Radim URBÁNEK. A NOTACE: Studie je zamûfiena na v památkové péãi opomíjené téma ochrany a dokumentace venkovsk ch ml nû.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Radim URBÁNEK. A NOTACE: Studie je zamûfiena na v památkové péãi opomíjené téma ochrany a dokumentace venkovsk ch ml nû."

Transkript

1 Voní ml ny posuzování jejih honot Rim URBÁNEK A NOTACE: Stuie je zmûfien n v pmátkové péãi opomíjené tém ohrny okumente venkovsk h ml nû. Autor rozûluje ml ny n 3 záklní typy s oyãejn m sloïením, s umûlek m sloïením s poloumûlek m sloïením. PfiiliÏuje po tehniké stráne jenotlivá mleí zfiízení, le zmiàuje i jiná zfiízení slouïíí k potrvináfiské v roû (krupníky, jáhelky) neo pouïívné zpûsoy pohonu. N závûr utor popisuje, jk postupovt pfii okumenti jenotliv h stve. 1 V posleníh leteh je ml nûm voním zejmén vûnován pomûrnû velká pozornost. 1 Je to pohopitelné, ve venkovském prostfieí ptfií k tehnologiky, tey i stvenû nejzjímvûj- ím ojektûm. Proxní je, Ïe fi skuteãností souvisejííh s v vojem ml nû jejih tehnologikého vyvení je opomíjen oï se ohuïel t ká i jejih stvení pooy v nûkter h pfiípeh vá prolemtiké oenit, o konkrétnû je n ml nu skuteãnû posttné. Nhlénutím o Ústfieního seznmu nemovit h kulturníh pmátek zjistíme, Ïe z kulturní pmátku je v âeháh prohlá eno pfiiliïnû 260 ml nû, pfieev ím voníh. Tyto ojekty vjí zjímvé rhitektoniky, le tehnologiké vyvení, popfiípû zmínûné hleisko stvení pooy utváfiené ml nsk m provozem jsou v rtivé vût inû pfiípû opomíjeny. Pfiitom posttou ml nû prvotnû smozfiejmû není jejih rhitektoniká poo. 2 Reprezenttivní vzorek tûhto ojektû to není ni z kvntittivního hleisk. Pro pfiestvu o poãtu zmiàme, Ïe n koni 19. století se v âeháh nházelo témûfi sem tisí ml nû. 3 Neoenûní ml nû opovíá i skuteãnost, Ïe jen v jimeãnû se v popiseh evienãníh listû kulturní pmátky uváí ví neï kusé: vyvení pûvoní, ohovány zytky pûvoní tehnologie neo tfie ãást pûvoníh strojû. 4 Poonû strohé jsou i zmínky o souvislosti stvení pooy ohovného strojního vyvení. Pro úplnost uveìme, Ïe nopk v mnoh príh o ml neh 1 Ml nûm se vûnovl fi pulikí, npfiíkl Luûk TùPÁN, Mg K IVANOVÁ: Dílo Ïivot mlynáfiû sekerníkû v âeháh, Prh 2000; Josef KLEMPERA: Voní ml ny v âeháh I. IX., Prh ; Luûk TùPÁN, Rim URBÁNEK, Hn KLIME OVÁ kol.: Dílo mlynáfiû sekerníkû v âeháh II., Prh Nûkolik esítek referátû iskusníh pfiíspûvkû zznûlo n tfieh speilizovn h semináfiíh pofián h Regionálním Or. 1. Vyorzení oyãejného sloïení tûsnû pfie úpln m sestvením sekerníkem. (Reprofoto z knihy Johnn M. Beyer, Thetrum mhinrum molrium, 1767) muzeem ve Vysokém M tû: v roe 2002 Voní ml ny, 2005 Voní ml ny II 2008 Voní ml ny III. 2 N skuteãnost, Ïe funkãní uspofiáání tehnik h ojektû ovlivàuje jejih stvení poou, upozoràuje i metoiká pulike Jifií BLÁHA, Vít JESENSK, Petr MACEK, Vlislv RAZÍM, Jn SOMMER: Opertivní prûzkum okumente historik h stve, Prh 2005, s Új zhrnuje jk ml ny voní, tk i vûtrné. L. TùPÁN, M. K IVANOVÁ, it. v pozn. 1, s Poku pomineme nepfiesnost uïívné formule pûvoní ueme ho hápt jko tehnologiké vyvení poházejíí z oy v stvy nejstr í ãásti ml nie, pk zûrznûme, Ïe toto tvrzení u rtivé vût iny ml nû prohlá en h z kulturní pmátky ni pltit nemûïe, jelikoï oházelo k postupné, respektive jenorázové moernizi mleího sloïení. Zprávy pmátkové péãe / roãník 70 / 2010 / ãíslo 1 / MATERIÁLIE, STUDIE Rim URBÁNEK / Voní ml ny posuzování jejih honot 23

2 2 3 4 Or. 2. Vysoké M to (okres Ústí n Orlií), ml n ãp. 78 pfiestvûn z pfiízemního ojektu n ãtyfipolïní (vãetnû postfie í) kvûli umûlekému sloïení, oï prozrzuje i firemní nápis Proej ml nsk h v rokû umûlekého ml n J. K pr, si (Regionální muzeum ve Vysokém M tû, inv. ã. 22D-21) Or. 3. Ohni ov (okres Ryhnov n KnûÏnou), ml n ãp. 47, krupník ez luu. N kmenu je ofie viitelné r hování po ovou. (Foto Rim Uránek, 2009) Or. 4. Kosteleké Horky (okres Ryhnov n KnûÏnou), ml n ãp. 51, jhelk vãetnû luu násypného ko e. (Foto Rim Uránek, 2008) tk olíené v ãty mjitelû, nví zprvil jen náhonû vyrn h ml nû, pfiiná ejí pro poznání okumenti ml nû jen minimum uïiteãn h informí. 5 O to ví potû ujíí je, Ïe stvenû-historiké prûzkumy (ále jen SHP) posleníh let si v ímjí i pozûsttkû tehnologikého vyvení jeho vzthu ke stvení pooû. ZmiÀme lespoà v pfiíkly: SHP Klingerov ml nu ve Stfieoklukáh (okres Prh-záp) o Ing. rh. Jn Pe ty Mlou Skálu Snûhov, ãp. 191 (okres Jlone n Nisou) o PhDr. Kmil PorouÏk, Ph.D., Mgr. Miroslv Kolky. V oou pfiípeh je pfiitom o ml ny, jejihï tehnologiké vyvení se ohovlo velmi torzovitû. Pokusme se ze nznãit spoà nejzáklnûj í posttné jevy, kter h je vhoné si u ml nû v ímt, neoè umoïàují vymezení honot tûhto tehnik h ojektû. Pro pohopení stvení pooy tehnologikého vyvení ml nû, respektive jejih vzájemn h vzthû, musíme spoà velmi struãnû zmínit souvislosti v voje voníh ml nû v ãesk h zemíh. 6 V voj tehnologikého zfiízení ml nû Z hleisk tehnologikého vyvení s ním souvisejíí stvení pooy rozli ujeme ml ny: 1. s oyãejn m sloïením, 2. s umûlek m sloïením, 3. s kompromisní vrintou, se sloïením poloumûlek m. Oyãejné sloïení AÏ o 40. let 19. století fungovly n ãeském území v hrnû ml ny s jiï zmínûn m oyãejn m sloïením. K jeho oszení stãil pfiízemní ojekt, jelikoï toto strojní vyvení mûlo jen vû ãásti: 1. mleí, 2. vyséví. Mleí ãást tvofií v mleí kmeny sponí pevn leïák horní otáãejíí se ûhoun mezi nimiï ohází k rozemílání zrn. Oszovly se n tkzvné hrnii. Vyséví ãást se v ãesk h ml neh ojevuje v 15. století, ky nhrzuje pûvoní ruãní vysévání mouãn h prouktû ze získného rotu, které se prováûlo pomoí sít. Tehy se zãíná oszovt pozûji ovykl mehniky otfiásn mlynáfisk pytlík (plátûn rukáve élky 1,2 2 m) umístûn v fievûné skfiíni mouãnii pohyovn hsãertem. 7 N v skoku pytlíku se vklálo mehniké síto Ïejro, slouïíí k vysévání krupie. Pohon sloïení ostrávly str í typy voníh motorû, tey voní kol n sponí neo vrhní vou. K získání finálníh ml nsk h prouktû (mouk, krupie) neoházelo jenorázovû, le mleí proes se nûkolikrát opkovl. Doejme, Ïe typik v eletrii ãsto zmiàovn klpv zvuk voníh vûtrn h ml nû zpûsoovlo v první fiû právû ono uveené zfiízení zvné hsãert, které souviselo s vyséváním meliv u oyãejného sloïení. Umûleké sloïení Roku 1842 ohází ve v voji ãeského mlynáfiství ke zlomové uálosti. Tehy poniktel F. Grle postvil n ãeském území, konkrétnû v Îléfii 5 Jko pfiíkl mûïeme uvést uï zmínûné evítiílné Voní ml ny v âeháh, J. KLEMPERA, it. v pozn. 1. Vzhleem ke znãnému poãtu ml nû (viz pozn. 3) jejih velké pestrosti je zfiejmé, Ïe nelze v ehny ml ny zhrnout o pulike, která y o v eh oshovl vyváïené informe zároveà ãtenáfie jen nenuil. Právû tto litertur potvrzuje fkt, Ïe s v vojem mlynáfiství lze lépe seznmovt pouze prostfienitvím vyrn h pfiíklû jk typik h, tk i v jimeãn h jevû. 6 Stveními záleïitostmi se tento ãlánek z vá, jen poku souvisejí s tehnologik m vyvením. 7 L. TùPÁN, M. K IVANOVÁ, it. v pozn. 1, s Zprávy pmátkové péãe / roãník 70 / 2010 / ãíslo 1 / MATERIÁLIE, STUDIE Rim URBÁNEK / Voní ml ny posuzování jejih honot

