Program Leonardo da Vinci Kompendium projektů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Program Leonardo da Vinci Kompendium projektů"

Transkript

1 Kompendium projektů 2010 Česká republika

2

3 Kompendium projektů 2010 Česká republika

4 Vážené čtenářky, vážení čtenáři, Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) jako součást Domu zahraničních služeb koordinuje vzdělávací programy mezinárodní spolupráce. Jedním z nich je i program a Vy máte již jedenáctou možnost seznámit se s projekty předloženými a schválenými v České republice, tentokrát v rámci Výzvy Touto formou Vám nabízíme inspiraci a motivaci pro budoucí praktické zapojení do projektové spolupráce v rámci programu. Kompendium je členěno podle typu projektu, přičemž v rámci jednotlivých sekcí jsou projekty řazeny dle identifikačních čísel přidělených Evropskou komisí v Bruselu. Těšíme se na budoucí projekty Vašich institucí, které rozšíří mezinárodní spolupráci a vytvoří kvalitní inovativní produkty pro odborné vzdělávání. Team

5 PROGRAM LEONARDO DA VINCI (základní informace) Program je součástí evropského Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme ). Je zaměřen především na výukové a vzdělávací potřeby všech osob účastnících se odborného vzdělávání a přípravy na jiné než vysokoškolské úrovni, na instituce a organizace nabízející nebo podporující odborné vzdělávání a přípravu. Program podporuje celoživotní vzdělávání a kooperaci mezi různými typy jak soukromých, tak veřejných organizací (např. podniky, vysokými školami, středními školami, výzkumnými ústavy apod.). Zkvalitňováním odborného vzdělávání a uplatňováním inovačních přístupů a metod zvyšuje program konkurenceschopnost osob na trhu práce a napomáhá tak k eliminaci nezaměstnanosti. Programu se aktivně účastní 26 členských států Evropské unie (kromě Malty), Turecko; 3 země ESVO - Norsko, Island, Lichtenštejnsko a nově Švýcarsko a Chorvatsko. Evropská komise poskytuje prostřednictvím programu finanční prostředky na následující aktivity: Decentralizované aktivity (žádosti se předkládají Národní agentuře pro evropské vzdělávací programy v ČR) - Projekty mobility - Multilaterální projekty/přenos inovací - Projekty partnerství Centralizované aktivity (žádosti se předkládají Výkonné agentuře v Bruselu) - Multilaterální projekty/vývoj inovací - Multilaterální sítě - Doprovodné aktivity DECENTRALIZOVANÉ AKTIVITY PROJEKTY MOBILITY Projekty mobility umožňují účastníkům nabytí profesních zkušeností a osvojení praktických i teoretických poznatků ve studovaném oboru. Přispívají ke zlepšení znalosti cizího jazyka, posílení sociálních kompetencí a k osobnostnímu rozvoji. Program nabízí v sekci mobility projektové uplatnění ve třech cílových skupinách, a to IVT (Osoby v počátečním odborném vzdělávání), PLM (Osoby na trhu práce) a VETPRO (Pracovníci v odborném vzdělávání a přípravě). Projekty mají formu stáží nebo mobilit. Odborných stáží (IVT, PLM) se mohou účastnit mladí lidé v počátečním odborném vzdělávání (žáci a studenti odborných středních a vyšších škol), mladí pracovníci, čerství absolventi a nezaměstnaní lidé. Stáže se realizují v délce dvou týdnů až devíti měsíců. Na projektu spolupracují vždy minimálně dva partneři (tzn. předkladatel projektu a zahraniční partner), přičemž alespoň jeden musí pocházet z členské země EU. Mobility (VETPRO) jsou určeny pro manažery lidských zdrojů v podnicích či firmách, učitele, lektory, specialisty odpovědné za plánování a organizaci odborného vzdělávání a kariérové poradce. Výměny probíhají v délce jednoho až šesti týdnů. Na projektu spolupracují opět minimálně dva partneři (tzn. předkladatel projektu a zahraniční partner), přičemž alespoň jeden musí pocházet z členské země EU. MULTILATERÁLNÍ PROJEKTY/PŘENOS INOVACÍ Multilaterální projekty/přenos inovací se specializují na přenos inovací v rámci odborného vzdělávání a přípravy. Jedná se o projekty většího rozsahu zaměřené na adaptaci a začlenění inovačních obsahů a postupů předchozích projektů programu (nebo jiných projektů) do systému odborné přípravy na národní, místní, regionální nebo oborové úrovni. Do projektů se mohou zapojit všechny organizace a instituce působící v oblasti odborného vzdělávání a přípravy. Samotné partnerství v projektu je založeno na spolupráci minimálně tří organizací ze tří různých zemí zapojených do Programu celoživotního učení, z nichž alespoň jedna je z Evropské unie. Projekty jsou financovány nejvýše po dobu dvou let. PROJEKTY PARTNERSTVÍ Projekty partnerství rozvíjí spolupráci mezi organizacemi působícími v oblasti odborného vzdělávání a přípravy. Partnerství umožňuje podat maximálně dvouletý projekt zaměřený na spolupráci mezi 5

6 organizacemi působícími v oblasti odborného vzdělávání a přípravy. Partnerství je založeno na spolupráci minimálně tří organizací ze tří různých zemí, z nichž alespoň jedna je z Evropské unie. Výše grantu se odvíjí od počtu uskutečněných mobilit (tj. jednotlivých výjezdů do zahraničí). Předložené přihlášky Mobility Partnerství Přenos inovací Financováno VÝSLEDKY VÝZVY 2010 CENTRALIZOVANÉ AKTIVITY Multilaterální projekty/vývoj inovací jsou zaměřeny na vývoj zcela nových, ještě neexistujících inovačních obsahů, metod a postupů v rámci odborného vzdělávání a přípravy. Multilaterální sítě odborníků a organizací jsou zaměřené na identifikaci, zdokonalování a šíření inovací a osvědčených postupů. Doprovodné aktivity zahrnují informační a komunikační aktivity k podpoře a zlepšení průhlednosti aktivit a výsledků programu, tematický monitoring projektů pracujících na podobné téma, šíření a využívání výsledků jednotlivých projektů. POČTY PŘEDLOŽENÝCH A SCHVÁLENÝCH ŽÁDOSTÍ V JEDNOTLIVÝCH REGIONECH Mobility Partnerství Přenos inovací předložené financované předložené financované předložené financované Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královehradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj

7 PROJEKTY MOBILITY

8 Pedagogika fascinací CZ/10/LLP-LdV/VETPRO/ Příjemce grantu: Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem Partneři projektu: Slovenská republika: Stredná priemyslná škola drevárska, Spišská Nová Ves Projekt se bude realizovat ve Strednej priemyslnej škole drevárskej Spišská Nová Ves na Slovensku. V tomto školském zařízení by osm pedagogů po dobu jednoho týdne studovalo tamní školský systém, hodnotilo jejich metodiku výuky a provádělo komparace potřebné k implantování nových podnětů v SŠNO Bystřice pod Hostýnem. Mobilita by měla přinést nové podněty pro pedagogickou činnost metodických komisí na střední odborné škole zaměřené na nábytkářství. Specifickým cílem je výměna/čerpání zkušeností, především v oboru Design hraček, který by měl být na škole zaveden jako nový inovační nápad a implantován do výuky odborných předmětů. Druhým pilířem projektu je pedagogické téma desetiletí: Rizikové chování adolescentů. V dnešní době se odborně tomuto tématu říká: Syndrom rizikového chování v dospívání. Jedná se o speciálně-pedagogickou tematiku, která by mohla být zařazena do oboru: Etopedie. Téma je průřezové a promítající se do všech společenských věd a do každodenního života. Celá mobilita je vedena mottem: Zvyšování kvality v odborném vzdělávání. SPŠD na Slovensku je zvoleno z toho důvodu, že se jedná o špičkové pracoviště sekundární úrovně, kde lze bez jazykových bariér čerpat poznatky ohledně pedagogiky a designu. Dnešní školství stále více zápasí s antiautoritativním přístupem studentů, kdy pedagog již nemá samozřejmě danou autoritu. Evropa nás vyškolí IV. - odborné stáže v EU CZ/10/LLP-LdV/PLM/ Příjemce grantu: Mendelova střední škola, Nový Jičín, příspěvková organizace Partneři projektu: Velká Británie: EuroPartnership Agency Ltd., Plymouth; Irsko: Swan Training Institute, Dublin Cílovou skupinu tvoří mladí absolventi dvacet osob evidovaných úřadem práce s profesní orientací ekonomika, administrativa, cestovní ruch, informační technologie, turistický ruch, živočišná a rostlinná výroba s ukončeným středním odborným, případně vyšším odborným nebo vysokoškolským vzděláním. Hlavním cílem projektových aktivit je zvýšit jejich konkurenceschopnost na trhu práce prohloubením komunikačních dovedností a praktických zkušeností, které uchazeč získá při odborné stáži v EU. Délka pobytu každého uchazeče je stanovena na osm týdnů. Stáži bude předcházet tříměsíční jazyková a odborná příprava. Stáže proběhnou v zařízeních typu obecní nebo městský úřad, účetní, právní kancelář, informační centrum, sociální nebo zdravotní pojišťovna, gastronomická provozovna, ubytovna hotelového typu, charitativní organizace, zemědělská farma. Obě partnerské instituce se zabývají zajišťováním stáží pro tuzemské i zahraniční uchazeče. Do projektu bude nepřímo, bez finanční spoluúčasti zapojen i Úřad práce v Novém Jičíně, který se bude podílet společně s předkladatelem na oslovení cílové skupiny, podpoří realizaci monitoringu uzavřením individuálního akčního plánu s účastníky a zapojí se i do závěrečné evaluace. Studenti bez hranic III CZ/10/LLP-LdV/IVT/ Příjemce grantu: Mendelova střední škola, Nový Jičín, příspěvková organizace Partneři projektu: Německo: Vitalis, GmbH, Leipzig - Schkeuditz; Irsko: Swan Training Instute, Dublin; Španělsko: Spanish & Internship Consultant, Malaga; Velká Británie: Tellus Group Ltd., Plymouth; VITALISE, Kendal, Cumbria; Malta: Future Focus, Ltd., Floriana Účastníky projektu jsou studenti třetího ročníku ekonomických, zdravotnických, správních a informatických oborů. Záměrem je vyslat v rámci ekonomických a správních oborů a oboru informační technologie deset studentů do Irska (Dublin), deset studentů do Velké Británie (Plymouth), deset studentů do Německa (Leipzig), deset studentů do Španělska (Málaga), pět studentů na Maltu (Floriana). V rámci zdravotnických oborů vycestuje šest studentů do Velké Británie (Cumbria). Stáž potrvá čtyři týdny. Sociálním partnerem projektu je Úřad práce v Novém Jičíně, který bude spolupracovat ve fázi výběru vhodných praktikantských míst, tak aby byly výsledky stáže co nejlépe využitelné na trhu práce. Projekt si klade za cíl zlepšovat kompetence a dovednosti studentů, a to formou odborné stáže v ekonomických a IT odděleních firem, institucích státní správy a zdravotnických zařízeních. Absolvování odborné stáže by mělo studentům přinést praktické pracovní návyky v cizojazyčném prostředí s vazbou na odbornou problematiku, kterou studují a perspektivní uplatnění na trhu práce (po absolvování studia na střední, případně vysoké škole). Propagace lázeňství, zejména jeho vlivu na zdravý životní styl CZ/10/LLP-LdV/IVT/ Příjemce grantu: Střední odborná škola Luhačovice Partneři projektu: Slovinsko: Srednja šola Zagorje 8

