V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V Ý R O Č N Í Z P R Á V A"

Transkript

1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 Autor: Ing. Dana Balochová ředitelka 1

2 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PRO MARKETING A EKONOMIKU PODNIKÁNÍ, S. R. O. V Mostě dne 2. října 2008 P R O H L Á Š E N Í Školská rada: Zástupci zřizovatele: Zástupci pedagogických pracovníků školy: Zástupci nezletilých a zletilých studentů: Ing. Dagmar Prošková pan Josef Šikl Mgr. Eva Jelínková Mgr. Milan Vodička pí Jana Broulová Ing. Lenka Grosserová prohlašují, že dne 2. října 2008 projednali výroční zprávu o činnosti školy ve školním roce 2007/2008 a výroční zprávu o hospodaření školy v roce Ing. Dagmar Prošková předseda školské rady 2

3 OBSAH: Pedagogicko organizační část Úvodní strana.. 1 Prohlášení.. 2 Obsah Charakteristika školského zařízení.. 4 Programové vybavení školy tabulka. 7 Záměry školy Přehled učebních plánů jednotlivých oborů Vývoj počtu žáků tabulka, graf Nadstandardní nabídka školy Odborná praxe žáků přehled pracovišť a počet umístěných žáků Personální zabezpečení školního roku 2006/2007 zvyšování kvalifikace a vzdělávání učitelů Údaje o přijímacím řízení Výsledky výchovy a vzdělávání Projekty a spolupráce s jinými školami, mezinárodní spolupráce a projekty ICT plán školy Soutěže, přehlídky v roce 2006/2007 a umístění žáků SSŠMEP Mimoškolní aktivity školy Ekonomická část zpráva o hospodaření školy v roce Závěr výroční zprávy Přílohy Rozhodnutí o zařazení do sítě škol 4.2 Výpis z obchodního rejstříku 4.3 Rozvaha 4.4 Výkaz zisků a ztrát 4.5 Výrok auditora 4.6 Inspekční zpráva 4.7 Certifikáty o akreditaci 4.8 Významné umístění v soutěžích a mediální hodnocení školy Obsah jednotlivých příloh je v textové formě zprávy. Na všech použitých fotografiích jsou žáci a žákyně školy na akcích pořádaných školou. 3

4 1.1 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště Zřizovatel, adresa zřizovatele Jméno ředitele školy Statutární zástupce ředitele telefon/fax web jméno pracovníka pro informace Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání s.r.o. E. Basse 1142/9, Most COMÉNIA v.o.s. E. Basse 1142/9, Most Ing. Dana Balochová Ing. Dagmar Prošková Ing. Iva Hejná Datum zřízení (založení) školy, datum zařazení do sítě, poslední aktualizace v síti Součásti školy podle Rozhodnutí o zařazení do sítě a jejich kapacity 1. září 1993 Škola nemá žádné součásti Škola má kapacitu 240 žáků 4

5 Všechny druhy a typy škol a školských zařízení, které škola sdružuje viz tabulka: a = školní rok 2007/2008 b = školní rok 2006/2007 Typ školy Počet tříd Počet žáků Počet žáků na třídu SOŠ a b a b a b * ,11 26,6 * Přepočtený počet studentů zvolena Podle 168 Školského zákona č. 561/2004 Sb. o Školské radě 167 byla dne 19. dubna 2006 Školská rada ve složení: Zástupci zřizovatele: Miloš Bydžovský Ing. Dagmar Prošková Zástupci pedagogických pracovníků školy: Mgr. Eva Jelínková Mgr. Ludmila Oharková Zástupci nezletilých a zletilých studentů: pí Jana Broulová Mgr. Eva Prchalová Školská rada má funkční období tři roky. 5

6 Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání vznikla dne 1. září 1993 a sídlí v centru města v ulici E. Basse 1142/9 v Mostě obklopena parkovou zelení. Školu zřídila veřejná obchodní společnost COMÉNIA, v. o. s. jako svou jedinou organizaci, kterou reagovala na mimořádnou potřebu trhu po kvalitních odbornících ekonomických profesí. Škola poskytuje žákům a žákyním kvalitní vzdělání v oblasti ekonomiky, marketingu, účetnictví, daňové problematiky, písemné a elektronické komunikaci, v cizích jazycích a v informačních technologiích. Volitelné předměty zaměřila do oblasti výpočetní techniky a programování a do oblasti cestovního ruchu. Tímto směrem také zaměřuje inovaci svého vybavení. Získala certifikát ECDL a spolupracuje s významnými společnostmi v oblasti cestovního ruchu a výpočetní techniky v rámci mosteckého regionu. Do těchto organizací je také zaměřena odborná praxe stejně jako do státní správy a příspěvkových organizací. Ve školním roce 2006/2007 byla vybavena jedna učebna interaktivní tabulí, která je připojena přes monitor a notebook na internet. Tak je umožněna vysoce kvalitní výuka se zapojením všech žáků a žákyní. Také byla zřízena učebna cizích jazyků, kde žáci, žákyně i vyučující mohou také využívat internet. Tři odborné učebny jsou připojeny na internet a žáci a žákyně k němu mají volný přístup jak v době vyučování tak i mimo ně. K pravidelnému osvojení jazyků škola organizuje ozdravné pobyty ve Španělsku. Vysoce kvalifikovaný pedagogický sbor se věnuje svým žákům a žákyním individuálně, což je zajištěno mimo jiné i systémem konzultačních hodin vyučujících. 6

7 Software a informační zdroje Místnost Učebna VT 1 Učebna VT 2 Učebna PEK Učebna AJ Učebna FF Interaktivní učebna Kabinety a kanceláře Aplikace OpenOffice.org., Microsoft Office Internet Explorer, Adobe Reader Grafické aplikace Malování Informační zdroje pro výuku anglického a německého jazyka Informační zdroje pro výuku účetnictví Informační zdroje pro výuku public relations OpenOffice.org., Microsoft Office Internet Explorer Adobe Reader Grafické aplikace Malování, Corel, PesPad, GIMP Vertigo server pro tvorbu php Programovací prostředí - Pascal Informační zdroje pro výuku anglického a německého jazyka OpenOffice.org., Microsoft Office Internet Explorer, Adobe Reader Výukový program pro psaní na klávesnici ATF, Testík Informační zdroje pro zpracování písemností Balíček písemností, Norma ČSN Internet Explorer OpenOffice.org., Informační zdroje a výukové programy pro anglický a německý jazyk Internet Explorer Microsoft Office Internet Explorer Microsoft Office Informační zdroje a výukové programy pro jednotlivé předměty OpenOffice.org., Microsoft Office Internet Explorer, Google Adobe Reader, Active studio Outlook Express Informační systém školy - Bakalář Legislativa školy 7

