V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V Ý R O Č N Í Z P R Á V A"

Transkript

1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 Autor: Ing. Dana Balochová ředitelka 1

2 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PRO MARKETING A EKONOMIKU PODNIKÁNÍ, S. R. O. V Mostě dne 2. října 2008 P R O H L Á Š E N Í Školská rada: Zástupci zřizovatele: Zástupci pedagogických pracovníků školy: Zástupci nezletilých a zletilých studentů: Ing. Dagmar Prošková pan Josef Šikl Mgr. Eva Jelínková Mgr. Milan Vodička pí Jana Broulová Ing. Lenka Grosserová prohlašují, že dne 2. října 2008 projednali výroční zprávu o činnosti školy ve školním roce 2007/2008 a výroční zprávu o hospodaření školy v roce Ing. Dagmar Prošková předseda školské rady 2

3 OBSAH: Pedagogicko organizační část Úvodní strana.. 1 Prohlášení.. 2 Obsah Charakteristika školského zařízení.. 4 Programové vybavení školy tabulka. 7 Záměry školy Přehled učebních plánů jednotlivých oborů Vývoj počtu žáků tabulka, graf Nadstandardní nabídka školy Odborná praxe žáků přehled pracovišť a počet umístěných žáků Personální zabezpečení školního roku 2006/2007 zvyšování kvalifikace a vzdělávání učitelů Údaje o přijímacím řízení Výsledky výchovy a vzdělávání Projekty a spolupráce s jinými školami, mezinárodní spolupráce a projekty ICT plán školy Soutěže, přehlídky v roce 2006/2007 a umístění žáků SSŠMEP Mimoškolní aktivity školy Ekonomická část zpráva o hospodaření školy v roce Závěr výroční zprávy Přílohy Rozhodnutí o zařazení do sítě škol 4.2 Výpis z obchodního rejstříku 4.3 Rozvaha 4.4 Výkaz zisků a ztrát 4.5 Výrok auditora 4.6 Inspekční zpráva 4.7 Certifikáty o akreditaci 4.8 Významné umístění v soutěžích a mediální hodnocení školy Obsah jednotlivých příloh je v textové formě zprávy. Na všech použitých fotografiích jsou žáci a žákyně školy na akcích pořádaných školou. 3

4 1.1 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště Zřizovatel, adresa zřizovatele Jméno ředitele školy Statutární zástupce ředitele telefon/fax web jméno pracovníka pro informace Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání s.r.o. E. Basse 1142/9, Most COMÉNIA v.o.s. E. Basse 1142/9, Most Ing. Dana Balochová Ing. Dagmar Prošková Ing. Iva Hejná Datum zřízení (založení) školy, datum zařazení do sítě, poslední aktualizace v síti Součásti školy podle Rozhodnutí o zařazení do sítě a jejich kapacity 1. září 1993 Škola nemá žádné součásti Škola má kapacitu 240 žáků 4

5 Všechny druhy a typy škol a školských zařízení, které škola sdružuje viz tabulka: a = školní rok 2007/2008 b = školní rok 2006/2007 Typ školy Počet tříd Počet žáků Počet žáků na třídu SOŠ a b a b a b * ,11 26,6 * Přepočtený počet studentů zvolena Podle 168 Školského zákona č. 561/2004 Sb. o Školské radě 167 byla dne 19. dubna 2006 Školská rada ve složení: Zástupci zřizovatele: Miloš Bydžovský Ing. Dagmar Prošková Zástupci pedagogických pracovníků školy: Mgr. Eva Jelínková Mgr. Ludmila Oharková Zástupci nezletilých a zletilých studentů: pí Jana Broulová Mgr. Eva Prchalová Školská rada má funkční období tři roky. 5

6 Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání vznikla dne 1. září 1993 a sídlí v centru města v ulici E. Basse 1142/9 v Mostě obklopena parkovou zelení. Školu zřídila veřejná obchodní společnost COMÉNIA, v. o. s. jako svou jedinou organizaci, kterou reagovala na mimořádnou potřebu trhu po kvalitních odbornících ekonomických profesí. Škola poskytuje žákům a žákyním kvalitní vzdělání v oblasti ekonomiky, marketingu, účetnictví, daňové problematiky, písemné a elektronické komunikaci, v cizích jazycích a v informačních technologiích. Volitelné předměty zaměřila do oblasti výpočetní techniky a programování a do oblasti cestovního ruchu. Tímto směrem také zaměřuje inovaci svého vybavení. Získala certifikát ECDL a spolupracuje s významnými společnostmi v oblasti cestovního ruchu a výpočetní techniky v rámci mosteckého regionu. Do těchto organizací je také zaměřena odborná praxe stejně jako do státní správy a příspěvkových organizací. Ve školním roce 2006/2007 byla vybavena jedna učebna interaktivní tabulí, která je připojena přes monitor a notebook na internet. Tak je umožněna vysoce kvalitní výuka se zapojením všech žáků a žákyní. Také byla zřízena učebna cizích jazyků, kde žáci, žákyně i vyučující mohou také využívat internet. Tři odborné učebny jsou připojeny na internet a žáci a žákyně k němu mají volný přístup jak v době vyučování tak i mimo ně. K pravidelnému osvojení jazyků škola organizuje ozdravné pobyty ve Španělsku. Vysoce kvalifikovaný pedagogický sbor se věnuje svým žákům a žákyním individuálně, což je zajištěno mimo jiné i systémem konzultačních hodin vyučujících. 6

