E0170 NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRICKÝ NAVIJÁK ZÁRUČNÍ LIST

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "E0170 NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRICKÝ NAVIJÁK ZÁRUČNÍ LIST"

Transkript

1 ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno prokázat řádně vyplněným záručním listem, fakturou, účtenkou). Jiné nároky ve vztahu na poškození jakéhokoliv druhu, přímé nebo nepřímé, vůči osobám nebo materiálu jsou vyloučeny. 2. Záruka se nevztahuje na závady zaviněné neodborným zacházením, přetížením, nedodržením instrukcí uvedených v návodu, použitím nesprávného příslušenství nebo nevhodných pracovních nástrojů, zásahem nepovolané osoby, přirozeným opotřebením nebo poškozením během transportu. Dále se nevztahuje na příslušenství, motor, uhlíky, těsnící a horkovzdušné prvky, které vyžadují periodickou výměnu. 3. Pokud nebude shledaná závada jako podléhající záruce, hradí náklady spojené s výkonem servisního technika dle platného ceníku viz www stránky a přepravu výrobku zpět vlastník výrobku. 4. Při uplatňování nároků na záruční opravu je nutno předložit záruční list, který je platný pouze tehdy, je-li opatřen datem výroby a prodeje, výrobním číslem (číslem série), razítkem příslušné prodejny a podpisem prodávajícího, popřípadě platný kupní doklad. 5. Reklamaci uplatňujete u prodejce, kde jste nářadí nebo stroj zakoupili, popř. zašlete v nerozloženém stavu do opravy. Prodávající je povinen vyplnit záruční list (datum prodeje, výr. číslo, příp. číslo série, razítko prodejny a podpis). Všechny tyto údaje musí být provedeny ihned při prodeji. 6. Záruční doba se prodlužuje o dobu, kdy je nářadí nebo stroj v záruční opravě. Nebude-li při opravě shledána závada, spadající do záruky, hradí náklady spojené s výkonem servisního technika vlastník (uživatel) nářadí nebo stroje. Nářadí zasílejte do opravy s popisem závady, vloženým záručním listem, nejlépe v originální krabici, kterou doporučujeme pro tyto účely dobře uschovat. 7. Výrobky předávejte do servisu pouze ve vyčištěné podobě. V opačném případě je z hygienických důvodů není možné přijmout, nebo je nutné účtovat poplatek za čistění. SERVIS Logistické centrum Klecany Topolová Klecany Tel. reklamačního odd.: T-mobile: O 2 : Fax: Vodafone: NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRICKÝ NAVIJÁK Výrobek: ELEKTRICKÝ NAVIJÁK Typ: E0170 Výrobní číslo (série): Datum výroby: Záznamy opravny: Datum prodeje, razítko, podpis: Bez řádně vyplněného záručního listu nebo platného kupního dokladu s uvedením typu zboží (faktura, doklad o platbě v hotovosti apod.) nelze na případné reklamace brát zřetel. E0170

2 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení elektrického navijáku od firmy KH Trading s.r.o. Naše společnost je připravena vám poskytnout své služby než výrobek zakoupíte, při koupi i po zakoupení. V případě jakýchkoli dotazů, návrhů či doporučení kontaktujte naše obchodní místo. Vynasnažíme se váš návrh zvážit a reagovat v rámci možností. První použití zařízení je ve smyslu tohoto návodu právním krokem, kterým uživatel svou svobodnou vůlí stvrzuje, že tento návod řádně prostudoval, zcela pochopil jeho smysl a seznámil se všemi riziky. Po dobu používání je provozovatel povinen provádět zkoušky a revize elektrického zařízení dle platných předpisů. Záznamy o provedení: DATUM ZÁZNAM O VÝSLEDKU REVIZE REVIZNÍ TECHNIK Č. / PODPIS POZOR! Nepokoušejte se uvést (popř. používat) zařízení dříve, než se seznámíte s celým návodem k obsluze. Návod uschovejte pro příští použití a zabezpečte jeho dosažitelnost pro obsluhu. Pozornost je třeba věnovat zejména pokynům týkajících se bezpečnosti práce. Nedodržení nebo nepřesné provádění těchto pokynů může být příčinou úrazu vlastní osoby nebo osob jiných, popřípadě může dojít k poškození zařízení nebo zpracovávaného materiálu. Upozornění a doporučení obsažená v tomto návodu nemohou pokrýt veškerá rizika, při práci s výrobkem je nutno používat veškerých smyslů a na práci se maximálně soustředit, abyste možným rizikům předešli. Dbejte zejména bezpečnostních instrukcí uvedených na štítcích, kterými je zařízení opatřeno. Tyto štítky neodstraňujte ani nepoškozujte. Pro usnadnění případné komunikace si zde opište číslo faktury popř. kupního dokladu. POPIS Tento výrobek je určen pro manipulaci s lodí, vozidlem, případně jakýmkoli jiným těžkým předmětem. Technické provedení tohoto výrobku Vám nabízí komfortní manipulaci a údržbu. Napájení pomocí akumulátoru vozidla, na kterém je naviják nainstalován, oceníte především v místech bez možnosti připojení k el. síti a umožní Vám snadnou manipulaci bez nutnosti připojení prodlužovacích síťových kabelů, agregátů, apod. Masivní konstrukce výrobku zaručuje Vaši spokojenost s jeho provozem a zároveň jeho dlouhou životnost. Pevně věříme, že budete při používání tohoto výrobku maximálně spokojen a naviják se tak stane dobrým pomocníkem při činnostech, na které lidská síla nestačí. Každý naviják je vybaven permanentním magnetovým motorem a je určen pro občasný výkon navíjení. Naviják není navržen tak, aby byl používán v průmyslu nebo pro účely zvedání, výrobce nezaručuje, že je vhodný pro toto použití. Spojka je ovládána pákou umístěnou na čelní straně navijáku. Při vytažení páky dojde k uvolnění spojky a je pak možné volně odvíjet lano. Před provozem je nutno páku zcela stlačit ke krytu navijáku, tím dojde k přepnutí spojky do záběru. Tažná deska stlačuje ocelové lano, které snižuje vůli a smyčkování při vytažení ocelového lana. Naviják umožňuje široké možnosti montážních způsobů. Záznamy o opravách a údržbě: DATUM ZÁZNAM O PROVEDENÉ OPRAVĚ A ÚDRŽBĚ ODBORNÁ OPRAVNA permanentní magnetový motor dálkové ovládání Naviják je velmi účinný nástroj. Jestliže je používán nevhodně, může to mít za následek ohrožení života, poškození zdraví nebo vznik škod na majetku nebo vlastním stroji. 2 15

3 SEZNAM DÍLŮ 1 Hexagonální šroub 25 Pružina 49 Podložka 2 Podložka 26 Čep 50 Pružinová podložka 3 Základna 27 Čep 51 Šrouby 4 Měděný plášť 28 Ložisko 52 Dálkový ovladač 5 Kryt 29 Převod 53 Podložka 6 Čep 30 Kabel 54 Matice 7 Ochranný kryt 31 Kabel 55 Tlačítko 8 Třecí deska A 32 Podložka 56 Čep 9 Převod 33 Montážní deska 57 Ocelová podložka lana 10 Třecí deska 34 Kabel 58 Hák 11 Hřídel 35 Relé 59 Závlačka 12 Ložisko 36 Kabel 60 Čep 13 Převod 37 Matice 61 Ocelové lano 14 Držák převodu 38 Montážní deska 62 Koncovka lana 15 Ložisko 39 Kabel 63 Pojistka oka lana 16 Převod 40 Šroub 64 Zajištovací čep 17 Hřídel 41 Montážní deska 65 Hexagonální šrouby 18 Hexagonální šrouby 42 Zástrčka 66 Šroub 19 Pružinová podložka 43 Kryt 67 Zajišťovací kroužek 20 Měděný plášť 44 Plastový kryt 68 Zajištovací čep 21 Kryt převodu 45 Podložka 69 Zajištovací čep 22 Podložka 46 Pružinová podložka 70 Rám 23 Zajišťovací čep 47 Šrouby 71 Zajištovací čep 24 Převod 48 Matice ODSTRANĚNÍ PROBLÉMŮ Příznaky Možná příčina Opravná činnost motor nepracuje nebo běží jenom v jednom směru 14 motor je příliš přehřátý motor běží, ale není dostačující výkon nebo rychlost motor běží, ale buben se neotáčí naviják běží zpět 1. spínač nepracuje 2. poškozené kabely nebo špatné zapojení 3. poškozený motor 1. vyměňte spínač 2. zkontrolujte připojení 3. vyměňte nebo opravte motor 1. dlouhé období provozu 2. poškozený motor 1. nechejte vychladnout 2.vyměňte nebo opravte motor 1. slabá baterie 1. dobijte nebo vyměňte baterii 2. el. vedení od baterie k zkontrolujte systém dobíjení navijáku je příliš dlouhé 2. nechejte naviják v rozsahu 3. slabé připojení baterie vzdálenosti, umožněné přívodními 4. slabé uzemnění dráty 5. poškozený motor 3. zkontrolujte svorky baterie, zda nejsou zkorodované, případně je vyčistěte 4. zkontrolujte nebo vyměňte motor 1. spojka není v záběru 1. dejte spojku do záběru 1. kabely motoru jsou přehozeny 2. přepojte přehozené kabely 3. přepojte nesprávně instalované kabely 1. znovu zkontrolujte propojení 2. znovu zkontrolujte propojení 3. zkontrolujte instalaci zapojení naviják nedrží náklad 1. nadměrný náklad 1. snižte náklad nebo zdvojte vedení TECHNICKÁ DATA Tažný výkon (při použití jednoho lana) kolové vozidlo, valení 6165 kg loď 5122 kg tažené břemeno 2040 kg 12 V DC / 1,2 kw dálkové ovládání Motor Řízení Převodový poměr 159:1 Lano 15 m, průměr 6,4 mm Dálkové ovládání Obsaženo Hmotnost 18 kg Celkové rozměry 383 x 183 x 152mm (d x š x v) RYCHLOST A PROUD PŘI TAHU (PRVNÍ VRSTVA) Tah ve směru kg Bez zátěže Rychlost ve směru m/min 5,9 4,6 3,4 2,2 1,3 0,9 Proud motoru A SMĚROVÝ TAH Vrstvy lana Jmenovitý směrový tah kg Tento naviják má tažnou sílu až 2878 kg. Možná hmotnost taženého nákladu se však liší, v závislosti na jeho vlastnostech. Pro praktické využití můžete s tímto navijákem pohybovat s následujícím: - posunovat a nakládat tažením po rovině náklad o hmotnosti až 2040 kg. - pohybovat vodním plavidlem (lodí, jachtou, apod.) o hmotnosti až 5122 kg - pohybovat po rovině kolovým vozidlem o hmotnosti až 6165 kg 2. Tažná kapacita se však snižuje též v závislosti na stupni naklonění plochy. Například, kapacita tažného výkonu navijáku při tažení kolového vozidla je snížena z 6165 kg (tažení na rovném povrchu) až na 1020 kg při 45 naklonění povrchu. Prosím, podívejte se na následující graf pro odhadnutí tažné kapacity /svinování váhy/ v návaznosti na různém stupni naklonění povrchu. Graf tažné kapacity navijáku při tažení kolového vozidla v závislosti na stupni naklonění povrchu Hmotnost nákladu kg Stupeň naklonění 3

