Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva za školní rok 2011/2012"

Transkript

1 Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka Masarykova 461 Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 V Krupce v říjnu 2012 Mgr. Bc. Ctirad Vaník ředitel školy

2 Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka Masarykova 461, Krupka VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Školní rok 2011/2012 dle ustanovení 11 a 12 odstavec 2 zákona č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání Výroční zpráva byla projednána v pedagogické radě dne Zpracoval: Mgr. Bc. Ctirad Vaník, ředitel školy Mgr. Jitka Svobodová, statutární zástupce ředitele školy Mgr. Ivana Hlavínová, zástupce ředitele školy Mgr. Věra Pavková, učitel pověřený vedením místa vzdělávání Předkládá: Mgr. Bc. Ctirad Vaník

3 Obsah 1. Základní údaje o škole Škola Zřizovatel Součásti školy Základní údaje o součástech školy Materiálně-technické podmínky školy Údaje o školské radě Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy Přehled oborů základního vzdělávání Vzdělávací programy Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol Zápis k povinné školní docházce Výsledky přijímacího řízení Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Přehled o výsledcích vzdělávání žáků Přehled o chování žáků Údaje o zameškaných hodinách Údaje o integrovaných žácích: Osnova pro komentář k údajům o výsledcích výchovně-vzdělávacího procesu Organizace výchovně-vzdělávacího procesu školy Průběh a výsledky vzdělávání Materiální podpora výuky Vyučovací formy a metody Interakce a komunikace Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy Institucionální vzdělávání Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů Studium k prohlubování odborné kvalifikace DVPP ve školním roce 2011/ Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Spolupráce školy a dalších subjektů Významné akce školy Akce k prevenci sociálně patologických jevů Akce k environmentální výchově Vystoupení pro veřejnost Účast žáků školy v soutěžích Další aktivity podporující výchovně-vzdělávací proces výlety a exkurze návštěvy divadel a muzeí besedy projektové dny Činnost školní družiny Logopedie a náprava Mateřská škola Zájmová činnost

4 12. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Přehled pracovníků školy Základní údaje o pracovnících školy Údaje o pedagogických pracovnících Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby Údaje o nepedagogických pracovnících...22 Příloha č.1 Hodnocení práce mateřské školy ve školním roce 2011/ Příloha č.2 Základní údaje o hospodaření školy

5 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka, Masarykova 461 Masarykova 461, Krupka příspěvková organizace IČO IZO (MŠ) (ZŠ) (ŠD) (ŠJ) (ŠJ -výdejna) identifikátor školy vedení školy kontakt ředitel: Mgr. Bc. Ctirad Vaník zástupce ředitele pro I. stupeň: Mgr. Bc. Jitka Svobodová (statutární zástupce ředitele) zástupce ředitele pro II. stupeň: Mgr. Ivana Hlavínová učitel pověřený vedením místa poskytovaného vzdělávání: Mgr. Věra Pavková Tel.: fax: není Zřizovatel název zřizovatele adresa zřizovatele kontakt Město Krupka Mariánské náměstí 22, Krupka Tel.: , fax: ,

6 1.3 Součásti školy Součást Kapacita Mateřská škola 25 Základní škola 710 Školní družina 125 Školní jídelna MŠ 25 Školní jídelna ZŠ 455 Školní jídelna výdejna Základní údaje o součástech školy Součást školy Počet tříd/ oddělení Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Počet žáků na pedagoga Mateřská škola ,5 Přípravná třída stupeň ZŠ ,38 18,53 2. stupeň ZŠ ,5 9,12 Školní družina ,25 31,25 Školní jídelna MŠ x 25 x x Školní jídelna ZŠ x 280 x x Průměr žáků ve třídě je v běžných třídách 21,47, ve třídách s upraveným vzdělávacím programem 8, Materiálně-technické podmínky školy Učebny, herny Odborné pracovny, knihovna, multimediální učebna Odpočinkový areál, zahrada, hřiště Sportovní zařízení Dílny a pozemky 2 multimediální učebny, 1 žákovská knihovna, 1 učitelská knihovna, 7 odborných učeben (PC, HV, PŘ/CH, FY, AJ/NJ,ZE, VV) 3 hřiště s umělým povrchem, 1 hřiště s odpočinkovou zónou 3 tělocvičny, 3 hřiště, herní prvky na zahradě MŠ 1 dílny, 1 pozemek pro pěstitelské práce 4

7 Žákovský nábytek Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod. Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben pomůckami Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou Všechny třídy I.stupně vybaveny ergonomickým nábytkem, na II. stupni všechny třídy s výjimkou odborných učeben FY, PŘ, PC. Je připraven plán vybavení přístavku s učebnami pro třídy s upraveným vzdělávacím programem Vybavení učebními pomůckami je průměrné, probíhá obměna inventáře. Učebnice odpovídají požadavkům MŠMT. Kabinety a laboratoře disponují staršími a málo vyhovujícími pomůckami, postupně byly zakoupeny nové, především nástěnné obrazy, mapy. Dovybavování probíhá podle připraveného plánu. 42 počítačů (41 s přístupem na Internet, 28 pro žáky), 16 televizorů, 12 DVD, 7 videí, 20 přehrávačů, 1 domácí kino, 3 interaktivní tabule 1.6 Údaje o školské radě Datum zřízení Počet členů školské rady 6 Kontakt Mgr. Eva Komínková, tel.: Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 2.1 Přehled oborů základního vzdělávání Kód Obor vzdělání Zařazené třídy ŠVP PP ŠVP PP Barevné kamínky MŠ, přípravná třída ŠVP ZV ŠVP ZV I.A,B,C - IX.A,B ŠVP ZV ŠVP ZV s lehkým mentálním postižením I. II.P, VI. VIII.P 5

