Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva za školní rok 2011/2012"

Transkript

1 Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka Masarykova 461 Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 V Krupce v říjnu 2012 Mgr. Bc. Ctirad Vaník ředitel školy

2 Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka Masarykova 461, Krupka VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Školní rok 2011/2012 dle ustanovení 11 a 12 odstavec 2 zákona č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání Výroční zpráva byla projednána v pedagogické radě dne Zpracoval: Mgr. Bc. Ctirad Vaník, ředitel školy Mgr. Jitka Svobodová, statutární zástupce ředitele školy Mgr. Ivana Hlavínová, zástupce ředitele školy Mgr. Věra Pavková, učitel pověřený vedením místa vzdělávání Předkládá: Mgr. Bc. Ctirad Vaník

3 Obsah 1. Základní údaje o škole Škola Zřizovatel Součásti školy Základní údaje o součástech školy Materiálně-technické podmínky školy Údaje o školské radě Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy Přehled oborů základního vzdělávání Vzdělávací programy Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol Zápis k povinné školní docházce Výsledky přijímacího řízení Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Přehled o výsledcích vzdělávání žáků Přehled o chování žáků Údaje o zameškaných hodinách Údaje o integrovaných žácích: Osnova pro komentář k údajům o výsledcích výchovně-vzdělávacího procesu Organizace výchovně-vzdělávacího procesu školy Průběh a výsledky vzdělávání Materiální podpora výuky Vyučovací formy a metody Interakce a komunikace Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy Institucionální vzdělávání Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů Studium k prohlubování odborné kvalifikace DVPP ve školním roce 2011/ Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Spolupráce školy a dalších subjektů Významné akce školy Akce k prevenci sociálně patologických jevů Akce k environmentální výchově Vystoupení pro veřejnost Účast žáků školy v soutěžích Další aktivity podporující výchovně-vzdělávací proces výlety a exkurze návštěvy divadel a muzeí besedy projektové dny Činnost školní družiny Logopedie a náprava Mateřská škola Zájmová činnost

4 12. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Přehled pracovníků školy Základní údaje o pracovnících školy Údaje o pedagogických pracovnících Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby Údaje o nepedagogických pracovnících...22 Příloha č.1 Hodnocení práce mateřské školy ve školním roce 2011/ Příloha č.2 Základní údaje o hospodaření školy

5 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka, Masarykova 461 Masarykova 461, Krupka příspěvková organizace IČO IZO (MŠ) (ZŠ) (ŠD) (ŠJ) (ŠJ -výdejna) identifikátor školy vedení školy kontakt ředitel: Mgr. Bc. Ctirad Vaník zástupce ředitele pro I. stupeň: Mgr. Bc. Jitka Svobodová (statutární zástupce ředitele) zástupce ředitele pro II. stupeň: Mgr. Ivana Hlavínová učitel pověřený vedením místa poskytovaného vzdělávání: Mgr. Věra Pavková Tel.: fax: není Zřizovatel název zřizovatele adresa zřizovatele kontakt Město Krupka Mariánské náměstí 22, Krupka Tel.: , fax: ,

6 1.3 Součásti školy Součást Kapacita Mateřská škola 25 Základní škola 710 Školní družina 125 Školní jídelna MŠ 25 Školní jídelna ZŠ 455 Školní jídelna výdejna Základní údaje o součástech školy Součást školy Počet tříd/ oddělení Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Počet žáků na pedagoga Mateřská škola ,5 Přípravná třída stupeň ZŠ ,38 18,53 2. stupeň ZŠ ,5 9,12 Školní družina ,25 31,25 Školní jídelna MŠ x 25 x x Školní jídelna ZŠ x 280 x x Průměr žáků ve třídě je v běžných třídách 21,47, ve třídách s upraveným vzdělávacím programem 8, Materiálně-technické podmínky školy Učebny, herny Odborné pracovny, knihovna, multimediální učebna Odpočinkový areál, zahrada, hřiště Sportovní zařízení Dílny a pozemky 2 multimediální učebny, 1 žákovská knihovna, 1 učitelská knihovna, 7 odborných učeben (PC, HV, PŘ/CH, FY, AJ/NJ,ZE, VV) 3 hřiště s umělým povrchem, 1 hřiště s odpočinkovou zónou 3 tělocvičny, 3 hřiště, herní prvky na zahradě MŠ 1 dílny, 1 pozemek pro pěstitelské práce 4

7 Žákovský nábytek Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod. Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben pomůckami Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou Všechny třídy I.stupně vybaveny ergonomickým nábytkem, na II. stupni všechny třídy s výjimkou odborných učeben FY, PŘ, PC. Je připraven plán vybavení přístavku s učebnami pro třídy s upraveným vzdělávacím programem Vybavení učebními pomůckami je průměrné, probíhá obměna inventáře. Učebnice odpovídají požadavkům MŠMT. Kabinety a laboratoře disponují staršími a málo vyhovujícími pomůckami, postupně byly zakoupeny nové, především nástěnné obrazy, mapy. Dovybavování probíhá podle připraveného plánu. 42 počítačů (41 s přístupem na Internet, 28 pro žáky), 16 televizorů, 12 DVD, 7 videí, 20 přehrávačů, 1 domácí kino, 3 interaktivní tabule 1.6 Údaje o školské radě Datum zřízení Počet členů školské rady 6 Kontakt Mgr. Eva Komínková, tel.: Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 2.1 Přehled oborů základního vzdělávání Kód Obor vzdělání Zařazené třídy ŠVP PP ŠVP PP Barevné kamínky MŠ, přípravná třída ŠVP ZV ŠVP ZV I.A,B,C - IX.A,B ŠVP ZV ŠVP ZV s lehkým mentálním postižením I. II.P, VI. VIII.P 5

