Radim URBÁNEK. A NOTACE: Studie je zamûfiena na v památkové péãi opomíjené téma ochrany a dokumentace venkovsk ch ml nû.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Radim URBÁNEK. A NOTACE: Studie je zamûfiena na v památkové péãi opomíjené téma ochrany a dokumentace venkovsk ch ml nû."

Transkript

1 Voní ml ny posuzování jejih honot Rim URBÁNEK A NOTACE: Stuie je zmûfien n v pmátkové péãi opomíjené tém ohrny okumente venkovsk h ml nû. Autor rozûluje ml ny n 3 záklní typy s oyãejn m sloïením, s umûlek m sloïením s poloumûlek m sloïením. PfiiliÏuje po tehniké stráne jenotlivá mleí zfiízení, le zmiàuje i jiná zfiízení slouïíí k potrvináfiské v roû (krupníky, jáhelky) neo pouïívné zpûsoy pohonu. N závûr utor popisuje, jk postupovt pfii okumenti jenotliv h stve. 1 V posleníh leteh je ml nûm voním zejmén vûnován pomûrnû velká pozornost. 1 Je to pohopitelné, ve venkovském prostfieí ptfií k tehnologiky, tey i stvenû nejzjímvûj- ím ojektûm. Proxní je, Ïe fi skuteãností souvisejííh s v vojem ml nû jejih tehnologikého vyvení je opomíjen oï se ohuïel t ká i jejih stvení pooy v nûkter h pfiípeh vá prolemtiké oenit, o konkrétnû je n ml nu skuteãnû posttné. Nhlénutím o Ústfieního seznmu nemovit h kulturníh pmátek zjistíme, Ïe z kulturní pmátku je v âeháh prohlá eno pfiiliïnû 260 ml nû, pfieev ím voníh. Tyto ojekty vjí zjímvé rhitektoniky, le tehnologiké vyvení, popfiípû zmínûné hleisko stvení pooy utváfiené ml nsk m provozem jsou v rtivé vût inû pfiípû opomíjeny. Pfiitom posttou ml nû prvotnû smozfiejmû není jejih rhitektoniká poo. 2 Reprezenttivní vzorek tûhto ojektû to není ni z kvntittivního hleisk. Pro pfiestvu o poãtu zmiàme, Ïe n koni 19. století se v âeháh nházelo témûfi sem tisí ml nû. 3 Neoenûní ml nû opovíá i skuteãnost, Ïe jen v jimeãnû se v popiseh evienãníh listû kulturní pmátky uváí ví neï kusé: vyvení pûvoní, ohovány zytky pûvoní tehnologie neo tfie ãást pûvoníh strojû. 4 Poonû strohé jsou i zmínky o souvislosti stvení pooy ohovného strojního vyvení. Pro úplnost uveìme, Ïe nopk v mnoh príh o ml neh 1 Ml nûm se vûnovl fi pulikí, npfiíkl Luûk TùPÁN, Mg K IVANOVÁ: Dílo Ïivot mlynáfiû sekerníkû v âeháh, Prh 2000; Josef KLEMPERA: Voní ml ny v âeháh I. IX., Prh ; Luûk TùPÁN, Rim URBÁNEK, Hn KLIME OVÁ kol.: Dílo mlynáfiû sekerníkû v âeháh II., Prh Nûkolik esítek referátû iskusníh pfiíspûvkû zznûlo n tfieh speilizovn h semináfiíh pofián h Regionálním Or. 1. Vyorzení oyãejného sloïení tûsnû pfie úpln m sestvením sekerníkem. (Reprofoto z knihy Johnn M. Beyer, Thetrum mhinrum molrium, 1767) muzeem ve Vysokém M tû: v roe 2002 Voní ml ny, 2005 Voní ml ny II 2008 Voní ml ny III. 2 N skuteãnost, Ïe funkãní uspofiáání tehnik h ojektû ovlivàuje jejih stvení poou, upozoràuje i metoiká pulike Jifií BLÁHA, Vít JESENSK, Petr MACEK, Vlislv RAZÍM, Jn SOMMER: Opertivní prûzkum okumente historik h stve, Prh 2005, s Új zhrnuje jk ml ny voní, tk i vûtrné. L. TùPÁN, M. K IVANOVÁ, it. v pozn. 1, s Poku pomineme nepfiesnost uïívné formule pûvoní ueme ho hápt jko tehnologiké vyvení poházejíí z oy v stvy nejstr í ãásti ml nie, pk zûrznûme, Ïe toto tvrzení u rtivé vût iny ml nû prohlá en h z kulturní pmátky ni pltit nemûïe, jelikoï oházelo k postupné, respektive jenorázové moernizi mleího sloïení. Zprávy pmátkové péãe / roãník 70 / 2010 / ãíslo 1 / MATERIÁLIE, STUDIE Rim URBÁNEK / Voní ml ny posuzování jejih honot 23

2 2 3 4 Or. 2. Vysoké M to (okres Ústí n Orlií), ml n ãp. 78 pfiestvûn z pfiízemního ojektu n ãtyfipolïní (vãetnû postfie í) kvûli umûlekému sloïení, oï prozrzuje i firemní nápis Proej ml nsk h v rokû umûlekého ml n J. K pr, si (Regionální muzeum ve Vysokém M tû, inv. ã. 22D-21) Or. 3. Ohni ov (okres Ryhnov n KnûÏnou), ml n ãp. 47, krupník ez luu. N kmenu je ofie viitelné r hování po ovou. (Foto Rim Uránek, 2009) Or. 4. Kosteleké Horky (okres Ryhnov n KnûÏnou), ml n ãp. 51, jhelk vãetnû luu násypného ko e. (Foto Rim Uránek, 2008) tk olíené v ãty mjitelû, nví zprvil jen náhonû vyrn h ml nû, pfiiná ejí pro poznání okumenti ml nû jen minimum uïiteãn h informí. 5 O to ví potû ujíí je, Ïe stvenû-historiké prûzkumy (ále jen SHP) posleníh let si v ímjí i pozûsttkû tehnologikého vyvení jeho vzthu ke stvení pooû. ZmiÀme lespoà v pfiíkly: SHP Klingerov ml nu ve Stfieoklukáh (okres Prh-záp) o Ing. rh. Jn Pe ty Mlou Skálu Snûhov, ãp. 191 (okres Jlone n Nisou) o PhDr. Kmil PorouÏk, Ph.D., Mgr. Miroslv Kolky. V oou pfiípeh je pfiitom o ml ny, jejihï tehnologiké vyvení se ohovlo velmi torzovitû. Pokusme se ze nznãit spoà nejzáklnûj í posttné jevy, kter h je vhoné si u ml nû v ímt, neoè umoïàují vymezení honot tûhto tehnik h ojektû. Pro pohopení stvení pooy tehnologikého vyvení ml nû, respektive jejih vzájemn h vzthû, musíme spoà velmi struãnû zmínit souvislosti v voje voníh ml nû v ãesk h zemíh. 6 V voj tehnologikého zfiízení ml nû Z hleisk tehnologikého vyvení s ním souvisejíí stvení pooy rozli ujeme ml ny: 1. s oyãejn m sloïením, 2. s umûlek m sloïením, 3. s kompromisní vrintou, se sloïením poloumûlek m. Oyãejné sloïení AÏ o 40. let 19. století fungovly n ãeském území v hrnû ml ny s jiï zmínûn m oyãejn m sloïením. K jeho oszení stãil pfiízemní ojekt, jelikoï toto strojní vyvení mûlo jen vû ãásti: 1. mleí, 2. vyséví. Mleí ãást tvofií v mleí kmeny sponí pevn leïák horní otáãejíí se ûhoun mezi nimiï ohází k rozemílání zrn. Oszovly se n tkzvné hrnii. Vyséví ãást se v ãesk h ml neh ojevuje v 15. století, ky nhrzuje pûvoní ruãní vysévání mouãn h prouktû ze získného rotu, které se prováûlo pomoí sít. Tehy se zãíná oszovt pozûji ovykl mehniky otfiásn mlynáfisk pytlík (plátûn rukáve élky 1,2 2 m) umístûn v fievûné skfiíni mouãnii pohyovn hsãertem. 7 N v skoku pytlíku se vklálo mehniké síto Ïejro, slouïíí k vysévání krupie. Pohon sloïení ostrávly str í typy voníh motorû, tey voní kol n sponí neo vrhní vou. K získání finálníh ml nsk h prouktû (mouk, krupie) neoházelo jenorázovû, le mleí proes se nûkolikrát opkovl. Doejme, Ïe typik v eletrii ãsto zmiàovn klpv zvuk voníh vûtrn h ml nû zpûsoovlo v první fiû právû ono uveené zfiízení zvné hsãert, které souviselo s vyséváním meliv u oyãejného sloïení. Umûleké sloïení Roku 1842 ohází ve v voji ãeského mlynáfiství ke zlomové uálosti. Tehy poniktel F. Grle postvil n ãeském území, konkrétnû v Îléfii 5 Jko pfiíkl mûïeme uvést uï zmínûné evítiílné Voní ml ny v âeháh, J. KLEMPERA, it. v pozn. 1. Vzhleem ke znãnému poãtu ml nû (viz pozn. 3) jejih velké pestrosti je zfiejmé, Ïe nelze v ehny ml ny zhrnout o pulike, která y o v eh oshovl vyváïené informe zároveà ãtenáfie jen nenuil. Právû tto litertur potvrzuje fkt, Ïe s v vojem mlynáfiství lze lépe seznmovt pouze prostfienitvím vyrn h pfiíklû jk typik h, tk i v jimeãn h jevû. 6 Stveními záleïitostmi se tento ãlánek z vá, jen poku souvisejí s tehnologik m vyvením. 7 L. TùPÁN, M. K IVANOVÁ, it. v pozn. 1, s Zprávy pmátkové péãe / roãník 70 / 2010 / ãíslo 1 / MATERIÁLIE, STUDIE Rim URBÁNEK / Voní ml ny posuzování jejih honot