3 Or. 5. Pseky n Jizerou (okres Semily), ml n ãp. 85. JelikoÏ se o ml nie poãítá i suterén, poskytuje tento ojekt liového stvitelství ãtyfii polïí nezytná pro umûleké sloïení. (Foto Rim Uránek, 2007) (okres Trutnov), první ml n s umûlek m sloïením. 8 Umûleké sloïení pro lo sloïitûj ím v vojem, le vïy je tvofií tfii ãásti: 1. ãistií (k ãi tûní oilí), 2. mleí, 3. vyséví. U nejstr íh umûlek h sloïení se vyuïívly k mletí je tû mleí kmeny vyséví ãást zhrnuje i stroj, kter se pozûji nejen nepouïívl, le v souãsné oû nike v ãesk h zemíh není známo ni jeho ohování (stroj k hlzení meliv zvn hopperoy). 9 Nopk v nejml í fázi o 20. o 50. let minulého století vyuïívlo i triãní (venkovské) mlynáfiství konstrukãnû v ronû nároãné stroje k pfieãi tûní ãi tûní oilí (spirtér, mgnet, válov neo iskov koukolník), k jeho prní (prãk), ostràování slupky jejíh ãástí ze zrn (loupãk, krtáãk), k tfiíûní mouãn h prouktû (hrnolov vysévã, ostfieiv vysévã, rovinn vysévã, reform), k mnipuli s melivem (kpsové v thy, nekové oprvníky, v hyky, spáové truky), k sjenoování kvlity (válová neo neková míhãk n mouku), stroje k oluãování mehnik h ãásti ze vzuhu ováûného o strojû (expnzní ko e, utokpy, spirokpy, tlkové sí filtry, entriklony) l í. Pohon umûlekého sloïení zji Èovly jk str í, tk novûj í typy voníh motorû, tey voní kol n sponí vrhní vou, le i voní kol n stfiení vou voní turíny mnoh konstrukãníh typû, z nihï v rznû nejvût ího roz ífiení oznl prvûpoonû i nejznámûj í systém Frnis. Ze stveního hleisk jsou pro oszení umûlekého sloïení nezytná ãtyfii víe polïí. Poloumûleké sloïení Jko rritní se jeví tkzvná poloumûleká slo- Ïení. 10 Je v k tfie zûrznit, Ïe mjí své posttné místo ve v voji mlynáfiské tehnologie jsou v souãsné oû nejen z hleisk jejih ohovného mnoïství unikátnûj í neï sloïení oyãejná. Vznikl jko zel pfiirozená reke n znãnou finnãní nároãnost vyïánou pfiestvou z oyãejného sloïení n sloïení umûleké ovykle souvisejíí i s nezytn mi stveními úprvmi. V tkové situi nstupuje kompromisní fie ení. U svého osvního oyãejného slo- Ïení s mleími kmeny ostrnil mlynáfi proséví mouãnii nhril ji hrnolov m vysévãem, popfiípû nehl pfiistvût l í strojní vyvení k ãi tûní zrn pfie mletím (npfiíkl trár neo hrnolov vysévã) okone i krátk kpsov v th. Tyto zánlivû luxusní poãiny pfiinesly mlynáfii hne vojí prospûh: osáhl tehnologikého zlep ení (kvlitnûj í vysévání), le pfieev ím mohl uprven ml n ále oznãovt z umûlek ten mleãi preferovli pro lep í kvlitu mouãn h v rokû. I v tomto pfiípû se pouïívl k pohonu str í typ voníh motorû, jiï zmínûná voní kol n sponí neo vrhní vou. Pfiestv o prûûïné moernizi ml nû, nevyjímje z nih ni mlé venkovské, vee k názoru, Ïe poloumûleká sloïení uï nejspí nenjeme. Av k k poslenímu nálezu tohoto sloïení nví v nejvyspûlej í formû, která se v âeháh ohovl, to je s ãistií i vyséví ãástí o lo v záfií Je jím pfiíp ml n ãp. 36 v TuÏínû (Jiãín). Z (vou) oyãejn h sloïení ze zûstlo pouze mleí kmenné sloïení pískovové pioví sloïení (slouïilo k ostrnûní piãek z oilí, respektive k jeho mírnému oloupání). Ov em je - tû pfie piováním oilí proházelo jenouh m ãi tûním n v postfie í instlovném tráru ãistiím hrnolovém vysévãi s rátûn m sítem. 11 Po semletí kpsov v th oprvil melivo zpût n mleí polhu, ke jeho vysévání zji Èovl mouãn hrnolov vysévã s plátûn m pothem. Unikátní je, Ïe toto poloumûleké sloïení zhrnuje i rhik stroj zvn tosk, slouïíí k ãi tûní tfiíûní vyseté krupie pfie jejím l- ím semíláním n jemnou ílou mouku. Dl í ml nská zfiízení Z l íh zfiízení slouïííh k potrvináfiské v roû se ve ml neh nejãstûji setkáváme s krupníky, tey se stroji n v rou krup z jeãmene, s jhelkmi, to je se zfiízením n v rou jhel loupáním pros. 5 Nejãstûj ím typem krupníku 12 je holenr, tvofien oru ovím kmenem o prûmûru m (u továrnû vyráûn h krupníkû Ï 130 m), kter se otáãí v fievûném luu optfieném n vnitfiní strnû posekn m neo profilovn m plehem. K v roû krup oházelo oru ováním jeãmene mezi kmenem luem. Kupoivu se tento typ krupníku ones nhází ve ml neh pomûrnû ãsto. PfiestoÏe ptfií pfieev ím o ooí oyãej- 8 L. TùPÁN, M. K IVANOVÁ, it. v pozn. 1, s. 28. Doejme, Ïe ér umûlek h ml nû zãl ve ruhé polovinû 80. let 18. století ve Virginii (USA). Území, oku nov typ mleího sloïení poházel, mu lo v âeháh název merikánsk neo merik. 9 Hopperoy slouïil k hlzení meliv zhfiátého n vysokou teplotu pfii mletí n ploho (to je velk m tlkem kmenû, ez jejih lehãení, tey oálení) jením prûhoem. Z horkého meliv se opfiovl vo, osïená v zrnu v mnoïství okolo 15 %, která pk zpûsoovl zlepení sít hrnolov h vysévãû. V nízkém váli se pomlou ryhlostí otáãel nízko n jeho polhou trám optfien ikmo ntoãen mi fievûn mi eskmi, které melivo pfiihrnovly o okrje ke stfieu, kuy jiï ohlzené propávlo n l í proes (pomoí v thu se ostlo k hrnolovému vysévãi). 10 u poloumûlek h sloïení zhyen h v rhivníh mteriáleh vû osu ohovná in situ uváí L. TùPÁN, R. URBÁNEK, H. KLIME OVÁ kol., it. v pozn. 1, s Trár fiíme mezi ãistií stroje. Pruje n prinipu oûlení lehk h ãásti o tûï íh provûtráváním. Îejro je mehniky pohyovné síto. 12 Str ím typem krupníku vly krupní stoupy (nes se ohovl jiï poslení exempl, která jsou souãástí muze v pfiíroû n Veselém Kopi v rámi Souoru liov h stve Vysoãin). Existovly tké, nyní jiï nejspí neohovné, krupníky tvofiené vûm mleími kmeny. Zprávy pmátkové péãe / roãník 70 / 2010 / ãíslo 1 / MATERIÁLIE, STUDIE Rim URBÁNEK / Voní ml ny posuzování jejih honot 25

