Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013"

Transkript

1 Základní škola, Most, Okružní 1235, příspěvková organizace IČO: tel: , Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 Mgr. Jana Kropáčková, ředitelka školy Základní škola, Most, Okružní 1235, příspěvková organizace Okružní 1235, Most Telefon/fax IČO: č.ú /0100 KB Most

2 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 byla zpracována podle 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy ve znění pozdějších předpisů. OBSAH 1. Základní údaje o škole Učební plán školy Personální zabezpečení činnosti školy Zápis k povinné školní docházce a přijetí do školy Výsledky vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy Prevence sociálně patologických jevů Další vzdělávání pedagogických pracovníků Aktivity a prezentace školy na veřejnosti Výsledky inspekční činnosti provedené ČŠI Výsledky šetření budou zveřejněny v roce Základní údaje o hospodaření školy v roce Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů Spolupráce s odborovými organizace mi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Doložka o schválení výroční zprávy školskou radou Příloha - aktivity a prezentace školy na veřejnosti

3 1. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola, Most, Okružní 1235, příspěvková organizace IZO: IČO: Sídlo školy: Okružní 1235, Most Zřizovatel, adresa zřizovatele: Statutární město Most Most, Radniční 1 IČO: Jméno ředitelky školy, statutární zástupce školy: ředitelka: Mgr. Jana Kropáčková zástupce ředitelky školy: Mgr. Petr Planička Kontakt na zařízení: Tel: Fax: web: Hlavní účel organizace: a) Škola byla zřízena jako příspěvková organizace statutárního města Mostu k zabezpečení plnění povinné školní docházky podle 8 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 35 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. b) Hlavní účel a předmět činnosti organizace je vymezen 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. c) Příspěvková organizace sdružuje základní školu, školní družinu a školní jídelnu. Účel a předmět činnosti školní družiny je vymezen vyhláškou MŠMT ČR č.74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími prováděcími předpisy. Účel a předmět činnosti školní jídelny je vymezen vyhláškou MŠMT ČR č.107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími prováděcími předpisy. Charakteristika školy: a) Úplnost a velikost školy Základní škola, Most, Okružní 1235, příspěvková organizace, je úplnou školou s devíti postupnými ročníky a přípravnou třídou. Na 1. stupni je po dvou třídách v ročníku, na 2. stupni též po dvou paralelních třídách v ročníku. Kapacita školy je 765 žáků. Budova základní školy je umístěna v okrajové části města v panelovém sídlišti Liščí vrch. Škola je dostupná městskou hromadnou dopravou. Jedná se o komplex osmi pavilonů panelového typu, původně dvou samostatných škol, které jsou vzájemně propojeny školní jídelnou. Škola v současné době ke své činnosti využívá čtyři pavilony. V pavilonu A jsou kanceláře vedení školy a učebny vyššího stupně, v pavilonu B jsou učebny jazyků, odborné učebny výchov a dvě tělocvičny. Pavilon C využívá nižší stupeň a v pavilonu E je umístěna školní družina, přípravná třída a třídy nižšího stupně. Tělocvičny v pavilonu D provozuje jako odloučené pracoviště Sportovní 2

4 hala Most. Pavilon H prochází rekonstrukcí, aby jej od září 2013 mohla škola využívat (výměnou za pavilon E). b) Vybavení školy Prostorové, materiální a technické podmínky v pavilonech využívaných k výuce jsou velmi dobré a v souladu se vzdělávacím obsahem školy. Kmenové učebny jsou vybaveny výškově nastavitelným žákovským nábytkem, učebními pomůckami a audiovizuální technikou. Odborné učebny (fyzikální, chemické, přírodopisné, dílny, kuchyňka) pak speciálním nábytkem a pomůckami. Pro obohacení výuky jazyků je ve škole zřízena speciální sluchátková učebna, dále pak jedenáct učeben s interaktivní tabulí a tři učebny pro výuku ICT s napojením na internet. Část prostoru školní jídelny byla vybavena dataprojektorem pro velkoplošnou projekci a může tak být využívána k celoškolním akcím spojených s multimediální prezentací. Škola využívá 2 tělocvičny v pavilonu B, hřiště s umělým povrchem, atletickou dráhou a doskočištěm. Součástí školy je i školní jídelna nabízející výběr ze dvou jídel. Škola provozuje školní družinu a zajišťuje odpolední volnočasové aktivity. Ve škole je zřízena školní knihovna. Počítačová síť obsahující 118 počítačů umožňuje žákům i učitelům přístup na internet. Rodiče mají možnost se školou komunikovat prostřednictvím webových stránek, kde mají zaměstnanci školy uvedeny telefonní kontakty a webové adresy. Na webových stránkách jsou pravidelně zveřejňovány informace ze života školy. Učitelé a zákonní zástupci žáků využívají elektronickou žákovskou knížku. c) Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor tvoří 27 zkušených aprobovaných učitelů a 5 vychovatelek. Ve škole je zřízena funkce poradce pro volbu povolání, metodika prevence sociálně patologických jevů, specialisty na ekologickou výchovu. Ve škole působí čtyři speciální pedagogové pro práci se žáky se SPUCH. Pro práci se žáky sociálně znevýhodněné byla zřízena dvě místa asistenta pedagoga. O dva žáky se zdravotním postižením se starají dvě asistentky pedagoga. Všichni učitelé si pravidelně obohacují své znalosti a dovednosti samostudiem a formou DVPP. d) Charakteristika žáků Většina žáků základní školy bydlí v okolí školy. V posledních letech se ve škole vzdělávají také děti cizích státních příslušníků. Škola má dobré zkušenosti s integrací žáků se SPUCH. Každý integrovaný žák má na základě doporučení PPP nebo SPC vlastní individuální vzdělávací plán, který je doplňován, kontrolován, vyhodnocován a pravidelně aktualizován. Žáci mají speciální učebnice, pomůcky a speciální programy na počítačích. Žáci školy se pravidelně zúčastňují nejen školních kol různých soutěží a olympiád, ale dosahují i dobrých výsledků v kolech okrskových, okresních, krajských i celorepublikových. Žáci se podílejí na řízení školy prostřednictvím žákovského parlamentu, kde dávají podněty a připomínky k organizaci školy. e) Školní družina Školní družina zajišťuje výchovu mimo vyučování. Hlavním posláním je zabezpečení zájmové činnosti a odpočinku žáků. Organizuje jednotlivé akce podle časového plánu obsaženého v ŠVP. Spolupracuje s rodiči žáků a organizuje v průběhu školního roku řadu společných akcí, např. přivítání prvňáčků v ŠD, výlet do Zooparku v Chomutově, mikulášské besídky, posezení u vánočního stromečku, tvořivé dílny, dopravně bezpečnostní soutěže, karnevaly, výrobu dárečků maminkám k svátku, sportovní den, atd. Školní družina je v případě zájmu žáků v provozu i v době vedlejších prázdnin. Ve školním roce 2012/2013 bylo k pravidelné docházce přihlášeno 127 žáků. f) Zájmové útvary V rámci volnočasových aktivit ve škole pracují tyto zájmové kroužky: sportovní hry, mažoretky, basketbal, florbal, atletika, keramika, flétna a dramatický. Kroužky mají k dispozici učebny, keramickou dílnu, tělocvičny a hřiště v areálu školy. 3

