RÙZNÉ Zahájení pùsobení Dobrovolnického centra humanitární organizace ADRA v Mimoni Z èinnosti SDH Mimoò Sponzoøi Hasièského plesu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RÙZNÉ Zahájení pùsobení Dobrovolnického centra humanitární organizace ADRA v Mimoni Z èinnosti SDH Mimoò Sponzoøi Hasièského plesu 2010 -12-2010"

Transkript

1 -12- RÙZNÉ Zahájení pùsobení Dobrovolnického centra humanitární organizace ADRA v Mimoni Humanitární organizace ADRA (Adventist Development and Relief Agency = Adventistická agentura pro pomoc a rozvoj) je celosvìtovou organizací, která pùsobí ve 125 zemích svìta. Byla zalo ena v USAv roce 1956.ADRArealizuje jak jednorázovou pomoc v zemích, kde jsou lidé ohro ováni váleènými konflikty nebo pøírodními katastrofami. Realizuje však i rozvojovou pomoc v oblasti školství, zdravotnictví a zemìdìlství, kde je hlavním cílem rùst gramotnosti, lékaøské péèe a zajištìní ob ivy. ADRA ÈR byla zalo ena v roce 1992 a má sídlo v Praze. Má 2 právní formy - nadace a obèanské sdru ení. Nadace shroma ïuje finanèní prostøedky od dárcù, udìluje cenu Michala Velíška za obèanskou stateènost. Obèanské sdru ení realizuje projekty jak v zahranièí, tak v ÈR. ADRA má v ÈR 11 poboèek, z toho je 7 dobrovolnických center s dobrovolníky. ADRA podporuje dobrovolnictví jako celosvìtovou humanitární obèanskou aktivitu. 5. prosinec se slaví jako Mezinárodní den dobrovolníkù od roku 1986 z rozhodnutí Valného shromá dìní OSN, na poèest tìch, kteøí dobrovolnì pomáhají druhým. Rok 2011 bude v rámci Evropské Unie vyhlášen rokem dobrovolnické slu by. V roce 2009 byla zalo ena poboèka ADRA v Èeské Lípì, která sídlí v ulici Ès. Armády 1578 (kousek od autobusového nádra í). V souèasné dobì má tato poboèka 6 zamìstnancù a 3 hlavní èinnosti: Informaèní centrum pro rodiny ve finanèní tísni je pro veøejnost otevøeno na poboèce ADRA ka dé pondìlí a støedu od 10. do 16. hod. Ka dý mìsíc sem prùmìrnì pøichází 6 adatelù o pomoc, s nìkterými adateli je navázána dlouhodobá spolupráce. ADRA zajiš uje terénní sociální prùzkumy na 2 problematických sídlištích v Èeské Lípì. Poslední a hlavní èinností je Dobrovolnické centrumadrapro pomoc sociálnì potøebným a zdravotnì posti eným. Toto centrum má akreditaci od Ministerstva vnitra a v souèasné dobì má podepsáno 9 smluv s pøijímacími organizacemi v rámci Èeskolipska (napø. Dìtský domov È. Lípa, Domov pro seniory Doksy, Domov dùchodcù Sloup v È., Nemocnice s poliklinikou È. Lípa a N.Bor apod.). Do konce roku 2010 se pøipravuje podpis ještì dalších 5 smluv. V Mimoni má Dobrovolnické centrum uzavøenou smlouvu s Domovem dùchodcù. Dobrovolnictví v ÈR se øídí po adavky zákona è.198/2002 Sb. O dobrovolnické slu bì. Dobrovolníkem mù e být ka dý obèan od 15 let (horní vìkový limit není omezen), který chce pomáhat druhým lidem a splní základní podmínky (trestní bezúhonnost, zdravotní zpùsobilost k výkonu dobrovolnické slu by a specifické podmínky pøijímacích organizací). Dobrovolníci pùsobí pøevá nì jako spoleèníci v sociálních a zdravotnických zaøízeních. Pøínosem dobrovolnictví je získání praxe pro mladé lidi a obohacení vzájemných vztahù pro starší generaci. Mladí lidé od 18 do 30 let mají mo nost poznat v rámci Evropské dobrovolné slu by i zemì celé Evropy. Pøednost dostanou dobrovolníci, kteøí se osvìdèí v rámci dobrovolnictví na Èeskolipsku. Zájemci o dobrovolnictví se mohou hlásit u vedoucí Dobrovolnického centra ADRA Lucie Honzíkové na tel.: nebo na Z èinnosti SDH Mimoò Dne ve 20:00 hodin vyjí dìla jednotka s CAS 15/MAN v poètu 1+5 k po áru komína do ulice Komenského v Mimoni. Po pøíjezdu na místo události byl proveden prùzkum, kterým byl zjištìn po ár sazí v komínì. Kotel byl odstaven a provedlo se proèištìní komína. Na místo se dostavila jednotka HZS ze stanice Jablonné v Podještìdí. Po vychladnutí komínových armatur, se jednotka vrátila zpìt na základnu ve 20:17 hodin, vyjí dìla jednotka s CAS 15/MAN v poètu 1+3 k dopravní nehodì dvou osobních automobilù na køi ovatce ulice Èeskolipská a Kozinova námìstí Mimoni. Po pøíjezdu k místu události byl proveden prùzkum obou havarovaných vozidel. Bylo provedeno odpojení akumulátorù a zásyp sorbentem Vapex na unikající provozní náplnì vozidel. Po odstranìní vozidel z komunikace se jednotka vrátila zpìt na základnu. Dne vyjí dìla jednotka k dopravní nehodì do obce Bohatice, s CAS 15/MAN v poètu 1+4. Po pøíjezdu k místu události byl proveden prùzkum, kterým byl zjištìn havarovaný automobil Škoda Felicia v silnièním pøíkopì. Jednotka provedla protipo ární opatøení vozidla a odpojila akumulátor. Na místì dále zasahovala policie ÈR z Mimonì a posádka vozu Zdravotnické záchranné slu by ve 14:50 hodin vyjela jednotka s CAS 15/MAN v poètu 1+4 k dopravní nehodì osobní vozidla Škoda Felicia Combi do obce Hradèany. Po pøíjezdu jednotka provedla protipo ární opatøení vozu a odpojila akumulátor. Na místo se dostavila jednotka HZS ze stanice Jablonné v Podještìdí, policie ÈR z Mimonì a vùz Rychlé zdravotnické pomoci. Po odstranìní havarovaného vozidla se jednotka vrátila zpìt na základnu byla naše jednotka po ádána o pomoc pøi transportu pacienta v rodinném domì ve Hvìzdovské ulici v Mimoni. Jednotka vyjela s CAS 15/MAN v poètu 1+6. Po pøíjezdu na místo události jsme provedli transport osoby do vozu Zdravotnické záchranné slu by. Poté se jednotka vratila zpìt na základnu v 09:21 hodin vyjí dìla jednotka k po áru sklepa do ulice Mírová v Mimoni. Po pøíjezdu a následném prùzkumu bylo rozvinuto útoèné vedení C s pìnotvornou proudnicí. Z dùvodu silného zakouøení prostorù sklepa, si èlenové nasadili tlakovou dýchací techniku. Zásah stì ovala sní ená viditelnost a špatná orientace ve sklepì. Zásah byl ukonèen ve 12:20 hodin. Na místì zásahu nám asistovala policie ÈR a mìstská policie z Mimonì. Sponzoøi Hasièského plesu 2010 Mìsto Mimoò, Provimi Pet Food CZ s.r.o. Brništì, Autoservis Šubrt, Fi. Autoprima, Lékárna u Salvátora, p. Novotný Pavel ART, MI.TA pí.tahovská Jitka, Severoèeská agentura s.r.o., Papír - Hraèky p. Vanìk Pavel, Øeznictví a uzenáøství p. Lehký Roman, Valmo nábytek, pí. Ingrišová Vìra, p. Lahuèky fi. Rainbow, M+M reality, Rybáøi Mimoò, p. Hegr Václav, Elektro p. Rampas Aleš, p.vlèek, p.cichák, p. Selinger, stavebniny p. Kolinský, Nákup a prodej pí.hrubá Ladislava, Oèní optika p. Ondráèek Jan, Kvìtináøství p. Hlinková Jana, Sport p. Doubek, Zušlech ování skla pí. Holasová Jaroslava, Férie pí. Zubrová Jana, ADEX p. Pánek, Pekaøství u Tomáše pí. Crhová, Elektro p. Nekola, VLS s.p. divize Mimoò, Pí. Luòáková Potraviny Brništì, p. Kadavý