3 Or. 5. Pseky n Jizerou (okres Semily), ml n ãp. 85. JelikoÏ se o ml nie poãítá i suterén, poskytuje tento ojekt liového stvitelství ãtyfii polïí nezytná pro umûleké sloïení. (Foto Rim Uránek, 2007) (okres Trutnov), první ml n s umûlek m sloïením. 8 Umûleké sloïení pro lo sloïitûj ím v vojem, le vïy je tvofií tfii ãásti: 1. ãistií (k ãi tûní oilí), 2. mleí, 3. vyséví. U nejstr íh umûlek h sloïení se vyuïívly k mletí je tû mleí kmeny vyséví ãást zhrnuje i stroj, kter se pozûji nejen nepouïívl, le v souãsné oû nike v ãesk h zemíh není známo ni jeho ohování (stroj k hlzení meliv zvn hopperoy). 9 Nopk v nejml í fázi o 20. o 50. let minulého století vyuïívlo i triãní (venkovské) mlynáfiství konstrukãnû v ronû nároãné stroje k pfieãi tûní ãi tûní oilí (spirtér, mgnet, válov neo iskov koukolník), k jeho prní (prãk), ostràování slupky jejíh ãástí ze zrn (loupãk, krtáãk), k tfiíûní mouãn h prouktû (hrnolov vysévã, ostfieiv vysévã, rovinn vysévã, reform), k mnipuli s melivem (kpsové v thy, nekové oprvníky, v hyky, spáové truky), k sjenoování kvlity (válová neo neková míhãk n mouku), stroje k oluãování mehnik h ãásti ze vzuhu ováûného o strojû (expnzní ko e, utokpy, spirokpy, tlkové sí filtry, entriklony) l í. Pohon umûlekého sloïení zji Èovly jk str í, tk novûj í typy voníh motorû, tey voní kol n sponí vrhní vou, le i voní kol n stfiení vou voní turíny mnoh konstrukãníh typû, z nihï v rznû nejvût ího roz ífiení oznl prvûpoonû i nejznámûj í systém Frnis. Ze stveního hleisk jsou pro oszení umûlekého sloïení nezytná ãtyfii víe polïí. Poloumûleké sloïení Jko rritní se jeví tkzvná poloumûleká slo- Ïení. 10 Je v k tfie zûrznit, Ïe mjí své posttné místo ve v voji mlynáfiské tehnologie jsou v souãsné oû nejen z hleisk jejih ohovného mnoïství unikátnûj í neï sloïení oyãejná. Vznikl jko zel pfiirozená reke n znãnou finnãní nároãnost vyïánou pfiestvou z oyãejného sloïení n sloïení umûleké ovykle souvisejíí i s nezytn mi stveními úprvmi. V tkové situi nstupuje kompromisní fie ení. U svého osvního oyãejného slo- Ïení s mleími kmeny ostrnil mlynáfi proséví mouãnii nhril ji hrnolov m vysévãem, popfiípû nehl pfiistvût l í strojní vyvení k ãi tûní zrn pfie mletím (npfiíkl trár neo hrnolov vysévã) okone i krátk kpsov v th. Tyto zánlivû luxusní poãiny pfiinesly mlynáfii hne vojí prospûh: osáhl tehnologikého zlep ení (kvlitnûj í vysévání), le pfieev ím mohl uprven ml n ále oznãovt z umûlek ten mleãi preferovli pro lep í kvlitu mouãn h v rokû. I v tomto pfiípû se pouïívl k pohonu str í typ voníh motorû, jiï zmínûná voní kol n sponí neo vrhní vou. Pfiestv o prûûïné moernizi ml nû, nevyjímje z nih ni mlé venkovské, vee k názoru, Ïe poloumûleká sloïení uï nejspí nenjeme. Av k k poslenímu nálezu tohoto sloïení nví v nejvyspûlej í formû, která se v âeháh ohovl, to je s ãistií i vyséví ãástí o lo v záfií Je jím pfiíp ml n ãp. 36 v TuÏínû (Jiãín). Z (vou) oyãejn h sloïení ze zûstlo pouze mleí kmenné sloïení pískovové pioví sloïení (slouïilo k ostrnûní piãek z oilí, respektive k jeho mírnému oloupání). Ov em je - tû pfie piováním oilí proházelo jenouh m ãi tûním n v postfie í instlovném tráru ãistiím hrnolovém vysévãi s rátûn m sítem. 11 Po semletí kpsov v th oprvil melivo zpût n mleí polhu, ke jeho vysévání zji Èovl mouãn hrnolov vysévã s plátûn m pothem. Unikátní je, Ïe toto poloumûleké sloïení zhrnuje i rhik stroj zvn tosk, slouïíí k ãi tûní tfiíûní vyseté krupie pfie jejím l- ím semíláním n jemnou ílou mouku. Dl í ml nská zfiízení Z l íh zfiízení slouïííh k potrvináfiské v roû se ve ml neh nejãstûji setkáváme s krupníky, tey se stroji n v rou krup z jeãmene, s jhelkmi, to je se zfiízením n v rou jhel loupáním pros. 5 Nejãstûj ím typem krupníku 12 je holenr, tvofien oru ovím kmenem o prûmûru m (u továrnû vyráûn h krupníkû Ï 130 m), kter se otáãí v fievûném luu optfieném n vnitfiní strnû posekn m neo profilovn m plehem. K v roû krup oházelo oru ováním jeãmene mezi kmenem luem. Kupoivu se tento typ krupníku ones nhází ve ml neh pomûrnû ãsto. PfiestoÏe ptfií pfieev ím o ooí oyãej- 8 L. TùPÁN, M. K IVANOVÁ, it. v pozn. 1, s. 28. Doejme, Ïe ér umûlek h ml nû zãl ve ruhé polovinû 80. let 18. století ve Virginii (USA). Území, oku nov typ mleího sloïení poházel, mu lo v âeháh název merikánsk neo merik. 9 Hopperoy slouïil k hlzení meliv zhfiátého n vysokou teplotu pfii mletí n ploho (to je velk m tlkem kmenû, ez jejih lehãení, tey oálení) jením prûhoem. Z horkého meliv se opfiovl vo, osïená v zrnu v mnoïství okolo 15 %, která pk zpûsoovl zlepení sít hrnolov h vysévãû. V nízkém váli se pomlou ryhlostí otáãel nízko n jeho polhou trám optfien ikmo ntoãen mi fievûn mi eskmi, které melivo pfiihrnovly o okrje ke stfieu, kuy jiï ohlzené propávlo n l í proes (pomoí v thu se ostlo k hrnolovému vysévãi). 10 u poloumûlek h sloïení zhyen h v rhivníh mteriáleh vû osu ohovná in situ uváí L. TùPÁN, R. URBÁNEK, H. KLIME OVÁ kol., it. v pozn. 1, s Trár fiíme mezi ãistií stroje. Pruje n prinipu oûlení lehk h ãásti o tûï íh provûtráváním. Îejro je mehniky pohyovné síto. 12 Str ím typem krupníku vly krupní stoupy (nes se ohovl jiï poslení exempl, která jsou souãástí muze v pfiíroû n Veselém Kopi v rámi Souoru liov h stve Vysoãin). Existovly tké, nyní jiï nejspí neohovné, krupníky tvofiené vûm mleími kmeny. Zprávy pmátkové péãe / roãník 70 / 2010 / ãíslo 1 / MATERIÁLIE, STUDIE Rim URBÁNEK / Voní ml ny posuzování jejih honot 25

