Program Leonardo da Vinci Kompendium projektů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Program Leonardo da Vinci Kompendium projektů"

Transkript

1 Kompendium projektů 2010 Česká republika

2

3 Kompendium projektů 2010 Česká republika

4 Vážené čtenářky, vážení čtenáři, Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) jako součást Domu zahraničních služeb koordinuje vzdělávací programy mezinárodní spolupráce. Jedním z nich je i program a Vy máte již jedenáctou možnost seznámit se s projekty předloženými a schválenými v České republice, tentokrát v rámci Výzvy Touto formou Vám nabízíme inspiraci a motivaci pro budoucí praktické zapojení do projektové spolupráce v rámci programu. Kompendium je členěno podle typu projektu, přičemž v rámci jednotlivých sekcí jsou projekty řazeny dle identifikačních čísel přidělených Evropskou komisí v Bruselu. Těšíme se na budoucí projekty Vašich institucí, které rozšíří mezinárodní spolupráci a vytvoří kvalitní inovativní produkty pro odborné vzdělávání. Team

5 PROGRAM LEONARDO DA VINCI (základní informace) Program je součástí evropského Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme ). Je zaměřen především na výukové a vzdělávací potřeby všech osob účastnících se odborného vzdělávání a přípravy na jiné než vysokoškolské úrovni, na instituce a organizace nabízející nebo podporující odborné vzdělávání a přípravu. Program podporuje celoživotní vzdělávání a kooperaci mezi různými typy jak soukromých, tak veřejných organizací (např. podniky, vysokými školami, středními školami, výzkumnými ústavy apod.). Zkvalitňováním odborného vzdělávání a uplatňováním inovačních přístupů a metod zvyšuje program konkurenceschopnost osob na trhu práce a napomáhá tak k eliminaci nezaměstnanosti. Programu se aktivně účastní 26 členských států Evropské unie (kromě Malty), Turecko; 3 země ESVO - Norsko, Island, Lichtenštejnsko a nově Švýcarsko a Chorvatsko. Evropská komise poskytuje prostřednictvím programu finanční prostředky na následující aktivity: Decentralizované aktivity (žádosti se předkládají Národní agentuře pro evropské vzdělávací programy v ČR) - Projekty mobility - Multilaterální projekty/přenos inovací - Projekty partnerství Centralizované aktivity (žádosti se předkládají Výkonné agentuře v Bruselu) - Multilaterální projekty/vývoj inovací - Multilaterální sítě - Doprovodné aktivity DECENTRALIZOVANÉ AKTIVITY PROJEKTY MOBILITY Projekty mobility umožňují účastníkům nabytí profesních zkušeností a osvojení praktických i teoretických poznatků ve studovaném oboru. Přispívají ke zlepšení znalosti cizího jazyka, posílení sociálních kompetencí a k osobnostnímu rozvoji. Program nabízí v sekci mobility projektové uplatnění ve třech cílových skupinách, a to IVT (Osoby v počátečním odborném vzdělávání), PLM (Osoby na trhu práce) a VETPRO (Pracovníci v odborném vzdělávání a přípravě). Projekty mají formu stáží nebo mobilit. Odborných stáží (IVT, PLM) se mohou účastnit mladí lidé v počátečním odborném vzdělávání (žáci a studenti odborných středních a vyšších škol), mladí pracovníci, čerství absolventi a nezaměstnaní lidé. Stáže se realizují v délce dvou týdnů až devíti měsíců. Na projektu spolupracují vždy minimálně dva partneři (tzn. předkladatel projektu a zahraniční partner), přičemž alespoň jeden musí pocházet z členské země EU. Mobility (VETPRO) jsou určeny pro manažery lidských zdrojů v podnicích či firmách, učitele, lektory, specialisty odpovědné za plánování a organizaci odborného vzdělávání a kariérové poradce. Výměny probíhají v délce jednoho až šesti týdnů. Na projektu spolupracují opět minimálně dva partneři (tzn. předkladatel projektu a zahraniční partner), přičemž alespoň jeden musí pocházet z členské země EU. MULTILATERÁLNÍ PROJEKTY/PŘENOS INOVACÍ Multilaterální projekty/přenos inovací se specializují na přenos inovací v rámci odborného vzdělávání a přípravy. Jedná se o projekty většího rozsahu zaměřené na adaptaci a začlenění inovačních obsahů a postupů předchozích projektů programu (nebo jiných projektů) do systému odborné přípravy na národní, místní, regionální nebo oborové úrovni. Do projektů se mohou zapojit všechny organizace a instituce působící v oblasti odborného vzdělávání a přípravy. Samotné partnerství v projektu je založeno na spolupráci minimálně tří organizací ze tří různých zemí zapojených do Programu celoživotního učení, z nichž alespoň jedna je z Evropské unie. Projekty jsou financovány nejvýše po dobu dvou let. PROJEKTY PARTNERSTVÍ Projekty partnerství rozvíjí spolupráci mezi organizacemi působícími v oblasti odborného vzdělávání a přípravy. Partnerství umožňuje podat maximálně dvouletý projekt zaměřený na spolupráci mezi 5