2 Z jednání Rady mìsta Mimonì RÙZNÉ Rada mìsta doporuèila zastupitelstvu schválit prodej bývalé ubytovny Ton (Falcon) spoleènosti KM koupelny, která má v úmyslu objekt kompletnì zrenovovat na bytový dùm. Zastupitelstvo prodej schválilo. Rada prodlou ila nájemní smlouvu na provozování bufetu v Domì kultury Ralsko v Mimoni s Lenkou Strachotovou Rada schválila bezplatnou distribuci Mimoòského zpravodaje do Domova dùchodcù v Mimoni. Rada mìsta Mimonì odpustila poplatky ZŠ Mírová za slu by vyu ité v DKR Rada mìsta Mimonì doporuèila zastupitelstvu schválit podání ádostí Mìsta Mimoò o poskytnutí dotace z Regionálního Operaèního Programu NUTS II Severovýchod kolo výzvy, do prioritní osy 3 Cestovní ruch, na projekty: - Revitalizace Zámeckého parku - Centrum trávení volného èasu - Magistrála Plouènice - Potoèní ulice - Vranov pod Ralskem - Rozvoj atraktivit CR v Mimoni Objem finanèní prostøedkù na projekty èiní cca 50 milionù Kè s mo ností získání finanèních prostøedkù ve výši 92,5% rozpoètovaných nákladù. Zastupitelé podání ádostí schválili. Rada mìsta schválila Dodatek è. 4 ke Smlouvì o dílo s firmou CL-EVANS s.r.o. pro realizaci stavby Rekonstrukce Špitálu na muzeum a oprava obvodové zdi Špitálu Bo ího hrobu, kterým se mìní cena díla v souvislosti s provedením nezbytných víceprací a odpoètem ménìprací. Rada mìsta Mimonì, na základì výsledkù elektronické aukce schválila vítìze výbìrového øízení na dodavatele elektrické energie pro Mìsto Mimoò a jeho pøíspìvkové organizace spoleènost V-Elektra Velké Meziøíèí. Mìsto aukcí ušetøí v roce % nákladù, celkovì tedy pøibli nì 500 tis. Kè výdajù za odbìr el. energie. Rada mìsta Mimonì doporuèila Zastupitelstvu mìsta schválit smìnu èásti pozemkù mezi firmou DTZ s.r.o. Liberec, vlastnící pozemky na Kosovì poli, z a èást pozemkù v lokalitì u Mitexu, vlastnìné mìstem Mimoò. Cílem této smìny je získání dotací na výstavbu infrastruktury. Obèanùm, kteøí se rozhodnou v tìchto lokalitách stavìt rodinné domy, se sní í cena pozemkù. Rada na základì doporuèení hodnotící komise rozhodla pøidìlit veøejnou zakázku výmìna oken a oprava vchodových dveøí na budovì ZUŠ Mimoò firmì Jaromír Plíva Rada mìsta pøidìlila veøejnou zakázku Regenerace sídelní zelenì a výsadba alejí v Mimoni-II firmì Gardenline s.r.o. Ortopedické oddìlení Nemocnice s poliklinikou v Èeské Lípì oznamuje, e obnovilo preventivní ultrazvukové vyšetøení kyèelních kloubù u dìtí Vèasný záchyt vrozeného nesprávného postavení kyèelního kloubu je jedním ze základních pøedpokladù k následné efektivní léèbì a minimalizaci mo ných pozdìjších následkù tohoto onemocnìní, èi dokonce jejich úplné eliminaci. Je tedy urèeno pro novorozence a probíhá v èasových intervalech urèených lékaøem. Sonografické vyšetøení provádíme ka dé všední pondìlí od 9:00 do 11:00 hodin v 1. patøe budovy dìtské nemocnice" NsP, è. dveøí 211. Vlastní vyšetøení je jednoduché, bezbolestné a o jeho výsledku jsou rodièe ihned informováni, vèetnì doporuèení dalšího postupu. K tomuto vyšetøení není nutné pøedchozí objednání. MUDr. Martin Kocián Novoty v ZUŠce Vá ení pøíznivci umìní všeho druhu, opìt se vám hlásíme s novými zprávami z naší školy. V únoru jsme mìli spoleèný koncert se Základní umìleckou školou ve Cvikovì. Byli jsme pøíjemnì pøijati, pohoštìni a jednalo se ji o naše páté spoleèné vystoupení. Mezitím se bìhem mìsíce ledna rozbìhla výuka bicích nástrojù, kterou u nás vyuèuje pan Lubomír Janiš. Pan Janiš souèasnì vyuèuje také na naší poboèce ve Strá i pod Ralskem, kde se na rozdíl od Mimonì pøihlásil mnohem vìtší poèet zájemcù a to i dospìlých. Touto cestou ještì vyzývám zájemce zejména z øad mladších ákù, aby pokud mají chu na sobì pracovat, se pøihlásili. Potøebujeme bubeníky do našich skupin a souborù. V souèasné dobì probíhá výstava našeho výtvarného oboru v DK Ralsko, která trvá od do Dále pøipravujeme spoleèný koncert s naší další partnerskou školou v Praze (ZUŠ Bajkalská). Bude se konat od 18 hodin v taneèním sále naší školy v Okru ní ulici. Nemohu ještì opomenout pøípravu ákù a uèitelù k výjezdu na Slovensko do Nové Banì. Budeme zde prezentovat hudební a výtvarný obor. Jedná se o ètyødenní dru ební pobyt s nìkolika spoleènými vystoupeními se ZUŠ v Nové Bani. Umìní zdar. Bc. Petr Slavík, øed. ZUŠ v Mimoni S Máchou za Máchou po Máchovì kraji: Máchovi v patách na zámek Louèeò a pak ještì kousek dál V rámci projektu S Máchou za Máchou po Máchovì kraji, kterým Máchùv kraj oslaví 200. výroèí narození Karla Hynka Máchy, zveme na turisticko-kulturnì-didaktické putování v Máchových stopách. A proto e èas ivota byl K. H. Máchovi vymìøen velice krátký, vydáme se na místa, která by jistì rád navštívil, kdyby to byl býval stihl. Mottem putování je Máchovské listování, a proto si v této etapì zalistujeme v Máchovì ochotnickém deníèku. Na první etapì, která se uskuteèní v sobotu 27. bøezna 2010, se K. H. Mácha pøedstaví jako divadelník. V podání Kajetánské spoleènosti budeme svìdky jedné divadelní zkoušky K. H. Máchy a jeho ivotní roztr ky s J. K. Tylem. Na pozvání kní ete Thurn- Taxise navštívíme zámek Louèeò a nahlédneme do ivota tehdejší šlechty. Pro milovníky landscape folku jsme na zámku zajistili vystoupení Petra Linharta! Z Louèenì se projdeme oborou do nedalekých Jabkenic. Zde si pøipomeneme pùsobení èeského hudebního skladatele Bedøicha Smetany, pro zájemce bude zajištìna prohlídka Památníku Bedøicha Smetany v jabkenické myslivnì. Trasa je turisticky nenároèná - pouhých 10 km. Startovné je 30,- Kè. Z Bìlé pod Bezdìzem je zajištìn autobus! Jízdné 50,- Kè 8,40 - odjezd autobusu z Bìlé od sauny 9,00 - odjezd z Bìlé hlavní nádra í (pøípoj na rychlík od Èeské Lípy) 10,00 - start ve Všejanech na návsi Ti, kteøí budete chtít vyu ít autobusové dopravy, hlaste se nejpozdìji do 15. bøezna v Mìstské knihovnì Doksy telefonicky na èísle nebo prostøednictvím u: Všichni poutníci opìt obdr í Putovní máchovskou kní ku, do ní se budou sbírat startovní a cílová razítka z ka dé etapy, a pamìtní list. Pamìtní turistickou známku Máchovi v patách 2010 si budete moci zakoupit na trase nebo v informaèních støediscích v Doksech a v Bìlé pod Bezdìzem. Za poøadatele R. Mauserová -13-

