Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013"

Transkript

1 Základní škola, Most, Okružní 1235, příspěvková organizace IČO: tel: , Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 Mgr. Jana Kropáčková, ředitelka školy Základní škola, Most, Okružní 1235, příspěvková organizace Okružní 1235, Most Telefon/fax IČO: č.ú /0100 KB Most

2 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 byla zpracována podle 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy ve znění pozdějších předpisů. OBSAH 1. Základní údaje o škole Učební plán školy Personální zabezpečení činnosti školy Zápis k povinné školní docházce a přijetí do školy Výsledky vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy Prevence sociálně patologických jevů Další vzdělávání pedagogických pracovníků Aktivity a prezentace školy na veřejnosti Výsledky inspekční činnosti provedené ČŠI Výsledky šetření budou zveřejněny v roce Základní údaje o hospodaření školy v roce Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů Spolupráce s odborovými organizace mi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Doložka o schválení výroční zprávy školskou radou Příloha - aktivity a prezentace školy na veřejnosti

3 1. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola, Most, Okružní 1235, příspěvková organizace IZO: IČO: Sídlo školy: Okružní 1235, Most Zřizovatel, adresa zřizovatele: Statutární město Most Most, Radniční 1 IČO: Jméno ředitelky školy, statutární zástupce školy: ředitelka: Mgr. Jana Kropáčková zástupce ředitelky školy: Mgr. Petr Planička Kontakt na zařízení: Tel: Fax: web: Hlavní účel organizace: a) Škola byla zřízena jako příspěvková organizace statutárního města Mostu k zabezpečení plnění povinné školní docházky podle 8 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 35 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. b) Hlavní účel a předmět činnosti organizace je vymezen 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. c) Příspěvková organizace sdružuje základní školu, školní družinu a školní jídelnu. Účel a předmět činnosti školní družiny je vymezen vyhláškou MŠMT ČR č.74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími prováděcími předpisy. Účel a předmět činnosti školní jídelny je vymezen vyhláškou MŠMT ČR č.107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími prováděcími předpisy. Charakteristika školy: a) Úplnost a velikost školy Základní škola, Most, Okružní 1235, příspěvková organizace, je úplnou školou s devíti postupnými ročníky a přípravnou třídou. Na 1. stupni je po dvou třídách v ročníku, na 2. stupni též po dvou paralelních třídách v ročníku. Kapacita školy je 765 žáků. Budova základní školy je umístěna v okrajové části města v panelovém sídlišti Liščí vrch. Škola je dostupná městskou hromadnou dopravou. Jedná se o komplex osmi pavilonů panelového typu, původně dvou samostatných škol, které jsou vzájemně propojeny školní jídelnou. Škola v současné době ke své činnosti využívá čtyři pavilony. V pavilonu A jsou kanceláře vedení školy a učebny vyššího stupně, v pavilonu B jsou učebny jazyků, odborné učebny výchov a dvě tělocvičny. Pavilon C využívá nižší stupeň a v pavilonu E je umístěna školní družina, přípravná třída a třídy nižšího stupně. Tělocvičny v pavilonu D provozuje jako odloučené pracoviště Sportovní 2

