ODPADY?! VÍME JAK NA NĚ!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ODPADY?! VÍME JAK NA NĚ!"

Transkript

1 ODPADY?! VÍME JAK NA NĚ!

2 Denně čteme v médiích zprávy, jak je naše planeta Země zahlcována odpady. Někdy jsou to velmi sugestivní články a televizní záznamy, z nichž běhá mráz po zádech. Miliony tun odpadků se vyváží na skládky, kde budou ležet několik staletí, než se rozloží. Přežije to zeměkoule? Všechny odpady však v popelnicích, a tedy na skládkách, končit nemusí. Dnes je celá řada surovin, které lze recyklovat a použít v jiné formě. Že lze recyklovat papír už ví i malé děti, ale koho by napadlo, že teplé fleesové bundy byly kdysi nevzhlednými PET lahvemi? Žijeme ve městě, kde zatím máme životní prostředí na takové úrovni, že nám je spousta lidí závidí. Záleží jen na nás občanech, jak si je budeme chránit. A stačí tak málo. Přemýšlet a začít poctivě domácí odpad třídit. Vůbec to nebolí a člověk má nejen dobrý pocit, že něco malého udělal pro naši krásnou zemičku, ale hřeje ho také vědomí, že jeho děti a vnuci, kteří v našem městě vyrostou, budou mít okolo sebe stejně krásnou přírodu jako on. A tohle přece za to stojí. Tato příručka by měla být návodem nejen pro toho, kdo doposud hází vše do popelnic, ale je určena i těm, kteří už odpady třídí. Držme si palce, abychom byli všichni zodpovědní a otázku třídění odpadu vzali za svou. Třeba se u kontejnerů na tříděný odpad nebo na recyklačních dvorech potkáme. Mgr. Alena Krušinová, starostka města Krnov Obsah Odpadový systém Proč třídit... 3 Směsný komunální odpad... 5 Plasty a nápojové kartony Sklo Papír Objemný a nebezpečný odpad Elektroodpady Sběrné dvory Bioodpad Ostatní: autovraky, stavební suť Černé skládky

3 Odpadový systém Co je odpad Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit, většinou po té, co přestala sloužit ke svému původnímu účelu. Pro komunální odpady, což jsou ty, které produkují sami občané nebo vznikají v souvislosti s komunální sférou, vytváří město systém nakládání s odpady. Ten slouží ke shromažďování a dotřídění využitelných odpadů, bezpečnému zpracování odpadů s nebezpečnými vlastnostmi a odvozu ostatních odpadů na skládku. Účastníky tohoto systému jste především Vy, občané, coby prvotní původci odpadů. Jen Vaše chování rozhoduje o množství odpadů, výsledcích třídění, úspoře cenných surovin a minimalizaci znečištění životního prostředí. Služby v odpadovém hospodářství pro město Krnov zajišťuje společnost Technické služby Krnov s. r. o. Kam pro informace Informace o odpadovém hospodářství lze získat na webových stránkách města v odkazu Životní prostředí Odpady a na Městském úřadu Krnov, odboru životního prostředí, Ing. Petr Suchý, tel , mukrnov.cz 1

4 Vyhlášky Práva a povinnosti v odpadovém hospodářství se řídí zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a Obecně závaznou vyhláškou města Krnova o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a stavebního odpadu. Poplatek za odpad Občané se na nákladech odpadového hospodářství podílí placením místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, který je stanoven Obecně závaznou vyhláškou města Krnova. Aktuálně (pro rok 2012) je poplatek stanoven v roční výši 492 Kč. Poplatníkem jsou fyzické osoby, které mají v Krnově trvalý pobyt, a další osoby, jež zde vlastní nemovitost sloužící k individuální rekreaci. Informace, jak postupovat při placení poplatku, lze získat na webových stránkách města v odkazu Městský úřad Životní situace Poplatky - Místní poplatek za komunální odpad. 2

5 Proč třídit Každý z nás vyhodí za rok dvě stě až tři sta kilogramů odpadů. Toto množství obsahuje řadu využitelných složek, jako sklo, papír, plast, nápojové kartony, elektroodpad, atd., které máme možnost z odpadu oddělit a odložit na místa jim určená. Ať už to je do barevných kontejnerů na tříděný odpad, do boxů na elektroodpad na radnici a v prodejnách s elektrospotřebiči nebo na sběrné dvory. Důvody proč třídit jsou ekologické i ekonomické. Pokud odpady důsledně doma třídíme, redukujeme množství odpadů ukládaných na skládku a šetříme finanční prostředky, které město, a prostřednictvím poplatku za odpad tedy i my, vynakládá na systém odpadového hospodářství. Tříděním také šetříme přírodní zdroje a energii, protože výroba z recyklovaných surovin je úspornější. Vše, co správně vytřídíme, čeká další život v podobě nových výrobků, které se k nám vrací k použití. Protože město Krnov je začleněno do systému EKO KOM, za zajištění zpětného odběru a následné využití odpadů z obalů má nárok na odměnu. Ta se vypočítává na základě pravidelného čtvrtletního hlášení o množství druhů a způsobech nakládání s využitelnými složkami komunálních odpadů. Výše odměny je závislá zejména na množství vytříděných odpadů, její výše roste spolu s účinností systému sběru. Čím větší množství odpadů je vytříděno, tím větší finanční obnos obdrží město od společnosti EKO-KOM. Dále tak méně zaplatí za odvoz a uložení komunálního odpadu na skládku. Občanům města Krnova je k dispozici rozsáhlý systém pro sběr tříděných odpadů. Na území města jsou umístěna 132 stanoviště na tříděný odpad. 3