8 2.2 Vzdělávací programy ŠVP ZV Vzdělávací program ŠVP ZV S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM I. - IX. A,B,C Zařazené třídy I. - II.P, VI. - VIII.P 3. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 3.1 Zápis k povinné školní docházce počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd z toho počet dětí starších 6ti let (nástup po odkladu) počet odkladů pro školní rok 2011/ Výsledky přijímacího řízení a) na víceletá gymnázia přijato: z pátého ročníku ze sedmého ročníku gymnázia zřizovaná krajem 0 0 soukromá gymnázia 0 0 církevní gymnázia 3 0 b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých ročníků přijato: gymnázia obchodní střední zdravotní průmyslové ostatní odborná celkem akademie školy školy střední školy učiliště c) na soukromé školy přijato: gymnázia obchodní akademie zdravotní školy průmyslové školy ostatní střední školy střední odborná učiliště celkem

9 d) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou přijato: z devátých ročníků z nižších ročníků 16 2 e) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy: v devátém ročníku v nižším ročníku 27 2 Dva žáci ukončili povinnou školní docházku v osmém ročníku. 4. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 4.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Neprospělo Nehodnoceno 1. stupeň stupeň Celkem Údaje v tabulce odpovídají stavu k Přehled o chování žáků Počet žáků Pochvala TU Pochvala ŘŠ Napomenutí TU Důtka TU Důtka ŘŠ 2. stupeň 3. stupeň 1.stupeň stupeň Celkem Údaje jsou shrnutím kázeňských trestů a odměn za celý školní rok 2011/

10 4.3 Údaje o zameškaných hodinách Počet omluvených hodin Počet omluvených hodin na žáka Počet neomluvených hodin Počet neomluvených hodin na žáka 1. stupeň , ,25 2. stupeň , ,94 Celkem , , Údaje o integrovaných žácích: Druh postižení: Ročník Počet žáků Sluchové postižení 2., 5., 7. 3 (2+ 1) Zrakové postižení 8. 1 S vadami řeči 0 0 Tělesné postižení 6. 1 S kombinací postižení 0 0 S vývojovými poruchami učení S poruchami chování 0 0 Autismus 1., 2. 2 (2 + 0) 4.5 Osnova pro komentář k údajům o výsledcích výchovně-vzdělávacího procesu Organizace výchovně-vzdělávacího procesu školy Škola poskytuje služby pro děti od tří let v oddělení MŠ. Dále zřizuje přípravnou třídu pro předškolní žáky sociálně znevýhodněné. Umožňuje též vzdělávání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami se speciálními poruchami učení, žáci tělesně, zrakově a sluchově postižení, žáci s poruchou autistického spektra. Všichni jsou úspěšně integrováni do kolektivu žáků běžných tříd. Pro každého žáka s poruchou autistického spektra má škola k dispozici asistenta pedagoga. Škola úspěšně zařazuje do výchovně-vzdělávacího procesu žáky-cizince. Na základě přezkoušení jim vyučující stanovují individuální plán výuky. 8

11 Škola má také zřízené třídy pro žáky s lehkým mentálním postižením, kde tito pracují v malém kolektivu pod vedením speciálního pedagoga. Je vypracována metodika vzdělávání mimořádně nadaných žáků. Škola má vypracovaný školní řád vycházející z platných právních norem, jehož součástí je závazný klasifikační řád. Rozvrh hodin respektuje zásady psychohygieny a potřeby žáků. Rodiče a žáci jsou pravidelně informováni o výsledcích vzdělávání, mohou využít internetových stránek školy, kde najdou informace o akcích školy, aktuální rozvrhy, tiskopisy a informace o průběžném hodnocení. Škola úzce spolupracuje s odbornými pracovišti SPC Teplice, PPP Teplice. Na škole pracuje metodik prevence sociálně-patologických jevů a výchovný poradce Průběh a výsledky vzdělávání Výuka je v souladu s cíli předškolního a základního vzdělávání. Tyto cíle jsou stanoveny přiměřeně možnostem a potřebám žáků tak, aby každý žák dosahoval svého maxima. Důraz je kladen na návaznost mezi MŠ (přípravnou třídou) a I. stupněm ZŠ a I. stupněm a II. stupněm ZŠ Materiální podpora výuky Učebny jsou vyzdobeny podnětně a podporují práci žáků, jsou barevně vymalovány. Didaktická technika, učebnice a pomůcky jsou využívány pravidelně a účelně. Škola se snaží obměňovat didaktické pomůcky a rozšiřovat ICT techniku. Vhodnost vybavení a uspořádání učeben není optimální. Důvodem jsou stavebně-technické možnosti budov, které byly postaveny v předminulém století, nebo v 1. polovině století minulého. Citelně chybí zázemí tělocvičen, jejich vybavení a velikost neodpovídá současným požadavkům. Problémem jsou i chybějící šatny ve všech budovách základní školy Vyučovací formy a metody Děti jsou podporovány ve svém osobnostním a sociálním rozvoji, je kladen důraz na vzájemnou spolupráci mezi učitelem a žákem. Škola si klade za cíl být bezpečným místem. Ve výuce jsou aktivně využívány metody aktivního učení Interakce a komunikace Ve vzájemné komunikaci mezi učitelem a žákem i žáky navzájem se důsledně dbá na dodržování stanovených pravidel. Každý má právo slušnou formou prezentovat svůj názor a je veden k tomu, aby ho uměl obhájit argumenty, ale také k tomu, aby naslouchal argumentům jiných a dokázal akceptovat názor cizí. 5. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy Výčet studií, kurzů, seminářů, kterých se pracovníci školy zúčastnili, počet účastníků: Údaje jsou za školní rok 2011/2012 finanční prostředky za kalendářní rok 2011 a 1. pololetí roku