8 2.2 Vzdělávací programy ŠVP ZV Vzdělávací program ŠVP ZV S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM I. - IX. A,B,C Zařazené třídy I. - II.P, VI. - VIII.P 3. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 3.1 Zápis k povinné školní docházce počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd z toho počet dětí starších 6ti let (nástup po odkladu) počet odkladů pro školní rok 2011/ Výsledky přijímacího řízení a) na víceletá gymnázia přijato: z pátého ročníku ze sedmého ročníku gymnázia zřizovaná krajem 0 0 soukromá gymnázia 0 0 církevní gymnázia 3 0 b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých ročníků přijato: gymnázia obchodní střední zdravotní průmyslové ostatní odborná celkem akademie školy školy střední školy učiliště c) na soukromé školy přijato: gymnázia obchodní akademie zdravotní školy průmyslové školy ostatní střední školy střední odborná učiliště celkem

9 d) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou přijato: z devátých ročníků z nižších ročníků 16 2 e) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy: v devátém ročníku v nižším ročníku 27 2 Dva žáci ukončili povinnou školní docházku v osmém ročníku. 4. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 4.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Neprospělo Nehodnoceno 1. stupeň stupeň Celkem Údaje v tabulce odpovídají stavu k Přehled o chování žáků Počet žáků Pochvala TU Pochvala ŘŠ Napomenutí TU Důtka TU Důtka ŘŠ 2. stupeň 3. stupeň 1.stupeň stupeň Celkem Údaje jsou shrnutím kázeňských trestů a odměn za celý školní rok 2011/

10 4.3 Údaje o zameškaných hodinách Počet omluvených hodin Počet omluvených hodin na žáka Počet neomluvených hodin Počet neomluvených hodin na žáka 1. stupeň , ,25 2. stupeň , ,94 Celkem , , Údaje o integrovaných žácích: Druh postižení: Ročník Počet žáků Sluchové postižení 2., 5., 7. 3 (2+ 1) Zrakové postižení 8. 1 S vadami řeči 0 0 Tělesné postižení 6. 1 S kombinací postižení 0 0 S vývojovými poruchami učení S poruchami chování 0 0 Autismus 1., 2. 2 (2 + 0) 4.5 Osnova pro komentář k údajům o výsledcích výchovně-vzdělávacího procesu Organizace výchovně-vzdělávacího procesu školy Škola poskytuje služby pro děti od tří let v oddělení MŠ. Dále zřizuje přípravnou třídu pro předškolní žáky sociálně znevýhodněné. Umožňuje též vzdělávání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami se speciálními poruchami učení, žáci tělesně, zrakově a sluchově postižení, žáci s poruchou autistického spektra. Všichni jsou úspěšně integrováni do kolektivu žáků běžných tříd. Pro každého žáka s poruchou autistického spektra má škola k dispozici asistenta pedagoga. Škola úspěšně zařazuje do výchovně-vzdělávacího procesu žáky-cizince. Na základě přezkoušení jim vyučující stanovují individuální plán výuky. 8

11 Škola má také zřízené třídy pro žáky s lehkým mentálním postižením, kde tito pracují v malém kolektivu pod vedením speciálního pedagoga. Je vypracována metodika vzdělávání mimořádně nadaných žáků. Škola má vypracovaný školní řád vycházející z platných právních norem, jehož součástí je závazný klasifikační řád. Rozvrh hodin respektuje zásady psychohygieny a potřeby žáků. Rodiče a žáci jsou pravidelně informováni o výsledcích vzdělávání, mohou využít internetových stránek školy, kde najdou informace o akcích školy, aktuální rozvrhy, tiskopisy a informace o průběžném hodnocení. Škola úzce spolupracuje s odbornými pracovišti SPC Teplice, PPP Teplice. Na škole pracuje metodik prevence sociálně-patologických jevů a výchovný poradce Průběh a výsledky vzdělávání Výuka je v souladu s cíli předškolního a základního vzdělávání. Tyto cíle jsou stanoveny přiměřeně možnostem a potřebám žáků tak, aby každý žák dosahoval svého maxima. Důraz je kladen na návaznost mezi MŠ (přípravnou třídou) a I. stupněm ZŠ a I. stupněm a II. stupněm ZŠ Materiální podpora výuky Učebny jsou vyzdobeny podnětně a podporují práci žáků, jsou barevně vymalovány. Didaktická technika, učebnice a pomůcky jsou využívány pravidelně a účelně. Škola se snaží obměňovat didaktické pomůcky a rozšiřovat ICT techniku. Vhodnost vybavení a uspořádání učeben není optimální. Důvodem jsou stavebně-technické možnosti budov, které byly postaveny v předminulém století, nebo v 1. polovině století minulého. Citelně chybí zázemí tělocvičen, jejich vybavení a velikost neodpovídá současným požadavkům. Problémem jsou i chybějící šatny ve všech budovách základní školy Vyučovací formy a metody Děti jsou podporovány ve svém osobnostním a sociálním rozvoji, je kladen důraz na vzájemnou spolupráci mezi učitelem a žákem. Škola si klade za cíl být bezpečným místem. Ve výuce jsou aktivně využívány metody aktivního učení Interakce a komunikace Ve vzájemné komunikaci mezi učitelem a žákem i žáky navzájem se důsledně dbá na dodržování stanovených pravidel. Každý má právo slušnou formou prezentovat svůj názor a je veden k tomu, aby ho uměl obhájit argumenty, ale také k tomu, aby naslouchal argumentům jiných a dokázal akceptovat názor cizí. 5. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy Výčet studií, kurzů, seminářů, kterých se pracovníci školy zúčastnili, počet účastníků: Údaje jsou za školní rok 2011/2012 finanční prostředky za kalendářní rok 2011 a 1. pololetí roku

