Základní charakteristiky finančního hospodaření města

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní charakteristiky finančního hospodaření města"

Transkript

1 Z p r á v a o č i n n o s t i o d b o r ů m ě s t s k é h o ú ř a d u v H l i n s k u v r o c e O d b o r v n i t ř n í c h v ě c í Odbor vnitřních věcí vznikl nově dne 1. září 2007, a to na základě Usnesení Rady města Hlinska č. 82/2007/9, kterým byl schválen nový organizačního řád Městského úřadu Hlinsko. Odbor vznikl sloučením části zrušeného odboru regionálního rozvoje a několika bývalých oddělení úřadu (tj. oddělení kanceláře vedení města, právního oddělení a oddělení informatiky). Jak už název odboru napovídá, spadají do kompetence odboru zejména interní záležitosti úřadu, kterými odbor poskytuje servis pro všechny ostatní odbory a oddělení úřadu (tj. sekretariát, podatelna, doručování zásilek, agenda Komise k projednávání přestupků, agenda místního poplatku za komunální odpad a další právní záležitosti, správa informačních a komunikačních technologií, mzdová účtárna, úklid objektů městského úřadu). Součástí odboru jsou ale i dvě nově vytvořená systematizovaná místa pro vnější vztahy a finanční zdroje. 1. Sekretariát a podatelna administrativně i organizačně zajišťovaly jednání rady a zastupitelstva města a zabezpečovaly přijímání, evidenci, rozdělování, odesílání a doručování úředních dokumentů. Nejvýznamnější změnou, která se odehrála při správě úředních dokumentů, bylo zavedení elektronické spisové služby. 2. Úsek vnějších vztahů a finančních zdrojů jako nový útvar městského úřadu vyřizoval agendu Svazku obcí Mikroregionu Hlinecko, agendu Svazu měst a obcí a agendu Sdružení historických sídel, zpracovával tiskové zprávy pro média a veřejnost a plánoval zahraniční návštěvy a zahraniční cesty zástupců města. Jeho hlavním úkolem však bylo vyhledávání mimorozpočtových zdrojů z dotačních titulů pro město a jeho příspěvkové organizace. 3. Úsek právní vyřizoval většinu právních záležitostí spojených s fungováním města jako územně samosprávného celku a právnické osoby, včetně právních záležitostí příspěvkových organizací města a obchodních společností, v nichž má město účast. Nejvýznamnější agendy: Smlouvy do centrální evidence smluv bylo za r zaevidováno 446 smluv. Fond rozvoje bydlení - půjčky z FRB byly přiděleny, na rozdíl od dvou předchozích let, v jednom kole výběrového řízení. Celkem bylo přiděleno 13 půjček v hodnotě ,- Kč (10x na výměnu oken za tepelně izolační, 2x na obnovu střechy, 3x na obnovu fasády, 1x na plynové vytápění). Z celkově přidělené částky bylo skutečně čerpáno ,- Kč, když jeden ze zájemců odstoupil od smlouvy a pět dalších zájemců čerpalo méně. Obecně závazné vyhlášky: o č. 1/2007, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na katastrálním území města Hlinska a jeho místních částí, včetně systému nakládání se stavebním odpadem. Tato vyhláška nahradila vyhlášku č. 1/2002 ve znění jejích novel. o č. 2/2007, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 1/2005, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Pojistné události: o na pojišťovně byla uplatňována náhrada škody za poškození střešní krytiny na bytových domech na Ratajích, ZŠ Smetanova, ZŠ Ležáků a DPS Erbenova, způsobené vichrem Kyrill. Ve větším rozsahu byl poničen i zimní stadion, který se také stal předmětem odškodňování. Koncem roku byla na pojišťovně uplatňována náhrada škody za vodovodní havárii v MŠ Rubešova. o v průběhu roku nedošlo ke škodě, která by se vztahovala k pojištění z odpovědnosti. Agenda Bytového družstva města Hlinska - smlouvy, členské schůze, účetnictví, 1

2 - v r ztráta cca ,- Kč. Projednávání přestupků - na základě veřejnoprávních smluv se řešily též přestupky spáchané na území obcí Dědová, Holetín, Jeníkov, Kameničky, Kladno, Krouna, Miřetice, Otradov, Pokřikov, Raná, Studnice, Svratouch, Tisovec, Trhová Kamenice, Včelákov, Vítanov, Vojtěchov, Vortová, Všeradov. Komisi pro projednávání přestupků bylo ke 34 přestupkům z r doručeno nově 270 přestupků, z nichž bylo 129 projednáno před Komisí, 109 bylo odloženo, 18 postoupeno k vyřízení jinému orgánu, 21 rozhodnuto ve zkráceném příkazním řízení. Nejčastěji se jednalo o přestupky proti občanskému soužití a majetku. Celková výše pokut uložených Komisí v r činí ,-- Kč. Kromě toho bylo v uplynulém roce podáno 366 zpráv z evidence přestupků pro orgány činné v trestním či správním řízení. Vidimace a legalizace - ověřeno 679 podpisů a dokumentů. Agenda místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, vyžívání a odstraňování komunálních odpadů (tzv. poplatek za komunální odpad) - pro r byl poplatek zvýšen na 400,- Kč na poplatníka. Agenda vymáhání pohledávek - 18 rozhodnutí o povolení splátek, platebních výměrů, - 96 výzev před výkonem rozhodnutí, - 23 exekučních příkazů. 4. Správa informačních a komunikačních technologií realizovala v loňském roce zadávací řízení na nákup těchto informačních technologií: 18 počítačových sestav pro MěÚ Hlinsko, 1 server a 2 zálohovací disková pole v celkové výši cca ,- Kč. Bylo modernizováno bezdrátové propojení budov úřadu a provedena instalace výpočetní techniky včetně jejího zprovoznění a připojení k síti MěÚ pro Domov seniorů Drachtinka. V posledním čtvrtletí roku byly zahájeny práce na nové verzi oficiálních www stránek města. 5. Mzdová účtárna začala kromě platů zaměstnanců města a jeho stávajících příspěvkových organizací zpracovávat v druhé polovině roku i platy pro nově vzniklou příspěvkovou organizaci Domov seniorů Drachtinka. Odbor finanční a ekonomický Základní charakteristiky finančního hospodaření města Schválený rozpočet předpokládal tis.kč výdajů a příjmy města byly očekávány ve výši tis.kč. Příjmy a výdaje města upravuje 7 a 9 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Rozpočet byl sestaven jako schodkový s tím, že město bude čerpat dlouhodobé úvěry a půjčky ve výši 17 mil. Kč a finanční zdroje vytvořené v minulých letech ve výši 9 mil.kč. Rozpočet rovněž zahrnoval splátky bankovních úvěrů a ostatních půjček sjednaných v minulých letech ve výši 9,8 mil.kč. Skutečné příjmy města Hlinska dosáhly v roce 2007 celkem tis.kč a výdaje města činily tis. Kč. Hospodaření města skončilo k schodkem tis.kč. Město v průběhu roku pravidelně splácelo půjčky a úvěry poskytnuté v minulých letech. Na běžných účtech a účtech účelových fondů byl k kreditní zůstatek tis.kč, což je o tis.kč více, než stav na účtech k Následující tabulky shrnují výše uvedené skutečnosti. Schválený Upravený Skutečnost % plnění % plnění rozpočet rozpočet v tis.kč ke schvál. k uprav. v tis.kč v tis.kč k rozpočtu rozpočtu Příjmy tř. 1 - daňové ,88 102,18 2

