Česká asociace odpadového hospodářství

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Česká asociace odpadového hospodářství"

Transkript

1 Česká asociace odpadového hospodářství ODPADY 2013 V PRAXI EKOAUDITOVÁ NOVELA - ZÁKON Č. 169/2013 Sb. Praktický pohled na aktuální a připravované změny odpadové legislativy Ing. Petr Havelka výkonný ředitel

2 ČESKÁ ASOCIACE ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ Již 16 let sdružuje podnikatelské subjekty soustřeďující se na sběr, svoz, recyklaci, úpravu či odstraňování odpadů a související činnosti. ČAOH podporuje zejména využívání odpadu v širokém spektru různých a stále modernizovaných technologií, zejména s důrazem na třídění a materiálové využití odpadu. více než 80 společností služby cca firem a společností v rámci smluv s obcemi zajišťují nakládání s odpady pro řádově miliony obyvatel ČR přibližně 7000 pracovníků ve více než 220 provozovnách (za 9 měsíců prohlédnutých stránek webu)

3 OBSAH PREZENTACE Účinnost novely Změny v zákoně Důvody změn a dopady na praxi v OH Připravované změny odpadové legislativy Komentář zajímavých souvislostí

4 NOVELA Č. 169/2013 ÚČINNOST čl. I bodu 47 použití poplatků na podporu sběru, zpracování, využití a čl. I bodu 57 nové odstranění vybraných povinnosti ke zpětnému odběru pneumatik - autovraků - účinnost dnem dnem čl. I bodů 24, 58, až 67 a 104 využití ISPOP v oblasti hodnocení nebezpečných vlastností odpadů a změny v oblasti evidence - dnem

5 ZMĚNY V ZÁKONĚ 2 Nakládání s nekontaminovanou zeminou a jiným přírodním materiálem vytěženým během stavební činnosti V odst. 1 se ruší písm. j) a doplňuje se nový odstavec 3: (3) Tento zákon se nevztahuje na nakládání s nekontaminovanou zeminou a jiným přírodním materiálem vytěženým během stavební činnosti, pokud je zajištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byl vytěžen. Důvod: V praxi nejasnosti typu: otázka definice místa stavby, konkrétní či jakákoli další stavba, nejasnosti stanovení reálnosti poškození či ohrožení ŽP. Pozn. na zeminu se nahlíží jako na odpad pokud: - zemina je dlouhodobě skladována bez doložení, že bude využita v místě původní stavby - je-li nutné zeminu dále zpracovat před jejím opětovným použitím, tedy je nutná úprava (např. odstranění kontaminace) Nezaměňovat výkopovou zeminu a jiné stavební odpady, či výkopovou zeminu smíšenou se stavebními odpady!

6 ZMĚNY V ZÁKONĚ 3 Definice odpadu ruší se příloha č. 1 - movitá věc nemusí nadále patřit do některé ze skupin odpadů Důvod skupiny odpadů na základě revize na úrovni EU zrušeny Pozn.: Je to rozvolnění původního ustanovení, které bylo více striktní k tomu, co je a co není odpad; zůstává zachována povinnost prokazovat na straně původce, ale jen v případě věcí, jejichž původní účelové určení zaniklo dříve byl stav takový, že za odpady se považovaly věci, kterých se vlastník zbavoval a které byly výstupy z výrobní činnosti, z výroby energie nebo z poskytování služeb - u těchto věcí se předpokládal úmysl zbavit se jich jako odpadů, pokud vlastník neprokázal opak Část odstavce 3 se ruší: Pokud vlastník v řízení o odstranění pochybností podle odstavce 8 neprokáže opak, úmysl zbavit se movité věci se předpokládá, pokud její původní účelové určení zaniklo. Důvod: Nejasnosti v praxi ve vztahu k odst. 5 danému novelou č. 154/2010 Sb., který řeší otázku vzniku vedlejšího produktu

7 ZMĚNY V ZÁKONĚ 3 odst. 5 a 6 bohužel nebyla více specifikována obecná ustanovení ze směrnic EU; proto tako oblast zůstává v praxi dále diskutabilní a bohužel na konkrétním posouzení konkrétních osob, nikoli jasně z dikce zákona, či prováděcích předpisů, kromě komodit, pro které již EU vydala předpis (kovový šrot, sklo, měď) 3 odst. 6 nové písm. e) věc splňuje další kritéria, pokud jsou pro určitý typ odpadu stanovena přímo použitelným předpisem Evropské unie. Důvod: Adaptace nařízení Rady (EU) pro nová kritéria konkrétně specifikující stav kdy, odpad přestává být odpadem (kovový šrot, skleněné střepy, měděný šrot) Pozn.: doposud zákon neznal odkaz na tyto nové evropské předpisy což působilo určité problémy s provázáním kontrolních a sankčních možností národní a evropské legislativy

8 ZMĚNY V ZÁKONĚ 3 odst. 8 nově V pochybnostech, zda se movitá věc považuje za odpad, rozhoduje krajský úřad na žádost vlastníka této movité věci nebo z moci úřední. Důvod: Odstranění nejasností v praxi rozhodování v pochybnostech dosud obsaženo pouze v kompetenčních ustanoveních; určité problémy s účastenstvím v řízení Pozn.: zásadní doplnění pravomoci KÚ rozhodovat v pochybnostech, důležité ve vztahu k změně odstavce 2, kde byla tato důležitá pravomoc zrušena; v některých návrzích se dokonce nepočítalo s jejím zachováním, což by přispělo k významným nejasnostem v praxi; zrušena možnost podnětu konkrétního orgánu k rozhodnutí v pochybnostech, nyní je KÚ více autonomní v tom, zda ve věci vůbec rozhodne v případě nejasností ze strany kontrolního orgánu

9 ZMĚNY V ZÁKONĚ 4 odst. 2 písm. e) pojem konečný uživatel právnická nebo fyzická osoba užívající výrobek, na který se vztahuje povinnost zpětného odběru, před ukončením jeho životnosti, před jeho odevzdáním do místa zpětného odběru nebo odděleného sběru. Důvod: Reakce na změnu definice pojmu spotřebitel v zákoně o ochraně spotřebitele, zúžení pouze na FO; tj. aby povinná osoba nebyla jen fyzická osoba a právnickým osobám nebyla odmítána možnost ZOV 4 odst. 1 písm. w) zrušena definice prvotního původce odpadů viz 12níže Důvod: Pojem chybně zavedený Euronovelou nutné změnit zpět, pojem zužoval skupinu povinných subjektů k povinnostem v 12 Typicky problémové případy: odpad ve vlastnictví subjektu, který není původcem odpadu subjekt poruší prováděcí předpis, v zákoně chyběla provázanost na dodržování zde uvedených povinností (podrobněji dále v prezentaci)

10 ZMĚNY V ZÁKONĚ 6 zrušen Seznam nebezpečných odpadů a to na evropské úrovni; zrušena příloha č. 5 zákona stanovující seznam složek, které činí odpad nebezpečným; nové znění (1) Původce a oprávněná osoba jsou povinni pro účely nakládání s odpadem zařadit odpad jako nebezpečný, pokud Vykazuje alespoň jednu z nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu, je uveden v Katalogu odpadů jako nebezpečný odpad, nebo je smíšen nebo znečištěn některým z odpadů uvedených v Katalogu odpadů jako nebezpečný. rozvolnění dosavadního zařazování v případě, že odpad je znečištěn látkami v příloze č. 5, do prováděcího předpisu se počítá se zavedením odkazu na nařízení CLP č. 1272/2008 ES Pozn.: při vymýšlení nové dikce zařazování odpadů do kategorie N bylo prosazeno zařazování také s odkazem na smíšení či znečištění některým z NO; jinak by platila situace, že odpad by byl N, jen pokud by vykazoval nebezpečnou vlastnost, ale tím by zároveň platila nutnost prokazování u širokého spektra odpadů, zda mají nebezpečnou vlastnost

