KUPNÍ SMLOUVA Č K

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KUPNÍ SMLOUVA Č. 916321461K"

Transkript

1 KUPNÍ SMLOUVA Č K uzavřená podle ust. ~ 588 až ~ 610 občanského zákoníku Účastníci smlouvy: Městská část Praha 11 se sídlem Ocelíkova 672, Praha 4, PSC zastoupená zástupcem starostky Ing. Janem Simůnkem na základě pověření z ič: Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Budějovická 1912, Praha 4 č.ú.: /0800 v.s.: k.s.: 308 na straně jedné - dále jen prodávající Bytové družstvo Markušova 2+4 se sídlem Praha 11, Chodov, Markušova 1632/2, PSC jehož jménem jedná předseda představenstva Václav Hladík místopředseda představenstva Ing. Milan Radil ič: zapsané v obch. rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl Dr, vložka 5831 Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. č.ú.: /0300 na straně druhé - dále jen kupující a uzavřeli kupní smlouvu takto: či. I. ~ PŘEDMĚT KOUPĚ 1. Prodávající prohlašuje, že na základě zákona ČNR Č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí v platném znění, přešly dále uvedené nemovitosti do vlastnictví HMP. Městská Část vykonává při nakládání se svěřeným majetkem hl. m. Prahy práva a povinnosti vlastníka v rozsahu vymezeném zákonem o hl. m. Praze a Statutem hl. m. Prahy k budovám - bytovým domům a k těmto stavebním parcelám v Praze 11 ulice Markušova: - Č.p na stavební parcele parc. Č. 2693/1 o výměře 249 m2 - č.p na stavební parcele parc. Č. 2693/2 stavební parcela parc. Č. 2693/2 o výměře 40 m2 - Č.p na stavební parcele parc. Č. 2693/3 o výměře 7 m2 - Č.p na stavební parcele parc. Č stavební parcela parc. Č o výměře 288 m2 vše v k.ú Chodov, obec hl. m. Praha.

2 2. Předmětné nemovitosti byly na základě zákona Č. 131/2000 Sb. a Statutu hl.m. Prahy svěřeny městské části Praha 11, která vykonává práva a povinnosti vlastníka. 3. Uvedené nemovitosti jsou zapsány v katastru nemovitostí vedeného u Katastrálního úřadu Praha - město, k.ú. Chodov, obec hl.m. Praha, na LV Č Prodávající prohlašuje, že jeho právo nakládat s předmětnými nemovitostmi podle zákona o hl. m. Praze a Statutu hl. m. Prahy není ničím omezeno. 5. Záměr MČ Prahy 11 úplatně převést nemovitosti zařazené do 8. vlny privatizace bytového fondu byl schválen usnesením Zastupitelstva MČ Č. 13/26/Z ze dne a byl řádně vyvěšen na úřední desce od do Převod nemovitostí na kupujícího byl schválen usnesením Zastupitelstva městské části Praha 11 Č. 16/5/Z/03 ze dne Či. ii PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ SMLOUVY Prodávající touto smlouvou prodává a předává kupujícímu nemovitosti uvedené v Či. I této smlouvy, a to v rozsahu, vjakém k nim sám vykonával práva a povinnosti vlastníka, jakož i se všemi součástmi a příslušenstvími tak, jak jsou popsány ve znaleckém posudku č /02 soudního znalce Ing. R. Voříška ze dne a dále příslušenství sestávající se z instalované měřící a regulační techniky tepla, které je předmětem Smlouvy o koupi příslušenství. Kupující je za dohodnutou kupní cenu, uvedenou v Či. iii této smlouvy, kupuje a přejímá do svého vlastnictví a zavazuje se zaplatit dohodnutou kupní cenu podle Cl. IV této smlouvy. Či. iii KUPNÍ CENA NEMOVITOSTÍ Za prodej nemovitostí uvedených v Či. I této smlouvy zaplatí kupující prodávajícímu kupní cenu ve výši ,- KČ IdevětmilionůšestsetosmnácttisícpětsetČtyřicetkorun Českých!, která byla zjištěna ze znaleckého posudku č /02 soudního znalce Ing. R. Voříška ze dne a byla upravena podle vzájemného ujednání v souladu se Zásadami pro privatizaci bytového fondu městské části Praha 11, schválenými usnesením Místního zastupitelstva č ve znění pozdějších změn a doplňků. Tvoří ji tyto položky: a) cena za bytové domy, uvedené v Či. I této smlouvy, ,- KČ /devětmiiionůdvacetjedentisícpětsetosmdesátkorun Českých!, b) cena za pozemky, uvedené v Či. I této smlouvy, ,- KČ /pětsetdevadesátšesttisícdevětsetšedesátkorun Českých!. 11/28/Z, ze dne 2

