ODPADY?! VÍME JAK NA NĚ!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ODPADY?! VÍME JAK NA NĚ!"

Transkript

1 ODPADY?! VÍME JAK NA NĚ!

2 Denně čteme v médiích zprávy, jak je naše planeta Země zahlcována odpady. Někdy jsou to velmi sugestivní články a televizní záznamy, z nichž běhá mráz po zádech. Miliony tun odpadků se vyváží na skládky, kde budou ležet několik staletí, než se rozloží. Přežije to zeměkoule? Všechny odpady však v popelnicích, a tedy na skládkách, končit nemusí. Dnes je celá řada surovin, které lze recyklovat a použít v jiné formě. Že lze recyklovat papír už ví i malé děti, ale koho by napadlo, že teplé fleesové bundy byly kdysi nevzhlednými PET lahvemi? Žijeme ve městě, kde zatím máme životní prostředí na takové úrovni, že nám je spousta lidí závidí. Záleží jen na nás občanech, jak si je budeme chránit. A stačí tak málo. Přemýšlet a začít poctivě domácí odpad třídit. Vůbec to nebolí a člověk má nejen dobrý pocit, že něco malého udělal pro naši krásnou zemičku, ale hřeje ho také vědomí, že jeho děti a vnuci, kteří v našem městě vyrostou, budou mít okolo sebe stejně krásnou přírodu jako on. A tohle přece za to stojí. Tato příručka by měla být návodem nejen pro toho, kdo doposud hází vše do popelnic, ale je určena i těm, kteří už odpady třídí. Držme si palce, abychom byli všichni zodpovědní a otázku třídění odpadu vzali za svou. Třeba se u kontejnerů na tříděný odpad nebo na recyklačních dvorech potkáme. Mgr. Alena Krušinová, starostka města Krnov Obsah Odpadový systém Proč třídit... 3 Směsný komunální odpad... 5 Plasty a nápojové kartony Sklo Papír Objemný a nebezpečný odpad Elektroodpady Sběrné dvory Bioodpad Ostatní: autovraky, stavební suť Černé skládky

3 Odpadový systém Co je odpad Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit, většinou po té, co přestala sloužit ke svému původnímu účelu. Pro komunální odpady, což jsou ty, které produkují sami občané nebo vznikají v souvislosti s komunální sférou, vytváří město systém nakládání s odpady. Ten slouží ke shromažďování a dotřídění využitelných odpadů, bezpečnému zpracování odpadů s nebezpečnými vlastnostmi a odvozu ostatních odpadů na skládku. Účastníky tohoto systému jste především Vy, občané, coby prvotní původci odpadů. Jen Vaše chování rozhoduje o množství odpadů, výsledcích třídění, úspoře cenných surovin a minimalizaci znečištění životního prostředí. Služby v odpadovém hospodářství pro město Krnov zajišťuje společnost Technické služby Krnov s. r. o. Kam pro informace Informace o odpadovém hospodářství lze získat na webových stránkách města v odkazu Životní prostředí Odpady a na Městském úřadu Krnov, odboru životního prostředí, Ing. Petr Suchý, tel , mukrnov.cz 1

4 Vyhlášky Práva a povinnosti v odpadovém hospodářství se řídí zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a Obecně závaznou vyhláškou města Krnova o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a stavebního odpadu. Poplatek za odpad Občané se na nákladech odpadového hospodářství podílí placením místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, který je stanoven Obecně závaznou vyhláškou města Krnova. Aktuálně (pro rok 2012) je poplatek stanoven v roční výši 492 Kč. Poplatníkem jsou fyzické osoby, které mají v Krnově trvalý pobyt, a další osoby, jež zde vlastní nemovitost sloužící k individuální rekreaci. Informace, jak postupovat při placení poplatku, lze získat na webových stránkách města v odkazu Městský úřad Životní situace Poplatky - Místní poplatek za komunální odpad. 2

5 Proč třídit Každý z nás vyhodí za rok dvě stě až tři sta kilogramů odpadů. Toto množství obsahuje řadu využitelných složek, jako sklo, papír, plast, nápojové kartony, elektroodpad, atd., které máme možnost z odpadu oddělit a odložit na místa jim určená. Ať už to je do barevných kontejnerů na tříděný odpad, do boxů na elektroodpad na radnici a v prodejnách s elektrospotřebiči nebo na sběrné dvory. Důvody proč třídit jsou ekologické i ekonomické. Pokud odpady důsledně doma třídíme, redukujeme množství odpadů ukládaných na skládku a šetříme finanční prostředky, které město, a prostřednictvím poplatku za odpad tedy i my, vynakládá na systém odpadového hospodářství. Tříděním také šetříme přírodní zdroje a energii, protože výroba z recyklovaných surovin je úspornější. Vše, co správně vytřídíme, čeká další život v podobě nových výrobků, které se k nám vrací k použití. Protože město Krnov je začleněno do systému EKO KOM, za zajištění zpětného odběru a následné využití odpadů z obalů má nárok na odměnu. Ta se vypočítává na základě pravidelného čtvrtletního hlášení o množství druhů a způsobech nakládání s využitelnými složkami komunálních odpadů. Výše odměny je závislá zejména na množství vytříděných odpadů, její výše roste spolu s účinností systému sběru. Čím větší množství odpadů je vytříděno, tím větší finanční obnos obdrží město od společnosti EKO-KOM. Dále tak méně zaplatí za odvoz a uložení komunálního odpadu na skládku. Občanům města Krnova je k dispozici rozsáhlý systém pro sběr tříděných odpadů. Na území města jsou umístěna 132 stanoviště na tříděný odpad. 3

6 Vytříděné odpady je možné předávat rovněž ve sběrných dvorech na ulicích Karáskova, Bruntálská a Opavská - K Řempu. Vytříděné plasty, papíry a sklo se svážejí na sběrný dvůr na Karáskově ulici, kde jsou papíry a plasty na lince roztříděny na jednotlivé druhotné suroviny, které jsou předávány odběratelům. V roce 2011 bylo občany města vytříděno: Papír Plasty Sklo Nápojové kartony 257,12 t (+ 267,20 t ve Sběrných surovinách Krnov) 125,54 t 304,14 t Neskončí tříděný odpad na skládce? Odpady, které vhodíte do barevného kontejneru, odveze svozové auto na dotřiďovací linku a pak putují do zpracovatelských firem, kde z odpadů vznikají nové výrobky. 7 t Víte, že třicet recyklovaných PET lahví stačí k výrobě jedné fleesové bundy. Na tričko jich stačí pět. recyklace jedné tuny skla ušetří přes 400 kg exhalací oxidu uhličitého. z deseti recyklovaných časopisů se dá vyrobit krabice na televizi. 4