7 Software a informační zdroje Místnost Učebna VT 1 Učebna VT 2 Učebna PEK Učebna AJ Učebna FF Interaktivní učebna Kabinety a kanceláře Aplikace OpenOffice.org., Microsoft Office Internet Explorer, Adobe Reader Grafické aplikace Malování Informační zdroje pro výuku anglického a německého jazyka Informační zdroje pro výuku účetnictví Informační zdroje pro výuku public relations OpenOffice.org., Microsoft Office Internet Explorer Adobe Reader Grafické aplikace Malování, Corel, PesPad, GIMP Vertigo server pro tvorbu php Programovací prostředí - Pascal Informační zdroje pro výuku anglického a německého jazyka OpenOffice.org., Microsoft Office Internet Explorer, Adobe Reader Výukový program pro psaní na klávesnici ATF, Testík Informační zdroje pro zpracování písemností Balíček písemností, Norma ČSN Internet Explorer OpenOffice.org., Informační zdroje a výukové programy pro anglický a německý jazyk Internet Explorer Microsoft Office Internet Explorer Microsoft Office Informační zdroje a výukové programy pro jednotlivé předměty OpenOffice.org., Microsoft Office Internet Explorer, Google Adobe Reader, Active studio Outlook Express Informační systém školy - Bakalář Legislativa školy 7

8 Své žáky a žákyně škola hodnotí bodovým systémem, který je mnohem liberálnější a spravedlivější než klasické známkování, a má blízko k pozdějšímu hodnocení na vysokých školách nebo bodovým hodnocením v Evropě. Na své náklady také zajišťuje pro své žáky a žákyně vykonání státní zkoušky z kancelářského psaní na klávesnici a získání certifikátu ECDL European Computer Driving Licence je to mezinárodně uznávaný certifikát základních dovedností na počítači, podrobnější informace získáte na stránkách Ve druhém ročníku oboru výpočetní technika se žáci a žákyně začínají podrobně seznamovat s profesionální úpravou textu WORDPROCESSING. Každý rok probíhá v této kategorii regionální soutěž, kde naši žáci a žákyně pravidelně získávají přední umístění. Záměry školy pro kvalitní výuku školní rok 2007/2008 Při přípravě ŠVP vycházet z potřeb žáků a žákyň, rodičů, pedagogických pracovníků a sociálních partnerů tak, aby se absolventi dokázali uplatnit na stávajícím trhu práce. Příprava a provedení evaluace, příprava dotazníků pro žáky, rodiče a pedagogické pracovníky, zpracování autoevaluační zprávy. Volit vhodné metody výuky, které povedou žáky a žákyně k získávání a používání vědomostí. Zachovávat vstřícnost a individuální přístup k žákům a žákyním, ale zároveň trvat na dodržování školního řádu. Motivovat k učení všechny žáky a žákyně školy. Pořádat výchovné akce formou besed, přednášek, divadelních představení, zaměřených na prevenci sociálně - patologických jevů. Ve spolupráci s výchovným poradcem pomáhat při volbě následného výběru vysoké školy nebo vyšší odborné školy. Zaměřit se na spolupráci ve vztahu škola žák rodiče a stále ji zlepšovat. Poskytnout pedagogickým pracovníkům vhodné podmínky a vybavení pro jejich kvalitní práci. Účastnit se sportovních akcí, vědomostních soutěží, které podporují rozvoj žáků a žákyň. Na základě vyhodnocené evaluační zprávy zpracovat dlouhodobý plán školy. 8

9 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PRO MARKETING A EKONOMIKU PODNIKÁNÍ, s.r.o. Vedení školy i všichni pedagogičtí pracovníci věnují maximální úsilí studijním výsledkům žákům a žákyním. Všichni stále upozorňují žáky, žákyně i rodiče, že platba školného slouží ke zkvalitnění výuky a nikoli jako záruka bezpracného získání maturitního vysvědčení Prospěchové důvody někdy vedou i k odchodu žáků a žákyň z této školy. Motivačním prostředkem k dosažení co nejlepších studijních výsledků je systém prospěchových stipendií. 9

10 1.2 Přehled učebních plánů jednotlivých oborů Učební plán Zaměření volitelných předmětů na cestovní ruch a zahraniční obchod Platnost učebního plánu od Vzdělávací program : M/004 Obchodní akademie Denní studium Počet týdenních Kategorie a názvy vyučovacích předmětů A. POVINNÉ VYUČOVACÍ PŘEDMĚTY a) Předměty povinného vyučovacího základu 10 Zkratky předmětů vyučovacích hodin v ročníku Celkem Český jazyk a literatura ČJL Anglický jazyk AJ Německý jazyk NJ Matematika MAT Dějepis D Občanská nauka ON Tělesná výchova TV Hospodářský zeměpis HZ Informační technologie IT Písemná a elektronická komunikace PEK Ekonomika EKO Právo PRA Účetnictví U Statistika ST Zbožíznalství ZB CELKEM b) Volitelné Marketing a management cestovního ruchu MMCR Environmentální výchova EV Konverzace cizí jazyk KNJ/JAK Public relations PR CELKEM CELKEM ZA VZDĚLÁVACÍ PROGRAM B. NEPOVINNÉ VYUČOVACÍ PŘEDMĚTY Ruský jazyk RJ