6 organizacemi působícími v oblasti odborného vzdělávání a přípravy. Partnerství je založeno na spolupráci minimálně tří organizací ze tří různých zemí, z nichž alespoň jedna je z Evropské unie. Výše grantu se odvíjí od počtu uskutečněných mobilit (tj. jednotlivých výjezdů do zahraničí). Předložené přihlášky Mobility Partnerství Přenos inovací Financováno VÝSLEDKY VÝZVY 2010 CENTRALIZOVANÉ AKTIVITY Multilaterální projekty/vývoj inovací jsou zaměřeny na vývoj zcela nových, ještě neexistujících inovačních obsahů, metod a postupů v rámci odborného vzdělávání a přípravy. Multilaterální sítě odborníků a organizací jsou zaměřené na identifikaci, zdokonalování a šíření inovací a osvědčených postupů. Doprovodné aktivity zahrnují informační a komunikační aktivity k podpoře a zlepšení průhlednosti aktivit a výsledků programu, tematický monitoring projektů pracujících na podobné téma, šíření a využívání výsledků jednotlivých projektů. POČTY PŘEDLOŽENÝCH A SCHVÁLENÝCH ŽÁDOSTÍ V JEDNOTLIVÝCH REGIONECH Mobility Partnerství Přenos inovací předložené financované předložené financované předložené financované Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královehradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj

7 PROJEKTY MOBILITY

8 Pedagogika fascinací CZ/10/LLP-LdV/VETPRO/ Příjemce grantu: Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem Partneři projektu: Slovenská republika: Stredná priemyslná škola drevárska, Spišská Nová Ves Projekt se bude realizovat ve Strednej priemyslnej škole drevárskej Spišská Nová Ves na Slovensku. V tomto školském zařízení by osm pedagogů po dobu jednoho týdne studovalo tamní školský systém, hodnotilo jejich metodiku výuky a provádělo komparace potřebné k implantování nových podnětů v SŠNO Bystřice pod Hostýnem. Mobilita by měla přinést nové podněty pro pedagogickou činnost metodických komisí na střední odborné škole zaměřené na nábytkářství. Specifickým cílem je výměna/čerpání zkušeností, především v oboru Design hraček, který by měl být na škole zaveden jako nový inovační nápad a implantován do výuky odborných předmětů. Druhým pilířem projektu je pedagogické téma desetiletí: Rizikové chování adolescentů. V dnešní době se odborně tomuto tématu říká: Syndrom rizikového chování v dospívání. Jedná se o speciálně-pedagogickou tematiku, která by mohla být zařazena do oboru: Etopedie. Téma je průřezové a promítající se do všech společenských věd a do každodenního života. Celá mobilita je vedena mottem: Zvyšování kvality v odborném vzdělávání. SPŠD na Slovensku je zvoleno z toho důvodu, že se jedná o špičkové pracoviště sekundární úrovně, kde lze bez jazykových bariér čerpat poznatky ohledně pedagogiky a designu. Dnešní školství stále více zápasí s antiautoritativním přístupem studentů, kdy pedagog již nemá samozřejmě danou autoritu. Evropa nás vyškolí IV. - odborné stáže v EU CZ/10/LLP-LdV/PLM/ Příjemce grantu: Mendelova střední škola, Nový Jičín, příspěvková organizace Partneři projektu: Velká Británie: EuroPartnership Agency Ltd., Plymouth; Irsko: Swan Training Institute, Dublin Cílovou skupinu tvoří mladí absolventi dvacet osob evidovaných úřadem práce s profesní orientací ekonomika, administrativa, cestovní ruch, informační technologie, turistický ruch, živočišná a rostlinná výroba s ukončeným středním odborným, případně vyšším odborným nebo vysokoškolským vzděláním. Hlavním cílem projektových aktivit je zvýšit jejich konkurenceschopnost na trhu práce prohloubením komunikačních dovedností a praktických zkušeností, které uchazeč získá při odborné stáži v EU. Délka pobytu každého uchazeče je stanovena na osm týdnů. Stáži bude předcházet tříměsíční jazyková a odborná příprava. Stáže proběhnou v zařízeních typu obecní nebo městský úřad, účetní, právní kancelář, informační centrum, sociální nebo zdravotní pojišťovna, gastronomická provozovna, ubytovna hotelového typu, charitativní organizace, zemědělská farma. Obě partnerské instituce se zabývají zajišťováním stáží pro tuzemské i zahraniční uchazeče. Do projektu bude nepřímo, bez finanční spoluúčasti zapojen i Úřad práce v Novém Jičíně, který se bude podílet společně s předkladatelem na oslovení cílové skupiny, podpoří realizaci monitoringu uzavřením individuálního akčního plánu s účastníky a zapojí se i do závěrečné evaluace. Studenti bez hranic III CZ/10/LLP-LdV/IVT/ Příjemce grantu: Mendelova střední škola, Nový Jičín, příspěvková organizace Partneři projektu: Německo: Vitalis, GmbH, Leipzig - Schkeuditz; Irsko: Swan Training Instute, Dublin; Španělsko: Spanish & Internship Consultant, Malaga; Velká Británie: Tellus Group Ltd., Plymouth; VITALISE, Kendal, Cumbria; Malta: Future Focus, Ltd., Floriana Účastníky projektu jsou studenti třetího ročníku ekonomických, zdravotnických, správních a informatických oborů. Záměrem je vyslat v rámci ekonomických a správních oborů a oboru informační technologie deset studentů do Irska (Dublin), deset studentů do Velké Británie (Plymouth), deset studentů do Německa (Leipzig), deset studentů do Španělska (Málaga), pět studentů na Maltu (Floriana). V rámci zdravotnických oborů vycestuje šest studentů do Velké Británie (Cumbria). Stáž potrvá čtyři týdny. Sociálním partnerem projektu je Úřad práce v Novém Jičíně, který bude spolupracovat ve fázi výběru vhodných praktikantských míst, tak aby byly výsledky stáže co nejlépe využitelné na trhu práce. Projekt si klade za cíl zlepšovat kompetence a dovednosti studentů, a to formou odborné stáže v ekonomických a IT odděleních firem, institucích státní správy a zdravotnických zařízeních. Absolvování odborné stáže by mělo studentům přinést praktické pracovní návyky v cizojazyčném prostředí s vazbou na odbornou problematiku, kterou studují a perspektivní uplatnění na trhu práce (po absolvování studia na střední, případně vysoké škole). Propagace lázeňství, zejména jeho vlivu na zdravý životní styl CZ/10/LLP-LdV/IVT/ Příjemce grantu: Střední odborná škola Luhačovice Partneři projektu: Slovinsko: Srednja šola Zagorje 8

