Fakulta sportovních studií

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Fakulta sportovních studií"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sportovních studií Katedra atletiky, plavání a sportů v přírodě Analýza potenciálu rozvoje cykloturistiky v oblasti Krušné hory Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Sylva Hřebíčková Vypracovala : Lucie Fischerová Brno, 2009

2 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a použila jen prameny uvedené v seznamu literatury.... podpis

3 Děkuji Mgr. Sylvě Hřebíčkové, vedoucí mé bakalářské práce, za cenné rady a připomínky, které mi v průběhu psaní poskytla.

4 OBSAH ÚVOD TEORETICKÁ ČÁST Geografie cestovního ruchu v regionu Krušné hory Selektivní podmínky Lokalizační podmínky Realizační podmínky Cykloturistika v oblasti Krušné hory CÍL A ÚKOLY PRÁCE METODIKA PRÁCE PRAKTICKÁ ČÁST Charakteristika cyklotras Cyklotrasy Cyklotrasa č.i Cyklotrasa č.ii Cyklotrasa č.iii Cyklotrasa č.iv Analýza vytvořených/navržených cyklotras v oblasti Krušné hory Chomutovsko 54 ZÁVĚR REZUMÉ 56 SUMMARY 56 POUŽITÁ LITERATURA A ZDROJE.. 57 PŘÍLOHY.. 59

5 ÚVOD Dvě kola, dva pedály, sedlo a řídítka i takhle jednoduchý může být technický vynález. My pak přidáme své dvě nohy na šlapání, ruce k řízení a oči k pozorování světa kolem a o zábavu a trochu zdravého pohybu je postaráno. [7] I takhle se dá chápat jízda na kole, někdo ji pojímá jako životní filosofii, u jiného je hnací silou výhra při cyklistických závodech a pro jiného zase odpočinek nebo relaxace. Pro všechny je to jistě radost z pohybu. V této bakalářské práci se podíváme za krásami Krušných hor právě ze sedla jízdního kola. V teoretické části ohraničíme Krušné hory z geografického hlediska, rozebereme Krušné hory z pohledu cestovního ruchu, abychom se plynule dostali do praktické a podrobnější části této bakalářské práce. Možná někoho napadne, proč zrovna Krušné hory? Vždyť jsou jiná místa o kterých se píše a která jsou atraktivnější než hory, které mají na svém účtu pořádnou újmu na zdraví. A to hlavně díky těžebnímu průmyslu v podkrušnohorských pánvích. Ano, snad, ale že bychom o málo poopravili tuto představu a nalákali do této oblasti ty z Vás, kteří nevěří? Krušné hory mám velmi dobře projeté jak na kole tak i na běžkách. Vždy když se v této oblasti pohybuji, dobíjí mne to energií. Zážitek je to pro mne jak v létě, tak v zimě. Pokaždé zde panuje jiná atmosféra, vždy je to ale příjemné. Vždyť pozorovat přírodu a poslouchat její zvuky je tak uklidňující. A pávě proto věřím, že právě tato oblast bude neopakovatelným zážitkem i pro ostatní při některé dovolené

6 1.TEORETICKÁ ČÁST 1.1. Geografie cestovního ruchu v regionu Krušné hory Selektivní faktory Selektivní faktory (někdy nazývané též stimulační) mají obecně primární postavení především v rozvoji cestovního ruchu. Jedině díky nimse mohou využít podmínky pro cestovní ruch v konkrétních oblastech. Představují vesměs společenské reality a dělí se na: objektivní a subjektivní faktory. K objektivním faktorům patří základní politické reality světového charakteru i místního významu, vnitropolitická situace odvozená z politické struktury, ekonomické předpoklady (dosažená životní úroveň, fond volného času), demografické skutečnosti, kvalita životního prostředí. K subjektivním faktorům patří řada psychologických a dalších pohnutek ovlivněných kulturní úrovní obyvatel, reklamou, propagací. [4] Euroregion Krušné hory je velmi zajímavou příhraniční oblastí, která má ovšem spoustu problémů. Na jedné straně díky své přírodě, lázním a památným místům patří k nejatraktivnějším, na straně druhé i k nejvíce zdevastovaným, zejména palivoenergetickým a chemickým průmyslem.naštěstí proces degradace krajiny se už zpomaluje a nadějně se životní prostředí zlepšuje. [3] V minulosti neprávem opomíjené a těžce zkoušené Krušné hory si konečně získávají své zasloužené místo mezi ostatními horskými masivy. Svým návštěvníkům totiž mají rozhodně co nabídnout a oproti dalším českým a moravským obrům mají jednu velkou výhodu je zde nesrovnatelně méně turistů. V zimě i v létě si tak lze užívat sportu plnými doušky. Už dávno neplatí, že by krušnohorské lesy byly více znečištěné a poničené než v ostatních oblastech. Právě naopak. Zdejší příroda okouzlí neuvěřitelně - 6 -

7 živými barvami, které se neustále mění spolu s ročním obdobím. Dlouhé roky osidlování navíc zanechaly v místní krajině své nesmazatelné stopy, které se můžou stát lákavými cíli výletů. O magické kráse Krušných hor se ale nejlépe každý přesvědčí sám, pokud se v těchto končinách rozhodne strávit alespoň pár dní. [21] Lokalizační podmínky Do lokalizačních podmínek řadíme (dle Hraly) následující pojmy: reliéf a morfologické poměry, klimatické poměry hydrologické poměry přírodní podmínky a atraktivity rostlinstvo a živočišstvo společenské podmínky a atraktivity Reliéf a morfologické poměry Krušných hor Krušné hory tvoří souvislé horské pásmo táhnoucí se v délce přes 130 km a šířce 6-19 km. Většina leží v Sasku [14]. Tvoří přirozenou hranici mezi Čechami a Německem, na jehož straně hory pozvolna klesají do nížiny. Na české straně je tento pokles mnohem strmější. Výškový rozdíl mezi vrcholovými plošinami a úpatím pohoří je až 700 m. Pro lepší orientaci můžeme českou část Krušných hor rozdělit na západ (Obr.č.1) a východ (Obr.č.2) Vlastní Krušné hory se skládají z několika celků, z nichž jmenujme alespoň Klínoveckou hornatinu nebo Cínoveckou planinu. [11] Původní pohoří vzniklo v prvohorách, kdy se zde vypínalo nevysoké pohoří, složené především z přeměněných hornin ( šedé a červené ruly, svory, aj.). Tehdy pronikly k povrchu hlubinné vyvřeliny karlovarský žulový masív, flájská žula aj. V pozdějších dobách, především od mladší křídy a ve třetihorách došlo k rozlámání souvislé klenby poděl zlomů, z nichž morfologicky je nejvýraznější zlom podkrušnohorský - 7 -

8 ve směru jihozápad severovýchod. Podél tohoto zlomu byly relativně vyzdviženy Krušné hory nad příkopovou propadlinu dnešních uhlonosných pánví. Tehdy již nedocházelo k vrásnění, nýbrž jen k vertikálním pohybům jednotlivých ker a právě Krušné hory jsou příkladem kerného pohoří s parovinnou plošinou ve vrcholové části a zlomovými prudkými svahy do vnitrozemí. [2] Intenzivní sopečná činnost v minulosti přinesla Krušným horám bohatý výskyt kovových rud a léčivých pramenů, které daly vzniknout mnoha lázeňským střediskům. Obr.č.1 Krušné hory západ [13] Obr.č.2 Krušné hory východ [12] - 8 -

9 Klimatické poměry Krušných hor Členitost reliéfu způsobuje rozdílnost podnebí. Podle klimatických charakteristik např.: počtu letních dnů,počtu mrazových dnů,podle srážkových úhrnů rozlišujeme na území ČR chladné, mírně teplé a teplé oblasti. (Obr.č.3) [16] Teplé oblasti jsou vymezeny minimálním počtem 50 dnů s denní teplotou 25 C a více nadmořskou výškou území do 300 m n.m. náleží zde: Hornomoravský, Dolnomoravský a Dyjskosvratecký úval, střední Polabí, dolní Povltaví a Poohří [16] Mírně teplé oblasti jsou vymezeny průměrnou červencovou teplotou nad 15 C a počtem do 50 dnů s denní teplotou 25 C nadmořskou výškou území do 700 m n.m. náleží zde: podhorské oblasti, Česká vysočina [16] Chladné oblasti jsou vymezeny dolní hranicí červencové průměrné teploty 15 C nadmořskou výškou území nad 700 m n.m. náleží zde: horské oblasti např.: Šumavy,Krkonoš,Krušných hor,moravskoslezských Beskyd [16] Obr.č.3 klimatické, podnebné, oblasti ČR [16] - 9 -

