Odstříhávání od předchozích časů? ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MĚSÍČNÍK ÚNOR 2014 ROČNÍK XVII. ČÍSLO 2 (109) ZDARMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Odstříhávání od předchozích časů? ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MĚSÍČNÍK ÚNOR 2014 ROČNÍK XVII. ČÍSLO 2 (109) ZDARMA"

Transkript

1 ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MĚSÍČNÍK ÚNOR 2014 ROČNÍK XVII. ČÍSLO 2 (109) ZDARMA Primátor statutárního města Mostu Vlastimil Vozka (v hornickém slavnostním úboru) přestřihl v Podkrušnohorském technickém muzeu v přítomnosti ministra průmyslu a obchodu v demisi Jiřího Cieńcialy pásku a tím oficiálně otevřel novou expozici nazvanou Rudné dobývání. Ta přináší nejen podrobné informace z oboru těžby nerostů v Krušných horách, ale zároveň vám umožní díky maketě hlubinného dolu cítit se jako skutečný hlubinný havíř, dobyvatel surovinového bohatství naší země. Foto: Petr PROKEŠ Odstříhávání od předchozích časů? Pro dobu zachycenou ve filmu Postřižiny bylo charakteristické zkracování. A pro dnešní dobu? Prodlužování? Vypadá to tak. Prvním lednovým dnem vstoupil v platnost nový občanský zákoník. Má přes tři tisíce paragrafů podstatně více než předchozí právní norma. A ještě aby se v nich čert vyznal! Přední soudci, advokáti i další, kteří s uplatňováním práva mají co do činění, vyslovují přes televizní obrazovky, rozhlasové přijímače, noviny a internet obavy z toho, co nová legislativa přinese v praxi. Bojí se různých výkladů obsahu paragrafů, černou můrou se stává vidina prodlužování soudních stání. V očekávání jsme i my, protože občanský zákoník přináší řadu novinek i pro segment bydlení. A navíc starý rok odnesl do věčných lovišť i zákon o vlastnictví bytů a tudíž se nově řídíme zákonem o obchodních korporacích. Politici lidem vysvětlovali, že novinky jsou potřebné, nazvali je odstříháváním od předchozích legislativních časů, a to že přinese do právního vědomí občanů a justice i advokacie svěží vítr. Zatím panuje bezvětří. V médiích ale přibylo hlasů těch, kteří nové zákony aplikují v praxi. Mnoho optimismu zrovna slyšet není. Dokonce se už začíná hovořit o nutné novelizaci těchto zákonů. Máme se tedy připravit na další změny? PŘEDSTAVENSTVO SBDK STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO KRUŠNOHOR, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1766, MOST

2 2 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 2 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva KO N TA K T N Í S E Z N A M S P R Á V Y S TA V E B N Í H O BY T O V É H O D R U Ž S T V A K R U Š N O H O R Ú EDNÍ DNY A HODINY NA SPRÁV STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA KRUŠNOHOR: POND LÍ A ST EDA 8:00-12:00 13:00-17:00 HLÁŠENÍ HAVÁRIÍ: DISPE INK POND LÍ, ST EDA ÚTERÝ, TVRTEK, PÁTEK Mimo výše uvedenou dobu hlaste havárie dispe inku spole nosti Hasman Výtahy na telefonním ísle nebo Spojovatelka: ová adresa: Oficiální internetové stránky: Telefonické hovory jsou v zájmu zajiš ování kvality poskytovaných služeb nahrávány. (Podrobn jší informace k zaznamenávání hovor je uvedena na stran 4.) P EDSTAVENSTVO DRUŽSTVA (PD) EÚ - EKONOMICKÉ ODD LENÍ (EO) P edseda Vedoucí EO a vedoucí Ú JE ekonomicke.odd.vedouci Laur Roman Ing. Kurková Kate ina Místop edseda Provozní ú tárna pro SVJ provozni.uctarna Ryba František reditel Šebková Martina lenové predstavenstvo Kopecká Vlasta Ing. Hokr Roman Kultscherová Miroslava Ing. Koranda Ji í Fakturace fakturace Ing. Pa ourek Ivo Švecová Petra Šev ík Arnošt Kastnerová Stanislava Ing. Vozka Vlastimil Provozní ú tárna provozni.uctarna Pousková Blanka KONTROLNÍ KOMISE DRUŽSTVA (KK) Pokladna pokladna P edseda predseda.kk Gerthnerová Dana Mertlík Ji í Evidence zálohových plateb topna.sezona lenové kontrolni.komise Andrtová Irena Vajshajtl Stanislav Referentka úv r uvery Mgr. N me ková Zde ka Libecajtová Lucie Ing. Goldbergerová Jana Evidence majetku - inventury evidence.majetku erník Vladimír Kordíková Daniela Bucha Petr Mzdová a personální kancelá mzdy Petrilová Jana Šáfrová Liliana ÚSEK EDITELE (Ú ) EÚ - ODD LENÍ PRO LENSKÉ ZÁLEŽITOSTI (O Z) editel družstva reditel Vedoucí clenske.zalezitosti.vedouci Ryba František Petrovická Zuzana Vedoucí sekretariátu editele sekretariat.reditele lenská evidence clenska.evidence Domínová Leona Kindermannová Romana Fax Sojková Milena Informace informace Šindelá ová Lenka Varhulíková Anna Adámková Pavlína Podatelna podatelna Evidence nájemného evidence.najemneho Hokrová Monika Kubíková Lenka Sekretá ka sekretariat Reichlová Iveta Karochová Daniela P edpisy nájemného predpisy.najemneho Tiskový mluv í, redakce zpravodaje tiskovy.mluvci Ko átková Alena Mgr. Prokeš Petr Pecková Kate ina Vedoucí evidence pohledávek evidence.pohledavek EKONOMICKÝ ÚSEK (EÚ) Matoliaková Iva Vedoucí hlavni.ekonom Evidence pohledávek evidence.pohledavek Erlitzová Alena Zvárová Mária Sekretariát vedoucí EÚ sekr.ekonom Studentová Iveta Hájková Dagmar Vítková Nikol Fax Nebytové prostory - pojišt ní nebytove.prostory.pojisteni Správce sít sprava.site Pátková Lenka Gerthner Daniel Spole né prostory nebytove.prostory.pojisteni Pobo ka Litvínov pobocka.litvinov Šev íková Alena Fax Vegnerová Hana TECHNICKÝ ÚSEK (TÚ) Blahoutová Eva Vedoucí technicky.usek.vedouci andová Martina Ing. apková Irena Stavební technik ÚSEK INŽENÝRSKÉ INNOSTI (ÚI ) Bertlová Zde ka technik1 Vedoucí inzenyrska.cinnost.vedouci Vlasáková Zuzana technik2 Jánská Hana Vilhelmová Monika technik3 Investi ní referent Vydra Radovan technik4 Renka Adam investicni.referent1 Šebek Zden k technik investicni.referent2 Losos Martin technik6 Zámecký Jan investicni.referent3 Šebková Hedvika technik7 R ži ková Simona investicni.referent4 Požárn bezpe nostní technik - MTZ bezpec.technik Referentka inzenyrska.cinnost.referent P ibyl František Kolmanová Lucie Energetik energetik Ing. Korol Valerij Z d vodu v tší p ehlednosti uvádíme u ových adres na jednotlivá Referentka technicky.usek.referent pracovišt a pracovníky pouze tu ást adresy, která je p ed Rybová Kate ina "zaviná em". Pro správné zadání e-adresy je tedy nutno ješt p idat Dispe ink dispecink ". Hilbertová Lenka ÚŘEDNÍ DNY A HODINY NA SPRÁVĚ SBDK: PONDĚLÍ A STŘEDA

3 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 3 Co jsme pro vás připravili: Pomozte svými dokumenty mosteckému podnikateli str. 5 Jak zvýšit úspory tepla v objektech po zateplení? str. 6 Vandalové na CISu: Proč nám ničí majetek? str. 8 Nenechte své úspory na pospas inflaci str. 10 I v Krušnohoru pracují výtvarně zdatní lidé str. 12 Myšlení lobbistů představuje katastrofální zjednodušení problému... str. 16 Most Evropským městem sportu Pojďte do toho! str. 18 Stanovy SBD Krušnohor mimořádná vnitřní příloha střed KRUŠNOHOR zpravodaj Stavebního bytového družstva Krušnohor se sídlem v Mostě. Vychází měsíčně. Vydává: Stavební bytové družstvo Krušnohor, tř. ČSA 1766, Most. IČ: Řídí redakční rada ve složení: František Ryba (předseda), tel.: , fax: , Roman Laur, Ing. Jiří Koranda, Mgr. Petr Prokeš. Redakce a inzerce: Mgr. Petr Prokeš, tel.: , Rozšiřuje SBD Krušnohor jako vnitrodružstevní tiskovinu. Tisk: Jan Syrový Česká reklamní společnost, Most, tel , fax: , Náklad: výtisků. Dáno do tisku: Vyšlo: Uzávěrka příštího čísla: Nevyžádané textové a ilustrační materiály se nevracejí. Registrace: Ministerstvo kultury ČR E11597 EDITORIAL Vážení čtenáři! Nastala doba změn. A je jich opravdu hodně. Proto mimořádně zbytnělo i toto vydání měsíčníku Krušnohor. Výtisk, který právě držíte v rukách, má 56 tiskových stran oproti běžným 48. Celkem 12 tiskových stran je v něm věnováno mimořádné vnitřní příloze, která přináší do vašich domovů nové znění stanov družstva. Přílohu si oddělte od výtisku, pročtěte si ji, abyste věděli, jakými novými základními pravidly se od 1. ledna začal řídit život v Krušnohoru, a po přečtení si stanovy uložte na přístupné místo, abyste se k nim mohli vracet. Budete je určitě potřebovat k ujasnění mnoha záležitostí. Vždyť jistě budete i nadále komunikovat s výborem ve vašem domě, nebo s představenstvem družstva či správou Krušnohoru, nové stanovy proto přijměte jako hlavní pomůcku pro rozvíjení komunikace v družstvu. A kromě toho: Když se k nim budete opakovaně vracet a číst si v nich, určitě nepůjde o ztracený čas. Opakování je matkou moudrosti, jak praví jedno z rčení našich předků. Zdokonalovat se v chápání obsahu jednotlivých článků základního dokumentu Krušnohoru se určitě vyplatí. Je to vlastně ústava družstva. A abyste nám po určitém čase nevytkli, že jsme vás v lednu a únoru tahali za nos, je nutno předem a na rovinu také říci to, že se v dohledné době nedá vyloučit novelizování stanov. Proč? Jejich vznik si totiž vynutil nový občanský zákoník a také novinka v české legislativě zákon o obchodních korporacích. Právě do korporačního zákona byla přesunuta bytová družstva. Protože sledujete tisk, rozhlas, televizi a internet, dobře víte, že nemálo odborníků z oblasti práva a dokonce i sami politici se snažili o odložení účinnosti obou zákonů, protože je považují za nedodělané a nedokonalé (výsledek desetileté práce našich legislativců, poslanců a senátorů). Otevřeně přiznávají, že mají problém s výkladem některých pasáží v obou zákonných normách. Jsme tedy ve stadiu očekávání toho, co přinese praxe. Až dojde na soudní pře, teprve na základě jejich výsledků se začne tvořit judikatura. Nejméně půl roku se budeme všichni učit co a jak. Takto to nastínil ředitel družstva František Ryba v novoročním projevu k zaměstnancům Krušnohoru. Možná potom zjistíme, že praxe si vynutí novelizaci obou zákonů. A protože stanovy jako podzákonná norma nemohou být v rozporu se zákony republiky, pak bude nutná jejich změna. Takže se nejdříve naučme nové stanovy používat, ale zároveň buďme připraveni i na možné další jejich aktualizace. Ostatně připravenému štěstí přeje jak říká další české přísloví okořeněné životní zkušeností. Petr PROKEŠ

4 4 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva ZPRÁVY ZE SAMOSPRÁV A SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ Po kamerách malíři Vymalovat vestibuly se rozhodli vlastníci ze SV 166 (blok 367) na Hutnické ulici v Mostě. V době uzávěrky tohoto čísla zpravodaje zrovna probíhalo výběrové řízení na zajištění této zakázky. Malířské práce navážou na ukončenou instalaci kamerového systému. Se štětcem v ruce Jaro se blíží a bydlící chtějí mít vnitřek domu hezký. Na vymalování společných prostor ve SV 172 (blok 333) v Hutnické ulici bylo vyhlášeno výběrové řízení. Bydlící se dočkají malířů se štětci v rukou v nejbližších týdnech. A není to zdaleka jediná zkrášlovací akce. Ještě ve starém roce se malovalo také jinde například ve SV 145 (blok 7) na ulici Slovenského národního povstání v Mostě, v SV 158 v Lesní ulici čp. 2241, v SA 069 (blok R3) v Hamerské ulici na litvínovském sídlišti Janov. Rekonstrukce chodníků V posledních týdnech uplynulého roku se podařilo dokončit rekonstrukci chodníků kolem bloku 352 (SA 15) v mostecké ulici 1. máje. A nešlo jen o chodníky okapové. Dělníci se pustili do práce zlepšení povrchu na přístupových chodnících. Ten je nyní opravdu kvalitní a příchod ke vstupům do domu se tak stal co se týče chůze výrazně bezpečnějším a pohodlnějším. U sousedů v bloku 350 (SV 169) se dostalo po opravě okapových chodníků také na vylepšení průčelí a uvnitř domu byla u vstupů položena nová dlažba. Podlahová krytina Z akcí minulého roku stojí jistě za připomenutí ještě ta, která se odehrála ve SV 294 (blok 524) v Růžové ulici na sídlišti Zahradní (nově Skřivánčí Vrch). Ve vchodech 3083 a 3084 bylo vyměněno PVC. Zase kamery Další bydlící projevili zájem o zřízení kamerového bezpečnostního systému. V přípravě je jeho instalace ve SV 628 v ulici U Věžových domů ve středu města Mostu. Dá se předpokládat, že práce bude odvedena v jarních týdnech. Připravili: (tú, pp) Dejte na frak představenstvu RUBRIKA NAŠICH DRUŽSTEVNÍKŮ A VLASTNÍKŮ BYTŮ Nastal konec nadávání a osočování. Těm jedincům, kterým tak moc vadila veřejná sbírka na obnovu mosteckého pomníku Tomáše Garrigua Masaryka, se ustálila hladina adrenalinu na běžných hodnotách, jejich duše se zklidnila a nesmyslné výpady ustaly. Sbírka totiž skončila. Proč se k ní vracím? Jednak proto, abych připomněl důvod toho, proč vznikla; oznámil její výsledek; poděkoval a trošku se pochlubil Krušnohorem, protože je čím se pochlubit. Tak tedy: Myšlenka na obnovu pomníku TGM vznikla v našem družstvu. Jsem jedním ze čtyř iniciátorů realizace záměru. Těmi dalšími jsou fotograf a architekt Jan Beran, sochař Jaroslav Šindelář (ten novou Masarykovu sochu právě tvoří) a právník Václav Valný. Se záměrem jsme seznámili radu města a ta vyhlásila veřejnou sbírku. Náš družstevní zpravodaj byl vůbec prvním tiskovým periodikem, které o záměru informovalo (v srpnu 2011, str ). Obnova pomníku navazuje na jeho existenci ve starém městě. V něm ale původní soše TGM osud nepřál (byla mocipány dvakrát zničena). Pomník napomůže vytvořit myšlenkový most mezi zlikvidovaným a novým městem a vyhoví tak přání mnoha lidí, kteří nostalgicky na zaniklý Most vzpomínají dodnes. Veřejná sbírka probíhala od 1. března 2012 do 31. prosince Do pokladniček občané vhodili či na zvlášť zřízený bankovní účet zaslali celkem korun. Je potěšitelné, že se připojily i firmy. Částka je to vysoká, i když ještě vyšší by byla samozřejmě lepší (nejlépe dvoumilionová potřebná na pokrytí všech nákladů), ale v okrese s mnoha sociálními a dalšími problémy snad ani nelze od lidí více požadovat. Všem, kteří přispěli, moc děkuji. Těm, kteří nedali ani korunu, děkovat nebudu, ale vzkazuji jim: až se bude letos pomník TGM na prostranství před Městským divadlem v Mostě odhalovat, přijďte se alespoň podívat, abyste viděli, co vás nechalo lhostejnými, zatímco jiné nikoliv. Možná vás tato morální lekce nabudí k lepšímu myšlení. A teď k tomu chlubení. Peníze vhozené do pokladniček rozmístěných po městě na šesti místech (Krušnohor, magistrát, sportovní hala, Astra, knihovna a divadlo) byly vybírány pracovnicemi magistrátu po určitých časových úsecích. Při prvním a druhém výběru bylo v pokladničce na recepci Krušnohoru napočítáno několik desítek tisíc korun, což bylo nejvíce ze všech kasiček. Ty ostatní obsahovaly jen pár stokorun až několik tisícovek. Při následujících výběrech desetitisíce v naší pokladničce již nebyly, další velmi úspěšná kasička (magistrátní) tu naši předběhla. Mrzet nás to nemusí, protože nešlo o soutěž kdo s koho, ale o společný tah na branku a ten se vydařil. Takže ještě jednou velké díky a těším se na shledání s vámi při odhalování obnoveného pomníku TGM. František RYBA ředitel družstva P. S. A mimochodem: v naší kasičce bylo nalezeno nejvíce kuriozit americký dolar, bulharské leva, deset čokoládových eurocentů, čokoládový dolar a také jedno platidlo, jež se nepodařilo identifikovat. Pracovnice magistrátu naposledy vybírají peníze z kasičky na recepci Krušnohoru. Její obsah přinesl tentokrát zklamání. Pouhých 271 Kč byl nejhorší výsledek naší pokladničky za 22 měsíců trvání sbírky. Foto: Petr PROKEŠ Informace o zpracování osobních údajů prostřednictvím záznamu telefonních hovorů Stavební bytové družstvo Krušnohor pořizuje záznamy všech příchozích i odchozích hovorů uskutečněných prostřednictvím telefonní ústředny, tzn. hovorů na linkách až , a Důvodem pro pořizování záznamů telefonních hovorů je zajišťování kvality poskytovaných služeb. V případě vaší stížnosti tak vedení družstva získává nástroj pro kontrolu, zda zaměstnanci poskytli služby správně dle informací poskytnutých telefonicky. Dále může zkontrolovat, zda se zaměstnanci při vyřizování záležitostí řídí řízenou dokumentací (dokumenty, směrnice, řády, pravidla aj.). Kromě toho může vedení reagovat i na stížnosti klientů týkající se nevhodného způsobu komunikace. Osobní údaje získané prostřednictvím nahrávání osobních údajů jsou přístupné pouze pro potřeby Stavebního bytového družstva Krušnohor. Zpracování osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. provádí Stavební bytové družstvo Krušnohor. Každý subjekt údajů (v tomto případě: každá osoba, jež uskutečnila zaznamenaný telefonický hovor), která zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, může podle 21 zákona 101/2000 Sb. požádat o vysvětlení a dále může požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. w w w. s b d k r u s n o h o r. c z

