Dětský domov a Školní jídelna, Přerov, Sušilova 25

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dětský domov a Školní jídelna, Přerov, Sušilova 25"

Transkript

1 Dětský domov a Školní jídelna, Přerov, Sušilova 25 č. j.: 659/2012/Řed V Přerově Zpracoval: Mgr. Jan Pavlas, ředitel

2 Základní údaje o zařízení Název Dětský domov a Školní jídelna, Přerov, Sušilova 25 Adresa Sušilova 2392/25, Přerov (odloučené pracoviště bří. Hovůrkových 17) Právní forma Příspěvková organizace IČO IZO Identifikátor PO Zřizovatel Olomoucký kraj Součásti 1. Dětský domov kapacita 24 lůžek IZO Školní jídelna kapacita 40 jídel IZO Telefon ředitel ved. vychovatelka a statutární zástupce, sociální prac vychovatelé, děti 1. a 2. RS odloučené pracoviště, děti 3. RS účetní vedoucí ŠJ Fax ředitel statutární zástupce vedoucí vychovatelka účetní sociální pracovnice vedoucí školní jídelny Webové stránky Charakteristika: Podle zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů v platném znění jsou do dětského domova umisťovány děti na základě rozhodnutí příslušného soudu, a to prostřednictvím diagnostického ústavu, v jehož územním obvodu se zařízení nachází, v případě DDŠJ Přerov prostřednictvím DDÚ, SVP, ZŠ a ŠJ, Ústavní 9, Olomouc Sv. Kopeček. Zařízení může v souladu s uvedeným zákonem poskytovat péči: a) dětem s nařízenou ústavní výchovou, b) dětem, u nichž bylo nařízeno předběžné opatření. Poskytovaná péče se přitom vztahuje i na: děti, které nejsou občany České republiky a splňují podmínky stanovené zvláštním zákonem děti s mentálním, tělesným, smyslovým postižením, vadami řeči, popřípadě s více vadami, pokud stupeň postižení neodpovídá jejich umístění do ústavu sociální péče nebo specializovaného zdravotnického zařízení nezletilé matky spolu s jejich dětmi Dětem umístěným v zařízení je poskytováno plné přímé zaopatření, a to: 1) stravování, ubytování a ošacení, 2) učební potřeby a pomůcky, 3) úhrada nezbytně nutných nákladů na vzdělávání, 4) úhrada nákladů na zdravotní péči, léčiva a zdravotnické prostředky, které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění, pokud nebyla péče vyžádána osobami odpovědnými za výchovu, 5) kapesné, osobní dary a věcná pomoc při odchodu zletilých osob ze zařízení, 6) úhrada nákladů na dopravu do sídla školy. Dětem umístěným v zařízení jsou rovněž poskytovány: 1) potřeby pro využití volného času a rekreaci, 2) náklady na kulturní, uměleckou, sportovní a oddechovou činnost, 3) náklady na soutěžní akce, rekreace, 4) náklady na dopravu k osobám odpovědným za výchovu. Dětem v zařízení je věnována komplexní výchovně vzdělávací péče soustředěná zejména do tří oblastí: 1. příprava na vyučování = příprava na povolání a s tím související schopnosti obstát na trhu práce, 2. příprava na samostatný život po ukončení pobytu v zařízení, 3. účelné využívání volného času zejména formou rozvoje zájmových aktivit.

