Zpravodaj římskokatolické farnosti sv. Ludmily na Král. Vinohradech

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj římskokatolické farnosti sv. Ludmily na Král. Vinohradech"

Transkript

1 Zpravodaj římskokatolické farnosti sv. Ludmily na Král. Vinohradech Číslo 11/07 Měsíčník Vychází 3. listopadu 2007 Teplo a oteplování Vážení čtenáři a farníci, první podzimní úvodník jsem nadepsal slovem, při kterém si možná vzpomeneme na letní měsíce, příjemnou dovolenou či pocit domova. To druhé slovo v nás probouzí chut hledat odpověd na otázku dne zda tomu tak na naší zemi skutečně je, popřípadě, zda za to může člověk. V případě druhého slova nechci vstupovat na tenký led a pouštět se do diskuzí, které často vedou k iracionalitě a ideologii. Tím neříkám, že máme před problémem změn klimatu zavírat oči nebo to nechat na Nejvyšším. Zajímá mne první slovo, a to z toho důvodu, že i farnost má být domovem, kde se lidé mohou ohřát a pocítit stav, kdy ve společenství s Pánem Ježíšem je nám opravdu dobře. Co pro to děláme? První věcí, na kterou bych upozornil, je všímavost. Ježíš sám nás učí vidět potřeby bratří a sester, nemocných, invalidů, i těch fyzicky zdravých, kteří ale řeší nějaký vnitřní problém. Myslím, že v tom stále můžeme dělat více. Co takhle nějaké adventní předsevzetí a zaměření pozornosti tímto směrem? Druhý význam slova teplo je už fyzického rázu. Je pravdou, že náš kostel přetopený není a že každý rok nebude tak mírná zima, jako ta minulá. Po poradě s farní radou jsem se rozhodl lépe vytápět alespoň lavice. Doufejme, že se už v tomto zimním období budeme v prostoru kostela cítit lépe. Možná je zbytečné opakovat prosbu, aby návštěvníci kostela za sebou zavírali v tomto čase dveře. Neděláme to z toho důvodu, že bychom tam nezvali lidi zvenčí, ale aby nám tam nešla zima. Ono to souvisí i se zmíněnou ohleduplností, pozorností a naším drobným svědectvím o vztahu k Pánu i farnímu společenství. Požehnané dny podzimu vám za celý pastorační tým od sv. Ludmily přeje Váš P. Gereon

2 O farnosti Jak to bylo s poutí ke sv. Zdislavě První červnovou sobotu tohoto roku se uskutečnila pout farnosti sv. Ludmily do Jablonného v Podještědí. Přes různé nepříznivosti (např. ruka v sádře Otce Gereona, bolest zubu Otce Stanislava) jsme se v počtu 25 vydali po sedmé hodině ranní na cestu. Měli jsme hodného pana řidiče a přesto, že autobus nebyl vybaven mikrofonem, stačili jsme si cestou přečíst zajímavosti o sv. Zdislavě, pomodlit se růženec a dokonce jsme si zazpívali! V cíli našeho putování jsme už byli očekáváni dominikánem Otcem Česlavem, který pro nás sloužil mši svatou. Ministrantské, lektorské i varhanické aktivity jsme zajistili z vlastních zdrojů. V promluvě nám O. Česlav přiblížil těžkosti pozemského života a ohromující lásku slavné světice. Po mši sv. nás zavedl do podzemních prostor baziliky, kde jsme měli možnost prohlédnout si vzácné a starobylé deskové obrazy ze života sv. Zdislavy. U jejího hrobu jsme vzpomenuli na všechny, kteří s námi nemohli putovat, na všechny nemocné z naší farnosti a při modlitbě litanií (ke sv. Zdislavě) na rodiny, které navštěvují kostel sv. Ludmily. Následovala možnost zakoupit si v klášterní chodbě různé pohledy a brožurky. Velmi se nám líbil refektář se vzácnými barokními varhanami a příjemnou akustikou. Poté jsme s chutí snědli svačinu z vlastních zásob a většina účastníků objevila na náměstí cukrárnu s báječnou kávou a jinými dobrotami. Po tomto občerstvení jsme se vydali autobusem do lemberského podhradí a krásnou procházkou jsme došli ke studánce sv. Zdislavy. Od studánky jsme se vrátili poměrně náročným okruhem se stoupáním zpátky k autobusu. Cestou jsme si odpočinuli v zahradě poblíž hradu Lemberka. Všichni poutníci si zaslouží velkou pochvalu za to, jak tuto procházku fyzicky zvládli, ale hlavně za pozornost, s jakou vyslechli obsažné pojednání o sv. Zdislavě z knihy Petra Pit hy Češi a jejich svatí. Na prohlídku hradu nám už bohužel nezbyl čas, a tak jsme pod ochranou sv. Zdislavy kolem páté hodiny odpolední št astně doputovali zpět před kostel sv. Ludmily. Děkujeme všem, kteří nám tuto pout umožnili, a těšíme se někdy na další. Svatá Zdislavo, oroduj za nás a naše rodiny. PM Vnašem kostele se 28. října v 19:00 uskutečnil slavnostní koncert k výročí republiky pod záštitou starostky Městské části Praha 2, paní Jany Černochové. Na koncertu vystoupil ženský sbor Iuventus paedagogica, který řídila Kamila Tůmová smíšený sbor Laetitia, řidil Roman Michálek a chlapecký sbor Pueri gaudentes, který řídila Zdena Součková. Koncert se uskutečnil v rámci festivalu Musica coniuncta (Pragensis). Tento nekomerční hudební festival se koná celoročně za Hudba v kostele sv. Ludmily účasti pražských, mimopražských i zahraničních neprofesionálních souborů dětí, mládeže a dospělých. Koncerty festivalu jsou pořádány během celého roku, na každém vystoupí dva až tři soubory. Důležitým rysem akce je zdůrazňovat společné rysy české a světové hudby. Hlavními centry festivalu jsou kostel sv. Ludmily na nám. Míru v Praze, kde se odehrává většina koncertů duchovní hudby, a velký sál Pražského Hlaholu, kde zní hudba světská. (red)