5 g) Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Za vstřícnou komunikaci a spolupráci s rodiči získala naše škola ocenění RODIČE VÍTÁNI. Splňujeme tato kritéria: - rodiče se dostanou bez problémů do školy, včetně odpoledních hodin - rodičům jsou dostupné kontakty na všechny učitele a vedení školy - rodiče mají k dispozici informace o tom, co a kdy se ve škole děje - rodičům zaručujeme, že při třídních schůzkách neprobíráme prospěch a chování jejich dítěte před ostatními rodiči - s rodiči komunikujeme partnerským způsobem - pořádáme školní akce pro rodiče v termínech a hodinách, které jim umožní se jich opravdu zúčastnit - dbáme na to, aby zápis do školy byl společenskou událostí příjemnou pro rodiče i děti. Myslíme při tom na potřeby dětí i rodičů. - nabízíme rodičům kromě žákovské knížky a třídních schůzek i další způsob, jak se pravidelně informovat o prospěchu dítěte (elektronická žákovská knížka) - naši pedagogové nabízejí konzultační hodiny pro žáky i rodiče - kromě společných třídních schůzek organizujeme i konzultace ve trojici učitel-dítě-rodič - konfliktní situace ve škole řešíme tak, aby se jich mohli zúčastnit všichni, jichž se záležitost týká, včetně rodičů a dítěte/dětí - školní dokumenty zpřístupňujeme na webu školy - nabízíme rodičům konzultace našeho výchovného poradce, metodika prevence a speciálního pedagoga. Prostřednictvím partnerských organizací zajišťujeme konzultace psychologa, logopeda, etopeda (škola je zapojena do projektu CPIV) - rodiče mají možnost ovlivňovat způsob stravování svých dětí ve škole - rodiče našich žáků i zájemci o naši školu mají možnost po domluvě navštívit vyučování - rodiče mají možnost po domluvě využívat prostory školy k vlastním akcím. V doplňkové činnosti pronajímáme prostory školy. Po splnění podmínek získala škola certifikát Aktivní škola, který osvědčuje, že škola je aktivní při využívání moderních vzdělávacích trendů. Rodiče jsou informováni o výsledcích vzdělávání prostřednictvím klasických žákovských knížek, prostřednictvím internetových žákovských knížek s možností rychlého individuálního heslem chráněného přístupu s možností oboustranné komunikace, na třídních schůzkách, konzultačních dnech, případně osobně či telefonicky podle potřeby. Pro rodiče a veřejnost škola každoročně pořádá řadu akcí. Pro širokou veřejnost pořádá vystoupení žáků v pořadu Vánoční rozjímání a Velikonoční dílna. Na návštěvu do 1. tříd a školní družiny přicházejí budoucí prvňáčkové. Pro ně škola připravuje i adaptační program S beruškou na cestách, ve kterém se nenásilně seznamují se školním prostředím a budoucí paní učitelkou. Pro rodiče vycházejících žáků organizuje setkání se zástupci středních škol Sokrates ve škole, kam zveme také zástupce z Úřadu práce. O dění ve škole dává škola vědět prostřednictvím fotonovin a fotogalerie na internetových stránkách školy. Vyučující i žáci přispívají články ze života školy do regionálního tisku a internetových stránek zřizovatele. Škola při vzdělávání a výchově integrovaných žáků úzce spolupracuje s mosteckou pobočkou PPP Ústeckého kraje. V oblasti environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty škola spolupracuje se Střediskem ekologické výchovy a etiky VIANA a litvínovskou střední školou SCHOLA HUMANITAS. Škola se úspěšně zapojila do projektu s ekologickým zaměřením RECYKLOHRANÍ. V oblasti kulturních akcí škola spolupracuje s Městským divadlem Most, Divadlem rozmanitostí a Střediskem volného času. 4

