U s n e s e n í. t a k t o :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U s n e s e n í. t a k t o :"

Transkript

1 A42 U s n e s e n í Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Pavlou Tomalovou v insolvenční věci dlužníka: Krkonošská slévárna, s. r. o., IČ , Sokolská 1263/24, Ostrava, Moravská Ostrava o insolvenčním návrhu navrhovatelů věřitelů: a) Josef Novotný, nar , Dolní Olešnice č.p. 102, b) Pátý Antonín, rč /188, Adresa: Poštovní dvůr 349, Hostinné, c) Zajíčková Hana, rč /019, Adresa: Chotěvice 117, Hostinné, d) Bajerová Eliška, rč /3576, Adresa: Chotěvice 264, Hostinné, e) Zajíček Otakar, nar , Adresa: Chotěvice 117, Hostinné, f) Bajer Marián, nar , Adresa: Chotěvice 264, Hostinné, g) Volfík Ladislav, nar , Adresa: Chotěvice 197, Hostinné t a k t o : I. Zjišťuje se úpadek dlužníka: Krkonošská slévárna, s. r. o., IČ , Sokolská 1263/24, Ostrava, Moravská Ostrava. II. Insolvenčním správcem se ustanovuje Ing. Petr Španger, Husova 712/20, Jeseník. III. IV. Okamžikem zveřejnění tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku nastávají účinky rozhodnutí o úpadku. Věřitelé, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, se vyzývají, aby tak učinili ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku. Přihláška se podává u soudu dvojmo, včetně příloh a na formuláři, který je zveřejněn na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR (www.justice.cz) v části Ministerstvo spravedlnosti, formuláře a tiskopisy, povinné formuláře pro insolvenční řízení, kde jsou obsaženy rovněž pokyny k jejímu vyplnění. K přihláškám, které budou podány později insolvenční soud nepřihlíží a takto přihlášené pohledávky nebudou v insolvenčním řízení uspokojeny. Přihlašují se také pohledávky, které již byly uplatněny u soudu, jakož i pohledávky vykonatelné, včetně těch, které jsou vymáhány výkonem rozhodnutí nebo exekucí. Přihlásit lze i pohledávku nesplatnou nebo pohledávku vázanou na podmínku. Přihlásit je třeba i pohledávku zajištěnou. K přihlášce pohledávky je nutno připojit listiny, kterých se přihláška dovolává. V. Věřitelé se dále vyzývají, aby neprodleně sdělili insolvenčnímu správci, jaká zajišťovací práva uplatní na dlužníkových věcech, právech, pohledávkách nebo jiných majetkových hodnotách. Pokud tak neučiní, má se za to, že právo na uspokojení přihlašované pohledávky ze zajištění uplatněno není.

2 - 2 - VI. VII. Soud nařizuje přezkumné jednání na den v 13:00 do sídla Krajského soudu v Ostravě, Havlíčkovo nábř. 34, Ostrava, jednací síň č. B 44, přízemí, (vchod ze Sokolské třídy). Soud svolává schůzi věřitelů, která se bude konat bezprostředně po skončení přezkumného jednání na stejném místě, s předmětem jednání: a) zpráva insolvenčního správce o jeho dosavadní činnosti, b) rozhodnutí o insolvenčním správci dle 29 IZ, c) volba věřitelského orgánu. VIII. IX. Osoby, které mají závazky vůči dlužníkovi, se vyzývají, aby napříště plnění neposkytovaly dlužníkovi, ale insolvenčnímu správci. Dlužníku se ukládá, aby ve lhůtě 20 dnů od doručení tohoto usnesení sestavil a odevzdal insolvenčnímu správci seznamy svého majetku a závazků s uvedením svých dlužníků a věřitelů. Odůvodnění: Insolvenčním návrhem navrhovatele a) doručeným soudu dne bylo zahájeno insolvenční řízení. Navrhovatel a) ve svém návrhu uvedl, že má za dlužníkem splatnou pohledávku z titulu nevyplacených mezd za období květen až září 2009 a nevyplaceného odstupného, neboť jeho pracovní poměr byl zrušen z jeho strany dle ust. 56 b) zákoníku práce, když mu dle 67 odst. 1 zákoníku práce vzniká nárok na odstupné ve výši trojnásobku průměrného výdělku. Celkem má tedy navrhovatel a) za dlužníkem splatnou pohledávku ve výši ,- Kč, která mu do dnešního dne nebyla uhrazena. Navrhovatel a) dále uvedl další věřitele dlužníka se splatnou pohledávkou a navrhl, aby soud prohlásil na dlužníka konkurz z důvodu jeho platební neschopnosti. Podáním doručeným soudu dne přistoupil k insolvenčnímu návrhu navrhovatel b), který ve svém návrhu uvedl, že se připojuje k návrhu na konkurz dlužníka, neboť má za dlužníkem splatnou pohledávku z titulu nevyplacených mezd za období březen až září 2009 v celkové výši ,- Kč. Na tuto pohledávku mu dlužník dosud nic neuhradil. Dále ve svém návrhu uvedl další věřitele dlužníka. Podáním doručeným soudu dne přistoupila k insolvenčnímu návrhu navrhovatelka c), který ve svém návrhu uvedla, že se připojuje k návrhu na konkurz dlužníka, neboť má za dlužníkem splatnou pohledávku z titulu nevyplacených mezd za období duben až červen 2009 v celkové výši ,- Kč. Na tuto pohledávku jí dlužník dosud nic neuhradil. Dále ve svém návrhu uvedla další věřitele dlužníka. Podáním doručeným soudu dne přistoupila k insolvenčnímu návrhu navrhovatelka d), který ve svém návrhu uvedla, že se připojuje k návrhu na konkurz dlužníka, neboť má za dlužníkem splatnou pohledávku z titulu nevyplacených mezd za měsíce červen a červenec 2009 v celkové výši ,- Kč. Na tuto pohledávku jí dlužník dosud nic neuhradil. Dále ve svém návrhu uvedla další věřitele dlužníka. Podáním doručeným soudu dne přistoupil k insolvenčnímu návrhu navrhovatel e), který ve svém návrhu uvedl, že se připojuje k návrhu na konkurz dlužníka, neboť má za dlužníkem splatnou pohledávku z titulu nevyplacených mezd za měsíce únor a březen 2009 v celkové výši ,- Kč. Na tuto pohledávku mu dlužník dosud nic neuhradil. Dále ve svém návrhu uvedl další věřitele dlužníka.

3 - 3 - Podáním doručeným soudu dne přistoupil k insolvenčnímu návrhu navrhovatel f), který ve svém návrhu uvedl, že se připojuje k návrhu na konkurz dlužníka, neboť má za dlužníkem splatnou pohledávku z titulu nevyplacené mzdy za měsíc leden 2009 v celkové výši 8.300,- Kč. Na tuto pohledávku mu dlužník dosud nic neuhradil. Dále ve svém návrhu uvedl další věřitele dlužníka. Podáním doručeným soudu dne přistoupil k insolvenčnímu návrhu navrhovatel g), který ve svém návrhu uvedl, že se připojuje k návrhu na konkurz dlužníka, neboť má za dlužníkem splatnou pohledávku z titulu nevyplacených mezd za období květen až srpen 2009 v celkové výši ,- Kč. Na tuto pohledávku mu dlužník dosud nic neuhradil. Dále ve svém návrhu uvedl další věřitele dlužníka. Na dotaz soudu sdělil věřitel Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky podáním doručeným soudu dne , že má za dlužníkem pohledávku ve výši ,- Kč (VN č ze dne , vykonatelnost dne ), pohledávku z nevyměřeného pojistného ve výši ,- Kč a pohledávku z titulu nevyměřeného penále ve výši ,- Kč. Usnesením ze dne , č.j. A12 soud vyzval dlužníka, aby se ve lhůtě 15 dnů od doručení tohoto usnesení k insolvenčnímu návrhu vyjádřil a uložil mu v souladu s ust. 128 odst. 3 IZ, aby předložil seznamy uvedené v 104 odst. 1 IZ, poučil jej o náležitostech těchto seznamů a o následcích jejich nepředložení spočívajících v právní domněnce neschopnosti závazky splácet. Dále soud dlužníka vyzval, aby sdělil, zda souhlasí s tím, že o insolvenčním návrhu věřitele bude rozhodnuto bez jednání (ust. 133 odst. 1 písm. b) IZ) s tím, že nevyjádří-li se, bude se předpokládat, že nemá námitky (ust. 101 odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů). Toto usnesení bylo dlužníkovi doručeno fikcí do datové schránky dne Podáním doručeným soudu dne požádal dlužník o prodloužení lhůty k vyjádření k insolvenčnímu návrhu, a to o 15 dnů. Insolvenční soud prodloužil lhůtu do V podání doručeném soudu dne se dlužník vyjádřil k insolvenčnímu návrhu výše uvedených navrhovatelů a uvedl, že s podaným insolvenčním návrhem nesouhlasí, když tento byl podán jen a pouze s úmyslem dlužníka poškodit a navrhl, aby jej insolvenční soud zamítl. Dlužník namítal, že navrhovatel a) svou pohledávku vůči dlužníku neuplatil v nalézacím řízení a že je nutné rozlišovat mezi dlužníkovou neschopností plnit své splatné závazky a neochotou tyto závazky plnit. Dlužník dále připustil, že se dostal do druhotné platební neschopnosti a nepodařilo se mu zcela uspokojit kumulované pohledávky věřitelů z řad státní správy a všech zaměstnanců, neboť došlo k přerušení jeho provozní činnosti a zároveň ke zpoždění plateb za dodané výrobky. Tuto situaci se však pokoušel řešit, a to především uzavřením splátkových kalendářů s místně příslušným správcem daně, Okresní správou sociálního zabezpečení a VZP. Dále dlužník uvedl, že k prokázání své schopnosti plnit své závazky sepíše ke dni nařízeného jednání splátkový kalendář na částku odpovídající pohledávce navrhovatele. Ke svému podání pak dlužník doložil seznam majetku, závazků a zaměstnanců, z nichž plyne, že dlužník má majetek ve výši ,- Kč a závazky ve výši ,-Kč a má 8 zaměstnanců.

