ZNALECKÝ POSUDEK /2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZNALECKÝ POSUDEK . 8372-309/2011"

Transkript

1 ZNALECKÝ POSUDEK /2011 o cen nemovitostí - domu Horní Litvínov.p. 745 s p íslušenstvím a pozemky parc , 1247/2 v k.ú. Horní Litvínov, obec Litvínov, okres Most, kraj Ústecký Objednatel posudku: Ú el posudku: Soudní exekutor Mgr. Martin Svoboda Husitská 692/ Teplice zjišt ní obvyklé ceny nemovitosti pro pot eby exeku ního ízení ( íslo jednací: 110 Ex 704/11-162) Dle zákona. 151/1997 Sb. o oce ování majetku ve zn ní zákona. 121/2000 Sb.,. 237/2004 Sb.,. 257/2004 Sb.,. 296/2007 Sb. a. 188/2011 Sb., podle stavu ke dni posudek vypracoval: Ing. Zden k Garlík Srbice 48, Teplice tel.: Posudek obsahuje v etn titulního listu 13 stran textu a 6 stran p íloh. Objednateli se p edává ve 3 vyhotoveních. V Srbicích

2 - 2 - A. Nález 1. Znalecký úkol Znalecký posudek o cen nemovitostí - domu Horní Litvínov.p. 745 s p íslušenstvím a pozemky parc , 1247/2 v k.ú. Horní Litvínov, obec Litvínov, okres Most, kraj Ústecký. Na základ usnesení Soudního exekutora Mgr. Martina Svobody, Exekutorský ú ad Teplice se sídlem Husitská 692/3, Teplice ( íslo jednací: 110 Ex 704/ ze dne ) se jedná o zjišt ní obvyklé ceny nemovitosti pro pot eby exeku ního ízení. Vzhledem k ú elu je ocen ní provedeno ve dvou krocích. V prvním kroku je spíše informativn stanovena administrativní cena podle vyhlášky Ministerstva financí eské republiky. 3/2008 Sb. ve zn ní vyhlášky. 456/2008 Sb.,. 460/2009 Sb. a. 364/2010 Sb., kterou se provád jí n která ustanovení zákona. 151/1997 Sb., o oce ování majetku. Ve druhém kroku je proveden odhad ceny obvyklé ve smyslu definice uvedené v 2, odst. 1 zákona.151/1997 Sb., o oce ování majetku. 2. Informace o nemovitosti Název nemovitosti: Rodinný d m Adresa nemovitosti: Mezibo ská Litvínov Kraj: Ústecký Okres: Most Obec: Litvínov Katastrální území: Horní Litvínov Po et obyvatel: Základní cena podle 28 odst. 1 písm. h) : 300,- K /m 2 3. Prohlídka a zam ení nemovitosti Prohlídka a zam ení nemovitosti bylo provedeno dne za p ítomnosti pana Lumíra Mandíka a znalce. 4. Podklady pro vypracování posudku - usnesení Soudního exekutora Mgr. Martina Svobody, Exekutorský ú ad Teplice, íslo jednací 110 Ex 704/ ze dne výpis z KN vyhotovený dálkovým p ístupem ze dne (LV. 366) - kopie katastrální mapy v m ítku 1:745 ze dne skute nosti a vým ry zjišt né na míst - mapa Litvínova v m ítku 1: Vlastnické a eviden ní údaje Na listu vlastnictví. 366 pro k.ú. Horní Litvínov je uvedeno: A - Vlastnické právo:

3 - 3 - Mandík Lumír, Mezibo ská 745, Horní Litvínov, Litvínov B - Nemovitosti: Pozemky: parc m 2 zastav ná plocha a nádvo í parc /2 159 m 2 ostatní plocha, manipula ní plocha Stavby: Horní Litvínov,.p. 745, zp sob využití rodinný d m, na parcele 1244 B1 - Jiná práva. Bez zápisu C - Omezení vlastnického práva: Zástavní právo smluvní ve výši 2,9 mil. K pro Komer ní banku, a.s.. V cné b emeno vedení a prozování tepelné sít na ási parcely. 1247/2 pro United Energy, a.s.. Na ízená exekuce a exeku ní p íkaz k prodeji nemovitosti. Vše podrobn viz. p íloha LV D - Jiné zápisy: Viz. p íloha LV. 366 E - Nabývací tituly a jiné doklady zápisu: Viz. p íloha LV. 366 Dle dostupných podklad nebyly znalcem zjišt ny další skute nosti, které ovliv ují cenu obvyklou nemovitosti, zejména uzav ené nájemní smlouvy apod.. 6. Dokumentace a skute nost Projektová dokumentace nebyla k dispozici na žádný objekt oce ované nemovitosti, ocen ní je provedeno na základ vlastních m ení a zjišt ní znalce a na základ informací vlastníka. 7. Celkový popis nemovitosti a lokality Jedná o nemovitost, kterou tvo í zejména d m Horní Litvínov.p samostatn stojící s 1 PP, 2 NP a podkrovím a dále pozemek tímto domem zastav ný a p ilehlý pozemek užívaný jako zahrada v jednotném funk ním celku. Nemovitost je situována v zástavb ulice Mezibo ské v Litvínov. D m je napojen na vodovod, kanalizaci, plynovod a rozvod el. energie. Další p íslušenstí tvo í zd ný p íst ešek u domu a venkovní úpravy - zpevn ná plocha z betonové zámkové dlažby a betonu a oplocení z d ev ných rám na sloupcích a podezdívce z betonových KB blok v etn vrat a vrátek. Území je rovinné. Litvínov je velkým m stem okresu Most, zejména pr myslovým, které je s Mostem propojeno MHD (tramvaj). Horní Litvínov je prakticky centrální m stskou ástí, vzdálenost do centra m sta je cca 800 m, vzdálenost k zastávce MHD cca 100 m. Ve m st je nadstandardní ob anská vybavenost a kompletní vybavenost inženýrskými sít mi. Situování domu je v mén výhodné ásti jinak

4 - 4 - oblíbené ulice Mezibo ské - prakticky pod p emost ním frekventované ulice Podkrušnohorské. 8. Obsah posudku 1. Informativn administrativní cena a) Ocen ní porovnávacím zp sobem a 1 ) D m Horní Litvínov.p. 745 b) Pozemky b 1 ) Pozemky c) V cná b emena c 1 ) V cné b emeno tepelné sít 2. Obvyklá cena B. Posudek Popis objekt, vým ra, hodnocení a ocen ní Vzhledem k ú elu je ocen ní provedeno ve dvou krocích. V prvním kroku je spíše informativn stanovena administrativní cena podle vyhlášky Ministerstva financí eské republiky. 3/2008 Sb. ve zn ní vyhlášky. 456/2008 Sb.,. 460/2009 Sb. a. 364/2010 Sb., kterou se provád jí n která ustanovení zákona. 151/1997 Sb., o oce ování majetku. Ve druhém kroku je proveden odhad ceny obvyklé ve smyslu definice uvedené v 2, odst. 1 zákona.151/1997 Sb., o oce ování majetku. 1. Informativn administrativní cena a) Porovnávací hodnota a 1 ) D m Horní Litvínov.p a Jak bylo uvedeno, jedná se o d m s jedním podzemním podlažím, dv ma nadzemními podlažími a podkrovím, samostatn stojící. D m je zd ný, s valbovou st echou, opat enou krytinou z šablon beternit, v etn žlab a svod z titanzinku, s fasádou zatím vápennou omítkou hladkou. Provedení jednotlivých podlaží: Obvodové st ny zd né v tl. 45 cm, stropy nespalné nebo polospalné s rovným podhledem a zešikmené v podkroví s podhledem ze sádrokartonu, vnit ní omítky vápenné a štukové hladké, áste ný keramický obklad, podlahy laminátové plovoucí a z keramické dlažby, schody betonové, s d ev ným obkladem a d ev né. Osazena p evážn d ev ná EURO okna a dve e z masivu do obložek. Proveden rozvod sv telné a motorové elektroinstalace, teplé a studené vody, plynu a kanalizace, úst ední vytáp ní s kotlem na plyn s oh evem teplé vody, nadstandardní vybavení koupelen s WC a zejména kuchyn. Vý et místností:

5 - 5-1.PP: Chodba a schodišt, jedna místnost využívaná jako kotelna, ostatní sklepy a sklady. 1.NP: Chodba a schodišt, jeden velký prostor s výkladci, nevyužitý, dále sušárna a prádelna. 2.NP: Chodba a schodišt, obývací pokoj s kuchyní, ložnice, koupelna s WC. Podkroví: D tský pokoj, koupelna s WC. Charakter stavby: D m má dv nadzemní podlaží a podkroví a je v n m jeden byt, jedná se o ocen ní rodinného domu. Stá í a opot ebení: Podle sd lení vlastníka je stá í domu cca 80 rok, provedení tomu odpovídá. Na základ poskytnutého úv ru byla provedena p evážná rekonstrukce domu v etn vestavby podkroví, která není dosud zkolaudována. Zat íd ní pro pot eby ocen ní: Typ objektu: Rodinný d m Poloha objektu: Ústecký kraj - nad do obyvatel Stá í stavby: 80 rok Indexovaná pr m rná cena IPC (p íloha. 20a): 2 901,- K /m 3 Zastav né plochy a výšky podlaží: 1.PP: 13,60*8,00-1,70*1,70/2-2,80*2,80/2 = 103,44 m 2 1.NP: 13,60*8,00-1,70*1,70/2-2,80*2,80/2 = 103,44 m 2 2.NP: 13,60*8,00-1,70*1,70/2-2,80*2,80/2 = 103,44 m 2 podkroví: 13,60*8,00-1,70*1,70/2-2,80*2,80/2 = 103,44 m 2 Název podlaží Zastav ná plocha Konstruk ní výška 1.PP: 103,44 m 2 2,40 m 1.NP: 103,44 m 2 3,00 m 2.NP: 103,44 m 2 2,70 m podkroví: 103,44 m 2 3,15 m Obestav ný prostor: Spodní stavba: (13,60*8,00-1,70*1,70/2-2,80*2,80/2)*2,40 = 248,24 m 3 Vrchní stavba: (13,60*8,00-1,70*1,70/2-2,80*2,80/2)*(3,00+ = 589,58 m 3 +2,70) Zast ešení: (13,60*8,00-1,70*1,70/2-2,80*2,80/2)*(0,70+ = 199,11 m 3 +2,45/2) Obestav ný prostor celkem: = 1 036,93 m 3 Podlažnost: Zastav ná plocha prvního nadzemního podlaží: ZP1 = 103,44 m 2 Zastav ná plocha všech podlaží: ZP = 413,74 m 2

6 - 6 - Podlažnost ZP / ZP1 = 4,00 Výpo et indexu cenového porovnání: Index vybavení: Název znaku. V i 0. Typ stavby - Podsklepený - se šikmou nebo strmou st echou III typ C 1. Druh stavby - Samostatný rodinný d m III 0,00 2. Provedení obvodových st n - Cihelné nebo tvárnicové zdivo III 0,00 3. Tlouš ka obvod. st n - 45 cm II 0,00 4. Podlažnost - Hodnota v tší než 2 I 0,00 5. Napojení na sít (p ípojky) - P ípojka elektro, voda, kanalizace a plyn V 0,08 nebo propan butan 6. Zp sob vytáp ní stavby - Úst ední, etážové, dálkové III 0,00 7. Zákl. p íslušenství v RD - Úplné nadstandard. nebo více zákl. p ísl. IV 0,05 standard. proved., pop ípad prádelna 8. Ostatní vybavení v RD - Bez dalšího vybavení I 0,00 9. Venkovní úpravy - Standardního rozsahu a provedení III 0, Vedlejší stavby tvo ící p íslušenství k RD - Standardní p íslušenství - III 0,05 vedlejší stavby celkem do 25 m2 11. Pozemky ve funk ním celku se stavbou - Od 300 m2 do 800 m2 celkem II 0, Kriterium jinde neuvedené - Bez vlivu na cenu III 0, Stavebn - technický stav - stavba ve výborném stavu I 1,25 Koeficient pro stá í 80 let: 0,70 12 Index vybavení I V = (1 + V i ) * V13 * 0,70 = 1,033 i = 1 Index polohy: Název znaku. P i 1. Význam obce - bez v tšího významu I 0,00 2. Ú ady v obci - obecní ú ad, pop. m stský ú ad se stavebním ú adem nebo II 0,02 banka nebo policie nebo pošta 3. Poloha nemovitosti v obci - vnit ní území obce III 0,00 4. Okolní zástavba a životní prost edí - výrobní objekty, sklady a distribuce II -0,03 bez výrazn škodlivých vliv na okolí, sousedství silnic s vysokým provozem 5. Obchod, služby, kultura v okolí nemovitosti - základní sí obchod a II 0,00 služeb, pohostinské a pop ípad kulturní za ízení 6. Školství a sport v okolí nemovitosti - základní škola nebo sportovní II 0,00 za ízení, p írodní sportovišt 7. Zdravotnické za ízení v okolí nemovitosti - dobrá dostupnost zdravotnické III 0,05 pé e 8. Ve ejná doprava - zastávka hromadné dopravy do 200 m (MHD, p ím stské V 0,05 linky vel. m st) 9. Obyvatelstvo - bezproblémové okolí II 0, Nezam stnanost v obci a okolí - vyšší než je pr m r v kraji I -0, Zm ny v okolí s vlivem na cenu nemovitosti - bez vlivu III 0, Vlivy neuvedené - vlivy snižující cenu - zejména poloha pod p emost ním frekventované komunikace I -0,10

7 Index polohy I P = (1 + P i ) = 0,950 i = 1 Index trhu s nemovitostmi: Název znaku. T i 1. Situace na díl ím (segmentu) trhu s nemovitostmi - poptávka je nižší než II -0,05 nabídka 2. Vlastnictví nemovitostí - stavba na vlastním pozemku (ve spoluvlastnictví) II 0,00 3. Vliv právních vztah na prodejnost - bez vlivu II 0,00 3 Index trhu I T = (1 + T i ) = 0,950 i = 1 Celkový index I = I V * I P * I T = 1,033 * 0,950 * 0,950 = 0,932 Ocen ní: Cena upravená CU = IPC * I = 2 901,- K /m 3 * 0,932 = 2 703,73 K /m 3 Cena zjišt ná porovnávacím zp sobem CP = CU * OP = 2 703,73 K /m 3 * 1 036,93 m 3 = ,75 K D m Horní Litvínov.p zjišt ná cena = ,75 K b) Pozemky b 1 ) Pozemky Pozemek zastav ný domem a pozemek užívaný jako zahrada. Pozemek je p ímo p iléhající ke komunikaci. Je uplatn na p irážka za možnost napojení na plynovod a srážka za hluk a prach z komunikace. Stavební pozemek ocen ný dle 28 odst. 1 a 2: Název Parcelní íslo Vým ra [m 2 ] Jedn. cena [K /m 2 ] Cena [K ] zastav ná plocha ,00 300, ,- Sou et ,- Úprava ceny p íloha. 21: 2.6. negativní ú inky okolí -10 % pozemek s možností jeho napojení na rozvod plynu 10 % Úprava ceny celkem 0 % - 0,- Mezisou et ,- Koeficient prodejnosti K p (p íl dle obce a ú elu užití): * 1,3500 Koeficient zm ny cen staveb K i (p íl dle hlavní stavby): * 2,1690 Stavební pozemek ocen ný dle 28 odst. 1 a 2 - celkem ,67 Pozemek zahrady nebo ostatní plochy ocen ný dle 28 odst. 5. Základní cena = 300,- K /m 2.