11 Francouzský jazyk FJ Učební plán Zaměření volitelných předmětů na informační technologii a programování Platnost učebního plánu od Vzdělávací program : M/004 Obchodní akademie Denní studium Počet týdenních vyučovacích hodin Kategorie a názvy vyučovacích předmětů v ročníku Zkratky předmětů Celkem A. POVINNÉ VYUČOVACÍ PŘEDMĚTY a) Předměty povinného vyučovacího základu Český jazyk a literatura ČJL Anglický jazyk AJ Německý jazyk NJ Matematika MAT Dějepis D Občanská nauka ON Tělesná výchova TV Hospodářský zeměpis HZ Informační technologie IT Písemná a elektronická komunikace PEK Ekonomika EKO Právo PRA Účetnictví U Statistika ST Zbožíznalství ZB CELKEM b) Volitelné Programování PRG Počítačová grafika web design PGWD 2-2 Environmentální výchova EV Konverzace cizí jazyk KNJ/JAK CELKEM CELKEM ZA VZDĚLÁVACÍ PROGRAM B. Nepovinné vyučovací předměty Ruský jazyk RJ Francouzský jazyk FJ

12 Vývoj počtu žáků a žákyň na SSŠMEP od jejího vzniku Schválená kapacita žáků školy činí 240 studentů. Školní rok Počet žáků a žákyň 1993/ / / / / / / / / / / / / / /

13 Grafické znázornění počtu žáků a žákyň 13

14 Počet žáků a žákyň / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Nadstandardní nabídka školy Své priority škola podporuje i v nadstandardní nabídce svého výchovně vzdělávacího programu. Nadstandard školy je zaměřen: 14

15 a) oblast výuky b) formy hodnocení c) přístup pedagogických pracovníků d) mimoškolní činnost a) oblast výuky žáci a žákyně mají možnost běžně využívat internet i nad rámec vyučování v době svého volného času od třetího ročníku je maturitní jazyk posílen dotací na 5 hodin týdně výuka písemné a elektronické komunikace probíhá na PC žáci a žákyně mají možnost na náklady školy získat: I. Státní zkoušku z kancelářského psaní na klávesnici II. Certifikát ECDL bohatá nabídka odborných předmětů výuka odborných předmětů má k dispozici tři učebny vybavené počítači pro názornou výuku a projektovou činnost je zřízena učebna s interaktivní tabulí pro výuku cizích jazyků je zřízena odborná učebna s PC připojenými na internet výborným žákům a žákyním školy vyplácí prospěchové stipendium žáci a žákyně byli zařazeni v projektu INNOSTART iniciativy společenství EQUAL Podnikání krok za krokem pro podporu vzdělávání byly žákyně prvních, druhých a třetích ročníků zařazeni do projektu Šance b) formy hodnocení škola nehodnotí žáky a žákyně běžným způsobem, ale má zpracovaný vlastní bodový systém 15

16 počet bodů je pak pololetně přepočten na známky systém se osvědčil, neboť vede žáky a žákyně jak k větší aktivitě tak i k soustavné práci systém je spravedlivější a je doplněn prospěchovými stipendii je doplněn konzultačními hodinami jednotlivých vyučujících c) přístupy pedagogických pracovníků učitelé se snaží o maximální individuální přístup k žákům a žákyním studijní výsledky každého žáka a žákyně průběžně zaznamenávají do internetové aplikace VIS vnitřní informační systém vstup do systému je ošetřen hesly žáků a žákyň každý učitel poskytuje žákům a žákyním konzultační hodiny, ve kterých si mohou nechat vysvětlit látku na kterou chyběli a doplnit testy škola neztrácí kontakt s absolventy ani po maturitě a maximálně jim pomáhá najít vhodné uplatnění d) mimoškolní činnost škola pro žáky a žákyně pořádá vodácký kurz exkurze a poznávací zájezdy zimní lyžařský výcvikový kurz sportovní hry zaměření volejbal, florbal, fusbal besedy např. Současný Jeruzalém, Zdravá výživa 1.4 Odborná praxe žáků a žákyň ve školním roce 2007/2008 přehled pracovišť a počet umístěných žáků 16

17 Odborná praxe byla realizována pro všechny žáky a žákyně 3. ročníků v délce 15 vyučovacích dnů na rozhraní měsíců května a června. Žáci a žákyně předem obdrželi úkoly z ekonomických předmětů a celá praxe byla v těchto předmětech vyhodnocena. K hodnocení z praxe bylo přihlédnuto při klasifikaci žáka a žákyně na závěr ročníku. Žáci a žákyně byli na praxi ze strany podniků hodnoceni velmi dobře. Praxe na pracovišti třída 3. A Název organizace u níž probíhala odborná praxe Počet studentů (1) DAN & INGE MONT, s. r. o., Most 1 (2) PENSION RÁJ, Duchcov 1 (3) Daniel Pecák, Havlíčkův Brod 1 (4) BES, s. r. o., Chomutov 1 (5) CANTON, a. s., Most 1 (6) Milan Kafan TRUHLÁŘSTVÍ, Osek 1 (7) Technické služby města Mostu a. s. 1 (8) KKNET, s. r. o., Most 1 (9) Zuzana Stanislavová vedení účetnictví a evidence, Most 1 (10) Magistrát města Mostu 1 (11) Jakub Bouda Most 1 (12) Kovošrot Jičín 1 (13) CHEMOPETROL Litvínov 1 (14) Mostecká uhelná, a. s. Most 1 (15) NEXUS MULTIMÉDIA, s. r. o. Praha 2 (16) KPMG ČR, s. r. o. Praha 1 Odbornou praxi si žáci a žákyně třetích ročníků zajišťují ve spolupráci s firmami nebo podnikateli v Mostě nebo jeho okolí. Velice často se jedná o podniky, kde rodiče studentů pracují. Velmi oblíbená je praxe na Magistrátě města Mostu, kde si praxi našich žáků a žákyň velice pochvalují. Kladně hodnotí hlavně jejich odbornou 17