8 Své žáky a žákyně škola hodnotí bodovým systémem, který je mnohem liberálnější a spravedlivější než klasické známkování, a má blízko k pozdějšímu hodnocení na vysokých školách nebo bodovým hodnocením v Evropě. Na své náklady také zajišťuje pro své žáky a žákyně vykonání státní zkoušky z kancelářského psaní na klávesnici a získání certifikátu ECDL European Computer Driving Licence je to mezinárodně uznávaný certifikát základních dovedností na počítači, podrobnější informace získáte na stránkách Ve druhém ročníku oboru výpočetní technika se žáci a žákyně začínají podrobně seznamovat s profesionální úpravou textu WORDPROCESSING. Každý rok probíhá v této kategorii regionální soutěž, kde naši žáci a žákyně pravidelně získávají přední umístění. Záměry školy pro kvalitní výuku školní rok 2007/2008 Při přípravě ŠVP vycházet z potřeb žáků a žákyň, rodičů, pedagogických pracovníků a sociálních partnerů tak, aby se absolventi dokázali uplatnit na stávajícím trhu práce. Příprava a provedení evaluace, příprava dotazníků pro žáky, rodiče a pedagogické pracovníky, zpracování autoevaluační zprávy. Volit vhodné metody výuky, které povedou žáky a žákyně k získávání a používání vědomostí. Zachovávat vstřícnost a individuální přístup k žákům a žákyním, ale zároveň trvat na dodržování školního řádu. Motivovat k učení všechny žáky a žákyně školy. Pořádat výchovné akce formou besed, přednášek, divadelních představení, zaměřených na prevenci sociálně - patologických jevů. Ve spolupráci s výchovným poradcem pomáhat při volbě následného výběru vysoké školy nebo vyšší odborné školy. Zaměřit se na spolupráci ve vztahu škola žák rodiče a stále ji zlepšovat. Poskytnout pedagogickým pracovníkům vhodné podmínky a vybavení pro jejich kvalitní práci. Účastnit se sportovních akcí, vědomostních soutěží, které podporují rozvoj žáků a žákyň. Na základě vyhodnocené evaluační zprávy zpracovat dlouhodobý plán školy. 8

9 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PRO MARKETING A EKONOMIKU PODNIKÁNÍ, s.r.o. Vedení školy i všichni pedagogičtí pracovníci věnují maximální úsilí studijním výsledkům žákům a žákyním. Všichni stále upozorňují žáky, žákyně i rodiče, že platba školného slouží ke zkvalitnění výuky a nikoli jako záruka bezpracného získání maturitního vysvědčení Prospěchové důvody někdy vedou i k odchodu žáků a žákyň z této školy. Motivačním prostředkem k dosažení co nejlepších studijních výsledků je systém prospěchových stipendií. 9

10 1.2 Přehled učebních plánů jednotlivých oborů Učební plán Zaměření volitelných předmětů na cestovní ruch a zahraniční obchod Platnost učebního plánu od Vzdělávací program : M/004 Obchodní akademie Denní studium Počet týdenních Kategorie a názvy vyučovacích předmětů A. POVINNÉ VYUČOVACÍ PŘEDMĚTY a) Předměty povinného vyučovacího základu 10 Zkratky předmětů vyučovacích hodin v ročníku Celkem Český jazyk a literatura ČJL Anglický jazyk AJ Německý jazyk NJ Matematika MAT Dějepis D Občanská nauka ON Tělesná výchova TV Hospodářský zeměpis HZ Informační technologie IT Písemná a elektronická komunikace PEK Ekonomika EKO Právo PRA Účetnictví U Statistika ST Zbožíznalství ZB CELKEM b) Volitelné Marketing a management cestovního ruchu MMCR Environmentální výchova EV Konverzace cizí jazyk KNJ/JAK Public relations PR CELKEM CELKEM ZA VZDĚLÁVACÍ PROGRAM B. NEPOVINNÉ VYUČOVACÍ PŘEDMĚTY Ruský jazyk RJ

11 Francouzský jazyk FJ Učební plán Zaměření volitelných předmětů na informační technologii a programování Platnost učebního plánu od Vzdělávací program : M/004 Obchodní akademie Denní studium Počet týdenních vyučovacích hodin Kategorie a názvy vyučovacích předmětů v ročníku Zkratky předmětů Celkem A. POVINNÉ VYUČOVACÍ PŘEDMĚTY a) Předměty povinného vyučovacího základu Český jazyk a literatura ČJL Anglický jazyk AJ Německý jazyk NJ Matematika MAT Dějepis D Občanská nauka ON Tělesná výchova TV Hospodářský zeměpis HZ Informační technologie IT Písemná a elektronická komunikace PEK Ekonomika EKO Právo PRA Účetnictví U Statistika ST Zbožíznalství ZB CELKEM b) Volitelné Programování PRG Počítačová grafika web design PGWD 2-2 Environmentální výchova EV Konverzace cizí jazyk KNJ/JAK CELKEM CELKEM ZA VZDĚLÁVACÍ PROGRAM B. Nepovinné vyučovací předměty Ruský jazyk RJ Francouzský jazyk FJ

12 Vývoj počtu žáků a žákyň na SSŠMEP od jejího vzniku Schválená kapacita žáků školy činí 240 studentů. Školní rok Počet žáků a žákyň 1993/ / / / / / / / / / / / / / /

13 Grafické znázornění počtu žáků a žákyň 13

14 Počet žáků a žákyň / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Nadstandardní nabídka školy Své priority škola podporuje i v nadstandardní nabídce svého výchovně vzdělávacího programu. Nadstandard školy je zaměřen: 14

15 a) oblast výuky b) formy hodnocení c) přístup pedagogických pracovníků d) mimoškolní činnost a) oblast výuky žáci a žákyně mají možnost běžně využívat internet i nad rámec vyučování v době svého volného času od třetího ročníku je maturitní jazyk posílen dotací na 5 hodin týdně výuka písemné a elektronické komunikace probíhá na PC žáci a žákyně mají možnost na náklady školy získat: I. Státní zkoušku z kancelářského psaní na klávesnici II. Certifikát ECDL bohatá nabídka odborných předmětů výuka odborných předmětů má k dispozici tři učebny vybavené počítači pro názornou výuku a projektovou činnost je zřízena učebna s interaktivní tabulí pro výuku cizích jazyků je zřízena odborná učebna s PC připojenými na internet výborným žákům a žákyním školy vyplácí prospěchové stipendium žáci a žákyně byli zařazeni v projektu INNOSTART iniciativy společenství EQUAL Podnikání krok za krokem pro podporu vzdělávání byly žákyně prvních, druhých a třetích ročníků zařazeni do projektu Šance b) formy hodnocení škola nehodnotí žáky a žákyně běžným způsobem, ale má zpracovaný vlastní bodový systém 15

