Fakulta sportovních studií

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Fakulta sportovních studií"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sportovních studií Katedra atletiky, plavání a sportů v přírodě Analýza potenciálu rozvoje cykloturistiky v oblasti Krušné hory Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Sylva Hřebíčková Vypracovala : Lucie Fischerová Brno, 2009

2 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a použila jen prameny uvedené v seznamu literatury.... podpis

3 Děkuji Mgr. Sylvě Hřebíčkové, vedoucí mé bakalářské práce, za cenné rady a připomínky, které mi v průběhu psaní poskytla.

4 OBSAH ÚVOD TEORETICKÁ ČÁST Geografie cestovního ruchu v regionu Krušné hory Selektivní podmínky Lokalizační podmínky Realizační podmínky Cykloturistika v oblasti Krušné hory CÍL A ÚKOLY PRÁCE METODIKA PRÁCE PRAKTICKÁ ČÁST Charakteristika cyklotras Cyklotrasy Cyklotrasa č.i Cyklotrasa č.ii Cyklotrasa č.iii Cyklotrasa č.iv Analýza vytvořených/navržených cyklotras v oblasti Krušné hory Chomutovsko 54 ZÁVĚR REZUMÉ 56 SUMMARY 56 POUŽITÁ LITERATURA A ZDROJE.. 57 PŘÍLOHY.. 59

5 ÚVOD Dvě kola, dva pedály, sedlo a řídítka i takhle jednoduchý může být technický vynález. My pak přidáme své dvě nohy na šlapání, ruce k řízení a oči k pozorování světa kolem a o zábavu a trochu zdravého pohybu je postaráno. [7] I takhle se dá chápat jízda na kole, někdo ji pojímá jako životní filosofii, u jiného je hnací silou výhra při cyklistických závodech a pro jiného zase odpočinek nebo relaxace. Pro všechny je to jistě radost z pohybu. V této bakalářské práci se podíváme za krásami Krušných hor právě ze sedla jízdního kola. V teoretické části ohraničíme Krušné hory z geografického hlediska, rozebereme Krušné hory z pohledu cestovního ruchu, abychom se plynule dostali do praktické a podrobnější části této bakalářské práce. Možná někoho napadne, proč zrovna Krušné hory? Vždyť jsou jiná místa o kterých se píše a která jsou atraktivnější než hory, které mají na svém účtu pořádnou újmu na zdraví. A to hlavně díky těžebnímu průmyslu v podkrušnohorských pánvích. Ano, snad, ale že bychom o málo poopravili tuto představu a nalákali do této oblasti ty z Vás, kteří nevěří? Krušné hory mám velmi dobře projeté jak na kole tak i na běžkách. Vždy když se v této oblasti pohybuji, dobíjí mne to energií. Zážitek je to pro mne jak v létě, tak v zimě. Pokaždé zde panuje jiná atmosféra, vždy je to ale příjemné. Vždyť pozorovat přírodu a poslouchat její zvuky je tak uklidňující. A pávě proto věřím, že právě tato oblast bude neopakovatelným zážitkem i pro ostatní při některé dovolené

6 1.TEORETICKÁ ČÁST 1.1. Geografie cestovního ruchu v regionu Krušné hory Selektivní faktory Selektivní faktory (někdy nazývané též stimulační) mají obecně primární postavení především v rozvoji cestovního ruchu. Jedině díky nimse mohou využít podmínky pro cestovní ruch v konkrétních oblastech. Představují vesměs společenské reality a dělí se na: objektivní a subjektivní faktory. K objektivním faktorům patří základní politické reality světového charakteru i místního významu, vnitropolitická situace odvozená z politické struktury, ekonomické předpoklady (dosažená životní úroveň, fond volného času), demografické skutečnosti, kvalita životního prostředí. K subjektivním faktorům patří řada psychologických a dalších pohnutek ovlivněných kulturní úrovní obyvatel, reklamou, propagací. [4] Euroregion Krušné hory je velmi zajímavou příhraniční oblastí, která má ovšem spoustu problémů. Na jedné straně díky své přírodě, lázním a památným místům patří k nejatraktivnějším, na straně druhé i k nejvíce zdevastovaným, zejména palivoenergetickým a chemickým průmyslem.naštěstí proces degradace krajiny se už zpomaluje a nadějně se životní prostředí zlepšuje. [3] V minulosti neprávem opomíjené a těžce zkoušené Krušné hory si konečně získávají své zasloužené místo mezi ostatními horskými masivy. Svým návštěvníkům totiž mají rozhodně co nabídnout a oproti dalším českým a moravským obrům mají jednu velkou výhodu je zde nesrovnatelně méně turistů. V zimě i v létě si tak lze užívat sportu plnými doušky. Už dávno neplatí, že by krušnohorské lesy byly více znečištěné a poničené než v ostatních oblastech. Právě naopak. Zdejší příroda okouzlí neuvěřitelně - 6 -

7 živými barvami, které se neustále mění spolu s ročním obdobím. Dlouhé roky osidlování navíc zanechaly v místní krajině své nesmazatelné stopy, které se můžou stát lákavými cíli výletů. O magické kráse Krušných hor se ale nejlépe každý přesvědčí sám, pokud se v těchto končinách rozhodne strávit alespoň pár dní. [21] Lokalizační podmínky Do lokalizačních podmínek řadíme (dle Hraly) následující pojmy: reliéf a morfologické poměry, klimatické poměry hydrologické poměry přírodní podmínky a atraktivity rostlinstvo a živočišstvo společenské podmínky a atraktivity Reliéf a morfologické poměry Krušných hor Krušné hory tvoří souvislé horské pásmo táhnoucí se v délce přes 130 km a šířce 6-19 km. Většina leží v Sasku [14]. Tvoří přirozenou hranici mezi Čechami a Německem, na jehož straně hory pozvolna klesají do nížiny. Na české straně je tento pokles mnohem strmější. Výškový rozdíl mezi vrcholovými plošinami a úpatím pohoří je až 700 m. Pro lepší orientaci můžeme českou část Krušných hor rozdělit na západ (Obr.č.1) a východ (Obr.č.2) Vlastní Krušné hory se skládají z několika celků, z nichž jmenujme alespoň Klínoveckou hornatinu nebo Cínoveckou planinu. [11] Původní pohoří vzniklo v prvohorách, kdy se zde vypínalo nevysoké pohoří, složené především z přeměněných hornin ( šedé a červené ruly, svory, aj.). Tehdy pronikly k povrchu hlubinné vyvřeliny karlovarský žulový masív, flájská žula aj. V pozdějších dobách, především od mladší křídy a ve třetihorách došlo k rozlámání souvislé klenby poděl zlomů, z nichž morfologicky je nejvýraznější zlom podkrušnohorský - 7 -