6 Vedení školy a výchovný poradce úzce spolupracují při řešení výchovných a vzdělávacích problémů nejen s PPP, ale i Městskou policií, Policií ČR a Střediskem výchovné péče DYÁDA, DIAKONIÍ. Ve školním roce 2012/2013 absolvovali vybraní žáci školy peer program Protidluhové poradenství, realizovaný Oblastní charitou Most. Cílem bylo naučit se efektivně pracovat s informacemi, jak vést besedu s vrstevníky na vybraná témata, např. hodnotová orientace, rizika konzumního stylu života, úskalí půjček. Žáci se seznámili se souborem technik přiblížení nákladovosti samostatného života apod. O aktuálním dění ve škole se mohou zájemci dovědět na webových stránkách školy (www.18zs.cz). h) Mezinárodní spolupráce etwinning na naší škole v roce 2012/2013 Aktivita etwinning je zaměřena na podporu spolupráce žáků i učitelů mateřských, základních a středních škol v rámci Evropské unie.etwinning lze charakterizovat jako projekt, ve kterém dvě a více škol z různých zemí realizují prostřednictvím informačních a komunikačních technologií vzdělávací aktivitu na dálku. etwinning nemá vymezená kritéria účasti ani termíny pro zapojení či předkládání projektů. etwinning nabízí technologické nástroje pro spolupráci škol na portálu kde se školy mohou do aktivity etwinning zapojit, zaregistrovat se, hledat si partnerské školy a učitelé a žáci se zde mohou virtuálně setkávat, spolupracovat a realizovat projekty na dálku. Portál provozuje Centrální podpůrné středisko pro etwinning, které koordinuje aktivitu etwinning v rámci Evropy. V České republice se učitelé mohou obrátit na Národní podpůrné středisko pro etwinning (NSS), které poskytuje metodickou podporu, potvrzuje registrované projekty, uděluje národní ceny a organizuje další aktivity pro rozvoj projektů etwinning. Kromě vyučujících angličtiny se nově do tvorby etwinningových projektů zapojily také vyučující ostatních předmětů, které absolvovaly školení tvůrců projektů. Naše škola obdržela opakovaně několik certifikátů kvality a ocenění Škola in etwinning. Informace o všech aktivitách je možné získat na webových stránkách školy v sekci Mezinárodní spolupráce. Ve školním roce 2012/2013 se zapojilo do etwinningových projektů cca 150 žáků. Bližší informace o jednotlivých projektech jsou uvedeny v části 11. zapojení školy do mezinárodních projektů. - Děti Evropy tak rozdílné, ale přesto stejné. Multimediální projekt partnerství škol v rámci aktivity Comenius. Realizace projektu s dotací EUR. Klíčovými aktivitami jsou mobility do schválených partnerských institucí v období od do Projekt proběhl podle harmonogramu klíčových aktivit. i) Školská rada: Školská rada byla schválena Radou města Mostu usnesením č.438/16/a ze dne a nabyla účinnosti dnem , má 6 členů. Dle volebního řádu byly dne 24. listopadu 2011 realizovány volby do Školské rady při Základní škole, Most, Okružní 1235, příspěvková organizace, a Rada města Mostu schválila a jmenovala členy Školské rady za pedagogické pracovníky školy Mgr. Ivanu Cervanovou a Mgr. Ilonu Fenclovou, za zákonné zástupce žáků Janu Riegerovou a Radku Strejcovou. Za zřizovatele byli jmenováni Ing. Petr Mareš a Adolf Sigmund. Předsedkyní Školské rady byla dne 7. prosince 2011 zvolena Mgr. Ilona Fenclová, místopředsedkyní Jana Riegerová (do 31. srpna 2013). 5

7 2. Učební plán školy a) školní vzdělávací program pro ZV Učení s prožitkem, od zpracovaný podle RVP ZV Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Školní vzdělávací program Učení s prožitkem Vyučovací předmět Ročník Celkem I. stupeň Celkem II. stupeň Hodinová dotace celkem Český jazyk a Jazyk a Český jazyk literatura jazyková Cizí jazyk I Anglický jazyk kultura Cizí jazyk II Německý jazyk Matematika a Matematika a její její aplikace aplikace Matematika Informační a komunikační Informační a komunikační Informatika technologie technologie Prvouka Člověk a jeho Člověk a jeho svět Přírodověda svět Vlastivěda Dějepis Dějepis Člověk a společnost Výchova Občanská výchova k občanství Fyzika Fyzika Člověk a Chemie Chemie příroda Přírodopis Přírodopis Zeměpis Zeměpis Umění a Hudební výchova Hudební výchova kultura Výtvarná výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Tělesná výchova Výchova ke zdraví Praktické činnosti Člověk a svět Člověk a svět Pracovní činnosti práce práce Volba povolání Volitelný předmět Celková povinná časová dotace

8 Období od do Personální zabezpečení činnosti školy Celkem pracovníků z toho Pozice fyzických přepočtených kvalif. ředitelka ZŘŠ výchovný poradce Pozn.: metodik prevence učitel 27 26,2 26 vychovatelka ŠD 5 4, zkrácený úvazek ekonomka administrativní pracovnice školník vedoucí ŠJ kuchařka správce hřiště 1 1 uklízečka asistent pedagoga pro žáky se sociálním znevýhodněním 2 1,8 2 asistent pedagoga pro žáky se zdravotním postižením 2 1, Zápis k povinné školní docházce a přijetí do školy K zápisu se v řádném termínu 21. a 22. ledna 2013 dostavilo 96 dětí. Poprvé u zápisu jich bylo 75, po odkladu 21. Do 1. ročníku bylo zapsáno 88 žáků. K 31. květnu 2013 byl na žádost zákonných zástupců povolen odklad povinné školní docházky pro školní rok 2013/ dětem. Dva žáci po odkladu nastoupí do speciální školy. Celkem bylo k do 1. ročníku přijato 76 žáků. Do přípravné třídy bylo přijato 9 dětí. Pro školní rok 2013/2014 byly zřízeny tři třídy prvního ročníku a jedna přípravná třída. 7