4 - 4 - K dnešnímu dni se do insolvenčního řízení přihlásilo celkem 27 věřitelů, z nichž 11 věřitelů přihlásilo pracovněprávní nároky, z ostatních věřitelů přihlásili dva věřitelé své vykonatelné pohledávky: - Zaměstnanecká pojišťovna Škoda, IČ: , Husova 302, Mladá Boleslav, která přihlásila splatnou pohledávku ve výši ,- Kč dle výkazu nedoplatků č ze dne , jež nabyl právní moci dne , pohledávku ve výši ,- Kč dle výkazu nedoplatků č. 51/08/2/VN ze dne , jež nabyl právní moci dne a pohledávku ve výši ,- Kč dle platebního výměru č. 12/05/4/pe ze dne , jež nabyl právní moci dne , - P-D Refractories CZ a.s., IČ: , Nádražní 218, Velké Opatovice, který přihlásil splatnou pohledávku ve výši ,- Kč včetně příslušenství přiznanou platebním rozkazem ze dne , jež nabyl právní moci dne K rozhodnutí o insolvenčním návrhu nařídil insolvenční soud jednání na den k němuž se nedostavil žádný z účastníků řízení. Dlužník ve své omluvě doručené soudu dne výslovně souhlasil s tím, aby jednání proběhlo i v jeho nepřítomnosti a odkázal na své písemné vyjádření ze dne Z navrhovatelů uvedených v záhlaví tohoto rozhodnutí se rovněž nedostavil k nařízenému jednání žádný z nich a ve svých omluvách jednání rovněž souhlasili s tím, aby jednání proběhlo v jejich nepřítomnosti. Soud ve věci tedy dne jednal a provedl níže označené listinné důkazy, z nichž zjistil níže uvedené skutečnosti. Z listiny označené jako Pracovní smlouva ze dne a z listiny označené jako Věc: Okamžité zrušení pracovního poměru ze dne soud zjistil, že navrhovatel a) pan Josef Novotný byl u dlužníka zaměstnán ode dne do dne jako slévárenský dělník a pracovní poměr ukončil z důvodu nevyplacení mzdy za měsíce květen až září roku Výši nevyplacených mezd navrhovatele a), tj. částku ,- Kč pak soud zjistil z doložených kopií výplatních pásek za měsíce květen až září Z listiny označené jako Dohoda o změně pracovní smlouvy ze dne , jíž se měnila pracovní smlouva uzavřená dne soud zjistil, že navrhovatel b) pan Antonín Pátý byl u dlužníka zaměstnán na dobu určitou, a to do Z jednotlivých kopií výplatních pásek za měsíce březen až září roku 2009 soud zjistil, že navrhovatel b) má nárok na čistou mzdu v celkové výši ,- Kč. Z listiny označené jako Pracovní smlouva ze dne a z listiny označené jako Dohoda o rozvázání pracovního poměru ze dne soud zjistil, že navrhovatelka c) paní Hana Zajíčková byla u dlužníka zaměstnána jako uklízečka a její pracovní poměr byl ukončen dohodou bez uvedení důvodu ke dni Z jednotlivých kopií výplatních pásek za měsíce duben až červen roku 2009 soud zjistil, že navrhovatelka c) má nárok na čistou mzdu v celkové výši ,- Kč. Z listiny označené jako Pracovní smlouva ze dne a z listiny označené jako Dohoda o rozvázání pracovního poměru ze dne soud zjistil, že navrhovatelka d) paní Eliška Bajerová byla u dlužníka zaměstnána ode dne a její pracovní poměr byla ukončen dohodou bez uvedení důvodu ke dni Z jednotlivých

5 - 5 - kopií výplatních pásek za měsíce červen a červenec roku 2009 soud zjistil, že navrhovatelka d) má nárok na čistou mzdu v celkové výši ,- Kč. Z listiny označené jako Pracovní smlouva ze dne soud zjistil, že navrhovatel e) pan Otakar Zajíček je u dlužníka zaměstnán na pozici broušení a apretáž odlitků. Z jednotlivých kopií výplatních pásek za měsíce únor a březen roku 2009 soud zjistil, že navrhovatel e) má nárok na čistou mzdu v celkové výši ,- Kč. Z listiny označené jako Pracovní smlouva ze dne a z listiny označené jako Věc: Ukončení pracovního poměru dohodou z důvodu porušení pracovní smlouvy ze dne soud zjistil, že navrhovatel f) pan Marian Bajer byl u dlužníka zaměstnán jako slévárenský dělník a jeho pracovní poměr byl ukončen ke dni z důvodu 56 odst. b zákoníku práce. Z kopie výplatní pásky za měsíc leden roku 2009 soud zjistil, že navrhovatel f) má nárok na čistou mzdu ve výši 8.420,- Kč. Z listiny označené jako Pracovní smlouva ze dne a z listiny označené jako Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem z důvodu nevyplacení části mzdy ze dne soud zjistil, že navrhovatel g) pan Ladislav Volík byl u dlužníka zaměstnán jako slévárenský dělník-navažeč ode dne a pracovní poměr ukončil z důvodu nevyplacení mzdy za měsíce květen až srpen roku Výši nevyplacených mezd navrhovatele g), tj. částku ,- Kč soud zjistil z jednotlivých kopií výplatních pásek za měsíce květen až srpen Z listiny označené jako Výkaz nedoplatků č ze dne , který se stal vykonatelným dne , soud zjistil, že Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky má za dlužníkem splatnou a vykonatelnou pohledávku ve výši ,- Kč. Z listiny označené jako Věc:Vyúčtování pojistného na veřejné zdravotní pojištění ze dne soud zjistil, že Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky má za dlužníkem pohledávku z titulu nedoplatku pojistného ve výši ,- Kč a nedoplatku penále ve výši ,- Kč. Z listin označených jako Oznámení o uspokojení splatných mzdových nároků zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele ze dne , , , , , , , soud zjistil, že Úřad práce v Ostravě uhradil mzdové nároky zaměstnanců dlužníka, a to: Jan Novák, Eliška Bajerová, Jiřina Davidíková, Luboš Havlíček, Radko Stránský, Ing. Jiří Cejnar, Bohumil Hnízdil, Václav Valenta, Radek Valenta, Ing. Petr Buchar, Alena Faltová, Pavel Marko. Z listiny označené jako Věc: Vyjádření dlužníka k insolvenčnímu návrhu ze dne ze dne , včetně jejich příloh, tj. seznamu majetku, seznamu závazků a seznamu zaměstnanců, soud zjistil, že dlužník má majetek v hodnotě ,- Kč, závazky ve výši ,- Kč a má 8 zaměstnanců (Ing. Petr Buchar, Faltová Alena, Marko Pavel, Hnízdil Bohumil, Petráková Dana, Ing. Cejnar Jiří, Houser Petr, Stránský Radko). Z přihlášky pohledávky věřitele č. 9 Zaměstnanecká pojišťovna Škoda, a to z listiny označené jako Platební výměr č.j. 12/05/4/pe ze dne soud zjistil, že věřitel č. 9 má za dlužníkem splatnou pohledávku ve výši ,- Kč. Z listiny označené jako Výkaz nedoplatků č. 51/08/2/VN ze dne , vykonatelnost dne , soud zjistil, že věřitel č. 9 má za dlužníkem splatnou a vykonatelnou pohledávku ve výši ,- Kč a