4 hala Most. Pavilon H prochází rekonstrukcí, aby jej od září 2013 mohla škola využívat (výměnou za pavilon E). b) Vybavení školy Prostorové, materiální a technické podmínky v pavilonech využívaných k výuce jsou velmi dobré a v souladu se vzdělávacím obsahem školy. Kmenové učebny jsou vybaveny výškově nastavitelným žákovským nábytkem, učebními pomůckami a audiovizuální technikou. Odborné učebny (fyzikální, chemické, přírodopisné, dílny, kuchyňka) pak speciálním nábytkem a pomůckami. Pro obohacení výuky jazyků je ve škole zřízena speciální sluchátková učebna, dále pak jedenáct učeben s interaktivní tabulí a tři učebny pro výuku ICT s napojením na internet. Část prostoru školní jídelny byla vybavena dataprojektorem pro velkoplošnou projekci a může tak být využívána k celoškolním akcím spojených s multimediální prezentací. Škola využívá 2 tělocvičny v pavilonu B, hřiště s umělým povrchem, atletickou dráhou a doskočištěm. Součástí školy je i školní jídelna nabízející výběr ze dvou jídel. Škola provozuje školní družinu a zajišťuje odpolední volnočasové aktivity. Ve škole je zřízena školní knihovna. Počítačová síť obsahující 118 počítačů umožňuje žákům i učitelům přístup na internet. Rodiče mají možnost se školou komunikovat prostřednictvím webových stránek, kde mají zaměstnanci školy uvedeny telefonní kontakty a webové adresy. Na webových stránkách jsou pravidelně zveřejňovány informace ze života školy. Učitelé a zákonní zástupci žáků využívají elektronickou žákovskou knížku. c) Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor tvoří 27 zkušených aprobovaných učitelů a 5 vychovatelek. Ve škole je zřízena funkce poradce pro volbu povolání, metodika prevence sociálně patologických jevů, specialisty na ekologickou výchovu. Ve škole působí čtyři speciální pedagogové pro práci se žáky se SPUCH. Pro práci se žáky sociálně znevýhodněné byla zřízena dvě místa asistenta pedagoga. O dva žáky se zdravotním postižením se starají dvě asistentky pedagoga. Všichni učitelé si pravidelně obohacují své znalosti a dovednosti samostudiem a formou DVPP. d) Charakteristika žáků Většina žáků základní školy bydlí v okolí školy. V posledních letech se ve škole vzdělávají také děti cizích státních příslušníků. Škola má dobré zkušenosti s integrací žáků se SPUCH. Každý integrovaný žák má na základě doporučení PPP nebo SPC vlastní individuální vzdělávací plán, který je doplňován, kontrolován, vyhodnocován a pravidelně aktualizován. Žáci mají speciální učebnice, pomůcky a speciální programy na počítačích. Žáci školy se pravidelně zúčastňují nejen školních kol různých soutěží a olympiád, ale dosahují i dobrých výsledků v kolech okrskových, okresních, krajských i celorepublikových. Žáci se podílejí na řízení školy prostřednictvím žákovského parlamentu, kde dávají podněty a připomínky k organizaci školy. e) Školní družina Školní družina zajišťuje výchovu mimo vyučování. Hlavním posláním je zabezpečení zájmové činnosti a odpočinku žáků. Organizuje jednotlivé akce podle časového plánu obsaženého v ŠVP. Spolupracuje s rodiči žáků a organizuje v průběhu školního roku řadu společných akcí, např. přivítání prvňáčků v ŠD, výlet do Zooparku v Chomutově, mikulášské besídky, posezení u vánočního stromečku, tvořivé dílny, dopravně bezpečnostní soutěže, karnevaly, výrobu dárečků maminkám k svátku, sportovní den, atd. Školní družina je v případě zájmu žáků v provozu i v době vedlejších prázdnin. Ve školním roce 2012/2013 bylo k pravidelné docházce přihlášeno 127 žáků. f) Zájmové útvary V rámci volnočasových aktivit ve škole pracují tyto zájmové kroužky: sportovní hry, mažoretky, basketbal, florbal, atletika, keramika, flétna a dramatický. Kroužky mají k dispozici učebny, keramickou dílnu, tělocvičny a hřiště v areálu školy. 3

5 g) Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Za vstřícnou komunikaci a spolupráci s rodiči získala naše škola ocenění RODIČE VÍTÁNI. Splňujeme tato kritéria: - rodiče se dostanou bez problémů do školy, včetně odpoledních hodin - rodičům jsou dostupné kontakty na všechny učitele a vedení školy - rodiče mají k dispozici informace o tom, co a kdy se ve škole děje - rodičům zaručujeme, že při třídních schůzkách neprobíráme prospěch a chování jejich dítěte před ostatními rodiči - s rodiči komunikujeme partnerským způsobem - pořádáme školní akce pro rodiče v termínech a hodinách, které jim umožní se jich opravdu zúčastnit - dbáme na to, aby zápis do školy byl společenskou událostí příjemnou pro rodiče i děti. Myslíme při tom na potřeby dětí i rodičů. - nabízíme rodičům kromě žákovské knížky a třídních schůzek i další způsob, jak se pravidelně informovat o prospěchu dítěte (elektronická žákovská knížka) - naši pedagogové nabízejí konzultační hodiny pro žáky i rodiče - kromě společných třídních schůzek organizujeme i konzultace ve trojici učitel-dítě-rodič - konfliktní situace ve škole řešíme tak, aby se jich mohli zúčastnit všichni, jichž se záležitost týká, včetně rodičů a dítěte/dětí - školní dokumenty zpřístupňujeme na webu školy - nabízíme rodičům konzultace našeho výchovného poradce, metodika prevence a speciálního pedagoga. Prostřednictvím partnerských organizací zajišťujeme konzultace psychologa, logopeda, etopeda (škola je zapojena do projektu CPIV) - rodiče mají možnost ovlivňovat způsob stravování svých dětí ve škole - rodiče našich žáků i zájemci o naši školu mají možnost po domluvě navštívit vyučování - rodiče mají možnost po domluvě využívat prostory školy k vlastním akcím. V doplňkové činnosti pronajímáme prostory školy. Po splnění podmínek získala škola certifikát Aktivní škola, který osvědčuje, že škola je aktivní při využívání moderních vzdělávacích trendů. Rodiče jsou informováni o výsledcích vzdělávání prostřednictvím klasických žákovských knížek, prostřednictvím internetových žákovských knížek s možností rychlého individuálního heslem chráněného přístupu s možností oboustranné komunikace, na třídních schůzkách, konzultačních dnech, případně osobně či telefonicky podle potřeby. Pro rodiče a veřejnost škola každoročně pořádá řadu akcí. Pro širokou veřejnost pořádá vystoupení žáků v pořadu Vánoční rozjímání a Velikonoční dílna. Na návštěvu do 1. tříd a školní družiny přicházejí budoucí prvňáčkové. Pro ně škola připravuje i adaptační program S beruškou na cestách, ve kterém se nenásilně seznamují se školním prostředím a budoucí paní učitelkou. Pro rodiče vycházejících žáků organizuje setkání se zástupci středních škol Sokrates ve škole, kam zveme také zástupce z Úřadu práce. O dění ve škole dává škola vědět prostřednictvím fotonovin a fotogalerie na internetových stránkách školy. Vyučující i žáci přispívají články ze života školy do regionálního tisku a internetových stránek zřizovatele. Škola při vzdělávání a výchově integrovaných žáků úzce spolupracuje s mosteckou pobočkou PPP Ústeckého kraje. V oblasti environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty škola spolupracuje se Střediskem ekologické výchovy a etiky VIANA a litvínovskou střední školou SCHOLA HUMANITAS. Škola se úspěšně zapojila do projektu s ekologickým zaměřením RECYKLOHRANÍ. V oblasti kulturních akcí škola spolupracuje s Městským divadlem Most, Divadlem rozmanitostí a Střediskem volného času. 4

