ODPADY?! VÍME JAK NA NĚ!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ODPADY?! VÍME JAK NA NĚ!"

Transkript

1 ODPADY?! VÍME JAK NA NĚ!

2 Denně čteme v médiích zprávy, jak je naše planeta Země zahlcována odpady. Někdy jsou to velmi sugestivní články a televizní záznamy, z nichž běhá mráz po zádech. Miliony tun odpadků se vyváží na skládky, kde budou ležet několik staletí, než se rozloží. Přežije to zeměkoule? Všechny odpady však v popelnicích, a tedy na skládkách, končit nemusí. Dnes je celá řada surovin, které lze recyklovat a použít v jiné formě. Že lze recyklovat papír už ví i malé děti, ale koho by napadlo, že teplé fleesové bundy byly kdysi nevzhlednými PET lahvemi? Žijeme ve městě, kde zatím máme životní prostředí na takové úrovni, že nám je spousta lidí závidí. Záleží jen na nás občanech, jak si je budeme chránit. A stačí tak málo. Přemýšlet a začít poctivě domácí odpad třídit. Vůbec to nebolí a člověk má nejen dobrý pocit, že něco malého udělal pro naši krásnou zemičku, ale hřeje ho také vědomí, že jeho děti a vnuci, kteří v našem městě vyrostou, budou mít okolo sebe stejně krásnou přírodu jako on. A tohle přece za to stojí. Tato příručka by měla být návodem nejen pro toho, kdo doposud hází vše do popelnic, ale je určena i těm, kteří už odpady třídí. Držme si palce, abychom byli všichni zodpovědní a otázku třídění odpadu vzali za svou. Třeba se u kontejnerů na tříděný odpad nebo na recyklačních dvorech potkáme. Mgr. Alena Krušinová, starostka města Krnov Obsah Odpadový systém Proč třídit... 3 Směsný komunální odpad... 5 Plasty a nápojové kartony Sklo Papír Objemný a nebezpečný odpad Elektroodpady Sběrné dvory Bioodpad Ostatní: autovraky, stavební suť Černé skládky

3 Odpadový systém Co je odpad Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit, většinou po té, co přestala sloužit ke svému původnímu účelu. Pro komunální odpady, což jsou ty, které produkují sami občané nebo vznikají v souvislosti s komunální sférou, vytváří město systém nakládání s odpady. Ten slouží ke shromažďování a dotřídění využitelných odpadů, bezpečnému zpracování odpadů s nebezpečnými vlastnostmi a odvozu ostatních odpadů na skládku. Účastníky tohoto systému jste především Vy, občané, coby prvotní původci odpadů. Jen Vaše chování rozhoduje o množství odpadů, výsledcích třídění, úspoře cenných surovin a minimalizaci znečištění životního prostředí. Služby v odpadovém hospodářství pro město Krnov zajišťuje společnost Technické služby Krnov s. r. o. Kam pro informace Informace o odpadovém hospodářství lze získat na webových stránkách města v odkazu Životní prostředí Odpady a na Městském úřadu Krnov, odboru životního prostředí, Ing. Petr Suchý, tel , mukrnov.cz 1

4 Vyhlášky Práva a povinnosti v odpadovém hospodářství se řídí zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a Obecně závaznou vyhláškou města Krnova o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a stavebního odpadu. Poplatek za odpad Občané se na nákladech odpadového hospodářství podílí placením místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, který je stanoven Obecně závaznou vyhláškou města Krnova. Aktuálně (pro rok 2012) je poplatek stanoven v roční výši 492 Kč. Poplatníkem jsou fyzické osoby, které mají v Krnově trvalý pobyt, a další osoby, jež zde vlastní nemovitost sloužící k individuální rekreaci. Informace, jak postupovat při placení poplatku, lze získat na webových stránkách města v odkazu Městský úřad Životní situace Poplatky - Místní poplatek za komunální odpad. 2

5 Proč třídit Každý z nás vyhodí za rok dvě stě až tři sta kilogramů odpadů. Toto množství obsahuje řadu využitelných složek, jako sklo, papír, plast, nápojové kartony, elektroodpad, atd., které máme možnost z odpadu oddělit a odložit na místa jim určená. Ať už to je do barevných kontejnerů na tříděný odpad, do boxů na elektroodpad na radnici a v prodejnách s elektrospotřebiči nebo na sběrné dvory. Důvody proč třídit jsou ekologické i ekonomické. Pokud odpady důsledně doma třídíme, redukujeme množství odpadů ukládaných na skládku a šetříme finanční prostředky, které město, a prostřednictvím poplatku za odpad tedy i my, vynakládá na systém odpadového hospodářství. Tříděním také šetříme přírodní zdroje a energii, protože výroba z recyklovaných surovin je úspornější. Vše, co správně vytřídíme, čeká další život v podobě nových výrobků, které se k nám vrací k použití. Protože město Krnov je začleněno do systému EKO KOM, za zajištění zpětného odběru a následné využití odpadů z obalů má nárok na odměnu. Ta se vypočítává na základě pravidelného čtvrtletního hlášení o množství druhů a způsobech nakládání s využitelnými složkami komunálních odpadů. Výše odměny je závislá zejména na množství vytříděných odpadů, její výše roste spolu s účinností systému sběru. Čím větší množství odpadů je vytříděno, tím větší finanční obnos obdrží město od společnosti EKO-KOM. Dále tak méně zaplatí za odvoz a uložení komunálního odpadu na skládku. Občanům města Krnova je k dispozici rozsáhlý systém pro sběr tříděných odpadů. Na území města jsou umístěna 132 stanoviště na tříděný odpad. 3

6 Vytříděné odpady je možné předávat rovněž ve sběrných dvorech na ulicích Karáskova, Bruntálská a Opavská - K Řempu. Vytříděné plasty, papíry a sklo se svážejí na sběrný dvůr na Karáskově ulici, kde jsou papíry a plasty na lince roztříděny na jednotlivé druhotné suroviny, které jsou předávány odběratelům. V roce 2011 bylo občany města vytříděno: Papír Plasty Sklo Nápojové kartony 257,12 t (+ 267,20 t ve Sběrných surovinách Krnov) 125,54 t 304,14 t Neskončí tříděný odpad na skládce? Odpady, které vhodíte do barevného kontejneru, odveze svozové auto na dotřiďovací linku a pak putují do zpracovatelských firem, kde z odpadů vznikají nové výrobky. 7 t Víte, že třicet recyklovaných PET lahví stačí k výrobě jedné fleesové bundy. Na tričko jich stačí pět. recyklace jedné tuny skla ušetří přes 400 kg exhalací oxidu uhličitého. z deseti recyklovaných časopisů se dá vyrobit krabice na televizi. 4

