Odpadové hospodářství ve městě Kouřim

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Odpadové hospodářství ve městě Kouřim"

Transkript

1 MĚSTO KOUŘIM ČERVENEC Bezplatná příloha Kouřimského zpravodaje Odpadové hospodářství ve městě Kouřim (Volné pokračování k informačnímu projektu města Kouřim Aby se naši vnuci nedivili z roku 2007) Úvodem ohlédnutí do historie aneb Měli to naši předci lehčí? Odpady v pravěku I pravěcí lidé produkovali odpady. Většina věcí, které se v pravěku pouţívaly, však pocházela z přírodních materiálů, se kterými si příroda hravě poradila. Mimo to, lidé zuţitkovali vše, co se dalo. Kdyţ třeba ulovili mamuta, maso uloţili do zásoby a snědli; kůţi, kly a kosti pouţili k výrobě příbytků, šatů, různých pomůcek a nástrojů i ozdobných předmětů. Tyto suroviny byly zkrátka moc vzácné na to, aby se staly odpadem. Člověk pravěku proto vytvářel minimum odpadu, a kdyţ uţ něco vyhodil, příroda vše dokázala zpracovat.

2 Odpady v rozvíjející se společnosti Ve starověku s rozvojem společnosti vyvstala otázka, jak naloţit s rostoucím mnoţstvím odpadu. První skutečné problémy s odpady se objevily v době, kdy se lidé začali koncentrovat do měst. V té době jiţ existovaly odpadní jámy, kam se odhazoval odpad nebo poškozené nástroje. Ve starém Řecku a Římě se prováděl občasný generální úklid, skrápěly se vozovky, čistila kanalizace a posbíraný odpad byl vyváţen za hradby. Největší problémy s odpady však nastaly ve středověku. Prosté odhození odpadů uţ nestačilo, odpady se nedokázaly rychle rozloţit, a tak se hromadily na ulicích a v blízkém okolí domů. Hromady odpadů lákaly hmyz, ptáky a hlodavce a byla tak otevřena cesta pro šíření nejrůznějších nemocí (moru, cholery, lepry a dalších), na které umírala velká spousta lidí. Tehdejší obyvatelé se ţivili nejrůznějšími řemeslnými činnosti a rozvíjela se práce s chemickými látkami, např. v koţeluţnách. Unikající látky z dílen a znečištěné odpady tak začaly významně ovlivňovat i kvalitu vod se všemi negativními dopady na zdraví lidí. Odpady v rozvíjející se průmyslové společnosti Velkým mezníkem pro odpadové hospodářství je 19. století. Do té doby se stále rostoucí města, která se uţ jen velmi obtíţně zbavovala zvětšujících se hromad odpadu, potýkala s obrovskými epidemiemi cholery a dalších nemocí. Rostoucí průmyslová výroba byla rovněţ významným zdrojem nebezpečných odpadů. Nastal zlom v produkci odpadů a bylo třeba začít řešit, co s odpady dále dělat. V té době byla postupně objevena souvislost mezi hygienou, včetně čistoty prostředí a nemocností, resp. úmrtností, coţ byl první krok k hledání funkčních systémů nakládání s odpady. Pro pevné odpady začaly za městy vznikat skládky odpadů, uvnitř města byl zaveden systém sběrových nádob a svozu odpadů za město. Kupříkladu v Praze existuje nádobový systém od roku Začaly být také budovány první spalovny odpadů. Na území dnešní ČR byla první spalovna postavena v roce 1905 v Brně. Tato spalovna byla provozována aţ do roku Druhá spalovna byla postavena ve 30. letech v praţských Vysočanech. Ta byla ale v roce 2003 zbourána. V současné době se na území ČR nacházejí tři velké spalovny komunálního a kolem 30 spaloven nebezpečného odpadu, které mají regionální význam. Díky rozvoji průmyslu vznikalo mnoho nových druhů odpadů, zvláště těch nebezpečných, ale lidé si jejich škodlivost pro ţivotní prostředí stále ještě plně neuvědomovali. Neexistoval ţádný systém pro hospodaření s nebezpečnými průmyslovými odpady ani hodnocení rizik pro ţivotní prostředí. Odpady ve druhé polovině 20. století Druhá polovina 20. století byla na území ČR poznamenána obdobím, kde se ochrana ţivotního prostředí příliš neřešila. Hlavním způsobem odstraňování odpadů bylo skládkování na nezabezpečených skládkách. Kaţdé město a vesnice měly svou vlastní skládku, kde byly koncentrovány odpady z jejich území. Na výstavbu a provoz skládky neexistovaly normy, a tak z odpadů unikaly nebezpečné látky, kontaminovaly povrchovou vodu a půdu a dostávaly se i do vody podzemní. Mimo to končilo na skládce mnoho odpadů, které by se daly opětovně vyuţít recyklovat. Průmyslové odpady byly ukládány přímo v areálech podniků nebo byly ukládány do odkališť v jejich blízkosti. Většina těchto lokalit zůstala velkým rizikem aţ do současnosti a jako staré ekologické zátěţe jsou s vynaloţením vysokých investic postupně čištěny. Sanace, tedy odstranění škod způsobených nevhodným ukládáním odpadům, zůstává velkým tématem dneška. (I náš Molitorov a chlorované uhlovodíky ) 2

