ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOBROVÁ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOBROVÁ"

Transkript

1 Výroční zpráva za školní rok / ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOBROVÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

2 OBSAH: I) Úvod II) Počet žáků a tříd III) Učební plán IV) Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci a způsobilosti personální zabezpečení školy V) Údaje o zápisu k povinné školní docházce VI) Výsledky vzdělávání žáků VII) Účast žáků v olympiádách a soutěžích VIII) Údaje o mimoškolních aktivitách IX) Činnost školní družiny X) Environmentální výchova XI) Žáci vycházející ve školním roce 2011/2012 XII) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI XIII) Vyhodnocení Minimálního preventivního programu ZŠ Bobrová za školní rok 2011/2012 XIV) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů XV) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení XVI) Základní údaje o hospodaření školy XVII) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů XVIII)Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání XIX) Závěr Tato výroční zpráva byla schválena školskou radou (ve složení: Ing. Mgr. Pavel Pejchal, předseda, Petr Tulis, člen, Luboš Pipa, člen, Jaroslava Straková, členka, Mgr. Jana Smažilová, členka, Mgr. Pavel Němec, člen) dne V Bobrové dne Jaroslav Strnad, ředitel ZŠ Bobrová 1

3 I) Úvod 1) Základní údaje o škole Název: Základní škola Bobrová, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace Adresa: Bobrová 129, Zřizovatel školy: Obec Bobrová, Bobrová 138, Kontakt: telefon , web: Obvyklá fotografie na úvod 2) Všeobecná charakteristika Základní školy Bobrová Areál školy se nalézá v katastrálním území Dolní Bobrová na pravém břehu říčka Bobrůvky na jihozápadním svahu kopce zvaného Šibínek v nadmořské výšce 520 m.n.m. V dřívějších dobách se učilo na třech různých místech (tzv. měšťanka, škola na Horní Bobrové a několik učeben v budově MŠ Bobrová), avšak v letech byl kolem původní budovy z roku 1930 vybudován nový školní areál. Základní škola Bobrová je úplná venkovská škola s devíti postupnými ročníky. Škola je dobře vybavena učebními pomůckami i učebnicemi, při výuce různých předmětů je využíván výukový software. Soustavně je doplňována učitelská i žákovská knihovna. Kvůli rozšiřující se nabídce nových knih a časopisů (předplaceny jsou časopisy ABC, Lidé a Země, National Geographic, Junior 21. století, PC rady, Počítač pro každého, Dnešní svět, Ochrana přírody, Výtvarná výchova, Kritické listy, Rodina a škola, Moderní vyučování a Cinema) byly instalovány nové police a zájem o návštěvu školní knihovny je mezi žáky značný. Podle finančních možností jsou průběžně doplňovány a obměňovány sbírky v kabinetech. Nová škola disponuje bezbariérovým přístupem a nabízí žákům dostatek estetických, světlých a čistých prostor vhodných pro moderní výuku. Na vzhledu školy se podílejí žáci i učitelé (zvláště učitelé výtvarné výchovy paní Zlatuše Tomková a v minulosti i pan František Zobač). Výzdoba školy si udržuje i v tomto školním roce výrazně environmentální zabarvení, neboť jsme hrdými nositeli prestižního mezinárodního titulu EKOŠKOLA. V budovách 1. stupně jsou na chodbách instalovány provazové žebříky, houpačky a lana vhodná pro relaxaci i žíněnky pro uvolnění žáků o přestávkách. Stálou součástí školních chodeb jsou stoly na stolní tenis a pro menší děti basketbalový koš. V koridoru spojujícím budovy jsou umisťovány výstavy a výstupy ze školních projektů. Na prvním i druhém stupni jsou umístěny nástěnky, z nichž se žáci i žákyně dozvídají aktuální informace a výsledky soutěží. 2