3 Výchovná a vzdělávací činnost v zařízení vychází a) ze Školního vzdělávacího programu, b) z Programu rozvoje osobnosti každého dítěte, c) z ročního a měsíčních plánů výchovně vzdělávací činnosti. Školní vzdělávací program je základním strukturálním návodem pro výchovně vzdělávací práci s dětmi, popisuje jednotlivá průřezová témata, k nimž řadí jednotlivé konkrétní výchovy. Dále popisuje zejména kompetence, které děti v zařízení výchovně vzdělávacím působením postupně získávají. V souvislosti s rozvojem osobnosti dítěte jako celku s důrazem na rozvoj jeho samostatnosti a soběstačnosti má zařízení v souladu s příslušným ustanovením zákona č. 109/2002 Sb., vypracován Program rozvoje osobnosti, na jehož základě pedagogičtí pracovníci pracují s každým dítětem stylem vedoucím k dosažení jeho co nejlepší připravenosti pro samostatný život, utváření hodnotového systému, dosažení v běžném životě potřebných praktických vědomostí a dovedností. Měsíční plán výchovně vzdělávací činnosti pak stanoví konkrétní činnost s dětmi v daném měsíci vedoucí k získání zejména praktických dovedností, ale i teoretických vědomostí z konkrétních oblastí (tzv. výchov ), které jsou rozpracovány v jednotlivých otázkách pro 4 věkové kategorie. Zařízení se stále intenzivně snaží o maximální možnou spolupráci s biologickými rodinami dětí. Snaží se být s nimi v co nejčastějším kontaktu, umožňuje jejich plánované i neplánované návštěvy v zařízení a je-li to možné naopak dětí v rodinách zákonných zástupců nebo osob odpovědných za výchovu, a to jak o víkendech, tak o prázdninách. Tím maximálně podporuje možnost případných návratů dětí do vlastních rodin, ať již v rámci zrušení rozsudku soudu o PO či ÚV nebo po dosažení zletilosti. DDŠJ je otevřeným typem zařízení. Možnosti pobytu dětí u zákonných zástupců či jiných osob Počet dětí Pobyt u rodičů (popř. alespoň jednoho) 12 Pobyt u dalších příbuzných (prarodiče, teta, strýc) 5 Pobyt v hostitelských rodinách 3 Možnost pobytu mimo zařízení, ale dítě či klient nemá zájem 0 Bez možnosti pobytu mimo zařízení 3 ve školním roce 2011/2012 byly do své biologické rodiny vráceny dvě děti Zařízení spolupracuje s příslušnými orgány rovněž v oblasti vyhledávání rodin vhodných pro pěstounskou péči nebo k osvojení dětí a maximálně podporuje umístění dětí do těchto forem náhradní péče, pokud je návrat do původní biologické rodiny jakkoli nemožný. ve školním roce 2011/2012 nebylo do pěstounské péče umístěno žádné dítě (bylo zahájeno řízení o umístění do pěstounské péče u 1 dítěte) ve školním roce 2011/2012 nebylo k osvojení předáno žádné dítě Ukázky plnění Školního vzdělávacího programu Cesta k samostatnosti a soběstačnosti :

4 Statistické údaje Údaje o dětech a nezaopatřených zletilých osobách (dále jen děti ): Počet rodinných skupin 3 Počet dětí zapsaných k Počet dětí přijatých od do Počet dětí (včetně klientů) propuštěných od do z toho: 4 - Zrušení PO, ÚV a vrácení do biologické rodiny (2) - Zrušení PO, ÚV vlivem umístění do pěstounské péče (0) - Přemístění dětí na základě rozhodnutí diagnostického ústavu (2) - Zletilost, ukončení smlouvy o prodlouženém pobytu po ukončení přípravy na povolání (0) - Zletilost, ukončení smlouvy o prodlouženém pobytu před ukončením přípravy na povolání (0) Počet dětí zapsaných k Počet dětí zapsaných celkem od do Počet dětí postižených z toho vady: 13 - Mentální (6) - Sluchové (0) - Zrakové (1) - Řeči (6) - Tělesné (0) - Více vad (7) - Hluchoslepí (0) - Vývojové (8) - Autismus (1) - Závažné poruchy chování (0) - Extrémní poruchy v chování (0) Věkové složení dětí celkem zapsaných od do Předškolní věk 1 Mladší školní věk (1. 5.) 7 Starší školní věk (6. 9.) 10 Střední školy a vyšší 8 Vysoké školy 1 Zletilé nezaopatřené osoby v zařízení od do ve školním roce 2011/2012 bylo v péči zařízení 5 zletilých nezaopatřených osob Školy navštěvované dětmi a počet dětí v nich ve školním roce 2011/2012: Název školy Děti Mateřská škola, Komenského 25, Přerov 1 Základní škola Acorn s & John s school, Máchova 3, Přerov 1 Základní škola, Svisle 13, Přerov 3 Základní škola, Želatovská 8, Přerov 8 Základní a mateřská škola, Přerov, Pod Skalkou 11 2 Základní a mateřská škola, Přerov, Malá Dlážka 4 3 OU Křenovice 8 1 Střední odborná škola a střední odborné učiliště služeb, Velký Újezd 2 Střední škola technická, Přerov, Kouřílkova 8 3 Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47 1 Gymnázium Jakuba Škody, Přerov, Komenského 25 1 Vysoká škola finanční a správní, Estonská 500, Praha 1 1. den ve škole u zápisu do 1. ročníku ZŠ