4 6 Or. 6. Ryhmurk (okres Chruim), ml n ãp. 44, msivní vik fi n stfie e pfiízemního ml n, 50. lét 20. století. (Sírk Rim Uránk) ného sloïení, v jimeãné není jejih provozování souûïnû se sloïením umûlek m. Ve 20. století jejih funki pfievzly nstupujíí prûhoové perioiké loupãky. Situe u jhelek je o nûo jenou í neï u krupníkû. Známe sie typiké pfiípy, le ovykle se jhelk vzhleovû pool oyãejnému sloïení s tím, Ïe spoek se vytváfiel z jílu ntluãeného n tenk pískovov leïák. 13 Pozûji se spoek vyráûl továrnû z korku neo gumy. Prosné zrno se olupovlo mezi tímto spokem lehãen m pískovov m ûhounem. Z v ehny jhelky uveìme lespoà v ãesk h zemíh zel unikátní komplexní sloïení n v rou jhel (nejená se pouze o smosttnou jhelku, le o sloïení z tfií tehnologik h ãástí: ãistií, loupí tfiíií), které se ohovlo ve ml nû ãp. 51 v Kostelek h Horkáh (okres Ryhnov n KnûÏnou). Krátk m kpsov m v them se proso ostlo o jenouhé ãistírny sloïené z tráru mlého Ïejr. Druh m v them je pk mlynáfi oprvil o zásoníku, z nûhoï plo o loupí ãásti tvofiené jhelkou s jílov m spokem omáí v roy. Tfiíií ãást má první íl v pooû mlého tráru spfiïeného se spáovou trukou veouí pfiímo z jhelky, ke oházelo k ofouknutí opi ek o vûtrové komory, z ruhého Ïejr v pokroví, které hotové jáhly roztfiíilo pole velikosti. K zánlivû tk sloïitému fie ení ovel mlynáfie situe v ãeském mlynáfiství z ruhé svûtové války. Oprávnûnû se totiï omnívl, Ïe mûïe ojít k zvfiení jeho ml n, jelikoï nemûl osttek voy, proto zmûfiil svoji v rou n jinou surovinu neï n záklní oilniny. 14 Speifiké konstruke, prvky souvislosti Ml ny vykzují fiu jevû, které umoïàují pohopit pestrou kálu poo tûhto tehnik h ojektû jejih prostfieí. Stvení zvlá tnosti ml nû U nejv znmnûj íh vesnik h tehnik h ojektû, k nimï voní ml ny jistû ptfií, mûïeme vysleovt nûkolik speifik h záleïitostí, které se u jin h vesnik h stve nenházejí, neo je njeme jen v jimeãnû. Lze je vymezit tkto: 1. prostorové uspofiáání vãetnû polïnosti, 2. typiké konstruke tehnologikého vyvení ptfiíí k oyãejnému sloïení (ml nská hrnie, hfiíel voního kol, zná k mleí polh), 3. oplnûní stfiehy vik fii nástvmi (zejmén kvûli horním hlvám v thû, ménû ãsto kvûli vysévãi neo reformû), 4. typiké oplàkové provozní ojekty pfiístvy (ml nská lenie, turínov omek, strojovn, koteln ), spojení s l ím tehnik m ojektem (pil, elektrárn, olejn, rûzné typy ílen s mehnik m pohonem ), 6. pfiívo voy k ml nu, 7. tkzvn voní ejh, ve stveníh konstrukíh, respektive komunikíh reálu ml n, ruhotnû pouïité prvky z mleího sloïení (nejãstûji mleí kmeny, le i íly ml nské hrnie), 9. speifiké stvení etily (npfiíkl otvor pro prûho hfiíele voního kol, vysklàoví otvor v úrovni ruhého nzemního polïí neo otvor pro prûho trnsmise, fiemene neo ln k pohonu hospoáfisk h strojû). Velká ãást venkovsk h ml nû má ooné pûorysné uspofiáání jko trojílné vesniké omy. Nûky je u tûhto ojektû mtouí, Ïe síà (tey ruh íl), jkoïto komunikãní prostor, není o ml nie (zírjíí tfietí íl) oûlen stûnou (Horní Hefimnie ãp. 103, okres Ústí n Orlií; Kunvl ãp. 211, okres Ústí n Orlií; Rtiofiie ãp. 4, okres Náho; Stroselsk Hráek, vlé ãp. 4, okres Pfiírm). 13 B vl to zprvil mleí kámen ruhotnû pouïit z oyãejného sloïení. 14 Nároní rhiv Prh, fon Mlynáfiské ústfieí Prh, krt. ã. 365, sign O této skuteãnosti svûãí jk Dotzník k pfiihlá ení o Mlynáfiského ústfieí ze ne , tk i l í koresponene mezi mlynáfiem Frnti kem Seláãkem Mlynáfisk m ústfieím. Z Dotzníku k pfiihlá ení o Mlynáfiského ústfieí vypl vá, Ïe n svém sloïení okázl z en zprovt Ï 10 q z rok pk Ï 400 q pros! 15 Ml nská lenie má poou zûného ménû ãsto enûného prostoru, v nûmï se nhází voní kolo, které hrání pfie nmrzáním leu. Strojovn s kotelnou komínem souvisí s oszením prního stroje. 16 Voní ejh se nz vl tké normální znmení. Byl to znãk vymezujíí nejvy í vzutí voy, jké mûl mlynáfi povolené. Tento nyní jiï pomûrnû vzánû nházen prvek má fiu rûzn h poo o Ïelezné skoy pfies vytesnou znãku v oszeném kmeni Ï po plehové prvky oszené ve fsáû. 26 Zprávy pmátkové péãe / roãník 70 / 2010 / ãíslo 1 / MATERIÁLIE, STUDIE Rim URBÁNEK / Voní ml ny posuzování jejih honot

5 7 8 PouÏitá tehnologie, jk vypl vá z pfiehozího popisu jenotliv h ruhû sloïení, vykzuje pomûrnû jenoznãn vzth k polïnosti. Oyãejné sloïení se snno veje o pfiízemního ojektu, le sloïení umûleké potfieuje nezytnû lespoà ãtyfii polïí. T ov em nemusejí mít nutnû poou ojektu vou- víeptrového. JestliÏe se první polïí nhází v suterénu, ruhé v pfiízemí l í vû v prostoráh postfie í, pk postãuje i ojekt pfiízemní. K tomu je tfie vzít v úvhu, Ïe polïí nemusí mít vïy v ku 2 m víe tké nemusí zírt elou polïní plohu (Kozory ãp. 11, okres Ryhnov n KnûÏnou; Píseãná ãp. 35, okres Ústí n Orlií). Kromû novostve ml ni, È uï n zelené loue neo n místû str ího ml n, má stvení v voj ml h venkovsk h ml nû v oû moernize n umûleké sloïení tfii hlvní pooy: 1. ml nie oznává jen minimální (t ká se prostorovû vût íh vy íh ml ni neo ml ni ptrov h) neo Ïáné stvení úprvy, 2. ml nie se hmotovû zmûní pouze vyuováním stfie níh nástve, 3. ml nie se zv í o jeno víe pter. V prvním pfiípû postãovly k umístûní umûlekého sloïení ez úprv zejmén velké rokní klsiistní ptrové ml ny (Bûlá po Bezûzem ãp. 322, okres Mlá Boleslv; Bûleã, znikl ml n ãp. 30, okres Hre Králové; Bohutín ãp. 22, okres Pfiírm; Brtãie ãp. 34, okres Kutná Hor; Mlé Ky ie ãp. 13, okres Klno; Pseky n Jizerou ãp. 85, okres Semily). V nûkter h pfiípeh postãovly okone i ojekty pfiízemní, poku jejih polïí mûl vût í svûtlé v ky (Popove-Bûtník ãp. 34, okres Ústí n Orlií; Roztoky u Semil ãp. 42, okres Semily; Vi Àáry ãp. 1, okres Svitvy). Ve ruhém pfiípû, ky ylo zv ení nezytné, snïili se je mlynáfii minimlizovt fie ení spoãívlo ve vyuování stfie ní nástvy (Ryník ãp. 28, okres Ústí n Orlií; Pnská Hrová ãp. 89, okres Ryhnov n KnûÏnou; Roztoky u Semil ãp. 42, okres Semily; Rtiofiie ãp. 4, okres Náho; 17 Trhové Sviny ãp. 195, okres âeské Buûjovie). Ve vût inû pfiípû postãovl jeen stfie ní vik fi, nûky znãnû mohutn (Ryhmurk ãp. 44, okres Chruim). 18 Spí e v jimeãné je fie ení pomoí vojie vik fiû (Horní Duenky ãp. 33, okres Jihlv; Trstûnie ãp. 1, okres Svitvy). SlouÏily pfieev ím k umístûní horníh hlv kpsov h v thû, které se musely nházet Ï v nejvy íh poloháh, jelikoï se o nih zrno ãi melivo ostávlo k jenotliv m strojûm spáov mi trukmi po urãit m sklonem. Venkovské ml ny s umûlek m sloïením lze poznt kromû polïnosti tké pole typikého ãsto ohovného vysklàovího otvoru pro hotové ml nské v roky v úrovni ptr (âkovie ãp. 9, okres âeské Buûjovie; Mlé Ky ie ãp. 13, okres Klno; Ohni ov ãp. 62, okres Ryhnov n KnûÏnou; Stfiehom ãp. 12, okres Mlá Boleslv; estjovie ãp. 12, okres Náho; Tfieeã ãp. 22, okres âeské Buûjovie; Vimnov ãp. 13, okres Mlá Boleslv). Z nih se pomoí fievûného Ïlu spou tûly pytle s ml nsk mi proukty pfiímo n vûz. 19 Uveené jevy mjí znãnou vypovíí honotu mimo jiné pfii okumenti ml nû, jejihï tehnologiké vyvení se jiï neohovlo. Je tû poznámk k ruhotnému pouïití mleíh (leïák, ûhoun) jin h (nejãstûji krupníkov kámen zvn holenr) kmenû ve stveníh konstrukíh komunikíh reálu ml n: trvnliv mteriál nízk válov tvr tûhto prvkû se pfiímo nízely k novému vyuïití. PfiíklÛ nlezneme, nejen u ml nû, elou fiu nmátkou: láïûní ná lpné kmeny (Bro ãp. 3, okres Pfiírm; VoÀny ãp. 315, okres Strkonie), shoy (Str ãie ãp. 4, okres âeské Buûjovie), zákl po loïiskem hfiíele voního kol (Stfie- Or. 7. Cerekvie n Louãnou (okres Svitvy), ml n ãp. 21, nejmen í typ otvoru k vysklàování ml nsk h prouktû i s pevnou ãástí Ïlu závûsem pro jeho onímtelnou ãást. (Foto Rim Uránek, 2004) Or. 8. VoÀny (okres Strkonie), ml n ãp. 315, mleí kmeny ruhotnû pouïité ke zpevnûní pohozí plohy vor. (Foto Rim Uránek, 2007) hom ãp. 12, okres Mlá Boleslv), nákolníky (fr v Horním Mr ovû, okres Turnov) neo sloup nesouí etonové vntroky (Bûlá po Bezûzem ãp. 322, okres Mlá Boleslv). Tehnologiké zfiízení jeho okumente Je tfie zûrznit, Ïe tehnologiké vyvení ml nûm n honotû nejen oává, le v znmnû ji spoluvytváfií. To se u ohovn h oyãejn h sloïení vzthuje i k jejih nosné konstruki zvné ml nská hrnie. Doejme, Ïe v âeháh známe mimofiánû ofie ohovné oyãejné sloïení, to ve ml nû v Hosloviíh (okres Strkonie). Nese ví rhik h znkû neï kterékoliv jiné oyãejné sloïení n ném území. Jeho honotu zvy uje i neovykle vysoká utentiit, oï souvisí se skuteãností, Ïe poslení mjitelé se kvûli velk m prolémûm s re- Ïimem oslov uzvfieli pfie okolním svûtem. S- 17 K ostrnûní stfie ní nástvy z rtiofiikého ml n o lo ûhem pfiestvy pro expoziãní úãely v 50. leteh 20. století. 18 Ani v pfiípû ryhmurského ml n se stfie ní nástv neohovl. Znikl pfii oprváh ml n n koni 80. let minulého století. 19 L. TùPÁN, M. K IVANOVÁ, it. v pozn. 1, s. 100; ále L. TùPÁN, R. URBÁNEK, H. KLIME OVÁ kol., it. v pozn. 1, s prûzkum utor. Zprávy pmátkové péãe / roãník 70 / 2010 / ãíslo 1 / MATERIÁLIE, STUDIE Rim URBÁNEK / Voní ml ny posuzování jejih honot 27