7 Směsný komunální odpad Co je směsný komunální odpad Směsný komunální odpad je zbytek po vytřídění všech využitelných složek a nebezpečných odpadů. K jeho sběru slouží klasické popelnice (ocelové nebo plastové) a kontejnery. Do těchto nádob nepatří: - složky, které lze využít: papír, plasty, sklo, nápojové kartony. Na tyto odpady jsou určeny zvláštní kontejnery, - nebezpečné odpady: baterie, zbytky barev a ředitel, vyjeté oleje, obaly od barev, rozpouštědel a dalších chemikálií. Tyto odpady patří na sběrné dvory, - elektroodpady: staré spotřebiče a elektronika. Lze je odevzdat na sběrných dvorech nebo vhodit do červených kontejnerů, - objemné odpady: nábytek, koberce, pneumatiky apod. Je nutné je odevzdat na sběrných dvorech, - odpady z údržby zahrad. Povinností původce je tento odpad kompostovat, případně ho lze odevzdat na sběrných dvorech. Kam se směsným komunálním odpadem Do nádob na směsný komunální odpad (popelnic nebo kontejnerů). Jak získat nádobu na odpad Nádoby na směsný komunální odpad přiděluje odbor životního prostředí Městského úřadu Krnov na základě žádosti písemné, telefonické, osobní či em. Na přidělení popelnice mají nárok pouze občané města, tj. osoby, které jsou zde trvale hlášeny a platí městu poplatek za komunální odpad, a dále jiní vlastníci staveb k individuální rekreaci, pokud platí městu poplatek za tuto stavbu. Stavbami pro individuální rekreaci jsou myšleny stavby k tomuto účelu zkolaudované, na zahradní chatky a jiné stavby se tato možnost nevztahuje. Osoby, které nejsou hlášeny k trvalému pobytu na území města a neplatí tak městu poplatek za komunální odpad, jsou povinny si odvoz komunálních odpadů zajistit na svůj náklad. 5

8 Výměna zkorodované nebo jinak poškozené popelnice S žádostí se obracejte na odbor životního prostředí Městského úřadu Krnov, který výměnu objedná u Technických služeb Krnov s.r.o. Navýšení počtu nádob na odpad Tyto žádosti vyřizuje odbor životního prostředí Městského úřadu Krnov. V případě žádosti o zvýšení počtu popelnic je rozhodující počet trvale hlášených osob nebo i dalších bydlících osob, platících městu poplatek za odpad. Tyto údaje musí doložit vlastník nebo správce nemovitosti. Obecně platí, že jedna popelnice připadá na čtyři osoby. Kde se směsný komunální odpad ukládá Směsný komunální odpad z Krnova se ukládá na skládku v Holasovicích, kterou provozuje akciová společnost Elio Slezsko. V současné době stojí uložení jedné tuny 1 146,80 Kč. V roce 2011 z Krnova na skládku zamířilo 5028 tun směsného komunálního odpadu. Volná kapacita skládky by měla stačit do konce roku V roce 2011 město Krnov vynaložilo na svoz a uložení směsného a objemného odpadu téměř 16,1 milionu korun. Od občanů přitom formou místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vybralo 11,2 milionu korun. Vývoj produkce směsného komunálního odpadu Rok směsný komunální odpad (t)

9 Plasty a nápojové kartony Plasty a nápojové kartony odkládejte do žlutých kontejnerů. Plasty: Nápojové kartony: Do žlutého kontejneru patří: sešlápnuté PET lahve, plastové nádoby a lahve, vodou vypláchnuté nápojové kartony od mléka, džusu, vína apod., sáčky a fólie, čisté plastové obaly od mléka, jogurtů a ostatních mléčných výrobků, plastové tašky, prázdné plastové obaly od šamponů, kosmetiky a čistících prostředků, nepatří: bakelit, pryž, PVC, linoleum, nápojové kartony a obaly se zbytky potravin, pneumatiky, novodurové trubky, plastové obaly od chemikálií, olejů a barev. Dotřídění: Každý druh plastů je zpracováván jinou technologií, protože má odlišné složení a vlastnosti. Plasty se proto odváží na dotřiďovací linku, kde se ručně roztřídí. Využití po recyklaci: Z PET lahví se vyrábí různá vlákna pro textilní průmysl (výplň zimních bund a spacáků, zátěžové koberce). Z fólií (sáčků a tašek) se opět vyrábějí fólie a různé pytle, např. na odpady. Ze směsi plastů se vyrábí odpadkové koše, zahradní nábytek, zatravňovací dlažba, protihlukové stěny u dálnic apod. Plastové recykláty se hojně používa- 7

10 jí v automobilovém průmyslu. Nápojové kartony je možné recyklovat dvěma způsoby. V papírnách, protože papír tvoří většinu tohoto obalu, takže je možné ho zpracovávat stejně jako starý papír. Dále na speciální lince, kde se nápojové kartony rozdrtí a drť se za tepla lisuje do desek, které je možné použít např. jako stavební izolace. Pytlový sběr V oblastech s převahou vilové zástavby je zaveden pytlový sběr plastů a nápojových kartonů z důvodu příliš velké donáškové vzdálenosti ke kontejnerům na tříděné odpady. Sběr odpadů probíhá do pytlů dodávaných pracovníky Technických služeb Krnov. Při odvozu pytlů zanechají pracovníci na místě nový pytel na další měsíc. Do pytle patří: sešlápnuté PET lahve, plastové nádoby a lahve, vodou vypláchnuté nápojové kartony od mléka, džusu, vína apod., sáčky a fólie, čisté plastové obaly od mléka, jogurtů a ostatních mléčných výrobků, plastové tašky, prázdné plastové obaly od šamponů, kosmetiky a čistících prostředků. Svoz probíhá: poslední pátek v měsíci v oblasti: Krásné Loučky, Chomýž, Albrechtická ul., Ježník, Kostelec, Guntramovice, Petrovická ul., Cvilín, Červený Dvůr, Petrův důl, poslední čtvrtek v měsíci v oblasti: Chářovská, Nerudova, Tyršova, Svatováclavská, Boční, Na Dolním pastvišti, Bartultovická, Pionýrů, V Osadě. 8

