Výroční zpráva. o činnosti školy. Základní škola KELČ, okres Vsetín

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. o činnosti školy. Základní škola KELČ, okres Vsetín"

Transkript

1 Základní škola KELČ, okres Vsetín Kelč KELČ Tel/ Fax: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2005/2006

2 I. Charakteristika školy: Název školy: Základní škola Kelč, okres Vsetín Sídlo školy: Kelč 229, Kelč Zřizovatel: Město Kelč Adresa zřizovatele: Městský úřad Kelč, Kelč 5, Kelč Právní forma školy: příspěvková organizace od Ředitel školy (statutární orgán): Mgr. Roman Blaha Statutární zástupce: PhDr. Pavla Čučková Založení školy: povolením otevření 1. třídy měšťanské školy chlapecké v nově postavené budově a sloučením se stávající obecnou školou Zařazení do sítě škol: , IZO: , kapacita 480 žáků poslední aktualizace zařazení Součásti školy: Školní družina, kapacita 75 žáků Školní klub kapacita 100 žáků, Školní jídelna, kapacita 420 jídel. Školská rada: Šestičlenná, od Občanská sdružení při ZŠ: Sdružení rodičů při ZŠ v Kelči Základní údaje o škole: Počet tříd Počet žáků Počet žáků /skupin na třídu /skupinu 1. stupeň ,5 2. stupeň ,25 celkem ,64 Školní družina ,5 Školní klub Školní jídelna x 215 x Základní škola je součástí výchovně vzdělávací soustavy. Poskytuje základní vzdělání, zabezpečuje rozumovou výchovu ve smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie poskytuje mravní, estetickou, pracovní, zdravotní, tělesnou a ekologickou výchovu žáků; umožňuje též náboženskou výchovu. Základní škola připravuje žáky pro další studium a praxi. Základní škola má devět ročníků a dělí se na první a na druhý stupeň. První stupeň je tvořen prvním až pátým ročníkem a druhý stupeň šestým až devátým ročníkem. Vyučování probíhá podle učebních plánů a osnov schválených ministerstvem. Podle podmínek školy a charakteru vyučovacího předmětu se třídy mohou dělit na skupiny v souladu s učebním plánem a s požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví žáků. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2005/2006 2

3 Škola zřizuje oddělení pro ambulantní nápravu specifických vývojových poruch učení. V rozsahu stanoveném vládou se žákům bezplatně poskytují učebnice, učební texty a základní školní potřeby. Ředitel školy zřizuje pedagogickou radu jako svůj poradní orgán. Jejími členy jsou všichni pedagogičtí pracovníci školy. Ředitel školy ustanovuje třídní učitele, vedoucí vychovatele školní družiny. Ředitel školy vydává po projednání s pracovníky školy a se souhlasem pedagogické rady řád školy, schvaluje řád odborných pracoven, tělocvičen apod. Škola organizuje plavecký výcvik, lyžařské kurzy a jiné akce; jejich program schvaluje ředitel školy. Škola organizuje školní výlety a školní akce související s výchovně vzdělávací činností školy. Škola zřizuje pro žáky školy zájmové útvary, poskytuje své prostory a vybavení k účelnému využití pro činnost zájmových organizací dětí a mládeže. Součástí školy je školní jídelna, školní družina, školní klub a školní knihovna. Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáka při činnostech, které přímo souvisejí s výchovou a vzděláváním, soustavně vytváří podmínky pro bezpečnost a ochranu zdraví žáka a kontroluje jejich dodržování. II. Koncepce školy: Protože jsme jediná spádová škola v okolí, nemůžeme se úzce specializovat, ale poskytujeme základy všestranného vzdělání a rozvoje zájmů dětí, vytváříme podmínky pro další vzdělávání, komunikaci mezi lidmi a uplatnění v životě. Snažíme se rozvíjet osobnost každého žáka, aby byl schopen samostatně myslet, svobodně se rozhodovat a projevovat se jako demokratický občan, to vše v souladu s obecně uznávanými životními a mravními hodnotami. Při škole působí od šestičlenná školská rada, ve které jsou dvěma členy zastoupeni rodiče žáků, učitelé a zřizovatel školy. Škola intenzivně pracuje na vytvoření vlastního Školního vzdělávacího programu. V oblasti vzdělání a výchovy: Snažíme se využívat moderních metod vyučování, nových učebních pomůcek a didaktické techniky, výpočetní techniky ve spojení s multimediálními programy a internetem. Nezapomínáme však na staré, osvědčené a léty ověřené postupy vzdělávání a práce s žáky. Poskytujeme logopedickou péči, integrujeme žáky se specifickými poruchami učení, tělesným aj. postižením a zajišťujeme jim nezbytnou péči. Účastníme se různých soutěží a akcí, kde si mohou žáci srovnávat svoje znalosti, vědomosti a schopnosti s žáky ostatních škol. Pořádáme vlastní a regionální akce. Realizujeme programy prevence patologických jevů. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2005/2006 3

