Koaliční smlouva. Zastupitelé zvolení do Zastupitelstva města Litvínov za hnutí ANO (dále ANO ),

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Koaliční smlouva. Zastupitelé zvolení do Zastupitelstva města Litvínov za hnutí ANO 2011. (dále ANO ),"

Transkript

1 Koaliční smlouva Zastupitelé zvolení do Zastupitelstva města Litvínov za hnutí ANO 2011 (dále ANO ), zastupitelé zvolení do Zastupitelstva města Litvínov za KSČM (dále KSČM ) a zastupitelé zvolení do Zastupitelstva města Litvínov za hnutí Starostové a nezávislí (dále STAN ) na základě výsledku komunálních voleb do Zastupitelstva města Litvínova a ve snaze prosazovat společné zájmy pro rozvoj města a jeho občanů uzavírají pro volební období tuto koaliční smlouvu. čl. I. Předmět smlouvy Zastupitelé ANO, KSČM a STAN (dále jen koaliční strany), mezi sebou tímto uzavírají tuto Koaliční smlouvu o spolupráci ve všech orgánech města Litvínov ve volebním období 2014 až Cílem této Koaliční smlouvy je vyjádřit jasně a bezvýhradně zájem koaličních stran a všech členů jejich zastupitelských klubů v Zastupitelstvu města Litvínov na společném úsilí o prosazení všech programových bodů, které vyplývají z jednotlivých volebních programů koaličních stran a jsou v rovině základních a nepřekročitelných pilířů upraveny v příloze č. 1 této smlouvy. čl. II. Spolupráce Koaliční strany se dohodly, že v Radě města Litvínov (dále jen RM), která bude mít 7 členů, bude uplatněno zastoupení jednotlivých koaličních stran vyplývající z výsledku voleb do Zastupitelstva města Litvínov (dále jen ZM), a to v poměru 3 ANO : 2 KSČM : 2 STAN ve složení: uvolnění členové zastupitelstva starostka (ANO), 1. místostarostka (KSČM), 2. místostarosta (STAN), 4 neuvolnění členové zastupitelstva - členové rady města. Konkrétní personální složení RM a politické vedení odborů úřadu je uvedeno v příloze č. 2 této smlouvy. Koaliční strany se dohodly, že kromě zákonem stanovených výborů zastupitelstva (finanční výbor, kontrolní výbor) bude zřízen výbor pro životní prostředí a limity těžby a dále potom osadní výbor městské části Litvínov Janov. Počet členů výborů a zastoupení ve výborech bude následující:

2 Kontrolní výbor (počet členů 9): KSČM 2 STAN 1 Předsednictví kontrolního výboru nabídnou koaliční strany volební straně ČSSD, pokud volební strana ČSSD nevyužije této nabídky, navrhne obsazení pozice předsedy kontrolního výboru KSČM. Finanční výbor (počet členů: 9): KSČM 1 STAN 2 Předsedu finančního výboru navrhne STAN. Výbor pro životní prostředí a limity těžby (počet členů 9): KSČM 1 STAN 2 Předsedu výboru pro životní prostředí a limity těžby navrhne STAN. Osadní výbor městské části Litvínov Janov (počet členů 7) Zastoupení v tomto výboru bude nabídnuto současným členům, panu Buchovi (Sdružení LITVÍNOVÁCI), který má trvalé bydliště v městské části Janov, a dalším volebním stranám k doplnění. Koaliční strany se dohodly, že kromě výše uvedených výborů zastupitelstva budou zřízeny následující komise rady: Komise dopravy (počet členů 9) KSČM 2