5 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 5 Pomozte mosteckému podnikateli dokumenty Pavel Vomáčka je nejen majitelem projekční a stavařské firmy VOBAS spolupracující s Krušnohorem, ale je i odvážným člověkem. Na svá bedra si naložil těžký úkol chce zachránit jeden z objektů stojících v areálu mosteckých kasáren. Tím objektem je bývalé sídlo vojenského štábu. Pavel Vomáčka si budovu koupil na konci loňského roku od majitele, který s ní měl kdysi podnikatelské záměry, ale nakonec od nich ustoupil. Objekt je velice zchátralý, jeho stav mi vadí již několik let, a proto jsem přivítal, že je k prodeji. Ke koupi jsem přistoupil, abych dům zachránil. Rád bych ho uvedl do původního stavu, sdělil měsíčníku Krušnohor Pavel Vomáčka, jenž je zároveň zastupitelem zvoleným za Sdružení Mostečané Mostu. Proto nemůže přenést přes srdce, že rozpadající se objekt je viditelnou vráskou na tváři města pod Hněvínem. Aby budově štábu mohl vrátit původní podobu, obrací se prostřednictvím družstevního zpravodaje na širokou veřejnost s prosbou: Sháním dokumentaci, fotografie, obrázky, plánky, prostě všechno, co by dokládalo vzhled budovy, případně i sousedních objektů. Potřebuji zjistit, jak dům štábu ve skutečnosti vypadal, ale třeba i to, zda měl kolem sebe zábradlí a jak vypadalo, jaké byly kolem něj provedeny terénní úpravy, jakou měl střechu. Prosím všechny, kteří mohou cokoliv doložit, aby mě kontaktovali. Zpravodaj Krušnohor se k žádosti podnikatele připojuje. Můžete mu psát, ovat, telefonovat. Kontakt: Ing. Pavel Vomáčka, VOBAS, ul. Prokopa Holého 2005, Most, Text a foto: Petr PROKEŠ PRÁVNÍ PORADNA Jak je to s pronajímáním bytu? V našem domě pronajímají svůj byt dva lidé. Jeden je vlastník a druhý nájemník. Jaký je v tom rozdíl? H. B., Most Podle položeného dotazu předpokládám, že se jedná o bytový dům, kde jsou vymezeny bytové jednotky, přičemž některé bytové jednotky pronajímá jejich vlastník a některé nájemník, který má bytovou jednotku v užívání na základě nájemní smlouvy. Rovněž je pravděpodobné, že se jedná o bytový dům, kde vzniklo společenství vlastníků jednotek. Pokud se týká vlastníka, ten může, co se týká nájmu bytové jednotky, s touto v podstatě libovolně nakládat a pronajímat ji třetím osobám. K tomu, aby dal vlastník bytovou jednotku do nájmu, nepotřebuje souhlas společenství vlastníků jednotek. Nicméně i vlastník bytové jednotky je povinen dodržovat stanovy společenství vlastníků jednotek a příslušná ustanovení občanského zákoníku. Dnešní stav budovy štábu (objekt se nachází u kruhové křižovatky). Vlastník je mimo jiné povinen po nabytí jednotky oznamovat svou adresu a počet osob, které budou mít v bytě domácnost, případně jméno a adresu třetí osoby, které přenechal byt do užívání a rovněž změny těchto údajů. Zároveň je povinen zajistit, aby osoby, kterým umožnil přístup do domu nebo bytu, dodržovali pravidla pro správu domu a pro užívání společných částí. Rovněž podle nové právní úpravy účinné od 1. ledna 2014 je možné v případě závažného porušování povinností vlastníka bytové jednotky, navrhnout soudu prodej této bytové jednotky. Pokud se týká nájemníka, který byt přenechává další osobě do podnájmu, je vhodné, aby otázku možnosti podnájmu měli pronajímatel a nájemce sjednanou v nájemní smlouvě. Pokud tato otázka upravena není, platí úprava uvedená v občanském zákoníku, přičemž ode dne 1. ledna 2014 platí nový občanský zákoník tj. zákon. č. 89/2012 Sb. Nájemce může dát třetí osobě do podnájmu část bytu, pokud v tomto bytě sám trvale bydlí, a to i bez souhlasu pronajímatele. V případě, že nájemce sám v bytě trvale nebydlí, může dát naopak byt do podnájmu pouze se souhlasem pronajímatele. Pokud nájemce v takovém případě byt podnajme bez souhlasu pronajímatele, považuje se to za hrubé porušení povinností vyplývajících z nájmu bytu a za důvod k výpovědi z nájmu bytu. Nájemce je rovněž ve vztahu k pronajímateli povinen oznamovat počet osob žijících v bytě, a pokud tuto povinnost nesplní do dvou měsíců od změny, je to považováno za závažné porušení povinností vyplývajících z nájmu bytu. Lze tedy shrnout, že jak vlastník, tak i nájemník jsou za určitých podmínek oprávněni přenechat bytovou jednotku do užívání třetí osobě, což je ale nezbavuje povinnosti řídit se příslušnými právními předpisy a odpovědnosti za bytovou jednotku a osoby, kterým její užívání umožnili. Mgr. Věra VALNÁ advokátka ZPRÁVY ZE SAMOSPRÁV A SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ Bezpečnost především Bezpečnost bydlících především a také přehled o tom, co se v domě vůbec děje to jsou základní požadavky na kamerové systémy zřizované v obytných objektech. Od konce loňského roku patří mezi domy vybavené touto moderní technikou také blok 367 (SV 166) v Hutnické ulici v Mostě. Mezi další bydlící využívající bezpečnostní kamerový systém budou brzo patřit vlastníci ze SV 153 (blok 11) na ulici Slovenského národního povstání a SV 617 (blok 383) v centru města (ulice M. G. Dobnera). Současně probíhá výběrové řízení na zajištění kamerového systému pro SV 103 (blok 212) na Žatecké ulici. Sklepy, příložky a strop Do malování a opravy sklepních prostor se pustili vlastníci ze SV 299 v domě čp. 207, 208 a 221 v mostecké ulici U Města Chersonu. Dělníci ze stavební firmy přiloží ruku k dílu také v bloku 383 (SV 617) v ulici M. G. Dobnera. V jarních měsících se pustí do lokální opravy lodžiových příložek. Stejnou opravu již mají za sebou ve SV 641 (blok 386) v ulici M. G. Dobnera. Již hotova by měla být oprava stropu v krytu CO ve SV 101 (blok 200) na rozhraní ulic Josefa Skupy a Žatecké. Vyřešili rébus Chtít umýt okna, aby byla čistá, a přitom nemít k nim přístup tak to je rébus, s jehož řešením si museli poradit vlastníci v SV 223 (blok 317) v ulici Československé armády. A poradili si dobře. Šlo o okna na chodbách, která byla opatřená mřížemi, a právě mříže bránily čištění oken. Došlo na komplexní řešení. Původní mříže byly odinstalovány a nyní jsou na oknech mříže nové odemykatelné. Stačí vzít klíček, odemknout je, rozevřít a mytí oken může začít. Prodloužení střechy Sousedící společenství vlastníků z bloků 85 a 86 (SV 125, 141) na ulici Josefa Skupy v centru Mostu se rozhodla využít dobrých zkušeností jiných SA a SV. O co šlo? Vlastníci si nechali prodloužit střechu přes římsu. Ačkoli se to na první pohled jeví jako malichernost až nicotnost, taková úprava své opodstatnění přece jen má. Došlo ke zlepšení vzhledu objektů (pro okolojdoucí vypadají domy zajímavěji) a zároveň je lépe chráněna omítka před vodou stékající po dešti ze střechy. Připravili: (tú, pp)

6 6 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva Jak zvýšit úspory tepla v objektech Existuje mnoho bytových domů, které se po zateplení potýkají s hlukem nebo tepelnou nepohodou. V průběhu provozu od zateplení bydlící často zjišťují, že spotřeba tepla klesla jen částečně oproti původnímu stavu, který byl uváděn v projektu před zateplením, a zdaleka neodpovídá poměru snížení tepelných ztrát po provedených energeticko-úsporných opatřeních. CO JE PŘÍČINOU NEDOSAŽENÍ TEPELNÝCH ÚSPOR? Příčinou je to, že mezi snížením tepelné ztráty objektu v důsledku zateplení a snížení spotřeby tepla pro vytápění není přímá úměra. Pro správnou funkci celé otopné soustavy byla před instalací termostatických ventilů (TRV) zpracována projektová dokumentace, která definovala provozní parametry otopné soustavy s odpovídajícími regulačními prvky. Pokud však byla provedena značná energeticko-úsporná opatření (např. zateplení objektu, výměna oken), je zároveň i tepelná potřeba objektu podstatně nižší, než tomu bylo před instalaci TRV. V těchto případech původně instalované regulační armatury regulují a omezují přebytek tepla ze strany dodavatele tepla v teplonosném médiu omezením průtoku v regulačním pásmu, pro který nebyly navrženy. Ve výsledku se jedná o méně citlivou regulaci topného systému (regulační prvky jsou tzv. předimenzovány), která nedostatečně reaguje na přetápění objektu. Optimalizaci regulace vytápění je možno pro dosažení vyšších úspor energie docílit instalací směšovací stanice (viz obrázek na str. 7) na patu objektu, kterým bude ekvitermně řízena odpovídající teplota topné vody v závislosti na venkovní teplotě. Touto dodatečnou regulací bude docíleno zachování hydraulických poměrů při průtoku topné vody objektem (tělesy, stoupačkami) tak, jako před provedením energeticko-úsporných opatření. Celá původní regulační soustava bude posunuta do optimálního pásma a efektivně využívána. Na základě vyhodnocení spotřeby tepla po zateplení stavebně shodných objektů je v tabulce uveden přehled dosahovaných úspor odběru tepelné energie oproti objektům, které neprovozují vlastní směšovací stanici s optimálně nastavenou ekvitermní regulací vyhovující objektu. Na základě uvedeného a na základě dalších statistik je zřejmé, že jsou dosahovány úspory zhruba ve výši 12 procent. Jsou KAM SE MŮŽETE OBRÁTIT na autora článku Stanislava Týře: , Ulimex, s. r. o., Masarykova 94/ Ústí nad Labem na Ulimex, pobočku Most: , Československé armády Most i případy vyšších dosažených úspor. Skutečné úspory ovlivňuje zejména optimální nastavení provozované ekvitermní křivky, popř. využívání nočních útlumů. Investiční náklady za dodávku a instalaci směšovací stanice se pohybují od 65 do 150 tisíc korun. Investice je ovlivňována několika faktory, jako jsou požadavky dodavatele tepla na technické provedení, velikost objektu, požadavek objednatele na vizualizaci zařízení na PC aj. Návratnost je ovlivněna výší investice, ceny tepla a dosažených úspor tepelné energie. SMĚŠOVACÍ STANICE Pro plně automatické řízení směšovací stanice jsou využívány inteligentní elektronické ekvitermní regulátory s jednoduchým uživatelským ovládáním a nastavováním provozních parametrů. V případě zájmu předložíme vhodný návrh opatření pro dosažení vyšších úspor konkrétně ve vašem domě. Pro bližší informace kontaktujte naši společnost. Stanislav TÝŘ vedoucí divize Energoservis Ulimex, s. r. o., Ústí nad Labem Objekt Investi ní Spot eba Úspora p i 423 Návratnost Úspora tepla náklady tepla 2009 K /GJ investice Výšina GJ Výšina ,00 K 733 GJ 109,59 GJ 13,0% K 1,9 roku JAK MINIMALIZOVAT SPOTŘEBU TEPLA? Objekt Investi ní Spot eba Úspora p i 556 Návratnost Úspora tepla náklady tepla 2009 K /GJ investice Zelená GJ Zelená ,00 K 1091 GJ 134,86 GJ 11,0% K 1,7 roku Tabulka: Přehled dosahovaných úspor odběru tepelné energie

7 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 7 po zateplení? město litvínov a STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LITVÍNOV-HAMR VÁS zvou NA VÝSTAVU KONANOU KE 40. VÝROČÍ ZALOŽENÍ školy. VERNISÁŽ SE USKUTEČNÍ V ÚTERÝ 18. února OD hodin VÝSTAVA POTRVÁ DO 25. BŘEZNA 2014 GALERIE RADNIČNÍ SKLÍPEK LITVÍNOV, SMETANOVA 40 úterý až pátek: 9-18 HODIN sobota: HODIN dospělí: 20 Kč důchodci: 10 Kč děti, studenti: 5 Kč I N Z E R C E Inteligentní elektronické ekvitermní regulátory Ekologická Směšovací stanice