9 Kompendium projektů 2010 Česká republika PROJEKTY MOBILITY Projekt je vytvořen v duchu myšlenky Zdravá půda = zdravé rostliny = zdravá zvířata = zdravá krajina = zdravé potraviny = zdraví lidé. Je zaměřen na žáky tříletých učebních oborů ukončených výučním listem (kuchař-kuchařka, číšník-servírka a kuchař-číšník), kteří se bez trendů zdravého způsobu života a zdravé výživy ve své praxi neobejdou, ale také na žáky čtyřletého studijního oboru ukončeného maturitní zkouškou management umění a reklamy, kteří se zaměří zejména na propagaci zdravého životního stylu a možnosti využívání biopotravin v lázeňství. Stáže proběhnou v říjnu 2010 a v květnu 2011 po dobu tří týdnů. V obou bězích se zúčastní pět žáků gastronomických oborů, dva žáci oboru management umění a reklamy a doprovodná osoba. Stáže žáků budou probíhat ve slovinském městě Laško, které se nachází v samém srdci Slovinska, asi 10 km od města Celje, ve špičkových hotelech, např. Welness park Laško, Hotel Zdravilišče Laško a Hotel Hum. Obě skupiny žáků získají nejen profesní zkušenosti, ale zdokonalí se v cizích jazycích (AJ, NJ, slovinský jazyk), naučí se respektovat jiné kultury a náboženství, seznámí se s místním prostředím, vytvoří nové vztahy, osobní i profesní a osamostatní se. Škola zařadí nové poznatky do ŠVP příslušných oborů, receptury využije ve školní kuchyni, seznámí s nimi externí pracoviště, školy podobného zaměření a širokou veřejnost. Masáží ke zdraví aneb Od hlavy po patu CZ/10/LLP-LdV/IVT/ Příjemce grantu: Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Partneři projektu: Polsko: Przedsiebiorstwo Uzdrowiskowe Ustroń spólka akcyjna; Slovenská republika: Kúpele Nimnica a.s.; Prírodné jódové kúpele Číž, a.s. Projekt je určen žákům oboru s maturitou - masér sportovní a rekondiční. Stáž je plánovaná pro tři skupiny po čtyřech žácích, dva běhy proběhnou v březnu 2011 na Slovensku a jeden běh v Polsku v listopadu Všechny stáže budou dvoutýdenní. Odborná příprava bude zajištěna nad rámec výuky prostřednictvím partnera lázně Klimkovice a lázní Darkov. Odbornou přípravu nad rámec výuky zajistí za úhradu akreditované masážní centrum Shiatsu centrum Ostrava. Jazykovou a kulturní přípravu nad rámec výuky zajistí pro Slovensko vyučující školy a pro Polsko externí vyučující polského jazyka. Výstupy ze stáží budou práce studentů o metodických postupech při různých typech masáží včetně používaných masážních přípravků a dalších pomůcek v té které zemi s přihlédnutím k aktuálním hygienickým předpisům nebo práce související s využíváním fyzikálně-terapeutických metod, slovníček česko - polské a česko - slovenské odborné terminologie a fotodokumentace z průběhu stáží na CD. Program Stáž žáků v procesu počátečního vzdělávání v oboru automobilní CZ/10/LLP-LdV/IVT/ Příjemce grantu: Střední škola automobilní Holice Partneři projektu: Francie: GARAC- ÉCOLE NATIONALE DESPROFESSIONS DE L AUTOMOBILE, PAŘÍŽ ARGENTEUIL; Rakousko: LANDESBERUFSSCHULE, Eggenburg; Finsko: Porvoon Ammattopisto, Porvoo; Slovenská republika: Stredná odborná škola automobilová, Bratislava; Maďarsko: Lukásc Sandor Szakközépiskola, Györ Žáci získají v rámci projektu znalosti o nejnovějších způsobech diagnostiky motorových vozidel, praktické zkušenosti při používání moderní diagnostické techniky a poznají nejnovější konstrukce osobních automobilů. Délka stáží byla předběžně dohodnuta na dobu tři až čtyři týdny. V každém běhu vycestuje sedm žáků a jeden až dva pedagogičtí pracovníci, do Finska budou připravování tři žáci. Žáci se zapojí do výuky odborných předmětů a budou se zúčastňovat stáží v podnikatelských subjektech v daných hostitelských zemích. Seznámí se s technickým zařízením používaným v dané škole resp. podnikatelských subjektech. Budou využívat a porovnávat učební metody, využívané učební pomůcky a jejich aplikaci v konkrétním praktickém prostředí. Součástí projektu je i devítiměsíční stáž pro žáka Milana Plátka (žák oboru autoelektrikář). Přijímající organizací je francouzská škola GARAC v Paříži. Účastník bude v místě stáže bez doprovodné osoby, což významně přispěje k většímu pokroku v jazykových znalostech, a díky tomu k rychlejšímu osamostatnění, adaptaci na odlišný styl života a integraci do prostředí. Turismus bez hranic CZ/10/LLP-LdV/IVT/ Příjemce grantu: Hotelová škola, Teplice, příspěvková organizace Partneři projektu: Německo: F+U Reha Sachsen ggmbh, Chemnitz Začátek projektu je naplánován na říjen Účastníci absolvují na podzim 2010 přípravný kurz v rozsahu 30 hodin. Kurz se bude konat v odpoledních hodinách a bude do něj zařazena nejen profesní odborná konverzace, ale žáci si rozšíří i jazykové kompetence v oboru gastronomie. Výjezd dvanácti žáků na zahraniční stáž je naplánován na tři týdny v době od do V prvním týdnu absolvují žáci odborné semináře na téma restaurační inventář, workshop na téma zpracování masa, ryb a mořských plodů, seznámí se s cukrářskou výrobou, zúčastní se semináře o marketingu v restauračních zařízeních. Čtvrtý den pobytu pojedou žáci do Míšně, kde si prohlédnou vinařské 9

10 závody, seznámí se se sortimentem vyráběných vín, absolvují krátký someliérský kurz. Druhý a třetí týden žáci nastoupí na jednotlivá pracoviště v Chemnitzu. Budou zapojeni do provozu hotelů a restaurací. Na závěr stáže zpracují žáci hodnocení svého zahraničního pobytu, porovnají svou praxi v Německu s praxí v Čechách. Pro své spolužáky připraví prezentaci. Výměna zkušeností v rostlinné a živočišné výrobě, chovu koní a ekologických postupů na stáži v Polsku CZ/10/LLP-LdV/IVT/ Příjemce grantu: Střední škola zemědělská a přírodovědná, Rožnov pod Radhoštěm Partneři projektu: Polsko: Zespol Skol Rolniczych w Grzybnie, Grzybnie Projektu se zúčastní osm studentů z oboru agropodnikání čtyřletého studia, konkrétně jde o žáky třetího ročníku. Cílem projektu je zkvalitnění znalostí a obohacení novými zkušenostmi v oblasti rostlinné a živočišné produkce se zaměřením na chov koní a využití ekologických postupů a technologií, zlepšení komunikativnosti a mobilnosti účastníků projektu, upevnění jejich osobního rozvoje. Cíle jsou zaměřeny zejména na vykonávání prací v rostlinné výrobě, včetně přípravy půdy a celkové péče o rostliny, přípravu krmiv včetně jejich konzervace, rozdělení krmných dávek pro jednotlivé druhy a skupiny hospodářských zvířat, produkce biopotravin, v chovu koní zaučení mladých koní do práce se sedlem, celková péče o ně, jízdy ve volné přírodě, účast na jednotlivých aktivitách v jezdeckém centru, seznámení se s novými ekologickými postupy a technologiemi v zemědělství. Výměnná třítýdenní stáž by měla proběhnout na farmách partnerské organizace v období září Kouzlo proměny dřeva CZ/10/LLP-LdV/IVT/ Příjemce grantu: Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem Partneři projektu: Německo: Gemeinnütziger Berufsbildungsverein Guben e.v. Projekt reaguje na potřebu vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt je určen učňům a žákům se zvláštními vzdělávacími potřebami. Chce prezentovat starobylý učební obor truhlář, jako řemeslo, kde lze stále něco nového objevovat a zdokonalovat. Projekt chce navázat na započatou tradici pěstovat v žácích vztah k přírodě, životnímu prostředí a vážit si dřeva jako materiálu všeobecně. Do projektu bude zapojeno šest studentů učebních oborů školy, včetně žáků se zvláštními vzdělávacími potřebami. Po dobu dvou týdnů budou v partnerské německé škole pracovat ve školních dílnách na daném společném výrobku. Výrobek bude v roce 2011 koncipován dle společných priorit. V roce 2011 bude realizováno téma: dřevostavby, okna, dveře a ekologie těchto solitérů. V rámci dvou týdnů studenti přijímající a vysílající organizace společně vytvoří zadané dílo. Vedle toho studenti absolvují exkurze v podnicích a doprovodný program. Výstupem bude evaluační kompendium, které studenti vytvoří společně v německém jazyce, včetně fotografií a projektové dokumentace. Zahraniční odborná praxe žáků TSOŠ Kroměříž CZ/10/LLP-LdV/IVT/ Příjemce grantu: Granum, o. s. Partneři projektu: Itálie: ISTITUTO TECNICO AGRARIO, Catanzaro Výměnný projekt je určen pro třicet žáků TSOŠ veterinární v Kroměříži. Jedná se o navázání na výměny a spolupráci z let Cílem projektu je umožnit žákům školy zapojit se do odborné praxe v zemích EU, ověřit znalosti a dovednosti žáků v odlišném prostředí, evaluovat a zefektivnit vzdělávací program ve škole, zlepšit jazykové a komunikativní dovednosti žáků a pedagogů. V neposlední řadě je cílem posílit kulturní a sociální zkušenosti mladých lidí a vhodně reprezentovat naši zemi v zahraničí. Odborná praxe v zahraničí je součástí vzdělávacích plánů odborných předmětů a praxe, účastníci zahraniční praxe získají osvědčení EUROPASS. Dvoutýdenní stáž v italské zemědělské škole je plánována na květen Mechanici elektronici odborná stáž v Německu CZ/10/LLP-LdV/IVT/ Příjemce grantu: SOŠ a SOU Kralupy n.vlt. Partneři projektu: Německo: InBIT ggmbh Sachsen, Hartha Projekt je zaměřen na realizaci dvoutýdenní odborné zahraniční stáže pro dvacet čtyři studentů. Účastníky stáže budou studenti maturitního ročníku oboru mechanik elektronik a třetího ročníku téhož oboru doplněného studenty počítačových systémů. Výběrem technických oborů pro realizaci zahraniční stáže projekt reaguje na současný negativní trend, kvůli němuž klesá prestiž odborného vzdělávání a počet zájemců o ně se dlouhodobě snižuje. Projekt je organizován do školního roku 2010/2011. Předpokládá realizaci dvou mobilitních stáží, a to na podzim 2010 a na jaře Stáž se uskuteční ve spolkovém státě Sasko, Německo. Díky jazykové přípravě obdrží účastníci hodiny konverzační a odborné němčiny nad rámec klasické výuky. Projekt přispívá k cíli programu, kterým je navázání spolupráce mezi školou a německým partnerem, soukromým vzdělávacím střediskem. Stáže se uskuteční ve školicím středisku Hartha, nedaleko Drážďan, které je vybaveno špičkovým pracovištěm pro výuku elektrotechniky. Výstupem projektu je zlepšení motivace účastníků ke studiu, získání nových odborných poznatků a procvičení se v cizím jazyce po odborné stránce i v rámci běžné konverzace. 10

