Zápis z 4. sch ze rady m sta ze dne Bylo projednáno: Kontrola usnesení z 3. jednání rady m sta Rada bere na v domí p

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z 4. sch ze rady m sta ze dne 2. 2. 2009 Bylo projednáno: Kontrola usnesení z 3. jednání rady m sta Rada bere na v domí p"

Transkript

1 Zápis z 4. schůze rady města ze dne Přítomni: členové rady: Mgr. Vladimír Hokr, starosta města Ing. Ľudovít Kasan, místostarosta Miroslav Šlenc, místostarosta Mgr. Michal Jarolímek, člen rady Jiří Vicány, člen rady s hlasem poradním: Jaroslav Šulc, tajemník MěÚ Bylo projednáno: 1. Kontrola usnesení z 3. jednání rady města Rada provedla kontrolu usnesení z 3. schůze rady města ze dne Rada vzala na vědomí předloženou kontrolu z 3. jednání rady města a nemá k ní připomínek. Zápis Usnesení: Rada bere na vědomí předloženou kontrolu usnesení z 3. schůze rady města a nemá k ní připomínek. 2. Žádost o vyjádření ke stavbě energetického zařízení (Nové Hrady K 829/81 p. Sladký kabel NN) Rada obdržela a projednala návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi Městem Nové Hrady a E.ON, a.s. se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice pro stavbu K 829/81 p. Sladký Kabel NN. Rada souhlasila s návrhem Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi Městem Nové Hrady a E.ON, a.s. se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice a doporučila její schválení na jednání zastupitelstva. Z 19 Žádost PRO 22 v.o.s. České Budějovice, došlá pošta čj. 2057/08 ze dne , Výpis č. 17 z 30. jednání rady města ze dne Usnesení: Rada souhlasí s návrhem Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi Městem Nové Hrady a E.ON, a.s. se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice pro stavbu K 829/81 p. Sladký Kabel NN a doporučuje její schválení na jednání zastupitelstva. Z Základní škola Nové Hrady žádost MŠMT Rada obdržela žádost Základní školy Nové Hrady ve věci stanovení odlišnosti v organizaci školního roku 2008/2009, která bude zaslána na Ministerstvo školství ČR. Důvodem zaslání žádosti je plánovaná rekonstrukce školních budov, která přinese i změny v organizaci školního roku (část prací bude započata již v měsíci červnu ). Rada souhlasila se zasláním žádosti s tím, že případné změny budou upřesněny poté, co proběhnou výběrová řízení na zhotovitele stavebních prací. Žádost o stanovení odlišnosti v organizaci školního roku 2008/2009 (2 str.) Usnesení: Rada souhlasí s žádostí Základní školy Nové Hrady ve věci stanovení odlišnosti v organizaci školního roku 2008/2009, která bude zaslána na Ministerstvo školství ČR. 4. Smlouva o společném postupu zadavatelů Oprava silnice II/156 průtah obcí Údolí u N. Hradů Rada projednala návrh Smlouvy o společném postupu zadavatelů Města Nové Hrady a Správy a údržby silnic Jihočeského kraje ve věci akce Oprava silnice II/156 průtah obcí Údolí u N. Hradů. Touto smlouvou je řešen společný postup a vymezení povinností a práv obou stran při připravě a realizaci akce. Veřejná zakázka bude zadána jako podlimitní veřejná zakázka na dodávku stavebních prací formou otevřeného řízení podle ustanovení zákona o veřejných zakázkách. Rada byla dále starostou města informována o zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku. Rada města souhlasila se Smlouvou o společném postupu zadavatelů Města Nové Hrady a Správy a údržby silnic Jihočeského kraje ve věci akce Oprava silnice II/156 průtah obcí Údolí u N. Hradů a zadávací dokumentací na veřejnou zakázku s tím, že si Město Nové Hrady vyhrazuje omezit rozsah zakázky na objektu SO 102 (chodník), pokud bude jeho nabídková cena výrazně vyšší, než je cena předpokládaná. Smlouva o společném postupu zadavatelů (5 str.), Zadávací dokumentace (7 str.) 1

2 Usnesení: Rada města souhlasí se Smlouvou o společném postupu zadavatelů Města Nové Hrady a Správy a údržby silnic Jihočeského kraje ve věci akce Oprava silnice II/156 průtah obcí Údolí u N. Hradů a zadávací dokumentací na veřejnou zakázku s tím, že si Město Nové Hrady vyhrazuje omezit rozsah zakázky na objektu SO 102 (chodník), pokud bude jeho nabídková cena výrazně vyšší, než je cena předpokládaná. Rada pověřuje starostu podpisem smlouvy a dalších dokumentů. 5. Zhodnocení bezpečnostní situace ve městě Rada města obdržela Zhodnocení bezpečnostní situace služebního obvodu OOP Trhové Sviny okrsek Nové Hrady zas období od do od Policie ČR, obvodního oddělení Trhové Sviny. Z předložené zprávy vyplývá, že v roce 2008 došlo ke snížení počtu trestných činů, dopravních nehod, ale došlo ke zvýšení počtu přestupků. Rada vzala na vědomí Zhodnocení bezpečnostní situace služebního obvodu OOP Trhové Sviny okrsek Nové Hrady za období od do Zhodnocení Policie ČR obvodní oddělení Trhové Sviny ze dne (2 str.) Usnesení: Rada bere na vědomí Zhodnocení bezpečnostní situace služebního obvodu OOP Trhové Sviny okrsek Nové Hrady za období od do Žádost o prodej a pronájem pozemků Rada obdržela žádost o odprodej a pronájem pozemků ve vlastnictví města v k.ú. Veveří od paní Gabriely Jandové, bytem Veveří 308. Jedná se o pozemky st. 8/1, st. 8/2,st. 8/3, st. 8/4, 49, 48, 52/1, 52/3, 59/1, 58/2, st. 84, 1761/1 vše v k.ú. Veveří. Rada pověřila starostu města dalším jednáním se žadatelkou a jejím právním zástupcem ve věci případného prodeje a pronájmu pozemků v k.ú. Veveří. Žádost Gabriely Jandové Veveří, došlá pošta čj. 117/09 ze dne , Smlouva o nájmu pozemků, situace (2 str.), Výpis z LV (6 str.) Usnesení: Rada pověřuje starostu města dalším jednáním se žadatelkou a jejím právním zástupcem ve věci případného prodeje a pronájmu pozemků v k.ú. Veveří. 7. Žádost o pronájem nebytových prostor Rada obdržela žádost o pronájem nebytových prostor v přízemí domu čp. 13 v Nových Hradech od paní Gabriely Jandové, bytem Veveří 308. Rada souhlasila s pronájmem nebytových prostor v domě čp.13. Rada pověřila ředitele TSM Nové Hrady zajištěním revize elektroinstalace a částečných oprav omítek a podlah. Rada pověřila starostu města podpisem smlouvy o pronájmu nebytových prostor v domě čp.13 po zajištění revize elektroinstalace a provedení částečných oprav omítek a podlah. Žádost Gabriely Jandové Veveří, došlá pošta čj. 118/09 ze dne , Kopie Živnostenského listu (2 str.) Usnesení: Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor v domě čp.13. Rada pověřuje ředitele TSM Nové Hrady zajištěním revize elektroinstalace a částečných oprav omítek a podlah. Rada pověřuje starostu města podpisem smlouvy o pronájmu nebytových prostor v domě čp.13 po zajištění revize elektroinstalace a provedení částečných oprav omítek a podlah. 8. Veřejná vyhláška opis zápisu projednání návrhu plánu společných zařízení Rada obdržela Opis zápisu z jednání sboru zástupců o projednání návrhu plánu společných zařízení v k.ú. Štiptoň od Pozemkového úřadu České Budějovice. Rada vzala na vědomí Opis zápisu z jednání se zborem zástupců od Pozemkového úřadu České Budějovice. Opis zápisu Pozemkového úřadu České Budějovice, došlá pošta čj. 121/09 ze dne (2 str.) Usnesení: Rada bere na vědomí Opis zápisu z jednání se zborem zástupců od Pozemkového úřadu České Budějovice ze dne Oznámení o provedení kontroly Rada obdržela dopis Krajského úřadu Jihočeského kraje, odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic, oddělení stavebního řádu s oznámením data provedení pravidlené kontroly Stavebního úřadu Městského úřadu Nové Hrady dne Oznámení KÚ JK České Budějovice, došlá pošta čj. 121/09 ze dne (2 str.), Osnova kontroly výkonu státní správy, Správní řízení a opatření dle stav. zákona 2

