ZNALECKÝ POSUDEK /2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZNALECKÝ POSUDEK . 8372-309/2011"

Transkript

1 ZNALECKÝ POSUDEK /2011 o cen nemovitostí - domu Horní Litvínov.p. 745 s p íslušenstvím a pozemky parc , 1247/2 v k.ú. Horní Litvínov, obec Litvínov, okres Most, kraj Ústecký Objednatel posudku: Ú el posudku: Soudní exekutor Mgr. Martin Svoboda Husitská 692/ Teplice zjišt ní obvyklé ceny nemovitosti pro pot eby exeku ního ízení ( íslo jednací: 110 Ex 704/11-162) Dle zákona. 151/1997 Sb. o oce ování majetku ve zn ní zákona. 121/2000 Sb.,. 237/2004 Sb.,. 257/2004 Sb.,. 296/2007 Sb. a. 188/2011 Sb., podle stavu ke dni posudek vypracoval: Ing. Zden k Garlík Srbice 48, Teplice tel.: Posudek obsahuje v etn titulního listu 13 stran textu a 6 stran p íloh. Objednateli se p edává ve 3 vyhotoveních. V Srbicích

2 - 2 - A. Nález 1. Znalecký úkol Znalecký posudek o cen nemovitostí - domu Horní Litvínov.p. 745 s p íslušenstvím a pozemky parc , 1247/2 v k.ú. Horní Litvínov, obec Litvínov, okres Most, kraj Ústecký. Na základ usnesení Soudního exekutora Mgr. Martina Svobody, Exekutorský ú ad Teplice se sídlem Husitská 692/3, Teplice ( íslo jednací: 110 Ex 704/ ze dne ) se jedná o zjišt ní obvyklé ceny nemovitosti pro pot eby exeku ního ízení. Vzhledem k ú elu je ocen ní provedeno ve dvou krocích. V prvním kroku je spíše informativn stanovena administrativní cena podle vyhlášky Ministerstva financí eské republiky. 3/2008 Sb. ve zn ní vyhlášky. 456/2008 Sb.,. 460/2009 Sb. a. 364/2010 Sb., kterou se provád jí n která ustanovení zákona. 151/1997 Sb., o oce ování majetku. Ve druhém kroku je proveden odhad ceny obvyklé ve smyslu definice uvedené v 2, odst. 1 zákona.151/1997 Sb., o oce ování majetku. 2. Informace o nemovitosti Název nemovitosti: Rodinný d m Adresa nemovitosti: Mezibo ská Litvínov Kraj: Ústecký Okres: Most Obec: Litvínov Katastrální území: Horní Litvínov Po et obyvatel: Základní cena podle 28 odst. 1 písm. h) : 300,- K /m 2 3. Prohlídka a zam ení nemovitosti Prohlídka a zam ení nemovitosti bylo provedeno dne za p ítomnosti pana Lumíra Mandíka a znalce. 4. Podklady pro vypracování posudku - usnesení Soudního exekutora Mgr. Martina Svobody, Exekutorský ú ad Teplice, íslo jednací 110 Ex 704/ ze dne výpis z KN vyhotovený dálkovým p ístupem ze dne (LV. 366) - kopie katastrální mapy v m ítku 1:745 ze dne skute nosti a vým ry zjišt né na míst - mapa Litvínova v m ítku 1: Vlastnické a eviden ní údaje Na listu vlastnictví. 366 pro k.ú. Horní Litvínov je uvedeno: A - Vlastnické právo:

3 - 3 - Mandík Lumír, Mezibo ská 745, Horní Litvínov, Litvínov B - Nemovitosti: Pozemky: parc m 2 zastav ná plocha a nádvo í parc /2 159 m 2 ostatní plocha, manipula ní plocha Stavby: Horní Litvínov,.p. 745, zp sob využití rodinný d m, na parcele 1244 B1 - Jiná práva. Bez zápisu C - Omezení vlastnického práva: Zástavní právo smluvní ve výši 2,9 mil. K pro Komer ní banku, a.s.. V cné b emeno vedení a prozování tepelné sít na ási parcely. 1247/2 pro United Energy, a.s.. Na ízená exekuce a exeku ní p íkaz k prodeji nemovitosti. Vše podrobn viz. p íloha LV D - Jiné zápisy: Viz. p íloha LV. 366 E - Nabývací tituly a jiné doklady zápisu: Viz. p íloha LV. 366 Dle dostupných podklad nebyly znalcem zjišt ny další skute nosti, které ovliv ují cenu obvyklou nemovitosti, zejména uzav ené nájemní smlouvy apod.. 6. Dokumentace a skute nost Projektová dokumentace nebyla k dispozici na žádný objekt oce ované nemovitosti, ocen ní je provedeno na základ vlastních m ení a zjišt ní znalce a na základ informací vlastníka. 7. Celkový popis nemovitosti a lokality Jedná o nemovitost, kterou tvo í zejména d m Horní Litvínov.p samostatn stojící s 1 PP, 2 NP a podkrovím a dále pozemek tímto domem zastav ný a p ilehlý pozemek užívaný jako zahrada v jednotném funk ním celku. Nemovitost je situována v zástavb ulice Mezibo ské v Litvínov. D m je napojen na vodovod, kanalizaci, plynovod a rozvod el. energie. Další p íslušenstí tvo í zd ný p íst ešek u domu a venkovní úpravy - zpevn ná plocha z betonové zámkové dlažby a betonu a oplocení z d ev ných rám na sloupcích a podezdívce z betonových KB blok v etn vrat a vrátek. Území je rovinné. Litvínov je velkým m stem okresu Most, zejména pr myslovým, které je s Mostem propojeno MHD (tramvaj). Horní Litvínov je prakticky centrální m stskou ástí, vzdálenost do centra m sta je cca 800 m, vzdálenost k zastávce MHD cca 100 m. Ve m st je nadstandardní ob anská vybavenost a kompletní vybavenost inženýrskými sít mi. Situování domu je v mén výhodné ásti jinak

4 - 4 - oblíbené ulice Mezibo ské - prakticky pod p emost ním frekventované ulice Podkrušnohorské. 8. Obsah posudku 1. Informativn administrativní cena a) Ocen ní porovnávacím zp sobem a 1 ) D m Horní Litvínov.p. 745 b) Pozemky b 1 ) Pozemky c) V cná b emena c 1 ) V cné b emeno tepelné sít 2. Obvyklá cena B. Posudek Popis objekt, vým ra, hodnocení a ocen ní Vzhledem k ú elu je ocen ní provedeno ve dvou krocích. V prvním kroku je spíše informativn stanovena administrativní cena podle vyhlášky Ministerstva financí eské republiky. 3/2008 Sb. ve zn ní vyhlášky. 456/2008 Sb.,. 460/2009 Sb. a. 364/2010 Sb., kterou se provád jí n která ustanovení zákona. 151/1997 Sb., o oce ování majetku. Ve druhém kroku je proveden odhad ceny obvyklé ve smyslu definice uvedené v 2, odst. 1 zákona.151/1997 Sb., o oce ování majetku. 1. Informativn administrativní cena a) Porovnávací hodnota a 1 ) D m Horní Litvínov.p a Jak bylo uvedeno, jedná se o d m s jedním podzemním podlažím, dv ma nadzemními podlažími a podkrovím, samostatn stojící. D m je zd ný, s valbovou st echou, opat enou krytinou z šablon beternit, v etn žlab a svod z titanzinku, s fasádou zatím vápennou omítkou hladkou. Provedení jednotlivých podlaží: Obvodové st ny zd né v tl. 45 cm, stropy nespalné nebo polospalné s rovným podhledem a zešikmené v podkroví s podhledem ze sádrokartonu, vnit ní omítky vápenné a štukové hladké, áste ný keramický obklad, podlahy laminátové plovoucí a z keramické dlažby, schody betonové, s d ev ným obkladem a d ev né. Osazena p evážn d ev ná EURO okna a dve e z masivu do obložek. Proveden rozvod sv telné a motorové elektroinstalace, teplé a studené vody, plynu a kanalizace, úst ední vytáp ní s kotlem na plyn s oh evem teplé vody, nadstandardní vybavení koupelen s WC a zejména kuchyn. Vý et místností:

5 - 5-1.PP: Chodba a schodišt, jedna místnost využívaná jako kotelna, ostatní sklepy a sklady. 1.NP: Chodba a schodišt, jeden velký prostor s výkladci, nevyužitý, dále sušárna a prádelna. 2.NP: Chodba a schodišt, obývací pokoj s kuchyní, ložnice, koupelna s WC. Podkroví: D tský pokoj, koupelna s WC. Charakter stavby: D m má dv nadzemní podlaží a podkroví a je v n m jeden byt, jedná se o ocen ní rodinného domu. Stá í a opot ebení: Podle sd lení vlastníka je stá í domu cca 80 rok, provedení tomu odpovídá. Na základ poskytnutého úv ru byla provedena p evážná rekonstrukce domu v etn vestavby podkroví, která není dosud zkolaudována. Zat íd ní pro pot eby ocen ní: Typ objektu: Rodinný d m Poloha objektu: Ústecký kraj - nad do obyvatel Stá í stavby: 80 rok Indexovaná pr m rná cena IPC (p íloha. 20a): 2 901,- K /m 3 Zastav né plochy a výšky podlaží: 1.PP: 13,60*8,00-1,70*1,70/2-2,80*2,80/2 = 103,44 m 2 1.NP: 13,60*8,00-1,70*1,70/2-2,80*2,80/2 = 103,44 m 2 2.NP: 13,60*8,00-1,70*1,70/2-2,80*2,80/2 = 103,44 m 2 podkroví: 13,60*8,00-1,70*1,70/2-2,80*2,80/2 = 103,44 m 2 Název podlaží Zastav ná plocha Konstruk ní výška 1.PP: 103,44 m 2 2,40 m 1.NP: 103,44 m 2 3,00 m 2.NP: 103,44 m 2 2,70 m podkroví: 103,44 m 2 3,15 m Obestav ný prostor: Spodní stavba: (13,60*8,00-1,70*1,70/2-2,80*2,80/2)*2,40 = 248,24 m 3 Vrchní stavba: (13,60*8,00-1,70*1,70/2-2,80*2,80/2)*(3,00+ = 589,58 m 3 +2,70) Zast ešení: (13,60*8,00-1,70*1,70/2-2,80*2,80/2)*(0,70+ = 199,11 m 3 +2,45/2) Obestav ný prostor celkem: = 1 036,93 m 3 Podlažnost: Zastav ná plocha prvního nadzemního podlaží: ZP1 = 103,44 m 2 Zastav ná plocha všech podlaží: ZP = 413,74 m 2

6 - 6 - Podlažnost ZP / ZP1 = 4,00 Výpo et indexu cenového porovnání: Index vybavení: Název znaku. V i 0. Typ stavby - Podsklepený - se šikmou nebo strmou st echou III typ C 1. Druh stavby - Samostatný rodinný d m III 0,00 2. Provedení obvodových st n - Cihelné nebo tvárnicové zdivo III 0,00 3. Tlouš ka obvod. st n - 45 cm II 0,00 4. Podlažnost - Hodnota v tší než 2 I 0,00 5. Napojení na sít (p ípojky) - P ípojka elektro, voda, kanalizace a plyn V 0,08 nebo propan butan 6. Zp sob vytáp ní stavby - Úst ední, etážové, dálkové III 0,00 7. Zákl. p íslušenství v RD - Úplné nadstandard. nebo více zákl. p ísl. IV 0,05 standard. proved., pop ípad prádelna 8. Ostatní vybavení v RD - Bez dalšího vybavení I 0,00 9. Venkovní úpravy - Standardního rozsahu a provedení III 0, Vedlejší stavby tvo ící p íslušenství k RD - Standardní p íslušenství - III 0,05 vedlejší stavby celkem do 25 m2 11. Pozemky ve funk ním celku se stavbou - Od 300 m2 do 800 m2 celkem II 0, Kriterium jinde neuvedené - Bez vlivu na cenu III 0, Stavebn - technický stav - stavba ve výborném stavu I 1,25 Koeficient pro stá í 80 let: 0,70 12 Index vybavení I V = (1 + V i ) * V13 * 0,70 = 1,033 i = 1 Index polohy: Název znaku. P i 1. Význam obce - bez v tšího významu I 0,00 2. Ú ady v obci - obecní ú ad, pop. m stský ú ad se stavebním ú adem nebo II 0,02 banka nebo policie nebo pošta 3. Poloha nemovitosti v obci - vnit ní území obce III 0,00 4. Okolní zástavba a životní prost edí - výrobní objekty, sklady a distribuce II -0,03 bez výrazn škodlivých vliv na okolí, sousedství silnic s vysokým provozem 5. Obchod, služby, kultura v okolí nemovitosti - základní sí obchod a II 0,00 služeb, pohostinské a pop ípad kulturní za ízení 6. Školství a sport v okolí nemovitosti - základní škola nebo sportovní II 0,00 za ízení, p írodní sportovišt 7. Zdravotnické za ízení v okolí nemovitosti - dobrá dostupnost zdravotnické III 0,05 pé e 8. Ve ejná doprava - zastávka hromadné dopravy do 200 m (MHD, p ím stské V 0,05 linky vel. m st) 9. Obyvatelstvo - bezproblémové okolí II 0, Nezam stnanost v obci a okolí - vyšší než je pr m r v kraji I -0, Zm ny v okolí s vlivem na cenu nemovitosti - bez vlivu III 0, Vlivy neuvedené - vlivy snižující cenu - zejména poloha pod p emost ním frekventované komunikace I -0,10