4 Správnost textu, grafů a údajů se váže na dobu tisku. V zájmu neustálého zlepšování našich výrobků může bez předchozího upozornění dojít ke změně technických údajů. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ Symboly používané v těchto instrukcích Pozor! Označuje nebezpečí zranění nebo velké materiální škody. Pozor pracujete s el. zařízením! Nebezpečí poranění el. proudem. Nebezpečí zachycení! Pozor na zranění z důvodu zachycení částí těla nebo oblečení rotujícími částmi. Varování! Nebezpečí poškození Poznámka: Dodatečná informace Nutno používat osobní ochranné pomůcky Připevňovací konec ocelového lana prostrčte skrze řadič lana a připevněte k bubnu. Při vložení ocelového lana do bubnu vložte ke správnému konci otvoru. Dotáhněte bezpečně šroub nastavení. LIKVIDACE Po skončení životnosti výrobku je nutné při likvidaci vzniklého odpadu postupovat v souladu s platnou legislativou. Výrobek se skládá z kovových a plastových částí, které jsou po roztřídění samostatně recyklovatelné. 1. Demontovat všechny díly stroje 2. Díly roztřídit dle tříd odpadu (kovy, pryž, plasty apod) a odevzdat k odborné likvidaci. Kovové části odevzdejte do sběru kovového odpadu a plastové části na místo určené obcí k ukládání tohoto druhu odpadu. V případě likvidace kompletního navijáku odevzdejte tento do sběrného dvora provozovaného městem či obcí. UPOZORNĚNÍ Pokud dojde k poruše, zašlete přístroj na adresu prodejce, oprava bude provedena obratem. Stručný popis závady zkrátí její hledání a dobu opravy. V záruční době k přístroji přiložte záruční list a doklad o koupi. Abyste zabránili poškození přístroje při přepravě, bezpečně jej zabalte nebo použijte originální obal. Také po uplynutí záruční doby jsme tu pro Vás a případné opravy provedeme za příznivé ceny. Pozn.: Vyobrazení se může lišit od dodaného výrobku, stejně jako se může lišit rozsah a typ dodaného příslušenství. Je to důsledek vývoje a takové varianty ovšem nemají žádný vliv na správnou funkci výrobku. ROZKRESLENÍ DÍLŮ Obecné Seznamte se s tímto zařízením, jeho ovládáním, provozem, prvky tohoto zařízení a možnými riziky spojenými s jeho nesprávným užíváním. Zajistěte, aby uživatel zařízení byl pečlivě seznámen s ovládáním, provozem, prvky tohoto zařízení a možnými nebezpečími, plynoucími z jeho užívání. Dbejte vždy bezpečnostních instrukcí uvedených na štítcích. Tyto štítky neodstraňujte ani nepoškozujte. V případě poškození nebo nečitelnosti štítku kontaktujte dodavatele. Udržujte pracovní prostor v pořádku. Nikdy nepracujte ve stísněných nebo špatně osvětlených prostorách. Vždy zkontrolujte, zda je podlaha stabilní a zda je dobrý přístup k práci. O své nářadí pečujte a udržujte je čisté. Rukojeti a ovládací prvky udržujte suché a beze stop olejů a tuků. Zabraňte přístupu, zvířat, dětí a nepovolaných osob. Nestrkejte nohy nebo ruce do pracovního prostoru. Nikdy neponechejte za provozu zařízení bez dozoru. Nepoužívejte zařízení pro jiný účel, než ke kterému je určeno. Při práci používejte osobní ochranné pracovní prostředky (brýle, chrániče sluchu, respirátor, bezpečnostní obuv, apod.) Nepřepínejte se, používejte vždy obě ruce. Se zařízením nepracujte pod vlivem alkoholu a omamných látek. Trpíte-li závratěmi, oslabením nebo mdlobami, se zařízením nepracujte. Jakékoli úpravy zařízení nejsou povoleny. NEPOUŽÍVETE v případě, že zjistíte ohnutí, prasklinu nebo jiné poškození. Nikdy neprovádějte údržbu zařízení za provozu. Objeví-li se neobvyklý zvuk nebo jiný neobvyklý jev, okamžitě stroj zastavte. Klíče a šroubováky vždy po použití odstraňte ze stroje. Před použitím stroje zkontrolujte, jsou-li pevně dotaženy všechny šrouby. Zajistěte správnou údržbu stroje. Před použitím zkontrolujte, zda u stroje nedošlo k poškození. Při údržbě a opravě používejte pouze originální náhradní díly. 4 13

