Základní charakteristiky finančního hospodaření města

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní charakteristiky finančního hospodaření města"

Transkript

1 Z p r á v a o č i n n o s t i o d b o r ů m ě s t s k é h o ú ř a d u v H l i n s k u v r o c e O d b o r v n i t ř n í c h v ě c í Odbor vnitřních věcí vznikl nově dne 1. září 2007, a to na základě Usnesení Rady města Hlinska č. 82/2007/9, kterým byl schválen nový organizačního řád Městského úřadu Hlinsko. Odbor vznikl sloučením části zrušeného odboru regionálního rozvoje a několika bývalých oddělení úřadu (tj. oddělení kanceláře vedení města, právního oddělení a oddělení informatiky). Jak už název odboru napovídá, spadají do kompetence odboru zejména interní záležitosti úřadu, kterými odbor poskytuje servis pro všechny ostatní odbory a oddělení úřadu (tj. sekretariát, podatelna, doručování zásilek, agenda Komise k projednávání přestupků, agenda místního poplatku za komunální odpad a další právní záležitosti, správa informačních a komunikačních technologií, mzdová účtárna, úklid objektů městského úřadu). Součástí odboru jsou ale i dvě nově vytvořená systematizovaná místa pro vnější vztahy a finanční zdroje. 1. Sekretariát a podatelna administrativně i organizačně zajišťovaly jednání rady a zastupitelstva města a zabezpečovaly přijímání, evidenci, rozdělování, odesílání a doručování úředních dokumentů. Nejvýznamnější změnou, která se odehrála při správě úředních dokumentů, bylo zavedení elektronické spisové služby. 2. Úsek vnějších vztahů a finančních zdrojů jako nový útvar městského úřadu vyřizoval agendu Svazku obcí Mikroregionu Hlinecko, agendu Svazu měst a obcí a agendu Sdružení historických sídel, zpracovával tiskové zprávy pro média a veřejnost a plánoval zahraniční návštěvy a zahraniční cesty zástupců města. Jeho hlavním úkolem však bylo vyhledávání mimorozpočtových zdrojů z dotačních titulů pro město a jeho příspěvkové organizace. 3. Úsek právní vyřizoval většinu právních záležitostí spojených s fungováním města jako územně samosprávného celku a právnické osoby, včetně právních záležitostí příspěvkových organizací města a obchodních společností, v nichž má město účast. Nejvýznamnější agendy: Smlouvy do centrální evidence smluv bylo za r zaevidováno 446 smluv. Fond rozvoje bydlení - půjčky z FRB byly přiděleny, na rozdíl od dvou předchozích let, v jednom kole výběrového řízení. Celkem bylo přiděleno 13 půjček v hodnotě ,- Kč (10x na výměnu oken za tepelně izolační, 2x na obnovu střechy, 3x na obnovu fasády, 1x na plynové vytápění). Z celkově přidělené částky bylo skutečně čerpáno ,- Kč, když jeden ze zájemců odstoupil od smlouvy a pět dalších zájemců čerpalo méně. Obecně závazné vyhlášky: o č. 1/2007, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na katastrálním území města Hlinska a jeho místních částí, včetně systému nakládání se stavebním odpadem. Tato vyhláška nahradila vyhlášku č. 1/2002 ve znění jejích novel. o č. 2/2007, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 1/2005, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Pojistné události: o na pojišťovně byla uplatňována náhrada škody za poškození střešní krytiny na bytových domech na Ratajích, ZŠ Smetanova, ZŠ Ležáků a DPS Erbenova, způsobené vichrem Kyrill. Ve větším rozsahu byl poničen i zimní stadion, který se také stal předmětem odškodňování. Koncem roku byla na pojišťovně uplatňována náhrada škody za vodovodní havárii v MŠ Rubešova. o v průběhu roku nedošlo ke škodě, která by se vztahovala k pojištění z odpovědnosti. Agenda Bytového družstva města Hlinska - smlouvy, členské schůze, účetnictví, 1

2 - v r ztráta cca ,- Kč. Projednávání přestupků - na základě veřejnoprávních smluv se řešily též přestupky spáchané na území obcí Dědová, Holetín, Jeníkov, Kameničky, Kladno, Krouna, Miřetice, Otradov, Pokřikov, Raná, Studnice, Svratouch, Tisovec, Trhová Kamenice, Včelákov, Vítanov, Vojtěchov, Vortová, Všeradov. Komisi pro projednávání přestupků bylo ke 34 přestupkům z r doručeno nově 270 přestupků, z nichž bylo 129 projednáno před Komisí, 109 bylo odloženo, 18 postoupeno k vyřízení jinému orgánu, 21 rozhodnuto ve zkráceném příkazním řízení. Nejčastěji se jednalo o přestupky proti občanskému soužití a majetku. Celková výše pokut uložených Komisí v r činí ,-- Kč. Kromě toho bylo v uplynulém roce podáno 366 zpráv z evidence přestupků pro orgány činné v trestním či správním řízení. Vidimace a legalizace - ověřeno 679 podpisů a dokumentů. Agenda místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, vyžívání a odstraňování komunálních odpadů (tzv. poplatek za komunální odpad) - pro r byl poplatek zvýšen na 400,- Kč na poplatníka. Agenda vymáhání pohledávek - 18 rozhodnutí o povolení splátek, platebních výměrů, - 96 výzev před výkonem rozhodnutí, - 23 exekučních příkazů. 4. Správa informačních a komunikačních technologií realizovala v loňském roce zadávací řízení na nákup těchto informačních technologií: 18 počítačových sestav pro MěÚ Hlinsko, 1 server a 2 zálohovací disková pole v celkové výši cca ,- Kč. Bylo modernizováno bezdrátové propojení budov úřadu a provedena instalace výpočetní techniky včetně jejího zprovoznění a připojení k síti MěÚ pro Domov seniorů Drachtinka. V posledním čtvrtletí roku byly zahájeny práce na nové verzi oficiálních www stránek města. 5. Mzdová účtárna začala kromě platů zaměstnanců města a jeho stávajících příspěvkových organizací zpracovávat v druhé polovině roku i platy pro nově vzniklou příspěvkovou organizaci Domov seniorů Drachtinka. Odbor finanční a ekonomický Základní charakteristiky finančního hospodaření města Schválený rozpočet předpokládal tis.kč výdajů a příjmy města byly očekávány ve výši tis.kč. Příjmy a výdaje města upravuje 7 a 9 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Rozpočet byl sestaven jako schodkový s tím, že město bude čerpat dlouhodobé úvěry a půjčky ve výši 17 mil. Kč a finanční zdroje vytvořené v minulých letech ve výši 9 mil.kč. Rozpočet rovněž zahrnoval splátky bankovních úvěrů a ostatních půjček sjednaných v minulých letech ve výši 9,8 mil.kč. Skutečné příjmy města Hlinska dosáhly v roce 2007 celkem tis.kč a výdaje města činily tis. Kč. Hospodaření města skončilo k schodkem tis.kč. Město v průběhu roku pravidelně splácelo půjčky a úvěry poskytnuté v minulých letech. Na běžných účtech a účtech účelových fondů byl k kreditní zůstatek tis.kč, což je o tis.kč více, než stav na účtech k Následující tabulky shrnují výše uvedené skutečnosti. Schválený Upravený Skutečnost % plnění % plnění rozpočet rozpočet v tis.kč ke schvál. k uprav. v tis.kč v tis.kč k rozpočtu rozpočtu Příjmy tř. 1 - daňové ,88 102,18 2