6 - 6 - z listiny označené jako Výkaz nedoplatků č ze dne , vykonatelnost dne , soud zjistil, že věřitel č. 9 má za dlužníkem splatnou a vykonatelnou pohledávku ve výši ,-Kč. Z přihlášky pohledávky věřitele č. 18 P D Refractories CZ a.s., a to z listiny označené jako Platební rozkaz č.j. 4 Cm 93/ ze dne , jež nabyl právní moci dne a je vykonatelný téhož dne soud zjistil, že věřitel č. 18 má za dlužníkem splatnou a vykonatelnou pohledávku ve výši ,- Kč včetně příslušenství. Dle ust. 49 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce (dále jen zákoník práce ) ve znění pozdějších předpisů dohodnou-li se zaměstnavatel a zaměstnanec na rozvázání pracovního poměru, končí pracovní poměr sjednaným dnem. Dle odst. 2 téhož ustanovení dohodu o rozvázání pracovního poměru uzavírají zaměstnavatel a zaměstnanec písemně, jinak je neplatná. V dohodě musí být uvedeny důvody rozvázání pracovního poměru, požaduje-li to zaměstnanec. Dle ust. 56 písm. b) zákoníku práce zaměstnanec může pracovní poměr okamžitě zrušit jen, jestliže, zaměstnavatel mu nevyplatil mzdu nebo plat nebo náhradu mzdy nebo platu anebo jakoukoli jejich část do 15 dnů po uplynutí termínu splatnosti ( 141 odst. 1). Dle ust. 67 odst. 1 věty první zákoníku práce zaměstnanci, u něhož dochází k rozvázání pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodů uvedených v 52 písm. a) až c) nebo dohodou z týchž důvodů, a zaměstnanci, který okamžitě zrušil pracovní poměr podle 56, přísluší při skončení pracovního poměru odstupné ve výši nejméně trojnásobku průměrného výdělku. Dle ust. 141 odst. 1 zákoníku práce mzda nebo plat jsou splatné po vykonání práce, a to nejpozději v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém vzniklo zaměstnanci právo na mzdu nebo plat nebo některou jejich složku. Dle ust. 3 písm. c) zákona č. 118/2000 Sb. o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele ve znění pozdějších předpisů je zaměstnavatel v platební neschopnosti, jestliže neuspokojil splatné mzdové nároky zaměstnanců, a to dnem následujícím po dni, kdy na něho bylo vyhlášeno moratorium před zahájením insolvenčního řízení, nebo po dni, kdy byl na něho podán insolvenční návrh u příslušného soudu v České republice, nebo u nadnárodního zaměstnavatele také dnem, kdy byl prohlášen za platebně neschopného u příslušného orgánu v jiném členském státě Evropské unie. Dle ust. 3 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ) dlužník je v úpadku, jestliže má více věřitelů [písm. a)], peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti [písm. b)] a tyto závazky není schopen plnit [písm. c)]. Dle ust. 3 odst. 2 IZ se má za to, že dlužník není schopen plnit své peněžité závazky, jestliže zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků, nebo je neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti, nebo není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek vůči němu výkonem rozhodnutí nebo exekucí. Dle ust. 3 odst. 3 IZ dlužník, který je právnickou osobou nebo fyzickou osobou podnikatelem, je v úpadku i tehdy, je-li předlužen. O předlužení jde tehdy, má-li dlužník více

7 - 7 - věřitelů a souhrn jeho závazků převyšuje hodnotu jeho majetku. Při stanovení hodnoty dlužníkova majetku se přihlíží také k další správě jeho majetku, případně k dalšímu provozování jeho podniku, lze-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že dlužník bude moci ve správě majetku nebo v provozu podniku pokračovat. Po provedeném dokazování dospěl soud k těmto skutkovým a právním závěrům: Navrhovatel a) a navrhovatel g) mají za dlužníkem splatnou pohledávku z titulu nevyplacených mezd a dále jim náleží odstupné ve výši trojnásobku průměrného výdělku dle ust. 67 odst. 1 zákoníku práce. Pohledávka navrhovatele a) činí ,80 Kč (52.828,- Kč dlužná mzda + odstupné ,80 Kč, tj. 3 x průměrná mzda ,60 Kč) a pohledávka navrhovatele g) činí ,98 Kč (35.565,- Kč dlužní mzda + odstupné ,98 Kč, tj. 3 x průměrná mzda ,66 Kč). Navrhovatelé b), c), d), e), f) mají za dlužníkem splatnou pohledávku z titulu nevyplacených mezd, a to: - navrhovatel b) ve výši ,- Kč, - navrhovatel c) ve výši ,- Kč (čistá mzda ,- Kč po odečtení stravného ve výši 1.380,- Kč), - navrhovatel d) ve výši ,- Kč (čistá mzda ,- Kč po odečtení stravného ve výši 690,- Kč), - navrhovatel e) ve výši ,- Kč, - navrhovatel f) ve výši 8.300,- Kč (čistá mzda 8.420,- Kč po odečtení stravného ve výši 120,- Kč). Všechny mzdové nároky navrhovatelů a) až g) jsou splatné, a to nejpozději ke dni , neboť nejmladší uplatněná pohledávka ze mzdy představuje mzdu za měsíc září roku 2009, jejíž splatnost nastala dle ust. 141 odst. 1 zákoníku práce ke dni Existenci těchto dlužných pohledávek dlužník nevyvrátil, neboť pouze tvrdil, že navrhovatelé neuplatnili pohledávky v nalézacím řízení (bod III a) vyjádření dlužníka na č.l. A 25 spisu) a neuvedl tudíž jedinou skutečnost, proč by tyto pohledávky neměly být po právu. Navíc v bodě III b) svého vyjádření (č.l. A25 spisu) tvrdí, že se pohledávky snaží vůči označeným věřitelům hradit formou splátkového kalendáře. Na jednu stranu tedy dlužník namítá pravost pohledávek navrhovatelů (bod III a) vyjádření dlužníka) a na druhou stranu tvrdí, že se tyto pohledávky snaží hradit formou splátkového kalendáře (bod III b) vyjádření dlužníka). Ani tuto skutečnost, tedy to, že pohledávky hradí formou splátkového kalendáře dlužník žádným způsobem neprokázal. Z oznámení Úřadu práce v Ostravě je navíc zřejmé, že dlužník není schopen plnit pracovní nároky svých zaměstnanců, uvedených v příloze svého vyjádření, neboť tyto jsou hrazeny Úřadem práce, a to dle zákona č. 118/2000 Sb. o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele. Dlužník tak svým nekonáním, tj. nevyplacením mezd svým zaměstnancům naplnil i podmínky tohoto zákona týkající se platební neschopnosti dlužníka. Pokud jde o spor o úpadek, navrhovatelé tvrdí, že mají za dlužníkem splatné pohledávky a tvrdí úpadek dlužníka ve formě platební neschopnosti. Ustanovení 3 odst. 2 písm. b) insolvenčního zákona říká, že dlužník není schopen plnit své peněžní závazky, jestliže je neplní po dobu delší než 3 měsíců po lhůtě splatnosti. Dle ustanovení 141 odst. 1 zákoníku práce nastává splatnost mzdy po vykonání práce, a to nejpozději v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém vzniklo zaměstnanci právo na mzdu. Navrhovatelé a) až g) mají za dlužníkem pohledávky z titulu mzdy v souhrnu za měsíce leden až září roku

8 Splatnost pohledávky ze mzdy za měsíc září 2009 nastala nejpozději ke dni K dnešnímu dni je tedy i nejmladší pohledávka navrhovatelů více než 3 měsíce po lhůtě splatnosti. Oproti tomu dlužník (na č.l. A25) namítá, že je v druhotné platební neschopnosti, ale není v úpadku, když je schopen platit splatné pohledávky věřitelů, avšak není ochoten je plnit. Dlužník uvádí, že se dostal do druhotné platební neschopnosti, neboť došlo ke snížení objednávek ze strany hlavního odběratele a omezení výroby na dobu 3 měsíců což mělo za následek zpoždění v uspokojování jeho závazků. Tento stav se však pokoušel od začátku řešit dohodou s místně příslušným správcem daně, VZP a OSSZ ohledně splátkových kalendářů, které budou plněny z předjednaného bankovního úvěru. Tuto tvrzenou skutečnost však dlužník nijak nedoložil a ani jednou listinou neprokázal, že je schopen pohledávky svých věřitelů uspokojit. Soud očekával, že k jím tvrzeným skutečnostem se dlužník k ústnímu jednání nařízenému na dostaví a bude svá tvrzení prokazovat, jak dlužník ostatně i argumentoval v posledním odstavci bodu III c) svého vyjádření (č.l. A25). Dlužník se však z jednání omluvil, a to podáním doručeným soudu dne s tím, že nebude v Ostravě a navrhl, aby soud jednal v jeho nepřítomnosti, přičemž odkázal na své dřívější podání z založené na č.l. A25. Na základě provedeného dokazování je nepochybné, že dlužník má více věřitelů, a to navrhovatele a) až g) s pohledávkami z pracovněprávních nároků, Zaměstnanecká pojišťovna Škoda s vykonatelnou pohledávkou z titulu nezaplaceného pojistného a P-D Refractories CZ a.s. také s vykonatelnou pohledávkou. Existenci těchto věřitelů dlužník ničím nevyvrátil a ve svém vyjádření nepřímo potvrdil, že má splatné závazky vůči svým zaměstnancům. Tyto pohledávky pak jsou více než 30 dnů po lhůtě splatnosti a soud má osvědčeno naplnění dvou základních znaků úpadku ve formě platební neschopnosti uvedených po písmeny a) a b) odstavce 1 v ustanovení 3 insolvenčního zákona. Pokud jde o poslední znak uvedený pod písmenem c) odst.1 v ustanovení 3 - neschopnost plnit své závazky, pak tuto má soud za prokázanou dle ust. 3 odst. 2 písm. b) insolvenčního zákona, tedy na základě toho, že pohledávky věřitelů vůči dlužníkovi jsou více než 3 měsíce po lhůtě splatnosti (u dvou z přihlášených věřitelů jde o pohledávky přiznané pravomocným rozhodnutím). Dlužník tedy splňuje všechny zákonné podmínky úpadku ve formě platební neschopnosti dle ust. 3 odst. 1 a 2 insolvenčního zákona. Dlužník je dále v úpadku i ve formě předlužení dle ust. 3 odst. 3 insolvenčního zákona, neboť dle dlužníkem doložených seznamů majetku a závazků převyšuje hodnota jeho závazků ( ,- Kč) několikanásobně hodnotu jeho majetku ( ,- Kč). Dle ust. 148 odst. 1 IZ insolvenční soud spojí s rozhodnutím o úpadku rozhodnutí o prohlášení konkursu, je-li dlužníkem osoba, u které tento zákon vylučuje řešení úpadku reorganizací nebo oddlužením. Dle ust. 149 odst. 1 IZ nejde-li o případ podle 148, rozhodne insolvenční soud o způsobu řešení úpadku samostatným rozhodnutím vydaným do 3 měsíců po rozhodnutí o úpadku; nesmí však rozhodnout dříve než po skončení schůze věřitelů svolané rozhodnutím o úpadku. Vzhledem k výše uvedeným okolnostem a skutečnosti, že dlužník je osobou, u níž přichází v úvahu jako způsob řešení úpadku kromě prohlášení konkurzu také povolení reorganizace, rozhodl insolvenční soud tímto usnesením pouze o úpadku dlužníka. Soud dále vyslovil v usnesení související výroky dle ust. 136 odst. 2 IZ.