4 V budově C byla zřízena stálá expozice zachycující dějiny bobrovského školství, ozdobou této expozice je velké množství historických fotografií a dokumentů. V budovách A a B jsou umístěny učebny 1. stupně, herna školní družiny, menší herny na dobu přestávky a učebna hudební výchovy. V budově C se kromě kmenových tříd nacházejí odborné učebny - učebna výpočetní techniky, učebna chemie a fyziky, učebna výtvarné výchovy, učebna anglického jazyka -, dále jsou zde třídy určené k výuce přírodopisu, zeměpisu, matematiky, dějepisu a českého jazyka. Na odborné učebny navazují kabinety. Dále v budově C naleznete ředitelnu, sborovnu a školní knihovnu. V budově D se nachází cvičný byt, školní dílna, tělocvična a posilovna, školní kuchyň a jídelna. V areálu školy je rovněž hřiště a školní dvůr, jenž je neustále zkrášlován vysazováním květin a okrasných dřevin. Nedávnou novinkou na školním dvoře se stala jednoduchá šplhací sestava a kmen pokácené lípy, oblíbené místo žákovských kratochvílí. Na jaře 2009 jsme zakoupili i 8 zahradních laviček. Na přání školního parlamentu jsme v minulých školních letech přikoupili čtyři lavičky do 2. patra budovy C, nástěnné hodiny do tříd a především venkovní trampolínu. V době volna a přestávek využívají žáci prostory školy, v nichž je zajištěn dozor (chodby, herny, školní dvůr, počítačová učebna). Žákům je k dispozici školní bufet s nabídkou minerálek a tyčinek. Na nákup trampolíny a fotbálku byly využity finanční prostředky, které škola získala ze sběrových akcí sběr vyřazených elektrospotřebičů. Novinkou tohoto školního roku se stalo zřízení relaxační třídy v budově C, která je vybavena pohovkami a sedacími vaky, a v níž mohou žáci 2. stupně trávit čas před vyučováním a v době přestávek. Relaxační třídu si vymalovali žáci a žákyně v rámci projektového dne netradiční výuky. Ve výuce i v běžném chodu školy je jednou z priorit využití informačních a komunikačních technologií. Z toho vychází i vybavenost školy touto technikou. Počítačová učebna se 12 žákovskými stanicemi slouží nejen k výuce ICT, ale bývá využívána i v jiných předmětech. Učitelé mají k dispozici počítače ve sborovně i v kabinetech, dále mohou pracovat s notebookem a dvěma dataprojektory. Všechny počítače jsou propojeny do počítačové sítě s přístupem na internet. Stálé připojení na internet je zajištěno službou IOL Broadband 1024/256. Každý pracovník školy má svůj prostor na serveru pro ukládání dat a svou ovou schránku s adresou. Moderní vybavení školy doplňují dvě kopírky, scanner, tiskárny (barevná a černobílé), televizory, videa a DVD přehrávače, dále magnetofony a CD přehrávače. V rámci akce EU peníze do škol podala naše škola žádost o finanční příspěvek na projekt Příprava DUM v ZŠ Bobrová a jejich ověření. Projektová žádost byla schválena a v uplynulém školním roce byla naše škola vybavena dalšími pěti interaktivními tabulemi s příslušenstvím, celkový počet tedy nyní činí sedm interaktivních tabulí s příslušenstvím. Samozřejmostí nové školy je kvalitní sociální zařízení WC na každém patře, sprchy v dívčích a chlapeckých šatnách u tělocvičny, umývárna u dílen a před jídelnou. Pitný režim je zajištěn provozem školního bufetu a roznáškou čaje na 1. stupni. 3

5 II) Počet žáků a tříd Ve školním roce 2011/2012 probíhala výuka v deseti třídách. Na konci školního roku celkový počet dětí dosáhl cifry 175 žáků - na 1.stupni 85 dětí, na 2.stupni 90 žáků a žákyň, přespolních žáků bylo 108 (na začátku školního roku měla naše škola 171 dětí). Počet dívek i chlapců je téměř v rovnováze, v naší škole je 92 dívek a 83 chlapců. Naše škola je navštěvována dětmi z Bobrové (72 dětí), Bobrůvky (15 dětí), Mirošova (8 dětí), Dlouhého (25 dětí), Radkova (5 dětí), Podolí (5 dětí), Radešína (5 dětí), Račic (1 žákyně), Zvole (2 žákyně), Olešínek (1 žák), Pikárce (4 děti), Obyčtova (2 děti) a Rožné (2 děti), od 6. třídy přicházejí děti z Radešínské Svratky (3 děti), Moravce (16 dětí) a Bohdalce (9 dětí). Počet žáků v jednotlivých třídách: 1.třída třída třída třída třída třída třída třída třída - 20 Průměrný počet žáků ve třídách 1.stupně: 17,0 Průměrný počet žáků ve třídách 2.stupně: 22,5 Průměrný počet žáků ve třídě: 19,4 Výuku zajišťuje 15 pedagogů, s jejichž jmény a aprobací se seznámíte na dalších stránkách. Součástí školy je i moderní kuchyně s jídelnou s celkovým počtem 221 zapsaných strávníků (156 žáků, 27 zaměstnanců a 38 cizích strávníků) a školní družina, kde je pro děti po skončení vyučování připraven bohatý program (podrobnosti naleznete dále). 4

6 III) Učební plán Předmět zkratka Český jazyk a literatura Čj Německý / Anglický jazyk Nj / Aj Matematika M Prvouka Prv Přírodověda Př1 2 2 Vlastivěda Vl 2 2 Chemie Ch Fyzika F Přírodopis Př Zeměpis Z Ekovýchova EV 2 Dějepis D Výchova k občanství Vob Hudební výchova Hv Výtvarná výchova Vv Pracovní činnosti Pč Informatika Inf 1 1 Tělesná výchova Tv Volitelné předměty Další cizí jazyk německý jazyk DCJ-Nj Další cizí jazyk anglický jazyk DCJ-Aj Dílny Díl 2 Výtvarný seminář Vvsem 1 2 Konverzace v anglickém jazyce Aj-kon Konverzace v německém jazyce Nj-kon 1 Cvičení z českého jazyka a matematiky CvČM 2 Informatika Inf 2 2 Práce v domácnosti PvD 2 Sportovní hry SpH 1 Technické kreslení Tk 2 Přírodovědný seminář Přsem 1 Společenskovědní seminář Svsem 1 Týdenní dotace povinných předmětů V letošním školním roce jsme vyučovali ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu ZŠ Bobrová Svět se otevírá připraveným. 5