9 Kompendium projektů 2010 Česká republika PROJEKTY MOBILITY Projekt je vytvořen v duchu myšlenky Zdravá půda = zdravé rostliny = zdravá zvířata = zdravá krajina = zdravé potraviny = zdraví lidé. Je zaměřen na žáky tříletých učebních oborů ukončených výučním listem (kuchař-kuchařka, číšník-servírka a kuchař-číšník), kteří se bez trendů zdravého způsobu života a zdravé výživy ve své praxi neobejdou, ale také na žáky čtyřletého studijního oboru ukončeného maturitní zkouškou management umění a reklamy, kteří se zaměří zejména na propagaci zdravého životního stylu a možnosti využívání biopotravin v lázeňství. Stáže proběhnou v říjnu 2010 a v květnu 2011 po dobu tří týdnů. V obou bězích se zúčastní pět žáků gastronomických oborů, dva žáci oboru management umění a reklamy a doprovodná osoba. Stáže žáků budou probíhat ve slovinském městě Laško, které se nachází v samém srdci Slovinska, asi 10 km od města Celje, ve špičkových hotelech, např. Welness park Laško, Hotel Zdravilišče Laško a Hotel Hum. Obě skupiny žáků získají nejen profesní zkušenosti, ale zdokonalí se v cizích jazycích (AJ, NJ, slovinský jazyk), naučí se respektovat jiné kultury a náboženství, seznámí se s místním prostředím, vytvoří nové vztahy, osobní i profesní a osamostatní se. Škola zařadí nové poznatky do ŠVP příslušných oborů, receptury využije ve školní kuchyni, seznámí s nimi externí pracoviště, školy podobného zaměření a širokou veřejnost. Masáží ke zdraví aneb Od hlavy po patu CZ/10/LLP-LdV/IVT/ Příjemce grantu: Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Partneři projektu: Polsko: Przedsiebiorstwo Uzdrowiskowe Ustroń spólka akcyjna; Slovenská republika: Kúpele Nimnica a.s.; Prírodné jódové kúpele Číž, a.s. Projekt je určen žákům oboru s maturitou - masér sportovní a rekondiční. Stáž je plánovaná pro tři skupiny po čtyřech žácích, dva běhy proběhnou v březnu 2011 na Slovensku a jeden běh v Polsku v listopadu Všechny stáže budou dvoutýdenní. Odborná příprava bude zajištěna nad rámec výuky prostřednictvím partnera lázně Klimkovice a lázní Darkov. Odbornou přípravu nad rámec výuky zajistí za úhradu akreditované masážní centrum Shiatsu centrum Ostrava. Jazykovou a kulturní přípravu nad rámec výuky zajistí pro Slovensko vyučující školy a pro Polsko externí vyučující polského jazyka. Výstupy ze stáží budou práce studentů o metodických postupech při různých typech masáží včetně používaných masážních přípravků a dalších pomůcek v té které zemi s přihlédnutím k aktuálním hygienickým předpisům nebo práce související s využíváním fyzikálně-terapeutických metod, slovníček česko - polské a česko - slovenské odborné terminologie a fotodokumentace z průběhu stáží na CD. Program Stáž žáků v procesu počátečního vzdělávání v oboru automobilní CZ/10/LLP-LdV/IVT/ Příjemce grantu: Střední škola automobilní Holice Partneři projektu: Francie: GARAC- ÉCOLE NATIONALE DESPROFESSIONS DE L AUTOMOBILE, PAŘÍŽ ARGENTEUIL; Rakousko: LANDESBERUFSSCHULE, Eggenburg; Finsko: Porvoon Ammattopisto, Porvoo; Slovenská republika: Stredná odborná škola automobilová, Bratislava; Maďarsko: Lukásc Sandor Szakközépiskola, Györ Žáci získají v rámci projektu znalosti o nejnovějších způsobech diagnostiky motorových vozidel, praktické zkušenosti při používání moderní diagnostické techniky a poznají nejnovější konstrukce osobních automobilů. Délka stáží byla předběžně dohodnuta na dobu tři až čtyři týdny. V každém běhu vycestuje sedm žáků a jeden až dva pedagogičtí pracovníci, do Finska budou připravování tři žáci. Žáci se zapojí do výuky odborných předmětů a budou se zúčastňovat stáží v podnikatelských subjektech v daných hostitelských zemích. Seznámí se s technickým zařízením používaným v dané škole resp. podnikatelských subjektech. Budou využívat a porovnávat učební metody, využívané učební pomůcky a jejich aplikaci v konkrétním praktickém prostředí. Součástí projektu je i devítiměsíční stáž pro žáka Milana Plátka (žák oboru autoelektrikář). Přijímající organizací je francouzská škola GARAC v Paříži. Účastník bude v místě stáže bez doprovodné osoby, což významně přispěje k většímu pokroku v jazykových znalostech, a díky tomu k rychlejšímu osamostatnění, adaptaci na odlišný styl života a integraci do prostředí. Turismus bez hranic CZ/10/LLP-LdV/IVT/ Příjemce grantu: Hotelová škola, Teplice, příspěvková organizace Partneři projektu: Německo: F+U Reha Sachsen ggmbh, Chemnitz Začátek projektu je naplánován na říjen Účastníci absolvují na podzim 2010 přípravný kurz v rozsahu 30 hodin. Kurz se bude konat v odpoledních hodinách a bude do něj zařazena nejen profesní odborná konverzace, ale žáci si rozšíří i jazykové kompetence v oboru gastronomie. Výjezd dvanácti žáků na zahraniční stáž je naplánován na tři týdny v době od do V prvním týdnu absolvují žáci odborné semináře na téma restaurační inventář, workshop na téma zpracování masa, ryb a mořských plodů, seznámí se s cukrářskou výrobou, zúčastní se semináře o marketingu v restauračních zařízeních. Čtvrtý den pobytu pojedou žáci do Míšně, kde si prohlédnou vinařské 9