9 Výchovná opatření ve školním roce 2012/ Výsledky vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy 8

10 Pochvala TU Pochvala ŘŠ Napomenutí TU Důtka TU Důtka ŘŠ Celkem bylo uděleno 467 výchovných opatření. Celkový počet pochval (302) výrazně převyšuje počet napomenutí (76) a důtek (89). 9

11 Testování žáků V únoru 2013 proběhlo testování žáků 9. tříd naší školy v rámci projektu Diagnostika stavu znalostí a dovedností žáků se zaměřením na jejich rozvoj. Výsledky testů jsou uvedeny v tabulce: Předmět Úspěšnost řešení v % (minulý rok) Český jazyk 60,29 (51,78) Matematika 36,09 (34,67) Anglický jazyk 66,21 (60,07) Německý jazyk 36,62 (--) Chemie 41,57 (42,99) Fyzika 56,46 (54,85) Biologie 69,54 (52,2) V dubnu 2013 proběhlo testování žáků 5. tříd naší školy v rámci projektu Diagnostika stavu znalostí a dovedností žáků se zaměřením na jejich rozvoj. Výsledky testů jsou uvedeny v tabulce: Předmět Úspěšnost řešení v % Český jazyk 71,6 Matematika 62,7 Anglický jazyk 51,6 Člověk a jeho svět 70,5 V červnu 2013 proběhlo na škole testování v rámci celoplošné generální zkoušky ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol realizované ČŠI. Výsledky testů jsou v následující tabulce: Předmět Úspěšnost řešení (%) 5. roč. 9. roč. Anglický jazyk 80,38 (62,93) 52,74 (57,25) Český jazyk 72,5 (75,85) 74,21 (60,97) Matematika 44,53 (65,28) 47,81 (40,44) Testování informační gramotnosti žáků 5. a 9. tříd Gepard proběhlo v listopadu 2012 online v aplikaci ScioDat. Cílem testování bylo zjistit, jak žáci v uvedených ročnících dovedou pracovat s informacemi. Výsledky získal každý žák individuálně po zadání osobního hesla. Dne proběhlo testování CLoSE (Czech Longitudinal Study in Education), které navazuje na mezinárodní výzkumy TIMSS a PIRLS Žáci 6. ročníku řešili čtyři různé testy: test jazykových dovedností (ČJ), test čtenářské gramotnosti, test z matematiky a test zaměřený na zjiš tování kompetencí k učení. Testování se zúčastnilo celkem přes 6200 žáků ze 186 škol, z toho 74 % žáků ze základních škol a 26% žáků z víceletých gymnázií. Výsledky školy byly průměrné, přesto někteří žáci dosáhli v jednotlivých testech vynikajících výsledků. V testu Kompetence k učení dosáhlo 6 žáků percentilu 80 a více. V testu z matematiky to bylo 9 žáků, z toho dva žáci dosáhli percentilu 97. V testu z českého jazyka dosáhlo percentilu 80 a více 7 žáků, z toho jeden žák dokonce 100. V testu čtenářské gramotnosti bylo 9 žáků v pásmu Výzkum bude pokračovat v dalších letech. V září a říjnu 2012 proběhlo dotazníkové šetření Pohoda, které organizovala firma Scio. Otázky byly zaměřeny na to, jak žáci vnímají školu, učitele a spolužáky, co hodnotí kladně a jaké věci by chtěli změnit. Výsledky šetření ukázaly, že žáci školu vnímají jako příjemné a přátelské prostředí, učitelé jsou vstřícní a řeší problémy žáků, žáci navzájem se ve většině případů shodnou, dovedou si navzájem pomoci a konflikty řeší věcně a v klidu. Jsou vnímaví k projevům nepřátelství a netolerance. 10

12 Údaje o přijímacím řízení na střední školy a učiliště (další uplatnění absolventů školy) Umístění vycházejících žáků 2012/2013 Podkrušnohorské gymnázium Most Gymnázium čtyřleté Gymnázium osmileté 8 1 SSŠ pro marketing a ekonomiku podnikání Obchodní akademie 2 SOŠ Litvínov-Hamr Kadeřník 2 SOŠ Interdact Veřejnoprávní činnost 1 SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb Most Strojírenství Servírka Prodavač Kuchař SŠ diplomacie a veřejné správy Veřejnoprávní činnost 1 SŠ technická Most-Velebudice VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ Most Bezpečnostně právní činnost Ekonomika a podnikání Chovatelství Obráběč kovů Truhlář Automechanik Jezdec a chovatel koní Strojní mechanik Ekonomické lyceum Pedagogické lyceum Obchodní akademie Masér sportovní a rekondiční Ošetřovatel Gymnázium a SPŠ Duchcov Technická zařízení budov 1 SPŠ Chomutov Strojírenství 1 SSOŠ BEAN, Praha Kominík 1 Všichni vycházející žáci byli přijati na školy, které si vybrali. Oproti školnímu roku 2011/2012 se výrazně zvýšil zájem o studium 4letého gymnázia, kam se hlásilo 8 žáků. K 8 letému studiu gymnázia přestoupila z 5. ročníku 1 žákyně. Počty zájemců o studium oborů s maturitou se meziročně téměř shodují včetně skladby jednotlivých studijních oborů. Mírně se zvýšil počet žáků přijatých do učebních oborů. Větší zájem byl o vzdělávání na státních školách