7 IV) Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci a způsobilosti V tomto školním roce pracovalo ve škole 15 učitelů, 1 pomocná asistentka k integrovaným dětem (dotováno Krajským úřadem kraje Vysočina), 1 vychovatelka ve školní družině a 6 provozních zaměstnanců. Součástí školy je i školní jídelna s jednou vedoucí a třemi kuchařkami. V letošním školním roce jsme v našem sboru nepřivítali žádného nového člena ani členku. Učitelé Jméno a příjmení Aprobace Vyučuje Funkce Třídnictví ve třídě Mgr. Jaroslav Strnad Čj - D Čj, Svs ředitel školy Mgr. Tomáš Šindler Př - Tv Př - Tv - Pvs zástupce ředitele školy, koordinátor ŠVP Mgr. Jana Konečná uč. 1. stupeň uč. 1. stupeň 1. Mgr. Petra Gregorová uč. 1. stupeň uč. 1. stupeň 2. Mgr. Jana Smažilová uč. 1. stupeň uč. 1. stupeň 3. Mgr. Lenka Pechová uč. 1.stupeň uč. 1. stupeň 4. Mgr. Petra Vykydalová uč. 1. stupeň, Aj uč. 1. stupeň, Aj 5. Mgr. Jolana Tulisová Aj - Př - Ch Př - Aj koordinátorka EVVO 6. Mgr. Eva Červinková M - F M- F - Inf 7. Mgr. Zlatuše Tomková Čj - Vv Čj Vv výchovná poradkyně 8. Mgr. Iva Roháčková M - Ch M Ch F - Eko 9. Mgr. Pavel Němec Ov - Fr Z Tv - Ov Mgr. Zdeňka Strnadová Čj - D Čj D Hv metodička prevence Mgr. Marta Klimešová M - Zt Pč Šárka Dolinková jazyková škola Nj Pomocná asistentka k integrovaným dětem Marie Hamříková Vychovatelka ve školní družině Ivana Řezníčková Katecheta P. Jan Daněk 6

8 Provozní zaměstnanci školník : Miroslav Fiala uklizečky : Marie Blahová Hana Havránková Dana Trnková Alena Mrázková vedoucí školní jídelny : Jaroslava Hlavatá kuchařky : Marta Burianová Božena Babáková Iva Musilová ekonomka : Ing. Marie Křížková To jsme my 7

9 Další údaje Ve školním roce 2011/2012 se vyučovalo 278 hodin týdně, z tohoto počtu bylo vyučováno aprobovaně 235 hodin, tj. 85 %. Neaprobovaně byly vyučovány hlavně výchovy hudební, částečně i tělesná, dále též informatika a zeměpis, německý jazyk (tento ovšem učitelkou se státní jazykovou zkouškou). Tyto předměty však vyučovali učitelé, jejichž aprobace zajišťovala dostatečně kvalitní výuku výše zmíněných předmětů. Pedagogický sbor se pomalu začíná dostávat do středního věku - věkový průměr našeho sboru dosáhl výše 43 roků, procento mužů činilo 20. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Další vzdělávání pedagogických zaměstnanců je zaměřeno na práci s dětmi se SVPU, na tvorbu ŠVP a vzdělávání podle ŠVP, na prevenci sociálně patologických jevů, na metodiku jednotlivých předmětů, na prohloubení jazykových znalostí a počítačových dovedností. V uplynulých letech 100 % zaměstnanců prošlo úrovní Z ve školení práce na počítači a přibližně 30% pedagogů prošlo úrovní P (úvodní modul + volitelné moduly ICT na 1.stupni, ICT ve výuce zeměpisu, grafika a digitální fotografie, využití počítačů ve výuce matematiky, multimédia). V roce 2006 tak škola dosáhla v této oblasti úrovně požadované MŠMT. V rámci projektu Příprava DUM v ZŠ Bobrová a jejich ověření byl pedagogický sbor proškolen v práci s interaktivní tabulí a hlasovacím zařízením. a) semináře a školení pedagogických pracovníků 1.stupeň Jana Konečná - seminář Přemýšlej matematika 1 - seminář Matematika jinak Jana Smažilová - seminář Interaktivní tabule ve vlastivědě Petra Gregorová - seminář Matematika jinak Lenka Pechová - seminář Hodnocení a sebehodnocení žáka - seminář Interaktivní výuka prostřednictvím interaktivní tabule - seminář Matematika činnostně v 1. ročníku - seminář Matematika jinak Petra Vykydalová - seminář Hudební výchova jarní tóny - seminář Přemýšlej matematika 1 - seminář Matematika jinak - seminář Tvořivá angličtina 8