18 připravenost v oblasti administrativy, personalistiky, ekonomiky nebo účetnictví. Oblíbená je také praxe v cestovních kancelářích nebo agenturách, kde je kladen důraz na komunikaci. Praxe na pracovišti třída 3. B Název organizace u níž probíhala odborná praxe Počet studentů (1) Zlatý klenot, s. r. o., Most 1 (2) Rekultivační výstavba Most, a. s. 1 (3) Mostecká uhelná, a. s. (hotel Širák), Most 1 (4) Eurosupport Manufacturing, s. r. o., Litvínov 1 (5) Eva Štěpánková, daňový poradce Most 1 (6) Magistrát Most 2 (7) Eduard Model Accessories, s. r. o., Ornice 1 (8) GRAMMER CZ, s. r. o., Most 2 (9) UNIMONTEX Most 1 (10) RIC Most 4 (11) RING group, a. s., Most 1 (12) Karafa, s. r. o. provozovna Interspar Most 1 (13) U&M, účetní a mzdy, Most 1 (14) BM Komplex, s. r. o. Bílina 1 (15) UNIPETROL Rafinerie, a. s. 1 (16) Advokátní kancelář, JUDr. Krejčíř, Most 1 (17) KARPI, s. r. o., Žatec, Chomutov 1 (18) Květuše Tomanová, vedení účetnictví, Litvínov 1 (19) Jitka Spěváková účetní služby, Teplice 1 (20) ELFETEXT, s. r. o. Litvínov 1 (21) ZŠ U Stadionu, Most 1 (22) Věra Zoubková, administrativní a účetní práce, Litvínov 1 (23) Účetnictví Věra Chotěborská, Most Personální zabezpečení školního roku 2007/2008 zvyšování kvalifikace a vzdělávání učitelů (Zahrnuje povinné předměty, povinně volitelné i nepovinné) 18

19 Interní zaměstnanci Personální zajištění výuky na SSŠMEP s.r.o. ve školním roce 2006/2007 Pracovní zařazení Odborná způsobilost Pedagogická způsobilost (1) Ing. Dana Balochová ředitelka ano ano (2) Mgr. Jana Broďáková učitelka ano ano (3) Mgr. Zdena Frolíková učitelka ano ano (4) Ing. Iveta Hanusová učitelka ano ano (5) Ing. Iva Hejná učitelka ano ano (6) Ing. Vladimíra Ilievová učitelka ano ano (7) Mgr. Eva Jelínková učitelka ano ano (8) Mgr. Pavel Mentlík učitel ano ano (9) Mgr. Ludmila Oharková učitelka ano ano (10) Mgr. Jana Pecová učitelka ano ano (11) Mgr. Henry Pohanka učitel ano ano (12) Mgr. Milan Vodička učitel ano ano (13) Ing. Hana Smrčková učitelka ano ano (14) Ing. Danuše Vacínová učitelka ano ne (15) Bc. Tomáš Vimr učitel ano ne Externí zaměstnanci Pracovní zařazení Odborná způsobilost Pedagogická způsobilost (16) Mgr. Vladimíra Beránková učitelka ano ano (17) Mgr. Dagmar Hasilová učitelka ano ano (18) Mgr. Růžena Šiklová učitelka ano ano (19) Ivana Jelínková učitelka ano ne (20) Ing. Hana Vohanková učitelka ano ne 19

20 a = školní rok 2007/2008 b = školní rok 2006/2007 Celkový počet odborně a pedagog. způsobilých učitelů (fyzicky) Odborná a pedagog. způsobilost učitelů v % Celkový počet vyučovaných hodin na škole v týdenním úvazku Počet hodin odučených odborně v týdenním úvazku Počet hodin odučených odborně v % a b a b a b a b a b , Věková skladba pedagogických pracovníků podle odborné a pedagogické způsobilosti Odborná a pedagogická způsobilost Do 35 let Nad 35 do 45 let Nad 45 do 55 let Nad 55 do důchod. věku Důchodci celkem/žen celkem/žen celkem/žen celkem/žen celkem/žen celkem/žen Úplná 3/2 3/2 8/7 0/0 2/2 16/13 Pouze odborná 2/1 1/1 1/ /3 Pouze pedagogická Nekvalifikovaní Celkem 5/3 4/3 9/7 0/0 2/2 20/16 viz vyhláška MŠMT č. 139/1997 Sb., o podmínkách odborné a pedagogické způsobilosti Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků na SŠ ve školním roce 2007/2008 Typ kursu nebo druh vzdělávací akce Počet účastníků Odborné školení vyučujících IT 1 Odborná školení vyučujících cizích jazyků 4 Odborné školení vyučujících ekonomické předměty 1 Odborné školení vyučující PEK 1 Odborné školení metodika prevence 1 Studium pro ředitele 1 Studium ICT koordinátora 1 Odborné školení pro tvorbu ŠVP 1 20