3 údaje za II. Pololetí 2008 Usnesení: Rada bere na vědomí informaci o provedení pravidelné kontroly Stavebního úřadu Nové Hrady pracovníky Krajského úřadu Jihočeského kraje. 10. Omezení provozu a uzavření MŠ Rada města obdržela Návrh dohody o omezení provozu a uzavření Mateřské školy v Nových Hradech. V době jarních prázdnin a velikonočních prázdnin navrhuje ředitelka MŠ omezení provozu na jednu až dvě třídy. V době hlavních letních prázdnin podává návrh na uzavření celé Mateřské školy na čtyři týdny na přelomu měsíců červen až srpen. Rada souhlasila s omezením provozu a uzavřením Mateřské školy v Nových Hradech dle návrhu ředitelky MŠ. Návrh MŠ Nové Hrady, došlá pošta čj. 151/09 ze dne Usnesení: Rada souhlasí s omezením provozu a uzavřením Mateřské školy v Nových Hradech dle návrhu ředitelky MŠ. 11. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku Rada obdržela žádost o poskytnutí příspěvku na dopravu do Borovan na předplavecký výcvik dětí předškolního věku od ředitelky Mateřské školy Nové Hrady. Mateřská škola bude pořádat deset lekcí tohoto výcviku v měsíci duben a květen Dopravu bude zajišťovat prostřednictvím Tělovýchovné jednoty Nové Hrady. Rada souhlasila s poskytnutím finančního příspěvku na předplavecký výcvik Mateřské školy Nové Hrady. Žádost ředitelky MŠ Nové Hrady, došlá pošta čj. 150/09 ze dne Usnesení: Rada souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku na předplavecký výcvik Mateřské školy Nové Hrady. 12. Žádosti o finanční příspěvek Rada obdržela žádost o finanční příspěvek na hasičský prapor SDH Údolí u Nových Hradů a svolení použití znaku města. Dále obdržela žádost o finanční příspěvek na Údolský masopust Rada postoupila žádosti finanční komisi a pověřila ji zařazením příspěvků žadatele do návrhu rozpočtu města pro rok Rada souhlasila s použitím znaku Města Nové Hrady na nový prapor SDH Údolí, který bude vyroben u příležitosti 105. výročí založení sboru. Žádosti SDH Údolí ze dne (2x) Hlasování: 5 pro žádost Usnesení: Rada postupuje žádosti o finanční příspěvek na hasičský prapor SDH Údolí a Údolský masopust 2009 finanční komisi a pověřuje ji zařazením příspěvků žadatele do návrhu rozpočtu města pro rok Rada souhlasí s použitím znaku Města Nové Hrady na nový prapor SDH Údolí, který bude vyroben u příležitosti 105. výročí založení sboru. 13. Rozhodnutí povolení výjimky Rada obdržela Rozhodnutí Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, správy chráněné krajinné oblasti Třeboňsko ve věci povolení výjimky odstřelu kormorána velkého na rybnících určených k chovu ryb, které jsou v majetku Rybářství Nové Hrady s.r.o. v prostoru CHKO Třeboňsko. Rada vzala na vědomí Rozhodnutí o povolení výjimky AOPK ČR Správa CHKO Třeboňsko ze dne Rozhodnutí AOPK ČR Správa CHKO Třeboňsko, došlá pošta čj. 158/09 ze dne (2 str.) Usnesení: Rada bere na vědomí Rozhodnutí o povolení výjimky AOPK ČR Správa CHKO Třeboňsko ze dne Vlajka pro Tibet Rada obdržela dopis Občanského sdružení LUNGTA Praha o zvážení možnosti připojení Města Nové Hrady k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet. Rada po projednání rozhodla o nepřipojení Města Nové Hrady k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet. Dopis Občanského sdružení LUNGTA Praha, došlá pošta čj. 155/09 ze dne Usnesení: Rada rozhodla o nepřipojení Města Nové Hrady k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet. 3

4 15. Informace o stavbě zahradního objektu Rada obdržela oznámení pana Stanislava Sladkého, Vilová 294, Nové Hrady o stavbě zahradního objektu na parc. č. 829/81 v k.ú. Nové Hrady. Informace sousedům o stavbě zahradního objektu je podávána na základě platného stavebního zákona. Město Nové Hrady jako soused pozemku parc. č. 829/81 bere na vědomí informace o stavbě zahradního objektu pana Stanislava Sladkého, Nové Hrady. Oznámení Stanislava Sladkého Nové Hrady, došlá pošta čj. 144/09 ze dne (1 str.), Situace, Výpis z LV Hlasování: 5 pro návh Usnesení: Město Nové Hrady jako soused pozemku parc. č. 829/81 v k.ú. Nové Hrady bere na vědomí informace o stavbě zahradního objektu pana Stanislava Sladkého, Nové Hrady. 16. Žádost o sdělení zájem města o účast v dražbě Rada obdržela Žádost o sdělení zájmu Města Nové Hrady o účast v dražebním jednání na nemovitosti v k.ú. Vyšné ve vlastnictví povinného Martina Ďuriše, bytem Opatov 40. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o 1/24 dražených nemovitostí s nejvyšší výměrou 910 m 2 a Město Nové Hrady nesousedí se žádným z nabízených pozemků, nemá Město N.Hrady o účast v dražbě zájem. Žádost Exekutorského úřadu Brno Město, došlá pošta čj. 141/09 ze dne Usnesení: Město Nové Hrady nemá zájem o účast v dražbě pozemků v k.ú. Vyšné pro malou výměru pozemků a skutečnost, že není jejich sousedem. 17. Rozsudek Okresního soudu Rada obdržela Rozsudek Okresního soudu v Českých Budějovicích proti žalované Margitě Šívakové, bytem náměstí Republiky 13, Nové Hrady. Město Nové Hrady jako určený opatrovník žalované bere na vědomí Rozsudek Okresního soudu V Českých Budějovicích ze dne Rozsudek Okresního soudu České Budějovice, došlá pošta čj. 140/09 ze dne (2 str.) Usnesení: Město Nové Hrady jako určený opatrovník žalované bere na vědomí Rozsudek Okresního soudu v Českých Budějovicích ze dne Žádost o zařazení do ÚPM Rada obdržela žádost paní Marie Kopřivové, bytem Zahradní čtvrť 260 o zařazení výstavby dvou rekreačních chalup na pozemcích v k.ú. Nakolice, které jsou ve vlastnictví žadatelky. Jedná se o stavbu na původních základech na parc. č. 79/1 173/5 v k.ú. Nakolice. Rada postoupila žádost paní Marie Kopřivové zpracovateli změny územního plánu se žádostí o zařazení výstavby dvou rekreačních chalup do územního plánu Města Nových Hradů. Žádost paní Marie Kopřivové Nové Hrady, došlá pošta čj. 120/09 ze dne , Situace Usnesení: Rada postupuje žádost o výstavbu dvou rekreačních objektů paní Marie Kopřivové, Nové Hrady na pozemcích par. č. 79/1 a 173/5 v k.ú. Nakolice zpracovateli změny územního plánu. 19. Žádost o přešetření nepřijetí do pracovního poměru Rada obdržela žádost o přešetření nepřijetí do pracovního poměru paní Jitky Hejtmánkové, bytem Vitorazská 370, Nové Hrady. Žádost o přijetí do Mateřské školy N.Hrady byla podána na uvolněné místo učitelky v lednu 2008 a opětovně v prosinci Rada konstatovala, že přijetí zaměstnaců MŠ je plně v kompetenci ředitelky MŠ N.Hrady. Rada pověřila starostu města prověřením předmětné situace a zajištěním písemného stanoviska ředitelky MŠ Nové Hrady v této věci. Žádost paní Jitky Hejtmánkové Nové Hrady, došlá pošta čj. 125/09 ze dne , Odpovědi na žádost o zaměstnání (2 str.) Usnesení: Rada konstatuje, že přijetí zaměstnaců MŠ je plně v kompetenci ředitelky MŠ N.Hrady. Rada pověřuje starostu města prověřením předmětné situace a zajištěním písemného stanoviska ředitelky MŠ Nové Hrady v této věci. 20. Protokol o výsledku kontroly Rada obdržela Protokol o výsledku kontroly výkonu státní správy na úseku matrik od Městského úřadu Trhové Sviny. Provedenou kontrolou nebyly zjištěny závažné nedostatky a nebyla předložena 4

