RÙZNÉ Zahájení pùsobení Dobrovolnického centra humanitární organizace ADRA v Mimoni Z èinnosti SDH Mimoò Sponzoøi Hasièského plesu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RÙZNÉ Zahájení pùsobení Dobrovolnického centra humanitární organizace ADRA v Mimoni Z èinnosti SDH Mimoò Sponzoøi Hasièského plesu 2010 -12-2010"

Transkript

1 -12- RÙZNÉ Zahájení pùsobení Dobrovolnického centra humanitární organizace ADRA v Mimoni Humanitární organizace ADRA (Adventist Development and Relief Agency = Adventistická agentura pro pomoc a rozvoj) je celosvìtovou organizací, která pùsobí ve 125 zemích svìta. Byla zalo ena v USAv roce 1956.ADRArealizuje jak jednorázovou pomoc v zemích, kde jsou lidé ohro ováni váleènými konflikty nebo pøírodními katastrofami. Realizuje však i rozvojovou pomoc v oblasti školství, zdravotnictví a zemìdìlství, kde je hlavním cílem rùst gramotnosti, lékaøské péèe a zajištìní ob ivy. ADRA ÈR byla zalo ena v roce 1992 a má sídlo v Praze. Má 2 právní formy - nadace a obèanské sdru ení. Nadace shroma ïuje finanèní prostøedky od dárcù, udìluje cenu Michala Velíška za obèanskou stateènost. Obèanské sdru ení realizuje projekty jak v zahranièí, tak v ÈR. ADRA má v ÈR 11 poboèek, z toho je 7 dobrovolnických center s dobrovolníky. ADRA podporuje dobrovolnictví jako celosvìtovou humanitární obèanskou aktivitu. 5. prosinec se slaví jako Mezinárodní den dobrovolníkù od roku 1986 z rozhodnutí Valného shromá dìní OSN, na poèest tìch, kteøí dobrovolnì pomáhají druhým. Rok 2011 bude v rámci Evropské Unie vyhlášen rokem dobrovolnické slu by. V roce 2009 byla zalo ena poboèka ADRA v Èeské Lípì, která sídlí v ulici Ès. Armády 1578 (kousek od autobusového nádra í). V souèasné dobì má tato poboèka 6 zamìstnancù a 3 hlavní èinnosti: Informaèní centrum pro rodiny ve finanèní tísni je pro veøejnost otevøeno na poboèce ADRA ka dé pondìlí a støedu od 10. do 16. hod. Ka dý mìsíc sem prùmìrnì pøichází 6 adatelù o pomoc, s nìkterými adateli je navázána dlouhodobá spolupráce. ADRA zajiš uje terénní sociální prùzkumy na 2 problematických sídlištích v Èeské Lípì. Poslední a hlavní èinností je Dobrovolnické centrumadrapro pomoc sociálnì potøebným a zdravotnì posti eným. Toto centrum má akreditaci od Ministerstva vnitra a v souèasné dobì má podepsáno 9 smluv s pøijímacími organizacemi v rámci Èeskolipska (napø. Dìtský domov È. Lípa, Domov pro seniory Doksy, Domov dùchodcù Sloup v È., Nemocnice s poliklinikou È. Lípa a N.Bor apod.). Do konce roku 2010 se pøipravuje podpis ještì dalších 5 smluv. V Mimoni má Dobrovolnické centrum uzavøenou smlouvu s Domovem dùchodcù. Dobrovolnictví v ÈR se øídí po adavky zákona è.198/2002 Sb. O dobrovolnické slu bì. Dobrovolníkem mù e být ka dý obèan od 15 let (horní vìkový limit není omezen), který chce pomáhat druhým lidem a splní základní podmínky (trestní bezúhonnost, zdravotní zpùsobilost k výkonu dobrovolnické slu by a specifické podmínky pøijímacích organizací). Dobrovolníci pùsobí pøevá nì jako spoleèníci v sociálních a zdravotnických zaøízeních. Pøínosem dobrovolnictví je získání praxe pro mladé lidi a obohacení vzájemných vztahù pro starší generaci. Mladí lidé od 18 do 30 let mají mo nost poznat v rámci Evropské dobrovolné slu by i zemì celé Evropy. Pøednost dostanou dobrovolníci, kteøí se osvìdèí v rámci dobrovolnictví na Èeskolipsku. Zájemci o dobrovolnictví se mohou hlásit u vedoucí Dobrovolnického centra ADRA Lucie Honzíkové na tel.: nebo na Z èinnosti SDH Mimoò Dne ve 20:00 hodin vyjí dìla jednotka s CAS 15/MAN v poètu 1+5 k po áru komína do ulice Komenského v Mimoni. Po pøíjezdu na místo události byl proveden prùzkum, kterým byl zjištìn po ár sazí v komínì. Kotel byl odstaven a provedlo se proèištìní komína. Na místo se dostavila jednotka HZS ze stanice Jablonné v Podještìdí. Po vychladnutí komínových armatur, se jednotka vrátila zpìt na základnu ve 20:17 hodin, vyjí dìla jednotka s CAS 15/MAN v poètu 1+3 k dopravní nehodì dvou osobních automobilù na køi ovatce ulice Èeskolipská a Kozinova námìstí Mimoni. Po pøíjezdu k místu události byl proveden prùzkum obou havarovaných vozidel. Bylo provedeno odpojení akumulátorù a zásyp sorbentem Vapex na unikající provozní náplnì vozidel. Po odstranìní vozidel z komunikace se jednotka vrátila zpìt na základnu. Dne vyjí dìla jednotka k dopravní nehodì do obce Bohatice, s CAS 15/MAN v poètu 1+4. Po pøíjezdu k místu události byl proveden prùzkum, kterým byl zjištìn havarovaný automobil Škoda Felicia v silnièním pøíkopì. Jednotka provedla protipo ární opatøení vozidla a odpojila akumulátor. Na místì dále zasahovala policie ÈR z Mimonì a posádka vozu Zdravotnické záchranné slu by ve 14:50 hodin vyjela jednotka s CAS 15/MAN v poètu 1+4 k dopravní nehodì osobní vozidla Škoda Felicia Combi do obce Hradèany. Po pøíjezdu jednotka provedla protipo ární opatøení vozu a odpojila akumulátor. Na místo se dostavila jednotka HZS ze stanice Jablonné v Podještìdí, policie ÈR z Mimonì a vùz Rychlé zdravotnické pomoci. Po odstranìní havarovaného vozidla se jednotka vrátila zpìt na základnu byla naše jednotka po ádána o pomoc pøi transportu pacienta v rodinném domì ve Hvìzdovské ulici v Mimoni. Jednotka vyjela s CAS 15/MAN v poètu 1+6. Po pøíjezdu na místo události jsme provedli transport osoby do vozu Zdravotnické záchranné slu by. Poté se jednotka vratila zpìt na základnu v 09:21 hodin vyjí dìla jednotka k po áru sklepa do ulice Mírová v Mimoni. Po pøíjezdu a následném prùzkumu bylo rozvinuto útoèné vedení C s pìnotvornou proudnicí. Z dùvodu silného zakouøení prostorù sklepa, si èlenové nasadili tlakovou dýchací techniku. Zásah stì ovala sní ená viditelnost a špatná orientace ve sklepì. Zásah byl ukonèen ve 12:20 hodin. Na místì zásahu nám asistovala policie ÈR a mìstská policie z Mimonì. Sponzoøi Hasièského plesu 2010 Mìsto Mimoò, Provimi Pet Food CZ s.r.o. Brništì, Autoservis Šubrt, Fi. Autoprima, Lékárna u Salvátora, p. Novotný Pavel ART, MI.TA pí.tahovská Jitka, Severoèeská agentura s.r.o., Papír - Hraèky p. Vanìk Pavel, Øeznictví a uzenáøství p. Lehký Roman, Valmo nábytek, pí. Ingrišová Vìra, p. Lahuèky fi. Rainbow, M+M reality, Rybáøi Mimoò, p. Hegr Václav, Elektro p. Rampas Aleš, p.vlèek, p.cichák, p. Selinger, stavebniny p. Kolinský, Nákup a prodej pí.hrubá Ladislava, Oèní optika p. Ondráèek Jan, Kvìtináøství p. Hlinková Jana, Sport p. Doubek, Zušlech ování skla pí. Holasová Jaroslava, Férie pí. Zubrová Jana, ADEX p. Pánek, Pekaøství u Tomáše pí. Crhová, Elektro p. Nekola, VLS s.p. divize Mimoò, Pí. Luòáková Potraviny Brništì, p. Kadavý

