena 12 Kč

Cesta 3 KØESANSKÝ ČASOPIS PRO DÌTI. cena 12 Kč Cesta 3 2012 KØESANSKÝ ČASOPIS PRO DÌTI cena 12 Kč 2 OBSAH Modlitba... 3 Jan Twardowski o umyté dui... 4 Vechno je v almech V.... 5 Proč se øíká, e...... 7 Ta nae kvìtena - česká? 13... 8 Rok pod nebem...

Více

www.ceradice.cz Vydání 1/2015

www.ceradice.cz Vydání 1/2015 www.ceradice.cz Vydání 1/2015 Vážení spoluobčané, máte před sebou první vydání Čeradického plátku v roce 2015, ve kterém se budete opět dozvídat novinky o naší obci. Opět vám bude doručován do schránek,

Více

budou poskytovat levnìjí teplo a výraznì pøispìjí k ochranì ivotního prostøedí.

budou poskytovat levnìjí teplo a výraznì pøispìjí k ochranì ivotního prostøedí. K denním povinnostem starosty mìsta neodmyslitelnì patøí øeit nejrùznìjí problémy. Nìkteré vìci se dají vyøeit témìø ihned, jiné se musejí projednat opakovanì. U jednìch je výsledek jasný, u druhých ne.

Více

Nìco málo z historie IRMCO

Nìco málo z historie IRMCO Nìco málo z historie IRMCO Ji 100 let vyrábíme a vyvíjíme maziva pro zpracování kovù. Naím posláním je zlepit Vae podnikání prostøednictvím nové generace syntetických polymerních tváøecích maziv. Toto

Více

OZNÁMENÍ O DOBÌ A MÍSTÌ KONÁNÍ VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU

OZNÁMENÍ O DOBÌ A MÍSTÌ KONÁNÍ VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU Èíslo 3 6. 5. 2014 OBEC VÁCLAVOVICE OZNÁMENÍ O DOBÌ A MÍSTÌ KONÁNÍ VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU Starostka obce Václavovice podle zákona è. 62/2003 Sb. 32, odst. 2 oznamuje 1. Volby do Evropského parlamentu

Více

v Krumlovské ulici Dùm s peèovatelskou slubou v Krumlovské ulici 144 souèasný stav

v Krumlovské ulici Dùm s peèovatelskou slubou v Krumlovské ulici 144 souèasný stav Dùm s peèovatelskou slubou v Krumlovské ulici 144 souèasný stav (rozpoèet daný tabulkami 40 mil. Kè., dotace 9 mil. Kè), na 4. etapu regenerace sídlitì Na Vrích Nad Cihelnou (náklad 5,7 mil. Kè, dotace

Více

Listopad 2012. Informaèní obèasník obce Beneov nad Èernou. Váení spoluobèané,

Listopad 2012. Informaèní obèasník obce Beneov nad Èernou. Váení spoluobèané, Beneovské ozvìny Informaèní obèasník obce Beneov nad Èernou Listopad 2012 Váení spoluobèané, vstupujeme do barvami ozáøeného podzimu. Zima a chlad ze strání nám ale hlásí, e je tøeba tepleji se oblékat.

Více

Relacje czeskich uczniów z pobytu w Łukowicy 28.10.2011. Zmieniony 14.11.2011.

Relacje czeskich uczniów z pobytu w Łukowicy 28.10.2011. Zmieniony 14.11.2011. Relacje czeskich uczniów z pobytu w Łukowicy 28.10.2011. Zmieniony 14.11.2011. Relacje czeskich uczniów z pobytu w Łukowicy Program Comenius - návštìva v Lukavici Den 1. Cesta ze Dvora Králové n.. L. do

Více

Hra Starých Vlkù. Kmenová akce! Duben

Hra Starých Vlkù. Kmenová akce! Duben 70 1999 Duben Návštìva Klerence Petr Na úterý 16.3. 1999 zorganizoval Lev návštìvu Národního divadla v Ostravì, kde hraje jeho mladší brácha hlavní roli Romea. Odjezd byl od DDM. Spoleènì s èleny ZS jsme

Více

Poutní místo U tøí habrù Vysoký Újezd Vydáno pøi pøíležitosti požehnání kaplièky sv. Antonína 13. èervna 2009 Obec Vysoký Újezd (u Berouna) Zámek ve Vysokém Újezdì a obecní znak l Katastr obce leží ve

Více

Tábor 2010. Olina 2010. Pro všechny poutníky...

