RENTABILITA INVESTIC A POKRAČUJÍCÍ HODNOTA PŘI OCEŇOVÁNÍ PODNIKU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RENTABILITA INVESTIC A POKRAČUJÍCÍ HODNOTA PŘI OCEŇOVÁNÍ PODNIKU"

Transkript

1 Pof. ng. Mloš Mařík, CSc. ng. Pavla Maříková, CSc. RENTABLTA NVESTC A PORAČUJÍCÍ HODNOTA PŘ OCEŇOVÁNÍ PODNU Článek byl zpacován jako součás výzkumného záměu MSM Rozvoj fnanční a účení eoe a její aplkace v pax z nedscplnáního hledska. RESUMÉ: Článek pojednává o vybaných poblémech pokačující hodnoy př výnosovém oceňování podnku. Dokladuje pořebu využíva paamecký model, keý je založen na koncepu geneáoů hodnoy. Z ěcho geneáoů se sousřeďuje na vzah mez enablou nvesovaného kapálu a enablou nvesc a analyzuje ůzné dopady éo elace na eálnos kalkulace pokačující hodnoy. RESUMÉ: The acle dscusses chosen poblems of a connung value whn ncome appoach o busness valuaon. documens he need o ake advanage of he paamec model based on a value dves concep. The acle focuses on elaonshp beween eun on nvesed capal and eun on nvesmen and analyzes vaous mpacs of hs elaon on paccably of he connung value calculaon.. ÚVOD Základní meodou oceňování v našch podmínkách je bezespou meoda výnosová. V ámc meod výnosových nachází nejčasější použí meoda dskonovaných peněžních oků (DCF). Meoda DCF je posavena na dlouhodobé pojekc volných peněžních oků (FCF). Podle jednolvých vaan meody DCF se pak odlšují způsoby popoču volných peněžních oků a omu odpovídající dskonní mía. Pojekce peněžních oků je založena na fnančních plánech, keé však nelze, pokud předpokládáme dlouhou, v podsaě neomezenou žvonos podnku, sesavova na celou dobu žvonos. Poblém se, jak známo, řeší ozdělením budoucnos na dvě (případně více) fází. Pvní fáze je založena na očních fnančních plánech, duhá je pak označována jako ezduální nebo pokačující hodnoa. Rezduální hodnou budeme považova za obecnější pojem, keý zahnuje všechny možnos zakončení pvní fáze: lkvdační hodnou, hodnou sanovenou na předpokladu podeje podnku jako celku na konc pvní fáze (zv. ex value), hodnou sanovenou na předpokladu pokačování podnku s ím, že výpoče je posaven na zjednodušujících předpokladech o dalším vývoj podnku. Tao vaana pak předsavuje pokačující hodnou v pavém slova smyslu. Dále se sousředíme na řeí případ a budeme pacova s výazem pokačující hodnoa (angl. connung value, něm. Fosezungswe). Nejčasější echnkou popoču pokačující hodnoy je v českých podmínkách, jak známo, zv. Godonův model: FCFT+ FCFT ( + g) PH = =, () -g -g k k kde: FCF volné peněžní oky, T délka pvní fáze, g empo ůsu, k dskonní mía (kalkulovaná úoková mía). Běžné použí vzoce je na pvní pohled jednoduché. FCF T převezmeme jako poslední hodnou z fnančního plánu, dskonní míu ponecháme na úovn pvní fáze a ak zbývá odhadnou empo ůsu g. Obvykle se vychází z předpokladu, že g se bude pohybova mez 0 a empem ůsu náodního hospodářsví, neboť fma nemůže vale ůs více než HDP. Uvažujeme-l nomnální empo ůsu HDP v úovn do 7 % (například 5 % eálný ůs a 2 % nflace), pak znalec posě zvolí podle své úvahy nějaké empo ůsu v uvedeném ozpěí a je v podsaě s pokačující hodnoou vyovnán. Př zkoumání pokačující hodnoy je však řeba vzí v úvahu, že zpavdla vyváří hlavní čás ocenění, a poo má zásadní význam po výslednou hodnou podnku. Tomuo významu však zdaleka neodpovídá péče, keou věšna znalců éo složce ocenění věnuje. Skuečnos, že ocenění je v ozhodující míře ovlvněno obvykle velm málo podloženou volbou paameu g, je dos znepokojující. Jsme oho názou, že pokačující hodnoa je sce vyjádřelná pomocí elavně jednoduchých modelů, ale př jejím odhadu je řeba vzí v úvahu celu řadu fakoů, keé mají zásadní vlv na o, co máme odhadnou, edy na hodnou podnku. Tyo fakoy nazýváme geneáoy hodnoy (sov. např. Rappapo 2002 a Mařík 2002). V návaznos na koncep geneáoů hodnoy je řeba hleda odpověd na následující oázky:. Jak dlouhá má bý pvní fáze. 2. Jak uč FCF T, keé bude výchozím bodem po duhou fáz. 3. Jaký model používa po sanovení pokačující hodnoy. 4. Jak sanov paamey modelu pokačující hodnoy. Pof. ng. Mloš Mařík, CSc., kaeda fnancí a oceňování podnku, Vysoká škola ekonomcká v Paze, nám. W. Chuchlla 3, Paha, e-mal: ng. Pavla Maříková, CSc., kaeda fnancí a oceňování podnku, Vysoká škola ekonomcká v Paze, nám. W. Chuchlla 3, Paha, e-mal: 89

