Znalecký posudek þ. 3527/2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Znalecký posudek þ. 3527/2012"

Transkript

1 Znalecký posudek þ. 3527/2012 o cenč nemovitosti - 1/8 nebytového prostoru þ. 623/101 v domč þ.p. 623 na pozemku þ. parc. St vþetnč spoluvlastnického podílu 195/23406 na spoleþných þástech domu a pozemku v kat. úz. TĜebíþ, obec TĜebíþ, okres TĜebíþ ve vlastnictví Romana ýechmánka. Objednatel posudku: JUDr. OndĜej Mareš Exekutorský úĝad LitomČĜice Novobranská LitomČĜice Úþel posudku: Stanovení obvyklé ceny pro provedení exekuce þ.j. 124 Ex 16067/11-16 prodejem nemovitosti. Podle stavu ke dni posudek vypracoval: B plus B, spol. s r.o. Holeþkova Praha 5 KošíĜe MONTEKALA, spol. s r.o. Hálova Praha 9 Posudek obsahuje 11 stran textu vþetnč titulního listu a 6 stran pĝíloh. Objednateli se pĝedává ve 2 vyhotoveních. V Praze dne

2 A. Nález 1. Znalecký úkol Stanovení ceny obvyklé (tržní hodnoty) 1/8 nebytového prostoru. 623/101 v dom.p. 623 na pozemku. parc. St v etn spoluvlastnického podílu 195/23406 na spole ných ástech domu a pozemku v kat. úz. T ebí, obec T ebí, okres T ebí, zapsáno na LV Ú elem tohoto ocen ní je vypracování posudku, jako podkladu pro stanovení reálné prodejní ceny souboru ocen ní pro pot eby objednatele. Stanovená tržní hodnota dle tohoto posudku respektuje právní p edpisy v oblasti cen, financování, ú etnictví a daní platné v dob zpracování. Tržní hodnota je ur ena pro pot eby objednatele a je odrazem situace na trhu nemovitostí v dob zpracování. 2. Informace o nemovitosti Adresa nemovitosti: Nebytový prostor. 623/101 Gen. Svobody 623/ T ebí Region: Vyso ina Okres: T ebí Katastrální území: T ebí 3. Prohlídka a zam ení nemovitosti: Prohlídka a zam ení nemovitosti bylo provedeno dne bez p ítomnosti majitele. 4. Podklady pro vypracování posudku: - výpis z katastru nemovitostí ze dne , LV , kat. úz. T ebí, Katastrální ú ad pro Vyso inu, KP T ebí - kopie mapy katastrální ze dne , mapový list. T ebí 0-5/44, m ítko 1:1000, kat. úz. T ebí - exeku ní p íkaz k prodeji nemovitosti zn. 124 EX 16067/11-16 ze dne usnesení o ustanovení znalce.j. 124 EX 16067/11-36 ze dne kopie prohlášení vlastníka ze dne fotodokumentace nemovitosti - informace z KN - informace z realitního trhu - skute nosti zjišt né na míst samém 2