10 2.stupeň Zlatuše Tomková - Kurz kariérového poradenství e-kariéra - schůzka výchovných poradců - seminář Média ve výuce Čj Tomáš Šindler - seminář Streamové video ve výuce - seminář Zdravý životní styl ve školách z pohledu bezpečnosti Zdeňka Strnadová - seminář Jak jdou noty za sebou - seminář Simulační hry ve výuce dějepisu - seminář Žák jako badatel - seminář Čtenářská gramotnost a strategie Eva Červinková - seminář Finanční matematika Iva Roháčková - seminář Ekopolis přemýšlíme o městě - seminář Finanční gramotnost (Hospodaříme s penězi) - kurz AJ pro středně pokročilé Jolana Tulisová - seminář Ekoškola seminář dobré praxe - cyklus seminářů Inovativní metody ve výuce AJ Marta Klimešová - seminář Inkluze - nová cesta vzdělávání - seminář Jarní inspirace ze zahraničí Pavel Němec - seminář Kin-ball - seminář Jak motivovat děti k učení Jaroslav Strnad - seminář Hospitace jako součást autoevaluace školy b) semináře a školení provozních zaměstnanců, vychovatelů a pomocných asistentů Marie Křížková Ivana Řezníčková Marie Hamříková Miroslav Fiala Jaroslava Hlavatá - semináře a školení věnované problematice hospodaření školy v právní subjektivitě - seminář Hrátky s hadříky - seminář Inkluze Nová cesta ke vzdělávání - Škola tradiční čínské medicíny - semináře a školení pro vedoucí školních jídelen 9

11 V) Údaje o zápisu k povinné školní docházce Zápis do 1. ročníku se konal 7. února K zápisu se dostavilo 21 dětí (15 chlapců a 6 dívek), rodiče tří dětí požádali o odklad školní docházky. Po předložení posudku dětského lékaře a doporučení PPP byl těmto dětem odklad povinné školní docházky udělen. Do 1. ročníku tak bylo zapsáno 18 dětí (12 chlapců a 6 dívek). Zápis do 1. ročníku 10

12 VI) Výsledky vzdělávání žáků Vzdělávání žáků Výsledky vzdělávání v1. pololetí školního roku 2011/2012: třída třídní učitel počet žáků průměrný prospěch omluvené hodiny průměr oml. hodin neomluvené hodiny počet vyznamenaných neprospěli Mgr. Jana Konečná , Mgr. Petra Gregorová 22 1, , Mgr. Jana Smažilová 14 1, , Mgr. Lenka Pechová 17 1, , Mgr. Petra Vykydalová 13 1, , Mgr. Jolana Tulisová 24 1, , Mgr. Eva Červinková 16 1, , Mgr. Zlatuše Tomková 29 1, , Mgr. Iva Roháčková 20 1, , celkem 173 1, ,

13 Výsledky vzdělávání ve 2. pololetí školního roku 2011/2012: třída třídní učitel počet žáků průměrný prospěch omluvené hodiny průměr oml. hodin neomluvené hodiny počet vyznamenaných neprospěli Mgr. Jana Konečná , Mgr. Petra Gregorová 22 1, , Mgr. Jana Smažilová 15 1, , Mgr. Lenka Pechová 17 1, , Mgr. Petra Vykydalová 13 1, , Mgr. Jolana Tulisová 24 1, , Mgr. Eva Červinková 16 1, Mgr. Zlatuše Tomková 30 1, , Mgr. Iva Roháčková 20 1, , celkem 175 1, , Po opravné zkoušce však i tito žáci postoupili do dalšího ročníku. V tomto školním roce bylo při vyučování zohledněno 30 dětí s dyslektickými, dysortografickými, dysgrafickými či dyskalkulickými poruchami. Z nich dva žáci 5. ročníku, jeden žák 6. ročníku, jeden žák 7. ročníku a jedna žákyně 9. ročníku byli integrováni a vzděláváni podle ŠVP, jeden žák 6. ročníku a dva žáci 8. ročníku byli integrováni a ve spolupráci s SPC ve Žďáře nad Sázavou vzděláváni podle ŠVP-LMP. 12

14 Chování žáků V 1. pololetí bylo uděleno 22 pochval třídního učitele. Ve druhém pololetí bylo uděleno 54 pochval třídního učitele a 3 pochvaly ředitele školy. Pochvaly třídních učitelů byly většinou udělovány za práci ve třídní samosprávě a za menší úspěchy ve vědomostních a sportovních soutěžích. Pochvaly ředitele školy ocenily účast tří dětí (Martina Vytešníková, Miroslav Mašek, Michal Hájek) v celostátním kole zeměpisné soutěže Eurorebus. Přestupky školního řádu vynesly 16 žákům napomenutí třídního učitele, 5 žákům důtku třídního učitele, u 4 žáků byla udělena důtka ředitele školy. Druhý ani třetí stupeň z chování v tomto školním roce nebyl udělen. Podrobný přehled pochval i kázeňských opatření přináší následující tabulka: 1. pololetí 2.pololetí třída ntu dtu dřš ptu přš 2 ntu dtu dřš ptu přš celkem ntu napomenutí třídního učitele dtu důtka třídního učitele dřš důtka ředitele školy ptu pochvala třídního učitele přš pochvala ředitele školy 2 druhý stupeň z chování Absence žáků V 1. pololetí žáci zameškali (v loňském roce hodin), průměr na žáka činil 30,879 zameškaných hodin (v loňském roce 32,14 hodin). Ve druhém pololetí bylo ve vyučování zameškáno (v loňském roce hodin), což znamenalo průměr 54,67 zameškaných hodin na žáka (v loňském roce 47,26 hodin). Celkový počet zameškaných hodin dosáhl výše (v loňském roce hodin), průměr na žáka činil 85,55 (v loňském roce 79,4 hodin). V letošním školním roce měla jedna žákyně 9. ročníku 2 neomluvené hodiny, což jí vyneslo důtku ředitele školy. 13