2 Oceňování podnků bodu jsme uveřejnl článek v časopse Odhadce a oceňování majeku č. /2006 (Mařík 2006), k bodu 2 článek v časopse Odhadce a oceňování majeku č. 2/2005 (Mařík, Maříková 2005). bodu 3 jsme se jž vyjádřl v řadě publkací (např. Mařík 2003). Zasáváme ož názo, že mnohem vhodnější než Godonův model je použí paameckého modelu podle Copelanda, ollea a Muna (Copeland 2002, olle 2005). Podle našeho názou zůsává však oevřený bod 4, keý je záoveň poblémem nejsložějším. V adčním pojeí znalecké obce, a o nejen u nás, je věc posavena na ndvduálních odhadech oceňovaele. Podle našeho názou je však řeba dbá na vzájemné vazby mez jednolvým paamey a zabán ak omu, aby nedomyšlený odhad ve skuečnos přvedl podnk do ekonomcky nepřjaelných suací. Například by mohlo dojí v dlouhé pespekvě k omu, že kdybychom popočíal další vývoj v duhé fáz podle paameů odhadnuých znalcem, pak by podnk dospěl do suace, že by v učém období nevykazoval žádný účení kapál. Cílem ohoo článku je edy analyzova v návaznos na dosupné odboné pameny dopad volby vybaných paameů pokačující hodnoy na eálnos dosaženého ocenění. 2. ZÁLADNÍ PARAMETRY PARAMETRCÉHO MODELU Paamecký model vychází z několka základních paameů (geneáoů hodnoy): Renabla povozně nuného nvesovaného kapálu ( ): =, (2) kde: povozně nuný nvesovaný kapál = dlouhodobá akva povozně nuná + pacovní kapál povozně nuný, kogovaný povozní výsledek hospodaření. Renabla čsých nvesc ( ): D =, (3) kde: Δ změna kogovaného povozního výsledku hospodaření, n nvesce neo (čsé nvesce); čsé nvesce jsou zde chápány jako příůsek nvesovaného kapálu: n = ; (4) n souče nvesc neo a odpsů pak předsavuje nvesce buo ( b ): b = n + O. (5) Mía nvesce (m ) jako poceno z kogovaného povozního výsledku hospodaření věnovaná na nvesce neo: n m =. (6) Tempo ůsu (g), což je známá a používaná velčna z Godonova vzoce: D D FCF g = =. (7) FCF - - líčovým poměnným z hledska schopnos voř hodnou jsou především enabla nvesovaného kapálu a nvesc (, ). Renabla nvesc je ozhodující po budoucí vývoj podnku a jeho žvonos z hledska shaeholde value. Podnk je z užšího hledska funkční jen ehdy, když je schopen v budoucnos voř hodnou. Jak známo (např. Rappapo 2002), podnk voří hodnou, pokud jsou splněny dvě podmínky: a) podnk ose, zn. ose především FCF, b) záoveň je splněna podmínka: > WACC. WACC jsou půměné vážené náklady kapálu (weghed aveage capal cos). Podnk edy voří hodnou jen ehdy, když ose a jeho enabla přom převyšuje náklady kapálu. Na základě předchozích velčn lze snadno odvod, že volné peněžní oky můžeme vyjádř pomocí předchozích paameů: FCFT+ = T+ - nt+ = T+ Á- Ë. (8) Dosadíme-l do Godonova vzoce, získáme výpoče pokačující hodnoy (PH) založený na paameech: PH T T + Á- Ë =. (9) - g Mía nvesc m se ovná podílu empa ůsu g a enably nvesc : Pak empo ůsu g = m. k g m =. (0) 3. PŘEDNOST PARAMETRCÉHO VZORCE Poč dopoučujeme dá přednos paameckému Copelandovu modelu? Odpověď je jednoduchá. Poskyuje sukuovanější pohled na vobu hodnoy, než je o možné u Godonova modelu. Například poslední uvedená ovnce říká, že př volbě empa ůsu je nuné odhadnou budoucí dosaželnou enablu nvesc a omu přměřenou a možnou míu nvesc (j. míu envesovaných zsků). Možnos sukuovaného pohledu má však zásadní význam ješě z jného hledska. Úzce ož souvsí s oázkou uvedenou v úvodu jak dlouhá má bý pvní fáze. Odpověď na uo oázku nenalezneme v leauře přílš časo. Z možných odpovědí upřednosňujeme názo, keý například uvádí jž zmíněný auoský kolekv T. Copelanda. Jejch dopoučení je na pvní pohled jednoduché pvní fáze by měla bý ak dlouhá, dokud podnk nedosáhne učé sably. Podnk samozřejmě nkdy zcela sablzovaného savu nedosáhne. Jde však o pohled vycházející od okamžku daa ocenění. Předpokládá se, že vedení podnku 90

3 Oceňování podnků má v omo období učou vz, z éo vze plynou učá opaření a záměy, zejména pak záměy nvesční a esukualzační. Tyo záměy mají u ůzných podnků ůzné hozony a s ím souvsí ůzná délka období pvní fáze. Duhá fáze do značné míy začíná am, kde končí náš hozon. Za hozonem začíná období sablzace, což konkéně znamená především, že (Copeland, 2002): podnk dosahuje sablní enablu nvesovaného kapálu (/), podnk dosahuje sablní enablu nově pořzovaných čsých nvesc, podnk uskuečňuje v duhé fáz sablní nvesční čnnos. onkéně pacujeme s předpokladem, že mía nvesc (m = n /) je v duhé fáz sablní. Zde je řeba upozon na jednu důležou okolnos. Řada znalců konsuuje pokačující hodnou jednoduše. Zejména po podnky, keé nevykazují zvlášě dobé výsledky, se používá eno posup: Podle odhadu znalce není podnk schopen eálného ůsu. Předpokládá se však, že jsě pose alespoň s nflací. Přesněj řečeno, žby a FCF poosou s nflací. Poože nepůjde o eálný ůs, uvažují se nvesce do dlouhodobého majeku pouze ve výš odpsů. O nvescích do pacovního kapálu se nehovoří. Tše se předpokládá, že pacovní kapál se nemění. Teno koncep je ovšem v zásadě nespávný, dokonce možno říc, že nesmyslný. Pohlédneme-l na daný posup podobněj, vdíme, že volné cash flow je na úovn kogovaného povozního zsku (po dan). Teno zsk poose do nekonečna, anž by se zvyšoval nvesovaný kapál. Pak enabla nvesc př nulových čsých nvescích (sov. např. Copelland 2002, s. 342): D = Æ. Váíme-l se k paameckému vzoc, můžeme psá: g Æ 0. Æ n Pak pokačující hodnoa vyjádřená paameckým vzocem enduje k výazu: PH = () WACC - g a je za předpokladu nesmyslně vysoké enably nadhodnocena. Příklad ogovaný povozní zsk po dan v posledním oce plánu T = 200. nvesovaný kapál na konc pvní fáze = 000. Tempo ůsu g = 5 %, což odpovídá očekávané nflac. Dskonní mía na úovn WACC = 8 %. T ( + g) 200,05 PH = = = WACC -g 0,08-0,05 Ve skuečnos bychom však měl uvažova jnak. Nelze ož předpokláda, že poose pouze výsledek ( a FCF) a blanční suma, espekve nvesovaný kapál zůsane sejný. Mnmálně je nuno předpokláda, že s nflací poose pacovní kapál v peněžním vyjádření. Rovněž obnova dlouhodobého majeku bude ve věšně případů sova možná na úovn hsockých cen. Poo je logcké, že po sav ovnováhy ypcký po pokačující hodnou budeme spíše předpokláda, že v duhé fáz poose nvesovaný kapál sejně ychle jako FCF a. Příklad pokačování Předpokládejme, že enabla nvesovaného kapálu bude: 200 = = = 20%. 000 Předpokládejme, že nvesovaný kapál poose s nflací, edy g = 5 %. To znamená, že nvesovaný kapál v pvním oce duhé fáze pose 5 % z 000. nvesce edy budou 50. Odpovídající volná cash flow a z oho plynoucí pokačující hodnoa budou: FCF T+ = 200 ( + 0,05) 50 = 60, Ob. Půběh enably v závslos na ůzných předpokladech pokačující hodnoy (pamen: olle, T. Goedha, M. Wessels, D.: Valuaon, s. 276, upaveno) 9