3 Příjmy tř. 2 - nedaňové ,96 106,45 Příjmy tř. 3 - kapitálové ,13 97,47 Příjmy tř. 4 - dotace ,29 100,18 CELKEM PŘÍJMY ,40 101,72 Výdaje běžné ,07 96,45 Výdaje kapitálové ,42 97,25 CELKEM VÝDAJE ,74 96,64 Změna stavu finančních prostředků na bankovních účtech Dlouhodobé úvěry a půjčky přijaté Dlouhodobé úvěry a půjčky uhrazené CELKEM FINANCOVÁNÍ v tis. Kč CELKEM FINANČNÍ PROSTŘEDKY z toho: základní účet účelové fondy Struktura příjmů: 1. Daňové příjmy Mezi nejvýznamnější příjmy rozpočtu města patří stabilně daňové příjmy, které v roce 2007 představovaly celkem 41,7 % z celkových příjmů. Do rozpočtu města byly převáděny místním finančním úřadem na základě zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní. Z oblasti správy místních poplatků nejvýznamnější podíl připadl na poplatky za ukládání odpadů na skládku a za likvidaci komunálního odpadu a správní poplatky. 2. Nedaňové příjmy Hlavní položkou nedaňových příjmů jsou jako každoročně příjmy z pronájmu městského majetku, které tvořily 46,7 % těchto příjmů a příjmy za poskytnuté služby (platby za energie) ve výši 31,6 %. Nedaňovým příjmem jsou dále přijaté pokuty, úroky z běžných účtů města a příjmy z prodeje zboží v Informačním středisku města Hlinska. 3. Kapitálové příjmy Příjmy z prodejů pozemků a ostatních nemovitostí byly dvojnásobně vyšší, než bylo počátkem roku plánováno. Další kapitálové příjmy představuje dar Nadace ČEZ na projekt Park naučná stezka ZŠ Ležáků ve výši 250 tis.kč a dále příspěvek 160 tis.kč VČE montáže, a.s. na zadláždění chodníku ve Wilsonově ulici. 4. Přijaté dotace Přijaté dotace v roce 2007 tvořily nejvyšší objem příjmů rozpočtu města (44,2 % z celkových příjmů). Nejvyšší objem přijatých dotací, kromě neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ve výši tis.kč na částečné krytí výdajů spojených s výkonem státní správy a financováním školství a dotace na výplatu sociálních dávek ve výši tis.kč, představují investiční dotace. Na výstavbu domova důchodců město obdrželo v roce 2007 dotaci ve výši tis.kč, na regeneraci panelového sídliště dotaci tis. Kč. 3

4 Struktura výdajů: 1. Běžné výdaje Běžné výdaje představují výdaje na činnosti úřadu spojené s výkonem státní správy a samosprávy, výdaje na provoz a údržbu městského majetku (např. správa bytového fondu, komunikace, veřejné osvětlení, zeleň, sportoviště, školní zařízení, budovy úřadu), příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím zřízeným městem, transfery obyvatelstvu, a to zejména výplaty sociálních dávek kryté dotací ze státního rozpočtu, které oproti předchozímu roku vzrostly o tis.kč. Další nárůst výdajů oproti roku 2006 se projevil u položky nákupu drobného dlouhodobého hmotného majetku. Jednalo se o vybavení domova důchodců v hodnotě tis.kč. Nárůst výše provozní dotace příspěvkovým organizacím města ve srovnání s předchozím rokem činil tis.kč. 2. Kapitálové výdaje Z kapitálových výdajů tvoří nejvyšší položku investice do budov a staveb. Na stavbu domova důchodců se v roce 2007 celkem z dotace, z úvěru a z vlastních rozpočtových prostředků profinancovalo tis. Kč, na přemostění silnice I/34 bylo v roce 2007 vynaloženo tis.kč kapitálových výdajů, dále město investovalo do školských zařízení, komunikací, městské zeleně. Největšími položkami za přístroje, stroje a zařízení bylo vybavení domova důchodců za tis.kč. Z Fondu rozvoje bydlení města Hlinska bylo v roce 2007 poskytnuto celkem tis.kč dle schválených pravidel pro poskytování půjček na zvelebení obytných budov a staveb na území města. Financování Přehled přijaté výše úvěrů a půjček v roce 2007 a splátek dříve přijatých dlouhodobých úvěrů a půjček je uveden v následující tabulce (uvedeno k v tisících Kč): Přijatý úvěr - domov důchodců Přijatá půjčka od Byt.družstva na 28 BJ Přijatá půjčka od Byt.družstva na 42 BJ Splátky úvěrů - kanalizace Srní BJ BJ polyfunkční dům BJ DPS nástavba ČSA I nástavba ČSA II domov důchodců Splátky půjček SFŽP (plynofikace) rekonstrukce skládky Srní Změna stavu na běžných účtech CELKEM FINANCOVÁNÍ