3 STAN 1 Předsedu komise dopravy navrhne STAN. Komise nakládání s majetkem a energetická (počet členů 9) ANO 1 KSČM 2 STAN 2 Předsedu komise nakládání s majetkem a energetická navrhne ANO. Komise FOMBF (počet členů 9) KSČM 1 STAN 2 Předsedu komise FOMBF navrhne KSČM. Každá koaliční strana může navrhnout změnu svého zastoupení v orgánech města. Koaliční strany se zavazují takový návrh po projednání podpořit. Koaliční strany se zavazují: při ustavujícím zasedání ZM podpořit návrh na složení RM uvedený v příloze č. 2 této smlouvy podpořit návrhy na zřízení výborů zastupitelstva a návrhy koaličních stran na obsazení jednotlivých výborů podpořit návrhy na zřízení komisí rady a návrhy koaličních stran na obsazení jednotlivých komisí že po dobu trvání této smlouvy nevyvolají na půdě ZM hlasování o vyslovení nedůvěry RM, resp. odvolání RM či jejích členů a ani se k takovému hlasování nepřipojí že případné iniciativní návrhy či protinávrhy předkládané na úrovni jednotlivých členů zastupitelských klubů koaličních stran anebo připojení se k iniciativě zastupitelů z jiných zastupitelských klubů budou předem konzultovány na úrovni předsedů zastupitelských klubů koaličních stran. Podmínkou pro jejich podporu bude dohoda koaličních stran na úrovni projednávání návrhů v RM respektovat právo každé z koaličních stran uplatnit výhradu v případě, že se jedná o záležitost, která podle názoru dané koaliční strany odporuje principům a cílům uvedeným v příloze č. 1 této smlouvy. V případě takto vznesené výhrady představitelem jednotlivé koaliční strany bude další projednávání tohoto návrhu přerušeno a neprodleně bude svoláno dohodovací jednání předsedů zastupitelských klubů koaličních stran, starostky a místostarostů

4 že pokud při projednávání návrhu usnesení ZM schváleného RM v zastupitelském klubu některé z koaličních stran bude ze strany člena či členů tohoto klubu vznesena taková připomínka, která by ve svém důsledku ohrozila jednotu představitelů a všech zastupitelů koaličních stran při procesu přijetí tohoto návrhu usnesení ZM, bude předseda tohoto klubu o této skutečnosti neprodleně informovat předsedy zastupitelských klubů ostatních koaličních stran tak, aby bylo možné vyvolat dohodovací jednání předsedů zastupitelských klubů koaličních stran ještě před zahájením jednání ZM k udržení co největší účasti koaličních zastupitelů při všech důležitých hlasováních a volbách Dohodovací a smírčí jednání Případné rozpory vyplývající z koaliční smlouvy budou nejdříve řešeny dohodovacím nebo smírčím jednáním koaličních stran. Dohodovací řízení svolává z podnětu předsedy klubu zastupitelů starostka a účastní se ho předsedové zastupitelských klubů koaličních stran, starostka a místostarostové. Pokud nedojde k dohodě, svolá starostka smírčí jednání za účasti všech zastupitelů koaličních stran. Projednávání sporné věci bude přerušeno do doby ukončení dohodovacího, nebo smírčího jednání, nejdéle však na dobu 14 dní. Schůzka zastupitelských klubů Schází se pravidelně dle plánu. Zúčastnit se schůzky zastupitelských klubů má právo jakýkoliv člen ZM. RM na schůzce zastupitelských klubů informuje a řeší se zúčastněnými členy zastupitelských klubů aktuální problematiku, týkající se programu jednání ZM. čl. III. Závěrečná ustanovení Porušení závazků uvedených v této smlouvě bude považováno za důvod k jednostrannému odstoupení od této smlouvy, nejdříve však po neúspěšném smírčím jednání koaličních stran. Všechny změny, doplňky nebo zrušení této smlouvy musí mít písemnou formu. Tato smlouva byla vyhotovena ve třech vyhotoveních včetně dvou příloh, které jsou nedílnou součástí této smlouvy. Každá koaliční strana obdrží jedno vyhotovení. Na důkaz souhlasu se zněním této smlouvy a svobodné vůle být touto koaliční smlouvou vázán, připojují koaliční strany svůj podpis.