8 - 8 - Název Parcelní íslo Vým ra [m 2 ] Jedn. cena [K /m 2 ] Cena [K ] ostatní plocha 1247/2 159,00 300, ,- Sou et ,- Úprava ceny - p íloha. 21: 2.6. negativní ú inky okolí -10 % pozemek s možností jeho napojení na rozvod plynu 10 % Úprava ceny celkem 0 % - 0,- Mezisou et ,- Úprava ceny dle 28 odst. 5: * 0,4000 Koeficient prodejnosti K p (p íl dle obce a ú elu užití): * 1,3500 Koeficient zm ny cen staveb K i (p íl dle hlavní stavby): * 2,1690 Stavební pozemek ocen ný dle 28 odst. 5 - celkem ,10 Pozemky - zjišt ná cena = ,77 K c) V cná b emena c 1 ) V cné b emeno tepelné sít V cné b emeno vedení a prozování tepelné sít na ási parcely. 1247/2 pro United Energy, a.s., uvedené na LV. V cné b emeno je ocen no s využitím simulovaného nájmu p íslušné velikosti pozemku. Ocen ní práv odpovídajících v cným b emen m dle 18 zákona. 151/97 Sb.: Druh v cného b emene: V cné b emeno po ítané ze simulovaného nájmu. Obvyklé nájemné: ostatní plocha: Vým ra: 88,00 m 2 Jednotková cena: 351,38 K /m 2 Procentuelní sazba pro stanovení nájemného: 4,00 % Obvyklé nájemné: 88,00 m 2 * 351,38 K /m 2 * 4,00 % = 1 236,86 K /rok Stupe omezení vlastnického práva: 100,00 % 1 236,86 K /rok * 100,00 % = 1 236,86 K Ro ní užitek vyplývající z v cného b emene: 1 236,86 K Doba trvání v cného b emene: 5 let 1 236,86 K * 5 let = 6 184,30 K Ocen ní v cného b emene iní: 6 184,30 K

9 - 9 - Rekapitulace Výsledné ceny: a) D m Horní Litvínov.p. 745 = ,75 K b) Pozemky = ,77 K Výsledná cena nemovitosti iní celkem Výsledná cena nemovitosti po zaokrouhlení dle 46 iní ,52 K ,- K V cné b emeno: V cné b emeno tepelné sít = 6 184,30 K Hodnota v cného b emene po zaokrouhlení dle 46 iní 6 180,- K Hodnota nemovitosti po ode tení v cného b emene iní celkem ,- K 2. Obvyklá cena Ocen ní je provedeno "cenou obvyklou" ve smyslu definice uvedené v 2, odst. 1 zákona.151/1997 Sb., o oce ování majetku v aktuálním zn ní: Obvyklou cenou se pro ú ely tohoto zákona rozumí cena, která by byla dosažena p i prodejích stejného, pop ípad obdobného majetku nebo p i poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocen ní. P itom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimo ádných okolností trhu, osobních pom r prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Pro odhad obvyklé ceny je hodnocení provád no jak v zahrani ní, tak v naší praxi v zásad t emi základními metodami, které jsou používány v r zných modifikacích. Podrobný popis jednotlivých staveb a pozemk je uveden v ocen ní administrativní cenou. Jednotlivé metody pro zjišt ní obvyklé ceny nemovitosti a) metoda nákladového ohodnocení (v cná) b) metoda výnosová (p íjmová) c) metoda srovnávací (tržní) d) zd vodn ní obvyklé ceny Stru ná charakteristika a použití t chto metod:

10 a) metoda nákladového ohodnocení (v cná) Jedná se v podstat o stanovení náklad na po ízení v sou asných cenách a ur ení opot ebení p im eného stá í a skute nému stavu ( asová cena, vystihující reálný, technický stav v ase hodnocení). V tomto p ípad je použita nákladová cena staveb stanovená s použitím publikace Ukazatele pr m rné orienta ní ceny na m rovou a ú elovou jednotku (ÚRS Praha) s úpravou na aktuální cenovou úrove a jednotková cena pozemk na základ zkušenosti znalce. Ocen ní: Stavby: Budova Horní Litvínov.p. 745 Základní cena (ÚRS Praha 1999): = 3 220,- K /m 3 Úprava na CÚ 2010 (1,343*1,055*1,021*1,00): * 1,447 Základní cena upravená = 4 659,- K /m 3 Plná cena: 1036,93 m 3 * 4 659,- K /m 3 = ,- K Opot ebení odborným odhadem: 40,000 % Úprava ceny za opot ebení ,- K Budova Horní Litvínov.p zjišt ná cena = ,- K Pozemky: 356 m2 á 600,- K /m2 = ,- K Rekapitulace Stavby = ,- K Pozemky = ,- K Výsledná cena nemovitosti iní celkem Výsledná v cná hodnota nemovitosti po zaokrouhlení iní ,- K ,- K b) metoda výnosová (p íjmová) Vyjad uje schopnost nemovitosti vytvá et výnos (p íjem). Dosahovaný výnos je charakteristikou užitkovosti. Typ hodnocené nemovitosti (rodinný d m) se v dané lokalit b žn nepronajímá, dosažitelné nájemné v míst obvyklé nelze objektivn zjistit. c) metoda srovnávací (tržní) V principu se jedná o vyhodnocení cen nedávno prodaných porovnatelných nemovitostí. K dispozici údaje o inzerci rodinných dom v Litvínov :

