OSBD Česká Lípa pronajme nebytový prostor v České Lípě:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OSBD Česká Lípa pronajme nebytový prostor v České Lípě:"

Transkript

1 číslo 4 srpen 2013 Vážení družstevníci a čtenáři Zpravodaje. Komise pro přípravu novely stanov, kterou jmenovalo představenstvo, pomalu dokončuje svojí práci. Podrobněji o tom píše ředitel družstva ve svém článku Novela stanov na druhé straně. Předpokládáme, že představenstvo schválí definitivní interní verzi návrhu stanov na svém srpnovém zasedání a poté bude návrh stanov podroben ještě veřejné diskuzi na seminářích. V první polovině září budeme postupně rozesílat návrh stanov delegátům a předsedům samospráv a pozveme je na semináře. Semináře se budou konat ve druhé polovině září a na začátku října. Na seminářích proběhne k nejvýznamnějším změnám stanov výklad a účastníci seminářů dostanou prostor pro své dotazy, náměty a návrhy. Po této veřejné diskuzi budou stanovy připravené ke schválení podzimnímu shromáždění delegátů. Pokud by měl kdokoliv s členů družstva zájem se s návrhem seznámit a třeba i návrh připomínkovat ještě v přípravném období, může kontaktovat svého předsedu nebo delegáta anebo si přijít na správu družstva. Složitější situace bude příští rok pravděpodobně se zakládáním nových společenství vlastníků jednotek. Zákon, podle kterého se bude zakládání od nového roku provádět je právě v těchto dnech ve 3. čtení v poslanecké sněmovně. Mechanizmus zakládání SVJ bude podobný, ale reálně hrozí, že společenství se budou zakládat již při poklesu družstevního spoluvlastnictví v domě na padesát procent a ne na dvacet pět, jako doposud. RNDr. Jiří Bárta předseda představenstva str. 2 Novela stanov str. 3 Rodina a dědictví str. 5 Na co si dát pozor při koupi bytu Na 36. zasedání dne představenstvo: projednalo rozbor dluhů na nájemném za první čtyři měsíce roku Dluhy k tomuto datu činily celkem 5,6 mil. Kč a podílelo se na nich 555 dlužníků. Stále vrůstající tendenci mají dluhy vlastníků bytů, provedlo kontrolu čerpání rozpočtu volených orgánů, tj. představenstva, kontrolní komise a shromáždění delegátů, čerpání je u všech tří středisek v souladu s plánem, schválilo plán práce představenstva na II. pololetí roku 2013, schválilo přijetí 3 členů, schválilo 29 podnájmů a jeden podnájem na základě zamítavého vyjádření samosprávy neschválilo, stanovilo ceny dvou vyklizených bytů pro opětovné přidělení, projednalo a vyřídilo 3 žádosti o prominutí poplatků z prodlení a obnovení nájemní smlouvy. zasedání představenstva pronajme nebytový prostor v České Lípě: na sídlišti Lada v Pražské ulici, č.p o velikosti 110,50 m 2. Skládá se celkem ze 4 místností plus příslušenství, volný od , měsíční smluvní nájemné Kč plus zálohové platby (teplo, teplá a studená voda = Kč), Nebytový prostor je vhodný k obchodní činnosti nebo k podnikání. Zájemci se mohou hlásit osobně na, Barvířská 738, Česká Lípa, nebo tel.č , 1

2 LEGISLATIVA Jak se zatím stále předpokládá od 1. ledna 2014 vstoupí v účinnost nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích. Ty mají plně nahradit stávající občanský a obchodní zákoník. Nová legislativa přináší řadu změn a vstoupí do života občanů i obchodních společností. Našeho družstva se zejména dotkne nový zákon o obchodních korporacích, který upravuje všechny formy obchodních společností včetně družstev. Zavádí nové pojmy i názvosloví, například obchodní společnosti včetně družstev, se budou nově nazývat obchodní korporace. V termínu do jsou obchodní korporace tzn. i bytová družstva, povinny přizpůsobit své stanovy nové legislativě. Dále musí v tomtéž termínu uzpůsobit smlouvy o výkonu funkce členů orgánů (představenstva a kontrolní komise) tak, aby obsahovaly veškeré údaje o odměnách jim poskytovaných. Naše družstvo pracuje na rozsáhlé novele stanov a předpokládá, že bude předložena delegátům na podzimním shromáždění delegátů (SD) konaném v listopadu letošního roku. Zároveň předseda představenstva seznámí delegáty s obsahem smluv o výkonu funkce členů orgánů. V druhé polovině měsíce září a v říjnu plánujeme semináře pro delegáty SD a předsedy samospráv, kde probereme nejpodstatnější obsahové změny ve stanovách. Cílem seminářů bude vysvětlení změn a vazeb na novou legislativu, vyslechnutí dotazů a připomínek přítomných účastníků. Na shromáždění dele- Novela stanov gátů bude přítomna notářka a nebude již prostor k velké diskusi a změnám návrhu. Ve stanovách se například objevuje nová terminologie v podobě družstevního podílu. Ten nahrazuje dřívější pojem členský podíl a představuje práva a povinnosti člena plynoucí z členství v družstvu (tj. členská práva a povinnosti). Podstatné změny, které jsou upraveny v nové legislativě se promítají do stanov. Od začátku roku 2014 mohou dát členové družstva družstevní podíl do zástavy, jestliže to stanovy nevyloučí. Ve stanovách je možno vyloučit také spoluvlastnictví družstevního podílu a též je možné omezit nebo vyloučit členství právnických osob v družstvu. Návrh našich stanov, po zralé úvaze a širší diskuzi tvůrců novely, vyloučil spoluvlastnictví družstevního podílu, jeho zastavení i členství právnických osob. Převod družstevního podílu nepodléhá souhlasu orgánů družstva. Zákon nově stanoví, že převodem družstevního podílu přecházejí na nabyvatele případné dluhy převodce vůči družstvu, převodce družstevního podílu za dluhy spojené s družstevním podílem ručí družstvu. Nově nebude možné dát nájemci výpověď z nájmu, ale člena družstva bude možno po výstraze vyloučit, pokud neplatí nájemné nebo úhrady za služby spojené s užíváním bytu, po dobu delší než dva měsíce. V návrhu našich stanov zůstává nadále právo na převod bytu do vlastnictví členovi, který byt řádně fyzicky užívá na základě uzavřené nájemní smlouvy. Jedná se o případy, kdy členové podali žádost o převod po termínu uvedeném v zákoně o vlastnictví bytů. V otázce společného nájmu bytu manžely je rovněž nová právní úprava. Společný nájem manželů je vázán na členství alespoň jednoho z nich. Na rozdíl od obsahu v obchodním zákoníku, kde je jen nepatrná zmínka o shromáždění delegátů, které může u velkých družstev plnit působnost členské schůze, je v zákoně o korporacích tento orgán popsán velmi podrobně ve třiceti pěti paragrafech. Je zde uveden také odkaz na možnost zřídit v organizační struktuře družstva samosprávy s podrobným rozpisem jejich pravidel fungování ve vlastních stanovách. My jsme v návrhu novely stanov vycházeli z našich současně platných stanov a postupovali jsme při návrhu změn cestou zapracování nových článků ve znění zákona o korporacích a nového občanského zákoníku. K dispozici jsme měli obecný návrh vzorových stanov získaných od Svazu českomoravských bytových družstev se sídlem v Praze. Po odsouhlasení novely stanov na SD koncem listopadu bychom chtěli vydat úplné znění stanov označených jako nové, v novém přebalu. Během měsíce prosince a zejména ledna 2014 potom zajistíme distribuci k jednotlivým členům družstva. Ing. Jiří Kladníček ředitel 2

