Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013"

Transkript

1 Základní škola, Most, Okružní 1235, příspěvková organizace IČO: tel: , Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 Mgr. Jana Kropáčková, ředitelka školy Základní škola, Most, Okružní 1235, příspěvková organizace Okružní 1235, Most Telefon/fax IČO: č.ú /0100 KB Most

2 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 byla zpracována podle 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy ve znění pozdějších předpisů. OBSAH 1. Základní údaje o škole Učební plán školy Personální zabezpečení činnosti školy Zápis k povinné školní docházce a přijetí do školy Výsledky vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy Prevence sociálně patologických jevů Další vzdělávání pedagogických pracovníků Aktivity a prezentace školy na veřejnosti Výsledky inspekční činnosti provedené ČŠI Výsledky šetření budou zveřejněny v roce Základní údaje o hospodaření školy v roce Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů Spolupráce s odborovými organizace mi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Doložka o schválení výroční zprávy školskou radou Příloha - aktivity a prezentace školy na veřejnosti

3 1. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola, Most, Okružní 1235, příspěvková organizace IZO: IČO: Sídlo školy: Okružní 1235, Most Zřizovatel, adresa zřizovatele: Statutární město Most Most, Radniční 1 IČO: Jméno ředitelky školy, statutární zástupce školy: ředitelka: Mgr. Jana Kropáčková zástupce ředitelky školy: Mgr. Petr Planička Kontakt na zařízení: Tel: Fax: web: Hlavní účel organizace: a) Škola byla zřízena jako příspěvková organizace statutárního města Mostu k zabezpečení plnění povinné školní docházky podle 8 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 35 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. b) Hlavní účel a předmět činnosti organizace je vymezen 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. c) Příspěvková organizace sdružuje základní školu, školní družinu a školní jídelnu. Účel a předmět činnosti školní družiny je vymezen vyhláškou MŠMT ČR č.74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími prováděcími předpisy. Účel a předmět činnosti školní jídelny je vymezen vyhláškou MŠMT ČR č.107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími prováděcími předpisy. Charakteristika školy: a) Úplnost a velikost školy Základní škola, Most, Okružní 1235, příspěvková organizace, je úplnou školou s devíti postupnými ročníky a přípravnou třídou. Na 1. stupni je po dvou třídách v ročníku, na 2. stupni též po dvou paralelních třídách v ročníku. Kapacita školy je 765 žáků. Budova základní školy je umístěna v okrajové části města v panelovém sídlišti Liščí vrch. Škola je dostupná městskou hromadnou dopravou. Jedná se o komplex osmi pavilonů panelového typu, původně dvou samostatných škol, které jsou vzájemně propojeny školní jídelnou. Škola v současné době ke své činnosti využívá čtyři pavilony. V pavilonu A jsou kanceláře vedení školy a učebny vyššího stupně, v pavilonu B jsou učebny jazyků, odborné učebny výchov a dvě tělocvičny. Pavilon C využívá nižší stupeň a v pavilonu E je umístěna školní družina, přípravná třída a třídy nižšího stupně. Tělocvičny v pavilonu D provozuje jako odloučené pracoviště Sportovní 2

4 hala Most. Pavilon H prochází rekonstrukcí, aby jej od září 2013 mohla škola využívat (výměnou za pavilon E). b) Vybavení školy Prostorové, materiální a technické podmínky v pavilonech využívaných k výuce jsou velmi dobré a v souladu se vzdělávacím obsahem školy. Kmenové učebny jsou vybaveny výškově nastavitelným žákovským nábytkem, učebními pomůckami a audiovizuální technikou. Odborné učebny (fyzikální, chemické, přírodopisné, dílny, kuchyňka) pak speciálním nábytkem a pomůckami. Pro obohacení výuky jazyků je ve škole zřízena speciální sluchátková učebna, dále pak jedenáct učeben s interaktivní tabulí a tři učebny pro výuku ICT s napojením na internet. Část prostoru školní jídelny byla vybavena dataprojektorem pro velkoplošnou projekci a může tak být využívána k celoškolním akcím spojených s multimediální prezentací. Škola využívá 2 tělocvičny v pavilonu B, hřiště s umělým povrchem, atletickou dráhou a doskočištěm. Součástí školy je i školní jídelna nabízející výběr ze dvou jídel. Škola provozuje školní družinu a zajišťuje odpolední volnočasové aktivity. Ve škole je zřízena školní knihovna. Počítačová síť obsahující 118 počítačů umožňuje žákům i učitelům přístup na internet. Rodiče mají možnost se školou komunikovat prostřednictvím webových stránek, kde mají zaměstnanci školy uvedeny telefonní kontakty a webové adresy. Na webových stránkách jsou pravidelně zveřejňovány informace ze života školy. Učitelé a zákonní zástupci žáků využívají elektronickou žákovskou knížku. c) Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor tvoří 27 zkušených aprobovaných učitelů a 5 vychovatelek. Ve škole je zřízena funkce poradce pro volbu povolání, metodika prevence sociálně patologických jevů, specialisty na ekologickou výchovu. Ve škole působí čtyři speciální pedagogové pro práci se žáky se SPUCH. Pro práci se žáky sociálně znevýhodněné byla zřízena dvě místa asistenta pedagoga. O dva žáky se zdravotním postižením se starají dvě asistentky pedagoga. Všichni učitelé si pravidelně obohacují své znalosti a dovednosti samostudiem a formou DVPP. d) Charakteristika žáků Většina žáků základní školy bydlí v okolí školy. V posledních letech se ve škole vzdělávají také děti cizích státních příslušníků. Škola má dobré zkušenosti s integrací žáků se SPUCH. Každý integrovaný žák má na základě doporučení PPP nebo SPC vlastní individuální vzdělávací plán, který je doplňován, kontrolován, vyhodnocován a pravidelně aktualizován. Žáci mají speciální učebnice, pomůcky a speciální programy na počítačích. Žáci školy se pravidelně zúčastňují nejen školních kol různých soutěží a olympiád, ale dosahují i dobrých výsledků v kolech okrskových, okresních, krajských i celorepublikových. Žáci se podílejí na řízení školy prostřednictvím žákovského parlamentu, kde dávají podněty a připomínky k organizaci školy. e) Školní družina Školní družina zajišťuje výchovu mimo vyučování. Hlavním posláním je zabezpečení zájmové činnosti a odpočinku žáků. Organizuje jednotlivé akce podle časového plánu obsaženého v ŠVP. Spolupracuje s rodiči žáků a organizuje v průběhu školního roku řadu společných akcí, např. přivítání prvňáčků v ŠD, výlet do Zooparku v Chomutově, mikulášské besídky, posezení u vánočního stromečku, tvořivé dílny, dopravně bezpečnostní soutěže, karnevaly, výrobu dárečků maminkám k svátku, sportovní den, atd. Školní družina je v případě zájmu žáků v provozu i v době vedlejších prázdnin. Ve školním roce 2012/2013 bylo k pravidelné docházce přihlášeno 127 žáků. f) Zájmové útvary V rámci volnočasových aktivit ve škole pracují tyto zájmové kroužky: sportovní hry, mažoretky, basketbal, florbal, atletika, keramika, flétna a dramatický. Kroužky mají k dispozici učebny, keramickou dílnu, tělocvičny a hřiště v areálu školy. 3