6 Vytříděné odpady je možné předávat rovněž ve sběrných dvorech na ulicích Karáskova, Bruntálská a Opavská - K Řempu. Vytříděné plasty, papíry a sklo se svážejí na sběrný dvůr na Karáskově ulici, kde jsou papíry a plasty na lince roztříděny na jednotlivé druhotné suroviny, které jsou předávány odběratelům. V roce 2011 bylo občany města vytříděno: Papír Plasty Sklo Nápojové kartony 257,12 t (+ 267,20 t ve Sběrných surovinách Krnov) 125,54 t 304,14 t Neskončí tříděný odpad na skládce? Odpady, které vhodíte do barevného kontejneru, odveze svozové auto na dotřiďovací linku a pak putují do zpracovatelských firem, kde z odpadů vznikají nové výrobky. 7 t Víte, že třicet recyklovaných PET lahví stačí k výrobě jedné fleesové bundy. Na tričko jich stačí pět. recyklace jedné tuny skla ušetří přes 400 kg exhalací oxidu uhličitého. z deseti recyklovaných časopisů se dá vyrobit krabice na televizi. 4

7 Směsný komunální odpad Co je směsný komunální odpad Směsný komunální odpad je zbytek po vytřídění všech využitelných složek a nebezpečných odpadů. K jeho sběru slouží klasické popelnice (ocelové nebo plastové) a kontejnery. Do těchto nádob nepatří: - složky, které lze využít: papír, plasty, sklo, nápojové kartony. Na tyto odpady jsou určeny zvláštní kontejnery, - nebezpečné odpady: baterie, zbytky barev a ředitel, vyjeté oleje, obaly od barev, rozpouštědel a dalších chemikálií. Tyto odpady patří na sběrné dvory, - elektroodpady: staré spotřebiče a elektronika. Lze je odevzdat na sběrných dvorech nebo vhodit do červených kontejnerů, - objemné odpady: nábytek, koberce, pneumatiky apod. Je nutné je odevzdat na sběrných dvorech, - odpady z údržby zahrad. Povinností původce je tento odpad kompostovat, případně ho lze odevzdat na sběrných dvorech. Kam se směsným komunálním odpadem Do nádob na směsný komunální odpad (popelnic nebo kontejnerů). Jak získat nádobu na odpad Nádoby na směsný komunální odpad přiděluje odbor životního prostředí Městského úřadu Krnov na základě žádosti písemné, telefonické, osobní či em. Na přidělení popelnice mají nárok pouze občané města, tj. osoby, které jsou zde trvale hlášeny a platí městu poplatek za komunální odpad, a dále jiní vlastníci staveb k individuální rekreaci, pokud platí městu poplatek za tuto stavbu. Stavbami pro individuální rekreaci jsou myšleny stavby k tomuto účelu zkolaudované, na zahradní chatky a jiné stavby se tato možnost nevztahuje. Osoby, které nejsou hlášeny k trvalému pobytu na území města a neplatí tak městu poplatek za komunální odpad, jsou povinny si odvoz komunálních odpadů zajistit na svůj náklad. 5

8 Výměna zkorodované nebo jinak poškozené popelnice S žádostí se obracejte na odbor životního prostředí Městského úřadu Krnov, který výměnu objedná u Technických služeb Krnov s.r.o. Navýšení počtu nádob na odpad Tyto žádosti vyřizuje odbor životního prostředí Městského úřadu Krnov. V případě žádosti o zvýšení počtu popelnic je rozhodující počet trvale hlášených osob nebo i dalších bydlících osob, platících městu poplatek za odpad. Tyto údaje musí doložit vlastník nebo správce nemovitosti. Obecně platí, že jedna popelnice připadá na čtyři osoby. Kde se směsný komunální odpad ukládá Směsný komunální odpad z Krnova se ukládá na skládku v Holasovicích, kterou provozuje akciová společnost Elio Slezsko. V současné době stojí uložení jedné tuny 1 146,80 Kč. V roce 2011 z Krnova na skládku zamířilo 5028 tun směsného komunálního odpadu. Volná kapacita skládky by měla stačit do konce roku V roce 2011 město Krnov vynaložilo na svoz a uložení směsného a objemného odpadu téměř 16,1 milionu korun. Od občanů přitom formou místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vybralo 11,2 milionu korun. Vývoj produkce směsného komunálního odpadu Rok směsný komunální odpad (t)