10 Podnebí v oblasti hřebene je drsnější, s prudkými bouřemi, s větry zejména na podzim a v zimě, se studenou zimou, s krátkým, několikatýdenním létem, které je však poměrně teplé. Průměrné teploty ve výšce 900m jsou kolem 4 C, v 1200m je to kolem 2,5 C. V zimě jsou hory turisty vyhledávanou oblastí, sněhová pokrývka dosahuje místy až 4 m. Sníh tu padá až 100 dní v roce (ve výšce 1200m je to až 214 dní). Mrazíky se vyskytují i v červnu a v září.celkově v Krušných horách převládají severní a západní větry, vlhké a studené, které přinášejí rychlou změnu počasí, dlouhé zimní mlhy, které se vyskytují ve výšce kolem 700m n.m. a to 90x -124x do roka. Množství srážek odpovídá poloze Krušných hor a jejich výšce. Na hřebenech tu ročně spadne 1000 až 1200mm vody, v nižších polohách méně (více na německé straně). Krušné hory jako celek způsobují tzv. srážkový stín v oblasti podkrušnohorských pánví, tyto srážky pak dopadají až ve středních Čechách, ročně spadne tedy v pánevní oblasti jen kolem 500mm srážek. [14] Hydrologické poměry Krušných hor Česká strana Krušných hor je odvodněna k jihu do Ohře a Bíliny. Hlavní vodní osou je Ohře, která vstupuje do Krušných hor v Chebské pánvi. Má na svém horním toku značný spád a až teprve v oblasti Žatce se stává její tok pozvolným. Mosteckou pánev odvodňuje Bílina, která pramení na úbočích hor severozápadně od Chomutova. Přijímá řadu dalších potoků jak z hor tak i během svého dalšího toku. Nejvýchodnější část je odvodňována Jílovským potokem, který Jílovským údolím teče k východu a v Děčíně se vlévá do Labe. Na horských potocích se nachází několik umělých nádrží, mezi ty největší patří Přísečnická, Flájská a Křímovská přehrada, sloužící jako zásobárny pitné vody. V pánvi je to pak vodní nádrž Nechranice, která je využívána i pro rekreaci. [14] V Krušných horách najdeme jezera a to tzv. rašelinná, která vznikají v rašeliništích např.: Velké jeřábí jezero, dále pak jezera říční, vznikající v říčních nivách a opuštěných ramenech říčních meandrů, např.: Pomořanské jezero na meandru Bíliny. A pak jezera antropogenní, která vznikají v souvislosti s těžební

11 činností, např.: Kamencové jezero v Chomutově. [16] Přírodní podmínky a atraktivity Krušných hor Vody stékající z hřebene Krušných hor do vnitrozemí vyhloubily řadu malých údolí, např. Prunéřovské údolí podél Prunéřovského potoka, Bezručovo údolí podél Chomutovky a Telšské údolí podél Bíliny. [1] Rostlinstvo a živočišstvo Krušných hor Na nejteplejších jižních svazích lze nalézt zbytky doubrav, tvořených především dubem, jeřábem břekem, jeřábem mukem a lípou. Podrost je tvořen mnoha druhy rostlin, ze kterých je třeba jmenovat především lýkovec jedovatý, okrotice mečolistá a velké množství jiných rostlin, z nichž je velká část chráněných rostlinných druhů. Charakteristickou oblastí tohoto rázu je okolí Žeberku v lokalitě Jezeří. Vyšší polohy Krušných hor jsou tvořeny bučinami. Tyto původní lesy byly díky těžbě částečně nahrazeny smrkovými a na náhorních rovinách změněny na pastviny. Typickými zástupci spodního patra bukového lesa jsou rostliny jako pračivec velkokvětý, kokořík vonný, metlice křivolaká, třtina rákosovitá, věsenka nachová a další. Pokud jsou půdy kyselejší, vyskytuje se hojně metlice křivolaká, bika bělavá nebo borůvka. V údolích drobných vodních toků na náplavových půdách spodních částí toků, se v Krušných horách vytvořila společenstva lužných lesů - olšiny a jaseniny, které jsou tvořeny především olší, jasanem, javorem a jilmem. Ve spodních patrech lužných lesů rostou vodomilné rostliny jako například pcháč bahenní, pcháč bylinný, přeslička bahenní, devětsil bílý, krabilice chlupatá a jiné. Vzácně se vyskytuje i česnek medvědí. Na některých místech Krušných hor se bez ohledu na nadmořskou výšku vyskytují suťové lesy. Výskyt těchto porostů je ovlivněn sklonem svahu, jenž musí být velký, a složením podloží, většinou balvanité suťovité haldy. Jsou tvořeny Klenem, jilmem, lípou a jasanem. Pro střední patro jsou zde typické keře

12 jako líska, bez, zimolez nebo meruzalka. Ve spodní části lesa roste měsíčnice vytrvalá, bažanka vytrvalá, samorostlík klasnatý nebo kopytník evropský. Typické pro oblast Krušných hor jsou luční společenstva a pastviny. Roste na nich velké množství zástupců trav, například psárka luční, srha laločnatá, třeslice prostřední nebo bika ve vrcholových polohách. Z ostatních rostlin jmenujme rdesno hadí kořen, prha arnika, penízek alpský, hořec ladní, vstavače a další. Mezi vzácně se vyskytující zástupce lučního společenstva patří koprník štětinolistý, který se tak hojně vyskytuje v ČR pouze zde (vzácně i v Jizerských horách a Krkonoších). Množství původních luk bylo v souvislosti se zemědělským využitím změněno na pastviny. Ve vrcholových polohách Krušných hor jsou typická společenstva rašelinných smrčin a samotných rašelinišť. Rašeliniště začala vznikat v postglaciánu, většinou v místech vyvěrání pramenů, z nichž vznikala jezírka a močály postupně zarůstající slatinnou flórou. Poté následoval růst rašeliníků, rostlin typických rychlým růstem při současném odumírání spodní části ve vodě za nepřítomnosti vzduchu. Rašelinné smrčiny se vyskytují po okrajích vršovišť a kromě smrku v nich roste i bříza pýřitá a jako podrost třtina chloupkatá, šícha černá nebo vrbovka úzkolistá. Rašeliniště tvoří nejlépe zachovalý biotop, zvláště díky své dostupnosti z hlediska dopravy. Nejvýznamnější rašeliniště jsou většinou i chráněnými oblastmi a patří k nim především Božídarské rašeliniště, Malé Jeřábí jezero u Perninku, Novodomské rašeliniště a řada dalších oblastí. Zoologicky patří Krušné hory k zóně listnatého lesa, pro kterou je charakteristické živočišné druhy vázané na rozsáhlé komplexy lesních porostů s určitým výškovým členěním. Typické pro tuto zónu jsou především třídy ptáků a savců. Mezi savci se jedná například o jelena evropského, srnce obecného, veverku obecnou, kunu lesní nebo lišku obecnou. Mezi vzácné savce vyskytující se v oblasti Krušných hor patří plch velký a plšík lískový, kteří žijí hlavně v pásmu zalesněném buky. K exotickým savcům, kteří zde nejsou původní, lze přiřadit daňky a muflony chovaní v panských oborách. Dnes je jejich výskyt například v okolí zámku Jezeří. Běžnými druhy ptáků jsou kukačka lesní, sojka obecná, datel černý, strakapoud malý a

13 velký a mnoho dalších. V oblastech horských rašelinišť se dosud vyskytují tetřívci. Podél toků horských potoků hnízdí skorec vodní, konipas horský a střízlík obecný. Ve skalních jeskyních a v málo využívaných budovách lze nalézt kolonie netopýrů ušatých, netopýrů velkých a vzácněji netopýrů černých. V dobách minulých, kdy byly oblasti Krušných hor porostlé pralesy, zde žily i velké šelmy. Jejich výskyt se od dob tereziánských a josefínských snižoval díky zemědělské činnosti. Za třicetileté války se značně rozmnožili v Krušných horách vlci, kteří však byli v 18.století vyhubeni. Stálou krušnohorskou zvěří byl i medvěd. Poslední byl však uloven v době Marie Terezie. Vzácně se v Krušných horách vyskytuje také kočka divoká. V lesních oblastech Krušných hor je zaznamenán výskyt dravých ptáků, například ostříže lesního v okolí Flájské přehrady. K dalším zástupcům krušnohorských dravců náleží luňák hnědý, krahujec obecný nebo jestřáb lesní. V polovině minulého století zde hnízdil i orel skalní. [11] Společenské podmínky a atraktivity Krušných hor Hory a strmá údolí, lidé a mystika, kultura a historie daly oblasti Krušných hor a Podkrušnohoří její nezaměnitelný ráz. Možnosti, které se návštěvníkům otvírají, jsou velmi lákavé: cyklistika, pěší turistika, zimní sporty a poslední dobou stále oblíbenější adrenalinové sporty a horolezectví v rozlehlých horských oblastech se dají skvěle spojit s návštěvami měst v podhůří anebo lázeňských středisek. Zdejší pobyty zpříjemňují rozhledny, malebné hrady a zámky, několik zoologických zahrad, bohatý výběr přírodních nádrží a letních aquaparků a konečně i zajímavé technické a průmyslové památky, připomínající dávné tradice těžby železných rud. [15]

14 Realizační podmínky Realizační podmínky mají dominující postavení pro konečnou fázi uskutečňování různých forem cestovního ruchu: umožňují oblastí cestovního ruchu dosáhnout (pomocí dopravy) a využít je (prostřednictvím ubytovacích, stravovacích i jiných zařízení ). [4] Doprava Krušné hory leží na severozápadě Čech na pomezí se Saskem, asi 100 km od Prahy. Jsou dobře dostupné ze všech koutů České republiky a to jak vlakem, tak i autem. Vlakem přijeďte nejlépe dálkovým spojením do Chomutova nebo do Mostu. Dále do Krušných hor jedou regionální vlakové spoje Most-Litvínov- Moldava či Chomutov-Vejprty-Chemnitz. V období duben až říjen jedou o víkendech také různé cyklo-busy z Chomutova, Mostu a i přímo z Prahy (tečkované čáry). Autem se dostanete do Středních Krušných hor na rychlostních komunikacích R 7, D 8 a R 13. [29] Ubytovací a stravovací zařízení Ubytovací a stravovací zařízení tvoří podstatnou část materiální základny zabezpečující realizaci cestovního ruchu. [4] Možností ubytování je v Krušných horách celá řada v závislosti na cílové lokalitě. Konkrétní možnosti ubytování a stravování budou uvedeny v praktické části