15 Testy Kalibro Na počátku roku 2012 se žáci naší školy zúčastnili celostátního testování vědomostí a dovedností žáků 5. a 9. ročníku prostřednictvím testů Kalibro. Výsledky zachycují následující tabulky. Výsledky žáků 5. ročníku testovaní Český jazyk Matematika Humanitní základ Přírodovědný základ Anglický jazyk ZŠ Bobrová 71,2 47,4 56,1 62,6 58,8 ČR celkem 68, ,8 66,7 64,2 ČR vesnické ZŠ 65,9 49,2 59, ,5 ČR malá města 67,5 50,4 59,5 66,1 62,9 ČR velká města 71,8 57,6 62,5 67,7 67,5 Výsledky jsou uvedeny v procentech. Výsledky žáků 9. ročníku testovaní Český Humanitní Přírodovědný Anglický Matematika jazyk základ základ jazyk Ekonomie ZŠ Bobrová 65,6 62,9 67,7 59,5 70,3 73,4 Česká republika - 9. ročník - ZŠ 57,8 56,2 60,4 56,1 62,4 67,3 Česká republika - 9. ročník 57,2 55,6 60,3 55,7 60,7 67,5 (vesnické ZŠ) Česká republika - 9. ročník (ZŠ 57,7 57,4 60,1 56,3 62,4 66,5 malá města) Česká republika - 9. ročník (ZŠ velká města) 58,8 54,3 61,2 56,1 64,6 68,3 Výsledky jsou uvedeny v procentech. 14

16 Testy SCIO V jarních měsících roku 2011 se žáci 7. ročníku zúčastnili celostátního testování klíčových kompetencí a testů Stonožka (český jazyk, matematika, osobní studijní předpoklady), žáci 8. ročníku se zúčastnili testování finanční gramotnosti a žáci 8. a 9. ročníku byli testováni v oblasti čtenářských dovedností. Výsledky zachycují následující tabulky. Výsledky žáků 7. ročníku klíčové kompetence 7. ročník ZŠ Bobrová 7. ročníky ZŠ v ČR kompetence komunikativní kompetence sociálněpersonální kompetence k učení kompetence k řešení problémů kompetence občanské kompetence pracovní celkový výsledek Žáci a žákyně 7. ročníku uspěli v testech klíčových kompetencí jen průměrně, v lepším světle se prezentovali v dotazníkové části testu (zejména v oblasti sociálních dovedností, ekologického chování a tolerance k ostatním). Jana Melicharová a Tereza Borkovcová, žákyně 7. třídy, dosáhly nejlepšího výsledku v Kraji Vysočina v testování klíčových kompetencí žáků šestých a sedmých tříd základních škol a víceletých gymnázií. Výsledky žáků 7. ročníku český jazyk, matematika, OSP Český jazyk Matematika OSP 7. ročník ZŠ Bobrová ročník v ČR Svými výsledky se naše škola zařadila mezi lepší průměrné školy, naši žáci a žákyně dosáhli lepších výsledků než 60% zúčastněných škol. Na úspěšné výsledky v testech čtenářských dovedností navázali žáci a žákyně 8. ročníku a v testu finanční gramotnosti dosáhli špičkového výsledku, který je zařadil mezi 10% nejúspěšnějších škol v testování. ceny daně ekonomika finanční trh hospodaření domácnosti majetek peníze celkem 8. ročník ZŠ Bobrová ročník v ČR

17 Výsledky žáků 8. a 9. ročníku čtenářské dovednosti získávání informací vytvoření interpretace posouzení textu celkový výsledek ročníky ZŠ v ČR ročníky ZŠ v ČR Svými výsledky se žáci 8. ročníku naší školy zařadili mezi lepší průměrné školy, dosáhli lepších výsledků než 60% zúčastněných škol. Svými výsledky se žáci 9. ročníku naší školy zařadili mezi úspěšné školy s nadprůměrnými výsledky, dosáhli lepších výsledků než 80% zúčastněných škol. Testy NIQES Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy český jazyk matematika anglický jazyk německý jazyk 5. ročník 70,83 61,06 54,85 x 9. ročník 74,58 56,77 61,44 50 Vánoční besídka 16