5 Zpráva o výsledcích finančních kontrol v roce 2007 a činnosti útvaru interního auditu v roce V průběhu roku 2007 bylo útvarem interního auditu provedeno 8 vnitřních auditů - např. na zpracování závěrečného účtu města za rok 2006, plnění Českých účetních standardů při zpracování roční účetní uzávěrky a kontrola výpočtu daně z příjmů města za rok 2006, audit dodržování pravidel pro poskytování půjček z fondu rozvoje bydlení města Hlinska, audit plnění nařízení vlády č. 37/2003 Sb. v platném znění o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, audit zadávání veřejných zakázek z hlediska platné legislativy na odboru investic a městského majetku, audit dodržování řídící kontroly u vedoucího odboru kultury, sportu a cestovního ruchu se zaměřením na problematiku poskytování grantů z rozpočtu města neziskovým organizacím, sportovním oddílům apod. Pzornost byla věnována i hospodaření Domu s pečovatelskou službou v Hlinsku v letech 2005 až 2007 včetně stravovacího zařízení. Rovněž byla hodnocena i účelnost a efektivnost vynakládání veřejných prostředků, zejména cestovních náhrad a dodržování platné legislativy v této oblasti, dodržování zákona o zaměstnanosti z hlediska zaměstnávání osob se zdravotním postižením apod. V roce 2007 byly provedeny i dvě veřejnosprávní kontroly u příjemců finančních příspěvků od města Hlinska. Jednalo se o kontrolu u Sdružení pro péči o duševně nemocné Fokus Vysočina se sídlem v Havlíčkově Brodě a u Náboženské obce Církve československé husitské v Hlinsku. Všechna zjištění byla osobně projednána s vedoucími jednotlivých odborů, resp. s představiteli výše uvedených organizací. U všech 12 městem zřízených neškolských i školských příspěvkových organizací bylo v roce 2007 provedeno 24 veřejnosprávních kontrol na místě. U těchto organizací je nahrazena funkce interního auditu veřejnosprávní kontrolou zřizovatele. Při těchto kontrolách bylo posouzeno, zda údaje vykázané v účetních výkazech k a k zobrazují věrně majetek, zdroje jeho financování a efektivní hospodaření s ním, bylo posouzeno čerpání a vyúčtování účelových dotací jak ze státního rozpočtu, tak z rozpočtů územních samosprávných celků. Byla také posouzena finanční situace ke konci účetního roku a vývoj rozhodujících nákladových a výnosových druhů ve čtyřleté časové řadě, vypracování fyzických a dokladových inventur aktiv a pasiv a jejich vazba na účetnictví města Hlinska v případě majetku ve výpůjčce apod. U všech příspěvkových organizací byla rovněž prozkoumána hospodárnost, efektivnost a účelnost jednotlivých nákladových operací a přiměřenost a účinnost vnitřního kontrolního systému. V žádném případě nebylo zjištěno závažné porušení příslušných právních předpisů či hrubé porušení rozpočtové kázně a žádné kontrolní zjištění nebylo definováno jako trestný čin. Drobné nesrovnalosti byly operativně odstraňovány a závěry kontrol byly projednány s vedoucími příslušných organizací. Lze konstatovat, že město Hlinsko a jím zřízené příspěvkové organizace dodržovaly i v roce 2007 zákon o účetnictví, jeho prováděcí vyhlášku, příslušné České účetní standardy platné pro tyto organizace či dispozice a termíny Krajského úřadu Pardubice pro oblast účetnictví. Příspěvkové organizace dodržely finanční vztah se zřizovatelem a jejich finanční situace je stabilní. ODBOR INVESTIC A MĚSTSKÉHO MAJETKU Odbor investic zabezpečoval v roce 2007 několik rozsáhlých investičních akcí a řadu drobnějších rekonstrukcí a oprav majetku v celkovém objemu 56,879 mil. Kč. Nejnáročnější stavbou tohoto roku bylo dokončení a uvedení do provozu nového Domova důchodců Hlinsko v Erbenově ul. nákladem Kč. Akce realizované v roce 2007 (v tis. Kč) Sociální objekty k bydlení: Domov důchodců Hlinsko celkový náklad mil. Kč DPS Adámkova - Rekonstrukce kotelny 140 5

6 Administrativní objekty: Poliklinika - Rekonstrukce WC budova B 360 Školské objekty: ZŠ Ležáků 467 ZŠ Smetanova 583 MŠ Budovatelů 166 MŠ Rubešova 335 MŠ Milíčova 202 Bytové domy Výměna oken Čechova Sanace zdiva Sanace zdiva Svislá izolace Ostatní: Rekonstrukce a doplnění veřejného osvětlení 357 Doplnění a výměna městského mobiliáře 134 Výstavba dětského hřiště v místní části Chlum 132 Výstavba dětského hřiště v místní části Srní 145 Parky a údržba zeleně Komunikace: Místní komunikace Srní ( doplatek) 600 Přemostění silnice I/34 ( doplatek) Rekonstrukce místní komunikace ul. Šafaříkova Rekonstrukce parku Tylovo náměstí Běžná údržba komunikací Oprava a výměna dopravního značení 297 Kanalizace: Zatrubnění náhonu Blatno 395 Nákup pozemků m Prodej pozemků m2 793 Regenerace panelového sídliště Úprava prostoru před restaurací Skalsko a obchodním domem Růže Projektové dokumentace Ul.Šafaříkova, Kanalizace Kouty, Realizace úspor energie ZŠ Resslova, Regenerace panelového sídliště, Park Tylovo náměstí, Rybník Rataje, Zatrubnění náhonu v Blatně, Přechod pro chodce Čertovina, projekty na místní komunikace,zaměření komunikací pro zpracování projektů atp. V roce 2007 Město Hlinsko hospodařilo celkem s 353 byty. Tyto byty jsou pronajímány nájemcům, kteří se v průběhu roku mění, a to většinou z důvodu přestěhování či úplného odstěhování z města Hlinska. Také bylo uzavřeno 12 nových smluv na pronájem nebytových prostor. Odbor dopravy - zpráva o činnosti za rok / Registr řidičů : 6