6 9 10 f e f g e e Or. 9. âkove (okres âeské Buûjovie), ml n ãp. 9, nevelk turínov omek v prostoru fiívûj í ml nské lenie pfiiszen v pozí k ml nii, jeho zklenutí ve sponí ãásti tvofií otokov otvor pro opovou vou o turíny. (Foto Rim Uránek, 2007) Or. 10. Tfieosie (okres Pruie), ml n ãp. 15, Ïl pfiiváûjíí vou n ml nské kolo, zvn vntroky, velmi neovykle sestven z kmenn h lokû. (Foto Rim Uránek, 2004) Or. 11. Stfiehom (okres Mlá Boleslv), ml n ãp. 12, voní ejh s iniiálmi rïitele voního práv F. O. letopoãtem oszení 1881 (s 1 pfietesnou z 0 ). Dofie viitelná je i ipk ukzujíí úroveà nejvy ího povoleného vzutí voy. (Foto Rim Uránek, 2006) Or. 12. V ûr igrmov h mlynáfisk h znãek k nejãstûji ohovn m strojûm zfiízením. K ãi tûní oilí: 1. Ïejro, 2. trár, 3. spirtér, 4. mgnet, 5. koukolník. K loupání ãi tûní povrhu zrn: 6. perioiká loupãk, 7. prûhoová loupãk, 8. krtáãk. K mletí: 9. kmenné sloïení, 10. kmenné sloïení s spirí, 11. válová mleí stolie s r hovn mi váli, 12. válová mleí stolie s hlk mi váli, 13. válová mleí stolie s porelánov mi váli. K vysévání meliv ãi tûní tfiíûní krupie: 14. hrnolov vysévã, 15. ostfieiv vysévã, 16. rovinn vysévã, 17. jenouhá reform (ãtyfiílná), 17. vojitá reform (ãtyfiílná). K oprvû: 18. jenouh v th, 19. vojit v th, 20. násypn ko ústíí o v thu, 21. smosttn násypn ko, 22. spáová truk. Oluãoví zfiízení: 23. utokp, 24. entriklon, 25. tlkov filtr, 26. sí filtr, 27. vûtrák. (Pole kresy Ing. Frnti k Tureãk pfiekreslil uprvil Mtou Uránek) 28 Zprávy pmátkové péãe / roãník 70 / 2010 / ãíslo 1 / MATERIÁLIE, STUDIE Rim URBÁNEK / Voní ml ny posuzování jejih honot

7 mosttnû hospofiili k tomu pouïívli urïovli svûj tehniky znãnû zstrl ml n. ZmiÀujeme-li se o kvlitáh oyãejného sloïení, musíme zároveà konsttovt, Ïe i umûleké sloïení nese znãné honoty. K tomuto tvrzení oprvàuje i skuteãnost, Ïe v voj vesnik h (ãi spí venkovsk h) ml nû se jiï prktiky uzvfiel poslení uovné vesniké ml ny poházejíí z 90. let 20. století ptfií jiï k nprost m rritám. 20 SvÛj smysl v znm má jkákoliv okumente tehnologikého vyvení tey vãetnû popisné prováûná pole jenotliv h polïí ml nie. Av k nejpfiehlenûj í okumenti pfiestvuje zprování tkzvného ml nského igrmu, kter vyuïívá pro kï stroj i psivní zfiízení zástupné znãky. Ve v slené fázi tk igrm vzálenû pfiipomíná elektrotehniké shém. Není to smoúãelná kres správnou návznost jenotliv h strojû funki sloïení jko elku lze ãsto pohopit právû Ï po nskiování ml nského igrmu. Ze je ov em nmístû uvést, Ïe pro okumenti ml nû z hleisk tehnologikého vyvení ve hvíli ãsové tísnû pfie pfiestvou neo emolií velmi ofie postãuje i kvlitní fotogrfiká okumente. U ml nû se prováí pole stejn h prinipû jko pro potfiey stvenû-historik h prûzkumû, tey pole polïí o elku k etilu. N záklû tkové okumente oplnûné informemi z rhivníh mteriálû 21 lze se znãnou pfiesností provést rekonstruki tehnologikého vyvení i po jeho zániku. Pohony U ml nû nelze opomíjet jejih motory. Smozfiejmû si v pfiípû ml nû ovykle pfiestvíme motory voní tey voní kol voní turíny v k nesmíme zpomínt n ãsté oplàování l ím pomon m motorem o prníh strojû pfies motory sploví Ï po elektriké. DÛvoem vl jk neosttek voy (v historik h záznmeh ûïnû uváûno oy nestálá vo ), tk i její úplné zstvení (suh, zletàování ryníkû). Ve voníh ml neh k nejãstûj ím pomon m zrojûm pohonu ptfiily sploví motory (nftové, enzínové neo petrolejové). Dohovl se jih elá fi má smysl se jimi z vt s v vojem ãeského mlynáfiství úze souvisí nházejí se mezi nimi nprosté unikáty. ZmiÀme tfie nftové motory s nyní jiï netypik mi prinipy npfiíkl voutktní nftov motor ve ml nû ãp. 35 v Zál í (okres Ústí n Orlií) 22 neo ãtyfitktní motor s nsáváním nfty systém Brons 23 ve ml nû ãp. 26 v Brlohu (okres Louny). Nijk v jimeãné nejsou ni pfiípy vûtrn h ml nû oplàovn h pomon mi motory, témûfi v hrnû splovími. K oszení plynosíh motorû tk o lo npfiíkl u ml nû Svûtlík v Horním PoluÏí (okres Dûãín) neo ve Chvlkoviíh (okres Vy kov). Neprávem opomíjené vjí nejml í ruhy pomon h motorû, tey elektriké. Pfii jejih okumenti je oré si uvûomit moïnou zámûnu pomoného elektrikého motoru s ynmem, respektive synhronními motory, pouïívn mi jko elektriké generátory. Ml ny jejih pmátkové honoty Nejprve je tfie upozornit n ãst velmi zkreslen názor, pole nûjï jsou ml ny s oyãejn m sloïením oenû honotnûj í neï ml ny se sloïením umûlek m. Jením z ÛvoÛ je pfiepokl jejih mnohem vût ího stáfií. Je to neorozumûní, známe i pfiípy novostve ml nû s oyãejn m sloïením vyuovn h v oû, ky n ãeském území jiï stál fi ml nû se sloïením umûlek m. 24 Dl ím rgumentem pro zváïení honoty jenotliv h ml nû jejih tehnologikého vyvení je mnoïství ohovn h exempláfiû. Pro pfiestvu: ohovn h ml nû s oyãejn m sloïením (neo lespoà jeho ãástí) jsou pfiiliïnû vû esítky. Oproti tomu ml ny s ohovn m umûlek m sloïením pfie zváûním válov h mleíh stoli (n ãeském území o o roku 1873) 25 vûe neznáme. Doejme, Ïe nejstr íh strojû umûlekého sloïení, jko jsou tosky, svky, válové stolie s porelánov mi váli v fievûné skfiíni neo rhiké hrnolové vysévãe v eh poházejííh Ï z poslení ãtvrtiny 19. století známe jen nûkolik kusû. 26 N záklû tohoto porovnání smozfiejmû nelze tvrit, Ïe y nejstr í ml ny s umûlek m sloïením mûly vy í honotu neï ml ny s oyãejn m sloïením, le pfii posuzování nelze pfiehlíïet ni mizivé mnoïství utentik h strojû z uveeného ooí. Pfii zvïování honoty ml nû je tfie neneht se m lit n první pohle nehonotn mi úprvmi, které vypjí jko provizorní. ZmiÀme z nih lespoà jenu typikou stvení jenu tehnologikou záleïitost. Tou první jsou, to nejen u ml h venkovsk h ml nû, stfie ní nástvy, vik fie zvy ování stûn konstrukemi optfien mi enûním. U v eh tfií úprv je tfie velmi uváïlivû posuzovt jejih honoty. Z uveen h pfieev ím stfie ní nástvy vik fie uí ojem provizornosti, le uovly se plánovitû z jsn h promy len h ÛvoÛ. Právû n stfieháh voníh ml nû se totiï zásním zpûsoem projevily zmûny souvisejíí s v vojem tehnologikého vyvení. Nejãstûji umoïnily oszení horní hlvy kpsov h v thû, u velk h nástve pk i umístûní nûkter h l íh strojû zprvil reformy neo rovinného vysévãe. JelikoÏ pofiizoví eny tûhto strojû oshovly znãn h ãástek, je smozfiejmû nesmysl poklát právû nástvy vik fie, které je hránily, z provizorní. Osttnû z ne ního pohleu musíme pfiiznt stfie ním nástvám vik fiûm i pozitivní upltnûní ve stfie ní krjinû. VÏyÈ i mnoho likû právû pole nih uï z álky pozná, Ïe tkov ojekt je nejspí ml n. Z vá uï jen oplnit: je-li o ml n, nepohynû provl uï s umûlek m sloïením. Pfii oprváh stfieh ml nû y tey pfie kï m rozhoováním o ostrnûní stfie níh nástve vik fiû mûlo vïy nejprve ojít ke zji tûní, z jkého Ûvou vlstnû vznikly. Typikou tehnologikou záleïitostí je pk pfiehlénuteln etil, ky litinov pstorek zpá o fievûného pleãního kol. To, o vypá jko jsné provizorium, y se u etfiilo, ve skuteãnosti ptfií k ûïn m úprvám u ml nû moernizovn h z oyãejného sloïení n umûleké. Byl to totiï pfievo mnohem ti í snáze se vyrovnávl s rázy neï pfii pouïití vou ozuen h kovov h kol! Nmísto upozornûní n l í pmátkové honoty ml nû okïme n v e zmínûné stvení zvlá tnosti ml nû n struãné poznámky k tehnologikému vyvení. 20 K nûkolik ojeinûl m ml nûm novû uovn m neo zásnû pfiestvovn m po roe 1990 ptfií npfiíkl ml ny v âeské Ryné (okres Ústí n Orlií) neo Benátkáh u Litomy le (okres Svitvy). 21 V tomto pfiípû se jená zejmén o Voní knihy ulo- Ïené ve foneh okresníh úfiû ve státníh okresníh rhiveh o otzníky k pfiihlá ení o Mlynáfiského ústfieí koresponeni mezi mlynáfii touto instituí ulo- Ïen mi ve fonu Mlynáfiské ústfieí v Nároním rhivu. 22 Nároní rhiv, Mlynáfiské ústfieí, krt. 389, sign Dotzník k pfiihlá ení o Mlynáfiského ústfieí ze ne PfiipomeÀme, Ïe ovykl nftov motor n prinipu vytvofieném sv m vynálezem Ruolfem Dieselem vyuïívá vstfiikování nfty o vzuhu rozïhveného kompresí ve válíh. Ze je nft nsáván zároveà se vzuhem teprve poté se tto smûs kompresí zpálí. 24 Je o ml ny s oyãejn m sloïením poházejíí z 60. Ï 80. let 19. století. Uveìme si pfiíklem novostvy ml nû ãp. 32 v Dlouhé Tfieové (okres Ústí n Orlií) z roku 1873 ãp. 42 v Opoãnû (okres Pruie) z roku L. TùPÁN, R. URBÁNEK, H. KLIME OVÁ kol., it. v pozn. 1, s L. TùPÁN, R. URBÁNEK, H. KLIME OVÁ kol., it. v pozn. 1, s Zprávy pmátkové péãe / roãník 70 / 2010 / ãíslo 1 / MATERIÁLIE, STUDIE Rim URBÁNEK / Voní ml ny posuzování jejih honot 29