4 Klima školy Zaměřujeme se na celkové kulturní prostředí školy a na systém mezilidských vztahů. Ten je dán především vztahy mezi učiteli a žáky, mezi učiteli a ostatními pracovníky školy, učiteli a rodiči, vztahy mezi vedením školy a pedagogickým sborem a v neposlední řadě i mezi žáky samotnými. Dále se snažíme rozvíjet loajalitu ke škole, která je dána podporou cílů školy a zájem o vše, co s prací školy souvisí. V oblasti hygieny, psychohygieny a stravování: Během vyučování a o přestávkách dbáme na všechny zásady týkající se hygieny prostředí a vzdělávání, snažíme se umožnit žákům v maximální možné míře množství pohybu a relaxace, například umístěním pingpongových stolů ve vybraných prostorách, umožněním trávení přestávek na školním dvoře a pod. V rámci projektu Školní mléko umožňujeme dětem nákup mléčných výrobků, obohacený i o jiné potraviny, čímž pomáháme řešit i problematiku pitného režimu dětí. Ve škole je instalován nápojový automat. V oblasti školního stravování dbáme podle moderních poznatků na správnou skladbu, pestrost a chutnost stravy. Třetím rokem vaříme ve školní jídelně rekonstruované podle nejnovějších předpisů. V oblasti mimoškolních aktivit: Rozvíjíme možnosti mimoškolních aktivit formou zájmových kroužků, kroužků při školní družině a školním klubu. Spolupracujeme s jinými subjekty, zabývajícími se volným časem mládeže. Umožňujeme jim činnosti v prostorách školy. Snažíme se zapojovat do různých projektů a grantů a získat tak finanční prostředky pro další aktivity. V oblasti personální: Snažíme se zajistit v co nejvyšší možné míře aprobovaný a kvalifikovaný pedagogický sbor. S klesajícím počtem žáků klesá i na naší škole počet zaměstnanců. Vytváříme pro pedagogy podmínky pro další vzdělávání a profesní rozvoj, pracovní, sociální a jiné podmínky, umožňující co nejlepší výkon jejich povolání. V oblasti stavební a kapacitní: V červnu 2002 jsme oslavili 100 let od uvedení do provozu hlavní budovy naší školy. Z jejího stáří vyplývají naše hlavní úkoly v této oblasti. Také druhá školní budova, vystavěná v osmdesátých letech již potřebuje svoje. Ve spolupráci s Městským úřadem Kelč a s využitím státních dotací se neustále opravuje vše, co čas poškodil, nebo co za tu dobu zastaralo. Právě se chýlí ke konci další etapa celkové rekonstrukce školy. Byla dokončena výstavba třetího nadzemního podlaží druhé školní budovy a její celkové zateplení. Tělocvična se dočkala vylepšení roštu podlahy, nových parket a posuvného zavěšení basketbalových košů. V přízemí staré budovy byly z prostor původní tělocvičny a sousední třídy vystavěny šatny se skříňkami pro žáky. Ještě do zimy se opraví fasáda ve dvoře a střecha včetně rýn a svodů. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2005/2006 4

5 V oblasti spolupráce s rodiči a veřejností: Snažíme se velmi intenzívně spolupracovat s rodiči, poskytovat jim objektivní informace o škole a informovat je o studijních výsledcích dětí. Snažit se více rozvíjet oboustranný tok informací. Spolupracujeme s rodiči žáků i prostřednictvím Sdružení rodičů při Základní škole Kelč a nově i se školskou radou. Veřejnosti poskytujeme základní a objektivní sdělení o škole, informujeme ji o aktivitách a činnostech školy na třídních schůzkách, schůzkách sdružení rodičů formou článků v městském zpravodaji a jinými vhodnými formami. Spustili jsme internetové stránky školy, které postupně zaplňujeme informacemi. III. Učební plán školy: Vyučování probíhalo ve všech ročnících podle učebních plánů a osnov schválených MŠMT pod názvem Základní škola, číslo jednací: /96-2 Učební plán školy je přiložen jako příloha č. 1. Učební plány školy byly doplněny těmito volitelnými a nepovinnými předměty: - informatika - pěstitelství a chovatelství - vaření - svět práce - základy administrativy - cvičení z matematiky - cvičení z českého jazyka - náboženství IV. Údaje o pracovnících školy: Počty zaměstnanců: Pracovníci Pedagogičtí pracovníci Tech.hosp.pracovníci Ostatní pracovníci školy osob úvazky osob úvazky osob úvazky celkem , mužů žen , Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2005/2006 5