7 - počet registrovaných řidičů = počet nových absolventů - řidičů z AŠ = počet vyměněných a vydaných ŘP = počet řidičů, kterým byly zaznamenány přestupky = počet řidičů se zákazem řízení = počet AŠ = 5 2/ Registr vozidel : - počet změn u registrovaných vozidel počet 1.evidovaných vozidel počet vyřazených vozidel počet dočasně vyřazených vozidel počet schválených ind. dovezených vozidel / Přestupky v dopravě - počet přestupků objem uložených pokut v Kč ,-- Kč Stavební úřad V oblasti výstavby na území Stavebního úřadu Hlinsko bylo povoleno, příp. uvedeno do provozu několik významných staveb: - výstavba materiálně technického zabezpečení ve SKI areálu (nový vlek, rozvody apod.) - dokončení výstavby Domova důchodců v Hlinsku - uvedení objektu Mrazírny a bourárny Hlinsko do provozu - uvedení Cukrárny na Betlémě do provozu - dokončení skladové haly ETA - dokončení výrobní haly FANS - zahájení rekonstrukce administrativní budovy Mlékárna - dokončení objektu Lineasport - pokračování zateplování a obnovy fasád na sídlišti Rekonstrukce v oblasti silničního hospodářství: - komunikace ulice Šafaříkova - pokračování regenerace sídliště Hlinsko Získané příspěvky v oblasti památkové péče: - rychta č. p. 410 v Hlinsku (Drdlík) ,- Kč (grant PK) - usedlost č. p. 158 ve Svratouchu (Půlpánovi) ,- Kč (grant MK ČR) - usedlost č. p. 61 v Krouně (Málkovi) ,- Kč (grant MK ČR) - varhany v kostele sv. Filipa a Jakuba v Trhové Kamenici ,- Kč (grant PK) - mlýn č. p. 11 v Trhové Kamenici (Ježek) ,- Kč (grant PK) - zámeček č. p. 1 ve Svobodných Hamrech (Peroutka) ,- Kč (grant MK ČR a PK) Výroční zpráva Odboru regionálního rozvoje 2007 Územní plánování: - začátek pořizování územně analytických podkladů pro území obce s rozšířenou působností Hlinsko - rozpracování dopravní studie města Hlinska 7

8 - územně plánovací dokumentace ukončené: Hlinsko 0 dokumentace obce 1 dokumentace změna č.1 ÚPO Raná - územně plánovací dokumentace probíhající: Hlinsko 4 dokumentace územní plán Hlinsko, změna ÚPSÚ Hlinsko lokalita Srní-lom, lokalita Rataje, lokalita Adámkova (bývalé silnice) Obce 13 dokumentací ÚP Vítanov, ÚP Krouna, ÚP Jeníkov, ÚP Kladno, ÚP Vojtěchov, ÚP Včelákov, ÚP Tisovec, ÚP Pokřikov, ÚP Svratouch, ÚP Trhová Kamenice, změna č.2 ÚPO Kameničky, změna IV ÚPO Miřetice, změna č.1 ÚPSÚ Otradov územně plánovací dokumentace obcí Jeníkov, Kladno, Krouna a Vojtěchov byly pořizovány z grantu Krajského úřadu Pardubického kraje Odbor životního prostředí (OŽP) V uplynulém roce 2007 byl na vodoprávním úřadu zaznamenán enormní nárůst žádostí o odběr podzemních a povrchových vod a žádostí o povolení k vypouštění předčištěných odpadních vod. Tento neobvyklý zájem žadatelů o povolení byl způsoben v souvislosti s novelou zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (ustanovení Čl. II až V zákona č. 20/2004 Sb.). S výrazným mediálním přispěním tak bylo do konce minulého roku na OŽP zaevidováno celkem okolo tisíce těchto žádostí, které jsou v současné době postupně vyřizovány. Kromě akce studně vodoprávní úřad jakožto speciální stavební úřad zahájil a vedl řízení o stavebním povolení nebo schválení užívání kanalizačních systémů včetně celoobecních čistíren odpadních vod v několika okolních obcích správního obvodu Hlinsko. Vzhledem ke škodám způsobeným orkánem Kyrill, musel orgán státní správy lesů zvýšit četnost kontrol a dohlédnout na včasné odstranění poškozených porostů, aby nedošlo k rozšíření škodlivého podkorního hmyzu i na zdravé stromy. Při plnění uložené náhradní výsadby za povolené pokácení stromů bylo největší akcí osázení ulice Třebízského směrem k Mlékárně Hlinsko. Dále se na odboru vydalo cca 300 rybářských lístků. Výroční zpráva za rok živnostenský úřad V roce 2007 došlo na živnostenském úřadě k zásadním změnám v organizaci práce. Na základě personálního a organizačního auditu byla zrušena oddělení a snížen počet zaměstnanců o 1 pracovnici kontrolního oddělení. Na základě výsledku auditu byla změněna pracovní náplň pracovníků živnostenského úřadu v oblasti vzájemné zastupitelnosti. Novinkou ve službách pro občany v roce 2007 je zavedení systému CZECH POINT. Jedná se o vydávání ověřených výstupů z informačních systémů veřejné správy a to: - výpisů z obchodního rejstříku - výpisu z katastrů nemovitostí - výpisu z živnostenského rejstříku Během měsíce prosince probíhaly přípravné práce na zprovoznění další služby zajišťování výpisů z rejstříku trestů i pro občany, kteří nežádají o živnostenské oprávnění, tato služba byla spuštěna od