9 - 9 - P o u č e n í : Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Proti výroku I., II. lze podat odvolání do 15-ti dnů od doručení tohoto usnesení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě. Dlužníku a insolvenčnímu správci začíná běžet lhůta ode dne, kdy jim bylo usnesení doručeno zvláštním způsobem (ust. 74 odst. 2 a 75 odst. 1 IZ). V odvolání proti výroku I. lze namítat pouze to, že rozhodnutí o úpadku nemělo být vydáno proto, že úpadek není osvědčen nebo že tomu brání překážka stanovená v insolvenčním zákoně. V odvolání proti výroku II. lze namítat pouze to, že ustanovený insolvenční správce nesplňuje podmínky pro ustanovení nebo že není nepodjatý. Proti ostatním výrokům není odvolání přípustné (ust. 141 odst. 1 IZ). Toto usnesení je zároveň předvoláním k přezkumnému jednání a schůzi věřitelů konanému dne Při přezkumném jednání a schůzi věřitelů je nezbytná účast dlužníka a insolvenčního správce (ust. 190 odst. 2 IZ). Dlužník je nadále povinen zdržet se nakládání s majetkovou podstatou a s majetkem, který do ní může náležet, pokud by mělo jít o podstatné změny ve skladbě, využití nebo určení tohoto majetku anebo o jeho nikoli zanedbatelné zmenšení (ust. 111 odst. 1 IZ). Dlužník je povinen poskytnout insolvenčnímu správci při zjišťování majetkové podstaty všestrannou součinnost, zejména dbát jeho pokynů (ust. 210 odst. 1 IZ). V Ostravě, dne Za správnost vyhotovení: Martina Navrátilová JUDr. Pavla Tomalová, v.r. samosoudkyně

U s n e s e n í. t a k t o : I. Zjišťuje se úpadek dlužníka: T & B CZ, s.r.o., IČ: 25388541, tř. Osvobození 1388/60a, 735 06 Karviná - Nové Město.

U s n e s e n í. t a k t o : I. Zjišťuje se úpadek dlužníka: T & B CZ, s.r.o., IČ: 25388541, tř. Osvobození 1388/60a, 735 06 Karviná - Nové Město. Číslo jednací: A32 U s n e s e n í Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Markétou Nohavicovou v insolvenční věci dlužníka : T & B CZ, s.r.o., IČ 25388541, tř. Osvobození 1388/60a, 735 06 Karviná

Více

Č. j.: KSHK 42 INS 7407/2014 - A - 38/ celk. 6 U S N E S E N Í. takto:

Č. j.: KSHK 42 INS 7407/2014 - A - 38/ celk. 6 U S N E S E N Í. takto: Č. j.: KSHK 42 INS 7407/2014 - A - 38/ celk. 6 U S N E S E N Í Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní JUDr. Jolanou Maršíkovou v insolvenčním řízení dlužníka ZOO - WORLD s. r. o., IČ 27543196,

Více

U S N E S E N Í. t a k t o :

U S N E S E N Í. t a k t o : U S N E S E N Í A 34 B 1 Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudcem JUDr. Tomášem Zadražilem v insolvenční věci navrhovatele - dlužníka RÖHRL, s.r.o., IČ 25003321, se sídlem Malátova 2437/11, 400

Více

USNESENÍ. 24. 5. 2016 v 11.30 hodin. č.j.: KSPH 72 INS 1445/2016-A-16

USNESENÍ. 24. 5. 2016 v 11.30 hodin. č.j.: KSPH 72 INS 1445/2016-A-16 č.j.: KSPH 72 INS 1445/2016-A-16 USNESENÍ Krajský soud v Praze, se sídlem Nám. Kinských 5, 150 75 Praha 5, rozhodl soudkyní JUDr. Jitkou Bartákovou v insolvenční věci dlužníka: Miroslav Matěja, nar. 4.

Více

294/2013 Sb. ZÁKON. ze dne 12. září 2013,

294/2013 Sb. ZÁKON. ze dne 12. září 2013, 294/2013 Sb. ZÁKON ze dne 12. září 2013, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních

Více

Vybrané aspekty insolvenčního zákona s důrazem na oblast nemovitostí

Vybrané aspekty insolvenčního zákona s důrazem na oblast nemovitostí Vybrané aspekty insolvenčního zákona s důrazem na oblast nemovitostí JUDr. Olga Humlová 19.února 2009 Základní údaje o insolvenčním zákonu č. 182/2006 Sb. ( IZ ) Nabytí účinnosti: 1. ledna 2008 Na řízení

Více

U s n e s e n í. Číslo jednací: KSOS 31 INS 14737/2013 A16

U s n e s e n í. Číslo jednací: KSOS 31 INS 14737/2013 A16 Číslo jednací: A16 U s n e s e n í Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Kateřinou Holešovskou v insolvenční věci dlužníka: Jaroslav Mizer, r.č. 570418/7456, bytem Bílov 48, PSČ 743 01, o insolvenčním

Více

U s n e s e n í. t a k t o : I. Zjišťuje se úpadek dlužníka RESVO Praha spol. s r.o., se sídlem Praha 4, U Habrovky 247/11, IČ 15272575.

U s n e s e n í. t a k t o : I. Zjišťuje se úpadek dlužníka RESVO Praha spol. s r.o., se sídlem Praha 4, U Habrovky 247/11, IČ 15272575. MSPH 79 INS 2373/2008-A-29 U s n e s e n í Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Jiřím Radou v insolvenční věci dlužníka : RESVO Praha spol. s r.o., se sídlem Praha 4, U Habrovky 247/11, IČ 15272575,

Více

Základní ustanovení. INSOLVENČNÍ ZÁKON s judikaturou

Základní ustanovení. INSOLVENČNÍ ZÁKON s judikaturou Základní ustanovení INSOLVENČNÍ ZÁKON s judikaturou 1 Obecná část 2 Základní ustanovení INSOLVENČNÍ ZÁKON s judikaturou Sestavil Lukáš Pachl 3 Obecná část Vzor citace: Pachl, L.: Insolvenční zákon s judikaturou.