5 Údaje o zaměstnancích (stav k ) přepočtený stav zaměstnanců normativní 17,95 přepočtený stav zaměstnanců skutečný 17,95 skutečný počet zaměstnanců v osobách 20,00 Pedagogičtí zaměstnanci Stupeň vzdělání Úvazek 1. ředitel VŠ (v magisterském stud. programu) 1,0 2. vedoucí vychovatelka VŠ (v magisterském stud. programu) 1,0 3. vychovatelka 1. RS VŠ (v magisterském stud. programu) 1,0 4. vychovatelka 1. RS střední s maturitní zkouškou 1,0 5. vychovatelka 2. RS VŠ (v magisterském stud. programu) 1,0 6. vychovatel 2. RS střední s maturitní zkouškou 1,0 7. vychovatelka 3. RS VŠ (v bakalářském stud. programu) 1,0 8. vychovatelka 3. RS VŠ (v magisterském stud. programu) 1,0 9. vychovatelka (nezař.) VŠ (v magisterském stud. programu) 1,0 10. asistent pedagoga střední s výučním listem 1,0 11. asistent pedagoga střední s výučním listem 1,0 12. asistent pedagoga střední s výučním listem 1,0 13. asistent pedagoga střední s maturitní zkouškou 1,0 14. asistent pedagoga základní 1,0 Ostatní zaměstnanci Stupeň vzdělání Úvazek 15. sociální pracovnice střední s maturitní zkouškou 0,7 16. účetní střední s maturitní zkouškou 1,0 17. uklizečka střední s výučním listem 0,5 18. domovník střední s výučním listem 0, vedoucí školní jídelny střední s maturitní zkouškou 0,5 20. kuchařka střední s výučním listem 1,0 Kvalifikační předpoklady podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících v pl. znění a) pedagogičtí pracovníci (k ) kvalifikovaní podle 16 odst. 2 písm. a) a b) 6 kvalifikovaní v souladu s 30 3 kvalifikovaní v souladu s 20 (asistenti pedagoga) 5 b) nepedagogičtí pracovníci všichni zaměstnanci splňují kvalifikační předpoklady organizační struktura (stav k ): ved. vychovatelka (stat. zástupce) 2. st. řízení vychovatelé (7,0) asistenti ped. (5,0) soc. pracov. (0,7) ředitel 3. st. řízení vedoucí ŠJ (0,5) 1. st. řízení kuchařka (1,0) domovník (0,25) účetní (není ved. zam.) uklizečka (0,5)

6 Chování dětí Výchovná opatření udělená školou: 1. pololetí 2. pololetí Pochvala třídního učitele 3 Pochvala třídního učitele 0 Pochvala ředitele školy 0 Pochvala ředitele školy 1 Napomenutí třídního učitele 1 Napomenutí třídního učitele 1 Důtka třídního učitele 2 Důtka třídního učitele 2 Důtka ředitele školy 0 Důtka ředitele školy 1 Snížený stupeň z chování (v pololetí) 2 Snížený stupeň z chování (v pololetí) 0 Přemístění dětí do diagnostického ústavu, dětského domova se školou nebo výchovného ústavu pro mládež: 1 chlapec přemístěn k diagnostickému pobytu v DDÚ, SVP, ZŠ a ŠJ Olomouc (po ukončení pobytu přijat zpět do péče) 1 chlapec přemístěn do výchovného ústavu pro mládež Prevence rizikového chování: v rámci prevence rizikového chování postupovalo zařízení v souladu s Minimálním preventivním programem pro školní rok 2011/2012. Sledované projevy dětí v rámci prevence rizikového chování Počet pravidelné kouření cigaret 9 experimentování s cigaretami 5 kouření marihuany 2 užití alkoholu (včetně užití zletilými klienty) 16 úmyslné poškození majetku 1 krádeže, peněžní podvody 5 hrubé chování, agresivita 11 prvky šikany, prokázaná šikana 1 záškoláctví 3 projevy rasismu neagresivního charakteru 0 Mimoškolní vzdělávání, volnočasové aktivity, soutěže a) zájmová činnost ve školách a jiných organizací konaná mimo zařízení: druh ZÚ organizátor počet kopaná TJ Želatovice 1 kopaná TJ Újezdec 1 kopaná FK Kozlovice 1 kopaná 1. FC Přerov 1 florbal FŠ Teiwaz 1 plavecký výcvik MŠ 1 plavecký kurz ZŠ Želatovská 1 sportovní hry ZŠ a MŠ 2 capoeira TJ Sokol Přerov 1 kondiční box TJ Sokol Přerov 1 keramika ZŠ Želatovská 8 1 mažoretky Atlas a BiOS 1 výtvarný kroužek ZŠ Svisle 13 1 kroužek výuky Nj ZŠ Svisle 13 1 hra na keyboard ZUŠ B. Kozánka, Přerov 1 hudební nauka ZUŠ B. Kozánka, Přerov 1 b) zájmová činnost provozovaná v zařízení i mimo ně vedená jinými osobami než zaměstnanci zařízení: druh ZÚ organizátor počet canisterapie EUFORALL, o.s. 7 hiporehabilitace EUFORALL, o.s. 18 finanční gramotnost EUFORALL, o.s. 12 výuka řezbářství EUFORALL, o.s. 9 slackline pro všechny M. Kováč / HO Base Camp Přerov 17