7 Směsný komunální odpad Co je směsný komunální odpad Směsný komunální odpad je zbytek po vytřídění všech využitelných složek a nebezpečných odpadů. K jeho sběru slouží klasické popelnice (ocelové nebo plastové) a kontejnery. Do těchto nádob nepatří: - složky, které lze využít: papír, plasty, sklo, nápojové kartony. Na tyto odpady jsou určeny zvláštní kontejnery, - nebezpečné odpady: baterie, zbytky barev a ředitel, vyjeté oleje, obaly od barev, rozpouštědel a dalších chemikálií. Tyto odpady patří na sběrné dvory, - elektroodpady: staré spotřebiče a elektronika. Lze je odevzdat na sběrných dvorech nebo vhodit do červených kontejnerů, - objemné odpady: nábytek, koberce, pneumatiky apod. Je nutné je odevzdat na sběrných dvorech, - odpady z údržby zahrad. Povinností původce je tento odpad kompostovat, případně ho lze odevzdat na sběrných dvorech. Kam se směsným komunálním odpadem Do nádob na směsný komunální odpad (popelnic nebo kontejnerů). Jak získat nádobu na odpad Nádoby na směsný komunální odpad přiděluje odbor životního prostředí Městského úřadu Krnov na základě žádosti písemné, telefonické, osobní či em. Na přidělení popelnice mají nárok pouze občané města, tj. osoby, které jsou zde trvale hlášeny a platí městu poplatek za komunální odpad, a dále jiní vlastníci staveb k individuální rekreaci, pokud platí městu poplatek za tuto stavbu. Stavbami pro individuální rekreaci jsou myšleny stavby k tomuto účelu zkolaudované, na zahradní chatky a jiné stavby se tato možnost nevztahuje. Osoby, které nejsou hlášeny k trvalému pobytu na území města a neplatí tak městu poplatek za komunální odpad, jsou povinny si odvoz komunálních odpadů zajistit na svůj náklad. 5

8 Výměna zkorodované nebo jinak poškozené popelnice S žádostí se obracejte na odbor životního prostředí Městského úřadu Krnov, který výměnu objedná u Technických služeb Krnov s.r.o. Navýšení počtu nádob na odpad Tyto žádosti vyřizuje odbor životního prostředí Městského úřadu Krnov. V případě žádosti o zvýšení počtu popelnic je rozhodující počet trvale hlášených osob nebo i dalších bydlících osob, platících městu poplatek za odpad. Tyto údaje musí doložit vlastník nebo správce nemovitosti. Obecně platí, že jedna popelnice připadá na čtyři osoby. Kde se směsný komunální odpad ukládá Směsný komunální odpad z Krnova se ukládá na skládku v Holasovicích, kterou provozuje akciová společnost Elio Slezsko. V současné době stojí uložení jedné tuny 1 146,80 Kč. V roce 2011 z Krnova na skládku zamířilo 5028 tun směsného komunálního odpadu. Volná kapacita skládky by měla stačit do konce roku V roce 2011 město Krnov vynaložilo na svoz a uložení směsného a objemného odpadu téměř 16,1 milionu korun. Od občanů přitom formou místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vybralo 11,2 milionu korun. Vývoj produkce směsného komunálního odpadu Rok směsný komunální odpad (t)

9 Plasty a nápojové kartony Plasty a nápojové kartony odkládejte do žlutých kontejnerů. Plasty: Nápojové kartony: Do žlutého kontejneru patří: sešlápnuté PET lahve, plastové nádoby a lahve, vodou vypláchnuté nápojové kartony od mléka, džusu, vína apod., sáčky a fólie, čisté plastové obaly od mléka, jogurtů a ostatních mléčných výrobků, plastové tašky, prázdné plastové obaly od šamponů, kosmetiky a čistících prostředků, nepatří: bakelit, pryž, PVC, linoleum, nápojové kartony a obaly se zbytky potravin, pneumatiky, novodurové trubky, plastové obaly od chemikálií, olejů a barev. Dotřídění: Každý druh plastů je zpracováván jinou technologií, protože má odlišné složení a vlastnosti. Plasty se proto odváží na dotřiďovací linku, kde se ručně roztřídí. Využití po recyklaci: Z PET lahví se vyrábí různá vlákna pro textilní průmysl (výplň zimních bund a spacáků, zátěžové koberce). Z fólií (sáčků a tašek) se opět vyrábějí fólie a různé pytle, např. na odpady. Ze směsi plastů se vyrábí odpadkové koše, zahradní nábytek, zatravňovací dlažba, protihlukové stěny u dálnic apod. Plastové recykláty se hojně používa- 7

10 jí v automobilovém průmyslu. Nápojové kartony je možné recyklovat dvěma způsoby. V papírnách, protože papír tvoří většinu tohoto obalu, takže je možné ho zpracovávat stejně jako starý papír. Dále na speciální lince, kde se nápojové kartony rozdrtí a drť se za tepla lisuje do desek, které je možné použít např. jako stavební izolace. Pytlový sběr V oblastech s převahou vilové zástavby je zaveden pytlový sběr plastů a nápojových kartonů z důvodu příliš velké donáškové vzdálenosti ke kontejnerům na tříděné odpady. Sběr odpadů probíhá do pytlů dodávaných pracovníky Technických služeb Krnov. Při odvozu pytlů zanechají pracovníci na místě nový pytel na další měsíc. Do pytle patří: sešlápnuté PET lahve, plastové nádoby a lahve, vodou vypláchnuté nápojové kartony od mléka, džusu, vína apod., sáčky a fólie, čisté plastové obaly od mléka, jogurtů a ostatních mléčných výrobků, plastové tašky, prázdné plastové obaly od šamponů, kosmetiky a čistících prostředků. Svoz probíhá: poslední pátek v měsíci v oblasti: Krásné Loučky, Chomýž, Albrechtická ul., Ježník, Kostelec, Guntramovice, Petrovická ul., Cvilín, Červený Dvůr, Petrův důl, poslední čtvrtek v měsíci v oblasti: Chářovská, Nerudova, Tyršova, Svatováclavská, Boční, Na Dolním pastvišti, Bartultovická, Pionýrů, V Osadě. 8