5 jů nanesený na svorce zabrání povolení šroubů svorky při namáhání lana. Doporučujeme používat prostředek Loctite 7471 Primer a 222 Threadlocker. Nepokoušejte se překročit stanovené mezní zatížení navijáku. Při navíjení břemene nepohybujte tažným vozidlem abyste při tažení břemene navijáku tzv. pomohli. Došlo by tak k znásobení tažné síly nad povolený rámec případně rázovému zatížení lana a navijáku a následnému riziku poškození navijáku nebo tažného lana, a dále v případě přetržení tažného lana ke zvýšenému riziku vzniku poškození zdraví, ohrožení života nebo vzniku dalších materiálních škod. ÚDRŽBA Zařízení udržujte vždy v čistotě. Nečistoty, které vniknou do mechanizmu mohou způsobit poškození nářadí. Na čištění nepoužívejte agresivní čistící prostředky a rozpouštědla. Plastové díly doporučujeme otřít hadříkem navlhčeným v mýdlové vodě. Kovové povrchy ošetřete hadrem navlhčeným v petroleji. Nepoužívané zařízení uskladněte nakonzervované na suchém místě, kde nebude korodovat. Prodloužení životnosti navijáku 1. Ocelové lano udržujte na bubnu napnuté. Nenechávejte lano povolené. Volně navinutá cívka umožní ocelovému lanu pracovat pod nákladem směrem dolů do vrstev ocelového lana bubnu. Když se toto stane, ocelové lano se může zaklínit mezi těleso navíjení poškozující ocelové lano. Aby se zabránilo tomuto problému, nechejte ocelové lano napnuté a rovnoměrně navinujte na buben. Dobrá praxe je převíjet lano pod tahem po každém použití. 2. Nepřehřejte motor navijáku. Mějte na paměti, že naviják je pouze pro občasné použití. Během dlouhého nebo těžkého tažení se motor přehřeje. Při větším zatížení motor navijáku vypněte po 20 sekundách provozu a nechejte jej vychladnout. Při zatížením menším nechejte motor navijáku vychladnout cca po 2 minutách provozu. Nechejte běžet motor tažného vozidla, pro zajištění dobíjení baterie během pauzy. 3. Použijte kladku pro těžké zatížení Pro maximalizaci životnosti navijáku a ocelového lana použijte kladku pro zdvojené vedení pro těžké náklady. 4. Udržujte naviják v plynulém chodu Požadovaný tah pro zahájení pohybu nákladu je často mnohem větší než požadovaný tah pro zachování nákladu v pohybu. Zabraňte častému zastavování a spuštění během tahu. 5. Zabraňte vytváření smyček a/ Začátek smyčky. V tomto okamžiku by ocelové lano mělo být srovnáno. b/ Ocelové lano bylo taženo a smyčka se stáhla na uzel. ocelové lano je teď trvale poškozeno a musí být vyměněno. c/ Smyčkování způsobuje, že parametry lana se přelomí pod velkým tahem a to snižuje únosnost ocelového lana. Lano musí být vyměněno. Mazání Převody mažte mazivem nejméně každých 6 měsíců. Mazání lze provést po odstranění regulátoru spojky a oddělením levého a pravého tělesa. Lano mažte periodicky s použitím lehce penetračního oleje. Kontrolujte popraskané prameny lana, v případě potřeby lano vyměňte. Opotřebované nebo poškozené lano musíte vyměnit. Důrazně doporučujeme, abyste naviják pravidelně používali (jednou za měsíc). Jednoduše odviňte z bubnu celou délku lana (až po červenou značku) a pak jej naviňte v souladu s výše uvedenými pokyny zpět. Tím přezkoušíte správnou funkčnost všech součástí tak, že naviják bude spolehlivě pracovat v okamžiku kdy jej budete potřebovat. Pro případ oprav a technické pomoci se spojte se svým autorizovaným zástupcem.instalace nového tažného lana Rozviňte nové lano po zemi, abyste zabránili vytvoření smyček. Odviňte staré lano a pečlivě se seznamte se způsobem jeho uchycení na bubnu navijáku. Stejným způsobem proveďte uchycení nového lana. Perfektní stav nového lana pečlivě zkontrolujte. Vždycky vyměňte poškozené ocelové lano identické /viz seznam náhradních částí/ nebo výrobek se stejnými parametry. 12 Použití přídavných zařízení nebo příslušenství nedoporučených dodavatelem může vést ke zraněním. Pro konkrétní práci zvolte vhodné zařízení. Nesnažte se přetěžovat přístroje či příslušenství s malým výkonem a používat je pro práci, která vyžaduje větší strojní zařízení. Zařízení nepřetěžujte. Práci odměřujte tak, aby mohl bez námahy pracovat předepsanou rychlostí. Chraňte zařízení před nadměrnou teplotou a slunečním zářením. Zařízení není určeno pro práci pod vodou ani ve vlhkém prostředí. Navijáky Nenoste při práci s navijákem příliš volný oděv nebo šperky. Pohyblivé části je mohou zachytit. Při práci s lanem noste kožené rukavice. Nemanipulujte s lanem holýma rukama, protože ocelové dráty mohou způsobit jejich poranění. Doporučujeme používat vhodnou protiskluzovou obuv. Chraňte vlasy pokrývkou tak, aby dlouhé vlasy zakrývala. Zajistěte, aby se všechny osoby nacházely dostatečně daleko od lana navijáku a od navijáku během jeho činnosti. Doporučujeme 1,5 násobek délky lana. Jestliže se lano uvolní nebo přetrhne pod zatížením, může švihnout zpět a způsobit vážné poranění nebo smrt. Lano nikdy nepřekračujte. Všichni návštěvníci a přihlížející by se měli zdržovat mimo pracovní prostor.udržujte stále bezpečnou vzdálenost a správnou polohu těla. Před započetím práce se důkladně seznamte s pracovním prostředím, případně odstraňte překážky, které by mohly způsobit zakopnutí, uklouznutí, apod., které by pak mohlo mít v případě kontaktu se strojem nebo lanem vážné následky. Nikdy nepřenášejte svůj naviják za napájecí kabel ani s napájecím kabelem neškubejte, abyste jej odpojili od zdroje napájení. Nevystavujte kabel vysokým teplotám nebo oleji a zabraňte jeho poškození ostrými předměty. Jestliže bude motor navijáku na dotyk nepřiměřeně horký, zastavte práci a nechte jej několik minut vychladnout. Nenechávejte naviják připojený ke zdroji napájení pokud není v provozu. Nepřekračujte maximální tažnou kapacitu lana uvedenou v tabulce. Ani rázové zatížení nesmí překročit tyto hodnoty. Spojka navijáku by měla být uvolněná, pokud naviják nepoužíváte. V případě použití navijáku musí být zcela přitažená. Před každým použitím byste měli naviják pečlivě zkontrolovat. Každý díl, který je poškozený, musí být řádně opraven nebo vyměněn v autorizovaném servisu. Při opravě používejte pouze identické náhradní díly. V opačném případě mohou nevhodné díly představovat značné nebezpečí a způsobit uživateli škodu na zdraví, majetku nebo na vlastním navijáku. Při převíjení lana musíte použít kožené rukavice. Pro správné převinutí je nezbytné udržovat malou zátěž na laně a její pomocí lano udržovat napnuté. Přidržujte lano jednou rukou a dálkový ovladač druhou rukou. Stůjte otočení zády k zátěži zpět a natolik uprostřed, jak je to možné. Při navíjení dbejte na to, aby bylo lano navíjeno v ose ke středu bubnu navijáku, lano udržujte napnuté a kontrolujte rovnoměrné navíjení lana na buben navijáku. Nedopusťte, aby se Vám lano při navíjení vysmeklo. Nepřibližujte se příliš blízko k navijáku. Pokud se při navíjení dostanete do blízkosti navijáku, zastavte navíjení, poodstupte a opakujte proceduru, dokud nebude navinuto celé lano vyjma zbytku v délce cca 1 m. Odpojte dálkový ovladač a dokončete navíjení lana otáčením bubnu rukou při vypnuté spojce. Na skrytých navijácích navíjejte lano opatřené zátěží pouze pomocí pohonu navijáku, ruce zůstávají volné. Sestavy Nepoužívejte zařízení, dokud není kompletně sestavena podle pokynů manuálu. Elektrické zařízení 5

6 Při používání elektrického nářadí je vždy třeba dodržovat základní bezpečnostní opatření včetně následujících za účelem omezení rizika vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem a zranění osob. Před uvedením tohoto výrobku do činnosti si tyto pokyny přečtěte a zapamatujte. Ubezpečte se, že vodiče jsou správně zapojeny. Napětí sítě musí být shodné s napětím uvedeným na štítku, aby nedošlo k přehřátí a spálení motoru nebo naopak nedostatečnému výkonu. Elektrické přístroje nikdy nepřenášejte za kabel. Kabel nepoužívejte k vytažení zástrčky ze zásuvky. Chraňte přívodní kabel před vysokými teplotami, olejem, rozpouštědly a ostrými hranami. Pravidelně kontrolujte kabel a v případě poškození jej nechte opravit u odborníka. Pravidelně kontrolujte prodlužovací kabely a v případě poškození je vyměňte. V případě potřeby používejte vždy kvalitní prodlužovací kabel odpovídající výkonem, zcela odvinutý. Pravidelně ho kontrolujte na poškození. Vadný kabel je nutno vyměnit nebo opravit. Před započetím údržby, montáže, výměny dílů, či podobné činnosti vypněte hlavní vypínač a odpojte od sítě. Dejte pozor, aby nedošlo k samovolnému spuštění zařízení. Prsty nemějte v blízkosti spouštěcího mechanismu, dokud není bezpodmínečně nutné. Stroj neprovozujte ve výbušném prostředí (při lakování, při práci s kapalnými hořlavinami atd.) Nepoužívejte ve vlhkém prostředí, nebo pokud je zařízení mokré. Rotační nástroje Vždy mějte na sobě vhodný oděv (Např. nenoste volné části oděvu, kravaty či šperky, dlouhé vlasy svazujte dozadu, chraňte si nohy a nenoste obnošenou obuv. Rukávy košil si zapněte nebo vyhrňte). Nebezpečí zachycení a namotání rotujícími částmi. Neodstraňujte ochranné kryty a dbejte aby byla vždy dosažena maximální ochrana obsluhy. Během práce se vyvarujte kontaktu s pohybujícími se díly. Udržujte ruce mimo dosah rotujících dílů. MONTÁŽ Instalace 1 a) Naviják má být namontovaný na vhodném, patřičně dimenzovaném ocelovém montážním rámu s použitím čtyřbodového montážního patkového systému buď v horizontální, nebo vertikální rovině. b) Je velmi důležité namontovat naviják na rovném povrchu tím způsobem, aby byly tři sekce (motor, lanový buben a skříň převodovky) řádně vyrovnané nacházely se v jedné ose. c) Před začátkem instalace zajistěte, aby použité montážní vybavení a místo zvolené k montáži navijáku bylo vhodné a bylo dostatečně dimenzováno pro vedený výkon navijáku. d) Při provedení montáže navijáku na vozidlo vybavené systémem SRS airbag může dojít k negativnímu ovlivnění bezpečnostních čidel systému SRS airbag a jeho samovolné aktivaci vypuštění vzduchových polštářů. Prověřte, zda je Vaše vozidlo testováno pro použití navijáku ukotveného k rámu vozidla, případně na jaké zatížení je montážní místo v kombinaci se systémem SRS airbag dimenzováno. 2. Přiložte naviják k místu požadovaného umístění a označte místo pro vrtání 4 otvorů pro připojení základny navijáku. 3. Vyvrtejte tyto otvory na zvoleném místě na vozidle 4. Použijte zakalené ocelové šrouby nejméně 3/8 v průměru a nainstalujte naviják. 5. Budete-li si přát vyrobit svou vlastní montážní desku, dbejte na dodržení níže uvedených rozměrů. Tloušťka materiálu pro výrobu montážní desky by měla být min. 6 mm. Úchytné prvky by měly být z oceli s dostatečnou pevností. Špatná konstrukce nebo chybná montáž montážní desky nebo montážního rámu může mít za následek zánik záruky poskytované na naviják. 6. Naviják by měl být zajištěn při montáži nerezovými ocelovými šrouby a maticemi 3/8 UNC x 1-1/4 s pružnými podložkami. 7. Vodicí válečky lana je potřeba namontovat, jelikož jsou určeny pro vedení lana a jeho rovnoměrné navíjení na buben navijáku. 6 vozidla společně by mohlo přetížit ocelové lano a naviják. Nikdy nezavěšujte ocelové lano k nákladu samotné, protože byste jej mohli poškodit. Vždy použijte vhodný úvaz (nylonovou smyčku, apod.). Zajistěte, aby byl pro připevnění břemene použit vhodný úvaz vybavený ochrannou vložkou. Tento úvaz musí být dimenzován minimálně na stejnou zátěž jako tažné lano. Jedině tak bude připojení kotevního bodu břemene bezpečné. Při odvíjení tažného lana z bubnu navijáku je potřeba dbát na to, aby na bubnu navijáku vždy zůstalo nejméně pět závitů. Jestliže tomu tak nebude, mohlo by se stát, že se lano z bubnu při zatížení vysmekne, což může mít za následek poškození zdraví, ohrožení života nebo vznik materiálních škod. Protože největší tažná síla je vyvíjena nejvnitřnější vrstvou navijáku, je vhodné vytáhnout při velké zátěži co největší délku tažného lana (musíte ale ponechat alespoň 5 závitů na bubnu červená značka umístěná na laně). Jestliže to v praxi není možné, použijte zachycovací blok a dvojitě uspořádané vedení pomocí kladky. Tažné lano navijáku doporučujeme v průběhu navíjení břemene zakrýt těžkým závěsem (dekou, kabátem, apod.) nebo podobným předmětem, protože v případě jeho selhání (přetržení), zabrání tato pokrývka zpětnému vyšlehnutí lana. Tímto postupem lze výrazně snížit riziko následných škod na zdraví nebo majetku. Při manipulaci s ocelovým lanem použijte pevné kožené rukavice. Nenechejte ocelové lano prokluzovat v rukou, i když máte rukavice. Zdržujte se dále od navijáku, napjatého ocelového lana a háku při používání navijáku. Nikdy nedávejte Vaše prsty na hák. Jestliže se vaše prsty zachytí do háku, můžete přijít o prsty. Vždy používejte ruční bezpečnostní tyč, když navádíte ocelové lano dovnitř nebo ven. V případě, že pracujete s tažným vozidlem ve svahu, je nutné vždy jeho kola zajistit pomocí vhodných klínů. Přesvědčte se, že je baterie tažného vozidla v dobrém stavu. Vyvarujte se styku s kyselinou z baterie nebo jejím potřísněním. Při práci v okolí baterie noste vždy vhodné ochranné brýle. Nechejte motor tažného vozidla při používání navijáku v chodu, abyste zabránili vybíjení baterie. Přesvědčte se, že je tažné lano v dobrém stavu a že je správně připojené. Nepoužívejte naviják, jestliže je lano roztřepené nebo jinak poškozené. Neprovádějte tažení nákladu přímo pohybujícím se vozidlem. Nezaměňujte standardně dodávané tažné lano za lano s nižší pevností. Pravidelné a pevné navíjení zabrání zachycování lana, ke kterému může dojít při navíjení zátěže tím, že dojde ke skřípnutí lana mezi závity lana na bubnu navijáku. Jestliže k tomu dojde, naviják několikrát zapněte a vypněte, čímž docílíte uvolnění zaseknutého lana. Nikdy nepokračujte v navíjení pokud dojde k zachycení lana, vždy je nutné lano nejprve uvolnit. Životnost lana je přímo závislá na způsobu a četnosti používání navijáku a poskytované údržbě a péči. Po prvním a každým dalším použitím navijáku je nutné lano pravidelně navinout na buben navijáku, a to při zatížení alespoň 230 kg. Jinak by se mohlo stát, že tažné lano bude na bubnu navinuto příliš volně a při zatížení dojde k jeho zachycení mezi vnitřní závity a jeho závažnému poškození. První navíjení byste měli provést cvičně seznámíte se tak s ovládáním navijáku a zajistíte správné převinutí lana na buben navijáku. Odviňte z bubnu tažné lano až po červenou značku. Na konec tažného lana umístěte břemeno (o hmotnosti alespoň 230 kg) a proveďte navinutí lana. Sledujte při tom rovnoměrnost navíjení závitů a vrstev lana na bubnu navijáku. Tímto postupem zajistíte pevné navinutí lana na buben navijáku a natažení nového lana navijáku. Nedodržením tohoto doporučení může dojít k poškození lana nebo podstatnému zkrácení jeho životnosti. Po provedení výměny lana je nutné nanést na svorku umístěnou na konci lana prostředek proti povolení spojů. Svorka zajišťuje pevné ukončení lana a soudržnost jednotlivých ocelových pramenů lana. Šrouby na svorce musí být pevně dotaženy, ne však přetaženy. Prostředek proti povolení spo- 11