7 canisterapie hiporehabilitace finanční gramotnost řezbářství slackline pro všechny c) zájmové útvary provozované v zařízení a vedené zaměstnanci zařízení: druh ZÚ organizátor počet zpěv a instrumentace písniček DDŠJ 1 výuka hry na kytaru DDŠJ 2 zpěv písniček d) sportovní aktivity, turnaje, závody, soutěže: organizované zařízením hra na kytaru písniček Den otevřených dveří v centru ProActivity, horolezení po boulderové stěně, bruslení na zimním stadionu, vědomostní soutěž, plavání v krytém bazénu, soutěž O nejveselejší větrník, turnaj DD v pozemním hokeji, sportovní víceboj rodinné skupiny, soutěž O nejdelší papírový řetěz, turnaj rodinné skupiny v piškvorkách a velký turnaj v piškvorkách pro všechny rodinné skupiny, soutěž O nejkrásnější masku, hokej 3. RS na rybníku, cyklistická vyjížďka k Jadranu, O nejkrásnější kraslici, jízda zručnosti na kole, regionální turnaj ve stolním tenisu, In line na přerovském výstavišti, Kuličkiáda, Tanečně pohybová terapie, Malá olympiáda netradiční disciplíny. jiný organizátor Mikuláš na laně soutěž v lezení po boulderové stěně, bowling v Olomouci, turnaj DD ve vybíjené v Lipníku nad Bečvou, Slackline pro všechny, Sportovní hry DD (regionální kolo, celostátní kolo a mezinárodní kolo).