11 NOVELA Č. 169/ odst. 2 nově lze u nebezpečného odpadu po úpravě žádat o hodnocení, že nemá žádnou z nebezpečných vlastností a že s ním bude nakládáno jako s odpadem kategorie ostatní žádá jak původce odpadu nebo oprávněná osoba nebo ČIŽP! Pozn.: odpady původně O, ale byla zjištěna N vlastnost se označují jako O/N Připravovaná novela vyhlášky odpady původně N, ale vydáno osvědčení se zařazují jako N/O 6 odst. 4 doplněno nebo NO po úpravě Důvod: Odpad po provedené technologické úpravě (např. dekontaminaci) nemusí vykazovat nebezpečné vlastnosti (NVO), proto se doplňuje tato logická možnost Pozn. k 6 : nově stanovená kompetence ČIŽP uložit původci v případě pochybností rozhodnutím povinnost provést hodnocení NVO pomocí pověřené osoby v tomto se zákon více formalizoval a řešení konkrétních situací se tak může protáhnout; po rozvolnění dosavadního stavu je tato kompetence rozumným kompromisem; správní orgán nově nebude podávat žádost o rozhodnutí, ale podnět dle správního řádu

12 NOVELA Č. 169/ odst. 5 nově stanoveno, že autovrak po vypuštění provozních náplní a stanovým způsobem provedené demontáži nebezpečných součástí lze zařadit jako O i bez osvědčení Pozn.: dříve diskutabilní situace, kdy některé KÚ vyžadovaly po autovrakovištích provedení vyloučení NVO u každého autovraku zařazeného jako O; tento postup nedával z praktického hlediska příliš smysl a komplikoval zpracování autovraků; vyhl. č. 352/2008 Sb o autovracích stanoví konkrétní postup, při jehož dodržení se u autovraku předpokládá zařazení do kat. O 7 Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí ISPOP zákon č. 25/2008 Sb. nově se podává žádost a vydává se osvědčení a sdělení prostřednictvím ISPOP. Pozn.: Zneužívána možnost provedení hodnocení více PO vybrání toho, které nejlépe vyšlo a nezaslání sdělení, že odpad má NV 8 - Změna osoba, které bylo odejmuto pověření k hodnocení NVO, může požádat o nové pověření nejdříve po uplynutí 5 let ode dne jeho odejmutí. Pozn.: Toto opatření bylo provedeno z důvodu opakovaných negativních zjištění v oblasti vydávání pověření k vyloučení NVO a stavu, že i v případě, že by pověření bylo osobě odejmuto, mohla si o něm obratem znovu zažádat a bylo by jí vydáno. Původní dikce zákona tak neměla dostatečný efekt.

13 NOVELA Č. 169/ ČIZP, KÚ nebo ORP mají nově přístup k záznamům o provedených hodnoceních NVO uvedených v ISPOP. Důvod: Kontrolní orgány nesdílely možnost průběžně nahlížet do aktuálních informací o hodnocení NVO, což omezovalo efektivní kontrolní činnost v této oblasti. V zákoně sice byla povinnost zasílat osvědčení či sdělení ČIŽP a KÚ, ale bylo zde stanoveno neprodleně tj. nejasný pojem byl ve vztahu ke správním řízením problém lhůta nebyla jasně stanovena. Elektronická a navíc databázová forma se jeví jako vhodnější. Pozn.: Do této evidence se nově ze strany úřadů také zapisují údaje o pozastavení platnosti nebo odnětí osvědčení, které bylo dříve obtížné také efektivně a aktuálně sdílet. Správní orgány mají také nově možnost v systému pomocí různých filtrů lépe cílit kontrolní činnost.

14 NOVELA Č. 169/ vypuštění problematického sousloví prvotní původce odpadů a navrácení znovu slova každý Důvod: Pojem navrácen k původnímu, kdy obecné povinnosti stanovené 12 měl každý; prvotní původce odpadu byl v 4 definován jako každý, při jehož činnosti vzniká odpad Typicky problémové případy: odpad ve vlastnictví subjektu, který není původcem odpadu a není ani oprávněnou osobou (např. koupě nemovitosti s odpady, koupě pozemku se stavební sutí, či s výkopovou zeminou, ke které se nikdo nehlásí) koordinované případy jak se zbavit odpovědnosti dodržování povinností z platných vyhlášek, na které se konkrétní zákonné ustanovení neodkazuje - bylo vždy vztaženo k 12 a pojmu každý (např. povinnosti 4 a 5 vyhl. č. 383/2001 Sb. (obecné požadavky na zařízení + shromažďování odpadů), 10 odst. 5 vyhl. č. 195/2005 Sb. (vyhláška o hygienických požadavcích na zdravotnická zařízení intervaly svozu, kam dávat ostré předměty, apod.), 58 odst. 1, vyhl. č. 299/2003 Sb. (vyhl. o předcházení a šíření nákaz kuchyňské odpady a zkrmování), a další.

15

16 NOVELA Č. 169/ odst. 4 dočasně byla omezena povinnost zjistit, komu je odpad předáván (ale zároveň i možnost zjišťovat), zda oprávněné osobě tu měli jen prvotní původci odpadů; nově jí má opět každý Pozn.: povinnost předávat odpady pouze oprávněné osobě zachována v 16 odst. 3 písm. c) 15 Odpadový hospodář již není omezena činnost pro nejvíce 5 původců a oprávněných osob nebo samostatných provozoven (prvek omezující podnikání) není třeba oznámit příslušnému správnímu úřadu ustanovení nového odpadového hospodáře ukončení činnosti odpadového hospodáře u původce nebo oprávněné osoby a podmínky pro jeho ustanovení nadále trvají původce nebo oprávněná osoba je stále povinna ustanovit nového odpadového hospodáře nejpozději do 30 dnů od ukončení činnosti předchozího odpadového hospodáře

17 NOVELA Č. 169/ odst. 1 vypuštění písm. i) zrušení povinnosti zpracování plánu OH původce Důvod: opatření navrhované zejména MPO v rámci zmenšení administrativní zátěže, tato povinnost není ani v legislativě EU Pozn.: Vedeno mnoho diskuzí; z praxe kontrolních orgánů vyplynulo, že u většiny původců jde pouze o formální zpracování s následným založením a že se s ním v praxi příliš nepracuje - POH se však nezrušil u zvláštního typu původce odpadů u obcí 16 odst. 3 zrušení povinnosti souhlasu k nakládání s NO pro shromažďování odpadu Důvod: Nadbytečná administrativní zátěž Pozn.: poměrně průlomové opatření; výhody i nevýhody výhoda - citelné omezení administrativní zátěže; snížení nákladů státu o 14 mil Kč kritizované aspekty snížení prevence nakládání s NO u původců; snížení povědomí o správném nakládání; snížení bezpečnosti při shromažďování odpadů

18 NOVELA Č. 169/ h, 31j Baterie a akumulátory Výrobci mají povinnost zajistit u baterií a akumulátorů z vozidel používaných k podnikatelským účelům zpětný odběr buď na vlastní náklady nebo uzavřením dohody s konečným uživatelem o jiném způsobu financování. Důvod: neúplná transpozice směrnice o bateriích a akumulátorech 34 odpady z výroby oxidu titaničitého původce již nemusí zpracovávat POH; stanovuje se zákaz ukládat vyjmenované odpady z výroby do vodních útvarů dle vodního zákona Ostatní dosavadní povinnosti se ruší neb jsou řešeny jinou legislativou, či souvisí se zrušeným POH

19 NOVELA Č. 169/ a násl. Autovraky Osoby oprávněné nakládat s autovraky zasílají kopii písemné smlouvy uzavřené s akreditovanými zástupci a výrobci vybraných vozidel do 15 dnů od jejího uzavření MŽP. Provozovatel zařízení ke sběru autovlaků: pořizuje fotodokumentaci stavu přijímaných autovlaků Pozn.: Opatření ke zvýšení efektivity kontrolního systému na autovrakovištích Poplatky na podporu nakládání s vybranými autovraky poplatek se nově platí i při přeregistraci použitého vozidla následující po registraci nebo přeregistraci, při kterých byl žadatel od poplatku osvobozen a ruší se účelová vázanost těchto poplatků. Pozn. : Opatření v návaznosti na zneužívání doposud stanovených výjimek; Poplatky mohly být doposud využity pouze na podporu systému sběru a zpracování autovraků; příjemcem poplatků je SFŽP.

