ZNALECKÝ POSUDEK /2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZNALECKÝ POSUDEK . 8372-309/2011"

Transkript

1 ZNALECKÝ POSUDEK /2011 o cen nemovitostí - domu Horní Litvínov.p. 745 s p íslušenstvím a pozemky parc , 1247/2 v k.ú. Horní Litvínov, obec Litvínov, okres Most, kraj Ústecký Objednatel posudku: Ú el posudku: Soudní exekutor Mgr. Martin Svoboda Husitská 692/ Teplice zjišt ní obvyklé ceny nemovitosti pro pot eby exeku ního ízení ( íslo jednací: 110 Ex 704/11-162) Dle zákona. 151/1997 Sb. o oce ování majetku ve zn ní zákona. 121/2000 Sb.,. 237/2004 Sb.,. 257/2004 Sb.,. 296/2007 Sb. a. 188/2011 Sb., podle stavu ke dni posudek vypracoval: Ing. Zden k Garlík Srbice 48, Teplice tel.: Posudek obsahuje v etn titulního listu 13 stran textu a 6 stran p íloh. Objednateli se p edává ve 3 vyhotoveních. V Srbicích

2 - 2 - A. Nález 1. Znalecký úkol Znalecký posudek o cen nemovitostí - domu Horní Litvínov.p. 745 s p íslušenstvím a pozemky parc , 1247/2 v k.ú. Horní Litvínov, obec Litvínov, okres Most, kraj Ústecký. Na základ usnesení Soudního exekutora Mgr. Martina Svobody, Exekutorský ú ad Teplice se sídlem Husitská 692/3, Teplice ( íslo jednací: 110 Ex 704/ ze dne ) se jedná o zjišt ní obvyklé ceny nemovitosti pro pot eby exeku ního ízení. Vzhledem k ú elu je ocen ní provedeno ve dvou krocích. V prvním kroku je spíše informativn stanovena administrativní cena podle vyhlášky Ministerstva financí eské republiky. 3/2008 Sb. ve zn ní vyhlášky. 456/2008 Sb.,. 460/2009 Sb. a. 364/2010 Sb., kterou se provád jí n která ustanovení zákona. 151/1997 Sb., o oce ování majetku. Ve druhém kroku je proveden odhad ceny obvyklé ve smyslu definice uvedené v 2, odst. 1 zákona.151/1997 Sb., o oce ování majetku. 2. Informace o nemovitosti Název nemovitosti: Rodinný d m Adresa nemovitosti: Mezibo ská Litvínov Kraj: Ústecký Okres: Most Obec: Litvínov Katastrální území: Horní Litvínov Po et obyvatel: Základní cena podle 28 odst. 1 písm. h) : 300,- K /m 2 3. Prohlídka a zam ení nemovitosti Prohlídka a zam ení nemovitosti bylo provedeno dne za p ítomnosti pana Lumíra Mandíka a znalce. 4. Podklady pro vypracování posudku - usnesení Soudního exekutora Mgr. Martina Svobody, Exekutorský ú ad Teplice, íslo jednací 110 Ex 704/ ze dne výpis z KN vyhotovený dálkovým p ístupem ze dne (LV. 366) - kopie katastrální mapy v m ítku 1:745 ze dne skute nosti a vým ry zjišt né na míst - mapa Litvínova v m ítku 1: Vlastnické a eviden ní údaje Na listu vlastnictví. 366 pro k.ú. Horní Litvínov je uvedeno: A - Vlastnické právo:

3 - 3 - Mandík Lumír, Mezibo ská 745, Horní Litvínov, Litvínov B - Nemovitosti: Pozemky: parc m 2 zastav ná plocha a nádvo í parc /2 159 m 2 ostatní plocha, manipula ní plocha Stavby: Horní Litvínov,.p. 745, zp sob využití rodinný d m, na parcele 1244 B1 - Jiná práva. Bez zápisu C - Omezení vlastnického práva: Zástavní právo smluvní ve výši 2,9 mil. K pro Komer ní banku, a.s.. V cné b emeno vedení a prozování tepelné sít na ási parcely. 1247/2 pro United Energy, a.s.. Na ízená exekuce a exeku ní p íkaz k prodeji nemovitosti. Vše podrobn viz. p íloha LV D - Jiné zápisy: Viz. p íloha LV. 366 E - Nabývací tituly a jiné doklady zápisu: Viz. p íloha LV. 366 Dle dostupných podklad nebyly znalcem zjišt ny další skute nosti, které ovliv ují cenu obvyklou nemovitosti, zejména uzav ené nájemní smlouvy apod.. 6. Dokumentace a skute nost Projektová dokumentace nebyla k dispozici na žádný objekt oce ované nemovitosti, ocen ní je provedeno na základ vlastních m ení a zjišt ní znalce a na základ informací vlastníka. 7. Celkový popis nemovitosti a lokality Jedná o nemovitost, kterou tvo í zejména d m Horní Litvínov.p samostatn stojící s 1 PP, 2 NP a podkrovím a dále pozemek tímto domem zastav ný a p ilehlý pozemek užívaný jako zahrada v jednotném funk ním celku. Nemovitost je situována v zástavb ulice Mezibo ské v Litvínov. D m je napojen na vodovod, kanalizaci, plynovod a rozvod el. energie. Další p íslušenstí tvo í zd ný p íst ešek u domu a venkovní úpravy - zpevn ná plocha z betonové zámkové dlažby a betonu a oplocení z d ev ných rám na sloupcích a podezdívce z betonových KB blok v etn vrat a vrátek. Území je rovinné. Litvínov je velkým m stem okresu Most, zejména pr myslovým, které je s Mostem propojeno MHD (tramvaj). Horní Litvínov je prakticky centrální m stskou ástí, vzdálenost do centra m sta je cca 800 m, vzdálenost k zastávce MHD cca 100 m. Ve m st je nadstandardní ob anská vybavenost a kompletní vybavenost inženýrskými sít mi. Situování domu je v mén výhodné ásti jinak

4 - 4 - oblíbené ulice Mezibo ské - prakticky pod p emost ním frekventované ulice Podkrušnohorské. 8. Obsah posudku 1. Informativn administrativní cena a) Ocen ní porovnávacím zp sobem a 1 ) D m Horní Litvínov.p. 745 b) Pozemky b 1 ) Pozemky c) V cná b emena c 1 ) V cné b emeno tepelné sít 2. Obvyklá cena B. Posudek Popis objekt, vým ra, hodnocení a ocen ní Vzhledem k ú elu je ocen ní provedeno ve dvou krocích. V prvním kroku je spíše informativn stanovena administrativní cena podle vyhlášky Ministerstva financí eské republiky. 3/2008 Sb. ve zn ní vyhlášky. 456/2008 Sb.,. 460/2009 Sb. a. 364/2010 Sb., kterou se provád jí n která ustanovení zákona. 151/1997 Sb., o oce ování majetku. Ve druhém kroku je proveden odhad ceny obvyklé ve smyslu definice uvedené v 2, odst. 1 zákona.151/1997 Sb., o oce ování majetku. 1. Informativn administrativní cena a) Porovnávací hodnota a 1 ) D m Horní Litvínov.p a Jak bylo uvedeno, jedná se o d m s jedním podzemním podlažím, dv ma nadzemními podlažími a podkrovím, samostatn stojící. D m je zd ný, s valbovou st echou, opat enou krytinou z šablon beternit, v etn žlab a svod z titanzinku, s fasádou zatím vápennou omítkou hladkou. Provedení jednotlivých podlaží: Obvodové st ny zd né v tl. 45 cm, stropy nespalné nebo polospalné s rovným podhledem a zešikmené v podkroví s podhledem ze sádrokartonu, vnit ní omítky vápenné a štukové hladké, áste ný keramický obklad, podlahy laminátové plovoucí a z keramické dlažby, schody betonové, s d ev ným obkladem a d ev né. Osazena p evážn d ev ná EURO okna a dve e z masivu do obložek. Proveden rozvod sv telné a motorové elektroinstalace, teplé a studené vody, plynu a kanalizace, úst ední vytáp ní s kotlem na plyn s oh evem teplé vody, nadstandardní vybavení koupelen s WC a zejména kuchyn. Vý et místností:

5 - 5-1.PP: Chodba a schodišt, jedna místnost využívaná jako kotelna, ostatní sklepy a sklady. 1.NP: Chodba a schodišt, jeden velký prostor s výkladci, nevyužitý, dále sušárna a prádelna. 2.NP: Chodba a schodišt, obývací pokoj s kuchyní, ložnice, koupelna s WC. Podkroví: D tský pokoj, koupelna s WC. Charakter stavby: D m má dv nadzemní podlaží a podkroví a je v n m jeden byt, jedná se o ocen ní rodinného domu. Stá í a opot ebení: Podle sd lení vlastníka je stá í domu cca 80 rok, provedení tomu odpovídá. Na základ poskytnutého úv ru byla provedena p evážná rekonstrukce domu v etn vestavby podkroví, která není dosud zkolaudována. Zat íd ní pro pot eby ocen ní: Typ objektu: Rodinný d m Poloha objektu: Ústecký kraj - nad do obyvatel Stá í stavby: 80 rok Indexovaná pr m rná cena IPC (p íloha. 20a): 2 901,- K /m 3 Zastav né plochy a výšky podlaží: 1.PP: 13,60*8,00-1,70*1,70/2-2,80*2,80/2 = 103,44 m 2 1.NP: 13,60*8,00-1,70*1,70/2-2,80*2,80/2 = 103,44 m 2 2.NP: 13,60*8,00-1,70*1,70/2-2,80*2,80/2 = 103,44 m 2 podkroví: 13,60*8,00-1,70*1,70/2-2,80*2,80/2 = 103,44 m 2 Název podlaží Zastav ná plocha Konstruk ní výška 1.PP: 103,44 m 2 2,40 m 1.NP: 103,44 m 2 3,00 m 2.NP: 103,44 m 2 2,70 m podkroví: 103,44 m 2 3,15 m Obestav ný prostor: Spodní stavba: (13,60*8,00-1,70*1,70/2-2,80*2,80/2)*2,40 = 248,24 m 3 Vrchní stavba: (13,60*8,00-1,70*1,70/2-2,80*2,80/2)*(3,00+ = 589,58 m 3 +2,70) Zast ešení: (13,60*8,00-1,70*1,70/2-2,80*2,80/2)*(0,70+ = 199,11 m 3 +2,45/2) Obestav ný prostor celkem: = 1 036,93 m 3 Podlažnost: Zastav ná plocha prvního nadzemního podlaží: ZP1 = 103,44 m 2 Zastav ná plocha všech podlaží: ZP = 413,74 m 2

6 - 6 - Podlažnost ZP / ZP1 = 4,00 Výpo et indexu cenového porovnání: Index vybavení: Název znaku. V i 0. Typ stavby - Podsklepený - se šikmou nebo strmou st echou III typ C 1. Druh stavby - Samostatný rodinný d m III 0,00 2. Provedení obvodových st n - Cihelné nebo tvárnicové zdivo III 0,00 3. Tlouš ka obvod. st n - 45 cm II 0,00 4. Podlažnost - Hodnota v tší než 2 I 0,00 5. Napojení na sít (p ípojky) - P ípojka elektro, voda, kanalizace a plyn V 0,08 nebo propan butan 6. Zp sob vytáp ní stavby - Úst ední, etážové, dálkové III 0,00 7. Zákl. p íslušenství v RD - Úplné nadstandard. nebo více zákl. p ísl. IV 0,05 standard. proved., pop ípad prádelna 8. Ostatní vybavení v RD - Bez dalšího vybavení I 0,00 9. Venkovní úpravy - Standardního rozsahu a provedení III 0, Vedlejší stavby tvo ící p íslušenství k RD - Standardní p íslušenství - III 0,05 vedlejší stavby celkem do 25 m2 11. Pozemky ve funk ním celku se stavbou - Od 300 m2 do 800 m2 celkem II 0, Kriterium jinde neuvedené - Bez vlivu na cenu III 0, Stavebn - technický stav - stavba ve výborném stavu I 1,25 Koeficient pro stá í 80 let: 0,70 12 Index vybavení I V = (1 + V i ) * V13 * 0,70 = 1,033 i = 1 Index polohy: Název znaku. P i 1. Význam obce - bez v tšího významu I 0,00 2. Ú ady v obci - obecní ú ad, pop. m stský ú ad se stavebním ú adem nebo II 0,02 banka nebo policie nebo pošta 3. Poloha nemovitosti v obci - vnit ní území obce III 0,00 4. Okolní zástavba a životní prost edí - výrobní objekty, sklady a distribuce II -0,03 bez výrazn škodlivých vliv na okolí, sousedství silnic s vysokým provozem 5. Obchod, služby, kultura v okolí nemovitosti - základní sí obchod a II 0,00 služeb, pohostinské a pop ípad kulturní za ízení 6. Školství a sport v okolí nemovitosti - základní škola nebo sportovní II 0,00 za ízení, p írodní sportovišt 7. Zdravotnické za ízení v okolí nemovitosti - dobrá dostupnost zdravotnické III 0,05 pé e 8. Ve ejná doprava - zastávka hromadné dopravy do 200 m (MHD, p ím stské V 0,05 linky vel. m st) 9. Obyvatelstvo - bezproblémové okolí II 0, Nezam stnanost v obci a okolí - vyšší než je pr m r v kraji I -0, Zm ny v okolí s vlivem na cenu nemovitosti - bez vlivu III 0, Vlivy neuvedené - vlivy snižující cenu - zejména poloha pod p emost ním frekventované komunikace I -0,10

7 Index polohy I P = (1 + P i ) = 0,950 i = 1 Index trhu s nemovitostmi: Název znaku. T i 1. Situace na díl ím (segmentu) trhu s nemovitostmi - poptávka je nižší než II -0,05 nabídka 2. Vlastnictví nemovitostí - stavba na vlastním pozemku (ve spoluvlastnictví) II 0,00 3. Vliv právních vztah na prodejnost - bez vlivu II 0,00 3 Index trhu I T = (1 + T i ) = 0,950 i = 1 Celkový index I = I V * I P * I T = 1,033 * 0,950 * 0,950 = 0,932 Ocen ní: Cena upravená CU = IPC * I = 2 901,- K /m 3 * 0,932 = 2 703,73 K /m 3 Cena zjišt ná porovnávacím zp sobem CP = CU * OP = 2 703,73 K /m 3 * 1 036,93 m 3 = ,75 K D m Horní Litvínov.p zjišt ná cena = ,75 K b) Pozemky b 1 ) Pozemky Pozemek zastav ný domem a pozemek užívaný jako zahrada. Pozemek je p ímo p iléhající ke komunikaci. Je uplatn na p irážka za možnost napojení na plynovod a srážka za hluk a prach z komunikace. Stavební pozemek ocen ný dle 28 odst. 1 a 2: Název Parcelní íslo Vým ra [m 2 ] Jedn. cena [K /m 2 ] Cena [K ] zastav ná plocha ,00 300, ,- Sou et ,- Úprava ceny p íloha. 21: 2.6. negativní ú inky okolí -10 % pozemek s možností jeho napojení na rozvod plynu 10 % Úprava ceny celkem 0 % - 0,- Mezisou et ,- Koeficient prodejnosti K p (p íl dle obce a ú elu užití): * 1,3500 Koeficient zm ny cen staveb K i (p íl dle hlavní stavby): * 2,1690 Stavební pozemek ocen ný dle 28 odst. 1 a 2 - celkem ,67 Pozemek zahrady nebo ostatní plochy ocen ný dle 28 odst. 5. Základní cena = 300,- K /m 2.