6 Vedení školy a výchovný poradce úzce spolupracují při řešení výchovných a vzdělávacích problémů nejen s PPP, ale i Městskou policií, Policií ČR a Střediskem výchovné péče DYÁDA, DIAKONIÍ. Ve školním roce 2012/2013 absolvovali vybraní žáci školy peer program Protidluhové poradenství, realizovaný Oblastní charitou Most. Cílem bylo naučit se efektivně pracovat s informacemi, jak vést besedu s vrstevníky na vybraná témata, např. hodnotová orientace, rizika konzumního stylu života, úskalí půjček. Žáci se seznámili se souborem technik přiblížení nákladovosti samostatného života apod. O aktuálním dění ve škole se mohou zájemci dovědět na webových stránkách školy (www.18zs.cz). h) Mezinárodní spolupráce etwinning na naší škole v roce 2012/2013 Aktivita etwinning je zaměřena na podporu spolupráce žáků i učitelů mateřských, základních a středních škol v rámci Evropské unie.etwinning lze charakterizovat jako projekt, ve kterém dvě a více škol z různých zemí realizují prostřednictvím informačních a komunikačních technologií vzdělávací aktivitu na dálku. etwinning nemá vymezená kritéria účasti ani termíny pro zapojení či předkládání projektů. etwinning nabízí technologické nástroje pro spolupráci škol na portálu kde se školy mohou do aktivity etwinning zapojit, zaregistrovat se, hledat si partnerské školy a učitelé a žáci se zde mohou virtuálně setkávat, spolupracovat a realizovat projekty na dálku. Portál provozuje Centrální podpůrné středisko pro etwinning, které koordinuje aktivitu etwinning v rámci Evropy. V České republice se učitelé mohou obrátit na Národní podpůrné středisko pro etwinning (NSS), které poskytuje metodickou podporu, potvrzuje registrované projekty, uděluje národní ceny a organizuje další aktivity pro rozvoj projektů etwinning. Kromě vyučujících angličtiny se nově do tvorby etwinningových projektů zapojily také vyučující ostatních předmětů, které absolvovaly školení tvůrců projektů. Naše škola obdržela opakovaně několik certifikátů kvality a ocenění Škola in etwinning. Informace o všech aktivitách je možné získat na webových stránkách školy v sekci Mezinárodní spolupráce. Ve školním roce 2012/2013 se zapojilo do etwinningových projektů cca 150 žáků. Bližší informace o jednotlivých projektech jsou uvedeny v části 11. zapojení školy do mezinárodních projektů. - Děti Evropy tak rozdílné, ale přesto stejné. Multimediální projekt partnerství škol v rámci aktivity Comenius. Realizace projektu s dotací EUR. Klíčovými aktivitami jsou mobility do schválených partnerských institucí v období od do Projekt proběhl podle harmonogramu klíčových aktivit. i) Školská rada: Školská rada byla schválena Radou města Mostu usnesením č.438/16/a ze dne a nabyla účinnosti dnem , má 6 členů. Dle volebního řádu byly dne 24. listopadu 2011 realizovány volby do Školské rady při Základní škole, Most, Okružní 1235, příspěvková organizace, a Rada města Mostu schválila a jmenovala členy Školské rady za pedagogické pracovníky školy Mgr. Ivanu Cervanovou a Mgr. Ilonu Fenclovou, za zákonné zástupce žáků Janu Riegerovou a Radku Strejcovou. Za zřizovatele byli jmenováni Ing. Petr Mareš a Adolf Sigmund. Předsedkyní Školské rady byla dne 7. prosince 2011 zvolena Mgr. Ilona Fenclová, místopředsedkyní Jana Riegerová (do 31. srpna 2013). 5