9 Plasty a nápojové kartony Plasty a nápojové kartony odkládejte do žlutých kontejnerů. Plasty: Nápojové kartony: Do žlutého kontejneru patří: sešlápnuté PET lahve, plastové nádoby a lahve, vodou vypláchnuté nápojové kartony od mléka, džusu, vína apod., sáčky a fólie, čisté plastové obaly od mléka, jogurtů a ostatních mléčných výrobků, plastové tašky, prázdné plastové obaly od šamponů, kosmetiky a čistících prostředků, nepatří: bakelit, pryž, PVC, linoleum, nápojové kartony a obaly se zbytky potravin, pneumatiky, novodurové trubky, plastové obaly od chemikálií, olejů a barev. Dotřídění: Každý druh plastů je zpracováván jinou technologií, protože má odlišné složení a vlastnosti. Plasty se proto odváží na dotřiďovací linku, kde se ručně roztřídí. Využití po recyklaci: Z PET lahví se vyrábí různá vlákna pro textilní průmysl (výplň zimních bund a spacáků, zátěžové koberce). Z fólií (sáčků a tašek) se opět vyrábějí fólie a různé pytle, např. na odpady. Ze směsi plastů se vyrábí odpadkové koše, zahradní nábytek, zatravňovací dlažba, protihlukové stěny u dálnic apod. Plastové recykláty se hojně používa- 7

10 jí v automobilovém průmyslu. Nápojové kartony je možné recyklovat dvěma způsoby. V papírnách, protože papír tvoří většinu tohoto obalu, takže je možné ho zpracovávat stejně jako starý papír. Dále na speciální lince, kde se nápojové kartony rozdrtí a drť se za tepla lisuje do desek, které je možné použít např. jako stavební izolace. Pytlový sběr V oblastech s převahou vilové zástavby je zaveden pytlový sběr plastů a nápojových kartonů z důvodu příliš velké donáškové vzdálenosti ke kontejnerům na tříděné odpady. Sběr odpadů probíhá do pytlů dodávaných pracovníky Technických služeb Krnov. Při odvozu pytlů zanechají pracovníci na místě nový pytel na další měsíc. Do pytle patří: sešlápnuté PET lahve, plastové nádoby a lahve, vodou vypláchnuté nápojové kartony od mléka, džusu, vína apod., sáčky a fólie, čisté plastové obaly od mléka, jogurtů a ostatních mléčných výrobků, plastové tašky, prázdné plastové obaly od šamponů, kosmetiky a čistících prostředků. Svoz probíhá: poslední pátek v měsíci v oblasti: Krásné Loučky, Chomýž, Albrechtická ul., Ježník, Kostelec, Guntramovice, Petrovická ul., Cvilín, Červený Dvůr, Petrův důl, poslední čtvrtek v měsíci v oblasti: Chářovská, Nerudova, Tyršova, Svatováclavská, Boční, Na Dolním pastvišti, Bartultovická, Pionýrů, V Osadě. 8

11 Jak na plasty v domácnosti Většinu plastových odpadů, které vznikají v domácnosti, tvoří obaly od potravin a spotřebního zboží. Aby nezabíraly moc místa, je vhodné je už doma zmáčknout nebo sešlápnout. Obvyklé místo pro skladování vytříděných plastů bývá spíž, kuchyň, chodba či sklep. Pro sběr plastů mnoho lidí využívá plastové tašky či pytle, zvláštní koše, na sešlápnuté lahve je velmi dobře použitelná i krabice. Použité obaly nezapomeňte zbavit zbytku obsahu, zabráníte tak vzniku nežádoucího zápachu. Je třeba před vhozením do kontejneru odstranit z PET lahve víčko a etiketu? PET láhve můžete do kontejneru vhazovat s etiketou i víčkem. Obojí bude při dalším zpracování automaticky odděleno. PET láhve sešlápněte, nasaďte víčko a to již neutahujte! Nesešlápnuté láhve jsou objemné a tím zdražují přepravu, komplikují manipulaci a recyklace se tak stává nákladnější. Musím před vhozením do kontejneru kelímky od jogurtů a jiných potravin důkladně vymývat? Ne, stačí je lehce vypláchnout vlažnou vodou. Znečištěné obaly či obaly se zbytky potravin omezují následnou recyklaci. Musím sešlapávat PET lahve a nápojový karton před vytříděním? Sešlapávaní, mačkání a kroucení těchto odpadů je velmi vhodné jak pro skladování, tak i následnou přepravu. Takto zmenšených odpadů se do kontejneru vejde čtyřikrát více a sníží se přepravní náklady. Zároveň doporučujeme vyhnout se lisům na PET lahve jimi slisované lahve dělají problémy v dalším zpracování. Patří do tříděného odpadu plastové obaly od kosmetiky? V tomto případě se nejedná o žádné nebezpečné látky, stačí tedy, když zbytky kosmetických přípravků jako jsou mýdla, šampony, krémy zcela spotřebujete a obal vypláchnete teplou vodou. Do kontejneru na tříděný odpad pak můžete klidně prázdné obaly vhodit. 9

12 Sklo Sklo odkládejte do zelených a bílých kontejnerů. Do zeleného kontejneru patří: čiré i barevné sklo, vymyté skleněné láhve, tabulové sklo, nepatří: keramika, porcelán, autosklo, drátěné sklo, zrcadla, zlacená a pokovená skla. Do bílého kontejneru patří: čiré sklo, vymyté skleněné láhve čiré, zavařovací sklenice, nepatří: barevné sklo, keramika, porcelán, autosklo, drátěné sklo, zrcadla, zlacená a pokovená skla. Pokud můžete, zbavujte láhve kovových uzávěrů, zjednodušíte tak jejich recyklaci. Využití po recyklaci: Vytříděné sklo se drtí a přidává do směsi k výrobě nového skla. Nejčastěji se takto vyrábí láhve na minerálky či pivo a jiné skleněné výrobky. Využíváním skleněných odpadů se ušetří mnoho energie a surovin, přičemž sklo se dá takto používat vlastně donekonečna. 10 Upozornění: Dodržujte tyto pokyny při třídění odpadů. Nežádoucí příměsi znehodnocují vytříděnou surovinu a snižují možnosti jejího dalšího uplatnění na trhu.