3 LEGISLATIVA Rodina, dědictví a nový občanský zákoník Nelze si snad ani nevšimnout, že se poslední dobou čím dál častěji setkáváme s různými názory lidí, kteří kritizují či naopak podporují nový občanský zákoník. Tento již platný zákon č. 89/2012 Sb., by měl nabýt své účinnosti k Jaké podstatné změny nám vlastně nový občanský zákoník ve vztahu k rodině a k dědictví (z pohledu na družstevní bydlení) přináší? Jako první věc bychom si měli říct, co rodinné právo vůbec upravuje. Obecně lze říci, že se rodinné právo zabývá manželstvím, registrovaným partnerstvím, manželským majetkovým právem, příbuzenstvím, výživným, jinými formami péče o děti atd. Ve vztahu k družstevnímu bydlení nás bude v novém občanském zákoníku hlavně zajímat manželské majetkové právo (tzn. společné jmění manželů). Nový občanský zákoník oproti současnému občanskému zákoníku přináší novou právní úpravu společného členství manželů. Společné členství manželů v družstvu vznikne pouze za předpokladu, že bude družstevní podíl (práva a povinnosti v družstvu) součástí společného jmění manželů. Manželé se budou moci dohodnout, že družstevní podíl vyjmou ze společného jmění a sami si určí, který z nich bude členem v družstvu. Tím tomuto partnerovi vznikne individuální členství k družstevnímu bytu. Do dnešní doby totiž nebylo možné zúžit společné jmění manželů ve vztahu k členství v družstvu. Společné členství nevzniklo, pokud byl družstevní byt (jedním z partnerů) získán před uzavřením manželství. Za trvání manželství automaticky (mimo dědění a dar) vznikalo ze zákona společné členství manželů. Podle nové právní úpravy tedy bude záležet na tom, zda družstevní podíl bude součástí společného jmění manželů či nikoliv. Společné nájemní právo manželů zůstává i v novém občanském zákoníku zachováno, i když zůstane členem družstva jen jeden z manželů. Pokud nedošlo k uzavření manželství (v případě druha a družky), tak nevzniká společné členství a ani společný nájem k družstevnímu bytu. Členem družstva bude pouze jeden z partnerů. Druhý bude evidován pouze jako spolubydlící osoba. Podobně je tomu i v registrovaném partnerství, kde nevzniká společné jmění manželů. Nahlíží se na ně jako na osoby blízké, které spolu trvale žijí. Tudíž ani ve vztahu k družstevnímu bytu nevznikne společné členství a ani společný nájem. Registrované partnerství nadále zůstává (i po účinnosti nového občanského zákona) upraveno zákonem č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství ve znění pozdějších předpisů. Ve vztahu k vlastnickým bytům nám nový občanský zákoník přináší nová ochranná ustanovení týkající se bydlení celé rodiny. Například pokud se manžel (jako vlastník bytu) rozhodne prodat svůj byt, potřebuje k tomuto prodeji písemné svolení své manželky. Svolení není zapotřebí, zajistí-li manžel rodině (po všech stránkách) obdobné bydlení. Nový občanský zákon upravuje rovněž bydlení po zániku manželství, kde se přihlíží k ochraně zájmů celé rodiny. Přináší také institut ochrany před domácím násilím, které tuto problematiku oproti současné právní úpravě doplňuje. Ustanovení proti domácímu násilí se vztahují i na ostatní osoby, které v bytě s manžely společně bydlí. Nabytím účinnosti nového občanského zákoníku dojde ke zrušení současné právní úpravy rodinného práva, která je dnes upravena v zákoně č. 94/1963Sb., o rodině ve znění pozdějších předpisů. Ve vztahu k členství nezletilých fyzických osob, nadále zůstává stav, že členem družstva bude moci být pouze zletilá fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky. Nezletilí nebudou moci (podobně jako dnes) být členy družstva mimo dědictví. Další podstatnou změnou, kterou nám nový občanský zákoník přináší je ukončení nájmu z bytu, který se týká jak jednotlivce, tak i celé rodiny. Současná právní úprava umožňuje družstvu (při porušení zákonných důvodů) vypovědět nájem z bytu bez přivolení soudu. V nové právní úpravě již nebude u družstevních bytů přistupováno k výpovědi z nájmu bytu, nýbrž pouze k vyloučení člena z družstva. V případě společného členství, kdy je družstevní podíl součástí společného jmění manželů, dojde k vyloučení obou manželů. Hlavní principy a důvody pro vyloučení z družstva se novou právní úpravou zásadně nemění. Podmínky pro vznik nájmu družstevního bytu a podrobnější úprava práv a povinností člena bytového družstva spojených s právem na uzavření nájemní smlouvy musí (ze zákona) nadále upravovat stanovy družstva. Družstvo si může také vyhradit souhlas s přijetím nového člena nájemcovy domácnosti, který bude společně s nájemcem družstevní byt užívat. Souhlas samozřejmě není nutný v případě osob blízkých a v případech zvláštního zřetele hodných. Ve vztahu k dědickému právu, nám nový občanský zákoník přináší nové instituty, které dnes občanské právo nezná (např. dědická smlouva, odkaz nebo zřeknutí se dědictví za života zůstavitele). Předmětem dědického řízení ve vztahu družstevnímu bydlení nadále zůstává družstevní podíl. U vlastnického bytu je předmětem dědictví zůstavitelova nemovitost zapsaná v katastru nemovitostí. Dědické řízení bude také nadále řešit soudní komisař neboli notář. V současné právní úpravě občanského zákoníku se (v rámci dědického řízení) nejčastěji setkáváme s děděním ze zákona. Je tomu proto, že se lidé zatím nenaučili pořizovat o 3 pokračování na str. 4

4 LEGISLATIVA pokračování ze str. 3 svém majetku závěť. Nová koncepce dědického práva posiluje zůstavitelovu volnost při rozhodování o jeho majetku pro případ smrti, a tudíž posiluje zůstavitelovu vůli. V dnešní právní úpravě jsou dědicové ze zákona rozděleni do čtyř dědických skupin, podle kterých se dědí pozůstalost. Pokud se nenajde žádný dědic v těchto čtyřech skupinách, pozůstalost přechází na stát. Nový občanský zákoník rozšiřuje dědice o další dvě skupiny, do kterých budou nově patřit také zůstavitelovi prarodiče, sestřenice a bratranci. Hlavním cílem rozšíření těchto dědických skupin je ta skutečnost, aby majetek zůstal (pokud možno) v okruhu zůstavitelových nejbližších. V případě úmrtí jednoho z manželů, kteří měli společné členství a nájem k bytu, přechází toto členství i nájem automaticky na druhého partnera, který se bude muset současně v rámci dědického řízení finančně vypořádat s ostatními pozůstalými podle jejich dědických podílů. V případě, že družstevní podíl patřil jen jednomu z manželů, bude celý družstevní podíl zahrnut do pozůstalosti. Zde se budou muset dědici vzájemně domluvit, komu družstevní podíl připadne. Nabyvatel družstevního podílu se poté finančně vypořádá s ostatními pozůstalými. Ve vztahu k dědictví nám nový občanský zákoník přináší také novou formu závěti (tzv. privilegovanou závěť). Tato forma závěti je určena pro osoby, které se (díky nějaké události) ocitnou v situaci, kdy jsou v ohrožení života a nemohou tedy využít tradiční formu pořízení závěti. V novém občanském zákoníku (na rozdíl od současné právní úpravy) bude také možné, aby zůstavitel v závěti uvedl podmínky (např. něco konat, něčeho se zdržet atd.), které bude muset dědic splnit, jinak by ztratil právo na dědictví. Podobným institutem bude i dědická smlouva uzavřená ještě za života zůstavitele s dědicem. V dědickém právu se často setkáváme také s termínem vydědění. Potomka lze vydědit v tzv. listině o vydědění, která způsobuje vyloučení vyděděného z dědění po zůstaviteli. Vyděděný tudíž nenabývá práva, ani nevstupuje do povinností zůstavitele, neboť ztrácí právo na svůj zákonem stanovený podíl. V novém občanském zákoně již nebude muset být v listině o vydědění uváděn důvod vydědění. Vyděděný se však bude moci (podobně jako za současné právní úpravy) proti vydědění bránit prostřednictvím podané žaloby u soudu. To jsou jen některé podstatné změny, které nám nový občanský zákoník přinese. Otázkou zůstává, jak jej bude vykládat odborná veřejnost a soudy. Mgr. Dalibor Tichý vedoucí právního a správního oddělení 4 Firma EUROTHERM-CZ s.r.o. je českolipská společnost, která se specializuje především na regeneraci panelových a bytových domů. V případě Vašeho zájmu můžeme nabídnout následující služby: - bezplatné konzultace, videoprezentace - vypracování projektové dokumentace včetně stavebního povolení - zpracování tepelně technického auditu - kompletní servis při financování rekonstrukcí (úvěry,dotace) - vlastní zaměření a předložení konečné cenové nabídky!!! - bezplatné roční prohlídky v rámci záruky - bezplatné zpracování barevného návrhu dle vašich požadavků - termovizní měření - výtahové zkoušky pro správné určení typu hmoždinek - realizace zateplovacích systémů (Baumit, Sto, Basf atd.) dle Vašich požadavků - sanace, hydroizolace betonových konstrukcí - bezprašné tryskání betonových a ocelových konstrukcí (vlastníme tryskací soupravu TORBO) Uděláme vše pro to, abychom Vám pomohli rychle, účinně a efektivně vyřešit problémy související s opravou Vašeho domu. Kontakt: EUROTHERM - CZ s.r.o. Dubice Česká Lípa IČO: DIČ: tel: gsm:

5 INFORMACE Na co si dát pozor při koupi bytu Při pořizování bytu číhají na laika různá rizika a proto je na místě velká obezřetnost. Jinak se můžete nechat napálit, přijít o peníze nebo koupit byt, který za to nestojí. Koupíte byt, ale pak zjistíte, že na něm vázne zástava nebo do něj střechou zatéká. Když se poptáte u sousedů, zjistíte, že jejich stejný byt stál o třetinu méně. Anebo se z makléře či majitele vyklube podvodník, který vás obere o peníze, ale byt vám nepřevede. To jsou jen některá z rizik, která vám hrozí při kupování bytu. Kupujte za reálnou cenu Nejprve si ujasněte, kolik peněz na byt máte a kolik vám půjčí banka. Zjistěte z místní nabídky, zda je nabízená cena reálná. Pokud se vám zdá vysoká, snažte se ji usmlouvat níže. Dnes s tím prodávající často počítají, proto cenu nadsazují. Někdy je vysoká cena daná nereálnými požadavky, přičemž je nemovitost v nabídce neúspěšně už delší dobu. Reálné prodejní ceny jsou teď o pět až patnáct procent nižší než nabídkové, což zhruba odpovídá částce, kterou lze usmlouvat. Za reálnou cenu je potřeba nakupovat hlavně, když si budete brát úvěr. Banka vám může půjčit jen částku odpovídající odbornému odhadu. Pro stanovení částky využijte odhadce, cenové mapy nebo radu realitní kanceláře. To však nemusí být vždy objektivní. Ceny realitních kanceláří však můžou být tendenční. Záleží na tom, zda je třeba podpořit nabídku, či poptávku. Doporučuji zároveň zkoušet najít někoho, kdo v místě něco prodal a zeptat se: Za kolik? radí Miroslav Jonáš z kanceláře M&M reality. Porovnejte družstvo a vlastnictví Zvažte, zda koupit byt do vlastnictví, nebo družstevní. U toho do vlastnictví zaplatíte o 10 až 20 procent víc, ale byt se dá snáze prodat. U družstevního nekupujete byt, ale podíl v družstvu, stanete se členem nájemcem. Je těžší získat úvěr, nemusíte dostat hypotéku, ale koupě je administrativně velice jednoduchá, vše vyřídíte na přepážce družstva. Ověřte si stav bytu a celého domu U staršího bytu zjistěte, jaké se dělaly opravy a rekonstrukce, zvlášť zda je dům zateplený. Kdyby se chystala rekonstrukce, mohou se pak hodně zvýšit poplatky do fondu oprav. Prozkoumejte, jestli nejsou v bytě závady. Zkuste vypínače, zásuvky, pomocí kuličky rovnost podlahy. Pusťte kohoutky a spláchněte toaletu, ověřte těsnost oken a zda funguje topení. Nejlepší je vzít s sebou stavaře, nebo aspoň zdatného kutila. Proklepněte si prodávajícího U starších bytů v katastru nemovitostí ověřte, zda prodávající je majitelem bytu a jestli na nemovitosti neváznou závazky, třeba že je předmětem zástavy, předkupního práva či věcného břemene. Poptejte se na charakter místa Zjistěte si, jaké jsou v místě možnosti dopravy a služeb, hlavně obchodů, škol a internetu, a to i v budoucnu - pomůže vám třeba územní plán. Zajímejte se, proč majitel nemovitost prodává, jestli tu nejsou problémoví sousedé nebo sem nechodí zloději. Doporučuje se zajít i k sousedům na patře i v tom pod a nad kupovaným bytem s dotazem, jak se jim v domě bydlí. Spočítejte si náklady Důležité je vědět, kolik se platí za provoz a do fondu oprav. Raději počítejte s rezervou procent na navýšení, ať nejste překvapení. Ptejte se, v jakém stavu jsou finance společenství vlastníků či družstva, za kolik lze v místě pořídit internet, kolik bude stát doprava. Kupní smlouvu dejte právníkovi Smlouvu obvykle sestavuje prodávající. Dobře si ji přečtěte a nechte zkontrolovat právníkem. Vezměte si na to dost času, nebojte se navrhovat změny. Ideálně, když spolu komunikuje váš právník s právníkem prodávajícího. Pak se rychle najde shoda. Peníze převeďte přes prostředníka Nedávejte peníze jen tak z ruky. Během transakce je složte k notáři, do advokátní úschovy u nějaké větší kanceláře, na vázaný účet v bance či k realitní kanceláři. Když realitní společnost dobře neznáte, úschova u ní se nedoporučuje. Peníze uvolňujte po částech, většinu ideálně až po vkladu do katastru nemovitostí. Je možné vázat vyplacení části kupní ceny na předání bytu. Zajistíte si tak motivaci prodávajících pro bezproblémové předání. Zajistěte se doklady Od majitele chtějte doklad o získání nemovitosti - kupní či darovací smlouvu nebo rozhodnutí o dědictví. Měl by ukázat výpis z katastru nemovitostí a záruční listy k zařízení, které se prodává s nemovitostí. Chtějte i doklady o provedených rekonstrukcích. Nově je povinný energetický průkaz. Sepisuje se též předávací protokol. K němu se vztahuje start půlroční lhůty na možnost reklamace skrytých vad. Nakonec zařiďte zápis do katastru nemovitostí. Buďte rozvážní, ale dlouho neváhejte Vše dobře promyslete a zkontrolujte, ale dlouho neváhejte. U výhodné nemovitosti by vás někdo mohl v koupi předběhnout. Ideální nemovitost splňující všechny vaše představy neexistuje. U některého kritéria je tedy třeba požadavek snížit. Nenechte se však ani obalamutit prodávajícím, že o nemovitost je velký zájem. Zkušení makléři vám to budou tvrdit vždy. Výhodou je oslovit realitní kancelář, protože už při zveřejnění inzerátu na byt zná podrobnosti. Nejzajímavější byty se dokonce ani do inzerátů nemusí dostat. Realitní kanceláře mají databáze klientů a než nabídku zveřejní, přednostně jim jí posílají. Zajímavé věci se proto ven vůbec nedostanou a jsou prodány za pár hodin podle Mladé fronty dnes 5