5 žádná nápravná opatření. Rada souhlasila s vyplacením odměny dle návrhu tajemníka. Průvodní dopis MěÚ Trhové Sviny, došlá pošta čj. 136/09 ze dne , Protokol (4 str.) Usnesení: Rada bere na vědomí Protokol o výsledku kontroly na úseku matrik a souhlasí s vyplacením odměny dle návrhu tajemníka. 21. Žádost o sdělení k převodu pozemků Rada obdržela žádost o sdělení podle 2 zákona č. 95/1999 Sb. o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby v katastrálním území Údolí u Nových Hradů. Rada pověřila tajemníka zpracováním odpovědi Pozemkovému fondu České republiky, územnímu pracovišti České Budějovice. Žádost PF ČR České Budějovice, došlá pošta čj. 156/09 ze dne , Sdělení + tabulka pozemků (2 str., Situace (2 str.)) Usnesení: Rada pověřuje tajemníka zpracováním odpovědi k žádosti o sdělení převodu pozemků Pozemkovému fondu České republiky, územnímu pracovišti České Budějovice. 22. Žádost o vyjádření k projektované trase (kabelové vedení Motor Jikov č. parc. PK 1011/1) Rada obdržela žádost o vyjádření k projektové trase pro stavbu Nové Hrady, Motor odběratelská TS a Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu pro tuto stavbu od společnosti Jiřík & syn v.o.s. Zliv. Trasa kabelového vedení VN se dotýká pozemku parc. č. PK 1011/1 v k.ú. Nové Hrady, který je ve vlastnictví města. Rada souhlasila s projektovanou trasou pro stavbu Nové Hrady, Motor odběratelská TS a se Smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu za jednorázovou odměnu ve výši ,- Kč. Žádost spol. Jiřík & syn v.o.s. Zliv, došlá pošta čj. 134/09 ze dne , Situace, Smlouva o budoucí sml. o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu (2 str.) Usnesení: Rada souhlasí s projektovanou trasou pro stavbu Nové Hrady, Motor odběratelská TS a se Smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu za jednorázovou odměnu ve výši ,- Kč a postupuje ji k projednání na jednání zastupitelstva. Z Žádost o vyjádření k projektovanému návrhu (Štiptoň p. Tancer přípojka NN) Rada obdržela žádost o vyjádření k projektovému návrhu pro stavbu Štiptoň K p. Tancer přípojka NN od společnosti Fiera a.s.jindřichův Hradec. Rada souhlasila s projektovým návrhem pro tuto stavbu za podmínek provedení překopu místní komunikace a uvedení komunikace do původního stavu po dokončení překopu a předložením zhutňovacích zkoušek po provedené stavbě. Žádost Fiera a. s. Jindřichův Hradec, došlá pošta čj. 172/09 ze dne , Smlouva o sml. budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu (2 str.), Situace Usnesení: Rada souhlasí s projektovým návrhem pro tuto stavbu za podmínek provedení překopu místní komunikace a uvedení komunikace do původního stavu po dokončení překopu a předložením zhutňovacích zkoušek po ukončení stavby. 24. Žádost o povolení umístění elektrického zařízení (Štiptoň p. Tancer přípojka NN) Rada obdržela Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi Městem Nové Hrady a společností E.ON distribuce, a.s. České Budějovice pro stavbu Štiptoň K p. Tancer přípojka NN. Rada souhlasila se Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu pro stavbu Štiptoň K p. Tancer přípojka NN za navrženou jednorázovou odměnu ve výši ,- Kč a postoupila ji k projednání na jednání zastupitelstva. Z 19 Žádost Fiera a. s. Jindřichův Hradec, došlá pošta čj. 2065/08 ze dne , Situace (2 str.), Výpis z jednání rady města 09/01 ze dne Usnesení: Rada souhlasí se Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu pro stavbu Štiptoň K p. Tancer přípojka NN za navrženou jednorázovou odměnu ve výši ,- Kč a postupuje ji k projednání na jednání zastupitelstva. Z 19 5

6 25. Žádost o umístění součásti energetického zařízení (Štiptoň, Kapinos zahuštění TS) Rada obdržela Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi Městem Nové Hrady a společností E.ON, a.s. České Budějovice pro stavbu Štiptoň,Kapos zahuštění TS. Rada souhlasila se Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu pro stavbu Štiptoň,Kapinos zahuštění TS za navrženou jednorázovou odměnu ve výši ,- Kč a postoupila ji k projednání na jednání zastupitelstva. Z 19 Žádost PRO 22 v.o.s. České Budějovice, došlá pošta čj. 104/09 ze dne , Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu (2 str.), Legenda vedení Usnesení: Rada souhlasí se Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu pro stavbu Štiptoň,Kapinos zahuštění TS za navrženou jednorázovou odměnu ve výši ,- Kč a postupuje ji k projednání na jednání zastupitelstva. Z Napojení areálu HBSV na ČOV Nové Hrady Rada obdržela žádost o vyjádření k existenci podzemních a nadzemních vedení ve správě Města Nové Hrady v zájmovém území stavby Napojení areálu HBSW na ČOV Nové Hrady. Rada pověřila Technické služby města Nových Hradů provedením zákresu případných sítí v místě stavby. Žádost o vyjádření VaK JČ a.s. České Budějovice, došlá pošta čj. 192/09 ze dne , Situace Usnesení: Rada pověřila Technické služby města Nových Hradů provedením zákresu případných sítí v místě stavby Napojení areálu HBSW na ČOV Nové Hrady. 27. Projednání stavebních řízení Rada byla starostou seznámena s probíhajícími stavebními řízeními a neměla k nim připomínek. Rozhodnutí MěÚ OŽP Trhové Sviny, došlá pošta čj. 130/09 ze dne (3 str.), čj. SÚ 82/09 ze dne (2 str.), Situace, čj. 83/09 ze dne (2 str.), Situace, čj. 2268/08 ze dne (2 str.), Situace (2 str.), čj. 7/09 ze dne (2 str.), Situace, čj. 10/09 dne (2 str.), Situace, čj. 95/09 ze dne (2 str.), Situace Usnesení: Rada bere na vědomí probíhající stavební řízení a nemá k nim připomínek. 28. Žádost o prodej bytu Rada obdržela žádost o prodej bytu č. 4 o velikosti 1+ 1 v čp. 89 v ulici. května v Nových Hradech od paní Jarmily Vicánové. Rada souhlasila s prodejem bytu č. 4 v čp. 89 v ulici 5. května v Nových Hradech za podmínek stanovených zastupitelstvem pro prodeje bytů v Nových Hradech. Rada pověřila tajemníka zveřejněním záměru prodeje tohoto bytu na úřední desce.. Žádost paní Jarmily Vicánové Nové Hrady, došlá pošta čj. 213/09 ze dne Hlasování: 4 pro návrh, 1 se zdržel Usnesení: Rada souhlasí s prodejem bytu č. 4 v čp. 89 v ulici 5. května v Nových Hradech za podmínek stanovených zastupitelstvem pro prodeje bytů v Nových Hradech a pověřuje tajemníka zveřejněním záměru prodeje na úřední desce. 29. Personální audit Rada byla starostou města a tajemníkem MěÚ seznámena se Závěrečnou zprávou personálního auditu, který v říjnu 2008 provedla firma Grafton Recruitment. Rada byla tajemníkem informována o stavu rozpracovanosti jednotlivých návrhů a doporučení, které vyplývají z provedeného personálního auditu. Tajemník dále informoval radu města o přípravě nového organizačního řádu a doplnění pracovních náplní zaměstnanců. Rada vzala na vědomí Závěrečnou zprávu personálního auditu a informaci tajemníka MěÚ o stavu rozpracovanosti jednotlivých návrhů a doporučení, které vyplývají z provedeného personálního auditu. Rada pověřila tajemníka předložením finální verze navrhovaných změn organizačního řádu a dalších navržených změn nejpozději do Závěrečná zpráva o provedeném auditu (8 str.) Usnesení: Rada bere na vědomí Závěrečnou zprávu personálního auditu a informaci tajemníka MěÚ o stavu rozpracovanosti jednotlivých návrhů a doporučení, které 6