3 Odpady v současnosti Současnost je charakteristická rychlým rozvojem společnosti a technologií. S tím souvisí i produkce odpadů. Dnešní ţivotní styl přináší nesčetné moţnosti a vytváří nové segmenty spotřeby. Se zvyšující se spotřebou však postupně ubývají zdroje primárních surovin a současně narůstá objem odpadů. Společnost, která si je vyčerpatelnosti zdrojů a zvětšujících se hor odpadu vědoma, proto obrací svou pozornost k jejich vyuţití. Rozvíjejí se nové technologie zaměřené především na recyklaci, tj. opětovné vyuţití odpadů jako druhotné suroviny pro další výrobu. Velmi perspektivním směrem podporovaným nedostatkem zdrojů a rostoucí cenou surovin je energetické vyuţití odpadů. Velkým rozvojem prošla oblast úprav odpadů a technologií zbavujících odpady nebezpečných vlastností. Takto upravené odpady lze pak ve většině případů uloţit na skládky, kde neohroţují ţivotní prostředí tak jako v minulosti. Přísun nových technologií vybudoval z odpadového hospodářství za posledních 20 let moderní obor, který zná hodnotu odpadu a vyuţívá nejnovější postupy v nakládání s ním. Přesto je nutné konstatovat, ţe např. naprostá většina komunálního odpadu je stále odváţena na skládky odpadů. Je to totiţ stále ten nejlevnější způsob, jak s tímto odpadem nakládat. Není ale k ţivotnímu prostředí tím nejšetrnějším řešením. (Zdroj: Neradi něco musíme, ale my chceme Nově ze zákona! - Fyzické osoby a původci odpadů zapojení do systému shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů zavedeného obcí jsou povinni v souladu s obecně závaznou vyhláškou obce komunální odpad a odpad podobný komunálnímu odpadu třídit a odkládat odděleně na místa k tomu obcí určená, pokud s odpadem nenakládají nebo se jej nezbavují jiným způsobem stanoveným tímto zákonem. Původně - občan je povinen odkládat komunální odpad na místech k tomu určených a pokud obec stanoví vyhláškou systém třídění, pak musí třídit, pokud neprokáţe, ţe odpad vyuţil sám - upraveno novelou. Odpad ve městě Kouřim - srovnání období 5 let (Měrná jednotka - tuna) Rok Papír (svoz od domů, z nádob, sběrny ZŠ M. Šolleho) 39,703 38,822 39,548 41,655 38,134 Sklo (barevné + bílé) 11,377 16,295 15,845 20,151 17,457 Plasty (kontejnery + pytle) + nápojové kartony, polystyren 31,952 35,121 39,418 37,750 30,568 Nápojový karton samostatně sbíraný (ze škol a domova pro seniory) 0,497 0,514 0,613 0,557 0,032 3