12 5.1 Institucionální vzdělávání Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů pracovník instituce (VŠ/zařízen í pro další vzdělávání) název akce financování a) Studium v oblasti pedagogických věd Hallerová Mísařová Pelechová Pešková UJEP UJEP SPgŠ SPgŠ Učitelství pro I.stupeň Učitelství pro I.stupeň Vychovatelství Vychovatelství vlastní vlastní vlastní vlastní b) Studium pedagogiky c) Studium pro asistenta pedagoga d) Studium pro ředitele škol Vaník UK e) Studium k rozšíření odborné kvalifikace management vzdělávání vlastní Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů a) Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky pracovník Komínková instituce (VŠ/zařízen í pro další vzdělávání) UJEP název akce školní management financování vlastní b) Studium pro výchovné poradce Tourková PedF UK výchovné poradenství DVPP, vlastní c) Specializovaná činnost koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií Hlavín NIDV Koordinátor ICT vlastní d) Specializovaná činnost tvorba a následná koordinace školních vzdělávacích programů 10

13 e) Specializovaná činnost prevence sociálně patologických jevů f) Specializovaná činnost specializovaná činnost v oblasti ICT g) Specializovaná činnost specializovaná činnost v oblasti environmentální výchovy Studium k prohlubování odborné kvalifikace pracovník Komínková Mencl instituce (VŠ/zařízen í pro další vzdělávání) UK OA a JŠ UL název akce dějepis pro II.stupeň st. zkouška AJ financování vlastní vlastní DVPP ve školním roce 2011/2012 Ve školním roce 2011/2012 se všichni pedagogové zúčastnili dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků z nabídky Národního institutu dalšího vzdělávání, Pedagogického centra v Teplicích, PPP Teplice, SEV Sever, SEV Divizna. Lada Blažková Profesní rozvoj řídícího pracovníka ve školství Mgr. Michaela Damková Činnostní učení ve výuce Čj v 1. ročníku (16 hodin) Mgr. Michaela Eisnerová Cvičíme s příběhy a říkadly s prvky jógy Relaxace pro děti 1.část Relaxace pro děti 2.část Ing. Lucie Gerychová Kapradí 2011 Odměny a tresty ve škole Výslovnost ve výuce anglického jazyka Závěrečná konference projektu Region Program environmentální výchovy v Ústeckém a Karlovarském kraji 11

14 David Groh Proškolení vyplývající ze zákona č. 356/2003 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích a zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví Finanční gramotnost Finance a stát Mgr. Vladimíra Hejduková Třídní klima, komunikace v ZŠ Přirozený proces učení, zapojení žáka do výuky Ing. Milan Hlavín Specializační studium ICT koordinátora Elektronická šikana a jak ji řešit koordinátor projektu Vzduchoplavec Kráčmera Mgr. Ivana Hlavínová Kapradí 2011 Nové cesty v environmentální výchově (Sedmihorky 3 dny) Proškolení vyplývající ze zákona č. 356/2003 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích a zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví Profesní průprava zástupců ředitele ZŠ a SŠ (30 hodin) SEVER školám, školy sobě (2 dny) Závěrečná konference projektu Region Program environmentální výchovy v Ústeckém a Karlovarském kraji Školní program EVVO a průřezová téma EV Člověk a životní prostředí v ŠVP Jitka Hrdličková Činnostní učení ve výuce Čj v 1. ročníku (16 hodin) Naděžda Jaskevičová Dějiny Rómů Mgr. Lenka Jindrová Jak připravit projekt (oblast patologických jevů a prevence) Právo ve škole Mgr. Věra Klocková Odměny a tresty ve škole Přirozený proces učení, zapojení žáka do výuky Mgr. Eva Komínková Nové cesty v environmentální výchově (Sedmihorky 3 dny) Člověk a životní prostředí v ŠVP Andrea Kreslová Alternativní a suportivní způsoby vyučování Umění jednat s problematickými jedinci 12

15 Mgr. Iva Krobová Hrajeme si v matematice na 1. stupni ZŠ Jarmila Lásková Výtvarné techniky Ekoateliér Jarní dílna Miroslava Mrázová Dějiny Rómů Tomáš Oravec Alternativní a suportivní způsoby vyučování Rozvíjíme čtenářskou gramotnost. Práce s uměleckým textem Mgr. Jana Pochobradská Jak připravit projekt (oblast patologických jevů a prevence) PhDr. Stanislava Sedláčková Předškolní vzdělávání v pedagogických, psychologických a sociálních souvislostech Mgr. Venuše Schmidtová Umění jednat s problematickými jedinci Třídní klima, komunikace v ZŠ Rozvíjíme čtenářskou gramotnost. Práce s uměleckým textem Mgr. Bc. Jitka Svobodová Odměny a tresty ve škole Profesní rozvoj řídícího pracovníka ve školství Mgr. Milena Tourková Odměny a tresty ve škole Pavlína Vopatová Využívání alternativních vzdělávacích metod při vzdělávání dětí se sociálním znevýhodněním Mgr. Zdeněk Vítek Dějiny Rómů Mgr. Iveta Vojtová Přirozený proces učení, zapojení žáka do výuky Všichni pedagogičtí pracovníci se zúčastnili teambuildingu v Kytlici dubna 2012 (úprava ŠVP, strategie školy, analýza SWOT) nezúčastnili se Kreslová, Frolíková, Pallerová, Vítek, Malinová 13