18 VII) Účast žáků v olympiádách a soutěžích Vědomostní soutěže V letošním školním roce se žáci naší školy opět účastnili tradičních olympiád pořádaných DDM ve Žďáře nad Sázavou. Jednalo se o účast v olympiádách z matematiky, zeměpisu, dějepisu, českého a anglického jazyka. Školního kola těchto soutěží se zúčastnilo 64 dětí, do okresních kol postoupilo 14 žáků a žákyň. Největších úspěchů dosáhly : - Martina Vytešníková z 9. ročníku, která se v okresním kole olympiády v anglickém jazyce umístila na 4. místě - Martina Vytešníková z 9. ročníku, jež se v okresním kole dějepisné olympiády umístila na 8. místě a byla nominována do krajského kola - Simona Žáková ze 6. ročníku, jež se v okresním kole matematické olympiády umístila na místě - Jana Melicharová ze 7. ročníku, jež se v okresním kole zeměpisné olympiády umístila na 10. místě Další naši soutěžící teprve sbírali zkušenosti a umístili se ve středu soutěžního žebříčku. Česko-slovenské soutěže TAKTIK se zúčastnilo 47 žáků a naše škola obsadila celkové 56. místo z 342 škol ČR a SR (1. místa ve svých kategoriích obsadila tato družstva: 8. ročník Anna Pipová a Pavla Roháčková, Martina Peterová a Markéta Roháčková). Jako každý rok i letos se konalo školní kolo recitační soutěže, oblíbené zvláště mezi dětmi prvního stupně. Vítězi a vítězkami školního kola se stali Vojtěch Nepeřil (1. třída), Metoděj Vykydal (2. a 3. třída), Milada Nepeřilová (4. a 5. třída). Do okrskového kola pak ještě postoupily Michaela Pechová a Ludmila Roháčková, která v něm obsadila 3. místo. Soutěže Všeználek pořádané DDM ve Žďáře nad Sázavou se zúčastnilo družstvo žáků a žákyň 5. třídy (M.Štěpnička, D.Brabcová, R.Sysel, M.Vrbková), které v okrskovém kole obsadilo 2. místo. Na prvním stupni se uskutečnila soutěž ve skládání puzzle vítězkami jednotlivých kategorií se stali Markéta Tulisová, Anna Kašpárková, Ludmila Pejchalová, Ludmila Roháčková a Daniel Hlávka. Žáci 6. až 9. ročníku se zúčastnili celoroční zeměpisné soutěže Eurorebus pořádané organizací TERRA-KLUB. Úspěšní soutěžící (jednotlivci i zástupci tříd) byli pozvání do krajského kola této soutěže, kde družstvo 9. třídy (Martina Vytešníková, Michal Hájek. Miroslav Mašek) obsadilo 1. místo a postoupilo do celostátního kola, v němž dosáhlo na 10. místo, což byl nejlepší výsledek mezi základními školami. Sportovní soutěže Velice oblíbené jsou soutěže sportovní. I v letošním školním roce pořádala naše škola etapovou soutěž Bobr sport tour, velmi dobře připravenou panem učitelem Šindlerem. Celkem 168 závodníků ze ZŠ Bobrová, ZŠ Radešínská Svratka a ZŠ Nová Ves se utkalo v přespolním běhu, běhu na lyžích, atletickém trojboji a závodu horských kol. Celkovým vítězem se stal Jiří Ptáček z Nové Vsi (získal 64 bodů), na druhém místě skončil Miroslav Mašek z 9. třídy (61 bodů) a třetí místo obsadil Josef Pejchal z 1. třídy (58 bodů). Soutěž si již získala velkou popularitu a bude pokračovat i v dalších letech. 17

19 V okrskových či okresních kolech úspěšně reprezentovali naši školu i florbalisté, kteří se zúčastnili okrskových kol. - Vybíjená je oblíbeným dětským sportem a prosadila se v ní i družstva naší školy. Okresního kola vesnických škol se zúčastnilo družstvo žákyň 6. a 7. třídy a obsadilo 1. místo. Soutěže Preventancup se zúčastnilo družstvo dětí ze 4. a 5. třídy a skončilo na 9. místě. Žáci a žákyně 1. stupně se rovněž zúčastnili okrskového a okresního kola soutěže ve šplhu. Naši reprezentanti se zúčastnili i soutěže Zimní pětiboj (okresní kolo) a Zimní čtyřboj (krajské kolo). V okresním kole se Natálie Hamříková, Ester Hlávková a Barbora Kaštánková umístily na 3., 4. a 5. místě a postoupily do krajského kola této sportovní soutěže, v němž Natálie Hamříková obsadila 4. místo. Výstavy Družstvo žákyň 1. stupně se zúčastnilo i turnaje na Moravci, kde se soutěžilo ve vybíjené. Zdařilé práce žáků obou stupňů byly průběžně vystavovány ve školních interiérech a některé se staly trvalou součástí výzdoby naší školy. Žáci 2. stupně se zúčastnili výtvarné soutěže věnované požární ochraně očima dětí letos však bohužel bez umístění. Okresního kola včelařské soutěže Zlatá včela se zúčastnili i žáci a žákyně naší školy - na 3. místě se umístila Natálie Hamříková ze 4. třídy, na 6. místě Petr Hamřík (5. třída) a na 8. místě Jiří Hlavatý (6.třída). Třeťáci v Charitním domově na Moravci 18