3 5. Vlastnické a eviden ní údaje: Dle listu vlastnictví , k.ú. T ebí, obec T ebí ze dne , A - vlastnické právo: echmánek Roman, Horní 791/3, Ostrava-Jih - Hrab vka, Ostrava 30 podíl 1/8 echmánková Daniela, Dr. Martínka 1149/33, Hrab vka, Ostrava 30 podíl 1/8 echmánková Kate ina, Dukelská 227/2, Podklášt í, T ebí 1 podíl 6/8 B - nemovitosti: - 623/101 jiný nebytový prostor v budov.p. 623, LV 9406, byt. d m na parcele. St parcely. St zastav ná plocha a nádvo í o vým e 375 m 2 C - omezení vlastnických práv: Usnesení soudu o na ízení exekuce Okresní soud v Ostrav 49 EXE-13378/ ze dne ; uloženo na prac. Ostrava Exeku ní p íkaz k prodeji nemovitých v cí 124 EX-16067/ ze dne Právní moc ke dni Usnesení soudu o na ízení exekuce Okresní soud v Ostrav 49 EXE-14448/ ze dne ; uloženo na prac. Ostrava Usnesení soudu o na ízení exekuce Okresní soud v Ostrav 94 EXE-14305/ ze dne ; uloženo na prac. Ostrava Exeku ní p íkaz k prodeji nemovitých v cí 124 EX-20125/ ze dne Exeku ní p íkaz k prodeji nemovitých v cí 124 EX-22088/ ze dne Právní moc ke dni Exeku ní p íkaz o z ízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti 124 EX / ze dne Právní moc ke dni Exeku ní p íkaz o z ízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti 124 EX / ze dne Právní moc ke dni D - Jiné zápisy - viz. p íloha E - Nabývací tituly a jiné podklady zápisu Usnesení soudu o potvrzení nabytí d dictví Okresní soud v T ebí i 23 D-107/ ze dne Právní moc ke dni Smlouva darovací ze dne Právní ú inky vkladu práva ke dni Celkový popis nemovitosti: M sto T ebí leží administrativn v okrese T ebí a náleží pod Kraj Vyso ina. T ebí je také obcí s rozší enou p sobností. Z turistického a geografického hlediska pat í do širší oblasti eskomoravské Vyso iny. Po et trvale žijících osob tohoto st edn velkého m sta se pohybuje kolem ísla obyvatel. Oce ovaný nebytový prostor je situován v 1. PP bytového panelového domu.p. 623 v ulici Gen. Svobody v severní ásti obce T ebí, kat. úz. T ebí. Bytový d m má 8.NP a 1.PP a je po kompletní 3

4 rekonstrukci. Nebytový prostor je p ístupný ze strany domu, po betonovém schodišti. Nebytový prostor má 19,5 m 2 a slouží jako kade nictví. K vlastnictví jednotky pat í nenosné vodorovné konstrukce (podlaha v etn podlahové krytiny), nenosné svislé konstrukce (p í ky v nebytové jednotce), vstupní dve e, vnit ní dve e a okna p íslušející k jednotce, veškeré vnit ní potrubní instalace za odbo nými ventily stoupacích vedení, odpadní potrubí od zaúst ní do stoupacího vedení, vnit ní el. rozvody v etn zakon ení (osv. t lesa, zásuvky, vypína e) od hlavního el. jisti e pro jednotku, který je umíst n p ed elektrom rem. Plynové potrubí v etn armatur od hlavního uzáv ru plynu pro jednotku, který je umíst n p ed plynom rem. Nájemní smlouva nebyla p edložena. 7. Obsah posudku: Byty a nebytové prostory ocen né nákladovým zp sobem 1) Nebytový prostor. 623/101 P íslušenství byt a nebytových prostor a) Ocen ní výnosovým zp sobem b) Pozemky b 1 ) Pozemek parc.. St Popis objekt a pozemk : Popis byt a nebytových prostor ocen ných nákladovým zp sobem 1) Nebytový prostor. 623/101 Popis p íslušenství byt a nebytových prostor a) Pozemky a 1 ) Pozemek parc.. St B. Posudek Vým ry, hodnocení a ocen ní objekt : V cná hodnota dle cenového p edpisu 387/2011 Sb. Ocen ní byt a nebytových prostor nákladovým zp sobem 1) Nebytový prostor. 623/ Zat íd ní pro pot eby ocen ní: Bytový i nebytový prostor v budov Budova: J. domy vícebytové (typové) Svislá nosná konstrukce: montovaná z dílc betonových plošných Kód CZ - CC:

5 Podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru: kade nictví : = 19,50 m 2 Podlahová plocha bytu nebo nebytového prostoru: = 19,50 m 2 Výpo et koeficientu K 4 : (S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C = nevyskytuje se, A = p idaná konstrukce, X = nehodnotí se) Konstrukce, vybavení Hodnocení Obj. podíl ást Koeficient Upravený obj. podíl standardu [%] [%] 1. Základy v etn zemních prací: S 5,40 100,00 1,00 5,40 2. Svislé konstrukce: S 18,20 100,00 1,00 18,20 3. Stropy: S 8,40 100,00 1,00 8,40 4. Krov, st echa: S 4,90 100,00 1,00 4,90 5. Krytiny st ech: S 2,30 100,00 1,00 2,30 6. Klempí ské konstrukce: S 0,70 100,00 1,00 0,70 7. Úprava vnit ních povrch : S 5,70 100,00 1,00 5,70 8. Úprava vn jších povrch : S 2,90 100,00 1,00 2,90 9. Vnit ní obklady keramické: S 1,30 100,00 1,00 1, Schody: S 2,90 100,00 1,00 2, Dve e: S 3,30 100,00 1,00 3, Okna: S 5,30 100,00 1,00 5, Povrchy podlah: S 3,00 100,00 1,00 3, Vytáp ní: S 4,80 100,00 1,00 4, Elektroinstalace: S 5,10 100,00 1,00 5, Bleskosvod: S 0,40 100,00 1,00 0, Vnit ní vodovod: S 3,20 100,00 1,00 3, Vnit ní kanalizace: S 3,10 100,00 1,00 3, Vnit ní plynovod: S 0,40 100,00 1,00 0, Oh ev vody: S 2,20 100,00 1,00 2, Vybavení kuchyní: C 1,90 100,00 0,00 0, Vnit ní hygienické vybavení: S 3,90 100,00 1,00 3, Výtahy: S 1,30 100,00 1,00 1, Ostatní: C 5,70 100,00 0,00 0, Instala ní prefabrikovaná jádra: C 3,70 100,00 0,00 0,00 Sou et upravených objemových podíl : 88,70 Hodnota koeficientu vybavení K 4 : 0,8870 Ocen ní: Základní cena (dle p íl.. 2): = 8 020,- K /m 2 Koeficient konstrukce K 1 (dle p íl.. 4): * 1,0370 Koeficient vybavení stavby K 4 (dle výpo tu): * 0,8870 Polohový koeficient K 5 (p íl dle významu obce): * 1,0500 Koeficient zm n cen staveb K i (p íl.. 38): * 2,1390 Základní cena upravená = ,26 K /m 2 Plná cena: 19,50 m 2 * ,26 K /m 2 = ,07 K Výpo et opot ebení lineární metodou Stá í (S): 42 rok P edpokládaná další životnost (PDŽ): 58 rok P edpokládaná celková životnost (PCŽ): 100 rok 5

6 Opot ebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 42 / 100 = 42,000 % ,05 K Nebytový prostor. 623/101 - zjišt ná cena bez podílu na p íslušenství = ,02 K Úprava ceny spoluvlastnickým podílem na p íslušenství stavby a pozemku: Zjišt ná cena p íslušenství stavby a pozemku: ,- K Spoluvlastnický podíl: 195 / Hodnota spoluvlast. podílu: ,- K * 195 / = ,- K Nebytový prostor. 623/101 - zjišt ná cena v etn podílu na p íslušenství = ,- K Nebytový prostor. 623/101 - cena po zaokrouhlení = ,- K Rekapitulace ocen ní byt a nebytových prostor v etn opot ebení a) Nebytový prostor. 623/101 = ,- K Cena byt a nebytových prostor iní celkem ,- K Porovnávací metoda Ocen ní byt a nebytových prostor nákladovým zp sobem a 1 ) Nebytový prostor. 623/101 Popis porovnávaných objekt : Jednotka: Množství jednotek oce ované stavby: 19,50 1) Exkluzivn vám nabízíme k prodeji nebytové prostory ve vstupní hale vlakového nádraží v Most sloužící jako prodejna o celkové ploše 16 m2. Sou ástí prostor je odd lená místnost pro skladování a zázemí. Prodejna byla kompletn rekonstruována v roce 2010 v etn strop, rozvod elekt iny a hliníkové st ny s automatickými posuvnými dve mi. Odstupné iní ,-. 2) Zprost edkujeme Vám p enechání pronájmu zavedeného kade nictví v láze ské tvrti m sta Teplice. Uvedená cena je jednorázová splátka za celkové vybavení, dále se platí výšeuvedený m sí ní nájem. Kade nictví se nachází v lukrativním míst se stálou klientelou, je kompletn a modern za ízené pro 2 k esla, k dispozici kožený gau pro návšt vy, umyvadlo (samostatný budík na vodu), bojler pro oh ev vody, 2x WC (pro klienty a zázemí pro personál). Podlahy PVC d ev ný vzor, d ev ná okna + m íže, bezpe nostní za ízení. Nájem 6200 k /m s. v etn energie. Dobré parkování. Pro další informace kontaktujte maklé e. Nabídka íslo ) Nabízíme komer ní prostory v osobním vlastnictví v p ízemí panelového domu o vým e 24 m2. Bezbariérový p ístup, možnost využívat samostatný vchod. Velmi nízké náklady (1.400,- K v. všech služeb). Vhodné jako kancelá, sklad, prodejna apod. Nové rozvody elekt iny, kompletn nová koupelna s WC, umyvadlem a sprchovým koutem. Parkování p ed objektem. Atraktivní místo v centru m sta. Volné ihned. 6