5 g) Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Za vstřícnou komunikaci a spolupráci s rodiči získala naše škola ocenění RODIČE VÍTÁNI. Splňujeme tato kritéria: - rodiče se dostanou bez problémů do školy, včetně odpoledních hodin - rodičům jsou dostupné kontakty na všechny učitele a vedení školy - rodiče mají k dispozici informace o tom, co a kdy se ve škole děje - rodičům zaručujeme, že při třídních schůzkách neprobíráme prospěch a chování jejich dítěte před ostatními rodiči - s rodiči komunikujeme partnerským způsobem - pořádáme školní akce pro rodiče v termínech a hodinách, které jim umožní se jich opravdu zúčastnit - dbáme na to, aby zápis do školy byl společenskou událostí příjemnou pro rodiče i děti. Myslíme při tom na potřeby dětí i rodičů. - nabízíme rodičům kromě žákovské knížky a třídních schůzek i další způsob, jak se pravidelně informovat o prospěchu dítěte (elektronická žákovská knížka) - naši pedagogové nabízejí konzultační hodiny pro žáky i rodiče - kromě společných třídních schůzek organizujeme i konzultace ve trojici učitel-dítě-rodič - konfliktní situace ve škole řešíme tak, aby se jich mohli zúčastnit všichni, jichž se záležitost týká, včetně rodičů a dítěte/dětí - školní dokumenty zpřístupňujeme na webu školy - nabízíme rodičům konzultace našeho výchovného poradce, metodika prevence a speciálního pedagoga. Prostřednictvím partnerských organizací zajišťujeme konzultace psychologa, logopeda, etopeda (škola je zapojena do projektu CPIV) - rodiče mají možnost ovlivňovat způsob stravování svých dětí ve škole - rodiče našich žáků i zájemci o naši školu mají možnost po domluvě navštívit vyučování - rodiče mají možnost po domluvě využívat prostory školy k vlastním akcím. V doplňkové činnosti pronajímáme prostory školy. Po splnění podmínek získala škola certifikát Aktivní škola, který osvědčuje, že škola je aktivní při využívání moderních vzdělávacích trendů. Rodiče jsou informováni o výsledcích vzdělávání prostřednictvím klasických žákovských knížek, prostřednictvím internetových žákovských knížek s možností rychlého individuálního heslem chráněného přístupu s možností oboustranné komunikace, na třídních schůzkách, konzultačních dnech, případně osobně či telefonicky podle potřeby. Pro rodiče a veřejnost škola každoročně pořádá řadu akcí. Pro širokou veřejnost pořádá vystoupení žáků v pořadu Vánoční rozjímání a Velikonoční dílna. Na návštěvu do 1. tříd a školní družiny přicházejí budoucí prvňáčkové. Pro ně škola připravuje i adaptační program S beruškou na cestách, ve kterém se nenásilně seznamují se školním prostředím a budoucí paní učitelkou. Pro rodiče vycházejících žáků organizuje setkání se zástupci středních škol Sokrates ve škole, kam zveme také zástupce z Úřadu práce. O dění ve škole dává škola vědět prostřednictvím fotonovin a fotogalerie na internetových stránkách školy. Vyučující i žáci přispívají články ze života školy do regionálního tisku a internetových stránek zřizovatele. Škola při vzdělávání a výchově integrovaných žáků úzce spolupracuje s mosteckou pobočkou PPP Ústeckého kraje. V oblasti environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty škola spolupracuje se Střediskem ekologické výchovy a etiky VIANA a litvínovskou střední školou SCHOLA HUMANITAS. Škola se úspěšně zapojila do projektu s ekologickým zaměřením RECYKLOHRANÍ. V oblasti kulturních akcí škola spolupracuje s Městským divadlem Most, Divadlem rozmanitostí a Střediskem volného času. 4