11 Kompendium projektů 2010 Česká republika PROJEKTY MOBILITY Získání pracovních zkušeností pro aplikaci na trhu práce CZ/10/LLP-LdV/IVT/ Příjemce grantu: Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T.G.Masaryka 14 Partneři projektu: Velká Británie: Joseph Priestley College, Leeds; Německo: Humboldt- Gymnasium Gifhorn; Slovenská republika: Obchodná akadémia Košice Projekt byl připraven v souladu s osnovami školy, jejíž důležitou charakteristikou je řízená odborná praxe. Její nedílnou součástí je pravidelné posílání skupin studentů do zemí EU, aby tak mohli získat praktické zkušenosti a tím zvýšit své profesní a jazykové schopnosti. Z tohoto důvodu umístění studentů v hostitelských zemích bude důležitým příspěvkem k jejich profesnímu vzrůstu. Deset studentů školy bude umístěno v podnicích ve Velké Británii, Německu a Slovensku, od průmyslových a obchodních společností po vzdělávací instituce a vládní úřady po dobu tří týdnů. Po úvodním a zdravotně bezpečnostním zaškolení se studenti budou účastnit každodenního zaměstnání firem, jako by byli jejími řádnými zaměstnanci. Samotná praxe se uskuteční v únoru a květnu roku První skupina studentů bude umístěna v Anglii, konkrétně ve městě Leeds, kde je zprostředkovatelskou organizací místní škola. Druhá skupina účastníků praxe bude pracovat v Německu ve městě Gifhorn. Třetí skupina studentů uskuteční svou praxi ve slovenských Košicích za spolupráce místní obchodní akademie. Spektrum podniků poskytujících pracovní umístění našim studentům je podobné běhům plánovaným v Německu a Anglii. Mobilitou budoucích kuchařů k lepšímu uplatnění na trhu práce v EU CZ/10/LLP-LdV/IVT/ Příjemce grantu: Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín Partneři projektu: Německo: F+U Sachsen ggmbh, Chemnitz Cílovou skupinou bude šest žáků druhého a třetího ročníku učebního oboru kuchař, kteří díky projektu mobility získají nové odborné kompetence, seznámí se s inovativními postupy v gastronomii, budou pracovat s potravinami ekologického zemědělství, zdokonalí se v jazykových dovednostech odborné terminologie. Odborné zahraniční stáže jsou uznávány jako součást odborného výcviku. Studenti, kteří se projektu účastní, jsou hodnoceni jak v průběhu zahraniční praxe, tak následně i celkově, jak přistupovali k zahraniční stáži. Projekt přinese řadu přidaných hodnot, kdy účastníci budou vedeni k aktivnímu přístupu, flexibilitě a kooperaci. Všichni účastníci získají osvědčení Program Europass mobility, což by mělo napomoci k lepšímu uplatnění na trhu práce nejen v České republice, ale také na trhu práce v rámci celé Evropské unie. Odborná dvoutýdenní stáž bude realizována na jaře roku 2011 v - F+U Sachsen ggmbh v Chemnitz v Německu. Odborné vzdělávání pro trh práce CZ/10/LLP-LdV/VETPRO/ Příjemce grantu: Úřad práce v Plzni Partneři projektu: Španělsko: Academia Córdoba Hlavním cílem projektu je zvýšení odborné úrovně zaměstnanců Úřadu práce v Plzni zapojených do tvorby a realizace projektů vzdělávání a odborné přípravy určených pro specifické skupiny na trhu práce a účast zaměstnanců úřadů práce na aktivitách evropského trhu práce. Cíle bude dosaženo prostřednictvím získání zkušeností s novými nástroji aktivní politiky zaměstnanosti používanými na trhu práce ve Španělsku. Díky realizaci projektu dojde rovněž ke zvýšení jazykových i interkulturálních dovedností popsané cílové skupiny a zmapování inovativních nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti používaných v zahraničí. Důležitým aspektem projektu je možnost následného pilotního odzkoušení získaných inovací a využití načerpaných zkušeností v dalších odborných vzdělávacích projektech úřadu práce. Mobility budou uskutečněny ve Španělsku pro celkem 24 osob zejména zaměstnanců Úřadu práce v Plzni. Studijní cesty budou probíhat v období září 2010 až březen Každý účastník projektu absolvuje jednu týdenní návštěvu v rozsahu plánovaném pro svoji odbornost dle stanoveného programu. Návštěvy proběhnou ve třech skupinách po cca osmi účastnících. Poznáváme evropskou gastronomii CZ/10/LLP-LdV/IVT/ Příjemce grantu: Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Partneři projektu: Německo: Aparthotel Rialto und Haus Esplanade, Binz; Itálie: Villa Le Rondini, Firenze; Velká Británie: ADC Technology Training Ltd./ADC College, London Projekt je orientován na vývoj a nové trendy v oblasti hotelnictví a restauračních služeb v zemích EU. Dvoutýdenní stáž patnácti studentů proběhne v Německu, v síti restauračních a hotelových zařízení, které jsou součástí stravovacích a ubytovacích systému hotelů, v hotelovém komplexu Aparthotel Rialto und Haus Esplanade v městě Binz na ostrově Rujana v období od do Součástí tohoto komplexu je i síť restauračních zařízení, kde naši studenti budou rovněž praktikovat. V Itálii, ve městě Florencii proběhne stáž od do V Anglii, v Londýně proběhne 11