3 RÙZNÉ Jak pokraèuje projekt Rozvoj cestovního ruchu v pohranièí. Turistické vyu ití Z³otoryje a Mimonì (PL.3.22/2.2.00/ ). Mìsto Mimoò ve spolupráci s partnerským mìstem Z³otoryja a Øímskokatolickou farností Mimoò v roce 2008 podalo ádost o poskytnutí dotace v rámci Operaèního programu pøíhranièní spolupráce Èeská republika - Polská republika na projekt: Rozvoj cestovního ruchu v pohranièí. Turistické vyu ití Z³otoryje a Mimonì. Tento projekt byl podpoøen a od øíjna roku 2008 byly zahájeny pøípravné práce na realizaci projektu. V bøeznu loòského roku byly zahájeny stavební práce na rekonstrukci objektu špitálu a ohradní zdi špitálu. V souèasné dobì je ji dokonèena oprava ohradních zdí. Uvnitø objektu je dokonèen archeologický prùzkum, provedeny hrubé podlahy v pøízemí v 1. patøe a podkroví, dále je provedeno statické zabezpeèení stropu nad pøízemím a statické zabezpeèení krovu vèetnì provedení nového støešního pláštì. Došlo ke kompletní výmìnì oken, jsou provedeny rozvody vody a kanalizace, vnìjší omítky jsou pøipraveny pro finální nátìr. Jsou opraveny kamenné prvky a restaurovány nápisové desky a erb nad vstupem. Souèasný prùbìh prací lze shrnout tak, e jsou dokonèeny hrubé práce, které byly finanènì nejnároènìjší. Nyní jsou zahájeny ji dokonèovací práce, montují se podhledy, provádìjí se sádrokartonové pøíèky, zaèínají se provádìt finální omítky a podlahy. Dále se realizují práce na elektroinstalacích. V soubìhu s tìmito pracemi se pøipravuje nákup vybavení (multimediální zaøízení a schodolez). Dále byl v rámci projektu vytvoøen nový turistický produkt tzv. Poutní cesta. Jedná se o turistickou trasu po památkách mìsta Mimonì. Souèástí tohoto produktu je informaèní materiál, který si je mo no vyzvednout na zdejším informaèním centru a stojany s popisem památky, které budou umístìny v blízkosti památky. Do projektu je rovnì zapojena Øímskokatolická farnost Mimoò, která v rámci projektu realizuje dvì aktivity. Jedná se o opravu ohradní zdi Bo ího hrobu, která je témìø pøed dokonèením a o ekumenické setkání, která je plánováno v èervnu letošního roku. Jak je ji výše uvedeno, projekt je realizován v rámci Operaèního programu pøeshranièní spolupráce. Jistì Vás zajímá, jak jsou na tom s realizací partneøi z mìsta Zlotoryja, kteøí v rámci projektu realizují obnovu jedné z ulic v historickém centru mìsta. Nám v souèasné dobì nezbývá ne konstatovat, e stavební práce jsou ji dokonèeny a nyní probíhají práce pouze na vedlejších neinvestièních aktivitách. Pro podrobnìjší informace doporuèujeme navštívit webové stránky mìsta Zlotoryja (http://zlotoryja.pl) a nebo pøímo webové stránky našeho spoleèného projektu (http://www.pol-czech.zlotoryja.pl). Z³otoryja pøed rekonstrukcí Z³otoryja po rekonstrukci -14-