10 závody, seznámí se se sortimentem vyráběných vín, absolvují krátký someliérský kurz. Druhý a třetí týden žáci nastoupí na jednotlivá pracoviště v Chemnitzu. Budou zapojeni do provozu hotelů a restaurací. Na závěr stáže zpracují žáci hodnocení svého zahraničního pobytu, porovnají svou praxi v Německu s praxí v Čechách. Pro své spolužáky připraví prezentaci. Výměna zkušeností v rostlinné a živočišné výrobě, chovu koní a ekologických postupů na stáži v Polsku CZ/10/LLP-LdV/IVT/ Příjemce grantu: Střední škola zemědělská a přírodovědná, Rožnov pod Radhoštěm Partneři projektu: Polsko: Zespol Skol Rolniczych w Grzybnie, Grzybnie Projektu se zúčastní osm studentů z oboru agropodnikání čtyřletého studia, konkrétně jde o žáky třetího ročníku. Cílem projektu je zkvalitnění znalostí a obohacení novými zkušenostmi v oblasti rostlinné a živočišné produkce se zaměřením na chov koní a využití ekologických postupů a technologií, zlepšení komunikativnosti a mobilnosti účastníků projektu, upevnění jejich osobního rozvoje. Cíle jsou zaměřeny zejména na vykonávání prací v rostlinné výrobě, včetně přípravy půdy a celkové péče o rostliny, přípravu krmiv včetně jejich konzervace, rozdělení krmných dávek pro jednotlivé druhy a skupiny hospodářských zvířat, produkce biopotravin, v chovu koní zaučení mladých koní do práce se sedlem, celková péče o ně, jízdy ve volné přírodě, účast na jednotlivých aktivitách v jezdeckém centru, seznámení se s novými ekologickými postupy a technologiemi v zemědělství. Výměnná třítýdenní stáž by měla proběhnout na farmách partnerské organizace v období září Kouzlo proměny dřeva CZ/10/LLP-LdV/IVT/ Příjemce grantu: Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem Partneři projektu: Německo: Gemeinnütziger Berufsbildungsverein Guben e.v. Projekt reaguje na potřebu vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt je určen učňům a žákům se zvláštními vzdělávacími potřebami. Chce prezentovat starobylý učební obor truhlář, jako řemeslo, kde lze stále něco nového objevovat a zdokonalovat. Projekt chce navázat na započatou tradici pěstovat v žácích vztah k přírodě, životnímu prostředí a vážit si dřeva jako materiálu všeobecně. Do projektu bude zapojeno šest studentů učebních oborů školy, včetně žáků se zvláštními vzdělávacími potřebami. Po dobu dvou týdnů budou v partnerské německé škole pracovat ve školních dílnách na daném společném výrobku. Výrobek bude v roce 2011 koncipován dle společných priorit. V roce 2011 bude realizováno téma: dřevostavby, okna, dveře a ekologie těchto solitérů. V rámci dvou týdnů studenti přijímající a vysílající organizace společně vytvoří zadané dílo. Vedle toho studenti absolvují exkurze v podnicích a doprovodný program. Výstupem bude evaluační kompendium, které studenti vytvoří společně v německém jazyce, včetně fotografií a projektové dokumentace. Zahraniční odborná praxe žáků TSOŠ Kroměříž CZ/10/LLP-LdV/IVT/ Příjemce grantu: Granum, o. s. Partneři projektu: Itálie: ISTITUTO TECNICO AGRARIO, Catanzaro Výměnný projekt je určen pro třicet žáků TSOŠ veterinární v Kroměříži. Jedná se o navázání na výměny a spolupráci z let Cílem projektu je umožnit žákům školy zapojit se do odborné praxe v zemích EU, ověřit znalosti a dovednosti žáků v odlišném prostředí, evaluovat a zefektivnit vzdělávací program ve škole, zlepšit jazykové a komunikativní dovednosti žáků a pedagogů. V neposlední řadě je cílem posílit kulturní a sociální zkušenosti mladých lidí a vhodně reprezentovat naši zemi v zahraničí. Odborná praxe v zahraničí je součástí vzdělávacích plánů odborných předmětů a praxe, účastníci zahraniční praxe získají osvědčení EUROPASS. Dvoutýdenní stáž v italské zemědělské škole je plánována na květen Mechanici elektronici odborná stáž v Německu CZ/10/LLP-LdV/IVT/ Příjemce grantu: SOŠ a SOU Kralupy n.vlt. Partneři projektu: Německo: InBIT ggmbh Sachsen, Hartha Projekt je zaměřen na realizaci dvoutýdenní odborné zahraniční stáže pro dvacet čtyři studentů. Účastníky stáže budou studenti maturitního ročníku oboru mechanik elektronik a třetího ročníku téhož oboru doplněného studenty počítačových systémů. Výběrem technických oborů pro realizaci zahraniční stáže projekt reaguje na současný negativní trend, kvůli němuž klesá prestiž odborného vzdělávání a počet zájemců o ně se dlouhodobě snižuje. Projekt je organizován do školního roku 2010/2011. Předpokládá realizaci dvou mobilitních stáží, a to na podzim 2010 a na jaře Stáž se uskuteční ve spolkovém státě Sasko, Německo. Díky jazykové přípravě obdrží účastníci hodiny konverzační a odborné němčiny nad rámec klasické výuky. Projekt přispívá k cíli programu, kterým je navázání spolupráce mezi školou a německým partnerem, soukromým vzdělávacím střediskem. Stáže se uskuteční ve školicím středisku Hartha, nedaleko Drážďan, které je vybaveno špičkovým pracovištěm pro výuku elektrotechniky. Výstupem projektu je zlepšení motivace účastníků ke studiu, získání nových odborných poznatků a procvičení se v cizím jazyce po odborné stránce i v rámci běžné konverzace. 10