4 Rok Ţelezo 8,220 9,810 9, ,380 Hliník Směsný odpad (odvoz NYKOSEM z odpadních nádob) Velkoobjemový odpad a odpad z košů (odvezený městem) 0, ,407 64,570 0,090 0,133 0,105 0,03 402, , , ,967 74,670 68, , ,5 Nebezpečný odpad 0,171 0,661 0, ,778 Pneumatiky 74 ks 39 ks 0,158 0,460 0,745 Bioodpady 218, , ,450 96,158 4,680 Celkem z toho pro zpětné vyuţití BEZ BIO 756,215 91, , , , , , , , ,601 Občané Kouřimi intenzivně třídí odpady od roku 2003 Soutěţ - My třídíme nejlépe za rok ze 407 soutěţících obcí v dané velikostní kategorii Kouřim na 29. místě (1. Davle, 2. Radim) Systémem třídění odpadů patří Česká republika v Evropě k jasné špičce! Ve třídění odpadů se náš stát zařadil mezi nejlepší na starém kontinentě. Postupně u nás stoupá objem vytříděného odpadu na občana za rok. Z 12 kg v roce 2000 narostl na průměrných 40 kg v roce a my máme v Kouřimi 55,112 kg obyvatel ČR má moţnost třídit odpady, tento údaj odpovídá 99% obyvatel tun obalových odpadů se vytřídilo v ČR v roce

5 kontejnerů na třídění odpadů je rozmístěno po celé ČR 99 metrů je průměrná vzdálenost k nejbliţším kontejnerům na tříděný odpad tun papíru bylo v minulém roce vyuţito a recyklováno, coţ je 89% papírových obalů tun skla bylo v minulém roce vyuţito a recyklováno, coţ je 73% skleněných obalů tun plastů bylo v minulém roce vyuţito a recyklováno, coţ je 67% plastových obalů tun nápojových kartonů bylo v minulém roce vyuţito a recyklováno, coţ je 21% nápojových kartonů 7 z 10 PET lahví z deseti se recykluje (Zdroj: Výtěţnost Papír Plast Sklo Nápojový karton Kovy kg/obyv./rok 2014 Kouřim 21,357 17,187 6,119 0,267 2,500 Středočeský kraj 16,877 13,426 11,713 0,421 5,507 Počet obyvatel Kouřimi na 1 sběrné místo vytříděných sloţek- 205 (republikový průměr 222) + 1x měsíčně sběr papíru, plastu, polystyrenu, nápojových kartonů, skla a kovů od jednotlivých nemovitostí Tříděné odpady - Město Kouřim - odvoz obsahu nádob Komodita: Plast Papír Sklo bílé Sklo barevné Interval svozu: 1x týdně 1x týdně 1x měsíčně 1x měsíčně Svozový den: čtvrtek lichý týden - předposlední týden v předposlední týden středa měsíci v měsíci sudý týden - úterý Mírové náměstí 2 ks 1 ks 1 ks 1 ks Kolínská ulice (Na Hradbách) 1 ks 1 ks 1 ks Barborka 1 ks 1 ks 1 ks Okruţní 2 ks 1 ks 1 ks 1 ks Dobropolská 1 ks 1 ks 1 ks Dlouhá 1 ks 1 ks 1 ks Čs. armády 1 ks 1 ks Ruská 2 ks 1 ks 1 ks 1 ks Hřbitov (odváţí technický úsek 4 ks 4 ks 4 ks města) Celkem kontejnerů 15 ks 12 ks 4 ks 10 ks Sběrné místo v ulici Ruská. 5