21 Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2007/2008 K datu Interní pracovníci počet fyzických osob přepočtené úvazky Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2007/2008: Ostatní pracovníci - poř.číslo Pracovní zařazení, funkce Úvazek Stupeň vzdělání, obor 1. statutární zástupce školy 40 VŠ 2. administrativní pracovnice 40 SO 21

22 1.6 Údaje o přijímacím řízení Žáci a žákyně přihlášení ke studiu ve školním roce 2007/2008: Název a kód oboru Celkem Do studijních oborů (MZ) OBCHODNÍ AKADEMIE M/ Celkem Žáci byli přijímání ke studiu na základě pořadí prospěchových průměrů ze základních škol. Prospěchový průměr byl stanoven do 1,8. Žáci a žákyně přijatí ke studiu ve školním roce 2007/2008: Název a kód oboru Celkem Do studijních oborů (MZ) OBCHODNÍ AKADEMIE M Přijatí celkem Přestupy žáků do SSŠMEP k Ukončení studia za školní rok 2007/ ročník 4 1. ročník ročník 1 2. ročník ročník 0 3. ročník ročník 1 4. ročník - 0 Přestupy žáků do SSŠMEP v průběhu školního roku 2007/2008: 1. ročník 0 2. ročník 2 3. ročník 0 4. ročník 1 Opakování ročníku: 1. ročník 3 2. ročník 0 3. ročník 2 4. ročník

23 1.7 Výsledky výchovy a vzdělávání Celkový prospěch žáků a žákyň ve škole za uplynulý školní rok 2007/2008 Počet žáků k * Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli Nehodnoceni SOŠ * včetně maturitních ročníků Počet tříd ve školním roce 2007/2008 Přehled tříd k třída počet žáků a žákyň třídní učitel 1.A 33 Mgr. Milan Vodička 1.B 34 Ing. Iveta Hanusová 2.A 24 Ing. Tomáš Vimr 2.B 25 Ing. Iva Hejná 2.C 15 Mgr. Eva Jelínková 3.A 17 3.B 30 Mgr. Henry Camilo Pohanka Ing. Dana Balochová od Mgr. Jana Pecová Mgr. Zdena Frolíková od A 27 Mgr. Pavel Mentlík 4.B 29 Ing. Danuše Vacínová 9 tříd 234 průměr žáků 26 23

24 Celkový prospěch žáků a žákyň ve škole za školní rok 2007/2008 k Celkový prospěch studentů k Třída začátek šk. r. počet žáků konec šk.r. prospěli s vyznamenáním prospělo neprospělo neklasifikováno odešlo během roku opakovalo ročník průměr třídy 1.A ,78 1.B ,60 2.A ,70 2.B ,36 2. C ,23 3.A ,72 3.B ,32 4.A ,43 4.B ,02 Celkem ,46 Hodnocení ukončení studia : (maturitní zkouška) Třída Počet žáků v posledním ročníku Počet žáků k maturitě v 1. termínu Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli Z jednoho předmětu Z více předmětů 4. A B Celkem

25 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PRO MARKETING A EKONOMIKU PODNIKÁNÍ, s.r.o. Přehled univerzit a vysokých škol z hlediska zájmu studentů čtvrtých ročníků: Počet studentů Název školy třída 4. A třída 4. B UJEP, Ústí nad Labem 1 - Západočeská univerzita Plzeň 2 4 VŠE Praha 1 1 Bankovní institut Praha 1 1 Technická univerzita Liberec 1 1 Česká zemědělská univerzita Praha 1 - Vysoká škola finančně správní Most 4 2 Banff Buchan Colege Scotland 3 1 Žáci a žákyně mají možnost podat si přihlášky na libovolný počet vysokých škol, univerzit a vyšších odborných škol. 25

26 Hodnocení výsledků výchovného působení : Problematika výchovného poradenství na škole a prevence sociálně patologických jevů. Činnost výchovného poradce: Ve školním roce 2007/2008 poskytoval výchovný poradce informace žákům a žákyním o možnostech dalšího vzdělávání, podal jim informace o trendech vývoje pracovního trhu, zajistil pro ně besedu na Úřadu práce Most a besedu se zástupcem společnosti SCIO. Žáci a žákyně čtvrtých ročníků mají pravidelná setkání se zástupci vysokých škol.výchovný poradce spolupracoval s třídními profesory při řešení absence a studijních problémů žáků a žákyň. Nadále trvala spolupráce se studentským parlamentem. Výchovný poradce dokončil kvalifikaci oborovým studiem na UK v Praze. Činnost školního metodika prevence: Ve školním roce 2006/2007 byl realizován preventivní program Škola bez drog, který pokračuje i v letošním školním roce. V rámci organizace života školy je zajištěna poradenská činnost metodika prevence, výchovného poradce, třídních učitelů i ostatních pedagogických pracovníků. V třídnických hodinách byly diskutovány problémy žáků a žákyň s třídními učiteli. Důležitá byla pravidelná informovanost všech pedagogických pracovníků a zajištěna jejich spolupráce. Vedení školy podporuje a zajišťuje zájmové aktivity žáků (zimní lyžařský kurz, sportovně turistický a plavecký pobyt v Srní, vodácký kurz, návštěva divadelních a filmových představeních). Žáci a žákyně absolvovali přednášky a besedy s odborníky z oblasti prevence zneužívání návykových látek a sexuologie. První a druhé ročníky se zúčastnily besedy na téma AIDS. Dochází k pravidelnému doškolování protidrogového koordinátora a výchovného poradce dle nabídky školení. 26