11 Jak na plasty v domácnosti Většinu plastových odpadů, které vznikají v domácnosti, tvoří obaly od potravin a spotřebního zboží. Aby nezabíraly moc místa, je vhodné je už doma zmáčknout nebo sešlápnout. Obvyklé místo pro skladování vytříděných plastů bývá spíž, kuchyň, chodba či sklep. Pro sběr plastů mnoho lidí využívá plastové tašky či pytle, zvláštní koše, na sešlápnuté lahve je velmi dobře použitelná i krabice. Použité obaly nezapomeňte zbavit zbytku obsahu, zabráníte tak vzniku nežádoucího zápachu. Je třeba před vhozením do kontejneru odstranit z PET lahve víčko a etiketu? PET láhve můžete do kontejneru vhazovat s etiketou i víčkem. Obojí bude při dalším zpracování automaticky odděleno. PET láhve sešlápněte, nasaďte víčko a to již neutahujte! Nesešlápnuté láhve jsou objemné a tím zdražují přepravu, komplikují manipulaci a recyklace se tak stává nákladnější. Musím před vhozením do kontejneru kelímky od jogurtů a jiných potravin důkladně vymývat? Ne, stačí je lehce vypláchnout vlažnou vodou. Znečištěné obaly či obaly se zbytky potravin omezují následnou recyklaci. Musím sešlapávat PET lahve a nápojový karton před vytříděním? Sešlapávaní, mačkání a kroucení těchto odpadů je velmi vhodné jak pro skladování, tak i následnou přepravu. Takto zmenšených odpadů se do kontejneru vejde čtyřikrát více a sníží se přepravní náklady. Zároveň doporučujeme vyhnout se lisům na PET lahve jimi slisované lahve dělají problémy v dalším zpracování. Patří do tříděného odpadu plastové obaly od kosmetiky? V tomto případě se nejedná o žádné nebezpečné látky, stačí tedy, když zbytky kosmetických přípravků jako jsou mýdla, šampony, krémy zcela spotřebujete a obal vypláchnete teplou vodou. Do kontejneru na tříděný odpad pak můžete klidně prázdné obaly vhodit. 9

12 Sklo Sklo odkládejte do zelených a bílých kontejnerů. Do zeleného kontejneru patří: čiré i barevné sklo, vymyté skleněné láhve, tabulové sklo, nepatří: keramika, porcelán, autosklo, drátěné sklo, zrcadla, zlacená a pokovená skla. Do bílého kontejneru patří: čiré sklo, vymyté skleněné láhve čiré, zavařovací sklenice, nepatří: barevné sklo, keramika, porcelán, autosklo, drátěné sklo, zrcadla, zlacená a pokovená skla. Pokud můžete, zbavujte láhve kovových uzávěrů, zjednodušíte tak jejich recyklaci. Využití po recyklaci: Vytříděné sklo se drtí a přidává do směsi k výrobě nového skla. Nejčastěji se takto vyrábí láhve na minerálky či pivo a jiné skleněné výrobky. Využíváním skleněných odpadů se ušetří mnoho energie a surovin, přičemž sklo se dá takto používat vlastně donekonečna. 10 Upozornění: Dodržujte tyto pokyny při třídění odpadů. Nežádoucí příměsi znehodnocují vytříděnou surovinu a snižují možnosti jejího dalšího uplatnění na trhu.

13 Papír Papír odkládejte do modrých kontejnerů. Do modrého kontejneru patří: čistý obalový papír, krabice (nutno roztrhat na menší kusy), noviny, časopisy, knihy, kancelářský papír (kovové sponky nevadí), obálky (fóliová okénka nevadí), reklamní letáky, lepenka, sešity, nepatří: mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskovaný papír, použité dětské pleny, obvazy, hygienické potřeby. Papírové krabice před vložením do kontejneru rozkládejte. Ušetříte tak místo v kontejneru. Využití po recyklaci: Slisovaný sběrový papír slouží k výrobě nového papíru. Papír je možné takto recyklovat asi pětkrát až sedmkrát. Výrobky z recyklovaného papíru: novinový papír, sešity, lepenkové krabice, obaly na vajíčka, toaletní papír, stavební desky apod. Papír je možné takto recyklovat asi pětkrát až sedmkrát. Upozornění: Nevhazujte do kontejneru mokrý nebo vlhký papír! Neodkládejte papír vedle kontejneru - zmokne! Takový papír odběratelé nepřevezmou a zbytečně skončí na skládce. 11

14 Objemný a nebezpečný odpad Objemné a nebezpečné odpady v žádném případě nepatří do popelnice na směsný odpad nebo vedle ní. Pokud tak učiníte, porušíte obecně závaznou vyhlášku města Krnova o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a stavebního odpadu a bude vám dle přestupkového zákona uložena pokuta. Objemné a nebezpečné odpady patří na sběrné dvory. Nespotřebované léky odevzdejte do lékárny. Město nezajišťuje odvoz objemných odpadů od jednotlivých obyvatel, zdarma je pouze převzetí ve sběrných dvorech a to jen pro občany Krnova. Objemné odpady jsou: starý nábytek (křesla, židle, skříně, válendy apod.), podlahové krytiny (koberce, linolea), zbytky kuchyňských jader a linek, umyvadla, klozetové mísy, pneumatiky. Nebezpečné odpady jsou: rozpouštědla, ředidla, kyseliny, louhy, pesticidy, jedy, vyjeté oleje, barvy, obaly a štětce od nátěrů a barev, lepidla, textilie znečištěné od chemikálií, obaly od aerosolů. Jejich řádné zneškodnění je mimořádně důležité pro ochranu životního prostředí! Nebezpečné odpady se následně spalují ve spalovnách nebezpečných odpadů, popřípadě se jinak odborně likvidují. 12 Kde objednat kontejner na objemný odpad ap.? Na vlastní náklady v Technických službách Krnov s.r.o., Stará 11, Krnov, tel ,