11 Jak na plasty v domácnosti Většinu plastových odpadů, které vznikají v domácnosti, tvoří obaly od potravin a spotřebního zboží. Aby nezabíraly moc místa, je vhodné je už doma zmáčknout nebo sešlápnout. Obvyklé místo pro skladování vytříděných plastů bývá spíž, kuchyň, chodba či sklep. Pro sběr plastů mnoho lidí využívá plastové tašky či pytle, zvláštní koše, na sešlápnuté lahve je velmi dobře použitelná i krabice. Použité obaly nezapomeňte zbavit zbytku obsahu, zabráníte tak vzniku nežádoucího zápachu. Je třeba před vhozením do kontejneru odstranit z PET lahve víčko a etiketu? PET láhve můžete do kontejneru vhazovat s etiketou i víčkem. Obojí bude při dalším zpracování automaticky odděleno. PET láhve sešlápněte, nasaďte víčko a to již neutahujte! Nesešlápnuté láhve jsou objemné a tím zdražují přepravu, komplikují manipulaci a recyklace se tak stává nákladnější. Musím před vhozením do kontejneru kelímky od jogurtů a jiných potravin důkladně vymývat? Ne, stačí je lehce vypláchnout vlažnou vodou. Znečištěné obaly či obaly se zbytky potravin omezují následnou recyklaci. Musím sešlapávat PET lahve a nápojový karton před vytříděním? Sešlapávaní, mačkání a kroucení těchto odpadů je velmi vhodné jak pro skladování, tak i následnou přepravu. Takto zmenšených odpadů se do kontejneru vejde čtyřikrát více a sníží se přepravní náklady. Zároveň doporučujeme vyhnout se lisům na PET lahve jimi slisované lahve dělají problémy v dalším zpracování. Patří do tříděného odpadu plastové obaly od kosmetiky? V tomto případě se nejedná o žádné nebezpečné látky, stačí tedy, když zbytky kosmetických přípravků jako jsou mýdla, šampony, krémy zcela spotřebujete a obal vypláchnete teplou vodou. Do kontejneru na tříděný odpad pak můžete klidně prázdné obaly vhodit. 9

12 Sklo Sklo odkládejte do zelených a bílých kontejnerů. Do zeleného kontejneru patří: čiré i barevné sklo, vymyté skleněné láhve, tabulové sklo, nepatří: keramika, porcelán, autosklo, drátěné sklo, zrcadla, zlacená a pokovená skla. Do bílého kontejneru patří: čiré sklo, vymyté skleněné láhve čiré, zavařovací sklenice, nepatří: barevné sklo, keramika, porcelán, autosklo, drátěné sklo, zrcadla, zlacená a pokovená skla. Pokud můžete, zbavujte láhve kovových uzávěrů, zjednodušíte tak jejich recyklaci. Využití po recyklaci: Vytříděné sklo se drtí a přidává do směsi k výrobě nového skla. Nejčastěji se takto vyrábí láhve na minerálky či pivo a jiné skleněné výrobky. Využíváním skleněných odpadů se ušetří mnoho energie a surovin, přičemž sklo se dá takto používat vlastně donekonečna. 10 Upozornění: Dodržujte tyto pokyny při třídění odpadů. Nežádoucí příměsi znehodnocují vytříděnou surovinu a snižují možnosti jejího dalšího uplatnění na trhu.

13 Papír Papír odkládejte do modrých kontejnerů. Do modrého kontejneru patří: čistý obalový papír, krabice (nutno roztrhat na menší kusy), noviny, časopisy, knihy, kancelářský papír (kovové sponky nevadí), obálky (fóliová okénka nevadí), reklamní letáky, lepenka, sešity, nepatří: mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskovaný papír, použité dětské pleny, obvazy, hygienické potřeby. Papírové krabice před vložením do kontejneru rozkládejte. Ušetříte tak místo v kontejneru. Využití po recyklaci: Slisovaný sběrový papír slouží k výrobě nového papíru. Papír je možné takto recyklovat asi pětkrát až sedmkrát. Výrobky z recyklovaného papíru: novinový papír, sešity, lepenkové krabice, obaly na vajíčka, toaletní papír, stavební desky apod. Papír je možné takto recyklovat asi pětkrát až sedmkrát. Upozornění: Nevhazujte do kontejneru mokrý nebo vlhký papír! Neodkládejte papír vedle kontejneru - zmokne! Takový papír odběratelé nepřevezmou a zbytečně skončí na skládce. 11

14 Objemný a nebezpečný odpad Objemné a nebezpečné odpady v žádném případě nepatří do popelnice na směsný odpad nebo vedle ní. Pokud tak učiníte, porušíte obecně závaznou vyhlášku města Krnova o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a stavebního odpadu a bude vám dle přestupkového zákona uložena pokuta. Objemné a nebezpečné odpady patří na sběrné dvory. Nespotřebované léky odevzdejte do lékárny. Město nezajišťuje odvoz objemných odpadů od jednotlivých obyvatel, zdarma je pouze převzetí ve sběrných dvorech a to jen pro občany Krnova. Objemné odpady jsou: starý nábytek (křesla, židle, skříně, válendy apod.), podlahové krytiny (koberce, linolea), zbytky kuchyňských jader a linek, umyvadla, klozetové mísy, pneumatiky. Nebezpečné odpady jsou: rozpouštědla, ředidla, kyseliny, louhy, pesticidy, jedy, vyjeté oleje, barvy, obaly a štětce od nátěrů a barev, lepidla, textilie znečištěné od chemikálií, obaly od aerosolů. Jejich řádné zneškodnění je mimořádně důležité pro ochranu životního prostředí! Nebezpečné odpady se následně spalují ve spalovnách nebezpečných odpadů, popřípadě se jinak odborně likvidují. 12 Kde objednat kontejner na objemný odpad ap.? Na vlastní náklady v Technických službách Krnov s.r.o., Stará 11, Krnov, tel ,

15 Elektroodpady Elektroodpad je v principu vše, co ke svému provozu potřebovalo elektrickou energii, ať už ze sítě nebo z baterií. Tyto vysloužilé spotřebiče a elektronika rozhodně nepatří do popelnic. Některé výrobky mají nebezpečné vlastnosti (lednice, monitory), naprostá většina se může stát cenným zdrojem druhotných surovin. V České republice je pro elektroodpady vytvořen systém jejich zpětného odběru, který financují výrobci a dovozci a promítají ho do ceny výrobků formou PHE - zákonný recyklační poplatek, který slouží na zpětnou ekologickou likvidaci vyřazeného spotřebiče. V případě nákupu nového spotřebiče je prodejce povinen starý spotřebič od kupujícího převzít. V každé prodejně Vám také poradí, kam s vysloužilým spotřebičem, většina prodejců rovněž nabízí bezplatný odvoz starého spotřebiče, pokud si u nich koupíte nový. Tříděním elektroodpadu zabraňujeme jeho hromadění na skládkách. Kromě toho, že zde tyto přístroje zabírají místo, některé chemikálie z nich mohou unikat do ovzduší nebo kontaminovat půdu a podzemní vodu. Odložením elektroodpadu na skládku vznikají také ekonomické ztráty. Recyklace elektroodpadu není recyklací v pravém slova smyslu. Stará televize se nesemele a ze zbytku nová nevyrobí. Recyklací elektroodpadu se rozumí recyklace materiálů, které elektrospotřebiče obsahují. Recyklací ledničky lze získat kolem 20 kilogramů železa, plastů je průměrně 16 kilogramů. Z plastů ze starých spotřebičů vznikají například zatravňovací dlaždice, poklice na kola automobilů nebo PUR-pěna využívaná v mnoha odvětvích od stavebnictví přes nábytkářskou výrobu až po automobilový průmysl. 13

