Základní charakteristiky finančního hospodaření města

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní charakteristiky finančního hospodaření města"

Transkript

1 Z p r á v a o č i n n o s t i o d b o r ů m ě s t s k é h o ú ř a d u v H l i n s k u v r o c e O d b o r v n i t ř n í c h v ě c í Odbor vnitřních věcí vznikl nově dne 1. září 2007, a to na základě Usnesení Rady města Hlinska č. 82/2007/9, kterým byl schválen nový organizačního řád Městského úřadu Hlinsko. Odbor vznikl sloučením části zrušeného odboru regionálního rozvoje a několika bývalých oddělení úřadu (tj. oddělení kanceláře vedení města, právního oddělení a oddělení informatiky). Jak už název odboru napovídá, spadají do kompetence odboru zejména interní záležitosti úřadu, kterými odbor poskytuje servis pro všechny ostatní odbory a oddělení úřadu (tj. sekretariát, podatelna, doručování zásilek, agenda Komise k projednávání přestupků, agenda místního poplatku za komunální odpad a další právní záležitosti, správa informačních a komunikačních technologií, mzdová účtárna, úklid objektů městského úřadu). Součástí odboru jsou ale i dvě nově vytvořená systematizovaná místa pro vnější vztahy a finanční zdroje. 1. Sekretariát a podatelna administrativně i organizačně zajišťovaly jednání rady a zastupitelstva města a zabezpečovaly přijímání, evidenci, rozdělování, odesílání a doručování úředních dokumentů. Nejvýznamnější změnou, která se odehrála při správě úředních dokumentů, bylo zavedení elektronické spisové služby. 2. Úsek vnějších vztahů a finančních zdrojů jako nový útvar městského úřadu vyřizoval agendu Svazku obcí Mikroregionu Hlinecko, agendu Svazu měst a obcí a agendu Sdružení historických sídel, zpracovával tiskové zprávy pro média a veřejnost a plánoval zahraniční návštěvy a zahraniční cesty zástupců města. Jeho hlavním úkolem však bylo vyhledávání mimorozpočtových zdrojů z dotačních titulů pro město a jeho příspěvkové organizace. 3. Úsek právní vyřizoval většinu právních záležitostí spojených s fungováním města jako územně samosprávného celku a právnické osoby, včetně právních záležitostí příspěvkových organizací města a obchodních společností, v nichž má město účast. Nejvýznamnější agendy: Smlouvy do centrální evidence smluv bylo za r zaevidováno 446 smluv. Fond rozvoje bydlení - půjčky z FRB byly přiděleny, na rozdíl od dvou předchozích let, v jednom kole výběrového řízení. Celkem bylo přiděleno 13 půjček v hodnotě ,- Kč (10x na výměnu oken za tepelně izolační, 2x na obnovu střechy, 3x na obnovu fasády, 1x na plynové vytápění). Z celkově přidělené částky bylo skutečně čerpáno ,- Kč, když jeden ze zájemců odstoupil od smlouvy a pět dalších zájemců čerpalo méně. Obecně závazné vyhlášky: o č. 1/2007, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na katastrálním území města Hlinska a jeho místních částí, včetně systému nakládání se stavebním odpadem. Tato vyhláška nahradila vyhlášku č. 1/2002 ve znění jejích novel. o č. 2/2007, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 1/2005, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Pojistné události: o na pojišťovně byla uplatňována náhrada škody za poškození střešní krytiny na bytových domech na Ratajích, ZŠ Smetanova, ZŠ Ležáků a DPS Erbenova, způsobené vichrem Kyrill. Ve větším rozsahu byl poničen i zimní stadion, který se také stal předmětem odškodňování. Koncem roku byla na pojišťovně uplatňována náhrada škody za vodovodní havárii v MŠ Rubešova. o v průběhu roku nedošlo ke škodě, která by se vztahovala k pojištění z odpovědnosti. Agenda Bytového družstva města Hlinska - smlouvy, členské schůze, účetnictví, 1

2 - v r ztráta cca ,- Kč. Projednávání přestupků - na základě veřejnoprávních smluv se řešily též přestupky spáchané na území obcí Dědová, Holetín, Jeníkov, Kameničky, Kladno, Krouna, Miřetice, Otradov, Pokřikov, Raná, Studnice, Svratouch, Tisovec, Trhová Kamenice, Včelákov, Vítanov, Vojtěchov, Vortová, Všeradov. Komisi pro projednávání přestupků bylo ke 34 přestupkům z r doručeno nově 270 přestupků, z nichž bylo 129 projednáno před Komisí, 109 bylo odloženo, 18 postoupeno k vyřízení jinému orgánu, 21 rozhodnuto ve zkráceném příkazním řízení. Nejčastěji se jednalo o přestupky proti občanskému soužití a majetku. Celková výše pokut uložených Komisí v r činí ,-- Kč. Kromě toho bylo v uplynulém roce podáno 366 zpráv z evidence přestupků pro orgány činné v trestním či správním řízení. Vidimace a legalizace - ověřeno 679 podpisů a dokumentů. Agenda místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, vyžívání a odstraňování komunálních odpadů (tzv. poplatek za komunální odpad) - pro r byl poplatek zvýšen na 400,- Kč na poplatníka. Agenda vymáhání pohledávek - 18 rozhodnutí o povolení splátek, platebních výměrů, - 96 výzev před výkonem rozhodnutí, - 23 exekučních příkazů. 4. Správa informačních a komunikačních technologií realizovala v loňském roce zadávací řízení na nákup těchto informačních technologií: 18 počítačových sestav pro MěÚ Hlinsko, 1 server a 2 zálohovací disková pole v celkové výši cca ,- Kč. Bylo modernizováno bezdrátové propojení budov úřadu a provedena instalace výpočetní techniky včetně jejího zprovoznění a připojení k síti MěÚ pro Domov seniorů Drachtinka. V posledním čtvrtletí roku byly zahájeny práce na nové verzi oficiálních www stránek města. 5. Mzdová účtárna začala kromě platů zaměstnanců města a jeho stávajících příspěvkových organizací zpracovávat v druhé polovině roku i platy pro nově vzniklou příspěvkovou organizaci Domov seniorů Drachtinka. Odbor finanční a ekonomický Základní charakteristiky finančního hospodaření města Schválený rozpočet předpokládal tis.kč výdajů a příjmy města byly očekávány ve výši tis.kč. Příjmy a výdaje města upravuje 7 a 9 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Rozpočet byl sestaven jako schodkový s tím, že město bude čerpat dlouhodobé úvěry a půjčky ve výši 17 mil. Kč a finanční zdroje vytvořené v minulých letech ve výši 9 mil.kč. Rozpočet rovněž zahrnoval splátky bankovních úvěrů a ostatních půjček sjednaných v minulých letech ve výši 9,8 mil.kč. Skutečné příjmy města Hlinska dosáhly v roce 2007 celkem tis.kč a výdaje města činily tis. Kč. Hospodaření města skončilo k schodkem tis.kč. Město v průběhu roku pravidelně splácelo půjčky a úvěry poskytnuté v minulých letech. Na běžných účtech a účtech účelových fondů byl k kreditní zůstatek tis.kč, což je o tis.kč více, než stav na účtech k Následující tabulky shrnují výše uvedené skutečnosti. Schválený Upravený Skutečnost % plnění % plnění rozpočet rozpočet v tis.kč ke schvál. k uprav. v tis.kč v tis.kč k rozpočtu rozpočtu Příjmy tř. 1 - daňové ,88 102,18 2