13 6. Prevence sociálně patologických jevů Vzdělávání Školní metodik prevence Pedagogičtí pracovníci školy Organizace prevence Minimální preventivní program a program proti šikaně Využití volného času žáků Průběžné sledování podmínek a situace ve škole z hlediska rizik výskytu sociálně patologických jevů Uplatňování forem a metod umožňující včasné zachycení ohrožených dětí Poradenská služba školního metodika prevence Poradenská služba výchovného poradce Zajištění poradenských služeb speciálních pracovišť a preventivních zařízení Vybavení školy odbornými a metodickými materiály a dalšími pomůckami Školní řád (obsahuje zákaz nošení, držení, distribuci a zneužívání návykových látek v areálu školy a odpovídající sankce) Akce školy pro žáky k prevenci sociálně patologických jevů komentář školení (Praha,Most, Teplice, Ústí nad Labem, Most, Mezihoří) dle nabídky PC Ústí n.l. ano nabídky školy, sportovní a volnočasové organizace využívající ke své činnosti pronajaté prostory školy, ostatní volnočasové organizace ve městě, SVČ Most ano - v rámci OV, Rv, vých.poradenství, spolupráce s Policií ČR, Městskou policií Most, OSPOD schránka důvěry, program proti šikaně, MPP - nástěnka metodická pomoc učitelům ano ano videotéka, knihovnička, školní síť - S:/ knihovna ano, třídní pravidla ano Počet výskytu sociálně patologických jevů, které škola řešila Sociálně patologický jev počet Drogová závislost 0 Alkohol 0 Kouření 10 Kriminalita a delikvence 0 Virtuální drogy (počítač,televize,video) 0 Patologické hráčství (gambling) 0 Záškoláctví 10 Šikanování (včetně kyberšikany) 7 Vandalismus 2 Násilné chování 1 Xenofobie 0 Rasismus 0 Ve školním roce 2012/2013 proběhlo v rámci prevence ve třídách 6. A, 6. B, 7. A a 7.B anonymní šetření s tématem šikanování a vztahy mezi jednotlivci. Žáci, kteří se testování zúčastnili, uvedli, že jsou ve třídě rádi, mají zde kamarády. 90 % tázaných uvedlo, že bylo svědky ubližování 12

14 spolužákovi, jednalo se o pomluvy, posměch, ignorování, ale i slovní ponižování. V jednom případě došlo i k fyzickému napadení. V případě potřeby řešení nějakého problému je možné použít též schránku důvěry ve škole, v průběhu školního roku byla využita třemi žáky, kteří měli vztahové problémy ve třídě, následně byly citlivě řešeny. V rámci prevence byla vytvořena třídní pravidla chování žáků. Opakovaně jsou žáci informováni o možnosti zneužití počítačové sítě a jeho následcích. Žáci se zúčastnili soutěže o nejlepší plakát s motivem bezpečnosti na internetu. Studenti Obchodní akademie Žatec si připravili přednášku pro žáky 8. a 9. ročníků na téma Sociální sítě a já se zaměřením se na správné chování, bezpečnost, oblíbené sociální sítě Facebook Dále se děti zapojily do výzkumu týkajícího se nebezpečí na internetu (kyberšikana, stalking), vyjadřovaly se k nebezpečným místům v Mostě a snažily se zmapovat problematické lokality. Žáci 9. třídy se zúčastnili Dne zdraví 1. pomoc, zdravý úsměv, tetování, besedy na téma Láska ano, děti ne s MUDr. P. Kovářem. Žákyně 6. tříd byla zrealizována beseda Čas proměn, která se týkala fyzických i psychických změn v pubertě a hygienických návyků. Prevence sociálněpatologických jevů je též součástí výuky v jednotlivých předmětech. Dále se v rámci prevence pořádají školní výlety, zahraniční pobyty, školy v přírodě, sportovní turnaje, vědomostní soutěže, zájmové kroužky při naší ZŠ, diskotéky, mikulášský karneval, projektové dny apod. Ve škole pracuje žákovský parlament, který se schází 1 x v měsíci. Jednotliví zástupci tříd jsou informováni o akcích, které proběhly, o úspěších žáků, parlament hodnotí jídelníček a navrhuje změny, zve hosty. Ve srovnání s loňským rokem klesá věková hranice kuřáků, ale i záškoláků. Ve školním roce 2012/2013 absolvovali vybraní žáci školy peer program Protidluhové poradenství, realizovaný Oblastní charitou Most. Cílem bylo naučit se efektivně pracovat s informacemi, jak vést besedu s vrstevníky na vybraná témata, např. hodnotová orientace, rizika konzumního stylu života, úskalí půjček. Žáci se seznámili se souborem technik přiblížení nákladovosti samostatného života apod. 13