16 Elektrospotřebiče odkládejte: do červených kontejnerů Pro podporu sběru elektroodpadů umístila v našem městě společnost ASEKOL šest červených kontejnerů. Kontejnery jsou na stanovištích pro sběr tříděných odpadů: SPC E11, SPC H41, Rooseveltova 20, E. Hakena 8, Náměstí Hrdinů 13, Albrechtická 98. Patří sem: menší elektroodpady - kalkulačky, rádia, drobné počítačové vybavení, elektronické hračky, telefony a další. Kontejnery mají zvláštní vhoz na baterie. Nepatří sem: zářivky, úsporné žárovky, televizory, počítačové monitory a jiná velká elektrozařízení. do sběrného boxu Drobná elektrozařízení a baterie lze odevzdat také do sběrného boxu společnosti REMA Systém, a.s., umístěného v budově radnice. na sběrný dvůr Na sběrné dvory patří: televize, rádia, počítače, mikrovlnné trouby, ledničky, mobilní telefony, vysoušeče vlasů, kulmy, žehličky na vlasy, toustovače, holicí strojky, hračky, fotoaparáty, vrtačky, myši, klávesnice, kalkulačky, baterie, zářivky... Upozornění: Spotřebiče musejí být kompletní, tedy nerozebrané. Elektrozařízení, jimž někdo odmontoval důležité části, jako např. motor, kompresor, topné těleso, buben, plášť apod., se považují za odpad a náklady spojené s jejich odstraněním jdou k tíži obci. 14

17 Sběrné dvory V Krnově jsou tři sběrné dvory, které jsou určeny výhradně pro občany Krnova a jen pro odpady pocházející z domácností. Přebírané odpady Tříděné odpady: plasty, papír a lepenka, sklo. Objemné odpady: starý nábytek (křesla, židle, skříně, válendy apod.), podlahové krytiny (koberce, linolea), zbytky kuchyňských jader a linek, umyvadla, klozetové mísy, pneumatiky. Nebezpečné odpady: rozpouštědla, ředidla, kyseliny, louhy, pesticidy, jedy, vyjeté oleje, barvy, obaly a štětce od nátěrů a barev, lepidla, textilie znečištěné od chemikálií, obaly od aerosolů. Elektroodpady: akumulátory a baterie, lednice, pračky, mikrovlnné trouby, televizory, počítače, počítačové monitory, kalkulačky, elektrické nářadí, zářivky. Odpady z údržby zahrad: tráva, větve. Sběrný dvůr Bruntálská ul. Provozní doba: pondělí - pátek sobota neděle

18 Sběrný dvůr Karáskova ul. Letní provozní doba (od ): pondělí úterý, středa, čtvrtek pátek sobota neděle Zimní provozní doba (od ): pondělí úterý, středa, čtvrtek pátek sobota neděle Sběrný dvůr Opavská ul. Provozní doba: pondělí - pátek sobota neděle

19 Bioodpad Zbytky z údržby zahrad (tráva a větve) a také z kuchyní se nemusí nutně stát odpadem. Na prvním místě je možné je zkompostovat a získat tak kvalitní organické hnojivo. V případě, že původce zbytky z údržby zahrady z různých důvodů nezkompostuje, nesmí je vyhodit do popelnic na směsný komunální odpad, neboť tyto odpady nepatří na skládku a pracovníci Technických služeb Krnov nejsou povinni takový odpad svážet. Původce těchto odpadů je může odevzdat ve sběrných dvorech, kde jsou shromažďovány do zvláštních kontejnerů a následně odváženy ke zkompostování. Odpad k domácímu kompostování: listí, tráva, zbytky rostlin (kořeny a listy zeleniny, květiny, apod.), kousky větví keřů i stromů (posekané, nastříhané, prořezané nebo zpracované štěpkovačem), spadané ovoce (prokládané trávou a řezem z keřů), zbytky zeleniny a ovoce (okrajky z brambor, mrkve, okusky jablek, apod.), čajové sáčky, kávová sedlina, skořápky z vajec. Důvodů pro recyklaci bioodpadu je hned několik: snížíte množství směsného odpadu z vaší domácnosti až o 40 procent, zbavíte zápachu váš směsný komunální odpad a vyrobíte si kvalitní kompost. Ten nahrazuje umělá hnojiva, při jejichž výrobě dochází k zatěžování životního prostředí emisemi, a dobře poslouží i jako náhrada rašeliny. Je nedocenitelný při rekultivacích a zúrodňování půdy a je skvěle využitelný na každé zahradě. Hodí se ke všem plodinám. Ocení jej ovocné stromy, trávník, okrasné keře, květiny i zemědělské plodiny. Velmi prospívá například okurkám, cuketám nebo 17

20 dýni. Kompost může přispět k rozvoji a rozkvětu většiny rostlin v bytě, na polích, v parcích, na zahradě, na balkoně a za okny. Jak na domácí kompostování Kompostování je biologická metoda využívání bioodpadu, kterou se za přístupu vzduchu a činností mikroorganismů přeměňuje bioodpad na kompost. Osvědčuje se rozdělení na tři komory. Do jedné ukládáme čerstvou hmotu prosypávanou trochou hlíny, do druhé se na jaře přehází vznikající kompost z první komory, z třetí se již vybírá hotový kompost. Přehazováním lze vznik kvalitního kompostu urychlit. I na opravdu malou zahrádku si lze pořídit kompostér vhodné velikosti. Vše o kompostování najdete na internetových stránkách občanského sdružení Ekodomov 18

21 Ostatní Autovraky V případě, že vůz doslouží, je jedinou zákonnou cestou pro jeho likvidaci předání do specializovaného zařízení. Jakékoliv jiné rozebírání a sešrotování autovraků je zákonem zakázáno a vlastníku, pokud se nejedná o podnikatele, hrozí uložení pokuty ve výši 20 tisíc korun. V Krnově je prozatím jediné vrakoviště, které je oprávněno vraky odebírat. Nachází se na Bruntálské ulici (vjezd z ul. Na Ostrově), provozovatelem je Ing. Koloman Búry. Autovrakoviště Bruntálská 2313/5, provozní doba: pondělí - pátek Služba je bezplatná. K likvidaci je potřeba velký technický průkaz a doklad totožnosti. Zde je vlastníkovi vozidla vystaveno potvrzení o převzetí autovraku, které je nezbytným podkladem pro vyřazení motorového vozidla z evidence na odboru dopravy a silničního hospodářství. Stavební suť Odvoz stavebních odpadů od občanů město nezajišťuje, není zahrnut do poplatku. Stavební odpad neznečištěný nebezpečnými látkami, tj. beton, cihly, tašky, omítky, keramické výrobky, zemina, kamení, vytěžená hlušina a stavební materiály na bázi sádry, je možné odevzdat na rekultivaci bývalé skládky nebezpečných odpadů na Cvilíně za cenu 60 Kč/t. Rekultivace Cvilín, provozní doba: letní provoz (od 1. 4.) zimní provoz (od ) pondělí - pátek sudé soboty

