Výroční zpráva. o činnosti školy. Základní škola KELČ, okres Vsetín

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. o činnosti školy. Základní škola KELČ, okres Vsetín"

Transkript

1 Základní škola KELČ, okres Vsetín Kelč KELČ Tel/ Fax: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2005/2006

2 I. Charakteristika školy: Název školy: Základní škola Kelč, okres Vsetín Sídlo školy: Kelč 229, Kelč Zřizovatel: Město Kelč Adresa zřizovatele: Městský úřad Kelč, Kelč 5, Kelč Právní forma školy: příspěvková organizace od Ředitel školy (statutární orgán): Mgr. Roman Blaha Statutární zástupce: PhDr. Pavla Čučková Založení školy: povolením otevření 1. třídy měšťanské školy chlapecké v nově postavené budově a sloučením se stávající obecnou školou Zařazení do sítě škol: , IZO: , kapacita 480 žáků poslední aktualizace zařazení Součásti školy: Školní družina, kapacita 75 žáků Školní klub kapacita 100 žáků, Školní jídelna, kapacita 420 jídel. Školská rada: Šestičlenná, od Občanská sdružení při ZŠ: Sdružení rodičů při ZŠ v Kelči Základní údaje o škole: Počet tříd Počet žáků Počet žáků /skupin na třídu /skupinu 1. stupeň ,5 2. stupeň ,25 celkem ,64 Školní družina ,5 Školní klub Školní jídelna x 215 x Základní škola je součástí výchovně vzdělávací soustavy. Poskytuje základní vzdělání, zabezpečuje rozumovou výchovu ve smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie poskytuje mravní, estetickou, pracovní, zdravotní, tělesnou a ekologickou výchovu žáků; umožňuje též náboženskou výchovu. Základní škola připravuje žáky pro další studium a praxi. Základní škola má devět ročníků a dělí se na první a na druhý stupeň. První stupeň je tvořen prvním až pátým ročníkem a druhý stupeň šestým až devátým ročníkem. Vyučování probíhá podle učebních plánů a osnov schválených ministerstvem. Podle podmínek školy a charakteru vyučovacího předmětu se třídy mohou dělit na skupiny v souladu s učebním plánem a s požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví žáků. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2005/2006 2

3 Škola zřizuje oddělení pro ambulantní nápravu specifických vývojových poruch učení. V rozsahu stanoveném vládou se žákům bezplatně poskytují učebnice, učební texty a základní školní potřeby. Ředitel školy zřizuje pedagogickou radu jako svůj poradní orgán. Jejími členy jsou všichni pedagogičtí pracovníci školy. Ředitel školy ustanovuje třídní učitele, vedoucí vychovatele školní družiny. Ředitel školy vydává po projednání s pracovníky školy a se souhlasem pedagogické rady řád školy, schvaluje řád odborných pracoven, tělocvičen apod. Škola organizuje plavecký výcvik, lyžařské kurzy a jiné akce; jejich program schvaluje ředitel školy. Škola organizuje školní výlety a školní akce související s výchovně vzdělávací činností školy. Škola zřizuje pro žáky školy zájmové útvary, poskytuje své prostory a vybavení k účelnému využití pro činnost zájmových organizací dětí a mládeže. Součástí školy je školní jídelna, školní družina, školní klub a školní knihovna. Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáka při činnostech, které přímo souvisejí s výchovou a vzděláváním, soustavně vytváří podmínky pro bezpečnost a ochranu zdraví žáka a kontroluje jejich dodržování. II. Koncepce školy: Protože jsme jediná spádová škola v okolí, nemůžeme se úzce specializovat, ale poskytujeme základy všestranného vzdělání a rozvoje zájmů dětí, vytváříme podmínky pro další vzdělávání, komunikaci mezi lidmi a uplatnění v životě. Snažíme se rozvíjet osobnost každého žáka, aby byl schopen samostatně myslet, svobodně se rozhodovat a projevovat se jako demokratický občan, to vše v souladu s obecně uznávanými životními a mravními hodnotami. Při škole působí od šestičlenná školská rada, ve které jsou dvěma členy zastoupeni rodiče žáků, učitelé a zřizovatel školy. Škola intenzivně pracuje na vytvoření vlastního Školního vzdělávacího programu. V oblasti vzdělání a výchovy: Snažíme se využívat moderních metod vyučování, nových učebních pomůcek a didaktické techniky, výpočetní techniky ve spojení s multimediálními programy a internetem. Nezapomínáme však na staré, osvědčené a léty ověřené postupy vzdělávání a práce s žáky. Poskytujeme logopedickou péči, integrujeme žáky se specifickými poruchami učení, tělesným aj. postižením a zajišťujeme jim nezbytnou péči. Účastníme se různých soutěží a akcí, kde si mohou žáci srovnávat svoje znalosti, vědomosti a schopnosti s žáky ostatních škol. Pořádáme vlastní a regionální akce. Realizujeme programy prevence patologických jevů. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2005/2006 3