3 Příjmy tř. 2 - nedaňové ,96 106,45 Příjmy tř. 3 - kapitálové ,13 97,47 Příjmy tř. 4 - dotace ,29 100,18 CELKEM PŘÍJMY ,40 101,72 Výdaje běžné ,07 96,45 Výdaje kapitálové ,42 97,25 CELKEM VÝDAJE ,74 96,64 Změna stavu finančních prostředků na bankovních účtech Dlouhodobé úvěry a půjčky přijaté Dlouhodobé úvěry a půjčky uhrazené CELKEM FINANCOVÁNÍ v tis. Kč CELKEM FINANČNÍ PROSTŘEDKY z toho: základní účet účelové fondy Struktura příjmů: 1. Daňové příjmy Mezi nejvýznamnější příjmy rozpočtu města patří stabilně daňové příjmy, které v roce 2007 představovaly celkem 41,7 % z celkových příjmů. Do rozpočtu města byly převáděny místním finančním úřadem na základě zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní. Z oblasti správy místních poplatků nejvýznamnější podíl připadl na poplatky za ukládání odpadů na skládku a za likvidaci komunálního odpadu a správní poplatky. 2. Nedaňové příjmy Hlavní položkou nedaňových příjmů jsou jako každoročně příjmy z pronájmu městského majetku, které tvořily 46,7 % těchto příjmů a příjmy za poskytnuté služby (platby za energie) ve výši 31,6 %. Nedaňovým příjmem jsou dále přijaté pokuty, úroky z běžných účtů města a příjmy z prodeje zboží v Informačním středisku města Hlinska. 3. Kapitálové příjmy Příjmy z prodejů pozemků a ostatních nemovitostí byly dvojnásobně vyšší, než bylo počátkem roku plánováno. Další kapitálové příjmy představuje dar Nadace ČEZ na projekt Park naučná stezka ZŠ Ležáků ve výši 250 tis.kč a dále příspěvek 160 tis.kč VČE montáže, a.s. na zadláždění chodníku ve Wilsonově ulici. 4. Přijaté dotace Přijaté dotace v roce 2007 tvořily nejvyšší objem příjmů rozpočtu města (44,2 % z celkových příjmů). Nejvyšší objem přijatých dotací, kromě neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ve výši tis.kč na částečné krytí výdajů spojených s výkonem státní správy a financováním školství a dotace na výplatu sociálních dávek ve výši tis.kč, představují investiční dotace. Na výstavbu domova důchodců město obdrželo v roce 2007 dotaci ve výši tis.kč, na regeneraci panelového sídliště dotaci tis. Kč. 3

4 Struktura výdajů: 1. Běžné výdaje Běžné výdaje představují výdaje na činnosti úřadu spojené s výkonem státní správy a samosprávy, výdaje na provoz a údržbu městského majetku (např. správa bytového fondu, komunikace, veřejné osvětlení, zeleň, sportoviště, školní zařízení, budovy úřadu), příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím zřízeným městem, transfery obyvatelstvu, a to zejména výplaty sociálních dávek kryté dotací ze státního rozpočtu, které oproti předchozímu roku vzrostly o tis.kč. Další nárůst výdajů oproti roku 2006 se projevil u položky nákupu drobného dlouhodobého hmotného majetku. Jednalo se o vybavení domova důchodců v hodnotě tis.kč. Nárůst výše provozní dotace příspěvkovým organizacím města ve srovnání s předchozím rokem činil tis.kč. 2. Kapitálové výdaje Z kapitálových výdajů tvoří nejvyšší položku investice do budov a staveb. Na stavbu domova důchodců se v roce 2007 celkem z dotace, z úvěru a z vlastních rozpočtových prostředků profinancovalo tis. Kč, na přemostění silnice I/34 bylo v roce 2007 vynaloženo tis.kč kapitálových výdajů, dále město investovalo do školských zařízení, komunikací, městské zeleně. Největšími položkami za přístroje, stroje a zařízení bylo vybavení domova důchodců za tis.kč. Z Fondu rozvoje bydlení města Hlinska bylo v roce 2007 poskytnuto celkem tis.kč dle schválených pravidel pro poskytování půjček na zvelebení obytných budov a staveb na území města. Financování Přehled přijaté výše úvěrů a půjček v roce 2007 a splátek dříve přijatých dlouhodobých úvěrů a půjček je uveden v následující tabulce (uvedeno k v tisících Kč): Přijatý úvěr - domov důchodců Přijatá půjčka od Byt.družstva na 28 BJ Přijatá půjčka od Byt.družstva na 42 BJ Splátky úvěrů - kanalizace Srní BJ BJ polyfunkční dům BJ DPS nástavba ČSA I nástavba ČSA II domov důchodců Splátky půjček SFŽP (plynofikace) rekonstrukce skládky Srní Změna stavu na běžných účtech CELKEM FINANCOVÁNÍ

5 Zpráva o výsledcích finančních kontrol v roce 2007 a činnosti útvaru interního auditu v roce V průběhu roku 2007 bylo útvarem interního auditu provedeno 8 vnitřních auditů - např. na zpracování závěrečného účtu města za rok 2006, plnění Českých účetních standardů při zpracování roční účetní uzávěrky a kontrola výpočtu daně z příjmů města za rok 2006, audit dodržování pravidel pro poskytování půjček z fondu rozvoje bydlení města Hlinska, audit plnění nařízení vlády č. 37/2003 Sb. v platném znění o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, audit zadávání veřejných zakázek z hlediska platné legislativy na odboru investic a městského majetku, audit dodržování řídící kontroly u vedoucího odboru kultury, sportu a cestovního ruchu se zaměřením na problematiku poskytování grantů z rozpočtu města neziskovým organizacím, sportovním oddílům apod. Pzornost byla věnována i hospodaření Domu s pečovatelskou službou v Hlinsku v letech 2005 až 2007 včetně stravovacího zařízení. Rovněž byla hodnocena i účelnost a efektivnost vynakládání veřejných prostředků, zejména cestovních náhrad a dodržování platné legislativy v této oblasti, dodržování zákona o zaměstnanosti z hlediska zaměstnávání osob se zdravotním postižením apod. V roce 2007 byly provedeny i dvě veřejnosprávní kontroly u příjemců finančních příspěvků od města Hlinska. Jednalo se o kontrolu u Sdružení pro péči o duševně nemocné Fokus Vysočina se sídlem v Havlíčkově Brodě a u Náboženské obce Církve československé husitské v Hlinsku. Všechna zjištění byla osobně projednána s vedoucími jednotlivých odborů, resp. s představiteli výše uvedených organizací. U všech 12 městem zřízených neškolských i školských příspěvkových organizací bylo v roce 2007 provedeno 24 veřejnosprávních kontrol na místě. U těchto organizací je nahrazena funkce interního auditu veřejnosprávní kontrolou zřizovatele. Při těchto kontrolách bylo posouzeno, zda údaje vykázané v účetních výkazech k a k zobrazují věrně majetek, zdroje jeho financování a efektivní hospodaření s ním, bylo posouzeno čerpání a vyúčtování účelových dotací jak ze státního rozpočtu, tak z rozpočtů územních samosprávných celků. Byla také posouzena finanční situace ke konci účetního roku a vývoj rozhodujících nákladových a výnosových druhů ve čtyřleté časové řadě, vypracování fyzických a dokladových inventur aktiv a pasiv a jejich vazba na účetnictví města Hlinska v případě majetku ve výpůjčce apod. U všech příspěvkových organizací byla rovněž prozkoumána hospodárnost, efektivnost a účelnost jednotlivých nákladových operací a přiměřenost a účinnost vnitřního kontrolního systému. V žádném případě nebylo zjištěno závažné porušení příslušných právních předpisů či hrubé porušení rozpočtové kázně a žádné kontrolní zjištění nebylo definováno jako trestný čin. Drobné nesrovnalosti byly operativně odstraňovány a závěry kontrol byly projednány s vedoucími příslušných organizací. Lze konstatovat, že město Hlinsko a jím zřízené příspěvkové organizace dodržovaly i v roce 2007 zákon o účetnictví, jeho prováděcí vyhlášku, příslušné České účetní standardy platné pro tyto organizace či dispozice a termíny Krajského úřadu Pardubice pro oblast účetnictví. Příspěvkové organizace dodržely finanční vztah se zřizovatelem a jejich finanční situace je stabilní. ODBOR INVESTIC A MĚSTSKÉHO MAJETKU Odbor investic zabezpečoval v roce 2007 několik rozsáhlých investičních akcí a řadu drobnějších rekonstrukcí a oprav majetku v celkovém objemu 56,879 mil. Kč. Nejnáročnější stavbou tohoto roku bylo dokončení a uvedení do provozu nového Domova důchodců Hlinsko v Erbenově ul. nákladem Kč. Akce realizované v roce 2007 (v tis. Kč) Sociální objekty k bydlení: Domov důchodců Hlinsko celkový náklad mil. Kč DPS Adámkova - Rekonstrukce kotelny 140 5