8 ve směru jihozápad severovýchod. Podél tohoto zlomu byly relativně vyzdviženy Krušné hory nad příkopovou propadlinu dnešních uhlonosných pánví. Tehdy již nedocházelo k vrásnění, nýbrž jen k vertikálním pohybům jednotlivých ker a právě Krušné hory jsou příkladem kerného pohoří s parovinnou plošinou ve vrcholové části a zlomovými prudkými svahy do vnitrozemí. [2] Intenzivní sopečná činnost v minulosti přinesla Krušným horám bohatý výskyt kovových rud a léčivých pramenů, které daly vzniknout mnoha lázeňským střediskům. Obr.č.1 Krušné hory západ [13] Obr.č.2 Krušné hory východ [12] - 8 -

9 Klimatické poměry Krušných hor Členitost reliéfu způsobuje rozdílnost podnebí. Podle klimatických charakteristik např.: počtu letních dnů,počtu mrazových dnů,podle srážkových úhrnů rozlišujeme na území ČR chladné, mírně teplé a teplé oblasti. (Obr.č.3) [16] Teplé oblasti jsou vymezeny minimálním počtem 50 dnů s denní teplotou 25 C a více nadmořskou výškou území do 300 m n.m. náleží zde: Hornomoravský, Dolnomoravský a Dyjskosvratecký úval, střední Polabí, dolní Povltaví a Poohří [16] Mírně teplé oblasti jsou vymezeny průměrnou červencovou teplotou nad 15 C a počtem do 50 dnů s denní teplotou 25 C nadmořskou výškou území do 700 m n.m. náleží zde: podhorské oblasti, Česká vysočina [16] Chladné oblasti jsou vymezeny dolní hranicí červencové průměrné teploty 15 C nadmořskou výškou území nad 700 m n.m. náleží zde: horské oblasti např.: Šumavy,Krkonoš,Krušných hor,moravskoslezských Beskyd [16] Obr.č.3 klimatické, podnebné, oblasti ČR [16] - 9 -

10 Podnebí v oblasti hřebene je drsnější, s prudkými bouřemi, s větry zejména na podzim a v zimě, se studenou zimou, s krátkým, několikatýdenním létem, které je však poměrně teplé. Průměrné teploty ve výšce 900m jsou kolem 4 C, v 1200m je to kolem 2,5 C. V zimě jsou hory turisty vyhledávanou oblastí, sněhová pokrývka dosahuje místy až 4 m. Sníh tu padá až 100 dní v roce (ve výšce 1200m je to až 214 dní). Mrazíky se vyskytují i v červnu a v září.celkově v Krušných horách převládají severní a západní větry, vlhké a studené, které přinášejí rychlou změnu počasí, dlouhé zimní mlhy, které se vyskytují ve výšce kolem 700m n.m. a to 90x -124x do roka. Množství srážek odpovídá poloze Krušných hor a jejich výšce. Na hřebenech tu ročně spadne 1000 až 1200mm vody, v nižších polohách méně (více na německé straně). Krušné hory jako celek způsobují tzv. srážkový stín v oblasti podkrušnohorských pánví, tyto srážky pak dopadají až ve středních Čechách, ročně spadne tedy v pánevní oblasti jen kolem 500mm srážek. [14] Hydrologické poměry Krušných hor Česká strana Krušných hor je odvodněna k jihu do Ohře a Bíliny. Hlavní vodní osou je Ohře, která vstupuje do Krušných hor v Chebské pánvi. Má na svém horním toku značný spád a až teprve v oblasti Žatce se stává její tok pozvolným. Mosteckou pánev odvodňuje Bílina, která pramení na úbočích hor severozápadně od Chomutova. Přijímá řadu dalších potoků jak z hor tak i během svého dalšího toku. Nejvýchodnější část je odvodňována Jílovským potokem, který Jílovským údolím teče k východu a v Děčíně se vlévá do Labe. Na horských potocích se nachází několik umělých nádrží, mezi ty největší patří Přísečnická, Flájská a Křímovská přehrada, sloužící jako zásobárny pitné vody. V pánvi je to pak vodní nádrž Nechranice, která je využívána i pro rekreaci. [14] V Krušných horách najdeme jezera a to tzv. rašelinná, která vznikají v rašeliništích např.: Velké jeřábí jezero, dále pak jezera říční, vznikající v říčních nivách a opuštěných ramenech říčních meandrů, např.: Pomořanské jezero na meandru Bíliny. A pak jezera antropogenní, která vznikají v souvislosti s těžební