7 vyplývají z provedeného personálního auditu. Rada pověřuje tajemníka předložením finální verze navrhovaných změn organizačního řádu MěÚ a dalších navržených změn nejpozději do Přehled vývoje mezd Rada obdržela dopis VaK JČ a. s. České Budějovice se stanoviskem k vývoji mezd v letech 2005 až 2009 na základě žádosti zastupitele Města Nové Hrady. V roce 2008 došlo k navýšení mzdových nákladů z důvodů nutnosti rozšíření pracovního místa na nově zrekonstruované ČOV vzhledem k používání nové technologie v zahušťování kalu ( stálý dohled ). Rada vzala na vědomí přehled vývoje mezd v letech 2005 až 2009 od společnosti VaK Jižní Čechy, a.s. České Budějovice ze dne Průvodní dopis VaK JČ a. s. České Budějovice ze dne , Rozbor mezd, Kalkulace vodného a stočného (2 str.), Dodatek smlouvy mandátní č. 1/2009 Usnesení: Rada bere na vědomí přehled vývoje mezd v letech 2005 až 2009 od společnosti VaK Jižní Čechy, a.s. České Budějovice ze dne Obchodní kupní smlouva Rada obdržela návrh Obchodní kupní smlouvy mezi Městem Nové Hrady a společností AV MEDIA, a.s. Praha 10 na dodání audiovizuální technologie pro společenský sál v Českém domě. Rada souhlasila s návrhem Obchodní kupní smlouvy a pověřila starostu jejím podpisem. Smlouva AV MEDIA, a. s. Praha 10 Město Nové Hrady (4 str.), Rekapitulace a cenový rozpočet (2 str.) Usnesení: Rada souhlasí s Obchodní kupní smlouvou mezi Městem Nové Hrady a společností AV MEDIA, a.s. Praha 10 na dodání audiovizuální technologie pro společenský sál v Českém domě v Nových Hradech a pověřuje starostu jejím podpisem. 32. Rozšířené stanovisko k věcnému hodnocení projektů 3. výzvy ROP NUTS II Jihozápad Rada byla starostou seznámena s Rozšířeným stanoviskem k věcnému hodnocení projektů 3. výzvy ROP NUTS II Jihozápad pro projekty Nové Hrady investice pro integrovaný rozvoj kultury a kvality společenského a spolkovního života a Obnova veřejných prostranství a zázemí pro volnočasové aktivity obyvatel města Nové Hrady. Rada vzala na vědomí stanovisko k věcnému hodnocení projektů 3. výzvy ROP NUTS II Jihozápad zaslané Úřadem regionální rady soudržnosti Jihozápad. Průvodní dopis Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad České Budějovice, došlá pošta čj. 208/09 ze dne , Rozšířené stanovisko, Průvodní dopis došlá pošta čj. 207/09 ze dne , Rozšířené stanovisko Usnesení: Rada bere na vědomí stanovisko k věcnému hodnocení projektů 3. výzvy ROP NUTS II Jihozápad zaslané Úřadem regionální rady soudržnosti Jihozápad. 33. Inventarizace majetku Rada byla tajemníkem informována o inventarizaci majetku Města Nové Hrady v roce Rada vzala na vědomí informaci o ukončené inventarizaci majetku a souhlasila s vyplacením odměn pracovníkům, kteří se na inventarizaci podíleli v navrhované výši. Usnesení: Rada bere na vědomí informaci o ukončení inventarizace majetku Města Nové Hrady za rok 2008 a souhlasí s vyplacením odměn v navrhované výši. Zapsal: Jaroslav Šulc Starosta: Mgr. Vladimír Hokr Člen rady: 7

vojenské historie a techniky Nové Hrady o.s. pro rok 2010 a pov uje finan ní komisi za azením požadavku do rozpo tu M sta Nové Hrady pro rok 2010.

vojenské historie a techniky Nové Hrady o.s. pro rok 2010 a pov uje finan ní komisi za azením požadavku do rozpo tu M sta Nové Hrady pro rok 2010. Zápis z 5. schůze rady města ze dne 15. 02.2010 Přítomni: členové rady: Mgr. Vladimír Hokr, starosta města Ing. Ľudovít Kasan, místostarosta Miroslav Šlenc, místostarosta Mgr. Michal Jarolímek, člen rady

Více

Zápis z 49. schůze městské rady ze dne 4. dubna 2012

Zápis z 49. schůze městské rady ze dne 4. dubna 2012 Zápis z 49. schůze městské rady ze dne 4. dubna 2012 Přítomni: členové rady: Mgr. Vladimír Hokr, starosta města Bc. Josef Vochoska, místostarosta Miroslav Šlenc, místostarosta Mgr. Michal Jarolímek, člen

Více

dále přítomni: Ředitelka Mateřské školy Nové Hrady paní Eva Heřmanová k bodu

dále přítomni: Ředitelka Mateřské školy Nové Hrady paní Eva Heřmanová k bodu Zápis z 33. schůze rady města ze dne 30. 11. 2009 Přítomni: členové rady: Mgr. Vladimír Hokr, starosta města Ing. Ľudovít Kasan, místostarosta Miroslav Šlenc, místostarosta Mgr. Michal Jarolímek, člen

Více

Zápis z 17. schůze městské rady ze dne 11. 04. 2011

Zápis z 17. schůze městské rady ze dne 11. 04. 2011 Zápis z 17. schůze městské rady ze dne 11. 04. 2011 Přítomni: členové rady: Mgr. Vladimír Hokr, starosta města Bc. Josef Vochoska, místostarosta Miroslav Šlenc, místostarosta Mgr. Michal Jarolímek, člen

Více

MĚSTO NOVÉ HRADY. Zápis z 43. schůze městské rady ze dne 6.4.2016

MĚSTO NOVÉ HRADY. Zápis z 43. schůze městské rady ze dne 6.4.2016 MĚSTO NOVÉ HRADY Zápis z 43. schůze městské rady ze dne 6.4.2016 Přítomni: členové rady: Mgr. Vladimír Hokr, starosta města Bc. Josef Vochoska, 2. místostarosta Mgr. Michal Jarolímek, člen rady Miroslav

Více

Z Á P I S č.2/ 2 0 1 6 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 3.2. 2016 OD 18:30 HODIN

Z Á P I S č.2/ 2 0 1 6 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 3.2. 2016 OD 18:30 HODIN Z Á P I S č.2/ 2 0 1 6 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 3.2. 2016 OD 18:30 HODIN Zasedání řídil: starosta obce František Ohrazda Přítomni členové ZO: p. Ohrazda,

Více

ZÁPIS ze 18. veřejného jednání zastupitelstva města v Nových Hradech dne 29.ledna 2009

ZÁPIS ze 18. veřejného jednání zastupitelstva města v Nových Hradech dne 29.ledna 2009 ZÁPIS ze 18. veřejného jednání zastupitelstva města v Nových Hradech dne 29.ledna 2009 Přítomni: p. Kučera, p. Šlenc, p. Mgr. Hokr, p. Mgr. Jarolímek, p. Albert, Mgr. Pospíšilová, p. Sýkora, p. Vicány,

Více

MĚSTO NOVÉ HRADY. Zápis z 38. schůze městské rady ze dne

MĚSTO NOVÉ HRADY. Zápis z 38. schůze městské rady ze dne MĚSTO NOVÉ HRADY Zápis z 38. schůze městské rady ze dne 3.2.2016 Přítomni: členové rady: Mgr. Vladimír Hokr, starosta města Bc. Josef Vochoska, 2. místostarosta Mgr. Michal Jarolímek, člen rady Miroslav

Více

Zápis z 2. schůze rady města ze dne

Zápis z 2. schůze rady města ze dne Zápis z 2. schůze rady města ze dne 19. 01. 2009 Přítomni: členové rady: Mgr. Vladimír Hokr, starosta města Ing. Ľudovít Kasan, místostarosta Miroslav Šlenc, místostarosta Mgr. Michal Jarolímek, člen rady

Více

Zápis. z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18.11.2013

Zápis. z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18.11.2013 Zápis z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18.11.2013 Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Nepřítomen: Hosté: Ing. Emil Kunz (k bodu č.1) Program jednání: 1. Návrh rozpočtu na rok 2014

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 9. 12. 2015. v zasedací místnosti OÚ Chyšky

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 9. 12. 2015. v zasedací místnosti OÚ Chyšky ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 9. 12. 2015 v zasedací místnosti OÚ Chyšky Přítomni: Čapek Stanislav, Hadrbolec Marek, Hejna Vladimír, Hejnová Stanislava, Lívanec Jiří, Ing.