8 - 8 - Název Parcelní íslo Vým ra [m 2 ] Jedn. cena [K /m 2 ] Cena [K ] ostatní plocha 1247/2 159,00 300, ,- Sou et ,- Úprava ceny - p íloha. 21: 2.6. negativní ú inky okolí -10 % pozemek s možností jeho napojení na rozvod plynu 10 % Úprava ceny celkem 0 % - 0,- Mezisou et ,- Úprava ceny dle 28 odst. 5: * 0,4000 Koeficient prodejnosti K p (p íl dle obce a ú elu užití): * 1,3500 Koeficient zm ny cen staveb K i (p íl dle hlavní stavby): * 2,1690 Stavební pozemek ocen ný dle 28 odst. 5 - celkem ,10 Pozemky - zjišt ná cena = ,77 K c) V cná b emena c 1 ) V cné b emeno tepelné sít V cné b emeno vedení a prozování tepelné sít na ási parcely. 1247/2 pro United Energy, a.s., uvedené na LV. V cné b emeno je ocen no s využitím simulovaného nájmu p íslušné velikosti pozemku. Ocen ní práv odpovídajících v cným b emen m dle 18 zákona. 151/97 Sb.: Druh v cného b emene: V cné b emeno po ítané ze simulovaného nájmu. Obvyklé nájemné: ostatní plocha: Vým ra: 88,00 m 2 Jednotková cena: 351,38 K /m 2 Procentuelní sazba pro stanovení nájemného: 4,00 % Obvyklé nájemné: 88,00 m 2 * 351,38 K /m 2 * 4,00 % = 1 236,86 K /rok Stupe omezení vlastnického práva: 100,00 % 1 236,86 K /rok * 100,00 % = 1 236,86 K Ro ní užitek vyplývající z v cného b emene: 1 236,86 K Doba trvání v cného b emene: 5 let 1 236,86 K * 5 let = 6 184,30 K Ocen ní v cného b emene iní: 6 184,30 K

9 - 9 - Rekapitulace Výsledné ceny: a) D m Horní Litvínov.p. 745 = ,75 K b) Pozemky = ,77 K Výsledná cena nemovitosti iní celkem Výsledná cena nemovitosti po zaokrouhlení dle 46 iní ,52 K ,- K V cné b emeno: V cné b emeno tepelné sít = 6 184,30 K Hodnota v cného b emene po zaokrouhlení dle 46 iní 6 180,- K Hodnota nemovitosti po ode tení v cného b emene iní celkem ,- K 2. Obvyklá cena Ocen ní je provedeno "cenou obvyklou" ve smyslu definice uvedené v 2, odst. 1 zákona.151/1997 Sb., o oce ování majetku v aktuálním zn ní: Obvyklou cenou se pro ú ely tohoto zákona rozumí cena, která by byla dosažena p i prodejích stejného, pop ípad obdobného majetku nebo p i poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocen ní. P itom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimo ádných okolností trhu, osobních pom r prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Pro odhad obvyklé ceny je hodnocení provád no jak v zahrani ní, tak v naší praxi v zásad t emi základními metodami, které jsou používány v r zných modifikacích. Podrobný popis jednotlivých staveb a pozemk je uveden v ocen ní administrativní cenou. Jednotlivé metody pro zjišt ní obvyklé ceny nemovitosti a) metoda nákladového ohodnocení (v cná) b) metoda výnosová (p íjmová) c) metoda srovnávací (tržní) d) zd vodn ní obvyklé ceny Stru ná charakteristika a použití t chto metod:

10 a) metoda nákladového ohodnocení (v cná) Jedná se v podstat o stanovení náklad na po ízení v sou asných cenách a ur ení opot ebení p im eného stá í a skute nému stavu ( asová cena, vystihující reálný, technický stav v ase hodnocení). V tomto p ípad je použita nákladová cena staveb stanovená s použitím publikace Ukazatele pr m rné orienta ní ceny na m rovou a ú elovou jednotku (ÚRS Praha) s úpravou na aktuální cenovou úrove a jednotková cena pozemk na základ zkušenosti znalce. Ocen ní: Stavby: Budova Horní Litvínov.p. 745 Základní cena (ÚRS Praha 1999): = 3 220,- K /m 3 Úprava na CÚ 2010 (1,343*1,055*1,021*1,00): * 1,447 Základní cena upravená = 4 659,- K /m 3 Plná cena: 1036,93 m 3 * 4 659,- K /m 3 = ,- K Opot ebení odborným odhadem: 40,000 % Úprava ceny za opot ebení ,- K Budova Horní Litvínov.p zjišt ná cena = ,- K Pozemky: 356 m2 á 600,- K /m2 = ,- K Rekapitulace Stavby = ,- K Pozemky = ,- K Výsledná cena nemovitosti iní celkem Výsledná v cná hodnota nemovitosti po zaokrouhlení iní ,- K ,- K b) metoda výnosová (p íjmová) Vyjad uje schopnost nemovitosti vytvá et výnos (p íjem). Dosahovaný výnos je charakteristikou užitkovosti. Typ hodnocené nemovitosti (rodinný d m) se v dané lokalit b žn nepronajímá, dosažitelné nájemné v míst obvyklé nelze objektivn zjistit. c) metoda srovnávací (tržní) V principu se jedná o vyhodnocení cen nedávno prodaných porovnatelných nemovitostí. K dispozici údaje o inzerci rodinných dom v Litvínov :

11 Prodej d m rodinný 237 m2, D l Pavel II, Litvínov, Horní Litvínov PRODEJ novostavby RD v Horním Litvínov - bungalov 4+kk, kolaudace 2/2010. Zastav ná plocha 137m2 + samostatn stojící dvojgaráž, celková plocha pozemku 453 m2. Jedná se o velmi p kný, nový, kompletn vybavený d m zasazený do zelen. Poloha poskytuje soukromí i veškerou ob anskou vybavenost. Podrobný popis: Samostatn stojící nepodsklepený RD s jedním nadzemním podlažím bez obytného podkroví. Dispozi ní ešení: ze záv t í je p ímý vstup do haly (12,5 m2, na obou stranách vestav né sk ín místo pro pra ku, bojler a odkládací prostory). Koupelna s vanou, sprchovým koutem a WC (6,25m2) +samostatné WC s bidetem (2,6 m2). Obytnou ást tvo í velká, moderní kuchy s jídelnou a obývacím pokojem s p kným moderním krbem (48,5 m2). 2 pokoje (14,5 m2) a 1 pokoj s šatnou (16,0 m2). Z obývacího pokoje a ložnice je p ímý vstup na áste n zast ešenou terasu orientovanou na jih (45 m2). V obytném prostoru, v hale, v koupeln a WC je dlažba a samostatn regulované elektrické podlahové vytáp ní. V pokojích je kvalitní laminátová plovoucí podlaha a elektrické p ímotopy. P itáp ní krbem v obývacím pokoji. D m je napojen na obecní vodovodní ád a ve ejnou kanalizaci. Prodejcem je p ímý majitel. D vodem prodeje je st hování majitele za prací. Inzerce na sreality.cz, ID zakázky , vloženo , aktualizace , inzerovaná cena 3,79 mil. K. Uvedena užitná plocha 137 m2, pozemek 453 m2. Prodej d m rodinný 165 m2, Podkrušnohorská, Litvínov, Chude ín Nabízíme Vám na prodej RD v Litvínov, ul. Podkrušnohorská. Jedná se o kompletn zrekonstruovaný d m v r o velikosti 1+2+podkroví. V 1. NP se nachází kuchy, obývací p., ložnice,podkroví je celé obyvatelné, možnost p epažení p í kami, až 3 místnosti. V celém dom jsou nové veškeré rozvody. V obývacím pokoji je krb, vytáp ní také plynovým kotlem, voda a kanalizace p ipojena k ádu. K domu náleží k lna, pergola, bazén, dále majitel ponechá n které vybavení ( k ovino ez, seka ka..) Pozemek je o vým e 493 m2. Vstupní brána je na ovládání. Volný k nast hování po dohod. Inzerce na sreality.cz, ID zakázky , vloženo , inzerovaná cena 2,95 mil. K. Uvedena podlahová plocha 150 m2, pozemek 493 m2. Prodej d m rodinný 120 m2, Nerudovo nám., Litvínov, Horní Litvínov Exkluzivní nabídka velmi p kného útulného RD 3+1 s krbem, udržovanou zahradou 247 m2, terasou, p ístavkem a garáží. Zastav ná plocha iní 224 m2. D m je po rekonstrukci ( p ed cca 14 lety) Absolutní soukromí nabízí svým majitel m p kn udržovaná zahrada s bezénem. áste n podslepený. Teplo domu zajiš uje plynový kotel a oh ev vody elektrický bojler.nová plastová okna na východní stran domu,d ev ná na stran

