Čl. 1 Předmět poplatku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Čl. 1 Předmět poplatku"

Transkript

1 MĚSTO LÁZNĚ BĚLOHRAD OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4 /2010, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Lázně Bělohrad schvaluje a vydává dne podle ustanovení 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku. Čl. 1 Předmět poplatku Poplatkem za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je zpoplatňován zavedený systém dle obecně závazné vyhlášky města Lázně Bělohrad č. 1/2010, o nakládání s komunálním a stavebním odpadem, ze dne 10.března 2010 ve smyslu ustanovení 17 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Čl. 2 Správce poplatku Správu poplatku vykonává Městský úřad v Lázních Bělohrad (dále jen "správce poplatku") a v řízení ve věcech poplatku se postupuje podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, pokud zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak. Čl. 3 Poplatník Poplatek platí a) fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt; za domácnost může být poplatek odveden společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem; tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a rodná čísla, za které poplatek odvádějí b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba; má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu. Čl. 4 Sazba poplatku 1) Sazba poplatku pro poplatníka podle čl. 3 písm. a) a b) této vyhlášky činí 500,- Kč za rok a je tvořena ze dvou složek: a) z částky 250,- Kč za poplatníka a kalendářní rok a b) z částky 250,- Kč za poplatníka a kalendářní rok. Tato částka je stanovena podle skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu. Rozúčtování skutečných nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za předchozí rok je přílohou této vyhlášky. 2) V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určena nebo sloužící k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce. Čl. 5 Osvobození 1) Od poplatku jsou osvobozeni poplatníci a) žijící mimo území našeho státu více než 6 měsíců v kalendářním roce b) trvale umístění v domovech důchodců c) umístění v kojeneckých ústavech a dětských domovech d) umístění ve vyšetřovací vazbě více než 3 měsíce v kalendářním roce e) vykonávající nepodmíněný výkon trestu více než 3 měsíce v kalendářním roce

2 f) dlouhodobě umístění v léčebně dlouhodobě nemocných g) trvale umístění v ústavech sociální péče h) čtvrté a další nezaopatřené dítě, žijící ve společné domácnosti i) dlouhodobě umístění v psychiatrické léčebně j) vlastník stavby určené nebo sloužící k individuální rekreaci, který má trvalý pobyt v částech města Lázně Bělohrad, Dolní Nová Ves, Horní Nová Ves, Prostřední Nová Ves, Brtev, Dolní Javoří, Hřídelec, Lány a Uhlíře. 2) Vznik nároku na osvobození od placení poplatku je poplatník povinen oznámit ve lhůtě do 15 dnů písemně nebo ústně do protokolu správci poplatku ode dne, kdy nastala skutečnost zakládající nárok na osvobození a doložit ji potvrzením. Ve stejné lhůtě je poplatník osvobozený dle čl.5 odst.1) této vyhlášky povinen oznámit zánik nároku na osvobození. Čl. 6 Splatnost poplatku 1) Poplatek pro poplatníka uvedeného v čl. 3 písm. a) a b) této vyhlášky je splatný bez vyměření nejpozději do běžného kalendářního roku jednorázově za celé poplatkové období. 2) Poplatek může za poplatníka uvedeného v čl. 3 písm. a) uhradit a) společný zástupce domácnosti b) vlastník nebo správce rodinného nebo bytového domu. 3) Poplatek při vzniku poplatkové povinnosti během roku je splatný nejpozději do 60 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti. 4) Poplatek lze uhradit hotově v pokladně správce poplatku, platebními kartami, poštovní poukázkou, kterou lze vyzvednout u správce poplatku nebo převodem na účet správce poplatku. Variabilní symbol na požádání sdělí správce poplatku. Čl. 7 Ohlašovací povinnost 1) Poplatník podle čl.3 písm. a) této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku vznik a zánik jeho poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu v obci a to nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy tato změna nastala. 2) Poplatník podle čl.3 písm. b) této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku vznik a zánik jeho poplatkové povinnosti v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené nebo sloužící k individuální rekreaci nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy tato změna nastala. Čl. 8 Sankční ustanovení Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku vždy poplatek platebním výměrem a může včas nezaplacený poplatek zvýšit až na trojnásobek. Vyměřený poplatek se zaokrouhluje na celé koruny nahoru. Čl. 9 Správce poplatku může na základě žádosti poplatníka v jednotlivých případech poplatek snížit nebo prominout, a to z důvodu zmírnění nebo odstranění tvrdosti. Čl. 10 Zrušovací ustanovení Zrušuje se obecně závazná vyhláška města Lázně Bělohrad č. 2/2009, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ze dne 4. listopadu Čl. 11 Účinnost Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. ledna Jiří Bičiště místostarosta Ing. Pavel Šubr starosta Vyvěšeno na úřední desce: PŘÍLOHA Sejmuto z úřední desky:

3 k obecně závazné vyhlášce MĚSTA LÁZNĚ BĚLOHRAD č. 4 /2010, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ROZÚČTOVÁNÍ nákladů na shromažďování, sběr, přepravu, třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů Náklady rok 2009 SBĚR A SVOZ NETŘÍDĚNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU ,- Kč TRVALE HLÁŠENÉ OSOBY včetně cizinců k osob STAVBY URČENÉ NEBO SLOUŽÍCÍ K INDIV. REKREACI 271 budov celkem ,- Kč : = 621,- Kč na poplatníka Sazba poplatku pro poplatníka podle čl. 3 písm. a) a b) obecně závazné vyhlášky města Lázně Bělohrad č.../2010 a je tvořena ze dvou složek : pro rok 2010 činí částku 500,- Kč a) 250,- Kč na poplatníka a kalendářní rok (tříděný odpad, nebezpečný odpad) b) 250,- Kč na poplatníka a kalendářní rok (maximální částka stanovená zákonem za sběr a svoz netříděného komunálního odpadu). Lázně Bělohrad dne Jiří Bičiště místostarosta Ing. Pavel Šubr starosta Vyvěšeno na úřední desce : Sejmuto z úřední desky : Podklady pro místní poplatek na rok 2011 náklady rok 2009

4 účetní doklad č. rok 2009 NETŘÍDĚNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD druh směsný - objemný 5.387, směsný doplatek rok , směsný - objemný 7.513, směsný - koše 3.501, směsný - objemný 7.066, směsný - objemný 7.367, směsný - objemný 7.119, směsný - objemný 4.064, směsný - koše 3.369, směsný - objemný 6.870, směsný - objemný 7.197, směsný - objemný 2.090, směsný - objemný 7.119, směsný - objemný 7.642, směsný - koše 6.909, směsný - záloha , směsný - objemný 7.354, směsný - koše , směsný - objemný , směsný - záloha , směsný - objemný 799, směsný - objemný , směsný - objemný , směsný - koše 7.188, směsný - koše 6.832, směsný - záloha , směsný - objemný , směsný - koše 3.892, směsný - koše 6.592, směsný - objemný , směsný - koše 6.257, směsný - objemný , směsný - koše 6.974, směsný - koše 6.796, směsný - objemný , směsný roční zúčtování , směsný - objemný ,- Celkem ,- : = poplatek na poplatníka pro rok ,- Kč Kč trvalý pobyt + cizinci k chalupy 271 celkem Lázně Bělohrad Podklady pro místní poplatek na rok 2011 náklady rok 2009

5 nebezpečný odpad plasty sklo papír elzařízení dřevo - BRKO účetní doklad č. rok 2009 druh papír 1.835, plasty , papír 4.219, papír 2.163, papír 4.827, papír 3.190, elzařízení 1.118, papír 2.090, elzařízení , plasty , papír 9.079, papír 4.471, papír 2.090, plasty , plasty , papír 3.588, plasty 1.346, papír 9.897, plasty 1.864, elzařízení 2.291, BRKO 574, plasty , plasty 1.077, papír 8.324, elzařízení 3.039, BRKO 2.196, plasty , papír 6.365, elzařízení 871, BRKO 2.377, dřevo 7.233, papír , BRKO 7.571, dřevo 5.534, plasty , papír 4.473, BRKO 4.963, dřevo 5.628, papír 7.615, elzařízení 3.261, BRKO 6.084, dřevo 5.593, plasty , plasty , plasty , papír , elzařízení 815,- Kč