8 8 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva Vandalové na CISu: Proč nám ničí majetek? CIS-SBD KRUŠNOHOR A DIGITÁLNÍ TELEVIZE Začátek nového roku byl poznamenán útoky na kabelové rozvody Centrální informační sítě (CIS). Jaké jsou následky takového počínání a jaké změny se chystají v digitálním televizním vysílání? To jsou otázky pro MIROSLAVA PRŮŠU, ředitele společnosti SOFTEX. Tušíte, kdo a proč poškozuje rozvody CISu? Na tuto otázku se velice těžko odpovídá. Žádný z pachatelů zatím nebyl přistižen či policií dopaden. Mohu se pouze domnívat, že jde o dva druhy destrukce CISu. První: škodit mohou tzv. sběrači kovů, kteří si nedělají hlavu s tím, který kabel přeřežou a ukradnou. Bohužel, mnohdy se jedná také o optické rozvody, jež žádný kov neobsahují. Druhá možnost: kabely jsou jen přeřezány. V těchto případech se jen těžko můžeme dohadovat o příčinách nesmyslného vandalismu. V jednom z lednových týdnů šlo dokonce o šest případů poškození kabelových rozvodů. Co vede pachatele k takovému jednání? Pomsta, zášť, nebo je to druh zábavy, či snad existuje ještě jiný důvod? Věřím, že se to brzy dozvíme. Co vás vede k optimistickému úsudku, že se to brzy dozvíme? Činíme určitá bezpečnostní opatření, která jak doufám k odhalení pachatele či pachatelů přispějí. Zároveň prostřednictvím tohoto vydání zpravodaje žádám všechny bydlící v domech spravovaných SBD Krušnohor o zvýšenou pozornost. Všímejte si, prosím, co se ve vašem domě děje. V případě jakéhokoliv podezření ihned zavolejte na telefonní čísla či , popřípadě rovnou na linku Policie České republiky 158. A mějte na mysli i to, že ne vždy se jedná o poškozené kabely SOFTEXu, ale také o kabelové rozvody ve vlastnictví družstva nebo patřící společenství vlastníků. Vraťme se k příjemnějším tématům. Jaké změny připravujete v digitálním televizním vysílání? Jak jsme informovali už v průběhu ledna, došlo ke změnám na vysílacích pozicích a kanálech ze skupiny FilmBox. Místo kanálu FilmBox 1 nyní vysílá kanál Film- Box EXTRA, který by měl být více zaměřen na exkluzivní produkci filmů a pořadů vytvořených nejlepšími světovými studii. Tato pozice byla v platformě vyměněna s kanálem FilmBox PLUS, jenž se naopak posunul na původní pozici kanálu FilmBox 1. Tyto změny se projevily ve skladbě tematické TV SuperBox HD a Můj výběr, Mých 5 a Mých 10. Rozmlouvala: Alena PRŮŠOVÁ ml. CIS VE VAŠEM DOMĚ RYCHLÝ INTERNET DIGITÁLNÍ TELEVIZE až 100 Mbit/s až 115 kanálů od 170 Kč/měs. od 99 Kč/měs. INFORMUJTE SE TAKÉ NA TELEFON VOIP A GSM SOFTEX NCP je vaším spolehlivým partnerem téměř 20 let

9 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 9 Havíř se nesnází a problémů nebojí JAK JSME ZAČÍNALI (81) Jako předseda společenství vlastníků to nemá vůbec jednoduché. Mohou za to hrábě. To je lidové označení pro tři domy a dvě domovní spojky tvořící architektonický celek připomínající zahrádkářské náčiní (nahlížíte-li na ně z ptačí perspektivy). Vlastně je to pět domů dohromady. On vede střední část architektonického celku blok 86, kde působí jako předseda SV 141. On a všichni obyvatelé tohoto domu se musejí ohlížet i na zájmy bydlících v dalších čtyřech domech, protože při privatizaci nechalo město zapsat celý architektonický celek na katastrálním úřadu jako jeden dům. Předseda JAN FIALA je havířem člověkem zvyklým na psychickou i fyzickou zátěž, a proto se nesnází nebojí. MÁLO PENĚZ Začalo to privatizací domu, zavzpomínal Jan Fiala. Tehdy patřil mezi ty, kdo se o věci kolem procesu privatizace nejvíce zajímali. Nejdříve nám město nabídlo prodej každého domu z hrábí zvlášť. V tom našem jsme se původně dohodli, že bychom ho koupili, ale bylo nás málo. Zhruba po dvou týdnech město přišlo s tím, že prodej jednotlivých domů ruší a hrábě prodá jako celek. V té době nebyl zájem o koupi bytů. Lidé na ně neměli peníze. Proto byla svolána schůze všech bydlících v hrábích do prádelny sousedního bloku 85, aby se poradili jak dál. Někdo tam navrhl, aby privatizace proběhla prostřednictvím Krušnohoru. Odkup domů soukromým zájemcem jsme odmítli, popsal Jan Fiala. PĚT ČÁSTÍ Blok 86 tvoří jednu část tzv. hrábí na mostecké ulici Josefa Skupy. Soužití mnoha lidí v navzájem napojených domech je jistě náročné, ale předsedu SV 141 Jana Fialu humor ještě neopustil. Člověk musí být nad věcí, říká. Po konzultacích s Františkem Rybou, ředitelem Krušnohoru, bylo přikročeno ke konkrétním krokům. Bydlící se domluvili na tom, že hrábě rozdělí na pět hospodářsky a organizačně samostatně fungujících částí, v nichž vzniknou jednotlivá společenství vlastníků. V bloku 86 bylo založeno SV 141. Do svého čela si zvolilo právě Jana Fialu. A jak si ve funkci se svými kolegy z výboru vede? OBAVY Z ÚVĚRU Dům byl v nedobrém stavu, a proto jsme jej postupně začali dávat dohromady, sdělil předseda. Generální oprava střechy, rekonstrukce rozvodů vody, plynových rozvodů, v bytech jsou nové stoupačky, dřevěná okna byla vyměněna za plastová, vnitřek domu byl vymalován. Nyní prodlužujeme střechu, děláme tzv. přesah, aby voda z ní po deštích nestékala po stěnách domu, řekl Jan Fiala. Předseda by byl rád, kdyby si dům vzal úvěr. Ten by zafinancoval všechny práce, které je ještě zapotřebí udělat. Chápu ale obavy lidí, kteří se bojí následků případného nesplácení. Kromě toho jsou v domě evidováni dlužníci. Tři vchody, 62 bytů plus dva nebytové prostory to je náš dům. Není zas tak velký, a tak obavám bydlících rozumím, svěřil se Jan Fiala. Na řadu nyní přijdou výtahy. Jejich rekonstrukce představuje investici za tři miliony korun. Předseda se jí nebojí. Na fond údržby bydlící platí 22 korun za metr čtvereční, což je částka úměrná k tomu, aby se dům mohl rozvíjet. A výtahy mají přednost. Starší lidé se hůře pohybují, mají zdravotní problémy, do svých bytů se přece musejí dostat. MIGRACE A DLUŽNÍCI Jan Fiala by rád připravil obyvatelům pohodové bydlení. Brání mu v tom ale překážky. Objevily se zde štěnice a je podezření, že je sem zavlekli migrující osoby. Ty obývají byty, které jim někteří vlastníci pronajali. Jiní vlastníci se odstěhovali a byty prodali realitkám. A těm je jedno, koho do bytu nastěhují. Migrace osob, zloději kovů a dlužníci jsou hlavním problémem domu, zdůraznil Jan Fiala. Navíc majitelé bytů nereagují na výzvy k nápravě, pozvání na schůze jsou jim lhostejná. Účast na shromážděních vlastníků je také problémem, lidé schůzují neradi. A co předsedu těší? Město nám udělalo na dvoře nové chodníky a ulice Josefa Skupy se opravuje, z toho máme radost, uzavřel Jan Fiala. Text a foto: Petr PROKEŠ HAVÁRIE V BYTECH: VAŠE BEZPLATNÁ TELEFONNÍ LINKA

10 10 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva Nenechte své úspory na pospas inflaci VYZNEJTE SE VE VAŠICH PENĚZÍCH (8) Převážná většina českých domácností drží veškeré své finanční rezervy především na účtech s nízkým výnosem. Proč? Kvůli averzi k riziku. Má-li to být sázka na jistotu, pak se jedná o jistotu ztráty. Nebo přinejmenším nulového výnosu. Abychom přispěli ke změně této skutečnosti, zařadili jsme do finanční poradny téma investování. V tomto jejím pokračování zjistíte, že investování není vůbec tak složité, jak se na první pohled zdá. Dozvíte se, jaké druhy investic existují a jak se v nich orientovat. Je velmi pravděpodobné, že tyto informace vám pomohou vhodným přeskupením úspor vydělat peníze navíc. Způsobů je totiž poměrně dost volné peněžní prostředky lze vložit do akcií, dluhopisů, podílových fondů nebo třeba do nemovitostí či komodit. Ale pěkně popořadě. A nelekejte se někdy odbornějších výrazů, všechny si srozumitelně vysvětlíme. INFLACE Na hodnotu našich peněz neustále působí inflace. K ochraně před ní ještě tak stačí podílové fondy peněžního trhu nebo spořicí účty. Pro splnění dlouhodobých cílů však je třeba výkonnějších nástrojů, portfolia namíchaná z akcií a dluhopisů. Rozumně vybraný mix investic z kapitálového trhu poskytne v delším časovém horizontu průměrný výnos šest až sedm procent ročně. Pro názornost se podívejme do ilustrační tabulky (viz níže). NA CO SI DÁT PŘI INVESTOVÁNÍ POZOR? Každá investice má tři základní parametry: výnos, riziko a likviditu (časová dostupnost našich peněz). Tyto parametry jsou klíčové a opírají se o ně všechny investiční teorie. Neexistuje ideální investice, která by byla maximálně výnosná, s nízkým rizikem a dobrou likviditou. Je to velmi jednoduché pravidlo, které je nutné respektovat. Mnoho drobných investorů v počátku devadesátých let prodělalo jenom z neznalosti nebo nerespektování tohoto pravidla. Lákavé nabídky typu vysoký výnos bez rizika prostě nemohou být naplněny. Vysokého výnosu dosáhneme tím, že akceptujeme vyšší riziko. AKCIE Jako příklad lze uvést investování do akcií. Je to velmi výnosné, ale zároveň velmi rizikové. V případě akciových investic je hlavním rizikem kolísavost, volatilita. To znamená, že během roku můžeme na trzích vydělat klidně třicet i více procent, ale také stejně tolik ztratit. Prodělečných období je ovšem historicky významně méně a především z dlouhodobého hlediska akciové trhy rostou v průměru o 7 14 % ročně. Každopádně je kolísání nepříjemné. Slabší povahy období poklesu neustojí, likvidují pozice a realizují ztráty. Ochrání nás pouze železná disciplína a především jasná představa o tom, kam která investice směřuje. Pokud se značně sníží hodnota mých vkladů, které KDO JE Mgr. JAN MARTÍNEK A JAK HO KONTAKTOVAT Nezávislý finanční konzultant Kancelář: ul. Pionýrů 2806 (VŠFS), Most Tel.: ovbmail.cz Další rady a tipy najdete na budu potřebovat za osm let, jsem v klidu. To je normální. Kdyby se tak stalo rok dva před koncem, mám průšvih. STRATEGIE INVESTOVÁNÍ: DO ČEHO A NA JAK DLOUHO? Počáteční vklad Roční úrok za 10 let za 15 let za 20 let Kč 3 % Kč Kč Kč Kč 6 % Kč Kč Kč Vidíme, že rozdíl výnosů značně vzrůstá v čase. Pro dlouhodobé záměry, jakým je například finanční nezávislost, je využití vysoce výkonných investic nezbytností. Jinak se okrademe o nezanedbatelné částky a náročnější cíle budeme plnit jen s obtížemi. V horším případě bychom se některých z nich museli vzdát úplně. A to nechceme, že? Na trhu je dostupná celá škála investičních nástrojů. Nelze jednoznačně doporučit jeden konkrétní. Jedním z prvních kroků, které by začínající investor měl udělat před začátkem investování, je ujasnit si, jak vysokou míru rizika je ochoten podstoupit. Riziko lze totiž rozmělnit různými investičními strategiemi. Mezi základní pravidla tvorby portfolia patří nákup více investičních nástrojů. Takové portfolio pak zahrnuje například akcie, investiční fondy a spořicí účty. Při diverzifikaci akcií je dobré dbát na to, aby akcie patřily různě velkým firmám z různých odvětví. Při prvním propadu akcií je důležité nepodléhat panice a ihned neprodávat. Z praxe je zřejmé, že v dlouhém časovém období je nejvyšších výnosů dosahováno právě na akciových trzích. Riziko se v čase snižuje. Dalším parametrem, který je třeba zvážit spolu s rizikem, je časový horizont. Chcete-li peníze investovat bezpečně a maximálně na tři roky, je nejlepší vložit volné peněžní prostředky na spořicí účet, do termínovaných vkladů nebo peněžních fondů. Co se týče dlouhodobých strategií, jsou v průměru nejvýhodnější akciové fondy. Dlouhá doba investice snižuje rizikovost spojenou s kolísáním akciových fondů. NEJSTE SI JISTI? NECHTE SI PORADIT! Možností je ale mnohem více. Jestliže začínáte, je vhodné nastavit svoje kroky pozvolna a vyčlenit ze svých úpor menší finanční částky. Teprve tehdy, když poznáme, jak to vše funguje, můžeme své aktivity stupňovat. Ale vždy po rozumném zvážení všech rizik, o nichž jsme mluvili v předchozích řádcích. Rozhodně není od věci využít také služby odborní a nechat si poradit. Mgr. Jan MARTÍNEK nezávislý finanční konzultant

11 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 11 Vystačím si s dělením na poctivou muziku a škvár, říká Václav Netolický LIDÉ Z GAMA RÁDIA A ALFA TELEVIZE Rozhlasákem nikdy nechtěl být a přesto má v rádiu speciální pořad. Je nositelem titulu doktor pedagogiky (PaedDr.). Pochází z hor. Možná proto svým vzhledem připomíná Krakonoše. Takový je VÁCLAV NETOLICKÝ, tvůrce hudebního pořadu. Jak se to stane, že se doktor pedagogiky ocitne v rádiu? Když se začala realizovat myšlenka vzniku rockového rádia, byl jsem osloven kamarády. Ptali se mě, zda bych se nepodílel na vytváření playlistu a neposkytl něco ze svých hudebních sbírek. Potom jsem začal psát scénáře k pořadům, které četl Martin Knol. Zlom přišel při přípravě pořadu k 40. výročí úmrtí Janis Joplin. Vzal jsem to jako vrácení dluhu. Když 5. října 1970 oznámil Jack Allen ve vysílání BBC, že den před tím zemřela moje nejoblíbenější zpěvačka, jeho slova mě hluboce zasáhla. A tak přesně na den 5. října 2010 zazněla ve vysílání Gama Rádia první část čtyřdílného pořadu věnovaného Janis i Jackovi. Byl to virtuální rozhovor s Janis a kolegyně Markéta Sochorová, která zpěvačce propůjčila svůj hlas, byla skvělá. Do éteru se dostaly věci, které jinak nikde nezaznějí. Po odvysílání pořadu jsem to chtěl zabalit, ale dopadlo to jinak nenechali mě odejít. takže stále připravuješ svůj speciální pořad. Ano. Původně se jmenoval Modré pondělí, nyní Classic blue. Šlo o slovní hříčku. Slovo blue má totiž několik významů. Patří mezi ně i modrá barva a hudební styl. Kdy se pořad vysílá? Každé pondělí ve 20 hodin, repríza je ve středu ve 23 hodin. Co je jeho obsahem? Je to povídání o muzice za hudebního doprovodu mých oblíbenců. Zaměřuji se na blues či blues rock, ale je zde prostor i pro takovou muziku, která by ve večerních pořadech mých rozhlasových kolegů nezazněla. Proč ses rozhodl pro tvorbu tohoto pořadu? Muzika patří mezi nejdůležitější věci v mém životě. Nepovažuji ji za pouhý kulturní produkt. Pro mě je důležité, kdo je jejím tvůrcem, a zda ji dělá opravdu od srdce. Navštívím dvacet až třicet koncertů za rok. Je to i proto, že doháním to, co nám bylo v mládí odpíráno. Díky přípravě pořadu jsem měl možnost se osobně setkat s řadou významných českých i světových hudebníků. O zážitky ze setkání se dělím s posluchači. Čím tě blues fascinuje? Klasické blues i blues rock je skvělá muzika. Dává prostor k vyjádření pocitů těch, kteří ji hrají. Nemusejí se přizpůsobovat módním vlivům a nepotřebují k životu plné arény. Nemám problém s propojením blues i rocku. Obě hudební oblasti se v posledních desetiletích ovlivňují. Václav Netolický (v černém tričku) s hudebními přáteli Arthurem Brownem (v červené košili) ze skupiny Crazy World (hit z 60. let Fair), úžasnou bubenicí Pájou Táboříkovou a také s Chrisem Drejou, členem skupiny Yardbirds. Hodí se blues do rádia rocku? V mých pořadech převládá spíše blues rock, jenž má ve vysílání Gama Rádia místo. A kromě toho nejsem příznivcem škatulkování v hudbě. Připadá mi to komické. Vystačím si s dělením na poctivou muziku a škvár. Co ještě chystáš pro posluchače svého pořadu? Tento rok je plný životních výročí významných muzikantů. Skvělá hudební generace konce 60. let se dostává do kmetského věku. V pořadu budeme tedy bilancovat. Je o tobě známo, že jsi bývalým starostou Vejprt. Nestýská se ti po této funkci? Nechceš se vrátit do komunální politiky? Politika je skvělá životní zkušenost, avšak když v ní působíš dvanáct let, je to přespříliš. Prostor by měli dostat mladí. Nastupující generace je skvělá a těším se na to, až věci veřejné převezme do vlastních rukou. Jsem rád, že mohu k tomu svými znalostmi a zkušenostmi trochu přispět. Přednáším totiž na Vysoké škole finanční a správní v Mostě. Dokážeš využít svých zkušeností získaných v práci s lidmi ve vysílání? Využívám schopnosti komunikovat s různými lidmi, což se při přípravě pořadu výborně hodí. Žiješ v Mostě, tvé předchozí bydliště Vejprty leží v lůně Krušných hor. Nestýská se ti po lesích a kopcích? Žiju zde i tam. Od pondělí do pátku jsem z pracovních důvodů v Mostě a víkend trávím ve Vejprtech. Obojího si dokážu užít. Rozmlouval: Petr PROKEŠ Foto: archiv Václava NETOLICKÉHO