15 Elektroodpady Elektroodpad je v principu vše, co ke svému provozu potřebovalo elektrickou energii, ať už ze sítě nebo z baterií. Tyto vysloužilé spotřebiče a elektronika rozhodně nepatří do popelnic. Některé výrobky mají nebezpečné vlastnosti (lednice, monitory), naprostá většina se může stát cenným zdrojem druhotných surovin. V České republice je pro elektroodpady vytvořen systém jejich zpětného odběru, který financují výrobci a dovozci a promítají ho do ceny výrobků formou PHE - zákonný recyklační poplatek, který slouží na zpětnou ekologickou likvidaci vyřazeného spotřebiče. V případě nákupu nového spotřebiče je prodejce povinen starý spotřebič od kupujícího převzít. V každé prodejně Vám také poradí, kam s vysloužilým spotřebičem, většina prodejců rovněž nabízí bezplatný odvoz starého spotřebiče, pokud si u nich koupíte nový. Tříděním elektroodpadu zabraňujeme jeho hromadění na skládkách. Kromě toho, že zde tyto přístroje zabírají místo, některé chemikálie z nich mohou unikat do ovzduší nebo kontaminovat půdu a podzemní vodu. Odložením elektroodpadu na skládku vznikají také ekonomické ztráty. Recyklace elektroodpadu není recyklací v pravém slova smyslu. Stará televize se nesemele a ze zbytku nová nevyrobí. Recyklací elektroodpadu se rozumí recyklace materiálů, které elektrospotřebiče obsahují. Recyklací ledničky lze získat kolem 20 kilogramů železa, plastů je průměrně 16 kilogramů. Z plastů ze starých spotřebičů vznikají například zatravňovací dlaždice, poklice na kola automobilů nebo PUR-pěna využívaná v mnoha odvětvích od stavebnictví přes nábytkářskou výrobu až po automobilový průmysl. 13

16 Elektrospotřebiče odkládejte: do červených kontejnerů Pro podporu sběru elektroodpadů umístila v našem městě společnost ASEKOL šest červených kontejnerů. Kontejnery jsou na stanovištích pro sběr tříděných odpadů: SPC E11, SPC H41, Rooseveltova 20, E. Hakena 8, Náměstí Hrdinů 13, Albrechtická 98. Patří sem: menší elektroodpady - kalkulačky, rádia, drobné počítačové vybavení, elektronické hračky, telefony a další. Kontejnery mají zvláštní vhoz na baterie. Nepatří sem: zářivky, úsporné žárovky, televizory, počítačové monitory a jiná velká elektrozařízení. do sběrného boxu Drobná elektrozařízení a baterie lze odevzdat také do sběrného boxu společnosti REMA Systém, a.s., umístěného v budově radnice. na sběrný dvůr Na sběrné dvory patří: televize, rádia, počítače, mikrovlnné trouby, ledničky, mobilní telefony, vysoušeče vlasů, kulmy, žehličky na vlasy, toustovače, holicí strojky, hračky, fotoaparáty, vrtačky, myši, klávesnice, kalkulačky, baterie, zářivky... Upozornění: Spotřebiče musejí být kompletní, tedy nerozebrané. Elektrozařízení, jimž někdo odmontoval důležité části, jako např. motor, kompresor, topné těleso, buben, plášť apod., se považují za odpad a náklady spojené s jejich odstraněním jdou k tíži obci. 14

17 Sběrné dvory V Krnově jsou tři sběrné dvory, které jsou určeny výhradně pro občany Krnova a jen pro odpady pocházející z domácností. Přebírané odpady Tříděné odpady: plasty, papír a lepenka, sklo. Objemné odpady: starý nábytek (křesla, židle, skříně, válendy apod.), podlahové krytiny (koberce, linolea), zbytky kuchyňských jader a linek, umyvadla, klozetové mísy, pneumatiky. Nebezpečné odpady: rozpouštědla, ředidla, kyseliny, louhy, pesticidy, jedy, vyjeté oleje, barvy, obaly a štětce od nátěrů a barev, lepidla, textilie znečištěné od chemikálií, obaly od aerosolů. Elektroodpady: akumulátory a baterie, lednice, pračky, mikrovlnné trouby, televizory, počítače, počítačové monitory, kalkulačky, elektrické nářadí, zářivky. Odpady z údržby zahrad: tráva, větve. Sběrný dvůr Bruntálská ul. Provozní doba: pondělí - pátek sobota neděle

18 Sběrný dvůr Karáskova ul. Letní provozní doba (od ): pondělí úterý, středa, čtvrtek pátek sobota neděle Zimní provozní doba (od ): pondělí úterý, středa, čtvrtek pátek sobota neděle Sběrný dvůr Opavská ul. Provozní doba: pondělí - pátek sobota neděle

19 Bioodpad Zbytky z údržby zahrad (tráva a větve) a také z kuchyní se nemusí nutně stát odpadem. Na prvním místě je možné je zkompostovat a získat tak kvalitní organické hnojivo. V případě, že původce zbytky z údržby zahrady z různých důvodů nezkompostuje, nesmí je vyhodit do popelnic na směsný komunální odpad, neboť tyto odpady nepatří na skládku a pracovníci Technických služeb Krnov nejsou povinni takový odpad svážet. Původce těchto odpadů je může odevzdat ve sběrných dvorech, kde jsou shromažďovány do zvláštních kontejnerů a následně odváženy ke zkompostování. Odpad k domácímu kompostování: listí, tráva, zbytky rostlin (kořeny a listy zeleniny, květiny, apod.), kousky větví keřů i stromů (posekané, nastříhané, prořezané nebo zpracované štěpkovačem), spadané ovoce (prokládané trávou a řezem z keřů), zbytky zeleniny a ovoce (okrajky z brambor, mrkve, okusky jablek, apod.), čajové sáčky, kávová sedlina, skořápky z vajec. Důvodů pro recyklaci bioodpadu je hned několik: snížíte množství směsného odpadu z vaší domácnosti až o 40 procent, zbavíte zápachu váš směsný komunální odpad a vyrobíte si kvalitní kompost. Ten nahrazuje umělá hnojiva, při jejichž výrobě dochází k zatěžování životního prostředí emisemi, a dobře poslouží i jako náhrada rašeliny. Je nedocenitelný při rekultivacích a zúrodňování půdy a je skvěle využitelný na každé zahradě. Hodí se ke všem plodinám. Ocení jej ovocné stromy, trávník, okrasné keře, květiny i zemědělské plodiny. Velmi prospívá například okurkám, cuketám nebo 17

20 dýni. Kompost může přispět k rozvoji a rozkvětu většiny rostlin v bytě, na polích, v parcích, na zahradě, na balkoně a za okny. Jak na domácí kompostování Kompostování je biologická metoda využívání bioodpadu, kterou se za přístupu vzduchu a činností mikroorganismů přeměňuje bioodpad na kompost. Osvědčuje se rozdělení na tři komory. Do jedné ukládáme čerstvou hmotu prosypávanou trochou hlíny, do druhé se na jaře přehází vznikající kompost z první komory, z třetí se již vybírá hotový kompost. Přehazováním lze vznik kvalitního kompostu urychlit. I na opravdu malou zahrádku si lze pořídit kompostér vhodné velikosti. Vše o kompostování najdete na internetových stránkách občanského sdružení Ekodomov 18