Více

MĚSTO NOVÉ HRADY. Zápis z 13. schůze městské rady ze dne 25.3.2015

MĚSTO NOVÉ HRADY. Zápis z 13. schůze městské rady ze dne 25.3.2015 MĚSTO NOVÉ HRADY Zápis z 13. schůze městské rady ze dne 25.3.2015 Přítomni: členové rady: Ing. Ladislava Bártová, 1. místostarostka Bc. Josef Vochoska, 2. místostarosta Mgr. Michal Jarolímek, člen rady

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 19.10.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 19.10.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 19.10.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Ing. Michal

Více

Z Á P I S č. 6/2008. Dle prezenční listiny bylo přítomno 10 členů zastupitelstva. Nepřítomen pan Jan Kubíček.

Z Á P I S č. 6/2008. Dle prezenční listiny bylo přítomno 10 členů zastupitelstva. Nepřítomen pan Jan Kubíček. Z Á P I S č. 6/2008 ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného ve středu dne 3. 12. 2008 v nové společenské místnosti budovy OÚ v Pluhově Žďáru. Dle prezenční listiny bylo přítomno 10 členů

Více

Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 24.2.2010 v 19.00 hod. v pohostinství v Žihobcích

Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 24.2.2010 v 19.00 hod. v pohostinství v Žihobcích Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 24.2.2010 v 19.00 hod. v pohostinství v Žihobcích Přítomni: 10 členů zastupitelstva obce 19 občanů Mgr. Milena Hnídková, ředitelka školy

Více

dále přítomni: paní Stanislava Kovářová předsedkyně komise pro školství,kulturu,sport a spolkový život

dále přítomni: paní Stanislava Kovářová předsedkyně komise pro školství,kulturu,sport a spolkový život Zápis z 17. schůze rady města ze dne 25. 4. 2007 Přítomni: členové rady: Mgr. Vladimír Hokr, starosta města Ing. Ľudovít Kasan, místostarosta Miroslav Šlenc, místostarosta Mgr. Michal Jarolímek, člen rady

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2012 konaného dne 12. 6. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2012 konaného dne 12. 6. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2012 konaného dne 12. 6. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 13 členů Omluveni: MUDr. Vl. Podzimková,

Více

Usnesení z 29. schůze Rady města Bechyně konané dne 4. 12. 2013 (usnesení č. 363-385)

Usnesení z 29. schůze Rady města Bechyně konané dne 4. 12. 2013 (usnesení č. 363-385) Usnesení z 29. schůze Rady města Bechyně konané dne 4. 12. 2013 (usnesení č. 363-385) USNESENÍ č. 363/29-13 R I. s o u h l a s í s dohodou o výměně bytů, kterou uzavřeli dne 27. 11. 2013 manželé xxxxxxxxxxxx,

Více

Zápis. z 2. schůze Rady obce Rohatec konané dne 18. 11. 2014 v kanceláři starosty na Obecním úřadě v Rohatci. Jednání bylo zahájeno v 15:00 hodin.

Zápis. z 2. schůze Rady obce Rohatec konané dne 18. 11. 2014 v kanceláři starosty na Obecním úřadě v Rohatci. Jednání bylo zahájeno v 15:00 hodin. Přítomni: Ing. Jarmil Adamec, Ph.D. Ing. Bc. Tomáš Letocha Ing. Vladimír Elšík Radoslav Němeček Vlasta Sedláková Omluveni: Jiří Švanyga Ing. Zdeněk Škromach Přizvaní hosté: Eva Luskačová Ing. Jarmila Gurská

Více

Zápisy ze zasedání po volbách do místního zastupitelstva 2012

Zápisy ze zasedání po volbách do místního zastupitelstva 2012 Rok 2012 Zápisy ze zasedání po volbách do místního zastupitelstva 2012 Obec Obecní úřad Velká Chyška Rok 2012 ZÁPIS z 12. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška konaného dne 24. ledna 2012 od 19 Přítomni:

Více

Zápis ze 18. schůze rady města ze dne

Zápis ze 18. schůze rady města ze dne Zápis ze 18. schůze rady města ze dne 26. 6. 2008 Přítomni: členové rady: Mgr. Vladimír Hokr, starosta města Ing. Ľudovít Kasan, místostarosta Miroslav Šlenc, místostarosta Mgr. Michal Jarolímek, člen

Více

Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 10.9.2007 v 18.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 10.9.2007 v 18.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 10.9.2007 v 18.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 10.9.2007 se konalo 6. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Zápis č. 5 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 19. 02. 2015 v 17.oo hodin

Zápis č. 5 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 19. 02. 2015 v 17.oo hodin 1 Zápis č. 5 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 19. 02. 2015 v 17.oo hodin Přítomni: Brunnerová Alena, Mgr. Dobeš Jan, Mgr. Krafková Eva, Král Petr, Ing. Moučka Petr, Pudil Zdeněk, Rozporka Luboš,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.10.2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.10.2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.10.2008 Usnesení č. 1001 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 13.10.2008. Usnesení č. 1002 Rada města jako věcně příslušný správní orgán v souladu

Více

Omluveni: Mgr. Michal Jarolímek, člen rady

Omluveni: Mgr. Michal Jarolímek, člen rady Zápis z 30. schůze rady města ze dne 24. 10. 2007 Přítomni: členové rady: Mgr. Vladimír Hokr, starosta města Ing. Ľudovít Kasan, místostarosta Miroslav Šlenc, místostarosta Mgr. Tomáš Rolínek, člen rady

Více

Omluveni: Hlasování: 5 pro návrh

Omluveni: Hlasování: 5 pro návrh Zápis z 6. schůze rady města ze dne 01. 03. 2010 Přítomni: členové rady: Mgr. Vladimír Hokr, starosta města Ing. Ľudovít Kasan, místostarosta Miroslav Šlenc, místostarosta Mgr. Michal Jarolímek, člen rady

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.03.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.03.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.03.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Karel Hudeček Omluveni: Ing. Bohumil Petrášek, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 30. října 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 30. října 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 30. října 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Petr Becha, Mgr. Jan Hauerland Přítomni: Richard

Více

Z Á P I S. z 35. zasedání Zastupitelstva obce Roudné, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hodin, na Obecním úřadu Roudné, okres České Budějovice.

Z Á P I S. z 35. zasedání Zastupitelstva obce Roudné, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hodin, na Obecním úřadu Roudné, okres České Budějovice. Z Á P I S z 35. zasedání Zastupitelstva obce Roudné, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hodin, na Obecním úřadu Roudné, okres České Budějovice. I. Zahájení zasedání zastupitelstva Přítomni: Gustav Had, Josef

Více

Zápis z 28. sch ze rady m sta ze dne Bylo projednáno: Kontrola usnesení 27. jednání rady m sta Rada bere na v domí p

Zápis z 28. sch ze rady m sta ze dne Bylo projednáno: Kontrola usnesení 27. jednání rady m sta Rada bere na v domí p Zápis z 28. schůze rady města ze dne 29. 10. 2008 Přítomni: členové rady: Mgr. Vladimír Hokr, starosta města Ing. Ľudovít Kasan, místostarosta Miroslav Šlenc, místostarosta Mgr. Michal Jarolímek, člen

Více

Zápis. z 2. jednání rady města, které se konalo v pondělí od hodin.