5 Za ANO: Kamila Bláhová Roman Ziegler Jiří Fedoriška Pavla Tomášová _ Martin Liška Za KSČM: Za STAN: _ Erika Sedláčková Milan Šťovíček _ Rostislav Šíma Jiří Biolek _ Jan Jelínek _ Adrian Javorek Jana Ječná Vlastimil Doležal V Litvínově dne

6 Příloha č. 1 Základní priority stran Koaliční smlouvy ze dne 3. listopadu 2014 pro období let Životní prostředí: využijeme aktivně všech zákonných možností města zabránit prolomení územních ekologických limitů těžby chránících Litvínov před přibližováním povrchové těžby uhlí a umožníme občanům města, aby se mohli k této otázce vyjádřit využijeme aktivně všech možností města k prosazení zvýšení úhrad za vytěžené uhlí ve prospěch občanů Litvínova využijeme aktivně všech možností města, abychom zabránili přesouvání ekologických zátěží z jiných regionů na katastrální území Litvínova 2. Hospodaření, majetek, finance zajistíme meziroční růst provozního salda města tak, abychom mohli investovat i splácet investiční úvěry nezvýšíme daň z nemovitosti provedeme audit u všech společností ve 100 % vlastnictví města a u příspěvkových organizací města a zveřejníme výsledky na webových stránkách města. Budeme iniciovat provedení auditu ve společnostech, v nichž má město více než 20% podíl (DPML, HC Verva) podáme žádosti o dotace pro vypsané dotační programy z EU, ministerstev ČR a ostatních institucí zejména na projekty k energetickým úsporám, snižování provozních nákladů města a podporu volnočasových aktivit, životního prostředí, vzdělávání, kultury a sportu zajistíme, aby informace o aktuálním hospodaření města byly pro občany veřejně k dispozici na webových stránkách města včetně přehledu nemovitého majetku a finančních aktiv města vytvoříme veřejně dostupnou centrální evidenci smluv 3. Bezpečnost budeme prosazovat nulovou toleranci k porušování veřejného pořádku, kriminalitě, drogové závislosti či zneužívání sociálních dávek a každoročně budeme situaci vyhodnocovat zajistíme efektivní práci městské policie s důrazem na hlídkovou činnost zachováme nulovou toleranci provozování hazardu budeme pokračovat v akcích prevence kriminality důsledně budeme vyžadovat po MP kontrolu a postih porušování zákazu užívání alkoholu na veřejných prostranstvích, podávání alkoholu mladistvým, rušení nočního klidu a znečišťování veřejných prostranství budeme podporovat terénní práci asistentů prevence kriminality včetně nízkoprahového centra pro rizikovou mládež budeme aktivně komunikovat s majiteli produktovodů s cílem zvýšit bezpečnost obyvatel zejména v zastavěném území

7 4. Sociální oblast a zdravotnictví budeme i nadále podporovat systém prostupného bydlení pro občany ohrožené sociálním vyloučením budeme co nejvíce spolupracovat s majiteli a správci bytového fondu budeme realizovat projekt Nulové tolerance v široké škále opatření z oblasti sociální práce s důrazem na její provázanost s preventivními i represivními opatřeními budeme usilovat o zajištění dostupné lékařské péče včetně lékařské pohotovostní služby a rychlé lékařské pomoci pro litvínovskou oblast zpřístupníme občanům informace o zdravotnických a sociálních službách v regionu zlepšíme komunikaci se subjekty zdravotní a sociální sféry budeme podporovat subjekty zabývající se léčbou a péčí od nejmenších až po seniory včetně požadavku modernizace mostecké nemocnice nezaměstnaným nabídneme veřejně prospěšné práce při úklidu a údržbě města 5. Školství, kultura, sport a volný čas budeme usilovat, aby byl Litvínov centrem vzdělávání, zasadíme se o modernizaci technického zázemí a materiálního vybavení litvínovských škol budeme prosazovat výstavbu nových dětských hřišť a sportovišť podpoříme programy prevence rizikového chování dětí a mládeže podpoříme plavecký výcvik školáků budeme spolupracovat se středními školami na území města nastavíme rovné podmínky pro podporu sportovních, kulturních a volnočasových aktivit a budeme komunikovat s jejich představiteli vyvineme maximální úsilí k zpřístupnění Flájské obory veřejnosti ve spolupráci s okolními obcemi budeme usilovat o rozšíření sítě cyklostezek 6. Správa města vytvoříme uživatelsky přátelštější webové stránky města a budeme propagovat město na sociálních sítích budeme organizovat pravidelná setkání občanů s vedením města prohloubíme spolupráci s ostatními obcemi, a to i na mezinárodní úrovni veřejné zakázky budeme zadávat podle jasných a objektivních kritérií, která zajistí nejen nejnižší cenu, ale i požadovanou kvalitu a termíny dokončení na webových stránkách zveřejníme všechny informace o plánovaných, vyhlášených, probíhajících i ukončených zakázkách informace o veřejných zakázkách zůstanou zveřejněny na internetu bez časového omezení a v přehledné formě v průběhu prvního pololetí roku 2015 zveřejníme investiční priority nadcházejícího volebního období 7. Doprava a infrastruktura budeme řešit parkovací plochy, pokračovat v rekonstrukcích místních komunikací a modernizaci veřejného osvětlení budeme iniciovat jednání s představiteli města Mostu a DPmML, a.s. za účelem posouzení tarifů MHD