8 13 14 Or. 13. TuÏín (okres Jiãín), ml n ãp. 33, tosk rhik stroj k ãi tûní krupie, kter je souãástí nejvyspûlej ího poloumûlekého sloïení známého v ãesk h zemíh. (Foto Rim Uránek, 2008) Or. 14. âeská Ryná (okres Ústí n Orlií), ml n ãp. 4, pfiízemní uov s instlovn m umûlek m sloïením, uprostfie krytá lviãk, lávk pro pfiím pfiístup z ml nie ke stvilu n koni vntrok, mezi lety (Sírk Rim Uránk) Závûr Ovykle zároveà nepfiíli oornû posuzovné skuteãnosti hápné jko honotné mívjí spoleãného jmenovtele, rhitektonik v rz voní kolo, ãi spí jeho pozûsttky. N utváfiení (kulturnûhistorik h) honot ml nû mjí tyto skuteãnosti pouze poíl, to ne vïy zásní. âsto uváûné v ãty mjitelû zpûsoû mjetkov h pfievoû ml nû mezi nimi nejsou pro vymezení honot ml nû kritériem prvním, le ptfií pouze o moziky, n jejímï záklû lze tyto honoty efinovt. Nopk klíãov m pfii posuzování honot ml nû y se mûl stát pohle zûrzàujíí tehnologikou ãást ml n, její v voj zejmén pk vliv tehnologikého vyvení n utváfiení stvení pooy ml n. AÏ po efinování tkov h skuteãností je moïné jsnû vymezit honotu konkrétního reálu ml n, jenotlivého ojektu, neo lespoà vlstní ml nie. Zásní v znm má pfii tom sleování i tk pfiehlénuteln h etilû, jko je voní ejh ãi zzûné otvory pro prûho trnsmise, fiemene neo ln k pohonu hospoáfisk h strojû. Poznání speifik voníh ml nû pfiiná í i v ne - ní oû spoustu nov h informí, jk potvrzují nálezy enn h ojektû strojního vyvení z neávn h let (ml n v Hosloviíh, okres Strkonie, poloumûleká sloïení ve Stroselském Hráku, okres Pfiírm, TuÏínû, okres Jiãín, neo nejstr í stroje umûlekého sloïení). V posleníh leteh sie ohází k emoliím ml nû spí e v jimeãnû, tím ãstûji se v k setkáváme se zásními stveními zmûnmi tûhto ojektû. Zprvil to jsou úprvy pro trvlé rekreãní ylení, k poniktelsk m úãelûm neo nyní velmi ãsté zmûny n mlé voní elektrárny. O to vût í v znm má kïá okumente ve ml neh proveená. Seznm litertury: Johnn Mthis BEYER: Thetrum mhinrum molrium. Oer Shu-Pltz er Mühlen-Bu-Kunst, Welher llerhn Sorten von solhen Mshinen, ie mn Mühlen nennet, so wohl historish ls prktish, nest ihren Grun- un Auf-Rissen vorstellet, un zwr wir in seligen gehnelt, Dresen Jifií BLÁHA, Vít JESENSK, Petr MACEK, Vlislv RAZÍM, Jn SOMMER: Opertivní prûzkum okumente historik h stve, Prh Ján HANU IN: Posuzovnie pmitkovej honoty str h von h zriení, in: Pmitky Príro, XIII, 1983, ã. 1, s Emnuel HERTÍK: Pfiíruãní knih mlynáfiská, Prh Emnuel HERTÍK: Mlynáfiství, Prh Jroslv KARAS: Historik v voj mlynáfiství, Prh Jroslv KARAS: Mlynáfiství stv ml nû, íl II. âi tûní oilí stroje k nûmu, Prh Jroslv KARAS: Mlynáfiství stv ml nû, íl III. Mleí stroje, Prh Josef KLEMPERA: Voní ml ny v âeháh I. (Ï IX.), Prh 2000 (Ï 2005). Válv KOâKA: Mlynáfisk prktik, Prh Frnti ek LEDVINKA: Voní ml ny n Zurniemi, Zurnie Antonín LEHOVEC: Uãenie prktikého mlynáfiství, Prh Gustv PAPPENHEIM: Populäres Lehruh er Müllerei, Wien Frnûk PÁRIS: Dûjiny mlynáfiství, Prh Luûk TùPÁN, Mg K IVANOVÁ: Dílo Ïivot mlynáfiû sekerníkû v âeháh, Prh Luûk TùPÁN, Rim URBÁNEK, Hn KLIME OVÁ kol.: Dílo mlynáfiû sekerníkû v âeháh II., Prh Frnti ek TUREâEK: Mlynáfiská tehnologie strojní. Stroje vyséví ãistií, svzek I., Pruie Frnti ek TUREâEK: Stroje mleí, Pruie Frnti ek TUREâEK: âi tûní oilí, Pruie Frnti ek TUREâEK: Enyklopeie mlynáfiství, neloklizováno, netováno. Rim URBÁNEK, Hn HÁCOVÁ: Ml n ãp. 35 v Píseãné poslení zej í svûek voního mlynáfiství, Vysoké M to Rim URBÁNEK: Ml n ãp. 32 v Dlouhé Tfieové, in: II. roãenk Mûstského muze âeská Tfieová , 2008, s Zprávy pmátkové péãe / roãník 70 / 2010 / ãíslo 1 / MATERIÁLIE, STUDIE Rim URBÁNEK / Voní ml ny posuzování jejih honot

e Stavby pro reklamu podle 3 odst. 2. f

e Stavby pro reklamu podle 3 odst. 2. f Jenouhé stvy, terénní úprvy uržoví práe vyžujíí ohlášení 104 ost. 1 stveního zákon Stvení záměr Formulář Umístění Stvy pro ylení pro roinnou rekrei o 150 m 2 elkové zstvěné plohy, s jením pozemním polžím

Více

1.3.5 Řešení slovních úloh pomocí Vennových diagramů II

1.3.5 Řešení slovních úloh pomocí Vennových diagramů II 1.3.5 Řešení slovníh úloh pomoí Vennovýh igrmů II Přepokly: 1304 Pegogiká poznámk: Ieální je poku tto hoin vyje n vičení. Postup stuentů je totiž velmi iniviuální ěljí velké množství hy, oěht elou tříu

Více

Hygiena dutiny ústní u dospělých. aneb Čistěte si pouze ty zuby, které si chcete zachovat!!