3 Příjmy tř. 2 - nedaňové ,96 106,45 Příjmy tř. 3 - kapitálové ,13 97,47 Příjmy tř. 4 - dotace ,29 100,18 CELKEM PŘÍJMY ,40 101,72 Výdaje běžné ,07 96,45 Výdaje kapitálové ,42 97,25 CELKEM VÝDAJE ,74 96,64 Změna stavu finančních prostředků na bankovních účtech Dlouhodobé úvěry a půjčky přijaté Dlouhodobé úvěry a půjčky uhrazené CELKEM FINANCOVÁNÍ v tis. Kč CELKEM FINANČNÍ PROSTŘEDKY z toho: základní účet účelové fondy Struktura příjmů: 1. Daňové příjmy Mezi nejvýznamnější příjmy rozpočtu města patří stabilně daňové příjmy, které v roce 2007 představovaly celkem 41,7 % z celkových příjmů. Do rozpočtu města byly převáděny místním finančním úřadem na základě zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní. Z oblasti správy místních poplatků nejvýznamnější podíl připadl na poplatky za ukládání odpadů na skládku a za likvidaci komunálního odpadu a správní poplatky. 2. Nedaňové příjmy Hlavní položkou nedaňových příjmů jsou jako každoročně příjmy z pronájmu městského majetku, které tvořily 46,7 % těchto příjmů a příjmy za poskytnuté služby (platby za energie) ve výši 31,6 %. Nedaňovým příjmem jsou dále přijaté pokuty, úroky z běžných účtů města a příjmy z prodeje zboží v Informačním středisku města Hlinska. 3. Kapitálové příjmy Příjmy z prodejů pozemků a ostatních nemovitostí byly dvojnásobně vyšší, než bylo počátkem roku plánováno. Další kapitálové příjmy představuje dar Nadace ČEZ na projekt Park naučná stezka ZŠ Ležáků ve výši 250 tis.kč a dále příspěvek 160 tis.kč VČE montáže, a.s. na zadláždění chodníku ve Wilsonově ulici. 4. Přijaté dotace Přijaté dotace v roce 2007 tvořily nejvyšší objem příjmů rozpočtu města (44,2 % z celkových příjmů). Nejvyšší objem přijatých dotací, kromě neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ve výši tis.kč na částečné krytí výdajů spojených s výkonem státní správy a financováním školství a dotace na výplatu sociálních dávek ve výši tis.kč, představují investiční dotace. Na výstavbu domova důchodců město obdrželo v roce 2007 dotaci ve výši tis.kč, na regeneraci panelového sídliště dotaci tis. Kč. 3

4 Struktura výdajů: 1. Běžné výdaje Běžné výdaje představují výdaje na činnosti úřadu spojené s výkonem státní správy a samosprávy, výdaje na provoz a údržbu městského majetku (např. správa bytového fondu, komunikace, veřejné osvětlení, zeleň, sportoviště, školní zařízení, budovy úřadu), příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím zřízeným městem, transfery obyvatelstvu, a to zejména výplaty sociálních dávek kryté dotací ze státního rozpočtu, které oproti předchozímu roku vzrostly o tis.kč. Další nárůst výdajů oproti roku 2006 se projevil u položky nákupu drobného dlouhodobého hmotného majetku. Jednalo se o vybavení domova důchodců v hodnotě tis.kč. Nárůst výše provozní dotace příspěvkovým organizacím města ve srovnání s předchozím rokem činil tis.kč. 2. Kapitálové výdaje Z kapitálových výdajů tvoří nejvyšší položku investice do budov a staveb. Na stavbu domova důchodců se v roce 2007 celkem z dotace, z úvěru a z vlastních rozpočtových prostředků profinancovalo tis. Kč, na přemostění silnice I/34 bylo v roce 2007 vynaloženo tis.kč kapitálových výdajů, dále město investovalo do školských zařízení, komunikací, městské zeleně. Největšími položkami za přístroje, stroje a zařízení bylo vybavení domova důchodců za tis.kč. Z Fondu rozvoje bydlení města Hlinska bylo v roce 2007 poskytnuto celkem tis.kč dle schválených pravidel pro poskytování půjček na zvelebení obytných budov a staveb na území města. Financování Přehled přijaté výše úvěrů a půjček v roce 2007 a splátek dříve přijatých dlouhodobých úvěrů a půjček je uveden v následující tabulce (uvedeno k v tisících Kč): Přijatý úvěr - domov důchodců Přijatá půjčka od Byt.družstva na 28 BJ Přijatá půjčka od Byt.družstva na 42 BJ Splátky úvěrů - kanalizace Srní BJ BJ polyfunkční dům BJ DPS nástavba ČSA I nástavba ČSA II domov důchodců Splátky půjček SFŽP (plynofikace) rekonstrukce skládky Srní Změna stavu na běžných účtech CELKEM FINANCOVÁNÍ

5 Zpráva o výsledcích finančních kontrol v roce 2007 a činnosti útvaru interního auditu v roce V průběhu roku 2007 bylo útvarem interního auditu provedeno 8 vnitřních auditů - např. na zpracování závěrečného účtu města za rok 2006, plnění Českých účetních standardů při zpracování roční účetní uzávěrky a kontrola výpočtu daně z příjmů města za rok 2006, audit dodržování pravidel pro poskytování půjček z fondu rozvoje bydlení města Hlinska, audit plnění nařízení vlády č. 37/2003 Sb. v platném znění o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, audit zadávání veřejných zakázek z hlediska platné legislativy na odboru investic a městského majetku, audit dodržování řídící kontroly u vedoucího odboru kultury, sportu a cestovního ruchu se zaměřením na problematiku poskytování grantů z rozpočtu města neziskovým organizacím, sportovním oddílům apod. Pzornost byla věnována i hospodaření Domu s pečovatelskou službou v Hlinsku v letech 2005 až 2007 včetně stravovacího zařízení. Rovněž byla hodnocena i účelnost a efektivnost vynakládání veřejných prostředků, zejména cestovních náhrad a dodržování platné legislativy v této oblasti, dodržování zákona o zaměstnanosti z hlediska zaměstnávání osob se zdravotním postižením apod. V roce 2007 byly provedeny i dvě veřejnosprávní kontroly u příjemců finančních příspěvků od města Hlinska. Jednalo se o kontrolu u Sdružení pro péči o duševně nemocné Fokus Vysočina se sídlem v Havlíčkově Brodě a u Náboženské obce Církve československé husitské v Hlinsku. Všechna zjištění byla osobně projednána s vedoucími jednotlivých odborů, resp. s představiteli výše uvedených organizací. U všech 12 městem zřízených neškolských i školských příspěvkových organizací bylo v roce 2007 provedeno 24 veřejnosprávních kontrol na místě. U těchto organizací je nahrazena funkce interního auditu veřejnosprávní kontrolou zřizovatele. Při těchto kontrolách bylo posouzeno, zda údaje vykázané v účetních výkazech k a k zobrazují věrně majetek, zdroje jeho financování a efektivní hospodaření s ním, bylo posouzeno čerpání a vyúčtování účelových dotací jak ze státního rozpočtu, tak z rozpočtů územních samosprávných celků. Byla také posouzena finanční situace ke konci účetního roku a vývoj rozhodujících nákladových a výnosových druhů ve čtyřleté časové řadě, vypracování fyzických a dokladových inventur aktiv a pasiv a jejich vazba na účetnictví města Hlinska v případě majetku ve výpůjčce apod. U všech příspěvkových organizací byla rovněž prozkoumána hospodárnost, efektivnost a účelnost jednotlivých nákladových operací a přiměřenost a účinnost vnitřního kontrolního systému. V žádném případě nebylo zjištěno závažné porušení příslušných právních předpisů či hrubé porušení rozpočtové kázně a žádné kontrolní zjištění nebylo definováno jako trestný čin. Drobné nesrovnalosti byly operativně odstraňovány a závěry kontrol byly projednány s vedoucími příslušných organizací. Lze konstatovat, že město Hlinsko a jím zřízené příspěvkové organizace dodržovaly i v roce 2007 zákon o účetnictví, jeho prováděcí vyhlášku, příslušné České účetní standardy platné pro tyto organizace či dispozice a termíny Krajského úřadu Pardubice pro oblast účetnictví. Příspěvkové organizace dodržely finanční vztah se zřizovatelem a jejich finanční situace je stabilní. ODBOR INVESTIC A MĚSTSKÉHO MAJETKU Odbor investic zabezpečoval v roce 2007 několik rozsáhlých investičních akcí a řadu drobnějších rekonstrukcí a oprav majetku v celkovém objemu 56,879 mil. Kč. Nejnáročnější stavbou tohoto roku bylo dokončení a uvedení do provozu nového Domova důchodců Hlinsko v Erbenově ul. nákladem Kč. Akce realizované v roce 2007 (v tis. Kč) Sociální objekty k bydlení: Domov důchodců Hlinsko celkový náklad mil. Kč DPS Adámkova - Rekonstrukce kotelny 140 5