8 Příloha č. 2 Konkrétní personální složení RM a politické vedení odborů úřadu Koaliční smlouva ze dne 3. listopadu 2014 pro období let Rada města: Za ANO: Kamila Bláhová (starostka) Jiří Fedoriška Martin Liška Za KSČM: Erika Sedláčková (1. místostarostka) Rostislav Šíma Za STAN: Milan Šťovíček (2. místostarosta) Vlastimil Doležal Politické vedení odborů úřadu: Starostka (ANO) Kamila Bláhová Útvar interního auditu Odbor finanční Odbor investic a regionálního rozvoje Odbor systémového řízení 1. místostarostka (KSČM) Odbor sociálních věcí a školství Erika Sedláčková 2. místostarosta (STAN) Odbor nakládání s majetkem Milan Šťovíček Odbor životního prostředí

Koaliční smlouva mezi zastupiteli hnutí ANO 2011 Ústí nad Labem a zastupiteli hnutí PRO! Ústí ve statutárním městě Ústí nad Labem

Koaliční smlouva mezi zastupiteli hnutí ANO 2011 Ústí nad Labem a zastupiteli hnutí PRO! Ústí ve statutárním městě Ústí nad Labem Koaliční smlouva mezi zastupiteli hnutí ANO 2011 Ústí nad Labem a zastupiteli hnutí PRO! Ústí ve statutárním městě Ústí nad Labem Zastupitelé statutárního města Ústí nad Labem za hnutí ANO 2011 Ústí nad

Více

Koaliční smlouva mezi Žít Brno, ANO 2011, KDU-ČSL a Stranou zelených pro Zastupitelstvo městské části Brno-střed v období 2014 2018

Koaliční smlouva mezi Žít Brno, ANO 2011, KDU-ČSL a Stranou zelených pro Zastupitelstvo městské části Brno-střed v období 2014 2018 Koaliční smlouva mezi Žít Brno, ANO 2011, KDU-ČSL a Stranou zelených pro Zastupitelstvo městské části Brno-střed v období 2014 2018 Hnutí Žít Brno zastoupené Bc. Matějem Hollanem, lídrem kandidátní listiny

Více

uzavírají na základě dohody, tuto SMLOUVU O SPOLUPRÁCI

uzavírají na základě dohody, tuto SMLOUVU O SPOLUPRÁCI SMLOUVA O SPOLUPRÁCI mezi zastupiteli hnutí UFO a zastupiteli hnutí ANO 2011 na volební období 2014 2018 ve statutárním městě Ústí nad Labem s podporou dalších subjektů a osob Zastupitelé statutárního

Více

Koaliční smlouva. Újezd nad Lesy městská část Praha 21. Volební období 2014 2018

Koaliční smlouva. Újezd nad Lesy městská část Praha 21. Volební období 2014 2018 Koaliční smlouva Újezd nad Lesy městská část Praha 21 Volební období 2014 2018 2. listopadu 2014 Koaliční smlouva uvřená pro městskou část Praha 21 - Újezd nad Lesy, pro volební období 2014 2018. Mezi

Více

K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018

K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018 K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018 Volební strany: Politické hnutí ANO Semily (ANO) Volba pro město hnutí SPOLU Česká strana sociálně demokratická Semily (ČSSD) SEMILÁCI + KDU-ČSL (dále jen účastníci