15 1.2. Cykloturistika v oblasti Krušné hory Turisticky se dají Krušné hory rozdělit do tří částí. Severní a střední část si jsou podobné. Západní část Krušných hor je členitější, více rozbrázděná údolími. Parovinný hřeben hor je zřetelnější v severní části pohoří. Můžeme po něm jet prakticky bez ztráty nadmořské výšky. Proti jiným českým a moravským horám mají navíc Krušné hory jednu obrovskou výhodu při svých výletech nebudeme narážet na davy turistů a budeme si moci okouzlující krásu okolní přírody vychutnat plnými doušky. Nádhernou přírodou z Chebu přes vrcholky Krušných hor a v severních Čechách na Sněžníku u Děčína navazuje na Labskou magistrálu hlavní Krušnohorská magistrála. Krušnohorská magistrála dohromady měří 242km a napojuje se na ní celá řada různých stezek a cest. Celá Krušnohorská magistrála se táhne po širokých cestách, které jsou vhodné jak pro cyklistiku, tak pro pěší. Krušné hory nabízejí cyklistům všechno co srdce ráčí, od pohodlných cyklotras v údolích až po příkré cesty průsmykem a vzrušující traily pro horská kola. [17]

16 2. CÍL A ÚKOLY PRÁCE Cíl práce Cílem bakalářské práce je zanalyzovat potenciál rozvoje cykloturistiky v oblasti Krušné hory. Navrhnout, prozkoumat, zmapovat a vyhodnotit vhodné trasy pro cykloturistiku široké veřejnosti v této turistické oblasti, pro širokou veřejnost. jako výjezdní místo jsme zvolili město Chomutov. Úkoly práce Pro naplnění cíle práce jsme stanovili následující úkoly: Prostudovat dostupnou literaturu a nashromáždit veškeré informace týkající se cykloturistiky v Krušných horách z pohledu aktivních forem cestovního ruchu Vybrat v cílové oblasti vhodné lokality pro cykloturistiku, navrhnout z výjezdního místa vhodné trasy s pestrou škálou náročnosti a vzdáleností s akcentem na bohatost kulturně poznávací činnosti v jejich blízkosti. Projet vybrané cyklotrasy a vyhodnotit vhodnost terénu pro cykloturistiku Obsahově a metodicky správně trasy zpracovat Zanalyzovat již vzniklé cyklotrasy a zjistit, zda je zde potenciál na trasy nové

17 3. METODIKA PRÁCE Ke zpracování této práce byly použity údaje získané těmito způsoby: Z turistických map, cyklomap jsme pečlivě vybrali trasy tak, aby vyhovovaly požadavkům této práce. Soustředili jsme se na výběr tras, které nejsou již cyklotrasou a kudy se dostaneme do zajímavého místa. Pro mapování terénu byly použity mapy v měřítku 1: a cyklomapa v měřítku 1: Z informačních letáků, turistických a cyklo průvodců a z jiné místopisné a odborné literatury jsme vybrali všechny potřebné informace kulturně poznávací činnosti, možnosti občerstvení a ubytování v dané oblasti. Z webových stránek jsme použili údaje o méně významných obcích, také o aktuálně fungujících restauračních a ubytovacích zařízení, včetně otevírací doby a telefonického kontaktu. Za pomoci turistického pozemního navigačního přístroje (dále jen GPS) značky Garmin GPSMAP 60CSx, jsme získali přehled o projetých trasách včetně jejich převýšení. Tuto trasu jsme doplnili o body zájmu, které jsme v zajímavém místě zadali ručně do GPS a které jsou vidět v záznamu mapy trasy. Pomocí programu MapSource, jež je program na úpravu tras stažených z GPS, byly najeté trasy staženy z GPS a následně upraveny a zkopírovány do této práce. Výškový profil byl zjištěn díky programu z webových stránek Everytrail. [34] Text je doplněn fotografiemi, pořízené z fotoaparátu Canon PowerShot A520 nebo z webových stránek s popiskami. Vzhledem k velmi rozlehlému úseku Krušných hor, bylo pro praktickou část zvoleno jako výchozí místo Chomutov, které je nejen v mnohé literatuře popisováno jako brána do Krušných hor. Mapy a záznamy z GPS ve formátu gdb jsme vložili do přílohy č.4 na CD, pro jejich další možné použití

18 4. PRAKTICKÁ ČÁST 4.1. Charakteristika cyklotras Protože Krušné hory jsou velmi rozlehlé, pro praktickou část bude výchozím místem Chomutov, ze kterého se vždy dostaneme do Krušných hor. Všechny zpracované cyklotrasy mají tedy výchozí a konečný bod v Chomutově, kam je možná doprava autem, železnicí i autobusovou dopravou. Chomutov nabízí širokou škálu ubytování. Nejdelší zpracovaná cyklotrasa měří 72,5km. a nejkratší zpracovaná cyklotrasa měří 40,6km. Trasy jsou vedeny terénem převážně po pěších turistických značkách v kombinaci s cykoturistickými značkami, které vedou převážně po zpevněných komunikacích, ať již veřejných nebo účelových. Jedná se o poměrně náročné trasy, vzhledem k výchozímu bodu. Vždy musíme nastoupat několik kilometrů, než se dostaneme na hřeben. Avšak pokaždé jinou cestou. Lze si cestu samozřejmě i zkrátit autem či některým autobusem, bylo by ale škoda tyto části vynechat. Při projížďkách se ocitneme často v lese, na zpevněných kamenitých trasách, občas i na asfaltové hřebenové cestě. Cyklotrasy byly navrženy pro použití trekingových, v ideálním případě horských kol. Vzhledem k náročnosti terénu, vertikálnímu a horizontálnímu profilu jsou vytvořené/navržené cyklotrasy určené především pro fyzicky zdatnější jedince. Možnosti občerstvení jsou nabízeny většinou ve všech větších obcích

19 4.2. Cyklotrasy Cyklotrasa č.1. okolím Načetínských rybníčků ( Chomutov Bečov Blatno Nový rybník Jindřichova Ves Načetín Červený rybník Novodomská rašeliniště Nový rybník Nový dům Kamenička II. a I. Mlýn Chomutov ) Popis cyklotrasy: délka trasy: 40,6km celkové převýšení: 620m Na trasu vyrážíme z konečné městské hromadné dopravy (dále jen MHD) Chomutov (viz.obr.č.16), v ulici Lužická, po které se dáme doprava (300 m) ve směru do Bezručova Údolí, zde míjíme penzion a restaurace I.Mlýn (4 km), pak odbočujeme vpravo (300m, prudce stoupající zpevněná silnice) do Bečova (1,4km), odtud po cyklostezce do Blatna, kde se dáme za hostincem U Štěpána vlevo, projíždíme chatovou osadou, na křižovatkách se držíme vpravo až do okamžiku, kdy se z asfaltové cesty stává cesta lesní nezpevněná cesta, projíždíme lesem až na křižovatku lesních cest (350m) odbočujeme vlevo a pak stoupáme již bez odbočení až do okamžiku, kdy se napojíme na cyklotrasu č (asfaltová cesta), dostáváme se na výraznější křižovatku cest (300m), kde je i tabule s mapou a cyklotrasami, pojedeme se podívat nejprve doleva po trase č k rašelinovému rybníku Starý rybník (470m), po té se vrátíme ke křižovatce a pokračujeme po cyklotrase č ve směru do Načetína, po 450m však odbočíme vpravo (lesní cesta), kudy klesáme do obce Jindřichova Ves, po místní komunikaci se dostáváme na křižovatku, kde se dáme vlevo okolo autobusové zastávky až do esíčka, kde odbočíme ostře vlevo (na nezpevněnou cestu), kde přijíždíme do útulné a stylové restaurace Inka (100m), odtud pokračujeme ve směru jízdy po nezpevněné cestě okolo chat až na silnici (650m, silnice III.třídy), kde se dáme vlevo ve směru do Německa, cestou po pravé straně míjíme Červený