20 VIII) Údaje o mimoškolních aktivitách 1) Zájmové kroužky Ve školním roce 2011/2012 byla dětem prostřednictvím zájmových útvarů opět nabídnuta příležitost smysluplného trávení volného času. Název kroužku Počet žáků Týdenní časová dotace Sportovní - 1.stupeň minut Výtvarný kroužek minut Dramatický kroužek minut Volejbal 8 60 minut Dyslektický - 1. stupeň 7 45 minut Florbal 2.stupeň minut Volejbal - přípravka minut Přírodovědný kroužek 5 60 minut Anglický jazyk minut Včelařský kroužek minut Tyto kroužky byly vedeny učiteli ZŠ Bobrová, v některých případech ve spolupráci s rodiči. Celkový počet dětí zapsaných v kroužcích činil 126. V prostorách školy dále probíhala výuka hry na flétnu a taneční kroužek. Drakiáda 19

21 2) Akce ZŠ Bobrová pro jiné školy a veřejnost XIV. ročník drakiády - pouštění draků na Šibínku - pro děti i rodiče - říjen 2011 Mikulášská nadílka žáci 9. ročníku v maskách čertů, andělů a sv. Mikuláše nadělovali dětem z mateřské školy prosinec 2011 Vánoční výstava výstava žákovských prací v koridoru školy prosinec 2011 Vánoční besídka - pro rodiče a děti - prosinec 2011 X. školní ples pro rodiče a bývalé žáky k tanci i poslechu hrál oblíbený Barel Rock Tradiční dětský karneval pro děti i rodiče X. velikonoční výstava duben pro širokou veřejnost Zlatá včela oblastní kolo soutěže mladých včelařů Výstava Stopy totality během vernisáže, která se konala , byl slavnostně odhalen panel, jenž je výsledkem práce žáků a žákyň loňského 9. ročníku ZŠ Bobrová, kteří na projektu pracovali v rámci své závěrečné práce. Těžištěm dlouhodobého projektu Stopy totality, jehož koordinátorem je občanské sdružení Zapomenutí, je vlastní badatelská a autorská práce žáků a studentů ve věku od 10 do 19 let. Mají za úkol vypátrat pamětníky, jejichž vzpomínky na 50. léta minulého století dosud nebyly zaznamenány. Výpovědi, dobové fotografie a dokumenty související s jejich příběhy porovnávají s nálezy v archivech a školními znalostmi. Hledají pamětníky ze svého nejbližšího okolí a v rozhovorech získávají výpovědi pamětníků, které právě oni poprvé zachytí a zprostředkují zejména svým vrstevníkům. Z výsledku prací se postupně utváří výstava a vzniká ucelený motivační projekt doplněný autentickými video dokumenty a tištěnou metodikou. Projekt Stopy totality realizuje o.s. Zapomenutí v rámci OPVK financovaného MŠMT České republiky a Evropským sociálním fondem. Nad projektem převzal záštitu generální ředitel Českého rozhlasu Peter Duhan. Dětský den - tradiční i netradiční sportovní soutěže, které se konaly v prostorách i na nádvoří základní školy za účasti okolních základních i mateřských škol (MŠ Bobrová, MŠ i ZŠ Bohdalec, MŠ Moravec, ZŠ Radešínská Svratka) divadelní odpoledne na programu byla netradiční verze pohádky o Karkulce - ČERVENÁ KARKULKA v podání dětí z dramatického kroužku, po krátké přestávce pak vystoupili žáci a žákyně 9. třídy a předvedli hororový příběh o Krumovi, jenž vychází z úspěšné knižní předlohy POHÁDKY PRO NEPOSLUŠNÉ DĚTI A JEJICH STAROSTLIVÉ RODIČE. průběžně 3. třída návštěvy na Charitním domově na Moravci 20

22 3) Exkurze, divadelní a filmová představení, koncerty, výlety a) Exkurze a 8. třída exkurze centrum ekologické výchovy Chaloupky program Pouští a pralesem třída exkurze ekologické středisko Krátká (program Lovci pokladů) třída exkurze Knižní veletrh Havlíčkův Brod třída exkurze Festival vzdělávání, okresní knihovna Žďár nad Sázavou třída Nebojte se fyziky Žďár nad Sázavou Městské muzeum třída středisko ekologické výchovy Lipka Brno výukový program o vodě a energii třída Praha památník Heydrichiády a Pražský hrad ročník exkurze Vír přehrada, úpravna vody a vodní elektrárna třída exkurze - Praha, výstava The Human Body třída exkurze - Žďár nad Sázavou ÚP, ŽĎAS, průmyslovka třída exkurze Velké Meziříčí - Gastroden třída exkurze - Kutná Hora třída exkurze Velké Meziříčí CEV Ostrůvek b) Divadla ročník - Jak morčata pekla bábovku (Divadlo Radost Brno) Dětské divadelní předplatné Žďár nad Sázavou a 5. ročník Rozum a štěstí (Divadelní soubor Žďár nad Sázavou podle knihy Fimfárum Jana Wericha) Dětské divadelní předplatné Žďár nad Sázavou ročník Když jde kůzle otevřít (Hravé divadlo Brno) Dětské divadelní předplatné Žďár nad Sázavou ročník Hvězdička betlémská (Hudební divadlo Hradec Králové) Dětské divadelní předplatné Žďár nad Sázavou a 5. ročník Štědrej večer nastal (Divadlo Drak Hradec Králové) Dětské divadelní předplatné Žďár nad Sázavou ročník Pohádka sousedská aneb Byl jednou jeden domeček (Sdružení MIMo.s.Praha) Dětské divadelní předplatné Žďár nad Sázavou a 5. ročník Co je to písnička (Pavel Novák ml.) Dětské divadelní předplatné Žďár nad Sázavou ročník Červená Karkulka (The Czech Ensemble Baroque) Dětské divadelní předplatné Žďár nad Sázavou a 7. třída - divadlo Polárka v Brně představení Merlin a 5. ročník Šípková Růženka (Docela velké divadlo Litvínov) Dětské divadelní předplatné Žďár nad Sázavou ročník Pohádkový mlejnek 2012 (Krajská přehlídka amatérských divadel) Dětské divadelní předplatné Žďár nad Sázavou ročník Velké trampoty Kašpárka a Kalupinky (Julie Jurištová) Dětské divadelní předplatné Žďár nad Sázavou stupeň Horácké divadlo Jihlava Soudné sestry c) Koncerty koncert klasické hudby ve školní jídelně p. Karel Plocek (viola) 6.3. pro 2. stupeň Miloš Dvořáček bicí 21