11 činností, např.: Kamencové jezero v Chomutově. [16] Přírodní podmínky a atraktivity Krušných hor Vody stékající z hřebene Krušných hor do vnitrozemí vyhloubily řadu malých údolí, např. Prunéřovské údolí podél Prunéřovského potoka, Bezručovo údolí podél Chomutovky a Telšské údolí podél Bíliny. [1] Rostlinstvo a živočišstvo Krušných hor Na nejteplejších jižních svazích lze nalézt zbytky doubrav, tvořených především dubem, jeřábem břekem, jeřábem mukem a lípou. Podrost je tvořen mnoha druhy rostlin, ze kterých je třeba jmenovat především lýkovec jedovatý, okrotice mečolistá a velké množství jiných rostlin, z nichž je velká část chráněných rostlinných druhů. Charakteristickou oblastí tohoto rázu je okolí Žeberku v lokalitě Jezeří. Vyšší polohy Krušných hor jsou tvořeny bučinami. Tyto původní lesy byly díky těžbě částečně nahrazeny smrkovými a na náhorních rovinách změněny na pastviny. Typickými zástupci spodního patra bukového lesa jsou rostliny jako pračivec velkokvětý, kokořík vonný, metlice křivolaká, třtina rákosovitá, věsenka nachová a další. Pokud jsou půdy kyselejší, vyskytuje se hojně metlice křivolaká, bika bělavá nebo borůvka. V údolích drobných vodních toků na náplavových půdách spodních částí toků, se v Krušných horách vytvořila společenstva lužných lesů - olšiny a jaseniny, které jsou tvořeny především olší, jasanem, javorem a jilmem. Ve spodních patrech lužných lesů rostou vodomilné rostliny jako například pcháč bahenní, pcháč bylinný, přeslička bahenní, devětsil bílý, krabilice chlupatá a jiné. Vzácně se vyskytuje i česnek medvědí. Na některých místech Krušných hor se bez ohledu na nadmořskou výšku vyskytují suťové lesy. Výskyt těchto porostů je ovlivněn sklonem svahu, jenž musí být velký, a složením podloží, většinou balvanité suťovité haldy. Jsou tvořeny Klenem, jilmem, lípou a jasanem. Pro střední patro jsou zde typické keře

12 jako líska, bez, zimolez nebo meruzalka. Ve spodní části lesa roste měsíčnice vytrvalá, bažanka vytrvalá, samorostlík klasnatý nebo kopytník evropský. Typické pro oblast Krušných hor jsou luční společenstva a pastviny. Roste na nich velké množství zástupců trav, například psárka luční, srha laločnatá, třeslice prostřední nebo bika ve vrcholových polohách. Z ostatních rostlin jmenujme rdesno hadí kořen, prha arnika, penízek alpský, hořec ladní, vstavače a další. Mezi vzácně se vyskytující zástupce lučního společenstva patří koprník štětinolistý, který se tak hojně vyskytuje v ČR pouze zde (vzácně i v Jizerských horách a Krkonoších). Množství původních luk bylo v souvislosti se zemědělským využitím změněno na pastviny. Ve vrcholových polohách Krušných hor jsou typická společenstva rašelinných smrčin a samotných rašelinišť. Rašeliniště začala vznikat v postglaciánu, většinou v místech vyvěrání pramenů, z nichž vznikala jezírka a močály postupně zarůstající slatinnou flórou. Poté následoval růst rašeliníků, rostlin typických rychlým růstem při současném odumírání spodní části ve vodě za nepřítomnosti vzduchu. Rašelinné smrčiny se vyskytují po okrajích vršovišť a kromě smrku v nich roste i bříza pýřitá a jako podrost třtina chloupkatá, šícha černá nebo vrbovka úzkolistá. Rašeliniště tvoří nejlépe zachovalý biotop, zvláště díky své dostupnosti z hlediska dopravy. Nejvýznamnější rašeliniště jsou většinou i chráněnými oblastmi a patří k nim především Božídarské rašeliniště, Malé Jeřábí jezero u Perninku, Novodomské rašeliniště a řada dalších oblastí. Zoologicky patří Krušné hory k zóně listnatého lesa, pro kterou je charakteristické živočišné druhy vázané na rozsáhlé komplexy lesních porostů s určitým výškovým členěním. Typické pro tuto zónu jsou především třídy ptáků a savců. Mezi savci se jedná například o jelena evropského, srnce obecného, veverku obecnou, kunu lesní nebo lišku obecnou. Mezi vzácné savce vyskytující se v oblasti Krušných hor patří plch velký a plšík lískový, kteří žijí hlavně v pásmu zalesněném buky. K exotickým savcům, kteří zde nejsou původní, lze přiřadit daňky a muflony chovaní v panských oborách. Dnes je jejich výskyt například v okolí zámku Jezeří. Běžnými druhy ptáků jsou kukačka lesní, sojka obecná, datel černý, strakapoud malý a

13 velký a mnoho dalších. V oblastech horských rašelinišť se dosud vyskytují tetřívci. Podél toků horských potoků hnízdí skorec vodní, konipas horský a střízlík obecný. Ve skalních jeskyních a v málo využívaných budovách lze nalézt kolonie netopýrů ušatých, netopýrů velkých a vzácněji netopýrů černých. V dobách minulých, kdy byly oblasti Krušných hor porostlé pralesy, zde žily i velké šelmy. Jejich výskyt se od dob tereziánských a josefínských snižoval díky zemědělské činnosti. Za třicetileté války se značně rozmnožili v Krušných horách vlci, kteří však byli v 18.století vyhubeni. Stálou krušnohorskou zvěří byl i medvěd. Poslední byl však uloven v době Marie Terezie. Vzácně se v Krušných horách vyskytuje také kočka divoká. V lesních oblastech Krušných hor je zaznamenán výskyt dravých ptáků, například ostříže lesního v okolí Flájské přehrady. K dalším zástupcům krušnohorských dravců náleží luňák hnědý, krahujec obecný nebo jestřáb lesní. V polovině minulého století zde hnízdil i orel skalní. [11] Společenské podmínky a atraktivity Krušných hor Hory a strmá údolí, lidé a mystika, kultura a historie daly oblasti Krušných hor a Podkrušnohoří její nezaměnitelný ráz. Možnosti, které se návštěvníkům otvírají, jsou velmi lákavé: cyklistika, pěší turistika, zimní sporty a poslední dobou stále oblíbenější adrenalinové sporty a horolezectví v rozlehlých horských oblastech se dají skvěle spojit s návštěvami měst v podhůří anebo lázeňských středisek. Zdejší pobyty zpříjemňují rozhledny, malebné hrady a zámky, několik zoologických zahrad, bohatý výběr přírodních nádrží a letních aquaparků a konečně i zajímavé technické a průmyslové památky, připomínající dávné tradice těžby železných rud. [15]