4 6 Or. 6. Ryhmurk (okres Chruim), ml n ãp. 44, msivní vik fi n stfie e pfiízemního ml n, 50. lét 20. století. (Sírk Rim Uránk) ného sloïení, v jimeãné není jejih provozování souûïnû se sloïením umûlek m. Ve 20. století jejih funki pfievzly nstupujíí prûhoové perioiké loupãky. Situe u jhelek je o nûo jenou í neï u krupníkû. Známe sie typiké pfiípy, le ovykle se jhelk vzhleovû pool oyãejnému sloïení s tím, Ïe spoek se vytváfiel z jílu ntluãeného n tenk pískovov leïák. 13 Pozûji se spoek vyráûl továrnû z korku neo gumy. Prosné zrno se olupovlo mezi tímto spokem lehãen m pískovov m ûhounem. Z v ehny jhelky uveìme lespoà v ãesk h zemíh zel unikátní komplexní sloïení n v rou jhel (nejená se pouze o smosttnou jhelku, le o sloïení z tfií tehnologik h ãástí: ãistií, loupí tfiíií), které se ohovlo ve ml nû ãp. 51 v Kostelek h Horkáh (okres Ryhnov n KnûÏnou). Krátk m kpsov m v them se proso ostlo o jenouhé ãistírny sloïené z tráru mlého Ïejr. Druh m v them je pk mlynáfi oprvil o zásoníku, z nûhoï plo o loupí ãásti tvofiené jhelkou s jílov m spokem omáí v roy. Tfiíií ãást má první íl v pooû mlého tráru spfiïeného se spáovou trukou veouí pfiímo z jhelky, ke oházelo k ofouknutí opi ek o vûtrové komory, z ruhého Ïejr v pokroví, které hotové jáhly roztfiíilo pole velikosti. K zánlivû tk sloïitému fie ení ovel mlynáfie situe v ãeském mlynáfiství z ruhé svûtové války. Oprávnûnû se totiï omnívl, Ïe mûïe ojít k zvfiení jeho ml n, jelikoï nemûl osttek voy, proto zmûfiil svoji v rou n jinou surovinu neï n záklní oilniny. 14 Speifiké konstruke, prvky souvislosti Ml ny vykzují fiu jevû, které umoïàují pohopit pestrou kálu poo tûhto tehnik h ojektû jejih prostfieí. Stvení zvlá tnosti ml nû U nejv znmnûj íh vesnik h tehnik h ojektû, k nimï voní ml ny jistû ptfií, mûïeme vysleovt nûkolik speifik h záleïitostí, které se u jin h vesnik h stve nenházejí, neo je njeme jen v jimeãnû. Lze je vymezit tkto: 1. prostorové uspofiáání vãetnû polïnosti, 2. typiké konstruke tehnologikého vyvení ptfiíí k oyãejnému sloïení (ml nská hrnie, hfiíel voního kol, zná k mleí polh), 3. oplnûní stfiehy vik fii nástvmi (zejmén kvûli horním hlvám v thû, ménû ãsto kvûli vysévãi neo reformû), 4. typiké oplàkové provozní ojekty pfiístvy (ml nská lenie, turínov omek, strojovn, koteln ), spojení s l ím tehnik m ojektem (pil, elektrárn, olejn, rûzné typy ílen s mehnik m pohonem ), 6. pfiívo voy k ml nu, 7. tkzvn voní ejh, ve stveníh konstrukíh, respektive komunikíh reálu ml n, ruhotnû pouïité prvky z mleího sloïení (nejãstûji mleí kmeny, le i íly ml nské hrnie), 9. speifiké stvení etily (npfiíkl otvor pro prûho hfiíele voního kol, vysklàoví otvor v úrovni ruhého nzemního polïí neo otvor pro prûho trnsmise, fiemene neo ln k pohonu hospoáfisk h strojû). Velká ãást venkovsk h ml nû má ooné pûorysné uspofiáání jko trojílné vesniké omy. Nûky je u tûhto ojektû mtouí, Ïe síà (tey ruh íl), jkoïto komunikãní prostor, není o ml nie (zírjíí tfietí íl) oûlen stûnou (Horní Hefimnie ãp. 103, okres Ústí n Orlií; Kunvl ãp. 211, okres Ústí n Orlií; Rtiofiie ãp. 4, okres Náho; Stroselsk Hráek, vlé ãp. 4, okres Pfiírm). 13 B vl to zprvil mleí kámen ruhotnû pouïit z oyãejného sloïení. 14 Nároní rhiv Prh, fon Mlynáfiské ústfieí Prh, krt. ã. 365, sign O této skuteãnosti svûãí jk Dotzník k pfiihlá ení o Mlynáfiského ústfieí ze ne , tk i l í koresponene mezi mlynáfiem Frnti kem Seláãkem Mlynáfisk m ústfieím. Z Dotzníku k pfiihlá ení o Mlynáfiského ústfieí vypl vá, Ïe n svém sloïení okázl z en zprovt Ï 10 q z rok pk Ï 400 q pros! 15 Ml nská lenie má poou zûného ménû ãsto enûného prostoru, v nûmï se nhází voní kolo, které hrání pfie nmrzáním leu. Strojovn s kotelnou komínem souvisí s oszením prního stroje. 16 Voní ejh se nz vl tké normální znmení. Byl to znãk vymezujíí nejvy í vzutí voy, jké mûl mlynáfi povolené. Tento nyní jiï pomûrnû vzánû nházen prvek má fiu rûzn h poo o Ïelezné skoy pfies vytesnou znãku v oszeném kmeni Ï po plehové prvky oszené ve fsáû. 26 Zprávy pmátkové péãe / roãník 70 / 2010 / ãíslo 1 / MATERIÁLIE, STUDIE Rim URBÁNEK / Voní ml ny posuzování jejih honot