Tábor 2010. Olina 2010. Pro všechny poutníky... Tábor 2010 Olina 2010 Pro všechny poutníky... SPRÁVNÉ ODPOVÌD I NA OBRÁZKOVOU SOUTÌŽ: 1. Galadrie l, Sa m a Frodo 2. Frodo Pytlík 3. Východ z Morie 4. Gandal f a orel Gwaihi r nad Helmov ým žlebem 5. Ent

Více

ØÍJEN 2015 - ÈÍSLO 5. Foto: Hynek Hofman. Pohádkový les str. 2, 21, 31. Jak posílit imunitu str. 26. Vánoèní pùjèky str. 27. Zájezd autoklubu str.

ØÍJEN 2015 - ÈÍSLO 5. Foto: Hynek Hofman. Pohádkový les str. 2, 21, 31. Jak posílit imunitu str. 26. Vánoèní pùjèky str. 27. Zájezd autoklubu str. ØÍJEN 2015 - ÈÍSLO 5 Pohádkový les str. 2, 21, 31 Zájezd autoklubu str. 22 Jak posílit imunitu str. 26 Vánoèní pùjèky str. 27 Foto: Hynek Hofman Krásný zbytek dovolených a prázdnin! Pohádkový les 2015

Více

Vaše uživatelský manuál ZANUSSI TL582C http://cs.yourpdfguides.com/dref/658057

Vaše uživatelský manuál ZANUSSI TL582C http://cs.yourpdfguides.com/dref/658057 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Foto: Michala Šmikmátorová, Tomáš Buchmajer, RNDr. Petr Klán, Mgr. Jiøí Dvoøák Grafické zpracování: Lubomír Petlach. Edice

Foto: Michala Šmikmátorová, Tomáš Buchmajer, RNDr. Petr Klán, Mgr. Jiøí Dvoøák Grafické zpracování: Lubomír Petlach. Edice Tvoøivé nápady INDIÁNI Autoøi: Michala Šmikmátorová, Pavla Šmikmátorová, Mgr. Jiøí Dvoøák Foto: Michala Šmikmátorová, Tomáš Buchmajer, RNDr. Petr Klán, Mgr. Jiøí Dvoøák Grafické zpracování: Lubomír Petlach

Více

K O B R A KULTURNÍ OBČASNÍK REGIONÁLNÍCH AUTORŮ LEDEN 2012 *** ROČNÍK XIII. *** ČÍSLO 1

K O B R A KULTURNÍ OBČASNÍK REGIONÁLNÍCH AUTORŮ LEDEN 2012 *** ROČNÍK XIII. *** ČÍSLO 1 K O B R A KULTURNÍ OBČASNÍK REGIONÁLNÍCH AUTORŮ LEDEN 2012 *** ROČNÍK XIII. *** ČÍSLO 1 Citát inspirující: Neměly by se knihy, které nikoho neobohatí, prodávat bez DPH? Jiří Faltus ze sbírky aforismů Bez

Více

Broumovský zpravodaj vydává mìsto Broumov

Broumovský zpravodaj vydává mìsto Broumov Do tváøí harmonikáøe ani jeho kumpána u se nám ve Zdoòovì pohlédnout nepodaøí. Vandalové se na nich vyøádili dùkladnì. Pokud se jedná skuteènì o výsledek èinnosti hrdinných strácù hranic mezi dvìma státy

Více

Tři příčky žebříku. Intuice

Tři příčky žebříku. Intuice Tři příčky žebříku Intuice Intuice je nejvyšší příčkou žebříku, žebříku vědomí. Lze jej rozdělit na tři části: první a nejnižší je instinkt; druhou, tedy prostřední, je intelekt; a třetí, tou nejvyšší,

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Já hraji na klávesy - N. Matesová

Já hraji na klávesy - N. Matesová L. Šindlerová Já hraji na klávesy - N. Matesová Na klávesy hraju letos poprvé, ale už umím mnoho písniček, například Maličká su, Když jsem jel do Prahy, Vadí nevadí, Okoř a mnoho dalších písniček. Na klávesy

Více

výroèní zpráva obèanské sdružení I MY spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením

výroèní zpráva obèanské sdružení I MY spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením výroèní zpráva 2006 obèanské sdružení I MY spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi

Více

ŠKVORECKÝ ZÁMEK Tìším se dovnitø, já ve Škvorci vyrostla, ale teï poprvé mám možnost do zámku se podívat, nechala se slyšet jedna sedmdesátiletá dáma. Bylo to v sobotu 18. záøí, v rámci Škvoreckého jarmarku,

Více

Občasník obce Smilkov

Občasník obce Smilkov 8 Kuchtík Hlásek radí: Napadl sníh, tedy něco ke kávě Koláč z jablek a ořechů budeme potřebovat: 300 g polohrubé mouky 300 g nastrouhaných jablek 1 prášek do pečiva 250 g pískového cukru 3 vejce ½ sklenky

Více

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání.

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání. Pravda a mýty o smrti a umírání. Je zmrtvýchvstání mýtus? Téma smrti a umírání je nesmírně důležité téma, které v dnešní době u většiny lidí bývá odsouváno někam do oblasti nezájmu a nevědomí. Je to téma

Více

3. série IV. roèníku kategorie JUNIOR Øe¹ení zasílej do 28. února 2006

3. série IV. roèníku kategorie JUNIOR Øe¹ení zasílej do 28. února 2006 3. série IV. roèníku kategorie JUNIOR Øe¹ení zasílej do 28. února 2006 Prázdninové sluníèko probudilo Matìje, Báru a Kosa do tøetího dne v Centrální vìdecké knihovnì. Mohli odpoèívat v pracovnì Báøina

Více

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Integrovaný blok Tématický okruh (celek) Témata Co je nám nejblíže To jsou moji kamarádi CO JE KOLEM NÁS Co najdeme v naší třídě Už znáš celou školku

Více

Informace o MŠ. Název: MŠ Bordovice Adresa: Bordovice 83, 744 01 Telefon: 556 855539 Email: ms@bordovice.cz. Počet tříd: 1

Informace o MŠ. Název: MŠ Bordovice Adresa: Bordovice 83, 744 01 Telefon: 556 855539 Email: ms@bordovice.cz. Počet tříd: 1 Informace o MŠ Název: MŠ Bordovice Adresa: Bordovice 83, 744 01 Telefon: 556 855539 Email: ms@bordovice.cz Počet tříd: 1 Věkové složení: zpravidla 2,5-6 let Ředitelka školy: Mgr. Kateřina Slabá Učitelka:

Více

èíslo 10 2012 výtisk zdarma

èíslo 10 2012 výtisk zdarma èíslo 10 2012 výtisk zdarma Ano, tento výrok, aèkoliv zní paradoxnì, odráí skuteèný stav mé mysli. Na posledním jednání zastupitelstva byla vìtinou devíti hlasy schválena výstavba otevøeného koupalitì

Více

R A N Ž Á D A. Co znamená Medium. Vítali jsme První máj. Vyrazili jsme na cyklostezky

R A N Ž Á D A. Co znamená Medium. Vítali jsme První máj. Vyrazili jsme na cyklostezky R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: èerven 2011 roèník 5, èíslo 10 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Co znamená Medium V pøíjemném kvìtnovém odpoledni se sešla skupina

Více

OBSAH. - Čínská báseň - Týden prvňáčků - Můžete si přečíst - Tvorba dětí ZŠ Krestova - Jak vyrobit krabičku

OBSAH. - Čínská báseň - Týden prvňáčků - Můžete si přečíst - Tvorba dětí ZŠ Krestova - Jak vyrobit krabičku 1/2015 OBSAH - Čínská báseň - Týden prvňáčků - Můžete si přečíst - Tvorba dětí ZŠ Krestova - Jak vyrobit krabičku Čínská báseň beseda pro žáky 8. tříd Jako každý rok, tak i letos v knihovně proběhla beseda,

Více

Básně o (v) Sutomiščici. Jaroslav Balvín

Básně o (v) Sutomiščici. Jaroslav Balvín Básně o (v) Sutomiščici Jaroslav Balvín 2008 SUTOMIŠČICA JE KŠTICA Kštica Borových hájů, fíkových stromů a olivovníků Stožárů plachetnic a lodí Sněhobílých starobylých domů A příjemných lidí. Tato kštica