3 Kostel Zvony v kostele sv. Ludmily historie a budoucnost Zvon doprovází člověka v celé jeho historii. Zvon je jednou z mála vzácných památek, která každého člověka doprovází nepřetržitě v den všední i sváteční, při práci i slavnosti, a k srdci lidskému promlouvá vždy řečí vítanou a dobrou. Jeho posvěcením se z neživé hmoty stává nástroj posvátný. Svolává k bohoslužbám a vyzývá k modlitbě, ohlašuje radostné i bolestné události. Patří k duchovnímu i kulturnímu dědictví národa i církve. Tento hudební nástroj má hlavu, tělo, srdce, tvář a také hlas. Použití ozvučných kovových těles pro doprovod kultovních a náboženských obřadů je prokazatelné již od roku 3000 před Kristem. Nejpozději od rozšíření křest anství tvořily zvony podmíněno zavěšením ve věži kulturu a obraz měst. Jsou pevnými hodnotami v proměnách času a projevem kulturního vývoje. Kolem roku 550 po Kristu se odlévání zvonů věnovaly hlavně kláštery, po roce 1000 po Kristu začaly vznikat také světské řemeslnické dílny. Stále více doznávaly zvony hudebního a řemeslného zušlechtění. Každá zvonařská dílna si vytvořila svůj vlastní zvukový charakter. Na základě zkušeností a tajných vzorců, předávaných z generace na generaci, tak vznikaly rozdílné typy zvonů a tónových stupnic. Pokrok ve výrobní technice dovoloval pak od počátku 12. století vytvoření sestav menších a větších zvonů jemně sladěny vyzváněly pak v kostelech, klášterech, radnicích a kaplích. V nedávné době bylo ŘK farnosti u sv. Ludmily oznámeno, že jeden ze zvonů umístěných v kostele sv. Ludmily pravděpodobně pochází z kostela sv. Michaela archanděla v Dětřichovicích, ŘK farnosti Andělská Hora ve Slezsku, spravována z farnosti Malá Morávka Děkanát Bruntál, Ostravsko-opavské diecéze. Podle dostupných informací na internetu se v kostele nekonají pravidelné bohoslužby. Zvon v kostele sv. Ludmily je z roku 1607 od Adama Schrauba, má průměr 70 cm, hloubku 49,4 cm, tloušt ku věnce 5,4 5,5 cm a váží 250 kg. Zvon byl prohlášen za kulturní památku MK ČR dne pod č.j. 8383/96 a je zapsán v Ústředním seznamu pod č. rejstříku 51519/ Podle doposud získaných informací se pravděpodobně jedná o zvon, který byl za II. svět. války z důvodu zajištění dostatečného množství barevných kovů do německých zbrojovek pro válečné účely, zařazen k tzv. velkým rekvizicím na území Třetí říše a na jí okupovaných územích. Pro rekvizici platila určitá pravidla. V prvním pololetí roku 1942 bylo z okresů Bruntál, Krnov a Moravský Beroun zrekvírováno asi 41 zvonů. Zvony byly rozděleny podle historické hodnoty do skupin A,B,C. Byly uloženy na přechodná úložiště, kde čekaly na odvoz do hutí. Uložené zvony byly označeny rekvizičním číslem. Jednalo se o identifikační trojčíslí oddělené lomítky a ukončené velkými písmeny A, B nebo C označující skupinu, do které byl zvon zařazen památkovým úřadem. První číslo označovalo území v německé říši (bylo celkem 25 území), druhé číslo označovalo krajské řemeslnické sdružení příslušného okresu, třetí číslo bylo číslo pořadové. Popisovaný zvon měl mít označení 20/23/21 C. První číslo 20 tedy označovalo územní část Sudety (20