4 RÙZNÉ Tip na výlet Brusírna sklenìných perlí, kozí farma èi vyhlídkový vláèek v areálu Pìnèín (Mimoò Pìnèín Mimoò, výlet autem, 126 km tam a zpìt) Výletní areál Pìnèín nabízí mnoho zajímavého ke zhlédnutí. Chcete vìdìt, jak se vyrábí sklenìné perle, navštívit maèkárnu, šitlovnu, rumplovnu, brusírnu nebo leštírnu perlí? Navštivte Výletní areál Pìnèín! Kromì exkurze do brusírny sklenìných perlí na vás èeká prohlídka kozí farmy a sýrárny (ochutnávka, prodej sýrù), silnièním vyhlídkovým vláèkem si mù ete vyjet na rozhlednu Èerná Studnice nebo si v prodejnì perlí nakoupit korálky èi hotovou bi uterii. Novinkou jsou dílny pro turisty - tzv. "korálková dílna", zde si turisté mohou vytvoøit svoji vlastní bi uterii nebo dìti nalepit obrázky z korálkù a zemìdìlské muzeum - expozice zemìdìlských strojù z oblasti Jablonecka. Obèerstvení je pro vás pøipraveno pøímo ve Výletním areálu v restauraci "U Brusírny", kde naleznete bohatý výbìr jídel vèetnì specialit z kozího masa a kozích sýrù (salonek, letní terasa s dìtským koutkem). Více na (IC) OKOLNÍ AKCE Aneta Langerová - Jsem tour probìhne v Kulturním domì Crystal v Èeské Lípì koncert Anety Langerové v rámci turné Jsem tour 010. Vstupné: 250,- Kè. Zaèátek pøedstavení v 19 hodin. Více na Benefièní koncert Benefièní koncert na podporu SUPŠS v Kamenickém Šenovì. Koncert se koná dne v 19,00 hod. v Kulturním domì Kamenický Šenov. Vstup na benefici je 100,- Kè. Vystoupí: Èeskolipský pìvecký sbor, Lu ická tráva, B. B. band, Lingers, Tahem Zapni, Cauza Band. ZÁVOD VE FREESTYLE BMX probìhnou závody v novì otevøeném Skateparku ve Strá i pod Ralskem. Více informací poskytne poøadatel SK Ralskobike. Kontakt: Tancování s Dádou Výjimeèný program pro dìti probìhne v Kulturním domì Crystal v Èeské Lípì. Poøad se spoustou písnièek, tancováním a starými známými spoleèníky í alkou Jùlií a kosáky. Dìti se v obou èástech pøedstavení zapojí do taneèkù, soutì í o krásné ceny a zpívání s Dádou Patrasovou. Vstupné: 100,- Kè. Zaèátek pøedstavení v 15 hodin. Jaroslav Uhlíø: Hodina zpívání - zkoušení Mìstské divadlo Nový Bor, úterý v 8:30 a v 10:00 hod. Dìti i dospìlí si mohou s Jaroslavem Uhlíøem za jeho klavírního doprovodu zazpívat známé písnì s texty Zdeòka Svìráka, jako jsou Holubí dùm", Není nutno", "Ka dý den", které jsou známé pøedevším z populárního televizního programu Hodina zpìvu". Vstupné: 40,- Kè. Hudební divadlo Karlín zpøíjemní jarní podveèer v KD U Jezera ve Strá i pod Ralskem operetka s názvem Rù e z Argentiny. Zaèátek pøedstavení v 19 hodin. Vstupenky v pøedprodeji v informaèním centru nebo v kanceláøi PO PANDA SPORT. Kontakt: Vstupné 80,- Kè. Bìh mìstem Jablonné v Podještìdí Sportovní klub ZŠ Jablonné v Podještìdí a Mìsto Jablonné v Podještìdí poøádají v nedìli od hod. 9. roèník Bìhu mìstem Jablonné v Podještìdí. Start a cíl na námìstí pøed radnicí v Jablonném v Podj. Prezentace od 8.30 hod. pøed radnicí, v pøípadì špatného poèasí v prostorách MÚ. Závod je zaøazen do okresní bì ecké ligy O pohár Èeskolipského deníku. Informace: Petr Kopøiva, Okru ní 285, Jablonné v Podještìdí, e mail: tel , Pozvánka na filmový festival Jeden svìt 2010 Mìstské kino Nový Bor V letošním roce bude ji potøetí mìsto Nový Bor hostit Mezinárodní festival dokumentárních filmù o lidských právech Jeden svìt. Festival bude slavnostnì zahájen v pátek 19. bøezna v 16 hodin v mìstském kinì za úèasti pøedstavitelù spoleènosti Èlovìk v tísni filmy z kategorie èeský dokument AUTO*MAT re iséra Martina Mareèka a Nevítaní re iséra Tomáše Škrdlanta. Tìšit se mù ete na koncert nabitý energií a strhujícími rytmy skupiny Èankišou nebo na hudební improvizace v podání Lukáše Pilnaje (didgeridoo) a Evy i kovské (saxofon), na hosty veèera a také na drobné obèerstvení. Ke zhlédnutí bude výstava Pøíbìhy bezpráví. Víkendové projekce jsou urèeny široké veøejnosti, a tak zveme všechny zájemce do novoborského kina. Jednotné vstupné je 50,- Kè. Bli ší informace o programu festivalu naleznete v programové nabídce mìstského kina Nový Bor a na Mimoò se prezentovala na HOLIDAY WORLD Mìsto Mimoò se prezentovalo na 19. roèníku veletrhu HOLIDAY WORLD U nás nejznámìjší veletrh cestovního ruchu probìhl ve dnech v Praze na Holešovickém výstavišti. Za mìsto Mimoò se ho jako ka dý rok zúèastnila pracovnice informaèního centra. I letos se potvrdilo, e je mezi turisty stále rostoucí zájem o místa ménì zatí ená masovým turistickým ruchem. -15-