Hygiena dutiny ústní u dospělých. aneb Čistěte si pouze ty zuby, které si chcete zachovat!! Hygien utiny ústní u ospělýh ne Čistěte si pouze ty zuy, které si hete zhovt!! Prevene ve stomtologii znmená přeevším přeházení vzniku lšímu rozvoji zuního kzu, hronikého zánětu ásní, tím tké vzniku proontitiy,

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

ŘEŠENÍ OBVODŮ S TRANSIMPEDANČNÍMI OPERAČNÍMI ZESILOVAČI POMOCÍ GRAFŮ SIGNÁLOVÝCH TOKŮ

ŘEŠENÍ OBVODŮ S TRANSIMPEDANČNÍMI OPERAČNÍMI ZESILOVAČI POMOCÍ GRAFŮ SIGNÁLOVÝCH TOKŮ ŘEŠENÍ OBVODŮ S ANSMPEDANČNÍM OPEAČNÍM ESLOVAČ POMOÍ AFŮ SNÁLOVÝH OŮ ÚVOD Dlior Biolek, VA Brno rnsimpenční operční zesilovče (O) jsou perspektivní tegrovné ovoy, které jsou svými přenosovými vlstnostmi

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

PRŮZKUM NÁZORŮ ŢÁKŮ, UČITELŮ A RODIČŮ NA HODNOCENÍ VE ŠKOLE

PRŮZKUM NÁZORŮ ŢÁKŮ, UČITELŮ A RODIČŮ NA HODNOCENÍ VE ŠKOLE Pegogiká fkult OU v Ostrvě Kter pegogiky nrgogiky PRŮZKUM NÁZORŮ ŢÁKŮ, UČITELŮ A RODIČŮ NA HODNOCENÍ VE ŠKOLE NÁMĚTY NA ÚPRAVY VNITŘNÍCH NOREM PRO KLASIFIKACI ŢÁKŮ seminární práe Pegogiká ignostik KPD/3PEDI

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

{ } ( ) ( ) 2.5.8 Vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice. Předpoklady: 2301, 2508, 2507

{ } ( ) ( ) 2.5.8 Vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice. Předpoklady: 2301, 2508, 2507 58 Vzth mezi kořen koefiient kvdrtiké rovnie Předpokld:, 58, 57 Pedgogiká poznámk: Náplň zřejmě přeshuje možnost jedné vučoví hodin, příkld 8 9 zůstvjí n vičení neo polovinu hodin při píseme + + - zákldní

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

NA VÝHLEDU M 1:3500 CHODOV, PRAHA 4 VÝŠKOVÝ SYSTÉM BALT PO VYROVNÁNÍ (JTSK) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE 06/2014 KRČSKÝ LES OBJEDNATEL:

NA VÝHLEDU M 1:3500 CHODOV, PRAHA 4 VÝŠKOVÝ SYSTÉM BALT PO VYROVNÁNÍ (JTSK) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE 06/2014 KRČSKÝ LES OBJEDNATEL: RO ZTY LY ET ET P II. I. 1 KLO KNE ROV HR L IČ K OV P KRČSKÝ LES 50 N VÝHLEU 250 HOOV, PRH 4 VÝŠKOVÝ SYSTÉM BLT PO VYROVNÁNÍ (JTSK) RHITEKTONIKÁ STUIE OBJENTEL: ZPROVTEL: STUIO PRK s.r.o., Hanušova 10,

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

3.4.12 Konstrukce na základě výpočtu II

3.4.12 Konstrukce na základě výpočtu II 3.4. Konstruk n záklě výpočtu II Přpokly: 34 Př. : J án úsčk o jnotkové él úsčky o élkáh,, >. Nrýsuj: ) úsčku o él = +, ) úsčku o él Při rýsování si élky úsčk, vhoně zvol. =. Prolém: O výrzy ni náhoou

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

Vaše ocel v dobrých rukách

Vaše ocel v dobrých rukách Vše oel v orýh rukáh Ž ÁROVÉ ZINKOVÁNÍ PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ osoně jenouše přímo Oorné informe k témtu Žárové zinkování 1 11 rgumentů pro žárové zinkování oeli Žárové zinkování nízí elou řu výho, které nemohou

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

9/2 Intraorální snímkování

9/2 Intraorální snímkování Praktick rádce zubního lékafie str. 1 9/2 Intraorální snímkování Úvod do intraorálního snímkování MUDr. Martin Záhofiík Základní principy rentgenologie Rentgenové záfiení Rentgenové záfiení (záfiení X)

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

ř ů ř š ě ě č ř ž ů ů Í ň ř š ž č ř ě ě ž ř ř š ú š ě č ě š ě š č ř š š ě ů š ě č ě ě ě š ř š š ř ž č ě Ž Š ř ě č š ř č č č č ř š ě š ě ř ů č č ž ě č š ě š ů ř ž ů ř ž ě ů Ž ě š š ň Ž ř šř š ř ž č ě ě

Více

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Spoleãnost s ruãením omezen m a její jednatel ãást 2, díl 3, kapitola 9, str. 1 2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Je již všeobecně známou skutečností, že s účinností od 1. 1. 2007 byl zrušen

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ Vít Hladík, Vladimír Kolejka âeská geologická sluïba, poboãka Brno, pracovi tû Jeãná 29a, 621 00 Brno, hladik@gfb.cz Abstract: Capture

Více

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz LAND ROVER ASSISTANCE www.land-rover.cz V eobecné podmínky pro poskytování sluïeb LAND ROVER ASSISTANCE (dále v textu jen VP ) Zavolejte nám, v nouzi vás nenecháme! Nonstop Land Rover Assistance 24 hodin

Více

Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování. KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ strojní součásti. Přednáška 12

Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování. KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ strojní součásti. Přednáška 12 Fkult strojního inženýrství VUT v Brně Ústv konstruování KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ strojní součásti Přenášk Spojky brzy Tim ws so lerne tht he coul nme horse in nine lnguges; so ignornt tht he bought cow to

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1223/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o kosmetických přípravcích

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1223/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o kosmetických přípravcích 22.12.2009 Úření věstník Evropské unie L 342/59 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1223/2009 ze ne 30. listopu 2009 o kosmetikýh příprvíh (přeprovné znění) (Text s význmem pro EHP) EVROPSKÝ

Více

Píloha k roní úetní závrce za rok 2012

Píloha k roní úetní závrce za rok 2012 Píloh k roní úetní závre z rok 2012 l. 1 Oené údje Sujekt: U2Brno s.r.o. sídlo: Brno, Píkop 843/4 právní form: spolenost s ruením omezeným IO: 607 16 380 pedmt innosti: - speilizovný mloohod - poskytování

Více

E V R O P S K Á Ú M L U V A O K R A J I NĚ

E V R O P S K Á Ú M L U V A O K R A J I NĚ E V R O P S K Á Ú M L U V A O K R A J I NĚ Sdělení Ministerstv zhrničníh věí č. 13/2005 S.m.s. Ministerstvo zhrničníh věí sděluje, že dne 20. říjn 2000 yl ve Florenii přijt Evropská úmluv o krjině. Jménem

Více

INFORMACE PRO PACIENTY

INFORMACE PRO PACIENTY INFORMACE PRO PACIENTY Technologie prizpusobená ˇ pacientovi technologie od Artrotické zmûny Pfiesné fiezací bloãky Technologie Visionaire Optimálnû usazen implantát O spoleãnosti Smith&Nephew je celosvûtovû

Více

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Klasika pro každou oblast použití: OBO B9/T Měkká membrána Rychlá práce: Mûkká membrána se bez jak chkoli speciálních nástrojû protlaãí a automaticky

Více

1. IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVB, DRUH A UMÍST NÍ...3 3. PODKLADY...4 4. LEN NÍ STAVBY...5 5. V CNÉ A ASOVÉ VAZBY...

1. IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVB, DRUH A UMÍST NÍ...3 3. PODKLADY...4 4. LEN NÍ STAVBY...5 5. V CNÉ A ASOVÉ VAZBY... 1. IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE 2 1.1 IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE STAVBY...2 1.2 IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE INVESTORA ADATELE 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVB, DRUH A UMÍST NÍ...3 2.1. DRUH STAVBY....3 2.2. UMÍST NÍ STAVBY.4 3. PODKLADY....4

Více

Obsah. Předm luva / п M o tto /13. G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15

Obsah. Předm luva / п M o tto /13. G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15 Předm luva / п M o tto /13 G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15 I. V ý z n a m la tin y /2 3 1.1 P ř e d c h ů d c i la tin y ja k o m e z in á r o d n íh o ja z y k a /2 3 1.2 L a tin a ja k o m e

Více

VŠE O EKOLOGICKÝCH ŠTÍTCÍCH

VŠE O EKOLOGICKÝCH ŠTÍTCÍCH VŠ O KOLOIKÝH ŠTÍTÍH V září 2014 budou v vropě uvedeny nové energetické štítky na vysavače. o se s příchodem štítků změní? V této příručce značky Rowenta se dozvíte více o těchto nových štítcích a způsobu,

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

www:nuts2severozapad.cz

www:nuts2severozapad.cz PROJEKTY ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Obec Velké Bfiezno pfiipravila nové projekty rozvoje infrastruktury. Ty mohla uskuteãnit díky dotaci z Regionálního operaãního programu Severozápad. V

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

Fyzikální kabinet GymKT Gymnázium J. Vrchlického, Klatovy

Fyzikální kabinet GymKT Gymnázium J. Vrchlického, Klatovy Fzikální kbinet GmKT Gmnázium J. Vrchlického, Kltov stženo z http:kbinet.zik.net Optické přístroje Subjektivní optické přístroje - vtvářejí zánlivý (neskutečný) obrz, který pozorujeme okem (subjektivně)

Více

ACHENBACH CZ s.r.o. 31.12.2014 v celých tisících K. Fialková 23 2.049-638 1.411 2.387 814-638 176 1.224 1.224 2.203 987 987 1.573

ACHENBACH CZ s.r.o. 31.12.2014 v celých tisících K. Fialková 23 2.049-638 1.411 2.387 814-638 176 1.224 1.224 2.203 987 987 1.573 Minimální závzný vý et informí ROZVAHA Jméno p íjmení, ohodní firm neo jiný podle vyhlášky. 500/00 S. ve zjednodušeném rozshu název ú etní jednotky ve zn ní pozd jšíh p edpis ACHENBACH CZ s.r.o. ke dni

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Lucerna vznikla jako místo soustfieìující spoleãenské, kulturní a zábavní aktivity pod jednou stfiechou, a to zfiejmû jako jeden z prvních pfiíkladû svého druhu

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ

APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ Brnislv Lcko VUT v Brně, Fkult strojního inženýrství, Ústv utomtizce informtiky, Technická 2, 616 69 Brno, lcko@ui.fme.vutbr.cz Abstrkt Příspěvek podává

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU ke dni 31. prosine 2013 ( údje jsou vyčísleny v elýh tisííh Kč ) sestvená v souldu se zákonem č. 563/1991 S. o účetnitví, ve znění pozdějšíh předpisů, s vyhláškou

Více

Než zařízení začnete používat, přečtete si pokyny pro správnou instalaci a nastavení ve Stručném návodu k obsluze.