Zápis. z 2. jednání rady města, které se konalo v pondělí od hodin. Zápis z 2. jednání rady města, které se konalo v pondělí 31. 1. 2011 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: --- Nepřítomen:--- Hosté: Bc. František Kolář k bodu č.4), 9), 10), 11), 12)

Více

Zápis z 69. schůze městské rady ze dne

Zápis z 69. schůze městské rady ze dne Zápis z 69. schůze městské rady ze dne 12.12.2012 Přítomni: členové rady: Mgr. Vladimír Hokr, starosta města Bc. Josef Vochoska, místostarosta Jiří Vicány, člen rady s hlasem poradním: Jana Káplová, tajemnice

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 26.1.2016 v zasedací místnosti v Zeměchách

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 26.1.2016 v zasedací místnosti v Zeměchách Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 26.1.2016 v zasedací místnosti v Zeměchách Přítomno 8 členů ZO, dle prezenční listiny omluven Pavel Karas - nemoc Program: 1. Kontrola

Více

Zápis. z 20. schůze Rady obce Rohatec konané dne 3. 8. 2015 v kanceláři starosty na Obecním úřadě v Rohatci. Jednání bylo zahájeno v 16:00 hodin.

Zápis. z 20. schůze Rady obce Rohatec konané dne 3. 8. 2015 v kanceláři starosty na Obecním úřadě v Rohatci. Jednání bylo zahájeno v 16:00 hodin. Přítomni: Ing. Jarmil Adamec, Ph.D. Ing. Vladimír Elšík Ing. Zdeněk Škromach Jiří Švanyga Vlasta Sedláková Radoslav Němeček Omluveni: - Ing. Bc. Tomáš Letocha Zápis z 20. schůze Rady obce Rohatec konané

Více

Přítomni : p. Bábská, p. Bláhová, p. Balogh, p. Pintér, p. Schönbauer, p. Sodomková Omluven : p. Mlnařík

Přítomni : p. Bábská, p. Bláhová, p. Balogh, p. Pintér, p. Schönbauer, p. Sodomková Omluven : p. Mlnařík Z á p i s č. 39/2013 Z MIMOŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ V AREÁLU FIRMY TERMS, A.S. DNE 23.10. 2013 OD 18,00 HODIN Přítomni : p. Bábská, p. Bláhová, p. Balogh,

Více

Zastupitelstvo navržený program schvaluje. Hlasování: jednohlasně. Ověřovateli zápisu byli určeni: Ing. Petr Popela, Rozporka Luboš

Zastupitelstvo navržený program schvaluje. Hlasování: jednohlasně. Ověřovateli zápisu byli určeni: Ing. Petr Popela, Rozporka Luboš 1 Z á p i s č. 8 ze schůze zastupitelstva obce Kunžak, konané dne 21.04. 2011 v 17.oo hodin v Kunžaku ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis č. 37 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Lužany dne 26. 2. 2014

Zápis č. 37 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Lužany dne 26. 2. 2014 Zápis č. 37 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Lužany dne 26. 2. 2014 dne: 26. 2. 2014 začátek: 19.00 hod místo konání: zasedací místnost OÚ Lužany omluveni: O. Jínová 1) Zahájení Starosta zahájil

Více

Zápis z Rady města č. 2/2016 ze dne 25. 1. 2016

Zápis z Rady města č. 2/2016 ze dne 25. 1. 2016 Zápis z Rady města č. 2/2016 ze dne 25. 1. 2016 Počet členů: 5 z 5 radních Přítomni: Halanová, Pešek, Brejchová, Kožený, Kybal od 16.50 (omluven), Šorm Jednání bylo zahájeno v 16.00 hod Program: Kontrola

Více

Zápis z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného dne 18. 08. 2014 v 16.00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku.

Zápis z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného dne 18. 08. 2014 v 16.00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku. Zápis z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného dne 18. 08. 2014 v 16.00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku. Přítomni: členové ZM dle presenční listiny Omluveni: p.

Více

USNESENÍ ZE 117. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 16.07.2014

USNESENÍ ZE 117. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 16.07.2014 USNESENÍ ZE 117. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 16.07.2014 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 59 AP PRK GP Produkty a služby v cestovním ruchu Nové cyklotrasy Třeboňska 499/2014-117 3. Rozpočtové

Více

Zápis z 56. schůze Rady MČ Praha 21 ze dne 30. 09. 2009

Zápis z 56. schůze Rady MČ Praha 21 ze dne 30. 09. 2009 Zápis z 56. schůze Rady MČ Praha 21 ze dne 30. 09. 2009 Přítomni : dle prezenční listiny Ověřovatel zápisu : Ing. Petr Štulc Program jednání rady 1. Kontrola plnění úkolů 2. Návrh na vyhlášení grantového

Více

Přítomná veřejnost: Petr a Miroslav Havelkovi, Jindřichův Hradec

Přítomná veřejnost: Petr a Miroslav Havelkovi, Jindřichův Hradec 1 Z á p i s č. 7 ze schůze zastupitelstva obce Kunžak, konané dne 24.03.2011 v 17.oo hodin v Kunžaku ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Petrovice konaného dne 25. 02. 2016 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Petrovice

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Petrovice konaného dne 25. 02. 2016 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Petrovice Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Petrovice konaného dne 25. 02. 2016 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Petrovice Zasedání zastupitelstva obce Petrovice zahájil v 18.00 hodin starosta

Více

Zápis. z 21. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 10. 2011

Zápis. z 21. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 10. 2011 Zápis z 21. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 10. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Ing. Natálie Bustová a Ing. Karel Kocina s pozdějším příchodem Nepřítomen:--- Hosté: --- Program

Více

Strana 1 (celkem 6) Zápis č. 5

Strana 1 (celkem 6) Zápis č. 5 Strana 1 (celkem 6) Zápis č. 5 Z 5. veřejného zasedání zastupitelstva městyse Stádlec (dále jen zastupitelstvo) konaného dne 6.4.2011 v 17.00 hod. v zasedací místnosti úřadu městyse, Stádlec čp.150 Přítomni:

Více

Zápis a usnesení z jednání rady města číslo 20 ze dne 31. 8. 2015 na MěÚ v Horšovském Týně

Zápis a usnesení z jednání rady města číslo 20 ze dne 31. 8. 2015 na MěÚ v Horšovském Týně Zápis a usnesení z jednání rady města číslo 20 ze dne 31. 8. 2015 na MěÚ v Horšovském Týně Přítomni: Václav Mothejzík, David Škopek, Ing. Petr Lahoda, Ing. Ladislav Walter, Ing. Jaroslav Vlasák Dále přítomna:

Více

Illl IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII lil 11IIII

Illl IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII lil 11IIII Rada města Brna Illl IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII lil 11IIII MMB2015000000396 É9 ZMilOJSY Z7/06. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 19. 5. 2015 Název: Návrh dispozice s částmi pozemku p. č. 1522/4

Více

Usnesení R 0360/011. Rada města Úvaly:

Usnesení R 0360/011. Rada města Úvaly: Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 15/2011 které se konalo ve středu 14. 12. 2011 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : 5 MUDr. Jan Šťastný JUDr. Ing. Petr Petržílek,

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 53 konaného dne 15. května 2013

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 53 konaného dne 15. května 2013 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 53 konaného dne 15. května 2013 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 5180/2013 spisová značka 5178/2013/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 89. zasedání dne 20. listopadu 2013 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně RM 1/89/13 program

Více

Zápis ze 77. schůze rady města konané dne 11.9.2013

Zápis ze 77. schůze rady města konané dne 11.9.2013 Město Pohořelice Zápis ze 77. schůze rady města konané dne 11.9.2013 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Petr Hemala, Mgr. Plevzová, Ing. Kudrna, Mgr. Polák, Mgr. Janičatová, Mgr. Kejík, zapisovatelka

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 1/2015 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 25. 2. 2015 v 18:00 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Nepřítomni: Omluveni:

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zámeckým, t.j. za cenu 280 Kč/m 2 sníženou o 100 tis. Kč, jako motivačního příspěvku. V ceně

Zámeckým, t.j. za cenu 280 Kč/m 2 sníženou o 100 tis. Kč, jako motivačního příspěvku. V ceně ZÁPIS ze 7. veřejného jednání zastupitelstva města v Nových Hradech dne 16. září 2003 Přítomni: Ing. Kříha, p. Dorotovič, p. Šlenc, p. Kučera, pí. Koppensteinerová, pí. Tupá, RSDr. Tisoň, MUDr. Návarová,

Více

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 17. 12. 2013

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 17. 12. 2013 Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 17. 12. 2013 Přítomní členové ZO: viz. prezenční listina Omluveni: Hosté: viz. prezenční listina Zasedání zastupitelstva obce zahájila pí.