6 BRKO , dřevo 9.287, plasty , papír , elzařízení 7.515, BRKO , dřevo 4.444,- nebezpečný odpad ,- celkem ,- EKOKOM příspěvek ,- ASEKOL - příspěvek , ,- : = poplatek pro poplatníka na rok ,- Kč

Obecně závazná vyhláška obce Číhaň č. 1/2012,

Obecně závazná vyhláška obce Číhaň č. 1/2012, Obecně závazná vyhláška obce Číhaň č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Číhaň se na svém

Více

(2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad. 1. Čl. 2 Poplatník

(2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad. 1. Čl. 2 Poplatník OBEC Vyškovec Obecně závazná vyhláška č. 3/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Vyškovec se

Více

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 4/2012. č. 4/2012

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 4/2012. č. 4/2012 č. 4/2012 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města

Více

MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014,

MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Tišnova se

Více

Právní rozbor obecně závazné vyhlášky

Právní rozbor obecně závazné vyhlášky odbor veřejné správy, dozoru a kontroly oddělení dozoru Zlín Obec: Podkopná Lhota Právní rozbor obecně závazné vyhlášky Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,

Více

OBEC LUDGEŘOVICE Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 o místních poplatcích

OBEC LUDGEŘOVICE Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 o místních poplatcích OBEC LUDGEŘOVICE Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Ludgeřovice rozhodlo na svém zasedání dne 19.12.2012 usnesením č.4. vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Životní situace - úplné zobrazení

Životní situace - úplné zobrazení Životní situace - úplné zobrazení Zobrazení: základní, rozšířené, úplné 1. Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

OBEC KOZLOV. Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místním poplatku ze psů

OBEC KOZLOV. Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místním poplatku ze psů OBEC KOZLOV Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místním poplatku ze psů Zastupitelstvo obce Kozlov se na svém zasedání dne 16.12.2011 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních

Více

Obecně závazná vyhláška. obce Kamenný Přívoz

Obecně závazná vyhláška. obce Kamenný Přívoz Obecně závazná vyhláška obce Kamenný Přívoz č. 02/2011 kterou se stanoví poplatek za komunální odpad na území obce Kamenný Přívoz Zastupitelstvo obce Kamenný Přívoz v souladu s 84 odst. 2, písm. h) a 10

Více

OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015,

OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015, OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Předmět poplatku, poplatník

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Předmět poplatku, poplatník Obecně závazná vyhláška č. 3/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Ostřetín se na svém zasedání dne 23.3. 2011 usnesením č. 16//03/2011 usneslo vydat na základě

Více

O B E C Č U Č I C E. okres Brno - venkov. OBECNĚ ZÁVAZNÁ V Y H L Á Š K A OBCE ČUČICE č. 3 / 2003 o místních poplatcích

O B E C Č U Č I C E. okres Brno - venkov. OBECNĚ ZÁVAZNÁ V Y H L Á Š K A OBCE ČUČICE č. 3 / 2003 o místních poplatcích O B E C Č U Č I C E okres Brno - venkov OBECNĚ ZÁVAZNÁ V Y H L Á Š K A OBCE ČUČICE č. 3 / 2003 o místních poplatcích OBEC ČUČICE okres Brno venkov OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ČUČICE č. 3 / 2003 o místních

Více

M e t o d i c k ý materiál

M e t o d i c k ý materiál M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra (připraveno ve spolupráci s Ministerstvem financí) K obecně závazné vyhlášce o místním poplatku za provoz systému

Více

OBEC ŠTĚPÁNOV NAD SVRATKOU. Obecně závazná vyhláška obce Štěpánov nad Svratkou č. 3/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

OBEC ŠTĚPÁNOV NAD SVRATKOU. Obecně závazná vyhláška obce Štěpánov nad Svratkou č. 3/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství OBEC ŠTĚPÁNOV NAD SVRATKOU Obecně závazná vyhláška obce Štěpánov nad Svratkou č. 3/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Štěpánov nad Svratkou se na svém zasedání

Více

OBEC Osice Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2011, o místních poplatcích ČÁST I. ČÁST II. POPLATEK ZE PSŮ