7 4. Nikdy nepoužívejte naviják s roztřepeným, zlámaným nebo jinak poškozeným lanem. 5. Během provozu navijáku udržujte bezpečnou vzdálenost od lana a nákladu. Vy ani jiné osoby se nesmí zdržovat v blízkosti lana ani v rovině lana za navijákem. Je doporučena minimální vzdálenost 1,5 násobek délky lana. V případě nepředvídatelného uvolnění napnutého lana nebo přesunovaného nákladu (přetržení lana, sklouznutí nákladu apod.), může dojít k vymrštění lana a ohrožení zdraví nebo života osoby, nalézající se v nebezpečné blízkosti lana. Při provozu navijáku lano nikdy nepřekračujte! 6. Nenechávejte nikdy zapojené dálkové ovládání, pokud naviják nepoužíváte. Upozornění! Před každým použitím důkladně zkontrolujte celý naviják. V případě zjištění poškození navijáku, jeho komponentů nebo elektrických kabelů naviják nepoužívejte, ale zajistěte neprodleně jeho opravu prostřednictvím specializovaného servisu. Výměnu poškozeného lana můžete provést sami dle instrukcí uvedených v tomto manuálu. Navijáky Nerovnoměrné navíjení lana při tažení zátěže nevadí, pokud nedochází k nepřiměřenému navíjení lana a jeho nahromadění pouze na jednom konci bubnu. Jestliže k tomu dojde, reverzujte naviják, aby se zátěž uvolnila, a poté posuňte kotevní bod ještě více ke středu vozidla. Po práci doporučujeme lano odvinout a převinout jej do rovnoměrných vrstev. Uložte spínač dálkového ovládání dovnitř Vašeho vozidla na místo, kde se nemůže poškodit; mějte jej pod dohledem předtím, než jej připojíte. Když jste připraveni začít navíjet, uvolněte spojku a připojte k navijáku dálkový ovládací spínač. Nikdy nepřepínejte spojku pokud je motor navijáku v chodu. Nikdy nepřipojujte hák za lano, tím může dojít k poškození lana. Vždy užívejte smyčku nebo řetěz s patřičnou pevností. Sledujte při navíjení naviják, je-li to možné, z Vašeho stanoviště v bezpečné vzdálenosti, případně si zajistěte spolupráci asistenta. V případě, že toto nelze zajistit, zastavte navíjení po navinutí každém cca 1 metru tak, abyste mohl kontrolovat, že nedochází k nerovnoměrnému navíjení lana a jeho hromadění na jedné straně bubnu. Navinutí většího množství lana na jednom místě bubnu může vést ke zničení Vašeho navijáku. Pro vlečení vozidla, na kterém je umístěn naviják nepřipojujte vlečné háky a lano k montážnímu aparátu navijáku. Musí být vždy připojeny k rámu vozidla nebo ke speciálnímu vlečnému bodu vozidla. PRO TĚŽKÝ NÁKLAD POUŽIJTE KLADKU, KTERÁ SNÍŽÍ ZATÍŽENÍ NA OCELOVÉ LANO. Maximální kapacita pracovního zatížení je na ocelovém laně první poloha nejblíže k bubnu. Nepřetěžujte, nepokoušejte se prodlužovat tahy u těžkého nákladu. Přetížení může poškodit naviják a/nebo ocelové lano a může vytvořit nebezpečné provozní podmínky. Pro zatížení nad 1000 kg doporučujeme použití kladky pro dvojité vedení ocelového lana. To snižuje zatížení na navijáku a napětí na ocelové lano přibl. o 50%. Připevněte hák k nosnému úvazu nákladu Použitím kladky snížíte zatížení navijáku a znásobíte jeho tažnou sílu. Rychlost navíjení je při použití kladky poloviční. Při navíjení je nutné udržovat přímou osu taženého břemene a bubnu navijáku tak, aby lano vždy směřovalo do středu pomocných válečků navijáku. Pokud pro stacionární navíjení použijete kladku, měl by být koncový hák tažného lana připevněn k vhodnému místu na rámu tažného vozidla. Toto místo musí být samozřejmě dostatečně dimenzováno, aby odolalo tahu taženého břemene. Nepohybujte tažným vozidlem při tažení nákladu navijákem. Kombinace navijáku a Elektrické zapojení Pro standardní činnosti vykonávané pomocí navijáku (vyprošťování vozidel, posun břemene, manipulace s plavidlem, apod.) je dostatečné napájení navijáku pomocí 12 V autobaterie. Plně nabitá baterie a řádné propojení jsou podstatnými předpoklady. Nechejte motor vozidla při činnosti navijáku v chodu, abyste zajistili průběžné dobíjení baterie. Motor a ložiska Svorka 1 krátký černý kabel zelená koncovka Sériový vinutý motor Svorka 2 krátký černý kabel červená koncovka Svorka (1) Svorka (2) Věnujte maximální pozornost řádnému propojení elektrických vodičů (viz schéma). 1. Krátký černý kabel se zelenou koncovkou připojte ke svorce (1) motoru. 2. Krátký černý kabel s červenou koncovkou připojte ke svorce (2) motoru. 3. Dlouhý černý kabel kladný (+) připojte na kladný (+) pól baterie. 4. Dlouhý černý kabel záporný (-) připojte na záporný (-) pól baterie. Kladný (+) pól dlouhý černý kabel červená koncovka Záporný (-) pól dlouhý černý kabel zelená koncovka 10 7