3 1~ Či. Iv PODMÍNKY PLNĚNÍ Kupní cenu, uvedenou v Či. iii této smlouvy za předmět koupě uvedený v Či. I této smlouvy, zaplatí kupující prodávajícímu takto: 1. Do 30 dnů ode dne účinnosti této smlouvy zaplatí kupující prodávajícímu první splátku na kupní cenu ve výši ,- Kč /dvamilionypětsetdvacetjedentisícpadesátosmkorun českých!. Včasné a řádné zaplacení první splátky podmiňuje podání návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. Za den platby se považuje den připsání předmětné částky na účet prodávajícího. Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Budějovická 1912, Praha 4 č.ú.: /0800 v.s.: k.s.: Zbytek kupní ceny ve výši ,-Kč /sedmmilionůdevadesátsedmtisícčtyřistaosmdesátdvěkoruny českél, se kupující zavazuje zaplatit prodávajícímu v pravidelných měsíčních bezúročných splátkách, počínaje měsícem následujícím po uhrazení první splátky tak, jak je uvedeno v odst. 1. tohoto článku. Jednotlivé splátky činí ,- Kč /šedesáttřitisícepětsetpadesátosmkorun českých! měsíčně a jsou vždy splatné nejpozději k poslednímu dni každého kalendářního měsíce. Za den platby se považuje den připsání předmětné částky na účet prodávajícího. Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Budějovická 1912, Praha 4 č.ú.: /0800 v.s.: k.s.: 308 Tato část kupní ceny bude zaplacena nejpozději do 10 let ode dne účinnosti této smlouvy. 1. Předkupní právo Či.v VEDLEJŠÍ UJEDNÁNÍ Prodávající prodává předmět koupě uvedený v Čl. I této smlouvy s výhradou, že mu jej kupující nabídne ke koupi v případě jeho převodu. Účastníci smlouvy se dohodli, že předkupní právo bude uskutečněno za kupní cenu, za kterou kupující předmět koupě od prodávajícího nabyl, tj. za ,- Kč 3

4 - 1 /devětmilionůšestsetosmnácttisícpětsetčtyřicetkorun českých! s tím, že z kupní ceny domu bude odečteno opotřebení a případné znehodnocení nebo připočteno případné zhodnocení tohoto předmětu koupě. Toto předkupní právo se zřizuje ve smyslu ustanovení ~ 603 odst. 2 Obč. zákoníku jako právo věcné, které zůstává zachováno též vůči právním nástupcům kupujícího a působí do doby splacení kupní ceny dle Či. IV, nejméně 5 let a nejvýše 10 let od účinnosti této smlouvy, převáděných nemovitostí do katastru nemovitostí. 2. Převod bytů a nebytových prostorů Účastníci smlouvy se dohodli, že převod bytů a nebytových prostorů do vlastnictví členů bytového družstva se může uskutečnit až Po splacení kupní ceny předmětu této kupní smlouvy. Či.vi ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY Pro případ porušení povinností dodržet podmínky plnění stanovené v Či. IV Podmínky plnění, v Či. V Vedlejší ujednání a v Či. IX Práva a závazky této smlouvy se účastníci smlouvy dohodli na následujícím: 1. V případě, že kupující nedodrží podmínky plnění, uvedené v Či. IV této smlouvy, je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit za podmínky, že kupující ani přes jeho písemné upozornění a ve lhůtě v něm stanovené neuhradí prodávajícímu částky uvedené v Či. IV této smlouvy. Po marném uplynutí lhůty v upozornění stanovené, která však nesmí být kratší 15 dnů, je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit, a to písemnou formou. 2. V případě, že kupující nesplní vedlejší ujednání v Čl. V, odst. 1) a 2) a dále nesplní práva a závazky uvedené v Či. IX této smlouvy, je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit za podmínky, že kupující ani přes jeho písemné upozornění a ve lhůtě v něm stanovené nesplní povinnosti kupujícího, uvedené v těchto článcích. Po marném uplynutí lhůty stanovené v upozornění, která však nesmí být kratší 15 dnů, je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit, a to písemnou formou. 3. Odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku ruší a účastníci smlouvy si sjednávají závazek vydat si navzájem vše, co na základě zrušené smlouvy získali. V případě odstoupení od smlouvy je kupující povinen uhradit prodávajícímu veškeré náklady, které mu s prodejem nemovitostí uvedených v Či. I této smlouvy a následným odstoupením vznikly. Či. VII ÚROKY Z PRODLENÍ A SMLUVNÍ POKUTY 1. Účastníci smlouvy se dohodli, že v případě prodlení kupujícího se zaplacením první splátky a jednotlivých měsíčních splátek, zaplatí kupující prodávajícímu úrok z prodlení podle ~ 1 4