20 NOVELA Č. 169/ j odst. 3 a 4 - Elektrická a elektronická zařízení Z důvodu změny gesce ke směrnici 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních z Ministerstva životního prostředí na Ministerstvo průmyslu a obchodu se ze zákona o odpadech vypouští ustanovení ( 37j odst. 3 a 4), která se této problematiky týkají. Pozn.: Již bylo vydáno nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních. Zpětný odběr pneumatik nový 38a a 38b 38a - povinná osoba je povinna zajistit minimální úroveň zpětného odběru použitých pneumatik ve výši 35 % za každý kalendářní rok - Pozn.: doposud nebylo pro tuto komoditu stanoveno; vyjadřuje se jako procentuální podíl hmotnosti sebraných pneu povinnou osobou v rámci ZOV k hmotnosti pneu uvedených touto osobou na trh, a to vždy pro kalendářní rok 38b - Seznam povinných osob v oblasti zpětného odběru pneumatik

21 NOVELA Č. 169/ Evidence a ohlašování 39 odst. 3 - Vypouští se povinnost dopravců zasílat informace o dopravní firmě Prakticky nebylo využíváno Nově se zasílají informace o malých zařízeních ke zpracování biologicky rozložitelného odpadu podle 33b odst. 1. Chyběl dostatečný přehled o tomto typu zařízení, která nepovolují KÚ Provozovatelé zařízení podle 14 odst. 1 a 2 a podle 33b odst. 1 jsou povinni zasílat údaje o provozu zařízení do 2 měsíců od zahájení, ukončení, přerušení nebo obnovení provozu zařízení (to neplatí v případě údajů o zahájení zařízení podle 14 odst. 1, pokud byl provoz zařízení zahájen ke dni, ke kterému nabylo právní moci rozhodnutí o souhlasu k provozu). Provozovatelé zařízení podle 14 odst. 1 a 2 a podle 33b odst. 1 zasílají údaje o provozu zařízení přímo krajskému úřadu příslušnému podle místa zařízení a u mobilních zařízení podle sídla nebo bydliště provozovatele zařízení (nikoliv ORP).

22 NOVELA Č. 169/ odst. 4 - Provozovatelé skládek jsou povinni zasílat nejen údaje o stavu vytvořené finanční rezervy, ale nově rovněž o volné kapacitě skládky a již nikoliv OúRP, ale přímo krajskému úřadu příslušnému podle místa skládky. 39 odst. 6 - ruší se povinnost zasílat údaje o shromažďovacích místech nebezpečných odpadů a sběrových místech a skladech. Obce jsou ale povinny zasílat údaje o jimi provozovaných sběrných dvorech, k jejichž provozu se nevydává souhlas podle 14 odst odst. 7 ruší se zasílání evidencí Českému statistickému úřadu. 39 odst. 8 osoby provozující zařízení obsahující PCB nově zdůrazněna povinnost zaslat evidenci MŽP 39 odst. 10 OúRP a krajský úřad jsou povinni zasílat MŽP informace o každém rozhodnutí vydaném podle tohoto zákona, a to do 15 dnů od nabytí právní moci, OúRP povinen zasílat MŽP informace o každém vyjádření podle 79 odst. 4 písm. e) do 15 dnů od jeho vydání, krajský úřad informace o provozu zařízení do 30 dnů od obdržení 39 odst. 11 zmocnění pro prováděcí vyhlášku (mj. bude upraven způsob přidělování identifikačních čísel zařízení (viz dál).

23 NOVELA Č. 169/ odst. 13 zařízení podle 14 odst. 1 a 2 a malá zařízení podle 33b odst.1 se pro účely plnění evidenčních a ohlašovacích povinností označují identifikačním číslem zařízení. Důvod: K jednoznačné identifikaci zařízení a ke sjednocení způsobu jejich povolování. Pozn.: také pro účely automatické kontroly v systému EELPNO 40 Evidence při přepravě nebezpečných odpadů nově v elektronické podobě prostřednictvím ISPOP Výjimka pro případ přepravy NO mobilním zařízením ke sběru nebo výkupu odpadu od fyzických osob - do ISPOP provozovatel tohoto zařízení doplňuje údaje nejpozději do 24 hodin od převzetí odpadu. Pozn.: ČAOH vítá tuto změnu, ale upozorňujeme na stále nedořešené body, které budou komplikovat praxi více viz další slide

24 EPLNO (systém součástí ISPOP) DOPAD NA PRAXI připomínky ČAOH: neomezovat účastníky přepravy v možnostech flexibilně vystavovat stanovené doklady, a to těsně před zahájením, v průběhu přepravy nebo po ní, k doplňování reálných podmínek přepravy dodávat zákazníkovi kompletní službu, tedy včetně vyřízení administrativních povinností souvisejících s ELPNO dokument o přepravě odpadů po pozemních komunikacích nemusí být bezpodmínečně dokladem o přechodu vlastnictví lhůta pro potvrzení ELPNA příjemcem nejpozději do konce následujícího pracovního dne nesplnitelná v praxi!!!, návrh ČAOH: do 3 pracovních dnů od dokončení přepravy umožnit po stanovenou dobu doplnění informací o uskutečněné přepravě po jejím ukončení online: hmotnost dle zařízení, které odpad převzalo vyplňování dosavadní kolonky č. 15 naráží na obchodní tajemství Při havarijních stavech se nevztahují povinnosti původců a oprávněných osob na řešitele těchto stavů.

25 DOPAD NA PRAXI TECHNICKÉ PŘIPOMÍNKY UN/ADR: el. systém musí umožňovat volné rozhodování odpovědného účastníka přepravy (odesílatele/původce) o klasifikaci NO dle ADR. SW ADREM umožňuje dle skutečných vlastností NO provést řádnou klasifikaci a za tuto nese odpovědnost odesílatel/původce. Vhodné by bylo propojení databáze katalogu NO se software ADREM. Křížová kontrola s evidencí odpadů: el. systém musí rozlišovat mezi evidencí odpadů z titulu přechodu vlastnictví a přepravním listem. Jak je již výše uvedeno, ELPNO je dokladem k přepravě odpadů a ne dokladem o přechodu vlastnictví. Z tohoto titulu nelze příliš propojovat evidenci odpadů a evidenci ELPNO. Celkové nadměrné množství : Celková hmotnost jízdní soupravy na pozemních komunikacích ČR může dosahovat, při splnění technických podmínek konstrukcí jízdní soupravy (minimálně 6 náprav v soupravě), výše 48 tun. Efektivní jízdní soupravy dosahují využitelného zatížení tj. kapacity pro hmotnost naloženého nákladu, například třínápravový tahač a třínápravový návěs nebo třínápravový valník a třínápravový přívěs valníkový, do užitečné zatížení do hmotnosti tun. Limit 28 tun je nízký a opět povede k omezení účastníků přepravy.

26 DOPAD NA PRAXI NEJASNOSTI + ODPOVĚDI Jak se bude postupovat při přepravě nebezpečných odpadů od fyzických osob. Kdo zadá vstupní údaje, množství, atd.? FO bude žádat o přístupy do systému nebo to půjde přes obec? V tomto směru vnímáme rizika zvýšené administrativní zátěže a riziko, že odpad skončí tam, kde nemá. Jak bude řešena např. otázka mobilních svozů nebezpečných odpadů z obcí. Již od počátku není znám počet katalogových čísel, hmotnost odpadů, počet obalů. Jakým způsobem tedy správně zahájit takovouto přepravu NO. Jak se bude dále zacházet s vytištěným evidenčním listem. Bude se archivovat? Kdy v případě přepravy nebezpečného odpadu mobilním zařízením je možné část evidenčního listu vyplňovat během přijetí do mobilního zařízení. Jaký bude postup při přepravě přes území ČR končící za hranicemi? Budou v systému i průvodní doklady pro přeshraniční pohyb/přepravu odpadů a Formulář oznámení pro přeshraniční pohyb/přepravu odpadů? Jaký bude povinný standard dat? Pro některé účastníky procesu to bude znamenat investice, pokud nebude možno využít jejich stávajícího informačního systému.