4 Sudetenland), druhé číslo 23 krajské řemeslnické sdružení Bruntál. Zvon nebyl v období války roztaven, a proto po válce, podle zprávy československé restituční mise u britské armády v Bad Salzuflengu z , restituční oddělení vyhovělo požadavku ČSR o vrácení 432 zvonů, uložených v Kayser Hüttenwerke, Lünen, v Německu. Nakonec bylo vráceno Československé republice celkem 435 zvonů. Mezi těmito zvony byl i námi popisovaný zvon. Arcibiskupské konzistoře v Praze a Olomouci se měly postarat o rozvoz zvonů do jejich původních farností. Toto však splněno nebylo. Nejvíce problémů bylo právě v pohraničí odkud bylo odsunuto německé obyvatelstvo. Do pohraničí přišlo nové obyvatelstvo a také vesměs jiní kněží. Pravděpodobně každá farnost byla ráda, že získala nějaký zvon a nějaké rekviziční číslo nebylo podstatné. Víme, že se později zvon objevil v seminárním kostele sv. Vojtěcha v Praze 6, odkud byl předán do kostela Nejsv. Srdce Páně na Praze 2, a pak byl předán se souhlasem pražského arcibiskupství do kostela sv. Ludmily, který neměl v té době žádný zvon. Jak se dostal tento zvon po válce do kostela sv. Vojtěcha v Praze 6 zatím nevíme. Každopádně budeme cestu zvonu mapovat dále. Doklady o převádění zvonu prakticky neexistují. Existuje pouze obecná a neúplná korespondence mezi jednotlivými farnostmi. Mimo jiné dopis z Arciděkanství u sv. Ludmily z , P. Ivana Kudláčka, který děkuje P. Jiřímu Slabému z ŘK farnosti u Nejsv. Srdce Páně za to, že po dětské adoraci ve 14:00, se mohly poprvé po 50 letech na zkoušku v kostele sv. Ludmily rozeznít zvony. Celá tato záležitost má samozřejmě svoji právní a morální stránku. Vše je potřeba klidně posoudit a rozhodnout, jak postupovat dál. A jaký je Váš názor? Měl by zvon zůstat tam kde je nyní? (V článku byly použity údaje ze Sborníku Bruntálského muzea 2003, str , z korespondence uložené v ŘK farnosti sv. Ludmila a z internetu.) (mk) Doporučujeme knihy, citáty Při příležitosti návštěvy Joachima kardinála Meisnera na Svaté Hoře, 15. srpna 2007, byla znovu vydána kniha rozhovorů s panem kardinálem Dívat se srdcem Šance a úkol církve na počátku třetího tisíciletí (vydalo karmelitánské nakl. Kostelní vydří druhé vydání). Kardinál Joachim Meisner se narodil 1933 v Breslau-Lissa, dnešní Wroclav, roku 1962 byl vysvěcen na kněze, roku 1975 jmenován titulárním biskupem vinským a světícím biskupem diecéze Erfurt-Mieningen a od roku 1980 působil V Berlíně. V roce 1983 byl jmenován kardinálem a v roce 1988 arcibiskupem v Kolíně nad Rýnem. Pan kardinál v období kdy působil v Berlíně vysvětil tajně na kněze okolo 60-ti českých a slovenských kněží. Mimo jiné vysvětil i Tomáše Halíka. U kardinála Meisnera vše prochází srdcem. Žádné kázání, žádné rozhodnutí, žádná motlitba pro něho není bez činnosti srdce možná. Kniha je rozhovorem s novinářem Stefanem Rehderem. V rozhovoru se věnuje kardinál Meisner nosným pravdám víry. Téměř každá kapitola přináší ve stručné formě poučení k některé ze základních pravd víry. Ukázka z textu :... modlitba je nejdůležitější věcí ve všedním životě víry. Když vyznáváme : Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo bylo Bůh (Jan 1,1), to znamená Bůh je Slovo, Bůh je řeč. Protože je náš Bůh Bohem, který je slovem a který se zjevil tím, že nás oslovil, očekává tento Bůh také odpověd. A pak znamená modlitba především