5 Ii Nařízení vlády Č. 142/1994 Sb., kdy výše úroků z prodlení činí ročně dvojnásobek diskontní sazby, stanovené Ceskou národní bankou a platné k prvnímu dni prodlení s plněním peněžitého dluhu. 2. Účastníci smlouvy se dohodli, že v případě porušení závazku, uvedeného v Či. V Vedlejší ujednání odstavec 2., zaplatí kupující smluvní pokutu ve výši ,- Kč /čtyřimilionyosmsetdevěttisícdvěstěsedmdesátkorun českýchi. Tuto smluvní pokutu se zavazuje zaplatit kupující do 3 měsíců ode dne, kdy se prodávající o uskutečněném převodu dozvěděl, nejpozději však do 10 let ode dne podpisu kupní smlouvy. 3. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo prodávajícího na náhradu škody v plné výši z titulu odpovědnosti za škodu. Či. VIII OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 1. Návrh na zápis vkladu vlastnického práva k převáděnému předmětu koupě a předkupního práva jako práva věcného podá prodávající nejpozději do 60 dnů od zaplacení první splátky, jak je uvedeno v Cl. IV, odst. 1. této smlouvy. 2. Správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí hradí kupující. Daň z převodu nemovitostí hradí prodávající. 3. Prodávané domy nejsou pojištěny a kupující se zavazuje prodávané nemovitosti pojistit, nejpozději do 30 dnů ode dne oznámení o rozhodnutí povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí, a to na dobu do úplného zaplacení kupní ceny. 4. Kupující prohlašuje, že je seznámen se stavem předmětu koupě. Mezi smluvními stranami bylo dohodnuto, že předmět koupě prodávající přenechá kupujícímu tak, jak stojí a leží. 5. Kupující se zavazuje do 60 dnů po oznámení o rozhodnutí povolení vkladu vlastnického práva nemovitostí, uvedených v Cl. I. kupní smlouvy, do katastru nemovitostí uzavřít s UPC Česká republika, a.s., se sídlem Praha 4, Závišova 5, psč , ič , která je právním nástupcem Kabel Net Holding, a.s., smlouvu o modernizaci, údržbě a servisu TS v souladu se Smlouvou o realizaci kabelové televize uzavřené dne ve znění pozděj ších změn a doplňků. 5