27 NOVELA Č. 169/2013 Plán odpadového hospodářství původce se ruší pro původce odpadů Důvod: Nadbytečná administrativní zátěž (zejména 16 odst. 1 písm. i), 41, 44). Povinnost zpracovat plán OH původce zůstává jen pro obce. Dále mají ze zákona povinnost zpracovat POH ministerstvo a kraje. Pozn.: Povinnost zpracovávat POH obce mají pouze obce s produkcí odpadu větší než 10 tun NO a 1000 tun ostatního odpadu POH ČR nařízení vl. č. 197/2003 Sb. změnou č. 181/2013 Sb., účinnost od , platnost do

28 NOVELA Č. 169/2013 Finanční zajištění první fáze provozu skládky 48a písm. a) - provozovatel skládky je povinen sjednat pojištění odpovědnosti za škodu na životním prostředí, na zdraví a na věci. Důvod: Požadavky České asociace pojišťoven doplnění odpovědnosti za škodu na věci. Finanční rezerva ( 51) 51 odst. 4 písm. a) ve způsobu výpočtu finanční rezervy se slova komunálního odpadu nahrazují slovy odpadu uvedeného ve skupině 20 Katalogu odpadů. Důvod: Provozovatel skládky nemusí rozlišit, zda odpady pochází od občanů či od podnikatelů a odpad podobný komunálnímu je po materiálové stránce v podstatě komunálním odpadem. Pozn.: nejasnosti z kontrolní praxe, kdy část subjektů odváděla poplatek pouze za odpad tedy za směsný KO; nové ustanovení je jednoznačné

29 NOVELA Č. 169/ odst. 6 - Doplnění nové skutkové podstaty sankce do 1 milionu Kč nezaslání ve stanoveném rozsahu nebo lhůtě KÚ údaje týkající se zařízení k nakládání s odpady Pozn.: zcela nové a zatím jediné sankční ustanovení v kompetenci KÚ Změny v oblasti kontroly přeshraniční přepravy ( 77) nově umožněno celním orgánům odebrat doklady jak k nákladu, tak k vozidlu a v případě nutnosti i možnost využít technického prostředku, který zamezí samotnému pohybu vozidla (např. botička) Pozn.: řeší se tím případy, aby vozidlo nemohlo zmizet po té co odjedou kontrolní pracovníci ruší se institut kauce Pozn.: dlouhodobě v praxi velmi problémové; administrativně náročné; neefektivní; docházelo k převodům z CÚ na ČIŽP a dále na povinnou osobu při vracení, kdy někdy byly dokonce nároky na navýšení částky o úrok, apod.

30 NOVELA Č. 169/2013 Přílohy ruší se přílohy č. 1 (Skupiny odpadů), č. 5 (Seznam složek, které podle tohoto zákona činí odpad nebezpečným) a č. 8 (Látky, které označují odpady perzistentních organických znečišťujících látek) v příloze č. 9 se zohledňuje změna týkající se zemin a hlušin Vybraná přechodná ustanovení novely Čl. II osoby, které provozují nebo vlastní zařízení lehce kontaminované PCB zašlou evidenci ministerstvu do 6 měsíců od účinnosti povinná osoba, která uvedla na trh pneumatiky nebo pneumatiky spolu s vozidlem podá návrh na zápis do Seznamu povinných osob podle 38b odst. 2 do 60 dnů od účinnosti osoby oprávněné ke sběru, výkupu, zpracování, využívání nebo odstraňování autovraků zašlou kopie smluv podle 37 odst. 7 písm. c) do 30 dnů od účinnosti

31 DLOUHODOBÉ VÝSLEDKY ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ ČR Celková produkce odpadů klesá - od roku 2003 poklesla o 15% Roste podíl využívání odpadů v roce 2011 využito 78,2% z celkové produkce (zejména v žádoucím směru recyklace) Klesá podíl odstraňování odpadů v roce 2011 bylo odstraněno pouze 12,8% odpadů z celkové produkce Roste podíl materiálově využitých komunálních odpadů dosahuje 30,8 % z produkce komunálních odpadů Podíl skládkování komunálních odpadů klesá v roce 2011 bylo skládkováno jen 55% z produkce komunálních odpadů (za posledních 5 let uložené o 1 mil. tun méně) Roste recyklace obalových odpadů v roce 2009 bylo recyklováno 69 % z produkce obalových odpadů Zdroj: Statistická ročenka životního prostředí České republiky 2012 a Zpráva o životním prostředí České republiky 2011

32 GRAFY

33 NAVRHOVANÉ ZMĚNY ODPADOVÉ LEGISLATIVY Sněmovní tisk 1019 tzn. sběrnařská novela Navrhují se omezení pro všechna zařízení ke sběru a výkupu odpadů Přenášejí se povolovací kompetence z úrovně krajů na obce Omezení podnikání rozpor z ústavou a s čl. 26 Listiny základních práv a svobod Dále zvažován zákaz výkupu kovových odpadů od fyzických osob opět rozpor s ústavou Cesta k aplikaci principu kolektivní viny Zákonem o odpadech tak chce být řešena situace jasného porušování trestního práva konkrétními osobami a namísto jejich trestání se chce přistoupit k legislativnímu postihu pro všechny v oboru. Přitom nejsou dostatečně využívány dosavadní nástroje kontrola, sankce, možnost odnětí souhlasu při opakovaném porušení zákona; obec už v tuto chvíli je účastníkem řízení a má právo se k zařízením vyjádřit to pak posuzuje KÚ při schvalovacím procesu; možné zpřísnění živnostenského zákona (podpora MPO) kdy při opakovaném porušení by bylo možno přistoupit k omezení možnosti podnikání pro konkrétní problémovou osobu

34 NOVELA ZÁKONA PŘEDKLÁDANÁ SENÁTOREM ŠILAREM, TZV. ŠILAROVA NOVELA Omezení tržního prostředí v odpadovém hospodářství zavedení ISNO Zavádí další povinnosti nad rámec legislativy EU do 30 dnů sdělit kde odpad skončil Novela vytváří předpoklady pro pozdější povinné začlenění odpadů z firem a živností do obecních systémů. Technicky nesprávně zavádí omezení v TOC (5%) Umožňuje přenesení práv a povinností obcí na neurčité svazky a sdružení Zdražuje odpady lidem a firmám do roku 2020 o 100% Navrhuje zvýšení poplatku za ukládání nebezpečných odpadů, který máme nejvyšší v Evropě Zavádí výjimku z poplatku za skládkování odpadu ze spaloven Zavedení poplatku i na materiál používaný pro technologické zabezpečení skládek je v přímém rozporu s požadavky na ochranu životního prostředí Citelně posiluje pravomoci krajů v OH vedoucí k budoucí centralizaci řízení toků odpadů na úrovni krajů Obcím se skládkou se novelou značně snižuje dosavadní příjem poplatků za ukládání odpadů v jejich katastru Zavádí dosud nepotřebný a protitžní systém regionálního financování OH Zavádí velmi problematický pojem vytvoření přiměřené regionální sítě zařízení na nakládání s odpady

35 NAVRHOVANÁ VÝŠE SKLÁDKOVACÍHO POPLATKU V roce 2012 byla projednávána výše skládkovacího poplatku pro všechny odpady kategorie ostatní a pro komunální odpady takto níže je uveden výstup z jednání, který byl zaslán do Evropské komise. Zástupci Svazu měst a obcí tehdy navrhovali dokonce ještě vyšší zpoplatnění pro rok 2025 až na částku 2900 Kč/tunu. Nebyly brány v úvahu zásadní sociální dopady takovéhoto radikálního zdražení na občany a firmy. V roce 2013 k tomu zřízená odborná pracovní skupina ministrem ŽP zdražení neschválila (v květnu 2013 navrhováno zdražení na 1000 Kč pro rok 2016).