5 to, že naslouchám Božímu hlasu a odpovídám na něj.... Descart definoval člověka větou : myslím tedy jsem (Cogito ergo sum). Nemá pravdu, protože redukuje člověka čistě na myšlení. Pro křest ana musí platit Modlím se tedy jsem ( Oro ergo sum )... Kniha Ježíš z Nazareta od Benedikta XVI. do konce roku také česky. Kniha Benedikta XVI. Ježíš z Nazareta ve svých 15 jazykových edicích dosáhla už celkem 2 miliónů prodaných výtisků. Český překlad knihy Benedikta XVI. Ježíš z Nazareta by měl vyjít koncem tohoto roku v brněnském nakladatelství Barrister & Principal. (red) Dne 11. října 2007 byla po volbách ( ) jmenována nová pastorační rada farnosti u kostela sv. Ludmily na dobu dvou let ve složení: PhDr. Hana Almerová, Mgr. Filip Benda, Mgr. Patrik Benda, P. ThLic. Gereon T. Biňovec (předseda), Ing.Václav Boháč, Zofia Jeníková, Zuzana Fišerová, Mgr. Lenka Frausová, Ing. Petr Kopecký, RNDr. Pavel Křížek (sekretář), Mgr. Petr Mašlaň, Mgr. Jaromír Odrobiňák, s. RNDr. Dolores Richterová, P. Mgr. Stanislav B. Surma (místopředseda), Ing. Karel Vlasák. První zasedání nové pastorační rady se uskutečnilo 24. října 2007 v 19:00 ve velkém sále na faře. Jednání bylo veřejné. Účastnilo se ho 14 členů, omluvil se P. Stanislav, který byl na exerciciích ve Varšavě. PR měla na programu: Pastorační rada 1) Slib členů pastorační rady do rukou administrátora farnosti. 2) Jmenování předsedy PR (P.Gereon), místopředsedy (P.Stanislav) a sekretáře (Pavel Křížek). 3) Představení jednotlivých členů PR a nabídky, čemu by se chtěli ve svém volebním období věnovat. 4) Probrání pravidelných pastoračních aktivit podle stávajícího programu a jeho schválení. 5) Přípravu mimořádných akcí ve farnosti, o kterých se píše podrobněji na jiném místě tohoto Zpravodaje. 6) Představení nového redaktora Zpravodaje Ludmila, pana Michala Kyncla, který byl na zasedání přítomen. Žádáme farníky, aby své otázky, připomínky a podněty adresovali jednotlivým členům nebo přímo předsedovi PR. (red) Pamatujme na úmysl Apoštolátu modlitby Pro apoštolát modlitby je charakteristické, že se na něm může podílet každý bez rozdílu stavu či vzdělání. Zároveň však apoštolát modlitby otevírá nejjednodušším způsobem širokou možnost ovlivnění dobra i zla v Božím království na zemi. Při celé své jednoduchosti apoštolát modlitby všechny spojuje se skutečně důležitými problémy církve na celém světě. Tím se opět naše darování násobí a stává se ještě důležitějším. Počet zapojených do apoštolátu modlitby se nevede. Odhaduje se však, že nás je asi 50 až 70 milionů na celém světě. Úmysly Apoštolátu modlitby - listopad 1) Aby měli zákonodárci a vědečtí pracovníci ve zdravotnictví hlubokou úctu k lidskému životu od jeho počátku až k přirozenému ukončení. 2) Aby na korejském poloostrově rostl duch usmíření a pokoje. 3) Aby zemřelí došli Božího milosrdenství. (red)

6 Pastorační asistent, Mgr. Jaromír Odrobiňák, advokát ustanovený u Interdiecézního církevního soudu v Praze, bude po předchozí telefonické domluvě poskytovat konzultace, sepsání návrhu žaloby a zastupování v kauzách neplatnosti církevně uzavřeného manželství, vedených u církevního soudu. Tato služba nesupluje poradenství v oblasti civilního práva! Ve sklepních prostorách fary funguje klub pro mládež, který nabízí: zkušebnu pro hudebníky (aktuálně ji využívá pět hudebních skupin) prostor pro realizaci výstav a divadelních představení (aktuálně zkouší jeden soubor) klubovnu pro trávení volného času (aktuálně ji využívá od úterý do čtvrtka od 13:00 do 15:30 skupina studentů třetího ročníku Arcibiskupského gymnázia) Máte-li zájem možnosti klubu využívat, nebo se dokonce spolupodílet na jeho provozu, pak kontaktujte pastorační tým na faře anebo v kostele sv. Ludmily Povídání na téma - alternativní školky Tvořivá dílna Aktivity farnosti Nové služby ve farnosti Středoškolský klub Program setkání maminek Pastorační asistent je také psychoterapeut se zkušenostmi při poskytování individuální krizové intervence i skupinové psychoterapie. Bude po předchozí telefonické domluvě poskytovat jednorázové poradenské a krátkodobé terapeutické konzultace osobám, které se ocitly v krizové životní situaci. Tato služba nesupluje dlouhodobou psychoterapii nebo psychiatrickou péči! Obě služby jsou k dispozici na objednání v úterý a čtvrtek od 13:00 do 15:00, po předchozí dohodě i v jiných termínech. Kontakt: Mgr. Jaromír Odrobiňák, Fara, Jugoslávská 27, Praha 2, tel.: , e- mail: Zatím se nabízí tyto příležitosti: Středa od 20:00 Filmový klub cyklus slovanských filmů vede Pavel Železník, kterého zájemci přímo kontaktují Čtvrtek od 17:00 Večerní kurz kreslení vede student VŠUP Ruda Jakubík, kterého zájemci přímo kontaktují Připravuje se (úterý?) Výuka hry na kytaru vedená studentem konzervatoře, zájemci o tuto aktivitu kontaktuji Zpívání s flétnou Vyrábíme adventní věnce Těšíme se na Vás, nové tváře vítány!!!