27 Podmínečné vyloučení ze studia, vyloučení ze studia. Počet žáků. Podmínečně vyloučeni ze studia ve šk.r. 2007/2008: 1 žák Vyloučeni ze studia ve šk.r. 2007/2008: 1 žák Údaje o integrovaných žácích : Žáci integrovaní ve třídách ve školním roce 2007/2008 Druh postižení: Ročník Počet žáků Sluchové postižení - - Zrakové postižení - - S vadami řeči - - Tělesné postižení - - S kombinací postižení - - S vývojovými poruchami učení 1 3 Ve spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou, výchovným poradcem a jednotlivými vyučujícími byly vytvořeny individuální plány pro integrované žáky a žákyně. Obecně se využívají tyto metody a přístupy: Prodloužený výklad, preference testové formy práce s možností výběru správné odpovědi, písemné práce s možností stručné odpovědi, prodloužená procvičování Nácvik práce s učebnicí, respektování individuálního tempa, možnost redukce učiva, písemné úkoly rozčlenit na kratší úseky Specifické způsoby hodnoceni: Hodnotit pouze obsahovou správnost, využívat průběžné hodnocení, při výkyvech ve výkonnosti dát možnost opravy Při ústním ověřování nevyžadovat pohotovou odpověď, dát možnost přípravy, opravy, vytvořit vstřícnou atmosféru Podrobné individuální plány jednotlivých vyučujících jsou u výchovného poradce. 27

28 1.8 Projekty a spolupráce s jinými školami, mezinárodní spolupráce, projekty, školení a kurzy Název projektu (1) INNOSTAR iniciativy společenství EQUAL podnikání krok za krokem Počet účastníků Pilotní škola (2) Šance 60 Partner projektu RIC, s. r. o. SŠT Most, ISŠ energetická Chomutov, Úřad práce Most prezentace Výstup projektu Motivační setkání Ve školním roce 2006/2007 jsme byli zařazeni do projektu Šance Komplexní program podpory vzdělávání žáků a žákyň. Cílem projektu, na naší škole, je využít při výuce nové metody, které vycházejí ze školního vzdělávacího programu a jsou zaměřeny na klíčové kompetence a evaluaci. Do projektu bylo vybráno 60 žákyň prvních, druhých a třetích ročníků na základě motivačních dotazníků. Ve školním roce 2007/2008 projekt pokračoval dvěmi motivačními setkání v Srní na Šumavě, kde byly nové metody vyzkoušeny. S velkým zápalem žákyně pracovaly s metodami, které jim měly pomoci se sebepoznáním a s uvědoměním si životních plánů a cílů, a také co pro jejich splnění musí udělat stanovení priorit. 28

29 1. 9 ICT PLÁN ŠKOLY ICT plán školy je zpracován podle metodického pokynu MŠMT č. j / , který stanovuje Standart ICT služeb ve škole a náležitosti dokumentu ICT plán školy. Plán je zpracován na období od (stávající stav) do (cílový stav) Základní údaje školy: Název školy: Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání, Most (SSŠMEP) Adresa: E. Basse 1142/9 Zřizovatel školy: COMENIA, v. o. s. Právní forma: společnost s ručením omezeným IČ: REDIZO: Kontakty: Ředitelka školy: ICT koordinátor: Ing. Dana Balochová Ing. Dana Balochová Od ing. Iva Hejná Telefon/fax: školy: Internetové stránky školy: Testovací středisko: ECDL Středisko DVPP provádění akreditovaných programů pro účely zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogický pracovnících a o změně některých zákonů 29

30 Popis aktuálního stavu Žáci, žákyně a pedagogičtí pracovníci: Celkový počet žáků a žákyní v roce 2007/2008: 235 Celkový počet pedagogických pracovníků: 18 Počet studentů na jeden PC: 4 Počet pedagogických pracovníků na jeden PC: 2 Úroveň vzdělání ICT pedagogických pracovníků Název školení Počet pracovníků Školení Z 14 Školení P 14 Celkový počet pracovníků školy 14 Školitelé DVPP (SIPVZ) 3 30

31 Infrastruktura a hardware Počet PC Celkem Mladší 5 let Počítačové učebny Ostatní místnosti (FF, AJ) 8 5 Kabinety 8 7 Sekretariát 1 1 Interaktivní tabule - učebna 1 1 Na škole celkem Severy školy 2 1 Připojení k Internetu a do LAN Projekční technika na škole 3 3 Lokální počítačová síť 1 1 Rychlost připojení Dostupnost přípojných míst v učebnách Dostupnost přípojných míst v kabinetech Operační systém Neomezený přístup Ano Ano Windows XP Lokální počítačová síť školy Ve škole je vybudována lokální počítačová síť formou strukturované kabeláže. Síťová architektura sítě je (vysokorychlostní Ethernet). Lokální počítačová síť zajišťuje tyto služby uživatelům sdílení dat, sdílení prostředků, připojení do internetu, komunikaci mezi jednotlivými uživateli, provoz informačního systému školy (aplikace Bakalář). Škola má správce sítě, který zajišťuje bezpečný provoz sítě, provádí pravidelnou údržbu jednotlivých pracovních stanic a serverů školy po stránce technické i programové, zajišťuje ochranu a bezpečnost dat, antivirovou a antispamovou kontrolu. 31

