OSBD Česká Lípa pronajme nebytový prostor v České Lípě:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OSBD Česká Lípa pronajme nebytový prostor v České Lípě:"

Transkript

1 číslo 4 srpen 2013 Vážení družstevníci a čtenáři Zpravodaje. Komise pro přípravu novely stanov, kterou jmenovalo představenstvo, pomalu dokončuje svojí práci. Podrobněji o tom píše ředitel družstva ve svém článku Novela stanov na druhé straně. Předpokládáme, že představenstvo schválí definitivní interní verzi návrhu stanov na svém srpnovém zasedání a poté bude návrh stanov podroben ještě veřejné diskuzi na seminářích. V první polovině září budeme postupně rozesílat návrh stanov delegátům a předsedům samospráv a pozveme je na semináře. Semináře se budou konat ve druhé polovině září a na začátku října. Na seminářích proběhne k nejvýznamnějším změnám stanov výklad a účastníci seminářů dostanou prostor pro své dotazy, náměty a návrhy. Po této veřejné diskuzi budou stanovy připravené ke schválení podzimnímu shromáždění delegátů. Pokud by měl kdokoliv s členů družstva zájem se s návrhem seznámit a třeba i návrh připomínkovat ještě v přípravném období, může kontaktovat svého předsedu nebo delegáta anebo si přijít na správu družstva. Složitější situace bude příští rok pravděpodobně se zakládáním nových společenství vlastníků jednotek. Zákon, podle kterého se bude zakládání od nového roku provádět je právě v těchto dnech ve 3. čtení v poslanecké sněmovně. Mechanizmus zakládání SVJ bude podobný, ale reálně hrozí, že společenství se budou zakládat již při poklesu družstevního spoluvlastnictví v domě na padesát procent a ne na dvacet pět, jako doposud. RNDr. Jiří Bárta předseda představenstva str. 2 Novela stanov str. 3 Rodina a dědictví str. 5 Na co si dát pozor při koupi bytu Na 36. zasedání dne představenstvo: projednalo rozbor dluhů na nájemném za první čtyři měsíce roku Dluhy k tomuto datu činily celkem 5,6 mil. Kč a podílelo se na nich 555 dlužníků. Stále vrůstající tendenci mají dluhy vlastníků bytů, provedlo kontrolu čerpání rozpočtu volených orgánů, tj. představenstva, kontrolní komise a shromáždění delegátů, čerpání je u všech tří středisek v souladu s plánem, schválilo plán práce představenstva na II. pololetí roku 2013, schválilo přijetí 3 členů, schválilo 29 podnájmů a jeden podnájem na základě zamítavého vyjádření samosprávy neschválilo, stanovilo ceny dvou vyklizených bytů pro opětovné přidělení, projednalo a vyřídilo 3 žádosti o prominutí poplatků z prodlení a obnovení nájemní smlouvy. zasedání představenstva pronajme nebytový prostor v České Lípě: na sídlišti Lada v Pražské ulici, č.p o velikosti 110,50 m 2. Skládá se celkem ze 4 místností plus příslušenství, volný od , měsíční smluvní nájemné Kč plus zálohové platby (teplo, teplá a studená voda = Kč), Nebytový prostor je vhodný k obchodní činnosti nebo k podnikání. Zájemci se mohou hlásit osobně na, Barvířská 738, Česká Lípa, nebo tel.č , 1

2 LEGISLATIVA Jak se zatím stále předpokládá od 1. ledna 2014 vstoupí v účinnost nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích. Ty mají plně nahradit stávající občanský a obchodní zákoník. Nová legislativa přináší řadu změn a vstoupí do života občanů i obchodních společností. Našeho družstva se zejména dotkne nový zákon o obchodních korporacích, který upravuje všechny formy obchodních společností včetně družstev. Zavádí nové pojmy i názvosloví, například obchodní společnosti včetně družstev, se budou nově nazývat obchodní korporace. V termínu do jsou obchodní korporace tzn. i bytová družstva, povinny přizpůsobit své stanovy nové legislativě. Dále musí v tomtéž termínu uzpůsobit smlouvy o výkonu funkce členů orgánů (představenstva a kontrolní komise) tak, aby obsahovaly veškeré údaje o odměnách jim poskytovaných. Naše družstvo pracuje na rozsáhlé novele stanov a předpokládá, že bude předložena delegátům na podzimním shromáždění delegátů (SD) konaném v listopadu letošního roku. Zároveň předseda představenstva seznámí delegáty s obsahem smluv o výkonu funkce členů orgánů. V druhé polovině měsíce září a v říjnu plánujeme semináře pro delegáty SD a předsedy samospráv, kde probereme nejpodstatnější obsahové změny ve stanovách. Cílem seminářů bude vysvětlení změn a vazeb na novou legislativu, vyslechnutí dotazů a připomínek přítomných účastníků. Na shromáždění dele- Novela stanov gátů bude přítomna notářka a nebude již prostor k velké diskusi a změnám návrhu. Ve stanovách se například objevuje nová terminologie v podobě družstevního podílu. Ten nahrazuje dřívější pojem členský podíl a představuje práva a povinnosti člena plynoucí z členství v družstvu (tj. členská práva a povinnosti). Podstatné změny, které jsou upraveny v nové legislativě se promítají do stanov. Od začátku roku 2014 mohou dát členové družstva družstevní podíl do zástavy, jestliže to stanovy nevyloučí. Ve stanovách je možno vyloučit také spoluvlastnictví družstevního podílu a též je možné omezit nebo vyloučit členství právnických osob v družstvu. Návrh našich stanov, po zralé úvaze a širší diskuzi tvůrců novely, vyloučil spoluvlastnictví družstevního podílu, jeho zastavení i členství právnických osob. Převod družstevního podílu nepodléhá souhlasu orgánů družstva. Zákon nově stanoví, že převodem družstevního podílu přecházejí na nabyvatele případné dluhy převodce vůči družstvu, převodce družstevního podílu za dluhy spojené s družstevním podílem ručí družstvu. Nově nebude možné dát nájemci výpověď z nájmu, ale člena družstva bude možno po výstraze vyloučit, pokud neplatí nájemné nebo úhrady za služby spojené s užíváním bytu, po dobu delší než dva měsíce. V návrhu našich stanov zůstává nadále právo na převod bytu do vlastnictví členovi, který byt řádně fyzicky užívá na základě uzavřené nájemní smlouvy. Jedná se o případy, kdy členové podali žádost o převod po termínu uvedeném v zákoně o vlastnictví bytů. V otázce společného nájmu bytu manžely je rovněž nová právní úprava. Společný nájem manželů je vázán na členství alespoň jednoho z nich. Na rozdíl od obsahu v obchodním zákoníku, kde je jen nepatrná zmínka o shromáždění delegátů, které může u velkých družstev plnit působnost členské schůze, je v zákoně o korporacích tento orgán popsán velmi podrobně ve třiceti pěti paragrafech. Je zde uveden také odkaz na možnost zřídit v organizační struktuře družstva samosprávy s podrobným rozpisem jejich pravidel fungování ve vlastních stanovách. My jsme v návrhu novely stanov vycházeli z našich současně platných stanov a postupovali jsme při návrhu změn cestou zapracování nových článků ve znění zákona o korporacích a nového občanského zákoníku. K dispozici jsme měli obecný návrh vzorových stanov získaných od Svazu českomoravských bytových družstev se sídlem v Praze. Po odsouhlasení novely stanov na SD koncem listopadu bychom chtěli vydat úplné znění stanov označených jako nové, v novém přebalu. Během měsíce prosince a zejména ledna 2014 potom zajistíme distribuci k jednotlivým členům družstva. Ing. Jiří Kladníček ředitel 2