6 Vedení školy a výchovný poradce úzce spolupracují při řešení výchovných a vzdělávacích problémů nejen s PPP, ale i Městskou policií, Policií ČR a Střediskem výchovné péče DYÁDA, DIAKONIÍ. Ve školním roce 2012/2013 absolvovali vybraní žáci školy peer program Protidluhové poradenství, realizovaný Oblastní charitou Most. Cílem bylo naučit se efektivně pracovat s informacemi, jak vést besedu s vrstevníky na vybraná témata, např. hodnotová orientace, rizika konzumního stylu života, úskalí půjček. Žáci se seznámili se souborem technik přiblížení nákladovosti samostatného života apod. O aktuálním dění ve škole se mohou zájemci dovědět na webových stránkách školy (www.18zs.cz). h) Mezinárodní spolupráce etwinning na naší škole v roce 2012/2013 Aktivita etwinning je zaměřena na podporu spolupráce žáků i učitelů mateřských, základních a středních škol v rámci Evropské unie.etwinning lze charakterizovat jako projekt, ve kterém dvě a více škol z různých zemí realizují prostřednictvím informačních a komunikačních technologií vzdělávací aktivitu na dálku. etwinning nemá vymezená kritéria účasti ani termíny pro zapojení či předkládání projektů. etwinning nabízí technologické nástroje pro spolupráci škol na portálu kde se školy mohou do aktivity etwinning zapojit, zaregistrovat se, hledat si partnerské školy a učitelé a žáci se zde mohou virtuálně setkávat, spolupracovat a realizovat projekty na dálku. Portál provozuje Centrální podpůrné středisko pro etwinning, které koordinuje aktivitu etwinning v rámci Evropy. V České republice se učitelé mohou obrátit na Národní podpůrné středisko pro etwinning (NSS), které poskytuje metodickou podporu, potvrzuje registrované projekty, uděluje národní ceny a organizuje další aktivity pro rozvoj projektů etwinning. Kromě vyučujících angličtiny se nově do tvorby etwinningových projektů zapojily také vyučující ostatních předmětů, které absolvovaly školení tvůrců projektů. Naše škola obdržela opakovaně několik certifikátů kvality a ocenění Škola in etwinning. Informace o všech aktivitách je možné získat na webových stránkách školy v sekci Mezinárodní spolupráce. Ve školním roce 2012/2013 se zapojilo do etwinningových projektů cca 150 žáků. Bližší informace o jednotlivých projektech jsou uvedeny v části 11. zapojení školy do mezinárodních projektů. - Děti Evropy tak rozdílné, ale přesto stejné. Multimediální projekt partnerství škol v rámci aktivity Comenius. Realizace projektu s dotací EUR. Klíčovými aktivitami jsou mobility do schválených partnerských institucí v období od do Projekt proběhl podle harmonogramu klíčových aktivit. i) Školská rada: Školská rada byla schválena Radou města Mostu usnesením č.438/16/a ze dne a nabyla účinnosti dnem , má 6 členů. Dle volebního řádu byly dne 24. listopadu 2011 realizovány volby do Školské rady při Základní škole, Most, Okružní 1235, příspěvková organizace, a Rada města Mostu schválila a jmenovala členy Školské rady za pedagogické pracovníky školy Mgr. Ivanu Cervanovou a Mgr. Ilonu Fenclovou, za zákonné zástupce žáků Janu Riegerovou a Radku Strejcovou. Za zřizovatele byli jmenováni Ing. Petr Mareš a Adolf Sigmund. Předsedkyní Školské rady byla dne 7. prosince 2011 zvolena Mgr. Ilona Fenclová, místopředsedkyní Jana Riegerová (do 31. srpna 2013). 5

7 2. Učební plán školy a) školní vzdělávací program pro ZV Učení s prožitkem, od zpracovaný podle RVP ZV Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Školní vzdělávací program Učení s prožitkem Vyučovací předmět Ročník Celkem I. stupeň Celkem II. stupeň Hodinová dotace celkem Český jazyk a Jazyk a Český jazyk literatura jazyková Cizí jazyk I Anglický jazyk kultura Cizí jazyk II Německý jazyk Matematika a Matematika a její její aplikace aplikace Matematika Informační a komunikační Informační a komunikační Informatika technologie technologie Prvouka Člověk a jeho Člověk a jeho svět Přírodověda svět Vlastivěda Dějepis Dějepis Člověk a společnost Výchova Občanská výchova k občanství Fyzika Fyzika Člověk a Chemie Chemie příroda Přírodopis Přírodopis Zeměpis Zeměpis Umění a Hudební výchova Hudební výchova kultura Výtvarná výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Tělesná výchova Výchova ke zdraví Praktické činnosti Člověk a svět Člověk a svět Pracovní činnosti práce práce Volba povolání Volitelný předmět Celková povinná časová dotace

8 Období od do Personální zabezpečení činnosti školy Celkem pracovníků z toho Pozice fyzických přepočtených kvalif. ředitelka ZŘŠ výchovný poradce Pozn.: metodik prevence učitel 27 26,2 26 vychovatelka ŠD 5 4, zkrácený úvazek ekonomka administrativní pracovnice školník vedoucí ŠJ kuchařka správce hřiště 1 1 uklízečka asistent pedagoga pro žáky se sociálním znevýhodněním 2 1,8 2 asistent pedagoga pro žáky se zdravotním postižením 2 1, Zápis k povinné školní docházce a přijetí do školy K zápisu se v řádném termínu 21. a 22. ledna 2013 dostavilo 96 dětí. Poprvé u zápisu jich bylo 75, po odkladu 21. Do 1. ročníku bylo zapsáno 88 žáků. K 31. květnu 2013 byl na žádost zákonných zástupců povolen odklad povinné školní docházky pro školní rok 2013/ dětem. Dva žáci po odkladu nastoupí do speciální školy. Celkem bylo k do 1. ročníku přijato 76 žáků. Do přípravné třídy bylo přijato 9 dětí. Pro školní rok 2013/2014 byly zřízeny tři třídy prvního ročníku a jedna přípravná třída. 7