8 Přední umístění v soutěžích: DDŠJ Přerov: 12. ročník regionálního turnaje DD Olomouckého kraje ve stolním tenise 1. místo celkově z devíti družstev 5. místo Miroslav Mirga (dvouhra hoši 6 12 let) 2. místo Ladislav Mirga (dvouhra hoši let) 6. místo Radek Tuma (dvouhra hoši let) 7. místo Pavol Mirga (dvouhra hoši let) 1. místo Nikolas Mirga (dvouhra hoši 16 a více let) 2. místo Josef Kaleja (dvouhra hoši 16 a více let) DDŠJ Lipník nad Bečvou: regionální turnaj ve vybíjené 2. místo družstvo DDŠJ Přerov (z 10 zúčastněných družstev) DDŠJ Lipník nad Bečvou: regionální Sportovní hry DD Olomouckého kraje 1. místo mužstvo DDŠJ Přerov (malá kopaná) 1. místo Milan Behár (běh na 100 m) 1. místo Milan Behár (vrh koulí) 2. místo Josef Kalena (vrh koulí) 4. místo Nikolas Mirga (vrh koulí) 3. místo Dominik Svatoš (skok vysoký) 4. místo Pavol Mirga (skok daleký) DDŠJ Ostrava - Slezská: celostátní Sportovní hry DD České republiky 2. místo mužstvo DDŠJ Přerov (malá kopaná) DD Jablonné v Podještědí: mezinárodní Sportovní hry dětí z DD ČR, SR, Polska a Maďarska 1. místo složené mužstvo z DD Přerov, Nymburk, Potštejn, Dolní Počernice a Sázava (malá kopaná) e) účast na kulturních, společenských, sportovních akcích, výstavách, návštěvy osobností, vlastní zábavné akce: Dětský den v Olomouci v lanovém centru Jeden dětský den nestačí, prohlídka expozic přerovského zámku, divadelní představení Chudák Harpagon, Drakiáda, Irská taneční show Fantasy of Dance, Bramborový den, účast na lampionovém průvodu, Dušičkový den, výstava Povídání o mašinkách, výstava obrazů v galerii Střed, fotografování podzimní přírody, návštěva hokejového utkání, slavnostní rozsvícení vánočního stromu (Přerov), divadelní představení A cirkus bude?!, návštěva primátora v DD, Mikuláš na náměstí T. G. Masaryka, Strom splněných přání v Olomouci vystoupení dětí, Živý Betlém, návštěva majitele Meopta Optika s.r.o. pana Rausnitze, vánoční besídka, Vánoční stromeček vystoupení dětí v programu Vánoční hvězdičky, Štědrý večer v domově, oslava 18. narozenin, návštěva Miss ČR 2007 K. Sokolové, černá hodinka, stužkovací ples studentky gymnázia, Poznávej se, návštěva wellness, divadelní představení Agnes Belladone, Hody, hody, doprovody, motokros na Přerovské rokli, pálení čarodějnic na Laguně, prvomájové oslavy v Michalově, oslavy Dne vítězství, slavnostní otevření Tyršova mostu, Čtyřnohý had hudební skupina teologického konviktu, Středomoravská letecká pouť, odpoledne na Velké Laguně, předání maturitních vysvědčení, Den dětí s armádou v Olomouci, bubnování s Jumping Drums, Orizaro pohádkový les, Cirk La Putyka projekt Chapiteaux, výstava Postav dům, zařiď byt, Folklórní festival Přerov V zámku a podzámčí, slavnostní ukončení školního roku.

9 f) poznávací a vzdělávací akce, činnosti a besedy: Canisterapie, hiporehabilitace, Beseda Zdravá výživa, návštěva památek v rámci Dnů evropského kulturního dědictví, Kdo si hraje, nezlobí návštěva nízkoprahového klubu Metro, komentované krmení zvířat v SVČ Atlas a BiOS, Poznáváme a lovíme ryby, Rybaření v SVČ Atlas a BiOS, Příběhy bezpráví, přednáška o kyberšikaně, návštěva hasičského záchranného sboru, beseda s kadeřnicí, Den s ČSOB finanční gramotnost, přednáška a beseda o běžeckém lyžování, beseda o dětských domovech na Ukrajině, Interaktivní hudební divadlo Abraka muzika, Šikulové, pletení pomlázek, Návštěva Poštovní spořitelny a České pošty finanční gramotnost, interaktivní divadelní představení Výlet (finanční gramotnost), dopravní výchova na Městské policii, Výprava proti proudu - víkend se Zálesáckou 10, Dny s matematikou a fyzikou. g) výlety, zájezdy, rekreace, tábory: Výlet do Prahy, zimní rekreace v Koutech nad Desnou, jarní prázdniny - rekreace v Hutisku Solanci, celodenní výlet do Hostýnských vrchů (otevírání studánek), cyklovýlet k Jadranu, víkendovka 3. RS v pěchotním srubu K-S 5 U potoka, LT Okluky a Spálovský mlýn, výlet na eko-farmu, putovní tábor Euforall o.s., LT s Abraka Muzika, společná rekreace na Červenohorském sedle. h) zapojení do grantů, projektů apod.: Název, druh Startovné do života NF manželů Václava a Livie Klausových podpora dětem odcházejícím po dosažení zletilosti z péče zařízení Bez obav zvládnu to sám EUFORALL, o.s. výuka řezbářství (9) kurz finanční gramotnosti (12) canisterapie (7) hiporehabilitace (18) psychoterapie (23) zimní rekreace s prvky vzdělávání a sportovními aktivitami (8) letní putovní tábor s prvky vzdělávání a sportovními aktivitami (8) Klíče pro život SVČ Atlas a BiOS, Přerov Výprava proti proudu Počet dětí