6 INFORMACE Internet vládne světu, ať se nám to líbí či ne. Pro někoho noční můra, pro někoho nezbytnost až závislost. Ani my jsme nemohli zůstat stranou, zvláště při rozlehlosti našeho družstva. Byl by hřích nenabídnout lidem komunikaci prostřednictvím toho, co důvěrně znají a denně používají. Je naprosto normální, že nakupujeme zboží, platíme své účty či objednáváme letenky (a to i v cizině), aniž bychom odešli od stolu. A stejným způsobem je možné vyřídit většinu běžných požadavků na správu družstva. Změna výše záloh, způsob platby či počet osob, kontrola stavů a spotřeb bytových vodoměrů, vyúčtování zálohových plateb, zápisy z členské schůze a další to vše je již dlouhý čas k dispozici pro každého zaregistrovaného bydlícího člena družstva. Pro funkcionáře (předsedy, členy výborů) je navíc k dispozici např. čerpání financí z fondu oprav, stavy ostatních fondů, aktuální seznam bydlících vč. podpisové listiny na členskou schůzi či možnost vystavení žádanky. Přístupové heslo získá každý oprávněný družstvo stále po ruce na správě družstva. K naší radosti se zvyšuje počet funkcionářů, kteří naše stránky používají při své činnosti pro dům, zejména při vystavování žádanek oprav či tištění seznamu bydlících na jednání schůzí. Věříme, že časem si i ostatní družstevníci zvyknou na komfort informací o svém domě či bytě a začnou naše stránky navštěvovat pravidelně. Věřte ale, že stojí za to se na naše stránky občas mrknout i jen tak, bez důvodu. Naše stránky mají totiž co nabídnout i nezaregistrovaným. Kromě aktuálních článků, seznamu jednotlivých domů s odkazy na mapu, základních informací o družstvu, kontaktů na pracovníky správy, seznamu volených orgánů vč. delegátů atd. je zde např. agenda výběrových řízení. Nic nového, už jsme o tom informovali, jenže další službou pro zájemce je zasílání mailového upozornění na nově vkládaná řízení. To ocení zejména řemeslníci, kteří nemají čas denně sledovat naše stránky. Jsou zde nejdůležitější havarijní čísla pro případ poruchy. V odkazu Fotogalerie můžete nalézt i např. postup opravy střechy, zateplení domu či hydroizolace spodní stavby. Obecně lze říci, že stránky našeho družstva poskytnou většinu potřebných údajů i služeb, aniž byste museli navštívit budovu správy osobně, včetně mailové korespondence se všemi zaměstnanci. Je škoda, že se stále nedostaly více do povědomí lidí, a že mnoho lidí navštěvuje raději osobně správu družstva a ztrácí tak svůj čas, aniž by muselo. Doufáme, že s postupným zaváděním internetu do domů, větší cenové přístupnosti této služby a potřebné techniky a se zvyšující se internetovou vzdělaností poroste účinnost a smysl našich stránek. Aspoň pozvolna stoupající návštěvnost nás o tom přesvědčuje. V dnešní době chytrých telefonů či tabletů je možné mít družstvo stále s sebou. Vlastimil Kouřimský vedoucí technického úseku Jak na rekonstrukci bytu? Chytře se sádrokartonovými systémy. Inspirujte se dokončenou rekonstrukcí staršího panelového bytu 3+kk, který zdědil mladý pár. Novomanželé se rozhodli se pro kompletní rekonstrukci bytu. Všechny vnitřní příčky byly nenosné, takže je nechali vybourat a získali tak možnost upravit dispozici bytu. Potřebovali změnit spojení obývacího pokoje a kuchyně, zvětšit koupelnu a získat další úložné prostory. Celý byt odhlučnili, přestavěli a opravili pomocí modrých akustických sádrokartonových a sádrovláknitých systémů Rigips. Vytvořili po obvodu bytu protihlukovou obálku, takže je sousedi už neruší. Modré akustické systémy pro ticho domova Modré akustické systémy Rigips použili pro vnitřní příčky, podhledy a předstěny v interiérech. Akustické systémy výrazně snižují hluk z ostatních místností nebo sousedících bytů. S modrou akustickou deskou si zajistili ticho i v koupelně. Využitím sádrokartonových systémů dokonce ušetřili na některých konstrukcích až 30% nákladů ve srovnání se zděnou příčkou. Zavěšení kuchyňské linky nebo televize? Snadno do stěn s konstrukční deskou RigiStabil Pro bezpečné a jednoduché zavěšení horních skříněk kuchyňské linky se rozhodli použít novinku na trhu, nosnou konstrukční desku RigiStabil. RigiStabil je jedinečný stavební materiál, který lze na stavbách všestranně použít. Je to vysoce odolná, konstrukční deska, která je určená i do míst se zvýšenou vzdušnou vlhkostí jako jsou koupelny nebo kuchyně. Deska RigiStabil spolehlivě unese při konzolovém zatížení až 80 kg. Průběh skutečné rekonstrukce bytu najdete na Pokud se chcete poradit, jaké máte možnosti při rekonstrukci svého bytu, obraťte se na pana Haralda Lissnera, tel ; RABAT ČR, a.s., Dubická 2060/80, Česká Lípa, 6

7 INFORMACE Jak slouží (mohou posloužit) naše internetové stránky funkcionářům samospráv a společenství vlastníků jednotek V loňském roce jsem popisoval naše nové internetové stránky, jejich novou podobu i funkčnost. Dnes bych se rád zaměřil speciálně na funkčnost našich stránek pro funkcionáře samospráv i společenství vlastníků jednotek. V sekci dokumenty samosprávy jsou k dispozici podpisové listiny s aktuálním stavem dle naší evidence, které si lze vytisknout před začátkem schůze samosprávy či SVJ. Dále jsou zde elektronicky archivovány všechny zápisy, které došly na správu družstva k založení. Je zde energetický audit, prohlášení vlastníka a celá skupina dokumentů, vzorů zápisů, formulářů a pokynů. Tato poslední skupina je neustále aktualizována a doplňována, aby mohla sloužit potřebám domů. Další významnou službou jsou ekono- mické výkazy domu. Ty mají již velkou tradici a jejich tisk zajišťujeme již od konce minulého století. V současnosti jsou na internetu k dispozici ekonomické výkazy za poslední rok. To by se mohlo zdát jako málo, ale je zde samostatná sekce účetní položky, ve které je k dispozici archiv účetnictví od roku Je tedy možné se podívat na čerpání a tvorbu DZOI o více než 12 let zpátky. Tak jako je v sekci odečty vodoměrů pro všechny uživatele k nahlédnutí přehled od roku 2002, je v sekci měřiče domu pro funkcionáře přehled odečtů vodoměrů za poslední tři roky u všech bytů. Poslední zde zmíněnou a stále více používanou službou je žádanka oprav. V této sekci může funkcionář zadat elek- tronicky žádanku a ta ihned dorazí do u příslušného bytového technika domu. Výhodou je, že tyto žádanky jsou elektronicky podepsány a archivují se. Za první pololetí 2013 bylo touto cestou zadáno 766 žádanek. Samozřejmě, že ostatní části našich stránek jsou pro funkcionáře také často přínosem, ale dnes jsem chtěl zdůraznit ty funkce, které jsou připraveny speciálně pro jejich práci. I nadále budeme sledovat potřeby našich funkcionářů samospráv i SVJ a vylepšovat stránky k jejich větší spokojenosti. Ing. Petr Mertin vedoucí ekonomického úseku 7