12 čtrnáctidenní stáž v období leden až únor Hostitelskou organizací je ADT College, která se zabývá umísťováním stážistů na prověřených hotelových zařízeních. Ve všech zařízeních se snoubí možnost získat nové teoretické a praktické znalosti v gastronomii i hotelnictví, které lze využít při odborné profesní práci stážistů. Stáž pomůže žákům k prohloubení teoretických a praktických znalostí v oboru a jazykových znalostí. Stážisté budou motivováni k dalšímu vzdělávání, seznámí se s novými technologiemi a technikou v gastronomii používanou v jiných zemích Evropské Unie. Stáž pomůže žákům k samostatnosti, větší míře zodpovědnosti, zvýší sebedůvěru, etické a estetické znalosti v oboru a kulturní rozhled o přijímajících zemích. Stáž žáků v procesu počátečního odborného vzdělávání SŠ v oblasti logistiky CZ/10/LLP-LdV/IVT/ Příjemce grantu: Střední odborná škola logistická a střední odborné učiliště Dalovice Partneři projektu: LC LAUTERBACH Speditions-GmbH, Berg Projekt je zaměřen na třítýdenní zahraniční 23 stáž žáků procházejících počátečním odborným vzděláváním na střední škole v oboru provoz a ekonomika dopravy - zaměření logistika. Cílem oboru je kvalifikovaný odborník v oblasti logistických služeb. Vzhledem k rozmachu logistických služeb v rámci EU jsou zkušenosti žáků s prací v zahraniční logistické firmě velikým přínosem vzhledem k jejich uplatnitelnosti. Žáci oboru provoz a ekonomika dopravy mají zkušenosti z exkurzí a přednášek české firmy LC Sokotrans, která škole poskytla odborný software. V této české firmě také probíhají stáže žáků třetího ročníku. Partnerská firma umožní třem studentům v průběhu jednoho školního roku výkon praxe ve vlastní firmě. Žáci se zapojí do běžného pracovního procesu, ověří si svoje odborné znalosti zejména z oblasti dopravy, přepravy, logistiky, skladování, zbožíznalství, ekonomiky, účetnictví, obchodní a cizojazyčné komunikace. Zapojí se do řešení konkrétních problémů a situací firmy, poznají její fungování. Seznámí se s technologickými postupy, používaným odborným softwarem. Výstupem bude zpracování seminární práce, kde kromě prezentace firmy zhodnotí i svůj vlastní rozvoj. Při Projektovém dnu odborných předmětů dojde k porovnání činnosti firmy LC Lauerbach s činností české firmy LC Sokotrans z hlediska nabízených služeb, používaných postupů a vybavení vzhledem k možnostem. Elektrotechnika, elektronika v bytových a průmyslových instalacích CZ/10/LLP-LdV/VETPRO/ Příjemce grantu: Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 Partneři projektu: Slovenská republika: Stredná odborná škola Handlová Projekt si klade za cíl prakticky seznámit osm učitelů odborného výcviku a odborných předmětů s pracemi a pracovními postupy v oblasti elektrotechniky a elektroniky v oblasti bytových a průmyslových instalací na Slovensku s důrazem na spolupráci se sociálními partnery SOŠ Handlová. Projekt sleduje požadavek pružně reagovat na nově vznikající potřeby kvalitní a odborné práce a inovace v systémech v rámci evropské dimenze a to zejména ve stávajících nebo restrukturalizujících průmyslových zónách v Plzeňském kraji včetně příhraničních regionů Tachovska a Stříbrska. Dále účinným způsobem podporuje zavádění inovativních a neotřelých výukových metod a postupů, rozvíjí politiku vzdělávání a odborné přípravy učňů v úzké spolupráci se sociálními partnery tak, aby lépe odpovídaly principům celoživotního učení. Projekt umožní zúčastněným učitelům odborného výcviku a odborných předmětů další možnost prakticky se vzdělávat v oboru a profesně růst, zlepší a přiblíží průhlednost a uznávání kvalifikací a schopností získaných neformálním vzděláváním, podpoří studium odborného cizího jazyka. Nadnárodní stáž vychází z nutnosti soustavně a plánovitě připravovat učitele odborného výcviku a odborných předmětů pro výkon svého povolání tak, aby formy výuky učňů odpovídaly svojí kvalitou nově zaváděným technologiím, technickým prostředkům a v neposlední řadě též novým metodám a způsobům výuky (odborná výuka a školení osob na trhu práce na základě požadavků firem, využívání ICT technologií). Projekt týdenní mobility reaguje na konkrétní potřeby zaměstnavatelů mít učně připravené pro práci v oblasti elektrotechniky (montáže, zejména ale údržba a rekonstrukce), elektroniky (procesy zavádění určitého stupně automatizace do běžného života, spotřební a zábavná elektronika a s tím spojené ICT technologie) a v krátké době připravit a implementovat nabyté zkušenosti do výuky učňů i do systému vzdělávání v Programu celoživotního učení. Výstupy projektu - praktické poznatky z výuky učňů, výstupy ze setkání se sociálními partnery - budou prakticky využity při tvorbě ŠVP zejména ve vzdělávacích programech v oborech vzdělávání vedoucích k dosažení středního vzdělání s výučním listem a při tvorbě odborné náplně projektu Nová závěrečná zkouška (NZZ). Otevřená brána 2010 CZ/10/LLP-LdV/IVT/ Příjemce grantu: Střední škola Oselce 1, Nepomuk Partneři projektu: Francie: Club Marpen, Tusson Projekt třítýdenní stáže je určen 28 žákům druhých a třetích ročníků oborů uměleckořemeslné zpracování kovů 12

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Možnosti vzdělávání v rámci aktivit Programu celoživotního učení (LLP) Kostelec nad Černými lesy 24.10.2012

Možnosti vzdělávání v rámci aktivit Programu celoživotního učení (LLP) Kostelec nad Černými lesy 24.10.2012 Možnosti vzdělávání v rámci aktivit Programu celoživotního učení (LLP) Kostelec nad Černými lesy 24.10.2012 Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) součást Domu zahraničních služeb od

Více

Management hotelnictví

Management hotelnictví Specializace Management hotelnictví Studijní program Ekonomika a management Studijní obor Podniková ekonomika a management Specializace je určena zájemcům, kteří chtějí získat: jazykové a komunikační dovednosti,

Více

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ. Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ. Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009 PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009 Národní agentura pro evropské vzdělávací programy součást Domu zahraničních služeb MŠMT koordinuje vzdělávací programy mezinárodní spolupráce

Více

LLP Lifelong. Learning Programme. Program celoživotního učení

LLP Lifelong. Learning Programme. Program celoživotního učení LLP Lifelong Learning Programme Program celoživotního učení 2007-2013 Program celoživotního učení probíhá od roku 2007 do roku 2013, založen na programech Socrates, Leonardo da Vinci a E-learning http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/newprog/index_en.html

Více

Program LEONARDO DA VINCI současnost a budoucnost

Program LEONARDO DA VINCI současnost a budoucnost Program LEONARDO DA VINCI současnost a budoucnost Mgr. Helena Slivková TTnet workshop Kostelec nad Černými Lesy 19. duben 2012 výhled do roku 2013 Program celoživotního učení (LLP) vzdělávací program,

Více

Comenius www.naep.cz. 13. 11. 2010 Praha Martina Fantová

Comenius www.naep.cz. 13. 11. 2010 Praha Martina Fantová Comenius www.naep.cz 13. 11. 2010 Praha Martina Fantová Program celoživotního učení LLP 2007-2013 Comenius vzdělávání ve školách Erasmus vysokoškolské vzdělávání Leonardo da Vinci odborné vzdělávání a

Více

Případové studie: M/01 Dopravní prostředky SOŠ a SOU podnikání a služeb Jablunkov, Školní 416, Jablunkov Stav ke dni: 29.7.