4 Klima školy Zaměřujeme se na celkové kulturní prostředí školy a na systém mezilidských vztahů. Ten je dán především vztahy mezi učiteli a žáky, mezi učiteli a ostatními pracovníky školy, učiteli a rodiči, vztahy mezi vedením školy a pedagogickým sborem a v neposlední řadě i mezi žáky samotnými. Dále se snažíme rozvíjet loajalitu ke škole, která je dána podporou cílů školy a zájem o vše, co s prací školy souvisí. V oblasti hygieny, psychohygieny a stravování: Během vyučování a o přestávkách dbáme na všechny zásady týkající se hygieny prostředí a vzdělávání, snažíme se umožnit žákům v maximální možné míře množství pohybu a relaxace, například umístěním pingpongových stolů ve vybraných prostorách, umožněním trávení přestávek na školním dvoře a pod. V rámci projektu Školní mléko umožňujeme dětem nákup mléčných výrobků, obohacený i o jiné potraviny, čímž pomáháme řešit i problematiku pitného režimu dětí. Ve škole je instalován nápojový automat. V oblasti školního stravování dbáme podle moderních poznatků na správnou skladbu, pestrost a chutnost stravy. Třetím rokem vaříme ve školní jídelně rekonstruované podle nejnovějších předpisů. V oblasti mimoškolních aktivit: Rozvíjíme možnosti mimoškolních aktivit formou zájmových kroužků, kroužků při školní družině a školním klubu. Spolupracujeme s jinými subjekty, zabývajícími se volným časem mládeže. Umožňujeme jim činnosti v prostorách školy. Snažíme se zapojovat do různých projektů a grantů a získat tak finanční prostředky pro další aktivity. V oblasti personální: Snažíme se zajistit v co nejvyšší možné míře aprobovaný a kvalifikovaný pedagogický sbor. S klesajícím počtem žáků klesá i na naší škole počet zaměstnanců. Vytváříme pro pedagogy podmínky pro další vzdělávání a profesní rozvoj, pracovní, sociální a jiné podmínky, umožňující co nejlepší výkon jejich povolání. V oblasti stavební a kapacitní: V červnu 2002 jsme oslavili 100 let od uvedení do provozu hlavní budovy naší školy. Z jejího stáří vyplývají naše hlavní úkoly v této oblasti. Také druhá školní budova, vystavěná v osmdesátých letech již potřebuje svoje. Ve spolupráci s Městským úřadem Kelč a s využitím státních dotací se neustále opravuje vše, co čas poškodil, nebo co za tu dobu zastaralo. Právě se chýlí ke konci další etapa celkové rekonstrukce školy. Byla dokončena výstavba třetího nadzemního podlaží druhé školní budovy a její celkové zateplení. Tělocvična se dočkala vylepšení roštu podlahy, nových parket a posuvného zavěšení basketbalových košů. V přízemí staré budovy byly z prostor původní tělocvičny a sousední třídy vystavěny šatny se skříňkami pro žáky. Ještě do zimy se opraví fasáda ve dvoře a střecha včetně rýn a svodů. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2005/2006 4

5 V oblasti spolupráce s rodiči a veřejností: Snažíme se velmi intenzívně spolupracovat s rodiči, poskytovat jim objektivní informace o škole a informovat je o studijních výsledcích dětí. Snažit se více rozvíjet oboustranný tok informací. Spolupracujeme s rodiči žáků i prostřednictvím Sdružení rodičů při Základní škole Kelč a nově i se školskou radou. Veřejnosti poskytujeme základní a objektivní sdělení o škole, informujeme ji o aktivitách a činnostech školy na třídních schůzkách, schůzkách sdružení rodičů formou článků v městském zpravodaji a jinými vhodnými formami. Spustili jsme internetové stránky školy, které postupně zaplňujeme informacemi. III. Učební plán školy: Vyučování probíhalo ve všech ročnících podle učebních plánů a osnov schválených MŠMT pod názvem Základní škola, číslo jednací: /96-2 Učební plán školy je přiložen jako příloha č. 1. Učební plány školy byly doplněny těmito volitelnými a nepovinnými předměty: - informatika - pěstitelství a chovatelství - vaření - svět práce - základy administrativy - cvičení z matematiky - cvičení z českého jazyka - náboženství IV. Údaje o pracovnících školy: Počty zaměstnanců: Pracovníci Pedagogičtí pracovníci Tech.hosp.pracovníci Ostatní pracovníci školy osob úvazky osob úvazky osob úvazky celkem , mužů žen , Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2005/2006 5