12 12 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva I v Krušnohoru pracují výtvarně zdatní lidé, Měl skončit 25. ledna. Trval do 8. února. Měl velký úspěch. Pro obrovský zájem veřejnosti byl prodloužen. Salon mosteckých výtvarníků Zde domov můj 2, pořádaný Městskou knihovnou Most pod patronátem SBD Krušnohor, měl ještě větší ohlas než ten předchozí (pořádaný před čtyřmi roky). Své práce představilo v rámci druhého salonu dvaasedmdesát tvůrců většinou amatérských. Je to o deset autorů více než v prvním ročníku. Podrobnosti o slavnostním zahájení jsme přinesli v minulém vydání měsíčníku Krušnohor (str ). Na výstavě jsme přitom zjistili, že mezi výtvarně zdatnými lidmi jsou i lidé přímo z našeho družstva nebo s Krušnohorem spolupracující. A rozhodně nejsou první. MONIKA VILHELMOVÁ Premiéru na salonu před čtyřmi roky zažila pracovnice technického úseku Krušnohoru Monika Vilhelmová. Vystavovala poprvé ve svém životě, a proto ji tak trošku pronásledovala tréma. Se svými dílky měla u návštěvníků úspěch. Pozitivně laděné obrázky Moniky Vilhelmové v nich vzbuzovali kladné pocity. Ráda dělám lidem radost a sama mám radost z toho, že se to daří, řekla měsíčníku Krušnohor Monika Vilhelmová. Výtvarnému řemeslu zůstala jako svému koníčku věrná dodnes. Naplňuje mě, zdůraznila. MARTINA FEIGLOVÁ Na letošním salonu měla premiéru Martina Feiglová, 26letá pracovnice ekonomického úseku družstva. Návštěvníci obdivovali její různobarevné zvonky vytvořené z bužírky. Mýlíte se. Není to bužírka. Jenom to tak na první pohled vypadá, upozornila Martina Feiglová. Co to tedy je? Jaký materiál jste použila? Nebudete věřit, ale je to papír z letáků, novin, z pásek do elektronických pokladen, prostě recyklovaný papír. Nevěří tomu spousta lidí, stejně jako vy. Jak jste se dostala k výrobě těchto zvonků? Když jsem byla dlouhodobě bez práce, pocítila jsem velkou potřebu zaměstnat ruce a hlavu, abych nezakrněla. Chtěla jsem začít s něčím, co nepotřebuje velkou počáteční investici. Napadlo mě motání z papíru, což je postup, jehož popis se dá najít na internetu. Je tam hodně návodů. Je to stejné, jako když motáte z proutí, ale proutí je oproti tomuto drahé. Použijete-li recyklovaný papír, je počáteční investice nulová. Z něho se namotají ruličky a moří se. Používám k tomu mořidlo na dřevo. Lak na dřevo je výborný na tvrdnutí. Jak dlouho trvá vytvořit jeden zvonek? Když nepočítám čas nutný na motání ruliček, což je na této práci to nejotravnější, pak potřebuji dvě hodiny. Košík je větší, ten zabere zhruba osm hodin. Zrovna na košíku jsou vidět různé vzorky motání, z čehož usoudíte, že je vytvořen za pomoci několika technik. Jejich střídání zabere šest až osm hodin. Kolik jste schopna dát dohromady takových výrobků třeba za měsíc? Za měsíc? Zvonečků jsem zvládla udělat třicet devět. Proč vyrábíte převážně zvonečky? Protože se mi nejvíce líbí. A také proto, že v relativně krátkém čase se jich dá vyrobit více než ostatních věcí. Ale nedělám jenom zvonečky. Když jsou Vánoce, tak samozřejmě ano, ale Martina Feiglová se zvonkem a košíkem. když jsou Velikonoce, tvořím zajíčky, košíky. Ostatně košíky se hodí kdykoliv. Vlastně mohu vytvářet cokoliv, podmínkou je, aby se mi podařilo vyrobit tzv. kopyto, což je vlastně vzor, který obmotávám a tímto způsobem vytvářím výrobek. Loni na Vánoce jsem třeba dělala krabice ve tvaru hvězdičky. Umím udělat také metr a půl vysokou kónickou vázu, vhodný doplněk k vybavení domácnosti. Kdo jsou vaši odběratelé? Rodina a známí. A protože ti mají zase své známé, informace o mých výrobcích putuje dál a dál a tím se zvětšuje okruh zájemců o ně. Dostaly se vaše výrobky i do zahraničí? Ty papírové byly jednou vyvezeny na výstavu do Německa. Byla prodejní. Docela byl o ně zájem. V Německu jsou lidé na řemesla založení, váží si jich, vidí v nich hodnotu, proto je tam také více řemeslných výrobců než u nás a tudíž i větší konkurence. Přesvědčila jsem se o tom, když jsem paličkovala. To jsem jezdila na výstavy často. Návštěvníci mi chtěli utrhnout ruce, jak byl velký zájem. S paličkováním jsem kdysi začínala. Dnes už na to nemám ruce ani nervy. Výroba z papíru mi proto více vyhovuje. Je naplněním mého života. A těší mě také, že mohu být součástí recyklačního procesu. Kdekdo nám hází do schránek reklamní letáky, tak proč je vyhazovat do odpadu, když se dají dobře zužitkovat PLES MĚSTA MOSTU KD REPRE 8. BŘEZNA H 300 KČ

13 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 13 můžete se o tom přesvědčit na vlastní oči s Krušnohorem zajišťuje pohotovostní službu. Lukáš vystavuje poprvé a podle jeho reakcí se dá soudit, že ne naposledy. Atmosférou výstavy byl při slavnostním zahájení doslova nadšen. V knihovně se mu moc líbilo, těšil ho zájem návštěvníků o jím vytvořené exponáty. Lukáši, kde jsi vyrobil tato dílka? Ve škole v kroužku. U vystavených zvonků Martiny Feiglové jsme zastihli referentku technického úseku družstva Kateřinu Rybovou. Mně se u této metody líbí, že je levná a že využívá příjemný materiál, kterým je papír. Je to metoda přístupná všem, každý si může zhotovit doma, co chce. Výrobky kolegyně Feiglové jsou velmi hezké. Obdivuji, že Martina tomu věnuje víkendy a že má stále nové tvůrčí nápady. To mě láká, abych také něco zajímavého vytvořila a přihlásila se na další ročník salonu, jehož pořádání považuji za výborný nápad, zhodnotila pro měsíčník Krušnohor Kateřina Rybová. třeba pro výrobu krásných věcí. Mám štěstí, že mě v tomto koníčku rodina podporuje. Jsem jí za to vděčná. LUKÁŠ TOMKO Myš, váza, kapr, leknín, hrneček, kočka, strom, jablko, strašidlo, prasátko, svícen a další keramické výrobky jsou dílem 9letého Lukáše Tomka, žáka 15. ZŠ Most, ul. Jana Amose Komenského. V knihovně jich vystavuje celkem čtrnáct. Lukáš je i přes svůj nízký věk družstevníkem má to po otci. Tím je Michal Tomko. Vykonává funkci předsedy družstevní samosprávy 058 v bloku 625 v České ulici na sídlišti Výsluní a zároveň je úředním správcem ve čtyřech domech společenství vlastníků v různých částech Mostu. Kromě toho v rámci jedné z firem spolupracujících Otec Michal Tomko se synem Lukášem. Samozřejmě, že mě účast syna v salonu mosteckých výtvarníků potěšila, sdělil tatínek a přiznal: Sám jsem si vyzkoušel práci s hlínou, ale vůbec mi to nešlo. Proto syna obdivuji. Měli jsme doma dokonce velkou hračku v podobě hrnčířského kruhu. Výsledek mé práce? Hlína byla všude po bytě, jenom ne tam, kde měla být. Holt nemám takový talent. Lukáše Tomka fascinují tvary. Proto využil času po vernisáži a v knihovně si prohlédl odbornou publikaci sestavenou z fotografií nasnímaných v přírodě. Co tě přivedlo ke keramice? Baví mě pracovat s hlínou. Je velice tvárná. Vždycky z ní vznikne něco nového a je při tom docela legrace. Kdy ses rozhodl pro práci s keramickou hlínou? V první třídě. Chtěl jsem chodit do kroužku a práci s hlínou se naučit. Jak dlouho se jí věnuješ? Tři roky. Co bys z vystavených exponátů nikomu nedal, protože to máš nejraději? Nedal bych prasátko a vázu. Prasátko proto, že se mi nejvíc povedlo. Je takové pohodové. A vázu? Moc se mi líbí. Tatínek se nám přiznal, že práci s hlínou zkoušel doma, ale nevedlo se mu. Co dělalo tatínkovi největší problém? Nešlo mu válení hlíny. Pomohl bys mu zdokonalit se? Raději bych mu doporučil věnovat se jinému koníčku. Jaký výrobek třeba i ten, který zde není vystaven byl pro tebe co do zhotovení nejtěžší? Adventní svícen. Je velký. Jeho výroba mi trvala celou hodinu. Text a foto: Petr PROKEŠ PŘEDPRODEJ TIC JAKUB SMOLÍK DALIBOR JANDA

14 14 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva Budeme jediné muzeum v Evropě, které Nachází se v opraveném domě na povrchu a přitom ukazuje, jak se dobývala ruda hluboko pod povrchem. Taková je replika štoly v nové expozici seznamující veřejnost s rudným dobýváním v oblasti hor na česko-německém pomezí. Najdete ji v Podkrušnohorském technickém muzeu v Mostě-Kopistech. Veřejnosti bude přístupná od 1. března, kdy začíná návštěvnická sezona. Novou expozici slavnostně otevřeli primátor statutárního města Mostu Vlastimil Vozka (oblečený v dobové hornické uniformě) a ministr průmyslu a obchodu v demisi Jiří Cieńciala. Slavnostnímu aktu přihlíželo množství hostů, mezi nimi například europoslanec Richard Falbr, delegace měst a obcí nejen z mosteckého okresu, vedení Ústeckého kraje, Euroregionu Krušnohoří, Hospodářské a sociální rady Mostecka, zástupci hornických spolků z Čech a Saska atd. Úvod a závěr slavnostního aktu doprovázel hornický pozdrav Zdař Bůh! CÍL 3/ZIEL 3 Podle vyjádření ředitele muzea Zbyňka Jakše byla expozice příhodně nazvaná Rudné dobývání vytvořena za využití evropských finančních prostředků v rámci programu přeshraniční spolupráce Cíl 3/Ziel 3 Euroregionu Krušnohoří. Z tohoto programu bylo poskytnuto 9,6 milionu korun. Expozice byla zřízena v domě, v němž původně sídlilo vedení uhelného dolu Julius III. Abychom ji mohli vybudovat, bylo zapotřebí opravit střechu, fasádu, okna, elektrorozvody, zkrátka provést kompletní stavební rekonstrukci, vyjmenoval některé z prací ředitel muzea Zbyněk Jakš. Práce probíhaly od června loňského roku do začátku tohoto roku. PĚT LET Chceme ukázat, jak se dobývala ruda. Návštěvníci se seznámí s historií a porovnají metody uhelného a rudného dobývání, mohou poznat hornické tradice. Od první myšlenky na vybudování této expozice uplynulo dlouhé období. K realizaci je zapotřebí mít prostředky. Trvalo to pět let, než jsme je získali, informoval Zbyněk Jakš. UNIKÁT Muzeum má další plány svého rozvoje. Výsledkem bude vznik unikátu na Starém kontinentu. Budeme jediné muzeum v Evropě, které ve svých expozicích soustředí všechny tři druhy dobývání rudné, uhelné hlubinné a uhelné povrchové, zdůraznil ředitel. ŠTOLA Nová expozice Rudné dobývání je interaktivní. Děti i dospělí si v ní mohou vyzkoušet řadu havířských činností například vydřevit metr, zazdít vyrubanou chodbu, zkusit být střelmistrem, převážet rudu atd. Nejvíce obtížnou částí expozice byla štola, odpověděl na otázku měsíčníku Krušnohor ředitel Jakš. Autoři ji vytvořili z částí, jež našli v opravdových dolech, které v Krušných horách vznikaly od středověku. Kus po kuse jsme přemýšleli o tom, jak dál. Mám rád detaily, ty musejí být dokonalé, a když se mi něco nelíbí, tak to musí být jinak, musí se to předělat, popsal překonaná úskalí. Na naši další otázku, jakou technologií byla štola v domě vybudována a jaký materiál byl při tom použit, že je štola co do vzhledu dokonalá a odpovídá realitě, Zbyněk Jakš přímo ne- Společnosti Vršanská uhelná a Severní energetická oznámily, že výtěžek z vloni zpoplatněných exkurzí pořádaných v rámci Uhelného safari poslouží jako sponzorský dar pro další rozvoj muzea. ROZHOVOR Vlastimil Vozka: Tady jsem měl kancelář Pane primátore, přiznal jste, že jste v opraveném domě muzea a v prostorách, kde se nyní nachází nově postavená štola, měl před lety jako hlavní inženýr dolu svoji kancelář. Jak na vás jako na odborníka působí expozice týkající se rudného dobývání? Mám radost z toho, že se kolegům, kteří se v Krušných horách zabývali rudným hornictvím, podařilo vytvořit tak skvělou expozici. Je pravdou, že v celé šíři nemůže ukázat zvláštní krásu rudného dobývání, protože na to je zapotřebí obrovských prostor, odstěhovat přírodní struktury do muzea jde velmi obtížně, je to prakticky nemožné. Na chodbě spojující jednotlivé místnosti je ztvárněna replika štoly, která ukazuje rudu olova. Je jasně vyrýsovaná, patrná. Jsou zde i některé stroje sloužící při těžbě, jež nám německá strana poskytla. Vjem toho, jak to ve štole vypadalo, bude mít návštěvník naprosto věrohodný. V moderní části expozice Rudné dobývání lidé uvidí některé minerály, hornické uniformy i technologie zpracování rud. Mám radost z toho, že se daří naplňovat ideu Podkrušnohorského technického muzea poskytovat komplexní informace vzdělávacího charakteru o těžební činnosti člověka.