5 7 8 PouÏitá tehnologie, jk vypl vá z pfiehozího popisu jenotliv h ruhû sloïení, vykzuje pomûrnû jenoznãn vzth k polïnosti. Oyãejné sloïení se snno veje o pfiízemního ojektu, le sloïení umûleké potfieuje nezytnû lespoà ãtyfii polïí. T ov em nemusejí mít nutnû poou ojektu vou- víeptrového. JestliÏe se první polïí nhází v suterénu, ruhé v pfiízemí l í vû v prostoráh postfie í, pk postãuje i ojekt pfiízemní. K tomu je tfie vzít v úvhu, Ïe polïí nemusí mít vïy v ku 2 m víe tké nemusí zírt elou polïní plohu (Kozory ãp. 11, okres Ryhnov n KnûÏnou; Píseãná ãp. 35, okres Ústí n Orlií). Kromû novostve ml ni, È uï n zelené loue neo n místû str ího ml n, má stvení v voj ml h venkovsk h ml nû v oû moernize n umûleké sloïení tfii hlvní pooy: 1. ml nie oznává jen minimální (t ká se prostorovû vût íh vy íh ml ni neo ml ni ptrov h) neo Ïáné stvení úprvy, 2. ml nie se hmotovû zmûní pouze vyuováním stfie níh nástve, 3. ml nie se zv í o jeno víe pter. V prvním pfiípû postãovly k umístûní umûlekého sloïení ez úprv zejmén velké rokní klsiistní ptrové ml ny (Bûlá po Bezûzem ãp. 322, okres Mlá Boleslv; Bûleã, znikl ml n ãp. 30, okres Hre Králové; Bohutín ãp. 22, okres Pfiírm; Brtãie ãp. 34, okres Kutná Hor; Mlé Ky ie ãp. 13, okres Klno; Pseky n Jizerou ãp. 85, okres Semily). V nûkter h pfiípeh postãovly okone i ojekty pfiízemní, poku jejih polïí mûl vût í svûtlé v ky (Popove-Bûtník ãp. 34, okres Ústí n Orlií; Roztoky u Semil ãp. 42, okres Semily; Vi Àáry ãp. 1, okres Svitvy). Ve ruhém pfiípû, ky ylo zv ení nezytné, snïili se je mlynáfii minimlizovt fie ení spoãívlo ve vyuování stfie ní nástvy (Ryník ãp. 28, okres Ústí n Orlií; Pnská Hrová ãp. 89, okres Ryhnov n KnûÏnou; Roztoky u Semil ãp. 42, okres Semily; Rtiofiie ãp. 4, okres Náho; 17 Trhové Sviny ãp. 195, okres âeské Buûjovie). Ve vût inû pfiípû postãovl jeen stfie ní vik fi, nûky znãnû mohutn (Ryhmurk ãp. 44, okres Chruim). 18 Spí e v jimeãné je fie ení pomoí vojie vik fiû (Horní Duenky ãp. 33, okres Jihlv; Trstûnie ãp. 1, okres Svitvy). SlouÏily pfieev ím k umístûní horníh hlv kpsov h v thû, které se musely nházet Ï v nejvy íh poloháh, jelikoï se o nih zrno ãi melivo ostávlo k jenotliv m strojûm spáov mi trukmi po urãit m sklonem. Venkovské ml ny s umûlek m sloïením lze poznt kromû polïnosti tké pole typikého ãsto ohovného vysklàovího otvoru pro hotové ml nské v roky v úrovni ptr (âkovie ãp. 9, okres âeské Buûjovie; Mlé Ky ie ãp. 13, okres Klno; Ohni ov ãp. 62, okres Ryhnov n KnûÏnou; Stfiehom ãp. 12, okres Mlá Boleslv; estjovie ãp. 12, okres Náho; Tfieeã ãp. 22, okres âeské Buûjovie; Vimnov ãp. 13, okres Mlá Boleslv). Z nih se pomoí fievûného Ïlu spou tûly pytle s ml nsk mi proukty pfiímo n vûz. 19 Uveené jevy mjí znãnou vypovíí honotu mimo jiné pfii okumenti ml nû, jejihï tehnologiké vyvení se jiï neohovlo. Je tû poznámk k ruhotnému pouïití mleíh (leïák, ûhoun) jin h (nejãstûji krupníkov kámen zvn holenr) kmenû ve stveníh konstrukíh komunikíh reálu ml n: trvnliv mteriál nízk válov tvr tûhto prvkû se pfiímo nízely k novému vyuïití. PfiíklÛ nlezneme, nejen u ml nû, elou fiu nmátkou: láïûní ná lpné kmeny (Bro ãp. 3, okres Pfiírm; VoÀny ãp. 315, okres Strkonie), shoy (Str ãie ãp. 4, okres âeské Buûjovie), zákl po loïiskem hfiíele voního kol (Stfie- Or. 7. Cerekvie n Louãnou (okres Svitvy), ml n ãp. 21, nejmen í typ otvoru k vysklàování ml nsk h prouktû i s pevnou ãástí Ïlu závûsem pro jeho onímtelnou ãást. (Foto Rim Uránek, 2004) Or. 8. VoÀny (okres Strkonie), ml n ãp. 315, mleí kmeny ruhotnû pouïité ke zpevnûní pohozí plohy vor. (Foto Rim Uránek, 2007) hom ãp. 12, okres Mlá Boleslv), nákolníky (fr v Horním Mr ovû, okres Turnov) neo sloup nesouí etonové vntroky (Bûlá po Bezûzem ãp. 322, okres Mlá Boleslv). Tehnologiké zfiízení jeho okumente Je tfie zûrznit, Ïe tehnologiké vyvení ml nûm n honotû nejen oává, le v znmnû ji spoluvytváfií. To se u ohovn h oyãejn h sloïení vzthuje i k jejih nosné konstruki zvné ml nská hrnie. Doejme, Ïe v âeháh známe mimofiánû ofie ohovné oyãejné sloïení, to ve ml nû v Hosloviíh (okres Strkonie). Nese ví rhik h znkû neï kterékoliv jiné oyãejné sloïení n ném území. Jeho honotu zvy uje i neovykle vysoká utentiit, oï souvisí se skuteãností, Ïe poslení mjitelé se kvûli velk m prolémûm s re- Ïimem oslov uzvfieli pfie okolním svûtem. S- 17 K ostrnûní stfie ní nástvy z rtiofiikého ml n o lo ûhem pfiestvy pro expoziãní úãely v 50. leteh 20. století. 18 Ani v pfiípû ryhmurského ml n se stfie ní nástv neohovl. Znikl pfii oprváh ml n n koni 80. let minulého století. 19 L. TùPÁN, M. K IVANOVÁ, it. v pozn. 1, s. 100; ále L. TùPÁN, R. URBÁNEK, H. KLIME OVÁ kol., it. v pozn. 1, s prûzkum utor. Zprávy pmátkové péãe / roãník 70 / 2010 / ãíslo 1 / MATERIÁLIE, STUDIE Rim URBÁNEK / Voní ml ny posuzování jejih honot 27