6 Rovná 100 odpadkových košů na veřejném prostranství V letošním roce dokoupíme 10 odpadkových košů do parku a dostaneme se počtem košů na veřejném prostranství na rovnou 100. Koše jsou sváţeny technickým úsekem města kaţdé pondělí a čtvrtek. Řekni, kde ty všechny baterie jsou? Občané České republiky vytřídili a odevzdali v roce 2014 celkem 1097 tun přenosných baterií, ale do směsného komunálního odpadu jich odhodili pouze 244 tun. To by znamenalo, ţe hmotnost vytříděných baterií je 4,5 krát větší, neţ hmotnost zahozených a nevyuţitých baterií. Vyčísleno v procentech: 1) 81,8% baterií vytříděných 2) 18,2% baterií zahozených a nevyuţitých Zdaleka nejvíce přenosných baterií (45%) nakoupených v České republice v letech 2012 aţ 2014 zůstalo nahromaděno v domácnostech a na svoje vyuţití nebo odstranění teprve čekají! Jedno ze sběrných míst na hřbitově. EKONOMIKA ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ MĚSTA KOUŘIM ZA ROK 2014 Příjmy Rok 2014 Poplatky za svoz komunálního odpadu ,- od občanů, chatařů, chalupářů Poplatky za svoz komunálního odpadu (Domov pro seniory, JSDH) ,- Příjem za papír a ţelezo předané do výkupen ,- Příjmy z prodeje hliníku 1.423,- 6

7 Odměna za zpětný odběr baterií - Poplatek od EKO-KOMU za separaci ,- Bonus za pomoc při nakládce (Asekol platby za sběr elektrozařízení v roce 2014) ,08 Finanční prostředky získané za odvoz ,50 odloţených elektrospotřebičů - Kč (Elektrowin) Příjmy celkem ,58 Výdaje Rok 2014 Platba za uskladnění nevytříděných sloţek odpadu v Radimi (technický dvůr, odpady ,- z úklidu města)- odvoz městem Platba firmě NYKOS za odvoz nevytříděných sloţek odpadu v Radimi (odpadové nádoby ,84 popelnice ) Platba firmě NYKOS za uskladnění nevytříděných sloţek odpadu v Radimi ,23 (odpadové nádoby popelnice ) Platba firmě NYKOS za odvoz a likvidaci 8.786,- nebezpečného odpadu Platba firmě NYKOS za odvoz pytlů s plasty 6.792,- Platba firmě NYKOS za skládkování 0,- bioodpadů Platba firmy Nykos za svoz bioodpadu ,40 Nádoby na tříděný odpad 0,- Platba firmě NYKOS za odvoz a předání k recyklaci vytříděných sloţek odpadu ,96 (sklo, plasty, papír kontejnery) Nákup ţlutých pytlů na plasty a nápojové kartony ,- od firmy Nykos Platba firmě Nykos paušální za pronájem 0,- nádob Výdaje celkem ,43 Kč Finanční prostředky získané městem Kouřim za odvoz vytříděných sloţek odpadu - Kč (od firmy Ekokom) Rok 4.čtvtletí Celkem 2007/ , , , , ,- 2008/ , , , , , / , , , , , / , , , , ,- 2011/ , , , , ,- 2012/ , , , , , / , , , , ,- 7

