U s n e s e n í. t a k t o :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U s n e s e n í. t a k t o :"

Transkript

1 A42 U s n e s e n í Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Pavlou Tomalovou v insolvenční věci dlužníka: Krkonošská slévárna, s. r. o., IČ , Sokolská 1263/24, Ostrava, Moravská Ostrava o insolvenčním návrhu navrhovatelů věřitelů: a) Josef Novotný, nar , Dolní Olešnice č.p. 102, b) Pátý Antonín, rč /188, Adresa: Poštovní dvůr 349, Hostinné, c) Zajíčková Hana, rč /019, Adresa: Chotěvice 117, Hostinné, d) Bajerová Eliška, rč /3576, Adresa: Chotěvice 264, Hostinné, e) Zajíček Otakar, nar , Adresa: Chotěvice 117, Hostinné, f) Bajer Marián, nar , Adresa: Chotěvice 264, Hostinné, g) Volfík Ladislav, nar , Adresa: Chotěvice 197, Hostinné t a k t o : I. Zjišťuje se úpadek dlužníka: Krkonošská slévárna, s. r. o., IČ , Sokolská 1263/24, Ostrava, Moravská Ostrava. II. Insolvenčním správcem se ustanovuje Ing. Petr Španger, Husova 712/20, Jeseník. III. IV. Okamžikem zveřejnění tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku nastávají účinky rozhodnutí o úpadku. Věřitelé, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, se vyzývají, aby tak učinili ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku. Přihláška se podává u soudu dvojmo, včetně příloh a na formuláři, který je zveřejněn na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR ( v části Ministerstvo spravedlnosti, formuláře a tiskopisy, povinné formuláře pro insolvenční řízení, kde jsou obsaženy rovněž pokyny k jejímu vyplnění. K přihláškám, které budou podány později insolvenční soud nepřihlíží a takto přihlášené pohledávky nebudou v insolvenčním řízení uspokojeny. Přihlašují se také pohledávky, které již byly uplatněny u soudu, jakož i pohledávky vykonatelné, včetně těch, které jsou vymáhány výkonem rozhodnutí nebo exekucí. Přihlásit lze i pohledávku nesplatnou nebo pohledávku vázanou na podmínku. Přihlásit je třeba i pohledávku zajištěnou. K přihlášce pohledávky je nutno připojit listiny, kterých se přihláška dovolává. V. Věřitelé se dále vyzývají, aby neprodleně sdělili insolvenčnímu správci, jaká zajišťovací práva uplatní na dlužníkových věcech, právech, pohledávkách nebo jiných majetkových hodnotách. Pokud tak neučiní, má se za to, že právo na uspokojení přihlašované pohledávky ze zajištění uplatněno není.

2 - 2 - VI. VII. Soud nařizuje přezkumné jednání na den v 13:00 do sídla Krajského soudu v Ostravě, Havlíčkovo nábř. 34, Ostrava, jednací síň č. B 44, přízemí, (vchod ze Sokolské třídy). Soud svolává schůzi věřitelů, která se bude konat bezprostředně po skončení přezkumného jednání na stejném místě, s předmětem jednání: a) zpráva insolvenčního správce o jeho dosavadní činnosti, b) rozhodnutí o insolvenčním správci dle 29 IZ, c) volba věřitelského orgánu. VIII. IX. Osoby, které mají závazky vůči dlužníkovi, se vyzývají, aby napříště plnění neposkytovaly dlužníkovi, ale insolvenčnímu správci. Dlužníku se ukládá, aby ve lhůtě 20 dnů od doručení tohoto usnesení sestavil a odevzdal insolvenčnímu správci seznamy svého majetku a závazků s uvedením svých dlužníků a věřitelů. Odůvodnění: Insolvenčním návrhem navrhovatele a) doručeným soudu dne bylo zahájeno insolvenční řízení. Navrhovatel a) ve svém návrhu uvedl, že má za dlužníkem splatnou pohledávku z titulu nevyplacených mezd za období květen až září 2009 a nevyplaceného odstupného, neboť jeho pracovní poměr byl zrušen z jeho strany dle ust. 56 b) zákoníku práce, když mu dle 67 odst. 1 zákoníku práce vzniká nárok na odstupné ve výši trojnásobku průměrného výdělku. Celkem má tedy navrhovatel a) za dlužníkem splatnou pohledávku ve výši ,- Kč, která mu do dnešního dne nebyla uhrazena. Navrhovatel a) dále uvedl další věřitele dlužníka se splatnou pohledávkou a navrhl, aby soud prohlásil na dlužníka konkurz z důvodu jeho platební neschopnosti. Podáním doručeným soudu dne přistoupil k insolvenčnímu návrhu navrhovatel b), který ve svém návrhu uvedl, že se připojuje k návrhu na konkurz dlužníka, neboť má za dlužníkem splatnou pohledávku z titulu nevyplacených mezd za období březen až září 2009 v celkové výši ,- Kč. Na tuto pohledávku mu dlužník dosud nic neuhradil. Dále ve svém návrhu uvedl další věřitele dlužníka. Podáním doručeným soudu dne přistoupila k insolvenčnímu návrhu navrhovatelka c), který ve svém návrhu uvedla, že se připojuje k návrhu na konkurz dlužníka, neboť má za dlužníkem splatnou pohledávku z titulu nevyplacených mezd za období duben až červen 2009 v celkové výši ,- Kč. Na tuto pohledávku jí dlužník dosud nic neuhradil. Dále ve svém návrhu uvedla další věřitele dlužníka. Podáním doručeným soudu dne přistoupila k insolvenčnímu návrhu navrhovatelka d), který ve svém návrhu uvedla, že se připojuje k návrhu na konkurz dlužníka, neboť má za dlužníkem splatnou pohledávku z titulu nevyplacených mezd za měsíce červen a červenec 2009 v celkové výši ,- Kč. Na tuto pohledávku jí dlužník dosud nic neuhradil. Dále ve svém návrhu uvedla další věřitele dlužníka. Podáním doručeným soudu dne přistoupil k insolvenčnímu návrhu navrhovatel e), který ve svém návrhu uvedl, že se připojuje k návrhu na konkurz dlužníka, neboť má za dlužníkem splatnou pohledávku z titulu nevyplacených mezd za měsíce únor a březen 2009 v celkové výši ,- Kč. Na tuto pohledávku mu dlužník dosud nic neuhradil. Dále ve svém návrhu uvedl další věřitele dlužníka.

3 - 3 - Podáním doručeným soudu dne přistoupil k insolvenčnímu návrhu navrhovatel f), který ve svém návrhu uvedl, že se připojuje k návrhu na konkurz dlužníka, neboť má za dlužníkem splatnou pohledávku z titulu nevyplacené mzdy za měsíc leden 2009 v celkové výši 8.300,- Kč. Na tuto pohledávku mu dlužník dosud nic neuhradil. Dále ve svém návrhu uvedl další věřitele dlužníka. Podáním doručeným soudu dne přistoupil k insolvenčnímu návrhu navrhovatel g), který ve svém návrhu uvedl, že se připojuje k návrhu na konkurz dlužníka, neboť má za dlužníkem splatnou pohledávku z titulu nevyplacených mezd za období květen až srpen 2009 v celkové výši ,- Kč. Na tuto pohledávku mu dlužník dosud nic neuhradil. Dále ve svém návrhu uvedl další věřitele dlužníka. Na dotaz soudu sdělil věřitel Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky podáním doručeným soudu dne , že má za dlužníkem pohledávku ve výši ,- Kč (VN č ze dne , vykonatelnost dne ), pohledávku z nevyměřeného pojistného ve výši ,- Kč a pohledávku z titulu nevyměřeného penále ve výši ,- Kč. Usnesením ze dne , č.j. A12 soud vyzval dlužníka, aby se ve lhůtě 15 dnů od doručení tohoto usnesení k insolvenčnímu návrhu vyjádřil a uložil mu v souladu s ust. 128 odst. 3 IZ, aby předložil seznamy uvedené v 104 odst. 1 IZ, poučil jej o náležitostech těchto seznamů a o následcích jejich nepředložení spočívajících v právní domněnce neschopnosti závazky splácet. Dále soud dlužníka vyzval, aby sdělil, zda souhlasí s tím, že o insolvenčním návrhu věřitele bude rozhodnuto bez jednání (ust. 133 odst. 1 písm. b) IZ) s tím, že nevyjádří-li se, bude se předpokládat, že nemá námitky (ust. 101 odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů). Toto usnesení bylo dlužníkovi doručeno fikcí do datové schránky dne Podáním doručeným soudu dne požádal dlužník o prodloužení lhůty k vyjádření k insolvenčnímu návrhu, a to o 15 dnů. Insolvenční soud prodloužil lhůtu do V podání doručeném soudu dne se dlužník vyjádřil k insolvenčnímu návrhu výše uvedených navrhovatelů a uvedl, že s podaným insolvenčním návrhem nesouhlasí, když tento byl podán jen a pouze s úmyslem dlužníka poškodit a navrhl, aby jej insolvenční soud zamítl. Dlužník namítal, že navrhovatel a) svou pohledávku vůči dlužníku neuplatil v nalézacím řízení a že je nutné rozlišovat mezi dlužníkovou neschopností plnit své splatné závazky a neochotou tyto závazky plnit. Dlužník dále připustil, že se dostal do druhotné platební neschopnosti a nepodařilo se mu zcela uspokojit kumulované pohledávky věřitelů z řad státní správy a všech zaměstnanců, neboť došlo k přerušení jeho provozní činnosti a zároveň ke zpoždění plateb za dodané výrobky. Tuto situaci se však pokoušel řešit, a to především uzavřením splátkových kalendářů s místně příslušným správcem daně, Okresní správou sociálního zabezpečení a VZP. Dále dlužník uvedl, že k prokázání své schopnosti plnit své závazky sepíše ke dni nařízeného jednání splátkový kalendář na částku odpovídající pohledávce navrhovatele. Ke svému podání pak dlužník doložil seznam majetku, závazků a zaměstnanců, z nichž plyne, že dlužník má majetek ve výši ,- Kč a závazky ve výši ,-Kč a má 8 zaměstnanců.