16 počet bodů je pak pololetně přepočten na známky systém se osvědčil, neboť vede žáky a žákyně jak k větší aktivitě tak i k soustavné práci systém je spravedlivější a je doplněn prospěchovými stipendii je doplněn konzultačními hodinami jednotlivých vyučujících c) přístupy pedagogických pracovníků učitelé se snaží o maximální individuální přístup k žákům a žákyním studijní výsledky každého žáka a žákyně průběžně zaznamenávají do internetové aplikace VIS vnitřní informační systém vstup do systému je ošetřen hesly žáků a žákyň každý učitel poskytuje žákům a žákyním konzultační hodiny, ve kterých si mohou nechat vysvětlit látku na kterou chyběli a doplnit testy škola neztrácí kontakt s absolventy ani po maturitě a maximálně jim pomáhá najít vhodné uplatnění d) mimoškolní činnost škola pro žáky a žákyně pořádá vodácký kurz exkurze a poznávací zájezdy zimní lyžařský výcvikový kurz sportovní hry zaměření volejbal, florbal, fusbal besedy např. Současný Jeruzalém, Zdravá výživa 1.4 Odborná praxe žáků a žákyň ve školním roce 2007/2008 přehled pracovišť a počet umístěných žáků 16

17 Odborná praxe byla realizována pro všechny žáky a žákyně 3. ročníků v délce 15 vyučovacích dnů na rozhraní měsíců května a června. Žáci a žákyně předem obdrželi úkoly z ekonomických předmětů a celá praxe byla v těchto předmětech vyhodnocena. K hodnocení z praxe bylo přihlédnuto při klasifikaci žáka a žákyně na závěr ročníku. Žáci a žákyně byli na praxi ze strany podniků hodnoceni velmi dobře. Praxe na pracovišti třída 3. A Název organizace u níž probíhala odborná praxe Počet studentů (1) DAN & INGE MONT, s. r. o., Most 1 (2) PENSION RÁJ, Duchcov 1 (3) Daniel Pecák, Havlíčkův Brod 1 (4) BES, s. r. o., Chomutov 1 (5) CANTON, a. s., Most 1 (6) Milan Kafan TRUHLÁŘSTVÍ, Osek 1 (7) Technické služby města Mostu a. s. 1 (8) KKNET, s. r. o., Most 1 (9) Zuzana Stanislavová vedení účetnictví a evidence, Most 1 (10) Magistrát města Mostu 1 (11) Jakub Bouda Most 1 (12) Kovošrot Jičín 1 (13) CHEMOPETROL Litvínov 1 (14) Mostecká uhelná, a. s. Most 1 (15) NEXUS MULTIMÉDIA, s. r. o. Praha 2 (16) KPMG ČR, s. r. o. Praha 1 Odbornou praxi si žáci a žákyně třetích ročníků zajišťují ve spolupráci s firmami nebo podnikateli v Mostě nebo jeho okolí. Velice často se jedná o podniky, kde rodiče studentů pracují. Velmi oblíbená je praxe na Magistrátě města Mostu, kde si praxi našich žáků a žákyň velice pochvalují. Kladně hodnotí hlavně jejich odbornou 17

18 připravenost v oblasti administrativy, personalistiky, ekonomiky nebo účetnictví. Oblíbená je také praxe v cestovních kancelářích nebo agenturách, kde je kladen důraz na komunikaci. Praxe na pracovišti třída 3. B Název organizace u níž probíhala odborná praxe Počet studentů (1) Zlatý klenot, s. r. o., Most 1 (2) Rekultivační výstavba Most, a. s. 1 (3) Mostecká uhelná, a. s. (hotel Širák), Most 1 (4) Eurosupport Manufacturing, s. r. o., Litvínov 1 (5) Eva Štěpánková, daňový poradce Most 1 (6) Magistrát Most 2 (7) Eduard Model Accessories, s. r. o., Ornice 1 (8) GRAMMER CZ, s. r. o., Most 2 (9) UNIMONTEX Most 1 (10) RIC Most 4 (11) RING group, a. s., Most 1 (12) Karafa, s. r. o. provozovna Interspar Most 1 (13) U&M, účetní a mzdy, Most 1 (14) BM Komplex, s. r. o. Bílina 1 (15) UNIPETROL Rafinerie, a. s. 1 (16) Advokátní kancelář, JUDr. Krejčíř, Most 1 (17) KARPI, s. r. o., Žatec, Chomutov 1 (18) Květuše Tomanová, vedení účetnictví, Litvínov 1 (19) Jitka Spěváková účetní služby, Teplice 1 (20) ELFETEXT, s. r. o. Litvínov 1 (21) ZŠ U Stadionu, Most 1 (22) Věra Zoubková, administrativní a účetní práce, Litvínov 1 (23) Účetnictví Věra Chotěborská, Most Personální zabezpečení školního roku 2007/2008 zvyšování kvalifikace a vzdělávání učitelů (Zahrnuje povinné předměty, povinně volitelné i nepovinné) 18

19 Interní zaměstnanci Personální zajištění výuky na SSŠMEP s.r.o. ve školním roce 2006/2007 Pracovní zařazení Odborná způsobilost Pedagogická způsobilost (1) Ing. Dana Balochová ředitelka ano ano (2) Mgr. Jana Broďáková učitelka ano ano (3) Mgr. Zdena Frolíková učitelka ano ano (4) Ing. Iveta Hanusová učitelka ano ano (5) Ing. Iva Hejná učitelka ano ano (6) Ing. Vladimíra Ilievová učitelka ano ano (7) Mgr. Eva Jelínková učitelka ano ano (8) Mgr. Pavel Mentlík učitel ano ano (9) Mgr. Ludmila Oharková učitelka ano ano (10) Mgr. Jana Pecová učitelka ano ano (11) Mgr. Henry Pohanka učitel ano ano (12) Mgr. Milan Vodička učitel ano ano (13) Ing. Hana Smrčková učitelka ano ano (14) Ing. Danuše Vacínová učitelka ano ne (15) Bc. Tomáš Vimr učitel ano ne Externí zaměstnanci Pracovní zařazení Odborná způsobilost Pedagogická způsobilost (16) Mgr. Vladimíra Beránková učitelka ano ano (17) Mgr. Dagmar Hasilová učitelka ano ano (18) Mgr. Růžena Šiklová učitelka ano ano (19) Ivana Jelínková učitelka ano ne (20) Ing. Hana Vohanková učitelka ano ne 19