21 Ostatní Autovraky V případě, že vůz doslouží, je jedinou zákonnou cestou pro jeho likvidaci předání do specializovaného zařízení. Jakékoliv jiné rozebírání a sešrotování autovraků je zákonem zakázáno a vlastníku, pokud se nejedná o podnikatele, hrozí uložení pokuty ve výši 20 tisíc korun. V Krnově je prozatím jediné vrakoviště, které je oprávněno vraky odebírat. Nachází se na Bruntálské ulici (vjezd z ul. Na Ostrově), provozovatelem je Ing. Koloman Búry. Autovrakoviště Bruntálská 2313/5, provozní doba: pondělí - pátek Služba je bezplatná. K likvidaci je potřeba velký technický průkaz a doklad totožnosti. Zde je vlastníkovi vozidla vystaveno potvrzení o převzetí autovraku, které je nezbytným podkladem pro vyřazení motorového vozidla z evidence na odboru dopravy a silničního hospodářství. Stavební suť Odvoz stavebních odpadů od občanů město nezajišťuje, není zahrnut do poplatku. Stavební odpad neznečištěný nebezpečnými látkami, tj. beton, cihly, tašky, omítky, keramické výrobky, zemina, kamení, vytěžená hlušina a stavební materiály na bázi sádry, je možné odevzdat na rekultivaci bývalé skládky nebezpečných odpadů na Cvilíně za cenu 60 Kč/t. Rekultivace Cvilín, provozní doba: letní provoz (od 1. 4.) zimní provoz (od ) pondělí - pátek sudé soboty

22 Černé skládky Pojem černá skládka představuje nelegální uložení různých druhů odpadů většinou volně v přírodě a krajině či na okrajích obcí. Za černou skládku se považují i věci odložené u kontejnerů a popelnic. Za existenci černé skládky odpadů je odpovědný původce načerno odloženého odpadu, kterému hrozí finanční postih. V případě fyzické osoby to je až do výše 50 tisíc korun. V Krnově není důvod pro zakládání černých skládek. Veškerý odpad, který se v domácnostech vyprodukuje, je možno uložit na místa mu určená: do popelnic a kontejnerů, do barevných kontejnerů na tříděný odpad, na sběrné dvory, na autovrakoviště nebo na rekultivaci Cvilín. Likvidace černých skládek na pozemcích města je hrazena z městského rozpočtu, tudíž na neukázněnost některých spoluobčanů doplácíme my všichni. Zároveň černé skládky představují riziko pro životní prostředí a pro lidské zdraví. Obzvlášť se to týká nebezpečných odpadů, které mohou poškozovat životní prostředí, znehodnocovat půdu a vodu a poškozovat zdraví lidí i zvířat, dostanou-li se do potravního řetězce. Objevili jste černou skládku, co s tím? Černou skládku ohlaste na odbor životního prostředí Městského úřadu v Krnově, tel Pokud jste svědkem zakládání nebo rozšiřování černé skládky, nahlaste bezodkladně tuto skutečnost Městské policii Krnov, tel. 156 nebo

23

24 V roce 2012 vydalo Město Krnov.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Co je to recyklace V

Více

Věc: Upozornění na neoprávněné míchání odpadů v nádobách na komunální odpad

Věc: Upozornění na neoprávněné míchání odpadů v nádobách na komunální odpad SOMPO, a.s., Svatovítské náměstí 126, 393 01 Pelhřimov IČO 251 72 263, DIČ 091-25172263 Tel.: 565 323455, 565 323012, fax: 565 321074 www.sompo.cz, email: info@sompo.cz, sompo@sompo.cz Věc: Upozornění

Více

RECYKLUJ. Dokud ještě naše planeta žije. Brozura.indd 1 3.12.2008 22:15:47

RECYKLUJ. Dokud ještě naše planeta žije. Brozura.indd 1 3.12.2008 22:15:47 RECYKLUJ Dokud ještě naše planeta žije Brozura.indd 1 3.12.2008 22:15:47 zaměřeno na: průměrná česká popelnice Průměrné procento hmotnosti obsahu odpadu: 22 % papír 13 % plasty 9 % sklo 3 % nebezpečný

Více

Název školy: Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Autor: Mgr. Ludmila Matějková

Název školy: Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Autor: Mgr. Ludmila Matějková Název školy: Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Autor: Mgr. Ludmila Matějková Název: VY 32_INOVACE_712 Téma: Práce s myší Třídění odpadu Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1555

Více

??? NAKLÁDÁNÍ S ODPADY???

??? NAKLÁDÁNÍ S ODPADY??? OBECNÍ ÚŘAD SULKOVEC INFORMUJE??? NAKLÁDÁNÍ S ODPADY??? Komunální odpad je tvořen oddělitelnými složkami: papír, plasty (mimo PET lahve), PET lahve, sklo, drobný kovový odpad, bioodpad z domácností (z

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 6.6.2013

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Kompostárna atd., atd., aneb průvodce zpracováním bioodpadu

Kompostárna atd., atd., aneb průvodce zpracováním bioodpadu Obec Bory a Místní Agenda 21 Kompostárna atd., atd., aneb průvodce zpracováním bioodpadu bioodpadu a tříděním ostatníc ostatníc h odpadů odpadů v Borech - skládkování: cca 1200,- až 1500,-Kč/tuna - spalování:

Více

Jak třídíme odpad v obci Prosetín

Jak třídíme odpad v obci Prosetín Jak třídíme odpad v obci Prosetín Pro zlepšení informovanosti občanů obce Prosetín a m.č. Brťoví a Čtyři Dvory o třídění odpadů jsme se rozhodli vydat tuto brožuru, ve které se dozvíte veškeré důležité

Více

EKOkuchařka. Ekotým ZŠ Kunín

EKOkuchařka. Ekotým ZŠ Kunín EKOkuchařka Ekotým ZŠ Kunín EKOkuchařka pro občany Kunína Připravili jsme pro vás EKOkuchařku, ve které jsou recepty na správné třídění odpadů. A nejen to! Ekotým ZŠ Kunín Třídění odpadu O osudu použitých

Více

Čl. 1 Předmět a závaznost vyhlášky

Čl. 1 Předmět a závaznost vyhlášky Obec Koloveč Obecně závazná vyhláška obce Koloveč č. 2/2001 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním

Více

O B E C R Y B N I Š T Ě

O B E C R Y B N I Š T Ě O B E C R Y B N I Š T Ě Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Rybniště se

Více

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk, ve znění vyhlášek č. 3/2003 a č. 2/2006 Zastupitelstvo

Více

Svoz separovaných odpadů od občanů

Svoz separovaných odpadů od občanů Svoz separovaných odpadů od občanů Oddělováním jednotlivých složek odpadů snižujeme objem komunálního odpadu, který se ukládá na skládky, šetříme energie, snižujeme spotřebu ropy a šetříme přírodní zdroje.