11 Kompendium projektů 2010 Česká republika PROJEKTY MOBILITY Získání pracovních zkušeností pro aplikaci na trhu práce CZ/10/LLP-LdV/IVT/ Příjemce grantu: Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T.G.Masaryka 14 Partneři projektu: Velká Británie: Joseph Priestley College, Leeds; Německo: Humboldt- Gymnasium Gifhorn; Slovenská republika: Obchodná akadémia Košice Projekt byl připraven v souladu s osnovami školy, jejíž důležitou charakteristikou je řízená odborná praxe. Její nedílnou součástí je pravidelné posílání skupin studentů do zemí EU, aby tak mohli získat praktické zkušenosti a tím zvýšit své profesní a jazykové schopnosti. Z tohoto důvodu umístění studentů v hostitelských zemích bude důležitým příspěvkem k jejich profesnímu vzrůstu. Deset studentů školy bude umístěno v podnicích ve Velké Británii, Německu a Slovensku, od průmyslových a obchodních společností po vzdělávací instituce a vládní úřady po dobu tří týdnů. Po úvodním a zdravotně bezpečnostním zaškolení se studenti budou účastnit každodenního zaměstnání firem, jako by byli jejími řádnými zaměstnanci. Samotná praxe se uskuteční v únoru a květnu roku První skupina studentů bude umístěna v Anglii, konkrétně ve městě Leeds, kde je zprostředkovatelskou organizací místní škola. Druhá skupina účastníků praxe bude pracovat v Německu ve městě Gifhorn. Třetí skupina studentů uskuteční svou praxi ve slovenských Košicích za spolupráce místní obchodní akademie. Spektrum podniků poskytujících pracovní umístění našim studentům je podobné běhům plánovaným v Německu a Anglii. Mobilitou budoucích kuchařů k lepšímu uplatnění na trhu práce v EU CZ/10/LLP-LdV/IVT/ Příjemce grantu: Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín Partneři projektu: Německo: F+U Sachsen ggmbh, Chemnitz Cílovou skupinou bude šest žáků druhého a třetího ročníku učebního oboru kuchař, kteří díky projektu mobility získají nové odborné kompetence, seznámí se s inovativními postupy v gastronomii, budou pracovat s potravinami ekologického zemědělství, zdokonalí se v jazykových dovednostech odborné terminologie. Odborné zahraniční stáže jsou uznávány jako součást odborného výcviku. Studenti, kteří se projektu účastní, jsou hodnoceni jak v průběhu zahraniční praxe, tak následně i celkově, jak přistupovali k zahraniční stáži. Projekt přinese řadu přidaných hodnot, kdy účastníci budou vedeni k aktivnímu přístupu, flexibilitě a kooperaci. Všichni účastníci získají osvědčení Program Europass mobility, což by mělo napomoci k lepšímu uplatnění na trhu práce nejen v České republice, ale také na trhu práce v rámci celé Evropské unie. Odborná dvoutýdenní stáž bude realizována na jaře roku 2011 v - F+U Sachsen ggmbh v Chemnitz v Německu. Odborné vzdělávání pro trh práce CZ/10/LLP-LdV/VETPRO/ Příjemce grantu: Úřad práce v Plzni Partneři projektu: Španělsko: Academia Córdoba Hlavním cílem projektu je zvýšení odborné úrovně zaměstnanců Úřadu práce v Plzni zapojených do tvorby a realizace projektů vzdělávání a odborné přípravy určených pro specifické skupiny na trhu práce a účast zaměstnanců úřadů práce na aktivitách evropského trhu práce. Cíle bude dosaženo prostřednictvím získání zkušeností s novými nástroji aktivní politiky zaměstnanosti používanými na trhu práce ve Španělsku. Díky realizaci projektu dojde rovněž ke zvýšení jazykových i interkulturálních dovedností popsané cílové skupiny a zmapování inovativních nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti používaných v zahraničí. Důležitým aspektem projektu je možnost následného pilotního odzkoušení získaných inovací a využití načerpaných zkušeností v dalších odborných vzdělávacích projektech úřadu práce. Mobility budou uskutečněny ve Španělsku pro celkem 24 osob zejména zaměstnanců Úřadu práce v Plzni. Studijní cesty budou probíhat v období září 2010 až březen Každý účastník projektu absolvuje jednu týdenní návštěvu v rozsahu plánovaném pro svoji odbornost dle stanoveného programu. Návštěvy proběhnou ve třech skupinách po cca osmi účastnících. Poznáváme evropskou gastronomii CZ/10/LLP-LdV/IVT/ Příjemce grantu: Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Partneři projektu: Německo: Aparthotel Rialto und Haus Esplanade, Binz; Itálie: Villa Le Rondini, Firenze; Velká Británie: ADC Technology Training Ltd./ADC College, London Projekt je orientován na vývoj a nové trendy v oblasti hotelnictví a restauračních služeb v zemích EU. Dvoutýdenní stáž patnácti studentů proběhne v Německu, v síti restauračních a hotelových zařízení, které jsou součástí stravovacích a ubytovacích systému hotelů, v hotelovém komplexu Aparthotel Rialto und Haus Esplanade v městě Binz na ostrově Rujana v období od do Součástí tohoto komplexu je i síť restauračních zařízení, kde naši studenti budou rovněž praktikovat. V Itálii, ve městě Florencii proběhne stáž od do V Anglii, v Londýně proběhne 11