6 Kvalifikace zaměstnanců: vzdělání: Vysokoškolské Úplné střední Středoškolské Základní celkem Učitelé Vychovatelé THP Ostatní Pedagogická a odborná způsobilost učitelů k výuce na základní škole: pořad. číslo Úvazek stupeň vzdělání, aprobace Další státní zkouška Rekvalifikace Roky praxe 1 1 VŠ, 1. st - Tv, Inf VŠ, Čj - Dě VŠ, 1. st - Pč VŠ, VŠZ-Fytotechnika + DPS VŠ, M - Př VŠ, 1. st - TV VŠ, 1. st - Hv Frj VŠ, 1. st ÚSŠ, Gym. + 3 sem. Tv - Ze VŠ, 1. st VŠ, Uč. ŠMVZP VŠ, M - Ch VŠ, M - Z VŠ, M - F Nj VŠ, Čj - Rj Nj VŠ, 1. st - Rj VŠ, Pdg - Hv VŠ, Dě - Ov VŠ, Čj - Dě Aj VŠ, Pdg -Ov, Inf ÚSŠ, Vychovatelství ÚSŠ, Vychovatelství 25 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2005/2006 6

7 Další údaje o nepedagogických pracovnících: pořad. Pracovní číslo zařazení Úvazek Stupeň vzdělání, obor 1 THP 1 ÚSŠ, ekonomické 2 THP 1 ÚSŠ, ekonomické 3 Školní jídelna 1 SŠ, Kuchař 4 Školní jídelna 1 SŠ, Kuchař 5 Školní jídelna 1 SŠ, Kuchař 6 Školní jídelna 1 SŠ, Cukrovinkář 7 Provoz 1 SŠ, Zedník 8 Provoz 1 SŠ, Prodavač 9 Provoz 1 SŠ, Brusič skla 10 Provoz 1 SŠ, Kuchař V. Přijímací řízení: Zápis do 1. tříd pro šk. rok : počet dětí u zápisu: 41 odklad: 8 přijato z jiných škol: 0 přijato po odkladu 4 přijato celkem : 33. VI. Výsledky vzdělávání žáků: Údaje o integrovaných žácích: Druh postižení: Ročník Počet žáků Sluchové postižení 6 1 Zrakové postižení 0 S vadami řeči 0 Tělesné postižení 0 S kombinací postižení 6 1 S vývojovými poruchami učení Počty žáků přijatých ke studiu do středních škol: GymnáziumVýroční zpráva o činnosti školy SOŠ ve školním roce SOU, 2005/2006 U OU, PrŠ 7 8 leté 6 leté 4 leté vč. konzervatoří přihláš. přijatí přihláš. přijatí přihláš. přijatí přihláš. přijatí přihláš. přijatí přihláš. přijatí

8 Přehled prospěchu, výchovných opatření zameškaných hodin apod. je přiložen jako příloha č. 2. VII. Výsledky inspekcí provedených Českou školní inspekcí a jinými inspekčními orgány: Dne provedla kontrolu školního stravování Krajská hygienická stanice Zlínského kraje. Kopie protokolu o kontrolním zjištění je v příloze č.3. VIII. Přehled dalších aktivit školy a dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků: Soutěže a přehlídky počty zúčastněných žáků ve školním roce 2005/2006: Název soutěže, přehlídky Školní kolo Okrskové kolo Okresní kolo Krajské kolo Dějepisná olympiáda 12 žáků Pythagoriáda 43 žáků 1 žák bez umístění Klokan 89 žáků Olympiáda v českém jazyce 16 žáků 1 žák bez umístění Okrskové kolo v halové kopané 1 družstvo bez umístění Turnaj ve florbalu dívek 8. a 9. tř. 1 družstvo 2. místo 1 družstvo 4. místo Turnaj ve florbalu chlapců třída 1 družstvo Turnaj v basketbalu dívek 1 družstvo 1.místo 1 družstvo 1.místo Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2005/2006 8