12 západní,plovoucí podlahy, samostatná šatna, nové masivní schodišt, dv koupelny s WC( dole se sprchovým koutem, naho e s vanou. Vstup na zahradu francouzskými dve mi z kuchyn i z koupelny. Pro p ekrásnou a klidnou lokalitu a dobrý technický stav stav domu v ele doporu uji, Inzerce na sreality.cz, ID zakázky 185-N00183, vloženo , aktualizace , inzerovaná cena 2,999 mil. K. Uvedena užitná plocha 120 m2, pozemek 471 m2. Vyhodnocení srovnávací hodnoty: Jedná se o domy obdobného stá í a v obdobné poloze, u prvního p ípadu novostavba, v dalších p ípadech v horším stavu. U porovnávaných nemovitostí iní jednotková cena za 1 m2 užitné plochy cca 27,7 tis. K, 19,7 tis. K /m2 a 25 tis. K /m2. P i porovnání p es užitnou plochu, po úprav na parametry oce ované nemovitosti (zejména inzerce, lepší nebo horší stav porovnávaných, lokalita, atraktivita vzhledu, pozemek) uvažuji jednotkovou cenu cca 13 až 14 tis. K /m2. Pro podlahovou plochu oce ované nemovitosti cca 220 m2 (s redukcí snížené ásti podkroví) iní srovnávací hodnota cca až tis. K. d) Zd vodn ní obvyklé ceny Pro ocen ní cenou obvyklou byly stanoveny hodnoty v cná a srovnávací. Pro daný typ nemovitosti jsou prodejní ceny p evážn pod v cnou hodnotou a blíží se administrativní cen stanovené porovnávacím zp sobem. Obvyklá cena je odhadnuta bez vlivu na ízené exekuce, exeku ního p íkazu k prodeji nemovitosti a zástavního práva. Vliv v cného b emene zapsaného na LV je zahrnut v obvyklé cen. Na základ uvedených skute ností odhaduji cenu obvyklou ve výši: Výsledná obvyklá cena nemovitosti ,- K slovy: dvamilionydev tsettisíc K V Srbicích, Ing. Zden k Garlík Srbice 48, Teplice

13 D. Znalecká doložka Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím p edsedy Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne ,.j. Spr. 2146/91 pro základní obor ekonomika, odv tví ceny a odhady nemovitostí. Znalecký posudek byl zapsán pod po /2011 znaleckého deníku. Znale né a náhradu náklad ú tuji dokladem V Srbicích, Ing. Zden k Garlík

ZNALECKÝ POSUDEK . 7988-271/2010

ZNALECKÝ POSUDEK . 7988-271/2010 ZNALECKÝ POSUDEK. 7988-271/2010 o cen nemovitosti - domu Háj u Duchcova.p. 190 s p íslušenstvím a pozemky parc.. st. 14/2, st. 14/3, st. 14/4, st. 267, st. 268, 44/3 v k.ú. a obci Háj u Duchcova, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 158/11

ZNALECKÝ POSUDEK . 158/11 ZNALECKÝ POSUDEK. 158/11 o obvyklé cen nemovitostí - rodinného domu.p. 381 s p íslušenstvím a pozemku, zapsaných na LV íslo 374 katastrální území : Ivanovice na Hané obec : Ivanovice na Hané_ okres : Vyškov

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 3605/10. O cen nemovitostí zapsaných na LV. 1378 pro katastrální území Desná III, obec Desná, okres Jablonec nad Nisou.

ZNALECKÝ POSUDEK . 3605/10. O cen nemovitostí zapsaných na LV. 1378 pro katastrální území Desná III, obec Desná, okres Jablonec nad Nisou. ZNALECKÝ POSUDEK. 3605/10 O cen nemovitostí zapsaných na LV. 1378 pro katastrální území Desná III, obec Desná, okres Jablonec nad Nisou. Objednatel posudku: el posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 4059/12. O cen nemovitostí zapsaných na LV. 69 pro katastrální území a obec Ho epník, okres Pelh imov.

ZNALECKÝ POSUDEK . 4059/12. O cen nemovitostí zapsaných na LV. 69 pro katastrální území a obec Ho epník, okres Pelh imov. ZNALECKÝ POSUDEK. 4059/12 O cen nemovitostí zapsaných na LV. 69 pro katastrální území a obec Ho epník, okres Pelh imov. Objednatel posudku: el posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor Táborská 527

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8639-292/10. o ceně rodinného domu - Žižkova ul. č.p. 401, k.ú. Arnultovice u Nového Boru, obec Nový Bor, okres Česká Lípa.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8639-292/10. o ceně rodinného domu - Žižkova ul. č.p. 401, k.ú. Arnultovice u Nového Boru, obec Nový Bor, okres Česká Lípa. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8639-292/10 o ceně rodinného domu - Žižkova ul. č.p. 401, k.ú. Arnultovice u Nového Boru, obec Nový Bor, okres Česká Lípa. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno -

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 269/10

ZNALECKÝ POSUDEK . 269/10 ZNALECKÝ POSUDEK. 269/10 o obvyklé cen podílu id. 1/4 na nemovitostech - rodinný d m.p. 68 s p íslušenstvím a pozemk, zapsaných na LV íslo 30, katastrální území : Moravský Beroun obec : Moravský Beroun

Více

Podle registru Aquarius je stavba bytového domu ve velmi mírném (2 nejnižší ) stupe ohrožení zaplavením a zatopením.

Podle registru Aquarius je stavba bytového domu ve velmi mírném (2 nejnižší ) stupe ohrožení zaplavením a zatopením. ZNALECKÝ POSUDEK. 496/178/2010 o cen obvyklé bytové jednotky. 461/1 v budov.p. 461, byt. d m, na pozemku.parc. St. 728, v etn spoluvlastnického podílu na spole ných ástech domu.p. 460-462 a pozemcích.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 581/055/2011

ZNALECKÝ POSUDEK . 581/055/2011 ZNALECKÝ POSUDEK. 581/055/2011 o cen obvyklé pozemku PK. 423/5, k.ú. P estavlky u Sedlce, obec Sedlec-Pr ice, zapsáno na LV. 304 u Katastrálního ú adu pro St edo eský kraj, KP Benešov Objednatel posudku:

Více

Znalecký posudek č. 2012/348

Znalecký posudek č. 2012/348 Znalecký posudek č. 2012/348 o ceně nemovitosti: Spoluvlastnický podíl ve výši 1/30 k nemovitostem zapsaným na LV č. 281 pro katastrální území Nová Hradečná, obec Nová Hradečná, okres Olomouc, kraj Olomoucký.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2129-138/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2129-138/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2129-138/2013 rodinného domu čp.200 s příslušenstvím a s pozemky p.č.234, p.č.235 v kat.území: Roztoky u Prahy, ul.dobrovského, obec: Roztoky, okres: Praha-západ. Objednatel znaleckého

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 114/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 114/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 114/15 o obvyklé ceně nemovitých věcí - pozemku p.č. st. 2881/2, součástí je stavba: Zlín, č.p. 6220, rodinný dům, s příslušenstvím, LV číslo 5662, katastrální území Zlín, obec Zlín,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2631-2011