20 a = školní rok 2007/2008 b = školní rok 2006/2007 Celkový počet odborně a pedagog. způsobilých učitelů (fyzicky) Odborná a pedagog. způsobilost učitelů v % Celkový počet vyučovaných hodin na škole v týdenním úvazku Počet hodin odučených odborně v týdenním úvazku Počet hodin odučených odborně v % a b a b a b a b a b , Věková skladba pedagogických pracovníků podle odborné a pedagogické způsobilosti Odborná a pedagogická způsobilost Do 35 let Nad 35 do 45 let Nad 45 do 55 let Nad 55 do důchod. věku Důchodci celkem/žen celkem/žen celkem/žen celkem/žen celkem/žen celkem/žen Úplná 3/2 3/2 8/7 0/0 2/2 16/13 Pouze odborná 2/1 1/1 1/ /3 Pouze pedagogická Nekvalifikovaní Celkem 5/3 4/3 9/7 0/0 2/2 20/16 viz vyhláška MŠMT č. 139/1997 Sb., o podmínkách odborné a pedagogické způsobilosti Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků na SŠ ve školním roce 2007/2008 Typ kursu nebo druh vzdělávací akce Počet účastníků Odborné školení vyučujících IT 1 Odborná školení vyučujících cizích jazyků 4 Odborné školení vyučujících ekonomické předměty 1 Odborné školení vyučující PEK 1 Odborné školení metodika prevence 1 Studium pro ředitele 1 Studium ICT koordinátora 1 Odborné školení pro tvorbu ŠVP 1 20

21 Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2007/2008 K datu Interní pracovníci počet fyzických osob přepočtené úvazky Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2007/2008: Ostatní pracovníci - poř.číslo Pracovní zařazení, funkce Úvazek Stupeň vzdělání, obor 1. statutární zástupce školy 40 VŠ 2. administrativní pracovnice 40 SO 21

22 1.6 Údaje o přijímacím řízení Žáci a žákyně přihlášení ke studiu ve školním roce 2007/2008: Název a kód oboru Celkem Do studijních oborů (MZ) OBCHODNÍ AKADEMIE M/ Celkem Žáci byli přijímání ke studiu na základě pořadí prospěchových průměrů ze základních škol. Prospěchový průměr byl stanoven do 1,8. Žáci a žákyně přijatí ke studiu ve školním roce 2007/2008: Název a kód oboru Celkem Do studijních oborů (MZ) OBCHODNÍ AKADEMIE M Přijatí celkem Přestupy žáků do SSŠMEP k Ukončení studia za školní rok 2007/ ročník 4 1. ročník ročník 1 2. ročník ročník 0 3. ročník ročník 1 4. ročník - 0 Přestupy žáků do SSŠMEP v průběhu školního roku 2007/2008: 1. ročník 0 2. ročník 2 3. ročník 0 4. ročník 1 Opakování ročníku: 1. ročník 3 2. ročník 0 3. ročník 2 4. ročník

23 1.7 Výsledky výchovy a vzdělávání Celkový prospěch žáků a žákyň ve škole za uplynulý školní rok 2007/2008 Počet žáků k * Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli Nehodnoceni SOŠ * včetně maturitních ročníků Počet tříd ve školním roce 2007/2008 Přehled tříd k třída počet žáků a žákyň třídní učitel 1.A 33 Mgr. Milan Vodička 1.B 34 Ing. Iveta Hanusová 2.A 24 Ing. Tomáš Vimr 2.B 25 Ing. Iva Hejná 2.C 15 Mgr. Eva Jelínková 3.A 17 3.B 30 Mgr. Henry Camilo Pohanka Ing. Dana Balochová od Mgr. Jana Pecová Mgr. Zdena Frolíková od A 27 Mgr. Pavel Mentlík 4.B 29 Ing. Danuše Vacínová 9 tříd 234 průměr žáků 26 23

24 Celkový prospěch žáků a žákyň ve škole za školní rok 2007/2008 k Celkový prospěch studentů k Třída začátek šk. r. počet žáků konec šk.r. prospěli s vyznamenáním prospělo neprospělo neklasifikováno odešlo během roku opakovalo ročník průměr třídy 1.A ,78 1.B ,60 2.A ,70 2.B ,36 2. C ,23 3.A ,72 3.B ,32 4.A ,43 4.B ,02 Celkem ,46 Hodnocení ukončení studia : (maturitní zkouška) Třída Počet žáků v posledním ročníku Počet žáků k maturitě v 1. termínu Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli Z jednoho předmětu Z více předmětů 4. A B Celkem

25 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PRO MARKETING A EKONOMIKU PODNIKÁNÍ, s.r.o. Přehled univerzit a vysokých škol z hlediska zájmu studentů čtvrtých ročníků: Počet studentů Název školy třída 4. A třída 4. B UJEP, Ústí nad Labem 1 - Západočeská univerzita Plzeň 2 4 VŠE Praha 1 1 Bankovní institut Praha 1 1 Technická univerzita Liberec 1 1 Česká zemědělská univerzita Praha 1 - Vysoká škola finančně správní Most 4 2 Banff Buchan Colege Scotland 3 1 Žáci a žákyně mají možnost podat si přihlášky na libovolný počet vysokých škol, univerzit a vyšších odborných škol. 25