8 TIP NA VÝLET Čertova zeď rarita, která mohla přitahovat turisty Zatímco Číňané si svou zeď za obrovských lidských obětí vybudovali, my ji měli na území po tisíciletí darem od přírody. Jen málo geologických útvarů z Čech je tak často zmiňováno v zahraniční odborné literatuře jako Čertova zeď dvacet osm kilometrů dlouhá čedičová stěna rozkládající se mezi Ještědem a Bezdězem. Zde je na místě zdůraznit sloveso měli z předchozího odstavce. Ano, je v Národní přírodní památka Čertova zeď minulém čase. Od časů vlády císaře Josefa II. se čedič z této přírodní kuriozity používal na stavbu silnic po celých Čechách. Teprve v roce 1920 se těžba zastavila papírově, ale v podstatě pokračovala dál až do roku 1923, kdy naše vláda vyslyšela volání geologů údajně až z Japonska a z Číny a zabezpečila poslední část. Národní přírodní památku Čertova zeď nalezneme nedaleko obce Osečná, do níž se z České Lípy nejlépe dostaneme autobusem, s přestupem ve Stráži pod Ralskem. Vystoupíme u kostela Svatého Víta a vydáme se po žluté turistické značce po silnici. Za Osečnou objevíme barokní sousoší tří svatých Heleny, Jana a Pavla. Půjdeme asi dva kilometry po silnici do obce nazvané Kotel, kde nás turistické značení na chvíli odkloní od silnice. Necháme-li se k této zacházce zlákat, nebudeme litovat, protože uzříme možná nejstarší organismus, jaký kdy v Čertova zeď životě potkáme tisíciletou lípu. Spoutanou řetězy, vyhořelou, vykotlanou, ale stále se zelenající, vonící. Prý jí ve skutečnosti není slibovaných tisíc let, jen něco přes osm set, do její dutiny jsem také neposkládal svých dvacet dva studentů, jak sliboval průvodce, ale stejně je to kus dřeva hodný objetí. Žlutá značka se spojí s modrou, po níž budeme pokračovat, až se značky zase rozdělí. Dojde k tomu několik set metrů za Kotlem, kde je malé parkoviště (vida kdo nechce spoléhat na autobus, má další šanci). Vzápětí vstoupíme do chráněného území díry po levé straně jsou první pozůstatky vytěženého čediče. Čertovu zeď nejvíce připomíná její dvacet metrů dlouhé a asi šest metrů vysoké Čertova zeď torzo zvané rovněž Čertova hlava. Bída, co? Pojďme si aspoň prozradit, jak tato kuriozita vznikla. V třetihorách pukly zdejší pískovce a do mezery mezi nimi nateklo magma. V dalších geologických obdobích podléhaly pískovcové usazeniny erozi, ale čedič odolal. Došlo tak k vypreparování Velké severočeské zdi. Existují i jiná vysvětlení. Nejznámější je to o sázce mezi čertem a sedlákem ze Zábrodí. Čert dostal za úkol postavit za jedinou noc zeď mezi Ještědem a Bezdězem. Asi by to i stihl, ale sedlák na rozdíl od Nastěnky z Mrazíka probudil kohouty, a tak čert poslední várku zahodil zbytky se povalují v krajině jako Malý a Velký Bezděz či Hudcova horka. Samozřejmě nechybí pověsti o tom, že zeď měla sloužit proti nájezdům loupeživých Němců. Ať již to bylo tak či onak, stejně to již není, a tak se vraťme do Osečné a v některé z hospůdek vyčkejme příjezdu vhodného dopravního prostředku. Fotografie lákají k podzimní návštěvě. Čertova zeď Milan Bárta Autor je redaktorem regionálního internetového zpravodaje kde naleznete další tipy na výlet a spoustu dalších zajímavých informací. ZPRÁVIČKY Českolipská teplárenská v lednu zúčtovala cenu tepla za loňský rok a přebytek z hospodaření převedla zpět téměř všem svým odběratelům (95 %). Průměrné českolipské domácnosti tak bylo vráceno více než 1300 korun. V nejhůře zateplených domech ale platí lidé za teplo až dvakrát tolik než ostatní. Ještě lépe vypleté záhony, udržovaná dětská hřiště a další drobná architektura a nově také pravidelný úklid kolem kontejnerových stání na sídlištích. S tím vším bude ve městě pomáhat desítka nových pracovníků na veřejně prospěšné práce, kteří již od začátku tohoto týdne pracují v českolipských ulicích. Dohromady jich tak v České Lípě pracuje již 34. Kvalitu ovzduší v České Lípě měřil na začátku letošního dubna mobilní vůz hned na třech vytipovaných místech náměstí T. G. Masaryka, v prostoru u ZŠ Partyzánská a u budovy MěÚ v Děčínské ulici. Koncentrace oxidů dusíku, oxidu siřičitého a uhelnatého se pohybovaly hluboko pod limitem. Výborné výsledky městu ve sledovaném období narušily jen hodnoty prachových částic menších než 2,5 mikrometru. Ty se zastavily nejčastěji na hranici hodnoty imisního limitu nebo nad ním. Pomoci lidem s úklidem po povodních odjeli v pátek 14. června dopoledne českolipští dobrovolní hasiči. Ruku k dílu přiložili v obci Lužec nad Vltavou ve středních Čechách. Oddělení léčebné rehabilitace, fyzioterapie a revmatologie Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa má od počátku června nového primáře, MUDr. Vladimíra Trenčianského. Dlouholetý primář rehabilitace MUDr. František Koucký je v penzi, ale bude se nadále, ve zkráceném úvazku, setkávat s pacienty a povede revmatologickou ambulanci. O zlepšování psychického i fyzického stavu nemocných na oddělení LDN v České Lípě se začala starat, kromě lékařského a ošetřovatelského personálu, i osmiletá fenka Anička a pětiletý pes Bedřich. Psi rasy americký bezsrstý teriér přichází každý týden za doprovodu canisterapeutky Jany Steiningerové. A jsou dalším důkazem, že pacienti LDN nejsou v českolipské nemocnici jen odloženi a ponecháni svému osudu. Celkem 508 dětí se při letošních zápisech ucházelo o místo v některé z českolipských mateřinek. V loňském roce jich při tom bylo jen 405. Neumístěných je prozatím 89 dětí a v převážné většině jsou to děti ve věku do tří let. 8 Zpravodaj vychází jednou za dva měsíce v nákladu ks výtisků a je distribuován zdarma všem členům Okresního stavebního bytového družstva. Zpravodaj vydává ve spolupráci s firmou Petr Fiala reklamní činnost ( ). Všechna práva vyhrazena. Redakční rada: RNDr. Jiří Bárta, Růžena Králová, Lenka Nováková, Taťána Sobotková, Dana Holubová Adresa:, Barvířská 738, Česká Lípa, IČ: , zapsáno v Obchodním rejstříku u KS Ústí nad Labem, oddíl Dr. XXXVI, složka 320, tel.: ,

VZOR VZOR. Smlouva o převodu družstevního podílu SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU. I. Úvodní ustanovení. pan/í (jméno a příjmení):

VZOR VZOR. Smlouva o převodu družstevního podílu SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU. I. Úvodní ustanovení. pan/í (jméno a příjmení): SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: (dále jen převodce ) na straně jedné a pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: (dále jen nabyvatel

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Stavební bytové družstvo Chomutov, IČ: 00041955; DIČ CZ00041955 se sídlem v Chomutově, ul. Husova 2079, PSČ 430 03, zapsané dne 4.6.1963 do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem

Více

Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností

Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností Činnosti realitní kanceláře při převodu vlastnického práva k jednotce (bytové nebo nebytové) Činnost realitní kanceláře při převodu členských

Více

S M L O U V U. Níže uvedené smluvní strany

S M L O U V U. Níže uvedené smluvní strany Níže uvedené smluvní strany Lidové bytové družstvo v Plzni, IČ: 00055891 se sídlem v Plzni, Prokopova 13/15, PSČ: 301 00 jednající. předsedou představenstva Ing. Miroslavem Šteffkem a členem představenstva

Více

VÝHODY DRUŽSTEVNÍHO BYDLENÍ Většina Čechů neví, že i v současné době vznikají bytové domy, v nichž je možné koupit si byt formou družstevního bydlení. Mnoho lidí tuto zajímavou alternativu bydlení ani

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: manžel, manželka : datum narození/ r.č. bytem. (dále jen převodce ) na straně jedné a pan/í (jméno a příjmení):

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE. se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21. Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor

MĚSTO KOPŘIVNICE. se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21. Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor MĚSTO KOPŘIVNICE se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21 Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor Tato pravidla byla schválena usnesením č. 228 na 9. zasedání Zastupitelstva města v Kopřivnici dne

Více

ČÁST ČTVRTÁ PŘEVOD A PŘECHOD VLASTNICTVÍ JEDNOTKY

ČÁST ČTVRTÁ PŘEVOD A PŘECHOD VLASTNICTVÍ JEDNOTKY ČÁST ČTVRTÁ PŘEVOD A PŘECHOD VLASTNICTVÍ JEDNOTKY 20 (Některé důsledky převodu vlastnictví jednotky) (1) S převodem nebo přechodem vlastnictví k jednotce přechází spoluvlastnictví společných částí domu,

Více

Založení a správa základního hospodaření domácnosti

Založení a správa základního hospodaření domácnosti Založení a správa základního hospodaření domácnosti Pořízení bytu formou nájmu/ podnájmu Nájemní vztah vzniká na základě písemné smlouvy, kterou pronajímatel (vlastník) přenechává nájemci do užívání, a

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva JW 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 OBSAH 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4. Platby

Více

Právní rámec převodu družstevního podílu

Právní rámec převodu družstevního podílu Právní rámec převodu družstevního podílu Zákon č. 90/2012, o obchodních korporacích: Převod družstevního podílu 599 Převod družstevního podílu je možný jen na osobu, která se podle ustanovení tohoto zákona

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA (dále jen stanovy ) Bytové družstvo Ostružinová Medlánky se zakládá jako bytové družstvo za účelem koupě bytového domu na ulici Ostružinová 496/1, 497/5, 498/3, 499/7, 500/9 a

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: Paní (jméno a příjmení):... datum narození/r.č.:...... (dále jen převodce ) na straně jedné a Pan (jméno a příjmení):

Více

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy:

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy: Principy prodeje nemovitostí č.p. 1334 a 1335 U Smaltovny 22 a 20 na pozemku parc. č. 1451, 1448 a pozemků parc. č. 1451, 1448, 1450, 1449, vše k.ú. Holešovice, oprávněným nájemcům, formou převodu vlastnictví

Více

Zápis z členské schůze Bytového družstva Zámezí, družstvo, se sídlem Zámezí 14, 621 00 Brno

Zápis z členské schůze Bytového družstva Zámezí, družstvo, se sídlem Zámezí 14, 621 00 Brno Zápis z členské schůze Bytového družstva Zámezí, družstvo, se sídlem Zámezí 14, 621 00 Brno Den konání: 24. října 2012 Místo konání: Základní škola, Blanenská 1, Brno-Jehnice Přítomni: Předseda družstva:

Více

Z Á S A D Y. Část I. Úvodní ustanovení. Část II. Vymezení pojmů

Z Á S A D Y. Část I. Úvodní ustanovení. Část II. Vymezení pojmů Zastupitelstvo města Havířova Usnesením č.138/4/zm/07 ze dne 18.6.2007 Usnesením č.436/9/zm/08, bod 1.2. ze dne 14.4.2008 Usnesením č.485/10/zm/08, bod 2 ze dne 23.6.2008 Usnesením č.119/5zm/2011, ze dne

Více

Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma

Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma Zastupitelstvo města Znojma se na svém zasedání konaném dne 16. 6. 2011 usnesením č. 31/2011, bodem č. 1322 usneslo vydat

Více

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení staveb a pozemkových parcel (dále jen soubor nemovitostí

Více

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014 Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva K usměrňování vnitřní ekonomiky družstva v oblasti správy bytového a nebytového fondu a k zajištění ekonomické

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva Záhorského 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4.