15 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 15 soustředí tři druhy dobývání, řekl Z. Jakš PODKRUŠNOHORSKÉ TECHNICKÉ MUZEUM Otevírací doba: úterý neděle h Prohlídky: vždy v celou hodinu (poslední v h) Návštěvy velkých skupin a zájezdy je nutno objednat předem. ová adresa: Internet: odpověděl: To neprozradíme, necháme si to jako naše know- -how. Z nejmenovaného zdroje se měsíčník Krušnohor dozvěděl, že dokonalý vzhled štoly je dílem užité kosmické technologie NASA. Tuto informaci se ale redakci nepodařilo ověřit. OSOBNÍ VZTAH A ještě jedna kuriozita. V místech, jimiž v opravené budově muzea nyní prochází štola, měl dnešní mostecký primátor Vlastimil Vozka kancelář. Přiznal to přímo na místě. Mám tady k tomu osobní vztah. Zde jsem pracoval, tady jsem měl kancelář. Tehdy jsem vykonával funkci hlavního inženýra dolu. Byla to vynikající etapa mého života. Rád vzpomínám na skvělé a kamarádské spolupracovníky, vyznal se Vlastimil Vozka. Ocenil, že při stavbě štoly nebylo zapomenuto na detaily například na netopýra. Vidět toto všechno na vlastní oči komplexně má pro veřejnost nesmírně velký význam, z hlediska vzdělávání je to výborné, zhodnotil primátor nově vzniklou expozici Rudné dobývání. Pochválil, že celá je vybavena českými a německými texty, takže i návštěvníci ze Saska i odjinud budou jejímu obsahu rozumět. HORNICKÝ SKANZEN Vybudování expozice Rudné dobývání bylo součástí projektu rekonstrukce muzea, který byl zpracován ve spolupráci s německým městem Lengefeld a muzeem Kalkwerk. Podkrušnohorské technické muzeum plní funkci hornického skanzenu. Nachází se přímo v areálu bývalého hlubinného dolu Julius III v Mostě-Kopistech. Text a foto: Petr PROKEŠ Součástí štoly je technika. Primátor Vlastimil Vozka nezapřel v sobě, že je důlním inženýrem a europoslanci Richardu Falbrovi vysvětlil, jak to v dole chodí. Ředitel muzea Zbyněk Jakš doprovodil hosty do štoly a poskytl jim odborný výklad. Hosté byli pozornými posluchači, hltali každé slovo. Popisem procesů probíhajících v Rumfordově peci Vlastimil Vozka prokázal, že znalosti ze své původní profese má stále v živé paměti. Ministra Jiřího Cieńcialu zaujaly ukázky hornického oblečení.

16 16 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva Myšlení lobbistů představuje katastrofální Primátor Mostu VLASTIMIL VOZKA (Sdružení Mostečané Mostu) usedl po mimořádných parlamentních volbách do lavice Poslanecké sněmovny. Voliči mu dali hlasy a tím zhodnotili jeho dosavadní práci komunálního politika. Jsou nyní zvědavi, jak se mu povede na celostátním politickém kolbišti v barvách hnutí ANO, za něž kandidoval. Na první zkušenosti poslance-primátora jsme se byli zeptat. Stal jste se členem hospodářského výboru. Jedním z vašich předsevzetí je dosáhnout prolomení limitů těžby. Prezident Zeman hovořil při návštěvě Mostu o nutnosti zachování důlní činnosti, premiér Rusnok na zasedání HSRM záměr prolomení limitů těžby sice podpořil, ale vláda v demisi projednání odložila s odůvodněním, že jde o úkol pro nový kabinet. Podle vyjádření některých představitelů vládní koalice má být do budoucna preferována jaderná energie, z čehož vyplývá, že k prolomení limitů těžby nemusí dojít. Co to pro vás jako člověka, jenž horníkům na Mostecku prolomení limitů slíbil, znamená? Jakou zvolíte taktiku pro realizaci vašeho záměru? Samozřejmě očekávám, že příznivci jaderné energetiky se ozvou a že budou vytvářet tlaky včetně lobbistických k urychlené dostavbě jaderné elektrárny Temelín. Na jedné straně chtějí, aby jaderná energetika byla preferována, a na druhou stranu ale musejí říci, jak se budou řešit problémy sociální a regionální. Mám zdvižený prst, protože vím, že horníci ztrácejí práci a ptám se například, kde několik set lidí z velkolomu ČSA najde jiné zaměstnání. Myšlení lobbistů představuje katastrofální zjednodušení daného problému. Zatím jsem v této souvislosti neslyšel, jak by se řešily nejen sociální problémy, ale ani to, jak naložíme s kapacitami. Máme lidi nejen připravené, ale máme i techniku a zdroje. Máme elektrárny, které uhlí potřebují, ale i teplárny poskytující městům a domácnostem vytápění. Vezměme i to, že některé regiony úspěšně využívají tzv. kotlíkovou dotaci určenou k modernizaci klasických kotlů na uhlí a ty moderní neprodukují zplodiny, z komínů vychází jenom pára. Kotel na uhlí zajišťuje levné topení. A co je také důležité Česká republika při zachování těžby nemusí vydávat peníze ven, jako třeba za plyn, nemusí řešit sociální problémy, primární a sekundární nezaměstnanost, regionální úpadek. Samotná Evropská unie si nepřeje, aby tady byly upadající regiony. To je hlavní důvod toho, proč EU distribuuje finanční prostředky na podporu regionů. Ve svém vystoupení v Poslanecké sněmovně jsem zdůraznil, že se jedná o vysoce odbornou záležitost, která by měla být projednána k novele energetické politiky a k tomu by mělo být zaujato nestranné a dlouho platné usnesení, jímž se budou tato i další vlády řídit. Předpokládám, že nově nastoupivší vláda a ministr průmyslu a obchodu, do jehož kompetence patří tato problematika, obnoví činnost Rady vlády pro surovinovou a energetickou politiku, do níž jsem nominován Svazem měst a obcí ČR a že nastane skutečně seriózní debata o energetické politice. Dosud toto téma mělo spíše velmi úzký a politický podtext než racionální základ. Zásadní je výhodnost pro republiku a výhodnost pro trh práce. Konstatuji, že dosud zveřejněné ekonomické varianty a důsledky takto směrovaných energetických politik nebyly nikdy dopracovány, ani odborná veřejnost nebyla seznámena se zásadami, na kterých jsou postaveny některé věci. Nikdy nebylo zveřejněno ekonomické zhodnocení variant, pokud vůbec existuje. Při definování nově koncipované energetické politiky, jež by měla mít dlouhodobé trvání, musí jednoznačně dojít k ekonomickému zhodnocení. Soudím, že Česká republika na takovou gigantickou dostavbu jakou představuje Temelín nemá dostatek finančních prostředků. A kromě toho využívat fosilní paliva už umíme inteligentním způsobem v modernizovaných odprášených a odsířených elektrárnách. Toto využívání může trvat do doby, než se najde dostatek prostředků a než se řekne, že teď republika potřebuje další energii, protože těžba uhlí už spotřebu nemůže garantovat. V takovém případě jsem pro to, aby se energetické problémy řešily dostavbou jaderné elektrárny nebo jiným způsobem. Nedostatek fosilních paliv nahradíme třeba plynem, který dovezeme. Je sice snadné plyn dovézt, ale dávat peníze do zahraničí pro pořízení energie je v dnešní době příliš troufalé. Čeho všeho ještě chcete v hospodářském výboru dosáhnout kromě prolomení limitů těžby? Velmi bych si přál, abychom skoncovali s nehospodárností v jednotlivých resortech. K tomuto vyjádření mě vede prosincová příprava rozpočtu na tento rok. Řada resortů předkládala až překvapivé návrhy na objem financí pro jednotlivé položky. Proto je třeba se velmi zodpovědně věnovat návrhu rozpočtu na rok Nesmí to být v běhu, jako předtím, ale formou racionálního jednání. A kromě toho si musíme přiznat, že Ústecký kraj je upadajícím regionem, na který centrální moc nevidí. Hledí se na Prahu, Středočeský, Jihomoravský a Moravskoslezský kraj, ale jiné kraje si velmi těžko místo na slunci probojovávají a tím méně kraj Ústecký. V hospodářském výboru proto pohlídám, aby debata nad návrhem nového rozpočtu i nad jinými materiály se odvíjela na odborné platformě. Byl bych nerad, aby se spojovalo mínění občanů projevené v krajských volbách s rozhodováním o financích a aby někdo řekl, že když v kraji nejsou jeho strany, že nic nedostaneme. Budete mít pro vaše postoje podporu svých kolegů ve výboru? Základem této práce je umět věcně argumentovat a získat pro věc stanovisko hospodářského výboru jako celku. V žádném případě proto nehodlám hledat spojence a uzavírat s nimi koalici. Moc si přeji, aby práce hospodářského výboru byla dělná a racionální. ING. VLASTIMIL VOZKA narozen: volební kraj: Ústecký zvolen na kandidátce: ANO 2011 za hnutí Severočeši.cz poslancem od členem hospodářského výboru od členem poslaneckého klubu ANO 2011 od kontakt: Zdroj: PSP ČR Jaké je vaše postavení v poslaneckém klubu ANO? To je velice rafinovaná otázka. Jednání klubu bylo zatím svoláváno k řešení akutních záležitostí v Poslanecké sněmovně. Šlo zejména o sestavení státního rozpočtu a dopracování koaliční smlouvy, takže k běžné práci se klub dostane až nyní, kdy od nové vlády začnou přicházet návrhy zákonů. Podle prvních poznatků usuzuji, že činnost se bude rozvíjet směrem, jakým si představuji. Každý z nás je zpravodajem sněmovního tisku. Já mám přidělen návrh zákona o spotřebním úvěru. Je to závažná věc, protože nově stanoví limity, jež nesmějí úroky z úvěru překročit. Dosavadní praxe často vedla k osobním bankrotům, a proto by odpovědnost za přidělení úvěru měla být ještě lépe precizována tím, kdo úvěr poskytuje. Mým úkolem JAK JSTE SPOKOJENI SE SVÝMI MÍSTNÍMI POLITIKY A ÚŘEDNÍKY?

17 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 17 zjednodušení problému, prohlásil V. Vozka je tedy se touto záležitostí velmi intenzivně zabývat. Jaké jsou vaše první dojmy z fungování Sněmovny? První dojem je velmi zvláštní, protože Sněmovna začala svoji činnost permanentně vyhlašovanými přestávkami. Nám, kteří jsme ze samosprávy měst a obcí zvyklí na okamžité projednávání věcí a řešení problémů, vadí taková procedurální záležitost, která prodlužuje jednání pléna Sněmovny. Druhý dojem bych popsal jako počínající světýlko na konci tunelu. Řada poslanců se staví k práci tak, že zbytečně neřeční. Profesionální řečníci, kteří se rádi poslouchají, se neustále hlásí o slovo a leckdy plénum Sněmovny připomíná jejich souboj. Přesto ale věřím, že se nepovedou zbytečné řeči a že většinou půjde o dělné jednání doprovázené věcnými argumenty. Co vás nejvíce nepříjemně překvapilo? Dlouhý čas, který je zapotřebí k projednání byť třeba jednoduché novely zákona. Příčinou je složitý legislativní proces. Bude zřejmě na nás, poslancích, jaké zvolíme metody k urychlení jednání a jaké nastavíme priority. Zejména bude záležet na organizačním výboru Sněmovny, aby zákony předkládal v takovém pořadí a na takové úrovni přípravy, aby projednávání v plénu Sněmovny nevyvolávalo potřebu po lidové tvořivosti. Překvapilo mě také, jak jsou úzké lavice, špatně se v nich sedí, jsou velmi nepohodlné. Divil jsem se, proč jsme dostali miniaturní počítače. Po prvním jednání jsem pochopil, že větší počítač by se na lavici nevešel. Nejlepší je mít svůj tablet, pak se tam vejdou i brýle a propisovačka. A co vás naopak nejvíce příjemně překvapilo? Kolegiální slušnost. Je něco jiného, co se odehrává v řečništi zasedacího sálu a něco jiného jinde. Tam jsou k sobě poslanci slušní. Příjemně mě také překvapilo, jak dobře pracuje aparát Sněmovny. Zaměstnanci jsou velmi vstřícní a dokážou poradit, to se jen tak nevidí. Nemáte problémy s obsluhou hlasovacího zařízení, na které se v předchozím volebním období řada poslanců vymlouvala? Zvládám ho bez problémů. Jsem ale překvapen tím, že zařízení je zastaralé. Karta je založená na magnetickém principu. Někteří poslanci nemají v sobě zažitý grif protáhnout kartu hlasovacím zařízením, takže ji jen zasunou a ona se jim nenačte. Ve Sněmovně máme tři druhy karet, přičemž dvě slouží k odemykání dveří a jedna k hlasování, a ta by klidně mohla být i na otevírání dveří. Na podzim budou komunální volby. Můžete již dnes říci, že vaše zatížení funkcí poslance Sněmovny je natolik výrazné, že se jich nezúčastníte jako kandidát a dáte přednost parlamentní práci? Spojení práce ve městě a ve Sněmovně vidím jako užitečné. Jedno druhé pozitivně ovlivňuje. A má to i kladný konkrétní dopad. Je výhodnější vidět ministra a jednat s ním z očí do očí, vyřídit s ním namístě, co je zapotřebí vyřídit, než posílat dopisy a čekat, než se k němu dostanou a než si je přečte. Pro náš okres a kraj je lepší přímá komunikace se zástupci vlády. Jsem rozhodnut se při komunálních volbách znovu ucházet o mandát zastupitele. Ať občané tuto iniciativu zváží a ve volbách svým hlasem rozhodnou. Letos uplyne půl století od chvíle, kdy strana a vláda rozhodly o likvidaci starého Mostu. Co to pro vás jako obyvatele, horníka a dnes i poslance znamená? Tak to je velmi osobní otázka. Velmi mě mrzí, že k něčemu takovému vůbec došlo. Jako havíř vím, že těžená lokalita nepřinesla potřebné množství uhlí. Nepřinesla je proto, že se v těžbě nepokračovalo dál na Kopisty a Konobrže. Nastal útlum těžby. Bohužel, stalo se to v lokalitě, která produkovala nejkvalitnější uhlí v regionu. Výsledek je žalostný a kromě toho dodneška stát nedokázal zajistit plnohodnotné zahlazení následků důlní činnosti tak, aby se území vrátilo občanům a městu. Dokonce se musíme se státem soudit o své historické území, protože někdo vymyslel, že by město mělo od státu území odkoupit. To považuji za vrchol nespravedlnosti. Dodneška nebyla zahájena výstavba silnice Most Mariánské Radčice, takže v případě mimořádných událostí nemáme k dispozici objízdnou trasu mimo chemické závody; neexistují komunikace, jež by veřejnosti umožnily využívat plochy u Mosteckého jezera, stejně jako podnikatelům plochy mezi Růžodolskou výsypkou a Ležáky. Z dosavadního přístupu státu mám pocit, že se stará jen o to, aby region chudl, nechává sem stěhovat chudé lidi z různých částí republiky, čehož důsledkem je sociální turistika a to je velmi špatné. Armáda těch, kteří nechtějí pracovat, roste a úsilí o zřizování nových pracovních míst se míjí účinkem. I tímto problémem se jako poslanec budu zabývat. Rozmlouval a fotografoval: Petr PROKEŠ NA STRANĚ 36 JIM TO DEJTE VĚDĚT OZNÁMKUJTE JEJICH VÝKON