7 Seznam porovnávaných objekt : Název Realizovaná cena K m K c K v K 1 K 2 K 3 [jedn] Množství Jedn. cena [K /jedn.] 1) Obch. prostory ,- K 0,65 0,95 1,00 1,00 1,00 1,20 16, ,13 Most 2) Obch. prostory, ,- K 0,85 0,95 1,20 1,00 1,00 1,00 24, ,13 Teplice 3) Obch. prostory, ,- K 0,90 0,95 1,00 1,00 1,00 1,00 24, ,00 Ostrava Sou et: ,25 K /jedn. / 3 Pr m rná jednotková cena: ,75 K /jedn. Minimální jednotková cena: 3 028,13 K /jedn. Maximální jednotková cena: ,- K /jedn. Základní cena: ,75 K 19,50 á ,75 K / = ,13 K Nebytový prostor. 623/101 - výsledná cena = ,13 K Nebytový prostor. 623/101 - cena po zaokrouhlení = ,- K Rekapitulace ocen ní byt a nebytových prostor v etn opot ebení a) Nebytový prostor. 623/101 = ,- K Cena byt a nebytových prostor iní celkem ,- K Srovnávací indexová metoda a) Pozemky a 1 ) Pozemek parc.. St Seznam porovnávaných pozemk : 1) Nabízíme ve výhradním zastoupení - Prodej posledních atraktivních pozemk v okrajové ásti m sta, jižní svah, vým ry pozemk k dispozici v kancelá i. Pozemky jsou ur ené na výstavbu rodinných dom, napojení na veškeré inženýrské sít, ve ejné osv tlení, komunikace, termín výstavby neomezen. 2) Prodej stavebních parcel v lukrativní žádané lokalit T ebí e Nabízíme vám k prodeji stavební parcely v žádané lokalit T ebí e - Podklášte í. K dispozici je 6 volných pozemk o vým e 510 m2-591 m2. Ceny se pohybují od K do ceny K. Na hranici pozemk jsou veškeré inženýrské sít (plyn, elektrika, voda, kanalizace). Ú adem územního plánování m sta T ebí e je již schválen projekt na výstavbu rodinných dom v této lokalit. Investor pozemky prodává s podmínkou postavení hrubé stavby domu. K dispozici jsou domy samostatn stojící, nebo dvojdomky. Parcely doporu ujeme pro krásnou, lukrativní lokalitu nedaleko centra T ebí e. 7