4 - 4 - K dnešnímu dni se do insolvenčního řízení přihlásilo celkem 27 věřitelů, z nichž 11 věřitelů přihlásilo pracovněprávní nároky, z ostatních věřitelů přihlásili dva věřitelé své vykonatelné pohledávky: - Zaměstnanecká pojišťovna Škoda, IČ: , Husova 302, Mladá Boleslav, která přihlásila splatnou pohledávku ve výši ,- Kč dle výkazu nedoplatků č ze dne , jež nabyl právní moci dne , pohledávku ve výši ,- Kč dle výkazu nedoplatků č. 51/08/2/VN ze dne , jež nabyl právní moci dne a pohledávku ve výši ,- Kč dle platebního výměru č. 12/05/4/pe ze dne , jež nabyl právní moci dne , - P-D Refractories CZ a.s., IČ: , Nádražní 218, Velké Opatovice, který přihlásil splatnou pohledávku ve výši ,- Kč včetně příslušenství přiznanou platebním rozkazem ze dne , jež nabyl právní moci dne K rozhodnutí o insolvenčním návrhu nařídil insolvenční soud jednání na den k němuž se nedostavil žádný z účastníků řízení. Dlužník ve své omluvě doručené soudu dne výslovně souhlasil s tím, aby jednání proběhlo i v jeho nepřítomnosti a odkázal na své písemné vyjádření ze dne Z navrhovatelů uvedených v záhlaví tohoto rozhodnutí se rovněž nedostavil k nařízenému jednání žádný z nich a ve svých omluvách jednání rovněž souhlasili s tím, aby jednání proběhlo v jejich nepřítomnosti. Soud ve věci tedy dne jednal a provedl níže označené listinné důkazy, z nichž zjistil níže uvedené skutečnosti. Z listiny označené jako Pracovní smlouva ze dne a z listiny označené jako Věc: Okamžité zrušení pracovního poměru ze dne soud zjistil, že navrhovatel a) pan Josef Novotný byl u dlužníka zaměstnán ode dne do dne jako slévárenský dělník a pracovní poměr ukončil z důvodu nevyplacení mzdy za měsíce květen až září roku Výši nevyplacených mezd navrhovatele a), tj. částku ,- Kč pak soud zjistil z doložených kopií výplatních pásek za měsíce květen až září Z listiny označené jako Dohoda o změně pracovní smlouvy ze dne , jíž se měnila pracovní smlouva uzavřená dne soud zjistil, že navrhovatel b) pan Antonín Pátý byl u dlužníka zaměstnán na dobu určitou, a to do Z jednotlivých kopií výplatních pásek za měsíce březen až září roku 2009 soud zjistil, že navrhovatel b) má nárok na čistou mzdu v celkové výši ,- Kč. Z listiny označené jako Pracovní smlouva ze dne a z listiny označené jako Dohoda o rozvázání pracovního poměru ze dne soud zjistil, že navrhovatelka c) paní Hana Zajíčková byla u dlužníka zaměstnána jako uklízečka a její pracovní poměr byl ukončen dohodou bez uvedení důvodu ke dni Z jednotlivých kopií výplatních pásek za měsíce duben až červen roku 2009 soud zjistil, že navrhovatelka c) má nárok na čistou mzdu v celkové výši ,- Kč. Z listiny označené jako Pracovní smlouva ze dne a z listiny označené jako Dohoda o rozvázání pracovního poměru ze dne soud zjistil, že navrhovatelka d) paní Eliška Bajerová byla u dlužníka zaměstnána ode dne a její pracovní poměr byla ukončen dohodou bez uvedení důvodu ke dni Z jednotlivých

5 - 5 - kopií výplatních pásek za měsíce červen a červenec roku 2009 soud zjistil, že navrhovatelka d) má nárok na čistou mzdu v celkové výši ,- Kč. Z listiny označené jako Pracovní smlouva ze dne soud zjistil, že navrhovatel e) pan Otakar Zajíček je u dlužníka zaměstnán na pozici broušení a apretáž odlitků. Z jednotlivých kopií výplatních pásek za měsíce únor a březen roku 2009 soud zjistil, že navrhovatel e) má nárok na čistou mzdu v celkové výši ,- Kč. Z listiny označené jako Pracovní smlouva ze dne a z listiny označené jako Věc: Ukončení pracovního poměru dohodou z důvodu porušení pracovní smlouvy ze dne soud zjistil, že navrhovatel f) pan Marian Bajer byl u dlužníka zaměstnán jako slévárenský dělník a jeho pracovní poměr byl ukončen ke dni z důvodu 56 odst. b zákoníku práce. Z kopie výplatní pásky za měsíc leden roku 2009 soud zjistil, že navrhovatel f) má nárok na čistou mzdu ve výši 8.420,- Kč. Z listiny označené jako Pracovní smlouva ze dne a z listiny označené jako Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem z důvodu nevyplacení části mzdy ze dne soud zjistil, že navrhovatel g) pan Ladislav Volík byl u dlužníka zaměstnán jako slévárenský dělník-navažeč ode dne a pracovní poměr ukončil z důvodu nevyplacení mzdy za měsíce květen až srpen roku Výši nevyplacených mezd navrhovatele g), tj. částku ,- Kč soud zjistil z jednotlivých kopií výplatních pásek za měsíce květen až srpen Z listiny označené jako Výkaz nedoplatků č ze dne , který se stal vykonatelným dne , soud zjistil, že Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky má za dlužníkem splatnou a vykonatelnou pohledávku ve výši ,- Kč. Z listiny označené jako Věc:Vyúčtování pojistného na veřejné zdravotní pojištění ze dne soud zjistil, že Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky má za dlužníkem pohledávku z titulu nedoplatku pojistného ve výši ,- Kč a nedoplatku penále ve výši ,- Kč. Z listin označených jako Oznámení o uspokojení splatných mzdových nároků zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele ze dne , , , , , , , soud zjistil, že Úřad práce v Ostravě uhradil mzdové nároky zaměstnanců dlužníka, a to: Jan Novák, Eliška Bajerová, Jiřina Davidíková, Luboš Havlíček, Radko Stránský, Ing. Jiří Cejnar, Bohumil Hnízdil, Václav Valenta, Radek Valenta, Ing. Petr Buchar, Alena Faltová, Pavel Marko. Z listiny označené jako Věc: Vyjádření dlužníka k insolvenčnímu návrhu ze dne ze dne , včetně jejich příloh, tj. seznamu majetku, seznamu závazků a seznamu zaměstnanců, soud zjistil, že dlužník má majetek v hodnotě ,- Kč, závazky ve výši ,- Kč a má 8 zaměstnanců (Ing. Petr Buchar, Faltová Alena, Marko Pavel, Hnízdil Bohumil, Petráková Dana, Ing. Cejnar Jiří, Houser Petr, Stránský Radko). Z přihlášky pohledávky věřitele č. 9 Zaměstnanecká pojišťovna Škoda, a to z listiny označené jako Platební výměr č.j. 12/05/4/pe ze dne soud zjistil, že věřitel č. 9 má za dlužníkem splatnou pohledávku ve výši ,- Kč. Z listiny označené jako Výkaz nedoplatků č. 51/08/2/VN ze dne , vykonatelnost dne , soud zjistil, že věřitel č. 9 má za dlužníkem splatnou a vykonatelnou pohledávku ve výši ,- Kč a