12 5.1 Institucionální vzdělávání Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů pracovník instituce (VŠ/zařízen í pro další vzdělávání) název akce financování a) Studium v oblasti pedagogických věd Hallerová Mísařová Pelechová Pešková UJEP UJEP SPgŠ SPgŠ Učitelství pro I.stupeň Učitelství pro I.stupeň Vychovatelství Vychovatelství vlastní vlastní vlastní vlastní b) Studium pedagogiky c) Studium pro asistenta pedagoga d) Studium pro ředitele škol Vaník UK e) Studium k rozšíření odborné kvalifikace management vzdělávání vlastní Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů a) Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky pracovník Komínková instituce (VŠ/zařízen í pro další vzdělávání) UJEP název akce školní management financování vlastní b) Studium pro výchovné poradce Tourková PedF UK výchovné poradenství DVPP, vlastní c) Specializovaná činnost koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií Hlavín NIDV Koordinátor ICT vlastní d) Specializovaná činnost tvorba a následná koordinace školních vzdělávacích programů 10

13 e) Specializovaná činnost prevence sociálně patologických jevů f) Specializovaná činnost specializovaná činnost v oblasti ICT g) Specializovaná činnost specializovaná činnost v oblasti environmentální výchovy Studium k prohlubování odborné kvalifikace pracovník Komínková Mencl instituce (VŠ/zařízen í pro další vzdělávání) UK OA a JŠ UL název akce dějepis pro II.stupeň st. zkouška AJ financování vlastní vlastní DVPP ve školním roce 2011/2012 Ve školním roce 2011/2012 se všichni pedagogové zúčastnili dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků z nabídky Národního institutu dalšího vzdělávání, Pedagogického centra v Teplicích, PPP Teplice, SEV Sever, SEV Divizna. Lada Blažková Profesní rozvoj řídícího pracovníka ve školství Mgr. Michaela Damková Činnostní učení ve výuce Čj v 1. ročníku (16 hodin) Mgr. Michaela Eisnerová Cvičíme s příběhy a říkadly s prvky jógy Relaxace pro děti 1.část Relaxace pro děti 2.část Ing. Lucie Gerychová Kapradí 2011 Odměny a tresty ve škole Výslovnost ve výuce anglického jazyka Závěrečná konference projektu Region Program environmentální výchovy v Ústeckém a Karlovarském kraji 11

14 David Groh Proškolení vyplývající ze zákona č. 356/2003 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích a zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví Finanční gramotnost Finance a stát Mgr. Vladimíra Hejduková Třídní klima, komunikace v ZŠ Přirozený proces učení, zapojení žáka do výuky Ing. Milan Hlavín Specializační studium ICT koordinátora Elektronická šikana a jak ji řešit koordinátor projektu Vzduchoplavec Kráčmera Mgr. Ivana Hlavínová Kapradí 2011 Nové cesty v environmentální výchově (Sedmihorky 3 dny) Proškolení vyplývající ze zákona č. 356/2003 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích a zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví Profesní průprava zástupců ředitele ZŠ a SŠ (30 hodin) SEVER školám, školy sobě (2 dny) Závěrečná konference projektu Region Program environmentální výchovy v Ústeckém a Karlovarském kraji Školní program EVVO a průřezová téma EV Člověk a životní prostředí v ŠVP Jitka Hrdličková Činnostní učení ve výuce Čj v 1. ročníku (16 hodin) Naděžda Jaskevičová Dějiny Rómů Mgr. Lenka Jindrová Jak připravit projekt (oblast patologických jevů a prevence) Právo ve škole Mgr. Věra Klocková Odměny a tresty ve škole Přirozený proces učení, zapojení žáka do výuky Mgr. Eva Komínková Nové cesty v environmentální výchově (Sedmihorky 3 dny) Člověk a životní prostředí v ŠVP Andrea Kreslová Alternativní a suportivní způsoby vyučování Umění jednat s problematickými jedinci 12

15 Mgr. Iva Krobová Hrajeme si v matematice na 1. stupni ZŠ Jarmila Lásková Výtvarné techniky Ekoateliér Jarní dílna Miroslava Mrázová Dějiny Rómů Tomáš Oravec Alternativní a suportivní způsoby vyučování Rozvíjíme čtenářskou gramotnost. Práce s uměleckým textem Mgr. Jana Pochobradská Jak připravit projekt (oblast patologických jevů a prevence) PhDr. Stanislava Sedláčková Předškolní vzdělávání v pedagogických, psychologických a sociálních souvislostech Mgr. Venuše Schmidtová Umění jednat s problematickými jedinci Třídní klima, komunikace v ZŠ Rozvíjíme čtenářskou gramotnost. Práce s uměleckým textem Mgr. Bc. Jitka Svobodová Odměny a tresty ve škole Profesní rozvoj řídícího pracovníka ve školství Mgr. Milena Tourková Odměny a tresty ve škole Pavlína Vopatová Využívání alternativních vzdělávacích metod při vzdělávání dětí se sociálním znevýhodněním Mgr. Zdeněk Vítek Dějiny Rómů Mgr. Iveta Vojtová Přirozený proces učení, zapojení žáka do výuky Všichni pedagogičtí pracovníci se zúčastnili teambuildingu v Kytlici dubna 2012 (úprava ŠVP, strategie školy, analýza SWOT) nezúčastnili se Kreslová, Frolíková, Pallerová, Vítek, Malinová 13