Než zařízení začnete používat, přečtete si pokyny pro správnou instalaci a nastavení ve Stručném návodu k obsluze. Stručný návo k osluze Zčínáme DCP-J315W Než zřízení zčnete používt, přečtete si pokyny pro správnou instli nstvení ve Stručném návou k osluze. VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ oznmuje poteniálně neezpečnou

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

Postup při měření rychlosti přenosu dat v mobilních sítích dle standardu LTE (Metodický postup)

Postup při měření rychlosti přenosu dat v mobilních sítích dle standardu LTE (Metodický postup) Praha 15. srpna 2013 Postup při měření rchlosti přenosu at v mobilních sítích le stanaru LTE (Metoický postup Zveřejněno v souvislosti s vhlášením výběrového řízení za účelem uělení práv k vužívání ráiových

Více

Úvod. iroká kála pfiíslu enství zahrnuje:

Úvod. iroká kála pfiíslu enství zahrnuje: Úvod Existuje celá fiada uïivatelû mobilních radiostanic. KaÏd má své specifické potfieby, poïadavky a pracuje v rûzn ch podmínkách. Spoleãnost Motorola dodává kompletní fie ení a nabízí irok v bûr mikrofonû,

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

ROZVAHA. ke dni... BAB mont s.r.o. Klíčovská 805/11 Praha 9 190 00 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0

ROZVAHA. ke dni... BAB mont s.r.o. Klíčovská 805/11 Praha 9 190 00 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/2002 S. Písemnost yl podán elektronicky dne: 20.6.2012 Podcí : 2172526 Heslo zjištění stvu: c3d895fe Stv podání: vyřízeno ROZVAHA ke dni... 3 1. 1

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

ý ý ý íú í ě Á ý ž ů ěí ě ž ý ó ý ý ú í ý ž ý ě í ýě ýýš í ú íú ěž ý ý íě ň ě í š ě ý íů ě ý ž ý ý í ě ý íí ě ý Á ý ě í ý ě ý í í ý í ě Č ď ů ě š ě ě ň í ú í ýě í í ě í š ě í í í ě ě ý š ý ž ěž ě ší ňž

Více

a 1 = 2; a n+1 = a n + 2.

a 1 = 2; a n+1 = a n + 2. Vyjářeí poloupoti Poloupot můžeme určit ěkolik růzými způoby. Prvím je protý výčet prvků. Npříkl jeouchá poloupot uých číel by e výčtem l zpt tkto:,, 6,,... Dlší možotí je vzorec pro tý čle. Stejá poloupot

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220. Název materiálu VY_32_INOVACE / Matematika / 03/01 / 17

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220. Název materiálu VY_32_INOVACE / Matematika / 03/01 / 17 DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ07/500/4076 Název školy SOUpotrvinářské, Jílové u Prhy, Šenflukov 0 Název mteriálu VY INOVACE / Mtemtik / 0/0 / 7 Autor Ing Antonín Kučer Oor; předmět, ročník

Více

Ě Á ý é č ř č ř č Š é š ý Č ý é ý é č č Ú ř č š ě ř ř č č ů ý é ů é ř ý é ř č é č č ř ž č ů ý é č ž é ěř ě č š ž ř ě ů ů č ě č č ě ř ž š ř é ú é š ý ř ě ě ú č ř ě ý ř č ž ě ě ňč č Ř ě ř Ř ě ř ř č Š ů ů

Více

DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU

DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská

Více

Science Plan TM Canine Adult a Canine Adult Mini. Adult. INDIKACE Stfiedn aktivní dosp lí psi malªch a stfiedních plemen od 1 roku do 7 let v ku

Science Plan TM Canine Adult a Canine Adult Mini. Adult. INDIKACE Stfiedn aktivní dosp lí psi malªch a stfiedních plemen od 1 roku do 7 let v ku Dosp lí psi malªch a stfiedních plemen Canine Chicken Science Plan TM Canine a Canine Mini Canine Savoury Chicken, Delicious Beef a Savoury Turkey: Karton 12 konzerv 415g INDIKACE Stfiedn aktivní dosp

Více

ROZVAHA pro nevýd le né organizace v plném rozsahu

ROZVAHA pro nevýd le né organizace v plném rozsahu ROZVAHA pro nevýd le né orgnizce v plném rozshu ke dni 3..0 Název sídlo ú etní jednotky (v celych tisících Kc) ˇ Místní kcní ˇ skupin Podjestedí ˇ ˇ I 666006 o.s. ocnske ˇ sdruzení ˇ Prosec ˇ pod Jestedem

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ-602 00 Brno telefon

Více

AGRITECH S C I E N C E, 1 1 VNITŘNÍ KVALITA BRAMBOR V ZÁVISLOSTI NA HNOJENÍ POMOCÍ ŘÍZENÉ SIMULACE MECHANICKÉHO POŠKOZOVÁNÍ

AGRITECH S C I E N C E, 1 1 VNITŘNÍ KVALITA BRAMBOR V ZÁVISLOSTI NA HNOJENÍ POMOCÍ ŘÍZENÉ SIMULACE MECHANICKÉHO POŠKOZOVÁNÍ VNITŘNÍ KVALITA BRAMBOR V ZÁVISLOSTI NA HNOJENÍ POMOCÍ ŘÍZENÉ SIMULACE MECHANICKÉHO POŠKOZOVÁNÍ THE INTERNAL QUALITY OF POTATOES IN RELATION TO FERTILIZATION USING CONTROLLED SIMULATION OF MECHANICAL DAMAGE

Více

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení...

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení... V e s t a v n é s p o t ř e b i č e K u c h y ň s k é o d s a v a č e p a r C F T 1 6 1 N á v o d n a m o n t á ž,, p o u ž i t í a ú d r ž b u OBSAH MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

TOKOZ a. s., Santiniho 20/26, 591 02 Îìár nad Sázavou 2, âeská republika tel.: +420 566 802 111, fax: +420 566 802 102, e-mail: mbox@tokoz.

TOKOZ a. s., Santiniho 20/26, 591 02 Îìár nad Sázavou 2, âeská republika tel.: +420 566 802 111, fax: +420 566 802 102, e-mail: mbox@tokoz. TOKOZ a. s., Santiniho 20/26, 591 02 Îìár nad Sázavou 2, âeská republika tel.: +420 566 802 111, fax: +420 566 802 102, e-mail: mbox@tokoz.cz, www.tokoz.cz OS kování TOKOZ V pouïití pro dfievûná okna otevíravû

Více

ř ě ě š ř ů ř ěž ú ěž ú ú Č ě Ú š ž ú ž ě ě ř ž ě ú ů ě ř š ž ú ě š ž ě ů š ě ř ě Ú ř ě ř ě ř ě ě ř š ž ž ř ě ť ř ě ů š ř š ě ě ř š ď ů ř ř ž Ž ř ě ž ř ě ř š ř ě ř ř ů ř ž ř ř ř ě ě š ž ř ě ě ž ž ř ž š

Více

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel)

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 111 6. âást Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) 111 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 112 0000 0000 SPRÁVA DANÍ 112 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 113

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká fakulta

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká fakulta Chromatografie Zroj: http://www.scifun.org/homeexpts/homeexpts.html [34] Diaktický záměr: Vysvětlení pojmu chromatografie. Popis: Žáci si vyzkouší velmi jenouché ělení látek pomocí papírové chromatografie.