7 VÝZVA - Úklid kostela v listopadu! Nejen sudé středeční podvečery můžete prožívat se svou farností při přednáškách a besedách, ale také všechny liché středy do konce kalendářního roku máme pro vás program. Tentokrát však nikoliv na faře, ale přímo v kostele sv. Ludmily, při jeho úklidu. Je známá a vyzkoušená věc, že nejlépe a nejrychleji se lidé poznají a sbližují, když spolu na něčem pracují. Využijte této osvědčené formy, jak vytvořit farní společenství a zapojte se alespoň někdy do úklidu kostela. Abyste si mohli najít čas, uvádím nejen zde, ale i na nástěnkách v kostele, přehled termínů lichých střed v tomto školním roce. Neuklidíme-li si kostel sami, nikdo jiný nám jej neuklidí, proto vás prosíme o pomoc. V listopadu se sejdeme k úklidu kostela vždy po odpolední mši svaté 7. a 21. NEPŘEHLÉDNĚTE: Hledáme dobrovolníky, kteří by byli ochotni dopravit (dotlačit) na mši svatou (zejména nedělní) naše farníky, kteří jsou závislí na invalidním vozíku, z jejich domova (na území Vinohrad) do kostela svaté Ludmily a zpět. Kdo by mohl pravidelně nebo i jen jednorázově pomoci, at kontaktuje pastorační tým na faře nebo v kostele, od kterého získá bližší informace. telefon: ChristArt.com od 18:00 ve farním sále pokračuje cyklus besed Křeslo pro hosta, moderovaný pastoračním asistentem, na téma Nová náboženská hnutí (po záříjovém tématu Protestantismus a říjnovém tématu Judaismus ). Hostem bude tentokrát Mgr. Tamara Svrčková projektová manažerka sdružení ADRA z Církve adventistů sedmého dne. Od října je v provozu farní knihovna v zasedací místnosti na faře. Knihy si můžete půjčovat a vracet vždy ve středu od 17:30 do 18:30 nebo po dohodě i v jiný čas. Lenka Baštová, tel , Každé pondělí je možné využít k setkávání a rozhovoru Kavárnu u vyhořelé svíčky otevřenou od 15:00 do 19:00 v Křest anském Středeční večery Různé od 18:00 ve farním sále pokračuje cyklus přednášek na pomezí teologie a psychosociálních oborů na téma: Hagioterapie využití Písma svatého v terapii, které povede pastorační asistent, Mgr. Jaromír Odrobiňák, člen Společnosti pro hagioterapii a pastorační medicínu. (Počet účastníků je omezen, proto prosíme, aby se zájemci co nejdříve hlásili v sakristii nebo na faře.) domově mládeže (Francouzská 1, Praha 2). V měsíci říjnu byla zprovozněna v kostele on-line kamera, která přenáší obraz i zvuk z kostela sv. Ludmily. Je možné sledovat průběh mší. Přístup je přes webové stránky naší farnosti v části Aktuality. Omluvte prosím případné drobné nedostatky, jde v podstatě o zkušební provoz. Časem bude přístup ke kameře na stránkách viditelnější.