Více

USNESENÍ. t a k t o :

USNESENÍ. t a k t o : č.j.: -A-11 USNESENÍ Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Jitkou Drobnou v insolvenční věci dlužníka : Martin KŘEMENÁK, narozen 25.09.1973, bytem a místem podnikání Kosova Hora 200, 262 91 Kosova

Více

U S N E S E N Í. t a k t o :

U S N E S E N Í. t a k t o : Č.j.: KSPA 56 INS 20459/2013-A-21 U S N E S E N Í Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, rozhodl samosoudkyní JUDr. Marií Pavlíčkovou v právní věci dlužnice: Stavospol Moravská Třebová s.r.o.,

Více

U S N E S E N Í. O d ů v o d n ě n í:

U S N E S E N Í. O d ů v o d n ě n í: NEJVYŠŠÍ SOUD ČESKÉ REPUBLIKY KSOS 22 INS 1108/2008 29 NSČR 10/2009 - A -36 U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců Mgr. Filipa

Více

ZÁKON Č. 182/2006 SB., O ÚPADKU A ZPŮSOBECH JEHO ŘEŠENÍ (INSOLVENČNÍ ZÁKON), VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ. Místní příslušnost

ZÁKON Č. 182/2006 SB., O ÚPADKU A ZPŮSOBECH JEHO ŘEŠENÍ (INSOLVENČNÍ ZÁKON), VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ. Místní příslušnost V. ZÁKON Č. 182/2006 SB., O ÚPADKU A ZPŮSOBECH JEHO ŘEŠENÍ (INSOLVENČNÍ ZÁKON), VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ 7b Místní příslušnost (1) Pro insolvenční řízení je příslušný soud, v jehož obvodu je obecný

Více

Platné znění zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) Čl. I. Místní příslušnost

Platné znění zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) Čl. I. Místní příslušnost V. Platné znění zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) Čl. I 7b Místní příslušnost (1) Pro insolvenční řízení je příslušný soud, v jehož obvodu je obecný soud dlužníka. Pro insolvenční

Více

ZÁKON. ze dne 2016, ČÁST PRVNÍ. Změna insolvenčního zákona. Čl. I

ZÁKON. ze dne 2016, ČÁST PRVNÍ. Změna insolvenčního zákona. Čl. I V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Parlament se usnesl

Více

U s n e s e n í. t a k t o :

U s n e s e n í. t a k t o : Číslo jednací: U s n e s e n í Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem Mgr. Rostislavem Krhutem v insolvenční věci dlužnice Zdeňky Holišové, nar. 10.12.1975, IČ 76585450, bytem a místem podnikání Josefa

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická DIPLOMOVÁ PRÁCE Insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení se zaměřením na poctivý úmysl dlužníka Zpracovala: Michala Rácová Touschková Plzeň,

Více

U s n e s e n í. Jiří Novák, narozen 22.11.1983, Nádražní čp.136 / čo.9, Ivanovice na Hané PSČ 683 23,

U s n e s e n í. Jiří Novák, narozen 22.11.1983, Nádražní čp.136 / čo.9, Ivanovice na Hané PSČ 683 23, U s n e s e n í 023 EX 00836/09-117 Soudní exekutor Mgr. Jaromír Franc, Exekutorský úřad Jičín, se sídlem Husova 64, 506 01 Jičín pověřený provedením exekuce na základě usnesení Okresního soudu ve Vyškově

Více

U s n e s e n í. oprávněného: Českomoravská stavební spořitelna, a.s., IČ: 49241397, Vinohradská 3218/169, Praha 10 PSČ,

U s n e s e n í. oprávněného: Českomoravská stavební spořitelna, a.s., IČ: 49241397, Vinohradská 3218/169, Praha 10 PSČ, U s n e s e n í 023 EX 01675/09-097 Soudní exekutor Mgr. Jaromír Franc, Exekutorský úřad Jičín, se sídlem Husova 64, 506 01 Jičín pověřený provedením exekuce usnesením Okresního soudu v České Lípě ze dne

Více

Příloha IV * * * 9. 59a) 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. 58c) 192 odst. 2 věta první zákoníku práce.

Příloha IV * * * 9. 59a) 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. 58c) 192 odst. 2 věta první zákoníku práce. Příloha IV Platné znění některých ustanovení zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, s vyznačením navrhovaných změn * * * 9 (1) Zaměstnavatel

Více

U S N E S E N Í. Č.j:111Ex228/14-67 evid.č.opr: 6700107284

U S N E S E N Í. Č.j:111Ex228/14-67 evid.č.opr: 6700107284 Č.j:111Ex228/14-67 evid.č.opr: 6700107284 U S N E S E N Í JUDr. Igor Olma, soudní exekutor Exekutorského úřadu Svitavy, nám. Míru 53/59, 568 02 Svitavy, pověřený provedením exekuce Okresnímu soudu ve Svitavách

Více

R O Z H O D N U T Í. t a k t o :

R O Z H O D N U T Í. t a k t o : Spis 13 Kse 15/2009 byl spojen se spisem 13 Kse 14/2009 a pod touto spisovou značkou bylo rozhodnuto takto: 13 Kse 14/2009-133 R O Z H O D N U T Í Nejvyšší správní soud jako soud kárný rozhodl dne 9. 2.

Více

III. Zajištění pohledávek Stavební spořitelny a úvěruschopnost dlužníka IV. Čerpání

III. Zajištění pohledávek Stavební spořitelny a úvěruschopnost dlužníka IV. Čerpání tohoto článku, ačkoliv již uplynula lhůta sjednaná k jejich předložení, nebo že dlužníci porušili některou z povinnosti dle odst. 1 až 4 tohoto článku. III. Zajištění pohledávek Stavební spořitelny a úvěruschopnost

Více

(dále jen Pravidla ). Tento Prodej není veřejnou soutěží o nejvhodnější nabídku ve smyslu ustanovení 1772 zák. č. 89/2012 Sb.

(dále jen Pravidla ). Tento Prodej není veřejnou soutěží o nejvhodnější nabídku ve smyslu ustanovení 1772 zák. č. 89/2012 Sb. Pravidla pro prodej cenných papírů a pohledávky z majetku úpadce Moravia banka, a.s. v likvidaci (dále jen Pravidla ). Ing. Pavel Bednařík JUDr. Wieslaw Firla správce konkursní podstaty zvláštní správce

Více

Sp.zn. 048 EX 00064/15-048 U S N E S E N Í

Sp.zn. 048 EX 00064/15-048 U S N E S E N Í Sp.zn. 048 EX 00064/15-048 U S N E S E N Í Soudní exekutor: JUDr. Katarína Maisnerová, Exekutorský úřad Praha 8, Záblatská 40/4, 198 00, Praha 9, pověřený provedením exekuce na základě pověření, které

Více

JUDr. Milan Vlha, soudní exekutor Exekutorský úřad Ostrava, Prokešovo náměstí 5, 70200 Ostrava. Usnesení

JUDr. Milan Vlha, soudní exekutor Exekutorský úřad Ostrava, Prokešovo náměstí 5, 70200 Ostrava. Usnesení JUDr. Milan Vlha, soudní exekutor Exekutorský úřad Ostrava, Prokešovo náměstí 5, 70200 Ostrava č.j. 102 EX 00082/12-095 Usnesení Soudní exekutor JUDr. Milan Vlha, Exekutorský úřad Ostrava se sídlem Prokešovo

Více

II. Na majetek dlužníka: Jiřina Lipšová, rč: 625311/1689, IČ 49045733, Věžná 22, 395 01 Pacov se prohlašuje k o n k u r z.

II. Na majetek dlužníka: Jiřina Lipšová, rč: 625311/1689, IČ 49045733, Věžná 22, 395 01 Pacov se prohlašuje k o n k u r z. KSCB 41 INS 11176/2015-A-10 U S N E S E N Í Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl samosoudcem JUDr. Milošem Vondráčkem v insolvenční věci dlužníka Jiřiny Lipšové, r.č. 625311/1689, IČ 49045733, Věžná

Více

POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ 1. vydání 1. aktualizace k 1. 8. 2009

POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ 1. vydání 1. aktualizace k 1. 8. 2009 POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ 1. vydání 1. aktualizace k 1. 8. 2009 Nabyl úèinnosti 1. března 2009 Str. 10 Zákon č. 41/2009 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku

Více

118/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 6. dubna 2000 o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ

118/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 6. dubna 2000 o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ 118/2000 Sb. ZÁKON ze dne 6. dubna 2000 o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů Změna: 436/2004 Sb. Změna: 73/2006 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 217/2009

Více

Insolvenční právo. Katedra práva. JUDr. J. Šedová, CSc. e-mail: jsedova @econ.muni.cz

Insolvenční právo. Katedra práva. JUDr. J. Šedová, CSc. e-mail: jsedova @econ.muni.cz Katedra práva Insolvenční právo e-mail: jsedova @econ.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189. 12.1.2012 Pojmy a prameny insolvenčního práva Pojem

Více

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PLZEŇ-MĚSTO Soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PLZEŇ-MĚSTO Soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PLZEŇ-MĚSTO Soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek Dominikánská 8, 301 00 Plzeň Tel: +420 377 464 009, fax: +420 377 464 223, E-mail: info@exekutors.cz, datova schranka: pvwg8xd USNESENÍ

Více

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD CHEB Soudní exekutor JUDr. Josef Lavička

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD CHEB Soudní exekutor JUDr. Josef Lavička Zn.opr.: C 2133/Gaszczyková EXEKUTORSKÝ ÚŘAD CHEB Soudní exekutor JUDr. Josef Lavička 26. dubna 10, 350 02 Cheb, IČ: 01051857 Tel: +420 354 415 211, fax: +420 354 415 210, E-mail: podatelna@execheb.cz,

Více

USNESENÍ. t a k t o: IV. Účinky rozhodnutí o úpadku nastávají okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

USNESENÍ. t a k t o: IV. Účinky rozhodnutí o úpadku nastávají okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku. KSPH 69 INS 4672/2015-A-32 USNESENÍ Krajský soud v Praze se sídlem Praha 5, Nám. Kinských 5, rozhodl samosoudkyní JUDr. Renátou Macků v insolvenční věci dlužníka: Jaquelina Doupalová DiS, nar. 17.3.1965,

Více

Mgr. Marcel Kubis, soudní exekutor, Exekutorský úřad Šumperk se sídlem Masarykovo nám. 44/4, 789 01 Zábřeh na Moravě U S N E S E N Í