Případové studie: M/01 Dopravní prostředky SOŠ a SOU podnikání a služeb Jablunkov, Školní 416, Jablunkov Stav ke dni: 29.7. 1 Případové studie: 23-45-M/01 Dopravní prostředky Škola: SOŠ a SOU podnikání a služeb Jablunkov, Školní 416, 739 91 Jablunkov Stav ke dni: 29.7.2014 Úvodní komentář k případové studii: SOŠ a SOU podnikání

Více

Program celoživotního učení ERASMUS. Dana Petrova Dům zahraničních služeb 15.3.2011 / UPOL

Program celoživotního učení ERASMUS. Dana Petrova Dům zahraničních služeb 15.3.2011 / UPOL Program celoživotního učení ERASMUS Dana Petrova Dům zahraničních služeb 15.3.2011 / UPOL Program celoživotního učení (LLP) vzdělávací program EU zaměřený na podporu spolupráce a mobility v rámci Evropy

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Program celoživotního učení se zaměřením na aktivity podprogramu Leonardo da Vinci. Mgr. Helena Slivková

Program celoživotního učení se zaměřením na aktivity podprogramu Leonardo da Vinci. Mgr. Helena Slivková Program celoživotního učení se zaměřením na aktivity podprogramu Leonardo da Vinci Mgr. Helena Slivková Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) součást Domu zahraničních služeb od 2007

Více

PROGRAM LEONARDO DA VINCI

PROGRAM LEONARDO DA VINCI PROGRAM LEONARDO DA VINCI Informační den k evropským vzdělávac vacím m programům Pardubice 23. 5. 2012 Program Leonardo da Vinci zaměřen na výukové a vzdělávací potřeby všech osob účastnících se odborného

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

Mobilitní projekty program Leonardo da Vinci 2008

Mobilitní projekty program Leonardo da Vinci 2008 Mobilitní projekty program Leonardo da Vinci 2008 Program Leonardo da Vinci Je zaměřen na výukové a vzdělávací potřeby všech osob účastnících se odborného vzdělávání a odborné přípravy s výjimkou studentů

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE LIBEREC

OBCHODNÍ AKADEMIE LIBEREC OBCHODNÍ AKADEMIE LIBEREC MODERNÍ ŠKOLA SE 150 LETOU TRADICÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O STUDIUM 2015 / 2016 OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY LIBEREC, ŠAMÁNKOVA 500/8, PŘÍSPĚVKOVÁ

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

Ocenění Evropský učitel jazyků roku 2013. "A good teacher is like a candle: it consumes itself to light the way for others."

Ocenění Evropský učitel jazyků roku 2013. A good teacher is like a candle: it consumes itself to light the way for others. Ocenění Evropský učitel jazyků roku 2013 "A good teacher is like a candle: it consumes itself to light the way for others." O sobě Jméno: Mgr. Olga Myslíková Věk: 42 let Vzdělaní: vysokoškolské Zaměstnavatel:

Více

2009 Ing. Andrea Sikorová

2009 Ing. Andrea Sikorová Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 MOŽNOSTI STUDIA V ZAHRANIČÍ 2009 Ing. Andrea Sikorová 1 Možnosti studia v zahraničí

Více

Prezentace programu Leonardo da Vinci 2008 (se zaměřením m na projekty mobility)

Prezentace programu Leonardo da Vinci 2008 (se zaměřením m na projekty mobility) Prezentace programu Leonardo da Vinci 2008 (se zaměřením m na projekty mobility) Cíle Přispívat k rozvoji kvalitního celoživotního učení Podporovat účastníky odborné přípravy a dalších vzdělávacích činností

Více

SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, s.r.o. Přímětická 1812/50 669 41 Znojmo. Tel: 537 020 555 E-mail: hanzal.libor@sousoszn.cz www.sousoszn.cz

SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, s.r.o. Přímětická 1812/50 669 41 Znojmo. Tel: 537 020 555 E-mail: hanzal.libor@sousoszn.cz www.sousoszn.cz Držitel certifikátu dle ISO 9001 Držitel Zlatého certifikátu kvality uděleného Sdružením soukromých škol Čech, Moravy a Slezska Kontaktní údaje SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, s.r.o. Přímětická 1812/50 669 41

Více

Obecná priorita A15: Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků

Obecná priorita A15: Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků KLÍČOVÉ TÉMA ROZVOJ VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A15: Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků Obecný cíl A15.1: Dosáhnout zvýšení

Více

Diseminační konference Podporujeme technické vzdělávání. Program ERASMUS+ Ostrava, 21.10.2015 Mgr. Helena Slivková

Diseminační konference Podporujeme technické vzdělávání. Program ERASMUS+ Ostrava, 21.10.2015 Mgr. Helena Slivková Diseminační konference Podporujeme technické vzdělávání Program ERASMUS+ Ostrava, 21.10.2015 Mgr. Helena Slivková Program Erasmus+ program podpoří mezinárodní mobility a spolupráci, inovační procesy a

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

Číslo projektu Název projektu Výsledek

Číslo projektu Název projektu Výsledek Číslo projektu Název projektu Výsledek CZ/08/LLP-LdV/PLM/134001 Odborné stáže v zahraničí - nedílná součást celoživotního učení doporučeno CZ/08/LLP-LdV/IVT/134002 Přiblížení evropského pracovního trhu

Více

Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství

Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ.1.07/1.3.00/08.0181 Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM

Více

Národní agentura pro evropské vzdělávacívací programy

Národní agentura pro evropské vzdělávacívací programy Národní agentura pro evropské vzdělávacívací programy Národní agentura pro evropské vzdělávací vací programy (NAEP) funguje od 1.1.2007 při Domu zahraničních služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Více

VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA PRO

VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA PRO VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍCH ŠKOL 41-41-M/01 Agropodnikání Čtyřletý studijní obor zakončený maturitní zkouškou se zaměřením na: Zemědělská technika a chov hospodářských zvířat Zahradní

Více

Projekt LdV EPANIL a projekty UNIV

Projekt LdV EPANIL a projekty UNIV www.epanil.net Projekt LdV EPANIL a projekty UNIV Ing. Hana Čiháková hana.cihakova@nuov.cz Nebušice 3. 11. 2009 www.epanil.net EPANIL - European Common Principles for the Accreditation of Non-formal and