8 Finanční prostředky získané za odvoz odloţených elektrospotřebičů - Kč (Elektrowin) Rok 4.čtvtletí Celkem , , ,- 105, , , , ,50 821, , , , , , , ,50 Finanční prostředky získané za odvoz odloţených elektrospotřebičů - Kč (Asekol) Rok 4.čtvtletí Celkem ,70 273,- 431, , , , , , ,70 885, , ,08 Průměrná produkce směsného komunálního odpadu v kg/obyv./rok - údaje z roku 2013 Kouřim 262,261 ČR 207,200 Průměrné náklady na hospodaření s odpady v obcích ČR na 1 obyvatele Kouřim 788,46 815,17 ČR 889,7 911,40 Ţluté pytle pro sběr plastů, nápojových kartonů a polystyrenu V roce 2014 jsme zaplatili v systému za nákup ţlutých pytlů na plasty, nápojové kartony a polystyren firmě Nykos ,- Kč. Cena jednoho pytle v současné době je 5,10,- Kč s DPH (v ceně je započítán i manipulační poplatek firmy Nykos). Prosíme občany, aby pytle vyuţívali výhradně pouze za účelem odkládání plastů, nápojových kartonů a drobného polystyrenu. Pouţívání za jiným účelem je neekonomické. Letošní termíny odvozu směsného odpadu a bioodpadu Svoz bioodpadu z hnědých odpadních nádob - kaţdé úterý (do ) Do svoz směsného odpadu z černých nebo plechových odpadních nádob - po 14 dnech - vývozy v úterý v těchto datech: , , , 8. 9., a dále kaţdý týden. Odvoz eternitu z našeho města v letošním roce po 2. Eternit je zdraví nebezpečný zejména díky prachu, který obsahuje azbestová vlákna. Ta se svou nebezpečností projeví zpravidla po několika letech onemocněním. Z tohoto důvodu musí být menší kousky eternitu baleny do pytlů a uzavřeny tak, aby nedošlo ke vdechnutí prachu. 8

9 Firma Nykos nabízí občanům moţnost odvozu a uskladnění eternitu. (Moţná domluva více majitelů nemovitostí pro zlevnění sluţby.) Kontakt: Ing. Petr Jindra, tel: , Nová šance pro staré věci - ţít novým ţivotem! Nepotřebný textil Pod muzeem jsou umístěny 2 oranţové kontejnery Diakonie Broumov na vaše vyřazené oblečení, které najde ještě další uplatnění. Vývoz kaţdý týden. Nepotřebné věci všeho druhu V rámci podzimního úklidu můţete odloţit vše, co jiţ nepotřebujete před své domy: v pátek v sobotu v neděli Při svých víkendových procházkách si můţete odnést na chodnících odloţené věci, které se Vám hodí. Jarní akce letošního roku byla velmi úspěšná, celá řada spoluobčanů si udělala radost tím, co jinému se uţ nehodilo. Tento výměnný obchod je zcela běţný i v jiných evropských městech i městech v ČR. Bioodpady Podzimní štěpkování bude dne na asfaltové ploše u fotbalového hřiště. Větve můţete odkládat od na asfaltovou plochu u skanzenu - ulice Ruská - do Podskalí na pozemek za mostem u čerpacího místa poţární vody - pod autobusové nádraţí - ulice Okruţní Štěpku si můţete odvézt na své zahrádky nebo si odvoz objednat na tel. č.: Bioodpad na svých zahrádkách nadále kompostuje v kompostech či kompostérech 130 rodin, které vyuţívají kompost na svých zahrádkách. Ostatní domácnosti vyuţívají svoz hnědých nádob a následné uloţení bioodpadu na novou kompostárnu v Radimi. 9

10 10

B návrh lokalit pro systém krytí nádob a kontejnerů pro separovaný a domovní odpad

B návrh lokalit pro systém krytí nádob a kontejnerů pro separovaný a domovní odpad Již v 17. století se od časného rána přidávají k obchodníkům mlékaři (jejichž kozí mléko bylo ještě teplé), parapláři s náručí barevných deštníků, ale také popelářky s nůšemi na zádech, v nichž za pár

Více

MĚSTO KOUŘIM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. č. 1/2014

MĚSTO KOUŘIM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. č. 1/2014 MĚSTO KOUŘIM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2014 o stanovení systému, shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

Systém nakládání s odpady v samostatné působnosti obce. Právnická fakulta Masarykovy univerzity. Bakalářská práce

Systém nakládání s odpady v samostatné působnosti obce. Právnická fakulta Masarykovy univerzity. Bakalářská práce Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor Veřejná správa Katedra práva ţivotního prostředí a pozemkového práva Bakalářská práce Systém nakládání s odpady v samostatné působnosti obce Mgr. Ondřej Kocián