11 Prodej d m rodinný 237 m2, D l Pavel II, Litvínov, Horní Litvínov PRODEJ novostavby RD v Horním Litvínov - bungalov 4+kk, kolaudace 2/2010. Zastav ná plocha 137m2 + samostatn stojící dvojgaráž, celková plocha pozemku 453 m2. Jedná se o velmi p kný, nový, kompletn vybavený d m zasazený do zelen. Poloha poskytuje soukromí i veškerou ob anskou vybavenost. Podrobný popis: Samostatn stojící nepodsklepený RD s jedním nadzemním podlažím bez obytného podkroví. Dispozi ní ešení: ze záv t í je p ímý vstup do haly (12,5 m2, na obou stranách vestav né sk ín místo pro pra ku, bojler a odkládací prostory). Koupelna s vanou, sprchovým koutem a WC (6,25m2) +samostatné WC s bidetem (2,6 m2). Obytnou ást tvo í velká, moderní kuchy s jídelnou a obývacím pokojem s p kným moderním krbem (48,5 m2). 2 pokoje (14,5 m2) a 1 pokoj s šatnou (16,0 m2). Z obývacího pokoje a ložnice je p ímý vstup na áste n zast ešenou terasu orientovanou na jih (45 m2). V obytném prostoru, v hale, v koupeln a WC je dlažba a samostatn regulované elektrické podlahové vytáp ní. V pokojích je kvalitní laminátová plovoucí podlaha a elektrické p ímotopy. P itáp ní krbem v obývacím pokoji. D m je napojen na obecní vodovodní ád a ve ejnou kanalizaci. Prodejcem je p ímý majitel. D vodem prodeje je st hování majitele za prací. Inzerce na sreality.cz, ID zakázky , vloženo , aktualizace , inzerovaná cena 3,79 mil. K. Uvedena užitná plocha 137 m2, pozemek 453 m2. Prodej d m rodinný 165 m2, Podkrušnohorská, Litvínov, Chude ín Nabízíme Vám na prodej RD v Litvínov, ul. Podkrušnohorská. Jedná se o kompletn zrekonstruovaný d m v r o velikosti 1+2+podkroví. V 1. NP se nachází kuchy, obývací p., ložnice,podkroví je celé obyvatelné, možnost p epažení p í kami, až 3 místnosti. V celém dom jsou nové veškeré rozvody. V obývacím pokoji je krb, vytáp ní také plynovým kotlem, voda a kanalizace p ipojena k ádu. K domu náleží k lna, pergola, bazén, dále majitel ponechá n které vybavení ( k ovino ez, seka ka..) Pozemek je o vým e 493 m2. Vstupní brána je na ovládání. Volný k nast hování po dohod. Inzerce na sreality.cz, ID zakázky , vloženo , inzerovaná cena 2,95 mil. K. Uvedena podlahová plocha 150 m2, pozemek 493 m2. Prodej d m rodinný 120 m2, Nerudovo nám., Litvínov, Horní Litvínov Exkluzivní nabídka velmi p kného útulného RD 3+1 s krbem, udržovanou zahradou 247 m2, terasou, p ístavkem a garáží. Zastav ná plocha iní 224 m2. D m je po rekonstrukci ( p ed cca 14 lety) Absolutní soukromí nabízí svým majitel m p kn udržovaná zahrada s bezénem. áste n podslepený. Teplo domu zajiš uje plynový kotel a oh ev vody elektrický bojler.nová plastová okna na východní stran domu,d ev ná na stran

12 západní,plovoucí podlahy, samostatná šatna, nové masivní schodišt, dv koupelny s WC( dole se sprchovým koutem, naho e s vanou. Vstup na zahradu francouzskými dve mi z kuchyn i z koupelny. Pro p ekrásnou a klidnou lokalitu a dobrý technický stav stav domu v ele doporu uji, Inzerce na sreality.cz, ID zakázky 185-N00183, vloženo , aktualizace , inzerovaná cena 2,999 mil. K. Uvedena užitná plocha 120 m2, pozemek 471 m2. Vyhodnocení srovnávací hodnoty: Jedná se o domy obdobného stá í a v obdobné poloze, u prvního p ípadu novostavba, v dalších p ípadech v horším stavu. U porovnávaných nemovitostí iní jednotková cena za 1 m2 užitné plochy cca 27,7 tis. K, 19,7 tis. K /m2 a 25 tis. K /m2. P i porovnání p es užitnou plochu, po úprav na parametry oce ované nemovitosti (zejména inzerce, lepší nebo horší stav porovnávaných, lokalita, atraktivita vzhledu, pozemek) uvažuji jednotkovou cenu cca 13 až 14 tis. K /m2. Pro podlahovou plochu oce ované nemovitosti cca 220 m2 (s redukcí snížené ásti podkroví) iní srovnávací hodnota cca až tis. K. d) Zd vodn ní obvyklé ceny Pro ocen ní cenou obvyklou byly stanoveny hodnoty v cná a srovnávací. Pro daný typ nemovitosti jsou prodejní ceny p evážn pod v cnou hodnotou a blíží se administrativní cen stanovené porovnávacím zp sobem. Obvyklá cena je odhadnuta bez vlivu na ízené exekuce, exeku ního p íkazu k prodeji nemovitosti a zástavního práva. Vliv v cného b emene zapsaného na LV je zahrnut v obvyklé cen. Na základ uvedených skute ností odhaduji cenu obvyklou ve výši: Výsledná obvyklá cena nemovitosti ,- K slovy: dvamilionydev tsettisíc K V Srbicích, Ing. Zden k Garlík Srbice 48, Teplice

13 D. Znalecká doložka Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím p edsedy Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne ,.j. Spr. 2146/91 pro základní obor ekonomika, odv tví ceny a odhady nemovitostí. Znalecký posudek byl zapsán pod po /2011 znaleckého deníku. Znale né a náhradu náklad ú tuji dokladem V Srbicích, Ing. Zden k Garlík

ZNALECKÝ POSUDEK . 732/202/2011

ZNALECKÝ POSUDEK . 732/202/2011 ZNALECKÝ POSUDEK. 732/202/2011 o cen obvyklé bytové jednotky. 1117/81, v budov.p. 1117 na pozemku. parc. 2692/48, v. p íslušenství a spoluvlastnického podílu na spole ných ástech domu.p. 1117 a pozemku.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4566. Školní 384 270 33 Jesenice

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4566. Školní 384 270 33 Jesenice ZNALECKÝ POSUDEK č. 4566 o ceně rodinného domu č.p. 728 na pozemku parc. č. 1838 včetně venkovních úprav a pozemku v obci Kladno, katastrální území Kročehlavy, okres Kladno Objednatel znaleckého posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 547/021/2011

ZNALECKÝ POSUDEK . 547/021/2011 ZNALECKÝ POSUDEK. 547/021/2011 o cen obvyklé rodinného domu.p. 53, na pozemku. parc. St. 86. p íslušenství a pozemk. parc. St. 86,. parc. 335/1,. parc. 336/1, k.ú. Ho in ves, obec Ho in ves, zapsáno na

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK . 570/044/2011

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK . 570/044/2011 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. 570/044/2011 o cen obvyklé 1) nebytového prostoru. 444/7 a v dom.p. 444 na pozemku. parc. 377 v. íslušenství a spoluvlastnického podílu na pozemku a spole ných ástech domu o velikosti

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009 o ceně rodinného domu č.p.321 se staveb.parc.č.322 a zahradou č.3364/2, 3364/5 v obci a k.ú.chodová Planá, okres Tachov (LV č.317) Objednatel posudku: Exekutorský úřad

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 179/11

ZNALECKÝ POSUDEK . 179/11 ZNALECKÝ POSUDEK. 179/11 o obvyklé cen nemovitostí - rodinný d m.p. 398 s p íslušenstvím a pozemk, zapsaných na LV íslo 1685 katastrální území : Horní Be va obec : Horní Be va_ okres : Vsetín a ocen ní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1902/2012 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1902/2012 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1902/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1 v ul. Tachovská 1383/63 s podílem na společných prostorech a pozemcích č.p. 3617 a 3618 vedených jako zastavěná plocha a nádvoří

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 104-09/2013. Americká 60 30100 Plzeň

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 104-09/2013. Americká 60 30100 Plzeň ZNALECKÝ POSUDEK č. 104-09/2013 O ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 1254/7 v budově čp. 1254, 1255, 1256, 1257, ulice Klostermannova, Plzeň, stojící na pozemcích parc. č. 6722/1, 6723/1, 6724/1, 6725/1,

Více

Znalecký posudek. 2892/2011

Znalecký posudek. 2892/2011 Znalecký posudek. 2892/2011 o cen nemovitosti - 1/2 rodinného domu.p. 71 na pozemku parc.. St. 101 a 1/2 pozemku tvo eného parcelami. St. 101, parc.. 370/5 v kat. úz. Vlastislav, obec Vlastislav, okres