6 - 6 - z listiny označené jako Výkaz nedoplatků č ze dne , vykonatelnost dne , soud zjistil, že věřitel č. 9 má za dlužníkem splatnou a vykonatelnou pohledávku ve výši ,-Kč. Z přihlášky pohledávky věřitele č. 18 P D Refractories CZ a.s., a to z listiny označené jako Platební rozkaz č.j. 4 Cm 93/ ze dne , jež nabyl právní moci dne a je vykonatelný téhož dne soud zjistil, že věřitel č. 18 má za dlužníkem splatnou a vykonatelnou pohledávku ve výši ,- Kč včetně příslušenství. Dle ust. 49 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce (dále jen zákoník práce ) ve znění pozdějších předpisů dohodnou-li se zaměstnavatel a zaměstnanec na rozvázání pracovního poměru, končí pracovní poměr sjednaným dnem. Dle odst. 2 téhož ustanovení dohodu o rozvázání pracovního poměru uzavírají zaměstnavatel a zaměstnanec písemně, jinak je neplatná. V dohodě musí být uvedeny důvody rozvázání pracovního poměru, požaduje-li to zaměstnanec. Dle ust. 56 písm. b) zákoníku práce zaměstnanec může pracovní poměr okamžitě zrušit jen, jestliže, zaměstnavatel mu nevyplatil mzdu nebo plat nebo náhradu mzdy nebo platu anebo jakoukoli jejich část do 15 dnů po uplynutí termínu splatnosti ( 141 odst. 1). Dle ust. 67 odst. 1 věty první zákoníku práce zaměstnanci, u něhož dochází k rozvázání pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodů uvedených v 52 písm. a) až c) nebo dohodou z týchž důvodů, a zaměstnanci, který okamžitě zrušil pracovní poměr podle 56, přísluší při skončení pracovního poměru odstupné ve výši nejméně trojnásobku průměrného výdělku. Dle ust. 141 odst. 1 zákoníku práce mzda nebo plat jsou splatné po vykonání práce, a to nejpozději v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém vzniklo zaměstnanci právo na mzdu nebo plat nebo některou jejich složku. Dle ust. 3 písm. c) zákona č. 118/2000 Sb. o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele ve znění pozdějších předpisů je zaměstnavatel v platební neschopnosti, jestliže neuspokojil splatné mzdové nároky zaměstnanců, a to dnem následujícím po dni, kdy na něho bylo vyhlášeno moratorium před zahájením insolvenčního řízení, nebo po dni, kdy byl na něho podán insolvenční návrh u příslušného soudu v České republice, nebo u nadnárodního zaměstnavatele také dnem, kdy byl prohlášen za platebně neschopného u příslušného orgánu v jiném členském státě Evropské unie. Dle ust. 3 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ) dlužník je v úpadku, jestliže má více věřitelů [písm. a)], peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti [písm. b)] a tyto závazky není schopen plnit [písm. c)]. Dle ust. 3 odst. 2 IZ se má za to, že dlužník není schopen plnit své peněžité závazky, jestliže zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků, nebo je neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti, nebo není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek vůči němu výkonem rozhodnutí nebo exekucí. Dle ust. 3 odst. 3 IZ dlužník, který je právnickou osobou nebo fyzickou osobou podnikatelem, je v úpadku i tehdy, je-li předlužen. O předlužení jde tehdy, má-li dlužník více

7 - 7 - věřitelů a souhrn jeho závazků převyšuje hodnotu jeho majetku. Při stanovení hodnoty dlužníkova majetku se přihlíží také k další správě jeho majetku, případně k dalšímu provozování jeho podniku, lze-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že dlužník bude moci ve správě majetku nebo v provozu podniku pokračovat. Po provedeném dokazování dospěl soud k těmto skutkovým a právním závěrům: Navrhovatel a) a navrhovatel g) mají za dlužníkem splatnou pohledávku z titulu nevyplacených mezd a dále jim náleží odstupné ve výši trojnásobku průměrného výdělku dle ust. 67 odst. 1 zákoníku práce. Pohledávka navrhovatele a) činí ,80 Kč (52.828,- Kč dlužná mzda + odstupné ,80 Kč, tj. 3 x průměrná mzda ,60 Kč) a pohledávka navrhovatele g) činí ,98 Kč (35.565,- Kč dlužní mzda + odstupné ,98 Kč, tj. 3 x průměrná mzda ,66 Kč). Navrhovatelé b), c), d), e), f) mají za dlužníkem splatnou pohledávku z titulu nevyplacených mezd, a to: - navrhovatel b) ve výši ,- Kč, - navrhovatel c) ve výši ,- Kč (čistá mzda ,- Kč po odečtení stravného ve výši 1.380,- Kč), - navrhovatel d) ve výši ,- Kč (čistá mzda ,- Kč po odečtení stravného ve výši 690,- Kč), - navrhovatel e) ve výši ,- Kč, - navrhovatel f) ve výši 8.300,- Kč (čistá mzda 8.420,- Kč po odečtení stravného ve výši 120,- Kč). Všechny mzdové nároky navrhovatelů a) až g) jsou splatné, a to nejpozději ke dni , neboť nejmladší uplatněná pohledávka ze mzdy představuje mzdu za měsíc září roku 2009, jejíž splatnost nastala dle ust. 141 odst. 1 zákoníku práce ke dni Existenci těchto dlužných pohledávek dlužník nevyvrátil, neboť pouze tvrdil, že navrhovatelé neuplatnili pohledávky v nalézacím řízení (bod III a) vyjádření dlužníka na č.l. A 25 spisu) a neuvedl tudíž jedinou skutečnost, proč by tyto pohledávky neměly být po právu. Navíc v bodě III b) svého vyjádření (č.l. A25 spisu) tvrdí, že se pohledávky snaží vůči označeným věřitelům hradit formou splátkového kalendáře. Na jednu stranu tedy dlužník namítá pravost pohledávek navrhovatelů (bod III a) vyjádření dlužníka) a na druhou stranu tvrdí, že se tyto pohledávky snaží hradit formou splátkového kalendáře (bod III b) vyjádření dlužníka). Ani tuto skutečnost, tedy to, že pohledávky hradí formou splátkového kalendáře dlužník žádným způsobem neprokázal. Z oznámení Úřadu práce v Ostravě je navíc zřejmé, že dlužník není schopen plnit pracovní nároky svých zaměstnanců, uvedených v příloze svého vyjádření, neboť tyto jsou hrazeny Úřadem práce, a to dle zákona č. 118/2000 Sb. o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele. Dlužník tak svým nekonáním, tj. nevyplacením mezd svým zaměstnancům naplnil i podmínky tohoto zákona týkající se platební neschopnosti dlužníka. Pokud jde o spor o úpadek, navrhovatelé tvrdí, že mají za dlužníkem splatné pohledávky a tvrdí úpadek dlužníka ve formě platební neschopnosti. Ustanovení 3 odst. 2 písm. b) insolvenčního zákona říká, že dlužník není schopen plnit své peněžní závazky, jestliže je neplní po dobu delší než 3 měsíců po lhůtě splatnosti. Dle ustanovení 141 odst. 1 zákoníku práce nastává splatnost mzdy po vykonání práce, a to nejpozději v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém vzniklo zaměstnanci právo na mzdu. Navrhovatelé a) až g) mají za dlužníkem pohledávky z titulu mzdy v souhrnu za měsíce leden až září roku

8 Splatnost pohledávky ze mzdy za měsíc září 2009 nastala nejpozději ke dni K dnešnímu dni je tedy i nejmladší pohledávka navrhovatelů více než 3 měsíce po lhůtě splatnosti. Oproti tomu dlužník (na č.l. A25) namítá, že je v druhotné platební neschopnosti, ale není v úpadku, když je schopen platit splatné pohledávky věřitelů, avšak není ochoten je plnit. Dlužník uvádí, že se dostal do druhotné platební neschopnosti, neboť došlo ke snížení objednávek ze strany hlavního odběratele a omezení výroby na dobu 3 měsíců což mělo za následek zpoždění v uspokojování jeho závazků. Tento stav se však pokoušel od začátku řešit dohodou s místně příslušným správcem daně, VZP a OSSZ ohledně splátkových kalendářů, které budou plněny z předjednaného bankovního úvěru. Tuto tvrzenou skutečnost však dlužník nijak nedoložil a ani jednou listinou neprokázal, že je schopen pohledávky svých věřitelů uspokojit. Soud očekával, že k jím tvrzeným skutečnostem se dlužník k ústnímu jednání nařízenému na dostaví a bude svá tvrzení prokazovat, jak dlužník ostatně i argumentoval v posledním odstavci bodu III c) svého vyjádření (č.l. A25). Dlužník se však z jednání omluvil, a to podáním doručeným soudu dne s tím, že nebude v Ostravě a navrhl, aby soud jednal v jeho nepřítomnosti, přičemž odkázal na své dřívější podání z založené na č.l. A25. Na základě provedeného dokazování je nepochybné, že dlužník má více věřitelů, a to navrhovatele a) až g) s pohledávkami z pracovněprávních nároků, Zaměstnanecká pojišťovna Škoda s vykonatelnou pohledávkou z titulu nezaplaceného pojistného a P-D Refractories CZ a.s. také s vykonatelnou pohledávkou. Existenci těchto věřitelů dlužník ničím nevyvrátil a ve svém vyjádření nepřímo potvrdil, že má splatné závazky vůči svým zaměstnancům. Tyto pohledávky pak jsou více než 30 dnů po lhůtě splatnosti a soud má osvědčeno naplnění dvou základních znaků úpadku ve formě platební neschopnosti uvedených po písmeny a) a b) odstavce 1 v ustanovení 3 insolvenčního zákona. Pokud jde o poslední znak uvedený pod písmenem c) odst.1 v ustanovení 3 - neschopnost plnit své závazky, pak tuto má soud za prokázanou dle ust. 3 odst. 2 písm. b) insolvenčního zákona, tedy na základě toho, že pohledávky věřitelů vůči dlužníkovi jsou více než 3 měsíce po lhůtě splatnosti (u dvou z přihlášených věřitelů jde o pohledávky přiznané pravomocným rozhodnutím). Dlužník tedy splňuje všechny zákonné podmínky úpadku ve formě platební neschopnosti dle ust. 3 odst. 1 a 2 insolvenčního zákona. Dlužník je dále v úpadku i ve formě předlužení dle ust. 3 odst. 3 insolvenčního zákona, neboť dle dlužníkem doložených seznamů majetku a závazků převyšuje hodnota jeho závazků ( ,- Kč) několikanásobně hodnotu jeho majetku ( ,- Kč). Dle ust. 148 odst. 1 IZ insolvenční soud spojí s rozhodnutím o úpadku rozhodnutí o prohlášení konkursu, je-li dlužníkem osoba, u které tento zákon vylučuje řešení úpadku reorganizací nebo oddlužením. Dle ust. 149 odst. 1 IZ nejde-li o případ podle 148, rozhodne insolvenční soud o způsobu řešení úpadku samostatným rozhodnutím vydaným do 3 měsíců po rozhodnutí o úpadku; nesmí však rozhodnout dříve než po skončení schůze věřitelů svolané rozhodnutím o úpadku. Vzhledem k výše uvedeným okolnostem a skutečnosti, že dlužník je osobou, u níž přichází v úvahu jako způsob řešení úpadku kromě prohlášení konkurzu také povolení reorganizace, rozhodl insolvenční soud tímto usnesením pouze o úpadku dlužníka. Soud dále vyslovil v usnesení související výroky dle ust. 136 odst. 2 IZ.