14 Realizační podmínky Realizační podmínky mají dominující postavení pro konečnou fázi uskutečňování různých forem cestovního ruchu: umožňují oblastí cestovního ruchu dosáhnout (pomocí dopravy) a využít je (prostřednictvím ubytovacích, stravovacích i jiných zařízení ). [4] Doprava Krušné hory leží na severozápadě Čech na pomezí se Saskem, asi 100 km od Prahy. Jsou dobře dostupné ze všech koutů České republiky a to jak vlakem, tak i autem. Vlakem přijeďte nejlépe dálkovým spojením do Chomutova nebo do Mostu. Dále do Krušných hor jedou regionální vlakové spoje Most-Litvínov- Moldava či Chomutov-Vejprty-Chemnitz. V období duben až říjen jedou o víkendech také různé cyklo-busy z Chomutova, Mostu a i přímo z Prahy (tečkované čáry). Autem se dostanete do Středních Krušných hor na rychlostních komunikacích R 7, D 8 a R 13. [29] Ubytovací a stravovací zařízení Ubytovací a stravovací zařízení tvoří podstatnou část materiální základny zabezpečující realizaci cestovního ruchu. [4] Možností ubytování je v Krušných horách celá řada v závislosti na cílové lokalitě. Konkrétní možnosti ubytování a stravování budou uvedeny v praktické části

15 1.2. Cykloturistika v oblasti Krušné hory Turisticky se dají Krušné hory rozdělit do tří částí. Severní a střední část si jsou podobné. Západní část Krušných hor je členitější, více rozbrázděná údolími. Parovinný hřeben hor je zřetelnější v severní části pohoří. Můžeme po něm jet prakticky bez ztráty nadmořské výšky. Proti jiným českým a moravským horám mají navíc Krušné hory jednu obrovskou výhodu při svých výletech nebudeme narážet na davy turistů a budeme si moci okouzlující krásu okolní přírody vychutnat plnými doušky. Nádhernou přírodou z Chebu přes vrcholky Krušných hor a v severních Čechách na Sněžníku u Děčína navazuje na Labskou magistrálu hlavní Krušnohorská magistrála. Krušnohorská magistrála dohromady měří 242km a napojuje se na ní celá řada různých stezek a cest. Celá Krušnohorská magistrála se táhne po širokých cestách, které jsou vhodné jak pro cyklistiku, tak pro pěší. Krušné hory nabízejí cyklistům všechno co srdce ráčí, od pohodlných cyklotras v údolích až po příkré cesty průsmykem a vzrušující traily pro horská kola. [17]

16 2. CÍL A ÚKOLY PRÁCE Cíl práce Cílem bakalářské práce je zanalyzovat potenciál rozvoje cykloturistiky v oblasti Krušné hory. Navrhnout, prozkoumat, zmapovat a vyhodnotit vhodné trasy pro cykloturistiku široké veřejnosti v této turistické oblasti, pro širokou veřejnost. jako výjezdní místo jsme zvolili město Chomutov. Úkoly práce Pro naplnění cíle práce jsme stanovili následující úkoly: Prostudovat dostupnou literaturu a nashromáždit veškeré informace týkající se cykloturistiky v Krušných horách z pohledu aktivních forem cestovního ruchu Vybrat v cílové oblasti vhodné lokality pro cykloturistiku, navrhnout z výjezdního místa vhodné trasy s pestrou škálou náročnosti a vzdáleností s akcentem na bohatost kulturně poznávací činnosti v jejich blízkosti. Projet vybrané cyklotrasy a vyhodnotit vhodnost terénu pro cykloturistiku Obsahově a metodicky správně trasy zpracovat Zanalyzovat již vzniklé cyklotrasy a zjistit, zda je zde potenciál na trasy nové

17 3. METODIKA PRÁCE Ke zpracování této práce byly použity údaje získané těmito způsoby: Z turistických map, cyklomap jsme pečlivě vybrali trasy tak, aby vyhovovaly požadavkům této práce. Soustředili jsme se na výběr tras, které nejsou již cyklotrasou a kudy se dostaneme do zajímavého místa. Pro mapování terénu byly použity mapy v měřítku 1: a cyklomapa v měřítku 1: Z informačních letáků, turistických a cyklo průvodců a z jiné místopisné a odborné literatury jsme vybrali všechny potřebné informace kulturně poznávací činnosti, možnosti občerstvení a ubytování v dané oblasti. Z webových stránek jsme použili údaje o méně významných obcích, také o aktuálně fungujících restauračních a ubytovacích zařízení, včetně otevírací doby a telefonického kontaktu. Za pomoci turistického pozemního navigačního přístroje (dále jen GPS) značky Garmin GPSMAP 60CSx, jsme získali přehled o projetých trasách včetně jejich převýšení. Tuto trasu jsme doplnili o body zájmu, které jsme v zajímavém místě zadali ručně do GPS a které jsou vidět v záznamu mapy trasy. Pomocí programu MapSource, jež je program na úpravu tras stažených z GPS, byly najeté trasy staženy z GPS a následně upraveny a zkopírovány do této práce. Výškový profil byl zjištěn díky programu z webových stránek Everytrail. [34] Text je doplněn fotografiemi, pořízené z fotoaparátu Canon PowerShot A520 nebo z webových stránek s popiskami. Vzhledem k velmi rozlehlému úseku Krušných hor, bylo pro praktickou část zvoleno jako výchozí místo Chomutov, které je nejen v mnohé literatuře popisováno jako brána do Krušných hor. Mapy a záznamy z GPS ve formátu gdb jsme vložili do přílohy č.4 na CD, pro jejich další možné použití

