Radim URBÁNEK. A NOTACE: Studie je zamûfiena na v památkové péãi opomíjené téma ochrany a dokumentace venkovsk ch ml nû.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Radim URBÁNEK. A NOTACE: Studie je zamûfiena na v památkové péãi opomíjené téma ochrany a dokumentace venkovsk ch ml nû."

Transkript

1 Voní ml ny posuzování jejih honot Rim URBÁNEK A NOTACE: Stuie je zmûfien n v pmátkové péãi opomíjené tém ohrny okumente venkovsk h ml nû. Autor rozûluje ml ny n 3 záklní typy s oyãejn m sloïením, s umûlek m sloïením s poloumûlek m sloïením. PfiiliÏuje po tehniké stráne jenotlivá mleí zfiízení, le zmiàuje i jiná zfiízení slouïíí k potrvináfiské v roû (krupníky, jáhelky) neo pouïívné zpûsoy pohonu. N závûr utor popisuje, jk postupovt pfii okumenti jenotliv h stve. 1 V posleníh leteh je ml nûm voním zejmén vûnován pomûrnû velká pozornost. 1 Je to pohopitelné, ve venkovském prostfieí ptfií k tehnologiky, tey i stvenû nejzjímvûj- ím ojektûm. Proxní je, Ïe fi skuteãností souvisejííh s v vojem ml nû jejih tehnologikého vyvení je opomíjen oï se ohuïel t ká i jejih stvení pooy v nûkter h pfiípeh vá prolemtiké oenit, o konkrétnû je n ml nu skuteãnû posttné. Nhlénutím o Ústfieního seznmu nemovit h kulturníh pmátek zjistíme, Ïe z kulturní pmátku je v âeháh prohlá eno pfiiliïnû 260 ml nû, pfieev ím voníh. Tyto ojekty vjí zjímvé rhitektoniky, le tehnologiké vyvení, popfiípû zmínûné hleisko stvení pooy utváfiené ml nsk m provozem jsou v rtivé vût inû pfiípû opomíjeny. Pfiitom posttou ml nû prvotnû smozfiejmû není jejih rhitektoniká poo. 2 Reprezenttivní vzorek tûhto ojektû to není ni z kvntittivního hleisk. Pro pfiestvu o poãtu zmiàme, Ïe n koni 19. století se v âeháh nházelo témûfi sem tisí ml nû. 3 Neoenûní ml nû opovíá i skuteãnost, Ïe jen v jimeãnû se v popiseh evienãníh listû kulturní pmátky uváí ví neï kusé: vyvení pûvoní, ohovány zytky pûvoní tehnologie neo tfie ãást pûvoníh strojû. 4 Poonû strohé jsou i zmínky o souvislosti stvení pooy ohovného strojního vyvení. Pro úplnost uveìme, Ïe nopk v mnoh príh o ml neh 1 Ml nûm se vûnovl fi pulikí, npfiíkl Luûk TùPÁN, Mg K IVANOVÁ: Dílo Ïivot mlynáfiû sekerníkû v âeháh, Prh 2000; Josef KLEMPERA: Voní ml ny v âeháh I. IX., Prh ; Luûk TùPÁN, Rim URBÁNEK, Hn KLIME OVÁ kol.: Dílo mlynáfiû sekerníkû v âeháh II., Prh Nûkolik esítek referátû iskusníh pfiíspûvkû zznûlo n tfieh speilizovn h semináfiíh pofián h Regionálním Or. 1. Vyorzení oyãejného sloïení tûsnû pfie úpln m sestvením sekerníkem. (Reprofoto z knihy Johnn M. Beyer, Thetrum mhinrum molrium, 1767) muzeem ve Vysokém M tû: v roe 2002 Voní ml ny, 2005 Voní ml ny II 2008 Voní ml ny III. 2 N skuteãnost, Ïe funkãní uspofiáání tehnik h ojektû ovlivàuje jejih stvení poou, upozoràuje i metoiká pulike Jifií BLÁHA, Vít JESENSK, Petr MACEK, Vlislv RAZÍM, Jn SOMMER: Opertivní prûzkum okumente historik h stve, Prh 2005, s Új zhrnuje jk ml ny voní, tk i vûtrné. L. TùPÁN, M. K IVANOVÁ, it. v pozn. 1, s Poku pomineme nepfiesnost uïívné formule pûvoní ueme ho hápt jko tehnologiké vyvení poházejíí z oy v stvy nejstr í ãásti ml nie, pk zûrznûme, Ïe toto tvrzení u rtivé vût iny ml nû prohlá en h z kulturní pmátky ni pltit nemûïe, jelikoï oházelo k postupné, respektive jenorázové moernizi mleího sloïení. Zprávy pmátkové péãe / roãník 70 / 2010 / ãíslo 1 / MATERIÁLIE, STUDIE Rim URBÁNEK / Voní ml ny posuzování jejih honot 23

2 2 3 4 Or. 2. Vysoké M to (okres Ústí n Orlií), ml n ãp. 78 pfiestvûn z pfiízemního ojektu n ãtyfipolïní (vãetnû postfie í) kvûli umûlekému sloïení, oï prozrzuje i firemní nápis Proej ml nsk h v rokû umûlekého ml n J. K pr, si (Regionální muzeum ve Vysokém M tû, inv. ã. 22D-21) Or. 3. Ohni ov (okres Ryhnov n KnûÏnou), ml n ãp. 47, krupník ez luu. N kmenu je ofie viitelné r hování po ovou. (Foto Rim Uránek, 2009) Or. 4. Kosteleké Horky (okres Ryhnov n KnûÏnou), ml n ãp. 51, jhelk vãetnû luu násypného ko e. (Foto Rim Uránek, 2008) tk olíené v ãty mjitelû, nví zprvil jen náhonû vyrn h ml nû, pfiiná ejí pro poznání okumenti ml nû jen minimum uïiteãn h informí. 5 O to ví potû ujíí je, Ïe stvenû-historiké prûzkumy (ále jen SHP) posleníh let si v ímjí i pozûsttkû tehnologikého vyvení jeho vzthu ke stvení pooû. ZmiÀme lespoà v pfiíkly: SHP Klingerov ml nu ve Stfieoklukáh (okres Prh-záp) o Ing. rh. Jn Pe ty Mlou Skálu Snûhov, ãp. 191 (okres Jlone n Nisou) o PhDr. Kmil PorouÏk, Ph.D., Mgr. Miroslv Kolky. V oou pfiípeh je pfiitom o ml ny, jejihï tehnologiké vyvení se ohovlo velmi torzovitû. Pokusme se ze nznãit spoà nejzáklnûj í posttné jevy, kter h je vhoné si u ml nû v ímt, neoè umoïàují vymezení honot tûhto tehnik h ojektû. Pro pohopení stvení pooy tehnologikého vyvení ml nû, respektive jejih vzájemn h vzthû, musíme spoà velmi struãnû zmínit souvislosti v voje voníh ml nû v ãesk h zemíh. 6 V voj tehnologikého zfiízení ml nû Z hleisk tehnologikého vyvení s ním souvisejíí stvení pooy rozli ujeme ml ny: 1. s oyãejn m sloïením, 2. s umûlek m sloïením, 3. s kompromisní vrintou, se sloïením poloumûlek m. Oyãejné sloïení AÏ o 40. let 19. století fungovly n ãeském území v hrnû ml ny s jiï zmínûn m oyãejn m sloïením. K jeho oszení stãil pfiízemní ojekt, jelikoï toto strojní vyvení mûlo jen vû ãásti: 1. mleí, 2. vyséví. Mleí ãást tvofií v mleí kmeny sponí pevn leïák horní otáãejíí se ûhoun mezi nimiï ohází k rozemílání zrn. Oszovly se n tkzvné hrnii. Vyséví ãást se v ãesk h ml neh ojevuje v 15. století, ky nhrzuje pûvoní ruãní vysévání mouãn h prouktû ze získného rotu, které se prováûlo pomoí sít. Tehy se zãíná oszovt pozûji ovykl mehniky otfiásn mlynáfisk pytlík (plátûn rukáve élky 1,2 2 m) umístûn v fievûné skfiíni mouãnii pohyovn hsãertem. 7 N v skoku pytlíku se vklálo mehniké síto Ïejro, slouïíí k vysévání krupie. Pohon sloïení ostrávly str í typy voníh motorû, tey voní kol n sponí neo vrhní vou. K získání finálníh ml nsk h prouktû (mouk, krupie) neoházelo jenorázovû, le mleí proes se nûkolikrát opkovl. Doejme, Ïe typik v eletrii ãsto zmiàovn klpv zvuk voníh vûtrn h ml nû zpûsoovlo v první fiû právû ono uveené zfiízení zvné hsãert, které souviselo s vyséváním meliv u oyãejného sloïení. Umûleké sloïení Roku 1842 ohází ve v voji ãeského mlynáfiství ke zlomové uálosti. Tehy poniktel F. Grle postvil n ãeském území, konkrétnû v Îléfii 5 Jko pfiíkl mûïeme uvést uï zmínûné evítiílné Voní ml ny v âeháh, J. KLEMPERA, it. v pozn. 1. Vzhleem ke znãnému poãtu ml nû (viz pozn. 3) jejih velké pestrosti je zfiejmé, Ïe nelze v ehny ml ny zhrnout o pulike, která y o v eh oshovl vyváïené informe zároveà ãtenáfie jen nenuil. Právû tto litertur potvrzuje fkt, Ïe s v vojem mlynáfiství lze lépe seznmovt pouze prostfienitvím vyrn h pfiíklû jk typik h, tk i v jimeãn h jevû. 6 Stveními záleïitostmi se tento ãlánek z vá, jen poku souvisejí s tehnologik m vyvením. 7 L. TùPÁN, M. K IVANOVÁ, it. v pozn. 1, s Zprávy pmátkové péãe / roãník 70 / 2010 / ãíslo 1 / MATERIÁLIE, STUDIE Rim URBÁNEK / Voní ml ny posuzování jejih honot