9 - 9 - P o u č e n í : Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Proti výroku I., II. lze podat odvolání do 15-ti dnů od doručení tohoto usnesení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě. Dlužníku a insolvenčnímu správci začíná běžet lhůta ode dne, kdy jim bylo usnesení doručeno zvláštním způsobem (ust. 74 odst. 2 a 75 odst. 1 IZ). V odvolání proti výroku I. lze namítat pouze to, že rozhodnutí o úpadku nemělo být vydáno proto, že úpadek není osvědčen nebo že tomu brání překážka stanovená v insolvenčním zákoně. V odvolání proti výroku II. lze namítat pouze to, že ustanovený insolvenční správce nesplňuje podmínky pro ustanovení nebo že není nepodjatý. Proti ostatním výrokům není odvolání přípustné (ust. 141 odst. 1 IZ). Toto usnesení je zároveň předvoláním k přezkumnému jednání a schůzi věřitelů konanému dne Při přezkumném jednání a schůzi věřitelů je nezbytná účast dlužníka a insolvenčního správce (ust. 190 odst. 2 IZ). Dlužník je nadále povinen zdržet se nakládání s majetkovou podstatou a s majetkem, který do ní může náležet, pokud by mělo jít o podstatné změny ve skladbě, využití nebo určení tohoto majetku anebo o jeho nikoli zanedbatelné zmenšení (ust. 111 odst. 1 IZ). Dlužník je povinen poskytnout insolvenčnímu správci při zjišťování majetkové podstaty všestrannou součinnost, zejména dbát jeho pokynů (ust. 210 odst. 1 IZ). V Ostravě, dne Za správnost vyhotovení: Martina Navrátilová JUDr. Pavla Tomalová, v.r. samosoudkyně

U s n e s e n í. Číslo jednací: KSOS 8 INS 22558/2011-A13

U s n e s e n í. Číslo jednací: KSOS 8 INS 22558/2011-A13 Číslo jednací: -A13 U s n e s e n í Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem Mgr. Davidem Stoškem v insolvenční věci dlužníka : Peter Spratek, r.č.: 581009/6347, IČO: 10627103, Mlýnská 1095/22, 746 01

Více

U s n e s e n í. t a k t o : I. Zjišťuje se úpadek dlužníka: T & B CZ, s.r.o., IČ: 25388541, tř. Osvobození 1388/60a, 735 06 Karviná - Nové Město.

U s n e s e n í. t a k t o : I. Zjišťuje se úpadek dlužníka: T & B CZ, s.r.o., IČ: 25388541, tř. Osvobození 1388/60a, 735 06 Karviná - Nové Město. Číslo jednací: A32 U s n e s e n í Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Markétou Nohavicovou v insolvenční věci dlužníka : T & B CZ, s.r.o., IČ 25388541, tř. Osvobození 1388/60a, 735 06 Karviná

Více

U S N E S E N Í. t a k t o :

U S N E S E N Í. t a k t o : KSUL 81 INS 13307/2014-A-16 KSUL 81 INS 13307/2014-B-1 U S N E S E N Í Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudkyní JUDr. Janou Kašparovou v insolvenční věci navrhovatele - věřitele Českomoravská

Více

U S N E S E N Í. t a k t o :

U S N E S E N Í. t a k t o : KSLB 76 INS 24132/2014-A-9 U S N E S E N Í Krajský soud v Ústí nad Labem pobočka v Liberci rozhodl samosoudkyní Mgr. Vandou Rozsypalovou v insolvenční věci dlužníka Tomáš Harasim, nar. 12.5.1980, IČ 69288593,

Více

Č. j.: KSHK 42 INS 7407/2014 - A - 38/ celk. 6 U S N E S E N Í. takto:

Č. j.: KSHK 42 INS 7407/2014 - A - 38/ celk. 6 U S N E S E N Í. takto: Č. j.: KSHK 42 INS 7407/2014 - A - 38/ celk. 6 U S N E S E N Í Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní JUDr. Jolanou Maršíkovou v insolvenčním řízení dlužníka ZOO - WORLD s. r. o., IČ 27543196,

Více

U S N E S E N Í. t a k t o :

U S N E S E N Í. t a k t o : U S N E S E N Í A 34 B 1 Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudcem JUDr. Tomášem Zadražilem v insolvenční věci navrhovatele - dlužníka RÖHRL, s.r.o., IČ 25003321, se sídlem Malátova 2437/11, 400

Více

USNESENÍ. 24. 5. 2016 v 11.30 hodin. č.j.: KSPH 72 INS 1445/2016-A-16

USNESENÍ. 24. 5. 2016 v 11.30 hodin. č.j.: KSPH 72 INS 1445/2016-A-16 č.j.: KSPH 72 INS 1445/2016-A-16 USNESENÍ Krajský soud v Praze, se sídlem Nám. Kinských 5, 150 75 Praha 5, rozhodl soudkyní JUDr. Jitkou Bartákovou v insolvenční věci dlužníka: Miroslav Matěja, nar. 4.

Více

U s n e s e n í. t a k t o :

U s n e s e n í. t a k t o : Č.d. MSPH 95 INS 32034/2014-A-32 U s n e s e n í Městský soud v Praze rozhodl samosoudkyní Mgr. Věrou Modlitbovou v právní věci dlužníka manželů Eduarda Dvorského, nar. 23.3.1976, trvale bytem ve Zloníně,

Více

U S N E S E N Í. t a k t o :

U S N E S E N Í. t a k t o : Číslo jednací: KSOS 22 INS 9569/2013-A-18 U S N E S E N Í Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Petrou Kostelňákovou Petříkovou v insolvenční věci dlužníka : Petr Bora, IČ: 15404404, rč. 641128/1492,

Více

294/2013 Sb. ZÁKON. ze dne 12. září 2013,

294/2013 Sb. ZÁKON. ze dne 12. září 2013, 294/2013 Sb. ZÁKON ze dne 12. září 2013, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních

Více

U s n e s e n í. t a k t o :

U s n e s e n í. t a k t o : -A46 U s n e s e n í Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Pavlou Tomalovou v insolvenční věci dlužníka: CS Data, s.r.o., IČ: 61973629, se sídlem Výstavní 1377/44, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava,

Více

Vybrané aspekty insolvenčního zákona s důrazem na oblast nemovitostí

Vybrané aspekty insolvenčního zákona s důrazem na oblast nemovitostí Vybrané aspekty insolvenčního zákona s důrazem na oblast nemovitostí JUDr. Olga Humlová 19.února 2009 Základní údaje o insolvenčním zákonu č. 182/2006 Sb. ( IZ ) Nabytí účinnosti: 1. ledna 2008 Na řízení

Více

USNESENÍ. takto: I. Zjišťuje se úpadek dlužníka: ARTEKO Jeseník, s.r.o., v likvidaci, IČ , se sídlem Jesenická 493, Česká Ves,

USNESENÍ. takto: I. Zjišťuje se úpadek dlužníka: ARTEKO Jeseník, s.r.o., v likvidaci, IČ , se sídlem Jesenická 493, Česká Ves, USNESENÍ Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem Mgr. Ing. Ladislavem Olšarem v insolvenční věci dlužníka: ARTEKO Jeseník, s.r.o., v likvidaci, IČ 26793652, se sídlem Jesenická 493, 790 81 Česká Ves,

Více

U s n e s e n í. t a k t o : Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 38 INS 29631/ A - 13

U s n e s e n í. t a k t o : Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 38 INS 29631/ A - 13 Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 38 INS 29631/2012 - A - 13 U s n e s e n í Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Jarmilou Bejčkovou ve věci dlužníka: Gadget Service s.r.o.,

Více

U s n e s e n í. t a k t o :

U s n e s e n í. t a k t o : Číslo jednací: KSOS A14 U s n e s e n í Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Kateřinou Holešovskou v insolvenční věci dlužníka: Krůta Slezsko s.r.o. se sídlem Ostrava - Svinov, Nad Porubkou

Více

U s n e s e n í. t a k t o : Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 38 INS 21804/ A - 12

U s n e s e n í. t a k t o : Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 38 INS 21804/ A - 12 Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 38 INS 21804/2013 - A - 12 U s n e s e n í Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Jarmilou Bejčkovou v insolvenční věci dlužníka: FEROMONT

Více

U s n e s e n í. Číslo jednací: KSOS 31 INS 14737/2013 A16

U s n e s e n í. Číslo jednací: KSOS 31 INS 14737/2013 A16 Číslo jednací: A16 U s n e s e n í Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Kateřinou Holešovskou v insolvenční věci dlužníka: Jaroslav Mizer, r.č. 570418/7456, bytem Bílov 48, PSČ 743 01, o insolvenčním

Více

U S N E S E N Í KSUL 81 INS 13993/2012-A-33

U S N E S E N Í KSUL 81 INS 13993/2012-A-33 KSUL 81 INS 13993/2012-A-33 U S N E S E N Í Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudkyní JUDr. Janou Kašparovou v insolvenční věci navrhovatele věřitele Hellmutha Georga Funka, nar. 16.01.1974, trvale

Více

U s n e s e n í. t a k t o : I. Zjišťuje se úpadek dlužníka RESVO Praha spol. s r.o., se sídlem Praha 4, U Habrovky 247/11, IČ 15272575.