12 čtrnáctidenní stáž v období leden až únor Hostitelskou organizací je ADT College, která se zabývá umísťováním stážistů na prověřených hotelových zařízeních. Ve všech zařízeních se snoubí možnost získat nové teoretické a praktické znalosti v gastronomii i hotelnictví, které lze využít při odborné profesní práci stážistů. Stáž pomůže žákům k prohloubení teoretických a praktických znalostí v oboru a jazykových znalostí. Stážisté budou motivováni k dalšímu vzdělávání, seznámí se s novými technologiemi a technikou v gastronomii používanou v jiných zemích Evropské Unie. Stáž pomůže žákům k samostatnosti, větší míře zodpovědnosti, zvýší sebedůvěru, etické a estetické znalosti v oboru a kulturní rozhled o přijímajících zemích. Stáž žáků v procesu počátečního odborného vzdělávání SŠ v oblasti logistiky CZ/10/LLP-LdV/IVT/ Příjemce grantu: Střední odborná škola logistická a střední odborné učiliště Dalovice Partneři projektu: LC LAUTERBACH Speditions-GmbH, Berg Projekt je zaměřen na třítýdenní zahraniční 23 stáž žáků procházejících počátečním odborným vzděláváním na střední škole v oboru provoz a ekonomika dopravy - zaměření logistika. Cílem oboru je kvalifikovaný odborník v oblasti logistických služeb. Vzhledem k rozmachu logistických služeb v rámci EU jsou zkušenosti žáků s prací v zahraniční logistické firmě velikým přínosem vzhledem k jejich uplatnitelnosti. Žáci oboru provoz a ekonomika dopravy mají zkušenosti z exkurzí a přednášek české firmy LC Sokotrans, která škole poskytla odborný software. V této české firmě také probíhají stáže žáků třetího ročníku. Partnerská firma umožní třem studentům v průběhu jednoho školního roku výkon praxe ve vlastní firmě. Žáci se zapojí do běžného pracovního procesu, ověří si svoje odborné znalosti zejména z oblasti dopravy, přepravy, logistiky, skladování, zbožíznalství, ekonomiky, účetnictví, obchodní a cizojazyčné komunikace. Zapojí se do řešení konkrétních problémů a situací firmy, poznají její fungování. Seznámí se s technologickými postupy, používaným odborným softwarem. Výstupem bude zpracování seminární práce, kde kromě prezentace firmy zhodnotí i svůj vlastní rozvoj. Při Projektovém dnu odborných předmětů dojde k porovnání činnosti firmy LC Lauerbach s činností české firmy LC Sokotrans z hlediska nabízených služeb, používaných postupů a vybavení vzhledem k možnostem. Elektrotechnika, elektronika v bytových a průmyslových instalacích CZ/10/LLP-LdV/VETPRO/ Příjemce grantu: Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 Partneři projektu: Slovenská republika: Stredná odborná škola Handlová Projekt si klade za cíl prakticky seznámit osm učitelů odborného výcviku a odborných předmětů s pracemi a pracovními postupy v oblasti elektrotechniky a elektroniky v oblasti bytových a průmyslových instalací na Slovensku s důrazem na spolupráci se sociálními partnery SOŠ Handlová. Projekt sleduje požadavek pružně reagovat na nově vznikající potřeby kvalitní a odborné práce a inovace v systémech v rámci evropské dimenze a to zejména ve stávajících nebo restrukturalizujících průmyslových zónách v Plzeňském kraji včetně příhraničních regionů Tachovska a Stříbrska. Dále účinným způsobem podporuje zavádění inovativních a neotřelých výukových metod a postupů, rozvíjí politiku vzdělávání a odborné přípravy učňů v úzké spolupráci se sociálními partnery tak, aby lépe odpovídaly principům celoživotního učení. Projekt umožní zúčastněným učitelům odborného výcviku a odborných předmětů další možnost prakticky se vzdělávat v oboru a profesně růst, zlepší a přiblíží průhlednost a uznávání kvalifikací a schopností získaných neformálním vzděláváním, podpoří studium odborného cizího jazyka. Nadnárodní stáž vychází z nutnosti soustavně a plánovitě připravovat učitele odborného výcviku a odborných předmětů pro výkon svého povolání tak, aby formy výuky učňů odpovídaly svojí kvalitou nově zaváděným technologiím, technickým prostředkům a v neposlední řadě též novým metodám a způsobům výuky (odborná výuka a školení osob na trhu práce na základě požadavků firem, využívání ICT technologií). Projekt týdenní mobility reaguje na konkrétní potřeby zaměstnavatelů mít učně připravené pro práci v oblasti elektrotechniky (montáže, zejména ale údržba a rekonstrukce), elektroniky (procesy zavádění určitého stupně automatizace do běžného života, spotřební a zábavná elektronika a s tím spojené ICT technologie) a v krátké době připravit a implementovat nabyté zkušenosti do výuky učňů i do systému vzdělávání v Programu celoživotního učení. Výstupy projektu - praktické poznatky z výuky učňů, výstupy ze setkání se sociálními partnery - budou prakticky využity při tvorbě ŠVP zejména ve vzdělávacích programech v oborech vzdělávání vedoucích k dosažení středního vzdělání s výučním listem a při tvorbě odborné náplně projektu Nová závěrečná zkouška (NZZ). Otevřená brána 2010 CZ/10/LLP-LdV/IVT/ Příjemce grantu: Střední škola Oselce 1, Nepomuk Partneři projektu: Francie: Club Marpen, Tusson Projekt třítýdenní stáže je určen 28 žákům druhých a třetích ročníků oborů uměleckořemeslné zpracování kovů 12