7 2. Učební plán školy a) školní vzdělávací program pro ZV Učení s prožitkem, od zpracovaný podle RVP ZV Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Školní vzdělávací program Učení s prožitkem Vyučovací předmět Ročník Celkem I. stupeň Celkem II. stupeň Hodinová dotace celkem Český jazyk a Jazyk a Český jazyk literatura jazyková Cizí jazyk I Anglický jazyk kultura Cizí jazyk II Německý jazyk Matematika a Matematika a její její aplikace aplikace Matematika Informační a komunikační Informační a komunikační Informatika technologie technologie Prvouka Člověk a jeho Člověk a jeho svět Přírodověda svět Vlastivěda Dějepis Dějepis Člověk a společnost Výchova Občanská výchova k občanství Fyzika Fyzika Člověk a Chemie Chemie příroda Přírodopis Přírodopis Zeměpis Zeměpis Umění a Hudební výchova Hudební výchova kultura Výtvarná výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Tělesná výchova Výchova ke zdraví Praktické činnosti Člověk a svět Člověk a svět Pracovní činnosti práce práce Volba povolání Volitelný předmět Celková povinná časová dotace

8 Období od do Personální zabezpečení činnosti školy Celkem pracovníků z toho Pozice fyzických přepočtených kvalif. ředitelka ZŘŠ výchovný poradce Pozn.: metodik prevence učitel 27 26,2 26 vychovatelka ŠD 5 4, zkrácený úvazek ekonomka administrativní pracovnice školník vedoucí ŠJ kuchařka správce hřiště 1 1 uklízečka asistent pedagoga pro žáky se sociálním znevýhodněním 2 1,8 2 asistent pedagoga pro žáky se zdravotním postižením 2 1, Zápis k povinné školní docházce a přijetí do školy K zápisu se v řádném termínu 21. a 22. ledna 2013 dostavilo 96 dětí. Poprvé u zápisu jich bylo 75, po odkladu 21. Do 1. ročníku bylo zapsáno 88 žáků. K 31. květnu 2013 byl na žádost zákonných zástupců povolen odklad povinné školní docházky pro školní rok 2013/ dětem. Dva žáci po odkladu nastoupí do speciální školy. Celkem bylo k do 1. ročníku přijato 76 žáků. Do přípravné třídy bylo přijato 9 dětí. Pro školní rok 2013/2014 byly zřízeny tři třídy prvního ročníku a jedna přípravná třída. 7

9 Výchovná opatření ve školním roce 2012/ Výsledky vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy 8

10 Pochvala TU Pochvala ŘŠ Napomenutí TU Důtka TU Důtka ŘŠ Celkem bylo uděleno 467 výchovných opatření. Celkový počet pochval (302) výrazně převyšuje počet napomenutí (76) a důtek (89). 9

11 Testování žáků V únoru 2013 proběhlo testování žáků 9. tříd naší školy v rámci projektu Diagnostika stavu znalostí a dovedností žáků se zaměřením na jejich rozvoj. Výsledky testů jsou uvedeny v tabulce: Předmět Úspěšnost řešení v % (minulý rok) Český jazyk 60,29 (51,78) Matematika 36,09 (34,67) Anglický jazyk 66,21 (60,07) Německý jazyk 36,62 (--) Chemie 41,57 (42,99) Fyzika 56,46 (54,85) Biologie 69,54 (52,2) V dubnu 2013 proběhlo testování žáků 5. tříd naší školy v rámci projektu Diagnostika stavu znalostí a dovedností žáků se zaměřením na jejich rozvoj. Výsledky testů jsou uvedeny v tabulce: Předmět Úspěšnost řešení v % Český jazyk 71,6 Matematika 62,7 Anglický jazyk 51,6 Člověk a jeho svět 70,5 V červnu 2013 proběhlo na škole testování v rámci celoplošné generální zkoušky ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol realizované ČŠI. Výsledky testů jsou v následující tabulce: Předmět Úspěšnost řešení (%) 5. roč. 9. roč. Anglický jazyk 80,38 (62,93) 52,74 (57,25) Český jazyk 72,5 (75,85) 74,21 (60,97) Matematika 44,53 (65,28) 47,81 (40,44) Testování informační gramotnosti žáků 5. a 9. tříd Gepard proběhlo v listopadu 2012 online v aplikaci ScioDat. Cílem testování bylo zjistit, jak žáci v uvedených ročnících dovedou pracovat s informacemi. Výsledky získal každý žák individuálně po zadání osobního hesla. Dne proběhlo testování CLoSE (Czech Longitudinal Study in Education), které navazuje na mezinárodní výzkumy TIMSS a PIRLS Žáci 6. ročníku řešili čtyři různé testy: test jazykových dovedností (ČJ), test čtenářské gramotnosti, test z matematiky a test zaměřený na zjiš tování kompetencí k učení. Testování se zúčastnilo celkem přes 6200 žáků ze 186 škol, z toho 74 % žáků ze základních škol a 26% žáků z víceletých gymnázií. Výsledky školy byly průměrné, přesto někteří žáci dosáhli v jednotlivých testech vynikajících výsledků. V testu Kompetence k učení dosáhlo 6 žáků percentilu 80 a více. V testu z matematiky to bylo 9 žáků, z toho dva žáci dosáhli percentilu 97. V testu z českého jazyka dosáhlo percentilu 80 a více 7 žáků, z toho jeden žák dokonce 100. V testu čtenářské gramotnosti bylo 9 žáků v pásmu Výzkum bude pokračovat v dalších letech. V září a říjnu 2012 proběhlo dotazníkové šetření Pohoda, které organizovala firma Scio. Otázky byly zaměřeny na to, jak žáci vnímají školu, učitele a spolužáky, co hodnotí kladně a jaké věci by chtěli změnit. Výsledky šetření ukázaly, že žáci školu vnímají jako příjemné a přátelské prostředí, učitelé jsou vstřícní a řeší problémy žáků, žáci navzájem se ve většině případů shodnou, dovedou si navzájem pomoci a konflikty řeší věcně a v klidu. Jsou vnímaví k projevům nepřátelství a netolerance. 10