9 Školní a mimoškolní aktivity 2005/2006 Září 2005 Ve čtvrtek 1. září byl zahájen školní rok 2005/ září se pro všechny žáky školy konalo v Kulturním domě v Kelči divadelní představení, které předvedli herci Docela velkého divadla Litvínov, a to v rámci Kelečského divadelního festivalu. 7. září zahájila svou činnost Hudební škola Mgr. Libuše Vlčkové. Po celý školní rok vždy dvakrát týdně do těchto hodin docházely děti, které se učily hrát na klavír a varhany se uskutečnila pro žáky 9. tříd odborná zahraniční exkurze do Osvětimi a Krakova. Od zahájily svou činnost zájmové kroužky školního klubu. Děti tak mohly navštěvovat kroužek: Práce na počítači (3x týdně), Počítačové hry (3 x týdně), Internet (denně v ranních hodinách), Sportovní hry (1 x týdně, rozděleno podle věku žáků), Florbal (3 x týdně), Šikulka (1x týdně), Ruční práce (1x týdně). V pondělí se ve Valašském Meziříčí konala první organizační schůzka logopedických asistentek okresu Vsetín. Od poloviny měsíce ve škole opět začal prodej mléčných výrobků v rámci projektu Školní mléko se jedna vyučující zúčastnila semináře Zajímavosti z českého pravopisu. 23. září se vychovatelka školní družiny zúčastnila semináře Podzimní zpívání Hudební rok v RVP ZV si žáci vyslechli rozhlasovou relaci ke Dnu české státnosti vzpomínka na sv. Václava byla ve škole zahájena činnost keramického kroužku. Říjen 2005 Od počátku měsíce zahájily svou činnost zájmové kroužky školy, které nabídly žákům tyto aktivity: výuku anglického a francouzského jazyka, hru na zobcovou flétnu, výtvarné a keramické činnosti, ze sportovních aktivit pak aerobik a basketbal absolvovali žáci obou 5. tříd výuku na dopravním hřišti ve Valašském Meziříčí. Ve stejný den byl zahájen povinný plavecký výcvik žáků 3. třídy začaly děti 2. třídy jezdit do plavecké školy ve Valašském Meziříčí na tzv. předplavecký výcvik. 10. října se výuky na dopravním hřišti zúčastnili čtvrťáci se konal ve Vsetíně na Úřadu práce aktiv výchovných poradců. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2005/2006 9

10 Ve stejný den se vyučující tělesné výchovy zúčastnila ve Vsetíně semináře Pohybové hry a jejich uplatnění ve školních vzdělávacích programech se v tělocvičně školy konalo pro všechny žáky představení Skupiny historického šermu Pernštejn s programem nazvaným Renesanční vojenství. Ve dnech se konalo první třídenní proškolení tzv. koordinátorů školních vzdělávacích programů. V úterý se jedna vyučující českého jazyka zúčastnila semináře Jak využít RVP ZV ke zlepšení výuky českého jazyka na 2. stupni se jedna vyučující AJ zúčastnila semináře Vzdělávání učitelů AJ a vyučující NJ semináře Němčina jako 2. jazyk se 9 žáků 2. stupně zúčastnilo turnaje v halové kopané, který se konal ve sportovní hale v Zašové si rozhlasovou relací žáci i vyučující připomněli státní svátek ČR 28. říjen 87. výročí vzniku Československa. Listopad listopadu se žáci 5. tříd vydali na exkurzi do hvězdárny ve Valašském Meziříčí. Ve dnech listopadu se dva žáci 8. tříd zapojili do přípravy tzv. peer aktivistů a absolvovali přípravný kurz ve Velkých Karlovicích se uskutečnil pro zaměstnance školy zájezd do Prahy na muzikál Galileo se žáci obou 9. tříd zúčastnili akce Veletrh vzdělávání a pracovních příležitostí, kterou každoročně připravuje Úřad práce ve Vsetíně a Obchodní hospodářská komora ve Vsetíně, Zlínský kraj. Akce je zaměřena nejen na žáky, kteří navštěvují poslední ročník základní školy, ale také na jejich rodiče a celou širokou veřejnost. Cílem je poskytnout všem návštěvníkům co nejvíce informací o možnostech studia na středních školách a středních odborných učilištích a také o možnostech na trhu práce po ukončení studia. Proto se na této akci prezentovaly svou činností a programem firmy regionu vsetínského, valašskomeziříčského a rožnovského. Místem konání Veletrhu byly prostory Střední průmyslové školy stavební ve Valašském Meziříčí se vyučující občanské výchovy zúčastnil semináře na téma Světová náboženství navštívili žáci obou 7. tříd v rámci tzv. ekologického týdne Integrovanou školu ve Valašském Meziříčí. Shlédli výstavku projektové činnosti školy v oblasti enviromentální výchovy a vyzkoušeli si jednoduché pokusy v laboratořích se ředitel školy zúčastnil semináře Správní řád a správní řízení na školách a školských zařízeních. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2005/