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2631-2011 Čís.jednací: 117 EX 1486/10-32 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2631-2011 o obvyklé ceně nemovitosti č.p.35 s příslušenstvím a s pozemky (spoluvlastnického podílu id.1/3) v obci Lestkov, k.ú.domaslav, zapsané na LV

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 112/18312/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 112/18312/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 112/18312/2011 O ceně nemovitosti - domu čp. 1 spolu s jinou stavbou bez čp./če., příslušenstvím, porosty a pozemky st.p.č. 59/1, st.p.č. 59/2 a p.p.č. 1/2, k. ú. Odolice, obec Bělušice,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9996-31/2016

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9996-31/2016 ZNALECKÝ POSUDEK č. 9996-31/2016 o ceně družstevního podílu povinné osoby Jaroslava Majera v bytovém družstvu Stavební bytové družstvo Mír Teplice, Gagarinova 1558, 415 02 Teplice-Trnovany, IČ 00035351,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 763-56 / 2011

ZNALECKÝ POSUDEK č. 763-56 / 2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 763-56 / 2011 o obvyklé ceně rodinného domu v Plzni - Červeném Hrádku, Červenohrádecká č.p.323, včetně pozemků a příslušenství, katastrální území Červený Hrádek u Plzně, okres Plzeň-město

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8809-58/11. o ceně bytu č. 85/13 v domě č.p. 85, ul. Puškinova, k.ú. Pilínkov, obec Liberec.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8809-58/11. o ceně bytu č. 85/13 v domě č.p. 85, ul. Puškinova, k.ú. Pilínkov, obec Liberec. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8809-58/11 o ceně bytu č. 85/13 v domě č.p. 85, ul. Puškinova, k.ú. Pilínkov, obec Liberec. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr. Petr Kocián, soudní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009 o ceně rodinného domu č.p.321 se staveb.parc.č.322 a zahradou č.3364/2, 3364/5 v obci a k.ú.chodová Planá, okres Tachov (LV č.317) Objednatel posudku: Exekutorský úřad

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 576/050/2011

ZNALECKÝ POSUDEK . 576/050/2011 ZNALECKÝ POSUDEK. 576/050/2011 o cen obvyklé rodinného domu.p. 259, na pozemku. parc. St. 367. p íslušenství a pozemk. parc. St. 367,. parc. 295/25,. parc. 332/31, k.ú. Halže, obec Halže, zapsáno na LV.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 692/3 415 01 Teplice. zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro potřeby exekučního řízení (číslo jednací: 110 Ex 6285/10-129)

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 692/3 415 01 Teplice. zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro potřeby exekučního řízení (číslo jednací: 110 Ex 6285/10-129) ZNALECKÝ POSUDEK č. 8366-303/2011 o ceně nemovitostí - domu Maršov č.p. 349 s příslušenstvím a pozemky parc.č. St. 380 a domu Košťany č.p. 348 s příslušenstvím a pozemkem parc.č. St. 675, 491/26, 491/30,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4566. Školní 384 270 33 Jesenice

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4566. Školní 384 270 33 Jesenice ZNALECKÝ POSUDEK č. 4566 o ceně rodinného domu č.p. 728 na pozemku parc. č. 1838 včetně venkovních úprav a pozemku v obci Kladno, katastrální území Kročehlavy, okres Kladno Objednatel znaleckého posudku:

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK . 614/085/2011

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK . 614/085/2011 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. 614/085/2011 o cen obvyklé rodinného domu.p. 751, na pozemku. parc. 4341. p íslušenství a pozemk. parc. 4341,. parc. 4342, k.ú. Jirkov, obec Jirkov, zapsáno na LV. 298 u Katastrálního

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 68/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 68/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 68/12 o obvyklé ceně podílu id. 1/2 na nemovitostech - garáž bez č.p/č.e. na pozemku p.č. 1869 a pozemku p.č. 1869 s příslušenstvím, zapsaných na LV 416, katastrální území Moravský

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 257/2011

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 257/2011 Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 257/2011 O obvyklé ceně nemovitosti - objektu rodinného domu č.p. 443 na pozemku parc.č. 847 s příslušenstvím a pozemky parc.č. 847, 848 vše v katastrálním území

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK . 209/58/2009. Exeku ní ú ad Praha 2 Ve Studeném 117/5a 140 00 Praha 4. .j. 071 EX 18918/08-3Zl, 071 EX 18918/08-4Zl

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK . 209/58/2009. Exeku ní ú ad Praha 2 Ve Studeném 117/5a 140 00 Praha 4. .j. 071 EX 18918/08-3Zl, 071 EX 18918/08-4Zl - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. 209/58/2009 o cen obvyklé 1. rodinného domu.p. 649 na pozemku. parc. 886/84, pozemk. parc. 886/3,. parc. 886/84,. parc. 886/85 zapsáno na LV. 1615, k.ú. Jirny, obec Jirny u Katastrálního

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 732/202/2011

ZNALECKÝ POSUDEK . 732/202/2011 ZNALECKÝ POSUDEK. 732/202/2011 o cen obvyklé bytové jednotky. 1117/81, v budov.p. 1117 na pozemku. parc. 2692/48, v. p íslušenství a spoluvlastnického podílu na spole ných ástech domu.p. 1117 a pozemku.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 514/196/2010

ZNALECKÝ POSUDEK . 514/196/2010 ZNALECKÝ POSUDEK. 514/196/2010 o cen obvyklé rozest. rodinného domu (na pozemku jiného vlastníka. parc. 4202), zapsáno na LV. 1469 u Katastrálního ú adu pro Liberecký kraj, KP Frýdlant. Objednatel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 310-23-2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 310-23-2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 310-23-2013 O ceně jednotky č. 1269/11 a jednotky č. 1269/102, a podílem na společných částech domu a pozemcích parc.č. 793/77; 793/79 a 793/76 nacházejících se v katastrálním území

Více

Znalecký posudek č. 5622 62/2014

Znalecký posudek č. 5622 62/2014 Ing. Bc. Ewa Hradil, znalec 765 02 Otrokovice, Moravní 6224 mobil: +420 603 35 45 98 Znalecký posudek č. 5622 62/2014 o obvyklé ceně nemovitostí jednotky č. 3058/2 v budově čp. 3056-58 na pozemcích parcelní

Více

Odhad tržní hodnoty č. 2124

Odhad tržní hodnoty č. 2124 1 Odhad tržní hodnoty č. 2124 Objednatel posudku: Exekutorský úřad Šumperk soudní exekutor JUDr. Jiří Petruň Hlavní třída 25 787 01 Šumperk IČ: 47844582 DIČ: 460603459 č. obj.: USN 065 Ex 00611/08-047

Více

Znalecký posudek č. 37 2015

Znalecký posudek č. 37 2015 Znalecký posudek č. 37 2015 O obvyklé ceně nemovitostí : - bytové jednotky č. 173/3 v objektu čp. 173, 174, dále podíl ve výši 738/6976 na společných částech domu čp. 173, 174 a pozemků č. parc. st. 229,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8469-122/10. o ceně garáže na parcele č. 1624/3, k.ú. Střekov, obec Ústí nad Labem.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8469-122/10. o ceně garáže na parcele č. 1624/3, k.ú. Střekov, obec Ústí nad Labem. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8469-122/10 o ceně garáže na parcele č. 1624/3, k.ú. Střekov, obec. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr. Petr Kocián, soudní exekutor Veveří 125 615

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 12/11

ZNALECKÝ POSUDEK . 12/11 ZNALECKÝ POSUDEK. 12/11 o obvyklé cen podílu ve výši id. 1/2 na nemovitostech - rodinný d m.p. 178 s p íslušenstvím a pozemk, zapsaných na LV íslo 51 katastrální území : Vrážné u Oder obec : Vrážné_ okres