12 Údaje o přijímacím řízení na střední školy a učiliště (další uplatnění absolventů školy) Umístění vycházejících žáků 2012/2013 Podkrušnohorské gymnázium Most Gymnázium čtyřleté Gymnázium osmileté 8 1 SSŠ pro marketing a ekonomiku podnikání Obchodní akademie 2 SOŠ Litvínov-Hamr Kadeřník 2 SOŠ Interdact Veřejnoprávní činnost 1 SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb Most Strojírenství Servírka Prodavač Kuchař SŠ diplomacie a veřejné správy Veřejnoprávní činnost 1 SŠ technická Most-Velebudice VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ Most Bezpečnostně právní činnost Ekonomika a podnikání Chovatelství Obráběč kovů Truhlář Automechanik Jezdec a chovatel koní Strojní mechanik Ekonomické lyceum Pedagogické lyceum Obchodní akademie Masér sportovní a rekondiční Ošetřovatel Gymnázium a SPŠ Duchcov Technická zařízení budov 1 SPŠ Chomutov Strojírenství 1 SSOŠ BEAN, Praha Kominík 1 Všichni vycházející žáci byli přijati na školy, které si vybrali. Oproti školnímu roku 2011/2012 se výrazně zvýšil zájem o studium 4letého gymnázia, kam se hlásilo 8 žáků. K 8 letému studiu gymnázia přestoupila z 5. ročníku 1 žákyně. Počty zájemců o studium oborů s maturitou se meziročně téměř shodují včetně skladby jednotlivých studijních oborů. Mírně se zvýšil počet žáků přijatých do učebních oborů. Větší zájem byl o vzdělávání na státních školách

13 6. Prevence sociálně patologických jevů Vzdělávání Školní metodik prevence Pedagogičtí pracovníci školy Organizace prevence Minimální preventivní program a program proti šikaně Využití volného času žáků Průběžné sledování podmínek a situace ve škole z hlediska rizik výskytu sociálně patologických jevů Uplatňování forem a metod umožňující včasné zachycení ohrožených dětí Poradenská služba školního metodika prevence Poradenská služba výchovného poradce Zajištění poradenských služeb speciálních pracovišť a preventivních zařízení Vybavení školy odbornými a metodickými materiály a dalšími pomůckami Školní řád (obsahuje zákaz nošení, držení, distribuci a zneužívání návykových látek v areálu školy a odpovídající sankce) Akce školy pro žáky k prevenci sociálně patologických jevů komentář školení (Praha,Most, Teplice, Ústí nad Labem, Most, Mezihoří) dle nabídky PC Ústí n.l. ano nabídky školy, sportovní a volnočasové organizace využívající ke své činnosti pronajaté prostory školy, ostatní volnočasové organizace ve městě, SVČ Most ano - v rámci OV, Rv, vých.poradenství, spolupráce s Policií ČR, Městskou policií Most, OSPOD schránka důvěry, program proti šikaně, MPP - nástěnka metodická pomoc učitelům ano ano videotéka, knihovnička, školní síť - S:/ knihovna ano, třídní pravidla ano Počet výskytu sociálně patologických jevů, které škola řešila Sociálně patologický jev počet Drogová závislost 0 Alkohol 0 Kouření 10 Kriminalita a delikvence 0 Virtuální drogy (počítač,televize,video) 0 Patologické hráčství (gambling) 0 Záškoláctví 10 Šikanování (včetně kyberšikany) 7 Vandalismus 2 Násilné chování 1 Xenofobie 0 Rasismus 0 Ve školním roce 2012/2013 proběhlo v rámci prevence ve třídách 6. A, 6. B, 7. A a 7.B anonymní šetření s tématem šikanování a vztahy mezi jednotlivci. Žáci, kteří se testování zúčastnili, uvedli, že jsou ve třídě rádi, mají zde kamarády. 90 % tázaných uvedlo, že bylo svědky ubližování 12