18 4. PRAKTICKÁ ČÁST 4.1. Charakteristika cyklotras Protože Krušné hory jsou velmi rozlehlé, pro praktickou část bude výchozím místem Chomutov, ze kterého se vždy dostaneme do Krušných hor. Všechny zpracované cyklotrasy mají tedy výchozí a konečný bod v Chomutově, kam je možná doprava autem, železnicí i autobusovou dopravou. Chomutov nabízí širokou škálu ubytování. Nejdelší zpracovaná cyklotrasa měří 72,5km. a nejkratší zpracovaná cyklotrasa měří 40,6km. Trasy jsou vedeny terénem převážně po pěších turistických značkách v kombinaci s cykoturistickými značkami, které vedou převážně po zpevněných komunikacích, ať již veřejných nebo účelových. Jedná se o poměrně náročné trasy, vzhledem k výchozímu bodu. Vždy musíme nastoupat několik kilometrů, než se dostaneme na hřeben. Avšak pokaždé jinou cestou. Lze si cestu samozřejmě i zkrátit autem či některým autobusem, bylo by ale škoda tyto části vynechat. Při projížďkách se ocitneme často v lese, na zpevněných kamenitých trasách, občas i na asfaltové hřebenové cestě. Cyklotrasy byly navrženy pro použití trekingových, v ideálním případě horských kol. Vzhledem k náročnosti terénu, vertikálnímu a horizontálnímu profilu jsou vytvořené/navržené cyklotrasy určené především pro fyzicky zdatnější jedince. Možnosti občerstvení jsou nabízeny většinou ve všech větších obcích

19 4.2. Cyklotrasy Cyklotrasa č.1. okolím Načetínských rybníčků ( Chomutov Bečov Blatno Nový rybník Jindřichova Ves Načetín Červený rybník Novodomská rašeliniště Nový rybník Nový dům Kamenička II. a I. Mlýn Chomutov ) Popis cyklotrasy: délka trasy: 40,6km celkové převýšení: 620m Na trasu vyrážíme z konečné městské hromadné dopravy (dále jen MHD) Chomutov (viz.obr.č.16), v ulici Lužická, po které se dáme doprava (300 m) ve směru do Bezručova Údolí, zde míjíme penzion a restaurace I.Mlýn (4 km), pak odbočujeme vpravo (300m, prudce stoupající zpevněná silnice) do Bečova (1,4km), odtud po cyklostezce do Blatna, kde se dáme za hostincem U Štěpána vlevo, projíždíme chatovou osadou, na křižovatkách se držíme vpravo až do okamžiku, kdy se z asfaltové cesty stává cesta lesní nezpevněná cesta, projíždíme lesem až na křižovatku lesních cest (350m) odbočujeme vlevo a pak stoupáme již bez odbočení až do okamžiku, kdy se napojíme na cyklotrasu č (asfaltová cesta), dostáváme se na výraznější křižovatku cest (300m), kde je i tabule s mapou a cyklotrasami, pojedeme se podívat nejprve doleva po trase č k rašelinovému rybníku Starý rybník (470m), po té se vrátíme ke křižovatce a pokračujeme po cyklotrase č ve směru do Načetína, po 450m však odbočíme vpravo (lesní cesta), kudy klesáme do obce Jindřichova Ves, po místní komunikaci se dostáváme na křižovatku, kde se dáme vlevo okolo autobusové zastávky až do esíčka, kde odbočíme ostře vlevo (na nezpevněnou cestu), kde přijíždíme do útulné a stylové restaurace Inka (100m), odtud pokračujeme ve směru jízdy po nezpevněné cestě okolo chat až na silnici (650m, silnice III.třídy), kde se dáme vlevo ve směru do Německa, cestou po pravé straně míjíme Červený

20 Rybník (870m), odtud rovně až k odbočce vlevo (570m) na cyklotrasu č (nezpevněná cesta), po cyklotrase až po rozcestí (2,5km), kde se dáme vpravo po modré turistické značce (lesní cesta), po pravé straně Novodomské rašeliniště (570m), dostáváme se na rozcestí Nový dům (bývalá myslivna, 150m), jedeme rovně stále po modré a červené turistické značce, ale již i po cyklotrase č až na viditelnost Starého rybníku, kdy v levotočivé zatáčce je lesní cesta vpravo (975 m), po té strmým terénním sjezdem na cyklotrasu č (330m) doprava, odtud na další křižovatku cest (990m), kde se dáme vpravo (silnice s nezpevněným povrchem) a klesáme až k vodní nádrži Kamenička (4,9 km) a na cyklotrasu č. 3078, po té klesáme na další rozcestí (2,9 km), držíme se vlevo směr Chomutov, cestou míjíme restauraci a kemp II.Mlýn (860m), pak i penzion a restaurace I.Mlýn (1km) a sjíždíme kolem řeky Chomutovky do Chomutova až k autobusové zastávce, kde jsme trasu začínali. Profil trasy je znázorněn na Obr.č.15 Místopis: Penzion a restaurace I.Mlýn Penzion je ideálním výchozím místem pro cykloturistiku, ale i pěší turistiku. Není snad v Chomutově člověka, který by neznal toto místo (Obr.č.4). Je vzdálené 6 km z centra města v hlubokém údolí Bezručova údolí. Je velmi vyhledávanou lokalitou všech sportovců. Nedávno zde byla otevřena nová cyklostezka, která stejně dobře slouží i nadšeným in-line bruslařům. V zimě si na své přijdou běžkaři. Celoročně je toto místo ideální pro sportovně založené rodiny s dětmi. Poblíž penzionu je pamětní deska Petru Bezručovi Obr.č.4 Penzion a restaurace I.Mlýn [27]

21 Bečov Obec Bečov, od část obce Blatno, leží 7,4 km SZ od Chomutova v nadmořské výšce 620m. Počátky jeho dějin jsou dost nejasné. Osudy Bečova byly odedávna úzce spojeny s nedalekým Blatnem. Tam se také chodilo do kostela a později i do školy, na poštu a k lékaři. Dlouho sem vedla také jediná silnice, spojující Bečov s okolím. Silnici do nynějšího Bezručova údolí dala správa červenohrádekcého velkostatku vybudovat a místy i vylámat ve skále až do roku [25] Blatno Obec Blatno, dříve Platten leží na jižním svahu Krušných hor, téměř 8 km SZ od Chomutova, v nadmořské výšce 660m. O jeho prvním osídlení není nic bližšího známo. Rozhodně se však počátky jeho dějin nedají oddělit od blatenského hradu, pozdějšího zámku a řádu Německých rytířů. První dosud známá ucelenější zpráva je však až z roku Hovoří o "Virius Bleystofer, commandator in Blatna". Brzy se kolem hradu usadili lesní dělníci a různí řemeslníci ve službách hradu. Dodnes je zřejmé, že osada byla založena plánovitě na staré obchodní cestě ze Saska do Čech. Poblíž komendy vybudoval řád kostel, který byl roku 1384 zmiňován již jako farní. [23] V Blatně je možno využít občerstvení i ubytování v restauraci a penzionu U Štěpána, tel , mobilní tel.: Obr.č.5 Penzion Blatno a restaurace U Štěpána [24]