2 Z jednání Rady mìsta Mimonì RÙZNÉ Rada mìsta doporuèila zastupitelstvu schválit prodej bývalé ubytovny Ton (Falcon) spoleènosti KM koupelny, která má v úmyslu objekt kompletnì zrenovovat na bytový dùm. Zastupitelstvo prodej schválilo. Rada prodlou ila nájemní smlouvu na provozování bufetu v Domì kultury Ralsko v Mimoni s Lenkou Strachotovou Rada schválila bezplatnou distribuci Mimoòského zpravodaje do Domova dùchodcù v Mimoni. Rada mìsta Mimonì odpustila poplatky ZŠ Mírová za slu by vyu ité v DKR Rada mìsta Mimonì doporuèila zastupitelstvu schválit podání ádostí Mìsta Mimoò o poskytnutí dotace z Regionálního Operaèního Programu NUTS II Severovýchod kolo výzvy, do prioritní osy 3 Cestovní ruch, na projekty: - Revitalizace Zámeckého parku - Centrum trávení volného èasu - Magistrála Plouènice - Potoèní ulice - Vranov pod Ralskem - Rozvoj atraktivit CR v Mimoni Objem finanèní prostøedkù na projekty èiní cca 50 milionù Kè s mo ností získání finanèních prostøedkù ve výši 92,5% rozpoètovaných nákladù. Zastupitelé podání ádostí schválili. Rada mìsta schválila Dodatek è. 4 ke Smlouvì o dílo s firmou CL-EVANS s.r.o. pro realizaci stavby Rekonstrukce Špitálu na muzeum a oprava obvodové zdi Špitálu Bo ího hrobu, kterým se mìní cena díla v souvislosti s provedením nezbytných víceprací a odpoètem ménìprací. Rada mìsta Mimonì, na základì výsledkù elektronické aukce schválila vítìze výbìrového øízení na dodavatele elektrické energie pro Mìsto Mimoò a jeho pøíspìvkové organizace spoleènost V-Elektra Velké Meziøíèí. Mìsto aukcí ušetøí v roce % nákladù, celkovì tedy pøibli nì 500 tis. Kè výdajù za odbìr el. energie. Rada mìsta Mimonì doporuèila Zastupitelstvu mìsta schválit smìnu èásti pozemkù mezi firmou DTZ s.r.o. Liberec, vlastnící pozemky na Kosovì poli, z a èást pozemkù v lokalitì u Mitexu, vlastnìné mìstem Mimoò. Cílem této smìny je získání dotací na výstavbu infrastruktury. Obèanùm, kteøí se rozhodnou v tìchto lokalitách stavìt rodinné domy, se sní í cena pozemkù. Rada na základì doporuèení hodnotící komise rozhodla pøidìlit veøejnou zakázku výmìna oken a oprava vchodových dveøí na budovì ZUŠ Mimoò firmì Jaromír Plíva Rada mìsta pøidìlila veøejnou zakázku Regenerace sídelní zelenì a výsadba alejí v Mimoni-II firmì Gardenline s.r.o. Ortopedické oddìlení Nemocnice s poliklinikou v Èeské Lípì oznamuje, e obnovilo preventivní ultrazvukové vyšetøení kyèelních kloubù u dìtí Vèasný záchyt vrozeného nesprávného postavení kyèelního kloubu je jedním ze základních pøedpokladù k následné efektivní léèbì a minimalizaci mo ných pozdìjších následkù tohoto onemocnìní, èi dokonce jejich úplné eliminaci. Je tedy urèeno pro novorozence a probíhá v èasových intervalech urèených lékaøem. Sonografické vyšetøení provádíme ka dé všední pondìlí od 9:00 do 11:00 hodin v 1. patøe budovy dìtské nemocnice" NsP, è. dveøí 211. Vlastní vyšetøení je jednoduché, bezbolestné a o jeho výsledku jsou rodièe ihned informováni, vèetnì doporuèení dalšího postupu. K tomuto vyšetøení není nutné pøedchozí objednání. MUDr. Martin Kocián Novoty v ZUŠce Vá ení pøíznivci umìní všeho druhu, opìt se vám hlásíme s novými zprávami z naší školy. V únoru jsme mìli spoleèný koncert se Základní umìleckou školou ve Cvikovì. Byli jsme pøíjemnì pøijati, pohoštìni a jednalo se ji o naše páté spoleèné vystoupení. Mezitím se bìhem mìsíce ledna rozbìhla výuka bicích nástrojù, kterou u nás vyuèuje pan Lubomír Janiš. Pan Janiš souèasnì vyuèuje také na naší poboèce ve Strá i pod Ralskem, kde se na rozdíl od Mimonì pøihlásil mnohem vìtší poèet zájemcù a to i dospìlých. Touto cestou ještì vyzývám zájemce zejména z øad mladších ákù, aby pokud mají chu na sobì pracovat, se pøihlásili. Potøebujeme bubeníky do našich skupin a souborù. V souèasné dobì probíhá výstava našeho výtvarného oboru v DK Ralsko, která trvá od do Dále pøipravujeme spoleèný koncert s naší další partnerskou školou v Praze (ZUŠ Bajkalská). Bude se konat od 18 hodin v taneèním sále naší školy v Okru ní ulici. Nemohu ještì opomenout pøípravu ákù a uèitelù k výjezdu na Slovensko do Nové Banì. Budeme zde prezentovat hudební a výtvarný obor. Jedná se o ètyødenní dru ební pobyt s nìkolika spoleènými vystoupeními se ZUŠ v Nové Bani. Umìní zdar. Bc. Petr Slavík, øed. ZUŠ v Mimoni S Máchou za Máchou po Máchovì kraji: Máchovi v patách na zámek Louèeò a pak ještì kousek dál V rámci projektu S Máchou za Máchou po Máchovì kraji, kterým Máchùv kraj oslaví 200. výroèí narození Karla Hynka Máchy, zveme na turisticko-kulturnì-didaktické putování v Máchových stopách. A proto e èas ivota byl K. H. Máchovi vymìøen velice krátký, vydáme se na místa, která by jistì rád navštívil, kdyby to byl býval stihl. Mottem putování je Máchovské listování, a proto si v této etapì zalistujeme v Máchovì ochotnickém deníèku. Na první etapì, která se uskuteèní v sobotu 27. bøezna 2010, se K. H. Mácha pøedstaví jako divadelník. V podání Kajetánské spoleènosti budeme svìdky jedné divadelní zkoušky K. H. Máchy a jeho ivotní roztr ky s J. K. Tylem. Na pozvání kní ete Thurn- Taxise navštívíme zámek Louèeò a nahlédneme do ivota tehdejší šlechty. Pro milovníky landscape folku jsme na zámku zajistili vystoupení Petra Linharta! Z Louèenì se projdeme oborou do nedalekých Jabkenic. Zde si pøipomeneme pùsobení èeského hudebního skladatele Bedøicha Smetany, pro zájemce bude zajištìna prohlídka Památníku Bedøicha Smetany v jabkenické myslivnì. Trasa je turisticky nenároèná - pouhých 10 km. Startovné je 30,- Kè. Z Bìlé pod Bezdìzem je zajištìn autobus! Jízdné 50,- Kè 8,40 - odjezd autobusu z Bìlé od sauny 9,00 - odjezd z Bìlé hlavní nádra í (pøípoj na rychlík od Èeské Lípy) 10,00 - start ve Všejanech na návsi Ti, kteøí budete chtít vyu ít autobusové dopravy, hlaste se nejpozdìji do 15. bøezna v Mìstské knihovnì Doksy telefonicky na èísle nebo prostøednictvím u: Všichni poutníci opìt obdr í Putovní máchovskou kní ku, do ní se budou sbírat startovní a cílová razítka z ka dé etapy, a pamìtní list. Pamìtní turistickou známku Máchovi v patách 2010 si budete moci zakoupit na trase nebo v informaèních støediscích v Doksech a v Bìlé pod Bezdìzem. Za poøadatele R. Mauserová -13-