13 Papír Papír odkládejte do modrých kontejnerů. Do modrého kontejneru patří: čistý obalový papír, krabice (nutno roztrhat na menší kusy), noviny, časopisy, knihy, kancelářský papír (kovové sponky nevadí), obálky (fóliová okénka nevadí), reklamní letáky, lepenka, sešity, nepatří: mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskovaný papír, použité dětské pleny, obvazy, hygienické potřeby. Papírové krabice před vložením do kontejneru rozkládejte. Ušetříte tak místo v kontejneru. Využití po recyklaci: Slisovaný sběrový papír slouží k výrobě nového papíru. Papír je možné takto recyklovat asi pětkrát až sedmkrát. Výrobky z recyklovaného papíru: novinový papír, sešity, lepenkové krabice, obaly na vajíčka, toaletní papír, stavební desky apod. Papír je možné takto recyklovat asi pětkrát až sedmkrát. Upozornění: Nevhazujte do kontejneru mokrý nebo vlhký papír! Neodkládejte papír vedle kontejneru - zmokne! Takový papír odběratelé nepřevezmou a zbytečně skončí na skládce. 11

14 Objemný a nebezpečný odpad Objemné a nebezpečné odpady v žádném případě nepatří do popelnice na směsný odpad nebo vedle ní. Pokud tak učiníte, porušíte obecně závaznou vyhlášku města Krnova o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a stavebního odpadu a bude vám dle přestupkového zákona uložena pokuta. Objemné a nebezpečné odpady patří na sběrné dvory. Nespotřebované léky odevzdejte do lékárny. Město nezajišťuje odvoz objemných odpadů od jednotlivých obyvatel, zdarma je pouze převzetí ve sběrných dvorech a to jen pro občany Krnova. Objemné odpady jsou: starý nábytek (křesla, židle, skříně, válendy apod.), podlahové krytiny (koberce, linolea), zbytky kuchyňských jader a linek, umyvadla, klozetové mísy, pneumatiky. Nebezpečné odpady jsou: rozpouštědla, ředidla, kyseliny, louhy, pesticidy, jedy, vyjeté oleje, barvy, obaly a štětce od nátěrů a barev, lepidla, textilie znečištěné od chemikálií, obaly od aerosolů. Jejich řádné zneškodnění je mimořádně důležité pro ochranu životního prostředí! Nebezpečné odpady se následně spalují ve spalovnách nebezpečných odpadů, popřípadě se jinak odborně likvidují. 12 Kde objednat kontejner na objemný odpad ap.? Na vlastní náklady v Technických službách Krnov s.r.o., Stará 11, Krnov, tel ,

15 Elektroodpady Elektroodpad je v principu vše, co ke svému provozu potřebovalo elektrickou energii, ať už ze sítě nebo z baterií. Tyto vysloužilé spotřebiče a elektronika rozhodně nepatří do popelnic. Některé výrobky mají nebezpečné vlastnosti (lednice, monitory), naprostá většina se může stát cenným zdrojem druhotných surovin. V České republice je pro elektroodpady vytvořen systém jejich zpětného odběru, který financují výrobci a dovozci a promítají ho do ceny výrobků formou PHE - zákonný recyklační poplatek, který slouží na zpětnou ekologickou likvidaci vyřazeného spotřebiče. V případě nákupu nového spotřebiče je prodejce povinen starý spotřebič od kupujícího převzít. V každé prodejně Vám také poradí, kam s vysloužilým spotřebičem, většina prodejců rovněž nabízí bezplatný odvoz starého spotřebiče, pokud si u nich koupíte nový. Tříděním elektroodpadu zabraňujeme jeho hromadění na skládkách. Kromě toho, že zde tyto přístroje zabírají místo, některé chemikálie z nich mohou unikat do ovzduší nebo kontaminovat půdu a podzemní vodu. Odložením elektroodpadu na skládku vznikají také ekonomické ztráty. Recyklace elektroodpadu není recyklací v pravém slova smyslu. Stará televize se nesemele a ze zbytku nová nevyrobí. Recyklací elektroodpadu se rozumí recyklace materiálů, které elektrospotřebiče obsahují. Recyklací ledničky lze získat kolem 20 kilogramů železa, plastů je průměrně 16 kilogramů. Z plastů ze starých spotřebičů vznikají například zatravňovací dlaždice, poklice na kola automobilů nebo PUR-pěna využívaná v mnoha odvětvích od stavebnictví přes nábytkářskou výrobu až po automobilový průmysl. 13