9 Výchovná opatření ve školním roce 2012/ Výsledky vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy 8

10 Pochvala TU Pochvala ŘŠ Napomenutí TU Důtka TU Důtka ŘŠ Celkem bylo uděleno 467 výchovných opatření. Celkový počet pochval (302) výrazně převyšuje počet napomenutí (76) a důtek (89). 9

11 Testování žáků V únoru 2013 proběhlo testování žáků 9. tříd naší školy v rámci projektu Diagnostika stavu znalostí a dovedností žáků se zaměřením na jejich rozvoj. Výsledky testů jsou uvedeny v tabulce: Předmět Úspěšnost řešení v % (minulý rok) Český jazyk 60,29 (51,78) Matematika 36,09 (34,67) Anglický jazyk 66,21 (60,07) Německý jazyk 36,62 (--) Chemie 41,57 (42,99) Fyzika 56,46 (54,85) Biologie 69,54 (52,2) V dubnu 2013 proběhlo testování žáků 5. tříd naší školy v rámci projektu Diagnostika stavu znalostí a dovedností žáků se zaměřením na jejich rozvoj. Výsledky testů jsou uvedeny v tabulce: Předmět Úspěšnost řešení v % Český jazyk 71,6 Matematika 62,7 Anglický jazyk 51,6 Člověk a jeho svět 70,5 V červnu 2013 proběhlo na škole testování v rámci celoplošné generální zkoušky ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol realizované ČŠI. Výsledky testů jsou v následující tabulce: Předmět Úspěšnost řešení (%) 5. roč. 9. roč. Anglický jazyk 80,38 (62,93) 52,74 (57,25) Český jazyk 72,5 (75,85) 74,21 (60,97) Matematika 44,53 (65,28) 47,81 (40,44) Testování informační gramotnosti žáků 5. a 9. tříd Gepard proběhlo v listopadu 2012 online v aplikaci ScioDat. Cílem testování bylo zjistit, jak žáci v uvedených ročnících dovedou pracovat s informacemi. Výsledky získal každý žák individuálně po zadání osobního hesla. Dne proběhlo testování CLoSE (Czech Longitudinal Study in Education), které navazuje na mezinárodní výzkumy TIMSS a PIRLS Žáci 6. ročníku řešili čtyři různé testy: test jazykových dovedností (ČJ), test čtenářské gramotnosti, test z matematiky a test zaměřený na zjiš tování kompetencí k učení. Testování se zúčastnilo celkem přes 6200 žáků ze 186 škol, z toho 74 % žáků ze základních škol a 26% žáků z víceletých gymnázií. Výsledky školy byly průměrné, přesto někteří žáci dosáhli v jednotlivých testech vynikajících výsledků. V testu Kompetence k učení dosáhlo 6 žáků percentilu 80 a více. V testu z matematiky to bylo 9 žáků, z toho dva žáci dosáhli percentilu 97. V testu z českého jazyka dosáhlo percentilu 80 a více 7 žáků, z toho jeden žák dokonce 100. V testu čtenářské gramotnosti bylo 9 žáků v pásmu Výzkum bude pokračovat v dalších letech. V září a říjnu 2012 proběhlo dotazníkové šetření Pohoda, které organizovala firma Scio. Otázky byly zaměřeny na to, jak žáci vnímají školu, učitele a spolužáky, co hodnotí kladně a jaké věci by chtěli změnit. Výsledky šetření ukázaly, že žáci školu vnímají jako příjemné a přátelské prostředí, učitelé jsou vstřícní a řeší problémy žáků, žáci navzájem se ve většině případů shodnou, dovedou si navzájem pomoci a konflikty řeší věcně a v klidu. Jsou vnímaví k projevům nepřátelství a netolerance. 10

12 Údaje o přijímacím řízení na střední školy a učiliště (další uplatnění absolventů školy) Umístění vycházejících žáků 2012/2013 Podkrušnohorské gymnázium Most Gymnázium čtyřleté Gymnázium osmileté 8 1 SSŠ pro marketing a ekonomiku podnikání Obchodní akademie 2 SOŠ Litvínov-Hamr Kadeřník 2 SOŠ Interdact Veřejnoprávní činnost 1 SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb Most Strojírenství Servírka Prodavač Kuchař SŠ diplomacie a veřejné správy Veřejnoprávní činnost 1 SŠ technická Most-Velebudice VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ Most Bezpečnostně právní činnost Ekonomika a podnikání Chovatelství Obráběč kovů Truhlář Automechanik Jezdec a chovatel koní Strojní mechanik Ekonomické lyceum Pedagogické lyceum Obchodní akademie Masér sportovní a rekondiční Ošetřovatel Gymnázium a SPŠ Duchcov Technická zařízení budov 1 SPŠ Chomutov Strojírenství 1 SSOŠ BEAN, Praha Kominík 1 Všichni vycházející žáci byli přijati na školy, které si vybrali. Oproti školnímu roku 2011/2012 se výrazně zvýšil zájem o studium 4letého gymnázia, kam se hlásilo 8 žáků. K 8 letému studiu gymnázia přestoupila z 5. ročníku 1 žákyně. Počty zájemců o studium oborů s maturitou se meziročně téměř shodují včetně skladby jednotlivých studijních oborů. Mírně se zvýšil počet žáků přijatých do učebních oborů. Větší zájem byl o vzdělávání na státních školách