6 Kvalifikace zaměstnanců: vzdělání: Vysokoškolské Úplné střední Středoškolské Základní celkem Učitelé Vychovatelé THP Ostatní Pedagogická a odborná způsobilost učitelů k výuce na základní škole: pořad. číslo Úvazek stupeň vzdělání, aprobace Další státní zkouška Rekvalifikace Roky praxe 1 1 VŠ, 1. st - Tv, Inf VŠ, Čj - Dě VŠ, 1. st - Pč VŠ, VŠZ-Fytotechnika + DPS VŠ, M - Př VŠ, 1. st - TV VŠ, 1. st - Hv Frj VŠ, 1. st ÚSŠ, Gym. + 3 sem. Tv - Ze VŠ, 1. st VŠ, Uč. ŠMVZP VŠ, M - Ch VŠ, M - Z VŠ, M - F Nj VŠ, Čj - Rj Nj VŠ, 1. st - Rj VŠ, Pdg - Hv VŠ, Dě - Ov VŠ, Čj - Dě Aj VŠ, Pdg -Ov, Inf ÚSŠ, Vychovatelství ÚSŠ, Vychovatelství 25 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2005/2006 6

7 Další údaje o nepedagogických pracovnících: pořad. Pracovní číslo zařazení Úvazek Stupeň vzdělání, obor 1 THP 1 ÚSŠ, ekonomické 2 THP 1 ÚSŠ, ekonomické 3 Školní jídelna 1 SŠ, Kuchař 4 Školní jídelna 1 SŠ, Kuchař 5 Školní jídelna 1 SŠ, Kuchař 6 Školní jídelna 1 SŠ, Cukrovinkář 7 Provoz 1 SŠ, Zedník 8 Provoz 1 SŠ, Prodavač 9 Provoz 1 SŠ, Brusič skla 10 Provoz 1 SŠ, Kuchař V. Přijímací řízení: Zápis do 1. tříd pro šk. rok : počet dětí u zápisu: 41 odklad: 8 přijato z jiných škol: 0 přijato po odkladu 4 přijato celkem : 33. VI. Výsledky vzdělávání žáků: Údaje o integrovaných žácích: Druh postižení: Ročník Počet žáků Sluchové postižení 6 1 Zrakové postižení 0 S vadami řeči 0 Tělesné postižení 0 S kombinací postižení 6 1 S vývojovými poruchami učení Počty žáků přijatých ke studiu do středních škol: GymnáziumVýroční zpráva o činnosti školy SOŠ ve školním roce SOU, 2005/2006 U OU, PrŠ 7 8 leté 6 leté 4 leté vč. konzervatoří přihláš. přijatí přihláš. přijatí přihláš. přijatí přihláš. přijatí přihláš. přijatí přihláš. přijatí

8 Přehled prospěchu, výchovných opatření zameškaných hodin apod. je přiložen jako příloha č. 2. VII. Výsledky inspekcí provedených Českou školní inspekcí a jinými inspekčními orgány: Dne provedla kontrolu školního stravování Krajská hygienická stanice Zlínského kraje. Kopie protokolu o kontrolním zjištění je v příloze č.3. VIII. Přehled dalších aktivit školy a dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků: Soutěže a přehlídky počty zúčastněných žáků ve školním roce 2005/2006: Název soutěže, přehlídky Školní kolo Okrskové kolo Okresní kolo Krajské kolo Dějepisná olympiáda 12 žáků Pythagoriáda 43 žáků 1 žák bez umístění Klokan 89 žáků Olympiáda v českém jazyce 16 žáků 1 žák bez umístění Okrskové kolo v halové kopané 1 družstvo bez umístění Turnaj ve florbalu dívek 8. a 9. tř. 1 družstvo 2. místo 1 družstvo 4. místo Turnaj ve florbalu chlapců třída 1 družstvo Turnaj v basketbalu dívek 1 družstvo 1.místo 1 družstvo 1.místo Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2005/2006 8