16 6. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 6.1. Spolupráce školy a dalších subjektů Knauf Insulation, DDM Krupka, RMK Krupka, PČR, MP Krupka, HS Krupka, HZS Teplice, Doly Bílina, Sport Krupka s.r.o., občanské sdružení Královské Horní město Krupka, ZS Teplice, ČČK Teplice, Arkádie Krupka, Knihovna Krupka, NP České Švýcarsko,SEV Sever, ČSOP, ZOO Ústí nad Labem, SZŠ Ústí nad Labem, Schola humanitas Litvínov, Tereza o.p.s., PPP Teplice, SPC Teplice, Dobrovolní hasiči Krupka, VOŠZ Ústí n.l. - obor zdravotní dentista a obor zdravotnický záchranář, místní firmy 6.2 Významné akce školy Obhájení certifikátu CQS - ISO Pokračování práce na obhájení mezinárodního titulu Ekoškola. Pořádání celoměstských soutěží Cínová stopa, Krupský permoník. Dokončení projektu Vzduchoplavec Kráčmera. Účast na projektu Poznej svůj kraj Krajánek. Testování TIMSS a PIRLS (žáci 5. ročníků). Pořádání vernisáží v Minigalerii Vestibul. Přeshraniční spolupráce se školou v Německu. Pořádání poznávacího zájezdu do Itálie. Pořádání letního dětského tábora. Den otevřených dveří na I. stupni. Den otevřených dveří na II. stupni. Finanční podpora dívky z Afriky. 6.3 Akce k prevenci sociálně patologických jevů Beseda o mezilidských vztazích Beseda Vztahy, sex a AIDS Projekt Třídní klima PPP Teplice Projekt PČR AJAX Beseda s Policií ČR k šikaně a kyberšikaně Beseda o první pomoci Beseda s MP Krupka Beseda Drogy, HIV 6.4 Akce k environmentální výchově Litvínovský choroš Projekt Škola v lese, les ve škole Projekt Nové cesty v EVVO Schola humanitas Sběr kaštanů a žaludů Projekt Energie domácnosti Projekt Obnovitelné zdroje energie Projekt Příroda, krajina a lidé pospolu Projekt Tonda Obal na cestách Ekologická soutěž Život kolem nás Schola humanitas Adopce zvířátka v ZOO Ústí n.l. - majna 14

17 Exkurze Stará čistírna Praha Bubeneč Sběr druhotných surovin Projekt - Recyklohraní 6.5 Vystoupení pro veřejnost Adventní koncert v MÚ krupka Bohosudovská nota Veřejné vystoupení divadelního kroužku Pěvecké vystoupení při uctění památky 313 obětí pochodu smrti Pěvecká vystoupení při vernisážích v Minigalerii Vestibul Koncert pěveckého sboru v divadle v Ústí n.l. Noc na Karlštejně Vánoční výzdoba Výstavní síně MÚ Krupka Přehlídka divadelních souborů v Děčíně Rozloučení s vycházejícími žáky na MÚ Krupka Školní akademie spojená s vyhlášením nejlepších žáků školy Kulturní program dětí pro seniory v Pečovatelském domě Krupka Slavnostní rozloučení s budoucími prvňáčky na závěr školního roku 6.6 Účast žáků školy v soutěžích Název soutěže Školní kolo Okresní kolo Národní kolo Matematická olympiáda 8 žáků 0 0 Pythagoriáda 92 žáků 0 0 Chemická olympiáda 8 žáků 3 0 Olympiáda v českém jazyce 14 žáků 0 0 Litvínovský choroš 6 žáků 0 0 Krupský permoník 54 žáků 0 0 Mladý zdravotník 10 žáků 0 0 Výtvarné soutěže 280 žáků 9 0 Cínová stopa 30 žáků 6 oceněných 0 Recitační soutěže 30 žáků 6 0 Novosedlický dopraváček 10 žáků 4 0 Zdravé zuby 259 žáků 3 žáci oceněni 0 Biologická olympiáda 114 žáků 0 0 Přírodovědný Klokan 142 žáků 0 0 Dopraváček 19 dětí 3 děti oceněny 0 Matematický Klokan 198 žáků 0 0 Astronomická olympiáda 14 žáků 7 žáků 0 Život kolem nás 100 žáků 0 0 Krupský dopravaček 12 žáků

18 Název soutěže Školní kolo Okresní kolo Národní kolo Vánoční soutěž ve Fojtovicích 6 žáků 0 0 Název sportovní soutěže Počet žáků Umístění Fotbalový turnaj místo Sportovní hry mládeže O pohár starosty 125 Odznak všestrannosti olympijských vítězů 6 Vánoční turnaj ringo 10 1.místo Florbalový turnaj 28 4.místo Orion florbal 16 Klokánek pro MŠ 19 Přespolní běh 5 Celkový počet soutěží ve školním roce: 36 Počet účastí v soutěžích: Další aktivity podporující výchovně-vzdělávací proces Důležitou součástí vzdělávacího procesu jsou výlety, exkurze a plavecký výcvik pro žáky od předškoláků po páté ročníky. Ve školním roce 2011/2012 byly pořádány tyto akce: 7.1 výlety a exkurze ZOO Ústí nad Labem ZOO Děčín ZOO a Dinopark Plzeň Zoopark Chomutov ZOO Praha Planetárium Teplice Botanická zahrada Teplice Zámek Trmice Pražský hrad Prohlídka Prahy Jazykové výlety do SRN Ozdravné pobyty v Chřibské, Poslově Mlýně Exkurze v HZS Teplice Dům světla v Praze Modelářská škola RMK Muzeum Krupka Štola Starý Martin Výstup na Bořeň Výlety za pamětihodnostmi a krásami Čech 16