6 Administrativní objekty: Poliklinika - Rekonstrukce WC budova B 360 Školské objekty: ZŠ Ležáků 467 ZŠ Smetanova 583 MŠ Budovatelů 166 MŠ Rubešova 335 MŠ Milíčova 202 Bytové domy Výměna oken Čechova Sanace zdiva Sanace zdiva Svislá izolace Ostatní: Rekonstrukce a doplnění veřejného osvětlení 357 Doplnění a výměna městského mobiliáře 134 Výstavba dětského hřiště v místní části Chlum 132 Výstavba dětského hřiště v místní části Srní 145 Parky a údržba zeleně Komunikace: Místní komunikace Srní ( doplatek) 600 Přemostění silnice I/34 ( doplatek) Rekonstrukce místní komunikace ul. Šafaříkova Rekonstrukce parku Tylovo náměstí Běžná údržba komunikací Oprava a výměna dopravního značení 297 Kanalizace: Zatrubnění náhonu Blatno 395 Nákup pozemků m Prodej pozemků m2 793 Regenerace panelového sídliště Úprava prostoru před restaurací Skalsko a obchodním domem Růže Projektové dokumentace Ul.Šafaříkova, Kanalizace Kouty, Realizace úspor energie ZŠ Resslova, Regenerace panelového sídliště, Park Tylovo náměstí, Rybník Rataje, Zatrubnění náhonu v Blatně, Přechod pro chodce Čertovina, projekty na místní komunikace,zaměření komunikací pro zpracování projektů atp. V roce 2007 Město Hlinsko hospodařilo celkem s 353 byty. Tyto byty jsou pronajímány nájemcům, kteří se v průběhu roku mění, a to většinou z důvodu přestěhování či úplného odstěhování z města Hlinska. Také bylo uzavřeno 12 nových smluv na pronájem nebytových prostor. Odbor dopravy - zpráva o činnosti za rok / Registr řidičů : 6

7 - počet registrovaných řidičů = počet nových absolventů - řidičů z AŠ = počet vyměněných a vydaných ŘP = počet řidičů, kterým byly zaznamenány přestupky = počet řidičů se zákazem řízení = počet AŠ = 5 2/ Registr vozidel : - počet změn u registrovaných vozidel počet 1.evidovaných vozidel počet vyřazených vozidel počet dočasně vyřazených vozidel počet schválených ind. dovezených vozidel / Přestupky v dopravě - počet přestupků objem uložených pokut v Kč ,-- Kč Stavební úřad V oblasti výstavby na území Stavebního úřadu Hlinsko bylo povoleno, příp. uvedeno do provozu několik významných staveb: - výstavba materiálně technického zabezpečení ve SKI areálu (nový vlek, rozvody apod.) - dokončení výstavby Domova důchodců v Hlinsku - uvedení objektu Mrazírny a bourárny Hlinsko do provozu - uvedení Cukrárny na Betlémě do provozu - dokončení skladové haly ETA - dokončení výrobní haly FANS - zahájení rekonstrukce administrativní budovy Mlékárna - dokončení objektu Lineasport - pokračování zateplování a obnovy fasád na sídlišti Rekonstrukce v oblasti silničního hospodářství: - komunikace ulice Šafaříkova - pokračování regenerace sídliště Hlinsko Získané příspěvky v oblasti památkové péče: - rychta č. p. 410 v Hlinsku (Drdlík) ,- Kč (grant PK) - usedlost č. p. 158 ve Svratouchu (Půlpánovi) ,- Kč (grant MK ČR) - usedlost č. p. 61 v Krouně (Málkovi) ,- Kč (grant MK ČR) - varhany v kostele sv. Filipa a Jakuba v Trhové Kamenici ,- Kč (grant PK) - mlýn č. p. 11 v Trhové Kamenici (Ježek) ,- Kč (grant PK) - zámeček č. p. 1 ve Svobodných Hamrech (Peroutka) ,- Kč (grant MK ČR a PK) Výroční zpráva Odboru regionálního rozvoje 2007 Územní plánování: - začátek pořizování územně analytických podkladů pro území obce s rozšířenou působností Hlinsko - rozpracování dopravní studie města Hlinska 7

8 - územně plánovací dokumentace ukončené: Hlinsko 0 dokumentace obce 1 dokumentace změna č.1 ÚPO Raná - územně plánovací dokumentace probíhající: Hlinsko 4 dokumentace územní plán Hlinsko, změna ÚPSÚ Hlinsko lokalita Srní-lom, lokalita Rataje, lokalita Adámkova (bývalé silnice) Obce 13 dokumentací ÚP Vítanov, ÚP Krouna, ÚP Jeníkov, ÚP Kladno, ÚP Vojtěchov, ÚP Včelákov, ÚP Tisovec, ÚP Pokřikov, ÚP Svratouch, ÚP Trhová Kamenice, změna č.2 ÚPO Kameničky, změna IV ÚPO Miřetice, změna č.1 ÚPSÚ Otradov územně plánovací dokumentace obcí Jeníkov, Kladno, Krouna a Vojtěchov byly pořizovány z grantu Krajského úřadu Pardubického kraje Odbor životního prostředí (OŽP) V uplynulém roce 2007 byl na vodoprávním úřadu zaznamenán enormní nárůst žádostí o odběr podzemních a povrchových vod a žádostí o povolení k vypouštění předčištěných odpadních vod. Tento neobvyklý zájem žadatelů o povolení byl způsoben v souvislosti s novelou zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (ustanovení Čl. II až V zákona č. 20/2004 Sb.). S výrazným mediálním přispěním tak bylo do konce minulého roku na OŽP zaevidováno celkem okolo tisíce těchto žádostí, které jsou v současné době postupně vyřizovány. Kromě akce studně vodoprávní úřad jakožto speciální stavební úřad zahájil a vedl řízení o stavebním povolení nebo schválení užívání kanalizačních systémů včetně celoobecních čistíren odpadních vod v několika okolních obcích správního obvodu Hlinsko. Vzhledem ke škodám způsobeným orkánem Kyrill, musel orgán státní správy lesů zvýšit četnost kontrol a dohlédnout na včasné odstranění poškozených porostů, aby nedošlo k rozšíření škodlivého podkorního hmyzu i na zdravé stromy. Při plnění uložené náhradní výsadby za povolené pokácení stromů bylo největší akcí osázení ulice Třebízského směrem k Mlékárně Hlinsko. Dále se na odboru vydalo cca 300 rybářských lístků. Výroční zpráva za rok živnostenský úřad V roce 2007 došlo na živnostenském úřadě k zásadním změnám v organizaci práce. Na základě personálního a organizačního auditu byla zrušena oddělení a snížen počet zaměstnanců o 1 pracovnici kontrolního oddělení. Na základě výsledku auditu byla změněna pracovní náplň pracovníků živnostenského úřadu v oblasti vzájemné zastupitelnosti. Novinkou ve službách pro občany v roce 2007 je zavedení systému CZECH POINT. Jedná se o vydávání ověřených výstupů z informačních systémů veřejné správy a to: - výpisů z obchodního rejstříku - výpisu z katastrů nemovitostí - výpisu z živnostenského rejstříku Během měsíce prosince probíhaly přípravné práce na zprovoznění další služby zajišťování výpisů z rejstříku trestů i pro občany, kteří nežádají o živnostenské oprávnění, tato služba byla spuštěna od