22 Černé skládky Pojem černá skládka představuje nelegální uložení různých druhů odpadů většinou volně v přírodě a krajině či na okrajích obcí. Za černou skládku se považují i věci odložené u kontejnerů a popelnic. Za existenci černé skládky odpadů je odpovědný původce načerno odloženého odpadu, kterému hrozí finanční postih. V případě fyzické osoby to je až do výše 50 tisíc korun. V Krnově není důvod pro zakládání černých skládek. Veškerý odpad, který se v domácnostech vyprodukuje, je možno uložit na místa mu určená: do popelnic a kontejnerů, do barevných kontejnerů na tříděný odpad, na sběrné dvory, na autovrakoviště nebo na rekultivaci Cvilín. Likvidace černých skládek na pozemcích města je hrazena z městského rozpočtu, tudíž na neukázněnost některých spoluobčanů doplácíme my všichni. Zároveň černé skládky představují riziko pro životní prostředí a pro lidské zdraví. Obzvlášť se to týká nebezpečných odpadů, které mohou poškozovat životní prostředí, znehodnocovat půdu a vodu a poškozovat zdraví lidí i zvířat, dostanou-li se do potravního řetězce. Objevili jste černou skládku, co s tím? Černou skládku ohlaste na odbor životního prostředí Městského úřadu v Krnově, tel Pokud jste svědkem zakládání nebo rozšiřování černé skládky, nahlaste bezodkladně tuto skutečnost Městské policii Krnov, tel. 156 nebo

23

24 V roce 2012 vydalo Město Krnov.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Co je to recyklace V

Více

Název školy: Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Autor: Mgr. Ludmila Matějková

Název školy: Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Autor: Mgr. Ludmila Matějková Název školy: Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Autor: Mgr. Ludmila Matějková Název: VY 32_INOVACE_712 Téma: Práce s myší Třídění odpadu Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1555

Více

SSOS_ZE_3.11 Třídění odpadu

SSOS_ZE_3.11 Třídění odpadu Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZE_3.11

Více

Věc: Upozornění na neoprávněné míchání odpadů v nádobách na komunální odpad

Věc: Upozornění na neoprávněné míchání odpadů v nádobách na komunální odpad SOMPO, a.s., Svatovítské náměstí 126, 393 01 Pelhřimov IČO 251 72 263, DIČ 091-25172263 Tel.: 565 323455, 565 323012, fax: 565 321074 www.sompo.cz, email: info@sompo.cz, sompo@sompo.cz Věc: Upozornění

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 6.6.2013

Více

Sklo. Kde najdete informace o třídění odpadu?

Sklo. Kde najdete informace o třídění odpadu? Kde najdete informace o třídění odpadu? Informace, podle kterých byste se měli při třídění odpadu řídit, naleznete přímo na barevných sběrných nádobách. Na kontejnerech jsou umístěny nálepky, které přesně

Více

RECYKLUJ. Dokud ještě naše planeta žije. Brozura.indd 1 3.12.2008 22:15:47

RECYKLUJ. Dokud ještě naše planeta žije. Brozura.indd 1 3.12.2008 22:15:47 RECYKLUJ Dokud ještě naše planeta žije Brozura.indd 1 3.12.2008 22:15:47 zaměřeno na: průměrná česká popelnice Průměrné procento hmotnosti obsahu odpadu: 22 % papír 13 % plasty 9 % sklo 3 % nebezpečný

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

??? NAKLÁDÁNÍ S ODPADY???

??? NAKLÁDÁNÍ S ODPADY??? OBECNÍ ÚŘAD SULKOVEC INFORMUJE??? NAKLÁDÁNÍ S ODPADY??? Komunální odpad je tvořen oddělitelnými složkami: papír, plasty (mimo PET lahve), PET lahve, sklo, drobný kovový odpad, bioodpad z domácností (z

Více

Čl. 1 Předmět a závaznost vyhlášky

Čl. 1 Předmět a závaznost vyhlášky Obec Koloveč Obecně závazná vyhláška obce Koloveč č. 2/2001 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním

Více

Následující informace by vám měly pomoci orientovat se v problematice nakládání s jednotlivými druhy odpadu.

Následující informace by vám měly pomoci orientovat se v problematice nakládání s jednotlivými druhy odpadu. Následující informace by vám měly pomoci orientovat se v problematice nakládání s jednotlivými druhy odpadu. Z právního hlediska (Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb.) je odpad každá movitá věc, které se osoba

Více

O B E C R Y B N I Š T Ě

O B E C R Y B N I Š T Ě O B E C R Y B N I Š T Ě Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Rybniště se

Více

Jak se třídí a recyklují odpady v České republice? Proč se vlastně odpady třídí?

Jak se třídí a recyklují odpady v České republice? Proč se vlastně odpady třídí? Jak se třídí a recyklují odpady v České republice? Určitě obrázek barevných kontejnerů nevidíte poprvé, s tříděním odpadů se můžete setkat prakticky kdekoliv. Někteří z vás aktivně třídí, jiní začínáte

Více

Jak třídíme odpad v obci Prosetín

Jak třídíme odpad v obci Prosetín Jak třídíme odpad v obci Prosetín Pro zlepšení informovanosti občanů obce Prosetín a m.č. Brťoví a Čtyři Dvory o třídění odpadů jsme se rozhodli vydat tuto brožuru, ve které se dozvíte veškeré důležité

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

Kompostárna atd., atd., aneb průvodce zpracováním bioodpadu

Kompostárna atd., atd., aneb průvodce zpracováním bioodpadu Obec Bory a Místní Agenda 21 Kompostárna atd., atd., aneb průvodce zpracováním bioodpadu bioodpadu a tříděním ostatníc ostatníc h odpadů odpadů v Borech - skládkování: cca 1200,- až 1500,-Kč/tuna - spalování:

Více

Čl. 1. Základní ustanovení

Čl. 1. Základní ustanovení MĚSTO TŘEBOŇ Obecně závazná vyhláška č. 3/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Třeboň, včetně

Více

Obec Zbizuby. Obecně závazná vyhláška obce Zbizuby č. 1/2015

Obec Zbizuby. Obecně závazná vyhláška obce Zbizuby č. 1/2015 Obec Zbizuby IČ: 00236632 Zbizuby čp. 51, 285 04 Uhlířské Janovice Obecně závazná vyhláška obce Zbizuby č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