32 Software a informační zdroje Místnost Učebna VT 1 Učebna VT 2 Učebna PEK Učebna AJ Učebna FF Interaktivní učebna Kabinety a kanceláře Aplikace OpenOffice.org., Microsoft Office Internet Explorer, Adobe Reader Grafické aplikace Malování Informační zdroje pro výuku anglického a německého jazyka Informační zdroje pro výuku účetnictví Informační zdroje pro výuku public relations OpenOffice.org., Microsoft Office Internet Explorer Adobe Reader Grafické aplikace Malování, Corel, PesPad, GIMP Vertigo server pro tvorbu php Programovací prostředí - Pascal Informační zdroje pro výuku anglického a německého jazyka OpenOffice.org., Microsoft Office Internet Explorer, Adobe Reader Výukový program pro psaní na klávesnici ATF, Testík Informační zdroje pro zpracování písemností Balíček písemností, Norma ČSN Internet Explorer OpenOffice.org., Informační zdroje a výukové programy pro anglický a německý jazyk Internet Explorer Microsoft Office Internet Explorer Microsoft Office Informační zdroje a výukové programy pro jednotlivé předměty OpenOffice.org., Microsoft Office Internet Explorer, Google Adobe Reader, Aktive studio Outlook Express Informační systém školy - Bakalář Legislativa školy 32

33 Dodržování autorského zákona a licenčních ujednání Softwarové vybavení školy se používá v souladu s autorským zákonem a licenčním ujednáním uvedeným u příslušného software. Škola používá výhradně programy vyvíjené jako freeware nebo vlastní příslušné licence ke komerčně distribuovaným programům. Infrastruktura, hardware a software Žáci, žákyně a pedagogičtí pracovníci mají možnost v rámci výuky a přípravy na výuku používat některé z běžně používaných kancelářských programových vybavení, grafické editory, webové prohlížeče, editor webových stránek, elektronické pošty Žáci, žákyně a pedagogičtí pracovníci mají možnost v rámci výuky a přípravy na výuku používat výukové programové vybavení a informační zdroje, ze všech aplikací je možné tisknout na tiskárnu a veškeré programové vybavení je používané v souladu s licenčními ujednáními Žáci, žákyně a pedagogičtí pracovníci mají zajištěn diskový prostor pro uložení svých dat, dále mají možnost ukládat svá data na přenosné médium pedagogičtí pracovníci mají zajištěn přístup k elektronické poště a prostor pro vystavení webové prezentace škola má zajištěnu ochranu proti virům jak na úrovni souborového systému, tak na úrovni přijímané a odesílané pošty škola musí mít možnost efektivně blokovat přístup ze školní sítě na takové www stránky, které si sama určí, k těm službám k internetu, které si sama určí, naopak bez souhlasu školy nesmí být blokován žádný takový přístup od školního roku 2005/2006 je škola vybavena datovým projektorem s připojením na notebook a interaktivní tabuli Hlavní úkoly a cíle ICT pro školní rok 2008/2009 od počátku školního roku 2008/2009 budeme postupně každou učebnu vybavovat alespoň jedním přípojným učitelským místem pro připojení pracovní stanice nebo notebooku (připojení na internet) a datovým projektorem připojení internetu optickým kabelem instalace softwaru pro předmět účetnictví vybavení jednotlivých kabinetů novými PC ve spolupráci se správcem sítě bude provedena reinstalace sítě postupné zajištění přenosného média pro studenty flash nákup 17 licencí Adobe Flash CS3 profesional pro potřeby programování učebna anglického jazyka bude vybavena novými počítači a projekčním plátnem do učebny PEK bude pořízen datový projektor postupné vybavení kmenových tříd interaktivními tabulemi, případně systémem Onfinity 33

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1572/09-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1572/09-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1572/09-S Název školy: Gymnázium, Český Brod, Vítězná 610 Adresa: Vítězná 616, 282 27 Český Brod Identifikátor: 600 007 120 IČ: 48665967

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1470/08-02. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1470/08-02. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1470/08-02 Název školy: Masarykovo klasické gymnázium, s. r. o. Adresa: Táborská 1685, 251 01 Říčany u Prahy Identifikátor: 610 451

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01133/08-06. Plynárenská 2953

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01133/08-06. Plynárenská 2953 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-01133/08-06 Základní škola s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky, Teplice, Plynárenská

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-33/14-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola, Hradec

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01099/08-06

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01099/08-06 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-01099/08-06 Speciální základní škola a Mateřská škola,teplice, U Červeného kostela 110, příspěvková organizace

Více

školní inspekce Královéhradecký inspektorát

školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce INSPEKČNÍ Čj. ČŠIH-951113-H ZPRÁ VA Název právnické osoby Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková vykonávající činnost školy škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 53/09-01. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 53/09-01. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI 53/09-01 Název školy Střední odborná škola sociální svaté Zdislavy Adresa: Ječná 33/527, 120 00 Praha 2 Identifikátor: 600004902 IČ: 45768561

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01129/09-06. Základní škola Lenešice, okres Louny. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01129/09-06. Základní škola Lenešice, okres Louny. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-01129/09-06 Základní škola Lenešice, okres Louny Adresa: 439 23 Lenešice, Knížete Václava 391 Identifikátor: 600083101 IČ:

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy. dle 28 e) odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb. ve znění platných novel, vyhláška č. 15/2005 Sb.