22 Jindřichova Ves Jindřichova Ves, část Kalku a dříve Heinrichsdorf, leží na mírném návrší, kterému Němci říkali Steinberg, 750m nad mořem. Od Chomutova je vzdálen 18 km na SSZ a její dolní část navazuje u kapličky přímo na Načetín. Jindřichova Ves nemá typickou náves, jakýmsi centrem je právě okolí této kaple budova Lesní správy, restaurace, obchod. Hlavní řadová zástavba této dolní části Jindřichovy Vsi probíhá podél staré cesty, která vedla z Marienbergu přes Jindřichovu Ves až k soukromé cestě červenohrádeckeho panství, který byl roku 1913 nově postaven. Byla založena roku 1775 tehdejším majitelem panství Červený Hrádek hrabětem Jindřichem z Rottenhanu jako osada lesních dělníků a uhlířů. Jméno dostala podle křestního jména zakladatele, vynikajícího podnikatele, který se zasloužil o rozvoj průmyslu v Krušných Horách. Málokdo dnes již ví, že tehdy bývaly v Jindřichově Vsi také malé lázničky s kameny vydlážděným venkovním bazénkem, jehož pozůstatky jsou i dnes dobře patrné. Lázničky patřily k hostinci, vzdálenému asi 300m. [20] Načetín Načetín, německy Natschung, od roku 1960 část obce Kalek, leží cca 19km po silnici SSZ od Chomutova, těsně na saské hranici, v nadmořské výšce 740m.Začíná za Kalkem a pokračuje podél Načetínského potoka a silnice, vedoucí z Kalku do Pohraničí.Centrum vesnice tvoří budova bývalé školky, dnes rekreačního střediska.za ním je malý bufet a kaplička. Kousek od ní navazuje přímo na Načetín svojí kapličkou Jindřichova Ves. [20] Dnes je Načetín spíše rekreační oblastí. Najdeme zde sportovní vyžití pro rodiny s dětmi na svěžím horském vzduchu a moc pěknou ničím nerušenou přírodou (Obr.:7). V Načetíně je i výtečná restaurace Inka s ubytováním, stylově zařízená, za příznivé ceny (Obr.:6). Dokonce je možno využít relaxační masáže. Tel nebo , otevřeno denně od 12 do 22 hod, mimo úterý

23 Obr.č.6 Restaurace Inka, Načetín Obr.č.7 pohled z restaurace Po cestě z Načetína míjíme Červený rybník ( Obr.č.8 ), který je po barvě rašeliny nazýván právě Červeným. Těla koupajících se lidí, jsou pak načervenalá. Nicméně koupel v rašelinovém rybníčku je mnohdy příjemným osvěžením i zážitkem. Obr.č.8 Červený rybník Národní přírodní rezervace - Novodomské rašeliniště Rozlohou největší rezervace v Krušných horách. Byla vyhlášena v roce 1967 a po úpravách v roce 1999 činí její současná rozloha 574,8ha. Rašeliniště vrchovištního typu je pokryto největšími souvislými porosty

24 borovice blatky v Krušných horách (Obr.č.9). Zahrnuje dva celky dříve pojmenované Jezerní a Načetínské rašeliniště.na jihovýchodním okraji byly uměle založeny rybníky Nový (Obr.č.10) a Starý (Obr.č.11). [5] Mezi nimi je opuštěná hájovna Nový dům, po kterém nese území název. Rybníky, z nichž právě Nový poskytuje nejmalebnější pohled na rezervaci, mají regulační funkci pro vodárenskou nádrž na Kameničce pramenící v oblasti rašeliniště. Obr.č.9 Novodomské rašeliniště Obr.č.10 Nový rybník Obr.č11 Starý rybník Vodní nádrž Kamenička (Obr.č.13) Kamenička je přehrada na stejnojmenném potoce v Krušných horách na severozápadě Čech, v okrese Chomutov. Nachází se 1,5km před ústím a byla postavená v letech Slouží k zásobování pitnou vodou. Kamenná tížní hráz (Obr.č.13) je dlouhá 153m, vysoká 31m a vytváří nádrž o ploše 6ha a délce vzdutí 450m. Přehrada je technickou památkou, přístup na hráz a do

25 okolního I. ochranného pásma vodního zdroje není povolen. [14] Obr.č.12 Kamenná hráz Kameničky Obr.č.13 Vodní nádrž Kamenička Restaurace a autokemp II.Mlýn (Obr.č.14 ) Další z možných restaurací je i 7km vzdálené místo od Chomutova, opět v Bezručově údolí, jen pouhý 1km od I.Mlýna. Zde jsme ještě blíže přírodě, v bezprostřední blízkosti řeky Chomutovky. Obr.č.14 Pohled na uvítací tabuli autokempinku II.Mlýn

průvodce Manuál pro průvodce v cestovním ruchu Turistická destinace Šumava www.isumava.cz

průvodce Manuál pro průvodce v cestovním ruchu Turistická destinace Šumava www.isumava.cz průvodce Manuál pro průvodce v cestovním ruchu Turistická destinace Šumava únor 2012 Regionální rozvojová agentura Šumava, o.p.s. 384 73 Stachy 422, info@rras.cz, www.rras.cz tel. 380 120 263, 380 120

Více

CZ.1.07/2.4.00/12.0066

CZ.1.07/2.4.00/12.0066 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA GEOGRAFIE KOMPLEXNÍ GEOGRAFICKÁ EXKURZE JIŽNÍ ČECHY 7. 5. 11. 5. 2012 Sborník referátů Podpora sítě GEONET - sítě pro vědeckou a vzdělávací

Více

Česko německá ekologická vodní turistika. Technicko marketingová studie vodních toků a ploch v přeshraniční oblasti Česko-Bavorsko.