19 Den otevřených dveří SOU Krupka Národní muzeum Praha Dopravní hřiště Teplice a Krupka 7.2 návštěvy divadel a muzeí Černé divadlo Praha Národní divadlo Praha Severočeská filharmonie Dům kultury v Ústí nad Labem Krušnohorské divadlo Divadlo ABC Divadlo Metro DK Olympie Krupka Národní muzeum Praha Regionální muzeum Teplice Kino Krupka Představuje se Severočeská filharmonie Vánoční koncerty Výstavy v Minigalerii Vestibul Návštěva Úřadu práce v Teplicích 7.3 besedy Beseda v knihovně Beseda s MP Krupka a PČR Beseda s členy HZS Teplice a Krupka Výstava v obřadní síni MÚ Krupka práce žáků Beseda o Japonsku Beseda o Číně Beseda o zdravé výživě Beseda o houbách Pernštejni Gotika život za vlády Lucemburků Anifest Teplice Přednáška o rakovině děložního čípku Beseda o včelách Beseda s myslivcem Beseda s chovatelkou koní Beseda s pamětníkem II. světové války Beseda s pamětníkem holocaustu Malé dějiny velkých osobností 7.4 projektové dny Napříč školou Svět pohádek Den Země Noc s knihou Den jazyků Květinový den 17

20 Červená stužka Den zvířat Duhový den Zdravé zuby Masopust Cyklista Ovoce do škol 8. Činnost školní družiny Škola zřizuje čtyři oddělení ŠD, dvě na budově B a dvě na budově C. Ve školním roce 2011/2012 navštěvovalo ŠD 123 žáků. O žáky se starají čtyři zkušené vychovatelky. Činnost se řídí samostatným řádem ŠD. Její činnost je pestrá, je zapojena do environmentálních aktivit, během roku pořádá mnoho soutěží, organizuje pro žáky kulturní a sportovní akce. 9. Logopedie a náprava Na obou budovách I. stupně probíhá pod vedením kvalifikovaných logopedů po celý rok náprava řeči dle individuálních potřeb žáků. Se všemi žáky se specifickými poruchami učení pracuje speciální pedagog mimo běžný rozvrh žáků na tzv. nápravě. Tento pedagog dále spolupracuje s jednotlivými vyučujícími těchto žáků a společně naplňují individuální vzdělávací plán žáka. Všechny tyto služby poskytuje škola zdarma. 10. Mateřská škola MŠ navštěvuje 25 dětí od tří let. Z tohoto počtu bylo ve školním roce 2011/2012 pět předškoláků. MŠ pracuje podle svého ŠVP PP Barevné kamínky. Je nedílnou součástí naší školy, a proto se zúčastňuje i některých celoškolních akcí. A pravidelně spolupracuje s třídami I. stupně. 11. Zájmová činnost Dopraváček Flétnička Výtvarný kroužek Kroužky jazyků Bonbónek divadelní kroužek Matematický kroužek Sportovní hry Pěvecký sbor Hry a klikyháky s předškoláky Dětský aerobic Zumba Dramatický kroužek 18

21 Multimediální kroužek Kroužek Pro život Publicistický kroužek 12. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Ve školním roce 2011/2012 neproběhla žádná inspekce. Hygienické kontroly neshledaly žádné závady. Škola obhájila certifikát ISO Přehled pracovníků školy 13.1 Základní údaje o pracovnících školy Počet pracovníků celkem 68 Počet učitelů ZŠ 43 Počet vychovatelů ŠD 4 Počet učitelek MŠ 2 Počet správních zaměstnanců ZŠ 10 Počet správních zaměstnanců MŠ 1 Počet správních zaměstnanců ŠJ 9 (2 v MŠ) 13.2 Údaje o pedagogických pracovnících Pedagogičtí pracovníci Vaník Ctirad, Mgr., Bc. Svobodová Jitka, Mgr., Bc. Funkce Úvazek Roků pedagogické praxe Stupeň vzdělání ředitel 1,0 22 VŠ Čj Dě zástupce ředitele pro I.stupeň Aprobace 1,0 22 VŠ 1. stupeň ZŠ Hlavínová Ivana, Mgr. zástupce ředitele pro II. stupeń 1,0 27 VŠ Ma - Ch 19

22 Pedagogičtí pracovníci Pavková Věra, Mgr. Gerychová Lucie, Ing. Bergnerová Kamila Funkce učitel pověřený vedením MPV Úvazek Roků pedagogické praxe Stupeň vzdělání Aprobace 1,0 28 VŠ 1. stupeň ZŠ učitelka 1,0 10 VŠ učitelka MŠ 1,0 9 SPgŠ MŠ přírodovědné předměty Blažková Lada vychovatelka 1,0 23 SPgŠ vychovatelství Červenková Miloslava Damková Michaela, Mgr. Eisnerová Michaela, Mgr. Frolíková Naděžda, Mgr. učitelka MŠ 1,0 36 SPgŠ MŠ učitelka 1,0 20 VŠ učitelka 1,0 9 VŠ učitelka 0,5 39 VŠ 1.stupeň ZŠ, speciální pedagog 1. stupeň ZŠ, speciální pedagog speciální pedagogika Groh David učitel 1,0 5 SŠ nekvalifikovaný Hallerová Petra učitelka 1,0 18 VOŠ nekvalifikovaná Hejduková Vladimíra, Mgr. Hlavín Milan, Ing. učitelka 1,0 12 VŠ 1. stupeň ZŠ učitel 1,0 14 VŠ Ma Inf Hrdličková Jitka učitelka 1,0 36 SPgŠ nekvalifikovaná Huralová Raisa vychovatelka 1,0 20 SPgŠ vychovatelství Jaskevičová Naděžda Jíchová Petra, Mgr. Jindrová Lenka, Mgr. Klocková Věra, Mgr. učitelka 1,0 36 Gymnázium nekvalifikovaná učitelka 1,0 12 VŠ 1.stupeň ZŠ učitelka 1,0 22 VŠ 1.stupeň ZŠ učitelka 1,0 21 VŠ 1.stupeň ZŠ 20