13 6. Prevence sociálně patologických jevů Vzdělávání Školní metodik prevence Pedagogičtí pracovníci školy Organizace prevence Minimální preventivní program a program proti šikaně Využití volného času žáků Průběžné sledování podmínek a situace ve škole z hlediska rizik výskytu sociálně patologických jevů Uplatňování forem a metod umožňující včasné zachycení ohrožených dětí Poradenská služba školního metodika prevence Poradenská služba výchovného poradce Zajištění poradenských služeb speciálních pracovišť a preventivních zařízení Vybavení školy odbornými a metodickými materiály a dalšími pomůckami Školní řád (obsahuje zákaz nošení, držení, distribuci a zneužívání návykových látek v areálu školy a odpovídající sankce) Akce školy pro žáky k prevenci sociálně patologických jevů komentář školení (Praha,Most, Teplice, Ústí nad Labem, Most, Mezihoří) dle nabídky PC Ústí n.l. ano nabídky školy, sportovní a volnočasové organizace využívající ke své činnosti pronajaté prostory školy, ostatní volnočasové organizace ve městě, SVČ Most ano - v rámci OV, Rv, vých.poradenství, spolupráce s Policií ČR, Městskou policií Most, OSPOD schránka důvěry, program proti šikaně, MPP - nástěnka metodická pomoc učitelům ano ano videotéka, knihovnička, školní síť - S:/ knihovna ano, třídní pravidla ano Počet výskytu sociálně patologických jevů, které škola řešila Sociálně patologický jev počet Drogová závislost 0 Alkohol 0 Kouření 10 Kriminalita a delikvence 0 Virtuální drogy (počítač,televize,video) 0 Patologické hráčství (gambling) 0 Záškoláctví 10 Šikanování (včetně kyberšikany) 7 Vandalismus 2 Násilné chování 1 Xenofobie 0 Rasismus 0 Ve školním roce 2012/2013 proběhlo v rámci prevence ve třídách 6. A, 6. B, 7. A a 7.B anonymní šetření s tématem šikanování a vztahy mezi jednotlivci. Žáci, kteří se testování zúčastnili, uvedli, že jsou ve třídě rádi, mají zde kamarády. 90 % tázaných uvedlo, že bylo svědky ubližování 12

14 spolužákovi, jednalo se o pomluvy, posměch, ignorování, ale i slovní ponižování. V jednom případě došlo i k fyzickému napadení. V případě potřeby řešení nějakého problému je možné použít též schránku důvěry ve škole, v průběhu školního roku byla využita třemi žáky, kteří měli vztahové problémy ve třídě, následně byly citlivě řešeny. V rámci prevence byla vytvořena třídní pravidla chování žáků. Opakovaně jsou žáci informováni o možnosti zneužití počítačové sítě a jeho následcích. Žáci se zúčastnili soutěže o nejlepší plakát s motivem bezpečnosti na internetu. Studenti Obchodní akademie Žatec si připravili přednášku pro žáky 8. a 9. ročníků na téma Sociální sítě a já se zaměřením se na správné chování, bezpečnost, oblíbené sociální sítě Facebook Dále se děti zapojily do výzkumu týkajícího se nebezpečí na internetu (kyberšikana, stalking), vyjadřovaly se k nebezpečným místům v Mostě a snažily se zmapovat problematické lokality. Žáci 9. třídy se zúčastnili Dne zdraví 1. pomoc, zdravý úsměv, tetování, besedy na téma Láska ano, děti ne s MUDr. P. Kovářem. Žákyně 6. tříd byla zrealizována beseda Čas proměn, která se týkala fyzických i psychických změn v pubertě a hygienických návyků. Prevence sociálněpatologických jevů je též součástí výuky v jednotlivých předmětech. Dále se v rámci prevence pořádají školní výlety, zahraniční pobyty, školy v přírodě, sportovní turnaje, vědomostní soutěže, zájmové kroužky při naší ZŠ, diskotéky, mikulášský karneval, projektové dny apod. Ve škole pracuje žákovský parlament, který se schází 1 x v měsíci. Jednotliví zástupci tříd jsou informováni o akcích, které proběhly, o úspěších žáků, parlament hodnotí jídelníček a navrhuje změny, zve hosty. Ve srovnání s loňským rokem klesá věková hranice kuřáků, ale i záškoláků. Ve školním roce 2012/2013 absolvovali vybraní žáci školy peer program Protidluhové poradenství, realizovaný Oblastní charitou Most. Cílem bylo naučit se efektivně pracovat s informacemi, jak vést besedu s vrstevníky na vybraná témata, např. hodnotová orientace, rizika konzumního stylu života, úskalí půjček. Žáci se seznámili se souborem technik přiblížení nákladovosti samostatného života apod. 13

15 7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků A. Přehled vzdělávacích akcí, kterých se zúčastnili pedagogičtí pracovníci v rámci DVPP P.č. Název vzdělávací akce počet účastníků 1. Škola podporující zdraví - seminář 1 2. Odpady a obaly vzdělávací program 1 3. Čtenářská gramotnost 4 4. Metodika efektivního zapojení IT do výuky 7 5. Metodický seminář etwinning 4 6. Aktivizující metody ke zkvalitnění přírodovědné gramotnosti na 2. stupni ZŠ 2 7. Rozvíjíme přírodovědnou gramotnost žáků ZŠ 2 8. Tvorba DUM s využitím interaktivní tabule SMART 8 9. Finanční gramotnost Rozumíme penězům Šikana Školení pro učitele Aj Seminář pro ŘŠ Školení koordinátorů a zadavatelů ICILS Metody a formy práce se žáky s SPU (SPUCH) Anglický jazyk - didaktika v hodinách Aj Využívání vzdělávací nabídky portálu Datakabinet Nová cesta k léčbě šikany II Seminář o celoplošném testování žáků (ČŠI) Kreativně k jazykové výuce Seminář k tvorbě testů čtenářské gramotnosti (ČŠI) Oxford Teachers Academy Letní dílna etwinning školení Google BOZP a PO 45 Mgr. Michaela Šicová studuje obor Koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií na Fakultě přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci. Mgr. Jana Vacková absolvovala vzdělávací program Brána jazyků otevřená (60 hodin - anglický jazyk A2) organizovaný Národním institutem pro další vzdělávání (NIDV). B. Samostudium pedagogických pracovníků školy podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 383/2005 Sb., 24 odst. 4 písm. b) a odst. 7 Prázdniny Počet dnů Samostudium podzimní prázdniny 2 2 vánoční prázdniny 4 4 pololetní prázdniny 1 1 jarní prázdniny 5 5 velikonoční prázdniny 2 0 celkem