6 9 10 f e f g e e Or. 9. âkove (okres âeské Buûjovie), ml n ãp. 9, nevelk turínov omek v prostoru fiívûj í ml nské lenie pfiiszen v pozí k ml nii, jeho zklenutí ve sponí ãásti tvofií otokov otvor pro opovou vou o turíny. (Foto Rim Uránek, 2007) Or. 10. Tfieosie (okres Pruie), ml n ãp. 15, Ïl pfiiváûjíí vou n ml nské kolo, zvn vntroky, velmi neovykle sestven z kmenn h lokû. (Foto Rim Uránek, 2004) Or. 11. Stfiehom (okres Mlá Boleslv), ml n ãp. 12, voní ejh s iniiálmi rïitele voního práv F. O. letopoãtem oszení 1881 (s 1 pfietesnou z 0 ). Dofie viitelná je i ipk ukzujíí úroveà nejvy ího povoleného vzutí voy. (Foto Rim Uránek, 2006) Or. 12. V ûr igrmov h mlynáfisk h znãek k nejãstûji ohovn m strojûm zfiízením. K ãi tûní oilí: 1. Ïejro, 2. trár, 3. spirtér, 4. mgnet, 5. koukolník. K loupání ãi tûní povrhu zrn: 6. perioiká loupãk, 7. prûhoová loupãk, 8. krtáãk. K mletí: 9. kmenné sloïení, 10. kmenné sloïení s spirí, 11. válová mleí stolie s r hovn mi váli, 12. válová mleí stolie s hlk mi váli, 13. válová mleí stolie s porelánov mi váli. K vysévání meliv ãi tûní tfiíûní krupie: 14. hrnolov vysévã, 15. ostfieiv vysévã, 16. rovinn vysévã, 17. jenouhá reform (ãtyfiílná), 17. vojitá reform (ãtyfiílná). K oprvû: 18. jenouh v th, 19. vojit v th, 20. násypn ko ústíí o v thu, 21. smosttn násypn ko, 22. spáová truk. Oluãoví zfiízení: 23. utokp, 24. entriklon, 25. tlkov filtr, 26. sí filtr, 27. vûtrák. (Pole kresy Ing. Frnti k Tureãk pfiekreslil uprvil Mtou Uránek) 28 Zprávy pmátkové péãe / roãník 70 / 2010 / ãíslo 1 / MATERIÁLIE, STUDIE Rim URBÁNEK / Voní ml ny posuzování jejih honot

7 mosttnû hospofiili k tomu pouïívli urïovli svûj tehniky znãnû zstrl ml n. ZmiÀujeme-li se o kvlitáh oyãejného sloïení, musíme zároveà konsttovt, Ïe i umûleké sloïení nese znãné honoty. K tomuto tvrzení oprvàuje i skuteãnost, Ïe v voj vesnik h (ãi spí venkovsk h) ml nû se jiï prktiky uzvfiel poslení uovné vesniké ml ny poházejíí z 90. let 20. století ptfií jiï k nprost m rritám. 20 SvÛj smysl v znm má jkákoliv okumente tehnologikého vyvení tey vãetnû popisné prováûná pole jenotliv h polïí ml nie. Av k nejpfiehlenûj í okumenti pfiestvuje zprování tkzvného ml nského igrmu, kter vyuïívá pro kï stroj i psivní zfiízení zástupné znãky. Ve v slené fázi tk igrm vzálenû pfiipomíná elektrotehniké shém. Není to smoúãelná kres správnou návznost jenotliv h strojû funki sloïení jko elku lze ãsto pohopit právû Ï po nskiování ml nského igrmu. Ze je ov em nmístû uvést, Ïe pro okumenti ml nû z hleisk tehnologikého vyvení ve hvíli ãsové tísnû pfie pfiestvou neo emolií velmi ofie postãuje i kvlitní fotogrfiká okumente. U ml nû se prováí pole stejn h prinipû jko pro potfiey stvenû-historik h prûzkumû, tey pole polïí o elku k etilu. N záklû tkové okumente oplnûné informemi z rhivníh mteriálû 21 lze se znãnou pfiesností provést rekonstruki tehnologikého vyvení i po jeho zániku. Pohony U ml nû nelze opomíjet jejih motory. Smozfiejmû si v pfiípû ml nû ovykle pfiestvíme motory voní tey voní kol voní turíny v k nesmíme zpomínt n ãsté oplàování l ím pomon m motorem o prníh strojû pfies motory sploví Ï po elektriké. DÛvoem vl jk neosttek voy (v historik h záznmeh ûïnû uváûno oy nestálá vo ), tk i její úplné zstvení (suh, zletàování ryníkû). Ve voníh ml neh k nejãstûj ím pomon m zrojûm pohonu ptfiily sploví motory (nftové, enzínové neo petrolejové). Dohovl se jih elá fi má smysl se jimi z vt s v vojem ãeského mlynáfiství úze souvisí nházejí se mezi nimi nprosté unikáty. ZmiÀme tfie nftové motory s nyní jiï netypik mi prinipy npfiíkl voutktní nftov motor ve ml nû ãp. 35 v Zál í (okres Ústí n Orlií) 22 neo ãtyfitktní motor s nsáváním nfty systém Brons 23 ve ml nû ãp. 26 v Brlohu (okres Louny). Nijk v jimeãné nejsou ni pfiípy vûtrn h ml nû oplàovn h pomon mi motory, témûfi v hrnû splovími. K oszení plynosíh motorû tk o lo npfiíkl u ml nû Svûtlík v Horním PoluÏí (okres Dûãín) neo ve Chvlkoviíh (okres Vy kov). Neprávem opomíjené vjí nejml í ruhy pomon h motorû, tey elektriké. Pfii jejih okumenti je oré si uvûomit moïnou zámûnu pomoného elektrikého motoru s ynmem, respektive synhronními motory, pouïívn mi jko elektriké generátory. Ml ny jejih pmátkové honoty Nejprve je tfie upozornit n ãst velmi zkreslen názor, pole nûjï jsou ml ny s oyãejn m sloïením oenû honotnûj í neï ml ny se sloïením umûlek m. Jením z ÛvoÛ je pfiepokl jejih mnohem vût ího stáfií. Je to neorozumûní, známe i pfiípy novostve ml nû s oyãejn m sloïením vyuovn h v oû, ky n ãeském území jiï stál fi ml nû se sloïením umûlek m. 24 Dl ím rgumentem pro zváïení honoty jenotliv h ml nû jejih tehnologikého vyvení je mnoïství ohovn h exempláfiû. Pro pfiestvu: ohovn h ml nû s oyãejn m sloïením (neo lespoà jeho ãástí) jsou pfiiliïnû vû esítky. Oproti tomu ml ny s ohovn m umûlek m sloïením pfie zváûním válov h mleíh stoli (n ãeském území o o roku 1873) 25 vûe neznáme. Doejme, Ïe nejstr íh strojû umûlekého sloïení, jko jsou tosky, svky, válové stolie s porelánov mi váli v fievûné skfiíni neo rhiké hrnolové vysévãe v eh poházejííh Ï z poslení ãtvrtiny 19. století známe jen nûkolik kusû. 26 N záklû tohoto porovnání smozfiejmû nelze tvrit, Ïe y nejstr í ml ny s umûlek m sloïením mûly vy í honotu neï ml ny s oyãejn m sloïením, le pfii posuzování nelze pfiehlíïet ni mizivé mnoïství utentik h strojû z uveeného ooí. Pfii zvïování honoty ml nû je tfie neneht se m lit n první pohle nehonotn mi úprvmi, které vypjí jko provizorní. ZmiÀme z nih lespoà jenu typikou stvení jenu tehnologikou záleïitost. Tou první jsou, to nejen u ml h venkovsk h ml nû, stfie ní nástvy, vik fie zvy ování stûn konstrukemi optfien mi enûním. U v eh tfií úprv je tfie velmi uváïlivû posuzovt jejih honoty. Z uveen h pfieev ím stfie ní nástvy vik fie uí ojem provizornosti, le uovly se plánovitû z jsn h promy len h ÛvoÛ. Právû n stfieháh voníh ml nû se totiï zásním zpûsoem projevily zmûny souvisejíí s v vojem tehnologikého vyvení. Nejãstûji umoïnily oszení horní hlvy kpsov h v thû, u velk h nástve pk i umístûní nûkter h l íh strojû zprvil reformy neo rovinného vysévãe. JelikoÏ pofiizoví eny tûhto strojû oshovly znãn h ãástek, je smozfiejmû nesmysl poklát právû nástvy vik fie, které je hránily, z provizorní. Osttnû z ne ního pohleu musíme pfiiznt stfie ním nástvám vik fiûm i pozitivní upltnûní ve stfie ní krjinû. VÏyÈ i mnoho likû právû pole nih uï z álky pozná, Ïe tkov ojekt je nejspí ml n. Z vá uï jen oplnit: je-li o ml n, nepohynû provl uï s umûlek m sloïením. Pfii oprváh stfieh ml nû y tey pfie kï m rozhoováním o ostrnûní stfie níh nástve vik fiû mûlo vïy nejprve ojít ke zji tûní, z jkého Ûvou vlstnû vznikly. Typikou tehnologikou záleïitostí je pk pfiehlénuteln etil, ky litinov pstorek zpá o fievûného pleãního kol. To, o vypá jko jsné provizorium, y se u etfiilo, ve skuteãnosti ptfií k ûïn m úprvám u ml nû moernizovn h z oyãejného sloïení n umûleké. Byl to totiï pfievo mnohem ti í snáze se vyrovnávl s rázy neï pfii pouïití vou ozuen h kovov h kol! Nmísto upozornûní n l í pmátkové honoty ml nû okïme n v e zmínûné stvení zvlá tnosti ml nû n struãné poznámky k tehnologikému vyvení. 20 K nûkolik ojeinûl m ml nûm novû uovn m neo zásnû pfiestvovn m po roe 1990 ptfií npfiíkl ml ny v âeské Ryné (okres Ústí n Orlií) neo Benátkáh u Litomy le (okres Svitvy). 21 V tomto pfiípû se jená zejmén o Voní knihy ulo- Ïené ve foneh okresníh úfiû ve státníh okresníh rhiveh o otzníky k pfiihlá ení o Mlynáfiského ústfieí koresponeni mezi mlynáfii touto instituí ulo- Ïen mi ve fonu Mlynáfiské ústfieí v Nároním rhivu. 22 Nároní rhiv, Mlynáfiské ústfieí, krt. 389, sign Dotzník k pfiihlá ení o Mlynáfiského ústfieí ze ne PfiipomeÀme, Ïe ovykl nftov motor n prinipu vytvofieném sv m vynálezem Ruolfem Dieselem vyuïívá vstfiikování nfty o vzuhu rozïhveného kompresí ve válíh. Ze je nft nsáván zároveà se vzuhem teprve poté se tto smûs kompresí zpálí. 24 Je o ml ny s oyãejn m sloïením poházejíí z 60. Ï 80. let 19. století. Uveìme si pfiíklem novostvy ml nû ãp. 32 v Dlouhé Tfieové (okres Ústí n Orlií) z roku 1873 ãp. 42 v Opoãnû (okres Pruie) z roku L. TùPÁN, R. URBÁNEK, H. KLIME OVÁ kol., it. v pozn. 1, s L. TùPÁN, R. URBÁNEK, H. KLIME OVÁ kol., it. v pozn. 1, s Zprávy pmátkové péãe / roãník 70 / 2010 / ãíslo 1 / MATERIÁLIE, STUDIE Rim URBÁNEK / Voní ml ny posuzování jejih honot 29