3 RÙZNÉ Jak pokraèuje projekt Rozvoj cestovního ruchu v pohranièí. Turistické vyu ití Z³otoryje a Mimonì (PL.3.22/2.2.00/ ). Mìsto Mimoò ve spolupráci s partnerským mìstem Z³otoryja a Øímskokatolickou farností Mimoò v roce 2008 podalo ádost o poskytnutí dotace v rámci Operaèního programu pøíhranièní spolupráce Èeská republika - Polská republika na projekt: Rozvoj cestovního ruchu v pohranièí. Turistické vyu ití Z³otoryje a Mimonì. Tento projekt byl podpoøen a od øíjna roku 2008 byly zahájeny pøípravné práce na realizaci projektu. V bøeznu loòského roku byly zahájeny stavební práce na rekonstrukci objektu špitálu a ohradní zdi špitálu. V souèasné dobì je ji dokonèena oprava ohradních zdí. Uvnitø objektu je dokonèen archeologický prùzkum, provedeny hrubé podlahy v pøízemí v 1. patøe a podkroví, dále je provedeno statické zabezpeèení stropu nad pøízemím a statické zabezpeèení krovu vèetnì provedení nového støešního pláštì. Došlo ke kompletní výmìnì oken, jsou provedeny rozvody vody a kanalizace, vnìjší omítky jsou pøipraveny pro finální nátìr. Jsou opraveny kamenné prvky a restaurovány nápisové desky a erb nad vstupem. Souèasný prùbìh prací lze shrnout tak, e jsou dokonèeny hrubé práce, které byly finanènì nejnároènìjší. Nyní jsou zahájeny ji dokonèovací práce, montují se podhledy, provádìjí se sádrokartonové pøíèky, zaèínají se provádìt finální omítky a podlahy. Dále se realizují práce na elektroinstalacích. V soubìhu s tìmito pracemi se pøipravuje nákup vybavení (multimediální zaøízení a schodolez). Dále byl v rámci projektu vytvoøen nový turistický produkt tzv. Poutní cesta. Jedná se o turistickou trasu po památkách mìsta Mimonì. Souèástí tohoto produktu je informaèní materiál, který si je mo no vyzvednout na zdejším informaèním centru a stojany s popisem památky, které budou umístìny v blízkosti památky. Do projektu je rovnì zapojena Øímskokatolická farnost Mimoò, která v rámci projektu realizuje dvì aktivity. Jedná se o opravu ohradní zdi Bo ího hrobu, která je témìø pøed dokonèením a o ekumenické setkání, která je plánováno v èervnu letošního roku. Jak je ji výše uvedeno, projekt je realizován v rámci Operaèního programu pøeshranièní spolupráce. Jistì Vás zajímá, jak jsou na tom s realizací partneøi z mìsta Zlotoryja, kteøí v rámci projektu realizují obnovu jedné z ulic v historickém centru mìsta. Nám v souèasné dobì nezbývá ne konstatovat, e stavební práce jsou ji dokonèeny a nyní probíhají práce pouze na vedlejších neinvestièních aktivitách. Pro podrobnìjší informace doporuèujeme navštívit webové stránky mìsta Zlotoryja (http://zlotoryja.pl) a nebo pøímo webové stránky našeho spoleèného projektu (http://www.pol-czech.zlotoryja.pl). Z³otoryja pøed rekonstrukcí Z³otoryja po rekonstrukci -14-