11 Ve dnech se zástupkyně ředitele školy zúčastnila 1. části čtyřdenního semináře na téma Podmínky pro rozvoj klíčových kompetencí dětí ukončili žáci 3. třídy povinný plavecký výcvik. Ve středu se jedna vyučující AJ zúčastnila semináře na téma Anglický jazyk ve školním vzdělávacím programu zahájil svou činnost kroužek volejbalu. Byl určen pro chlapce i dívky z ročníku absolvovali žáci 8. tříd exkurzi do ZOO Lešná. Tematicky byla exkurze zaměřena na africký pavilon a kočkovité šelmy. Ve stejný den si všichni žáci i zaměstnanci školy připomněli v rozhlasové relaci 17. listopad Den boje za svobodu a demokracii se 14 děvčat navštěvujících kroužek aerobiku zapojilo do akce Děti fitness aneb Sportem proti drogám. Tato akce se konala v Kopřivnici se ve školním klubu pekly výrobky ze slaného pečiva. Ve dnech pokračovalo svou 2. částí proškolení koordinátorů ŠVP zahájili čtvrťáci povinný plavecký výcvik se jedna vyučující českého jazyka zúčastnila semináře Nuda při češtině? Ani nápad! aneb Učíme se hrou. Ve středu 23. listopadu připravila vyučující, která vede ve škole kroužek Zobcová flétna, s děvčaty tohoto kroužku vystoupení určené ku příležitosti posezení s důchodci. Děvčata zahrála lidové písničky, některé byly doprovázeny na Orffovy nástoje, některé byly zpívané se konaly ve škole volby do školské rady. Z nich pak vzešli dva členové tohoto orgánu z řad rodičů se tři vyučující dějepisu zúčastnily semináře na téma Antisemitismus se vychovatelka školního klubu zúčastnila semináře Interiérové dekorace z přírodnin. V průběhu měsíce listopadu probíhala mezi žáky a zaměstnanci školy sbírka na podporu výchovy koní pro hiporehabilitaci. Prosinec 2005 Začínají první přípravné práce k tvorbě školního vzdělávacího programu, který bude pro školu závazný od školního roku 2007/2008. Své poznatky a zkušenosti předává vyučujícím koordinátorka pro ŠVP navštívil školu Mikuláš s Čertem a Andělem a připravili pro žáky malé překvapení v podobě dárečků. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2005/

12 Ve čtvrtek se Základní škola Kelč stala organizátorem okrskového kola turnaje ve florbalu dívek kategorie B (starší žákyně 8. a 9. třída). Turnaje se zúčastnila celkem 3 družstva. Družstvo ZS Kelč se umístilo na 2. místě a hráčky postupují do okresního kola se družstvo chlapců z 8. a 9. tříd (10 hráčů) zúčastnilo již potřetí Mikulášského turnaje v sálové kopané O putovní pohár starosty města Veselí nad Moravou. Zápasy sehrálo celkem osm družstev. Naši hráči sehráli sérii vítězných zápasů a ve finále také zvítězili. Přivezli si cenné diplomy a putovní pohár starosty města Veselí na Moravě proběhlo školní kolo Olympiády v českém jazyce. Úkoly plnilo 8 žáků z 8. tříd a 4 deváťáci. 12. prosince se ve školní kuchyňce pod dohledem vychovatele školní družiny a školního klubu peklo vánoční cukroví se konal seminář pro výchovné poradce sehrála starší děvčata zápasy okresního kola florbalu dívek základních škol. V tomto postupovém kole skončila bez umístění se konala ustavující schůze školské rady. Na této schůzi byl zvolen předseda školské rady a byl schválen jednací řád si děvčata z kroužku Zobcová flétna připravila vánoční besídku pro kamarády, rodiče a vyučující se v tělocvičně školy konala velká vánoční besídka s názvem Vánoční zvonkování. Měla dvě části, dopoledne se konala programová část určená všem žákům školy a odpoledne se pak žáci bavili při diskotéce. Leden byla podle zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon), 167 a 168 zřízena při Základní škole Kelč, okres Vsetín školská rada. Tvořilo ji šest členů, vždy po dvou za základní školu, za zřizovatele a za rodičovskou veřejnost. Je zahájena soutěž EUROREBUS pro žáky 2. stupně. Byly vyhodnoceny testy školního kola Dějepisné olympiády a z 12 odevzdaných prací bylo stanoveno pořadí nejúspěšnějších řešitelů. Komise se rozhodla, že do okresního kola v letošním školním roce nikoho nevyšle. Ve dnech 10. a se zástupkyně ředitele školy zúčastnila pokračování semináře Podmínky pro rozvoj klíčových kompetencí dětí. 15. ledna se vychovatelka školní družiny zúčastnila semináře Rukodělné činnosti pro děti a mládež s obsahovou náplní: drátkování, panenky z lýka, výroba a využití ručního papíru. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2005/