9 V roce 2007 jsme mimo jiných úkonů zpracovali 1964 podání dle živnostenského zákona v oblasti registrace podnikatelských subjektů a bylo provedlo 396 kontrol podnikatelů zaměřených na dodržování živnostenského zákona a předpisů souvisejících s podnikáním. Odbor sociálních věcí Odbor sociálních věcí zaznamenal v roce 2007 mnoho změn. Od ledna se téměř veškerá činnost odboru začala řídit úplně novými, mnohdy téměř revolučními pravidly v podobě nových zákonů. V březnu pak došlo k výměně vedoucích pracovníků. Vedoucím se stal Ing. Jiří Sokol. Oddělení sociálně právní ochrany dětí převzal v dubnu nový vedoucí Bc. Martin Vtípil. S účinností zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách byla samotným občanům svěřena kompetence rozhodovat v oblasti sociálních služeb sám za sebe. Osobám, které se ocitly v nepříznivé životní situaci vlivem dlouhodobého nepříznivého zdravotního stavu, oslabením nebo ztrátou schopnosti vykonávat určité úkony je od poskytována individuální dávka příspěvek na péči. Příjemce příspěvku je povinen využívat příspěvek k zajištění péče o svou osobu prostřednictvím rodinných příslušníků nebo prostřednictvím poskytovatelů sociálních služeb. Jejich poskytovatelé jsou na Hlinecku uvedeni v katalogu, který vydal odbor sociálních věcí MěÚ Hlinsko v listopadu 2007, za finanční podpory Evropského sociálního fondu a projektu CIP EQUAL a za metodické pomoci Dr. Heleny Tuhé. V červnu roku 2007 byla Krajským úřadem Pardubického kraje úspěšně zaregistrována pečovatelská služba pod názvem Dům s pečovatelskou službou. Od doby registrace se začalo postupně přijímat několik opatření, které povedou k zefektivnění pečovatelské služby a nastaví fungování pečovatelské služby v souladu s plněním standardů kvality podle zákona o sociálních službách. V souladu s plánováním sociálních služeb v regionu Hlinecko se v průběhu roku 2007 vytvořily čtyři pracovní skupiny. Jejich úkolem je zajistit lepší koordinaci, provázanost, flexibilitu a efektivitu v rozvoji sociálních a sociální oblasti blízkých služeb. Na Hlinecku ještě chybí denní stacionář pro mentálně postižené děti a nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. Velmi pozitivně byly hodnoceny aktivity pro seniory v podobě pečovatelské služby zajišťované Městem Hlinskem či Farní Charitou Hlinsko a klubová činnost Klubu seniorů a aktivity občanského sdružení Fokus Vysočina, které jsou směřovány k osobám s duševním onemocněním. Koncem roku 2007 byl osloven poskytovatel sociálních služeb SKP Centrum Pardubice, který přislíbil ve spolupráci s Městem Hlinsko denní stacionář a nízkoprahové centrum pro děti a mládež zřídit a provozovat již v roce V roce 2007 se dostavoval Domov seniorů Drachtinka. Byl jmenován ředitel domova, který začal ihned po nástupu do funkce vytvářet podmínky pro co nejrychlejší zprovoznění tohoto díla. Na sklonku roku 2007 byl úspěšně zahájen zkušební provoz, prozatím bez klientů. Od 1. ledna 2007 přešel na nová pravidla výplat dávek i úsek pomoci ve hmotné nouzi. Odbor sociálních věcí MěÚ Hlinsko vyplatil na dávkách pomoci ve hmotné nouzi, příspěvku na péči a na dávkách sociální péče pro zdravotně postižené občany téměř 50 milionů korun z rozpočtu MPSV ČR Oddělení sociálně právní ochrany dětí V souvislosti se změnou Organizačního řádu Městského úřadu došlo s platností od ke změně názvu oddělení. Původní název Oddělení péče o rodinu a dítě (OPD) byl nahrazen novým Oddělení sociálně právní ochrany dětí (OSPOD). Vedle výkonu agendy vyplývající ze zákona pořádalo oddělení v roce 2007, stejně jako v předchozích letech, také několik akcí výchovně-preventivního charakteru. Akce určené pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí, děti žijící jen s jedním z rodičů, pro děti romských a národnostních menšin, mládež s rizikovým chováním a další děti z evidence OSPOD byly 9

10 realizovány ve spolupráci s občanským sdružením ÚL, Městskou policií v Hlinsku a Skupinou prevence kriminality při Městské policii v Hlinsku. Hlavním cílem akcí OSPOD je výchovné působení pracovníků na děti s cílem zmírnit u nich následky vzniklé rozpadem rodiny, alkoholismem rodičů a dalšími projevy nefunkčnosti rodin, působit preventivně proti závadovému chování dětí, podpořit děti v osvojení si potřebných hygienických a společenských návyků apod. Odbor školství a zdravotnictví Oblast školství, kterou spravuje jako zřizovatel Město Hlinsko zahrnuje mateřské školy, základní školy, dům dětí a mládeže a základní uměleckou školu umístěné na území města. Jedná se o tato školská zařízení: MŠ Budovatelů s kapacitou 150 dětí, MŠ Rubešova s kapacitou 155 dětí (součástí této školy je speciální třída), MŠ Rubešova, odloučené pracoviště Milíčova s kapacitou 50 dětí, ZŠ Ležáků s kapacitou 572 dětí (součástí této školy jsou třídy školy praktické a speciální), ZŠ Resslova s kapacitou 620 dětí, ZŠ Smetanova s kapacitou 560 dětí, Základní umělecká škola s kapacitou 350 dětí, Dům dětí a mládež s kapacitou 460 dětí. Kapacity školských zařízení jsou plně dostačující pro současné i výhledové potřeby města a jeho spádového obvodu. V oblasti mateřských škol je v MŠ Budovatelů možno v případě potřeby navýšit kapacitu o 100 dětí. Počty dětí a tříd v MŠ Hlinsko Školní rok Školní rok Právní subjekt stav k stav k počet počet tříd (z toho spec.) dětí (z toho ve spec.třídě) tříd (z toho spec.) dětí (z toho ve spec.třídě) MŠ Budovatelů MŠ Rubešova 6 (1) 153 (15) 6 (1) 155 (15) MŠ Rubešova-odl.prac Milíčova C e l k e m tříd a dětí v MŠ 12 (1) 309 (15) 12 (1) 317 (15) Počty žáků a tříd v ZŠ Hlinsko Právní subjekt Základní škola, Hlinsko, Ležáků ZŠ praktická, Hlinsko, Poličská ZŠ speciální, Hlinsko, Poličská Školní rok Školní rok stav k stav k počet počet tříd dětí tříd dětí (z toho (z toho v (z toho (z toho v 1.tříd) 1.třídách) 1.tříd) 1.třídách) 19 (2) 478 (53) 19 (3) 469 (63) 5 (1) 47 (2) 4 42 (1)