Více

Návrh změn Stanov Rozvoje, SBD Opava, U Cukrovaru 1282/9

Návrh změn Stanov Rozvoje, SBD Opava, U Cukrovaru 1282/9 Rozvoj, stavební bytové družstvo, Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 Návrh změn Stanov Rozvoje, SBD Opava, U Cukrovaru 1282/9 V souvislosti s rozsáhlou rekodifikací českého soukromého práva, která má

Více

Vše, co potřebujete vědět o energetických průkazech

Vše, co potřebujete vědět o energetických průkazech Dne 25.9. 2012 vydala MF Dnes speciální přílohu Vše co potřebujete vědět o energetických průkazech, ve které jsou v poměrně souhrnné podobě pro laickou veřejnost shrnuty hlavní aspekty průkazů energetické

Více

ZPRAVODAJ. č. 2/2014. Na Valech 176, 537 01 Chrudim II

ZPRAVODAJ. č. 2/2014. Na Valech 176, 537 01 Chrudim II Na Valech 176, 537 01 Chrudim II ZPRAVODAJ č. 2/2014 PROSINEC 2014 - Určeno pro potřebu samospráv, jejich členů, pro potřebu společenství vlastníků ve správě družstva a jejich členů (Ustanovení vyplývající

Více

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2015

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2015 ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA za I. pololetí 2015 Správu provádí: Správa nemovitostí Klatovy s.r.o. Adresa: Dobrovského 148/II, Klatovy IČ: 26383161 Tel. a fax

Více

Stavební bytové družstvo Vsetín, Štěpánská 967, Vsetín Tel: 571 499 511, fax: 571 418 180, e-mail:info@sbdvsetin.cz, www.sbdvsetin.

Stavební bytové družstvo Vsetín, Štěpánská 967, Vsetín Tel: 571 499 511, fax: 571 418 180, e-mail:info@sbdvsetin.cz, www.sbdvsetin. Stavební bytové družstvo Vsetín, Štěpánská 967, Vsetín Tel: 571 499 511, fax: 571 418 180, e-mail:info@sbdvsetin.cz, www.sbdvsetin.cz Směrnice č. 69/2014 o vymáhání dlužného nájemného a jiných dluhů I.

Více

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA (1) Město Napajedla IČO: 002 84 220 Masarykovo náměstí 89 763 61 Napajedla (dále jen pronajímatel ) a Čl. 1 Smluvní strany zastoupené NBTH,

Více

Finanční produkt dobrý sluha ale zlý pán Bydlení druhy bydlení a jejich vlastnictví

Finanční produkt dobrý sluha ale zlý pán Bydlení druhy bydlení a jejich vlastnictví Finanční produkt dobrý sluha ale zlý pán Bydlení druhy bydlení a jejich vlastnictví 1 Druhy bydlení Podle formy vlastnictví: Byt v osobním vlastnictví Družstevní byt Nájemní byt Ostatní Byt v osobním vlastnictví

Více

OBSAH : PODLE 4 ZÁKONA č. 72/1994 Sb. V PLATNÉM ZNĚNÍ, DÁLE JEN ZÁKON

OBSAH : PODLE 4 ZÁKONA č. 72/1994 Sb. V PLATNÉM ZNĚNÍ, DÁLE JEN ZÁKON PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA PODLE 4 ZÁKONA č. 72/1994 Sb. V PLATNÉM ZNĚNÍ, DÁLE JEN ZÁKON OBSAH : A) Označení budovy B) Popis jednotek v budově C) Určení společných částí budovy D) Stanoní spoluvlastnických podílů

Více

Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně

Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně 1) Žádosti o přidělení bytu Žádosti o přidělení bytu jsou přijímány, evidovány a číslovány podle data podání realitní kanceláří

Více

Zásady. I. Základní ustanovení. II. Vymezení pojmů

Zásady. I. Základní ustanovení. II. Vymezení pojmů Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice Zastupitelstvo města Horažďovice schválilo svým usnesením č. 22 dne 1. 12. 2008 tyto Zásady postupu při prodeji bytů a bytových

Více

Výroční zpráva o hospodaření SBF Kladno s.r.o. za rok 2006

Výroční zpráva o hospodaření SBF Kladno s.r.o. za rok 2006 Výroční zpráva o hospodaření SBF Kladno s.r.o. za rok 2006 Základní identifikační údaje Obchodní jméno SBF Kladno s.r.o. Sídlo Kladno,Nám.starosty Pavla 44 Identifikační číslo 25 68 33 81 Daňové identifikační

Více

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí 2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí Daň dědická a darovací se od příštího roku ruší a úprava zdanění dědictví a darování se přesouvá do zákona o daních z příjmů. Místo stávající daně z převodu nemovitostí

Více

Předmět: upravuje vztahy majetko-právní a osobní, rodinné a pracovní vztahy Prameny: Občanský zákoník, Občanský soudní řád

Předmět: upravuje vztahy majetko-právní a osobní, rodinné a pracovní vztahy Prameny: Občanský zákoník, Občanský soudní řád Otázka: Odvětví práva soukromého Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Mel Předmět: upravuje vztahy majetko-právní a osobní, rodinné a pracovní vztahy Prameny: Občanský zákoník, Občanský soudní

Více

Autoři: Recenzenti: JUDr. et. PhDr. Ivo SVOBODA, Ph.D. JUDr. et. RNDr. Vlastislav MAN. Grafická úprava: PhDr. Jana VITOVSKÁ ISBN 978 80

Autoři: Recenzenti: JUDr. et. PhDr. Ivo SVOBODA, Ph.D. JUDr. et. RNDr. Vlastislav MAN. Grafická úprava: PhDr. Jana VITOVSKÁ ISBN 978 80 1 Publikace podává přehled o českém občanském právu. Kromě vysvětlení základních občanskoprávních pojmů se čtenáři seznámí se základy obligačního práva, práva dědického, práva autorského a samozřejmě s

Více

Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice pro 2. etapu prodeje

Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice pro 2. etapu prodeje Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice pro. etapu prodeje Zastupitelstvo města Horažďovice schválilo svým usnesením č. 15. dne 19.05.014 tyto Zásady postupu při prodeji

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_20_DĚDICKÉ PRÁVO_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Finance a nemovitosti

Finance a nemovitosti 723 987 654/777 608 475 info@fiane.cz www.fiane.cz Finance a nemovitosti Všichni máme sny, touhy a přání a chceme si je splnit. Všichni hledáme řešení a bezpečné služby, o které se můžeme s jistotou opřít.

Více

Zápis z 37. schůze Výboru a Kontrolní komise Společenství pro dům č. p. 1472, Praha 10 Uhříněves konané dne 1. srpna 2012 od 20.45 hod.

Zápis z 37. schůze Výboru a Kontrolní komise Společenství pro dům č. p. 1472, Praha 10 Uhříněves konané dne 1. srpna 2012 od 20.45 hod. Zápis z 37. schůze Výboru a Kontrolní komise Společenství pro dům č. p. 1472, Praha 10 Uhříněves konané dne 1. srpna 2012 od 20.45 hod. Přítomni za Výbor SVJ (VSVJ): M. Bašta (příchod 21:09 hod), V. Blažek,

Více

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv...

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv... Obsah 1. Obecná teorie státu a práva......................... 13 1.1 Právo a morálka.............................. 13 1.2 Pojem státu a práva............................ 13 1.3 Právní stát...................................

Více

Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7

Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7 Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7 I. Úvodní ustanovení Tyto Zásady se vztahují na převod vlastnictví jednotek v domech,

Více

Družstevní vlastnictví

Družstevní vlastnictví Družstevní vlastnictví Člen družstva NENÍ vlastníkem bytové jednotky Bytovou jednotku nelze zastavit ani prodat, pronájem je možný se souhlasem družstva Převod členských práv a povinností nepodléhá souhlasu

Více

N á v r h Z Á K O N. ze dne 2013

N á v r h Z Á K O N. ze dne 2013 III N á v r h Z Á K O N ze dne 2013 o převodu vlastnického práva k jednotkám některých bytových družstev, záležitostech s tím spojených a o změně zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím

Více

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Stavební bytové družstvo L I A Z Jablonec nad Nisou Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV Oblastní stavební bytové družstvo Děčín se sídlem v Děčíně IV, Jeronýmova 425, PSČ 405 63 zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Dr XXVI, vložka 302 ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ

Více

Z Á S A D Y RADA MĚSTA MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM. o přidělování městských bytů do nájmu občanům v územním obvodu města. Část I.