3 Or. 5. Pseky n Jizerou (okres Semily), ml n ãp. 85. JelikoÏ se o ml nie poãítá i suterén, poskytuje tento ojekt liového stvitelství ãtyfii polïí nezytná pro umûleké sloïení. (Foto Rim Uránek, 2007) (okres Trutnov), první ml n s umûlek m sloïením. 8 Umûleké sloïení pro lo sloïitûj ím v vojem, le vïy je tvofií tfii ãásti: 1. ãistií (k ãi tûní oilí), 2. mleí, 3. vyséví. U nejstr íh umûlek h sloïení se vyuïívly k mletí je tû mleí kmeny vyséví ãást zhrnuje i stroj, kter se pozûji nejen nepouïívl, le v souãsné oû nike v ãesk h zemíh není známo ni jeho ohování (stroj k hlzení meliv zvn hopperoy). 9 Nopk v nejml í fázi o 20. o 50. let minulého století vyuïívlo i triãní (venkovské) mlynáfiství konstrukãnû v ronû nároãné stroje k pfieãi tûní ãi tûní oilí (spirtér, mgnet, válov neo iskov koukolník), k jeho prní (prãk), ostràování slupky jejíh ãástí ze zrn (loupãk, krtáãk), k tfiíûní mouãn h prouktû (hrnolov vysévã, ostfieiv vysévã, rovinn vysévã, reform), k mnipuli s melivem (kpsové v thy, nekové oprvníky, v hyky, spáové truky), k sjenoování kvlity (válová neo neková míhãk n mouku), stroje k oluãování mehnik h ãásti ze vzuhu ováûného o strojû (expnzní ko e, utokpy, spirokpy, tlkové sí filtry, entriklony) l í. Pohon umûlekého sloïení zji Èovly jk str í, tk novûj í typy voníh motorû, tey voní kol n sponí vrhní vou, le i voní kol n stfiení vou voní turíny mnoh konstrukãníh typû, z nihï v rznû nejvût ího roz ífiení oznl prvûpoonû i nejznámûj í systém Frnis. Ze stveního hleisk jsou pro oszení umûlekého sloïení nezytná ãtyfii víe polïí. Poloumûleké sloïení Jko rritní se jeví tkzvná poloumûleká slo- Ïení. 10 Je v k tfie zûrznit, Ïe mjí své posttné místo ve v voji mlynáfiské tehnologie jsou v souãsné oû nejen z hleisk jejih ohovného mnoïství unikátnûj í neï sloïení oyãejná. Vznikl jko zel pfiirozená reke n znãnou finnãní nároãnost vyïánou pfiestvou z oyãejného sloïení n sloïení umûleké ovykle souvisejíí i s nezytn mi stveními úprvmi. V tkové situi nstupuje kompromisní fie ení. U svého osvního oyãejného slo- Ïení s mleími kmeny ostrnil mlynáfi proséví mouãnii nhril ji hrnolov m vysévãem, popfiípû nehl pfiistvût l í strojní vyvení k ãi tûní zrn pfie mletím (npfiíkl trár neo hrnolov vysévã) okone i krátk kpsov v th. Tyto zánlivû luxusní poãiny pfiinesly mlynáfii hne vojí prospûh: osáhl tehnologikého zlep ení (kvlitnûj í vysévání), le pfieev ím mohl uprven ml n ále oznãovt z umûlek ten mleãi preferovli pro lep í kvlitu mouãn h v rokû. I v tomto pfiípû se pouïívl k pohonu str í typ voníh motorû, jiï zmínûná voní kol n sponí neo vrhní vou. Pfiestv o prûûïné moernizi ml nû, nevyjímje z nih ni mlé venkovské, vee k názoru, Ïe poloumûleká sloïení uï nejspí nenjeme. Av k k poslenímu nálezu tohoto sloïení nví v nejvyspûlej í formû, která se v âeháh ohovl, to je s ãistií i vyséví ãástí o lo v záfií Je jím pfiíp ml n ãp. 36 v TuÏínû (Jiãín). Z (vou) oyãejn h sloïení ze zûstlo pouze mleí kmenné sloïení pískovové pioví sloïení (slouïilo k ostrnûní piãek z oilí, respektive k jeho mírnému oloupání). Ov em je - tû pfie piováním oilí proházelo jenouh m ãi tûním n v postfie í instlovném tráru ãistiím hrnolovém vysévãi s rátûn m sítem. 11 Po semletí kpsov v th oprvil melivo zpût n mleí polhu, ke jeho vysévání zji Èovl mouãn hrnolov vysévã s plátûn m pothem. Unikátní je, Ïe toto poloumûleké sloïení zhrnuje i rhik stroj zvn tosk, slouïíí k ãi tûní tfiíûní vyseté krupie pfie jejím l- ím semíláním n jemnou ílou mouku. Dl í ml nská zfiízení Z l íh zfiízení slouïííh k potrvináfiské v roû se ve ml neh nejãstûji setkáváme s krupníky, tey se stroji n v rou krup z jeãmene, s jhelkmi, to je se zfiízením n v rou jhel loupáním pros. 5 Nejãstûj ím typem krupníku 12 je holenr, tvofien oru ovím kmenem o prûmûru m (u továrnû vyráûn h krupníkû Ï 130 m), kter se otáãí v fievûném luu optfieném n vnitfiní strnû posekn m neo profilovn m plehem. K v roû krup oházelo oru ováním jeãmene mezi kmenem luem. Kupoivu se tento typ krupníku ones nhází ve ml neh pomûrnû ãsto. PfiestoÏe ptfií pfieev ím o ooí oyãej- 8 L. TùPÁN, M. K IVANOVÁ, it. v pozn. 1, s. 28. Doejme, Ïe ér umûlek h ml nû zãl ve ruhé polovinû 80. let 18. století ve Virginii (USA). Území, oku nov typ mleího sloïení poházel, mu lo v âeháh název merikánsk neo merik. 9 Hopperoy slouïil k hlzení meliv zhfiátého n vysokou teplotu pfii mletí n ploho (to je velk m tlkem kmenû, ez jejih lehãení, tey oálení) jením prûhoem. Z horkého meliv se opfiovl vo, osïená v zrnu v mnoïství okolo 15 %, která pk zpûsoovl zlepení sít hrnolov h vysévãû. V nízkém váli se pomlou ryhlostí otáãel nízko n jeho polhou trám optfien ikmo ntoãen mi fievûn mi eskmi, které melivo pfiihrnovly o okrje ke stfieu, kuy jiï ohlzené propávlo n l í proes (pomoí v thu se ostlo k hrnolovému vysévãi). 10 u poloumûlek h sloïení zhyen h v rhivníh mteriáleh vû osu ohovná in situ uváí L. TùPÁN, R. URBÁNEK, H. KLIME OVÁ kol., it. v pozn. 1, s Trár fiíme mezi ãistií stroje. Pruje n prinipu oûlení lehk h ãásti o tûï íh provûtráváním. Îejro je mehniky pohyovné síto. 12 Str ím typem krupníku vly krupní stoupy (nes se ohovl jiï poslení exempl, která jsou souãástí muze v pfiíroû n Veselém Kopi v rámi Souoru liov h stve Vysoãin). Existovly tké, nyní jiï nejspí neohovné, krupníky tvofiené vûm mleími kmeny. Zprávy pmátkové péãe / roãník 70 / 2010 / ãíslo 1 / MATERIÁLIE, STUDIE Rim URBÁNEK / Voní ml ny posuzování jejih honot 25

4 6 Or. 6. Ryhmurk (okres Chruim), ml n ãp. 44, msivní vik fi n stfie e pfiízemního ml n, 50. lét 20. století. (Sírk Rim Uránk) ného sloïení, v jimeãné není jejih provozování souûïnû se sloïením umûlek m. Ve 20. století jejih funki pfievzly nstupujíí prûhoové perioiké loupãky. Situe u jhelek je o nûo jenou í neï u krupníkû. Známe sie typiké pfiípy, le ovykle se jhelk vzhleovû pool oyãejnému sloïení s tím, Ïe spoek se vytváfiel z jílu ntluãeného n tenk pískovov leïák. 13 Pozûji se spoek vyráûl továrnû z korku neo gumy. Prosné zrno se olupovlo mezi tímto spokem lehãen m pískovov m ûhounem. Z v ehny jhelky uveìme lespoà v ãesk h zemíh zel unikátní komplexní sloïení n v rou jhel (nejená se pouze o smosttnou jhelku, le o sloïení z tfií tehnologik h ãástí: ãistií, loupí tfiíií), které se ohovlo ve ml nû ãp. 51 v Kostelek h Horkáh (okres Ryhnov n KnûÏnou). Krátk m kpsov m v them se proso ostlo o jenouhé ãistírny sloïené z tráru mlého Ïejr. Druh m v them je pk mlynáfi oprvil o zásoníku, z nûhoï plo o loupí ãásti tvofiené jhelkou s jílov m spokem omáí v roy. Tfiíií ãást má první íl v pooû mlého tráru spfiïeného se spáovou trukou veouí pfiímo z jhelky, ke oházelo k ofouknutí opi ek o vûtrové komory, z ruhého Ïejr v pokroví, které hotové jáhly roztfiíilo pole velikosti. K zánlivû tk sloïitému fie ení ovel mlynáfie situe v ãeském mlynáfiství z ruhé svûtové války. Oprávnûnû se totiï omnívl, Ïe mûïe ojít k zvfiení jeho ml n, jelikoï nemûl osttek voy, proto zmûfiil svoji v rou n jinou surovinu neï n záklní oilniny. 14 Speifiké konstruke, prvky souvislosti Ml ny vykzují fiu jevû, které umoïàují pohopit pestrou kálu poo tûhto tehnik h ojektû jejih prostfieí. Stvení zvlá tnosti ml nû U nejv znmnûj íh vesnik h tehnik h ojektû, k nimï voní ml ny jistû ptfií, mûïeme vysleovt nûkolik speifik h záleïitostí, které se u jin h vesnik h stve nenházejí, neo je njeme jen v jimeãnû. Lze je vymezit tkto: 1. prostorové uspofiáání vãetnû polïnosti, 2. typiké konstruke tehnologikého vyvení ptfiíí k oyãejnému sloïení (ml nská hrnie, hfiíel voního kol, zná k mleí polh), 3. oplnûní stfiehy vik fii nástvmi (zejmén kvûli horním hlvám v thû, ménû ãsto kvûli vysévãi neo reformû), 4. typiké oplàkové provozní ojekty pfiístvy (ml nská lenie, turínov omek, strojovn, koteln ), spojení s l ím tehnik m ojektem (pil, elektrárn, olejn, rûzné typy ílen s mehnik m pohonem ), 6. pfiívo voy k ml nu, 7. tkzvn voní ejh, ve stveníh konstrukíh, respektive komunikíh reálu ml n, ruhotnû pouïité prvky z mleího sloïení (nejãstûji mleí kmeny, le i íly ml nské hrnie), 9. speifiké stvení etily (npfiíkl otvor pro prûho hfiíele voního kol, vysklàoví otvor v úrovni ruhého nzemního polïí neo otvor pro prûho trnsmise, fiemene neo ln k pohonu hospoáfisk h strojû). Velká ãást venkovsk h ml nû má ooné pûorysné uspofiáání jko trojílné vesniké omy. Nûky je u tûhto ojektû mtouí, Ïe síà (tey ruh íl), jkoïto komunikãní prostor, není o ml nie (zírjíí tfietí íl) oûlen stûnou (Horní Hefimnie ãp. 103, okres Ústí n Orlií; Kunvl ãp. 211, okres Ústí n Orlií; Rtiofiie ãp. 4, okres Náho; Stroselsk Hráek, vlé ãp. 4, okres Pfiírm). 13 B vl to zprvil mleí kámen ruhotnû pouïit z oyãejného sloïení. 14 Nároní rhiv Prh, fon Mlynáfiské ústfieí Prh, krt. ã. 365, sign O této skuteãnosti svûãí jk Dotzník k pfiihlá ení o Mlynáfiského ústfieí ze ne , tk i l í koresponene mezi mlynáfiem Frnti kem Seláãkem Mlynáfisk m ústfieím. Z Dotzníku k pfiihlá ení o Mlynáfiského ústfieí vypl vá, Ïe n svém sloïení okázl z en zprovt Ï 10 q z rok pk Ï 400 q pros! 15 Ml nská lenie má poou zûného ménû ãsto enûného prostoru, v nûmï se nhází voní kolo, které hrání pfie nmrzáním leu. Strojovn s kotelnou komínem souvisí s oszením prního stroje. 16 Voní ejh se nz vl tké normální znmení. Byl to znãk vymezujíí nejvy í vzutí voy, jké mûl mlynáfi povolené. Tento nyní jiï pomûrnû vzánû nházen prvek má fiu rûzn h poo o Ïelezné skoy pfies vytesnou znãku v oszeném kmeni Ï po plehové prvky oszené ve fsáû. 26 Zprávy pmátkové péãe / roãník 70 / 2010 / ãíslo 1 / MATERIÁLIE, STUDIE Rim URBÁNEK / Voní ml ny posuzování jejih honot