Více

Èíslo 1-2010 VÝTISK ZDARMA

Èíslo 1-2010 VÝTISK ZDARMA Èíslo 1-2010 VÝTISK ZDARMA I když se finanèní pøedpovìdi na rok 2010 rùzní, nìkteøí odborníci hovoøí o pokraèující ekonomické recesi, jiní pøedpovídají její ukonèení nebo alespoò zastavení pádu, zastupitelstvo

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JOSEFA HLÁVKY PŘEŠTICE ŠKOLNÍ DRUŽINA TEMATICKÝ PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠD DUHOVÝ ROK VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JOSEFA HLÁVKY PŘEŠTICE ŠKOLNÍ DRUŽINA TEMATICKÝ PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠD DUHOVÝ ROK VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JOSEFA HLÁVKY PŘEŠTICE ŠKOLNÍ DRUŽINA TEMATICKÝ PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠD DUHOVÝ ROK VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Hurá do duhové školní družiny Podzim- září, říjen, listopad Tematické okruhy - duhová

Více

Shrnutí ankety pro žáky 5. ročníků a rodiče. březen 2016

Shrnutí ankety pro žáky 5. ročníků a rodiče. březen 2016 Shrnutí ankety pro žáky 5. ročníků a rodiče březen 2016 Shrnutí 2 Parametry ankety Zájem o gymnázia Zájem o předměty Ankety se zúčastnilo: 78 žáků 5. tříd 119 rodičů žáků 83 rodičů 5. tříd 9 rodičů 4.

Více

BRIAN L. WEISS mistrù poselství

BRIAN L. WEISS mistrù poselství BRIAN L. WEISS poselství mistrù Pøeložil Jiøí Martínek Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Copyright Brian L. Weiss, 2000 Translation Jiøí Martínek, 2005, 2009, 2012, 2013 All rights

Více

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu :

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu : Charakteristika ŠVP Mateřská škola je celodenní mateřskou školou, jejímž cílem je příprava dětí do života a na základní školu. Vzdělání je uskutečňováno ve všech činnostech v průběhu celého dne. Probíhá

Více

prosinec 2012 ročník XI číslo 4

prosinec 2012 ročník XI číslo 4 prosinec 2012 ročník XI číslo 4 Trochu obav a pytel legrace a dobrot Letošní mikulášskou nadílku zajistili žáci z 6.A (čert klečící Erik Skalník, stojící zleva čert Terka Kampová, anděl Kristýna Hřídelová,

Více

UHLÍŘOVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ. Které roční období je obdobím přílivu čerstvých sil, počátku nového života a

UHLÍŘOVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ. Které roční období je obdobím přílivu čerstvých sil, počátku nového života a UHLÍŘOVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ Které roční období je obdobím přílivu čerstvých sil, počátku nového života a dobou naděje na novou úrodu, plodnost, nové vztahy? Je to samozřejmě JARO. S jarem přichází všechno

Více

RadaobceVidèe berenavìdomí

RadaobceVidèe berenavìdomí RadaobceVidèe berenavìdomí 75/07 - plnìníusneseníè. 6/2007zeschùzeradyobcedne8.3.2007a mimoøádnéschùzedne21.3.200776/07 -informaciozrušenépracovní cestìstarostekdoitálie 77/07 - informaci o probíhajících

Více

XII. celostátní soutì dìtských zpìvákù lidových písní ZPÌVÁÈEK 2006. Láznì Velké Losiny / 12. 14. kvìtna

XII. celostátní soutì dìtských zpìvákù lidových písní ZPÌVÁÈEK 2006. Láznì Velké Losiny / 12. 14. kvìtna XII. celostátní soutì dìtských zpìvákù lidových písní ZPÌVÁÈEK 2006 Láznì Velké Losiny / 12. 14. kvìtna poøádají v rámci Dnù tradièní kultury a Svátku folkloru pod zátitou Petra Dvorského, senátora Parlamentu

Více

Autoøi èlánku: Andrea Ouková, árka Lüftnerová

Autoøi èlánku: Andrea Ouková, árka Lüftnerová Milým pøekvapením pro nás byl první výtisk naeho èasopisu, který potìil nejen nás, ale i nae rodièe, známe, kamarády. S nadením jsme se vrhli na druhý díl, ve kterém Vám popíeme ná výlet do Èeského Krumlova,

Více

Dělá radnice dost pro čistší životní prostředí?