7 Index polohy I P = (1 + P i ) = 0,950 i = 1 Index trhu s nemovitostmi: Název znaku. T i 1. Situace na díl ím (segmentu) trhu s nemovitostmi - poptávka je nižší než II -0,05 nabídka 2. Vlastnictví nemovitostí - stavba na vlastním pozemku (ve spoluvlastnictví) II 0,00 3. Vliv právních vztah na prodejnost - bez vlivu II 0,00 3 Index trhu I T = (1 + T i ) = 0,950 i = 1 Celkový index I = I V * I P * I T = 1,033 * 0,950 * 0,950 = 0,932 Ocen ní: Cena upravená CU = IPC * I = 2 901,- K /m 3 * 0,932 = 2 703,73 K /m 3 Cena zjišt ná porovnávacím zp sobem CP = CU * OP = 2 703,73 K /m 3 * 1 036,93 m 3 = ,75 K D m Horní Litvínov.p zjišt ná cena = ,75 K b) Pozemky b 1 ) Pozemky Pozemek zastav ný domem a pozemek užívaný jako zahrada. Pozemek je p ímo p iléhající ke komunikaci. Je uplatn na p irážka za možnost napojení na plynovod a srážka za hluk a prach z komunikace. Stavební pozemek ocen ný dle 28 odst. 1 a 2: Název Parcelní íslo Vým ra [m 2 ] Jedn. cena [K /m 2 ] Cena [K ] zastav ná plocha ,00 300, ,- Sou et ,- Úprava ceny p íloha. 21: 2.6. negativní ú inky okolí -10 % pozemek s možností jeho napojení na rozvod plynu 10 % Úprava ceny celkem 0 % - 0,- Mezisou et ,- Koeficient prodejnosti K p (p íl dle obce a ú elu užití): * 1,3500 Koeficient zm ny cen staveb K i (p íl dle hlavní stavby): * 2,1690 Stavební pozemek ocen ný dle 28 odst. 1 a 2 - celkem ,67 Pozemek zahrady nebo ostatní plochy ocen ný dle 28 odst. 5. Základní cena = 300,- K /m 2.

8 - 8 - Název Parcelní íslo Vým ra [m 2 ] Jedn. cena [K /m 2 ] Cena [K ] ostatní plocha 1247/2 159,00 300, ,- Sou et ,- Úprava ceny - p íloha. 21: 2.6. negativní ú inky okolí -10 % pozemek s možností jeho napojení na rozvod plynu 10 % Úprava ceny celkem 0 % - 0,- Mezisou et ,- Úprava ceny dle 28 odst. 5: * 0,4000 Koeficient prodejnosti K p (p íl dle obce a ú elu užití): * 1,3500 Koeficient zm ny cen staveb K i (p íl dle hlavní stavby): * 2,1690 Stavební pozemek ocen ný dle 28 odst. 5 - celkem ,10 Pozemky - zjišt ná cena = ,77 K c) V cná b emena c 1 ) V cné b emeno tepelné sít V cné b emeno vedení a prozování tepelné sít na ási parcely. 1247/2 pro United Energy, a.s., uvedené na LV. V cné b emeno je ocen no s využitím simulovaného nájmu p íslušné velikosti pozemku. Ocen ní práv odpovídajících v cným b emen m dle 18 zákona. 151/97 Sb.: Druh v cného b emene: V cné b emeno po ítané ze simulovaného nájmu. Obvyklé nájemné: ostatní plocha: Vým ra: 88,00 m 2 Jednotková cena: 351,38 K /m 2 Procentuelní sazba pro stanovení nájemného: 4,00 % Obvyklé nájemné: 88,00 m 2 * 351,38 K /m 2 * 4,00 % = 1 236,86 K /rok Stupe omezení vlastnického práva: 100,00 % 1 236,86 K /rok * 100,00 % = 1 236,86 K Ro ní užitek vyplývající z v cného b emene: 1 236,86 K Doba trvání v cného b emene: 5 let 1 236,86 K * 5 let = 6 184,30 K Ocen ní v cného b emene iní: 6 184,30 K