9 Školní a mimoškolní aktivity 2005/2006 Září 2005 Ve čtvrtek 1. září byl zahájen školní rok 2005/ září se pro všechny žáky školy konalo v Kulturním domě v Kelči divadelní představení, které předvedli herci Docela velkého divadla Litvínov, a to v rámci Kelečského divadelního festivalu. 7. září zahájila svou činnost Hudební škola Mgr. Libuše Vlčkové. Po celý školní rok vždy dvakrát týdně do těchto hodin docházely děti, které se učily hrát na klavír a varhany se uskutečnila pro žáky 9. tříd odborná zahraniční exkurze do Osvětimi a Krakova. Od zahájily svou činnost zájmové kroužky školního klubu. Děti tak mohly navštěvovat kroužek: Práce na počítači (3x týdně), Počítačové hry (3 x týdně), Internet (denně v ranních hodinách), Sportovní hry (1 x týdně, rozděleno podle věku žáků), Florbal (3 x týdně), Šikulka (1x týdně), Ruční práce (1x týdně). V pondělí se ve Valašském Meziříčí konala první organizační schůzka logopedických asistentek okresu Vsetín. Od poloviny měsíce ve škole opět začal prodej mléčných výrobků v rámci projektu Školní mléko se jedna vyučující zúčastnila semináře Zajímavosti z českého pravopisu. 23. září se vychovatelka školní družiny zúčastnila semináře Podzimní zpívání Hudební rok v RVP ZV si žáci vyslechli rozhlasovou relaci ke Dnu české státnosti vzpomínka na sv. Václava byla ve škole zahájena činnost keramického kroužku. Říjen 2005 Od počátku měsíce zahájily svou činnost zájmové kroužky školy, které nabídly žákům tyto aktivity: výuku anglického a francouzského jazyka, hru na zobcovou flétnu, výtvarné a keramické činnosti, ze sportovních aktivit pak aerobik a basketbal absolvovali žáci obou 5. tříd výuku na dopravním hřišti ve Valašském Meziříčí. Ve stejný den byl zahájen povinný plavecký výcvik žáků 3. třídy začaly děti 2. třídy jezdit do plavecké školy ve Valašském Meziříčí na tzv. předplavecký výcvik. 10. října se výuky na dopravním hřišti zúčastnili čtvrťáci se konal ve Vsetíně na Úřadu práce aktiv výchovných poradců. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2005/2006 9

10 Ve stejný den se vyučující tělesné výchovy zúčastnila ve Vsetíně semináře Pohybové hry a jejich uplatnění ve školních vzdělávacích programech se v tělocvičně školy konalo pro všechny žáky představení Skupiny historického šermu Pernštejn s programem nazvaným Renesanční vojenství. Ve dnech se konalo první třídenní proškolení tzv. koordinátorů školních vzdělávacích programů. V úterý se jedna vyučující českého jazyka zúčastnila semináře Jak využít RVP ZV ke zlepšení výuky českého jazyka na 2. stupni se jedna vyučující AJ zúčastnila semináře Vzdělávání učitelů AJ a vyučující NJ semináře Němčina jako 2. jazyk se 9 žáků 2. stupně zúčastnilo turnaje v halové kopané, který se konal ve sportovní hale v Zašové si rozhlasovou relací žáci i vyučující připomněli státní svátek ČR 28. říjen 87. výročí vzniku Československa. Listopad listopadu se žáci 5. tříd vydali na exkurzi do hvězdárny ve Valašském Meziříčí. Ve dnech listopadu se dva žáci 8. tříd zapojili do přípravy tzv. peer aktivistů a absolvovali přípravný kurz ve Velkých Karlovicích se uskutečnil pro zaměstnance školy zájezd do Prahy na muzikál Galileo se žáci obou 9. tříd zúčastnili akce Veletrh vzdělávání a pracovních příležitostí, kterou každoročně připravuje Úřad práce ve Vsetíně a Obchodní hospodářská komora ve Vsetíně, Zlínský kraj. Akce je zaměřena nejen na žáky, kteří navštěvují poslední ročník základní školy, ale také na jejich rodiče a celou širokou veřejnost. Cílem je poskytnout všem návštěvníkům co nejvíce informací o možnostech studia na středních školách a středních odborných učilištích a také o možnostech na trhu práce po ukončení studia. Proto se na této akci prezentovaly svou činností a programem firmy regionu vsetínského, valašskomeziříčského a rožnovského. Místem konání Veletrhu byly prostory Střední průmyslové školy stavební ve Valašském Meziříčí se vyučující občanské výchovy zúčastnil semináře na téma Světová náboženství navštívili žáci obou 7. tříd v rámci tzv. ekologického týdne Integrovanou školu ve Valašském Meziříčí. Shlédli výstavku projektové činnosti školy v oblasti enviromentální výchovy a vyzkoušeli si jednoduché pokusy v laboratořích se ředitel školy zúčastnil semináře Správní řád a správní řízení na školách a školských zařízeních. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2005/