8 stříbrná spojka stříbrná spojka měděná spojka modrý zelený červený stříbrná spojka Poznámka 1. Akumulátor musí být udržován v dobrém stavu. 2. Je nutné zvolit vhodnou cestu pro uložení napájecích vodičů od místa montáže navijáku k napájecímu akumulátoru. Kabely musí být vedeny v dostatečné výši nad terénem, po kterém se vozidlo pohybuje. Poloha kabelů musí být taková, aby se zabránilo jejich poškození během provozu a údržby vozidla. V případě, že kabely vedete pod vozidlem, je třeba je pevně připevnit k rámu vozidla. Kabely v žádném případě nepřipevňujte k výfukovému potrubí, hřídelím, komponentům parkovací (ruční) brzdy, palivovému vedení nebo jiným komponentům, které mohou být příčinou poškození vodičů pohybem resp. nadměrnou teplotou nebo vytvářejí resp. zvyšují riziko požáru. 3. Koroze na elektrických spojích může způsobit snížení výkonu navijáku nebo může vést ke zkratu. 4. Je nutné průběžně kontrolovat a případně očistit veškeré spoje, zvláště pak na dálkovém ovládání a zásuvce. 5. V podmínkách se zvýšeným rizikem tvorby koroze je třeba příslušné díly chránit vhodným konzervačním prostředkem. 6. Desku adaptéru připojte na tažné zařízení tvarovaným otvorem v desce adaptéru prostrčte kouli tažného zařízení. Elektrické zapojení proveďte dle pokynů a nákresů uvedených na předcházející straně. Při připojení dodržujte následující pokyny: Je nutné zvolit vhodnou cestu pro uložení napájecích vodičů od místa montáže navijáku k napájecímu akumulátoru. Kabely musí být vedeny v dostatečné výši nad terénem, po kterém se vozidlo pohybuje. Poloha kabelů musí být taková, aby se zabránilo jejich poškození během provozu a údržby vozidla. V případě, že kabely vedete pod vozidlem, je třeba je pevně připevnit k rámu vozidla. Kabely v žádném případě nepřipevňujte k výfukovému potrubí, hřídelím, komponentům parkovací (ruční) brzdy, palivovému vedení nebo jiným komponentům, které mohou být příčinou poškození vodičů pohybem resp. nadměrnou teplotou nebo vytvářejí resp. zvyšují riziko požáru. Jestliže vedení prochází plechem karosérie vozidla, musí být v otvoru instalována pryžová průchodka pro zabránění poškození lana v tomto místě.! Vždy připojte červený k červenému /kladný ke kladnému/ a černý k rámu, provedete tak připojení uzemnění, pokud využíváte energii baterie z Vašeho vozidla.! Udržujte motor v chodu po dobu používání navijáku pro zajištění nepřetržitého dobíjení akumulátoru. Zvláštní pozornost věnujte při práci kolem vozidla se spuštěným motorem.! Nepoužívejte špinavou, zkorodovanou nebo unikající baterii. Můžete si způsobit poranění poleptáním kyselinou, kterou akumulátor obsahuje.! Koroze na elektrických spojích může způsobit snížení výkonu navijáku nebo může vést ke zkratu.! Je nutné průběžně kontrolovat a případně očistit veškeré spoje, zvláště pak na dálkovém ovládání a zásuvce.! V podmínkách se zvýšeným rizikem tvorby koroze je třeba příslušné díly chránit vhodným konzervačním prostředkem.! Vždy noste bezpečnostní ochranné brýle konstruované pro práci s baterií 8 modrý kabel ke svorce (2) motoru červený kabel ke svorce (1) motoru k baterii + červený (dlouhý kabel) k baterii - modrý (dlouhý kabel) OBSLUHA 1. Zajistěte, aby bylo tažné vozidlo bezpečně zajištěné proti pohybu parkovací brzdou nebo vhodným založením kol. 2. Odviňte požadovanou délku lana navijáku a lano připojte ke kotevnímu bodu břemene. 3. Naviják je vybaven spojkou, která umožňuje snadné odvinutí potřebné délky tažného lana z bubnu navijáku pro zavěšení zátěže nebo kotevního bodu. Ovládací páka umístěn na skříni převodovky navijáku pracuje následovně: - Pro vypnutí spojky vytáhněte páku spojky. Převod je uvolněn a lano lze z bubnu odvíjet. - Pro zapnutí spojky zatlačte páku spojky směrem ke krytu. Nyní nelze lano odvinout z bubnu. 4. Před činností znovu zkontrolujte veškeré komponenty lana. V případě zjištění jakéhokoli poškození lana naviják nepoužívejte a proveďte neprodleně výměnu poškozeného lana. 5. Zkontrolujte pracovní prostor a odstraňte potenciální překážky (viz. bezpečnostní upozornění). Jakmile je pracovní prostor vyčištěn a jste s ním dokonale obeznámeni, je možné zahájit manipulaci s nákladem. 6. Připojte ovládání navijáku. Velmi doporučujeme řídit navíjení ze sedadla řidiče vozidla pro zvýšení bezpečnosti obsluhy. 7. Při použití navijáku nastartujte motor, na převodovce vozidla zvolte pozici neutrál a udržujte motor v nízkých otáčkách. 8. Při ovládání pomocí dálkového ovladače zevnitř vozidla je nutné provádět pravidelnou kontrolu správného navíjení lana na buben navijáku. Poznámka Nejlepší způsob jak se seznámit s činností navijáku je provedení několika zkušebních pokusů. Během těchto pokusů si ověříte funkce navijáku, zvyknete si na různé zvuky během provozu, které činnost navijáku doprovázejí při manipulaci s břemeny o různých hmotnostech. To Vám v budoucnu napomůže k rozpoznání případných nestandardních stavů. Brzy získáte potřebný grif k obsluhování navijáku a jeho používání a ovládání se pro Vás stane hračkou. 1. Je nutné vždy vyřadit rychlost (řadící páku do polohy pro neutrál). Nikdy nepoužívejte naviják, pokud je zařazena na vozidle rychlost nebo je řadící páka v poloze pro parkování, protože by mohlo dojít k poškození převodovky. Použijte parkovací (ruční) brzdu a kola založte vhodnými klíny, aby se zabránilo nežádoucímu posunu vozidla. 2. Tažný hák připojujte vždy na tažné oko, lano nebo řetěz. Nikdy neomotávejte tažné lano s hákem kolem taženého předmětu - může to způsobit poškození předmětu, vznik smyčky na tažném laně nebo uvolnění lana. 3. Během používání navijáku udržujte ruce, oděv a vlasy v dostatečné vzdálenosti od bubnu navijáku a tažného lana 9

NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRICKÁ ČISTIČKA ODPADŮ CLEARMAX

NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRICKÁ ČISTIČKA ODPADŮ CLEARMAX ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností KH Trading je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se

Více

NÁVOD K OBSLUZE NAVIJÁK B 900 KG E0163 ZÁRUČNÍ LIST. Výrobek: NAVIJÁK B 900 kg Typ: E0163 Výrobní číslo (série): Datum výroby:

NÁVOD K OBSLUZE NAVIJÁK B 900 KG E0163 ZÁRUČNÍ LIST. Výrobek: NAVIJÁK B 900 kg Typ: E0163 Výrobní číslo (série): Datum výroby: ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu. (datum prodeje je nutno

Více

KOS8 NÁVOD K OBSLUZE UNIVERSÁLNÍ OBRUBOVACÍ STROJ KOS 8 ZÁRUČNÍ LIST

KOS8 NÁVOD K OBSLUZE UNIVERSÁLNÍ OBRUBOVACÍ STROJ KOS 8 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

NÁVOD K OBSLUZE VIBRAČNÍ BRUSKA PNEUMA- TICKÁ ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE VIBRAČNÍ BRUSKA PNEUMA- TICKÁ ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

UB007 NÁVOD K OBSLUZE OHÝBAČKA UNIVERZÁLNÍ ZÁRUČNÍ LIST

UB007 NÁVOD K OBSLUZE OHÝBAČKA UNIVERZÁLNÍ ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

GN-LP16 HALOGENOVÝ REFLEKTOR 500 W SE SENZOREM NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST

GN-LP16 HALOGENOVÝ REFLEKTOR 500 W SE SENZOREM NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

NÁVOD K OBSLUZE NŮŽKY/PILKA NA PLECH - KIT ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE NŮŽKY/PILKA NA PLECH - KIT ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

NÁVOD K OBSLUZE AKU RÁZOVÝ UTAHOVÁK ½ S REGULACÍ IWJB1924T ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE AKU RÁZOVÝ UTAHOVÁK ½ S REGULACÍ IWJB1924T ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností KH Trading je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 6 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na

Více

PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE

PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

NÁVOD K OBSLUZE AKU NŮŽKY NA PVC TRUBKY JRFPCA01

NÁVOD K OBSLUZE AKU NŮŽKY NA PVC TRUBKY JRFPCA01 NÁVOD K OBSLUZE AKU NŮŽKY NA PVC TRUBKY JRFPCA01 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení produktu UNI-MAX. Naše společnost je připravena Vám poskytnout své služby než výrobek zakoupíte, při koupi i

Více

NÁVOD K OBSLUZE KOMBINOVANÝ STROJ CSM - 1000 CSM1000 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE KOMBINOVANÝ STROJ CSM - 1000 CSM1000 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

MÍCHADLO STAVEBNÍCH SMĚSÍ PROFI 180 MG1800 PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST

MÍCHADLO STAVEBNÍCH SMĚSÍ PROFI 180 MG1800 PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

T2197 NÁVOD K OBSLUZE OLEJOVÁ JÍMKA S ODSÁVÁNÍM ZÁRUČNÍ LIST

T2197 NÁVOD K OBSLUZE OLEJOVÁ JÍMKA S ODSÁVÁNÍM ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

NÁVOD K OBSLUZE MYCÍ STŮL 75L S ODKLÁDACÍ PLOCHOU TRG4001 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE MYCÍ STŮL 75L S ODKLÁDACÍ PLOCHOU TRG4001 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností KH Trading je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 6 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na

Více

NÁVOD K OBSLUZE OHÝBAČKA NA PLECH W 2,0 1 000 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE OHÝBAČKA NA PLECH W 2,0 1 000 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

SPOJOVAČKA PLASTŮ S REGULACÍ LIGHT

SPOJOVAČKA PLASTŮ S REGULACÍ LIGHT ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

NÁVOD K OBSLUZE. El. hoblík ruční s falcováním 1kW PLUS KH-SLP1kW Datum výroby: Datum prodeje, razítko, podpis:

NÁVOD K OBSLUZE. El. hoblík ruční s falcováním 1kW PLUS KH-SLP1kW Datum výroby: Datum prodeje, razítko, podpis: ZÁRUČNÍ??? LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona. (prokázat řádně vyplněným záručním listem, fakturou, účtenkou).