18 18 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva Most Evropským městem sportu CO PRO NÁS DĚLÁTE, ZASTUPITELÉ? Most se stal kandidátem na získání titulu Evropské město sportu Náměstkové primátora Hana Jeníčková a Luboš Pitín (oba ze Sdružení Mostečané Mostu) oznámili, že se v Mostě objeví hodnotitelé, kteří budou sledovat, zda město splňuje kritéria stanovená pro udělení titulu. Pro vás to není úplná novinka, protože jsme o tom informovali již v létě loňského roku, nicméně teď jsme kandidaturu a kampaň rozjeli naplno, sdělila novinářům tisková mluvčí magistrátu Alena Sedláčková. PODPORA NEJEN PENĚZI Primátorova první náměstkyně Hana Jeníčková představila logo kampaně. Jsou vlastně dvě bílomodré a černomodrobílé. Dá se používat v obojí kombinaci. Po zralé úvaze jsme vloni podali přihlášku do soutěže o udělení titulu Evropské město sportu pro rok 2015, informovala náměstkyně. Přihlášku obdržela Evropská asociace hlavních měst sportu, která titul uděluje. Činí tak od roku Je to ocenění uznání kvality podpory sportu v daném městě. My si myslíme, že Most je městem, které výrazně sport podporuje a nejenom finančně, zdůraznila Hana Jeníčková. Svým výrokem měla na mysli také obhospodařování všech míst určených pro tradiční a netradiční sporty. Cílem soutěže o titul je ocenit městské samosprávy aktivně se podílející na prosazování podpory pro sport na svém území, vysvětlila náměstkyně. PĚT CÍLŮ Evropská asociace uděluje titul v několika kategoriích podle velikosti měst. Propaguje pět cílů, což jsou vlastně kritéria soutěže vycházející z Bílé knihy sportu. Tyto cíle se navzájem prolínají. Jsou jimi: 1) radost ze cvičení, 2) ochota něčeho dosáhnout, 3) pocit společenství, 4) učení se fair play, 5) zlepšení zdraví. SOUČINNOST V pondělí 20. ledna jsme měli setkání se zástupci všech odvětví sportu. Oficiálně jsme jim přednesli naši myšlenku. Sdělili jsme, že Most byl akceptován jako kandidát. Požádali jsme je o součinnost, sdělila Hana Jeníčková. Podle informací měsíčníku Krušnohor zástupci sportovních organizací a klubů myšlenku zapojení Mostu do boje o titul přivítali. OSTRAVA JAKO MOTIV? V loňském roce získala titul (pro letošek) mezi velkými městy Ostrava. I když to z úst vedoucích představitelů severočeského Mostu nezaznělo, dá se tušit, že to možná byla právě moravskoslezská metropole se svým urbanistickým, průmyslovým a demografickým charakterem velmi podobným podmínkám Mostu, která se stala motivem pro zdejší komunální politiky v rozvíjení snahy o získání titulu Evropské město sportu PROCES HODNOCENÍ V době po uzávěrce tohoto vydání měsíčníku Krušnohor se do Mostu měl 28. ledna vypravit člen hodnotitelské komise asociace. Hana Jeníčková a Luboš Pitín předem prozradili, jak se na jeho návštěvu připravili. Seznámíme ho s městem a ukážeme různá sportoviště. Nejsme samozřejmě schopni mu předvést úplně všechno. Hodnotitel tady nepobude ani celý den. Asi bychom ho zahltili spoustou informací. Návštěvu připravíme strukturovaně, aby něco viděl a dostal základní informace, řekla náměstkyně. Hodnotitel je měl dostat nejen slovně, ale i v písemné podobě. V plánu byl výjezd na Hana Jeníčková a Luboš Pitín oznamují, že Most se stal kandidátem na získání titulu Evropské město sportu Teď jde o to titul vybojovat. Hněvín, odkud mu mělo být ukázáno rozmístění sportovišť ( kde co máme ). Poté měl hodnotitel vidět hipodrom, aquadrom, Benedikt, Matyldu, školní hřiště a sportovní halu. Rozhodně mu nebudeme ukazovat házenkářky, které jsou úplně nejlepší a naprosto úžasné. Je to zaměřené na masový sport pro děti, mládež a seniory. Není to tedy cílené na naše hvězdné Černé anděly, ani na naše nejlepší fotbalisty a nejhorší hokejisty, zdůraznil v humorné nadsázce Luboš Pitín. Podle jeho slov je ve městě veřejně přístupných dvacet centrálních hřišť, nacházejí se téměř u každé ZŠ. Proces hodnocení vhodnosti Mostu na získání titulu byl tedy již zahájen, skončí až na podzim kolektivní návštěvou celé hodnotitelské komise. Mimo jiné bude na místě ověřovat, zda město poskytlo o sportu na svém území objektivní informace. MEDIALIZACE Součástí soutěžení o titul s konkurenčními městy je také medializace. Na sportovních akcích bude proto prezentováno logo a budou k dispozici informace o úspěších sportovců, vysvětlila Hana Jeníčková. 88 MILIONŮ ROČNĚ Město dává do sportu pokud sečteme všechno 88 milionů korun. Taková částka byla v roce 2013 a obdobná je i pro rok 2014, odpověděl Luboš Pitín na otázku, zda má město spočítáno, kolik ho ročně stojí podpora

19 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 19 Pojďte s námi do toho! vyzývají politici sportovců. Dá se předpokládat, že i toto bude hodnotitelskou komisi zajímat, může to být jedno ze sledovaných kritérií. A nejde jen o peníze. Hana Jeníčková vidí i jiný význam získání titulu. Snažíme se všemi možnostmi zlepšovat jméno regionu a města Mostu. Stále nás nemalá část veřejnosti vnímá jako černý sever s dírami v zemi, se smogem a velkou kriminalitou. Získání titulu je dalším krokem ke zviditelnění města Mostu v pozitivním světle. Chceme dát ve známost široké veřejnosti, že radnice zcela vážně a dlouhodobě podporuje zejména maso- vý dětský a mládežnický sport. Ostatně je to i vidět. Již dneska máme zrekonstruovaná sportoviště a hřiště u základních škol. Můžeme se pyšnit naplněnou a živou sportovní halou. Chodí tam a nejen tam také děti z mateřských a základních škol, existují různé kluby, školička vy- chovávající adepty krasobruslení. Nikdy jsme se zodpovědnosti za rozvoj sportu ve městě nevyhýbali a to bez ohledu na kandidaturu na získání titulu Evropské město sportu 2015, uzavřela Hana Jeníčková. Text a foto: Petr PROKEŠ Logo kandidatury Mostu na získání titulu Evropské město sportu 2015 je v bílomodrém a černomodrobílém provedení. Otázka pro... NAŠI POSLANCI JSOU TU PRO VÁS! Každou první pracovní středu v měsíci tentokrát 5. března (Ing. Otta Průcha) a 2. dubna (Ervín Breckl) vás očekávají zastupitelé ze Sdružení Mostečané Mostu. Od do hodin jeden z nich v kanceláři tiskového mluvčího ve vstupní hale správy SBD Krušnohor (vchod 1) vyslechne připomínky a názory kteréhokoliv obyvatele města Mostu. Využijte této příležitosti! ING. PAVLA VOMÁČKU (SMM), člena investiční komise, poradního orgánu Rady města Mostu Jste zastupitelem a zároveň majitelem projekční a stavební firmy. Je jasné, že jako podnikatel se musíte chovat racionálně. Jestliže byste svůj racionální pohled přísně uplatnil také v politice třeba v případě investiční komise, které jste členem co byste vypozoroval? Podnikatelé se skutečně musejí dívat na svět kolem sebe racionálně. Stačí jedna chyba a firma může zkrachovat. Do komunální politiky jsem vstoupil před mnoha roky to bylo v období, kdy jsem měl pocit, že racionálno ustoupilo a začaly převažovat osobní zájmy některých lidí. Tehdy jsem si řekl, že se s takovou praxí musí skoncovat a že já jako podnikatel mohu k tomu nabídnout svoje zkušenosti a znalosti. Vybral jsem si Sdružení Mostečané Mostu, s jehož programem jsem se ztotožnil. Těší mě, že se sliby dané občanům daří plnit a že naše sdružení dává najevo, že si voličů váží. Jsem ale samozřejmě také kritický jako člověk s racionálním pohledem na svět ani nemohu jinak. Vidím, že ne všechno se daří. A pokud se konkrétně ptáte na investiční komisi, pak zrovna k ní mám výhrady. Tvoří ji deset lidí, odborníků orientujících se v technických, ekonomických a dalších záležitostech. Dalo by se předpokládat, že odborně zdatná komise bude přínosem pro práci vedení města. Bohužel, schází se pouze několikrát do roka, takže poradním orgánem radních v tom pravém slova smyslu není. Je to škoda. Budeme se muset společně zamyslet nad tím, kde je zakopaný pes, a situaci řešit tak, aby se komise stala pravou rukou radních a pomáhala jim přijímat rozhodnutí v investiční oblasti, jež má lví podíl pro další rozvoj města. (pp)

20 20 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva Blíží se přehlídka krasobruslařského mládí Po loňské úspěšné premiéře se můžeme letos těšit na pokračování. Druhý ročník Velké ceny Mostu, krasobruslařského klání dětí a mládeže s celostátní účastí, se uskuteční na zimním stadionu v sobotu 15. února od 8.00 hodin. Velká cena bude probíhat podle časového rozpisu, který bude upřesněn po ukončení příjmu přihlášek začátkem února. Podrobné informace budou zveřejněny na což jsou webové stránky mosteckých krasobruslařů. Obdivujete-li krásu a ladnost pohybu na ledě, jste srdečně zváni! Přijďte podpořit závodnice z oddílu krasobruslení SK HC Baník Most. Vstupné na zimní stadion je zdarma. Ceny budou předávat dva náměstkové primátora Hana Jeníčková a Luboš Pitín a dvě osobnosti krasobruslařského sportu trojnásobná mistryně světa v krasobruslení Radka Kovaříková a režisér muzikálů na ledě (Mrazík, Romeo a Julie, Popelka) Jindřich Šimek. Hipodrom brány nezavřel Na aktuálním prezentačním snímku oddílu jsou představena děvčata, která se účastní letošního celostátního klání. Vloni založený mostecký krasobruslařský oddíl prokázal na Velké ceně Mostu 2013, že umí. Vybojoval deset medailí. V zimním období se po dráze mosteckého hipodromu koně sice neprohánějí, sportovní areál své brány přesto neuzavřel. Lidé do něj mohou zavítat prakticky po celý den. V únoru a březnu je zde otevírací doba od 8.00 do hodin. Na hipodromu je možno si zabruslit na in-line dráze. Ta je dlouhá 3,4 kilometru a má asfaltový povrch. Svým potomkům můžete udělat radost využitím dětského hřiště. Jeho výhodou je nejen rozlehlost, ale i vlastní sociální zařízení. V případě vhodného počasí je možnost vyzkoušet si jízdu na koni. O možnostech sportovních a dalších aktivit se můžete více dozvědět na internetových stránkách závodiště (www.hipodrom. cz). Využijte i tohoto ročního období k pohybu a uchování fyzické kondice. (pp) Na prvním ročníku Velké ceny Mostu jsem byl osobně přítomen. Vynikající výkony dětských sportovců mě nadchly. Do historie nového Mostu se tato jeho první krasobruslařská soutěž zapsala opravdu zlatým písmem. Nenechte si Velkou cenu Mostu ujít, připojil se k pozvánce František Ryba, ředitel Stavebního bytového družstva Krušnohor, které je jedním ze sponzorů sportovní akce. Vloni mostecký zimní stadion přivítal 120 dětí ve věku od 4 do 17 let. Soutěžily v jedenácti kategoriích. Přijely z velké části republiky od Liberce až po Cheb a Havlíčkův Brod. Závodníci z krasobruslařského oddílu SK HC Baník Most vybojovali čtyři zlaté, dvě stříbrné a čtyři bronzové medaile. Stali se tak nejúspěšnějšími účastníky Velké ceny Mostu 2013 a prokázali, že patří k české krasobruslařské špičce. Monika KORDÍKOVÁ předsedkyně oddílu krasobruslení SK HC Baník Most, o. s. Draci s dětmi a muzikanty Pracovní kolektiv mostecké prodejny StarColor, jejímž provozovatelem je společnost AB Stain, začal s přípravou již třetího ročníku závodu dračích lodí na jezeře Matylda. Sportovní klání se uskuteční v sobotu 14. června od 9.00 hodin. Pro letošek připravujeme novinky, vycházejí z námi získaných zkušeností v předchozích ročnících, sdělila exkluzivně měsíčníku Krušnohor manažerka StarColoru Martina Poncarová, která je opět organizačním motorem oblíbené akce. Novinky se týkají organizace závodu i doprovodného programu. Závod bude mít rychlejší průběh. Pro naloďování 21členných posádek jsme objednali tři nástupní pontony, každý bude mít délku 12 metrů, prozradila Martina Poncarová. Nemělo by tak docházet ke zpožďování startů jednotlivých rozjížděk. Milovníci doprovodného programu mohou jásat, bude bohatší. Závod dračích lodí bude totiž spojen s tradičním Dětským dnem StarColoru za pořadatelské spoluúčasti města Most, městské policie, technických služeb a SBD Krušnohor. Zahraje několik skupin. Těšíme se, že posádek i diváků bude ještě víc než vloni a předloni, řekla Martina Poncarová. Zatím soutěžila třicítka týmů, na které se přišlo podívat několik tisíc diváků. Text a foto: (pp)

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava. Opava, září 2014

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava. Opava, září 2014 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: Úvodní

Více

Co je to vlastně nájem?

Co je to vlastně nájem? 1. kapitola > Bytová potřeba 11 nájemního bydlení a nájemních smluv. Pro smlouvy obecně platí, že pokud byly uzavřeny do konce roku 2013, budou se řídit i nadále původní právní úpravou. Nájemní smlouvy

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek pro dům Zábělská 1152, 1153 a 1154

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek pro dům Zábělská 1152, 1153 a 1154 ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek pro dům Zábělská 1152, 1153 a 1154 konaného dne 24. 3. 2015 ve 14. ZŠ, Zábělská 25, Plzeň ÚČAST: Členové společenství vlastníků jednotek pro

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 9. Úvodní slovo autora 11

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 9. Úvodní slovo autora 11 Obsah Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 9 Úvodní slovo autora 11 1 BytZ všeobecně 1.1 Předpoklady vzniku jednotek v budově podle BytZ 14 1.2 Vlastník budovy a povinnost převádět jednotky

Více

FINANČNÍ ŘEŠENÍ VAŠICH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ PŘINÁŠEJÍ PODÍLOVÉ FONDY Z NABÍDKY SPOLEČNOSTI

FINANČNÍ ŘEŠENÍ VAŠICH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ PŘINÁŠEJÍ PODÍLOVÉ FONDY Z NABÍDKY SPOLEČNOSTI VAŠICH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ PŘINÁŠEJÍ PODÍLOVÉ FONDY Z NABÍDKY SPOLEČNOSTI www.mojeinvestice.cz Pro Váš domov Ať již nemovitost vlastníte, nebo se na to právě chystáte, dříve či později zjistíte, že vlastnictví

Více

Vliv zateplení objektů na vytápěcí soustavu, nové provozní stavy a topné křivky

Vliv zateplení objektů na vytápěcí soustavu, nové provozní stavy a topné křivky Vliv zateplení objektů na vytápěcí soustavu, nové provozní stavy a topné křivky V současnosti se u řady stávajících bytových objektů provádí zvyšování tepelných odporů obvodového pláště, neboli zateplování

Více

Finanční produkt dobrý sluha ale zlý pán Bydlení druhy bydlení a jejich vlastnictví

Finanční produkt dobrý sluha ale zlý pán Bydlení druhy bydlení a jejich vlastnictví Finanční produkt dobrý sluha ale zlý pán Bydlení druhy bydlení a jejich vlastnictví 1 Druhy bydlení Podle formy vlastnictví: Byt v osobním vlastnictví Družstevní byt Nájemní byt Ostatní Byt v osobním vlastnictví

Více

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění.