11 Základní škola, Hlinsko, 15 (2) 335 (47) 16 (2) 342 (35) Resslova Základní škola, Hlinsko, 14 (1) 303 (22) 13 (1) 276 (26) Smet. Celkem tříd a žáků v ZŠ 54 (6) 1169 (124) 53 (6) 1133 (125) Dům dětí a mládeže Hlinsko Právní subjekt Dům dětí a mládeže Hlinsko Školní rok Školní rok stav k stav k počet počet zájmových útvarů (ZÚ) členů ZÚ ZÚ členů ZÚ Zdravotnictví V oblasti zdravotnictví Město Hlinsko koordinovalo zdravotní péči pro občany města a spádového obvodu. Jedná se o odbornou lékařskou péči, která je převážně soustředěna na Poliklinice Hlinsko. Do současné doby se podařilo zabezpečit veškeré hlavní odborné profese. Dále pak Město Hlinsko provozuje Lékařskou službu první pomoci, kterou ve spolupráci s obcemi správního obvodu finančně dotuje. Dále koordinuje stomatologickou pohotovou a i tato služba je obdobně jako LSPP dotována. Zde je dotace 2,-- Kč na jednoho občana Hlinska a správního obvodu. LSPP Náklady celkem , ,00 Příjmy celkem , ,40 Celková roční ztráta , ,60 Celkový počet obyvatel spr. obvodu Přepočet ztráty na 1 obyvatele v Kč. 11,93 6,30 Počet ošetřených pacientů Stomatologická pohotovost Počet ošetřených pacientů Odbor kultury, sportu a cest. ruchu (OKSCR) OKSCR se spolu s Informačním centrem podílel na propagaci města na veletrzích cestovního ruchu HolidayWorld v Praze, Regiontour v Brně a Slovakiatour v Bratislavě. Také pokračovalo vydávání Hlineckých novin. Změnil se však jejich vzhled a grafická úprava. Noviny vycházejí barevně díky přechodu do jiné tiskárny. Důležitou činností odboru jsou granty. Po celý rok zajišťoval agendu spojenou s poskytováním těchto finančních prostředků. Celkem byla v roce 2007 mezi 90 žadatelů rozdělena částka ,-- Kč, což je o ,-- Kč více než v roce předešlém. Odbor v průběhu celého roku zajišťoval a spolupodílel se na pořádání různých akcí: pietní akty, Dětský den, dovolená - Osika, Trávná, Trenčín, promítání 4 filmů - Kinematograf bratří Čadíků. OKSCR také připravil program pro 2 denní návštěvu Slováků z partnerského města Púchova. 11

12 Informační centrum (IC) Informační centrum úspěšně zakončilo svůj první rok působení v síti certifikovaných turistických (TIC) Pardubického kraje. Na základě výsledků a rozšiřování databanky Pardubického kraje na portálu získalo, podle nového klíče rozdělování, dotaci ve výši přesahující částku ,-- Kč. Ta byla použita na zlepšení vybavenosti informačního centra. IC je členem Asociace turistických informačních center ČR (A. T. I. C.). Návštěvnost IC tuzemští turisté cca 5000, cizinci 136 Tržba za prodej map, upomínkových předmětů apod ,-- Kč. Z p r á v a o č i n n o s t i p ř í s p ě v k o v ý c h o r g a n i z a c í m ě s t a H l i n s k u z a r o k Městská sportoviště Hlinsko Městská sportoviště Hlinsko zajišťovala v roce 2007 provoz dvou středisek a to krytého plaveckého bazénu a sportovního areálu v Olšinkách. Navíc byla činnost rozšířena o hřiště s umělým povrchem za ZŠ Smetanova a hřiště s občerstvením v Blatně. Plavecký bazén - celková návštěvnost za rok 2007 byla cca osob Tržby od návštěvníků vzrostly za rok 2007 cca o 55 tis. na částku ,-- Kč. Největší podíl na této částce měl bazén, a to ,-- Kč, dále výuka plavecké školy ,- a sauna ,-- Kč. Městský úřad dotoval provoz v roce 2007 částkou ,-- Kč. Ve sportovním areálu v Olšinkách provozují svoji činnost tyto oddíly: fotbal, který má k dispozici dvě travnatá hřiště, lední hokej, který pro svoji činnost využívá krytý zimní stadion, národní házená, která má hřiště s umělým povrchem, tenis se 4 antukovými kurty a volejbal a nohejbal, které mají 3 antuková hřiště. V budově u zimního stadionu je ještě herna stolního tenisu. Tržby za služby jsou pouze z pronájmu zimního stadionu a v roce 2007 se jednalo o částku cca ,-- Kč. Provoz hřiště s občerstvením v Blatně se zatím nedá hodnotit vzhledem ke krátké době provozu. Městský kulturní klub Hlinečan Městský kulturní klub Hlinečan je příspěvkovou organizací města Hlinska. Zabezpečuje kulturní, zájmovou, výchovnou a společenskou činnost. Je zřizovatelem městského kina, Společenského domu, loutkového divadla a kulturních akcí v Orlovně. V Orlovně se uskutečnilo celkem 20 divadelních a koncertních akcí Pro školy se uskutečnilo celkem 10 pohádek a výchovných pořadů. Byly uspořádány 2 výstavy ve spolupráci s místními zahrádkáři a včelaři (Výstava chryzantém a Medové Vánoce na Hlinecku), letní výstava patřila autorům akad. malíři V. Zemanovi a fotografovi prof. V. Raškovi. Konalo se 12 lekcí tanečního kurzu, zakončeného Věnečkem. Také se pořádal kurz tance pro manželské a přátelské páry 5 lekcí. MKK Hlinečan zabezpečoval činnost zájmových kroužků a souborů např. SPT Vysočan, FS Vysočánek, TS Ridendo, Fotoklub, pěvecký sbor Signum, dechová hudba Hlinečanka aj. MKK Hlinečan se podílel na pořádání 12. AFS na Betlémě v Hlinsku a uspořádání promítání letního kina bratří Čadíků. V kině bylo odehráno 143 filmových představení, která shlédlo návštěvníků. Promítlo se též 5 filmů pro ZŠ a gymnázium. Společenský dům slouží jako zázemí pro zkoušky zájmových souborů (Vysočan, loutkáři, Ridendo, ), cvičení jógy a orientálních tanců, pořádání školení, schůzí a je rovněž využíván 12