20 Rybník (870m), odtud rovně až k odbočce vlevo (570m) na cyklotrasu č (nezpevněná cesta), po cyklotrase až po rozcestí (2,5km), kde se dáme vpravo po modré turistické značce (lesní cesta), po pravé straně Novodomské rašeliniště (570m), dostáváme se na rozcestí Nový dům (bývalá myslivna, 150m), jedeme rovně stále po modré a červené turistické značce, ale již i po cyklotrase č až na viditelnost Starého rybníku, kdy v levotočivé zatáčce je lesní cesta vpravo (975 m), po té strmým terénním sjezdem na cyklotrasu č (330m) doprava, odtud na další křižovatku cest (990m), kde se dáme vpravo (silnice s nezpevněným povrchem) a klesáme až k vodní nádrži Kamenička (4,9 km) a na cyklotrasu č. 3078, po té klesáme na další rozcestí (2,9 km), držíme se vlevo směr Chomutov, cestou míjíme restauraci a kemp II.Mlýn (860m), pak i penzion a restaurace I.Mlýn (1km) a sjíždíme kolem řeky Chomutovky do Chomutova až k autobusové zastávce, kde jsme trasu začínali. Profil trasy je znázorněn na Obr.č.15 Místopis: Penzion a restaurace I.Mlýn Penzion je ideálním výchozím místem pro cykloturistiku, ale i pěší turistiku. Není snad v Chomutově člověka, který by neznal toto místo (Obr.č.4). Je vzdálené 6 km z centra města v hlubokém údolí Bezručova údolí. Je velmi vyhledávanou lokalitou všech sportovců. Nedávno zde byla otevřena nová cyklostezka, která stejně dobře slouží i nadšeným in-line bruslařům. V zimě si na své přijdou běžkaři. Celoročně je toto místo ideální pro sportovně založené rodiny s dětmi. Poblíž penzionu je pamětní deska Petru Bezručovi Obr.č.4 Penzion a restaurace I.Mlýn [27]

21 Bečov Obec Bečov, od část obce Blatno, leží 7,4 km SZ od Chomutova v nadmořské výšce 620m. Počátky jeho dějin jsou dost nejasné. Osudy Bečova byly odedávna úzce spojeny s nedalekým Blatnem. Tam se také chodilo do kostela a později i do školy, na poštu a k lékaři. Dlouho sem vedla také jediná silnice, spojující Bečov s okolím. Silnici do nynějšího Bezručova údolí dala správa červenohrádekcého velkostatku vybudovat a místy i vylámat ve skále až do roku [25] Blatno Obec Blatno, dříve Platten leží na jižním svahu Krušných hor, téměř 8 km SZ od Chomutova, v nadmořské výšce 660m. O jeho prvním osídlení není nic bližšího známo. Rozhodně se však počátky jeho dějin nedají oddělit od blatenského hradu, pozdějšího zámku a řádu Německých rytířů. První dosud známá ucelenější zpráva je však až z roku Hovoří o "Virius Bleystofer, commandator in Blatna". Brzy se kolem hradu usadili lesní dělníci a různí řemeslníci ve službách hradu. Dodnes je zřejmé, že osada byla založena plánovitě na staré obchodní cestě ze Saska do Čech. Poblíž komendy vybudoval řád kostel, který byl roku 1384 zmiňován již jako farní. [23] V Blatně je možno využít občerstvení i ubytování v restauraci a penzionu U Štěpána, tel , mobilní tel.: Obr.č.5 Penzion Blatno a restaurace U Štěpána [24]

22 Jindřichova Ves Jindřichova Ves, část Kalku a dříve Heinrichsdorf, leží na mírném návrší, kterému Němci říkali Steinberg, 750m nad mořem. Od Chomutova je vzdálen 18 km na SSZ a její dolní část navazuje u kapličky přímo na Načetín. Jindřichova Ves nemá typickou náves, jakýmsi centrem je právě okolí této kaple budova Lesní správy, restaurace, obchod. Hlavní řadová zástavba této dolní části Jindřichovy Vsi probíhá podél staré cesty, která vedla z Marienbergu přes Jindřichovu Ves až k soukromé cestě červenohrádeckeho panství, který byl roku 1913 nově postaven. Byla založena roku 1775 tehdejším majitelem panství Červený Hrádek hrabětem Jindřichem z Rottenhanu jako osada lesních dělníků a uhlířů. Jméno dostala podle křestního jména zakladatele, vynikajícího podnikatele, který se zasloužil o rozvoj průmyslu v Krušných Horách. Málokdo dnes již ví, že tehdy bývaly v Jindřichově Vsi také malé lázničky s kameny vydlážděným venkovním bazénkem, jehož pozůstatky jsou i dnes dobře patrné. Lázničky patřily k hostinci, vzdálenému asi 300m. [20] Načetín Načetín, německy Natschung, od roku 1960 část obce Kalek, leží cca 19km po silnici SSZ od Chomutova, těsně na saské hranici, v nadmořské výšce 740m.Začíná za Kalkem a pokračuje podél Načetínského potoka a silnice, vedoucí z Kalku do Pohraničí.Centrum vesnice tvoří budova bývalé školky, dnes rekreačního střediska.za ním je malý bufet a kaplička. Kousek od ní navazuje přímo na Načetín svojí kapličkou Jindřichova Ves. [20] Dnes je Načetín spíše rekreační oblastí. Najdeme zde sportovní vyžití pro rodiny s dětmi na svěžím horském vzduchu a moc pěknou ničím nerušenou přírodou (Obr.:7). V Načetíně je i výtečná restaurace Inka s ubytováním, stylově zařízená, za příznivé ceny (Obr.:6). Dokonce je možno využít relaxační masáže. Tel nebo , otevřeno denně od 12 do 22 hod, mimo úterý

23 Obr.č.6 Restaurace Inka, Načetín Obr.č.7 pohled z restaurace Po cestě z Načetína míjíme Červený rybník ( Obr.č.8 ), který je po barvě rašeliny nazýván právě Červeným. Těla koupajících se lidí, jsou pak načervenalá. Nicméně koupel v rašelinovém rybníčku je mnohdy příjemným osvěžením i zážitkem. Obr.č.8 Červený rybník Národní přírodní rezervace - Novodomské rašeliniště Rozlohou největší rezervace v Krušných horách. Byla vyhlášena v roce 1967 a po úpravách v roce 1999 činí její současná rozloha 574,8ha. Rašeliniště vrchovištního typu je pokryto největšími souvislými porosty

24 borovice blatky v Krušných horách (Obr.č.9). Zahrnuje dva celky dříve pojmenované Jezerní a Načetínské rašeliniště.na jihovýchodním okraji byly uměle založeny rybníky Nový (Obr.č.10) a Starý (Obr.č.11). [5] Mezi nimi je opuštěná hájovna Nový dům, po kterém nese území název. Rybníky, z nichž právě Nový poskytuje nejmalebnější pohled na rezervaci, mají regulační funkci pro vodárenskou nádrž na Kameničce pramenící v oblasti rašeliniště. Obr.č.9 Novodomské rašeliniště Obr.č.10 Nový rybník Obr.č11 Starý rybník Vodní nádrž Kamenička (Obr.č.13) Kamenička je přehrada na stejnojmenném potoce v Krušných horách na severozápadě Čech, v okrese Chomutov. Nachází se 1,5km před ústím a byla postavená v letech Slouží k zásobování pitnou vodou. Kamenná tížní hráz (Obr.č.13) je dlouhá 153m, vysoká 31m a vytváří nádrž o ploše 6ha a délce vzdutí 450m. Přehrada je technickou památkou, přístup na hráz a do

25 okolního I. ochranného pásma vodního zdroje není povolen. [14] Obr.č.12 Kamenná hráz Kameničky Obr.č.13 Vodní nádrž Kamenička Restaurace a autokemp II.Mlýn (Obr.č.14 ) Další z možných restaurací je i 7km vzdálené místo od Chomutova, opět v Bezručově údolí, jen pouhý 1km od I.Mlýna. Zde jsme ještě blíže přírodě, v bezprostřední blízkosti řeky Chomutovky. Obr.č.14 Pohled na uvítací tabuli autokempinku II.Mlýn

18. Přírodní rezervace Rybníky

18. Přírodní rezervace Rybníky 18. Přírodní rezervace Rybníky Nedaleko od silnice Kozlovice Tichá, asi v polovině vzdálenosti mezi okraji těchto obcí, byl kdysi rybníček, který již zanikl. Na jeho místě vznikla přirozenou sukcesí mokřadní

Více

Krkonoše. Smrk. Jeseníky

Krkonoše. Smrk. Jeseníky Krkonoše Nejvyšší pohoří v České republice najdeme na severu Čech při hranici s Polskem. Pokrývá je smrkový les. K nejnápadnějším vrcholům patří Kozí hřbety, Luční hora, Studniční hora a samozřejmě Sněžka.

Více

2. etapa: (středa): Kalek Přísečnice Königsmühle Klínovec Boží Dar (52 km) Trasa na Mapy.cz http://mapy.cz/s/it1x Trasa na Wandermap.

2. etapa: (středa): Kalek Přísečnice Königsmühle Klínovec Boží Dar (52 km) Trasa na Mapy.cz http://mapy.cz/s/it1x Trasa na Wandermap. 2. etapa: (středa): Kalek Přísečnice Königsmühle Klínovec Boží Dar (52 km) Trasa na Mapy.cz http://mapy.cz/s/it1x Trasa na Wandermap.net http://www.wandermap.net/cs/route/3067379-pum-2015-2-streda Stoupání:

Více

Jak se naučná stezka doplňuje s nabídkou pro turisty na české straně. Destinační agentura Krušné hory, o. p. s.