3 LEGISLATIVA Rodina, dědictví a nový občanský zákoník Nelze si snad ani nevšimnout, že se poslední dobou čím dál častěji setkáváme s různými názory lidí, kteří kritizují či naopak podporují nový občanský zákoník. Tento již platný zákon č. 89/2012 Sb., by měl nabýt své účinnosti k Jaké podstatné změny nám vlastně nový občanský zákoník ve vztahu k rodině a k dědictví (z pohledu na družstevní bydlení) přináší? Jako první věc bychom si měli říct, co rodinné právo vůbec upravuje. Obecně lze říci, že se rodinné právo zabývá manželstvím, registrovaným partnerstvím, manželským majetkovým právem, příbuzenstvím, výživným, jinými formami péče o děti atd. Ve vztahu k družstevnímu bydlení nás bude v novém občanském zákoníku hlavně zajímat manželské majetkové právo (tzn. společné jmění manželů). Nový občanský zákoník oproti současnému občanskému zákoníku přináší novou právní úpravu společného členství manželů. Společné členství manželů v družstvu vznikne pouze za předpokladu, že bude družstevní podíl (práva a povinnosti v družstvu) součástí společného jmění manželů. Manželé se budou moci dohodnout, že družstevní podíl vyjmou ze společného jmění a sami si určí, který z nich bude členem v družstvu. Tím tomuto partnerovi vznikne individuální členství k družstevnímu bytu. Do dnešní doby totiž nebylo možné zúžit společné jmění manželů ve vztahu k členství v družstvu. Společné členství nevzniklo, pokud byl družstevní byt (jedním z partnerů) získán před uzavřením manželství. Za trvání manželství automaticky (mimo dědění a dar) vznikalo ze zákona společné členství manželů. Podle nové právní úpravy tedy bude záležet na tom, zda družstevní podíl bude součástí společného jmění manželů či nikoliv. Společné nájemní právo manželů zůstává i v novém občanském zákoníku zachováno, i když zůstane členem družstva jen jeden z manželů. Pokud nedošlo k uzavření manželství (v případě druha a družky), tak nevzniká společné členství a ani společný nájem k družstevnímu bytu. Členem družstva bude pouze jeden z partnerů. Druhý bude evidován pouze jako spolubydlící osoba. Podobně je tomu i v registrovaném partnerství, kde nevzniká společné jmění manželů. Nahlíží se na ně jako na osoby blízké, které spolu trvale žijí. Tudíž ani ve vztahu k družstevnímu bytu nevznikne společné členství a ani společný nájem. Registrované partnerství nadále zůstává (i po účinnosti nového občanského zákona) upraveno zákonem č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství ve znění pozdějších předpisů. Ve vztahu k vlastnickým bytům nám nový občanský zákoník přináší nová ochranná ustanovení týkající se bydlení celé rodiny. Například pokud se manžel (jako vlastník bytu) rozhodne prodat svůj byt, potřebuje k tomuto prodeji písemné svolení své manželky. Svolení není zapotřebí, zajistí-li manžel rodině (po všech stránkách) obdobné bydlení. Nový občanský zákon upravuje rovněž bydlení po zániku manželství, kde se přihlíží k ochraně zájmů celé rodiny. Přináší také institut ochrany před domácím násilím, které tuto problematiku oproti současné právní úpravě doplňuje. Ustanovení proti domácímu násilí se vztahují i na ostatní osoby, které v bytě s manžely společně bydlí. Nabytím účinnosti nového občanského zákoníku dojde ke zrušení současné právní úpravy rodinného práva, která je dnes upravena v zákoně č. 94/1963Sb., o rodině ve znění pozdějších předpisů. Ve vztahu k členství nezletilých fyzických osob, nadále zůstává stav, že členem družstva bude moci být pouze zletilá fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky. Nezletilí nebudou moci (podobně jako dnes) být členy družstva mimo dědictví. Další podstatnou změnou, kterou nám nový občanský zákoník přináší je ukončení nájmu z bytu, který se týká jak jednotlivce, tak i celé rodiny. Současná právní úprava umožňuje družstvu (při porušení zákonných důvodů) vypovědět nájem z bytu bez přivolení soudu. V nové právní úpravě již nebude u družstevních bytů přistupováno k výpovědi z nájmu bytu, nýbrž pouze k vyloučení člena z družstva. V případě společného členství, kdy je družstevní podíl součástí společného jmění manželů, dojde k vyloučení obou manželů. Hlavní principy a důvody pro vyloučení z družstva se novou právní úpravou zásadně nemění. Podmínky pro vznik nájmu družstevního bytu a podrobnější úprava práv a povinností člena bytového družstva spojených s právem na uzavření nájemní smlouvy musí (ze zákona) nadále upravovat stanovy družstva. Družstvo si může také vyhradit souhlas s přijetím nového člena nájemcovy domácnosti, který bude společně s nájemcem družstevní byt užívat. Souhlas samozřejmě není nutný v případě osob blízkých a v případech zvláštního zřetele hodných. Ve vztahu k dědickému právu, nám nový občanský zákoník přináší nové instituty, které dnes občanské právo nezná (např. dědická smlouva, odkaz nebo zřeknutí se dědictví za života zůstavitele). Předmětem dědického řízení ve vztahu družstevnímu bydlení nadále zůstává družstevní podíl. U vlastnického bytu je předmětem dědictví zůstavitelova nemovitost zapsaná v katastru nemovitostí. Dědické řízení bude také nadále řešit soudní komisař neboli notář. V současné právní úpravě občanského zákoníku se (v rámci dědického řízení) nejčastěji setkáváme s děděním ze zákona. Je tomu proto, že se lidé zatím nenaučili pořizovat o 3 pokračování na str. 4

4 LEGISLATIVA pokračování ze str. 3 svém majetku závěť. Nová koncepce dědického práva posiluje zůstavitelovu volnost při rozhodování o jeho majetku pro případ smrti, a tudíž posiluje zůstavitelovu vůli. V dnešní právní úpravě jsou dědicové ze zákona rozděleni do čtyř dědických skupin, podle kterých se dědí pozůstalost. Pokud se nenajde žádný dědic v těchto čtyřech skupinách, pozůstalost přechází na stát. Nový občanský zákoník rozšiřuje dědice o další dvě skupiny, do kterých budou nově patřit také zůstavitelovi prarodiče, sestřenice a bratranci. Hlavním cílem rozšíření těchto dědických skupin je ta skutečnost, aby majetek zůstal (pokud možno) v okruhu zůstavitelových nejbližších. V případě úmrtí jednoho z manželů, kteří měli společné členství a nájem k bytu, přechází toto členství i nájem automaticky na druhého partnera, který se bude muset současně v rámci dědického řízení finančně vypořádat s ostatními pozůstalými podle jejich dědických podílů. V případě, že družstevní podíl patřil jen jednomu z manželů, bude celý družstevní podíl zahrnut do pozůstalosti. Zde se budou muset dědici vzájemně domluvit, komu družstevní podíl připadne. Nabyvatel družstevního podílu se poté finančně vypořádá s ostatními pozůstalými. Ve vztahu k dědictví nám nový občanský zákoník přináší také novou formu závěti (tzv. privilegovanou závěť). Tato forma závěti je určena pro osoby, které se (díky nějaké události) ocitnou v situaci, kdy jsou v ohrožení života a nemohou tedy využít tradiční formu pořízení závěti. V novém občanském zákoníku (na rozdíl od současné právní úpravy) bude také možné, aby zůstavitel v závěti uvedl podmínky (např. něco konat, něčeho se zdržet atd.), které bude muset dědic splnit, jinak by ztratil právo na dědictví. Podobným institutem bude i dědická smlouva uzavřená ještě za života zůstavitele s dědicem. V dědickém právu se často setkáváme také s termínem vydědění. Potomka lze vydědit v tzv. listině o vydědění, která způsobuje vyloučení vyděděného z dědění po zůstaviteli. Vyděděný tudíž nenabývá práva, ani nevstupuje do povinností zůstavitele, neboť ztrácí právo na svůj zákonem stanovený podíl. V novém občanském zákoně již nebude muset být v listině o vydědění uváděn důvod vydědění. Vyděděný se však bude moci (podobně jako za současné právní úpravy) proti vydědění bránit prostřednictvím podané žaloby u soudu. To jsou jen některé podstatné změny, které nám nový občanský zákoník přinese. Otázkou zůstává, jak jej bude vykládat odborná veřejnost a soudy. Mgr. Dalibor Tichý vedoucí právního a správního oddělení 4 Firma EUROTHERM-CZ s.r.o. je českolipská společnost, která se specializuje především na regeneraci panelových a bytových domů. V případě Vašeho zájmu můžeme nabídnout následující služby: - bezplatné konzultace, videoprezentace - vypracování projektové dokumentace včetně stavebního povolení - zpracování tepelně technického auditu - kompletní servis při financování rekonstrukcí (úvěry,dotace) - vlastní zaměření a předložení konečné cenové nabídky!!! - bezplatné roční prohlídky v rámci záruky - bezplatné zpracování barevného návrhu dle vašich požadavků - termovizní měření - výtahové zkoušky pro správné určení typu hmoždinek - realizace zateplovacích systémů (Baumit, Sto, Basf atd.) dle Vašich požadavků - sanace, hydroizolace betonových konstrukcí - bezprašné tryskání betonových a ocelových konstrukcí (vlastníme tryskací soupravu TORBO) Uděláme vše pro to, abychom Vám pomohli rychle, účinně a efektivně vyřešit problémy související s opravou Vašeho domu. Kontakt: EUROTHERM - CZ s.r.o. Dubice Česká Lípa IČO: DIČ: tel: gsm:

5 INFORMACE Na co si dát pozor při koupi bytu Při pořizování bytu číhají na laika různá rizika a proto je na místě velká obezřetnost. Jinak se můžete nechat napálit, přijít o peníze nebo koupit byt, který za to nestojí. Koupíte byt, ale pak zjistíte, že na něm vázne zástava nebo do něj střechou zatéká. Když se poptáte u sousedů, zjistíte, že jejich stejný byt stál o třetinu méně. Anebo se z makléře či majitele vyklube podvodník, který vás obere o peníze, ale byt vám nepřevede. To jsou jen některá z rizik, která vám hrozí při kupování bytu. Kupujte za reálnou cenu Nejprve si ujasněte, kolik peněz na byt máte a kolik vám půjčí banka. Zjistěte z místní nabídky, zda je nabízená cena reálná. Pokud se vám zdá vysoká, snažte se ji usmlouvat níže. Dnes s tím prodávající často počítají, proto cenu nadsazují. Někdy je vysoká cena daná nereálnými požadavky, přičemž je nemovitost v nabídce neúspěšně už delší dobu. Reálné prodejní ceny jsou teď o pět až patnáct procent nižší než nabídkové, což zhruba odpovídá částce, kterou lze usmlouvat. Za reálnou cenu je potřeba nakupovat hlavně, když si budete brát úvěr. Banka vám může půjčit jen částku odpovídající odbornému odhadu. Pro stanovení částky využijte odhadce, cenové mapy nebo radu realitní kanceláře. To však nemusí být vždy objektivní. Ceny realitních kanceláří však můžou být tendenční. Záleží na tom, zda je třeba podpořit nabídku, či poptávku. Doporučuji zároveň zkoušet najít někoho, kdo v místě něco prodal a zeptat se: Za kolik? radí Miroslav Jonáš z kanceláře M&M reality. Porovnejte družstvo a vlastnictví Zvažte, zda koupit byt do vlastnictví, nebo družstevní. U toho do vlastnictví zaplatíte o 10 až 20 procent víc, ale byt se dá snáze prodat. U družstevního nekupujete byt, ale podíl v družstvu, stanete se členem nájemcem. Je těžší získat úvěr, nemusíte dostat hypotéku, ale koupě je administrativně velice jednoduchá, vše vyřídíte na přepážce družstva. Ověřte si stav bytu a celého domu U staršího bytu zjistěte, jaké se dělaly opravy a rekonstrukce, zvlášť zda je dům zateplený. Kdyby se chystala rekonstrukce, mohou se pak hodně zvýšit poplatky do fondu oprav. Prozkoumejte, jestli nejsou v bytě závady. Zkuste vypínače, zásuvky, pomocí kuličky rovnost podlahy. Pusťte kohoutky a spláchněte toaletu, ověřte těsnost oken a zda funguje topení. Nejlepší je vzít s sebou stavaře, nebo aspoň zdatného kutila. Proklepněte si prodávajícího U starších bytů v katastru nemovitostí ověřte, zda prodávající je majitelem bytu a jestli na nemovitosti neváznou závazky, třeba že je předmětem zástavy, předkupního práva či věcného břemene. Poptejte se na charakter místa Zjistěte si, jaké jsou v místě možnosti dopravy a služeb, hlavně obchodů, škol a internetu, a to i v budoucnu - pomůže vám třeba územní plán. Zajímejte se, proč majitel nemovitost prodává, jestli tu nejsou problémoví sousedé nebo sem nechodí zloději. Doporučuje se zajít i k sousedům na patře i v tom pod a nad kupovaným bytem s dotazem, jak se jim v domě bydlí. Spočítejte si náklady Důležité je vědět, kolik se platí za provoz a do fondu oprav. Raději počítejte s rezervou procent na navýšení, ať nejste překvapení. Ptejte se, v jakém stavu jsou finance společenství vlastníků či družstva, za kolik lze v místě pořídit internet, kolik bude stát doprava. Kupní smlouvu dejte právníkovi Smlouvu obvykle sestavuje prodávající. Dobře si ji přečtěte a nechte zkontrolovat právníkem. Vezměte si na to dost času, nebojte se navrhovat změny. Ideálně, když spolu komunikuje váš právník s právníkem prodávajícího. Pak se rychle najde shoda. Peníze převeďte přes prostředníka Nedávejte peníze jen tak z ruky. Během transakce je složte k notáři, do advokátní úschovy u nějaké větší kanceláře, na vázaný účet v bance či k realitní kanceláři. Když realitní společnost dobře neznáte, úschova u ní se nedoporučuje. Peníze uvolňujte po částech, většinu ideálně až po vkladu do katastru nemovitostí. Je možné vázat vyplacení části kupní ceny na předání bytu. Zajistíte si tak motivaci prodávajících pro bezproblémové předání. Zajistěte se doklady Od majitele chtějte doklad o získání nemovitosti - kupní či darovací smlouvu nebo rozhodnutí o dědictví. Měl by ukázat výpis z katastru nemovitostí a záruční listy k zařízení, které se prodává s nemovitostí. Chtějte i doklady o provedených rekonstrukcích. Nově je povinný energetický průkaz. Sepisuje se též předávací protokol. K němu se vztahuje start půlroční lhůty na možnost reklamace skrytých vad. Nakonec zařiďte zápis do katastru nemovitostí. Buďte rozvážní, ale dlouho neváhejte Vše dobře promyslete a zkontrolujte, ale dlouho neváhejte. U výhodné nemovitosti by vás někdo mohl v koupi předběhnout. Ideální nemovitost splňující všechny vaše představy neexistuje. U některého kritéria je tedy třeba požadavek snížit. Nenechte se však ani obalamutit prodávajícím, že o nemovitost je velký zájem. Zkušení makléři vám to budou tvrdit vždy. Výhodou je oslovit realitní kancelář, protože už při zveřejnění inzerátu na byt zná podrobnosti. Nejzajímavější byty se dokonce ani do inzerátů nemusí dostat. Realitní kanceláře mají databáze klientů a než nabídku zveřejní, přednostně jim jí posílají. Zajímavé věci se proto ven vůbec nedostanou a jsou prodány za pár hodin podle Mladé fronty dnes 5

6 INFORMACE Internet vládne světu, ať se nám to líbí či ne. Pro někoho noční můra, pro někoho nezbytnost až závislost. Ani my jsme nemohli zůstat stranou, zvláště při rozlehlosti našeho družstva. Byl by hřích nenabídnout lidem komunikaci prostřednictvím toho, co důvěrně znají a denně používají. Je naprosto normální, že nakupujeme zboží, platíme své účty či objednáváme letenky (a to i v cizině), aniž bychom odešli od stolu. A stejným způsobem je možné vyřídit většinu běžných požadavků na správu družstva. Změna výše záloh, způsob platby či počet osob, kontrola stavů a spotřeb bytových vodoměrů, vyúčtování zálohových plateb, zápisy z členské schůze a další to vše je již dlouhý čas k dispozici pro každého zaregistrovaného bydlícího člena družstva. Pro funkcionáře (předsedy, členy výborů) je navíc k dispozici např. čerpání financí z fondu oprav, stavy ostatních fondů, aktuální seznam bydlících vč. podpisové listiny na členskou schůzi či možnost vystavení žádanky. Přístupové heslo získá každý oprávněný družstvo stále po ruce na správě družstva. K naší radosti se zvyšuje počet funkcionářů, kteří naše stránky používají při své činnosti pro dům, zejména při vystavování žádanek oprav či tištění seznamu bydlících na jednání schůzí. Věříme, že časem si i ostatní družstevníci zvyknou na komfort informací o svém domě či bytě a začnou naše stránky navštěvovat pravidelně. Věřte ale, že stojí za to se na naše stránky občas mrknout i jen tak, bez důvodu. Naše stránky mají totiž co nabídnout i nezaregistrovaným. Kromě aktuálních článků, seznamu jednotlivých domů s odkazy na mapu, základních informací o družstvu, kontaktů na pracovníky správy, seznamu volených orgánů vč. delegátů atd. je zde např. agenda výběrových řízení. Nic nového, už jsme o tom informovali, jenže další službou pro zájemce je zasílání mailového upozornění na nově vkládaná řízení. To ocení zejména řemeslníci, kteří nemají čas denně sledovat naše stránky. Jsou zde nejdůležitější havarijní čísla pro případ poruchy. V odkazu Fotogalerie můžete nalézt i např. postup opravy střechy, zateplení domu či hydroizolace spodní stavby. Obecně lze říci, že stránky našeho družstva poskytnou většinu potřebných údajů i služeb, aniž byste museli navštívit budovu správy osobně, včetně mailové korespondence se všemi zaměstnanci. Je škoda, že se stále nedostaly více do povědomí lidí, a že mnoho lidí navštěvuje raději osobně správu družstva a ztrácí tak svůj čas, aniž by muselo. Doufáme, že s postupným zaváděním internetu do domů, větší cenové přístupnosti této služby a potřebné techniky a se zvyšující se internetovou vzdělaností poroste účinnost a smysl našich stránek. Aspoň pozvolna stoupající návštěvnost nás o tom přesvědčuje. V dnešní době chytrých telefonů či tabletů je možné mít družstvo stále s sebou. Vlastimil Kouřimský vedoucí technického úseku Jak na rekonstrukci bytu? Chytře se sádrokartonovými systémy. Inspirujte se dokončenou rekonstrukcí staršího panelového bytu 3+kk, který zdědil mladý pár. Novomanželé se rozhodli se pro kompletní rekonstrukci bytu. Všechny vnitřní příčky byly nenosné, takže je nechali vybourat a získali tak možnost upravit dispozici bytu. Potřebovali změnit spojení obývacího pokoje a kuchyně, zvětšit koupelnu a získat další úložné prostory. Celý byt odhlučnili, přestavěli a opravili pomocí modrých akustických sádrokartonových a sádrovláknitých systémů Rigips. Vytvořili po obvodu bytu protihlukovou obálku, takže je sousedi už neruší. Modré akustické systémy pro ticho domova Modré akustické systémy Rigips použili pro vnitřní příčky, podhledy a předstěny v interiérech. Akustické systémy výrazně snižují hluk z ostatních místností nebo sousedících bytů. S modrou akustickou deskou si zajistili ticho i v koupelně. Využitím sádrokartonových systémů dokonce ušetřili na některých konstrukcích až 30% nákladů ve srovnání se zděnou příčkou. Zavěšení kuchyňské linky nebo televize? Snadno do stěn s konstrukční deskou RigiStabil Pro bezpečné a jednoduché zavěšení horních skříněk kuchyňské linky se rozhodli použít novinku na trhu, nosnou konstrukční desku RigiStabil. RigiStabil je jedinečný stavební materiál, který lze na stavbách všestranně použít. Je to vysoce odolná, konstrukční deska, která je určená i do míst se zvýšenou vzdušnou vlhkostí jako jsou koupelny nebo kuchyně. Deska RigiStabil spolehlivě unese při konzolovém zatížení až 80 kg. Průběh skutečné rekonstrukce bytu najdete na Pokud se chcete poradit, jaké máte možnosti při rekonstrukci svého bytu, obraťte se na pana Haralda Lissnera, tel ; RABAT ČR, a.s., Dubická 2060/80, Česká Lípa, 6