16 6. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 6.1. Spolupráce školy a dalších subjektů Knauf Insulation, DDM Krupka, RMK Krupka, PČR, MP Krupka, HS Krupka, HZS Teplice, Doly Bílina, Sport Krupka s.r.o., občanské sdružení Královské Horní město Krupka, ZS Teplice, ČČK Teplice, Arkádie Krupka, Knihovna Krupka, NP České Švýcarsko,SEV Sever, ČSOP, ZOO Ústí nad Labem, SZŠ Ústí nad Labem, Schola humanitas Litvínov, Tereza o.p.s., PPP Teplice, SPC Teplice, Dobrovolní hasiči Krupka, VOŠZ Ústí n.l. - obor zdravotní dentista a obor zdravotnický záchranář, místní firmy 6.2 Významné akce školy Obhájení certifikátu CQS - ISO Pokračování práce na obhájení mezinárodního titulu Ekoškola. Pořádání celoměstských soutěží Cínová stopa, Krupský permoník. Dokončení projektu Vzduchoplavec Kráčmera. Účast na projektu Poznej svůj kraj Krajánek. Testování TIMSS a PIRLS (žáci 5. ročníků). Pořádání vernisáží v Minigalerii Vestibul. Přeshraniční spolupráce se školou v Německu. Pořádání poznávacího zájezdu do Itálie. Pořádání letního dětského tábora. Den otevřených dveří na I. stupni. Den otevřených dveří na II. stupni. Finanční podpora dívky z Afriky. 6.3 Akce k prevenci sociálně patologických jevů Beseda o mezilidských vztazích Beseda Vztahy, sex a AIDS Projekt Třídní klima PPP Teplice Projekt PČR AJAX Beseda s Policií ČR k šikaně a kyberšikaně Beseda o první pomoci Beseda s MP Krupka Beseda Drogy, HIV 6.4 Akce k environmentální výchově Litvínovský choroš Projekt Škola v lese, les ve škole Projekt Nové cesty v EVVO Schola humanitas Sběr kaštanů a žaludů Projekt Energie domácnosti Projekt Obnovitelné zdroje energie Projekt Příroda, krajina a lidé pospolu Projekt Tonda Obal na cestách Ekologická soutěž Život kolem nás Schola humanitas Adopce zvířátka v ZOO Ústí n.l. - majna 14

17 Exkurze Stará čistírna Praha Bubeneč Sběr druhotných surovin Projekt - Recyklohraní 6.5 Vystoupení pro veřejnost Adventní koncert v MÚ krupka Bohosudovská nota Veřejné vystoupení divadelního kroužku Pěvecké vystoupení při uctění památky 313 obětí pochodu smrti Pěvecká vystoupení při vernisážích v Minigalerii Vestibul Koncert pěveckého sboru v divadle v Ústí n.l. Noc na Karlštejně Vánoční výzdoba Výstavní síně MÚ Krupka Přehlídka divadelních souborů v Děčíně Rozloučení s vycházejícími žáky na MÚ Krupka Školní akademie spojená s vyhlášením nejlepších žáků školy Kulturní program dětí pro seniory v Pečovatelském domě Krupka Slavnostní rozloučení s budoucími prvňáčky na závěr školního roku 6.6 Účast žáků školy v soutěžích Název soutěže Školní kolo Okresní kolo Národní kolo Matematická olympiáda 8 žáků 0 0 Pythagoriáda 92 žáků 0 0 Chemická olympiáda 8 žáků 3 0 Olympiáda v českém jazyce 14 žáků 0 0 Litvínovský choroš 6 žáků 0 0 Krupský permoník 54 žáků 0 0 Mladý zdravotník 10 žáků 0 0 Výtvarné soutěže 280 žáků 9 0 Cínová stopa 30 žáků 6 oceněných 0 Recitační soutěže 30 žáků 6 0 Novosedlický dopraváček 10 žáků 4 0 Zdravé zuby 259 žáků 3 žáci oceněni 0 Biologická olympiáda 114 žáků 0 0 Přírodovědný Klokan 142 žáků 0 0 Dopraváček 19 dětí 3 děti oceněny 0 Matematický Klokan 198 žáků 0 0 Astronomická olympiáda 14 žáků 7 žáků 0 Život kolem nás 100 žáků 0 0 Krupský dopravaček 12 žáků

18 Název soutěže Školní kolo Okresní kolo Národní kolo Vánoční soutěž ve Fojtovicích 6 žáků 0 0 Název sportovní soutěže Počet žáků Umístění Fotbalový turnaj místo Sportovní hry mládeže O pohár starosty 125 Odznak všestrannosti olympijských vítězů 6 Vánoční turnaj ringo 10 1.místo Florbalový turnaj 28 4.místo Orion florbal 16 Klokánek pro MŠ 19 Přespolní běh 5 Celkový počet soutěží ve školním roce: 36 Počet účastí v soutěžích: Další aktivity podporující výchovně-vzdělávací proces Důležitou součástí vzdělávacího procesu jsou výlety, exkurze a plavecký výcvik pro žáky od předškoláků po páté ročníky. Ve školním roce 2011/2012 byly pořádány tyto akce: 7.1 výlety a exkurze ZOO Ústí nad Labem ZOO Děčín ZOO a Dinopark Plzeň Zoopark Chomutov ZOO Praha Planetárium Teplice Botanická zahrada Teplice Zámek Trmice Pražský hrad Prohlídka Prahy Jazykové výlety do SRN Ozdravné pobyty v Chřibské, Poslově Mlýně Exkurze v HZS Teplice Dům světla v Praze Modelářská škola RMK Muzeum Krupka Štola Starý Martin Výstup na Bořeň Výlety za pamětihodnostmi a krásami Čech 16