8 13 14 Or. 13. TuÏín (okres Jiãín), ml n ãp. 33, tosk rhik stroj k ãi tûní krupie, kter je souãástí nejvyspûlej ího poloumûlekého sloïení známého v ãesk h zemíh. (Foto Rim Uránek, 2008) Or. 14. âeská Ryná (okres Ústí n Orlií), ml n ãp. 4, pfiízemní uov s instlovn m umûlek m sloïením, uprostfie krytá lviãk, lávk pro pfiím pfiístup z ml nie ke stvilu n koni vntrok, mezi lety (Sírk Rim Uránk) Závûr Ovykle zároveà nepfiíli oornû posuzovné skuteãnosti hápné jko honotné mívjí spoleãného jmenovtele, rhitektonik v rz voní kolo, ãi spí jeho pozûsttky. N utváfiení (kulturnûhistorik h) honot ml nû mjí tyto skuteãnosti pouze poíl, to ne vïy zásní. âsto uváûné v ãty mjitelû zpûsoû mjetkov h pfievoû ml nû mezi nimi nejsou pro vymezení honot ml nû kritériem prvním, le ptfií pouze o moziky, n jejímï záklû lze tyto honoty efinovt. Nopk klíãov m pfii posuzování honot ml nû y se mûl stát pohle zûrzàujíí tehnologikou ãást ml n, její v voj zejmén pk vliv tehnologikého vyvení n utváfiení stvení pooy ml n. AÏ po efinování tkov h skuteãností je moïné jsnû vymezit honotu konkrétního reálu ml n, jenotlivého ojektu, neo lespoà vlstní ml nie. Zásní v znm má pfii tom sleování i tk pfiehlénuteln h etilû, jko je voní ejh ãi zzûné otvory pro prûho trnsmise, fiemene neo ln k pohonu hospoáfisk h strojû. Poznání speifik voníh ml nû pfiiná í i v ne - ní oû spoustu nov h informí, jk potvrzují nálezy enn h ojektû strojního vyvení z neávn h let (ml n v Hosloviíh, okres Strkonie, poloumûleká sloïení ve Stroselském Hráku, okres Pfiírm, TuÏínû, okres Jiãín, neo nejstr í stroje umûlekého sloïení). V posleníh leteh sie ohází k emoliím ml nû spí e v jimeãnû, tím ãstûji se v k setkáváme se zásními stveními zmûnmi tûhto ojektû. Zprvil to jsou úprvy pro trvlé rekreãní ylení, k poniktelsk m úãelûm neo nyní velmi ãsté zmûny n mlé voní elektrárny. O to vût í v znm má kïá okumente ve ml neh proveená. Seznm litertury: Johnn Mthis BEYER: Thetrum mhinrum molrium. Oer Shu-Pltz er Mühlen-Bu-Kunst, Welher llerhn Sorten von solhen Mshinen, ie mn Mühlen nennet, so wohl historish ls prktish, nest ihren Grun- un Auf-Rissen vorstellet, un zwr wir in seligen gehnelt, Dresen Jifií BLÁHA, Vít JESENSK, Petr MACEK, Vlislv RAZÍM, Jn SOMMER: Opertivní prûzkum okumente historik h stve, Prh Ján HANU IN: Posuzovnie pmitkovej honoty str h von h zriení, in: Pmitky Príro, XIII, 1983, ã. 1, s Emnuel HERTÍK: Pfiíruãní knih mlynáfiská, Prh Emnuel HERTÍK: Mlynáfiství, Prh Jroslv KARAS: Historik v voj mlynáfiství, Prh Jroslv KARAS: Mlynáfiství stv ml nû, íl II. âi tûní oilí stroje k nûmu, Prh Jroslv KARAS: Mlynáfiství stv ml nû, íl III. Mleí stroje, Prh Josef KLEMPERA: Voní ml ny v âeháh I. (Ï IX.), Prh 2000 (Ï 2005). Válv KOâKA: Mlynáfisk prktik, Prh Frnti ek LEDVINKA: Voní ml ny n Zurniemi, Zurnie Antonín LEHOVEC: Uãenie prktikého mlynáfiství, Prh Gustv PAPPENHEIM: Populäres Lehruh er Müllerei, Wien Frnûk PÁRIS: Dûjiny mlynáfiství, Prh Luûk TùPÁN, Mg K IVANOVÁ: Dílo Ïivot mlynáfiû sekerníkû v âeháh, Prh Luûk TùPÁN, Rim URBÁNEK, Hn KLIME OVÁ kol.: Dílo mlynáfiû sekerníkû v âeháh II., Prh Frnti ek TUREâEK: Mlynáfiská tehnologie strojní. Stroje vyséví ãistií, svzek I., Pruie Frnti ek TUREâEK: Stroje mleí, Pruie Frnti ek TUREâEK: âi tûní oilí, Pruie Frnti ek TUREâEK: Enyklopeie mlynáfiství, neloklizováno, netováno. Rim URBÁNEK, Hn HÁCOVÁ: Ml n ãp. 35 v Píseãné poslení zej í svûek voního mlynáfiství, Vysoké M to Rim URBÁNEK: Ml n ãp. 32 v Dlouhé Tfieové, in: II. roãenk Mûstského muze âeská Tfieová , 2008, s Zprávy pmátkové péãe / roãník 70 / 2010 / ãíslo 1 / MATERIÁLIE, STUDIE Rim URBÁNEK / Voní ml ny posuzování jejih honot