13 jako přednáškový sál, slouží k prodejním akcím, kterých se v loňském roce uskutečnilo celkem 42. Městské muzeum a galerie Městské muzeum a galerie v Hlinsku ke své činnosti využívá tři budovy, které jsou majetkem města. Hospodaření probíhalo v souladu s plánem a rozpočtem MGH. Odborné úkoly plnilo v souladu se Zákonem č. 122/2000 Sb. O centrální evidenci sbírek a Kalendáriem akcí pro sledovaný rok. Sbírkový fond MGH obsahuje evidenčních čísel, což představuje kusů sbírkových předmětů. Za sledovaný rok muzeum získalo 124 kusů sbírkových předmětů, zde zvláštní pozornost zasluhuje řezaný betlém od Jiřího Petrlíka z Hlinska. Digitalizováno bylo historických fotografií, pohlednic, podmaleb na skle, odznaků sbírek archivní povahy na CD R. Všechny takto zpracované předměty jsou prezenčně přístupné návštěvníkům z řad badatelů. Inventarizováno dle plánu bylo kusů sbírkových předmětů a o jednotlivých inventarizacích byly pořízeny písemné zápisy, konzervování fondu probíhalo vlastními silami u nových přírůstků a sbírky archivní povahy jsou postupně opatřovány předepsanými obaly s ph neutrální. Badatelské dotazy byly na organizaci směrovány formou písemných, telefonických, elektronických a osobních návštěv badatelů. Oblast zápůjček a výpůjček sbírkových předmětů byla zajišťována pro tuzemské výstavy a expozice. V galerii proběhlo šest výstav, v sále muzea pak dvě letní výstavy. Největší návštěvnosti dosáhly letní výstavy, VÝTVARNÉ HLINECKO Francie v dílech českých malířů druhé poloviny 19. století a MALÍŘI VYSOČINY. Úspěšná byla také výstava, VÁNOCE V MUZEU, věnovaná výrobě dřevěných soustružených hraček Zdeňka Bukáčka z Krouny a přehlídce betlémů z nejrůznějších materiálů. Během výstavy proběhly doprovodné programy spojené s velkým zájmem návštěvníků. V roce 2007 navštívilo expozice a výstavy MGH návštěvníků, z toho ve školních výpravách. Publikační činnost se vztahovala k pořádaným výstavám v podobě vydaných katalogů k Výtvarnému Hlinecku a skládaček k mimosezónním výstavám. Ve spolupráci s lektorským oddělením Národní galerie v Praze proběhl šestý ročník letní krajinářské dílny S nohama v potoce a hlavou v oblacích. MGH úzce spolupracuje se Souborem lidových staveb Vysočina, Regionálním muzeem v Chrudimi, s Městským muzeem v Chrudimi či OÚ v Krouně. Dle personálních možností a smluv muzeum umožňuje odborné stáže studentkám středních a vysokých škol příbuzných oborů. MGH propagovalo svoji činnost na městských internetových stránkách, umístěním reklam na serverech jiných subjektů, uveřejněním akcí ve Věstníku MGH, příspěvky do novin a časopisů, pozvánkami na akce prostřednictvím regionálních rozhlasových stanic, hlinecké kabelové televize, Hlineckých novin a na vlastních propagačních stojanech. Městská knihovna V roce 2007 využilo služeb obou oddělení Městské knihovny Hlinsko návštěvníků - z toho registrovaných čtenářů (1.463 dospělých a 614 dětských čtenářů). Knihovní fond knihovny dosáhl výše knih a periodik. Návštěvníci knihovny si z fondu půjčili knih a periodik. Bylo zakoupeno nových knižních titulů (náklady ,-- Kč) a 876 periodik (náklady ,--Kč). 13

14 Po vzájemné dohodě se čtenáři jsme vyhověli 203 požadavkům na meziknihovní výpůjční službu. Na základě požadavků z jiných knihoven jsme půjčili z našeho knihovního fondu 45 knih. Knihovna uspořádala pro žáky základních škol a studenty gymnázia 42 vzdělavacích programů. Účastnili jsme se 5 celostátních akcí knihovnického zaměření. Realizovali jsme 5 přednášek pro širokou veřejnost. Proběhly kurzy internetu pro děti a seniory. Knihovna byla kontaktním místem pro program "Návrat do práce v Pardubickém kraji". 14

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010.

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010. Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010 Rozpočet města Milevska na rok 2010 parag. polož. Schválený rozpočet 2010 Poznámka TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 92 360.00 1111 DP fyzických osob

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Zpráva č. 102/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota, IČ: 75104181 za rok 2014

Zpráva č. 102/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota, IČ: 75104181 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota Dolní Lhota 129 763 23 Dolní Lhota datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 13. března 2015 Ing.

Více

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 2010 10. 11. 1. 2010 2-12 M40

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 2010 10. 11. 1. 2010 2-12 M40 1 Obsah: 1. Zákonná úprava 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Plnění závazných ukazatelů 4. Rozpočtová opatření 5. Výsledek hospodaření a stav finančních prostředků 6. Hospodářská činnost 7. Majetek

Více

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 --------------------------

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 -------------------------- R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- PŘÍJMY OBCE -------------------- Daňové příjmy : N A R O K 2004 -------------------------- Daň

Více

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46.

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46. Město Jevíčko dosáhlo: v tis. Kč Rok 2009 Rok 2010 daňové příjmy: nedaňové příjmy kapitálové příjmy: přijaté dotace: 25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 celkové

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Závěrečný účet města Šluknov za rok 2014 je zpracován v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Obsah

Více

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Obec Jezeřany-Maršovice Jezeřany-Maršovice 1, 671 75, IČ: 00292931 ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schválilo rozpočet obce pro rok 2013 na svém zasedání dne 13.12.2012

Více

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014 Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014 (dle 17 zákona 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Daňové příjmy - třída 1 1 571

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ SMĚRNICE Č. 3/2011 PLATNOST 31.10.2011 ÚČINNOST 1.11.2011 AUTOR Jiřina Hanáková Podpis autora SCHVALUJÍCÍ Rada městyse Datum schválení 31.10.2011 Datum a podpis schvalujícího

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2014 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 58 993 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 9 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 ---------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2003. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 Usnes. Z 298/12-12 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 R E K A P I T U L A C E schválený rozpočet 2013 PŘÍJMY provozní (rozpis v příloze č. 1) VÝDAJE provozní (rozpis v příloze č. 2) PROVOZNÍ SALDO (příjmy

Více

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 Bilance příjmů a výdajů za rok 2012 Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá, že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2012 bylo schodkové se saldem

Více

Město Pacov závěrečný účet za rok 2010 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov,

Město Pacov závěrečný účet za rok 2010 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, MĚSTO PACOV Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, ZM-03-2011 Počet stran: 6 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PACOVA ZA ROK 2010 (komentář k Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu města) (shrnuto v tabulce Závěrečný účet

Více

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 ( 17 zákona č. 250 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 ( údaje

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014

Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014 Obec Tetčice Palackého 177 664 17 Tetčice IČO : 44947917 Bankovní spojení: 32125641/0100, účet zřízen u Komerční Banky Rosice a.s. E-mail : obec@tetcice.cz Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více

Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2014

Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2014 Obec Malenice, Na Návsi 98, 387 06 Malenice IČ 00251461, DIČ CZ00251461 e-mail: ou@obecmalenice.cz, www.obecmalenice.cz tel./fax: 383 371 035 Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2014 1 Přílohy : Příloha

Více

Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část

Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část Obsah 1 Výsledek rozpočtového hospodaření za rok 2013... 2 1.1 Plnění rozpočtu za rok 2013... 2 1.2 Příjmy... 2 1.2.1

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Komentář k plnění rozpočtu

Komentář k plnění rozpočtu Komentář k plnění rozpočtu Příjmy: Odvod z výtěžku z provozování loterie 6% z výtěžku VHP Správní poplatky za VHP správní poplatek za užívání komunikace stavební povolení živnostenské listy odbor dopravy

Více

Obec Bělotín. Návrh závěrečného účtu obce Bělotín za rok 2013

Obec Bělotín. Návrh závěrečného účtu obce Bělotín za rok 2013 Obec Bělotín Návrh závěrečného účtu obce Bělotín za rok 2013 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Údaje o obci: Obec Bělotín Adresa: Bělotín 151, 753

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2008 Rozpočet města Městec Králové na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2007. Z roku 2007 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

Z p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a

Z p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a Ev. č. 585/06 Z p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2006 města Krnov Příjemce zprávy: Renata Ramazanová, starostka Název a sídlo územního samosprávného

Více

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 par. pol. Název částka 0000 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1.050.000,- 1112 Daň z příjmů FO ze závislé

Více

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Rozpočet města Nejdek na rok 2009 2) Přílohy 1 až 8 k rozpočtu Projednáno a schváleno Radou města usnesením č.rm/2011/74/09 dne 10. 02. 2009 Finančním výborem projednáno

Více

Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015

Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015 Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015 daňové příjmy: pol. ODPA text: v tis.kč 1111 28 000 1112 1 800 1113 2 900 1121 27 700 1211 55 000 1122 7 798 1511 6 500 1332 10 1334 4 1335

Více

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet Obec Josefov Na základě 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje Obec Josefov návrh na závěrečný účet obce za rok 2010: 1.