Více

NÁVOD K OBSLUZE. LEŠTIČKA CP - E PXCPE Datum výroby: Datum prodeje, razítko, podpis: SERVIS Logistické centrum Klecany Topolová 483 250 67 Klecany

NÁVOD K OBSLUZE. LEŠTIČKA CP - E PXCPE Datum výroby: Datum prodeje, razítko, podpis: SERVIS Logistické centrum Klecany Topolová 483 250 67 Klecany ZÁRUČNÍ??? LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona. (prokázat řádně vyplněným záručním listem, fakturou, účtenkou).

Více

BRUSKA NA SÁDROKARTON 800W A11047 PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST

BRUSKA NA SÁDROKARTON 800W A11047 PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

KH-BS800 PÁSOVÁ BRUSKA RUČNÍ BS-800 SMART NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST

KH-BS800 PÁSOVÁ BRUSKA RUČNÍ BS-800 SMART NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

NÁVOD K OBSLUZE MĚŘÍCÍ SOUPRAVA CARBODY OPTIMAL ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE MĚŘÍCÍ SOUPRAVA CARBODY OPTIMAL ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností KH Trading je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se

Více

NABÍJECÍ ZDROJ STARLINE GV STCB20

NABÍJECÍ ZDROJ STARLINE GV STCB20 NÁVOD K OBSLUZE NABÍJECÍ ZDROJ STARLINE GV STCB20 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení výrobku od firmy Auto Kelly, a.s. Věříme, že budete s naším výrobkem plně spokojeni a že nám zachováte Vaši

Více

ZAHRADNÍ VYSAVAČ 2 000 W

ZAHRADNÍ VYSAVAČ 2 000 W ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

NÁVOD K OBSLUZE SKŘÍŇKA NA NÁŘADÍ 712 HFZCAII ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE SKŘÍŇKA NA NÁŘADÍ 712 HFZCAII ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

NÁVOD K OBSLUZE MULTIFUNKČNÍ ANEMOMETR AM4836C ZÁRUČNÍ LIST. Výrobek: Multifunkční anemometr Typ: AM4836C Výrobní číslo (série): Datum výroby:

NÁVOD K OBSLUZE MULTIFUNKČNÍ ANEMOMETR AM4836C ZÁRUČNÍ LIST. Výrobek: Multifunkční anemometr Typ: AM4836C Výrobní číslo (série): Datum výroby: ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností KH Trading je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 6 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na

Více

NÁVOD K OBSLUZE ZÁVĚSNÁ SKŘÍŇKA NA NÁŘADÍ 2 + SH HFZCAI ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE ZÁVĚSNÁ SKŘÍŇKA NA NÁŘADÍ 2 + SH HFZCAI ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

NÁVOD K OBSLUZE HYDRAULICKÝ ZVEDÁK 3T S NÍZKÝM PROFILEM KYD3 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE HYDRAULICKÝ ZVEDÁK 3T S NÍZKÝM PROFILEM KYD3 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 12/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu. (datum prodeje je nutno

Více

PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE PROTAH W0203 W0203

PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE PROTAH W0203 W0203 PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE PROTAH W0203 W0203 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení produktu UNI-MAX. Naše společnost je připravena Vám poskytnout své služby než výrobek zakoupíte, při koupi i po zakoupení.

Více

NÁVOD K OBSLUZE TLAKOVÝ TESTER VSTŘIKŮ PIF1226 ZÁRUČNÍ LIST. Výrobek: Tlakový tester vstřiků Typ: PIF1226 Výrobní číslo (série): Datum výroby:

NÁVOD K OBSLUZE TLAKOVÝ TESTER VSTŘIKŮ PIF1226 ZÁRUČNÍ LIST. Výrobek: Tlakový tester vstřiků Typ: PIF1226 Výrobní číslo (série): Datum výroby: ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu. (datum prodeje je nutno

Více

HS1023 STROBOSKOPICKÁ LAMPA NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST

HS1023 STROBOSKOPICKÁ LAMPA NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

NÁVOD K OBSLUZE BRUSKA NA PILOVÉ KOTOUČE 110 W 38744SC ZÁRUČNÍ LIST. Výrobek: Bruska na pilové kotouče Typ: 38744SC. Výrobní číslo (série):

NÁVOD K OBSLUZE BRUSKA NA PILOVÉ KOTOUČE 110 W 38744SC ZÁRUČNÍ LIST. Výrobek: Bruska na pilové kotouče Typ: 38744SC. Výrobní číslo (série): ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností KH Trading je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se

Více

PNEU VYKLEPÁVAČKA FORMAIR

PNEU VYKLEPÁVAČKA FORMAIR ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

NÁVOD K OBSLUZE SADA AIRBRUSH EW2000 EW2000 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE SADA AIRBRUSH EW2000 EW2000 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností KH Trading je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se

Více

Návod k použití pro Naviják na stlačený vzduch

Návod k použití pro Naviják na stlačený vzduch Návod k použití pro Naviják na stlačený vzduch Katalogové číslo: 508000 První použití zařízení je ve smyslu tohoto návodu právním krokem, kterým uživatel svou svobodnou vůlí stvrzuje, že tento návod řádně

Více

PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRICKÁ OHÝBAČKA DB32 DB32 ZÁRUČNÍ LIST

PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRICKÁ OHÝBAČKA DB32 DB32 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

NÁVOD K OBSLUZE SADA PRO NASTAVENÍ VSTŘIKOVÁNÍ VW ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE SADA PRO NASTAVENÍ VSTŘIKOVÁNÍ VW ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na

Více

NÁVOD K OBSLUZE SRÁŽEČKA HRAN RUČNÍ SH7100

NÁVOD K OBSLUZE SRÁŽEČKA HRAN RUČNÍ SH7100 NÁVOD K OBSLUZE SRÁŽEČKA HRAN RUČNÍ SH7100 Váţený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení zařízení od firmy KH Trading s.r.o. Naše společnost je připravena Vám poskytnout své sluţby neţ výrobek zakoupíte,

Více

NÁVOD K OBSLUZE BOURACÍ KLADIVO GN HD017 GN-HD017 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE BOURACÍ KLADIVO GN HD017 GN-HD017 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/4 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno prokázat

Více

DCT20 NÁVOD K OBSLUZE. MYCÍ STŮL 65 l SE SPODNÍM ZÁSOBNÍKEM ZÁRUČNÍ LIST

DCT20 NÁVOD K OBSLUZE. MYCÍ STŮL 65 l SE SPODNÍM ZÁSOBNÍKEM ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

NÁVOD K OBSLUZE BRUSKA NA PILOVÉ ŘETĚZY ZÁRUČNÍ LIST. Výrobek: BRUSKA NA PILOVÉ ŘETĚZY Typ: 33298 Výrobní číslo (série): Datum výroby:

NÁVOD K OBSLUZE BRUSKA NA PILOVÉ ŘETĚZY ZÁRUČNÍ LIST. Výrobek: BRUSKA NA PILOVÉ ŘETĚZY Typ: 33298 Výrobní číslo (série): Datum výroby: ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu. (datum prodeje je nutno

Více

PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE. Stolní vrtačka MN16QH MN16QH ZÁRUČNÍ LIST

PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE. Stolní vrtačka MN16QH MN16QH ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

NÁVOD K OBSLUZE PÁSOVÁ OSCILAČNÍ BRUSKA SB-80A SB80A

NÁVOD K OBSLUZE PÁSOVÁ OSCILAČNÍ BRUSKA SB-80A SB80A NÁVOD K OBSLUZE PÁSOVÁ OSCILAČNÍ BRUSKA SB-80A SB80A Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení produktu UNI-MAX. Naše společnost je připravena Vám poskytnout své služby než výrobek zakoupíte, při koupi

Více

NÁVOD K OBSLUZE PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA 900 W HDA235 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA 900 W HDA235 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností KH Trading je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se

Více

Přímočará pila 720 W PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST

Přímočará pila 720 W PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE

PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

NÁVOD K OBSLUZE VAZAČKA ARMATUR MAX AKU VAZAČKA ARMOVACÍCH PRUTŮ 40 VA38 VA39 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE VAZAČKA ARMATUR MAX AKU VAZAČKA ARMOVACÍCH PRUTŮ 40 VA38 VA39 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu. (datum prodeje je nutno

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Elektrický naviják. ěsíců

NÁVOD K POUŽITÍ. Elektrický naviják. ěsíců NÁVOD K POUŽITÍ Elektrický naviják ěsíců Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení našeho výrobku. Před montáží a použitím si důkladně prostudujte tento návod k použití. Poskytne Vám důležité a užitečné