Více

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, konaného dne 26.11.2014 od 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Bělá u Jevíčka. Zahájení

Více

Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Přítomni: Luboš Drenčeni, Mgr. Pavel Dvořák, Ing. Bohumil Petrášek, Mgr. Dagmar

Více

SI IVU lili lil lili MMB2015000000375

SI IVU lili lil lili MMB2015000000375 Rada města Brna Z7/06. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 19. 5. 2015 SI IVU lili lil lili MMB2015000000375 ZMJIAUČ Název: v Návrh prodeje části pozemku p.č. 260 v k.ú. Medlánky při ul. Zebětínek

Více

Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne 16. 12. 2009

Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne 16. 12. 2009 Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne 16. 12. 2009 Přítomni: dle prezenční listiny P r o g r a m: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Bedřichov konaného dne 18.2.2016 od 18:00 hodin v budově obecního úřadu

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Bedřichov konaného dne 18.2.2016 od 18:00 hodin v budově obecního úřadu Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Bedřichov konaného dne 18.2.2016 od 18:00 hodin v budově obecního úřadu Přítomni: Omluveni: Vladimír Černý, Petr Holub, Martin Koucký, Ing. Milan Kuchař Michal

Více

Zápis ze 14. veřejného zasedání zastupitelstva obce Orlík nad Vltavou konaného dne 2. října 2015.

Zápis ze 14. veřejného zasedání zastupitelstva obce Orlík nad Vltavou konaného dne 2. října 2015. Obec Orlík nad Vltavou, Staré Sedlo 28, 398 07 Orlík nad Vltavou obec@orliknadvltavou.cz www.orliknadvltavou.cz 382 275 118, 382 275 113 IČ 249939 č.ú. 0640022339/0800 Zápis ze 14. veřejného zasedání zastupitelstva

Více

3. veřejné zasedání Zastupitelstva města 12.08.2009 Příloha zápisu

3. veřejné zasedání Zastupitelstva města 12.08.2009 Příloha zápisu Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Zastupitelstva města Benátky nad

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva městyse Drásov konaného dne 10.6.2013

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva městyse Drásov konaného dne 10.6.2013 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva městyse Drásov konaného dne 10.6.2013 Přítomni, omluveni: dle prezenční listiny Zasedání zastupitelstva městyse bylo zahájeno v 18.00 hodin v prostorách zasedací místnosti

Více

Zápis ze schůze ZO Předslavice ze dne 29.5.2015

Zápis ze schůze ZO Předslavice ze dne 29.5.2015 Zápis ze schůze ZO Předslavice ze dne 29.5.2015 Místo konání: víceúčelové zařízení,,sokolovna,, Předslavice Termín konání: 29.5.2015 18.00 hod Navržený program: 1. Zahájení 2. Určení ověřovatelů zápisu

Více

M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m

M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice nad Pernštejnem č. 16 / 2015 konané dne 24.11.2015 v zasedací místnosti MěÚ Bystřice n.p. ve 14:30 hodin Přítomni

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov Místo konání: Datum konání: Čas zahájení jednání: Přítomno: 14 členů zastupitelstva Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatel: Zasedací místnost Úřadu

Více

Zápis. z 16. jednání rady města, které se konalo v pondělí 2. 6. 2014

Zápis. z 16. jednání rady města, které se konalo v pondělí 2. 6. 2014 Zápis z 16. jednání rady města, které se konalo v pondělí 2. 6. 2014 Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Mgr. Věra Korčaková Nepřítomen: Hosté: Program jednání: 1. EKO-Kom, smlouva o zajištění zpětného

Více

Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 25.11.2009 v 19.00 hod. v pohostinství v Žihobcích

Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 25.11.2009 v 19.00 hod. v pohostinství v Žihobcích Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 25.11.2009 v 19.00 hod. v pohostinství v Žihobcích Přítomni: 11 členů zastupitelstva obce 19 občanů Mgr. Milena Hnídková, ředitelka školy

Více

Omluveni: Miroslav Šlenc, místostarosta

Omluveni: Miroslav Šlenc, místostarosta Zápis z 9. schůze rady města ze dne 29. 03. 2010 Přítomni: členové rady: Mgr. Vladimír Hokr, starosta města Ing. Ľudovít Kasan, místostarosta Mgr. Michal Jarolímek, člen rady Jiří Vicány, člen rady s hlasem

Více

Zápis č. 13/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 21. 5. 2012 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 13/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 21. 5. 2012 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Zápis č. 13/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 21. 5. 2012 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva obce: 9 Přítomno členů podle prezenční

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 52 rady města konané 07.12.2011

Město Králíky. Zápis z jednání č. 52 rady města konané 07.12.2011 Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 52 rady města konané 07.12.2011 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Vlastimil Kubíček, Jan Mlynář Ing.

Více

Zápis č. 17 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 31. 03. 2016 v 17.oo hodin

Zápis č. 17 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 31. 03. 2016 v 17.oo hodin 1 Zápis č. 17 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 31. 03. 2016 v 17.oo hodin Přítomni: Brunnerová Alena, Mgr. Dobeš Jan, Mgr. Krafková Eva, Král Petr, Kudrna Josef, Ing. Moučka Petr, Ing. Šamal Vladimír,

Více

Zápis z 77. schůze městské rady ze dne

Zápis z 77. schůze městské rady ze dne Zápis z 77. schůze městské rady ze dne 18.3.2013 Přítomni: členové rady: Mgr. Vladimír Hokr, starosta města Bc. Josef Vochoska, místostarosta Miroslav Šlenc, místostarosta Mgr. Michal Jarolímek, člen rady

Více

ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC č. 22/2015 konané dne 25. srpna 2015

ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC č. 22/2015 konané dne 25. srpna 2015 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC č. 22/2015 konané dne 25. srpna 2015 Přítomni: Ing. Miloš Choura, Ing. Miroslav Opa, Ph.D., Ing. Josef Pátek, Ing. Miloš Sekyra, Ing. Petr Studnička, Jarmila Volfová

Více

Program jednání a stanoviska rady:

Program jednání a stanoviska rady: Zápis z jednání Rady města Bělá p.b. č.28/2014 konaného dne 15. 12. 2014 od 15:30 hodin v zasedací místnosti MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Ing. Milan Lomoz, starosta Jitka Tošovská, místostarostka Mgr.

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Kunčina

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Kunčina Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Kunčina Konaného dne 22. 7. 2015 v 17:00 hod. v obřadní místnosti Obecního úřadu Kunčina Přítomní zastupitelé: Miroslav Kubín, Josef Beneš, Zdeněk Henych,

Více

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 01/2016 konaného dne 25.02.2016

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 01/2016 konaného dne 25.02.2016 USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 01/2016 konaného dne 25.02.2016 Usnesení č. 01/01/2016 Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schvaluje program Zasedání Zastupitelstva obce

Více

Zápis z 25. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 12.12. 2012

Zápis z 25. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 12.12. 2012 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Zápis z 25. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 12.12. 2012 Omluveni: - Neomluveni: - Hosté: - Občané obce: - Zapisovatel: Ověřovatelé

Více

Zápis a usnesení z 15. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 27.3.2013 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí

Zápis a usnesení z 15. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 27.3.2013 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí Zápis a usnesení z 15. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 27.3.2013 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí Přítomno dle presenční listiny 9 zastupitelů. Zastupitelstvo

Více

Upravený zápis. z 3. zasedání zastupitelstva města Oslavany. konaného dne 13.06.2016 v zasedací místnosti MěÚ

Upravený zápis. z 3. zasedání zastupitelstva města Oslavany. konaného dne 13.06.2016 v zasedací místnosti MěÚ Č.j.: MUOS/02082/2016 Upravený zápis z 3. zasedání zastupitelstva města Oslavany konaného dne 13.06.2016 v zasedací místnosti MěÚ Program: 1. Zahájení 2. Náměty a připomínky občanů 3. Kontrola úkolů 4.

Více

Starosta města pan Michal Šmarda zahájil v 15.30 hod. Hovory s občany.