4 RÙZNÉ Tip na výlet Brusírna sklenìných perlí, kozí farma èi vyhlídkový vláèek v areálu Pìnèín (Mimoò Pìnèín Mimoò, výlet autem, 126 km tam a zpìt) Výletní areál Pìnèín nabízí mnoho zajímavého ke zhlédnutí. Chcete vìdìt, jak se vyrábí sklenìné perle, navštívit maèkárnu, šitlovnu, rumplovnu, brusírnu nebo leštírnu perlí? Navštivte Výletní areál Pìnèín! Kromì exkurze do brusírny sklenìných perlí na vás èeká prohlídka kozí farmy a sýrárny (ochutnávka, prodej sýrù), silnièním vyhlídkovým vláèkem si mù ete vyjet na rozhlednu Èerná Studnice nebo si v prodejnì perlí nakoupit korálky èi hotovou bi uterii. Novinkou jsou dílny pro turisty - tzv. "korálková dílna", zde si turisté mohou vytvoøit svoji vlastní bi uterii nebo dìti nalepit obrázky z korálkù a zemìdìlské muzeum - expozice zemìdìlských strojù z oblasti Jablonecka. Obèerstvení je pro vás pøipraveno pøímo ve Výletním areálu v restauraci "U Brusírny", kde naleznete bohatý výbìr jídel vèetnì specialit z kozího masa a kozích sýrù (salonek, letní terasa s dìtským koutkem). Více na (IC) OKOLNÍ AKCE Aneta Langerová - Jsem tour probìhne v Kulturním domì Crystal v Èeské Lípì koncert Anety Langerové v rámci turné Jsem tour 010. Vstupné: 250,- Kè. Zaèátek pøedstavení v 19 hodin. Více na Benefièní koncert Benefièní koncert na podporu SUPŠS v Kamenickém Šenovì. Koncert se koná dne v 19,00 hod. v Kulturním domì Kamenický Šenov. Vstup na benefici je 100,- Kè. Vystoupí: Èeskolipský pìvecký sbor, Lu ická tráva, B. B. band, Lingers, Tahem Zapni, Cauza Band. ZÁVOD VE FREESTYLE BMX probìhnou závody v novì otevøeném Skateparku ve Strá i pod Ralskem. Více informací poskytne poøadatel SK Ralskobike. Kontakt: Tancování s Dádou Výjimeèný program pro dìti probìhne v Kulturním domì Crystal v Èeské Lípì. Poøad se spoustou písnièek, tancováním a starými známými spoleèníky í alkou Jùlií a kosáky. Dìti se v obou èástech pøedstavení zapojí do taneèkù, soutì í o krásné ceny a zpívání s Dádou Patrasovou. Vstupné: 100,- Kè. Zaèátek pøedstavení v 15 hodin. Jaroslav Uhlíø: Hodina zpívání - zkoušení Mìstské divadlo Nový Bor, úterý v 8:30 a v 10:00 hod. Dìti i dospìlí si mohou s Jaroslavem Uhlíøem za jeho klavírního doprovodu zazpívat známé písnì s texty Zdeòka Svìráka, jako jsou Holubí dùm", Není nutno", "Ka dý den", které jsou známé pøedevším z populárního televizního programu Hodina zpìvu". Vstupné: 40,- Kè. Hudební divadlo Karlín zpøíjemní jarní podveèer v KD U Jezera ve Strá i pod Ralskem operetka s názvem Rù e z Argentiny. Zaèátek pøedstavení v 19 hodin. Vstupenky v pøedprodeji v informaèním centru nebo v kanceláøi PO PANDA SPORT. Kontakt: Vstupné 80,- Kè. Bìh mìstem Jablonné v Podještìdí Sportovní klub ZŠ Jablonné v Podještìdí a Mìsto Jablonné v Podještìdí poøádají v nedìli od hod. 9. roèník Bìhu mìstem Jablonné v Podještìdí. Start a cíl na námìstí pøed radnicí v Jablonném v Podj. Prezentace od 8.30 hod. pøed radnicí, v pøípadì špatného poèasí v prostorách MÚ. Závod je zaøazen do okresní bì ecké ligy O pohár Èeskolipského deníku. Informace: Petr Kopøiva, Okru ní 285, Jablonné v Podještìdí, e mail: tel , Pozvánka na filmový festival Jeden svìt 2010 Mìstské kino Nový Bor V letošním roce bude ji potøetí mìsto Nový Bor hostit Mezinárodní festival dokumentárních filmù o lidských právech Jeden svìt. Festival bude slavnostnì zahájen v pátek 19. bøezna v 16 hodin v mìstském kinì za úèasti pøedstavitelù spoleènosti Èlovìk v tísni filmy z kategorie èeský dokument AUTO*MAT re iséra Martina Mareèka a Nevítaní re iséra Tomáše Škrdlanta. Tìšit se mù ete na koncert nabitý energií a strhujícími rytmy skupiny Èankišou nebo na hudební improvizace v podání Lukáše Pilnaje (didgeridoo) a Evy i kovské (saxofon), na hosty veèera a také na drobné obèerstvení. Ke zhlédnutí bude výstava Pøíbìhy bezpráví. Víkendové projekce jsou urèeny široké veøejnosti, a tak zveme všechny zájemce do novoborského kina. Jednotné vstupné je 50,- Kè. Bli ší informace o programu festivalu naleznete v programové nabídce mìstského kina Nový Bor a na Mimoò se prezentovala na HOLIDAY WORLD Mìsto Mimoò se prezentovalo na 19. roèníku veletrhu HOLIDAY WORLD U nás nejznámìjší veletrh cestovního ruchu probìhl ve dnech v Praze na Holešovickém výstavišti. Za mìsto Mimoò se ho jako ka dý rok zúèastnila pracovnice informaèního centra. I letos se potvrdilo, e je mezi turisty stále rostoucí zájem o místa ménì zatí ená masovým turistickým ruchem. -15-