Více

Obecně závazná vyhláška obce Líbeznic č. 3/01

Obecně závazná vyhláška obce Líbeznic č. 3/01 Obecně závazná vyhláška obce Líbeznic č. 3/01 Zastupitelstvo obce Líbeznic vydává dne 10.12.2001 podle ustanovení 17 odst. 2 zákona č.185/2001sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a v souladu

Více

Třídění odpadů ve Žďáru nad Sázavou

Třídění odpadů ve Žďáru nad Sázavou Třídění odpadů ve Žďáru nad Sázavou Modrý kontejner na papír noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, lepenka, kartony, papírové obaly ( např. sáčky ) Nepatří: mokrý,

Více

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004,

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města, včetně systému

Více

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.tonda-obal.cz Pro děti... www.tonda-obal.cz Děti se mohou na Tondu obracet také se svými dotazy (e-mail: tonda@ekokom.cz). Pojízdná výstava o zpracování

Více

Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk

Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk Zastupitelstvo města Vamberk se na svém 5. zasedání

Více

Obsah. ESKO-T a jeho obce pomáhají snižovat emise skleníkových plynů. ESKO-T rozšiřuje třídění o další komoditu

Obsah. ESKO-T a jeho obce pomáhají snižovat emise skleníkových plynů. ESKO-T rozšiřuje třídění o další komoditu Obsah ESKO-T a jeho obce pomáhají snižovat emise skleníkových plynů Skládka TKO Petrůvky se rozšiřuje ESKO-T rozšiřuje třídění o další komoditu ESKO-T vyhlašuje další ročník soutěže ve sběru papíru ISNOV

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem

Více

Obecně závazná vyhláška č. 7/2008

Obecně závazná vyhláška č. 7/2008 Obecně závazná vyhláška č. 7/2008 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Třince Zastupitelstvo města Třinec se na svém

Více

Čl. I. Základní ustanovení

Čl. I. Základní ustanovení Město Třeboň Obecně závazná vyhláška č. 5/2006., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajícím

Více

Statutární město Ústí nad Labem

Statutární město Ústí nad Labem Statutární město Ústí nad Labem Obecně závazná vyhláška č. 4 /2011, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání

Více

OBEC Dubicko. Obecně závazná vyhláška obce Dubicko č. 05 / 2011,

OBEC Dubicko. Obecně závazná vyhláška obce Dubicko č. 05 / 2011, OBEC Dubicko Obecně závazná vyhláška obce Dubicko č. 05 / 2011, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

2002-2012. deset let autorizace

2002-2012. deset let autorizace 2002-2012 deset let autorizace Tříděním a recyklací odpadů se podařilo v roce 2011 snížit produkci skleníkových plynů o 1 031 238 t CO 2 ekv. a uspořit tolik energie, kolik v průměru spotřebuje za rok

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o stanovení systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne 22.9.2014 usnesením č. 1283/27ZM/2014

Více

Obecně závazná vyhláška č. 3/2001,

Obecně závazná vyhláška č. 3/2001, Obecně závazná vyhláška č. 3/2001, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem (Vyhláška o odpadech)

Více

Statutární město Prostějov Zastupitelstvo města Prostějova ÚPLNÉ ZNĚNÍ. Obecně závazná vyhláška č. 6/2011

Statutární město Prostějov Zastupitelstvo města Prostějova ÚPLNÉ ZNĚNÍ. Obecně závazná vyhláška č. 6/2011 Statutární město Prostějov Zastupitelstvo města Prostějova ÚPLNÉ ZNĚNÍ Obecně závazná vyhláška č. 6/2011 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,

Více

Upozornění ke sběru. Starý papír, kartony. Bílé sklo. Barevné sklo

Upozornění ke sběru. Starý papír, kartony. Bílé sklo. Barevné sklo Upozornění ke sběru Sběrné frakce se mohou region od regionu velice lišit. Zde jsou proto uvedeny moduly nejpoužívanějších variant sběru druhotných surovin, které lze sestavit v závislosti na daném regionu.

Více

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008 Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína č. 1/2008 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Čl. 1 Účel a oblast použití

Čl. 1 Účel a oblast použití 1 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.1/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu Zastupitelstvo obce Číhaň vydává dne 12.12.2001 podle ustanovení 17 odst.

Více

PRAŽSKÉ SLUŽBY, a.s. PREZENTACE SPOLEČNOSTI

PRAŽSKÉ SLUŽBY, a.s. PREZENTACE SPOLEČNOSTI PRAŽSKÉ SLUŽBY, a.s. PREZENTACE SPOLEČNOSTI ŽIVOTNÍ CYKLUS ODPADU PRAŽSKÉ SLUŽBY, a. s. OLYMPIK - 06. 11. 2008 Životní cyklus odpadu Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a m ě s t a P o b ě ž o v i c e č. 2 / 2001

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a m ě s t a P o b ě ž o v i c e č. 2 / 2001 O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a m ě s t a P o b ě ž o v i c e č. 2 / 2001 Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního

Více

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č. 6/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006

M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006 O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA TÁBORA Č.03/2009 O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ, VČETNĚ

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA TÁBORA Č.03/2009 O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ, VČETNĚ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA TÁBORA Č.03/2009 O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ, VČETNĚ SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM Zastupitelstvo

Více

JIŘÍKOV MĚSTO. Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, Zastupitelstvo města Jiříkov se na svém 2. zasedání konaném dne 3. I 2.

JIŘÍKOV MĚSTO. Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, Zastupitelstvo města Jiříkov se na svém 2. zasedání konaném dne 3. I 2. MĚSTO JIŘÍKOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, kterou se stanoví systém shromažd'ování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem na

Více

Město Krásná Hora nad Vltavou 262 56 Krásná Hora nad Vltavou tel. 318-862309, fax 318-862456, E-mail: mesto@krasna-hora.cz

Město Krásná Hora nad Vltavou 262 56 Krásná Hora nad Vltavou tel. 318-862309, fax 318-862456, E-mail: mesto@krasna-hora.cz Město Krásná Hora nad Vltavou 262 56 Krásná Hora nad Vltavou tel. 318-862309, fax 318-862456, E-mail: mesto@krasna-hora.cz Zastupitelstvo města Krásná Hora nad Vltavou Obecně závazná vyhláška města č.