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění. Zásady pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění Základní pojmy 1. Nájemným se rozumí cena za užívání pronajatého družstevního

Více

České Budějovice, 17.10.2008. Vážená paní, vážený pane, vážení,

České Budějovice, 17.10.2008. Vážená paní, vážený pane, vážení, České Budějovice, 17.10.2008 Vážená paní, vážený pane, vážení, obracím se na Vás s nabídkou zapojit se společně s městem České Budějovice do čerpání nevratných dotací z prostředků fondů EU. Město České

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 22. Stavební spoření

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 22. Stavební spoření Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 22 Stavební spoření 2009 1 I. Úvodní ustanovení. V souladu se stanovami Stavebního bytového družstva Letohrad

Více

Důchodová reforma = šance pro aktivní občany

Důchodová reforma = šance pro aktivní občany Důchodová reforma = šance pro aktivní občany 5.9.2012 Vydání 2012/09/05 Obsah Úvod - strana 1 Jak poznat dobrou firmu - strana 2 Pilíře důchodové reformy str. 3 Výhody a nevýhody II. A III. pilíře str.

Více

Ing. David Jansa Společenství vlastníků Nedvězská 2225-8 Nedvězská 2227/10 Nedvězská 2225/6 10000 Praha 10 10000 Praha 10

Ing. David Jansa Společenství vlastníků Nedvězská 2225-8 Nedvězská 2227/10 Nedvězská 2225/6 10000 Praha 10 10000 Praha 10 Společenství vlastníků Nedvězská 2225-8 Nedvězská 2227/10 Nedvězská 2225/6 10000 Praha 10 10000 Praha 10 Věc: Reklamace metody vyúčtování nákladů za rok 2012 Vážená p.smolková, Vzhledem k vaší reakci na

Více

POROVNÁNÍ. Kritérium BD SVJ

POROVNÁNÍ. Kritérium BD SVJ POROVNÁNÍ mezi bytovým družstvem (BD) a společenstvím vlastníků jednotek (SVJ) Kritérium BD SVJ Pramen práva Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (dále jen ObchZ) Nemovitost katastr nemovitostí Budova

Více

Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů zateplování bez kompromisů. Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz

Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů zateplování bez kompromisů. Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů zateplování bez kompromisů Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz Brno Nový Lískovec Panelové sídliště 3,5 tisíce bytů Z toho 1056 ve vlastnictví

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -10. modul Investování a pasivní příjem

Finanční gramotnost pro SŠ -10. modul Investování a pasivní příjem Modul č. 10 Ing. Miroslav Škvára O investicích O investování likvidita výnosnost rizikovost Kam mám investovat? Mnoho začínajících investorů se ptá, kam je nejlepší investovat? Všichni investiční poradci

Více

Nájemní smlouva. se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této

Nájemní smlouva. se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této Nájemní smlouva Smluvní strany Jméno a příjmení:, Trvalé bydliště:, Rodné číslo:, Číslo OP:, dále jen pronajímatel, na straně jedné a Jméno a příjmení:, Trvalé bydliště:, Rodné číslo:, Číslo OP:, dále

Více

Rezerva = 1. zadní vrátka

Rezerva = 1. zadní vrátka Rezerva = 1. zadní vrátka Mnoha lidmi podceňovaná, mnoha přeceňovaná, ale všeobecně se ví, že je potřebná. Rezerva. Troufám si říct, že bez kvalitně vybudované rezervy není možné tvořit mnohem větší a

Více

Zápis č. 6/07 z členské schůze Bytového družstva Tererova 1357/10 konané dne 27. 3. 2007 v Praze

Zápis č. 6/07 z členské schůze Bytového družstva Tererova 1357/10 konané dne 27. 3. 2007 v Praze Zápis č. 6/07 z členské schůze Bytového družstva Tererova 1357/10 konané dne 27. 3. 2007 v Praze Schůzi řídí: Radek Živný Zapisovatel zápisu: Iva Chludilová Ověřovatel zápisu: Michal Beránek Sčitatel hlasů:

Více

Moderní žena myslí na budoucnost. Jan Diviš Kateřina Dalecká

Moderní žena myslí na budoucnost. Jan Diviš Kateřina Dalecká Moderní žena myslí na budoucnost Jan Diviš Kateřina Dalecká Na úvod pár zajímavých statistik Data z r. 2004 Naděje dožití věk Muži Ženy 30 43,66 49,67 40 34,21 39,92 50 25,32 30,51 60 17,59 21,64 - střední

Více

Obsah. 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2. 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4. 3. KROK: Využíváte finančního trhu?...

Obsah. 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2. 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4. 3. KROK: Využíváte finančního trhu?... Obsah 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4 3. KROK: Využíváte finančního trhu?... 5 4. Nechejte si poradit od odborníka... 6 www.anekamickova.cz 1 Zdravím

Více

Zápis ze schůze Společenství vlastníků jednotek domu Dusíkova č. p. 910, Brno

Zápis ze schůze Společenství vlastníků jednotek domu Dusíkova č. p. 910, Brno Zápis ze schůze Společenství vlastníků jednotek domu Dusíkova č. p. 910, Brno Datum: 5. června 2013 Místo: Konferenční sál nadačního fondu Maják, Dusíkova 824/5 Přítomni: za výbor - Ing. Martin Lisý předseda

Více

Pravidla Domovní správy

Pravidla Domovní správy ;/0 Městský úřad Stráž pod Ralskem Pravidla Domovní správy schválené Radou města Stráž pod Ralskem dne 20. prosince 2010 usnesením č. R/425/2010 Datum účinnosti: 1. ledna 2011 Strana 1 (celkem 5) Domovní

Více

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

Pravidla pro kamerový systém SA, SV

Pravidla pro kamerový systém SA, SV Pravidla pro kamerový systém SA, SV Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.7.2014 1.7.2014 1 Dne: 10.6.2014 Dne: 23.6.2014 1 / 6 I) Počáteční ustanovení 1) Tato pravidla jsou určena pro bytové domy

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 205 ze dne 27.03.2013

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 205 ze dne 27.03.2013 č.j.: 222/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 205 ze dne 27.03.2013 Nájemní smlouva s FK Viktoria Žižkov a.s. Rada městské části I. r u š í II. III. 1. usnesení Rady

Více

Směrnice pro odměňování členů orgánů družstva a pravidla odměňování pracovních funkcí na samosprávách a zaměstnanců družstva

Směrnice pro odměňování členů orgánů družstva a pravidla odměňování pracovních funkcí na samosprávách a zaměstnanců družstva Směrnice pro odměňování členů orgánů družstva a pravidla odměňování pracovních funkcí na samosprávách a zaměstnanců družstva Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.1.2015 1.1.2015 1 Dne: 2.2.2015 Dne:

Více

Centrální zásobování teplem v Napajedlech. Služby pro odběratele společnosti Teplárna Otrokovice

Centrální zásobování teplem v Napajedlech. Služby pro odběratele společnosti Teplárna Otrokovice Centrální zásobování teplem v Napajedlech Služby pro odběratele společnosti Teplárna Otrokovice Centrální zásobování teplem v Napajedlech 12/2012 TOT přebírá rozvody od NBTH 34 předávacích stanic, 2 100

Více

Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů. Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz

Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů. Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz Brno Nový Lískovec Panelové sídliště 3,5 tisíce bytů Z toho 1056 ve vlastnictví města Ostatní SBD Družba

Více

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání (uzavřená dle 2302 NOZ).. (název) se sídlem,. IČO: zastoupen/ jednající.. (dále jen Pronajímatel ) a... (jméno a příjmení) s místem podnikání IČO:... (dále

Více

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené Název projektu: Podporované zaměstnávání metoda boje proti nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením Zkrácený název projektu: Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/31.00229 Období realizace: 1. 2. 2010

Více

varianta 1- prodej varianta 2- pronájem bez rekonstrukce varianta 3- rekonstrukce na vlastní náklady a následný pronájem

varianta 1- prodej varianta 2- pronájem bez rekonstrukce varianta 3- rekonstrukce na vlastní náklady a následný pronájem Vážení vlastníci, rádi bychom vám předložili anketu a na základě jejího výsledku se rozhodli, jak dále postupovat v organizaci akce "bývalá kotelna". Rádi bychom vám též celý problém souhrně vysvětlili

Více

Centrální zásobování teplem ve Zlíně - Malenovicích. Služby pro odběratele společnosti Teplárna Otrokovice

Centrální zásobování teplem ve Zlíně - Malenovicích. Služby pro odběratele společnosti Teplárna Otrokovice Centrální zásobování teplem ve Zlíně - Malenovicích Služby pro odběratele společnosti Teplárna Otrokovice Centrální zásobování teplem v Malenovicích k 1.1.2005 TOT přebírá rozvody od Tepla Zlín 74 předávacích

Více

MĚSTO ŽELEZNÝ BROD. byt č 1, ulice Vaněčkova ul. čp. 302, Železný Brod o velikosti 1+2. zveřejňuje záměr pronajmout obálkovou metodou

MĚSTO ŽELEZNÝ BROD. byt č 1, ulice Vaněčkova ul. čp. 302, Železný Brod o velikosti 1+2. zveřejňuje záměr pronajmout obálkovou metodou MĚSTO ŽELEZNÝ BROD zveřejňuje záměr pronajmout obálkovou metodou byt č 1, ulice Vaněčkova ul. čp. 302, Železný Brod o velikosti 1+2 1. Předmět nabídky Jedná se o byt velikosti 1+2,který je umístěn v 1

Více

Projekt spolupráce muzea a školy. Oblastní muzeum Chomutov ZŠ prof. Zdeňka Matějčka v Mostě

Projekt spolupráce muzea a školy. Oblastní muzeum Chomutov ZŠ prof. Zdeňka Matějčka v Mostě Projekt spolupráce muzea a školy Oblastní muzeum Chomutov ZŠ prof. Zdeňka Matějčka v Mostě Návštěva výstavy Svět Krušných hor Oblastního muzea v Chomutově Obecný záměr projektu Obecným záměrem projektu

Více

Anežka Mičková, těší mě.

Anežka Mičková, těší mě. Anežka Mičková, těší mě. Profese finančního poradce je v České republice ještě v plenkách. Vždyť finanční poradci začali mít u nás význam až po revoluci v 89 roce, kdy se otevřel trh a lidé si měli z čeho

Více

Bytové družstvo Cafourkova - členská schůze 10.12.2013.

Bytové družstvo Cafourkova - členská schůze 10.12.2013. - členská schůze 10.12.2013. Schůze svolána jako náhradní (po řádné členské schůzi konané 16. 11. 2013, která nebyla usnášeníschopná); Zápis: Začátek schůze: 18:00 Řídícím schůze ze strany představenstva

Více

Platební řád. Článek 1. A/ Členové družstva, kteří jsou nájemci družstevního bytu, jsou povinni hradit:

Platební řád. Článek 1. A/ Členové družstva, kteří jsou nájemci družstevního bytu, jsou povinni hradit: Platební řád Bytové družstvo Lucemburská 2136/16 podle článku 26 a násl. Stanov Bytového družstva přijímá a schvaluje tato pravidla pro platby členů družstva (dále jen Platební řád ): Článek 1. A/ Členové

Více

Test obecné finanční gramotnosti

Test obecné finanční gramotnosti Test obecné finanční gramotnosti Finanční inteligence je něco, co se ve škole nenaučíte. A přitom je to obor stejně důležitý ne-li důležitější než algebra v matematice nebo historie literatury v češtině.

Více

Žádost o pronájem jiného bytu - více menších bytů za jeden větší (tj. sestěhování ) podle usnesení RHMP č. 504 ze dne 17. 3. 2015

Žádost o pronájem jiného bytu - více menších bytů za jeden větší (tj. sestěhování ) podle usnesení RHMP č. 504 ze dne 17. 3. 2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor evidence, správy a využití majetku PID Místo pro razítko podatelny nevyplňovat Žádost o pronájem jiného bytu - více menších bytů za jeden větší (tj.

Více

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030 Společenství vlastníků SEZEMÍNSKÁ 2030 se sídlem Sezemínská 2030/5, 155 00 Praha 5 Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030 konaného dne 17.6. 2015 od 19:45: hodin v kinosále

Více

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový panel

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový panel PORADENSKÉ CENTRUM ZELENÁ ÚSPORÁM Kontaktní osoba: Telefon: e-mail: Iva Rokytková 6668753 Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená

Více

Příloha k prezentaci BRODIS hodnotový OPFKI QIIS

Příloha k prezentaci BRODIS hodnotový OPFKI QIIS Příloha k prezentaci BRODIS hodnotový OPFKI QIIS V následující prezentaci se seznámíme s investičními principy, kterým věříme a na základě kterých jsme si nechali vytvořit BRODIS hodnotový OPFKI. Tyto

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva Záhorského 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4.

Více

Zrádné detaily penzijní reformy

Zrádné detaily penzijní reformy Zrádné detaily penzijní reformy O co jde v druhém pilíři Pavel Kohout Proč nestačí průběžný systém? Průběžné systémy byly zavedeny po II. světové válce ve všech vyspělých zemích Před válkou existovaly

Více

FOREX - INVESTICE - TRADING INOVATIVNÍ ZPŮSOB INVESTOVÁNÍ NA TRZÍCH

FOREX - INVESTICE - TRADING INOVATIVNÍ ZPŮSOB INVESTOVÁNÍ NA TRZÍCH FOREX - INVESTICE - TRADING INOVATIVNÍ ZPŮSOB INVESTOVÁNÍ NA TRZÍCH 2 Bohatství je pro moudrého sluhou, pro hloupého pánem. Seneca Využívání algorytmického obchodování vzrostlo z pouhých 2 % v roce 2004

Více

Můj rok můj život Jaký byl a bude?

Můj rok můj život Jaký byl a bude? Jaký byl a bude? 2014 Lucie Valchařová, Blíží se nám konec roku a s ním nám přirozeně přichází na mysl, jaký vlastně byl ten náš rok 2014. Je skvělé přivítat nový rok s čistou hlavou a jasnými myšlenkami

Více

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU.

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU. SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU. Podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení 566 a 575 a ve smyslu zákona č.72/1994sb. v platném znění, kterým se upravují některé

Více

Zápis ze schůze SVJ Krčínova 50 a 52, konané dne 20. 12. 2007

Zápis ze schůze SVJ Krčínova 50 a 52, konané dne 20. 12. 2007 Zápis ze schůze SVJ Krčínova 50 a 52, konané dne 20. 12. 2007 od 18 hodin v zasedací místnosti KD Vltava. 1. Zahájení schůze Předseda výboru Ing. Kuncl přivítal 47 přítomných vlastníků bytů. Po seznámení

Více

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory ORLOVAN, městské bytové družstvo Energetiků 640, Orlová Lutyně SMĚRNICE č. 12/2005 Nájem nebytových prostorů a užívání společných prostorů v domě Schválena: shromážděním delegátů dne 8. 6. 2006 Nabývá

Více

Členská schůze SVJ Nevanova 5,3,1 Praha 6 konaná 11.12.2014

Členská schůze SVJ Nevanova 5,3,1 Praha 6 konaná 11.12.2014 Členská schůze SVJ Nevanova 5,3,1 Praha 6 konaná 11.12.2014 1 Program členské schůze SVJ Prezentace Volba skrutátora a součet hlasovacích podílů Zpráva o hospodaření SVJ za roky 2012, 2013 a k 31. 10.

Více

Článek I. Předmět úpravy

Článek I. Předmět úpravy Směrnice č.2/2011 O nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Článek I. Předmět úpravy (1) Tato směrnice upravuje: a) nájemné v bytech

Více

Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností

Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností Činnosti realitní kanceláře při převodu vlastnického práva k jednotce (bytové nebo nebytové) Činnost realitní kanceláře při převodu členských

Více

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 6. 10. 2012

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 6. 10. 2012 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_06 Název materiálu: SPOŘENÍ DĚTI, ZÁJMY Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům základní ekonomické pojmy Očekávaný

Více

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA (1) Město Napajedla IČO: 002 84 220 Masarykovo náměstí 89 763 61 Napajedla (dále jen pronajímatel ) a Čl. 1 Smluvní strany zastoupené NBTH,

Více

Dobré místo pro život, skvělé pro investici. Kladno.