36 SITUACE SE ZPOPLATNĚNÍM ODPADU V EVROPĚ Na grafu je uvedeno srovnání výše zpoplatnění skládkování odpadu ve vztahu k hrubému domácímu produktu příslušných zemí. 70 skládkova daň Závislosť výšky skládkovej dane od HDP krajiny v EU. Dánsko 60 R = 0,763 Veľká Británia 50 Irsko 40 Fínsko Poľsko Česko Slovinsk o Portugalsk Slovens o ko HDP/obyv Taliansk o Španielsko - Katal. Francúz sko Zdroj: Skládková daň v EU 2, Ing. Marek Hrabčák

37 SITUACE VE ZPOPLATNĚNÍ UKLÁDÁNÍ NEBEZPEČNÉHO ODPADU V EU ČR má zdaleka nejvyšší míru zpoplatnění ukládání NO. Násobně vyšší než ostatní státy. Zdroj: Skládková daň v EU 2, Ing. Marek Hrabčák

38 POTŘEBUJE ČR OBJEKTIVNĚ NOVOU CENTRALIZOVANOU STRATEGII ŘÍZENÍ TOKŮ ODPADŮ A CITELNÉ ZDRAŽENÍ V SEKTORU? Dlouhodobé trendy vývoje nakládání s odpady v ČR jsou pozitivní (viz grafy) ISNO je nevratný proces; zdražení je nevratný proces ISNO je postaveno na realizaci spaloven odpadů Jakmile jednou spalovny vybudujeme, je to na let nevratný krok a náklady takového rozhodnutí již nepůjde odvrátit Odložení této nejdražší strategie pro komunální odpady neznamená, že se ke spalovnám nelze jednou vrátit, pokud to hospodářská situace ČR a Evropy umožní a bude to v souladu s cíli ČAOH konstruktivně navrhuje ve vztahu ke zvýšení % energ. využití cestu uplatnění definovaných paliv z odpadů v IPPC zdrojích, při důrazu na větší třídění a materiálové využití odpadů ČAOH je pro pokračování postupného rozvoje dalších technologií na třídění a využití odpadů (zejména materiálové a také energetické) a pro zásadní důraz na tuto Evropou prosazovanou cestu, a to při zachování volného tržního prostředí

39 SMĚR A DOPORUČENÍ EU Členské státy mají postupovat v souladu s hierarchií odpadů Zásadní důraz na úpravu odpadů a materiálové využití odpadů Postupný odklon od skládkování Zavedení zpoplatnění spalování a skládkování odpadů Usnesení EP ze dne Nutné zachovat princip volného trhu, pobídek a konkurence na poli OH. (nikoliv k monopolizaci a centrálnímu krajskému řízení - viz koncept ISNO) Využívání odpadů jako materiálových surovin. Hovoří o zákazu spalování recyklovatelných a kompostovatelných odpadů do konce roku Do roku 2014 přijmout plán k odstranění dotací se škodlivým dopadem na ŽP v oblasti využívání obnovitelných zdrojů a trvale využívaných materiálů (recyklace) Priorita je materiálová recyklace a využití biomasy jako materiálového zdroje před bioenergií = spalování biomasy.

40 Děkuji za pozornost Ing. Petr Havelka výkonný ředitel Česká asociace odpadového hospodářství Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 Tel.: ;

Mgr. et Mgr. Štěpán Jakl

Mgr. et Mgr. Štěpán Jakl Přehled změn, které přináší ekoauditová novela zákona o odpadech (zákon č. 169/2013 Sb.) a jejich dopad na povinnosti vyplývající z odpadové legislativy Mgr. et Mgr. Štěpán Jakl Důvody přijetí vychází

Více

Mgr. et Mgr. Štěpán Jakl

Mgr. et Mgr. Štěpán Jakl Přehled změn, které přináší ekoauditová novela zákona o odpadech (zákon č. 169/2013 Sb.) a jejich dopad na povinnosti vyplývající z odpadové legislativy Mgr. et Mgr. Štěpán Jakl Důvody přijetí vychází

Více

Česká asociace odpadového hospodářství

Česká asociace odpadového hospodářství Česká asociace odpadového hospodářství MOŽNOSTI VYUŽITÍ PALIV Z ODPADŮ JAKO CESTA KE ZVÝŠENÍ PROCENTA ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ ODPADŮ Ing. Petr Havelka výkonný ředitel ČESKÁ ASOCIACE ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

Více

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ PODLE ZÁKONA Č. 185/2001 SB., O ODPADECH Příručka pro oblast životního prostředí Příručka pro oblast životního prostředí Obsah: 1.0 Úvod 1.1 Stručný

Více

Legislativa v odpadovém hospodářství a obce. Velehrad 4.12.2014

Legislativa v odpadovém hospodářství a obce. Velehrad 4.12.2014 Legislativa v odpadovém hospodářství a obce Velehrad 4.12.2014 Ing. Jana Káčerová Krajský úřad Zlínského kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Legislativa v odpadovém hospodářství 1. Zákon č. 185/2001

Více

1 Předmět úpravy. Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství 1 ) a v souladu s nimi upravuje:

1 Předmět úpravy. Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství 1 ) a v souladu s nimi upravuje: 1 z 6 352 VYHLÁŠKA ze dne 11. září 2008 o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke sběru a zpracování

Více

Zákon o odpadech a jeho prováděcí předpisy

Zákon o odpadech a jeho prováděcí předpisy Zákon o odpadech a jeho prováděcí předpisy Mgr. Viktor Havlice Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 Praha 10, 100 10 Ústředna: +420-267 121 111 Fax: ++420-2-6731-0308 Email: info@env.cz Obsah

Více

Povinnosti při nakládání s prázdnými obaly od přípravků na ochranu rostlin

Povinnosti při nakládání s prázdnými obaly od přípravků na ochranu rostlin Povinnosti při nakládání s prázdnými obaly od přípravků na ochranu rostlin Ministerstvo zemědělství 14.11.2013 Ing. Veronika Jarolímová Ř ČIŽP OOH jarolimova_veronika@cizp.cz Legislativa Zákon č. 185/2001

Více

III. Odůvodnění. Obecná část

III. Odůvodnění. Obecná část Odůvodnění III. Obecná část Návrh vyhlášky o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o změně vyhlášky č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 169/2013 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 169/2013 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 169/2013 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru

Více

Povinnosti obcí při nakládání s odpady

Povinnosti obcí při nakládání s odpady Povinnosti obcí při nakládání s odpady Setkání starostů, Ostrava 17. 2. 2009 1 Zákon o odpadech (185/2001 Sb.) Příprava nového zákona o odpadech návaznost na novou Směrnici vnitřní připomínkové řízení

Více

Odpadové hospodářství a jeho výhled v České republice

Odpadové hospodářství a jeho výhled v České republice Odpadové hospodářství a jeho výhled v České republice Jaromír Manhart Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Dny teplárenství a energetiky Hradec Králové, 22. dubna 2015 Odpady v ČR probuzeny Zákon

Více

Aktuální situace v právních předpisech týkajících se biologicky rozložitelných odpadů, zvážení možnosti podpory odbytu kompostů vyrobených z BRKO

Aktuální situace v právních předpisech týkajících se biologicky rozložitelných odpadů, zvážení možnosti podpory odbytu kompostů vyrobených z BRKO Aktuální situace v právních předpisech týkajících se biologicky rozložitelných odpadů, zvážení možnosti podpory odbytu kompostů vyrobených z BRKO Odpadové dny 2010 Mendlova univerzita, Brno 23.9.2010 Bc.

Více

Obecně závazná vyhláška obce Hrádek č. 1/2001

Obecně závazná vyhláška obce Hrádek č. 1/2001 O b e c H r á d e k Obecně závazná vyhláška obce Hrádek č. 1/2001 o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Obecní zastupitelstvo obce Hrádek schválilo na svém zasedání dne 11. prosince 2001 podle

Více

Česká asociace odpadového hospodářství

Česká asociace odpadového hospodářství Česká asociace odpadového hospodářství SMYSLUPLNÉ MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ ODPADŮ V PODMÍNKÁCH ČR Ing. Petr Havelka výkonný ředitel ČESKÁ ASOCIACE ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ Již 17 let sdružuje podnikatelské

Více

O nakládání s komunálním odpadem

O nakládání s komunálním odpadem Obec Sadov na základě usnesení zastupitelstva obce ze dne 19.12.2001 v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a v souladu s odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých

Více

Příprava Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje 2015-2025

Příprava Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje 2015-2025 Příprava Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje 2015-2025 Zpracoval: Ing. Michal Rásocha Datum: 15. dubna 2015 POH MSK Strategický dokument kraje v oblasti OH. Vyhlášen 29. října 2004 s

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 7. volební období. USNESENÍ výboru pro životní prostředí z 8. schůze dne 21.