Více

K 25 Obklad Knauf Fireboard - ocelových sloupů a nosníků

K 25 Obklad Knauf Fireboard - ocelových sloupů a nosníků K 25 07/2007 K 25 Obkla Knauf Fireboar - ocelových sloupů a nosníků K 252 - Knauf Fireboar Obklay ocelových nosníků - se sponí konstrukcí - bez sponí konstrukce K 253 - Knauf Fireboar Obklay ocelových

Více

ůř ř é Č ř ř Ř Č Á ř ě ř ď ú ů ů ř ě Í ř ě ř ě ř ř ř ú ů ů ř ě ů ř é ř é ě ú ř ě ě ř ř ř ě é ř ě é ř é ě é ě é é ě é ó é é é é é é ř é é ěž é ú Č ř ř é š ř ě Í ú ů é ě Ú ř ě ě ř ř ř Č ř ě é ě Í é ř ě é

Více

3. APLIKACE URČITÉHO INTEGRÁLU

3. APLIKACE URČITÉHO INTEGRÁLU APLIKACE URČITÉHO INTEGRÁLU APLIKACE URČITÉHO INTEGRÁLU V mtemtice, le zejmén v přírodních technických vědách, eistuje nepřeerné množství prolémů, při jejichž řešení je nutno tím či oním způsoem použít

Více

Investice do Vaší budoucnosti. Spolufinancováno Evropskou Unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Investice do Vaší budoucnosti. Spolufinancováno Evropskou Unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. IT.01 TULK INTERIERU, TYPIZOVNÝ NÁYTEK MĚŘÍTKO SHÉMT 1:25 OELOVÝ VĚŠÁK ROZMĚR (š x h x v) : v=1790mm, Ø 350mm OELOVÝ VĚŠÁK VE TVRU STROMU MTERIÁL: KOV, LKOVNÝ POVRHOVÁ ÚPRV: ČERNÁ, NTHRITOVÁ KOVÁNÍ UDE

Více

Evropské právo vefiejn ch podpor v daàové oblasti obrana obecnou logikou daàového systému

Evropské právo vefiejn ch podpor v daàové oblasti obrana obecnou logikou daàového systému 8/2013 JURISPRUDENCE âlánky dy daà osoba jiná neï poplatník vãetnû provedení nezbytné identifikace platby na daàov úãet pronajímatele, kter vedou jednotlivé místnû a vûcnû pfiíslu né finanãní úfiady, mûlo

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

Milí klienti, Návod na investování - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4

Milí klienti, Návod na investování - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 CS_zpravodaj_II_vnitrni:CS_zpravodaj_II_vnitrni.3.7 8: Page Editorial - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 Návod

Více

právních pfiedpisû Ústeckého kraje

právních pfiedpisû Ústeckého kraje Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Ústeckého kraje âástka 8 Rozesláno dne 14. prosince 2010 O B S A H 6. Nafiízení Ústeckého kraje, kter m se vydává Integrovan krajsk program sniïování emisí Ústeckého

Více

ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004

ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004 ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004 Obsah 1. Úvod do problému 2. Historie panelové v stavby 3. Souãasn technick stav panelov ch domû 4. Energetická nároãnost panelové stavby 5. Specifikace soudob

Více

SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR. Při rozhodování o splátkové společnosti se budeme řídit výší RPSN. Pro nákup zboží si zvolíme. Dl = >k=0

SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR. Při rozhodování o splátkové společnosti se budeme řídit výší RPSN. Pro nákup zboží si zvolíme. Dl = >k=0 Úloha 4 - Koupě DVD reoréru SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR Mlaá roina si chce poříit DVD reorér v honotě 9 900,-Kč. Má možnost se rozhonout mezi třemi splátovými společnosti, teré mají násleující pomíny: a) První

Více

LINEÁRNÍ DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE 2.ŘÁDU

LINEÁRNÍ DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE 2.ŘÁDU LINEÁRNÍ DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE 2.ŘÁDU ZDENĚK ŠIBRAVA 1. Obecné řešení lin. dif. rovnice 2.řádu s konstntními koeficienty 1.1. Vrice konstnt. Příkld 1.1. Njděme obecné řešení diferenciální rovnice (1) y

Více

V ZP âr. ROâENKA. V EOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNY âeské REPUBLIKY

V ZP âr. ROâENKA. V EOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNY âeské REPUBLIKY ROâENKA V EOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNY âeské REPUBLIKY 2002 VáÏení pfiátelé, dnes se vám dostává do rukou Roãenka 2002 V eobecné zdravotní poji t'ovny âeské republiky. Vydali jsme ji v elektronické i tiskové

Více

í Í é í é Ť Š Ť í Ť é Í Ť é Ť ž é é Č š ě š í Č š ž ě ě íž é í í ž Ť ž í é Ť í Ž é š ž í Í í ž é é ě í ě é ě ě í é Ť ě é é é ě í Ť Ť š š é Ž ž Ť í í ě Č é í Ťí é ě Ž š Ž š í ž é é ž š é é Ť í í é í š Ť

Více

É É Í Š Š Í ů Ž ž ť ž Ů ů ž ú ů ů Ť Ž ž ůž Č ž ú ž ú ů ů ž ůž ů ů ú ú ž ž ž ž Í Ž ž ž ů ů ů ž ť ž ů ů ž ú ů ž ž ů ž ú ž ú ň ž Í ž ž ž ž ů ů Ž ň ž ž ž ž ž ž ž ů ů ž Ž ó ž ť Í Ž ž ž Ž ž ú ť ž ž ž ž Ž ň ž

Více

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í 2 0 0 9 / 2 0 1 0 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í r o k 2 0 0 9 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k u m

Více

Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2012 ( v celých tisících Kč ) Název, sídlo a právní forma

Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2012 ( v celých tisících Kč ) Název, sídlo a právní forma Rozvh podle Přílohy č. vyhlášky č. 504/00 S. Účetní jednotk doručí: x příslušnému fin. orgánu Rozvh v plném rozshu k 3..0 ( v celých tisících Kč ) Název, sídlo právní form účetní jednotky IČO 643695 Ndce

Více

4.190,- Lima... 2.990,- Sofia... novinka

4.190,- Lima... 2.990,- Sofia... novinka 2015 KVALITNÍ MATRACE ZA SKVùLÉ CENY Sedmizónová sendviãová matrace s volbou dvojí tuhosti. Stfied jádra matrace je zpevnûn pojen m polyuretanem. Nosné vrstvy jsou tvofieny kvalitními elastick mi pûnami,

Více

Á Ú Č ú ř ř ř ú ř ť Ú ň ž Á ď ž š ž ř ž É ž ř ž ú ř ú ú ž ť ř ň ú ď ť ť Ý š Ý Ě ž ž ť ď Ď ž ř ž ř š ž Ť ž ř Ú Ú ř ú ú ň ž ó ř ž ž š Ň ň ť ž ú š ž ž ž ž ř ř ž ř ř ř ř ž š ř Ý ň Á ó ú ř ť ú Č ř ú ž ť ř

Více

Lidová architektura a vesnická sídla Padesát let právní ochrany památek

Lidová architektura a vesnická sídla Padesát let právní ochrany památek Lidová architektura a vesnická sídla Padesát let právní ochrany památek Pavel BURE 1 Nedílnou a poãetnou souãást památkového dûdictví na í zemû pfiedstavuje také vesnická historická lidová stavební tvorba,

Více

ke dni... 30.6.2015 (v celých tisících Kč) POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE,.a.s. 682/14, 110 05 Praha 1 Číslo řádku c Korekce 2 Netto 3 Brutto 1 Netto

ke dni... 30.6.2015 (v celých tisících Kč) POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE,.a.s. 682/14, 110 05 Praha 1 Číslo řádku c Korekce 2 Netto 3 Brutto 1 Netto Ohodní firm neo jiný název účetní jednotky ROZVAHA POWER EXCHANGE v plném rozshu Minimální závzný výčet informí podle vyhlášky č. 500/00 S CENTRAL EUROPE,..s. Sídlo neo ydliště účetní jednotky místo podnikání

Více

VYBRANÉ PROBLÉMY TRANSPARENTNOSTI ôeského NEZISKOVÉHO SEKTORU

VYBRANÉ PROBLÉMY TRANSPARENTNOSTI ôeského NEZISKOVÉHO SEKTORU VYBRANÉ PROBLÉMY TRANSPARENTNOSTI ôeského NEZISKOVÉHO SEKTORU Pavel Bachmann âesk neziskov sektor a pfiíãiny jeho nedostateãné transparentnosti Role neziskového sektoru, kter je nezastupitelnou souãástí

Více

P R O F I L S P O L E

P R O F I L S P O L E PROFIL SPOLEâNOSTI Na stavebním trhu Metrostav operuje jiï 28 let jako samostatn subjekt. Jeho tradice v ak sahá hluboko do historie ãeského stavebnictví a pfies tehdej í Vodní stavby aï k základûm ãeského

Více

Perspektivy institutu opatrovnické rady

Perspektivy institutu opatrovnické rady JURIS_01_13_zlom 29.11.2012 15:35 Stránka 18 Perspektivy institutu opatrovnické rady 18 JUDR. KAREL SVOBODA PH.D., SOUDCE OKRESNÍHO SOUDU PLZE MùSTO Opatrovnická rada je jedním ze staronov ch institutû,

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

Lex22660. LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem

Lex22660. LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem Lex22660 LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem Zabudovaná flexibilita Lex23150 Jakmile je jednou síè LexCome Home souãástí domácnosti, je velmi jednoduché

Více

Ť Ú Ž Ý Ý ě ě ě ý ů ě ů ů ě ů ů ř č ě č ď č ň ý š ě ž ř ě ý ě š ř š ž ý ý š š ý ě Ú ř ž ď ě ř ž ý ř š ý ČČ Č č ý ČČ Č Č Č Č ý Č Č Č Č Č Č Č ý č Ř š ř č ě ě Á ž Ž ě ě ě Šý ě ž ř ě ů č ž ě š š ý č ý ČČ

Více

PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù

PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù Information Management PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù Václav epa Vefiejná správa, e-government a procesní fiízení Bûhem témûfi 20 let existence tohoto pfiístupu a zpûsobu my lení, se tzv. business

Více

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL Deset dopisû Olze 1933 1996 Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL 1997 OBSAH Îivotopis paní Olgy Havlové str. 9 Dopis ãíslo 1 str. 11 Dopis ãíslo 13 str. 15 Dopis ãíslo 16 str. 27 Dopis ãíslo 17 str. 57 Dopis

Více

Antonín Ederer Jan Uxa PRAÎSKÉ KA NY AFONTÁNY

Antonín Ederer Jan Uxa PRAÎSKÉ KA NY AFONTÁNY Antonín Ederer Jan Uxa PRAÎSKÉ KA NY AFONTÁNY Nakladatelství Libri Praha 2004 Nakladatelství LIBRI dûkuje za podporu projektu Úfiadu mûstské ãásti Praha 1 a Úfiadu mûstské ãásti Praha 4 a za zadání reklamy

Více