Z Á S A D Y RADA MĚSTA MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM. o přidělování městských bytů do nájmu občanům v územním obvodu města. Část I. MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM RADA MĚSTA Z Á S A D Y na přidělování městských bytů do nájmu občanům v územním obvodu města Rada města Nové Město pod Smrkem na své 2. schůzi konané dne 01.12.2010 schválila

Více

Poptávka - Právní služby

Poptávka - Právní služby Poptávka - Právní služby Poptávající: Bytové družstvo Skuteckého - Laudova Sídlem: Laudova 1385, Praha 6 Řepy, 163 00 IČO: 24128228 datová schránka: vjf4mds zapsané v rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 553780700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553732965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 61Cm 74/2009-41 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl soudkyní JUDr. Jindrou Nejtkovou v právní věci žalobce: Bytové družstvo Skřivánek, IČ 00043800, sídlem Stará

Více

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem Rada města Stráže pod Ralskem stanovuje základní podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem. I. Uvolněný byt

Více

Informace z organizačně-právního úseku

Informace z organizačně-právního úseku V Tišnově dne 10.12.2009 Zpravodaj č. 2/2009 Informace z organizačně-právního úseku Informace o převodech bytů do osobního vlastnictví K 30.6.2009 požádalo 41 družstevníků o převod bytu do osobního vlastnictví,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka č. 2736/10 nacházející se v bytovém domě č.p. 2735, 2736 a 2737 v ulici Větrná, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Strana 1 (celkem 6) STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Na shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Strakonice, konané ve čtvrtek

Více

SMLOUVA o nájmu bytu a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

SMLOUVA o nájmu bytu a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů SMLOUVA o nájmu bytu a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů Čl. I Smluvní strany Bytové družstvo Vršovická 60 a 62

Více

Povinnost vyhotovit průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) Stanoví předpis: zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií

Povinnost vyhotovit průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) Stanoví předpis: zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií Zprostředkovatel - obchodní korporace e-finance, a.s., IČ: 262 72 504 se sídlem Brno, Bratislavská 234/52, PSČ 602 00 zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl B, vložka 3663, tímto

Více

Průvodka. CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Průvodka. CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2013

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2013 SBD POKROK, Kollárova 157/18, 186 00, Praha 8 IČ 00034398, DIČ CZ00034398, zapsáno v OR MS, odd. Dr XCVIII, vl. 53 Tel.: 225 339 268, fax: 225 339 780, e-mail: brezinav@pokrok.cz Společenství vlastníků

Více

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2013

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2013 SBD POKROK, Kollárova 157/18, 186 00, Praha 8 IČ 00034398, DIČ CZ00034398, zapsáno v OR MS, odd. Dr XCVIII, vl. 53 Tel.: 225 339 268, fax: 225 339 780, e-mail: brezinav@pokrok.cz Společenství vlastníků

Více

Podkladový materiál pro shromáždění SVJ Voskovcova 727/2 v Olomouci 5. 9. 2010

Podkladový materiál pro shromáždění SVJ Voskovcova 727/2 v Olomouci 5. 9. 2010 2. Seznámení s přípravou revitalizace domu Podkladový materiál pro shromáždění SVJ Voskovcova 727/2 v Olomouci 5. 9. 2010 Příprava revitalizace domu: Příprava revitalizace typicky zahrnuje následující

Více

Průvodce hypotečním úvěrem Olga Křepelková

Průvodce hypotečním úvěrem Olga Křepelková E-kniha pro žadatele o hypoteční úvěr Průvodce hypotečním úvěrem Olga Křepelková O knize... 3 1. Kde se vzala, tu se vzala HYPOTÉKA... 4 2. Proces hypotéky od A do Z... 6 2.1. Co můžu financovat hypotékou?...

Více

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639 Název materiálu:vy_32_inovace_03.05 Téma sady: Občanské právo dědické právo Ročník: Nástavbové

Více

Společenství vlastníků jednotek Dědinova 2002 2004 se sídlem Dědinova 2004/5, Praha 4 - Chodov, PSČ 148 00, IČ 02410940

Společenství vlastníků jednotek Dědinova 2002 2004 se sídlem Dědinova 2004/5, Praha 4 - Chodov, PSČ 148 00, IČ 02410940 Společenství vlastníků jednotek Dědinova 2002 2004 se sídlem Dědinova 2004/5, Praha 4 - Chodov, PSČ 148 00, IČ 02410940 Zápis ze shromáždění vlastníků jednotek bytového domu konané dne 4. 11. 2014 od 19.00

Více

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon")

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen zákon) Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon") Hlavní město Praha Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68, Praha 10 IČ : 00063941 zastoupená Ing. Milanem Richterem,

Více

Žádost o přechod nájmu bytu

Žádost o přechod nájmu bytu MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI ODBOR MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ ODDĚLENÍ SPRÁVY OBECNÍCH NEMOVITOSTÍ Razítko podatelny: Žádost o přechod nájmu bytu I. Vyplňuje žadatel 1. Jméno a příjmení žadatele.........

Více

ZÁSADY pro určování běžné a jiné správní činnosti družstva a stanovení příspěvků a poplatků na tyto činnosti

ZÁSADY pro určování běžné a jiné správní činnosti družstva a stanovení příspěvků a poplatků na tyto činnosti Směrnice č. 118/2015 ZÁSADY pro určování běžné a jiné správní činnosti družstva a stanovení příspěvků a poplatků na tyto činnosti K zajištění jednotného postupu pro určování běžné a jiné správní činnosti

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

Pravidla pro přidělování bytů v Domech se soustředěnou pečovatelskou službou ve městě Bílina

Pravidla pro přidělování bytů v Domech se soustředěnou pečovatelskou službou ve městě Bílina Pravidla pro přidělování bytů v Domech se soustředěnou pečovatelskou službou ve městě Bílina I. Úvodní ustanovení Tato pravidla se vztahují na byty v Domech se soustředěnou pečovatelskou službou (dále

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 22. Stavební spoření

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 22. Stavební spoření Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 22 Stavební spoření 2009 1 I. Úvodní ustanovení. V souladu se stanovami Stavebního bytového družstva Letohrad

Více

Klasifikace informační databáze

Klasifikace informační databáze INFORMAČNÍ DATABÁZE KLASIFIKACE AKTUALIZACE: 1.1. 2008 ASOCIACE OBČANSKÝCH PORADEN Tachovské náměstí 3, Praha 3, 130 00 tel./fax 222 780 599 i Klasifikace informační databáze 1. Sociální dávky občanských

Více

Občanské právo. Občanský zákoník. dědění

Občanské právo. Občanský zákoník. dědění Občanské právo Občanský zákoník dědění Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Karla Šimoníková. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a

Více

SMLOUVA o přidělení družstevní jednotky

SMLOUVA o přidělení družstevní jednotky Bytové družstvo IMOBILIEN se sídlem : Hanychovská 886/16b, Liberec 3, 46010 SMLOUVA o přidělení družstevní jednotky Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely následující strany : jméno, příjmení : rodné

Více

1. Kdo si může byt koupit?

1. Kdo si může byt koupit? Vážená paní, vážený pane, dovolte nám, abychom Vás touto cestou seznámili s rozhodnutím Zastupitelstva městské části Praha 6, kterým bylo vyhověno zájmu velké části nájemců obecních bytů v Praze 6 o jejich

Více

ZÁPIS ZE SCHŮZE DOMOVNÍHO VÝBORU

ZÁPIS ZE SCHŮZE DOMOVNÍHO VÝBORU ZÁPIS ZE SCHŮZE DOMOVNÍHO VÝBORU Společenství vlastníků č. 637 Pořadí jednání 4. Datum konání schůze 6. 12. 2011 Zahájení v Místo konání 19:00 hodin vchod 3100, zasedací místnost Účast členů výboru 10

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Všem družstvům v naší správě. V Praze dne 1.11.2013. Věc: zákonné změny týkající se bytových družstev. Vážení,