6 I ill Či.ix PRÁVA A závazi v 1. Dnem vkladu vlastnického práva, touto smlouvou převáděných nemovitostí do katastru nemovitostí, se kupující zavazuje umožnit dodavatelům médií provozování příslušných zařízení a rozvodů tak, aby mohli zabezpečovat dodávky i případným ostatním připojeným objektům. Podle stavu ke dni uzavření této smlouvy, se kupující zavazuje nezasahovat do shora uvedených rozvodů a zařízení. 2. Účastníci smlouvy se dohodli, že převodem nemovitostí na kupujícího veškerá práva a povinnosti z dosud uzavřených nájemních smluv mezi nájemci bytů, nájemci nebytových prostorů a prodávajícím, přecházejí na kupujícího. 3. Kupujícímu se oznamuje, Nebytový prostor: - jméno a příjmení: - adresa nájemce: - doba nájmu: Nebytový prostor: -jméno a příjmení: - adresa nájemce: - doba nájmu: Nebytový prostor: -jméno a příjmení: - adresa nájemce: - doba nájmu: že nebytové prostory v domě má pronajaty: vč. p o výměře 36,58 m2 Milena Stříšková Markušova 1633, Praha 4 neurčitá od vč. p o výměře 2,00 m2 UPC, Česká republika, s.r.o. Závišova 5, Praha 4 neurčitá od v č. p o výměře 30,45 m2 Jan Prus - Pekařství K Safině 564, Praha 4 neurčitá od Kupující se zavazuje udržovat předzahrádky, (tj. funkčně související plochy s bytovými domy) ve stavu, který odpovídá platným právním předpisům do vyřešení majetkoprávních vztahů. Předzahrádky jsou vyznačeny v geometrickém plánu, který je přílohou Protokolu o předání a převzetí dokumentace. 5. Kupující se zavazuje udržovat stanoviště kontejnerů na komunikaci v souladu s platnými právními předpisy. 6. Při porušení bodu 4. nebo 5. tohoto článku kupující odpovídá za škodu, příp. porušení právní povinnosti, která tímto vznikne. 7. Pokud kupující podléhá podmínce dle Zákona o hospodaření s energií č. 406/2000 Sb. v ~ 9 a jeho prováděcí vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu CR Č. 213/2001 Sb. v ~ 10 je povinen podrobit své energetické hospodářství a budovu energetickému auditu za podmínek stanovených v právních předpisech. 6

7 Čix PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU KOUPĚ 1. Předání bude formou doručení dostupné technické dokumentace k předmětu koupě domů včetně nájemních smluv k bytům, s platností předání v poslední den kalendářního měsíce, v kterém byl podán návrh na vklad vlastnického práva. 2. Účastníci smlouvy se dohodli, že částky nájemného za byty, nebytové prostory a zálohy za služby zaplacené nájeniníky za měsíc, ve kterém budou předmětné nemovitosti předány kupujícímu, poukáže kupující na účet prodávajícího. 3. Prodávající se zavazuje zajistit kupujícímu za toto období vyúčtování nájemného a nákladů na opravy a náklady na provoz domů do 90 dnů ode dne předání předmětu koupě kupujícímu. Vyúčtování záloh na služby provede předávající správní firma v souladu s vyúčtováním za zúčtovací období. č1.xi NÁVRH ZÁPISU VKLADU DO KATASTRU NEMOVITOSTÍ Účastníci smlouvy shodně žádají, aby na základě této smlouvy byla v katastru nemovitostí vedeného u Katastrálního úřadu Praha - město, na katastrálním území Chodov, vyznačena tato změna na LV: A-LV: Bytové družstvo Markušova 2±4 se sídlem Praha 11, Chodov, Markušova 1632/2 PSČ ič: B-LV: - č.p na stavební parcele parc. č. 2693/1 o výměře 249 m2 - č.p na stavební parcele parc. č. 2693/2 a stavební parcela parc. č. 2693/2 o výměře 40 m2 - č.p na stavební parcele parc. č. 2693/3 o výměře 7 m~ - č.p na stavební parcele parc. č a stavební parcela parc. č o výměře 288m2 C-LV: předkupní právo jako právo věcné ve prospěch hlavního města Prahy - správy svěřené městské části Praha 11 na dobu do splacení kupní ceny dle Cl. IV nejméně 5 a nejvýše 10 let od účinnosti této smlouvy, převáděných nemovitostí do katastru nemovitostí D-LV: bez zápisu E-LV: tato smlouva 7