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 156/2010

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 156/2010 Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 156/2010 O obvyklé ceně nemovitosti - objektu rodinného domu č.p. 438 na pozemku parc.č. St. 816 s příslušenstvím a pozemky parc.č. St. 816 a 856/20 vše v katastrálním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9247-29/2013. Husitská 692/3 415 01 Teplice

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9247-29/2013. Husitská 692/3 415 01 Teplice ZNALECKÝ POSUDEK č. 9247-29/2013 o ceně nemovitosti - bytu č. 5095/3 v bytovém domě Chomutov č.p. 5094, 5095 v ulici Školní Pěšina včetně podílu 759/24480 na příslušenství a společných částech domu Chomutov

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1431-52/2012 o ceně nemovitostí - obvyklé (obecné) ceně rodinného domu č.p. 731 na pozemku p.č. 1199, ul. Malá č.or. 7, příslušenství, vedlejší stavby dílny, pozemků p.č. 1199, 1200,

Více

Znalecký posudek. 3505/2012

Znalecký posudek. 3505/2012 Znalecký posudek. 3505/2012 o cen nemovitosti - 1/36 domu.p. 98 umíst ného na pozemku parc.. St. 110 a 1/36 pozemku tvo eného parcelami parc.. St. 110 a parc.. 93/3 v kat. úz. Zvolen ves, obec Zvolen ves,

Více

Znalecký posudek þ. 3665/2012

Znalecký posudek þ. 3665/2012 Znalecký posudek þ. 3665/2012 o cenč nemovitosti - 1/4 bytové jednotky þ. 1160/47 v domč þ.p. 1160 na pozemku þ. parc. 2422 v kat. úz. Vsetín, obec Vsetín, okres Vsetín, vþetnč spoluvlastnického podílu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8441-94/10 o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3924/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3924/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3924/12 O ceně nemovitostí: Bytu č. 1116/10, garáže č. 1116/16, spolu s podílem na společných částech domu, bez podílu na pozemku, v katastrálním území Suchdol, hl. m. Praha. Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3433/09. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3433/09. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3433/09 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most. Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor Táborská

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 692/3 415 01 Teplice. zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro potřeby exekučního řízení (číslo jednací: 110 Ex 4329/10-117)

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 692/3 415 01 Teplice. zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro potřeby exekučního řízení (číslo jednací: 110 Ex 4329/10-117) ZNALECKÝ POSUDEK č. 8423-360/2011 o ceně nemovitostí - pozemků parc.č. St. 59/2, 157/8, 158/8 v k.ú. Soběsuky nad Ohří, obec Chbany, okres Chomutov, kraj Ústecký Objednatel posudku: Účel posudku: Soudní

Více

Znalecký posudek č. 1357-251/2011

Znalecký posudek č. 1357-251/2011 Znalecký posudek č. 1357-251/2011 O ceně nemovitosti - byt č. 2121/10 ve 4.NP bytového domu č.p. 2117, 2118, 2119, 2120, 2121 a 2122 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemcích

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 3241/2012

ZNALECKÝ POSUDEK . 3241/2012 ZNALECKÝ POSUDEK. 3241/2012 O cen nemovitosti - pozemku parc.. 550/216, 550/226 a 550/237 v kat. úz. Nechanice, obec Nechanice, okres Hradec Králové, ve vlastnictví Luboše Pavelky. Objednatel znaleckého

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 3254/08. O cen nemovitostí zapsaných na LV. 552 pro katastrální území Podskalí II, obec Klu enice, okres P íbram.

ZNALECKÝ POSUDEK . 3254/08. O cen nemovitostí zapsaných na LV. 552 pro katastrální území Podskalí II, obec Klu enice, okres P íbram. ZNALECKÝ POSUDEK. 3254/08 O cen nemovitostí zapsaných na LV. 552 pro katastrální území Podskalí II, obec Klu enice, okres P íbram. Objednatel posudku: Ú el posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4647

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4647 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4647 odhad obvyklé ceny bytové jednotky č. 411/3 v domě s bytovými jednotkami ve vlastnictví č.p. 411-415 na pozemcích parc. č. 806/134-138 včetně spoluvlastnického podílu na budově

Více

Znalecký posudek. č. 746-18/2014

Znalecký posudek. č. 746-18/2014 Znalecký posudek č. 746-18/2014 Objednatel: Královská dražební, a.s. Kateřinská 482/26 128 00 Praha-Nové Město Účel posudku: Stanovení obvyklé ceny rodinného domu č. p. 40, obec Havlíčkův Brod, místní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2448/2012. Murmanská 4 100 00 Praha 10. dražby.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2448/2012. Murmanská 4 100 00 Praha 10. dražby. ZNALECKÝ POSUDEK č. 2448/2012 O ceně nemovitosti - obvyklá cena bytové jednotky č. 466/30 v objektu čp. 466, ulice Tupolevova, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1222-306/2013

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1222-306/2013 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1222-306/2013 o odhadu ceny obvyklé rodinného domu č.p. 50 na pozemku parc.č. 2067, včetně pozemků p.č. 2067 a 2068 a příslušenství, v k.ú. Staré Město u Frýdku-Místku, v obci

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3980/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3980/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3980/12 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové. Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Dagmar Kuželová soudní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4659. Školní 384 27033 Jesenice. dražbu dobrovolnou.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4659. Školní 384 27033 Jesenice. dražbu dobrovolnou. ZNALECKÝ POSUDEK č. 4659 odhad obvyklé ceny bytové jednotky č. 2090/51 v domě s bytovými jednotkami ve vlastnictví č.p. 2088-2095 na parcelách č. 2854-2859, 2861 a 2892 včetně spoluvlastnického podílu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6233-85/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6233-85/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6233-85/2011 o ceně bytové jednotky č.350/9 situované v budově č.p.350, postavené na pozemku parc.č.315, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p.350 a včetně

Více

Znalecký posudek č. 648

Znalecký posudek č. 648 Znalecký posudek č. 648 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 657/25 v objektu čp.657, ulice Gruzínská, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parcelní číslo 1392/1,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2588/2013. Murmanská 1475/4 100 00 Praha 10

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2588/2013. Murmanská 1475/4 100 00 Praha 10 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2588/2013 O ceně nemovitosti - obvyklé hodnoty bytové jednotky č. 464/39 v objektu čp. 464, Pod lysinami, obec Praha, včetně příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných částech

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely dražebníka

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely dražebníka č. vyhotovení: 1 č. j: 465/2015-N ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 1417-22/2015 o ceně bytové jednotky č. 1073/5 (zapsané na listu vlastnictví č. 5922), umístěné v budově č.p. 1073 (zapsané na listu vlastnictví

Více

ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 2974-72/2010

ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 2974-72/2010 .SPISU: EX 1932/03 NEMOVITOST : ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 2974-72/2010 OCEN NÍ NEMOVITOSTI V EXEKU NÍM ÍZENÍ pro EXEKUTORSKÝ Ú AD HODONÍN ve smyslu 2, odst. 1 zákona. 151/1997 Sb. o oce ování majetku Pozemky

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4379/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4379/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4379/14 O ceně nemovitých věcí: Spoluvlastnického podílu o velikosti id. 2/8 na nemovitém majetku, zapsaném na LV č. 4749, včetně všech součástí a příslušenství, v katastrálním území

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2068-77/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2068-77/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2068-77/2013 o ceně rodinného domu čp.1057 s příslušenstvím a s pozemky st.p.č.2263, p.č.1421/35 v Berouně-město, ul.malé Sídliště. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Beroun