6 Administrativní objekty: Poliklinika - Rekonstrukce WC budova B 360 Školské objekty: ZŠ Ležáků 467 ZŠ Smetanova 583 MŠ Budovatelů 166 MŠ Rubešova 335 MŠ Milíčova 202 Bytové domy Výměna oken Čechova Sanace zdiva Sanace zdiva Svislá izolace Ostatní: Rekonstrukce a doplnění veřejného osvětlení 357 Doplnění a výměna městského mobiliáře 134 Výstavba dětského hřiště v místní části Chlum 132 Výstavba dětského hřiště v místní části Srní 145 Parky a údržba zeleně Komunikace: Místní komunikace Srní ( doplatek) 600 Přemostění silnice I/34 ( doplatek) Rekonstrukce místní komunikace ul. Šafaříkova Rekonstrukce parku Tylovo náměstí Běžná údržba komunikací Oprava a výměna dopravního značení 297 Kanalizace: Zatrubnění náhonu Blatno 395 Nákup pozemků m Prodej pozemků m2 793 Regenerace panelového sídliště Úprava prostoru před restaurací Skalsko a obchodním domem Růže Projektové dokumentace Ul.Šafaříkova, Kanalizace Kouty, Realizace úspor energie ZŠ Resslova, Regenerace panelového sídliště, Park Tylovo náměstí, Rybník Rataje, Zatrubnění náhonu v Blatně, Přechod pro chodce Čertovina, projekty na místní komunikace,zaměření komunikací pro zpracování projektů atp. V roce 2007 Město Hlinsko hospodařilo celkem s 353 byty. Tyto byty jsou pronajímány nájemcům, kteří se v průběhu roku mění, a to většinou z důvodu přestěhování či úplného odstěhování z města Hlinska. Také bylo uzavřeno 12 nových smluv na pronájem nebytových prostor. Odbor dopravy - zpráva o činnosti za rok / Registr řidičů : 6

7 - počet registrovaných řidičů = počet nových absolventů - řidičů z AŠ = počet vyměněných a vydaných ŘP = počet řidičů, kterým byly zaznamenány přestupky = počet řidičů se zákazem řízení = počet AŠ = 5 2/ Registr vozidel : - počet změn u registrovaných vozidel počet 1.evidovaných vozidel počet vyřazených vozidel počet dočasně vyřazených vozidel počet schválených ind. dovezených vozidel / Přestupky v dopravě - počet přestupků objem uložených pokut v Kč ,-- Kč Stavební úřad V oblasti výstavby na území Stavebního úřadu Hlinsko bylo povoleno, příp. uvedeno do provozu několik významných staveb: - výstavba materiálně technického zabezpečení ve SKI areálu (nový vlek, rozvody apod.) - dokončení výstavby Domova důchodců v Hlinsku - uvedení objektu Mrazírny a bourárny Hlinsko do provozu - uvedení Cukrárny na Betlémě do provozu - dokončení skladové haly ETA - dokončení výrobní haly FANS - zahájení rekonstrukce administrativní budovy Mlékárna - dokončení objektu Lineasport - pokračování zateplování a obnovy fasád na sídlišti Rekonstrukce v oblasti silničního hospodářství: - komunikace ulice Šafaříkova - pokračování regenerace sídliště Hlinsko Získané příspěvky v oblasti památkové péče: - rychta č. p. 410 v Hlinsku (Drdlík) ,- Kč (grant PK) - usedlost č. p. 158 ve Svratouchu (Půlpánovi) ,- Kč (grant MK ČR) - usedlost č. p. 61 v Krouně (Málkovi) ,- Kč (grant MK ČR) - varhany v kostele sv. Filipa a Jakuba v Trhové Kamenici ,- Kč (grant PK) - mlýn č. p. 11 v Trhové Kamenici (Ježek) ,- Kč (grant PK) - zámeček č. p. 1 ve Svobodných Hamrech (Peroutka) ,- Kč (grant MK ČR a PK) Výroční zpráva Odboru regionálního rozvoje 2007 Územní plánování: - začátek pořizování územně analytických podkladů pro území obce s rozšířenou působností Hlinsko - rozpracování dopravní studie města Hlinska 7

8 - územně plánovací dokumentace ukončené: Hlinsko 0 dokumentace obce 1 dokumentace změna č.1 ÚPO Raná - územně plánovací dokumentace probíhající: Hlinsko 4 dokumentace územní plán Hlinsko, změna ÚPSÚ Hlinsko lokalita Srní-lom, lokalita Rataje, lokalita Adámkova (bývalé silnice) Obce 13 dokumentací ÚP Vítanov, ÚP Krouna, ÚP Jeníkov, ÚP Kladno, ÚP Vojtěchov, ÚP Včelákov, ÚP Tisovec, ÚP Pokřikov, ÚP Svratouch, ÚP Trhová Kamenice, změna č.2 ÚPO Kameničky, změna IV ÚPO Miřetice, změna č.1 ÚPSÚ Otradov územně plánovací dokumentace obcí Jeníkov, Kladno, Krouna a Vojtěchov byly pořizovány z grantu Krajského úřadu Pardubického kraje Odbor životního prostředí (OŽP) V uplynulém roce 2007 byl na vodoprávním úřadu zaznamenán enormní nárůst žádostí o odběr podzemních a povrchových vod a žádostí o povolení k vypouštění předčištěných odpadních vod. Tento neobvyklý zájem žadatelů o povolení byl způsoben v souvislosti s novelou zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (ustanovení Čl. II až V zákona č. 20/2004 Sb.). S výrazným mediálním přispěním tak bylo do konce minulého roku na OŽP zaevidováno celkem okolo tisíce těchto žádostí, které jsou v současné době postupně vyřizovány. Kromě akce studně vodoprávní úřad jakožto speciální stavební úřad zahájil a vedl řízení o stavebním povolení nebo schválení užívání kanalizačních systémů včetně celoobecních čistíren odpadních vod v několika okolních obcích správního obvodu Hlinsko. Vzhledem ke škodám způsobeným orkánem Kyrill, musel orgán státní správy lesů zvýšit četnost kontrol a dohlédnout na včasné odstranění poškozených porostů, aby nedošlo k rozšíření škodlivého podkorního hmyzu i na zdravé stromy. Při plnění uložené náhradní výsadby za povolené pokácení stromů bylo největší akcí osázení ulice Třebízského směrem k Mlékárně Hlinsko. Dále se na odboru vydalo cca 300 rybářských lístků. Výroční zpráva za rok živnostenský úřad V roce 2007 došlo na živnostenském úřadě k zásadním změnám v organizaci práce. Na základě personálního a organizačního auditu byla zrušena oddělení a snížen počet zaměstnanců o 1 pracovnici kontrolního oddělení. Na základě výsledku auditu byla změněna pracovní náplň pracovníků živnostenského úřadu v oblasti vzájemné zastupitelnosti. Novinkou ve službách pro občany v roce 2007 je zavedení systému CZECH POINT. Jedná se o vydávání ověřených výstupů z informačních systémů veřejné správy a to: - výpisů z obchodního rejstříku - výpisu z katastrů nemovitostí - výpisu z živnostenského rejstříku Během měsíce prosince probíhaly přípravné práce na zprovoznění další služby zajišťování výpisů z rejstříku trestů i pro občany, kteří nežádají o živnostenské oprávnění, tato služba byla spuštěna od