Mgr. Marcel Kubis, soudní exekutor, Exekutorský úřad Šumperk se sídlem Masarykovo nám. 44/4, 789 01 Zábřeh na Moravě U S N E S E N Í Mgr. Marcel Kubis, soudní exekutor, Exekutorský úřad Šumperk se sídlem Masarykovo nám. 44/4, 789 01 Zábřeh na Moravě tel: 583 550 263 ID Datové schránky 9ikgf4b fax: 583 411 350 e-mail: urad@exekucesumperk.cz

Více

DANUTA ŠUMPÍKOVÁ, bytem SLEZSKÁ 482/3, 73701, ČESKÝ TĚŠÍN, nar.07.03.1964

DANUTA ŠUMPÍKOVÁ, bytem SLEZSKÁ 482/3, 73701, ČESKÝ TĚŠÍN, nar.07.03.1964 U s n e s e n í o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba č.j. 024 EX 3772/11-91 Soudní exekutor Mgr. Pavla Fučíková, Exekutorský úřad Ostrava, se sídlem Slévárenská 410/14, Ostrava Mariánské

Více

USNESENÍ - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA

USNESENÍ - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Číslo jednací: 164 EX 1374/13-241 USNESENÍ - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Soudní exekutor Mgr. Jan Svoboda, Exekutorský úřad Olomouc se sídlem Dvořákova 222/32, 779 00 Olomouc, pověřený provedením exekuce na základě

Více

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PLZEŇ-MĚSTO Soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PLZEŇ-MĚSTO Soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PLZEŇ-MĚSTO Soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek Dominikánská 8, 301 00 Plzeň Tel: +420 377 464 009, fax: +420 377 464 223, E-mail: info@exekutors.cz, datova schranka: pvwg8xd Spisová

Více

U S N E S E N Í. t a k t o :

U S N E S E N Í. t a k t o : Jednací číslo: KSBR 30 INS 18918/2014-A-15 U S N E S E N Í Krajský soud v Brně rozhodl soudcem Mgr. Martinem Hejdou jako samosoudcem v insolvenčním řízení dlužníka: Václav Machaň, nar. 1. 11. 1983, IČO

Více

Oznámení o zahájení výběrového řízení na prodej majetku zahrnutého v majetkové podstatě

Oznámení o zahájení výběrového řízení na prodej majetku zahrnutého v majetkové podstatě Krajský soud v Praze náměstí Kinských 234/5 150 75 Praha 5 Datovou schránkou K sp.zn.: KSPH 68 INS 31769 / 2014 Dlužník: Správce: Martin Havelka (dále jen dlužník ) JUDr. Ing. Petr Ševčík Oznámení o zahájení

Více

http://www.akilda.cz/odborne-clanky-k-pracovnepravni-tematice/soudni-reseni-sporu-onaroky-z-pracovnepravnich-vztrahu/

http://www.akilda.cz/odborne-clanky-k-pracovnepravni-tematice/soudni-reseni-sporu-onaroky-z-pracovnepravnich-vztrahu/ http://www.akilda.cz/odborne-clanky-k-pracovnepravni-tematice/soudni-reseni-sporu-onaroky-z-pracovnepravnich-vztrahu/ Ilona Kostadinovová, zpracováno dne 31. 01. 2007 Řízení před soudy o nárocích z pracovněprávních

Více

Všeobecné obchodní podmínky ( pro prodej zboží ) platné od 1. ledna 2014

Všeobecné obchodní podmínky ( pro prodej zboží ) platné od 1. ledna 2014 EFKO - karton, s.r.o. VOPKS 201402 Všeobecné obchodní podmínky ( pro prodej zboží ) platné od 1. ledna 2014 EFKO - karton, s.r.o., se sídlem Dolní čp. 347, 592 14 Nové Veselí, IČ 26915758, DIČ CZ26915758,

Více

Mgr. Daniel Vlček, soudní exekutor Exekutorský úřad Praha 7 Vrchlabská 28/17, 197 00 Praha 19 - Kbely USNESENÍ

Mgr. Daniel Vlček, soudní exekutor Exekutorský úřad Praha 7 Vrchlabská 28/17, 197 00 Praha 19 - Kbely USNESENÍ Mgr. Daniel Vlček, soudní exekutor Exekutorský úřad Praha 7 Vrchlabská 28/17, 197 00 Praha 19 - Kbely tel: 220 802 310, e-mail: podatelna@dvlcek.eu, ID datové schránky: ue8g86f Zn. oprávněného: Naše zn.:

Více

USNESENÍ - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA opakovaná dražba

USNESENÍ - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA opakovaná dražba Číslo jednací: 164 EX 3244/13-94 USNESENÍ - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA opakovaná dražba Soudní exekutor Mgr. Jan Svoboda, Exekutorský úřad Olomouc se sídlem Dvořákova 222/32, 779 00 Olomouc, pověřený provedením

Více

U S N E S E N Í. prodejem nemovitosti rozhodl takto:

U S N E S E N Í. prodejem nemovitosti rozhodl takto: Č.j.: 054 EX 625/05-197 U S N E S E N Í Mgr. Jiří Nevřela, soudní exekutor Exekutorského úřadu Praha - východ, se sídlem Praha 6, Karlovarská 3/195, pověřený provedením exekuce na základě usnesení, které

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 85/2005-77 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudkyň Mgr. Daniely Zemanové a JUDr. Barbary

Více

Exekuční soud: Okresní soud v Karviné, pobočka v Havířově, vedeno pod č.j. 127 EXE 2862/2014-9

Exekuční soud: Okresní soud v Karviné, pobočka v Havířově, vedeno pod č.j. 127 EXE 2862/2014-9 *669/15-11* EXEKUTORSKÝ ÚŘAD OLOMOUC Soudní exekutor Mgr. Svatopluk Šůstek Pavelčákova 14, 779 00 Olomouc I tel.: 730895831 I e-mail: podatelna@exekuceolomouc.cz I IDDS: pyz4snu V Olomouci dne 21.10.2015

Více

USNESENÍ - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA

USNESENÍ - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Číslo jednací: 164 EX 5100/13-131 USNESENÍ - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Soudní exekutor Mgr. Jan Svoboda, Exekutorský úřad Olomouc se sídlem Dvořákova 222/32, 779 00 Olomouc, pověřený provedením exekuce na základě

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1992. Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1992. Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1992 Vyhlásené: 17.12.1992 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 590 Z Á K O N České národní

Více

Ivan Kubáň, bytem Horní Bečva 504, 75657, Horní Bečva, nar.29.08.1961

Ivan Kubáň, bytem Horní Bečva 504, 75657, Horní Bečva, nar.29.08.1961 č.j. 024 EX 826/08-91 U s n e s e n í o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba Soudní exekutor Mgr. Pavla Fučíková, Exekutorský úřad Ostrava, se sídlem Slévárenská 410/14, Ostrava Mariánské

Více

U S N E S E N Í. takto: I. Zjišť uje se úpadek dlužníka: Kateřina Kalousková, nar. 16.9.1972, Jana Klímy 2095, 272 01 Kladno.

U S N E S E N Í. takto: I. Zjišť uje se úpadek dlužníka: Kateřina Kalousková, nar. 16.9.1972, Jana Klímy 2095, 272 01 Kladno. U S N E S E N Í Krajský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Tomášem Malým v insolvenční věci dlužníka: Kateřina Kalousková, nar. 16.09.1972, Jana Klímy 2095, 272 01 Kladno, o insolvenčním návrhu dlužníka

Více

U s n e s e n í. oprávněného: VB Leasing CZ, spol. s r.o., IČ: 60751606, Heršpická 813/5, Brno PSČ 639 00,

U s n e s e n í. oprávněného: VB Leasing CZ, spol. s r.o., IČ: 60751606, Heršpická 813/5, Brno PSČ 639 00, U s n e s e n í 023 EX 01374/10-065 Soudní exekutor Mgr. Jaromír Franc, Exekutorský úřad Jičín, se sídlem Husova 64, 506 01 Jičín pověřený provedením exekuce na základě usnesení Okresního soudu v Hradci

Více

číslo soudního exekutora: 163, IČ: 72074116, DIČ: CZ CZ7560064897, č.ú.: 2200077060/2010

číslo soudního exekutora: 163, IČ: 72074116, DIČ: CZ CZ7560064897, č.ú.: 2200077060/2010 Exekutorský úřad Nový Jičín, Štefánikova 9, 741 01 Nový Jičín, Česká republika S o u d n í e x e k u t o r Mgr. Ing. Monika Michlová tel.: 558847012, mobil: 602757870, e-mail: podatelna@exekucenj.cz, DS:

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 72A 13/2014-27 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Ostravě - pobočka v Olomouci rozhodl samosoudkyní JUDr. Martinou Radkovou v právní věci žalobce L. L., bytem D. 80, proti žalovanému

Více

Lucrum Credit since 2014 s.r.o. Hálkova 1643/5 120 00 Praha. Smluvní podmínky pro Zápůjčky a Úvěry a Zákonní informace VOP 01/2016