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 7. volební období. USNESENÍ výboru pro životní prostředí z 8. schůze dne 21. PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 7. volební období 32 USNESENÍ výboru pro životní prostředí z 8. schůze dne 21. května 2014 Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb.,

Více

Přednášející : Ing. Novák, KÚ JmK

Přednášející : Ing. Novák, KÚ JmK Povinnosti obcí při nakládání s odpady dle současné platné legislativy Přednášející : Ing. Novák, KÚ JmK Cíle prezentace Seznámit účastníky setkání s platnou legislativou v oblasti odpadového hospodářství

Více

Nezákonné nakládání s odpady na katastru obcí - právní možnosti postihu

Nezákonné nakládání s odpady na katastru obcí - právní možnosti postihu Nezákonné nakládání s odpady na katastru obcí - právní možnosti postihu Mikulov 23.6.2011 Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje Působnost ČIŽP OI Brno, OOH Jihomoravský kraj Zlínský kraj

Více

Strategie odpadového hospodářství ČR Ministerstva životního prostředí

Strategie odpadového hospodářství ČR Ministerstva životního prostředí Strategie odpadového hospodářství ČR Ministerstva životního prostředí Jaromír Manhart Jan Maršák Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje Liberec,

Více

VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR

VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR Konference Analytika odpadů II 27. listopadu 2012 Žďár nad Sázavou VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR Andrea Jonášová Odbor odpadů Věcný záměr zákona o odpadech hlavní změny oproti současnému stavu

Více

Tisková konference České asociace odpadového hospodářství

Tisková konference České asociace odpadového hospodářství Tisková konference České asociace odpadového hospodářství Ing. Petr Havelka výkonný ředitel ČAOH Praha 22. ledna 2015 ZÁKLADNÍ PŘIPOMÍNKY K EKONOMICKÉ ANALÝZE DOPADŮ POH ČR OBSAH Seznámení se situací Výsledky

Více

Metodika pro obce odpadové hospodářství

Metodika pro obce odpadové hospodářství Metodika pro obce odpadové hospodářství zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění Poplatek za komunální odpad Platná právní úprava zakotvuje tři možné způsoby

Více

Obecně závazná vyhláška obce Písečná č. 3/2009,

Obecně závazná vyhláška obce Písečná č. 3/2009, Obecně závazná vyhláška obce Písečná č. 3/2009, o nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území obce Písečná vznikajícím na území obce Písečná Zastupitelstvo obce Písečná se na svém zasedání konaném

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2014 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších

Více

POVINNOSTI PŘI NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

POVINNOSTI PŘI NAKLÁDÁNÍ S ODPADY POVINNOSTI PŘI NAKLÁDÁNÍ S ODPADY Ministerstvo životního prostředí Odbor výkonu státní správy VII Ing. Marie Boehmová 1. Obecné povinnosti Prvotní původce (každý) je povinen nakládat s odpady a zbavovat

Více

Odpadové hospodářství a jeho výhled v České republice

Odpadové hospodářství a jeho výhled v České republice Odpadové hospodářství a jeho výhled v České republice Martin Harák Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Ostrava, 17. září 2015 Zákon o odpadech Poslední novelizace zákon č. 223/2015 Sb. Zákon

Více

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk, ve znění vyhlášek č. 3/2003 a č. 2/2006 Zastupitelstvo

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA OBECNÁ ČÁST

DŮVODOVÁ ZPRÁVA OBECNÁ ČÁST DŮVODOVÁ ZPRÁVA OBECNÁ ČÁST a) Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad I. Důvod předložení Návrh zákona, kterým se mění zákon č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších

Více

Výhled pro nakládání s BRO v ČR

Výhled pro nakládání s BRO v ČR Výhled pro nakládání s BRO v ČR Kamila Součková MŽP Odbor odpadů Nový zákon o odpadech Platná legislativa OH ČR Rozšířené teze rozvoje OH v ČR (schváleny vládou 25. srpna 2010) Věcné záměry zákon o odpadech

Více

Obec H A B Ř Í. Obecně závazná vyhláška č. 3/2003

Obec H A B Ř Í. Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 Obec H A B Ř Í Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 o systému shormažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Habří, včetně systému nakládání

Více

Strategie rozvoje nakládání s odpady v obcích a městech ČR základní podklad pro tvorbu legislativy OH v ČR

Strategie rozvoje nakládání s odpady v obcích a městech ČR základní podklad pro tvorbu legislativy OH v ČR Strategie rozvoje nakládání s odpady v obcích a městech ČR základní podklad pro tvorbu legislativy OH v ČR Konference Odpady 2011 Plzeň, 15. 11. 2011 Pohled měst a obcí na udržitelné odpadové hospodářství:

Více

Udržitelné odpadové hospodářství z pohledu obcí Strategie rozvoje nakládání s odpady v obcích a městech ČR. Mgr. Barbora Němcová Svaz měst a obcí ČR

Udržitelné odpadové hospodářství z pohledu obcí Strategie rozvoje nakládání s odpady v obcích a městech ČR. Mgr. Barbora Němcová Svaz měst a obcí ČR Udržitelné odpadové hospodářství z pohledu obcí Strategie rozvoje nakládání s odpady v obcích a městech ČR Mgr. Barbora Němcová Svaz měst a obcí ČR Svaz měst a obcí České republiky Svaz měst a obcí České

Více

Právníúprava odpadového hospodářství

Právníúprava odpadového hospodářství Právníúprava odpadového hospodářství Michal Sobotka Katedra práva životního prostředí PF UK sobotka@prf.cuni.cz Produkce odpadů svět: 14 mld.t ročně 15% N Evropa: 2.3 mld.t 3.5 mil.t/obyvatel 27 mil.t

Více

O d ů v o d n ě n í. a) Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad

O d ů v o d n ě n í. a) Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad O d ů v o d n ě n í 1. OBECNÁ ČÁST a) Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad I. Důvod předložení, základní obsah 1. Název Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 383/2001

Více

Ing. Jana Hellemannová 11. září 2014

Ing. Jana Hellemannová 11. září 2014 Projekt je realizován v rámci OP Slovenská republika Česká republika, který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj Ing. Jana Hellemannová 11. září 2014 Obsah prezentace Co je komunální

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM A SE STAVEBNÍM ODPADEM Obecní zastupitelstvo obce Mirošovice se usneslo podle 36, odst. 1, písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích

Více

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č. 6/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

č. 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů

č. 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů č. 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů Ve znění: Předpis č. K datu Poznámka 477/2001 Sb. (k 1.1.2002) mění 3 odst. 3 písm. b), 38 odst. 7 písm. a), v

Více

odpadového hospodářství

odpadového hospodářství Setkání starostů Královehradeckého kraje Novinky v legislativě odpadového hospodářství JAROMÍR M A NHA R T Zámek Dětenice 13. května 2008 Zákon o odpadech a obalech č. 185/2001 Sb., o odpadech úplné a

Více

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004,

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města, včetně systému

Více

Právní rozbor obecně závazné vyhlášky

Právní rozbor obecně závazné vyhlášky odbor veřejné správy, dozoru a kontroly oddělení dozoru Jihlava Právní rozbor obecně závazné vyhlášky Obec: Prosíčka Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

Obecně závazná vyhláška. č. 3/2010,

Obecně závazná vyhláška. č. 3/2010, Obecně závazná vyhláška č. 3/2010, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na správním území města Český Brod a systém

Více

Aktuální novelizace zákona o odpadech. Mgr. et Mgr. Štěpán Jakl

Aktuální novelizace zákona o odpadech. Mgr. et Mgr. Štěpán Jakl Aktuální novelizace zákona o odpadech Mgr. et Mgr. Štěpán Jakl Důvody přípravy novely Výtky Evropské komise k transpozici rámcové směrnice o odpadech. (vyloučení z působnosti, definice, hierarchie, plány

Více

o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území obce a jejích částech.

o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území obce a jejích částech. Obecně závazná vyhláška č. 1/2001 Obce Horní Krupá o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území obce a jejích částech. Zastupitelstvo obce Horní Krupá vydává dne 7. 12. 2001 v souladu

Více

IV. Setkání starostů a místostarostů kraje Vysočina

IV. Setkání starostů a místostarostů kraje Vysočina IV. Setkání starostů a místostarostů kraje Vysočina Ing. Pavla Bendová vedoucí oddělení technické ochrany ŽP Krajský úřad kraje Vysočina 564602515 bendova.p@kr-vysocina.cz 10. listopadu 2009 Třebíč Povinnosti

Více

Vyhláška č. 01/2002 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE HRADEŠICE O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM A SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE HRADEŠICE

Vyhláška č. 01/2002 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE HRADEŠICE O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM A SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE HRADEŠICE Vyhláška č. 01/2002 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE HRADEŠICE O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM A SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE HRADEŠICE Obecní zastupitelstvo v Hradešicích vydává podle 84 odst. 2 písm. i) zákona

Více

Problematika sběru a výkupu kovových odpadů především z pohledu obcí

Problematika sběru a výkupu kovových odpadů především z pohledu obcí CFK, Praha 4.12.2014 Problematika sběru a výkupu kovových odpadů především z pohledu obcí Institut pro udržitelný rozvoj měst a obcí, o.p.s. OBSAH Úvod do problematiky Projekt k zefektivnění kontrol zařízení

Více

Ekonomika odpadového hospodářství obcí. aktualizované výsledky za rok 2010

Ekonomika odpadového hospodářství obcí. aktualizované výsledky za rok 2010 Ekonomika odpadového hospodářství obcí aktualizované výsledky za rok 2010 Vybrané náklady OH obcí (2002-2010) v Kč/obyvatel/rok Směsný odpad objemný odpad Tříděný sběr sběrné dvory černé skládky ostatní

Více

185_2001_Sb. 185/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 15. května 2001. o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Změna: 477/2001 Sb.