11 Ve dnech se zástupkyně ředitele školy zúčastnila 1. části čtyřdenního semináře na téma Podmínky pro rozvoj klíčových kompetencí dětí ukončili žáci 3. třídy povinný plavecký výcvik. Ve středu se jedna vyučující AJ zúčastnila semináře na téma Anglický jazyk ve školním vzdělávacím programu zahájil svou činnost kroužek volejbalu. Byl určen pro chlapce i dívky z ročníku absolvovali žáci 8. tříd exkurzi do ZOO Lešná. Tematicky byla exkurze zaměřena na africký pavilon a kočkovité šelmy. Ve stejný den si všichni žáci i zaměstnanci školy připomněli v rozhlasové relaci 17. listopad Den boje za svobodu a demokracii se 14 děvčat navštěvujících kroužek aerobiku zapojilo do akce Děti fitness aneb Sportem proti drogám. Tato akce se konala v Kopřivnici se ve školním klubu pekly výrobky ze slaného pečiva. Ve dnech pokračovalo svou 2. částí proškolení koordinátorů ŠVP zahájili čtvrťáci povinný plavecký výcvik se jedna vyučující českého jazyka zúčastnila semináře Nuda při češtině? Ani nápad! aneb Učíme se hrou. Ve středu 23. listopadu připravila vyučující, která vede ve škole kroužek Zobcová flétna, s děvčaty tohoto kroužku vystoupení určené ku příležitosti posezení s důchodci. Děvčata zahrála lidové písničky, některé byly doprovázeny na Orffovy nástoje, některé byly zpívané se konaly ve škole volby do školské rady. Z nich pak vzešli dva členové tohoto orgánu z řad rodičů se tři vyučující dějepisu zúčastnily semináře na téma Antisemitismus se vychovatelka školního klubu zúčastnila semináře Interiérové dekorace z přírodnin. V průběhu měsíce listopadu probíhala mezi žáky a zaměstnanci školy sbírka na podporu výchovy koní pro hiporehabilitaci. Prosinec 2005 Začínají první přípravné práce k tvorbě školního vzdělávacího programu, který bude pro školu závazný od školního roku 2007/2008. Své poznatky a zkušenosti předává vyučujícím koordinátorka pro ŠVP navštívil školu Mikuláš s Čertem a Andělem a připravili pro žáky malé překvapení v podobě dárečků. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2005/

12 Ve čtvrtek se Základní škola Kelč stala organizátorem okrskového kola turnaje ve florbalu dívek kategorie B (starší žákyně 8. a 9. třída). Turnaje se zúčastnila celkem 3 družstva. Družstvo ZS Kelč se umístilo na 2. místě a hráčky postupují do okresního kola se družstvo chlapců z 8. a 9. tříd (10 hráčů) zúčastnilo již potřetí Mikulášského turnaje v sálové kopané O putovní pohár starosty města Veselí nad Moravou. Zápasy sehrálo celkem osm družstev. Naši hráči sehráli sérii vítězných zápasů a ve finále také zvítězili. Přivezli si cenné diplomy a putovní pohár starosty města Veselí na Moravě proběhlo školní kolo Olympiády v českém jazyce. Úkoly plnilo 8 žáků z 8. tříd a 4 deváťáci. 12. prosince se ve školní kuchyňce pod dohledem vychovatele školní družiny a školního klubu peklo vánoční cukroví se konal seminář pro výchovné poradce sehrála starší děvčata zápasy okresního kola florbalu dívek základních škol. V tomto postupovém kole skončila bez umístění se konala ustavující schůze školské rady. Na této schůzi byl zvolen předseda školské rady a byl schválen jednací řád si děvčata z kroužku Zobcová flétna připravila vánoční besídku pro kamarády, rodiče a vyučující se v tělocvičně školy konala velká vánoční besídka s názvem Vánoční zvonkování. Měla dvě části, dopoledne se konala programová část určená všem žákům školy a odpoledne se pak žáci bavili při diskotéce. Leden byla podle zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon), 167 a 168 zřízena při Základní škole Kelč, okres Vsetín školská rada. Tvořilo ji šest členů, vždy po dvou za základní školu, za zřizovatele a za rodičovskou veřejnost. Je zahájena soutěž EUROREBUS pro žáky 2. stupně. Byly vyhodnoceny testy školního kola Dějepisné olympiády a z 12 odevzdaných prací bylo stanoveno pořadí nejúspěšnějších řešitelů. Komise se rozhodla, že do okresního kola v letošním školním roce nikoho nevyšle. Ve dnech 10. a se zástupkyně ředitele školy zúčastnila pokračování semináře Podmínky pro rozvoj klíčových kompetencí dětí. 15. ledna se vychovatelka školní družiny zúčastnila semináře Rukodělné činnosti pro děti a mládež s obsahovou náplní: drátkování, panenky z lýka, výroba a využití ručního papíru. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2005/