Všem družstvům v naší správě. V Praze dne 1.11.2013. Věc: zákonné změny týkající se bytových družstev. Vážení, JUDr. Hana Slabá, IČ 15313425 Provoz Správa nemovitostí Bínova 532/8, 182 00 Praha 8 Tel. 86589994, 86589996, 0603211171, 0724200899 Fax: 86589998 E-mail: REA.S@iol.cz Všem družstvům v naší správě V Praze

Více

Zápis ze schůze Výboru Společenství vlastníků jednotek v domě č.p. 473 v Milovicích, konané dne 27.10.2010

Zápis ze schůze Výboru Společenství vlastníků jednotek v domě č.p. 473 v Milovicích, konané dne 27.10.2010 Zápis ze schůze Výboru Společenství vlastníků jednotek v domě č.p. 473 v Milovicích, konané dne 27.10.2010 Přítomni: p. Milan Slavíček předseda p. Zdeněk Lážek místopředseda pí. Lenka Dúpalová členka výboru

Více

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001)

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) I. Základní ustanovení 1. Družstvo bylo založeno ustavující schůzí zájemců, kteří se rozhodli zřídit družstvo. Družstvo vznikne

Více

Článek I. Evidence žadatelů

Článek I. Evidence žadatelů Zásady nájmu bytů zvláštního určení, tj. bytů v Domě s pečovatelskou službou v Praze 5, Zubatého 330/10 a bytů s pečovatelskou službou poskytovanou CSOP Praha 5 v domech Městské části Praha 5. Praha leden

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA BYTOVÉHO DRUŽSTVA PAVLIŠOVSKÁ 2283, 2284 a 2285 ZA ROK 2013 1. ÚVOD 2. PŘEDMĚT ČINNOSTI 3. ORGÁNY DRUŽSTVA 3.1 PŘEDSTAVENSTVO DRUŽSTVA 3.2 KONTROLNÍ KOMISE 3.3 ČLENSKÁ SCHŮZE 4. ÚDAJE O

Více

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA)

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA) SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA) Smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností vyplývajících ze vztahů ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví (mandátní

Více

Společenská smlouva obchodní společnosti VUSTE-APIS, s.r.o.

Společenská smlouva obchodní společnosti VUSTE-APIS, s.r.o. Společenská smlouva obchodní společnosti VUSTE-APIS, s.r.o. Článek 1 Forma a sídlo společnosti Ing. Rostislav Hůla, r. č. 520215/259, bytem Praha 4, Na Jezerce 32/1494, PSČ 140 00, Ing. František Černý,

Více

OBČANSKÉ PRÁVO 2. část

OBČANSKÉ PRÁVO 2. část OBČANSKÉ PRÁVO 2. část Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK

Více

Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva. mezi

Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva. mezi Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva KUPNÍ SMLOUVA Smlouva číslo: SML-... SZ ÚMČ PRAHA 15. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

PŘEHLED ZMĚN NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH

PŘEHLED ZMĚN NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH PŘEHLED ZMĚN NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH V Praze, dne 10. 12. 2013 Vážení obchodní přátelé, Po mnoha politických peripetiích před i po předčasných volbách lze teprve nyní s mírou

Více

P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky.

P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky. Obecně prospěšné bytové družstvo Teplice P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky. Pravidla jsou stanovena se zřetelem na předpis

Více

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový panel

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový panel PORADENSKÉ CENTRUM ZELENÁ ÚSPORÁM Kontaktní osoba: Telefon: e-mail: Iva Rokytková 6668753 Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená

Více

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU.

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. Vlastníci bytů a nebytových jednotek Jméno a příjmení : datum nar. číslo jednotky, ulice, č.p., obec, PSČ

Více

Zápis č. 6/07 z členské schůze Bytového družstva Tererova 1357/10 konané dne 27. 3. 2007 v Praze

Zápis č. 6/07 z členské schůze Bytového družstva Tererova 1357/10 konané dne 27. 3. 2007 v Praze Zápis č. 6/07 z členské schůze Bytového družstva Tererova 1357/10 konané dne 27. 3. 2007 v Praze Schůzi řídí: Radek Živný Zapisovatel zápisu: Iva Chludilová Ověřovatel zápisu: Michal Beránek Sčitatel hlasů:

Více

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2014

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2014 ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA za I. pololetí 2014 Správu provádí: Správa nemovitostí Klatovy s.r.o. Adresa: Dobrovského 148/II, Klatovy IČ: 26383161 Tel. a fax

Více

VYMÁHÁNÍ FINANČNÍCH POHLEDÁVEK PO LHŮTĚ SPLATNOSTI

VYMÁHÁNÍ FINANČNÍCH POHLEDÁVEK PO LHŮTĚ SPLATNOSTI Stavební bytové družstvo SCHZ předpis č.: OS 13 vydání č.: 6 účinnost od: 7.1.2014 počet str. : 8 typ ON: organizační směrnice název ON: VYMÁHÁNÍ FINANČNÍCH POHLEDÁVEK PO LHŮTĚ SPLATNOSTI vypracoval :

Více

SDĚLENÍ č.j. 281/55 462/2002 k účtování SVJ. 1. Postavení SVJ z hlediska zákona o daních z příjmů. 2. Registrace k dani z příjmů. Číslo. Název.

SDĚLENÍ č.j. 281/55 462/2002 k účtování SVJ. 1. Postavení SVJ z hlediska zákona o daních z příjmů. 2. Registrace k dani z příjmů. Číslo. Název. SDĚLENÍ č.j. 281/55 462/2002 k účtování SVJ Číslo SDĚLENÍ č.j. 281/55 462/2002 Název Sdělení k účtování a daňové povinnosti společenství vlastníků jednotek - právnické osoby podle zákona č. 72/1994 Sb.

Více

Nový občanský zákoník a obce

Nový občanský zákoník a obce Nový občanský zákoník a obce Mgr. Filip Glotzmann Ministerstvo spravedlnosti Prostějov, 7.3.2013 Projekt Nové soukromé právo, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/80.00003, je financován z prostředků Evropského sociálního

Více

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory ORLOVAN, městské bytové družstvo Energetiků 640, Orlová Lutyně SMĚRNICE č. 12/2005 Nájem nebytových prostorů a užívání společných prostorů v domě Schválena: shromážděním delegátů dne 8. 6. 2006 Nabývá

Více

378/2005 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ PODPORA VÝSTAVBY DRUŽSTEVNÍCH BYTŮ ZE STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ

378/2005 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ PODPORA VÝSTAVBY DRUŽSTEVNÍCH BYTŮ ZE STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ 378/2005 Sb. ZÁKON ze dne 19. srpna 2005 o podpoře výstavby družstevních bytů ze Státního fondu rozvoje bydlení, a o změně zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, Změna: 126/2008 Sb. Změna: 227/2009 Sb.

Více

Statut Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů (úplné znění k 24.9.2014)

Statut Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů (úplné znění k 24.9.2014) MĚSTO KLIMKOVICE Úplné znění Statutu Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů jak vyplývá ze změn provedených dodatkem č. 1 schváleného dne 22..2006, dodatkem č. 2 schváleného dne

Více

BYTservis-služby, spol. s r.o.

BYTservis-služby, spol. s r.o. Informace a pokyny pro nájemce v domech č.p. 602 605 a č.p. 606 609 v Karviné Ráji, vydané společností BYTservis-služby, spol. s r.o. v souvislosti s privatizací těchto domů ( Pokyny ) Vážená paní, vážený

Více

STANOVY. NOVÝ DOMOV Praha 4, Maroldova 1449/8 SPRÁVNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA. ve znění schváleném shromážděním delegátů družstva dne 8.

STANOVY. NOVÝ DOMOV Praha 4, Maroldova 1449/8 SPRÁVNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA. ve znění schváleném shromážděním delegátů družstva dne 8. STANOVY SPRÁVNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA NOVÝ DOMOV Praha 4, Maroldova 1449/8 ve znění schváleném shromážděním delegátů družstva dne 8. června 2006 Praha, srpen 2006 2 Stanovy správního bytového družstva NOVÝ

Více

Směrnice č.2/2014. Úvodní ustanovení. Čl. 1 Předmět úpravy

Směrnice č.2/2014. Úvodní ustanovení. Čl. 1 Předmět úpravy Okresní stavební bytové družstvo Havlíčkův Brod Jihlavská 564, 580 01 Havlíčkův Brod tel. ústředna: 569 430 920 fax: 569 430 949 e-mail: osbdhb@osbdhb.cz Směrnice č.2/2014 O nájemném z družstevních bytů

Více