14 spolužákovi, jednalo se o pomluvy, posměch, ignorování, ale i slovní ponižování. V jednom případě došlo i k fyzickému napadení. V případě potřeby řešení nějakého problému je možné použít též schránku důvěry ve škole, v průběhu školního roku byla využita třemi žáky, kteří měli vztahové problémy ve třídě, následně byly citlivě řešeny. V rámci prevence byla vytvořena třídní pravidla chování žáků. Opakovaně jsou žáci informováni o možnosti zneužití počítačové sítě a jeho následcích. Žáci se zúčastnili soutěže o nejlepší plakát s motivem bezpečnosti na internetu. Studenti Obchodní akademie Žatec si připravili přednášku pro žáky 8. a 9. ročníků na téma Sociální sítě a já se zaměřením se na správné chování, bezpečnost, oblíbené sociální sítě Facebook Dále se děti zapojily do výzkumu týkajícího se nebezpečí na internetu (kyberšikana, stalking), vyjadřovaly se k nebezpečným místům v Mostě a snažily se zmapovat problematické lokality. Žáci 9. třídy se zúčastnili Dne zdraví 1. pomoc, zdravý úsměv, tetování, besedy na téma Láska ano, děti ne s MUDr. P. Kovářem. Žákyně 6. tříd byla zrealizována beseda Čas proměn, která se týkala fyzických i psychických změn v pubertě a hygienických návyků. Prevence sociálněpatologických jevů je též součástí výuky v jednotlivých předmětech. Dále se v rámci prevence pořádají školní výlety, zahraniční pobyty, školy v přírodě, sportovní turnaje, vědomostní soutěže, zájmové kroužky při naší ZŠ, diskotéky, mikulášský karneval, projektové dny apod. Ve škole pracuje žákovský parlament, který se schází 1 x v měsíci. Jednotliví zástupci tříd jsou informováni o akcích, které proběhly, o úspěších žáků, parlament hodnotí jídelníček a navrhuje změny, zve hosty. Ve srovnání s loňským rokem klesá věková hranice kuřáků, ale i záškoláků. Ve školním roce 2012/2013 absolvovali vybraní žáci školy peer program Protidluhové poradenství, realizovaný Oblastní charitou Most. Cílem bylo naučit se efektivně pracovat s informacemi, jak vést besedu s vrstevníky na vybraná témata, např. hodnotová orientace, rizika konzumního stylu života, úskalí půjček. Žáci se seznámili se souborem technik přiblížení nákladovosti samostatného života apod. 13

15 7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků A. Přehled vzdělávacích akcí, kterých se zúčastnili pedagogičtí pracovníci v rámci DVPP P.č. Název vzdělávací akce počet účastníků 1. Škola podporující zdraví - seminář 1 2. Odpady a obaly vzdělávací program 1 3. Čtenářská gramotnost 4 4. Metodika efektivního zapojení IT do výuky 7 5. Metodický seminář etwinning 4 6. Aktivizující metody ke zkvalitnění přírodovědné gramotnosti na 2. stupni ZŠ 2 7. Rozvíjíme přírodovědnou gramotnost žáků ZŠ 2 8. Tvorba DUM s využitím interaktivní tabule SMART 8 9. Finanční gramotnost Rozumíme penězům Šikana Školení pro učitele Aj Seminář pro ŘŠ Školení koordinátorů a zadavatelů ICILS Metody a formy práce se žáky s SPU (SPUCH) Anglický jazyk - didaktika v hodinách Aj Využívání vzdělávací nabídky portálu Datakabinet Nová cesta k léčbě šikany II Seminář o celoplošném testování žáků (ČŠI) Kreativně k jazykové výuce Seminář k tvorbě testů čtenářské gramotnosti (ČŠI) Oxford Teachers Academy Letní dílna etwinning školení Google BOZP a PO 45 Mgr. Michaela Šicová studuje obor Koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií na Fakultě přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci. Mgr. Jana Vacková absolvovala vzdělávací program Brána jazyků otevřená (60 hodin - anglický jazyk A2) organizovaný Národním institutem pro další vzdělávání (NIDV). B. Samostudium pedagogických pracovníků školy podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 383/2005 Sb., 24 odst. 4 písm. b) a odst. 7 Prázdniny Počet dnů Samostudium podzimní prázdniny 2 2 vánoční prázdniny 4 4 pololetní prázdniny 1 1 jarní prázdniny 5 5 velikonoční prázdniny 2 0 celkem