Více

Znalecký posudek. č. 1164-436/2014. Objednatel: PROKONZULTA, a.s. Ing. Eva Jeřábková Křenová 26 Brno 602 00

Znalecký posudek. č. 1164-436/2014. Objednatel: PROKONZULTA, a.s. Ing. Eva Jeřábková Křenová 26 Brno 602 00 Znalecký posudek č. 1164-436/2014 Objednatel: PROKONZULTA, a.s. Ing. Eva Jeřábková Křenová 26 Brno 602 00 Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny částečně rekonstruovaného podsklepeného jednopodlažního

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4514-2/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4514-2/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4514-2/2015 o ceně obvyklé nemovitosti jednotky č. 80/5 bytu v obytném domě čp. 80 na pozemku p.č.st. 438 kú Břežany u Znojma včetně spoluvlastnického podílu 320/10000 na společných

Více

Znalecký posudek č. 3849/2011

Znalecký posudek č. 3849/2011 Znalecký posudek č. 3849/2011 O ceně nemovitosti - rodinný dům č.p. 528 v Litoměřicích stanovení obvyklé ceny Objednatel posudku: Účel posudku: Ing. Aleš Klaudy Masarykovo nám. 191/18 405 02 Děčín ze dne:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2381-120/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2381-120/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2381-120/12 o ceně nemovitosti rodinného domu č.p. 430 na pozemku p.č. 539 zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Otaslavice, obec Otaslavice, okres Prostějov s pozemky a s příslušenstvím.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. OCEN NÍ NEMOVITOSTI V EXEKU NÍM ÍZENÍ pro EXEKUTORSKÝ Ú AD V HODONÍN. ve smyslu 2, odst. 1 zákona. 151/1997 Sb. o oce ování majetku

ZNALECKÝ POSUDEK. OCEN NÍ NEMOVITOSTI V EXEKU NÍM ÍZENÍ pro EXEKUTORSKÝ Ú AD V HODONÍN. ve smyslu 2, odst. 1 zákona. 151/1997 Sb. o oce ování majetku .SPISU: 007EX 2005/08 ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 3062-04/11 OCEN NÍ NEMOVITOSTI V EXEKU NÍM ÍZENÍ pro EXEKUTORSKÝ Ú AD V HODONÍN ve smyslu 2, odst. 1 zákona. 151/1997 Sb. o oce ování majetku D m bez.p. etn

Více

Znalecký posudek. 2174/2011

Znalecký posudek. 2174/2011 Znalecký posudek. 2174/2011 o cen obvyklé - 1/2 rodinného domu.p. 13 umíst ného na pozemku parc.. St. 20/1 a 1/2 pozemku tvo eného parcelami parc.. St. 20/1, parc.. 68/1, parc.. 68/3 a parc.. 69 v kat.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK 2657/2013

ZNALECKÝ POSUDEK 2657/2013 ZNALECKÝ POSUDEK 2657/2013 O ceně nemovitosti - obvyklá cena rodinného domu čp. 245, ulice K parku, okres Praha - východ, obec Nupaky, včetně příslušenství a pozemku parcelní číslo 253 a 81/463 na katastrálním

Více

Znalecký posudek þ. 3601/2012

Znalecký posudek þ. 3601/2012 Znalecký posudek þ. 3601/2012 o cenč obvyklé - 1/8 rodinného domu þ.p. 71 umístčného na pozemku parc. þ. St. 289 v kat. úz. Charvatce u MartinČvsi, obec MartinČves, okres LitomČĜice, ve vlastnictví Vilíma

Více

Znalecký posudek. 2763/2011

Znalecký posudek. 2763/2011 Znalecký posudek. 2763/2011 o cen nemovitosti - rodinného domu.p. 902 na pozemku p.. St. 1687 a pozemku tvo eného parcelami. St. 1687 a. 350/54 v kat. úz. Kostelec nad Labem, obec Kostelec nad Labem, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. soudní exekutor Slévárenská 410/14 709 00 Ostrava-Mariánské Hory. pro účely exekučního řízení 024 EX 18/06-60

ZNALECKÝ POSUDEK. soudní exekutor Slévárenská 410/14 709 00 Ostrava-Mariánské Hory. pro účely exekučního řízení 024 EX 18/06-60 ZNALECKÝ POSUDEK č. 286-2716 / 09 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu o velikosti 1/6 na nemovitostech, a to pozemcích parc.č. 2717/1 a 2720 v k.ú. Horní Těrlicko, obec Těrlicko, okres Karviná. Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2580-179/13. Č.j.: 1697EX 1507/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2580-179/13. Č.j.: 1697EX 1507/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2580-179/13 o ceně nemovitosti rodinného domu č.p. 104 na pozemku p.č. 5 zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Jiříkovice, obec Jiříkovice, okres Brno-venkov s pozemky a s příslušenstvím.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4447-246/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4447-246/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4447-246/2015 O ceně pozemku p.č.4413, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 456 m 2, jehož součástí je rodinný dům č.p.215 v ulici Drkolnovská, obec Příbram V-Zdaboř, včetně příslušenství

Více

ZNALECKÝ POSUDEK 3106-322/2012

ZNALECKÝ POSUDEK 3106-322/2012 ZNALECKÝ POSUDEK 3106-322/2012 O ceně rodinného domu v obci Zborovice, Lesní č.p.157, včetně příslušenství a pozemku p.č.402, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 269 m 2, vše zapsáno na LV č.1421 pro

Více

ZNALECKY POSUDEK. č. 4329/14

ZNALECKY POSUDEK. č. 4329/14 EX 2334/13-318 ZNALECKY POSUDEK č. 4329/14 0 ceně nemovitých věcí: Bytu č. 455/28, spolu s podílem na společných částech domu a na pozemku, v katastrálním území Letňany, hl. m. Praha. Objednatel posudku:

Více

Znalecký posudek č. 5123-287/13

Znalecký posudek č. 5123-287/13 Znalecký posudek č. 5123-287/13 O obvyklé ceně nemovitosti - nebytového prostoru č. 1199/102, v prvním podzemním podlaží bytového domu v ulici Na Jezerce č.p. 1199, v obci Praha, na pozemku parc. č. 2129

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 187/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 187/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 187/11 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p. 211 s příslušenstvím a pozemku, zapsaných na LV číslo 596 katastrální území : Podivín obec : Podivín_ okres : Břeclav a ocenění

Více

Znalecký posudek č. 683/2013

Znalecký posudek č. 683/2013 Znalecký posudek č. 683/2013 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 506/33 v objektu čp. 506, ulice Útulná, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parcelní číslo 806/260,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 2885-112/2009

ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 2885-112/2009 .SPISU: EX 6/07-42 ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 2885-112/2009 OCEN NÍ NEMOVITOSTI V EXEKU NÍM ÍZENÍ pro EXEKUTORSKÝ Ú AD V HODONÍN ve smyslu 2, odst. 1 zákona. 151/1997 Sb. o oce ování majetku NEMOVITOST : m.p.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3328-151/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3328-151/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3328-151/2013 O ceně bytové jednotky č.572/32 v Olomouci, U Cukrovaru 572/10, vč.příslušenství a podílu o velikosti 185/7986 na společných částech domu, vše zapsáno na LV č.2304 pro

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1960/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1960/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1960/2013 O ceně obvyklé podílu 1/2 na rodinném domu v ul. Tyršova č.p.177 s příslušenstvím a pozemkem č.par. 345 zastavěná plocha a nádvoří v obci Velká Hleďsebe, okres Cheb. Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9906-57/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9906-57/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 9906-57/2015 o ceně ideálního podílu 1/2 nemovitých věcí - pozemku parc.č. St. 1/1 se stavbou Roudníček, č.p. 20 s příslušenstvím v k.ú. Roudníček, obec Budyně nad Ohří, okres Litoměřice,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Klatovy, č. j.: 120 EX 10226/08 Za Beránkem 836 339 01 Klatovy