26 Hodnocení výsledků výchovného působení : Problematika výchovného poradenství na škole a prevence sociálně patologických jevů. Činnost výchovného poradce: Ve školním roce 2007/2008 poskytoval výchovný poradce informace žákům a žákyním o možnostech dalšího vzdělávání, podal jim informace o trendech vývoje pracovního trhu, zajistil pro ně besedu na Úřadu práce Most a besedu se zástupcem společnosti SCIO. Žáci a žákyně čtvrtých ročníků mají pravidelná setkání se zástupci vysokých škol.výchovný poradce spolupracoval s třídními profesory při řešení absence a studijních problémů žáků a žákyň. Nadále trvala spolupráce se studentským parlamentem. Výchovný poradce dokončil kvalifikaci oborovým studiem na UK v Praze. Činnost školního metodika prevence: Ve školním roce 2006/2007 byl realizován preventivní program Škola bez drog, který pokračuje i v letošním školním roce. V rámci organizace života školy je zajištěna poradenská činnost metodika prevence, výchovného poradce, třídních učitelů i ostatních pedagogických pracovníků. V třídnických hodinách byly diskutovány problémy žáků a žákyň s třídními učiteli. Důležitá byla pravidelná informovanost všech pedagogických pracovníků a zajištěna jejich spolupráce. Vedení školy podporuje a zajišťuje zájmové aktivity žáků (zimní lyžařský kurz, sportovně turistický a plavecký pobyt v Srní, vodácký kurz, návštěva divadelních a filmových představeních). Žáci a žákyně absolvovali přednášky a besedy s odborníky z oblasti prevence zneužívání návykových látek a sexuologie. První a druhé ročníky se zúčastnily besedy na téma AIDS. Dochází k pravidelnému doškolování protidrogového koordinátora a výchovného poradce dle nabídky školení. 26

27 Podmínečné vyloučení ze studia, vyloučení ze studia. Počet žáků. Podmínečně vyloučeni ze studia ve šk.r. 2007/2008: 1 žák Vyloučeni ze studia ve šk.r. 2007/2008: 1 žák Údaje o integrovaných žácích : Žáci integrovaní ve třídách ve školním roce 2007/2008 Druh postižení: Ročník Počet žáků Sluchové postižení - - Zrakové postižení - - S vadami řeči - - Tělesné postižení - - S kombinací postižení - - S vývojovými poruchami učení 1 3 Ve spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou, výchovným poradcem a jednotlivými vyučujícími byly vytvořeny individuální plány pro integrované žáky a žákyně. Obecně se využívají tyto metody a přístupy: Prodloužený výklad, preference testové formy práce s možností výběru správné odpovědi, písemné práce s možností stručné odpovědi, prodloužená procvičování Nácvik práce s učebnicí, respektování individuálního tempa, možnost redukce učiva, písemné úkoly rozčlenit na kratší úseky Specifické způsoby hodnoceni: Hodnotit pouze obsahovou správnost, využívat průběžné hodnocení, při výkyvech ve výkonnosti dát možnost opravy Při ústním ověřování nevyžadovat pohotovou odpověď, dát možnost přípravy, opravy, vytvořit vstřícnou atmosféru Podrobné individuální plány jednotlivých vyučujících jsou u výchovného poradce. 27

28 1.8 Projekty a spolupráce s jinými školami, mezinárodní spolupráce, projekty, školení a kurzy Název projektu (1) INNOSTAR iniciativy společenství EQUAL podnikání krok za krokem Počet účastníků Pilotní škola (2) Šance 60 Partner projektu RIC, s. r. o. SŠT Most, ISŠ energetická Chomutov, Úřad práce Most prezentace Výstup projektu Motivační setkání Ve školním roce 2006/2007 jsme byli zařazeni do projektu Šance Komplexní program podpory vzdělávání žáků a žákyň. Cílem projektu, na naší škole, je využít při výuce nové metody, které vycházejí ze školního vzdělávacího programu a jsou zaměřeny na klíčové kompetence a evaluaci. Do projektu bylo vybráno 60 žákyň prvních, druhých a třetích ročníků na základě motivačních dotazníků. Ve školním roce 2007/2008 projekt pokračoval dvěmi motivačními setkání v Srní na Šumavě, kde byly nové metody vyzkoušeny. S velkým zápalem žákyně pracovaly s metodami, které jim měly pomoci se sebepoznáním a s uvědoměním si životních plánů a cílů, a také co pro jejich splnění musí udělat stanovení priorit. 28

29 1. 9 ICT PLÁN ŠKOLY ICT plán školy je zpracován podle metodického pokynu MŠMT č. j / , který stanovuje Standart ICT služeb ve škole a náležitosti dokumentu ICT plán školy. Plán je zpracován na období od (stávající stav) do (cílový stav) Základní údaje školy: Název školy: Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání, Most (SSŠMEP) Adresa: E. Basse 1142/9 Zřizovatel školy: COMENIA, v. o. s. Právní forma: společnost s ručením omezeným IČ: REDIZO: Kontakty: Ředitelka školy: ICT koordinátor: Ing. Dana Balochová Ing. Dana Balochová Od ing. Iva Hejná Telefon/fax: školy: Internetové stránky školy: Testovací středisko: ECDL Středisko DVPP provádění akreditovaných programů pro účely zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogický pracovnících a o změně některých zákonů 29

30 Popis aktuálního stavu Žáci, žákyně a pedagogičtí pracovníci: Celkový počet žáků a žákyní v roce 2007/2008: 235 Celkový počet pedagogických pracovníků: 18 Počet studentů na jeden PC: 4 Počet pedagogických pracovníků na jeden PC: 2 Úroveň vzdělání ICT pedagogických pracovníků Název školení Počet pracovníků Školení Z 14 Školení P 14 Celkový počet pracovníků školy 14 Školitelé DVPP (SIPVZ) 3 30

31 Infrastruktura a hardware Počet PC Celkem Mladší 5 let Počítačové učebny Ostatní místnosti (FF, AJ) 8 5 Kabinety 8 7 Sekretariát 1 1 Interaktivní tabule - učebna 1 1 Na škole celkem Severy školy 2 1 Připojení k Internetu a do LAN Projekční technika na škole 3 3 Lokální počítačová síť 1 1 Rychlost připojení Dostupnost přípojných míst v učebnách Dostupnost přípojných míst v kabinetech Operační systém Neomezený přístup Ano Ano Windows XP Lokální počítačová síť školy Ve škole je vybudována lokální počítačová síť formou strukturované kabeláže. Síťová architektura sítě je (vysokorychlostní Ethernet). Lokální počítačová síť zajišťuje tyto služby uživatelům sdílení dat, sdílení prostředků, připojení do internetu, komunikaci mezi jednotlivými uživateli, provoz informačního systému školy (aplikace Bakalář). Škola má správce sítě, který zajišťuje bezpečný provoz sítě, provádí pravidelnou údržbu jednotlivých pracovních stanic a serverů školy po stránce technické i programové, zajišťuje ochranu a bezpečnost dat, antivirovou a antispamovou kontrolu. 31