9 - 9 - Rekapitulace Výsledné ceny: a) D m Horní Litvínov.p. 745 = ,75 K b) Pozemky = ,77 K Výsledná cena nemovitosti iní celkem Výsledná cena nemovitosti po zaokrouhlení dle 46 iní ,52 K ,- K V cné b emeno: V cné b emeno tepelné sít = 6 184,30 K Hodnota v cného b emene po zaokrouhlení dle 46 iní 6 180,- K Hodnota nemovitosti po ode tení v cného b emene iní celkem ,- K 2. Obvyklá cena Ocen ní je provedeno "cenou obvyklou" ve smyslu definice uvedené v 2, odst. 1 zákona.151/1997 Sb., o oce ování majetku v aktuálním zn ní: Obvyklou cenou se pro ú ely tohoto zákona rozumí cena, která by byla dosažena p i prodejích stejného, pop ípad obdobného majetku nebo p i poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocen ní. P itom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimo ádných okolností trhu, osobních pom r prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Pro odhad obvyklé ceny je hodnocení provád no jak v zahrani ní, tak v naší praxi v zásad t emi základními metodami, které jsou používány v r zných modifikacích. Podrobný popis jednotlivých staveb a pozemk je uveden v ocen ní administrativní cenou. Jednotlivé metody pro zjišt ní obvyklé ceny nemovitosti a) metoda nákladového ohodnocení (v cná) b) metoda výnosová (p íjmová) c) metoda srovnávací (tržní) d) zd vodn ní obvyklé ceny Stru ná charakteristika a použití t chto metod:

10 a) metoda nákladového ohodnocení (v cná) Jedná se v podstat o stanovení náklad na po ízení v sou asných cenách a ur ení opot ebení p im eného stá í a skute nému stavu ( asová cena, vystihující reálný, technický stav v ase hodnocení). V tomto p ípad je použita nákladová cena staveb stanovená s použitím publikace Ukazatele pr m rné orienta ní ceny na m rovou a ú elovou jednotku (ÚRS Praha) s úpravou na aktuální cenovou úrove a jednotková cena pozemk na základ zkušenosti znalce. Ocen ní: Stavby: Budova Horní Litvínov.p. 745 Základní cena (ÚRS Praha 1999): = 3 220,- K /m 3 Úprava na CÚ 2010 (1,343*1,055*1,021*1,00): * 1,447 Základní cena upravená = 4 659,- K /m 3 Plná cena: 1036,93 m 3 * 4 659,- K /m 3 = ,- K Opot ebení odborným odhadem: 40,000 % Úprava ceny za opot ebení ,- K Budova Horní Litvínov.p zjišt ná cena = ,- K Pozemky: 356 m2 á 600,- K /m2 = ,- K Rekapitulace Stavby = ,- K Pozemky = ,- K Výsledná cena nemovitosti iní celkem Výsledná v cná hodnota nemovitosti po zaokrouhlení iní ,- K ,- K b) metoda výnosová (p íjmová) Vyjad uje schopnost nemovitosti vytvá et výnos (p íjem). Dosahovaný výnos je charakteristikou užitkovosti. Typ hodnocené nemovitosti (rodinný d m) se v dané lokalit b žn nepronajímá, dosažitelné nájemné v míst obvyklé nelze objektivn zjistit. c) metoda srovnávací (tržní) V principu se jedná o vyhodnocení cen nedávno prodaných porovnatelných nemovitostí. K dispozici údaje o inzerci rodinných dom v Litvínov :

11 Prodej d m rodinný 237 m2, D l Pavel II, Litvínov, Horní Litvínov PRODEJ novostavby RD v Horním Litvínov - bungalov 4+kk, kolaudace 2/2010. Zastav ná plocha 137m2 + samostatn stojící dvojgaráž, celková plocha pozemku 453 m2. Jedná se o velmi p kný, nový, kompletn vybavený d m zasazený do zelen. Poloha poskytuje soukromí i veškerou ob anskou vybavenost. Podrobný popis: Samostatn stojící nepodsklepený RD s jedním nadzemním podlažím bez obytného podkroví. Dispozi ní ešení: ze záv t í je p ímý vstup do haly (12,5 m2, na obou stranách vestav né sk ín místo pro pra ku, bojler a odkládací prostory). Koupelna s vanou, sprchovým koutem a WC (6,25m2) +samostatné WC s bidetem (2,6 m2). Obytnou ást tvo í velká, moderní kuchy s jídelnou a obývacím pokojem s p kným moderním krbem (48,5 m2). 2 pokoje (14,5 m2) a 1 pokoj s šatnou (16,0 m2). Z obývacího pokoje a ložnice je p ímý vstup na áste n zast ešenou terasu orientovanou na jih (45 m2). V obytném prostoru, v hale, v koupeln a WC je dlažba a samostatn regulované elektrické podlahové vytáp ní. V pokojích je kvalitní laminátová plovoucí podlaha a elektrické p ímotopy. P itáp ní krbem v obývacím pokoji. D m je napojen na obecní vodovodní ád a ve ejnou kanalizaci. Prodejcem je p ímý majitel. D vodem prodeje je st hování majitele za prací. Inzerce na sreality.cz, ID zakázky , vloženo , aktualizace , inzerovaná cena 3,79 mil. K. Uvedena užitná plocha 137 m2, pozemek 453 m2. Prodej d m rodinný 165 m2, Podkrušnohorská, Litvínov, Chude ín Nabízíme Vám na prodej RD v Litvínov, ul. Podkrušnohorská. Jedná se o kompletn zrekonstruovaný d m v r o velikosti 1+2+podkroví. V 1. NP se nachází kuchy, obývací p., ložnice,podkroví je celé obyvatelné, možnost p epažení p í kami, až 3 místnosti. V celém dom jsou nové veškeré rozvody. V obývacím pokoji je krb, vytáp ní také plynovým kotlem, voda a kanalizace p ipojena k ádu. K domu náleží k lna, pergola, bazén, dále majitel ponechá n které vybavení ( k ovino ez, seka ka..) Pozemek je o vým e 493 m2. Vstupní brána je na ovládání. Volný k nast hování po dohod. Inzerce na sreality.cz, ID zakázky , vloženo , inzerovaná cena 2,95 mil. K. Uvedena podlahová plocha 150 m2, pozemek 493 m2. Prodej d m rodinný 120 m2, Nerudovo nám., Litvínov, Horní Litvínov Exkluzivní nabídka velmi p kného útulného RD 3+1 s krbem, udržovanou zahradou 247 m2, terasou, p ístavkem a garáží. Zastav ná plocha iní 224 m2. D m je po rekonstrukci ( p ed cca 14 lety) Absolutní soukromí nabízí svým majitel m p kn udržovaná zahrada s bezénem. áste n podslepený. Teplo domu zajiš uje plynový kotel a oh ev vody elektrický bojler.nová plastová okna na východní stran domu,d ev ná na stran