Více

Leonardo da Vinci (LDV) - Multilaterální projekty/přenos inovací (TOI) SK-CZ tematický seminář, Bratislava 25.11.2010

Leonardo da Vinci (LDV) - Multilaterální projekty/přenos inovací (TOI) SK-CZ tematický seminář, Bratislava 25.11.2010 Leonardo da Vinci (LDV) - Multilaterální projekty/přenos inovací (TOI) SK-CZ tematický seminář, Bratislava 25.11.2010 Základní otázka Může takový typ projektů jako jsou Multilaterální projekty/přenos inovací

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 Vypracoval: Ing. Radomil Poles OBSAH Úvod... 2 1 Stručná charakteristika současného stavu... 2 1.1 Současný stav... 2 1.2 Vzdělávací

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy SWOT analýza současného stavu odborného vzdělávání a přípravy Cíle: - uvědomit si slabé a rizikové stránky stávající praxe a přístupu k odbornému vzdělávání a přípravě. - Identifikovat silné stránky a

Více

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Dny otevřených dveří - 29. a 30. listopadu 2013 a 17. a 18. ledna 2014 1 Základní údaje o škole jsme státní školou, zřizovatelem

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

VOŠ, SPŠ automobilní a technická. Bc. Jan Šindelář České Budějovice 2011

VOŠ, SPŠ automobilní a technická. Bc. Jan Šindelář České Budějovice 2011 VOŠ, SPŠ automobilní a technická Bc. Jan Šindelář České Budějovice 2011 Charakteristika Regionální centrum technického vzdělávání 45 let tradice výuky v automobilních a strojírenských oborech Více než

Více

VET Vocational Education and Training

VET Vocational Education and Training Seznamte se, Erasmus+ Odborné vzdělávání a příprava VET Vocational Education and Training Struktura programu Erasmus+ Členění podle sektorů: Podle klíčových akcí: školní vzdělávání odborné vzdělávání a

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Studijní obor. Hotelnictví. Studijní program Gastronomie, hotelnictví a turismus SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Hotelnictví. Studijní program Gastronomie, hotelnictví a turismus SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Hotelnictví Studijní program Gastronomie, hotelnictví a turismus Základní informace o studijním oboru studijní obor je odborně garantován Katedrou cestovního ruchu, výuka je zajišťována vysoce

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Tematický monitoring projektů partnerství Grundtvig. Projektové řízení mezinárodního partnerství. 6. září 2012

Tematický monitoring projektů partnerství Grundtvig. Projektové řízení mezinárodního partnerství. 6. září 2012 Tematický monitoring projektů partnerství Grundtvig Projektové řízení mezinárodního partnerství 6. září 2012 PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ (2007 2013) Comenius primární a sekundární vzdělávání Leonardo da

Více

Erasmus pro zaměstnance VŠ/VOŠ

Erasmus pro zaměstnance VŠ/VOŠ Erasmus pro zaměstnance VŠ/VOŠ Program Erasmus Součást evropského Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme - LLP), do kterého je zapojeno přes 30 evropských zemí: 27 členských států Evropské

Více

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací, výzkumné a vývojové činnosti pro rok 2015 Úvod Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací,

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

vacíprogramy - Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz

vacíprogramy - Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Evropské vzdělávac vacíprogramy - Dům m zahraničních služeb Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Decentralizované aktivity Programu celoživotního učení administruje v ČR: Národní agentura pro evropské vzdělávací

Více

Vzdělávání studentů a učitelů gastronomických oborů prostřednictvím praktické zkušenosti ve spolupráci s Českou Asociací Hotelů a Restaurací

Vzdělávání studentů a učitelů gastronomických oborů prostřednictvím praktické zkušenosti ve spolupráci s Českou Asociací Hotelů a Restaurací Vzdělávání studentů a učitelů gastronomických oborů prostřednictvím praktické zkušenosti ve spolupráci s Českou Asociací Hotelů a Restaurací CZ.1.07/1.1.00/54.0050 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

PRACOVNÍ PORADENSTVÍ PROFESNÍ VÝBĚR

PRACOVNÍ PORADENSTVÍ PROFESNÍ VÝBĚR PRACOVNÍ PORADENSTVÍ PROFESNÍ VÝBĚR Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007

Více

Za poznáním technických oborů a řemesel

Za poznáním technických oborů a řemesel OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Za poznáním technických oborů a řemesel reg. č.: CZ.1.07/1.1.24/02.0061 Okresní hospodářská komora Karviná www.hkok.cz Představení projektu Název: Za poznáním technických

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky

Více

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena

Více

82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské

82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské 82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské Délka studia: Čtyři roky.: Splněná povinná školní docházka, zdravotní způsobilost uchazeče doložená lékařem a úspěšně složené talentové zkoušky.

Více

Comenius www.naep.cz/comenius

Comenius www.naep.cz/comenius Comenius Program Comenius, který je součástí Programu celoživotního učení, se zaměřuje na předškolní a školní vzdělávání. Grantovými prostředky podporuje mezinárodní spolupráci mateřských, základních a

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Jindřichův Hradec Škola se stodvacetipětiletou tradicí Aktuální nabídka oborů pro školní rok 2017 2018 nabízí: - moderní perspektivní maturitní i učební

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

Co přináší globální granty OP VK k podpoře technických oborů

Co přináší globální granty OP VK k podpoře technických oborů Co přináší globální granty OP VK k podpoře technických oborů Kateřina Kučová Oddělení strukturálních fondů odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu Moravskoslezský kraj Krajský úřad Zpracováno pro

Více

Střední odborná škola Luhačovice člen sítě škol UNESCO. člen sítě škol UNESCO od roku 2005 UDRŽENÍ A ZACHOVÁVÁNÍ NÁRODNÍHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

Střední odborná škola Luhačovice člen sítě škol UNESCO. člen sítě škol UNESCO od roku 2005 UDRŽENÍ A ZACHOVÁVÁNÍ NÁRODNÍHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Střední odborná škola Luhačovice člen sítě škol UNESCO člen sítě škol UNESCO od roku 2005 UDRŽENÍ A ZACHOVÁVÁNÍ NÁRODNÍHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Sídlo školy: Lázeňské město Luhačovice Střední odborná škola

Více

Asistentský pobyt Comenius

Asistentský pobyt Comenius Comenius Mobility Program Comenius, který je součástí Programu celoživotního učení, se zaměřuje na všeobecné i odborné vzdělávání. Grantovými prostředky podporuje mezinárodní spolupráci mateřských, základních

Více

Program Erasmus+ 2014-2020

Program Erasmus+ 2014-2020 Erasmus+ Program Erasmus+ 2014-2020 program pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport program podporuje mezinárodní mobility a spolupráci, inovační procesy a dobrou praxi, politiku a reformy na

Více

Co je Erasmus? Program Erasmus je součástí evropského Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme - LLP). Erasmus

Co je Erasmus? Program Erasmus je součástí evropského Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme - LLP). Erasmus Erasmus Program Erasmus je zaměřen na mobilitu a spolupráci ve vysokoškolském vzdělávání v Evropě a také na spolupráci vysokoškolských institucí s podniky. Erasmus rovněž podporuje spolupráci vysokoškolských