7 INFORMACE Jak slouží (mohou posloužit) naše internetové stránky funkcionářům samospráv a společenství vlastníků jednotek V loňském roce jsem popisoval naše nové internetové stránky, jejich novou podobu i funkčnost. Dnes bych se rád zaměřil speciálně na funkčnost našich stránek pro funkcionáře samospráv i společenství vlastníků jednotek. V sekci dokumenty samosprávy jsou k dispozici podpisové listiny s aktuálním stavem dle naší evidence, které si lze vytisknout před začátkem schůze samosprávy či SVJ. Dále jsou zde elektronicky archivovány všechny zápisy, které došly na správu družstva k založení. Je zde energetický audit, prohlášení vlastníka a celá skupina dokumentů, vzorů zápisů, formulářů a pokynů. Tato poslední skupina je neustále aktualizována a doplňována, aby mohla sloužit potřebám domů. Další významnou službou jsou ekono- mické výkazy domu. Ty mají již velkou tradici a jejich tisk zajišťujeme již od konce minulého století. V současnosti jsou na internetu k dispozici ekonomické výkazy za poslední rok. To by se mohlo zdát jako málo, ale je zde samostatná sekce účetní položky, ve které je k dispozici archiv účetnictví od roku Je tedy možné se podívat na čerpání a tvorbu DZOI o více než 12 let zpátky. Tak jako je v sekci odečty vodoměrů pro všechny uživatele k nahlédnutí přehled od roku 2002, je v sekci měřiče domu pro funkcionáře přehled odečtů vodoměrů za poslední tři roky u všech bytů. Poslední zde zmíněnou a stále více používanou službou je žádanka oprav. V této sekci může funkcionář zadat elek- tronicky žádanku a ta ihned dorazí do u příslušného bytového technika domu. Výhodou je, že tyto žádanky jsou elektronicky podepsány a archivují se. Za první pololetí 2013 bylo touto cestou zadáno 766 žádanek. Samozřejmě, že ostatní části našich stránek jsou pro funkcionáře také často přínosem, ale dnes jsem chtěl zdůraznit ty funkce, které jsou připraveny speciálně pro jejich práci. I nadále budeme sledovat potřeby našich funkcionářů samospráv i SVJ a vylepšovat stránky k jejich větší spokojenosti. Ing. Petr Mertin vedoucí ekonomického úseku 7

8 TIP NA VÝLET Čertova zeď rarita, která mohla přitahovat turisty Zatímco Číňané si svou zeď za obrovských lidských obětí vybudovali, my ji měli na území po tisíciletí darem od přírody. Jen málo geologických útvarů z Čech je tak často zmiňováno v zahraniční odborné literatuře jako Čertova zeď dvacet osm kilometrů dlouhá čedičová stěna rozkládající se mezi Ještědem a Bezdězem. Zde je na místě zdůraznit sloveso měli z předchozího odstavce. Ano, je v Národní přírodní památka Čertova zeď minulém čase. Od časů vlády císaře Josefa II. se čedič z této přírodní kuriozity používal na stavbu silnic po celých Čechách. Teprve v roce 1920 se těžba zastavila papírově, ale v podstatě pokračovala dál až do roku 1923, kdy naše vláda vyslyšela volání geologů údajně až z Japonska a z Číny a zabezpečila poslední část. Národní přírodní památku Čertova zeď nalezneme nedaleko obce Osečná, do níž se z České Lípy nejlépe dostaneme autobusem, s přestupem ve Stráži pod Ralskem. Vystoupíme u kostela Svatého Víta a vydáme se po žluté turistické značce po silnici. Za Osečnou objevíme barokní sousoší tří svatých Heleny, Jana a Pavla. Půjdeme asi dva kilometry po silnici do obce nazvané Kotel, kde nás turistické značení na chvíli odkloní od silnice. Necháme-li se k této zacházce zlákat, nebudeme litovat, protože uzříme možná nejstarší organismus, jaký kdy v Čertova zeď životě potkáme tisíciletou lípu. Spoutanou řetězy, vyhořelou, vykotlanou, ale stále se zelenající, vonící. Prý jí ve skutečnosti není slibovaných tisíc let, jen něco přes osm set, do její dutiny jsem také neposkládal svých dvacet dva studentů, jak sliboval průvodce, ale stejně je to kus dřeva hodný objetí. Žlutá značka se spojí s modrou, po níž budeme pokračovat, až se značky zase rozdělí. Dojde k tomu několik set metrů za Kotlem, kde je malé parkoviště (vida kdo nechce spoléhat na autobus, má další šanci). Vzápětí vstoupíme do chráněného území díry po levé straně jsou první pozůstatky vytěženého čediče. Čertovu zeď nejvíce připomíná její dvacet metrů dlouhé a asi šest metrů vysoké Čertova zeď torzo zvané rovněž Čertova hlava. Bída, co? Pojďme si aspoň prozradit, jak tato kuriozita vznikla. V třetihorách pukly zdejší pískovce a do mezery mezi nimi nateklo magma. V dalších geologických obdobích podléhaly pískovcové usazeniny erozi, ale čedič odolal. Došlo tak k vypreparování Velké severočeské zdi. Existují i jiná vysvětlení. Nejznámější je to o sázce mezi čertem a sedlákem ze Zábrodí. Čert dostal za úkol postavit za jedinou noc zeď mezi Ještědem a Bezdězem. Asi by to i stihl, ale sedlák na rozdíl od Nastěnky z Mrazíka probudil kohouty, a tak čert poslední várku zahodil zbytky se povalují v krajině jako Malý a Velký Bezděz či Hudcova horka. Samozřejmě nechybí pověsti o tom, že zeď měla sloužit proti nájezdům loupeživých Němců. Ať již to bylo tak či onak, stejně to již není, a tak se vraťme do Osečné a v některé z hospůdek vyčkejme příjezdu vhodného dopravního prostředku. Fotografie lákají k podzimní návštěvě. Čertova zeď Milan Bárta Autor je redaktorem regionálního internetového zpravodaje kde naleznete další tipy na výlet a spoustu dalších zajímavých informací. ZPRÁVIČKY Českolipská teplárenská v lednu zúčtovala cenu tepla za loňský rok a přebytek z hospodaření převedla zpět téměř všem svým odběratelům (95 %). Průměrné českolipské domácnosti tak bylo vráceno více než 1300 korun. V nejhůře zateplených domech ale platí lidé za teplo až dvakrát tolik než ostatní. Ještě lépe vypleté záhony, udržovaná dětská hřiště a další drobná architektura a nově také pravidelný úklid kolem kontejnerových stání na sídlištích. S tím vším bude ve městě pomáhat desítka nových pracovníků na veřejně prospěšné práce, kteří již od začátku tohoto týdne pracují v českolipských ulicích. Dohromady jich tak v České Lípě pracuje již 34. Kvalitu ovzduší v České Lípě měřil na začátku letošního dubna mobilní vůz hned na třech vytipovaných místech náměstí T. G. Masaryka, v prostoru u ZŠ Partyzánská a u budovy MěÚ v Děčínské ulici. Koncentrace oxidů dusíku, oxidu siřičitého a uhelnatého se pohybovaly hluboko pod limitem. Výborné výsledky městu ve sledovaném období narušily jen hodnoty prachových částic menších než 2,5 mikrometru. Ty se zastavily nejčastěji na hranici hodnoty imisního limitu nebo nad ním. Pomoci lidem s úklidem po povodních odjeli v pátek 14. června dopoledne českolipští dobrovolní hasiči. Ruku k dílu přiložili v obci Lužec nad Vltavou ve středních Čechách. Oddělení léčebné rehabilitace, fyzioterapie a revmatologie Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa má od počátku června nového primáře, MUDr. Vladimíra Trenčianského. Dlouholetý primář rehabilitace MUDr. František Koucký je v penzi, ale bude se nadále, ve zkráceném úvazku, setkávat s pacienty a povede revmatologickou ambulanci. O zlepšování psychického i fyzického stavu nemocných na oddělení LDN v České Lípě se začala starat, kromě lékařského a ošetřovatelského personálu, i osmiletá fenka Anička a pětiletý pes Bedřich. Psi rasy americký bezsrstý teriér přichází každý týden za doprovodu canisterapeutky Jany Steiningerové. A jsou dalším důkazem, že pacienti LDN nejsou v českolipské nemocnici jen odloženi a ponecháni svému osudu. Celkem 508 dětí se při letošních zápisech ucházelo o místo v některé z českolipských mateřinek. V loňském roce jich při tom bylo jen 405. Neumístěných je prozatím 89 dětí a v převážné většině jsou to děti ve věku do tří let. 8 Zpravodaj vychází jednou za dva měsíce v nákladu ks výtisků a je distribuován zdarma všem členům Okresního stavebního bytového družstva. Zpravodaj vydává ve spolupráci s firmou Petr Fiala reklamní činnost ( ). Všechna práva vyhrazena. Redakční rada: RNDr. Jiří Bárta, Růžena Králová, Lenka Nováková, Taťána Sobotková, Dana Holubová Adresa:, Barvířská 738, Česká Lípa, IČ: , zapsáno v Obchodním rejstříku u KS Ústí nad Labem, oddíl Dr. XXXVI, složka 320, tel.: ,

Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností

Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností Činnosti realitní kanceláře při převodu vlastnického práva k jednotce (bytové nebo nebytové) Činnost realitní kanceláře při převodu členských

Více

POROVNÁNÍ. Kritérium BD SVJ

POROVNÁNÍ. Kritérium BD SVJ POROVNÁNÍ mezi bytovým družstvem (BD) a společenstvím vlastníků jednotek (SVJ) Kritérium BD SVJ Pramen práva Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (dále jen ObchZ) Nemovitost katastr nemovitostí Budova

Více

Platební řád Bytového družstva Chabařovická

Platební řád Bytového družstva Chabařovická Platební řád Bytového družstva Chabařovická 1321 1326 Bytové družstvo Chabařovická 1321 1326, Praha 8 (dále jen družstvo) podle Stanov Bytového družstva Chabařovická 1321 1326 přijímá a schvaluje tato

Více

Hodláte požádat o převod stávajícího družstevního bytu do osobního vlastnictví?

Hodláte požádat o převod stávajícího družstevního bytu do osobního vlastnictví? Pro a proti, zda žít v družstevním bytě, či ve vlastním Hodláte požádat o převod stávajícího družstevního bytu do osobního vlastnictví? Každá forma bydlení má své výhody, ale dle posledních ukazatelů forma

Více

Smlouva o převodu družstevní jednotky do vlastnictví člena

Smlouva o převodu družstevní jednotky do vlastnictví člena Smlouva o převodu družstevní jednotky do vlastnictví člena níže uvedeného dne, měsíce a roku Bytové družstvo IMOBILIEN sídlem družstva je : Hanychovská 886/16b, Liberec 3, 46010 IČ : 27291120 zapsané v

Více

VZOR VZOR. Smlouva o převodu družstevního podílu SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU. I. Úvodní ustanovení. pan/í (jméno a příjmení):

VZOR VZOR. Smlouva o převodu družstevního podílu SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU. I. Úvodní ustanovení. pan/í (jméno a příjmení): SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: (dále jen převodce ) na straně jedné a pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: (dále jen nabyvatel

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 5/2014 Pravidla pro zřizování samospráv v SBD Vítkovice

Vnitrodružstevní směrnice č. 5/2014 Pravidla pro zřizování samospráv v SBD Vítkovice Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 5/2014 Pravidla

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Stavební bytové družstvo Chomutov, IČ: 00041955; DIČ CZ00041955 se sídlem v Chomutově, ul. Husova 2079, PSČ 430 03, zapsané dne 4.6.1963 do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem

Více

BYTOVÁ DRUŽSTVA BYTOVÁ DRUŽSTVA. 1. Vymezení bytového družstva STANOVY. Úprava a organizace bytových družstev. STANOVY = ústava družstva

BYTOVÁ DRUŽSTVA BYTOVÁ DRUŽSTVA. 1. Vymezení bytového družstva STANOVY. Úprava a organizace bytových družstev. STANOVY = ústava družstva BYTOVÁ DRUŽSTVA BYTOVÁ DRUŽSTVA Úprava a organizace bytových družstev 1. Vymezení bytového družstva 3. Uspokojování bytových potřeb 4. Členství, společné členství manželů 5. Samosprávy družstev 6. Převod

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 9. Úvodní slovo autora 11

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 9. Úvodní slovo autora 11 Obsah Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 9 Úvodní slovo autora 11 1 BytZ všeobecně 1.1 Předpoklady vzniku jednotek v budově podle BytZ 14 1.2 Vlastník budovy a povinnost převádět jednotky

Více

OBEC TLUČNÁ. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 01/2015 ZÁSADY PRO PRODEJ BYTŮ VE VLASTNICTVÍ OBCE TLUČNÁ

OBEC TLUČNÁ. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 01/2015 ZÁSADY PRO PRODEJ BYTŮ VE VLASTNICTVÍ OBCE TLUČNÁ OBEC TLUČNÁ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 01/2015 ZÁSADY PRO PRODEJ BYTŮ VE VLASTNICTVÍ OBCE TLUČNÁ Zastupitelstvo obce Tlučná se na svém zasedání ze dne 12.03.2015 usnesením č. 5 usneslo vydat podle 84 odst.

Více

Představenstvo družstva předkládá delegátům tyto dvě varianty na zvýšení správního příspěvku na běžnou správní činnost družstva takto:

Představenstvo družstva předkládá delegátům tyto dvě varianty na zvýšení správního příspěvku na běžnou správní činnost družstva takto: 12) Návrh na změnu správního příspěvku na činnost družstva a odměny družstva pro společenství vlastníků za správu domu a pozemku a změna směrnice č. 118/2015 ze dne 28.5.2015 Tabulka v příloze ukazuje

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Strana 1 (celkem 6) STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Na shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Strakonice, konané ve čtvrtek

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava. Opava, září 2014

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava. Opava, září 2014 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: Úvodní

Více

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří přílohu č.1 tohoto

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU S T A V E B N Í B Y T O V É D R U Ž S T V O Máchova 23, 295 01 Mnichovo Hradiště IČ 00036331 Zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl Dr XCVIII, vložka 484 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6 Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6 Datum a místo konání: 10. června 2014, v ZŠ Bronzová od 18:00 hod. Obsah: 1 Přivítání účastníků, předložení programu, seznámení s pravidly

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA (dále jen stanovy ) Bytové družstvo Ostružinová Medlánky se zakládá jako bytové družstvo za účelem koupě bytového domu na ulici Ostružinová 496/1, 497/5, 498/3, 499/7, 500/9 a

Více

KOUPĚ BYTU v DV od A do Z. průvodce pro kupující

KOUPĚ BYTU v DV od A do Z. průvodce pro kupující KOUPĚ BYTU v DV od A do Z průvodce pro kupující aktualizováno: leden 2016 2 Koupě bytu v družstevním vlastnictví od A do Z Pokud jste se rozhodli koupit byt v družstevním vlastnictví a chcete si tak splnit

Více

NABÍDKA SLUŽEB. Informace o firmě. Předmět podnikání: Zpracování písemností na SW. Pojištění : Kontaktní údaje:

NABÍDKA SLUŽEB. Informace o firmě. Předmět podnikání: Zpracování písemností na SW. Pojištění : Kontaktní údaje: Nabídka služeb NABÍDKA SLUŽEB Informace o firmě Společnost Sia Consulting, s.r.o. podniká v oboru vedení účetnictví, daňové evidence a správy nemovitostí. Zajišťujeme ekonomické činnosti spojené se správou

Více

Kupní smlouva na byt. Upozornění: Tato smlouva bude brzy aktualizována na základě novely Občanského zákoníku. Děkujeme za pochopení.

Kupní smlouva na byt. Upozornění: Tato smlouva bude brzy aktualizována na základě novely Občanského zákoníku. Děkujeme za pochopení. Kupní smlouva na byt 0. SMLUVNÍ STRANY Jméno (doplňte), r. č. (doplňte), bytem v (doplňte), (dále jen Prodávající ) Upozornění: Tato smlouva bude brzy aktualizována na základě novely Občanského zákoníku.

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla

Více

Platební řád. Článek 1. A/ Členové družstva, kteří jsou nájemci družstevního bytu, jsou povinni hradit:

Platební řád. Článek 1. A/ Členové družstva, kteří jsou nájemci družstevního bytu, jsou povinni hradit: Platební řád Bytové družstvo Lucemburská 2136/16 podle článku 26 a násl. Stanov Bytového družstva přijímá a schvaluje tato pravidla pro platby členů družstva (dále jen Platební řád ): Článek 1. A/ Členové

Více

Bytová koncepce města Holýšova na roky

Bytová koncepce města Holýšova na roky Bytová koncepce města Holýšova na roky 2016 2019 Červen 2016 Zpracoval: Mgr. Bc. Kamil F. Šefl, místostarosta, 29. 5. 2016 Stránka 1 z 10 Obsah: Úvod - důvod zpracování bytové koncepce - legislativní rámec

Více

Družstevní bytová výstavba

Družstevní bytová výstavba Mgr. Martin Kroh Workshop o aktuálních otázkách bydlení 15. listopadu 2016 (navazuje na prezentaci v rámci Finančně dostupného bydlení dne 12. října 2016, ČVUT) Bytové družstvo: má na území České republiky

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 22. Stavební spoření

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 22. Stavební spoření Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 22 Stavební spoření 2014 1 I. Úvodní ustanovení. V souladu se stanovami Stavebního bytového družstva Letohrad

Více

Město Sezemice. Zastupitelstvo města Sezemice. Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice

Město Sezemice. Zastupitelstvo města Sezemice. Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice Město Sezemice Zastupitelstvo města Sezemice Den konání jednání: 13.09.2016 Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice Místo jednání: zasedací místnost, Husovo nám. 790,