Máte uï vlastní zku enost s ocelov mi broky? Zkoumali jsme jejich energie a prostup balistickou Ïelatinou v porovnání s olovûn mi (str.

Máte uï vlastní zku enost s ocelov mi broky? Zkoumali jsme jejich energie a prostup balistickou Ïelatinou v porovnání s olovûn mi (str. roãník V. ãerven 2011 informacní bulletin Homogenní bezolovnatá stfiela exergy se jiï úspû nû prodává v mnoha zemích. V jakém svûtle ji vidí odborní novináfii ve Finsku, se dozvíte z v sledkû jejich testu

Více

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV. Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû 2.

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV. Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû 2. J UNDROV ROČNÍK23/Č.1/2013www.jundrov.info ZDARMA ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV D R U H J U N D R O V S K P L E S Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû

Více

DÛm na skále (obnova klasicistního domu hradu Vald tejn) 1

DÛm na skále (obnova klasicistního domu hradu Vald tejn) 1 DÛm na skále (obnova klasicistního domu hradu Vald tejn) 1 Václav GIRSA, Jana STRNADOVÁ 1 2 Skalní hrad Vald tejn, vypínající se pfies koruny stromû nad údolní nivou na hranû rozeklaného pískovcového masivu

Více

K aktuálnímu stavu a perspektivám mal ch lechtick ch sídel v jiïních âechách

K aktuálnímu stavu a perspektivám mal ch lechtick ch sídel v jiïních âechách K aktuálnímu stavu a perspektivám mal ch lechtick ch sídel v jiïních âechách Vlastislav OURODA Malá lechtická sídla spoluvytváfiela od stfiedovûku základní body urbanistické struktury a dodnes jsou v hmotové

Více

informacní bulletin NA AKTUÁLNÍ TÉMA znacka, lidé, produkty Jin kraj, jin mrav editorial Jak vzniká nov náboj VáÏení ãtenáfii, roãník II.

informacní bulletin NA AKTUÁLNÍ TÉMA znacka, lidé, produkty Jin kraj, jin mrav editorial Jak vzniká nov náboj VáÏení ãtenáfii, roãník II. roãník II. fiíjen 2008 informacní bulletin Netoxické zápalky NONTOX dob vají svût. Jak svoji práci vidí ãlovûk, s jehoï jménem se úspûch zápalek pojí, se doãtete v rubrice Duel (str. 2) Pokud patfiíte

Více

Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH. Pfiedstavení spoleãnosti

Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH. Pfiedstavení spoleãnosti Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH 2005-2006 VáÏení ãtenáfii, cílem na eho informaãního zpravodaje je upozoràovat na novinky v oblasti CAx/PLM technologií a vyzdvihovat efektivní postupy uïívání

Více

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 14/2008. Ročník X. Vyšlo 4. 8. 2008 Cena 10 Kč. âeské a polské dûti se se ly na taneãním workshopu

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 14/2008. Ročník X. Vyšlo 4. 8. 2008 Cena 10 Kč. âeské a polské dûti se se ly na taneãním workshopu RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 14/2008 Čtrnáctideník regionu Rýmařovska Ročník X. Vyšlo 4. 8. 2008 Cena 10 Kč âeské a polské dûti se se ly na taneãním workshopu Vefiejnost nav tívila interiéry janovického zámku Poznejte

Více

Trvalé udrïitelné vyuïívání rybníkû v Chránûné krajinné oblasti a biosférické rezervaci TfieboÀsko

Trvalé udrïitelné vyuïívání rybníkû v Chránûné krajinné oblasti a biosférické rezervaci TfieboÀsko Evropsk program IUCN Cambridge a Gland V znam rybníkû pro krajinu stfiední Evropy Trvalé udrïitelné vyuïívání rybníkû v Chránûné krajinné oblasti a biosférické rezervaci TfieboÀsko J. Janda, L. Pechar

Více

SAZKA ARENA. MEDAILE LEÎÍ V SAZKA ARENù. C O Mù ZAJÍMÁ T ÉMA. Aréna pro v echny, v ichni pro arénu âíslo 1 Leden 2004

SAZKA ARENA. MEDAILE LEÎÍ V SAZKA ARENù. C O Mù ZAJÍMÁ T ÉMA. Aréna pro v echny, v ichni pro arénu âíslo 1 Leden 2004 www.sazkaarena.cz www.sazkaarena.com SAZKA ARENA Aréna pro v echny, v ichni pro arénu âíslo 1 Leden 2004 C O Mù ZAJÍMÁ T ÉMA Karel Gut, pfiedseda âeského svazu ledního hokeje, b val mnohonásobn reprezentant

Více

e-mail Výzva všem členům napi te nám ho! e-mail - nestojí peníze! Valná hromada se koná v sobotu dne 5. 3. 2011

e-mail Výzva všem členům napi te nám ho! e-mail - nestojí peníze! Valná hromada se koná v sobotu dne 5. 3. 2011 Vestnik kovari 33.qxd:Vestnik kovari 20 prac 15.2.2011 20:09 Stránka 1 únor 2011 ročník 9. číslo 33 neprodejné zdarma pro členy Společenstva uměleckých kovářů a zámečníků a kovářů podkovářů Čech, Moravy

Více

Roãník IX ãervenec srpen 2001 zdarma

Roãník IX ãervenec srpen 2001 zdarma Roãník IX ãervenec srpen 2001 zdarma Pozvání na jednání zastupitelstva Zveme občany na další zasedání obvodního zastupitelstva, které se uskuteční 1. listopadu 2001 od 15.00 hodin v Kulturním domě v Muglinově.