19 Den otevřených dveří SOU Krupka Národní muzeum Praha Dopravní hřiště Teplice a Krupka 7.2 návštěvy divadel a muzeí Černé divadlo Praha Národní divadlo Praha Severočeská filharmonie Dům kultury v Ústí nad Labem Krušnohorské divadlo Divadlo ABC Divadlo Metro DK Olympie Krupka Národní muzeum Praha Regionální muzeum Teplice Kino Krupka Představuje se Severočeská filharmonie Vánoční koncerty Výstavy v Minigalerii Vestibul Návštěva Úřadu práce v Teplicích 7.3 besedy Beseda v knihovně Beseda s MP Krupka a PČR Beseda s členy HZS Teplice a Krupka Výstava v obřadní síni MÚ Krupka práce žáků Beseda o Japonsku Beseda o Číně Beseda o zdravé výživě Beseda o houbách Pernštejni Gotika život za vlády Lucemburků Anifest Teplice Přednáška o rakovině děložního čípku Beseda o včelách Beseda s myslivcem Beseda s chovatelkou koní Beseda s pamětníkem II. světové války Beseda s pamětníkem holocaustu Malé dějiny velkých osobností 7.4 projektové dny Napříč školou Svět pohádek Den Země Noc s knihou Den jazyků Květinový den 17

20 Červená stužka Den zvířat Duhový den Zdravé zuby Masopust Cyklista Ovoce do škol 8. Činnost školní družiny Škola zřizuje čtyři oddělení ŠD, dvě na budově B a dvě na budově C. Ve školním roce 2011/2012 navštěvovalo ŠD 123 žáků. O žáky se starají čtyři zkušené vychovatelky. Činnost se řídí samostatným řádem ŠD. Její činnost je pestrá, je zapojena do environmentálních aktivit, během roku pořádá mnoho soutěží, organizuje pro žáky kulturní a sportovní akce. 9. Logopedie a náprava Na obou budovách I. stupně probíhá pod vedením kvalifikovaných logopedů po celý rok náprava řeči dle individuálních potřeb žáků. Se všemi žáky se specifickými poruchami učení pracuje speciální pedagog mimo běžný rozvrh žáků na tzv. nápravě. Tento pedagog dále spolupracuje s jednotlivými vyučujícími těchto žáků a společně naplňují individuální vzdělávací plán žáka. Všechny tyto služby poskytuje škola zdarma. 10. Mateřská škola MŠ navštěvuje 25 dětí od tří let. Z tohoto počtu bylo ve školním roce 2011/2012 pět předškoláků. MŠ pracuje podle svého ŠVP PP Barevné kamínky. Je nedílnou součástí naší školy, a proto se zúčastňuje i některých celoškolních akcí. A pravidelně spolupracuje s třídami I. stupně. 11. Zájmová činnost Dopraváček Flétnička Výtvarný kroužek Kroužky jazyků Bonbónek divadelní kroužek Matematický kroužek Sportovní hry Pěvecký sbor Hry a klikyháky s předškoláky Dětský aerobic Zumba Dramatický kroužek 18

21 Multimediální kroužek Kroužek Pro život Publicistický kroužek 12. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Ve školním roce 2011/2012 neproběhla žádná inspekce. Hygienické kontroly neshledaly žádné závady. Škola obhájila certifikát ISO Přehled pracovníků školy 13.1 Základní údaje o pracovnících školy Počet pracovníků celkem 68 Počet učitelů ZŠ 43 Počet vychovatelů ŠD 4 Počet učitelek MŠ 2 Počet správních zaměstnanců ZŠ 10 Počet správních zaměstnanců MŠ 1 Počet správních zaměstnanců ŠJ 9 (2 v MŠ) 13.2 Údaje o pedagogických pracovnících Pedagogičtí pracovníci Vaník Ctirad, Mgr., Bc. Svobodová Jitka, Mgr., Bc. Funkce Úvazek Roků pedagogické praxe Stupeň vzdělání ředitel 1,0 22 VŠ Čj Dě zástupce ředitele pro I.stupeň Aprobace 1,0 22 VŠ 1. stupeň ZŠ Hlavínová Ivana, Mgr. zástupce ředitele pro II. stupeń 1,0 27 VŠ Ma - Ch 19

22 Pedagogičtí pracovníci Pavková Věra, Mgr. Gerychová Lucie, Ing. Bergnerová Kamila Funkce učitel pověřený vedením MPV Úvazek Roků pedagogické praxe Stupeň vzdělání Aprobace 1,0 28 VŠ 1. stupeň ZŠ učitelka 1,0 10 VŠ učitelka MŠ 1,0 9 SPgŠ MŠ přírodovědné předměty Blažková Lada vychovatelka 1,0 23 SPgŠ vychovatelství Červenková Miloslava Damková Michaela, Mgr. Eisnerová Michaela, Mgr. Frolíková Naděžda, Mgr. učitelka MŠ 1,0 36 SPgŠ MŠ učitelka 1,0 20 VŠ učitelka 1,0 9 VŠ učitelka 0,5 39 VŠ 1.stupeň ZŠ, speciální pedagog 1. stupeň ZŠ, speciální pedagog speciální pedagogika Groh David učitel 1,0 5 SŠ nekvalifikovaný Hallerová Petra učitelka 1,0 18 VOŠ nekvalifikovaná Hejduková Vladimíra, Mgr. Hlavín Milan, Ing. učitelka 1,0 12 VŠ 1. stupeň ZŠ učitel 1,0 14 VŠ Ma Inf Hrdličková Jitka učitelka 1,0 36 SPgŠ nekvalifikovaná Huralová Raisa vychovatelka 1,0 20 SPgŠ vychovatelství Jaskevičová Naděžda Jíchová Petra, Mgr. Jindrová Lenka, Mgr. Klocková Věra, Mgr. učitelka 1,0 36 Gymnázium nekvalifikovaná učitelka 1,0 12 VŠ 1.stupeň ZŠ učitelka 1,0 22 VŠ 1.stupeň ZŠ učitelka 1,0 21 VŠ 1.stupeň ZŠ 20