9 V roce 2007 jsme mimo jiných úkonů zpracovali 1964 podání dle živnostenského zákona v oblasti registrace podnikatelských subjektů a bylo provedlo 396 kontrol podnikatelů zaměřených na dodržování živnostenského zákona a předpisů souvisejících s podnikáním. Odbor sociálních věcí Odbor sociálních věcí zaznamenal v roce 2007 mnoho změn. Od ledna se téměř veškerá činnost odboru začala řídit úplně novými, mnohdy téměř revolučními pravidly v podobě nových zákonů. V březnu pak došlo k výměně vedoucích pracovníků. Vedoucím se stal Ing. Jiří Sokol. Oddělení sociálně právní ochrany dětí převzal v dubnu nový vedoucí Bc. Martin Vtípil. S účinností zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách byla samotným občanům svěřena kompetence rozhodovat v oblasti sociálních služeb sám za sebe. Osobám, které se ocitly v nepříznivé životní situaci vlivem dlouhodobého nepříznivého zdravotního stavu, oslabením nebo ztrátou schopnosti vykonávat určité úkony je od poskytována individuální dávka příspěvek na péči. Příjemce příspěvku je povinen využívat příspěvek k zajištění péče o svou osobu prostřednictvím rodinných příslušníků nebo prostřednictvím poskytovatelů sociálních služeb. Jejich poskytovatelé jsou na Hlinecku uvedeni v katalogu, který vydal odbor sociálních věcí MěÚ Hlinsko v listopadu 2007, za finanční podpory Evropského sociálního fondu a projektu CIP EQUAL a za metodické pomoci Dr. Heleny Tuhé. V červnu roku 2007 byla Krajským úřadem Pardubického kraje úspěšně zaregistrována pečovatelská služba pod názvem Dům s pečovatelskou službou. Od doby registrace se začalo postupně přijímat několik opatření, které povedou k zefektivnění pečovatelské služby a nastaví fungování pečovatelské služby v souladu s plněním standardů kvality podle zákona o sociálních službách. V souladu s plánováním sociálních služeb v regionu Hlinecko se v průběhu roku 2007 vytvořily čtyři pracovní skupiny. Jejich úkolem je zajistit lepší koordinaci, provázanost, flexibilitu a efektivitu v rozvoji sociálních a sociální oblasti blízkých služeb. Na Hlinecku ještě chybí denní stacionář pro mentálně postižené děti a nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. Velmi pozitivně byly hodnoceny aktivity pro seniory v podobě pečovatelské služby zajišťované Městem Hlinskem či Farní Charitou Hlinsko a klubová činnost Klubu seniorů a aktivity občanského sdružení Fokus Vysočina, které jsou směřovány k osobám s duševním onemocněním. Koncem roku 2007 byl osloven poskytovatel sociálních služeb SKP Centrum Pardubice, který přislíbil ve spolupráci s Městem Hlinsko denní stacionář a nízkoprahové centrum pro děti a mládež zřídit a provozovat již v roce V roce 2007 se dostavoval Domov seniorů Drachtinka. Byl jmenován ředitel domova, který začal ihned po nástupu do funkce vytvářet podmínky pro co nejrychlejší zprovoznění tohoto díla. Na sklonku roku 2007 byl úspěšně zahájen zkušební provoz, prozatím bez klientů. Od 1. ledna 2007 přešel na nová pravidla výplat dávek i úsek pomoci ve hmotné nouzi. Odbor sociálních věcí MěÚ Hlinsko vyplatil na dávkách pomoci ve hmotné nouzi, příspěvku na péči a na dávkách sociální péče pro zdravotně postižené občany téměř 50 milionů korun z rozpočtu MPSV ČR Oddělení sociálně právní ochrany dětí V souvislosti se změnou Organizačního řádu Městského úřadu došlo s platností od ke změně názvu oddělení. Původní název Oddělení péče o rodinu a dítě (OPD) byl nahrazen novým Oddělení sociálně právní ochrany dětí (OSPOD). Vedle výkonu agendy vyplývající ze zákona pořádalo oddělení v roce 2007, stejně jako v předchozích letech, také několik akcí výchovně-preventivního charakteru. Akce určené pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí, děti žijící jen s jedním z rodičů, pro děti romských a národnostních menšin, mládež s rizikovým chováním a další děti z evidence OSPOD byly 9

10 realizovány ve spolupráci s občanským sdružením ÚL, Městskou policií v Hlinsku a Skupinou prevence kriminality při Městské policii v Hlinsku. Hlavním cílem akcí OSPOD je výchovné působení pracovníků na děti s cílem zmírnit u nich následky vzniklé rozpadem rodiny, alkoholismem rodičů a dalšími projevy nefunkčnosti rodin, působit preventivně proti závadovému chování dětí, podpořit děti v osvojení si potřebných hygienických a společenských návyků apod. Odbor školství a zdravotnictví Oblast školství, kterou spravuje jako zřizovatel Město Hlinsko zahrnuje mateřské školy, základní školy, dům dětí a mládeže a základní uměleckou školu umístěné na území města. Jedná se o tato školská zařízení: MŠ Budovatelů s kapacitou 150 dětí, MŠ Rubešova s kapacitou 155 dětí (součástí této školy je speciální třída), MŠ Rubešova, odloučené pracoviště Milíčova s kapacitou 50 dětí, ZŠ Ležáků s kapacitou 572 dětí (součástí této školy jsou třídy školy praktické a speciální), ZŠ Resslova s kapacitou 620 dětí, ZŠ Smetanova s kapacitou 560 dětí, Základní umělecká škola s kapacitou 350 dětí, Dům dětí a mládež s kapacitou 460 dětí. Kapacity školských zařízení jsou plně dostačující pro současné i výhledové potřeby města a jeho spádového obvodu. V oblasti mateřských škol je v MŠ Budovatelů možno v případě potřeby navýšit kapacitu o 100 dětí. Počty dětí a tříd v MŠ Hlinsko Školní rok Školní rok Právní subjekt stav k stav k počet počet tříd (z toho spec.) dětí (z toho ve spec.třídě) tříd (z toho spec.) dětí (z toho ve spec.třídě) MŠ Budovatelů MŠ Rubešova 6 (1) 153 (15) 6 (1) 155 (15) MŠ Rubešova-odl.prac Milíčova C e l k e m tříd a dětí v MŠ 12 (1) 309 (15) 12 (1) 317 (15) Počty žáků a tříd v ZŠ Hlinsko Právní subjekt Základní škola, Hlinsko, Ležáků ZŠ praktická, Hlinsko, Poličská ZŠ speciální, Hlinsko, Poličská Školní rok Školní rok stav k stav k počet počet tříd dětí tříd dětí (z toho (z toho v (z toho (z toho v 1.tříd) 1.třídách) 1.tříd) 1.třídách) 19 (2) 478 (53) 19 (3) 469 (63) 5 (1) 47 (2) 4 42 (1)