4 Oceňování podnků Rozdíl edy je FCF T + 60 PH = = = WACC - g 0,08-0, = 3 %. Čísla jsou samozřejmě volena náhodně. Ncméně ukazují, že chyba může bý zásadního chaakeu. Není ale výjmkou, že chybné kalkulace na základě nflace se dopoušějí jnak soldní odhadcovské fmy. 4. VZTAH RENTABLTY NVESTC A RENTABLTY NVESTOVANÉHO APTÁLU Vaťme se však k hlavním geneáoům, kde jeden z nejdůležějších je bezespou enabla. Z předchozího exu plyne, že pacujeme se dvěma ukazael: enablou nvesc a enablou nvesovaného kapálu. Obě hodnoy by měly bý po případ sably aké sablní. Zde ovšem nesačí pouze zada obě hodnoy jako sablzované po duhou fáz. Důležá je elace hodno obou velčn. Auoř paameckého modelu Copeland, olle, a Mun se k éo oázce přílš nevyjadřují. Na jedné saně ve své publkac uvádějí, že obě enably by měly bý konsanní, na duhé saně (např. Copeland, olle, Mun 2002, obázek na s. 342) naznačují předpoklad klesající enably nvesovaného kapálu. Je ož zřejmé, že se jedná o vzah mezní hodnoy (enabla nvesc) a hodnoy půměné (enabla kapálu). onsanní v půběhu duhé fáze mohou bý jen ehdy, když se mezní hodnoy nebudou lš od půměných, když edy enabla kapálu na počáku duhé fáze bude sejná jako enabla nvesc. Pokud enabla nvesc v duhé fáz bude menší, nebo věší než enabla nvesovaného kapálu na začáku duhé fáze, budou se obě velčny sce posupně sblžova, oo sblžování však může va poměně dlouhou dobu. Podněnou číselnou analýzu ohoo dílčího poblému uvádí Sellbnk (Sellbnk, 2005, čás 5.2.3). Z éo analýzy budeme v dalším exu vycháze a pokusíme se j dále ozvnou a přzpůsob na naše podmínky. 4.. Renabla nvesc bude ve duhé fáz sejná jako enabla nvesovaného kapálu ( ) Opě použjeme ovnc (8) po paamecký model (Sellbnk c. páce s. 20): FCF = Á - Ë. T+ T+ Z předchozích ovnc plyne, že kogovaný povozní výsledek hospodaření můžeme nahad součnem nvesovaného kapálu a enably nvesovaného kapálu: T+ = T, (2) Pokud, poom plaí: FCFT+ = T Á- Ë. FCF = - = -g, T+ T Á T Ë ( ) FCF T+ = T+ T g. (3) Volný peněžní ok edy spočíáme jako kogovaný povozní výsledek hospodaření snížený o příůsek nvesovaného kapálu během běžného oku. Z oho názoně plyne, že empo ůsu FCF ve výš g je sejné jako ůs nvesovaného kapálu, keý označíme g : g = g. Jak se bude vyvíje plánovaná ozvaha v období duhé fáze (pokud by byla sesavována)? Z uvedeného plyne, že pokud poose empem g, pak: blanční suma poose aké empem g, poněvadž po období duhé fáze předpokládáme sablní žní kapálovou sukuu, musí czí kapál ůs empem g a oéž plaí po žní a účení hodnou vlasní kapálu. Pokud však neplaí, že enabla nvesc bude sejná jako výchozí enabla vlasního kapálu, pak se po učou dobu bude vývoj někeých paameů lš. Za dos možné lze považova, že enabla nvesc ve duhé fáz, kdy je podnk sablní, bude spíše nžší než enabla celkového nvesovaného kapálu po případném úspěšném ozvoj z fáze pvní. Pak o znamená, že vývoj někeých velčn bude v ámc duhé fáze po jsou dobu odlšný od empa ůsu kogovaného povozního výsledku hospodaření () Případ, kdy je enabla nvesc nžší než enabla kapálu ( ) Následující příklad vychází ze zmňované analýzy J. Sellbnka (s. 23 c. páce), s ím, že jsme zde povedl někeé úpavy. Příklad Výchozí zadání: nvesovaný kapál k počáku duhé fáze ( T ) = Czí kapál (C T ) = Vlasní kapál v účení hodnoě (V T ) = 800 ogovaný povozní zsk po daní ( T+ ) = 576 Renabla nvesovaného kapálu ( ) = 2% Náklady czího kapálu (n C ) = 5 % Náklady vlasního kapálu (n vk ) = 6 % Daň z příjmů placená podnkem (d) = 24 % Tempo ůsu (g) = 3 % Vývoj podnku ve duhé fáz: Renabla nvesc bude = 7%, bude edy menší než enabla kapálu k, keá je 2%. Vyjdeme opě (Sellbnk c. páce s. 242) z ovnce po volný peněžní ok do fmy: FCFF = - Á- Ë, FCFF g - = - -, FCFF - g = -. (4) 92