16 8. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti měsíc Stručný název aktivity Poznámka září Třídní schůzky I.-IX. roč. Prezentace centra AMAVET Zájemci o elektroniku Dopravní výchova na dopravním hřišti IV. roč. konference Kreativně k jazykové výuce v Praze Žákovský parlament MÜN Zástupci tříd III. IX. roč. Projektový den Den jazyků I. IX. roč. Okresní finále přespolní běh VI. IX. roč. Projektový den Světový den výživy I. - V. roč. výlet do Zooparku Chomutov IV. roč. Dotazníkové šetření POHODA (Scio) III. - IX. roč. říjen zahraniční poznávací pobyt v Anglii (projekt Comenius) výběr žáků Stolní tenis VIII.- IX. roč. Coca Cola Cup - kopaná družstvo VIII- -IX. roč. Párty - akce Zdravé pětky - zdravá výživa VI. roč. Žákovský parlament III.-IX. roč. Sběrová akce všichni žáci Krajské kolo stolní tenis v Litoměřicích) družstvo chlapců VIII. IX. roč. Sokrates ve škole - prezentace středních škol vycházející žáci a rodiče Projekt Den skřítků a strašidel 1. stupeň Ekologická výchova VIANA 1. stupeň Projekt Diakonie - doučování žáků dobrovolníky vybraní žáci, zájemci listopad Sokrates veletrh středních škol v Repre IX. A,B, vycházející žáci Akce ŠD pro rodiče a děti- keramická dílna zájemci Prodejní výstavka kaktusů zájemci Třídní schůzky I. IX. roč. Peer program - protidluhové poradenství výběr žáků S beruškou na cestách S beruškou v keramické dílně, S beruškou na počítačích - pro předškoláky s rodiči zájemci Ekologická výchova - VIANA I. V. roč. výzkum CLoSE VI. roč. Žákovský parlament III.-IX. roč. Okresní finále - florbal chlapci VI. VII. roč. prosinec Seznamování dětí z MŠ s interaktivní tabulí MŠ Mikulášský karneval I.-IX. roč. Čertí škola + mikulášská nadílka 1. stupeň Veselé vánoce - akce pro rodiče a žáky zájemci S beruškou na cestách Ukázková hodina angličtiny adaptační aktivity pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče zájemci Akce pro MŠ práce s interaktivní tabulí Akce ŠD - pro rodiče a žáky Tvořivá hodinka - keramika Silvestrovský běh na Benediktu MŠ v obvodu školy zájemci zájemci 15

17 leden Den otevřených dveří pro rodiče budoucích prvňáčků zájemci S beruškou na cestách Karneval - adaptační aktivity pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče zájemci S beruškou na cestách S beruškou k zápisu - zápis do 1. třídy Ukázky výuky v 1. třídě pro děti z MŠ žáci 1. tříd Žákovský parlament III. IX. roč. Doučování žáků - Diakonie vybraní žáci Projekt Krušné hory - Domov můj žáci 1. stupně Informační odpoledne pro rodiče žáků Okresní kolo matematické olympiády VI. - IX. roč. Náborová akce softbal zájemci 1. stupeň Akce ŠD Tvořivá hodinka - keramika zájemci únor Okresní kolo olympiády z češtiny IX. roč. Okresní kolo olympiády z němčiny VIII. IX. roč. Okresní olympiáda - Aj VII. IX. roč. VIANA - ekologický program IV. roč. Hvězdný vesmír - velkoplošná projekce SPŠ Most V. roč Okresní kolo soutěže v basketbalu chlapci VIII. - IX. roč. Akce ŠD Družina má talent ŠD Projekt Krušné hory - Domov můj 1. stupeň Ekvádor - vzdělávací program Planeta 3000 VI. - IX. roč. Okresní kolo chemické olympiády IX. roč. březen Lyžařský výcvikový zájezd - Klínovec zájemci III. IX. roč. Okresní kolo zeměpisné olympiády VII. - IX. roč. Žákovský parlament III. IX. roč. S beruškou na cestách Sportovní odpoledne - adaptační aktivity pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče zájemci Okresní kolo soutěže v recitaci vítězové školního kola 1. stupeň Okresní kolo fyzikální olympiády IX. roč. Okresní kolo biologické olympiády VIII. - IX. roč. Poznávací zájezd do Berlína zájemci Diskotéka v tělocvičně 2. stupeň Ekologický program VIANA IV. roč. duben Sběrová akce školy - kontejner na textil a obuv PT, I. - IX. roč. Okresní kolo biologické olympiády VI. - VII. roč. Vlaštovkiáda VII. VIII. roč. Třídní schůzky I. IX. roč. Škola zdravé pětky - výukový program III. - IV. roč. Mezinárodní turnaj ve stolním hokeji (šprtci) v Belgii výběr žáků Akce ŠD - Hrátky s pejsky ŠD VIANA - ekologický program Mravenec, Včela PT, I. roč. Akce ŠD - návštěva Městské knihovny ŠD Projektový den - Živly celoškolní projekt Ekologická akce školy - sběr elektroodpadu PT, I. - IX. roč. Čas proměn - preventivní vzdělávací program VI. roč. Žákovská ekologická konference v Mostě IX. roč. Beseda o významu vody Hodina vody VII. - IX. roč. 16