Dělá radnice dost pro čistší životní prostředí? Tisková zpráva 2.9.2014 Dělá radnice dost pro čistší životní prostředí? Že je Přerov městem se špatným životním prostředím, je všeobecně známo, že jsou tu ale provozy tvořící špičku v jeho znečišťování

Více

Rok 2012 vydáno dne 30.6.2012 èíslo 2

Rok 2012 vydáno dne 30.6.2012 èíslo 2 OBECNÍ ZPRAVODAJ Kratonohy Rok 2012 MichnovkA vydáno dne 30.6.2012 èíslo 2 Vážení spoluobèané, ve druhém letošním zpravodaji se pokusím struènì popsat vše podstatné, co se v naší obci událo. Snažíme se

Více

ZPRAVODAJ 11/2015. Příprava na zimní údržbu obecních komunikací, chodníků a veřejných prostranství

ZPRAVODAJ 11/2015. Příprava na zimní údržbu obecních komunikací, chodníků a veřejných prostranství ZPRAVODAJ 11/2015 Příprava na zimní údržbu obecních komunikací, chodníků a veřejných prostranství Žádáme občany, aby vytvořili podmínky pro bezproblémové odklízení sněhu při zimní údržbě obecních komunikací,

Více

Příloha č. 1 k ŠVP ŠD plán činností. 1. Místo, kde žijeme. Rozvíjené kompetence: Tematický okruh: Činnosti. Rozvíjené kompetence

Příloha č. 1 k ŠVP ŠD plán činností. 1. Místo, kde žijeme. Rozvíjené kompetence: Tematický okruh: Činnosti. Rozvíjené kompetence Příloha č. 1 k ŠVP ŠD plán činností Rozvíjené kompetence: 1. Kompetence k učení 2. Kompetence k řešení problémů 3. Komunikativní kompetence 4. Sociální a interpersonální kompetence 5. Občanské kompetence

Více

Pardubická 78, 533 61 Choltice. Zpráva o činnosti Knihovny městyse Choltice v roce 2011

Pardubická 78, 533 61 Choltice. Zpráva o činnosti Knihovny městyse Choltice v roce 2011 Pardubická 78, 533 61 Choltice Zpráva o činnosti Knihovny městyse Choltice v roce 2011 Knihovna městyse Choltice působí jako středisková pro 6 knihoven obvodu. Jedná se o knihovny: Veselí, Turkovice, Svinčany,

Více

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Vážení spoluobčané, zdravím Vás v krásných letních dnech a přináším informace o aktuálním

Více

FOGLIK. Jaro 2010. Časopis žáků ZŠ a MŠ Hněvošice

FOGLIK. Jaro 2010. Časopis žáků ZŠ a MŠ Hněvošice FOGLIK Jaro 2010 Časopis žáků ZŠ a MŠ Hněvošice Nadvláda zimy nenávratně končí. Země se odívá do jarního šatu a člověk žasne nad dokonalou harmonií barev, vůní, tvarů, nad kouzlem rodícího se života. Všude

Více

Èíslo 42 ze dne 25. 4. 2000 OBSAH. Na str. 4 si pøeètìte povídání o letošní kouzelnické galapøehlídce.

Èíslo 42 ze dne 25. 4. 2000 OBSAH. Na str. 4 si pøeètìte povídání o letošní kouzelnické galapøehlídce. Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 42 ze dne 25. 4. 2000 Nikdo neví, kam se jede Cyklistický jídelníèek

Více

Zuzana Pospíšilová ilustroval Drahomír Trsťan

Zuzana Pospíšilová ilustroval Drahomír Trsťan Zuzana Pospíšilová ilustroval Drahomír Trsťan Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována ani šířena v papírové,

Více

L e d e n v pranostikách:

L e d e n v pranostikách: 1/2011 L e d e n v pranostikách: Lednová zima, i na peci je zima. Leden studený, duben zelený. Když je leden bílý, je sedlákovi milý. Naši předkové věnovali počasí velkou pozornost. mnohaletých pozorování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ. Rodinné centrum Bysteráček ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ. Rodinné centrum Bysteráček ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ Rodinné centrum Bysteráček ZA ROK 2014 Kontaktní a identifikační údaje Název: Rodinné centrum Bysteráček Sídlo: náměstí Na Podkově 68, Bystré, 56992 Kontakt: Mgr. Lucie