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Klatovy, č. j.: 120 EX 10226/08 Za Beránkem 836 339 01 Klatovy ZNALECKÝ POSUDEK č. 170-25/2009 o obvyklé ceně bytu č. 286/9 v domě č. p. 286 ve Kdyni, Nádražní ulici včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu, příslušenství a stavebním pozemku st.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4415/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4415/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4415/14 O ceně nemovitých věcí: Bytu č. 2638/8, spolu s podílem na společných částech domu a na pozemku, v katastrálním území Kročehlavy, obec Kladno, okres Kladno. Objednatel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 680/115/2011 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 680/115/2011 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 680/115/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 1156/4, v budově č.p. 1156 na pozemku č. parc. 2061/288, vč. příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných částech domu

Více

Znalecký posudek číslo 155/12 6783 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI. Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem. Pod rybníčkem 431, 691 42 Valtice

Znalecký posudek číslo 155/12 6783 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI. Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem. Pod rybníčkem 431, 691 42 Valtice Znalecký posudek číslo 155/12 6783 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem Pod rybníčkem 431, 691 42 Valtice Katastrální údaje: Kraj Jihomoravský, okres

Více

Znalecký posudek č. 5269-026-02/14

Znalecký posudek č. 5269-026-02/14 Znalecký posudek č. 5269-026-02/14 O obvyklé ceně nemovité věci - bytové jednotky č. 1357/7, ve druhém nadzemním podlaží bytového domu v ulici Klausova č.p. 1357, v obci Praha, na pozemcích parc. č. 2339/213,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014

ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014 O obvyklé ceně rodinného domu č. p. 47, stojící na pozemku p. č. st. 6/1, včetně tohoto pozemku, venkovních úprav, trvalých porostů a pozemků p. č. 79/1, p.č. 79/2 a p.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2316-53/12. Ing. Radim Opletal Pavelčákova 14 77200 Olomouc. Č.j.: 057EX 468/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2316-53/12. Ing. Radim Opletal Pavelčákova 14 77200 Olomouc. Č.j.: 057EX 468/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2316-53/12 o ceně nemovitosti jednotky bytu č.139/9 v obytném domě č.p. 1238, 1239 na pozemku p.č. 251/1, 2521/2 zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Rychnov nad Kněžnou, obec

Více

Znalecký posudek č. 678/2013

Znalecký posudek č. 678/2013 Znalecký posudek č. 678/2013 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1424/111 v objektu čp. 1424, ulice Tádžická, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parcelní číslo

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2025-611/2014

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2025-611/2014 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2025-611/2014 o odhadu ceny obvyklé nemovité věci - bytové jednotky č. 1756/7 na ul. 8.května, umístěné v domě č.p. 1756,1757 na parc.č. St. 1997 a spoluvlastnického podílu na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 1310/41

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 1310/41 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 1310/41 NEMOVITOST: Rodinný dům čp. 3231 Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mělník, obec Mělník, k.ú. Mělník Adresa nemovitosti: Na Výsluní 3231, 276 01 Mělník OBJEDNATEL

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2663/2013. Murmanská 1475/4 100 00 Praha 10. Zjištění obvyklé (též tržní) ceny nemovitosti pro účely dražby.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2663/2013. Murmanská 1475/4 100 00 Praha 10. Zjištění obvyklé (též tržní) ceny nemovitosti pro účely dražby. ZNALECKÝ POSUDEK č. 2663/2013 O ceně nemovitosti - obvyklá cena bytové jednotky č. 938/529 v objektu čp. 938, Pod Harfou, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3202/029/15

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3202/029/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3202/029/15 O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTI BYTOVÉ JEDNOTKY Č. 651/8 VE VÍCEBYTOVÉM NETYPOVÉM DOMĚ čp. 651 NA ST. P.Č. 562/1, V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ PARNÍK, OBCI ČESKÁ TŘEBOVÁ, VČETNĚ SPOL.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2365/1. Palackého 31/2 26601 Beroun. Č.j. 015 EX 313/2013-76. Zjištění obvyklé ceny nemovitosti.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2365/1. Palackého 31/2 26601 Beroun. Č.j. 015 EX 313/2013-76. Zjištění obvyklé ceny nemovitosti. ZNALECKÝ POSUDEK č. 2365/1 O obvyklé ceně nemovitosti - nebytové jednotky č. 970/13 v budově čp. 970 včetně podílu o velikosti 28/922 na společných částech domu a pozemku parc.č. 437/2 v kat. území Beroun,

Více

Znalecký posudek č. 2953/63/2014

Znalecký posudek č. 2953/63/2014 Znalecký posudek č. 2953/63/2014 O ceně obvyklé bytové jednotky č.144/26 s podílem na společných částech domu čp. 144 a pozemku parc.č. st 362 v k.ú.přísečná-domoradice, obec Český Krumlov, okres Český

Více

Znalecký posudek č. 5753-135/15

Znalecký posudek č. 5753-135/15 Znalecký posudek č. 5753-135/15 O obvyklé ceně nemovité věci - spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/2 na pozemku parc. č. st. 261, jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 190 a pozemku parc. č.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9876-27/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9876-27/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 9876-27/2015 o ceně souboru nemovitých věcí - pozemku parc.č. 2453/53 a 2 ideálních podílů 625/10000 stavby Horní Litvínov č.p. 842 na pozemku parc.č. 2453/4, vše v k.ú. Horní Litvínov,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13353-213/12. Zjištění ceny nemovitosti pro účel exekučního řízení k č.j.162 EX 32/12

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13353-213/12. Zjištění ceny nemovitosti pro účel exekučního řízení k č.j.162 EX 32/12 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13353-213/12 o ceně spoluvlastnického podílu o velikosti 1/4 k rodinnému domu č.p.131 na parc.č.st.92, katastrální území a obec Slaný, okres Kladno, včetně pozemků a příslušenství.

Více

Znalecký posudek č. 2957/67/2014

Znalecký posudek č. 2957/67/2014 Znalecký posudek č. 2957/67/2014 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1824/3 s podílem na společných částech domu č.p.1824 a pozemku parc.č. st.1864 v k.ú.aš, obec Aš, okres Cheb. Objednatel posudku: Účel

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2000-586/2014

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2000-586/2014 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2000-586/2014 o odhadu ceny obvyklé nemovité věci: pozemku parc.č. 6197/22 jehož součástí je rodinný dům č.p. 2378, pozemku parc.č. 6197/54 jehož součástí je stavba bez čp/če,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 3012-110/10

ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 3012-110/10 .SPISU: EX 2701/06 ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 3012-110/10 OCEN NÍ NEMOVITOSTI V EXEKU NÍM ÍZENÍ pro EXEKUTORSKÝ Ú AD HODONÍN ve smyslu 2, odst. 1 zákona. 151/1997 Sb. o oce ování majetku NEMOVITOST : Ostatní

Více

Znalecký posudek č. 49/2013. Exekutorský úřad Kladno Petra Bezruče 1416 272 01 Kladno

Znalecký posudek č. 49/2013. Exekutorský úřad Kladno Petra Bezruče 1416 272 01 Kladno 1 Znalecký posudek č. 49/2013 O ceně rodinného domu čp. 653 na st.p.č. 677, včetně pozemku st.p.č. 677 a p.p.č. 953/8, vše v obci a k.ú. Luby. Objednatel posudku: JUDr. Jana Škofová Exekutorský úřad Kladno