18 Akce ŠD - Švihadlový princ - princezna ŠD Vernisáž ekologické výstavy v Ústí nad Labem výběr žáků CIRKUS MINI - představení pro děti PT, I. - IV. roč. květen Beseda na Úřadu práce VIII. roč. Pythagoriáda výběr žáků Projekt Extra třída VIII.A, rodiče žáků Škola v přírodě IX. roč. Okresní kolo dopravní soutěže na Dopravním hřišti 1. stupeň etwinning Tea Party III. - IV. roč., rodiče žáků Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti výběr žáků Akce ŠD Maminkám k svátku žáci a rodiče Žákovský parlament III. IX. roč Národní konference etwinningu v Olomouci vyučující Aj Projekt Comenius - návštěva zástupců partnerských škol výběr žáků, vyučující Aj VIANA - ukázka dravců 1. stupeň finále soutěže Vyprávěj svůj digitální příběh výběr žáků červen Atletický čtyřboj výběr žáků Karaoke pěvecká soutěž VI. IX. roč. Akce s Městskou policií II. - V. roč. soutěž Mladý záchranář VII. roč. Hudební představení - Uhlíř II. - V. roč. Informační schůzka zákonných zástupců budoucích prvňáčků zájemci Ozdravný pobyt v Itálii zájemci Akce ŠD letiště Braňany ŠD Den dětí na Hipodromu PT, I. IX. roč. Soutěž Cyklista na Dopravním hřišti IV. roč. Olympiáda pro MŠ MŠ v obvodu školy Ozdravný pobyt v Itálii výběr žáků Slavnostní předání vysvědčení na Benediktu IX. roč. Úspěchy žáků A. Vědomostní soutěže Soutěž třída Jméno žáka umístění Okresní kolo zeměpisné olympiády 6.B 2. místo Zdeněk Sviták (postup KK) Okresní kolo chemické olympiády 9.A David Fryček Okresní kolo fyzikální olympiády 9.A David Fryček Okresní kolo fyzikální olympiády 9.A Filip Konieczka Okresní kolo matematické olympiády 5.B Tereza Riegerová Okresní kolo olympiády v angličtině 8.B Břetislav Uher 4. místo Okresní kolo olympiády v češtině 8.A Lucie Jakubcová 9.A Lukáš Solnař Okresní kolo olympiády v němčině 9. A David Fryček 5. místo Daniela Malátová Okresní kolo přehlídky dětských recitátorů 9.A Petr Klement postup KK 17

19 B. Sportovní soutěže DATUM NÁZEV AKCE VÝSLEDKY KONÁNÍ září Přespolní běh 4. místo (mladší žákyně) říjen Stolní tenis okresní kolo - krajské kolo 1. místo (starší žáci) 5. místo listopad Florbal okresní kolo 4. místo (žáci 1. Stupně) prosinec Plavecká štafeta škol 4. místo okresní kolo leden Šplh na tyči okresní kolo 1. místo (Chamková 6.A) únor Basketbal okresní kolo 5. místo (chlapci) Přehazovaná 1. stupeň 4. místo duben Volejbal okresní kolo 4. místo (dívky) květen POHÁR ROZHLASU okresní kolo krajské kolo 1. místo (mladší žákyně) 5. místo BOTUŠ 2012 bowling 3. místo červen Okresní kolo OVOV Celoroční soutěž Sportuj s úsměvem pro žáky 1. stupně ZŠ 5. místo - družstvo 1. místo - Lucie Trilčová (postup KK) 1. místo - Jan Német (postup KK) 3. místo - Martin Kubík 9. místo ŠPRTEC A TÁHLOVÝ HOKEJ (Chemoplast): - zapojení školního oddílu do III.Ligy družstev 2012 v billiard-hockeyi, čili šprtci (krajský přebor) celkově 9. místo - účast v Lize škol místní kolo - Česko - saská liga 2012 (prosinec) - 2. místo (billiard-hockey), 2. místo (táhlový hokej Chemoplast) - zapojení školního týmu Real Draci 18.ZŠ Most do III.ligy družstev průběžné 4. místo - mezinárodní mistrovství Belgie (Flobecq), turnaj Belgian Open kategorie Master v sérii WTHA Tour - 2. místo dospělí (O. Černý), 2. místo mladší žáci (V. Bechyňský, 4.A); V.Bechyňský nastoupil i v přátelském utkání výběru Mostu proti Flobecqu - Česko - saská liga 2013 (duben) - 2. místo celkově (billiard-hockey: B.Herodesová, T.Čeleda, M.Kopecká (3.B), V.Kůřil (4.B), V.Bechyňský (4.A) + O. Černý), 1. místo mladší žáci (V. Bechyňský, 4.A); 2. místo celkově (táhlový hokej Chemoplast) - Sportovní setkání Most - Marienberg 2013 (20.6.) - 2. místo billiard-hockey (O.Černý) + účast všech hráčů školního týmu - Pohár 18.ZŠ Most - táhlový hokej Chemoplast - 44 účastníků ze školy (převážně II.stupeň) - 1. místo dospělí (O.Černý), 1. místo st. žáci (Tomáš Kvasnička, 8.A), 1. místo ženy (E. Karafová, 7.A), 1. místo ml. žáci (V. Kůřil, 4.B) - Sportovní den Gymnázia Most - billiard-hockey 1. místo (T.Kvasnička, I.Kukačka, J.Hora, J. Beneš (všichni 8.A) + O. Černý) 18