Lucrum Credit since 2014 s.r.o. Hálkova 1643/5 120 00 Praha. Smluvní podmínky pro Zápůjčky a Úvěry a Zákonní informace VOP 01/2016 Obchodní podmínky 1.1. Zákonní informace 18.1. Sazebník nadstandardních služeb 19.1. Sazebník poplatků a kalkulacce RPSN 20.1. Vzorové formuláře 21.1 Smluvní podmínky pro Zápůjčky a Úvěry poskytované společností

Více

Usnesení o novém termínu elektronického dražebního jednání

Usnesení o novém termínu elektronického dražebního jednání Č.j. 182 EX 105/14-168 Ev.č. opr. 7005114765 Při kontaktu s pracovníky úřadu uvádějte vždy č.j.! Soudní exekutor Mgr. Jana Kalistová, Exekutorský úřad Praha 8, se sídlem Kolmá 682/6, 190 00 Praha, Česká

Více

Exekutorský úřad Česká Lípa, Hrnčířská 762, 470 01 Česká Lípa soudní exekutor JUDr. Jana Bémová USNESENÍ

Exekutorský úřad Česká Lípa, Hrnčířská 762, 470 01 Česká Lípa soudní exekutor JUDr. Jana Bémová USNESENÍ Exekutorský úřad Česká Lípa, Hrnčířská 762, 470 01 Česká Lípa soudní exekutor JUDr. Jana Bémová tel: 487 853 944, mobil: 732 512 082 e-mail: exekutor.cl@seznam.cz www: http://www.exekutor-cl.cz Sp. zn.:

Více

Usnesení o nařízení dražebního roku (dražební vyhláška) - elektronická dražba

Usnesení o nařízení dražebního roku (dražební vyhláška) - elektronická dražba EXEKÚTORSKÝ ÚŘAD JESENÍK, Mgr. Alan Havlice, soudní exekútor Otakara Březiny 229/5, 790 01 Jeseník; tel: 584 411112,581112 200; fax: 584 450 309; IČ: 03372537 DIČ: CZ6608111400; e-mail: info@exekutor-jesenik.cz,

Více

Stanovy Společenství vlastníků jednotek Láskova č.p. 1817-1818- 1819

Stanovy Společenství vlastníků jednotek Láskova č.p. 1817-1818- 1819 Stanovy Společenství vlastníků jednotek Láskova č.p. 1817-1818- 1819 Článek I. Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnická osoba, jejímž účelem je zajišťování

Více

U S N E S E N Í. usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání. dražební vyhlášku

U S N E S E N Í. usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání. dražební vyhlášku č.j. 087 Ex 652/05-60 21 Nc 8130/2005-3 ev.č.opr. 440/05 U S N E S E N Í Exekutorský kandidát Mgr. Pavel Tintěra, pověřený soudním exekutorem Exekutorského úřadu v Rakovníku JUDr. Hanou Šajnerovou, se

Více

Metodický list č. 9. Daňová exekuce dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád. Obsah. Obsah... 1. 1. Základní pojmy... 3

Metodický list č. 9. Daňová exekuce dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád. Obsah. Obsah... 1. 1. Základní pojmy... 3 Metodický list č. 9 Daňová exekuce dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád Obsah Obsah... 1 1. Základní pojmy... 3 2. Vymáhání nedoplatků a daňová exekuce... 3 3. Daňová exekuce postižením majetkových práv...

Více

8. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 604 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 22.

8. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 604 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 22. 398 8. funkční období 398 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní

Více

VZOR Příloha č. 4. Smlouva o poskytnutí vyrovnávací platby za závazek veřejné služby

VZOR Příloha č. 4. Smlouva o poskytnutí vyrovnávací platby za závazek veřejné služby VZOR Příloha č. 4 Smlouva o poskytnutí vyrovnávací platby za závazek veřejné služby uzavřená v souladu s ust. 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (v případě

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO Majetkový odbor MMB

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO Majetkový odbor MMB STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO Majetkový odbor MMB Záměr obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout nebo jej poskytnout jako výpůjčku V souladu s ustanovením 39, odstavec 1, z.č. 128/2000 Sb.,

Více

číslo soudního exekutora: 163, IČ: 72074116, DIČ: CZ CZ7560064897, č.ú.: 2200077060/2010

číslo soudního exekutora: 163, IČ: 72074116, DIČ: CZ CZ7560064897, č.ú.: 2200077060/2010 Exekutorský úřad Nový Jičín, Štefánikova 9, 741 01 Nový Jičín, Česká republika S o u d n í e x e k u t o r Mgr. Ing. Monika Michlová tel.: 558847012, mobil: 602757870, e-mail: podatelna@exekucenj.cz, DS:

Více

SMLOUVA č... o poskytování a úhradě hrazených služeb (pro poskytovatele poskytující hrazené služby v dětských ozdravovnách)

SMLOUVA č... o poskytování a úhradě hrazených služeb (pro poskytovatele poskytující hrazené služby v dětských ozdravovnách) SMLOUVA č... o poskytování a úhradě hrazených služeb (pro poskytovatele poskytující hrazené služby v dětských ozdravovnách) Článek I. Smluvní strany Poskytovatel zdravotních služeb: Sídlo (obec): Ulice,

Více

U S N E S E N Í - D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A

U S N E S E N Í - D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A 0101EX6411 Číslo jednací: 164 EX 1700/11-99 U S N E S E N Í - D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A Soudní exekutor Mgr. Jan Svoboda, Exekutorský úřad Olomouc se sídlem Dvořákova 222/32, 779 00 Olomouc, pověřený

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU. dne 2.6.2015 v 10:00 hod. prostřednictvím elektronického systému dražeb na internetové adrese www.exdrazby.cz

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU. dne 2.6.2015 v 10:00 hod. prostřednictvím elektronického systému dražeb na internetové adrese www.exdrazby.cz EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PLZEŇ-MĚSTO Soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prosek Rychlařikova 1, 326 00 Plzeň Tel: +420 377 464 009, fax: +420 377 464 223, E-mail info@exekutors cz Spisová značka: 134 EX 01315/13-161

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 7/2011-48 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr. Milana

Více

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD OLOMOUC

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD OLOMOUC *5/14-812* EXEKUTORSKÝ ÚŘAD OLOMOUC Soudní exekutor Mgr. Svatopluk Šůstek Pavelčákova 14, 779 00 Olomouc I tel.: 730895831 I e-mail: podatelna@exekuceolomouc.cz I IDDS: pyz4snu V Olomouci dne 06.01.2015

Více

U S N E S E N Í D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A

U S N E S E N Í D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A Exekutorský úřad Rokycany, soudní exekutor Mgr. Petr Micka Svazu bojovníků za svobodu 68, 337 01 Rokycany, IČ: 67967591 tel: 371 709 750, 734 836 345, email: podatelna@exekutorcr.cz, web: www.exekutorcr.cz,

Více

číslo soudního exekutora: 163, IČ: 72074116, DIČ: CZ CZ7560064897, č.ú.: 2200077060/2010

číslo soudního exekutora: 163, IČ: 72074116, DIČ: CZ CZ7560064897, č.ú.: 2200077060/2010 Exekutorský úřad Nový Jičín, Štefánikova 9, 741 01 Nový Jičín, Česká republika S o u d n í e x e k u t o r Mgr. Ing. Monika Michlová tel.: 558847012, mobil: 602757870, e-mail: podatelna@exekucenj.cz, DS:

Více

USNESENÍ - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA

USNESENÍ - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Číslo jednací: 164 EX 8048/13-97 USNESENÍ - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Soudní exekutor Mgr. Jan Svoboda, Exekutorský úřad Olomouc se sídlem Dvořákova 222/32, 779 00 Olomouc, pověřený provedením exekuce na základě

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále v textu také jen občanský zákoník )

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále v textu také jen občanský zákoník ) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále v textu také jen občanský zákoník ) Prodávající: Mgr. Martin Kopčil, r.č. 680711/0156, IČ: 15533387,

Více

201/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

201/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 201/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu Vláda nařizuje k provedení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 585/2006

Více

Usnesení o nařízení dražebního roku (dražební vyhláška) elektronická dražba

Usnesení o nařízení dražebního roku (dražební vyhláška) elektronická dražba Usnesení o nařízení dražebního roku (dražební vyhláška) elektronická dražba č.j. 014 EX 93570/11-51 zn. opr. 1965020065 Soudní exekutor JUDr. Antonín Dohnal, Exekutorský úřad Jeseník, se sídlem Otakara

Více

OZNÁMENÍ O PŘIHLÁŠENÝCH POHLEDÁVKÁCH

OZNÁMENÍ O PŘIHLÁŠENÝCH POHLEDÁVKÁCH Č.j.: 151 EX 184/14 1081 OZNÁMENÍ O PŘIHLÁŠENÝCH POHLEDÁVKÁCH JUDr. Filip Exner, soudní exekutor Exekutorského úřadu Praha 7, se sídlem Praha 7, Přívozní 1054/2, pověřený vedením exekuce na základě pověření,