185_2001_Sb. 185/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 15. května 2001. o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Změna: 477/2001 Sb. 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů Změna: 477/2001 Sb. Změna: 76/2002 Sb., 275/2002 Sb., 320/2002 Sb. Změna: 188/2004 Sb. Změna: 356/2003 Sb., 167/2004

Více

Vedení a ohlašování evidencí podle zákona o odpadech. Ing. Gabriela Bulková Ministerstvo životního prostředí

Vedení a ohlašování evidencí podle zákona o odpadech. Ing. Gabriela Bulková Ministerstvo životního prostředí Vedení a ohlašování evidencí podle zákona o odpadech Ing. Gabriela Bulková Ministerstvo životního prostředí Osnova přednášky Legislativa OH ve vztahu k evidencím a ohlašování odpadů Evidence a ohlašování

Více

Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2011,

Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2011, Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2011, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Stašov se usneslo dne 16.12. 2011 vydat

Více

Novela zákona o odpadech, Ekomonitor spol. s r.o.

Novela zákona o odpadech, Ekomonitor spol. s r.o. Novela zákona o odpadech, Ekomonitor spol. s r.o. Novela zákona o odpadech z pohledu baterií a akumulátorů, olejů a pneumatik Nové prováděcí právní předpisy Metodické vedení MŽP Ing. Marek Livora, Ph.D.

Více

kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E

kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2001 kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E Zastupitelstvo obce Žihobce se podle 10 písm. a) a

Více

vyhlašuje úplné znění zákona č. 185/2001 Sb., ZÁKON

vyhlašuje úplné znění zákona č. 185/2001 Sb., ZÁKON PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 477/2001 Sb., zákonem č.76/2002 Sb., zákonem č. 275/2002

Více

Strategie odpadového hospodářství EU a ČR

Strategie odpadového hospodářství EU a ČR Strategie odpadového hospodářství EU a ČR Jan Maršák Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Energetická bezpečnost Prahy & Odpad jako energie Praha, 18. května 2015 OBSAH PREZENTACE Strategie EU

Více

Katalogy a seznamy nebezpečných odpadů. Kategorizace odpadů podle nebezpečnosti.

Katalogy a seznamy nebezpečných odpadů. Kategorizace odpadů podle nebezpečnosti. Katalogy a seznamy nebezpečných odpadů. Kategorizace odpadů podle nebezpečnosti. Zákon 185/2001 Sb. jednoznačně ve svých přílohách či v prováděcích předpisech stanovuje co je nebezpečný odpad základním

Více

Obsah prezentace. Stručně o činnosti ČIŽP v odpadovém hospodářství. Povinnosti při nakládání s odpady ve zdravotnických zařízeních

Obsah prezentace. Stručně o činnosti ČIŽP v odpadovém hospodářství. Povinnosti při nakládání s odpady ve zdravotnických zařízeních Obsah prezentace Stručně o činnosti ČIŽP v odpadovém hospodářství Povinnosti při nakládání s odpady ve zdravotnických zařízeních Zkušenosti z konkrétních kontrol + výsledky některých správních řízení Nakládání

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vranov Pro rok 2003

Obecně závazná vyhláška obce Vranov Pro rok 2003 Obecně závazná vyhláška obce Vranov Pro rok 2003 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním odpadem

Více

III. Věcný záměr zákona o výrobcích s ukončenou životností

III. Věcný záměr zákona o výrobcích s ukončenou životností III. Věcný záměr zákona o výrobcích s ukončenou životností Ministerstvo životního prostředí, 2. 11. 2014 Obsah A. Přehled právních předpisů vztahujících se k věcnému záměru... - 4 - B. Zhodnocení stávající

Více

OBEC Nasavrky, Nasavrky 31, 565 01 Choceň. Obecně závazná vyhláška obce Nasavrky č. 1/2015

OBEC Nasavrky, Nasavrky 31, 565 01 Choceň. Obecně závazná vyhláška obce Nasavrky č. 1/2015 OBEC Nasavrky, Nasavrky 31, 565 01 Choceň Obecně závazná vyhláška obce Nasavrky č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně

Více

pozdějších předpisů. 3 ) Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného

pozdějších předpisů. 3 ) Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného ZÁKON 185/2001 Sb. ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů ZMĚNA č. 477/2001 Sb. ZMĚNA č. 76/2002 Sb., 275/2002 Sb., 320/2002 Sb. ZMĚNA č. 356/2003 Sb. ZMĚNA č. 167/2004 Sb.,

Více

Registr a registrace silničního vozidla

Registr a registrace silničního vozidla Registr a registrace silničního vozidla Smluvní strana PRODÁVAJÍCÍ - povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat Smluvní strana KUPUJÍCÍ - povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu

Více

Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR. Ing. Kateřina Sobková

Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR. Ing. Kateřina Sobková Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR Ing. Kateřina Sobková Praha, 17.9.2013 Produkce odpadů 2008 2009 2010 2011 2012 * Celková produkce odpadů tis. t 30 782 32 267 31 811 30 672 31 007 Celková

Více

ÚČEL NOVELY HLAVNÍ ZMĚNY

ÚČEL NOVELY HLAVNÍ ZMĚNY Elektronovela zákona o odpadech Stručný průvodce zákonem č. 184/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech Novela č. 184/2014 Sb.: Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech

Více

383/2008 Sb. ZÁKON. ze dne 23. září 2008,

383/2008 Sb. ZÁKON. ze dne 23. září 2008, 383/2008 Sb. ZÁKON ze dne 23. září 2008, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky,

Více

PŘEDSEDA VLÁDY. vyhlašuje

PŘEDSEDA VLÁDY. vyhlašuje 106 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 477/2001 Sb., zákonem č. 76/2002 Sb., zákonem

Více

Obecně závazná vyhláška č. 13 Obce Havlíčkova Borová

Obecně závazná vyhláška č. 13 Obce Havlíčkova Borová Obecně závazná vyhláška č. 13 Obce Havlíčkova Borová o nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území obce a jejich místních částí Zastupitelstvo obce Havlíčkova Borová vydává dne 13.12.2001 v souladu

Více

Vypořádání připomínek k návrhu koncepce Plán odpadového hospodářství Olomouckého kraje 2016 2025 a k vyhodnocení vlivu koncepce na životní prostředí

Vypořádání připomínek k návrhu koncepce Plán odpadového hospodářství Olomouckého kraje 2016 2025 a k vyhodnocení vlivu koncepce na životní prostředí Vypořádání připomínek k návrhu koncepce Plán odpadového hospodářství Olomouckého kraje 2016 2025 a k vyhodnocení vlivu koncepce na životní prostředí Č. Subjekt Připomínky Vypořádání 1. Ministerstvo životního

Více

Čl. 1 Předmět a závaznost vyhlášky

Čl. 1 Předmět a závaznost vyhlášky Obec Koloveč Obecně závazná vyhláška obce Koloveč č. 2/2001 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním

Více

Článek č. 1. Předmět úpravy

Článek č. 1. Předmět úpravy Obecně závazná vyhláška č. 1/2002, kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem. Zastupitelstvo

Více

Aktuální novelizace odpadové legislativy. Mgr. et Mgr. Štěpán Jakl

Aktuální novelizace odpadové legislativy. Mgr. et Mgr. Štěpán Jakl Aktuální novelizace odpadové legislativy Mgr. et Mgr. Štěpán Jakl Obsah prezentace 1) Zákon č. 229/2014 Sb. Průběh projednání Požadavky na sběr odpadů v obcích vyhláška č. 321/2014 Sb. Zákaz skládkování

Více

Návrh zákona o předcházení ekologické újmě a její nápravě a návrh novely zákona o odpadech

Návrh zákona o předcházení ekologické újmě a její nápravě a návrh novely zákona o odpadech Návrh zákona o předcházení ekologické újmě a její nápravě a návrh novely zákona o odpadech Libor Dvořák ředitel legislativního odboru Ministerstvo životního prostředí Libor_Dvorak@env.cz Návrh zákona o

Více

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání,

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ŽELEZNÁ RUDA č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Železná Ruda. Zastupitelstvo

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 510 Sbírka zákonů č. 25 / 2008 Částka 11 25 ZÁKON ze dne 16. ledna 2008 o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního

Více

OBEC PRAVLOV. Obecně závazná vyhláška. č. 1/2001. o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území obce Pravlov.