EKOkuchařka. Ekotým ZŠ Kunín

EKOkuchařka. Ekotým ZŠ Kunín EKOkuchařka Ekotým ZŠ Kunín EKOkuchařka pro občany Kunína Připravili jsme pro vás EKOkuchařku, ve které jsou recepty na správné třídění odpadů. A nejen to! Ekotým ZŠ Kunín Třídění odpadu O osudu použitých

Více

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk, ve znění vyhlášek č. 3/2003 a č. 2/2006 Zastupitelstvo

Více

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.tonda-obal.cz Pro děti... www.tonda-obal.cz Děti se mohou na Tondu obracet také se svými dotazy (e-mail: tonda@ekokom.cz). Pojízdná výstava o zpracování

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Obec Bílsko OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Bílsko, včetně systému nakládání

Více

Obecně závazná vyhláška obce Líbeznic č. 3/01

Obecně závazná vyhláška obce Líbeznic č. 3/01 Obecně závazná vyhláška obce Líbeznic č. 3/01 Zastupitelstvo obce Líbeznic vydává dne 10.12.2001 podle ustanovení 17 odst. 2 zákona č.185/2001sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a v souladu

Více

Čl. I. Základní ustanovení

Čl. I. Základní ustanovení Město Třeboň Obecně závazná vyhláška č. 5/2006., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajícím

Více

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004,

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města, včetně systému

Více

DEJTE ODPADŮM DRUHOU ŠANCI VŠE O TŘÍDĚNÍ A VYUŽITÍ ODPADŮ

DEJTE ODPADŮM DRUHOU ŠANCI VŠE O TŘÍDĚNÍ A VYUŽITÍ ODPADŮ DEJTE ODPADŮM DRUHOU ŠANCI VŠE O TŘÍDĚNÍ A VYUŽITÍ ODPADŮ Plasty ANO: plastové nádoby a lahve (sešlápnout, tak aby se efektivně využil objem nádoby), výrobky z plastů, sáčky a fólie, nápojové kartony,

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vranov Pro rok 2003

Obecně závazná vyhláška obce Vranov Pro rok 2003 Obecně závazná vyhláška obce Vranov Pro rok 2003 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním odpadem

Více

2002-2012. deset let autorizace

2002-2012. deset let autorizace 2002-2012 deset let autorizace Tříděním a recyklací odpadů se podařilo v roce 2011 snížit produkci skleníkových plynů o 1 031 238 t CO2 ekv. a uspořit tolik energie, kolik v průměru spotřebuje za rok 280

Více

Část prvá Základní ustanovení

Část prvá Základní ustanovení OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA k zabezpečení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem Zastupitelstvo obce Heřmanov se dne 2.

Více

2002-2012. deset let autorizace

2002-2012. deset let autorizace 2002-2012 deset let autorizace Tříděním a recyklací odpadů se podařilo v roce 2011 snížit produkci skleníkových plynů o 1 031 238 t CO 2 ekv. a uspořit tolik energie, kolik v průměru spotřebuje za rok

Více

Na stránkách Pražských služeb je přehledně rozepsáno, jaký odpad kam patří[1].

Na stránkách Pražských služeb je přehledně rozepsáno, jaký odpad kam patří[1]. MISE č. 1 a 2 Hlavním zaměřením těchto misí je odpad, proto je k těmto úkolům vhodné znát základní pojmy týkající se jeho třídění, a to jaký odpad vlastně třídit vůbec lze. Informace jsou přehledně shrnuté

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o stanovení systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne 22.9.2014 usnesením č. 1283/27ZM/2014

Více

OBEC Nasavrky, Nasavrky 31, 565 01 Choceň. Obecně závazná vyhláška obce Nasavrky č. 1/2015

OBEC Nasavrky, Nasavrky 31, 565 01 Choceň. Obecně závazná vyhláška obce Nasavrky č. 1/2015 OBEC Nasavrky, Nasavrky 31, 565 01 Choceň Obecně závazná vyhláška obce Nasavrky č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně

Více

OBEC CHLUMANY. Obecně závazná vyhláška č. 1/2010

OBEC CHLUMANY. Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 OBEC CHLUMANY Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce. Zastupitelstvo obce Chlumany se

Více

SSOS_ZE_3.12 Recyklace

SSOS_ZE_3.12 Recyklace Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZE_3.12

Více

Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 ze dne 3. prosince 2012 o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Zastupitelstvo Obce Úbislavice se na svém zasedání dne 3.12.2012 pod číslem usnesení 175 usneslo

Více

Svoz separovaných odpadů od občanů

Svoz separovaných odpadů od občanů Svoz separovaných odpadů od občanů Oddělováním jednotlivých složek odpadů snižujeme objem komunálního odpadu, který se ukládá na skládky, šetříme energie, snižujeme spotřebu ropy a šetříme přírodní zdroje.

Více

1. ZÁVAZNOST VYHLÁŠKY

1. ZÁVAZNOST VYHLÁŠKY Obecně závazná vyhláška města Lanškroun č. 2/2010, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejím katastrálním území, včetně systému

Více

Novobystřický průvodce odpadovým hospodářstvím

Novobystřický průvodce odpadovým hospodářstvím Novobystřický průvodce odpadovým hospodářstvím Vážení spoluobčané, město ve spolupráci se společností EKO-KOM a.s. pro Vás připravilo tento informační leták týkající se sběru, třídění a odstraňování komunálních

Více

Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk

Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk Zastupitelstvo města Vamberk se na svém 5. zasedání

Více

OBECNE ZAVAZNA VYHLASKA MĚSTA TÁBORA. č. 06/2014

OBECNE ZAVAZNA VYHLASKA MĚSTA TÁBORA. č. 06/2014 OBECNE ZAVAZNA VYHLASKA MĚSTA TÁBORA o č. 06/2014 SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ, VČETNĚ SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM v v r v Zastupitelstvo města Tábora

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem

Více

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č. 6/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Recyklace odpadů. Způsoby nakládání s odpady dle vlivu na životní prostředí mají toto pořadí:

Recyklace odpadů. Způsoby nakládání s odpady dle vlivu na životní prostředí mají toto pořadí: Téma č. 27 - obor Kuchařské práce/ekologie Proč třídit odpad? Recyklace odpadů Zkuste se nad touto otázkou zamyslet dříve, než budete číst dále. Někdo z vás odpověděl: protože mám rád přírodu; nechci,

Více

Sběrná místa. 1) Na sběrném místě v ul. dr. Milady Horákové lze odevzdat: 2) Na sběrném dvoře v Ampérové ulici lze dále odevzdat:

Sběrná místa. 1) Na sběrném místě v ul. dr. Milady Horákové lze odevzdat: 2) Na sběrném dvoře v Ampérové ulici lze dále odevzdat: Sběrná místa Na území města Liberce je v současné době v provozu několik sběrných míst. V ulici Ampérová a v ulici Dr. Milady Horákové mohou občané města Liberce odložit zdarma až 500 kilogramů odpadu