10 Další vzdělávání pedagogických zaměstnanců ve školním roce 2011/2012 ředitel Projekt Leaderem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy (Schola servis) Jak na paměť / IV. Sebeuvědomění / V. Reforma systému péče o ohrožené děti v ČR (FDD ČR) Novela zákoníku práce ve školské praxi od (VA PARIS Karviná) Přehled současné praxe PPP. Řešení výchovných problémů ve skupině (FDD ČR) Cestovní náhrady ve školství po novele zákoníku práce (VA PARIS Karviná) Rozpravy o institucionální péči, současnost a perspektivy II. (Mgr. Pavlovský) vedoucí vychovatelka vychovatelka 1. RS vychovatelka 1. RS vychovatel 2. RS vychovatelka 2. RS vychovatelka 3. RS vychovatelka 3. RS vychovatelka Zdravý životní styl ve školách z pohledu bezpečnosti (FSS MU) Přehled současné praxe PPP. Řešení výchovných problémů ve skupině (FDD ČR) neabsolvovala žádnou vzdělávací akci Zásady práce s dítětem s ADHD I + II (Schola servis) Syndrom vyhoření (Schola servis) Cyklus odborných seminářů (I. VI.) Interaktivní program práce s problémovou třídou Studium k výkonu specializovaných činností Prevence rakoviny děložního čípku a prevence AIDS (PdF UP, projekt Spirála) Jak na děti s problémovým chováním (Fakta s.r.o.) Košíky od píky (Schola servis) Projekt Expresivní terapeutické metody (CR UP Olomouc) Muzikoterapie v institucionální výchově asistent pedagoga Košíky od píky (Schola servis) 4 asistentky pedagoga neabsolvovaly žádnou vzdělávací akci Kontrolní a inspekční činnost viz Protokol KHS OK, územní pracoviště Přerov o kontrolním zjištění ze dne Výroční zpráva o poskytování informací Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění: Počet podaných žádostí o informace z toho: počet ústně podaných žádostí o informace (0) počet písemně podaných žádostí o informace (0) počet zpoplatněných žádostí o informace (0) Počet poskytnutých informací z toho: počet ústně poskytnutých informací (0) počet písemně poskytnutých informací (0) Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 0 Počet odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí 0 Počet stížností na postup při vyřizování žádosti 0 0 0

11 Formy víceleté spolupráce s jinými subjekty na regionální úrovni Střední škola technická, Přerov, Kouřílkova 8 umístění odloučeného pracoviště DDŠJ Cepac Morava a EUFORALL, o.s. účast v předkládaných projektech Duha Klub Dlažka, 7kostka, Tělovýchovná škola Náměšť na Hané zajištění letní prázdninové rekreace dětí v táborech SVČ Atlas a BioS, Přerov zajištění výchovně vzdělávacích aktivit pro děti Magistrát města Přerova zajištění akcí a darů pro děti ze zařízení Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola v Přerově zajištění odborné praxe studentů pedagogiky v zařízení, besedy, divadelní představení studentů pro děti Spolek žen Rouské pořádání akcí pro děti z dětských domovů Nadace Malý Noe, Olomouc účast na akcích pro děti účast v projektu Můj pokojíček

12 Průběh zlepšování materiálních podmínek v zařízení ve školním roce 2011/2012

Dětský domov a Školní jídelna, Přerov, Sušilova 25

Dětský domov a Školní jídelna, Přerov, Sušilova 25 Dětský domov a Školní jídelna, Přerov, Sušilova 25 Zpracoval: Mgr. Jan Pavlas, ředitel - 2 - Základní údaje o zařízení Název zařízení: Dětský domov a Školní jídelna, Přerov, Sušilova 25 Adresa: Sušilova

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ZAŘÍZENÍ

VNITŘNÍ ŘÁD ZAŘÍZENÍ DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, PŘEROV, SUŠILOVA 25 Sušilova 25/2392, 750 02 Přerov Č. j. 1358/2009/Řed VNITŘNÍ ŘÁD ZAŘÍZENÍ Platný s účinností od 1. ledna 2010 Mgr. Jan Pavlas DDÚ, SVP, ZŠ a ŠJ ředitel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školského zařízení za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školského zařízení za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školského zařízení za školní rok 2009/2010 ZŠ DD ŠD ŠJ Vrbno pod Pradědem, 30. 9. 2010 Obsah, osnova výroční zprávy 1. Základní údaje o organizaci (název, sídlo, charakteristika

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace

Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti dětského domova školní rok 2013/2014 V Melči, dne 22.10.2014 Mgr. Jiřina Bejdáková ředitelka 1 Obsah výroční zprávy

Více

Dětský domov LORETA a Školní jídelna, Fulnek, příspěvková organizace adresa: Kapucínská 281, 742 45 Fulnek