Jak se naučná stezka doplňuje s nabídkou pro turisty na české straně. Destinační agentura Krušné hory, o. p. s. Jak se naučná stezka doplňuje s nabídkou pro turisty na české straně Destinační agentura Krušné hory, o. p. s. Proč navštívit plavební kanál a jeho okolí? Přehrada Fláje Dřevěný kostel v Českém Jiřetíně

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_129 Datum: 11.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_129 Datum: 11.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Podzemní vody miniprojekt

Podzemní vody miniprojekt Podzemní vody miniprojekt Geologický kroužek Autoři : Pýcha M., Pham J., Sichrovský M., Eisnerová N., Hlavatá D., Benedikovičová L., Balogová K., Sojková K., Měrka J., Hvozda V., Solčáni R., Pochman M.,

Více

6. Přírodní památka Profil Morávky

6. Přírodní památka Profil Morávky 6. Přírodní památka Profil Morávky Řeka Morávka se v úseku od Kamence ve Skalici až po Staré Město zahlubuje do terénu až na skalní podloží. Řeka zde vytváří kaňonovité údolí, skalní prahy a peřeje i hluboké

Více

Černé jezero Cesta autem z Kašperských Hor: cca 40 minut

Černé jezero Cesta autem z Kašperských Hor: cca 40 minut ŠUMAVSKÁ JEZERA Šumavská jezera jsou všechna ledovcového původu. Na české straně je jich celkem pět: Černé, Čertovo, Prášilské, Plešné a jezero Laka. Největší je Černé jezero, nejvýše položené a zároveň

Více

3. etapa (čtvrtek): Boží Dar Český Mlýn Potůčky Sauersack Stříbrná (50 km)

3. etapa (čtvrtek): Boží Dar Český Mlýn Potůčky Sauersack Stříbrná (50 km) 3. etapa (čtvrtek): Boží Dar Český Mlýn Potůčky Sauersack Stříbrná (50 km) Trasa na Mapy.cz http://mapy.cz/s/iti3 Trasa na Wandermap.net http://www.wandermap.net/cs/route/3067456-pum-2015-3-ctvrtek Stoupání:

Více

KRKONOŠE. HORSKÁ UBYTOVÁNÍ\l

KRKONOŠE. HORSKÁ UBYTOVÁNÍ\l KRKONOŠE Rozkládají se v severovýchodních Čechách na hranici mezi Českou republikou a Polskem. Česká část Krkonoš je rozlehlejší a členitější oproti polské.krkonoše jsou nejznámějším pohořím v České republice

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BYSTŘICE KVÍZ O BYSTŘICI 2005

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BYSTŘICE KVÍZ O BYSTŘICI 2005 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BYSTŘICE SOCRATES - COMENIUS - OLYMPISM KVÍZ O BYSTŘICI 2005 ZŠ BYSTŘICE 848 739 95 Bystřice WWW.bystrice.cz/skola CZECH REPUBLIC zs@bystrice.cz BYSTŘICE POČET OBYVATEL 5 078 HISTORIE Obec

Více

v Praze a na Kokořínsku

v Praze a na Kokořínsku Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Praze a na Kokořínsku Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

Okruh z Luhačovic na východ

Okruh z Luhačovic na východ 32 Okruh z Luhačovic na východ 5 ½ hod. Po vzdálenějších místech kolem lázní Luhačovice Petrůvka Nad Nevšovou Loučky Kameničná vodní nádrž Luhačovice Luhačovice Výchozí bod: Luhačovice-pošta. Délka: 18

Více

Trasa č. 2. Popis trasy: Délka: 31,22 km Převýšení: 845 m

Trasa č. 2. Popis trasy: Délka: 31,22 km Převýšení: 845 m Trasa č. 2 Janov nad Nisou - Maliník (Bedřichov) - Česká chalupa (Rudolfov) Lidové Sady (Liberec) Ruprechtice (Liberec) Rudolfov - Vodní nádrž Bedřichov Bedřichov Janov nad Nisou Popis trasy: Délka: 31,22

Více

HOTEL ZÁMEK. Vysoký Újezd. Investiční Memorandum

HOTEL ZÁMEK. Vysoký Újezd. Investiční Memorandum Investiční Memorandum HOTEL ZÁMEK Vysoký Újezd 362/2 - Staré Město, 110 00 Praha 1 tel: +420 257 328 281 e-mail: info@svoboda-williams.com www.svoboda-williams.com Obsah Údaje o projektu 1 Investiční příležitost

Více

ČESKY. Vesničky Slavkovského lesa CYKLOTRASA Č. 4 SOKOLOV KOSTELNÍ BŘÍZA - VÍTKOV

ČESKY. Vesničky Slavkovského lesa CYKLOTRASA Č. 4 SOKOLOV KOSTELNÍ BŘÍZA - VÍTKOV ČESKY 4 Vesničky Slavkovského lesa CYKLOTRASA Č. 4 SOKOLOV KOSTELNÍ BŘÍZA - VÍTKOV 1 2 Kopcovitá trasa nás zavede do východního cípu Slavkovského lesa, který sice nepoznáme v jeho plné kráse (Kladská),

Více

České Budějovice Dvořiště Lomnice Rožmberk Třeboň Č.B.

České Budějovice Dvořiště Lomnice Rožmberk Třeboň Č.B. Cyklovýlet č. 6 České Budějovice Dvořiště Lomnice Rožmberk Třeboň Č.B. Trasa : Č.B. pravý břeh Vltavy Hrdějovice Borek Dvořiště Lomnice Rožmberk Stará Hlína Třeboň rybník Svět Zvíkov Kaliště Dobrá Voda

Více

ITINERÁŘ A PROGRAM JAGUAR TOUR 2013 JESENÍKY. Středisko: hotel NEPTUN Malá Morávka. 7.-9. června 2013

ITINERÁŘ A PROGRAM JAGUAR TOUR 2013 JESENÍKY. Středisko: hotel NEPTUN Malá Morávka. 7.-9. června 2013 ITINERÁŘ A PROGRAM JAGUAR TOUR 2013 JESENÍKY 7.-9. června 2013 Středisko: hotel NEPTUN Malá Morávka 1 JAGUAR TOUR 2013 JESENÍKY 1.den, pátek 7.6.2013 124 km PRADĚD Hotel Neptun, start, cíl Malá Morávka

Více

Kolem SEČSKÉ PŘEHRADY

Kolem SEČSKÉ PŘEHRADY Pardubický kraj Kolem SEČSKÉ PŘEHRADY Text a foto: Vojtěch Pavelčík Většina turistických tras vede z jednoho místa na místo druhé. To je samozřejmě v pořádku, ale přece jen se výletníci potřebují čas od

Více

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU NA ČESKÉ STRANĚ NOVÝ PLAVEBNÍ KANÁL Z HORNÍHO TOKU FLÁJSKÉHO POTOKA DO FREIBERSKÉ MULDY - KULTURNĚ NAUČNÁ STEZKA

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU NA ČESKÉ STRANĚ NOVÝ PLAVEBNÍ KANÁL Z HORNÍHO TOKU FLÁJSKÉHO POTOKA DO FREIBERSKÉ MULDY - KULTURNĚ NAUČNÁ STEZKA PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU NA ČESKÉ STRANĚ NOVÝ PLAVEBNÍ KANÁL Z HORNÍHO TOKU FLÁJSKÉHO POTOKA DO FREIBERSKÉ MULDY - KULTURNĚ NAUČNÁ STEZKA 11. DUBNA 2013, KLÍNY (HOTEL EMERAN) Projektoví partneři Základní informace

Více

Pozvánka na turistický víkend do krásné skalní oblasti 3. - 5. 2. 2012. stále po zelené značče ke křižovatce v sedle Křížový Buk.

Pozvánka na turistický víkend do krásné skalní oblasti 3. - 5. 2. 2012. stále po zelené značče ke křižovatce v sedle Křížový Buk. Pozvánka na turistický víkend do krásné skalní oblasti 3. - 5. 2. 2012 Jedná se o tradiční setkání turistů a přátel přírody v oblasti Šluknovského výběžku. Připraveny jsou pro Vás denní a noční výlety

Více

ČESKY. Okolo Sokolova PĚŠÍ VÝLETY OKOLO SOKOLOVA

ČESKY. Okolo Sokolova PĚŠÍ VÝLETY OKOLO SOKOLOVA ČESKY 9 Okolo Sokolova PĚŠÍ VÝLETY OKOLO SOKOLOVA 1 Pochoďáky Kolem průmyslových závodů se prosmýkneme do kou- Loketské zelné přírody kolečko opředené (12 km) pověstmi a bohaté na zážitky. Autobusem Z

Více

ČESKY. Osvěžení ve vodě NEJLEPŠÍ RYBNÍKY A KOUPALIŠTĚ

ČESKY. Osvěžení ve vodě NEJLEPŠÍ RYBNÍKY A KOUPALIŠTĚ ČESKY 17 Osvěžení ve vodě NEJLEPŠÍ RYBNÍKY A KOUPALIŠTĚ 1 Panenské koupání V letních měsících se můžeme osvěžit v rozmanitém množství Komáří rybníky přírodních 2 se nachází a umělých na žluté koupališť.

Více

1. Palkovické hůrky se zvedají z údolí Ostravice hned za městem.

1. Palkovické hůrky se zvedají z údolí Ostravice hned za městem. 17. Krajinou Palkovických hůrek Palkovické hůrky jsou při pohledu z Ostravské pánve směrem k jihu k Moravskoslezským Beskydám prvním vyšším horským pásmem prudce se zvedajícím nad mírně zvlněnou plošinou.

Více

4. Přírodní památka Kamenná u Staříče

4. Přírodní památka Kamenná u Staříče 4. Přírodní památka Kamenná u Staříče Na území dávno opuštěných vápencových lomů v prostoru mezi obcí Staříč a dolem Staříč III, na severovýchodním svahu vrchu Kamenná (385 m n. m.) se vyvinula travnatá

Více

Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky. v Českém krasu

Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky. v Českém krasu Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Českém krasu Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

Panství Bechyně. Významnou součástí nabídky Panství Bechyně je ubytování v několika lokacích.