Česko německá ekologická vodní turistika. Technicko marketingová studie vodních toků a ploch v přeshraniční oblasti Česko-Bavorsko. Projekt č. 101 Česko německá ekologická vodní turistika Technicko marketingová studie vodních toků a ploch v přeshraniční oblasti Česko-Bavorsko Prosinec 2010 1 PARTNEŘI PROJEKTU HLAVNÍ PARTNEŘI : DALŠÍ

Více

4 Broumov byl pro mě velkoměsto říká Uršula Kluková, 16 strana která v rozhovoru vzpomíná na léta strávená v Broumově. strana

4 Broumov byl pro mě velkoměsto říká Uršula Kluková, 16 strana která v rozhovoru vzpomíná na léta strávená v Broumově. strana Cyklovýlety Středně obtížný okruh, značený pásovou červenou cykloznačkou, začíná a končí v Polici nad Metují. Rozhovor 4 Broumov byl pro mě velkoměsto říká Uršula Kluková, 16 strana která v rozhovoru vzpomíná

Více

PRŮVODCE PODPOŘENÝMI PROJEKTY Z OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU A VOLNÉHO ČASU

PRŮVODCE PODPOŘENÝMI PROJEKTY Z OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU A VOLNÉHO ČASU PRŮVODCE PODPOŘENÝMI PROJEKTY Z OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU A VOLNÉHO ČASU Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad Slovo na úvod Obsah Ústecký a Karlovarský kraj nabízejí návštěvníkům

Více

cestujeme na vlastní pěst

cestujeme na vlastní pěst ŠUMAVA na vlastní pěst turistický průvodce Jozef Petro cestujeme na vlastní pěst www.petro.cz Obsah Místo úvodu 2 Domažlice 4 Klatovy 7 Železná Ruda 8 Vimperk a okolí 13 Boubín 15 Kvilda, Modrava, Antýgl

Více

města Luhačovice ve vazbě na rozvoj cestovního ruchu TO Zlínsko SOUHRN VÝSLEDKŮ

města Luhačovice ve vazbě na rozvoj cestovního ruchu TO Zlínsko SOUHRN VÝSLEDKŮ Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu města Luhačovice ve vazbě na rozvoj cestovního ruchu TO Zlínsko SOUHRN VÝSLEDKŮ 2006 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM FONDEM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ,

Více

2. METODIKA PRÁCE. Metodika práce

2. METODIKA PRÁCE. Metodika práce Úvod 1. ÚVOD Pro tuto bakalářskou práci bylo třeba si vybrat nějakou část oblasti Šumava. Já jsem si zvolila část, kterou mám nejraději. Je to oblast, kterou protéká řeka Vydra obec Modrava a oblast Povydří,

Více

SBORNÍK STUDENTSKÝCH PRACÍ

SBORNÍK STUDENTSKÝCH PRACÍ SBORNÍK STUDENTSKÝCH PRACÍ Geografie v praxi ČR (exkurze) Brno, 2011 1 Obsah A KOMENTOVANÍ ZASTÁVEK PO TRASE... 3 1 BECHYNĚ GEOGRAFIE VYBRANÉ OBCE... 3 2 JADERNÁ ELEKTRÁRNA TEMELÍN JAKO REGIONÁLNÍ ZAMĚSTNAVATEL

Více

Marketingová strategie cestovního ruchu a kultury města Tábor

Marketingová strategie cestovního ruchu a kultury města Tábor 1 Marketingová strategie cestovního ruchu a kultury města Tábor Listopad 2009 2 OBSAH A. ÚVOD... 4 1. Zadání marketingové koncepce... 4 2. Metodika a použité výzkumy... 4 B. Analytická část marketingové

Více

sezona ZDARMA Postavy Pohádkových Krkonoš a Podkrkonoší se představují Krakonošovy Krkonoše a Podkrkonoší

sezona ZDARMA Postavy Pohádkových Krkonoš a Podkrkonoší se představují Krakonošovy Krkonoše a Podkrkonoší Krkonoše - svazek měst a obcí JARO, LÉTO, PODZIM ZDARMA Krkonošská sezona Zajímavosti a užitečné rady pro návštěvníky Krkonoš Přijďte pobejt! Podnikněte výlety pěšky, na kole, s cyklobusem, i přes polské

Více

Geografie pro průvodce v cestovním ruchu

Geografie pro průvodce v cestovním ruchu Geografie pro průvodce v cestovním ruchu PaedDr. František Popelka Vysoká škola polytechnická Jihlava Praha 2007 1 Geografie pro průvodce v cestovním ruchu Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha,

Více

Moravskoslezský kraj. pro rodiny s dětmi

Moravskoslezský kraj. pro rodiny s dětmi Moravskoslezský kraj pro rodiny s dětmi Troub UNI LIT Těše Neza Šp 9 Moravskoslezský kraj pro rodiny s dětmi Držíte v rukou malého průvodce Moravskoslezským krajem, který poslouží nejen vám dospělým pro

Více

Hrad Grabštejn. Koncepce rozvoje cestovního ruchu

Hrad Grabštejn. Koncepce rozvoje cestovního ruchu 1 2 Hrad Grabštejn Koncepce rozvoje cestovního ruchu 1.Úvod 3 2.Analytická část 4 2.1. Vymezení území 4 2.2. Státní hrad Grabštejn jako ústřední bod koncepce 4 2.3. Základní charakteristika řešeného území

Více

Doplňková analýza potenciálu cestovního ruchu v turistické lokalitě Hranicko

Doplňková analýza potenciálu cestovního ruchu v turistické lokalitě Hranicko Doplňková analýza potenciálu cestovního ruchu v turistické lokalitě Hranicko březen 2009 Obsah 1. Úvodem... 4 2. Charakteristika turistické lokality Hranicko... 4 3. Systém řízení cestovního ruchu na Hranicku...