5 7 8 PouÏitá tehnologie, jk vypl vá z pfiehozího popisu jenotliv h ruhû sloïení, vykzuje pomûrnû jenoznãn vzth k polïnosti. Oyãejné sloïení se snno veje o pfiízemního ojektu, le sloïení umûleké potfieuje nezytnû lespoà ãtyfii polïí. T ov em nemusejí mít nutnû poou ojektu vou- víeptrového. JestliÏe se první polïí nhází v suterénu, ruhé v pfiízemí l í vû v prostoráh postfie í, pk postãuje i ojekt pfiízemní. K tomu je tfie vzít v úvhu, Ïe polïí nemusí mít vïy v ku 2 m víe tké nemusí zírt elou polïní plohu (Kozory ãp. 11, okres Ryhnov n KnûÏnou; Píseãná ãp. 35, okres Ústí n Orlií). Kromû novostve ml ni, È uï n zelené loue neo n místû str ího ml n, má stvení v voj ml h venkovsk h ml nû v oû moernize n umûleké sloïení tfii hlvní pooy: 1. ml nie oznává jen minimální (t ká se prostorovû vût íh vy íh ml ni neo ml ni ptrov h) neo Ïáné stvení úprvy, 2. ml nie se hmotovû zmûní pouze vyuováním stfie níh nástve, 3. ml nie se zv í o jeno víe pter. V prvním pfiípû postãovly k umístûní umûlekého sloïení ez úprv zejmén velké rokní klsiistní ptrové ml ny (Bûlá po Bezûzem ãp. 322, okres Mlá Boleslv; Bûleã, znikl ml n ãp. 30, okres Hre Králové; Bohutín ãp. 22, okres Pfiírm; Brtãie ãp. 34, okres Kutná Hor; Mlé Ky ie ãp. 13, okres Klno; Pseky n Jizerou ãp. 85, okres Semily). V nûkter h pfiípeh postãovly okone i ojekty pfiízemní, poku jejih polïí mûl vût í svûtlé v ky (Popove-Bûtník ãp. 34, okres Ústí n Orlií; Roztoky u Semil ãp. 42, okres Semily; Vi Àáry ãp. 1, okres Svitvy). Ve ruhém pfiípû, ky ylo zv ení nezytné, snïili se je mlynáfii minimlizovt fie ení spoãívlo ve vyuování stfie ní nástvy (Ryník ãp. 28, okres Ústí n Orlií; Pnská Hrová ãp. 89, okres Ryhnov n KnûÏnou; Roztoky u Semil ãp. 42, okres Semily; Rtiofiie ãp. 4, okres Náho; 17 Trhové Sviny ãp. 195, okres âeské Buûjovie). Ve vût inû pfiípû postãovl jeen stfie ní vik fi, nûky znãnû mohutn (Ryhmurk ãp. 44, okres Chruim). 18 Spí e v jimeãné je fie ení pomoí vojie vik fiû (Horní Duenky ãp. 33, okres Jihlv; Trstûnie ãp. 1, okres Svitvy). SlouÏily pfieev ím k umístûní horníh hlv kpsov h v thû, které se musely nházet Ï v nejvy íh poloháh, jelikoï se o nih zrno ãi melivo ostávlo k jenotliv m strojûm spáov mi trukmi po urãit m sklonem. Venkovské ml ny s umûlek m sloïením lze poznt kromû polïnosti tké pole typikého ãsto ohovného vysklàovího otvoru pro hotové ml nské v roky v úrovni ptr (âkovie ãp. 9, okres âeské Buûjovie; Mlé Ky ie ãp. 13, okres Klno; Ohni ov ãp. 62, okres Ryhnov n KnûÏnou; Stfiehom ãp. 12, okres Mlá Boleslv; estjovie ãp. 12, okres Náho; Tfieeã ãp. 22, okres âeské Buûjovie; Vimnov ãp. 13, okres Mlá Boleslv). Z nih se pomoí fievûného Ïlu spou tûly pytle s ml nsk mi proukty pfiímo n vûz. 19 Uveené jevy mjí znãnou vypovíí honotu mimo jiné pfii okumenti ml nû, jejihï tehnologiké vyvení se jiï neohovlo. Je tû poznámk k ruhotnému pouïití mleíh (leïák, ûhoun) jin h (nejãstûji krupníkov kámen zvn holenr) kmenû ve stveníh konstrukíh komunikíh reálu ml n: trvnliv mteriál nízk válov tvr tûhto prvkû se pfiímo nízely k novému vyuïití. PfiíklÛ nlezneme, nejen u ml nû, elou fiu nmátkou: láïûní ná lpné kmeny (Bro ãp. 3, okres Pfiírm; VoÀny ãp. 315, okres Strkonie), shoy (Str ãie ãp. 4, okres âeské Buûjovie), zákl po loïiskem hfiíele voního kol (Stfie- Or. 7. Cerekvie n Louãnou (okres Svitvy), ml n ãp. 21, nejmen í typ otvoru k vysklàování ml nsk h prouktû i s pevnou ãástí Ïlu závûsem pro jeho onímtelnou ãást. (Foto Rim Uránek, 2004) Or. 8. VoÀny (okres Strkonie), ml n ãp. 315, mleí kmeny ruhotnû pouïité ke zpevnûní pohozí plohy vor. (Foto Rim Uránek, 2007) hom ãp. 12, okres Mlá Boleslv), nákolníky (fr v Horním Mr ovû, okres Turnov) neo sloup nesouí etonové vntroky (Bûlá po Bezûzem ãp. 322, okres Mlá Boleslv). Tehnologiké zfiízení jeho okumente Je tfie zûrznit, Ïe tehnologiké vyvení ml nûm n honotû nejen oává, le v znmnû ji spoluvytváfií. To se u ohovn h oyãejn h sloïení vzthuje i k jejih nosné konstruki zvné ml nská hrnie. Doejme, Ïe v âeháh známe mimofiánû ofie ohovné oyãejné sloïení, to ve ml nû v Hosloviíh (okres Strkonie). Nese ví rhik h znkû neï kterékoliv jiné oyãejné sloïení n ném území. Jeho honotu zvy uje i neovykle vysoká utentiit, oï souvisí se skuteãností, Ïe poslení mjitelé se kvûli velk m prolémûm s re- Ïimem oslov uzvfieli pfie okolním svûtem. S- 17 K ostrnûní stfie ní nástvy z rtiofiikého ml n o lo ûhem pfiestvy pro expoziãní úãely v 50. leteh 20. století. 18 Ani v pfiípû ryhmurského ml n se stfie ní nástv neohovl. Znikl pfii oprváh ml n n koni 80. let minulého století. 19 L. TùPÁN, M. K IVANOVÁ, it. v pozn. 1, s. 100; ále L. TùPÁN, R. URBÁNEK, H. KLIME OVÁ kol., it. v pozn. 1, s prûzkum utor. Zprávy pmátkové péãe / roãník 70 / 2010 / ãíslo 1 / MATERIÁLIE, STUDIE Rim URBÁNEK / Voní ml ny posuzování jejih honot 27

6 9 10 f e f g e e Or. 9. âkove (okres âeské Buûjovie), ml n ãp. 9, nevelk turínov omek v prostoru fiívûj í ml nské lenie pfiiszen v pozí k ml nii, jeho zklenutí ve sponí ãásti tvofií otokov otvor pro opovou vou o turíny. (Foto Rim Uránek, 2007) Or. 10. Tfieosie (okres Pruie), ml n ãp. 15, Ïl pfiiváûjíí vou n ml nské kolo, zvn vntroky, velmi neovykle sestven z kmenn h lokû. (Foto Rim Uránek, 2004) Or. 11. Stfiehom (okres Mlá Boleslv), ml n ãp. 12, voní ejh s iniiálmi rïitele voního práv F. O. letopoãtem oszení 1881 (s 1 pfietesnou z 0 ). Dofie viitelná je i ipk ukzujíí úroveà nejvy ího povoleného vzutí voy. (Foto Rim Uránek, 2006) Or. 12. V ûr igrmov h mlynáfisk h znãek k nejãstûji ohovn m strojûm zfiízením. K ãi tûní oilí: 1. Ïejro, 2. trár, 3. spirtér, 4. mgnet, 5. koukolník. K loupání ãi tûní povrhu zrn: 6. perioiká loupãk, 7. prûhoová loupãk, 8. krtáãk. K mletí: 9. kmenné sloïení, 10. kmenné sloïení s spirí, 11. válová mleí stolie s r hovn mi váli, 12. válová mleí stolie s hlk mi váli, 13. válová mleí stolie s porelánov mi váli. K vysévání meliv ãi tûní tfiíûní krupie: 14. hrnolov vysévã, 15. ostfieiv vysévã, 16. rovinn vysévã, 17. jenouhá reform (ãtyfiílná), 17. vojitá reform (ãtyfiílná). K oprvû: 18. jenouh v th, 19. vojit v th, 20. násypn ko ústíí o v thu, 21. smosttn násypn ko, 22. spáová truk. Oluãoví zfiízení: 23. utokp, 24. entriklon, 25. tlkov filtr, 26. sí filtr, 27. vûtrák. (Pole kresy Ing. Frnti k Tureãk pfiekreslil uprvil Mtou Uránek) 28 Zprávy pmátkové péãe / roãník 70 / 2010 / ãíslo 1 / MATERIÁLIE, STUDIE Rim URBÁNEK / Voní ml ny posuzování jejih honot