32 Software a informační zdroje Místnost Učebna VT 1 Učebna VT 2 Učebna PEK Učebna AJ Učebna FF Interaktivní učebna Kabinety a kanceláře Aplikace OpenOffice.org., Microsoft Office Internet Explorer, Adobe Reader Grafické aplikace Malování Informační zdroje pro výuku anglického a německého jazyka Informační zdroje pro výuku účetnictví Informační zdroje pro výuku public relations OpenOffice.org., Microsoft Office Internet Explorer Adobe Reader Grafické aplikace Malování, Corel, PesPad, GIMP Vertigo server pro tvorbu php Programovací prostředí - Pascal Informační zdroje pro výuku anglického a německého jazyka OpenOffice.org., Microsoft Office Internet Explorer, Adobe Reader Výukový program pro psaní na klávesnici ATF, Testík Informační zdroje pro zpracování písemností Balíček písemností, Norma ČSN Internet Explorer OpenOffice.org., Informační zdroje a výukové programy pro anglický a německý jazyk Internet Explorer Microsoft Office Internet Explorer Microsoft Office Informační zdroje a výukové programy pro jednotlivé předměty OpenOffice.org., Microsoft Office Internet Explorer, Google Adobe Reader, Aktive studio Outlook Express Informační systém školy - Bakalář Legislativa školy 32

33 Dodržování autorského zákona a licenčních ujednání Softwarové vybavení školy se používá v souladu s autorským zákonem a licenčním ujednáním uvedeným u příslušného software. Škola používá výhradně programy vyvíjené jako freeware nebo vlastní příslušné licence ke komerčně distribuovaným programům. Infrastruktura, hardware a software Žáci, žákyně a pedagogičtí pracovníci mají možnost v rámci výuky a přípravy na výuku používat některé z běžně používaných kancelářských programových vybavení, grafické editory, webové prohlížeče, editor webových stránek, elektronické pošty Žáci, žákyně a pedagogičtí pracovníci mají možnost v rámci výuky a přípravy na výuku používat výukové programové vybavení a informační zdroje, ze všech aplikací je možné tisknout na tiskárnu a veškeré programové vybavení je používané v souladu s licenčními ujednáními Žáci, žákyně a pedagogičtí pracovníci mají zajištěn diskový prostor pro uložení svých dat, dále mají možnost ukládat svá data na přenosné médium pedagogičtí pracovníci mají zajištěn přístup k elektronické poště a prostor pro vystavení webové prezentace škola má zajištěnu ochranu proti virům jak na úrovni souborového systému, tak na úrovni přijímané a odesílané pošty škola musí mít možnost efektivně blokovat přístup ze školní sítě na takové www stránky, které si sama určí, k těm službám k internetu, které si sama určí, naopak bez souhlasu školy nesmí být blokován žádný takový přístup od školního roku 2005/2006 je škola vybavena datovým projektorem s připojením na notebook a interaktivní tabuli Hlavní úkoly a cíle ICT pro školní rok 2008/2009 od počátku školního roku 2008/2009 budeme postupně každou učebnu vybavovat alespoň jedním přípojným učitelským místem pro připojení pracovní stanice nebo notebooku (připojení na internet) a datovým projektorem připojení internetu optickým kabelem instalace softwaru pro předmět účetnictví vybavení jednotlivých kabinetů novými PC ve spolupráci se správcem sítě bude provedena reinstalace sítě postupné zajištění přenosného média pro studenty flash nákup 17 licencí Adobe Flash CS3 profesional pro potřeby programování učebna anglického jazyka bude vybavena novými počítači a projekčním plátnem do učebny PEK bude pořízen datový projektor postupné vybavení kmenových tříd interaktivními tabulemi, případně systémem Onfinity 33

Plán je zpracován na období od 1. 9. 2010 (stávající stav) do 31. 8. 2011 (cílový stav).

Plán je zpracován na období od 1. 9. 2010 (stávající stav) do 31. 8. 2011 (cílový stav). ICT plán školy je zpracován podle metodického pokynu MŠMT č. j. 30799/2005-551, který stanovuje Standart ICT sluţeb ve škole a náleţitosti dokumentu ICT plán školy. Plán je zpracován na období od 1. 9.

Více

ICT. Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01105/08-06. Předmět inspekční činnosti

ICT. Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01105/08-06. Předmět inspekční činnosti ICT Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-01105/08-06 Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání s.r.o. Adresa: E. Basse 1142/9, 434 01 Most Identifikátor:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845 Ceská školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín Identifikátor: 600 083 845 Termín konání inspekce: 17.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Identifikátor: 600 017

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-1131/11-M. Sídlo: 787 01 Šumperk, Hlavní třída 31

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-1131/11-M. Sídlo: 787 01 Šumperk, Hlavní třída 31 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIM-1131/11-M Název kontrolované osoby: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram. Suchodol 39, 261 01 Příbram. Identifikátor: 600 054 772

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram. Suchodol 39, 261 01 Příbram. Identifikátor: 600 054 772 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram Suchodol 39, 261 01 Příbram Identifikátor: 600 054 772 Termín konání inspekce: 26.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111 Karlova 111, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 008

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Bílá cesta, Teplice, Verdunská 2958. Verdunská 2958, 415 01 Teplice. Identifikátor: 600 084 817

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Bílá cesta, Teplice, Verdunská 2958. Verdunská 2958, 415 01 Teplice. Identifikátor: 600 084 817 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Bílá cesta, Teplice, Verdunská 2958 Verdunská 2958, 415 01 Teplice Identifikátor: 600 084 817 Termín konání inspekce: 5. - 7. březen

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor: 600 085 635 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Adresa: Osvoboditelů 497, 440 64 Louny Identifikátor:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, příspěvková organizace. Poděbradova 661, 440 62 Louny

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, příspěvková organizace. Poděbradova 661, 440 62 Louny Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, příspěvková organizace Poděbradova 661, 440 62 Louny Identifikátor: 600 010 929 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Trivium Plus, o.p.s. Dobřany, okres Rychnov nad Kněžnou. Dobřany 2, 518 01 Dobruška. Identifikátor: 600 001 491

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Trivium Plus, o.p.s. Dobřany, okres Rychnov nad Kněžnou. Dobřany 2, 518 01 Dobruška. Identifikátor: 600 001 491 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Trivium Plus, o.p.s. Dobřany, okres Rychnov nad Kněžnou Dobřany 2, 518 01 Dobruška Identifikátor: 600 001 491 Termín konání

Více

ICT plán školy. Základní údaje školy:

ICT plán školy. Základní údaje školy: ICT plán školy ICT plán školy je zpracován podle metodického pokynu MŠMT č. j. 30799/2005-551, který stanovuje Standard ICT služeb ve škole a náležitosti dokumentu ICT plán školy. Plán je zpracován na