5 Oceňování podnků Duhý výaz předsavuje čsé nvesce: =. (5) n - g Vzhledem k omu, že enabla nových nvesc v daném oce je nyní vždy nžší než enabla celkového kapálu vázaného k počáku daného oku, efekvnos kapálu posupně klesá a po zajšění pognózovaného zsku je ho poo pořeba sále více. V důsledku musí bý empo ůsu nvesovaného kapálu věší než empo ůsu zsku a peněžních oků: g > g. Poblém je v om, že czí kapál musí ůs empem g, aby byla zachována elace k volným peněžním okům a ím udžena sablní žní sukua kapálu. Poože ale celkový nvesovaný kapál ose vyšším empem než g, edy ychlej než czí kapál, musí účení vlasní kapál ůs ychlej než volné peněžní oky. Vývoj jednolvých položek ve duhé fáz bude následující: ) Volné cash flow do fmy (vz ab. ): Výpoče vychází z kogovaného povozního výsledku hospodaření po dan, keý je v pvním oce duhé fáze 576 a v dalších leech ose empem g ve výš 3 %. nvesce neo musejí bý ak velké, aby eno ůs zsku umožnly. Například v pvním oce duhé fáze musí čn: g 0, n = = = 246,9. 0,07 V případě, že, je pořeba nvesc věší, než v případě, kdy by byla zvolena enabla nvesc na sejné úovn jako enabla kapálu, j. 2 %. Jak můžeme snadno dopočía, v akovém případě by sačly nvesce v pvním oce pouze 44. Čím méně jsou nvesce enablní, ím věší nvesovaná čáska je nezbyná po zajšění sanoveného ůsu. 2) Czí kapál (vz ab. 2) Czí kapál odvozujeme z výnosového ocenění podnku. Tempo ůsu by mělo odpovída empu ůsu kogovaných povozních zsků a FCF, j. g = 3%, aby byla po duhou fáz zajšěna sablní kapálová sukua v žních hodnoách a bylo ak možné pacova se sablní dskonní míou. Například příůsek czího kapálu během pvního oku duhé fáze bude: D C = g C - = 0, = 20. Velkos czího kapálu v absoluních hodnoách bude v daném příkladu vždy sejná a nezávsí na elac enably kapálu a enably nvesc. 3) Volné cash flow po vlasníky (vz ab. 3) omenář: Abychom získal volný peněžní ok po vlasníky, je řeba od kogovaného povozního zsku odečís úoky. Lze je zjs jako součn výše czího kapálu k počáku oku a úokové míy, j. nákladů czího kapálu. Například v pvním oce: Úoky = C- nc = ,05 = 200. Poože yo úoky budeme odečía od jž zdaněného povozního zsku, je nuné do FCFE přpočía samosaně daňovou úspou plynoucí z úoků, opě po pvní ok: Úspoa = úoky d = 200 0,24 = 48. snížený o nákladové úoky bez daňové úspoy poskyne kogovaných výsledek hospodaření (j. zsk po úocích a po daních). Zsk musíme opě sníž o nvesce neo, jako v předchozím případě. Navíc musíme přčís příůsek czího kapálu, keý byl vypočíán v předchozím koku. Výsledkem je volný peněžní ok po vlasníky. Tab. Volné peněžní oky do fmy př ,0 593,3 6, 75,5 00,0 2 45, ,5 nvesce neo 246,9 254,3 26,9 322, 432,9 050, , FCFF 329, 339,0 349,2 429,5 577,2 400,9 6 4,4 Tab. 2 Czí kapál př (pamen: vlasní popočy, Sellbnk ) C 4 000,0 4 20, , , , , , ,5 Tab. 3 Volné peněžní oky po vlasníky př ,0 593,3 6, 75,5 00,0 2 45, ,5 Úoky 200,0 206,0 22,2 26,0 350,7 85,2 3 73,8 Daňová úspoa 48,0 49,4 50,9 62,6 84,2 204,3 895,6 VH 424,0 436,7 449,8 553,2 743,5 804,6 7 9,4 n 246,9 254,3 26,9 322, 432,9 050, , Změna C 20,0 23,6 27,3 56,6 20,4 50, , FCFE 297, 306, 35,2 387,7 52,0 264, ,3 93

6 Oceňování podnků Tab. 4 Ocenění vlasního kapálu př H n 9 904,8 0 20, , ,2 3 3, , 43 42, ,0 C 4 000,0 4 20, , , , , , ,5 C/H n 40,4 % 40,4 % 40,4 % 40,4 % 40,4 % 40,4 % 40,4 % 40,4 % Tab. 5 Účení ozvaha př (pamen: vlasní popočy, obdobně Sellbnk c. páce) C 4 000,0 4 20, , , , , , ,5 V 800,0 926,9 057,5 92, 2 254, ,7 5 09, , , ,9 5 30, 5 563, ,9 433, , ,3 Tab. 6 Ukazaele př (pamen: vlasní popočy, obdobně Sellbnk c. páce) ,0%,8%,5% 0,3% 9,2% 7,8% 7,2% x 7,0% 7,0% 7,0% 7,0% 7,0% 7,0% g (, FCF) x 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% g (C) 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% g (V) 5,9% 4,% 2,7% 7,9% 5,6% 3,7% 3,% g () 5,% 5,0% 4,9% 4,4% 3,9% 3,3% 3,% Účení V/ 8,4% 9,9% 2,4% 29,5% 36,8% 46,3% 50,3% Na základě volného cash flow po vlasníky učíme výnosové ocenění vlasního kapálu (vz ab. 4). Hodnoa neo (H n ), j. ocenění vlasního kapálu je počíána z volného peněžního oku po vlasníky. Hodnoa ke konc oku 00 byla počíána pomocí Godonova vzoce: FCFE00 ( + g) 5544,3,03 Hn 00 = = = n -g 0,06-0,03 V Př výpoču hodno po jednolvé oky časové řady pak můžeme posupova od posledního oku směem k dau ocenění. Např. k dau ocenění, j. k začáku pvního oku nakonec získáme výsledek: FCFE+ Hn 3558, ,9 Hn0 = = = 9904,8. ( + n ) + 0,06 V Pokud ako získané ocenění vlasního kapálu dáme v jednolvých leech do poměu k czímu kapálu, snadno ověříme, že ao žní sukua kapálu skuečně zůsane po celou duhou fáz sablní. 4) Rozvaha na základě účeních hodno (vz ab. 5) Czí kapál je převza z předchozích koků. Záoveň jž známe nvesce neo, keé například v pvním oce ční 246,9. Čás bude fnancována příůskem czího kapálu, v pvním oce je o 20. Zbyek nvesce, edy 26,9, musí bý fnancován příůskem neozdělených zsků. Obecně. D V = n -D C. Souče czího (úočeného) a vlasního kapálu pak předsavuje nvesovaný kapál (). Za povšmnuí sojí, že vlasní kapál vzose ychlej než czí kapál, a o v pvním oce duhé fáze: DV 26,9 = = 5,9%. V Tempo ůsu vlasního kapálu se však bude posupně snžova a přblžova empu ůsu kogovaných povozních zsků g, jak je pané z ab. 6. 5) Dopočíané ukazaele (vz ab. 6) Renabla celkového kapálu dosahovala zpočáku 2 %. Příůsková enabla je ale jen 7 %. Renabla celkového kapálu poo podle očekávání posupně klesá a v dlouhém období se pak přblíží enablě nvesc neo. Z abulky je pané, že k omu dojde až po elavně dlouhé době (více než po 00 leech). Zajímavé je, že klesá empo ůsu nvesovaného kapálu, což plyne z ovnce (5). Tak, jak se blíží enablě nvesc, síá se ozdíl mez empem ůsu zsků a empem ůsu nvesovaného kapálu. V ámc nvesovaného kapálu naůsá podíl vlasního kapálu. Nenaůsá však neomezeně, ale jen do úovně fnancování nvesc. Podíl vlasního kapálu na nvesc je ΔV/ n. Příůsek vlasního kapálu je dán ozdílem mez hodnoou nvesce a příůskem czího kapálu, keý je závslý na žní hodnoě kapálu. Sukua fnancování čsých nvesc je dána ěmo vzahy (Sellbnk s. 28): DV n -DC DC = = -. n n n 94