5 RÙZNÉ Dùchodci nájemníci pøipomínky k bydlení: V minulém Zpravodaji ve èl. Èeské nemocné bydlení jsem splnil pøání nìkterých èlenù - dùchodcù našeho sdru ení, kteøí nemají poèítaèe, a chtìli vìdìt jaká je souèasná situace v této oblasti z pozice dùchodcù a z celostátního hlediska. Pokud mám splnit i další jejich pøání, tj. obdobné posouzení i z lokálního - mimoòského hlediska, musím konstatovat, e to bude trvat ponìkud déle. Zatím shroma ïuji co nejpøesnìjší údaje z pøíslušných míst. Pøipomínky k bydlení, které byly shromá dìny ve výboru SNLM bìhem zimních mìsícù, budou v obecné rovinì projednány s MK a.s. asi na konci února. Pøedbì nì jsem o nich informoval jednatele MK a s. p. Ing. Balouna, který se vyjádøil, e k nim ve zmínìné dobì zajistí setkání výboru SNLM s pøedstavenstvem MK a.s. Speciální po adavky nebo konkrétní stí nosti øešit nebudeme. Dlouhodobì uplatòujeme zásadu, e ka dý nájemník musí s bytovou organizací pøedevším jednat samostatnì a to nejlépe na základì písemného po adavku. Proto jen heslovitì, co se bude na schùzce projednávat: Dotaèní program Zelená úsporám v Mimoni, výmìna domovních dveøí, el. osvìtlení chodeb domù, rùzné problémy, které souvisejí s teplem a s TUV, nájem navíc pronajatých sklepních prostor, srozumitelné roèní vyúètování, úklid vnitøních a venkovních rajónù a pod. Výbor SNLM dìkuje všem svým èlenùm i neèlenùm, kteøí nám poskytují námìty k øešení. 16. února 2010, pøedseda SNLM Ing. Sýkora Jar. ivotní podmínky 2010 výbìrové šetøení v domácnostech Èeský statistický úøad (ÈSÚ) organizuje v roce 2010 v souladu se zákonem è. 89/1995 Sb., o státní statistické slu bì, ve znìní pozdìjších pøedpisù, výbìrové šetøení o ivotních podmínkách domácností v Èeské republice. Smyslem šetøení je získat reprezentativní údaje o ekonomickém a sociálním postavení èeských domácností a jejich ivotních podmínkách potøebné pro usmìròování sociální politiky státu, její hodnocení, pro výzkumné úèely i mezinárodní srovnání v rámci EU. Šetøení se uskuteèní v dobì od 20. února do 9. kvìtna 2010 prostøednictvím speciálnì vyškolených tazatelù. Do šetøení budou zahrnuty všechny osoby, které mají ve vybraném bytì obvyklé bydlištì. Budou se zjiš ovat údaje potøebné pro hodnocení uvedených cílù šetøení. Pracovníci zapojeni do šetøení se budou prokazovat povìøením k výkonu funkce, které jim vydá Samostatné oddìlení terénních zjiš ování ÈSÚ v pøíslušném kraji, nebo slu ebním prùkazem zamìstnance ÈSÚ. Informace podává paní Helena Nebeská, tel , Èeský statistický úøad, Odbor terénních zjiš ování, Ústí nad Labem Okénko z gymnázia Pašijové hry Tradièní pašijové hry, které tvoøí nedílnou souèást kulturního dìdictví Mimoòska,budou v novém nastudování provedeny v sále KD Ralsko. Re ie se ujal Mgr. David ák, který vystoupí také v hlavní roli Je íše Krista. Jako další biblické postavy se pøedstaví studenti a studentky Gymnázia Mimoò. Výborní studenti Je radostí ka dé školy, kdy mù e pøedstavit své studenty, kteøí vynikají v rámci nìkterého vyuèovaného oboru nebo v mimoškolních aktivitách. Petr Plecháè je studentem druhého roèníku ètyøletého studia a zároveò støelec Sportovnì støeleckého klubu Manušice, støediska vrcholového sportu. Se svými vynikajícími výsledky se kvalifikoval na ME ve støelbì do norského Merakeru, které probìhne Blahopøejeme a dr íme palce! Pøijímací øízení Termín pro doruèení pøihlášek: Termíny prvního kola pøijímacího øízení: ètvrtek a pátek , doporuèujeme pøednostnì vyu ít první termín ÈTYØLETÉ STUDIUM Otevírá se jedna tøída, pøijato bude maximálnì 30 ákù. OSMILETÉ STUDIUM Otevírá se jedna tøída, pøijato bude maximálnì 30 ákù. Informace na www. gymi.cz ; tel.: ; Rozpis stomatologické pohotovostní slu by na èeskolipském okrese Ordinaèní hodiny bøezen Soboty, nedìle, svátky od 8:00 12:00 hodin sobota MUDr. Jiøí Kraus Malá 1167/22, Èeská Lípa, tel nedìle MUDr. Kvìtoslava Boháèová Purkyòova 1849, Èeská Lípa, tel sobota MUDr. Eva Konopiská Hvìzdovská 178, Mimoò, tel nedìle MUDr. Marcela Pánková Máchova 70, Doksy, tel sobota MUDr. Marie Murswieková Bulharská 844, Èeská Lípa, tel nedìle MUDr. Milena Horáèková Mariánská 845, Èeská Lípa, tel sobota MUDr. Jana Marièová Bulharská 823, Èeská Lípa, tel nedìle MUDr. Pavla Vránová Ès. Armády 1566, Èeská Lípa, tel

6 SPORT Po 30 letech bude Mimoò hrát soutì! I kdy byl tenisový klub registrován u Èeského tenisového svazu (dále jen ÈTS ) ji loni a je tam evidován pod èíslem O4/0096 na a do 22. ledna letošního roku nemìl ádné èleny. Snad proto se uskuteènila ustanovující valná hromada, schùze, na kterou dorazilo fyzicky 22 osob - potenciálních èlenù. Ostatní se omluvili a mohou se èleny stát ještì dodateènì. Èlenství za uhrazený symbolický èlenský pøíspìvek 50 Kè/os. toti s sebou nese øadu výhod, napø. levnìjší permanentku na vyu ívání tenis. kurtù, u dìtí do 15 let a dùchodcù 1000,- Kè a u dospìlých 2000,- Kè. Dalšími výhodami je pøístup do klubovny, šaten, rezervace hodin pøes telefon, internet a klubové hodiny pro závodní hráèe. Tyto ceny permanentek jsou však platné jen pro èleny a je tøeba je zakoupit do konce bøezna. Cena pro neèleny a po tomto datu bude stejná nebo vyšší, ne byla cena v r Na schùzi byl kromì odsouhlasení tìchto cen zvolen 3-èlenný výbor klubu a revizní komise. Ta je nutná napø. k tomu, aby podepsala hráèùm pøijetí klubu, pøestup èi hostování a hráèi tak mohli objí dìt turnaje jednotlivcù a hrát ve vybrané vìkové kategorii nejni ší krajskou soutì. Tu je tøeba pøihlásit ji v tìchto dnech a zdá se, e letos se to koneènì podaøí a ji 1. kvìtnový víkend bychom mohli vidìt první mistrovské utkání v kategorii dospìlých. Tenisovou školu, její dìti se staly èleny klubu také, nelze opomíjet, má toti ji 24 dìtí, z nich nìkteré ji objí dìjí nejvyšší turnaje kategorie baby tenis (do 9let), a proto i TK Mimoò bude letos poøadatelem celostátního turnajù v této kategorii. Více èlenù znamená pro klub další výhody, napø. vyšší šance na vyšší dotaci od mìsta Mimoò na èinnost klubu, provozní dotaci od ÈSTV. Do výdajové èásti rozpoètu patøí mj. napø. cestovní výdaje (na mistráky), náklady na klubové hodiny (míèe, trenér), proto e hráèi potøebují trénovat, aby v turnajích a soutì ích dobøe klub reprezentovali. Zájemci o èlenství a permanentku najdou v dy aktuální informace na Pøedpokládaný kalendáø akcí poøádaný TK Mimoò: (termíny i sestavy se mohou zmìnit) so okresní pøebor / turnaj kat. C v baby tenise so 1. 5., , nejni ší krajská soutì dru stev dospìlí termín neznámý krajská soutì dru stev v baby tenise (proti Hrádek n. N, Liberec) èerven turnaj kat. C baby tenise / turnaj ml. ákyò tenisový kemp s AJ pro pokroèilé (všechny vìk. kategorie 6-18let) záøí turnaj kat. C baby tenise / turnaj ml. ákyò vánoèní turnaj v tìlocviènì Soupiska dru stva dospìlí: Saic, Chalaš, Hron, Horáèek, idlický, Slejška, Drahota, Rustler, Komárek Polecová, Piverková, Rimpelová, Hronová Soupiska dru stva baby tenis: Cyprich R., Cyprich L., Brett D., Brett M., Horáèková M. Tréninky tenisové školy, klubové tréninky dru stev: 3x týdnì v odpol. hod. vš. dny (1. kurt 13-17h, 2. kurt 13-20h) ZNAÈKOVÁ KOLA, DOBRÉ CENY, SERVIS, ZÁRUKA KDE? Pakli sport Radek Patrák, Jablonné v Podještìdí Kola horská, trekingová, dìtská, BMX znaèek Apache, Ghost, Kellys, SUP a dalších. Záruèní, pozáruèní a pøedsezónní servis. Prodej na splátky bez navýšení. Náhradní díly, doplòky, veloduše a velopláštì. Sportovní a turistické potøeby. Poslední modely kol roku 2009 za výprodejové ceny! Liberecký kraj vyhlásil soutì zamìøenou na bezpeènost dìtí Liberecký kraj vyhlásil soutì o reflexní pøedmìty. Soutì bude probíhat od 15. února do 15. dubna 2010 na internetových stránkách, kde je umístìna poèítaèová hra Bezpeènì na kole" Po bezchybném projetí herním plánem a zodpovìzení zadaných otázek se mù eš zaregistrovat a být tak zaøazen do slosování. Ze soutì ících, kteøí správnì odpovìdí na všechny otázky, vylosuje vítìze dne 16. dubna 2010 Martin Sepp, námìstek hejtmana pro resort dopravy. -17-