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2014,

Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem na území města Šluknov

Více

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství.

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Informace o odpadech S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Termín a výše platby místního poplatku

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL škola Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 číslo projektu číslo učeb. materiálu předmět, tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.1037 VY_32_ INOVACE_MAL_T-BIO_2_04

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM A SE STAVEBNÍM ODPADEM Obecní zastupitelstvo obce Mirošovice se usneslo podle 36, odst. 1, písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 1 Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území obce VŘESKOVICE a o stanovení způsobu sběru, třídění, využívání a zneškodňování odpadů

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČLÁNEK

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČLÁNEK Obecně závazná vyhláška Města Klecany č. 1/2009 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a systému nakládání se stavebním odpadem na území města Klecany.

Více

Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Kadaně se na svém zasedání dne 22.9.2005 usnesením č.314/2005 usneslo vydat podle 84 odst.

Více

Granulát Materiál, který se vyrábí většinou z ropy a využívá se k výrobě plastů. Pro výrobu různých plastů slouží různé granuláty.

Granulát Materiál, který se vyrábí většinou z ropy a využívá se k výrobě plastů. Pro výrobu různých plastů slouží různé granuláty. A Alternativní palivo Některé druhy odpadu lze upravit a dále využívat jako takzvané alternativní palivo. Jedná se o odpady, kde by využití materiálu nebylo efektivní nebo možné. Zařízeními, kde se může

Více

Obecně závazná vyhláška obce Seletice

Obecně závazná vyhláška obce Seletice Obecně závazná vyhláška obce Seletice o systému sběru, třídění a zneškodňování odpadů vznikajících na území obce Seletic Zastupitelstvo obce Seletic schválilo dne 1. 1. 2005, podle ustanovení 9, odst.

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

Separace komunálního odpadu

Separace komunálního odpadu I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 20 Separace komunálního odpadu Pro

Více

Obec H A B Ř Í. Obecně závazná vyhláška č. 3/2003

Obec H A B Ř Í. Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 Obec H A B Ř Í Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 o systému shormažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Habří, včetně systému nakládání

Více

SSOS_ZE_3.07 Komunální odpady

SSOS_ZE_3.07 Komunální odpady Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZE_3.07

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice Zastupitelstvo obce Olbramice se usneslo dne 20. 12. 2001 vydat podle 10 písm. b) a 84 odst. 2 písm. i) zákona

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pátek

Více

M Ě S T O V A R N S D O R F

M Ě S T O V A R N S D O R F M Ě S T O V A R N S D O R F Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním

Více

Obec DOBROMĚŘICE. Část první. Obecná ustanovení. ČL. l. Předmět a působnost vyhlášky

Obec DOBROMĚŘICE. Část první. Obecná ustanovení. ČL. l. Předmět a působnost vyhlášky Obec DOBROMĚŘICE Obecně závazná vyhláška obce číslo 3/2004, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, a systém nakládání se stavebním

Více

OBEC CHUCHELNA Obecně závazná vyhláška č. 2/2001

OBEC CHUCHELNA Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 OBEC CHUCHELNA Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM A STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE CHUCHELNA Zastupitelstvo obce Chuchelna schválilo usnesením č.... ze dne 6.12.2001 dle ustanovení

Více

Obce Přezletice. č.6/2007. kterou se stanoví systém nakládání s komunálním a se stavebnim odpadem na (vyhláška o odpadech)

Obce Přezletice. č.6/2007. kterou se stanoví systém nakládání s komunálním a se stavebnim odpadem na (vyhláška o odpadech) OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Obce Přezletice č.6/2007 kterou se stanoví systém nakládání s komunálním a se stavebnim odpadem na (vyhláška o odpadech) Zastupitelstvo obce Přezletice na základě ustanovení 17

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC LICHOCEVES Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem Zastupitelstvo

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. EU peníze školám. Inovace výuky v PrŠ Horní Česká

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. EU peníze školám. Inovace výuky v PrŠ Horní Česká Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1044 Název projektu: Šablona číslo/název: Zpracoval: Předmět: Název

Více

ODPADY- RECYKLACE PAPÍRU A SKLA

ODPADY- RECYKLACE PAPÍRU A SKLA ODPADY- RECYKLACE PAPÍRU A SKLA MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_06_17 Tématický celek:

Více

kolektivní systém pro nakládání s elektrozařízeními

kolektivní systém pro nakládání s elektrozařízeními kolektivní systém pro nakládání s elektrozařízeními JIŽ NYNÍ JE TŘEBA ŘEŠIT PROBLÉM S VYSLOUŽILÝMI ELEKTROZAŘÍZENÍMI Proč se problematika elektrozařízení týká nás všech? Zkusili jste si někdy spočítat,

Více

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY VELKÁ NOVELA ZÁKONA O ODPADECH RNDr. Martin Bursík MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY Hlavní cíle velké novely 1. Usnadnit občanům třídění odpadů 2. Ekonomicky zvýhodnit recyklaci před spalováním

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz, e-mail:urad@chotusice.cz ID: smmaqfz Obecně závazná vyhláška Obce Chotusice

Více

Kalendář odvozu odpadů - I. pololetí 2013

Kalendář odvozu odpadů - I. pololetí 2013 Kalendář odvozu odpadů - I. pololetí 2013 Svoz odpadu ze zeleně ve vacích Vaky pro jarní svoz se budou vydávat od 18. do 22. března 2013 od 8 do 17,30 hod. ve sběrném dvoře v Krásném Březně (vchod z ul.

Více

1. Sběrný dvůr Technický areál obce Tlumačov, ul. U Cementárny

1. Sběrný dvůr Technický areál obce Tlumačov, ul. U Cementárny Nakládání s komunálním odpadem řeší v Tlumačově obecně závazná vyhláška číslo 2/2007, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, včetně systému nakládání

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 4 / 2OO4

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 4 / 2OO4 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 4 / 2OO4 O nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem Zastupitelstvo obce Újezdec se na svém zasedání dne 30.1.2004 usneslo vydat na základě l7, odst. 2

Více

J Í L O V É. Článek 1 Základní pojmy

J Í L O V É. Článek 1 Základní pojmy M Ě S T O J Í L O V É Obecně závazná vyhláška č. 8/2011, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 obce Osvětimany

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 obce Osvětimany Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 obce Osvětimany o nakládání s komunálním odpadem a se stavebním odpadem Zastupitelstvo obce Osvětimany se usneslo na svém zasedání dne 15. listopadu 2001 vydat podle ust.