9 V roce 2007 jsme mimo jiných úkonů zpracovali 1964 podání dle živnostenského zákona v oblasti registrace podnikatelských subjektů a bylo provedlo 396 kontrol podnikatelů zaměřených na dodržování živnostenského zákona a předpisů souvisejících s podnikáním. Odbor sociálních věcí Odbor sociálních věcí zaznamenal v roce 2007 mnoho změn. Od ledna se téměř veškerá činnost odboru začala řídit úplně novými, mnohdy téměř revolučními pravidly v podobě nových zákonů. V březnu pak došlo k výměně vedoucích pracovníků. Vedoucím se stal Ing. Jiří Sokol. Oddělení sociálně právní ochrany dětí převzal v dubnu nový vedoucí Bc. Martin Vtípil. S účinností zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách byla samotným občanům svěřena kompetence rozhodovat v oblasti sociálních služeb sám za sebe. Osobám, které se ocitly v nepříznivé životní situaci vlivem dlouhodobého nepříznivého zdravotního stavu, oslabením nebo ztrátou schopnosti vykonávat určité úkony je od poskytována individuální dávka příspěvek na péči. Příjemce příspěvku je povinen využívat příspěvek k zajištění péče o svou osobu prostřednictvím rodinných příslušníků nebo prostřednictvím poskytovatelů sociálních služeb. Jejich poskytovatelé jsou na Hlinecku uvedeni v katalogu, který vydal odbor sociálních věcí MěÚ Hlinsko v listopadu 2007, za finanční podpory Evropského sociálního fondu a projektu CIP EQUAL a za metodické pomoci Dr. Heleny Tuhé. V červnu roku 2007 byla Krajským úřadem Pardubického kraje úspěšně zaregistrována pečovatelská služba pod názvem Dům s pečovatelskou službou. Od doby registrace se začalo postupně přijímat několik opatření, které povedou k zefektivnění pečovatelské služby a nastaví fungování pečovatelské služby v souladu s plněním standardů kvality podle zákona o sociálních službách. V souladu s plánováním sociálních služeb v regionu Hlinecko se v průběhu roku 2007 vytvořily čtyři pracovní skupiny. Jejich úkolem je zajistit lepší koordinaci, provázanost, flexibilitu a efektivitu v rozvoji sociálních a sociální oblasti blízkých služeb. Na Hlinecku ještě chybí denní stacionář pro mentálně postižené děti a nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. Velmi pozitivně byly hodnoceny aktivity pro seniory v podobě pečovatelské služby zajišťované Městem Hlinskem či Farní Charitou Hlinsko a klubová činnost Klubu seniorů a aktivity občanského sdružení Fokus Vysočina, které jsou směřovány k osobám s duševním onemocněním. Koncem roku 2007 byl osloven poskytovatel sociálních služeb SKP Centrum Pardubice, který přislíbil ve spolupráci s Městem Hlinsko denní stacionář a nízkoprahové centrum pro děti a mládež zřídit a provozovat již v roce V roce 2007 se dostavoval Domov seniorů Drachtinka. Byl jmenován ředitel domova, který začal ihned po nástupu do funkce vytvářet podmínky pro co nejrychlejší zprovoznění tohoto díla. Na sklonku roku 2007 byl úspěšně zahájen zkušební provoz, prozatím bez klientů. Od 1. ledna 2007 přešel na nová pravidla výplat dávek i úsek pomoci ve hmotné nouzi. Odbor sociálních věcí MěÚ Hlinsko vyplatil na dávkách pomoci ve hmotné nouzi, příspěvku na péči a na dávkách sociální péče pro zdravotně postižené občany téměř 50 milionů korun z rozpočtu MPSV ČR Oddělení sociálně právní ochrany dětí V souvislosti se změnou Organizačního řádu Městského úřadu došlo s platností od ke změně názvu oddělení. Původní název Oddělení péče o rodinu a dítě (OPD) byl nahrazen novým Oddělení sociálně právní ochrany dětí (OSPOD). Vedle výkonu agendy vyplývající ze zákona pořádalo oddělení v roce 2007, stejně jako v předchozích letech, také několik akcí výchovně-preventivního charakteru. Akce určené pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí, děti žijící jen s jedním z rodičů, pro děti romských a národnostních menšin, mládež s rizikovým chováním a další děti z evidence OSPOD byly 9

10 realizovány ve spolupráci s občanským sdružením ÚL, Městskou policií v Hlinsku a Skupinou prevence kriminality při Městské policii v Hlinsku. Hlavním cílem akcí OSPOD je výchovné působení pracovníků na děti s cílem zmírnit u nich následky vzniklé rozpadem rodiny, alkoholismem rodičů a dalšími projevy nefunkčnosti rodin, působit preventivně proti závadovému chování dětí, podpořit děti v osvojení si potřebných hygienických a společenských návyků apod. Odbor školství a zdravotnictví Oblast školství, kterou spravuje jako zřizovatel Město Hlinsko zahrnuje mateřské školy, základní školy, dům dětí a mládeže a základní uměleckou školu umístěné na území města. Jedná se o tato školská zařízení: MŠ Budovatelů s kapacitou 150 dětí, MŠ Rubešova s kapacitou 155 dětí (součástí této školy je speciální třída), MŠ Rubešova, odloučené pracoviště Milíčova s kapacitou 50 dětí, ZŠ Ležáků s kapacitou 572 dětí (součástí této školy jsou třídy školy praktické a speciální), ZŠ Resslova s kapacitou 620 dětí, ZŠ Smetanova s kapacitou 560 dětí, Základní umělecká škola s kapacitou 350 dětí, Dům dětí a mládež s kapacitou 460 dětí. Kapacity školských zařízení jsou plně dostačující pro současné i výhledové potřeby města a jeho spádového obvodu. V oblasti mateřských škol je v MŠ Budovatelů možno v případě potřeby navýšit kapacitu o 100 dětí. Počty dětí a tříd v MŠ Hlinsko Školní rok Školní rok Právní subjekt stav k stav k počet počet tříd (z toho spec.) dětí (z toho ve spec.třídě) tříd (z toho spec.) dětí (z toho ve spec.třídě) MŠ Budovatelů MŠ Rubešova 6 (1) 153 (15) 6 (1) 155 (15) MŠ Rubešova-odl.prac Milíčova C e l k e m tříd a dětí v MŠ 12 (1) 309 (15) 12 (1) 317 (15) Počty žáků a tříd v ZŠ Hlinsko Právní subjekt Základní škola, Hlinsko, Ležáků ZŠ praktická, Hlinsko, Poličská ZŠ speciální, Hlinsko, Poličská Školní rok Školní rok stav k stav k počet počet tříd dětí tříd dětí (z toho (z toho v (z toho (z toho v 1.tříd) 1.třídách) 1.tříd) 1.třídách) 19 (2) 478 (53) 19 (3) 469 (63) 5 (1) 47 (2) 4 42 (1)