7 mosttnû hospofiili k tomu pouïívli urïovli svûj tehniky znãnû zstrl ml n. ZmiÀujeme-li se o kvlitáh oyãejného sloïení, musíme zároveà konsttovt, Ïe i umûleké sloïení nese znãné honoty. K tomuto tvrzení oprvàuje i skuteãnost, Ïe v voj vesnik h (ãi spí venkovsk h) ml nû se jiï prktiky uzvfiel poslení uovné vesniké ml ny poházejíí z 90. let 20. století ptfií jiï k nprost m rritám. 20 SvÛj smysl v znm má jkákoliv okumente tehnologikého vyvení tey vãetnû popisné prováûná pole jenotliv h polïí ml nie. Av k nejpfiehlenûj í okumenti pfiestvuje zprování tkzvného ml nského igrmu, kter vyuïívá pro kï stroj i psivní zfiízení zástupné znãky. Ve v slené fázi tk igrm vzálenû pfiipomíná elektrotehniké shém. Není to smoúãelná kres správnou návznost jenotliv h strojû funki sloïení jko elku lze ãsto pohopit právû Ï po nskiování ml nského igrmu. Ze je ov em nmístû uvést, Ïe pro okumenti ml nû z hleisk tehnologikého vyvení ve hvíli ãsové tísnû pfie pfiestvou neo emolií velmi ofie postãuje i kvlitní fotogrfiká okumente. U ml nû se prováí pole stejn h prinipû jko pro potfiey stvenû-historik h prûzkumû, tey pole polïí o elku k etilu. N záklû tkové okumente oplnûné informemi z rhivníh mteriálû 21 lze se znãnou pfiesností provést rekonstruki tehnologikého vyvení i po jeho zániku. Pohony U ml nû nelze opomíjet jejih motory. Smozfiejmû si v pfiípû ml nû ovykle pfiestvíme motory voní tey voní kol voní turíny v k nesmíme zpomínt n ãsté oplàování l ím pomon m motorem o prníh strojû pfies motory sploví Ï po elektriké. DÛvoem vl jk neosttek voy (v historik h záznmeh ûïnû uváûno oy nestálá vo ), tk i její úplné zstvení (suh, zletàování ryníkû). Ve voníh ml neh k nejãstûj ím pomon m zrojûm pohonu ptfiily sploví motory (nftové, enzínové neo petrolejové). Dohovl se jih elá fi má smysl se jimi z vt s v vojem ãeského mlynáfiství úze souvisí nházejí se mezi nimi nprosté unikáty. ZmiÀme tfie nftové motory s nyní jiï netypik mi prinipy npfiíkl voutktní nftov motor ve ml nû ãp. 35 v Zál í (okres Ústí n Orlií) 22 neo ãtyfitktní motor s nsáváním nfty systém Brons 23 ve ml nû ãp. 26 v Brlohu (okres Louny). Nijk v jimeãné nejsou ni pfiípy vûtrn h ml nû oplàovn h pomon mi motory, témûfi v hrnû splovími. K oszení plynosíh motorû tk o lo npfiíkl u ml nû Svûtlík v Horním PoluÏí (okres Dûãín) neo ve Chvlkoviíh (okres Vy kov). Neprávem opomíjené vjí nejml í ruhy pomon h motorû, tey elektriké. Pfii jejih okumenti je oré si uvûomit moïnou zámûnu pomoného elektrikého motoru s ynmem, respektive synhronními motory, pouïívn mi jko elektriké generátory. Ml ny jejih pmátkové honoty Nejprve je tfie upozornit n ãst velmi zkreslen názor, pole nûjï jsou ml ny s oyãejn m sloïením oenû honotnûj í neï ml ny se sloïením umûlek m. Jením z ÛvoÛ je pfiepokl jejih mnohem vût ího stáfií. Je to neorozumûní, známe i pfiípy novostve ml nû s oyãejn m sloïením vyuovn h v oû, ky n ãeském území jiï stál fi ml nû se sloïením umûlek m. 24 Dl ím rgumentem pro zváïení honoty jenotliv h ml nû jejih tehnologikého vyvení je mnoïství ohovn h exempláfiû. Pro pfiestvu: ohovn h ml nû s oyãejn m sloïením (neo lespoà jeho ãástí) jsou pfiiliïnû vû esítky. Oproti tomu ml ny s ohovn m umûlek m sloïením pfie zváûním válov h mleíh stoli (n ãeském území o o roku 1873) 25 vûe neznáme. Doejme, Ïe nejstr íh strojû umûlekého sloïení, jko jsou tosky, svky, válové stolie s porelánov mi váli v fievûné skfiíni neo rhiké hrnolové vysévãe v eh poházejííh Ï z poslení ãtvrtiny 19. století známe jen nûkolik kusû. 26 N záklû tohoto porovnání smozfiejmû nelze tvrit, Ïe y nejstr í ml ny s umûlek m sloïením mûly vy í honotu neï ml ny s oyãejn m sloïením, le pfii posuzování nelze pfiehlíïet ni mizivé mnoïství utentik h strojû z uveeného ooí. Pfii zvïování honoty ml nû je tfie neneht se m lit n první pohle nehonotn mi úprvmi, které vypjí jko provizorní. ZmiÀme z nih lespoà jenu typikou stvení jenu tehnologikou záleïitost. Tou první jsou, to nejen u ml h venkovsk h ml nû, stfie ní nástvy, vik fie zvy ování stûn konstrukemi optfien mi enûním. U v eh tfií úprv je tfie velmi uváïlivû posuzovt jejih honoty. Z uveen h pfieev ím stfie ní nástvy vik fie uí ojem provizornosti, le uovly se plánovitû z jsn h promy len h ÛvoÛ. Právû n stfieháh voníh ml nû se totiï zásním zpûsoem projevily zmûny souvisejíí s v vojem tehnologikého vyvení. Nejãstûji umoïnily oszení horní hlvy kpsov h v thû, u velk h nástve pk i umístûní nûkter h l íh strojû zprvil reformy neo rovinného vysévãe. JelikoÏ pofiizoví eny tûhto strojû oshovly znãn h ãástek, je smozfiejmû nesmysl poklát právû nástvy vik fie, které je hránily, z provizorní. Osttnû z ne ního pohleu musíme pfiiznt stfie ním nástvám vik fiûm i pozitivní upltnûní ve stfie ní krjinû. VÏyÈ i mnoho likû právû pole nih uï z álky pozná, Ïe tkov ojekt je nejspí ml n. Z vá uï jen oplnit: je-li o ml n, nepohynû provl uï s umûlek m sloïením. Pfii oprváh stfieh ml nû y tey pfie kï m rozhoováním o ostrnûní stfie níh nástve vik fiû mûlo vïy nejprve ojít ke zji tûní, z jkého Ûvou vlstnû vznikly. Typikou tehnologikou záleïitostí je pk pfiehlénuteln etil, ky litinov pstorek zpá o fievûného pleãního kol. To, o vypá jko jsné provizorium, y se u etfiilo, ve skuteãnosti ptfií k ûïn m úprvám u ml nû moernizovn h z oyãejného sloïení n umûleké. Byl to totiï pfievo mnohem ti í snáze se vyrovnávl s rázy neï pfii pouïití vou ozuen h kovov h kol! Nmísto upozornûní n l í pmátkové honoty ml nû okïme n v e zmínûné stvení zvlá tnosti ml nû n struãné poznámky k tehnologikému vyvení. 20 K nûkolik ojeinûl m ml nûm novû uovn m neo zásnû pfiestvovn m po roe 1990 ptfií npfiíkl ml ny v âeské Ryné (okres Ústí n Orlií) neo Benátkáh u Litomy le (okres Svitvy). 21 V tomto pfiípû se jená zejmén o Voní knihy ulo- Ïené ve foneh okresníh úfiû ve státníh okresníh rhiveh o otzníky k pfiihlá ení o Mlynáfiského ústfieí koresponeni mezi mlynáfii touto instituí ulo- Ïen mi ve fonu Mlynáfiské ústfieí v Nároním rhivu. 22 Nároní rhiv, Mlynáfiské ústfieí, krt. 389, sign Dotzník k pfiihlá ení o Mlynáfiského ústfieí ze ne PfiipomeÀme, Ïe ovykl nftov motor n prinipu vytvofieném sv m vynálezem Ruolfem Dieselem vyuïívá vstfiikování nfty o vzuhu rozïhveného kompresí ve válíh. Ze je nft nsáván zároveà se vzuhem teprve poté se tto smûs kompresí zpálí. 24 Je o ml ny s oyãejn m sloïením poházejíí z 60. Ï 80. let 19. století. Uveìme si pfiíklem novostvy ml nû ãp. 32 v Dlouhé Tfieové (okres Ústí n Orlií) z roku 1873 ãp. 42 v Opoãnû (okres Pruie) z roku L. TùPÁN, R. URBÁNEK, H. KLIME OVÁ kol., it. v pozn. 1, s L. TùPÁN, R. URBÁNEK, H. KLIME OVÁ kol., it. v pozn. 1, s Zprávy pmátkové péãe / roãník 70 / 2010 / ãíslo 1 / MATERIÁLIE, STUDIE Rim URBÁNEK / Voní ml ny posuzování jejih honot 29