8 Aktuality v sobotu v 10:30 Matiné duchovní hudby pořádáno ve spolupráci farnosti a Unie českých pěveckých sborů v rámci festivalu Festa academica. Účinkují Vysokoškolský umělecký soubor Univerzity Pardubice, Ateneo Olomouc, Dívčí akademický sbor Plzeň, Canticum novum Český Těšín, Vysokoškolský umělecký soubor Univerzity Pardubice, Ateneo Olomouc, Dívčí akademický sbor Plzeň, Canticum novum Český Těšín v neděli je slavnost Ježíše Krista krále. Jde o poslední neděli v liturgickém roce. Při mši sv. v 11:00 doprovodí starou polyfonií AMICI MUSI- CAE ANTIQUAE, při mši sv. v 16:30 bude zpívat sbor od sv. Ludmily. Den ukončíme v 19:00 koncertem dětských sborů v 17:00 je farní mikulášská. Pravidelné akce: Po: 15:00 Náboženství pro děti 1. stupeň ZŠ (P.S.) 18:00 Příprava na biřmování (J.O.) 19:00 Příprava dospělých na křest (P.G.) Út: 18:30 Zkouška farního sboru (P.J.) 19:30 Vzdělávání ve víře pro dospělé II. Vatikánský koncil (P.S.) St: 9:00 Setkání seniorů (P.S.) 15:00 Náboženství tř. ZŠ (P.S.) 16:00 Náboženství tř. ZŠ (J.O.) 17:15 Úklid kostela (7. a ) St: 17:30 do 18:00 otevřena knihovna 18:00 Ekumenické křeslo pro hosta/ Přednášky z praktické teologie (sudé/liché středy) (J.O.) Čt: 10:00 Setkání maminek (Z.F.) 17:15 Společné nešpory v kapli sv. Josefa v kostele (P.S.) 19:00 Biblická meditace (P.G.) 19:15 Zkouška sboru Laetitia (R.M.) Ne: 15:00 Farní kafe (3.11.) P.G. P. Gereon, P.S. P. Stanislav, J.O. J. Odrobiňák, R.M. R. Michálek, Z.F. Z. Fischerová, P.J. P. Jelínek Bohoslužby v našem kostele: NE : 9:00 11:00 16:30 PO a ÚT : 16:30 ST a ČT : 6:30 16:30 PÁ : 7:30 16:30 SO : 16:30 první neděli v měsíci latinsky, čtení a promluva česky během mše bohoslužba slova pro děti v kapli kostela pouze každý první pátek v měsíci Pastorační nabídka Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před začátkem mše sv. nebo po domluvě s knězem. Každý první pátek v měsíci probíhá po mši sv. v 7:30 Výstav Nejsvětější Svátosti, zakončen je v 16:30 mší sv. slouženou biskupem. Svátostná služba pro nemocné a duchovní rozhovory jsou možné po domluvě s knězem nebo jáhnem a také na telefonu Římskokatolická farnost sv. Ludmily, Jugoslávská 27, Praha 2, , tel , P. Gereon Biňovec - farář; www: ludmila.vinohrady.cz; Připravili: P. Gereon, P. Stanislav, M. Kyncl, J. Odrobiňák, F. Šroubek.

ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE. č. 4 duben 2012 20. ročník ÚVODNÍK

ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE. č. 4 duben 2012 20. ročník ÚVODNÍK ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE č. 4 duben 2012 20. ročník ÚVODNÍK Rozhodnutí je jistým závazkem Velikonoce nejsou jen oslavou smrti Ježíše Krista, ale také jeho vzkříšení. Z tohoto spásného činu se rodí

Více

pražské arcidiecéze č. 8, říjen 2003

pražské arcidiecéze č. 8, říjen 2003 pražské arcidiecéze č. 8, říjen 2003 Naším úkolem není být Matkou Terezou V polovině října proběhne blahořečení Matky Terezy. Snad nikdo nepochybuje o jejím významu. Matka Tereza rozvinula sociální činnost,

Více

Srdečně zveme na výroční

Srdečně zveme na výroční 4 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 duben 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Velikonoční pastýřský list olomouckého arcibiskupa Drazí bratři a sestry,

Více

pražské arcidiecéze č. 7, září 2005

pražské arcidiecéze č. 7, září 2005 pražské arcidiecéze č. 7, září 2005 Po prázdninách Pro některé děti bolestná záležitost, vrátit se zase do školy, pro jiné radost. Pro rodiče a prarodiče někdy vítaný návrat k normálnímu běhu věcí, ale

Více

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Olomoucký arcidiecézní OLDIN informátor 10 / 2014 1 Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Dopis národního ředitele Papežských misijních děl

Více

ZPRAVODAJ. pražské arcidiecéze č. 8, říjen 2008. Vaše láska zlepšuje či doslova zachraňuje životy

ZPRAVODAJ. pražské arcidiecéze č. 8, říjen 2008. Vaše láska zlepšuje či doslova zachraňuje životy ZPRAVODAJ pražské arcidiecéze č. 8, říjen 2008 Vaše láska zlepšuje či doslova zachraňuje životy Milí přátelé, na začátku října, měsíce růžence a misií, bych si chtěl všimnout jedné mladé francouzské dívky,

Více

Radostné prožití svátků narození Ježíše Krista a Boží požehnání v novém roce 2012 přeje redakce. Olomoucký arcidiecézní informátor

Radostné prožití svátků narození Ježíše Krista a Boží požehnání v novém roce 2012 přeje redakce. Olomoucký arcidiecézní informátor 12 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 prosinec 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Vánoční pastýřský list olomouckého arcibiskupa Drazí bratři a sestry,

Více

ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE. číslo 10 ročník 21 prosinec 2013 STAROPRAŽSKÉ VÁNOCE LEGENDA O SV. MIKULÁŠI KATEDRÁLA A ŽIVÁ SETKÁNÍ

ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE. číslo 10 ročník 21 prosinec 2013 STAROPRAŽSKÉ VÁNOCE LEGENDA O SV. MIKULÁŠI KATEDRÁLA A ŽIVÁ SETKÁNÍ ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE číslo 10 ročník 21 prosinec 2013 KATEDRÁLA A ŽIVÁ SETKÁNÍ LEGENDA O SV. MIKULÁŠI STAROPRAŽSKÉ VÁNOCE 2 ÚVODNÍK EDITORIAL ÚVODNÍK ARCIBISKUPA Vážení čtenáři, Je obyčejný zimní

Více

pražské arcidiecéze č. 6, červen 2004

pražské arcidiecéze č. 6, červen 2004 pražské arcidiecéze č. 6, červen 2004 Odpočinku čest! Aneb práce bez odpočinku na nás působí negativně Přirozeným důsledkem lidské činnosti je únava. Je to jakýsi poplašný signál potřeby odpočinku. Únava

Více

P. Jan Uhlíř Přehled pěti církevních přikázání najdete na straně 4 tohoto vydání Zpravodaje.

P. Jan Uhlíř Přehled pěti církevních přikázání najdete na straně 4 tohoto vydání Zpravodaje. 1/2013 únor Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, vstupujeme do postní doby, ve které máme znovu intenzivněji usilovat o obrácení svého života ke Kristu, o návrat k Lásce (srov.

Více

listopad A. D. 2014, ročník XIII, číslo 11 www.farnostvizovice.cz úvodník

listopad A. D. 2014, ročník XIII, číslo 11 www.farnostvizovice.cz úvodník 11 listopad A. D. 2014, ročník XIII, číslo 11 www.farnostvizovice.cz úvodník PĚT TÝDNŮ PRO RODINU Rok rodiny nezadržitelně směřuje k cílové pásce. V jeho průběhu nás otec arcibiskup Jan vybízel k jednotlivým

Více

2/2007 ÚNOR. dary těchto kouzelných. Např. promluvy Svatého. také Benedikt XVI.). Zapomenu při tom na

2/2007 ÚNOR. dary těchto kouzelných. Např. promluvy Svatého. také Benedikt XVI.). Zapomenu při tom na 2/2007 ÚNOR Malý přítel z města N Dozněly všechny vánoční zpěvy i ozvěny. Jak rádi bychom si nastálo ponechali všechny dary těchto kouzelných svátků, když ne v náručí, alespoň v srdci. Např. promluvy Svatého

Více

IKD 7/8. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXII / 2012 25 Kč

IKD 7/8. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXII / 2012 25 Kč IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXII / 2012 25 Kč 7/8 V Polné se otevře církevní muzeum Rozhovor s P. Josefem Kopeckým, SDB Na návštěvě: Farnost Hradec Králové Pražské Předměstí Moje dítě

Více

Mons. Jan Vokál se ujal úřadu biskupa. Reportáž z biskupského svěcení. Cestou vikariátem Kutná Hora-Poděbrady

Mons. Jan Vokál se ujal úřadu biskupa. Reportáž z biskupského svěcení. Cestou vikariátem Kutná Hora-Poděbrady 20 Kč Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XXI/2011 IKD Mons. Jan Vokál se ujal úřadu biskupa Reportáž z biskupského svěcení Cestou vikariátem Kutná Hora-Poděbrady Zaměstnavatel: biskupství Administrátorka

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Červen 2007 Obsah:! Pastýřský list kardinála u příležitosti oslav jeho 75. narozenin... str. 9! Zvony na Tetíně péčí farníků...str. 9-10! Svědectví: vnímání rozdílů mezi ateisty a věřícími...str. 10-11!

Více

ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE. číslo 4 ročník 23 duben 2015 VELIKONOCE V KATEDRÁLE FARNÍ ČASOPISY O MÉDIÍCH S KARDINÁLEM VLKEM

ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE. číslo 4 ročník 23 duben 2015 VELIKONOCE V KATEDRÁLE FARNÍ ČASOPISY O MÉDIÍCH S KARDINÁLEM VLKEM ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE číslo 4 ročník 23 duben 2015 FARNÍ ČASOPISY O MÉDIÍCH S KARDINÁLEM VLKEM VELIKONOCE V KATEDRÁLE 2 ÚVODNÍK EDITORIAL CÍRKEV A MÉDIA Vážení čtenáři, v čísle, které se vám dostává

Více

Zpravodaj 5/2011 DO KALENDÁŘE. Ne 18. 12. So 24. 12. Ne 25. 12.