OBEC Osice Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2011, o místních poplatcích ČÁST I. ČÁST II. POPLATEK ZE PSŮ OBEC Osice Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2011, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Osice se na svém zasedání dne 3. 3. 2011 usnesením č. 5.6 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Čl.3 Veřejná prostranství

Čl.3 Veřejná prostranství OBEC Němčičky Obecně závazná vyhláška č. 3/2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Němčičky se na svém zasedání dne 16.11.2011 usnesením č. 5/2011 usneslo vydat na

Více

č. 3/2009 březen K vydařenému Josefskému koštování 14. března se vracíme pohledem na cymbálovku Jánošíček

č. 3/2009 březen K vydařenému Josefskému koštování 14. března se vracíme pohledem na cymbálovku Jánošíček č. 3/2009 březen K vydařenému Josefskému koštování 14. března se vracíme pohledem na cymbálovku Jánošíček Josefské koštování na začátku března se stává pěknou tradicí a oblíbenou příležitostí k setkání

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015 Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se

Více

ZIMA, KTEROU BŘEZEN NESE, DLOUHO S NÁMI JEŠTĚ TŘESE

ZIMA, KTEROU BŘEZEN NESE, DLOUHO S NÁMI JEŠTĚ TŘESE ročník XX., číslo 3/2008 Vyhláška obce Hovězí Taneční soutěž Program divadla v Hovězí Společenská kronika Fotbal ZIMA, KTEROU BŘEZEN NESE, DLOUHO S NÁMI JEŠTĚ TŘESE Velikonoční výstava informace z obce

Více

1 ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 338/1992, ZÁKON O DANI Z NEMOVITOSTÍ

1 ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 338/1992, ZÁKON O DANI Z NEMOVITOSTÍ 1 ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 338/1992, ZÁKON O DANI Z NEMOVITOSTÍ Formuláře pro podání daňového přiznání k dani z nemovitostí naleznete v naší sekci Daně a daňová přiznání, a to konkrétně zde. Zobrazit seznam

Více

Zákon České národní rady o dani z nemovitostí

Zákon České národní rady o dani z nemovitostí Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: Zákon České národní rady o dani z nemovitostí 338/1992 Sb Zákon o dani z nemovitostí Ve znění: 296/2007 Znění platné od 1.1.2008 1 Úvodní ustanovení Tento

Více

589/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady

589/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady Systém ASPI - stav k 2.7.2014 do částky 51/2014 Sb. a 14/2014 Sb.m.s. 589/1992 Sb. - o pojistném na sociální zabezpečení - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2015 589/1992 Sb. ZÁKON České národní

Více

PRAÎMOVSKÉ OZVùNY ZPRAVODAJ OBCE PRAÎMO

PRAÎMOVSKÉ OZVùNY ZPRAVODAJ OBCE PRAÎMO PRAÎMOVSKÉ OZVùNY ZPRAVODAJ OBCE PRAÎMO 12. prosince 2001 číslo 12 / 2001 Vážení spoluobčané, s blížícím se koncem roku se zpravidla začíná bilancovat, co se podařilo během roku změnit k lepšímu. Jaké

Více

ČÁST PRVNÍ DAŇ Z POZEMKŮ

ČÁST PRVNÍ DAŇ Z POZEMKŮ Zákon České národní rady o dani z nemovitostí Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: 1 Úvodní ustanovení Tento zákon upravuje daň z nemovitostí, kterou tvoří a) daň z pozemků, b) daň ze staveb.

Více

ZEPTALI JSME SE ZA VÁS

ZEPTALI JSME SE ZA VÁS www.dobra.cz Obec Dobrá 28. února 2005 Zpravodaj Jedna z posledních dřevěnek ve Staré Dědině. ZEPTALI JSME SE ZA VÁS Oslovili jsme opět starostu obce Vladimíra Bonka s dotazy: Uvažuje obec o vydání nové

Více

OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz

OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz OBEC Lenora Obecně závazná vyhláška obce Lenora č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Ing. Pavlína Novotná Placení pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Více

Zákon České národní rady o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

Zákon České národní rady o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí 357/1992 Sb Zákon o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Ve znění: 296/2007 Znění platné od 1.1.2008 Zákon České národní rady o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

Více