12 západní,plovoucí podlahy, samostatná šatna, nové masivní schodišt, dv koupelny s WC( dole se sprchovým koutem, naho e s vanou. Vstup na zahradu francouzskými dve mi z kuchyn i z koupelny. Pro p ekrásnou a klidnou lokalitu a dobrý technický stav stav domu v ele doporu uji, Inzerce na sreality.cz, ID zakázky 185-N00183, vloženo , aktualizace , inzerovaná cena 2,999 mil. K. Uvedena užitná plocha 120 m2, pozemek 471 m2. Vyhodnocení srovnávací hodnoty: Jedná se o domy obdobného stá í a v obdobné poloze, u prvního p ípadu novostavba, v dalších p ípadech v horším stavu. U porovnávaných nemovitostí iní jednotková cena za 1 m2 užitné plochy cca 27,7 tis. K, 19,7 tis. K /m2 a 25 tis. K /m2. P i porovnání p es užitnou plochu, po úprav na parametry oce ované nemovitosti (zejména inzerce, lepší nebo horší stav porovnávaných, lokalita, atraktivita vzhledu, pozemek) uvažuji jednotkovou cenu cca 13 až 14 tis. K /m2. Pro podlahovou plochu oce ované nemovitosti cca 220 m2 (s redukcí snížené ásti podkroví) iní srovnávací hodnota cca až tis. K. d) Zd vodn ní obvyklé ceny Pro ocen ní cenou obvyklou byly stanoveny hodnoty v cná a srovnávací. Pro daný typ nemovitosti jsou prodejní ceny p evážn pod v cnou hodnotou a blíží se administrativní cen stanovené porovnávacím zp sobem. Obvyklá cena je odhadnuta bez vlivu na ízené exekuce, exeku ního p íkazu k prodeji nemovitosti a zástavního práva. Vliv v cného b emene zapsaného na LV je zahrnut v obvyklé cen. Na základ uvedených skute ností odhaduji cenu obvyklou ve výši: Výsledná obvyklá cena nemovitosti ,- K slovy: dvamilionydev tsettisíc K V Srbicích, Ing. Zden k Garlík Srbice 48, Teplice

13 D. Znalecká doložka Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím p edsedy Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne ,.j. Spr. 2146/91 pro základní obor ekonomika, odv tví ceny a odhady nemovitostí. Znalecký posudek byl zapsán pod po /2011 znaleckého deníku. Znale né a náhradu náklad ú tuji dokladem V Srbicích, Ing. Zden k Garlík

ZNALECKÝ POSUDEK . 179/11

ZNALECKÝ POSUDEK . 179/11 ZNALECKÝ POSUDEK. 179/11 o obvyklé cen nemovitostí - rodinný d m.p. 398 s p íslušenstvím a pozemk, zapsaných na LV íslo 1685 katastrální území : Horní Be va obec : Horní Be va_ okres : Vsetín a ocen ní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 3014-112/10

ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 3014-112/10 .SPISU: 007EX 1938/08 ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 3014-112/10 OCEN NÍ NEMOVITOSTI V EXEKU NÍM ÍZENÍ pro EXEKUTORSKÝ Ú AD V HODONÍN ve smyslu 2, odst. 1 zákona. 151/1997 Sb. o oce ování majetku NEMOVITOST: Byt.9

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 187/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 187/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 187/11 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p. 211 s příslušenstvím a pozemku, zapsaných na LV číslo 596 katastrální území : Podivín obec : Podivín_ okres : Břeclav a ocenění

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9876-27/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9876-27/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 9876-27/2015 o ceně souboru nemovitých věcí - pozemku parc.č. 2453/53 a 2 ideálních podílů 625/10000 stavby Horní Litvínov č.p. 842 na pozemku parc.č. 2453/4, vše v k.ú. Horní Litvínov,

Více

Znalecký posudek č. 2012/041

Znalecký posudek č. 2012/041 Znalecký posudek č. 2012/041 O ceně nemovitosti: Rodinný dům č.p. 4125 na parcele č. st.6464 s příslušenstvím a pozemky, parcely č. st.6464, 604/79, v katastrálním území Kroměříž, obec Kroměříž, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Klatovy, č. j.: 120 EX 10226/08 Za Beránkem 836 339 01 Klatovy

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Klatovy, č. j.: 120 EX 10226/08 Za Beránkem 836 339 01 Klatovy ZNALECKÝ POSUDEK č. 170-25/2009 o obvyklé ceně bytu č. 286/9 v domě č. p. 286 ve Kdyni, Nádražní ulici včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu, příslušenství a stavebním pozemku st.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 3012-110/10

ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 3012-110/10 .SPISU: EX 2701/06 ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 3012-110/10 OCEN NÍ NEMOVITOSTI V EXEKU NÍM ÍZENÍ pro EXEKUTORSKÝ Ú AD HODONÍN ve smyslu 2, odst. 1 zákona. 151/1997 Sb. o oce ování majetku NEMOVITOST : Ostatní

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK . 570/044/2011

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK . 570/044/2011 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. 570/044/2011 o cen obvyklé 1) nebytového prostoru. 444/7 a v dom.p. 444 na pozemku. parc. 377 v. íslušenství a spoluvlastnického podílu na pozemku a spole ných ástech domu o velikosti

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 275/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 275/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 275/14 o obvyklé ceně podílu id. 1/4 na nemovitých věcech - pozemku p.č. 4715/1 a pozemku p.č. 4715/2, součástí je stavba: Černošice č.p. 1169, objekt bydlení, s příslušenstvím, LV

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2316-53/12. Ing. Radim Opletal Pavelčákova 14 77200 Olomouc. Č.j.: 057EX 468/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2316-53/12. Ing. Radim Opletal Pavelčákova 14 77200 Olomouc. Č.j.: 057EX 468/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2316-53/12 o ceně nemovitosti jednotky bytu č.139/9 v obytném domě č.p. 1238, 1239 na pozemku p.č. 251/1, 2521/2 zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Rychnov nad Kněžnou, obec

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9247-29/2013. Husitská 692/3 415 01 Teplice

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9247-29/2013. Husitská 692/3 415 01 Teplice ZNALECKÝ POSUDEK č. 9247-29/2013 o ceně nemovitosti - bytu č. 5095/3 v bytovém domě Chomutov č.p. 5094, 5095 v ulici Školní Pěšina včetně podílu 759/24480 na příslušenství a společných částech domu Chomutov

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 68/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 68/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 68/13 o obvyklé ceně nemovitostí - bytové jednotky č. 125/7 v domě č.p. 125 na pozemku p.č. st. 118 s příslušenstvím, zapsaných na LV 1353 katastrální území Třemošnice nad Doubravou,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2018 28 / 2010

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2018 28 / 2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2018 28 / 2010 obvyklé ceny rodinného domu č.p. 259 včetně příslušenství a pozemku p.č. 1285 zastavěná plocha a nádvoří, výměry 254 m 2, Novoměstské nám., 264 01 Sedlčany, bez ceny

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4124-424/2014

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4124-424/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4124-424/2014 O ceně pozemku p.č.1566, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 307 m 2, jehož součástí je rodinný dům č.p.1028 v ulici Žabovřeská, Zbraslav, hlavní město Praha, včetně

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009 o ceně rodinného domu č.p.321 se staveb.parc.č.322 a zahradou č.3364/2, 3364/5 v obci a k.ú.chodová Planá, okres Tachov (LV č.317) Objednatel posudku: Exekutorský úřad

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.j. EX 251/06. Zjištění ceny nemovitosti