8 3) Se souhlasem majitele nabízíme k prodeji dva stavební pozemky pro RD. Pozemky se nachází v klidné ásti malebné vesnice Slavice u T ebí e a to na okraji. I. pozemek je o velikosti 540m2, s el. p ípojkou, nutno zbudovat vlastní septik, a vlastní studnu, cena pozemku je ,-k. II. pozemek je o velikosti 870m2 v hodnot ,- K má p ípojku na ve ejnou kanalizaci, do dvou m síc bude el. p ípojka zhotovena, nutné vybudovat vlastní studnu. Ceny jsou v etn provize. Je možné koupit oba dva pozemky jako jeden celek. Výchozí cena / (A*B*C*D*E*F) = Upravená vých. cena Název Výchozí cena A B C D E F Upravená vých. cena 1) Pozemek T ebí 950,- K /m 2 1,30 1,50 0,80 1,30 1,25 1,00 374,75 K /m 2 2) Pozemek T ebí 1 833,- K /m 2 1,30 1,50 0,80 1,30 1,25 1,00723,08 K /m 2 3) Pozemek Slavice 830,- K /m 2 1,00 1,00 0,80 1,30 1,251,00 638,46 K /m 2 Sou et: 1 736,29 K /m 2 / 3 Pr m rná upravená výchozí cena: 578,76 K /m 2 Výchozí cena: = 578,76 K /m 2 Korekce výchozí ceny: A - územní struktura: * 1,50 B - typ stavebního pozemku: * 1,50 C - t ída velikosti obce podle po tu obyvatel: * 0,80 D - obchodní resp. pr myslová poloha: * 1,30 E - územní p ipravenost, infrastruktura: * 1,25 F - speciální charakteristiky: * 0,80 Výchozí cena upravená = 1 354,30 K /m 2 Oce ovaný pozemek: zastav ná plocha a nádvo í p.. St m 2 Vým ra oce ovaných pozemk : 375 m 2 375,00 m 2 á 1 354,30 K /m 2 = ,50 K Pozemek ocen ný srovnávací indexovou metodou - celkem = ,50 K Pozemek parc.. St výsledná cena = ,50 K Rekapitulace ocen ní pozemk a) Pozemek parc.. St = ,- K Cena pozemk iní celkem ,- K 8

9 Výnosová hodnota Vým ry pronajímaných prostor: Prodejní plocha: = 19,50 m 2 Podlahová plocha nebytových prostor celkem: 19,50 m 2 Podlahová plocha všech prostor celkem: 19,50 m 2 Propo et výnos z pronajímaných prostor: Provozní plocha: kade nictví 19,50 m 2 * 2 160,- K /m 2 = ,- K Výnos z provozní plochy celkem = ,- K Výnosy celkem: ,- K Propo et náklad spojených s provozem nemovitosti: Náklady na provoz nemovitosti stanoveny ve výši 3,50 % z reproduk ní ceny stavby ,07 K * 3,50 % = ,84 K Výpo et amortizace: P edpokládaná další životnost 100 rok byla omezena na maximální hodnotu 45 rok. ( ,07 K * 0,0300) / (1, ) = 3 484,- K Náklady celkem: ,- K Výpo et istého ro ního výnosu z nemovitosti: Zisk: ,- K ,- K = ,- K Výnosová hodnota nemovitosti stanovená tzv. v nou rentou: Úroková míra: 7,00 % Výnosová hodnota: (27 328,- / 0,0700) = ,- K Výnosová hodnota = ,- K C. Rekapitulace V cná hodnota: V cná hodnota objekt : V cná hodnota pozemk : Stanovená v cná hodnota celkem: ,- K 4 231,- K ,- K Porovnávací cena: Porovnávací cena objekt : Porovnávací cena celkem: ,- K ,- K 9

10 Výnosová hodnota: ,- K Stanovená váha dle Naegeliho: 1,000 Hodnota váženého pr m ru dle Naegeliho: ,- K Stanovisko znalce: P i stanovení výsledné obecné ceny je nutno p ihlédnout nejenom k výsledk m jednotlivých oce ovacích metod, ale zárove ke všem obecným ekonomickým souvislostem a ke kladným i záporným aspekt m vztaženým k oce ovanému majetku. V užité argumentaci nelze pominout žádné relevantní faktory, jako nap. lokalita, pozice majetku v zón, infrastruktura, dopravní dostupnost, univerzálnost použití majetku, situace na trhu nemovitostí, obecná hospodá ská situace. Pro stanovení obvyklé ceny oce ovaného souboru nemovitostí - bylo t eba vzít úvahu tyto základní skute nosti a ovliv ující aspekty: a) situace na trhu s realitami: nabídka spoluvlastnických podíl komer ních prostor se na realitním trhu nevyskytuje, porovnávací metoda byla sestavena z nemovitostí nabízených realitními kancelá emi v Ústeckém a Moravskoslezském kraji b) parametry povyšující cenu: komer ní prostor o vým e 19,5m 2 sloužící jako kade nictví c) parametry ponižující cenu: spoluvlastnický podíl 1/8 Na základ zjišt ných hodnot, výše uvedených skute ností v míst a po zvážení všech aspekt stanovuji obvyklou cenu 1/8 nemovitostí ve výši ,- K. Obvyklá cena 1/8 nemovitosti: ,- K slovy: t icet šest tisíc K V Praze dne MONTEKALA, spol. s r.o. Hálova Praha 9 10