5 RÙZNÉ Dùchodci nájemníci pøipomínky k bydlení: V minulém Zpravodaji ve èl. Èeské nemocné bydlení jsem splnil pøání nìkterých èlenù - dùchodcù našeho sdru ení, kteøí nemají poèítaèe, a chtìli vìdìt jaká je souèasná situace v této oblasti z pozice dùchodcù a z celostátního hlediska. Pokud mám splnit i další jejich pøání, tj. obdobné posouzení i z lokálního - mimoòského hlediska, musím konstatovat, e to bude trvat ponìkud déle. Zatím shroma ïuji co nejpøesnìjší údaje z pøíslušných míst. Pøipomínky k bydlení, které byly shromá dìny ve výboru SNLM bìhem zimních mìsícù, budou v obecné rovinì projednány s MK a.s. asi na konci února. Pøedbì nì jsem o nich informoval jednatele MK a s. p. Ing. Balouna, který se vyjádøil, e k nim ve zmínìné dobì zajistí setkání výboru SNLM s pøedstavenstvem MK a.s. Speciální po adavky nebo konkrétní stí nosti øešit nebudeme. Dlouhodobì uplatòujeme zásadu, e ka dý nájemník musí s bytovou organizací pøedevším jednat samostatnì a to nejlépe na základì písemného po adavku. Proto jen heslovitì, co se bude na schùzce projednávat: Dotaèní program Zelená úsporám v Mimoni, výmìna domovních dveøí, el. osvìtlení chodeb domù, rùzné problémy, které souvisejí s teplem a s TUV, nájem navíc pronajatých sklepních prostor, srozumitelné roèní vyúètování, úklid vnitøních a venkovních rajónù a pod. Výbor SNLM dìkuje všem svým èlenùm i neèlenùm, kteøí nám poskytují námìty k øešení. 16. února 2010, pøedseda SNLM Ing. Sýkora Jar. ivotní podmínky 2010 výbìrové šetøení v domácnostech Èeský statistický úøad (ÈSÚ) organizuje v roce 2010 v souladu se zákonem è. 89/1995 Sb., o státní statistické slu bì, ve znìní pozdìjších pøedpisù, výbìrové šetøení o ivotních podmínkách domácností v Èeské republice. Smyslem šetøení je získat reprezentativní údaje o ekonomickém a sociálním postavení èeských domácností a jejich ivotních podmínkách potøebné pro usmìròování sociální politiky státu, její hodnocení, pro výzkumné úèely i mezinárodní srovnání v rámci EU. Šetøení se uskuteèní v dobì od 20. února do 9. kvìtna 2010 prostøednictvím speciálnì vyškolených tazatelù. Do šetøení budou zahrnuty všechny osoby, které mají ve vybraném bytì obvyklé bydlištì. Budou se zjiš ovat údaje potøebné pro hodnocení uvedených cílù šetøení. Pracovníci zapojeni do šetøení se budou prokazovat povìøením k výkonu funkce, které jim vydá Samostatné oddìlení terénních zjiš ování ÈSÚ v pøíslušném kraji, nebo slu ebním prùkazem zamìstnance ÈSÚ. Informace podává paní Helena Nebeská, tel , Èeský statistický úøad, Odbor terénních zjiš ování, Ústí nad Labem Okénko z gymnázia Pašijové hry Tradièní pašijové hry, které tvoøí nedílnou souèást kulturního dìdictví Mimoòska,budou v novém nastudování provedeny v sále KD Ralsko. Re ie se ujal Mgr. David ák, který vystoupí také v hlavní roli Je íše Krista. Jako další biblické postavy se pøedstaví studenti a studentky Gymnázia Mimoò. Výborní studenti Je radostí ka dé školy, kdy mù e pøedstavit své studenty, kteøí vynikají v rámci nìkterého vyuèovaného oboru nebo v mimoškolních aktivitách. Petr Plecháè je studentem druhého roèníku ètyøletého studia a zároveò støelec Sportovnì støeleckého klubu Manušice, støediska vrcholového sportu. Se svými vynikajícími výsledky se kvalifikoval na ME ve støelbì do norského Merakeru, které probìhne Blahopøejeme a dr íme palce! Pøijímací øízení Termín pro doruèení pøihlášek: Termíny prvního kola pøijímacího øízení: ètvrtek a pátek , doporuèujeme pøednostnì vyu ít první termín ÈTYØLETÉ STUDIUM Otevírá se jedna tøída, pøijato bude maximálnì 30 ákù. OSMILETÉ STUDIUM Otevírá se jedna tøída, pøijato bude maximálnì 30 ákù. Informace na www. gymi.cz ; tel.: ; Rozpis stomatologické pohotovostní slu by na èeskolipském okrese Ordinaèní hodiny bøezen Soboty, nedìle, svátky od 8:00 12:00 hodin sobota MUDr. Jiøí Kraus Malá 1167/22, Èeská Lípa, tel nedìle MUDr. Kvìtoslava Boháèová Purkyòova 1849, Èeská Lípa, tel sobota MUDr. Eva Konopiská Hvìzdovská 178, Mimoò, tel nedìle MUDr. Marcela Pánková Máchova 70, Doksy, tel sobota MUDr. Marie Murswieková Bulharská 844, Èeská Lípa, tel nedìle MUDr. Milena Horáèková Mariánská 845, Èeská Lípa, tel sobota MUDr. Jana Marièová Bulharská 823, Èeská Lípa, tel nedìle MUDr. Pavla Vránová Ès. Armády 1566, Èeská Lípa, tel