23 Pedagogičtí pracovníci Komínková Eva, Mgr. Funkce Úvazek Roků pedagogické praxe Stupeň vzdělání Aprobace učitelka 1,0 22 VŠ 1.stupeň ZŠ Kreslová Andrea učitelka 0,95 5 SŠ nekvalifikovaná Krobová Iva, Mgr. učitelka 1,0 6 VŠ 1.stupeň ZŠ Lásková Jarmila učitelka 1,0 19 Gymnázium nekvalifikovaná Malinová Marcela vychovatelka 1,0 31 SOU nekvalifikovaná Mencl Dušan učitel 1,0 6 SPŠ nekvalifikovaný Mísařová Marie učitelka 1,0 17 Gymnázium nekvalifikovaná Mrázová Miroslava Oravec Tomáš, Mgr. učitelka 1,0 32 SPgŠ nekvalifikovaná učitel 1,0 5 VŠ Čj - HV Pallerová Nikol učitelka 0,5 2 Gymnázium nekvalifikovaná Pelechová Ludmila Pešková Petra Pochobradská Jana, Mgr. vychovatelka 1,0 13 SPgŠ vychovatelství asistent pedagoga 1,0 4 SPgŠ vychovatelství učitelka 1,0 23 VŠ Čj Ov Půlkrábek Tomáš učitel 0,5 4 SPŠ nekvalifikovaný Schmidtová Venuše, Mgr. Scholzová Miroslava, Mgr. Tourková Milena, Mgr. Vítek Zdeněk, Mgr. Vojtová Iveta, Mgr. Vopatová Pavlína asistent pedagoga učitelka 1,0 19 VŠ NJ Učitelka 1,0 4 VŠ 1. stupeň ZŠ, speciální pedagog učitelka 1,0 21 VŠ 1. stupeň ZŠ učitel 1,0 33 VŠ Ma Ze učitelka 1,0 12 VŠ 1. stupeň ZŠ 1,0 2 SŠ asistent pedagoga 21

24 Pedagogičtí pracovníci Worm Dalibor, MgA. Funkce Úvazek Roků pedagogické praxe Stupeň vzdělání učitel 0,5 19 VŠ Vv Aprobace 13.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce Odborná kvalifikace % Aprobovanost ve výuce % Učitelé 1. stupně 68,75 Učitelé 1. stupně 68,75 Učitelé 2. stupně 66,67 Učitelé 2. stupně 64,25 Učitelky MŠ 100 Učitelky MŠ 100 Vychovatelky ŠD 75 Vychovatelky ŠD 75 Ve školním roce 2011/2012 si zvyšovalo kvalifikaci studiem magisterského programu VŠ pět pedagogů Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby Do 35 let let let nad 55 let do důchodového věku v důchodovém věku Celkem muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy V přehledu nejsou zahrnuti externí pracovníci a pracovníci na mateřské či další rodičovské dovolené Údaje o nepedagogických pracovnících Ostatní pracovníci Funkce Úvazek Stupeň vzdělání Doležalová Jana kuchařka 1,0 SOU Hlavín Milan správce ICT 0,5 VŠ Hořánek Bořislav školník 1,0 SOU Hýlová Olga uklízečka 1,0 základní Kleinová Petra vedoucí ŠJ 1,0 SEŠ 22

25 Ostatní pracovníci Funkce Úvazek Stupeň vzdělání Kolegar Martin THP 1,0 SOŠT Kršková Miloslava uklízečka 0,5 SOU Kubná Petra kuchařka 1,0 SOU Kulíková Dana kuchařka 1,0 SOU Kuželová Věra kuchařka 1,0 základní Lisnerová Jitka účetní 1,0 SEŠ Mišková Jana kuchařka 1,0 SOU Mutlová Andrea THP 1,0 SEŠ Nováková Vladimíra kuchařka 1,0 SOU Schreiterová Lenka uklízečka 1,0 SOU Svatoňová Emílie kuchařka 1,0 SOU Thorandová Martina kuchařka 1,0 SOU Tichovská Alena uklízečka 1,0 SOU Vítů Hana uklízečka 1,0 SOU Watzková Jarmila uklízečka 1,0 SOU 23