11 D. Znalecká doložka: Znalecký posudek byl vypracován spole ností s ru ením omezeným MONTEKALA, znalecký ústav zapsaný do seznamu ústav kvalifikovaných pro znaleckou innost p i Ministerstvu spravedlnosti eské republiky podle ustanovení 21 odst. 3 zákona íslo 36/1967 Sb. o znalcích a tlumo nících a ustanovení 6 odst. 1 vyhlášky íslo 37/1967 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis do prvního oddílu seznamu ústav kvalifikovaných pro znaleckou innost v oboru ekonomika s rozsahem znaleckého oprávn ní pro oce ování nemovitostí, motorových vozidel a jiných v cí movitých, majetkových práv, cenných papír, podnik, ostatního majetku a pro ú etnictví. Znalecký úkon je zapsán pod po adovým íslem 3527/2012 znaleckého deníku. Odpov dná osoba: Ing. Jaroslav Karásek - soudní znalec, jednatel spole nosti. B plus B, spol. s r.o., Hole kova 657, Praha 5 - Koší e, I O: , p edm t podnikání: Oce ování majetku pro v ci movité, v ci nemovité, nehmotný majetek, finan ní majetek a podnik na základ koncesní listiny vydané živnostenským odborem ú adu m stské ásti Praha 5 pod.j. ZIV/U5037/2006/JKU dne , zajistila a p edala podklady pod po.. 243/2012. E. Seznam p íloh: Mapová situace. Snímek z katastrální mapy. Výpis z katastru nemovitostí. 11

ZNALECKÝ POSUDEK . 179/11

ZNALECKÝ POSUDEK . 179/11 ZNALECKÝ POSUDEK. 179/11 o obvyklé cen nemovitostí - rodinný d m.p. 398 s p íslušenstvím a pozemk, zapsaných na LV íslo 1685 katastrální území : Horní Be va obec : Horní Be va_ okres : Vsetín a ocen ní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 3014-112/10

ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 3014-112/10 .SPISU: 007EX 1938/08 ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 3014-112/10 OCEN NÍ NEMOVITOSTI V EXEKU NÍM ÍZENÍ pro EXEKUTORSKÝ Ú AD V HODONÍN ve smyslu 2, odst. 1 zákona. 151/1997 Sb. o oce ování majetku NEMOVITOST: Byt.9

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3449/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3449/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3449/2012 O ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 101/2 v domě č.p. 100, 101 a 102 (LV č. 1407) na pozemcích parc. č. 475, 476 a 477 v kat. úz. Kynšperk nad Ohří, obec Kynšperk nad

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 3875/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 3875/2013 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 3875/2013 NEMOVITOST: Bytová jednotka, Bytová jednotka č. 131/6 Katastrální údaje : Kraj Pardubický, okres Pardubice, obec Chvaletice, k.ú. Telčice Adresa nemovitosti: Dukelská 131,

Více

Znalecký posudek č. 3398/2012

Znalecký posudek č. 3398/2012 Znalecký posudek č. 3398/2012 o ceně obvyklé - rodinného domu č.p. 606 umístěného na pozemku parc. č. St. 991 a pozemků parc. č. St. 991 a parc. č. 640/2 v kat. úz. Kojetín, obec Kojetín, okres Přerov,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 3012-110/10

ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 3012-110/10 .SPISU: EX 2701/06 ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 3012-110/10 OCEN NÍ NEMOVITOSTI V EXEKU NÍM ÍZENÍ pro EXEKUTORSKÝ Ú AD HODONÍN ve smyslu 2, odst. 1 zákona. 151/1997 Sb. o oce ování majetku NEMOVITOST : Ostatní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ Ě OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ Ě OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ Ě OBVYKLÉ číslo 4734/2014 NEMOVITÁ VĚC: 1/3 rodinného domu č.p. 195 na pozemku p.č.. St. 205 a 1/3 pozemku tvořeného parcelami č. St. 77, St. 205, 191/1, 191/2 a 1507/6 Katastrální