Dobré místo pro život, skvělé pro investici. Kladno. Dobré místo pro život, skvělé pro investici. Kladno. Proč investovat do bytů na Kladně?» Kladno se může pochlubit minulostí, která je ve 20. století proměnila ve světoznámou průmyslovou metropoli.» Prudký

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Domovní řád. Společenství pro dům Ružinovská 1227/16, Praha 4

Domovní řád. Společenství pro dům Ružinovská 1227/16, Praha 4 Domovní řád SVJ Ružinovská 1227 1/ Domovní řád Společenství pro dům Ružinovská 1227/1, Praha 4 Za účelem zabezpečení pořádku a čistoty v domě, k zajištění podmínek řádného užívání bytových jednotek a společných

Více

Zápis z jednání řádné členské schůze bytového družstva Na Klášterním 6 (IČ 62408623)

Zápis z jednání řádné členské schůze bytového družstva Na Klášterním 6 (IČ 62408623) Zápis z jednání řádné členské schůze bytového družstva Na Klášterním 6 (IČ 62408623) Den konání: 12.5.2014 Místo konání: Na Klášterním 6, č.p. 1898 162 00 Praha 6 Schůzi zahájil a řídil Václav Vrána Pan

Více

Zápis ze shromáždění

Zápis ze shromáždění Zápis ze shromáždění Datum konání: 9. 11. 2009 Místo konání: ZŠ Mládežnická Trutnov, budova bývalého kina Program 1. Volba zapisovatele, volba skrutátora, kontrola usnášeníschopnosti 2. Zpráva o činnosti

Více

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I.

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I. Příloha č. 8 Zásad vzorová nájemní smlouva pro pronájem nebytového prostoru ( doba určitá / neurčitá ) Nájemní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb.,

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 22. Stavební spoření

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 22. Stavební spoření Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 22 Stavební spoření 2014 1 I. Úvodní ustanovení. V souladu se stanovami Stavebního bytového družstva Letohrad

Více

Dohoda o výměně bytů

Dohoda o výměně bytů Dohoda o výměně bytů uzavřená ve smyslu ust. 715 občanského zákoníku mezi níže uvedenými účastníky výměny bytů: 1. Směnitel:...rod.č.:... je nájemcem...pokojového bytu č:...kategorie:...v...poschodí..

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE NÁZEV:

VNITŘNÍ SMĚRNICE NÁZEV: VNITŘNÍ SMĚRNICE NÁZEV: Z Á S A D Y tvorby a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Hořice Číslo dokumentu: VS/42 Vydání č.: 1 Výtisk č.: 1 Účinnost od: 23. 6. 2014 Platnost

Více

Společenství vlastníků jednotek pro dům Nový Bohdalec č.p. 1484, Praha 10 Shromáždění vlastníků jednotek 11.6.2015 od 19:00

Společenství vlastníků jednotek pro dům Nový Bohdalec č.p. 1484, Praha 10 Shromáždění vlastníků jednotek 11.6.2015 od 19:00 Společenství vlastníků jednotek pro dům Nový Bohdalec č.p. 1484, Praha 10 Shromáždění vlastníků jednotek 11.6.2015 od 19:00 1) zahájení, informace o činnosti Výboru SVJ 2) projednání návrhu nových stanov

Více

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030 Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030 které se konalo dne 24. června 2014 od 18 hodin v kinosále ZŠ Bronzová č.p. 2027, 155 00 Praha 5. Bod 1) programu Prezence členů a kontrola

Více

OBNOVME KVALITU V NEMOCNICI MOST

OBNOVME KVALITU V NEMOCNICI MOST OBNOVME KVALITU V NEMOCNICI MOST Nemocnici v Mostě musí řídit město t o j e j e d i n á š a n c e n a z m ě n u Volební program Sdružení Mostečané Mostu 2014 říká: Budeme usilovat o získání nemocnice

Více

Zápis ze zasedání výboru Datum: 5.2.2008 18:30 Místo jednání: výměník, Litoměřická 405/9 Přítomen: Angel Dončev Yveta Bravencová Hana Marková Martin Krejčí Miroslav Klíma Nepřítomen: Přizván: pan a paní

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek Františkova 903 911, Praha 9 Černý Most

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek Františkova 903 911, Praha 9 Černý Most ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek Františkova 903 911, Praha 9 Černý Most konaného dne 22.11.2009 od 19,00 hodin ve společných prostorách domu č.p. 908 Jednání se konalo dne 22.11.2011

Více

v roce 1970 V roce 1996 Bytové družstvo Dolní 28, Prostějov, družstvo. V roce 1998 2001/2002 EKONOMSERVIS s.r.o.

v roce 1970 V roce 1996 Bytové družstvo Dolní 28, Prostějov, družstvo. V roce 1998 2001/2002 EKONOMSERVIS s.r.o. Panelová výstavba domu v Prostějově, na ulici Dolní 28 byla dokončena v roce 1970. Panelový dům byl dostavěn s 60-ti bytovými jednotkami, dvěma prádelnami a dalším zázemí pro potřeby bydlících. V roce

Více

Smlouva o převodu družstevní jednotky do vlastnictví člena

Smlouva o převodu družstevní jednotky do vlastnictví člena Smlouva o převodu družstevní jednotky do vlastnictví člena níže uvedeného dne, měsíce a roku Bytové družstvo IMOBILIEN sídlem družstva je : Hanychovská 886/16b, Liberec 3, 46010 IČ : 27291120 zapsané v

Více

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6 Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6 Datum a místo konání: 10. června 2014, v ZŠ Bronzová od 18:00 hod. Obsah: 1 Přivítání účastníků, předložení programu, seznámení s pravidly

Více

Obnova bytových domov v nízkoenergetickom štandarde, Brno-Nový Lískovec

Obnova bytových domov v nízkoenergetickom štandarde, Brno-Nový Lískovec Obnova bytových domov v nízkoenergetickom štandarde, Brno-Nový Lískovec Trnava 23.10.2015 Jan Sponar, sponar@nliskovec.brno.cz úřad městské části Brno-Nový Lískovec Brno Nový Lískovec 1 z 29 městských

Více

Z á s a d y. pro prodej bytů, nebytových prostor a bytových domů z majetku města Staré Město

Z á s a d y. pro prodej bytů, nebytových prostor a bytových domů z majetku města Staré Město Z á s a d y pro prodej bytů, nebytových prostor a bytových domů z majetku města Staré Město I. Úvodní ustanovení 1. Město Staré Město (dále jen město) má ve svém majetku k 30.6.2007 celkem 54 bytových

Více

Společenství Zd. Štěpánka 1787 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka S 5292 IČ: 27782255

Společenství Zd. Štěpánka 1787 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka S 5292 IČ: 27782255 Společenství Zd. Štěpánka 1787 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka S 5292 IČ: 27782255 Zásady upravující poskytování plnění spojených s užíváním bytů a postup při určování

Více

Co nejhoršího nás může potkat při budování finanční nezávislosti? Vladimír Fichtner, Tomáš Tyl, Vojtěch Horák, Petr Syrový, Lukáš Malý

Co nejhoršího nás může potkat při budování finanční nezávislosti? Vladimír Fichtner, Tomáš Tyl, Vojtěch Horák, Petr Syrový, Lukáš Malý Co nejhoršího nás může potkat při budování finanční nezávislosti? Vladimír Fichtner, Tomáš Tyl, Vojtěch Horák, Petr Syrový, Lukáš Malý 1 Program webináře Aktuální situace na trzích Pohled dlouhodobého

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

ZÁPIS ZE SCHŮZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK

ZÁPIS ZE SCHŮZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK ZÁPIS ZE SCHŮZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK domu č.p. 497, 498, 499, 500, 501, ul. J.A.Komenského, v Mostě konané dne 18. 9. 2006 od 17. 00 hod. Program shromáždění: 1. Zahájení 2. Kontrola usnášení

Více

květen-červen 2014 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

květen-červen 2014 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY květen-červen 2014 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Co se děje v projektu. Drazí přátelé, máme tu závěr. Rok a půl utekl neskutečně rychle a

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva JW 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 OBSAH 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4. Platby

Více

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ:

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ: Test týmových rolí Pokyny: U každé otázky (I - VII), rozdělte 10 bodů mezi jednotlivé věty podle toho, do jaké míry vystihují vaše chování. V krajním případě můžete rozdělit těchto 10 bodů mezi všechny

Více

Článek I. Předmět nájmu

Článek I. Předmět nájmu Nájemní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. 685 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami: Jméno a příjmení:,

Více

Dotazník byl rozdán v počtu 48 kusů, vyhodnocení bylo sestaveno z 32 vrácených dotazníků. Dotazník bylo možné vyplnit od 14.4.2010 do 31.5.

Dotazník byl rozdán v počtu 48 kusů, vyhodnocení bylo sestaveno z 32 vrácených dotazníků. Dotazník bylo možné vyplnit od 14.4.2010 do 31.5. Vyhodnocení Dotazník byl rozdán v počtu 48 kusů, vyhodnocení bylo sestaveno z 32 vrácených dotazníků. Dotazník bylo možné vyplnit od 4.4.2 do 3..2 ) Jste spokojen(a) s prací výboru samosprávy (předseda,

Více

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří přílohu č.1 tohoto

Více

Veřejné rozpočty. Blok IV. Veřejné rozpočty

Veřejné rozpočty. Blok IV. Veřejné rozpočty Veřejné rozpočty Blok IV. Veřejné rozpočty Podstata, funkce, rozpočtové zásady Rozpočtová pravidla, rozpočtová soustava, rozpočtový proces Příjmy státního rozpočtu Výdaje státního rozpočtu Struktura státního

Více

Indikativní nabídka financování pro. Společenství vlastníků jednotek Lidická

Indikativní nabídka financování pro. Společenství vlastníků jednotek Lidická Indikativní nabídka financování pro Společenství vlastníků jednotek Lidická Červen 2010 Vážená paní Bc. Zuzana Klusáčková Lidická 602 00 BRNO V Brně, dne 11. června 2010 Vážená paní Klusáčková, v návaznosti

Více

S M L O U V A O N Á J M U

S M L O U V A O N Á J M U S M L O U V A O N Á J M U Smluvní strany: Společnost Saquaro, s. r. o., IČ: 015 70 595 se sídlem Kolovratská 110/4, Praha 10, PSČ: 100 00 zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíle C, vložka

Více

Žádost o vydání osvědčení o přechodu nájmu bytu podle 706-708 Obč. zák.

Žádost o vydání osvědčení o přechodu nájmu bytu podle 706-708 Obč. zák. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Bytový odbor PID Místo pro razítko podatelny - nevyplňovat Žádost o vydání osvědčení o přechodu nájmu bytu podle 706-708 Obč. zák. Žadatel 1) Jméno 2)

Více

Regenerace panelových domů v Novém Lískovci Idea 1999: Zvýšit kvalitu bydlení bez enormního nárůstu nákladů na bydlení Energetické úspory těžiště

Regenerace panelových domů v Novém Lískovci Idea 1999: Zvýšit kvalitu bydlení bez enormního nárůstu nákladů na bydlení Energetické úspory těžiště Energetický management v programu komplexní regenerace panelových domů Brno - Nový Lískovec Jan Sponar, sponar@nliskovec.brno.cz Brno Nový Lískovec 1 z 29 městských částí statutárního města Brna 12 tis.

Více

Smlouva o podnájmu. Smluvní strany:

Smlouva o podnájmu. Smluvní strany: Smlouva o podnájmu Smluvní strany: společnost Saquaro, s.r.o., IČ: 015 70 595 se sídlem Kolovratská 110/4, Praha 10, PSČ: 100 00 zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíle C, vložka 208498 zastoupená

Více

SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ Č.P. 497, 498, 499, 500, 501 ZÁPIS ZE IV. SCHŮZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK

SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ Č.P. 497, 498, 499, 500, 501 ZÁPIS ZE IV. SCHŮZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK ZÁPIS ZE IV. SCHŮZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK domu č.p. 497, 498, 499, 500, 501, ul. J.A.Komenského v Mostě konané dne 26.11. 2007 od 17. 00 hod. Program shromáždění: 1. Zahájení 2. Kontrola usnášení

Více

Čl. 4 Výběrové řízení

Čl. 4 Výběrové řízení MĚSTO TŘEBOŇ V Y H L Á Š K A vytvoření a použití účelových prostředků " Fondu rozvoje bydlení na území města Třeboně ". -------- Městské zastupitelstvo Třeboň schválilo na základě 14, odst. 1, písmeno

Více

Indikativní nabídka financování pro. Společenství vlastníků jednotek Lidická

Indikativní nabídka financování pro. Společenství vlastníků jednotek Lidická Indikativní nabídka financování pro Společenství vlastníků jednotek Lidická Duben 2010 Vážená paní Bc. Zuzana Klusáčková Lidická 602 00 Brno V Brně, dne 11. června 2010 Vážená paní Klusáčková, v návaznosti

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -4. modul Rodinný rozpočet

Finanční gramotnost pro SŠ -4. modul Rodinný rozpočet Modul č. 4 Ing. Miroslav Škvára O rozpočtu: Jak na to Rozpočet Rozpočetje obecně seznam veškerých plánovaných příjmů a výdajů. Existuje: Státní rozpočet Obecní rozpočet (domácí účetnictví) Rozpočet stavby

Více

Organizační směrnice č. 3/07 POMĚROVÉ MĚŘENÍ SPOTŘEBY TEPLA A VODY V DOMÁCNOSTECH

Organizační směrnice č. 3/07 POMĚROVÉ MĚŘENÍ SPOTŘEBY TEPLA A VODY V DOMÁCNOSTECH Organizační směrnice č. 3/07 POMĚROVÉ MĚŘENÍ SPOTŘEBY TEPLA A VODY V DOMÁCNOSTECH Úvod Směrnice upravuje vztahy mezi družstvem a členy nájemci družstevních bytů, členy vlastníky bytů, nečleny vlastníky

Více

V y h l á š k a. Obce Praskačka č. 5/96 ze dne 6.9.l996. Domovní řád

V y h l á š k a. Obce Praskačka č. 5/96 ze dne 6.9.l996. Domovní řád V y h l á š k a Obce Praskačka č. 5/96 ze dne 6.9.l996 Domovní řád Zastupitelstvo Obce Praskačka se podle 36 odst. l písm. f zák. č. 367/l992 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů usneslo dne 6.9.l996.vydat

Více

V OHROŽENÍ POTŘEBUJE OPRAVY

V OHROŽENÍ POTŘEBUJE OPRAVY 1,52 milionu bytů V OHROŽENÍ POTŘEBUJE OPRAVY za 680 miliard korun Státní fond rozvoje bydlení Ministerstvo pro místní rozvoj JESSICA 2013 Nový start pro české bydlení! BYTOVÝ FOND ČR KDE JSME VÝCHOZÍ

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV Oblastní stavební bytové družstvo Děčín se sídlem v Děčíně IV, Jeronýmova 425, PSČ 405 63 zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Dr XXVI, vložka 302 ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ

Více

Také Vám rodiče spořili na byt a koupili jste si tak akorát mikrovlnku?

Také Vám rodiče spořili na byt a koupili jste si tak akorát mikrovlnku? Také Vám rodiče spořili na byt a koupili jste si tak akorát mikrovlnku? Asi všichni máme zkušenost s tím, že nám rodiče spořili, a když jsme se k penězům v osmnácti letech dostali, nebylo z nich skoro

Více

Vyplatí se vám investovat do nemovitosti na pronájem?

Vyplatí se vám investovat do nemovitosti na pronájem? Vyplatí se vám investovat do nemovitosti na pronájem? Ceny nemovitostí šly v poslední době dolů a v současnosti jsou na zajímavých úrovních. Přitom investice do nemovitostí a příjem z jejich pronájmů jsou

Více