Více

Obecně závazná vyhláška obce Kostelec nad Vltavou o nakládání s komunálním a stavebním odpadem č.1/2013. Čl.1 Předmět a působnost vyhlášky

Obecně závazná vyhláška obce Kostelec nad Vltavou o nakládání s komunálním a stavebním odpadem č.1/2013. Čl.1 Předmět a působnost vyhlášky Obecně závazná vyhláška obce Kostelec nad Vltavou o nakládání s komunálním a stavebním odpadem č.1/2013 Zastupitelstvo obce Kostelec nad Vltavou se usneslo podle 84 odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb.,

Více

Vyhláška č. 13 o systému shromažď. odpadu

Vyhláška č. 13 o systému shromažď. odpadu Vyhláška č. 13 o systému shromažď. odpadu Dokumenty > Obecně závazné vyhlášky vytvořeno: 13.3.2002 změněno: 13.3.2002 zveřejnit od: 13.3.2002 O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č. 13 kterou se stanoví

Více

Třídění odpadů ve Žďáru nad Sázavou

Třídění odpadů ve Žďáru nad Sázavou Třídění odpadů ve Žďáru nad Sázavou Modrý kontejner na papír noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, lepenka, kartony, papírové obaly ( např. sáčky ) Nepatří: mokrý,

Více

Upozornění ke sběru. Starý papír, kartony. Bílé sklo. Barevné sklo

Upozornění ke sběru. Starý papír, kartony. Bílé sklo. Barevné sklo Upozornění ke sběru Sběrné frakce se mohou region od regionu velice lišit. Zde jsou proto uvedeny moduly nejpoužívanějších variant sběru druhotných surovin, které lze sestavit v závislosti na daném regionu.

Více

OBEC RADKOV OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2/2008

OBEC RADKOV OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2/2008 OBEC RADKOV OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2/2008 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce, včetně systému nakládání se stavebním

Více

CO JE TO EVVO A ODPADY V ČR

CO JE TO EVVO A ODPADY V ČR Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO EVVO A ODPADY V ČR 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Co je to EVVO

Více

Jedině příroda ví, co chce,nikdy nežertuje a nikdy nedělá chyby, ty dělá jen člověk. (J. W. Goethe)

Jedině příroda ví, co chce,nikdy nežertuje a nikdy nedělá chyby, ty dělá jen člověk. (J. W. Goethe) Jedině příroda ví, co chce,nikdy nežertuje a nikdy nedělá chyby, ty dělá jen člověk. (J. W. Goethe) PROČ VE ŠKOLE TŘÍDÍME ODPADY? I my ovlivňujeme život na naší planetě. Každý z nás může pomáhat šetřit

Více

Město Jirkov vypracovalo seznam nejčastějších otázek týkajících se nakládání s odpady. CO VŠECHNO LZE VYHODIT DO KONTEJNERU NA SBĚR PLASTU?

Město Jirkov vypracovalo seznam nejčastějších otázek týkajících se nakládání s odpady. CO VŠECHNO LZE VYHODIT DO KONTEJNERU NA SBĚR PLASTU? Časté dotazy o nakládání s odpady Město Jirkov vypracovalo seznam nejčastějších otázek týkajících se nakládání s odpady. TŘÍDĚNÍ ODPADU: Sběr plastu a nápojových kartonů: CO VŠECHNO LZE VYHODIT DO KONTEJNERU

Více

Obecně závazná vyhláška obce Zeleneč o nakládání s komunálním a stavebním odpadem. č.2/2012

Obecně závazná vyhláška obce Zeleneč o nakládání s komunálním a stavebním odpadem. č.2/2012 Obecně závazná vyhláška obce Zeleneč o nakládání s komunálním a stavebním odpadem č.2/2012 Zastupitelstvo obce Zeleneč se usneslo podle 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 1 Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území obce VŘESKOVICE a o stanovení způsobu sběru, třídění, využívání a zneškodňování odpadů

Více

OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. obce Loukov č. 1/2001

OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. obce Loukov č. 1/2001 OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce Loukov č. 1/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním odpadem v Loukově a m.

Více

Obecně závazná vyhláška Města Mýta č. 1/2008,

Obecně závazná vyhláška Města Mýta č. 1/2008, Obecně závazná vyhláška Města Mýta č. 1/2008, kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Mýta se na svém zasedání

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pátek

Více

TŘÍDĚNÍ ODPADU RECYKLOVATELNÉ ODPADY. Papír Papír se recykluje, sbírá se do modrých kontejnerů.

TŘÍDĚNÍ ODPADU RECYKLOVATELNÉ ODPADY. Papír Papír se recykluje, sbírá se do modrých kontejnerů. TŘÍDĚNÍ ODPADU RECYKLOVATELNÉ ODPADY Každý obal by měl být označen recyklačním symbolem, který říká, z jakého materiálu je obal vyroben. Jde o symbol tří šipek vzájemně propojených do trojúhelníku. Symbol

Více

Obsah. ESKO-T a jeho obce pomáhají snižovat emise skleníkových plynů. ESKO-T rozšiřuje třídění o další komoditu

Obsah. ESKO-T a jeho obce pomáhají snižovat emise skleníkových plynů. ESKO-T rozšiřuje třídění o další komoditu Obsah ESKO-T a jeho obce pomáhají snižovat emise skleníkových plynů Skládka TKO Petrůvky se rozšiřuje ESKO-T rozšiřuje třídění o další komoditu ESKO-T vyhlašuje další ročník soutěže ve sběru papíru ISNOV

Více

Obecně závazná vyhláška č. 7/2008

Obecně závazná vyhláška č. 7/2008 Obecně závazná vyhláška č. 7/2008 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Třince Zastupitelstvo města Třinec se na svém

Více

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2013. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2013. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 Zastupitelstvo města Nové Město nad Metují se na svém zasedání dne 20. června 2013 usneslo vydat na základě 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o

Více

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008 Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína č. 1/2008 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2002

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2002 2002 - č. 1 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a o nakládání se stavebním odpadem vznikajícím na území města Rumburk. - zrušena OBECNĚ ZÁVAZNÁ

Více

Jak správně třídit papír? Papír je velmi dobře recyklovatelná surovina. Proč tedy ničit lesy, abychom získali surovinu na výrobu papíru, když můžeme zužitkovat již vyrobený nepotřebný papír? Použitím jedné

Více

č. 1/2014 MĚSTO LOUNY OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA LOUN

č. 1/2014 MĚSTO LOUNY OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA LOUN MĚSTO LOUNY OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA LOUN č. 1/2014 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM A SE STAVEBNÍM ODPADEM Obecní zastupitelstvo obce Mirošovice se usneslo podle 36, odst. 1, písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích

Více

OBEC Dubicko. Obecně závazná vyhláška obce Dubicko č. 05 / 2011,

OBEC Dubicko. Obecně závazná vyhláška obce Dubicko č. 05 / 2011, OBEC Dubicko Obecně závazná vyhláška obce Dubicko č. 05 / 2011, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

PRAŽSKÉ SLUŽBY, a.s. PREZENTACE SPOLEČNOSTI

PRAŽSKÉ SLUŽBY, a.s. PREZENTACE SPOLEČNOSTI PRAŽSKÉ SLUŽBY, a.s. PREZENTACE SPOLEČNOSTI ŽIVOTNÍ CYKLUS ODPADU PRAŽSKÉ SLUŽBY, a. s. OLYMPIK - 06. 11. 2008 Životní cyklus odpadu Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 03/2015,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 03/2015, MĚSTO STŘÍBRO OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 03/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně jejich biologicky rozložitelné složky

Více

Statutární město Ústí nad Labem

Statutární město Ústí nad Labem Statutární město Ústí nad Labem Obecně závazná vyhláška č. 4 /2011, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz, e-mail:urad@chotusice.cz ID: smmaqfz Obecně závazná vyhláška Obce Chotusice

Více

Obec H A B Ř Í. Obecně závazná vyhláška č. 3/2003

Obec H A B Ř Í. Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 Obec H A B Ř Í Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 o systému shormažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Habří, včetně systému nakládání

Více

OBEC KUNDRATICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 5/2015. Část první Základní ustanovení

OBEC KUNDRATICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 5/2015. Část první Základní ustanovení OBEC KUNDRATICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 5/2015 k zabezpečení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně jejich biologicky rozložitelné složky

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

Obecně závazná vyhláška obce Písečná č. 3/2009,

Obecně závazná vyhláška obce Písečná č. 3/2009, Obecně závazná vyhláška obce Písečná č. 3/2009, o nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území obce Písečná vznikajícím na území obce Písečná Zastupitelstvo obce Písečná se na svém zasedání konaném

Více

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství.

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Informace o odpadech S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Termín a výše platby místního poplatku

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č Příloha usnesení: OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. X/2012 O ZABEZPEČENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ NA ÚZEMÍ MĚSTA PARDUBIC, VČETNĚ NAKLÁDÁNÍ

Více

Obecně závazná vyhláška obce Bratkovice č. 2/2008

Obecně závazná vyhláška obce Bratkovice č. 2/2008 Obecně závazná vyhláška obce Bratkovice č. 2/2008 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Bratkovice včetně systému nakládání

Více

MĚSTO BENEŠOV. Obecně závazná vyhláška č. 6/2014,

MĚSTO BENEŠOV. Obecně závazná vyhláška č. 6/2014, MĚSTO BENEŠOV Obecně závazná vyhláška č. 6/2014, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL škola Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 číslo projektu číslo učeb. materiálu předmět, tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.1037 VY_32_ INOVACE_MAL_T-BIO_2_04

Více

Čl. 1 Účel a oblast použití

Čl. 1 Účel a oblast použití 1 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.1/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu Zastupitelstvo obce Číhaň vydává dne 12.12.2001 podle ustanovení 17 odst.

Více

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY VELKÁ NOVELA ZÁKONA O ODPADECH RNDr. Martin Bursík MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY Hlavní cíle velké novely 1. Usnadnit občanům třídění odpadů 2. Ekonomicky zvýhodnit recyklaci před spalováním

Více

JIŘÍKOV MĚSTO. Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, Zastupitelstvo města Jiříkov se na svém 2. zasedání konaném dne 3. I 2.

JIŘÍKOV MĚSTO. Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, Zastupitelstvo města Jiříkov se na svém 2. zasedání konaném dne 3. I 2. MĚSTO JIŘÍKOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, kterou se stanoví systém shromažd'ování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem na

Více

M Ě S T O P R O S E Č

M Ě S T O P R O S E Č M Ě S T O P R O S E Č Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Proseč

Více

M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006

M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006 O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání

Více

Čl. 2 Třídění komunálního odpadu

Čl. 2 Třídění komunálního odpadu MĚSTYS CHOLTICE Obecně závazná vyhláška městyse Choltice č. 3/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. EU peníze školám. Inovace výuky v PrŠ Horní Česká

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. EU peníze školám. Inovace výuky v PrŠ Horní Česká Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1044 Název projektu: Šablona číslo/název: Zpracoval: Předmět: Název

Více

Obecně závazná vyhláška č. 3/2001,

Obecně závazná vyhláška č. 3/2001, Obecně závazná vyhláška č. 3/2001, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem (Vyhláška o odpadech)

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA TÁBORA Č.03/2009 O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ, VČETNĚ

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA TÁBORA Č.03/2009 O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ, VČETNĚ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA TÁBORA Č.03/2009 O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ, VČETNĚ SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM Zastupitelstvo

Více

Obec P ední Výto Obecn závazná vyhláška . 2/2008 o systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

Obec P ední Výto Obecn závazná vyhláška . 2/2008 o systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Obec Přední Výtoň Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Přední Výtoň a o nakládání

Více

Statutární město Prostějov Zastupitelstvo města Prostějova ÚPLNÉ ZNĚNÍ. Obecně závazná vyhláška č. 6/2011

Statutární město Prostějov Zastupitelstvo města Prostějova ÚPLNÉ ZNĚNÍ. Obecně závazná vyhláška č. 6/2011 Statutární město Prostějov Zastupitelstvo města Prostějova ÚPLNÉ ZNĚNÍ Obecně závazná vyhláška č. 6/2011 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,

Více

MĚSTO STŘÍBRO OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 01/2015,

MĚSTO STŘÍBRO OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 01/2015, MĚSTO STŘÍBRO OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 01/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně jejich biologicky rozložitelné složky

Více

Obecně závazná vyhláška. č. 3/2010,

Obecně závazná vyhláška. č. 3/2010, Obecně závazná vyhláška č. 3/2010, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na správním území města Český Brod a systém

Více

Základní informace o správném třídění odpadů v Hradišti

Základní informace o správném třídění odpadů v Hradišti Základní informace o správném třídění odpadů v Hradišti Směsný odpad Kontejnery na směsný odpad jsou určeny pro popel a běžné odpadky, které vznikly z běžného denního chodu domácnosti a nejdou dále třídit.

Více

Obecně závazná vyhláška Města Kasejovice č. 4/2007

Obecně závazná vyhláška Města Kasejovice č. 4/2007 MĚSTO KASEJOVICE Obecně závazná vyhláška Města Kasejovice č. 4/2007 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

MĚSTO STARÉ MĚSTO. Čl. 1 Úvodní ustanovení

MĚSTO STARÉ MĚSTO. Čl. 1 Úvodní ustanovení MĚSTO STARÉ MĚSTO Obecně závazná vyhláška města č. 02/2007 o stanovení systému shromaždování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více