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK . 570/044/2011

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK . 570/044/2011 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. 570/044/2011 o cen obvyklé 1) nebytového prostoru. 444/7 a v dom.p. 444 na pozemku. parc. 377 v. íslušenství a spoluvlastnického podílu na pozemku a spole ných ástech domu o velikosti

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 5070/2015 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka č. 514/3 Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Chomutov, obec Klášterec nad Ohří, k.ú. Klášterec nad Ohří Adresa nemovité

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9876-27/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9876-27/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 9876-27/2015 o ceně souboru nemovitých věcí - pozemku parc.č. 2453/53 a 2 ideálních podílů 625/10000 stavby Horní Litvínov č.p. 842 na pozemku parc.č. 2453/4, vše v k.ú. Horní Litvínov,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2446/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2446/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2446/2015 O ceně obvyklé nebytového prostoru č. 101 v ul. Oblá č.p./ č.o. 445/53 s podílem na společných pristiorech a pozemcích č.par. 2602/1 zastavěná plocha a nádvoří, č.par. 1988/3,

Více

Znalecký posudek. Exekutorský úřad Praha 4 Hornokrčská 650/29 140 00 Praha 4

Znalecký posudek. Exekutorský úřad Praha 4 Hornokrčská 650/29 140 00 Praha 4 Znalecký posudek č. 1267-28-2010 Předmětem ocenění je: bytová jednotka č. 775/9 s příslušenstvím a pozemky dle L.V. č. 1560, v katastrálním území Vysočany, obec Praha, Hlavní město Praha. Objednatel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 246/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 246/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 246/11 o obvyklé ceně nemovitostí - provozovny č.p. 227 s příslušenstvím a pozemků, zapsaných na LV číslo 996 katastrální území : Čisovice obec : Čisovice_ okres : Praha - západ a ocenění

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny pro potřeby exekučního řízení a prodeje nemovitosti veřejnou dražbou.

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny pro potřeby exekučního řízení a prodeje nemovitosti veřejnou dražbou. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6092-234/2010 o ceně nebytové jednotky č.187/20, situované v budově č.p.187, postavené na pozemku parc.č.1201, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p.187 a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 68/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 68/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 68/13 o obvyklé ceně nemovitostí - bytové jednotky č. 125/7 v domě č.p. 125 na pozemku p.č. st. 118 s příslušenstvím, zapsaných na LV 1353 katastrální území Třemošnice nad Doubravou,

Více

Znalecký posudek. č. 1368-3-2013

Znalecký posudek. č. 1368-3-2013 Znalecký posudek č. 1368-3-2013 Předmětem ocenění je: Bytová jednotka č. 1071/24, která se nachází v bytovém domě č.p. 1071, s příslušenstvím a pozemky č. 3203/4, v katastrálním území Libeň, obec Praha,

Více

Posudek je vyhotoven ve třech číslovaných exemplářích a obsahuje včetně titulní strany a příloh 40 stran textu.

Posudek je vyhotoven ve třech číslovaných exemplářích a obsahuje včetně titulní strany a příloh 40 stran textu. A P P R A I S A L S Posudek / č. 115-158/2011 O obvyklé ceně nemovitostí rodinný dům č.p. 56 na parcele St. 64 zastavěná plocha a nádvoří a na parcele č. 571/19 ostatní plocha Zvole u Prahy, Praha - Západ,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 84/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 84/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 84/14 o obvyklé ceně podílu id. 1/10 na nemovité věci - bytové jednotce č. 442/20, v bytovém domě: Horní Předměstí č.p. 439, 440, 441, 442, 443 na pozemku p.č. st. 2867, st. 2668, st.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 249/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 249/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 249/13 o obvyklé ceně podílu id. 1/3 na nemovitostech - rodinném domě č.p. 15 na pozemku p. č. st. 33, zemědělské stavby bez č.p./č.e. na pozemku p.č. st. 34 a pozemků p. č. st. 33,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 192/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 192/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 192/14 o obvyklé ceně nemovité věci - pozemku p. č. 696/2 - orná půda, zapsané na LV číslo 95, katastrální území Kostelní Hlavno, obec Kostelní Hlavno, okres Praha-východ a ocenění

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 140/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 140/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 140/14 o obvyklé ceně nemovité věci - bytové jednotce č. 1479/54, vymezeno v budově: Řečkovice č.p. 1479, bytový dům na pozemku p.č. 3125/9 a pozemku p.č. 3125/9 s příslušenstvím, LV

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Klatovy, č. j.: 120 EX 10226/08 Za Beránkem 836 339 01 Klatovy

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Klatovy, č. j.: 120 EX 10226/08 Za Beránkem 836 339 01 Klatovy ZNALECKÝ POSUDEK č. 170-25/2009 o obvyklé ceně bytu č. 286/9 v domě č. p. 286 ve Kdyni, Nádražní ulici včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu, příslušenství a stavebním pozemku st.