OBEC PRAVLOV. Obecně závazná vyhláška. č. 1/2001. o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území obce Pravlov. OBEC PRAVLOV Obecně závazná vyhláška č. 1/2001 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území obce Pravlov. Zastupitelstvo obce Pravlov se na svém zasedání dne 30.12..2001 usneslo podle

Více

Obecně závazná vyhláška obce Líbeznic č. 3/01

Obecně závazná vyhláška obce Líbeznic č. 3/01 Obecně závazná vyhláška obce Líbeznic č. 3/01 Zastupitelstvo obce Líbeznic vydává dne 10.12.2001 podle ustanovení 17 odst. 2 zákona č.185/2001sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a v souladu

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Obecně závazná vyhláška č. 4/2001, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 50210/ENV/15 V Praze dne 21. července 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

Vhodné nastavení budoucího OH dle nového zákona, včetně ekonomických dopadů

Vhodné nastavení budoucího OH dle nového zákona, včetně ekonomických dopadů Česká asociace odpadového hospodářství Vhodné nastavení budoucího OH dle nového zákona, včetně ekonomických dopadů Ing. Petr Havelka výkonný ředitel ČAOH Obsah * Oběhové hospodářství * Vybrané cíle POH

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 1 Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území obce VŘESKOVICE a o stanovení způsobu sběru, třídění, využívání a zneškodňování odpadů

Více

Čl. I. Základní ustanovení

Čl. I. Základní ustanovení Město Třeboň Obecně závazná vyhláška č. 5/2006., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajícím

Více

Ing. Michal SKŘEBSKÝ 606 788 384

Ing. Michal SKŘEBSKÝ 606 788 384 Ing. Michal SKŘEBSKÝ 606 788 384 Cíl Naučit vnímat vedoucí pracovníky ochranu životního prostředí jako součást každodenní práce, včetně výchovného působení na své okolí. Orientovat se v základních dokumentech

Více

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY VELKÁ NOVELA ZÁKONA O ODPADECH RNDr. Martin Bursík MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY Hlavní cíle velké novely 1. Usnadnit občanům třídění odpadů 2. Ekonomicky zvýhodnit recyklaci před spalováním

Více

ODŮVODNĚNÍ. k návrhu vyhlášky, kterou se stanoví Katalog odpadů a postup pro zařazování odpadu podle Katalogu odpadů (Katalog odpadů)

ODŮVODNĚNÍ. k návrhu vyhlášky, kterou se stanoví Katalog odpadů a postup pro zařazování odpadu podle Katalogu odpadů (Katalog odpadů) ODŮVODNĚNÍ k návrhu vyhlášky, kterou se stanoví Katalog odpadů a postup pro zařazování odpadu podle Katalogu odpadů (Katalog odpadů) 2015 III. ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST A Vysvětlení nezbytnosti právní

Více

PŘÍPRAVA ZÁKONŮ O ODPADECH A KRAJSKÝCH PLÁNŮ ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

PŘÍPRAVA ZÁKONŮ O ODPADECH A KRAJSKÝCH PLÁNŮ ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PŘÍPRAVA ZÁKONŮ O ODPADECH A KRAJSKÝCH PLÁNŮ ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ Ministerstvo životního prostředí Jaromír Manhart odbor odpadů Jindřichův Hradec, Odpady dnes a zítra 4. února 2016 OBSAH PREZENTACE

Více

OBEC SVINOŠICE KTEROU SE STANOVÍ SYSTÉM NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM.

OBEC SVINOŠICE KTEROU SE STANOVÍ SYSTÉM NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM. OBEC SVINOŠICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE SVINOŠICE č. 03 /2007 KTEROU SE STANOVÍ SYSTÉM NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM. Zastupitelstvo obce Svinošice, se na svém zasedání dne 26.listopadu 2007 usnesením

Více

Směřování odpadového hospodářství a postoj MŽP k energetickému využívání odpadů

Směřování odpadového hospodářství a postoj MŽP k energetickému využívání odpadů Směřování odpadového hospodářství a postoj MŽP k energetickému využívání odpadů Jaromír MANHART Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí ODPADY 2014 a jak dál aneb budeme mít maskované spalovny? 24.

Více

3.3 MANAGEMENT ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

3.3 MANAGEMENT ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ 3.3 MANAGEMENT ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ Plán odpadového hospodářství je strategický dokument kraje v oblasti odpadového hospodářství, který navrhuje, specifikuje a hodnotí nezbytné změny současné praxe

Více

AKTUÁLNÍ STAV LEGISLATIVY V OBLASTI INTEGROVANÉ PREVENCE

AKTUÁLNÍ STAV LEGISLATIVY V OBLASTI INTEGROVANÉ PREVENCE AKTUÁLNÍ STAV LEGISLATIVY V OBLASTI INTEGROVANÉ PREVENCE Ing. Jan Slavík, Ph.D. Seminář Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 11.09.2014, Praha - Konferenční centrum CITY AKTUÁLNÍ STAV

Více

Vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje za rok 2012

Vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje za rok 2012 Vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje za rok 2012 Zpracovatel: Krajský úřad Moravskoslezského kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Listopad 2013 1 1. Úvod Plán odpadového

Více

POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2007

POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2007 P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2007 V. volební období 367 Návrh poslanců Kateřiny Konečné, Vlastimila Aubrechta, Miroslava Opálky, Břetislava Petra, Milana Bičíka, Milana

Více

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy OBEC VELKÉ BŘEZNO OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2003, O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVĚ, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ VZNIKAJÍCÍCH NA ÚZEMÍ OBCE VELKÉ BŘEZNO A O SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ

Více

Živnostenské úřady. Obecní živnostenský úřad. Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

Živnostenské úřady. Obecní živnostenský úřad. Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: 570/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 17. prosince 1991 o živnostenských úřadech ve znění zákonů č. 286/1995 Sb., č. 132/2000 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 284/2004 Sb., č. 70/2006 Sb., č. 214/2006 Sb.,

Více

Obec Komárov ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Účel vyhlášky

Obec Komárov ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Účel vyhlášky Obec Komárov Obecně závazná vyhláška obce Komárov č. 3/2004 k systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu Zastupitelstvo obce Komárov na svém zasedání dne

Více

MĚSTO KRÁLÍKY. Obecně závazná vyhláška mě sta Králíky:

MĚSTO KRÁLÍKY. Obecně závazná vyhláška mě sta Králíky: MĚSTO KRÁLÍKY Obecně závazná vyhláška mě sta Králíky: O zavedení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a systém nakládání se stavebním odpadem Spis.

Více

Informace k novelám živnostenského zákona a novele zákona o silniční dopravě

Informace k novelám živnostenského zákona a novele zákona o silniční dopravě Informace k novelám živnostenského zákona a novele zákona o silniční dopravě I. Dnem 01.06.2012 nabyl účinnosti zákon č. 119/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě (dále též

Více

Způsoby nastavení systému plnění povinností

Způsoby nastavení systému plnění povinností Způsoby nastavení systému plnění povinností OBECNĚ A - zjištění rozsahu povinnosti (t,j, množství obalů uvedených na trh nebo do oběhu ) B - zajištění plnění povinnosti zápis do Seznamu MŽP, soustředit

Více

Směřování odpadového hospodářství a postoj MŽP k energetickému vs. materiálovému využívání

Směřování odpadového hospodářství a postoj MŽP k energetickému vs. materiálovému využívání Směřování odpadového hospodářství a postoj MŽP k energetickému vs. materiálovému využívání Jaromír MANHART Ministerstvo životního prostředí odbor odpadů Kabinet odpadů MŽP/ČSPŽP 29. 5. 2014 Praha Odpad

Více