U s n e s e n í. t a k t o : I. Zjišťuje se úpadek dlužníka RESVO Praha spol. s r.o., se sídlem Praha 4, U Habrovky 247/11, IČ 15272575. MSPH 79 INS 2373/2008-A-29 U s n e s e n í Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Jiřím Radou v insolvenční věci dlužníka : RESVO Praha spol. s r.o., se sídlem Praha 4, U Habrovky 247/11, IČ 15272575,

Více

Základní ustanovení. INSOLVENČNÍ ZÁKON s judikaturou

Základní ustanovení. INSOLVENČNÍ ZÁKON s judikaturou Základní ustanovení INSOLVENČNÍ ZÁKON s judikaturou 1 Obecná část 2 Základní ustanovení INSOLVENČNÍ ZÁKON s judikaturou Sestavil Lukáš Pachl 3 Obecná část Vzor citace: Pachl, L.: Insolvenční zákon s judikaturou.

Více

USNESENÍ. t a k t o :

USNESENÍ. t a k t o : č.j.: -A-11 USNESENÍ Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Jitkou Drobnou v insolvenční věci dlužníka : Martin KŘEMENÁK, narozen 25.09.1973, bytem a místem podnikání Kosova Hora 200, 262 91 Kosova

Více

U S N E S E N Í. O d ů v o d n ě n í:

U S N E S E N Í. O d ů v o d n ě n í: NEJVYŠŠÍ SOUD ČESKÉ REPUBLIKY KSOS 22 INS 1108/2008 29 NSČR 10/2009 - A -36 U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců Mgr. Filipa

Více

U S N E S E N Í. t a k t o :

U S N E S E N Í. t a k t o : Č.j.: KSPA 56 INS 20459/2013-A-21 U S N E S E N Í Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, rozhodl samosoudkyní JUDr. Marií Pavlíčkovou v právní věci dlužnice: Stavospol Moravská Třebová s.r.o.,

Více

ZÁKON Č. 182/2006 SB., O ÚPADKU A ZPŮSOBECH JEHO ŘEŠENÍ (INSOLVENČNÍ ZÁKON), VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ. Místní příslušnost

ZÁKON Č. 182/2006 SB., O ÚPADKU A ZPŮSOBECH JEHO ŘEŠENÍ (INSOLVENČNÍ ZÁKON), VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ. Místní příslušnost V. ZÁKON Č. 182/2006 SB., O ÚPADKU A ZPŮSOBECH JEHO ŘEŠENÍ (INSOLVENČNÍ ZÁKON), VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ 7b Místní příslušnost (1) Pro insolvenční řízení je příslušný soud, v jehož obvodu je obecný

Více

U S N E S E N Í. t a k t o :

U S N E S E N Í. t a k t o : Č.j.: MSPH 93 INS 8164/2014-A-16 U S N E S E N Í Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Petrem Vaňousem v insolvenční věci dlužníka: Cukrárna Vesmírna o.p.s., IČ: 289 27 117, sídlem Mánesova 752/10,

Více

ZÁKON. ze dne 2016, ČÁST PRVNÍ. Změna insolvenčního zákona. Čl. I

ZÁKON. ze dne 2016, ČÁST PRVNÍ. Změna insolvenčního zákona. Čl. I V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Parlament se usnesl

Více

Platné znění zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) Čl. I. Místní příslušnost

Platné znění zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) Čl. I. Místní příslušnost V. Platné znění zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) Čl. I 7b Místní příslušnost (1) Pro insolvenční řízení je příslušný soud, v jehož obvodu je obecný soud dlužníka. Pro insolvenční

Více

U S N E S E N Í. Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 40 INS 23799/2013-A-21

U S N E S E N Í. Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 40 INS 23799/2013-A-21 Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 40 INS 23799/2013-A-21 U S N E S E N Í Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní Mgr. Pavlou Mozgovou v insolvenční věci dlužníka: Kamil Morcinek,

Více

U s n e s e n í. t a k t o :

U s n e s e n í. t a k t o : KSPH 68 INS 22534/2016-A-10 U s n e s e n í Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Naděždou Křivánkovou v insolvenční věci dlužníka Ladislava V á n i, nar. 12.11.1980, trvale bytem 250 02 Brandýs

Více

KSUL 69 INS 4023/2014-A-23 USNESENÍ

KSUL 69 INS 4023/2014-A-23 USNESENÍ KSUL 69 INS 4023/2014-A-23 USNESENÍ Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudkyní Mgr. Radkou Mazurkovou v insolvenční věci dlužníka Michala Lastovky, narozeného dne 9. 12. 1970, IČ 128 13 818, trvale

Více

U s n e s e n í. t a k t o :

U s n e s e n í. t a k t o : Číslo jednací: KSOS 25 INS 1104/2014 A29 U s n e s e n í Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem Mgr. Petrem Kulou v insolvenční věci dlužníka: PROOF 99 s.r.o., Havířov - Šumbark, Jarošova 1217/29b,

Více

Jednací číslo : KSPH 41 INS 8134/2013-A-20 U S N E S E N Í

Jednací číslo : KSPH 41 INS 8134/2013-A-20 U S N E S E N Í Jednací číslo : -A-20 U S N E S E N Í Krajský soud v Praze se sídlem Praha 5, nám. Kinských 5, rozhodl samosoudkyní JUDr. Jitkou Drobnou v insolvenční věci dlužníka: Luděk ZAVADIL, narozen 18.06.1956,

Více

č. j. MSPH 78 INS 26719/2013-A-13 U S N E S E N Í

č. j. MSPH 78 INS 26719/2013-A-13 U S N E S E N Í č. j. MSPH 78 INS 26719/2013-A-13 U S N E S E N Í Městský soud v Praze, pracoviště Slezská, Praha 2, rozhodl soudcem JUDr. Pavlom Piknom, v insolvenční věci navrhovatele: Petr David, nar. 22. 5. 1955,

Více

I. Zjišťuje se ú p a d e k dlužníka - Josef Beneš, rč: /0014, IČO , Sadová 240, Pacov.

I. Zjišťuje se ú p a d e k dlužníka - Josef Beneš, rč: /0014, IČO , Sadová 240, Pacov. KSCB 27 INS 10742/2016-A-9 U S N E S E N Í Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl samosoudcem JUDr. Josefem Šimkem v insolvenční věci dlužníka - Josef Beneš, rč: 890227/0014, IČO 04076478, Sadová

Více

U S N E S E N Í. t a k t o :

U S N E S E N Í. t a k t o : Č.j.: KSHK 41 INS 11692/2013 - A - 34/celk. 6 U S N E S E N Í Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudcem JUDr. Pavlem Vosečkem v insolvenční věci dlužníka DIATRYMA s.r.o., IČ 28811658, Průmyslová

Více

U s n e s e n í. t a k t o :

U s n e s e n í. t a k t o : Číslo jednací: KSOS A11 U s n e s e n í Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Kateřinou Holešovskou v insolvenční věci dlužníka: AMB International Group s.r.o. se sídlem Olomouc, Horní Lán

Více

U S N E S E N Í. Na všech podáních v této věci uveďte: Č.j. KSBR 45 INS 24317/2013-A-20

U S N E S E N Í. Na všech podáních v této věci uveďte: Č.j. KSBR 45 INS 24317/2013-A-20 Na všech podáních v této věci uveďte: Č.j. KSBR 45 INS 24317/2013-A-20 U S N E S E N Í Krajský soud v Brně rozhodl samosoudcem Mgr. Lenkou Boháčkovou v insolvenční věci dlužníka: Cabital s.r.o., IČO: 255

Více

U s n e s e n í. Jiří Novák, narozen 22.11.1983, Nádražní čp.136 / čo.9, Ivanovice na Hané PSČ 683 23,

U s n e s e n í. Jiří Novák, narozen 22.11.1983, Nádražní čp.136 / čo.9, Ivanovice na Hané PSČ 683 23, U s n e s e n í 023 EX 00836/09-117 Soudní exekutor Mgr. Jaromír Franc, Exekutorský úřad Jičín, se sídlem Husova 64, 506 01 Jičín pověřený provedením exekuce na základě usnesení Okresního soudu ve Vyškově

Více

U s n e s e n í. oprávněného: Českomoravská stavební spořitelna, a.s., IČ: 49241397, Vinohradská 3218/169, Praha 10 PSČ,