Více

Návrh logistiky návozu odpadu do spalovny v podniku SAKO Brno, a.s. Pavla Hořáková. Bakalářská práce

Návrh logistiky návozu odpadu do spalovny v podniku SAKO Brno, a.s. Pavla Hořáková. Bakalářská práce Návrh logistiky návozu odpadu do spalovny v podniku SAKO Brno, a.s. Pavla Hořáková Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT V části teoretické se zabývám popisem současného stavu odpadového hospodářství v EU

Více

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PŮVODCE ODPADŮ

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PŮVODCE ODPADŮ PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PŮVODCE ODPADŮ MĚSTA NYMBURKA Prosinec 2011 ISES, s.r.o. M. J. Lermontova 25 160 00 Praha 6 Identifikační údaje Objednatel: Název obce : Město Nymburk Zastoupený : Ing. Miloš

Více

Plán odpadového hospodářství. původce odpadů. města Nové Strašecí

Plán odpadového hospodářství. původce odpadů. města Nové Strašecí Plán odpadového hospodářství původce odpadů Listopad 2011 ISES, s.r.o. M. J. Lermontova 25 160 00 Praha 6 Identifikační údaje Objednatel: Název obce : Město Nové Strašecí Zastoupený : Mgr. Karel Filip,

Více

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ MĚSTO ČESKÝ TĚŠÍN Verze se zapracovanými připomínkami vznesenými krajským úřadem Moravskoslezského kraje Červenec 2005 Zpracovatel:.A.S.A., spol. s r. o. Ing. Pavla Pajtlová

Více

Plán odpadového hospodářství. původce odpadů. města. Kralupy nad Vltavou

Plán odpadového hospodářství. původce odpadů. města. Kralupy nad Vltavou Plán odpadového hospodářství původce odpadů města Kralupy nad Vltavou Srpen 2011 ISES, s.r.o. M. J. Lermontova 25 160 00 Praha 6 Identifikační údaje Objednatel: Název obce : Město Kralupy nad Vltavou Zastoupený

Více

Plán odpadového hospodářství Týnec nad Sázavou

Plán odpadového hospodářství Týnec nad Sázavou Týnec nad Sázavou dle zák. 185/2001, 44, v platném znění Příslušný kraj: Středočeský květen 2012 Vypracoval: ing.pavel.novak@seznam.cz; tel. 603 161 021 Obsah A. ÚČEL PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ OBCE

Více

Název práce: TŘÍDĚNÍ KOMUNÁLNÍHO ODPADU A JEHO NÁSLEDNÝ SVOZ

Název práce: TŘÍDĚNÍ KOMUNÁLNÍHO ODPADU A JEHO NÁSLEDNÝ SVOZ Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice II. ročník (obor TŘD), st. skupina: KS - PRAHA Brejcha Radim pracovní skupina: Název práce: TŘÍDĚNÍ KOMUNÁLNÍHO ODPADU A JEHO NÁSLEDNÝ SVOZ Prohlášení:

Více

Odpadové hospodářství města Šenov

Odpadové hospodářství města Šenov Odpadové hospodářství města Šenov Zpracovatel: Arnika program Toxické látky a odpady Zpracoval: Ing. Milan Havel, tel.: 222 781 471, e-mail: milan.havel@arnika.org, Stručné shrnutí Cílem studie bylo navrhnout

Více

Město Nový Jičín IČ 00298212

Město Nový Jičín IČ 00298212 PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ dle 44 zákona č. 185/21 Sb., vplatném znění na období 211 216 Město Nový Jičín IČ 298212 se sídlem: Masarykovo Nám. 1, 741 11 Nový Jičín Příslušný kraj: Moravskoslezský kraj

Více

EKO-KOM, a.s. Oddělení využití odpadů Na Pankráci 1685/17 140 21 Praha 4

EKO-KOM, a.s. Oddělení využití odpadů Na Pankráci 1685/17 140 21 Praha 4 Návod na vyplnění Dotazníku o nakládání s komunálním odpadem v obci, se zaměřením na tříděný sběr za rok 2014 Dotazník je přílohou č. 2 smlouvy mezi obcí a společností EKO-KOM, a.s. Proto musí být řádně