8 13 14 Or. 13. TuÏín (okres Jiãín), ml n ãp. 33, tosk rhik stroj k ãi tûní krupie, kter je souãástí nejvyspûlej ího poloumûlekého sloïení známého v ãesk h zemíh. (Foto Rim Uránek, 2008) Or. 14. âeská Ryná (okres Ústí n Orlií), ml n ãp. 4, pfiízemní uov s instlovn m umûlek m sloïením, uprostfie krytá lviãk, lávk pro pfiím pfiístup z ml nie ke stvilu n koni vntrok, mezi lety (Sírk Rim Uránk) Závûr Ovykle zároveà nepfiíli oornû posuzovné skuteãnosti hápné jko honotné mívjí spoleãného jmenovtele, rhitektonik v rz voní kolo, ãi spí jeho pozûsttky. N utváfiení (kulturnûhistorik h) honot ml nû mjí tyto skuteãnosti pouze poíl, to ne vïy zásní. âsto uváûné v ãty mjitelû zpûsoû mjetkov h pfievoû ml nû mezi nimi nejsou pro vymezení honot ml nû kritériem prvním, le ptfií pouze o moziky, n jejímï záklû lze tyto honoty efinovt. Nopk klíãov m pfii posuzování honot ml nû y se mûl stát pohle zûrzàujíí tehnologikou ãást ml n, její v voj zejmén pk vliv tehnologikého vyvení n utváfiení stvení pooy ml n. AÏ po efinování tkov h skuteãností je moïné jsnû vymezit honotu konkrétního reálu ml n, jenotlivého ojektu, neo lespoà vlstní ml nie. Zásní v znm má pfii tom sleování i tk pfiehlénuteln h etilû, jko je voní ejh ãi zzûné otvory pro prûho trnsmise, fiemene neo ln k pohonu hospoáfisk h strojû. Poznání speifik voníh ml nû pfiiná í i v ne - ní oû spoustu nov h informí, jk potvrzují nálezy enn h ojektû strojního vyvení z neávn h let (ml n v Hosloviíh, okres Strkonie, poloumûleká sloïení ve Stroselském Hráku, okres Pfiírm, TuÏínû, okres Jiãín, neo nejstr í stroje umûlekého sloïení). V posleníh leteh sie ohází k emoliím ml nû spí e v jimeãnû, tím ãstûji se v k setkáváme se zásními stveními zmûnmi tûhto ojektû. Zprvil to jsou úprvy pro trvlé rekreãní ylení, k poniktelsk m úãelûm neo nyní velmi ãsté zmûny n mlé voní elektrárny. O to vût í v znm má kïá okumente ve ml neh proveená. Seznm litertury: Johnn Mthis BEYER: Thetrum mhinrum molrium. Oer Shu-Pltz er Mühlen-Bu-Kunst, Welher llerhn Sorten von solhen Mshinen, ie mn Mühlen nennet, so wohl historish ls prktish, nest ihren Grun- un Auf-Rissen vorstellet, un zwr wir in seligen gehnelt, Dresen Jifií BLÁHA, Vít JESENSK, Petr MACEK, Vlislv RAZÍM, Jn SOMMER: Opertivní prûzkum okumente historik h stve, Prh Ján HANU IN: Posuzovnie pmitkovej honoty str h von h zriení, in: Pmitky Príro, XIII, 1983, ã. 1, s Emnuel HERTÍK: Pfiíruãní knih mlynáfiská, Prh Emnuel HERTÍK: Mlynáfiství, Prh Jroslv KARAS: Historik v voj mlynáfiství, Prh Jroslv KARAS: Mlynáfiství stv ml nû, íl II. âi tûní oilí stroje k nûmu, Prh Jroslv KARAS: Mlynáfiství stv ml nû, íl III. Mleí stroje, Prh Josef KLEMPERA: Voní ml ny v âeháh I. (Ï IX.), Prh 2000 (Ï 2005). Válv KOâKA: Mlynáfisk prktik, Prh Frnti ek LEDVINKA: Voní ml ny n Zurniemi, Zurnie Antonín LEHOVEC: Uãenie prktikého mlynáfiství, Prh Gustv PAPPENHEIM: Populäres Lehruh er Müllerei, Wien Frnûk PÁRIS: Dûjiny mlynáfiství, Prh Luûk TùPÁN, Mg K IVANOVÁ: Dílo Ïivot mlynáfiû sekerníkû v âeháh, Prh Luûk TùPÁN, Rim URBÁNEK, Hn KLIME OVÁ kol.: Dílo mlynáfiû sekerníkû v âeháh II., Prh Frnti ek TUREâEK: Mlynáfiská tehnologie strojní. Stroje vyséví ãistií, svzek I., Pruie Frnti ek TUREâEK: Stroje mleí, Pruie Frnti ek TUREâEK: âi tûní oilí, Pruie Frnti ek TUREâEK: Enyklopeie mlynáfiství, neloklizováno, netováno. Rim URBÁNEK, Hn HÁCOVÁ: Ml n ãp. 35 v Píseãné poslení zej í svûek voního mlynáfiství, Vysoké M to Rim URBÁNEK: Ml n ãp. 32 v Dlouhé Tfieové, in: II. roãenk Mûstského muze âeská Tfieová , 2008, s Zprávy pmátkové péãe / roãník 70 / 2010 / ãíslo 1 / MATERIÁLIE, STUDIE Rim URBÁNEK / Voní ml ny posuzování jejih honot

e Stavby pro reklamu podle 3 odst. 2. f

e Stavby pro reklamu podle 3 odst. 2. f Jenouhé stvy, terénní úprvy uržoví práe vyžujíí ohlášení 104 ost. 1 stveního zákon Stvení záměr Formulář Umístění Stvy pro ylení pro roinnou rekrei o 150 m 2 elkové zstvěné plohy, s jením pozemním polžím

Více

litinové dešťové svody

litinové dešťové svody litinové ešťové svoy PAM-TYP R PAM-TYP R ANTIK PAM-SME PAM Estetik U letil mteriál trie itin PAM je tenikou referení Trouy rezienční řy typ R Kompletní ník pro jkákoliv uspořáání. 3 typy kruové, kruové

Více

Slovní úlohy na sjednocení dvou množin s neprázdným průnikem. II b III

Slovní úlohy na sjednocení dvou množin s neprázdným průnikem. II b III Slovní úlohy n sjenoení vou množin s neprázným průnikem Vennův igrm ( John Venn 1834 (Hull, Anglie) 1923 (Cmrige, Anglie) ) A V Životopis John Venn: http://www-groups.s.st-n..uk/ history/mthemtiins/venn.html

Více

Evropská unie Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Evropská unie Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropská unie Evropský soiální fon Prh & EU: Investujeme o vší uounosti ávrh čítče jko utomtu Osh ÁVRH ČÍAČE JAKO AUOMAU.... SYCHROÍ A ASYCHROÍ AUOMA..... Výstupy utomtu mohou ýt přímo ity pměti stvu.....

Více

Nadměrné daňové břemeno

Nadměrné daňové břemeno Nměrné ňové břemeno Nměrné ňové břemeno je efinováno jko ztrát přebytku spotřebitele přebytku výrobe, ke kterému ohází v ůsleku znění. Něky se tož nzývá jko ztrát mrtvé váhy. Připomenutí: Přebytek spotřebitele:

Více

Rovinné nosníkové soustavy Gerberův nosník

Rovinné nosníkové soustavy Gerberův nosník Stvení sttik, 1.ročník klářského stui Rovinné nosníkové soustvy Gererův nosník Spojitý nosník s vloženými klouy - Gererův nosník Kter stvení mehniky Fkult stvení, VŠB - Tehniká univerzit Ostrv Sttiky neurčité

Více

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 JE TO TAK SNADNÉ kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 OBÁLKOVÁNÍ JE TAK SNADNÉ Pracujete v prostfiedí, kde je zpracování zásilek klíãová otázka? Kompaktní obálkovací stroj má mnoho

Více

Rovinné nosníkové soustavy III Příhradový nosník

Rovinné nosníkové soustavy III Příhradový nosník Stvení sttik,.ročník klářského stui Rovinné nosníkové soustvy III Příhrový nosník Rovinný klouový příhrový nosník Skl rovinného příhrového nosníku Pomínk sttiké určitosti příhrového nosníku Zjenoušená

Více

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

1.3.5 Řešení slovních úloh pomocí Vennových diagramů II

1.3.5 Řešení slovních úloh pomocí Vennových diagramů II 1.3.5 Řešení slovníh úloh pomoí Vennovýh igrmů II Přepokly: 1304 Pegogiká poznámk: Ieální je poku tto hoin vyje n vičení. Postup stuentů je totiž velmi iniviuální ěljí velké množství hy, oěht elou tříu

Více

matematika vás má it naupravidl

matematika vás má it naupravidl VÝZNAM Algebrický výrz se zvádí intuitivn bez p esn ího vmezení v kolizi s názv dvoj len, troj len, mnoho len. Stále se udr uje fle ná p edstv, e ísl ozn ují mno ství, e jsou zobecn ním vnímné skute nosti.

Více

Otázka č. 4 (PRA): Za subjekty trestního řízení jsou považováni také:

Otázka č. 4 (PRA): Za subjekty trestního řízení jsou považováni také: F63 - Diktiký test - II. tém Otázk č. 1 (PRA): Sujektem trestního řízení rozumíme: ty činitele, kteří mjí vykonávjí vlstní vliv n průěh trestního řízení kterým zákon k uskutečnění tohoto vlivu ává určitá

Více

Promat. Kabelové kanály. Požární ochrana. elektroinstalací. pomocí kabelových. kanálů PROMATECT

Promat. Kabelové kanály. Požární ochrana. elektroinstalací. pomocí kabelových. kanálů PROMATECT Promt Kelové knály Požární ochrn elektroinstlcí pomocí kelových knálů PROMATECT Kelové knály Požární ochrn elektroinstlcí pomocí kelových knálů PROMATECT. Kely elektrická veení z hořlvých hmot umístěná

Více

Ekonomický přehled. Znění otázky Odpověď a) Odpověď b) Odpověď c) Odpověď d) Správná odpověď

Ekonomický přehled. Znění otázky Odpověď a) Odpověď b) Odpověď c) Odpověď d) Správná odpověď Ekonomiký přehle Znění otázky Opověď ) Opověď ) Opověď ) Opověď ) Správná opověď 1. Kolik členskýh států má v součsné oě Evropská unie? 2. Kolik členskýh zemí má v součsné oě Evropská měnová unie? 3. Které

Více

RAUTITAN ROZVODY PITNÉ VODY A VYTÁPĚNÍ CENÍK 2016 RAUTITAN

RAUTITAN ROZVODY PITNÉ VODY A VYTÁPĚNÍ CENÍK 2016 RAUTITAN RAUTITAN ROZVODY PITNÉ VODY A VYTÁPĚNÍ CENÍK 2016 RAUTITAN OBSAH 2.1....Instle pitné voy pomoí instlčníh oxů RSB...2.3 2.1.1.....Rutitn instlční oxy RSB...2.4 2.2....Instle pitné voy vytápění pomoí systému

Více

1 Logické řízení (prof. Ing. Jiří Tůma, CSc.)

1 Logické řízení (prof. Ing. Jiří Tůma, CSc.) Logiké řízení Logiké řízení (prof. Ing. Jiří Tům, CS.) Tento způso řízení je zložen n vou stveh ovláného prvku voustvové informi o řízené soustvě. Prktiké oznčení těhto stvů je násleujíí: zpnuto / vpnuto,

Více

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související I/1 Základní podoba logotypu, síèová konstrukce a ochrann prostor ; y ; y Ochrannou známkou âeské televize je logotyp tvofien grafick

Více

3 Koš Znění otázky Odpověď a) Odpověď b) Odpověď c) Odpověď d) Správná odpověď

3 Koš Znění otázky Odpověď a) Odpověď b) Odpověď c) Odpověď d) Správná odpověď Přijímí řízení kemiký rok 2012/2013 Kompletní znění testovýh otázek společensko-historiký přehle 3 Koš Znění otázky Opověď ) Opověď ) Opověď ) Opověď ) Správná opověď 1. 2 Kolik státníh symolů má Česká

Více

PT 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník

PT 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník PT 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 1. OSV Osonostní rozvoj ČJ,HV,MA,TV,PRV,VV,AJ, PČ, Soiální rozvoj ČJ, MA, TV, PRV, AJ, PČ, Morální rozvoj MA, TV, PRV, AJ, PČ, 2. VDO Očnská společnost

Více

www.rowenta.com BIH DEPILATOR RF ЗПИЛЯТОР EST EPILAATOR UK ЕПІЛЯТОР LV EPILATORU PL DEPILATOR

www.rowenta.com BIH DEPILATOR RF ЗПИЛЯТОР EST EPILAATOR UK ЕПІЛЯТОР LV EPILATORU PL DEPILATOR 8003863 / 39-08 www.rowent.com GB DEPILATOR CZ DEPILÁTOR BG ЕПИЛAТОР BIH DEPILATOR RF ЗПИЛЯТОР SLO DEPILATOR RO DEPILATOR EST EPILAATOR UK ЕПІЛЯТОР SK DEPILÁTOR SR DEPILÁTOR LV EPILATORU PL DEPILATOR H