7 Oceňování podnků Rovnc můžeme upav: DV g C Ê C ˆ - - = - = - Á n g. (6) Ë Po náš případ je sukua fnancování v pvním oce: DV Ê C ˆ Ê4000 ˆ = - = - = 0 Á 0,07 5,39% n Á Ë 576 Ë Popoče ve duhém oce by byl následující: DV Ê C ˆ Ê 420 ˆ 0 = -Á 0,07 5,39% n = -Á = Ë 593,3 Ë ad. Fnanční sukua čsých nvesc je edy 5,39 % vlasního kapálu a ím je záoveň dána hance, ke keé se bude blíž blanční sukua na saně pasv. Z uvedeného je pané, že po případ plaí: Lze použí vzoec věčné eny se sablním ůsem. Volné peněžní oky osou přom empem g. Je udžována sálá žní sukua kapálu. Není ale sablní účení sukua kapálu. Tempa ůsu volných peněžních oků a nvesovaného kapálu se posupně sblžují. Toéž plaí po empo ůsu vlasního kapálu. Sav ovnováhy je dosažen až posupně. Poo je žádoucí pověř skyý vývoj v ámc duhé fáze výpočem obdobným našm předchozím abulkám Případ, kdy je enabla nvesc vyšší než enabla kapálu ( ) Předpokládejme, že ve duhé fáz bude enabla čsých nvesc = 3 %. Použjeme sejný posup jako v předchozím případě. Zde však je. Z oho plyne, že ůs nvesovaného kapálu bude po učé období nžší než empo ůsu peněžních oků g: g < g. Vysvělení je nasnadě. Nové nvesce jsou efekvnější než dosud nvesovaný kapál. Poo nyní sačí méně kapálu na dosažení sejného ůsu zsku a peněžních oků. Czí kapál však ose empem g, poože je nuno zajs sablní kapálovou sukuu v žních hodnoách. Poože ale blanční suma., (zde na úovn nvesovaného kapálu) nyní ose pomalej než czí kapál, je nuným důsledkem pokles podílu vlasního kapálu. Úvahu doplníme opě příkladem na základě jž zadaných čísel, pouze s pozměněnou enablou nvesc (3%). Uvedeme však jž jen vybané výsledky. Začneme žním oceněním. ) Tžní ocenění po případ, kdy je věší než enabla kapálu (vz ab. 7) Opě se můžeme přesvědč, že žní sukua kapálu se nemění. Díky vyšší enablě má ale nyní vlasní kapál věší podíl než v předchozím případě. 2) Rozvaha v účeních hodnoách (vz ab. 8) Zadlužení se v pvním oce zvýšlo o 20. Ze zadžených zsků se bude edy fnancova jen 2,9 z čsých nvesc, keé v pvním oce ční celkem 32,9. Je o důsledek suace, kdy budoucí nvesce jsou výnosnější než y mnulé. Poo posačuje nvesova méně, než v předchozím případě, a dokonce méně, než v ovnovážném případě. Poněvadž ůs czího kapálu je vázán na žní, nkolv účení hodnou, zůsává sejný. To má za důsledek nízký podíl vlasního kapálu na fnancování nvesc. 3) Vývoj hlavních ukazaelů (vz ab. 9) Z ab. 9 je pané, že enabla celkového kapálu poose posupně až na úoveň enably nvesc. Růs vlasního kapálu a nvesovaného kapálu se opě posupně přblžují ůsu zsků a peněžních oků. Sukua fnancování nvesc neo jako podíl vlasního kapálu k nvesovanému kapálu je v omo případě: DV 2,9 = = 9,7%. 32,9 n Tao hodnoa je opě lmou účení sukuy kapálu ve duhé fáz. Je však řeba s uvědom, že učá změna paameů by mohla vés k omu, že by vlasní kapál nabyl záponých hodno, což znamená suac, keá by nebyla přjaelná. Abychom myšlenku přblížl, předpokládejme enablu naolk vysokou, že plánovaný příůsek czího kapálu bude vyšší než nvesce (Sellbnk s. 223): <D C. n Tab. 7 Ocenění vlasního kapálu př FCFE x 4, 423,4 436, 536,4 720,8 749, ,2 H n 3 702,6 4 3, , 4 973,2 8 45, , , ,5 C 4 000,0 4 20, , , , , , ,5 C/H n 29,2 % 29,2 % 29,2 % 29,2 % 29,2 % 29,2 % 29,2 % 29,2 % Tab. 8 Účení ozvaha př (pamen: vlasní popočy, obdobně Sellbnk c. páce) nvesce neo x 32,9 36,9 4,0 73,4 233, 565, ,2 C 4 000,0 4 20, , , , , , ,5 V 800,0 82,9 826,2 839,9 948, 47, , , , , ,8 5 20, ,8 8 37, , ,6 95