11 Základní škola, Hlinsko, 15 (2) 335 (47) 16 (2) 342 (35) Resslova Základní škola, Hlinsko, 14 (1) 303 (22) 13 (1) 276 (26) Smet. Celkem tříd a žáků v ZŠ 54 (6) 1169 (124) 53 (6) 1133 (125) Dům dětí a mládeže Hlinsko Právní subjekt Dům dětí a mládeže Hlinsko Školní rok Školní rok stav k stav k počet počet zájmových útvarů (ZÚ) členů ZÚ ZÚ členů ZÚ Zdravotnictví V oblasti zdravotnictví Město Hlinsko koordinovalo zdravotní péči pro občany města a spádového obvodu. Jedná se o odbornou lékařskou péči, která je převážně soustředěna na Poliklinice Hlinsko. Do současné doby se podařilo zabezpečit veškeré hlavní odborné profese. Dále pak Město Hlinsko provozuje Lékařskou službu první pomoci, kterou ve spolupráci s obcemi správního obvodu finančně dotuje. Dále koordinuje stomatologickou pohotovou a i tato služba je obdobně jako LSPP dotována. Zde je dotace 2,-- Kč na jednoho občana Hlinska a správního obvodu. LSPP Náklady celkem , ,00 Příjmy celkem , ,40 Celková roční ztráta , ,60 Celkový počet obyvatel spr. obvodu Přepočet ztráty na 1 obyvatele v Kč. 11,93 6,30 Počet ošetřených pacientů Stomatologická pohotovost Počet ošetřených pacientů Odbor kultury, sportu a cest. ruchu (OKSCR) OKSCR se spolu s Informačním centrem podílel na propagaci města na veletrzích cestovního ruchu HolidayWorld v Praze, Regiontour v Brně a Slovakiatour v Bratislavě. Také pokračovalo vydávání Hlineckých novin. Změnil se však jejich vzhled a grafická úprava. Noviny vycházejí barevně díky přechodu do jiné tiskárny. Důležitou činností odboru jsou granty. Po celý rok zajišťoval agendu spojenou s poskytováním těchto finančních prostředků. Celkem byla v roce 2007 mezi 90 žadatelů rozdělena částka ,-- Kč, což je o ,-- Kč více než v roce předešlém. Odbor v průběhu celého roku zajišťoval a spolupodílel se na pořádání různých akcí: pietní akty, Dětský den, dovolená - Osika, Trávná, Trenčín, promítání 4 filmů - Kinematograf bratří Čadíků. OKSCR také připravil program pro 2 denní návštěvu Slováků z partnerského města Púchova. 11

12 Informační centrum (IC) Informační centrum úspěšně zakončilo svůj první rok působení v síti certifikovaných turistických (TIC) Pardubického kraje. Na základě výsledků a rozšiřování databanky Pardubického kraje na portálu získalo, podle nového klíče rozdělování, dotaci ve výši přesahující částku ,-- Kč. Ta byla použita na zlepšení vybavenosti informačního centra. IC je členem Asociace turistických informačních center ČR (A. T. I. C.). Návštěvnost IC tuzemští turisté cca 5000, cizinci 136 Tržba za prodej map, upomínkových předmětů apod ,-- Kč. Z p r á v a o č i n n o s t i p ř í s p ě v k o v ý c h o r g a n i z a c í m ě s t a H l i n s k u z a r o k Městská sportoviště Hlinsko Městská sportoviště Hlinsko zajišťovala v roce 2007 provoz dvou středisek a to krytého plaveckého bazénu a sportovního areálu v Olšinkách. Navíc byla činnost rozšířena o hřiště s umělým povrchem za ZŠ Smetanova a hřiště s občerstvením v Blatně. Plavecký bazén - celková návštěvnost za rok 2007 byla cca osob Tržby od návštěvníků vzrostly za rok 2007 cca o 55 tis. na částku ,-- Kč. Největší podíl na této částce měl bazén, a to ,-- Kč, dále výuka plavecké školy ,- a sauna ,-- Kč. Městský úřad dotoval provoz v roce 2007 částkou ,-- Kč. Ve sportovním areálu v Olšinkách provozují svoji činnost tyto oddíly: fotbal, který má k dispozici dvě travnatá hřiště, lední hokej, který pro svoji činnost využívá krytý zimní stadion, národní házená, která má hřiště s umělým povrchem, tenis se 4 antukovými kurty a volejbal a nohejbal, které mají 3 antuková hřiště. V budově u zimního stadionu je ještě herna stolního tenisu. Tržby za služby jsou pouze z pronájmu zimního stadionu a v roce 2007 se jednalo o částku cca ,-- Kč. Provoz hřiště s občerstvením v Blatně se zatím nedá hodnotit vzhledem ke krátké době provozu. Městský kulturní klub Hlinečan Městský kulturní klub Hlinečan je příspěvkovou organizací města Hlinska. Zabezpečuje kulturní, zájmovou, výchovnou a společenskou činnost. Je zřizovatelem městského kina, Společenského domu, loutkového divadla a kulturních akcí v Orlovně. V Orlovně se uskutečnilo celkem 20 divadelních a koncertních akcí Pro školy se uskutečnilo celkem 10 pohádek a výchovných pořadů. Byly uspořádány 2 výstavy ve spolupráci s místními zahrádkáři a včelaři (Výstava chryzantém a Medové Vánoce na Hlinecku), letní výstava patřila autorům akad. malíři V. Zemanovi a fotografovi prof. V. Raškovi. Konalo se 12 lekcí tanečního kurzu, zakončeného Věnečkem. Také se pořádal kurz tance pro manželské a přátelské páry 5 lekcí. MKK Hlinečan zabezpečoval činnost zájmových kroužků a souborů např. SPT Vysočan, FS Vysočánek, TS Ridendo, Fotoklub, pěvecký sbor Signum, dechová hudba Hlinečanka aj. MKK Hlinečan se podílel na pořádání 12. AFS na Betlémě v Hlinsku a uspořádání promítání letního kina bratří Čadíků. V kině bylo odehráno 143 filmových představení, která shlédlo návštěvníků. Promítlo se též 5 filmů pro ZŠ a gymnázium. Společenský dům slouží jako zázemí pro zkoušky zájmových souborů (Vysočan, loutkáři, Ridendo, ), cvičení jógy a orientálních tanců, pořádání školení, schůzí a je rovněž využíván 12