13 17.1. připravily vychovatelky školní družiny a klubu soutěž O nejoriginálnější stavbu ze sněhu. Ve dnech se konal lyžařský výcvik žáků 7. tříd. Místem konání byly Velké Karlovice. Únor se dva vyučující 1. stupně zúčastnili semináře Netradiční způsoby vyučování na 1. stupni se v tělocvičně ZŠ Šafaříkova konalo okresní kolo ve florbalu mladších žáků (4. a 5. třída). Naše družstvo vyhrálo se konal zápis do 1. třídy pro školní rok 2006/ se v Muzeu regionu Valašsko konalo okresní kolo Dějepisné olympiády, jejímž organizátorem je vyučující dějepisu Základní školy Kelč se ředitel školy zúčastnil semináře Platy a platové předpisy ve veřejných službách a správě se přímo ve škole konala vzdělávací akce Komunikace a týmová spolupráce, vztahy ve sborovně a klima školy určená pro celou sborovnu. Seminář byl motivován budoucí společnou prací na ŠVP. Březen března uspořádal vyučující tělesné výchovy pro žáky 8. ročníku zájezd na plavecký bazén do Rožnova pod Radhoštěm. V týdnu od 6.března se ve Valašském Meziříčí konala okrsková kola v basketbalu dívek i chlapců. Naše škola vyslala do obou soutěží svá družstva. Úspěšnější byla děvčata, která turnaj vyhrála a postoupila tak do okresního kola se jeden žák 9.A třídy zúčastnil okresního kola Olympiády v českém jazyce, které se konalo v Základní škole Videčská v Rožnově se dvě vyučující dějepisu zúčastnily semináře ke tvorbě ŠVP. Ve stejný den se i za naší účasti v tělocvičně Základní školy v Loučce konal 4. ročník HIP HOP aerobiku. Naši školu reprezentovalo 35 děvčat ve čtyřech kategoriích. V každé kategorii postoupila tři děvčata do finále, v 1. kategorii (1. 3. třída) pak naše žákyně zvítězila a ve třetí kategorii se další soutěžící umístila na druhém místě. 13. března se přímo ve škole konala vzdělávací akce pro všechny pedagogy a byla zaměřena na metodiku tvorby školního vzdělávacího programu se dvě vyučující 2. stupně zúčastnily ve Vsetíně semináře ke tvorbě ŠVP, jednalo se o setkání s ředitelkou pilotní školy z Kroměříže. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2005/

14 17. března se ve škole konala matematická soutěž Klokan. Zapojilo se 88 žáků ze ročníku. Ve středu zvítězilo družstvo děvčat v okresním kole basketbalu. Hráčky postoupily do krajského kola. 22. března pekly děti ve školním klubu velikonoční perníčky se jedna vyučující českého jazyka zúčastnila semináře Český jazyk v ŠVP připravili třídní učitelé obou šestých tříd pro své žáky odpolední a částečně i večerní akci s názvem Vítání jara. Děti si připomněly tradice tohoto ročního období a zhotovovaly výrobky na školní velikonoční jarmark. Duben dubna se ve školní kuchyňce pod dohledem vychovatelek školního klubu peklo slané pečivo. 6. dubna se dva vyučující 1. stupně zúčastnili semináře k tvorbě ŠVP Člověk a jeho svět přírodověda a vlastivěda. 10. dubna zorganizovala vyučující dějepisu krajské kolo Dějepisné olympiády. Místem konání bylo Muzeum regionu Valašsko ve Vsetíně. Žáci 2. třídy navštívili ve čtvrtek 6.4. výstavu, kterou připravili členové stacionáře Anděl. Děti si mohly prohlédnout celé muzeum, připomněly si velikonoční tradice, písničky, říkadla, prostě vše, co patří k jaru a Velikonocím jsme ve škole uspořádali 1. velikonoční jarmark. Základní myšlenkou bylo vyrobit v rámci třídy výrobky motivované svátky jara a tyto pak nabídnout k prodeji všem, kteří do školy ve stanovený den zavítají se pro všechny žáky školy konal projektový Den Země. Jednalo se o akci, do které se zapojili všichni žáci a vyučující, přičemž vznikly nové třídy a pracovní skupiny, v nichž vedle sebe pracovali nejmladší s nejstaršími apod. Celodenní akce měla pokračování večer. Zájemci z řad žáků 2. stupně se v tělocvičně školy mohli zúčastnit tzv. nočního sportování (turnaj ve florbalu, volejbal), mohli si zatancovat a také shlédnout filmovou projekci. Akce se zúčastnilo asi 80 žáků se v místním kině promítl pro žáky školy film Anděl Páně sehrála děvčata turnaj krajské soutěže v basketbalu dívek a obsadila 3. místo. Ve stejný den se jeden žák 7. třídy zúčastnil okresního kola matematické soutěže Pythagoriáda se ve škole konala beseda s pracovníkem firmy Natur odpady s.r.o. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2005/