Více

Znalecký posudek OCENĚNÍ NEMOVITOSTI ODHAD OBVYKLÉ CENY

Znalecký posudek OCENĚNÍ NEMOVITOSTI ODHAD OBVYKLÉ CENY Znalecký posudek číslo 1961-47/2010 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Byt č. 1357/22 s příslušenstvím ( dle zák.č. 72/1994 Sb); kraj: Středočeský, obec: Beroun, Košťálkova

Více

Posudek je vyhotoven ve třech číslovaných exemplářích a obsahuje včetně titulní strany a příloh 44 stran textu.

Posudek je vyhotoven ve třech číslovaných exemplářích a obsahuje včetně titulní strany a příloh 44 stran textu. A P P R A I S A L S Posudek / č. 02-45/2011 O obvyklé ceně nemovitostí budova pro rodinnou rekreaci bez čp/če na pozemku parc.č. 44/7, Otvice vše zapsané na LV č. 581 k.ú. Otvice ve vlastnictví SJM Roztočil

Více

Znalecký posudek č. 1248-24/10C

Znalecký posudek č. 1248-24/10C Znalecký posudek č. 1248-24/10C o ceně id 1/2 nemovitosti - bytu č. 714/17 v domě č.p. 714 na pozemku p.č. st. 911 s podílem na společných částech domu a pozemků p.č. st. 911, 912, 913, 932, 933 a 934

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti (ocenění práv a povinností k družstevnímu bytu) číslo 471-47/2014

Odhad obvyklé ceny nemovitosti (ocenění práv a povinností k družstevnímu bytu) číslo 471-47/2014 Ing. Petr Křivánek - REKOD Komenského 716, Jemnice, 675 31 ICQ: 341 591 832, GSM: 724 217 609 E-mail: krivanek@rekod.cz Odhad obvyklé ceny nemovitosti (ocenění práv a povinností k družstevnímu bytu) číslo

Více

Znalecký posudek č. 2012/041

Znalecký posudek č. 2012/041 Znalecký posudek č. 2012/041 O ceně nemovitosti: Rodinný dům č.p. 4125 na parcele č. st.6464 s příslušenstvím a pozemky, parcely č. st.6464, 604/79, v katastrálním území Kroměříž, obec Kroměříž, okres

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti (ocenění práv a povinností k družstevnímu bytu) číslo 448-24/2014

Odhad obvyklé ceny nemovitosti (ocenění práv a povinností k družstevnímu bytu) číslo 448-24/2014 Ing. Petr Křivánek - REKOD Komenského 716, Jemnice, 675 31 ICQ: 341 591 832, GSM: 724 217 609 E-mail: krivanek@rekod.cz Odhad obvyklé ceny nemovitosti (ocenění práv a povinností k družstevnímu bytu) číslo

Více

Znalecký posudek č. 5792 9 / 2014

Znalecký posudek č. 5792 9 / 2014 Znalecký posudek č. 5792 9 / 2014 O ceně obvyklé: Rodinného domu č.p. 106 na pozemku p.č. st. 145 včetně příslušenství a pozemků p.č. st. 145 a 334/5, uvedeno na LV č. 27, v k.ú. Zahnašovice, v obci Zahnašovice,

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ M STSKÁ ÁST PRAHA 16 Ú AD M STSKÉ ÁSTI ODBOR VÝSTAVBY, DOPRAVY A ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ ÚSEK VÝSTAVBY Dle rozd lovníku Váš dopis zn./ze dne Sp. zn.: 016283/14/OVDŽP/Mh Vy izuje Praha. j.: 006879/15/OVDŽP

Více