Více

INFORMAâNÍ âtvrtletník âeské RAFINÉRSKÉ

INFORMAâNÍ âtvrtletník âeské RAFINÉRSKÉ INFORMAâNÍ âtvrtletník âeské RAFINÉRSKÉ â Í S L O 1/2001 AKTUÁLNÍ TÉMA Konec olovnat ch benzínû v âechách PORTRÉT Dan Nicodemus INVESTICE V Kralupech na nové adrese NÁ ROZHOVOR Ing. Vladimír Matûjovsk

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU R4 16 Bohemian Regional Innovation Strategy - BRIS Projekt byl podporován Evropskou komisí z rozpoãtu 5. rámcového programu EU pro v zkum a v voj Projektoví partneři

Více

SBORNÍK. Státní okresní archiv Pfierov

SBORNÍK. Státní okresní archiv Pfierov 2012 SBORNÍK Státní okresní archiv Pfierov 2012 SBORNÍK Státního okresního archivu Pfierov Pfierov 2012 Sborník Státního okresního archivu Pfierov. Vydal Zemsk archiv v Opavû Státní okresní archiv Pfierov.

Více

Vážení přátelé a příznivci Zoo Ostrava,

Vážení přátelé a příznivci Zoo Ostrava, Akce v zoo 15. prosince - Mikulá v zoo 19. prosince - Strojení stromeãku v zoo 20. bfiezna - Jaro v zoo - zahájení komentovaného krmení zvífiat. 4. dubna - Den ptactva - program na ptaãí téma, voln vstup

Více

Biologická rozmanitost a krajina jsou základními stavebními. bloky pro hospodáfisk rozvoj. nov ch státû EU OBSAH

Biologická rozmanitost a krajina jsou základními stavebními. bloky pro hospodáfisk rozvoj. nov ch státû EU OBSAH Biologická rozmanitost a krajina jsou základními stavebními bloky pro hospodáfisk rozvoj nov ch státû EU Byl jsem potû en a poctûn, kdyï jsem byl poïádán, abych napsal úvodník pro ãasopis Ochrana pfiírody.

Více

Typografia 5/2012 ã. 1235 roãník 115

Typografia 5/2012 ã. 1235 roãník 115 drupa 2012 Typografia 5/2012 ã. 1235 roãník 115 Editorial jarní Ano, je jaro, ale my pracujeme. Tisk a média mají Ïnû. ProtoÏe na jafie se toho dûje a tiskne velmi mnoho: po dlouhé zimû se probudily aktivity

Více

001-044_1967_2k.qxd 11.6.2007 8:38 Stránka 1. Divadelní ústav

001-044_1967_2k.qxd 11.6.2007 8:38 Stránka 1. Divadelní ústav 001-044_1967_2k.qxd 11.6.2007 8:38 Stránka 1 Divadelní ústav 001-044_1967_2k.qxd 11.6.2007 8:38 Stránka 2 001-044_1967_2k.qxd 11.6.2007 8:38 Stránka 3 Jarmila Gabrielová Kronika Pražského quadriennale

Více

Stavba důležitých silnic je ohrožená. Přibudou mrtví?

Stavba důležitých silnic je ohrožená. Přibudou mrtví? REGIONÁLNÍ INFORMACE KVĚTEN 2009 HLAVNÍ TÉMA AUTOMOBILOVÁ DOPRAVA ZAOSTŘENO NA ZADLUŽENÍ MĚST A OBCÍ Města bez obchvatů Hybridní krása Proč se kraje a obce zadluží 2 7 0 Stavba důležitých silnic je ohrožená.

Více

ZÁHLAVÍ. PRAÎSK ULIâNÍK ENCYKLOPEDIE NÁZVÒ PRAÎSK CH VE EJN CH PROSTRANSTVÍ 2. DÍL (O Î) Zpracoval kolektiv autorû pod vedením Mgr.

ZÁHLAVÍ. PRAÎSK ULIâNÍK ENCYKLOPEDIE NÁZVÒ PRAÎSK CH VE EJN CH PROSTRANSTVÍ 2. DÍL (O Î) Zpracoval kolektiv autorû pod vedením Mgr. PRAÎSK ULIâNÍK ENCYKLOPEDIE NÁZVÒ PRAÎSK CH VE EJN CH PROSTRANSTVÍ 2. DÍL (O Î) Zpracoval kolektiv autorû pod vedením Mgr. Marka La Èovky Nakladatelství Libri Praha 1998 Zpracoval kolektiv autorû pod vedením

Více

IOP pod lupou IOP KVALITA ŽIVOTA. Číslo 13 I leden I 2012

IOP pod lupou IOP KVALITA ŽIVOTA. Číslo 13 I leden I 2012 Číslo 13 I leden I 2012 IOP pod lupou M I M O Ř Á D N É V Y D Á N Í Víte, že k 16. lednu 2012 bylo z 8107 přijatých projektových žádostí o podporu v IOP již 7406 vybráno k podpoře? Na tyto schválené projekty

Více

Kapitola 7 Velká vymírání nejsou na pofiadu dne

Kapitola 7 Velká vymírání nejsou na pofiadu dne Kapitola 7 Velká vymírání nejsou na pofiadu dne Rozhovor se Stanislavem Mihulkou Velká vymírání jsou odedávna jedním z nejpopulárnûj ích témat moderní biologie. Kolik uï názorû padlo tfieba na konec dinosaurû,

Více

âerven seznam ohroïen ch druhû âeské republiky Obratlovci

âerven seznam ohroïen ch druhû âeské republiky Obratlovci Pfiíroda 22 âerven seznam ohroïen ch druhû âeské republiky Obratlovci Red List of Threatened Species in the Czech Republic Vertebrates Die Rote Liste der gefährdeten Arten der Tschechischen Republik Der

Více

VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ. Symboly vyobrazené na tûlese stroje: Symboly v návodu k pouïití: 2 Czech. DoplÀování oleje a sefiízení prûtoku oleje.

VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ. Symboly vyobrazené na tûlese stroje: Symboly v návodu k pouïití: 2 Czech. DoplÀování oleje a sefiízení prûtoku oleje. Návod k pouïití NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ Symboly vyobrazené na tûlese

Více

COMPETITIVE INTELLIGENCE V MAL CH A ST EDNÍCH PODNICÍCH

COMPETITIVE INTELLIGENCE V MAL CH A ST EDNÍCH PODNICÍCH COMPETITIVE INTELLIGENCE V MAL CH A ST EDNÍCH PODNICÍCH Zdenûk Molnár, Jindfiich Stfielka Úvod Top management firem v ech velikostí se bûhem posledních dvou dekád pot ká se zmûnou paradigmatu v pfiístupu

Více

058-111 Profily OK 5.12.2008 16:32 Stránka 58 PROFIL. Highend Report prosinec 2008

058-111 Profily OK 5.12.2008 16:32 Stránka 58 PROFIL. Highend Report prosinec 2008 058-111 Profily OK 5.12.2008 16:32 Stránka 58 PROFIL 58 Highend Report prosinec 2008 058-111 Profily OK 5.12.2008 16:32 Stránka 59 Podlahové reproduktorové soustavy Vivid Audio G1 Giya Lubomír Vlk Obdivuji

Více

KAIMANN GmbH D-33161 Hövelhof Hansastraße 2-5 Tel.: +49(0)52 57-9850-0 Fax: +49(0)52 57-98 50-590 E-Mail: info@kaimann.de. MontáÏní pfiíruãka

KAIMANN GmbH D-33161 Hövelhof Hansastraße 2-5 Tel.: +49(0)52 57-9850-0 Fax: +49(0)52 57-98 50-590 E-Mail: info@kaimann.de. MontáÏní pfiíruãka KAIMANN GmbH D-6 Hövelhof Hansastraße -5 Tel.: +9(0)5 57-9850-0 Fax: +9(0)5 57-98 50-590 E-Mail: info@kaimann.de MontáÏní pfiíruãka Dostává se Vám do rukou montáïní pfiíruãka, která má za cíl maximálnû

Více