16 8. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti měsíc Stručný název aktivity Poznámka září Třídní schůzky I.-IX. roč. Prezentace centra AMAVET Zájemci o elektroniku Dopravní výchova na dopravním hřišti IV. roč. konference Kreativně k jazykové výuce v Praze Žákovský parlament MÜN Zástupci tříd III. IX. roč. Projektový den Den jazyků I. IX. roč. Okresní finále přespolní běh VI. IX. roč. Projektový den Světový den výživy I. - V. roč. výlet do Zooparku Chomutov IV. roč. Dotazníkové šetření POHODA (Scio) III. - IX. roč. říjen zahraniční poznávací pobyt v Anglii (projekt Comenius) výběr žáků Stolní tenis VIII.- IX. roč. Coca Cola Cup - kopaná družstvo VIII- -IX. roč. Párty - akce Zdravé pětky - zdravá výživa VI. roč. Žákovský parlament III.-IX. roč. Sběrová akce všichni žáci Krajské kolo stolní tenis v Litoměřicích) družstvo chlapců VIII. IX. roč. Sokrates ve škole - prezentace středních škol vycházející žáci a rodiče Projekt Den skřítků a strašidel 1. stupeň Ekologická výchova VIANA 1. stupeň Projekt Diakonie - doučování žáků dobrovolníky vybraní žáci, zájemci listopad Sokrates veletrh středních škol v Repre IX. A,B, vycházející žáci Akce ŠD pro rodiče a děti- keramická dílna zájemci Prodejní výstavka kaktusů zájemci Třídní schůzky I. IX. roč. Peer program - protidluhové poradenství výběr žáků S beruškou na cestách S beruškou v keramické dílně, S beruškou na počítačích - pro předškoláky s rodiči zájemci Ekologická výchova - VIANA I. V. roč. výzkum CLoSE VI. roč. Žákovský parlament III.-IX. roč. Okresní finále - florbal chlapci VI. VII. roč. prosinec Seznamování dětí z MŠ s interaktivní tabulí MŠ Mikulášský karneval I.-IX. roč. Čertí škola + mikulášská nadílka 1. stupeň Veselé vánoce - akce pro rodiče a žáky zájemci S beruškou na cestách Ukázková hodina angličtiny adaptační aktivity pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče zájemci Akce pro MŠ práce s interaktivní tabulí Akce ŠD - pro rodiče a žáky Tvořivá hodinka - keramika Silvestrovský běh na Benediktu MŠ v obvodu školy zájemci zájemci 15

17 leden Den otevřených dveří pro rodiče budoucích prvňáčků zájemci S beruškou na cestách Karneval - adaptační aktivity pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče zájemci S beruškou na cestách S beruškou k zápisu - zápis do 1. třídy Ukázky výuky v 1. třídě pro děti z MŠ žáci 1. tříd Žákovský parlament III. IX. roč. Doučování žáků - Diakonie vybraní žáci Projekt Krušné hory - Domov můj žáci 1. stupně Informační odpoledne pro rodiče žáků Okresní kolo matematické olympiády VI. - IX. roč. Náborová akce softbal zájemci 1. stupeň Akce ŠD Tvořivá hodinka - keramika zájemci únor Okresní kolo olympiády z češtiny IX. roč. Okresní kolo olympiády z němčiny VIII. IX. roč. Okresní olympiáda - Aj VII. IX. roč. VIANA - ekologický program IV. roč. Hvězdný vesmír - velkoplošná projekce SPŠ Most V. roč Okresní kolo soutěže v basketbalu chlapci VIII. - IX. roč. Akce ŠD Družina má talent ŠD Projekt Krušné hory - Domov můj 1. stupeň Ekvádor - vzdělávací program Planeta 3000 VI. - IX. roč. Okresní kolo chemické olympiády IX. roč. březen Lyžařský výcvikový zájezd - Klínovec zájemci III. IX. roč. Okresní kolo zeměpisné olympiády VII. - IX. roč. Žákovský parlament III. IX. roč. S beruškou na cestách Sportovní odpoledne - adaptační aktivity pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče zájemci Okresní kolo soutěže v recitaci vítězové školního kola 1. stupeň Okresní kolo fyzikální olympiády IX. roč. Okresní kolo biologické olympiády VIII. - IX. roč. Poznávací zájezd do Berlína zájemci Diskotéka v tělocvičně 2. stupeň Ekologický program VIANA IV. roč. duben Sběrová akce školy - kontejner na textil a obuv PT, I. - IX. roč. Okresní kolo biologické olympiády VI. - VII. roč. Vlaštovkiáda VII. VIII. roč. Třídní schůzky I. IX. roč. Škola zdravé pětky - výukový program III. - IV. roč. Mezinárodní turnaj ve stolním hokeji (šprtci) v Belgii výběr žáků Akce ŠD - Hrátky s pejsky ŠD VIANA - ekologický program Mravenec, Včela PT, I. roč. Akce ŠD - návštěva Městské knihovny ŠD Projektový den - Živly celoškolní projekt Ekologická akce školy - sběr elektroodpadu PT, I. - IX. roč. Čas proměn - preventivní vzdělávací program VI. roč. Žákovská ekologická konference v Mostě IX. roč. Beseda o významu vody Hodina vody VII. - IX. roč. 16