U s n e s e n í. oprávněného: Českomoravská stavební spořitelna, a.s., IČ: 49241397, Vinohradská 3218/169, Praha 10 PSČ, U s n e s e n í 023 EX 01675/09-097 Soudní exekutor Mgr. Jaromír Franc, Exekutorský úřad Jičín, se sídlem Husova 64, 506 01 Jičín pověřený provedením exekuce usnesením Okresního soudu v České Lípě ze dne

Více

U s n e s e n í. t a k t o :

U s n e s e n í. t a k t o : Číslo jednací: U s n e s e n í Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem Mgr. Rostislavem Krhutem v insolvenční věci dlužnice Zdeňky Holišové, nar. 10.12.1975, IČ 76585450, bytem a místem podnikání Josefa

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická DIPLOMOVÁ PRÁCE Insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení se zaměřením na poctivý úmysl dlužníka Zpracovala: Michala Rácová Touschková Plzeň,

Více

Odůvodnění: Dne 8. 11. 2011 podal navrhovatel k Českému telekomunikačnímu úřadu návrh na rozhodnutí sporu o plnění povinnosti k peněžitému plnění prostřednictvím systému a na elektronickém formuláři, který

Více

USNESENÍ. o insolvenčním návrhu dlužníka a o návrhu na povolení oddlužení. takto:

USNESENÍ. o insolvenčním návrhu dlužníka a o návrhu na povolení oddlužení. takto: č.j.: KSPH 72 INS 23557/2016-A-9 USNESENÍ Krajský soud v Praze rozhodl soudkyní JUDr. Jitkou Bartákovou v insolvenční věci dlužníka: Karel Fleischmann, nar. 30.7.1976, IČ 86646630, bytem Nad Potokem 188,

Více

U s n e s e n í. oprávněného: CETELEM ČR, a.s., IČ: 25085689, Karla Engliše 5/3208, Praha 5 PSČ 150 00,

U s n e s e n í. oprávněného: CETELEM ČR, a.s., IČ: 25085689, Karla Engliše 5/3208, Praha 5 PSČ 150 00, U s n e s e n í 023 EX 00728/05-052 Soudní exekutor Mgr. Jaromír Franc, Exekutorský úřad Jičín, se sídlem Husova 64, 506 01 Jičín pověřený provedením exekuce na základě usnesení Okresního soudu v Jičíně

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : I. Z jišťuje se úpadek dlužníka: DAVOS s. r. o., IČO , se sídlem Mezi školami 2471, Praha 5 Stodůlky.

U S N E S E N Í. t a k t o : I. Z jišťuje se úpadek dlužníka: DAVOS s. r. o., IČO , se sídlem Mezi školami 2471, Praha 5 Stodůlky. MSPH 79 INS 16540/2014-A-17 U S N E S E N Í Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Jiřím Radou v insolvenční věci dlužníka: DAVOS s. r. o., IČO 624 18 921, se sídlem Mezi školami 2471, 155 00 Praha

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : Nováček, advokát, narozený , se sídlem Karlovo nám. 22/28, Třebíč, IČO:

U S N E S E N Í. t a k t o : Nováček, advokát, narozený , se sídlem Karlovo nám. 22/28, Třebíč, IČO: KSBR 32 INS 5487/2014-A-16 U S N E S E N Í Krajský soud v Brně rozhodl samosoudcem JUDr. Jaroslavem Pospíchalem v insolvenční věci dlužníka: Petr Sokol, r.č. 780412/4339, Cihlářská čtvrť 3105/1, 695 01

Více

U S N E S E N Í. Č.j:111Ex228/14-67 evid.č.opr: 6700107284

U S N E S E N Í. Č.j:111Ex228/14-67 evid.č.opr: 6700107284 Č.j:111Ex228/14-67 evid.č.opr: 6700107284 U S N E S E N Í JUDr. Igor Olma, soudní exekutor Exekutorského úřadu Svitavy, nám. Míru 53/59, 568 02 Svitavy, pověřený provedením exekuce Okresnímu soudu ve Svitavách

Více

Příloha IV * * * 9. 59a) 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. 58c) 192 odst. 2 věta první zákoníku práce.

Příloha IV * * * 9. 59a) 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. 58c) 192 odst. 2 věta první zákoníku práce. Příloha IV Platné znění některých ustanovení zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, s vyznačením navrhovaných změn * * * 9 (1) Zaměstnavatel

Více

JUDr. Milan Vlha, soudní exekutor Exekutorský úřad Ostrava, Prokešovo náměstí 5, 70200 Ostrava. Usnesení

JUDr. Milan Vlha, soudní exekutor Exekutorský úřad Ostrava, Prokešovo náměstí 5, 70200 Ostrava. Usnesení JUDr. Milan Vlha, soudní exekutor Exekutorský úřad Ostrava, Prokešovo náměstí 5, 70200 Ostrava č.j. 102 EX 00082/12-095 Usnesení Soudní exekutor JUDr. Milan Vlha, Exekutorský úřad Ostrava se sídlem Prokešovo

Více

III. Zajištění pohledávek Stavební spořitelny a úvěruschopnost dlužníka IV. Čerpání

III. Zajištění pohledávek Stavební spořitelny a úvěruschopnost dlužníka IV. Čerpání tohoto článku, ačkoliv již uplynula lhůta sjednaná k jejich předložení, nebo že dlužníci porušili některou z povinnosti dle odst. 1 až 4 tohoto článku. III. Zajištění pohledávek Stavební spořitelny a úvěruschopnost

Více

U S N E S E N Í. t a k t o :

U S N E S E N Í. t a k t o : Na všech podáních v této věci uveďte: Číslo jednací: U S N E S E N Í Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Vlastou Hermanovou v insolvenční věci dlužníka: CALIBRA TANK s.r.o., se sídlem Luka nad

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : Číslo jednací: KSOS 38 INS 1705/2010-A23

U S N E S E N Í. t a k t o : Číslo jednací: KSOS 38 INS 1705/2010-A23 Číslo jednací: KSOS 38 INS 1705/2010-A23 U S N E S E N Í Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem JUDr. Lubomírem Utratou v insolvenční věci dlužníka: Drahomír Glogar, r.č. 561001/0417, Edvarda Beneše

Více

USNESENÍ KSPL 54 INS 1573/2014 A-8

USNESENÍ KSPL 54 INS 1573/2014 A-8 KSPL 54 INS 1573/2014 A-8 USNESENÍ Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudcem JUDr. Milošem Benetkou v insolvenční věci dlužníka: Milan Tureček, r.č: 620721/0185, U Sokolovny 556, 335 01, Nepomuk, o insolvenčním

Více

o vyvěšení Usnesení 77EX 10061/05-57- dražební vyhláška vydaná soudním exekutorem JUDr. Martinem Růžičkou.

o vyvěšení Usnesení 77EX 10061/05-57- dražební vyhláška vydaná soudním exekutorem JUDr. Martinem Růžičkou. EXEKUTORSKÝ ÚŘAD ZLÍN JUDr. Martin Růžička, soudní exekutor Zlín, 2. Května 2384, PSČ: 760 01 tel. +420 577 00 56 70, tel.+fax. +420 577 00 56 71 e-mail: podatelna@euzlin.cz, www.euzlin.cz Naše zn.: 77Ex

Více

USNESENÍ. Číslo jednací: KSOS 34 INS 21432/2013 A13

USNESENÍ. Číslo jednací: KSOS 34 INS 21432/2013 A13 Číslo jednací: KSOS 34 INS 21432/2013 A13 USNESENÍ Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem Mgr. Ing. Ladislavem Olšarem v insolvenční věci dlužníka: AGROSTYL CZ s.r.o., IČ 25346571, Karafiátová 556/28,

Více

POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ 1. vydání 1. aktualizace k 1. 8. 2009

POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ 1. vydání 1. aktualizace k 1. 8. 2009 POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ 1. vydání 1. aktualizace k 1. 8. 2009 Nabyl úèinnosti 1. března 2009 Str. 10 Zákon č. 41/2009 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku

Více

U s n e s e n í. r o z h o d l:

U s n e s e n í. r o z h o d l: EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PRAHA - VÝCHOD Soudní exekutor JUDr. Marcel Smékal Michelská 1326/62, 140 00 Praha 4 Tel: +420 236 034 034, fax: +420 236 034 000, E-mail: urad@exsmekal.cz U s n e s e n í Spisová značka:

Více

Sp.zn. 048 EX 00064/15-048 U S N E S E N Í

Sp.zn. 048 EX 00064/15-048 U S N E S E N Í Sp.zn. 048 EX 00064/15-048 U S N E S E N Í Soudní exekutor: JUDr. Katarína Maisnerová, Exekutorský úřad Praha 8, Záblatská 40/4, 198 00, Praha 9, pověřený provedením exekuce na základě pověření, které

Více

U s n e s e n í. t a k t o :

U s n e s e n í. t a k t o : Číslo jednací: KSOS 37 INS 19481/2016 A11 U s n e s e n í Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem Mgr. Davidem Stoškem v insolvenční věci dlužníka: VÍTKOVICE ENVI a.s., IČO 045 28 131, Ruská 1142/30,

Více

(dále jen Pravidla ). Tento Prodej není veřejnou soutěží o nejvhodnější nabídku ve smyslu ustanovení 1772 zák. č. 89/2012 Sb.