Program Leonardo da Vinci. Kompendium projektů 2011 Česká republika

Program Leonardo da Vinci. Kompendium projektů 2011 Česká republika Program Leonardo da Vinci Vážené čtenářky, vážení čtenáři, PROGRAM LEONARDO DA VINCI Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP), která je součástí Domu zahraničních služeb, spravuje a koordinuje

Více

Program Leonardo da Vinci

Program Leonardo da Vinci Program Leonardo da Vinci Kompendium projektů 2012 Česká republika ISBN 978-80-87335-42-0 Program Leonardo da Vinci PROGRAM LEONARDO DA VINCI Vážené čtenářky, vážení čtenáři, Národní agentura pro evropské

Více

Program Leonardo da Vinci

Program Leonardo da Vinci Program Leonardo da Vinci Kompendium projektů 2013 Česká republika ISBN 978-80-87335-57-4 2 Program Leonardo da Vinci I Kompendium projektů 2013 ČR Vážené čtenářky, vážení čtenáři, Národní agentura pro

Více

Erasmus+ pro odborné vzdělávání

Erasmus+ pro odborné vzdělávání Erasmus+ pro odborné vzdělávání Kompendium schválených projektů 2014 Česká republika Vážené čtenářky, vážení čtenáři, Dům zahraniční spolupráce, který v České republice spravuje a koordinuje programy

Více

Výzva 2007 Program Leonardo da Vinci Schválené projekty mobility

Výzva 2007 Program Leonardo da Vinci Schválené projekty mobility Výzva 2007 Program Leonardo da Vinci Schválené projekty mobility LdV//134001 Střední škola obchodu a služeb, Ústí Praxe v cestovním ruchu v SRN nad Labem, Keplerova 7, příspěvková organizace Keplerova

Více

Výzva 2009 Program Leonardo da Vinci Schválené projekty mobility

Výzva 2009 Program Leonardo da Vinci Schválené projekty mobility Výzva 2009 Program Leonardo da Vinci Schválené projekty mobility CZ/09/LLP LdV//134002 Střední odborné učiliště a Střední odborná škola SČMSD, Znojmo, s.r.o. Adaptace mladých lidí v pracovním prostředí

Více

Výzva 2008 Program Leonardo da Vinci Schválené projekty mobility

Výzva 2008 Program Leonardo da Vinci Schválené projekty mobility Výzva 2008 Program Leonardo da Vinci Schválené projekty mobility LdV/IVT/134003 Střední škola Kostka s.r.o. Stáž studentů cestovního ruchu IVT Pod Pecníkem 1666, 755 01 Vsetín 47396 Projekt Stáž studentů

Více

Zpráva o hodnocení kvality projektů mobility

Zpráva o hodnocení kvality projektů mobility Program Leonardo da Vinci Zpráva o hodnocení kvality projektů mobility generace 2001 Česká republika Kontakty: Adresa Národní agentury programu Národní agentura programu Leonardo da Vinci Národní vzdělávací

Více

Pečeť kvality. program Leonardo da Vinci Projekty 2009 Česká republika

Pečeť kvality. program Leonardo da Vinci Projekty 2009 Česká republika Pečeť kvality program Leonardo da Vinci Projekty 2009 Česká republika Obsah 1. Program Leonardo da Vinci 5 2. Pečeť kvality 9 3. Hodnocení kvality projektů 13 4. Hodnoticí formulář 17 5. Shrnutí zpráv

Více

Číslo projektu Název projektu Anotace projektu Webové stránky projektu Koordinátor CZ Příjemce webové stránky

Číslo projektu Název projektu Anotace projektu Webové stránky projektu Koordinátor CZ Příjemce webové stránky ECVET projekty LLP_LDV Číslo projektu Název projektu Anotace projektu Webové stránky projektu Koordinátor CZ Příjemce webové stránky CZ/13/LLP-LdV/PS/P/134081 New members for ECVET Earth Building Projekt

Více

Pečeť kvality. program Leonardo da Vinci Projekty 2008 Česká republika

Pečeť kvality. program Leonardo da Vinci Projekty 2008 Česká republika Pečeť kvality program Leonardo da Vinci Projekty 2008 Česká republika Obsah 1. Program Leonardo da Vinci 5 2. Pečeť kvality 9 3. Hodnocení kvality projektů 13 4. Hodnoticí formulář 17 5. Shrnutí zpráv

Více

Pečeť kvality. programu Leonardo da Vinci. projekty 2005 Česká republika

Pečeť kvality. programu Leonardo da Vinci. projekty 2005 Česká republika Pečeť kvality programu Leonardo da Vinci projekty 2005 Česká republika Pečeť kvality programu Leonardo da Vinci projekty 2005 Česká republika Obsah 1. Úvod 6 2. Hodnocení kvality projektů mobility 8 3.