Více

kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E

kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2001 kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E Zastupitelstvo obce Žihobce se podle 10 písm. a) a

Více

čl. 1 Úvodní ustanovení

čl. 1 Úvodní ustanovení OZV č. 3/2015 ÚD M S V O MĚSTO Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE

MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE vydává obecně závaznou vyhlášku č. 5/2007 O nakládání s komunálním odpadem a některým stavebním odpadem v městě Město Albrechtice. Zastupitelstvo města Město Albrechtice vydalo

Více

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006 Město Napajedla Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Napajedla,

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pičín

Více

Čl. 1 Působnost Závaznost vyhlášky

Čl. 1 Působnost Závaznost vyhlášky Obecně závazná vyhláška č.1/2008 Obce Čížová o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejích katastrálních územích, včetně systému

Více

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A O B E C N O V O S E D L Y O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č. 1/2003 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, včetně systému nakládání se

Více

Obecně závazná vyhláška č. 8/2005 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území města Vratimova

Obecně závazná vyhláška č. 8/2005 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území města Vratimova 1 Město Vratimov Obecně závazná vyhláška č. 8/2005 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území města Vratimova Zastupitelstvo města Vratimova se na svém zasedání dne 26. září 2005 usnesením

Více

ODPADY. Likvidace objemného odpadu možnosti mimo obecní svoz

ODPADY. Likvidace objemného odpadu možnosti mimo obecní svoz Likvidace objemného odpadu možnosti mimo obecní svoz Objemný odpad je odpad, který kvůli svým rozměrům nelze odložit do standardních nádob na směsný či tříděný odpad. Jedná se především o vybavení domácností,

Více

Odpady nebo druhotné suroviny

Odpady nebo druhotné suroviny Odpady nebo druhotné suroviny Dokonalá technika a technologie velmi dobrá životní úroveň Blahobyt velké množství odpadů Využívání odpadu jako obnovitelného zdroje druhotných surovin Terapie planety : Recyklace

Více

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání,

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ŽELEZNÁ RUDA č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Železná Ruda. Zastupitelstvo

Více

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 OBEC SUCHODOL Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládáním se stanoveným odpadem

Více

Produkce. [t/rok] O 29,3000 0,00 N 2,0600 2,5400 123,30 0,00

Produkce. [t/rok] O 29,3000 0,00 N 2,0600 2,5400 123,30 0,00 Tabulka č.4.1.1. - Celková produkce odpadů města Šumperka v období 2-24 Druh zdroj dat: evidence odpadů obce Název druhu Kategorie Produkce Změna produkce * odhad pro 2851 obyvatel Měrná produkce v roce

Více

PRŮVODCE. ODPADŮ Z DOMÁCNOSTÍ na Zábřežsku...

PRŮVODCE. ODPADŮ Z DOMÁCNOSTÍ na Zábřežsku... PRŮVODCE ODPADŮ Z DOMÁCNOSTÍ na Zábřežsku... Vážení spoluobčané, Dostáváte do rukou příručku, která by Vám měl poskytnout základní informace v oblasti odpadového hospodářství vašeho regionu a také především

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz

OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz OBEC Lenora Obecně závazná vyhláška obce Lenora č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

Minimalizace odpadů v Lysé nad Labem

Minimalizace odpadů v Lysé nad Labem Minimalizace odpadů v Lysé nad Labem Autor projektu: Ing. Jana Šmídová referentka odboru životního prostředí Městský úřad Lysá nad Labem Husovo náměstí 23 289 22 Lysá nad Labem telefon: 325 510 287; fax:

Více

Město Kojetín. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Město Kojetín. Čl. 1 Úvodní ustanovení Město Kojetín Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška 1 Obecně závazná vyhláška Obce Hamr na Jezeře č. 2/2007 Zastupitelstvo obce Hamr na Jezeře se na svém zasedání dne 4.4.2007 usneslo vydat na základě 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně

Více

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy OBEC VELKÉ BŘEZNO OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2003, O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVĚ, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ VZNIKAJÍCÍCH NA ÚZEMÍ OBCE VELKÉ BŘEZNO A O SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ

Více

Obec Hrušky ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět a působnost vyhlášky

Obec Hrušky ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět a působnost vyhlášky Obec Hrušky Obecně závazná vyhláška č. 1/2001 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Hrušky, včetně systému

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Pozn.: 5, 6, 8, 9 byly novelizovány vyhláškou č. 2/2005, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Pacov č. 1/2004, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

MĚSTO IVANČICE. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.2/2007. o nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území města Ivančice.

MĚSTO IVANČICE. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.2/2007. o nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území města Ivančice. MĚSTO IVANČICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.2/2007 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území města Ivančice. Čl.1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Zastupitelstvo Města Ivančice se usneslo vydat v souladu

Více

Obecně závazná vyhláška obce Rokytno č.2/2001

Obecně závazná vyhláška obce Rokytno č.2/2001 Obecně závazná vyhláška obce Rokytno č.2/2001 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Rokytno, včetně systému nakládání se

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE ÚZEMÍ OBCE NEVŘEŇ

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2003 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, vznikajících na katastrálním území obce Čakov včetně katastrálních

Více

KONCEPCE SNIŽOVÁNÍ EKOLOGICKÉ STOPY BUDOVY

KONCEPCE SNIŽOVÁNÍ EKOLOGICKÉ STOPY BUDOVY Projekt ROZŠÍŘENÍ VYBRANÝCH PROFESÍ O ENVIRONMENTÁLNÍ PŘESAH Č. CZ.1.07/3.2.04/05.0050 KONCEPCE SNIŽOVÁNÍ EKOLOGICKÉ STOPY BUDOVY EKOLOGICKÁ STOPA plocha ekologicky produktivní země, kterou potřebujeme

Více

OBEC HORNÍ BOJANOVICE obecně závazná vyhláška č. 01/2005

OBEC HORNÍ BOJANOVICE obecně závazná vyhláška č. 01/2005 OBEC HORNÍ BOJANOVICE obecně závazná vyhláška č. 01/2005 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy a třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Horní Bojanovice,

Více