Více

01 leden. Vá$ení #tená%i, Zvlá!" zajímavé #lánky: Strukturální fondy,!eská republika: schválení opera"ního programu #ivotní prost$edí 2

01 leden. Vá$ení #tená%i, Zvlá! zajímavé #lánky: Strukturální fondy,!eská republika: schválení operaního programu #ivotní prost$edí 2 01 leden 2008 01 Zvlá!" zajímavé #lánky: Strukturální fondy,!eská republika: schválení opera"ního programu #ivotní prost$edí 2 P$íru"ka pro dotace z EU 3-4 Networking v Bruselu: Slovinsko a VR, EP a nové

Více

Sociální služby jsou financovány z dotací KÚ Ústí nad Labem a Komunitního plánu města Most od října do prosince 2015

Sociální služby jsou financovány z dotací KÚ Ústí nad Labem a Komunitního plánu města Most od října do prosince 2015 Měsíčník Obrnického centra sociálních služeb, příspěvkové organizace ROČNÍK II. ČÍSLO 12. PROSINEC 2015 Sociální služby jsou financovány z dotací KÚ Ústí nad Labem a Komunitního plánu města Most od října

Více

SHRNUTÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ PRO UŽIVATELE SLUŽEB STŘEDISEK ÚTVARU SLUŽEB SOCIÁLNÍ PÉČE CHARITY OSTRAVA

SHRNUTÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ PRO UŽIVATELE SLUŽEB STŘEDISEK ÚTVARU SLUŽEB SOCIÁLNÍ PÉČE CHARITY OSTRAVA CHARITA OSTRAVA Kořenského 1323/17 703 00 Ostrava-Vítkovice SHRNUTÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ PRO UŽIVATELE SLUŽEB STŘEDISEK ÚTVARU SLUŽEB SOCIÁLNÍ PÉČE CHARITY OSTRAVA V Ostravě 25. listopadu 2015 Předkládá

Více

MARKETING NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ. Radim Bačuvčík

MARKETING NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ. Radim Bačuvčík MARKETING NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Radim Bačuvčík Radim Bačuvčík VeRBuM, 2011 2 KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Recenzovali: prof. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. Knihu doporučila

Více

Výroční zpráva DEMDAAL o. s. 2014

Výroční zpráva DEMDAAL o. s. 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanského sdružení DEMDAAL o.s. ZA ROK 2014 WWW.DEMDAAL.CZ schválená valnou hromadou dne 20. 1. 2015 OBSAH OBSAH... 2 Souhrn činnosti... 3 Hlavní sponzoři naší činnosti:... 4 Cyklus cestopisů...

Více

Cesta 10 KØESANSKÝ ČASOPIS PRO DÌTI. cena 12 Kč

Cesta 10 KØESANSKÝ ČASOPIS PRO DÌTI. cena 12 Kč Cesta 10 2011 KØESANSKÝ ČASOPIS PRO DÌTI cena 12 Kč 2 OBSAH Modlitba...3 Podobenství...4 Vechno je v almech...5 kola hrou II....7 Joná, Ninivé a velryb V...8 Ta nae kvìtena - česká? 8... 10 Na toulkách

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení

Sbírka instrukcí a sdìlení Roèník 2002 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 2 Rozeslána dne 27. kvìtna 2002 Cena 69,- Kè OBSAH 3. I n s t r u k c e Ministerstva spravedlnosti ze dne 16. èervence

Více

Koncertní prosinec ŽPS

Koncertní prosinec ŽPS Koncertní prosinec ŽPS Ženský pěvecký sbor v prosinci nezahálel. 7.1 2. jsme přijaly pozvání zábřežského sboru Slavice. Společně jsme vystupovaly na prvním adventním koncertu v galerii Tunklův dvorec v

Více

Zařazování dětí mladších tří let do mateřské školy. Vyhodnocení dotazníkového šetření. Příloha č. 1

Zařazování dětí mladších tří let do mateřské školy. Vyhodnocení dotazníkového šetření. Příloha č. 1 Příloha č. 1 Zařazování dětí mladších tří let do mateřské školy Vyhodnocení dotazníkového šetření Pro dotazníkové šetření bylo náhodným výběrem zvoleno 1500 mateřských škol (MŠ) ze všech krajů České republiky,