(dále jen Pravidla ). Tento Prodej není veřejnou soutěží o nejvhodnější nabídku ve smyslu ustanovení 1772 zák. č. 89/2012 Sb. Pravidla pro prodej cenných papírů a pohledávky z majetku úpadce Moravia banka, a.s. v likvidaci (dále jen Pravidla ). Ing. Pavel Bednařík JUDr. Wieslaw Firla správce konkursní podstaty zvláštní správce

Více

Usnesení. rozhodl takto: vydává DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU. o provedení elektronické dražby nemovitých věcí

Usnesení. rozhodl takto: vydává DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU. o provedení elektronické dražby nemovitých věcí Č. j. 121 EX 7214/14-72 Usnesení Soudní exekutor JUDr. Vendula Flajšhansová, Exekutorský úřad Plzeň-sever, se sídlem Divadelní 2728/3a, 301 00 Plzeň, pověřený opatřením Okresního soudu v Domažlicích ze

Více

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PLZEŇ-MĚSTO Soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PLZEŇ-MĚSTO Soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PLZEŇ-MĚSTO Soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek Dominikánská 8, 301 00 Plzeň Tel: +420 377 464 009, fax: +420 377 464 223, E-mail: info@exekutors.cz, datova schranka: pvwg8xd USNESENÍ

Více

R O Z H O D N U T Í. t a k t o :

R O Z H O D N U T Í. t a k t o : Spis 13 Kse 15/2009 byl spojen se spisem 13 Kse 14/2009 a pod touto spisovou značkou bylo rozhodnuto takto: 13 Kse 14/2009-133 R O Z H O D N U T Í Nejvyšší správní soud jako soud kárný rozhodl dne 9. 2.

Více

Usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška)

Usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška) *3768/08-89* Exekutorský úřad Olomouc, Pavelčákova 14, 779 00 DS: 2f5g8s2, tel :585 206 811, IČO:63729326 DIČ:CZ6302151361 Soudní exekutor Mgr. Ing. Radim Opletal E-mail: podatelna@exekuce.org http://www.exekuce.org

Více

118/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 6. dubna 2000 o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ

118/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 6. dubna 2000 o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ 118/2000 Sb. ZÁKON ze dne 6. dubna 2000 o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů Změna: 436/2004 Sb. Změna: 73/2006 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 217/2009

Více

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD CHEB Soudní exekutor JUDr. Josef Lavička

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD CHEB Soudní exekutor JUDr. Josef Lavička Zn.opr.: C 2133/Gaszczyková EXEKUTORSKÝ ÚŘAD CHEB Soudní exekutor JUDr. Josef Lavička 26. dubna 10, 350 02 Cheb, IČ: 01051857 Tel: +420 354 415 211, fax: +420 354 415 210, E-mail: podatelna@execheb.cz,

Více

U S N E S E N Í. t a k t o :

U S N E S E N Í. t a k t o : Č.j.: KSHK 35 INS 30327/2013 - A - 14/celk.5 U S N E S E N Í Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní Mgr. Danielou Kadlečkovou v insolvenční věci dlužníka: Josef Barna, rč: 570512/0267, IČ 88525589,

Více

U S N E S E N Í. prodejem nemovitosti rozhodl takto:

U S N E S E N Í. prodejem nemovitosti rozhodl takto: Č.j.: 054 EX 625/05-197 U S N E S E N Í Mgr. Jiří Nevřela, soudní exekutor Exekutorského úřadu Praha - východ, se sídlem Praha 6, Karlovarská 3/195, pověřený provedením exekuce na základě usnesení, které

Více

Mgr. Marcel Kubis, soudní exekutor, Exekutorský úřad Šumperk se sídlem Masarykovo nám. 44/4, 789 01 Zábřeh na Moravě U S N E S E N Í

Mgr. Marcel Kubis, soudní exekutor, Exekutorský úřad Šumperk se sídlem Masarykovo nám. 44/4, 789 01 Zábřeh na Moravě U S N E S E N Í Mgr. Marcel Kubis, soudní exekutor, Exekutorský úřad Šumperk se sídlem Masarykovo nám. 44/4, 789 01 Zábřeh na Moravě tel: 583 550 263 ID Datové schránky 9ikgf4b fax: 583 411 350 e-mail: urad@exekucesumperk.cz

Více

U S N E S E N Í. t a k t o :

U S N E S E N Í. t a k t o : A 20 B 1 U S N E S E N Í Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudcem JUDr. Tomášem Zadražilem v insolvenční věci navrhovatele (věřitele) Komerční banka, a.s., IČ: 45317054, se sídlem Na Příkopě 969/33,

Více

II. Na majetek dlužníka: Jiřina Lipšová, rč: 625311/1689, IČ 49045733, Věžná 22, 395 01 Pacov se prohlašuje k o n k u r z.

II. Na majetek dlužníka: Jiřina Lipšová, rč: 625311/1689, IČ 49045733, Věžná 22, 395 01 Pacov se prohlašuje k o n k u r z. KSCB 41 INS 11176/2015-A-10 U S N E S E N Í Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl samosoudcem JUDr. Milošem Vondráčkem v insolvenční věci dlužníka Jiřiny Lipšové, r.č. 625311/1689, IČ 49045733, Věžná

Více

USNESENÍ. t a k t o: IV. Účinky rozhodnutí o úpadku nastávají okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

USNESENÍ. t a k t o: IV. Účinky rozhodnutí o úpadku nastávají okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku. KSPH 69 INS 4672/2015-A-32 USNESENÍ Krajský soud v Praze se sídlem Praha 5, Nám. Kinských 5, rozhodl samosoudkyní JUDr. Renátou Macků v insolvenční věci dlužníka: Jaquelina Doupalová DiS, nar. 17.3.1965,

Více

Insolvenční právo. Katedra práva. JUDr. J. Šedová, CSc. e-mail: jsedova @econ.muni.cz

Insolvenční právo. Katedra práva. JUDr. J. Šedová, CSc. e-mail: jsedova @econ.muni.cz Katedra práva Insolvenční právo e-mail: jsedova @econ.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189. 12.1.2012 Pojmy a prameny insolvenčního práva Pojem

Více

U S N E S E N Í. t a k t o :

U S N E S E N Í. t a k t o : KSUL 46 INS 27990/2013-A-26 U S N E S E N Í Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudcem JUDr. Renatou B. Zlámalovou v insolvenční věci navrhovatelů dlužníků: Alena Pretschová, nar. 7.4. 1967, a Hynek

Více

JUDr. Milan Vlha, soudní exekutor Exekutorský úřad Ostrava, Prokešovo náměstí 5, 70200 Ostrava. Usnesení

JUDr. Milan Vlha, soudní exekutor Exekutorský úřad Ostrava, Prokešovo náměstí 5, 70200 Ostrava. Usnesení JUDr. Milan Vlha, soudní exekutor Exekutorský úřad Ostrava, Prokešovo náměstí 5, 70200 Ostrava č.j. 102 EX 00300/12-056 Usnesení Soudní exekutor JUDr. Milan Vlha, Exekutorský úřad Ostrava se sídlem Prokešovo

Více

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PLZEŇ-MĚSTO Soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PLZEŇ-MĚSTO Soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PLZEŇ-MĚSTO Soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek Dominikánská 8, 301 00 Plzeň Tel: +420 377 464 009, fax: +420 377 464 223, E-mail: info@exekutors.cz, datova schranka: pvwg8xd Spisová

Více

oprávněného: Komerční banka, a.s., sídlem Na Příkopě 33 čp. 969, 11407, Praha 1, IČ 45317054 proti povinným:

oprávněného: Komerční banka, a.s., sídlem Na Příkopě 33 čp. 969, 11407, Praha 1, IČ 45317054 proti povinným: č.j. 024 EX 1479/12-492 U s n e s e n í o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba Mgr. Helena Strouhalová, exekutorský kandidát, pověřený soudním exekutorem: Mgr. Pavla Fučíková, Exekutorský

Více

U s n e s e n í KSBR 47 INS 33973/ VSOL 793/2014-A-13

U s n e s e n í KSBR 47 INS 33973/ VSOL 793/2014-A-13 U s n e s e n í Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudců JUDr. Heleny Krejčí a JUDr. Jaroslava Hikla v insolvenční věci dlužnice Renáty Ilinské

Více

USNESENÍ - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA

USNESENÍ - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Číslo jednací: 164 EX 1374/13-241 USNESENÍ - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Soudní exekutor Mgr. Jan Svoboda, Exekutorský úřad Olomouc se sídlem Dvořákova 222/32, 779 00 Olomouc, pověřený provedením exekuce na základě

Více

Číslo jednací: 156 EX 2414/15-49 Uvádějte při veškeré korespondenci Značka oprávněného: 152747/1, Mgr. Pavla Karásková.