Více

Znalecký posudek č. 893/01/2011

Znalecký posudek č. 893/01/2011 Ing. Irma Poděbradská- Vejmluvova 408/68, 591 02 Žďár nad Sázavou 2, tel. 566 624 575, 607 948 562 Znalecký posudek č. 893/01/2011 O ceně nemovitosti objektu bydlení č.p. 65 v obci Kuklík, včetně příslušenství

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 308/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 308/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 308/15 o obvyklé ceně nemovitých věcí - pozemku p.č. st. 986, součástí je stavba: bez č.p/č.e., garáž, s příslušenstvím, zapsaných na LV číslo 1188, katastrální území Kardašova Řečice,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1862/180/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1862/180/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1862/180/12 o ceně obvyklé jiného nebytového prostoru č. 103/101 v domě č.p. 101, 102, 103 na pozemku č.parcely st.243 a podílu 1184/31355 na společných částech domu a podílu 1184/31355

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 533/027/2011

ZNALECKÝ POSUDEK . 533/027/2011 ZNALECKÝ POSUDEK. 533/027/2011 o cen obvyklé rodinného domu.p. 89, na pozemku. parc. St. 133 v. p íslušenství a pozemk. parc. St. 133, PK 208, PK 209, PK 458, PK 873/1, PK 1299/1, PK 1299/2 k.ú. Labuty,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 198/17698/2010

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 198/17698/2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 198/17698/2010 O ceně nemovitosti - domu čp. 1 spolu s příslušenstvím, porosty a pozemky st.p.č. 148 a p.p.č. 66/2, k. ú. a obec Přebuz, okres Sokolov Objednatel posudku: CZ Dražby

Více

200 000 Kč. Znalecký posudek č. 3957-8/2015 stanovení obvyklé ceny nemovitosti. Předmět ocenění: Rodinný dům

200 000 Kč. Znalecký posudek č. 3957-8/2015 stanovení obvyklé ceny nemovitosti. Předmět ocenění: Rodinný dům Předmět ocenění: Rodinný dům Číslo popisné: 152 Na pozemku parc. č.: st.219 Pozemky parc. č.: st.219, 761/1 Znalecký posudek č. 3957-8/2015 stanovení obvyklé ceny nemovitosti Vlastník stavby: Rudolf Minář,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2476-75/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2476-75/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2476-75/13 o ceně nemovitosti rodinného domu č.p. 157 na pozemku p.č. 178 zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Vrbátky, obec Vrbátky, okres Prostějov s pozemky a s příslušenstvím.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4663/243/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4663/243/2011 Ing. Libor HAMPL Oceňování majetku pro věci nemovité Koncesní listina ev.č. 380100-10293-00 Znalec z oboru ekonomika, ceny a odhady nemovitostí E.Krásnohorské 1706/27, 792 01 Bruntál, tel. 554 712252,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 258/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 258/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 258/13 o obvyklé ceně podílu id. 1/2 na nemovitostech - bytové jednotky č. 1902/3 v domě č.p. 1902 na pozemku p.č. 4509 a pozemku p.č. 4509 s příslušenstvím, LV 7146 katastrální území

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13210-070/12. Na Kopci 1282, Lyžbice 739 61 Třinec 1. exekuční řízení č.j. 162 EX 179/11

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13210-070/12. Na Kopci 1282, Lyžbice 739 61 Třinec 1. exekuční řízení č.j. 162 EX 179/11 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13210-070/12 o ceně rodinného domu č.p.1282 na parc.č.1481/8, katastrální území Lyžbice, obec Třinec, okres Frýdek - Místek, včetně pozemků, příslušenství a ceny obvyklé. (LV č.9811)

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2315/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2315/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2315/2014 O ceně obvyklé bytové jednotky č.13 v ul. Klatovská třída č.p.1460/83 s podílem na společných prostorech a pozemku č.par. 6820 zastavěná plocha a nádvoří v obci Plzeň, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 14401-151/15. JUDr.Ing.Petr Kučera nám.starosty Pavla 5 272 01 Kladno. M.Majerové 210 272 01 Kladno-Kročehlavy

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 14401-151/15. JUDr.Ing.Petr Kučera nám.starosty Pavla 5 272 01 Kladno. M.Majerové 210 272 01 Kladno-Kročehlavy ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 14401-151/15 o ceně nemovité věci - pozemku parc.č.1959, jehož nedílnou součástí je rodinný dům č.p.210, na katastrálním území Kročehlavy, obec a okres Kladno, včetně nezkolaudovaných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1815/133/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1815/133/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1815/133/12 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 173/5 v budově č.p. 173 na st.parc.č. 358/2 se spoluvlastnickým podílem o velikosti 269/2889 na společných částech bytového domu č.p. 173

Více

Znalecký posudek. 130-41/2009

Znalecký posudek. 130-41/2009 Znalecký posudek. 130-41/2009 o cen obvyklé nemovitostí: - budovy.p. 130 Mnichov (bydlení) na pozemku - stavební parcele parc.. 125 - pozemku - stavební parcely parc.. 125 (zastav ná plocha a nádvo í)

Více

Znalecký posudek č. 289/34/2014

Znalecký posudek č. 289/34/2014 Znalecký posudek č. 289/34/2014 Ceny obvyklé spoluvlastnického podílu v míře 1/2 na nemovitosti: bytové jednotce č. 661/2 včetně příslušenství nacházející se v budově č.p.661, 662 vystavěné na pozemku

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK . 322/004/2010

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK . 322/004/2010 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. 322/004/2010 o cen obvyklé rodinného domu.p. 51 na pozemku. parc. St. 69 v. p íslušenství a pozemk. parc. St. 69,. parc. 774,. úarc. 775/3,. parc. 775/5, zapsáno na LV. 786, k.ú.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8720-373/10. o ceně rodinného domu - ul. J. Kodeše č.p. 214, k.ú. Frýdlant, obec Frýdlant, okres Liberec.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8720-373/10. o ceně rodinného domu - ul. J. Kodeše č.p. 214, k.ú. Frýdlant, obec Frýdlant, okres Liberec. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8720-373/10 o ceně rodinného domu - ul. J. Kodeše č.p. 214, k.ú. Frýdlant, obec Frýdlant, okres Liberec. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr. Petr

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová - soudní exekutor Novodvorská 1010 142 00 Praha 4

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová - soudní exekutor Novodvorská 1010 142 00 Praha 4 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6770-117/2012 o ceně obvyklé bytové jednotky č.1365/52, situované v budově č.p.1365, postavené na pozemku parc.č.1166/2, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 776/246/2011

ZNALECKÝ POSUDEK . 776/246/2011 ZNALECKÝ POSUDEK. 776/246/2011 o cen obvyklé rodinného domu.p. 27 na pozemku. parc. St. 9. p íslušenství a pozemk. parc. St. 9,. parc. 16/3,. parc. 278, k.ú. Lh ta u Vysokého Mýta, obec Vysoké Mýto, zapsáno

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2481-80/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2481-80/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2481-80/13 o ceně nemovitosti budovy č.p. 10 na pozemku p.č. 23/2 zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Zamachy, obec Velké Všelisy, okres Mladá Boleslav s pozemky a s příslušenstvím.