6 SPORT Po 30 letech bude Mimoò hrát soutì! I kdy byl tenisový klub registrován u Èeského tenisového svazu (dále jen ÈTS ) ji loni a je tam evidován pod èíslem O4/0096 na a do 22. ledna letošního roku nemìl ádné èleny. Snad proto se uskuteènila ustanovující valná hromada, schùze, na kterou dorazilo fyzicky 22 osob - potenciálních èlenù. Ostatní se omluvili a mohou se èleny stát ještì dodateènì. Èlenství za uhrazený symbolický èlenský pøíspìvek 50 Kè/os. toti s sebou nese øadu výhod, napø. levnìjší permanentku na vyu ívání tenis. kurtù, u dìtí do 15 let a dùchodcù 1000,- Kè a u dospìlých 2000,- Kè. Dalšími výhodami je pøístup do klubovny, šaten, rezervace hodin pøes telefon, internet a klubové hodiny pro závodní hráèe. Tyto ceny permanentek jsou však platné jen pro èleny a je tøeba je zakoupit do konce bøezna. Cena pro neèleny a po tomto datu bude stejná nebo vyšší, ne byla cena v r Na schùzi byl kromì odsouhlasení tìchto cen zvolen 3-èlenný výbor klubu a revizní komise. Ta je nutná napø. k tomu, aby podepsala hráèùm pøijetí klubu, pøestup èi hostování a hráèi tak mohli objí dìt turnaje jednotlivcù a hrát ve vybrané vìkové kategorii nejni ší krajskou soutì. Tu je tøeba pøihlásit ji v tìchto dnech a zdá se, e letos se to koneènì podaøí a ji 1. kvìtnový víkend bychom mohli vidìt první mistrovské utkání v kategorii dospìlých. Tenisovou školu, její dìti se staly èleny klubu také, nelze opomíjet, má toti ji 24 dìtí, z nich nìkteré ji objí dìjí nejvyšší turnaje kategorie baby tenis (do 9let), a proto i TK Mimoò bude letos poøadatelem celostátního turnajù v této kategorii. Více èlenù znamená pro klub další výhody, napø. vyšší šance na vyšší dotaci od mìsta Mimoò na èinnost klubu, provozní dotaci od ÈSTV. Do výdajové èásti rozpoètu patøí mj. napø. cestovní výdaje (na mistráky), náklady na klubové hodiny (míèe, trenér), proto e hráèi potøebují trénovat, aby v turnajích a soutì ích dobøe klub reprezentovali. Zájemci o èlenství a permanentku najdou v dy aktuální informace na Pøedpokládaný kalendáø akcí poøádaný TK Mimoò: (termíny i sestavy se mohou zmìnit) so okresní pøebor / turnaj kat. C v baby tenise so 1. 5., , nejni ší krajská soutì dru stev dospìlí termín neznámý krajská soutì dru stev v baby tenise (proti Hrádek n. N, Liberec) èerven turnaj kat. C baby tenise / turnaj ml. ákyò tenisový kemp s AJ pro pokroèilé (všechny vìk. kategorie 6-18let) záøí turnaj kat. C baby tenise / turnaj ml. ákyò vánoèní turnaj v tìlocviènì Soupiska dru stva dospìlí: Saic, Chalaš, Hron, Horáèek, idlický, Slejška, Drahota, Rustler, Komárek Polecová, Piverková, Rimpelová, Hronová Soupiska dru stva baby tenis: Cyprich R., Cyprich L., Brett D., Brett M., Horáèková M. Tréninky tenisové školy, klubové tréninky dru stev: 3x týdnì v odpol. hod. vš. dny (1. kurt 13-17h, 2. kurt 13-20h) ZNAÈKOVÁ KOLA, DOBRÉ CENY, SERVIS, ZÁRUKA KDE? Pakli sport Radek Patrák, Jablonné v Podještìdí Kola horská, trekingová, dìtská, BMX znaèek Apache, Ghost, Kellys, SUP a dalších. Záruèní, pozáruèní a pøedsezónní servis. Prodej na splátky bez navýšení. Náhradní díly, doplòky, veloduše a velopláštì. Sportovní a turistické potøeby. Poslední modely kol roku 2009 za výprodejové ceny! Liberecký kraj vyhlásil soutì zamìøenou na bezpeènost dìtí Liberecký kraj vyhlásil soutì o reflexní pøedmìty. Soutì bude probíhat od 15. února do 15. dubna 2010 na internetových stránkách, kde je umístìna poèítaèová hra Bezpeènì na kole" Po bezchybném projetí herním plánem a zodpovìzení zadaných otázek se mù eš zaregistrovat a být tak zaøazen do slosování. Ze soutì ících, kteøí správnì odpovìdí na všechny otázky, vylosuje vítìze dne 16. dubna 2010 Martin Sepp, námìstek hejtmana pro resort dopravy. -17-

7 INZERCE -18- BØEZEN 2010

8 INZERCE -19-

9 INZERCE Uzávìrka pro zasílání pøíspìvkù do dubnového èísla je 18. bøezna 2010! Inzerujte u nás Za tuto slu bu zaplatíte: Celá stránka Kè 1/2. stránky Kè 1/4 stránky Kè 1/8 stránky Kè Celá stránka barevnì Kè 1/2. stránky barevnì Kè kupon k podání jednoho bezplatného soukromého inzerátu VYSTØIHNÌTE A ZAŠLETE NA ADRESU Mìstský úøad, Mírová ulice 120, Mimoò, nebo vhoïte do schránky MIMOÒSKÉHO ZPRAVODAJE na budovì Mìstského úøadu v Mimoni PRODEJ KOUPÌ RÙZNÉ Vydává jako mìsíèník Mìsto Mimoò Mírová 120, , tel , IÈO Náklad 900 ks Roèník XXXII, è.3, poø. èíslo 272/ bøezen Datum vytištìní: 1. bøezna 2010 Vychází dne: 2. bøezna 2010 Cena: 7,- Kè Registraèní èíslo: MK ÈR E Šéfredaktorka: Ing. Helena Jakešová tel.: Redakèní rada: Mgr. Ilona Zavøelová, Mgr. Václav Konopiský Pavlína Pelcová, Petr Slavík. Redakce si vyhrazuje právo zaslané pøíspìvky zkrátit èi upravit. Tisk: Tiskárna Bor, s.r.o., Nový Bor Pozor: Všechny zasílané pøíspìvky musí obsahovat jméno, pøíjmení, adresu a pøíp. telefon autora pøíspìvku a musí být podepsány (na ádost nebude zveøejnìno) Text: Telefon nebo adresa: Tuto èást vyplòte, prosím, rovnì. NEBUDE otištìna, ale vy aduje to tiskový zákon! Jméno:... Telefon:... Adresa:... Podpis:

10 ŠLAPOLET DDS ZŠ Pod Ralskem Mimoò HISTORIE ŠLAPOLETU VE FOTOGRAFII pokraèování - pøipravuje Mgr. Václav Barták Pøesto e se zdálo, e èinnost kvùli zdravotnímu stavu pana uèitele Bartáka bude muset pod jeho vedením konèit, podaøilo se ve školním roce 2008/9 nacvièit veselou pohádku Matìj a èarodìjnice a celkem ji 13x pøedvést. O hraní v DDS byl takový zájem, e se témìø všechny role alternovaly a pro rodièe musely být pøipraveny dvì premiéry. Dìti hrály s velikou chutí a sklízely zaslou ený potlesk zaplnìných hlediš Matìj Dùrasky Kováø Hudrmanice Teryzny Evizny Kaèizny