13 jako přednáškový sál, slouží k prodejním akcím, kterých se v loňském roce uskutečnilo celkem 42. Městské muzeum a galerie Městské muzeum a galerie v Hlinsku ke své činnosti využívá tři budovy, které jsou majetkem města. Hospodaření probíhalo v souladu s plánem a rozpočtem MGH. Odborné úkoly plnilo v souladu se Zákonem č. 122/2000 Sb. O centrální evidenci sbírek a Kalendáriem akcí pro sledovaný rok. Sbírkový fond MGH obsahuje evidenčních čísel, což představuje kusů sbírkových předmětů. Za sledovaný rok muzeum získalo 124 kusů sbírkových předmětů, zde zvláštní pozornost zasluhuje řezaný betlém od Jiřího Petrlíka z Hlinska. Digitalizováno bylo historických fotografií, pohlednic, podmaleb na skle, odznaků sbírek archivní povahy na CD R. Všechny takto zpracované předměty jsou prezenčně přístupné návštěvníkům z řad badatelů. Inventarizováno dle plánu bylo kusů sbírkových předmětů a o jednotlivých inventarizacích byly pořízeny písemné zápisy, konzervování fondu probíhalo vlastními silami u nových přírůstků a sbírky archivní povahy jsou postupně opatřovány předepsanými obaly s ph neutrální. Badatelské dotazy byly na organizaci směrovány formou písemných, telefonických, elektronických a osobních návštěv badatelů. Oblast zápůjček a výpůjček sbírkových předmětů byla zajišťována pro tuzemské výstavy a expozice. V galerii proběhlo šest výstav, v sále muzea pak dvě letní výstavy. Největší návštěvnosti dosáhly letní výstavy, VÝTVARNÉ HLINECKO Francie v dílech českých malířů druhé poloviny 19. století a MALÍŘI VYSOČINY. Úspěšná byla také výstava, VÁNOCE V MUZEU, věnovaná výrobě dřevěných soustružených hraček Zdeňka Bukáčka z Krouny a přehlídce betlémů z nejrůznějších materiálů. Během výstavy proběhly doprovodné programy spojené s velkým zájmem návštěvníků. V roce 2007 navštívilo expozice a výstavy MGH návštěvníků, z toho ve školních výpravách. Publikační činnost se vztahovala k pořádaným výstavám v podobě vydaných katalogů k Výtvarnému Hlinecku a skládaček k mimosezónním výstavám. Ve spolupráci s lektorským oddělením Národní galerie v Praze proběhl šestý ročník letní krajinářské dílny S nohama v potoce a hlavou v oblacích. MGH úzce spolupracuje se Souborem lidových staveb Vysočina, Regionálním muzeem v Chrudimi, s Městským muzeem v Chrudimi či OÚ v Krouně. Dle personálních možností a smluv muzeum umožňuje odborné stáže studentkám středních a vysokých škol příbuzných oborů. MGH propagovalo svoji činnost na městských internetových stránkách, umístěním reklam na serverech jiných subjektů, uveřejněním akcí ve Věstníku MGH, příspěvky do novin a časopisů, pozvánkami na akce prostřednictvím regionálních rozhlasových stanic, hlinecké kabelové televize, Hlineckých novin a na vlastních propagačních stojanech. Městská knihovna V roce 2007 využilo služeb obou oddělení Městské knihovny Hlinsko návštěvníků - z toho registrovaných čtenářů (1.463 dospělých a 614 dětských čtenářů). Knihovní fond knihovny dosáhl výše knih a periodik. Návštěvníci knihovny si z fondu půjčili knih a periodik. Bylo zakoupeno nových knižních titulů (náklady ,-- Kč) a 876 periodik (náklady ,--Kč). 13

14 Po vzájemné dohodě se čtenáři jsme vyhověli 203 požadavkům na meziknihovní výpůjční službu. Na základě požadavků z jiných knihoven jsme půjčili z našeho knihovního fondu 45 knih. Knihovna uspořádala pro žáky základních škol a studenty gymnázia 42 vzdělavacích programů. Účastnili jsme se 5 celostátních akcí knihovnického zaměření. Realizovali jsme 5 přednášek pro širokou veřejnost. Proběhly kurzy internetu pro děti a seniory. Knihovna byla kontaktním místem pro program "Návrat do práce v Pardubickém kraji". 14

Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Moravská Třebová za rok 2009

Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Moravská Třebová za rok 2009 Výroční zpráva Městského úřadu Moravská Třebová za rok 2009 1 Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Moravská Třebová za rok 2009 Obsah: 1. Úvod 2. Organizační struktura městského úřadu 3. Rozbor stížnosti

Více

Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012

Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012 Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012 Obsah: Rok 2012 - rok velkých investic Činnost městského úřadu Odbor vnitřních věcí Odbor fi nanční Odbor správy majetku a

Více

Závěrečný účet města Sokolova za rok 2005

Závěrečný účet města Sokolova za rok 2005 Závěrečný účet města Sokolova za rok 2005 Hospodaření města Sokolova v roce 2005 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno v zastupitelstvu města dne 16.12.2004). Následně byl v zastupitelstvu města

Více

Výroční zpráva Obecní úřad Tlumačov rok 2012

Výroční zpráva Obecní úřad Tlumačov rok 2012 Výroční zpráva Obecní úřad Tlumačov rok 2012 2. Ekonomické oddělení 2.1 Úsek personální Úsek personální a vzdělávání vykonává komplex činností zajišťující oblast lidských zdrojů v celé její škále. Činnosti

Více

Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Moravská Třebová za rok 2014

Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Moravská Třebová za rok 2014 Výroční zpráva Městského úřadu Moravská Třebová za rok 2014 1 Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Moravská Třebová za rok 2014 Obsah: 1. Úvod 2. Organizační struktura městského úřadu 3. Rozbor stížnosti

Více

Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Kojetín za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Kojetín za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Kojetín za rok 2013 Obsah: str. 1) Úvodní slovo tajemnice 3 5 Organizační struktura 6 2) Organizační záležitosti 2.1. Organizační změny a počty pracovníků 7-8

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 28.03.2012. Ing. Renáta Krčová, vedoucí finančního odboru

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 28.03.2012. Ing. Renáta Krčová, vedoucí finančního odboru Město Lanškroun 120328_ 51_ 02 Spisový znak: 101.2.1 Počet listů dokumentu: 23 Počet listů příloh: 37 Čj.: MULA 7344/2012 V Lanškrouně 12.03.2012 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 28.03.2012

Více

OBSAH. PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing.

OBSAH. PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing. OBSAH PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing. Zdeněk Mikel 3 5 7 9 11 13 15 Organizační struktura 17 Odbor ekonomický Odbor

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MAGISTRÁTU MĚSTA KARLOVY VARY ZA ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MAGISTRÁTU MĚSTA KARLOVY VARY ZA ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MAGISTRÁTU MĚSTA KARLOVY VARY ZA ROK 2008 OBSAH: Editorial... 1 Přehled nejdůležitějších změn v roce 2008... 2 Charakteristika magistrátu... 3 Odbor financí a ekonomiky (OFE)...