15 7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků A. Přehled vzdělávacích akcí, kterých se zúčastnili pedagogičtí pracovníci v rámci DVPP P.č. Název vzdělávací akce počet účastníků 1. Škola podporující zdraví - seminář 1 2. Odpady a obaly vzdělávací program 1 3. Čtenářská gramotnost 4 4. Metodika efektivního zapojení IT do výuky 7 5. Metodický seminář etwinning 4 6. Aktivizující metody ke zkvalitnění přírodovědné gramotnosti na 2. stupni ZŠ 2 7. Rozvíjíme přírodovědnou gramotnost žáků ZŠ 2 8. Tvorba DUM s využitím interaktivní tabule SMART 8 9. Finanční gramotnost Rozumíme penězům Šikana Školení pro učitele Aj Seminář pro ŘŠ Školení koordinátorů a zadavatelů ICILS Metody a formy práce se žáky s SPU (SPUCH) Anglický jazyk - didaktika v hodinách Aj Využívání vzdělávací nabídky portálu Datakabinet Nová cesta k léčbě šikany II Seminář o celoplošném testování žáků (ČŠI) Kreativně k jazykové výuce Seminář k tvorbě testů čtenářské gramotnosti (ČŠI) Oxford Teachers Academy Letní dílna etwinning školení Google BOZP a PO 45 Mgr. Michaela Šicová studuje obor Koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií na Fakultě přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci. Mgr. Jana Vacková absolvovala vzdělávací program Brána jazyků otevřená (60 hodin - anglický jazyk A2) organizovaný Národním institutem pro další vzdělávání (NIDV). B. Samostudium pedagogických pracovníků školy podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 383/2005 Sb., 24 odst. 4 písm. b) a odst. 7 Prázdniny Počet dnů Samostudium podzimní prázdniny 2 2 vánoční prázdniny 4 4 pololetní prázdniny 1 1 jarní prázdniny 5 5 velikonoční prázdniny 2 0 celkem

16 8. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti měsíc Stručný název aktivity Poznámka září Třídní schůzky I.-IX. roč. Prezentace centra AMAVET Zájemci o elektroniku Dopravní výchova na dopravním hřišti IV. roč. konference Kreativně k jazykové výuce v Praze Žákovský parlament MÜN Zástupci tříd III. IX. roč. Projektový den Den jazyků I. IX. roč. Okresní finále přespolní běh VI. IX. roč. Projektový den Světový den výživy I. - V. roč. výlet do Zooparku Chomutov IV. roč. Dotazníkové šetření POHODA (Scio) III. - IX. roč. říjen zahraniční poznávací pobyt v Anglii (projekt Comenius) výběr žáků Stolní tenis VIII.- IX. roč. Coca Cola Cup - kopaná družstvo VIII- -IX. roč. Párty - akce Zdravé pětky - zdravá výživa VI. roč. Žákovský parlament III.-IX. roč. Sběrová akce všichni žáci Krajské kolo stolní tenis v Litoměřicích) družstvo chlapců VIII. IX. roč. Sokrates ve škole - prezentace středních škol vycházející žáci a rodiče Projekt Den skřítků a strašidel 1. stupeň Ekologická výchova VIANA 1. stupeň Projekt Diakonie - doučování žáků dobrovolníky vybraní žáci, zájemci listopad Sokrates veletrh středních škol v Repre IX. A,B, vycházející žáci Akce ŠD pro rodiče a děti- keramická dílna zájemci Prodejní výstavka kaktusů zájemci Třídní schůzky I. IX. roč. Peer program - protidluhové poradenství výběr žáků S beruškou na cestách S beruškou v keramické dílně, S beruškou na počítačích - pro předškoláky s rodiči zájemci Ekologická výchova - VIANA I. V. roč. výzkum CLoSE VI. roč. Žákovský parlament III.-IX. roč. Okresní finále - florbal chlapci VI. VII. roč. prosinec Seznamování dětí z MŠ s interaktivní tabulí MŠ Mikulášský karneval I.-IX. roč. Čertí škola + mikulášská nadílka 1. stupeň Veselé vánoce - akce pro rodiče a žáky zájemci S beruškou na cestách Ukázková hodina angličtiny adaptační aktivity pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče zájemci Akce pro MŠ práce s interaktivní tabulí Akce ŠD - pro rodiče a žáky Tvořivá hodinka - keramika Silvestrovský běh na Benediktu MŠ v obvodu školy zájemci zájemci 15

17 leden Den otevřených dveří pro rodiče budoucích prvňáčků zájemci S beruškou na cestách Karneval - adaptační aktivity pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče zájemci S beruškou na cestách S beruškou k zápisu - zápis do 1. třídy Ukázky výuky v 1. třídě pro děti z MŠ žáci 1. tříd Žákovský parlament III. IX. roč. Doučování žáků - Diakonie vybraní žáci Projekt Krušné hory - Domov můj žáci 1. stupně Informační odpoledne pro rodiče žáků Okresní kolo matematické olympiády VI. - IX. roč. Náborová akce softbal zájemci 1. stupeň Akce ŠD Tvořivá hodinka - keramika zájemci únor Okresní kolo olympiády z češtiny IX. roč. Okresní kolo olympiády z němčiny VIII. IX. roč. Okresní olympiáda - Aj VII. IX. roč. VIANA - ekologický program IV. roč. Hvězdný vesmír - velkoplošná projekce SPŠ Most V. roč Okresní kolo soutěže v basketbalu chlapci VIII. - IX. roč. Akce ŠD Družina má talent ŠD Projekt Krušné hory - Domov můj 1. stupeň Ekvádor - vzdělávací program Planeta 3000 VI. - IX. roč. Okresní kolo chemické olympiády IX. roč. březen Lyžařský výcvikový zájezd - Klínovec zájemci III. IX. roč. Okresní kolo zeměpisné olympiády VII. - IX. roč. Žákovský parlament III. IX. roč. S beruškou na cestách Sportovní odpoledne - adaptační aktivity pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče zájemci Okresní kolo soutěže v recitaci vítězové školního kola 1. stupeň Okresní kolo fyzikální olympiády IX. roč. Okresní kolo biologické olympiády VIII. - IX. roč. Poznávací zájezd do Berlína zájemci Diskotéka v tělocvičně 2. stupeň Ekologický program VIANA IV. roč. duben Sběrová akce školy - kontejner na textil a obuv PT, I. - IX. roč. Okresní kolo biologické olympiády VI. - VII. roč. Vlaštovkiáda VII. VIII. roč. Třídní schůzky I. IX. roč. Škola zdravé pětky - výukový program III. - IV. roč. Mezinárodní turnaj ve stolním hokeji (šprtci) v Belgii výběr žáků Akce ŠD - Hrátky s pejsky ŠD VIANA - ekologický program Mravenec, Včela PT, I. roč. Akce ŠD - návštěva Městské knihovny ŠD Projektový den - Živly celoškolní projekt Ekologická akce školy - sběr elektroodpadu PT, I. - IX. roč. Čas proměn - preventivní vzdělávací program VI. roč. Žákovská ekologická konference v Mostě IX. roč. Beseda o významu vody Hodina vody VII. - IX. roč. 16