Panství Bechyně. Významnou součástí nabídky Panství Bechyně je ubytování v několika lokacích. Panství Bechyně Panství Bechyně Společnost Panství Bechyně s.r.o. Vám nabízí široké spektrum služeb, a to nejen pronájem konferenčních a školicích prostor, ale také zajištění programu, koordinace akcí,

Více

Jeziora Międzybrodzkiego Hrobacza Ląka Krzyż Trzeciego Tysiąclecia,

Jeziora Międzybrodzkiego Hrobacza Ląka Krzyż Trzeciego Tysiąclecia, Dnešní výlet nás zavede do hor od našich domovů nepříliš vzdálených, ale prakticky neznámých, do geomorfologického celku nazývaného Beskid Mały. Tento nepříliš rozsáhlý horský celek o délce asi 35 km a

Více

za krásami brněnských lesů

za krásami brněnských lesů za krásami brněnských lesů Obsah Úvod 1 Naučné stezky 2 Naučná stezka lesnická - lesní správa Deblín 4 Naučná stezka lesnická - lesní správa Brno 6 Naučná stezka lesnická - lesní správa Lipůvka 8 Naučná

Více

Po Šluknově a okolí. (vůdcovská práce) Antonín Matějka

Po Šluknově a okolí. (vůdcovská práce) Antonín Matějka Po Šluknově a okolí (vůdcovská práce) Antonín Matějka 23. února 2008 1 Úvod Dost často k nám na základnu přijíždí různé návštěvy. A proto jsem se rozhodl napsat pár návrhů na výlety po okolí Šluknova.

Více

Základní škola Kaznějov, příspěvková organizace, okres Plzeň-sever

Základní škola Kaznějov, příspěvková organizace, okres Plzeň-sever Základní škola Kaznějov, příspěvková organizace, okres Plzeň-sever DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Název projektu Registrační číslo projektu UČENÍ JE SKRYTÉ BOHATSTVÍ INOVACE VÝUKY ZŚ KAZNĚJOV CZ.1.07/1.1.12/02.0029

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt MŠMT ČR EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3349 Název projektu I nejvyšší věž

Více

Brno. Liberec. Karlovy Vary

Brno. Liberec. Karlovy Vary Brno Největší moravské město leží na soutoku Svitavy a Svratky. Jeho dominantou je hrad Špilberk. Je významným průmyslovým a kulturním centrem, městem veletrhů. Otázka: Které město leží pod horou Ještěd?

Více

Labe. Bílina. Morava. Česká řeka s největším povodím. Pramení v Krkonoších, území naší republiky opouští za Hřenskem. Labe v Ústí nad Labem?

Labe. Bílina. Morava. Česká řeka s největším povodím. Pramení v Krkonoších, území naší republiky opouští za Hřenskem. Labe v Ústí nad Labem? Labe Česká řeka s největším povodím. Pramení v Krkonoších, území naší republiky opouští za Hřenskem. Otázka: Která řeka se vlévá do Labe v Ústí nad Labem? Bílina Vlévá se zleva do Labe v Ústí nad Labem.

Více

Před dvěma tisíci lety zabíraly lesy většinu Evropy, Ameriky a Asie, ale značnáčást z nich byla vykácena. Dnes lesy pokrývají asi jednu třetinu

Před dvěma tisíci lety zabíraly lesy většinu Evropy, Ameriky a Asie, ale značnáčást z nich byla vykácena. Dnes lesy pokrývají asi jednu třetinu Před dvěma tisíci lety zabíraly lesy většinu Evropy, Ameriky a Asie, ale značnáčást z nich byla vykácena. Dnes lesy pokrývají asi jednu třetinu zemského povrchu. Hlavní příčinou odlesňování je po staletí

Více

MALOPLOŠNÁ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ Přírodní památka Jílovské tisy Na pravém břehu Jílovského potoka nedaleko obce Jílové, v těžko přístupných, strmých skalnatých a suťovitých svazích vrchu Výrovna, je v lesních

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 5.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 5.4. Anotace: Valticko lednický areál a Pálava jako turistický region specifika, kulturní památky, využitelnost z hlediska turistického ruchu Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou

Více

8. Za památnými stromy Újezdu nad Lesy a Klánovic

8. Za památnými stromy Újezdu nad Lesy a Klánovic VLASTIVÌDNÉ VYCHÁZKY PRAHOU 8. Za památnými stromy Újezdu nad Lesy a Klánovic Celková délka trasy: 5,5 km Poèet stromù: 4 Trasa vycházky Hranice chránìného území Památný strom Významný nepamátný strom

Více

Dodatečné informace č. 1 zadavatele k veřejné zakázce malého rozsahu Zhotovení fotografií a videosekvencí Chomutova a okolí

Dodatečné informace č. 1 zadavatele k veřejné zakázce malého rozsahu Zhotovení fotografií a videosekvencí Chomutova a okolí Dodatečné informace č. 1 zadavatele k veřejné zakázce malého rozsahu Zhotovení fotografií a videosekvencí Chomutova a okolí Zadavatel upřesňuje zadávací dokumentaci výše uvedené veřejné zakázky na služby,

Více

1951-2011 Strana 1 (celkem 9) 1951-2011 60 let nepřetržité činnosti KČT SLOVAN PARDUBICE www.kct-slovan-pardubice.info

1951-2011 Strana 1 (celkem 9) 1951-2011 60 let nepřetržité činnosti KČT SLOVAN PARDUBICE www.kct-slovan-pardubice.info Termín: 6. 13. srpna 2011 Odjezd: v sobotu 6. srpna v 6:30 od nádraží ČD Pardubice Návrat: v sobotu 13. srpna v cca 18:00 hod Ubytování: Horský hotel M&M, Nové Město u Jáchymova Více informací o ubytování

Více

Průvodce "Karlova Studánka"

Průvodce Karlova Studánka Hora Praděd 50 4'59.08"N 17 13'57.58"E Nejvyšší a nejnavštěvovanější vrchol Moravy určitě upoutá svou výškou (1492 m) a možnostmi vyžití, hlavně sportovními. Poskytuje podmínky pro pěší turistiku, sjezdové

Více

Karlovarský kraj Ústecký kraj

Karlovarský kraj Ústecký kraj Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín Modernizace výuky prostřednictvím ICT registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0505 Karlovarský kraj Ústecký kraj VY_32_INOVACE_PRE.3.11 1.

Více

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz 900 880 860 840 820 800 780 760 740 720 700 680 660 640 620 600 580 560 540 520 500 480 460 Petrovice Petrovy boudy Pod Větrnou Hraniční cesta Nová Lesní zátiší Spálené Sokolí Důl Stará sjezdovka Mnichov

Více

RELIÉF A MORFOLOGICKÉ POMĚRY

RELIÉF A MORFOLOGICKÉ POMĚRY RELIÉF A MORFOLOGICKÉ POMĚRY Anna Švejdarová Veronika Špačková ALPY nejvyšší pásmové pohoří v Evropě táhnou se přes Slovinsko, Rakousko, Německo, Francii, Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Itálii (Monaco) Rozloha

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Salzburgsko: Pidinger

Salzburgsko: Pidinger Salzburgsko: Pidinger 9. dubna 2015 11:22 Docela náročná ferrata - na víkend: - V pátek dorazit na místo na parkoviště - Sobota celý den lezení (1.5 hodiny nástup k ferratě, následně 4 hodiny lezení a

Více

Název projektu: ŠKOLA 21 - rozvoj ICT kompetencí na ZŠ Kaznějov reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3428 DUM: VY_32_INOVACE_2/37

Název projektu: ŠKOLA 21 - rozvoj ICT kompetencí na ZŠ Kaznějov reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3428 DUM: VY_32_INOVACE_2/37 Název projektu: ŠKOLA 21 - rozvoj ICT kompetencí na ZŠ Kaznějov reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3428 DUM: VY_32_INOVACE_2/37 jméno autora DUM: Mgr. Naděžda Pluhařová datum (období), ve kterém byl

Více

PŘÍLOHA 1 TABULKY OBJEKTŮ A ATRIBUTŮ K DIAGRAMŮM ONTOLOGIE LEGENDY ZM 10

PŘÍLOHA 1 TABULKY OBJEKTŮ A ATRIBUTŮ K DIAGRAMŮM ONTOLOGIE LEGENDY ZM 10 PŘÍLOHA 1 TABULKY OBJEKTŮ A ATRIBUTŮ K DIAGRAMŮM ONTOLOGIE LEGENDY ZM 10 Tab. 8: ZM 10 - legenda - obsah mapy ATRIBUT polohopis výškopis popis PŘÍSLUŠNÉ OBJEKTY budova, blok budov, budova s popisem, zničená

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_137 Datum: 11.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_137 Datum: 11.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18 Severní Terasa STŘÍBRNÍKY Radimova 18 územní studie Praha 6 pořizovatel: Magistrát města Ústí nad Labem odbor územního plánování Velká Hradební 8 Ústí nad Labem, 401 00 datum: 12. 2009 OBSAH DOKUMENTACE:

Více

Otevření turistické sezony 2012

Otevření turistické sezony 2012 Otevření turistické sezony 2012 České Švýcarsko 21. 22. 4. 2012 Vydejte se za zážitky v Českém Švýcarsku Jetřichovické skály otevření naučné stezky Janovský trhák - cyklistická časovka do vrchu Tramvají

Více

Příslušné obce (města) Části obce, sídla Katastrální území Staré Město Kunčice Kunčice pod Králickým Sněžníkem Nová Seninka Nová Seninka Staré Město

Příslušné obce (města) Části obce, sídla Katastrální území Staré Město Kunčice Kunčice pod Králickým Sněžníkem Nová Seninka Nová Seninka Staré Město REKREAČNÍ KRAJINNÝ CELEK STARÉ MĚSTO POD SNĚŽNÍKEM 1. Základní údaje Mapové sekce : 14-21-24, 14-21-25, 14-23-04, 14-23-05, 14-23-08, 14-23-09, 14-23-10, 14-23-13, 14-23-14, 14-23-15, 14-23-18, 14-23-19,

Více

ANALÝZA STAVU PĚŠÍ A KOLOVÁ DOPRAVA

ANALÝZA STAVU PĚŠÍ A KOLOVÁ DOPRAVA ANALÝZA STAVU PĚŠÍ A KOLOVÁ DOPRAVA Ing.Václav Betka Předseda komise dopravy Obec PROBOŠTOV HODNOCENÉ UKAZATELE Pro zhodnocení stavu pěší a kolové dopravy bylo využito stávajících mapových podkladů určených

Více

JEDNODUCHÉ BYDLENÍ VÍKENDOVÁ CHATA - HORNÍ ZÁLEZLY JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, 2. SEMESTR

JEDNODUCHÉ BYDLENÍ VÍKENDOVÁ CHATA - HORNÍ ZÁLEZLY JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, 2. SEMESTR JEDNODUCHÉ BYDLENÍ VÍKENDOVÁ CHATA - HORNÍ ZÁLEZLY JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, 2. SEMESTR Víkendová chata, Horní Zálezly 10, okres Ústí nad Labem Projekt: Stavitel: ing.

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_126 Datum: 28.2.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_126 Datum: 28.2. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Prodej rodinného domu č.p.173 (chalupy) Orličky

Prodej rodinného domu č.p.173 (chalupy) Orličky Prodej rodinného domu č.p.173 (chalupy) Orličky Obec: Okres: Kraj: Orličky Ústí nad Orlicí Pardubický ZÁKLADNÍ INFORMACE Cena prodej: 980 000,00 CZK / za nemovitost Poznámka k ceně: včetně provize RK,

Více

Přihláška na 24. konferenci České herpetologické společnosti 6. - 8. 11. 2009

Přihláška na 24. konferenci České herpetologické společnosti 6. - 8. 11. 2009 Přihláška na 24. konferenci České herpetologické společnosti 6. - 8. 11. 2009 Další, již 24. konference ČHS se uskuteční 6. 8. 11. 2009 v obci Dolní Lomná Ubytování a popis místa: Rekreační středisko se

Více

KČT SLOVAN PARDUBICE Strana 1 (celkem 7) www.kct-slovan-pardubice.info

KČT SLOVAN PARDUBICE Strana 1 (celkem 7) www.kct-slovan-pardubice.info Termín: 17. 24. července 2010 Odjezd: v sobotu 17. července v 7:00 od nádraží ČD Pardubice Návrat: v sobotu 24. července v cca 18:00 hod Ubytování: Horská chata Soliter, v Karlově pod Pradědem Více informací

Více

Rekreační možnosti a zatížení CHKO Pálava. Křtiny, 5. - 6. 5. 2010

Rekreační možnosti a zatížení CHKO Pálava. Křtiny, 5. - 6. 5. 2010 Křtiny, 5. - 6. 5. 2010 P - rozloha 83,3 km 2 - vyhlášena 19. 3. 1976 - na území CHKO je 10 obcí - zasahuje na 11 katastrálních území - sídlem Správy je Mikulov na Moravě - posláním je ochrana přírody

Více

o Doubí (most) Dvorský most o Interspar Kaufland Dalovice Boč - hranice s Ústeckým krajem (výhled)

o Doubí (most) Dvorský most o Interspar Kaufland Dalovice Boč - hranice s Ústeckým krajem (výhled) 5. Cyklistická cesta podél Ohře, aneb Cyklostezka Ohře v Karlovarském kraji Aktuální informace: 2010 Regionální Rada NUTS II Severovýchod přiznala v roce 2009 Karlovarskému kraji dotaci na realizaci projektu

Více

Vodstvo Šumavy. ... z letadla. Foto: Jaroslav Vogeltanz Text: Pavla Mládková

Vodstvo Šumavy. ... z letadla. Foto: Jaroslav Vogeltanz Text: Pavla Mládková Vodstvo Šumavy Foto: Jaroslav Vogeltanz Text: Pavla Mládková... z letadla Na prstech u ruky sčetl bys jednotlivá suchá místa zde. Bohatství vod, mlh a par tu nepřebraně, v tomto království lesů a slatí,

Více

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14 Zastavení první... Hloubětín Na místě Hloubětína žili lidé již v 10. století. Jméno obce historické prameny spojují s postavou vladyky Hlupoty. Dnešní podobu získal Hloubětín až v roce 1907. K Praze byl

Více

PROJEKT - KRNSKÁ STEZKA

PROJEKT - KRNSKÁ STEZKA PROJEKT - KRNSKÁ STEZKA Vytvořily děti z Dětského domova Krnsko příspěvkové organizace: trasa 1: Aneta Daová, Michal Stuchlík, Emílie Oláhová, Adam Oláhvedoucí Petr Špaček, Trasa2: Leona Daová, Hana Abbasová,

Více

4. Labská cyklistická cesta v Královéhradeckém kraji

4. Labská cyklistická cesta v Královéhradeckém kraji 4. Labská cyklistická cesta v Královéhradeckém kraji Základní informace o Labské stezce z Koncepce cyklistické dopravy Královéhradeckého kraje Vedení cyklotrasy bylo podrobně zpracováno firmou R-PROJEKT

Více

Průvodce "Zadní Doubice"

Průvodce Zadní Doubice Bývalá osada zadní Doubice je poslední dobou středem zájmů a míří sem stovky turistů.výlety z Kyjova podél řeky Křinice a nebo z osady Kopec podél Brtnického potoka,je skutečným zážitkem.osada, kdysi ležící

Více

JOSEFOVSKÉ ÚDOLÍ DATUM:

JOSEFOVSKÉ ÚDOLÍ DATUM: JOSEFOVSKÉ ÚDOLÍ DATUM: Josefovské údolí je národní přírodní rezervací, která se rozprostírá na svazích po obou stranách Křtinského potoka. Její celková rozloha je přibližně 110 ha. Ukázkové foto vybrané

Více

MašTale. TurisTické okruhy. Přírodní rezervace BUDISLAVSKÝ OKRUH PÍSKOVCOVÉ SKLEPY MĚSTSKÉ MAŠTALE KOLUMBOVO VEJCE POSEKANECKÝ OKRUH DUDYCHOVA JESKYNĚ

MašTale. TurisTické okruhy. Přírodní rezervace BUDISLAVSKÝ OKRUH PÍSKOVCOVÉ SKLEPY MĚSTSKÉ MAŠTALE KOLUMBOVO VEJCE POSEKANECKÝ OKRUH DUDYCHOVA JESKYNĚ DUDYCHOVA JESKYNĚ PÍSKOVCOVÉ SKLEPY MĚSTSKÉ MAŠTALE TurisTické y Přírodní rezervace MašTale TOULOVCOVY MAŠTALE KOLUMBOVO VEJCE BUDISLAVSKÝ POSEKANECKÝ 3 Autem z Proseče do Vranic (v Nové Vsi u Jarošova

Více

Průvodce "Horní Planá"

Průvodce Horní Planá Perník Kopec 48 48'58.57"N 13 54'3.46"E Zalesněný vrch Perník (1. 049 m) leží asi 10 km jižně od Volar nad pravým břehem Vltavy v Trojmezenské hornatině. Na jeho úbočích jsou četné skalní útvary, které

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

Mgr. Lenka Zemánková Místo, kde žijeme Severní Čechy Učební pomůcky:

Mgr. Lenka Zemánková Místo, kde žijeme Severní Čechy Učební pomůcky: Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_28 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

1. Celkový pohled na lesní část, olšina s porostem ostřice třeslicovité.

1. Celkový pohled na lesní část, olšina s porostem ostřice třeslicovité. 7. Přírodní rezervace Novodvorský močál Na jihovýchodním okraji Panských Nových Dvorů tam, kde začíná lesní komplex bývalého vojenského lesa a kde byl kdysi rybník, vzniklo samovolnou sukcesí (vývojem)

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Regionální rozvojová agentura Šumava, o.p.s. & Regionální sdružení Šumava Stachy 422 384 73 Stachy

TISKOVÁ ZPRÁVA. Regionální rozvojová agentura Šumava, o.p.s. & Regionální sdružení Šumava Stachy 422 384 73 Stachy TISKOVÁ ZPRÁVA Regionální rozvojová agentura Šumava, o.p.s. & Regionální sdružení Šumava Stachy 422 384 73 Stachy Telefon: 380 120 262 E-mail: info@rras.cz www.rras.cz Šumavská magistrála Již v sobotu