Více

ICT PLÁN ŠKOLY. Základní charakteristika ZŠ a MŠ

ICT PLÁN ŠKOLY. Základní charakteristika ZŠ a MŠ ICT PLÁN ŠKOLY Metodický pokyn MŠMT č.j.27 419/2004-55 Standard ICT služeb a Metodický pokyn č.j.27 670/2004-551 stanovuje zpracování ICT plánu školy. Základní charakteristika ZŠ a MŠ Název: Základní škola

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov Nádražní 7, 664 08 Blažovice Identifikátor: 600 110 567 Termín konání inspekce:

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-222-02/08-15

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-222-02/08-15 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-222-02/08-15 Základní škola a základní umělecká škola, Dolní Němčí, okres Uherské Hradiště Adresa: Školní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola s rozšířenou výukou hudební výchovy, Teplice, Maršovská 1575/2. Maršovská 1575/2, 415 01 Teplice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola s rozšířenou výukou hudební výchovy, Teplice, Maršovská 1575/2. Maršovská 1575/2, 415 01 Teplice Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola s rozšířenou výukou hudební výchovy, Teplice, Maršovská 1575/2 Maršovská 1575/2, 415 01 Teplice Identifikátor: 616 800 461 Termín

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát. Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově. Komenského 17, 786 01 Prostějov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát. Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově. Komenského 17, 786 01 Prostějov - Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově Komenského 17, 786 01 Prostějov Identifikátor školy: 600 015 211 Termín konání inspekce: 9. - 11.

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola Libochovice, nám. 5. května 10. nám. 5. května 10, 411 17 Libochovice. Identifikátor: 600 010 741

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola Libochovice, nám. 5. května 10. nám. 5. května 10, 411 17 Libochovice. Identifikátor: 600 010 741 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola Libochovice, nám. 5. května 10 nám. 5. května 10, 411 17 Libochovice Identifikátor: 600 010 741 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 664 91 Ivančice, Lány 2 Identifikátor: 600 014 053 Termín konání inspekce: od 15.1.2007 do 16.1.2007

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary 362 34 Merklín 31 Identifikátor školy: 600 067 548 Termín konání inspekce: 13. a 14. prosince 2006

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace 742 73 Veřovice 276 Identifikátor školy: 600 138 216 Termín konání inspekce:

Více

Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e. Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e. Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno Signatura: al1cs101 Okresní pracoviště Blansko INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / škol. zařízení: (přesný název, pod kterým je

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Závišice Závišice 110, 742 21 Kopřivnice Identifikátor školy: 600 138 020 Termín konání inspekce: 13.

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-304/09-J Název školy: Mateřská škola Markvartice Adresa: Markvartice 42, 675 22 Stařeč Identifikátor: 600 121 208 IČ: 70995184

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Hoštka, okres Litoměřice, příspěvková organizace. Litoměřická 267, 411 72 Hoštka

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Hoštka, okres Litoměřice, příspěvková organizace. Litoměřická 267, 411 72 Hoštka Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Hoštka, okres Litoměřice, příspěvková organizace Litoměřická 267, 411 72 Hoštka Identifikátor: 600 081 753 Termín

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-470/07-13 Název školy: Střední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 Adresa: Kosinova 4, 772 00 Olomouc Identifikátor: 600

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Studénka, Butovická 346, okres Nový Jičín. Butovická 346, 742 13 Studénka. Identifikátor školy: 600 138 275

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Studénka, Butovická 346, okres Nový Jičín. Butovická 346, 742 13 Studénka. Identifikátor školy: 600 138 275 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Studénka, Butovická 346, okres Nový Jičín Butovická 346, 742 13 Studénka Identifikátor školy: 600 138 275 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany. 273 28 Zákolany 50. Identifikátor: 600 044 122

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany. 273 28 Zákolany 50. Identifikátor: 600 044 122 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany 273 28 Zákolany 50 Identifikátor: 600 044 122 Termín konání inspekce: 11. a 13. červen

Více

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 7.1 Hodnocení žáků 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků Účelem hodnocení je poskytnout žákům i jejich rodičům co nejčastější zpětnou vazbu. Hodnocení současně přispívá i

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-70/10 U Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, Stavbařů 5, příspěvková organizace Adresa: Stavbařů 5, 400 11 Ústí

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1026/08-04

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1026/08-04 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1026/08-04 Název školy Základní škola a Mateřská škola Osek, okres Rokycany, příspěvková organizace Adresa: Osek 16, 338 21 Osek Identifikátor:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín. Záhuní 408, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín. Záhuní 408, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm Česká školní inspekce inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín Záhuní 408, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm Identifikátor: 600 138

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-03008/08-06

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-03008/08-06 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-03008/08-06 Výchovný ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola, střední škola a školní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola stavební, Teplice, příspěvková organizace. Fr. Šrámka 1350, 415 02 Teplice. Identifikátor: 600 011 283

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola stavební, Teplice, příspěvková organizace. Fr. Šrámka 1350, 415 02 Teplice. Identifikátor: 600 011 283 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola stavební, Teplice, příspěvková organizace Fr. Šrámka 1350, 415 02 Teplice Identifikátor: 600 011 283 Termín konání inspekce: 6.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Dukelská 1818, 256 01 Benešov Identifikátor školy: 600 041 956 Termín konání inspekce: 15. červen 2006

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové náměstí 1466. Písek, Mírové náměstí 1466

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové náměstí 1466. Písek, Mírové náměstí 1466 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové náměstí 1466 Písek, Mírové náměstí 1466 Identifikátor školy: 600 062 121 Termín

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 Signatura: ba4os201 Obvodní pracoviště: Praha INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Střední odborná škola pro sluchově postižené,

Více

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola keramická Karlovy Vary

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola keramická Karlovy Vary Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední průmyslová škola keramická Karlovy Vary Nám. 17. listopadu 12, 360 05 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 009 203 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola automobilní Prostějov, s.r.o. Vápenice 2977/9, 796 01 Prostějov. Identifikátor: 600 015 319

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola automobilní Prostějov, s.r.o. Vápenice 2977/9, 796 01 Prostějov. Identifikátor: 600 015 319 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola automobilní Prostějov, s.r.o. Vápenice 2977/9, 796 01 Prostějov Identifikátor: 600 015 319 Termín konání inspekce: 6. a 7. únor

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Liberecký inspektorát. Základní škola Košťálov, okres Semily 512 02 Košťálov 128. Identifikátor: 600 099 113