11 Základní škola, Hlinsko, 15 (2) 335 (47) 16 (2) 342 (35) Resslova Základní škola, Hlinsko, 14 (1) 303 (22) 13 (1) 276 (26) Smet. Celkem tříd a žáků v ZŠ 54 (6) 1169 (124) 53 (6) 1133 (125) Dům dětí a mládeže Hlinsko Právní subjekt Dům dětí a mládeže Hlinsko Školní rok Školní rok stav k stav k počet počet zájmových útvarů (ZÚ) členů ZÚ ZÚ členů ZÚ Zdravotnictví V oblasti zdravotnictví Město Hlinsko koordinovalo zdravotní péči pro občany města a spádového obvodu. Jedná se o odbornou lékařskou péči, která je převážně soustředěna na Poliklinice Hlinsko. Do současné doby se podařilo zabezpečit veškeré hlavní odborné profese. Dále pak Město Hlinsko provozuje Lékařskou službu první pomoci, kterou ve spolupráci s obcemi správního obvodu finančně dotuje. Dále koordinuje stomatologickou pohotovou a i tato služba je obdobně jako LSPP dotována. Zde je dotace 2,-- Kč na jednoho občana Hlinska a správního obvodu. LSPP Náklady celkem , ,00 Příjmy celkem , ,40 Celková roční ztráta , ,60 Celkový počet obyvatel spr. obvodu Přepočet ztráty na 1 obyvatele v Kč. 11,93 6,30 Počet ošetřených pacientů Stomatologická pohotovost Počet ošetřených pacientů Odbor kultury, sportu a cest. ruchu (OKSCR) OKSCR se spolu s Informačním centrem podílel na propagaci města na veletrzích cestovního ruchu HolidayWorld v Praze, Regiontour v Brně a Slovakiatour v Bratislavě. Také pokračovalo vydávání Hlineckých novin. Změnil se však jejich vzhled a grafická úprava. Noviny vycházejí barevně díky přechodu do jiné tiskárny. Důležitou činností odboru jsou granty. Po celý rok zajišťoval agendu spojenou s poskytováním těchto finančních prostředků. Celkem byla v roce 2007 mezi 90 žadatelů rozdělena částka ,-- Kč, což je o ,-- Kč více než v roce předešlém. Odbor v průběhu celého roku zajišťoval a spolupodílel se na pořádání různých akcí: pietní akty, Dětský den, dovolená - Osika, Trávná, Trenčín, promítání 4 filmů - Kinematograf bratří Čadíků. OKSCR také připravil program pro 2 denní návštěvu Slováků z partnerského města Púchova. 11

12 Informační centrum (IC) Informační centrum úspěšně zakončilo svůj první rok působení v síti certifikovaných turistických (TIC) Pardubického kraje. Na základě výsledků a rozšiřování databanky Pardubického kraje na portálu získalo, podle nového klíče rozdělování, dotaci ve výši přesahující částku ,-- Kč. Ta byla použita na zlepšení vybavenosti informačního centra. IC je členem Asociace turistických informačních center ČR (A. T. I. C.). Návštěvnost IC tuzemští turisté cca 5000, cizinci 136 Tržba za prodej map, upomínkových předmětů apod ,-- Kč. Z p r á v a o č i n n o s t i p ř í s p ě v k o v ý c h o r g a n i z a c í m ě s t a H l i n s k u z a r o k Městská sportoviště Hlinsko Městská sportoviště Hlinsko zajišťovala v roce 2007 provoz dvou středisek a to krytého plaveckého bazénu a sportovního areálu v Olšinkách. Navíc byla činnost rozšířena o hřiště s umělým povrchem za ZŠ Smetanova a hřiště s občerstvením v Blatně. Plavecký bazén - celková návštěvnost za rok 2007 byla cca osob Tržby od návštěvníků vzrostly za rok 2007 cca o 55 tis. na částku ,-- Kč. Největší podíl na této částce měl bazén, a to ,-- Kč, dále výuka plavecké školy ,- a sauna ,-- Kč. Městský úřad dotoval provoz v roce 2007 částkou ,-- Kč. Ve sportovním areálu v Olšinkách provozují svoji činnost tyto oddíly: fotbal, který má k dispozici dvě travnatá hřiště, lední hokej, který pro svoji činnost využívá krytý zimní stadion, národní házená, která má hřiště s umělým povrchem, tenis se 4 antukovými kurty a volejbal a nohejbal, které mají 3 antuková hřiště. V budově u zimního stadionu je ještě herna stolního tenisu. Tržby za služby jsou pouze z pronájmu zimního stadionu a v roce 2007 se jednalo o částku cca ,-- Kč. Provoz hřiště s občerstvením v Blatně se zatím nedá hodnotit vzhledem ke krátké době provozu. Městský kulturní klub Hlinečan Městský kulturní klub Hlinečan je příspěvkovou organizací města Hlinska. Zabezpečuje kulturní, zájmovou, výchovnou a společenskou činnost. Je zřizovatelem městského kina, Společenského domu, loutkového divadla a kulturních akcí v Orlovně. V Orlovně se uskutečnilo celkem 20 divadelních a koncertních akcí Pro školy se uskutečnilo celkem 10 pohádek a výchovných pořadů. Byly uspořádány 2 výstavy ve spolupráci s místními zahrádkáři a včelaři (Výstava chryzantém a Medové Vánoce na Hlinecku), letní výstava patřila autorům akad. malíři V. Zemanovi a fotografovi prof. V. Raškovi. Konalo se 12 lekcí tanečního kurzu, zakončeného Věnečkem. Také se pořádal kurz tance pro manželské a přátelské páry 5 lekcí. MKK Hlinečan zabezpečoval činnost zájmových kroužků a souborů např. SPT Vysočan, FS Vysočánek, TS Ridendo, Fotoklub, pěvecký sbor Signum, dechová hudba Hlinečanka aj. MKK Hlinečan se podílel na pořádání 12. AFS na Betlémě v Hlinsku a uspořádání promítání letního kina bratří Čadíků. V kině bylo odehráno 143 filmových představení, která shlédlo návštěvníků. Promítlo se též 5 filmů pro ZŠ a gymnázium. Společenský dům slouží jako zázemí pro zkoušky zájmových souborů (Vysočan, loutkáři, Ridendo, ), cvičení jógy a orientálních tanců, pořádání školení, schůzí a je rovněž využíván 12

13 jako přednáškový sál, slouží k prodejním akcím, kterých se v loňském roce uskutečnilo celkem 42. Městské muzeum a galerie Městské muzeum a galerie v Hlinsku ke své činnosti využívá tři budovy, které jsou majetkem města. Hospodaření probíhalo v souladu s plánem a rozpočtem MGH. Odborné úkoly plnilo v souladu se Zákonem č. 122/2000 Sb. O centrální evidenci sbírek a Kalendáriem akcí pro sledovaný rok. Sbírkový fond MGH obsahuje evidenčních čísel, což představuje kusů sbírkových předmětů. Za sledovaný rok muzeum získalo 124 kusů sbírkových předmětů, zde zvláštní pozornost zasluhuje řezaný betlém od Jiřího Petrlíka z Hlinska. Digitalizováno bylo historických fotografií, pohlednic, podmaleb na skle, odznaků sbírek archivní povahy na CD R. Všechny takto zpracované předměty jsou prezenčně přístupné návštěvníkům z řad badatelů. Inventarizováno dle plánu bylo kusů sbírkových předmětů a o jednotlivých inventarizacích byly pořízeny písemné zápisy, konzervování fondu probíhalo vlastními silami u nových přírůstků a sbírky archivní povahy jsou postupně opatřovány předepsanými obaly s ph neutrální. Badatelské dotazy byly na organizaci směrovány formou písemných, telefonických, elektronických a osobních návštěv badatelů. Oblast zápůjček a výpůjček sbírkových předmětů byla zajišťována pro tuzemské výstavy a expozice. V galerii proběhlo šest výstav, v sále muzea pak dvě letní výstavy. Největší návštěvnosti dosáhly letní výstavy, VÝTVARNÉ HLINECKO Francie v dílech českých malířů druhé poloviny 19. století a MALÍŘI VYSOČINY. Úspěšná byla také výstava, VÁNOCE V MUZEU, věnovaná výrobě dřevěných soustružených hraček Zdeňka Bukáčka z Krouny a přehlídce betlémů z nejrůznějších materiálů. Během výstavy proběhly doprovodné programy spojené s velkým zájmem návštěvníků. V roce 2007 navštívilo expozice a výstavy MGH návštěvníků, z toho ve školních výpravách. Publikační činnost se vztahovala k pořádaným výstavám v podobě vydaných katalogů k Výtvarnému Hlinecku a skládaček k mimosezónním výstavám. Ve spolupráci s lektorským oddělením Národní galerie v Praze proběhl šestý ročník letní krajinářské dílny S nohama v potoce a hlavou v oblacích. MGH úzce spolupracuje se Souborem lidových staveb Vysočina, Regionálním muzeem v Chrudimi, s Městským muzeem v Chrudimi či OÚ v Krouně. Dle personálních možností a smluv muzeum umožňuje odborné stáže studentkám středních a vysokých škol příbuzných oborů. MGH propagovalo svoji činnost na městských internetových stránkách, umístěním reklam na serverech jiných subjektů, uveřejněním akcí ve Věstníku MGH, příspěvky do novin a časopisů, pozvánkami na akce prostřednictvím regionálních rozhlasových stanic, hlinecké kabelové televize, Hlineckých novin a na vlastních propagačních stojanech. Městská knihovna V roce 2007 využilo služeb obou oddělení Městské knihovny Hlinsko návštěvníků - z toho registrovaných čtenářů (1.463 dospělých a 614 dětských čtenářů). Knihovní fond knihovny dosáhl výše knih a periodik. Návštěvníci knihovny si z fondu půjčili knih a periodik. Bylo zakoupeno nových knižních titulů (náklady ,-- Kč) a 876 periodik (náklady ,--Kč). 13