Dětský domov LORETA a Školní jídelna, Fulnek, příspěvková organizace adresa: Kapucínská 281, 742 45 Fulnek Dětský domov LORETA a Školní jídelna, Fulnek, příspěvková organizace adresa: Kapucínská 281, 742 45 Fulnek VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1 Obsah výroční zprávy: ČÁST I. A. Základní charakteristika

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Olomouc, U Sportovní haly 1a

Dětský domov a Školní jídelna, Olomouc, U Sportovní haly 1a Dětský domov a Školní jídelna, Olomouc, U Sportovní haly 1a Č.j. DDOL 638/2014 Září 2014 Zpracoval: Mgr. Dalibor Křepský, ředitel Úvod Dětský domov a Školní jídelna nezpracovává výroční zprávu podle Zákona

Více

ŠKOLNÍ ROK 2009 2010

ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, BENEŠOV, RACEK 1 IČO : 70843503 TEL: 317 721 662, 317 729 075, FAX: 317721 662 racek @ cbox.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Předkládá: Mgr. Hana Urbanová

Více

ŠKOLNÍ ROK 2010 2011

ŠKOLNÍ ROK 2010 2011 DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, BENEŠOV, RACEK 1 IČO : 70843503 TEL: 317 721 662, 317 729 075, FAX: 317721 662 racek @ cbox.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ŠKOLNÍ ROK 2010 2011 Předkládá: Mgr. Hana Urbanová

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, BENEŠOV, RACEK 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Předkládá Mgr. Hana Urbanová Dětský domov a Školní jídelna, Benešov, Racek 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O DĚTSKÉM DOMOVĚ

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ŠKOLNÍ ROK 2008 2009

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ŠKOLNÍ ROK 2008 2009 DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, BENEŠOV, RACEK 1 IČO : 70843503 TEL: 317 721 662, 317 729 075, FAX: 317721 662 racek @ cbox.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ŠKOLNÍ ROK 2008 2009 Předkládá: Mgr. Hana Urbanová

Více

Dětský domov LORETA a Školní jídelna, Fulnek, příspěvková organizace adresa: Kapucínská 281, 742 45 Fulnek

Dětský domov LORETA a Školní jídelna, Fulnek, příspěvková organizace adresa: Kapucínská 281, 742 45 Fulnek Dětský domov LORETA a Školní jídelna, Fulnek, příspěvková organizace adresa: Kapucínská 281, 742 45 Fulnek VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1 Obsah výroční zprávy: Část 1 : - Základní charakteristika

Více

ŠKOLNÍ ROK 2007-2008

ŠKOLNÍ ROK 2007-2008 DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, BENEŠOV, RACEK 1 IČO : 70843503 TEL: 317 721 662, 317 729 075, FAX: 317721 662 racek @ cbox.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ŠKOLNÍ ROK 2007-2008 Předkládá: Mgr. Hana Urbanová

Více

za školní rok 2013/2014

za školní rok 2013/2014 Dětský domov Z á k l a d n í š k o l a a Školní jídelna RADENÍN 1, 391 20 RADENÍN Č.j.: 1240/2014 za školní rok 2013/2014 tel.,fax: 381298041, e-mail:ddradenin@ddradenin.cz, http://ddradenin.cz Tato zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ Školní rok 2011/2012 Zpracoval/a podpis

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ Školní rok 2011/2012 Zpracoval/a podpis Dětský domov a Základní škola Liptál VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ Školní rok 2011/2012 Zpracoval/a podpis Mgr. Eva Žůrková, ředitelka Projednána na úvodní pedagogické radě 29. srpna 2012

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Budišov nad Budišovkou, ČSA 718 příspěvková organizace

Dětský domov a Školní jídelna, Budišov nad Budišovkou, ČSA 718 příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2013//2014 Dětský domov a Školní jídelna, Budišov nad Budišovkou, ČSA 718 příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti DĚTSKÉHO DOMOVA A ŠKOLNÍ JÍDELNY V BUDIŠOVĚ NAD BUDIŠOVKOU

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Opava, Rybí trh 14 příspěvková organizace, 746 01 Opava

Dětský domov a Školní jídelna, Opava, Rybí trh 14 příspěvková organizace, 746 01 Opava příspěvková organizace, 746 01 Opava V Opavě dne: 2.10.2014 Vypracoval: Mgr. Milan Škrabal - ředitel Dětský domov postupuje dle Zásad vztahů orgánů kraje a Vyhlášky č.15/2005 Sb., kterou se stanovují náležitosti

Více

Výroční zpráva o činnosti Dětského domova a Školní jídelny, Chomutov, p.o.