Více

Programové prohlášení

Programové prohlášení Programové prohlášení koaličních stran Změna pro Liberec a ANO 2011 2014 2018 Vize pro Liberec v jakém městě chceme žít? Dobrá vize je základ všech úspěšných dlouhodobých projektů. Chceme přispět k tomu,

Více

Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, vlády práva a boje proti korupci

Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, vlády práva a boje proti korupci Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, vlády práva a boje proti korupci uzavřená mezi Občanskou demokratickou stranou zastoupenou předsedou Petrem Nečasem stranou TOP 09 zastoupenou

Více

STANOVY POLITICKÉHO HNUTÍ ANO 2011

STANOVY POLITICKÉHO HNUTÍ ANO 2011 STANOVY POLITICKÉHO HNUTÍ ANO 2011 ve znění změn schválených Celostátním sněmem dne 2. března 2013 Politické hnutí ANO 2011 usiluje o odborně řízený, funkční a spravedlivý stát, který zajistí lepší kvalitu

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6 2014 2018

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6 2014 2018 PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6 2014 2018 Vážení přátelé, dovoluji si vám předložit programové prohlášení Rady městské části Praha 6, které bude sloužit jednotlivým členům koalice jako

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 822 ze dne 21.5.2013 k návrhu na vstup hl.m. Prahy do zájmového sdružení právnických osob Národní síť Zdravých měst

Více

Město Valašské Meziříčí

Město Valašské Meziříčí Město Valašské Meziříčí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 2014 2020 - NÁVRHOVÁ ČÁST ZEFEKTIVNĚNÍ STRATEGICKÉHO PLÁNOVÁNÍ A ROZVOJ GOOD GOVERNANCE VE MĚSTĚ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ REG. Č. CZ.1.04/4.1.01/89.00069

Více

Programové prohlášení Rady MČ Praha 20 Horní Počernice pro období 2014-2018

Programové prohlášení Rady MČ Praha 20 Horní Počernice pro období 2014-2018 Programové prohlášení Rady MČ Praha 20 Horní Počernice pro období 2014-2018 Čl. I. Preambule 1. Programové prohlášení Rady městské části Praha 20 - Horní Počernice pro období 2014-2018 je základním politickým

Více

Městská část Praha Zličín. Programové prohlášení Rady Městské části Praha Zličín na období 2014 2018

Městská část Praha Zličín. Programové prohlášení Rady Městské části Praha Zličín na období 2014 2018 Programové prohlášení Rady Městské části Praha Zličín na období 2014 2018 Programové prohlášení Rady MČ Praha Zličín pro období 2014-2018 je základním strategickým dokumentem Rady MČ, vztahujícím se k

Více

K O N C E P C E V Ý V O J E

K O N C E P C E V Ý V O J E K O N C E P C E V Ý V O J E Městské části Brno Nový Lískovec sdružení Občané Novému Lískovci Má li být člověk svobodným, musí mít svobodný svůj život i svůj domov Jan Amos Komenský Úvodní slovo Každý občan

Více

Právní a obdobné vztahy vzniklé, měnící se a zanikající v procesu komunitního plánování

Právní a obdobné vztahy vzniklé, měnící se a zanikající v procesu komunitního plánování DESET KROKŮ PROCESEM KOMUNITNÍHO PLANOVÁNÍ krok č.10 Přílohy k metodice č.10 Právní a obdobné vztahy vzniklé, měnící se a zanikající v procesu komunitního plánování PROGRAMOVÝ TÝM PROJEKTU EQUAL 0076 Centrum

Více

Programové cíle Rady městské části Praha 3 v období 06/2012-10/2014

Programové cíle Rady městské části Praha 3 v období 06/2012-10/2014 Příloha usnesení RMČ č. 547 ze dne 12.9.2012 Programové cíle Rady městské části Praha 3 v období 06/2012-10/2014 Obsah: Otevřenost radnice Bytová politika Majetek, finance, investice Vedlejší hospodářská