26 Příloha č.1 Hodnocení práce mateřské školy ve školním roce 2011/2012 Kapacita MŠ: 25 Počet zapsaných dětí: 25 z toho: dívky: 12 chlapci: 13 Do školy odchází: 5 dětí z toho odklad školní docházky: 1 (chlapec přípravný ročník v budově B pro školní rok 2012/2013) Průměrná docházka dětí ve školním roce: I. pololetí: 9/2011: 17,00 II. pololetí: 2/2012: 18,20 10/2011: 14,89 3/2012: 17,55 11/2011: 17,65 4/2012: 20,65 12/2011: 15,25 5/2012: 18,70 1/2012: 18,71 6/ ,62 7/2012: --- 8/2012: 6,00 Nadstandardní aktivity (kroužky): Hra na zobcovou flétnu p. Červenková, p. Bergnerová Hry a klikyháky s předškoláky - p. Červenková, p. Bergnerová Anglický jazyk p. Červenková Spolupráce s rodiči: po předchozí dohodě s učitelkou rodiče vstupovali do třídy a pozorovali práci s dětmi, připomínkami a nápady přispívali ke zpestření výchovné činnosti pomáhali při výrobě ovocných a zeleninových salátů, při tvorbě a pečení cukroví na Vánoce účastnili se soutěží v rámci MŠ O nejhezčího Podzimníčka, O nejzajímavějšího draka, vánoční ozdobu, karnevalovou masku, velikonoční kraslici, nejhezčí květinu zúčastnili se rodinné akce Sportovní odpoledne pro rodiče a děti, akce Odpoledne se zdravotnickými záchranáři maminky připravovaly dětem různé kostýmy na akce pořádané MŠ karnevalová maska, čarodějnický oblek, pomohly dětem vybrat oblečení na Módní přehlídky (zima a léto), na Barevný den před Velikonocemi a Sluníčkový den rodiče s dětmi sbírali víčka od PET lahví, papír a kaštany jako asistenti pomáhali zajišťovat náročnější akce MŠ výlety, doprovod na předplaveckou výuku celoročně kreslili dětem obrázky na velký formát papíru - drak, čertík, sněhulák, vánoční ozdoba, oblíbená hračka, velikonoční vajíčko, květina, hmyz, oblíbené jídlo, dopravní prostředek, ovoce a zelenina, srdíčko, velký obraz Naše město, 24

27 Akce MŠ: výstava metodického materiálu pro rodiče 2x do roka (podzim, jaro) besídky pro rodiče (Vánoce, Velikonoce, Den matek, rozloučení s budoucími prvňáčky) Den otevřených dveří v den zápisu do MŠ ( ) Drakiáda Sportovní odpoledne pro rodiče a děti Odpoledne se zdravotnickými záchranáři pro rodiče a děti poradenská činnost- konzultaci s rodiči, poskytování literatury výstava dětských prací nástěnky, prostory MŠ Výchovně vzdělávací program: Školní vzdělávací program MŠ je zaměřen na environmentální výchovu, škola je několik let zapojena v celostátní síti Mrkvička. Dobrých podmínek regionu je využíváno při pobytu venku, děti získávají poznatky na základě vlastních prožitků. Vzdělávací činnost probíhá ve skupinách i individuálně a směřuje k získávání a rozšiřování poznatků, dovedností a schopností. Děti jsou zapojovány do práce s netradičním materiálem. V ložnici jsou mobilní lehátka, která se v ranních hodinách skládají. Místnost je dopoledne využívána jako druhá herna a slouží také k pohybovým aktivitám dětí. Osvědčil se výtvarný koutek, kde děti pracují při herních aktivitách ráno i po obědě. Ve výchovně vzdělávací činnosti respektujeme individuální odlišnost v možnostech tempa a předcházíme nezdravé soutěživosti dětí, které jsou oceňovány především za úsilí bez ohledu na úspěch. Komunitní kruh napomáhá rozvoji slovní zásoby a zlepšení mluvní pohotovosti dětí.. Ve smíšené skupině, kde máme děti tří věkových kategorií, však stále přetrvávají problémy s respektováním mluvčího v řízeném dialogu. V průběhu dne byly zařazovány jazykové chvilky, osvědčilo se využívání i režimových momentů. Jedno dítě bylo vyšetřeno ve SPC Teplice a u klinického dětského psychiatra Mgr. Fialové a u Mgr. Pavlišové, Ústí n.l. - ADHD, hyperaktivita, silná impulsivita, negativismus (docházelo na pravidelné kontroly, tento rok ukončilo docházku do MŠ). Tomuto dítěti byla věnována zvýšená pozornost (cvičení sebeovládání, vůle, předcházení agresivitě a výbuchům vzteku vůči ostatním dětem i dospělým). Spolupráce rodičů byla průměrná, ze strany matky výchova spíše povolná, vše omlouvající, nekritická, svalující důvod špatného chování dítěte na dětský kolektiv i jedince. Náležitá pozornost byla věnována také dvěma dalším dětem. Jedno dítě bylo vyšetřeno s psychickými problémy - stres (dochází na pravidelné kontroly, matka na konzultace). Ve druhém pololetí byla dalšímu dítěti prokázána afázie, docházelo pravidelně na kontroly (tento rok ukončilo docházku do MŠ). Ve všech třech případech jsme pracovaly s dětmi podle pokynů psychologů. Problémy s jídlem přetrvávají, příčinou je jednostranná domácí strava většiny dětí. Rodiče slíbí spolupráci a to je vše. Dětem nenabízejí potraviny, ovoce a zeleninu, které sami nemají rádi. Děti jedí doma příliš velké množství cukrovinek. Dvě děti měly problémy s přijímáním potravy záměrné odmítání potravy, vyvolávání zvracení. Problémy byly pravidelně konzultovány s matkami, úspěchy byly však velmi malé. Hlavní příčinou neúspěchů v nápravě vidíme v nedůslednosti, povolnosti a jednostranné stravě s velkým množstvím cukrovinek. Jsou stále rezervy v pohybových i manipulačních dovednostech dětí. V letošním roce některé děti měly problém zvládnout i lehkou atletiku. Malá ohebnost v gymnastických cvicích přetrvává. 25