Více

Sebepoznání kde je zakopaný pes našeho úspěchu

Sebepoznání kde je zakopaný pes našeho úspěchu výborná práce obsahově i formálně. Hodnocení A+ Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra finančního práva a národního hospodářství Osobní management Sebepoznání kde je zakopaný pes našeho úspěchu

Více

Zpravodaj 1. Městyse Knínice u Boskovic 2009

Zpravodaj 1. Městyse Knínice u Boskovic 2009 Zpravodaj 1 Městyse Knínice u Boskovic 2009 informace úřadu městyse Odpad Odvoz domovního odpadu: 14. 1., 28. 1., 11. 2. Sběrný dvůr: 17. 1. 8.00 11.00 hod. Knihovna Úterý od 16.30 do 18.00 hodin. Zpráva

Více

Informátor. sboru Vojkovice

Informátor. sboru Vojkovice Informátor sboru Vojkovice zima 2015 1 Slovo kazatele Kamil Majer Milá vojkovická rodinko. Stojíme na prahu nového roku. A toto období, bývá obdobím, kdy rekapitulujeme a hodnotíme rok přechozí a dáváme

Více

Co víme o vratimovských zahrádkářích?

Co víme o vratimovských zahrádkářích? Infoletter PRO Vratimov (2015-9) Co víme o vratimovských zahrádkářích? Spolek zahrádkářů ve Vratimově byl založen v roce 1947. V období 60. let se členové soustředili hlavně na výzkum a šlechtění odrůd

Více

Cesta 5 KØESANSKÝ ČASOPIS PRO DÌTI. cena 7 Kč

Cesta 5 KØESANSKÝ ČASOPIS PRO DÌTI. cena 7 Kč Cesta 5 2010 KØESANSKÝ ČASOPIS PRO DÌTI cena 7 Kč 2 OBSAH Modlitba...3 První izraeltí králové...4 Ukolébavka...6 Komiks...8 Co pro mì znamená církev... 10 Letnice... 10 Soutì o tøi knihy...11 Na toulkách

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 ÚVODNÍK Milí čtenáři Děníčku, připomeňme si jeden ze závěrů, který udělal Tomáš Zendulka v minulém čísle Děníčku, a to možný prodej

Více

KOLNÍ PROJEKTOVÝ ÈASOPIS 7. TØÍDA

KOLNÍ PROJEKTOVÝ ÈASOPIS 7. TØÍDA KOLNÍ VIRTUÁLNÍ NAUÈNÁ STEZKA MALONTY KOLNÍ PROJEKTOVÝ ÈASOPIS 7. TØÍDA Úvod Prázdniny utekly jako voda a my jsme tady potøetí. Léto se pomalu pøehouplo v podzim, aèkoli poèasí tomu moc nenasvìdèovalo.

Více

nití či strunou. Další postup, barevné konturování, nám napoví mnoho o skutečném tvaru, materiálu a hustotě objektu.

nití či strunou. Další postup, barevné konturování, nám napoví mnoho o skutečném tvaru, materiálu a hustotě objektu. Úvodem Již na počátku své dlouhé a strastiplné cesty lidé naráželi na záhadné a tajemné věci nebo úkazy, které nebyli schopni pochopit. Tak vzniklo náboženství a bohové. Kdo ale ti bohové byli ve skutečnosti?

Více

ÈERVEN 2014 - ÈÍSLO 3

ÈERVEN 2014 - ÈÍSLO 3 ÈERVEN 2014 - ÈÍSLO 3 Výsledky voleb do EP str. 4 Jak grilovat bezpeènì str. 13 Cesta do Thajska str. 20 Vítání obèánkù str. 28 Foto: Hynek Hofman Drustvo dobronínské koly na soutìi Stavíme z Merkuru zvítìzilo.

Více

Cesta 6-7 KØES ANSKÝ ČASOPIS PRO DÌTI. cena 12 Kč

Cesta 6-7 KØES ANSKÝ ČASOPIS PRO DÌTI. cena 12 Kč Cesta 6-7 2012 KØES ANSKÝ ČASOPIS PRO DÌTI cena 12 Kč 2 OBSAH Modlitba... 3 Proč se øíká, e...... 4 Poznáte, o koho jde?... 5 Co víte o Mistru Janu Husovi?... 6 Rok pod nebem... 7 Ta nae kvìtena - česká?

Více