Více

AT 002 NÁVOD K OBSLUZE SADA PNEUMAT. NÁŘADÍ 43 DÍLNÁ ZÁRUČNÍ LIST

AT 002 NÁVOD K OBSLUZE SADA PNEUMAT. NÁŘADÍ 43 DÍLNÁ ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

NÁVOD K POUŽITÍ OBSAH NÁVODU:

NÁVOD K POUŽITÍ OBSAH NÁVODU: NÁVOD K POUŽITÍ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení našeho výrobku. Před montáží a použitím si důkladně prostudujte tento návod k použití. Poskytne Vám důležité a užitečné informace pro správné

Více

PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE

PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

DIGITÁLNÍ TLOUŠŤKOMĚR EASY KC120B NÁVOD K OBSLUZE PŮVODNÍ ZÁRUČNÍ LIST

DIGITÁLNÍ TLOUŠŤKOMĚR EASY KC120B NÁVOD K OBSLUZE PŮVODNÍ ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu či vady

Více

NÁVOD K OBSLUZE PÁSOVÁ PILA S PODSTAVCEM HBS310N ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE PÁSOVÁ PILA S PODSTAVCEM HBS310N ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na

Více

PKS100 NÁVOD K OBSLUZE OSTŘIČKA HOBLOVACÍCH NOŽŮ MF206 ZÁRUČNÍ LIST

PKS100 NÁVOD K OBSLUZE OSTŘIČKA HOBLOVACÍCH NOŽŮ MF206 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

NÁVOD K OBSLUZE INFRAČERVENÝ ZÁŘIČ SINGLE PLUS ZÁRUČNÍ LIST. Výrobek: Infračervený zářič SINGLE Plus Typ: 602011 Výrobní číslo (série): Datum výroby:

NÁVOD K OBSLUZE INFRAČERVENÝ ZÁŘIČ SINGLE PLUS ZÁRUČNÍ LIST. Výrobek: Infračervený zářič SINGLE Plus Typ: 602011 Výrobní číslo (série): Datum výroby: ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu. (datum prodeje je nutno

Více

NÁVOD K OBSLUZE HOBLOVKA S PROTAHEM PT - 250/400 V PT-250400

NÁVOD K OBSLUZE HOBLOVKA S PROTAHEM PT - 250/400 V PT-250400 NÁVOD K OBSLUZE HOBLOVKA S PROTAHEM PT - 250/400 V PT-250400 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení produktu UNI-MAX. Naše společnost je připravena Vám poskytnout své služby než výrobek zakoupíte,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Bezdotykový teploměr IR2 IDT2 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE. Bezdotykový teploměr IR2 IDT2 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

NABÍJECÍ A STARTOVACÍ ZDROJ STARLINE GV STCLASS430

NABÍJECÍ A STARTOVACÍ ZDROJ STARLINE GV STCLASS430 NÁVOD K POUŽITÍ (Překlad originálního návodu) NABÍJECÍ A STARTOVACÍ ZDROJ STARLINE GV STCLASS430 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení výrobku od firmy Auto Kelly, a.s. Věříme, že budete s naším

Více

NÁVOD K OBSLUZE VRTAČKA S AUTOPOSUVEM Z5035 B. http://www.khnet.cz ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE VRTAČKA S AUTOPOSUVEM Z5035 B. http://www.khnet.cz ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností KH Trading je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se

Více

PT-260A1 NÁVOD K OBSLUZE HOBLOVKA S PROTAHEM PT - 260A - 1 ZÁRUČNÍ LIST

PT-260A1 NÁVOD K OBSLUZE HOBLOVKA S PROTAHEM PT - 260A - 1 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

NÁVOD K OBSLUZE BEZDOTYKOVÝ TEPLOMĚR MINI EM512 PŮVODNÍ ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE BEZDOTYKOVÝ TEPLOMĚR MINI EM512 PŮVODNÍ ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu či vady

Více

MULTIFUNKČNÍ DETEKTOR 3 V 1 TS78B PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST

MULTIFUNKČNÍ DETEKTOR 3 V 1 TS78B PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

NÁVOD K OBSLUZE FRÉZKA ZX7045STF ZX7045STF ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE FRÉZKA ZX7045STF ZX7045STF ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

NABÍJEČKA BATERIÍ BX-2

NABÍJEČKA BATERIÍ BX-2 ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností KH Trading je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se

Více

SCBG20H NÁVOD K OBSLUZE PALETOVACÍ VOZÍK S VÁHOU ZÁRUČNÍ LIST

SCBG20H NÁVOD K OBSLUZE PALETOVACÍ VOZÍK S VÁHOU ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

NÁVOD K OBSLUZE STOLNÍ VRTAČKA DMT-16V DMT16V

NÁVOD K OBSLUZE STOLNÍ VRTAČKA DMT-16V DMT16V NÁVOD K OBSLUZE STOLNÍ VRTAČKA DMT-16V DMT16V Váţený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení zařízení od firmy KH Trading s.r.o. Naše společnost je připravena Vám poskytnout své sluţby neţ výrobek zakoupíte,

Více

ŘETĚZOVÁ DLABAČKA SDM

ŘETĚZOVÁ DLABAČKA SDM ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností KH Trading je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se

Více

NÁVOD K OBSLUZE. FRÉZKA NA HRANY JF-450B Datum výroby: Datum prodeje, razítko, podpis: SERVIS Logistické centrum Klecany Topolová 483 250 67 Klecany

NÁVOD K OBSLUZE. FRÉZKA NA HRANY JF-450B Datum výroby: Datum prodeje, razítko, podpis: SERVIS Logistické centrum Klecany Topolová 483 250 67 Klecany ZÁRUČNÍ??? LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona. (prokázat řádně vyplněným záručním listem, fakturou, účtenkou).

Více

NÁVOD K OBSLUZE KOLÉBKOVÁ KOTOUČOVÁ PILA LS700 LS700 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE KOLÉBKOVÁ KOTOUČOVÁ PILA LS700 LS700 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

2200W elektrická motorová pila

2200W elektrická motorová pila ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ PRO ZAHRÁDKÁŘE 2200W elektrická motorová pila Strana 1 1. POPIS SYMBOLŮ Symboly jsou v tomto návodu použity, aby vás upozornily na možná rizika. Bezpečnostním symbolům a vysvětlivkám,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. PROMA CZ s.r.o. MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA CZECH REPUBLIC ØEZAÈKA NA DLAŽBU RD-1200S

NÁVOD K OBSLUZE. PROMA CZ s.r.o. MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA CZECH REPUBLIC ØEZAÈKA NA DLAŽBU RD-1200S NÁVOD K OBSLUZE PROMA CZ s.r.o. MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA CZECH REPUBLIC ØEZAÈKA NA DLAŽBU RD-1200S A 004-01 02/2007 1 s tran a OBSAH 1) Obsah balení 2) Úvod 3) Úèel použití 4) Technická data 5) Hodnoty

Více

Návod k obsluze. Obj. číslo: 4031610. Ident. číslo: 01021 EURO 403 / 50 D EURO 403 / 100 D

Návod k obsluze. Obj. číslo: 4031610. Ident. číslo: 01021 EURO 403 / 50 D EURO 403 / 100 D CZ Návod k obsluze Obj. číslo: 4031610 Ident. číslo: 01021 EURO 403 / 50 D EURO 403 / 100 D Všeobecné bezpečnostní pokyny Pozor: Při používání tohoto kompresoru je třeba na ochranu před úderem elektrickým

Více

CJS-3 NÁVOD K OBSLUZE AUTOMOBILOVÝ ZVEDÁK CJS - 3 (NÍZKOZDVIŽNÝ) ZÁRUČNÍ LIST

CJS-3 NÁVOD K OBSLUZE AUTOMOBILOVÝ ZVEDÁK CJS - 3 (NÍZKOZDVIŽNÝ) ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

EMS-2500 NÁVOD K OBSLUZE VYSOKOZDVIŽNÝ PALETOVÝ VOZÍK EL. EMS - 2 500 ZÁRUČNÍ LIST

EMS-2500 NÁVOD K OBSLUZE VYSOKOZDVIŽNÝ PALETOVÝ VOZÍK EL. EMS - 2 500 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

Ponorné čerpadlo Překlad původního návodu k použití a údržbě

Ponorné čerpadlo Překlad původního návodu k použití a údržbě CZ Ponorné čerpadlo Překlad původního návodu k použití a údržbě [v1_2011 12 15] Réf. / Art. Nr. : PRPVC249/1 / 511306 Dovozce: Ribimex SA; F 77340 Pontault Combault VAROVÁNÍ: Pečlivě si přečtěte tento

Více

NÁVOD K OBSLUZE ŠTÍPAČ DŘEVA V6T VLS6T01T ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE ŠTÍPAČ DŘEVA V6T VLS6T01T ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

3 01 10 07 12 02 FIG. C 07 05

3 01 10 07 12 02 FIG. C 07 05 FDB 2004-E 3 01 10 07 12 02 FIG. C 07 05 4 FIG. D 02 FDB 2004-E 5 01 FIG. E 1 2 02 03 33 mm FAR GROUP EUROPE Contents 19 CZ Vibrační bruska NÁVOD K OBSLUZE Děkujeme vám, že jste si zakoupili tuto vibrační

Více

Bezpečnostní pokyny...3. Zásady obsluhy navijáků...4. Údržba navijáků...7. Montáž hydraulického navijáku...7. Zapojení hydraulického navijáku...

Bezpečnostní pokyny...3. Zásady obsluhy navijáků...4. Údržba navijáků...7. Montáž hydraulického navijáku...7. Zapojení hydraulického navijáku... 1 ORIGINÁLNÍ NÁVOD DŮLEŽITÉ Pro vaši vlastní bezpečnost postupujte podle následujících pokynů. Nesprávné použití navijáku může být velmi nebezpečné pro vás a další osoby, a může vést k vážnému poškození.