8 ti Či. xii ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 1. Účastníci smlouvy výslovně prohlašují, že se s obsahem této smlouvy seznámili, že všechna ujednání v ní obsažená byla učiněna svobodně a vážně, určitě a srozumitelně. 2. Tato smlouva je vyhotovena v sedmi stejnopisech, z nichž prodávající obdrží dvě vyhotovení, kupující jedno vyhotovení a čtyři vyhotovení jsou určena k provedení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. 3. Zástupce starostky Ing. Jan Šimůnek, který zastupuje městskou část Praha 11 byl pověřen vykonávat kompetence v oblasti privatizace bytových domů na základě usnesení 28. schůze Rady městské části Praha 11 č. 0899/02 ze dne Účastníci smlouvy se dohodli, že text této smlouvy je veřejně přístupnou listinou. V Praze, dne 3. října 2003 PRODÁVAJÍCÍ: KUPUJÍCÍ: Městská část Praha 11 Bytové družstvo Markušova 2+4 Ing. n~ů~ V~Hladík zástu~e starostky předs a představenstva Ing.Milan Radil místopředseda představenstva BYTOVE DRU~SIVO MarkušOva 2+4 Markušova , Praha 11, ChodOv, PSČ Ičo: , DIČ: Osvědčuji, že byly splněny všechny podmínky ~ blatnost tohoto právního úkonu podle ~ 43 tkona Č. 131/2000 Sb., o hlavnim městě Praze. Poapis ~ 8

9 ~ -1 Podle ověrovact knihy por. Č. JjIj~~ď vlastnoručné podepsal-i~zral-podj~ic z~ svů~ ~5...)3~2 2 rod.č /dat.na~í trvaly jehož to ožnost t~yla ZjiS1 ~ri~ )QOIU. UŘAD MC Praha 11 dne 6.. :.1í~:. 2~Q3 Vlasta Mužíkov~ ĺ/y~ ĺ~~ Podle ově~ovaci knihy po(. Č...~ vlastnoručně podepsal-u~n~l podpis za evů~ ~~ &~ trvaly pooyt..~/.~.ĺ21%) Jehož o~znost by~~~n~39aie: UŘAD MC Praha 11 dne Vlasta Mužiková Podle ověřovací knihy pot. Č vlastnoručně podepsal-uznol podpis za-svůj-- V~J~17~~ ~ jehož t~,o~pi ~ypýi~~a.jodle: ÚŘAD MC Praha 11 dne 6. 1Í~..2L103 Vlasta Mužík~vá

10 ~7 1 Kcitcistráln( úřad pro hlavní město Prahu Kato~trální pracoviště Praha Vklad práva povolen rozhodnutím /200..O Vklad práva zapsán v katastru nemovitostí dnes ~ ~ Právní účinky vkladq vznikly dnem \/ craze dne t ~ JUDr. Olga RIeý~í~ N :~

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky č I Smluvní strany: 1městská část Praha 4 se sídlem: Praha 4, Antala Staška 2059/80b, PSČ: 140 46 zastoupená IČ: 00063584 bankovní spojení - Česká spořitelna, as

Více

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky č I Smluvní strany: 1 městská část Praha 4 se sídlem: Praha 4, Antala Staška 2059/80b, PSČ: 140 46 zastoupená IČ: 00063584 bankovní spojení - Česká spořitelna, as

Více

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky č I Smluvní strany: 1městská část Praha 4 se sídlem: Praha 4, Antala Staška 2059/80b, PSČ: 140 46 zastoupená IČ: 00063584 bankovní spojení - Česká spořitelna, as

Více

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely podle ustanovení 50a zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších

Více

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy o převodu vlastnictví jednotky

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy o převodu vlastnictví jednotky Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy o převodu vlastnictví jednotky VZOR PRO PLACENÍ KUPNÍ CENY POMOCÍ ÚVĚRU Rezidence Topolová 14, a.s. se sídlem Praha 10 - Záběhlice, Topolová 2916/14, PSČ 106 00

Více

SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY A BUDOUCÍ SMLOUVY O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE

SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY A BUDOUCÍ SMLOUVY O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY A BUDOUCÍ SMLOUVY O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE uzavřená podle 289 a násl. z.č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění Zlínský kraj se sídlem tř. Tomáše