Více

Komentář k rozpočtu města na r. 2005 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč)

Komentář k rozpočtu města na r. 2005 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč) Komentář k rozpočtu města na r. 2005 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč) 1. Daňové příjmy (včetně správních a místních poplatků) Pro sestavení návrhu rozpočtu příjmů z daní na r.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. HLAVNÍ ZÁSADY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. HLAVNÍ ZÁSADY Rada města Vimperk schvaluje v souladu s ustanovením 102 odst. 2, písm. o) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění ( dále je zákon o obcích), tento ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. HLAVNÍ ZÁSADY l. Úvod

Více

Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Závěrečný účet Moravskoslezského kraje za rok 2005 Obsah závěrečného účtu: 1 Základní údaje o rozpočtovém hospodaření kraje

Více

VYROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

VYROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 VYROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Název: Městský úřad Rokycany Sídlo: Masarykovo náměstí č. 1, Střed, 337 01 Rokycany IČO: 00259047 Telefon: 371706111 E-mail: posta@rokycany.cz Webové stránky: www.rokycany.cz

Více

Zpráva o činnosti Městského úřadu Česká Lípa. za rok 2014

Zpráva o činnosti Městského úřadu Česká Lípa. za rok 2014 Zpráva o činnosti Městského úřadu za rok 2014 Předkládá: Zpracovali: Mgr. Romana Žatecká, starostka města Ing. Jan Hladonik, tajemník MěÚ vedoucí odborů, oddělení a referenti Úvod Vážení zastupitelé, vážení

Více

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012. Obsah přílohy:

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012. Obsah přílohy: Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012 PŮSOBNOST A RÁMCOVÁ NÁPLŇ ČINNOSTI ODBORŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU RUMBURK Obsah přílohy: a) 10 Odbor starosty b) 11 Odbor II. místostarosty

Více

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 06.02.2015. Obsah přílohy:

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 06.02.2015. Obsah přílohy: Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 06.02.2015 PŮSOBNOST A RÁMCOVÁ NÁPLŇ ČINNOSTI ODBORŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU RUMBURK Obsah přílohy: a) 9 Starosta b) 10 Odbor tajemníka c) 11

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTO TÁBOR IČO 00253014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTO TÁBOR IČO 00253014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2 0 0 9 MĚSTO TÁBOR IČO 00253014 2 OBSAH Úvodní textová část 1. Úvod... 4 2. Zařazení hospodaření města do vývojové řady 2003 až 2009... 7 2.1. Vývoj salda rozpočtu... 7 2.2. Vývoj provozního

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU POLIČKA

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU POLIČKA ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU POLIČKA Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Vymezení pojmu organizační řád Organizační řád je základním vnitřním předpisem Městského úřadu Polička jako orgánu města Poličky.

Více

Komentář ke schválenému rozpočtu na rok 2015

Komentář ke schválenému rozpočtu na rok 2015 Komentář ke schválenému rozpočtu na rok 2015 OBSAH PŘÍJMY... 2 Třída 1 daňové příjmy... 2 Třída 2 nedaňové příjmy... 6 Třída 3 kapitálové dotace... 9 Třída 4 přijaté dotace... 9 Ostatní příjmy... 10 Financování...

Více

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ NA ROK Obsah I. ÚVOD 3 II. SOUHRNNÉ ÚDAJE 5 III. ZDROJE ROZPOČTU 6 A. DAŇOVÉ PŘÍJMY 7 B. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 8 C. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 10 D. PŘIJATÉ DOTACE 10 IV. VÝDAJE

Více

Integrovaný plán rozvoje města Náchoda problémová zóna u nemocnice

Integrovaný plán rozvoje města Náchoda problémová zóna u nemocnice OBSAH ÚVOD... 2 1 SOULAD S NADŘAZENÝMI STRATEGICKÝMI DOKUMENTY... 3 1.1 ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU NÁCHODA... 3 1.2 INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NÁCHODA ROZVOJ LÁZEŇSKÉHO MĚSTA... 3 1.3 STRATEGICKÝ

Více

Komentář k rozpočtu města na r. 2006 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč)

Komentář k rozpočtu města na r. 2006 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč) Komentář k rozpočtu města na r. 2006 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč) 1. Daňové příjmy (včetně správních a místních poplatků) Pro sestavení návrhu rozpočtu příjmů z daní na r.

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Obsah textové části: 1. SOUHRNNÉ HODNOCENÍ... 1 2. HODNOCENÍ PROVOZNÍ ČÁSTI ROZPOČTU... 2 3. HODNOCENÍ KAPITÁLOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MAGISTRÁTU MĚSTA KARLOVY VARY ZA ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MAGISTRÁTU MĚSTA KARLOVY VARY ZA ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MAGISTRÁTU MĚSTA KARLOVY VARY ZA ROK 2012 OBSAH: Editorial... 2 Přehled nejdůležitějších změn v roce 2012... 3 Charakteristika magistrátu města... 4 Odbor financí a ekonomiky

Více

a k t u a l i z a c e 2013

a k t u a l i z a c e 2013 Program rozvoje města Hlinska a k t u a l i z a c e 2013 www.hlinsko.cz Strana 1 (celkem 57) Zadavatel: Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1 539 23 Hlinsko IČ 00270059 Zastoupené : PhDr.Magdou Křivanovou

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 Obsah textové části: 1. SOUHRNNÉ HODNOCENÍ... 1 2. HODNOCENÍ PROVOZNÍ ČÁSTI ROZPOČTU... 2 3. HODNOCENÍ KAPITÁLOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU...

Více

OSTROVSKÝ. MĚSÍČNÍK VII. ročník Město Ostrov v roce 2004 Zastupitelstvo města ZDARMA

OSTROVSKÝ. MĚSÍČNÍK VII. ročník Město Ostrov v roce 2004 Zastupitelstvo města ZDARMA TOP SERVISZ OSTROVSKÝ MĚSÍČNÍK VII. ročník Město Ostrov v roce 2004 Zastupitelstvo města Členové zastupitelstva města zasedali šestkrát na řádném zasedání zastupitelstva a přijali 234 usnesení. Jedno mimořádné

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Obsah textové části: 1. SOUHRNNÉ HODNOCENÍ... 1 2. HODNOCENÍ PROVOZNÍ ČÁSTI ROZPOČTU... 2 3. HODNOCENÍ KAPITÁLOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU...

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 MĚSTO ČESKÝ BROD Výroční zpráva za rok 2013 náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod IČ 00235334 DIČ CZ00235334 Tel. 321 612 111 www.cesbrod.cz cesbrod@cesbrod.cz Obsah 1. Úvod...3 1.1 Základní údaje o městě...3

Více

Město Český Krumlov ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU ČESKÝ KRUMLOV ČÁST PRVNÍ. Čl. 1

Město Český Krumlov ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU ČESKÝ KRUMLOV ČÁST PRVNÍ. Čl. 1 1 Město Český Krumlov Rada města Český Krumlov schválila a v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. f) a o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, svým usnesením vydává ORGANIZAČNÍ

Více