Více

USNESENÍ. Dražební vyhlášku o provedení elektronické dražby nemovitých věcí

USNESENÍ. Dražební vyhlášku o provedení elektronické dražby nemovitých věcí EXEKUTORSKÝ ÚŘAD ŠUMPERK soudní exekutor JUDr. Jiří Petruň IČ: 47844582, DIČ: CZ460603459 K.H.Máchy 1294/2, 787 01 Šumperk tel: 583 301 460, e-mail: podatelna@exekutor-sumperk.cz, www.exekutor-sumperk.cz,

Více

Všeobecné obchodní podmínky VoIP služeb

Všeobecné obchodní podmínky VoIP služeb Všeobecné obchodní podmínky VoIP služeb Tyto všeobecné obchodní podmínky tvoří součást Smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací, kterou uzavírá společnost ABAK, spol. s r.o., IČ 40763153,

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU Č.j. 094 EX 01353/08 U S N E S E N Í Soudní exekutor Mgr. Martin Tunkl, Exekutorský úřad Plzeň - město, se sídlem Palackého nám. 28, 301 00 Plzeň, pověřený provedením exekuce na základě usnesení o nařízení

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU. dne 23.4.2014 v 10:00 hod. prostřednictvím elektronického systému dražeb na internetové adrese www.exdrazby.cz

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU. dne 23.4.2014 v 10:00 hod. prostřednictvím elektronického systému dražeb na internetové adrese www.exdrazby.cz EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PLZEŇ-MĚSTO Soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek Rychtaříkova 1, 326 00 Plzeň Tel: +420 377 464 009, fax: +420 377 464 223, E-mail: info@exekutors.cz Spisová značka: 134 EX 01370/13-176

Více

Pokyny k vyplnění formuláře návrh na povolení oddlužení

Pokyny k vyplnění formuláře návrh na povolení oddlužení Pokyny k vyplnění formuláře návrh na povolení oddlužení Návrh na povolení oddlužení může být podán dlužníkem zároveň i jako insolvenční návrh (první úkon v insolvenčním řízení) nebo následně po podání

Více

D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K U

D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K U Č.j.: 146 EX 1011/11-218 U S N E S E N Í Soudní exekutor JUDr. Jiří Bulvas, Exekutorský úřad Praha 1, se sídlem Jablonecká 322, 190 00 Praha 9, pověřený provedením exekuce na základě usnesení o nařízení

Více

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PLZEŇ-MĚSTO Soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PLZEŇ-MĚSTO Soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PLZEŇ-MĚSTO Soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek Dominikánská 8, 301 00 Plzeň Tel: +420 377 464 009, fax: +420 377 464 223, E-mail: info@exekutors.cz, datova schranka: pvwg8xd Spisová

Více

U S N E S E N Í. rozhodl takto: Soudní exekutor vydává tuto DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU (o elektronické dražbě):

U S N E S E N Í. rozhodl takto: Soudní exekutor vydává tuto DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU (o elektronické dražbě): Vyvěšeno dne: 20.03.2016 Svěšeno dne:...2016 Č.j.: 054 EX 5394/14-404 U S N E S E N Í Mgr. Jiří Nevřela, soudní exekutor Exekutorského úřadu Praha-východ, se sídlem Praha 6, Libocká 73/57, pověřený vedením

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 As 78/2008-98 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové, Ph.D. a soudců JUDr. Jakuba Camrdy,

Více

Všeobecné obchodní podmínky ( pro prodej zboží ) platné od 12.října 2013

Všeobecné obchodní podmínky ( pro prodej zboží ) platné od 12.října 2013 EFKO - karton, s.r.o. VOPKS 201302 Všeobecné obchodní podmínky ( pro prodej zboží ) platné od 12.října 2013 EFKO - karton, s.r.o., se sídlem Dolní čp. 347, 592 14 Nové Veselí, IČ 26915758, DIČ CZ26915758,

Více

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD JABLONEC NAD NISOU Mgr. Jan Mlynarčík, soudní exekutor

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD JABLONEC NAD NISOU Mgr. Jan Mlynarčík, soudní exekutor EXEKUTORSKÝ ÚŘAD JABLONEC NAD NISOU Mgr. Jan Mlynarčík, soudní exekutor Sídlo: ul. 5. května 2339/33, 466 01 Jablonec nad Nisou (1. patro budovy); Telefon: +420 483 704 320; Mobil: +420 606 645 115; Datová

Více

Všeobecné obchodní podmínky služby připojení k Internetu

Všeobecné obchodní podmínky služby připojení k Internetu Všeobecné obchodní podmínky služby připojení k Internetu Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou vyhotoveny v souladu s zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 127/2005 Sb. o elektronických

Více

t a k t o : I. Nařizuje se elektronická dražba, která se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby.

t a k t o : I. Nařizuje se elektronická dražba, která se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby. U s n e s e n í o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba č.j. 024 EX 242/09-187 VS opr.: 07-019821 Mgr. Helena Strouhalová, exekutorský kandidát, pověřený soudním exekutorem: Mgr. Pavla Fučíková,

Více

USNESENÍ - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA

USNESENÍ - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Číslo jednací: 164 EX 2622/13-101 USNESENÍ - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Soudní exekutor Mgr. Jan Svoboda, Exekutorský úřad Olomouc se sídlem Dvořákova 222/32, 779 00 Olomouc, pověřený provedením exekuce na základě

Více

DRAŽEBNÍ ŘÁD obchodníka s cennými papíry PATRIA DIRECT, a. s. Článek 1 Základní ustanovení

DRAŽEBNÍ ŘÁD obchodníka s cennými papíry PATRIA DIRECT, a. s. Článek 1 Základní ustanovení DRAŽEBNÍ ŘÁD obchodníka s cennými papíry PATRIA DIRECT, a. s. Článek 1 Základní ustanovení 1. Tento Dražební řád upravuje pravidla organizování veřejné dražby cenných papírů (dále jen dražba ) v souladu

Více

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PLZEŇ-MĚSTO Soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PLZEŇ-MĚSTO Soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PLZEŇ-MĚSTO Soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek Dominikánská 8, 301 00 Plzeň Tel: +420 377 464 009, fax: +420 377 464 223, E-mail: info@exekutors.cz, datova schranka: pvwg8xd Spisová

Více

U S N E S E N Í. prodejem nemovitosti rozhodl takto: Exekutor vydává tuto DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU (o elektronické dražbě):

U S N E S E N Í. prodejem nemovitosti rozhodl takto: Exekutor vydává tuto DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU (o elektronické dražbě): Vyvěšeno dne: 06.07.2015 Svěšeno dne:.2015 Č.j.: 054 EX 604/08-268 U S N E S E N Í Mgr. Jiří Nevřela, soudní exekutor Exekutorského úřadu Praha-východ, se sídlem Praha 6, Libocká 73/57, pověřený provedením

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA MOLBYT, bytové družstvo Molákova čp. 592-601 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 5

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA MOLBYT, bytové družstvo Molákova čp. 592-601 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 5 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA MOLBYT, bytové družstvo Molákova čp. 592-601 ČÁST PRVNÍ... 5 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 5 1. Vznik družstva, jeho právní postavení a trvání... 5 2. Obchodní firma a sídlo družstva,

Více

Svatoňovice, č.p. 79, rod. dům

Svatoňovice, č.p. 79, rod. dům Exekutorský úřad Nový Jičín, Štefánikova 9, 741 01 Nový Jičín, Česká republika S o u d n í e x e k u t o r Mgr. Ing. Monika Michlová tel.: 558847012, mobil: 602757870, e-mail: podatelna@exekucenj.cz, DS:

Více

VEŘEJNÁ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA

VEŘEJNÁ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA U s n e s e n í o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba Číslo jednací: 085 EX 3426/15-59 Soudní exekutor JUDr. Milan Suchánek, Exekutorský úřad Praha 9 se sídlem Pod Pekárnami 245/10, 190 00

Více

U s n e s e n í o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba VEŘEJNÁ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA

U s n e s e n í o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba VEŘEJNÁ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Toto rozhodnutí ze dne 07.06.2013, č.j. 085 EX 1230/10-235, nabylo právní moci dne 23.07.2013. Připojení doložky právní moci provedl Soudní exekutor JUDr. Milan Suchánek, dne 01.08.2013. U s n e s e n

Více

Č.j:111Ex11719/11-62 evid.č.opr: 5411427984 U S N E S E N Í

Č.j:111Ex11719/11-62 evid.č.opr: 5411427984 U S N E S E N Í Č.j:111Ex11719/11-62 evid.č.opr: 5411427984 U S N E S E N Í JUDr. Igor Olma, soudní exekutor Exekutorského úřadu Svitavy, nám. Míru 53/59, 568 02 Svitavy, pověřený provedením exekuce na základě usnesení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k nadlimitní veřejné zakázce REKVALIFIKACE A PORADENSKÉ ČINNOSTI SLUŽBOVÉ PROFESE Opava, srpen 2009 Strana 1 z 149 Obsah dokumentace Čl. 1. Informace o zadavateli... 4 Čl. 2. Úvodní

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU Č.j. 108 EX 01618/15-059 U S N E S E N Í Soudní exekutor JUDr. Zdeněk Zítka, Exekutorský úřad Plzeň - město, se sídlem Palackého nám. 28, 301 00 Plzeň, pověřený provedením exekuce na základě pověření k

Více