15 Ve stejný den se žáci obou šestých tříd vydali do nedaleké obce, aby si připomněli tzv. filipojakubskou noc. Hráli hry a soutěže, vyráběli čarodějnice, vzpomínali na tradice, hodnotili výrobky spolužáků, pomyslně pálili zlé síly a své špatné vlastnosti. Jedna žákyně 5. ročníku se svým výsledkem v matematické soutěži Klokan, v kategorii Klokánek umístila na 4. místě v celookresním hodnocení. Ze školního rozhlasu si žáci vyslechli relaci ke státnímu svátku 1. květnu. Květen se naše škola podílela na organizaci fotbalového turnaje žáků Mc Donald cup. Ve dnech se ředitel školy zúčastnil semináře na téma vzdělávání školského managementu ve Velkých Karlovicích. Rozhlasovou relací k 8. květnu si všichni připomněli významný den českých dějin se koordinátorka školy zúčastnila semináře k tvorbě ŠVP pro ZV Průřezová témata absolvovali žáci 4. třídy výuku na Dopravním hřišti ve Valašském Meziříčí. Ve dnech absolvoval jeden vyučující 2. stupně seminář k ŠVP pro ZV, a to o průřezovém tématu Mediální výchova se žáci 8. ročníků zúčastnili zeměpisné a přírodopisné exkurze do aragonitových jeskyní v Teplicích na Moravě se celá škola zapojila do tematické akce Živelné pohromy (Ochrana člověka za mimořádných situací) a zároveň se uskutečnil pobyt v přírodě. 23. května se 26 děvčat z kroužku aerobiku zúčastnilo soutěže Mini maraton v Základní škole Jablůnka. Děvčata obsadila všechny vypsané kategorie a byla velmi úspěšná. V kategorii třída jsme měli absolutní vítězku, ve 2. kategorii ( třída) se naše žákyně umístila na 3. místě, v kategorii třída a v kategorii nejstarších (8. 9. třída) se 9 děvčat probojovalo do finále, ale tam skončila bez umístění. Ve dnech zahájil ředitel školy a zástupkyně ředitele studium v projektu Trvalá obnova školy (TOŠ). Jedná se o šestimodulový projekt zaměřený na vzdělávání školského managementu. První se konal v Akademiacentru v Hrubé Vodě u Olomouce se 2. a 4.třída vydaly do divadla v Novém Jičíně na divadelní představení pohádky O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku. Ve středu se konala v sále místního kina recitační soutěž. Přihlásili se žáci všech tříd a ročníků, v průměru recitovali 2 3 žáci za třídu. Soutěžící byli rozděleni do 5 kategorií, zvláštní, tzv. nultou tvořili prvňáčci. Červen 2006 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2005/