23 Pedagogičtí pracovníci Komínková Eva, Mgr. Funkce Úvazek Roků pedagogické praxe Stupeň vzdělání Aprobace učitelka 1,0 22 VŠ 1.stupeň ZŠ Kreslová Andrea učitelka 0,95 5 SŠ nekvalifikovaná Krobová Iva, Mgr. učitelka 1,0 6 VŠ 1.stupeň ZŠ Lásková Jarmila učitelka 1,0 19 Gymnázium nekvalifikovaná Malinová Marcela vychovatelka 1,0 31 SOU nekvalifikovaná Mencl Dušan učitel 1,0 6 SPŠ nekvalifikovaný Mísařová Marie učitelka 1,0 17 Gymnázium nekvalifikovaná Mrázová Miroslava Oravec Tomáš, Mgr. učitelka 1,0 32 SPgŠ nekvalifikovaná učitel 1,0 5 VŠ Čj - HV Pallerová Nikol učitelka 0,5 2 Gymnázium nekvalifikovaná Pelechová Ludmila Pešková Petra Pochobradská Jana, Mgr. vychovatelka 1,0 13 SPgŠ vychovatelství asistent pedagoga 1,0 4 SPgŠ vychovatelství učitelka 1,0 23 VŠ Čj Ov Půlkrábek Tomáš učitel 0,5 4 SPŠ nekvalifikovaný Schmidtová Venuše, Mgr. Scholzová Miroslava, Mgr. Tourková Milena, Mgr. Vítek Zdeněk, Mgr. Vojtová Iveta, Mgr. Vopatová Pavlína asistent pedagoga učitelka 1,0 19 VŠ NJ Učitelka 1,0 4 VŠ 1. stupeň ZŠ, speciální pedagog učitelka 1,0 21 VŠ 1. stupeň ZŠ učitel 1,0 33 VŠ Ma Ze učitelka 1,0 12 VŠ 1. stupeň ZŠ 1,0 2 SŠ asistent pedagoga 21

24 Pedagogičtí pracovníci Worm Dalibor, MgA. Funkce Úvazek Roků pedagogické praxe Stupeň vzdělání učitel 0,5 19 VŠ Vv Aprobace 13.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce Odborná kvalifikace % Aprobovanost ve výuce % Učitelé 1. stupně 68,75 Učitelé 1. stupně 68,75 Učitelé 2. stupně 66,67 Učitelé 2. stupně 64,25 Učitelky MŠ 100 Učitelky MŠ 100 Vychovatelky ŠD 75 Vychovatelky ŠD 75 Ve školním roce 2011/2012 si zvyšovalo kvalifikaci studiem magisterského programu VŠ pět pedagogů Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby Do 35 let let let nad 55 let do důchodového věku v důchodovém věku Celkem muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy V přehledu nejsou zahrnuti externí pracovníci a pracovníci na mateřské či další rodičovské dovolené Údaje o nepedagogických pracovnících Ostatní pracovníci Funkce Úvazek Stupeň vzdělání Doležalová Jana kuchařka 1,0 SOU Hlavín Milan správce ICT 0,5 VŠ Hořánek Bořislav školník 1,0 SOU Hýlová Olga uklízečka 1,0 základní Kleinová Petra vedoucí ŠJ 1,0 SEŠ 22

25 Ostatní pracovníci Funkce Úvazek Stupeň vzdělání Kolegar Martin THP 1,0 SOŠT Kršková Miloslava uklízečka 0,5 SOU Kubná Petra kuchařka 1,0 SOU Kulíková Dana kuchařka 1,0 SOU Kuželová Věra kuchařka 1,0 základní Lisnerová Jitka účetní 1,0 SEŠ Mišková Jana kuchařka 1,0 SOU Mutlová Andrea THP 1,0 SEŠ Nováková Vladimíra kuchařka 1,0 SOU Schreiterová Lenka uklízečka 1,0 SOU Svatoňová Emílie kuchařka 1,0 SOU Thorandová Martina kuchařka 1,0 SOU Tichovská Alena uklízečka 1,0 SOU Vítů Hana uklízečka 1,0 SOU Watzková Jarmila uklízečka 1,0 SOU 23

26 Příloha č.1 Hodnocení práce mateřské školy ve školním roce 2011/2012 Kapacita MŠ: 25 Počet zapsaných dětí: 25 z toho: dívky: 12 chlapci: 13 Do školy odchází: 5 dětí z toho odklad školní docházky: 1 (chlapec přípravný ročník v budově B pro školní rok 2012/2013) Průměrná docházka dětí ve školním roce: I. pololetí: 9/2011: 17,00 II. pololetí: 2/2012: 18,20 10/2011: 14,89 3/2012: 17,55 11/2011: 17,65 4/2012: 20,65 12/2011: 15,25 5/2012: 18,70 1/2012: 18,71 6/ ,62 7/2012: --- 8/2012: 6,00 Nadstandardní aktivity (kroužky): Hra na zobcovou flétnu p. Červenková, p. Bergnerová Hry a klikyháky s předškoláky - p. Červenková, p. Bergnerová Anglický jazyk p. Červenková Spolupráce s rodiči: po předchozí dohodě s učitelkou rodiče vstupovali do třídy a pozorovali práci s dětmi, připomínkami a nápady přispívali ke zpestření výchovné činnosti pomáhali při výrobě ovocných a zeleninových salátů, při tvorbě a pečení cukroví na Vánoce účastnili se soutěží v rámci MŠ O nejhezčího Podzimníčka, O nejzajímavějšího draka, vánoční ozdobu, karnevalovou masku, velikonoční kraslici, nejhezčí květinu zúčastnili se rodinné akce Sportovní odpoledne pro rodiče a děti, akce Odpoledne se zdravotnickými záchranáři maminky připravovaly dětem různé kostýmy na akce pořádané MŠ karnevalová maska, čarodějnický oblek, pomohly dětem vybrat oblečení na Módní přehlídky (zima a léto), na Barevný den před Velikonocemi a Sluníčkový den rodiče s dětmi sbírali víčka od PET lahví, papír a kaštany jako asistenti pomáhali zajišťovat náročnější akce MŠ výlety, doprovod na předplaveckou výuku celoročně kreslili dětem obrázky na velký formát papíru - drak, čertík, sněhulák, vánoční ozdoba, oblíbená hračka, velikonoční vajíčko, květina, hmyz, oblíbené jídlo, dopravní prostředek, ovoce a zelenina, srdíčko, velký obraz Naše město, 24