Více

Znalecký posudek č. 509/2012

Znalecký posudek č. 509/2012 Znalecký posudek č. 509/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1329/3 v objektu čp. 1329, ulice V Olšinách, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku, to vše na LV

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2382/2012. Účel znaleckého posudku: Zjištění ceny nemovitosti pro účely prodeje elektronickou aukcí.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2382/2012. Účel znaleckého posudku: Zjištění ceny nemovitosti pro účely prodeje elektronickou aukcí. ZNALECKÝ POSUDEK č. 2382/2012 O ceně nemovitosti - obvyklá cena bytové jednotky č. 1406/59 v objektu čp. 1406/5, ulice Baškirská, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu

Více

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní č. 1670-170/2014 o ceně bytu jednotka č.1565/57, včetně garážového stání, č.p.1565/30, stavební plocha p.č.1352/2, 1353/2, 1353/5, v k.ú. Krč, obci Praha, okres Hlavní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2607-360/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2607-360/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2607-360/2011 o ceně bytové jednotky č.1582/123 v Praze Holešovicích, Varhulíkové č.p.1582/24, včetně příslušenství a podílu o velikosti 796/111252 na společných částech domu a pozemcích

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1864-450/2014

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1864-450/2014 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1864-450/2014 o odhadu ceny obvyklé nemovité věci - bytové jednotky č. 402/13 na ul. Heyrovského, umístěné v domě č.p. 402 a 403 na parc.č.st. 612 a parc.č.st. 613 a spoluvlastnického

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 52/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 52/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 52/2011 O ceně nemovitosti bytové jednotky č. 267/4 včetně příslušenství v obci Kostelec u Holešova, k.ú. Kostelec u Holešova, okres Kroměříž. Objednatel posudku: Účel posudku: De-Rooy,

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12 NEMOVITOST: Garáž bez č.p. na p.č. 678/22 Adresa nemovitosti: Bezručova, 256 01 Benešov Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres

Více

Znalecký posudek č. 5004 204/2011

Znalecký posudek č. 5004 204/2011 Ing. Bc. Eva Hradilová, znalec 765 02 Otrokovice, Moravní 6224 mobil: +420 603 35 45 98 Znalecký posudek č. 5004 204/2011 o obvyklé ceně nemovitosti pozemku parcelní číslo st. 21 v katastrálním území Pavlínov,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 68/2012. O ceně nemovitosti bytové jednotky č. 942/31 v obci Lovosice, ul. Osvoboditelů, k.ú. Lovosice, okres Litoměřice.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 68/2012. O ceně nemovitosti bytové jednotky č. 942/31 v obci Lovosice, ul. Osvoboditelů, k.ú. Lovosice, okres Litoměřice. ZNALECKÝ POSUDEK č. 68/2012 O ceně nemovitosti bytové jednotky č. 942/31 v obci Lovosice, ul. Osvoboditelů, k.ú. Lovosice, okres Litoměřice. Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: De -

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3981/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 204 pro katastrální území a obec Velká Buková, okres Rakovník.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3981/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 204 pro katastrální území a obec Velká Buková, okres Rakovník. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3981/12 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 204 pro katastrální území a obec Velká Buková, okres Rakovník. Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Dagmar Kuželová soudní exekutor

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2027-613/2014

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2027-613/2014 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2027-613/2014 o odhadu ceny obvyklé nemovité věci - bytové jednotky č. 32/3, umístěné v domě č.p. 32 na pozemku parc.č. 220 (LV 222) a spoluvlastnickém podílu o velikosti 7705/30985

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2060-17/2015

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2060-17/2015 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2060-17/2015 o odhadu ceny obvyklé pozemku p.č. 1286/2 (LV 3338), a spoluvlastnického podílu o velikosti 1/3 na pozemcích parc.č. 1286/1 a 1299/2 (LV č. 3314), vše v katastrálním

Více

Znalecký posudek č. 3509/59/08

Znalecký posudek č. 3509/59/08 Znalecký posudek č. 3509/59/08 o obvyklé ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 396/28 v k.ú. a obci Liberec Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Michal R u d ý soudní exekutor Exekutorského úřadu Praha

Více

A) Nález - celkový popis nemovitosti:

A) Nález - celkový popis nemovitosti: Znalecký posudek číslo 3700 40/08 O ceně nemovitosti: Bytová jednotka 2250/2 P Ř E R O V katastrální území: Přerov bývalý okres: Přerov O B V Y K L Á T R Ž N Í C E N A Objednatel znaleckého posudku: EXEKUTORSKÝ

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo ZP-3164

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo ZP-3164 ZNALECKÝ POSUDEK číslo ZP-3164 NEMOVITOST: Bytová jednotka, spoluvlastnický podíl 1/2 bytové jednotky č. 107/2 Katastrální údaje : Kraj Pardubický, okres Pardubice, obec Pardubice, k.ú. Pardubice Adresa

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1904/34/2015 NEMOVITÁ VĚC: Spoluvlastnický podíl 1/2 bytové jednotky č. 17 v bytovém domu č.p. 1875 se všemi součástmi a příslušenstvím, včetně spoluvlastnického podílu

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2048-5/2015

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2048-5/2015 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2048-5/2015 o odhadu ceny obvyklé nemovité věci - pozemku parc.č. 377/1 jehož součástí je rodinný dům č.p. 198 a pozemků parc.č.375/1, parc.č. 375/4, parc.č. 376 a příslušenství,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK 3066-282/2012

ZNALECKÝ POSUDEK 3066-282/2012 ZNALECKÝ POSUDEK 3066-282/2012 O ceně rodinného domu v obci Bučovice, Vícemilice, Urbáškova č.p.63, včetně příslušenství a pozemků p.č.438, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 412 m 2 a p.č.439, zahrada,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č.3521/277/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č.3521/277/2013 Okres:Jihlava Obec :Jihlava ZNALECKÝ POSUDEK č.3521/277/2013 ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI objektu rodinného domu č.p.2902 v ulici Hálkova s příslušenstvím a pozemky v k.ú.helenín a obci Jihlava, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2359/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2359/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2359/2012 O ceně nemovitosti - obvyklá cena bytové jednotky č. 656/20 v objektu čp. 656/4, ulice Bajkalská, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a

Více

Znalecký posudek č. ZP-3244

Znalecký posudek č. ZP-3244 Znalecký posudek č. ZP-3244 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 98/9 s příslušenstvím v budově č.p. 98 na pozemku - stavební parcele parc. č. 782/3 včetně podílu na společných částech domu a pozemku o velikosti

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Praha 8, soudní exekutor Mgr. Jana Kalistová Kolbenova 942/38a 190 00 Praha

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Praha 8, soudní exekutor Mgr. Jana Kalistová Kolbenova 942/38a 190 00 Praha ZNALECKÝ POSUDEK č. 651/15/2014 O obvyklé ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 105/3 se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu č.p. 101-107 a pozemcích p.č. st. 8482-8488, vše v katastrálním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13718-158/13

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13718-158/13 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13718-158/13 o ceně garáže bez čp/če na pozemku parc.č.st.21/2, katastrální území Otěvěk obec Trhové Sviny, okres České Budějovice, včetně pozemku a ceny obvyklé. (LV č.734) Objednavatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2379/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2379/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2379/2012 O ceně nemovitosti - obvyklá cena bytové jednotky č. 1464/180 v objektu čp. 1464/61, ulice Moskevská, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu

Více