8 Oceňování podnků Příůsek nvesc jsme vyjádřl ovncí: g n =. Tyo nvesce budou nžší než příůsek czího kapálu: g n = < g C-. Z ohoo popoču můžeme vyjádř enablu nvesc: >, C - - >. (7) C- Vzah ukazuje, po jakou výš enably nvesc může dojí k omu, že mplcně plánovaná ozvaha (přesněj nvesovaný kapál) by mohla obsahova v půběhu duhé fáze záponý vlasní kapál, čímž by se předpoklady, na nchž je ocenění založeno, dosaly mmo přjaelný ámec. V ámc čísel našeho příkladu je kcká enabla (popočeno z pvního oku): = = 0,2 = 4,4%. C cká hodnoa enably, od keé hozí, že by podnk v půběhu duhé fáze mohl vykazova záponý vlasní kapál, je edy 4,4% Poovnání výsledků Na závě poovnejme hlavní výsledky obou uvedených případů s případem plně ovnovážným, kdy (vz ab. 0). Výsledky můžeme znázon gafcky. Př ovnovážném savu zůsává nejen žní, ale účení sukua kapálu sablní ob. 2. V případě, kdy je enabla nvesc nžší než enabla kapálu, účení sukua není zpočáku v ovnovážném savu, poo se Ob. 2 Vývoj účení sukuy nvesovaného kapálu př Ob. 3 Vývoj účení sukuy nvesovaného kapálu př vyvíjí. Lmou je přom v předchozím exu odvozená sukua fnancování čsých nvesc, v daném případě ve výš 5,39 % vlasního kapálu a 48,6 % czího kapálu ob. 3. Tab. 9 Ukazaele př (pamen: vlasní popočy, obdobně Sellbnk c. páce) ,0% 2,0% 2,% 2,2% 2,4% 2,8% 2,9% x 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% g (, FCF) x 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% g (C) 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% g (V),6%,6%,7%,8% 2,0% 2,5% 2,9% g () 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 2,9% 2,9% 3,0% Účení V/ 6,5% 6,3% 6,% 5,0% 3,7%,4% 0,% Tab. 0 Účení kapálová sukua (V/) ,4% 9,9% 2,4% 29,5% 36,8% 46,3% 50,3% 6,7% 6,7% 6,7% 6,7% 6,7% 6,7% 6,7% 6,5% 6,3% 6,% 5,0% 3,7%,4% 0,% 96

9 Oceňování podnků Tab. Tempo ůsu účeního vlasního kapálu ,9% 4,% 2,7% 7,9% 5,6% 3,7% 3,% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0%,6%,6%,7%,8% 2,0% 2,5% 2,9% Ob. 4 Vývoj účení sukuy nvesovaného kapálu př Př enablě nvesc věší než enabla kapálu se sukua opě vyvíjí směem k ovnovážnému savu, keý je 9,72 % vlasního a 90,28 % czího kapálu ob. 4. Jak pano, př ovnovážném případu osou všechny velčny včeně účeního vlasního kapálu sablním empem 3 % (ab. ). V osaních případech ose účení vlasní kapál jným empem, keé se mění, a o ak, že se vždy v dlouhém období přblžuje empu ůsu zsků a peněžních oků, v daném případě edy hodnoě 3 %. Vývoj emp ůsu s lmou empa ůsu kogovaných zsků a vývoj enabl nvesovaného kapálu s lmou ve výš enably čsých nvesc opě můžeme znázon gafcky (ob. 5, 6). 5. ZÁVĚRY Ob. 5 Vývoj enabl a emp ůsu př Ob. 6 Vývoj enabl a emp ůsu př Pokačující hodnoa je věšnou učována pomocí vzoců po věčnou enu s předpokladem valého ůsu. Odhad pokačující hodnoy by se neměl omezova na Godonův vzoec a v jeho ámc na dos málo podloženou volbu koefcenu g. Pokačující hodnoa by měla vycháze z analýzy pavděpodobného savu podnku založeném na vybaných geneáoech hodnoy, především na odhadu pavděpodobné enably nvesc a nvesovaného kapálu. Pokačující hodnoa je pak popočena zv. paameckým modelem, keý je na éo analýze založen. Délka pvní fáze by měla bý pmáně učena nkolv délkou plánu získaného od podnku, ale předpokládaným obdobím nuným k učé sablzac podnku. Součásí sablzace podnku je sablzace enably nvesc a enably nvesovaného kapálu. Nejjednodušší a předpokladu sablzace nejlépe odpovídající je sav, kdy enabla kapálu odpovídá enablě nvesc ( ). Pokud se na začáku pvní fáze lší od, je nuno předpokláda, že obě hodnoy se budou po učé období sblžova. V ámc ohoo období bude docháze k ozdílům mez empem ůsu FCF, nvesovaného kapálu, czího a účeně pojaého vlasního kapálu. Z ohoo hledska není po učé období podnk skuečně sablzován. Pokud bychom analyzoval jeho fnanční sukuu, nelze vylouč vznk nežádoucích suací, jako je například záponý účení vlasní kapál. Znalec by s ěcho zk měl bý vědom a měl by jm čel analýzou, keá by dala odpověď na oázku, zda jsou předpoklady, na nchž saví popoče pokačující hodnoy, eálné. 97

10 Oceňování podnků 6. LTERATURA [] COPELAND T., OLLER T., MURRN, J.: Unenehmenswe. Campus, Fankfu, [2] OLLER T., GOEDHART M., WESSELS D.: Valuaon. John Wlley, New Jesey, [3] MAŘÍ M.: Geneáoy hodnoy jádo fnančního plánování po výnosové ocenění podnku. Odhadce a oceňování majeku č. 4/2002, očník V, s [4] MAŘÍ M. a kol.: Meody oceňování podnku. Ekopess, Paha, [5] MAŘÍ M., MAŘÍOVÁ P.: Pokačující hodnoa v ámc meody DCF pakcké poblémy a eoecká dopoučení. Odhadce a oceňování majeku č. 2/2005, očník X, s [6] MAŘÍ M.: Rezduální hodnoa jako klíčový pvek oceňování podnku čás pvní: předpoklad nekonečného vání podnku a délka pvní fáze. Odhadce a oceňování majeku č. /2006, očník X. [7] RAPPAPORT A.: Shaeholde Value. Schäffe Poeschel, Suga, [8] STELLBRN J.: De Reswe n de Unenehmnensbeweung. DW Velag, Düsseldof, Recenze: Jaoslav Šanůček Jaoslav Šanůček, vedoucí meodcké sekce ČOM, Česká komoa odhadců majeku, Václavské nám., Paha, 0 00, 98