7 INZERCE -18- BØEZEN 2010

8 INZERCE -19-

9 INZERCE Uzávìrka pro zasílání pøíspìvkù do dubnového èísla je 18. bøezna 2010! Inzerujte u nás Za tuto slu bu zaplatíte: Celá stránka Kè 1/2. stránky Kè 1/4 stránky Kè 1/8 stránky Kè Celá stránka barevnì Kè 1/2. stránky barevnì Kè kupon k podání jednoho bezplatného soukromého inzerátu VYSTØIHNÌTE A ZAŠLETE NA ADRESU Mìstský úøad, Mírová ulice 120, Mimoò, nebo vhoïte do schránky MIMOÒSKÉHO ZPRAVODAJE na budovì Mìstského úøadu v Mimoni PRODEJ KOUPÌ RÙZNÉ Vydává jako mìsíèník Mìsto Mimoò Mírová 120, , tel , IÈO Náklad 900 ks Roèník XXXII, è.3, poø. èíslo 272/ bøezen Datum vytištìní: 1. bøezna 2010 Vychází dne: 2. bøezna 2010 Cena: 7,- Kè Registraèní èíslo: MK ÈR E Šéfredaktorka: Ing. Helena Jakešová tel.: Redakèní rada: Mgr. Ilona Zavøelová, Mgr. Václav Konopiský Pavlína Pelcová, Petr Slavík. Redakce si vyhrazuje právo zaslané pøíspìvky zkrátit èi upravit. Tisk: Tiskárna Bor, s.r.o., Nový Bor Pozor: Všechny zasílané pøíspìvky musí obsahovat jméno, pøíjmení, adresu a pøíp. telefon autora pøíspìvku a musí být podepsány (na ádost nebude zveøejnìno) Text: Telefon nebo adresa: Tuto èást vyplòte, prosím, rovnì. NEBUDE otištìna, ale vy aduje to tiskový zákon! Jméno:... Telefon:... Adresa:... Podpis:

10 ŠLAPOLET DDS ZŠ Pod Ralskem Mimoò HISTORIE ŠLAPOLETU VE FOTOGRAFII pokraèování - pøipravuje Mgr. Václav Barták Pøesto e se zdálo, e èinnost kvùli zdravotnímu stavu pana uèitele Bartáka bude muset pod jeho vedením konèit, podaøilo se ve školním roce 2008/9 nacvièit veselou pohádku Matìj a èarodìjnice a celkem ji 13x pøedvést. O hraní v DDS byl takový zájem, e se témìø všechny role alternovaly a pro rodièe musely být pøipraveny dvì premiéry. Dìti hrály s velikou chutí a sklízely zaslou ený potlesk zaplnìných hlediš Matìj Dùrasky Kováø Hudrmanice Teryzny Evizny Kaèizny

11 Obrázky z premiéry: Jana Švancarová v akci Klára Pobudová, Vladimír Machoòa, Nikol Kováèová Šlapolet v sezónì 2008/09 Vpøedu zleva: M. Nezbeda, P. Farkaš, P. Hába, M. Hodovník, M. Pelc Stojící 1. øada zleva: Z. Š astná, B. Pavlíèková, N. Kováèová, R.Válková, K. Kratochvílová,V. Machoòa, K. Pobudová, P. Nagyová 2. øada zleva: J. Bobèíková, J. Petr, V. Barták, D. Miková, G. Svobodová, J. Švancarová, T. Barvíková, L. Hynek

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI 21. 2. HRADEC KRÁLOVÉ 28. 2. OSTRAVA 12. 3. BRNO 19. 3. PRAHA PØEDEVŠÍM

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 18. 2. ÚSTÍ NAD LABEM 3. 3. HRADEC KRÁLOVÉ 5. 3. OSTRAVA 17. 3. BRNO 20. 3. PRAHA 24. 3. PLZEÒ

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381315/2007/00PNI/EIA/473-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 14.02.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

Kverneland Ecomat TM. Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat

Kverneland Ecomat TM. Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat Kverneland Ecomat TM Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat Kverneland Ecomat nejvìtší skok od doby oboustranného pluhu Oproti tradiènímu obdìlávání pùdy: Menší pracnost Sní ená ta ná síla Sní ené náklady

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

Výroèní zpráva. rok 2007

Výroèní zpráva. rok 2007 Výroèní zpráva rok 2007 Nadace Východoèeská onkologie vznikla v roce 2004. V jejím vedení jsou zastoupeni jak onkologové, tak osobnosti z nemedicínských oborù, kterým není lhostejný ivot spoluobèanù. Hlavním

Více

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì PORADENSKÉ A INFORMAÈNÍ CENTRUM Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì Podání trestního oznámení Pomoc a poradenství obìtem trestných èinù Další místa pomoci KONTAKTUJTE NÁS Telefon: 596 128 309 731 625

Více

RÙZNÉ -14- Kontakty: Sociální slu by mìsta Mimoò, p.o., Pra ská 273/I, Mimoò 471 24, Tel: 487 864 669, 725 308 842 Bc.

RÙZNÉ -14- Kontakty: Sociální slu by mìsta Mimoò, p.o., Pra ská 273/I, Mimoò 471 24, Tel: 487 864 669, 725 308 842 Bc. Nabídka zájmových útvarù DDM Vá ka pro školní rok 2010-2011 Sportovní krou ky: RÙZNÉ Pøírodovìdné krou ky: Estetické krou ky: Jazykové krou ky: Otevøené kluby: Další informace na www.ddmvazka.cz Co bude

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu ROLETY VOLEJTE ZDARMA 800 400 115 www.minirol.eu www.minirol.eu Popruhem, šòùrou nebo klikou Ka dá variata má své specifické výhody. Popruh se mnohem lépe dr í v ruce, ale musí být vyveden z boxu pøímo.

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 6, èíslo 1 vyšlo: záøí 2011 VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Vážení rodièe, milé dìti, studenti i dospìlí! Vítáme vás na

Více

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013 :.j.è KUJCK 3,ykèinezU IÈ 067927 se uskuteènilo ve dnech: 31.3.2014, 7.8.2013, na základì zákona È. 420/2004 KSJARKÝ ÚØAD J I 23358/201 OEKO.PØ stejnopis è. 2 Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení

Více

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Mìstský úøad Hostinné Námìstí 69 543 71 Hostinné V Hostinném, 29. 7. 2014 Návrh na konání místního referenda podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Pøípravný výbor

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s.