Více

Přijímací řízení akademický rok 2013/2014 NavMg. studium Kompletní znění testových otázek mikroekonomie

Přijímací řízení akademický rok 2013/2014 NavMg. studium Kompletní znění testových otázek mikroekonomie Přijímí řízení kemiký rok 2013/2014 NvMg. stuium Kompletní znění testovýh otázek mikroekonomie Koš Znění otázky Opověď ) Opověď ) Opověď ) Opověď ) Správná opověď 1. 1 Která z násleujííh situí může způsoit

Více

Normalizace fyzikálních veličin pro číslicové zpracování

Normalizace fyzikálních veličin pro číslicové zpracování Noralzace fyzkálních velčn pro číslcové zpracování Vypracoval: Petr Kaaník Aktualzace: 15. října 2003 Kažý realzovaný říící systé usel projít vě hlavní stá. Nejprve je to vlastní návrh. Na záklaě ostupných

Více

12. NepfietrÏit odpoãinek v t dnu

12. NepfietrÏit odpoãinek v t dnu 12. NepfietrÏit odpoãinek v t dnu 12.1 Právní úprava 92 (1) Zamûstnavatel je povinen rozvrhnout pracovní dobu tak, aby zamûstnanec mûl nepfietrïit odpoãinek v t dnu bûhem kaïdého období 7 po sobû jdoucích

Více

Okruhy a doporučená literatura písemné přijímací zkoušky - obor Přístroje a metody pro biomedicínu specifická část testu

Okruhy a doporučená literatura písemné přijímací zkoušky - obor Přístroje a metody pro biomedicínu specifická část testu Okruhy oporučená litertur písemné přijímí zkoušky - oor Přístroje metoy pro iomeiínu speiiká část testu Mtemtik v rozshu klářského stui ooru Biomeiínský tehnik (BMT) n FBMI: A Diereniální počet unkí jené

Více

Posuvná měřítka s noniem

Posuvná měřítka s noniem Posuvná měřítk s noniem Série 530 Stnrní proveení posuvnýh měřítek s noniem, které nízí násleujíí výhoy: Voií rážk posuvná část z klené nerez oeli. Hlvní stupnie nonius mtně hromovány, čímž je osženo vyšší

Více

ŘEŠENÍ OBVODŮ S TRANSIMPEDANČNÍMI OPERAČNÍMI ZESILOVAČI POMOCÍ GRAFŮ SIGNÁLOVÝCH TOKŮ

ŘEŠENÍ OBVODŮ S TRANSIMPEDANČNÍMI OPERAČNÍMI ZESILOVAČI POMOCÍ GRAFŮ SIGNÁLOVÝCH TOKŮ ŘEŠENÍ OBVODŮ S ANSMPEDANČNÍM OPEAČNÍM ESLOVAČ POMOÍ AFŮ SNÁLOVÝH OŮ ÚVOD Dlior Biolek, VA Brno rnsimpenční operční zesilovče (O) jsou perspektivní tegrovné ovoy, které jsou svými přenosovými vlstnostmi

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

Zlomky závěrečné opakování

Zlomky závěrečné opakování 2.2. Zlomky závěrečné opkování Přepokly: 02022 Př. : Vypočti. ) + b) 8 2 4 0 c) 2 4 2 : : 4 24 ) 2 22 4 2 2 9 + 0 9 ) + = + = = 8 2 8 2 2 24 24 8 = 4 2 2 = 4 4 2 4 2 b) 0 = = = 2 4 8 2 4 4 c) 4 2 4 24

Více

Přijímací řízení akademický rok 2011/12 Kompletní znění testových otázek matematický přehled

Přijímací řízení akademický rok 2011/12 Kompletní znění testových otázek matematický přehled řijímí řízení kemiký rok / Kompletní znění testovýh otázek mtemtiký přehle Koš Znění otázky Opověď ) Opověď ) Opověď ) Opověď ) Správná opověď. Které číslo oplníte místo otzníku? 9 7?. Které číslo oplníte

Více

MECHANIKA TUHÉ TĚLESO

MECHANIKA TUHÉ TĚLESO Projekt Efektivní Učení Reformou oblastí gymnaziálního vzělávání je spolufinancován Evropským sociálním fonem a státním rozpočtem České republiky. Implementace ŠVP MECHANIKA TUHÉ TĚLESO Učivo - Tuhé těleso

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

AUTOMATIZACE. Obsluha, údržba linky a BP. Rostislav Palowski

AUTOMATIZACE. Obsluha, údržba linky a BP. Rostislav Palowski AUTOMATIZACE Osluh, úrž linky BP Rostislv Plowski Stření škol, Hvířov-Šumrk, Sýkorov 1/613, příspěvková orgnize Tento výukový mteriál yl zprován v rámi ke EU peníze střením školám - OP VK 1.5 Výuková s

Více

Promat. Kabelové kanály. Požární ochrana. elektroinstalací. pomocí kabelových. kanálů PROMATECT

Promat. Kabelové kanály. Požární ochrana. elektroinstalací. pomocí kabelových. kanálů PROMATECT Promt Kelové knály Požární ochrn elektroinstlcí pomocí kelových knálů PROMTECT 8 Kelové knály Požární ochrn elektroinstlcí pomocí kelových knálů PROMTECT. Kely elektrická veení z hořlvých hmot umístěná

Více

Než zařízení začnete používat, přečtete si pokyny pro správnou instalaci a nastavení ve Stručném návodu k obsluze.

Než zařízení začnete používat, přečtete si pokyny pro správnou instalaci a nastavení ve Stručném návodu k obsluze. Stručný návo k osluze Zčínáme DCP-395CN Než zřízení zčnete používt, přečtete si pokyny pro správnou instli nstvení ve Stručném návou k osluze. VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ Upozornění informují uživtele o postupeh,

Více

VĚČNÉ EVANGELIUM (Legenda 1240)

VĚČNÉ EVANGELIUM (Legenda 1240) 0 Jroslv Vrchcký I. (sbor tcet) Con moto tt.ii. dgo 0 VĚČNÉ EVNGELIUM (Legend 0) JOCHIM Kdo v dí n dě l, jk tí mrč Leoš Jnáček ny? Půl hvě zd m je skryt host nd o blč ný. Moderto Zs n děl nd be ze tí str

Více

NOT SILENCE 1800113844 D0.qxd:1800113844 21/10/08 15:47 Page 1

NOT SILENCE 1800113844 D0.qxd:1800113844 21/10/08 15:47 Page 1 NOT SILENCE 88 D.qxd:88 //8 5: Pge 88 / 8-8 www.rowent.com GB DEPILATOR CZ DEPILÁTOR BG ЕПИЛAТОР BIH DEPILATOR RF ЗПИЛЯТОР SLO DEPILATOR RO DEPILATOR EST EPILAATOR UK ЕПІЛЯТОР SK DEPILÁTOR SR DEPILÁTOR

Více

Zjednodušená styčníková metoda

Zjednodušená styčníková metoda Stvní sttik, 1.ročník klářského stui Rovinné nosníkové soustvy III Příhrový nosník Zjnoušná styčníková mto Rovinný klouový příhrový nosník Skl rovinného příhrového nosníku Pomínk sttiké určitosti příhrového

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍHO ÚSEKU MÍSTNÍ KOMUNIKACE: PRŮSEČNÁ KŘIŽOVATKA V OBCI ŠLAPANICE

TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍHO ÚSEKU MÍSTNÍ KOMUNIKACE: PRŮSEČNÁ KŘIŽOVATKA V OBCI ŠLAPANICE TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍHO ÚSEKU MÍSTNÍ KOMUNIKACE: PRŮSEČNÁ KŘIŽOVATKA V OBCI ŠLAPANICE Název stavby: Místo stavby: Kraj: Styková křižovatka v obci Šlapanice křížení ulic Bezručova a Sušilova

Více

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce nahrada_mzdy_zlom(3) 22.12.2010 15:21 Stránka 84 III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce ReÏim doãasnû práce neschopného poji

Více

Manuál kouče. www.mindset.cz

Manuál kouče. www.mindset.cz Mnuál kouč www.minst.z Osh: A Li Cohing D Sorgniz Vstupní otzník strn 4 Dotzník péč o s strn 65 Co o koučinku očkávát? strn 7 Dnní návyky strn 69 Mti nléhvé & ůlžité strn 73 Mti priority činností strn

Více

1.3.6 Řešení slovních úloh pomocí Vennových diagramů I

1.3.6 Řešení slovních úloh pomocí Vennových diagramů I 1.3.6 Řešení slovníh úloh pomoí Vennovýh igrmů I Přepokly: 010304, řešení rovni Pegogiká poznámk: Řešení slovníh množinovýh úloh pomoí Vennovýh igrmů mně přije zjímvé přínosné z těhto ůvoů: je o první

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škol Vyšší odorná škol tehniká rno, Sokolská 1 Šlon: ázev: Tém: Autor: Inove zkvlitnění výuky prostřednitvím ICT Součásti točivého přímočrého pohyu Čelisťové rzdy Ing. gdlen Svoodová

Více

Solatube SolaMaster Série

Solatube SolaMaster Série Instle o stropu ez pohleu (zvěšení) Soltue SolMster Série Světlovo Soltue 330 DS Světlovo Soltue 750 DS Návo k instli Položky Vnější kopule Množství 1. Kopule 750 DS s Ryener 3000 tehnologií (1) 1 1. Kopule

Více

Tepelně technické vlastnosti stavebních materiálů

Tepelně technické vlastnosti stavebních materiálů Tepelně technické vlastnosti stavebních materiálů Zbyněk Svoboa, FSv ČVUT Praha Půvoní text ze skript Stavební fyzika 3 z roku 004. Částečně aktualizováno v roce 04 přeevším s ohleem na změny v normách.

Více

Hygiena dutiny ústní u dospělých. aneb Čistěte si pouze ty zuby, které si chcete zachovat!!