Zpravodaj 5/2011 DO KALENDÁŘE. Ne 18. 12. So 24. 12. Ne 25. 12. Ne 18. 12. So 24. 12. Ne 25. 12. Po 26. 12. Vánoční koncert souboru Cantica (17:00 kostel sv. Jakuba) Betlémské světlo (10:00 Palackého náměstí) Vánoční pásmo P. Jana Uhlíře a Studené Sprchy (16:30 kostel

Více

č. 10 prosinec 2009 17. ročník

č. 10 prosinec 2009 17. ročník zpravodaj pražské arcidiecéze č. 10 prosinec 2009 17. ročník ÚVODNÍK Advent starý slib se začíná uskutečňovat Přichází, nebo už přišel? Přihodí se, nebo už se přihodilo? Samo latinské slovo advent pro

Více

AKTUALITY. Pastýřský list biskupa Jiřího k volbám. říjen 2013 ročník 10 XXIII.

AKTUALITY. Pastýřský list biskupa Jiřího k volbám. říjen 2013 ročník 10 XXIII. D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY říjen 2013 ročník 10 XXIII. Pastýřský list biskupa Jiřího k volbám Drazí bratři a sestry ve víře! Budou volby do

Více

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby (...) Bůh se neprojevuje prostřednictvím

Více

č. 6 červen 2013 21. ročník 1. 6. Mezinárodní den dětí 4. 6. Mezinárodní den nevinných dětských 7. 6. slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

č. 6 červen 2013 21. ročník 1. 6. Mezinárodní den dětí 4. 6. Mezinárodní den nevinných dětských 7. 6. slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE č. 6 červen 2013 21. ročník ÚVODNÍK Na výlet!... Nevím, jak vám, ale mně velmi často připadá, že některé měsíce dýchají jakýmsi volnějším tempem. A právě začínající červen

Více

P Ř Í S P Ě V K Y školních kaplanů z konference ředitelů CŠ v Kroměříži 17 19. 11. 2010

P Ř Í S P Ě V K Y školních kaplanů z konference ředitelů CŠ v Kroměříži 17 19. 11. 2010 P Ř Í S P Ě V K Y školních kaplanů z konference ředitelů CŠ v Kroměříži 17 19. 11. 2010 ZKUŠENOSTI Z PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE P. František Marek Míček, O. Praem Arcibiskupské gymnázium, Praha Na Arcibiskupském

Více

AKTUALITY. Drazí bratři a sestry, prvního března přijal Svatý otec mou žádost o uvolnění ze služby diecézního

AKTUALITY. Drazí bratři a sestry, prvního března přijal Svatý otec mou žádost o uvolnění ze služby diecézního D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY březen 2014 ročník 3 XXIV. Papež František s Mons. Paďourem a Mons. Posádem při návštěvě Ad limina v Římě. Dopis

Více

Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě září 2014. Slovo na cestu

Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě září 2014. Slovo na cestu Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě září 2014 Slovo na cestu A je to zase tady. Září a s ním nový školní, pro jiné akademický rok. Nejen pro školáky a pro studenty, ale

Více

Zpravodaj 2/2014 AKTUALITY A POZVÁNKY

Zpravodaj 2/2014 AKTUALITY A POZVÁNKY 2/2014 duben Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, když řekneme, že Velikonoce jsou největší křesťanské svátky, asi se většina lidí kolem nás bude stále divit. Proč to nejsou Vánoce?

Více

20 let na cestě. Slovo na cestu

20 let na cestě. Slovo na cestu Slovo na cestu Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě únor 2015 20 let na cestě Papež František vyhlásil o první adventní neděli 30. listopadu 2014 Rok zasvěceného života,

Více

Pobožnosti křížových cest

Pobožnosti křížových cest 1/2015 únor Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, postní doba je časem, ve kterém budeme neustále vyzýváni k obnově svého vztahu k Bohu. Není to povinnost, ale mnohem spíše nezbytnost.

Více

AKTUALITY. Blahoslavení tvůrci pokoje (...) Uplynulých padesát let od začátku 2. vatikánského koncilu, leden 2013 ročník XXIII.

AKTUALITY. Blahoslavení tvůrci pokoje (...) Uplynulých padesát let od začátku 2. vatikánského koncilu, leden 2013 ročník XXIII. D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY 1 leden 2013 ročník XXIII. Blahoslavení tvůrci pokoje (...) Uplynulých padesát let od začátku 2. vatikánského koncilu,

Více

VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 - LHOTCE

VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 - LHOTCE VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 - LHOTCE http://lhotecka.farnost.cz/vestnik Číslo 3 4 Listopad 2011 ÚVODNÍ SLOVO aneb programové prohlášení Vážení farníci, před čtyřmi měsíci jsem nastoupil do

Více

ROČENKA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATICE VELEHRADSKÁ - 2009

ROČENKA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATICE VELEHRADSKÁ - 2009 ROČENKA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATICE VELEHRADSKÁ - 2009 1 2 Ročenka Občanského sdružení Matice velehradská - 2009 Obsah Slovo předsedy Matice 4 Činnost Matice velehradské v roce 2009 5 Návrh plánu činnosti

Více