Více

Závěrečný účet obce Chuchelna za rok 2011

Závěrečný účet obce Chuchelna za rok 2011 Závěrečný účet obce Chuchelna za rok 2011 1) Plnění příjmů a výdajů v roce 2011 (v tis. Kč): schválený rozpočet upravený rozpočet plnění v tis. Kč plnění v % PŘÍJMY: Tř. 1 daňové příjmy 7.741,5 7.741,5

Více

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTA HLINSKA ZA ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTA HLINSKA ZA ROK 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTA HLINSKA ZA ROK 2006 HLINSKO centrum správního obvodu pověřené obce s rozšířenou působností čítajícího 22 obcí včetně Hlinska: Dědová Hamry Holetín Jeníkov Kameničky Kladno Krouna Miřetice

Více

Tř.8 - financování -252.900,00-946.414,17-945.214,14

Tř.8 - financování -252.900,00-946.414,17-945.214,14 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE CHOTUSICE dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., ze dne 7.července 2000, ve znění pozdějších novel o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2007 I. Obecné informace II. Výsledek rozpočtového hospodaření Plnění rozpočtu příjmů Daňové příjmy Nedaňové a kapitálové příjmy Přijaté dotace Konsolidace

Více

Město Rokytnice nad Jizerou

Město Rokytnice nad Jizerou Město Rokytnice nad Jizerou ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ (GRANTŮ) Z ROZPOČTU MĚSTA ROKYTNICE NAD JIZEROU na kulturní a sportovní akce, volnočasové aktivity, vzdělávání, činnost zájmových

Více

NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015

NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015 MĚSTO PODIVÍN Masarykovo nám. 180/20, 691 45 Podivín IČ: 00283495, DIČ: CZ00283495 NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015 Obsah: str. 2-4 Závazné ukazatele příjmů, výdajů, financování str. 5 Závazné ukazatele pro

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8 COOPINVESTA spol. s r.o., Budovatelská 4821, Zlín, PSČ 760 05 ------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Struktura prezentace:

Struktura prezentace: Financování krajů Struktura prezentace: Krátké seznámení s územním uspořádáním České republiky Systém financování územní veřejné správy se zaměřením na financování krajů Hospodaření rozpočtů územních samosprávných

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2012

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2012 Závěrečný účet města Spálené za rok 212 Zpráva o hospodaření za rok 212 Návrh závěrečného účtu za rok 212 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 25/2 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

Obec Střítež Rozpočet na rok 2012

Obec Střítež Rozpočet na rok 2012 Obec Střítež Rozpočet na rok 2012 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Příjmy daňové rozpočet na rok návrh rozpočtu návrh rozpoču paragraf položka popis 2010* na rok 2011 na rok 2012 poznámka pro rok 2012 1111 Daň z příjmů

Více

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2011 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Rozpočet 2010 Návrh rozpočtu 2011 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1600 1600 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 1200 500 dle předpokladu

Více

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců PŘÍLOHA č. 3 Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců STAROSTA MĚSTA - plní úkoly uložené mu zastupitelstvem nebo radou města, A. Práva a povinnosti vyplývající

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014 Schváleno usn. č. Z 406/12-13 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014 R E K A P I T U L A C E (podle druhového třídění RS) schválený rozpočet 2014 třída 1 daňové příjmy 61 012,00 třída 2 nedaňové příjmy 16 232,15

Více

Skutečné příjmy a výdaje v roce 2011

Skutečné příjmy a výdaje v roce 2011 Závěrečný účet obce Rakvice za rok 2011 Závěrečný účet obce Rakvice za rok 2010 byl zpracován dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve znění zákona č. 477/2008 Sb. Zastupitelstvo obce Rakvice schválilo rozpočet

Více

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008 REAL FLAT spol. s r.o., Bří Jaroňků 4079, Zlín, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Rozpočet města Nová Role na rok 2012 v členění OdPa odvětví (v Kč)

Rozpočet města Nová Role na rok 2012 v členění OdPa odvětví (v Kč) Rozpočet města Nová Role na rok 2012 v členění OdPa odvětví (v Kč) IČO: 00254819 Název: Město Nová Role ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2012 OdPa Text Běžný rozpočet 1 Kapitálový rozpočet Poznámka 2 3 0000 Daňové příjmy,

Více

Město Pacov závěrečný účet za rok 2012 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov,

Město Pacov závěrečný účet za rok 2012 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, MĚSTO PACOV Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PACOVA ZA ROK 2012 (komentář k Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu města) (shrnuto v tabulce Závěrečný účet za rok 2012 ) Rozpočet a

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

INFORMACE K MÍSTNÍMU REFERENDU K OTÁZCE OSAMOSTATNĚNÍ LUBINY

INFORMACE K MÍSTNÍMU REFERENDU K OTÁZCE OSAMOSTATNĚNÍ LUBINY INFORMACE K MÍSTNÍMU REFERENDU K OTÁZCE OSAMOSTATNĚNÍ LUBINY Přípravný výbor pro osamostatnění obce Lubiny si od Městského úřadu Kopřivnice vyžádal vyhodnocení ekonomických dopadů osamostatnění dle následujících

Více

Závěrečný účet města Poběžovice za rok 2009

Závěrečný účet města Poběžovice za rok 2009 Závěrečný účet města Poběžovice za rok 2009 V souladu s ustanovením 17 odst. 1 7 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů byl zpracován návrh závěrečného účtu města Poběžovice.

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Zpráva o hospodaření za rok 2013 Návrh závěrečného účtu za rok 2013 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

centrum kultury a vzdělávání

centrum kultury a vzdělávání Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2012 Stručné zhodnocení výsledků vnitřního kontrolního systému Hlavním cílem finanční kontroly v příspěvkové organizaci Centrum kultury a vzdělávání

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. 00636207 Obec Dolní Nětčice Dolní Nětčice 49, 753 54 Dolní Nětčice sestavený k 31.12.2014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním

Více

Rozpočet města Bechyně na rok 2000

Rozpočet města Bechyně na rok 2000 Rozpočet města Bechyně na rok 2000 schváleno na zasedání ZM 5.4.2000 PŘÍJMY: položka 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 8 610 000 položka 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 264 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 144 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU SVAZKU OBCÍ DYJE ZA ROK 2014

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU SVAZKU OBCÍ DYJE ZA ROK 2014 Svazek obcí Dyje 671 27 Hrádek 16 IČ: 71201378 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU SVAZKU OBCÍ DYJE ZA ROK 2014 Návrh závěrečného účtu Svazku obcí Dyje za rok 2014 je v souladu s ustanovením 17 odst. 6 zákona č. 250/2000

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

Příjmy města 2009 v tis. Kč

Příjmy města 2009 v tis. Kč P Ř Í J M Y CELKEM 106 865,7 DAŇOVÉ PŘÍJMY 66 583,0 Daňové výnosy 52 053,0 1111 Daň z příjmu ze závislé činnosti 10 582,3 1112 Daň z příjmu fyzických osob 2 228,0 1121 Daň z příjmu právnických osob 15