Hygiena dutiny ústní u dospělých. aneb Čistěte si pouze ty zuby, které si chcete zachovat!! Hygien utiny ústní u ospělýh ne Čistěte si pouze ty zuy, které si hete zhovt!! Prevene ve stomtologii znmená přeevším přeházení vzniku lšímu rozvoji zuního kzu, hronikého zánětu ásní, tím tké vzniku proontitiy,

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989

Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA DĚJIN UMĚNÍ OBOR: DĚJINY VÝTVARNÝCH UMĚNÍ Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989 BAKALÁŘSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Veronika Bártová

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

Výpočet vnitřních sil přímého nosníku III: šikmý nosník

Výpočet vnitřních sil přímého nosníku III: šikmý nosník Stvení sttik,.ročník klářského studi Výpočet vnitřníh sil přímého nosníku III: šikmý nosník Výpočet vnitřníh sil šikmého nosníku - ztížení kolmé ke střednii prutu (vítr) - ztížení svislé zdáno n délku

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

Přijímací řízení akademický rok 2014/2015 Bc. studium Kompletní znění testových otázek společenský přehled

Přijímací řízení akademický rok 2014/2015 Bc. studium Kompletní znění testových otázek společenský přehled Přijímí řízení kemiký rok 2014/2015 B. stuium Kompletní znění testovýh otázek společenský přehle Koš Znění otázky Opověď ) Opověď ) Opověď ) Opověď ) Správná opověď 1. 1 Smosttný československý stát vznikl:

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

DISCOVER. Diskové brány PRO OPTIMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ PÒDY!

DISCOVER. Diskové brány PRO OPTIMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ PÒDY! DISCOVER Diskové brány PRO OPTIMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ PÒDY! DISCOVER Nová generace diskov ch bran KUHN s robustním centrálním rámem. Stroje znaãky KUHN aktivnû pfiispívají ke zvy ování produktivity a konkurenceschopnosti

Více

Technická dokumentace Ing. Lukáš Procházka

Technická dokumentace Ing. Lukáš Procházka Tehniká dokumente ng Lukáš Proházk Tém: hlvní část dokumentu, orázky, tulky grfy 1) Osh hlvní části dokumentu ) Orázky, tulky grfy ) Vzore rovnie Hlvní část dokumentu Hlvní část dokumentu je řzen v následujíím

Více

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL.

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. 2 Nejde jen o ná klid, jde o na e zdraví. Ticho a klid jsou velmi dûleïité faktory, podle kter ch posuzujeme celkovou kvalitu na eho Ïivota.

Více

Studium termoelektronové emise:

Studium termoelektronové emise: Truhlář Michl 2. 9. 26 Lbortorní práce č.11 Úloh č. II Studium termoelektronové emise: Úkol: 1) Změřte výstupní práci w wolfrmu pomocí Richrdsonovy-Dushmnovy přímky. 2) Vypočítejte pro použitou diodu intenzitu

Více

PRŮZKUM NÁZORŮ ŢÁKŮ, UČITELŮ A RODIČŮ NA HODNOCENÍ VE ŠKOLE

PRŮZKUM NÁZORŮ ŢÁKŮ, UČITELŮ A RODIČŮ NA HODNOCENÍ VE ŠKOLE Pegogiká fkult OU v Ostrvě Kter pegogiky nrgogiky PRŮZKUM NÁZORŮ ŢÁKŮ, UČITELŮ A RODIČŮ NA HODNOCENÍ VE ŠKOLE NÁMĚTY NA ÚPRAVY VNITŘNÍCH NOREM PRO KLASIFIKACI ŢÁKŮ seminární práe Pegogiká ignostik KPD/3PEDI

Více

1. ÚPRAVY ALGEBRAICKÝCH VÝRAZŮ V REÁLNÉM OBORU 1.1. ZLOMKY A ABSOLUTNÍ HODNOTA

1. ÚPRAVY ALGEBRAICKÝCH VÝRAZŮ V REÁLNÉM OBORU 1.1. ZLOMKY A ABSOLUTNÍ HODNOTA 1. ÚPRAVY ALGEBRAICKÝCH VÝRAZŮ V REÁLNÉM OBORU 1.1. ZLOMKY A ABSOLUTNÍ HODNOTA V této kpitole se ozvíte: co rozumíme lgebrickým výrzem; jk jsou efinovány zlomky jké záklní operce s nimi prováíme; jk je

Více

Snímače průtoku principy, vlastnosti a použití (část 2)

Snímače průtoku principy, vlastnosti a použití (část 2) snímče převoníky nímče průtoku prinipy, vlstnosti použití (část ) Krel Kle (pokrčování z čísl 0/006) 3.3 Rotmetry průtokoměry s proměnným průřezem Rotmetry tvoří skupinu průřezovýh měřiel, u nihž se s

Více

{ } ( ) ( ) 2.5.8 Vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice. Předpoklady: 2301, 2508, 2507

{ } ( ) ( ) 2.5.8 Vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice. Předpoklady: 2301, 2508, 2507 58 Vzth mezi kořen koefiient kvdrtiké rovnie Předpokld:, 58, 57 Pedgogiká poznámk: Náplň zřejmě přeshuje možnost jedné vučoví hodin, příkld 8 9 zůstvjí n vičení neo polovinu hodin při píseme + + - zákldní

Více

M a l t é z s k é n á m. 1, 1 1 8 1 6 P r a h a 1

M a l t é z s k é n á m. 1, 1 1 8 1 6 P r a h a 1 0. j. : N F A 0 0 2 9 7 / 2 0 1 5 N F A V ý r o1 n í z p r á v a N á r o d n í h o f i l m o v é h o a r c h i v u z a r o k 2 0 1 4 N F A 2 0 1 5 V ý r o1 n í z p r á v a N á r o d n í h o f i l m o v

Více

TROJÚHELNÍK. JAN MALÝ UK v Praze a UJEP v Ústí n. L. sin α = b a.

TROJÚHELNÍK. JAN MALÝ UK v Praze a UJEP v Ústí n. L. sin α = b a. TROJÚHELNÍK JAN MALÝ UK v Prze UJEP v Ústí n. L. 1. Zn ení. Uvºujme trojúhelník ABC, jeho strny i jejih délky jsou,,, úhly α, β, γ. Osh trojúhelník zn íme P. Vý²k spu²t ná z odu C n strnu se zn í v její

Více

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o o b d o b í : X e r v e n e c s r p e n z á í 2 0 1 1 U S N E S E N Í Z A S T U P I T E L S T V A Z v e e j n é h o z a s e d á n í Z a s t u p i t e l s t v a o b c e d n e 3 0. 6. 2 0 1 1 p r o s t e

Více

Přijímací řízení akademický rok 2014/2015 Bc. studium Kompletní znění testových otázek ekonomie

Přijímací řízení akademický rok 2014/2015 Bc. studium Kompletní znění testových otázek ekonomie řijímí řízení kemiký rok 2014/2015 B. stuium Kompletní znění testovýh otázek ekonomie Koš Znění otázky Opověď ) Opověď ) Opověď ) Opověď ) Správná opověď 1. 1 Která olst ekonomie zkoumá mikroekonomie mkroekonomie

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

Kanál pro vestavbu přístrojů GEK-A Hliníkové systémy, vrchní díl 80 mm

Kanál pro vestavbu přístrojů GEK-A Hliníkové systémy, vrchní díl 80 mm Hliník je klsick mteriál v luxusních knceláfisk ch prostorách. Aby bylo moïné tvûrcûm tké v tomto prostfiedí poskytnout esteticky pfiesvûdãivé fie ení vedení knálû, existují knály pro vestvbu pfiístrojû

Více

Ocel v architektufie JANISOL SYSTÉMY SYSTÉMY OCELOV CH PROFILÒ PRO DVE NÍ A OKENNÍ KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM

Ocel v architektufie JANISOL SYSTÉMY SYSTÉMY OCELOV CH PROFILÒ PRO DVE NÍ A OKENNÍ KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM SYSTÉMY SYSTÉMY OCELOV CH PROFILÒ PRO DVE NÍ A OKENNÍ KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM Tímto systémem profilû (stavební hloubka 60 mm) lze velmi rychle a hospodárnû zhotovit jedno- a dvoukfiídlé

Více

DIO etapa 1.1P+L (Přehledná situace)

DIO etapa 1.1P+L (Přehledná situace) DIO etapa 1.1P+L řehledná situace 1 Detail 4 Detail 3 Detail Detail Detail 10 Detail 9 Detail 8 Detail 1 Detail 6 Detail Detail 5 DIO etapa 1.1P (Detail 1 cca 1600 m PRH IS RH MIMO VOZIDEL STVBY E13 (MIMO

Více

Přijímací řízení akademický rok 2013/2014 Bc. studium Kompletní znění testových otázek ekonomie

Přijímací řízení akademický rok 2013/2014 Bc. studium Kompletní znění testových otázek ekonomie Přijímí řízení kemiký rok 2013/2014 B. stuium Kompletní znění testovýh otázek ekonomie Koš Znění otázky Opověď ) Opověď ) Opověď ) Opověď ) Správná opověď 1. 1 Mezi ekonomiké sujekty trhu ptří: poptávk

Více

Epson Stylus Pro 4800 / 7800 / 9800 Dokonal barevn i ãernobíl tisk

Epson Stylus Pro 4800 / 7800 / 9800 Dokonal barevn i ãernobíl tisk Epson Stylus Pro 4800 / 7800 / 9800 Dokonal barevn i ãernobíl tisk Na e jedineãná technologie inkoustû Epson UltraChrome K3 poskytuje dokonal ãernobíl a barevn tisk. Zatímco jiné sady inkoustû obsahují

Více

Liberec. Trutnov Královehradeck. Náchod. Hradec Králové. Kolín. Pardubice. Bruntál Moravskoslezsk Karviná Klatovy. Îëár nad Sázavou.

Liberec. Trutnov Královehradeck. Náchod. Hradec Králové. Kolín. Pardubice. Bruntál Moravskoslezsk Karviná Klatovy. Îëár nad Sázavou. Pfiipojte se k nám! Ná SVùT do kaïdého mûsta! Karlovy Vary Karlovarsk Chomutov Ústí nad Labem Ústeck Liberec Libereck Trutnov Královehradeck Náchod Praha Hradec Králové Kolín PlzeÀsk PlzeÀ Bystfiice u

Více

Systémy a komponenty pro pohonnou techniku

Systémy a komponenty pro pohonnou techniku Poradenství - Prodej - Servis Brno s.r.o. Kardanové hfiídele od 200 Nm do 175.000 N - max. 9900kNm Systémy a komponenty pro pohonnou techniku, s.r.o. pitálka 23a, CZ 602 00 Brno tel.: 543 210 637, Fax:

Více

Pájen v mûník tepla, XB

Pájen v mûník tepla, XB Pájen v mûník tepla, XB Popis / aplikace XB je deskov v mûník tepla pájen natvrdo, vyvinut k pouïití v systémech dálkového vytápûní (tedy pro klimatizaci, vytápûní nebo ohfiev teplé uïitkové vody) Pájené

Více

01-P1. Pfiíslu enství. Modul: Odkoufiení pro turbo kotle. Sekce: Koaxiální systém Ø 60/100 mm

01-P1. Pfiíslu enství. Modul: Odkoufiení pro turbo kotle. Sekce: Koaxiální systém Ø 60/100 mm ekce: Vodorovné odkoufiení skrz obvodovou stûnu (trubka v trubce), ø 60/00 mm vislé odkoufiení skrz stfiechu (trubka v trubce), ø 60/00 mm Odkoufiení do LA komínû (trubka v trubce), ø 60/00 mm Typ odkoufiení

Více

3.4.12 Konstrukce na základě výpočtu II

3.4.12 Konstrukce na základě výpočtu II 3.4. Konstruk n záklě výpočtu II Přpokly: 34 Př. : J án úsčk o jnotkové él úsčky o élkáh,, >. Nrýsuj: ) úsčku o él = +, ) úsčku o él Při rýsování si élky úsčk, vhoně zvol. =. Prolém: O výrzy ni náhoou

Více

Mgr. Petra Pecková Jiří Kučera Mgr. Miroslav Rovenský

Mgr. Petra Pecková Jiří Kučera Mgr. Miroslav Rovenský Zápis č. 14-07 z mimořádného zsedání Zstupitelstv měst Mnichovice konného dne 12. 8. 2014 v 18:00 hodin v sále Turistického informčního centr v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider

Více

11 TRH PÒDY, TRH KAPITÁLU

11 TRH PÒDY, TRH KAPITÁLU 11 TRH PÒDY, TRH KAPITÁLU 11.1 Trh pûdy a pozemková renta 11.2 Kapitál jako v robní faktor 11.2.1 Pojetí kapitálu 11.2.2 Kapitálov trh, cena kapitálu Anal za trhu pûdy ukazuje, jak je v ekonomickém systému

Více

HISTORICKÁ MùSTA âeské REPUBLIKY K

HISTORICKÁ MùSTA âeské REPUBLIKY K HISTORICKÁ MùSTA âeské REPUBLIKY K 31. 12. 2005 Mûsta jako stfiediska fiemesel a obchodu vznikala uï v dávné minulosti. Teprve ve 13. století se v ak zaãal mûstsk Ïivot v raznûji odli ovat od venkovského.