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Liberecký inspektorát. Základní škola Košťálov, okres Semily 512 02 Košťálov 128. Identifikátor: 600 099 113 Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Košťálov, okres Semily 512 02 Košťálov 128 Identifikátor: 600 099 113 Termín konání inspekce: 23. a 24. duben 2007 Čj. Signatura

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-365/10-M. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-365/10-M. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-365/10-M Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31 Adresa: Hlavní

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 103/99-11126 Signatura: ak1ls202 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Havlíčkův Brod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Junior - dům dětí a mládeže,

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

ICT plán školy pro období od 1.9.2006 do 31.8.2008

ICT plán školy pro období od 1.9.2006 do 31.8.2008 Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark ICT plán školy pro období od 1.9.2006 do 31.8.2008 Zpracovali: Mgr. M. Kuča

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromá podnikatelská střední škola Mělník, o.p.s. Tyršova 94, 276 01 Mělník. Identifikátor: 600 007 367

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromá podnikatelská střední škola Mělník, o.p.s. Tyršova 94, 276 01 Mělník. Identifikátor: 600 007 367 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Soukromá podnikatelská střední škola Mělník, o.p.s. Tyršova 94, 276 01 Mělník Identifikátor: 600 007 367 Termín konání inspekce: 2. 3. květen

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace. Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno. Identifikátor: 600 108 023

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace. Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno. Identifikátor: 600 108 023 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno Identifikátor: 600 108 023 Termín konání

Více

Inspekční zpráva. Masarykova základní škola, Brno, Kamenačky 3591/4. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 571

Inspekční zpráva. Masarykova základní škola, Brno, Kamenačky 3591/4. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 571 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Inspekční zpráva Masarykova základní škola, Brno, Kamenačky 3591/4 Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 571 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-337/10-M Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín, Adresa: Identifikátor: 600 017 192 IČ: 66 935 733 Místo inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč Identifikátor školy: 600 096 521 Termín konání

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Česká Třebová, Nádražní 200, okres Ústí nad Orlicí. Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Česká Třebová, Nádražní 200, okres Ústí nad Orlicí. Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Česká Třebová, Nádražní 200, okres Ústí nad Orlicí Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová Identifikátor školy: 600 104 150 Termín

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-547/07-08. příspěvková organizace

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-547/07-08. příspěvková organizace Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-547/07-08 Název školy: Základní škola, Česká Lípa, Partyzánská 1053, příspěvková organizace Adresa: Partyzánská 1053, 470 01 Česká Lípa

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA ČŠI-386/07-13

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA ČŠI-386/07-13 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA ČŠI-386/07-13 Pedagogicko-psychologická poradna Olomouckého kraje, pracoviště Olomouc, U Sportovní haly 1a Adresa:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 5. května, Dvůr Králové nad Labem, 28. října 731, okres Trutnov. 28. října 731, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 5. května, Dvůr Králové nad Labem, 28. října 731, okres Trutnov. 28. října 731, 544 01 Dvůr Králové nad Labem Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola 5. května, Dvůr Králové nad Labem, 28. října 731, okres Trutnov 28. října 731, 544 01 Dvůr Králové nad Labem Identifikátor

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát. Obchodní akademie Neveklov. Školní 303, 257 56 Neveklov. Identifikátor: 600 006 778

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát. Obchodní akademie Neveklov. Školní 303, 257 56 Neveklov. Identifikátor: 600 006 778 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie Neveklov Školní 303, 257 56 Neveklov Identifikátor: 600 006 778 Termín konání inspekce: 28. a 29. květen 2007 Čj. Signatura

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Šebetov, okres Blansko. Šebetov 118, 679 35 Šebetov. Identifikátor školy: 600 106 063

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Šebetov, okres Blansko. Šebetov 118, 679 35 Šebetov. Identifikátor školy: 600 106 063 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Šebetov, okres Blansko Šebetov 118, 679 35 Šebetov Identifikátor školy: 600 106 063 Termín konání inspekce: 20. - 21. březen

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb

III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb Hlavní oblasti hodnocení činnosti škol a školských A: Rovnost příležitostí ke vzdělávání B: Vedení školy/školského III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb Kritéria

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1028/08-04. okres Tachov, příspěvková organizace Adresa:

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1028/08-04. okres Tachov, příspěvková organizace Adresa: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1028/08-04 Název školy: Základní škola a mateřská škola Chodová Planá, okres Tachov, příspěvková organizace Adresa: Pohraniční stráže

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Polská 6/1543, 708 00 Ostrava-Poruba

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Polská 6/1543, 708 00 Ostrava-Poruba Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Polská 6/1543, 708 00 Ostrava-Poruba Identifikátor: 600 017 460 Termín konání

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-690-18/07-06

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-690-18/07-06 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-690-18/07-06 Gymnázium, Česká Kamenice, Komenského 288, příspěvková organizace Adresa: Komenského 288,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532. Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532, 708 00 Ostrava-Poruba

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532. Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532, 708 00 Ostrava-Poruba Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532 Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532, 708 00 Ostrava-Poruba Identifikátor školy:

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Turnov Mašov, U Školy 56, okres Semily. U Školy 56, 511 01 Turnov. Identifikátor: 600 099 075

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Turnov Mašov, U Školy 56, okres Semily. U Školy 56, 511 01 Turnov. Identifikátor: 600 099 075 Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Turnov Mašov, U Školy 56, okres Semily U Školy 56, 511 01 Turnov Identifikátor: 600 099 075 Termín konání inspekce: 13. a 14.

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát P R O T O K O L

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát P R O T O K O L P R O T O K O L Čj. ČŠIP-911/11-P o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-503/07-08. Předmět inspekční činnosti:

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-503/07-08. Předmět inspekční činnosti: Česká školní inspekce Liberecký inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-503/07-08 Základní škola, Liberec, Na Perštýně 404/44, příspěvková organizace Adresa: Na Perštýně 404/44,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Praha 4, Mendelova 550. Mendelova 550, 149 00 Praha 4 Jižní město. Identifikátor školy: 600 037 509

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Praha 4, Mendelova 550. Mendelova 550, 149 00 Praha 4 Jižní město. Identifikátor školy: 600 037 509 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Praha 4, Mendelova 550 Mendelova 550, 149 00 Praha 4 Jižní město Identifikátor školy: 600 037 509 Termín konání inspekce: 12.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice Identifikátor školy: 600 070 492 Termín konání inspekce: 7. 9. března

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola K. V. Raise, Lázně Bělohrad, okres Jičín Adresa: Komenského 95, 507 81 Lázně Bělohrad Identifikátor: 600 092 143 Vedoucí

Více