Více

Pan(í):... trvalé bydliště:... korespondenční adresa: rodné číslo:... email:... telefon:... Čl. I Preambule

Pan(í):... trvalé bydliště:... korespondenční adresa: rodné číslo:... email:... telefon:... Čl. I Preambule Rezervační smlouva Obchodní firma: Stavební bytové družstvo Praha sídlo: Střížkovská 1/29a, Praha 8, 180 00 Česká republika zapsané: u Městského soudu Praha, oddíl Dr XCVIII, vložka 22 IČ / DIČ: 00034592

Více

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy:

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy: Principy prodeje nemovitostí č.p. 1334 a 1335 U Smaltovny 22 a 20 na pozemku parc. č. 1451, 1448 a pozemků parc. č. 1451, 1448, 1450, 1449, vše k.ú. Holešovice, oprávněným nájemcům, formou převodu vlastnictví

Více

Kupní smlouva a smlouva o zřízení věcného břemene

Kupní smlouva a smlouva o zřízení věcného břemene Kupní smlouva a smlouva o zřízení věcného břemene I. Smluvní strany Město Český Krumlov, IČ 245836, se sídlem Český Krumlov, nám. Svornosti 1 PSČ 381 01, zastoupené Ing.Lubošem Jedličkou-starostou města

Více

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene Název smlouvy: XY stavba Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene kterou dne, měsíce a roku níže uvedeného uzavřeli ve smyslu ust. 50a zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku v platném znění

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky:

KUPNÍ SMLOUVA. č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky: KUPNÍ SMLOUVA č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky: 1. Národní památkový ústav se sídlem Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 IČ: 75032333

Více

SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY

SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY Datum: XXX TTS energo s.r.o., jako Budoucí prodávající a XXX, jako Budoucí kupující SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY Níže uvedené Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Více

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00C4KLD* SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Článek I. Smluvní strany Pronajímatel: Statutární město Opava Se sídlem: Horní náměstí 69, 746 26 Opava IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535

Více

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DG4VA* SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Článek I. Smluvní strany Pronajímatel: Statutární město Opava Se sídlem: Horní náměstí 69, 746 26 Opava IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535

Více

REZERVAČNÍ SMLOUVA. (dále jen "Smlouva") uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

REZERVAČNÍ SMLOUVA. (dále jen Smlouva) uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami: REZERVAČNÍ SMLOUVA (dále jen "Smlouva") Číslo smlouvy: RS(2014)-LB-xxxx uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami: GEOSAN LIBERTY s.r.o. se sídlem Praha 2, Karlovo

Více

Smlouva o zřízení věcného břemene č. smlouvy oprávněného:...

Smlouva o zřízení věcného břemene č. smlouvy oprávněného:... Smlouva o zřízení věcného břemene č. smlouvy oprávněného:... uzavřená podle ustanovení 59 odst. 2 zákona č. 458/2000Sb., energetický zákon, v platném znění a 1257 a násl. ustanovení zákona č. 89/2012 Sb.,

Více

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR V MĚSTSKÝCH LÁZNÍCH V OPAVĚ uzavřená dle zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR V MĚSTSKÝCH LÁZNÍCH V OPAVĚ uzavřená dle zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR V MĚSTSKÝCH LÁZNÍCH V OPAVĚ uzavřená dle zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor I. Smluvní strany Pronajímatel: Statutární město Opava se sídlem

Více

strana prvá N 448/2009 NZ 409/2009 N o t á ř s k ý z á p i s

strana prvá N 448/2009 NZ 409/2009 N o t á ř s k ý z á p i s strana prvá N 448/2009 NZ 409/2009 N o t á ř s k ý z á p i s sepsaný dne prvého října roku dvoutisícího devátého (01.10.2009) mnou, Mgr. Janou Večerníkovou, notářkou se sídlem v Praze, v mé kanceláři na

Více

uzavírají tuto smlouvu o instalaci vysilače k dálkovému šíření internetového signálu na střeše bytového domu s právem užívat cizí věc za úplatu:

uzavírají tuto smlouvu o instalaci vysilače k dálkovému šíření internetového signálu na střeše bytového domu s právem užívat cizí věc za úplatu: Číslo smlouvy: Smlouva o instalaci vysilače k dálkovému šíření internetového signálu v bytovém domě s právem užívat cizí věc za úplatu. uzavřená ve smyslu ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

Více

Smíšená smlouva komisionářská smlouva o obstarání správy nemovitostí, výkonu dalších práv a povinností, smlouva o obstarání účetnictví.