Více

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 Příloha č. 2 Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 mezi sdružením Heřmani, spolkem Živé město a spolkem Herout (dále v textu nazývány jen jako

Více

Samospráva Pardubického kraje

Samospráva Pardubického kraje Samospráva Pardubického kraje Volební období 2012-2016 Samospráva Pardubického kraje Volební období 2012-2016 Úvodní slovo hejtmana 2 Samospráva od vzniku Pardubického kraje 3 Výsledky krajských voleb

Více

Rozpočet Prahy 3 ušetří na běžných výdajích, investice zůstávají stejné. Úsporný rozpočet schválen. Na Žižkov bych se vrátil okamžitě,

Rozpočet Prahy 3 ušetří na běžných výdajích, investice zůstávají stejné. Úsporný rozpočet schválen. Na Žižkov bych se vrátil okamžitě, ROČNÍK 24 ČÍSLO 4/2015 ZDARMA Praha 3 si v rámci akce Barikáda připomene 70 let od konce 2. světové války str. 4 Přehled termínů čištění komunikací str. 10 Na Žižkov bych se vrátil okamžitě, říká fotograf

Více

Příručka pro člena zastupitelstva obce po volbách 2014

Příručka pro člena zastupitelstva obce po volbách 2014 Příručka pro člena zastupitelstva obce po volbách 2014 Svaz měst a obcí České republiky Praha 2014 978 80 905421 3-6 SMO ČR 2014 Vážená paní primátorko, vážený pane primátore, vážená paní starostko, vážený

Více

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA ROUSÍNOVA

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA ROUSÍNOVA PROGRAM ROZVOJE MĚSTA ROUSÍNOVA na období 2014-2020 Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel: 517324820, fax: 517324845, e-mail: radnice@rousinov.cz Aktualizace: červen 2014 Program rozvoje územního obvodu

Více

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Název projektu: Strategické plánování a řízení v úřadu MČ Praha 14 v praxi Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00087 Obsah

Více

Praha 13 Město pro moderní a šťastný život

Praha 13 Město pro moderní a šťastný život Milí voliči, na podzim 2010 jste dali svůj hlas nám a našemu programu. Po volbách 2010 jsme vstoupili do koalice s Občanskou demokratickou iniciativou a s Občanskou koalicí Prahy 13, abychom náš program

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

Strategický plán udržitelného rozvoje Statutárního města Karlovy Vary

Strategický plán udržitelného rozvoje Statutárního města Karlovy Vary Strategický plán udržitelného rozvoje Statutárního města Karlovy Vary Návrhová část Návrhová část SPURM 1 ZADAVATEL: Statutární město Karlovy Vary Moskevská 21 361 20 Karlovy Vary Odbor strategií a dotací

Více

DRŽÍME SPOLU STEJNĚ JAKO VY!

DRŽÍME SPOLU STEJNĚ JAKO VY! DRŽÍME SPOLU STEJNĚ JAKO VY! Vaši sousedé Ing. Pavol Škrak Daniel Hodek Mgr. Šárka Chládková Táborská JUDr. Ivan Solil MUDr. Rudolf Demeš, CSc. ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ V PRAZE 1 Program rozvoje,

Více

Pojďme změnit město, ve kterém žijeme

Pojďme změnit město, ve kterém žijeme PLÁN PRO LIBEREC 2014 2026 Pojďme změnit město, ve kterém žijeme Plán pro Liberec připravil tým Změny ve složení: Kateřina Absolonová, Jaromír Baxa, Aleš Bělohradský, Jiří Boháč, Martina Burešová, Martin

Více

Zápis. 8. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2. konané dne 24.6.2008

Zápis. 8. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2. konané dne 24.6.2008 Zápis 8. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 konané dne 24.6.2008 Přítomni: Dále přítomni: Jana Babická, členka rady, Ing. Michal Bočan, člen zastupitelstva, Zdeněk Brož, člen zastupitelstva,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. HLAVNÍ ZÁSADY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. HLAVNÍ ZÁSADY Rada města Vimperk schvaluje v souladu s ustanovením 102 odst. 2, písm. o) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění ( dále je zákon o obcích), tento ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. HLAVNÍ ZÁSADY l. Úvod

Více