13 17.1. připravily vychovatelky školní družiny a klubu soutěž O nejoriginálnější stavbu ze sněhu. Ve dnech se konal lyžařský výcvik žáků 7. tříd. Místem konání byly Velké Karlovice. Únor se dva vyučující 1. stupně zúčastnili semináře Netradiční způsoby vyučování na 1. stupni se v tělocvičně ZŠ Šafaříkova konalo okresní kolo ve florbalu mladších žáků (4. a 5. třída). Naše družstvo vyhrálo se konal zápis do 1. třídy pro školní rok 2006/ se v Muzeu regionu Valašsko konalo okresní kolo Dějepisné olympiády, jejímž organizátorem je vyučující dějepisu Základní školy Kelč se ředitel školy zúčastnil semináře Platy a platové předpisy ve veřejných službách a správě se přímo ve škole konala vzdělávací akce Komunikace a týmová spolupráce, vztahy ve sborovně a klima školy určená pro celou sborovnu. Seminář byl motivován budoucí společnou prací na ŠVP. Březen března uspořádal vyučující tělesné výchovy pro žáky 8. ročníku zájezd na plavecký bazén do Rožnova pod Radhoštěm. V týdnu od 6.března se ve Valašském Meziříčí konala okrsková kola v basketbalu dívek i chlapců. Naše škola vyslala do obou soutěží svá družstva. Úspěšnější byla děvčata, která turnaj vyhrála a postoupila tak do okresního kola se jeden žák 9.A třídy zúčastnil okresního kola Olympiády v českém jazyce, které se konalo v Základní škole Videčská v Rožnově se dvě vyučující dějepisu zúčastnily semináře ke tvorbě ŠVP. Ve stejný den se i za naší účasti v tělocvičně Základní školy v Loučce konal 4. ročník HIP HOP aerobiku. Naši školu reprezentovalo 35 děvčat ve čtyřech kategoriích. V každé kategorii postoupila tři děvčata do finále, v 1. kategorii (1. 3. třída) pak naše žákyně zvítězila a ve třetí kategorii se další soutěžící umístila na druhém místě. 13. března se přímo ve škole konala vzdělávací akce pro všechny pedagogy a byla zaměřena na metodiku tvorby školního vzdělávacího programu se dvě vyučující 2. stupně zúčastnily ve Vsetíně semináře ke tvorbě ŠVP, jednalo se o setkání s ředitelkou pilotní školy z Kroměříže. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2005/

14 17. března se ve škole konala matematická soutěž Klokan. Zapojilo se 88 žáků ze ročníku. Ve středu zvítězilo družstvo děvčat v okresním kole basketbalu. Hráčky postoupily do krajského kola. 22. března pekly děti ve školním klubu velikonoční perníčky se jedna vyučující českého jazyka zúčastnila semináře Český jazyk v ŠVP připravili třídní učitelé obou šestých tříd pro své žáky odpolední a částečně i večerní akci s názvem Vítání jara. Děti si připomněly tradice tohoto ročního období a zhotovovaly výrobky na školní velikonoční jarmark. Duben dubna se ve školní kuchyňce pod dohledem vychovatelek školního klubu peklo slané pečivo. 6. dubna se dva vyučující 1. stupně zúčastnili semináře k tvorbě ŠVP Člověk a jeho svět přírodověda a vlastivěda. 10. dubna zorganizovala vyučující dějepisu krajské kolo Dějepisné olympiády. Místem konání bylo Muzeum regionu Valašsko ve Vsetíně. Žáci 2. třídy navštívili ve čtvrtek 6.4. výstavu, kterou připravili členové stacionáře Anděl. Děti si mohly prohlédnout celé muzeum, připomněly si velikonoční tradice, písničky, říkadla, prostě vše, co patří k jaru a Velikonocím jsme ve škole uspořádali 1. velikonoční jarmark. Základní myšlenkou bylo vyrobit v rámci třídy výrobky motivované svátky jara a tyto pak nabídnout k prodeji všem, kteří do školy ve stanovený den zavítají se pro všechny žáky školy konal projektový Den Země. Jednalo se o akci, do které se zapojili všichni žáci a vyučující, přičemž vznikly nové třídy a pracovní skupiny, v nichž vedle sebe pracovali nejmladší s nejstaršími apod. Celodenní akce měla pokračování večer. Zájemci z řad žáků 2. stupně se v tělocvičně školy mohli zúčastnit tzv. nočního sportování (turnaj ve florbalu, volejbal), mohli si zatancovat a také shlédnout filmovou projekci. Akce se zúčastnilo asi 80 žáků se v místním kině promítl pro žáky školy film Anděl Páně sehrála děvčata turnaj krajské soutěže v basketbalu dívek a obsadila 3. místo. Ve stejný den se jeden žák 7. třídy zúčastnil okresního kola matematické soutěže Pythagoriáda se ve škole konala beseda s pracovníkem firmy Natur odpady s.r.o. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2005/