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE. Výroční zpráva o činnosti

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE. Výroční zpráva o činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE Výroční zpráva o činnosti Školní rok 2013-2014 1 Školní rok: 2013/2014 Zpracovatel: Mgr. Ivana Eklová 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Obsah OBSAH... 2 POKYN PRO VYDÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY... 4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2012-2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2012-2013 JUNGMANNOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA Plzeňská 30, 266 01 Beroun 2 - Město, tel.: 311 622 474,fax: 311 512 800 e-mail: sekretariat@jzs.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2012-2013 v Berouně dne 18.9.2013 Zpracoval: Mgr. Ivan

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1 Obsah OBSAH... 2 POKYN PRO VYDÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY... 4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERNINK, OKRES KARLOVY VARY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Zpracovala:

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERNINK, OKRES KARLOVY VARY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Zpracovala: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERNINK, OKRES KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 212/213 Zpracovala: Mgr. Dana Osičková, ředitelka ZŠ a MŠ Pernink, okres Karlovy Vary Výroční zpráva Základní školy

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov Školní 438, příspěvková organizace 739 91 Jablunkov.

Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov Školní 438, příspěvková organizace 739 91 Jablunkov. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov Školní 438, příspěvková organizace 739 91 Jablunkov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 zpracovaná podle zákona

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Školní rok 2010-2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Školní rok 2010-2011 Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 Zřizovatel: Kraj Vysočina VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2010-2011 Výroční zpráva o činnosti školy Právní normy 10 zákona č. 561/2004 Sb., školský

Více

Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 Zřizovatel: Kraj Vysočina. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2011-2012

Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 Zřizovatel: Kraj Vysočina. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2011-2012 Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 Zřizovatel: Kraj Vysočina VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2011-2012 Školní rok: 2011-2012 Zpracovatel: Mgr. A.Šnoblová 1. Základní údaje o škole 1.1

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 V Kadani 29. 8. 2014 Mgr. Zdeněk Hosman ředitel školy Projednáno v pedagogické radě dne:

Více

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a Ž l e b y. Součást Základní škola

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a Ž l e b y. Součást Základní škola Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a Ž l e b y Součást Základní škola V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok : 2012-2013 Předkladatel : Mgr. Irena Marousková, ředitelka školy Č. j. VZ-ZŠ-1/2013

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2010/2011 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 Základní údaje Název školy: Sídlo školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Základní škola, Komenského 1720, 686 03, Staré Město

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013-2014. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7. Č.j.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013-2014. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7. Č.j. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7 Č.j.: 112 /2014/RE VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 Vypracoval: Mgr. Pavel Svatoš ředitel školy 1. Základní údaje o škole

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola Název: 17. základní škola a mateřská škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace Sídlo: Malická 469/1, 301 00 Plzeň Právní forma: příspěvková organizace IZO: 600

Více

21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC, TŘ. SPOJENCŮ 8, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Peter B a z g e r, ředitel školy Olomouc, září 2013 Obsah: strana:

Více

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr pořádá pořádá Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr Krásný Dvůr 24.08.2013 Zpracovala: Mgr. Ivana Bejčková ředitelka školy 1 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva 2012-2013

Výroční zpráva 2012-2013 Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem,příspěvková organizace Adolfovice 170, 790 01 Jeseník Výroční zpráva 2012-2013 Výroční zpráva byla projednána s pedagogickými pracovníky na pedagogické

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole str. 3 2. Vzdělávací program školy str. 5 3. Rámcový popis

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013. Základní škola a Mateřská škola Lhotecká 39 Hradec Králové Malšova Lhota

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013. Základní škola a Mateřská škola Lhotecká 39 Hradec Králové Malšova Lhota Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Základní škola a Mateřská škola Lhotecká 39 Hradec Králové Malšova Lhota Předkladatel: Mgr. Jaroslava Bímová Datum: 30. 10. 2013 Obsah Obsah... 2

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2010/2011 Choceň, říjen 2011 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy Adresa školy IČ 708 882 48 Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, 565 01

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2012-2013 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek 1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 V Milevsku 9. 9. 2013 Zpracoval: PaedDr. Martin Hrych Obsah 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 3

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více