Výroční zpráva za školní rok 2002 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOBROVÁ

Výroční zpráva za školní rok 2002 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOBROVÁ Výroční zpráva za školní rok 2002 2013/2014 / 2003 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOBROVÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 0 OBSAH: I) Úvod II) Počet žáků a tříd III) Učební plán IV) Údaje

Více

Výroční zpráva za školní rok 2002 2008 / 2003 OBSAH:

Výroční zpráva za školní rok 2002 2008 / 2003 OBSAH: Výroční zpráva za školní rok 2002 2008 / 2003 2009 OBSAH: I) Úvod II) Počet žáků a tříd III) Učební plán IV) Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci a způsobilosti personální zabezpečení školy V)

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, ve znění vyhlášky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JIMRAMOV, příspěvková organizace Padělek 133, 592 42 Jimramov, tel.566562512, IČO 70882568 Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 V Jimramově dne 6. srpna 2014 Mgr.

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013/2014-1 - OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Základní údaje o součástech školy ve škol. roce

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy Bobrová Svět se otevírá připraveným.

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy Bobrová Svět se otevírá připraveným. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy Bobrová Svět se otevírá připraveným. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání V Bobrové 26. srpna 2011 1 Oficiální název: Školní

Více

E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH ZDRAVÍ

E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH ZDRAVÍ Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH

Více

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1 Obsah: Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ...

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2013/2014 Zpracovala Mgr. Lenka Proschková Čechtice 2. 10. 2014 ZŠ Čechtice, okr. Benešov Na Lázni 335, Čechtice http://www.zscechtice.cz

Více

Výroční zpráva ředitelky školy

Výroční zpráva ředitelky školy Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola, Litovel Jungmannova 655, okres Olomouc Výroční zpráva ředitelky školy školní rok 2013 2014 V Litovli 21. září 2014 Obsah 1 Základní údaje o škole...

Více

Výroční zpráva školní rok 2008-09

Výroční zpráva školní rok 2008-09 Výroční zpráva školní rok 2008-09 Základní škola Velké Poříčí, okres Náchod Náměstí 320 549 32 Velké Poříčí Obsah: 1 Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole 1.2 Součásti školy 2 Personální údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009 Základní údaje Název školy: Sídlo školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Základní škola, Komenského 720, 686 0, Staré Město

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2012/2013 Zpracovala Mgr. Lenka Proschková Čechtice 30. 8. 2013 ZŠ Čechtice, okr. Benešov Na Lázni 335, Čechtice http://www.zscechtice.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011-2012 Projednáno na pedagogické radě dne 31. 8. 2012 Schváleno školskou radou dne 31. 8. 2012 Zpracoval: Mgr. Libor Mandovec ředitel ZŠ Kovářov Výroční zpráva

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y. školní rok 2012-2013

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y. školní rok 2012-2013 Z Á K L A D N Í Š K O L A A M A T E Ř S K Á Š K O L A O L O M O U C, Ř E Z N Í Č K O V A 1 telefon: 585 312 437 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y školní rok 2012-2013 Zpracoval: Mgr.

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2012-2013 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2013-2014 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

zsdr 22/2012 111 A 5 Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka

zsdr 22/2012 111 A 5 Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka zsdr 22/2012 111 A 5 Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka Výroční zpráva školní rok 2011-2012 2 Obsah 1. Základní údaje o škole 4 Charakteristika školy 5 Vybavení školy 6

Více

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Zpracovala: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Radmila Máchová ředitelka školy 9. 9. 2014 Obsah Obsah... 1 Charakteristika školy...

Více

Výroční zpráva. školní rok 2007/2008. Mgr. Pavel Pacal ředitel školy

Výroční zpráva. školní rok 2007/2008. Mgr. Pavel Pacal ředitel školy Výroční zpráva školní rok 2007/2008 Mgr. Pavel Pacal ředitel školy Obsah: 1. Charakteristika školy 3 2. Vzdělávací program školy 5 3. Pracovníci školy...6 4. Výsledky kontrol školy 8 5. Poskytování informací

Více