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

Copyright AK Gürlich & Co. - 1 - www.gaudens.cz

Copyright AK Gürlich & Co. - 1 - www.gaudens.cz STUDIJNÍ MATERIÁL NOZ A NEMOVITOSTI V REALITNÍ PRAXI JASNĚ, PŘEHLEDNĚ A SROZUMITELNĚ PRAKTICKÝ PRŮVODCE NOVÝM OBČANSKÝM ZÁKONÍKEM GAUDENS - TRADICE OD ROKU 1996 V OBLASTI KURZŮ A PORADENSTVÍ PRO REALITNÍ

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku, DBS města Písku V Písku dne: 07.09.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 29.09.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Změna zásad prodeje nebytových prostor NÁVRH USNESENÍ

Více

Zápis č. 4 /06 z členské schůze Bytového družstva Tererova 1357/10 konané dne v Praze

Zápis č. 4 /06 z členské schůze Bytového družstva Tererova 1357/10 konané dne v Praze Zápis č. 4 /06 z členské schůze Bytového družstva Tererova 1357/10 konané dne 29.6. 2006 v Praze Schůzi řídí: Radek Živný Zapisovatelem zápisu byla jmenována Regína Kolandová Ověřovatelem zápisu byla jmenována

Více

ČÁST ČTVRTÁ PŘEVOD A PŘECHOD VLASTNICTVÍ JEDNOTKY

ČÁST ČTVRTÁ PŘEVOD A PŘECHOD VLASTNICTVÍ JEDNOTKY ČÁST ČTVRTÁ PŘEVOD A PŘECHOD VLASTNICTVÍ JEDNOTKY 20 (Některé důsledky převodu vlastnictví jednotky) (1) S převodem nebo přechodem vlastnictví k jednotce přechází spoluvlastnictví společných částí domu,

Více

duben 2014 Úvodník Dědické právo v novém občanském zákoníku Právní novinky Deloitte Česká republika

duben 2014 Úvodník Dědické právo v novém občanském zákoníku Právní novinky Deloitte Česká republika Právní novinky Deloitte Česká republika Vážení čtenáři, nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích definitivně, po bouřlivých debatách a všemožných pokusech o odložení jejich účinnosti, vstoupily

Více

Zásady postupu pro prodej bytových domů ve vlastnictví hl. m. Prahy, předaných do svěřené správy nemovitostí městské části Praha14.

Zásady postupu pro prodej bytových domů ve vlastnictví hl. m. Prahy, předaných do svěřené správy nemovitostí městské části Praha14. příloha č. 1 Zásady postupu pro prodej bytových domů ve vlastnictví hl. m. Prahy, předaných do svěřené správy nemovitostí městské části Praha14 (dále jen Zásady) Článek 1. Obecná ustanovení 1.1. Městská

Více

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů Založení základní evidence evidence objektů bytů a nebytových prostor evidence pasportů bytů a nebytových prostor evidence ploch místností nebo celkových ploch objektů evidence ploch pro vytápění TUV nastavení

Více

Moderované setkání odborníků a poskytovatelů odborného sociálního poradenství nad palčivými tématy bydlení

Moderované setkání odborníků a poskytovatelů odborného sociálního poradenství nad palčivými tématy bydlení Název projektu: Moderované setkání odborníků a poskytovatelů odborného sociálního poradenství nad palčivými tématy bydlení Realizátor projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s., Riegrova 1756/51, 370 01 České

Více

Postup při prodeji bytových domů

Postup při prodeji bytových domů Pravidla postupu při prodeji bytových domů ve vlastnictví obce Doupovské Hradiště ve znění schváleném na 6. zasedání Zastupitelstva obce Doupovské Hradiště konaném dne 17. srpna 2016 usnesením číslo: 56/6/2016

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Autor: Ing. Jaroslava Pospíšilová Datum vytvoření: 2. dubna 2013 Ročník: první Předmět

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í (jméno a příjmení): manžel/ka: Pan/í (jméno a příjmení): (dále jen převodce ) na straně jedné a pan/í (jméno a příjmení): manžel/ka : pan/í (jméno a příjmení):

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í (jméno a příjmení):... datum narození/r.č.:... bytem:... pan/í (jméno a příjmení):... datum narození/r.č.: bytem:.... (dále jen převodce ) na straně jedné a

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen ObčZ ), tuto kupní smlouvu:

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen ObčZ ), tuto kupní smlouvu: KUPNÍ SMLOUVA ATTS Galactic s.r.o., Lannova 2061/8, Nové Město, 110 00, Praha 1 IČO: 035 85 018, C 234253 vedená u Městského soudu v Praze zastoupená jednatelem Tomášem Sobotkou, Myslbekova 1037, Příbor

Více

Pravidla o prodeji bytů ve vlastnictví města Žamberka

Pravidla o prodeji bytů ve vlastnictví města Žamberka ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Pravidla o prodeji bytů ve vlastnictví města Žamberka Číslo dokumentu: SAM 3216 Vydání č.: 03 Výtisk č.: 01 Platnost od: 22.09.2010 Účinnost od : 22.09.2010 Platnost do: Zpracoval:

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: manžel, manželka : datum narození/ r.č. bytem. (dále jen převodce ) na straně jedné a pan/í (jméno a příjmení):

Více

Zásady pro prodej nebytových prostorů Městské části Praha 5

Zásady pro prodej nebytových prostorů Městské části Praha 5 Zásady pro prodej nebytových prostorů Městské části Praha 5 Základní pojmy Pro účely těchto Zásad pro prodej nebytových prostorů Městské části Praha 5 (dále jen Zásady ) a v souladu se zákonem č. 89/2012

Více

Z á s a d y. pro prodej bytů, nebytových prostor a bytových domů z majetku města Staré Město

Z á s a d y. pro prodej bytů, nebytových prostor a bytových domů z majetku města Staré Město Z á s a d y pro prodej bytů, nebytových prostor a bytových domů z majetku města Staré Město I. Úvodní ustanovení 1. Město Staré Město (dále jen město) má ve svém majetku k 30.6.2007 celkem 54 bytových

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í :. resp. manželé :... a.. datum narození/r.č.:... bytem:.. (dále jen převodce, resp. převodci ) na straně jedné a Pan/í :.... resp. manželé :... a. datum narození/r.č.:.....

Více

PLATNÉ ZNĚNÍ ČÁSTÍ ZÁKONA č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jichž se návrh novely týká, S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ

PLATNÉ ZNĚNÍ ČÁSTÍ ZÁKONA č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jichž se návrh novely týká, S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ PLATNÉ ZNĚNÍ ČÁSTÍ ZÁKONA č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jichž se návrh novely týká, S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ 1124 (1) Převádí-li se spoluvlastnický podíl na nemovité věci, mají spoluvlastníci

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva Záhorského 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4.

Více

BYTOVÁ DRUŽSTVA. právní úprava. SYSTEMATIKA PRÁVNÍ ÚPRAVY základní předpisy. O.Z. OBČANSKÝ ZÁKONÍK obecná úprava ZOK ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH

BYTOVÁ DRUŽSTVA. právní úprava. SYSTEMATIKA PRÁVNÍ ÚPRAVY základní předpisy. O.Z. OBČANSKÝ ZÁKONÍK obecná úprava ZOK ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH SYSTEMATIKA PRÁVNÍ ÚPRAVY základní předpisy BYTOVÁ DRUŽSTVA právní úprava I. Zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník o.z. (obecné principy, nájem, vlastnictví, právnické osoby a korporace obecně) II. Zákon

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: rodinný stav: (dále jen jako převodce ) na straně jedné a pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem:

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV Oblastní stavební bytové družstvo Děčín se sídlem v Děčíně IV, Jeronýmova 425, PSČ 405 63 zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Dr XXVI, vložka 302 ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ

Více

ZÁSADY postupu při prodeji bytových jednotek

ZÁSADY postupu při prodeji bytových jednotek O b e c P í š ť 747 18 Píšť č. p. 58 ZÁSADY postupu při prodeji bytových jednotek Zastupitelstvo Obce Píšť rozhodlo na svém 2. zasedání dne 22.12.2010 o následujícím postupu (dále jen Zásady) při prodeji

Více

Zápis z členské schůze Bytového družstva Zámezí, družstvo, se sídlem Zámezí 14, 621 00 Brno

Zápis z členské schůze Bytového družstva Zámezí, družstvo, se sídlem Zámezí 14, 621 00 Brno Zápis z členské schůze Bytového družstva Zámezí, družstvo, se sídlem Zámezí 14, 621 00 Brno Den konání: 24. října 2012 Místo konání: Základní škola, Blanenská 1, Brno-Jehnice Přítomni: Předseda družstva:

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 22. Stavební spoření

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 22. Stavební spoření Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 22 Stavební spoření 2009 1 I. Úvodní ustanovení. V souladu se stanovami Stavebního bytového družstva Letohrad

Více

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU.