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. 1. Poøadatel akce: Výstavištì Flora Olomouc, a.s., Wolkerova 17, 771 11 Olomouc telefon: 585 726 111, fax: 585 413 370, e-mail: info@flora-ol.cz

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557 Název: Mìsto Mladá Vožice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

PØfLOHA È. 1. VÝPIS Z OBCHODNíHO REJSTØíKU SPOLEONOSTI PSG, 8.S.

PØfLOHA È. 1. VÝPIS Z OBCHODNíHO REJSTØíKU SPOLEONOSTI PSG, 8.S. ~ 8. SEZNAM PØiLOH 1. Výpis z obchodního rejstøíku spoleènosti PSG, a.s. 2. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 31. prosinci 2004 3. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 31. prosinci 2003 4. Rozvah a výkaz zisku

Více

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ,

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, Úmluva o zøízení Svìtové organizace duševního vlastnictví (WIPO*) ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, podepsaná ve Stockholmu dne 14. èervence 1967, zmìnìná dne 2. øíjna 1979 (vyhl.

Více

Výroèní zpráva. rok 2008. Vìøíme v to, že naše poslání bude naplnìno.

Výroèní zpráva. rok 2008. Vìøíme v to, že naše poslání bude naplnìno. Výroèní zpráva rok 2008 Nadace Východoèeská onkologie vznikla v roce 2004. V jejím vedení jsou zastoupeni jak onkologové, tak osobnosti z nemedicínských oborù, kterým není lhostejný život spoluobèanù.

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBEC Vypracoval:MichalŠ ustek Datum:ř íjen2012 Pasport a projekt dopravního znaèení - obec Borová 1. ÚVOD K PASPORTU A PROJEKTU

Více

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00667129 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

Praha206. 23.-25. listopadu 2006. sbor CASD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov

Praha206. 23.-25. listopadu 2006. sbor CASD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov "Řeknitobezváhání." 2.unijnísetkáníSI 23.-25. listopadu 2006 sbor CSD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov inspirující øeèníci zkušenosti a svìdectví chvály a hudba duchovní obnova obchodní a neziskové prezentace

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP Do aplikace ScioDat mùžete vstoupit po zadání pøihlašovacích údajù na stránce: http://testovani.scio.cz Pøihlašovací údaje

Více

Publikování. Zaèínáme. Odesílání souborù. Publikování

Publikování. Zaèínáme. Odesílání souborù. Publikování Share Online 2.0 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky

Více

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71209921 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s.

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. 2 0 1 0 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Obsah ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI ORGÁNY SPOLEÈNOSTI, ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA

Více

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY Èlánek 7 Spoleèná a závìreèná ustanovení 1. a) První registraci hráèe je možno provést kdykoli v prùbìhu roku. b) Zmìny v registraci se provádìjí výhradnì v termínech stanovených pøestupními øády, pøípadnì

Více

Okam¾ité zprávy. Nokia N76-1

Okam¾ité zprávy. Nokia N76-1 Okam¾ité zprávy Nokia N76-1 BEZ ZÁRUKY Aplikace tøetích stran poskytované v pøístroji mohly být vytvoøeny a mohou být vlastnìny osobami nebo entitami, které nejsou spøíznìnými osobami a nemají ani jiný

Více

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: prosinec 2014 roèník 9, èíslo 4 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Hudba dunìla na letošním KobylaFestu Na 4. roèník festivalu

Více

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s.

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. BULLETIN jaro/léto 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. Obsah Na úvod Proè bulletin Pár zajímavých dat o nás Co se dìje v Domeèku

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00576913 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Støítež Neoèekává

Více

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 75021854 Název: Mateøská škola, Jamolice, okres Znojmo Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky a názvy spoleèností

Více

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2 SKUPINA 0: Obor Kovy a kovové výrobky I VÁZANÉ ŽIVNOSTI Prùkaz zpùsobilosti Poznámka Výroba slitin drahých kovù pro klenotnické a dentální úèely SKUPINA 0: Osvìdèení o splnìní dalších podmínek podle 48

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Více správných informací - vìtší šance na trhu práce navíc podtrhuje nutnost dalšího vzdìlávání i ve vztahu k pracovní kariéøe. S tím je i spojeno

Více správných informací - vìtší šance na trhu práce navíc podtrhuje nutnost dalšího vzdìlávání i ve vztahu k pracovní kariéøe. S tím je i spojeno Vážení pøátelé, již po druhé jsme pro Vás pøipravili aktivity v rámci Týdnù vzdìlávání dospìlých v kém kraji. Posláním Týdnù vzdìlávání dospìlých je inspirovat každého z nás k aktivní úèasti na vzdìlání.

Více

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70305587 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ropice Nejsou

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY

PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY B R NO 5. 2. - 6. 2. 2 010 ECPA-CZ,o.p.s. poøádá PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU Brno Kurz se koná pod záštitou: Èeské spoleènosti chirurgie nohy Místo

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 5 Obsah 7 1 Preambule 9 10 11 2 Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 12 3 Základní východiska 13 4 Pøístupy k øešení

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 4, èíslo 13 vyšlo: èerven 2010 C O J E U N Á S N O V É H O Z Krynické do Dolákovy Dùm dìtí a mládeže v Praze 8 se kvùli rozšiøování

Více

ENERGETIKA VÍTKOVICE, a.s.

ENERGETIKA VÍTKOVICE, a.s. ENERGETIKA VÍTKOVICE, a.s. INFORMACE URÈENÁ VEØEJNOSTI Krajský úøad Moravskoslezského kraje odbor životního prostøedí a zemìdìlství oddìlení ochrany ovzduší, EIA a IPPC ENERGETIKA VÍTKOVICE, a.s. INFORMACE

Více

Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010

Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010 Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010 1. Úvod Pobočka ADRA vznikla jako 10. pobočka ADRY v ČR v roce 2009 a je součástí Občanského sdružení ADRA se sídlem v Praze. V současné době má ADRA

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY

Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Roèník 2003 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 2 Rozeslána dne 7. listopadu 2003 Cena 66,- Kè OBSAH 2. I n s t r u k c e Ministerstva spravedlnosti ze dne 18.

Více

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I.

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. 2004 VÝROÈNÍ ZPRÁVA Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. Tato výroèní zpráva se vydává za období od 1.1.2004 do 31.12.2004. Sdružení Pro obnovu rozhledny na Sedle je od 10.12.2002 registrováno u Ministerstva

Více

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302538 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Dubicko *Úèetní

Více

Koncept nové jednotné vizuální identity ÈKA s dùrazem na digitální média.