Více

St ol ní kot oučová pila

St ol ní kot oučová pila 1.1 St ol ní kot oučová pila Pr ovozní návod Čísl o artiklu: 276 02 OBSAH PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 3 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny 3 Popis stroje

Více

PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE VRCHNÍ FRÉZKA 68 SMART VRCHNÍ FRÉZKA 612 MAX HDA1204 HDA1205 ZÁRUČNÍ LIST

PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE VRCHNÍ FRÉZKA 68 SMART VRCHNÍ FRÉZKA 612 MAX HDA1204 HDA1205 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 6 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

NÁVOD K OBSLUZE NABÍJEČKA BATERIÍ BX-1 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE NABÍJEČKA BATERIÍ BX-1 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností KH Trading je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se

Více

STAVEBNÍ VRÁTEK MINOR DUPLO (NOSNOST 80 KG)

STAVEBNÍ VRÁTEK MINOR DUPLO (NOSNOST 80 KG) STAVEBNÍ VRÁTEK MINOR DUPLO (NOSNOST 80 KG) (POUZE PRO ZVEDÁNÍ MATERIÁLU) PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU TATO PŘÍRUČKA JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ ZAŘÍZENÍ Důležité upozornění: Před začátkem používání zařízení

Více

Rázový utahovák. Návod k obsluze PROHLÁŠENÍ O SOULADU S EC

Rázový utahovák. Návod k obsluze PROHLÁŠENÍ O SOULADU S EC PROHLÁŠENÍ O SOULADU S EC Prohlašujeme na naši vlastní odpovědnost, že tento produkt je v souladu s dále uvedenými normami nebo normalizovanými dokumenty: HD400, EN50144, EN55014, EN61000 Podle Směrnice

Více

English... 5 Čeština... 21 Slovenčina... 37 Magyarul... 53 Polski... 69 Русский... 85

English... 5 Čeština... 21 Slovenčina... 37 Magyarul... 53 Polski... 69 Русский... 85 FDS 1012 - A 2 English... 5 Čeština... 21 Slovenčina... 37 Magyarul... 53 Polski... 69 Русский... 85 1 3 5 2 7 4 1 6 FDS 1012-A Contents 21 CZ Šroubovák NÁVOD K OBSLUZE Děkujeme vám, že jste si zakoupili

Více

5.1 Pracovní oblast... Chyba! Záložka není definována. 5.2 Elektrická bezpečnost... Chyba! Záložka není definována.

5.1 Pracovní oblast... Chyba! Záložka není definována. 5.2 Elektrická bezpečnost... Chyba! Záložka není definována. POWX091 CZ 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR A)... 2 3 OBSAH BALENÍ... 2 4 SYMBOLY... 3 5 OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 5.1 Pracovní oblast... Chyba! Záložka není definována.

Více

6 DODATEČNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 4 7 OBSLUHA... 4

6 DODATEČNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 4 7 OBSLUHA... 4 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 SYMBOLY... 2 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 3 5.1 Pracovní oblast... 3 5.2 Elektrická bezpečnost...

Více

Korunková vrtačka HKB2600-255

Korunková vrtačka HKB2600-255 Verze 1.1, česká Korunková vrtačka HKB2600-255 Návod k obsluze Prodejce Č. výr.: 11101 OBSAH PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 3 Používání v souladu s určeným účelem 3 Všeobecné

Více

CZ Ponorná čerpadla [v1_2015 03 10]

CZ Ponorná čerpadla [v1_2015 03 10] CZ Ponorná čerpadla [v1_2015 03 10] Návod k použití a údržbě POZOR: Pečlivě si přečtěte tento návod k použití před prvním použitím tohoto přístroje. Chybná obsluha může způsobit zranění a/nebo poškození.

Více

NÁVOD K OBSLUZE SOUSTRUH NA DŘEVO MC1847V MC1847VF ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE SOUSTRUH NA DŘEVO MC1847V MC1847VF ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností KH Trading je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se

Více

DED 7930. CZ Elektrické míchadlo Návod platný pro zboží zakoupené po: 01.01.2014. ORIGINÁLNÍ NÁVOD DED7930 str. - 1 -

DED 7930. CZ Elektrické míchadlo Návod platný pro zboží zakoupené po: 01.01.2014. ORIGINÁLNÍ NÁVOD DED7930 str. - 1 - DED 7930 CZ Elektrické míchadlo Návod platný pro zboží zakoupené po: 01.01.2014 ORIGINÁLNÍ NÁVOD DED7930 str. - 1 - OBSAH Kapitola strana 1. Bezpečnost práce 5 2. Určení zařízení 6 3. Omezení použití 6

Více

ENAR AFE2000, AFE 2000M, AFE1000, AFE1000M AFE2000T, AFE2000MT,AFE2500,AFE3500,AFE4500. Návod k obsluze EEEE VYSOKOFREKVENČNÍ MĚNIČE

ENAR AFE2000, AFE 2000M, AFE1000, AFE1000M AFE2000T, AFE2000MT,AFE2500,AFE3500,AFE4500. Návod k obsluze EEEE VYSOKOFREKVENČNÍ MĚNIČE ENAR EEEE AFE2000, AFE 2000M, AFE1000, AFE1000M AFE2000T, AFE2000MT,AFE2500,AFE3500,AFE4500 VYSOKOFREKVENČNÍ MĚNIČE Návod k obsluze OBSAH 1 ÚVOD 2 2 SPECIFIKACE MĚNIČŮ 3 3 PODMÍNKY PRO POUŽITÍ 6 3.1 PRACOVIŠTĚ

Více

SOUSTRUH NA DŘEVO VD 1100 N

SOUSTRUH NA DŘEVO VD 1100 N NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ SOUSTRUH NA DŘEVO VD 1100 N Strana 1 (celkem 14) Soustruh na dřevo Vážený zákazníku, Děkujeme Vám za zakoupení soustruhu na dřevo HOLZMANN. Dříve než uvedete soustruh do provozu, přečtěte

Více

OPRAVÁTOR Všeobecná bezpečnostní opatření 1) Bezpečnost na pracovišti 2) Bezpečnostní pokyny týkající se elektřiny 3) Osobní bezpečnost

OPRAVÁTOR Všeobecná bezpečnostní opatření 1) Bezpečnost na pracovišti 2) Bezpečnostní pokyny týkající se elektřiny 3) Osobní bezpečnost OPRAVÁTOR CZ Návod k používání model TD9508BT1 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme, že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro správné

Více

NÁVOD K OBSLUZE PNEUMATICKÁ HŘEBÍKOVAČKA 65 XRKC65 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE PNEUMATICKÁ HŘEBÍKOVAČKA 65 XRKC65 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI - MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

NÁVOD K OBSLUZE AUTOMOBILOVÝ MULTIMETR PROCAR DA830 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE AUTOMOBILOVÝ MULTIMETR PROCAR DA830 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností KH Trading je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 6 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na

Více

POWX410 Copyright 2010 VARO www.varo.com

POWX410 Copyright 2010 VARO www.varo.com POWX410 Copyright 2010 VARO www.varo.com 1 POPIS... 2 2 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 3 SYMBOLY... 3 4 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 3 4.1 Pracovní oblast... 3 4.2 Elektrická bezpečnost...

Více

NÁVOD K OBSLUZE. OLEPOVAČKA HRAN RUČNÍ - 2000 W HORKOVZDUŠNÁ PISTOLE role. SERVIS Logistické centrum Klecany Topolová 483 250 67 Klecany

NÁVOD K OBSLUZE. OLEPOVAČKA HRAN RUČNÍ - 2000 W HORKOVZDUŠNÁ PISTOLE role. SERVIS Logistické centrum Klecany Topolová 483 250 67 Klecany ZÁRUČNÍ??? LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona. (prokázat řádně vyplněným záručním listem, fakturou, účtenkou).

Více

POW3054 CZ 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE...

POW3054 CZ 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... POW3054 CZ 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 3 4.1 Pracovní oblast... 3 4.2 Elektrická bezpečnost... 3 4.3

Více

Invertorová svářečka BWIG180

Invertorová svářečka BWIG180 berlan Verze 1.1 Invertorová svářečka BWIG180 Návod k obsluze CE Číslo výrobku: 101 69 Označení výrobku: BWIG180 OBSAH Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní

Více

ROTAČNÍ SEKAČKA. Nevystavujte stroj dešti. Nepracujte za mokra. Stroj skladujte na suchém místě. Nebezpečí poranění vlivem vymrštěných kamenů

ROTAČNÍ SEKAČKA. Nevystavujte stroj dešti. Nepracujte za mokra. Stroj skladujte na suchém místě. Nebezpečí poranění vlivem vymrštěných kamenů ROTAČNÍ SEKAČKA NÁVOD K OBSLUZE Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosíme, pečlivě si přečtěte tento návod k obsluze a uschovejte jej i pro pozdější nahlédnutí. Pokud výrobek předáváte další osobě,

Více

Návod na obsluhu. Ohýbačka RBM1300M. Přečtěte si tento návod na obsluhu a dodržujte bezpečnostní pokyny! Technické změny a tiskové chyby vyhrazeny!

Návod na obsluhu. Ohýbačka RBM1300M. Přečtěte si tento návod na obsluhu a dodržujte bezpečnostní pokyny! Technické změny a tiskové chyby vyhrazeny! Návod na obsluhu Ohýbačka RBM1300M Přečtěte si tento návod na obsluhu a dodržujte bezpečnostní pokyny! Technické změny a tiskové chyby vyhrazeny! Vydání: 2009 Revize 01 - ČEŠTINA PŘEDMLUVA Vážený zákazníku!

Více