Více

Mgr. Lenka Zemánková Místo, kde žijeme Jižní Čechy - dokončení Učební pomůcky:

Mgr. Lenka Zemánková Místo, kde žijeme Jižní Čechy - dokončení Učební pomůcky: Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_33 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Školní výlet s aktivitami = Offpark Sušice

Školní výlet s aktivitami = Offpark Sušice Školní výlet s aktivitami = Offpark Sušice Offpark je první volnočasové outdoorové centrum na Šumavě, které nabízí celou řadu sportovního a lehce adrenalinového vyžití. Zážitkové aktivity jsou soustředěny

Více

Kód VM: VY_32_INOVACE_4PRI30 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581

Kód VM: VY_32_INOVACE_4PRI30 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Kód VM: VY_32_INOVACE_4PRI30 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Miroslav Přichystal Datum: 10.4. 2013 Ročník: 9. ročník Vzdělávací oblast: Člověk

Více

tripsforaday.com Kvilda, Strážný Kvilda (Šumava), Česká Republika Cyklo trasa 42,180 km Mapa

tripsforaday.com Kvilda, Strážný Kvilda (Šumava), Česká Republika Cyklo trasa 42,180 km Mapa tripsforaday.com Kvilda, Strážný Kvilda (Šumava), Česká Republika Cyklo trasa Mapa 42,180 km Střední 374 m tripsforaday.com Kvilda (Šumava), Česká Republika Itinerář Parkoviště na Kvildě pod sjezdovkou

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_131 Datum: 22.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_131 Datum: 22.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Z i m n í s p o r t y

Z i m n í s p o r t y Z i m n í s p o r t y Sjezdové lyžování: Červenohorské sedlo Kontakt: +420 583 215 118 Ceník lyžování Skipas Dospělý Děti (do 12-ti let) Bodový (25, 50, 100 b.) 160-300 - 500 Kč 110-190 - 300 Kč Bodový

Více

Renesanční zámek Boskovštejn

Renesanční zámek Boskovštejn Zámek na prodej v České Republice Renesanční zámek Boskovštejn Komplex nemovitostí v obci Boskovštejn nedaleko Znojma se skládá z renesančního zámku, objektu bývalého mlýna s hospodářským stavením, rybníku

Více

VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION

VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION Název: Náš region Autor: Mgr. Milena Hrabalová Škola: Základní škola a Mateřská škola při lázních, Velké Losiny Předmět/ročník: Vlastivěda /4.-5. ročník Datum vytvoření

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Útěchovice pod Stražištěm zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Svijanská jedenáctka

Svijanská jedenáctka Námět turistického pochodu Svijanská jedenáctka Turistický výlet na místa, kam se často pěšky nechodí. Přesto i zde se dá najít řada zajímavostí: vesnické kostelíky, údolí Jizery s mohutnými stromy, jezera

Více

ČESKÝ KRUMLOV. Tereza Išková

ČESKÝ KRUMLOV. Tereza Išková ČESKÝ KRUMLOV Tereza Išková ČESKÝ KRUMLOV Pohlednicový pohled na město Český Krumlov. 2 HISTORIE MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV Jméno města Krumlov je odvozováno z německého výrazu "Krumme Aue", který je překládán

Více

Česko jede 2014 Brno, 6. 11. 2014

Česko jede 2014 Brno, 6. 11. 2014 Česko jede 2014 Brno, 6. 11. 2014 Řeka Jizera Největší pravostranný přítok Labe (cca 165 km). Propojuje státní hranice s Polskem, turistické regiony Jizerské hory, Krkonoše, Český ráj, Střední Čechy (Polabí)

Více

EXKURZE 2 Harrachov 2014 (6.O)

EXKURZE 2 Harrachov 2014 (6.O) EXKURZE 2 Harrachov 2014 (6.O) Autoři:.... Výsledná známka: Základní pravidla: Každý pracuje na svém pracovním úkolu a je odpovědný za jeho vyplnění. Je možné spolupracovat ve skupině max. 4 členné. Spolupráce

Více

Přírodní rizika. Výzkum možných rizik v blízkém okolí Adamova. Autoři: Soňa Flachsová Anna Kobylková. Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4, 679 04

Přírodní rizika. Výzkum možných rizik v blízkém okolí Adamova. Autoři: Soňa Flachsová Anna Kobylková. Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4, 679 04 Přírodní rizika Výzkum možných rizik v blízkém okolí Adamova Autoři: Soňa Flachsová Anna Kobylková Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4, 679 04 1) OBSAH 1) Obsah 2) Úvod 3) Cíl 4) Realizační část 5) Závěr

Více

Aparthotel x Apartmany Bedrichovsky mlyn. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM

Aparthotel x Apartmany Bedrichovsky mlyn. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM Aparthotel x Apartmany Bedrichovsky mlyn Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1. Popis širšího okolí 2. Stručná charakteristika obce 3. Popis lokality 3.1. Specifické charakteristiky

Více

Bazén a sauna přímo za domem? Pohodlně ne kole cyklotrasy

Bazén a sauna přímo za domem? Pohodlně ne kole cyklotrasy Bazén a sauna přímo za domem? Plavecký bazén Sportovního centra Univerzity Karlovy v Praze Hostivaři je určen především pro potřeby studentů. K dispozici je plavecký bazén 25m se 6ti drahami a sauna. Pro

Více

www.vyletynaden.cz ČB, Bavorovice, ZOO, Nám. ČB České Budějovice a okolí, Česká Republika 23,790 km Cyklo trasa Mapa

www.vyletynaden.cz ČB, Bavorovice, ZOO, Nám. ČB České Budějovice a okolí, Česká Republika 23,790 km Cyklo trasa Mapa www.vyletynaden.cz ČB, Bavorovice, ZOO, Nám. ČB České Budějovice a okolí, Česká Republika Cyklo trasa 23,790 km Snadná 29 m Mapa www.vyletynaden.cz Itinerář České Budějovice a okolí, Česká Republika Náměstí

Více

Milí návštěvníci Šumavy,

Milí návštěvníci Šumavy, Milí návštěvníci Šumavy, existuje poměrně velká skupina turistů, kteří cestují po vlastech českých a dokonce vyráží i do světa, přestože se potýkají s nějakým omezením. Každý handicap cestování značně

Více

Geologický klub Gymnázia Zlín, Lesní čtvrť. Hlavní geologické procesy v okolí Zlína

Geologický klub Gymnázia Zlín, Lesní čtvrť. Hlavní geologické procesy v okolí Zlína 0 Geologický klub Gymnázia Zlín, Lesní čtvrť Hlavní geologické procesy v okolí Zlína 0 Obsah Úvod:... 1 Cíl:... 1 Zápis o činnosti:... 2 Přírodní památka Skály... 2 Přírodní památka Králky... 2 Zápisky

Více

Právě v tento den se uskutečnila 1. jízda MEMORIÁLu JOSEFA KUBÁLKA nazvaná S kolem kolem Svídnice.

Právě v tento den se uskutečnila 1. jízda MEMORIÁLu JOSEFA KUBÁLKA nazvaná S kolem kolem Svídnice. 1. května panovalo nejkrásnější počasí právě v rodném kraji Josefa Kubálka. Bylo jasno, padaly teplotní rekordy (23,3 ) a všude kolem převládala optimistická žlutá a uklidňující zelená barva. Právě v tento

Více

Tipy na výlety POZNEJTE MĚSTO DOBŘÍŠ

Tipy na výlety POZNEJTE MĚSTO DOBŘÍŠ POZNEJTE MĚSTO DOBŘÍŠ Při návštěvě téměř devítitisícové Dobříše, rozkládající se v úpatí brdského pohoří a vzdálené zhruba 40 km od Prahy, se jistě nebudete nudit. Díky krásným lesům je okolí města lákavou

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 25.1.2010 Mgr.

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 25.1.2010 Mgr. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 25.1.2010 Mgr. Petra Siřínková OCHRANA PŘÍRODY ČESKÉ REPUBLIKY Ochrana přírody je multidisciplinární,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti.

Více

Apartmanove domy Bedrichovsky mlyn. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.bedrichovskymlyn.cz

Apartmanove domy Bedrichovsky mlyn. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.bedrichovskymlyn.cz Apartmanove domy Bedrichovsky mlyn Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.bedrichovskymlyn.cz A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1. Popis širšího okolí 2. Stručná charakteristika obce 3. Popis lokality 3.1. Specifické

Více

REKREAČNÍ OBLAST OLEŠNÁ. Fórum cestovního ruchu turistické oblasti BESKYDY-VALAŠSKO 2014

REKREAČNÍ OBLAST OLEŠNÁ. Fórum cestovního ruchu turistické oblasti BESKYDY-VALAŠSKO 2014 REKREAČNÍ OBLAST OLEŠNÁ Fórum cestovního ruchu turistické oblasti BESKYDY-VALAŠSKO 2014 Hukvaldy, 28. března 2014 OLEŠNÁ HISTORIE Vodní nádrž Olešná vybudována na řece Olešná 1960-1964 celkový objem nádrže

Více

Geomorfologické poměry

Geomorfologické poměry Nedávno mne auto provezlo krajem mého dětství; a už to nebylo to. Teď to byl skutečně kraj, a já viděl poprvé jeho tvář líbeznou a pokornou. Ale ta místa, ta nesčíslná místa dětství byla pryč; nebo byla

Více