Smíšená smlouva komisionářská smlouva o obstarání správy nemovitostí, výkonu dalších práv a povinností, smlouva o obstarání účetnictví. Smíšená smlouva komisionářská smlouva o obstarání správy nemovitostí, výkonu dalších práv a povinností, smlouva o obstarání účetnictví. Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Společenství vlastníků

Více

na dobu neurčitou č. SML uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

na dobu neurčitou č. SML uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: Smlouva o nájmu nemovitosti na dobu neurčitou č. SML uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: firma:... sídlo: hl. provozov.: zast.: IČ: zapsána v OR ved., oddíl x, vložka DIČ: č. účtu: dále jen

Více

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ (dále jen Smlouva ) uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ (dále jen Smlouva ) uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ (dále jen Smlouva ) uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: Český rozhlas zřízen zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu IČOIČ: 45245053 DIČ: CZ45245053 se sídlem:

Více

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smluvní strany LEASING-STAR spol. s r. o. Teplice, IČ: 41324536, se sídlem Praha 1, Nové Město, Krakovská 1346/15, PSČ 110 00, poštovní adresa provozovny: LEASING

Více

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu Obec Veliny IČ.: 00274542 se sídlem Veliny 60, 534 01 Veliny zastoupena starostou obce Petrem Krejcarem. Tel.: 466 682 187 Bankovní spojení : 192583650257/0100 (dále jen strana Budoucí povinná ) na straně

Více

N á j e m n í s m l o u v a č. 9/11 VS 8011000911

N á j e m n í s m l o u v a č. 9/11 VS 8011000911 N á j e m n í s m l o u v a č. 9/11 VS 8011000911 Smluvní strany: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 Zapsána v obchodním rejstříku

Více

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE - SLUŽEBNOSTI

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE - SLUŽEBNOSTI STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA MMOPP00GGOVZ SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE - SLUŽEBNOSTI Zakázka: Rekonstrukce mostu ul. Slavkovská SMPOZ27/947/15 Uzavřená v souladu se zákonem č. 89/2012

Více

Smlouva o úvěru č. uzavřená v souladu s ust. 497 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Smlouva o úvěru č. uzavřená v souladu s ust. 497 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Smlouva o úvěru č. uzavřená v souladu s ust. 497 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany 1. Věřitel obchodní jméno : FAST HYPO, a.s. sídlo : Praha

Více

II. 2.1. Předmětem nájmu dle této smlouvy jsou Předmětné nemovitosti. III. 3.1.

II. 2.1. Předmětem nájmu dle této smlouvy jsou Předmětné nemovitosti. III. 3.1. Příloha č. 1 oznámeného záměru pronájmu AN SMLOUVA NÁJEMNÍ Město Český Krumlov se sídlem nám.svornosti 1, 381 01 Český Krumlov, zastoupené starostou Mgr.Daliborem Cardou IČ: 00245836 DIČ:CZ00245836 Bankovní

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 112/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 112/2015 č.j.: 112/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 94 ze dne 11.02.2015 Pronájem nebytového prostoru v domě Radhošťská 9/2017, Praha 3 Rada městské části I. s c h v a l u j e II.

Více

t a k t o: Nájemní smlouva I. Předmět nájmu

t a k t o: Nájemní smlouva I. Předmět nájmu Příloha č. 7 Zásad vzorová nájemní smlouva na pronájem NP doba určitá/neurčitá NÁJEMNÍ SMLOUVA Smlouva číslo: SML-... SZ ÚMČ Praha 15 kterou dne, měsíce a roku níže uvedeného uzavírají podle ust. 2201

Více