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka Masarykova 461 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 V Krupce v říjnu 2014 Mgr. Bc. Ctirad Vaník ředitel školy Masarykova základní škola a Mateřská škola

Více

Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice, Průběžná 116

Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice, Průběžná 116 Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice, Průběžná 116 Školní rok 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Hana Dolejší Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice, Průběžná 116 Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 30. červnu 2009

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 30. červnu 2009 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 30. červnu 2009 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Mnichovo

Více

Výroční zpráva ZŠ Petrovice, okres Příbram školní rok 2013-14

Výroční zpráva ZŠ Petrovice, okres Příbram školní rok 2013-14 Výroční zpráva ZŠ Petrovice, okres Příbram školní rok 2013-14 zpracovala ředitelka Mgr. Jana Šejbová ŠR schválila dne: Výroční zpráva o činnosti školy se zpracovává v souladu s 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb.,

Více

Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary

Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Karlovy Vary Poštovní 19, příspěvková organizace

Více

ředitelka školy Výroční zpráva ZŠ Chyšky Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole

ředitelka školy Výroční zpráva ZŠ Chyšky Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole . ředitelka školy Výroční zpráva ZŠ Chyšky Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Chyšky adresa školy Chyšky 96, 398 53 Chyšky právní forma příspěvková organizace

Více

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr pořádá pořádá Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr Krásný Dvůr 24.08.2013 Zpracovala: Mgr. Ivana Bejčková ředitelka školy 1 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola a Mateřská

Více

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a Základní škola a mateřská škola Písek, příspěvková organizace V ý r o č n í z p r á v a Za školní rok 2013/2014 Ekonomická zpráva za rok 2013 Zprávu předkládá: Mgr. Dagmar Adamová, ředitelka školy Mgr.

Více

Masarykova základní škola Dolní Roveň. okres Pardubice PSČ 533 71. Výroční zpráva o činnosti školy. a hospodaření školy

Masarykova základní škola Dolní Roveň. okres Pardubice PSČ 533 71. Výroční zpráva o činnosti školy. a hospodaření školy Masarykova základní škola Dolní Roveň okres Pardubice PSČ 533 71 Výroční zpráva o činnosti školy a hospodaření školy za školní rok 2008-2009 O b s a h 1/ Základní údaje o škole 1.1 Škola 1.2 Zřizovatel

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠEBETOV, OKRES BLANSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013. Zpracovala: Mgr. Jana Manová 24. 7. 2013. Č.j.:171/013.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠEBETOV, OKRES BLANSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013. Zpracovala: Mgr. Jana Manová 24. 7. 2013. Č.j.:171/013. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠEBETOV, OKRES BLANSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013 Zpracovala: Mgr. Jana 24. 7. 2013 Č.j.:171/013 Stránka 1 z 17 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Šebetov,

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod. Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty

Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod. Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Únanov, příspěvková organizace, okres Znojmo adresa školy 671 31 Únanov 56 právní forma příspěvková organizace IČO 709 92

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy Dubí 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy Dubí 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dubí 1 za období školního roku 2013/2014 Zpracoval: Mgr. Bc. Jan Holub výroční zpráva byla projednána pedagogickou radou dne: 15. 09. 2014 výroční zpráva byla schválena

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 10 zákona 561/2004 Sb., Školský zákon

VÝROČNÍ ZPRÁVA 10 zákona 561/2004 Sb., Školský zákon Základní škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy, Teplice Na Stínadlech 2386, 415 01 Teplice 1 Telefon/fax: 417 539 586, e-mail: info@zsnastinadlech.cz www.zsnastinadlech.cz č.j. 9/ Dok. 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole Na základě ustanovení 10 odst. 3) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dle 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., předkládám

Více

Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary

Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Karlovy Vary Poštovní 19, příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Masarykova základní škola Dolní Roveň okres Pardubice PSČ 533 71 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010-2011 O b s a h 1/ Základní údaje o škole 1.1 Škola 1.2 Zřizovatel 1.3 Součásti školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ CHYŠKY 2006-2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ CHYŠKY 2006-2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ CHYŠKY 2006-2007. ředitelka školy Výroční zpráva ZŠ Chyšky Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Chyšky adresa školy Chyšky 96, 398 53 Chyšky

Více

Výroční zpráva ZŠ 2013-2014

Výroční zpráva ZŠ 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Výroční zpráva ZŠ 2013-2014 V Ústí nad Labem dne: 4. 8. 2014 Schválena pedagogickou radou dne: 25. 8. 2014 Schválena školskou

Více

Masarykova základní škola Dolní Roveň. okres Pardubice PSČ 533 71. Výroční zpráva o činnosti školy. a hospodaření školy

Masarykova základní škola Dolní Roveň. okres Pardubice PSČ 533 71. Výroční zpráva o činnosti školy. a hospodaření školy Masarykova základní škola Dolní Roveň okres Pardubice PSČ 533 71 Výroční zpráva o činnosti školy a hospodaření školy za školní rok 2009-2010 O b s a h 1/ Základní údaje o škole 1.1 Škola 1.2 Zřizovatel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole Na základě ustanovení 10 odst. 3) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dle 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., předkládám

Více

Výroční zpráva. školní rok 2013 2014. Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32

Výroční zpráva. školní rok 2013 2014. Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32 Výroční zpráva školní rok 2013 2014 Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1.4. Základní údaje o součástech

Více

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce 2013 / 2014 zpracovala Mgr. Lenka Dvořáková ředitelka

Více

E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH ZDRAVÍ

E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH ZDRAVÍ Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH

Více

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2013 2014

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2013 2014 Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2013 2014 Předkládá: PaedDr. Ilona Hojná ředitelka školy 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více