16 Elektrospotřebiče odkládejte: do červených kontejnerů Pro podporu sběru elektroodpadů umístila v našem městě společnost ASEKOL šest červených kontejnerů. Kontejnery jsou na stanovištích pro sběr tříděných odpadů: SPC E11, SPC H41, Rooseveltova 20, E. Hakena 8, Náměstí Hrdinů 13, Albrechtická 98. Patří sem: menší elektroodpady - kalkulačky, rádia, drobné počítačové vybavení, elektronické hračky, telefony a další. Kontejnery mají zvláštní vhoz na baterie. Nepatří sem: zářivky, úsporné žárovky, televizory, počítačové monitory a jiná velká elektrozařízení. do sběrného boxu Drobná elektrozařízení a baterie lze odevzdat také do sběrného boxu společnosti REMA Systém, a.s., umístěného v budově radnice. na sběrný dvůr Na sběrné dvory patří: televize, rádia, počítače, mikrovlnné trouby, ledničky, mobilní telefony, vysoušeče vlasů, kulmy, žehličky na vlasy, toustovače, holicí strojky, hračky, fotoaparáty, vrtačky, myši, klávesnice, kalkulačky, baterie, zářivky... Upozornění: Spotřebiče musejí být kompletní, tedy nerozebrané. Elektrozařízení, jimž někdo odmontoval důležité části, jako např. motor, kompresor, topné těleso, buben, plášť apod., se považují za odpad a náklady spojené s jejich odstraněním jdou k tíži obci. 14

17 Sběrné dvory V Krnově jsou tři sběrné dvory, které jsou určeny výhradně pro občany Krnova a jen pro odpady pocházející z domácností. Přebírané odpady Tříděné odpady: plasty, papír a lepenka, sklo. Objemné odpady: starý nábytek (křesla, židle, skříně, válendy apod.), podlahové krytiny (koberce, linolea), zbytky kuchyňských jader a linek, umyvadla, klozetové mísy, pneumatiky. Nebezpečné odpady: rozpouštědla, ředidla, kyseliny, louhy, pesticidy, jedy, vyjeté oleje, barvy, obaly a štětce od nátěrů a barev, lepidla, textilie znečištěné od chemikálií, obaly od aerosolů. Elektroodpady: akumulátory a baterie, lednice, pračky, mikrovlnné trouby, televizory, počítače, počítačové monitory, kalkulačky, elektrické nářadí, zářivky. Odpady z údržby zahrad: tráva, větve. Sběrný dvůr Bruntálská ul. Provozní doba: pondělí - pátek sobota neděle

18 Sběrný dvůr Karáskova ul. Letní provozní doba (od ): pondělí úterý, středa, čtvrtek pátek sobota neděle Zimní provozní doba (od ): pondělí úterý, středa, čtvrtek pátek sobota neděle Sběrný dvůr Opavská ul. Provozní doba: pondělí - pátek sobota neděle

19 Bioodpad Zbytky z údržby zahrad (tráva a větve) a také z kuchyní se nemusí nutně stát odpadem. Na prvním místě je možné je zkompostovat a získat tak kvalitní organické hnojivo. V případě, že původce zbytky z údržby zahrady z různých důvodů nezkompostuje, nesmí je vyhodit do popelnic na směsný komunální odpad, neboť tyto odpady nepatří na skládku a pracovníci Technických služeb Krnov nejsou povinni takový odpad svážet. Původce těchto odpadů je může odevzdat ve sběrných dvorech, kde jsou shromažďovány do zvláštních kontejnerů a následně odváženy ke zkompostování. Odpad k domácímu kompostování: listí, tráva, zbytky rostlin (kořeny a listy zeleniny, květiny, apod.), kousky větví keřů i stromů (posekané, nastříhané, prořezané nebo zpracované štěpkovačem), spadané ovoce (prokládané trávou a řezem z keřů), zbytky zeleniny a ovoce (okrajky z brambor, mrkve, okusky jablek, apod.), čajové sáčky, kávová sedlina, skořápky z vajec. Důvodů pro recyklaci bioodpadu je hned několik: snížíte množství směsného odpadu z vaší domácnosti až o 40 procent, zbavíte zápachu váš směsný komunální odpad a vyrobíte si kvalitní kompost. Ten nahrazuje umělá hnojiva, při jejichž výrobě dochází k zatěžování životního prostředí emisemi, a dobře poslouží i jako náhrada rašeliny. Je nedocenitelný při rekultivacích a zúrodňování půdy a je skvěle využitelný na každé zahradě. Hodí se ke všem plodinám. Ocení jej ovocné stromy, trávník, okrasné keře, květiny i zemědělské plodiny. Velmi prospívá například okurkám, cuketám nebo 17

20 dýni. Kompost může přispět k rozvoji a rozkvětu většiny rostlin v bytě, na polích, v parcích, na zahradě, na balkoně a za okny. Jak na domácí kompostování Kompostování je biologická metoda využívání bioodpadu, kterou se za přístupu vzduchu a činností mikroorganismů přeměňuje bioodpad na kompost. Osvědčuje se rozdělení na tři komory. Do jedné ukládáme čerstvou hmotu prosypávanou trochou hlíny, do druhé se na jaře přehází vznikající kompost z první komory, z třetí se již vybírá hotový kompost. Přehazováním lze vznik kvalitního kompostu urychlit. I na opravdu malou zahrádku si lze pořídit kompostér vhodné velikosti. Vše o kompostování najdete na internetových stránkách občanského sdružení Ekodomov 18