Výroční zpráva. o činnosti školy. dle 28 e) odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb. ve znění platných novel, vyhláška č. 15/2005 Sb. SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA Č. BUDĚJOVICE, s. r. o. JERONÝMOVA 28/22, 370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE tel.: +420 38 635 44 40, tel./fax: +420 38 635 40 68 kadeřnictví +420 38 635 40 67 e-mail: svepes @skolacb.cz www.skolacb.cz

Více

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-546/08-09. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-546/08-09. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-546/08-09 Název školy: Gymnázium, Broumov, Hradební 218 Adresa: Hradební 218, 550 01 Broumov Identifikátor: 600 012 107 IČ: 48

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIA-S 72/10-A. Gymnasium Jižní Město s.r.o.

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIA-S 72/10-A. Gymnasium Jižní Město s.r.o. Česká školní inspekce Pražský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIA-S 72/10-A Gymnasium Jižní Město s.r.o. Adresa: Tererova 2135/17, 149 00 Praha 4 - Chodov Identifikátor: 600005178 IČ: 48109355

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Polní 964 735 14 Orlová-Lutyně Email: skola@obaka-orlova.cz Web: www.obaka.cz Výroční zpráva je zpracována

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-112/08-R14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-112/08-R14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-112/08-R14 Název školy: Čtyřleté a osmileté gymnázium, s. r. o. Adresa: Cihelní 410, 738 01 Frýdek-Místek Identifikátor: 600 016

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ř t S O e d n r l o v í o d b o á, s p o r n á š l. s k o l a r. o. Střední odborná škola NET OFFICE Orlová, spol. s r. o. Energetiků 144, Orlová Lutyně, 735 14 zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-627/08-07. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-627/08-07. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-627/08-07 Název školy: Gymnázium, Strakonice, Máchova 174 Adresa: Máchova 174, 386 48 Strakonice Identifikátor: 600 008 789 IČ: 60 650

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-948/08-01. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-948/08-01. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-948/08-01 Název školy: Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 Adresa: Pernerova 25, 186 00 Praha 8 Identifikátor: 600005968 IČ: 61389064

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014 Soukromá střední škola DANAÉ, s.r.o. Svídnická 1A/599, 181 00 Praha 8 Tel., fax: 233 542 325 Tel.: 602 360 166 www.danae.cz I. Základní údaje o škole 1. Přesný název

Více

Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání, s. r. o., E. Basse 1142/9, 434 01 Most Tel/fax: 476 709 580 www.sssmep.

Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání, s. r. o., E. Basse 1142/9, 434 01 Most Tel/fax: 476 709 580 www.sssmep. Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání, s. r. o., E. Basse 1142/9, 434 01 Most Tel/fax: 476 709 580 www.sssmep.cz e-mail: soukrmark@sssmep.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Název školního

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1222/11-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1222/11-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-1222/11-H Název právnické osoby První soukromá základní škola v Hradci Králové, s. r. o. vykonávající činnost školy: Sídlo: Vocelova

Více

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-38/09-05. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-38/09-05. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-38/09-05 Základní škola praktická a mateřská škola Toužim, příspěvková organizace Adresa: Plzeňská 395, Toužim 364 01

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠI H-855/11-H. Mgr. Františkem Klapalem, ředitelem školy

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠI H-855/11-H. Mgr. Františkem Klapalem, ředitelem školy Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠI H-855/11-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Základní škola a Mateřská škola, Doudleby nad Orlicí Dukelská

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-154/10-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-154/10-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-154/10-M Název školy: Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace Adresa: 790 51 Supíkovice 129

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Č. j. ČŠIH-171/12-H. Mgr. Jiřím Šimkem, ředitelem školy. Statutární město Hradec Králové

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Č. j. ČŠIH-171/12-H. Mgr. Jiřím Šimkem, ředitelem školy. Statutární město Hradec Králové Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIH-171/12-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Hradec Králové, Habrmanova 130 Sídlo: 500 02 Hradec

Více

Vlastní hodnocení školy zpracované za období školních roků 2007 2008, 2008 2009 a 2009-2010

Vlastní hodnocení školy zpracované za období školních roků 2007 2008, 2008 2009 a 2009-2010 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, Štefánikova 325, 530 43 Pardubice Vlastní hodnocení školy zpracované za období školních roků 2007 2008, 2008 2009 a 2009-2010

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-002/09-14. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-002/09-14. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-002/09-14 Název školy: Základní škola Opava, Šrámkova 4 - příspěvková organizace Adresa: Šrámkova 4, 747 05 Opava Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIJ-452/11-J. tř. Legionářů 3, 586 01 Jihlava. příspěvková organizace

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIJ-452/11-J. tř. Legionářů 3, 586 01 Jihlava. příspěvková organizace Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIJ-452/11-J Název právnické osoby: Sídlo: Střední průmyslová škola Jihlava tř. Legionářů 3, 586 01 Jihlava IČ: 60 545 992 Identifikátor:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-876/09-A. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-876/09-A. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-876/09-A Název školy: Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 Adresa: Na Zatlance 11, 150 00 Praha 5 Identifikátor: 600 005 496 IČ: 61385271

Více