Koncept nové jednotné vizuální identity ÈKA s dùrazem na digitální média. Èeská komora architektù vyhlašuje veøejnou neanonymní soutìž: Koncept nové jednotné vizuální identity ÈKA s dùrazem na digitální média. Pøedmìt Termín Cena Cílem soutìže je návrh a realizace nové jednotné

Více

INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ

INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ PRO OBÈANY LIBOŠE A KRNOVA Èíslo 42 Únor 2011 Vá ení spoluobèané, dostává se vám do rukou první èíslo našeho zpravodaje v letošním roce. Po delší odmlce, kdy probíhaly diskuze nad

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky doporučení JÁ AFFILIATE PARTNER KAMARÁD ZÁKAZNÍK I. Všeobecná ustanovení Vyplnìním registraèního formuláøe a souhlasem s Obchodními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel

Více

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY GRAFICKÁ ZNAÈKA /LOGO/ ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY ZÁKLADNÍ MANUÁL ZPRACOVATEL: CHRÁNÌNÁ GRAFICKÁ DÍLNA SLUNEÈNICE OBSAH 1....... 2....... 3....... 4-5..... 6....... 7....... 8....... OBECNÉ POKYNY ZÁKLADNÍ

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70941912 Název: Zakladni skola Mlada Vozice, okres Tabor A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

4 Výroènízpráva2010 4 - E n e r g e t i c k á, a. s.

4 Výroènízpráva2010 4 - E n e r g e t i c k á, a. s. Výroèní zpráva 2010 4 - E n e r g e t i c k á, a. s. 03 4-Energetická... Výroèní zpráva... 2010 Obsah Úvodní slovo pøedsedy pøedstavenstva 05 Zpráva pøedstavenstva o hospodaøení spoleènosti a stavu jejího

Více

PRAKTICKÝ KADAVERÓZNÍ KURZ

PRAKTICKÝ KADAVERÓZNÍ KURZ Edukaèní centrum praktické anatomie a Anatomický ústav LF MU v Brnì poøádá PRAKTICKÝ KADAVERÓZNÍ KURZ KOLENO, HLEZNO, ZADONOŽÍ REKONSTRUKCE a MINIINVAZIVITA BRNO 16.10. - 17.10.2013 Místo konání: Anatomický

Více

ùj bratr pracoval jako èíšník. Byl rozvedený a il sám. Vídali jsme se jednou za èas. Pøi jedné z mých návštìv jsem ho po ádal o podepsání nìjakých písemností a k mému velkému pøekvapení bratr nebyl schopen

Více

SEZNAM PØílOH 1. Výpis z obchodního rejstøíku spoleènosti PRVNí STAVEBNí CHRUDIM, a.s. 2. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 30. záøí 2005. 3.

SEZNAM PØílOH 1. Výpis z obchodního rejstøíku spoleènosti PRVNí STAVEBNí CHRUDIM, a.s. 2. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 30. záøí 2005. 3. ~ SEZNAM PØílOH 1. Výpis z obchodního rejstøíku spoleènosti PRVNí STAVEBNí CHRUDIM, a.s. 2. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 30. záøí 2005. 3. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 31. prosinci 2004 4. Rozvah

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Jitka Adamová Datum zpracování: 26.05.2014 Èas zpracování: 13h49m59s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00493619 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Janovice Úèetní

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR Miroslava Stehlíková Datum zpracování: 23.05.2014 Èas zpracování: 7h19m 5s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika 25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika - world karate cup - 16 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

Èástka 4 Vìstník Nejvyššího kontrolního úøadu 2000 Strana 267 00/16 Investièní dotace poskytované Ministerstvem financí z kapitoly Všeobecná pokladní správa na program Výstavba a technická obnova zdravotnických

Více

a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km

a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km ADRESÁØ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km Domovy pro osoby se zdravotním postižením Domov pro osoby se zdravotním postižením Chotìlice Chotìlice 89, 503 53

Více

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: únor 2012 roèník 6, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Zážitky s našimi CPD V prùbìhu února jsme v rámci našich Center

Více

Zámìr: Pøemístìní 2 malých tiskových strojù z provozu Brandýs nad Labem do tiskárny ÈTK REPRO a.s., Praha 10, k.ú. Zábìhlice

Zámìr: Pøemístìní 2 malých tiskových strojù z provozu Brandýs nad Labem do tiskárny ÈTK REPRO a.s., Praha 10, k.ú. Zábìhlice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-MHMP-106348/2007/00PNI/EIN343-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 04.07.2007 ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00271870 Název: Obec Nemyceves A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona úèetní

Více

MBA. ve zdravotnictví

MBA. ve zdravotnictví MBA ve zdravotnictví CO JE TO MBA? MBA je titul Master of Business Administration udìlovaný po studiu, které poskytuje teoretickou a praktickou výuku podnikatelského managementu, øízení institucí. MBA

Více

PREPARAÈNÍ KURZ ORL ŠTÍTNÁ ŽLÁZA BLOKOVÁ KRÈNÍ DISEKCE PØÍUŠNÍ ŽLÁZA. Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3

PREPARAÈNÍ KURZ ORL ŠTÍTNÁ ŽLÁZA BLOKOVÁ KRÈNÍ DISEKCE PØÍUŠNÍ ŽLÁZA. Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3 BR NO 301. 1.- 21. 2.2 00 9 Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3 poøádá ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU Brno PREPARAÈNÍ KURZ ORL ŠTÍTNÁ ŽLÁZA BLOKOVÁ KRÈNÍ DISEKCE PØÍUŠNÍ ŽLÁZA

Více

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU Z. Horáková Èeské vysoké uèení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství Abstrakt Práce se zabývá termovizním mìøením pacientù, kteøí

Více

AEROKLUB JESENÍK Letištì Mikulovice

AEROKLUB JESENÍK Letištì Mikulovice AEROKLUB JESENÍK Letištì Mikulovice KOORDINAÈNÍ SMÌRNICE PRO UŽÍVÁNÍ VLNOVÝCH PROSTORÙ "DLOUHÁ VLNA 2007" Schválil: ing. Vít Reich, VLP Aeroklubu Jeseník Dne: 01.10.2007 Strana 1. ze 6 stran Koordinaèní

Více

Zálo¾ní zdroj Nokia DC-11/ DC-11K 9212429/2

Zálo¾ní zdroj Nokia DC-11/ DC-11K 9212429/2 Zálo¾ní zdroj Nokia DC-11/ DC-11K 5 2 4 3 9212429/2 2008-2010 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Úvod Se zálo¾ním zdrojem Nokia DC-11/ DC-11K (dále jen DC-11) mù¾ete souèasnì nabíjet baterie dvou kompatibilních

Více

OSTROVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, AKCIOVÁ SPOLEČNOST. Pøíloha k úèetní uzávìrce k 31. 12. 2000

OSTROVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, AKCIOVÁ SPOLEČNOST. Pøíloha k úèetní uzávìrce k 31. 12. 2000 OSTROVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, AKCIOVÁ SPOLEČNOST Pøíloha k úèetní uzávìrce k 31. 12. 2 I. OBECNÉ ÚDAJE SPOLEÈNOSTI 5. Èlenové správních orgánù spoleènosti k 31.12.2 1. 2. Název a sídlo spoleènosti Ostrovská teplárenská,

Více