Více

Plán odpadového hospodářství města Poděbrady

Plán odpadového hospodářství města Poděbrady Plán odpadového hospodářství města Poděbrady 8/2005 Identifikační list Název akce: Plán odpadového hospodářství města Poděbrady Objednatel: Město Poděbrady Jiřího náměstí 20/I 290 31 Poděbrady IČO: 00239640

Více

SBĚRNÉ DVORY NA ÚZEMÍ MĚSTA BRNA

SBĚRNÉ DVORY NA ÚZEMÍ MĚSTA BRNA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ KRAJINY FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF LANDSCAPE WATER MANAGEMENT SBĚRNÉ DVORY NA ÚZEMÍ

Více

Zpracovalo sdružení Arnika v rámci projektu Topíme ohleduplně k přírodě i k sousedům

Zpracovalo sdružení Arnika v rámci projektu Topíme ohleduplně k přírodě i k sousedům Analýza současné situace znečišťování ovzduší lokálními topeništi v obci Ludvíkovice u Děčína a návrhy na další možná opatření vedoucí ke snížení emisí z lokálních topenišť Zpracovalo sdružení Arnika v

Více

14. ročník konference ODPADY a OBCE Hospodaření s komunálními odpady (12. a 13.6. 2013) Výsledky systému EKO-KOM za rok 2012... 2

14. ročník konference ODPADY a OBCE Hospodaření s komunálními odpady (12. a 13.6. 2013) Výsledky systému EKO-KOM za rok 2012... 2 OBSAH Výsledky systému EKO-KOM za rok 2012... 2 Aktuální vývoj legislativy odpadového hospodářství ČR Vize, koncepce a stav odpadové legislativy s výhledem do roku 2020... 3 Budoucnost odpadového hospodářství

Více

NÁVRH ROZVOJE SYSTÉMU HOSPODAŘENÍ S KOMUNÁLNÍMI A OSTATNÍMI ODPADY VČETNĚ OBALOVÉ SLOŽKY V ÚSTÍ NAD LABEM

NÁVRH ROZVOJE SYSTÉMU HOSPODAŘENÍ S KOMUNÁLNÍMI A OSTATNÍMI ODPADY VČETNĚ OBALOVÉ SLOŽKY V ÚSTÍ NAD LABEM NÁVRH ROZVOJE SYSTÉMU HOSPODAŘENÍ S KOMUNÁLNÍMI A OSTATNÍMI ODPADY VČETNĚ OBALOVÉ SLOŽKY V ÚSTÍ NAD LABEM Praha březen 2015 Název díla: Studie Návrh rozvoje systému hospodaření s komunálními a ostatními

Více

Ekonomické modely hodnocení komplexních nákladů v odpadovém hospodářství

Ekonomické modely hodnocení komplexních nákladů v odpadovém hospodářství Ekonomické modely hodnocení komplexních nákladů v odpadovém hospodářství Praha, 2004 Ekonomické modely hodnocení komplexních nákladů v odpadovém hospodářství IREAS, Institut pro strukturální politiku,

Více

III. ODŮVODNĚNÍ. k návrhu vyhlášky, kterou se stanoví rozsah a způsob zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů

III. ODŮVODNĚNÍ. k návrhu vyhlášky, kterou se stanoví rozsah a způsob zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů III. ODŮVODNĚNÍ k návrhu vyhlášky, kterou se stanoví rozsah a způsob zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů 2014 ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST A Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace

Více

Plán odpadového hospodářství města Náchoda

Plán odpadového hospodářství města Náchoda Plán odpadového hospodářství města Náchoda 06/2010 Obsah: 1. Účel a důvod zpracování POH 3 2. Působnost a doba platnosti POH 3 3. Identifikační údaje 3 4. Zpracovatel POH 3 5. Analýza stávajícího stavu