14 Po vzájemné dohodě se čtenáři jsme vyhověli 203 požadavkům na meziknihovní výpůjční službu. Na základě požadavků z jiných knihoven jsme půjčili z našeho knihovního fondu 45 knih. Knihovna uspořádala pro žáky základních škol a studenty gymnázia 42 vzdělavacích programů. Účastnili jsme se 5 celostátních akcí knihovnického zaměření. Realizovali jsme 5 přednášek pro širokou veřejnost. Proběhly kurzy internetu pro děti a seniory. Knihovna byla kontaktním místem pro program "Návrat do práce v Pardubickém kraji". 14

Schválený rozpočet města na rok 2017 (údaje v tis. Kč)

Schválený rozpočet města na rok 2017 (údaje v tis. Kč) Schválený rozpočet města na rok 2017 (údaje v tis. Kč) Příjmy celkem 196 341,20 Odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví 1 283,50 Příspěvky od obcí na pohotovost stomatologů 63,00 Příjmy na lékařskou

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Vyúčtování hospodaření města Ústí nad Orlicí za rok 2013

Vyúčtování hospodaření města Ústí nad Orlicí za rok 2013 Vyúčtování hospodaření města Ústí nad Orlicí za rok 2013 Účetní závěrka města Ústí nad Orlicí k 31.12.2013 je zveřejněna na: http://monitor.statnipokladna.cz/2013/obce/detail/00279676 A - Rozpočtové hospodaření

Více

Závěrečný účet Obce Nezdice za rok návrh

Závěrečný účet Obce Nezdice za rok návrh Obec Nezdice Nezdice 46 IČ: 00573370 Závěrečný účet Obce Nezdice za rok 2011 - návrh ( 17 zákona č.250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Datum: 6.6.2012

Více

Město Hlinsko. 1. složení slibu člena Zastupitelstva města Hlinska Mgr. Josefem Remešem;

Město Hlinsko. 1. složení slibu člena Zastupitelstva města Hlinska Mgr. Josefem Remešem; Město Hlinsko Výpis z usnesení z ii. řádného zasedání Zastupitelstva města Hlinska konaného dne iz. prosince 2012 Zastupitelstvo města Hlinska usnesením Č.: ZM/71 bere na vědomí: 1. složení slibu člena

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU ZA ROK 2008 Zákon č.250/2000 Sb. 17 Obsah: 1. Rozpočtová opatření a výsledek finančního hospodaření města 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Přehled o poskytnutých

Více

Závěrečný účet města Kaznějov za rok 2013 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů)

Závěrečný účet města Kaznějov za rok 2013 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) Závěrečný účet města Kaznějov za rok 2013 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) I. Údaje o plnění příjmů a výdajů Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních

Více

Město Pacov závěrečný účet za rok 2015 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, Pacov,

Město Pacov závěrečný účet za rok 2015 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, Pacov, Město Pacov závěrečný účet za 2015 MĚSTO PACOV Náměstí Svobody 320, 395 01 Pacov, ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PACOVA ZA ROK 2015 (komentář k Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu města) (shrnuto v tabulce Závěrečný

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. 1 MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2004 Rozpočet projednán dne: 3.3.2003 ve finančním výboru dne: 10.3.2003 v radě města dne: 25.3.2003 v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Závěrečný účet obce za rok 2008

Závěrečný účet obce za rok 2008 Závěrečný účet obce za rok 2008 Dne 11.4.2008 byl zastupitelstvem obce schválen rozpočet Městyse Březno na rok 2008 ve výši 13.009.000,- Kč. Rozpočet byl sestaven jako vyrovnaný. V průběhu roku nastaly

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 1. Hospodaření Obce Dolní Žandov (dále jen Obec) v roce 2015 Rozpočtové hospodaření Obce v roce 2015 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno usnesením

Více

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46.

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46. Město Jevíčko dosáhlo: v tis. Kč Rok 2009 Rok 2010 daňové příjmy: nedaňové příjmy kapitálové příjmy: přijaté dotace: 25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 celkové

Více

Závěrečný účet za rok 2012

Závěrečný účet za rok 2012 Město Čelákovice Závěrečný účet za rok 2012 Zpracoval: Ing. Karel Majer Vyvěšeno: Sejmuto: Obsah 1) Zpráva auditora 2) Rozbor hospodaření 3) Vyúčtování finančních vztahů 4) Majetek, pohledávky, závazky,

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 27.528.428,06 Kč. 4.756.989,39 Kč 1.633.856,-- Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 27.528.428,06 Kč. 4.756.989,39 Kč 1.633.856,-- Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2007 Rozpočet města Městec Králové na rok 2007 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2006. Z roku 2006 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

R O Z P O Č E T N A R O K

R O Z P O Č E T N A R O K M Ě S T O K R U P K A R O Z P O Č E T N A R O K 2 0 1 4 Rozpočtu města Krupka na rok 2014 Zastupitelstvo města Krupka na svém zasedání dne 10. 03.2014 schválilo rozpočet města na rok 2014, který byl zpracován

Více

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014 Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014 (dle 17 zákona 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Daňové příjmy - třída 1 1 571

Více

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010.

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010. Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010 Rozpočet města Milevska na rok 2010 parag. polož. Schválený rozpočet 2010 Poznámka TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 92 360.00 1111 DP fyzických osob

Více

Rozpočet města Šluknov na rok 2017

Rozpočet města Šluknov na rok 2017 Rozpočet města Šluknov na rok 2017 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního fondu 5. Rozpočet ekologického fondu 6. Závazné ukazatele

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007 Rozpočet projednán dne: 24.1.2007 dne: 17.1.2007 dne: 1.2.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Závěrečný účet obce Blešno za rok 2010

Závěrečný účet obce Blešno za rok 2010 Závěrečný účet obce Blešno za rok 2010 (v rozpočtovém hospodaření) finanční vypořádání a finanční situace obce Stav běžného účtu k 31.12 2009 3 088 250,01 Kč Zůstatek k 31.12. 2010 2 344 570,90 Kč Údaje

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014 USNESENÍ č. 76/09-14 Z I. schvaluje 1. Rozpočtové opatření č. 39/2014 par.2143 cestovní ruch, pol.6121 budovy, haly a

Více

Rozpočet města Třešť na rok 2014

Rozpočet města Třešť na rok 2014 Rozpočet města Třešť na rok 2014 schválen na 23. zasedání Zastupitelstva města Třešť usnesením č. 267/S,OS/2013-9/12-Z ze dne 9. 12. 2013 Souhrnné údaje Souhrnné údaje Daňové příjmy (třída 1) Nedaňové

Více

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2015

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2015 Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2015 (dle 17 zákona 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Daňové příjmy - třída 1 1 548

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2008 Rozpočet města Městec Králové na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2007. Z roku 2007 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VEDROVICE ZA ROK 2015