15 Ve stejný den se žáci obou šestých tříd vydali do nedaleké obce, aby si připomněli tzv. filipojakubskou noc. Hráli hry a soutěže, vyráběli čarodějnice, vzpomínali na tradice, hodnotili výrobky spolužáků, pomyslně pálili zlé síly a své špatné vlastnosti. Jedna žákyně 5. ročníku se svým výsledkem v matematické soutěži Klokan, v kategorii Klokánek umístila na 4. místě v celookresním hodnocení. Ze školního rozhlasu si žáci vyslechli relaci ke státnímu svátku 1. květnu. Květen se naše škola podílela na organizaci fotbalového turnaje žáků Mc Donald cup. Ve dnech se ředitel školy zúčastnil semináře na téma vzdělávání školského managementu ve Velkých Karlovicích. Rozhlasovou relací k 8. květnu si všichni připomněli významný den českých dějin se koordinátorka školy zúčastnila semináře k tvorbě ŠVP pro ZV Průřezová témata absolvovali žáci 4. třídy výuku na Dopravním hřišti ve Valašském Meziříčí. Ve dnech absolvoval jeden vyučující 2. stupně seminář k ŠVP pro ZV, a to o průřezovém tématu Mediální výchova se žáci 8. ročníků zúčastnili zeměpisné a přírodopisné exkurze do aragonitových jeskyní v Teplicích na Moravě se celá škola zapojila do tematické akce Živelné pohromy (Ochrana člověka za mimořádných situací) a zároveň se uskutečnil pobyt v přírodě. 23. května se 26 děvčat z kroužku aerobiku zúčastnilo soutěže Mini maraton v Základní škole Jablůnka. Děvčata obsadila všechny vypsané kategorie a byla velmi úspěšná. V kategorii třída jsme měli absolutní vítězku, ve 2. kategorii ( třída) se naše žákyně umístila na 3. místě, v kategorii třída a v kategorii nejstarších (8. 9. třída) se 9 děvčat probojovalo do finále, ale tam skončila bez umístění. Ve dnech zahájil ředitel školy a zástupkyně ředitele studium v projektu Trvalá obnova školy (TOŠ). Jedná se o šestimodulový projekt zaměřený na vzdělávání školského managementu. První se konal v Akademiacentru v Hrubé Vodě u Olomouce se 2. a 4.třída vydaly do divadla v Novém Jičíně na divadelní představení pohádky O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku. Ve středu se konala v sále místního kina recitační soutěž. Přihlásili se žáci všech tříd a ročníků, v průměru recitovali 2 3 žáci za třídu. Soutěžící byli rozděleni do 5 kategorií, zvláštní, tzv. nultou tvořili prvňáčci. Červen 2006 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2005/

16 Ke Dni dětí jsme uspořádali pro žáky vystoupení skupiny Seiferos, která předvádí dravé ptáky vyjeli žáci 5. ročníku do Valašského Meziříčí na Dopravní hřiště. Ve stejný den se metodik školní prevence zúčastnil pracovního setkání metodiků prevence okresu Vsetín. Akce byla zaměřena na problematiku drogové scény v ČR, na organizovaný zločin u nás, na otázky legislativy v souvislosti se školskými zákony v návaznosti na možné problémy žáků a studentů. 7. června se pět vyučujících zúčastnilo jednodenní pracovní konference v rámci projektu Dokážu to? v Uherském Hradišti. Na programu bylo představení projektu Dokážu to?, nabídka pomoci neziskových organizací při tvorbě školního kurikula, referát ke tvorbě ŠVP, pracovní dílny zaměřené na průřezové téma ŠVP ( Výchova demokratického občana), na projekt Heuréka pro učitele fyziky a jejich žáky, na kritické myšlení (Čtením a psaním ke kritickému myšlení), na modelový vzdělávací program Tvořivá škola, na program Respektovat a být respektován Společnosti pro mozkově kompatibilní vzdělávání. 12. června se vyučující 2. stupně zúčastnil v Olomouci semináře na téma Rozumět médiím. Jedná se o projekt, který vznikl na podporu mediální výchovy na školách se v Pedagogicko-psychologické poradně konal závěrečný aktiv výchovných poradců byl slavnostně ukončen školní rok 2005/2006, žáci obdrželi vysvědčení, byli vyhodnoceni nejúspěšnější žáci jednotlivých tříd a byli odměněni knižními cenami. IX. Údaje o hospodaření školy: Přehled hospodaření za účetní rok 2005 je uveden v příloze číslo č. 4. Přehled hospodaření za účetní období leden srpen 2006 je uveden v příloze číslo č. 5. Výroční zpráva byla projednána školní radou dne V Kelči dne: Mgr. Roman Blaha ředitel školy Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2005/