ZNALECKÝ POSUDEK. č.j. EX 251/06. Zjištění ceny nemovitosti ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12608-313/10 o ceně rodinného domu č.p.125 na parc.č.809, katastrální území Rychlov u Bystřice pod Hostýnem včetně pozemků, příslušenství a pozemku parc.č.884/127, katastrální území

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3610-433/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3610-433/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3610-433/2013 O ceně rodinného domu a garáže bez čp/če v Černošicích, Dr. Janského č.p.2096, včetně příslušenství a pozemků p.č.2657/22, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 119 m

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 4520/281/13

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 4520/281/13 č.vyhotovení : 2 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4520/281/13 Č.j.: 229/2013- N o ceně rodinného domu č.p. 1368, postaveného na pozemku parc.č. 340/4 s příslušenstvím a s pozemky parc.č. 340/4, parc.č. 340/6 a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3218/2014

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3218/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3218/2014 o ceně nemovitostí v katastrálním území Sedlec u Mikulova, obec Sedlec, okres Břeclav: rodinného domu č.p. 80 na pozemku parc. č. 8, s pozemkem parc. č. 8, včetně příslušenství

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2070-51/13. Mgr. Lenka Černošková, soudní exekutor Dolní čp. 71 796 01 Prostějov Čj. 018 EX 05035/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2070-51/13. Mgr. Lenka Černošková, soudní exekutor Dolní čp. 71 796 01 Prostějov Čj. 018 EX 05035/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2070-51/13 o ceně bytu č. 2463/6 ulice Benešovo náměstí, v části obce Zelené Předměstí v budově označené čp. 2461, čp. 2462, čp. 2463 a čp. 2462 se stp.č. 5018, stp.č. 5019, stp.č.

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 67/2010

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 67/2010 Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 67/2010 O obvyklé ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 362/6 v budově č.p. 360, 361, 362 na pozemcích parc.č. St. 542, St. 543, St. 544, vč. ideálního spoluvlastnického

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 249/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 249/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 249/13 o obvyklé ceně podílu id. 1/3 na nemovitostech - rodinném domě č.p. 15 na pozemku p. č. st. 33, zemědělské stavby bez č.p./č.e. na pozemku p.č. st. 34 a pozemků p. č. st. 33,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2365/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2365/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2365/2013 O ceně obvyklé řadového rodinného domu v ul. Tovačovského č.p./ č.o. 2697/17s pozemky č.par. 4915 zastavěná plocha a nádvoří, č.par. 4916 zahrada v obci Prostějov, okres Prostějov,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová-soudní exekutor Novodvorská 1010 142 00 Praha 4

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová-soudní exekutor Novodvorská 1010 142 00 Praha 4 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6230-82/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č.1113/5 situované v budově č.p.1113,1114,1115, postavené na pozemcích parc.č.1652/6, 1652/7, 1652/8, včetně spoluvlastnického podílu na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 504-12/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 504-12/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 504-12/2013 O ceně bytové jednotky číslo 90/5 zapsané na listu vlastnictví číslo 1592 u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Sokolov, katastrální území Březová

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4400-070 - 2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4400-070 - 2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4400-070 - 2015 o ceně obvyklé bytu 2746/2 s příslušenstvím, který je součástí 1.NP vícebytového typového domu postaveného na pozemku parc.č. 2452 a cena obvyklá podílu 423/28932 souboru

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 84/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 84/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 84/14 o obvyklé ceně podílu id. 1/10 na nemovité věci - bytové jednotce č. 442/20, v bytovém domě: Horní Předměstí č.p. 439, 440, 441, 442, 443 na pozemku p.č. st. 2867, st. 2668, st.

Více

Znalecký posudek č. 4577-40/12

Znalecký posudek č. 4577-40/12 Znalecký posudek č. 4577-40/12 o ceně řadového rodinného domku čp.461, pozemků parc.č.st.683 a parc.č.615/12 v kat.území Ládví, obec Kamenice, okres Praha-východ. Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr.

Více

ODBORNÝ POSUDEK. č. 1445/115/09

ODBORNÝ POSUDEK. č. 1445/115/09 Ing. Junger Rudolf, Terezy Novákové 1304, Litomyšl 570 01 tel., fax: 461 612 788, 461 612 789 e-mail: Junger@lit.cz znalec v oboru ekonomika odvětví ceny a odhady nemovitostí stavebnictví odvětví stavby

Více

Znalecký posudek. č. 1368-3-2013

Znalecký posudek. č. 1368-3-2013 Znalecký posudek č. 1368-3-2013 Předmětem ocenění je: Bytová jednotka č. 1071/24, která se nachází v bytovém domě č.p. 1071, s příslušenstvím a pozemky č. 3203/4, v katastrálním území Libeň, obec Praha,

Více