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU. SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU. Podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení 566 a 575 a ve smyslu zákona č.72/1994sb. v platném znění, kterým se upravují některé

Více

Založení a správa základního hospodaření domácnosti

Založení a správa základního hospodaření domácnosti Založení a správa základního hospodaření domácnosti Pořízení bytu formou nájmu/ podnájmu Nájemní vztah vzniká na základě písemné smlouvy, kterou pronajímatel (vlastník) přenechává nájemci do užívání, a

Více

SVJ. Prvotní informace převod bytů do osobního vlastnictví. Sdružení vlastníků jednotek. Výroční členská schůze 31.5.2007

SVJ. Prvotní informace převod bytů do osobního vlastnictví. Sdružení vlastníků jednotek. Výroční členská schůze 31.5.2007 SVJ Sdružení vlastníků jednotek Prvotní informace převod bytů do osobního vlastnictví Výroční členská schůze 31.5.2007 Družstevní vlastnictví Bytový dům vlastní Bytové družstvo zápis na katastru nemovitostí

Více

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA (1) Město Napajedla IČO: 002 84 220 Masarykovo náměstí 89 763 61 Napajedla (dále jen pronajímatel ) a Čl. 1 Smluvní strany zastoupené NBTH,

Více

SAZBY ADMINISTRATIVNÍCH POPLATKŮ ZA PROVÁDĚNÍ ÚKONŮ SPRÁVOU DRUŽSTVA MIMO ÚKONY SPOJENÉ S OBVYKLÝM UŽÍVÁNÍM BYTŮ, SPOLEČNÝCH PROSTOR

SAZBY ADMINISTRATIVNÍCH POPLATKŮ ZA PROVÁDĚNÍ ÚKONŮ SPRÁVOU DRUŽSTVA MIMO ÚKONY SPOJENÉ S OBVYKLÝM UŽÍVÁNÍM BYTŮ, SPOLEČNÝCH PROSTOR Stavební bytové družstvo SCHZ předpis č.: OS 07 vydání č.: 8 platnost od : 1.1.2014 počet str. : 5 typ ON: organizační směrnice název ON: SAZBY ADMINISTRATIVNÍCH POPLATKŮ ZA PROVÁDĚNÍ ÚKONŮ SPRÁVOU DRUŽSTVA

Více

Finanční produkt dobrý sluha ale zlý pán Bydlení druhy bydlení a jejich vlastnictví

Finanční produkt dobrý sluha ale zlý pán Bydlení druhy bydlení a jejich vlastnictví Finanční produkt dobrý sluha ale zlý pán Bydlení druhy bydlení a jejich vlastnictví 1 Druhy bydlení Podle formy vlastnictví: Byt v osobním vlastnictví Družstevní byt Nájemní byt Ostatní Byt v osobním vlastnictví

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva JW 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 OBSAH 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4. Platby

Více

Organizační směrnice č. 4/12 - včetně dodatků

Organizační směrnice č. 4/12 - včetně dodatků Organizační směrnice č. 4/12 - včetně dodatků STANOVENÍ VÝŠE POPLATKŮ ZA NEBĚŽNÉ ADMINISTRATIVNÍ A TECHNICKÉ ÚKONY Směrnice stanovuje výše poplatků, které nejsou řešeny Stanovami OSBD a jinými předpisy.

Více

Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma

Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma Zastupitelstvo města Znojma se na svém zasedání konaném dne 16. 6. 2011 usnesením č. 31/2011, bodem č. 1322 usneslo vydat

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany:

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany: KUPNÍ SMLOUVA Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka

Více

PRAVIDLA PRO HOSPODAŘENÍ S OBECNÍMI BYTY V MAJETKU MĚSTA BRANDÝS NAD LABEM STARÁ BOLESLAV ( dále jen Pravidla )

PRAVIDLA PRO HOSPODAŘENÍ S OBECNÍMI BYTY V MAJETKU MĚSTA BRANDÝS NAD LABEM STARÁ BOLESLAV ( dále jen Pravidla ) PRAVIDLA PRO HOSPODAŘENÍ S OBECNÍMI BYTY V MAJETKU MĚSTA BRANDÝS NAD LABEM STARÁ BOLESLAV ( dále jen Pravidla ) Článek I. Obecní byt v majetku města lze užívat na základě : a) nájemní smlouvy b) přechodu

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE DBS města Písku V Písku dne: 12.09.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 29.09.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Nový vzor Smlouvy o převodu vlastnictví jednotky Kupní smlouvy NÁVRH USNESENÍ

Více

Zápis a usnesení členské schůze Bytového družstva Ravennská 321,322

Zápis a usnesení členské schůze Bytového družstva Ravennská 321,322 Zápis a usnesení členské schůze Bytového družstva Ravennská 321,322 Datum konání: Místo konání: 1. října 2014, v 18.00 hod. suterén domu Ravennská 321,322, 109 00 Praha 10 Horní Měcholupy 1 Přítomni Předseda:

Více

Z á s a d y prodeje bytů v majetku města Vlašimi, které nebyly dosud prodány podle Směrnice č. 2/2011, ve znění pozdějších změn a doplňků

Z á s a d y prodeje bytů v majetku města Vlašimi, které nebyly dosud prodány podle Směrnice č. 2/2011, ve znění pozdějších změn a doplňků Směrnice č. 2/2013 Zastupitelstva města Vlašimi Z á s a d y prodeje bytů v majetku města Vlašimi, které nebyly dosud prodány podle Směrnice č. 2/2011, ve znění pozdějších změn a doplňků Zastupitelstvo

Více

U S N E S E N Í. z 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 25. 3. 2008 405/11/08 442/11/08

U S N E S E N Í. z 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 25. 3. 2008 405/11/08 442/11/08 Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz U S N E S E N Í z 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 25. 3. 2008 405/11/08 442/11/08 Ing.

Více

S M L O U V A O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY

S M L O U V A O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY S M L O U V A O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY I. Smluvní strany Převodce: Bytové družstvo Nevanova 1037-1042 IČ: 26140861, se sídlem Praha 6 Řepy I., Nevanova 1042/6 zapsán v OR MS v Praze v odd. Dr. vložka

Více

Zápis a usnesení členské schůze Bytového družstva Ravennská 321,322

Zápis a usnesení členské schůze Bytového družstva Ravennská 321,322 Zápis a usnesení členské schůze Bytového družstva Ravennská 321,322 Datum konání: Místo konání: 21.května 2014, v 18.00 hod. suterén domu Ravennská 321,322, 109 00 Praha 10 Horní Měcholupy 1 Přítomni Předseda:

Více

Smlouva o koupi nemovitosti uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku podle ustanovení 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Smlouva o koupi nemovitosti uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku podle ustanovení 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění Smlouva o koupi nemovitosti uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku podle ustanovení 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění Čl. I. Smluvní strany 1. Město Vizovice Masarykovo

Více

Zásad hospodaření, tvorby a použití fondů družstva

Zásad hospodaření, tvorby a použití fondů družstva Rozvoj, stavební bytové družstvo, Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 ZMĚNA Zásad hospodaření, tvorby a použití fondů družstva Zásady hospodaření, tvorby a použití fondů družstva, schválení SD dne 4.

Více

Z Á S A D Y. Část I. Úvodní ustanovení. Část II. Vymezení pojmů

Z Á S A D Y. Část I. Úvodní ustanovení. Část II. Vymezení pojmů Zastupitelstvo města Havířova Usnesením č.138/4/zm/07 ze dne 18.6.2007 Usnesením č.436/9/zm/08, bod 1.2. ze dne 14.4.2008 Usnesením č.485/10/zm/08, bod 2 ze dne 23.6.2008 Usnesením č.119/5zm/2011, ze dne

Více

Z á s a d y pro prodej bytů ve vlastnictví obce Holoubkov

Z á s a d y pro prodej bytů ve vlastnictví obce Holoubkov OBEC HOLOUBKOV Opatření orgánů obce č. 2/2012 Z á s a d y pro prodej bytů ve vlastnictví obce Holoubkov Zastupitelstvo obce Holoubkov vydává svým usnesením č. 12/06/2012 8.1 ze dne 25.6.2012 tyto Zásady

Více

Kontrola usnesení usnesení č.6/2006

Kontrola usnesení usnesení č.6/2006 Kontrola usnesení Všechna usnesení přijatá v letech 2002 2006 byla ke dni 2.10.2006 nebo budou ke dni voleb splněna. Do dalšího volebního období přechází tato usnesení: usnesení č.6/2006 zpracování dokumentace

Více

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka)

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) Aktualizace indikativní nabídky České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) pro Bytové družstvo Sokolovská 68/381 se sídlem Sokolovská 381/68, 186 00 Praha 8 - Karlín (dále jen Klient)

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: Paní (jméno a příjmení):... datum narození/r.č.:...... (dále jen převodce ) na straně jedné a Pan (jméno a příjmení):

Více

Zápis č. 6/07 z členské schůze Bytového družstva Tererova 1357/10 konané dne 27. 3. 2007 v Praze

Zápis č. 6/07 z členské schůze Bytového družstva Tererova 1357/10 konané dne 27. 3. 2007 v Praze Zápis č. 6/07 z členské schůze Bytového družstva Tererova 1357/10 konané dne 27. 3. 2007 v Praze Schůzi řídí: Radek Živný Zapisovatel zápisu: Iva Chludilová Ověřovatel zápisu: Michal Beránek Sčitatel hlasů:

Více

2. SCHŮZE PŘEDSTAVENSTVA

2. SCHŮZE PŘEDSTAVENSTVA 2. SCHŮZE PŘEDSTAVENSTVA SVAZU ČESKÝCH A MORAVSKÝCH BYTOVÝCH DRUŽSTEV dne: 25. 8. 2015 BOD PROGRAMU: 3 Název předkládaného materiálu Předkládá se Předkládá Odpovědný zpracovatel Zpracoval Informace o vývoji