Více

Střední odborná škola pro ochranu a tvorbu životního prostředí Veselí nad Lužnicí, Blatské sídliště 600/I

Střední odborná škola pro ochranu a tvorbu životního prostředí Veselí nad Lužnicí, Blatské sídliště 600/I Střední odborná škola pro ochranu a tvorbu životního prostředí Veselí nad Lužnicí, Blatské sídliště 600/I Maturitní práce ANALÝZA ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ Veselí nad Lužnicí Duben 2009

Více

ODPADY A ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ. Bronislava JANÍČKOVÁ

ODPADY A ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ. Bronislava JANÍČKOVÁ ODPADY A ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Bronislava JANÍČKOVÁ 1 Všechny knihy zežloutnou, ale kniha přírody má každý rok nové, nádherné vydání. [Hans Christian Andersen] Veškerá práva vyhrazena; publikace ani její

Více

B4 ODPADY B4.1 EVIDENCE ODPADŮ. 154 PRAHA Životní prostředí 2009

B4 ODPADY B4.1 EVIDENCE ODPADŮ. 154 PRAHA Životní prostředí 2009 B4 ODPADY B4 ODPADY B4.1 EVIDENCE ODPADŮ Uvedené údaje o produkci a nakládání s odpady jsou výstupem z Informačního systému o odpadech (ISOH), který od roku 27 pro MŽP provozuje CENIA, česká informační

Více

zpravodaj pro klienty společnosti EKO-KOM, a.s.

zpravodaj pro klienty společnosti EKO-KOM, a.s. 04 zpravodaj pro klienty společnosti EKO-KOM, a.s. / 07 Vážení klienti, dovolte mi na úvod, abych Vám alespoň krátce přiblížil činnost a výsledky systému EKO-KOM, a to zejména z pohledu firem, jež svými

Více

Bc. Zbyněk Lukáš. Problematika odpadového hospodářství se zaměřením na základní školy

Bc. Zbyněk Lukáš. Problematika odpadového hospodářství se zaměřením na základní školy UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra technické a informační výchovy Bc. Zbyněk Lukáš II. NMgr. ročník prezenční studium Obor: Matematika a technická a informační výchova Problematika

Více

Dětský karneval, dětský den. Myslivecké sdruţení. Návštěva Stillfriedu. Co nového u SDH? Milí spoluobčané,

Dětský karneval, dětský den. Myslivecké sdruţení. Návštěva Stillfriedu. Co nového u SDH? Milí spoluobčané, Dětský karneval, dětský den strana 5 Milí spoluobčané, chtěla bych vás informovat o současném dění v naší obci. Od ledna probíhá druhá etapa výstavby kanalizace, která by měla být dokončena podle harmonogramu

Více

nebezpečné složky komunálního odpadu sběrné dvory

nebezpečné složky komunálního odpadu sběrné dvory hk_13_8 26.8.2008 15:41 Stránka 1 sběrné dvory mobilní svoz nebezpečných složek nebezpečné složky odpadu Odpad vykazující jednu a nebo více nebezpečných vlastností dle zákona o odpadech (např. nepotřebné

Více

Granulát Materiál, který se vyrábí většinou z ropy a využívá se k výrobě plastů. Pro výrobu různých plastů slouží různé granuláty.

Granulát Materiál, který se vyrábí většinou z ropy a využívá se k výrobě plastů. Pro výrobu různých plastů slouží různé granuláty. A Alternativní palivo Některé druhy odpadu lze upravit a dále využívat jako takzvané alternativní palivo. Jedná se o odpady, kde by využití materiálu nebylo efektivní nebo možné. Zařízeními, kde se může

Více

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ I

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ I Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ I učební text Jiří Fiedor Ostrava 2012 Recenze: Doc. Ing. Jozef Vlček, Ph.D. Mgr. Jan Veřmiřovský Název: Odpadové hospodářství I Autor:

Více