ANALÝZA EKONOMICKÝCH ČASOVÝCH ŘAD S PŘÍKLADY

ANALÝZA EKONOMICKÝCH ČASOVÝCH ŘAD S PŘÍKLADY VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakula informaiky a saisiky ANALÝZA EKONOMICKÝCH ČASOVÝCH ŘAD S PŘÍKLADY Josef Arl Markéa Arlová Eva Rublíková 00 Recenzeni: Prof. Ing. Franišek Fabian, CSc. Doc. Ing. Jiří

Více

Úvod. n = 0,05 až 0,15 (h ). Přitom hygienický požadavek na větrání v celé řadě vyspělých států je dodržován v hodnotách

Úvod. n = 0,05 až 0,15 (h ). Přitom hygienický požadavek na větrání v celé řadě vyspělých států je dodržován v hodnotách Úvod 1. Věrací jednoky, rekuperace epla kapiola 1. vydání /27 1. VÝZNAM VĚTÁNÍ BUDOV Již od dob sarověku pařilo zajišění dosaečné výměny vzduchu v budovách mezi základní úkoly archieků. Již před dvěma

Více

1 Nástroje používané v mikroekonomii

1 Nástroje používané v mikroekonomii 1 Nástroje používané v mikroekonomii 1.1 Předmět zkoumání Ekonomie se podle tradiční definice zabývá zkoumáním alokace vzácných zdrojů mezi různá alternativní užití tak, aby byly uspokojeny lidské potřeby.

Více

Stabilita radiometrických seřízení á uplatnění vlastni, chyby přístroje :

Stabilita radiometrických seřízení á uplatnění vlastni, chyby přístroje : 35 Sabla radomerckých seřízení á uplanění vlasn, chyby přísroje : ;".?' Olge Nováková, Teela VÚfJl. Před zahájena jakékolv expermenální práce je reba s uvědom možnos, keré měřící zařízen dává..přesnos

Více

Analýza celoživotního dopadu. veřejného důchodového pojištění. v České republice

Analýza celoživotního dopadu. veřejného důchodového pojištění. v České republice Analýza celoživotního dopadu veřejného důchodového pojištění v České republice Závěrečná výzkumná zpráva grantového projektu č. 402/07/0823 financovaného GA ČR Stanislav Klazar Barbora Slintáková Katedra

Více

Úvod do statistiky (interaktivní učební text) - Řešené příklady. Martina Litschmannová

Úvod do statistiky (interaktivní učební text) - Řešené příklady. Martina Litschmannová Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Západočeská univerzita v Plzni Úvod do statistiky (interaktivní učební text) - Řešené příklady Martina Litschmannová 1. strana ze 159 1 Explorační analýza

Více

PENZIJNÍ SYSTÉMY OBECNĚ I V KONTEXTU ČESKÉ EKONOMIKY (SOUČASNÝ STAV A POTŘEBA REFOREM)

PENZIJNÍ SYSTÉMY OBECNĚ I V KONTEXTU ČESKÉ EKONOMIKY (SOUČASNÝ STAV A POTŘEBA REFOREM) Vladimír Bezděk PENZIJNÍ SYSTÉMY OBECNĚ I V KONTEXTU ČESKÉ EKONOMIKY (SOUČASNÝ STAV A POTŘEBA REFOREM) II. DÍL VP č. 25 Praha 2000 65 66 Obsah II. DÍL 4 Penzijní systémy v České republice a jeho výhledy...69

Více

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS IX. Zdoje magnetických polí Obsah 9 ZDROJE MAGNETICKÝCH POLÍ 9.1 IOTŮV-SAVARTŮV ZÁKON 9.1.1 MAGNETICKÉ POLE POHYUJÍCÍHO SE ODOVÉHO NÁOJE 8 9. SÍLY MEZI DVĚMA PARALELNÍMI VODIČI

Více

Indikátory kvality dynamiky vývoje na všech úrovních ekonomiky.

Indikátory kvality dynamiky vývoje na všech úrovních ekonomiky. Indikátory kvality dynamiky vývoje na všech úrovních ekonomiky. Lubomír Cyhelský, Jiří Mihola, Petr Wawrosz libomir.cyhelsky@tul.cz jiri.mihola@quick.cz, petr.wawrosz@centrum.cz Vysoká škola finanční a

Více

Očekávané dopady změn sazeb DPH na rozpočty krajů 1

Očekávané dopady změn sazeb DPH na rozpočty krajů 1 Shrnutí Studie pro potřeby ERAK Očekávané dopady změn sazeb na rozpočty krajů 1 20.4. 2012 LIBOR DUŠEK, PETR JANSKÝ Předložená studie byla vypracována pro potřeby Ekonomické rady Asociace krajů, na základě

Více

Český důchodový systém na rozcestí: Pro koho je výhodný přechod do druhého pilíře? 1

Český důchodový systém na rozcestí: Pro koho je výhodný přechod do druhého pilíře? 1 Studie 4/2012 Český důchodový systém na rozcestí: Pro koho je výhodný přechod do druhého pilíře? 1 4.10. 2012 ONDŘEJ SCHNEIDER, JIŘÍ ŠATAVA Shrnutí Český důchodový systém v letech 2011 a 2012 prochází

Více

Hodnotové orientace dětí ve věku 6-15 let

Hodnotové orientace dětí ve věku 6-15 let Hodnotové orientace dětí ve věku 6-15 let Hodnotové orientace dětí ve věku 6-15 let Výzkumný tým: Mgr. Miroslav Bocan, garant výzkumu, NIDM Mgr, Hana Maříková, výzkumná pracovnice, NIDM Mgr. Adam Spálenský,

Více

Jak by daňové změny dopadly na domácnosti a veřejné rozpočty

Jak by daňové změny dopadly na domácnosti a veřejné rozpočty INSTITUT PRO DEMOKRACII A EKONOMICKOU ANALÝZU projekt Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i. Jak by daňové změny dopadly na domácnosti a veřejné rozpočty Libor Dušek, Ph. D., Petr Janský, M. Sc. 24.