18 Akce ŠD - Švihadlový princ - princezna ŠD Vernisáž ekologické výstavy v Ústí nad Labem výběr žáků CIRKUS MINI - představení pro děti PT, I. - IV. roč. květen Beseda na Úřadu práce VIII. roč. Pythagoriáda výběr žáků Projekt Extra třída VIII.A, rodiče žáků Škola v přírodě IX. roč. Okresní kolo dopravní soutěže na Dopravním hřišti 1. stupeň etwinning Tea Party III. - IV. roč., rodiče žáků Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti výběr žáků Akce ŠD Maminkám k svátku žáci a rodiče Žákovský parlament III. IX. roč Národní konference etwinningu v Olomouci vyučující Aj Projekt Comenius - návštěva zástupců partnerských škol výběr žáků, vyučující Aj VIANA - ukázka dravců 1. stupeň finále soutěže Vyprávěj svůj digitální příběh výběr žáků červen Atletický čtyřboj výběr žáků Karaoke pěvecká soutěž VI. IX. roč. Akce s Městskou policií II. - V. roč. soutěž Mladý záchranář VII. roč. Hudební představení - Uhlíř II. - V. roč. Informační schůzka zákonných zástupců budoucích prvňáčků zájemci Ozdravný pobyt v Itálii zájemci Akce ŠD letiště Braňany ŠD Den dětí na Hipodromu PT, I. IX. roč. Soutěž Cyklista na Dopravním hřišti IV. roč. Olympiáda pro MŠ MŠ v obvodu školy Ozdravný pobyt v Itálii výběr žáků Slavnostní předání vysvědčení na Benediktu IX. roč. Úspěchy žáků A. Vědomostní soutěže Soutěž třída Jméno žáka umístění Okresní kolo zeměpisné olympiády 6.B 2. místo Zdeněk Sviták (postup KK) Okresní kolo chemické olympiády 9.A David Fryček Okresní kolo fyzikální olympiády 9.A David Fryček Okresní kolo fyzikální olympiády 9.A Filip Konieczka Okresní kolo matematické olympiády 5.B Tereza Riegerová Okresní kolo olympiády v angličtině 8.B Břetislav Uher 4. místo Okresní kolo olympiády v češtině 8.A Lucie Jakubcová 9.A Lukáš Solnař Okresní kolo olympiády v němčině 9. A David Fryček 5. místo Daniela Malátová Okresní kolo přehlídky dětských recitátorů 9.A Petr Klement postup KK 17

19 B. Sportovní soutěže DATUM NÁZEV AKCE VÝSLEDKY KONÁNÍ září Přespolní běh 4. místo (mladší žákyně) říjen Stolní tenis okresní kolo - krajské kolo 1. místo (starší žáci) 5. místo listopad Florbal okresní kolo 4. místo (žáci 1. Stupně) prosinec Plavecká štafeta škol 4. místo okresní kolo leden Šplh na tyči okresní kolo 1. místo (Chamková 6.A) únor Basketbal okresní kolo 5. místo (chlapci) Přehazovaná 1. stupeň 4. místo duben Volejbal okresní kolo 4. místo (dívky) květen POHÁR ROZHLASU okresní kolo krajské kolo 1. místo (mladší žákyně) 5. místo BOTUŠ 2012 bowling 3. místo červen Okresní kolo OVOV Celoroční soutěž Sportuj s úsměvem pro žáky 1. stupně ZŠ 5. místo - družstvo 1. místo - Lucie Trilčová (postup KK) 1. místo - Jan Német (postup KK) 3. místo - Martin Kubík 9. místo ŠPRTEC A TÁHLOVÝ HOKEJ (Chemoplast): - zapojení školního oddílu do III.Ligy družstev 2012 v billiard-hockeyi, čili šprtci (krajský přebor) celkově 9. místo - účast v Lize škol místní kolo - Česko - saská liga 2012 (prosinec) - 2. místo (billiard-hockey), 2. místo (táhlový hokej Chemoplast) - zapojení školního týmu Real Draci 18.ZŠ Most do III.ligy družstev průběžné 4. místo - mezinárodní mistrovství Belgie (Flobecq), turnaj Belgian Open kategorie Master v sérii WTHA Tour - 2. místo dospělí (O. Černý), 2. místo mladší žáci (V. Bechyňský, 4.A); V.Bechyňský nastoupil i v přátelském utkání výběru Mostu proti Flobecqu - Česko - saská liga 2013 (duben) - 2. místo celkově (billiard-hockey: B.Herodesová, T.Čeleda, M.Kopecká (3.B), V.Kůřil (4.B), V.Bechyňský (4.A) + O. Černý), 1. místo mladší žáci (V. Bechyňský, 4.A); 2. místo celkově (táhlový hokej Chemoplast) - Sportovní setkání Most - Marienberg 2013 (20.6.) - 2. místo billiard-hockey (O.Černý) + účast všech hráčů školního týmu - Pohár 18.ZŠ Most - táhlový hokej Chemoplast - 44 účastníků ze školy (převážně II.stupeň) - 1. místo dospělí (O.Černý), 1. místo st. žáci (Tomáš Kvasnička, 8.A), 1. místo ženy (E. Karafová, 7.A), 1. místo ml. žáci (V. Kůřil, 4.B) - Sportovní den Gymnázia Most - billiard-hockey 1. místo (T.Kvasnička, I.Kukačka, J.Hora, J. Beneš (všichni 8.A) + O. Černý) 18