Více

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA M ě s t o J i ř í k o v Zastupitelstvo města Jiříkova schvaluje ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA NA ROK 2012 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Financování 4. Výdaje rozpočtu

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2009

Hospodaření města Slatiňany za rok 2009 Hospodaření města Slatiňany za rok 2009 2. část závěrečného účtu města Slatiňany za rok 2009 Vyvěšeno: 31.5.2010 Sejmuto: Hospodaření města 1-12/2009 příjmy na oddíly Kč Poř.č. Oddíl Pol. Upravený Skutečnost

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 679 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 81 1121 daň z příjmu práv. osob 2 400

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 Mikroregion Telčsko ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) sestavený ke dni 30. 04. 2010 Údaje o organizaci identifikační číslo 71180311 název Mikroregion Telčsko ulice, č.p. Náměstí Zachariáše z Hradce 4 obec

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS)

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) Rada města Uherský Brod dne 7. září 2011 schválila

Více

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00 Rozpočet na rok 2015 a)příjmy paragraf RS položka RS rok 2015 návrh název 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 380 000,00 1113 Daň z

Více

MĚSTO PROSEČ. Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč. Elektronická verze:

MĚSTO PROSEČ. Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč. Elektronická verze: MĚSTO PROSEČ Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč Číslo: S/01/2014 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

Více

Příjmy NÁVRH. ROZPOČTU městyse Dolní Cerekev na rok 2015. 15.263.120,00 Kč. 6.962.400,00 Kč. Převody z rozp. účtů Bankovní zůstatek

Příjmy NÁVRH. ROZPOČTU městyse Dolní Cerekev na rok 2015. 15.263.120,00 Kč. 6.962.400,00 Kč. Převody z rozp. účtů Bankovní zůstatek ROZPOČTU městyse Dolní Cerekev na rok 2015 Rozpočet na fiskální rok 2015 je plán finančního hospodaření městyse, obsahuje odhad příjmů z různých zdrojů a rozdělení výdajů do různých kapitol. Rozpočet je

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrádek, IČ 00535958 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrádek, IČ 00535958 za rok 2014 Elektronický podpis - 23.3.2015 KUMSX01H6PT1 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eliška Švaňová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 22.9.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JAVOR ZA ROK 2008 (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JAVOR ZA ROK 2008 (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JAVOR ZA ROK 2008 (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) V závěrečném účtu obce jsou obsaženy údaje plnění rozpočtu

Více

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------- společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN Rozpočet obce na rok 2015 RO 2015/1 RO 2015/2 RO 2015/3 RO 2015/4 Změna

Více

Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Ochrana Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Město Kojetín provádí následující zpracování, které mu ukládá zvláštní zákon,

Více

Zpráva č. 310/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Odkanalizování mikroregionu Vlára, IČ: 69648549 za rok 2012

Zpráva č. 310/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Odkanalizování mikroregionu Vlára, IČ: 69648549 za rok 2012 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní DSO Odkanalizování mikroregionu Vlára Štítná nad Vláří- Popov 72 763 33 Štítná nad Vláří- Popov datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 22.5.2013

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2005

Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2005 Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2005 Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2005 je zpracován v souladu s ustanovením 17 zákona č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.

Více

Zpráva č. 68/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrůvka, IČ: 68731957 za rok 2011

Zpráva č. 68/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrůvka, IČ: 68731957 za rok 2011 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Petrůvka Petrůvka 90 763 21 Slavičín 1 datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 28.5.2012 Ing. Vít Sušila KUZL 879/2012 KUSP 879/2012 KŘ

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU obce Ratměřice za rok 2014 V Ratměřicích dne 14. 4. 2015 -------------------------------------------------------------------------- Zveřejněno dne: 14. 4. 2015 Sejmuto dne: 4.5.2015

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Zpráva č. 38/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Křekov, IČ: 46276041 za rok 2012

Zpráva č. 38/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Křekov, IČ: 46276041 za rok 2012 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Křekov Křekov 5 766 01 Valašské Klobouky datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 26.4.2013 Ing. Vít Sušila KUZL 474/2013 KUSP 474/2013 KŘ

Více

ZÁ VĚREčNÝ ÚČET MIKROREGIONU ČESKÝ SMARAGD SE SÍDLEM V TRHOVÉM ŠTĚPÁNOVĚ ZA ROK 2013. Finanční hospodaření mikroregionu Český smaragd v roce 2013

ZÁ VĚREčNÝ ÚČET MIKROREGIONU ČESKÝ SMARAGD SE SÍDLEM V TRHOVÉM ŠTĚPÁNOVĚ ZA ROK 2013. Finanční hospodaření mikroregionu Český smaragd v roce 2013 ZÁ VĚREčNÝ ÚČET MIKROREGIONU ČESKÝ SMARAGD SE SÍDLEM V TRHOVÉM ŠTĚPÁNOVĚ ZA ROK 2013 Mikroregion Český smaragd vznikl jako dobrovolný svazek obcí za účelem spolupráce obcí při řešení společných zájmů při

Více

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění):

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění): Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění): I. (obecná část) zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

Více

1. Základní ustanovení. 3. Postavení a činnost pracovníků obce - pracovní doba - pracovní řád zaměstnanců obce. 4. Samospráva obce

1. Základní ustanovení. 3. Postavení a činnost pracovníků obce - pracovní doba - pracovní řád zaměstnanců obce. 4. Samospráva obce OBSAH : 1. Základní ustanovení 2. Organizační struktura obecního úřadu 3. Postavení a činnost pracovníků obce - pracovní doba - pracovní řád zaměstnanců obce 4. Samospráva obce 5. Organizační řád obslužných

Více

PROGRAM PODPORY SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ VE MĚSTĚ BÍLINA (pravidla ke grantu)

PROGRAM PODPORY SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ VE MĚSTĚ BÍLINA (pravidla ke grantu) PROGRAM PODPORY SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ VE MĚSTĚ BÍLINA (pravidla ke grantu) 1. Poskytovatel grantu: město Bílina 2. Cíle grantového schématu a) Všeobecný cíl Vytváření podmínek pro naplňování Komunitního

Více

Návrh závěrečného účtu za rok 2014

Návrh závěrečného účtu za rok 2014 OBEC PODVEKY IČO 00498572 Návrh závěrečného účtu za rok 2014 V souladu s 17 zákona č. 250/2000 SB., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, předkládá obec Podveky Návrh závěrečného

Více

OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice

OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice IČ : 00240656 www.prezletice.cz Tel./fax: 286 852 133 e-mail: Tel.: 286 853 333 starosta.prezletice@prezletice.cz Z á v ě r e č n ý ú č e t k 31.12.2012

Více

Město Žamberk Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk, tel. 465 670 320, fax. 465 670 309

Město Žamberk Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk, tel. 465 670 320, fax. 465 670 309 Město Žamberk Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk, tel. 465 670 320, fax. 465 670 309 Závěrečný účet Města Žamberka ke I. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka ke 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů

Více

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2009 /dle 17 zákona č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů/ Údaje o obci: Adresa : Huslenky č.494 PSČ : 756 02 Telefonické

Více

Zpráva o hospodaření města Kostelec nad Orlicí k 30.9.2014

Zpráva o hospodaření města Kostelec nad Orlicí k 30.9.2014 Zpráva o hospodaření města Kostelec nad Orlicí k 30.9.2014 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů k 30.9.2014 SR RO UR Plnění k 30.09.2014 % plnění k upravenému rozpočtu Třída 1 - Daňové příjmy 74 170 000,00

Více