21 Ostatní Autovraky V případě, že vůz doslouží, je jedinou zákonnou cestou pro jeho likvidaci předání do specializovaného zařízení. Jakékoliv jiné rozebírání a sešrotování autovraků je zákonem zakázáno a vlastníku, pokud se nejedná o podnikatele, hrozí uložení pokuty ve výši 20 tisíc korun. V Krnově je prozatím jediné vrakoviště, které je oprávněno vraky odebírat. Nachází se na Bruntálské ulici (vjezd z ul. Na Ostrově), provozovatelem je Ing. Koloman Búry. Autovrakoviště Bruntálská 2313/5, provozní doba: pondělí - pátek Služba je bezplatná. K likvidaci je potřeba velký technický průkaz a doklad totožnosti. Zde je vlastníkovi vozidla vystaveno potvrzení o převzetí autovraku, které je nezbytným podkladem pro vyřazení motorového vozidla z evidence na odboru dopravy a silničního hospodářství. Stavební suť Odvoz stavebních odpadů od občanů město nezajišťuje, není zahrnut do poplatku. Stavební odpad neznečištěný nebezpečnými látkami, tj. beton, cihly, tašky, omítky, keramické výrobky, zemina, kamení, vytěžená hlušina a stavební materiály na bázi sádry, je možné odevzdat na rekultivaci bývalé skládky nebezpečných odpadů na Cvilíně za cenu 60 Kč/t. Rekultivace Cvilín, provozní doba: letní provoz (od 1. 4.) zimní provoz (od ) pondělí - pátek sudé soboty

22 Černé skládky Pojem černá skládka představuje nelegální uložení různých druhů odpadů většinou volně v přírodě a krajině či na okrajích obcí. Za černou skládku se považují i věci odložené u kontejnerů a popelnic. Za existenci černé skládky odpadů je odpovědný původce načerno odloženého odpadu, kterému hrozí finanční postih. V případě fyzické osoby to je až do výše 50 tisíc korun. V Krnově není důvod pro zakládání černých skládek. Veškerý odpad, který se v domácnostech vyprodukuje, je možno uložit na místa mu určená: do popelnic a kontejnerů, do barevných kontejnerů na tříděný odpad, na sběrné dvory, na autovrakoviště nebo na rekultivaci Cvilín. Likvidace černých skládek na pozemcích města je hrazena z městského rozpočtu, tudíž na neukázněnost některých spoluobčanů doplácíme my všichni. Zároveň černé skládky představují riziko pro životní prostředí a pro lidské zdraví. Obzvlášť se to týká nebezpečných odpadů, které mohou poškozovat životní prostředí, znehodnocovat půdu a vodu a poškozovat zdraví lidí i zvířat, dostanou-li se do potravního řetězce. Objevili jste černou skládku, co s tím? Černou skládku ohlaste na odbor životního prostředí Městského úřadu v Krnově, tel Pokud jste svědkem zakládání nebo rozšiřování černé skládky, nahlaste bezodkladně tuto skutečnost Městské policii Krnov, tel. 156 nebo

23

24 V roce 2012 vydalo Město Krnov.

Město Český Těšín. Zpětný odběr a recyklace elektrozařízení. a kam s odpady v našem městě

Město Český Těšín. Zpětný odběr a recyklace elektrozařízení. a kam s odpady v našem městě recyklace brozura:sestava 1 26.11.2008 13:04 Stránka 1 Město Český Těšín Zpětný odběr a recyklace elektrozařízení a kam s odpady v našem městě Projekt informační brožura o zpětném odběru elektrozařízení

Více

1. Sběrný dvůr Technický areál obce Tlumačov, ul. U Cementárny

1. Sběrný dvůr Technický areál obce Tlumačov, ul. U Cementárny Nakládání s komunálním odpadem řeší v Tlumačově obecně závazná vyhláška číslo 2/2007, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, včetně systému nakládání

Více

Odpady víme co s nimi Zpětný odběr elektrozařízení

Odpady víme co s nimi Zpětný odběr elektrozařízení Technické služby Karviná, a. s. www.tsk.cz Odpady víme co s nimi Zpětný odběr elektrozařízení Čisté město - ideální místo pro život Statutární město Karviná Projekt informační brožura byl podpořen z finančních

Více

Zpracovalo sdružení Arnika v rámci projektu Topíme ohleduplně k přírodě i k sousedům

Zpracovalo sdružení Arnika v rámci projektu Topíme ohleduplně k přírodě i k sousedům Analýza současné situace znečišťování ovzduší lokálními topeništi v obci Ludvíkovice u Děčína a návrhy na další možná opatření vedoucí ke snížení emisí z lokálních topenišť Zpracovalo sdružení Arnika v

Více

Bc. Zbyněk Lukáš. Problematika odpadového hospodářství se zaměřením na základní školy

Bc. Zbyněk Lukáš. Problematika odpadového hospodářství se zaměřením na základní školy UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra technické a informační výchovy Bc. Zbyněk Lukáš II. NMgr. ročník prezenční studium Obor: Matematika a technická a informační výchova Problematika

Více

nebezpečné složky komunálního odpadu sběrné dvory

nebezpečné složky komunálního odpadu sběrné dvory hk_13_8 26.8.2008 15:41 Stránka 1 sběrné dvory mobilní svoz nebezpečných složek nebezpečné složky odpadu Odpad vykazující jednu a nebo více nebezpečných vlastností dle zákona o odpadech (např. nepotřebné

Více

Svoz separovaných odpadů od občanů

Svoz separovaných odpadů od občanů Svoz separovaných odpadů od občanů Oddělováním jednotlivých složek odpadů snižujeme objem komunálního odpadu, který se ukládá na skládky, šetříme energie, snižujeme spotřebu ropy a šetříme přírodní zdroje.