20 9. Výsledky inspekční činnosti provedené ČŠI Ve školním roce 2012/2013 byla ve škole provedena inspekční činnost ČŠI v rámci mezinárodního šetření ICILS (Internatoional Computer and Information Literacy Study). Předmětem činnosti bylo získávání informací o vzdělávání žáků 8. ročníků v oblasti informační a počítačové gramotnosti (vyhledávání informací, sdílení informací, práce s dokumenty - text, tabulka, prezentace, bezpečnostní aspekty práce v internetovém prostředí apod.). Vedoucí inspekčního týmu byl PhDr. Josef Basl, Ph.D., národní koordinátor šetření ICILS. Výsledky šetření budou zveřejněny v roce

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 600/1a, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP: ZŠ Aloise Klára Úštěk Jméno a příjmení ředitele: Mgr. Renata

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Výroční zpráva za školní rok 2015/2016

Výroční zpráva za školní rok 2015/2016 Základní škola, Šatov, okres Znojmo, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2015/2016 Zřizovatel: Městys Šatov Adresa: Základní škola, Šatov, okres Znojmo, příspěvková organizace 671 22, Šatov,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2015 / 2016 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2015 červen 2016 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Realizátor:

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Rozdělení úkolů podle důležitosti: 1. Úkoly důležité 2. Úkoly 3. Úkoly ostatní a nahodilé Termín plnění Úkol ZÁŘÍ 2015 09. Zpracovat plán kariérového poradenství

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň 565 01 Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Martin Durdil 1. Úvod Minimální preventivní program rizikového chování

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Minimální preventivní program školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 1 Charakteristika a vnitřní zdroje školy 1.1 Základní údaje o škole Název a adresa školy Základní škola a Mateřská škola Vřesina, příspěvková organizace

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Oddíl A Přehled úkolů podle 174 odst. 2 písm. b) až e) a odst. 5 školského zákona A 1 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Praha 4, Mendelova 550. Mendelova 550, 149 00 Praha 4 Jižní město. Identifikátor školy: 600 037 509

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Praha 4, Mendelova 550. Mendelova 550, 149 00 Praha 4 Jižní město. Identifikátor školy: 600 037 509 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Praha 4, Mendelova 550 Mendelova 550, 149 00 Praha 4 Jižní město Identifikátor školy: 600 037 509 Termín konání inspekce: 12.

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram. Malá Hraštice 57, Nový Knín. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram. Malá Hraštice 57, Nový Knín. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram Malá Hraštice 57, 262 03 Nový Knín Identifikátor školy: 600 054 659 Termín konání

Více

INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI:

INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI: INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI: Školské poradenské služby ve školách a školských poradenských zařízeních Školní psycholog, školní speciální pedagog Mgr. Pavla Kubíčková Školní speciální pedagog, speciální pedagog

Více

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Školní rok:206/207 Minimální preventivní program. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE (metodika str. 6) Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 6047844 Základní

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola K. V. Raise, Lázně Bělohrad, okres Jičín Adresa: Komenského 95, 507 81 Lázně Bělohrad Identifikátor: 600 092 143 Vedoucí

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola, Chrast, U pošty 5, 538 51 Chrast Plán práce výchovného poradce Škola pracuje podle školního vzdělávacího programu Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí Školní rok 2013/2014

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

ICT plán Základní škola Netvořice, okres Benešov

ICT plán Základní škola Netvořice, okres Benešov ICT plán Základní škola Netvořice, okres Benešov Zpracovala: Mgr. Ludmila Vodehnalová, Ondřej Paluska ICT plán na období: Školní rok 2015/2016 Základní škola Netvořice, okres Benešov Příspěvková organizace

Více

Základní škola Schulzovy sady

Základní škola Schulzovy sady Základní škola Schulzovy sady Škola Kapacita 900 žáků Naplněnost 823 žáků, 91,5% 9 postupných ročníků 36 tříd, 3 5 paralelních tříd v ročníku 1. stupeň 451 žáků 2. stupeň 372 žáků Dojíždějící více než

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy E-mail Základní škola pro tělesně postižené, Opava,

Více

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV 12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život č. j. 826/2007 Škola: Ředitel školy: Koordinátoři ŠVP ZV: Základní škola a mateřská škola Brno, Blažkova

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Bílá cesta, Teplice, Verdunská 2958. Verdunská 2958, 415 01 Teplice. Identifikátor: 600 084 817

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Bílá cesta, Teplice, Verdunská 2958. Verdunská 2958, 415 01 Teplice. Identifikátor: 600 084 817 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Bílá cesta, Teplice, Verdunská 2958 Verdunská 2958, 415 01 Teplice Identifikátor: 600 084 817 Termín konání inspekce: 5. - 7. březen

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 1 1. Úvod Ředitelka Základní školy Chodov,

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017 Oblast kariérového poradenství. v rámci hodin Pracovních činností podávat žákům informace o činnostech v souvislosti s volbou povolání, o přijímacím řízení,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 664 91 Ivančice, Lány 2 Identifikátor: 600 014 053 Termín konání inspekce: od 15.1.2007 do 16.1.2007

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Semín 102, Přelouč 535 01 IČO: 70988838 Tel. 466 932 207 Prevence sociálně patologických jevů na základní škole zahrnuje především předcházení problémům s návykovými látkami

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2012 2017 Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Základní škola Železný Brod, Pelechovská

Základní škola Železný Brod, Pelechovská Základní škola Železný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 205 žáků v 11 třídách 17 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců vybavení tříd (lavice, židle, dataprojektory,

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více