Výroční zpráva o činnosti Dětského domova a Školní jídelny, Chomutov, p.o. DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, CHOMUTOV, ČELAKOVSKÉHO 822, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti Dětského domova a Školní jídelny, Chomutov, p.o. ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ŘÍJEN 2014 1. ÚVOD Dětský

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 V Melči dne 26.02.2015 Mgr. Jiřina Bejdáková ředitelka Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok

Více

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA HROCHŮV TÝNEC VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 OBSAH 1 Základní údaje o školském zařízení... 3 2

Více

Výroční zpráva o činnosti školského zařízení za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školského zařízení za školní rok 2013/2014 Základní škola a Dětský domov Sedlec Prčice, Přestavlky 1, příspěvková organizace IČO 70 843 538 telefon: 317 834 317, 317 834 380 Fax: 317 834 326 E-mail: skola.prestavlky@tiscali.cz www.zsddprestavlky.euweb.cz

Více

Hodnocení činnosti školského zařízení ve. školním roce 2013/2014

Hodnocení činnosti školského zařízení ve. školním roce 2013/2014 Hodnocení činnosti školského zařízení ve školním roce 2013/2014 Zpracovala : Mgr. Bc.Sűsserová Kateřina, ředitelka Schváleno poradou pedagogických pracovníků dne 21.10.2014 1. Základní údaje o školském

Více

Dětský domov a Základní škola, Ledce 55

Dětský domov a Základní škola, Ledce 55 Dětský domov a Základní škola, Ledce 55 Výroční zpráva 2012-2013 OBSAH 1. Základní údaje o zařízení... 3 2. Charakteristika zařízení... 4 3. Školy a školská zařízení členění... 9 4. Souhrnné údaje o dětech/žácích...

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti dětského domova školní rok 2011/2012

Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti dětského domova školní rok 2011/2012 Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti dětského domova školní rok 2011/2012 V Melči, dne 22.10.2012 Mgr. Jiřina Moudrová ředitelka 1 Obsah výroční zprávy

Více

Výroční zpráva o činnosti školského zařízení za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školského zařízení za školní rok 2012/2013 Základní škola a Dětský domov Sedlec Prčice, Přestavlky 1, příspěvková organizace IČO 70 843 538 telefon: 317 834 317, 317 834 380 Fax: 317 834 326 E-mail: skola.prestavlky@tiscali.cz www.zsddprestavlky.euweb.cz

Více

Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace 2011/2012 OBSAH Chyba! Záložka není definována. Chyba! Záložka není definována.

Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace 2011/2012 OBSAH Chyba! Záložka není definována. Chyba! Záložka není definována. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2011/2012 OBSAH A. Základní údaje o škole... 2 B. Přehled oborů vzdělání... 6 C. Personální zabezpečení činnosti školy... 8 D. Údaje o zápisu k povinné školní

Více

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA HROCHŮV TÝNEC VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA HROCHŮV TÝNEC VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA HROCHŮV TÝNEC VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ ŠKOLNÍ ROK 2005-2006 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLSKÉM ZAŘÍZENÍ.. 3 2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Zahradní 10, PSČ 747 28, IČO 70984565 Tel.: 553 675 129, E-mail: zsstepankovice@volny.cz www.zsstepankovice.skolniweb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

SLOVNÍK POJMŮ PRO OBLAST PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A ZÁKLADNÍHO ŠKOLSTVÍ

SLOVNÍK POJMŮ PRO OBLAST PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A ZÁKLADNÍHO ŠKOLSTVÍ PROJEKT SYSTÉMOVÁ PODPORA ROZVOJE MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE V ČR V RÁMCI ÚZEMÍ SPRÁVNÍCH OBVODŮ OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001 SLOVNÍK POJMŮ PRO OBLAST PŘEDŠKOLNÍ

Více

Č. j. ZS/208/2013 Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, 340 04

Č. j. ZS/208/2013 Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, 340 04 Č. j. ZS/208/2013 Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, 340 04 + 420 376 397 024 www.zszeleznaruda.maleskoly.info Výroční zpráva

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více