Více

VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI JEDNÁNÍ OBOROVÝCH SKUPIN PODZIM 2015. Lukáš Hula

VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI JEDNÁNÍ OBOROVÝCH SKUPIN PODZIM 2015. Lukáš Hula VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI JEDNÁNÍ OBOROVÝCH SKUPIN PODZIM 2015 Lukáš Hula Východiska Zahraničí Česká republika Přehled Proč hovoříme o výchově k podnikavosti? Protože podnikatelé jsou páteří ekonomiky Protože

Více

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Níže uvedený text se týká podporovaných aktivit jednotlivých Oblastí podpory tak, jak vyplývá z obecného

Více

Centrum praktického ekonomického vzdělávání v Ústeckém kraji

Centrum praktického ekonomického vzdělávání v Ústeckém kraji Centrum praktického ekonomického vzdělávání v Ústeckém kraji Prezentace projektu 16. 4. 2015 Praha MŠMT Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/54.0049 Projekt CEV Realizátor: UJEP v Ústí nad Labem,

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Obecná priorita A1: PODPORA KOMPETENCÍ K PODNIKAVOSTI, INICIATIVĚ A KREATIVITĚ U ŽÁKŮ A STUDENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL

Obecná priorita A1: PODPORA KOMPETENCÍ K PODNIKAVOSTI, INICIATIVĚ A KREATIVITĚ U ŽÁKŮ A STUDENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL PODKLAD PRO JEDNÁNÍ MINITÝMU PRO PODPORU PODNIKAVOSTI, INICIATIVY A KREATIVITY Formulace kritérií splnění dílčích cílů se opírala rovněž o souhrnné výsledky dotazníkového šetření potřeb na školách pro

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 02 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 02 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích programů v oblasti rozvoje lidských zdrojů vedoucích

Více

Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice. Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na SPŠE a VOŠ Pardubice

Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice. Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na SPŠE a VOŠ Pardubice Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na SPŠE a VOŠ Pardubice O škole historie i současnost školy 1. Tradice škola poskytuje již více než 60 let úplné střední odborné vzdělání s maturitou 2.

Více

Zemědělské školství v návaznosti na rozvoj venkova a podpora podnikání na venkově

Zemědělské školství v návaznosti na rozvoj venkova a podpora podnikání na venkově Zemědělské školství v návaznosti na rozvoj venkova a podpora podnikání na venkově Odbor: výzkumu vzdělávání a poradenství Ing. Ludmila Gočálová Místo konání: 10. dubna 2014 Olomouc Obsah Rozvoj odborného

Více

VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE

VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE Projekt Tvorba Strategie a Společného akčního plánu v oblasti rozvoje lidských zdrojů v Libereckém kraji I CZ.1.04/4.1.01/C4.00015 I je financován

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

Aktivity MPO v oblasti středního školství

Aktivity MPO v oblasti středního školství Spolupráce na více úrovních Úřad práce Zaměstnavatelé NÚV Predikce potřeb trhu práce Sektorové dohody MPO, MZe Zřizovatelé (kraje) MŠMT Financování? Otevírání oborů Optimalizace sítě SŠ Přizpůsobení ŠVP

Více

Vnitřní organizační normy a směrnice

Vnitřní organizační normy a směrnice Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Libhošť 90 příspěvková organizace se sídlem v Libhošti zastoupená ředitelkou Mgr.Dagmar Michálkovou IČO 750 27 518 Vnitřní organizační normy a směrnice Plán

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

GRUNDTVIG V ČÍSLECH GR-vcislech-7.indd 1 GR-vcislech-7.indd :19: :19:33

GRUNDTVIG V ČÍSLECH GR-vcislech-7.indd 1 GR-vcislech-7.indd :19: :19:33 GRUNDTVIG V ČÍSLECH 2 Grundtvig v číslech Obsah Několik slov na úvod... 2 O programu Grundtvig... 2 Statistické údaje za období 21-26... 2 Kontakt... 8 Několik slov na úvod Vítejte na stránkách informačního

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Metodologie... 4 2.1 Základní nástroje sběr dat:... 4 2.2 Základní nástroje analýza a syntéza:...

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY školní rok 2010/2011 Hotelnictví Metodický návod k využití sjednocených tematických okruhů pro profilovou část maturitní zkoušky Součástí řešení projektu Kurikulum S je

Více

Identifikační údaje vyšší odborné školy:

Identifikační údaje vyšší odborné školy: Identifikační údaje vyšší odborné školy: Název školy: Sídlo školy: Typ právnické osoby: Zřizovatel školy: Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov, Mendelova 131 Mendelova 131, 256 01 Benešov

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Grantový projekt Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ

Grantový projekt Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ Grantový projekt Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ Projekt je zaměřen na rozvoj odborných i pedagogických kompetencí učitelů ve středním

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 096/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ Název projektu: KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s., Jihlava WWW.SVOSS.CZ

Více

Příručka LLP/Erasmus pro pedagogy Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě

Příručka LLP/Erasmus pro pedagogy Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě Příručka LLP/Erasmus pro pedagogy Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě 1. O programu Erasmus Program Erasmus je součástí Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme LLP).

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena v lednu roku

Více

Spolupráce školy s výrobním podnikem Plastik Horšovský Týn a.s. (PeHToo a.s. Horšovský Týn)

Spolupráce školy s výrobním podnikem Plastik Horšovský Týn a.s. (PeHToo a.s. Horšovský Týn) Spolupráce školy s výrobním podnikem Plastik Horšovský Týn a.s. (PeHToo a.s. Horšovský Týn) 2009 Mgr. Lenka Švarcová 1. Úvod Cíle tohoto projektu vycházejí z klíčových dokumentů ve školství. Projektem

Více

Stručný obsah grantových projektů OP VK doporučených ke schválení

Stručný obsah grantových projektů OP VK doporučených ke schválení P03 Stručný obsah grantových projektů OP VK doporučených ke schválení Číslo výzvy: 1. Číslo a název globálního grantu: 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Libereckém kraji II Vyhlašovatel

Více

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s.,

Více

GRUNDTVIG. evropský program

GRUNDTVIG. evropský program GRUNDTVIG evropský program pro podporu vzdělávání dospělých GRUNDTVIG podprogram LLP 2 2 GRUNDTVIG v České republice 2001 2003 v rámci EU programu Socrates I 2004 2006 v rámci EU programu Socrates II 2007

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz - přímo řízená organizace MŠMT - mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání

Více

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s.

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s. Informačně poradenský systém DPV v Lotyšsku Lenka Horová Národní vzdělávací fond, o.p.s. 2007 Sdružení pro Informačně poradenský systém tvořené společnostmi KPMG Česká republika,s.r.o, Gradua-CEGOS, s.r.o.

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

Projekt: Propojení praxe s výukou mechatroniky a automatizace pro žáky středních odborných škol a učilišť, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/54.

Projekt: Propojení praxe s výukou mechatroniky a automatizace pro žáky středních odborných škol a učilišť, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/54. Projekt: Propojení praxe s výukou mechatroniky a automatizace pro žáky středních odborných škol a učilišť, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/54.0057 Ing. Bedřich Musil, SST, supervizor projektu Rok 2015 je vyhlášen

Více