Více

Znalecký posudek č. 3797

Znalecký posudek č. 3797 Znalecký posudek č. 3797 odhad obvyklé ceny bytové jednotky č. 216/1 v rodinném domu č.p. 216 na pozemku parc. č. st. 392 včetně pozemku v obci Moravská Třebová, katastrální území Boršov u Moravské Třebové,

Více

Znalecký posudek č. 190/19/2013

Znalecký posudek č. 190/19/2013 Znalecký posudek č. 190/19/2013 Ceny obvyklé spoluvlastnického podílu v míře 1/2 na nemovitostech: bytové jednotce č.114/3 v budově č.p.114 vystavěné na pozemku p.č.321 a k jednotce náležející spoluvlastnický

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2867/23/2014

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2867/23/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2867/23/2014 o ceně p.č. 1804 - zastavěné plochy a nádvoří, součástí je stavba: Bruntál, č.p. 755, rod. dům a p.č. 1805 - zahrada v obci Bruntál, k.ú. Bruntál - město a p.č. St. 628

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 539/013/2011

ZNALECKÝ POSUDEK . 539/013/2011 ZNALECKÝ POSUDEK. 539/013/2011 o cen obvyklé rodinného domu.p. 28, na pozemku. parc. St. 10/2. p íslušenství a pozemk. parc. St. 10/2,. parc. 24/2, k.ú. Hoštice u Vodochod, obec Vodochody, zapsáno na LV.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2876/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2876/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2876/2014 O ceně nemovitosti - obvyklá cena (též tržní) bytové jednotky č. 2450/7 v objektu čp. 2450/1, ulice Mrštíkova, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8868-117/11. o ceně rodinného domu č.p. 548, k.ú. Mikulášovice, obec Mikulášovice, okres Děčín. Objednatel posudku:

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8868-117/11. o ceně rodinného domu č.p. 548, k.ú. Mikulášovice, obec Mikulášovice, okres Děčín. Objednatel posudku: ZNALECKÝ POSUDEK č. 8868-117/11 o ceně rodinného domu č.p. 548, k.ú. Mikulášovice, obec Mikulášovice, okres Děčín. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr. Petr Kocián, soudní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8191-128/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8191-128/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 8191-128/2011 o ceně nemovitosti - bytu č. 2657/29 v bytovém domě Most č.p. 2656, 2657, 2658 v ulici Jaroslava Vrchlického včetně podílu 5416/299125 na příslušenství a společných částech

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 289/17789/2010

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 289/17789/2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 289/17789/2010 O ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 275/4 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu čp. 275, a dále na pozemku st.p.č. 223/1, a to vše ve výši 2780/71850,

Více

350 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6563/213. odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s.

350 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6563/213. odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. ZNALECKÝ POSUDEK č.6563/213 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. Předmět ocenění: 1.1 Rodinný dům - bez nebytových prostor Stávající Číslo popisné: 88 Na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 35/878/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 35/878/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 35/878/2013 o ceně nemovitosti - rodinného domu č.p. 215 včetně součástí, příslušenství, venkovních úprav, trvalých porostů, zastavěné plochy č. 244/5, pozemkové parcely č. 1434/7 v

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Zjištění ceny nemovitosti ve smyslu usnesení Městského soudu v Brně, sp. zn.: 66E 115/2007

ZNALECKÝ POSUDEK. Zjištění ceny nemovitosti ve smyslu usnesení Městského soudu v Brně, sp. zn.: 66E 115/2007 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 2724-4/12 o ceně nemovitosti - rodinného domu Mařákova 1237/8 v Brně - Líšni, postaveném na pozemku parc.č. 2631 se všemi součástmi, příslušenstvím a pozemky parc.č. 2631 a 2632,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 507/189/2010

ZNALECKÝ POSUDEK . 507/189/2010 ZNALECKÝ POSUDEK. 507/189/2010 o cen obvyklé rodinného domu.p. 187, na pozemku. parc. St. 190. p íslušenství a pozemk. parc. St. 190,. parc. 9, k.ú. Bakov nad Jizerou, obec Bakov nad Jizerou, zapsáno na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3208/035/15

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3208/035/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3208/035/15 O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTÍ STAVEBNÍ PARCELY Č.1283, JEJÍŽ SOUČÁSTÍ JE RODINNÝ DÚM čp. 644, POZEMKOVÉ PARCELY Č. 3044/10, UMÍSTĚNÝCH V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ LANŠKROUN, OBEC

Více

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní č. 1372-0106/2013 o ceně rodinného domu č.p.97 s příslušenstvím, stavební plocha p.č.129 v k.ú. Stránské, obci Rýmařov, okres Bruntál. Objednatel posudku: Účel posudku:

Více

Znalecký posudek č. 8-2748/10 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 8-2748/10 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Znalecký posudek č. 8-2748/10 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Bytová jednotka č. 2017/15 v domě č.p. 2017

Více

Znalecký posudek č. 299-2729/09 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 299-2729/09 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Znalecký posudek č. 299-2729/09 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Předmět ocenění: Rodinný dům č.p. 9 na pozemku parc.č. St.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 22/16

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 22/16 ZNALECKÝ POSUDEK č. 22/16 o obvyklé ceně podílu id. 1/2 na nemovitých věcech - garáže bez č.p/č.e., na pozemku p.č. st. 2110/15 (LV 3152), s příslušenstvím, zapsaných na LV číslo 2459, katastrální území

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 237/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 237/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 237/13 o obvyklé ceně podílu id. 1/8 na nemovitostech - rodinném domě č.p. 55 na pozemku p.č. st. 71/2 a pozemku p.č. st. 71/1 a st. 71/2 s příslušenstvím, LV číslo 28, katastrální

Více

Znalecký posudek č. 2887/160/2013

Znalecký posudek č. 2887/160/2013 Znalecký posudek č. 2887/160/2013 O ceně obvyklé rodinného domu č.p.51 s příslušenstvím a pozemky parc.č. st.81 a 505/1 v k.ú.chotyně, obec Chotyně, okres Liberec. Objednatel posudku: Účel posudku: CZ

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 277/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 277/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 277/15 o obvyklé ceně nemovité věci - pozemku p.č. 510/11 - orná půda, LV číslo 565, katastrální území Vávrovice, obec Opava, okres Opava a ocenění jednotlivých práv a závad spojených

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1-5534-2013. O ceně ideálního podílu 5357/10000 na domě č.p. 247 v Litvínovské ulici v Lomu, okres Most. Č.j.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1-5534-2013. O ceně ideálního podílu 5357/10000 na domě č.p. 247 v Litvínovské ulici v Lomu, okres Most. Č.j. ZNALECKÝ POSUDEK č. 1-5534-2013 O ceně ideálního podílu 5357/10000 na domě č.p. 247 v Litvínovské ulici v Lomu, okres Most. Č.j. 025 Ex 2274/08-22 Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Praha

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3609-432/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3609-432/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3609-432/2013 O ceně podílu o velikosti 1/2 a podílu o velikosti 1/6 rodinného domu v obci Obyčtov č.p.68, včetně příslušenství a pozemků p.č.st.163, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2417-170/2011

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2417-170/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2417-170/2011 o ceně bytové jednotky č.302/2, včetně příslušenství a podílu o velikosti 5/100 na společných částech domu a pozemku p.č.730/10, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 5816/65/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 5816/65/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 5816/65/14 O ceně nemovitosti - bytového domu č.p. 1357 se st.p.č. 1514 k.ú. Aš v obci Aš, okres Cheb Objednatel znaleckého posudku: Dražbyprost s.r.o. Mírové náměstí 2/5 400 01 Ústí

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 53/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 53/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 53/15 o obvyklé ceně nemovitých věcech - pozemku p.č. st. 21/2 - zastavěná plocha a nádvoří, součástí pozemku je stavba: Jeviněves, č.p. 16, objekt bydlení, s příslušenstvím, LV číslo

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 991/44/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 991/44/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 991/44/15 o ceně bytové jednotky č. 3021/5 o velikosti 3 + 1 vč. podílu na pozemku a společných částech domu, která se nachází v prvním nadzemním podlaží bytového domu na ulici Závoří

Více

Znalecký posudek číslo 3655 325/07

Znalecký posudek číslo 3655 325/07 Znalecký posudek číslo 3655 325/07 O ceně nemovitosti: Rodinný dům č.p. 48 Moravský Beroun katastrální území: Sedm Dvorů bývalý okres: Olomouc O B V Y K L Á T R Ž N Í C E N A Objednatel znaleckého posudku:

Více

Znalecký posudek číslo 3552 210/07

Znalecký posudek číslo 3552 210/07 Znalecký posudek číslo 3552 210/07 O ceně nemovitosti: Rodinný dům č.p. 2987 Šumperk katastrální území: Horní Temenice bývalý okres: Šumperk O B V Y K L Á T R Ž N Í C E N A Objednatel znaleckého posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 111/18311/2011. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely exekuce - obvyklá cena

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 111/18311/2011. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely exekuce - obvyklá cena ZNALECKÝ POSUDEK č. 111/18311/2011 O ceně ideální 1/2 nemovitosti - bytové jednotky č. 83/3 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu čp. 83, a dále na pozemku st.p.č. 118, a to vše ve

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4310-109/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4310-109/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4310-109/2015 O ceně rodinného domu v Českých Budějovicích, Třebotovice č.p.2465, vč.příslušenství a pozemků p.č.st.126, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 140 m 2 a p.č.400/3,

Více

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní. č. 9740-4380/2015

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní. č. 9740-4380/2015 Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní č. 9740-4380/2015 O ceně nemovitosti rodinného domu č.p. 272 zapsaného na listu vlastnictví číslo 39 s pozemky č. 103, 104 v obci Rapšach, katastrální území Rapšach,

Více

Znalecký posudek č. 2727/11/2013

Znalecký posudek č. 2727/11/2013 Znalecký posudek č. 2727/11/2013 O ceně obvyklé rodinného domu č.p.96 s příslušenstvím a pozemky parc.č. st.61 a 1057 v k.ú.těchlovice nad Labem, obec Těchlovice, okres Děčín. Objednatel posudku: Účel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2310-47/12. Ing. Monika Michlová Štefánikova 9 741 01 Nový Jičín. Č.j.: 163 EX 835/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2310-47/12. Ing. Monika Michlová Štefánikova 9 741 01 Nový Jičín. Č.j.: 163 EX 835/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2310-47/12 o ceně nemovitosti rodinného domu č.p. 23 na pozemku p.č. 35 zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Velké Těšany, obec Bařice-Velké Těšany, okres Kroměříž s pozemky

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 87-2011. JUDr. Jiří Petruň Exekutorský úřad Šumperk K. H. Máchy 1294/2 787 01 Šumperk

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 87-2011. JUDr. Jiří Petruň Exekutorský úřad Šumperk K. H. Máchy 1294/2 787 01 Šumperk ZNALECKÝ POSUDEK č. 87-2011 o ceně bytové jednotky a příslušenství, k.ú. Moravská Ostrava, LV č. 6951, 6226 Objednatel posudku: Soudní exekutor JUDr. Jiří Petruň Exekutorský úřad Šumperk K. H. Máchy 1294/2

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK . 570/044/2011

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK . 570/044/2011 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. 570/044/2011 o cen obvyklé 1) nebytového prostoru. 444/7 a v dom.p. 444 na pozemku. parc. 377 v. íslušenství a spoluvlastnického podílu na pozemku a spole ných ástech domu o velikosti

Více

Znalecký posudek č. 3101/51/2015

Znalecký posudek č. 3101/51/2015 Znalecký posudek č. 3101/51/2015 O ceně obvyklé rodinného domu č.p.87 s příslušenstvím a pozemky parc.č. st.121 a 3626/1 v k.ú. Jílové u Děčína, obec Jílové, okres Děčín. Objednatel posudku: Účel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2047-56/2013. o ceně bytu č.797/9 v bytovém domě čp.797-798, ul. Jateční, v Kolíně IV.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2047-56/2013. o ceně bytu č.797/9 v bytovém domě čp.797-798, ul. Jateční, v Kolíně IV. ZNALECKÝ POSUDEK č. 2047-56/2013 o ceně bytu č.797/9 v bytovém domě čp.797-798, ul. Jateční, v ě IV. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Beroun - č.j.015 EX 1362/2011 Palackého 31/2 26601 Beroun

Více

Znalecký posudek. 182-3982/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitých v cí (obvyklé ceny) pro ú el exeku ního ízení

Znalecký posudek. 182-3982/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitých v cí (obvyklé ceny) pro ú el exeku ního ízení Znalecký posudek. 182-3982/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitých v cí (obvyklé ceny) pro ú el exeku ního ízení P edm t ocen ní: pro exekutora JUDr. Ivanu Kozákovou Spoluvlastnický podíl o velikosti id.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1902/2012 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1902/2012 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1902/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1 v ul. Tachovská 1383/63 s podílem na společných prostorech a pozemcích č.p. 3617 a 3618 vedených jako zastavěná plocha a nádvoří

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Zjištění ceny nemovitosti za účelem rozhodnutí ve věci nařízení exekuce prodejem nemovitosti

ZNALECKÝ POSUDEK. Zjištění ceny nemovitosti za účelem rozhodnutí ve věci nařízení exekuce prodejem nemovitosti ZNALECKÝ POSUDEK č. 3115/148/2011 O ceně nemovitosti - rodinného domu č.p.391 s příslušenstvím na pozemku č.21 s pozemky č.22 a 23 v katastrálním území Štěpánov u Olomouce, obec Štěpánov okres Olomouc

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.4028-328/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č.4028-328/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č.4028-328/2014 O ceně rodinného domu v obci Vídeň č.p.106, včetně příslušenství a pozemků p.č.st.154, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 144 m 2 a p.č.90/2, zahrada, o velikosti

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK . 632/103/2011

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK . 632/103/2011 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. 632/103/2011 o cen obvyklé zem. used..p. 217, na pozemku. parc. 1239/7,. p íslušenství a pozemk. parc. 1239/7,. parc. 1238/3,. parc. 1238/4,. parc. 2928/3, k.ú. Raspenava, obec

Více

Mgr. Alan Havlice, soudní exekutor. Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 49/2012

Mgr. Alan Havlice, soudní exekutor. Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 49/2012 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 49/2012 O obvyklé ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 234/6 v bytovém domě č.p. 234, 235 na pozemku parc.č. St. 256/1, St. 256/2, vč. podílu na společných částech

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2884/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2884/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2884/2014 O ceně nemovitosti - obvyklé ceně nemovitosti (též tržní) bytové jednotky č. 1827/5 v objektu čp. 1827/65, ulice Průběžná, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 493/175/2010

ZNALECKÝ POSUDEK . 493/175/2010 ZNALECKÝ POSUDEK. 493/175/2010 o cen obvyklé budovy.p. 14, na pozemku. parc. St. 106/2. p íslušenství a pozemku. parc. St. 106/2, k.ú. Jírovice, obec Byst ice, zapsáno na LV. 1753 u Katastrálního ú adu

Více

Stavební parcela č. 10/2, jejíž součástí je rodinný dům čp. 65, s pozemkovou parcelou č. 66/4 v k.ú.hylváty, v obci Ústí nad Orlicí

Stavební parcela č. 10/2, jejíž součástí je rodinný dům čp. 65, s pozemkovou parcelou č. 66/4 v k.ú.hylváty, v obci Ústí nad Orlicí ZNALECKÝ POSUDEK č. 3220/047/15 O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTÍ STAVEBNÍ PARCELY Č. 10/2, JEJÍŽ SOUČÁSTÍ JE RODINNÝ DŮM čp. 65, S POZEMKOVOU PARCELOU P.Č. 66/4, UMÍSTĚNÝCH V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HYLVÁTY, OBCI

Více

Znalecký posudek. 2136/2011

Znalecký posudek. 2136/2011 Znalecký posudek. 2136/2011 o cen obvyklé - 1/8 domu.p. 126 umíst ném na pozemku parc.. St. 146 a 1/8 pozemku parc.. St. 146 v kat. úz. Hospozín, obec Hospozín, okres Kladno, ve vlastnictví ureji Pavla.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 753/223/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 753/223/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 753/223/2011 o ceně obvyklé rodinného domu č.p. 80 na pozemku č. parc. 155 vč. příslušenství a pozemků č. parc. 155, č. parc. 161/1, k. ú. Místo, obec Místo, zapsáno na LV č. 346 u

Více