Více

Vzor smlouvy o převodu družstevního podílu s komentářem

Vzor smlouvy o převodu družstevního podílu s komentářem SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: (dále jen převodce ) na straně jedné a pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: (dále jen nabyvatel

Více

ZÁSADY UPRAVUJÍCÍ VÝŠI ÚHRAD ČLENŮ DRUŽSTVA, OBČANŮ A ORGANIZACÍ ZA ČINNOST A ÚKONY DRUŽSTVA

ZÁSADY UPRAVUJÍCÍ VÝŠI ÚHRAD ČLENŮ DRUŽSTVA, OBČANŮ A ORGANIZACÍ ZA ČINNOST A ÚKONY DRUŽSTVA Stavební bytové družstvo DRUBYD, Ciolkovského 625/54, Karviná - Ráj, IČ: 000 52 159, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, odd. Dr XXII, vložka 239 ZÁSADY UPRAVUJÍCÍ VÝŠI ÚHRAD ČLENŮ

Více

Preambule: Vymezení pojmů

Preambule: Vymezení pojmů Pravidla prodeje neobsazených bytů do vlastnictví fyzických a právnických osob v domech s byt. jednotkami převedenými městem Pohořelice do vlastnictví jejich nájemců. v úplném znění Doplněk č. 1 ZM 25.4.2012

Více

Zápis ze zasedání členské schůze družstva

Zápis ze zasedání členské schůze družstva Program schůze: Zápis ze zasedání členské schůze družstva Bytové družstvo Jana Masaryka č.p. 829, Praha 2 V pondělí dne 14.03.2016 od 18:00 hod v salonku v restauraci Zvonařka na adrese Šafaříkova 1, Praha

Více

Městský úřad Uničov Masarykovo nám. č. 1, Uničov

Městský úřad Uničov Masarykovo nám. č. 1, Uničov Rozdělovník: Výtisk č. Městský úřad Uničov Masarykovo nám. č. 1, 783 91 Uničov Zásady Z / 03 /2014 Pravidla prodeje bytových domů a jednotek z majetku města Útvar Převzal Datum Výtisk č. 1 STA 11 ŽPR 2

Více

Článek I. Základní ustanovení

Článek I. Základní ustanovení Zásady prodeje bytů v bytových domech ve vlastnictví obce Kuks -------------------------------------------------------------------------------- Zastupitelstvo obce Kuks rozhodlo na svém veřejném zasedání

Více

Informace z organizačně-právního úseku

Informace z organizačně-právního úseku V Tišnově dne 10.12.2009 Zpravodaj č. 2/2009 Informace z organizačně-právního úseku Informace o převodech bytů do osobního vlastnictví K 30.6.2009 požádalo 41 družstevníků o převod bytu do osobního vlastnictví,

Více

dále jako prodávající nebo zástavní věřitel na straně jedné 2. Bytové družstvo Staňkova 30, družstvo

dále jako prodávající nebo zástavní věřitel na straně jedné 2. Bytové družstvo Staňkova 30, družstvo Kupní smlouva o převodu vlastnictví k nemovitým věcem a o zřízení zástavního práva uzavřené podle 2079 a násl. a 1309 a násl. zák.č.89/2012 Sb., obč. zákoník, mezi těmito smluvními stranami: 1. Statutární

Více

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030 Společenství vlastníků SEZEMÍNSKÁ 2030 se sídlem Sezemínská 2030/5, 155 00 Praha 5 Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030 konaného dne 17.6. 2015 od 19:45: hodin v kinosále

Více

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků SVJ Bellušova 1803-1804 www.svj-bellusova.cz svj.bellusova@seznam.cz Zápis ze shromáždění společenství vlastníků SVJ Bellušova 1803-1804 se sídlem Bellušova 1803/5, Praha 5, Stodůlky, PSČ 155 00 Identifikační

Více

Podkladový materiál pro přednášku: Subkapitola 9.2 - Převodové daně LS 2012. Převodové daně. úmrtí darování úplatného převodu (přechodu) nemovitosti

Podkladový materiál pro přednášku: Subkapitola 9.2 - Převodové daně LS 2012. Převodové daně. úmrtí darování úplatného převodu (přechodu) nemovitosti Převodové daně Specifika: daně bez zdaňovacího období jednorázové daně spojené s okamžikem úmrtí darování úplatného převodu (přechodu) nemovitosti není stanoven pevný termín (datum) splatnosti daně není

Více

Společenství vlastníků jednotek pro dům Nový Bohdalec č.p. 1484, Praha 10 Shromáždění vlastníků jednotek 11.6.2015 od 19:00

Společenství vlastníků jednotek pro dům Nový Bohdalec č.p. 1484, Praha 10 Shromáždění vlastníků jednotek 11.6.2015 od 19:00 Společenství vlastníků jednotek pro dům Nový Bohdalec č.p. 1484, Praha 10 Shromáždění vlastníků jednotek 11.6.2015 od 19:00 1) zahájení, informace o činnosti Výboru SVJ 2) projednání návrhu nových stanov

Více

Zápis z devatenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne od hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z devatenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne od hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z devatenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 23.06.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 322 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

Obsah. Předmluva VII. Zkratky a vysvětlivky XXI I. ČÁST. STRUČNÁ HISTORIE BYTOVÝCH DRUŽSTEV V ČESKÝCH ZEMÍCH 1

Obsah. Předmluva VII. Zkratky a vysvětlivky XXI I. ČÁST. STRUČNÁ HISTORIE BYTOVÝCH DRUŽSTEV V ČESKÝCH ZEMÍCH 1 Předmluva Zkratky a vysvětlivky VII XXI I. ČÁST. STRUČNÁ HISTORIE BYTOVÝCH DRUŽSTEV V ČESKÝCH ZEMÍCH 1 Kapitola 1. Vývoj bytového družstevnictví do roku 1959 3 1.1 Vývoj do roku 1918 3 1.2 Vývoj v letech

Více

Zápis ze společné schůze sdružení vlastníků jednotek Jablonecká 409 420, 713 a 714 a družstevníků nájemců členů SBD Praha

Zápis ze společné schůze sdružení vlastníků jednotek Jablonecká 409 420, 713 a 714 a družstevníků nájemců členů SBD Praha Zápis ze společné schůze sdružení vlastníků jednotek Jablonecká 409 420, 713 a 714 a družstevníků nájemců členů SBD Praha Konání schůze: 29.11.2006 od 19 hod. v Gymnáziu Českolipská 373, Praha 9. Zápis

Více

ZÁPIS Z 1. ČLENSKÉ SCHŮZE BD BŘEZINKA 7

ZÁPIS Z 1. ČLENSKÉ SCHŮZE BD BŘEZINKA 7 ZÁPIS Z 1. ČLENSKÉ SCHŮZE BD BŘEZINKA 7 KONANÉ DNE 3/2/2011 Přítomni: z celkového počtu 18 členů druţstva přítomno 15 členů Členská schůze byla usnášení schopná. 1) Na základě pozvánky (příloha č. 1) na

Více

shromáždění vlastníků jednotek na den 27.5.2014, od 19,00 hodin, v sušárně domu 479/8. Program shromáždění:

shromáždění vlastníků jednotek na den 27.5.2014, od 19,00 hodin, v sušárně domu 479/8. Program shromáždění: Předseda výboru Společenství vlastníků jednotek pro dům č. p. 478, 479 ulice Mazovská, Praha 8, svolává v souladu s 1207 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (NOZ): shromáždění vlastníků jednotek

Více

Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 1.10.2015 Místo konání: Malkovského 588, 199 00 Praha 9, zasedací místnost v suterénu domu

Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 1.10.2015 Místo konání: Malkovského 588, 199 00 Praha 9, zasedací místnost v suterénu domu Společenství vlastníků jednotek pro dům čp. 588, ulice Malkovského, Praha 18 - Letňany Identifikační číslo: 271 93 110 Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 1.10.2015 Místo konání: Malkovského 588,

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE. Pravidla prodeje bytových domů č.p a 1370 na ulici Pod Bílou horou v Kopřivnici. se sídlem Štefánikova č. p.

MĚSTO KOPŘIVNICE. Pravidla prodeje bytových domů č.p a 1370 na ulici Pod Bílou horou v Kopřivnici. se sídlem Štefánikova č. p. MĚSTO KOPŘIVNICE se sídlem Štefánikova č. p. 1163, PSČ 742 21 Pravidla prodeje bytových domů č.p. 1369 a 1370 na ulici Pod Bílou horou v Kopřivnici Tato pravidla byla schválena usnesením č. 302 na 12.

Více

1. Prodávající: Česká spořitelna, a.s. IČO: , DIČ: CZ se sídlem: Olbrachtova 1929/62, Praha 4, Krč

1. Prodávající: Česká spořitelna, a.s. IČO: , DIČ: CZ se sídlem: Olbrachtova 1929/62, Praha 4, Krč Výběrové řízení na prodej nemovitých věcí ve vlastnictví České spořitelny, a. s. Podmínky prodeje a náležitosti cenové nabídky 1. Prodávající: Česká spořitelna, a.s. IČO: 45244782, DIČ: CZ45244782 se sídlem:

Více