Číslo jednací: 156 EX 2414/15-49 Uvádějte při veškeré korespondenci Značka oprávněného: 152747/1, Mgr. Pavla Karásková. U s n e s e n í Číslo jednací: 156 EX 2414/15-49 Uvádějte při veškeré korespondenci Značka oprávněného: 152747/1, Mgr. Pavla Karásková Soudní exekutor JUDr. Milan Makarius Exekutorského úřadu Praha-západ,

Více

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PLZEŇ-MĚSTO Soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PLZEŇ-MĚSTO Soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PLZEŇ-MĚSTO Soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek Dominikánská 8, 301 00 Plzeň Tel: +420 377 464 009, fax: +420 377 464 223, E-mail: info@exekutors.cz, datova schranka: pvwg8xd Spisová

Více

DANUTA ŠUMPÍKOVÁ, bytem SLEZSKÁ 482/3, 73701, ČESKÝ TĚŠÍN, nar.07.03.1964

DANUTA ŠUMPÍKOVÁ, bytem SLEZSKÁ 482/3, 73701, ČESKÝ TĚŠÍN, nar.07.03.1964 U s n e s e n í o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba č.j. 024 EX 3772/11-91 Soudní exekutor Mgr. Pavla Fučíková, Exekutorský úřad Ostrava, se sídlem Slévárenská 410/14, Ostrava Mariánské

Více

USNESENÍ. Číslo jednací: KSOS 34 INS 5331/2010-A50

USNESENÍ. Číslo jednací: KSOS 34 INS 5331/2010-A50 Číslo jednací: KSOS 34 INS 5331/2010-A50 USNESENÍ Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem Mgr. Ing. Ladislavem Olšarem v insolvenční věci dlužníka: Ing. Jan Stoklasa, r.č.: 720513/5619, Petra Křičky

Více

Mgr. Daniel Vlček, soudní exekutor Exekutorský úřad Praha 7 Vrchlabská 28/17, 197 00 Praha 19 - Kbely USNESENÍ

Mgr. Daniel Vlček, soudní exekutor Exekutorský úřad Praha 7 Vrchlabská 28/17, 197 00 Praha 19 - Kbely USNESENÍ Mgr. Daniel Vlček, soudní exekutor Exekutorský úřad Praha 7 Vrchlabská 28/17, 197 00 Praha 19 - Kbely tel: 220 802 310, e-mail: podatelna@dvlcek.eu, ID datové schránky: ue8g86f Zn. oprávněného: Naše zn.:

Více

Všeobecné obchodní podmínky ( pro prodej zboží ) platné od 1. ledna 2014

Všeobecné obchodní podmínky ( pro prodej zboží ) platné od 1. ledna 2014 EFKO - karton, s.r.o. VOPKS 201402 Všeobecné obchodní podmínky ( pro prodej zboží ) platné od 1. ledna 2014 EFKO - karton, s.r.o., se sídlem Dolní čp. 347, 592 14 Nové Veselí, IČ 26915758, DIČ CZ26915758,

Více

číslo soudního exekutora: 163, IČ: 72074116, DIČ: CZ CZ7560064897, č.ú.: 2200077060/2010

číslo soudního exekutora: 163, IČ: 72074116, DIČ: CZ CZ7560064897, č.ú.: 2200077060/2010 Exekutorský úřad Nový Jičín, Štefánikova 9, 741 01 Nový Jičín, Česká republika S o u d n í e x e k u t o r Mgr. Ing. Monika Michlová tel.: 558847012, mobil: 602757870, e-mail: podatelna@exekucenj.cz, DS:

Více

Oznámení o zahájení výběrového řízení na prodej majetku zahrnutého v majetkové podstatě

Oznámení o zahájení výběrového řízení na prodej majetku zahrnutého v majetkové podstatě Krajský soud v Praze náměstí Kinských 234/5 150 75 Praha 5 Datovou schránkou K sp.zn.: KSPH 68 INS 31769 / 2014 Dlužník: Správce: Martin Havelka (dále jen dlužník ) JUDr. Ing. Petr Ševčík Oznámení o zahájení

Více

USNESENÍ - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA opakovaná dražba

USNESENÍ - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA opakovaná dražba Číslo jednací: 164 EX 3244/13-94 USNESENÍ - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA opakovaná dražba Soudní exekutor Mgr. Jan Svoboda, Exekutorský úřad Olomouc se sídlem Dvořákova 222/32, 779 00 Olomouc, pověřený provedením

Více

Č.j.: KSPA 60 INS 8696/ A - 13 U S N E S E N Í

Č.j.: KSPA 60 INS 8696/ A - 13 U S N E S E N Í Č.j.: U S N E S E N Í Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, rozhodl samosoudcem Mgr. Martinem Schreierem v insolvenční věci dlužníka: ZV KOVO s.r.o., IČ 27526631, 561 25 Rudoltice 289,

Více

http://www.akilda.cz/odborne-clanky-k-pracovnepravni-tematice/soudni-reseni-sporu-onaroky-z-pracovnepravnich-vztrahu/

http://www.akilda.cz/odborne-clanky-k-pracovnepravni-tematice/soudni-reseni-sporu-onaroky-z-pracovnepravnich-vztrahu/ http://www.akilda.cz/odborne-clanky-k-pracovnepravni-tematice/soudni-reseni-sporu-onaroky-z-pracovnepravnich-vztrahu/ Ilona Kostadinovová, zpracováno dne 31. 01. 2007 Řízení před soudy o nárocích z pracovněprávních

Více

U s n e s e n í. t a k t o :

U s n e s e n í. t a k t o : Jednací číslo: KSBR 26 INS 30325/2012-A-18 U s n e s e n í Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Ludmilou Hanzlíkovou v insolvenční věci dlužníka: Ing. Miroslav Čapka, nar. 20.3.1959, Bratří Sousedíků

Více

Exekuční soud: Okresní soud v Karviné, pobočka v Havířově, vedeno pod č.j. 127 EXE 2862/2014-9

Exekuční soud: Okresní soud v Karviné, pobočka v Havířově, vedeno pod č.j. 127 EXE 2862/2014-9 *669/15-11* EXEKUTORSKÝ ÚŘAD OLOMOUC Soudní exekutor Mgr. Svatopluk Šůstek Pavelčákova 14, 779 00 Olomouc I tel.: 730895831 I e-mail: podatelna@exekuceolomouc.cz I IDDS: pyz4snu V Olomouci dne 21.10.2015

Více

Zn. oprávněného: Naše zn.: V Praze dne: 3164EX1911/RVPIP/Ho 101 EX 4443/11-166 23.5.2016 USNESENÍ

Zn. oprávněného: Naše zn.: V Praze dne: 3164EX1911/RVPIP/Ho 101 EX 4443/11-166 23.5.2016 USNESENÍ Mgr. Daniel Vlček, soudní exekutor Exekutorský úřad Praha 7 Vrchlabská 28/17, 197 00 Praha 19 - Kbely tel: 220 802 310, e-mail: podatelna@dvlcek.eu, ID datové schránky: ue8g86f Zn. oprávněného: Naše zn.:

Více

U s n e s e n í. oprávněného: VB Leasing CZ, spol. s r.o., IČ: 60751606, Heršpická 813/5, Brno PSČ 639 00,

U s n e s e n í. oprávněného: VB Leasing CZ, spol. s r.o., IČ: 60751606, Heršpická 813/5, Brno PSČ 639 00, U s n e s e n í 023 EX 01374/10-065 Soudní exekutor Mgr. Jaromír Franc, Exekutorský úřad Jičín, se sídlem Husova 64, 506 01 Jičín pověřený provedením exekuce na základě usnesení Okresního soudu v Hradci

Více

Ivan Kubáň, bytem Horní Bečva 504, 75657, Horní Bečva, nar.29.08.1961

Ivan Kubáň, bytem Horní Bečva 504, 75657, Horní Bečva, nar.29.08.1961 č.j. 024 EX 826/08-91 U s n e s e n í o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba Soudní exekutor Mgr. Pavla Fučíková, Exekutorský úřad Ostrava, se sídlem Slévárenská 410/14, Ostrava Mariánské

Více

USNESENÍ - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA

USNESENÍ - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Číslo jednací: 164 EX 5100/13-131 USNESENÍ - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Soudní exekutor Mgr. Jan Svoboda, Exekutorský úřad Olomouc se sídlem Dvořákova 222/32, 779 00 Olomouc, pověřený provedením exekuce na základě

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Spisová značka: 21 T 43/2012 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Obvodní soud pro Prahu 9 rozhodl samosoudkyní JUDr. Kateřinou Radkovskou v hlavním líčení konaném v Praze dne 10. dubna 2014 t a k

Více

U s n e s e n í. t a k t o :

U s n e s e n í. t a k t o : U s n e s e n í MSPH 91 INS 10232/2013-A-44 Městský soud v Praze rozhodl JUDr. Jitkou Šťastnou jako samosoudkyní v insolvenční věci dlužnice : Ing. Helena Nováková, CSc., nar. 29.5.1949, IČ: 47570555,

Více

U S N E S E N Í. Č.j.: KSPH 70 INS 9082/2015-A-19

U S N E S E N Í. Č.j.: KSPH 70 INS 9082/2015-A-19 Č.j.: KSPH 70 INS 9082/2015-A-19 U S N E S E N Í Krajský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Tomášem Malým v insolvenční věci dlužníka: Libor Hájek, nar. 29.11.1978, IČO 659 27 052, bytem 285 47 Křesetice,

Více

Usnesení o nařízení dražebního roku (dražební vyhláška) - elektronická dražba

Usnesení o nařízení dražebního roku (dražební vyhláška) - elektronická dražba EXEKÚTORSKÝ ÚŘAD JESENÍK, Mgr. Alan Havlice, soudní exekútor Otakara Březiny 229/5, 790 01 Jeseník; tel: 584 411112,581112 200; fax: 584 450 309; IČ: 03372537 DIČ: CZ6608111400; e-mail: info@exekutor-jesenik.cz,

Více