Více

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bakalářská práce Autor: Petr Pavlas Bankovní management

Více

Model ideální sítě škol

Model ideální sítě škol Libor Svoboda, Michaela Kleňhová a kol. Model ideální sítě škol (východiska, popis modelu a základní výsledky) Úvod Předkládaný článek se pokouší o modelový pohled na současnou síť středních škol v České

Více

Nesprávná užívání statistické významnosti a jejich možná řešení*

Nesprávná užívání statistické významnosti a jejich možná řešení* Nesprávná užívání statistické významnosti a jejich možná řešení* Petr Soukup** Institut sociologických studií Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova v Praze Improper Use of Statistical Significance

Více

Studie / Články. Hodnotové orientace vysokoškolských studentů na třech typech fakult. Úvod. Michaela Šmídová, Martin Vávra, Tomáš Čížek

Studie / Články. Hodnotové orientace vysokoškolských studentů na třech typech fakult. Úvod. Michaela Šmídová, Martin Vávra, Tomáš Čížek Studie / Články Hodnotové orientace vysokoškolských studentů na třech typech fakult Michaela Šmídová, Martin Vávra, Tomáš Čížek Úvod Hodnotové orientace ve společnosti představují pro sociologa fenomén

Více

Žákovské projekty cesta ke kompetencím

Žákovské projekty cesta ke kompetencím Žákovské projekty cesta ke kompetencím Příručka pro učitele středních odborných škol 1 Žákovské projekty cesta ke kompetencím Příručka pro učitele středních odborných škol 1 Publikace vznikla v rámci národního

Více

Obsah. 1 ÚVOD 2 1.1 Vektorové operace... 2 1.2 Moment síly k bodu a ose... 4 1.3 Statické ekvivalence silových soustav... 10 2 TĚŽIŠTĚ TĚLES 21

Obsah. 1 ÚVOD 2 1.1 Vektorové operace... 2 1.2 Moment síly k bodu a ose... 4 1.3 Statické ekvivalence silových soustav... 10 2 TĚŽIŠTĚ TĚLES 21 Obsah 1 ÚVOD 1.1 Vektorové operace................................... 1. Moment síly k bodu a ose.............................. 4 1.3 Statické ekvivalence silových soustav........................ 1 TĚŽIŠTĚ

Více

Obsah Předmluva Finanční kritéria efektivnosti investičních projektů Investiční a finanční rozhodování Grafická analýza investičních projektů

Obsah Předmluva Finanční kritéria efektivnosti investičních projektů Investiční a finanční rozhodování Grafická analýza investičních projektů Obsah Předmluva............................................. 7 1. Finanční kritéria efektivnosti investičních projektů...... 9 1.1 Doba návratnosti.................................. 12 1.2 Čistá současná

Více

Celá a necelá část reálného čísla

Celá a necelá část reálného čísla UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra matematiky a didaktiky matematiky Celá a necelá část reálného čísla Bakalářská práce Autor: Vedoucí práce: Vladimír Bílek Prof. RNDr. Jarmila Novotná,

Více

METODA HLAVNÍCH KOMPONENT V LABORATORNÍ PRAXI

METODA HLAVNÍCH KOMPONENT V LABORATORNÍ PRAXI MEODA HLANÍH KOMPONEN LABORAORNÍ PRAXI JIŘÍ MILIKÝ, Kateda tetlních ateálů, echncká unvesta v Lbec, Hálkova 6 46 7 Lbeec, e- al:.lky@vslb.cz Motto: ednoduchost e síla MILAN MELOUN, Kateda analytcké chee,

Více

Způsob uvádění cen komodit

Způsob uvádění cen komodit KAPITOLA 8 Způsob uvádění cen komodit Velkou část začínajících obchodníků s akciemi nebo komoditami odrazuje od trhů s futures složitost jejich oceňování, zatímco jiní lidé zase vstupují na tyto Největší

Více

1. Cíl, postup, zdroje dat, členění finanční analýzy

1. Cíl, postup, zdroje dat, členění finanční analýzy 1. Cíl, postup, zdroje dat, členění finanční analýzy Historie vzniku finanční analýzy Finanční analýza je stará, jak jsou staré samotné peníze. Je pochopitelné, že její metody a techniky byly poplatné

Více

pro druhý stupeň základního vzdělávání

pro druhý stupeň základního vzdělávání pro druhý stupeň základního vzdělávání Milan Hejný, Darina Jirotková a kol. Náměty pro rozvoj kompetencí žáků na základě zjištění výzkumu TIMSS 2007 Ústav pro informace ve vzdělávání 2010 Matematické úlohy

Více

metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty

metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty Cesta za žákovskými projekty metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky

Více

Praktická příručka o e-participaci

Praktická příručka o e-participaci Praktická příručka o e-participaci www.eparticipation.eu Tato příručka je výsledkem projektu ecitizen II směrem k egovernmentu zaměřenému na občany v evropských městech a regionech inancovaného z programu

Více

VYUŽITÍ WAVELETŮ PŘI ANALÝZE ČASOVÝCH ŘAD 1. TEORETICKÁ ČÁST USING WAVELETS BY TIME SERIES ANALYSIS 1. THEORETICAL PART

VYUŽITÍ WAVELETŮ PŘI ANALÝZE ČASOVÝCH ŘAD 1. TEORETICKÁ ČÁST USING WAVELETS BY TIME SERIES ANALYSIS 1. THEORETICAL PART VYUŽITÍ WAVELETŮ PŘI ANALÝZE ČASOVÝCH ŘAD. TEORETICKÁ ČÁST USING WAVELETS BY TIME SERIES ANALYSIS. THEORETICAL PART Vraslava Mošová Moravsá vysoá šola Olomouc, Úsav nformay a alované maemay vraslava.mosova@mvso.cz

Více

Řízení projektů zavádění IS do organizací TUTORIAL

Řízení projektů zavádění IS do organizací TUTORIAL Řízení projektů zavádění IS do organizací TUTORIAL Zdenko STANÍČEK 1, Josef HAJKR 2 1 etrium Corporation, a.s. U Vodárny 2,616 00 Brno zdenko.stanicek@etriumgroup.com a Katedra programových a komunikačních

Více

Klimatické změny: fakta bez mýtů. Ladislav Metelka Radim Tolasz

Klimatické změny: fakta bez mýtů. Ladislav Metelka Radim Tolasz Klimatické změny: fakta bez mýtů Ladislav Metelka Radim Tolasz Klimatické změny: fakta bez mýtů Ladislav Metelka Radim Tolasz Klimatické změny: fakta bez mýtů Tato kniha byla vydána díky laskavé podpoře

Více