11 Obrázky z premiéry: Jana Švancarová v akci Klára Pobudová, Vladimír Machoòa, Nikol Kováèová Šlapolet v sezónì 2008/09 Vpøedu zleva: M. Nezbeda, P. Farkaš, P. Hába, M. Hodovník, M. Pelc Stojící 1. øada zleva: Z. Š astná, B. Pavlíèková, N. Kováèová, R.Válková, K. Kratochvílová,V. Machoòa, K. Pobudová, P. Nagyová 2. øada zleva: J. Bobèíková, J. Petr, V. Barták, D. Miková, G. Svobodová, J. Švancarová, T. Barvíková, L. Hynek

Výstavba metropolitní sítì mìsta je ve finále

Výstavba metropolitní sítì mìsta je ve finále Výstavba metropolitní sítì mìsta je ve finále Projekt Metropolitní sí moderního mìsta Strakonice.net je zamìøen na rozvoj a modernizaci v oblasti informaèních a komunikaèních technologií (IKT), a to nejen

Více

EKONOMICKÁ SITUACE OPRAVÒUJE K OPTIMISMU

EKONOMICKÁ SITUACE OPRAVÒUJE K OPTIMISMU Restaurovaný Mariánský sloup na námìstí. Vá ení spoluobèané. Po roèní odmlce se Vám dostává do ruky zpravodaj mìstyse Radomyšl. Byl to rok hektický, nabitý významnými událostmi, které opìt posunuly Radomyšl

Více

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 http://obzor.horazdovice.cz ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 Dìti a ètení projekt Mìstské knihovny v rámci grantu Knihovna 21. století. Promìny Hora ïovic 17. zasedání zastupitelstva

Více

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji http://obzor.muhorazdovice.cz ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6 Mìsto zdobí novì opravený ocelový pøíhradový most pøes Otavu pocházející z r. 1909. Promìny Horaāïovic Dne

Více

/ Èervenec DESET LET MÌSTA ŠENOV. Srpen 2008. Výzva pøíprava kalendáøe na rok 2009

/ Èervenec DESET LET MÌSTA ŠENOV. Srpen 2008. Výzva pøíprava kalendáøe na rok 2009 / Èervenec Srpen 2008 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 5 Školství 8 Život ve mìstì 9 Sport 11 DESET LET MÌSTA ŠENOV Tak je ten svìt poøád hezèí a hezèí. Ne že by byl, ale já ho tak vidím. Tímto

Více

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY / Èerven 2009 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 8 kolství 10 ivot ve mìstì 11 Sport 15 ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY Jaro se pomalu chystá ustoupit létu a my, lidé, se pøipravujeme na èas dovolených,

Více

Horolezec Roman Langr zdolal osmitisícovku

Horolezec Roman Langr zdolal osmitisícovku ZÁØÍ 2005 èíslo 9 III. roèník Horolezec Roman Langr zdolal osmitisícovku Roman Langr na Broad Peaku Tøikrát se vydal na expedici do asijských velehor, ale až nyní stanul na vrcholu osmitisícovky. Pøedtím

Více

VARTA. V á ž e n í s p o l u o b è a n é, Køováèkova rubrika STRATEGIE ROZVOJE MÌSTA - ÈÁST 1 - PROFIL MÌSTA ROÈNÍK 15 LISTOPAD 2006 ZDARMA MÌSÍÈNÍK

VARTA. V á ž e n í s p o l u o b è a n é, Køováèkova rubrika STRATEGIE ROZVOJE MÌSTA - ÈÁST 1 - PROFIL MÌSTA ROÈNÍK 15 LISTOPAD 2006 ZDARMA MÌSÍÈNÍK VARTA ROÈNÍK 15 LISTOPAD 006 ZDARMA MÌSÍÈNÍK http://www.strazpr.cz ZPRAVODAJ MÌSTA STRÁŽ POD RALSKEM - IÈO 60 967 Uzávìrka. 10. 006 Tisk: 16. 11. 006 Redakèní rada: K. Huml, J. Vanìk, B. Rychtaøík, E.

Více

Z obsahu: Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.

Z obsahu: Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce. 3 XII. roèník Domov v Mariánské nabízí hodnotný život Základním posláním Domova pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, pøíspìvkové organizace, která je zaøízením sociálních služeb Karlovarského

Více

Českolipský Sportareál otevře veřejnosti svoje dveře

Českolipský Sportareál otevře veřejnosti svoje dveře 18/øíjen/2007 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 19. øíjna 2007 Českolipský Sportareál otevře veřejnosti svoje dveře Na program oslav 28. øíjna zaøadilo

Více

Obnovená klášterní zahrada

Obnovená klášterní zahrada 10/kvìten/2006 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 19. kvìtna 2006 Obnovená klášterní zahrada již slouží veřejnosti V rámci Mezinárodního dne muzeí byla

Více

Ostrovský mìsíèník. Pony klub je tu pro dìti i dospìlé

Ostrovský mìsíèník. Pony klub je tu pro dìti i dospìlé Ostrovští hasièi oslavili 140 let své èinnosti a pøispìli na zakoupení invalidního vozíku pro Terezku z Ostrova. 8 XIII. roèník Tip na výlet - nauèná stezka Blatenský pøíkop 3 11 14 Pony klub je tu pro

Více

MÌSTSKÝ ÚØAD STUDÉNKA ZÍSKAL DALŠÍ VÝZNAMNÉ OCENÌNÍ

MÌSTSKÝ ÚØAD STUDÉNKA ZÍSKAL DALŠÍ VÝZNAMNÉ OCENÌNÍ Z MÌSTSKÉHO ÚØADU SLOVO MÍSTAROSTY MÍSTOSTAROSTY Vážení spoluobèané, dovolte, abych Vám sdìlil nìkolik informací o dìní v našem mìstì a seznámil Vás s chystanými postupnými kroky rozvoje našeho mìsta.