Více

Město Příbram. Praktický rádce občana aneb JAK CHRÁNIT ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V PŘÍBRAMI

Město Příbram. Praktický rádce občana aneb JAK CHRÁNIT ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V PŘÍBRAMI Město Příbram Praktický rádce občana aneb JAK CHRÁNIT ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V PŘÍBRAMI 2009 Praktický rádce občana aneb Jak chránit životní prostředí v Příbrami 2008 Mgr. Linda Klvaňová Recenzenti: Odbor životního

Více

zpravodaj pro klienty společnosti EKO-KOM, a.s.

zpravodaj pro klienty společnosti EKO-KOM, a.s. 04 zpravodaj pro klienty společnosti EKO-KOM, a.s. / 07 Vážení klienti, dovolte mi na úvod, abych Vám alespoň krátce přiblížil činnost a výsledky systému EKO-KOM, a to zejména z pohledu firem, jež svými

Více

S ODPADEM V BRNĚ 2011 RÁDCE PRO OBČANY A PODNIKATELE TŘINÁCTÉ VYDÁNÍ

S ODPADEM V BRNĚ 2011 RÁDCE PRO OBČANY A PODNIKATELE TŘINÁCTÉ VYDÁNÍ ČISTÉ MĚSTO aneb KAM S ODPADEM V BRNĚ 2011 RÁDCE PRO OBČANY A PODNIKATELE TŘINÁCTÉ VYDÁNÍ www.soliton.cz RNDr. Miroslav Sedláček Čisté město aneb Kam s odpadem v Brně 2011 Třinácté aktualizované a doplněné

Více

Granulát Materiál, který se vyrábí většinou z ropy a využívá se k výrobě plastů. Pro výrobu různých plastů slouží různé granuláty.

Granulát Materiál, který se vyrábí většinou z ropy a využívá se k výrobě plastů. Pro výrobu různých plastů slouží různé granuláty. A Alternativní palivo Některé druhy odpadu lze upravit a dále využívat jako takzvané alternativní palivo. Jedná se o odpady, kde by využití materiálu nebylo efektivní nebo možné. Zařízeními, kde se může

Více

Plán odpadového hospodářství Týnec nad Sázavou

Plán odpadového hospodářství Týnec nad Sázavou Týnec nad Sázavou dle zák. 185/2001, 44, v platném znění Příslušný kraj: Středočeský květen 2012 Vypracoval: ing.pavel.novak@seznam.cz; tel. 603 161 021 Obsah A. ÚČEL PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ OBCE

Více

TŘÍDĚNÍ ODPADŮ VE MĚSTĚ TÁBOŘE aneb NORMÁLNÍ JE TŘÍDIT!

TŘÍDĚNÍ ODPADŮ VE MĚSTĚ TÁBOŘE aneb NORMÁLNÍ JE TŘÍDIT! aneb NORMÁLNÍ JE TŘÍDIT! pracovní listy a metodika pro učitele 1. stupně ZŠ Autoři: Mgr. Josef Makoč, Mgr. Barbora Janíčková Ilustrace: Mgr. Honza Smolík Grafická úprava: Dita Baboučková Vydalo: Kalypta

Více

Název práce: TŘÍDĚNÍ KOMUNÁLNÍHO ODPADU A JEHO NÁSLEDNÝ SVOZ

Název práce: TŘÍDĚNÍ KOMUNÁLNÍHO ODPADU A JEHO NÁSLEDNÝ SVOZ Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice II. ročník (obor TŘD), st. skupina: KS - PRAHA Brejcha Radim pracovní skupina: Název práce: TŘÍDĚNÍ KOMUNÁLNÍHO ODPADU A JEHO NÁSLEDNÝ SVOZ Prohlášení:

Více

J Í L O V É. Článek 1 Základní pojmy

J Í L O V É. Článek 1 Základní pojmy M Ě S T O J Í L O V É Obecně závazná vyhláška č. 8/2011, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním

Více

Mlýn Holubov / foto archiv. la voda po vybudování přehrady ve Vraném. Existenci původně vodního mlýna na Vltavě potvrzuje Streinzova Topografie vydaná

Mlýn Holubov / foto archiv. la voda po vybudování přehrady ve Vraném. Existenci původně vodního mlýna na Vltavě potvrzuje Streinzova Topografie vydaná Mechenický 2 ctvrtletník c. ZDARMA / ROČNÍK DRUHÝ Malé dějiny Měchenic (5) V roce 1933 se dále rozšířilo veřejné osvětlení o pět nových světel. V obci přibylo dalších šest nových domů tedy i přes doznívající