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VEDROVICE ZA ROK 2015 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VEDROVICE ZA ROK 2015 Účetní uzávěrka výsledek hospodaření obce za rok 2015 Rozpočet obce na r. 2015 Rozpočet na rok 2015 byl schválen dne 18.12.2014 příjmy : 9.742.000,- Kč

Více

Město Pacov závěrečný účet za rok 2010 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov,

Město Pacov závěrečný účet za rok 2010 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, MĚSTO PACOV Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, ZM-03-2011 Počet stran: 6 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PACOVA ZA ROK 2010 (komentář k Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu města) (shrnuto v tabulce Závěrečný účet

Více

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah:

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah: Město Petřvald Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 2014 Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů 2. Údaje o plnění rozpočtu výdajů 3. Údaje o financování 4. Údaje o hospodaření s majetkem 5. Tvorba a

Více

Závěrečný účet obce Chuchelna za rok 2011

Závěrečný účet obce Chuchelna za rok 2011 Závěrečný účet obce Chuchelna za rok 2011 1) Plnění příjmů a výdajů v roce 2011 (v tis. Kč): schválený rozpočet upravený rozpočet plnění v tis. Kč plnění v % PŘÍJMY: Tř. 1 daňové příjmy 7.741,5 7.741,5

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 11 970 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Rozpočet města Toužim na rok příjmy Název 1

Rozpočet města Toužim na rok příjmy Název 1 Paragraf Položka Rozpočet města Toužim na rok 2016 - příjmy Název 1 1111 Daňové příjmy Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 8 100 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné

Více

Závěrečný účet za rok 2009.

Závěrečný účet za rok 2009. Obec Lenora Závěrečný účet za rok 2009. Závěrečný účet roku 2009 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

město Kaznějov Závěrečný účet za rok 2015 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů)

město Kaznějov Závěrečný účet za rok 2015 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) město Kaznějov Závěrečný účet za rok 2015 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) Údaje o organizaci IČ 00257893 název město Kaznějov sídlo Ke Škále 220, Kaznějov 331 51

Více

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah:

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah: Město Petřvald Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 11 Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů. Údaje o plnění rozpočtu výdajů 3. Údaje o financování 4. Údaje o hospodaření s majetkem 5. Tvorba a použití

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

Město Pacov závěrečný účet za rok 2012 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov,

Město Pacov závěrečný účet za rok 2012 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, MĚSTO PACOV Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PACOVA ZA ROK 2012 (komentář k Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu města) (shrnuto v tabulce Závěrečný účet za rok 2012 ) Rozpočet a

Více

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 30. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 16. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy (č. usnesení 257/2013 273/2013) usnesení č. 257/2013 Plnění

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA MNÍŠKU POD BRDY. ( dle 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA MNÍŠKU POD BRDY. ( dle 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA MNÍŠKU POD BRDY ( dle 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) ZA ROK 2 0 0 9 Zpracovala: Olga Šibřinová Vedoucí finančního

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2009. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2009. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2009 Rozpočet projednán dne: 12.11.2008 dne: 19.11.2008 dne: 11.12.2008 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2015

Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2015 Obec Malenice, Na Návsi 98, 387 06 Malenice IČ 00251461, DIČ CZ00251461 e-mail: ou@obecmalenice.cz, www.obecmalenice.cz tel./fax: 383 371 035 Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2015 1 Přílohy : Příloha

Více

za rok 2013 Schválený Rozpočtová

za rok 2013 Schválený Rozpočtová Č.j. OÚ-922/2014-Kp ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DVORCE za rok 2013 podle ustanovení 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 1. Plnění rozpočtu příjmů

Více

Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2014

Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2014 Obec Malenice, Na Návsi 98, 387 06 Malenice IČ 00251461, DIČ CZ00251461 e-mail: ou@obecmalenice.cz, www.obecmalenice.cz tel./fax: 383 371 035 Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2014 1 Přílohy : Příloha

Více

Rozpočet na rok 2004 schválený Změ ze dne

Rozpočet na rok 2004 schválený Změ ze dne Rozpočet na rok 2004 schválený Změ ze dne 11.12.2003 Položka Druhové třídění p ř í j m y v ý d a j e Daně: 1111 Daň z příjmů FO ze záv. činnosti 7 600,00 1112 Daň z příjmů FO - podnikání 3 500,00 1113

Více

ROZPOČET města HEJNICE na rok 2010

ROZPOČET města HEJNICE na rok 2010 -1- ROZPOČET města HEJNICE na rok 2010 Příjmy: Kapitálové příjmy Běžné příjmy daňové Běžné příjmy nedaňové Přijaté dotace Příjmy celkem: 1 250 22 492 9 686 3 495 36 923 Výdaje: Běžné výdaje Akce města

Více

Závěrečný účet města Poběžovice za rok 2009

Závěrečný účet města Poběžovice za rok 2009 Závěrečný účet města Poběžovice za rok 2009 V souladu s ustanovením 17 odst. 1 7 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů byl zpracován návrh závěrečného účtu města Poběžovice.

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2005

Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2005 Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2005 Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2005 je zpracován v souladu s ustanovením 17 zákona č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.

Více

Návrh závěrečného účtu obce Prosiměřice za rok 2005

Návrh závěrečného účtu obce Prosiměřice za rok 2005 Návrh závěrečného účtu obce Prosiměřice za rok 2005 (v rozpočtovém hospodaření) Účetní závěrka - výsledek hospodaření obce za rok 2005 Přijaté dotace Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci souhrnného

Více

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 ( 17 zákona č. 250 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 ( údaje

Více

Příloha č.1 ke Schválenému rozpočtu města Bechyně pro rok 2014

Příloha č.1 ke Schválenému rozpočtu města Bechyně pro rok 2014 Příloha č.1 ke Schválenému rozpočtu města Bechyně pro rok 2014 Třída 1 Daňové příjmy 72.400.000,- Kč Třída 2 Nedaňové příjmy 33.900.000,- Kč Třída 3 Kapitálové příjmy 5.000.000,- Kč Třída 4 Přijaté transfery

Více

Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017

Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 příloha č. 2 Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 zpracuje ekonomický odbor na základě podkladů předložených jednotlivými příkazci operací

Více

Návrh rozpočtu města Vimperk na rok 2017 Předkládáme Zastupitelstvu města Vimperk k projednání návrh rozpočtu na rok 2017 závazné ukazatele.

Návrh rozpočtu města Vimperk na rok 2017 Předkládáme Zastupitelstvu města Vimperk k projednání návrh rozpočtu na rok 2017 závazné ukazatele. K projednání v Zastupitelstvu města Vimperk dne 12. 12. 2016 Návrh rozpočtu města Vimperk na rok 2017 Předkládáme Zastupitelstvu města Vimperk k projednání návrh rozpočtu na rok 2017 závazné ukazatele.

Více

Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2012

Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2012 Obec Malenice, Na Návsi 98, 387 06 Malenice IČ 00251461, DIČ CZ00251461 e-mail: ou@obecmalenice.cz, www.obecmalenice.cz tel./fax: 383 371 035 Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2012 1 Přílohy : Příloha

Více

Rozpočet Městyse Batelova na rok 2012

Rozpočet Městyse Batelova na rok 2012 Rozpočet Městyse Batelova na rok 2012 Rozhodující příjmy městyse Batelova tvoří daňové příjmy, které jsou predikovány na rok 2012 v celkové výši cca 19,424 mil. Kč. Neinvestiční přijaté dotace ze státního

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA HROB ZA ROK 2015 ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA HROB ZA ROK 2015 ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA HROB ZA ROK 2015 ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Obsah závěrečného účtu města : 1. údaje o plnění rozpočtu příjmů

Více

Položka číslo. rozpočet 2015

Položka číslo. rozpočet 2015 Rozpočet 216 schválený vyvěsit org. ZJ UZ rozpočet 215 příloha 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 7 15 74, 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 98 18, 1113

Více

Závěrečný účet Obce Řenče za rok návrh ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Závěrečný účet Obce Řenče za rok návrh ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Obec Řenče Řenče 54 IČ: 00257184 Závěrečný účet Obce Řenče za rok 2015 - návrh ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Datum: 9. 5. 2016 Zpracovala:

Více

ROZPOČET města HEJNICE na rok 2014

ROZPOČET města HEJNICE na rok 2014 -1- ROZPOČET města HEJNICE na rok 2014 Příjmy: Kapitálové příjmy 1 054 Běžné příjmy daňové 31 755 Běžné příjmy nedaňové 11 909 Přijaté transfery 3 254 Příjmy celkem: 47 972 Výdaje: Běžné výdaje 31 417

Více

Město Pacov závěrečný účet za rok 2014 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, Pacov,

Město Pacov závěrečný účet za rok 2014 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, Pacov, Město Pacov závěrečný účet za 2014 MĚSTO PACOV Náměstí Svobody 320, 395 01 Pacov, ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PACOVA ZA ROK 2014 (komentář k Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu města) (shrnuto v tabulce Závěrečný

Více

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2013

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2013 Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2013 (dle 17 zákona 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Daňové příjmy - třída 1 1 586

Více

Rozpočet města Třešť na rok 2017

Rozpočet města Třešť na rok 2017 Rozpočet města Třešť na rok 2017 schválen na 16. zasedání Zastupitelstva města Třešť usnesením č. 188/S,OS/2016-12/12-Z ze dne 12. 12. 2016 Město Třešť Souhrnné údaje Souhrnné údaje Daňové příjmy (třída

Více

Bankovní spojení: základní běžný účet zřízen u Komerční banky Znojmo, č. účtu:

Bankovní spojení: základní běžný účet zřízen u Komerční banky Znojmo, č. účtu: Městys Běhařovice 671 39 Běhařovice 43 IČ 00292478 Návrh závěrečného účtu za rok 2012 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Adresa: Městys

Více

v tis. Kč řádek Rozpočet Celkem výdaje Celkem příjmy Rozpočtové saldo (ř.2 - ř.1)

v tis. Kč řádek Rozpočet Celkem výdaje Celkem příjmy Rozpočtové saldo (ř.2 - ř.1) Návrh rozpočtu na rok 2012 Celková bilance v tis. Kč v tis. Kč řádek Rozpočet 2012 1 Celkem výdaje 196 233 2 Celkem příjmy 190 511 3 Rozpočtové saldo (ř.2 - ř.1) -5 721 4 Zapojení dlouhodobého úvěru 1

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Zpráva o hospodaření za rok 2013 Návrh závěrečného účtu za rok 2013 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 Usnes. Z 298/12-12 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 R E K A P I T U L A C E schválený rozpočet 2013 PŘÍJMY provozní (rozpis v příloze č. 1) VÝDAJE provozní (rozpis v příloze č. 2) PROVOZNÍ SALDO (příjmy

Více

NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015

NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015 MĚSTO PODIVÍN Masarykovo nám. 180/20, 691 45 Podivín IČ: 00283495, DIČ: CZ00283495 NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015 Obsah: str. 2-4 Závazné ukazatele příjmů, výdajů, financování str. 5 Závazné ukazatele pro

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2009

Hospodaření města Slatiňany za rok 2009 Hospodaření města Slatiňany za rok 2009 2. část závěrečného účtu města Slatiňany za rok 2009 Vyvěšeno: 31.5.2010 Sejmuto: Hospodaření města 1-12/2009 příjmy na oddíly Kč Poř.č. Oddíl Pol. Upravený Skutečnost

Více

Závěrečný účet města Bystřice za rok 2010

Závěrečný účet města Bystřice za rok 2010 Závěrečný účet města Bystřice za rok 2010 (dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) I. Finanční hospodaření města v roce 2010 Zastupitelstvo

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JAVOR ZA ROK 2008 (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JAVOR ZA ROK 2008 (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JAVOR ZA ROK 2008 (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) V závěrečném účtu obce jsou obsaženy údaje plnění rozpočtu

Více

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 --------------------------

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 -------------------------- R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- PŘÍJMY OBCE -------------------- Daňové příjmy : N A R O K 2004 -------------------------- Daň

Více

Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2013

Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2013 Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2013 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů rozpočtu za rok 2013 Obec Horní Tošanovice hospodařila v roce 2013 dle schváleného rozpočtu, který byl schválen dne 17.12.

Více

ROZPOČET NA ROK 2011 OBEC ČINĚVES - IČ

ROZPOČET NA ROK 2011 OBEC ČINĚVES - IČ ROZPOČET NA ROK 2011 OBEC ČINĚVES - IČ 239046 Příjmová část: Paragraf Položk Org. ÚZ MD D Text 1111 700000 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 1112 150000 Daň z příjmů fyz.osob ze samostatné výdělečné

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE TÝNEC ZA ROK 2011. (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE TÝNEC ZA ROK 2011. (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE TÝNEC ZA ROK 2011 (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) V závěrečném účtu obce jsou obsaženy údaje plnění rozpočtu

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

Rozpočtovaná oblast výdajů

Rozpočtovaná oblast výdajů Příloha 10.3. k Závěrečnému účtu za rok 2015 - Čerpání výdajů Vyvěšeno: 6.6.2016 Sejmuto: 24.6.2016 Schválený rozpočet 2015 (tis. Kč) SR Upravený rozpočet 2015 (tis. Kč) UR Skutečnost k 31.12.2015 skutečnost

Více

Závěrečný účet Obce Hodslavice za rok 2010

Závěrečný účet Obce Hodslavice za rok 2010 Závěrečný účet Obce Hodslavice za rok 2010 Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje obec Hodslavice závěrečného účtu obce za rok. 2010 1) Plnění příjmů

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2008. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2008. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru Závěrečný účet Města Sušice rok 2008 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2008 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE BATŇOVICE ZA ROK 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE BATŇOVICE ZA ROK 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE BATŇOVICE ZA ROK 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 Schválený Údaje

Více

Rozpočet města Třešť na rok 2013 Rozpočet 2013

Rozpočet města Třešť na rok 2013 Rozpočet 2013 Rozpočet města Třešť na rok 2013 Schválen na 17. zasedání Zastupitelstva města Třešť usnesením č. 193/S,OS/2012-10/12-Z dne 10. 12. 2012. Obsah: Souhrnné údaje.. 1 A) Příjmy rozpočtu.... 1 1) daňové příjmy

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2014 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 58 993 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 9 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet Obec Josefov Na základě 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje Obec Josefov návrh na závěrečný účet obce za rok 2010: 1.

Více

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA M ě s t o J i ř í k o v Zastupitelstvo města Jiříkova schvaluje ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA NA ROK 2012 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Financování 4. Výdaje rozpočtu

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknova schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

Obec Střítež Rozpočet na rok 2012

Obec Střítež Rozpočet na rok 2012 Obec Střítež Rozpočet na rok 2012 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Příjmy daňové rozpočet na rok návrh rozpočtu návrh rozpoču paragraf položka popis 2010* na rok 2011 na rok 2012 poznámka pro rok 2012 1111 Daň z příjmů

Více

Rozpočet města Nová Role na rok 2012 v členění OdPa odvětví (v Kč)

Rozpočet města Nová Role na rok 2012 v členění OdPa odvětví (v Kč) Rozpočet města Nová Role na rok 2012 v členění OdPa odvětví (v Kč) IČO: 00254819 Název: Město Nová Role ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2012 OdPa Text Běžný rozpočet 1 Kapitálový rozpočet Poznámka 2 3 0000 Daňové příjmy,

Více

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM 56 839,700 Příjmy celkem bez financování 46 839,700 Třída 1 - daňové příjmy - celkem 36 975,000 30% z výnosu

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VEDROVICE ZA ROK 2013

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VEDROVICE ZA ROK 2013 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VEDROVICE ZA ROK 2013 Účetní uzávěrka výsledek hospodaření obce za rok 2013 Rozpočet obce na r. 2013 Rozpočet na rok 2013 byl schválen dne 18.12.2012 příjmy : 8.879.600,- Kč

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více