16 Ke Dni dětí jsme uspořádali pro žáky vystoupení skupiny Seiferos, která předvádí dravé ptáky vyjeli žáci 5. ročníku do Valašského Meziříčí na Dopravní hřiště. Ve stejný den se metodik školní prevence zúčastnil pracovního setkání metodiků prevence okresu Vsetín. Akce byla zaměřena na problematiku drogové scény v ČR, na organizovaný zločin u nás, na otázky legislativy v souvislosti se školskými zákony v návaznosti na možné problémy žáků a studentů. 7. června se pět vyučujících zúčastnilo jednodenní pracovní konference v rámci projektu Dokážu to? v Uherském Hradišti. Na programu bylo představení projektu Dokážu to?, nabídka pomoci neziskových organizací při tvorbě školního kurikula, referát ke tvorbě ŠVP, pracovní dílny zaměřené na průřezové téma ŠVP ( Výchova demokratického občana), na projekt Heuréka pro učitele fyziky a jejich žáky, na kritické myšlení (Čtením a psaním ke kritickému myšlení), na modelový vzdělávací program Tvořivá škola, na program Respektovat a být respektován Společnosti pro mozkově kompatibilní vzdělávání. 12. června se vyučující 2. stupně zúčastnil v Olomouci semináře na téma Rozumět médiím. Jedná se o projekt, který vznikl na podporu mediální výchovy na školách se v Pedagogicko-psychologické poradně konal závěrečný aktiv výchovných poradců byl slavnostně ukončen školní rok 2005/2006, žáci obdrželi vysvědčení, byli vyhodnoceni nejúspěšnější žáci jednotlivých tříd a byli odměněni knižními cenami. IX. Údaje o hospodaření školy: Přehled hospodaření za účetní rok 2005 je uveden v příloze číslo č. 4. Přehled hospodaření za účetní období leden srpen 2006 je uveden v příloze číslo č. 5. Výroční zpráva byla projednána školní radou dne V Kelči dne: Mgr. Roman Blaha ředitel školy Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2005/

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Výroční zpráva školní rok 2007-2008 Základní škola Velký Beranov okres Jihlava Příspěvková organizace

Výroční zpráva školní rok 2007-2008 Základní škola Velký Beranov okres Jihlava Příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2007-2008 Základní škola Velký Beranov okres Jihlava Příspěvková organizace PSČ 58821 Tel.:567218146 e mail: zs.vberanov@ji.cz Informace o základní škole TELEFONY: 567218146 ředitel

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ve Zlíně dne 1. září 2014-0 - Obsah: ČÁST A Základní údaje o škole str. 1 ČÁST B Vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Školní rok 2003/2004

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Školní rok 2003/2004 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Školní rok 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Sídlo školy:

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2007 Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ Vsetín, Trávníky 1217 za školní rok 2006/2007 1) Základní údaje o škole zpracována dle 7, odst.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC Komenského 446, PSČ 378 56 Studená, tel. 384490020 e-mail:vedeni@zs.studena.cz, reditel@zs.studena.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH ZDRAVÍ

E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH ZDRAVÍ Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace ADRESA A KONTAKTY Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace, Albertova 4062, 767 01 Kroměříž tel.: 573 503 250, fax: 573 503 251, mobil:

Více

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Zpracovala: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Radmila Máchová ředitelka školy 9. 9. 2014 Obsah Obsah... 1 Charakteristika školy...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Skřipov, okres Opava, příspěvková organizace, 747 45 Skřipov č. 120 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Mgr. Miroslav Adámek ředitel školy 1 Obsah: I.

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Zahradní 10, PSČ 747 28, IČO 70984565 Tel.: 553 675 129, E-mail: zsstepankovice@volny.cz www.zsstepankovice.skolniweb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Pecka Základní škola a Mateřská škola Pecka Telefon: 493 799166 č.p. 38 Fax: 493 799166 507 82 Pecka E-mail: zs.pecka@seznam.cz www.zs-pecka.cz Výroční zpráva o činnosti

Více

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Žarošice září 2014 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika školy 3. Charakteristika žáků 4. Údaje o zápisu a přijetí žáků 5. Údaje o výsledcích

Více

za školní rok 2011/2012

za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Skřipov, okres Opava, příspěvková organizace, 747 45 Skřipov č. 120 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Mgr.et Bc. Eva Víchová ředitelka školy 1 Obsah:

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ Vsetín, Trávníky 1217 1) Základní údaje o škole za školní rok 2009/2010 zpracována dle 7, odst.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace Školní rok 2013-2014 V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420. VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2012 2013

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420. VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2012 2013 Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2012 2013 Předkládá: PaedDr. Ilona Hojná ředitelka školy 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole str. 3 2. Vzdělávací program školy str. 5 3. Rámcový popis

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola, Česká Lípa, Jižní 1903, příspěvková organizace tel./ fax : 487 829 321, e-mail : zsjizni@seznam.cz, www. zsjizni.clnet.cz Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y. školní rok 2012-2013

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y. školní rok 2012-2013 Z Á K L A D N Í Š K O L A A M A T E Ř S K Á Š K O L A O L O M O U C, Ř E Z N Í Č K O V A 1 telefon: 585 312 437 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y školní rok 2012-2013 Zpracoval: Mgr.

Více

Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok

Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 2 Identifikační údaje Organizace: Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace Komenského 22 357 08 Krajková IČO : 69983534 IZO: 102 428 093 REDIZO:

Více