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2015/2016 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 8. 9. Fotografování prvňáčků TU 14. 9. Zahájení plaveckého výcviku 2.r., 3.r., MŠ Kom 22. 9. Měsíční porada všichni

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2007/2008

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2007/2008 Základní škola Zeleneč Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 71004637 IZO 102438269 identifikátor školy 600052222 vedení školy kontakt Základní

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-222-02/08-15

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-222-02/08-15 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-222-02/08-15 Základní škola a základní umělecká škola, Dolní Němčí, okres Uherské Hradiště Adresa: Školní

Více

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2008/2009

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2008/2009 Základní škola Zeleneč Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 71004637 IZO 102438269 identifikátor školy 600052222 vedení školy kontakt Základní

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Plán práce pro školní rok 2014-2015

Plán práce pro školní rok 2014-2015 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2014-2015 Lutín, září 2014 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK zpracovaný podle RVP ZV a přílohy ZV_LMP č.j. 15523/2007-22 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTERNBERK, OLOMOUCKÁ 76, ŠTERNBERK 785 01 Motto: Každé poznání vychází ze srdce,

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

IV. Školní učební plán

IV. Školní učební plán IV. Školní učební plán a) Východiska: Rámcový učební plán, který stanoví vzdělávací oblasti, vzdělávací obory a jejich minimální časové dotace a zároveň stanoví povinnou časovou dotaci pro jednotlivé stupně

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

Celoroční plán školní rok 2015/2016

Celoroční plán školní rok 2015/2016 I. Nejdůležitější úkoly Celoroční plán školní rok 2015/2016 Nejdůležitější úkoly vycházejí především ze Strategie vzdělávání, Plánu dlouhodobého rozvoje školy 2015 2017 a Výroční zprávy o činnosti školy

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ZŠ SENOŽATY. školní rok

ZŠ SENOŽATY. školní rok VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZŠ SENOŽATY školní rok 2005 2006 Mgr. Zdeněk Vaněk Zprávu zpracoval: ředitel ZŠ Senožaty Mgr. Zdeněk Vaněk Zpráva byla uzavřena: 31. 08. 2006 Zpráva byla předána: Městskému úřadu-odbor

Více

Plán práce pro školní rok 2015-2016

Plán práce pro školní rok 2015-2016 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2015-2016 Lutín, září 2015 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV Název programu: TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení V Litvínově dne 1.9.2015..... Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy OBSAH ŠVP 1. Identifikační

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 1 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 PROVOZNÍ ŘÁD dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4 1. Učební plán 1. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2013/14 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Min. počet hodin

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014

Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014 Příloha č. 1 Základní škola a mateřská škola, Citonice, okres Znojmo, příspěvková organizace Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2005 2006. Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2005 2006. Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2005 2006 Vyrocni_zprava_2005-2006.docx Strana 1 (celkem 11) Výroční zpráva Základní školy, Nový Hrádek,

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2011/12 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010 Příloha č. 1 Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2001 ROČNÍ PLÁN školní rok 2009/2010 15 z 59 Obsah : 1. Charakteristika

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Základní škola Jihlava, Nad Plovárnou 5. Provozní řád školy

Základní škola Jihlava, Nad Plovárnou 5. Provozní řád školy Základní škola Jihlava, Nad Plovárnou 5 Provozní řád školy č.j. ZSPLOV 87/2014 Provozní řád školy vydává ředitel školy dle ustanovení zákona č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Závišice Závišice 110, 742 21 Kopřivnice Identifikátor školy: 600 138 020 Termín konání inspekce: 13.

Více

1.Úvod. 2. Organizace školního roku 2014 /2015

1.Úvod. 2. Organizace školního roku 2014 /2015 1.Úvod V průběhu šk. roku budeme pokračovat v zavádění úprav ve ŠVP, platném od 1.9. 2013, v oblasti dopravní výchovy a ochrany zdraví. Pro tento šk. rok jsme změnili dodavatele v projektu Ovoce do škol.

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně Organizace školního roku 2013/14 v datech Zahájení školního roku pondělí 2. září 2013 Ukončení 1. pololetí a termín vydávaní vysvědčení čtvrtek 30. ledna 2014 Ukončení školního roku a termín vydávaní vysvědčení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

Měsíční plán činností ZŠ Lipov

Měsíční plán činností ZŠ Lipov Měsíc: září Rok: 2014 1.9. všichni Slavnostní zahájení 24.9. 1. stupeň Koncert J. Uhlíře (Strážnice) 24.9. Šá + ž. Přespolní běh - okres (Hodonín) 29.9. Ve DVPP - ŠMP na škole (Hodonín) 30.9. Jv + 9. tř.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2009/2010. Výroční zpráva

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2009/2010. Výroční zpráva Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 5.10.2010. Předána MÚ Aš OŠKS dne 20.10.2010 1 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více