Více

15 let mìsta enova zajímavost uvádíme, e pøíkladnì na opravu místních komunikací a chodníkù

15 let mìsta enova zajímavost uvádíme, e pøíkladnì na opravu místních komunikací a chodníkù Uvnitø najdete u MìÚ informuje Pøejeme vám krásný jarní den, milí ètenáøi. Tedy alespoò podle kalendáøe nás jaro u od 20. bøezna mìlo obdaøit svou pøízní. Letos je tomu ji 15 let, co byl enov jmenován

Více

Buïme dobrými hospodáøi... Informace sociálního odboru Vizovjané zasahovali na 103. budovì Zámek Vizovice - plány v roce 2013 V Dotek, o.p.s. ve Vizovicích, zaøízení nabízejícím terénní i pobytovou péèi

Více

Volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky

Volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky / Kvìten 2010 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 1 Kultura - 4 ivot ve mìstì 5 kolství 5 Sport 8 Volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky VOLBY DO POSLANECKÉ SNÌMOVNY PARLAMENTU ÈR SE KONAJÍ

Více

Muèírna na zámku se otevírá 1. dubna v 10 hodin

Muèírna na zámku se otevírá 1. dubna v 10 hodin DUBEN 2007 èíslo 4 V. roèník Muèírna na zámku se otevírá 1. dubna v 10 hodin Potupná maska Nejvìtší muèírna v ÈR, která bude otevøena ve sklepních prostorách zámku v Moravské Tøebové, se veøejnosti zpøístupní

Více

Doèištìní toku Lutoninky Nové vybavení pro Technické služby 20 let Nemocnice Milosrdných bratøí Vizovjánek v celostátním kole 2 Vizovské noviny Známková tvorba strýca Jurèáka z Lutoniny. Vážení spoluobèané,

Více

Na zneuāívání stavebního zákona doplácíme všichni

Na zneuāívání stavebního zákona doplácíme všichni Odhalená historie Strakonic str. 3 Kam s odpady str. 9 Na zneuāívání stavebního zákona doplácíme všichni Veøejné stavební právo je v ÈR charakterizováno zákonnou úpravou, a to zejména stavebním zákonem.

Více

Den dìtí je stále živým svátkem

Den dìtí je stále živým svátkem Den dìtí je stále živým svátkem 6 X. roèník První èervnový den je v kalendáøi oznaèen jako Mezinárodní den dìtí. Poprvé byl slaven 1. èervna 1950, a to rovnou ve více než padesáti zemích svìta. Mnozí ètenáøi

Více

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY / Kvìten 2009 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 5 kolství 7 ivot ve mìstì 9 Sport 12 ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY Nemyslím si, e by vùbec Karla Hynka Máchu mohlo pøi psaní jeho nejslavnìj í básnì

Více

Neukáznění pejskaři ztrpčují život všem ostatním str. 3 Tuky jsou v kanalizaci nežádoucí str. 11

Neukáznění pejskaři ztrpčují život všem ostatním str. 3 Tuky jsou v kanalizaci nežádoucí str. 11 Neukáznění pejskaři ztrpčují život všem ostatním str. 3 Tuky jsou v kanalizaci nežádoucí str. 11 Uèíme se pro āivot, ne pro školu. Známé úsloví, jehoā koøeny najdeme jiā ve starovìku. Všichni si však uvìdomujeme,

Více

PIVOVAR NÁCHOD, a. s.

PIVOVAR NÁCHOD, a. s. Náchodský zpravodaj 1 Úvodník Po dlouhém a toužebnì vyhlíženém èase koneènì pøišlo jaro a s ním to ménì povzbudivé vše, co bylo skryto pod hromadami snìhu. Plastové lahve, nedopalky, stopy po psích miláècích,

Více

ZAÈAL NOVÝ ŠKOLNÍ ROK

ZAÈAL NOVÝ ŠKOLNÍ ROK roèník XlX. záøí 2010 èíslo 4 ZAÈAL NOVÝ ŠKOLNÍ ROK T.J.SOKOL BRNO-TUØANY A KROJOVÁ CHASA VÁS SRDEÈNÌ ZVOU NA TRADIÈNÍ CÍSAØSKÉ TUŘANSKÉHODY v sobotu 16. øíjna od 20 hodin taneèní zábava v nedìli 17. øíjna

Více

Na zimním stadionu v Porubì je živo

Na zimním stadionu v Porubì je živo Pozvání Zveme porubské obèany na zasedání zastupitelstva mìstského obvodu Poruba, které se koná dne 23. 9. 2003 od 9,00 hodin ve spoleèenském sále objektu ALPEX, ul. Nad Porubkou 1085, Ostrava-Poruba.

Více

/ Èerven DESET LET MÌSTA ŠENOV. Pozvání

/ Èerven DESET LET MÌSTA ŠENOV. Pozvání / Èerven 2008 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 4 Život ve mìstì 5 Školství 9 Sport 10 DESET LET MÌSTA ŠENOV Ahoj léto, ahoj prázdniny, ahoj plavky... zrovna tato slova známé písnièky mì napadají

Více

v y h l a š u j e výbìrové øízení na místo vedoucího odboru investièního a regionálního rozvoje

v y h l a š u j e výbìrové øízení na místo vedoucího odboru investièního a regionálního rozvoje ÈERVEN 2005 èíslo 6 Historické vláèky v Mladìjovì nejezdí Po mladìjovské úzkokolejce zatím nevyjel jediný historický vláèek. Aèkoliv byla turistická sezóna již zahájena, úzkorozchodná tra zeje prázdnotou.

Více

BLÍŽENCI 21. 5. 21. 6.

BLÍŽENCI 21. 5. 21. 6. Placeno pøevodem è. 70324 Kvìten 2003 do každého domu èíslo 5 BLÍŽENCI 21. 5. 21. 6. Zdravíme nejen všechny naše pravidelné ètenáøe, ale i ty, kteøí se teprve teï rozhodli pøeèíst si naši pravidelnou astrologickou

Více

Miminko roku 2007 Starostka mìsta Èeská Lípa Hana Moudrá spoleènì s místostarostou Janem Stejskalem a Tomášem Vlèkem

Miminko roku 2007 Starostka mìsta Èeská Lípa Hana Moudrá spoleènì s místostarostou Janem Stejskalem a Tomášem Vlèkem 1/leden/2007 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 12. ledna 2007 Miminko roku 2007 Starostka mìsta Èeská Lípa Hana Moudrá spoleènì s místostarostou Janem

Více

Vánoèní pøání. Vánoèní koncert

Vánoèní pøání. Vánoèní koncert Uvnitø najdete u MìÚ informuje Vánoce jsou jedny z nejkrásnìj ích svátkù v roce. Nejdùle itìj ím dnem vánoèní doby je Bo í hod vánoèní 25. prosince. Oslava narození bo ského dítìte jako pøíchodu Vykupitele

Více