Více

Přehrady. Povodí Ohře

Přehrady. Povodí Ohře Přehrady Povodí Ohře Ubývá míst kam chodívala pro vodu starodávná milá kde laně tišily žízeň kde žila rosnička a poutníci skláněli se nad hladinou aby se napili z dlaní Voda si na to vzpomíná voda je krásná

Více

Turistické cíle České a Slovenské republiky 2012

Turistické cíle České a Slovenské republiky 2012 Turistické cíle České a Slovenské republiky 2012 infoglobe Informační cestovatelský portál Infoglobe vám opět přináší zajímavý katalog, tentokrát zaměřený na Turistické cíle České a Slovenské republiky

Více

ZPRÁVA O STAVU CESTOVNÍHO RUCHU V KADANI 2009. ZPRACOVALI : PaedDr. Jiří Kulhánek Ing. Kateřina Čuboňová

ZPRÁVA O STAVU CESTOVNÍHO RUCHU V KADANI 2009. ZPRACOVALI : PaedDr. Jiří Kulhánek Ing. Kateřina Čuboňová ZPRÁVA O STAVU CESTOVNÍHO RUCHU V KADANI 2009 ZPRACOVALI : PaedDr. Jiří Kulhánek Ing. Kateřina Čuboňová PODZIM 2009 OBSAH ZPRÁVY: 1) ÚVOD 2) VÝCHOZÍ DOKUMENTY S CELOSTÁTNÍ A REGIONÁLNÍ PŮSOBNOSTÍ 3) VYHODNOCENÍ

Více

Strategický plán rozvoje města Klecany

Strategický plán rozvoje města Klecany Obsah 1. Analytická část...3 1.1 Metodický úvod... 3 1.2 Základní charakteristiky... 3 1.3 Historie... 5 1.4 Přírodní podmínky... 7 1.5 Životní prostředí... 9 1.6 Vybavenost... 10 1.7 Ekonomika... 11 1.8

Více

Malá Úpa, dne 8. 8. 2006, usnesení 33. řádného ZO, bod č. 13 O p r á v něn á o s o b a

Malá Úpa, dne 8. 8. 2006, usnesení 33. řádného ZO, bod č. 13 O p r á v něn á o s o b a Schvalovací doložka: ÚZEMNÍ PLÁN OBCE MALÁ ÚPA Pořizovatel: Obec Malá Úpa, 542 27 Malá Úpa č.p. 116 starosta obce: Lubomír Mocl tel. 499 891 177 Projektant: kolektiv autorů zastoupený Doc. Ing. arch. Karlem

Více

Na šumavské výlety pěšky i na běžkách

Na šumavské výlety pěšky i na běžkách číslo 17 Historické album Šumavy Výrobky, řemesla, lidé Přehled akcí v regionu ZDARMA O unikátním projektu přibližujícím zaniklé obce se dočtete na straně 3. Nováčky se značkou ŠUMAVA originální produkt

Více

Karta hosta. pro letní sezónu 2011. www.lipnocard.cz

Karta hosta. pro letní sezónu 2011. www.lipnocard.cz Karta hosta pro letní sezónu 2011 www.lipnocard.cz VÍTEJTE V JIHOČESKÉM KRAJI Zavedeme vás do doby slavných Rožmberků. Prožijte spolu s námi Rožmberský rok 2011 ve víru dobové hudby, městských slavností,

Více

Regionální učebnice pro 2. 9. třídy základní školy Střední Krkonoše a Podkrkonoší

Regionální učebnice pro 2. 9. třídy základní školy Střední Krkonoše a Podkrkonoší Regionální učebnice pro 2. 9. třídy základní školy Střední Krkonoše a Podkrkonoší C M Y K Úvodní slovo autora Milí žáci, jsem rád, že máte možnost listovat v regionální učebnici našeho kraje. Jde o první

Více

NATURA 2000, Mariánskolázeňsko

NATURA 2000, Mariánskolázeňsko NATURA 2000, Mariánskolázeňsko Studijní opora k akci č. 2.2 Exkurze NATURA 2000 v rámci projektu č. CZ.1.07/1.3.05/03.0030 Název projektu: Zeměpis v nové perspektivě aneb tudy cesta vede Celkový počet

Více

sluzba horská Rok Horské služby v mrazivých Jizerkách Jetíkův komiks snowkiting Družice a předpověď počasí www.ski-map.

sluzba horská Rok Horské služby v mrazivých Jizerkách Jetíkův komiks snowkiting Družice a předpověď počasí www.ski-map. horská Doporučení ˇ sluzba i n formac e číslo 6 zima 2011/2012 Jetíkův komiks snowkiting Družice a předpověď počasí www.ski-map.net pro lyžaře HS Krušné hory Škola HS Rok Horské služby Noční chodec v mrazivých

Více

DOTEKY VODY. analytická část architektonické studie. Atakarchitekti Jiří Jandourek Jana Medlíková Jitka Trevisan Jiří Žid

DOTEKY VODY. analytická část architektonické studie. Atakarchitekti Jiří Jandourek Jana Medlíková Jitka Trevisan Jiří Žid DOTEKY VODY analytická část architektonické studie Atakarchitekti Jiří Jandourek Jana Medlíková Jitka Trevisan Jiří Žid 2 OBSAH Identifikační údaje O studii a analýzách Město v údolí Jizery Historické

Více

JIZERSKÉ NOVINY LÉTO 2O1O. neprodejné zdarma

JIZERSKÉ NOVINY LÉTO 2O1O. neprodejné zdarma JIZERSKÉ NOVINY LÉTO 2O1O neprodejné zdarma Jízdní řády cyklobusů Stejně jako v minulých letech můžete při svých cyklovýletech využít autobusových spojů, které vás odvezou do blízkých či vzdálenějších

Více

Slovensko. Proč navštívit Slovensko?

Slovensko. Proč navštívit Slovensko? Slovensko Slovensko leží ve střední Evropě. Samostatným státem je od roku 1993. Sousedí s Českou republikou, Rakouskem, Polskem, Maďarskem a Ukrajinou. Turisticky nejzajímavější jsou Tatry Vysoké a Nízké.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Zuzana Bílková Tvorba produktu cestovní kanceláře se sportovní motivací a zařazením nových trendů (Nordic Walking) Bakalářská práce 2014 Tvorba produktu cestovní

Více