27 Akce MŠ: výstava metodického materiálu pro rodiče 2x do roka (podzim, jaro) besídky pro rodiče (Vánoce, Velikonoce, Den matek, rozloučení s budoucími prvňáčky) Den otevřených dveří v den zápisu do MŠ ( ) Drakiáda Sportovní odpoledne pro rodiče a děti Odpoledne se zdravotnickými záchranáři pro rodiče a děti poradenská činnost- konzultaci s rodiči, poskytování literatury výstava dětských prací nástěnky, prostory MŠ Výchovně vzdělávací program: Školní vzdělávací program MŠ je zaměřen na environmentální výchovu, škola je několik let zapojena v celostátní síti Mrkvička. Dobrých podmínek regionu je využíváno při pobytu venku, děti získávají poznatky na základě vlastních prožitků. Vzdělávací činnost probíhá ve skupinách i individuálně a směřuje k získávání a rozšiřování poznatků, dovedností a schopností. Děti jsou zapojovány do práce s netradičním materiálem. V ložnici jsou mobilní lehátka, která se v ranních hodinách skládají. Místnost je dopoledne využívána jako druhá herna a slouží také k pohybovým aktivitám dětí. Osvědčil se výtvarný koutek, kde děti pracují při herních aktivitách ráno i po obědě. Ve výchovně vzdělávací činnosti respektujeme individuální odlišnost v možnostech tempa a předcházíme nezdravé soutěživosti dětí, které jsou oceňovány především za úsilí bez ohledu na úspěch. Komunitní kruh napomáhá rozvoji slovní zásoby a zlepšení mluvní pohotovosti dětí.. Ve smíšené skupině, kde máme děti tří věkových kategorií, však stále přetrvávají problémy s respektováním mluvčího v řízeném dialogu. V průběhu dne byly zařazovány jazykové chvilky, osvědčilo se využívání i režimových momentů. Jedno dítě bylo vyšetřeno ve SPC Teplice a u klinického dětského psychiatra Mgr. Fialové a u Mgr. Pavlišové, Ústí n.l. - ADHD, hyperaktivita, silná impulsivita, negativismus (docházelo na pravidelné kontroly, tento rok ukončilo docházku do MŠ). Tomuto dítěti byla věnována zvýšená pozornost (cvičení sebeovládání, vůle, předcházení agresivitě a výbuchům vzteku vůči ostatním dětem i dospělým). Spolupráce rodičů byla průměrná, ze strany matky výchova spíše povolná, vše omlouvající, nekritická, svalující důvod špatného chování dítěte na dětský kolektiv i jedince. Náležitá pozornost byla věnována také dvěma dalším dětem. Jedno dítě bylo vyšetřeno s psychickými problémy - stres (dochází na pravidelné kontroly, matka na konzultace). Ve druhém pololetí byla dalšímu dítěti prokázána afázie, docházelo pravidelně na kontroly (tento rok ukončilo docházku do MŠ). Ve všech třech případech jsme pracovaly s dětmi podle pokynů psychologů. Problémy s jídlem přetrvávají, příčinou je jednostranná domácí strava většiny dětí. Rodiče slíbí spolupráci a to je vše. Dětem nenabízejí potraviny, ovoce a zeleninu, které sami nemají rádi. Děti jedí doma příliš velké množství cukrovinek. Dvě děti měly problémy s přijímáním potravy záměrné odmítání potravy, vyvolávání zvracení. Problémy byly pravidelně konzultovány s matkami, úspěchy byly však velmi malé. Hlavní příčinou neúspěchů v nápravě vidíme v nedůslednosti, povolnosti a jednostranné stravě s velkým množstvím cukrovinek. Jsou stále rezervy v pohybových i manipulačních dovednostech dětí. V letošním roce některé děti měly problém zvládnout i lehkou atletiku. Malá ohebnost v gymnastických cvicích přetrvává. 25

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka Masarykova 461 Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 V Krupce v říjnu 2015 Mgr. Bc. Ctirad Vaník ředitel školy Masarykova základní škola a Mateřská škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka Masarykova 461 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 V Krupce v říjnu 2014 Mgr. Bc. Ctirad Vaník ředitel školy Masarykova základní škola a Mateřská škola

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka Masarykova 461. Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mgr. Bc. Ctirad Vaník ředitel školy

Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka Masarykova 461. Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mgr. Bc. Ctirad Vaník ředitel školy Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka Masarykova 461 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Mgr. Bc. Ctirad Vaník ředitel školy V Krupce v říjnu 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Školní rok 2010/2011

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Základní škola a Mateřská škola Koleč, okres Kladno. Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Koleč, okres Kladno. Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Koleč, okres Kladno č. j.: 446/12 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012 V Kolči, dne 29. 10. 2012 Vypracovala: Mgr. Michaela Kalkušová Výroční

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Hájkovo náměstí 1, 257 86 Miličín

Hájkovo náměstí 1, 257 86 Miličín Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Miličín okres Benešov za školní rok 2010/2011 Č.j.: S24/11 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Miličín okres Benešov adresa

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Základní škola a mateřská škola Útvina ČTYŘLÍSTEK. IČO 60610751 Identifikátor 600067319 ředitel: Mgr.Romana Prášilová

Základní škola a mateřská škola Útvina ČTYŘLÍSTEK. IČO 60610751 Identifikátor 600067319 ředitel: Mgr.Romana Prášilová 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Útvina adresa školy Útvina 153, 36401 Toužim právní forma příspěvková organizace IČO 60610751 Identifikátor 600067319 vedení

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2013 2014 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2013 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor: 600 085 635 Termín

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2013/14

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2013/14 Základní škola Vilémov, okres Olomouc, příspěvková organizace, Vilémov 41 783 22 Cholina Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/14 Mgr. Dagmar Zapletalová ředitelka Č. j. 63/2014 Obsah: 1.