Starosta města pan Michal Šmarda zahájil v 15.30 hod. Hovory s občany. Z á p i s ze 7.zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 26.09.2011 v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám.103 Starosta města pan Michal Šmarda zahájil

Více

U s n e s e n í ze zasedání zastupitelstva obce Horní Bělá konaného dne 15.1.2004

U s n e s e n í ze zasedání zastupitelstva obce Horní Bělá konaného dne 15.1.2004 ze zasedání zastupitelstva obce Horní Bělá konaného dne 15.1.2004 setrvání v realizaci ČOV za podmínek uvedených v přiloženém zápise Pro: 10 proti: 1, zdržel se hlasování: 0 Vypracovat novelizaci vyhlášky

Více

Zápis č. 10/2015 ze zasedání Rady města Netolice dne 25. 3. 2015

Zápis č. 10/2015 ze zasedání Rady města Netolice dne 25. 3. 2015 Usnesení č. 109-131/2015 Zápis č. 10/2015 ze zasedání Rady města Netolice dne 25. 3. 2015 Přítomni: Členové rady města: Mgr. Vladimír Pešek, Ing. Bc. Leona Bucharová, MVDr. Martin Kubička Tajemník MU:

Více

Zápis č. 16.2. ze schůze Rady města Unhoště dne 26.9.2011

Zápis č. 16.2. ze schůze Rady města Unhoště dne 26.9.2011 Zápis č. 16.2. ze schůze Rady města Unhoště dne 26.9.2011 Přítomni: Mazuchová, Kindlová, Čížková, Šimáček, Záboj, Šnajberková Vlasák Omluveni: ------- Nepřítomni: ------- Ověřovatel: Čížková Program: I.

Více

Z á p i s č. 1/2015 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 01. 2015 OD 18,00 HODIN

Z á p i s č. 1/2015 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 01. 2015 OD 18,00 HODIN Z á p i s č. 1/2015 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 01. 2015 OD 18,00 HODIN Přítomni: p. Beran, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Schönbauer, p. Sodomková

Více

Zápis z řádného 4/2010 jednání zastupitelstva Obce Tuřany ze dne 23. února 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně.

Zápis z řádného 4/2010 jednání zastupitelstva Obce Tuřany ze dne 23. února 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Zápis z řádného 4/2010 jednání zastupitelstva Obce Tuřany ze dne 23. února 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Přítomni: dle prezenční listiny příloha č. 1 Zasedání zastupitelstva Obce Tuřany

Více

30/46/RM/2013 OÚP 01 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 10048761 - odkanalizování Černčín

30/46/RM/2013 OÚP 01 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 10048761 - odkanalizování Černčín 1 z 9 29.5.2013 16:02 PŘEHLED USNESENÍ 46. zasedání Rady města Bučovice ze dne 15.5.2013 30/46/RM/2013 OÚP 01 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 10048761 - odkanalizování Černčín Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 10048761

Více

Zápis z 22. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 5. listopadu 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z 22. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 5. listopadu 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty Zápis z 22. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 5. listopadu 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty přítomni: omluven: ověřovatel zápisu: zapisovatel: Ing. Roman Čivrný, Ing. Jaroslav

Více

ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC č. 4/2015 konané dne 23. února 2015

ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC č. 4/2015 konané dne 23. února 2015 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC č. 4/2015 konané dne 23. února 2015 Přítomni: Ing. Miloš Choura, Ing. Miroslav Opa, Ph.D., Ing. Josef Pátek, Ing. Miloš Sekyra, Mgr. Marek Skalický Omluveni: Ing. Petr

Více

Zasedání zastupitelstva městyse Choltice (dále jen jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18.00 hodin starostou městyse Mgr. Tomášem Bolkem.

Zasedání zastupitelstva městyse Choltice (dále jen jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18.00 hodin starostou městyse Mgr. Tomášem Bolkem. Obec Lhota Pardubická 78, 533 61 Choltice Zápis z 3. zasedání zastupitelstva městyse Choltice konaného dne 23. 5. 2011 od 18.00 hodin ve slavnostní síni Zámecké restaurace v Cholticích Zahájení zasedání

Více

Zápis z 5. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 24. 6. 2009

Zápis z 5. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 24. 6. 2009 Zápis z 5. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 24. 6. 2009 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 17:05 h zahájil starosta města 5. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice

Více

V úvodu jednání byla provedena kontrola usnesení z minulého jednání zastupitelstva. Bez připomínek.

V úvodu jednání byla provedena kontrola usnesení z minulého jednání zastupitelstva. Bez připomínek. 1 Z á p i s č. 7 ze schůze zastupitelstva obce Kunžak, která se konala dne 26.04.2007 v 17.oo hodin Přítomni: Čapek Jaroslav, Kudrna Josef, Vobrová Drahoslava, Brunnerová Alena, Kálal Robert, Ing. Vladimír

Více

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Pašovice, konaného dne 14. 6. 2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pašovicích

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Pašovice, konaného dne 14. 6. 2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pašovicích Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Pašovice, konaného dne 14. 6. 2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pašovicích Přítomni: Omluveni: Jaromír Čáp, Josef Gajdůšek, Dana Kadlčková, Stanislav

Více

Zápis č. 1/2014 ze zasedání Zastupitelstva města Český Dub konaného dne 11.2.2014 od 17,00 hodin v obřadní síni

Zápis č. 1/2014 ze zasedání Zastupitelstva města Český Dub konaného dne 11.2.2014 od 17,00 hodin v obřadní síni Zápis č. 1/2014 ze zasedání Zastupitelstva města Český Dub konaného dne 11.2.2014 od 17,00 hodin v obřadní síni Zahájení zasedání Jednání zahájil a řídil Jiří Miler, starosta. Přivítal přítomné členy zastupitelstva,

Více

Zápis zastupitelstva Obce Nebanice č. 17/01 ze dne 29.03.2012

Zápis zastupitelstva Obce Nebanice č. 17/01 ze dne 29.03.2012 Zápis zastupitelstva Obce Nebanice č. 17/01 ze dne 29.03.2012 a) přivítání Omluven pan Křivánek Václav z pracovních důvodů Přítomni dle prezentační listiny 1) Schválení programu OZ schválilo program dnešního

Více

Zápis č. 9/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Podolí konaného dne 30. 9. 2014

Zápis č. 9/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Podolí konaného dne 30. 9. 2014 Zápis č. 9/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Podolí konaného dne 30. 9. 2014 1) Zahájení zasedání ZO Zasedání Zastupitelstva obce Podolí (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 19:00 hodin starostou obce panem

Více

KONTROLA ÚKOLŮ. III. pověřuje

KONTROLA ÚKOLŮ. III. pověřuje Zápis z 8. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice konaného dne 9. 2. 2015 od 15.20 hod. Zúčastnění: starosta Ing. Miloš Růžička (přišel v 17.05 hod.), zástupce starosty Martin Lonek, radní Ing. Tomáš

Více

Přítomni: Čapek Jar., Kudrna Jos., Vobrová Drah., Brunnerová A., Kálal Rob., Ing. Šamal Vl., Hanzalík R., Pudil Zd., Mgr. Krafková E., Zámečník Zd.

Přítomni: Čapek Jar., Kudrna Jos., Vobrová Drah., Brunnerová A., Kálal Rob., Ing. Šamal Vl., Hanzalík R., Pudil Zd., Mgr. Krafková E., Zámečník Zd. 1 Z á p i s č. 18 Ze schůze zastupitelstva obce Kunžak, konané 21.2.2008 v 17.oo hodin v Kunžaku Přítomni: Čapek Jar., Kudrna Jos., Vobrová Drah., Brunnerová A., Kálal Rob., Ing. Šamal Vl., Hanzalík R.,

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 1/2014 Datum konání: 12. 2. 2014 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 1/2014 Datum konání: 12. 2. 2014 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 1/2014 Datum konání: 12. 2. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Krčil, p. Čuchal p. Jaroš příchod 18.45 hodin Omluveni:

Více

Obec Doubravice Z á p i s č. 07/2015

Obec Doubravice Z á p i s č. 07/2015 Obec Doubravice Z á p i s č. 07/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Doubravice, které se konalo dne 23. září 2015 v zasedací místnosti OÚ v Doubravici upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu

Více