Více

SBĚRNÉ DVORY NA ÚZEMÍ MĚSTA BRNA

SBĚRNÉ DVORY NA ÚZEMÍ MĚSTA BRNA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ KRAJINY FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF LANDSCAPE WATER MANAGEMENT SBĚRNÉ DVORY NA ÚZEMÍ

Více

Nakládání s odpady v gastronomické praxi. Aleš Komár

Nakládání s odpady v gastronomické praxi. Aleš Komár Nakládání s odpady v gastronomické praxi Aleš Komár Bakalářská práce 2011 Příjmení a jméno: Komár Aleš Obor: Technologie a řízení v gastronomii P R O H L Á Š E N Í Prohlašuji, že: beru na vědomí, že

Více

Odpadové hospodářství města Šenov

Odpadové hospodářství města Šenov Odpadové hospodářství města Šenov Zpracovatel: Arnika program Toxické látky a odpady Zpracoval: Ing. Milan Havel, tel.: 222 781 471, e-mail: milan.havel@arnika.org, Stručné shrnutí Cílem studie bylo navrhnout

Více

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ MĚSTO ČESKÝ TĚŠÍN Verze se zapracovanými připomínkami vznesenými krajským úřadem Moravskoslezského kraje Červenec 2005 Zpracovatel:.A.S.A., spol. s r. o. Ing. Pavla Pajtlová

Více

Statutární město Ústí nad Labem

Statutární město Ústí nad Labem Statutární město Ústí nad Labem Obecně závazná vyhláška č. 4 /2011, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání

Více

Město Nový Jičín IČ 00298212

Město Nový Jičín IČ 00298212 PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ dle 44 zákona č. 185/21 Sb., vplatném znění na období 211 216 Město Nový Jičín IČ 298212 se sídlem: Masarykovo Nám. 1, 741 11 Nový Jičín Příslušný kraj: Moravskoslezský kraj

Více

Plán odpadového hospodářství města Náchoda

Plán odpadového hospodářství města Náchoda Plán odpadového hospodářství města Náchoda 06/2010 Obsah: 1. Účel a důvod zpracování POH 3 2. Působnost a doba platnosti POH 3 3. Identifikační údaje 3 4. Zpracovatel POH 3 5. Analýza stávajícího stavu

Více

aneb pár rad pro spotřebitele, kteří to s životním prostředím myslí dobře Eko-info centrum Ostrava

aneb pár rad pro spotřebitele, kteří to s životním prostředím myslí dobře Eko-info centrum Ostrava EKOLOGICKY ŠETRNÁ DOMÁCNOST aneb pár rad pro spotřebitele, kteří to s životním prostředím myslí dobře Eko-info centrum Ostrava Tento materiál samozřejmě není vyčerpávajícím výčtem, co všechno můžeme ve

Více

Čl. II Základní pojmy definované pro účely OZV

Čl. II Základní pojmy definované pro účely OZV MĚSTO VIMPERK Obecně závazná vyhláška města Vimperk č. 2/2015 o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Zastupitelstvo města Vimperk se usneslo podle 84, odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,

Více

Systém nakládání s odpady v samostatné působnosti obce. Právnická fakulta Masarykovy univerzity. Bakalářská práce

Systém nakládání s odpady v samostatné působnosti obce. Právnická fakulta Masarykovy univerzity. Bakalářská práce Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor Veřejná správa Katedra práva ţivotního prostředí a pozemkového práva Bakalářská práce Systém nakládání s odpady v samostatné působnosti obce Mgr. Ondřej Kocián

Více

ZPRAVODAJ město Morkovice - Slížany

ZPRAVODAJ město Morkovice - Slížany město Morkovice - Slížany ŘÍJEN 2006, ČÍSLO 3, RO ČNÍK X www.morkovice-slizany.cz To je úlovek! Zasíláme pozdrav z rybářských závodů, konaných 16. září na přehradě v Luhačovicích, kterých se zúčastnili

Více

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PŮVODCE ODPADŮ

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PŮVODCE ODPADŮ PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PŮVODCE ODPADŮ MĚSTA NYMBURKA Prosinec 2011 ISES, s.r.o. M. J. Lermontova 25 160 00 Praha 6 Identifikační údaje Objednatel: Název obce : Město Nymburk Zastoupený : Ing. Miloš

Více

Ekonomické modely hodnocení komplexních nákladů v odpadovém hospodářství

Ekonomické modely hodnocení komplexních nákladů v odpadovém hospodářství Ekonomické modely hodnocení komplexních nákladů v odpadovém hospodářství Praha, 2004 Ekonomické modely hodnocení komplexních nákladů v odpadovém hospodářství IREAS, Institut pro strukturální politiku,

Více

Střední odborná škola pro ochranu a tvorbu životního prostředí Veselí nad Lužnicí, Blatské sídliště 600/I

Střední odborná škola pro ochranu a tvorbu životního prostředí Veselí nad Lužnicí, Blatské sídliště 600/I Střední odborná škola pro ochranu a tvorbu životního prostředí Veselí nad Lužnicí, Blatské sídliště 600/I Maturitní práce ANALÝZA ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ Veselí nad Lužnicí Duben 2009

Více