Více

Rovinné nosníkové soustavy II

Rovinné nosníkové soustavy II Prázý Prázý Prázý Ství sttik,.roík kláského stui Rovié osíkové soustvy II Trojklouový rám (osík) Trojklouový olouk (osík) Trojklouový rám s táhlm Trojklouový olouk s táhlm Ktr ství mhiky Fkult ství, VŠB

Více

Provetro VRTACÍ SYSTÉMY INLAND. 30 255 00 chladící hlava pro vrták do skla SYSTÉM PRO VRTÁNÍ DO SKLA

Provetro VRTACÍ SYSTÉMY INLAND. 30 255 00 chladící hlava pro vrták do skla SYSTÉM PRO VRTÁNÍ DO SKLA VRTACÍ SYSTÉMY SYSTÉM PRO VRTÁNÍ DO SKLA Náš vrtací systém umožňuje poměrně instrumentální a finančně nenáročné vrtání do skla. Systémseskládázchladícíhlavy avrtáků sdiamantovoukorunkou o různých ( požadovaných

Více

Vítejte v TESLE Jihlava

Vítejte v TESLE Jihlava KONTAKTY HYPCON Vítejte v TESLE Jihlava Praha D1 Rozvadov (Műnchen) Jihlava Znojmo (Wien) Brno PROFIL SPOLEâNOSTI Akciová spoleãnost TESLA Jihlava se zamûfiuje na konektory a spínací prvky. Od roku 1958

Více

Salaš, P. (ed): "Rostliny v podmínkách měnícího se klimatu". Lednice 20.- 21. 10. 2011, Úroda, vědecká příloha, 2011, s. 493 498, ISSN 0139-6013

Salaš, P. (ed): Rostliny v podmínkách měnícího se klimatu. Lednice 20.- 21. 10. 2011, Úroda, vědecká příloha, 2011, s. 493 498, ISSN 0139-6013 Slš, P. (e): "Rostliny v pomínkáh měníího se klimtu". Lenie 20.- 21. 10. 2011, Úro, věeká příloh, 2011, s. 493 498, ISSN 0139-6013 AKTIVITA VYBRANÝCH ANTIOXIDANTŮ V CHMELOVÝCH HLÁVKÁCH V ZÁVISLOSTI NA

Více

BPT 093 RX BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE

BPT 093 RX BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE BPT 093 RX BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM 2 NÁVOD K OBSLUZE Strana: 1 BPT 093 RX DIGITÁLNÍ PROGRAMOVATELN TERMOSTAT s individuálním nastavením pro pracovní dny a víkend.

Více

V chozí studie míry integrace nov ch ãlensk ch státu a angaïovanosti v rozhodovacích procesech EU

V chozí studie míry integrace nov ch ãlensk ch státu a angaïovanosti v rozhodovacích procesech EU A network of independent policy centres in Central and Eastern Europe and Central Asia Hlavní závûry Nové ãlenské státy (NâS) jsou optimistiãtûj í ohlednû EU, zatímco staré ãlenské státy jsou angaïovanûj

Více

ASYNCHRONNÍ STROJ. Trojfázové asynchronní stroje. n s = 60.f. Ing. M. Bešta

ASYNCHRONNÍ STROJ. Trojfázové asynchronní stroje. n s = 60.f. Ing. M. Bešta Trojfázové asynchronní stroje Trojfázové asynchronní stroje někdy nazývané indukční se většinou provozují v motorickém režimu tzn. jako asynchronní motory (zkratka ASM). Jsou to konstrukčně nejjednodušší

Více

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více

Rozpis výuky ISŠ-COP Valašské Meziříčí (Miroslav Chumchal) - 8 vyučovacích hodin Aplikování základních pojmů a vztahů v elektrotechnice

Rozpis výuky ISŠ-COP Valašské Meziříčí (Miroslav Chumchal) - 8 vyučovacích hodin Aplikování základních pojmů a vztahů v elektrotechnice PROFESNÍ KVALIFIKACE Montér lktrikýh rozvěčů (kó: 26-019-H), 30 hoin tori (ISŠ-COP) + 96 hoin prx (BBC) + 12 hoin zkoušk (ISŠ-COP) Zčátk profsního vzělávání 1. 12. 2014; Dtum ukonční 31. 1. 2015 Rozpis

Více

371/2002 Sb. VYHLÁŠKA

371/2002 Sb. VYHLÁŠKA 371/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 26. července 2002, kterou se stanoví postup při znehodnocování a ničení zbraně, střeliva a výrobě jejich řezů ve znění vyhlášky č. 632/2004

Více

Dynamický výpočet vačkového hřídele Frotoru

Dynamický výpočet vačkového hřídele Frotoru Zápočeská univerzit v Plzni Fkult plikovných vě Kter mechniky ynmický výpočet včkového hříele Frotoru Výzkumná zpráv č. 5//7 Řešitel: oc. r. Ing. Jn upl Plzeň, únor 7 Úvo: Cílem přeložené zprávy je vyšetření

Více

Přijímací řízení akademický rok 2015/2016 Bc. studium Kompletní znění testových otázek ekonomie

Přijímací řízení akademický rok 2015/2016 Bc. studium Kompletní znění testových otázek ekonomie řijímí řízení kemiký rok 2015/2016 B. stuium Kompletní znění testovýh otázek ekonomie Koš Znění otázky Opověď ) Opověď ) Opověď ) Opověď ) Správná opověď 1. 1 Která olst ekonomie zkoumá mikroekonomie mkroekonomie

Více

19.12.2015 CS Úřední věstník Evropské unie L 333/62

19.12.2015 CS Úřední věstník Evropské unie L 333/62 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2403 ze dne 15. prosince 2015, kterým se stanoví společné pokyny o normách a technikách znehodnocování střelných zbraní k zajištění toho, aby znehodnocené střelné zbraně

Více

Středoškolská odborná činnost 2007/2008 Obor 9. Strojírenství, hutnictví, doprava a průmyslový design CNC frézka Prostějov, 2009

Středoškolská odborná činnost 2007/2008 Obor 9. Strojírenství, hutnictví, doprava a průmyslový design CNC frézka Prostějov, 2009 Středoškolská odborná činnost 2007/2008 Obor 9. Strojírenství, hutnictví, doprava a průmyslový design CNC frézka Prostějov, 2009 Autor: Jan Nezval SOŠp a SOUs, Lidická 4 Prostějov, 4. ročník Konzultant

Více

9/2 Intraorální snímkování

9/2 Intraorální snímkování Praktick rádce zubního lékafie str. 1 9/2 Intraorální snímkování Úvod do intraorálního snímkování MUDr. Martin Záhofiík Základní principy rentgenologie Rentgenové záfiení Rentgenové záfiení (záfiení X)

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 169 Vûstník právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1/2008 Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 5 Rozesláno dne 13. srpna 2010 O B S A H 2. Rozhodnutí hejtmana Libereckého

Více

,- Lima ,- Sofia... novinka

,- Lima ,- Sofia... novinka 2016 www.trs-nabytek.cz KVALITNÍ MATRACE ZA SKVùLÉ CENY Sedmizónová sendviãová matrace s volbou dvojí tuhosti. Stfied jádra matrace je zpevnûn pojen m polyuretanem. Nosné vrstvy jsou tvofieny kvalitními

Více

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPO

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPO Stereometrie je mtemtiká ění isiplin zýjíí se prostoroými útry jejih zthy. Je to geometrie prostoru. 1. HRANOL ) kolmý hrnol pětioký hrnol trojoký hrnol kár Horní post hrnolu Boční stěny toří plášť hrnolu

Více

Nedostatky u příslušenství k sádrokartonu Pátek, 31 Leden 2014 11:20

Nedostatky u příslušenství k sádrokartonu Pátek, 31 Leden 2014 11:20 V roce 2013 probíhaly kontroly specializované na sádrokartonové desky a příslušenství, tj. konstrukční, spojovací a upevňovací prvky, kovové lišty, spárovací materiály a sádrová lepidla. Inspektoři oddělení

Více

NA VÝHLEDU M 1:3500 CHODOV, PRAHA 4 VÝŠKOVÝ SYSTÉM BALT PO VYROVNÁNÍ (JTSK) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE 06/2014 KRČSKÝ LES OBJEDNATEL:

NA VÝHLEDU M 1:3500 CHODOV, PRAHA 4 VÝŠKOVÝ SYSTÉM BALT PO VYROVNÁNÍ (JTSK) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE 06/2014 KRČSKÝ LES OBJEDNATEL: RO ZTY LY ET ET P II. I. 1 KLO KNE ROV HR L IČ K OV P KRČSKÝ LES 50 N VÝHLEU 250 HOOV, PRH 4 VÝŠKOVÝ SYSTÉM BLT PO VYROVNÁNÍ (JTSK) RHITEKTONIKÁ STUIE OBJENTEL: ZPROVTEL: STUIO PRK s.r.o., Hanušova 10,

Více

[2 ] o b c i, [3 ] [4 ]

[2 ] o b c i, [3 ] [4 ] M O R A V S K Á N Á R O D N Í O B E C o b ƒ a n s k é s d r u ž e n í z a l o ž e n o r o k u 1 9 8 5 J e t e l o v á 4 9 8 / 1 3, 6 4 4 0 0 B-S r no ob ' š i c e in f o @ z a m o r a v u. e u w w w. z

Více