Více

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek Z á k l a d n í š k o l a M i k o l á š e A l š e a M a t e ř s k á š k o l a M i r o t i c e, o k r e s P í s e k tel: 382 229 247, e-mail info@zsmirotice.cz http://www.zsmirotice.cz Výroční zpráva ZŠ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Výroční zpráva 2007/2008

Výroční zpráva 2007/2008 Výroční zpráva 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010-2011 Hradec Králové, 20.9. 2011 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací

Více

Základní škola Jablůnka, okres Vsetín

Základní škola Jablůnka, okres Vsetín Základní škola Jablůnka, okres setín ýroční zpráva o činnosti školy za šk.rok /8 ýroční zpráva o činnosti Základní školy Jablůnka, okres setín za školní rok /8. Základní údaje o škole. škola název školy

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 1 1. Úvod Ředitelka Základní školy Chodov,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Vlastní hodnocení školy 2007/2008

Vlastní hodnocení školy 2007/2008 Vlastní hodnocení školy 2007/2008 I. Úvod Hodnocení školy vychází ze zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném as jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č.15/2005

Více

Výroční zpráva školy za rok 2006/2007

Výroční zpráva školy za rok 2006/2007 Výroční zpráva školy za rok 2006/2007 Název školy: Základní škola Hnátnice,okres Ústí nad Orlicí Adresa: Hnátnice 253 IČO : 70984913 Telefon: 465 548112 E-mail : zs.hnatni@worldonline.cz Škola sdružuje:

Více

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr.

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Louka, okres Hodonín příspěvková organizace, Louka 52, 696 76 Louka nad Veličkou školní rok 2014-2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor Adresa: 391 75 Malšice 232 Identifikátor školy: 600 064 832 Termín konání inspekce: 21.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Forma hospodaření: příspěvková organizace Zřizovatel: Obec Všemina, Všemina 162, 763 15 p.slušovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Podle ust. 10 zákona

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 -1- VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 -2-1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 60 611 910 IZO 102 264 708 RED_IZO 600 070 352 Základní škola

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, PSČ 340 04, + 420 376 397 024 e-mail: skola@zszeleznaruda cz www.skolaruda.cz PLÁN DALŠÍHO

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

Výroční zpráva. Školní rok 2006/2007. ředitel školy

Výroční zpráva. Školní rok 2006/2007. ředitel školy Výroční zpráva Školní rok 6/7 Krupka, říjen 7 Mgr. Bc. Ctirad Vaník ředitel školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI školní rok 6 7 dle ustanovení a odstavec zákona č. 6/ Sb. o předškolním, základním, středním,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice Identifikátor školy: 600 070 492 Termín konání inspekce: 7. 9. března

Více

Školská rada 11.9.2013

Školská rada 11.9.2013 Základní škola a mateřská škola Chotíkov, příspěvková organizace Chotíkov 173, 330 17 tel.: +420 377 821 580 e-mail: skola@zs-chotikov.cz Školská rada 11.9.2013 Zuzana Houdková zuzana.houdkova@zs-chotikov.cz

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Vý roč ní zprá vá o č innosti s kolý

Vý roč ní zprá vá o č innosti s kolý Vý roč ní zprá vá o č innosti s kolý VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 (č.j. 107/2015) Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou výroční zpráva o činnosti

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

PROVÁDĚCÍ PLÁN pro školní rok 2014-2015

PROVÁDĚCÍ PLÁN pro školní rok 2014-2015 Základní škola praktická azákladní škola speciální Králíky Nábřežní 130, Králíky 561 69 www.zspkraliky.cz IČO 61235105 zspkraliky@zspkraliky.cz tel., fax: 465 631 186 PROVÁDĚCÍ PLÁN pro školní rok 2014-2015

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 2007 Hradec Králové, říjen 2007 Obsah 1 Základní údaje o škole. 2 1.1 Škola..

Více

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková

Více

Mateřská škola Štramberk Zauličí 185,742 66 Štramberk VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ ZA ŠKOLNÍ ROK 2004-2005 Ve Štramberku dne 31.8.2005 Zpracovala: Pavla Bergerová Řídící učitelka MŠ Štramberk Zauličí Výroční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Organizace školního roku Období školního vyučování ve školním roce 2014/2015 začne v pondělí 1. září 2014. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TUPOLEVOVA Dobratická 525, 199 00 Praha Letňany, odloučené pracoviště MŠ Havířovská 476, Praha 9 tel.: 286 920 533, e-mail: reditel@tupolevka.cz, http:// www.tupolevka.cz

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2007/2008

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2007/2008 Základní škola Zeleneč Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 71004637 IZO 102438269 identifikátor školy 600052222 vedení školy kontakt Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2007/2008. Základní škola a mateřská škola, Hlušice. Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2007/2008. Základní škola a mateřská škola, Hlušice. Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:. Základní škola a mateřská škola, Hlušice VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007/2008 Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:. Vypracoval : Ing.Vladimír Kožíšek Obsah: 1. Základní

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010

Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010 Mateřská škola P O H Á D K A Brno, Běloruská 4 Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy Část I. a/ Název školy: Mateřská škola Pohádka, Brno, Běloruská 4,

Více