Více

LEONARDO INFOVážení čtenáři,

LEONARDO INFOVážení čtenáři, 16/2005 dostává se Vám do rukou informační bulletin Leonardo INFO, který je celý věnován projektům mobilit programu Leonardo da Vinci. Kromě projektů mobilit zahrnuje program Leonardo ještě pilotní projekty,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Střední průmyslová škola chemická, Brno Vranovská 65, Brno 614 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Kód a název oboru: Stupeň vzdělání: Délka a forma studia: Typ školy: Ředitel: Kontakty:

Více

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY (EVVO)

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY (EVVO) Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY () školní rok: 2013/2014 Tento Plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty č. 422/PL/2013 nabývá

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 54 Školní vzdělávací program IČ: 6444646 Č. obj: 0808 obor Ekonomické lyceum 78-4-M/0 Obchodní akademie Lysá nad Labem příspěvková organizace Středočeského

Více

Program Leonardo da Vinci PEČEŤ KVALITY Zpráva o hodnocení kvality projektů mobility 2002 a o Evropské ceně kvality Česká republika

Program Leonardo da Vinci PEČEŤ KVALITY Zpráva o hodnocení kvality projektů mobility 2002 a o Evropské ceně kvality Česká republika Program Leonardo da Vinci PEČEŤ KVALITY Zpráva o hodnocení kvality projektů mobility 2002 a o Evropské ceně kvality Česká republika Kontakty: Adresa Národní agentury programu Národní vzdělávací fond, o.

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 54 Školní vzdělávací program IČ: 6444646 Č. obj: 0808 obor Obchodní akademie 6-4-M/0 Obchodní akademie Lysá nad Labem příspěvková organizace Středočeského

Více

Školní vzdělávací program. Management v gastronomii. (nástavbové studium)

Školní vzdělávací program. Management v gastronomii. (nástavbové studium) Školní vzdělávací program Management v gastronomii (nástavbové studium) Školní vzdělávací program byl ve smyslu 168 odst. 1) písm. a) školského zákona projednán školskou radou dne 30. 8. 2012 se souhlasným

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program č. j. 9/2009 66-51-H/01 Prodavač

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program č. j. 9/2009 66-51-H/01 Prodavač Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Školní vzdělávací program č. j. 9/2009 66-51-H/01 Prodavač 2. Charakteristika vzdělávacího programu 2.1. Identifikační údaje oboru název oboru

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Technické lyceum Schválila ředitelka školy dne 29. srpna 2014 s platností od 1. září

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program. 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program. 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Školní vzdělávací program 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy 2. Charakteristika vzdělávacího programu 2.1. Identifikační údaje oboru název

Více

Školní vzdělávací program. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha - Čakovice

Školní vzdělávací program. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha - Čakovice Školní vzdělávací program Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha - Čakovice Prodavač - lahůdkář 66-51-H/01Prodavač Verze první z 31. 08. 2009 Platnost od 1. 9. 2009, počínaje prvním ročníkem

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE odbor školství, mládeže a tělovýchovy

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE odbor školství, mládeže a tělovýchovy KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE odbor ství, mládeže a tělovýchovy Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Karlovarského e 2012 V Karlových Varech dne 19. dubna 2012 Mgr. Monika Šperglová

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Informační technologie Informatika v ekonomice Informatika v cestovním ruchu Schválila

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Obchodní akademie Dr. Edvarda Beneše, Smetanovo nám. 1200, 274 01 Slaný Školní vzdělávací program 63-41-M/02 Obchodní akademie Platný od 1. 9. 2012 Tento dokument vznikl v rámci projektu Modernizace školních

Více

Kompletní ŠVP. Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace

Kompletní ŠVP. Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace školní vzdělávací program Strojírenství CAD/CAM- NEW 01092010 Kompletní ŠVP Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING

Více

FARMACEUTICKÁ TECHNOLOGIE

FARMACEUTICKÁ TECHNOLOGIE Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM FARMACEUTICKÁ TECHNOLOGIE ZPRACOVÁNO PODLE RVP 28-44-M/01 APLIKOVANÁ CHEMIE PLATNOST OD 1. 9. 2011 Střední škola obchodu, služeb

Více

Podpora umění a kultury z Evropské unie

Podpora umění a kultury z Evropské unie Podpora umění a kultury z Evropské unie Obsah Podpora umění a kultury z Evropské unie 6 KOMUNITÁRNÍ PROGRAMY 7 umění a kulturní dědictví 8 Culture 2000 8 MEDIA Plus 10 vzdělávání 13 Socrates II 13 Leonardo

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664 Kompletní ŠVP Prodavač - Kopie 66-51-H/01 Prodavač od 1. 9. 2011 66-51-H/01 Prodavač 1 Identifikační údaje Název ŠVP Motivační název Prodavač - Kopie Prodavač Název školy Adresa Střední odborná škola a

Více