20 9. Výsledky inspekční činnosti provedené ČŠI Ve školním roce 2012/2013 byla ve škole provedena inspekční činnost ČŠI v rámci mezinárodního šetření ICILS (Internatoional Computer and Information Literacy Study). Předmětem činnosti bylo získávání informací o vzdělávání žáků 8. ročníků v oblasti informační a počítačové gramotnosti (vyhledávání informací, sdílení informací, práce s dokumenty - text, tabulka, prezentace, bezpečnostní aspekty práce v internetovém prostředí apod.). Vedoucí inspekčního týmu byl PhDr. Josef Basl, Ph.D., národní koordinátor šetření ICILS. Výsledky šetření budou zveřejněny v roce

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005 Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí Základní škola, Praha 4, Předškolní 420/5

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 P. Jilemnického 420, 503 01 Hradec Králové Plotiště

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Křižanov pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Mgr. Dagmar Kolářová Základní údaje Adresa:

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

2. Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy

2. Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy 2. Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy Základní škola v Želivě je úplná škola s 1. až 9. postupným ročníkem. Zabezpečujeme povinnou školní docházku, zájmové vzdělávání a školní stravování.

Více

Projekty a granty 2014 2015

Projekty a granty 2014 2015 k 5.2.2015. Projekty a granty 2014 2015 Od září jsme partneři projektu Digitální věk ve školách. (CZ.1.07/1.3.00/51.0043) Díky projektu získá škola pro většinu pedagogů moderní techniku tablety. V průběhu

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Základní škola Ostrov, Májová 997, Ostrov Školní metodik prevence: Ing. Lada Budinská Konzultační hodiny: úterý 13:00-13:45 (jinak dle domluvy) Předkladatel

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o. Školní rok 2012/2013

Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o. Školní rok 2012/2013 Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o. Školní rok 2012/2013 M I N I M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M Kontakty: ŠMP pro 1. stupeň Mgr. Libuše Šindelková, 533 433 327, libuse.sindelkova@zsmestanska.cz

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2006 2007 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Celoroční úkoly. Metody práce

Celoroční úkoly. Metody práce ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník Školní preventivní strategie (dlouhodobý program školy) Minimální preventivní program je hlavním nástrojem

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz V letošním roce vyučujeme 172 žáků v 9 ročnících, máme 15 učitelů a dvě vychovatelky školní družiny. O bezproblémový

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Židlochovice, Tyršova 611 školní rok 2013/14 Garant programu: Ing. Milena Rotterová, školní metodik prevence Při přípravě MPP vycházíme legislativy v účinném znění. Při

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát. Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově. Komenského 17, 786 01 Prostějov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát. Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově. Komenského 17, 786 01 Prostějov - Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově Komenského 17, 786 01 Prostějov Identifikátor školy: 600 015 211 Termín konání inspekce: 9. - 11.

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Školní rok 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Dana Petriková -1- Výroční zpráva ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek,

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

INFORMAČNÍ LETÁK ŠKOLY

INFORMAČNÍ LETÁK ŠKOLY Základní škola Bruntál, Školní 2 INFORMAČNÍ LETÁK ŠKOLY Obsah Evropské projekty Projekty financované z grantu Města Bruntál O škole Nabídka vzdělávání Třídní učitelé budoucích prvňáčků ve školním roce

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE OBSAH 1. Úvod 2. Vytýčení sociálně patologických jevů 3. Cíl minimálního preventivního programu 4. Charakteristika školy 5. Analýza současného stavu

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 1 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 PROVOZNÍ ŘÁD dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín

Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Minimálně preventivní program 2008/2009 Název: Minimalizace šikany Zpracovala: Mgr. Věra Ruttová metodička primární prevence 1. Popis současného

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Školní rok 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Dana Petriková - 1 - Výroční zpráva ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek,

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Oddíl A Přehled úkolů podle 174 odst. 2 písm. b) až e) a odst. 5 školského zákona A 1 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Hoštka, okres Litoměřice, příspěvková organizace. Litoměřická 267, 411 72 Hoštka

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Hoštka, okres Litoměřice, příspěvková organizace. Litoměřická 267, 411 72 Hoštka Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Hoštka, okres Litoměřice, příspěvková organizace Litoměřická 267, 411 72 Hoštka Identifikátor: 600 081 753 Termín

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 7-2 0 0 8 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více